Załącznik nr 1

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Nasz znak:177/2016
OFERTA NA ZAKUP POJAZDU MERCEDES-BENZ E 230
...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko(nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numer PESEL………………………………..
Numer NIP……………………………………
tel. ..........................................
Nawiązując do ogłoszenia:
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU MERCEDES –BENZ E 230
1. Oferujemy nabycie pojazdu za cenę:
Kwota brutto :
.......................................... zł
(słownie : ......................................................................................................................zł)
2. Oświadczam, że :
- znany jest mi stan techniczny pojazdu,
- zapoznałem się z ekspertyzą techniczną rzeczoznawcy,
- zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty,
- zobowiązuję się w wyznaczonym terminie wnieść cenę zakupu.
- zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o
przetargu na sprzedaż pojazdu m-ki Mercedes oraz z treścią wzoru umowy kupna- sprzedaży i
nie wnoszę uwag.
3. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny oraz wyrażam
zgodę na podanie moich danych ( danych firmy ) do publicznej wiadomości, w zakresie
informacji o wyniku w/w postępowania przetargowego.
W załączeniu :
1. dowód wpłaty wadium
................................., dnia ..........................
...........................................................
podpis osoby uprawnionej

Podobne dokumenty