Rozwiązania dla budownictwa STYROFOAM XPS

Komentarze

Transkrypt

Rozwiązania dla budownictwa STYROFOAM XPS
Rozwiązania dla budownictwa
STYROFOAM XPS - Izolacja Termiczna
INSTA-STIK™ - klej poliuretanowy do izolacji
termicznych
GREAT STUFF™ - profesjonalna uszczelniająca
piana montażowa
Spis treści
The Dow Chemical Company ..............................................3
9. Izolacja podłóg chłodni..................................................................63
Dow Building Solutions.............................................................................4
10. Literatura...............................................................................................64
Krótka historia STYROFOAM....................................................................6
Rozwiązania STYROFOAM.........................................................................7
Izolacja mostków termicznych,
cokołów i ścian.................................................................................65
32 lata funkcjonowania dachu odwróconego
Wstęp..............................................................................................................66
w świetle badań.............................................................................................8
1. Izolacja termiczna – znaczenie i korzyści.............................67
STYROFOAM w Europie...........................................................................10
2. Izolacja mostków termicznych...................................................68
STYROFOAM w Polsce..............................................................................11
3. Izolacja termiczna cokołów..........................................................73
Dane techniczne produktów STYROFOAM..................................12
4. Wewnętrzna izolacja termiczna nowych budynków
Deklarowany CE..........................................................................................14
i modernizacja starych budynków.................................................74
Uwagi................................................................................................................15
5. Izolacja termiczna chłodni.............................................................76
Izolacja dachów płaskich w systemie
odwróconym.........................................................................................17
Izolacja budynków rolniczych..........................................77
1. Klimat w budynkach inwentarskich i magazynach
Wstęp................................................................................................................18
płodów rolnych.........................................................................................78
1. Dach w systemie odwróconym.....................................................19
2. Izolacja budynków rolniczych.....................................................79
2. Dach w systemie odwróconym z dociążającą warstwą
3. Czyszczenie, dezynfekcja.................................................................85
żwirową............................................................................................................24
4. Odporność na uszkodzenie przez szkodniki........................85
3. Dach zielony w systemie odwróconym...................................25
4. Taras w systemie dachu odwróconego....................................28
5. Parkingi dachowe.................................................................................31
6. Renowacja dachów płaskich...........................................................34
7. Literatura....................................................................................................38
Izolacja dachów stromych......................................................39
1. Izolacja dachów stromych................................................................40
2. Izolacja dachów stromych o konstrukcji drewnianej
płytami ROOFMATE i ROOFMATE TG-A.........................................41
3. Izolacja dachów stromych wykonanych z żelbetu.............45
Izolacja ścian piwnic, Izolacja podłóg......................47
Wstęp................................................................................................................48
1. Izolacja części budynku położonych poniżej poziomu
gruntu...............................................................................................................49
2. Izolacja ścian piwnic w warunkach normalnej
wilgotności gruntu....................................................................................51
3. Izolacja ścian piwnic z zintegrowanym drenażem...........53
4. Izolacja ścian piwnic w warunkach występowania wody
gruntowej pod ciśnieniem...................................................................55
5. Izolacja pod płytą podłogową......................................................56
6. Izolacja termiczna dróg i szlaków kolejowych.....................60
7. Izolacja cokołów...................................................................................61
8. Izolacja nad płytą podłogową........................................................62
INSTA-STIK™, GREAT STUFF™,
FROTH-PAK™........................................................................................87
INSTA-STIK™ - klej poliuretanowy...................................................88
GREAT STUFF™ - uszczelniająca piana montażowa..............89
FROTH-PAK™ - poliuretanowa izolacja termiczna
w pianie.........................................................................................................89
Opakowanie................................................................................................90
Kontakt......................................................................................................91
››› 110 lat
››› 175 krajów
››› 46 000 osób
››› 54 mld $ obrotu
il. 01
The Dow Chemical Company
The Dow Chemical Company – jedna z czołowych firm
Troska o środowisko i zdrowie
chemicznych na świecie – opracowuje i wytwarza
Od wielu lat firma Dow traktuje zarządzanie zasobami
szeroki wachlarz produktów chemicznych, tworzyw
środowiska i związane z tym regulacje prawne zarówno
sztucznych, produktów do zastosowań w rolnictwie oraz
jako wyzwanie do produkowania lepszych i bardziej
świadczy usługi dla klientów w ponad 175 krajach.
przyjaznych dla środowiska wyrobów jak i szansę dla
Firma Dow wytwarza ponad 3500 produktów w 165
firmy, szczególnie w zakresie rozwoju coraz bardziej
zakładach produkcyjnych w 37 krajach. Działalność firmy
ekologicznych technologii.
obejmuje 4 globalne biznesy zatrudniające około
46 000 osób.
W 1997 r. firma Dow obchodziła setną rocznicę swojego
założenia.
W 2006 r. firma Dow uzyskała obroty o wartości 54 mld
dolarów.
Dow w Polsce
Firma Dow rozpoczęła swoją działalność handlową na
te­re­nie Polski na początku lat 70. W roku 1973 zostało
ot­war­te przedstawicielstwo handlowe firmy w Warszawie.
W roku 1996 został zmieniony status prawny
przedstawiciel­stwa i od tego czasu firma działa
jako Dow Polska Sp. z o.o.
Firma Dow jest obecnie jednym z największych
zagranicznych dostawców tworzyw sztucznych
i produktów chemicznych na rynku polskim.
3
Dow Building Solutions
Firma Dow Building Solutions (do lutego 2007 roku
Aktualnie, Dow Building Solutions dostarcza na rynki
działająca pod nazwą „Dow Building & Construction”) od
światowe nowoczesne i uniwersalne rozwiązania
60 lat zaopatruje rynek w innowacyjne i zaawansowane
izolacyjne, a także membrany, geowłókniny, kleje i pianki
technologicznie materiały budowlane. Dzięki odporności
uszczelniające na bazie poliuretanu, których głównymi
na działanie wilgoci i energooszczędności produkty
odbiorcami są architekci, wykonawcy, inwestorzy,
Dow Building Solutions podnoszą komfort użytkowania
dystrybutorzy i właściciele nieruchomości.
budynków. Dow Building Solutions zatrudnia około 1.400
pracowników w ponad 30 centrach produkcyjnych na
STYRFOAM – XPS od światowego lidera
całym świecie.
W 1941 roku firma Dow Chemical stworzyła odporny
na wilgoć, wytrzymały mechanicznie i lekki polistyren
60 lat doświadczeń
ekstrudowany XPS. Początkowo polistyren XPS był
Firma Dow zaangażowana jest w sektor budowlany
wykorzystywany w marynarce. Na początku lat 50-tych,
od momentu wynalezienia i wdrożenia STYROFOAM –
z uwagi jego doskonałe parametry użytkowe polistyren
polistyrenu ekstrudowanego (XPS), czyli już od ponad
XPS zaczęto powszechnie stosować w budownictwie jako
60 lat. Obecnie Dow zajmuje pozycję lidera zarówno
materiał izolacyjny.
na rynkach europejskich jak i światowych. Niebieskie
płyty STYROFOAM cieszą się daleko idącym uznaniem
ze względu na trwałą ochronę przeciw wilgociową i
termoizolacyjną w konstrukcjach takich jak: dachy, dachy
odwrócone, ściany, fundamenty czy piwnice. Produkty
te zostały tak zaprojektowane, by spełniać najostrzejsze
wymogi techniczne w kwestii odporności na wilgoć oraz
mrozoodporności.
il. 02
4
Dow Building Solutions
il. 03
il. 04
Dbałość o środowisko naturalne
STYROFOAM jest produkowany przy zastosowaniu
Sektor budowlany pochłania około 40% światowych
technologii ekstrudowania. W procesie ekstrudowania
zasobów energetycznych i w znacznym stopniu
polistyrenu powstaje materiał o jednorodnej strukturze
odpowiada za wzrost światowego efektu cieplarnianego.
złożonej z małych, zamkniętych komórek i gładkiej
Aby zatrzymać lub spowolnić ten proces, nieodzowna jest
powierzchni.
reforma przemysłu budowlanego. Globalne ocieplenie
Świetnie nadaje się do szerokiego zakresu wymagających
jest tylko kwestią czasu, dlatego też, celem uniknięcia
zastosowań termoizolacyjnych dzięki następującym
jego konsekwencji, należy podjąć w tym kierunku
cechom:
natychmiastowe działania.
››› doskonałe i niezmienne właściwości izolacyjne;
››› odporność na działanie wilgoci i zerowa kapilarność;
››› mrozoodporność;
››› duża i długotrwała wytrzymałość na ściskanie;
››› duża wartość modułu sprężystości;
››› duża odporność na dyfuzję pary wodnej.
Produkty STYROFOAM są szeroko stsosowane i kładą
nacisk na minimalizację zużycia energii w budownictwie
europejskim, dzięki czemu Europa bliska jest osiągnięcia
celów Protokołu z Kyoto dotyczących redukcji emisji CO2.
Produkty STYROFOAM firmy Dow mają szereg
Izolacyjność termiczna płyt i odporność na działanie
długoterminowych zalet, w tym:
wilgoci nie ulegają pogorszeniu podczas instalacji i
››› Oszczędność energii
››› Mniejsze zużycie paliwa
››› Ochrona przed stratami ciepła
››› Redukcja emisji
››› Wielokrotna używalność
eksploatacji.
Początkowa postać pianki STYROFOAM XPS to granulat
polistyrenowy z żywicą, który umieszcza się w wytłaczarce,
gdzie zostaje on stopiony a dodatki modyfikujące
zostają mieszają się z lepką cieczą powstałą w wyniku
Zubożenie warstwy ozonowej w stratosferze przyczyniło
tego procesu. Jakość i właściwości produktu, jak również
się do zawarcia międzynarodowych umów mających
trwałość STYROFOAM podlegają monitoringowi i są
na celu regulację kwestii eliminacji bądź ograniczenia
testowane zarówno w laboratoriach wewnętrznych firmy,
stosowania i sprzedaży substancji chemicznych
jak i w niezależnych instytutach.
zubożających warstwę ozonową. Produkty STYROFOAM
nie zawierają wodorochlorofluorowęglowodorów
(HCFC) i spełniają wymogi zarówno Rozporządzenia (WE)
NR 2037/2000 Parlamentu Europejskiego I Rady (z dnia
Rozwiązania STYROFOAM
5
Dow Building Solutions
Krótka historia STYROFOAM
1 października 2000 r.) w sprawie substancji zubożających
1941 – Firma The Dow Chemical Company rozpoczęła
warstwę ozonową, jak i Dyrektywy 2002/91/CE dotyczącej
produkcję ekstrudowanego polistyrenu, przeznaczonego
sprawności energetycznej budynków.
do produkcji tratew, na zlecenie Ministerstwa Obrony USA.
1944 – Na amerykańskim rynku materiałów budowlanych
W dobie wysokich wymagań towarzyszących
zwrócono uwagę na doskonałe właściwości
współczesnym przedsięwzięciom inżynieryjnym
termoizolacyjne niebieskich płyt z ekstrudowanego
i budowlanym, niebieskie płyty STYROFOAM z
polistyrenu. Firma Dow wprowadziła na rynek nowy
ekstrudowanego polistyrenu gwarantują ich spełnienie
materiał termoizolacyjny w Stanach Zjednoczonych.
dzięki swym właściwościom użytkowym i wytrzymałości
Produktowi nadano nazwę handlową STYROFOAM.
przez cały okres eksploatacji konstrukcji.
1963 – Płyty termoizolacyjne STYROFOAM / ROOFMATE
importowane ze Stanów Zjednoczonych wprowadzono
do obrotu w Europie.
1964 – W Terneuzen (w Holandii) uruchomiono pierwszy
w Europie zakład produkujący płyty STYROFOAM.
1964–1997 – Firma Dow stopniowo uruchomiła
12 zakładów produkujących STYROFOAM w Europie i na
Bliskim Wschodzie.
1981 – Wprowadzono na rynek „STYROFOAM PLAN” –
grupę produktów obejmującą duży asortyment
produktów termoizolacyjnych.
il. 05
W początkowych etapach asortyment obejmował 7
produktów o różnych właściwościach spełniających
wymagania charakterystyczne dla różnych zastosowań.
Recykling
1989–1992 – Firma Dow zaprzestała stosowania freonów,
Pianka polistyrenowa STYROFOAM jest materiałem w
jako środków porotwórczych w produkcji płyt
100% możliwym do poddania procesowi recyklingu. Z
STYROFOAM we wszystkich swoich zakładach, na 3 lata
uwagi na to, iż materiał ten nie ulega degradacji, możliwy
przed wprowadzeniem zakazu stosowania freonu (1995).
jest jego recykling bądź wielokrotna używalność. Produkty
1991 – W Balatonfűzfő (Węgry) rozpoczęto produkcję płyt
STYROFOAM doskonale sprawdzają się jako materiał do
STYROFOAM z ekstrudowanego polistyrenu z
recyklingu, jak również jako długoterminowa inwestycja
przeznaczeniem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
budowlana pozostająca w zgodzie z naturą.
1994 – Firma Dow wprowadziła unikatową, przyjazną dla
środowiska technologię produkcji wykorzystującą CO2
jako środek porotwórczy zamiast dotychczasowego HCFC.
1995–2001 – Europejskie zakłady produkujące
STYROFOAM zostały przestawione na technologię
pozbawioną HCFC.
il. 06
6
Rozwiązania STYROFOAM
W obliczu wysokich wymagań, towarzyszących współ­czes­­
nym przedsięwzięciom inżynieryjnym i budowlanym,
niebieskie płyty STYROFOAM z ekstrudowanego polistyrenu
gwarantują wymagane właściwości użytkowe i wy­trzy­ma­
łość przez cały okres eksploatacji konstrukcji. Jako światowej
klasy producent materiałów termoizolacyjnych firma Dow
może udzie­lić wszelkiej pomocy, rad i informacji
po­tr­zebnych do uzyskania pożądanych rozwiązań. Firma
Dow opracowała szereg wytycznych dotyczących stosowania
płyt STYROFOAM dla uzyskania maksymalnego efektu w
szerokim zakresie typo­wych obszarów zastosowań. Każde
rozwiązanie STYROFOAM zostało szcze­gó­łowo opisane
w specjalnych broszurach:
›››
›››
›››
›››
›››
il. 07
Izolacja dachów płaskich w systemie odwróconym
Izolacja ścian piwnic. Izolacja podłóg
Izolacja mostków termicznych, cokołów i ścian
Izolacja dachów stromych
Izolacja budynków rolniczych.
Asortyment produktów STYROFOAM opisany jest w tabeli,
w której podano również warianty zastosowań. Przedsta­
wione tam produkty nie zawierają HCFC. Wypełnione
po­wietrzem produkty STYROFOAM-A produkowane są przy
wykorzystaniu CO2 jako środka porotwórczego. Produkty
STYROFOAM-X wykazują najlepsze właściwości termiczne
spośród materiałów termoizolacyjnych z ekstrudowanego
polistyrenu, nie zawierających HCFC. Właściwości te są
równoważne właściwościom produktów spienianych HCFC.
Podstawowe produkty w asortymencie płyt
STYROFOAM są następujące:
›››
›››
›››
›››
ROOFMATE™
FLOORMATE™
PERIMATE™
STYROFOAM™.
Angielski przedrostek nazwy produktu wskazuje tradycyjnie
jego główne zastosowanie, co oznacza, że właściwości
tech­niczne określonego produktu są najbardziej od­­pow­ie­
dnie do wskazanego zastosowania. Jednakże każdy produkt
może być także użyty w innym zastosowaniu termoizolacyj­
nym, jeśli jego parametry spełniają wymagania
charakterystyczne dla tego zastosowania (np. płyty
ROOFMATE SL nadają się nie tylko do izolacji termicznej
dachów, ale także ścian piwnic i stropów). W tabelach
il. 08
podano możliwe zastosowania produktów.
Rozwiązania STYROFOAM
7
32 lata funkcjonowania dachu odwróconego w świetle badań
Dane badanego obiektu:
››› Obiekt budowlany: Budynek administracji
Hamburg-Mannheimer 22297 Hamburg
››› Wykorzystanie pomieszczeń: Pomieszczenia
›››
biurowe, temperatura 20°C/22°C
Zakres budowy: Stropodach płaski budynku
biurowego
››› System budowy: żwirowany stropodach odwrócony z
płytami izolacyjnymi XPS, produkt „ROOFMATE”
››› Montaż: Rok budowy 1972
››› Wiek przy pobraniu: 32 lata
il. 09
Optymalna funkcja ochrony
Ocena stanu na obiekcie
Skuteczna, długotrwała ochrona konstrukcji budynku jest
Dach odwrócony jest po 32 latach w bardzo dobrym
dla inwestora budowlanego ważną cechą. Efekt ten został
stanie ogólnym. Nie stwierdzono żadnych istotnych
jednoznacznie potwierdzony w niniejszym przypadku
uszkodzeń. Płyty izolacyjne leżały dokładnie na swoim
przez zarząd budynku Hamburg-Mannheimer. Naprawy
miejscu, spoiny szczelne. Na krawędziach załamania płyt
dachu nie były do tej pory konieczne. Z punktu widzenia
ROOFMATE w miejscu pobrania nie występują żadne
rzeczoznawcy należy podkreślić, że obecna powierzchnia
przebarwienia spowodowane wilgocią. Kontrola wizualna
dachu – zgodnie z dzisiejszymi normami – wykazuje
i dotykowa wykazała, że są one praktycznie suche.
całkowicie niewystarczającą jakość uszczelnienia. Składa
się ono z membran dachowych z włókniny szklanej i
Ten wynik oględzin w zakresie wilgotności ma szczególne
bitumicznej, które zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi
znaczenie, gdyż świadomie zarządzono kontrolę w
stropodachu płaskiego” są już od dawna niedopuszczalne
najniższych punktach dachu płaskiego. W miejscach
jako jedyny rodzaj uszczelnienia. Zastosowanie powłoki
tych często i na długo gromadziła się woda. Pomiary w
XPS na tyle chroniło jednak powierzchnię dachu przed
laboratorium FIW wykazały, że płyty izolacyjne XPS były
działaniem warunków atmosferycznych, że nawet te
w doskonałym stanie, biorąc pod uwagę skrajne warunki,
stosunkowo niskiej jakości membrany dachowe V13
w jakich się przez długi czas się znajdowały. Stwierdzono
przetrwały zadziwiająco długo.
wartą podkreślenia stabilność właściwości mechanicznych
Ilustracja 10 pokazuje w obszarze podziałki segment
i termicznych produktu w długim okresie użytkowania.
powierzchni dachu, który zachował swój gładki stan
początkowy. Chodzi tu o warstwę bitumiczną z B85/25
Interpretacja wyników pomiarów
Badania laboratoryjne przeprowadzono w
Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. (Instytut
Badawczy Izolacji Cieplnej] w Monachium). Ze
sprawozdań kontroli wynika, że naprężenie ściskające
oraz przewodnictwo cieplne wykazują po 32 latach
zastosowania w dachu płaskim jeszcze lepsze wartości
niż wymagane przez nadzór budowlany w stosunku do
nowego materiału. Tym samym laboratoryjno-techniczne
dane pomiarowe stanowią potwierdzenie wyników
oględzin praktycznych dachu.
8
il. 10
32 lata funkcjonowania dachu odwróconego w świetle badań
kładzioną na gorąco. Powierzchnia ta jest po 32 latach
niezabrudzona i niepopękana. Bez płyt izolacyjnych
dachu odwróconego już po krótkim czasie w warstwie
bitumicznej powstałyby pęknięcia spowodowane
procesem starzenia.
Jak „ząb czasu” nadgryzł inne, niezabezpieczone
elementy budowlane, pokazuje ilustracja 11. Po lewej
stronie, obok kontrolowanego obszaru HM-HH/2
znajduje się powleczone tworzywem sztucznym
urządzenie do wyłapywania liści, stanowiące element
il. 13
kanału odpływowego dachu. Powierzchnia tworzywa
sztucznego jest już zwietrzała, a metalowy korpus nosi
silne ślady korozji. Ten proces rozkładu stanowi ciekawy
Ocena ogólna
kontrast z nienaruszonym i niezmienionym stanem
Ocena wytrzymałości dachu związana z pierwszym
bitumu chroniącego dach odwrócony, widocznym w
badaniem wykonanym po 14 latach od dnia instalacji
bezpośrednim sąsiedztwie.
została teraz – po 32 latach – potwierdzona oraz
udokumentowana ekspertyzą oraz badaniami
technicznymi. Opinie ekspertów potwierdził wynik badań
przeprowadzonych na obiekcie budynku administracji
Hamburg-Mannheimer Versicherung i obowiązują one
jako ostateczne wyniki badań.
Dachowe płyty izolacyjne ROOFMATE podczas długiego
stosowania nie wykazują żadnych istotnych zmian
właściwości izolacyjnych. Funkcja izolacji cieplnej i
przeciw-wilgociowej zostaje na długi czas zachowana.
System dachu odwróconego znacznie przedłuża
il. 11
żywotność stropodachu płaskiego. Ochrona uszczelnienia
dachu jest optymalna i trwała. Żywotność jest dłuższa,
a ryzyko uszkodzenia mniejsze, niż przy zwykłych
stropodachach płaskich z podobnymi produktami
uszczelniającymi. Dachy odwrócone spełniają swoją
funkcję przez długi czas.
Heinz Götze,
Rzeczoznawca ds. techniki dachowej, materiałów
izolacyjnych i uszczelnień
il. 12
Rozwiązania STYROFOAM
9
STYROFOAM w Europie
Firma Dow wprowadziła STYROFOAM na europejski rynek
STYROFOAM firmy Dow. Znajdują się wśród nich budynki
budowlany w latach sześćdziesiątych. Obecnie możemy
komercyjne, mieszkalne i użyteczności publicznej, zarówno
pochwalić się szeregiem prestiżowych realizacji na terenie
nowo budowane, jak i restaurowane. Obszerniejszą
Europy i Polski, w których wykorzystane zostały produkty
listę projektów referencyjnych możemy przedstawić na
Fot. 01 ›› Dzielnica La Défense w Paryżu/ Francja
Fot. 02 ›› Kompleks biurowy Twin Tower w Neapolu/ Włochy
Fot. 03 ›› Kościół San Lorenzo w Turynie/ Włochy
Fot. 04 ›› Muzeum Guggenheim w Bilbao/ Hiszpania
Fot. 05 ›› Muzeum Luwr w Paryżu/ Francja
Fot. 06 ›› Budynek parlamentu w Wiedniu/ Austria
10
STYROFOAM w Polsce
życzenie. Opisy niektórych realizacji znajdują się na naszej
stronie internetowej pod adresem www.styrofoam.pl oraz
stronach internetowych przedstawicielstw firmy DOW w
poszczególnych krajach europejskich.
Fot. 07 ›› Zespół kamienic na Wyspie Spichrzów w Gdańsku
(B. Makowski)
Fot. 08 ›› Budynek Sądu Najwyższego na placu Krasińskich
w Warszawie (W. Kryński)
Fot. 09 ›› Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej w
Warszawie (W. Kryński)
Fot. 10 ›› Port Lotniczy Balice w Krakowie
(W. Kryński)
Fot. 11 ›› Budynek Collegium Pollonicum w Słubicach
(W. Kryński)
Fot. 12 ›› Budynek biurowy Gdańska przy ulicy Gdańskiej w Warszawie
(W. Kryński)
Rozwiązania STYROFOAM
11
Dane techniczne produktów STYROFOAM
Właściwości1)1)
Właściwości
Norma
Norma
Jednostka
Jednostka
Roofmate
Roofmate
SL-A
-A
SL
Roofmate
Roofmate
SL-X
SL-X
Gęstość
EN 1602
1602
kg/m33
33
33
Gęstość
EN
kg/m
33
33
Deklarowany współczynnik
współczynnik przewodzenia
przewodzenia ciepła
ciepła2)2) –– λλ Deklarowany
R λλ R
λλ RR λλ RR Deklarowany opór
opór cieplny
cieplny3)3) –– RR Deklarowany
20mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
–
–
–
–
dd == 20mm
EN
W/(m
–
–
–
–
30mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,035
0,85
–
–
EN
W/(m
dd == 30mm
0,035
0,85
–
–
40mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,035
1,15
–
–
EN
W/(m
dd == 40mm
0,035
1,15
–
–
50mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,035
1,40
–
–
EN
W/(m
dd == 50mm
0,035
1,40
–
–
60mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,035
1,70
–
–
EN
W/(m
dd == 60mm
0,035
1,70
–
–
70mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,035
2,00
–
–
EN
W/(m
dd == 70mm
0,035
2,00
–
–
80mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,035
2,30
–
–
EN
W/(m
dd == 80mm
0,035
2,30
–
–
100mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,036
2,80
–
–
EN
W/(m
dd == 100mm
0,036
2,80
–
–
120mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,036
3,35
0,029
4,15
EN
W/(m
dd == 120mm
0,036
3,35
0,029
4,15
140mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,038
3,75
0,031
4,50
EN
W/(m
dd == 140mm
0,038
3,75
0,031
4,50
.
.
160mm
EN 13164
13164
W/(m K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,038
4,25
0,031
5,15
EN
W/(m
dd == 160mm
0,038
4,25
0,031
5,15
180mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
0,038
4,75
0,031
5,80
EN
W/(m
dd == 180mm
0,038
4,75
0,031
5,80
200mm
EN 13164
13164
W/(m..K)
K) // (m
(m22..K)/W
K)/W
–
5,30
0,031
6,45
EN
W/(m
dd == 200mm
–
5,30
0,031
6,45
Naprężenia ściskające
ściskające przy
przy 10%
10% odkształceniu
odkształceniu lub
lub
Naprężenia
wytrzymałość na
na ściskanie,
ściskanie, oznaczenie
oznaczenie EN:
EN: CS(10\Y)x
CS(10\Y)x
EN 13164
13164
Poziom
CS(10\Y)300
CS(10\Y)300
wytrzymałość
EN
Poziom
CS(10\Y)300
CS(10\Y)300
≥≥300
≥≥300
lub σσ ::
EN 826
826
kPa
300
300
EN
kPa
σσ lub
Moduł sprężystości
sprężystości –– E
E
EN 826
826
kPa
30-50mm –– 12000
12000 12000
Moduł
EN
kPa
30-50mm
12000
60-200mm –– 20000
20000
60-200mm
Pełzanie przy
przy ściskaniu,
ściskaniu, oznaczenie
oznaczenie EN:
EN: CC(i
CC(i/i/i/y)σ
/y)σ EN 13164
13164
Poziom
CC(2/1,5/50)130
CC(2/1,5/50)110
Pełzanie
EN
Poziom
CC(2/1,5/50)130
CC(2/1,5/50)110
=2% odkształcenie,i
odkształcenie,i=1,5%
=1,5% pełzanie,
pełzanie, y=50
y=50 lat)
lat)5)5)::
EN 1606
1606
kPa
130
110
σσ(i(i=2%
EN
kPa
130
110
Wytrzymałość
rozciąganie
prostopadłe
do powierzchni płyty
Odporność
na na
przenikanie
pary
wodnej – µ
EN 12086
–
80-200
80-160
TRσ długotrwałe zanurzenie w wodzie
EN 13164
13164
Poziom
–
–
oznaczenie EN:poprzez
Nasiąkliwość
EN
Poziom
WL(T)0,7
WL(T)0,7
σ :
EN12087
1607
kPa
–
–
oznaczenie
EN: WL(T)i
EN
Vol.-%
≤ 0,5
≤ 0,5
Odporność napoprzez
przenikanie
pary wodnej
– µ
EN 12086
–
80-200
80-160
Nasiąkliwość
długotrwałą
dyfuzję
oznaczenie
EN: poprzez
WD(V)i długotrwałe zanurzenie w wodzie
EN
Poziom
WD(V)3
WD(V)3
Nasiąkliwość
EN 13164
13164
Poziom
WL(T)0,7
WL(T)0,7
6)
oznaczenie
EN 12088
12087
Vol.-%
≤≤0,5
≤≤0,5
d = 50mmEN:
WL(T)i
EN
Vol.-%
3
3
Nasiąkliwość
EN 12088
Vol.-%
≤ 1,5
≤ 1,5
d = 100mm6) poprzez długotrwałą dyfuzję
6) WD(V)i
oznaczenie
EN:
EN 12088
13164
Poziom
WD(V)3
WD(V)3
d = 200mm
EN
Vol.-%
≤ 0,5
≤ 0,5
6)
d = 50mmna
cykle zamrażania i rozmrażania
EN 12088
Vol.-%
≤ 3
≤ 3
Odporność
d = 100mm
EN 13164
12088
Vol.-%
≤
1,5
≤
1,5
oznaczenie
EN:6)FTi
EN
Poziom
FT2
FT2
EN 12091
12088
Vol.-%
≤≤0,5
≤≤0,5
d = 200mm6)
nasiąkliwość:
EN
Vol.-%
1
1
Odporność na cykle zamrażania i rozmrażania
Kapilarność
–
0
0
oznaczenie EN: FTi
EN 13164
Poziom
FT2
FT2
.K)
Współczynnik
rozszerzalności liniowej
mm/(m
0,07
0,07
nasiąkliwość:
EN
12091
Vol.-%
≤
1
≤ 1
Stabilność wymiarowa oraz odkszałcenie
–
0
0
wKapilarność
określonej temperaturze i wilgotności oznaczenie EN: DS(TH)
EN 13164
Poziom
DS(TH)
DS(TH)
Współczynnik
rozszerzalności
liniowej
mm/(m
0,07
0,07
∆ε
(48h, 23°C i 90%
wilgotność wzgl.):
EN 1604
% .K)
≤ 2
≤ 2
Stabilność
wymiarowa
odkszałcenie
pod
określonym
obciążeniemoraz
i w określonej
temperaturze
w określonejEN:
temperaturze
EN 13164
13164
Poziom
DS(TH)
DS(TH)
oznaczenie
DLT(i)5 i wilgotności oznaczenie EN: DS(TH)
EN
Poziom
DLT(2)5
DLT(2)5
(48h,
23°C
i 90%
wzgl.):
EN 1605
1604
%
2
2
∆ε (40
∆ε
kPa,
70°C,
168wilgotność
h):
EN
≤≤5
≤≤5
pod określonymogniowa
obciążeniem i w określonej temperaturze
Klasyfikacja
EN 13501-1
Euroklasa
E
E
oznaczenie– EN:
DLT(i)5
EN
Poziom
DLT(2)5
DLT(2)5
Wymiary
Długość
x Szerokość
EN13164
822
mm
1250
x 600
1250
x 600
7)
∆ε
(40
kPa,
70°C,
168
h):
EN
1605
≤
5
≤ 5 (160)
– Grubość – dn
EN 823
mm
30, 40, 50, 60, 80
(120), (140),
Klasyfikacja ogniowa
EN 13501-1
Euroklasa
E 140
100, 120,
(180),E(200)
160,
(180),
(200)
Wymiary – Długość x Szerokość
EN 822
mm
1250
x 600
1250 x 600
ENEN13164
Klasa
T1 (160)
Tolerancja
grubości8), oznaczenie EN: Ti
– Grubość7) –wymiarowa
dn
823
mm
30, 40, T1
50, 60, 80
(120), (140),
100,
120, 140
(180),
(200)
Powierzchnia
Gładka
Gładka
160, (180), (200)
Tolerancja wymiarowa grubości8), oznaczenie EN: Ti
EN 13164
Klasa
T1
T1
Ukształtowanie krawędzi
Schodkowe
Schodkowe
Powierzchnia
Gładka
Gładka
Ukształtowanie krawędzi
Schodkowe
Schodkowe
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
10
10
mm
11 22
cc 11
cc
22
mt
mt
N
N
N
N
N
N
max
max
max
max
wartości średnie, jeśli nie zdefiniowano inaczej
wartość obliczeniowa powinna być określana zgodnie z normą EN ISO 10456
3)
zgodnie z obliczeniow ymi regułami podanymi w normach EN 13164 oraz EN ISO 10456, wartości RD nie są bezpośrednio oparte na wartościach λD
4)
Wartość obliczeniowa dla długotrwałych, stałych obciążeń użytkowych
5)
do głębokości 8m nie ma konieczności wykonywania dodatkowych obliczeń
6)
wartości dla grubości pośrednich należy interpolować
7)
grubości w nawiasach () są dostępne na specjalne zamówienie
8)
dN < 50 mm: -/+ 2 mm; 50 mm < dN < 120 mm: -2/+3 mm; dN > 120 mm: -2/+8 mm
1)
2)
12
DD
Roofmate
Roofmate
LG-X
LG-X
PERIMATE
PERIMATE
DI-A
DI-A
Floormate
Floormate
500-A
500-A
Floormate
Floormate
700-A
700-A
STYROFOAM
STYROFOAM
IB-A
IB-A
ROOFMATE
ROOFMATE
TG-A
TG-A
33
33
33
33
38
38
42
42
32
32
32
32
λλ RR λλ RR λλ RR λλ RR λλ RR λλ RR
–
–
–
–
–
–
0,029
0,029
0,029
0,029
–
–
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,75
1,75
2,10
2,10
–
–
2,75
2,75
3,45
3,45
4,15
4,15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
–
–
0,035
0,035
0,036
0,036
0,036
0,036
–
–
–
–
–
–
–
–
–– –– 1,15
1,15
1,40
1,40
1,70
1,70
–
–
2,30
2,30
2,80
2,80
3,35
3,35
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
–
–
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
–
–
–
–
–
–
–
–
1,10
1,10
1,35
1,35
1,65
1,65
–
–
2,10
2,10
2,60
2,60
3,15
3,15
3,65
3,65
4,20
4,20
–
–
–
–
–
–
–
–
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
–
–
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,10
1,10
1,35
1,35
1,65
1,65
–
–
2,10
2,10
2,60
2,60
3,15
3,15
–
–
–
–
–
–
–
–
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
–
–
0,035
0,035
0,036
0,036
0,036
0,036
–
–
–
–
–
–
–
–
0,55
0,55
0,85
0,85
1,15
1,15
1,40
1,40
1,70
1,70
–
–
2,30
2,30
2,80
2,80
3,35
3,35
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
–
–
0,035
0,035
0,036
0,036
0,036
0,036
–
–
–
–
–
–
–
–
––
––
1,15
1,15
1,40
1,40
1,70
1,70
––
2,30
2,30
2,80
2,80
3,35
3,35
––
––
––
––
DD
DD
CS(10\Y)300
CS(10\Y)300
≥≥300
300
12000
12000
–
–
110
110
100-200
–
WL(T)0,7
–
≤ 0,5
100-200
WD(V)3
WL(T)0,7
≤≤0,5
3
≤ 1,5
WD(V)3
≤ 0,5
≤ 3
≤
1,5
FT2
≤≤0,5
1
0
FT2
0,07
≤ 1
0
DS(TH)
0,07
≤ 2
DD
DD
CS(10\Y)300
CS(10\Y)300
≥≥300
300
30-50mm –– 12000
12000
30-50mm
60-200mm –– 20000
20000
60-200mm
–
–
1105)5)
110
100-200
–
WL(T)0,7
–
≤ 0,5
100-200
WD(V)3
WL(T)0,7
≤≤0,5
3
≤ 1,5
WD(V)3
≤ 0,5
≤ 3
≤
1,5
FT1
≤≤0,5
2
0
FT1
0,07
≤ 2
0
DS(TH)
0,07
≤ 2
DS(TH)
DS(TH)
DLT(2)5
–
2
≤–2
≤≤5
E
E
DLT(2)5
1200
x 600
1250 –
x 600
– 60
(50+10),≤ 5
(60+10)
40, 50,
E (120)
(80+10), E
(100+10)
80, 100,
(120+10)
1200
x 600
1250 x 600
T1(60+10)
(50+10),
40, T1
50, 60
(80+10),
(100+10) 80, z100,
(120)
Gładka
+ jednostronnie
Gładka,
jednej
strony
(120+10)
zaprawa
rowkowana + geowłóknina
T1
T1
Na dłuższej krawędzi
Schodkowe
Gładka + jednostronnie Gładka, z jednej strony
pióro i wpust zaprawa
rowkowana + geowłóknina
Na dłuższej krawędzi
Schodkowe
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
CS(10\Y)500
CS(10\Y)500
≥≥500
500
25000
25000
CS(10\Y)700
CS(10\Y)700
≥≥700
700
30000
30000
CS(10\Y)250
CS(10\Y)250
≥≥250
250
10000
10000
CS(10\Y)250
CS(10\Y)250
≥≥250
250
10000
10000
CC(2/1,5/50)180
CC(2/1,5/50)180
180
180
150-200
–
WL(T)0,7
–
≤ 0,5
150-200
WD(V)3
WL(T)0,7
≤≤0,5
3
≤ 1,5
WD(V)3
≤ 0,5
≤ 3
≤
1,5
FT2
≤≤0,5
1
0
FT2
0,07
≤ 1
0
DS(TH)
0,07
≤ 2
CC(2/1,5/50)250
CC(2/1,5/50)250
250
250
150-200
–
WL(T)0,7
–
≤ 0,5
150-200
WD(V)3
WL(T)0,7
≤≤0,5
3
≤ 1,5
WD(V)3
≤ 0,5
≤ 3
≤
1,5
FT2
≤≤0,5
1
0
FT2
0,07
≤ 1
0
DS(TH)
0,07
≤ 2
–
–
80
80
100
TR100
–
≥ 1,5
100
≤
100
–
–
≤–
1,5
–
–
–
–
–
–
–
–
0
–
0,07
–
0
DS(TH)
0,07
≤ 2
––
90
90
80-200
––
–
≤ 0,5
80-200
––
≤–0,5
–
––
–
––
––
0
–
0,07
–
0
DS(TH)
0,07
≤2
DS(TH)
DLT(2)5
2
≤≤5
E
DLT(2)5
1250
x 600
≤ 560
40, 50,
E (120)
80, 100,
(140),
1250 x(160)
600
40, T1
50, 60
80,Gładka
100, 120
(140), (160)
T1
Schodkowe
Gładka
DS(TH)
DLT(2)5
2
≤≤5
E
DLT(2)5
1250
x 600
≤ 560
40, 50,
E (120)
80, 100,
1250 x 600
40, T1
50, 60
80,Gładka
100, 120
DS(TH)
–
≤–2
E
1250 –
x 600
20, 30,–40, 50
E (120)
60, 80, 100,
1250 x 600
T140, 50
20, 30,
60, 80,Szorstka
100, 120, (140)
DS(TH)
–
≤–2
E
– x 600
2400/2500
– 60
40, 50,
80, E100
2400/2500 x 600
40, T1
50, 60
80,Gładka
100, (120)
T1
Schodkowe
Gładka
T1
Proste
Szorstka
T1
Pióro i wpust
Gładka
Schodkowe
Schodkowe
Proste
Pióro i wpust
pióro i wpust Deklarowany Poziom lub
klasa wg EN 13164
XPS – EN 13164
ROOFMATE SL-A
ROOFMATE SL-X
ROOFMATE LG-X
PERIMATE DI-A
FLOORMATE 500-A
FLOORMATE 700-A
STYROFOAM IB-A
ROOFMATE TG-A
T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1,5/50)130 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2 - DS(TH) - DLT(2)5
T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1,5/50)110 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2 - DS(TH) - DLT(2)5
T1 - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2 - DS(TH) - DLT(2)5
T1 - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT1 - DS(TH)
T1 - CS(10\Y)500 - CC(2/1,5/50)180 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2 - DS(TH) - DLT(2)5
T1 - CS(10\Y)700 - CC(2/1,5/50)250 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2 - DS(TH) - DLT(2)5
T1 - CS(10\Y)250 - DS(TH) - TR100
T1 - CS(10\Y)250 - DS(TH)
Rozwiązania STYROFOAM
13
Deklarowany CE
Deklarowany Poziom lub klasa wg EN 13164
XPS – EN 13164
ROOFMATE SL-A
T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1,5/50)130 - WL(T)0,7 - WD(V)3 FT2 - DS(TH) - DLT(2)5
ROOFMATE SL-X
T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1,5/50)110 - WL(T)0,7 - WD(V)3 FT2 - DS(TH) - DLT(2)5
ROOFMATE LG-X
T1 - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2 - DS(TH) DLT(2)5
PERIMATE DI-A
T1 - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT1 - DS(TH)
FLOORMATE 500-A
T1 - CS(10\Y)500 - CC(2/1,5/50)180 - WL(T)0,7 - WD(V)3 FT2 - DS(TH) - DLT(2)5
FLOORMATE 700-A
T1 - CS(10\Y)700 - CC(2/1,5/50)250 - WL(T)0,7 - WD(V)3 FT2 - DS(TH) - DLT(2)5
STYROFOAM IB-A
T1 - CS(10\Y)250 - DS(TH) - TR100
ROOFMATE TG-A
T1 - CS(10\Y)250 - DS(TH)
14
Uwagi
Pro­si­my o zwróce­nie uwa­gi na wy­tycz­ne użyt­ko­we
­­Jed­nak­że pły­ty są pal­ne i je­śli zo­sta­ną ob­ję­te
wy­da­ne przez fir­mę Dow. Pły­ty STY­RO­FO­AM, RO­OF­MA­TE,
in­ten­syw­nym pło­mie­niem, mo­gą się gwał­tow­nie za­pa­lić.
ROOFMATE TG-A to­pią się w wy­so­kiej tem­pe­ra­tu­rze.
Dla­te­go w cza­sie prze­cho­wy­wa­nia, in­sta­la­cji i użyt­ko­wa­nia
Za­le­ca­na mak­sy­mal­na, cią­gła tem­pe­ra­tu­ra eks­plo­ata­cji
płyt nie­do­zwo­lo­ne jest zbli­ża­nie się do nich z otwar­tym
wy­no­si 75°C. Je­śli pły­ty ze­tkną się z ma­te­ria­ła­mi
ogniem lub in­nym źródłem cie­pła. Wszyst­kie kla­sy­fi­ka­cje
za­wie­ra­ją­cy­mi lot­ne roz­pusz­czal­ni­ki, mo­że na­stą­pić
ognio­we opar­te są na próbach la­bo­ra­to­ryj­nych i nie
znisz­cze­nie płyt.
od­zwier­cie­dla­ją bez­wa­run­ko­wo re­ak­cji ma­te­ria­łu
Wy­bie­ra­jąc klej, na­le­ży zwrócić uwa­gę na za­le­ce­nia
w wa­run­kach rze­czy­wi­ste­go po­ża­ru. In­for­ma­cje i da­ne
pro­du­cen­ta do­ty­czą­ce przy­dat­no­ści kle­ju do kle­je­nia
za­war­te w ni­niej­szym opra­co­wa­niu po­da­ne są zgod­nie
pia­nek po­li­sty­re­no­wych.
z na­szą naj­lep­szą wie­dzą i do­świad­cze­niem. Wszyst­kie
W ce­lu ochro­ny przed sta­rze­niem się po­wierzch­ni płyt
ry­sun­ki ilu­stru­ją tyl­ko moż­li­we za­sto­so­wa­nia i nie mo­gą
w wa­run­kach at­mos­fe­rycz­nych, pły­ty na­le­ży za­bez­pie­czyć
być trak­to­wa­ne ja­ko do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa. Po stro­nie
przed bez­po­śred­nim dzia­ła­niem słoń­ca, je­śli
klien­ta le­ży od­po­wie­dzial­ność za de­cy­zję, czy pro­duk­ty
prze­cho­wy­wa­ne są na ze­wnątrz przez dłuż­szy okres.
fir­my Dow od­po­wia­da­ją po­trze­bom klien­ta oraz czy
Do te­go ce­lu na­da­ją się ja­sne ko­lo­ro­we fo­lie z two­rzyw
miej­sce ich wy­ko­rzy­sta­nia u klien­ta i prak­ty­ki uty­li­za­cyj­ne
sztucz­nych.
są w zgo­dzie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i ure­gu­lo­wa­nia­mi.
Na­to­miast nie na­le­ży sto­so­wać fo­lii w ciem­nych ko­lo­rach
To sa­mo do­ty­czy od­po­wied­nich prze­pi­sów pra­wa
lub ar­ku­szy prze­zro­czy­stych, gdyż mo­gą po­wo­do­wać
bu­dow­la­ne­go.
du­ży przy­rost cie­pła.Pły­ty STY­RO­FO­AM, RO­OF­MA­TE,
Nie bie­rze­my na sie­bie żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści ani nie
ROOFMATE TG-A po­win­ny być skła­do­wa­ne na czy­stej,
udzie­la­my gwa­ran­cji czy rę­koj­mi na sys­te­my lub za­sto­so­
po­zio­mej po­wierzch­ni bez ma­te­ria­łów ła­two pal­nych
wa­nia, w których wy­ko­rzy­sty­wa­ne są na­sze pro­duk­ty.
w po­bli­żu. Pły­ty STY­RO­FO­AM, RO­OF­MA­TE,
Ni­niej­sze opra­co­wa­nie nie sta­no­wi pod­sta­wy
ROOFMATE TG-A za­wie­ra­ją śro­dek zmniej­sza­ją­cy pal­ność,
do zwol­nie­nia od za­strze­żeń pa­ten­to­wych ani żad­nych
który po­wi­nien za­po­biec przy­pad­ko­we­mu za­pa­le­niu się
in­nych praw wła­sno­ści prze­my­sło­wej i in­te­lek­tu­al­nej.
od nie­wiel­kie­go źródła ognia.
Rozwiązania STYROFOAM
15
Rozwiązania STYROFOAM
Izolacja dachów płaskich
w systemie odwróconym
17
il. 14
Wstęp
System dachu odwróconego – opracowany na początku
lat pięćdziesiątych w USA przez firmę Dow – jest
z powodzeniem stosowany od ponad 35 lat na całym
świecie. Na dachach w systemie odwróconym zostało
do chwili obecnej ułożonych w całej Europie ponad
45 milionów m2 płyt ROOFMATE. W niniejszym rozdziale
il. 15
opisano metodę izolacji termicznej dachów płaskich
w systemie odwróconym z zastosowaniem płyt
Uwaga:
izolacyjnych z niebieskiego ekstrudowanego polistyrenu
Aktualne informacje i dane, jak również
STYROFOAM firmy Dow.
rysunki CAD znajdują się na naszej stronie
internetowej pod adresem:
www.styrofoam.pl
Tabela z danymi technicznymi
produktów znajduje się w niniejszej publikacji
w rozdziale Dane Techniczne na str. 12-13
18
1. Dach w systemie odwróconym
jest zastosowanie warstwy paroszczelnej, aby uniknąć
kondensacji pary wodnej i tworzenia się pęcherzy pod
warstwą izolacji przeciwwodnej. Koncepcja dachu
w systemie odwróconym rozwiązuje powyższe problemy.
Umieszczenie warstwy izolacji termi­cznej ponad
warstwą izolacji przeciwwodnej powoduje, iż izolacja
przeciwwodna pracuje w stałej temperaturze, zbliżonej
do temperatury wnętrza i jest zabezpieczona przed
uszkodzeniami. Wszystko to wywiera pozytywny
wpływ na przewidywaną trwałość dachu.
Warstwa izolacji termicznej chroni warstwę izolacji
przeciwwodnej przed:
›››
il. 16
dużymi zmianami temperatury; porównanie różnych
systemów pokazuje, jak niewielkie naprężenia
1.1 Zasada pracy dachu w systemie
odwróconym
cieplne występują w warstwie izolacji przeciwwodnej
w dachach w systemie odwróconym,
Własności użytkowe i trwałość dachów płaskich zależą
›››
od wielu czynników, w tym od umiejscowienia warstw
izolacji przeciwwodnej i cieplnej. Na dachach płaskich,
o tradycyjnej konstrukcji, izolacja termiczna położona
warunków atmosferycznych,
›››
›››
jest pod warstwą izolacji przeciwwodnej i nad dachową
płytą konstrukcyjną, co sprawia, że warstwa izolacji
pogorszeniem właściwości na skutek wpływu
niszczącym działaniem promieniowania UV,
uszkodzeniami mechanicznymi podczas budowy,
eksploatacji i konserwacji,
›››
tworzeniem się pęcherzy pod warstwą izolacji
przeciwwodnej jest odizolowana cieplnie od reszty
przeciwwodnej (hydroizolacja działa jako bariera
konstrukcji dachu i narażona jest na duże wahania
paroszczelna, która znajduje się po ciepłej stronie
temperatury, co w konsekwencji zwiększa ryzyko
izolacji termicznej; sprawia to, że jej temperatura
przedwczesnego zniszczenia. Ponadto pomiędzy płytą
utrzymywana jest powyżej temperatury punktu rosy,
konstrukcyjną i warstwą izolacji cieplnej wymagane
co eliminuje ryzyko kondensacji).
Średnie miesięczne maksymalne
i minimalne temperatury
na powierzchni dachu
a = tradycyjny płaski dach bez
warstwy dociążającej
b = tradycyjny płaski dach
z warstwą dociążającą
c = dach w systemie
odwróconym
a
b
c
il. 17
Rozwiązania STYROFOAM
19
1. Dach w systemie odwróconym
Koncepcja dachu w systemie odwróconym wykazuje
szereg dalszych zalet:
›››
zależność instalacji od warunków atmosferycznych
jest znacznie zmniejszona: po położeniu warstwy
izolacji przeciwwodnej płyty izolacyjne ROOFMATE
i kolejne warstwy można kłaść przy złej pogodzie,
przez co zmniejsza się ryzyko opóźnienia terminu
ukończenia prac,
›››
płyty izolacyjne zapewniają lepszą ochronę
mechaniczną dla warstwy izolacji przeciwwodnej
na płaskich dachach użytkowych (tarasy, parkingi
dachowe, dachy z ogrodami) zarówno w czasie
budowy jak i użytkowania,
››› ponieważ płyty izolacyjne są zwykle układane
il. 18
bez połączenia (klejenia), można je łatwo podnosić
„Z punktu widzenia systemowo-analitycznego
i wymieniać lub używać ponownie w przypadku
prognozowana trwałość prawidłowo za­pro­jektowanych
zmiany funkcji powierzchni dachu lub remontu
i zainstalowanych dachów płaskich w systemie
czy też rozbiórki budynku.
odwróconym, z wykorzystaniem płyt ROOFMATE,
wynosi 45–50 lat. Biorąc pod uwagę naturalną trwałość
1.1.1 Trwałość
płyt ROOFMATE w dachach w systemie od­wró­conym,
Koncepcja dachu w systemie odwróconym jest uznaną
trwałość dachu można oszacować powyżej 50 lat”.
i sprawdzoną metodą budowy dachu płaskiego.
Właściwości użytkowe warstwy izolacji termicznej
Właściwości systemu, jak również jego długa przewidywana
w dachach w systemie odwróconym z warstwą
trwałość (także w przypadku dachów użytkowych), zostały
dociążającą można określić i sprawdzić w długim
zbadane wielokrotnie przez niezależne instytuty
okresie na podstawie dostępnych wyników badań.
i specjalistów budowlanych. Poniżej zamieszczona jest
„Dachy w systemie odwróconym zachowują swoje
1.2 Zagadnienia projektowe
1.2.1 Konstrukcja dachów w systemie
odwróconym
właściwości użytkowe przez długi czas. Okres użytkowania
W systemie dachu odwróconego izolacja termiczna
jest dłuższy, a ryzyko uszkodzenia mniejsze niż w przypadku
ukła­dana jest nad warstwą izolacji przeciwwodnej
tradycyjnych dachów płaskich. Zabezpieczenie warstwy
i odpowie­­d­nio dociążana, co ogranicza możliwość jej
izolacji przeciwwodnej jest skuteczne i trwałe. Nie
prze­su­wa­nia i poderwania przez wiatr oraz stanowi
przewiduje się pogorszenia lub zmiany właściwości
ochronę przed uszkodzeniami. Konstrukcje dachów
termoizolacyjnych przy prawidłowym stosowaniu
w systemie odwróco­nym można podzielić na dachy
i układaniu warstw wierzchnich otwartych na dyfuzję
ciężkie i lekkie w zależności od konstrukcji rozważanego
pary”.
budynku. Jeśli poziomą konstruk­cję nośną dachu stanowi
dla przykładu ocena inżyniera budowlanego BDB Heinza
Götze pochodząca z jego sprawozdania:
płyta żelbetowa, powinna być ona w stanie przenieść
W sprawozdaniu z 1997 r. Instytutu Budowlanego Bern
obciążenia od warstwy żwiru o grubości 5–8 cm lub
zawarta jest ogólna ocena wydana po zbadaniu dachów
od kolejnych warstw i pokryć tara­sów, dachów zielonych,
w systemie odwróconym użytkowanych od 17 do 25 lat:
parkingów dachowych.
20
1. Dach w systemie odwróconym
Firma Dow oferuje także alternatywne rozwiązanie dachu
także rolę bariery paroszczelnej. Jeśli przewiduje się,
w systemie odwróconym odpowiednie dla dachów
że w budynku będzie utrzymywała się duża wilgotność
o lekkiej konstrukcji (np: o dużej rozpiętości), które mogą
(baseny pływackie, kuchnie zbiorowego żywienia, pralnie
przenieść jedynie minimalne nominalne obciążenie
itd.), oceny ryzyka kondensacji powinien dokonać
wy­nos­zące 25 kg/m2. W lekkim dachu w systemie
specjalista. Dachy o dużej pojemności cieplnej – takie jak
odwróconym stoso­wane są płyty Styrofoam wykończone
dachy betonowe o masie jednostkowej przekraczającej
na wierzchu warstwą zaprawy i o wyprofilowanym na
150–200 kg/m2 – nie ochładzają się gwałtownie podczas
dłuższej krawędzi specjalnym zamku, które nie wymagają
odpływu zimnej wody deszczowej pod warstwą izolacji
stosowania dodatkowej warstwy dociążającej. Powyższa,
termicznej. Natomiast dachy o konstrukcji metalowej
lekka konstrukcja umożliwia wykorzystanie zalet dachu
mogą się ochładzać w czasie długotrwałych opadów
w systemie odwróconym w szerszym zakresie.
zimnego deszczu. Może to wywoływać kondensację
na spodniej stronie warstwy metalowej, czego można
Standardowa konstrukcja dachu w systemie odwróconym
uniknąć zapewniając minimalną wartość oporu cieplnego
z warstwą dociążającą obejmuje następujące warstwy:
wynoszącą 0,15 m2K/W (taką jaką gwarantuje
›››
›››
›››
zastosowanie sklejki o grubości 20 mm).
›››
›››
betonową płytę dachową z odpowiednim spadkiem,
warstwę izolacji przeciwwodnej,
jednowarstwową izolację z płyt ROOFMATE SL,
W ogrodach dachowych, tarasach z płytami chodnikowymi
układaną luźno na wzór cegieł,
i parkingach dachowych zaleca się stosowanie
dyfuzyjną warstwę rozdzielającą z geowłókniny,
warstwy dyfuzyjnej (np. 3–5 cm grysu lub łamanego
żwirową warstwę dociążającą o min. grubości 5 cm.
żwiru) pomiędzy izolacją termiczną a ziemią, płytami
chodnikowymi lub płytą betonową. Ma to zapobiec
1
tworzeniu się warstewki wody na górnej stronie płyt
2
izolacyjnych, która mogłaby działać jako warstwa
3
paroszczelna znajdująca się bezpośrednio na izolacji XPS,
4
5
powodując kondensację.
Ze względu na to, że w dachach w systemie odwróconym
część wody deszczowej spływa pod płytami izolacyjnymi,
może ona odprowadzać ciepło z płyty dachowej.
1
żwir 16/32 mm, min.
grubość 50 mm
2 dyfuzyjna, odporna na UV i
gnicie warstwa geowłókniny
polipropylenowej, 110–140
g/m2, układana luzem, z 200
mm zakładem
3 ROOFMATE SL, układane
luzem, krawędzie na styk
4 polimerowo-bitumiczna
izolacja przeciwwilgociowa
5
płyta konstrukcyjna
il. 19
W zależności od klimatu i średniej ilości opadów
w czasie sezonu grzewczego, tę nieciągłą stratę ciepła
można pominąć lub skompensować zwiększając
nieznacznie grubość izolacji, np. o 10 mm. Może to
być przedmiotem rozważań dla dachów w systemie
odwróconym z „otwartymi” przykryciami typu: żwirowa
1.2.2 Fizyka budowli dachów w systemie
odwróconym
warstwa dociążająca lub płyty kamienne na przekładkach
W konstrukcjach dachów w systemie odwróconym ryzyko
większość wody deszczowej spływa po powierzchni i/lub
kondensacji jest znacznie zmniejszone dzięki temu, iż
nie dociera do warstwy izolacji przeciwwodnej (tarasy,
temperatura konstrukcji i warstwy izolacji przeciwwodnej
parkingi dachowe, ogrody dachowe).
dystansowych, lecz nie dotyczy dachów, w których
utrzymywana jest powyżej temperatury punktu rosy.
Ponieważ warstwa izolacji przeciwwodnej jest umieszczona
po ciepłej stronie warstwy izolacji termicznej, pełni ona
Rozwiązania STYROFOAM
21
1. Dach w systemie odwróconym
1.2.3 Odwodnienie, izolacja przeciwwodna
Dobre odwodnienie ma zasadnicze znaczenie dla
długiego okresu użytkowania dachu płaskiego. Minimalny
spadek zależy głównie od typu warstwy przeciwwodnej
i musi być zgodny z zaleceniami krajowych norm
budowlanych dotyczących konstrukcji dachowych.
Odwodnienie dachu musi być zaprojektowane w taki
sposób, aby uniknąć długotrwałego zanurzenia płyt
izolacyjnych w wodzie. Krótkotrwałe
zanurzenie, np. podczas intensywnego opadu deszczu,
nie stanowi problemu. Na dachach w systemie
odwróconym nie zaleca się stosowania zerowego
spadku. Minimalny zalecany spadek powinien wynosić
il. 20
1,5–2%. Dach w systemie odwróconym można
uważać za płaski, jeśli spadek nie przekracza 5%.
1.2.4 Warstwy rozdzielające
Wskazówki odnośnie do wydajności i umiejscowienia
Zalecenia dotyczące stosowania warstw rozdzielających
rynien i odpływów podane są w wytycznych na temat
w konstrukcjach dachów w systemie odwróconym są
pokryć dachowych. Należy zapewnić odpowiedniej
następujące:
wielkości odpływy wody deszczowej, które będą odbierać
›››pomiędzy dachową płytą betonową
wodę spływającą zarówno z wierzchu izolacji termicznej
i warstwą izolacji przeciwwodnej wykonanej
jak i z powierzchni izolacji przeciwwodnej.
z jednowarstwowych folii polimerowych –
Na dachy w systemie odwróconym można stosować
zastosowanie ekstrudowanej pianki polietylenowej
szeroki zakres materiałów izolacji przeciwwodnej,
Ethafoam* 222 o grubości 3 lub 5 mm minimalizuje
włączając w to modyfikowane polimerami pokrycia
ryzyko uszkodzenia folii przez szorstką powierzchnię
bitumiczne na bazie tkaniny z włókien szklanych lub
płyty betonowej,
z poliestru (rdzeń z włókna organicznego lub papieru
›››pomiędzy warstwą izolacji przeciwwodnej
jest nieodpowiedni), jednowarstwowe folie polimerowe
i warstwą izolacji termicznej
(PCW) i z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM),
– w przypadku pokryć bitumicznych
masy asfaltowe.
– zwykle warstwa rozdzielająca nie jest wymagana,
Jeśli warstwa izolacji przeciwwodnej wykonana jest
– w przypadku jednowarstwowych folii
z dwóch warstw bitumicznych pap modyfikowanych,
klejonych na całej powierzchni, poziomy przepływ wody
polimerowych PCW
– zwykle zalecana jest luźno układana tkanina
pomiędzy płytą betonową i warstwą izolacji przeciwwodnej
z włókien szklanych lub poliestrowych
powstały na skutek przebicia izolacji przeciwwodnej jest
zapobiegająca przenikaniu plastyfikatorów
praktycznie wyeliminowany. Ewentualne, późniejsze
pomiędzy miękką folią z PCW i pianką
punktowe przecieki dachu można łatwo zlokalizować
polistyrenową (należy zasięgnąć porady
i dzięki temu naprawić szybko i tanim kosztem. Odgrywa
producenta folii),
to szczególnie ważną rolę w przypadku wykorzystywania
– w przypadku mas asfaltowych
powierzchni dachu na ogrody, tarasy lub parkingi.
– wymagana jest luźno ułożona geowłóknina
Jednakże główne zalety dachów w systemie odwróconym
z włókien szklanych lub poliestrowych,
odnoszą się także do innych materiałów przeciwwodnych.
*Znak towarowy – The Dow Chemical Company
22
1. Dach w systemie odwróconym
›››
pomiędzy warstwą izolacji cieplnej i warstwą
w dachach w systemie odwróconym dzięki korzystnym
dociążającą
właściwościom produktu, takim jak:
– zastosowanie pojedynczej warstwy, luźno ułożonej,
›››
›››
›››
›››
›››
›››
otwartej na dyfuzję pary wodnej polipropylenowej
geowłókniny o gramaturze ok. 110–140 g/cm2
(np. Typar) z zakładkami o szerokości min. 200 mm
spełnia wieloraką rolę:
– zapobiega wymywaniu drobnoziarnistego
zamknięta, jednorodna struktura komórkowa,
niezmiennie wysoka izolacyjność termiczna,
pomijalnie niska nasiąkliwość,
odporność na cykle zamarzania – rozmarzania,
duża wytrzymałość na ściskanie,
odporność na gnicie.
kruszywa pod izolację cieplną, gdzie mogłoby
uszkodzić warstwę izolacji przeciwwodnej,
– pozwala na zastosowanie warstwy dociążającej
ze żwiru o średnicy 16/32 mm, wymaganej
w celu przeciwdziałania poderwaniu przez wiatr
i przesu­waniu się płyt, o grubości 50 mm, bez
Powyższe właściwości są charakterystyczne dla płyt
ROOFMATE i FLOORMATE. Na dachy w systemie odwróconym stosowane są następujące wyroby STYROFOAM:
Dachy w systemie odwróconym z dociążającą warstwą
żwirową, tarasy i dachy zielone:
względu na grubość izolacji, poprzez stworzenie
›››ROOFMATE SL
spójności pomiędzy płytami izolacji.
Dachy w systemie odwróconym z lekką warstwą
Płyty izolacji nie mogą być przykrywane bezpośrednio
dociążającą:
warstwami paroszczelnymi (np. folia polietylenowa)
››› ROOFMATE LG
lub filcem o dużej zdolności zatrzymywania wody!
Dachy w systemie odwróconym poddane działaniu
dużych obciążeń i obciążeń od ruchu pojazdów:
1.2.5 Rozwiązania STYROFOAM – izolacja
z płyt ROOFMATE i FLOORMATE
››› FLOORMATE 500
››› FLOORMATE 700
W dachach wykonanych w systemie odwróconym izolacja
termiczna narażona jest na działanie surowych warunków
atmosferycznych i czynników mechanicznych. Z tego
1.2.6 Attyka
wzglę­du materiał izolacyjny musi wykazywać stałą
i sprawd­­zoną odporność na działanie powyższych
czynników. Izola­cja stosowana na dachy w systemie
odwróconym musi:
›››
›››
›››
›››
być odporna na absorpcję wody,
być odporna na cykle zamarzania – rozmarzania,
przenieść obciążenia od ruchu na powierzchni,
zabezpieczać warstwę izolacji przeciwwodnej przez
długi czas.
Płyty ROOFMATE i FLOORMATE, wykonane
z ekstrudowanej pianki polistyrenowej STYROFOAM,
spełniają wszystkie wymagania stawiane skutecznej
il. 21
izolacji termicznej
Rozwiązania STYROFOAM
23
1. Dach w systemie odwróconym
Stosując płyty ROOFMATE LG także do ścian attykowych
1
i pionowych elementów można wzorować się
na rozwią­zaniu dachu w systemie odwróconym.
Z tego względu zabezpieczona jest także pionowa
¡2
¬3
powierzchnia warstwy przeciwwodnej. Ta łatwa do
4
układania płyta izolacyjna jest szczególnie tanim
sposobem izolowania ścian attykowych. Płyty muszą być
ƒ5
zabezpieczone przez odpowiednie systemy mocujące.
6
> Bliższe informacje podane są także w punkcie 6.3.1
7
„Instalacja płyt ROOFMATE LG”.
1 ROOFMATE LG
5 ROOFMATE SL
2 płyta chodnikowa
6 polimerowo-bitumiczna
3 warstwa żwiru
4 dyfuzyjna, odporna na
izolacja przeciwwilgociowa
7 płyta konstrukcyjna
gnicie warstwa geowłókniny
polipropy lenowej,
110–140 g/m2, układana
luzem, z 200 mm zakładem
il. 22
2. Dach w systemie odwróconym z dociążającą warstwą żwirową
2.1 Zagadnienia projektowe
2.2 Układ warstw
Standardowym rozwiązaniem dachu w systemie
odwróconym jest układ warstw wykończony dociążającą
¿1
wars­twą żwirową. Generalnie warstwa dociążająca
¡2
z płu­kanego żwiru o nominalnej wielkości ziaren 16/32
¬3
mm musi mieć minimum 50 mm grubości. Warstwa
do­cią­żająca w strefach brzegowych na dachach
4
budynków szczególnie narażonych na działanie
zwiększonych sił odrywających, wywołanych przez wiatr,
ƒ5
musi być zabezpieczona dodatkowym dociążeniem
w postaci płyt chodnikowych lub elementów blokujących.
Pomiędzy płytami izolacji ułożonymi w jednej warstwie
na wzór cegieł i żwi­rową warstwą dociążającą należy ułożyć
dyfuzyjną wars­twę rozdzielającą z geowłókniny
polipropylenowej o małej nasiąkliwości, z zakładką
200 mm. Warstwa ta wraz z wars­twą dociążającą zapewni
wystarczające przyleganie po­wier­zchni płyt uniemożliwiając
ich poderwanie przez wiatr lub podnoszenie przez
nagromadzoną wodę opadową.
24
1 żwir 16/32 mm, min. grubość
50 mm
2 dyfuzyjna, odporna na
gnicie warstwa geowłókniny
polipropylenowej,
110–140 g/m2, układana
luzem, z 200 mm zakładem
il. 23
3 ROOFMATE SL, układane
luzem, krawędzie na styk
4 polimerowo-bitumiczna
izolacja przeciwwilgociowa
5 płyta konstrukcyjna
3. Dach zielony w systemie odwróconym
3.2 Zagadnienia projektowe
3.2.1 Warstwa izolacji przeciwwodnej
Warstwa izolacji przeciwwodnej dachów zielonych musi
być odporna na korzenie roślin, w przeciwnym razie
należy zainstalować oddzielną warstwę zabezpieczającą
przed korzeniami roślin. Dalsze zabezpieczenie warstwy
izolacji przeciwwodnej stanowią płyty ROOFMATE.
Spadki dachu i otwory odprowadzające wodę muszą być
zaprojektowane w taki sposób, aby uniknąć długotrwa­łe­
go zanurzenia w wodzie płyt izolacyjnych ROOFMATE, jak
również stałego gromadzenia się wody w warstwie
od­wad­niającej intensywnie uprawianych dachów
zielo­nych. > Bliższe informacje na temat zapewnienia
wo­dood­por­no­­ści podane są także w punkcie
1.2.3 „Od­wodnienie, izolacja przeciwwodna”.
il. 24
3.2.2 Rozwiązania STYROFOAM –
izolacja z płyt ROOFMATE
Często jednym z głównych priorytetów architektury,
Odporność na wilgoć i duża wytrzymałość na ściskanie
uwzględniającej aspekty przyszłości i ekologii, jest
płyt ROOFMATE SL sprawia, że świetnie nadają się one
„odzyskiwanie”, w miarę możliwości, terenów zielonych
na izolację dachów zielonych w systemie odwróconym.
zajętych przez budynki poprzez wykonywanie ogrodów
Na dachach zielonych poddanych działaniu dużych
na dach­ach. Ogrody dachowe, zwłaszcza na obszarach
obciążeń można stosować płyty FLOORMATE.
miejskich, spełniają dwie ważne funkcje. Zapewniają
> Bliższe informacje podane są w punkcie 1.2.5.
powiększenie terenów zielonych i przyczyniają się
w dużym stopniu, dzięki zatrzymywaniu wody,
3.2.3 Warstwa rozdzielająca
do odciążenia systemu kanalizacji deszczowej.
Dyfuzyjna warstwa rozdzielająca zapobiega przedostawaniu się drobnego materiału z warstwy odwadniającej do
Ekstensywnie lub intensywnie uprawiany dach w systemie
połączeń pomiędzy płytami. Jednocześnie zapewnia ona
odwróconym jest prostą dobrze sprawdzoną konstrukcją
płytom izolacyjnym ochronę mechaniczną. Zwykle do
dachu płaskiego o dużej trwałości. Płyty izolacyjne na
dachach zielonych spełniają szczególnie ważną funkcję
ochronną dla warstwy izolacji przeciwwodnej.
3.1 Długotrwałe badania
Praktyczne badania dachów w systemie odwróconym,
użytkowanych w okresie do 18 lat, wykazały ich
długotrwałą funkcjonalność. Właściwości termoizolacyjne
badanych płyt ROOFMATE, wykonanych ze STYROFOAM,
zmieniły się bardzo nieznacznie podczas długiego okresu
ich eksploatacji.
il. 25
Rozwiązania STYROFOAM
25
3. Dach zielony w systemie odwróconym
tego celu stosowana jest dyfuzyjna, odporna na gnicie
3.2.5 Warstwa wegetacyjna, rośliny
tkanina z włókna z tworzyw sztucznych (np. polipropylenu)
Dachy o ekstensywnej uprawie
o gramaturze około 110–140 g/m2 i o małej nasiąkliwości.
Zalecane jest stosowanie warstw wegetacyjnych
o mieszanym podłożu, wykazujących pewną zdolność
3.2.4 Warstwa odwadniająca i filtrująca
do zatrzymywania wody. Warstwy wegetacyjne na bazie
Na ogół warstwy odwadniające wykonywane są z płukanego
keramzytu lub gliny łupkowatej pełnią jednocześnie rolę
okrągłego żwiru lub drobnego kruszywa (30–40 mm),
odwodnienia. Dzięki temu można pominąć warstwę
keramzytu lub różnych rodzajów wyrobów odwadniają­cy­ch
odwadniającą. Korzystna jest minimalna grubość tej
(maty odwadniające, wytłaczane płyty odwad­nia­jące itd.)
warstwy w granicach 8 do 10 cm. Korzenie roślin
Keramzyt, oprócz pełnienia roli warstwy wege­tacyjnej,
w warstwie wegetacyjnej mają działanie stabilizujące,
pomaga także w odwodnieniu pozwalając na szybkie
zapobiegają poderwaniu płyt przez wiatr. Wzdłuż
odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej. Z drugiej
krawędzi i na obszarach łączenia zaleca się
strony wilgoć może łatwo dyfundować przez ot­wartą
stosowanie dociążenia.
strukturę materiału. Można stosować także systemy
odwadniające spełniające jednocześnie funkcje warstwy
Dachy o intensywnej uprawie
rozdzielającej, odwadniającej i filtracyjnej (jak np. Secudrän),
Warstwa wegetacyjna dachów zielonych o intensywnej
które zapewniają uzyskanie prostej, lekkiej struktury
uprawie, w zależności od wymagań, może składać się
zielonego dachu o uprawie ekstensywnej. Geowłóknina,
z jednego lub kilku typów podłoża zgodnie
położ­ona nad warstwą odwadniającą, zapobiega wymywaniu
z zaleceniami projektanta.
drobnych cząstek organicznych z warstwy wegetacyjnej,
co mogłoby powodować zatrzymywanie odpływu wody.
Do tego celu stosowana jest dyfuzyjna, odporna na gnicie
tkanina z włókna sztucznego (np. z polipropylenu)
o gramaturze około 110–140 g/m2.
3.3 Układy warstw
3.3.1 Dach zielony o uprawie ekstensywnej z oddzielną warstwą odwadniającą
¿1
¡2
1 roślinność ekstensywna
2 warstwa wegetacyjna, 80–100 mm
3
3 geowłóknina filtrująca
4
4 warstwa drenażowa (lub mata drenująca
¬
ƒ5
z geowłókniną)
5 warstwa oddzielająca (np. geowłóknina
6
polipropylenowa), 110–140 g/m2
6 ROOFMATE SL
7
7 polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
odporna na korzenie
8 płyta konstrukcyjna
«8
il. 26
26
3. Dach zielony w systemie odwróconym
3.3.2 Dach zielony o uprawie ekstensywnej z połączoną warstwą odwadniającą i wegetacyjną
¿1
¡23
¬
4
1 roślinność ekstensywna (rozchodniki, trawy, mchy)
2 warstwa wegetacyjno-drenażowa, 80–100 mm
3 warstwa drenażowa (np. geowłóknina
polipropylenowa), 110–140 g/m2
4 ROOFMATE SL
5 polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
ƒ5
odporna na korzenie
6 płyta konstrukcyjna
6
il. 27
3.3.3 Dach zielony o uprawie intensywnej
1 roślinność
2 warstwa ziemi (grubość użytkowa z reguły
¿1
> 200 mm)
3 geowłóknina filtrująca
¡2
4 warstwa drenująca (żwir lub mata drenująca)
5 warstwa filtrująca (np. geowłóknina
polipropylenowa), 110–140 g/m2
¬3
4
5
ƒ
6 ROOFMATE SL
7 polimerowo-bitumiczna izolacja
przeciwwilgociowa odporna na korzenie
8 płyta konstrukcyjna
6
7
«8
il. 28
Rozwiązania STYROFOAM
27
4. Taras w systemie dachu odwróconego
4.1 Zagadnienia projektowe
Betonowe płyty chodnikowe, na warstwie tłucznia
kamiennego (4/8 mm o grubości 3–5 cm), układane są
nad płytami ROOFMATE SL.
Warstwa dyfuzyjna, odporna na gnicie, wykonana
z tworzyw sztucznych (np. polipropylenu), układana
pomiędzy kruszywem i płytami izolacyjnymi, pełni rolę
warstwy rozdzielającej i ochronnej. W celu płaskiego
ułożenia płyt ROOFMATE należy wyrównać wszelkie
nierówności warstwy przeciwwodnej.
Rozwiązaniem alternatywnym jest ułożenie betonowych
płyt chodnikowych na specjalnych podkładkach
dystansowych, umieszczonych na warstwie izolacji
termicznej. Jeśli górną warstwę tarasu stanowią płytki
ceramiczne, powinny one być przyklejane do płyty
żelbetowej o minimalnej grubości 6 cm położonej na
warstwie kruszywa o średnicy ziaren 4/8 mm i minimalnej
grubości 3 cm z dyfuzyjną warstwą rozdzielającą z
geowłókniny pomiędzy kruszywem i płytą żelbetową.
il. 29
4.2 Układy warstw tarasów
4.2.1 Taras z płytami chodnikowymi na podłożu żwirowym
1
2
3
1 płyty chodnikowe
2 żwir
3 geowłóknina
4 ROOFMATE SL układane luzem, krawędzie na styk
4
5 polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
6 płyta żelbetowa
5
6
il. 30
28
4. Taras w systemie dachu odwróconego
4.2.2 Taras z płytami chodnikowymi na podkładkach dystansowych
1
1 płyty chodnikowe
2
2 przekładki dystansowe
3
3 geowłóknina
4
4 ROOFMATE SL układane luzem, krawędzie na styk
5 polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
5
6 płyta żelbetowa
6
il. 31
4.2.3 Taras z nawierzchnią z płytek ceramicznych
1
1 płytki ceramiczne
2
2 beton
3
3 geowłóknina
4
3
4 żwir
5 ROOFMATE SL układane luzem, krawędzie na styk
6 polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
5
7 płyta żelbetowa
6
7
il. 32
Rozwiązania STYROFOAM
29
5. Parkingi dachowe
W dachach płaskich, obciążonych ruchem pojazdów,
do płyty betonowej, gdyż łatwo jest wtedy zlokalizować
takich jak parkingi dachowe, wykorzystywane są główne
ewentualne przecieki.
zalety koncepcji dachu w systemie odwróconym,
> Bliższe informacje podane są w rozdziale na temat
tj. ochrona warstwy izolacji przeciwwodnej, możliwość
izolacji przeciwwodnej.
instalacji warstwy izolacji przeciwwodnej bezpośrednio
oraz duża wytrzymałość w trakcie budowy i eksploatacji.
5.1.3 Rozwiązania STYROFOAM –
izolacja z płyt FLOORMATE
Duża wytrzymałość na ściskanie i duża sztywność płyt
W zależności od typu konstrukcji, nasilenia ruchu i wielko-
FLOORMATE 500 i FLOORMATE 700 umożliwiają łatwą
ści obciążeń od pojazdów jako izolację cieplną zaleca się
i ekonomiczną eksploatację parkingów dachowych
stosować płyty FLOORMATE 500 i FLOORMATE 700.
na płycie konstrukcyjnej z łączeniem na całej powierzchni
przez długi czas.
5.1 Zagadnienia projektowe
5.1.1 Płyta żelbetowa
5.2 Parking dachowy wykończony
prefabrykowaną kostką brukową
Opisana poniżej konstrukcja parkingu dachowego może
Żelbetowa płyta dachowa oraz warstwa spadkowa muszą
być stosowana tylko w przypadku obciążenia ruchem
być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi projektowania
pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 4 ton.
dachów, przy czym minimalny zalecany spadek musi
5.2.1 Izolacja termiczna
wynosić 2–2,5%.
››› Płyty izolacyjne FLOORMATE 500 stosowane są na
Warstwa izolacji przeciwwodnej musi być położona w taki
parkingi o umiarkowanym ruchu, przeznaczone dla
sposób, aby płyty izolacyjne przylegały płasko do podłoża
samochodów osobowych.
(zwłaszcza w przypadku nawierzchni z betonowej kostki
››› Płyty izolacyjne FLOORMATE 700 stosowane są
brukowej wymagane jest odpowiednie wyrównanie).
na parkingi o dużym nasileniu ruchu
Również w przypadku dachów w systemie odwróconym,
(np. super­markety, centra handlowe).
obciążonych ruchem pojazdów, zaleca się, żeby warstwa
izolacji przeciwwodnej przylegała na całej powierzchni
il. 33
il. 34
30
il. 35
5. Parkingi dachowe
5.2.2 Warstwa rozdzielająca
Pomiędzy warstwą płyt izolacyjnych i warstwą
5.3 Parking dachowy wykończony wylewaną na miejscu płytą żelbetową
nawierzchniową powinna być stosowana dyfuzyjna
Ten typ konstrukcji parkingów dachowych można
warstwa z geowłókniny polipropylenowej o gramaturze
stosować we wszystkich przypadkach obciążeń
około 110–140 g/m2.
w zależności od grubości i rodzaju zbrojenia płyty
rozkładającej obciążenia.
5.2.3 Układanie nawierzchni
Betonowa kostka brukowa o grubości min. 100 mm musi
5.3.1 Izolacja termiczna
być położona na równomiernie ubitej warstwie podkładu
z ostroziarnistego żwiru lub piasku o średnicy ziaren
2/5–4/8 mm i o grubości 5 cm. Szczeliny pomiędzy
››› Generalnie jako izolacja termiczna stosowane
są płyty FLOORMATE 500.
elementami powinny być nie mniejsze niż 3 mm i nie
››› Płyty izolacyjne FLOORMATE 700 stosowane są
większe niż 5 mm. Szczeliny należy wypełnić drobnym
w przypadkach dodatkowych dużych obciążeń
piaskiem, o średnicy ziaren 0/2 mm i po upływie pół roku
lub w przypadkach ograniczonej zdolności płyty
użytkowania uzupełnić wypełnienie.Poziome przesunięcia
żelbetowej do przenoszenia obciążeń.
nawierzchni należy wyeliminować lub ograniczyć stosując
żelbetową ramę na krawędziach oraz przedzielając
betonowymi belkami większe ciągłe obszary parkingu.
5.3.2 Warstwa rozdzielająca
Odprowadzenia wody i inne pionowe części budowlane
W przypadku parkingów dachowych z wykonywaną
wystające z nawierzchni należy także osłonić żelbetowymi
na miejscu płytą żelbetową na warstwę rozdzielającą,
ramami.
układaną na płyty FLOORMATE jak również pomiędzy
Parkingi dachowe o nawierzchni z kostki brukowej
podkład żwirowy i nośną płytę żelbetową, zaleca się
wymagają regularnych, okresowych przeglądów
geowłókninę umożliwiającą dyfuzję (np. geowłóknina
i odpowiedniej konserwacji.
polipropylenowa) o gramaturze około 140 g/m2.
il. 36
Rozwiązania STYROFOAM
31
5. Parkingi dachowe
5.3.3 Płyta żelbetowa
5.4.1 Izolacja termiczna
Rozkładająca obciążenia płyta żelbetowa musi być
Należy stosować wyłącznie płyty izolacyjne
ułożona na równomiernie rozłożonej warstwie podkładu
FLOORMATE 700 z powodu dużych obciążeń skupionych.
ze żwiru łamanego o średnicy ziaren 4/8 mm i o grubości
3–4 cm. Grubość i rodzaj zbrojenia płyty oraz złącza
5.4.2 Nawierzchnia
dylatacyjne i połączenia pomiędzy sekcjami płyt powinny
Prefabrykowane płyty żelbetowe o wymiarach 60/60,
być dobrane na podstawie obliczeń przeprowadzonych
90/90 lub 100/100 cm układane są na specjalnych
przez konstruktora.
podporach dystansowych o dużej średnicy,
zgodnie z zaleceniami projektanta systemu
5.4 Parking dachowy wykończony
prefabrykowanymi płytami betonowymi
(np. system Zoontjens).
Ta konstrukcja parkingu dachowego stosowana jest tylko
w przypadku ruchu samochodów osobowych.
il. 37
32
il. 38
5. Parkingi dachowe
5.5 Układy warstw i instalacja
5.5.1 Parking dachowy wykończony prefabrykowaną kostką brukową
1
¿
2
¡
1 fuga piaskowa 0/2 mm
2 kostka brukowa, 100 mm
3 podłoże piaskowo/grysowe 2/8 mm, 50 mm
(w stanie zagęszczonym)
¬3
4 dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa geowłókniny
polipropylenowej, 110–140 g/m2, układana luzem,
z 200 mm zakładem
4
ƒ5
5 (FLOORMATE 500) lub FLOORMATE 700 układane
luzem, krawędzie na styk
6
6 polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
7 płyta żelbetowa
7
il. 39
5.5.2 Parking dachowy wykończony płytą żelbetową wylewaną na miejscu
1 płyta żelbetowa (jezdna)
1
¿
2 warstwa oddzielająca
3 warstwa grysu 4/8 mm, 30–40 mm
¡2
¬3
4 dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa geowłókniny
polipropylenowej, 110–140 g/m2, układana luzem, z
200 mm zakładem
4
5 FLOORMATE 500 lub FLOORMATE 700 układane
luzem, krawędzie na styk
5
ƒ
6
6
polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
7 płyta żelbetowa
7
il. 40
5.5.3 Parking dachowy wykończony prefabrykowanymi płytami betonowymi
1 płyty żelbetowe na podkładkach dystansowych
(np.: Zoontjens)
¿1
2 FLOORMATE 700 układane luzem, krawędzie na styk
3
2
¡
polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
4 płyta żelbetowa
¬3
4
il. 41
Rozwiązania STYROFOAM
33
6. Renowacja dachów płaskich
Często w przypadku starych płaskich dachów
W 1977 r. nagroda w konkursie Wspólnoty Europejskiej
wymagających odnowienia, powstaje kwestia
na najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w zakresie
ponownego
renowacji termicznej budynków została przyznana
wykorzystania istniejącej konstrukcji. System dachu
rozwiązaniu „Plusdach”.
odwróconego oferuje możliwość pozostawienia
istniejącej konstrukcji, a zatem wykorzystania dostępnych
6.1 Zagadnienia projektowe
materiałów oraz oszczędzenia na wysokich kosztach
Po profesjonalnym przygotowaniu starych warstw izolacji
usunięcia i utylizacji starych materiałów. Dach typu
dachowej do odnowienia, tj. usunięciu pęcherzy, wgnieceń
„Plusdach” z płytami ROOFMATE umieszczonymi nad
i fałd, najpierw układana jest nowa warstwa izolacji
warstwą izolacji przeciwwodnej jest ekonomicznym
przeciwwodnej, np. z modyfikowanej papy bitumicznej,
rozwiązaniem w przypadku przeprowadzania renowacji.
zgodnie z zaleceniami producenta w miarę możliwości
Konstrukcja ta pozwala na przekształcenie, niewielkim
na całej powierzchni starej warstwy. Następnie
kosztem, istniejących dachów tak, aby zużycie energii
na odnowionej warstwie izolacji przeciwwodnej można
w budynkach spadło do niskiego poziomu.
zainstalować dowolny typ dachu w systemie odwróconym.
6.2 Układ warstw i instalacja
6.2.1 Dach typu „Plusdach” ze żwirową warstwą dociążającą
¿1
¡2
1 warstwa żwiru 16/32 mm, min. 50 mm
2 dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa geowłókniny
polipropylenowej, 110–140 g/m2, układana luzem,
z 200 mm zakładem
3
¬
4
3
ƒ5
ROOFMATE SL układane luzem, krawędzie na styk
nowa/naprawiona izolacja przeciwwilgociowa np.
polimerowo-bitumiczna
4 istniejąca konstrukcja dachu
il. 42
6.2.2 Dach typu „Plusdach” jako jednowarstwowy dach zielony o uprawie ekstensywnej
¿1
¡2
1
¬3
3
4
ƒ5
roślinność (rozchodniki, trawy, mchy)
2 warstwa wegetacyjno-drenażowa, 80–100 mm
dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa geowłókniny
polipropylenowej, 110–140 g/m2, układana luzem,
z 200 mm zakładem
4 ROOFMATE SL układane luzem,
krawędzie na styk
5 nowa/naprawiona izolacja przeciw­wilgociowa np.
polimerowo-bitumiczna, odporna na korzenie
6
6 istniejąca konstrukcja dachu
il. 43
34
6. Renowacja dachów płaskich
6.2.3 Dach typu „Plusdach” jako dach zielony o uprawie ekstensywnej z oddzielną warstwą
drenażową
1
¿
¡2
¬3
4
ƒ5
6
1
roślinność (rozchodniki, trawy, mchy)
2 warstwa wegetacyjna, 80–100 mm
3
geowłóknina filtrująca
4 warstwa drenażowa
5 dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa geowłókniny
polipropylenowej, 110–140 g/m2, układana luzem,
z 200 mm zakładem
6 ROOFMATE SLukładane luzem,
7
krawędzie na styk
7 nowa/naprawiona izolacja przeciw­wilgociowa np.
polimerowo-bitumiczna, odporna na korzenie
8 istniejąca konstrukcja dachu
«8
il. 44
6.3 Lekki dach typu „Plusdach” z płytami
ROOFMATE LG
Odporność na poderwanie przez wiatr
Na wielu płaskich dachach wymagających renowacji
na dachu w systemie odwróconym została sprawdzona
nie można umieścić dodatkowego dociążenia w postaci
w próbach w tunelu aerodynamicznym. Na obrzeżach
żwiru ze względu na ograniczoną nośność. Dla tego
dachu oraz w narożach płyty ROOFMATE LG należy
typu płaskich dachów opracowano płyty ROOFMATE LG.
dodatkowo zabezpieczyć przed poderwaniem przez wiatr.
Masa właściwa płyt ROOFMATE LG wynosi zaledwie 25
Patrz także 6.3.1. Zastosowanie płyt ROOFMATE LG daje,
kg/m2. Płyta składa się z warstwy izolacyjnej i warstwy
oprócz zalet wynikających z zastosowania „tradycyjnego
nawierzchniowej wykonanej z zaprawy modyfikowanej
dachu odwróconego”, również następujące korzyści:
Odporność płyt ROOFMATE LG na poderwanie przez wiatr
tworzywem sztucznym, o grubości około 10 mm. Warstwa
zaprawy zabezpiecza płyty przed promieniowaniem
›››Płyty izolacyjnej, ze względu na jej mały ciężar,
ultrafioletowym, uszkodzeniami mechanicznymi
można użyć, jeśli konstrukcja dachu płaskiego
oraz rozprzestrzenianiem się ognia.
do­pu­szcza jedynie minimalne dodatkowe obciążenie.
›››Izolacja termiczna i zabezpieczenie powierzchni
są wykonywane w jednej operacji, co pozwala
oszczędzić czas i pieniądze.
›››Podczas prac konserwacyjnych można chodzić
po płytach ROOFMATE LG.
›››Dachy w systemie odwróconym z płytami
ROOFMATE LG są łatwe w konserwacji i czyszczeniu.
›››Renowacja dachu stanowi minimalną uciążliwość dla
mieszkańców budynku.
W wierzchniej warstwie zaprawy płyt ROOFMATE LG mogą
il. 45
wystąpić rysy włoskowate, które są charakte­rystyczne
Rozwiązania STYROFOAM
35
6. Renowacja dachów płaskich
dla zapraw, zwłaszcza przy tak minimalnej grubości
pionowych powierzchniach płyty ROOFMATE LG muszą
wynoszącej 10 mm. Pęknięcia te nie mają
mieć zakryte krawędzie i muszą być zamocowane
niszczącego wpływu na całą płytę i należy je traktować
odpowiednimi elementami mocującymi. W narożach
jako nieznaczące.
i wzdłuż obrzeży należy stosować płyty chodnikowe lub
betonowe elementy nawierzchniowe jako dodatkowe
Nie powodują one również zniszczenia wierzchniej
dociążenie zapobiegające przesunięciom płyt
warstwy zaprawy w następujących kolejno cyklach
izolacyjnych.
zamarzania – rozmarzania.
6.3.1 Zastosowanie płyt ROOFMATE LG
Płyty ROOFMATE LG łatwo ciąć i obrabiać. Płyty muszą
być układane na wzór cegieł, przy czym trzeba utrzymywać co najmniej 20-centymetrowe zakłady. Odcinków
płyt krótszych niż pół długości płyty nie wolno kłaść na
obrzeżach dachu. Płyty ROOFMATE LG na obrzeżach
dachu muszą być układane bez zachodzenia na krawędź,
tak aby można je było solidnie zamocować, a widoczna
na krawędziach pianka polistyrenowa musi być
zabezpieczona przed promieniowaniem UV (np. poprzez
mocowanie mechaniczne i zabezpieczenie za pomocą
profilu aluminiowego Joba). Ponadto instalowane na
il. 46
6.3.2 Układ warstw dachu dodatkowego typu „Plusdach” z płytami ROOFMATE LG
¿1
1
ROOFMATE LG
2 płyta chodnikowa
3 ROOFMATE LG
4 polimerowo-bitumiczna izolacja
przeciwwilgociowa
2
¡
¬3
4
5
ƒ
il. 47
36
5 istniejąca konstrukcja dachu
6. Renowacja dachów płaskich
6.3.3 Renowacja dachów płaskich
ze spadkiem w kierunku obrzeża
żwirem jest niemożliwe ze względu na spadek. Także
W przypadku lekkich dachów płaskich zabezpieczenie
Na kalenicy, okapie, w miejscach obróbki blacharskiej
powierzchni ciężkim żwirem jest często niemożliwe
specjalne sprawdzone konstrukcje i profile (np.
z powodu ich niewystarczającej nośności, natomiast
profile aluminiowe Joba) zapewniają przyleganie płyt
w przypadku dachów nachylonych, gdzie woda
zabezpieczając je przed poderwaniem przez wiatr
odprowadzana jest do rynny na okapie, dociążenie
i przesuwaniem się.
tutaj można wykorzystać zalety płyt ROOFMATE LG.
¿1
¡2
¬3
1
ROOFMATE LG, układana
luzem z przylegającymi
krawędziami
2 polimerowo-bitumiczna
izolacja przeciwwilgociowa
3
4
istniejąca konstrukcja dachu
4 profil mocujący kalenicowy
(np. Joba)
il. 48
Rozwiązania STYROFOAM
37
7. Literatura
›››Opinia biegłego z Instytutu Budowlanego Bern
„Dachy w systemie odwróconym: praktyczna
użytkowe ekstrudowanego polistyrenu”, dr Holger
trwałość w budownictwie”
Merkel, Elmar Boy – Komitet Techniczny FPX
›››Specjalne wydanie na temat praktycznych badań
›››
‘Ocena stabilności ruchowej systemu płyt
szwajcarskiego PTT/J.D. Vital, Szwajcaria: „Wybór
FLOORMATE LG w przypadku oddziaływania wiatru’,
systemu dachu płaskiego”
WSP, prof. H.J. Gerhardt
›››Opinia Heinza Gütze „Ocena konstrukcyjna
długotrwałych własności użytkowych
ekstrudowanego polistyrenu”
›››Opinia biegłego „Długotrwałe własności użytkowe
parkingów dachowych z izolacją termiczną
FLOORMATE w systemie dachu odwróconego” –
prof. dr Ing. R. Oswald
38
›››Publikacja specjalna: „Długotrwałe właściwości
›››Joba: mechaniczne elementy mocujące do płyt
ROOFMATE LG
›››Świadectwo prób MPA w Dortmundzie ‘Odporność
płyt ROOFMATE LG na rozprzestrzenianie się ognia’
›››Specjalne wydanie gazety budowlanej: Dach typu
‘Plusdach’, dr H. Merkel
Rozwiązania STYROFOAM
Izolacja dachów stromych
39
1. Izolacja dachów stromych
Dach stro­my jest naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nym ty­pem
da­chu sto­so­wa­nym w bu­dyn­kach miesz­kal­nych. Po­zwa­la
on na uzy­ska­nie spe­cjal­nej at­mos­fe­ry wnę­trza. Po­wsta­łe
na pod­da­szu po­miesz­cze­nia miesz­kal­ne moż­na wy­po­sa­
żyć i wy­ko­rzy­stać w do­wol­nej chwi­li. Głów­nym
wy­ma­ga­niem dla stwo­rze­nia prze­strze­ni ży­cio­wej
o od­po­wied­niej ja­ko­ści jest spraw­nie dzia­ła­ją­ca, efek­tyw­
na przez ca­ły czas izo­la­cja ter­micz­na, która mi­ni­ma­li­zu­je
stra­ty cie­pła przez kon­struk­cję da­chu, za­pew­nia
miesz­kań­com wy­star­cza­ją­cy kom­fort i za­po­bie­ga
kon­den­sa­cji pa­ry wod­nej.
1.1 Zagadnienia projektowe
il. 49
ter­micz­nej moż­na uzy­skać tyl­ko w przy­pad­ku
1.2 Rozwiązania STYROFOAM
– izolacja z płyt ROOFMATE i ROOFMATE
TG-A
wy­eli­mi­no­wa­nia most­ków ter­micz­nych. Ca­ła izo­la­cja
Funk­cję izo­la­cji ter­micznej ukła­da­nej na wierz­chu kro­kwi
ter­micz­na po­win­na zo­stać uło­żo­na nad kro­kwia­mi lub
może peł­nić ma­teriał ter­mo­izo­la­cyj­ny, któ­ry jest od­por­ny
de­sko­wa­niem al­bo przy­naj­mniej część izo­la­cji po­win­na
me­cha­nicz­nie i speł­nia wy­ma­ga­nia odnośnie
zo­stać umiesz­czo­na na wierz­chu lub od spodu kro­kwi
do właściwości materiałowych i obróbki.
w po­sta­ci ciągłej war­stwy nie prze­ry­wa­nej żad­nym
Spośród rozwiązań na bazie STYROFOAM do izolacji
ele­men­tem kon­struk­cyj­nym, co mi­ni­ma­li­zu­je od­działy­wa­
termicznej dachów stromych zalecane są płyty
nie zim­nych most­ków, któ­re sta­no­wią kro­kwie. Ob­ciąże­nia
ROOFMATE SL i ROOFMATE TG-A­­­.
od­działu­ją­ce na izo­la­cję ter­micz­ną w prak­ty­ce – ta­kie jak
Ten niebieski ekstrudowany polistyren o zamkniętej
ob­ciąże­nie śnie­giem, wia­trem, jak rów­nież
strukturze komórkowej charakteryzuje się następującymi
ciężar wła­sny po­kry­cia dacho­we­go – spra­wia­ją,
właściwościami:
że od ma­te­riału ter­mo­izo­lacyjnego ukła­da­ne­go
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
Pla­no­wa­ną lub za­pro­jek­to­wa­ną efek­tyw­ność izo­la­cji
na wierz­chu kro­kwi wy­ma­ga się dużej wytrzymałości.
Po za­mon­to­wa­niu i po­kry­ciu da­chów­ką kon­struk­cja
da­cho­wa, war­stwa izo­la­cji ter­micz­nej i po­kry­cie da­cho­we
two­rzą jed­ną całość, któ­ra spełnia obo­wią­zu­ją­ce
wy­ma­ga­nia fi­zy­ki bu­dow­li, tech­nicz­ne i zwią­za­ne
z ochro­ną przed wa­run­ka­mi at­mos­fe­ry­­­cz­ny­mi.
niezmiennie niską przewodnością cieplną,
niewrażliwością na działanie wilgoci,
odpornością na zamarzanie i rozmarzanie,
dużą wytrzymałością na ściskanie i zginanie,
małą przepuszczalnością pary wodnej,
stabilnością wymiarową,
małym ciężarem,
łatwością i szybkością obróbki.
Płyty można układać w prawie każdych warunkach
atmosferycznych.
40
2. Izolacja dachów stromych o konstrukcji drewnianej
płytami ROOFMATE i ROOFMATE TG-A
2.1 Izolacja na wierzchu krokwi
1
2
W ce­lu wy­eli­mi­no­wa­nia most­ków ter­micz­nych war­stwa
3
ter­mo­izo­la­cyj­na po­win­na być cią­gła. Moż­na to uzy­skać
4
5
ukła­da­jąc izo­la­cję ter­micz­ną na wierz­chu kro­kwi. Do te­go
6
za­sto­so­wa­nia wy­ma­ga­ny jest ma­te­riał ter­mo­izo­la­cyj­ny
sztyw­ny i o du­żej wy­trzy­ma­ło­ści, zdol­ny do prze­nie­sie­nia
ob­cią­żeń ta­kich jak cię­żar po­kry­cia da­cho­we­go, śnie­gu itd.
Ko­rzy­ści wy­ni­ka­ją­ce ze sto­so­wa­nia płyt z eks­tru­do­wa­ne­go
po­li­sty­re­nu RO­OF­MA­TE lub ROOFMATE TG-A do izo­la­cji
da­chów stro­mych są na­stę­pu­ją­ce:
›››
zam­ki na ca­łym ob­wo­dzie pły­ty za­pew­nia­ją cią­głość
war­stwy ter­mo­izo­la­cyj­nej, po­zba­wio­nej most­ków
7
8
9
10
ciepl­nych,
›››
pły­ty są nie­wraż­li­we na dzia­ła­nie wil­go­ci, a za­tem nie
wy­ma­ga­ją za­bez­pie­cze­nia od desz­czu lub śnie­gu,
›››
1 pokrycie dachowe
6 deskowanie
2 łata
7 obróbka
3 kontrłata
8 podbitka
pły­ty ma­ją wy­star­cza­ją­cą wy­trzy­ma­łość, aby wy­trzy­
4 ROOFMATE TG-A/ ROOFMATE SL­­
9 dyl drewniany
mać ob­cią­że­nia od po­kry­cia da­cho­we­go prze­no­szo­
5 izolacja bitumiczna
10 szczelina
ne przez kontr­ła­ty,
›››
ca­ła kon­struk­cja da­chu jest izo­lo­wa­na ter­micz­nie,
il. 50
za­bez­pie­czo­na przed na­prę­że­nia­mi wy­wo­ły­wa­ny­mi
›››
przez du­że róż­ni­ce tem­pe­ra­tu­ry,
od we­wnątrz. W ta­kim przy­pad­ku na kro­kwiach
cią­gła po­wierzch­nia po­łą­czo­nych ze so­bą, sztyw­nych
umiesz­cza­ne jest de­sko­wa­nie peł­nią­ce tak­że ro­lę
płyt ter­mo­izo­la­cyj­nych zwięk­sza sta­tecz­ność da­chu
we­wnętrz­ne­go wy­koń­cze­nia.
przy ob­cią­że­niach po­zio­mych,
›››
mon­taż jest ła­twy i nie­za­leż­ny od po­go­dy; pro­sty
Izolacja przeciwwilgociowa, izolacja paroszczelna
układ warstw.
Polimerowo-bitumiczna papa ułożona na deskowaniu
pod izolacją termiczną, po jej ciepłej stronie, pełni
2.1.1 Da­chy z wi­docz­ny­mi kro­kwia­mi
rolę izolacji przeciwwilgociowej, jak również rolę
Izo­la­cja ter­micz­na da­chu na wierz­chu kro­kwi da­je
izolacji paroszczelnej. Innym wariantem jest położenie
moż­li­wość za­pro­jek­to­wa­nia pod­da­sza w ta­ki spo­sób,
umożliwiającej dyfuzję warstwy wodoodpornej
aże­by drew­nia­na kon­struk­cja (kro­kwie) by­ła wi­docz­na
bezpośrednio na wierzchu izolacji termicznej.
1 pokrycie dachowe
2 łata
3 kontrłata
4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
4 szczelina wentylacyjna
5 warstwa paroprzepuszczalna
6 płyta izolacyjna
ROOFMATE TG-A­/ ROOFMATE SL
7 izolacja bitumiczna
8 bariera paroszczelna (opcjonalna)
9 deskowanie
10 krokiew
il. 51
Rozwiązania STYROFOAM
41
2. Izolacja dachów stromych o konstrukcji drewnianej
płytami ROOFMATE i ROOFMATE TG-A
Cho­ciaż we­dług ob­li­czeń ry­zy­ka kon­den­sa­cji nie jest to
2.1.2 Dachy z ukrytymi krokwiami
ogól­nie wy­ma­ga­ne, to do­dat­ko­wą war­stwę pa­rosz­czel­ną
Izo­la­cja ter­micz­na
moż­na wów­czas po­ło­żyć pod izo­la­cją ter­micz­ną,
Roz­po­czy­na­jąc od oka­pu, gdzie przy­bi­ja się ła­tę usta­la­ją­cą
co po­pra­wia jesz­cze bar­dziej szczel­ność.
o wy­so­ko­ści rów­nej gru­bo­ści płyt, pły­ty ter­mo­izo­la­cyj­ne
ROOFMATE TG-A mo­cu­je się bez­po­śred­nio na wierz­chu
Izo­la­cja ter­micz­na
kro­kwi we­dług tej sa­mej za­sa­dy, co opi­sa­na w czę­ści 2.1.1.
Ukła­da­nie płyt ter­mo­izo­la­cyj­nych RO­OF­MA­TE lub
ROOFMATE TG-A roz­po­czy­na się od oka­pu, gdzie przy­bi­ja
Izo­la­cja prze­ciw­wil­go­cio­wa, wen­ty­la­cja,
się ła­tę usta­la­ją­cą o wy­so­ko­ści rów­nej gru­bo­ści płyt. Pły­ty
wy­koń­cze­nie da­chu
na­le­ży ukła­dać na wzór ce­gieł, z prze­su­nię­ciem miejsc
Pa­ro­prze­pusz­czal­ną, wo­do­od­por­ną war­stwę na­le­ży
po­łą­czeń w ko­lej­nych rzę­dach, ści­śle do­pa­so­wu­jąc
po­ło­żyć bez­po­śred­nio na wierz­chu izo­la­cji ter­micz­nej pod
po­łą­cze­nia, które wza­jem­nie za­zę­bia­jąc się eli­mi­nu­ją
kontr­ła­ty. Za­le­cana mi­ni­mal­na gru­bość kontr­łat wy­no­si­
po­wsta­wa­nie most­ków ter­micz­nych. Szcze­li­ny po­mię­dzy
40 mm, w ce­lu za­pew­nie­nia do­sta­tecz­nej wen­ty­la­cji pod
pły­ta­mi ter­mo­izo­la­cyj­ny­mi i przy­le­ga­ją­cy­mi ele­men­ta­mi
po­kry­ciem da­cho­wym, jak rów­nież za­pew­nie­nia so­lid­nej
po­win­ny zo­stać wy­peł­nio­ne wtry­ski­wa­ną pian­ką
pod­sta­wy do mo­co­wa­nia łat lub de­sek utrzy­mu­ją­cych
po­li­ure­ta­no­wą.
wy­koń­cze­nie da­chu.
Pły­ty ter­mo­izo­la­cyj­ne mo­co­wa­ne są do kro­kwi po­przez
kontr­ła­ty i de­sko­wa­nie za po­mo­cą spe­cjal­nych gwoź­dzi
Wy­koń­cze­nie we­wnętrz­ne
lub wkrę­tów mo­cu­ją­cych. Kontr­ła­ty na­le­ży wstęp­nie
Ja­ko wy­kła­dzi­nę we­wnętrz­ną moż­na za­mo­co­wać od
prze­wier­cić, aby za­po­biec ich pę­ka­niu lub roz­łu­py­wa­niu
spodu kro­kwi de­ski, pły­ty gip­so­wo­‑­kar­to­no­we itd.
przez ele­men­ty mo­cu­ją­ce. Ele­men­ty mo­co­wa­nia płyt
Cho­ciaż we­dług ob­li­czeń ry­zy­ka kon­den­sa­cji nie jest to
ter­mo­izo­la­cyj­nych i kontr­łat po­wi­nien zwy­mia­ro­wać
ogól­nie wy­ma­ga­ne, to do­dat­ko­wą war­stwę pa­rosz­czel­ną
in­ży­nier spe­cja­li­sta, zwłasz­cza w przy­pad­ku izo­la­cji
moż­na po­ło­żyć po­mię­dzy wy­koń­cze­niem we­wnętrz­nym
ter­micz­nej o du­żej gru­bo­ści.
i kro­kwia­mi, co jesz­cze bar­dziej po­pra­wia szczel­ność.
Wentylacja, pokrycie dachu
mm, w celu zapewnienia dostatecznej wentylacji pod
2.2 Płyty ROOFMATE TG-A w połączeniu
z izolacją termiczną pomiędzy krokwiami
2.2.1 Zalety kombinowanej izolacji termicznej
pokryciem dachowym, jak również zapewnienia solidnej
Cho­ciaż wy­da­je się, że pu­sta prze­strzeń po­mię­dzy kro­kwia­
podstawy do mocowania łat lub desek utrzymujących
mi, prze­waż­nie o wy­so­ko­ści 12–15 cm, jest wy­star­cza­ją­ca
wykończenie dachu.
do sto­so­wa­nia włók­ni­stych ma­te­ria­łów izo­la­cyj­nych
Zaleca się, aby minimalna grubość kontrłat wynosiła 40
1
pokrycie dachu
2
łata
3
kontrłata
3
4
szczelina wentylacyjna
5
5
warstwa paroprzepuszczalna
6
płyty izolacyjne ­­
7
krokiew
7
8
bariera paroszczelna (opcjonalna)
8
9
podsufitka drewniana
4
1
2
6
10
11
9
10 listwy drewniane
11 płyta gipsowo-kartonowa
il. 52
42
2. Izolacja dachów stromych o konstrukcji drewnianej
płytami ROOFMATE i ROOFMATE TG-A
(np. weł­na mi­ne­ral­na, weł­na szkla­na), to w roz­wią­za­niu
Pły­ty ROOF­MA­TE TG-A o ma­łej gru­bo­ści (40–60 mm)
tra­dy­cyj­nym zwy­kle nie uzy­sku­je się wstęp­nie ob­li­czo­nych
po­ło­żo­ne na kro­kwiach peł­nią tak­że ro­lę mi­ni­mal­nej
pa­ra­me­trów ter­mo­izo­la­cyj­nych z po­wo­du most­ków
izo­la­cji (k= 0,5-0,75 W/m2K) w okre­sie przed roz­po­czę­ciem
zim­nych wy­stę­pu­ją­cych przy kro­kwiach oraz szcze­lin,
użyt­ko­wa­nia pod­da­sza. Cią­gła war­stwa ter­mo­izo­la­cyj­na
po­mię­dzy izo­la­cją i kro­kwia­mi, po­wsta­łych na sku­tek
mi­ni­ma­li­zu­je most­ki ter­micz­ne przy kro­kwiach, jak
nie­do­kład­ne­go mon­ta­żu. Rów­nież czę­sto nie moż­na
rów­nież za­bez­pie­cza kon­struk­cję drew­nia­ną przed du­ży­mi
speł­nić za­ostrzo­nych wy­ma­gań od­no­śnie do izo­la­cji,
róż­ni­ca­mi tem­pe­ra­tur oraz przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia
izo­lu­jąc tyl­ko prze­strze­nie po­mię­dzy kro­kwia­mi.
sta­tecz­no­ści da­chu pod dzia­ła­niem ob­cią­żeń po­zio­mych.
Spraw­ność i pa­ra­me­try sys­te­mu ter­mo­izo­la­cyj­ne­go
Pły­ty ROOF­MA­TE TG-A na­le­ży ukła­dać bez­po­śred­nio na
da­chu stro­me­go, za­wie­ra­ją­ce­go np. włók­ni­ste ma­te­ria­ły
wierz­chu kro­kwi, jak opi­sa­no w czę­ści 2.1.1. Pły­ty
ter­mo­izo­la­cyj­ne po­mię­dzy kro­kwia­mi, moż­na zna­czą­co
ter­mo­izo­la­cyj­ne o ma­łej gru­bo­ści (40–60 mm) nie
zwięk­szyć in­sta­lu­jąc do­dat­ko­wą war­stwę izo­la­cji
po­win­ny być uży­wa­ne w cha­rak­te­rze plat­for­my ro­bo­czej!
na wierz­chu lub od spodu kro­kwi.
Izo­la­cja prze­ciw­wil­go­cio­wa,
2.2.2 Do­dat­ko­wa izo­la­cja ter­micz­na z płyt
ROOF­MA­TE TG-A na wierz­chu kro­kwi
wen­ty­la­cja, wy­koń­cze­nie da­chu
Po­łą­cze­nie włók­ni­stych ma­te­ria­łów ter­mo­izo­la­cyj­nych,
po­ło­żyć bez­po­śred­nio na wierz­chu izo­la­cji ter­micz­nej
ukła­da­nych po­mię­dzy kro­kwia­mi, ze sztyw­ny­mi pły­ta­mi
pod kontr­ła­ty o mi­ni­mal­nej gru­bo­ści 40 mm i ła­ty lub
ter­mo­izo­la­cyj­ny­mi, in­sta­lo­wa­ny­mi na wierz­chu kro­kwi,
de­sko­wa­nie, na których uło­żo­ne jest po­kry­cie da­cho­we.
Pa­ro­prze­pusz­czal­ną, wo­do­od­por­ną war­stwę na­le­ży
za­pew­nia opty­mal­ne roz­wią­za­nie, w którym uzy­sku­je się
du­żą war­tość ter­mo­izo­la­cyj­ną w spo­sób efek­tyw­ny
Izo­la­cja ter­micz­na po­mię­dzy kro­kwia­mi,
kosz­to­wo: włók­ni­sta izo­la­cja ter­micz­na o gru­bo­ści
izo­la­cja pa­rosz­czel­na, wy­koń­cze­nie we­wnętrz­ne
100–150 mm wy­peł­nia pu­stą prze­strzeń po­mię­dzy
Po ukoń­cze­niu da­chu izo­la­cję ter­micz­ną po­mię­dzy
kro­kwia­mi, eks­tru­do­wa­ny po­li­sty­ren o gru­bo­ści 40–60 mm
kro­kwia­mi, izo­la­cję pa­rosz­czel­ną i wy­koń­cze­nie we­wnętrz­ne
po­ło­żo­ny na wierz­chu kro­kwi gwa­ran­tu­je wszyst­kie
moż­na in­sta­lo­wać póź­niej, w do­wol­nej chwi­li. W ce­lu
za­le­ty me­to­dy izo­la­cyj­nej, opi­sa­nej w czę­ści 2.1.
uzy­ska­nia mak­sy­mal­nej izo­la­cyj­no­ści ter­micz­nej, przy
sto­sun­ko­wo ma­łych kosz­tach do­dat­ko­wej in­we­sty­cji,
Pły­ty ROOF­MA­TE TG-A­­­– izo­la­cja ter­micz­na nad
za­le­ca­ne jest wy­peł­nie­nie ca­łej gru­bo­ści pu­stej prze­strze­ni
kro­kwia­mi
po­mię­dzy kro­kwia­mi izo­la­cją ter­micz­ną (np. włók­ni­sty­mi
1 pokrycie dachu
2 łata
4
1
2
5
3
6
5
7
8
9
10
10
11
12
12
3 kontrłata
4 szczelina wentylacyjna
5 warstwa paroprzepuszczalna
7 płyty izolacyjne ROOFMATE TG-A
8 szczelina (nie wentylowana)
9 krokiew
10 izolacja pomiędzy krokwiami
11 bariera paroszczelna
12 podsufitka drewniana
13 wykończenie wewnętrzne
il. 53
Rozwiązania STYROFOAM
43
2. Izolacja dachów stromych o konstrukcji drewnianej
płytami ROOFMATE i ­­­­ROOFMATE TG-A
ma­te­ria­ła­mi ter­mo­izo­la­cyj­ny­mi). Za­sto­so­wa­nie war­stwy
instalowanej na wierzchu krokwi, to najbardziej
izo­la­cji pa­rosz­czel­nej (np. fo­lia po­li­ety­le­no­wa 0,2 mm)
ekonomicznym sposobem uzyskania rozwiązania bez
po we­wnętrz­nej, cie­płej stro­nie izo­la­cji ter­micz­nej wy­ni­ka
mostków termicznych jest położenie dodatkowej warstwy
z ko­niecz­no­ści za­po­bie­że­nia kon­den­sa­cji mię­dzy­war­stwo­wej.
izolacji termicznej od spodu krokwi w połączeniu
Ja­ko wy­koń­cze­nie we­wnętrz­ne do spodu kro­kwi moż­na
z izolacją termiczną w przestrzeniach pomiędzy
za­mo­co­wać de­ski, pły­ty gip­so­wo­‑­kar­to­no­we na ła­tach itd.
krokwiami. Rozwiązanie to można stosować zarówno
do nowych konstrukcji jak i w przypadku renowacji.
Izo­la­cja ter­micz­na na wierz­chu kro­kwi in­sta­lo­wa­na
pod­czas re­mon­tu da­chu stro­me­go
Izolacja termiczna pomiędzy krokwiami, izolacja
Opi­sa­ne po­wy­żej roz­wią­za­nie łą­cze­nia dwóch izo­la­cji
przeciwwilgociowa, wentylacja
ter­micz­nych moż­na sto­so­wać tak­że do mo­der­ni­za­cji
Warstwa izolacji przeciwwilgociowej powinna być
izo­la­cji ter­micz­nej da­chów stro­mych od stro­ny ze­wnętrz­nej
zainstalowana na wierzchu krokwi podczas wykonywania
rów­no­le­gle z re­mon­tem po­kry­cia da­cho­we­go. Prak­tycz­ną
konstrukcji dachu i zamocowana za pomocą kontrłat
ko­rzy­ścią ta­kie­go roz­wią­za­nia jest brak po­trze­by usu­wa­
o minimalnej grubości 40 mm, aby zapewnić
nia ist­nie­ją­ce­go wy­koń­cze­nia we­wnętrz­ne­go oraz brak
wystarczającą wentylację pomiędzy warstwą izolacji
za­kłóceń i utrud­nień dla miesz­kań­ców w bu­dyn­ku. W tym
przeciwwilgociowej i pokryciem dachowym. Jako warstwę
przy­pad­ku mon­taż prze­bie­ga w kie­run­ku od we­wnątrz
izolacji przeciwwilgociowej zaleca się stosowanie folii
do ze­wnątrz: naj­pierw pod izo­la­cję z włókien mi­ne­ral­
paroprzepuszczalnej. W tym przypadku nie ma potrzeby
nych ukła­da­na jest izo­la­cja pa­rosz­czel­na po­mię­dzy kro­
zapewniania wentylacji pomiędzy izolacją termiczną
kwia­mi i wy­wi­ja­na na bocz­ne po­wierzch­nie kro­kwi. Pły­ty
i folią paroprzepuszczalną, tak więc puste przestrzenie
ROOFMATE TG-A o gru­bo­ści 40–60 mm in­sta­lu­je się na
pomiędzy krokwiami można wypełnić do pełnej grubości
wierz­chu kro­kwi i przy­kry­wa war­stwą pa­ro­prze­pusz­czal­nej
izolacją termiczną z włókien mineralnych. Jeśli warstwa
fo­lii, a na­stęp­nie przy­bi­ja kontr­ła­ty o gru­bo­ści mi­ni­mum
izolacji przeciwwilgociowej nie umożliwia dyfuzji (np.
40 mm.
tradycyjna folia zbrojona z PCW), wtedy potrzebne
jest zostawienie powietrznej szczeliny wentylacyjnej
2.2.3 Dodatkowa izolacja termiczna z płyt
ROOFMATE TG-A od spodu krokwi
o grubości minimum 3–4 cm pomiędzy folią a izolacją
Jeśli dach został wykonany bez izolacji termicznej
z wełny szklanej lub mineralnej powinna być o 3–4 cm
termiczną. Z tego względu warstwa izolacji termicznej
5 warstwa paroprzepuszczalna
6 tradycyjna warstwa
4
1
2
3
6
5
7
8
8
9
10
10
11
12
13
hydroizolacyjna
7 szczelina (wentylowana)
8 izolacja pomiędzy krokwiami
9 krokiew
10 izolacja z płyt ­­
14
11 izolacja paroszczelna
15
12 kontrłaty
16
13 podsufitka drewniana
14 listwy/profile mocujące
il. 54
44
1 pokrycie dachu
3 kontrłata
2 łata
4 szczelina wentylacyjna
15 płyta gipsowo-kartonowa
16 płyta STYROFOAM laminowana
płytami gipsowokartonowymi
2. Izolacja dachów stromych o konstrukcji drewnianej
płytami ROOFMATE i ROOFMATE TG-A
cieńsza od grubości krokwi. Również wnikające zimne
w za­leż­no­ści od sto­sun­ku gru­bo­ści warstw izo­la­cyj­nych.
powietrze może zmniejszyć sprawność izolacji termicznej
Je­śli war­stwa fo­lii na wierz­chu kro­kwi jest
w przypadku niewłaściwego doboru materiałów
pa­ro­prze­pusz­czal­na, war­stwa izo­la­cji pa­rosz­czel­nej nie
i montażu.
jest na ogół wy­ma­ga­na, ze wzglę­du na du­żą od­por­ność
Izolacja termiczna pod krokwiami, izolacja
dy­fu­zyj­ną płyt ROOFMA­TE TG-A od stro­ny we­wnętrz­nej.
paroszczelna pod krokwiami, wykończenie
W tym przy­pad­ku szcze­gól­ną uwa­gę na­le­ży zwrócić
wewnętrzne
na szczel­ność warstw. Wy­koń­cze­nie we­wnętrz­ne mo­że
Ja­ko do­dat­ko­wą izo­la­cję ter­micz­ną mo­cu­je się od spodu
sta­no­wić de­sko­wa­nie mo­co­wa­ne do kontr­łat, pły­ty
kro­kwi pły­ty ROOFMATE TG-A o gru­bo­ści 40–60 mm
gip­so­wo­‑­kar­to­no­we mo­co­wa­ne do łat lub też war­stwę
uży­wa­jąc gwoź­dzi z okrą­głym łbem lub wkrę­tów. War­stwę
izo­la­cji ter­micz­nej i wy­kań­cza­ją­cą mo­gą sta­no­wić pły­ty
izo­la­cji pa­rosz­czel­nej moż­na po­ło­żyć al­bo po­mię­dzy
war-­stwo­we pre­fa­bry­ko­wa­ne skła­da­ją­ce się z pły­ty
kro­kwia­mi i izo­la­cją ter­micz­ną z płyt ROOFMATE TG-A,
STY­RO­FO­AM wy­koń­czo­nej la­mi­na­tem
al­bo bez­po­śred­nio pod wy­koń­cze­niem we­wnętrz­nym,
gip­so­wo­‑­kar­to­no­wym.
3. Izolacja dachów stromych wykonanych z żelbetu
Przy izo­lo­wa­niu da­chów stro­mych wy­ko­na­nych z żel­be­tu
3.1 Izo­la­cja ter­micz­na jed­no­war­stwo­wa
pły­ta­mi RO­OF­MA­TE lub ROOFMATE TG-A moż­na
Ukła­da­nie płyt ter­mo­izo­la­cyj­nych RO­OF­MA­TE lub
wy­eli­mi­no­wać kon­struk­cję drew­nia­ną, sto­so­wa­ną zwy­kle,
ROOFMATE TG-A roz­po­czy­na się od oka­pu. Po­łą­cze­nia
gdy te­go ty­pu da­chy izo­lu­je się ciepl­nie pły­ta­mi izo­la­cyj­ny­
po­win­ny być ści­śle do­pa­so­wa­ne. Kra­wę­dzie, które
mi z włókien mi­ne­ral­nych. Sztyw­ne pły­ty izo­la­cyj­ne
wza­jem­nie się za­zę­bia­ją, eli­mi­nu­ją po­wsta­wa­nie most­ków
z eks­tru­do­wa­nej pian­ki po­li­sty­re­no­wej cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się
ter­micz­nych. Pły­ty ukła­da się na pły­cie be­to­no­wej
du­żą wy­trzy­ma­ło­ścią na ści­ska­nie nie od­kształ­ca­ją się pod
za­izo­lo­wa­nej po­li­me­ro­wo­‑­bi­tu­micz­ną izo­la­cją
cię­ża­rem po­kry­cia da­cho­we­go i in­nych ob­cią­żeń
prze­ciw­wil­go­cio­wą, na wzór ce­gieł, z prze­su­nię­ciem
wy­stę­pu­ją­cych na da­chu. Kon­struk­cja be­to­no­wych da­chów
miejsc po­łą­czeń w ko­lej­nych rzę­dach. Pły­ty
stro­mych opie­ra się na po­dob­nych za­sa­dach i wy­ka­zu­je
ter­mo­izo­la­cyj­ne mo­co­wa­ne są do kon­struk­cji be­to­no­wej
po­dob­ne za­le­ty, co da­chy pła­skie w sys­te­mie od­wróco­nym:
za po­mo­cą spe­cjal­nych koł­ków po­przez kontr­ła­ty. Licz­bę
bez­po­śred­nio na pły­cie be­to­no­wej, a pod izo­la­cją
i usy­tu­owa­nie punk­tów mo­co­wa­nia po­wi­nien wy­zna­czyć
ter­micz­ną za­le­ca się po­ło­że­nie bi­tu­micz­nej war­stwy
in­ży­nier spe­cja­li­sta zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi
prze­ciw­wil­go­cio­wej. Wte­dy izo­la­cję ter­micz­ną i ko­lej­ne
kon­struk­cyj­ny­mi. Naj­pierw w pły­cie be­to­no­wej na­le­ży
war­stwy moż­na ukła­dać nie­za­leż­nie od wa­run­ków
wy­wier­cić otwo­ry na koł­ki przez kontr­ła­ty i izo­la­cję
po­go­do­wych.
4
1
2
3
5
6
1
pokrycie dachu
2
łata
3
kontrłata
4
szczelina wentylacyjna
5
warstwa paroprzepuszczalna
6
izolacja z płyt Roofmate
7
izolacja bitumiczna
8
płyta żelbetowa
7
8
il. 55
Rozwiązania STYROFOAM
45
3. Izolacja dachów stromych wykonanych z żelbetu
ter­micz­ną. Na­stęp­nie do pły­ty żel­be­to­wej mo­cu­je się
kontr­ła­ty za po­mo­cą wkrę­tów. Ła­ty lub de­sko­wa­nie pod
po­kry­cie da­cho­we mo­co­wa­ne jest do kontr­łat, których
za­le­ca­na mi­ni­mal­na gru­bość wy­no­si 40 mm.
3.2 Izo­la­cja ter­micz­na dwu­war­stwo­wa
W przy­pad­ku izo­la­cji ter­micz­nej o du­żej gru­bo­ści (≥120 mm)
trud­no­ści mo­że spra­wiać zdo­by­cie spe­cjal­nych dłu­gich
ele­men­tów mo­cu­ją­cych oraz mon­taż do be­to­no­wej
kon­struk­cji po­przez gru­bą war­stwę izo­la­cji ter­micz­nej
i kontr­ła­ty. Ze wzglę­du na du­że si­ły zgi­na­ją­ce, spo­
wo­do­wa­ne gru­bo­ścią izo­la­cji ter­micz­nej, na­le­ży tak­
il. 57
że znacz­nie zwięk­szyć licz­bę punk­tów mo­co­wa­nia.
W tym przy­pad­ku moż­na roz­wa­żyć po­ło­że­nie izo­la­cji
poliuretanową. Pierwszy rząd płyt termoizolacyjnych przy
ter­micz­nej w dwóch war­stwach. Roz­wią­za­nie to moż­
okapie powinien zostać zamocowany mechanicznie do
na rów­nież za­sto­so­wać, je­śli po­wierzch­nia pły­ty be­to­
płyty betonowej, aby zapobiec obsuwaniu się płyt, w
no­wej jest nie­rów­na i mu­si być wy­rów­na­na. Naj­pierw
przypadku wykorzystania ich jako platformy roboczej do
na po­li­me­ro­wo­‑­bi­tu­micz­nej izo­la­cji prze­ciw­wil­go­cio­
dalszego montażu. Następnie mocuje się drugą warstwę
wej mo­cu­je się do pły­ty be­to­no­wej ła­ty o prze­kro­ju
płyt izolacji termicznej poprzez kontrłaty do wstępnie
po­przecz­nym 50 x 75 lub 60 x 80 mm, rów­no­le­gle do
zamocowanych łat, postępując tak samo jak w przypadku
spadku dachu. Pierwszą warstwę precyzyjnie przyciętych
drewnianej więźby dachowej zgodnie z punktem 2.1.1 dla
płyt termoizolacyjnych ROOFMATE lub ROOFMATE
drewnianych dachów stromych.
TG-A o grubości 50 lub 60 mm kładzie się pomiędzy
Metoda montażowa stanowi wygodne rozwiązanie,
łatami i przykleja do izolacji przeciw-wilgociowej
nawet w przypadku układania izolacji termicznej o łącznej
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno.
grubości 180–200 mm na płyty żelbetowe.
Szersze szczeliny należy wypełnić, np. wtryskiwaną pianką
1 pokrycie dachu
2 łata
4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
3 kontrłata
4 szczelina wentylacyjna
5 warstwa paroprzepuszczalna
6 izolacja z płyt Roofmate
7 płyty Roofmate­­­­­­
pomiędzy łatami ustalającymi
8 łaty ustalające (50/75 lub 60/80 mm)
9 izolacja bitumiczna
10 płyta żelbetowa
il. 56
46
Rozwiązania STYROFOAM
Izolacja ścian piwnic
Izolacja podłóg
47
Wstęp
il. 58
W niniejszej broszurze opisano rozwiązania na bazie płyt
STYROFOAM, przeznaczone do izolacji poziomych
i pionowych przegród budynku stykających się
z gruntem oraz metody izolacji podłóg
(z izolacją instalowaną pod i nad płytą podłogową).
il. 59
Uwaga:
Aktualne informacje i dane,
jak również rysunki CAD
znajdują się na naszej stronie
internetowej pod adresem:
www.styrofoam.pl
Tabela z danymi technicznymi
produktów znajduje się w niniejszej publikacji
w rozdziale Dane Techniczne na str. 12-13
48
1. Izolacja części budynku położonych poniżej poziomu gruntu
1.1 Informacje ogólne
Dłu­go­let­nie do­świad­cze­nie
Termin „izolacja obwodowa” odnosi się do izolacji
Izo­la­cja ob­wo­do­wa z płyt z eks­tru­do­wa­ne­go po­li­sty­re­nu
termicznej otaczającej od zewnątrz powierzchnie
(XPS) wy­ko­ny­wa­na jest w Eu­ro­pie od po­nad 20 lat. Pły­ty
przegród (ścian i podłóg) stykających się bezpośrednio
izo­la­cji ter­micz­nej STY­RO­FO­AM sto­so­wa­ne są od po­nad
z gruntem. Coraz częściej wykorzystuje się do celów
30 lat rów­nież w cha­rak­te­rze izo­la­cji w skraj­nie trud­nych
użytkowych przestrzenie budynku ograniczone
wa­run­kach, ta­kich jak bar­dzo ni­skie tem­pe­ra­tu­ry i du­że
przegrodami stykającymi się bezpośrednio z gruntem.
na­prę­że­nia ści­ska­ją­ce, do bu­do­wy dróg i szla­ków
Rosnące koszty budowy oraz koszty terenu zmuszają
ko­le­jo­wych w Ame­ry­ce Pół­noc­nej i Skan­dy­na­wii
inwestorów budowlanych, a także architektów do
W ta­kich wa­run­kach pły­ty szcze­gól­nie na­ra­żo­ne
projektowania obiektów, których pomieszczenia stykające
są na dzia­ła­nie wil­go­ci, a jed­no­cze­śnie pod­da­ne
się bezpośrednio z gruntem stanowią cenną i przydatną
są dzia­ła­niu du­żych dy­na­micz­nych
powierzchnię użytkową i/lub mieszkalną. W celu
na­prę­żeń ści­ska­ją­cych i na­prze­mien­nych
uzyskania przyjemnej atmosfery w pomieszczeniach,
cy­kli za­ma­rza­nia i roz­ma­rza­nia.
ograniczenia zużycia energii i zapobieżenia kondensacji,
np. na skutek występowania wód gruntowych,
1.2 Zagadnienia projektowe
pomieszczenia takie muszą być izolowane termicznie.
Izolacja zgodna z przepisami
Obwodowa izolacja termiczna ścian piwnic układana na
Minimalne wymagania dotyczące izolacji termicznej
zewnątrz warstwy izolacji przeciwwodnej stanowi ciągłą,
budynków mieszkalnych i przemysłowych podane są
wolną od mostków termicznych, warstwę otaczającą
w normach dotyczących izolacji cieplnych. Decyzja
bryłę budowli i dodatkowo chroni warstwę izolacji
odnośnie do grubości izolacji jest wynikiem wymagań
przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
normy, ale zależy również od właściciela budynku i/lub od
Również w przypadku stykających się z gruntem ścian
projektanta, który musi wziąć po uwagę funkcję i system
pomieszczeń nieogrzewanych izolacja termiczna
ogrzewania pomieszczeń stykających się z gruntem.
spełnia pożyteczną rolę. W przypadku przyszłej zmiany
funkcji takiego pomieszczenia można uzyskać komfort
1.2.1 Izolacja przeciwwodna
i sprawność energetyczną bez konieczności wykonania
Przez ściany i podłogi piwnic nie powinna przenikać woda
dodatkowych prac izolacyjnych.
ani wilgoć. W zależności od rozwiązania konstrukcyjnego
budynku, stanu zawilgocenia gruntu (występowania
wody gruntowej) stosuje się jedną lub kilka warstw
izolacji przeciwwodnej lub wykonuje ściany i podłogi
piwnic z wodoszczelnego betonu, zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi izolacji przeciwwodnej
ścian i podłóg piwnic.
1.2.2 Rozwiązania STYROFOAM – izolacja
z płyt PERIMATE, FLOORMATE i ROOFMATE
Płyty termoizolacyjne, stosowane na powierzchniach
bezpośrednio stykających się z gruntem, muszą
wykazywać się specjalnymi właściwościami, ponieważ
il. 60 ›› W wolno stojącym budynku jednorodzinnym przegrody
ogrzewanych piwnic, stykające się z gruntem, odpowiadają
za około 20% całkowitych strat ciepła.
izolacja jest przez cały czas poddana działaniu
szkodliwego wpływu wilgoci oraz parcia gruntu i wód
gruntowych. Dzięki zamkniętej, jednorodnej strukturze
Rozwiązania STYROFOAM
49
1. Izolacja części budynku położonych poniżej poziomu gruntu
komórkowej, uzyskiwanej w procesie ekstrudowania,
›››
płyty termoizolacyjne STYROFOAM przez cały czas
zachowują swoje właściwości termoizolacyjne, ilekroć
eliminację konieczności stosowania dodatkowych
warstw ochronnych dla płyt izolacyjnych,
›››
możliwość stosowania w warunkach występowania
zostaną poddane działaniu wilgoci (wilgotne płyty
wody gruntowej i pod konstrukcyjną płytą
podłogowe, woda przeciekowa, woda geologiczna, woda
fundamentową,
gruntowa) i intensywnym obciążeniom mechanicznym.
Właściwości płyt ROOFMATE, PERIMATE i FLOORMATE
›››
›››
z ekstrudowanego polistyrenu są następujące:
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
dobra i niezmienna izolacyjność termiczna,
szybkość i łatwość instalacji,
możliwość zasypywania wykopów i ubijania gleby
przy użyciu ciężkiego sprzętu,
›››
długotrwałe, sprawdzone właściwości użytkowe
udokumentowane ekspertyzami,
niewrażliwość na działanie wilgoci,
duża odporność na przenikanie pary wodnej
›››
duża wytrzymałość na ściskanie,
Do izolacji obwodowej stosowane są następujące płyty
duża wartość modułu sprężystości,
STYROFOAM:
brak zanieczyszczenia wód gruntowych.
odporność na gnicie,
odporność na zamarzanie – odmarzanie,
Izolacja i ochrona ścian piwnic lub izolacja pod płytą
odporność na kwasy humusowe,
fundamentową:
stabilność wymiarowa,
›››
›››
›››
łatwość i szybkość obróbki, możliwość instalacji
w prawie każdych warunkach pogodowych.
ROOFMATE SL
FLOORMATE 500
FLOORMATE 700
W celu zachowania długotrwałych właściwości
Izolacja, ochrona i drenaż ścian piwnic:
użytkowych materiał izolacyjny stykający się na stałe
›››
PERIMATE DI
z gruntem musi spełniać niżej wymienione minimalne
wymagania zgodne z niemieckim atestem budowlanym
Maksymalna głębokość instalacji zależy od obciążeń
(Zulassung):
mechanicznych: naprężenia ściskające nie powinny
›››
›››
wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna):
przekroczyć wytrzymałości mechanicznej na ściskanie
≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)
płyt izolacyjnych pod obciążeniem długotrwałym.
wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych
Płyty PERIMATE DI zapewniają wystarczającą wydajność
obciążeń: ≥ 0,11 N/mm2 (110 kN/m2)
odwadniania do głębokości 8 m.
›››
nasiąkliwość wodą przy długotrwałym
zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo
›››
nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni):
≤ 0,3% objętościowo
›››
›››
odporność na zamarzanie – rozmarzanie:
nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania –
rozmarzania: ≤ 1% objętościowo
›››
zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie
po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 10%
Korzystne własności produktu zapewniają szereg dalszych
korzyści przy stosowaniu niebieskich płyt STYROFOAM na
obwodową izolację termiczną, tj.
›››
ochronę warstwy izolacji przeciwwodnej podczas
prac budowlanych i zasypywaniu wykopów,
50
il. 61
2. Izolacja ścian piwnic w warunkach normalnej wilgotności gruntu
2.1 Zagadnienia projektowe
W ogólnym przypadku płyty ROOFMATE SL zalecane
są na izolację ścian piwnic lub ścian fundamentowych
i na izolację pod płyty fundamentowe. Jeśli w przypadku
większych obciążeń (większe głębokości i mocno
obciążone płyty podłogowe) zachodzi potrzeba
stosowania płyt izolacyjnych o większej wytrzymałości,
odpowiednim rozwiązaniem są wtedy płyty izolacyjne
FLOORMATE 500 i FLOORMATE 700.
Bliższe informacje na temat właściwości użytkowych
produktów podane są w tabeli z danymi technicznymi na
str. 12-13.
2.2 Instalacja
Krawędź płyt ROOFMATE SL, FLOORMATE 500
il. 62
i FLOORMATE 700 na całym obwodzie ukształtowana
25cm, minimalnie 3 paski na płytę. Spoina stanowi tylko
jest w taki sposób, że płyty zachodzą na siebie, tak
tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są
więc unika się powstawania mostków termicznych.
przyciskane do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu
Instalując płyty na ścianie piwnicy układa się je pionowo
wykopu. Po przyklejeniu płyt izolacyjnych wykopy są
lub poziomo – na wzór cegieł. Złącza płyt są ściśle
zasypywane, a warstwy ziemi zagęszczane.
dopasowane. Niebieskie płyty izolacyjne zaleca się
Płyty ROOFMATE SL muszą opierać się na mocnej
przykleić do zabezpieczonej hyrdoizolacją zewnętrznej
podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), która
ściany piwnicy klejem INSTA-STIK PM. Klej nakłada się
będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół
w postaci pionowych pasków rozmieszczony co około
podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć
1
2
1 ROOFMATE SL
2 izolacja
przeciwwilgociowa
1
3 podłoże
4 folia polietylenowa
2
4
1
3
il. 63 ›› Ściana piwnicy
Rozwiązania STYROFOAM
51
2. Izolacja ścian piwnic w warunkach normalnej wilgotności gruntu
standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne,
piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).
W przypadku wykonywania wykopów na terenach
„w środku miasta“ wykopy są często zabezpieczane
ścianami szczelinowymi. W takim przypadku na tradycyjną
instalację płyt izolacji obwodowej jest mało miejsca.
Użyte wówczas płyty ROOFMATE SL lub w przypadku
większych głębokości FLOORMATE 500 lub FLOORMATE
700 mocowane są mechanicznie do ścianki szczelinowej.
Na ściankę szczelinową powinno się uprzednio nanieść
(natrysnąć) zaprawę cementową po to, żeby płyty izolacji
obwodowej można było dopasować nie pozostawiając
żadnych szczelin pod spodem. Niebieskie płyty stanowić
będą trwały element konstrukcji. Następnie montowane
jest pionowe zbrojenie i wewnętrzne deskowanie.
il. 64
Szczelina pomiędzy płytami i deskowaniem jest następnie
wypełniana betonem. Płyty z ekstrudowanego polistyrenu
w przypadku projektów, gdzie stosowany jest szczelny
pełnią rolę zewnętrznego deskowania.
beton zamiast tradycyjnej izolacji przeciwwodnej.
Opisane rozwiązanie jest wygodne zwłaszcza
6
1
5
2
3
4
1 STYROFOAM IB,
z warstwą tynku
2 izolacja
przeciwwilgociowa
3 ROOFMATE SL
4 podłoże
5 folia polietylenowa
6 ETHAFOAM* 222E
*Znak towarowy – The Dow Chemical Company
il. 65 ›› Ściana fundamentowa i cokół w budynku niepodpiwniczonym
52
3. Izolacja ścian piwnic z zintegrowanym drenażem
3.1 Zagadnienia projektowe dotyczące stosowania płyt izolacyjno-drenażowych
PERIMATE
W budynkach, którym oprócz izolacji cieplnej należy
zapewnić odprowadzanie wody ze względu na panujące
warunki gruntowe, należy stosować płyty PERIMATE DI.
Płyty te spełniają trzy funkcje jednocześnie:
›››
›››
›››
chronią izolację przeciwwodną,
izolują termicznie,
il. 66
odprowadzają wodę.
Stosowanie płyt wielofunkcyjnych przynosi znaczne
oszczędności kosztów robocizny i materiałów.
Płyty PERIMATE DI na jednej z powierzchni mają
wyżłobione pionowe rowki, pełniące rolę warstwy
odwadniającej oraz geowłókninę przyklejoną do
rowkowanej strony, która pełni rolę filtru. Geowłóknina
tworzy zakładkę na jednym długim i na jednym krótkim
boku. Rowki umożliwiają odprowadzanie pionowo
spływającej wody do poziomej rury drenażowej.
Poziomy rowek poprzeczny na złączach płyt rozprowadza
wodę do rowków wzdłużnych leżących poniżej.
il. 67 ›› Perimate DI – płyty izolacyjno-drenażowe
1
2
1 PERIMATE DI – płyta izolacyjno-
drenażowa z rowkami
drenażowymi i geowłókniną
naklejoną fabrycznie
2 izolacja przeciwwilgociowa
3 folia polietylenowa
4 ROOFMATE SL
3
4
5 podłoże
5
il. 68 ›› Izolacja termiczna i drenaż ściany piwnicy.
Rozwiązania STYROFOAM
53
4. Izolacja ścian piwnic z zintegrowanym drenażem
3.3 Instalacja
Płyty PERIMATE DI stanowią bardzo skuteczny element
Krawędź płyt PERIMATE DI na całym obwodzie
drenujący, odprowadzający zebraną wodę pod normalnym
ukształtowana jest w taki sposób, że płyty zachodzą
ciśnieniem do poziomej rury drenażowej.
na siebie, tak więc unika się tworzenia się mostków
Parametry płyt PERIMATE DI spełniają, a nawet przewyższają,
termicznych. Płyty należy układać na styk tak, żeby
wymagania normy DIN 4095 „Odwadnianie w celu
geowłóknina zachodziła na boczną i dolną płytę. Rowki
ochrony budynków” dotyczącej odprowadzania wody
odwadniające muszą być ustawione pionowo i zwrócone
na powierzchni czołowej ścian. Zgodnie z normą DIN
w stronę gruntu, żeby odprowadzały wodę do dołu, do
4095 natężenie przepływu dla pionowego elementu
rury drenażowej. Pionowa strzałka na geowłókninie musi
odwadniającego powinno wynosić 0,3 l/sm. Jest to
być skierowana do góry, gdyż wtedy położenie płyty jest
natężenie przepływu określone dla normalnych przypadków
prawidłowe. Płyty PERIMATE DI zleca się przyklejać do
(np. dla 3-metrowej głębokości fundamentu).
wykonanej na zewnętrznej ścianie piwnicy izolacji
Wydajność odwadniania płyt PERIMATE DI spełnia z dużym
przeciwodnej za pomocą kleju INSTA-STIK PM.
nadmiarem powyższe wymaganie.
Klej nakłada się w postaci pionowych pasków
Na głębokości 3,0 m natężenie przepływu dla płyty
rozmieszczony co około 25cm, minimalnie 3 paski na
PERIMATE DI wynosi ponad 1,0 l/sm. Zostało to
płytę. Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie,
udowodnione w badaniach, przeprowadzonych w ośrodku
gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez
doświadczalnym konstrukcji wodnych w FH Karlsruhe (patrz
parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po przyklejeniu płyt
ekspertyza „Badania płyt PERIMATE DI i DS wykonanych
izolacyjnych wykopy są zasypywane, a ziemia ubijana
z polistyrenu ekstrudowanego XPS”).
warstwami.
Jeśli wymagania będą większe niż w normalnym przypadku,
Płyty PERIMATE DI muszą opierać się na mocnej
stosunek natężenia przepływu do głębokości można
podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), która
obliczyć na podstawie nomogramu zamieszczonego na
będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół
rysunku poniżej.
podczas ubijania zasypki.Płyty izolacyjne można ciąć
PERIMATE DI/DS firmy Dow
Nomogram
standardowymi narzędziami (piły ręczne, piły elektryczne
lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).
3.4 Drenaż ścian piwnic izolowanych
płytami PERIMATE DI
8
Głębokość montażu (m)
7
6
5
4
3
2
1
0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Odprowadzenie wody l/(s*m)
Badania ośrodka doświadczalnego
konstrukcji wodnych FH Karslruhe:
„Badania płyt Perimate DI i DS wykonanych
z ekstrudowanego polistyrenu”
il. 69 ›› Nakładanie kleju INSTA-STIK™ PM bezpośrednio na ścianę fundamentu.
54
il. 70 ›› Perimate DI – płyty izolacyjno-drenażowe
2,5
3,0
4. Izolacja ścian piwnic w warunkach występowania
wody gruntowej pod ciśnieniem
4.1 Zagadnienia projektowe
4.2 Układ warstw
Budynki posadowione w warunkach występowania
wody gruntowej (woda gruntowa i woda przeciekowa
1
pod ciśnieniem) zawsze wymagają specjalnego
2
projektu. Warstwa izolacji przeciwwodnej lub płyta
podłogowa wykonana z betonu szczelnego muszą być
3
6
zaprojektowane i wykonane tak, żeby wytrzymywały
naprężenia wywołane ciśnieniem wody.
5
7
Użycie płyt z ekstrudowanej pianki polistyrenowej jest
szczególnie wygodne dla przegród położonych poniżej
4
poziomu terenu wykonanych ze szczelnego betonu. Płyty
8
izolacji termicznej używane są jako szalunek tracony dla
płyty fundamentowej i ścian piwnic lub instalowane są na
przegrodach pionowych po ich wykonaniu. To ostatnie
rozwiązanie stosuje się w przypadku, gdy tylko płyta
fundamentowa wykonywana jest ze szczelnego betonu,
a na ścianach umieszczana jest izolacja przeciwwodna
zabezpieczająca przed wodą pod ciśnieniem. Jeżeli
wymaga tego funkcja pomieszczenia, na wewnętrznej
stronie ściany żelbetowej ze szczelnego betonu powinna
być zainstalowana bariera paroszczelna.
4.1.1 Rozwiązania STYROFOAM – izolacja
z płyt PERIMATE, ROOFMATE, FLOORMATE
1 ROOFMATE SL, przyklejane
na całej powierzchni
2 izolacja przeciwwodna
chroniąca przed wodą
pod ciśnieniem
3 żelbetowa ściana piwniczna
5 folia PE
6 bariera paroszczelna
7 Floormate 500 /Floormate 700
8 zagęszczone podłoże
gruntowe
4 szczelna, żelbetowa ściana
piwniczna
il. 71
Do izolacji obwodowej w miejscach występowania wody
4.3 Instalacja
gruntowej mają zastosowanie następujące produkty:
Zachodzące na siebie na całym obwodzie krawędzie płyt
ROOFMATE SL lub FLOORMATE 500 i FLOORMATE 700
›››
›››
›››
ROOFMATE SL
eliminują możliwość powstania mostków termicznych.
FLOORMATE 500
Płyty termoizolacyjne muszą zostać przyklejone na
FLOORMATE 700
całej powierzchni do ściany piwnicy, żeby uniemożliwić
przedostawanie się wody gruntowej pomiędzy
Płyty izolacyjne można stosować w miejscach
ścianę i płytę. Bezrozpuszczalnikowy klej bitumiczny
występowania wody gruntowej do izolowania ścian
na zimno należy nakładać ząbkowaną szpachlą na
i stropów do głębokości 3,5 m, przy czym należy je
bitumiczną warstwę izolacji przeciwwodnej oraz na
przykleić na całej powierzchni i zabezpieczyć przed
płyty termoizolacyjne. Następnie klej należy wygładzić
przesuwaniem się do momentu zasypania wykopu.
przeciągając po nim gładką kielnią. Na koniec płytę
W Niemczech na stosowanie płyt izolacyjnych
izolacyjną dociska się do ściany piwnicy „na mokro”.
z niebieskiego ekstrudowanego polistyrenu w warunkach
Płyty izolacji obwodowej muszą opierać się na mocnej
występowania wód gruntowych pod ciśnieniem wydany
podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu).
został atest budowlany (Zulassung).
Ponadto należy uważać, żeby nie uszkodzić warstwy
izolacji przeciwwodnej podczas instalacji płyt izolacyjnych.
Rozwiązania STYROFOAM
55
5. Izolacja pod płytą podłogową
5.1 Zagadnienia projektowe
5.1.1 Rozwiązania STYROFOAM – izolacja
z płyt FLOORMATE, ROOFMATE
W przypadku stosowania niebieskich płyt
termoizolacyjnych STYROFOAM pod płytą podłogową
ich wytrzymałość wykorzystywana jest do przenoszenia
obciążeń oraz wykorzystane są ich następujące korzystne
własności:
il. 72 ›› Lotnisko w Monachium – izolacja posadzki hangaru
Oszczędność energii, wygoda i zabezpieczenie budynku
wymagają także stosowania długotrwałej niezawodnej
izolacji termicznej płyt podłogowych. Warstwę izolacji
termicznej można układać w zależności od konstrukcji
budynku, sytuacji i jego przeznaczenia na lub pod płytą
podłogową. W niniejszej części opisane są konstrukcje
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
dobra i niezmienna izolacyjność termiczna,
niewrażliwość na działanie wilgoci,
duża odporność na przenikanie pary wodnej,
duża wytrzymałość na ściskanie,
duża wartość modułu sprężystości,
odporność na gnicie,
odporność na cykle zamarzania – rozmarzania,
odporność na kwasy humusowe,
stabilność wymiarowa,
łatwość i szybkość obróbki, możliwość układania
w prawie każdych warunkach pogodowych.
podłóg, w których izolacja umieszczona jest pod płytą
podłogową jako pozioma izolacja obwodowa.
Kolejną zaletą ekstrudowanego polistyrenu jest duża
Izolacja termiczna musi w sposób ciągły wytrzymywać
sprężystość. Sprężystość oznacza, że:
duże naprężenia wywołane, między innymi, przez:
›››
›››
›››
nieregularności podłoża,
obciążenia eksploatacyjne (samochody ciężarowe,
wysokie regały, wózki widłowe, maszyny, samoloty),
obciążenia statyczne (naprężenia pochodzące od
Izolacja może dostosować się w pewnym stopniu do
›››
Rozerwanie płyt izolacyjnych podczas montażu
zbrojenia płyty jest praktycznie wyeliminowane.
ciężaru własnego budynku),
›››
›››
obciążenia dynamiczne (operacje ruszania
W zależności od określonego przypadku obciążeń
i zatrzymywania),
i przeznaczenia zaleca się stosowanie następujących
obciążenia mechaniczne na etapie budowy
produktów do izolowania płyt podłogowych:
budynku.
›››
›››
›››
Izolacja cieplna z płyt ROOFMATE i FLOORMATE, układana
pod płyty podłogowe, stosowana jest w następujących
miejscach:
›››
płyty podłogowe pomiędzy stopami
fundamentowymi lub ławami
›››
›››
›››
fundamentowymi,
nośne płyty fundamentowe,
stropy przemysłowe obciążone wysokimi regałami,
wózkami widłowymi i ruchem samochodów
ciężarowych,
›››
›››
56
hangary lotnicze,
budynki mieszkalne i biurowe.
il. 73
ROOFMATE SL
FLOORMATE 500
FLOORMATE 700
5. Izolacja pod płytą podłogową
5.1.2 Zasady obliczeń statycznych podczas
projektowania płyty podłogowej
Przyjmowanie praktycznych wartości obliczeniowych
wytrzymałości na ściskanie i modułu Younga E zgodnie
z normą EN 826, umożliwia zaprojektowanie mocno
obciążonych konstrukcji z wykorzystaniem izolacji z płyt
FLOORMATE i ROOFMATE.
Wartości wytrzymałości na ściskanie lub naprężenia
ściskające przy 10% odkształceniu, podane w tabeli
danych technicznych, obrazują wytrzymałość na ściskanie
płyt FLOORMATE i ROOFMATE przy obciążeniach
krótkotrwałych, takich jakie występują w badaniach
laboratoryjnych. W przypadku izolacji piankowych
z tworzyw sztucznych wartości ich wytrzymałości pod
obciążeniem krótkotrwałym nie można stosować do
obliczeń statycznych, natomiast są one przydatne do
porównywania i klasyfikowania różnych materiałów
izolacyjnych.
Do określenia nośności konstrukcji podłogowej
zawierającej warstwę izolacyjną w warunkach działania
il. 74
obciążeń statycznych i zmiennych należy przyjąć
wartość wytrzymałości na ściskanie pod obciążeniem
długotrwałym. W tabeli z danymi technicznymi podane
nr Z-23.34-1273.
są także wartości obliczeniowe wytrzymałości na
Zaleca się przyjmowanie wartości długotrwałej
ściskanie przy długotrwałych obciążeniach, działających
wytrzymałości na ściskanie także w obliczeniach płyt
przez 50 lat i długotrwałe odkształcenie 2%, zgodnie
stropowych przenoszących obciążenia od ruchu
z normą EN 1606. Oznacza to, że przyjmując do obliczeń
pojazdów. Statyczne obliczanie zbrojenia płyty stropowej
wartość obliczeniową długotrwałej wytrzymałości
przenoszącej obciążenia na warstwę izolacyjną jest zwykle
na ściskanie, przewidywane odkształcenie izolacji
oparte na teorii płyty sprężystej, gdzie przenosząca
STYROFOAM wyniesie około 2% po 50 latach eksploatacji,
obciążenia płyta żelbetowa jest sprężyście osadzona na
tak więc stałe duże obciążenie nie doprowadzi
odkształcalnym podłożu.
do żadnej poważnej deformacji, która wywarłaby
Płytę żelbetową powinien zwymiarować inżynier
niekorzystny wpływ na konstrukcję, np. na mocno
specjalista. W tabeli na str. 58 podano wskazówki
obciążoną podłogę przemysłową. Duża wytrzymałość
dotyczące zbrojenia płyty podłogowej według
płyt izolacyjnych STYROFOAM, a także sprawdzone
niemieckich wytycznych do obliczeń.
długotrwałe właściwości użytkowe umożliwiają ich
stosowanie w charakterze izolacji pod nośnymi płytami
fundamentowymi budynków wielokondygnacyjnych,
zgodnie z niemieckim atestem budowlanym (Zulassung)
Rozwiązania STYROFOAM
57
5. Izolacja pod płytą podłogową
5.1.3 Określenie wymaganego zbrojenia dla płyt podłogowych
na elastycznym podłożu, obciążonych ruchem pojazdów
Izolacja termiczna płyt podłogowych
Zbrojenie niezbędne pod względem statycznym bez uwzględnienia momentów rysujących i skręcających
1
2
3
4
5
6
7
Obciążenia skupione dla pojazdów według DIN 1072 oraz DIN 1055, część 3 (sprawdzenie bez współczynnika
dynamicznego – powolna jazda – bez kontroli drgań zbrojenia)
C = 20 MN/m3 (współczynnik podatności podłoża)
Otulenie zbrojenia cnorm = 3,0 cm
Płyty fundamentowe wewnątrz budynku, tzn. brak obciążeń termicznych DT = To – Tu
Beton: B 25
Stal zbrojeniowa do betonu: BSt 500 M (S)
Dane o zbrojeniu
Warstwa górna: kolumna 5–12
Warstwa dolna: kolumna 13
PKW = samochód osobowy
LKW = samochód ciężarowy
Slw = samochód ciężarowy o dużym tonażu
1
2
Typ materiału izolacyjnego:
3
4
5
7
8
9
FLOORMATE 500-A
Moduł sprężystości E mat. izolacyjnego:
Grubość materiału izolacyjnego w cm: 6
20 N/mm2
5,0
6,0
8,0
10
11
12
13
FLOORMATE 700-A
10,0
5,0
25 N/mm2
6,0
8,0
10,0
Poziom
obciążenia P (KN)
PKW/LKW/SLW
Wózki podnośne
widłowe
Grubość
płyty w cm
10
PKW+LKW 3
–
12
14
16
Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131
Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131
Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131
Q 131
Q 131
Q 131
20
LKW 6
2,5 t
12
14
16
Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188
Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131
Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131 Q 131
Q 131
Q 131
Q 131
30
LKW 9
3,5 t
12
14
16
Q 221 Q 221 Q 221 Q 221 Q 221 Q 221 Q 221 Q 221
Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188
Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188 Q 188
Q 131
Q 131
Q 131
40
LKW 12
SLW 24
–
12
14
16
Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295
Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295
Q 221 Q 221 Q 221 Q 221 Q 221 Q 221 Q 221 Q 221
Q 131
Q 131
Q 131
Maty Q
Maty Q
50
LKW 16
SLW 30
7t
14
16
Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295
Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295 Q 295
Q 131
Q 131
75
SLW 45
–
16
18
Q 378 Q 378 Q 378 Q 378 Q 378 Q 378 Q 378 Q 378
Q 378 Q 378 Q 378 Q 378 Q 378 Q 378 Q 378 Q 378
Q 188
Q 188
100
SLW 60
13 t
18
20
Q 443 Q 443 Q 443 Q 443 Q 443 Q 443 Q 443 Q 443
Q 443 Q 443 Q 443 Q 443 Q 443 Q 443 Q 443 Q 443
Q 188
Q 188
Dane o zbrojeniu podane w tabeli odnoszą się do obszaru płyty odległego od jej krawędzi o nie mniej niż sześciokrotną grubość płyty.
Nie zastępują one indywidualnej kontroli. Zbrojenie wymagane w celu ograniczenia otwarcia rys poprzecznych lub
do przeniesienia momentów rysujących należy ustalać indywidualnie dla konkretnego przypadku.
58
Maty Q
5. Izolacja pod płytą podłogową
5.2 Układ warstw
płyta żelbetowa
warstwa poślizgowa, folia polietylenowa
FLOORMATE 500 lub FLOORMATE 700
chudy beton lub podsypka piaskowa
jako wartwa wyrównująca
podłoże gruntowe
il. 75
5.3 Instalacja
Płyty FLOORMATE są odporne na naprężenia ściskające
Płyty FLOORMATE układane są luźno na wzór cegieł,
i zginające, którym mogą być poddane w czasie
bezpośrednio na podłożu (ubity żwir lub cienka warstwa
transportu na miejsce budowy. Dlatego ryzyko uszkodzeń
betonu), w razie potrzeby wyrównanym piaskiem.
jest znacznie zmniejszone. Mała masa w połączeniu
Płyty można układać w prawie każdych warunkach
z większymi wymiarami płyt izolacyjnych ułatwia ich
atmosferycznych stosownie do postępu prac
ekonomiczny transport i obsługę.
budowlanych.
Płyty FLOORMATE można ciąć standardową piłą
maszynową lub ręczną, w przypadku konieczności
ich dokładnego dopasowania na krawędziach, we
wnękach lub otworach.
Dzięki większej wytrzymałości płyt izolacyjnych
dwuwymiarowe i liniowe podkładki dystansowe zbrojenia
nie wciskają się w materiał izolacyjny. Dlatego nie jest
potrzebna oddzielna warstwa chroniąca płyty izolacyjne
i zapewnione jest wymagane przykrycie betonem
elementów ze stali zbrojeniowej.
W przypadku stosowania płyt izolacyjnych nad warstwą
izolacji przeciwwodnej spełniają one także rolę
wymaganej warstwy ochronnej. Zwłaszcza podczas
układania zbrojenia płyty izolacyjne FLOORMATE
zapewniają skuteczną mechaniczną ochronę dla warstwy
izolacji przeciwwodnej.
il. 76 ›› Płyty termoizolacyjne FLOORMATE układane luzem,
krawędzie na styk
Rozwiązania STYROFOAM
59
6. Izolacja termiczna dróg i szlaków kolejowych
Płyty izolacyjne STYROFOAM z ekstrudowanego
polistyrenu stosowane są z powodzeniem od
dziesięcioleci także do izolowania dróg, szlaków
kolejowych, pasów startowych na lotniskach, lodowisk, jak
również konstrukcji poniżej poziomu gruntu zagrożonych
działaniem mrozu.
W ciągu ostatnich 30 lat wiele z wymienionych obiektów
w różnych krajach (głównie w Kanadzie, Skandynawii
i Rosji) zostało zaizolowanych płytami STYROFOAM.
W powyższych zastosowaniach zostały wykorzystane
zwłaszcza takie właściwości płyt STYROFOAM
jak sprężystość, duża wytrzymałość na ściskanie,
niewrażliwość na działanie wilgoci oraz odporność
na zamarzanie i odmarzanie.
Do izolowania dróg i szlaków kolejowych stosowane
są następujące produkty STYROFOAM:
›››
il. 77
60
FLOORMATE 500
7. Izolacja cokołów
Wykonanie pozbawionej mostków termicznych izolacji
7.2
Instalacja
cokołów, łączącej się z izolacją ścian piwnic, wymaga
Układanie płyt izolacyjnych na cokole należy zacząć 5 –10
odpornej na wilgoć płyty izolacyjnej o dużej odporności
cm poniżej poziomu gruntu kontynuując izolację ściany
na uderzenia, nadającej się także do tynkowania.
piwnicy. Płyty mocowane są bezrozpuszczalnikowym
klejem bitumicznym lub cementową zaprawą klejową.
7.1 Zagadnienia projektowe
Dodatkowo, zwłaszcza na większej powierzchni, zaleca się
Produktem STYROFOAM przeznaczonym do izolowania
stosowanie łączników mechanicznych (4 sztuki na płytę).
cokołów jest płyta STYROFOAM IB o szorstkiej powierzchni
Krawędzie płyt STYROFOAM IB są łączone na styk (brak
po obu stronach, co zapewnia dobrą przyczepność przy
jest profilu krawędziowego).
nakładaniu tynku lub zapraw klejowych. Ze względu
Są one ściśle dopasowywane i na dużych powierzchniach
na odporność na działanie wilgoci płyty STYROFOAM
układane na wzór cegieł.
IB szczególnie nadają się do stosowania w strefie
Przy tynkowaniu płyt STYROFOAM IB należy przestrzegać
fundamentów. Należy tutaj wziąć pod uwagę większą
ogólnych zasad dla prac wykończeniowych powierzchni
ekspozycję na wilgoć gruntową
izolacyjnych płyt styropianowych.
i rozbryzgi wody opadowej, jak również oddziaływania
W zależności od rodzaju i grubości tynku należy zawsze
mechaniczne. Płyty STYROFOAM IB charakteryzują się
stosować siatkę wzmacniającą z drutu ocynkowanego
dużą wytrzymałością mechaniczną oraz niewrażliwością
lub warstwę wzmacniającą z tkaniny szklanej.
na wilgoć. Szczegółowe informacje na temat izolowania
cokołów zamieszczono także w opracowaniu pt. „Izolacja
mostków termicznych, cokołów i ścian”.
5
4
¿1
¡2
1 STYROFOAM IB, z warstwą tynku
2 izolacja przeciwwilgociowa
3 ROOFMATE SL
4 FLOORMATE 200
3
5 ETHAFOAM 222
il. 78
Rozwiązania STYROFOAM
61
8. Izolacja nad płytą podłogową
8.1 Zagadnienia projektowe
8.2 Układ warstw
W pewnych przypadkach zaleca się układanie warstwy
izolacji termicznej nad płytą podłogową.
Są to następujące sytuacje:
›››
1
w przypadku ogrzewania podłogowego w celu
2
ograniczenia strat ciepła w stronę podłoża,
3
››› kiedy pomieszczenia używane są czasowo, aby
zapobiec kosztownemu ogrzewaniu mas
o dużej pojemności cieplnej,
›››
4
w celu rozdzielenia ogrzewanych i nieogrzewanych
pomieszczeń w budynku,
›››
do renowacji podłóg.
1 jastrych
2 warstwa poślizgowa,
folia polietylenowa
8.1.1 Rozwiązania na bazie STYROFOAM
– izolacja z płyt FLOORMATE i ROOFMATE
3 FLOORMATE 200, układane luzem, krawędzie na styk
4 płyta denna
Dzięki jednorodnej, zamkniętej strukturze komórkowej
płyty izolacyjne FLOORMATE 200 są szczególnie odporne
il. 79
na ściskanie, a zatem przenoszą obciążenia także na
etapie budowy. Minimalne odkształcenie przy ściskaniu
sprężystych płyt izolacyjnych FLOORMATE, także pod
8.3 Instalacja
działaniem dużych obciążeń, umożliwia ekonomiczne
Mały ciężar płyt FLOORMATE oraz niewielkie rozmiary
i wiarygodne zwymiarowanie leżącej powyżej warstwy
umożliwiają szybkie, łatwe i ekonomiczne układanie.
posadzki. Dobre własności mechaniczne płyt FLOORMATE
Płyty układane są luźno na podłożu, przy czym krawędzie
sprawiają, że szczególnie dobrze trzymają się na nich
przylegają do siebie ściśle na styk. Mniejsze nierówności
uchwyty do mocowania rurek ogrzewania podłogowego.
płyty stropowej zostają skompensowane przez sprężyste
W zależności od rodzaju i wielkości obciążeń zaleca się
płyty izolacyjne bez konieczności kładzenia dodatkowej
stosowanie następujących produktów:
warstwy wyrównującej.
w budynkach biurowych i mieszkalnych:
›››
›››
FLOORMATE 200
ROOFMATE SL
w budynkach przemysłowych:
›››
›››
›››
ROOFMATE SL
FLOORMATE 500
FLOORMATE 700
il. 80 ›› Płyty izolacyjne FLOORMATE 200 układane luzem,
krawędzie na styk
62
9. Izolacja podłóg chłodni
9.1 Zagadnienia projektowe
Trwałe, dobre właściwości izolacyjności termicznej są
podstawowym wymogiem także w przypadku podłóg
chłodni nie tylko z punktu widzenia oszczędności energii,
ale także utrzymania temperatury roboczej. Ze względu
na bardzo dużą wymaganą grubość warstwy izolacji,
która może dochodzić do 200 mm, szczególnie ważne
jest stosowanie materiału termoizolacyjnego o dużej
wytrzymałości na ściskanie. Stosowanie płyt FLOORMATE
o niezmiennej, wysokiej izolacyjności termicznej
umożliwia ekonomiczne zwymiarowanie płyty betonowej
rozkładającej obciążenia. Wymagana grubość warstwy
izolacji termicznej zależy od żądanej temperatury
w chłodni, jak również od dopuszczalnego przepływu
ciepła, określonego przez projektanta z uwzględnieniem
ekonomicznej pracy urządzenia chłodniczego.
il. 81
Na podstawie maksymalnej wartości dopuszczalnego
przepływu ciepła można obliczyć dla konstrukcji wartość
współczynnika przenikania ciepła k, która daje informację
odnośnie do grubości warstwy izolacji termicznej.
9.2 Układ warstw
1
1 płyta żelbetowa
2 warstwa poślizgowa,
2
folia polietylenowa
3 FLOORMATE 500
3
lub FLOORMATE 700
4 izolacja przeciwwilgociowa
(paroizolacja)
4
5 płyta żelbetowa z kablami
grzewczymi
5
6 żwir
7 grunt
6
7
il. 82 ›› Przykład przekroju
Rozwiązania STYROFOAM
63
10. Literatura
›››
Dr inż. Norbert Krollmann „Długotrwała reakcja ekstrudowanego polistyrenu pod działaniem stałych
i okresowo zmiennych naprężeń ściskających”
›››
Ośrodek doświadczalny konstrukcji wodnych,
Uniwersytet w Karlsruhe „Badania płyt
odwadniających PERIMATE DI i DS
z ekstrudowanego polistyrenu”
64
Rozwiązania STYROFOAM
Izolacja mostków termicznych,
cokołów i ścian
65
Wstęp
il. 83
Niniejszy rozdział zawiera informacje
na temat izolacji mostków termicznych,
cokołów i ścian płytami izolacji termicznej
STYROFOAM z ekstrudowanego polistyrenu.
il. 84
Uwaga:
Aktualne informacje i dane,
jak również rysunki CAD
znajdują się na naszej stronie
internetowej pod adresem:
www.styrofoam.pl
Tabela z danymi technicznymi
produktów znajduje się w niniejszej publikacji
w rozdziale Dane Techniczne na str. 12-13
66
1. Izolacja termiczna – znaczenie i korzyści
Dobra izolacja termiczna budynków ma kluczowe
oraz pod wszelkiego typu wykończenia tynkowe
znaczenie dla zmniejszenia zużycia energii potrzebnej
i przyklejane (np. płytki ceramiczne itp.) należy stosować
na ogrzewanie, a tym samym wpływa na ograniczenie
produkty STYROFOAM o szorstkiej powierzchni:
emisji gazów, sadzy i pyłów, przynosząc przez to
bezpośrednie korzyści środowisku naturalnemu.
›››
STYROFOAM IB
Temperatury na powierzchni ścian, podłóg i sufitów
mają decydujący wpływ na komfort przebywania
Niebieskich płyt z ekstrudowanego polistyrenu można
w pomieszczeniu, jak również na stan konstrukcji
używać w szerokim zakresie zastosowań, dzięki ich
budynku. Dostateczna izolacja termiczna zapewnia
doskonałym właściwościom wynikającym z jednorodnej,
dobre warunki mieszkalne i pomaga w utrzymaniu
zamkniętej struktury komórkowej.
konstrukcji budynku. Zapewnienie zdrowych
Ich właściwości są następujące:
i komfortowych warunków życiowych możliwe jest tylko
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
w pomieszczeniach, w których utrzymuje się odpowiednią
temperaturę i wilgotność. Stosując prawidłowo dobraną
izolację termiczną można skutecznie zapobiegać
kondensacji, tworzeniu się plam wilgoci, rozwojowi pleśni
w mostkach termicznych i pęknięciom.
Izolując termicznie budynek, oprócz zwrócenia uwagi
na przegrody o dużych powierzchniach, poprzez które
następuje wychładzanie (ściany, dachy, podłogi), należy
zwrócić także odpowiednią uwagę na potencjalne
niska, niezmienna w czasie
przewodność cieplna,
niewrażliwość na działanie wilgoci,
mała przepuszczalność pary wodnej,
duża wytrzymałość na ściskanie i sztywność,
duża sprężystość i odporność mechaniczna,
stabilność wymiarowa,
odporność na gnicie,
mały ciężar,
łatwość i szybkość obróbki, czystość.
mostki termiczne (cokoły, wieńce, nadproża, obudowy
grzejników, żelbetowe słupy, podokienniki zewnętrzne,
Powierzchnia płyt termoizolacyjnych STYROFOAM
filary pomiędzy oknami, naroża, połączenia ścian).
IB jest szorstka na skutek mechanicznej obróbki lub
Zaniedbanie znaczenia zimnych mostków przyczynia
specjalnie kształtowana, co pozwala na uzyskanie dobrej
się nie tylko do znacznych strat ciepła, lecz także do
przyczepności pomiędzy płytami a betonem, tynkiem,
występowania kondensacji wilgoci, rozwoju pleśni,
zaprawami i klejami bezrozpuszczalnikowymi.
pęknięć w tych częściach budynku, które nie są należycie
Kolejne zalety wynikające ze stosowania produktów
izolowane termicznie. Jeśli przeprowadzi się porównanie
STYROFOAM IB, zapewniające efektywne i trwałe
kosztów z korzyściami, okaże się, że izolacja termiczna
rozwiązania, są następujące:
jest inwestycją ekologiczną i przynoszącą korzyści
›››
płyty nie są wrażliwe na wilgoć i są odporne na mróz
ekonomiczne. Jednakże istotne jest przestrzeganie
– zachowują wartość termoizolacyjną i właściwości
fizycznych i technicznych zasad projektowania, jak
wytrzymałościowe w trakcie budowy i po jej
również stosowanie wysokiej jakości odpowiednich
zakończeniu,
materiałów termoizolacyjnych.
›››
korzystne właściwości z punktu widzenia fizyki
budowli – normalnie przegroda paroszczelna nie
1.1 Rozwiązania izolacji termicznej
na bazie STYROFOAM
Dla zapewnienia skutecznej izolacji cieplnej
›››
›››
›››
mostków termicznych
jest potrzebna, np. w przypadku wewnętrznej izolacji
ścian elewacyjnych,
›››
›››
duża odporność na uderzenia,
dobra przyczepność do zapraw i betonu – według
cokołów
raportu MPA w Darmstadt wytrzymałość na
ścian elewacyjnych (zarówno od strony zewnętrznej
rozwarstwianie płyt STYROFOAM IB i betonu
jak i wewnętrznej)
wykonywanego na miejscu budowy wynosi:
Rozwiązania STYROFOAM
67
1. Izolacja termiczna – znaczenie i korzyści
– dla płyt zainstalowanych poziomo: 0,32 N/mm2
współczynnika przenikania ciepła. Minimalne
– dla płyt zainstalowanych pionowo: 0,39 N/mm2,
wymagania dla izolacji cieplnej budynków mieszkalnych
co dużo przekracza minimalną wymaganą wartość
i przemysłowych są przedstawione w normie dotyczącej
wynoszącą 0,2 N/mm2.
izolacji cieplnej. Ponadto muszą również zostać
spełnione wymagania dotyczące komfortu cieplnego
W przypadku, gdy wykończenie powierzchni stanowi
i unikania problemów strukturalnych (np. kondensacji
mechanicznie mocowana okładzina lub płyty
powierzchniowej i wewnątrz przegrody).
termoizolacyjne umieszczane są w szczelinie pomiędzy
Zaleca się, żeby wartości parametrów izolacyjności
warstwami ścian, jako efektywne rozwiązanie może służyć
termicznej mostków cieplnych i cokołów przewyższały
szeroki asortyment płyt STYROFOAM o charakterystycznej
te, którymi charakteryzują się sąsiadujące ściany, dach
„skórce” na powierzchni oraz profilami krawędziowym
lub płyta stropowa, ze względu na większy przepływ
w postaci schodkowych zamków lub zamków na „pióro
ciepła poprzez te elementy spowodowany ich specjalną
i wpust” (np. ROOFMATE SL, ROOFMATE TG-A, itd.).
geometrią.
Ogólnie zaleca się również stosowanie izolacji cieplnej
1.2 Grubość izolacji
o lepszych parametrach niż wymagane w normie, gdyż
Przy obliczaniu właściwej grubości materiału
będzie ona mogła spełnić przyszłe wymagania, jak
termoizolacyjnego niezbędne jest przestrzeganie
również pozwoli oszczędzić koszty energii i ogrzewania
przepisów, określających wymagane wartości
poprzez minimalną dodatkową inwestycję.
2. Izolacja mostków termicznych
Mostki termiczne, czyli innymi słowy „przerwy w warstwie
›››
izolacji cieplnej”, powstają, jeśli łączone są ze sobą
materiały budowlane o różnej przewodności cieplnej,
zmniejszenie strat cieplnych – oszczędność energii
(straty cieplne można zmniejszyć o około 10%),
›››
poprawa komfortu.
jeśli nieizolowane elementy usytuowane są w obszarach
izolowanych termicznie lub jeśli obszary ścian są
2.1. Zagadnienia projektowe
zwymiarowane konstrukcyjnie, a zatem mają gorsze
Mostki termiczne można łatwo i niezawodnie izolować
własności cieplne.
płytami STYROFOAM IB.
Prawidłową izolację mostków termicznych należy
Płyty można ciąć i dopasowywać bardzo precyzyjnie, a ich
rozważyć nie tylko ze względu na straty energii cieplnej.
szorstka powierzchnia gwarantuje wysoką przyczepność
W miejscach, gdzie występują nieizolowane mostki
warstw tynku, betonu lub zaprawy. Ze względu na
zimne, obniżona temperatura powierzchni wewnętrznej
dużą odporność płyt STYROFOAM na przenikanie pary
negatywnie wpływa na komfort w pomieszczeniu i może
wodnej, normalnie niepotrzebna jest warstwa izolacji
spowodować kolejne problemy, takie jak kondensację
paroszczelnej, w przypadku gdy izolacja jest umieszczona
pary wodnej, wilgoć, rozwój pleśni, pęknięcia itd. Dlatego
po stronie wewnętrznej. W celu uniknięcia mostków
prawidłowa konstrukcja i właściwa izolacja potencjalnych
termicznych decydujące znaczenie ma dokładne
mostków termicznych niesie ze sobą szereg korzyści:
zaprojektowanie szczegółów konstrukcyjnych. Rysunki
›››
zapobieganie problemom budowlanym, takim jak
na str. 6 pomogą zilustrować różnicę pomiędzy
kondensacja powierzchniowa, kwestie
konstrukcjami nieizolowanymi, nieprawidłowo
estetyczne, tworzenie się pęknięć,
izolowanymi i prawidłowo izolowanymi.
›››
›››
68
unikanie rozwoju pleśni,
2. Izolacja mostków termicznych
1
14,0 °C
2
3
4
5
6
7
10,1 °C
5,5 °C
}
kondensacja
zagrzybienie
Istniejące, nieizolowane nadproże okienne
Izotermy dla istniejącego nadproża
okiennego nieizolowanego:
niebezpieczeństwo kondensacji
i zagrzybienia
1 cegła 310 mm, obustronnie tynk
2
wylewka cementowa
3 izolacja akustyczna
4 strop betonowy
5 płyta izolacyjna
6 cegła 180 mm, obustronnie tynk
7 nadproże
17,2 °C
15,3 °C kondensacja
7,8 °C zagrzybienie
Izotermy dla istniejącego nadproża
okiennego z izolacją zewnętrzną:
niebezpieczeństwo kondensacji i zagrzybienia
Nadproże okienne z izolacją zewnętrzną
1
18,0 °C
16,5 °C
13,0 °C
2
Nadproże okienne
1 izolacja zewnętrzna
Izotermy nadproża okiennego z izolacją wnęki
okiennej ościeży: wolne od kondensacji,
nie występuje zagrzybienie
2 STYROFOAM IB – izolacja ościeży
il. 85
Rozwiązania STYROFOAM
69
2. Izolacja mostków termicznych
2.2 Przykłady zastosowań
Krawędzie płaskich dachów i „zwieńczenia ścian”
w przypadku płaskich dachów są często nieizolowane lub
tylko niedostatecznie izolowane. Niewłaściwie izolowane
krawędzie dachu, w zależności od ich udziału w łącznej
powierzchni dachu, mogą powodować około 10%
strat ciepła. Płyty STYROFOAM IB nadają się szczególnie
do izolowania zwieńczeń dachów betonowych oraz
do zapobiegania tworzeniu się mostków cieplnych
wzdłuż zewnętrznych ścian, nadproży okiennych, belek
betonowych, słupów itd.
il. 86 ›› Nadproże okienne
Scale 1:5
Figure 0303 W rmebr ckend mmung - Fenstersturz
il. 87 ›› Wieniec
Scale 1:5
Figure 0301 W rmebr ckend mmung - Geschossdecke
il. 88 ›› Narożnik
Figure 0302 W rmebr ckend mmung - Beton - Aussenst tze
70
Scale 1
2. Izolacja mostków termicznych
2.3 Instalacja i tynkowanie/wykańczanie
2.3.1 Instalacja w deskowaniu
2.3.2 Instalacja na istniejących konstrukcjach
Jeśli płyt STYROFOAM IB nie umieszcza się w deskowaniu,
lecz instaluje na istniejącej konstrukcji (chodzi o nowy
lub odnawiany budynek), należy je przykleić, zwłaszcza
na dużych powierzchniach, lub jeśli powierzchnia
tynkowanych ścian jest złej jakości, należy je dodatkowo
przymocować mechanicznie kołkami. W celu przyklejenia
płyt do cegieł, betonu i tynkowanych powierzchni należy
stosować klejące, mrozoodporne zaprawy cementowe.
Zaprawę klejącą należy nakładać w postaci ciągłego paska
pomiędzy krawędziami oraz 2–3 porcje należy nałożyć
wzdłuż długości płyty.
W przypadku ściany o gładkiej powierzchni zaprawę
klejącą należy nakładać ząbkowaną szpachlą na całą
powierzchnię płyty termoizolacyjnej.
Na większych powierzchniach płyty termoizolacyjne
il. 89
należy kłaść na ścianę stosując układ wzorowany na
układzie cegieł, ściśle je dopasowując oraz zwracając
Przed robotami betoniarskimi dokładnie przycięte kawałki
uwagę na zachowanie płaskości powierzchni.
płyt STYROFOAM IB muszą być umieszczone lub ułożone
Łączniki mechaniczne (kołki) powinny być wyposażone
na obszarze mostka termicznego w deskowaniu. Jeśli ma
w talerzyk dociskający o średnicy min. 50–60 mm, a ich
być izolowana duża powierzchnia (np. żelbetowa ściana),
długość powinna zapewniać skuteczne zakotwienie:
płyty termoizolacyjne powinny zostać tymczasowo
min. 40 mm w betonie, 50 mm w pełnej cegle, 70
przymocowane do deskowania w celu zachowania
mm w pustakach i gazobetonie. (Podczas odnawiania
wymaganego położenia. Elementy dystansowe stalowego
starych ścian należy uwzględnić grubość tynków o małej
zbrojenia nie wciskają się w odporny na naciski materiał
wytrzymałości!) Ekonomiczne rozmieszczenie punktów
termoizolacyjny – tak więc uzyskane jest niezbędne
mocowania mechanicznego pokazano na rysunku
pokrycie zbrojenia betonem. Szorstka lub specjalnie
poniżej. Na jedną płytę przypadają 4 kołki, a liczba
ukształtowana powierzchnia płyt izolacyjnych zapewnia
punktów mocujących na płycie wynosi 8.
dobrą przyczepność do betonu.
Chociaż dzięki dużej sile adhezji pomiędzy betonem
i płytami termoizolacyjnymi nie wymagane jest
dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt, to jednak
1/2
1
w celu zminimalizowania ryzyka rozwarstwienia podczas
1/4
1
600
1/4
zaleca się stosowanie plastykowych gwoździ lub kołków
utwardzania betonu w przypadku wystąpienia oddziaływań
1/4
mechanicznych, które mogłyby spowodować oddzielenie
1/2
1/4
się płyt. Stosowanie kołków zalecane jest zwłaszcza wokół
otworów okiennych, przy narożach ścian itd. Długość
1250
kołków powinna wystarczyć do zakotwienia w betonie
na głębokość co najmniej 50 mm.
il. 90
Rozwiązania STYROFOAM
71
2. Izolacja mostków termicznych
2.3.3 Tynkowanie lub wykańczanie
izolowanych termicznie powierzchni
W narożach otworów okiennych, drzwiowych itp.
Szorstka powierzchnia płyt STYROFOAM IB zapewnia
W narożach ścian, złączach dylatacyjnych itp. należy
bardzo dużą przyczepność zapraw tynkowych do płyt.
zastosować metalowe profile do tynkowania. Podkład
Można stosować zarówno cienkie tynki, zawierające
stanowi zaprawa cementowa o grubości 6–8 mm
wzmocnienie z tkaniny szklanej, jak i grubsze tynki,
(najlepiej fabryczna mieszanka sucha), tworząca
tradycyjnego typu, ze wzmocnieniem z siatki stalowej.
„pomost łączący” pomiędzy płytami termoizolacyjnymi
Właściwe stosowanie warstw tynku ma decydujące
i następnymi warstwami tynku, które należy nakładać
znaczenie dla zminimalizowania ryzyka pękania tynku.
zgodnie z zasadami tynkowania. Szczególnie zaleca
W obu przypadkach powierzchnia płyt termoizolacyjnych
się stosowanie fabrycznych suchych mieszanek
musi być czysta. Należy usunąć warstwę kurzu oraz
i przestrzeganie wytycznych producenta lub dostawcy
odbarwioną i skruszałą, na skutek promieniowania
systemu tynkowania, dot. m.in. okresu utwardzania tynku.
UV, warstwę zewnętrzną. Należy starannie sprawdzić
Jeśli wykończenie stanowi warstwa wykańczająca
mocowanie lub przyleganie płyt do ściany lub sufitu
(płytki klinkierowe itp.), należy także stosować albo
i w razie potrzeby dodatkowo zamocować mechanicznie.
tkaninę szklaną, albo metalową siatkę wzmacniającą,
Większe szczeliny pomiędzy płytami należy wypełnić
jak opisano powyżej. Następnie do równej powierzchni,
paskami STYROFOAM lub wtryskiwaną pianką
zawierającej wzmocnienie, można przykleić płytki lub inne
poliuretanową. Jeśli nakładana jest cienka warstwa
wykończenie mrozoodporną zaprawą cementową lub
tynku, nierówności na powierzchni płyt należy wyrównać
bezrozpuszczalnikowym klejem, w zależności od rodzaju
poprzez szlifowanie połączeń płyt i na całą powierzchnię
wykończenia.
należy nałożyć pasek wzmocnienia po przekątnej.
nałożyć zaprawę klejącą i pokryć nią całkowicie warstwę
tkaniny szklanej o minimalnej wytrzymałości na
rozciąganie 1500 N/5 cm. Tkanina wzmacniająca musi
zachodzić co najmniej 10 cm na siebie na łączeniach oraz
na sąsiednie elementy budowlane. W narożach ścian
najlepiej jest zastosować metalowe profile do tynkowania
lub podwójną warstwę tkaniny wzmacniającej (zakładka).
W narożach okien, otworach drzwiowych należy położyć
drugą warstwę tkaniny po przekątnej. Zastosowanie
mocniejszego wzmocnienia może jeszcze bardziej
zmniejszyć ryzyko powstawania pęknięć. Kolejne warstwy
tynku należy nakładać przestrzegając wytycznych
producenta lub dostawcy systemu tynkowania.
W przypadku nakładania tradycyjnej, grubszej warstwy
tynku należy stosować, zgrzewaną punktowo,
siatkę z drutu stalowego, ocynkowanego, o min.
grubości 0,8–1,0 mm. Siatka wzmacniająca wymaga
mechanicznego zamocowania do podłoża poprzez płyty
termoizolacyjne, jak również stosowania co najmniej
10-centymetrowych zakładek zachodzących także
na sąsiednie elementy budowlane.
72
il. 91
3. Izolacja termiczna cokołów
3.1 Zagadnienia projektowe
Ze względu na to, że warstwa izolacji termicznej
w obszarze cokołu jest szczególnie narażona na działanie
wilgoci gruntowej, deszczu i ochlapywanie wodą oraz
naciski i uderzenia mechaniczne, kwasy humusowe
itd., wymagany jest specjalny materiał termoizolacyjny,
który zapewni trwałe i skuteczne rozwiązanie. Płyty
termoizolacyjne STYROFOAM IB stanowią bardzo dobre
rozwiązanie, gdyż praktyka stosowania produktów
il. 93
STYROFOAM w okresie wielu lat dowiodła ich
przydatności w tym newralgicznym zastosowaniu, dzięki
3.3 Instalacja
ich korzystnym, następującym właściwościom:
Warstwa izolacji termicznej cokołu z płyt STYROFOAM
›››
zamkniętej strukturze komórkowej, niewrażliwej
IB powinna sięgać co najmniej na około 30 cm powyżej
na wilgoć,
poziomu gruntu. Przejście w izolację termiczną
strukturze materiałowej o dużej wytrzymałości
elewacyjnej ściany z cegły lub tynkowaną zewnętrzną
i sprężystości, odpornej na działanie czynników
izolację termiczną i izolację obwodową musi być
mechanicznych,
wykonane starannie, a płyty ściśle łączone na styk.
szorstkiej lub specjalnie ukształtowanej powierzchni,
Płyty można instalować metodą traconego deskowania
zapewniającej dobrą przyczepność dla zapraw,
lub przyklejać do podłoża, na przykład klejącą zaprawą
tynku, klejów bezrozpuszczalnikowych.
cementową lub bezrozpuszczalnikowym klejem
›››
›››
Izolacja termiczna cokołu stanowi zwykle część obszernej
bitumicznym na zimno.
koncepcji izolacji cieplnej. Dlatego opracowano praktyczne
W razie stosowania kleju bitumicznego, zachowującego
rozwiązania, których celem jest połączenie izolacji termicznej
przez cały czas elastyczność, płyty STYROFOAM
cokołu z izolacją obwodową (izolacja termiczna ścian piwnic
muszą być podparte (np. na izolacji obwodowej) lub
mających kontakt z gruntem) i izolacją ścian szczelinowych.
dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jeśli izolowane
są większe powierzchnie (więcej niż jeden rząd płyt
3.2 Przykłady zastosowań
termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne
mocowanie kołkami, opisane w punkcie 2.3.2 dotyczącym
mostków termicznych. Tynkowanie lub wykańczanie
1 STYROFOAM IB
powierzchni cokołu należy przeprowadzić zgodnie
2 ROOFMATE SL
z zaleceniami dotyczącymi mostków termicznych (patrz
1
2.3.3), stosując specjalny tynk do cokołów lub płytki
mrozoodporne o małej nasiąkliwości.
W ścianach szczelinowych płyty STYROFOAM powinny być
przyklejane przynajmniej jako najniższy rząd płyt izolacji
cieplnej na ewentualną warstwę izolacji przeciwwodnej
wewnętrznej ściany muru. Jeśli ma być zastosowana
izolacja obwodowa, powinna ona stanowić kontynuację
izolacji cieplnej ściany szczelinowej lub zachodzić na
1
2
zewnętrzną ścianę muru, aby uniknąć powstania mostka
termicznego. Praktyczne rozwiązanie zależy od sposobu
skonstruowania podparcia zewnętrznej ściany muru.
il. 92 Studzienka okienka piwnicznego
Rozwiązania STYROFOAM
73
4. Wewnętrzna izolacja termiczna nowych
budynków i modernizacja starych budynków
W pewnych przypadkach niemożliwe jest zastosowanie
odnośnie do konstrukcji istniejącej ściany. Ponieważ
zewnętrznej warstwy izolacji termicznej lub
izolacja termiczna umieszczana jest od wewnętrznej,
w szczególnych przypadkach wewnętrzna warstwa izolacji
ciepłej strony, konstrukcja ściany będzie narażona na
cieplnej oferuje więcej korzyści. Podczas modernizacji
jeszcze większe zmiany temperatury. Ściana ceglana,
starych budynków nie zawsze jest możliwe położenie
kamienna lub betonowa powinna być mrozoodporna na
izolacji termicznej od strony zewnętrznej, zwłaszcza jeśli
całej grubości, gdyż wewnętrzna izolacja cieplna obniża
musi zostać zachowany zewnętrzny
temperaturę konstrukcji ściany i potencjalnie zwiększa
wygląd elewacji.
zagrożenie podczas cykli zamarzania i rozmarzania.
W przypadku starych ścian, stykających się z gruntem,
Szczególną uwagę należy poświęcić mostkom
położenie wewnętrznej izolacji termicznej jest często
termicznym w wewnętrznej izolacji termicznej.
jedyną drogą poprawienia izolacyjności termicznej
Izolowanie sąsiadujących konstrukcji (ściany, płyty
budynku. Wewnętrzna izolacja termiczna zapewnia znacz­
stropowe prostopadłe do ścian elewacyjnych)
ne ko­rzy­ści w po­miesz­cze­niach uży­wa­nych cza­so­wo i nie­
może pomóc złagodzić negatywne skutki.
ogrze­wa­nych w spo­sób cią­gły: ta­kie po­miesz­cze­nia mo­gą
Ze względu na stosunkowo dużą odporność na
być ogrze­wa­ne przy mi­ni­mal­nym zu­ży­ciu ener­gii.
przenikanie pary przez izolację z płyt STYROFOAM,
Płyty termoizolacyjne STYROFOAM IB zapewniają
kondensacja na połączeniu warstwy izolacji cieplnej
długotrwałą i skuteczną izolację. Ich szorstka lub
z murem zwykle nie osiąga krytycznych rozmiarów.
specjalnie ukształtowana powierzchnia stanowi doskonałą
Obliczenia, przeprowadzane dla normalnych warunków
podstawę dla wykończeń w postaci tynku lub elementów
wewnętrznych (temperatura 20įC i wilgotność względna
przyklejanych (płyty gipsowe, płytki ceramiczne).
50–60%), zwykle wykazują niewielkie ilości skroplin
wysychających w lecie. Jeśli mur pod warstwą izolacji
4.1 Zagadnienia projektowe
cieplnej wykonany jest z cegieł o stosunkowo dobrych
Prawidłowe zaprojektowanie fasady izolowanej od strony
własnościach izolacyjnych, w konstrukcji zwykle nie
wewnętrznej zawsze wymaga dokładnych informacji
występuje kondensacja. W pomieszczeniach o dużej
wilgotności względnej (baseny pływackie, pralnie itd.) na
wewnętrznej stronie warstwy izolacji termicznej należy
zainstalować warstwę izolacji paroszczelnej. Użytkowanie
pomieszczeń z wewnętrzną izolacją termiczną
wymaga zwrócenia uwagi na regularne wentylowanie,
w celu zapewnienia minimalnej wymiany powietrza,
wystarczającej do utrzymania wymaganej wilgotności
względnej powietrza.
Ponieważ płyty STYROFOAM nie są wrażliwe na wilgoć,
mogą one stanowić trwałe podłoże dla warstwy
wykończeniowej (np. płytek ceramicznych) w środowisku
mokrym lub wilgotnym występującym w łazienkach,
kuchniach, umywalniach itp., nawet jeśli w tych
przypadkach właściwości termoizolacyjne produktów
nie są wymagane i wykorzystywane.
il. 94
74
4. Wewnętrzna izolacja termiczna nowych
budynków i modernizacja starych budynków
4.2 Instalacja
Tynkowanie, wykańczanie płytkami ceramicznymi
Instalacja płyt STYROFOAM IB
Płyt STYROFOAM nie powinno się nigdy zostawiać
W zależności od stanu podłoża płyty termoizolacyjne
jako powierzchni odkrytej w budynkach mieszkalnych,
można mocować na całej powierzchni lub przyklejać
użyteczności publicznej lub handlowych. Dlatego zaleca
punktowo oraz na krawędziach do ściany wewnętrznej.
się pokrycie ich tynkiem, okładziną tynkową, płytkami
Przyklejanie na całej powierzchni zalecane jest w przypadku
ceramicznymi itd.
równego podłoża. W takim przypadku klejącą zaprawę
Chociaż płyty termoizolacyjne nie są poddane działaniu
cementową nakłada się na odwrotną stronę płyty
dużych zmian temperatur, które mogłyby spowodować
termoizolacyjnej i rozprowadza ząbkowaną szpachlą.
znaczne odkształcenia termiczne, zaleca się przynajmniej
Przyklejanie punktowo-krawędziowe stosuje się
wzmocnienie połączeń paskiem tkaniny szklanej
w przypadku nierównego podłoża. Kleje muszą spełniać
o szerokości 15–20 cm.
następujące, podstawowe wymagania:
Szorstka powierzchnia płyt STYROFOAM IB umożliwia
›››
›››
Klej nie może wykazywać własności paroszczelnych.
bardzo dobrą przyczepność tynków i klejów. Nakładając
Do płyt STYROFOAM należy stosować tylko kleje
warstwę zaprawy cementowej lub tynku gipsowego
bezrozpuszczalnikowe przeznaczone do tego celu.
należy postępować zgodnie z zasadami tynkowania
powierzchni nienasiąkliwej i przestrzegać zaleceń
producenta. W przypadku wykończenia płytkami
ceramicznymi zaleca się również wzmocnienie
(siatkowanie) połączeń płyt wbudowane w cienką
warstwę zaprawy klejącej, położonej na całej powierzchni,
stanowiącej „pomost łączący” na nienasiąkliwej
powierzchni płyt STYROFOAM. Następnie, po 1–2 dniach
utwardzania, można przyklejać płytki ceramiczne na
zaprawę klejącą. Siłę przyczepności można jeszcze
poprawić stosując specjalne dodatki lub płynne masy
podkładowe.
il. 95
Jeśli powierzchnia ściany nie nadaje się do klejenia, płyty
powinny zostać dodatkowo zamocowane mechanicznie.
Mocowania mechanicznego wymaga się zawsze przy
instalowaniu na powierzchniach poziomych (sufity).
W przypadku ścian wylewanych na budowie płyty
STYROFOAM IB można także umieszczać w deskowaniu
(jak opisano w części dotyczącej mostków termicznych)
i dlatego późniejsze przyklejanie nie jest już potrzebne.
il. 96
Rozwiązania STYROFOAM
75
5. Izolacja termiczna chłodni
5.1 Zagadnienia projektowe
5.2 Przykłady zastosowań
Wymagania techniczne i higieniczne dotyczące chłodni
są bardzo ostre. Przez ponad 30 lat płyty STYROFOAM
sprawdziły się w Europie w zastosowaniach związanych
z konstrukcją komór chłodniczych i chłodni.
1
4
3
2
3
Duża wytrzymałość mechaniczna
Materiał termoizolacyjny stanowi zabezpieczenie przed
1 łączniki izolowane, 4 szt./m2
uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia stabilne
2 paroizolacja
3 płyty izolacyjne STYROFOAM IB
podłoże dla higienicznych wykładzin ceramicznych lub
4 tynk
innych materiałów wykończeniowych.
5 cokół betonowy
6 wylewka betonowa
7 folia oddzielająca
Mały ciężar, trwałość wymiarowa
8 płyty ROOFMATE SL
lub FLOORMATE 500
lub FLOORMATE 700
Płyty można łatwo ciąć i precyzyjnie dopasowywać.
9 hydroizolacja
10 uszczelnienie z poliuretanu
Duża wartość termoizolacyjna
Przy prawidłowej grubości warstwy izolacji cieplnej
niebieskie płyty z ekstrudowanego polistyrenu
5
6
7
8
8
9
zapewniają trwałość i niezawodność oraz minimalne
10
zużycie energii.
10
Duża odporność na przenikanie pary wodnej
Prawidłowe użycie warstw izolacji paroszczelnej oraz
il. 97
materiałów o dużej paroszczelności w chłodniach
– ze względu na dużą różnicę temperatury zewnętrznej
i wewnętrznej – jest kwestią o bardzo dużym znaczeniu.
5.3 Instalacja
Dzięki zastosowaniu płyt termoizolacyjnych STYROFOAM
Wykonanie izolacji termicznej chłodni wymaga wiedzy
można zmniejszyć ilość warstw izolacji paroszczelnej.
specjalistycznej i dlatego należy je powierzać tylko
firmom mającym odpowiednie doświadczenie. Poniższe
wskazówki na temat instalacji płyt podano jako przykłady:
›››
Dwie warstwy płyt termoizolacyjnych instalowane są
w układzie przesuniętym.
›››
W celu zapewnienia lepszej stateczności drugiej
warstwy można zastosować np. kołki drewniane.
›››
›››
Podłoże powinno być dostatecznie równe i czyste.
Płyty STYROFOAM IB można przyklejać np.
odpowiednimi bezrozpuszczalnikowymi klejami
bitumicznymi lub klejami poliuretanowymi. Często
płyty są mocowane mechanicznie, np. za pomocą
kołków.
76
Rozwiązania STYROFOAM
Izolacja budynków rolniczych
77
1. Klimat w budynkach inwentarskich i magazynach płodów rolnych
Nowoczesne metody gospodarki rolnej wymagają
1.2 Wentylacja
wydajnych pod względem zużycia energii budynków,
Prawidłowa wentylacja zapewnia niezbędną wymianę
w których można dokładnie kontrolować temperaturę
powietrza wewnątrz budynków inwentarskich
i wilgotność powietrza. Skuteczna izolacja jest jednym
i magazynów płodów rolnych, mającą na celu
z kluczowych elementów, które należy uwzględnić przy
dostarczanie wystarczającej ilości świeżego powietrza.
projektowaniu i wznoszeniu budynków, które mają:
Ze względu na to, że wentylacja zawsze powoduje straty
›››
zapewnić ekonomiczne przechowywanie płodów
cieplne lub przyrost ciepła, jej szybkość musi być dobrana
rolnych,
stosownie do różnorodnych warunków klimatycznych,
wydłużyć efektywny okres przechowywania płodów
aby zapobiec niekorzystnym zmianom temperatury.
›››
rolnych,
›››
›››
zapewnić optymalne środowisko dla zdrowego
1.3 Izolacja termiczna
rozwoju żywego inwentarza,
Dla utrzymania temperatury wewnętrznej na wymaganym
zmniejszyć ryzyko narażania inwentarza żywego na
poziomie wymagana jest prawidłowa izolacja termiczna
duże zmiany temperatury minimalizując przyrosty
całego budynku. Rodzaj i grubość izolacji zależy nie tylko
ciepła w lecie i straty ciepła zimą.
od zewnętrznych warunków klimatycznych, lecz także
od funkcji i konstrukcji budynku. Prawidłowo położona
1.1 Wilgotność powietrza
izolacja termiczna:
Wpływ wilgotności na zdrowie zwierząt inwentarskich
›››
jest udowodniony. Utrzymywanie optymalnej wilgotności
zmniejsza straty cieplne, przez co przynosi
oszczędności na kosztach ogrzewania,
oraz przyczynia się do znacznej poprawy warunków
›››
›››
›››
pracy. Zbyt mała wilgotność powietrza może powodować
Nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie efektywnej
niekorzystne gromadzenie się kurzu, który może utrudniać
izolacji dachów i stropów, które odpowiadają za około
oddychanie zwierzętom i personelowi.
60% strat ciepła. Oprócz dachów należy także zwrócić
Duża wilgotność wymagana w magazynach płodów
uwagę na izolację ścian i – zwłaszcza w chlewniach –
rolnych w celu zminimalizowania ubytków wody z prze-
izolację podłóg. W magazynach płodów rolnych,
chowywanych płodów rolnych, a także ciepło i wilgoć
owoców i warzyw najwięcej uwagi należy poświęcić
wydzielana przez zwierzęta stwarzają znaczne ryzyko
izolacji obwodowej (cokół fundamentowy i krawędź
kondensacji pary wodnej w budynkach rolniczych.
podłogi), aby uniknąć zamarzania produktów
Kondensacji pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych,
przechowywanych w pobliżu mostków termicznych
która mogłaby zniszczyć magazynowane płody rolne,
na połączeniu strop – cokół.
powietrza pozwala uniknąć wilgotnych stropów, silnego
zabrudzenia zwierząt i uszkadzania konstrukcji budynku
przyczynia się do zachowania zdrowia inwentarza,
zabezpiecza konstrukcję budynku,
poprawia produktywność i rentowność.
można zapobiec stosując odpowiednią izolację termiczną.
Zalecane wartości współczynnika przenikania ciepła i grubości izolacji dla dachów budynków inwentarskich
Bydło hodowlane
Zalecany współczynnik U
Zalecana grubość ocieplenia
Krowy mleczne
Byki
Cielęta
W/(m2K)
0,6–0,8
0,6–0,8
0,6–0,8
mm
40–50
40–50
80
Trzoda chlewna
Zalecany współczynnik U
Zalecana grubość ocieplenia
Tuczniki
Lochy
W/(m2K)
0,5
0,4–0,5
Prosięta
0,3–0,4
mm
60
60–80
80–100
Koguty
Drób hodowlany
W/(m2K)
0,5
0,4–0,5
0,3–0,4
mm
60
60–80
80–100
Drób
Zalecany współczynnik U­­­­­
Zalecana grubość ocieplenia
78
Pisklęta
2. Izolacja budynków rolniczych
Ich właściwości są następujące:
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
il. 98
niezmiennie niska przewodność cieplna,
niewrażliwość na działanie wilgoci,
mała przepuszczalność pary wodnej,
wysoka wytrzymałość na ściskanie i sztywność,
stabilność wymiarowa,
mały ciężar,
łatwość, czystość i szybkość obróbki,
odporność na gnicie,
odporność na większość agresywnych materiałów
obecnych w budynkach inwentarskich, jak np.
amoniak.
2.1 Rozwiązania STYROFOAM – izolacja z płyt
ROOFMATE TG-A
Płyty ROOFMATE TG-A są zaprojektowane z myślą
Izolacja termiczna budynków rolniczych musi być
o uzyskaniu maksymalnych korzyści w budynkach
odporna na:
rolniczych:
›››
›››
›››
›››
›››
›››
dużą wilgotność,
płyty o wymiarach 2400 x 600 mm z profilem
uderzenia,
krawędziowym w kształcie pióra i wpustu na
regularne mycie i czyszczenie (w tym mycie wodą
wszystkich czterech krawędziach zapewniają
pod ciśnieniem),
jednorodną, pozbawioną mostków termicznych
dezynfekcje,
powierzchnię izolującą,
agresywne ciecze itp.
›››
są dostatecznie sztywne, aby mocować je do płatwi,
bez dodatkowego podparcia,
Rozwiązaniem na bazie STYROFOAM,
stosowanym w budynkach rolniczych do
izolowania dachów, konstrukcji stropów i ścian,
›››
›››
są niewrażliwe na działanie wilgoci,
płyty wytrzymują mycie wodą pod ciśnieniem lub
parą wodną.
bez wykończenia lub z mechanicznie mocowaną
Ze względu na gładkość powierzchni i dużą wytrzymałość
okładziną są płyty:
płyt, jak również odporność na działanie wilgoci i
›››ROOFMATE TG-A
czyszczenie na mokro płyty
Z asortymentu produktów STYROFOAM zaleca
ROOFMATE TG-A zazwyczaj nie wymagają dodatkowej
się stosowanie: płyt STYROFOAM IB – do ścian,
warstwy ochronnej, jeśli stosowane są jako wykładzina
cokołów i mostków termicznych – z możliwością
wewnętrzna dachów i ścian w budynkach rolniczych.
wykończenia tynkiem lub przyklejoną okładziną,
warstwą zaprawy – do ścian i cokołów oraz płyt
2.2 Izolacja dachów
2.2.1 Zagadnienia projektowe
FLOORMATE 200, ROOFMATE SL i FLOORMATE
Stosowanie izolacji termicznej ROOFMATE TG-A
500 do podłóg i ścian fundamentowych.
w płaszczyźnie dachu umożliwia maksymalne
płyt ROOFMATE LG wykończonych fabrycznie
wykorzystanie przestrzeni ograniczonej konstrukcją.
Niebieskie płyty z ekstrudowanego polistyrenu
Pomiędzy pokryciem dachowym i izolacją termiczną
można stosować w różnych budynkach rolniczych
wymagana jest wentylacja, aby zapobiec gromadzeniu
dzięki doskonałym właściwościom płyt wynikającym
się wilgoci i kondensacji pary. Jeśli systemy wentylacyjne
z jednorodnej, zamkniętokomórkowej struktury.
wymagają płaskich stropów, nie przerywanych przez
Rozwiązania STYROFOAM
79
2. Izolacja budynków rolniczych
elementy konstrukcyjne, płyty termoizolacyjne powinny
być mocowane od spodu belek stropowych.
Płyty ROOFMATE TG-A mogą być instalowane:
bezpośrednio na krokwiach lub płatwiach lub na
kratownicach; pomiędzy krokwiami lub pomiędzy
kratownicami od spodu płatwi lub łat; jak również pod
krokwiami lub kratownicami i mocowane bezpośrednio
do nich albo do płatwi lub łat. W pierwszym wariancie
izolacja termiczna powinna być instalowana podczas
wykonywania więźby dachowej i pokrycia dachu. Jeśli
il. 100
izolacja jest układana po ukończeniu dachu, pozostają
do wyboru tylko dwa pozostałe warianty. Płyty
płyty izolacyjne umieszczane są na górnej powierzchni
ROOFMATE TG-A powinny być układane na wzór cegieł,
metalowych lub drewnianych płatwi, prostopadle do
z przesunięciem miejsc styku w kolejnych rzędach,
kratownic i tymczasowo mocowane. Do płatwi poprzez
przy czym w miejscach połączeń powinny być ściśle
izolację termiczną mocowane jest pokrycie dachowe
dopasowane. Odległości pomiędzy punktami mocowania
z cementowych płyt falistych lub z blachy falistej, które
płyt ROOFMATE TG-A są następujące:
stanowi jednocześnie ostateczne zamocowanie płyt
›››
›››
maks. 1,00 m przy grubości płyt 30–50 mm,
ROOFMATE TG-A.
maks. 1,25 m przy grubości płyt 60–120 mm.
Pomiędzy warstwą izolacji termicznej a pokryciem
Na długości płyty wymagane są co najmniej dwa punkty
dachowym zaleca się umieszczenie łat drewnianych,
mocowania.
które stanowią przekładkę dystansową uniemożliwiającą
stykanie się blachy pokrycia z płytami izolacyjnymi.
2.2.2 Izolacja nad krokwiami lub kratownicami
Zapobiega to topieniu lub deformowaniu płyt
izolacyjnych podczas intensywnego nagrzewania się
dachu w lecie.
Falisty kształt płyt cementowych lub blachy umożliwia
wentylację pomiędzy warstwą izolacji termicznej
i pokryciem dachowym. Wentylację można jeszcze
poprawić stosując przekładki dystansowe pomiędzy
warstwą izolacji i płatwiami.
2.2.3 Izolacja pomiędzy kratownicami
il. 99
W przypadku więźby dachowej z krokwiami o rozstawie
0,60–1,20 m płyty termoizolacyjne można przybijać
bezpośrednio do górnej powierzchni krokwi, a na płyty
przybijać łaty, do których mocowane jest pokrycie
dachowe. W budynkach wykonanych z metalowych
lub drewnianych kratownic o rozstawie 3–6 metrów
il. 101
80
2. Izolacja budynków rolniczych
Jeśli odległość pomiędzy krokwiami lub kratownicami
nie przekracza minimalnej odległości wymaganej do
podpierania płyt ROOFMATE TG-A, to można je mocować
bezpośrednio do dolnej powierzchni krokwi / kratownic.
W przypadku większej odległości pomiędzy dźwigarami
kratowymi należy do kratownic przymocować drewniane
łaty i mocować płyty ­­­­ bezpośrednio do łat
za pomocą widocznych lub ukrytych elementów
mocujących.
il.102
W budynkach wykonanych z metalowych lub
drewnianych kratownic izolacja termiczna dachu
może być umieszczona także poniżej metalowych
płatwi lub łat drewnianych podtrzymujących pokrycie
dachowe. Płyty ROOFMATE TG-A można mocować za
pomocą ocynkowanych wkrętów o okrągłych, płaskich
łbach, gwoździ, wkrętów z plastykowymi kołnierzami
(np. gwoździe HARDO) lub specjalnymi metalowymi
elementami mocującymi krawędzie, niewidocznymi po
zamocowaniu sztywnych płyt termoizolacyjnych (np.
il. 104
elementy HARDO lub BIERBACH).
Falisty kształt płyt cementowych lub blachy umożliwia
wentylację pomiędzy warstwą izolacji termicznej
i pokryciem dachowym. Wentylację można jeszcze
poprawić stosując przekładki dystansowe pomiędzy
warstwą izolacji i płatwiami.
2.2.4 Izolacja pod krokwiami, kratownicami
lub poziomymi stropami
il. 105
il. 103
Rozwiązania STYROFOAM
81
2. Izolacja budynków rolniczych
2.2.5 Mocowanie płyt R­­OOFMATE TG-A
il. 106, 107 ›› Połączenie ściana – sufit
zasłonięte listwą
il. 108, 109 ›› Mocowanie widoczne
za pomocą kołków
il. 110, 111 ›› Mocowanie niewidoczne
za pomocą specjalnych elementów
(„klamer”)
82
2. Izolacja budynków rolniczych
2.3 Izolacja ścian
2.3.1 Zagadnienia projektowe
2.3.3 Mocowanie do betonu lub ramy stalowej
Izolacja z płyt ROOFMATE TG-A może być stosowana:
konstrukcji, powinny być mocowane do ramiaków
›››
na zewnątrz ścian, gdzie musi być zabezpieczona
poziomych płytowania za pomocą mocowań, które
materiałem okładzinowym,
utrzymują okładzinę. Jeśli płyty ROOFMATE TG-A
od strony wewnętrznej, gdzie może być
umieszczane są od strony wewnętrznej ramy, do ramy
zabezpieczona wykładziną drewnianą lub blaszaną
należy zamocować drewniane łaty, a płyty przybić
od uszkodzeń w wyniku uderzeń i wydziobywania.
gwoździami bezpośrednio do łat.
›››
Jeśli płyty ROOFMATE TG-A umieszczane są na zewnątrz
Płyty należy układać na wzór cegieł, przy czym dłuższe
krawędzie powinny być usytuowane poziomo. Pomiędzy
zewnętrzną okładziną i izolacją termiczną musi być
zapewniona wentylacja, aby zapobiec kondensacji pary
wodnej.
2.3.2 Mocowanie do ramy drewnianej
Płyty ROOFMATE TG-A można przybijać gwoździami
bezpośrednio do belek drewnianych zarówno przy
układaniu płyt od wewnętrznej jak i od zewnętrznej
strony ramy.
il. 113
il. 112
il. 114
Rozwiązania STYROFOAM
83
2. Izolacja budynków rolniczych
2.3.4 Mocowanie do ścian murowanych
2.4 Izolacja podłóg i izolacja obwodowa
Płyty ­­­­­należy mocować mechanicznie albo wewnątrz, albo
Produkty STYROFOAM mogą być szeroko stosowane
na zewnątrz ściany. Następnie można
do izolacji podłóg i ścian fundamentowych również
je zabezpieczyć materiałem okładzinowym.
w budynkach rolniczych. Dalsze informacje odnośnie do
Dalsze szczegóły odnośnie do izolacji ścian produktami
tych zastosowań można znaleźć w broszurze „Rozwiązania
STYROFOAM można znaleźć w broszurze „Rozwiązania
Styrofoam – Izolacja ścian piwnic. Izolacja podłóg”.
STYROFOAM – Izolacja mostków termicznych, cokołów
i ścian”.
il. 115
il. 117
il. 116
84
3. Czyszczenie, dezynfekcja
4. Odporność na uszkodzenie
przez szkodniki
W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania
i efektywnej izolacji ważne jest przestrzeganie zasad
4.1 Gryzonie
higieny, zwłaszcza w budynkach inwentarskich
Chociaż ekstrudowany polistyren nie stanowi wartości
i magazynach płodów rolnych. Regularne czyszczenie
pokarmowej dla gryzoni (np. myszy), mogą one
i dezynfekcja są ważne również ze względu na
powodować uszkodzenia płyt termoizolacyjnych.
ograniczenie tworzenia korzystnego środowiska dla życia
Ewentualne zniszczenia powodowane przez te zwierzęta
owadów i innych szkodników, które mogą uszkadzać płyty
można zminimalizować poprzez odpowiednie działania
termoizolacyjne. Ze względu na odporność płyt na
zapobiegawcze. W razie potrzeby należy zastosować
wilgoć normalne mycie wodą nie powoduje jakichkolwiek
zabezpieczenia mechaniczne lub bariery mechaniczne.
uszkodzeń ani nie zmniejsza wartości izolacyjnej.
4.2 Owady
3.1 Mycie wodą pod ciśnieniem
Chociaż ekstrudowany polistyren nie stanowi wartości
Dysze należy skierować na płyty i utrzymywać
pokarmowej także dla owadów, mogą one wykorzystywać
w odległości minimum 0,8–1,2 m. Do mycia płyt
płyty termoizolacyjne jako miejsce do życia i rozmnażania
ROOFMATE TG-A stosuje się normalne parametry
się i powodować uszkodzenia płyt termoizolacyjnych.
stosowane w tej metodzie. Jednakże w przypadku izolacji
Newralgicznymi miejscami są głównie odkryte szczeliny
cieplnej o małej grubości (30–50 mm), należy sprawdzić
w połączeniach ze ścianami, nieoświetlone, ciemne
stateczność powierzchni.
naroża, zakurzone połączenia pomiędzy płytami
itd. Regularne czyszczenie i dezynfekcja jak również
3.2 Czyszczenie parą
sprawdzanie paszy dla zwierząt gospodarskich są bardzo
W tej metodzie nie są wymagane żadne specjalne
ważne dla zapobiegania pojawianiu się chrząszczy,
środki ostrożności, jednakże płyty mogą się nieznacznie
gdyż mogą powodować one pewne uszkodzenia.
wyginać; jest to zjawisko normalne i płyty prostują się po
Dla większości z nich sprzyjającym środowiskiem do życia
wystygnięciu.
są ciepłe, wilgotne i ciemne miejsca, gdzie powierzchnie,
szczeliny i połączenia pokryte są mieszaniną kurzu i paszy
3.3 Dezynfekcja
dla zwierząt.
Podczas stosowania środków dezynfekujących
stykających się z płytami należy zawsze przestrzegać
receptury rozcieńczenia i metod stosowania podanych
przez producenta środka. Należy używać środków
dezynfekujących nadających się do stosowania
(nie reagujących chemicznie) z ekstrudowanym
polistyrenem.
Rozwiązania STYROFOAM
85
Produkty PU dla budownictwa
INSTA-STIK™ - klej poliuretanowy do
izolacji termicznych
GREAT STUFF™ - profesjonalna
uszczelniająca piana montażowa
FROTH-PAK™ - poliuretanowa izolacja
termiczna w pianie
87
Budowlane systemy poliuretanowe
firmy Dow
The Dow Chemical Company – jedna z czołowych firm
chemicznych na świecie – opracowuje i wytwarza szeroki
wachlarz produktów chemicznych, tworzyw sztucznych,
produktów do zastosowań w rolnictwie oraz świadczy
usługi dla klientów w ponad 175 krajach.
Firma Dow rozpoczęła swoją działalność handlową
na terenie Polski na początku lat 70. Jest obecnie jednym
z największych zagranicznych dostawców tworzyw
sztucznych i produktów chemicznych na naszym rynku,
wytwarzanych z troską o środowisko z wykorzystaniem coraz
bardziej ekologicznych technologii.
Firma Dow oferuje między innymi szeroką gamę pian
izolacyjnych, klejów i szczeliw przeznaczonych do różnego
rodzaju zastosowań w tym do montażu, wypełniania,
uszczelniania i termoizolacji.
Jest światowym liderem w produkcji pian poliuretanowych
w puszkach.
INSTA-STIK™ - klej poliuretanowy
Jednoskładnikowy, szybko wiążący klej poliuretanowy,
wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza, opracowany
specjalnie z myślą o klejeniu:
EPS - Styropianu,
›››
›››
›››
›››
XPS - Polistyrenu ekstrudowanego,
PIR - płyt poliuretanowych,
wełny,
płyt gipsowo-kartonowych,
do powierzchni w płaszczyźnie pionowej i poziomej.
Właściwości:
›››
charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do
takich podłoży jak: beton, kamień, tynk, gips,
drewno, metal oraz różnego rodzaju podłoży
bitumicznych,
›››
nie wymaga podgrzewania ani mieszania,
jest natychmiast gotowy do użycia,
›››
›››
›››
czysty, szybki i nieskomplikowany w użyciu,
łatwy w transporcie,
dostępny w przenośnych, jednorazowych pojemni
kach pod ciśnieniem, nie wymagających użycia
dodatkowych narzędzi do nakładania.
88
GREAT STUFF™ - uszczelniająca piana
montażowa
Jednoskładnikowa, utwardzana pod wpływem wilgoci
piana poliuretanowa do wypełniania, montażu i izolacji.
Wypełnia, uszczelnia i izoluje szczeliny i pęknięcia.
Właściwości:
›››
sprzyja oszczędzaniu energii, można ją stosować o każdej porze roku,
›››
›››
wytrzymała na działanie temperatur od -40 oC do + 100 oC,
doskonała przyczepność do betonu, muru ceglanego,
tynku, kamienia, drewna, metalu i do większości tworzyw
sztucznych,
›››
umożliwa dokładny i łatwy sposób nakładania daje
się łatwo ciąć,
›››
jest dostępna w formie standardowej pianki wężykowej,
do nakładania w dowolnym położeniu oraz piany
pistoletowej.
FROTH-PAK™ - poliuretanowa izolacja
termiczna w pianie
System spieniania dwuskładnikowej piany
poliuretanowej w aerozolu z rozpylaczem, w formie
uniwersalnego,przenośnego zestawu do nakładania na
miejscu.
Odpowiedni do wszelkich zastosowań, gdzie wymagane
jest dobre uszczelnienie i izolacja termiczna:
›››
izolacja przemysłowa (np. uszczelnianie i naprawa
izolacji rur),
›››
chłodnia (np. uszczelnianie połączeń pomiędzy
sufitem i panelami),
›››
aplikacje wewnętrzne (np. uszczelnianie i naprawa
szczelin wokół okien),
›››
przemysł samochodowy (np. uszczelnianie i
naprawa szczelin w chłodniach samochodowych).
Rozwiązania STYROFOAM
89
Uwaga: należy przestrzegać instrukcji użycia dołączonej do każdego
opakowania INSTA-STIK™, GREAT STUFF™ PRO oraz FROTH-PAK™.
Opakowanie
INSTA-STIK™ - klej poliuretanowy
INSTA-STIK™ - klej poliuretanowy
›››
›››
puszka 750 ml, 12 puszek w kartonie
56 kartonów na palecie = 672 puszki
pojemnik ciśnieniowy 10.4 kg, 40 pojemników
na palecie. Akcesoria dostępne oddzielnie
(wąż/dysza dozująca).
GREAT STUFF PRO™ - uszczelniająca
pianka montażowa
FROTH-PAK™ - system spieniania poliuretanu
›››
w dowolnym położeniu oraz
›››
›››
pianka pistoletowa
Pistolet aplikacyjny wraz z wężem dozującym są dostępne w
puszka 750 ml, 12 puszek w kartonie.
dwóch rozmiarach w zależności od rodzaju opakowania:
56 kartonów na palecie = 672 puszki
cleaner
›››
›››
puszka 500 ml, 12 puszek w kartonie
W zależności od zastosowania dostępne są 4 rodzaje 65 kartonów/paleta = 780 puszek
dysz. (pakowane są po 25 szt.)
›››
›››
pianka wężykowa, do nakładania
dostępny w następujących zestawach
Froth-Pak 180 = 390-420 l = 26 zestawów na palecie
Froth-Pak 600 = 1250-1400 l = 12 zestawów na palecie
GHA 9 = wąż długości 2.6 m + 10 dysz
GHA 15 = wąż długości 4.6 m + 10 dysz
UWAGA:
Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do przygotowania specyfikacji. Właściwości produktu mogą ulec zmianie.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały przedstawione w dobrej wierze, jakkolwiek nie skutkują odpowiedzialnością ani udzieleniem
gwarancji czy rękojmi dotyczącej jakości produktu. Po stronie klienta leży odpowiedzialność za decyzję, czy produkty firmy Dow odpowiadają
potrzebom klienta oraz czy miejsce ich wykorzystania u klienta i praktyki utylizacyjne są zgodne z obowiązującym prawem i uregulowaniami. Niniejsze
opracowanie nie stanowi podstawy do zwolnienia od zastrzeżeń patentowych ani żadnych innych praw własności przemysłowej i intelektualnej.
W przypadku zakupu produktów Dow zalecane jest dokładne przestrzeganie wskazówek i zaleceń.
® TM Zastrzeżony znak handlowy firmy Dow Chemical Company (”Dow“) lub filii firmy Dow 90
291-10638-0508
Kontakt
DOW Polska - producent
DOW Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa
tel. 022 833 2222
fax 022 833 2119
www.styrofoam.pl
Dystrybutor produków:
››› STYROFOAM™; izolacja termiczna z polistyrenu esktrudowanego XPS
››› QUASH™ EF; Izolacja akustyczna XPE
››› INSTA-STIK™ PM; klej do obwodowych izolacji termicznych PU
Ravago RE Sp. z o.o.
ul.Ostrobramska 95
04-118 Warszawa
tel. 022 441 6000
fax 022 441 6001
Skontaktuj się telefonicznie z nami:
Warszawa; tel. 022 872 3010, fax. 022 872 3011
Kraków; tel. 012 296 4621, fax 012 296 4660
Katowice; tel. / fax 032 200 9080
Poznań; tel. / fax 061 835 3861
www.ravago.pl
Dystrybutor produktów:
››› GREAT-STUFF™ PRO – pianka montażowa PU
››› INSTA-STIK/MP - klej do izolacji termicznych PU
››› FROTH-PAK™ – izolacja termiczna w pianie PU
Proventuss Polska Sp. z o.o.
ul. Gizow 6
01-249 Warszawa
tel. 022 314 4432-36
fax 022 314 4434
e-mail [email protected]
www.proventuss.com
91
Dystrybucja:
Dow Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 A
02-672 Warszawa
www.styrofoam.pl
®™ Znak towarowy – The Dow Chemical Company (”DOW”) i przedsiębiorstw stowarzyszonych.

Podobne dokumenty