KOSZTORYS OFERTOWY

Komentarze

Transkrypt

KOSZTORYS OFERTOWY
AN"Contrumll"
DOWBORCZyK6W
5
KOSZTORYSOFERTOWY
NAZ:\|/AII{WESTYCJI
ADRESIiIWESTYCJI
INW€STOR
ADRESINWESTORA
I
;
:
:
M.low.nie kl.lki 3chodoweill
WOLCZANSKA76
,,N Cll
OOWBORCZYKOW
5
O96bn satuSC kosnoFow. rob6t :
zl
INWESTOR:
Dokumcntz6tal opncowanypzy pomocyproglamu
NORMASTD
ll
Wolczaa76 mal kl schodowej
PRZEDMIAR
[email protected]
KNR4-01 Odbcieiynkowwewnpiznych
do 5 m2
a7a1 -a 2 n a c hfi a ra c hp, l a s l ra coh p ow erzchni odbca
11
11000
RAZEIV|
2 KNR4-01
0716-02
112
11000
11
1't , 000
RAZEII'
dxtln all
A71302
'11,000
reenle na podlo:uz ceglyi
zwyklekal. Lllwykonylvane
Tynkiwewnetzne
o powezchnlpodlogiponad5
w pomieszczeniach
rustak6wna Scianach
pzeclerar e shiejqcychtynkowwewnqtPnych
farbylub
z zeskrobaniem
zdzieran
em tapetnaslropachbiegachispoen kach
4'2 65)+(15'2 5)+(14'2.65)+
(1 2'6 5)+(2.0"2
6)+(17'2 6)+(15'2.65)+(2
t2 6'6 55)
52 245
RAZEM
iarbylub
zzeskrobaniem
istnielqcych
tynk6wwewn€lznych
KNR4-01 Pr2ecieranie
tapetna scanach
0713-01 zdzieraniem
2 5 9 .1 r
259.110
RAZEM
e podlozypreparEtami
CERESITCT 17"I ATLASUNI
5 NNRNKB (zVll) Gruntowan
poziome
20211340l GR]NT - powiezchnie
52.245
259,110
52 245
RAZEIII
podlozypreparalamCERESIT
cT 17 i 'ATLASIJNI
(z.Vll)Grunlowanie
202 113402 GRUNT'-powerzchfe pLonowe
2 5 9 .1 r
52.245
6 NNRNKB
7 KNR4-01
1204-01
259.110
RAZEM
52 245
5 22 4 5
52.245
RAZEII'
8 KNR4-01
259,11
starychiynkoww€wnetzrych
owukotnemslowane falbamiemulsyjnymi
wewnetrznych
slarychlynkOw
Dwukrotne
malowan
e farbamemulsyjnymi
175.900
RAZEM
1759
175.900
(zaciek6w)
skasowanle
wykwit6w
1242-47
75
RAZEM
paskowkonturo$1ch
o szer do 1
10 KNR-W4- lMalowanie
01 12 1 8 -0 1
73
7,500
73.000
RAZEM
73.000
6400
RAZEM
6.400
ustrad2 pret6wozdobnych
fNn aol fowurrotn; maowaniefarbqolejnqba
-drew_ m2
1212 -Aa n l a fe
m2
I' Oa
12 KNR4 01
12091 0
malowaiejstoLalki
drzwlowej,m'z
malowanie
farbqolejnaupzednio
Owukroine
ponadI 0 m2
Scaneki szafeko powieEchni
2'1 1)+(27'1 5',3)+3.92m2
Q O5'15\+t2.1'1
.1'2t+(21'1 25)+12.15'1.0'2\+(2
33 110
RAZEITI
13 KNR4-01
1209,06
okiennet
o
e fa|bqoetnqup?edi o malowanejstoark
owukrohe.rralowar
p o w i e z c h n i p o n1a.0
d m2
(1 .0 8 ' r3 )+ (2 1 ' 13 ' 2 )
KNR4-01
1212-2a
igazowycho $red_
maowanieiarbqolejnqrurwodoclqgowych
Dwukrotne
n cy do 50 mm
64
e okrowania shielacychszybo powezchni pofad0 5 m2w
15 K NR 4 -0 1 Uzupelnier
I 1090 3
6 864
6.864
RAZEM
6.864
64 000
RAZEM
64.000
6 864
RAZEttl
l6 KNR4-01
0909,04
33. 110
o powieEchniponad
0.5do
Dopasowanie
skrzydelokienfychzespoLonych
2.5m2
6
6.864
6 000
RAzEIM
6.000
1
0901 -0 9
m
10
18 KNR 4-01
12 15 - 05
1000(
RAZEM
Mycie po robolachma arskichokien
-3-
10.000
wbleaa 76 mal.kl schodowejll
PRZEDMIAR
6 864
19 KNR2 02
16110 2
koL
szl.
e farbamio ejnymipas6w(cokolow)
o wysokosci
do
21 KNR4-01 Dwlkrohemalowan
1207-02 20 cm
43
25 KNR4 . O ]
1212-42
26 KNR4-01
1206-04
4.000
6 000
RAZET{
6.000
43.000
RAZEM
43.Ol)O
70 150
RAZEl,l
70.'t50
14.130
R A ZE M
14, 130
Dwukrctn€
malowan
e larbqoejiqkratibalustradz pel6wozdobnych
1 57 ' 0 I
24 KNR4-01
0417,06
4.000
RAZEM
maowaniefarb4olelnqlub
ftaowqpodlogd€wnlanych,
scliody
Dwukrotne
5 88 + 1 13 5
23 Kl.lR4-01
6.864
Rusztowana ramowewarszawskletednokolmnowe wlsoko$cido 6 m
2A K NR 4 .O1 WymianaszczeblinsIzydel oriennych
0908-02
22 KNR2 A2
1509 -0 1
6.864
RAZElllt
Wymanae emenl6wschod6wdrewnianych
- kalkiprostokqtne
5.000
5
melalowlchpelnych
Dwukfoiiemaowaniefalbeolejnqpowiezchni
e - drzwi
szpachlowanych
tednokrotn
615
m,
lynkowwewnelrznych
Dwukrotne
malowan
efarbamo ejnymislarych
6canz jednokrotnym
szpachlowaniem
a 32 1
RMEIM
s.l)OC
6150
RAZE[1
6, 150
83.210
RAZEM
27 KNR4-01
0 085'51'08"2
26 KNR 4-0'l
1212-42
29 KNR4-01
0308,03
pelnych
Dwukrotne
malowanle
ia.bAo ejnqpowerzchnmelalowych
jednokrotn
ga2omerze
szpachowanych
e. drzMczkr,
i0 35'0 8'2)+t2.0"2.0'1
6)+24
1214A 1
melalowych
o powieechnl szt.
R€cznez€skrobaiiefabyoej.ejz elementdw
d o 0 5 m2
szl.
8
e larbEo ej'rqpowe.zchnmet. owychpelnych
31 KNR4-01 owukrohemalowan
1212-02 szpachowarychjednokrolnie-belkislLowe
1 5 .7 ' ,0 .1 6
zewnetrznych
ibalkono-szt
skEydeldrzwowychwewn€lrznych.
32 K NR 4 -0 1 Dopasowanie
0903-01 $1chpolskich,
skrzynko$1chpolskzynkowych
szl .
14
33 KNR4-01
0108-09
gruzuspryzmowanego
Wywiezlenie
samochodam
sk?ynowyminaod egloaado 1 km
06
34 KNR4-01
0108 -1 0
Wydezienlegruzuspryzmowaneqo
samochodami
skrzyniowynrza ka2dym3
06
35 KNR4-01
1101-03
6.936
RAZEIlI
6.936
9 360
RAZEM
9.360
w murzecegelw lloscido5 szt
Naprawier
e uszkodzonych
5
30 KNR4-01
83.210
Dwukrotne
malowanie
farbaoletnagueinik6wradialoro!rych
poledyneychfa kil podw6jny
zdejmowanych
Szklene [email protected]
grub.23 mm o powerzchnszybyponad0 5
szklempiaskmciqgnionym
n2
2 .2
NomasrD w36ra4 26 Li€icla 333
5 000
RAZEIM
5_000
8 000
RAZEI'I
8,000
2512
RAZEM
2,512
14000
RAZE[I
14.000
0.600
RAZEM
0.600
0 600
RAZEI\I|
0.600
2.244
RMEM
2.200
WdEzaa 76 mal. kl schodowejll
@ln+-or
bioi-oz
t:
oooic'"tyn"o"*"*ter'tnycnt z"t'a".vcenascanachlilaachpts
menro$o-wap'e1nej
il"'i;:,:i:;:i#;i;i;ili"-Jrs'z
;;;,'""'
0.69F9/m,
2'
3'
i r-g
7.5900
--M-b dod cElv | 32 5-work I
cementpodl,zwyliv
o.o052Vm2
m3
gasone)
ciastowapEnne(waPno
a 0572
0.0266mqm2
5"
6"
0.0067mr/m2
z 2alu
z blachvstalowei
lral[ $/enlylacy,ns
zj4surcwe14x14cm
tvp wema
n.ro2nikiochronne
8'
malerialY
Pomocnrcze
1 5%(odM)
--s -
Wyciqgjednomasztelekt 0 5t'
Betoniajrawolnospelek I50dm3
0 0528
fi
a.2926
m3
0.0737
*1
0 .3 3 0 0
O.33OO
".1
*
',
l
'-rl
rul
r.sooo
o.44oo
o44oo
,ol ,,,*,
0.55r{/m2
gaszone)
(waPno
ciastowaplenne
szpadrrowy
GipsbudowlanY
lii
I
m3
0.114s
t
0.0731
1
mateialyPomocnee
1.5%(odM)
--s-
wyciqgjednomaszielekt 0 5t
0.261211
i;iL :;:i
l*
Wolczaa76 mal rl. schodoweill
Opis
-
Naklady
!m
Koszt
tv1\6wrewnett4TKNR4-01 Puecreranierslnreacvcf
0713-01 nvcl^z zes\obanienfa bv Lbzdzetani€m
obmar = 259.11m'z
cg
t"
ciastowapienne(wapnogaszons)
0.0022m3/m2
szpacnb!ry
GipsbudowLany
0 0014Um2
95.8707
0 5700
0.3628
1.2956
1.6583
*
marerarypomocnrcze
1 .s % (oM
d)
€1eklr.0.51
wyc qqjednomaszt.
m-9
1.5000
2.5911
5 NNRNKB rz V l l iG ru rro s d n i € p o d l o zyprsparal arr"
_
C T l 7 r' AT L A SU N IGR U N T"
2021134- C E R E SIT
powiezchn€pozLome
01
ob,l]'iat = 52.245m2
2"
-R
roboczn.
0 06r-9/m,
Fg
3 1347
- l\,1T
o re p a ' a l g ' u l tJ ra C
c yER ES ITC17
K9
109715
%
l5ooo
rareiialvpo.ocnic."
1 .5 % (oM
d)
elektr.0.5t
wyciqgjednomaszt.
0.0002m-9/m,
4'
;;
m{
iiiili iii'iJp"'t""y
;;;,;
0 0003mo/m2
--IfrNRNKB l(z.vlDGruntowanie
prcpaEtami
podlorv
'
UNIGRUNT'CT17'i"ATLAS
2021134-CERESIT
pionore
powieEchnie
obmar = 259 11 m2
02
20.7244
57.0042
CT 17
prepaatgruntujffy"CERESIT
O.22k9ln2
mateialypotnocnrcze
1.5%(odM)
3'
1 5000
-s -
0 0518
elektr.0,51
Wyciqgwolnosloj.
0.0002m-o/m2
0.0777
0.0003m
7[t.ltn a-ot
1204-01
o"ut,otre ra'owaniefelbam,en'LLsvjnvn
h sufilow
wewnelznyc
starychlynkOw
obmiar= 52 245m2
-2-
Noma srD w.trr
4 26 L'€ncla 333
R
s
w6lczaa76 mal kl. schodowejll
Naktady K6a
jm
62174
0.119r9/m2
i$,
".,n ""*'".*"'"*a
0.298dm3/m2
15.5690
wewn'biara
2.0000
2%(odr!l)
na:em z nanutami:
gcian
atarychlynk6wwewn€tunYch
0.1191-9/m,
--Mwewn _bra€
Falbasmuls.nawiezchniowa
1...1.,..,.1
l"jroooo1
2%(od M)
as"*an"-,'4"itow
ifi'|\rR 4-ol I ssh
=75mz
1202-07 obmiar
l:i,,,..,i
(zacier6w)
2.A575
0 381r{h2
0.0263
wapnosuchogaszone
0 0035vm2
0.0450
0.0150
0.002um2
07500
$11'i,S
'".""",-"
2.0000
F;lotfiGtasicui--uroslch
o szer do 1
01 1 2 1 8 -0 1
-R 1'
0.05F0/m
--M - ocnra
Farbasuchanaturalnaziemna
0.o0skgh
r-o
3.6500
* I
0.3650
;i
o0146
li
0.0002k9h
mate alyPornocnrcze
_ -l o waef
arbaol eFebal usl ad
ma
1 KNR4'(
_d€wnlane
12 1 2 -OA t oretowozdobnych
obmiar= 8'0.8= 6 400m'z
l{
1.53r-gh2
, M-3-
9.7920
ll
W6lczaa76 mal kl schodowej
jm
Naklady Koszt
iedn.
i-oa nat nawiezcnos stos
0.4928
Farbafial.dogrtlnt og stos-biafa'
dm3
4-
6"
o 2176
0 034dm3/m'?
w aft
PapierScienyelektrokorundowy
3.5840
maGnalypomocnrcze
2.0000
m'?
12 KNR4{1 ffiirotne mlowmi; iarb4lrejiq upzednio
rszaScianek
drzwiowej'
stolarki
1209 -1 0 malowanei
i e r o D o w d z c h nPo
r n .d1 0 m 2
={2.051
5)+(2I 1 1'2t+12.r1.251+
obmL;r
o
b m L a=
r (z .u r_ r.tr(z
,^ .".r 1 o'i\+\2.2'1.1t+12
1 ,+ ,r ?
2==
t a'i)+3 92
7' 1c'31+3S
12.15 ^ - a \- ,",1
m2
33110
robocizna"' ''
0.620015Fg/m2
096lnego
emulsyjne
szpachldwki
stosowana
o o75dm3h2
w aft'
elellrokorundowv
PaprerScreny
0 49aA/m2
Falbafial.nawFrzchog stos_biala
0 0 8 1 d mr/m2
Farbaiial dogrunl og slos-biala
0.087dm3/m2
do lakierOw
Benzyny
0.038dmr/m,
mate at pomocniee
2'
13 K NR 4 -0 1
1209-06
2'
20 5247
r{
2 4933
'16.2239
2.6819
omr
D o n a d1 .0m 2
;b m a r = (1 .0 8 ' 1 .3 )+l{ 21 l ' 2)= 6864m2
ogohego
emulsyjne
SzpachlOwki
0.086dm3/m'?
aR
PapierScienyelektrckorundov\"vw
4'
Falbaftal.nawiezchog.stos_biala'
5"
'
Farbaftal do grunt og stos.'biala
6"
i-i5?6s61
i;ifii
0..
':'i::::1
v" l,
7'
0.5452
2.oooo
--urrctnomaowanretaroaolelnqrur{odo14 KNR4-01 pw
3umm
o Srednrcydo
rgazowych
ciqOowych
1212-24
14 0800
O22t-gh
Noma sro w€€a 4 26 lcen4a 333
W6ldaa 76 mal kL schodowejll
Farbaflal.nawiezchos. stos.-bala
o 013dmr/m
Farbaftal oo grJnt og stos-bara
0 .0 1 4 d n rh
Berzyrydo lskiero$
o.oo6dftn
2T
3'
4'
t
8?t#ff*y
GTtrtA+ot
1109-03
dm3
0.E320
drr
o 8960
dm3
0 3840
ee\tto.orLdowvwa,k a'k
rater alyrPohc
6'
K Gi R MS
OPis
Podstawa
Lp.
ee
%
128000
2 0000
istniei4cych
szybo
okiiowania
lUzupanlenie
powiezchni porad0 5 m2w ramschd€wn anycn
obmrsr= 6.8& m':
,.
;;i";,",,-."--
2'
Kil szklaGki- pokostowy
0 39kg/m2
[email protected]
materialy
0.2%6dMt
2.7457
0.40001sFs/m'?
2.6770
0 2000
zespolo- szt
e skzydelokiennych
16 K NR4 0 1 lbopasowan
0909-04 nycho powiezchnponad0.5do 2.5m2
obmiar= 6 szl
-R obocizna
l o 7 c q /s z i .
-17
Fg
6 4200
rc
1.1000
KNR4-01 iwymiana ewis6Mlka
O gO l -0 9 o b m i a r= 1 0m
1'
robocizna
"'
0 .1 l r3 h
z'
d"ll,c-ar'
3'
PokostIniany
0 o3dmqm
towy w aA
Paprerscenys ektro<orL
0.01art/rn
malenarY
[email protected]
3%lodM)
4'
5'
te rtlnlot
121105
1'
2'
11.0000
T
0 3000
%
3.0000
-R -robocizna
0 215t'9tm2
ro
1.4758
-- l\,!-maleialypomocnicze
%
25.000c
0.1000
okien
IMyciepo rooolachmala.skich
obmiar= 6.864m2
25ol.lod Rl
jednoko- kol
€mowewarszawskie
19 KNR2-02 Rusztowania
6m
161! -0 2 ' L mn o wletl s o i o s c rd o
obmiar= 4 kol.
n
wdlczaa76 m.l [l schodowsj
jrl
Nakl.dy
Fo
6.59r{/kol.
2'
- - lM pb/ty Pomostowe diJgre
5"
*,,'
n,uo-,00"
3;31'liil"
"0.,",""
u
*"""
lilil'Jl'"i""*"
Ko€zt
26.3600
tioooooj
1*
o12oo
l**11 00280
i'.i llxli
n,,,-,u.',*,
B3il,t]T"",!
"0,',""""
materia,Pomocnrcze
1.5%(odrvl)
6'
T'
1'
-s -
1-kol.dol0m
Rusztram.w-skie
*rl
0.709969r-g/szl
ii
- l\,1-,
45mmkl l
Oeskiigl sirugdwustr'qr'z8
74ooo
4 2594
*l
0 0084
0.1200
do drewnaWifoL
KletwinvL€muls
0 o2ka/szt
(NSHa)eleItrow ariLrszach
lDaoieiscierny
toO too szt
zZO-tZO
ioiL,noowy
4'
nj
0.1200
0.0600
3.0000
materiatPomocniee
6"
flaem z nazutami:
:e'a.oan'oejrvaiP'D*r.n".
;rftr-o,
dozucm
(cokolow)
owlsokoscr
sdw
1207-02
obmrar= m
'3
i,"i,,"ool,
0 168Fg/m
ogohego
emulsYjne
Szpachl6wki
0 .0 2 1 d n q m
Falbaflal.nawrezchog stos_biala"
papieraciernyw aftuszach
a o27aR.tm
Falbaftal.dogrunt o9 slos-Drara
lii 0e030
1...1
drn3
1.97e0
dm3l
1.1180
1.1610
1*
10..
10..
1.72001,
0.6450
1 .I , o o o o
22 KNR2-02
1509-01
t-
F9
1,.,,..!
ll
w6Le.a 76 mal.kl. schodowej
Lp.
OPis
Podstawa
2
3'
4'
5'
6'
- t\,r-.
jm
Naklady
il.
Fa a nal do gruni.o9.slos.-biala
0 l04dm3h2
Farbaita nawerzch.og slos-biala
0 093dm3/m2
Pokostsyntetyczny
0 1 3 m 3 /m 2
:::
RozcieneaLnikdowyrob6wakier.flalowych
o.0452dm3/m2
emulsyjne
ogoh€go
Szpachlowki
'
stosowania
0 1 1 3 8 d m 3 /m 2
w ark
,:
Papiergcienyelektrokorundo!!y
0.09a.1dm2
ma€narypomocnree
1.s%(odrM)
-.s-.
I'
7.2956
6 8747
9.1195
3.1708
7.9831
6.3135
1.5000
0 0561
Samoch6ddostawdo 0 9l (l)
0.0008m-o/m2
maowaniefa64olejnqkfatiba- m,
23 KNR4-01 Dwuk.otne
1212-05 lustradz prqtowozdobnych
= 1 4 .1 3m2
o b m i e r= 1 5 .7 ' 0 .9
0
robocizna
"""""""""'
0.94r-oh2
2'
3"
:
- t\,t-,
Faroa'tal.nawrezchog stos-ba,a
0 077dmr/m2
Fa'bana do grunl o9.slos.brab
0 077dmr/m2
Benzynydo lakiel6w
0.034dm3/m2
papiergciernyw arkuszach
0 56arkh,
narelalyporocnrcze
2%{odIV)
ri
13 2422
dr1
1 0880
dmr
I oaao
dm3
0.4804
ark
7.9124
%
2 0000
schod6wdrewnanych- szt.
24 K NR4 -0 1 wymianaelemenlow
0417,06
3.5000
0.7Fglszl.
2"
- l\,1-.
jednostronnie
klll
Baleiglastestrugane
0.002m3/szt
0.0100
2 0000
3'
25 KNR4-01
1212-02
powisz- m,
farb4olejnq
Dwukrotn€
malowanie
pelnychszpachlowanych
chnimetalowych
- dzwi
tednokrotiie
o b mi a r= 6 1 5 m2
--R -,
ro b o c z n a " " " " " " " " " '
0.590015r{/m2
2'
3'
Fg
3.6284
Msto- dm3
lLtszp.choltt olejno.zylvenyogolnego
0.5105
0.083dm3/m,
Farbaflal. nawiezch.og stos-blala
0.081dm3/m,
0.4982
Noma srD woGF 4 26 L€ncja 333
dm3
R
s
wolczaa76 mal.kl. schodowej
ll
jm
Opls
Farbaftal.do 9run1.
og.slos.-biala
dm3
0.5105
Bsnzynydolakiedw
dm3
o.2214
papiersciernyw
a.kuszach
0.56ark./m2
matsialy pomocniee
2%aodM)
aft.
3 4440
o/a
2.0000
26 KNR4-01 Owukotnemalowanie
rabamiolejnymi
sta1246-44
rychlynkowwewn€tznych
scianzjednokrcliym szpacnrowanrem
o b ma r :8 3 2 1 m ,
robocizna"'
""" " "' """ '
0 52Arglm2
8'
r{
Pokostsyntetyczny
drn3
0.18dm3/m,
Faba fial.nawierzch.
og.stos.-biala
dm3
0.085dm3/m2
Rozce czali kdowyrcb laker.uniwersa dm3
0.043dm3/m,
Farbaflal do grunt og stos.-biala
dm3
0.099dm3/m2
Szpachl6{,l<i
emulsyjne
og0fego stosowania
dm3
0.261dm3/m,
Gipsbudowlany
zwykt
I
0.000004Vm2
papierScierny
w arkuszach
ark
0 133a*./m2
maleiat pomocniee
vo
2%(odM)
43 9349
14.9778
7.0729
3.5780
A.237A
21.7178
0.0003
11.0669
2.0040
27 KNR,L01 Dwukrohemalowan
e farb4o ejnqgzejni'
1212-19
obmiar= 0 085'51rc.8'2= 6.936m,
m,
1'
rs
7 8377
dm3
1 1999
dm3
1 2693
dm3
0 5479
aft.
3 8840
3'
rcbocizna
1 131-9lnz
'
FaOaita nawierzch.
og.slos-biala
0 173dm3/m2
FaDafra do grunt.og.stos.-biala
0 183dm3/m2
Benzynydolakler6w
0 07gdm3/m2
Papier5cehy w a*uszach
0 56ark./m2
6'
2 0000
28 KNR4-01
1212-02
Dwukrotne
malowanie
farb4olejnqpowiez- m,
chnimetaowychpelnychszpachiowanych
iediokot|ls, dtzwiek, gazomieze
obmiar: (0.35'0.82)+(2
0'2.0'1.6)+2
4=
9.360m2
I
ro b o c i z n a ""'" ' " " ' " ' '
0.5900r5rch,
2
19
-,M -kltszpachlowy
olejno-2yriczny
ogolnego
sto- dm3
0 083dm3/m2
-8-
Noma sro wscla 4 26 LidcF
333
5.5225
0 7769
ll
W6lc?aa76 mal.kl. schodow€j
tat riawiezctrog stos-oara
o.7542
-roa
Falbaftal do grunt og stos.-brala
0.083dm3/m2
0.7769
;
::.
0.3370
5.2416
papierScisrny
w arkuszach
pomocniee
mat€rialy
%
2.0000
w muzecesiel
fr-p-iilnie usztoozonycir
--R -
4.7994
g/szi.
0.959969r
2'
20.0000
Ceqlabudpelna25xl2x65cm- kl 15
0.0108
b.dod CE[4132,5-work
Cementportl,zvtykly
0.00215vs2t
0.0250
0.005m3/szl.
0 0150
;
1.5000
mateialypomocniee
-s
50dm3
a wolnosp.elek.l
Betoniaft
0.01m-g/szt.
elektr'o51
Wyciqgjednomaszt.
rarcvoei.q z e'enena{l lReczmzes.-obani€
s6lKNR
1214-01 16;metao$rycnopowiezchnido05m2
- - R-
2.5600
--MpapierSciemyw ad<uszach
2.2400
2.0000
ralb1olein4
kotne malowanie
31 KNR4-01
pelnychszpachlowanych
'1212-02 chnimetalowych
stlowe
iednokrotnie-belkL
= 2 512m2
obmiat= 15.7'A.16
F9
1.4A21
0.590015rg/m,
--M stovicznyog6lnego
olejno-2)
kit szpachlowy
Falba fial. nawiezch 09. stos -bEla
0 20Es
,:
0.2035
0 2085
Fada liaLdogrunt og stos-biala
0.0904
-9Noma srD wsFla 4 26 Li6cl.
333
Woleaa 76 mal kl. schodow€jll
;rn tl"ttaOy xosa
.oapierSciemyw arklszach
1.4067
7'
maieialyPomocn|cze
2 0000
thNR ! oi
O9o3O
shzydeloreiowvchwew_
Dooasowaae
o'l'
ttznych, zesnetznvct'ibdlronowvch
shich,slzvnkowvchI p6lslEvnkoqch
obmiar= 14szt
wwviezrenregr!zu spryzmowanegosamochodamisk?yn ovtlmina od egloSt do 1 km
robocizna""" ""
0.8340
"'"'
--s..
0.4320
skzyniowydo 5 i
sarnoch6d
.?Tnn +ol
0108-10
semogruzusprvzmowanego
wyvlezlenle
1
skzvniowvmi
chodami
- zakazdynastepny
llnosc=rr
obmiar= 06 m3
skzyniowydo 5t
samoch6d
0.02'14=0.28m{/m3
mS
Ezxt6il6rarnor*nlanycirzoeimowanvctt
szhlem
pojedynczych
ni I t podw6jny
Cas_
gfirb2 3 mmo powiezcnnl
LLm
craqnionym
-t-:
0.51Fs/m2
--M
gr.4mm,I gat
Szkloplaskieciqgnione
Kil szkla6kr Pokoslowy
0 55k9/m2
naleralypomocnrcze
Noma sro ws*la 4 26 Li6icr. 333
0.1680
R
M
s
Ea.1 r
POOAIj|S$,ANlE
w6k2..70 m!1.tl. .dodor'l ll
ft.d
srD vY..f . t Ll6*
3F tar'c'$'
|r

Podobne dokumenty