Dokumentacja Użytkownika Systemu

Komentarze

Transkrypt

Dokumentacja Użytkownika Systemu
Dokumentacja Użytkownika Systemu
Moduł: Pulpit Kontrahenta
Wersja: 2014.1
Copyright  2013 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest
zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wersja 2014.1
16.2
Pulpit Kontrahenta
Spis treści
16.
Pulpit Kontrahenta ............................................................................................................................. 6
16.1
Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) ................................................................................. 6
16.1.1
Kreacja katalogu wirtualnego .................................................................................................................... 6
16.1.1.1 Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 6 .............................................................. 6
16.1.1.2 Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 7 .............................................................. 8
16.2
Przygotowanie bazy danych do współpracy z Pulpitem Kontrahenta ..................................................... 12
16.2.1
Ręczne wykonanie skryptów SQL ............................................................................................................ 12
16.2.2
Automatyczne wykonanie skryptów SQL ................................................................................................ 12
16.3
Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Pulpitem Kontrahenta ................................ 12
16.4
Konfiguracja Pulpitu Kontrahenta ........................................................................................................... 14
16.4.1
Plik Web.config ........................................................................................................................................ 14
16.4.2
Ustawienia dotyczące rabatów ............................................................................................................... 15
16.4.3
Konfiguracja Comarch ERP XL, zakładka WWW ...................................................................................... 15
16.4.3.1 Parametry ........................................................................................................................................ 15
16.4.3.2 Prezentacja towarów ...................................................................................................................... 17
16.4.4
Prezentacja zdjęć dla towarów w Pulpicie Kontrahenta ......................................................................... 20
16.4.5
Prezentacja jednostek pomocniczych dla towarów w Pulpicie Kontrahenta .......................................... 21
16.4.6
Tłumaczenia w Pulpicie Kontrahenta ...................................................................................................... 23
16.5
Funkcjonalność Pulpitu Kontrahenta ....................................................................................................... 24
16.5.1
Logowanie ............................................................................................................................................... 24
16.5.2
Strona startowa ....................................................................................................................................... 25
16.6
Funkcje Pulpitu Kontrahenta ................................................................................................................... 27
16.6.1
Moje dane ............................................................................................................................................... 28
16.6.1.1 Dane kontrahenta ........................................................................................................................... 28
16.6.1.1.1 Definiowanie adresu wysyłkowego ................................................................................................. 31
16.6.1.1.2 Zmiana magazynu ........................................................................................................................... 31
16.6.1.2 Zmiana hasła ................................................................................................................................... 31
16.6.2
Artykuły ................................................................................................................................................... 32
16.6.2.1 Znajdź artykuł .................................................................................................................................. 32
16.6.2.2 Artykuły ........................................................................................................................................... 33
16.6.3
Zamówienia ............................................................................................................................................. 35
16.6.3.1 Koszyk .............................................................................................................................................. 35
16.6.3.2 Moje zamówienia ............................................................................................................................ 41
16.6.3.3 Transport ......................................................................................................................................... 44
16.6.3.4 W realizacji ...................................................................................................................................... 46
16.6.3.5 Moje oferty ..................................................................................................................................... 47
16.6.3.6 Nowe zapytanie ............................................................................................................................... 50
16.6.3.7 Moje zapytania ................................................................................................................................ 51
16.6.4
Płatności .................................................................................................................................................. 52
16.6.4.1 Szczegóły płatności .................................................................................................................................. 53
16.6.5
Promocje ................................................................................................................................................. 55
Pulpit Kontrahenta
16.3
Wersja 2014.1
16.6.5.1 Wyszukiwarka ................................................................................................................................. 55
16.6.5.2 Lista promocji .................................................................................................................................. 55
16.6.6
Reklamacje .............................................................................................................................................. 58
16.6.6.1 Zgłoś reklamację .............................................................................................................................. 58
16.6.6.2 Moje reklamacje .............................................................................................................................. 59
16.6.7
Serwis ...................................................................................................................................................... 62
16.6.8
Produkcja ................................................................................................................................................. 66
16.6.8.1 Wyszukiwarka ................................................................................................................................. 66
16.6.8.2 Lista zleceń produkcyjnych.............................................................................................................. 66
16.7
Raporty .................................................................................................................................................... 68
16.7.1
Przygotowanie Pulpitu Kontrahenta do współpracy z BI......................................................................... 68
16.7.2
Przygotowanie bazy danych BI do współpracy z Pulpitem Kontrahenta ................................................. 68
16.7.3
Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Raportami ................................................... 70
16.7.4
Funkcjonalność Raportów ....................................................................................................................... 71
16.7.4.1 Zakupy w czasie ............................................................................................................................... 72
16.7.4.2 Zakupy wg grupy produktów ........................................................................................................... 72
16.7.4.3 Zamówienia w czasie ....................................................................................................................... 73
16.7.4.4 Stan zobowiązań ............................................................................................................................. 74
16.7.4.5 Uzyskane rabaty .............................................................................................................................. 75
16.8
Najczęściej zadawane pytania ................................................................................................................. 77
16.8.1
Problemy z wydrukami ............................................................................................................................ 77
16.8.1.1 Komunikat: Wystąpił błąd w XLWykonajPodanyWydruk o numerze 1 ........................................... 77
16.8.1.2 Komunikat: Nie można załadować biblioteki DLL 'cdn_api.dll': ...................................................... 77
16.8.1.3 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -5 ........................................................................ 77
16.8.1.4 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze 1 ......................................................................... 78
16.8.1.5 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -7 ........................................................................ 78
16.8.1.6 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -8 ........................................................................ 78
16.8.1.7 Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze 249 ..................................................................... 79
16.8.1.8 Komunikat: Odmowa dostępu do ścieżki ........................................................................................ 79
16.8.2
Problemy z wyświetlaniem listy towarów ............................................................................................... 79
16.8.2.1 Komunikat: Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje to, że inna pamięć
jest uszkodzona ................................................................................................................................................ 79
16.8.2.2 Komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu ....................... 80
16.8.3
Problemy ze złożeniem zamówienia ....................................................................................................... 80
16.8.3.1 Komunikat: Element 'ddlSpDostawy' ma wartość SelectedValue, ktra jest nieprawidłowa ........... 80
16.8.3.2 Komunikat: Tag skryptu zarejestrowany dla … zawiera nieprawidłowe znaki poza tagami skryptu:
alert("Wystąpił błąd : The parameter 'address') .............................................................................................. 80
16.8.3.3 Komunikat: The script tag registered for … has invalid characters outside of the script tags:
alert("Wystąpił błąd : Conversion failed when converting the varchar value 'G' to data type int................... 80
16.8.4
Problemy podczas wyświetlenia strony startowej .................................................................................. 81
16.8.4.1 Komunikat: Nie można wyświetlić strony Web ............................................................................... 81
16.8.4.2 Komunikat: Błąd konfiguracji .......................................................................................................... 81
16.8.4.3 Komunikat: Nie można załadować pliku lub zestawu 'cdn_api22.net' lub jednej z jego zależności.81
16.8.5
Przykładowe modyfikacje ........................................................................................................................ 81
Wersja 2014.1
16.4
Pulpit Kontrahenta
16.8.5.1 Wyświetlanie w aplikacji nazwy dodatkowej zamiast nazwy towaru ............................................. 81
16.8.5.2 Zmiana kolejności zakładek, przykład: aby po "Towary" znajdowała się zakładka "Produkcja". .... 82
16.8.5.3 Zwiększenie szerokości strony dla Pulpitu Kontrahenta. ................................................................ 82
16.8.5.4 Zamiana tekstu w menu Pulpitu Kontrahenta – zamiast Items w menu angielskim na Products. . 82
16.8.5.5 Ukrywanie kolumny „JM”. .............................................................................................................. 82
16.8.5.6 Zmiana szerokości panelu dotyczącego prezentacji nazw grup towarów. ...................................... 82
16.8.5.7 Zmiana sortowania towarów na liście Towarów z kodu na nazwę. ................................................ 82
Pulpit Kontrahenta
16.5
Wersja 2014.1
16. Pulpit Kontrahenta
Aplikacja umożliwia zdalną obsługę sieci sprzedaży przez sieć WWW.
Warunkiem współpracy jest wdrożenie u dostawcy systemu Comarch ERP XL łącznie z Pulpitem Kontrahenta oraz
zainstalowanie serwera internetowego. Od klienta wymaga się jedynie zainstalowania przeglądarki internetowej.
Moduł ten jest integralną częścią systemu Comarch ERP XL. Oznacza to, że wprowadzając dane z poziomu interfejsu
Pulpitu Kontrahenta są one wprowadzane bezpośrednio do bazy danych.
Każdy uprawniony przez administratora systemu klient ma możliwość sprawdzenia aktualnego stanu swoich płatności,
wolnego limitu kredytowego, dostępności towarów. Może on również wprowadzać nowe zamówienia, zapytania,
oferty sprzedaży czy reklamację. Istnieje możliwość monitorowania stanu realizacji zamówień, zgłoszeń
reklamacyjnych, serwisowych czy produkcyjnych.
16.1
Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS)
Warunkiem współpracy systemu Comarch ERP XL z Pulpitem Kontrahenta jest zainstalowanie Internetowych usług
informacyjnych (IIS), Microsoft .NET 4.0.
16.1.1
Kreacja katalogu wirtualnego
Przed przystąpieniem do kreacji katalogu wirtualnego należy z płyty instalacyjnej Comarch ERP XL przegrać całą
zawartość katalogu Pulpit Kontrahenta na dysk do katalogu C:/inetpub/wwwroot/PulpitKontrahenta.
16.1.1.1
Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 6
W celu ręcznego utworzenia katalogu wirtualnego uruchamiamy menedżera usług IIS – Panel sterowania/Narzędzia
administratora/Internetowe usługi informacyjne. Klikając prawym przyciskiem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci
Web wybieramy Nowy/Katalog wirtualny…
Rysunek 16.1 Internetowe usługi informacyjne.
Wersja 2014.1
16.6
Pulpit Kontrahenta
Wykonanie tych czynności spowoduje uruchomienie Kreatora tworzenia katalogów wirtualnych. Wybierając przycisk
Dalej przechodzimy do pierwszego kroku kreacji katalogu wirtualnego. W pierwszym kroku jako nazwę podajemy
PulpitKontrahenta.
Rysunek 16.2 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 1.
W kroku 2 kreatora wybieramy ścieżkę lokalizacji, gdzie wkopiowaliśmy pliki WebSerwisu.
Rysunek 16.3 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 2.
Na krok 4 składa się wybranie praw do wykonania. Zaznaczamy Odczyt i Uruchomienie skryptów (np. ASP). Po
naciśnięciu przycisku Dalej, zatwierdzamy utworzenie katalogu wirtualnego IIS dla serwisu Pulpit Kontrahenta.
Pulpit Kontrahenta
16.7
Wersja 2014.1
Uwaga:
Należy zwrócić uwagę na to, czy w sekcji Włącz dokument domyślny (Właściwości
katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta, zakładka Dokumenty) został dodany wpis
Default.aspx. W przeciwnym przypadku należy taki wpis dodać ręcznie klikając na
przycisk Dodaj… W okienku zatytułowanym Dodawanie dokumentu domyślnego należy
wprowadzić: Default.aspx, po czym zatwierdzić. Nowo dodany wpis należy ustawić na
pierwszym miejscu listy posługując się przyciskami:
lub
.
Rysunek 16.4 Właściwości katalogu wirtualnego Pulpit Kontrahenta,
zakładka Dokumenty.
Na właściwościach katalogu wirtualnego należy przejść na zakładkę ASP.NET i wybrać opcję NET Framework v4.0 jako
wersja platformy ASP.NET.
16.1.1.2
Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 7
Pierwszym krokiem jest włączenie rozszerzenia usługi sieci Web. W tym celu należy w IIS (Panel sterowania/Narzędzia
administratora/Internetowe usługi informacyjne) wyświetlić zawartość głównego katalogu i przejść do opcji
Ograniczenia ISAPI i CGI.
Wersja 2014.1
16.8
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.5 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI.
Dla wpisów z Framework 4 należy wybrać z menu kontekstowego opcję Zezwalaj.
Rysunek 16.6 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI, Zmiana opcji.
W celu ręcznego utworzenia katalogu wirtualnego z poziomu IIS’a klikamy prawym przyciskiem myszy na opcję Pule
aplikacji wybieramy Dodaj pulę aplikacji… Jako nazwa podajemy Pulpit Kontrahenta, wersja architektury .NET
Framework -> .NET Framework v4.0, Zarządzany tryb potokowy -> Klasyczny, zaznaczony parametr: Uruchom pulę
aplikacji natychmiast.
Pulpit Kontrahenta
16.9
Wersja 2014.1
Rysunek 16.7 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie puli aplikacji.
Po naciśnięciu przycisku OK, zatwierdzamy utworzenie puli aplikacji.
Przechodzimy do zaawansowanych ustawień utworzonej puli aplikacji, gdzie dla opcji Identity wskazujemy wartość
LocalSystem.
Rysunek 16.8 Internetowe usługi informacyjne, właściwości zaawansowane
puli aplikacji.
Uwaga:
W przypadku, gdy aplikacja będzie pracować na maszynie 64-bitowej dodatkowo
w zaawansowanych ustawieniach puli aplikacji wybieramy dla opcji Enable 32-bit
appliacation wartość True.
Wersja 2014.1
16.10
Pulpit Kontrahenta
Następnie klikając prawym klawiszem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Dodaj aplikację.
Klikając prawym przyciskiem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Dodaj aplikację.
Rysunek 16.9 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji.
Wykonanie tych czynności spowoduje otwarcie okna Dodawanie aplikacji. W polu Alias jako nazwę podajemy Pulpit
kontrahenta. W polu Ścieżka fizyczna wybieramy ścieżkę lokalizacji, gdzie wkopiowaliśmy pliki Web Serwisu. W polu
Pula aplikacji wybieramy wcześniej utworzoną pulę Pulpit kontrahenta.
Rysunek 16.10 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji.
Po naciśnięciu przycisku OK, zatwierdzamy utworzenie katalogu wirtualnego IIS dla serwisu Pulpit kontrahenta.
Pulpit Kontrahenta
16.11
Wersja 2014.1
16.2
Przygotowanie bazy danych do współpracy z Pulpitem Kontrahenta
Kolejnym elementem instalacji Pulpitu Kontrahenta jest przygotowanie bazy danych systemu Comarch ERP XL.
Odbywa się to poprzez wykonanie skryptów, które znajdują się w katalogu Pulpit Kontrahenta/SQLScriptsXL. Operację
można przeprowadzić na dwa sposoby:

Ręcznie

Automatycznie
16.2.1
Ręczne wykonanie skryptów SQL
Operacja polega na przeniesieniu kolejnych skryptów do narzędzia np. Query Analyzer i wykonaniu ich na bazie
systemu Comarch ERP XL.
16.2.2
Automatyczne wykonanie skryptów SQL
Do automatycznego wykonania skryptów na bazie danych Comarch ERP XL służy izam_sql.bat.
Plik można wykonać z linii poleceń:
Izam_sql.bat <serwer> <baza>,
gdzie:
<serwer> – oznacza nazwę serwera bazodanowego,
<baza> – oznacza nazwę serwerową bazy danych,
bądź wyedytować w notatniku i za parametry %1 i %2 wprowadzić odpowiednio nazwę serwera bazodanowego
i nazwę serwerową bazy danych. Po przeprowadzonej operacji zmiany należy zapisać, a plik izam_sql.bat uruchomić.
16.3 Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Pulpitem
Kontrahenta
Aby móc korzystać z Pulpitu Kontrahenta należy w systemie Comarch ERP XL zdefiniować osoby, przypisane do kart
kontrahentów, które w imieniu danego kontrahenta będą miały prawo składania zamówienia. Do jednego kontrahenta
można przypisać dowolną liczbę osób.
Osobę można dodać z poziomu karty kontrahenta z zakładki: Osoba. Osoba korzystająca z Pulpitu Kontrahenta musi
mieć zdefiniowane hasło. Hasło ustala się w oknie formatki: Osoby, zakładki Ogólne (bez szyfrowania). (więcej
informacji w dokumentacji modułu: Sprzedaż)
Rysunek 16.11 Karta osoby, hasło dostępu do Pulpitu Kontrahenta.
Wersja 2014.1
16.12
Pulpit Kontrahenta
Ponadto, konieczne jest dodanie roli: Pulpit Kontrahenta. Role wprowadza się na zakładce: Role. Role definiuje się
w module: Administrator, w oknie: Role pracowników.
Rysunek 16.12 Karta osoby, zakładka: Role.
W zależności od dodanych praw do roli Pulpit Kontrahenta osoba logująca się do modułu może mieć dostęp do:

Cennika - wyświetla ceny towarów

Danych kontrahenta - udostępnia informacje na temat kontrahenta

Drukowania – umożliwia drukowanie wybranych dokumentów

Edycji ilości w ofertach – umożliwia zmianę ilości towarów na zamówieniu generowanemu z oferty

Katalogu towarów – określenie czy będzie udostępniony katalog towarów

Kontrahenta docelowego – udostępnia informacje na temat kontrahenta docelowego

Koszyka – umożliwia kompletowanie zestawu towarów i generowanie zamówienia

Listy błędów - udostępnia informacje na temat błędów

Listy ofert – wyświetla listę ofert na zakładce Moje oferty

Listy reklamacji – wyświetla listę reklamacji na zakładce Moje reklamacje

Listy rezerwacji – określa dostęp do listy W realizacji

Listy zamówień – wyświetla listę zamówień na zakładce Moje zamówienia

Listy zapytań – udostępnia listę zapytań na zakładce Moje zapytania

Listy zleceń produkcyjnych – umożliwia dostęp do zakładki Produkcja

Listy zleceń serwisowych – udostępnia zakładkę Serwis

Oznaczenia realizacji zamówienia w całości – określenie realizacji zamówienia, w całości lub częściowe

Płatności – wyświetla listę płatności na zakładce Płatności

Pokazuj sposób dostawy – udostępnia informacje na temat sposobu dostawy

Potwierdzania zamówień – umożliwia potwierdzanie zamówień

Promocji – udostępnia zakładkę Promocje

Rabatu – określenie czy będzie widoczna wartość udzielonego rabatu

Transportu – udostępnia zakładkę Transport

Usuwania niepotwierdzonych zamówień – umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia

Wystawiania zapytań – umożliwia wystawienie zapytania na zakładce Nowe zapytanie

Zgłaszania reklamacji – określa czy będzie możliwe zgłoszenie reklamacji
Pulpit Kontrahenta
16.13
Wersja 2014.1

Zmiany daty realizacji – umożliwia zmianę daty realizacji zamówienia

Zmiany domyślnego magazynu – określa magazyn domyślny

Zmiany formy płatności – określa formę płatności

Zmiany hasła – umożliwia zmianę hasła

Zmiany magazynu zamówienia – określa magazyn zamówienia

Zmiany sposobu dostawy – określa sposób dostawy

Zmiany terminu płatności – umożliwia zmianę terminu płatności
Rysunek 16.13 Edycja Roli, zakładka: Prawa.
16.4
Konfiguracja Pulpitu Kontrahenta
Ustawienia konfiguracyjne zmienia się w Konfiguracji systemu Comarch ERP XL z poziomu zakładki WWW oraz w pliku
Web.config znajdującym się w katalogu głównym plików Pulpitu Kontrahenta. Dla ułatwienia konfiguracji poszczególne
parametry są pogrupowane. W kolejnych rozdziałach zostaną omówione wszystkie grupy parametrów.
16.4.1
Plik Web.config
Ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych Comarch ERP XL znajdują się w pliku Web.config w sekcji
ConnectionString:
Klucz "data source" określa serwer SQL.
Klucz "initial catalog" określa nazwę bazy danych na serwerze SQL.
Przykład:
<add
name="strConnect"
connectionString="data
source=SERWERXL;
initial
catalog=ERPXL_TestPulpitKontrahenta;
user
id=CDNwww;
[email protected][email protected];"
providerName="System.Data.SqlClient" />
Wersja 2014.1
16.14
Pulpit Kontrahenta
16.4.2
Ustawienia dotyczące rabatów
Jeżeli system Comarch ERP XL jest zainstalowany na innym serwerze, niż aplikacja: Pulpit Kontrahenta, to należy
skopiować plik rabaty.dll (np. z innego komputera, na którym zainstalowano system Comarch ERP XL) do wybranego
katalogu na serwerze z aplikacją: Pulpit Kontrahenta oraz zarejestrować go poleceniem: regsvr32 rabaty.dll.
16.4.3
Konfiguracja Comarch ERP XL, zakładka WWW
Ustawienia konfiguracyjne dotyczące Pulpitu Kontraneta zmienia się w Konfiguracji systemu Comarch ERP XL
z poziomu zakładki WWW.
Zakładka WWW jest podzielona na dwie zakładki:

Parametry

Prezentacja towarów
16.4.3.1
Parametry
Z poziomu zakładki Parametry istnieje możliwość określenia metody wystawiania dokumentów w Pulpicie
Kontrahenta, domyślnego języka aplikacji czy schematów kolorów aplikacji. Występują również określenia ustawień
dotyczących udostępnienia towarów w Pulpicie Kontrahenta, magazynu i serii, które będą pobierane na zamówienia
wystawiane z poziomu aplikacji, czy konfiguracji wysyłki mailowej.
Parametr: Wystawiaj dokumenty przez procedurę określa sposób wystawiania dokumentów:

przy wykorzystaniu API – parametr odznaczony

przy wykorzystaniu procedury serwerowej – parametr zaznaczony
Aby móc korzystać z API należy zweryfikować poniższe ustawienia:

baza danych systemu ERP XL jest podpięta dla wszystkich użytkowników komputera (w rejestrze systemu
Windows powinien widnieć wpis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 32bit
oraz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 64bit)

w rejestrze Windows wpisana jest informacja o kluczu HASP (HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CDN\HASP > Serwer = nazwa serwera klucza)

ścieżka do systemu ERP XL musi być zapisana w globalnej zmiennej środowiskowej PATH. W zmiennej
środowiskowej PATH nie może znajdować się ścieżka do innego katalogu z systemem ERP XL

operator, na którego będziemy logować się do aplikacji Pulpit Kontrahenta nie może mieć pustego hasła

użytkownik ASPNET musi być dodany do grupy użytkowników w Windows (Windows XP)

została utworzona nowa pula aplikacji dla Pulpitu Kontrahenta. We właściwościach tej puli należy ustawić
parametr: Tożsamość -> Local system, a także w przypadku serwera 64-bitowego wybrana wartość True dla
opcji Enable 32-bit appliacation
Następnie w systemie Comarch ERP XL na zakładce WWW, zakładce Paramtery należy określić następujące parametry:

Nazwa sewera klucza – określa nazwę serwera klucza, z którego będą pobierane licencje w trakcie
wystawiania dokumentów

Nazwa bazy danych – określa nazwę bazy danych z, w której będą wystawiane dokumenty. Jako nazwę bazy
danych należy podać nazwę firmową (nazwa bazy z poziomu Interfejsu)

Domyślny język aplikacji – określa język domyślny dla aplikacji, w jakim zostanie ona uruchomiona

Schemat kolorów aplikacji – umożliwia wybranie predefiniowanych tematów graficznych dla aplikacji

Ilość towarów na stronie – określenie ile towarów będzie wyświetlane na liście towarów, stronie Towary

Udostępnij cechy – określenie czy będą udostępnione cechy towarów

Udostępnij wyliczanie wagi i objętości – udostępnia informacje na temat wagi i objętości elementów
w koszyku

Udostępnij kody towarów – określenie czy będą udostępnione kody towarów
Pulpit Kontrahenta
16.15
Wersja 2014.1
Rysunek 16.14 Konfiguracja, zakładka WWW, Parametry.
Parametr: Z magazynu:

Wg definicji dokumentu – magazyn pobierany jest z definicji dokumentu, z zakładki Magazyny, pola: magazyn
domyślny z Centrum domyślnego operatora wystawiającego dokument w Pulpicie Kontrahenta.

Wg karty kontrahenta – magazyn pobierany jest z karty kontrahenta, zakładki Inne, pola: magazyn
kontrahenta logującego się do Pulpitu kontrahenta. Jeżeli magazyn nie jest dostępny wśród magazynów w
Centrum domyślnym operatora wystawiającego dokumenty w Pulpicie Kontrahenta wówczas pobierany jest
magazyn domyślny.
Parametr: Seria dokumentów – służy do określenia pobierania serii na dokument wystawiony z poziomu Pulpitu
kontrahenta:

Wg definicji dokumentu – seria pobierana jest z definicji dokumentu, z zakładki serie, pola: seria domyślna z
Centrum domyślnego operatora wystawiającego dokument w Pulpicie Kontrahenta.

Wg karty kontrahenta – seria pobierana jest z karty kontrahenta, zakładki księgowe, pola: seria dokumentu
kontrahenta logującego się do Pulpitu kontrahenta. Jeżeli seria nie jest dostępna wśród serii w Centrum
domyślnym operatora wystawiającego dokumenty w Pulpicie Kontrahenta wówczas pobierana jest seria
domyślna z definicji dokumentu.
Parametr: Wyślij e-mail potwierdzający do – służy do określenia czy po złożeniu zamówienia w Pulpicie Kontrahenta
ma być wysyłana wiadomość e-mail:

Klienta – e-mail wysyłany jest do klienta, adres pobierany jest z pola e-mail na karcie osoby logujące się do
Pulpitu Kontrahenta.

Nadawcy – e-mail wysyłany jest do nadawcy, adres pobierany jest z pola: adres potwierdzający w Konfiguracji
systemu Comarch ERP XL, zakładki Sprzedaż, Parametry 2

Opiekuna – e-mail wysyłany jest do opiekuna, adres pobierany jest z karty kontrahenta, pola e-mail opiekuna
wskazanego na zakładce Inne, karty kontrahenta logującego się do Pulpitu Kontrahenta.

Akwizytora – e-mail wysyłany jest do akwizytora, adres pobierany jest z karty kontrahenta, pola e-mail
akwizytora wskazanego na zakładce Inne, karty kontrahenta logującego się do Pulpitu Kontrahenta.
Konfiguracja poczty odbywa się z poziomu Konfiguracji systemu Comarch ERP XL, zakładki Ogólne, Parametry 2,
Ustawienia SMTP.
Wersja 2014.1
16.16
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.15 Konfiguracja, zakładka Sprzedaż, Parametry2: ustawienia
SMTP.
Treść wiadomości e-mail wysyłanej podczas złożenia zamówienia jest konfigurowalna z poziomu pliku
mailconfirmpl.txt umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji.
Aby Towar był widoczny z poziomu Pulpitu Kontrahenta należy na karcie towaru zakładce Aplikacje zaznaczyć
parametr Dostępny w Pulpicie Kontrahenta:
Rysunek 16.16 Karta towaru, zakładka Aplikacje.
Istnieje możliwość ustawienia wyświetlania grup towarowych w Pulpicie Kontrahenta poprzez wskazanie konkretnej
grupy towarowej. W aplikacji zostaną wówczas wyświetlone elementy wskazanej grupy towarowej.
Wskazania należy dokonać na karcie kontrahenta na zakładce Inne w sekcji Pulpit Kontrahenta w polu Grupa
towarów.
16.4.3.2
Prezentacja towarów
Z poziomu zakładki Prezentacja towarów istnieje możliwość określenia ustawień dotyczących prezentacji towarów
oraz cen w Pulpicie Kontrahenta.
Dostępne parametry:
Pulpit Kontrahenta
16.17
Wersja 2014.1

Prezentuj stany towarów:

W formie:

„Jest”, „Brak” – podczas prezentacji stanów towarów wykorzystywana jest metoda jest,
brak



Rzeczywistej ilości – podczas prezentacji towarów prezentowane są rzeczywiste ilości
Kolor wiersza:

Jest – kolor czcionki dla towarów, które posiadają ilości na stanie magazynu

Brak – kolor czcionki dla towarów, które nie posiadają ilości na stanie magazynu
Zamawianie towarów powyżej dostępnych stanów

Zezwalaj – aplikacja pozwoli złożyć zamówienie na towary, których obecnie nie ma na
stanie

Ostrzegaj – aplikacja zakomunikuje, że składane zamówienie zawiera towary, których
obecnie nie ma na stanie

Zablokuj – aplikacja zablokuje możliwość złożenia zamówienia zawierającego towary,
których obecnie nie ma na stanie

Do wyliczania stanów korzystaj z funkcji dedykowanej – jeżeli funkcja jest odznaczona wówczas do
prezentacji stanów w aplikacji wykorzystywana jest funkcja: CDN.izamSumaStanowTowaru wówczas podczas
prezentacji stanów brane są również rezerwacje towaru

Prezentacja cen:

Netto – prezentowanie tylko cen netto towarów

Brutto – prezentowanie tylko cen brutto towarów

Netto i brutto – prezentowanie cen netto i brutto towarów

Uwzględniaj promocje – jeżeli parametr jest zaznaczony wówczas podczas prezentacji cen towarów
uwzględniane są również promocje obejmujący dany towar (promocje dodane w kontekście Centrum
domyślnego operatora wystawiającego zamówienia w Pulpicie Kontrahenta)

Prezentuj miniaturę zdjęcia – prezentacja miniatury zdjęcia na liście towarów

Szerokość – szerokość miniatury określana w pikselach

Wysokość – wysokość miniatury określona w pikselach
Rysunek 16.17 Konfiguracja, zakładka WWW, Prezentacja towarów.
Na stan zamówienia sprzedaży wystawianego z poziomu Pulpitu Kontrahenta ma wpływ parametr: Generuj
zamówienia, znajdujący się na karcie kontrahenta, zakładce Aplikcaje, sekcja Pulpit Kontrahenta.
Wersja 2014.1
16.18
Pulpit Kontrahenta
Dostępne parametry na zakładce Aplikacje:

Operator wystawiający – określa operatora wystawiającego dokumenty

Hasło operatora – określa hasło operatora wystawiającego dokumenty

Centrum – w polu zostanie automatycznie wskazne Centrum Operatora wystawiającego

Odpowiedzialny za realizację – określa operatora odpowiedzialnego za realizację zamówień oraz zapytań
ofertowych sprzedaży

Grupa towarów – określa grupę towarów udostepnioną kontrahentowi

Magazyn – określa magazyn według którego będą prezentowane stany towarów

Seria – określa serie według której będą wystawiane dokumenty

Generuj zamówienia – określa w jakim stanie mają zostać wystawione zamówienia przez internet


Potwierdzone

Niepotwierdzone
Prefiks numeru obcego – znaki dodawane automatycznie w polu „u Kontrahenta” podczas generowania
zamówienia
Rysunek 16.18 Karta kontrahenta, zakładka Inne, sekcja Pulpit Kontrahenta.
Dodatkowo można określić, które magazyny będą dostępne w aplikacji. Po wybraniu opcji Magazyny prezentowana
jest lista wszystkich magazynów dostępnych w systemie. Istnieje możliwość zaznaczenia parametru dostępności oraz
ustalenie domyślności magazynu w Pulpicie Kontrahenta.
Pulpit Kontrahenta
16.19
Wersja 2014.1
Rysunek 16.19 Karta kontrahenta, lista Magazynów
Ustawienia magazynów na karcie kontrahenta będą miały wpływ na działanie Pulpitu Kontrahenta jeżeli w konfiguracji
został zaznaczony paramter, że magazyny mają być pobierane z karty kontrahenta (Konfiguracja: zakładka www, z
magazynu: wg karty kontrahenta).
W aplikacji dla zalogowanego kontrahenta dostępne są tylko magazyny zaznaczone na karcie jako dostępne (karta
kontrahenta) oraz dostępne dla ZS w centrum wystawiającym zamówienie.
Magazyn domyślny w przypadku pobierania magazynu z karty kontrahenta jest pobierana według następujących
zasad:

magazyn domyślny wybrany na karcie kontrahenta- jeżeli znajduje się na definicji ZS w centrum
wystawiającym zamówienia

magazyn domyślny z definicji ZS- jeżeli magazyn domyślny wybrany na karcie kontrahenta nie jest
dostępny wśród magazynów na definicji ZS

pierwszy z dostępnych (część wspólna dla karty kontrahenta i definicji ZS)- jeśli magazyn domyślny z
definicji ZS nie ma wśród dostępnych dla kontrahenta
16.4.4
Prezentacja zdjęć dla towarów w Pulpicie Kontrahenta
Publikacja zdjęć w Pulpicie Kontrahenta może odbyć się przy wykorzystaniu jednej z dwóch metod:

Za pomocą atrybutu o typie Załączniki, z zaznaczeniem dostępności w aplikacji i przypisaniem
odpowiedniego Obiektu.
Wersja 2014.1
16.20
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.20 Klasa atrybutu o typie Załączniki.

Poprzez przypisanie załącznika bezpośrednio do obiektu z poziomu zakładki Załączniki i oznaczenie
dostępności w aplikacji PK.
Rysunek 16.21 Karta towaru, zakładka Załączniki.
16.4.5
Prezentacja jednostek pomocniczych dla towarów w Pulpicie Kontrahenta
Prezentacja jednostek pomocniczych w aplikacji odbywa się poprzez oznaczenie na karcie towaru na zakładce
Jednostki i kody podzakładki Opakowanie, na zdefiniowanej jednostce parametru dostępności w aplikacji: Pulpit
Kontrahenta.
Pulpit Kontrahenta
16.21
Wersja 2014.1
Rysunek 16.22 Karta towar, jednostka pomocnicza
Każda jednostka pomocnicza towaru posiadająca znacznik dostępności w Pulpicie Kontrahenta będzie możliwa do
wybrania w aplikacji z rozwijalnej listy.
Rysunek 16.23 Artykuły, wybór jednostki pomocniczej
W celu prezentacji towaru od razu w jednostce pomocniczej należy ustawić jednostkę jako domyślną w aplikacji.
Rysunek 16.24 Artykuły, wybór jednostki pomocniczej domyślnej
Po wybraniu jednostki pomocniczej na elemencie prezentowana jest ilość, stan oraz cena w jednostce podstawowej
oraz pomocniczej.
Wersja 2014.1
16.22
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.25 Prezentacja jednostki pomocniczej
16.4.6
Tłumaczenia w Pulpicie Kontrahenta
Istnieje możliwość zdefiniowania tłumaczeń dla obiektów w Comarch ERP XL, które prezentowane są w aplikacji.
Do obiektów, których tłumaczenia są wyświetlane z poziomu aplikacji należą:

Nazwa towaru

Opis towaru

Jednostka miary

Cechy

Nazwa grupy

Nazwa atrybutów

Forma płatności

Sposób dostawy
Z poziomu systemu Comarch ERP XL tłumaczenia dla obiektów wprowadzane są na zakładce Opisy i tłumaczenia.
Rysunek 16.26 Karta towaru, zakładka Opisy i tłumaczenia.
Po zmianie wersji językowej z poziomu Pulpitu Kontrahenta zdefiniowane tłumaczenia dla obiektów w odpowiednich
wersjach językowych zostaną wyświetlone z poziomu aplikacji.
Pulpit Kontrahenta
16.23
Wersja 2014.1
Rysunek 16.27 Tłumaczenia w wersji językowej.
16.5
Funkcjonalność Pulpitu Kontrahenta
16.5.1
Logowanie
Logowanie do Pulpitu Kontrahenta odbywa się po wprowadzeniu w przeglądarce internetowej adresu
http://nazwa_serwera/alias katalogu wirtualnego
Po wprowadzeniu opisanej powyżej ścieżki zostanie otwarte okno logowania Pulpitu Kontrahenta.
Aby zalogować się do aplikacji należy wypełnić pola:

Firma: akronimem lub NIP-em kontrahenta korzystającego z aplikacji.

Pracownik: imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do korzystania Pulpitu Kontrahenta.

Hasło: zdefiniowanym hasłem dla osoby uprawnionej do korzystania z Pulpitu Kontrahenta.
Nastęnie należy nacisnąć przycisk:
[Zaloguj się]
Rysunek 16.28 Okno logowania.
Wersja 2014.1
16.24
Pulpit Kontrahenta
Obraz prezentowany na stronie logowania do aplikacji Pulpit kontrahenta można zmienić modyfikując odpowiednio
plik:

WinietaXL.jpg
Pliki umieszczone są w katalogu App_Themes\właściwy Theme\Images, który znajduje się wśród głównych plików
aplikacji.
Aby wyłączyć napis Pulpit Kontrahenta na winietce należy z poziomu pliku Login.aspx wykomentować następującą
sekcję:
<%--<div class="divWTitle">
<asp:Label ID="lblWinietaT" runat="server" Text="<%$ Resources:StringsRes, BasePage_LabiZam %>" />
</div>--%>
Na stronie logowania do Pulpitu Kontrahenta znajduje się również sekcja: Witamy w Pulpicie Kontrahenta. Pole jest
konfigurowalne z poziomu pliku XLLoginPagepl umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród
głównych plików aplikacji. Domyślnie zawiera informację powitalną.
Rysunek 16.29 Sekcja: Witamy w Pulpicie Kontrahenta.
Istniej możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji. Należy w tym celu wybrać przed zalogowaniem
odpowiedni język: polski, angielski (GB), angielski (US), niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, słowacki, czeski,
litewski, węgierski, norweski, włoski.
Rysunek 16.30 Zmiana wersji językowej interfejsu.
16.5.2
Strona startowa
Po zalogowaniu się do Pulpitu Kontrahenta otwarta zostaje strona startowa aplikacji.
Pulpit Kontrahenta
16.25
Wersja 2014.1
Rysunek 16.31 Strona startowa.
Baner prezentowany na stronie startowej aplikacji Pulpit Kontrahenta można zmienić modyfikując odpowiednio plik:

bannerXL.jpg
Pliki umieszczone są w katalogu App_Themes\właściwy Theme\Images, który znajduje się wśród głównych plików
aplikacji.
Aby wyłączyć napis Pulpit Kontrahenta na bannerze należy z poziomu CustomControls/ HeaderWork.ascx
wykomentować następującą sekcję:
<%--<div class="divBTitle">
<asp:Label ID="lblBannerT" runat="server" Text="<%$ Resources:StringsRes, BasePage_LabiZam %>" />
</div>--%>
W nagłówku strony znajdują się następujące elementy:

Kod aktualnie zalogowanego kontrahenta,

Imię i Nazwisko aktualnie zalogowanej osoby

Wyloguj – po wybraniu tej funkcji następuje wylogowanie z programu,

Język- aktualnie wybrany język aplikacji. Istniej możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji.

Pozostały limit – pozostały limit kontrahenta

Płatności przeterminowane – płatności przeterminowane kontrahenta
Rysunek 16.32 Informacje na temat zalogowanej osoby i firmy, do której
dana osoba przynależy.
Z poziomu strony startowej możliwy jest dostęp do następujących funkcji Pulpitu Kontrahenta:

Moje dane

Dane kontrahenta

Zmiana hasła

Artykuły

Zamówienia

Koszyk 1

Koszyk 2

Koszyk 3

Moje zamówienia
Wersja 2014.1
16.26
Pulpit Kontrahenta

Transport

W realizacji

Moje oferty

Moje zapytania

Nowe zapytanie

Płatności

Promocje

Reklamacje

Zgłoś reklamację

Moje reklamacje

Serwis

Produkcja

Raporty
Niezależnie od wybranej funkcji Pulpitu Kontrahenta zawsze można powrócić do strony startowej poprze użycie
funkcji: Strona startowa.
Rysunek 16.33 Funkcje aplikacji.
W dolnej stopce strony prezentowana jest aktualnie wykorzystywana wersja Pulpitu Kontrahenta.
Rysunek 16.34 Wersja aplikacji.
Informacje – pole tekstowe, konfigurowalne z poziomu pliku HomePagepl.txt umieszczonego w katalogu App_Data,
który znajduje się wśród głównych plików Pulpitu Kontrahenta. Domyślnie zawiera informację na temat realizacji
zamówień składanych za pomocą platformy internetowej.
Rysunek 16.35 Sekcja: Informacje.
16.6
Funkcje Pulpitu Kontrahenta
Niezależnie od wybranej funkcji Pulpitu Kontrahenta zawsze widoczne są następujące elementy:

Informacje na temat zalogowanej osoby oraz firmy, do której dana osoba przynależy (Strona startowa,
rozdział 16.5.2),

Informacje na temat pozostałego limitu oraz płatności przeterminowanych danego kontrahenta (Strona
startowa, rozdział 16.5.2)

Funkcja: Wyloguj (Strona startowa, rozdział 16.5.2),

Funkcja zmiany języka (Strona startowa, rozdział 16.5.2),

Funkcje Pulpitu Kontrahenta (Strona startowa, rozdział 16.5.2).
Pulpit Kontrahenta
16.27
Wersja 2014.1
Rysunek 16.36 Podstawowe elementy widoczne niezależnie od wybranej
funkcji.
16.6.1
Moje dane
W przypadku, gdy w aplikacji wykorzystywane są wszystkie funkcje wówczas opcje Moje dane oraz Zmiana hasła
znajduje się pod rozwinięciem Strony Startowej.
Rysunek 16.37 Podstawowe elementy widoczne przy wykorzystaniu
wszystkich funkcji
16.6.1.1
Dane kontrahenta
Na stronie prezentowane są dane kontrahenta pobrane z karty kontrahenta zarejestrowanej w systemie Comarch ERP
XL. Z poziomu tego okna dane nie mogą być edytowane.
Dane podzielone są na cztery sekcje:

Dane adresowe

Dane handlowe

Listę pracowników

Informacje dodatkowe
Rysunek 16.38 Okno: Dane Kontrahenta.
Wersja 2014.1
16.28
Pulpit Kontrahenta
Szczegółowy opis danych znajdujących się na stronie: Moje Dane i dopowiadających im danych w systemie Comarch
ERP XL :
Pulpit Kontrahenta
16.29
Wersja 2014.1
Nazwa pola w Pulpicie Kontrahenta
Pole źródłowe w systemie
ERP XL
Dane adresowe
Nazwa
Karta kontrahenta – Nazwa
NIP
Karta kontrahenta – NIP
Pesel
Karta kontrahenta – Pesel
Regon
Karta kontrahenta – Regon
Adres
Karta kontrahenta - Aktualny adres
Adres wysyłkowy
Karta kontrahenta – domyślny adres
wysyłkowy
Telefon
Karta kontrahenta – telefon
Fax
Karta kontrahenta – fax
e-mail
Karta kontrahenta – e-mail
WWW
Karta kontrahenta – URL
Dane handlowe
Opiekun handlowy
(Pole w Pulpicie Kontrahenta jest
widoczne tylko w przypadku wypełnienia
pola: opiekun handlowy na karcie
kontrahenta z poziomu systemu Comarch
ERP XL, natomiast pole jest uzupełniane
po wpisaniu Imienia i Nazwiska opiekuna
handlowego)
Karta kontrahenta – opiekun handlowy
Forma płatności
Karta kontrahenta – forma płatności
Termin płatności
Karta kontrahenta – termin płatności
Sposób dostawy
Karta kontrahenta – sposób dostawy
Magazyn zamówień
Karta kontrahenta – magazyn
Limit kredytu (po terminie)
Karta kontrahenta – limit kredytowy
Płatności przeterminowane
Karta kontrahenta – wykorzystanie
limitu
kredytowego,
kwota
przeterminowana
Lista pracowników – karta kontrahenta, zakładka Osoby
Osoba
Karta pracownika –imię, nazwisko
Stanowisko
Karta pracownika – stanowisko
Telefon
Karta pracownika – telefon
e-mail
Karta pracownika – e-mail
Komunikatory
Karta pracownika – komunikatory
Informacje dodatkowe – karta kontrahenta, zakładka Atrybuty
Wersja 2014.1
Tekst
Karta kontrahenta – atrybut typu tekst
Pliki do pobrania
Karta kontrahenta – atrybut typu dana
binarna
16.30
Pulpit Kontrahenta
16.6.1.1.1
Definiowanie adresu wysyłkowego
Aby adres wysyłkowy był widoczny w Pulpicie Kontrahenta na zakładce: Moje dane, należy go zdefiniować w Comarch
ERP XL na Karcie kontrahenta, na którego loguje się operator jako „Wysyłkowy” i jednocześnie „Domyślny”.
Adres wysyłkowy dotyczy również „Koszyka” z elementami zamówienia sprzedaży. W „Koszyku” adres wysyłkowy to
domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje, to adres wysyłkowy zalogowanego
kontrahenta (ostatni dodany) lub gdy taki nie istnieje to adres aktualny zalogowanego kontrahenta (na liście
prezentowane są wszystkie adresy aktualne zalogowanego kontrahenta).
16.6.1.1.2
Zmiana magazynu
Z poziomu Moje dane istnieje możliwość zmiany magazynu, na który zostanie złożone zamówienie. Magazyn można
wskazać w polu: Magazyn zamówienia.
Pole jest dostępne w przypadku, gdy zalogowany użytkownik posiada w Roli prawo do Zmiany magazynu zamówienia
oraz w konfiguracji WWW została wybrana opcja pobierania magazynu wg karty kontrahenta.
Po zmianie magazynu zmiana przenoszona jest na kartę zalogowanego kontrahenta, zakładkę Aplikację w polu
Magazyn.
Rysunek 16.39 Zmiana magazynu.
16.6.1.2
Zmiana hasła
Funkcja umożliwia zmianę hasła sprawdzanego podczas logowania się do aplikacji osobie aktualnie zalogowanej.
Zmianę hasła dokonujemy poprzez wprowadzenie aktualnie obowiązującego hasła w polu Hasło oraz podaniu i
potwierdzeniu nowego hasła odpowiednio w polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło.
Rysunek 16.40 Zmiana hasła.
Po prawidłowym wprowadzeniu wymaganych parametrów w celu zmiany hasła należy nacisnąć przycisk:
[Zmień hasło]. Aby wyczyścić wprowadzone dane należy nacisnąć przycisk:
[Wyczyść].
Pomyślna zmiana hasła zostanie poprzedzona komunikatem: Twoje hasło zostało zmienione.
Pulpit Kontrahenta
16.31
Wersja 2014.1
Rysunek 16.41 Poprawne wykonanie operacji zmiany hasła.
W celu kontynuowania pracy należy przycisnąć przycisk:
Pulpitu Kontrahenta wymagane będzie nowe hasło.
16.6.2
[Kontynuuj]. Przy ponownym logowaniu do
Artykuły
Strona składa się z następujących sekcji:

Znajdź artykuły

Artykuły
16.6.2.1
Znajdź artykuł
Do wyszukiwania towarów można posłużyć się wyszukiwarką: Znajdź artykuł. W celu odfiltrowania właściwych
towarów do dyspozycji użytkownika zostało udostępnione pole w ramach, którego istnieje możliwość wyszukania
towaru względem:

Nazwa – nazwy z karty towaru

Kod – kodu z karty towaru

Opis – opisu z karty towaru

Producent – Producent (nazwa kontrahenta) z karty towaru

Marka – Marki z zakładki Ogólne karty towaru
oraz parametry:

Tylko dostępne – użycie parametru spowoduje wyszukanie tylko towarów dostępnych, których stan jest
różny od zera,

w grupie – użycie parametru spowoduje wyszukanie towarów w obrębie aktualnie wybranej grupy i
podgrup , jeżeli parametr jest odznaczony wyszukiwanie odbywa się po wszystkich towarach.
Rysunek 16.42 Wyszukiwarka, Artykuły.
Wersja 2014.1
16.32
Pulpit Kontrahenta
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie
ustawień dotyczących Marki, w grupie oraz tylko dostępne.
W celu usunięcia zawartości wyszukiwarki należy wybrać opcję:
16.6.2.2
lub
.
Artykuły
Sekcja: Artykuły podzielona jest na trzy panele. W lewym wyświetlana jest lista grup towarów o strukturze płaskiej. W
prawym – lista towarów należących do grupy wskazanej w lewym panelu, oraz podgląd trzech koszyków dostępnych
dla kontrahenta. Po wybraniu towaru z listy po lewej jest możliwość dodania go do jednego z nich. Po kliknięciu
[Dodaj do koszyka] towar wyświetli się w wierszu odpowiadającym wybranemu koszykowi.
Rysunek 16.43 sekcja: Artykuły.
Naciskając przycisk:
[Podgląd] można wyświetlić podstawowe informacje o towarze.
Szczegóły artykułu
Informacje o towarze podzielone są na trzy sekcje:

Szczegóły artykułu- informację podstawowe o towarze:

Kod towaru

Nazwa towaru

Cena netto – cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących
prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto

Cena brutto – cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących
prezentacji cen wybrano opcję: brutto lub netto i brutto

KGO netto – wartość stawki KGO przypisanej dla towaru

Jednostka miary

Producent – nazwa pracownika odpowiedzialnego za produkt. Jeżeli na karcie Pracownika został
uzupełniony adres e-mail i pracownik ten jest przypięty do karty towaru jako Menadżer produktu,
wówczas istnieje możliwość wysłania maila na podany adres po wybraniu Pracownika.

Cecha – nazwa klasy cechy przypisanej dla danego towaru

Stan – ilość towaru na wybranym magazynie (wskazany zgodnie z konfiguracją)
Prezentacja stanów towarowych odbywa się według wybranego magazynu w Moich Danych.
Pulpit Kontrahenta
16.33
Wersja 2014.1
W przypadku wybrania w konfiguracji WWW pobierania magazynów wg karty kontrahenta i zdefiniowaniu na karcie
kontrahenta domyślnego magazynu <wszystkie> w aplikacji będzie prezentowany stan na poszczególnych magazynach
dostępnych zarówno dla kontrahenta jak i na definicji ZS centrum wystawiającego zamówienie.
W przypadku wybrania w konfiguracji pobierania magazynów z definicji dokumentu i zdefiniowaniu jako magazyn
źródłowy magazynu: <wszystkie> stany towarów są sumą stanów towarów znajdujących się w magazynach
dostępnych zarówno dla kontrahenta jak i na definicji ZS centrum wystawiającego zamówienie.

Ilość
Rysunek 16.44 Szczegóły artykułu.
Z poziomu szczegółów artykułu istnieje możliwość zmiany jednostki miary towaru. Po wybraniu określonej jednostki
miary cena netto oraz brutto jest odpowiednio przeliczana.
Rysunek 16.45 Szczegóły artykułu, zmiana jednostki
Z poziomu Szczegółów artykułu istnieje możliwość dodania towaru do jednego z trzech koszyków.
W tym celu należy wybrać jeden z trzech przycisków
[Dodaj do koszyka]
Jeżeli do elementu zamówienia została dodana klasa atrybutu z zaznaczeniem opcji dostępności w Pulpicie
Kontrahenta oraz zaznaczeniem parametru edycji wówczas podczas dodawania towaru do Koszyka zostanie
wyświetlone okno: szczegóły dodawanego towaru z możliwością uzupełnienia wartości atrybutu.
Rysunek 16.46 Szczegóły dodawanego towaru.
Wersja 2014.1
16.34
Pulpit Kontrahenta

Informacje dodatkowe

Opis – opis z karty towaru

Plik do pobrania – plik danych binarnych dodanych w postaci atrybutu typu dane binarne na
karcie towaru

Zdjęcie towaru – zdjęcie dodane jako atrybut typu dane binarne dodane na karcie towaru
Rysunek 16.47 Szczegóły artykułu, informacje dodatkowe.

Zamienniki:

Zamienniki – listą zamienników dla towaru. Prezentowane są podstawowe informacje o
wszystkich alternatywnych towarach dla wskazanego towaru.
Z poziomu Zamienników towaru istnieje możliwość dodania towaru do jednego z trzech koszyków przy użyciu opcji:
[Dodaj do koszyka] zlokalizowanej pod listą Zamienników lub opcji umieszczonej bezpośrednio obok
pozycji:
[Dodaj do koszyka].
Rysunek 16.48 Szczegóły towaru, zamienniki.
Powyżej sekcji szczegóły artykułu wyświetlane są trzy koszyki oraz ilość dodanych towarów, łączna wartość netto i
brutto dodanych towarów w danym koszyku. W celu przejścia do wybranego koszyka należy kliknąć przycisk
.
16.6.3
16.6.3.1
Zamówienia
Koszyk
Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z trzech niezależnych koszyków, w których może umieścić dowolne
towary. Strona każdego z koszyków składa się z następujących sekcji:

Akcje

Nagłówek

Zawartość koszyka

Informacje dodatkowe

Elementy
Pulpit Kontrahenta
16.35
Wersja 2014.1
Akcje
Z poziomu Koszyka możliwe jest użycie następujących opcji:

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dodanych do Koszyka

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dodanych do Koszyka
Rysunek 16.49 Funkcja: Twój koszyk, akcje.
Nagłówek
Sekcja Nagłówek zawiera następujące informacje:

Mój numer – numer dokumentu u Kontrahenta

Adres wysyłki – domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres
wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres aktualny zalogowanego
kontrahenta (na liście prezentowane są wszystkie adresy aktualne zalogowanego kontrahenta)

Data realizacji – ustalenie daty realizacji zamówienia

Realizacja – ustalenie realizacji zamówienia: częściowej lub całościowej

Sposób dostawy
Można dokonać aktualizacji wartości dodanych pozycji towarowych w oparciu o promocję względem sposobu dostawy
poprzez naciśnięcie przycisku:
[Przelicz wartości].
Rysunek 16.50 Funkcja: Koszyk, Nagłówek.
Zawartość koszyka
Sekcja Zawartość koszyka zawiera informacje na temat liczby produktów jakie znajdują się w koszyku, sumy wartości
netto, brutto oraz VAT elementów koszyka, a także na temat pozostałego limitu kredytowego zalogowanej osoby.
Jeżeli w Konfiguracji WWW, na zakładce Parametry1 została zaznaczona opcja: „udostępnij wyliczanie wagi i objętości”
wówczas dodatkowo wyświetlane zostaną informacje odnośnie sumy wagi brutto i objętości towarów dodanych do
Koszyka.
Rysunek 16.51 Funkcja: Koszyk, zawartość koszyka.
Elementy sekcji Zawartość koszyka aktualizowane są automatycznie w przypadku dodawania nowych towarów z
poziomu Katalogu towarów. Można również dokonać aktualizacji ręcznej tych wartości poprzez naciśnięcie przycisku:
[Przelicz wartości].
Opcja jest przydatna szczególnie w przypadku, gdy zmieniane są ilości poszczególnych pozycji zamówienia.
Informacje dodatkowe
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:
Wersja 2014.1
16.36
Pulpit Kontrahenta

Forma płatności – możliwość wyboru formy płatności dla zamówienia. Domyślą formą płatności będzie
forma zdefiniowana w karcie kontrahenta.
Aby forma płatności była dostępna w aplikacji należy na definicji formy płatności zaznaczyć parametr:
Dostępna w detalu.

Termin – termin płatności dla dokumentu.

Magazyn – możliwość wyboru magazynu.

Opis – wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Opis składanego zamówienia.

Tekst – wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o
typie tekst. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy
atrybutu typu tekst z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta.
Rysunek 16.52 Klasa atrybutu, parametry Pulpitu Kontrahenta.

Flaga – wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o
typie flaga. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy
atrybutu typu flaga z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta.

Liczba – wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty
o typie liczba. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy
atrybutu typu liczba z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta.
Pulpit Kontrahenta
16.37
Wersja 2014.1
Rysunek 16.53 Funkcja: Koszyk, Informacje dodatkowe.
Elementy
Sekcja Elementy w koszyku zawierają listę towarów jakie aktualnie znajdują się w koszyku. Lista składa się z
następujących elementów:

Lp – liczba porządkowa pozycji

Kod/Nazwa – kod towaru/nazwa towaru

Stan- stan towaru prezentowany na podstawie magazynu wybranego w Koszyku

Cecha – wybrana cecha towaru

Ilość – zamawiana ilość towaru

JM – jednostka miary towaru, dodatkowo jeżeli towar posiada zdefiniowaną jednostkę pomocniczą
dostępna w aplikacji to istnieje możliwość wybory jednostki z pośród dostępnych w Pulpicie Kontrahenta

Rabat – rabat pozycji

Cena netto – cena netto towaru za 1 sztukę, cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w
ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto

Cena brutto – cena brutto towaru za 1 sztukę, cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w
ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto

Wartość netto – wartość netto danej pozycji zamówienia, wartość jest prezentowana jeżeli w
Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto

Wartość brutto – wartość brutto danej pozycji zamówienia, wartość jest prezentowana jeżeli w
Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: brutto

Szczegóły – po wybraniu opcji:
zamawianego towaru
zostanie otwarte okno umożliwiające wprowadzenie opisu
Rysunek 16.54 Funkcja: Opis zamawianego towaru.

Wersja 2014.1
[usuń pozycję]- usunięcie pozycji
16.38
Pulpit Kontrahenta
Istnieje możliwość wyświetlenia Szczegółów danego towaru po wybraniu nazwy lub kodu konkretnej pozycji.
Rysunek 16.55 Funkcja: Twój koszyk, towary w koszyku.
Lista towarów mieści 15 wpisów. Aby obejrzeć pozostałe produkty dodane do koszyka, które nie zostały wyświetlone
na pierwszej stronie należy przejść na kolejną stroną naciskając na link oznakowany numerem strony widoczny w
ostatnim wierszu listy towarów.
Rysunek 16.56 Funkcja: Koszyk, odnośniki do kolejnych stron z listą
towarów.
W celu dodania kolejnych towarów do danego koszyka należy nacisnąć przycisk:
[Dodaj element],
który znajduje się bezpośrednio pod listą towarów. W efekcie zostanie otwarta strona Katalog towarów, dostępna
również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Towary.
Poza opcją umożliwiającą usuwanie poszczególnych pozycji z listy towarów dodanych do danego koszyka
udostępniona została również opcja usunięcia całego zamówienia. W celu usunięcia całego
zamówienia należy nacisnąć przycisk:
[Usuń elementy]. Po potwierdzeniu potrzeby usunięcia
zamówienia, zamówienie zostanie usunięte. W efekcie zostanie zaktualizowana zawartość koszyka oraz lista
prezentująca towary dodane do koszyka. Również wyszarzane zostaną opcje Przelicz wartości, Usuń elementy oraz
Złóż zamówienie.
Rysunek 16.57 Funkcja: Koszyk, stan po usunięciu zamówienia.
W celu złożenia zamówienia należy nacisnąć na przycisk:
[Złóż zamówienie]. Na
pytanie „Czy potwierdzasz składane zamówienia” należy nacisnąć przycisk OK. Naciskając na przycisk Anuluj operacja
złożenia zamówienia zostanie przerwana. Po potwierdzeniu potrzeby złożenia zamówienia zostanie wyświetlona
animacja informująca o wprowadzaniu danych dotyczących zamówienia do bazy danych systemu Comarch ERP XL.
Pulpit Kontrahenta
16.39
Wersja 2014.1
Rysunek 16.58 Wczytywanie danych.
Po wczytaniu danych na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat:

Numeru zamówienia w systemie Comarch ERP XL

Możliwości śledzenia stanu realizacji danego zamówienia poprzez wykorzystanie opcji Historia
zamówień w menu głównym

Podziękowania za złożone zamówienie

Zapisania zamówienia w bazie danych systemu Comarch ERP XL oraz jego stanie
Rysunek 16.59 Funkcja: Koszyk, informacje prezentowane po złożeniu
zamówienia.
Naciskając na numer zamówienia:
zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zamówienia
(informacje na temat sekcji Szczegóły zamówienia zostały opisane w rozdziale 16.6.3.2, Szczegóły zamówienia).
Wybierając opcję:
[Powrót] otwarta zostanie strona Twój koszyk, dostępna również po wybraniu z menu
górnego Funkcji: Twój koszyk.
Rysunek 16.60 Szczegóły złożonego zamówienia.
Naciskając na odsyłacz:
zostanie otwarta strona prezentująca historię zamówień, dostępna również
po wybraniu z menu górnego Funkcji: Zamówienia i wskazaniu opcji Moje Zamówienia (informacje na temat sekcji
Moje zamówiena zostały opisane w rozdziale 16.6.3.2 ).
Wersja 2014.1
16.40
Pulpit Kontrahenta
Na zamówieniach wystawionych z poziomu Pulpitu Kontrahenta data ważności ustala się zgodnie z ustawieniami w
definicji dokumentu ZS z zakładki: Inne, ustawienie parametru: Okres ważności rezerwacji w centrum domyślnym
operatora wystawiającego zamówienie.
16.6.3.2
Moje zamówienia
Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika.
Jednorazowo wyświetlanych jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej należy
posługiwać się przyciskami:
.
Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana.
Do tych pól należą:

Numer – sortowanie po numerze dokumentu

Mój numer – sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta

Docelowy (pracownik) – sortowanie po kontrahencie (pracowniku)

Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zamówienia

Termin realizacji – sortowanie po terminie realizacji zamówienia

Stan – sortowanie po stanie zamówienia (w przypadku kiedy zamówienie nie jest potwierdzone, istnieje
możliwość jego potwierdzenia z poziomu tej listy naciskając na przycisk:

)
Sposób dostawy – sortowanie po sposobie dostawy
Do wyszukiwania zamówienia można posłużyć się wyszukiwarką: zamówienie. W celu odfiltrowania właściwych
zamówień do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer

Stan

Data wystawienia
Rysunek 16.61 Moje zamówienia, filtr.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty wystawienia.
Dodatkowo w kolumnie: „Z oferty” wyświetlany jest numer dokumentu oferty sprzedaży, z którego został
wygenerowany dokument zamówienia sprzedaży.
Rysunek 16.62 Lista: Moje zamówienia.
Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zamówień oraz ofert sprzedaży, z
których zostały wyegerowane zamówienia. Informacje dotyczące zamówienia wyświetlane są po naciśnięciu na numer
Pulpit Kontrahenta
16.41
Wersja 2014.1
konkretnego zamówienia:
natomiast informacje odnośnie oferty sprzedaży prezentowane są po
wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty:
Rysunek 16.63 Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie kontrahenta.
Szczegóły zamówienia
Na szczegóły zamówienia składają się następujące sekcje:

akcje

Nagłówek zamówienia

Informacje dodatkowe

Elementy
Akcje
Z poziomu szczegółów zamówienia możliwe jest użycie następujących opcji:

Powrót – powrót do Listy zamówień

Drukuj - drukowania aktualnie wyświetlanego zamówienia do dokumentu PDF

Usuń zamówienie - opcja dostępna tylko w przypadku zamówień o stanie: niepotwierdzonym. Opcja
umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia

Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do wybranego Koszyka wszystkich pozycji
aktualnie wyświetlonego zamówienia
W przypadku, gdy kopiowany element zawiera wypełnioną wartość atrybutu wówczas wartość ta zostanie
skopiowana do nowego zamówienia.

Pokaż szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów zamówienia

Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów zamówienia
Rysunek 16.64 Szczegóły zamówienia, Akcje.
Nagłówek zamówienia
Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje:

Numer zamówienia – numer zamówienia nadany przez system Comarch ERP XL

Mój numer – numer zamówienia u kontrahenta

Docelowy (pracownik) – kontrahent docelowy (osoba)
Wersja 2014.1
16.42
Pulpit Kontrahenta

Stan – stan zamówienia

Potwierdź – opcja dostępna dla zamówień niepotwierdzonych. Umożliwia potwierdzenia zamówienia
złożonego do systemu Comarch ERP XL z poziomu Pulpitu Kontrahenta

Data wystawienia – data wystawienia zamówienia

Ważna do – data ważności

Data realizacji

Realizacja – czy realizacja częściowa czy w całości
Rysunek 16.65 Szczegóły zamówienia, sekcja: nagłówek zamówienia.
Informacje dodatkowe
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:

Forma płatności – forma płatności dokumentu

Termin – termin płatności dokumentu

Sposób dostawy

Z oferty – numer dokumentu oferty sprzedaży, z której został wygenerowany dokument.

Opis – opis edytowanego zamówienia.

Klasy oraz wartości Atrybutów
Rysunek 16.66 Szczegóły zamówienia, sekcja: Informacje dodatkowe.
Elementy
Sekcja elementy zamówienia zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do zamówienia, cechy towaru,
ilości zamówionej, ilości zrealizowanej, jednostki, rabatu, ceny, wartości i opisu.
Jeżeli zamówienie nie posiada żadnego opisu na elemencie, wówczas kolumna z wartością Opis nie jest prezentowana.
Rysunek 16.67 Szczegóły zamówienia, sekcja pozycje zamówienia.
Pulpit Kontrahenta
16.43
Wersja 2014.1
16.6.3.3
Transport
Z poziomu strony Transport wyświetlana jest lista dokumentów paczek, które posiadają wskazanego kontrahenta,
który powiązany jest z osobą zalogowaną do aplikacji Pulpit Kontrahenta.
W konfiguracji ogólnej systemu Comarch ERP XL na zakładce: Sprzedaż/Parametry 2 należy dodatkowo zaznaczyć
parametr: Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki, aby dokumenty były widoczne w aplikacji.
Do wyszukiwania dokumentów paczek można posłużyć się wyszukiwarką: paczka. W celu odfiltrowania właściwych
dokumentów paczek do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer

Stan

Data utworzenia
Rysunek 16.68 Transport, filtr.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów dokumentu paczki na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty utworzenia.
Na liście paczek prezentowane są następujące informacje odnośnie dokumentów:

Numer

List przewozowy

Data utworzenia

Stan

Waga brutto

Objętość
Szczegóły dokumentu paczki można wyświetlić po wybraniu odpowiedniego numeru dokumentu:
.
Szczegóły paczki
Na szczegóły dokumentu paczki składają się następujące sekcje:

Akcje

Nagłówek

Informacje dodatkowe

Elementy
Akcje
Możliwe jest użycie następujących opcji:

Powrót – powrót do Listy paczek

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów paczki
Wersja 2014.1
16.44
Pulpit Kontrahenta

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów paczki
Rysunek 16.69 Szczegóły paczki, Akcje.
Nagłówek paczki
Nagłówek paczki zawiera następujące informacje:

numer

stan

data utworzenia

waga brutto

objętość

List przewozowy
Rysunek 16.70 Szczegóły paczki, sekcja: nagłówek paczki.
Informacje dodatkowe
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:

Opis – opis edytowanego dokumentu paczki.

Klasy oraz wartości Atrybutów
Rysunek 16.71 Szczegóły paczki, sekcja: Informacje dodatkowe.
Elementy
Sekcja elementy dokumentu paczki zawiera informacje odnośnie:

Lp pozycji

Numeru dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki

Lp pozycji dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki

Kodu towaru

Nazwy towaru

Cechy towaru

Ilości towaru

Jednostki miary
Pulpit Kontrahenta
16.45
Wersja 2014.1

Opisu
Jeżeli elementy dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki posiadają przypisane atrybuty, których klasa
jest udostępniona dla aplikacji Pulpit Kontrahenta wówczas dodatkowo wyświetlana są w szczegółach elementu
informacje odnośnie nazwy klasy atrybutu (nazwa parametru) oraz wartości atrybutu (wartość parametru).
Rysunek 16.72 Szczegóły paczki, sekcja elementy.
16.6.3.4
W realizacji
Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika.
Do wyszukiwania dokumentów/towaru można posłużyć się wyszukiwarką: zamówienia/towar. W celu odfiltrowania
właściwych elementów do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Nazwa/Kod/Numer

Data wystawienia
Rysunek 16.73 W realizacji, filtr.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących daty wystawienia.
Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana.
Do tych pól należą:

Numer – sortowanie po numerze dokumentu

Mój numer – sortowania po własnym numerze dokumentu

Kod – sortowanie po kodzie towaru

Nazwa – sortowanie po nazwie towaru

Ilość zamówiona – sortowanie po ilości zamówionej

Ilość zrealizowana – sortowanie po ilości zrealizowanej

Ilość do realizacji – sortowanie po ilości do realizacji

Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zamówienia

Data realizacji – sortowanie po dacie realizacji zamówienia
Z poziomu sekcji: elementy w realizacji prezentowane są informacje odnośnie:

Ilości zamówionej - ilość towaru wynikająca z elementu zamówienia

Ilości zrealizowanej - ilość towaru z elementu zamówienia, która już została zrealizowane

Ilości do realizacji - ilość towaru z elementu zamówienia pomniejszona o ilość zrealizowaną
Wersja 2014.1
16.46
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.74 Lista: Rezerwacje.
Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących elemtu zamówienia. Informacje
te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia:
.
Rysunek 16.75 Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie Kontrahenta.
16.6.3.5
Moje oferty
Na stronie Moje Oferty wyświetlana jest lista ofert sprzedaży dla zalogowanego użytkownika. Aplikacja umożliwia
podgląd oraz przyjęcie lub odrzucenie oferty sprzedaży.
Do wyszukiwania dokumentów ofert można posłużyć się wyszukiwarką: oferta. W celu odfiltrowania właściwych
elementów do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer

Stan

Tylko ważne

Data wystawienia
Rysunek 16.76 Moje oferty, filtr.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów oferty na listę zapamiętuje
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie
ustawień dotyczących stanu, tylko ważne i daty wystawienia.
Na liście ofert sprzedaży prezentowane są następujące informacje:

Numer dokumentu

Mój numer – numer dokumentu u Kontrahenta

Data wystawienia

Data ważności
Pulpit Kontrahenta
16.47
Wersja 2014.1

Stan

Z zapytania – numer zapytania ofertowego sprzedaży, z którego oferta została wygenerowana

Zamówienia – numer zamówienia sprzedaży, które zostało wygenerowane z oferty
Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących ofert sprzedaży. Informacje
odnośnie oferty sprzedaży prezentowane są po wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty:
.
Szczegóły oferty
Na szczegóły oferty składają się następujące sekcje:

Akcje

Podgląd trzech koszyków

Nagłówek oferty

Informacje dodatkowe

Znajdź element

Elementy
Akcje
Możliwe jest użycie następujących opcji:

Powrót – powrót do Listy ofert

Drukuj – drukowania aktualnie wyświetlanej oferty sprzedaży do dokumentu PDF

Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie
wyświetlonej oferty

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów oferty

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów oferty
Rysunek 16.77 Szczegóły oferty, Akcje.
Zawartość koszyków
W sekcji wyświetlane są informacje o ilości towarów wartości netto i brutto w każdym koszyku. Za pomocą przycisków
po prawej stronie jest możliwość wyświetlenia szczegółów danego koszyka.
Nagłówek oferty
Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje:
Wersja 2014.1
16.48
Pulpit Kontrahenta

Numer oferty

Mój numer – numer oferty u kontrahenta

Stan

Data wystawienia

Ważna do – data ważności

Data realizacji

Realizacja
Rysunek 16.78 Szczegóły oferty, sekcja: Nagłówek oferty.
Dodatkowo z poziomu Nagłówka oferty dostępne są następujące opcje:

Zmiana stanu oferty na Potwierdzoną, Przyjętą lub Odrzuconą:
. Zmiana możliwa jest
tylko dla ofert potwierdzonych, po dokonaniu zmiany stanu należy wybrać opcję:

Kopiowanie elementów oferty do Koszyka:
listą dostępnych koszyków.
, po kliknięciu pojawia się okno z
Informacje dodatkowe
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:

Forma płatności- forma płatności dokumentu.

Termin – termin płatności dokumentu.

Sposób dostawy

Opis – opis edytowanego zamówienia.

Klasy oraz wartości Atrybutów
Rysunek 16.79 Szczegóły oferty, sekcja: Informacje dodatkowe.
Znajdź element
Sekcja wyszukiwarka umożliwia przeszukanie elementów ofert po nazwie, kodzie, opisie, producencie, marce i
towarach wszystkich bądź tylko dostępnych.
Pulpit Kontrahenta
16.49
Wersja 2014.1
Rysunek 16.80 Szczegóły oferty, sekcja: Znajdź element.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie
ustawień dotyczących Marki oraz tylko dostępne.
Elementy
Sekcja elementy oferty zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego
ilości, jednostki, cenie, wartości, rabacie, stanie oraz opisie.
Z poziomu elementów oferty można dodać towar do wybranego koszyka naciskając na przycisk:
Funckonalność dostępna jest dla ofert potwierdzonych o statusie „Przyjęta”.
.
Jeżeli elementy dokumentu posiadają przypisane atrybuty, których klasa jest udostępniona dla aplikacji Pulpit
Kontrahenta wówczas dodatkowo wyświetlana są w szczegółach elementu informacje odnośnie nazwy klasy atrybutu
(nazwa parametru) oraz wartości atrybutu (wartość parametru).
Rysunek 16.81 Szczegóły oferty, sekcja: Elementy.
16.6.3.6
Nowe zapytanie
Z poziomu zakładki: Nowe zapytanie istnieje możliwość złożenia zapytania ofertowego sprzedaży.
Zapytanie składa się z następujących pól:

Mój numer – numer u kontrahenta

Treść – treść zapytania ofertowego sprzedaży
Aby złożyć zapytanie ofertowe należy użyć opcji:
[Wyślij]
Rysunek 16.82 Nowe zapytanie.
Po wczytaniu danych na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat:

Numeru zapytania ofertowego sprzedaży w systemie Comarch ERP XL

Możliwości śledzenia stanu realizacji danego zapytania poprzez wykorzystanie opcji: Moje zapytania

Zapisania zamówienia w bazie danych systemu Comarch ERP XL oraz jego stanie
Wersja 2014.1
16.50
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.83 Wysyłanie zapytania do systemu Comarch ERP XL.
Naciskając na numer zapytania:
zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zapytania (informacje na
temat sekcji Szczegóły zapytania zostały opisane w rozdziale 16.6.3.7). Wybierając opcję:
zostanie strona Nowe zapytanie, umożliwiająca złożenie kolejnego zapytania.
16.6.3.7
[Dodaj] otwarta
Moje zapytania
Strona składa się z następujących sekcji:

wyszukiwarki

Listy zapytań ofertowych sprzedaży
Rysunek 16.84 Moje zapytania.
Wyszukiwarka
Do wyszukiwania zapytania można posłużyć się wyszukiwarką: zapytanie. W celu odfiltrowania właściwych zapytań do
dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer – numer zapytania ofertowego sprzedaży

Stan – stan zapytania

Data wystawienia – data wystawienia zapytania ofertowego sprzedaży
Rysunek 16.85 Moje zapytania, wyszukiwarka.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zapytania na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu oraz daty wystawienia.
Moje zapytania
Na liście wyświetlane są zapytania ofertowe sprzedaży dla zalogowanego użytkownika. Jednorazowo wyświetlanych
jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej należy posługiwać się przyciskami:
.
Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana.
Do tych pól należą:
Pulpit Kontrahenta
16.51
Wersja 2014.1

Numer – sortowanie po numerze dokumentu

Mój numer – sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta

Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia dokumentu

Stan – stan dokumentu

Treść
Rysunek 16.86 Moje zapytania, lista zapytań.
Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zapytania. Informacje te
wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia lub numeru u kontrahenta danego zapytania.
Szczegóły zapytania
Na szczegóły zapytania składają się następujące sekcje:


Nagłówek zapytania:

Numer – numer edytowanego zapytania

Mój numer – numer u kontrahenta edytowanego zapytania

Data wystawienia - data wystawienia dokumentu

Stan – stan dokumentu
Treść – treść edytowanego zapytania
Rysunek 16.87 Moje zapytania, szczegóły zapytania.
16.6.4
Płatności
Strona składa się z następujących sekcji:

Wyszukiwarka

Moje płatności
Wyszukiwarka
Do wyszukiwania płatności można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych płatności do dyspozycji
użytkownika
zostały
udostępnione
następujące
pola:
Numer
dokumentu,
Status
transakcji
Wersja 2014.1
16.52
Pulpit Kontrahenta
(Rozliczone/Nierozliczone/Przeterminowane), Rodzaj płatności (Należności/Zobowiązania) , Waluta oraz Data
transakcji.
Rysunek 16.88 Wyszukiwarka, lista płatności.
W celu odfiltrowania złożonych zamówień należy nacisnąć przycisk:
[Szukaj]. Przycisk:
[Wyczyść] usuwa zawartości pola Nr zamówienia, ustawia wartość pola Stan zamówienia na Wszystkie oraz ustawia
datę wystawienia: od – dzisiejszy dzień i miesiąc roku ubiegłego, do – data dzisiejsza.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów płatności na listę zapamiętuje
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie
ustawień dotyczących Płatności, statusu, waluty oraz daty transakcji.
Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana.
Do tych pól należą:

Dokument – sortowanie po numerze dokumentu

Mój dokument – sortowanie po numerze dokumentu u Kontrahenta

Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zamówienia

Termin – sortowanie po terminie płatności

Forma – sortowanie po formie płatności
Moje płatności
Z poziomu sekcji: Moje Płatności istnieje możliwość podglądu nierozliczonych oraz rozliczonych należności i
zobowiązań kontrahenta, do którego przypisana jest zalogowana osoba. Z poziomu Płatności nie są prezentowane
płatności, które w systemie Comarch ERP XL otrzymały status: Nie rozliczaj. Istnieje również możliwość podglądu
numeru Faktury u kontrahenta, a także podglądu ile dni po terminie posiada dana Płatność.
Rysunek 16.89 Sekcja: moje płatności.
Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących dokumentu. Informacje te
wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego dokumentu:
16.6.4.1
.
Szczegóły płatności
Strona składa się z następujących sekcji:

Akcje

Nagłówek faktury

Informacje dodatkowe

Elementy

Płatności
Akcje
Pulpit Kontrahenta
16.53
Wersja 2014.1
Możliwe jest użycie następujących opcji:

Powrót – powrót do Listy Płatności

Drukuj – drukowania aktualnie wyświetlanego dokumentu do dokumentu PDF

Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie
wyświetlonego dokumentu

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dokumentu

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dokumentu
Rysunek 16.90 Szczegóły dokumentu.
Nagłówek faktury
Nagłówek faktury zawiera informacje na temat numeru dokumentu, daty jego wystawienia oraz daty sprzedaży.
Rysunek 16.91 Szczegóły dokumentu, sekcja: nagłówek faktury.
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonego opisu na dokumencie.
Rysunek 16.92 Szczegóły dokumentu, sekcja: Opis.
Elementy
Sekcja Elementy zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego ilości,
udzielonego rabatu oraz cenie i wartości. Z poziomu elemtów Płatności istnieje możliwość wybrania opcji: Reklamuj
. Po wybraniu danej opcji użytkownik zostaje przekierowany na formularz: Zgłoszenia Reklamacji, gdzie w
pola: Dokument oraz Towar automatycznie zostaną uzupełnione w oparciu o dane z dokumentu Płatności.
Wersja 2014.1
16.54
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.93 Szczegóły dokumentu, sekcja pozycje faktury.
Płatności
Sekcja Płatności zawiera informacje na temat platności dla danego dokumentu.
Rysunek 16.94 Szczegóły dokumentu, sekcja płatności.
16.6.5
Promocje
Strona składa się z następujących sekcji:

Wyszukiwarka

Lista promocji
16.6.5.1
Wyszukiwarka
Do wyszukiwania obowiązujących promocji można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwej
promocji do dyspozycji operatora zostały udostępnione następujące pola: Nazwa promocji oraz Uwagi.
Rysunek 16.95 Wyszukiwarka, promocje.
W celu odfiltrowania promocji należy nacisnąć przycisk:
zawartość pola Nazwa promocji oraz Uwagi.
[Szukaj]. Przycisk:
usuwa
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów promocji na listę zapamiętuje
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje usunięcie
wprowadzonych wartości w filtrze.
16.6.5.2
Lista promocji
Rysunek 16.96 sekcja: Lista promocji.
Sekcja lista promocji zawiera informacje na temat obowiązujących promocji w Pulpicie Kontrahenta. Wyświetlane
promocje pobierane są z systemu Comarch ERP XL i są to wszystkie promocje typu Rabaty pozycji jakie w tym systemie
zostały zdefiniowane.
Promocje, które posiadają datę rozpoczęcia obowiązywania późniejszą od bieżącej daty wyświetalane zostaną w
kolorze zielonym.
Pulpit Kontrahenta
16.55
Wersja 2014.1
Lista składa się z 2 kolumn odpowiednio o nazwach:

Nazwa promocji – wyświetlana jest nazwa promocji

Uwagi – wyświetlane są uwagi do danej promocji
Naciskając na nazwę promocj: IZAM zostanie otwarta strona ze szczegółami danej promocji.
Na szczegóły promocji składają się następujące sekcje:

Akcje

Koszyk

Nagłówek promocji

Informacje dodatkowe

Wyszukiwarka

Towary
Rysunek 16.97 sekcja: Szczegóły promocji.
W sekcji Akcje dostępny jest przycisk Powrót, który umożliwia powrót do listy promocji.
Rysunek 16.98 sekcja: Szczegóły promocji.
Sekcja koszyki wyświetla infomracje towarach dodanych do poszczegółnych koszyków.
Rysunek 16.99 sekcja: Koszyk.
Nagłówek promocji zawiera informacje na temat nazwy promocji, dat obowiązywania, ważności w godzinach oraz
sposobu dostawy.
Wersja 2014.1
16.56
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.100 Szczegóły promocji, sekcja: nagłówek promocji
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonych uwag na promocji.
Rysunek 16.101 Szczegóły promocji, sekcja: Uwagi.
Sekcja znajdź artykuł umożliwia filtrowanie po towarach dostępnych w danej pormocji.
Rysunek 16.102 Szczegóły promocji, sekcja: Wyszukiwarka.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie
ustawień dotyczących Marki oraz tylko dostępne.
Z poziomu sekcji Artykuły wyświetlane są informacje na temat towarów, które obejmuje dana promocja.
Rysunek 16.103 Szczegóły promocji, sekcja: towary
Z poziomu Szczegółów promocji istnieje możliwość dodania towaru do koszyka przy użyciu opcji:
[Do
koszyka] lub opcji znajdującej się bezpośrednio przy danej pozycji
. Z poziomu Promocji nie ma możliwości
zmiany jednostki towaru, elementy promocji prezentowane są w jednostce podstawowej. Podczas dodawania towaru
do Koszyka pozycja dodawana jest z jednostką Domyślną dla Pulpitu Kontrahenta.
Jeżeli data obowiązywania promocji jest większa od daty bieżącej wówczas Opcja dodawania towaru do Koszyka nie
jest dostępna.
Pulpit Kontrahenta
16.57
Wersja 2014.1
16.6.6
Reklamacje
16.6.6.1
Zgłoś reklamację
Z poziomu zakładki Zgłoś reklamację istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji obejmuje
następujące Sekcje:

Dokument potwierdzający zakup towaru

Reklamowany towar
Sekcja Dokument potwierdzający zakup towaru zawiera informację:

Numer – pełny numer dokument na podstawie którego zostanie złożona reklamacja. np.: PA-420/09/LT
Sekcja Reklamowany towar zawiera informację:

Towar

Ilość

Przyczyna reklamacji

Moje żądanie

Informacje dodatkowe

Mój numer
Aby zgłosić reklamację należy użyć opcji
[Zgłoś]
Rysunek 16.104 Nowa reklamacja.
Po złożeniu reklamacji na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat:

Zapisania reklamacji w bazie danych systemu Comarch ERP XL pod wskazanym numerem

Możliwości wyświetlenia listy reklamacji

Możliwości zgłoszenia kolejnej reklamacji
Rysunek 16.105 Informacje wyświetlane po zgłoszeniu reklamacji.
Naciskając na numer reklamacji
zostanie otwarta strona ze szczegółami danej reklamacji (informacje na
temat sekcji Szczegóły reklamacji zostały opisane w rozdziale zatytułowanym Moje reklamacje).
Wersja 2014.1
16.58
Pulpit Kontrahenta
Naciskając na link Lista reklamacji
zostanie otwarta lista reklamacji zgłoszonych przez aktualnie
zalogowanego kontrahenta (informacje na temat sekcji Lista reklamacji zostały opisane w rozdziale zatytułowanym
Moje reklamacje).
W celu zgłoszenia kolejnej reklamacji należy nacisnąć na przycisk Zgłoś
16.6.6.2
Moje reklamacje
Strona składa się z następujących sekcji:

Wyszukiwarki

Listy reklamacji
Rysunek 16.106 Moje reklamacje.
Wyszukiwarka
Do wyszukiwania reklamacji można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych reklamacji do
dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer – numer reklamacji

Stan – stan reklamacji

Status – status reklamacji

Data wystawienia – data wystawienia reklamacji
Rysunek 16.107 Moje zapytania, wyszukiwarka.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów reklamacji na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu, statusu oraz daty wystawienia.
Moje reklamacje
Na liście wyświetlane są reklamacje zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę można sortować
naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą:

Numer – sortowanie po numerze dokumentu

Mój numer – sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta

Kod – kod towaru

Nazwa – nazwa towaru

Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia dokumentu reklamacji

Data modyfikacji – sortowania po dacie modyfikacji dokumentu reklamacji

Stan – sortowanie po stanie reklamacji

Status – sortowanie po statusie reklamacji
Pulpit Kontrahenta
16.59
Wersja 2014.1
Rysunek 16.108 Lista: Moje reklamacje.
Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących reklamacji. Informacje te
wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnej reklamacji:
.
Rysunek 16.109 Szczegóły reklamacji złożonej w Pulpicie Kontrahenta.
Szczegóły reklamacji
Na szczegóły reklamacji składają się następujące sekcje:

Akcje

Nagłówek reklamacji

Informacje dodatkowe

Reklamowany towar

Przyczyna reklamacji

Rozpatrzenie reklamacji

Realizacja reklamacji
Akcje
Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji:

Powrót – powrót do Listy reklamacji
Rysunek 16.110 Szczegóły reklamacji, Akcje.
Nagłówek reklamacji
Nagłówek reklamacji zawiera następujące informacje:

Numer – numer reklamacji

Mój numer – numer reklamacji u kontrahenta

Data wystawienia – data wystawienia reklamacji

Data rozpatrzenia – data rozpatrzenia reklamacji

Stan – stan reklamacji

Data modyfikacji – data modyfikacji reklamacji
Wersja 2014.1
16.60
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.111 Szczegóły reklamacji, sekcja: nagłówek reklamacji.
Informacje dodatkowe
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:

Opis – opis edytowanej reklamacji
Rysunek 16.112 Szczegóły reklamacji, sekcja: Informacje dodatkowe.
Reklamowany towar
Sekcja Reklamowany towar zawiera następujące informacje:

Kod – kod towaru podlegającego reklamacji

Nazwa – nazwa towaru podlegającego reklamacji

Ilość – ilość reklamowanego towaru

Przyjęto na podstawie – dokument na podstawie którego zgłaszana jest reklamacja

Opis – opis przeniesiony z elementu wskazanego dokumentu
Rysunek 16.113 Szczegóły reklamacji, sekcja: Reklamowany towar.
Przyczyna reklamacji
Sekcja Przyczyna reklamacji zawiera następujące informacje:

Moje żądanie – żądanie składającego reklamację. Opcje pobierane są ze słownika kategorii. Istnieje
możliwość dodania własnych wartości

Opis
Rysunek 16.114 Szczegóły reklamacji, sekcja: Przyczyna reklamacji.
Pulpit Kontrahenta
16.61
Wersja 2014.1
Rozpatrzenie reklamacji
Sekcja Rozpatrzenie reklamacji zawiera następujące informacje:

Status – status reklamacji

Opis
Rysunek 16.115 Szczegóły reklamacji, sekcja: Rozpatrzenie reklamacji.
Realizacja reklamacji
Sekcja ta zawiera informacje o przebiegu obsługi reklamacji. W sekcji tej będą wyświetlane operacje, tj. każda akcja
jaka zostanie wykonana w związku z rozpatrywaniem reklamacji.
Operacje zawierają następujące informacje:

Data – data dodania operacji

Stan po – informacja, na jaki stan ma się zmienić stan dokumentu po dodaniu operacji do dokumentu

Wystawienie dokumentu przez WWW

Informacje dodatkowe – informacje podane przez kontrahenta składającego reklamację
Rysunek 16.116 Szczegóły reklamacji, sekcja: Realizacja reklamacji.
16.6.7
Serwis
Strona składa się z następujących sekcji:

Wyszukiwarki

Listy zleceń serwisowych
Rysunek 16.117 Zlecenia serwisowe.
Wyszukiwarka
Do wyszukiwania zleceń serwisowych można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych zleceń
serwisowych do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:

Numer – numer zlecenia serwisowego

Stan – stan zlecenia serwisowego

Data wystawienia – data wystawienia zlecenia serwisowego
Wersja 2014.1
16.62
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.118 Moje zlecenia serwisowe, wyszukiwarka.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zlecenia serwisowego na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu oraz daty wystawienia.
Moje zlecenia serwisowe
Na liście wyświetlane są zlecenia serwisowe zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę można
sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól
należą:

Numer – sortowanie po numerze dokumentu

Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zlecenia serwisowego

Data realizacji– sortowania po dacie realizacji zlecenia serwisowego

Stan – sortowanie po stanie zlecenia serwisowego
Rysunek 16.119 Lista: Moje zlecenia serwisowe.
Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń serwisowych. Informacje
te wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnego zlecenia serwisowego:
.
Rysunek 16.120 Szczegóły zlecenia serwisowego złożonego w Pulpicie
kontrahenta.
Szczegóły zlecenia serwisowego
Na szczegóły zlecenia serwisowego składają się następujące sekcje:

Akcje

Nagłówek zlecenia serwisowego
Pulpit Kontrahenta
16.63
Wersja 2014.1

Informacje dodatkowe

Urządzenia

Czynności

Składniki
Akcje
Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji:

Powrót – powrót do Listy zleceń serwisowych

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego
Rysunek 16.121 Szczegóły zlecenia serwisowego, Akcje.
Nagłówek zlecenia serwisowego
Sekcja ta zawiera następujące informacje:

Numer – numer zlecenia serwisowego

Mój numer – numer zlecenia serwisowego u kontrahenta

Data wystawienia – data wystawienia zlecenia serwisowego

Data realizacji – data realizacji zlecenia serwisowego

Stan – stan zlecenia serwisowego
Rysunek 16.122 Szczegóły zlecenia serwisowego, Nagłówek zlecenia serwisowego.
Informacje dodatkowe
Sekcja ta zawiera następujące informacje:

Uwagi – treść pobierana jest z pola Opis z zakładki Nagłówek dokumentu zlecenia serwisowego

Atrybuty
Rysunek 16.123 Szczegóły zlecenia serwisowego, Informacje dodatkowe.
Urządzenia
Wersja 2014.1
16.64
Pulpit Kontrahenta
Sekcja ta zawiera informacje na temat urządzeń podlegających serwisowaniu zarejestrowanych na danym zleceniu
serwisowym. Do informacji tych należą:

Rodzaj – rodzaj urządzenia

Obiekt – serwisowane urządzenie

Przebieg – jednostka przebiegu. W przypadku gdy rodzaj urządzenia nie charakteryzuje żadna jednostka
przebiegu w polu wyświetlana będzie wartość: <Nie dotyczy>

Parametry – parametry opisujące dane urządzenie

Dodatkowo, jeżeli do urządzenia zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w
sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.
Rysunek 16.124 Szczegóły zlecenia serwisowego, Urządzenia.
Czynności
Sekcja ta zawiera informacje na temat czynności jakie zostały zarejestrowane na zleceniu serwisowym. Do informacji
tych należą:

Lp. – numer porządkowy czynności na danym zleceniu serwisowym

Kod – kod czynności

Nazwa – nazwa czynności

Ilość – ilość czynności

Opis – opis czynności

Dodatkowo, jeżeli do czynności zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji
Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.
Rysunek 16.125 Szczegóły zlecenia serwisowego, Czynności.
Składniki
Sekcja ta zawiera informacje na temat składników jakie związane są z daną czynnością Do informacji tych należą:

Lp. – numer porządkowy składnika na danym zleceniu serwisowym

Kod – kod składnika

Nazwa – nazwa składnika

Ilość – ilość składnika

Opis – opis składnika

Dodatkowo, jeżeli do składnika zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji
Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.
Rysunek 16.126 Szczegóły zlecenia serwisowego, Składniki.
Pulpit Kontrahenta
16.65
Wersja 2014.1
16.6.8
Produkcja
Strona składa się z następujących sekcji:

Wyszukiwarka

Lista zleceń produkcyjnych
16.6.8.1
Wyszukiwarka
Do wyszukiwania zleceń produkcyjnych można posłużyć się wyszukiwarką. Do odfiltrowania zleceń służą następujące
pola: Numer oraz data wystawienia.
Rysunek 16.127 Wyszukiwarka, produkcja.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zlecenia produkcyjnego na
listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących daty wystawienia.
16.6.8.2
Lista zleceń produkcyjnych
Na liście wyświetlane są zlecenia produkcyjne z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika.
Lista zleceń produkcyjnych zawiera następujące kolumny:

Numer

Mój numer

Data wystawienia

Status
Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń produkcyjnych.
Rysunek 16.128 sekcja: Lista zleceń produkcyjnych.
Rysunek 16.129 sekcja: Szczegóły zlecenia produkcyjnego.
Na szczegóły zlecenia produkcyjnego składają się następujące sekcje:

Akcje

Nagłówek zlecenia produkcyjnego

Informacje dodatkowe

Produkty
Akcje
Wersja 2014.1
16.66
Pulpit Kontrahenta
Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji:

Powrót – powrót do Listy zleceń produkcyjnych

Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego

Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego
Rysunek 16.130 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Akcje.
Nagłówek zlecenia produkcyjnego
Sekcja ta zawiera następujące informacje:

Numer – numer dokumentu

Mój numer – numer dokumentu u Kontrahenta

Data wystawienia – data wystawienia zlecenia produkcyjnego

Stan – Stan zlecenia produkcyjnego
Rysunek 16.131 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Nagłówek zlecenia produkcyjnego.
Informacje dodatkowe
Sekcja ta zawiera następujące informacje:

Uwagi

Zlec_Prod – Klasa atrybutu o nazwie Zlec_Prod przypięta do nagłówka zlecenia
Rysunek 16.132 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Informacje dodatkowe.
Produkty
Sekcja Produkty zawiera informacje na temat produktu ze zlecenia produkcyjnego, jego cechy, oraz ilości. Dodatkowo,
jeżeli do pozycji zlecenia produkcyjnego zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji
Produkty wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.
Rysunek 16.133 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Produkty.
Pulpit Kontrahenta
16.67
Wersja 2014.1
16.7
Raporty
W celu skorzystania z funkcjonalności Raporty należy skonfigurować dodatkowo system Comarch ERP XL z modułem
BI.
16.7.1
Przygotowanie Pulpitu Kontrahenta do współpracy z BI
Ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych BI znajdują się w pliku Web.config w sekcji ConnectionString w
strConnectBi.
Klucz "data source" określa serwer SQL, na którym znajduje się baza BI
Klucz "initial catalog" określa nazwę bazy danych BI na serwerze SQL.
Przykład:
<add
name="strConnectBi"
connectionString="data
source=serwer;
initial
catalog=bazadanych;
user
id=CDNwww;
[email protected];
Application
Name=PulpitKontrahenta" providerName="System.Data.SqlClient"/>
16.7.2
Przygotowanie bazy danych BI do współpracy z Pulpitem Kontrahenta
Przygotowanie bazy danych BI do współpracy z aplikacją odbywa się poprzez wykonanie skryptów, które znajdują się
w katalogu Pulpit Kontrahenta/BI/SQLScriptsXL.
Należy wpisać z lini komend następujące polecenie:
Izam_bi_sql <serwer> <baza>,
gdzie:
<serwer> – oznacza nazwę serwera bazodanowego,
<baza> – oznacza nazwę serwerową bazy danych.
W funkcjach systemu Windows należy dokonać aktywacji HTTP usługi WCF .
Uwaga:
Ustawienie dotyczy tylko użytkowników Windows 8
Wersja 2014.1
16.68
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.134 Funkcje systemu Windows, aktywacja HTPC.
W
Menedżerze
internetowych
usług
informatycznych
(IIS),
w
aplikacji
Kontrahenta=>BI=>WcfServices=>Uwierzytelnianie należy włączyć Uwierzytelnianie anonimowe.
Pulpit Kontrahenta
16.69
Pulpitu
Wersja 2014.1
Rysunek 16.135 Menadżer Internetowych usług (IIS), uwierzytalnianie anonimowe.
16.7.3
Przygotowanie systemu Comarch ERP XL do współpracy z Raportami
Aby móc korzystać z Pulpitu Kontrahenta należy w systemie Comarch ERP XL dodać odpowiednie prawo: Raporty do
roli przypisanej osobie logującej się do aplikacji.
Wersja 2014.1
16.70
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.136 Edycja roli, prawo do Raportów
16.7.4
Funkcjonalność Raportów
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi posiadającemu aplikację Pulpit Kontrahenta i Business Intelligence analizę
raportów dotyczących:

Zakupów w czasie

Zakupów wg grup towarów

Zamówień w czasie

Stanów zobowiązań

Uzyskanych rabatów
Raporty wyśiwtelane są w kontekście bieżącego użytkownika, ustawionej waluty systemowej w ERP XL oraz ustawień
językowych aplikacji.
Pulpit Kontrahenta
16.71
Wersja 2014.1
Rysunek 16.137 Raporty
16.7.4.1
Zakupy w czasie
Raport Zakupy w czasie prezentuje dokonane w zadanym okresie czasu zakupy przez zalogowanego kontrahenta.
Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość zakupu poszczególnych towarów.
Rysunek 16.138 Raporty, Zakupy w czasie
16.7.4.2
Zakupy wg grupy produktów
Raport Zakupy wg grup produktów prezentuje dokonane w zadanym okresie czasu zakupy przez zalogowanego
kontrahenta w odniesieniu do wybranej grupy produktowej. Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość zakupu
poszczególnych towarów w wybranej grupie.
Wersja 2014.1
16.72
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.139 Raporty, Zakupy wg grup produktów
16.7.4.3
Zamówienia w czasie
Raport Zamówienia w czasie prezentuje złożone zamówienia w zadanym okresie czasu przez zalogowanego
kontrahenta. Dodatkowo wyświetlana jest sumaryczna wartość złożonych zamówień w rozbiu miesięcznym.
Pulpit Kontrahenta
16.73
Wersja 2014.1
Rysunek 16.140 Raporty, Zamówienia w czasie
16.7.4.4
Stan zobowiązań
Raport Stan zobowiązań prezentuje nieuregulowane płatności dla zalogowanego kontrahenta. Dodatkowo
wyświetlana jest wartość nieuregulowanych zobowiązań w podziale na zakresy terminów zapłaty.
Wersja 2014.1
16.74
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.141 Raporty, Stan zobowiązań
16.7.4.5
Uzyskane rabaty
Raport Uzyskane rabaty prezentuje rabaty wykorzystane przez zalogowanego kontrahenta. Dodatkowo wyświetlana
jest sumaryczna wartość zakupów i uzyskanych rabatów w rozbiu miesięcznym.
Pulpit Kontrahenta
16.75
Wersja 2014.1
Rysunek 16.142 Raporty, Uzyskane rabaty
Wersja 2014.1
16.76
Pulpit Kontrahenta
16.8
Najczęściej zadawane pytania
16.8.1
16.8.1.1
Problemy z wydrukami
Komunikat: Wystąpił błąd w XLWykonajPodanyWydruk o numerze 1
System.Exception: Wystąpił błąd w XLWykonajPodanyWydruk o numerze 1 - Nie udało się pobrać danych
związanych
z
wydrukiem.
Nie
można
kontynuować
bieżącej
operacji.
w
Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer,
Int16
kontekst,
String&
filePathName)
w
GetFile.ProcessRequest(HttpContext
context)
w
c:\Inetpub\wwwroot\PulpitKontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 23
Rozwiązanie:

rejestracja biblioteki CDN_rpt.dll poprzez polecenie CDNreg32.exe CDN_rpt.dll z poziomu katalogu
z Comarch ERP XL(w Państwa przypadku w ścieżce C:\ERPXL\)

uruchomienie pliku rejestr.bat w katalogu z Comarch ERP XL

usunięcie zawartości katalogu C://windows//microsoft.net/framework/v4.0.30319/ Temporary ASP.NET
Files/nazwa katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta

restart IIS
16.8.1.2
Komunikat: Nie można załadować biblioteki DLL 'cdn_api.dll':
System.DllNotFoundException: Nie można załadować biblioteki DLL 'cdn_api.dll': Nie można odnaleźć określonego
modułu. (Wyjątek od HRESULT: 0x8007007E) w cdn_api.cdn_api.XLLogin(XLLoginInfo_20 _lLoginInfo, Int32&
_lSesjaID) w Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp,
Int32 gidNumer, Int16 kontekst, String& filePathName) w GetFile.ProcessRequest(HttpContext context) w
d:\inetpub\wwwroot\pulpitkontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 23
Rozwiązanie:

Zweryfikować, czy w zmiennej środowiskowej PATH znajduje się na pierwszym miejscu odwołanie do
folderu z plikami z Comarch ERP XL (katalogu Windows, gdzie znajduje się plik cdn_api.dll) w wersji, z
którą współpracuje aplikacja Pulpit Kontrahenta,

Wykonać restart serwera (po modyfikacji zmiennej środowiskowej konieczne jest wykonanie restartu
serwera, aby te nowe ustawienia zostały zapisane)

Zweryfikować, czy w IIS aplikacja posiada pulę dla Pulpitu Kontrahenta z tożsamością: Local System

Dodatkowo, wskazane jest również, aby zatrzymać chwilowo IIS i usunąć zawartość katalogu:
C://windows//microsoft.net/framework/v4.0.30319/ Temporary ASP.NET Files/nazwa katalogu
wirtualnego Pulpitu Kontrahenta

Należy zweryfikować w momencie wystąpienia komunikatu przy pomocy narzędzia Microsoft:
ProcessMonitor
(ProcMon:
http://technet.microsoft.com/plpl/sysinternals/bb896645.aspx) skąd następuje wówczas próba załadowania dll.

W aplikacji w filtrze proszę wskazać np. Path contains cdn_api . Z opcji na toolbarze wybrać tylko Show
File System Activity.
16.8.1.3
Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -5
System.Exception:
Wystąpił
błąd
w
XLLogin
o
numerze
-5
w
Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer,
Int16
kontekst,
String&
filePathName)
w
GetFile.ProcessRequest(HttpContext
context)
w
c:\inetpub\wwwroot\PulpitKontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 23
Rozwiązanie:
Pulpit Kontrahenta
16.77
Wersja 2014.1

Należy upewnić się czy hasło dla Operatora wystawiającego zamówienia w Pulpicie Kontrahenta
wprowadzone na karcie tego kontrahenta na zakładce: Inne w obszarze Pulpit Kontrahenta jest
prawidłowe.

Po wprowadzeniu ponownego hasła na zakładce: Inne karty Kontrahenta zdefiniowanego dla aplikacji
Pulpit Kontrahenta należy dodatkowo wykonać:

usunięcie zawartości katalogu C://windows//microsoft.net/framework/ v4.0.30319/ Temporary
ASP.NET Files/nazwa katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta

restart IIS
16.8.1.4
Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze 1
System.Exception:
Wystąpił
błąd
w
XLLogin
o
numerze
1
w
Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer,
Int16
kontekst,
String&
filePathName)
w
GetFile.ProcessRequest(HttpContext
context)
w
c:\inetpub\wwwroot\PulpitKontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 23
Rozwiązanie:
Należy sprawdzić, czy:

Operator (wskazany w Konfiguracji WWW) nie jest wpięty do struktury firmy

Operator (wskazany w Konfiguracji WWW) ma jako domyślne centrum offline

Baza danych jest podpięta dla wszystkich użytkowników

Jeżeli Operator ma zaznaczonych check "Logowanie zintegrowane" takie logowanie nie powiedzie się
16.8.1.5
Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -7
„System.Exception:
Wystąpił
błąd
w
XLLogin
o
numerze
-7
w
Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer,
Int16
kontekst,
String&
filePathName)
w
GetFile.ProcessRequest(HttpContext
context)
w
c:\inetpub\wwwroot\PulpitKontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 23”
Rozwiązanie:
Należy sprawdzić, czy:

baza została podpięta dla wszystkich użytkowników (w rejestrze systemu Windows powinien widnieć
wpis:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy
–
dla
32bit
oraz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 64bit). W
przypadku systemów WINDOWS 7 oraz WINDOWS serwer 2008 polecamy uruchomienie Menadżera baz
w trybie Adminstratora przed dokonaniem podpięcia bazy danych.

w konfiguracji WWW zostały poprawnie wypełnione pola dotyczące serwera oraz bazy danych ERP XL:
jako nazwę bazy danych podano nazwę firmową (nazwa bazy z poziomu Interfejsu)

w zmiennej środowiskowej Path jest wskazanie do ścieżki z wersją ERP XL:
czy w zmiennej środowiskowej Path znajduje się wskazanie do ścieżki z Comarch ERP XL odpowiedniej wersji. W
zmiennej środowiskowej PATH przed ścieżką do Comarch ERP XL w odpowiedniej wersji nie może występować
odwołanie do jakiejkolwiek wcześniejszej wersji Comarch ERP XL , jeżeli tak to należy usunąć wcześniejszy wpis i
zrestartować komputer.

usunąć zawartości katalogu C://windows//microsoft.net/framework/v4.0.30319/ Temporary ASP.NET
Files/nazwa katalogu wirtualnego pulpitu kontrahenta

zrestartować IIS
16.8.1.6
Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze -8
System.Exception:
Wystąpił
błąd
w
XLLogin
o
numerze
-8
w
Comarch.CDNXL.Web.Utils.WydrukiService.APIXL_WykonajWydruk(Int32 kntNumer, Int16 gidTyp, Int32 gidNumer,
Int16 kontekst, String& filePathName) w GetFile.ProcessRequest(HttpContext context) w Błąd! Nieprawidłowy
odsyłacz typu hiperłącze. 23
Wersja 2014.1
16.78
Pulpit Kontrahenta
Rozwiązanie:
Proszę zweryfikować następujące ustawienia:

baza danych systemu Comarch ERP XL została podpięta dla wszystkich użytkowników komputera
(w rejestrze
systemu
Windows
powinien
widnieć
wpis:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy
–
dla
32bit
oraz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy
–
dla
64bit).
W przypadku systemów WINDOWS 7 oraz WINDOWS serwer 2008 polecamy uruchomienie Menadżera
baz w trybie Adminstratora przed dokonaniem podpięcia bazy danych.

w konfiguracji WWW wypełnione zostało pole dotyczące serwera oraz bazy ERP XL

w konfiguracji WWW jako nazwa bazy danych podano nazwę firmową, a nie SQL-ową.

w zmiennej środowiskowej Path znajduje się wskazanie do ścieżki z Comarch ERP XL odpowiedniej wersji
W zmiennej środowiskowej PATH przed ścieżką do Comarch ERP XL w odpowiedniej wersji nie może
występować odwołanie do jakiejkolwiek wcześniejszej wersji Comarch ERP XL , jeżeli tak to należy
usunąć wcześniejszy wpis i zrestartować komputer.
16.8.1.7
Komunikat: Wystąpił błąd w XLLogin o numerze 249
System.Exception: Wystąpił błąd w XLWykonajPodanyWydruk o numerze 249 - Crystal Reports: błąd wykonania
funkcji rReport.Export(). #-2147206458: Wystąpiła sytuacja wyjątkowa %SOURCE%=Crystal Reports ActiveX
Designer %DESCRIPTION%=Odmowa dostępu. w Comarch.Web.Services.Base.PrintServiceBase.Print(Int32
customerId, Int16 gidType, Int32 gidNumber, Int16 context, String& filePathName) w D:\Customer Panel 9.8\CustomerPanel - XL 9.8\Comarch.Web.Controls\Services\BaseClass\PrintServiceBase.cs:wiersz 135 w
GetFile.ProcessRequest(HttpContext context) w c:\pulpit\pulpitkontrahenta\GetFile.ashx:wiersz 24
Rozwiązanie:
Należy wykonać następujące operacje:

odrejestrować
Framework
2.0
w
IIS-e
poprzez
C://windows//microsoft.net/framework/v.20527/aspnet_regiis –u
wykonanie
polecenia

zarejestrować
Framework
2.0
w
IIS-e,
poprzez
C://windows//microsoft.net/framework/v.20527/aspnet_regiis –i
wykonanie
polecenia

zarejestrować bibliotekę CDN_rpt.dll poprzez polecenie cdnreg32.exe cdn_rpt.dll z poziomu katalogu z
Comarch ERP XL(w przypadku systemów operacyjnych Windows 7 lub Windows Server 2008 należy
uruchomić linię komend w trybie Administratora)

usunąć zawartość katalogu C://windows//microsoft.net/framework/v4.0.30319/Temporary ASP.NET
Files/nazwa katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta

restart IIS
16.8.1.8
Komunikat: Odmowa dostępu do ścieżki
Odmowa dostępu do ścieżki 'C:\Inetpub\wwwroot\PulpitKontrahenta\wydruki.log'. /GetFile.ashx
System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
w
Rozwiązanie:

dodać użytkownikowi : ASPNET lub IIS_IUSRS ( w przypadku systemu windows serwer 2008)
uprawnienia dla katalogu z ERP XL oraz wwwroot.

restart IIS

usunięcie zawartość katalogu C://windows//microsoft.net/framework/ v4.0.30319/Temporary ASP.NET
Files/nazwa katalogu wirtualnego pulpitu kontrahenta
16.8.2
Problemy z wyświetlaniem listy towarów
16.8.2.1
Komunikat: Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje
to, że inna pamięć jest uszkodzona
Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje to, że inna pamięć jest uszkodzona.
Pulpit Kontrahenta
16.79
Wersja 2014.1
Rozwiązanie:
Należy zweryfikować, czy wyświetlanie towarów funkcjonuje prawidłowo w momencie odznaczenia parametru:
”Uwzględniaj promocje” w konfiguracji WWW
Jeżeli tak to powyższy komunikat świadczy o nieprawidłowym zarejestrowaniu rabatów (biblioteki rabaty.dll):

jeżeli Pulpit Kontrahenta znajduje się na innym serwerze niż Comarch ERP XL należy skopiować plik
rabaty.dll z katalogu z Comarch ERP XL do katalogu, gdzie znajdują się pliki Pulpitu Kontrahenta i
zarejestrować go poleceniem: regsvr32 rabaty.dll,

jeżeli Pulpit Kontrahenta znajduje się na tym samym serwerze co Comarch ERP XL proszę spróbować
zarejestrować bibliotekę rabaty.dll poleceniem: regsvr32 rabaty.dll,

dodatkowo należy zrestartować usługę IIS.
16.8.2.2
Komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu
Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu
Rozwiązanie:
Należy zweryfikować czy w Konfiguracji na zakładce WWW uzupełnione są parametry dotyczące bazy, serwera oraz
Operatora.
16.8.3
Problemy ze złożeniem zamówienia
16.8.3.1
Komunikat:
nieprawidłowa
Element 'ddlSpDostawy' ma
wartość SelectedValue, ktra
jest
Element 'ddlSpDostawy' ma wartość SelectedValue, która jest nieprawidłowa, ponieważ nie istnieje na liście
elementw.Nazwa parametru: value
Rozwiązanie:
Jeżeli komunikat błędu powtarza się dla kontrahenta po zmianie sposobu dostawy na karcie kontrahenta z poziomu
systemu ERP należy usunąć wpisy z ostatnich niezakończonych sesji dla kontrahenta w tabeli CDN.izamelem:
delete CDN.izamelem from CDN.izamelem left outer join CDN.izamnag on ize_sesjaid=izn_sesjaid
where izn_kntnumer= gidnumer zalogowanego kontrahenta and izn_czaskon is NULL
oraz usunąć ostatnie wpisy z sesji w tabeli CDN.izamnag dla wskazanego kontrahenta poprzez użycie następującego
delete:
delete from CDN.izamnag where izn_kntnumer= gidnumer zalogowanego kontrahenta and izn_czaskon is NULL
16.8.3.2
Komunikat: Tag skryptu zarejestrowany dla … zawiera nieprawidłowe znaki poza
tagami skryptu: alert("Wystąpił błąd : The parameter 'address')
Tag skryptu zarejestrowany dla typu „ASP.koszyk_aspx” i klucza „alert” zawiera nieprawidłowe znaki poza tagami
skryptu: alert("Wystąpił błąd : The parameter 'address' cannot be an empty string. Parameter name: address ").
Rejestrować można tylko prawidłowo sformatowane tagi skryptu.
Rozwiązanie:

należy sprawdzić, czy po odznaczeniu parametrów odpowiedzialnych za wysyłanie maila
potwierdzającego problem nadal podczas składania zamówienia nadal występuje.

jeżeli po odznaczeniu powyższych parametrów błąd nie występuje, oznacza to, że problem stanowi
nieprawidłowa konfiguracja ustawień SMTP w Konfiguracji.
16.8.3.3
Komunikat: The script tag registered for … has invalid characters outside of the script
tags: alert("Wystąpił błąd : Conversion failed when converting the varchar value 'G' to data type
int.
The script tag registered for type 'ASP.shoppingcart_aspx' and key 'alert' has invalid characters outside of the script
tags: alert("Wystąpił błąd : Conversion failed when converting the varchar value 'G' to data type int. "). Only
properly formatted script tags can be registered.
Wersja 2014.1
16.80
Pulpit Kontrahenta
Rozwiązanie:
Należy zweryfikować, czy wszystkie skrypty zostały puszczone na bazie Comarch ERP XL.
16.8.4
16.8.4.1
Problemy podczas wyświetlenia strony startowej
Komunikat: Nie można wyświetlić strony Web
Nie można wyświetlić strony Web
Rozwiązanie:

usunąć z bazy danych użytkownika CDNwww wraz ze schemą,

wykonać na bazie ERP XL skrypt: 3.iZamLogowanie.sql dostępny wśród plików Pulpitu Kontrahenta w
katalogu SQLScripts.

sprawdzić poprawność wpisu w connectionstring w web config (nazwa bazy danych z SQL)
Komunikat błędu: błąd 500.19
błąd 500.19
Rozwiązanie:

zarejestrowanie framework w iis- aspnet_regiis –i. W przypadku systemu 64 bitowego zarejestrować z
frameworkx64

wyłączenie modułu kompresji dynamicznej:
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe
[name='xpress']

16.8.4.2
set
config
-section:system.webServer/httpCompression
/-
dodanie użytkownikowi : ASPNET lub IIS_IUSRS ( w przypadku systemu windows serwer 2008)
uprawnienia dla katalogu z ERP XL oraz wwwroot.
Komunikat: Błąd konfiguracji
Rozwiązanie:

skonwertować witrynę do aplikacji,

zrestartować IIS.
16.8.4.3
Komunikat: Nie można załadować pliku lub zestawu 'cdn_api22.net' lub jednej z jego
zależności.
Nie można załadować pliku lub zestawu 'cdn_api22.net' lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować
program w niepoprawnym formacie. (D:\Sites\izam\web.config line 36)
Rozwiązanie: zaznaczyć na puli aplikacji – włącz aplikacje 32-bitowe: True
16.8.5
16.8.5.1
Przykładowe modyfikacje
Wyświetlanie w aplikacji nazwy dodatkowej zamiast nazwy towaru
Aby dokonać opisanej powyżej modyfikacji należy w procedurze odpowiedzialnej za wyświetlenie towarów w Pulpicie
Kontrahenta: CDN.izamListaTowarow zamienić wyszukiwane pole twr_nazwa (nazwa towaru) na twr_nazwa1(nazwa
dodatkowa towaru).
Pulpit Kontrahenta
16.81
Wersja 2014.1
Jeżeli nazwy dodatkowe miały by być widoczne również z innych zakładek należy przeprowadzić analogiczne zmiany w
procedurach odpowiedzialnych za prezentowanie danych w danych miejscach aplikacji (np. w KoszykuCDN.izamSzczegolyKoszyka).
16.8.5.2
Zmiana kolejności zakładek, przykład: aby po "Towary" znajdowała się zakładka
"Produkcja".
Kolejność zakładek jest zapisana w bazie danych w tabelach: CDN.izamMenu, CDN.izamMenuStrony,
CDN.izamMenuLang. Poprzez odpowiednią modyfikację danych tabel można sterować kolejnością wyświetlanych
zakładek w Pulpicie Kontrahenta
16.8.5.3
Zwiększenie szerokości strony dla Pulpitu Kontrahenta.
Należy przejść do pliku Work.master w katalogu MasterPages i odszukać wiersz:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:990px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center">
Szerokość ustawić np. w %: width: 80%
16.8.5.4
Products.
Zamiana tekstu w menu Pulpitu Kontrahenta – zamiast Items w menu angielskim na
Aby dokonać opisanych zmian należy wykonać następujące czynności w bazie:
W tabeli CDN.iZamMenuLang, w kolumnie IzML_IzLID = 2 i 3, zmienić nazwę IzML_Nazwa z Items na Products,
W tabeli CDN.iZamStronyLang, w kolumnie IzML_IzLID = 2 i 3, zmienić nazwę IzML_Nazwa zmienić z Items na Products
16.8.5.5
Ukrywanie kolumny „JM”.
Należy użyć polecenia visible=”false” wprowadzając go w odpowiednie miejsce w pliku ItemsCatalog.aspx.
Poniżej zamieszczono linię z pliku w której należy dopisać polecenie.
<rad:GridBoundColumn DataField="Jm" HeaderText="<%$ Resources:StringsRes, KatalogTowarow_BoundFieldJedn
%>" Visible="false">
16.8.5.6
Zmiana szerokości panelu dotyczącego prezentacji nazw grup towarów.
Przykład zwiększenia szerokości panelu dotyczącego prezentacji nazw grup towarów do 400px, standardowo
ustawienie: 220.
Zmianę należy przeprowadzić w pliku: ItemsCatolog.aspx w sekcji:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td style="vertical-align: top; width: 220px" class="td_menu_tree">
<div id="mydiv" style="overflow: hidden; width: 220px">
<div>
<img alt="root" src="App_Themes/ThemeBlue/Images/folderRoot.png" />
<asp:LinkButton
ID="lbGrupyTowarowe"
runat="server"
Resources:StringsRes, KatalogTowarow_lblGrupyTowarow %>"
CssClass="paddTree"
Text="<%$
Font-Bold="true" Font-Underline="false" OnClick="LbGrupyTowaroweClick" Width="100px" />
</div>
16.8.5.7
Zmiana sortowania towarów na liście Towarów z kodu na nazwę.
W celu uzyskania domyślnego sortowania po nazwie na liście Towarów z poziomu aplikacji Pulpit Kontrahenta zmianę
należy przeprowadzić w procedurze CDN.izamListaTowarow. W zapytaniach wyświetlających towary należy
zmodyfikować sortowanie: order by Kod na order by Nazwa.
Wersja 2014.1
16.82
Pulpit Kontrahenta
Pulpit Kontrahenta
16.83
Wersja 2014.1
Spis ilustracji
Rysunek 16.1 Internetowe usługi informacyjne. ................................................................................................................ 6
Rysunek 16.2 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 1. .............................................................................................. 7
Rysunek 16.3 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 2. .............................................................................................. 7
Rysunek 16.4 Właściwości katalogu wirtualnego Pulpit Kontrahenta, zakładka Dokumenty. ........................................... 8
Rysunek 16.5 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI. ........................................................................ 9
Rysunek 16.6 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI, Zmiana opcji. .................................................. 9
Rysunek 16.7 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie puli aplikacji....................................................................... 10
Rysunek 16.8 Internetowe usługi informacyjne, właściwości zaawansowane puli aplikacji. ........................................... 10
Rysunek 16.9 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji. ............................................................................ 11
Rysunek 16.10 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji. .......................................................................... 11
Rysunek 16.11 Karta osoby, hasło dostępu do Pulpitu Kontrahenta. .............................................................................. 12
Rysunek 16.12 Karta osoby, zakładka: Role. ..................................................................................................................... 13
Rysunek 16.13 Edycja Roli, zakładka: Prawa..................................................................................................................... 14
Rysunek 16.14 Konfiguracja, zakładka WWW, Parametry................................................................................................ 16
Rysunek 16.15 Konfiguracja, zakładka Sprzedaż, Parametry2: ustawienia SMTP. ........................................................... 17
Rysunek 16.16 Karta towaru, zakładka Aplikacje. ............................................................................................................ 17
Rysunek 16.17 Konfiguracja, zakładka WWW, Prezentacja towarów. ............................................................................. 18
Rysunek 16.18 Karta kontrahenta, zakładka Inne, sekcja Pulpit Kontrahenta. ................................................................ 19
Rysunek 16.19 Karta kontrahenta, lista Magazynów ....................................................................................................... 20
Rysunek 16.20 Klasa atrybutu o typie Załączniki. ............................................................................................................. 21
Rysunek 16.21 Karta towaru, zakładka Załączniki. ........................................................................................................... 21
Rysunek 16.22 Karta towar, jednostka pomocnicza ......................................................................................................... 22
Rysunek 16.23 Artykuły, wybór jednostki pomocniczej ................................................................................................... 22
Rysunek 16.24 Artykuły, wybór jednostki pomocniczej domyślnej .................................................................................. 22
Rysunek 16.25 Prezentacja jednostki pomocniczej .......................................................................................................... 23
Rysunek 16.26 Karta towaru, zakładka Opisy i tłumaczenia. ............................................................................................ 23
Rysunek 16.27 Tłumaczenia w wersji językowej. ............................................................................................................. 24
Rysunek 16.28 Okno logowania. ....................................................................................................................................... 24
Rysunek 16.29 Sekcja: Witamy w Pulpicie Kontrahenta. .................................................................................................. 25
Rysunek 16.30 Zmiana wersji językowej interfejsu. ......................................................................................................... 25
Rysunek 16.31 Strona startowa. ....................................................................................................................................... 26
Rysunek 16.32 Informacje na temat zalogowanej osoby i firmy, do której dana osoba przynależy. ............................... 26
Rysunek 16.33 Funkcje aplikacji. ...................................................................................................................................... 27
Rysunek 16.34 Wersja aplikacji......................................................................................................................................... 27
Rysunek 16.35 Sekcja: Informacje. ................................................................................................................................... 27
Rysunek 16.36 Podstawowe elementy widoczne niezależnie od wybranej funkcji. ........................................................ 28
Rysunek 16.37 Podstawowe elementy widoczne przy wykorzystaniu wszystkich funkcji ............................................... 28
Rysunek 16.38 Okno: Dane Kontrahenta. ......................................................................................................................... 28
Rysunek 16.39 Zmiana magazynu. .................................................................................................................................... 31
Rysunek 16.40 Zmiana hasła. ............................................................................................................................................ 31
Rysunek 16.41 Poprawne wykonanie operacji zmiany hasła. .......................................................................................... 32
Rysunek 16.42 Wyszukiwarka, Artykuły. ......................................................................................................................... 32
Wersja 2014.1
16.84
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.43 sekcja: Artykuły. ....................................................................................................................................... 33
Rysunek 16.44 Szczegóły artykułu. ................................................................................................................................... 34
Rysunek 16.45 Szczegóły artykułu, zmiana jednostki ....................................................................................................... 34
Rysunek 16.46 Szczegóły dodawanego towaru. ............................................................................................................... 34
Rysunek 16.47 Szczegóły artykułu, informacje dodatkowe. ............................................................................................. 35
Rysunek 16.48 Szczegóły towaru, zamienniki. .................................................................................................................. 35
Rysunek 16.49 Funkcja: Twój koszyk, akcje. ..................................................................................................................... 36
Rysunek 16.50 Funkcja: Koszyk, Nagłówek. ...................................................................................................................... 36
Rysunek 16.51 Funkcja: Koszyk, zawartość koszyka. ........................................................................................................ 36
Rysunek 16.52 Klasa atrybutu, parametry Pulpitu Kontrahenta. ..................................................................................... 37
Rysunek 16.53 Funkcja: Koszyk, Informacje dodatkowe. ................................................................................................. 38
Rysunek 16.54 Funkcja: Opis zamawianego towaru. ........................................................................................................ 38
Rysunek 16.55 Funkcja: Twój koszyk, towary w koszyku. ................................................................................................. 39
Rysunek 16.56 Funkcja: Koszyk, odnośniki do kolejnych stron z listą towarów. .............................................................. 39
Rysunek 16.57 Funkcja: Koszyk, stan po usunięciu zamówienia. ..................................................................................... 39
Rysunek 16.58 Wczytywanie danych. ............................................................................................................................... 40
Rysunek 16.59 Funkcja: Koszyk, informacje prezentowane po złożeniu zamówienia. ..................................................... 40
Rysunek 16.60 Szczegóły złożonego zamówienia. ............................................................................................................ 40
Rysunek 16.61 Moje zamówienia, filtr. ............................................................................................................................ 41
Rysunek 16.62 Lista: Moje zamówienia. ........................................................................................................................... 41
Rysunek 16.63 Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie kontrahenta. ...................................................................... 42
Rysunek 16.64 Szczegóły zamówienia, Akcje. ................................................................................................................... 42
Rysunek 16.65 Szczegóły zamówienia, sekcja: nagłówek zamówienia. ............................................................................ 43
Rysunek 16.66 Szczegóły zamówienia, sekcja: Informacje dodatkowe. ........................................................................... 43
Rysunek 16.67 Szczegóły zamówienia, sekcja pozycje zamówienia. ................................................................................ 43
Rysunek 16.68 Transport, filtr. ......................................................................................................................................... 44
Rysunek 16.69 Szczegóły paczki, Akcje. ............................................................................................................................ 45
Rysunek 16.70 Szczegóły paczki, sekcja: nagłówek paczki. .............................................................................................. 45
Rysunek 16.71 Szczegóły paczki, sekcja: Informacje dodatkowe. .................................................................................... 45
Rysunek 16.72 Szczegóły paczki, sekcja elementy. ........................................................................................................... 46
Rysunek 16.73 W realizacji, filtr. ....................................................................................................................................... 46
Rysunek 16.74 Lista: Rezerwacje. ..................................................................................................................................... 47
Rysunek 16.75 Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie Kontrahenta. ...................................................................... 47
Rysunek 16.76 Moje oferty, filtr. ...................................................................................................................................... 47
Rysunek 16.77 Szczegóły oferty, Akcje. ............................................................................................................................ 48
Rysunek 16.78 Szczegóły oferty, sekcja: Nagłówek oferty. .............................................................................................. 49
Rysunek 16.79 Szczegóły oferty, sekcja: Informacje dodatkowe. .................................................................................... 49
Rysunek 16.80 Szczegóły oferty, sekcja: Znajdź element. ................................................................................................ 50
Rysunek 16.81 Szczegóły oferty, sekcja: Elementy. .......................................................................................................... 50
Rysunek 16.82 Nowe zapytanie. ....................................................................................................................................... 50
Rysunek 16.83 Wysyłanie zapytania do systemu Comarch ERP XL. ................................................................................. 51
Rysunek 16.84 Moje zapytania. ........................................................................................................................................ 51
Rysunek 16.85 Moje zapytania, wyszukiwarka. ................................................................................................................ 51
Rysunek 16.86 Moje zapytania, lista zapytań. .................................................................................................................. 52
Pulpit Kontrahenta
16.85
Wersja 2014.1
Rysunek 16.87 Moje zapytania, szczegóły zapytania. ....................................................................................................... 52
Rysunek 16.88 Wyszukiwarka, lista płatności. .................................................................................................................. 53
Rysunek 16.89 Sekcja: moje płatności. ............................................................................................................................. 53
Rysunek 16.90 Szczegóły dokumentu. .............................................................................................................................. 54
Rysunek 16.91 Szczegóły dokumentu, sekcja: nagłówek faktury. .................................................................................... 54
Rysunek 16.92 Szczegóły dokumentu, sekcja: Opis. ......................................................................................................... 54
Rysunek 16.93 Szczegóły dokumentu, sekcja pozycje faktury. ......................................................................................... 55
Rysunek 16.94 Szczegóły dokumentu, sekcja płatności.................................................................................................... 55
Rysunek 16.95 Wyszukiwarka, promocje. ........................................................................................................................ 55
Rysunek 16.96 sekcja: Lista promocji. .............................................................................................................................. 55
Rysunek 16.97 sekcja: Szczegóły promocji. ...................................................................................................................... 56
Rysunek 16.98 sekcja: Szczegóły promocji. ...................................................................................................................... 56
Rysunek 16.99 sekcja: Koszyk. .......................................................................................................................................... 56
Rysunek 16.100 Szczegóły promocji, sekcja: nagłówek promocji ..................................................................................... 57
Rysunek 16.101 Szczegóły promocji, sekcja: Uwagi. ........................................................................................................ 57
Rysunek 16.102 Szczegóły promocji, sekcja: Wyszukiwarka. ........................................................................................... 57
Rysunek 16.103 Szczegóły promocji, sekcja: towary ........................................................................................................ 57
Rysunek 16.104 Nowa reklamacja. ................................................................................................................................... 58
Rysunek 16.105 Informacje wyświetlane po zgłoszeniu reklamacji. ................................................................................ 58
Rysunek 16.106 Moje reklamacje. .................................................................................................................................... 59
Rysunek 16.107 Moje zapytania, wyszukiwarka. .............................................................................................................. 59
Rysunek 16.108 Lista: Moje reklamacje. .......................................................................................................................... 60
Rysunek 16.109 Szczegóły reklamacji złożonej w Pulpicie Kontrahenta. ......................................................................... 60
Rysunek 16.110 Szczegóły reklamacji, Akcje. ................................................................................................................... 60
Rysunek 16.111 Szczegóły reklamacji, sekcja: nagłówek reklamacji. ............................................................................... 61
Rysunek 16.112 Szczegóły reklamacji, sekcja: Informacje dodatkowe. ............................................................................ 61
Rysunek 16.113 Szczegóły reklamacji, sekcja: Reklamowany towar. ............................................................................... 61
Rysunek 16.114 Szczegóły reklamacji, sekcja: Przyczyna reklamacji. ............................................................................... 61
Rysunek 16.115 Szczegóły reklamacji, sekcja: Rozpatrzenie reklamacji. .......................................................................... 62
Rysunek 16.116 Szczegóły reklamacji, sekcja: Realizacja reklamacji. ............................................................................... 62
Rysunek 16.117 Zlecenia serwisowe. ............................................................................................................................... 62
Rysunek 16.118 Moje zlecenia serwisowe, wyszukiwarka. .............................................................................................. 63
Rysunek 16.119 Lista: Moje zlecenia serwisowe. ............................................................................................................. 63
Rysunek 16.120 Szczegóły zlecenia serwisowego złożonego w Pulpicie kontrahenta. .................................................... 63
Rysunek 16.121 Szczegóły zlecenia serwisowego, Akcje. ................................................................................................. 64
Rysunek 16.122 Szczegóły zlecenia serwisowego, Nagłówek zlecenia serwisowego. ...................................................... 64
Rysunek 16.123 Szczegóły zlecenia serwisowego, Informacje dodatkowe. ..................................................................... 64
Rysunek 16.124 Szczegóły zlecenia serwisowego, Urządzenia. ........................................................................................ 65
Rysunek 16.125 Szczegóły zlecenia serwisowego, Czynności. .......................................................................................... 65
Rysunek 16.126 Szczegóły zlecenia serwisowego, Składniki. ........................................................................................... 65
Rysunek 16.127 Wyszukiwarka, produkcja. ...................................................................................................................... 66
Rysunek 16.128 sekcja: Lista zleceń produkcyjnych. ........................................................................................................ 66
Rysunek 16.129 sekcja: Szczegóły zlecenia produkcyjnego. ............................................................................................. 66
Rysunek 16.130 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Akcje. .............................................................................................. 67
Wersja 2014.1
16.86
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 16.131 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Nagłówek zlecenia produkcyjnego. ................................................ 67
Rysunek 16.132 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Informacje dodatkowe. .................................................................. 67
Rysunek 16.133 Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Produkty. ........................................................................................ 67
Rysunek 16.134 Funkcje systemu Windows, aktywacja HTPC.......................................................................................... 69
Rysunek 16.135 Menadżer Internetowych usług (IIS), uwierzytalnianie anonimowe. ..................................................... 70
Rysunek 16.136 Edycja roli, prawo do Raportów ............................................................................................................. 71
Rysunek 16.137 Raporty ................................................................................................................................................... 72
Rysunek 16.138 Raporty, Zakupy w czasie ....................................................................................................................... 72
Rysunek 16.139 Raporty, Zakupy wg grup produktów ..................................................................................................... 73
Rysunek 16.140 Raporty, Zamówienia w czasie ............................................................................................................... 74
Rysunek 16.141 Raporty, Stan zobowiązań ...................................................................................................................... 75
Rysunek 16.142 Raporty, Uzyskane rabaty ....................................................................................................................... 76
Pulpit Kontrahenta
16.87
Wersja 2014.1

Podobne dokumenty