INSTALACJA AKTUALIZACJA 3459KB Jun 24 2014 09:41:50 AM

Komentarze

Transkrypt

INSTALACJA AKTUALIZACJA 3459KB Jun 24 2014 09:41:50 AM
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA
OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA
KS-SOMED
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTALACJA I AKTUALIZACJA SYSTEMU
KS-SOMED
2014
SYSTEM KS-SOMED
Spis treści
1. Instalacja systemu KS-SOMED ......................................................................................................................................... 3
1.1. Instalacja serwera bazy danych ................................................................................................................................ 4
1.2. Instalacja Borland Database Engine ......................................................................................................................... 4
1.3. Instalacja systemu KS-SOMED .................................................................................................................................. 5
1.4. Wczytanie licencji ..................................................................................................................................................... 7
1.5. Instalacja sieciowa systemu KS-SOMED ................................................................................................................... 7
1.6. Konfiguracja KS-SOMED pod systemem Windows Vista i nowszej wersji ............................................................. 10
1.7. Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali ............................................................................................ 10
2. Aktualizacja systemu KS-SOMED ................................................................................................................................... 12
2.1. Kiedy aktualizacja a kiedy pełna wersja ................................................................................................................. 13
2.2. Program KSPLUpdFTP ............................................................................................................................................. 13
2.3. Aktualizacja różnicowa a aneksy zip ....................................................................................................................... 14
2.4. Instalacja najnowszej wersji systemu przy użyciu programu KSPLUpdFTP ............................................................ 14
2.5. Aktualizacja bazy danych ....................................................................................................................................... 18
2.5.1. Dostępne profile .......................................................................................................................................... 23
2.6. Aktualizacja bazy leków BLOZ ................................................................................................................................ 24
2.7. Import słowników ICD-9 CM i ICD-10 ..................................................................................................................... 29
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 2 z 29
SYSTEM KS-SOMED
1. INSTALACJA SYSTEMU KS-SOMED
Instalacja systemu KS-SOMED przebiega w trzech etapach, w których kolejno zostanie zainstalowane:
 serwer bazy danych,
 narzędzie BDE,
 system KS-SOMED.
! Zaleca się postępowanie zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się we wszystkich oknach programu
instalacyjnego.
Po uruchomieniu płyty CD na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno powitalne programu Instalator.
Po użyciu przycisku Dalej w oknie programu zostanie wyświetlony wyciąg z umowy. Użytkownik powinien
dokładnie zapoznać się z dokumentem, a następnie wyrazić zgodę na jego zapisy poprzez włączenie opcji,
dostępnej w dolnej części okna.
Aby przejść do następnego okna, należy użyć przycisku Dalej. W oknie, w polu System zostanie zainstalowany w
podanym katalogu, program domyślnie podpowie ścieżkę do dysku i katalogu, w którym zostanie zainstalowany
system KS-SOMED - C:\KS\KS-PLW. Użytkownik może zmienić lokalizację instalacji systemu. W tym celu należy użyć
klawisz F12 i następnie przycisk Przeglądaj.
! Jeśli Użytkownik instaluje system na komputerze, na którym była uprzednio zainstalowana wcześniejsza jego
wersja w innym katalogu, wówczas to właśnie ten katalog zostanie wyświetlony jako domyślny. W nim też będzie
się odbywać cała procedura ponownej instalacji.
Akceptacja lokalizacji i użycie przycisku Dalej pozwoli przejść do pierwszego etapu: instalacji serwera bazy danych.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 3 z 29
SYSTEM KS-SOMED
1.1. Instalacja serwera bazy danych
Wraz z wersją instalacyjną dostarczany jest serwer bazy danych FireBird w najnowszej wersji. Jeśli program
znajdzie wcześniejszą wersję FireBird, zaproponuje instalację nowszej wersji.
W sekcji Typ instalacji, należy włączyć jedną z opcji:
 Firebird - klient - opcję należy włączyć, gdy komputer, na którym instalowany jest system KS-SOMED ma
pełnić funkcję tzw. końcówki, czyli będzie łączył się z innym komputerem pełniącym rolę serwera,
 Firebird - serwer - standardowa instalacja systemu.
 Nic nie instaluj - opcję należy włączyć, gdy ma zostać zachowana jedna ze starszych wersji serwera
(niezalecane) lub gdy system KS-SOMED w założeniu ma współpracować z serwerem bazy danych Oracle.
Zaleca się również włączenie opcji Dodaj do listy wyjątków zapory systemowej. Brak znacznika może spowodować
w przypadku uruchamiania serwera jako serwisu niemożność korzystania z protokołu TCP/IP z powodu istniejącej
zapory systemowej.
! Powyższa opcja ma zastosowanie tylko dla standardowych zapór systemu Windows. W przypadku innych
konieczna jest ręczna konfiguracja.
Po użyciu przycisku Dalej rozpocznie się instalacja serwera bazy danych.
1.2. Instalacja Borland Database Engine
Drugim etapem - po zainstalowaniu serwera bazy danych jest instalacja narzędzia BDE. W przypadku gdy narzędzie
to jest już zainstalowane, program zaproponuje pominięcie opisywanej fazy instalacji. Jeśli mimo to Użytkownik
chce dokonać ponownej instalacji, należy włączyć opcję Odświeżenie konfiguracji BDE.
Jeżeli narzędzie BDE nie zostało wcześniej zainstalowane, należy włączyć opcję Instaluj. Program dokona wówczas
automatycznej instalacji.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 4 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Po użyciu przycisku Dalej rozpocznie się instalacja narzędzia BDE.
1.3. Instalacja systemu KS-SOMED
Trzecim etapem - po zainstalowaniu narzędzia BDE jest instalacja systemu KS-SOMED.
Jeżeli system instalowany jest po raz pierwszy, program zaproponuje kopiowanie plików baz danych.
Wyłączenie opcji Kopiuj pliki baz danych zaleca się tylko w przypadku, gdy system KS-SOMED ma w założeniu
współpracować z bazą danych Oracle. Bazę taką należy przygotować i skonfigurować oddzielnie. Również w
przypadku instalacji kolejnego stanowiska podłączonego do serwera bazy danych FireBird, opcja ta może być
wyłączona.
! W przypadku dokonywania aktualizacji zainstalowanego już systemu bez względu na to, czy program
konfiguracyjny bazę odnajdzie, czy też nie, żadne pliki nie zostaną nadpisane. Jest to zabezpieczenie bazy danych
przez całkowitym zniszczeniem.
Po użyciu przycisku Dalej rozpocznie się instalacja systemu KS-SOMED przez wykonanie się operacji:
 kopiowanie plików systemu,
 kopiowanie plików baz danych,
 tworzenie skrótów, konfigurowanie.
W oknie widoczny jest postęp instalacji.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 5 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Następnie zostaną wykonane operacje:
 aktualizacja rejestru,
 dodawanie użytkownika,
 modyfikacja aliasów,
 aktualizacja tabel systemowych,
 kopiowanie plików.
Po wykonaniu się operacji zostanie wyświetlone okno kończące proces instalacji systemu KS-SOMED.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 6 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Dla wersji demonstracyjnej systemu KS-SOMED proces instalacji kończy się poprzez automatyczne uruchomienie
programu konfigurującego. Natomiast w przypadku wersji z pełną licencją po programie konfiguracyjnym
uruchomiony zostanie dodatkowo program pozwalający na instalację aktualizacji.
1.4. Wczytanie licencji
W przypadku zakupu wersji systemu z pełną licencją, licencja zostanie przegrana automatycznie do katalogu, w
którym został zainstalowany system. Licencja powinna zostać następnie wczytana do systemu. W tym celu w
oknie głównym systemu KS-SOMED należy użyć przycisku Licencja. W wyświetlonym oknie użycie przycisku
spowoduje automatyczne wgranie licencji.
Jeżeli licencja została dokupiona do wersji demonstracyjnej w późniejszym czasie, należy ją wgrać do katalogu,
w którym zainstalowany jest system KS-SOMED. Następnie należy ją wczytać w sposób analogiczny jak opisany
powyżej.
1.5. Instalacja sieciowa systemu KS-SOMED
W przypadku instalacji sieciowej systemu KS-SOMED konieczne jest:
1. Wydzielenie komputera, który będzie pełnił rolę serwera bazy danych. W przypadku gdy wydzielony komputer:
 pełni również rolę stacji roboczej, to wówczas instalacja nie różni się niczym od standardowej instalacji
pojedynczego stanowiska na konkretnym komputerze. Należy kolejno zainstalować: serwer bazy danych
(Firebird), narzędzie BDE, a następnie system KS-SOMED
lub
 pełni rolę tylko serwera, to wówczas należy zainstalować tylko serwer bazy danych (Firebird), natomiast
nie należy instalować na tym komputerze narzędzia BDE oraz systemu KS-SOMED.
2. Instalacja końcówek:
 w przypadku stacji roboczych podczas instalacji należy w oknie Instalacja systemu KS-SOMED w polu Typ
instalacji, wybrać pozycję Firebird - klient (czyli wersję klienta bazy danych). Serwer również pełni rolę
klienta.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 7 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Pod koniec instalacji zostanie wyświetlone okno Wybierz serwer z bazą danych, w którym należy
wskazać plik bazy danych z serwera według reguły serwer C:\baza\mojabaza.ksb, czyli należy podać
nazwę serwera:
 w polu Lista serwerów z pliku HOSTS - podajemy nazwę serwera,
 w polu IP - podajemy adres IP serwera,
 w polu Ścieżka do bazy na serwerze (razem z nową bazą) - podajemy lokalizację pliku bazy danych
widzianą z poziomu serwera. Nie z końcówki bo jak wspomniano wcześniej, końcówka nie powinna
mieć dostępu do pliku danych bazy.
Klient bazy danych rozpoczynając połączenie z serwerem wysyła serwerowi (po adresie IP) informację o
ścieżce do bazy danych. Stąd wniosek, że musi to być ścieżka widziana przez serwer.
 w przypadku serwera, system KS-SOMED z poszczególnych stanowisk będzie łączyć się do serwera bazy
danych postawionego na tym komputerze, a serwer bazy danych będzie zwracał odpowiednie wartości
lub zapisywał dane w pliku bazy danych. Pliki bazy danych muszą być kontrolowane tylko przez jedną
aplikację, a taką aplikacją jest serwer bazy danych.
Serwerem powinien być komputer z systemem Windows. Można również zainstalować bazę danych
(Firebird) na Linuxie, należy to jednak wykonać samo-dzielnie oraz zdobyć bibliotekę freeudf rozszerzającą
możliwości serwera bazy danych. Producent KAMSOFT dostarcza bowiem bibliotekę w postaci pliku dll.
Istnieją jednak źródła tej biblioteki, które można przekompilować pod daną dystrybucję Linuxa.
W przypadku systemu Windows wystarczy korzystając z programu instalacyjnego KSPLInstaluj systemu KSSOMED zainstalować na komputerze pełniącym rolę serwera tylko serwer bazy danych FireBird. Na
serwerze tym należy przeznaczyć katalog dla bazy danych i wgrać do tego katalogu bazę danych.
Następnie należy udostępnić połączenie do tego komputera wszystkim stanowiskom, które chcą łączyć się
do bazy danych. Stanowiska te muszą pingować do serwera, ale w żadnym wypadku nie powinny mieć
dostępu do pliku bazy danych.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 8 z 29
SYSTEM KS-SOMED
3. Wydzielony komputer pełni rolę propagatora zmian.
Aby wydzielony komputer (np. serwer) pełnił rolę propagatora zmian na wszystkie pozostałe końcówki, powinien:
 mieć zainstalowany system KS-SOMED - jeśli pełni również rolę stacji roboczej
lub
 mieć zainstalowany katalog zawierający dokładną strukturę systemu KS-SOMED - jeśli komputer nie jest
również stacją roboczą, czy też działa pod systemem operacyjnym innym niż Windows (dowolny). Katalog ten
musi być udostępniony, a każda końcówka powinna posiadać jego lokalizację zapamiętaną w Edytorze
rejestru (SCIEZKADLL - ścieżka do katalogu, z którego dokonywana jest automatyczna aktualizacja). Do
ustawienia tych wpisów najlepiej użyć programu KSPLKonfigurator. Informacja o ścieżce aktualizacji
widoczna jest w prawej dolnej części statusu okna głównego systemu KS-SOMED. Wówczas podczas
każdego uruchomienia stacji roboczej następuje synchronizacja katalogu stacji z katalogiem serwera, dzięki
czemu wszelkie nowości automatycznie zostają pobrane.
W przypadku aktualizacji systemu należy wgrać aktualizację na serwer i dalszym jej przebiegiem zajmuje się już
system KS-SOMED. W przypadku niemożności zainstalowania aktualizacji na serwerze, bo jest to np. system
operacyjny Linux, aktualizację można zainstalować na dowolnej końcówce, a następnie wykorzystać program
CopyKSPL znajdujący się na dysku i w katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED, a następnie w
katalogu Tools. Program ten pozwala zsynchronizować zawartość katalogu stacji roboczej z serwerem, wgrywając
nowości na serwer, czyli w drugą stronę niż wbudowany w system automat. Z serwera nowości zostaną
rozpropagowane w sposób wcześniej opisany. W przed-stawionym oknie Przygotuj pliki programu CopyKSPL, pola
Lokalizacja KS-SOMED oraz Kartoteka docelowa domyślnie są uzupełnione ścieżkami, które zostały ustawione w
Edytorze rejestru lub przy użyciu programu KSPLKonfigurator.
Zalecane jest wszystkie pobrane aktualizacje nagrywać na inny nośnik niż dysk twardy. Dzięki temu użytkownik
uniknie długiego procesu pobierania aktualizacji z ftp.kamsoft, w sytuacji gdyby musiał przeinstalować wszystkie
stanowiska a bazę odtwarzał z kopii archiwalnej wykonywanej codziennie.
4. Przykładowe połączenie w BDE Administratorze wygląda następująco: (serwerem jest: akuc).
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 9 z 29
SYSTEM KS-SOMED
W przypadku instalacji sieciowej systemu KS-SOMED, wszystkie komputery muszą się widzieć poprzez protokół
TCP/IP.
1.6. Konfiguracja KS-SOMED pod systemem Windows Vista i nowszej wersji
System KS-SOMED umożliwia bezproblemową współpracę z systemem operacyjnym Windows Vista oraz w
nowszej wersji. W tym celu w zaporze systemu Windows, należy zarejestrować serwer bazy danych FireBird.
! Rejestracja opisana została w rozdziale Instalacja serwera bazy danych.
Wraz z systemem KS-SOMED dostarczana jest nowa wersja serwera bazy danych FireBird. Poprzednia jego wersja
po zainstalowaniu pod systemem Windows Vista powodowała uszkodzenie panelu sterowania systemu Windows
Vista. W obecnej wersji problem ten został wyeliminowany.
W przypadku - ogólnie rzadko występujących błędów, należy wykonać następujące czynności:
 Komunikat podczas uruchamiania dowolnego modułu: PL-C0009: Błąd systemowy. Rozwiązanie: Należy
ustawić w ustawieniach BDE Administratora, na zakładce Configuration w pozycji Drivers->Native->PARADOX
opcję NET DIR na katalog z pełnymi prawami dostępu, np.: C:\ Users\ Public.
! Może zdarzyć się sytuacja, że ustawienie nie odniesie skutku. Przyczyną najprawdopodobniej będzie
utworzenie kopii ustawień BDE w plikach zgodności danego użytkownika. Należy wejść przy pomocy
Eksploratora Windows do katalogu, gdzie zainstalowane jest BDE i przejść do plików zgodności tego katalogu
(na pasku przycisków jest odpowiednia ikonka) -pliki te należy usunąć.
-
Błąd polegający na tym, że w niektórych zestawieniach dostępnych w systemie KS-SOMED kwoty mogą
pojawiać się w walucie ze znakiem $. Wyjaśnienie: Prawdopodobnie OEM pochodzący od producentów
komputerów stacjonarnych lub notebooków jak np. Fujitsu. Rozwiązanie: Aby system poprawnie odczytywał
lokalne ustawienia w Rejestrze systemu Windows, należy zmienić w kluczu HKEYCURRENTUSER/ Control
Panel/ International wartość pozycji Locale z wartości 00000409 na 00000415. Następnie należy zrestartować
system. Operacja nie zmienia żadnych ustawień w opcjach regionalnych.
-
W przypadku uruchomienia serwera jako usługi dostęp do bazy danych jest blokowany przez firewall
systemowy. Rozwiązanie: Należy dodać program fbserver.exe do listy wyjątków firewalla. Innym
rozwiązaniem jest tymczasowe uruchomienie serwera FireBird jako aplikacji, co spowoduje automatyczne
dodanie go do listy wyjątków (system zapyta się, czy to zrobić).
-
Niesklasyfikowane wyżej błędy systemu lub niemożność pobrania aktualizacji: Wyjaśnienie: Powodem będzie
najprawdopodobniej brak dostępu w trybie odczytu i zapisu dla zalogowanego Użytkownika do katalogu i
podkatalogów z zainstalowanym systemem KS-SOMED. Najlepszym rozwiązaniem jest nadanie pełnych praw
do tego katalogu wszystkim Użytkownikom, którzy mogą logować się na danej stacji.
1.7. Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali
Instalacja systemu KS-SOMED na serwerze terminali wymaga aby każdy Użytkownik posiadał pełne uprawnienia do
katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED oraz do całej gałęzi rejestru HKLM/Software/Kamsoft.
Ponadto każdy Użytkownik uruchamiający kolejne kopie programu na serwerze terminali, musi mieć ustawiony
unikalny numer stanowiska. Unikalny numer stanowiska można ustawić korzystając z programu
KSPLKonfigurator.exe, który dostępny jest w module Inne systemu KS-SOMED pod pozycją Konfigurator systemu
lub w katalogu, w którym został zainstalowany system.
Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno do zalogowania się do programu. W dostępnym polu
należy wprowadzić hasło (domyślne hasło to GM) i zatwierdzić przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone okno główne
programu KSPLKonfigurator, w którym należy włączyć opcję Konfiguracja personalna, klikając dwukrotnie na te
pozycję.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 10 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja personalna, w którym należy włączyć widoczną opcję.
Następnie należy przejść do funkcji Edytor rejestru KS-Gabinet, znajdującej się poniżej również klikając dwukrotnie
na tę pozycję.
Zostanie wyświetlone okno Edytor rejestru systemu KS-Gabinet, w którym należy dodać użytkowników nadając
nazwę taką, jak login do serwera terminali. W tym celu można posłużyć się ikoną, skrótem klawiaturowym Ctrl+U, z
menu głównego Edycja lub z menu podręcznego wybrać funkcję Dodaj użytkownika. W oknie Dodaj użytkownika
należy podać jego nazwę i zatwierdzić przyciskiem OK.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 11 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Następnie dla każdego użytkownika należy użyć funkcji Dodaj wartość. Funkcję tę można wywołać po zaznaczeniu
nazwy użytkownika i użyciu ikony
, skrótem klawiaturowym (Ctrl+W), z menu głównego Edycja lub z menu
podręcznego wybierając funkcję Dodaj wartość. W wyświetlonym oknie Dodaj wartość w polu Nazwa wartości
należy wybrać pozycję NR STANOWISKA, a następnie po kliknięciu w kolumnę Wartość nadać wartość. Numery
muszą być unikalne dla danego loginu.
Wykonanie tych czynności spowoduje, że każdy zalogowany użytkownik będzie mógł uruchomić system KSSOMED, ze swojego konta z własnym numerem stanowiska.
Należy zwrócić uwagę na liczbę stanowisk w licencji. W przypadku gdy licencja obejmuje 15 stanowisk, ustawione
numery dla poszczególnych użytkowników muszą zawierać się w przedziale 1-15. Może jednak wystąpić sytuacja,
gdy użytkowników jest więcej i dla każdego chcielibyśmy ustawić unikalne numery stanowisk W takiej sytuacji w
bazie należy stworzyć widok o nazwie V$S na tabelę V$SESSION. Widok musi być dostępny dla loginu, z jakim
system KS-SOMED łączy się do bazy. Po ustawieniu widoku będzie można użytkownikom ustawić numery stanowisk
z zakresu 1-9999. Ważne tylko aby numery były unikalne. Program przy uruchamianiu sam będzie sprawdzał, czy
liczba aktualnie pracujących kopii nie jest większa niż określona w licencji.
Widok można stworzyć poniższym skryptem, z poziomu użytkownika systemowego Oracle: CREATE PUBLIC SYNONYM V$S FOR V$SESSION; GRANT SELECT ON V$SESSION TO PUBLIC.
2. AKTUALIZACJA SYSTEMU KS-SOMED
Sposoby pobierania aktualizacji systemu to:
 instalacja z płyty CD – po złożeniu zamówienia u producenta KAMSOFT lub przedstawiciela, Użytkownik
otrzymuje drogą pocztową na płycie CD pełną wersję systemu,
 instalacja pełnej wersji z serwera ftp KAMSOFT,
 instalacja aktualizacji z serwera ftp KAMSOFT.
! Dostęp do serwera ftp Użytkownik może otrzymać na życzenie. Wówczas z własnego konta można pobierać
ostatnią pełną wersję instalacyjną systemu oraz aktualizacje. Konto zaczyna się od małej litery l, podkreślenie i
sześć cyfr. Konto oraz hasło wymagane do zalogowania się na ftp podane jest w umowie o zakup oprogramowania.
Konto musi być aktywowane przez producenta KAMSOFT.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 12 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Aby pobrać aktualizacje z ftp w przeglądarce internetowej, należy wprowadzić bez spacji: ftp: // lXXXXXX: YYYYY @
box.kamsoft.pl /../../ wspolne/ INSTALL/.
gdzie, lXXXXXX - należy wpisać Użytkownika (konto), a YYYYY - należy wpisać hasło (z umowy o zakup systemu KSSOMED).
Można również w programie Total Commander z menu głównego Sieć użyć funkcji FTP Połączenie, potem należy
użyć przycisku Nowy URL lub funkcji FTP Nowe połączenie. W oknie ftp w dostępnym polu, należy ustawić pozycję:
box.kamsoft.pl oraz należy wyłączyć opcję Połączenie anonimowe.
W kolejnych oknach należy wprowadzić użytkownika oraz hasło.
Na ftp pełna wersja instalacyjna systemu dostępna jest w katalogu Wspólne/ Instal. Plik z pełną wersją instalacyjną
to np. KSPL_2014_01_0.zip. Plik ten należy rozpakować i następnie uruchomić program KSPLInstal.exe. W katalogu
znajdują się również aktualizacje. Katalog z aktualizacjami to np. Patch_2014_01_1.
 instalacja aktualizacji bezpośrednio z systemu KS-SOMED przy użyciu programu KSPLUpdFTP.
! Sposób pobierania aktualizacji przy użyciu programu KSPLUpdFTP został opisany w rozdziale 2.4.
2.1. Kiedy aktualizacja a kiedy pełna wersja
Aktualizację systemu do nowej wersji może dokonać Użytkownik posiadający wersję systemu, niestarszą niż poprzednia. W tym przypadku, użytkownik nie pobiera nowej wersji ale różnice pomiędzy wcześniejszą, a najnowszą
wersją. Dla użytkowników starszych wersji zaleca się zainstalowanie już pełnej wersji. Powodem tego jest, że na
serwerze ftp umieszczane się tylko bieżące aktualizacje. Nie ma potrzeby, aby były zamieszczane również starsze
wersje, ponieważ w razie dużych zmian w kilku wersjach pliki aktualizacji mogłyby okazać się dużo większe, niż
pełna wersja systemu. Przykładowo: użytkownicy posiadający poprzednią wersję systemu tj. 2014.00.0.0 mogą
przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji 2014.01.0.0, natomiast użytkownikom wersji 2013.03.0.0 zaleca
się pobranie pełnej wersji systemu.
2.2. Program KSPLUpdFTP
Narzędzie KSPLUpdFTP pozwala na pobranie aktualizacji z serwera ftp, bez konieczności używania dodatkowych
narzędzi oraz znajomości kont i haseł. Użytkownicy systemu KS-SOMED mogą wywołać program bezpośrednio z
planszy głównej programu, po wybraniu przycisku Aktualizacja z panelu przycisków dodatkowych. Po wybraniu
funkcji Pobierz aktualizacje z FTP, zostanie wyświetlone okno, w którym dostępne są trzy funkcje.
 Pobierz aktualizację z serwera FTP.
 Przeglądaj i instaluj aktualizacje ściągnięte z serwera FTP.
 Ustawienia.
Program domyślnie jest skonfigurowany do połączenia z Internetem poprzez stałe łącze. W przypadku korzystania z
modemu należy w opcjach dokonać odpowiedniej konfiguracji. W pozostałych przypadkach nie istnieje potrzeba
modyfikowania jakichkolwiek opcji programu KSPLUpdFTP.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 13 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Pierwsza z funkcji pozwala na pobranie aktualizacji z serwera ftp. Po jej wybraniu, sprawdzana jest aktualna wersja
systemu i wyszukiwane są możliwe do pobrania nowości. Dostępne są dwa rodzaje aktualizacji: aktualizacja
różnicowa i aneksy zip.
2.3. Aktualizacja różnicowa a aneksy zip
Obie aktualizacje, pod względem końcowego efektu są identyczne. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj aktualizacji będzie
pobrany, jeśli tylko pobranie aktualizacji się powiedzie, Użytkownik uzyska taką samą wersję systemu. Zaleca się
pobieranie aktualizacji różnicowych, jako że pliki aktualizacji są nieco mniejsze. Aneksy zip, to znane już doskonale
aktualizacje, które można było dotychczas pobierać z ftp.
Czym są aneksy różnicowe?
W przypadku aneksów różnicowych Użytkownik nie otrzymuje nowej wersji pliku, który w danej poprawce został
opublikowany, ale różnice pomiędzy wersją wcześniejszą, a najnowszą wersją pliku. W zależności od pliku oraz
ilości zmian, plik różnicowy bywa znacznie mniejszy, niż nowa wersja pliku. Konieczny jest jednak do spełnienia
jeden warunek. Aby uzyskać nową wersję pliku, konieczne jest posiadanie dokładnie takiej samej poprzedniej
wersji pliku jak wersja, na podstawie której plik różnicowy został wygenerowany. Warunek ten może nie być
spełniony, jeśli w okresie między kolejnymi aktualizacjami, Użytkownik otrzymał wersję testową modułu lub też
plik fizycznie został uszkodzony. Ponieważ wygenerowanie pliku wynikowego na podstawie różnicy oraz błędnej
wersji pliku poprzedniego skutkuje tym, że system nie będzie działał poprawnie, wszystkie pliki w aktualizacji
różnicowej, zabezpieczone są kodami CRC i to zarówno poprzednia wersja pliku, jak i plik wynikowy. Przed
pobraniem aktualizacji różnicowej, sprawdzana jest suma CRC wszystkich plików, które będą podmieniane podczas
aktualizacji i jeśli nie jest ona zgodna ze wzorcem, aktualizacja różnicowa nie będzie pobrana. W takim przypadku
należy skorzystać z aneksów zip.
2.4. Instalacja najnowszej wersji systemu przy użyciu programu KSPLUpdFTP
! Dotyczy Użytkowników systemu KS-SOMED, którzy korzystają z serwera bazy danych Firebird.
Począwszy od wersji 2008.02.0.07 aktualizacja systemu KS-SOMED wymaga serwera Firebird 2.0. Na starszej wersji
serwera nie będzie możliwa aktualizacja bazy danych. Z uwagi na to, Użytkownicy którzy korzystają FireBird 1.5
powinni zainstalować serwer 2.0 lub nowszy. Następnie konieczne jest odświeżenie bazy danych na nowym
serwerze programem Archiwizacja, ponieważ tylko wtedy baza danych traktowana jest przez serwer jako baza w
nowym formacie.
Aby pobrać najnowszą wersję, w oknie głównym systemu należy użyć przycisku Aktualizacja. Przed uruchomieniem
procesu aktualizacji, należy zamknąć wszystkie inne składniki systemu KS-SOMED, w tym również system KSSOMED. Zostanie wyświetlone okno z komunikatem:
Następnie informacja dla Użytkowników:
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 14 z 29
SYSTEM KS-SOMED
W kolejnym oknie, należy wybrać funkcję Pobierz aktualizację z serwera FTP.
Spowoduje to rozpoczęcie procesu kopiowania pliku z serwera FTP.
Następnie zostanie wyświetlone okno Lista aktualizacji do pobrania z serwera FTP. W polu Rodzaj aktualizacji
program domyślnie podpowiada aktualizację różnicową. Użytkownik może również wybrać drugą opcję aneksy.zip.
Każda zmiana rodzaju aktualizacji odświeża listę aneksów do pobrania. Zostaną wyświetlone wszystkie aktualizacje
dostępne do posiadanej wersji, aktualny numer wersji widoczny jest na pasku stanu.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 15 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Po użyciu przycisku Pobierz rozpocznie się proces sprawdzania poprawności oraz kopiowania aneksów z serwera
ftp.
Po pobraniu aneksów - aby wyświetlić listę pobranych aktualizacji z serwera ftp w oknie programu, należy użyć
przycisku Instaluj, znajdującego się po lewej stronie okna. Zostanie wyświetlona lista pobranych aktualizacji z
serwera ftp.
Aby rozpocząć instalację pobranych aktualizacji, należy wskazać pierwszy plik na liście i użyć przycisku Instaluj,
znajdującego się w dolnej części okna. Po zatwierdzeniu poniższego komunikatu,
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 16 z 29
SYSTEM KS-SOMED
zostanie uruchomiony program AneksKlient, w którym aby rozpocząć aktualizację należy użyć przycisku Aktualizuj.
Program AneksKlient można również uruchomić z okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu funkcji Zainstaluj
aktualizację.
! Program AneksKlient zostanie automatycznie uruchomiony i rozpocznie się od razu aktualizacja systemu po
pobraniu plików z ftp, gdy w Opcjach głównych KS-SOMED na zakładce Aktualizacja opcja Aktualizacja z
potwierdzeniem nie jest włączona.
W oknie programu Aneksklient użycie klawisza funkcyjnego F12 spowoduje, że widoczna jest zakładka Funkcje
specjalne, która zawiera dodatkowe funkcje:
 Pozwól na wczytanie dowolnej wersji.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 17 z 29
SYSTEM KS-SOMED


Zmień wersję systemu – funkcja wykorzystywana jest w sytuacji, gdy Użytkownik musi odtworzyć system
KS-SOMED po przeinstalowaniu systemu operacyjnego. Właściwą wersję systemu Użytkownik wpisuje
ręcznie. Przed wykonaniem tej operacji zaleca się kontakt się z producentem lub przedstawicielem.
Usuwanie ściągniętych Aneksów- pozwala Użytkownikowi usunąć wszystkie niezainstalowane aktualizacje
aż do pierwszej wersji. Funkcja może być przydatna w razie wystąpienia problemów z łączem, gdy
nastąpiło zaimportowanie zainstalowanych plików. Użytkownik może ponownie pobrać pliki od wersji
pierwszej do najnowszej.
2.5. Aktualizacja bazy danych
Aktualizację bazy danych wykonuje się z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu przycisku
Aktualizacja i następnie funkcji Aktualizuj bazę danych.
Po zatwierdzeniu komunikatu:
zostanie uruchomiony program do aktualizacji struktury baz. Proces aktualizacji przebiega w kilku etapach:
1. Etap I.
Okno powitalne, w którym znajdują się opcje:
 Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) - włączenie opcji umożliwia przeprowadzenie
aktualizacji bazy danych podczas, której można zmienić ustawienia profili,
 Nie czekaj na potwierdzenie rozpoczęcia aktualizacji,
 Rekompilacja procedur i wyzwalaczy.
W oknie znajduje się przycisk Ustawienia. Jego użycie wyświetli okno Ustawienia TesteraBaz, w którym dostępne
są elementy:
 Sekcja Uruchamianie – zawiera:
 opcja Nigdy nie uruchamiaj - testowanie bazy danych nie zostanie uruchomione na żadnym etapie
aktualizacji,
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 18 z 29
SYSTEM KS-SOMED
 opcja Tylko po dodaniu sekwencji - w przypadku gdy aktualizacja zawiera listę nowych sekwencji,
testowanie bazy danych automatycznie zostanie włączone po wykonaniu się aktualizacji
struktury bazy,
 opcja Po każdej aktualizacji - testowanie bazy danych odbędzie się po zakończeniu procesu aktualizacji.
 Sekcja Rodzaj testów – zawiera:
 opcja Tylko wymagane,
 opcja Pełny test - obejmuje sprawdzanie sekwencji, procedur, wyzwalaczy, rekordy zerowe (pola ID/DE)
oraz odwołania do innych tabel.
 Sekcja Inne - zawiera opcję Usuń indeksy, które nie są zdefiniowane w projekcie bazy.
W przypadku, gdy opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) zostanie włączona, po użyciu przycisku
Dalej zostanie wyświetlone okno, w którym należy podać hasło. Hasłem tym jest słowo PROFILE.
Sposób aktualizacji bazy danych z profilami, został opisany w etapie IV.
! Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie
skontaktować się z producentem KAMSOFT lub przedstawicielem/partnerem.
Jeżeli opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła) nie zostanie włączona, wówczas zostanie
wyświetlone kolejne okno programu.
2. Etap II.
W oknie należy wybrać m. in. alias do aktualizacji, typ serwera danych - system domyślnie podpowiada
właściwe rozwiązanie.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 19 z 29
SYSTEM KS-SOMED
3. Etap III.
W oknie zostaną wyświetlone informacje dotyczące wersji bazy: jaka jest wersja aktualizowanej bazy, kiedy była
ostatnia aktualizacja, którą wersją programu oraz jakim wzorcem.
4. Etap IV.
Jeżeli w I etapie aktualizacji została włączona opcja Aktualizacja z profilami (wymaga znajomości hasła, wówczas w
oknie zostanie wyświetlona lista profili, wybranych podczas ostatniej aktualizacji struktury bazy.
! Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie
skontaktować się z producentem KAMSOFT lub przedstawicielem/partnerem.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 20 z 29
SYSTEM KS-SOMED
5. Etap V.
W oknie zostanie wyświetlona lista dostępnych profili. Aby włączyć odpowiedni profil, przy rekordzie należy
ustawić znacznik zaznaczania.
6. Etap VI.
W oknie rozpocznie się proces analizy struktur, poprzez operację Zbieranie informacji oraz wyszukiwanie różnic.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 21 z 29
SYSTEM KS-SOMED
7. Etap VII.
W oknie rozpocznie się aktualizacja struktury bazy.
8. Etap VIII.
W zależności od ustawienia w I etapie odnośnie testowania bazy danych, po zakończeniu aktualizacji bazy danych
rozpocznie się test.
9. Etap IX.
Zakończenie procesu aktualizacji.
Aby wyświetlić raport z całego procesu aktualizacji, należy użyć przycisku Pokaż raport.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 22 z 29
SYSTEM KS-SOMED
2.5.1. Dostępne profile
Podczas aktualizacji struktury bazy danych - w zależności od wykupionych licencji na dodatkowe moduły, funkcje
lub usługi - należy dokonać odpowiednich ustawień profili.
! Przed aktualizacją struktury bazy danych podczas, której będą zmieniane ustawienia profili, należy koniecznie
skontaktować się z producentem KAMSOFT lub przedstawicielem/partnerem.
1. Profil HL7 - profil należy ustawić w przypadku korzystania z protokołu HL7 do komunikacji oraz wymiany danych
pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi aplikacjami KS np. z KS-MEDIS. Profil należy również ustawić w
przypadku współpracy modułów systemu KS-SOMED z systemami innych producentów:
 moduł Punkt pobrań z systemem obsługi laboratorium,
 moduł RIS z systemem obsługi pracowni radiologicznej PACS.
2. Profil INT - profil należy ustawić w przypadku korzystania z nowej wersji mechanizmu integracji pomiędzy
systemem KS-SOMED a innymi systemami KS: KS-SOLAB; KS-MEDIS; KS-APTEKA SZPITALNA; KS-ZZL.
3. Profil Integracja - profil należy ustawić w przypadku korzystania ze starej wersji mechanizmu integracji
pomiędzy systemem KS-SOMED a innymi systemami KS.
4. Profil Internet – profil należy ustawić w przypadku korzystania z usług:
 Rejestracja OSOZ,
 Internetowa Rejestracja Pacjentów.
5. Profil Koszty – profil należy ustawić w przypadku korzystania z mechanizmu wymiany danych, dotyczących
funkcjonalności z modułu Kalkulacja Kosztów, dostępnego w systemie KS-MEDIS do systemu KS-SOMED.
6. Profil Partner - profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Pola dodatkowe na karcie pacjenta
- informacje o partnerze.
! Funkcja została opisana w instrukcji BAZY.
7. Profil Poczekalnia – profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu Poczekalnia.
8. Profil Podwykonawcy - profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Podwykonawcy w umowie. Do
korzystania z funkcji Podwykonawcy w umowie wymagane jest wykupienie dodatkowej funkcji Umowy
Enterprise.
! Funkcja została opisana w instrukcji UMOWY.
9. Profil Pogotowie – profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułu Pogotowie.
10. Profil Produkcja – profil należy ustawić w przypadku korzystania z modułów:
 Laboratorium protetyczne – dla kliniki stomatologicznej,
 Protetyka SOL.
11. Profil PZU ŻYCIE – profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Współpraca z PZU Życie.
! Funkcja została opisana w instrukcji BAZY.
12. Profil QRS – profil należy ustawić w przypadku korzystania modułu QRS.
! Funkcja została opisana w instrukcji BAZY.
13. Profil SOL - profil należy ustawić w przypadku korzystania modułu Protetyka SOL.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]oft.pl
Strona 23 z 29
SYSTEM KS-SOMED
14. Profil TKolejka – profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Kolejka od lekarza – oczekujący na
zwolnienie terminu.
! Funkcja została opisana w instrukcji TERMINARZ.
15. Profil UKS – profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji:
 Archiwum z dokumentacją medyczną w rotomatach (dla kliniki stomatologicznej),
 Uproszczone archiwum dokumentacji medycznej – wersja bez rotomatów.
! Do korzystania z funkcji Uproszczone archiwum dokumentacji medycznej - wersja bez rotomatów wymagane
jest wykupienie dodatkowej funkcji Archiwum z dokumentacją medyczną w rotomatach (dla kliniki
stomatologicznej).
16. Profil Umowy – profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Umowy Enterprise.
! Funkcja została opisana w instrukcji UMOWY.
17. Profil WSK – profil należy ustawić w przypadku korzystania z funkcji Numeracja kartotek zależna od nazwiska
pacjenta.
! Funkcja została opisana w instrukcji BAZY.
2.6. Aktualizacja bazy leków BLOZ
Od wersji systemu 2012.01.0.01 udostępniony został nowy aktualizator bazy leków BLOZ.
! Jedyną zalecaną metodą aktualizacji bazy leków BLOZ jest skorzystanie z aktualizatora bazy BLOZ i korzystanie z
plików XML. Jest to domyślne działanie aktualizatora bazy BLOZ. Aktualizacja z plików *.DBF została wyłączona z
uwagi na to, iż pliki *.DBF nie zawierają pełnej informacji o lekach, pozwalających np. na poprawne wystawienie
recepty na leki psychotropowe.
Uruchomienie aktualizatora odbywa się tak jak dotychczas, czyli z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po
użyciu przycisku Aktualizacja i następnie funkcji Aktualizuj bazę leków BLOZ. Zostanie uruchomiony program do
aktualizacji baz farmaceutycznych.
Aby można było aktualizować bazę leków BLOZ nowym mechanizmem, Użytkownik musi posiadać hasło do
autoryzacji z serwerem KAMSOFT oraz możliwość połączenia się z tym serwerem.
! Użytkownicy korzystający z usług sieciowych firmy KAMSOFT: OSOZ, BLOZ On-line mają spełnione powyższe
warunki.
W sytuacji gdy Użytkownik nie posiada jeszcze zdefiniowanego hasła do autoryzacji, przed uruchomieniem
aktualizatora zostanie wyświetlone okno z komunikatem:
Jeżeli w oknie komunikatu zostanie użyty przycisk Nie, wówczas zostanie wyświetlona poniższa informacja:
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 24 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Użycie przycisku Tak spowoduje rozpoczęcie inauguracji systemu Elektronicznej Wymiany Danych, zostanie
wyświetlone okno powitalne.
Po użyciu przycisku Dalej zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić hasło.
W kolejnych dwóch oknach – po użyciu przycisku Dalej – zostanie wyświetlone potwierdzenie.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 25 z 29
SYSTEM KS-SOMED
I podziękowanie.
Hasło można również wprowadzić jednorazowo w Opcjach głównych KS-SOMED na zakładce Współpraca z OSOZ w
polu Hasło, po wcześniejszym włączeniu opcji Połączenie z OSOZ.
Jeżeli występują problemy z połączeniem z usługą sieciową udostępnioną na serwerze firmy KAMSOFT (brak
połączenia z Internetem, źle skonfigurowana sieć lokalna, źle skonfigurowana zapora systemu Windows, czy
ustawienia funkcji DEP), zostanie wyświetlone okno z komunikatem:
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 26 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Po pomyślnym zakończeniu inauguracji zostanie uruchomiony program do aktualizacji baz farmaceutycznych. W
oknie znajduje się lista modułów bazy leków BLOZ, dostępnych w systemie KS-SOMED:
 0 Podstawowy.
 1 Odpłatności.
 2 Interakcje.
 3 Średnie ceny.
! Jeżeli Użytkownik nie posiada licencji na moduły: Odpłatności, Interakcje oraz Średnie ceny, wówczas w kolumnie
Uwagi widoczna jest informacja o braku licencji lub braku subskrypcji.
W zależności od częstotliwości dokonywania aktualizacji poszczególnych modułów bazy BLOZ, w oknie Aktualizacja
baz farmaceutycznych w kolumnie Uwagi w rekordach poszczególnych modułów bazy BLOZ widoczna jest
informacja:
1. Moduł jest aktualny.
2. Zalecana jest aktualizacja - informacja pojawi się, gdy dany moduł bazy BLOZ nie był aktualizowany do 7 dni
wstecz.
3. Wymagana jest aktualizacja - informacja pojawi się, gdy dany moduł bazy BLOZ nie był aktualizowany powyżej
7 dni.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 27 z 29
SYSTEM KS-SOMED
Czasami wymagana jest pełna aktualizacja bazy BLOZ, wówczas przed rozpoczęciem procesu należy włączyć opcję
Wymuś pełną aktualizację bazy, umożliwi to pełną aktualizację bazy bez sprawdzania dat wcześniejszych
modyfikacji bazy.
Aby rozpocząć proces aktualizacji, należy użyć przycisku Aktualizuj, proces przebiega w kilku etapach.
Po zakończeniu procesu pojawi się informacja, że moduły są aktualne.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 28 z 29
SYSTEM KS-SOMED
2.7. Import słowników ICD-9 CM i ICD-10
Import baz słowników ICD-9 CM i ICD-10 wykonuje się z poziomu okna głównego systemu KS-SOMED po użyciu
przycisku Aktualizacja i funkcji Import słowników ICD-9 i ICD-10. Zostanie wyświetlone okno do importu słowników
ICD.
! Użytkownik może dokonać importu baz słowników ICD-9 CM i ICD-10 przy użyciu programu do importu, po
uprzednim wykupieniu licencji Moduł ICD9 ICD10.
Aby rozpocząć proces, należy użyć przycisku Import. Zostanie wyświetlone okno Import słowników podstawowych.
! Jeżeli Użytkownik nie posiada licencji na moduł Moduł ICD9 ICD10, wówczas w oknie Import słowników ICD
widoczna jest informacja o braku licencji.
Szczegółowe zasady dotyczące zamówienia na bazy słowników ICD, sposób licencjonowania oraz cena dostępne są
Po użyciu przycisku
, gotowy formularz zamówienia znajduje się pod przyciskiem
.
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w systemie, nieopisane w niniejszej instrukcji.
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon: (32) 209-07-05
Fax: (32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
Strona 29 z 29

Podobne dokumenty