PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DO KLASY DRUGIEJ

Komentarze

Transkrypt

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DO KLASY DRUGIEJ
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DO KLASY DRUGIEJ
Lp.
1.
2.
Cele
operacyjne
Budowanie
przynależności
do społeczności
klasowej
i szkolnej.
Funkcjonowanie
ucznia w szkole
i grupie
rówieśniczej.
3.
Troska o zdrowie
i bezpieczeństwo.
4.
Poznajemy swoje
korzenie
i ojczyznę.
Zadania
Integracja zespołu klasowego.
Przestrzeganie wspólnie
ustalonych reguł w relacjach
uczeń-nauczyciel, nauczycieluczeń.
Rozumienie potrzeb kolegów
i koleżanek.
Rozwijanie umiejętności
komunikowania się w grupie.
Samoocena zachowania.
Dostarczanie wiedzy na temat
praw i obowiązków człowieka,
dziecka, ucznia.
Kształtowanie umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach
trudnych.
Dzielenie się własnymi
wiadomościami i umiejętnościami.
Kształtowanie właściwych
nawyków zdrowotnych
i higienicznych.
Zapoznanie uczniów z aktywnymi
formami spędzania wolnego czasu.
Kształtowanie nawyków zachowań
adekwatnych do niebezpiecznych
sytuacji.
Przybliżenie dzieciom symboli
szkolnych, lokalnych i narodowych.
Sposób realizacji
Efekty wychowawczych
działań
Organizacja wyjść i wycieczek.
Uroczystości klasowe i szkolne.
Organizacja dyżurów klasowych.
Wybory do Samorządu klasowego.
Scenki dramowe: kłótnie, bójki,
dokuczanie, skarżenie.
Rozmowa na temat przedstawionych
scenek.
Pogadanki na temat praw
i obowiązków człowieka, dziecka
i ucznia.
Opieka nad uczniami mającymi
trudności w nauce oraz adaptacji
w klasie.
Pogadanki.
Spotkania z pielęgniarką, lekarzem,
policjantem, strażakiem.
Udział w projekcie „Nie pal przy mnie ,
proszę”.
Filmy edukacyjne.
Gazetki tematyczne.
Rozmowy, udział w uroczystościach
klasowych, szkolnych i miejskich.
Konkursy plastyczne.
Poznanie miejsc pamięci narodowej.
Osoby
odpowiedzialne
wychowawca,
pedagog szkolny,
rodzice
Uczeń:
- szanuje dorosłych,
młodszych i rówieśników,
okazuje im to w słowach
i działaniu,
- nawykowo stosuje zwroty
grzecznościowe,
- zna symbole narodowe
regionalne i wie jak się
wobec nich zachować,
- zna i stosuje pojęcie
obowiązkowości,
systematyczności
i punktualności.
wychowawca,
pedagog szkolny,
rodzice,
nauczyciele świetlicy
wychowawca,
pedagog szkolny,
pielęgniarka szkolna
wychowawca,
pedagog szkolny,
rodzice,
nauczyciele świetlicy

Podobne dokumenty