BeSTi

Komentarze

Transkrypt

BeSTi
Informatyczny System Zarządzania Budżetami
Jednostek Samorządu Terytorialnego
([email protected])
System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09
Zarządzanie Finansami Publicznymi
Raporty i analiza
(do oprogramowania w wersji 3.02.012)
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Metryka dokumentu
Wykonawca
Produkt
Autor
Plik
Konsorcjum Sygnity S.A. , Sputnik Software Sp. z o.o.
[email protected] - Raporty i analiza
Filip Gorzelak
Raporty_i_analiza.doc
Historia dokumentu
Wersja dokumentu
Data wykonania
Sporządził
Opis wprowadzonych zmian
1.0
28 września 2007
Michał
Chmielewski
Wyciąg z dokumentacji Administratora w wersji MF i RIO
1.1
30 listopada 2007
Michał
Chmielewski
Korekta wersji 1.0 po uwagach MF
1.2
21 stycznia 2008
Michał
Chmielewski
Korekta wersji 1.1 po uwagach MF
1.3
11 luty 2008
Michał
Chmielewski
Przystosowanie dokumentacji
aplikacji w wersji 2.02.028
do
1.4
24 luty 2009
Michał
Chmielewski
Przystosowanie dokumentacji
aplikacji w wersji 2.02.037
do
10 lipca 2010
Filip Gorzelak
Uzupełnienie dokumentacji związane
z aktualizacjami systemu [email protected] do
wersji 3.01.14
6 września 2010
Filip Gorzelak
Wyodrębnienie (usunięcie) do nowego dokumentu rozdziałów 1.7-1.9
23 września 2010
Filip Gorzelak
Uzupełnienie dokumentacji związane
z aktualizacjami systemu [email protected] do
wersji 3.01.20
1.5
1.6
1.7
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
20październik 2010
Filip Gorzelak
Uzupełnienie dokumentacji związane
z aktualizacjami systemu [email protected] do
wersji 3.01.022
24 kwietnia 2012
Piotr Zbyszyński
Uzupełnienie dokumentacji o kolumny
DBF odpowiadające poszczególnym
elementom struktury sprawozdań
9 stycznia 2014
Wojciech
Gwizdoń
Uzupełnienie dokumentacji związane
z aktualizacjami systemu [email protected] do
wersji 3.02.012
1.8
1.9
1.10
Wykonawca:
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Spis treści
1.
INSTRUKCJA MODUŁU ANALITYCZNEGO ......................................................................6
1.1.
1.2.
1.3.
Funkcje modułu Analiza .......................................................................................................6
Zasady pracy w ramach modułu ..........................................................................................6
Funkcje modułu analitycznego .............................................................................................6
1.3.1.
1.3.2.
Funkcja PobierzDane............................................................................................................ 6
Funkcja PobierzDaneZeSprawozdan.................................................................................... 9
Źródła danych ....................................................................................................................13
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
Kategorie ............................................................................................................................ 13
Cechy Jednostek ................................................................................................................ 14
Subwencja .......................................................................................................................... 20
Wylicz ................................................................................................................................. 20
1.5.
1.6.
Wskaźniki ...........................................................................................................................20
Scoring ...............................................................................................................................22
2.
INSTRUKCJA TWORZENIA RAPORTÓW .......................................................................23
2.1.
2.2.
2.3.
Funkcje modułu Raporty ....................................................................................................23
Zasady pracy w ramach modułu. .......................................................................................23
Operacje na raportach .......................................................................................................24
2.3.1.
2.3.2.
Operacje na grupach raportów ........................................................................................... 24
Operacje na pojedynczym raporcie .................................................................................... 24
Generowanie podglądu raportu .........................................................................................25
Tworzenie nowego raportu (część wspólna) .....................................................................26
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
2.6.
2.7.
Otwieranie edytora raportu ................................................................................................. 26
Ustawianie kontrolek ........................................................................................................... 27
Edycja właściwości kontrolki ............................................................................................... 29
Przykładowe dane .............................................................................................................. 30
Tworzenie zapytania SQL ................................................................................................... 32
Definiowanie układu raportu ............................................................................................... 34
Tworzenie raportu ............................................................................................................... 35
Podgląd i zapisywanie raportu ............................................................................................ 35
Tworzenie raportu: Prosta tabela .......................................................................................36
Tworzenie raportu: Dokument ............................................................................................38
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
Pasek narzędzi w oknie budowy raportu............................................................................. 39
Kontrolki w oknie definicji raportu ....................................................................................... 40
Panele właściwości w oknie definicji raportu ....................................................................... 40
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Systemu [email protected]
Umowa:
2.7.4.
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Główne okno budowy raportu ............................................................................................. 41
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
Tworzenie raportu: Kostka OLAP ......................................................................................46
Tworzenie raportu: Mapa ...................................................................................................47
Tworzenie raportu: Raport tekstowy ..................................................................................48
Tworzenie raportu: Wykres ................................................................................................49
Tworzenie raportu: Arkusz kalkulacyjny ............................................................................51
Tworzenie raportu: Plik danych ..........................................................................................55
3.
STRUKTURA SPRAWOZDAŃ ..........................................................................................57
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
Dostępne sprawozdania ....................................................................................................57
Sprawozdania Rb27s .........................................................................................................60
Sprawozdanie Rb28s .........................................................................................................61
Sprawozdania Rb30 ...........................................................................................................62
Sprawozdania Rb31 ...........................................................................................................66
Sprawozdania Rb32 ...........................................................................................................69
Sprawozdania Rb33 ...........................................................................................................71
Sprawozdania Rb34 ...........................................................................................................74
Sprawozdania Rb50 ...........................................................................................................75
Sprawozdanie RbN ............................................................................................................76
Sprawozdanie RbNDS .......................................................................................................78
Sprawozdanie RbPDP .......................................................................................................79
Sprawozdania RbST ..........................................................................................................80
Sprawozdania RbUN .........................................................................................................81
Sprawozdania RbUZ ..........................................................................................................82
Sprawozdania RbZ ............................................................................................................85
Sprawozdania Rb30s .........................................................................................................89
Sprawozdania Rb34s .........................................................................................................92
Sprawozdanie Rb-ZN .........................................................................................................94
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
1. Instrukcja modułu analitycznego
1.1.
Funkcje modułu Analiza
Moduł jest przeznaczony dla analityków Ministerstwa Finansów i regionalnych izb obrachunkowych.
Moduł analityczny umożliwia przeprowadzenie pogłębionej analizy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o zdefiniowane wskaźniki. Nawigacja w ramach modułu odbywa się
na zasadach ogólnych przyjętych w systemie.
1.2.
Zasady pracy w ramach modułu
W celu uruchomienia modułu kliknij na ikonę z napisem Analiza znajdującą się w oknie modułów w
lewej dolnej części ekranu. Wówczas w lewym oknie zostanie wyświetlone drzewo zawierające dostępne funkcje (rys. 1).
Rysunek 1. Drzewko nawigacyjne Analiza
1.3.
1.3.1.
Funkcje modułu analitycznego
Funkcja PobierzDane
Funkcja PobierzDane została zaimplementowana, aby ułatwić użytkownikowi zaawansowanemu wyciąganie danych z systemu [email protected] Jednym z założeń podczas tworzenia tej funkcji było aby użytkownik nie musiał znać języka zapytań SQL oraz nie musiał mieć dogłębnej wiedzy na temat tabel w
systemie oraz relacji między nimi. Funkcja pozwala na operowanie źródłami danych, które zostały
opisane w podrozdziale 1.4.
Przed wywołaniem funkcji PobierzDane należy ją odpowiednio skonfigurować. Pierwszym krokiem jest
zadeklarowanie zmiennych oraz tabel tymczasowych. Jest to część stała, niezależna od danych które
chcemy wyciągać. Dlatego też nie zaleca się modyfikacji tego kodu.
Do parametrów należą:
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
rok – rok budżetowy dla którego mają być pobierane dane
kwartał – kwartał dla którego mają być pobierane dane
uwzglednijZaznaczenie – dostępne wartości to '0' i '1'. Dla wartości '1' brane będą tylko jednostki
zaznaczone w oknie kontekstowym systemu [email protected]
typyJednostek - dostępne wartości to: 'G' - gminy, 'M' - miasta, 'P' - powiaty, 'W' - województwa, 'Z' związki. Wypisane po przecinku symbole pozwolą na uwzględnianie na raporcie tylko tych jednostek,
których typ odpowiada wybranym symbolom.
StanNa – Data określająca stan bazy wg którego mają być pobrane dane.
Następnym krokiem jest zdefiniowanie danych, które chcemy pobrać. Wykonuje się to przez wywołanie funkcji DodajKolumne. Funkcja ta dodaje kolumnę o określonej nazwie do zwracanego wyniku.
Funkcja ta przyjmuje następujące argumenty.
NazwaKolumny – nazwa kolumny, która zostanie dodana do tabeli wynikowej
ŹródłoDanych – określa skąd dane mają być pobierane – mogą to być poszczególne sprawozdania –
np. ‘rb28s’, lub jedno ze słów kluczowych
‘cecha’ – wyciąga dane z cech niestandardowych jednostek (np. ludność)
‘Kategoria’ – wyciąga dane korzystając z wcześniej zdefiniowanych kategorii
‘Subwencje’ – wyciąga dane z modułu subwencji
‘Wylicz’ – jeśli dodawana kolumna ma być wynikiem działań na wcześniej dodanych kolumnach.
Pole – W przypadku sprawozdań jest to pole z konkretnego sprawozdania, z którego będą pobierane
dane. W przypadku cechy jest to nazwa lub kod cechy, którą chcemy pobrać, dla kategorii jest to kod
kategorii, który chcemy obliczyć. W przypadku subwencji wstawia się w tę zmienną nazwę parametru
lub subwencji. W przypadku kolumn wyliczeniowych w tę zmienną wstawia się wzór na podstawie,
którego kolumna ma zostać obliczona.
Warunek – Używany jest tylko w przypadku pobierania danych ze sprawozdań. Określa dla jakiego
warunku mają być obliczone wartości (np. Paragraf = 401).
W przypadku cech, kategorii, subwencji oraz kolumn wyliczeniowych parametr pozostaje pusty.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rok – Rok budżetowy dla którego mają być pobierane dane (w przypadku sprawozdań, kategorii oraz
subwencji). W przypadku kolumn wyliczeniowych oraz cech parametr pozostaje pusty.
Kwartał – Kwartał dla którego mają być pobierane dane (w przypadku sprawozdań, kategorii). W
przypadku kolumn wyliczeniowych, cech, subwencji parametr pozostaje pusty.
StanNa – Data określająca stan bazy wg którego mają być pobrane dane. Parametr jest istotny dla
sprawozdań, subwencji, cech oraz kategorii.
Przykład użycia:
Exec DodajKolumne ‘PIT,’rb27s’,’dw’,’paragraf=001, 2005, 4, ‘2006-05-05’
Dodaje kolumnę, w której znajdą się wartości z wykonania dochodów z podatku PIT za 4 kwartały
roku 2005 wg stanu bazy na dzień 5 maja 2006 roku.
Exec DodajKolumne ‘WydatkiNaWynagrodzenia’,’rb28s’,’ww’,’paragraf in (401,402,404,405,406,407,
408, 409,410,411,412,417), 2005, 4, ‘2006-05-05’
Dodaje kolumnę, w której znajdą się wartości z wykonania wydatków na wynagrodzenia za 4 kwartały
roku 2005 wg stanu bazy na dzień 5 maja 2006 roku.
Exec DodajKolumne ‘DochodyWlasne’,’rb27s’,’dw’,’paragraf not in (292, 275, 278, 279, 201, 631, 203,
633, 202, 632, 231, 232, 233, 288, 661, 662, 663, 664, 244, 626), 2004, 4,’2006-10-10’
Dodaje kolumnę w której znajdują się wartości z wykonania dochodów własnych (wszystkich oprócz
dotacji i subwencji) za 4 kwartały 2004 roku wg stanu bazy na 10.10.2006 r..
exec dodajKolumne ‘Ludnosc’,’cecha’,’Ludnosc’,’’,null, null, ‘2005-06-30’
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Dodaje kolumnę, w której znajduje się liczba ludności dla poszczególnych jednostek na dzień koniec 2
kw.
exec dodajKolumne ‘Dochody na mieszkańca’,’Wylicz’,’DochodyWlasne/Ludność’
Dodaje kolumnę, w której znajduje się wyliczony dochód własny jednostki na jednego mieszkańca.
exec dodajKolumne ‘NadwyzkaNetto’,’Kategoria’,’nn’,’’, 2003,4, ‘2005-05-05’
Dodaje kolumnę, w której znajdują się wartości Nadwyżki operacyjne netto – za 4 kwartały 2003 roku
wg stanu bazy na 5 maja 2006 roku.
Trzecia część źródła danych to wywołanie funkcji. Podobnie jak w przypadku deklaracji część ta nie
powinna być modyfikowana przez użytkownika.
1.3.2.
Funkcja PobierzDaneZeSprawozdan
Funkcja PobierzDaneZeSprawozdan została zaimplementowana aby ułatwić użytkownikowi zaawansowanemu wyciąganie danych z systemu [email protected] Jednym z założeń podczas tworzenia tej funkcji
było aby użytkownik nie musiał znać języka zapytań SQL oraz nie musiał mieć dogłębnej wiedzy na
temat tabel w systemie oraz relacji między nimi.
Parametry - przełączniki
Parametry WK, PK, GK, GT, TYPJST, rozdzialDominujacy pozwalają na agregowanie danych.
Dostępne wartości to '0' i '1'
Np.
(1)SET @WK = 1
SET @PK = 1
SET @GK = 1
SET @GT = 1
SET @PT = 1
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
SET @KODGUS =1
SET @KODMSWIA =1
SET @TYPJST = 1
SET @rozdzialDominujacy = 0
SET @SymbolPozabud =0
Wartości '1' oznacza, że uzyskane dane będą dotyczyć poszczególnych jednostek.
(2)SET @WK = 1
SET @PK = 0
SET @GK = 0
SET @GT = 0
SET @PT = 0
SET @KODGUS =0
SET @KODMSWIA =0
SET @TYPJST = 0
SET @rozdzialDominujacy = 0
SET @SymbolPozabud =0
Wartości '1' dla WK oznacza, że uzyskane dane będą sumowane na poszczególne województwa.
(3)SET @WK = 0
SET @PK = 0
SET @GK = 0
SET @GT = 0
SET @PT = 0
SET @KODGUS =0
SET @KODMSWIA =0
SET @TYPJST = 1
SET @rozdzialDominujacy = 0
SET @SymbolPozabud =0
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Wartości '1' dla TYPJST oznacza, że uzyskane dane będą sumowane na poszczególne typy jednostek.
Parametr rozdzialDominujacy sumuje wartości w sprawozdaniu Rb-3x.
Parametry - warunki
Poniższe parametry pozwalają tak skonfigurować zapytanie, aby otrzymać żądane dane.
sprawozdanie - Należy podać nazwę sprawozdania, dla którego ma zostać wykonany raport.
Przykładowe zastosowanie:
SET @sprawozdanie
= 'rbZtd'
warunek - Można określić warunki logiczne, pozwalające na wykluczenie pozycji, które nie spełniają
podanego warunku. Np. warunek 'DO>PL' spowoduje wyświetlenie tylko tych pozycji, dla których Dochód przekroczył Plan; 'DO>5000000' - wyświetli pozycje, dla których Dochód przekroczył wartość
5000000.
Przykładowe zastosowanie:
SET @warunek
= '((DW/DO)>1.2 or (DW/DO)<0.8)'
uwzglednijZaznaczenie - Dostępne wartości to '0' i '1'. Dla wartości '1' brane będą tylko jednostki
zaznaczone w oknie kontekstowym systemu [email protected]
Przykładowe zastosowanie:
SET @uwzglednijZaznaczenie
= 1
typyJednostek - Dostępne wartości to: 'G' - gminy, 'M' - miasta, 'P' - powiaty, 'W' - województwa, 'Z' związki. Wypisane po przecinku symbole pozwolą na uwzględnianie na raporcie tylko tych jednostek,
których typ odpowiada wybranym symbolom.
Przykładowe zastosowanie:
SET @typyJednostek
= 'M'
kwartal - Kwartał, za który ma zostać stworzony raport. Dostępne wartości to numery kwartałów:
1,2,3,4 (lub 5 dla okresu: ‘Grudzień MF’)
Przykładowe zastosowanie:
SET @kwartal
= 2
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
rok - Rok, za który ma zostać stworzony raport.
Przykładowe zastosowanie:
SET @rok
= 2010
stanNa - Data w formacie 'RRRR-MM-DD'. Można przypisać temu warunkowi wywołanie funkcji
getdate() dla daty systemowej.
Przykładowe zastosowanie:
SET @stanNa
= ‘2010-06-30’
ignorujKolumny - Można wypisać po przecinku nazwy kolumn danej tabeli, które nie mają być wyświetlane.
Przykładowe zastosowanie:
SET @ignorujKolumny
= 'FinPar,NA,NO,NP,NZ,SD'
kolumnyWynikowe - Można zdefiniować własne kolumny, które będą wynikiem działań na kolumnach danej tabeli. Np. 'DO+DW as SUMA1' doda kolumnę o nazwie SUMA1, w której znajdą się wartości będące sumą wartości z kolumn DO i DW. Można dodać więcej kolumn, umieszczając kolejne
wartości po przecinku.
Przykładowe zastosowanie:
SET @kolumnyWynikowe
= 'DO+DW as SUMADODW'
TabelWynikowa- Można podać nazwę tabeli tymczasowej do której będą przekazane wyniki działania
funkcji PobierzDaneZeSprawozdan. Tabelę tą należy utworzyć wcześniej a jej struktura musi być
zgodna z wynikami działania funkcji.
Przykładowe zastosowanie:
SET @TabelWynikowa
= '#tabela1'
JSTNAZWA – Jeśli chcemy w wynikach uzyskać nazwę jednostki ustawiamy ten parametr na 1.
Przykładowe zastosowanie:
SET @JSTNAZWA
= 1
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Systemu [email protected]
Umowa:
1.4.
1.4.1.
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Źródła danych
Kategorie
Kategorie służą do nadawania ekonomicznego znaczenia danym znajdującym się w systemie. Aby
przeglądać kategorie, należy kliknąć na element Kategorie znajdujący się na drzewku Analiza w lewym oknie. Wówczas w oknie środkowym zostanie wyświetlona Lista kategorii.
Tworzenie nowej kategorii
Aby utworzyć nową kategorię należy wybrać przycisk Nowy z paska narzędzi albo z dolnej części
Listy kategorii. Pojawi się formularz do wprowadzania danych o nowo tworzonej kategorii (rys. 2).
Rysunek 2. Formularz tworzenia nowej kategorii
W sekcji Kategoria należy wypełnić pola formularza podając symbol tworzonej kategorii, nazwę, daty
obowiązywania w systemie, czy kategoria jest wyliczeniem oraz grupę, do której ma należeć kategoria. Pole Grupa stanowi rozwijaną listę, do której można dopisać nowe pozycje. Tworzenie grup pozwoli na usystematyzowanie kategorii na liście (za pomocą grupowania lub sortowania).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Pole Wyliczenie decyduje o tym, czy pobieramy dane bezpośrednio ze sprawozdań, czy odwołujemy
się do wcześniej zdefiniowanych kategorii. Od dokonanego wyboru, uzależnione są pola, które należy
wypełnić.
W sekcji Pozycje należy zdefiniować elementy należące do nowo tworzonej kategorii. Jeśli kategoria
jest wyliczeniem, do pozycji będzie można dodać elementy, dla których można będzie określić Formułę (wykorzystując symbole dostępnych kategorii). W przypadku kategorii nie będącej wyliczeniem,
dla każdej pozycji będzie można podać Źródło (listę źródeł wraz z opisem można znaleźć w podrozdziale 3.1), Pole (listę pól z podziałem na źródła można znaleźć w podrozdziałach 3.2 – 3.14) oraz
Warunek.
1.4.2.
Cechy Jednostek
Kategoria ta służy do wprowadzenia dodatkowych informacji o jednostkach. Taką informacją może
być np. liczba ludności czy liczba uczniów w szkole według stanu na określony dzień.
Tworzenie nowej definicji cechy
Aby dodać nową cechę, należy wybrać kategorię Cechy Jednostek na drzewie Analiza w lewym
oknie programu. W obszarze roboczym wyświetlona będzie Lista definicji cech. Następnie należy
kliknąć na Nowy i wypełnić formularz podając określone dane (rys. 3).
Rysunek 3. Definiowanie cechy
W celu zapisania wprowadzonych informacji należy kliknąć Zapisz i zamknij. Następnie należy zamknąć system i ponownie go uruchomić. Wynikiem tych czynności będzie dodanie do kategorii Cechy
jednostek nowej podkategorii na drzewie modułu w lewym oknie (rys. 4).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 4. Podkategorie cech jednostek
Dodawanie informacji o jednostkach
Aby dodać do cechy informację o jednostce, należy wybrać na Liście cech żądaną pozycję i kliknąć
na przycisk Nowy w dolnej części okna albo na pasku narzędzi. W nowym oknie należy wybrać z listy
jednostkę, do której cecha ma zostać przypisana, podać odpowiednie wartości cechy i okres jej obowiązywania (rys. 5).
Rysunek 5. Definiowanie szczegółów cechy
Aby zapisać wprowadzone wartości do bazy należy kliknąć Zapisz i zamknij. Spowoduje to powrót do
okna z listą cech jednostek.
Importowanie informacji o jednostkach
Aby zaimportować do cechy informację o jednostce, należy wybrać na Liście cech żądaną pozycję i z
panelu funkcji (rys. 6) wybrać Importuj: [nazwa cechy] (gdzie [nazwa cechy] to nazwa wybranej pozycji).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 6. Drzewko nawigacyjne z panelem dostępnych funkcji
Wyświetlona zostanie lista dostępnych szablonów importu, gdzie za pomocą przycisku nowy, będzie
można dodać nowy szablon importu z pliku DBF lub XLS. Szablony importu zawierają niezbędne informacje o parametrach połączenia, takich jak ścieżka do pliku z danymi, zapytanie wyciągające dane
oraz wskazanie kolumn z kodem jednostki oraz wartością.
Zapytanie można wpisać ręcznie w polu zapytania lub skorzystać z edytora zapytań. Aby stworzyć
zapytanie w edytorze, najpierw trzeba wskazać plik z danymi, a następnie kliknąć przycisk Edytor
zapytań. Wyświetlone zostanie okno (rys. 7), które pozwoli na wybór odpowiedniej tabeli oraz kolumn,
które chcemy, aby były wyświetlone w wyniku.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 7. Okno edytora szablonów
W wyniku zapytania wymagane jest, aby znalazła się kolumna zawierająca kod GUS jednostki. Na podstawie kodu GUS następuje powiązanie wartości z pliku z jednostką w
programie.
Po uzupełnieniu zapytania, należy wybrać kolumnę z kodem jednostki oraz kolumnę z wartością
(rys. 8). Gdy wszystkie dane będą uzupełnione, można zapisać szablon za pomocą przycisku Zapisz
lub Zapisz i zamknij.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 8. Okno specyfikacji importu
Po zapisaniu szablonu, aby zakończyć import, należy zaznaczyć szablon na liście i kliknąć przycisk
Importuj (rys. 9).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 9. Okno z listą szablonów importu
Wyświetlone zostanie okno zawierające sekcję ze specyfikacją danego szablonu importu oraz sekcję
dotyczącą samego importu (rys. 10). W sekcji Import należy określić Stan na importowanych danych,
czy brak wartości w pliku źródłowym ma być traktowany jako 0 oraz czy po zakończeniu importu, mają
zostać wyświetlone zaimportowane dane. Zakończenie procesu importu należy dokonać za pomocą
przycisku Importuj.
Rysunek 10. Okno importu
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Systemu [email protected]
Umowa:
1.4.3.
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Subwencja
Jest to źródło danych wykorzystywane przez funkcję PobierzDane, bazujące na parametrach zdefiniowanych w module Subwencje.
Przykład:
exec dodajKolumne 'G', 'subwencje','g','', @rok,@kwartal,@stanNa
Pierwszy parametr określa nazwę kolumny wynikowej.
Drugi parametr jest słowem kluczem, dzięki któremu wiadomo, że funkcja ma pobierać dane z subwencji,
Trzeci parametr określa parametr, który został wcześniej dodany w module subwencji.
Czwarty parametr pozostaje pusty.
Rok, kwartał i stanNa określają okres, za który wyciągane są dane.
1.4.4.
Wylicz
Jest to źródło danych specyficzne dla funkcji PobierzDane. Jeśli w funkcji zostanie dodana kolumna
tego typu, to możliwe będzie wykonanie wyliczenia bazującego na innych wcześniej zdefiniowanych
kolumnach, dostępnych w źródle danych.
Przykład:
exec dodajKolumne 'Do', 'rb27s','dw','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'Zo', 'rbztd','Z','symbol="E"', @rok,@kwartal,@stanNa
exec DodajKolumne 'Zadluzenie','wylicz', '[Zo]/[Do]'
Pierwsze dwie kolumny odwołują się bezpośrednio do tabel w bazie, natomiast trzecia kolumna jest
kolumną wyliczeniową, która korzysta z wcześniej zdefiniowanych kolumn ‘Do’ i ‘Zo’.
1.5.
Wskaźniki
Jest to źródło danych specyficzne dla funkcji PobierzDane. Wskaźniki mogą być wykorzystywane do
Scoringu.
Przykład:
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
set @rok=2006
set @kwartal = 4
set @uwzglednijZaznaczenie = 1
set @typyJednostek = 'W,P,M,G'
set @stanNa = getdate()
exec dodajKolumne 'Zo', 'kategoria','Zo','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'Do', 'kategoria','Do','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'Dpl', 'kategoria','Dpl','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'Ods', 'kategoria','Ods','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'spl', 'kategoria','spl','', @rok,@kwartal,@stanNa
set @[email protected]
exec dodajKolumne 'Zo1', 'kategoria','Zo','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'Do1', 'kategoria','Do','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'Dpl1', 'kategoria','Dpl','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'Ods1', 'kategoria','Ods','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'spl1', 'kategoria','spl','', @rok,@kwartal,@stanNa
set @[email protected]
exec dodajKolumne 'Zo2', 'kategoria','Zo','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'Do2', 'kategoria','Do','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'Dpl2', 'kategoria','Dpl','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'Ods2', 'kategoria','Ods','', @rok,@kwartal,@stanNa
exec dodajKolumne 'spl2', 'kategoria','spl','', @rok,@kwartal,@stanNa
w wyniku zdefiniowanych danych otrzymujemy możliwość wyliczenia wskaźników dla trzech kolejnych
lat i np. w arkuszu kalkulacyjnym można je zaprezentować jak w tabeli poniżej:
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Systemu [email protected]
Umowa:
Symbol
1
Wyszczególnienie
2
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
@rok-2
3
@rok-1
4
@rok
5
WUST1= Zo/Do
Udział zobowiazań
ogółem w dochodach
ogółem
=RT_zrodlo_Suma("Zo2") /
RT_zrodlo_Suma("Do2")
=RT_zrodlo_Suma("Zo1") /
RT_zrodlo_Suma("Do1")
=RT_zrodlo_Suma("Zo") /
RT_zrodlo_Suma("Do")
WUST2= Zo/Dpl
Udział zobowiazań
ogółem w dochodach
planowanych
=RT_zrodlo_Suma("Zo2") /
RT_zrodlo_Suma("Dpl2")
=RT_zrodlo_Suma("Zo1") /
RT_zrodlo_Suma("Dpl1")
=RT_zrodlo_Suma("Zo") /
RT_zrodlo_Suma("Dpl")
WUST3=
(Ods+Spl)/Do
Udzial wydatków na
obsługę zadluzenia i
spłat rat kapitałowych w
dochodach ogółem
=(RT_zrodlo_Suma("Ods2")+
RT_zrodlo_Suma("spl2")) /
RT_zrodlo_Suma("Do2")
=(RT_zrodlo_Suma("Ods1")+
RT_zrodlo_Suma("spl1)) /
RT_zrodlo_Suma("Do1")
=(RT_zrodlo_Suma("Ods")+
RT_zrodlo_Suma("spl)) /
RT_zrodlo_Suma("Do")
1.6.
Scoring
Pozwala na wykonanie zestawienia wszystkich jednostek na podstawie wybranych wskaźników. Kolejność jednostek uzależniona jest od wartości wskaźników.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
2. Instrukcja tworzenia raportów
2.1.
Funkcje modułu Raporty
Moduł Raporty obsługuje pracę z raportami, służącymi do prezentowania danych systemowych w
zdefiniowanym uprzednio układzie graficznym. Pozwala on na samodzielne modyfikacje raportów
poprzez zmiany szablonu, jak i tworzenie nowych, wzorcowych układów danych.
Raporty mogą być przedstawione w formie tabeli, dokumentu pozwalającego na wstawianie nagłówków czy też grup, kostki OLAP, mapy oraz zwykłego dokumentu, w którym znajdą się tylko wybrane
informacje. Formę raportu należy dobrać w zależności od typu raportu oraz rodzaju danych, które
mają się na nim znaleźć.
Raporty można importować i eksportować w postaci pliku o rozszerzeniu RML.
2.2.
Zasady pracy w ramach modułu.
Aby uruchomić moduł, należy kliknąć na belkę Raporty w lewym oknie programu. W górnej części
okna wyświetli się układ raportów w postaci drzewa (rys. 11).
Rysunek 11. Drzewo Raporty w lewym oknie programu
Praca w module przebiega w nieco odmienny sposób, aniżeli w pozostałych modułach programu.
Edycja danych odbywa się w graficznym oknie edycji raportu oraz w edytorze danych SQL. Wygenerowane dane są przedstawiane w oknie Raport-prezentacja, skąd mogą zostać wydrukowane, albo
wyeksportowane do pliku tekstowego (Word, TXT, PDF, HTML, RTF), graficznego lub arkusza kalku-
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
lacyjnego. Budowa okna prezentacji raportu jest podobna do okna Podgląd wydruku (zob. podrozdział Podgląd wydruku w instrukcji użytkownika).
2.3.
Operacje na raportach
Na drzewie nawigacyjnym z listą raportów dostępne jest menu kontekstowe, pozwalające na dokonywanie operacji na raportach. Zawartość menu jest różna w zależności od tego, czy menu zostało
otwarte po zaznaczeniu całej gałęzi raportów czy pojedynczego raportu.
2.3.1.
Operacje na grupach raportów
Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na gałęzi raportu w lewym oknie programu, zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami:

Dodaj grupę – tworzy na zaznaczonej gałęzi nową gałąź,

Zmień nazwę – zmienia nazwę zaznaczonej gałęzi drzewa nawigacyjnego,

Usuń grupę – usuwa wskazaną gałąź drzewa,

Dodaj raport – przechodzi do tworzenia nowego raportu za pomocą specjalnego edytora
(zob. podrozdział Tworzenie nowego szablonu raportu),

Wczytaj raport z pliku – umożliwia zaimportowanie pliku raportu w formacie RML; jeżeli w
grupie istnieje raport o tej samej nazwie, co importowany, to zostanie on nadpisany,

Wczytaj raport z pliku jako nowy – umożliwia zaimportowanie pliku raportu w formacie
RML; niezależnie od tego, czy w grupie istnieje raport o tej samej nazwie, co importowany,
utworzony zostanie nowy raport,

Subskrybuj – włącza tryb subskrypcji, który umożliwia pobieranie szablonów raportów,
umieszczonych przez innych użytkowników programu na serwerze komunikacyjnym.
2.3.2.
Operacje na pojedynczym raporcie
Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na raporcie na drzewie w lewym oknie programu, zostanie
wyświetlone menu kontekstowe zawierające dodatkowe opcje:

Pokaż – rozwija menu z wyborem utworzonych wersji raportu; otwiera okno raportu z wygenerowanymi danymi,

Edytuj – pozwala przejść do edycji bieżącego raportu lub jednej z jego kolejnych wersji; edycja raportu przebiega w sposób analogiczny, jak tworzenie nowego raportu,

Edytuj bieżący – pozwala przejść do edycji bieżącego raportu; edycja raportu przebiega w
sposób analogiczny, jak tworzenie nowego raportu,

Usuń – usuwa wskazany raport,

Usuń wersję – usuwa wybraną wersję raportu,

Status raportu – umożliwia określenie statusu wskazanego raportu,
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536

Zapisz do pliku – zapisuje raport do wskazanego pliku w formacie RML,

Kopiuj raport – otwiera okno edytora ze skopiowanymi wartościami ze wskazanego raportu,

Uprawnienia – otwiera w oknie środkowym listę użytkowników, dla których można zdefiniować osobne uprawnienia do pracy z raportem,

Publikuj – publikuje wskazany szablon raportu na serwerze komunikacyjnym, dzięki czemu
jest on dostępny dla tych użytkowników programu [email protected], którzy mają włączoną opcję subskrypcji; aby ta opcja była widoczna, raport musi mieć status Zatwierdzony.
2.4.
Generowanie podglądu raportu
Aby wygenerować raport w oparciu o gotowy szablon raportu, należy kliknąć dwukrotnie myszką na
jednym z raportów, znajdujących się na drzewie nawigacyjnym w module Raporty. W oknie środkowym pojawi się formularz wpisywania parametrów, które są pomocne w tworzeniu raportu (rys. 12).
Parametrami mogą być daty, rodzaje sprawozdań, szczegółowość, tytuł, opis itd.
Rysunek 12. Definiowanie parametrów dla raportu Wykaz sprawozdań
Po wpisaniu parametrów do formularza należy kliknąć na przycisk OK, który znajduje się w dolnej
części okna. Wtedy program wygeneruje raport w oparciu o wskazany szablon (rys. 13).
Wygenerowane dane można następne wydrukować albo wyeksportować do pliku graficznego, tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Okno podglądu raportu posiada pasek narzędzi z szeregiem dodatkowych opcji, które zostały opisane w podrozdziale Podgląd wydruku w instrukcji użytkownika.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 13. Wygenerowany raport Wykaz sprawozdań
Tworzenie nowego raportu (część wspólna)
2.5.
W poniższych podrozdziałach został opisany proces tworzenia raportu w oparciu o przykładowe dane.
Poszczególne podrozdziały przedstawiają kolejne etapy edycji szablonu oraz budowę okna edytora
raportu.
Rozdział 2.5 opisuje wspólne etapy dla wszystkich typów raportów, natomiast opis
szczegółowy, różny dla oddzielnych typów, znajduje się w rozdziałach 2.6 – 2.13.
Instrukcja tworzenia nowego szablonu raportu jest przeznaczona dla zaawansowanych
użytkowników programu [email protected] Przy projektowaniu raportu jest niezbędna znajomość
języka programowania C#, podstaw języka angielskiego oraz umiejętność pracy z aplikacjami do obsługi bazy danych MS SQL.
2.5.1.
Otwieranie edytora raportu
Dodawanie raportu możliwe jest na dwa sposoby. Pierwszym jest zaznaczenie na drzewie Raporty
gałęzi, do której ma zostać dodany raport, a następnie kliknięcie na opcję Dodaj raport w menu kon-
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
tekstowym spod prawego klawisza myszki albo z menu pod drzewem. W głównym oknie wyświetlony
zostanie moduł edycji raportu (rys. 14).
Rysunek 14. Moduł edycji raportu.
Na pierwszej stronie możliwe jest ustawienie formularza, który pozwala na przekazanie wartości do
raportu. Formularz można wykorzystać np. jako filtr definiujący okres, za który ma zostać sporządzony
raport.
2.5.2.
Ustawianie kontrolek
Aby dodać formularz z filtrem, należy utworzyć w formularzu nową sekcję (klikając w prawej górnej
części okna na opcję Dodaj sekcję). Pod gałęzią Formularz pojawi się kategoria Sekcja_001, którą
należy zaznaczyć lewym klawiszem myszki. Następnie w położonej niżej grupie Ogólne należy określić takie własności sekcji, jak Tytuł oraz wskazać, czy sekcja ma być widoczna w podglądzie raportu
w układzie rozwiniętym lub zwiniętym (rys. 15). W omawianym przykładzie jako Tytuł sekcji należy
podać nazwę Filtr.
Rysunek 15. Grupa Ogólne w edytorze raportu
Po zaznaczeniu nowo dodanej sekcji w prawej górnej części edytora, w oknie edycji możliwe będzie
dodanie elementów filtru. Do wyboru są cztery podstawowe i dwie zaawansowane kontrolki.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 16. Grupa kontrolek podstawowych.
Do podstawowych kontrolek (rys. 16) należą:

Pole tekstowe – służy do przekazania tekstu do raportu. Można wpisać tam np. tytuł raportu
lub tekst, na podstawie którego będą wyświetlane elementy z bazy, np. tylko pozycje zawierające dane słowo lub wyrażenie.

Lista wyboru – pozwala na wybranie jednego elementu z rozwijanej listy, która jest uzupełniana na podstawie danych zawartych w bazie. Kontrolkę tę można wykorzystać np. jako wybór roku oraz kwartału, którego dotyczyć będzie raport.

Pole wielokrotnego wyboru – pozwala na wybranie kilku opcji jednocześnie. Opcje te są
tworzone na podstawie zapytania SQL. Należy ją stosować w przypadku, gdy zwracanych
przez zapytanie pozycji jest tylko kilka i są to pozycje słownikowe (np. rodzaj finansowania).

Pole wyboru – kontrolka ta ma zastosowanie takie, jak Pole wielokrotnego wyboru, z tą różnicą, że można wybrać tylko jedną pozycję.
Rysunek 17. Grupa zaawansowanych kontrolek
Do zaawansowanych kontrolek (rys. 17) należą:
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536

Lista wielokrotnego wyboru – pozwala na wybranie jednocześnie kilku pozycji, które są pobierane z bazy danych. W tej kontrolce (w przeciwieństwie do pól wyboru) może znaleźć się
kilka kolumn z danymi, np. symbol i opis pozycji z klasyfikacji budżetowej.

Pole daty – pozwala na wybranie daty z kalendarza.
Do stworzenia przykładowego filtru potrzebne będą trzy kontrolki: dwie Listy wyboru oraz Pole daty.
Aby umieścić kontrolkę na formularzu, należy przeciągnąć ją na odpowiednie pole formularza. Jako
pierwsza dodana zostanie Lista wyboru, za pomocą której możliwe będzie określenie roku. Należy ją
przeciągnąć z menu z kontrolkami na lewe górne pole formularza (rys. 18). Czynność należy powtórzyć dla kolejnej kontrolki Lista wielokrotnego wyboru oraz Pole Daty.
Rysunek 18. Formularz kontrolek.
2.5.3.
Edycja właściwości kontrolki
Po zaznaczeniu kontrolki, po prawej stronie pojawią się właściwości Listy wyboru (rys. 19).
Rysunek 19. Okno właściwości listy wyboru
W zależności od kontrolki, właściwości będą zawierały różne pola, np.:

Możliwy brak wartości – pole to określa, czy akceptowany będzie brak wartości dla tej kontrolki. Jeśli zaznaczona zostanie opcja Tak, to do elementów listy dodany zostanie kolejny,
którego opis można wpisać w polu Treść braku wyboru.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536

Pole wartości – wartość pobierana z bazy danych, która będzie przekazywana do raportu.
Wpisana nazwa musi odpowiadać kolumnie w tabeli, którą zdefiniowano w zapytaniu w polu
Zapytanie wypełniające.

Pole wyświetlane – wartość odpowiadająca polu wartości, która będzie widoczna na formularzu – nie musi to być ta sama wartość, co w Polu wartości. Wpisana nazwa musi odpowiadać
kolumnie w tabeli.

Treść braku wyboru – pozwala określić tekst, który będzie widoczny w przypadku, kiedy z listy nie zostanie wybrany żaden element. Element ma znaczenie tylko wtedy, gdy w polu Możliwy brak wartości podano Tak.

Zapytanie wypełniające – zapytanie SQL do bazy danych, które zwróci pożądane wartości.
Po kliknięciu na to pole pojawi się przycisk [..]. Wybranie przycisku otworzy okno wbudowanego edytora SQL, gdzie możliwe jest zbudowanie zapytania. Zapytanie można wpisać ręcznie
lub wybierając odpowiednie pola tabeli, która ma zostać użyta w filtrze.

Nazwa filtru – pod tą nazwę zostanie stworzona tymczasowa tabela (#nazwaFiltru), w której
za pomocą Zapytania definiującego filtr umieszczona zostanie wybrana przez użytkownika
wartość.

Zapytanie definiujące filtr – tworzy tabelę (#nazwaFiltru), gdzie jest przechowywana wartość
wybrana przez użytkownika. Wartość użytkownika oznaczona jest jako @value i w poniższym
przykładzie zostaje umieszczona w kolumnie o nazwie wartosc w tabelach nazwanych odpowiednio #rok, #kwartal, #data. Wartości te będzie można odczytać w zapytaniu SQL, które zostanie określone na kolejnej stronie edytora raportu.

Opis pola – tekst opisujący kontrolkę.

Numer kolumny, Wiersz – wielkości określające pozycję kontrolki na formularzu.

Szerokość, Wysokość – liczby określają rozmiar kontrolki.
2.5.4.
Przykładowe dane
Aby stworzyć poprawny formularz, na którym znajdzie się filtr dla roku oraz kwartału, a także pole z
datą, należy zaznaczyć kontrolkę na liście oraz podać następujące dane:
1. Dla filtru, z którego wybierany będzie rok (pierwsza kontrolka na liście):
Możliwy brak wartości:
Pole wartości:
Pole wyświetlane:
Treść braku wyboru:
Zapytanie wypełniające
(rys. 20):
Nie
oks_Rok
oks_Rok
[brak]
wybrać tabelę sb_OkresSprawozdawczy
a w zapytaniu SQL należy wpisać:
SELECT DISTINCT oks_Rok
FROM sb_OkresSprawozdawczy
ORDER BY oks_Rok
Nazwa filtru:
Zapytanie definiujące filtr:
rok
w zapytaniu SQL należy wpisać:
SELECT @value AS wartosc
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
Opis pola:
C/262/10/ST/B/536
Wybierz rok:
Pozostałe pola należy pozostawić domyślne.
Rysunek 20. Wpisywanie zapytania SQL.
2. Dla filtru, z którego wybierany będzie kwartał (druga kontrolka na liście):
Możliwy brak wartości:
Pole wartości:
Pole wyświetlane:
Treść braku wyboru:
Zapytanie wypełniające:
Nie
slo_ID
slo_Nazwa
[brak]
wybrać tabelę sb_OkresSprawozdawczy,
a w zapytaniu SQL wpisać:
SELECT slo_ID, slo_Nazwa
FROM ad_Slownik
WHERE (slo_mslo_ID =
'{98F150F9-FC34-413F-820840EA2673AFD7}')
ORDER BY slo_Kolejnosc
Nazwa filtru
Zapytanie definiujące filtr:
kwartal
w zapytaniu SQL należy wpisać:
SELECT CAST(@value AS uniqueidentifier) AS wartosc
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Wybierz kwartał:
Opis pola:
Pozostałe pola należy pozostawić domyślne.
3. Dla kontrolki z wyborem daty (trzecia kontrolka na liście):
Możliwy brak wartości:
Typ pola daty:
Nazwa filtru:
Zapytanie definiujące filtr:
Nie
Rozwijane
data
Opis pola:
Stan bazy na dzień
SELECT
CAST(@value
dateTime) AS wartosc
AS
Pozostałe pola należy pozostawić domyślne.
2.5.5.
Tworzenie zapytania SQL
Po stworzeniu filtru, należy kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do
kolejnego etapu edycji raportu (rys. 21).
Rysunek 21. Okno edycji raportu
W oknie edycji raportu znajdować się będzie puste pole, gdzie można wpisać zapytanie SQL. Każde
zapytanie powinno zwracać jakieś wartości, na podstawie których zostanie stworzone źródło danych.
Możliwe jest stworzenie kilku źródeł danych, które zostaną wykorzystane w raporcie. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładce Tabela znajdującej się w dolnej części okna i wybrać z menu pozycję Dodaj źródło danych (rys. 22).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 22. Wybieranie opcji Dodaj źródło danych
Zostanie dodana kolejna zakładka Tabela1, gdzie możliwe będzie wprowadzenie kolejnego zapytania
SQL. Za pomocą tego samego menu można również zmienić nazwę źródła danych oraz je usunąć.
Zapytania SQL można tworzyć w dowolnym zewnętrznym narzędziu lub w oparciu o wbudowany w
program Edytor SQL. Aby przejść do okna edytora, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na edytowanej pozycji w zakładce Tabela i wybrać opcję Pokaż w edytorze SQL (rys. 23). Inną metodą jest
kliknięcie na przycisku Pokaż w edytorze SQL. Sąsiedni przycisk Pokaż wynik pozwala przełączać
okno między widokiem składni SQL a danymi wynikowymi.
Rysunek 23. Włączanie edytora SQL
W wyniku wyboru opcji Pokaż w edytorze SQL otworzy się nowe okno definiowania składni SQL (rys.
24).
Okno edytora można podzielić na część z zapytaniem SQL oraz część z przeglądarką baz danych.
Pierwszą część można z kolei podzielić na tabele, pola oraz zapytanie SQL. Elementy te można włączać i wyłączać za pomocą przycisków znajdujących się w górnej części okna. Okienko przeglądarki
baz danych jest bezpośrednio powiązane z tabelami, gdyż możliwe jest przeciągnięcie do niego wybranej tabeli z przeglądarki.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Zapytanie SQL można wpisać ręcznie, niemniej jednak edytor posiada opcję automatycznego budowania zapytań na podstawie wybranych tabel i pól. Edytor posiada dodatkowe funkcje, które dostępne
są pod ikonami w części z zapytaniem. Po kliknięciu na przycisk OK program zamknie okno Edytora
SQL i powróci do głównego okna z zapytaniem.
Rysunek 24. Wbudowany edytor SQL
2.5.6.
Definiowanie układu raportu
Po uzupełnieniu zapytań SQL, należy kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program
przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 25).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 25. Okno wyboru rodzaju raportu w edytorze raportu
2.5.7.
Tworzenie raportu
Tworzenie poszczególnych typów raportów opisano w rozdziałach 2.6 – 2.13.
2.5.8.
Podgląd i zapisywanie raportu
Wygląd raportu można obejrzeć przy pomocy opcji Podglądu wydruku. Jeśli wygląd raportu jest odpowiedni, należy kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do ostatniego
etapu edycji raportu (rys. 26).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 26. Okno zakończenia edycji raportu
Na ostatniej stronie raportu należy nadać nazwę oraz określić wersję. Aby zachować raport, należy
kliknąć na Zapisz. Okno edycji zostanie zamknięte, a raport zostanie dodany do listy w lewym oknie
programu.
2.6.
Tworzenie raportu: Prosta tabela
Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Prosta
tabela i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu
edycji raportu (rys. 27).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 27. Okno edycji raportu typu Prosta tabela
Okno podzielone jest na trzy części: Tabela, Dostępne kolumny oraz Szczegóły kolumny.
Pierwsza część Tabela pozwala na określenie trzech opcji raportu:
Zezwalaj na grupowanie – zaznaczenie opcji umożliwi grupowanie danych na podglądzie wg wybranych kolumn.
Sumuj kolumny – zaznaczenie spowoduje dodanie wiersza podsumowującego, w którym znajdą się
sumy kolumn liczbowych.
Pokaż kontrolkę nawigacji – zaznaczenie tej opcji wyświetli w podglądzie raportu pasek nawigacyjny, pozwalający na poruszanie się po wierszach raportu (rys. 28).
Rysunek 28. Kontrolka nawigacji
W drugiej części Dostępne kolumny należy kliknąć na Pobierz kolumny ze źródła danych, co spowoduje uzupełnienie dostępnych kolumn raportu. Przyciski góra/dół (rys. 29) pozwalają na zmianę
kolejności kolumn.
Rysunek 29. Przyciski zmiany kolejności
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Trzecia część Szczegóły kolumny pozwala na zmianę ustawień poszczególnych kolumn. Można
zmienić wyświetlaną nazwę kolumny, zmienić jej szerokość (wartości wyrażane są w pikselach), określić, czy ma być widoczna w raporcie i wreszcie zmienić jej format (np. #.00 wymusi wyświetlanie
dwóch miejsc po przecinku – należy pamiętać, że kolumna musi być typu liczbowego). Zmiany dokonywane są w kontekście zaznaczonej kolumny.
2.7.
Tworzenie raportu: Dokument
Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Dokument i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 30).
Rysunek 30. Okno edycji raportu typu Dokument
Na kolejnej stronie edycji znajduje się graficzne przedstawienie raportu. Za pomocą odpowiednich
narzędzi można wstawiać nagłówki, stopki, pola tekstowe i przede wszystkim dane źródłowe, będące
wynikiem zapytań SQL.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Na stronie można wyróżnić cztery główne elementy okna:

część z widokiem raportu,

część z narzędziami – nad widokiem raportu,

część z kontrolkami – z lewej strony raportu,

część z właściwościami elementów raportu – z prawej strony raportu.
Poszczególne elementy zostały opisane w kolejnych podrozdziałach instrukcji.
2.7.1.
Pasek narzędzi w oknie budowy raportu
W górnej części okna edycyjnego znajduje się poziomy pasek, zawierający narzędzia pozwalające na
dopasowanie ustawień edytora oraz wpływające na elementy raportu.
Opcje wytnij, skopiuj, wklej i usuń, pozwalające na (odpowiednio) wycinanie, kopiowanie, wklejanie
oraz usuwanie.
Opcje cofnij i powtórz, pozwalając na cofanie i ponawianie bieżąco wykonywanych operacji.
Kolejne opcje pozwalają na wskazywanie elementów, przeciąganie oraz skalowanie raportu.
Kolejna grupa narzędzi pozwala na ustawienie opcji dotyczących wyświetlania raportu i elementów,
np. pokazywanie i ukrywanie siatki, linijki, przełączanie dopasowywania do siatki.
Dalej są opcje kontrolujące kolejność elementów na raporcie, które pozwalają na schowanie ich pod
inny element, czy też na przesunięcie ich na wierzch.
Kolejna grupa narzędzi od prawej to opcje dodające i usuwające strony z raportu.
Kolejna grupa to opcje przełączające pomiędzy właściwościami dokumentu i właściwościami strony,
które wyświetlane są w części z właściwościami.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Ostatnia grupa pozwala na sprawdzenie poprawności skryptów wpisywanych w oknie właściwości
oraz na podgląd raportu.
2.7.2.
Kontrolki w oknie definicji raportu
W tej części znajdują się wszystkie kontrolki, z których budowany będzie raport. Aby dodać nowy element do raportu, należy wybrać go z menu z kontrolkami i zaznaczyć na raporcie miejsce, w którym
ma zostać osadzony. Do najważniejszych funkcji należą:
– pole tekstowe pozwalające na umieszczenie w raporcie dowolnego tekstu, do którego można
dodatkowo podpiąć źródło danych.
– pole tekstowe, do które umożliwia dodatkowo użycie znaczników HTML.
– wstawia nagłówek strony, który będzie kopiowany na każdą kolejną stronę raportu.
– DataBand, jedna z najistotniejszych kontrolek, ponieważ w niej pośrednio zostają zawarte elementy ze źródła danych.
– nagłówek, który może być wstawiany do kontrolki DataBand, opisanej powyżej; nagłówek ten
jest umieszczony tylko jeden raz w obrębie raportu.
– element, do którego podpinane jest źródło danych; będzie on duplikowany w raporcie tyle razy,
ile wierszy zawiera źródło danych. Do tego elementu wstawiane będą pola tekstowe przeciągane bezpośrednio ze źródła danych.
– stopka wstawiana do kontrolki DataBand.
– stopka strony, umieszczana na każdej kolejnej stronie raportu.
2.7.3.
Panele właściwości w oknie definicji raportu
Część z właściwościami znajduje się w prawej stronie okna. Składa się z trzech paneli, pomiędzy którymi można przemieszczać się za pomocą zakładek w dolnej części okna. Są to odpowiednio Drzewo
dokumentu (lewa zakładka), Właściwości (zakładka środkowa) oraz Źródła danych (prawa zakładka) (rys. 31).
W panelu Drzewo dokumentu widnieją wszystkie elementy (kontrolki) zawarte na stronach raportu.
Wybór którejkolwiek pozycji z drzewa spowoduje automatyczne zaznaczenie tego elementu na raporcie.
W panelu Właściwości widoczne są właściwości aktualnie wybranego elementu. Wybór innej kontrolki spowoduje również zmianę listy właściwości.
Panel Źródło danych dzieli się na dwie części: Grupy i Źródła danych. Przełączanie widoku odbywa
się za pomocą przycisków w górnej części okna. W Grupach znajdują się pola z danymi przypisanymi
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
do kontrolki DataBand (głównego elementu, do którego wstawiane są dane z bazy), a w Źródłach
danych są elementy odpowiadające danym z tabel tworzonych za pomocą zapytań SQL.
Rysunek 31. Okno właściwości składające się z trzech paneli
2.7.4.
Główne okno budowy raportu
Część z raportem jest to główna część edytora, w której buduje się raport z kontrolek (rys. 32). Ustawienia raportu można dowolnie definiować korzystając z części z właściwościami. Można ustalić rozmiar marginesów, orientację strony, jej format, czy nazwę.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 32. Okno edytora budowy raportu
Tworzenie raportu polega na umieszczaniu kontrolek na stronie oraz nadawaniu im określonych właściwości. Dodawanie polega na wskazaniu w lewym menu odpowiedniej kontrolki, a następnie na
zaznaczeniu jej obszaru na raporcie. Odbywa się to poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na
raporcie i rozciągnięcie kontrolki do odpowiednich rozmiarów. Rozmiar danego elementu można później zmienić zaznaczając go, klikając na którymś z białych lub niebieskich punktów na krawędziach
obramowania i rozciągając lub zwężając do odpowiedniego rozmiaru. Zmiana pozycji kontrolki odbywa się poprzez jej zaznaczenie i przeciągnięcie w dowolne miejsce na raporcie.
Aby stworzyć prosty raport, do którego podstawiane będą dane, należy z użyć kontrolki DataBand. W
niej umieszczane będą kolejne kontrolki zawierające dane. W pierwszej kolejności należy umieścić
kontrolkę DataBand w polu edycji, a następnie trzeba określić źródło danych dla danej kontrolki. Można to zrobić w zakładce Właściwości poprzez odpowiedni wybór w polu DataSource. Dodatkowo w
tej zakładce należy zmienić wartość CanGrow na True, co pozwoli na rozszerzanie elementu celem
dopasowania do wielkości źródła danych (rys. 33).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 33. Ustawianie parametrów kontrolki DataBand w zakładce Właściwości
Następnie można dodać nagłówek Header, w którym będzie można umieścić np. nazwy poszczególnych kolumn. Nagłówek należy umieścić wewnątrz kontrolki DataBand. Z kolei tytuł raportu (kontrolka
TextBox) należy umieścić wewnątrz nagłówka (rys. 34). Zawartość pola tekstowego wprowadza się
również w zakładce Właściwości.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 34. Okno edytora budowy raportu
Nagłówki kolumn należy również potraktować jako pola tekstowe, dla których należy określić właściwość Border (rys. 35).
Rysunek 35. Okno edytora budowy raportu
Kolejnym elementem (najważniejszym) jest kontrolka Details zawierająca powielane dane ze źródła.
Należy umieścić ją tuż pod nagłówkiem (rys. 36).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 36. Okno edytora budowy raportu
Do kontrolki należy przeciągnąć odpowiednie wartości ze źródła danych, a następnie za pomocą części z właściwościami określić jej cechy (ramka, wielkość i rodzaj czcionki, pogrubienie, wyrównanie w
komórce, itd.). Dodatkowo właściwości CanGrow oraz Grow ToBottom należy zmienić na True, co
pozwoli na rozszerzenie pola w celu dopasowania do tekstu pochodzącego ze źródła danych.
Dodatkowo w dolnej części strony można zamieścić kontrolkę PageFooter, a w niej numer strony ze
źródła danych. Dzięki temu każda strona zostanie opatrzona stopką, w której znajdować się będzie
numer strony (rys. 37).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 37. Okno edytora budowy raportu
2.8.
Tworzenie raportu: Kostka OLAP
Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Kostka
OLAP i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu
edycji raportu (rys. 38).
Rysunek 38. Okno edycji raportu typu Kostka OLAP
W górnej części okna znajdują się wszystkie kolumny zdefiniowane w źródle danych. Przeciągnięcie
niebieskiego paska reprezentującego określone kolumny nad tabelę pozwoli na dodanie kolumny (stałej lub dynamicznej), a przeciągnięcie na lewą stronę – na dodanie grupy i podgrupy.
Każdej z kolumn można nadać inną nazwę, podając ją w polu Nazwa wymiaru.
Kolumna może być dynamiczna lub statyczna w zależności od tego, czy w sekcji Ustawienia wymiaru zaznaczona jest opcja Pokaż podsumowanie, czy opcja Jest faktem typu.
W pierwszym przypadku kolumna będzie dynamiczna (kolumny oznaczone kolorem niebieskim), czyli
na poglądzie raportu można będzie ją usunąć lub zamienić na grupę (przeciągając na lewą stronę
tabeli).
Przy zaznaczonej opcji Jest faktem typu kolumna ta będzie na stałe włączona do prezentacji, bez
możliwości jej usunięcia (kolumny oznaczone kolorem szarym).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Kolumna statyczna powinna być określana dla kolumn z wartościami, a kolumna dynamiczna dla kolumn zawierających dane pozwalające na grupowanie wartości (np. dział, rozdział, paragraf).
2.9.
Tworzenie raportu: Mapa
Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Mapa i
kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 39).
Rysunek 39. Okno edycji raportu typu Mapa
Okno edycji podzielone jest na cztery sekcje:
1. Dane podstawowe:
a. Tytuł mapy – pozwala na podanie krótkiego opisu, który znajdzie się na podglądzie
gotowego raportu.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
b. Pokaż tylko określony kod GUS – podanie sześciocyfrowego kodu GUS pozwoli od
razu wyświetlić konkretną jednostkę.
c. Podstawowa siatka – pozwala wyświetlić siatkę gmin, powiatów i województw.
2. Kolory – pozwala na określenie kolorów dla tła mapy i dla siatki.
3. Kolory obszarów / Legenda – w tej sekcji definiowane są kolory, którymi będą oznaczane
poszczególne jednostki. Może to być automatyczne nadanie koloru – gradient, podanie zakresów ręcznie (wraz z opisem) – zakresy lub pobranie kolorów ze źródła danych.
4. Źródło danych – w tej sekcji należy najpierw wybrać wcześniej zdefiniowane źródło danych,
a następnie do poszczególnych pól przypisać kolumny ze źródła danych.
a. Kolumna JST – tutaj zawsze musi być podana kolumna z kodami GUS.
b. Kolumna wartości – tutaj należy podać wartości, na podstawie których zostaną
przypisane odpowiednie kolory do jednostek.
c. Kolumna nazw – można tu podać kolumnę z nazwą jednostki. Jeśli pole zostanie puste, to na mapie zostanie automatycznie wyświetlona nazwa jednostki wraz z kodem
GUS: JEDNOSTKA (001122).
d. Kolumna koloru – możliwe jest podanie kolumny z kolorem, jednakże zalecane jest
określanie kolorów w sekcji Kolory obszarów / Legenda.
2.10. Tworzenie raportu: Raport tekstowy
Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Raport
tekstowy i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu
edycji raportu (rys. 40).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 40. Okno edycji raportu typu Raport tekstowy
Okno edycji ma postać zwykłego dokumentu tekstowego, z tą różnicą, że w prawej części okna dostępna jest część Pola. W sekcji znajdują się dostępne kolumny określone w źródle danych.
Aby wstawić kolumnę do raportu, należy ją zaznaczyć i kliknąć na przycisk Wstaw. Kliknięcie na przycisk Podstaw dane pozwoli na podejrzenie raportu w trakcie jego edycji.
2.11. Tworzenie raportu: Wykres
Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Wykres i
kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu edycji raportu (rys. 41).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Rysunek 41. Okno edycji raportu typu Wykres
Okno edycji dzieli się na dwie sekcje: Dane ogólne oraz Źródło danych.
Pierwsza pozwala na wybór typu wykresu, podanie tytułu oraz określenia elementów graficznych,
takich jak widok 3D, czy ma być widoczna legenda oraz czy ma być użyte cieniowanie.
Typy wykresów:
- Bąbelki
- Belki
- Belki poziome
- Belki zgrupowane
- Okrąg
- Finansowy
- Koło
- Radar
- Liniowy
W drugiej sekcji należy powiązać kolumny ze źródła danych z elementami wykresy (osie OX i OY,
wartości, kolumny etykiet, itp.). Dostępne elementy wykresu różnią się w zależności od wybranego
Typu wykresu.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
2.12. Tworzenie raportu: Arkusz kalkulacyjny
Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Arkusz
kalkulacyjny i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego
etapu edycji raportu (rys. 42).
Rysunek 42. Okno edycji raportu typu Arkusz kalkulacyjny
Aby utworzyć raport w arkuszu, należy wcześniej przygotować przynajmniej jedno źródło danych.
Wraz z nowym typem raportu powstała funkcja znacznie ułatwiająca definiowanie źródeł danych.
Funkcja ta może zostać wykorzystana również do innych typów prezentacji np. do kostki Olap, czy też
mapy.
W opisywanym przykładzie funkcja ma następującą postać:
DECLARE @WK bit,@PK bit,@GK bit,@GT bit,@PT bit,@KODGUS
bit,@KODMSWIA bit,@TYPJST bit,@rozdzialDominujacy bit,@sprawozdanie
nvarchar(30),@warunek nvarchar(1000),@uwzglednijZaznaczenie
bit,@typyJednostek nvarchar(30),@kwartal int,@rok int,@stanNa
datetime,@ignorujKolumny nvarchar(1000),@kolumnyWynikowe nvarchar(1000)
select @rok = Wartosc from [#rok]
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
select @kwartal = convert(int,slo_kod) from [#kwartal] inner join
ad_slownik on slo_id = wartosc
select @stanNa = Wartosc from [#data]
select @uwzglednijZaznaczenie = convert(bit,Wartosc) from [#Zazn]
SET @WK
= 0
SET @PK
= 0
SET @GK
= 0
SET @GT
= 0
SET @PT
= 0
SET @KODGUS
= 0
SET @KODMSWIA
SET @TYPJST
= 0
= 0
SET @rozdzialDominujacy = 0
SET @sprawozdanie
SET @warunek
= 'rb27s'
= 'PL > DW'
SET @typyJednostek
= 'G,M,P,W'
SET @ignorujKolumny
= 'FinPar,NA,NO,NP,NZ,OT,PO,SD,SO,SU,UZ'
SET @kolumnyWynikowe
= 'PL-DW as PRZEKROCZENIE'
execute PobierzDaneZeSprawozdan @sprawozdanie,@rok,@kwartal,@stanNa,
@uwzglednijZaznaczenie,@typyJednostek,@warunek,
@ignorujKolumny,@kolumnyWynikowe,
@WK,@PK,@GK,@GT,@PT,@KODGUS,@KODMSWIA,@rozdzialDominujacy,@TYPJST
execute RT_WstawParametr 'kwartal',@kwartal
Pierwsza linijka kodu deklaruje zmienne wykorzystywane w funkcji.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Kolejne cztery wiersze pobierają wartości z filtra (rok, kwartał, stan bazy na dzień oraz czy raport ma
być generowany na podstawie danych wszystkich jednostek, czy tylko zaznaczonych w oknie kontekstowym systemu [email protected]).
Wszystkie pozycje poprzedzone słowem kluczowym SET definiują parametry wykorzystane w funkcji
(parametry te są opisane w poniższej tabeli).
Dwie ostatnie linie kodu, rozpoczynające się od słowa kluczowego EXECUTE, powodują wykonanie
funkcji zdefiniowanych w systemie.
Funkcja PobierzDaneZeSprawozdan jest główną funkcją, dzięki której tworzone jest źródło danych.
Druga – RT_WstawParametr pozwala na przekazanie do arkusza pewnych zmiennych (np. roku i
kwartału, za który tworzony jest raport) i nie jest wymagana.
Zapis pierwszej funkcji nie powinien być zmieniany, natomiast funkcja RT_WstawParametr przyjmuje
dwa argumenty:

pierwszym jest nazwa zmiennej, pod jaką widoczna będzie ona w arkuszu kalkulacyjnym,

drugim jest sam parametr, który wcześniej musi być określony w definicji źródła danych
Parametry zapytania SQL
Parametry - przełączniki (dostępne wartości to 0-nieaktywny lub 1-aktywny)
(dla wartości 1 do źródła dodana zostanie dodatkowa kolumna o nazwie tego parametru)
Parametr
Opis
WK
Sumuje wartości wg województw
PK
Sumuje wartości wg powiatów
GK
Sumuje wartości wg gmin
GT
Sumuje wartości wg typu gminy
PT
Sumuje wartości wg typu powiatów
KODGUS
Sumuje wartości wg kodu GUS
KOSMSWIA
Sumuje wartości wg kodu MSWiA
TYPJST
Sumuje wartości wg typu JST
rozdzialDominujacy
Sumuje wartości wg rozdziału dominującego (do wykorzystania w sprawozdaniach Rb3x)
@JST_NAZWA
Umożliwia włączenie w wynikach kolumny zawierającej nazwę jednostki
Parametry - warunki
Parametr
sprawozdanie
warunek
typyJednostek
ignorujKolumny
Opis
Należy podać nazwę sprawozdania, dla którego ma zostać wykonany raport (dostępne sprawozdania w tabeli 'Dostępne sprawozdania' w aneksie do dokumentacji).
Można określić warunki logiczne, pozwalające na wykluczenie pozycji, które nie spełniają
podanego warunku. Np. warunek 'DO>PL' spowoduje wyświetlenie tylko tych pozycji, dla
których Dochód przekroczył Plan; 'DO>5000000' - wyświetli pozycje, dla których Dochód
przekroczył wartość 5000000.
Dostępne wartości to: 'G' - gminy, 'M' - miasta, 'P' - powiaty, 'W' - województwa, 'Z' - związki.
Wypisane po przecinku symbole pozwolą na uwzględnianie na raporcie tylko tych jednostek,
których typ odpowiada wybranym symbolom.
Można wypisać po przecinku nazwy kolumn danej tabeli, które nie mają być wyświetlane.
Struktura tabel sprawozdań znajduje się w aneksie 'Dostępne sprawozdania'.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
kolumnyWynikowe
TabelWynikowa
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Można zdefiniować własne kolumny, które będą wynikiem działań na kolumnach danej tabeli.
Np. 'DO+DW as SUMA1' doda kolumnę o nazwie SUMA1, w której znajdą się wartości będące sumą wartości z kolumn DO i DW. Można dodac więcej kolumn, umieszczając kolejne
wartości po przecinku.
Można podać nazwę tabeli tymczasowej. Umożliwia to przeniesienie wyników działania funkcji bezpośrednio do tabeli tymczasowej i dalszą ich obróbkę.
Po poprawnym zdefiniowaniu źródła danych należy określić typ raportu – Arkusz kalkulacyjny.
Na kolejnej stronie do wyboru są trzy przyciski:

Nowy – umożliwia stworzenie nowego arkusza w programie Microsoft Excel, a następnie wykorzystanie go jako raportu.

Z pliku… - pozwala na utworzenie raportu na podstawie istniejącego już arkusza kalkulacyjnego.

Edytuj – umożliwia edycję wcześniej stworzonego raportu.
Kliknięcie na Nowy spowoduje uruchomienie programu Microsoft Excel z pustym arkuszem. W pozostałych dwóch przypadkach arkusz będzie zawierał wcześniej wprowadzone dane.
Podczas otwierania, system [email protected] uzbraja arkusz w funkcje pozwalające na wstawienie danych ze
źródła danych. Wszystkie funkcje dostępne będą w funkcjach użytkownika.
Należą do nich:
1. RT_nazwaŹródłaDanych_Licz – pozwala na zliczenie ilości wierszy danej kolumny przy zadanym warunku. Przyjmuje następujące parametry:
a. Kolumna – określa, która kolumna ma być uwzględniona przy wyliczeniu (można podać
tylko jedną kolumnę).
b. Warunek – pozwala na określenie warunku, na podstawie którego funkcja będzie zliczać
pozycje, np. warunek w postaci PL>WW zliczy przypadki, dla których wykonanie wydatków przekroczyło plan (oczywiście aby można było użyć tego warunku, źródło musi być
pobrane z odpowiedniego sprawozdania i musi zawierać te kolumny).
2. RT_nazwaŹródłaDanych_Suma – pozwala na zsumowanie wartości z wierszy danej kolumny
przy zadanym warunku. Przyjmuje następujące parametry:
a. Kolumna – określa, z której kolumny funkcja ma sumować wartości (można podać tylko
jedną kolumnę).
b. Warunek – pozwala na określenie warunku, na podstawie którego funkcja zsumuje wartości z określonej kolumny, np. warunek w postaci Paragraf=292 pozwoli na ograniczenie
sumy tylko do wartości z paragrafu 292.
3. RT_nazwaŹródłaDanych_WstawTabele – umożliwia wstawienie tabeli o zmiennej ilości wierszy.
Przyjmuje następujące parametry:
a. Kolumny – określa, które kolumny mają zostać uwzględnione podczas tworzenia tabeli.
Kolumny powinny być oddzielone przecinkiem, np.: „Dzial, Rodzial, Paragraf, PL, WW”.
b. SortujWgKolumny – wypisanie kolumn po przecinku pozwoli na posortowanie ich rosnąco wg kolejności, w której zostały wypisane.
c. GrupujWgKolumny – pozwala na automatyczne pogrupowanie danych wg wypisanych
po przecinku kolumn (wykorzystuje wbudowaną funkcję Excela „Sumy częściowe”).
d. SumujKolumny – określa, które kolumny zawierają sumy (tylko przy wykorzystaniu funkcji grupowania).
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
4. RT_WstawParametr_nazwaParametru – funkcja dostępna będzie tylko wtedy, gdy w źródle
danych wykonano funkcję RT_WstawParametr. Wstawia wartość przekazanej zmiennej.
Funkcje od 1 do 3 będą powielone tyle razy, ile będzie określonych źródeł danych, a nazwa ŹródłaDanych w nazwie funkcji będzie taka, jak nazwa źródła danych (dlatego ważne jest, aby nazwy tych
źródeł można było łatwo rozróżnić – najlepiej stosować nazwy sprawozdań, z których pobierane są
dane, np. rb27, rbztd, rbnds).
Wszystkie zmiany dokonane w arkuszu kalkulacyjnym są zapisywane podczas zamykania, dlatego
aby zapisać raport wystarczy zamknąć program Microsoft Excel i przejść do kolejnej strony raportu w
celu zapisania go w module raportowym.
Przy kolejnym otwarciu tego raportu w trybie edycji nie należy już korzystać z przycisków Nowy lub Z
pliku, tylko Edytuj. Pierwsze dwa spowodują utratę dotychczasowego raportu i nadpisanie go pustym
lub tym z pliku.
2.13. Tworzenie raportu: Plik danych
Spośród dostępnych raportów (rozdział 2.5.6 Definiowanie układu raportu) należy zaznaczyć Plik
danych i kliknąć na Następna strona w dolnej części okna. Program przejdzie do kolejnego etapu
edycji raportu (rys. 43).
Rysunek 43. Okno edycji raportu typu Plik danych
Ten rodzaj raportu pozwala na wygenerowanie pliku CVS. Okno edycji pozwala na określenie separatora kolumn, znaku, który ma otaczać teksty (domyślnie jest to cudzysłów) oraz czy do pliku mają być
dopisane nazwy nagłówków kolumn. Zmiana ustawień spowoduje uaktualnienie widocznego w dolnej
części okna przykładu.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
3. Struktura sprawozdań
3.1.
Dostępne sprawozdania
Dostępne sprawozdania
Symbol
Opis
Rb27s
Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Należności A
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Należności B
Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST
Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST - Dotacje rozwojowe
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Przychody (Paragraf, 4P)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Przychody (Kod, Symbol)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Koszty (Paragraf, 4P)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Koszty (Kod, Symbol)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Stan
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Finansowanie
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Rozliczenie
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Przychody (Paragraf, 4P)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Przychody (Kod, Symbol)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Koszty (Paragraf, 4P)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Koszty (Kod, Symbol)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Rozliczenie wyniku
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Podział zysku
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Stan
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych - Rozliczenie
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych
Rb27zz
Rb27zzna
Rb27zznb
Rb28s
Rb28sd
Rb30a1
Rb30a2
Rb30b1
Rb30b2
Rb30c
Rb30d1
Rb30d2
Rb31a1
Rb31a2
Rb31b1
Rb31b2
Rb31c
Rb31d
Rb31e
Rb31f
Rb32a1
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
jednostek budżetowych - Przychody (Paragraf, 4P)
Rb32a2
Rb32b1
Rb32b2
Rb32c
Rb33a1
Rb33a2
Rb33b1
Rb33b2
Rb33c
Rb33d11
Rb33d12
Rb33d21
Rb33d22
Rb34a1
Rb34a2
Rb34b1
Rb34b2
Rb34c
Rb50
Rb50wa
Rb50wb
RbN
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych
jednostek budżetowych - Przychody (Kod, Symbol)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych
jednostek budżetowych - Koszty (Paragraf, 4P)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych
jednostek budżetowych - Koszty (Kod, Symbol)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych
jednostek budżetowych - Stan
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej - Przychody (Paragraf, 4P)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej - Przychody (Kod, Symbol)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej - Koszty (Paragraf, 4P)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej - Koszty (Kod, Symbol)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej - Stan
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej - Należności (Paragraf, 4P)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej - Należności (Kod, Symbol)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej - Zobowiązania (Paragraf, 4P)
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej - Zobowiązania (Kod, Symbol)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - Przychody (Paragraf, 4P)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - Przychody (Kod, Symbol)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - Koszty (Paragraf, 4P)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - Koszty (Kod, Symbol)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - Stan
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami - Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków
własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami - Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
RbNpg
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności – Poręczenia i gwarancje
RbNDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
RbPDP
Półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
RbSTa
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
RbSTb
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
RbUN
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
RbZkp
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu papierów wartościowych wg pierwotnego terminu
zapadalności
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu papierów wartościowych wg pozostałego terminu
zapadalności
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wg pierwotnego terminu zapadalności
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Struktura terminowa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wg pozostałego terminu zapadalności
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych
papierów wartościowych wg w. nominalnej
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Kredyty i pożyczki
RbUZc1
RbUZc2
RbUZc3
RbUZc4
RbUZsw
RbUZtd
RbZkz
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Kredyty zagraniczne
RbZpg
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Poręczenia i gwarancje
RbZpw
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Papiery wartościowe
RbZtd
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Tytuły dłużne
RbZzu
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Zawarte umowy
RbZod
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Odsetki
RbZdu
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Dane uzupełniające
RbZzk
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań – Zobowiązania krótkoterminowe
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu
wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych - Należności
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu
wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych - Tytuły dłużne
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Przychody (Paragraf, 4P)
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Przychody (Kod, Symbol)
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Koszty (Paragraf, 4P)
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Koszty (Kod, Symbol)
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych –
Stan
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych –
Finansowanie
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rozliczenie
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223
ust.1 ustawy o finansach publicznych - Dochody (Paragraf, 4P)
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223
ust.1 ustawy o finansach publicznych - Dochody (Kod, Symbol)
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223
ust.1 ustawy o finansach publicznych - Wydatki (Paragraf, 4P)
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223
ust.1 ustawy o finansach publicznych - Wydatki (Kod, Symbol)
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w rt. 223
ust.1 ustawy o finansach publicznych – Stan
RbZNa
RbZNtd
Rb30sa1
Rb30sa2
Rb30sb1
Rb30sb2
Rb30sc
Rb30sd1
Rb30sd2
Rb34sa1
Rb34sa2
Rb34sb1
Rb34sb2
Rb34sc
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
3.2.
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdania Rb27s
Sprawozdanie Rb27s
Kolumny
Pole w
tabeli
Dzial
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
DZIAL
FinPar
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
PAR4
Opis
Od
Do
DBF
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
PAR
Rozdzial
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
ROZDZIAL
DO
Dochody otrzymane.
R9
DW
Dochody wykonane.
R4
NA
Należności.
R2
NO
Saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty – ogółem.
R10
NP
Saldo końcowe – nadpłaty.
R6
NZ
Saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty – zaległości.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na
raty, odroczenie terminu płatności
Plan.
OT
PL
PO
SD
SO
SU
UZ
Potrącenia.
(nieaktualne) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie
zaległości podatkowych
R5
2006-0601
R11R
R1
R3
2006-05-31
R11
R7
R8
2006-0601
R11Z
Sprawozdanie Rb27zz
Kolumny
Pole w
tabeli
Dzial
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
FinPar
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Opis
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Rozdzial
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
DJ
Dochody wykonane – należne jednostkom samorządu terytorialnego.
DP
Dochody przekazane.
DW
Dochody wykonane – ogółem.
Od
Do
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
NA
Należności.
NO
Saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty - ogółem.
NP
Saldo końcowe - nadpłaty.
NZ
Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - zaległości.
PL
Plan
Sprawozdanie Rb27zzna
Kolumny
Pole w
tabeli
Dzial
Od
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
2006-12-31
FinPar
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
2006-12-31
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
2006-12-31
Rozdzial
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
Opis
NA
Należności
NZ
Należności ogółem w tym zaległości
NP
Nadpłaty
Do
2007-01-01
Sprawozdanie Rb27zznb
Kolumny
Pole w
tabeli
Dzial
Od
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
2006-12-31
FinPar
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
2006-12-31
Opis
Do
2006-12-31
Paragraf Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Rozdzial Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
NA
Należności
NZ
Należności ogółem w tym zaległości
NP
Nadpłaty
3.3.
2007-01-01
Sprawozdanie Rb28s
Sprawozdanie Rb28s
Kolumny
Pole w
tabeli
Dzial
Opis
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
Od
Do
DBF
DZIAL
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
FinPar
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
PAR4
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Rozdzial
WN
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych
Plan.
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
WW
Wydatki wykonane.
R4
ZA
Zaangażowanie.
R10
ZO
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego - ogółem.
(nieaktualne) Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
- wymagalne.
R11
LU
PL
RB
ZW
WFS
PARAGRAF
Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
ROZDZIAL
2006-0601
R12U
R1
2006-0601
R12B
R9
R12
2010-0101
R13
Sprawozdanie Rb28sd
Kolumny
Pole w
tabeli
Symbol
Od
Opis
Do
Symbol
P
Plan
W
Wykonanie
Wiersze
Pole w
tabeli
D1
Opis
Dotacja rozwojowa (zgodnie z Rb-27s)
2009-12-31
D2
Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd województwa
2009-12-31
D21
Gminom
2009-12-31
D22
Powiatom
2009-12-31
D23
Związkom jednostek samorządu terytorialnego
2009-12-31
3.4.
Sprawozdania Rb30
Sprawozdanie Rb30a1
Kolumny
Pole w
tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Od
Do
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
N
(nieaktualne) Przychody \ Należności
P
Przychody \ Plan
W
Przychody \ Wykonanie
C/262/10/ST/B/536
2005-09-30
Sprawozdanie Rb30a2
Kolumny
Pole w
tabeli
Kod
Kod pozycji
Symbol
Symbol
Od
Opis
N
(nieaktualne) Przychody \ Należności
P
Przychody \ Plan
W
Przychody \ Wykonanie
Do
2005-09-30
Wiersze
Pole w
tabeli
I (110)
Pokrycie amortyzacji
K (100)
Inne zwiększenia
H
Opis
Od
Do
Od
Do
Razem
K (110)
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego
L (190)
Ogółem (H + K110)
Sprawozdanie Rb30b1
Kolumny
Pole w
tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
P
Koszty \ Plan
W
Koszty \ Wykonania
Z
(nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania
2005-09-30
Sprawozdanie Rb30b2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
P
Koszty \ Plan
W
Koszty \ Wykonania
Z
(nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania
C/262/10/ST/B/536
2005-09-30
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
J (100)
Środki własne zarezerwowane na inwestycje
I (100)
Odpisy amortyzacji
P (100)
Inne zmniejszenia
N
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Razem
P (110)
Podatek dochodowy od osób prawnych
P (120)
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
P (130)
Stan środków obrotowych netto na koniec okresy sprawozdawczego
S (190)
Ogółem (N + P110 + P120 +P130)
Sprawozdanie Rb30c
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
K
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
W (010)
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)
W (020)
Należności netto 1)
W (021)
Kwota odpisu aktualizującego należności
W (022)
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie
W (030)
Pozostałe środki obrotowe
W (040)
W (070)
Zobowiązania i inne rozliczenia
Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z środków
własnych
Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z dotacji
Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z środków
z innych źródeł
Stan środków obrotowych netto (W010 + W020 + W030 – W040)
W (080)
Należności od pracowników
W (081)
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług
W (090)
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
W (091)
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu składek
na FUS
W (041)
W (042)
W (043)
W (092)
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
W (093)
W (094)
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu składek
na Fundusz Pracy
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług
Sprawozdanie Rb30d1
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
P
Plan
W
Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
U (100)
Wydatki inwestycyjne
U (200)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:
U (201)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - środki z lat ubiegłych
U (202)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - dotacje celowe
U (203)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:- środki własne
U (204)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - inne środki
U (300)
Zobowiązania dotyczące inwestycji
U (301)
Zobowiązania dotyczące inwestycji - na początek okresu sprawozdawczego
U (302)
Zobowiązania dotyczące inwestycji - na koniec okresu sprawozdawczego
U (303)
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
Sprawozdanie Rb30d2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
O
Za okres sprawozdawczy
P
Za poprzedni rok budżetowy
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
Z (100)
Podatek dochodowy od osób prawnych
Z (101)
Wpłata nadwyżki środków obrotowych
Z (102)
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
3.5.
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdania Rb31
Sprawozdanie Rb31a1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Od
Do
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
N
(nieaktualne) Przychody \ Należności
P
Przychody \ Plan
W
Przychody \ Wykonanie
2005-09-30
Sprawozdanie Rb31a2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
N
(nieaktualne) Przychody \ Należności
P
Przychody \ Plan
W
Przychody \ Wykonanie
2005-09-30
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
I (110)
Pokrycie amortyzacji
K (100)
Inne zwiększenia
H
Od
Do
Od
Do
Razem
Sprawozdanie Rb31b1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
P
Koszty i inne obciążenia \ Plan
W
Koszty i inne obciążenia \ Wykonania
Z
(nieaktualne) Koszty i inne obciążenia \ Zobowiązania
2005-09-30
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie Rb31b2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
P
Koszty i inne obciążenia \ Plan
W
Koszty i inne obciążenia \ Wykonania
Z
(nieaktualne) Koszty i inne obciążenia \ Zobowiązania
2005-09-30
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
I (100)
Odpisy amortyzacji
P (100)
Inne zmniejszenia
N
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Razem
Sprawozdanie Rb31c
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
P
Rozliczenie wyniku \ Plan
W
Rozliczenie wyniku \ Wykonanie
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
S (100)
Wynik finansowy brutto
Q (110)
Q (120)
Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony)
Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony) w tym: kwota zwolnienia od
podatku dochodowego
Inne obciążenia wyniku finansowego
R (200)
Zysk do podziału
R (210)
Zysk do podziału z tego: wpłata do budżetu
R (100)
Zysk do podziału z tego: zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym
R (110)
Strata – ze znakiem minus
Q (111)
Sprawozdanie Rb31d
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Opis
Kod pozycji
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
Symbol
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Symbol
P
Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty \ Plan
W
Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty \ Wykonanie
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
T (100)
Zysk
T (200)
Strata – ze znakiem minus
T (120)
Zwiększenie środków obrotowych
T (130)
Dofinansowanie inwestycji
T (140)
Inne cele
T (210)
Zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Sprawozdanie Rb31e
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
O
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
W (010)
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)
W (020)
Należności netto 1)
W (021)
Kwota odpisu aktualizującego należności
W (022)
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie
W (030)
Pozostałe środki obrotowe
W (040)
Zobowiązania
W (070)
Stan środków obrotowych netto
W (080)
Należności od pracowników
W (081)
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług
W (090)
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
W (091)
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu: składek
na FUS
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu: składek
na Fundusz Pracy
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług
W (092)
W (093)
W (094)
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie Rb31f
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Opis
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
Symbol
O
Za okres sprawozdawczy
P
Za poprzedni rok budżetowy
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
Z (100)
Podatek dochodowy od osób prawnych
Z (101)
Wpłata z zysku do budżetu
Z (102)
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych
3.6.
Sprawozdania Rb32
Sprawozdanie Rb32a1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
P
Przychody \ Plan
W
Przychody \ Wykonanie
Sprawozdanie Rb32a2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
P
Przychody \ Plan
W
Przychody \ Wykonanie
Wiersze
Pole w tabeli
H
Opis
Razem
K (110)
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
L (190)
Ogółem (H+K110)
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie Rb32b1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
P
Wydatki \ Plan
W
Wydatki \ Wykonanie
Sprawozdanie Rb32b2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
P
Wydatki \ Plan
W
Wydatki \ Wykonanie
Wiersze
Pole w tabeli
N
Opis
Razem
P (120)
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
S (190)
Ogółem (N+P120)
Sprawozdanie Rb32c
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
K
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
W (20)
Należności
W (40)
Zobowiązania
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
3.7.
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdania Rb33
Sprawozdanie Rb33a1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Od
Do
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
N
(nieaktualne) Przychody \ Należności
P
Przychody \ Plan
W
Przychody \ Wykonanie
2005-09-30
Sprawozdanie Rb33a2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
N
(nieaktualne) Przychody \ Należności
P
Przychody \ Plan
W
Przychody \ Wykonanie
2005-09-30
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
I (110)
Pokrycie amortyzacji
K (100)
Inne zwiększenia
H
Od
Do
Od
Do
Razem
K (110)
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego
L (190)
Ogółem
Sprawozdanie Rb33b1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
P
Koszty \ Plan
W
Koszty \ Wykonania
Z
(nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania
2005-09-30
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie Rb33b2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
P
Koszty \ Plan
W
Koszty \ Wykonania
Z
(nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania
2005-09-30
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
I (100)
Odpisy amortyzacji
P (100)
Inne zmniejszenia
N
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Razem
P (130)
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
S (190)
Ogółem
Sprawozdanie Rb33c
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
K
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
W (010)
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)
W (020)
Należności netto 1)
W (021)
Kwota odpisu aktualizującego należności
W (022)
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie
W (030)
Pozostałe środki obrotowe
W (040)
Zobowiązania
W (070)
Stan środków obrotowych netto
Sprawozdanie Rb33d11
Kolumny
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Systemu [email protected]
Umowa:
Pole w tabeli
FinPar
Paragraf
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Opis
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
K
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Sprawozdanie Rb33d12
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
K
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
X (100)
X
Opis
Inne
Razem
Sprawozdanie Rb33d21
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
K
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Sprawozdanie Rb33d22
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
K
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
Y (100)
Y
3.8.
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Inne
Razem
Sprawozdania Rb34
Sprawozdanie Rb34a1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Dzial
Opis
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
Rozdzial
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
P
Dochody / Plan
W
Dochody / Wykonanie
Sprawozdanie Rb34a2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
P
Dochody / Plan
W
Dochody / Wykonanie
Wiersze
Pole w tabeli
H
Opis
Razem
K (150)
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
L (190)
Ogółem (H + K150)
Sprawozdanie Rb34b1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Dzial
Opis
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
Rozdzial
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
P
Wydatki / Plan
W
Wydatki / Wykonanie
Wykonawca:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie Rb34b2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Opis
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
Symbol
P
Wydatki / Plan
W
Wydatki / Wykonanie
Wiersze
Pole w tabeli
N
Opis
Razem
P (150)
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
S (190)
Ogółem (N + P150)
Sprawozdanie Rb34c
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Opis
Kod pozycji
Symbol
Symbol
K
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
W (020)
Należności netto 1)
W (021)
Kwota odpisu aktualizującego należności
W (022)
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie
W (040)
Zobowiązania
3.9.
Sprawozdania Rb50
Sprawozdanie Rb50
Kolumny
Pole w tabeli
Opis
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
Dzial
FinPar
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
C/262/10/ST/B/536
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Rozdzial
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
P
Plan po zmianach.
W
Wykonanie.
Sprawozdanie Rb50wa
Kolumny
Pole w tabeli
Dzial
FinPar
Opis
Do
Od
Do
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Rozdzial
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
W
Od
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
Wykonanie
Sprawozdanie Rb50wb
Kolumny
Pole w tabeli
Dzial
FinPar
Opis
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Rozdzial
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
W
Wykonanie
3.10. Sprawozdanie RbN
Sprawozdanie RbN
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
N
Opis
Od
Do
DBF
Symbol
Kwota należności ogółem.
KO
Należności od dłużników krajowych – ogółem.
KFP
Należności od dłużników krajowych – sektora finansów publicznych.
N4KF
KG1
Należności od dłużników krajowych – grupa I.
N4KR
N4KO
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
2007-12-31
KSP
Należności od dłużników krajowych – Skarbu Państwa.
KG2
Należności od dłużników krajowych – grupa II.
N4KS
KG3
Należności od dłużników krajowych – grupa III.
N4KU
KBC
Należności od dłużników krajowych – banku centralnego.
N4KC
KBK
Należności od dłużników krajowych – banków komercyjnych.
N4KK
ZO
Należności wobec wierzycieli zagranicznych – ogółem.
ZIP
Należności wobec wierzycieli zagranicznych – rządy i agendy rząd..
Należności wobec wierzycieli zagranicznych – międzynarodowe instytucje finansowe.
ZIF
KG4
Należności od dłużników krajowych – grupa IV.
KIF
Należności od dłużników krajowych – pozostałe krajowe instytucje
finansowe
KPN
Należności od dłużników krajowych – przedsiębiorstwa niefinansowe
KGD
Należności od dłużników krajowych – gospodarstwa domowe
KIN
ZSE
ZPZ
Należności od dłużników krajowych – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Należności wobec wierzycieli zagranicznych – podmioty należące do
strefy euro
Należności wobec wierzycieli zagranicznych – pozostałe podmioty
zagraniczne
2007-12-31
2007-12-31
2008-0101
2008-0101
2008-0101
2008-0101
2008-0101
2008-0101
2008-0101
N4G4
N4IF
N4PN
N4GD
N4IN
N4SE
N4PZ
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
N
Należności oraz wybrane aktywa finansowe
N1
Od
Do
2009-12-31
Papiery wartościowe
N1
N1.1
Papiery wartościowe krótkoterminowe
N11
N1.2
Papiery wartościowe długoterminowe
N12
Pożyczki
N2
N2.1
Pożyczki krótkoterminowe
N21
N2.2
Pożyczki długoterminowe
N22
N2
Gotówka i depozyty
N3
N3.1
Gotówka
N31
N3.2
Depozyty na żądanie
N32
N3.3
Depozyty terminowe
N33
N3
Należności wymagalne
N4
N4.1
Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług
N41
N4.2
Należności wymagalne pozostałe
N42
N4
N5
N5.1
N5.2
N5.3
Pozostałe należności
N5
Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług
Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia
społ.
Pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej
N51
N52
N53
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie RbNpg
Kolumny
Pole w tabeli
Opis
Symbol
Symbol
O
Ogółem
Od
Do
FP
Podmioty sektora finansów publicznych.
B1FP
G1
Wobec jednostek należących do grupy I.
B1G1
G2
Wobec jednostek należących do grupy I|.
B1G2
G3
Wobec jednostek należących do grupy ||I.
B1G3
G4
Wobec jednostek należących do grupy IV.
B1G4
PP
Wobec pozostałych podmiotów.
B1PP
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
B1
Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.
Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji
i poręczeń
Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki).
Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
B1
B1
B1
Od
Do
B1O
B2O
B3O
B4O
3.11. Sprawozdanie RbNDS
Sprawozdanie RbNDS
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
Opis
Od
Do
Symbol
AP
P
Plan (po zmianach)
AW
W
Wykonanie od początku roku
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
Od
Do
DBF
A
Dochody
B
Wydatki (B1+B2)
AW
BW
B1
Wydatki bieżące
B1W
B2
Wydatki majątkowe
C
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
CW
D
Finansowanie (D1-D2)
DW
D1
Przychody ogółem
D1W
D11
Przychody ogółem z tego: kredyty i pożyczki
D11W
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
D12
Przychody ogółem z tego: kredyty i pożyczki w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
spłata pożyczek udzielonych
D13
nadwyżka z lat ubiegłych
D13W
D131
nadwyżka z lat ubiegłych w tym: środki na pokrycie deficytu
D131W
D14
D14W
D16
papiery wartościowe
papiery wartościowe w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w
tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
prywatyzacja majątku jst
D17
inne źródła
D17W
D171
inne źródła w tym: środki na pokrycie deficytu
D171W
D111
D141
D15
D151
D111W
D12W
D141W
D15W
D151W
D16W
D2
Rozchody ogółem
D2W
D21
Rozchody ogółem z tego: spłaty kredytów i pożyczek
Rozchody ogółem z tego: spłaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
pożyczki (udzielone)
D21W
D211
D22
D23
D231
D24
D241
D25
D211W
D22W
wykup papierów wartościowych
wykup papierów wartościowych w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.
3 ustawy o finansach publicznych
wykup obligacji sarmorządowych
wykup obligacji sarmorządowych w tym: na realizacje programów i
projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 ustawy o finansach publicznych
inne cele
D23W
D231W
D24W
D25W
3.12. Sprawozdanie RbPDP
Sprawozdanie RbPDP
Kolumny
Pole w
tabeli
Symbol
O
P
R
Opis
Symbol
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez
ulg i zwolnień ustawowych)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie
Od
Do
DBF
U1
2006-0601
2006-0601
UUU1PZ
UUU1PR
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
zaległości podatkowych
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na
raty, odroczenie terminu płatności
Wykonanie
U
W
UUU1P
A1WP
Wiersze
Pole w
tabeli
Opis
Od
Do
Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
A1
A2
A1WP
A2W
A3
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
A3W
A4
podatek rolny
A4W
A5
podatek od nieruchomości
A5W
A6
podatek leśny
A6W
podatek od środków transportowych
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
A7
A8
A9
A7W
A8W
A9W
A10
wpłaty z opłaty skarbowej
A10W
A11
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
A11W
A12
w tym: od przedsiębiorstwa górniczego
3.13. Sprawozdania RbST
Sprawozdanie RbSTa
Kolumny
Pole w tabeli
Opis
Symbol
Symbol
K
Kwota
Od
Do
Od
Do
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
I
Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego
Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym:
stan środków na rachunku wydatków niewygasających
Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym:
środki nie wykorzystanych dotacji w roku budżetowym
Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym:
środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku
Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych
OGÓŁEM (I+II)
1
2
3
II
III
2007-05-31
2007-05-31
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie RbSTb
Kolumny
Pole w tabeli
Opis
Symbol
Symbol
K
Kwota
Od
Do
Od
Do
Wiersze
Pole w tabeli
1
2
Opis
stan środków funduszy pomocowych
stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych (nieaktualne)
2007-05-31
3.14. Sprawozdania RbUN
Sprawozdanie RbUN
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
N
Opis
Do
Kwota należności ogółem
KO
Kwota należności wobec dłużników krajowych ogółem
KFP
Kwota należności wobec sektora finansów publicznych ogółem
KG1
Kwota należności wobec dłużników krajowych należących do grupy I
KG2
Kwota należności wobec dłużników krajowych należących do grupy II
KG3
Kwota należności wobec dłużników krajowych należących do grupy III
KG4
Kwota należności wobec dłużników krajowych należących do grupy IV
KBC
Kwota należności wobec banku centralnego
KBK
Kwota należności wobec banków
KIF
Kwota należności wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych
KPN
Kwota należności wobec przedsiębiorstw niefinansowych
KGD
ZO
Kwota należności wobec gospodarstw domowych
Kwota należności wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
Kwota należności wobec dłużników zagranicznych
ZSE
Kwota należności wobec podmiotów należących do strefy euro
ZPZ
Kwota należności wobec pozostałych podmiotów zagranicznych
KIN
Od
Symbol
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
3.15. Sprawozdania RbUZ
Sprawozdanie RbUZtd
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
Z
Opis
Do
Symbol
Kwota zadłużenia ogółem
KO
Kwota zobowiązań wobec wierzycieli krajowych ogółem
KFP
Kwota zobowiązań wobec sektora finansów publicznych ogółem
KG1
Kwota zobowiązań wobec wierzycieli krajowych należących do grupy I
KG2
Kwota zobowiązań wobec wierzycieli krajowych należących do grupy II
KG3
Kwota zobowiązań wobec wierzycieli krajowych należących do grupy III
KG4
Kwota zobowiązań wobec wierzycieli krajowych należących do grupy IV
KBC
Kwota zobowiązań wobec banku centralnego
KBK
Kwota zobowiązań wobec banków
KIF
Kwota zobowiązań wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych
KPN
Kwota zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych
KGD
ZO
Kwota zobowiązań wobec gospodarstw domowych
Kwota zobowiązań wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz
gospodarstw domowych
Kwota zobowiązań wobec wierzycieli zagranicznych
ZSE
Kwota zobowiązań wobec podmiotów należących do strefy euro
ZPZ
Kwota zobowiązań wobec pozostałych podmiotów zagranicznych
KIN
Od
Sprawozdanie RbUZsw
Kolumny
Pole w
tabeli
Symbol
Opis
Od
Do
DBF
Symbol
Zobowiązania ogółem
O
PLZ
Kwota zobowiązań w walucie PLZ
PL
EUR
Kwota zobowiązań w walucie EUR
EU
USD
Kwota zobowiązań w walucie USD
US
CHF
Kwota zobowiązań w walucie CHF
CH
PWA
Kwota zobowiązań w pozostałych walutach wg średniego kursu NBP
PW
PWASA
Kwota zobowiązań w pozostałych walutach wg średniej arytmetycznej
PWSA
O
Wiersze
Pole w
tabeli
B
Opis
Zobowiązania ogółem
Od
Do
B
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
B1
Papiery wartościowe
B1
B2
Kredyty i pożyczki
B2
B3
Przyjęte depozyty
B3
B4
wymagalne zobowiązania
B4
Sprawozdanie RbUZc1
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
Opis
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Symbol
KWL
Zapadalność w latach łącznie
K01
Zapadalność w latach (0;1>
K15
Zapadalność w latach (1;5>
KP5
Zapadalność w latach pow.5
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
1
Łącznie
2
Grupa I
3
Grupa II
4
Grupa III
5
Grupa IV
6
Bank centralny
7
Banki
8
Pozostałe krajowe instytucje finansowe
9
Przedsiębiorstwa niefinansowe
10
Gospodarstwa domowe
11
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
12
Podmioty należące do strefy euro
13
Pozostałe podmioty zagraniczne
Sprawozdanie RbUZc2
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
Opis
Symbol
KWL
Zapadalność w latach łącznie
K01
Zapadalność w latach (0;1>
K15
Zapadalność w latach (1;5>
KP5
Zapadalność w latach pow.5
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
1
Łącznie
2
Grupa I
3
Grupa II
4
Grupa III
5
Grupa IV
6
Bank centralny
7
Banki
8
Pozostałe krajowe instytucje finansowe
9
Przedsiębiorstwa niefinansowe
10
Gospodarstwa domowe
11
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
12
Podmioty należące do strefy euro
13
Pozostałe podmioty zagraniczne
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Sprawozdanie RbUZc3
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
Opis
Symbol
KWL
Zapadalność w latach łącznie
K01
Zapadalność w latach (0;1>
K15
Zapadalność w latach (1;5>
KP5
Zapadalność w latach pow.5
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
1
Łącznie
2
Grupa I
3
Grupa II
4
Grupa III
5
Grupa IV
6
Bank centralny
7
Banki
8
Pozostałe krajowe instytucje finansowe
9
Przedsiębiorstwa niefinansowe
10
Gospodarstwa domowe
11
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
12
Podmioty należące do strefy euro
13
Pozostałe podmioty zagraniczne
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie RbUZc4
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
Opis
Od
Do
Od
Do
Symbol
KWL
Zapadalność w latach łącznie
K01
Zapadalność w latach (0;1>
K15
Zapadalność w latach (1;5>
KP5
Zapadalność w latach pow.5
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
1
Łącznie
2
Grupa I
3
Grupa II
4
Grupa III
5
Grupa IV
6
Bank centralny
7
Banki
8
Pozostałe krajowe instytucje finansowe
9
Przedsiębiorstwa niefinansowe
10
Gospodarstwa domowe
11
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
12
Podmioty należące do strefy euro
13
Pozostałe podmioty zagraniczne
3.16. Sprawozdania RbZ
Sprawozdanie RbZkp
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
DBF
Kod pozycji
Symbol
BPD
Z budżetu państwa długoterminowe
BPO
Z budżetu państwa ogółem.
KPB1
IZD
Z innych źródeł długoterminowe.
KPI1D
IZO
Z innych źródeł ogółem.
KPB1D
KPI1
Wiersze
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
Pole w tabeli
C/262/10/ST/B/536
Opis
Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:
1
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe
w tym:
na współfinansowanie (udział własny)
2
na pokrycie wydatków unijnych
1
1
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
Od
2000-01-01
Do
2009-12-31
2010-01-01
2013-09-30
2013-10-01
2010-01-01
KPB2
2009-12-31
Sprawozdanie RbZdu
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
DBF
Kod pozycji
Symbol
P
Plan
p
W
Wykonanie
W
Wiersze
Pole w tabeli
1
2
3
4
Opis
Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym
Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego
Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych
na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego w okresie sprawozdawczym
Od
2013-10-01
Do
1
2013-10-01
2
2013-10-01
3
2013-10-01
4
Sprawozdanie RbZzk
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
O
Opis
Od
Do
DBF
Kod pozycji
Symbol
Kwota zobowiązań ogółem
O
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
A
krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe
Od
2013-10-01
B
krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane
2013-10-01
Do
A
B
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie RbZkz
Kolumny
Pole w tabeli
Opis
DS
Kredyty zagraniczne – data spłaty.
DZ
Kredyty zagraniczne – data zaciągnięcia.
WN
Kredyty zagraniczne – wartość nominalna.
rbzkz_Waluta_slo_ID
Od
Do
Kredyty zagraniczne – waluta (wartość słownikowa)
Kredyty zagraniczne – oprocentowanie
OP
Sprawozdanie RbZpg
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Opis
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
Symbol
FP
Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych.
G1
Zobowiązania wobec jednostek grupy I.
G2
Zobowiązania wobec jednostek grupy II.
F2S
G3
Zobowiązania wobec jednostek grupy III.
F2U
O
Zobowiązania ogółem.
Zobowiązania wobec jednostek grupy I w tym: wobec Skarbu Państwa.
SP
F2R
G4
Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.
PP
Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów.
2007-12-31
2008-0101
2008-0101
F2G4
F2PP
Wiersze
Pole w tabeli
F1
F2
F3
Opis
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
Od
Do
F2
F7
F8
Sprawozdanie RbZpw
Kolumny
Pole w tabeli
Opis
DE
Wyemitowane papiery wartościowe – data emisji.
DW
Wyemitowane papiery wartościowe – data wykupu.
WN
Wyemitowane papiery wartościowe – wartość nominalna.
Od
Do
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
rbzpw_RodzajInstrumentu_slo_ID Rodzaj instrumentu (wartość słownikowa)
rbzpw_Waluta_slo_ID
Waluta emisji (wartość słownikowa)
Sprawozdanie RbZtd
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
Opis
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – banku centralnego.
KBK
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – banków komercyjnych.
KFP
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – sektora finansów publicznych.
KG1
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa I.
KG2
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa II.
KG3
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa III.
KO
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – ogółem.
KSP
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – Skarbu Państwa.
ZIP
Kwota zadłużenia ogółem.
Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – międzynarodowe instytucje finansowe.
Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – rządy innych państw.
ZO
Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – ogółem.
KG4
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa IV
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – pozostałe krajowe instytucje finansowe
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – przedsiębiorstwa niefinansowe
ZIF
KIF
KPN
KGD
KIN
ZSE
ZPZ
Do
Symbol
KBC
Z
Od
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2008-01-01
2008-01-01
2008-01-01
2008-01-01
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – gospodarstwa domowe
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – instytucje niekomercyjne działające na 2008-01-01
rzecz gospodarstw domowych
2008-01-01
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – podmioty należące do strefy euro
2008-01-01
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – pozostałe podmioty zagraniczne
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
E
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
E1
papiery wartościowe
E1.1
krótkoterminowe
E1.2
długoterminowe
E2
kredyty i pożyczki
E2.1
krótkoterminowe
E2.2
długoterminowe
E3
przyjęte depozyty
E4
wymagalne zobowiązania
E4.1
Od
Do
z tytułu dostaw towarów i usług
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Wykonawca:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
pozostałe
E4.2
Sprawozdanie RbZzu
Kolumny
Pole w
tabeli
BDK
Data zakończenia spłaty - zadania bieżące.
ZBAZ
BDP
Data rozpoczęcia spłaty - zadania bieżące.
ZBAS
BDZ
Data zaciągnięcia - zadania bieżące.
ZBAP
BWN
Wartość nominalna - zadania bieżące.
ZBAN
Opis
Od
Do
DBF
IDK
Data zakończenia spłaty - zadania inwestycyjne.
ZBBZ
IDP
Data rozpoczęcia spłaty - zadania inwestycyjne.
ZBBS
IDZ
Data zaciągnięcia - zadania inwestycyjne.
ZBBP
IWN
Wartość nominalna - zadania inwestycyjne.
ZBBN
3.17. Sprawozdania Rb30s
Sprawozdanie Rb30sa1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Od
Do
Od
Do
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
N
(nieaktualne) Przychody \ Należności
P
Przychody \ Plan
W
Przychody \ Wykonanie
Sprawozdanie Rb30sa2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
N
(nieaktualne) Przychody \ Należności
P
Przychody \ Plan
W
Przychody \ Wykonanie
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
I (110)
Pokrycie amortyzacji
K (100)
Inne zwiększenia
H
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Razem
K (110)
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego
L (190)
Ogółem (H + K110)
Sprawozdanie Rbs30b1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Paragraf
Opis
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
P
Koszty \ Plan
W
Koszty \ Wykonania
Z
(nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania
Sprawozdanie Rb30sb2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
P
Koszty \ Plan
W
Koszty \ Wykonania
Z
(nieaktualne) Koszty \ Zobowiązania
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
J (100)
Środki własne zarezerwowane na inwestycje
I (100)
Odpisy amortyzacji
P (100)
Inne zmniejszenia
N
Razem
P (110)
Podatek dochodowy od osób prawnych
P (120)
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
P (130)
Stan środków obrotowych netto na koniec okresy sprawozdawczego
S (190)
Ogółem (N + P110 + P120 +P130)
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie Rb30sc
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
K
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
W (010)
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)
W (020)
Należności netto 1)
W (021)
Kwota odpisu aktualizującego należności
W (022)
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie
W (030)
Pozostałe środki obrotowe
W (040)
W (070)
Zobowiązania i inne rozliczenia
Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z środków
własnych
Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z dotacji
Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z środków
z innych źródeł
Stan środków obrotowych netto (W010 + W020 + W030 – W040)
W (080)
Należności od pracowników
W (081)
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług
W (090)
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
W (091)
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu składek
na FUS
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu składek
na Fundusz Pracy
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług
W (041)
W (042)
W (043)
W (092)
W (093)
W (094)
Sprawozdanie Rb30sd1
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
P
Plan
W
Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
U (100)
Wydatki inwestycyjne
U (200)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:
U (201)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - środki z lat ubiegłych
U (202)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - dotacje celowe
U (203)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:- środki własne
U (204)
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - inne środki
U (300)
Zobowiązania dotyczące inwestycji
U (301)
Zobowiązania dotyczące inwestycji - na początek okresu sprawozdawczego
U (302)
Zobowiązania dotyczące inwestycji - na koniec okresu sprawozdawczego
U (303)
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
Sprawozdanie Rb30sd2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
O
Za okres sprawozdawczy
P
Za poprzedni rok budżetowy
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
Z (100)
Podatek dochodowy od osób prawnych
Z (101)
Wpłata nadwyżki środków obrotowych
Z (102)
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych
3.18. Sprawozdania Rb34s
Sprawozdanie Rb34sa1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Dzial
Opis
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
Rozdzial
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
P
Dochody / Plan
W
Dochody / Wykonanie
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Ministerstwo Finansów
Instrukcja użytkownika
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie Rb34sa2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
P
Dochody / Plan
W
Dochody / Wykonanie
Wiersze
Pole w tabeli
H
Opis
Razem
K (150)
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
L (190)
Ogółem (H + K150)
Sprawozdanie Rb34sb1
Kolumny
Pole w tabeli
FinPar
Dzial
Opis
Symbol finansowania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Symbol działu klasyfikacji budżetowej.
Rozdzial
Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej.
Paragraf
Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej.
P
Wydatki / Plan
W
Wydatki / Wykonanie
Sprawozdanie Rb34sb2
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Kod pozycji
Symbol
P
Wydatki / Plan
W
Wydatki / Wykonanie
Wiersze
Pole w tabeli
N
Opis
Razem
P (150)
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
S (190)
Ogółem (N + P150)
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Wykonawca:
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
Sprawozdanie Rb34sc
Kolumny
Pole w tabeli
Kod
Symbol
Opis
Od
Do
Od
Do
Od
Do
Kod pozycji
Symbol
K
Stan na początek okresu sprawozdawczego
P
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
W (020)
Należności netto 1)
W (021)
Kwota odpisu aktualizującego należności
W (022)
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie
W (040)
Zobowiązania
3.19. Sprawozdanie Rb-ZN
Sprawozdanie Rb-ZNna
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
N
Opis
Symbol
Kwota należności ogółem.
KO
Należności od dłużników krajowych – ogółem.
KFP
Należności od dłużników krajowych – sektora finansów publicznych.
KG1
Należności od dłużników krajowych – grupa I.
KSP
Należności od dłużników krajowych – Skarbu Państwa.
KG2
Należności od dłużników krajowych – grupa II.
KG3
Należności od dłużników krajowych – grupa III.
KBC
Należności od dłużników krajowych – banku centralnego.
KBK
Należności od dłużników krajowych – banków komercyjnych.
ZO
Należności wobec wierzycieli zagranicznych – ogółem.
ZIP
KG4
Należności wobec wierzycieli zagranicznych – rządy i agendy rząd..
Należności wobec wierzycieli zagranicznych – międzynarodowe instytucje finansowe.
Należności od dłużników krajowych – grupa IV.
ZIF
KIF
Należności od dłużników krajowych – pozostałe krajowe instytucje finansowe
KPN
Należności od dłużników krajowych – przedsiębiorstwa niefinansowe
KGD
Należności od dłużników krajowych – gospodarstwa domowe
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
ZSE
Należności od dłużników krajowych – instytucje niekomercyjne działające na
rzecz gospodarstw domowych
Należności wobec wierzycieli zagranicznych – podmioty należące do strefy euro
ZPZ
Należności wobec wierzycieli zagranicznych – pozostałe podmioty zagraniczne
KIN
Wykonawca:
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
N
Należności oraz wybrane aktywa finansowe
N1
Papiery wartościowe
N1.1
Papiery wartościowe krótkoterminowe
N1.2
Papiery wartościowe długoterminowe
N2
Pożyczki krótkoterminowe
N2.2
Pożyczki długoterminowe
Gotówka
N3.2
Depozyty na żądanie
N3.3
Depozyty terminowe
Do
Należności wymagalne
N4.1
Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług
N4.2
Należności wymagalne pozostałe
N5
Od
Gotówka i depozyty
N3.1
N4
Do
Pożyczki
N2.1
N3
Od
Pozostałe należności
N5.1
Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług
N5.2
Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
N5.3
Pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej
Sprawozdanie Rb-ZNtd
Kolumny
Pole w tabeli
Symbol
Opis
Symbol
KBC
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – banku centralnego.
KBK
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – banków komercyjnych.
KFP
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – sektora finansów publicznych.
KG1
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa I.
KG2
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa II.
KG3
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa III.
KO
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – ogółem.
KSP
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – Skarbu Państwa.
Z
ZIF
Kwota zadłużenia ogółem.
Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – międzynarodowe instytucje finansowe.
Egzemplarz nr: 1
Zamawiający:
Instrukcja użytkownika
Ministerstwo Finansów
Systemu [email protected]
Umowa:
C/262/10/ST/B/536
ZIP
Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – rządy innych państw.
ZO
Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych – ogółem.
KG4
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – grupa IV
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – pozostałe krajowe instytucje finansowe
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – przedsiębiorstwa niefinansowe
KIF
KPN
ZSE
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – gospodarstwa domowe
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – instytucje niekomercyjne działające na
rzecz gospodarstw domowych
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – podmioty należące do strefy euro
ZPZ
Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych – pozostałe podmioty zagraniczne
KGD
KIN
Wykonawca:
Wiersze
Pole w tabeli
Opis
E
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
E1
papiery wartościowe
E1.1
Krótkoterminowe
E1.2
Długoterminowe
E2
kredyty i pożyczki
E2.1
Krótkoterminowe
E2.2
Długoterminowe
E3
przyjęte depozyty
E4
wymagalne zobowiązania
E4.1
z tytułu dostaw towarów i usług
E4.2
Pozostałe
Od
Do
Egzemplarz nr: 1

Podobne dokumenty