Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zmywarki do - e

Komentarze

Transkrypt

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zmywarki do - e
Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o.
91-202 Łód , ul.Warecka 5
Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód
telefon:
(042) 613 40 00
fax:
(042) 613 40 09
fax:
(042) 613 40 10
internet:
www.lozamet.com.pl
e-mail:
[email protected]
[email protected]
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
ZMYWARKA DO SZKLANEK
Typ ZKS – 06.2
Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P.
przez Pa stwowy Zakład Higieny
nr atestu: H 7208/93
Dotyczy wyrobów od numeru seryjnego; 00351
do numeru seryjnego;
SPIS TRE CI
strona
1. ZASTOSOWANIE I CHARAKTERYSTYKA.
3
1.1.
Zastosowanie zmywarki.
3
1.2.
Dane techniczne zmywarki
3
2. INSTALOWANIE ZMYWARKI.
4
2.1.
Ustawienie.
4
2.2.
Przył czenie do instalacji elektrycznej.
4
2.3.
Przył czenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
4
3. OBSŁUGA
5
3.1.
Przygotowanie zmywarki do pracy.
5
3.2.
Przygotowanie naczy i koszy.
5
3.3.
Czynno ci podczas zmywania.
6
3.4.
Czynno ci po zako czeniu zmywania.
6
3.5.
Bezpiecze stwo i higiena pracy.
7
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
rodki myj ce i płucz ce oraz ich dozowanie.
rodki myj ce i płucz ce.
Dozowanie rodków myj cych i płucz cych.
Dozownik i jego regulacja.
7
7
8
8
4. KONSERWACJA I NAPRAWY.
9
4.1.
Konserwacja bie
9
4.2.
Konserwacja okresowa.
4.3.
Naprawy i remonty.
5. TWARDO
5.1.
ca.
WODY.
Charakterystyka ogólna.
9
10
10
10
6. WYPOSA ENIE.
10
7. WYKAZ CZ
11
CI ZAMIENNYCH.
8. RUSUNKI I SCHEMATY
2
14
1.
ZASTOSOWANIE I CHARAKTERYSTYKA.
1.1.
Zastosowanie zmywarki.
Zmywarka typu ZKS – 06.2 jest przeznaczona do zmywania szklanek, kieliszków, kufli,
kubków, itp. w zakładach zbiorowego ywienia oraz u u ytkowników indywidualnych.
Wyposa ona w dodatkowe kosze i pojemniki, umo liwia zmywanie talerzy oraz sztu ców.
Zmywarka jest urz dzeniem półautomatycznym, przez co obsługa ogranicza si do
wkładania i wyjmowania kosza z naczyniami i wł czenia programatora.
1.2.
Dane techniczne zmywarki
Wydajno
( szklanek/h )
Wymiary kosza ( mm )
Pojemno
( ilo szklanek )
Masa ( kg )
CYKL AUTOMATYCZNY
Mycie ( s )
Płukanie ( s )
DANE ZNAMIONOWE ELEKTRYCZNE
Max pobór mocy ( kW )
Grzejnik wody myj cej ( kW )
Grzejnik wody płucz cej ( kW )
/grzejnik wody płucz cej ma pierwsze stwo pracy
nad grzejnikiem wody myj cej/
Zasilanie
ZBIORNIK WODY MYJ CEJ
Temperatura wody ( °C )
Pojemno zbiornika ( dm³ )
POMPA
Wydajno pompy ( dm³/min )
Moc silnika pompy ( kW )
ZBIORNIK WODY PŁUCZ CEJ
Temperatura wody ( °C )
Pojemno zbiornika ( dm³ )
Zu ycie wody ( dm³/1 cykl )
ZASILANIE WOD I SPUST
Woda zasilaj ca zimna
Ci nienie wody zasilaj cej ( MPa )
Przył cze wody
Spust wody w em ( rednica zewn. mm )
Wymagana twardo wody ( °N ) nie wi cej ni
WYMIARY GABARYTOWE ZMYWARKI
Gł boko zamkni tej ( mm )
Gł boko otwartej ( mm )
Szeroko
( mm )
Wysoko
( mm )
Wynik pomiaru poziomu d wi ku ( dB )
- Równ. Poziom dla serii pomiarowej
LAeq 5 min.
ZKS – 06.2
600
400 x 400
20
50
30 – 200
18
3,5
2,0
3,2
230 V 50 Hz
55
16,5
100
0,3
85
5,5
1÷3
0,2 ÷ 0,4
R¾
40
7
540
870
480
680
60,7
3
Aby uzyska prawidłowe wyniki zmywania twardo wody nie powinna przekracza
150 mg/l CaCo3 ( 7°N – stopnia niemieckiego).
Przy wy szych twardo ciach wody nale y zastosowa dodatkowe urz dzenia
pozwalaj ce na jej zmi kczenie.
Dodatkowe informacje patrz Rozdział 6.
2.
INSTALOWANIE ZMYWARKI.
Zmywark nale y przechowywa i instalowa w pomieszczeniach,
w których panuje temperatura powy ej +5°C
2.1.
Ustawienie.
Pomieszczenie, w którym ma pracowa zmywarka powinno mie instalacj wody
zimnej, instalacj kanalizacyjn , instalacj elektryczn jednofazow 230 V 50 Hz, skuteczn
instalacj ochrony przeciw pora eniowej , wła ciw wentylacje i o wietlenie.
Dla zachowania skuteczno ci płukania, ci nienie w instalacji zimnej wody zasilaj cej powinno
wynosi co najmniej 0,2 MPa ( 2 kG/cm²)
Zmywark wypoziomowa .
a)
b)
c)
d)
2.2. Przył czenie do instalacji elektrycznej.
Przył czaj c zmywark po raz pierwszy do instalacji elektrycznej, nale y:
Sprawdzi zgodno parametrów instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi zmywarki.
Sprawdzi stan osprz tu elektrycznego zmywarki.
Wykona przył czenie zmywarki do instalacji elektrycznej zwracaj c szczególn uwag na
skuteczno instalacji ochrony przeciw pora eniowej
Zmywarka wyposa ona jest w zacisk do przył czenia zewn trznych yłwyrównawczych,
oznaczone symbolem
. przed podł czeniem urz dzenia nale y sprawdzi prawidłowo
wykonania i skuteczno działania poł cze wyrównawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.
e) Dokona pomiaru skuteczno ci ochrony przeciw pora eniowej,
f) Zmywarka jest wyposa ona w gi tki przewód przył czeniowy o powłoce olejoodpornej typu
H07RN-F zako czony wtyczk okr gł 32 A. W komplecie wyposa enia zmywarki znajduje
si równie odpowiednie dla tej wtyczki gniazdo wtykowe.
URUCHOMIENIE ZMYWARKI MO E NAST PI PO POTWIERDZENIU SKUTECZNO CI
OCHRONY P.PORA ENIOWEJ WYNIKAMI POMIARÓW.
UWAGA !
1. Obwód elektryczny, do którego przył czona została zmywarka powinien by wyposa ony w
zabezpieczenie o In 20 A.
2. Przed demonta em obudowy zmywarki lub jej cz ci, nale y bezwzgl dnie odł czy
zmywark od instalacji elektrycznej (np. przez wyj cie wtyczki z gniazda sieciowego).
2.3.
Przył czenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
Instalacja wody zimnej przeznaczona do podł czenia zmywarki powinna by
zako czona zaworem odcinaj cym z ko cówk R ¾.
Do zaworu odcinaj cego przykr ci osadnik (rys.14 poz.2) z uprzednio wkr con zł czk
(rys.14 poz.7) i uszczelk (rys.14 poz.14) gwarantuj c kierunek przepływu wody zgodnie ze
strzałk umieszczon na korpusie osadnika. Zaleca si , by przy monta u osadnika w układzie
poziomym wkładka filtruj ca (rys.19 poz.2,3 i 6) znajdowała si w dolnym poło eniu.
Nast pnie poł czy zmywark z instalacj wody zimnej za pomoc przył cza zasilania
(rys.14 poz.3) wraz z zał czonymi uszczelkami (rys.14 poz.14) stanowi cymi wyposa enie
zmywarki.
4
Ci nienie wody powinno by nie mniejsze ni 0,2 MPa (gwarantuje to prawidłowy i skuteczny
proces zmywania) i nie wy sze ni 0,4 MPa. Je eli ci nienie jest za niskie, nale y zastosowa
pomp podwy szaj c ci nienie, a gdy za du e – reduktor.
W spustowy o rednicy zewn trznej 40 mm umie ci w studzience spustowej tak,
aby odpływ miałspadek i nie wyst powały załamania w a.
3.
OBSŁUGA
3.1.
Przygotowanie zmywarki do pracy.
a) Otworzy drzwi zmywarki i sprawdzi , czy nast puj ce elementy w komorze mycia znajduj
si na wła ciwym miejscu:
- sito (rys.5 poz.1) oraz wkładka sita (rys.5 poz.6)
- o sita (rys.5 poz.2)
- wirnik z dyszami powinien obraca si swobodnie
- sprawdzi , czy pojemnik płynu płucz cego jest napełniony, po sprawdzeniu zamkn
osłon pojemnika
b) Otworzy zawór odcinaj cy wod do zmywarki zgodnie z p. 2.3.
c) Wł czy maszyn do instalacji elektrycznej zgodnie z p. 2.2.
d) Klawisz ł cznika głównego (rys.1 )ustawi w poło eniu „I”. Pod wietlany klawisz ł cznika
sygnalizuje dopływ pr du. Automatycznie napełni si zbiornik wod . Zako czenie procesu
pobierania wody nast puje samoczynnie poprzez zadziałanie hydrostatu.
Po napełnieniu wod wł czaj si kolejno grzałki – bojlera i komory mycia.
Grzałka bojlera jest nadrz dna w stosunku do grzałki komory mycia.
e) Zapalenie si zielonej lampki sygnalizacyjnej „B” (rys.1) wiadczy o przygotowaniu zmywarki
do pracy, tzn. woda w bojlerze oraz komorze mycia osi gn ła zało on temperatur .
f) Otworzy drzwi i wsypa na sito w zbiorniku wła ciw ilo
rodka do mycia.
Dozowa zgodnie z wymaganiami p. 3.6.
UWAGA !
Temperatura wody płucz cej nastawiona jest fabrycznie na 85°C natomiast wody w
komory mycia na 55°C.
Z uwagi na to, e zmywarka jest zasilana wod zimn , czas nagrzewania wody w komorze
mycia (dotyczy pierwszego cyklu zmywania) mo e wynie kilkadziesi t minut w zale no ci
od temperatury wody zasilaj cej. W celu skrócenia czasu nagrzewania mo na wł czy
kilkakrotnie cykl zmywania wg p. 3.3.c.
Po 2 ÷ 6 cyklach zmywania w zale no ci od temperatury wody zasilaj cej nast pi zapalenie
si lampki „B” , wiadcz cej o przygotowaniu zmywarki do pracy.
Tak przygotowan zmywark mo na rozpocz
zmywanie naczy .
3.2.
Przygotowanie naczy i koszy.
Przed umieszczeniem brudnych naczy w koszach, nale y usun z nich resztki
potraw, a naczynia z przyschni tymi potrawami „odmoczy ” w wodzie z dodatkiem detergentu
i wst pnie zmy szczotk . Brudne naczynia nale y umieszcza oddzielnie w odpowiednich
koszach, przeznaczonych dla ró nego rodzaju naczy (talerze, kubki, szklanki i sztu ce). W
jednym przedziale kosza nale y umie ci tylko jedno naczynie. Sztu ce nale y umie ci w
stosownym kubku, w pozycji pionowej. Naczynia szklane powinny by myte zawsze w
pierwszej kolejno ci.
5
3.3.
Czynno ci podczas zmywania.
a) Kosz z brudnymi naczyniami umie ci w komorze mycia,
b) Klawisz ł cznika głównego ustawi w poło eniu „I”,
c) Wybra odpowiedni program (od „1” do „3”) pokr tłem programatora (rys.1 poz.P) w
zale no ci od stopnia zabrudzenia naczy .
Cykl
„3”
„2”
„1”
Czas mycia (s)
180
110
60
Czas płukania (s)
18
18
18
W momencie uruchomienia programu mycia zapala si pomara czowa lampka
sygnalizacyjna (rys.1 , „c”)
Po zako czeniu wybranego cyklu mycia pokr tło programatora ustawia si
samoczynnie w poło eniu „0”.
Przerwanie cyklu mycia nast puje poprzez przekr cenie pokr tła programatora (zgodnie z
ruchem wskazówek zegara) w poło enie „0”.
UWAGA !
1. Otworzenie drzwi podczas mycia lub płukania powoduje przerwanie pracy zmywarki. Po
ich zamkni ciu mycie i płukanie jest kontynuowane.
2. Maszyna jest tak skonstruowana, e automatycznie wydłu a czas cyklu mycia, gdy
temperatura wody płucz cej nie osi gn ła 85°C. Mo e mie to miejsce, gdy cykle
zmywania nast puj kolejno po sobie, w krótkich odst pach czasu.
d) Aby mo na było u y szklanki natychmiast po myciu w stanie zimnym, nale y wcisn
przycisk „E” (rys.1) na 10 ÷ 15 sekund, co spowoduje płukanie zimn wod bez u ycia rodka
płucz cego.
e) Po zako czeniu cyklu mycia, kosz z umytymi naczyniami nale y wyj i pozostawi do
całkowitego wyschni cia, a nast pnie wyj naczynia z kosza.
f) Podczas mycia kolejnych naczy , nale y powtarza czynno ci p. a , c i d , pami taj c o
uzupełnieniu rodka myj cego.
Praktyczne uwagi dla obsługi podczas zmywania:
1. Nie otwiera gwałtownie drzwi podczas pracy zmywarki.
2. Gdy nast pi lub złe funkcjonowanie zmywarki, nale y j natychmiast wył czy i zgłosi
uszkodzenie do serwisu fabrycznego b d najbli szego serwisu autoryzowanego przez
producenta.
3. Nie zmienia ustawienia termostatów.
4. Stosowa rodki myj ce zalecane w p. 3.6.
5. Nie wkłada r k do k pieli myj cej, r ce zamoczone w wodzie myj cej dobrze wypłuka .
3.4.
Czynno ci po zako czeniu zmywania.
Po zako czeniu pracy zmywarki nale y:
Klawisz ł cznika głównego ustawi w poło enie „0” (rys.1)
zamkn zawór odcinaj cy instalacji wody
wykona czynno ci konserwacyjne wg p. 4.1
Podczas dłu szych przerw w pracy, drzwi nale y pozostawi otwarte, ze wzgl du na zapachy
i wilgo .
6
3.5.
Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Nieumiej tna obsługa zmywarki, niestosowanie si do nw. zalece oraz
nieprzestrzeganie przepisów BHP, mo e spowodowa niebezpiecze stwo pora enia pr dem
elektrycznym lub poparzenia.
Szczególnie nale y przestrzega zasad:
a) Przed pierwszym uruchomieniem zmywarki, oraz co najmniej raz w roku sprawdzi
skuteczno ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.
b) Nie dopuszcza osób nieuprawnionych do wykonywania napraw i regulacji zmywarki.
c) W czasie napraw, konserwacji i czyszczenia bezwzgl dnie wył czy zmywark z instalacji
elektrycznej.
d) W przypadku stwierdzenia uszkodze instalacji lub osprz tu elektrycznego, nale y
bezzwłocznie wył czy zmywark z instalacji elektrycznej i wezwa konserwatora.
ZA USTERKI POWSTAŁE NA SKUTEK NIEWŁA CIWEJ EKSPLOATACJI
ZMYWARKI, PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO CI.
e) zabrania si mycia i polewania zmywarki strumieniem wody. Nieprzestrzeganie tej zasady
grozi uszkodzeniem zmywarki lub pora eniem pr dem elektrycznym.
3.6.
rodki myj ce i płucz ce oraz ich dozowanie.
3.6.1.
rodki myj ce i płucz ce.
W celu uzyskania wła ciwych efektów zmywania w zmywarkach, niezb dne jest
stosowanie odpowiednich rodków myj cych i płucz cych przeznaczonych do
mechanicznego zmywania naczy :
- proszków lub płynów nisko pieni cych do mycia,
- płynów płucz cych ułatwiaj cych płukanie, przy pieszaj cych odparowanie wody i
zapobiegaj cych powstawaniu zacieków na umytych naczyniach.
Nale y pami ta , e zmywarki produkowane przez ŁZM „LOZAMET” s przebadane w
zakresie skuteczno ci mycia, czysto ci bakteriologicznej oraz pozostało ci rodków myj cych
i płucz cych na umytych naczyniach.
Badania te prowadzone s dla ka dego z zastosowanych rodków myj cych i płucz cych.
Wykonuje je producent pod nadzorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, co jest
potwierdzone wynikami bada .
Zmywarka posiada atest
PA STWOWEGO ZAKŁ ADU HIGIENY H – 7208/93
W zwi zku z powy szym mo na stosowa wył cznie rodki myj ce i płucz ce
dopuszczone do stosowania w produkowanych przez nas zmywarkach. Wi ksz ilo
informacji nt. dopuszczonych do stosowania rodków do mycia i płukania mo na znale
zał czanej INSTRUKCJI STOSOWANIA I DOZOWANIA RODKÓW MYJ CYCH I
PŁUCZ CYCH.
w
7
3.6.2. Dozowanie rodków myj cych i płucz cych.
Bardzo wa nym w procesie mycia jest wła ciwe dozowanie rodków myj cych i
płucz cych. Zbyt mała ich ilo prowadzi do braku skutecznego mycia. Zbyt du a ilo
powoduje ich nadmierne zu ycie oraz mo e spowodowa niewła ciwe płukanie naczy po ich
umyciu, tj. mog pozostawa rodki myj ce i płucz ce na umytych naczyniach.
W zwi zku z tym, nale y je dozowa w optymalnych ilo ciach wg zalece ich producenta.
Ka da zmywarka wyposa ona jest standardowo w dozownik płynu płucz cego.
Ustawiony jest on fabrycznie na dozowanie 1 ml płynu płucz cego na ka dy cykl mycia
(kosza).
Dozowanie rodków myj cych (proszków jak i płynów) mo e odbywa si r cznie jak i
automatycznie. Zmywarki nasze nie s wyposa one standardowo w dozowniki rodków
myj cych.
W takim przypadku nale y je dozowa r cznie. Jednak e istnieje mo liwo zainstalowania
dozownika do proszków jak i płynów myj cych.
Wymaga to ich wła ciwego przył czenia do zmywarki i odpowiedniego ustawienia
parametrów dozownika. Stosowanie dozowników rodków myj cych ułatwia obsług
zmywarki oraz oszcz dza zu ycie rodków myj cych.
W odniesieniu do dozowania rodków myj cych, nale y zwróci szczególn uwag na
twardo wody jak dysponuje u ytkownik zmywarki. Du a twardo wody powoduje
konieczno zwi kszenia ilo ci dozowanych rodków myj cych.
Wi ksz ilo informacji na ten temat mo na znale w zał czanej
INSTRUKCJI STOSOWANIA I DOZOWANIA RODKÓW MYJACYCH I PŁUCZ CYCH.
3.6.3. Dozownik i jego regulacja.
Czynnikiem powoduj cym zadziałanie dozownika jest ci nienie w instalacji płukania.
Pojemnik płynu płucz cego (rys.1 poz.G) napełni płynem do płukania. Maksymalny poziom
napełnienia okre la górna kraw d otworu obserwacyjnego. Przekroczenie ww. poziomu
mo e spowodowa rozlewanie płynu płucz cego we wn trzu zmywarki.
W czasie u ytkowania zmywarki nie nale y dopuszcza do spadku poziomu napełnienia
pojemnika płynem płucz cym poni ej dolnej kraw dzi otworu obserwacyjnego. Grozi to
zapowietrzeniem dozownika i konieczno ci jego ponownej regulacji.
W przypadku chwilowego braku płynu płucz cego, nale y napełni zasobnik zimn wod .
Aby podczas pierwszego uruchomienia zmywarki wypełni w zasysaj cy, wystarczy
nie zamontowa osi sita (rys.5 poz.2) i kilkakrotnie klawiszem ł cznika (rys.1 ) wł czy i
wył czy zmywark , a woda płucz ca osi gnie dozownik.
Dozownik jest wyregulowany fabrycznie wg wymaga okre lonych w p. 3.6.2.
W przypadku konieczno ci zmiany wydajno ci dozowania, mo na przeprowadzi regulacj
przy pomocy ruby nastawczej (rys.1 poz.F). Wkr caj c rub nastawcz przy pomocy
rubokr ta zmniejszamy wydajno dozownika, a wykr caj c – zwi kszamy wydajno .
Obserwuj c przemieszczanie si płynu płucz cego w w yku zasysaj cym, mo emy
prawidłowo wyregulowa dozownik. Przemieszczenie płynu płucz cego na odległo 40 – 50
mm – odpowiada , ca 1 ml na 1 cykl mycia.
Gdy na umytych naczyniach wyst puj cieniste lady b d zacieki, wskazuje to na zbyt du
ilo rodka płucz cego lub za du twardo stosowanej wody.
8
4.
KONSERWACJA I NAPRAWY.
4.1.
Konserwacja bie ca.
Po dłu szej eksploatacji zmywarki, oraz codziennie po zako czeniu mycia, nale y
spu ci wod mycia i umy komor zmywarki.
Aby to wykona , nale y:
Wyj sito (rys.5 poz.1)
Wyj o sita (rys.5 poz.2) poprzez niewielki obrót w lewo i w prawo i spu ci wod
Umy komor mycia gor c wod i szczotk
Wyj wkładk sita (rys.5 poz.6) z oprawy sita (rys.5 poz.4)
Umy dokładnie wyj te cz ci
W celu zapewnienia wła ciwej skuteczno ci mycia i płukania, nale y cz sto sprawdza
dro no dysz i czy ci dysze.
Cz stotliwo zale y od stopnia zabrudzenia, szybko ci osadzania kamienia jak równie
w przypadku niezadowalaj cych efektów mycia.
Nie nale y u ywa do tego celu ostrych narz dzi, gdy doprowadzi to do deformacji
kanałów wylotowych
Czyszczenie dysz wirnika (rys.9 poz.10, 12, 13, 16, 17) oraz rurek (rys.9 poz.1, 2, 3, 4),
nale y przeprowadza w sposób nast puj cy:
wykr ci wkr ty (rys.9 poz.25) z kra cowych dysz (rys.9 poz.13, 16, 17)
zdemontowa dysze z zacisków dysz (rys.9 poz.6, 14)
wyj 2 za lepki (rys.9 poz.7, 15)
Po przeczyszczeniu rurek i sprawdzeniu dro no ci dysz, nale y dokona ich monta u
w odwrotnej kolejno ci.
W przypadku bardzo mocnego zanieczyszczenia wirnika mycia i płukania koniecznym
jest demonta pozostałych jego dysz, a po ich oczyszczeniu powtórne zło enie zgodnie z
rysunkiem 9.
UWAGA: nie nale y demontowa ło ysk rys.9 poz.5.
4.2.
Konserwacja okresowa.
Przynajmniej raz na miesi c, w zale no ci od stopnia zanieczyszczenia wody
zasilaj cej usun zanieczyszczenia z Osadnika (rys.19 lub 14 poz.2) poprzez odkr cenie
za lepki poz.2 i wyjecie sitka poz.3. Po oczyszczeniu sitka dokona monta u osadnika w
odwrotnej kolejno ci.
Raz na dwa tygodnie nale y usun osadzaj cy si na ciankach komory mycia i
wirnika myj co-płucz cego osad, napełniaj c komor mycia wod i wykonuj c czynno ci jak
w p. 3.3 ,b i ,c dodaj c odpowiedni ilo SODY zachowuj c szczególn ostro no i
u ywaj c rodków ochrony osobistej. Po usuni ciu osadu spłuka zbiornik i spu ci wod do
kanalizacji.
Gdy zmywarka ma by nie u ywana przez kilka tygodni, nale y przeprowadzi kilka
cykli zmywania czyst wod bez naczy . Zapewni to całkowite usuni cie zanieczyszcze , co
zapobiegnie powstawaniu specyficznego zapachu. Gdy przerwa w u ytkowaniu wynosi kilka
miesi cy, nale y obudow lekko naoliwi , jak równie usun wod z bojlera i pompy.
UWAGA !
Producent zmywarek – nie gwarantuje skutecznego mycia w przypadku zasilania
zmywarki wod o zbyt du ej twardo ci. Prowadzi to do tworzenia si „cienistych” ladów na
umytych naczyniach oraz przyspieszanego osadzania si kamienia na instalacji mycia i
płukania. W konsekwencji pogarsza si efektywno mycia i nast puje przy pieszony proces
zu ywania si maszyny.
Nale y wtedy bezwzgl dnie zastosowa dodatkowe urz dzenia do uzdatniania (zmi kczania)
wody. - Dodatkowe informacje patrz Rozdział6.
9
W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy zmywarki nale y sprawdzi :
Układ zasilania wod (zawory odcinaj ce, dro no sit i dysz oraz osadzenie osi sita)
Instalacj elektryczn
Zewn trzne i wewn trzne nie czy ci substancjami r cymi oraz nie u ywa szczotek
drucianych i podobnych
Przed przyst pieniem do prac konserwacyjnych lub czyszczenia wył czy zasilanie
wył cznikiem ciennym.
4.3.
Naprawy i remonty.
Producent zmywarek ŁZM „LOZAMET” poprzez swoj słu b serwisow zapewnia
naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza remonty w siedzibie przedsi biorstwa.
5.
TWARDO
WODY.
5.1.
Charakterystyka ogólna.
Aby uzyska dobre wyniki zmywania szczególnie w odniesieniu do naczy szklanych,
twardo wody zasilaj cej nie powinna przekracza 150 mg/1 CaCO3 co odpowiada 15°F lub
8,5°N, gdzie:
1°F stopie francuski twardo ci wody
1°N stopie niemiecki twardo ci wody
10 mg CaCO3 = 1°F = 0,559°N
UWAGA !
1. W kraju dostawcami wody wodoci gowej s :
- Okr gowe i Miejskie Przedsi biorstwa Wodoci gów i Kanalizacji.
- Rejonowe Przedsi biorstwa Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej.
Dostawcy wody badaj jej twardo i na danie udzielaj informacji o wynikach tych
bada .
W zwi zku z tym, przyszły u ytkownik zmywarki przed dokonaniem zakupu powinien
uzyska od wskazanych przedsi biorstw informacj nt. twardo ci wody w miejscu
stosowania zmywarki.
Pozwoli to dokona prawidłowego wyboru typu zmywarki – tzn. wyposa onej b d nie w
układ uzdatniania wody.
6.
Lp.
WYPOSA ENIE.
Nazwa
1
2
3
4
Kosz PS – 1
Kosz PS – 2
Wkład kosza PS - 2
Kubek
7
8
9
10
11
12
13
14
Gniazdo przył czeniowe 16A
Uszczelka
Przył cze zasilania
Osadnik ½
Zł czka ½ x ¾
Ł cznik G½
Nakr tka ł cznika
Uszczelka CU+BA 17 x 25 x 3
10
Ilo
szt.
Nr rysunku
1
1
1
1
SE.A.30.00.00.00.0
SE.A.31.00.00.00.0
SE.A.32.00.00.00.0
MN – 35.6.0
1
3
1
1
1
1
1
1
MN8 – 16.4.4
MN8 – 16.4.0
JFA-4992.01.0
JFA-6033.42.0
ZF.A.03.00.00.01.0
ZF.A.03.00.00.02.0
Wg WT – 87/95
7.
WYKAZ CZ
Nazwa cz
CI ZAMIENNYCH.
ci
Nr rysunku lub normy
INSTALACJA DOZOWNIKA
Dozownik
AE.B.01.00.00.00.0
Pojemnik detergentu
SE.A.01.00.01.00.0
ZBIORNIK KOMPLETNY
Zderzak do drzwi
AE.B.02.00.00.01.0
DRZWI KOMPLETNE
O szpilki
AE.B.03.00.00.01.0
Szpilka M5
AE.B.03.00.00.02.0
Zatrzask
AE.B.03.00.00.05.0
Nakr tka zatrzasku drzwi
AE.B.03.00.00.06.0
Drzwi podzespół
SE.A.03.01.00.00.0
Zamek drzwi kompletny
AE.B.03.02.00.00.0
ZESPÓŁ HYDROSTATU
Hydrostat typ 1H02-110/75
0918-414-9999
Króciec
SE.A.04.00.00.01.0
W yk
AE.A.04.00.00.04.0
ZESPÓŁ MYCIA I PŁUKANIA
Trójnik
AE.B.05.00.00.03.0
W gumowy II
SE.A.05.00.00.03.0
W gumowy III
SE.A.05.00.00.04.0
W gumowy IV
SE.A.05.00.00.05.0
W gumowy V
SE.A.05.00.00.06.0
Ło ysko
AE.B.05.01.00.05.0
Zacisk dyszy du ej
AE.B.05.01.00.06.0
Za lepka wirnika du a
AE.B.05.01.00.07.0
Oprawa wirnika
AE.B.05.01.00.08.0
Za lepka oprawy mała
AE.B.05.01.00.09.0
Dysza oprawy mała
AE.B.05.01.00.10.0
Za lepka oprawy du a
AE.B.05.01.00.11.0
Dysza oprawy du a
AE.B.05.01.00.12.0
Dysza wirnika mała
AE.B.05.01.00.13.0
Zacisk dyszy małej
AE.B.05.01.00.14.0
Za lepka wirnika mała
AE.B.05.01.00.15.0
Dysza prawa
AE.B.05.01.00.16.0
Dysza lewa
AE.B.05.01.00.17.0
Pier cie uszczelniaj cy 8 x 2
PN-64/M-7393
Pier cie uszczelniaj cy 10,3 x 2,4 PN-60/M-86961
Pier cie uszczelniaj cy 12,4 x 1,8
Instalacja rurowa
SE.A.05.02.00.00.0
Kierownica
SE.A.05.02.00.03.0
Dysza górna
SE.A.05.02.00.04.0
ZESPÓŁ GRZEJNY
Zespółgrzejny
SE.A.17.00.00.00.0
Pokrywka
SE.A.17.00.00.01.0
Nakr tka specjalna
SE.A.17.00.00.02.0
Grzałka 2000 W typ 12.261
1116-490-0907
Rys
Poz
6
6
1
2
18
18
18
18
18
18
18
5
6
9
10
1
2
7
7
7
10
4
3
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
15
16
17
18
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
3
-
15
15
15
15
3
4
5
11
cd. wykazu cz
ci
ZESPÓŁ TERMOREGULATORÓW
Uchwyt regulatora temperatury
AE.B.06.01.00.00.0
Pokr tło kompletne 6 x 4,5
AE.B.14.06.00.00.0
Regulator temperatury EGO
55.132.22.010
Regulator temperatury EMERSON * 716 RU 1695
Uszczelka 18,2 x 25 x 2
ZN-77/5413-02/101
PODGRZEWACZ WODY
Podgrzewacz wody
SE.A.07.00.00.00.0
Izolacja termiczna
SE.A.07.00.00.02.0
Zbiornik
SE.A.07.01.00.00.0
Grzejnik 3200 W typ 1SPKG 5715 1116-410-0001
WYŁ CZNIK ZAMKA DRZWI
Wył cznik zamka drzwi
SE.A.09.00.00.00.1
Spr yna
SE.A.09.00.00.04.0
Wył cznik kra cowy (rolka na
GLDBO1A1B
ramieniu)
INSTALACJA SPUSTOWA
Sito
AE.B.10.00.00.01.0
O sita
AE.B.10.00.00.02.0
Kolanko
AE.B.10.00.00.03.0
Oprawa sita
SE.A.10.00.00.04.0
Nakr tka
AE.B.10.00.00.05.0
Wkładka sita
AE.B.10.00.00.06.0
Ł cznik
AE.B.10.00.00.07.0
Rura
SE.A.10.00.00.09.0
Rura spustowa
AE.B.10.00.00.10.0
Pier cie uszczelniaj cy 184,5 x 3 AE.B.10.00.00.08.0
Pier cie uszczelniaj cy 38 x 3,5
1373-111-9636
Pier cie uszczelniaj cy 36 x 3,5
1373-111-9638
Uszczelka 30,5 x 45 x 3
SE.A.10.00.00.10.0
ZESPÓŁ POMPY
Zespółpompy
SE.A.11.00.00.00.0
Kolanko wlotowe
SE.A.11.00.00.01.0
Kolanko wylotowe
SE.A.11.00.00.02.0
10
10
10
1
2
7
10
18
11
11
11
11
6
1
2
12
12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
20
13
13
13
3
4
Pompa typ 2229 030HP
0871-111-0004
13
• - mo na stosowa zamiennie regulator temperatury EGO – nr kat.
55.132.22.010
PULPIT STEROWNICZY
Płyta czołowa kompletna
SE.A.14.03.00.00.2
16
Pokr tło kompletne 6 x 4,5
AE.B.14.06.00.00.0
16
Ł cznik klawiszowy zielony
C 1561 VLG
16
Ł cznik klawiszowy czerwony
C 5554 ALG
16
Programator P 118 A
0918-442-0021
16
Ł cznik klawiszowy /zielony/ Dreefs 02-0212.3503-002
16
Lampka sygnal. LS1
1154-231-0005
16
/pomara czowa/
Lampka sygnal. LS1 /zielona/
1154-231-0020
16
Listwa zaciskowa LZW-B/6
0917-431-0014
16
Programator typ HH4M16 1R/20M 1115-190-0001
16
Gniazdo 2,5/12 G-5,08
16
Wtyczka 2,5/12 ST-5,08
16
11
Opaska zaciskowa TORRO 40-60/9
C7W2
12
0655-500-0002
13
6
6
9
S5
S6
S3
S1
H1
H2
X2
S2
X2
X2
INSTALACJA ZASILANIA
Zł czka ½ x ¾
Przył cze zasilania
Uszczelka
Osadnik ½
Ł cznik G½
Nakr tka ł cznika
Króciec k towy kompletny *
Zawór elektromagnetyczny
EZM2-WR
Uszczelka Cu+Ba – 17 x 25 x 3
Urz dzenie do zmi kczania wody
Zawór elektromagnetyczny
specjalny
Ł cznik G x G ¾
W gumowy I
W gumowy II
W gumowy III
W gumowy IV
W gumowy V
W gumowy VI
JFA-6033.42.0
MN8 – 16.4.0.b
MN8 – 16.4.4
JFA-4992.01.0
ZF.A.03.00.00.01.0
ZF.A.03.00.00.02.0
1361-413-3490
0918-114-0014
14
14
14
14
14
14
14
14
7
3
14
2
5
6
*
24
1373-111-0458
0719-143-0001
SE.A.16.01.01.00.0
14
14
14
16
21
23
SE.A.16.00.00.07.0
SE.A.16.00.00.01.0
SE.A.16.00.00.02.0
SE.A.16.00.00.03.0
SE.A.16.00.00.04.0
SE.A.16.00.00.05.0
SE.A.16.00.00.06.0
14
14
14
14
14
14
14
22
8
9
10
11
12
13
KOSZE I WKŁADY KOSZY wg wykazu wyposa enia
* - nie pokazano na rysunku
13
8.
RUSUNKI I SCHEMATY
Zmywarka do szklanek typu ZKS – 06.2
RYSUNEK 1
A
B
C
D
E
F
G
P
14
lampka kontrolna
lampka kontrolna
lampka kontrolna
ł cznik główny
zmywarka wł czona
zmywarka przygotowana do pracy
zmywarka w ruchu
„1” - zasilanie zmywarki wł czone
„0” – zasilanie zmywarki wył czone
przycisk
płukanie zimn wod
ruba nastawcza dozownika płynu do płukania
pojemnik płynu do płukania
pokr tło programatora
Wymiary gabarytowe i przył czeniowe zmywarki
RYSUNEK 2
15
Instalacja spustowa SE.A.10.00.00.00.0
RYSUNEK 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
16
Sito
o sita
kolanko
oprawa sita
nakr tka
wkładka sita
ł cznik
za lepka
rura
10.
11.
12.
13.
14.
17.
19.
20.
Rura spustowa
Pier cie uszczelniaj cy 184,5 x 3
Pier cie uszczelniaj cy 40 x 1,5
Pier cie uszczelniaj cy 38 x 3,5
Pier cie uszczelniaj cy 36 x 3,5
Wkr t do blach 4,2 x 13
Opaska TORRO 40-60
Uszczelka 30,5 x 45 x 3
Instalacja dozownika SE.A.01.00.00.00.0
RYSUNEK 6
1. Dozownik
2. Pojemnik detergentu
5. Zł czka
6. Nakr tka dociskowa
10. W
ø4x1
11. W
ø 5 x 1,5
15. Wkr t M4 x 22
16. Podkładka 4,3
SE.A.07.00.00.00.0 - podgrzewacz wody
17
Zespółhydrostatu SE.A.04.00.00.00.0
RYSUNEK 7
3. W yk
4. Króciec
6. Pier cie uszczelniaj cy 7 x 1,5
7. Wkr t do blach 3,5 x 9,5
10. Hydrostat typ 760-110/75
SE.A.10.00.00.04.0 - oprawa sita
SE.A.02.00.00.00.0 - zbiornik kompletny
18
Zespółmycia i płukania SE.A.05.00.00.00.0
RYSUNEK 8
1. Wirnik kompletny
2. Obejma dolna cz. I
3. Instalacja rurowa
4. Zł czka kompletna
5. Obejma dolna cz. II
8. Trójnik
10. ruba M6
12. Uszczelka 6,2 x 14 x 2
13. Obejma w a
15. W gumowy II
16. W gumowy III
17. W gumowy IV
18. W gumowy V
23. Nakr tka G ½
24. Pier cie uszczelniaj cy 80 x 5
25. Pier cie uszczelniaj cy 48 x 5
26. ruba M6 x 30
27. Podkładka RB 6,4 – A2
28. Nakr tka M6
30. Opaska Ap 16 0 25
31. Uszczelka CU+BA 12 x 18 x 3
32. Uszczelka CU+BA 21 x 26 x 3
SE.A.07.00.00.00.0 - podgrzewacz wody
SE.A.11.00.00.00.0 - zespółpompy
SE.A.16.00.00.00.0 - instalacja zasilania
SE.A.05.02.00.03.0 - kierownica
SE.A.05.02.00.04.0 - dysza górna
19
Wirnik kompletny SE.A.05.01.00.00.0
RYSUNEK 9
1. Rurka I
2. Rurka II
3. Rurka III
4. Rurka IV
5. Ło ysko (szt.2)
6. Zacisk dyszy du ej
7. Za lepka wirnika du a
8. Oprawa wirnika
9. Za lepka oprawy mała
10. Dysza oprawy mała
11. Za lepka oprawy du a
12. Dysza oprawy du a
20
13.
14.
15.
16.
17.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
28.
Dysza wirnika mała
Zacisk dyszy małej
Za lepka wirnika mała
Dysza prawa
Dysza lewa
Pier cie uszczelniaj cy 8 x 2
Pier cie uszczelniaj cy 10,3 x 2,4
Pier cie uszczelniaj cy 12,4 x 1,8
Wkr t M4 x 10
Wkr t M4 x 22
Wkr t M4 x 25
Nakr tka M4
Zespółtermoregulatorów SE.A.06.00.00.00.0
RYSUNEK 10
1. Uchwyt regulatora temperatury
2. Pokr tło kompletne
3. Wieszak regulatora
4. Wspornik regulatora
5. Nakr tka
7. Regulator temperatury (szt. 2)
12. Podkładka spr. 4,1
14. Wkr t M4 x 6
18. Uszczelka 18,2 x 25 x 2
SE.A.07.00.00.00.0 - podgrzewacz wody
SE.A.02.00.00.00.0 - zbiornik kompletny
21
Podgrzewacz wody SE.A.07.00.00.00.0
RYSUNEK 11
1. Zbiornik
2. Grzejnik 3200 W
6. Izolacja termiczna
9. Korek
10. Nakr tka M6
11. Podkładka spr. 6,1
12. Opaska B 630 c
22
Wył cznik zamka drzwi SE.A.09.00.00.00.1
RYSUNEK 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pr t kompletny
Wspornik pr ta
Podkładka RB 5,3 – A2
Spr yna
Nakr tka M4 – A2/80
Wył cznik kra cowy
Dławik DW 13.5/H
23
Zespółpompy SE.A.11.00.00.00.0
RYSUNEK 13
3. Kolanko wlotowe
4. Kolanko wylotowe
6. Opaska TORRO 40-60
8.
ruba M5 x 14
9. Podkładka spr. 5,1
10. Podkładka 5,3
11. Pompa typ 2229 030HP
SE.A.02.00.00.00.0 - zbiornik kompletny
SE.A.05.00.00.00.0 - instalacja mycia i płukania
SE.A.10.00.00.00.0 - instalacja spustowa
24
Instalacja zasilania SE.A.16.00.00.00.
RYSUNEK 14
1. Zespółzaworów elektromagnet.
2. Osadnik 1/2 (rys. 19)
3. Przył cze instalacji zasilania
5. Ł cznik G½
6. Nakr tka G¾
7. Zł czka ½ x ¾
8. W gumowy I
9. W gumowy II
10. W gumowy III
11. W gumowy IV
12. W
13. W
gumowy V
gumowy VI
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Uszczelka
Opaska AP 16-25
Ko cówka Z10 – G 3/8
Nakr tka M6
Podkładka spr. 6,2
Urz dzenie do zmi kczania wody
Ł cznik G x G ¾
Zawór elektromagnetyczny specjalny
Zawór elektromagnetyczny
odcinaj cy EZM2-WR
SE.A.05.00.00.00.0 – instal mycia i płukania
SE.A.07.00.00.00.0 – podgrzewacz wody
SE.A.02.00.00.00.0 – zbiornik kompletny
25
Zespółgrzejny SE.A.17.00.00.00.0
RYSUNEK 15
3. Pokrywka
4. Nakr tka specjalna
5. Grzałka 2000 W typ 12.261
26
Pulpit sterowniczy SE.B.14.00.00.00.2
RYSUNEK 16
27
OPIS DO RYSUNKU 16
6. Płyta czołowa kompletna
9. Pokr tło kompletne 6 x 4,5
10. Podkładka sto kowa M5 / poliamid kolor czarny
11. Wkr t M5 x 12 – A4/50
12. Wkr t M5 x 8
13. Wkr t M4 x 10
OPIS DO RYSUNKU 17 (SCHEMAT ELEKTRYCZNY)
28
E1
E2
grzałki w podgrzewaczu
grzałki w komorze mycia
M1
silnik pompy
C1
kondensator
Q1
filtr przeciwzakłóceniowy EP-250/16/G
B1
B2
B3
hydrostat
regulator temperatury w podgrzewaczu
regulator temperatury w komorze mycia
S1
S3
S4
S6
wył cznik główny maszyny
programator P118A
(polski)
wył cznik kra cowy drzwi
przycisk płukania zimn wod
K1
K2
K3
przeka nik grzałek E1
przeka nik grzałek E2
przeka nik silnika M1
H1
H2
lampka sygnalizuj ca prac programatora
lampka sygnalizuj ca prawidłow warto temp. w komorze mycia
Y1
Y3
zawór elektromagnetyczny napełniania
zawór elektromagnetyczny płukania zimn wod
Schemat elektryczny SE.B.14.01.00.00.2
Nr od I do XII – oznacza miejsca zł czek na przewodach instalacji elektrycznej
pomi dzy pulpitem sterowniczym i maszyn
RYSUNEK 17
29
Drzwi kompletne SE.A.03.00.00.00.0
RYSUNEK 18
1. Drzwi – podzespół
2. Zamek drzwi kompletny
5. O szpilki
6. Szpilka M5
7. Tulejka
8. Ł cznik zawiasu
9. Zatrzask
10. Nakr tka zatrzasku drzwi
30
12. Podkładka RBS 6,4 – A4
13. ruba M6 x 12 - B
14. ruba M8 x 28 – Ms - A
15. Wkr t M4 x 10 – Ms - B
16. Nakr tka M4 – Ms - A
17. Nakr tka M5 – Ms - A
18. Podkładka spr. FBB 4,1 – A2
19. Podkładka 8,4 - Ms
AE.B.02.00.00.01.0 - zderzak do drzwi
SE.A.02.00.00.00.0 - zbiornik kompletny
Osadnik
(na rys.14 poz.2)
RYSUNEK 19
1.
2.
3.
6.
Korpus
Za lepka
Sitko kompletne
Pier cie uszczelniaj cy
31

Podobne dokumenty