Załącznik nr 1 - RIPH w Gliwicach

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 - RIPH w Gliwicach
lN N oWAcYJ
NA
'\":i'll:ij|':jl
'';'i]li']l:\i
.Ś
łir
COSPODARKA
!]Ńi. l '
"'
K la Ste
]rr1,r'I n{rlłil.]!11(f.r1i.
f
.i#i,:i:?,:'i,,:-[}
rozricJrr nrc.NALNEG.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Szczegółowy opis Przedmiotu Zakupu
Zakup sprzętu i oprogramowania do laboratorium
informatycznego w ramach projektu pt. ,,Utworzenie
centrum pomiarowo -rozliczenlowego dla niektórych
sektorów infrastruktura!nych oraz działalności
prosumenckiej"
r-{
Cś
E
p|
N PH
-
dta
niaL.ńnrnh
dan
ektóry"'
ca
"Utwozenie
":;::;ł*
centrum pomiarowo
-rozliczeniowego
:,
#,':,::#Jfi'|,-;,.,',;*ł;łiffiilfi ''-']"'
e-mail: [email protected],
www. riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
IN N
-)\
OWACYJ NA
COSPODARKA
jl]lia
::]l;1 l'. .: r;]il];łi]:1!
i.:i.){
li:
{
I
rir i;fi:
il
,ił]i.:ył?,--,.ii;::
'
KlqJster
[,_-_;l
l*?\'"|ll]łF6':I.ALNF|:C'l
I' x( l1irt.:
".^'
I
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
Wykaz pozycji przewidzianych do zamóWienia.
Specyfikacja określafunkcjonalnośc urządzeń/sprzętu/oprogramowania, nie zaśjego nazwę
własną. Gdziekolwiek Zamawiający wskazuje nazwę własną, służyto wyłącznie określeniu
fu n kcj on a n ościz a m awi a nych urządzen f sp rz ętu/o p rogra m owa n a.
l
i
Wszystkie
urządzenia
/sprzęt/oprogramowanie
o
wymienionych ponizej parametrach
technicznych lub równoważnych spełniają wymogi Zamawiającego'
Warunki ogólne Wymagane od Wykonawcy:
1.
2.
3'
4.
5.
6.
7.
Transport na koszt dostawcy sprzętu.
Przeszkolenie z obsługi w cenie oferty.
Gwarancja 24 miesiące.
Koszty dostawy w cenie zamówienia.
Dokumentacja.
Serwis przez okres gwarancji.
Wsparcie przez okres gwarancji.
Zadanie
L.
Zadanie 1
Sprzęt informatyczny
1..Ż
p.
1,.7
Kod
Opis
brak
Sprzęt informatyczny, serwer,
oprogramowanie
1 kpl.
Oprogramowa nie specjalistyczne
CAD / CAE SEE Electrical Expert V4
1 szt.
llość
1.3
7.4
1.5
L,6
Zadanle2
2.r
Oprogramowanie
specjalistyczne 1
cAD / CAE SEE
Electrica
I
Expert V4
Stand-
Stand-Alone/lG E+XAO
Alone/lGE+XAO
Zadanie 3
Oprogramowanie
specjalistyczne 2
3.r
CADSTAR
Kynetic
Oprogramowa nie specja listyczne
CADSTAR Kynetic
l- szt.
Zadanie 4
4.1,
4.2,
brak
Zestawy do testóW i badań,
Oscyloskop, Multimetr
1 kpl.
brak
Programatory układów
półprzewodnikowych, Zestawy
rozwojowe i uruchomieniowe
1 kpl.
Przyrządy pomiarowe
4.3,
4.4
Zadanie 5
Programatory
5.r,
5.2,
5.3,
5.4,
N
5.5,
5.6,
5.7,
llj
\l r l t
l llI
pi-
(!)
Utworzen ie centrum pomiarowo_rozliczeniowego
pom iarowo_rozlicżń iowego
''UtwoŻenle
Jl- -=-.-L!_.^L
^dla
niektórych sektorów
infrastrukturalnych orazdziałalnośclprosumenckiój''
BiuroProjektu: RegionalnalzbaPzemysłowo-HandlowawGliwicach *-dq
uI' zwvciestw1s.fl;i[:3?,3,]lil?,i:'J,-ffi',';il3l1,1:lxH
,,
D fr DLI
rl\
G
l
l
ifil:ffł:j'i3i
l
'\
IN N
rF
OWACYJ NA
Klasfer
COSPODARKA
jtilall)a1ł;i
lTFi::li
\
.\ 1łl]']]i']cta
UNIA EUROPEJSI(A
Er.R$rEls{: FUNDUSZ
łorv{cJl"j R!6i(:NALNlEo
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
5.8,
5.9,
5.10,
5.11,
5.!2,
5.13
Zadanie 6
Falownik
L.
nwerter-fa lownik On-G rid
1-kVA'. 5 kVA współp racujący
brak
6.1
I
1 szt.
z panelami fotowoltaicznYmi
opis przedmiotu zamówienia
Zadanie
1.
1. Sprzęt |nformatyczny
-
1 kpl.
1.].. Serwer o parametrach nie gorszych niż podane poniżej, 1 szt':
1.1.1. Parametry techniczne:
o
o
o
o
o
Procesor: 1x lntel 6-Core XENON E-5242O 1.90 GHz
Pamięć: 8GB (1x 8GB) DDR3 1333 MHz RD|MM
Dyski: 4 x 1000 GB SATA 7,2k obr/min 3,5 Hot Plug
Raid: 0,t,5,I0,6
Zasilacz:2x 750W
L.2. Laptop o parametrach nie gorszych niż podane poniżej, 1szt.:
1..2.L Parametry techniczne:
o Procesor: lntel Core |5-42OOM (2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1 GHz, 3 MB
o
o
o
o
o
o
o
cache)
RAM:
1-6
GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)
,1600 x 900 (HD+)
Video: karta grafiki z chipsetem GT 720M
Wi-Fi 802.11 b/eln
Ekra n; L7 ,3"
LAN I01rc0/7000 Mbps
Bluetooth
OS: Microsoft Windows 7 Professional
1'3' Stacja robocza PC o parametrach
1.3.1. ParametrY techniczne:
rll
nie gorszych niż podane poniżej,3 szt':
a
Procesor: lntel Core i5-475o 3,Ż GHz 6 MB cache s.1150 Box
a
Płyta główna wyposażona w:
RJIPH
Utwo rze n ie centrum pom iarowo-rozl iczen iowego
oraz'działalności prosumenckiej''
infrastrukturalnych
dIa niektórych sektorów
,,
' '
BiuroProjektu:RegionalnalzbaPrzemysłowo-HandlowaWGliwicach
łł-iooGliwńe, 1g1.'+48 32331 37 27,taks" +48 32 238 96 30'
ul. Zwycięstwa so,
pl
e-mail: [email protected] com.pl, www'riph.com'pl, www'klaster'riph'com
co(!
o
L
Ł)
(Ą
ł)\
IN N OWACYJ NA
GOSPODARKA
\!;-l{
''1|'l.'',:l'r;]
Klc:sfer
-{T!]:'l r] :r :;i'ł]l'-l|:ri
uNrA EURoPETsKo
:ł.8Cr'El51 rt-'vnt sz
ąozv.JJL ątG cNAL\[co
[----.
.
l
l
I
'' . .'
l
I
Projekt Współfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
o
o
o
o
'
o
o
o
o
o
o
o
o
4 x DDR3 DIMM max. 32 GB
1x RJ45 Ethernet: I0/rc)/1000 Mbit
6 x SATA 6Gb/s, obsługa RA|D 1 i RA|D 10
6 x USB 3'0/2.0 (tył), 4 X USB (tył rozszerzenie), 2 x USB (przód)
RAM 2x4GB, DIMM, 1600MHz
HDD 1TB sATA lll 64 MB
Klawiatura ze standardowym układem klawiszy sterujących
(rol/1.04 kl)
i
kursorów
MYsz optyczna
Napęd DVD
Obudowa
Zasilacz komputerowy 500W
Karta grafiki z kontroleremHDTTT? min L GB DDR5 min 128bit PCI-e OC, z
dwoma zlączami monitora pozwalającymi podłączyć dwa monitory.
SP164 bit PL l-pack
]..4. Monitor PC o parametrach nie gorszych niż podane poniżej, 6 szt':
L.4.1,. Parametry techniczne:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
OS: Windows 7 Home Premium OEM
Przekątna ekranu nie mniej niŻ2I.5"
TYP matrycy: TFT IPS
Technologia podświetlania: diody LED
Rozdzielczość: min. L920 x 1080 (HD 1080)
Jasność250 cd
Kontrast statyczny (1000:1), kontrast dynamiczny (2000000:1)
Kąt widzenia pionowy / poziomy: L78/178 st.
Gniazda wejściowe:DVI_D, D-sUB (VGA)
Kabel DVI-D
Pivot: tak
/ Merawex, lub równowazny o parametrach nie
]..5' Zasilacz UPS BIRD KR 2000 L 2000VA
gorszych niż podane poniżej,
]. szt.:
1.5.1. Parametry techniczne
o Moc nie mniej niż 2000 VA
:
o
.
Tryb pracy: True on-line
PrzYstosowany do pracy z akumulatorami zewnętrznymi
1.6. Akumulator zewnętrzny
do UPS o parametrach nie gorszych niż podane poniżej, 1
szt.
1,.6.L. Parametry techniczne
o
G
Typ: żelowy
tr
P
Lr)
tll
RIIPH
Utworze n ie ce ntru m pom ia rowo-rozl icze n ioweg o
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalności prosumenckiej''
,,
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach
32331 37 27,taks: +48 32 238 96 30,
e-mail: [email protected], www. riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
ul. Zwycięstwa 36' 44-'l00 Gliwice, tel.: +48
Ę\
,isit:y:?li'.::i
Ęł)titcJLJ ą!6iot\ALNEEo
r
K lg3 ste
Projekt wspołfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Piogramu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
Wartość13oovAh (żL5%\ Wraz z przewodami
o
potączeniowymi
pozwalającymi na pracę zasilacza UPS z zestawu akumulatorów.
Zadanie 2.
Oprogramowanie specjalistyczne 1- 1 szt.
2.l Oprogramowanie wspomagania oprogramowania CAD / CAE SEE Electrical Expert V4
poniżej,
Stand-Alone / lGE+XAo, lub równoważne o parametrach nie gorszych niż podane
2.
1 szt.:
Ż.L.1' Parametry techniczne:
.
oprogramowanie do wspomagania projektowania układów elektrycznych
i
AKPiA.
o
o
.
.
.
.
.
.
o
.
o
Tworzenie i modyfikacja schematów elektrycznych
Menager sYmboli
zarządzanie rewizjami
Ręczne, pótautomatyczne i automatyczne oznaczanie symboli
1arządzanie potencjałami w czasie rzeczywistym
zarządzanie odnośnikami
zarządzanie okablowaniem
zarządzanie zaciskami i listwami zaciskowymi
Zabudowa szaf i paneli
zarządzanie sterownikami PLC
Zestawienia materiałów
Tadanie 3.
3.
Oprogramowanie specjalistyczne2 - 1szt.
3'1oprogramowanie wspomagania projektowania obwodów drukowanych
CADSTAR
Kynetic, lub równoważne o parametrach nie gorszych niż podane poniżej, 1szt':
3.1.1
.
o
o
Parametrytechniczne:
Nieograniczona liczba Warstw
autoroutera
Edytor schematów
Taawansowany edytor PCB
i
padów w trasowaniu manualnym
o Rozszerzone reguły długościścieżek
o Reguły w obszarach
o Wstępna analiza EMc
o
testowanie
i
dla
kompatybilności
elektrom agnetYcznej
rn
Tworzenie wariantów projektowych
o
t<
P
(/)
u
RTIPH
m p o m a rowo -r ozlicze niowe g o
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiej''
,,
Utwo rze
ul zwycięstvi:t:
'
n
ie ce
nt ru
i
i{
!l".""łJ';ffi,'"':''g,:,'ł3iiffi#!ł,"ł:i1';ł3łr3J"ós1"ł
pl
e-mail: [email protected],
www.riph.com'pl, www klaster'riph com
l.z
IN
COSPODARKA
j,
'!
;:
r)
NOWACYJ NA
i:.]l":i
jl'i ;:
]
) rŃ ;:_ l
i
j i'i.)]
i'1
uNrA EuRoPErsxo
Kloster
l']:;a
:t,BcFErs{Fu',iut"'s7
lo7i,i.Jl Ętc chAlĄlE.c
l--.;l.l
.
I .
'. . .'
l
I
I
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
o
Migracja schematów, płytek i bibliotek
z innych
programów
projektowania PCB
Zadanie 4.
4.
4.1
Przyrządy pomiarowe - 1 kpl.
Zestaw do wstępnych testów kompatybilności elektromagnetycznej EMc-Pcs3 lub
równoważny o parametrach nie gorszych niz podane poniżej, 1 kpl.:
W skład zestawu wchodzą następujące urządzenia:
4.L.1, Analizator widma
o
o
Pasmo 100kH2.......3GH2
Pasma filtrów rozdzielczych: 100Hz ... 1MHz skokowo
o
1-3,
200kHz (-3dB), dodatkowo 2OOHz,9kHz, t2OkHz,lMHz (-6dB)
o
4'I.2
w sekwencji
Pasma filtru video: L0Hz ... lMHz skokowo w sekwencji 1-3
Sieć symulująca impedancje liniową zgodna z analizatorem widma
Sieć sztuczna zgodna z analizatorem widma do badań
przewodzonych przenoszonych przez sieć zasilająca W
zakłóceń
zakresie
częstotliwości 9kHz'..30MHz (clsPR 16)
o
o
Włączanyogranicznikimpulsówprzepięciowych
Gniazdo do podłączenia,,sztucznej ręki"
4.1.3 Zestaw sond pomiarowych szerokopasmowych
o
o
.
4.t.4
Sondy pola magnetycznego
Sonda wysokoimpedencyjna
Sondy pola elektrycznego
oprogramowanie analizatora widma pozwalające
zgodności z
Wymaganiami
norm
na Wstępne
pomiary
kompatybilności elektromagnetycznej'
oprogramowanie pracujące pod systemem32/64 bit iwspółpracujące z zamawianym
sprzętem,
4.2 Zestaw
do badania odporności na zakłócenia, o parametrach nie gorszych niż podane
poniżej, 1 kpl':
4.2.L
o
o
o
o
o
Parametry techniczne:
Generator impulsów nanosekundowych (BURST) 5/50 ns, 2
kV /5
kHz
Generator impulsów udarowych (SURGE) L,2/5o (8/20ms), Lkv/zkv
Generator impulsów elektrostatycznych (ESD) powietrzne 16,5kV, stykowe
9kv
Generator dynamicznych zmian napięcia zasilania 0,7 Un L0ms+5s, 0,4Un
100ms+5s,0Un 10ms+5s
\o
Generator pola magnetycznego 50H2, 30A/m
Zestaw zawiera:
lll
RJlPH
C!
A
!
,,Utworzeniecentrumpomiarowo-rozticzeniowegg
jl
dIa niektórych sektorów infrastrukturaInych orazdziałalnoś[email protected]*{
utzwycięstw?!t:?l"-',"łj[ffi
fl
:11,:,"ł3iiff ł"#!y,',*:li!ł3ł,3J!s1'ł
e-mail: [email protected],
www. riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
u')
-)
INNOWACYJNA
COSPODARKA
\
;l
i
l1
t-]
l-j
ń ;) 1 !l ;l' I.' "\ l;li.}]
l.J
l-;'I.
Klc:ster
l'rii'
i[,R{:PEJS<F'.r\Dr-,S/
'NTAEUR.PET'K^ I
łO7VroJL ł!c t]hAL*,lE6c
l
'' . .'
.
I
I
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
.
niezbędne akcesoria
i sondy pomiarowe zgodnie z
Wyposażeniem
producenta
o
oProgramowanie do analizy wyników pomiarowych
4.3 oscyloskop HMo3034 HAMEG lnstruments, lub równoważny o parametrach nie gorszych
niż podane poniżej, ]- szt.:
4.3.L
o
o
o
.
o
o
.
o
o
o
Parametry techniczne:
Zasilanie: 230 VAC; 50 Hz
Pasmo: 300 MHz z możliwościąupgrade do 500 MHz
Kanały analogowe: 4
Próbkowanie: 4Gsa/s
Zakres podstawy czasu: Lns ... SOs/div
Pamięć: min. 8 Mpts
Czutośćpionowa: lmV/Div; offset: !o,Ż'..+20v
Licznik: 6 cyfrowy
Funkcja czasu rzeczywistego: FFT
Dekodowanie magistral szeregowych:7ŻC, SPl, UART+RS232, cAN, LlN
4.4 Multimetr UT70A lub równoważny, o parametrach nie gorszych niż podane poniżej, 4
szt.:
4.4.1,
.
.
.
o
o
o
o
o
.
o
o
o
P
ar
ametry tech niczne
:
NapięcieDC:0,2-].000V
Napięcie AC: o,2-75ov
Prąd DC:20uA-10A
Prąd AC:20uA-10A
Rezystancja:200-2000MOhm
Pojemność: 20nF
-
100 uF
Częstotliwość: ZkHz-10MHz
-
Pomiar indukcyjności: 2mH
Temperatura: -40st.C
-
20H
1000st.C (40stF
-
1832stF)
Testowanie diod
Akustyczny tester ciąglości obwodu
Pomiar temperatury w skali Celsjusza
Zadanie 5.
5.
Programatory-1kpl.
5.1.
Kabel Platform Cable
USBII
Xilinx, lub równoważny współpracujący
z
oprogramowaniem firmy XlLlNX, o parametrach nie gorszych niż podane poniżej 1
r\
(g
szt.:
o
5.1.1. Parametry techniczne
LI
NIPH
P
(/)
Utwozen ie centru m pom iarowo-rozl iczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalnościprosumenckiej''
,,
u
l
,i '
fl:11i:ł3ii ffIJi ;i'",ł,:i1!ł3ł,3J'ó:,'Ń
zwycięstw?' !L: Ż'.',"łJ';ff
e-mail: [email protected],
www. riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
-F
lNnłoWACYJNA
COSPODARKA
UN|A€URoPEJsXo
Klester
'r,:i :1|la1ł;1 !1lil' 1,; ;' !łi]]i'J1']1{
:L,RDFFIc.<FL:.,ttIrsZ
ło?r,l'c jb ĘF6,ohAlrlF.Ć,
T--_.r
I .
l
'. . ..
I
I
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
.
Złącze USB
do
programowania procesów ARM ,,Raisonance RLink & ARM
Enterprise Software with License Dongle", lub równoważny o parametrach nie
5.2. Programator
gorszych niż podane poniżej - 1 kpl.
5.2.L
.
Parametry techniczne:
oprogramowanie
z
połączeniu ze zintegrowanym środowiskiem
programowania powinno zapewniać całościowerozwiązanie dla kompilacji
i
.
debugowania aplikacji bez ograniczeń rozmiaru kodu wynikowego
mikrokontrolerów sTM32, NXP LPc, EFM32
Środowisko zawiera:
o
o
o
o
Programator
Kompilator
serwer GDB bez ograniczeń rozmiaru kodu
Zaawansowany edytor kodu
+
Symulator procesów
5.3. Zestaw uruchomieniowy
podane poniżej, 1 kpl.:
dla układów MCP3905EV o parametrach nie gorszych niz
5.3.1. Parametry techniczne:
o Zestaw uruchomieniowy przeznaczony jest do testowania prototypów
o
o
o
urządzen wykorzystujących badany układ scalony do pomiaru energii
Po stronie
wejściowej, linie wysoko napięciowe oraz gniazda do
podłączenia obciążenia AC a także otwory montażowe dla boczników,
przekładników, i połączeń śrubowych
Po stronie wyjściowej, izolowanej optycznie, wyposażonej w złącze PlCtail,
duży obszar do wykonania prototypóW badanego urządzenia
Zestaw uruchomieniowy zawiera:
o
o
o
Płytę z zainstalowanym badanym układem
lnstrukcję obsługi
Arkusz specyfikacji parametrów
5.4' Zestaw uruchomieniowy dla układów MCP3913
podane poniżej, 1 kpl.:
o parametrach nie gorszych
niz
5.4.1. Parametry techniczne:
o Zestaw uruchomieniowy zapewniający platformę rozwojową liczników
o
g
RJIPH
energii elektrycznej
Zestaw uruchomieniowy zawiera
o
o
o
Zestaw uruchomieniowy
Moduł mikrokontrolera PlM
Kabel L x mini USB
@
(6
li
P
Utworzen ie centrum pomiarowo-rozliczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumencrió;;'- ,
v)
,,
...
,f
l'!ł
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicać6-\
ul. Zwycięstwa 36,44-100 Gliwice, tel.: +48 szssl 3z 27,faks: +48 32 238 96
{
30'
e-mail: [email protected] pl, www. riph.com.pl, www.klaster. riph.com.pl
OWACYJ NA
IN N
Ą
Klc:ster
COSPODARKA
'\..| il
-'l
:l
_1
1!r:
]' l Ń,'
-
l .''\,)i]i_j]|il-::.i
uNrAEURoPErsx^
:[^ECFFI!{ Ft"!Dr..!;
łofitJJl, łFCt]hAt{F.ro
[J1
I
l
I
''. ^'
I
I
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
5.5.
Wyposażeniem producenta dla układów
scalonych transmisji radiowej Spirit1 o parametrach nie gorszych niż podane poniżej,
Zestaw uruchomieniowy zgodnie
z
L szt.:
5.5.1. Parametry techniczne:
o
o
.
o
.
Pasmo:868 MHz
Modulacja: 2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK, ASK
Prędkośćtransmisji: 1
...
500 kbps
Czułość:-123 dBm
Szyfrowanie: koprocesor AES 128 bit
z wyposażeniem producenta Wi-Fi, sPB104 H&D
5.6. Zestaw uruchomieniowy zgodnie
Wireless AB o parametrach nie gorszych niż podane poniżej, 1 szt.:
5.6.1. Parametry techniczne:
o
o
o
o
o
WiFi:8O2.LIb/g
Szybkośćtransmisji:
1-,
Ż,5.5, 6,9, LI, 12, L8,24,36,48, 54Mbps
Modulacja: QPSK, 16QAM DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM z BPSK
Szyfrowanie: sprzętowe WEP, AEs 128bit
Wsparcie ARM: tak
5.6.2. Zestaw uruchomieniowy będzie pracować docelowo z kompatybilnymi
układami scalonymi, których 1000 szt. stanowi 80% wartości ceny zestawu
uruchomieniowego, przy czym zakup 1000 szt' układów scalonych nie jest
przed m iotem
5.7.
n in
iejszego
za pyta n
ia ofertowego.
Zestaw uruchomieniowy Bluetooth DKBLEIL2 Bluegiga Technologies,
lub
równoważny, o parametrach nie gorszych niz podane poniżej, 1 szt.:
5.7.L. Parametry techniczne:
o
o
o
Szyfrowanie: AES 128 bit
o
o
Antena zintegrowana
Bluetooth: v4.0
Pasmo:2.402...Ż480GHz czułośćodbiornika min 90dB, moc nadajnika min.
10dB
Złącza;Ix Rs232, i x USB
5.7.2. Zestaw uruchomieniowy będzie pracować docelowo
z kompatybilnymi
układami scalonymi, których 1000 szt. stanowi 80% wartościceny zestawu
uruchomieniowego, przY czYm zakup 1000 szt. układów scalonych nie jest
p
rzed m
iotem
ni n
iejszego
za pytan ia
ofertowego.
do transceivera AXEM AX5051 devboardvŻ + 2 x moduł
ADD5051 - 868, lub równoważny, 1 kpl.
5'8. Zestaw ewaluacyjny
rozszerzający
5.9'
r!
Zestaw uruchomieniowy HW-sPAR3AN-SK-UNl-G Xilinx, lub
równoważny,
o parametrach nie gorszych niż podane poniżej, 1szt':
Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiej''
RIlPH
,,
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 331 37 27, faks: +4B 32 238 96 30;.'
e-mail: [email protected] pl, www. riph.com.pl, www.klaster. riph.com.pl
o\(!
li
P
CJ)
NOWACYJ NA
IN
Ą
K lcs sfe r
COSPODARKA
\.1 ii,Jt. :lj1jj ;: !
I i:
r'
l
i :\ ;iii-lt
u N
i..l'-:::{,
r
A
E
u
R
oPEr
sxo
:l.EL:rFJs{rł_'!DLs:
łrc Llt\Al NFGo
io?v'l.] jU
l----JI
.
.
l
l
'' . .'
l
I
Projekt wspÓłfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
5.9.L. Parametry techniczne:
.
Pamięc: 4 Mbit Platform Flash PROM, 32Mx16 DDR2 SDRAM, 32 Mbit
paralel Flash, 2-16 Mbit SPt Flash Devices
o
o
o
o
o
o
o
I x Ethernet 10/100 PHY
JTAG USB download port,
1x 9-pin RS-232 Serial Port
1 xPS/Z-style mouse/ keyboard port,
Lx15-pinVGA
1 x złącze rozszerzeń
1x
minimum 100pin
stereo minijack PWM audio.
5.10. Zestaw uruchomieniowy sTM32W-RFcKlT zgodnie z Wyposażeniem producenta dla
mikrokontrolerów stm32 z wbudowanym transciverem RF,
gorszych niż podane ponizej, 1 szt.:
5. 10. 1.
o
o
parametrach nie
Parametry techniczne:
Protokołykomunikacji:802.!5.4,ZigBee RF4CE
5.].1. Zestaw uruchomieniowy DevKit3250 Embest, zgodny z wyposażeniem producenta,
o parametrach nie gorszych niż podane poniżej, 1 szt.:
5. 11.1.
o
o
o
o
o
o
o
.
.
Parametry techniczne:
Procesor: NXP LPc3250, Ż66MHz,32bit ARM926EJ_S core
Pamięć: min 64Mbyte SDRAM, min ].28 MByte NAND Flash
7łącza:
Serial Port:
o
o
o
4 x RS323 UARTs, DB9 Connector; TTL pin Array
4 x TTL UART Pin Array
1x lrDA
EMC BusŻ4 Bit Address Bus and 16 Bit Data Bus
Zlącze microSD lub SD
Ethernet: 10/100Mbps, RJ45
Wyświetlacz: LCD, min 4,3", dotykowy
Oprogramowanie: Linux i/lub Android
5.I2' Zestaw uruchomieniowy NXP Mifare MFEV710 zgodnie
z Wyposażeniem
producenta, dla układów mifare typ l i ll, lub równoważny, 1 szt.
5.13. Analizator cAN APGDT002/Microchip lub równoważny o parametrach nie gorszych
niż podane ponizej, 1 szt.:
5. 13. 1.
.
.
r!
R]IPH
Parametry techniczne:
O
rłG
Typ magistrali: CAN 2,0b, (tSO11898-2)
Bezpośrednidostęp do sygnałów CAN H, cAN L, cAN TX oraz cAN RX
ti
!
I
dla nlektórych sektorów,",au"1l"",f,""l',i;:il:l#
B
i
Projełtu : Regio
n a ln
a lzba
11o
utzwvciestwls.!,,ilJ3?o"J,ll'iii;;:ii.ffi
!!i:'':'lT:;Til':".#;ffi3i
P
zem
ysłowo-H;;; ;
iliHlliffi
;
;
;;h-{
l,l:,:i,',rT:..,"i3i"
,,t'
-F
INNOWACYJNA
COSPODARKA
\';:d':ltji-]
ł;: ']Tlii"
l
l'.
',
UNIA EUROPEJSI(A
: LR*F FJ!{ t|'.'l'łn|5 :
ąozYl.c Jl} R t6 *tl ALN!'f, a
Ktaster
l,ilł]|-]l:]:i'
la
l ],r.!I
n:t|ć ia 'n],| "1l:ł|
Projekt Współfinansowany ze środkowEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Piogramu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
Tadanie 6.
6. Falownik-1szt.
6.].'
lnwerter
falownik oN-Grid 1kVA'..skVA współpracujący
z
panelami
fotowoltaicznymi ze wskazanymi właściwościamii o mocy nie mniejszej niż podana,
1 szt.
ll.
Dokumenty
Wymagane dokumenty, które muszą być dostarczone z dostawą:
o
o
o
.
.
o
o
Deklaracja zgodności,
Świadectwo jakości,
Karta gwarancyjna,
Certyfikat legalności oprogramowania komputerowego,
Certyfikat na znak CE,
Dowód dostawy,
lnstrukcja obsługi.
ilt.
Gwarancja
lV.
GwarancjaŻ4 miesiące od daty dostawy.
Wymagania dotyczące dostawy
o
Dostawa do miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazanego przez
Zamawiającego na koszt Dostawcy.
Dostawa urządzen od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.
r{
r{
(s
L
I
(ł)
LI
RIIPH
,,Utwozenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego il
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdzaałalności prosumenck'ei". '
- /f!
u
l
'
Y
Ł::,xn;Bii ff ru*y'"'łxl1!ł3ł,3i!31."ł
pl
zwycięstw?' :!: :l:''"$';ffi
e-mail: [email protected],
www.riph.com.pl, www'klaster'riph'com

Podobne dokumenty