Instrukcja obsługi - pl.playstation.com

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi - pl.playstation.com
PL
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać całą dostarczoną z nim dokumentację i zachować ją w celu użycia w przyszłości.
CECH-2104A
CECH-2104B
7015888
OSTRZEŻENIA
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy.
Serwisowanie należy pozostawić wykwalifikowanemu
personelowi.
Uwaga
Używanie elementów sterujących, nastaw lub procedur innych
niż określone w niniejszym dokumencie może spowodować
narażenie na niebezpieczne promieniowanie.
Używanie urządzeń optycznych w połączeniu z tym produktem
zwiększa zagrożenie dla oczu.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
To urządzenie zostało zakwalifikowane jako produkt LASEROWY KLASY 1
zgodnie z normą IEC60825-1+A2:2001.
Ataki wywołane bodźcami świetlnymi (padaczka
światłowrażliwa)
W przypadku wcześniejszego występowania ataków padaczki przed
rozpoczęciem grania należy skontaktować się z lekarzem. Niektóre osoby mogą
odczuwać przemęczenie wzroku, zmiany widzenia, migreny, skurcze mięśni,
konwulsje lub doznawać uczucia zamroczenia, dezorientacji albo utraty
świadomości w wyniku działania migających świateł i innych bodźców wizualnych
wyświetlanych na ekranie telewizyjnym lub podczas grania w gry wideo. Jeśli
podczas grania wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, natychmiast należy
przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
W przypadku zauważenia poniższych objawów należy natychmiast
przerwać granie
Oprócz powyższych objawów, należy natychmiast przerwać korzystanie
z produktu w przypadku odczuwania bólu i zawrotów głowy, mdłości, zmęczenia,
objawów podobnych do choroby lokomocyjnej, dyskomfortu lub bólu
w jakiejkolwiek części ciała, np. oczach, uszach, ramionach czy stopach.
Jeżeli uczucie nie ustępuje, należy skonsultować się w lekarzem.
Fale radiowe
Fale radiowe mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych oraz
urządzeń medycznych (na przykład rozruszników serca), co może spowodować
awarię sprzętu lub obrażenia ciała.
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami
zawartymi w dyrektywie R&TTE przy założeniu, że używany jest kabel o długości
3 metrów lub mniejszej. Nie należy używać kabli dłuższych niż 3 metry.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc.,
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japonia. Autoryzowanym
przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu jest firma
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Dystrybucja w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.
2
W przypadku używania rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego
przed użyciem funkcji sieci bezprzewodowej należy skonsultować się z lekarzem
lub producentem urządzenia medycznego. (Dotyczy połączenia Bluetooth®
i sieci WLAN).
Nie wolno używać funkcji sieci bezprzewodowej w następujących miejscach:
–W obszarach, gdzie korzystanie z sieci bezprzewodowych jest zabronione,
na przykład w szpitalach. Podczas używania systemu na terenie placówek
medycznych należy przestrzegać obowiązujących tam przepisów.
–W pobliżu alarmów przeciwpożarowych, drzwi automatycznych i innego
sprzętu działającego automatycznie.
Oprogramowanie systemowe
Informacje dotyczące krajowej kontroli eksportu
Niniejszy produkt może być objęty właściwymi przepisami krajowej kontroli
eksportu. W przypadku tego produktu należy spełnić wymogi stawiane przez
właściwe prawo oraz inne przepisy obowiązujące w odpowiedniej jurysdykcji.
PL
OSTRZEŻENIA
Oprogramowanie systemowe zawarte w niniejszym produkcie podlega
postanowieniom ograniczonej licencji firmy Sony Computer Entertainment Inc.
Odpowiednie informacje znajdują się w witrynie http://www.scei.co.jp/ps3-eula.
3
Spis treści
OSTRZEŻENIA.................................................................................. 2
Środki ostrożności.............................................................................. 5
Informacje online na temat dokumentacji systemu PS3™............... 10
Menu XMB™ (XrossMediaBar)........................................................ 11
Korzystanie z przeglądarki internetowej..........................................32
Wyświetlanie podręcznika użytkownika..........................................32
Tworzenie konta PlayStation®Network (konto w sieci
PlayStation®Network)......................................................................32
Nazwy elementów..................................................................... 12
Aktualizacje systemu PS3™...................................................... 33
Czynności wstępne.................................................................... 13
Korzystanie z klawiatury ekranowej........................................... 34
Metody połączenia.......................................................................... 13
Przeprowadzenie konfiguracji początkowej
oprogramowania systemowego...................................................... 15
Wyjścia wideo systemu PS3™....................................................... 16
Podłączanie cyfrowych urządzeń audio..........................................20
Włączanie i wyłączanie systemu PS3™.................................... 21
Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego............................. 22
Odtwarzanie zawartości............................................................ 24
Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD.............................................................. 24
Odtwarzanie zawartości na urządzeniach USB..............................25
Formaty plików możliwych do odtwarzania lub wyświetlania..........25
Korzystanie z gier...................................................................... 26
Zgodność z grami...........................................................................26
Korzystanie z gier...........................................................................26
Ustawienia kontrolera.....................................................................26
Zapisane dane oprogramowania w formacie PS3™.......................26
Zapisane dane oprogramowania w formacie PlayStation®............. 27
Dostosowywanie ustawień sieciowych...................................... 28
Dostosowywanie ustawień sieciowych (sieci przewodowej)...........29
Dostosowywanie ustawień sieciowych (sieci bezprzewodowej).....29
Dostosowywanie ustawień niestandardowych................................ 31
4
Nawiązywanie połączenia z Internetem..................................... 32
Kontrola rodzicielska................................................................. 35
Wymiana dysku twardego......................................................... 36
Tworzenie kopii zapasowych danych..............................................36
Wyjmowanie dysku twardego.......................................................... 37
Wymiana dysku twardego...............................................................38
Ponowna instalacja oprogramowania systemowego.......................39
Przywracanie danych z kopii zapasowej.........................................40
Przywracanie systemu PS3™................................................... 41
Przed dokonaniem utylizacji lub przekazania systemu PS3™........ 41
Przed skorzystaniem z usług pomocy technicznej.................... 43
Parametry techniczne...................................................................... 48
GWARANCJA.................................................................................. 51
Prawa autorskie i znaki towarowe.................................................... 53
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Należy przywiązywać uwagę do ostrzeżeń, zaleceń dotyczących ostrożności
i instrukcji.
Należy regularnie sprawdzać, czy nie wystąpiło uszkodzenie kabla zasilania
sieciowego i czy wokół wtyczki zasilania lub gniazda elektrycznego nie zebrał
się kurz.
Jeśli urządzenie działa w nieprawidłowy sposób, emituje nietypowe dźwięki,
wydziela zapach lub jest zbyt gorące, aby można go było dotknąć, należy
natychmiast zaprzestać używania urządzenia, odłączyć kabel zasilania
sieciowego z gniazda elektrycznego i odłączyć wszystkie inne kable.
Należy skontaktować się z odpowiednią infolinią obsługi klienta dla posiadaczy
systemów PlayStation®. Numery infolinii znajdują się w każdym podręczniku
oprogramowania dla systemów PlayStation®3.
Używanie i obsługa
Urządzenia należy używać przy dobrym świetle, zachowując bezpieczną
odległość od ekranu telewizora.
Należy unikać długotrwałego korzystania z systemu PS3™. W czasie grania
należy co godzinę robić 15-minutowe przerwy.
Należy unikać grania, jeśli użytkownik jest zmęczony lub niewyspany.
Należy natychmiast przestać używać systemu w przypadku odczuwania
dyskomfortu lub bólu w okolicy dłoni lub ramion podczas korzystania
z kontrolera bezprzewodowego. Jeśli objawy się utrzymują, należy skonsultować
się z lekarzem.
Jeśli użytkownik odczuwa jakiekolwiek z poniższych problemów zdrowotnych,
należy natychmiast przerwać korzystanie z systemu. Jeśli objawy się utrzymują,
należy skonsultować się z lekarzem.
–Zawroty głowy, mdłości, przemęczenie lub objawy choroby lokomocyjnej
System i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.
PL
Jeżeli system jest włączony (wskaźnik zasilania świeci na zielono), nie należy
podłączać do systemu żadnych kabli z wyjątkiem kabla USB.
Środki ostrożności
Podczas projektowania tego urządzenia szczególną uwagę przywiązano do
bezpieczeństwa jego użytkowania. Jednak każde urządzenie elektryczne, gdy
będzie używane nieprawidłowo, może spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub obrażenia ciała. Aby uniknąć wypadków podczas korzystania
z urządzenia, należy przestrzegać poniższych wskazówek:
–Dyskomfort lub ból w różnych częściach ciała, takich jak oczy, uszy,
dłonie lub ramiona
Nie należy dotykać systemu i podłączonych do niego kabli lub akcesoriów
podczas burzy.
Nie należy używać systemu i akcesoriów w pobliżu wody.
Nie wolno dopuścić, aby do wnętrza systemu i akcesoriów dostała się ciecz,
drobne cząstki lub inne obce przedmioty.
Nie należy dotykać złączy systemu i złączy akcesoriów.
Nie należy wystawiać systemu i akcesoriów na działanie kurzu, dymu lub pary.
Nie należy także umieszczać systemu w obszarach szczególnie narażonych na
działanie kurzu i dymu papierosowego. Kurz i osad dymu papierosowego
zbierający się na elementach wewnętrznych (na przykład soczewce) może
spowodować nieprawidłowe działanie systemu.
Nie należy wystawiać systemu i akcesoriów na działanie wysokich temperatur,
dużej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
Nie należy umieszczać systemu i akcesoriów na powierzchniach niestabilnych,
pochyłych lub narażonych na wibracje.
Nie należy ustawiać systemu w pozycji innej niż całkowicie pionowa lub
pozioma. Ustawiając system w pozycji pionowej, należy użyć podstawki
pionowej (sprzedawana osobno) dla danego modelu. Nie należy także zmieniać
pozycji systemu, jeżeli jest on włączony.
Podczas przenoszenia systemu należy zachować ostrożność. W przypadku
niewłaściwego chwytu system może upaść, ulegając uszkodzeniu lub
powodując obrażenia ciała.
Nie należy przemieszczać systemu ani zmieniać jego pozycji, jeżeli w systemie
znajduje się dysk. Związane z przenoszeniem wibracje mogą spowodować
porysowanie dysku lub części systemu.
Nie wyłączać systemu w momencie zapisywania lub ładowania danych z dysku
twardego.
Nie należy umieszczać systemu na innych przedmiotach, ustawiać innych
przedmiotów na systemie ani ustawiać go w stosie z innymi urządzeniami.
5
Środki ostrożności
Nie należy umieszczać systemu i podłączonych do niego akcesoriów na
podłodze lub w miejscu, gdzie można się o niego przewrócić lub potknąć.
Nie należy dopuszczać do kontaktu ciała z włączonym systemem lub
powietrzem wydobywającym się z otworów wentylacyjnych w systemie przez
dłuższy czas. W takich warunkach długi kontakt może spowodować oparzenia
niskotemperaturowe.
W przypadku podłączenia systemu do telewizora plazmowego lub projekcyjnego
nie należy pozostawiać na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas,
ponieważ może to spowodować utrwalenie danego obrazu na ekranie.
* Nie dotyczy telewizorów o ekranach ciekłokrystalicznych (LCD)
Rodzice powinni kontrolować czynności podejmowane przez dzieci podczas
korzystania z systemu w trybie online, co pozwoli na zapewnienie bezpiecznego
i odpowiedzialnego korzystania przez nie z Internetu. Witryna
http://www.ps-playsafeonline.com zawiera dodatkowe informacje na ten temat.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa korzystania z kontrolera
bezprzewodowego DUALSHOCK®3*
Nie należy używać funkcji wibracji w przypadku schorzeń kości, stawów lub
mięśni dłoni albo ramion. W przypadku występowania takich schorzeń można
grać przy użyciu kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®3 tylko z opcją
Vibration function (funkcja wibracji) ustawioną na [Off] (Wyłączone).
Podczas korzystania z funkcji czujnika ruchu kontrolera bezprzewodowego
należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Uderzenie osoby lub przedmiotu
przez kontroler może spowodować przypadkowe obrażenia ciała lub
uszkodzenia.
–Przed skorzystaniem z funkcji czujnika ruchu należy upewnić się,
że dostępna jest wystarczająca przestrzeń w pomieszczeniu.
–Kontroler bezprzewodowy należy mocno uchwycić, tak aby nie wysunął on
się z dłoni, powodując obrażenia ciała lub ulegając uszkodzeniu.
–W przypadku korzystania z kontrolera bezprzewodowego w połączeniu
z kablem USB należy upewnić się, że kabel nie uderzy żadnej osoby ani
przedmiotu. Nie należy również wyjmować wtyczki kabla ze złącza
w systemie PS3™ podczas grania.
* Uwagi te dotyczą także innych kontrolerów.
6
Otwory wentylacyjne
Nie należy blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Aby zapewnić dobrą
wentylację, należy postępować według poniższych wskazówek:
Umieścić system w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
Nie umieszczać systemu na dywanie lub wykładzinie podłogowej o długich
włóknach.
Nie umieszczać systemu w wąskich lub zapełnionych przestrzeniach.
Nie przykrywać systemu tkaninami.
Nie dopuszczać, aby w okolicach otworów wentylacyjnych gromadził się kurz.
Używanie kabla zasilania sieciowego
Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z systemu, należy regularnie kontrolować
kabel zasilania sieciowego. Jeżeli będzie on uszkodzony, należy natychmiast
zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z odpowiednią infolinią
obsługi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation®. Numery infolinii znajdują
się w każdym podręczniku oprogramowania dla systemów PlayStation®3.”
Nie należy używać innego kabla zasilania sieciowego niż dostarczony
z systemem. Nie należy też modyfikować kabla.
Nie należy dotykać wtyczki kabla zasilania sieciowego mokrymi rękoma.
Kabel zasilania sieciowego należy chronić przed nadepnięciem lub
zgnieceniem, zwłaszcza w okolicy wtyczek, gniazd oraz w punkcie, w którym
wychodzi on z systemu.
Nie należy umieszczać na kablu ciężkich przedmiotów.
Nie należy umieszczać kabla zasilania sieciowego w pobliżu grzejników ani
wystawiać go na działanie ciepła.
Nie wolno dopuścić, aby wokół złącza AC IN zebrał się kurz lub inne
zabrudzenia. Przed podłączeniem kabla zasilania sieciowego lub włożeniem
jego wtyczki do gniazda należy sprawdzić, czy na wtyczce zasilania drugim
końcu kabla, gnieździe elektrycznym lub złączu AC IN w tylnej części systemu
nie zebrał się kurz lub inne zabrudzenia. Jeżeli wtyczka lub złącze ulegną
zabrudzeniu, przed wykonaniem połączenia należy wytrzeć je suchą ściereczką.
Nie należy podłączać kabla zasilania sieciowego do transformatora lub
przemiennika napięcia. Podłączenie kabla zasilania sieciowego do
transformatora napięcia podczas podróży zagranicznych lub przemiennika
napięcia w celu używania w samochodzie może spowodować nagrzanie
systemu i być przyczyną poparzenia lub awarii.
Nigdy nie należy demontować ani modyfikować systemu
lub akcesoriów
Systemu PS3™ i akcesoriów należy używać zgodnie z instrukcjami zawartymi
w dokumentacji produktu. Nie jest udzielane zezwolenie na analizowanie
i modyfikowanie systemu ani analizowanie i wykorzystanie konfiguracji obwodów
systemu. Wprowadzenie nieautoryzowanych modyfikacji systemu spowoduje utratę
gwarancji. We wnętrzu systemu PS3™ nie ma elementów możliwych do naprawy
przez użytkownika (dostarczony dysk twardy można wyjąć, ale nie rozebrać lub
zmodyfikować). Dodatkowo istnieje ryzyko doznania obrażeń w wyniku
oddziaływania promieniowania laserowego lub porażenia prądem elektrycznym.
Sieć
W celu podłączenia systemu do sieci wymagane jest zastosowanie
szerokopasmowego łącza internetowego.
Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczanie wszelkich opłat związanych
z dostępem do Internetu. by uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać
się z umową dotyczącą korzystania z łącza internetowego lub skontaktować się
z operatorem internetowym.
Należy używać wyłącznie kabli Ethernet zgodnych ze standardami sieciowymi
10BASE-T, 100BASE-TX lub 1000BASE-T. Nie należy używać przewodów
telefonicznych ani innych niewymienionych tutaj kabli. Użycie niewłaściwego
przewodu lub kabla może spowodować dostarczenie zbyt dużego napięcia
prądu elektrycznego przez złącze sieci LAN, czego wynikiem może być
nagrzanie, pożar lub awaria systemu.
Funkcja sieci bezprzewodowej
Zakres częstotliwości fal radiowych 2,4 GHz, w którym działa sieć
bezprzewodowa, jest używany także przez inne urządzenia. Niniejszy produkt
zaprojektowano pod kątem zminimalizowania efektu działania fal na inny sprzęt
korzystający z tej samej częstotliwości. Jednak w niektórych przypadkach
zakłócenia pochodzące od innych urządzeń mogą spowodować obniżenie
szybkości połączenia, zmniejszenie zasięgu sygnału lub niespodziewane
przerwanie łączności.
Podczas korzystania z funkcji skanowania systemu PS3™ w celu wybrania
punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN mogą zostać wyświetlone punkty
dostępu, które nie są przeznaczone do użytku publicznego. Należy łączyć się
tylko z punktami dostępu, do używania których użytkownik jest uprawniony,
punktami dostępu w publicznej sieci WLAN albo punktami typu hotspot.
PL
Środki ostrożności
Przed czyszczeniem lub przeniesieniem systemu, albo gdy będzie on przez
dłuższy czas nieużywany, należy wyjąć kabel zasilania sieciowego z gniazda
elektrycznego. Podczas odłączania należy chwycić kabel zasilający za wtyczkę
i wyciągnąć ją ruchem na wprost z gniazda elektrycznego. Nigdy nie należy
ciągnąć za sam kabel lub ciągnąć pod kątem.
Kondensacja wilgoci
Jeżeli system lub dysk zostanie przeniesiony bezpośrednio z chłodnego
środowiska do ciepłego, na soczewce wewnątrz systemu lub na dysku może
skondensować się wilgoć; w takim przypadku system może nie działać
prawidłowo. Należy wtedy wyjąć dysk i wyłączyć system oraz odłączyć go od
gniazda elektrycznego. Dysk można włożyć ponownie dopiero po całkowitym
wyparowaniu wilgoci (może to potrwać kilka godzin). Jeśli system nadal nie
będzie działał prawidłowo, należy skontaktować się z odpowiednią infolinią
obsługi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation®. Numery infolinii znajdują
się w każdym podręczniku oprogramowania dla systemów PlayStation®3.
Czyszczenie
Ze względów bezpieczeństwa przed czyszczeniem systemu lub podłączonych do
niego akcesoriów należy odłączyć kabel zasilania sieciowego od gniazda
elektrycznego.
7
Środki ostrożności
Powierzchnie zewnętrzne (plastikowa obudowa systemu
i kontroler bezprzewodowy)
Aby zapobiec nadmiernemu zużywaniu się lub zmianie koloru powierzchni
zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji.”
Czyścić te elementy za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.
Nie stosować pestycydów ani innych substancji lotnych.
Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas gumowych lub winylowych
przedmiotów na elementach zewnętrznych produktu.
Przechowywanie
Nie należy wystawiać dysków na działanie wysokich temperatur, dużej
wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie
należy wycierać produktu za pomocą ściereczki nasączonej chemikaliami.
Jeżeli dyski nie będą używane przez dłuższy czas, należy przechowywać je
w opakowaniach. Układanie dysków wyjętych z opakowań w stos lub
przechowywanie dysków pod kątem może spowodować ich zniekształcenie.
Otwory wentylacyjne
Sposób czyszczenia
Jeżeli w otworach wentylacyjnych systemu zgromadził się kurz, należy usunąć go,
korzystając z odkurzacza o małej mocy.
Złącza
Nie należy używać systemu, jeśli jego złącza lub kabel zasilania sieciowego nie
są czyste. Jeśli elementy te są zabrudzone, podczas używania systemu mogą
wystąpić zakłócenia w przepływie elektryczności. Należy usunąć zanieczyszczenia
za pomocą suchej ściereczki.
Dyski
Uwaga dotycząca zgodności
Niektóre nośniki objęte ograniczeniami regionalnymi lub terytorialnymi mogą nie
działać z tym systemem. Informacje szczegółowe znajdują się na opakowaniu
nośnika.
Obsługa
Nie należy dotykać powierzchni dysku; należy chwytać go za krawędzie.
Nie należy przyklejać papieru lub taśmy do dysków, ani pisać bezpośrednio na
ich powierzchni.
8
Jeżeli na dysku znajdują się ślady palców, kurz, zabrudzenia lub zarysowania,
może to spowodować zakłócenia obrazu lub obniżenie jakości dźwięku.
Z dyskami należy obchodzić się ostrożnie, przed ich użyciem zawsze
upewniając się, że są czyste.
Dyski należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie
wycierając ich powierzchnię ruchami od środka na zewnątrz.
Nie należy używać rozcieńczalników, środków czyszczących
do płyt, środków antystatycznych w sprayu ani innych
środków chemicznych, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie dysków.
PL
Środki ostrożności
9
Informacje online na temat dokumentacji systemu PS3™
Friends (Przyjaciele)
Instrukcja omawia funkcje urządzenia i zawiera podstawowe informacje na temat
konfigurowania i obsługi systemu, w tym uwagi i wytyczne dotyczące jego
bezpiecznego i poprawnego użytkowania. W Internecie dostępne są również
następujące informacje.
Prowadzenie rozmów i wymiana
wiadomości
Podręcznik obsługi w trybie online d ostępny w witrynie: eu.playstation.com/manuals.
Zawiera szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu PS3™.
Korzystanie z usług
PlayStation®Network
Aktualizacje oprogramowania systemowego h ttp://eu.playstation.com/ps3.
Network (Sieć)
Witryna zawiera najnowsze informacje o aktualizacjach oprogramowania systemowego.
Nawiązywanie połączenia
z Internetem
Oficjalna witryna PlayStation®3 http://eu.playstation.com/ps3.
PlayStation®Network
Oficjalna witryna produktów PlayStation®3 zawiera najnowsze informacje o oprogramowaniu
i akcesoriach sprzętowych.
Game (Gry)
Pomoc techniczna h ttp://eu.playstation.com/help-support.
Korzystanie z gier
Oficjalna witryna pomocy technicznej produktów PlayStation® zawiera najnowsze pytania
i odpowiedzi dotyczące produktu.
Video (Wideo)
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie poniższe elementy.
Jeśli brakuje któregokolwiek z nich, należy skontaktować się z odpowiednią
infolinią obsługi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation®. Numery infolinii
znajdują się w każdym podręczniku oprogramowania dla systemów PlayStation®
i PlayStation®3.
 System PlayStation®3
 Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®3
 Materiały drukowane
 Wtyczka Euro-AV
 Kabel zasilania
sieciowego
 Przewód AV
 Kabel USB
Odtwarzanie wideo
Music (Muzyka)
Odtwarzanie muzyki
Photo (Zdjęcia)
Wyświetlanie zdjęć
Settings (Ustawienia)
Dostosowywanie ustawień systemu
PS3™
10
Informacje dotyczące funkcjonalności systemu i ilustracje zamieszczone w niniejszym dokumencie
mogą różnić się od informacji mających zastosowanie do systemu PS3™ użytkownika
w zależności od wersji używanego oprogramowania systemowego.
Users (Użytkownicy)
Wybieranie użytkowników
logujących się do systemu PS3™
Menu XMB™ (XrossMediaBar)
W systemie PS3™ dostępny jest interfejs użytkownika o nazwie
XMB™ (XrossMediaBar).
Kategorie
Elementy
Przyciski kierunku:
Wybieranie kategorii/elementów na ekranie
Przycisk PS:
Wyświetlanie menu XMB™
Wyłączanie/włączanie systemu
Przycisk
Przycisk
1
Wybierz kategorię za pomocą
przycisku lub .
2
Wybierz element za pomocą
przycisku
lub .
3
Naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór danego elementu.
PL
: Wyświetlanie menu opcji/panelu sterowania
Wybranie ikony i naciśnięcie przycisku
 powoduje wyświetlenie menu opcji.
Naciśnięcie przycisku
podczas
odtwarzania zawartości powoduje
wyświetlenie panelu sterowania.
.
Potwierdzenie dokonanego wyboru
Przycisk
Anulowanie czynności
Ikony
Menu opcji
Panel sterowania
11
Nazwy elementów
Przód/tył systemu
Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®3
Gniazdo dysku
Wskaźniki portu
Złącze USB
Przycisk L2
Przycisk L1
Przycisk R2
Przycisk R1
Przycisk zasilania
Przycisk wysuwania
Przyciski
kierunku
Wskaźnik dostępu do sieci WLAN
Wskaźnik dostępu do dysku twardego
Złącza USB
Złącze sieci LAN
Złącze HDMI OUT
Lewy drążek/
Przycisk L3*
Przycisk SELECT
Otwory wentylacyjne
Przycisk
Przycisk
Przycisk
Przycisk
Prawy drążek/
przycisk R3*
Przycisk START
Przycisk PS
* Przyciski L3 i R3 funkcjonują po naciśnięciu ich drążków.
Złącze AC IN
Złącze AV MULTI OUT
Złącze DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Uwaga
Nie należy korzystać z systemu w zamkniętych pomieszczeniach i innych
miejscach, gdzie może dojść do nadmiernego nagrzania. Może to
spowodować przegrzanie systemu i doprowadzić do pożaru, obrażeń ciała
lub awarii.
Jeśli wewnętrzna temperatura systemu wzrośnie, wskaźnik zasilania zacznie
migać na przemian na czerwono i na zielono. W takim przypadku należy
wyłączyć system (
strona 21) i nie używać go przez chwilę. Po obniżeniu
temperatury należy umieścić system w miejscu o dobrej wentylacji
i ponownie przystąpić do korzystania z niego.
12
Uwagi
Nie należy także umieszczać systemu w obszarach szczególnie narażonych
na działanie kurzu i dymu papierosowego. Kurz i osad dymu papierosowego
zbierający się na elementach wewnętrznych (na przykład soczewce) może
spowodować nieprawidłowe działanie systemu.
Nie należy przemieszczać systemu ani zmieniać jego pozycji, jeżeli wskaźnik
zasilania świeci stałym zielonym światłem lub miga na zielono. Związane
z przenoszeniem wibracje mogą spowodować utratę lub uszkodzenie
danych bądź systemu.
Wskazówka
Ustawiając system w pozycji pionowej, należy użyć podstawki pionowej
(sprzedawana osobno).
Czynności wstępne
Metody połączenia
PL
Wyście wideo w rozdzielczości SD (rozdzielczość standardowa)
Złącze
HDMI OUT
Złącze AV
MULTI OUT
Złącze AV MULTI
OUT
Przewód AV
Euro-AV Connector

Telewizor
Czynności wstępne
 Podłącz system do telewizora
Aby podłączyć system do telewizora, można użyć dowolnej z opisanych poniżej metod.
Wyście wideo w rozdzielczości HD (High Definition) – wyjście komponentowe
Jeżeli obraz wideo nie jest wyświetlany na
ekranie
Jeśli zostanie zmieniony typ kabla używanego do
podłączenia systemu do telewizora, na ekranie może
nie być wyświetlany obraz wideo. Jeżeli obraz wideo
nie jest wyświetlany, należy wyłączyć system,
a następnie włączyć go ponownie, naciskając przycisk
zasilania przez co najmniej 5 sekund (do chwili
usłyszenia dwukrotnego sygnału dźwiękowego).
Ustawienie wyjścia wideo zostanie następnie
przywrócone do rozdzielczości standardowej (SD).
Przewód Component AV
(sprzedawany osobno)
COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN
Y PB/CB PR/CR L
R
Złącze AV MULTI
OUT
Telewizor
Wyście wideo w rozdzielczości HD (High Definition) – HDMITM
Złącze HDMI
OUT
Kabel HDMI (sprzedawany osobno)
Telewizor
Wskazówki
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat typów przewodów i obsługiwanych trybach wideo,
strona 16) oraz „Typy kabli sygnału wideo” (
strona 17).
patrz „Wyjścia wideo systemu PS3™” (
Do systemu można podłączyć urządzenia audio obsługujące przetwarzanie sygnału cyfrowego,
np. odbiornik AV z zestawu kina domowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Podłączanie
cyfrowych urządzeń audio” (
strona 20).
13
Czynności wstępne
 Podłączanie kabla Ethernet (sprzedawanego osobno)
System można podłączyć do Internetu przy użyciu kabla Ethernet
Wskazówka
Złącze sieci
LAN
Złącze AC IN


Można użyć połączenia sieci bezprzewodowej, aby podłączyć system do Internetu bez użycia kabla
Ethernet. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Dostosowywanie ustawień sieciowych”
(
strona 28).
Uwaga
Do złącza sieci LAN nie należy podłączać bezpośrednio standardowych przewodów telefonicznych
ani innych przewodów lub kabli, które nie są zgodne z systemem, ponieważ może to spowodować
nagrzanie, pożar lub awarię.
 Podłącz kabel zasilający
Po podłączeniu kabla zasilającego do gniazda elektrycznego wskaźnik zasilania systemu
PS3™ zaświeci się stałym czerwonym światłem ( strona 21).
W niektórych krajach i regionach
stosowane są wtyczki inne od
przedstawionej na ilustracji.
Uwaga
Nie należy łączyć kabla zasilającego systemu z gniazdem elektrycznym przed dokonaniem
wszystkich pozostałych połączeń.
14
Przeprowadzenie konfiguracji początkowej
oprogramowania systemowego
5
Przeprowadź konfigurację początkową.
PL
1
2
Włącz telewizor, a następnie przełącz wejście wideo telewizora na
ustawienie zgodne ze złączem używanym przez system PS3™.
Naciśnij przycisk zasilania.
Wskaźnik zasilania zaświeci na zielono, a na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony obraz.
Wskaźnik zasilania
Przycisk zasilania
3
4
Podłącz kontroler bezprzewodowy do systemu, korzystając
z kabla USB.
Naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
System rozpozna kontroler. Po rozpoznaniu kontrolera zostanie wyświetlony
ekran konfiguracji początkowej.
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby skonfigurować
język systemu, strefę czasową, datę, godzinę oraz nazwę użytkownika.
Czynności wstępne
Przeprowadzenie konfiguracji początkowej oprogramowania systemu.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji połączenia internetowego.
W przypadku łączenia się za pomocą kabla Ethernet po wykonaniu instrukcji
wyświetlanych na ekranie zostaną automatycznie wybrane ustawienia
podstawowe. W przypadku łączenia się za pośrednictwem sieci WLAN
wykonaj instrukcje opisane w punkcie „Dostosowywanie ustawień sieciowych
(sieci bezprzewodowej)” (
strona 29), aby skonfigurować połączenie.
Po ukończeniu konfiguracji na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu
XMB™ (
strona 11).
Wskazówki
W przypadku korzystania z kabla HDMI w celu podłączenia systemu do
telewizora w czasie konfiguracji początkowej zostanie wyświetlony ekran
umożliwiający zmianę rozdzielczości wyjścia wideo. Po wybraniu opcji [Yes]
(Tak) na ekranie oraz naciśnięciu przycisku
zostanie automatycznie wybrana
optymalna rozdzielczość wejścia wideo.
Szczegółowe informacje na temat wprowadzania tekstu zawiera punkt
„Korzystanie z klawiatury ekranowej” (
strona 34).
Ustawienia wprowadzone podczas konfiguracji początkowej można zmienić
w obszarze
(Settings) (Ustawienia) lub
(Users) (Użytkownicy).
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem
użytkownika dostępnym w trybie online (dostępny w witrynie:
eu.playstation.com/manuals).
15
Czynności wstępne
Wyjścia wideo systemu PS3™
System PS3™ może wyświetlać obraz w dwóch rozdzielczościach: HD i SD. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych trybów wideo,
należy zapoznać się z dokumentacją używanego telewizora.
HD (High Definition)
Tryb wideo *
1
Współczynnik proporcji
SD (Standard Definition)
1080p
1080i
720p
576p
576i *2
16:9
16:9
16:9
16:9
4:3
16:9
4:3
*1Ten numer oznacza liczbę linii skanowania. Litera „i” pochodzi od słowa „interlace” (z przeplotem), a litera „p” od słowa „progressive” (progresywny).
Tryb progresywny pozwala uzyskać obraz wysokiej jakości i prawie całkowicie wyeliminować miganie.
*2Ustawienia wyjścia wideo systemu będą wyświetlane jako tryb [Standard (PAL)] (Standardowy – PAL).
Porównanie obrazu wyświetlanego w różnej rozdzielczości
Rozdzielczość HD
16
Rozdzielczość SD
Typy kabli sygnału wideo
Typ kabla
Złącze wejściowe w telewizorze
Kabel HDMI*²
(sprzedawany osobno)
Złącze HDMI IN
Przewód Component AV
(sprzedawany osobno)
Złącze Component
VIDEO IN
Przewód S VIDEO
(sprzedawany osobno)
Złącze S VIDEO IN
Przewód AV
(dostarczony z systemem)
Złącze VIDEO IN
(kompozytowe)
Przewód AV
(dostarczony z systemem)
Wtyczka Euro-AV
(dostarczona z systemem)
Złącze Euro-AV
(SCART)
Obsługiwane tryby wideo*¹
1080p / 1080i / 720p / 576p
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB/CB PR/CR
AUDIO IN
L
R
1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i*3
PL
Czynności wstępne
Rozdzielczość obrazu wyświetlanego na telewizorze różni się w zależności od złączy wejściowych w telewizorze i używanych kabli. Należy wybrać
kabel odpowiedni dla używanego telewizora.
S VIDEO
L-AUDIO-R
VIDEO
L-AUDIO-R
576i*3
576i*3
576i*3
*1W zależności od typu telewizora lub odtwarzanej zawartości niektóre tryby wideo mogą nie być obsługiwane.
*2System należy podłączyć do telewizora przy użyciu kabla HDMI (sprzedawanego osobno). Za pośrednictwem kabla HDMI można przesyłać zarówno sygnał
wideo, jak i audio, uzyskując obraz i dźwięk o cyfrowej jakości.
*3Ustawienia wyjścia wideo systemu będą wyświetlane jako tryb [Standard (PAL)] (Standardowy – PAL).
17
Czynności wstępne
Dostosowywanie ustawień wyjścia wideo
W zależności od używanego rodzaju kabla i złączy może być konieczne
dostosowanie ustawień wyjścia wideo systemu PS3™, aby było
możliwe wyświetlanie na telewizorze obrazu wideo w rozdzielczościach
HD (
strona 16).
3
4
Potwierdź wybór na ekranie, a następnie naciśnij przycisk
.
Jeśli zmieniono rodzaj złącza w punkcie 2, zostanie wyświetlony ekran
z monitem o potwierdzenie zmiany.
Potwierdź ustawienia, wybierz opcję [Yes] (Tak), a następnie
naciśnij przycisk .
Jeśli zmieniono rodzaj złącza w punkcie 2, zostanie wyświetlony ekran
z monitem o potwierdzenie zmiany.
Jeżeli obraz wideo nie jest wyświetlany
Ustaw wejście wideo w telewizorze tak, aby było ono zgodne ze złączem
używanym do podłączenia systemu.
Wyłącz system i włącz go ponownie, przytrzymując przycisk zasilania przez
co najmniej 5 sekund (do chwili usłyszenia dwukrotnego sygnału
dźwiękowego). Ustawienie wyjścia wideo zostanie następnie przywrócone
do rozdzielczości standardowej (SD).
1
2
Wybierz kolejno opcje:
(Settings) (Ustawienia)
(Display
Settings) (Ustawienia wyświetlania)
[Video Output Settings]
(Ustawienia wyjścia wideo), a następnie naciśnij przycisk .
Wybierz złącze wejściowe (
strona 17), które ma być używane do
połączenia z telewizorem, a następnie naciśnij przycisk .
5
Wybierz rozdzielczość obsługiwaną przez telewizor, a następnie
naciśnij przycisk .
Rozdzielczość obrazu wyświetlanego na telewizorze różni się w zależności
od użytego złącza wejściowego i rodzaju kabla (
strona 17). Do
wyświetlania obrazu wideo zostanie użyta najwyższa wybrana rozdzielczość.
Po wybraniu niektórych rodzajów złączy w punkcie 2 ekran ten nie zostanie
wyświetlony.
18
W przypadku wyboru opcji [HDMI] na następnym ekranie można wybrać
opcję [Automatic] (Automatyczne) lub [Custom] (Niestandardowe).
W większości przypadków należy wybrać opcję [Automatic] (Automatyczne),
co spowoduje automatyczne skonfigurowanie ustawień wyjścia wideo.
W przypadku wybrania opcji [AV MULTI / SCART] należy wybrać rodzaj
sygnału wyjściowego na następnym ekranie. W większości przypadków
można wybrać opcję [Y Pb/Cb Pr/Cr].
6
9
Potwierdź ustawienia, wybierz opcję [Yes] (Tak), a następnie
naciśnij przycisk .
Po wybraniu niektórych rodzajów złączy w punkcie 2 i rozdzielczości
w punkcie 5 ekran ten nie zostanie wyświetlony.
Dostosuj ustawienia wyjścia audio.
Przejdź do konfiguracji ustawień wyjścia audio. Dostosuj ustawienia do
używanego modelu telewizora lub urządzenia audio.
PL
Czynności wstępne
7
Wybierz rodzaj ekranu telewizora, a następnie naciśnij przycisk
Jeśli w kroku 5 wybrano opcję [Standard (PAL)] (Standardowy – PAL) lub
[576p], zostaną wyświetlone opcje umożliwiające wybór wielkości ekranu
telewizyjnego. Dostosuj ich wartości do używanego telewizora.
W przypadku wybrania w punkcie 5 rozdzielczości [720p] lub większej
zostanie automatycznie wybrane ustawienie ekranu 16:9, a ekran wyboru
rozmiaru ekranu telewizora nie zostanie wyświetlony.
8
Potwierdź ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
Ustawienia wyjścia wideo zostaną zapisane w systemie.
.
.
W przypadku wyboru opcji [HDMI] na następnym ekranie można wybrać
opcję [Automatic] (Automatyczne) lub [Manual] (Ręczne). W większości
przypadków należy wybrać opcję [Automatic] (Automatyczne).
W przypadku zastosowania kabla innego niż kabel HDMI do podłączenia
sygnału audio z telewizora wybierz opcję [Audio Input Connector / SCART /
AV MULTI] (Złącze wejściowe / SCART / AV MULTI). W przypadku
zastosowania cyfrowego kabla optycznego do podłączenia sygnału audio
wybierz opcję [Digital Out (Optical)] (Wyjście cyfrowe – optyczne) i wybierz
na następnym ekranie format sygnału wyjściowego.
10Potwierdź ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
.
Ustawienia wyjścia audio zostaną zapisane w systemie.
Wskazówka
Ustawienia wyjścia audio można także skonfigurować w obszarze
(Settings)
(Ustawienia)
(Sound Settings) (Ustawienia dźwięku)
[Audio Output
Settings] (Ustawienia wyjścia audio).
19
Czynności wstępne
Przykłady podłączenia urządzeń audio
Podłączanie cyfrowych urządzeń audio
Do systemu można podłączyć urządzenia audio obsługujące
przetwarzanie sygnału cyfrowego, np. odbiornik AV z zestawu
kina domowego.
Do podłączenia urządzenia audio do systemu PS3™ można
zastosować kabel HDMI lub cyfrowy kabel optyczny.
Kabel HDMI
Wyjścia audio systemu PS3™
Optyczny kabel cyfrowy
Liczba obsługiwanych kanałów może różnić się w zależności od
używanego złącza wyjściowego.
Złącza wyjściowe systemu PS3™
Kanały sygnału wyjściowego
2 kanały
5.1 kanałów
7.1 kanałów
Złącze AV MULTI OUT



Złącze DIGITAL OUT (OPTICAL)



Złącze HDMI OUT



Kabel HDMI
(sprzedawany
osobno)
Optyczny kabel
cyfrowy audio
(sprzedawany osobno)
Wskazówki
W przypadku podłączania do systemu cyfrowego urządzenia audio, należy
przejść do obszaru
(Settings) (Ustawienia)
(Sound Settings)
(Ustawienia dźwięku)
[Audio Output Settings] (Ustawienia wyjścia audio),
aby dostosować ustawienia do danego urządzenia.
Cyfrowe urządzenie audio
Aby korzystać przesyłać sygnału audio jednocześnie przez kilka złączy
wyjściowych należy przejść do
(Settings) (Ustawienia)
(Sound
Settings) (Ustawienia dźwięku)
[Audio Output Settings] (Ustawienia wyjścia
audio) i ustawić opcję na wartość [On] (Włączona).
Kabel HDMI
(sprzedawany osobno)
System może przesyłać zarówno dźwięk jak i obraz przez kabel HDMI. Jeżeli
zarówno telewizor, jak i urządzenie audio są wyposażone w złącze HDMI, można
wyświetlać obraz na telewizorze za pośrednictwem podłączonego urządzenia audio.
Kabel sygnału wideo
do użytego telewizora
strona 17)
(
Jeśli do systemu PS3™ podłączono urządzenie za pomocą kabla HDMI, nie
należy go wyłączać, dopóki system jest włączony (wskaźnik zasilania świeci na
zielono), ponieważ może to spowodować zniekształcenia dźwięków lub
uzyskanie nietypowych dźwięków.
Telewizor
20
Telewizor
Włączanie i wyłączanie systemu PS3™
Włączanie systemu
1
Wyłączanie systemu
Naciśnij przycisk zasilania.
1
Wskaźnik zasilania zaświeci się stałym światłem czerwonym.
Wskaźnik zasilania:
światło czerwone —
stałe
Przycisk zasilania
Wskaźnik zasilania:
stałe światło zielone
Przycisk zasilania
2
PL
Naciśnij przycisk zasilania.
Naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
Uwaga
Po przypisaniu numeru kontrolerowi można go używać do obsługi systemu.
Jeżeli wskaźnik zasilania świeci się lub miga na zielono, należy przestrzegać
podanych poniżej wskazówek. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub
uszkodzenia danych albo systemu.
Przycisk PS
Nie należy odłączać kabla zasilania sieciowego od gniazda elektrycznego.
Nie należy przemieszczać systemu ani zmieniać jego pozycji.
Wskazówki
Przed rozpoczęciem korzystania z kontrolera bezprzewodowego należy połączyć
go w parę z systemem (
strona 22).
Stan wskaźnika zasilania
Można sprawdzić wskaźnik zasilania systemu PS3™, aby zobaczyć
aktualny stan systemu.
Światło zielone – stałe
System włączony
Światło zielone – migające
System jest wyłączany
Światło czerwone – stałe
System został wyłączony (tryb czuwania)
Włączanie i wyłączanie systemu PS3™
Wskaźnik zasilania zaświeci się stałym światłem zielonym, wskazując,
że system jest włączony.
System PS3™ można również włączać i wyłączać przy użyciu przycisku PS na
kontrolerze bezprzewodowym. Jeżeli do włączenia systemu zostanie użyty
przycisk PS, równocześnie zostanie przypisany numer kontrolera. Aby wyłączyć
system, należy nacisnąć przycisk PS co najmniej przez sekundę, a następnie
wykonać wyświetlone na ekranie instrukcje.
System PS3™ można również wyłączyć z poziomu menu XMB™. Należy wybrać
opcje
(Users) (Użytkownicy)
(Turn Off System) (Wyłącz system).
Jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas, należy upewnić się, że
wskaźnik zasilania świeci na czerwono, a następnie wyciągnąć wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda elektrycznego.
21
Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego
Krok 2: Przypisanie numeru kontrolera
Przygotowanie do użycia
Aby używać kontrolera bezprzewodowego, należy najpierw
zarejestrować go lub „połączyć w parę” z systemem PS3™, a także
przypisać do danego kontrolera numer.
Po każdym włączeniu systemu do kontrolera należy przypisać numer.
Naciśnij przycisk PS.
Wszystkie wskaźniki portu migną.
1
2
3
4

Krok 1: Połączenie systemu i kontrolera
w parę
Po przypisaniu numeru do kontrolera
dany wskaźnik portu zacznie świecić stale
na czerwono.
Jeżeli kontroler jest używany po raz pierwszy
Jeżeli kontroler był używany z innym systemem PS3™
1
2
3
4

Krok 2: Przypisanie numeru kontrolera
Za każdym razem, kiedy system jest włączany
Krok 1: Połączenie systemu i kontrolera w parę
Jednocześnie można podłączyć do 7 kontrolerów. Numery kontrolerów
są oznaczane liczbą nad wskaźnikami portu. W przypadku kontrolerów
5–7 należy dodać numery świecących wskaźników.
Przykład: Przypisano numer do kontrolera 5.
W przypadku pierwszego użycia kontrolera lub w przypadku użycia
z innym systemem PS™ należy połączyć urządzenia w parę.
Po włączeniu systemu i podłączeniu kontrolera przy użyciu kabla USB,
łączenie w parę zostanie przeprowadzone automatycznie.
1
2
3
4
1
Wskazówki
Kabel USB
(dostarczony z
systemem)
Czynności łączenia w pary i przypisywania numerów można wykonywać tylko
wtedy, gdy system jest włączony (wskaźnik zasilania świeci stale na zielono).
Upewnij się, że system PS3™ jest
włączony (wskaźnik zasilania świeci
stałym zielonym światłem).
Jeżeli podłączany kontroler był używany z innym systemem PS3™, ustawienia
oryginalnego połączenia w parę zostaną wyczyszczone. Jeżeli kontroler był
używany z innym systemem, należy przeprowadzić ponownie czynność łączenia
w parę.
W przypadku wyłączenia kontrolera lub systemu wskaźniki portu na kontrolerze
przestana świecić, a ustawienia przypisania zostaną wyczyszczone.
22
Korzystanie z kontrolera w trybie bezprzewodowym
Informacje o stanie naładowania akumulatora można wyświetlić na
ekranie, naciskając i przytrzymując przycisk PS dłużej niż sekundę.
Wskazówki
Kabel USB można podłączać i odłączać nawet wtedy, gdy kontroler oraz system
są włączone.
Jeżeli kontroler nie działa, należy nacisnąć przycisk PS, a następnie ponownie
przypisać do kontrolera numer.
Poziom naładowania
Ładowanie kontrolera
Do włączonego systemu (wskaźnik zasilania świeci na zielono) należy
podłączyć kontroler za pomocą kabla USB. Wskaźniki portu kontrolera
zaczną powoli migać i rozpocznie się ładowanie. Po ukończeniu
ładowania wskaźniki portu przestaną migać.
Wskazówki
Można korzystać z kontrolera podczas ładowania.
Ładowanie należy przeprowadzać w środowisku o temperaturze 10–30°C.
W przypadku wykonywania tej czynności w innym środowisku ładowanie może
okazać się mniej efektywne.
Kontrolera nie można ładować, gdy system jest wyłączony (w trybie czuwania).
Akumulator jest naładowany.
Akumulator rozładowuje się.
Akumulator jest prawie całkowicie rozładowany.
Akumulator jest rozładowany. Wskaźniki portu na kontrolerze migają
szybko. Konieczne jest aładowanie kontrolera.
Wskazówka
PL
Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego
Jeżeli kabel USB zostanie odłączony, można używać kontrolera w trybie
bezprzewodowym. Aby było to możliwe, akumulator kontrolera musi
być naładowany.
Poziom naładowania akumulatora
W zależności od środowiska i warunków użytkowania informacje o stanie
naładowania akumulatora mogą nie być wyświetlane prawidłowo, a czas pracy
akumulatora może być różny.
23
Odtwarzanie zawartości
Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD
1
Włóż dysk.
Wskaźnik wysuwania zacznie świecić ciągłym światłem
niebieskim, co oznacza, że dysk jest włożony.
2
W menu XMB™ zostanie wyświetlona ikona i rozpocznie się
odtwarzanie dysku.
Jeśli dysk nie zostanie automatycznie odtworzony, wybierz ikonę dysku
z menu XMB™, a następnie naciśnij przycisk
.
Włóż dysk etykietą
skierowaną do góry.
Uwagi
Za pomocą systemu nie można odtwarzać dysków,
które nie są z nim zgodne.
W niektórych przypadkach w celu odtworzenia
dostępnego na rynku oprogramowania wideo na
dyskach BD może być konieczne odnowienie klucza
szyfrowania*. Klucz szyfrowania można odnowić
podczas aktualizacji oprogramowania systemowego
(
strona 33)
* Klucz AACS (Advanced Access Control System)
24
Wysuwanie dysku
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie naciśnij
przycisk wysuwania.
Wskaźnik wysuwania
Przycisk wysuwania
Odtwarzanie zawartości na urządzeniach USB
1
W trakcie zapisywania lub odczytywania danych nie należy odłączać
urządzeń USB lub wyłączać systemu. Może to spowodować utratę danych
lub ich uszkodzenie.
W przypadku korzystania z dysków USB flash z przełącznikiem
zabezpieczenia nie należy zmieniać ustawienia przełącznika, gdy urządzenie
jest podłączone do systemu. Może to spowodować utratę danych lub
ich uszkodzenie.
Podłącz urządzenie USB.
Na ekranie zostanie wyświetlona ikona.
Formaty plików możliwych do odtwarzania lub wyświetlania
Formaty plików możliwych do odtwarzania lub wyświetlania to między
innymi ATRAC™, MP3, AAC, JPEG i MPEG-4. Aby uzyskać najnowsze
informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika
dostępnym w trybie online
(dostępny w witrynie: eu.playstation.com/manuals).
Urządzenie zewnętrzne, na przykład aparat
2
Wybierz ikonę, a następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlona lista zawartości możliwej do odtwarzania.
PL
Odtwarzanie zawartości
Do systemu można podłączać urządzenia zewnętrzne zgodne ze
standardem USB Mass Storage Class, korzystając z kabla USB.
Urządzenia mogą być podłączane, gdy system jest włączony.
Informacje można znaleźć także w instrukcji obsługi dostarczonej
z urządzeniem.
Uwagi
Wskazówki
W odpowiedniej kolumnie i kategorii wyświetlane są wyłącznie pliki możliwe do
odtwarzania lub wyświetlania w systemie PS3™ (przykład: dane obrazów są
wyświetlane w kategorii
(Photo) (Zdjęcia)).
W zależności od nośnika danych może zostać wyświetlony jedynie podzbiór
znajdujących się na nim folderów. Po wybraniu opcji [Display All] (Wyświetlanie
wszystkiego) z menu opcji (
strona 11) zostaną wyświetlone wszystkie foldery
znajdujące się na nośniku.
Uwaga
Należy możliwie często tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych na dysku
twardym, aby zapobiec ich utracie lub uszkodzeniu. Jeśli z jakiegoś powodu
oprogramowanie lub dane zostaną utracone lub uszkodzone ich naprawa lub
przywrócenie nie będzie możliwe. Należy pamiętać o wyłączeniu
odpowiedzialności firmy SCEE w zakresie utraty lub uszkodzenia danych,
plików lub oprogramowania.
25
Korzystanie z gier
Kończenie gry
Zgodność z grami
Oprogramowanie w formacie PlayStation®3
Można odtwarzać za pomocą systemu
Oprogramowanie w formacie PlayStation®
Można odtwarzać, lecz może działać
nieprawidłowo
Oprogramowanie w formacie PlayStation®2
Nie można odtwarzać za pomocą
systemu
Korzystanie z gier
Uruchamianie gry
Po włożeniu dysku gra zostanie automatycznie uruchomiona.
Naciśnij przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym podczas gry.
Następnie wybierz kolejno opcje
(Game) (Gry)
(Quit Game)
(Zakończ grę), aby zakończyć grę.
Wskazówka
W zależności od typu oprogramowania, np. w przypadku oprogramowania
w formacie PlayStation®, opcja
(Quit Game) (Zakończ grę) może nie zostać
wyświetlona po naciśnięciu przycisku PS. W takim przypadku należy wybrać
opcję [Quit Game] (Zakończ grę) z wyświetlonego ekranu.
Ustawienia kontrolera
Ustawienia kontrolera można zmienić, wybierając kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(Accessory Settings) (Ustawienia
akcesoriów) w menu głównym.
Reassign Controllers
(Ponowne przypisanie
kontrolerów)
Jeżeli port lub numer kontrolera jest określany przez
oprogramowanie, można skorzystać z tego ustawienia
w celu prawidłowego przypisania tych ustawień.*
Controller Vibration
Function (Funkcja
wibracji kontrolera)
Funkcję wibracji można włączyć lub wyłączyć.
Ustawieniem domyślnym jest [On] (Włączone).
* W tym systemie nie można przypisać portu kontrolera 2-D.
Wskazówka
Włóż dysk etykietą
skierowaną do góry.
26
Można zmienić ustawienia kontrolera podczas gry, naciskając przycisk PS.
Następnie należy wybrać kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(Accessory Settings) (Ustawienia akcesoriów) w menu XMB™ lub wybrać opcję
[Controller Settings] (Ustawienia kontrolera) na wyświetlonym ekranie.
Przypisywanie gniazd
Zapisane dane oprogramowania w formacie PS3™
1
2
Zapisane dane oprogramowania w formacie PlayStation®
Wybierz kolejno opcje
(Game) (Gry)
(Memory Card Utility
(PS/PS2)) (Narzędzie kart pamięci (PS/PS2), a następnie naciśnij
przycisk .
Wybierz wewnętrzną kartę pamięci, której chcesz użyć, a następnie
naciśnij przycisk .
Wybierz opcję [Assign Slots] (Przypisz gniazda), a następnie przypisz [Slot 1]
(Gniazdo 1) lub [Slot 2] (Gniazdo 2).
Aby zapisać dane z oprogramowania w formacie PlayStation®,
należy utworzyć na dysku twardym wewnętrzne karty pamięci
i przypisać je do gniazd.
Wskazówki
PL
Korzystanie z gier
Dane oprogramowania w formacie PS3™ są zapisywane na dysku
twardym systemu. Informacje o nich są wyświetlane w obszarze
(Game) (Gry)
(Saved Data Utillity) (Narzędzie do obsługi
zapisanych danych).
W zależności od oprogramowania gniazda mogą być wstępnie przypisane.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcjami
dostarczonymi z oprogramowaniem.
Uwaga
Ten system nie obsługuje odtwarzania oprogramowania w formacie
PlayStation®2. Nawet po utworzeniu wewnętrznej karty pamięci dla
oprogramowania w formacie PlayStation®2 nie będzie można jej używać
w celu grania w gry.
Gniazda można przypisywać podczas grania. Należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym, a następnie wybrać na
wyświetlanym ekranie opcję [Assign Slots] (Przypisz gniazda).
Utworzenie wewnętrznej karty pamięci
1
2
3
Wybierz kolejno opcje
(Game) (Gry)
(Memory Card Utility
(PS/PS2)) (Narzędzie kart pamięci (PS/PS2), a następnie naciśnij
przycisk .
Wybierz opcję
(Create New Internal Memory Card) (Utwórz
nową wewnętrzną kartę pamięci), a następnie naciśnij przycisk
.
Wybierz opcję [Internal Memory Card (PS)] (Wewnętrzna karta
pamięci (PS)), a następnie naciśnij przycisk .
Postępuj według instrukcji na ekranie, aby ukończyć operację.
27
Dostosowywanie ustawień sieciowych
Przykład konfiguracji sieci (przewodowej)
Przykład konfiguracji sieci (bezprzewodowej)
Do konfiguracji sieci przewodowej wymagane są elementy ,  i .
 Urządzenie sieciowe,
takie jak modem DSL*1*2
Do konfiguracji sieci bezprzewodowej wymagane są elementy  i .
 Router*3
 Urządzenie sieciowe,
 Router
takie jak modem DSL*1*2
bezprzewodowy
(punkt dostępu)*3*4
Do linii internetowej
Do linii internetowej
 Kabel Ethernet
Komputer PC
Komputer PC
*1Metoda połączenia może zależeć od zastosowanego środowiska. Na przykład w budynkach z okablowaniem LAN może wystarczyć podłączenie kabli Ethernet
do gniazdek ściennych. W takim środowisku sieciowym zastosowanie urządzenia sieciowego może nie być konieczne.
*2Nie zaleca się korzystania z komutowanego połączenia internetowego.
*3Router to urządzenie umożliwiające podłączenie większej liczby urządzeń do jednej linii internetowej. Jego zastosowanie jest konieczne, jeżeli przy użyciu tego
samego połączenia internetowego będzie podłączany równocześnie system PS™ i komputer PC. Zastosowanie routera nie jest wymagane, jeżeli zastosowany
modem DSL, model kablowy lub inne urządzenie ma wbudowaną funkcję routera.
*4Router bezprzewodowy to urządzenie, które łączy funkcje routera i punktu dostępu.
28
Dostosowywanie ustawień sieciowych (sieci przewodowej)
Podłącz kabel Ethernet (sprzedawany osobno) do systemu.
Wybierz kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(Network
Settings) (Ustawienia sieciowe) [Internet Connection Settings]
(Ustawienia połączenia z Internetem) , a następnie naciśnij
przycisk .
1
2
Zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przerwaniu połączenia
z Internetem.
3
4
5
Wybierz opcję [Yes] (Tak), a następnie naciśnij przycisk
Wybierz kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(Network
Settings) (Ustawienia sieciowe) [Internet Connection Settings]
(Ustawienia połączenia z Internetem) , a następnie naciśnij
przycisk .
Zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przerwaniu połączenia
z Internetem.
.
Wybierz opcję [Easy] (Łatwa), a następnie naciśnij przycisk
Sprawdź, czy kabel Ethernet nie jest podłączony do systemu.
.
Podstawowe ustawienia zostaną dostosowane automatycznie i zostanie
wyświetlona lista ustawień. W przypadku, gdy lista nie zostanie wyświetlona,
należy dostosować ustawienia niestandardowe. Zapoznaj się z instrukcjami
dostarczonymi przez operatora internetowego, aby dostosować ustawienia
niestandardowe (
strona 31).
3
4
5
Wybierz opcję [Yes] (Tak), a następnie naciśnij przycisk
.
Wybierz opcję [Easy] (Łatwa), a następnie naciśnij przycisk
PL
Dostosowywanie ustawień sieciowych
1
2
Dostosowywanie ustawień sieciowych (sieci bezprzewodowej)
.
Ustawienia podstawowe są wybierane automatycznie.
Wybierz opcję [Wireless] (Sieć bezprzewodowa), a następnie
naciśnij przycisk .
Wykonaj test połączenia z Internetem.
Jeżeli połączenie zostało nawiązane, będzie możliwe korzystanie z Internetu.
29
Dostosowywanie ustawień sieciowych
6
Dostosuj ustawienia sieci WLAN.
Wybierz punkt dostępu, którego chcesz używać. Zazwyczaj można wybrać
opcję [Scan] (Skanuj) i wybrać punkt dostępu w zasięgu systemu.
Scan (Skanuj)
System przeprowadza skanowanie punktów dostępu
w pobliżu. Należy wybrać punkt dostępu, który ma
być używany.
Enter Manually
Należy wskazać punkt dostępu, wprowadzając ręcznie
(Wprowadź ręcznie) jego identyfikator SSID.
Automatic
(Automatyczne)
7
AOSS™
Buffalo, Inc.
Dostosuj ustawienia zabezpieczeń do sieci bezprzewodowej.
Wprowadź klucz szyfrowania punktu dostępu. W przypadku, gdy wybrano
opcję [Automatic] (Automatyczne) w punkcie 6 ekran ten nie zostanie
wyświetlony.
None (Brak)
Klucz szyfrowania nie jest ustawiany.
WEP
Należy wprowadzić klucz szyfrowania. W polu klucza
szyfrowania każdy wprowadzony znak zostanie
wyświetlony jako gwiazdka (*).
WPA-PSK/
WPA2-PSK
30
Wykorzystanie funkcji automatycznej konfiguracji punktu
dostępu. Postępując zgodnie z wyświetlanymi na
ekranie instrukcjami, można automatycznie wprowadzić
wymagane ustawienia.
8
Sprawdź ustawienia.
9
Wykonaj test połączenia z Internetem.
Zostanie wyświetlona lista ustawień. W przypadku, gdy lista nie zostanie
wyświetlona, należy dostosować ustawienia niestandardowe. Zapoznaj się
z instrukcjami dostarczonymi przez operatora internetowego aby dostosować
ustawienia niestandardowe (
strona 31).
Jeżeli połączenie zostało nawiązane, będzie możliwe korzystanie z Internetu.
Wskazówki
Identyfikator SSID i klucze WEP/WPA to rodzaje danych zabezpieczeń
wymagane podczas nawiązywania połączenia z punktem dostępu. Jeśli nie są
one znane, skontaktuj się z osobą, która skonfigurowała punkt dostępu lub
zajmuje się jego obsługą techniczną.
W zależności od używanego punktu dostępu może być wymagane podanie
adresu MAC systemu, który jest podłączany. Adres MAC systemu PS3™ można
sprawdzić wybierając opcje
(Settings) (Ustawienia)
(System Settings)
(Ustawienia systemu)
[System Information] (Informacje o systemie).
Podczas podłączania do Internetu w sposób bezprzewodowy mogą wystąpić
zakłócenia sygnału w zależności od stanu wykorzystania bezprzewodowych
urządzeń sieciowych. Jeżeli szybkość transmisji danych internetowych jest zbyt
mała lub gdy kontroler bezprzewodowy nie działa prawidłowo, należy skorzystać
z połączenia przewodowego.
Dostosowywanie ustawień niestandardowych
Należy określić serwer DNS. Metoda różni się w zależności od
operatora internetowego, z którego usług się korzysta.
Automatic
(Automatyczne)
System automatycznie pobiera adres serwera DNS.
Manual (Ręczne)
Adres serwera DNS należy wprowadzić ręcznie. Należy
wprowadzić adresy IP podstawowego i zastępczego serwera
DNS dostarczone przez operatora Internetu.
Ethernet operation mode (Tryb pracy sieci Ethernet)
Należy określić tryb pracy sieci Ethernet i szybkość transmisji danych.
Zazwyczaj można wybrać opcję [Auto-Detect] (Automatyczne wykrywanie).
MTU
IP Address Setting (Ustawienia adresu IP)
Należy określić używaną podczas przesyłania danych wartość parametru
MTU. Zazwyczaj można wybrać opcję [Automatic] (Automatyczne).
Należy określić metodę uzyskiwania adresu IP podczas nawiązywania
połączenia z Internetem. Metoda różni się w zależności od operatora
internetowego, z którego usług się korzysta.
Automatic
(Automatyczne)
Stosowany jest adres IP przypisany przez serwer DHCP.
Manual (Ręczne)
Adres IP należy wprowadzić ręcznie.
PPPoE
Połączenie z Internetem przy użyciu protokołu PPPoE.
Należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dostarczone
przez operatora Internetu.
DHCP host name (Nazwa hosta DHCP)
Należy podać nazwę hosta DHCP. Zazwyczaj można wybrać opcję
[Do Not Set] (Nie ustawiaj).
Proxy Server (Serwer proxy)
Należy określić wykorzystywany serwer proxy. Zazwyczaj można wybrać
opcję [Do Not Use] (Nie używaj).
UPnP
Umożliwia włączenie lub wyłączenie usługi UPnP (Universal Plug and
Play). Zazwyczaj można wybrać opcję [Enable] (Włącz).
PL
Dostosowywanie ustawień sieciowych
W niektórych środowiskach sieciowych część ustawień może nie
zostać dostosowana automatycznie po wybraniu opcji [Easy] (Łatwa).
Aby dostosować ustawienia niestandardowe, należy postępować
zgodnie z podanymi poniżej informacjami i wyświetlanymi na ekranie
instrukcjami.
DNS Setting (Ustawienia DNS)
Wskazówka
Po ustawieniu opcji [UPnP] na [Disable] (Wyłącz) może zostać ograniczona
komunikacja online podczas korzystania z funkcji rozmów głosowych/wideo lub
funkcji komunikacyjnych w grach.
31
Nawiązywanie połączenia z Internetem
Jeżeli ustawienia sieciowe zostały wybrane, system PS3™
automatycznie nawiąże połączenie z Internetem po włączeniu.
Połączenie będzie aktywne tak długo, jak system będzie włączony.
(Instrukcje obsługi online), a następnie naciśnij
Podręcznik obsługi w trybie online
jest dostępny w witrynie : eu.playstation.com/manuals
Korzystanie z przeglądarki internetowej
1
(Network) (Sieć)
przycisk .
Zawiera on szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu PS3™.
Wybierz kolejno opcje
(Network) (Sieć)
(Internet Browser)
(Przeglądarka internetowa), a następnie naciśnij przycisk .
Zostanie otwarta przeglądarka internetowa. Podczas ładowania strony będzie
wyświetlana ikona aktywności.
Ikona aktywności
Tworzenie konta PlayStation®Network (konto w sieci
PlayStation®Network)
Po utworzeniu konta PlayStation®Network (konto w sieci
PlayStation®Network) można rozmawiać z innymi użytkownikami,
korzystając z opcji (Friends) (Przyjaciele) i pobierać gry oraz filmy
wideo w obszarze
(PlayStation®Store).
Wybierz kolejno opcje
(PlayStation®Network)
(Sign Up for
PlayStation®Network) (Rejestracja w usłudze PlayStation®Network),
a następnie naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony ekran
umożliwiający utworzenie konta.
Czynności podstawowe dotyczące przeglądarki internetowej
Przyciski kierunku
Przenoszenie wskaźnika na łącze
Prawy drążek
Przewijanie w danym kierunku
Przycisk L1
Powrót do poprzedniej strony
Przycisk START
Wprowadzanie adresu
Przycisk
Przełączanie wyświetlania menu
Wyświetlanie podręcznika użytkownika
Można użyć przeglądarki internetowej, aby wyświetlić w trybie online
podręcznik użytkownika systemu PS3™. Wybierz kolejno opcje
32
Wskazówki
Do utworzenia konta wymagane jest połączenie z Internetem.
Zawartość usługi PlayStation®Network może się różnić w zależności od regionu.
Aktualizacje systemu PS3™
Aktualizując oprogramowanie systemowe PS3™, można uzyskać
dostęp do nowych funkcji i/lub zainstalować poprawki zabezpieczeń.
Należy często przeprowadzać aktualizację, aby używana była
najnowsza wersja oprogramowania systemowego.
Witryna zawiera najnowsze informacje o aktualizacjach oprogramowania systemowego.
Aktualizację można przeprowadzić za pomocą jednej z opisanych
poniżej metod.
Aktualizacja sieciowa
Aktualizację można przeprowadzić, pobierając wymagane dane
z Internetu. Zostanie automatycznie pobrana najnowsza wersja
oprogramowania.
Wybierz kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(System
Update) (Aktualizacja systemu) [Update via Internet] (Aktualizacja
przez Internet).
Korzystając z danych aktualizacji, zastąp
istniejące oprogramowanie systemowe.
Oprogramowanie systemowe
zostało zaktualizowane.
Uwagi
Podczas aktualizowania nie należy wyłączać systemu ani wyjmować
nośnika. Przerwanie aktualizacji przed jej ukończeniem może spowodować
uszkodzenie oprogramowania systemowego i konieczność przekazania
systemu do serwisu lub wymiany.
Podczas aktualizowania przycisk zasilania systemu i przycisk PS na
kontrolerze są nieaktywne.
Korzystanie z danej zawartości może być niemożliwe bez wcześniejszego
zaktualizowania oprogramowania systemowego.
Po zaktualizowaniu oprogramowania systemowego nie można powrócić do
jego wcześniejszej wersji.
Aktualizacja przy użyciu nośnika danych
Oprogramowanie można aktualizować, używając danych aktualizacji
zapisanych na dysku USB lub innym nośniku.
PL
Aktualizacje systemu PS3™
Aktualizacje oprogramowania systemowego http://eu.playstation.com/ps3
Metody aktualizacji
Wybierz kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(System
Update) (Aktualizacja systemu) [Update via Storage. Media]
(Aktualizacja przy użyciu nośnika pamięci).
Aktualizacja przy użyciu dysku
Dane aktualizacji mogą także znajdować się na niektórych dyskach
z grami oraz innych nośnikach. Po rozpoczęciu odtwarzania dysku
zawierającego dane aktualizacji zostanie wyświetlony ekran, który
przeprowadzi użytkownika przez proces aktualizacji.
Wskazówka
Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego
Wersję oprogramowania systemu można sprawdzić, wybierając kolejno
opcje
(Settings) (Ustawienia)
System Settings) (Ustawienia
systemu) [System Information] (Informacje o systemie). Bieżąca wersja
jest wyświetlana w polu [System Software] (Oprogramowanie systemowe).
Jeżeli nie można przeprowadzić aktualizacji za pomocą którejś z opisanych
powyżej metod, skontaktuj się z lokalną infolinią obsługi klienta (podaną
w podręcznikach oprogramowania systemu PlayStation®3).
33
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Kursor
Pole wprowadzania tekstu
Wyświetlanie przewidywanych słów
Wskazówki
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z klawiatury
ekranowej, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika dostępnym
w trybie online (dostępnym w witrynie: eu.playstation.com/manuals).
Tekst można również wprowadzać przy użyciu klawiatury USB lub zgodnej
z technologią Bluetooth® (sprzedawane osobno). Naciśnięcie klawisza na
podłączonej klawiaturze przy wyświetlonym ekranie wprowadzania tekstu
spowoduje rozpoczęcie wprowadzania tekstu.
Lista klawiszy
Wyświetlane klawisze różnią się w zależności od trybu wprowadzania
i innych warunków.
Klawisze
Klawisze
czynności
Oznaczenie wyświetlane,
jeżeli wybrano tryb
przewidywania słów
Funkcja
Informacje o
trybie
wprowadzania
Wstawianie znaku podziału wiersza
Przesuwanie kursora
Usuwanie znaków znajdujących się po lewej
stronie kursora
Wprowadzanie tekstu
Wstawianie spacji
Poniżej wyjaśniono sposób wprowadzania tekstu na przykładzie
słowa „gra”.
1
Wybierz [g] na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk
2
Wybierz [Enter] (Wprowadzanie), a następnie naciśnij przycisk
3
Potwierdzanie wpisanych znaków i zamykanie
klawiatury ekranowej
.
Powtórz ten krok dla znaków [r] i [a].
Przełączanie do trybu mini-klawiatury
.
Wprowadzone znaki zostaną potwierdzone.
/
Powoduje wstawienie symbolu lub emotikony.
Wybierz [Enter] (Wprowadzanie), a następnie ponownie naciśnij
przycisk .
/
Przełączanie rodzaju wprowadzanych znaków
Tekst zostanie wprowadzony, a okno klawiatury zamknięte.
34
Przełączanie trybu wprowadzania
/
Umożiwia skopiowanie lub wklejenie tekstu
Kontrola rodzicielska
Zmiana ustawień zabezpieczeń
Można zmienić poziom kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do gier,
dysków Blu-ray Disc i innej zawartości, korzystając z opcji
(Settings)
(Ustawienia)
(Security Settings) (Ustawienia zabezpieczeń).
W celu zmiany ustawień wymagane jest wprowadzenie hasła.
Hasło można ustawić w obszarze
(Security Settings) (Ustawienia
zabezpieczeń) [Change Password] (Zmiana hasła). Hasło domyślne
to „0000”.
Kombinacja poziomów kontroli rodzicielskiej dla systemu PS3™ i dla
zawartości pozwala określić, czy dana zawartość może być
odtwarzana. Przykład: Jeżeli poziom kontroli rodzicielskiej jest
ustawiony na wartość [7], za pomocą systemu może być odtwarzana
zawartość o poziomie od [1] do [7].
Witryna http://www.ps-playsafeonline.com zawiera dodatkowe
informacje na ten temat.
Inne ustawienia zabezpieczeń
W obszarze
(Security Settings) (Ustawienia zabezpieczeń) można
ustawić opcje kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do zawartości innej
niż gry, tak jak opisano poniżej.
BD Parental Control
(Kontrola rodzicielska
BD)
Korzystając z ustawień kontroli rodzicielskiej, można
ograniczyć odtwarzanie dysków BD na podstawie
ustawionego wieku użytkownika. Im niższe ustawienie,
tym większe zastosowane ograniczenia.
DVD Parental Control
(Kontrola rodzicielska
DVD)
Korzystając z ustawień kontroli rodzicielskiej, można
ograniczyć odtwarzanie dysków DVD na podstawie
ustawionego wieku użytkownika. Można wybrać opcję
[Off] (Wyłączona) lub jeden z 8 poziomów kontroli. Im
niższe ustawienie, tym większe zastosowane ograniczenia.
Internet Browser Start
Control
(Zabezpieczenie
uruchamiania
przeglądarki
internetowej)
Można ograniczyć możliwość uruchamiania przeglądarki
w obszarze Internet Browser (Przeglądarka internetowa),
ustawiając hasło.
Poziomy kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do gier
Poziom kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do gier można ustawić
w obszarze
(Security Settings) (Ustawienia zabezpieczeń)
[Parental Control] (Kontrola rodzicielska). Można wybrać opcję [Off]
(Wyłączona) lub jeden z 11 poziomów kontroli.
Wyłączona
Możliwe jest odtwarzanie dowolnej zawartości, bez względu na
poziom kontroli rodzicielskiej.
11-1
Można ustawić poziom kontroli rodzicielskiej, wybierając
odpowiedni numer. Należy pamiętać, że im niższy numer,
tym większe zastosowane ograniczenia.
PL
Kontrola rodzicielska
System PS3™ zapewnia funkcję kontroli rodzicielskiej. Korzystając z tej
funkcji, można ustawić hasło i ograniczyć odtwarzanie zawartości
objętej określonym poziomem kontroli rodzicielskiej (gier, filmów wideo
i innej zawartości). Ustawiając w systemie poziom kontroli rodzicielskiej,
można zapobiec odtwarzaniu przez dzieci zawartości objętej
ograniczeniami.
Wskazówka
Opcje menu ustawień zabezpieczeń mogą różnić się w zależności od wersji
używanego oprogramowania systemowego. systemu. Aby uzyskać najnowsze
informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika dostępnym w trybie
online (dostępny w witrynie: eu.playstation.com/manuals).
35
Wymiana dysku twardego
Zainstalowany w systemie PS3™ dysk twardy można wymienić.
Uwaga
Dysk twardy należy wymieniać w miejscu, które znajduje się poza zasięgiem
małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych części,
takich jak wkręty.
Bezpośrednio po pracy wnętrze systemu jest gorące. Przed rozpoczęciem
wyjmowania dysku twardego należy odczekać, aż system ostygnie. Podczas
wyjmowania dysku twardego lub zaślepki śruby należy zachować
ostrożność, aby się nie zranić.
Pamiętaj o przymocowaniu pokrywy wnęki dysku twardego i zaślepki śruby
przed włączeniem systemu PS3™. Gdy pokrywa nie jest przymocowana, we
wnętrzu systemu może dochodzić do nadmiernego wzrostu temperatury.
Do wkręcania i odkręcania śrub należy używać odpowiedniego śrubokręta
krzyżakowego. W przypadku niedostosowania wielkości narzędzia do
wkrętów ich główki mogą ulec uszkodzeniu.
Uwagi
W zależności od rodzaju wykonywanych czynności serwisowych, dysk twardy
używany przed ich wykonaniem może wymagać ponownego sformatowania.
Należy wcześniej wykonać kopię zapasową ważnych danych.
W celu ochrony informacji osobistych i zapobiegnięcia ich niewłaściwemu
wykorzystaniu przez inne osoby przed przekazaniem systemu PS3™
do serwisu należy wyczyścić wszystkie hasła powiązane z kontami
PlayStation®Network (konto w sieci PlayStation®Network) i wyjąć dysk twardy.
Tworzenie kopii zapasowych danych
Do wkręcania i odkręcania śrub należy używać odpowiedniego
śrubokręta krzyżakowego. W przypadku niedostosowania wielkości
narzędzia do wkrętów ich główki mogą ulec uszkodzeniu.
36
Uwagi
Należy możliwie często tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych na dysku
twardym, aby zapobiec ich utracie lub uszkodzeniu. Jeśli z dowolnej przyczyny
wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania lub danych, albo wystąpi
konieczność sformatowania dysku twardego w autoryzowanym punkcie
serwisowym, ich przywrócenie lub naprawa mogą być niemożliwe. Należy
pamiętać o wyłączeniu odpowiedzialności firmy SCEE w zakresie utraty lub
uszkodzenia danych, plików lub oprogramowania.
Tworzenie kopii zapasowej danych przy użyciu
pojedynczej czynności
Kopie zapasowe danych zapisanych na dysku twardym można
wykonać na urządzeniu USB przy użyciu pojedynczej czynności.
W tym celu należy wybrać kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(System Settings) (Ustawienia systemu) [Backup Utility]
(Narzędzie tworzenia kopii zapasowej), a następnie postępować
zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
Wskazówki
W niektórych przypadkach skorzystanie z funkcji narzędzia tworzenia kopii
zapasowej do przywrócenia systemu może okazać się niemożliwe. Zaleca się
utworzenie dodatkowych kopii zapasowych plików, które mogą zostać
przeniesione lub skopiowane oddzielnie. Szczegółowe informacje zawiera punkt
„Tworzenie kopii zapasowych wybranych danych” (
strona 36).
Szczegółowe informacje na temat narzędzia tworzenia kopii zapasowej znajdują
się w podręczniku użytkownika w trybie online (dostępny w witrynie:
eu.playstation.com/manuals).
Tworzenie kopii zapasowych wybranych danych
Na urządzenie USB można kopiować i przenosić poniższe typy plików
zapisane na dysku twardym systemu. Wybierz plik, naciśnij przycisk ,
a następnie z menu opcji wybierz pozycje [Copy] (Kopiuj) lub [Move]
(Przenieś). W przypadku niektórych typów plików wideo należy wybrać
opcję [Back Up] (Twórz kopię zapasową).
Typ pliku
Miejsce docelowe kopii zapasowej
Zapisane dane z gier; pliki wideo, pliki
dźwiękowe lub zdjęcia
Urządzenie magazynujące
USB (dysk USB itp.)
3
Połóż system do góry nogami na miękkiej suchej ściereczce,
a następnie otwórz zaślepkę śruby.
Wskazówki
Niektórych danych nie można skopiować
ani przenieść lub utworzyć ich kopii
zapasowych.
1
2
Za pomocą czytnika/nagrywarki kart
pamięci (ze złączem USB, sprzedawane
osobno) można tworzyć kopie zapasowe
plików zapisanych na dysku twardym na
nośnikach, takich jak karta pamięci
Memory Stick™ czy karta pamięci SD
Memory Card.
Wyjmowanie dysku twardego
Uwaga
Ze względów bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do wyjmowania dysku
należy wyłączyć system i odłączyć zasilanie.
Zaślepka śruby
4
Wykręć wkręt, który trzyma dysk twardy na miejscu, a następnie
wyjmij pokrywę wnęki dysku twardego.
 Wykręć niebieski wkręt śrubokrętem krzyżowym o odpowiednim rozmiarze.
 Przesuń pokrywę wnęki dysku twardego w lewo, a następnie ją wyjmij.
Po umieszczeniu do góry nogami system może pracować niestabilnie.
Wyjmując wkręty, należy zachować ostrożność, aby się nie zranić.
1
2
PL
Wymiana dysku twardego
Użyj wycięcia nad zaślepką śruby, aby delikatnie podważyć pokrywę.
Następnie pokrywę, jak pokazano na rysunku. Jeśli zdjęcie pokrywy nastręcza
trudności, ostrożnie umieść mały śrubokręt w otworze i podważ pokrywę.
1
2
Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć system.
Wskaźnik zasilania zaświeci na czerwono, co oznacza, że system działa
w trybie czuwania.
Wyjmij kabel zasilający, a następnie odłącz pozostałe kable od
systemu.
Ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od
gniazda elektrycznego, a następnie odłączyć inne kable.
Pokrywa wnęki dysku
twardego
37
Wymiana dysku twardego
5
Wyjmij dysk twardy.
Wymiana dysku twardego
Pociągnij za uchwyt do góry, a następnie wyciągnij dysk twardy z systemu.
Uwaga
Ze względów bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do wymiany dysku należy
wyłączyć system i odłączyć zasilanie
Podczas wymiany dysku twardego należy postępować zgodnie
z poniższą procedurą, aby zdjąć metalową ramkę.
1
Za pomocą śrubokręta krzyżowego wykręć śruby (w 4 miejscach).
2
Chwyć dysk twardy za krawędź, a następnie go obróć.
Uwagi
Dysk twardy jest urządzeniem wrażliwym i zawsze należy z nim postępować
ostrożnie. W celu zapobieżenia utracie oraz uszkodzeniu oprogramowania
i danych oraz uszkodzeniu dysku twardego należy szczegółowo przestrzegać
podanych poniżej środków ostrożności:
Należy uważać, aby nie rzucać ani nie upuszczać systemu bądź dysku
twardego. Nie wolno też narażać urządzenia na silne wibracje czy uderzenia.
Nie dopuść, aby do wnętrza systemu i akcesoriów dostała się ciecz lub
drobne cząstki.
Nie dotykaj złączy produktu ani nie wkładaj do nich obcych przedmiotów.
Nie umieszczaj dysku twardego ani systemu w obszarze działania pól
magnetycznych, np. wytwarzanych przez magnesy lub głośniki. Nie
umieszczaj także w pobliżu dysku twardego urządzeń wrażliwych na siły
magnetyczne (takich jak zegarek naręczny czy karta magnetyczna).
Nie kładź na dysku twardym ciężkich przedmiotów.
Podczas przenoszenia dysku twardego trzymaj go za krawędzie lub
metalową ramkę.
Dysk twardy jest wrażliwy na elektryczność statyczną. Stosuj prawidłowe
metody postępowania podczas instalacji dysku twardego.
Przechowuj dysk w chłodnym i suchym miejscu.
38
Chwyć mocno za wycięcie, aby
zapobiec wyślizgnięciu się dysku.
3
Wyjmij dysk twardy z metalowej ramki.
2
Ponowna instalacja oprogramowania systemowego
4
Umieść zamienny dysk twardy w metalowej ramce dysku
twardego systemu PS3™, a następnie przymocuj go za pomocą
śrub (w 4 miejscach).
Nie dokręcaj nadmiernie śrub.
5
Zainstaluj dysk twardy w systemie.
6
Zainstaluj ponownie oprogramowanie systemowe.
Jeśli oprogramowanie systemowe nie uruchamia się po włączeniu
systemu (na przykład po wymianie dysku twardego), system wyświetla
przedstawiony poniżej ekran. W takim przypadku należy ponownie
zainstalować oprogramowanie systemowe za pomocą pobranych
danych aktualizacji.
PL
Wymiana dysku twardego
1
Wskazówka
W przypadku zagubienia pokrywy wnęki dysku twardego, zaślepki śruby,
śrub lub ramki metalowej, w celu uzyskania informacji o dostępności części
zamiennych należy się skontaktować z lokalną infolinią obsługi klienta
(patrz tylna okładka instrukcji).
W celu zainstalowania wykonaj w odwrotnej kolejności instrukcje znajdujące
się w części „Wyjmowanie dysku twardego” (
strona 37). Należy pamiętać,
aby włożyć całkowicie dysk twardy do wnęki dysku twardego.
Po wymianie dysku twardego należy ponownie zainstalować
oprogramowanie systemowe (
strona 39).
Zamienne dyski twarde
W połączeniu z systemem PS3™ można używać następujące typy
dysków twardych.
Rozmiar
2,5-calowe (typ wewnętrzny) *1
Format interfejsu
Serial ATA *2
*1Nie jest gwarantowane prawidłowe działanie wszystkich modeli.
*2Interfejs Parallel ATA nie jest obsługiwany.
Pobieranie danych aktualizacji oprogramowania systemowego
Za pomocą komputera z dostępem do Internetu pobierz dane
aktualizacji oprogramowania systemowego z następującej witryny
internetowej. Postępuj zgodnie z podanymi w witrynie instrukcjami,
aby skopiować dane aktualizacji z komputera na nośnik.
http://eu.playstation.com/ps3
39
Wymiana dysku twardego
Wskazówki
Użyj najnowszej wersji danych aktualizacji dostępnej w witrynie. Nie można
zainstalować ponownie oprogramowania systemowego za pomocą wersji
oprogramowania systemowego starszej niż poprzednio używana. Jeśli w witrynie
nie są dostępne odpowiednie dane aktualizacji, skontaktuj się z lokalną infolinią
obsługi klienta (patrz tylna okładka instrukcji).
Jeśli masz dysk z grami lub inny dysk zawierający dane aktualizacji, można użyć
tego dysku do przeprowadzenia ponownej instalacji oprogramowania
systemowego. Po włożeniu dysku do systemu PS3™ i wykonaniu instrukcji
wyświetlonych na ekranie można sprawdzić, czy można użyć danych
aktualizacji.
Jeśli nie masz komputera z dostępem do Internetu, skontaktuj się z lokalną
infolinią obsługi klienta (patrz tylna okładka instrukcji).
Instalacja oprogramowania systemowego
Włącz system PS3™, a następnie włóż nośnik zawierający dane
aktualizacji. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby ponownie
zainstalować oprogramowanie systemowe.
Uwagi
Podczas przeprowadzania instalacji nie należy wyłączać systemu ani
wyjmować nośnika. Przerwanie instalacji przed jej ukończeniem może
spowodować uszkodzenie oprogramowania systemu i konieczność oddania
go do serwisu lub wymiany.
Podczas aktualizowania przycisk zasilania systemu i przycisk PS kontrolera
bezprzewodowego nie są aktywne.
Przywracanie danych z kopii zapasowej
Dane z kopii zapasowej można przywrócić przy użyciu jednej
z następujących metod.
40
Przywracanie danych przy użyciu pojedynczej czynności
Dane z kopii zapasowej można przywrócić przy użyciu pojedynczej
czynności, wybierając kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(System Settings ) (Ustawienia systemu) [Backup Utility] (Narzędzie
tworzenia kopii zapasowej). Podłącz urządzenie USB zawierające kopię
zapasową danych, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na
ekranie instrukcjami.
Wskazówki
W niektórych przypadkach skorzystanie z funkcji narzędzia tworzenia kopii
zapasowej do przywrócenia danych może okazać się niemożliwe.
Szczegółowe informacje na temat narzędzia tworzenia kopii zapasowej znajdują
się w podręczniku użytkownika w trybie online (dostępny w witrynie:
eu.playstation.com/manuals).
Przywracanie wybranych danych
Pliki można przywrócić ręcznie, korzystając z menu opcji dla pliku.
Podłącz urządzenie USB zawierające dany plik, wybierz plik, który ma
zostać przywrócony i naciśnij przycisk . Wybierz polecenie [Copy]
(Kopiuj) lub [Move] (Przenieś) z menu opcji.
Wskazówka
Niektórych danych nie można skopiować, przenieść lub utworzyć ich kopii
zapasowych.
Przywracanie systemu PS3™
Uwagi
Systemu PS3™ nie wolno wyłączać podczas przywracania. Przerwanie
przywracania przed jego ukończeniem może spowodować uszkodzenie
oprogramowania systemowego i konieczność oddania systemu do serwisu
lub wymiany.
Podczas przywracania systemu przycisk zasilania i przycisk PS na
kontrolerze bezprzewodowym są nieaktywne.
Funkcji nie można użyć do powrotu do wcześniejszej wersji oprogramowania
systemu.
Przywracanie ustawień domyślnych
Przywrócić domyślne ustawienia w obszarze
(Settings) (Ustawienia)
można, wybierając kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(System Settings ) (Ustawienia systemu) [Restore Default Settings]
(Przywracanie ustawień domyślnych).
Po zakończeniu tej czynności i ponownym uruchomieniu systemu
zostanie wyświetlony ekran konfiguracji początkowej. Postępuj według
instrukcji na ekranie, aby przeprowadzić konfigurację początkową
oprogramowania systemowego ( strona 15).
Po zakończeniu tej czynności i ponownym uruchomieniu systemu
zostanie wyświetlony ekran konfiguracji początkowej. Postępuj według
instrukcji na ekranie, aby przeprowadzić konfigurację początkową
oprogramowania systemowego ( strona 15).
Przed dokonaniem utylizacji lub przekazania systemu PS3™
Przed dokonaniem utylizacji systemu PS3™ lub jego przekazaniem
innym osobom, w tym dokonując zwrotu (o ile jest to możliwe),
należy wykonać instrukcje opisane w punkcie „Usuwanie danych
z dysku twardego” i wybrać opcję [Full Format] (Formatowanie pełne),
aby usunąć wszystkie dane z systemu PS3™. Pomoże to zapobiec
nieupoważnionemu dostępowi oraz wykorzystaniu kart kredytowych
lub innych danych osobistych.
PL
Przywracanie systemu PS3™
Po przywróceniu ustawień domyślnych lub przywróceniu systemu PS3™
cofnięcie zmian ustawień będzie niemożliwe. Odpowiedzialność za utratę
bądź uszkodzenie danych spoczywa na użytkowniku.
Czas potrzebny na przeprowadzenie tej operacji można skrócić,
wybierając z listy opcji formatowania dysku twardego pozycję [Quick
Format] (Formatowanie szybkie). Zaleca się wybór opcji [Full Format]
(Formatowanie pełne) podczas formatowania dysku twardego, który
zawiera ważne lub poufne dane.
Uwaga
Firma SCEE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody:
bezpośrednie i pośrednie, specjalne czy wynikające z użycia produktu, w tym
jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nieupoważnionego dostępu do
danych lub ich wykorzystania.
Usuwanie danych z dysku twardego
Można usunąć wszystkie dane z dysku twardego systemu i przywrócić
ustawienia domyślne w obszarze
(Settings), wybierając kolejno
opcje
(Settings) (Ustawienia)
(System Settings) (Ustawienia
systemu) [Restore PS3™ System] (Przywracanie stanu
początkowego systemu PS3™).
41
Przywracanie systemu PS3™
Którykolwiek z tych symboli umieszczonych na jakimkolwiek naszym wyrobie
elektrycznym, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy
wyrzucać tego wyrobu elektrycznego ani akumulatora wraz z normalnymi
odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania
odpadów pochodzących z tego wyrobu i akumulatora prosimy pozbyć się ich
według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów
pozbywania się sprzętu elektrycznego/akumulatorów. Postępując w ten sposób,
pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz
poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji
odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego/elektronicznego.
Ten symbol może występować na akumulatorach w połączeniu z innymi
symbolami chemicznymi. Jeśli bateria zawiera ponad 0,0005 % rtęci lub ponad
0,004 % ołowiu, pojawią się na niej symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb).
Ten produkt zawiera akumulator wbudowany na stałe ze względów
bezpieczeństwa, wydajności oraz spójności danych. Akumulatora nie można
wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania produktu, a jego wymianę
mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu. W celu
zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego
akumulatora prosimy pozbyć się tego produktu zgodnie z przepisami
dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego.
42
Przed skorzystaniem z usług pomocy technicznej
Zasilanie
Nie można włączyć systemu.
�Sprawdź, czy kabel zasilania sieciowego jest prawidłowo
podłączony do systemu i gniazda elektrycznego.
Obraz
Brak obrazu na ekranie telewizora.
�Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony. Spróbuj odłączyć
kabel od systemu PS3™ lub od telewizora, a następnie podłączyć
go ponownie.
�Przyczyną problemu może być używany przewód AV. Spróbuj użyć
innego kabla zgodnego z systemem PS3™.
�Ustaw wejście wideo w telewizorze tak, aby było ono zgodne ze
złączem używanym do podłączenia do systemu PS3™.
�Jeśli ustawienia wyjścia wideo w systemie nie są zgodne
z ustawieniami telewizora lub używanym kablem, obraz może nie
być wyświetlany. Jeśli ekran jest pusty, wyłącz system. Następnie
sprawdź, czy podłączony jest tylko system i telewizor, i włącz
system z powrotem, naciskając przycisk zasilania przez ponad
5 sekund. Ustawienia wyjścia wideo zostaną automatycznie
przywrócone do rozdzielczości standardowej (SD).
Obraz jest zniekształcony.
�Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony. Spróbuj odłączyć
kabel od systemu PS3™ lub od telewizora, a następnie podłączyć
go ponownie.
Nie można odtworzyć dysku DVD lub Blu-ray (BD), albo obraz jest
zniekształcony.
�Odtwarzanie zawartości dysku DVD lub oprogramowania
w formacie PlayStation®3 w rozdzielczości SD jest możliwe tylko
w przypadku dysków zapisanych w standardzie PAL.
�Jeżeli system jest podłączony do magnetowidu, niektóre
mechanizmy zabezpieczające dyski DVD i BD przed kopiowaniem
mogą powodować występowanie zakłóceń obrazu lub jego
rozjaśnienie albo ściemnienie. W takim przypadku należy podłączyć
system bezpośrednio do telewizora. Podobne objawy mogą
wystąpić w przypadku korzystania z telewizora z wbudowanym
magnetowidem.
�Jeżeli kod regionu dysku DVD lub BD nie jest zgodny z kodem
regionu ustawionym w systemie, odtworzenie dysku jest niemożliwe.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie
„Kod regionu” ( strona 49).
�Niektóre dyski DVD zawierają mechanizm kontroli rodzicielskiej.
Należy wprowadzić hasło ustawione w obszarze
(Security
Settings) (Ustawienia zabezpieczeń), aby tymczasowo podwyższyć
poziom kontroli rodzicielskiej.
�Zapisując zawartość wideo na nośnikach DVD-R, DVD-RW, DVD+R
lub DVD+RW przy użyciu urządzenia takiego jak nagrywarka DVD,
przed jej odtworzeniem w systemie PS3™ należy sfinalizować zapis
na nośniku. Sfinalizuj nośnik przy użyciu urządzenia zapisującego.
�Niektóre dyski BD zawierają mechanizm kontroli rodzicielskiej.
Należy wprowadzić hasło ustawione w obszarze
(Security
Settings) (Ustawienia zabezpieczeń), aby zmienić poziom kontroli
rodzicielskiej.
�Dysk BD może być zablokowany. Należy wprowadzić hasło
ustawione podczas tworzenia dysku.
�Zapoznaj się także z informacjami w części „Dyski możliwe do
odtwarzania” ( strona 49).
PL
Przed skorzystaniem z usług pomocy technicznej
Z niniejszą sekcją należy zapoznać się w przypadku napotkania
trudności z obsługą systemu PS3™. Jeśli nie będzie możliwe
rozwiązanie danego problemu, należy skontaktować się z odpowiednią
infolinią obsługi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation®.
Numery infolinii znajdują się w każdym podręczniku oprogramowania
dla systemów PlayStation®3.
Nie można odtwarzać niektórych dysków BD.
�W niektórych przypadkach w celu odtworzenia dostępnego na
rynku oprogramowania wideo BD należy odnowić klucz szyfrowania
43
Przed skorzystaniem z usług pomocy technicznej
AACS (Advanced Access Control System). Klucz szyfrowania
można odnowić podczas aktualizacji oprogramowania
systemowego.
Rozmiar obrazu wideo nie jest dopasowany do ekranu telewizora.
�Ustawienia podłączonego telewizora i ustawienia wyjścia wideo
systemu nie są zgodne. Należy sprawdzić następujące elementy:
(Settings)
Sprawdź, czy ustawienia systemu w obszarze
(Ustawienia)
(Display Settings) (Ustawienia wyświetlania)
[Video Output Settings] (Ustawienia wyjścia wideo) są
prawidłowe.
Sprawdź, czy ustawienia podłączonego telewizora są
prawidłowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się
z instrukcjami dostarczonymi z telewizorem.
�W przypadku niektórych typów zawartości wideo nie można zmienić
rozmiaru ekranu.
Kolory na ekranie wydają się niewłaściwe.
�Jeśli zastosowano ustawienie domyślne, kolor tła wyświetlacza
zmienia się automatycznie wraz ze zmianą godziny, dnia i miesiąca.
Dźwięk
Brak dźwięku.
�Sprawdź, czy w telewizorze nie włączono funkcji wyciszenia lub czy
głośniki nie są wyłączone. Sprawdź także, czy ustawiono
odpowiedni poziom głośności.
�Jeżeli podłączone jest urządzenie przetwarzające dźwięk, sprawdź
jego ustawienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się
z instrukcjami dostarczonymi z tym urządzeniem.
�Przyczyną problemu może być używany przewód AV. Spróbuj użyć
innego kabla zgodnego z systemem PS3™.
�Oprogramowanie może nie obsługiwać cyfrowego wyjścia audio.
�Jeżeli ustawienia wyjścia audio systemu nie odpowiadają używanemu
kablowi lub urządzeniu, dźwięk może nie być odtwarzany. Sprawdź,
czy ustawienia systemu w obszarze
(Settings) (Ustawienia)
44
(Sound Settings) (Ustawienia dźwięku) [Audio Output Settings]
(Ustawienia wyjścia audio) są prawidłowe.
�Niektóre typy zawartości w formacie Dolby Digital i DTS lub innym
mogą nie obsługiwać funkcji odtwarzania dźwięku ze wszystkich
kanałów.
Pliki muzyczne nie są odtwarzane.
�Możliwości odtwarzania mogą być ograniczone w przypadku
niektórych plików muzycznych rozpowszechnianych za
pośrednictwem Internetu. W takich wypadkach odtworzenie danych
za pomocą systemu PS3™ może być niemożliwe.
Sieć
Nie można ustanowić połączenia z siecią.
�W przypadku połączenia przewodowego sprawdź, czy kabel
Ethernet jest prawidłowo podłączony.
�Sprawdź, czy ustawienia sieciowe są prawidłowe. Aby dokonać
prawidłowych ustawień sieciowych, zapoznaj się z instrukcjami
dostarczonymi przez operatora internetowego lub zamieszczonymi
w podręczniku oprogramowania.
Podczas testu połączenia z Internetem wyświetlany jest komunikat:
[An error occurred during communication with the server. This is
a DNS error. (80710102)] (Wystąpił błąd podczas komunikacji
z serwerem. Jest to błąd DNS. (80710102)).
�Jeżeli system zostanie podłączony do modemu bez funkcji routera
(modemu typu mostek), może zajść konieczność skonfigurowania
ustawień PPPoE. Wybierz kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(Network Settings) (Ustawienia sieciowe) [Internet
Connection Settings] (Ustawienia połączenia z Internetem)
[Custom] (Niestandardowe), aby rozpocząć konfigurowanie
połączenia internetowego. Kontynuuj dostosowywanie ustawień,
aż zostanie wyświetlony ekran ustawień adresu IP. Wybierz opcję
[PPPoE], a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło
dostarczone przez operatora Internetu.
Podczas testu połączenia z Internetem wyświetlany jest komunikat
[The attempt to obtain an IP address timed out.] (Przekroczono
limit czasu na uzyskanie adresu IP).
�Jeżeli kabel Ethernet wykorzystywany do podłączenia urządzenia
takiego jak komputer PC zostanie odłączony, a następnie ponownie
podłączony do systemu, konieczne będzie ponowne uruchomienie
systemu i modemu. Po ponownym uruchomieniu obu urządzeń,
należy zaktualizować ustawienia sieciowe, wybierając kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(Network Settings) (Ustawienia
sieciowe) [Internet Connection Settings] (Ustawienia połączenia
z Internetem) [Easy] (Łatwe). Szczegółowe informacje na temat
ponownego uruchamiania modemu można znaleźć w dostarczonej
z urządzeniem instrukcji.
�W przypadku połączenia bezprzewodowego klucz WEP może być
błędny. Sprawdź, czy używany jest prawidłowy klucz WEP
i wprowadź go ponownie.
Podczas testu połączenia z Internetem wyświetlany jest komunikat
[The PPPoE user name or password is not correct.] (Nazwa
użytkownika lub hasło usługi PPPoE nie jest poprawne).
�Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło dla usługi PPPoE.
Jeżeli nie znasz nazwy użytkownika i hasła, skontaktuj się
z operatorem Internetu.
Strona sieci Web nie jest wyświetlana prawidłowo.
�Niektóra zawartość, np. wymagająca określonego oprogramowania,
może nie być wyświetlana prawidłowo na niektórych stronach
sieci Web.
Dyski i urządzenia USB
System nie rozpoznaje dysku.
�Wyjmij dysk i włóż go ponownie.
�Jeżeli dysk ma etykietę, włóż go do systemu, kierując ją do góry.
�Sprawdź, czy dysk nie jest zarysowany lub zabrudzony. Jeśli
widoczne są zabrudzenia, zetrzyj je miękką ściereczką.
�Zapoznaj się także z informacjami w części „Dyski możliwe do
odtwarzania” ( strona 49).
Nie można wyjąć dysku.
�Naciśnij przycisk wysuwania przez co najmniej 10 sekund, aby
wymusić wysunięcie dysku. Po wyjęciu dysku przed jego ponownym
włożeniem do systemu, wyłącz i włącz ponownie system.
System nie rozpoznaje urządzenia USB lub urządzenie USB nie
działa prawidłowo.
�Sprawdź, czy urządzenie zostało włożone prawidłowo.
�Korzystanie z podłączonego urządzenia USB w połączeniu
z systemem może być niemożliwe.
�Spróbuj użyć innego złącza USB w systemie PS3™. Możliwości
wykrycia urządzenia USB mogą różnić się w zależności od użytego
złącza.
�W niektórych przypadkach system może nie rozpoznać urządzenia,
jeśli używany jest zewnętrzny koncentrator USB lub do systemu
podłączono zbyt wiele urządzeń. Spróbuj odłączyć nieużywane
urządzenia.
Podczas podłączania urządzenie USB wyświetlany jest komunikat
[An unknown USB device has been connected.] (Podłączono
nieznane urządzenie USB).
� Podłączone urządzenie może być niezgodne z systemem lub
aplikacją oprogramowania.
�Urządzenie może być zgodne wyłącznie z określonym
oprogramowaniem. Należy korzystać z oprogramowania zgodnego
z urządzeniem.
PL
Przed skorzystaniem z usług pomocy technicznej
�W przypadku podłączenia systemu do routera, należy najpierw
skonfigurować ustawienia wstępne na routerze. Po zakończeniu
konfigurowania routera, należy dostosować ponownie ustawienia
sieciowe, wybierając kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(Network Settings) (Ustawienia sieciowe) [Internet Connection
Settings] (Ustawienia połączenia z Internetem) [Easy] (Łatwe).
Szczegółowe informacje na temat ustawień routera można znaleźć
w dostarczonej z urządzeniem instrukcji.
45
Przed skorzystaniem z usług pomocy technicznej
�Możliwe, że podłączono zbyt wiele koncentratorów USB. Spróbuj
odłączyć koncentrator USB.
Kontroler bezprzewodowy
Kontroler bezprzewodowy nie działa.
�Kontroler bezprzewodowy należy połączyć w parę z systemem oraz
przypisać numer do danego kontrolera. Włącz system (wskaźnik
zasilania będzie świecić stale na zielono), połącz system i kontroler
za pośrednictwem kabla USB, a następnie naciśnij przycisk PS na
kontrolerze.
�Ustawienie numeru kontrolera mogło zostać wyczyszczone. Naciśnij
przycisk PS na kontrolerze, aby ponownie przypisać numer.
�Niektóre programy wymagają użycia określonych numerów
kontrolera. Odpowiednie informacje można znaleźć w podręczniku
oprogramowania.
�Sprawdź poziom naładowania akumulatora kontrolera
bezprzewodowego. Jeżeli kontroler jest używany w trybie
bezprzewodowym, nie będzie działać, jeżeli akumulator jest
rozładowany. Naładuj akumulator, podłączając kontroler do systemu
za pomocą kabla USB.
�Jeżeli korzystanie z kontrolera jest niemożliwe nawet po sprawdzeniu
wymienionych powyżej punktów, należy zresetować kontroler
bezprzewodowy, naciskając przycisk resetowania z tyłu kontrolera
przy użyciu przedmiotu z cienką końcówką, np. długopisu.
Przycisk resetowania
Kontroler bezprzewodowy nie wibruje.
�Wybierz kolejno opcje
(Settings) (Ustawienia)
(Accessory
Settings) (Ustawienia akcesoriów) [Controller Vibration Function]
(Funkcja wibracji kontrolera), a następnie zmień ustawienie
[Vibration Function] (Funkcja wibracji) na [On] (Włączone).
�Oprogramowanie może nie obsługiwać funkcji wibracji.
Odpowiednie informacje można znaleźć w podręczniku
oprogramowania. Informacje na temat zgodności oprogramowania
pobranego ze sklepu
(PlayStation®Store) znajdują się w opisie
oprogramowania dostępnym w trybie online.
Czas reakcji na naciśnięcie przycisku jest wydłużony.
�Czas reakcji może być wydłużony na monitorze LCD lub innym
monitorze komputerowym. Nie oznacza to awarii.
Nie można naładować akumulatora lub nie ładuje się on do pełna.
�Akumulator można naładować wyłącznie wtedy, gdy system jest
włączony (wskaźnik zasilania świeci stałym zielonym światłem).
�Patrz „Akumulator kontrolera bezprzewodowego” ( strona 50).
Naładowany akumulator działa zbyt krótko.
�Akumulator może być zużyty. Czas działania będzie coraz krótszy
w miarę używania i starzenia się akumulatora. Patrz „Akumulator
kontrolera bezprzewodowego” ( strona 50).
Akumulator rozładowuje się, nawet jeśli kontroler nie jest używany.
�Akumulator kontrolera rozładowuje się, nawet jeśli kontroler
bezprzewodowy nie jest używany. Zalecane jest częste ładowanie
akumulatora.
Inne problemy
Kontroler bezprzewodowy pracuje w nieprawidłowy sposób.
�Należy zresetować kontroler bezprzewodowy, naciskając przycisk
resetowania z tyłu kontrolera przy użyciu przedmiotu z cienką
końcówką, np. długopisu.
46
System wydaje dźwięki.
�W przypadku korzystania z systemu w lokalizacji sprzyjającej
nagrzewaniu się urządzenia, np. zamkniętej szafce na sprzęt audiowideo, na dywanie lub poduszce lub blisko ściany (w odległości 10
Wskaźnik zasilania systemu miga na czerwono i zielono.
�Wnętrze urządzenia nagrzało się. Sprawdź, czy system nie jest
używany w miejscu o zbyt wysokiej temperaturze oraz czy otwory
wentylacyjne systemu nie zablokowały się. Kontynuowanie używania
systemu w tych warunkach spowoduje jego awarię. Wyłącz system i
pozostaw go do ostygnięcia. Następnie włącz go ponownie.
Zapomniane hasło ustawień zabezpieczeń.
�Po przywróceniu systemu przy użyciu opcji
(Settings)
(Ustawienia)
(System Settings) (Ustawienia systemu)
[Restore Default Settings] (Przywracanie ustawień domyślnych)
zostanie ustawione hasło „0000”. Należy jednak pamiętać, że wraz
z hasłem zostaną zresetowane wszystkie inne ustawienia.
Po zresetowaniu nie będzie można ich przywrócić.
Wskaźnik zasilania systemu miga na czerwono i zielono.
�Temperatura wewnątrz systemu może być zbyt wysoka. Sprawdź,
czy system nie jest używany w miejscu o zbyt wysokiej temperaturze
oraz czy otwory wentylacyjne systemu nie są zablokowane. Naciśnij
przycisk zasilania, aby przerwać miganie, a następnie pozostaw
system wyłączony, aż temperatura obniży się. Kiedy temperatura
systemu obniży się, włącz go ponownie.
System jest ciepły.
�Jeżeli system jest włączony lub używany, może stać się ciepły.
Nie oznacza to awarii.
System nie rozpoznaje zawartości.
�Zawartość może być w formacie nierozpoznawanym przez system.
Nieobsługiwane przez system typy zawartości nie zostaną
rozpoznane. Informacje na temat obsługiwanych formatów można
znaleźć podręczniku obsługi w trybie online (dostępny w witrynie:
eu.playstation.com/manuals).
Ekran zatrzymuje się podczas gry.
�Sprawdź, czy dysk nie jest zarysowany lub zabrudzony.
Jeśli widoczne są zabrudzenia, zetrzyj je miękką ściereczką.
�Jeśli dla oprogramowania w formacie PlayStation®3 zainstalowane
zostały dane gry, usuń je i ponownie zainstaluj oprogramowanie.
Wybierz opcje
(Game) (Gry)
(Game Data Utility)
(Narzędzie do obsługi danych gry), naciśnij przycisk , a następnie
usuń dane gry z menu opcji. Następnie zainstaluj ponownie
oprogramowanie w formacie PlayStation®3. Uważaj, aby nie usunąć
zapisanych danych gry.
wymuszenie wyłączenia systemu (przejście do trybu gotowości).
Po wyłączeniu systemu włącz go ponownie.
PL
Przed skorzystaniem z usług pomocy technicznej
cm od ściany) obroty wentylatora wewnętrznego zostaną znacząco
zwiększone w celu zredukowania temperatury systemu, co może
objawić się głośniejszym dźwiękiem dobiegającym z jego wnętrza.
Przenieś system do miejsca o lepszej wentylacji.
�W zależności od wykorzystania dysku, np. podczas kopiowania
płyty audio CD na dysk twardy lub podczas uruchamiania
oprogramowania z dysku, praca dysku może być głośniejsza niż
zazwyczaj. Ponadto niektóre programy mogą powodować
głośniejszą pracę dysku od innych.
Obraz na ekranie jest zatrzymany. System nie działa.
�Odłącz od systemu wszystkie akcesoria, takie jak urządzenia USB,
a następnie uruchom ponownie system. Przytrzymanie naciśniętego
przycisku zasilania przez co najmniej 15 sekund spowoduje
47
Parametry techniczne
Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje
dotyczące funkcjonalności systemu i ilustracje zamieszczone w niniejszym
dokumencie mogą różnić się od informacji mających zastosowanie do systemu PS3™
użytkownika w zależności od wersji używanego oprogramowania systemowego.
Typ: półprzewodnikowy, ciągły
Długość fali — BD: 400 – 410 nm
Moc: maks. 17.5 mW
Długość fali — DVD: 655 – 664 nm
Moc: maks. 2,6 mW
Długość fali — CD: 770 – 800 nm
Moc: maks. 4,0 mW
Laser
System PlayStation®3
Procesor
Cell Broadband Engine™
Procesor graficzny
Wyjście audio
RSX™
LPCM 7.1ch, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS, DTS-HD, AAC
Główna pamięć RAM XDR: 256 MB
Pamięć VRAM GDDR3: 256 MB
Pamięć
Dysk
twardy
2,5 cala, Serial ATA
Wejścia/
wyjścia*2
Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Funkcje sieciowe
120 GB*1 (CECH-2104A)
250 GB*1 (CECH-2104B)
2
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T) × 1
IEEE 802.11 b/g
Bluetooth® 2.0 (EDR)
Kontroler
Kontroler bezprzewodowy (Bluetooth®)
Rozdzielczość
Wyjście
AV
Napęd BD/
DVD/ CD
(tylko do
odczytu)
48
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
Złącze HDMI OUT*3
1
Złącze AV MULTI OUT
1
Złącze DIGITAL OUT (OPTICAL)
1
Maksymalna szybkość odczytu
Dyski BD: × 2 (BD-ROM)
Dyski DVD: × 8 (DVD-ROM)
Dyski CD: × 24 (CD-ROM)
Zasilanie
Prąd zmienny 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Zużycie energii
Ok. 250 W
Wymiary zewnętrzne (bez uwzględnienia
elementów wysuwanych)
Około 290 × 65 × 290 mm
(szerokość x wysokość x długość)
Waga
Około 3,0 kg
Temperatura pracy
5°C - 35°C
* Pojemność dysku twardego w systemie dziesiątkowym (1 GB = 1 000 000
000 bajtów). W oprogramowaniu systemowym w wersji 1.10 i nowszej
pojemność obliczana jest za pomocą systemu dwójkowego (1 GB = 1 073
741 824 bajty), co powoduje wyświetlanie pozornie niższej pojemności
i informacji o mniejszej ilości wolnego miejsca. Różnica w wyświetlanych
wartościach nie oznacza różnicy w rzeczywistej liczbie bajtów.
1
*2Nie jest udzielana gwarancja w zakresie możliwości korzystania z wszystkich
typów nośników danych.
*3Obsługiwane są funkcje „Deep Colour”, „x.v.Colour” oraz „HD lossless audio
format”.
Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®3
Typ akumulatora
Napięcie
Pojemność akumulatora
Waga
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
3,7 V, prąd stały
610 mAh
Około 180 g
*1Odtwarzanie dysków BD-RE w wersji 1.0 nie jest obsługiwane.
BRAVIA™ Sync
*2Za pomocą tego systemu nie można odtwarzać oprogramowania w formacie
PlayStation®2.
Wskazówka
Funkcja może zostać wykorzystana tylko w urządzeniach obsługujących funkcję
BRAVIA™ Sync. Zgodność ze wszystkimi urządzeniami spełniającymi normę
HDMI CEC nie jest gwarantowana.
Dyski możliwe do odtwarzania
*4Funkcja odtwarzania dysków Super Audio CD nie jest obsługiwana.
Kod regionu
W zależności do dysku kod może być przypisany do regionu geograficznego,
w którym prowadzona jest dystrybucja danej pozycji. W tym systemie można
odtwarzać dyski oznaczone poniższymi kodami regionów.
Dysk
Kod regionu
PL
Parametry techniczne
„BRAVIA™ Sync” to opracowana przez firmę Sony funkcja umożliwiająca
wykorzystanie pilotów zdalnego sterowania telewizorów BRAVIA™ (produktów firmy
Sony Corporation) do obsługi urządzeń połączonych ze sobą kablami HDMI. Funkcja
BRAVIA™ Sync wykorzystuje sygnały sterujące przesyłane przez połączenia HDMI.
Aby włączyć funkcję BRAVIA™ Sync, wybierz opcje
(Settings) (Ustawienia)
(System Settings) (Ustawienia systemu)
[Control for HDMI] (Sterowanie
HDMI) i ustaw opcję na [On] (Włączone). Szczegółowe informacje można znaleźć
w podręczniku użytkownika dostępnym w trybie online (dostępny w witrynie:
eu.playstation.com/manuals) oraz instrukcjach dostarczonych wraz z używanymi
produktami marki BRAVIA™.
*3Niniejszy produkt cechuje ograniczona zgodność z oprogramowaniem
w formacie PlayStation®. Wiele tytułów w formacie PlayStation® działa
prawidłowo, jednak pełna zgodność nie jest gwarantowana.
Blu-ray Disc (BD)
DVD
2
ALL
BD-ROM w formacie PlayStation®3
BD-ROM w formacie PlayStation®3
Dysk Blu-ray (BD)
BD-ROM
BD-RE*1
DVD-ROM
DVD+R/RW
DVD
DVD-R/RW
AVCHD
Dysk DSD
CD-ROM w formacie PlayStation®*2*3
CD
CD-ROM w formacie PlayStation®
BD-R
CD-DA (Audio CD)*4
CD-R/RW
Dyski DVD i oprogramowanie w formacie PlayStation®3
Odtwarzanie zawartości dysku DVD lub oprogramowania w formacie
PlayStation®3 w rozdzielczości SD jest gwarantowane tylko w przypadku dysków
zapisanych w standardzie PAL. W tym systemie może nie być możliwe
odtwarzanie dysków zapisanych w innym standardzie, na przykład NTSC, jeżeli
nie zostanie użyty telewizor obsługujący dany standard.
W celu korzystania z oprogramowania w formacie PlayStation®3
w rozdzielczości HD wymagany jest telewizor obsługujący odtwarzanie wideo
z częstotliwością 59,94 Hz.
49
Parametry techniczne
Dyski DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Nie można odtwarzać dysków, które nie zostały sfinalizowane.
Uwagi
Z systemem należy używać wyłącznie dysków o okrągłym kształcie. Nie należy
używać dysków o kształcie nieregularnym (na przykład serca lub gwiazdy).
Może to spowodować awarię systemu.
Nie należy korzystać z uszkodzonych, zdeformowanych lub naprawianych
dysków. Może to spowodować awarię systemu.
W przypadku korzystania z dysków o średnicy 8 cm należy wkładać je do
systemu bez użycia adaptera.
Funkcja odtwarzania w systemie dysków audio CD została dostosowana do
specyfikacji standardu Compact Disc (CD). Niedawno niektóre wytwórnie
płytowe rozpoczęły sprzedaż dysków z muzyką zakodowaną za pomocą
technologii ochrony praw autorskich. Niektóre z takich dysków nie są zgodne ze
specyfikacjami standardu CD; odtworzenie ich w systemie może być niemożliwe.
Dysk typu DualDisc to dwustronny nośnik składający się ze strony DVD i strony
audio. Należy pamiętać, że odtwarzanie strony audio nie jest gwarantowane ze
względu na niezgodność takich dysków ze specyfikacjami dźwiękowymi
standardu Compact Disc (CD).
Jeżeli za pośrednictwem kabla HDMI do systemu zostanie podłączone
urządzenie niezgodne ze standardem HDCP (High-Bandwidth Digital Content
Protection), uzyskanie sygnału wideo lub audio może być niemożliwe.
Po podłączeniu systemu do telewizora przy użyciu złącza AV MULTI OUT
zabezpieczona mechanizmem ochrony praw autorskich zawartość z dysków BD
lub plików wideo może być odtwarzana w rozdzielczości niższej niż 1080p.
Ponadto te typy zawartości wideo będą wyświetlane w rozdzielczości 576p lub
niższej jeśli zostały nagrane w rozdzielczości 1080i (50 Hz) lub 720p (50 Hz).
Podczas odtwarzania dysków, których zawartość została skopiowana niezgodnie
z prawem, mogą być słyszalne nietypowe dźwięki lub zawartość może być
odtwarzana nieprawidłowo.
W niektórych przypadkach w celu odtwarzania dysków BD zabezpieczonych
mechanizmem ochrony praw autorskich może być konieczne odnowienie klucza
szyfrowania AACS (Advanced Access Control System). Aby odnowić klucz
szyfrowania, należy zaktualizować oprogramowanie systemu.
50
Odtwarzanie niektórych dysków może być niemożliwe ze względu na
zarysowania, kurz, jakość nagrania lub specyfikę urządzenia rejestrującego.
W rzadkich przypadkach dyski CD, DVD i Blu-ray mogą być odtwarzane
nieprawidłowo w systemie PS3™. Dzieje się tak z powodu różnic w procesie
produkcyjnym lub różnic dotyczących kodowania oprogramowania.
Akumulator kontrolera bezprzewodowego
Uwaga
Jeśli nastąpi kontakt użytkownika z substancją z przeciekającego
akumulatora, należy podjąć następujące działania:
– Jeśli substancja dostała się do oczu, nie należy ich przecierać. Należy
natychmiast opłukać oczy czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.
– Jeśli nastąpił kontakt substancji ze skórą lub ubraniem, należy natychmiast
opłukać obszar kontaktu czystą wodą. Jeśli wystąpi podrażnienie lub
bolesność, należy skonsultować się z lekarzem.
Nie należy dopuścić do kontaktu akumulatora z ogniem lub wystawiać go na
działanie wysokich temperatur, na przykład bezpośrednie działanie światła
słonecznego, a także nie pozostawiać akumulatora w pojeździe
pozostawionym na słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła.
Okres eksploatacji akumulatora kontrolera bezprzewodowego
Okres eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Czas działania będzie coraz
krótszy w miarę używania i starzenia się urządzenia.
Okres eksploatacji akumulatora zależy także od sposobu jego przechowywania,
użytkowania, środowiska i innych czynników.
Przechowywanie
Jeżeli kontroler bezprzewodowy nie jest używany przez dłuższy czas, zalecane
jest naładowanie jego akumulatora przynajmniej raz w roku w celu zachowania
funkcjonalności.
GWARANCJA
Dziękujemy za zakup tego produktu. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie
będzie przyjemne.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje danych użytkownika, oddzielnego
oprogramowania ani gier w formacie PlayStation®, bez względu na to, czy zostały
one zapakowane lub dostarczone z produktem; nie obejmuje ona także
jakichkolwiek akcesoriów lub urządzeń peryferyjnych przeznaczonych dla systemu
PlayStation®, które nie zostały wyprodukowane dla lub przez firmę SCEE.
Gwarancja jest udzielana pierwszemu użytkownikowi produktu. Jest ona
przypisana do danej osoby i prawa z niej wynikające nie przysługują
nikomu innemu.
Firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd („SCEE”) gwarantuje,
że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych, które
mogłyby skutkować awarią produktu podczas normalnego używania, zgodnie
z poniższymi postanowieniami i zobowiązuje się, przez okres 1 (jednego) roku od
daty pierwotnego zakupu bezpłatnie naprawiać lub wymieniać (według uznania
firmy SCEE) wszelkie elementy produktu, które są niesprawne z powodu wady
materiałowej lub produkcyjnej. Element lub urządzenie zostanie wymienione na
egzemplarz nowy lub zregenerowany, według uznania firmy SCEE, i objęty
gwarancją na pozostałą część okresu gwarancyjnego.
Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta
(określonych właściwym prawem) i nie wpływa na te prawa w żadnym stopniu.
Niniejszej gwarancji udziela pierwszemu użytkownikowi firma Sony Computer
Entertainment Europe Ltd z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street,
London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
1. Jeśli zajdzie potrzeba zgłoszenia roszczenia na podstawie postanowień
niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z lokalną infolinią obsługi klienta
(numery infolinii znajdują się w każdym podręczniku oprogramowania dla
systemu PlayStation®3) w celu uzyskania instrukcji dotyczących zwrotów.
2. Tam, gdzie firma SCEE wprowadziła ten produkt na rynek w Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, ta gwarancja jest ważna we
wszystkich krajach członkowskich UE oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii
i Liechtensteinie, pod następującymi warunkami:
i.przedstawiony zostanie oryginalny paragon, faktura lub inny dowód zakupu
(wskazujący datę zakupu i nazwę sprzedawcy) wraz z wadliwym produktem
(który nie został w żaden sposób zmodyfikowany ani otwarty od daty
pierwotnego zakupu); oraz
ii.plomba gwarancyjna oraz numer seryjny na produkcie nie zostały
uszkodzone, zmodyfikowane ani usunięte.
PL
GWARANCJA
Termin „produkt” oznacza komputerowy system rozrywki PlayStation®3 (system
PS3™) wraz z oficjalnymi urządzeniami peryferyjnymi przeznaczonymi dla
systemu PlayStation®3 dostarczonymi w pudełku z systemem PS3™.
Oprogramowanie systemowe wstępnie zainstalowane w systemie PS3™
i dostarczana następnie w wyniku aktualizacji lub uaktualnień jest licencjonowane
użytkownikowi, nie sprzedawane i może być używane wyłącznie z systemem
PS3™. Warunki licencji oprogramowania systemowego można znaleźć w witrynie
http://www.scei.co.jp/ps3-eula.
WAŻNE
3. Firma SCEE może według własnego uznania naprawić lub wymienić produkt.
4. Naprawa lub wymiana będzie wiązać się z instalacją najnowszej wersji
oprogramowania systemowego lub aktualizacji oprogramowania układowego
produktu.
5. Podczas przygotowań usługi serwisowej w ramach niniejszej gwarancji
infolinia obsługi omówi z użytkownikiem, czy użytkownik przed oddaniem
systemu do serwisu powinien pozostawić dysk twardy („HDD”) dołączony
do systemu PS3™ podczas zakupu wewnątrz systemu PS™, czy też wyjąć
go i przechować.
6. Jeżeli system PS3™ zostanie zwrócony w celu dokonania usługi gwarancyjnej
wraz z dyskiem twardym, naprawa lub wymiana produktu obejmie także
sformatowanie dysku twardego. To najszybsza oferowana forma obsługi
gwarancyjnej.
7. Jeżeli system PS3™ zostanie zwrócony w celu wykonania usługi gwarancyjnej
bez dysku twardego, na ile to będzie możliwe w naprawionej lub wymienionej
jednostce zostaną zachowane te same niepowtarzalne elementy identyfikacji
wewnętrznej, co w zwróconym systemie PS3™. Należy pamiętać, że ta forma
usługi gwarancyjnej wymaga dłuższego czasu niż usługa opisana
w poprzednim paragrafie. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie możliwe
przywrócenie oryginalnego identyfikatora systemu, a użytkownik będzie chciał
skorzystać z usługi gwarancyjnej, konieczne będzie ponowne sformatowanie
dysku twardego w celu umożliwienia korzystania z naprawionego lub
wymienionego systemu PS3™.
51
GWARANCJA
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponowne sformatowanie
dysku twardego spowoduje utratę przechowywanych danych, plików
i oprogramowania. W celu uniknięciu utraty lub skasowania oprogramowania,
danych i plików przechowywanych na dysku twardym, które użytkownik uważa
za prywatne lub poufne, lub których nie chce utracić, przed oddaniem produktu
w celu wykonania usługi gwarancyjnej, należy o ile to możliwe wykonać ich
kopię zapasową, a następnie je usunąć. W ochronie informacji użytkownika
pomoże również wyczyszczenie hasła usługi PlayStation®Network.
9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza gwarancja nie obejmuje
zapisanych danych oraz wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności firmy
SCEE w zakresie utraty lub uszkodzenia danych, plików lub oprogramowania
w wyniku naprawy lub wymiany produktu na mocy postanowień niniejszej
gwarancji.
10.Aby uniknąć utraty lub zmiany danych należy regularnie tworzyć kopie
zapasowe danych dysku twardego. Wykonanie kopii zapasowej części
zawartości może nie być możliwe i może być konieczne ponowne jej
zainstalowane przez użytkownika.
11.Aby uniknąć uszkodzenia lub utraty/usunięcia zawartości wymiennych
nośników danych lub urządzeń peryferyjnych, należy je wyjąć/odłączyć przed
przekazaniem produktu w celu dokonania naprawy gwarancyjnej.
12.Zgłoszenie roszczenia na podstawie postanowień niniejszej gwarancji nie
przysługuje, jeżeli produkt został uszkodzony w wyniku:
52
i.wykorzystania w celu komercyjnym, wypadku, normalnego zużycia się,
zaniedbania, nadużycia lub niewłaściwego użycia (włącznie z, lecz bez
ograniczenia do użycia produktu w celu, do którego nie został przeznaczony
i/lub niezgodnie z instrukcjami prawidłowego użycia, konserwacji, instalacji
lub użycia niezgodnie z lokalnymi wymaganiami technicznymi lub
dotyczącymi bezpieczeństwa);
ii.wykorzystania w połączeniu z nieautoryzowanym urządzeniem peryferyjnym
(włącznie z, lecz bez ograniczenia do akcesoriów do gier, dysków twardych,
#adapterów i zasilaczy);
iii.adaptacji, regulacji lub modyfikacji produktu z jakiegokolwiek powodu, bez
względu na to, czy dana operacja została przeprowadzona prawidłowo;
iv.konserwacji, napraw lub prób napraw podejmowanych przez wykonawcę
innego, niż autoryzowany punkt serwisowy firmy SCEE; lub
v.wykorzystania z użyciem nieautoryzowanego oprogramowania, zarażenia
wirusem lub w skutek pożaru, powodzi lub innych klęsk żywiołowych; lub
vi.dokonania w odniesieniu do produktu czynności spoza zakresu jego
użytkowania osobistego lub domowego albo użycia produktu niezgodnie
z jego specyfikacjami.
13.Nie można zgłaszać roszczeń na podstawie tej gwarancji w przypadku
istotnego naruszenia licencji na oprogramowanie systemowe
(zobacz http://www.scei.co.jp/ps3-eula).
14.W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo niniejsza
gwarancja stanowi jedyną i wyłączną podstawę wysuwania roszczeń w zakresie
wad produktu oraz innych gwarancji, postanowień i warunków, wyraźnych
i dorozumianych, działających w nawiązaniu do tego produktu. Firma SCEE ani
jakiekolwiek firmy od niej zależne lub ich dostawcy nie będą ponosić
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody, specjalne, przypadkowe,
pośrednie lub wynikające z użycia produktu.
15.Firma SCEE nie udziela gwarancji dotyczących produktów ani usług innych
firm, które mogą być oferowane w odniesieniu do niniejszego produktu.
Jeżeli produkt wymaga naprawy, której nie obejmuje niniejsza gwarancja, należy
skontaktować się z lokalną infolinią obsługi klienta w celu uzyskania
odpowiednich informacji. Jeżeli kraj użytkownika nie został wymieniony powyżej,
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Prawa autorskie i znaki towarowe
„ ”, „PlayStation”, „DUALSHOCK”, „
” i „ ” są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Computer Entertainment Inc. „
” jest
znakiem towarowym tej samej firmy.
„XMB” oraz „xross media bar” są znakami towarowymi firm Sony Corporation
oraz Sony Computer Entertainment Inc.
„SONY” i „ ” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „
”, „ATRAC”, logo „BRAVIA”,
„BRAVIA” oraz nazwa i logo „x.v.Colour” są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
"
" and AOSS™ are the trademarks of BUFFALO INC.
© 2006 All Media Guide, LLC
Content and technology provided by All Media Guide®.
"AVCHD" and "AVCHD" logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony
Corporation.
"Blu-ray Disc" and
are trademarks.
PL
Prawa autorskie i znaki towarowe
Contains Macromedia® Flash® Player technology by Adobe
Copyright © 1995-2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Flash, Macromedia, and Macromedia Flash are either trademarks or registered
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or
other countries.
Copyright © 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and
any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
53
Prawa autorskie i znaki towarowe
DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are
used under license.
Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
U.S. and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.
DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital
Living Network Alliance.
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents
issued & pending.
DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD
Master Audio are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The DVD logo is a trademark.
All of the Japanese fonts and some parts of the Latin fonts in this machine use
characters provided by Fontworks Japan, Inc.
HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan and other
countries.
54
Anti-Grain Geometry - Version 2.0
Copyright © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem)
Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software is granted
provided this copyright notice appears in all copies.
This software is provided "as is" without express or implied warranty, and with no
claim as to its suitability for any purpose.
This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from RSA Security
Inc. RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA Security
Inc. in the United States and/or other countries.
RSA Security Inc. All rights reserved.
Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
PL
@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18
Copyright © 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved
Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted,
provided that this notice is preserved.
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from Fraunhofer IIS
and Thomson.
Prawa autorskie i znaki towarowe
This product incorporates copyright protection technology that is protected by
U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection
technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and
other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision.
Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Mp3Surround audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS,
Thomson, and Agere.
This product adopts S3TC texture compression technology under licence from S3
Graphics, Co., Ltd.
The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers
Forum, Inc.
55
Prawa autorskie i znaki towarowe
eZiText® and Zi® are registered trademarks of Zi Corporation.
Portions of this software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
Aby uzyskać informacje dotyczące innych licencji i znaków towarowych,
należy przejść do witryny http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
56
Podręcznik użytkownika dostępny w trybie online dostępny w witrynie: eu.playstation.com/manuals. Zawiera szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu PS3™.
Aktualizacje oprogramowania systemowego http://eu.playstation.com/ps3. Witryna zawiera najnowsze informacje o aktualizacjach oprogramowania systemowego.
Oficjalna witryna PlayStation®3 http://eu.playstation.com/ps3. Oficjalna witryna produktów PlayStation®3 zawiera najnowsze informacje o oprogramowaniu i
akcesoriach sprzętowych.
Pomoc techniczna http://eu.playstation.com/help-support. Oficjalna witryna pomocy technicznej dla produktów PlayStation® zawiera najnowsze pytania i odpowiedzi
dotyczące produktu.
© 2010 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Podobne dokumenty