stronniczy przegląd prasy

Komentarze

Transkrypt

stronniczy przegląd prasy
Lipiec 2010r.
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
Echo
Miechowa
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
(Karl Mannheim)
BRONISŁAW KOMOROWSKI
PREZYDENTEM RP.
Jako szef sztabu prezydenta elekta Bronisława Komorowskiego w powiecie
miechowskim chcę podziękować mieszkańcom powiatu miechowskiego za
wzięcie udziału w wyborach. Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do
obywateli naszego miasta, którzy w zdecydowanej większości opowiedzieli się
za kandydatem Platformy Obywatelskiej RP.
Jan Paweł Janus
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania
nadesłanymi pocztą
materiałami.
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
07/10 (43)
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
–
Echa z powiatu
Echa z gminy
Echa z miasta
Prasa, Internet
Felieton na wakacje
Wybory, Sport
Świerszczyk miechowski
ECHA Z POWIATU.
Charsznica-uroczysta sesja z okazji 20-lecia samorządu.
27 czerwca, w strażnicy OSP w Chodowie, odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z okazji
20 rocznicy powstania samorządu terytorialnego. Na sesję zostali zaproszeni radni Rady Gminy
Charsznica wszystkich dotychczasowych kadencji o raz parlamentarzyści: Janusz Sepioł, Jerzy
Fedorowicz i Zbysław Owczarski. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe medale upamiętniające
rocznicę samorządową. Wójt Jan Żebrak krótko przedstawił dokonania charsznic kich
samorządowców w takich obszarach jak: budowa dróg, kanalizacji, wodociągów, modernizacja
oczyszczalni ścieków, modernizacja gminnych szkół, organizacja gminnych ośrodków dla
niepełnosprawnych. Wybudowano nowe boiska, halę sportową i dom pomocy społecznej.
Parlamentarzyści rozpływali się w pochwałach dla samego wójta, który kilka kadencji przewodzi samorządowi i ma olbrzymi udział w jego sukcesach.
Kolejne pieniądze na drogi dla powiatu miechowskiego.
1 lipca starosta miechowski M.Bertek w towarzystwie wicestarosty S.Pietrzyka i członka Zarządu
Powiatu D.Marczewskiego, z satysfakcją poinformował miechowską społeczność o kolejnym już
pozyskaniu znacznych środków finansowych na odbudowę sieci dróg w naszym powiecie. Na zwołanej
w tym celu konferencji prasowej Starosta przypomniał, że w czasie kończącej się kadencji powiat
miechowski zmodernizował prawie 122 km swoich dróg na sieci liczącej 448 km (jednej z najdłuższych
w Małopolsce). Wartość tych inwestycji przekroczyła 38.800.000 zł. Na ich wykonanie pozyskano blisko
28.880.000 zł z różnych źródeł (fundusze europejskie, programy rządowe, współfinansowanie gmin).
W ciągu 4 lat powiat miechowski wyłożył na te działania ponad 9.960.000 zł. Szczególnym powodem
,,prasówki" było uzyskanie dofinansowania na dwie ważne drogi powiatowe w ramach MRPO, które ujęte
zostały w modernizacyjnym programie pn. ,,Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu
miechowskiego - cz. III i IV". Strategia programu ma na celu odbudowę głównych dróg łączących
poszczególne gminy z centrum powiatu. Informacje dotyczące rozbudowy drogi powiat. 1172K relacji
Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana podał wicestarsosta Stanisław Pietrzyk. Prace na tej drodze będą prowadzone na dług. 5,580 km. Koszt całkowity
inwestycji wyniesie 4.634.546 zł. Dofinansowanie w wysokości 65% ze strony MRPO wyniesie 3.012.454 zł. Na powiat miechowski przypada kwota
1.622.091 zł , w tym Gmina Gołcza zapłaci 840.000 zł. Zakres robót obejmie m.in.: wzmocnienie i odnowienie nawierzchni bitumi cznej, modernizacje
poboczy, budowę chodników i zatoki autobusowej w Wysocicach, budowę kanalizacji deszczowej na określonych odcinkach i remont urządzeń
odwadniających drogę, budowę 2 obiektów mostowych. Z kolei o rozbudowie drogi powiatowej relacji Miechów - Zielenice mówił Dariusz Marczewski,
członek Zarządu Powiatu. Modernizacja tego szlaku prowadzona będzie na długości 13,857 km. Koszt prac wyniesie 5.995.410 zł. Uzyskane przez
powiat dofinansowanie z MRPO wielkości 65% to kwota 3.897.016 zł. Po stronie powiatu miechowskiego jest 2.098.393 zł, w tym na Gminę Miechów
przypada 550.000 zł. W planie prac na tzw. odcinku miejskim o dług. 0,730 km (ul. Powstańców od obwodnicy E-7) ujęto m.in. odnowę nawierzchni
jezdni wraz z poszerzeniami, przebudowę chodników dla pieszych, wymianę oznakowania pionowego i poziomego. Natomiast na odcinku zamiejskim
wykonane zostaną m.in: odnowa nawierzchni, obustronne utwardzenie poboczy, renowacja rowów odwadniających, montaż barier zabezpieczających
stalowych, budowa sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej nad przejściem dla pieszych (miejsce: 11,203 km ww. odcinka), budowa zatok autobusowych
w Nasiechowicach. Prezentowane na prasówce dwie drogi powiatowe zostaną dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zmodernizowane w la tach 2011-12
i tym samym przybędzie kolejnych 20 km nowoczesnych i bezpiecznych dróg powiatowych. Przetarg na ich wykonanie odbędzie się już jesienią.
W końcowej części konferencji wicestarosta zapoznał dziennikarzy z bieżącymi pracami na sieci dróg powiatowych. Trwają roboty na dwóch odcinkach
dróg powiatowych realizowanych w ramach tzw. schetynówek na odcinkach: Kozłów-Kępie-Charsznica i Małoszów-Janowice. Niebawem rozpocznie się
budowa brakującego chodnika przy ul. Piłsudskiego w Miechowie na odcinku pomiędzy ul. Pęckowskiego i Taborowicza. Pl anem robót przewidziane są
także remonty dwóch obiektów inżynierskich (mostów) w Przesławicach na terenie Gminy Miechów.
Rozmowy po wyborach o wyborach.
17 lipca miechowscy platformersi wyznaczyli sobie spotkanie powyborcze w plenerze. Na imprezę
przybyli goście z Krakowa: poseł Jarosław Gowin z wnuczkiem, poseł Jerzy Fedorowicz z żoną, szef
Wojewódzkiej
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
Marcin
Bielówka,
wiceprzewodniczący Zarządu Koła Kraków-Stare Miasto Andrzej Klimczak oraz kilku kolegów z kół
krakowskich PO. Był także obecny członek Zarządu powiatu miechowskiego Dariusz Marczewski.
Gości witał i podejmował w swym gospodarstwie sołtys wsi Brzuchania Jan Podyma z żoną Aliną.
Przy kiełbasie z grilla i słynnych w powiecie wypiekach zacnej gospodyni, dyskutowano o minionych
i nadchodzących wyborach oraz sprawach województwa, powiatu i gminy Miechów. Przy okazji sołtys
zaprezentował gościom z Krakowa funkcjonujące od kilku lat w jego gospodarstwie ekologiczne
urządzenia do produkcji energii cieplnej i ciepłej wody.
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
21 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, między
Województwem Małopolskim a Powiatem Miechowskim, została zawarta umowa
partnerska na rzecz realizacji projektu systemowego Województwa Małopolskiego pn.
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Umowę podpisywali: ze strony
Województwa małopolskiego – marszałek Marek Nawara i członek zarządu Wojciech Kozak,
a ze strony naszego powiatu - starosta Mieczysław Bertek i członek zarządu Dariusz
Marczewski. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Budżetu Państwa oraz Budżetu Powiatu Miechowskiego. Wartość projektu w ramach, którego
będą realizowane od września 2010 r. do grudnia 2014 r. programy rozwojowe szkół
zawodowych prowadzonych przez Powiat Miechowski to kwota 2 433 210,00 zł. Wkład własny
Powiatu Miechowskiego stanowi 12,75% w/w kwoty i wynosi 310 234,28 zł. Projekt skierowany
jest do uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Miechowski. Projekt zakłada
przygotowanie uczniów do aktywnego działania i zwiększenia szans na rynku pracy. Służyć
temu mają zajęcia pozalekcyjne wzmacniające kompetencje kluczowe z matematyki, języków
obcych a także informatyki. Ponadto przewidziane jest doradztwo zawodowe i przeprowadzenie kursów, które pozwolą na zdobycie przez uczniów
nowych umiejętności branżowych. Niektóre z kursów realizowane będą przez szkoły dzięki zakupom w ramach projektu niezbędnego sprzętu, którego
łączna wartość wynosić będzie 225 650,00zł. Realizacja projektu pozwoli na zdobycie przez uczniów oprócz zawodu kierunkowego dodatkowych
umiejętności i kwalifikacji pozwalających na zdobycie zatrudnienia, jak również rozwijanie nabytej wiedzy poprzez kontynuowanie nauki na studiach
wyższych. Projekt daje także możliwości rozwoju szkół zawodowych z terenu powiatu, które staną się atrakcyjniejsze dla absolw entów gimnazjów.
Kronika żałobna – Marta Szmigielska nie żyje.
21 lipca w wieku 49 lat, po ciężkiej chorobie, zmarła znana aktorka Marta Szmigielska. Ostatnie tygodnie cierpienia spędziła
w Hospicjum Sióstr Albertynek w rodzinnym Miechowie. Swoją przygodę ze sceną rozpoczęła pani Marta od występów w grupie
„Kameleon” w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie. Już wówczas wyróżniała się olbrzymim talentem i niepospolitą osobowością –
wspominają swoją uczennicę jej byli wychowawcy Jerzy Marzec i Jolanta Wojtiuk. Potem w 1984 roku ukończyła Państwową Wyższą
Szkołę Teatralną. Obdarzona niezwykłym głosem oraz plastycznością ruchu scenicznego występowała z powodzeniem
w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Od 1985 roku współtworzyła zakopiański Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewic za. Od 2004 roku
występowała w teatrze Dramatycznym w Radomiu. Ś.p. Martę Szmigielską pochowano na Cmentarzu Parafialnym w Miechowie.
ECHA Z GMINY.
Pan na strażnicy i pan na ratuszu - czyli spółka z Bardzo Ograniczoną Odpowiedzialnością.
Budynek OSP w Bukowskiej Woli jest niewątpliwie najbardziej okazałą budowlą
strażacką w naszej gminie. Od lat słynął z tego, że był wynajmowany na huczne weseliska.
Właścicielem obiektu jest gmina Miechów. Od zawsze prezesem OSP Bukowska Wola był
i jest Tadeusz Jarno, miejscowy biznesmen, znany ze smykałki do interesów. U kolejnych
burmistrzów Miechowa bezskutecznie zabiegał, o przekazanie budynku do dyspozycji
jednostce OSP. Wreszcie za rządów burmistrza Krzysztofa Ś. sprawy posunęły się do przodu.
Burmistrz przygotował uchwałę o wydzierżawieniu nieruchomości w formie bezprzetargowej
na okres 50 lat pod działalność statutową, miejscowej OSP. Dzielni radni skrócili, na sesji 30
października, ten czas do tylko … 40 lat. W uchwale nie ma ani słowa na temat wysokości opłaty za dzierżawę, więc sam burmistrz
wyznaczył strażakom opłatę dzierżawną w wysokości 1 000 zł. rocznie w umowie, którą zawarł z OSP 10 lutego 2010r. Jeszcze
tego samego dnia prezes Jarno zwraca się do burmistrza o zgodę na poddzierżawienie remizy i nazajutrz taką zgodę otrzymuje!!!
Czyli pan burmistrz, bez wiedzy i zgody Rady Miejskiej, zarazem prezes miejsko-gminnego OSP, akceptuje poddzierżawę jako
działalność statutową jednostki OSP Bukowska Wola! Od strażaków, członków władz OSP Bukowska Wola, którzy powiadomili
redakcję „Dziennika Polskiego” o działaniach burmistrza i prezesa-biznesmena, dowiadujemy się jak te przedziwne manewry
wyglądają z ich punktu widzenia. Strażacy twierdzą, że o uchwale Rady Miejskiej dowiedzieli się na początku 2010r. podczas Walnego
Zebrania. W kwietniu dotarła do nich wiadomość, iż prezes Jarno i skarbnik jednostki OSP Bukowska Wola, za ich plecami, podpisali
umowę z prywatnym przedsiębiorcą na wydzierżawienie budynku remizy, bez stosownych uchwał Zarządu OSP czy Walnego
Zebrania. - Dwie osoby zdecydowały o losach budynku, który powstawał w czynie społecznym. Nawet nie wiemy, jakie kwoty wchodzą
w grę, jaki jest okres dzierżawy dla prywatnej firmy, ani jaka część nieruchomości została nią objęta. Nie wiemy, co z wyposażeniem
budynku: stołami, krzesłami, chłodniami, które są własnością OSP. Społeczność Bukowskiej Woli jest oburzona działaniami prezesa.
Ludzie mówią, że to straż pozbyła się budynku, ale my nawet nie wiemy, kiedy się to stało - żalą się strażacy. Oczywiście pan Prezes
Jarno zupełnie inaczej widzi sprawy. Twierdzi, że to sam burmistrz zasugerował straży poddzierżawcę a gmina wiedziała kto nim
będzie. Tak więc z jego słów wynika, że to wspólny biznes burmistrza i prezesa! Zresztą ten „prywatny przedsiębiorca” to
zupełnie przypadkowo córka pana prezesa! Wg T.Jarny umowa dzierżawy remizy jest bardzo korzystna dla straży. Dzierżawca
podobno płaci 1200zł. miesięcznie (komu?) i wziął na siebie koszty utrzymania (rzekomo 3500zł. mies.). Mało tego podobno zapłacił
już za cały rok z góry. Po prostu filantrop! Cała szemrana sprawa ma jeszcze trzecie dno. Pewien przedsiębiorca ze Słomnik był
zainteresowany dzierżawą remizy w Bukowskiej Woli. Już w kwietniu 2009r. złożył burmistrzowi Krzysztofowi Świerczkowi swoją ofertę
dotyczącą zagospodarowania tego budynku oraz otoczenia. - Planowałem utworzenie tu Centrum Gastronomiczno - Cateringowo Usługowego nastawionego przede wszystkim na działalność dla lokalnej społeczności. 21 maja ubiegłego roku otrzymałem pismo od
burmistrza, który twierdził, że trwają prace nad ustalaniem własności nieruchomości - mówi przedsiębiorca. Wierutne kłamstwo, bo
remiza od kilkudziesięciu lat jest własnością gminy Miechów! Nas to nie dziwi bo posługiwanie się łgarstwami i półprawdami to
specialite de la maison kuchni rządzenia tego burmistrza. Biznesmen ze Słomnik nie ukrywa rozczarowania. - My dawaliśmy
kilkakrotnie wyższą cenę za tę dzierżawę. Od razu zadałem sobie pytanie: Czyżby mój pomysł na działalność w tym budynku
"rozświetlił komuś umysł"? Bardzo ciekawa sprawa... pewnie znowu jakieś znajomości, jak to w naszym kraju bywa.
Po złożeniu w Redakcji „DP” pisma, podpisanego przez 22 członków jednostki OSP z Bukowskiej Woli (cała jednostka OSP
w czerwcu 2010r. liczyła 28 osób) pan prezes rozpoczął gorączkowe działania. Polegały one na przeprowadzeniu „poważnych
rozmów” z niektórymi sygnatariuszami w/w pisma, w efekcie których niektórym strażakom zmiękła rura. Ale to nie koniec „kręcenia
lodów” przez zdolnego prezesa. Nagle „odnalazły się” 2 protokoły z posiedzeń zarządu jednostki! Obydwa noszą daty w przeddzień
dwóch kluczowych w sprawie faktów. 9 lutego zarząd rzekomo podjął uchwałę o akceptacji umowy dzierżawy z UGiM Miechów
i zwrócono się pisemnie do UGiM o wyrażenie zgody na poddzierżawienie remizy firmie Vita. Zgodnie z protokołem napisanym przez
przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Bukowskiej Woli (sic!), obecnych na tym posiedzeniu zarządu miało być rzekomo 4 z 7
członków zarządu plus przewodniczący komisji rewizyjnej. Stwierdzono to własnoręcznymi podpisami! 27 lutego zarząd zebrał się
ponownie w tym samym składzie i podjął uchwałę o poddzierżawieniu remizy córce prezesa. Członkowie zarządu nieobecni na w/w
rzekomych posiedzeniach zarządu nie otrzymali żadnego sygnału o ich zwołaniu! Więcej twierdzą, że w tych terminach żadnych
zebrań zarządu nie było a odnalezione cudownie protokoły powstały post factum! Te ich twierdzenia korespondują z tym co powiedział
reporterce DP sam prezes Jarno. Cyt: przyznaję, że nie zawsze z posiedzeń zarządu są sporządzane notatki, bo każdy pracuje w OSP
społecznie i nie ma czasu na biurokrację. Jesteśmy przekonani, że wszystkie sprawy związane z dzierżawą i poddzierżawą remizy
powinny wyjaśnic powołane do tego organa. Może wtedy otrzymamy odpowiedź na kilka prostych pytań: czy Rada Miejska i Burmistrz
nie przekroczyli swych kompetencji, czy doszło do sfałszowania dokumentów straży i czy doszło do poświadczenia nieprawdy.
Komentarz: Opisana powyżej sprawa to nowatorski pomysł na spółkę z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością (B.O.O.):
burmistrz - szef gminnego zarządu OSP i podległy mu prezes gminnej jednostki OSP. Pan burmistrz wyraził zgodę aby kolega
prezes zainwestował w swoją rodzinę! Bratnie dusze zawsze się znajdą, czy to w „polityce” czy w „biznesie”. Nie trzeba mieć
specjalnie rozwiniętego organu powonienia aby poczuć, że w tej sprawie coś mocno cuchnie!
Epilog: 16 lipca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP Bukowska Wola. na którym przyjęto
rezygnację z pełnionych funkcji dotychczasowych władz jednostki. Pierwszy rezygnację złożył naczelnik jednostki
OSP Michał Gądek. Później pismo o rezygnacji z funkcji złożył skarbnik Czesław Kustosz, przekazując też pisemną rezygnację
Andrzeja Korzeniowskiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej. Na końcu zrezygnował sam prezes Tadeusz Jarno. Atmosfera na
zebraniu była gorąca, wręcz wybuchowa. W czasie emocjonalnych wystąpień padały wzajemne oskarżenia, epitety a nawet
przekleństwa. Oto cytaty niektórych wypowiedzi: burmistrz - jako prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP - powinien znać statut
i wiedzieć, że najwyższe kompetencje ma Walne Zebranie (Czesław Roch). Burmistrz sam podpowiedział nam jak to zrobić, bo zna
pana Muszyńskiego - wyznał skarbnik. - Pan ma do nas pretensje? Pan podpisał umowę z własną córką. Szanuję miłość rodzinną, ale
jest jeszcze coś takiego jak lojalność i przyzwoitość wobec tych, z którymi się współpracuje (Piotr Sowa). Szefowi OSP druhowie byli
potrzebni tylko do pracy. Ale do podpisania umów zawołał pan swoją elitę (Iwona Mitręga). Obecny na zebraniu poseł Owczarski
poinformował, że zażądał od burmistrza Świerczka wyjaśnień w sprawie dzierżawy oraz złożył stosowne doniesienie do prokuratury,
która już podjęła działania. Zadeklarował również, iż będzie pilnował rzetelnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, aby nic
nie zostało zamiecione pod dywan. Do nowego zarządu OSP wybrano Stanisława Pietrasa, Agnieszkę Grzywnowicz i Krzysztofa
Frączka, do komisji rewizyjnej - Marka Sowę, na naczelnika - Stanisława Pietrasa. Nowymi członkami OSP zostali: Iwona Mitręga,
Halina Dunal, Ryszard Mitręga, Agnieszka Idzik, Agnieszka Grzywnowicz. Druhowie zobowiązali nowy zarząd do podjęcia działań
w celu przywrócenia spraw związanych z dzierżawą do stanu zgodnego z prawem i statutem jednostki OSP Bukowska Wola.
(redakcja „EM” dziękuje p. M.Uchto za pozwolenie na wykorzystanie materiałów z jej artykułów w „DP”).
Na str.4 przedruk niektórych komentarzy pod artykułami w „Dzienniku Polskim” o sprawie remizy w Bukowskiej Woli.
ECHA Z MIASTA
Smaczny festiwal.
18 lipca odbyła się na Placu Kościuszki eliminacja
wojewódzkiego Festiwalu Smaków. Miechów w tej
imprezie startował po raz drugi. Kapitule konkursowej, która
oceniała wyroby ok. 20 firm, przewodniczył wicemarszałek
Wojciech Kozak a laureatów nagradzał marszałek Marek
Nawara. Produkty zgłoszone przez wystawców oceniało jury
pod przewodnictwem Zbigniewa Kurlety, mistrza kuchni
pracującego wiele lat w krakowskim "Wierzynku". Grand Prix
miechowskich eliminacji zdobyła Firma Klich&Klich
z Orzechówki za produkt - bułka piknikowa.
Wielki finał festiwalu czyli Grand Prix odbędzie się w Krakowie 28-29 sierpnia. Nasz powiat będą reprezentować zwycięzcy plebiscytu
konsumentów: kat. „Smakołyki z legendą” – Pow. Koło Pszczelarzy z Przybysławic – miód faceliowy, kat. „Ekologiczne przysmaki” miechowska firma "Forever" – nektar aloesowy z żurawiną i w kat. „Jak u mamy” - KGW ze Szczepanowic – Przysmak szczepanowicki.
Gospodarz miasta ?!
B. radny, działacz sportowy i społeczny Mieczysław Kądziołka uważa, że nasze miasto jest fatalnie
zarządzane przez obecnego burmistrza. W rozmowie z „Echem” podaje dwa, pierwsze z brzegu, przykłady
na potwierdzenie swojej opinii. Już od początku czerwca było wiele dni niezwykle upalnych. W pierwszych
dniach lipca jedyny miejski basen nadal nie jest czynny! Miechowska młodzież musi jeździć w bliższe
i dalsze okolice w poszukiwaniu wody. Na dowód jak burmistrz dba o miejskie ulice pokazuje nam (patrz
zdj.) okazałą wyrwę w jezdni, na samym wjeździe na miejski parking, z którego codziennie korzystają setki
aut. Taki stan rzeczy trwa już ok. rok czasu! Komentarze użytkowników parkingu nie nadają się do druku.
Bukowska Wola - Komentarze czytelników „DP” - czyli vox populi (pisownia oryg. - ciąg dalszy ze str. 3).
BARBARA 2010-07-04 21:04:11
Witam Pana prezesa OSP Bukowskiej Woli to chyba wszyscy znają i wiedzą że wszystko może dla rodziny tak bardzo
kocha swojego Zięcia że dla niego zrobi wszystko KASA DLA PAN PREZESA I JEGO ZIĘCIA dobro innych ludzi się nie
liczy 1200 zł za wynajęcie remizy na 40 lat to jest śmiech na sali Ale dla pana prezesa To jest KASA i dla jego zięcia A inni niech pyte liżą Czego pan
prezes dla rodziny nie zrobi Żeby zrobił coś dla Bukowskiej Woli . 1200 zł sama remiza zarobiłaby za samo wynajęcie za jedno wesele nawet więcej jak
1200 zł . Pytam się czy ktoś się za to weźmie czy policja czy prokuratura czas skończyć z tym PREZESOWANIEM
INKO GNITO 2010-07-04 12:16:21 Proszę i miałem rację co do ZIĘCIA PANA PREZESA. Jarno chciał wszystkich wykiwać lecz DZIELNI STRAŻACY(i
chwała im za to)nie pozwolą na rodzinne układy i na walnym zgromadzeniu w najbliższych dniac h mogą odsunąć
WIELKIEGO WODZA od rządzenia(tak powinni zrobić)Jeszcze jedno na koniec -nie wyobrażacie sobie państwo jak szybko pracują urzędnicy w naszej
gminie- jak trzeba to potrafią wyrazić zgodę na wypożyczenie remizy,pismo wpłynęło 10.06 , a zgoda była już 11.06 ,naprawdę żeby wszystkie sprawy
załatwiali tak szybko to petenci byli by rad z tak szybkiej obsługi !!!
Andrzej 2010-07-04 20:51:30 Na Pana prezes nie ma rady pan prezes wcześniej prowadził firmę zajmującą się złomem konkretnie miedzią SPÓŁKA
Pan prezes były Dyrektorem T M i jego bratem który się powiesił a Dyrektor spłacał Długi a Pan prezes tylko kasę liczył na
zielonych papierach Pan PREZES ZAWSZE MA RACJĘ KAŻDY SĄD MA POD RĘKĄ MA na to kasę i KOLESI to są UKŁADY pan prezes jest taki że
potrafi wszystkich skorumpować nawet prokuratura i Kościół będzie siedział CICHO SZA
Halina 2010-07-06 13:56:25 Prezes nie powinien być prezesem czy ktoś w Polsce widział prezesa z zielonymi papierami , to tylko możliwe jest w
Miechowie Pan prezes ma władzę w Miechowie UKŁADY KONTAKTY z sędziami prokuratorami z Burmistrzem nawet
z Księdzem któremu zrobił Krzyż z odpadów i był wychwalany na Ambonie to oficjalnie a nie oficjalnie prowadzą bliższe kontakty i DLATEGO JEST NIE
TYKA LNY czy to wreszcie skończy on powinien być zamknięty w psychiatryku związany w pasy z jego papierami !
F.G 2010-07-10 08:49:02 Prezes podpisuje umowę ze swoją córką...czy to jest normalne?
mm 2010-07-10 09:46:21 Panie Świerczek,dla dobra naszego miasta i gminy niech Pan lepiej nie podejmuje już żadnych decyzji do czasów wyborów.
Kompromitacja goni kompromitację- Tragedia.
zdzicho 2010-07-10 12:52:23 przez cztery lata swojej kadencji świerczek -burmistrz bez przygotowania wprowadził w Miechowie ciemnogród czas z tym
skończyć. Do wideł a nie do władzy
jarząbek 2010-07-10 13:08:32 przecież prezes wszystko co robi robi z potrzeby serca. Aby Polska rosła w siłę a niektórym żyło się dostatnio
Halina 2010-07-10 23:03:24 Witam z tego wynika że prezes OSP pan Tadeusz z zielonymi papierami zakładu psychiatrycznego ma całkiem zdrowy
umysł bo te papiery przydają mu się gdyby mu się noga podwinęła i wynika z tego że prezes nie mógł z boleć że ktoś ze
Słomnik wynajmie remizę po prostu dał w łapę Burmistrzowi a ten się zgodził.
Kazimierz 2010-07-10 23:07:27 Pan Prezes jest bardzo operatywny koperta do Burmistrza burmistrz bierze A pan prezes ma to co CHCE dla Zięcia
Kochanego .Ludzie nie dziwcie się Pan Prezes Musi bardzo Kochać swojego zięcia Taka jest prawda . A wy co byście
zrobili DLA SIEBIE !!!!!!!!! tu trzeba patrzeć dla rodziny.
Zuza 2010-07-13 12:16:08 Chyba czas też na zmiany w kole gospodyń jeżeli takie istnieje na Bukowskiej Woli. Nigdzie w okolicy tak nie ma jak tu żeby
2 osoby rządziły remizą a 3 kołem gospodyń i czerpały z tego korzyści dla siebie. Ludzie obudźmy się i idźmy na zebranie
walne !!! Trzeba walczy o remizę aby nasze dzieci miały się gdzie bawić po ponoć boisko też jest zagrożone. Gdzie jest kasa za wynajem remizy pod
wesela . Gdzie jest kasa za wypożyczanie szkliwa ?? Gdzie jest przedszkole dla naszych dzieci!!!!? Wszystko w rękach prezesa i rekach jego kliki ! -.AMax 2010-07-16 09:54:42 Ta cała sprawa śmierdzi na kilometry. Wygląda to na jakąś sitwe w rodzinie strażackiej bo pan burmistrz jes podobno
naczelnikiem wszystkich straży w gminie. Pan prezes Tadek z każdą władza miał znajomości a o rodzine zawsze dbały był.
Ma tyle kasy że sie nikogo nie boi ani policji ani prokuratora ani sądów. Tak to jest w Miechowie.
rycho 2010-07-16 17:21:17
niedługo może się okazać że burmistrz wydzierżawił Miechów.
strażak 2010-07-17 17:29:36 Miej pan honor i podaj się pan do dymisji !!!!! Już wystarczy tych szwindli .Czas się poprawić przed śmiercią, życie jest
takie krótkie, a śmierć jeszcze bliżej.
Super Strażak 2010-07-20 21:58:01 "Tak dziękujecie prezesowi za tyle lat pracy? - pytał Adam Domagała, prezes Zarządu Powiatowego OSP w
Miechowie"". PYTAM się czego ten człowiek jeszcze chce w PSP narobił SZWINDLI poprzyjmował swoich
strażaków za coś i on jeszcze zabiera głos to jest następny którego trzeba na taczkach wywieź , bo mu się darmowe imprezy i obrywy skończyły
Uczeń 2010-07-21 11:11:08 Pytam się Po Co tam pan A Markiewicz on się do niczego nie nadaje byłem jego uczniem w podstawówce zamiast na
lekcjach matematyki uczyć to on opowiadał o Cichociemnych o Powstaniu Warszawskim partyzantach i w szachy uczył grać
PO CO czyżby też maczał tam palce ??
zdicho 2010-07-21 18:40:06
w kierowanym przez burmistrza urzędzie czeka się tygodniami a nawet latami na załatwienie jakiejś sprawy a tu w
przeciągu 24h załatwiono remizę ale wybory już niedługo
mieszkaniec 2010-07-21 21:57:23 BRAWO Jak długo Miechów i Gmina musi być ośmieszana przez dziwne i Nie Jasne decyzje Świerczka- doceńmy to
w przyszłych WYBORACH, niech kompromitacja naszej gminy w końcu się skończy. Nie bądżmy miesciną z której
wszyscy się śmieją.
Strażak Sam 2010-07-23 18:35:37 I tak doopa zbita z tego będzie, przecież tam pod ścianą w mundurze sam obecny nasz burmistrz siedzi
rycho 2010-07-23 20:33:39 ludzie w Miechowie czekają na inwestycje nowe miejsca pracy porządek a burmistrz ze swoim zastępcą bawią się w
strażaków i to za nasze pieniądze czas z tym skończyć
zdzicho 2010-07-23 21:26:12 Burmistrzu pasowało by przeprosić wszystkich i podać się do dymisji
PRASA, INTERNET
”Gazeta Wyborcza” – #/ Kampania – retoryka Kaczyńskiego i s-ka.
10 kwietnia zmieniliśmy się, staliśmy się
innymi ludźmi, inaczej patrzymy na świat i politykę – takie kity wciskali nam posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak oni się zmienili
można było zobaczyć podczas pożegnania się marszałka Komorowskiego z Sejmem – posłowie PiS nawet nie wstali ze swych miejsc.
Obrazili się na tę część Polski, która głosowała na B. Komorowskiego, bo przecież najważniejsza jest ich Polska. Ulubiony organ
Jarosława Kaczyńskiego „Gazeta Polska” wpisuje się w nurt tych, którzy uważają, że Lecha Kaczyńskiego zamordowali Rosjanie!
Większość księży uważa, że 4 lipca ponieśli klęskę bo Polacy wybrali nie tego katolika. Przecież krzyczeli z ambon, że Komorowski to
szatan. Jak mają ci wierni, którzy głosowali na Komorowskiego żyć ze swym „grzechem”? Prezydent nie ma majestatu boskiego
i powinien być krytykowany, ale takiego szczucia ze strony niektórych mediów, posłów i funkcjonariuszy kościoła należy się wstydzić.
#/ Wojna o krzyż. Jarosław Kaczyński oznajmił, że jeśli prezydent Komorowski usunie krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego, to
„będzie jasne kim jest”. Uczestnicy festiwalu obsesji, który odbywa się przed Pałacem, nie potrzebują wyjaśnienia kim jest
Komorowski. Okrzyknęli go potomkiem „bolszewika o nazwisku Szczynukowicz”. Przed symbolem chrześcijaństwa, przy
akompaniamencie Radia Maryja, trwa polowanie na „Żydów” i „ruskich” a Kościół umywa ręce. Tzw. Społeczny Komitet Obrony
Krzyża wsparty działaniami Ruchu 10 Kwietnia powstał 24 maja. Na jego czele stoi Janusz Zieliński – były funkcjonariusz MO!
#/ 600 rocznica! 15 lipca minęło dokładnie 600 lat od dnia bitwy pod Grunwaldem. Była to największa bitwa średniowiecznej
Europy. Jak wiemy wojska polsko – litewskie pod dowództwem króla Władysława Jagiełły rozgromiły armię krzyżacką dowodzoną
przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Ulricha von Jungingena.
Znalezione w Internecie
#/ Raport: jak TVP pokazywała kampanię.
#/ Małopolska liderem!
Fundacja Batorego opublikowała wyniki
monitoringu czterech serwisów info. telewizji
publicznej z ostatniego tygodnia kampanii
prezydenckiej.
Bronisław Komorowski oraz
Jarosław Kaczyński mieli mniej więcej tyle samo
czasu antenowego (Komorowski - 58 min. 53 s.,
Kaczyński - 57 min. 20 s.). Ale na tym podobieństwa się kończą.
Kandydat PiS był przedstawiany w pozytywnym świetle przez 57 proc.
tego czasu, negatywnie - przez 1 proc. Kandydat Platformy - przez 18
proc. pozytywnie, a dwukrotnie częściej negatywnie.
W pierwszej połowie br. Polska wydała więcej pieniędzy unijnych niż
planował rząd. Przekroczyliśmy plan o 1.5 miliarda zł! Najlepszy wynik
w tym wyścigu po środki z UE osiągnęła Małopolska – 540mln. zł!
#/ 1-szy śledczy RP znów w akcji!
Prawo i Sprawiedliwość powołało do
życia tzw. Zespół Parlamentarny ds.
wyjaśnienia katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem, do którego zapisali się
prawie wszyscy posłowie PiS! Nie
przyjęto natomiast posła PO Palikota.
Śledczym przewodniczy Macierewicz.
#/ Ile kosztował 1 głos?
Są już wstępne szacunki PKW dotyczące kosztów kampanii
prezydenckiej poszczególnych partii. Ile kosztował jeden głos:W.Pawlak
– 11zł, A.Olechowski – 8.2zł, K.Morawiecki – 1.85zł, J.Kaczyński –
1.76zł, B.Komorowski – 1.68zł, G.Napieralski – 1.43zł, M.Jurek –
0.84zł, B.Ziętek – 0.67zł, J.Korwin-Mikke – 0.47zł, A.Lepper – 0.04zł.
#/ Pomoc rządu dla rodzin ofiar.
"Rzeczpospolita": Z zaplanowanych 20 mln. zł na pomoc rodzinom
ofiar katastrofy smoleńskiej, rząd wydał już 9,3 mln - ujawnia gazeta.
67 osób otrzymało zasiłek pogrzebowy. Każda z rodzin dostała
specjalny zasiłek w kwocie 40 tys. zł, co dało w sumie 3,84 mln.
69 osieroconych dzieci, do 25 roku życia, będzie pobierało 2 tys.
miesięcznej renty specjalnej. Zaś troje niepełnosprawnych sierot, dwoje
rodziców oraz dziesięcioro niepracujących współmałżonków otrzymuje
dożywotnią rentę, także w wysokości 2 tys. miesięcznie. Z kolei
czworgu współmałżonkom z rodzin wielodzietnych przyznano
dożywotnią rentę w kwocie 4 tys. miesięcznie.
#/ Roman Polański wolny.
Wybitny polski reżyser filmowy Roman Polański opuścił areszt domowy
w Szwajcarii. Minister Sprawiedliwości Eveline Widmer-Schlumpf
oświadczyła na konferencji prasowej, że wniosek Amerykanów
o ekstradycję reżysera był obarczony wadą prawną i nie będzie
uwzględniony. To decyzja ostateczna i Polański jest wolny!
#/ WSJ z 12.07.2010 chwali Polskę.
Determinacja Polski w sprawie reform gospodarczych może
stanowić przykład dla reszty Europy - pisze nowojorski dziennik
"The Wall Street Journal". Prezydent elekt Bronisław "Komorowski,
podobnie jak polski premier Donald Tusk, jest zaangażowany w reformę
gospodarczą zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, przewodnictwo
w której Polska obejmie w lipcu przyszłego roku.
#/ 23 mln. zł. odszkodowania dla Kurii!
23 miliony złotych odszkodowania od Skarbu Państwa za brak
możliwości dysponowania dwoma budynkami w Poznaniu,
bezprawnie zabranymi kościołowi w 1956 roku, przyznał sąd
poznańskiej Kurii Metropolitalnej. Ostatnio budynki były użytkowane
przez VIII LO i zespół szkół muzycznych przy ul. Głogowskiej. Obecnie
władze Poznania negocjują z Kurią wysokość czynszu za wynajem
budynku dla LO, a Ministerstwo Kultury dla szkoły muzycznej.
#/ Najbogatsi Polacy 2010 wg „Wprost”.
1. Jan Kulczyk – 7,1 mld zł
2. Zygmunt Solorz-Żak – 6,6 mld zł
3. Leszek Czarnecki – 4,3 mld zł
4. Marek Mikuśkiewicz z rodziną – 3,9 mld zł
5. Michał Sołowow – 2,7 mld zł
6. Jerzy Starak z żoną – 2,66 mld zł
7. Roman i Grażyna Karkosikowie – 2,56 mld zł
8. Tomasz Chmiel – 1,91 mld zł
9. Dariusz Miłek – 1,8 mld zł
10. Jarosław Pawluk – 1,6 mld zł
Piszą o nas:
18 lipca na portalu Interia znajdujemy obszerne opracowanie pt. „Słońce w kuchni”, w którym znajdujemy
informację, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów
słonecznych dla podgrzewania wody użytkowej. Artykuł szczegółowo omawia i analizuje różne sposoby na pozyskiwanie energii do ogrzewania wody
użytkowej i ogrzewania mieszkań. Miło nam było przeczytać: Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną gruntu za pomocą kolektora
gruntowego poziomego. Tę energię transformuje się za pośrednictwem pompy ciepła do 50 st. C i przekazuje do instalacji ogrzewania budynku.
Taki system grzewczy wykorzystano w jednej ze szkół w Miechowie. Koszt inwestycji dla powierzchni użytkowej 5429 mkw. wyniósł 441 tys. zł.
Zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania budynków eliminuje tradycyjne nośniki energii, takie jak: węgiel, gaz, olej opałowy. Dzienny koszt
ogrzewania budynków przy zastosowaniu metody opartej na pompie ciepła szacuje się w granicach 0,036 zł/mkw.
CYTATY : #/ Krzyż nie może być przedmiotem walki politycznej, musi łączyć, nie dzielić. Krzyż przed
Pałacem Prezydenckim przestał być krzyżem Pana Jezusa” (o. Józef Puciłowski - Dominikański Instytut Historyczny).
#/ Z ambony nie poluje się na wyborców. (o.Tomasz Dostatni)
#/Jarosław Kaczyński mówi o ciężkim moralnym nadużyciu, ale takim ciężkim moralnym nadużyciem jest
instrumentalne wykorzystywanie religijnego symbolu do doraźnej walki politycznej. (o.Tomasz Dostatni)
#/ PiS pozbawia swoich wyborców wpływu na rzeczywistość, bo skazuje się na wieczną opozycyjność.
Cokolwiek teraz Jarosław Kaczyński powie, obieca, zadeklaruje, ujawni – będzie już bez znaczenia.
Więc i on staje się bez znaczenia ( Jacek Żakowski – tygodnik „Polityka” ).
SONDAŻ POWYBORCZY. RANKINGI…
Badanie „GW” z dnia 8-11.07.2010r. PO – 44%(+), PiS – 31%(-), SLD – 9%(+), PSL – 2%(-).
Polscy korespondenci pracujący w Brukseli przygotowali dla „Rzeczpospolitej” ranking najskuteczniejszych polskich europosłów.
Oto on: 1. Jacek Sariusz - Wolski(PO), 2. Danuta Hubner(PO), 3. Paweł Kowal(PiS), 4. Sidonia
Jędrzejowska(PO), 5. Jan Olbrycht(PO). Na ostatnich miejscach znaleźli się: Michał Kamiński, Adam Bielan,
Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański i Jacek Kurski (wszyscy PiS) oraz Sławomir Nitras(PO).
FELIETON. WAKACJE ! Nie tylko dla kierowców!
Lista najpopularniejszych grzechów kierowców i kary za nie.
l.p.
Wykroczenie
1
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
do 10 km/h
11 – 20 km/h
21 – 30 km/h
31 – 40 km/h
41 – 50 km/h
51 km/h i więcej
Przewożenie dziecka poza fotelikiem ochronnym
Nieustąpienie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu
Nieustąpienie pierwszeństwa np. pieszym na przejściu
Niezastosowanie się do sygnalizacji (np. wjazd na czerwonym świetle)
Nieprawidłowe wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nim
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy
Korzystanie z telefonu (przy uchu) podczas jazdy
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się aby przepuścic pieszego
Niestosowanie się do znaków „koperty” lub „miejsce postoju dla niepełnosprawnego”
Przewożenie pasażerów nie korzystających z pasów bezpieczeństwa
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym pojazdom
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażac bezpieczeństwu ruchu
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych
Zatrzymywanie lub postój w warunkach, w których jest niedostatecznie widoczny
Kierowanie pojazdem przez osobę: bez uprawnień do kierowania
bez uprawnień do kierowania danym rodzajem pojazdu
Spowodowanie zagrożenia w ruchu przez osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mandat
do 50zł.
od 50 do 100 zł.
od 100 do 200 zł.
od 200 do 300 zł.
od 300 do 400 zł.
od 400 do 500 zł.
150 zł.
300 zł.
350 zł.
od 300 do 500 zł.
200 zł.
350 zł.
250 zł.
100 zł.
200 zł.
od 100 do 300 zł.
500 zł.
500 zł.
100 zł.
od 50 do 200 zł.
200 zł.
200 do 400 zł.
100 zł.
od 100 do 300 zł.
500 zł.
300 zł.
nie więcej niż 500 zł.
Punkty
1
2
4
6
8
10
3
5
8
6
9
0
6
2
0
6
10
1
1
2
4
5
3
1
0
0
10
PORADY PRAKTYCZNE DLA KIEROWCÓW.
1.
2.
3.
4.
5.
Za większośc wykroczeń przyznaje się punkty karne. W ciągu roku kierowca może zebrac maksymalnie 24 pkty. (20 pktów jeśli
mamy prawo jazdy krócej niż rok). Pokonanie tej granicy, to automatyczne pożegnanie się z prawem jazdy. Potem czeka cię
ponowny egzamin. Punkty usuwane są z rejestru po upływie 1 roku od dnia popełnienia wykroczenia. Jeśli jednak przed upływem
tego okresu niebezpiecznie zbliżymy się do dopuszczalnego limitu, części punktów możemy się pozbyc. Wystarczy wziąć udział
w specjalnym kursie przeprowadzanym przez wojewódzkie ośrodki szkolenia kierowców. Całośc trwa 6 godzin i kosztuje 300zł.
Po zakończeniu zajęc nasze konto zmniejszy się o 6 oczek. Z takiej możliwości możemy skorzystac 2 X w roku.
Jeśli na weekend jedziesz samochodem upewnij się czy za tobą nie ruszył nieoznakowany radiowóz. Jeśli będzie ci towarzyszył
całą drogę a ty po drodze popełnisz kilka wykroczeń drogowych, to po przybyciu na miejsce możesz stracic prawo jazdy! Po
podsumowaniu punktów za wykroczenia policjanci mogą ci zabrac prawko.
Podczas kontroli drogowej należy wykonac następujące obowiązkowe czynności: zatrzymac pojazd, trzymac ręce na kierownicy,
nie wysiadac z auta bez wyraźnego polecenia, wyłączyc silnik, włączyc światła awaryjne. Na życzenie kontrolującego policjanta
wszyscy pasażerowie muszą np. opuścic pojazd.
Także kierowca kiedy ma następujące wątpliwości: nie jest pewny swego przewinienia, ma wątpliwości co do sprawności sprzętu
kontrolno-pomiarowego, wątpi w umiejętnośc posługiwania się nim przez kontrolującego może : żądac okazania wyniku pomiaru
lub nagrania, żądac okazania potwierdzonej kopii świadectwa legalizacji danego przyrządu czyli np. radaru, żądac okazania
posiadania przez kontrolującego instrukcji użytkowania przyrządu pomiarowo-kontrolnego. Jeśli którykolwiek z powyższych
warunków nie jest spełniony wyniki kontroli są niewiarygodne i nie mogą być podstawą do wlepienia mandatu.
Każdy kierowca ma prawo odmówic przyjęcia mandatu karnego. A każdy policjant ma obowiązek poinformowac o takiej
możliwości. Funkcjonariuszom nie wolno wlepiac mandatów na siłę Lub sugerowac pewnego niepowodzenia w sądzie, jeśli
kierowca zdecyduje się na odmowę przyjęcia kary. Obowiązkiem kierowcy jest jednak w takim przypadku podanie wszystkich
danych niezbędnych do sporządzenia wniosku do sądu.
Piłeś? Nie siadaj za kółkiem!
W ubiegłym roku zatrzymano 173 tysiące nietrzeźwych kierowców, o 5 tys. więcej niż w poprzednim
roku. Pijani kierowcy spowodowali 3 tys. wypadków. Zginęły w nich 333 osoby a 4243 zostały ranne.
Kierowca, który ma we krwi 0,2 – 0,5 promila alkoholu (0,1 – 0,25 mg. Alkoholu w w 1dm. sześc. Wydychanego powietrza), jest w
stanie po spożyciu alkoholu i popełnia wykroczenie, za które jest kara aresztu lub grzywny. Przekroczenie wartości0,5 promila we krwi
lub prowadzenie auta pod wpływem środków odurzających jest przestępstwem. Podlega ono karze grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto w obu przypadkach sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeśli
przekroczy on okres 12 miesięcy kierowcę czeka ponowny egzamin na prawo jazdy.
Czas potrzebny do wytrzeźwienia od momentu zakończenia picia oraz poziom alkoholu we krwi 0,5 godz. po spożyciu.
1000ml. Piwa 5.6%
250ml. Wódki 40%
250ml. Wina 11%
Mężczyzna 170cm. 65kg.
Mężczyzna 180cm. 75kg.
Mężczyzna 190cm. 90kg.
Kobieta 160cm. 50kg.
Kobieta 170cm. 60kg.
Kobieta 175cm. 65kg.
7godz. (0,85 prom.)
6godz. (0,72 prom.)
5godz. (0,57 prom.)
11godz. (1,36 prom.)
8,5godz. (1,11 prom.)
8godz. (1,01 prom.)
12,5godz. (1,69 prom.)
11godz. (1,39 prom.)
9godz. (1,13 prom.)
19,5godz. (2,53 prom.)
15,5godz. (2,08 prom.)
14,5godz. (1,91 prom.)
3,5godz. (0,35 prom.)
3godz. (0,28 prom.)
2,5godz. (0,2 prom.)
5godz. (0,6 prom.)
4godz. (0,47 prom.)
4godz. (0,42 prom.)
WYBORY PREZYDENCKIE
- c.d. ze strony 1.
Bronisław Komorowski vs Jarosław Kaczyński.
Prezydent elekt mocno akcentuje, że Polska jest jedna. Zapewne. Ale ta nasza Polska jest dziś
głęboko podzielona a Komorowski i Kaczyński uosabiają Jej dwie skrajnie odmienne wizje.
Stawiając na „Bronka” opowiedzieliśmy się za wizją Polski może nudnawą ale stabilną, przewidywalną
i odpowiedzialną. Polska Komorowskiego to niewątpliwie Polska tradycyjna, ale wolna od ksenofobii Radia Maryja,
wolna od języka podejrzeń, insynuacji i oskarżeń. To także Polska porozumienia, respektu dla inaczej myślących i
politycznej opozycji. To Polska współodpowiedzialna za przyszłość Unii Europejskiej. Czego uniknęliśmy nie
wybierając Jarosława Kaczyńskiego? Jaka wizja państwa nie będzie realizowana? Kaczyński uosabia wizję państwa
scentralizowanego i omnipotentnego. Państwa, w którym bardziej niż o wytwarzanie PKB dba się o jego
redystrybucję. W którym straszy się obywateli prywatyzacją i patrzy podejrzliwie na przedsiębiorców. Państwa,
którego prezydent wierzy w dogmat o własnej nieomylności a patriotą jest tylko ten, kogo on za patriotę uzna.
Kaczyński
to
także
wizja
państwa
nieufnie
spoglądającego
na
spontaniczność
i samorządność swych obywateli, które bezwzględnie podporządkowuje sobie interes jednostki. W tym państwie ma
zapanować spokój, a jak się komuś nie podoba, to niech się z niego wynosi, bo jak stwierdził J.Kaczyński, „nasi
przeciwnicy polityczni to mali i marni ludzie”. Ta wizja to państwo kontynuacji eksperymentu IV RP,
w którym gromi się „łże-elity”, „lumpenliberałów”, sędziów, lekarzy i niezależne media. Państwo, którego polityka
zagraniczna to mieszanina kompleksów i uprzedzeń. To państwo nihilizmu moralnego, gdzie usprawiedliwi się
każdą amoralną koalicję, każde niemoralne knowania byle zniszczyć politycznych konkurentów, byle położyć łapę
na publicznych mediach. I rzecz najniebezpieczniejsza, Byłaby to wizja wiecznej wojny w imię partyjnych
pryncypiów w imię dla tej wizji rzeczy najcenniejszej – WŁADZY. Jestem głęboko przekonany, że głosując na
Bronisława Komorowskiego dokonaliśmy dobrego i właściwego wyboru.
J.P.Janus
Porównanie wyników wyborów prezydenckich 2005 - 2010. II tura.
Partia
(kandydat)
PiS (L.Kaczyński,
Małopolska
Progres,
Progres,
Progres,
Powiat
Gmina
Miasto
Miechów regres
Miechów regres
Miechów regres
2005
60.62%
73.59%
64.84%
56.58%
- 4.08%
- 10.26%
- 9.71%
- 9.17%
J.Kaczyński)
2010
56.54%
63.33%
55.13%
47.41%
2005
39.38%
43.42%
PO
+ 4.08% 26.41%
+ 10.26% 35.16%
+ 9.71%
+ 9.17%
(Tusk, Komorowski) 2010
43.76%
36.67%
44.87%
52.59%
Komentarz: Analiza porównawcza powyższych wyników pokazuje, że w czasie kadencji 2005 – 2010 nastąpiło znaczne umocnienie
wpływów PO na szczeblu powiatu, gminy i miasta Miechowa. Ten trend obrazuje fakt, iż 5 lat temu, w naszym mieście, PiS wygrał
z PO ponad 13 pkt. procentowymi a teraz przegrał z Platformą ponad 5 procentami! Wydaje się rzeczą bezsporną, że jest to efekt
kontaktów małopolskich parlamentarzystów PO RP: Jarosława Gowina, Andrzeja Fedorowicza, Katarzyny Matusik-Lipiec oraz Janusza
Sepioła z mieszkańcami Miechowa, a także pomoc jaką świadczą miechowskim samorządom. Dziękujemy i prosimy o jeszcze.
Progres,
regres
SPORT.
Żużel.
10 lipiec – Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff. Wyniki: 1. Chris Holder (Australia) 19pkt, 2. Jason Crump (Australia)
17pkt, 3. Jarosław Hampel 17pkt, 4. Tomasz Gollob 12pkt, 7. Rune Holta 8pkt. Klasyfikacja generalna po 5 wyścigach:1. Jarosław
Hampel, 2. Tomasz Gollob, 3. Jason Crump, 6. Rune Holta, 16. Janusz Kołodziej, 20. Piotr Protasiewicz.
Robert Kubica walczy.
11 lipiec - Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone Circuit. 1.Mark Weber (Red Bull Racing), 2.Lewis Hamilton (McLaren),
3.Niko Rosberg (Mercedes). Robert Kubica (Renault) zakończył wyścig na 20 okrążeniu wskutek awarii samochodu.
W generalce prowadzi Hamilton przed Buttonem i Weberem. Kubica jest siódmy. Team Kubicy Renault jest na 5 miejscu.
Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
XIX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2010 roku w Republice Południowej Afryki zakończone. Mistrzostwo świata zdobyła
drużyna Hiszpanii, która w meczu finałowym pokonała Holandię 1:0 (0:0, 0:0). O 3 miejsce: Niemcy – Urugwaj 3:2 (1:1). Wyniki
półfinałów: Niemcy – Hiszpania 0:1 (0:0), Urugwaj – Holandia 2:3 (1:1). Kolejne XX jubileuszowe MŚ w Brazylii.
SPORT LOKALNY - VI liga - Dramat MKS Pogoń.
30 czerwca, w ostatnim spotkaniu sezonu ligowego 2009/2010 w IV grupie Małopolskiej VI ligi piłkarskiej Pogoń Miechów
pokonała Rabę z Dobczyc 4:2 (1:2). Zwycięstwo to miało oznaczać, że w kolejnym sezonie nasi piłkarze nadal będą
występować w VI lidze. Niestety już po zakończeniu rozgrywek okazało się, że w wygranym walkowerem z Garbarnią
meczu, przez 2 minuty grał Łukasz Kosałka, który powinien pauzować za 4 żółte kartki! Te 2 minuty kosztują MKS Pogoń
walkower i spadek do A klasy !!! To prawdziwy dramat walecznych zawodników z Miechowa i ich trenera M. Dudzińskiego.
W czasie całego sezonu zostawili na boisku mnóstwo zdrowia i wylali hektolitry potu a wskutek głupoty i niefrasobliwości
zarządu kierującego klubem zapłacili tak olbrzymią cenę. Nie chciałbym być w skórze prezesa klubu! On to bowiem wziął
na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania kierowanego przez siebie zarządu. Wstyd i hańba !!!
B klasa IV grupa Kraków - podsumowanie sezonu 2009/2010.
Jastrzębiec z Książa Wielkiego o włos przegrał rywalizację ze Strażakiem Goszcza o awans do klasy A. Może za rok? Tę klasę
rozgrywkową opuszcza inny zespół z terenu powiatu miechowskiego – Zryw Przesławice. Pozostałe miechowskie drużyny zajęły
następujące lokaty: 4. Spartak Charsznica, 5. Strażak Przybysławice, 6. Spartak Wielkanoc, 8. Jaxa Jaksice, 10. Olimpia Czaple
Wielkie, 12. Nidzica Słaboszów.
C klasa III grupa Kraków - podsumowanie sezonu 2009/2010.
C klasę wygrali piłkarze rezerwy Słomniczanki. W całym sezonie przegrali tylko jeden mecz i wraz z Tytanem Polekarcice awansowali!
Miniony sezon zespoły z terenu powiatu miechowskiego mogą uznać za umiarkowanie pomyślny. Na 12 startujących zespołów
Kapitol z Racławic zajął 4-te miejsce (44 pkty), miechowski Northstar – 5-te miejsce (42 pkty), Energia Kozłów – 6-te miejsce (36
pktów), Błękitni Falniów – 10-te miejsce (28 pktów).
ŚWIERSZCZYK miechowski
Poseł Ziemi Miechowskiej działa !
Data i miejsce urodzenia: 26-07-1963, Kożuchów.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód: pracownik administracji samorządowej.
Stan cywilny: żonaty. Przynależność partyjna: PiS.
Wykształcenie: mgr rekreacji ruchowej - Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji. Wynik – dobry.
Kibicujemy jedynemu posłowi z Ziemi Miechowskiej Zbysławowi Piotrowi Owczarskiemu. Wszak aż 1614 wyborców postawiło na Jego błyskotliwą karierę na Wiejskiej.
Tuż przed wakacjami nasz poseł postanowił przypomnieć o swoim istnieniu i przy okazji błysnąć swoją rozległą wiedzą w
temacie niepełnosprawnych dzieci. Wystosował więc zapytanie (nr 7257) do ministra edukacji narodowej
w sprawie: możliwości zakupu z dotacji podmiotowej samochodu służącego do transportu dzieci niepełnosprawnych w ramach
nauczania i wychowania w placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne (tytuł przepisany z oryginału). Już sam tytuł
znamionuje tęgą głowę. Dalej jest jeszcze mądrzej. Samo merytoryczne zapytanie to zaledwie jedno zdanie. Ale za to
omówienie, uzasadnienie, dywagacje czy jak tam tą resztę nazwać, to już pokaźna epistoła, cały uczony wykład nt
kształcenia dzieci! Oto próbka. Kształcenie specjalne obejmuje wszystkie sfery życia człowieka, rozwój fizyczny, społeczny,
emocjonalny i poznawczy. W tym celu w kształceniu dzieci niezbędne jest korzystanie z wielu metod pracy. Niektóre z metod wymagają
specjalnych warunków i dowozu dzieci na zajęcia. Są to m.in.: hipoterapia, glinoterapia, hydroterapia metodą Halliwick. Dlatego
niezbędny jest do tego środek transportu – poucza pan poseł. Na zakończenie pisma pan poseł pokazuje, że
w Miechowie nie obce nam dobre maniery i szarmancko dziękuje Pani Minister za poprzednią jej odpowiedź. Brawo!
Burmistrz Miechowa działa !
Data i miejsce urodzenia: 24-05-1963, Wolbrom.
Wykształcenie: wyższe zaoczne.
Zawód: nauczyciel.
Stan cywilny: rozwiedziony. Przynależność partyjna: PiS.
Wykształcenie: mgr historii - Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Kielcach Wydział Humanistyczny. Wynik – dostateczny.
Krzysztof Świerczek to najgorszy burmistrz w historii gminy Miechów. Poświęcamy mu aż tyle miejsca, bo to wszak Pierwszy Obywatel naszego miasta. JESZCZE!
Burmistrz napisał i powiedział - co wiedział. #/Wybory samorządowe to... dzień szczególnie ważny dla każdej lokalnej społeczności. W
tym dniu po raz kolejny będziemy decydować o kształcie lokalnej władzy, weźmiemy nasze losy i losy naszych rodzin we własne ręce.
Wiem, że obserwując polską scenę polityczną, mamy prawo być zdezorientowani i zmęczeni. Mimo wszystko należy pamiętać, że jest to
decyzja ważna i nasz udział w jej podejmowaniu jest gwarantem, że mamy wpływ na bieg lokalnych spraw. Duża część miechowian ma
już dość układów, nieudolności, niegospodarności, kłótni i łamania prawa. Miechów zasłużył na lepszą władzę. Powiedzmy razem : „dość
niejasnym układom, podejrzanym interesom, klikom i koteriom. Powiedzmy dość „szarej sieci”, krępującej rozwój naszej małej Ojczyzny”.
Może być lepiej – musi być lepiej! Musi być skuteczniej, gospodarniej i uczciwiej. Miastu i Gminie potrzebna jest przejrzysta władza, a
mieszkańcom jest potrzebne poczucie współuczestniczenia w jej życiu. Nasz rozwój musi być zaplanowany – najwyższy czas po wielu
latach błądzenia po omacku opracować strategię rozwoju Miasta i Gminy we wszystkich obszarach. Nowa kadencja samorządu to potężne
wyzwanie wynikające z możliwości pozyskania potężnych środków unijnych. Musimy uporządkować finanse i przygotować się do
wykorzystania tych środków – one mogą i muszą zmienić nasze Miasto i Gminę.
Takimi przemyśleniami mamił ludzi przed wyborami 2006 roku obecny burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek! Jakiż los jest
przewrotny! Opisana w nich diagnoza sytuacji pasuje jak ulał do tego, co działo i dzieje się w naszym mieście pod Jego,
Świerczka rządami! Czyżby to były słowa Proroka Krzysztofa Kręta z Kąpieli Wielkich!
#/ Musimy korzystać z basenu, bo jesteśmy ułomni - mówi Dziennikowi Polskiemu K. Świerczek. Jesteście! Bardzo trafna
samokrytyka! Burmistrz powinien z basenu korzystać co najmniej trzy razy dziennie! Do towarzystwa proponujemy I sekretarza gminy.
#/ … kategorycznie twierdziłem, że na wspomnianym piśmie złożyłem swój podpis, do którego została dołożona pieczęć imienna. Tak
zdecydowane stanowisko opierałem na tym, że w wydanym poleceniu zaznaczyłem, iż na dokument naniesiona winna być jedynie pieczęć
imienna. Pieczęć Urzędu znalazła się na końcu dokumentu w skutek pomyłki pracowniczej. I znów jak zwykle to nie JA, to INNI są
winni. Tego typu krętactwa to karta wizytowa autora pisma, który wskutek omamienia wyborców został burmistrzem. Nie ma nawet na tyle
rozsądku, żeby się nie chwalić swym nieuctwem. Chociaż z wykształcenia jest historykiem a nie polonistą.
#/ No i wykrakaliśmy czyli efekty niekompetencji Burmistrza. Sprawa dotyczy nieudolnie wykonanej inwestycji miejskiej tzw. „Orlika” czyli
boiska sportowego na os. Sikorskiego. Po ostatnim solidnym deszczu zostało częściowo zalane. Najgorsze przed nami - idzie jesień!
Przechodząca obok Orlika byle jak zrobiona „droga” jest naturalnym ściekiem dla deszczówki bo nie wykonano obok niej rowu
odwadniającego. Fachowcy od burmistrza tak tą drogę wyprofilowali, że cała zebrana przez nią woda wylądowała na boisku!
Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (39)
Nasz ulubieniec wójt Sosenka, może mieć problemy z prawem. Wszystko przez nadmierną miłość do strażackiego munduru. Tak mu
zaimponował, mundur, że dla każdego druha gotów w ogień skoczyć albo wypić flaszkę wódy pod zagrychę ze zwykłej kiełbasy. Gmi nne
zaś strażnice chce dać w wianie swym wiernym gminnym prezesom. A że to nie zawsze zgodne z prawem to tym gorzej dla prawa. Wójt
takim drobiazgiem jak przepisy najmniej się przejmuje. Przecież w gminie on jest pierwszy po Bogu i on TU stanowi prawo.
Przynajmniej tak mu się wydaje. Z błędu może go wyprowadzić prokuratura, która bacznie przygląda się jego poczynaniom.
Poczta – czyli od Was do nos
#/ Mieszkam w blokach na os. Sikorskiego i kilka razy dziennie
wyprowadzam swojego Sabę na świeże powietrze koło gimnazjum.
Kiedys czytalam u was o libacjach jakie się odbywają na tyłach
szkoły. Jako ciekawostkę wysyłam zdjęcie komórką tak wyglądały po
ostatnim wekendzie schody na których ciągle robi imprezy młodzież.
Trzeba grzecznie przechodzić żeby nie naubliżali.
roma1
Od redakcji: Dziękujemy za zdjęcie. Niestety dyrekcja Gimnazjum
albo nie wie o tym problemie albo udaje, że go nie ma. Podobno
szkoła płaci firmie ochroniarskiej za opiekę nad budynkami.
ECHO MIECHOWA
ISSN 1898-0716
Ns. Rej. Pr 152/08
Wydawca : Stowarzyszenie
Im. Macieja Miechowity
ul. Targowa 6/3
Redakcja : os. Młodych 5
32-200 Miechów
Red. nacz : J.P.Janus
Tel. red. 607-060-969
Kor: [email protected]
www.echomiechowa.iap.pl

Podobne dokumenty

stronniczy przegląd prasy - Echo Miechowa

stronniczy przegląd prasy - Echo Miechowa ministra argumentem ekonomicznym nie ma pokrycia w praktyce. Oszczędność na dodatku funkcyjnym dla prezesa sądu nie zrównoważy dodatkowych kosztów i uciążliwości w działaniu miechowskiego sądu po w...

Bardziej szczegółowo