Folder konferencji

Komentarze

Transkrypt

Folder konferencji
Organizatorzy
Polska Federacja
Producentów Żywności
Związek Pracodawców
16 kwietnia 2015 r. | Hotel Marriott | Al. Jerozolimskie 65/7, Warszawa
Konferencja Szkoleniowa PFPŻ ZP
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności
– wytyczne dla przedsiębiorców
partnerzy strategiczni pfpż zp
patroni konferencji
10% zniżki przy rejestracji do 23.03.2015 r. | 25% zniżki dla prenumeratorów „Food-Lex”
W programie przewidujemy:
zz Akrylamid – praktyczne zalecenia dla przemysłu spożywczego
zz Stosowanie dodatków w produktach spożywczych
zz Identyfikowalność, jako element zapewniający bezpieczeństwo
żywności
zz Toksyny bakteryjne w żywności
zz Alergeny żywnościowe – aktualne prace unijne i wytyczne przemysłu
GWARANTUJEMY NAJLEPSZYCH WYKŁADOWCÓW
ORAZ NAJBARDZIEJ AKTUALNE INFORMACJE
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI!
Zapisy i szczegóły
na temat konferencji
na stronie: www.pfpz.pl
Zapraszamy
do udziału
w konferencji!
Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym,
a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów jakości i rozwoju, produkcji,
badań i rozwoju, technologów oraz działów prawnych.
patroni medialni
ukazuje się od 1896 roku
Organizator
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców
Sekretariat konferencji
tel. 22 830 70 55
fax: 22 830 70 56
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
Szczegóły i zapisy
www.pfpz.pl
/ pfpzzp
/ kwartalnikfoodlex
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności
– wytyczne dla przedsiębiorców
prelegenci
Dorota Kozłowska
Joanna Gajda-Wyrębek
Polska Federacja
Producentów Żywności
Związek Pracodawców
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie stosowania
i interpretacji przepisów prawa żywnościowego uzyskane w pracy
w Instytucie Żywności i Żywienia, międzynarodowych koncernach
spożywczych, a także, jako audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w międzynarodowej firmie certyfikacyjnej.
Członek Specjalistycznego Komitetu Technicznego ds. Rolnictwa
i Żywności Polskiego Centrum Akredytacji, a także Technicznej
Grupy Roboczej ds. BREF utworzonej w Ministerstwie Środowiska.
W PFPŻ ZP, jako dyrektor ds. legislacji odpowiedzialna za sprawy
związane z prawem żywnościowym oraz z przepisami ochrony
środowiska istotnymi z punktu widzenia przemysłu spożywczego.
Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” wydawanego przez PFPŻ ZP.
Uczestniczy w pracach Komitetu „Food and Consumer Policy”
Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów Unii Europejskiej
(FoodDrinkEurope).
Małgorzata Stachowiak
J.S. Hamilton Poland S.A.
Mikrobiolog z wykształcenia i pasji. Absolwentka
Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista I stopnia w zakresie mikrobiologii, od 15 lat na stanowisku kierownika
Pracowni Mikrobiologicznej J.S. Hamilton Poland S.A. Obecnie dyrektor ds. badań mikrobiologicznych, audytor systemu ISO 22000,
konsultant i audytor w zakresie zapobiegania zagrożeniom mikrobiologicznym w zakładach przemysłu spożywczego. Od 4 lat prowadzi warsztaty doskonalące dla pracowników mikrobiologicznych laboratoriów przyzakładowych.
Grzegorz Sokołowski
Instytut Logistyki i Magazynowania
w Poznaniu
Kierownik Pracowni Badania Substancji Dodatkowych do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego
– Państwowym Zakładzie Higieny, zajmującej się m.in. sprawami dotyczącymi tworzonego prawa krajowego, wspólnotowego
i światowego z zakresu substancji dodatkowych, opracowywaniem opinii i ekspertyz oraz prowadzeniem szkoleń dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jako przedstawicielka Polski uczestniczy
w pracach Grup Roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej ds. Substancji Dodatkowych i Aromatów, a także Komisji
Kodeksu Żywnościowego ds. Substancji Dodatkowych.
Dr Krzysztof Skierkowski
Mondelēz International
Dr inż. Krzysztof Skierkowski przez całe swoje zawodowe życie związany jest z przemysłem spożywczym. Absolwent Wydziału Technologii Żywności warszawskiej SGGW, przez 12 lat pracował na tej uczelni. Odbył
staże naukowe na politechnikach kilku krajów. Przez rok był
stypendystą naukowym w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z dziedziny inżynierii żywności; swoje prace przedstawiał na kongresach w Europie
i USA. Jest współautorem książki „Podstawy automatyzacji procesów w przemyśle spożywczym”.
W 1995 r. podjął pracę w drugiej, co do wielkości firmie spożywczej
na świecie, Kraft Foods (obecnie, po przekształceniach, Mondelēz
International), na stanowiskach związanych z badaniami wdrożeniowymi oraz zapewnieniem jakości produkcji. Ze względu
na profil firmy zajmował się poziomem akrylamidu w ciastkach
i biszkoptach, przekąskach ziemniaczanych i kawie. Obecnie jest
dyrektorem Mondelēz International ds. naukowych na Europę
Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę, członkiem Rady Nadzorczej
Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Food-Lex”.
Pracownik Centrum GS1 Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, gdzie zajmuje się projektami z obszaru identyfikowalności (traceability) i zastosowania
Standardów GS1 w logistyce przedsiębiorstw. Realizował m.in.
projekty unijne z obszaru technologii EPC/RFID: BRIDGE, GRIFS,
a także projekty identyfikowalności w branży rybnej, np. projekt
centralnego sytemu identyfikowalności zewnętrznej dla Ministerstwa Rolnictwa. Obecnie doktorant Uniwersytetu Ekonomi­
cznego w Poznaniu.
Organizator
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców
Sekretariat konferencji
tel. 22 830 70 55
fax: 22 830 70 56
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
Szczegóły i zapisy
www.pfpz.pl
/ pfpzzp
/ kwartalnikfoodlex
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności
– wytyczne dla przedsiębiorców
program | 16 kwietnia 2015 r., Hotel Marriott, Warszawa
10.00–10.10Otwarcie Konferencji
Andrzej Gantner
Dyrektor Generalny
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców
Grzegorz Sokołowski
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
10.10–10.55Akrylamid – praktyczne
zalecenia dla przemysłu
spożywczego
Dr Krzysztof Skierkowski
Mondelēz International
yy czym jest akrylamid, występowanie akrylamidu
w żywności
yy czynniki wpływające na powstawanie akrylamidu
w żywności
yy możliwości ograniczania ilości akrylamidu
w produktach spożywczych – przewodniki
europejskiego przemysłu i Komisji Europejskiej
yy urzędowy monitoring poziomu akrylamidu
– zalecenia Komisji Europejskiej
10.55–11.10Dyskusja
11.10–11.30Przerwa
11.30–12.30Stosowanie dodatków
w produktach spożywczych
Joanna Gajda-Wyrębek
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny
yy najnowsze zmiany obowiązujących przepisów
o dodatkach
yy obliczanie dawek stosowanych dodatków,
w tym aromatów
yy poziomy dodatków w zależności od konsystencji/
postaci produktu
yy rozumienie kluczowych definicji rozporządzeń
nr 1333/2008 i nr 1334/2008
yy wytyczne dla stosujących dodatki do żywności
– prace Komisji Europejskiej
12.30–12.45Dyskusja
12.45–13.20Identyfikowalność jako
element zapewniający
bezpieczeństwo żywności
yy podstawy prawne
yy organizacyjno-techniczne aspekty implementowania
rozwiązań identyfikowalności przez przedsiębiorstwa
spożywcze
yy najnowsze wyniki prac grup roboczych GS1 zajmujących się opracowaniem dedykowanych wytycznych
dla wybranych branż w obszarze identyfikowalności
13.20–13.30Dyskusja
13.30–14.15Obiad
14.15–15.15 Toksyny bakteryjne w żywności
Małgorzata Stachowiak
J.S. Hamilton Poland S.A.
yy toksyny odpowiedzialne za najczęstsze zatrucia
pokarmowe – charakterystyka i występowanie
yy mechanizm działania toksyn bakteryjnych
yy możliwości eliminacji toksyn poprzez zabiegi
technologiczne w procesach produkcji żywności
15.15–15.25Dyskusja
15.25–16.15Alergeny żywnościowe
– aktualne prace unijne
i wytyczne przemysłu
Dorota Kozłowska
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców
yy przepisy dotyczące alergenów
yy podawanie informacji o alergenach wg rozporządzenia
nr 1169/2011, prace Komisji Europejskiej
yy dobrowolne komunikaty o alergenach w oznakowaniu produktów – prace organizacji FoodDrinkEurope
yy wytyczne przemysłu spożywczego UE w zakresie
dobrych praktyk produkcyjnych w odniesieniu
do alergenów
16.15–16.30 Zakończenie konferencji
Organizator
Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców
Sekretariat konferencji
tel. 22 830 70 55
fax: 22 830 70 56
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
Szczegóły i zapisy
www.pfpz.pl
/ pfpzzp
/ kwartalnikfoodlex
KONFERENCJA SZKOLENIOWA PFPŻ ZP
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności
– wytyczne dla przedsiębiorców
16 kwietnia 2015 r. | Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/7 | Warszawa
FORMULARZ ZGłOSZENIOWY
Prosimy wypełnić i odesłać najpóźniej do 3 kwietnia 2015 r.
fax: (48 22) 830 70 56, email: [email protected]
Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji szkoleniowej pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa żywności – wytyczne
dla przedsiębiorców”, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 r., w Hotelu Marriott w Warszawie. Wyrażam zgodę na
wystawienie faktury VAT, na podstawie danych zawartych w niniejszym formularzu.
Wybieram następujący typ uczestnictwa (prosimy zaznaczyć krzyżykiem)
 pracownik firmy lub organizacji nie będącej członkiem PFPŻ ZP Cena: 700 zł + 23% VAT
 pracownik firmy lub organizacji członkowskiej PFPŻ ZP(50% zniżki)Cena: 350 zł + 23% VAT
(zniżka zawiera zniżkę za prenumeratę Food-Lex)
 prenumerator kwartalnika Food-Lex (25% zniżki)Cena: 525 zł + 23% VAT
 pracownik firmy będącej członkiem organizacji należącej do PFPŻ ZP (10% zniżki)Cena: 630 zł + 23% VAT
 pracownik uczelni wyższej lub instytutu naukowego (50% zniżki)Cena: 350 zł + 23% VAT
Dodatkowe zniżki (prosimy zaznaczyć krzyżykiem o ile dotyczą zgłoszenia)
 10% od ceny netto wynikającej z typu uczestnictwa – przy zgłoszeniu do 23.03.2015 r.
 10% od ceny netto po innych zniżkach dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy lub organizacji
UWAGA: Przy obliczaniu ceny uczestnictwa nie stosuje się sumowania zniżek. Zniżki naliczane są zgodnie z kolejnością podaną w formularzu.
Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PFPŻ ZP, a podmiotem deklarującym udział w Konferencji. Wynikająca z zawartej umowy należność należy uregulować przelewem na podstawie otrzymanej faktury VAT na rachunek:
53 1020 1097 0000 7802 0170 4972, PKO Bank Polski S.A., Oddział 9 w Warszawie, Polska Federacja Producentów Żywności Związek
Pracodawców, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że posiada stosowne uprawnienie do
działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego, a w szczególności do zawarcia umowy z PFPŻ ZP.
Imię i nazwisko uczestnika
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Dane Zgłaszającego potrzebne do wystawienia faktury VAT
Nazwa podmiotu zgłaszającego
W przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 03.04.2015r. i nie dokonania wpłaty
przed 03.04.2015r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 500 zł + 23% VAT.
Zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich PFPŻ ZP.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przed 03.04.2015r., zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości
250 zł + 23% VAT. W przypadku rezygnacji po 03.04.2015r., Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynikającej z przesłanego zgłoszenia.
W przypadku braku uczestnictwa w Konferencji oraz braku pismnej rezygnacji
z uczestnictwa w Konferencji, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnej
kwoty należności wynikającej z przesłanego zgłoszenia.
Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Konferencji.
.................................................................................................................................. Możliwa jest zamiana osoby zgłaszonej do udziału w Konferencji na wniosek
Zgłaszającego.
.................................................................................................................................. PFPŻ ZP zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca konferencji
Adres podmiotu zgłaszającego
(w obrębie Warszawy) w sposób nie zmieniający wartości merytorycznej Konferencji.
PFPŻ ZP zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany jej ter-
.................................................................................................................................. minu.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa i zo-
NIP podmiotu zgłaszającego..................................................................................... bowiązujemy się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszego
zgłoszenia.
Dane kontaktowe:
Telefon:.......................... Fax:.......................... Email:.................................................
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców z siedzibą
w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa wpisana jest do Krajowego
Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy pod nr. 0000313586, NIP 7010173579, REGON 141761215
Data, Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej