RENOVA

Komentarze

Transkrypt

RENOVA
RENOVA
sp. z o.o.
PRACOWNIA
K ON S E R WA C J I
I REWALORYZACJI
O B I E K T O W
ZABY TK OW YCH
r e n o v a .w a w. p l
RENOVA
Renova
sp. z o.o. to firma działająca w branży konserwacji
zabytków, która zapewnia kompleksową obsługę całego
procesu inwestycyjnego od projektu po wykonawstwo.
Zajmujemy się konserwacją, restauracją i rewaloryzacją
architektury, pojedynczych obiektów sztuki oraz zespołów
zabytkowych i parków. Podejmujemy również zadania
nietypowe jak projektowanie i realizacja ekspozycji
muzealnych lub tematycznych wraz z towarzyszącymi
im instalacjami i wyposażeniem.
Pracownia Konserwacji I Rewaloryzacji Obiektów
Zabytkowych Renova została założona w Warszawie w 1998
roku przez Konrada Grabowskiego – dyplomowanego
konserwatora zabytków. Firma od początku koncentruje
się na bezpośredniej działalności wykonawczej realizując
szereg remontów konserwatorskich obiektów położonych
na terenie Polski. Obecnie Renova jest jednym z wiodących
przedsiębiorstw działających na rynku konserwacji obiektów
zabytkowych. Nasze por�olio wypełnia ponad setka
przywróconych współczesności obiektów zabytkowych
na terenie całego kraju – zamków, pałaców i kamienic,
świątyń różnych wyznań, założeń parkowych oraz obiektów
w mniejszej skali, np. rzeźb figuralnych, malowideł ściennych,
witraży i stolarki użytkowej.
Od roku 2004 Renova jest również obecna na niemieckim
rynku konserwatorskim i budowlanym, skutecznie konkurując
o najlepsze zamówienia w branży. Biuro oddziału w Niemczech
zlokalizowane jest w Eltville nad Renem.
Konrad Grabowski
Badania i projektowanie konserwatorskie
Bardzo
Zespół i kompetencje
Prawdziwym
potencjałem każdej firmy są zatrudnieni w niej
ludzie. Zespół Renova składa się z dyplomowanych
konserwatorów zabytków różnych dziedzin, historyków sztuki,
architektów, inżynierów budowlanych, kierowników budów,
majstrów, sztukatorów i pomocników murarskich. Zatrudniamy
ludzi o dużym doświadczeniu, którzy zapewniają merytoryczne
wsparcie dla każdego z projektów realizowanych przez naszą
Pracownię.
Dziesiątki zrealizowanych z sukcesem projektów pozwoliło nam
zebrać unikalną wiedzę i kompetencje związane ze specyfiką
prowadzenia prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych
(wpisanych do rejestru zabytków) oraz historycznych dla różnych inwestorów
– zarówno instytucjonalnych i samorządowych (działających w oparciu o prawo
zamówień publicznych) jak też prywatnych. Każdy kontrakt znajduje się pod kontrolą
menedżera projektu, który odpowiada za terminowość realizacji, jakość robót zgodną
z wysokimi standardami Pracowni Konserwatorskiej oraz prowadzi bieżącą dokumentację
prac przy obiekcie.
Renova wspiera również młodzież umożliwiając jej zdobycie pierwszych profesjonalnych szlifów.
Zatrudniamy młodych konserwatorów zabytków i inżynierów w charakterze pomocników
i asystentów, którzy pod okiem starszych kolegów zdobywają cenne na rynku pracy doświadczenie.
Kościół św. Anny w Warszawie
ważną częścią działalności firmy
jest planowanie i realizacja badań
konserwatorskich i architektonicznych oraz
sporządzanie ekspertyz np. konstrukcyjnych
i mykologicznych. Wykonane badania
są podstawą do dalszych opracowań
specjalistycznych–projektów konserwatorskich
i budowlano-architektonicznych.
Renova wykonuje wielobranżowe projekty dla
obiektów i zespołów historycznych, dla których
uzyskuje pozytywne uzgodnienia i decyzje
Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz
pozwolenia na budowę.
W ramach obsługi inwestycyjnej oferujemy
również wyceny prac konserwatorskich
(kosztorysowanie) oraz specyfikacje techniczne
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych.
W zakresie analizy stanu zachowania
obiektu, planowania oraz dokumentacji prac
konserwatorskich i budowlanych wykorzystujemy
specjalistyczne oprogramowanie Me�goMap®.
MetigoMap ®
Fotogrametria
Bank Pekao SA w Przemyślu
Fasady tynkowane
Renova zajmuje się konserwacją obiektów architektonicznych
powstałych w różnych epokach i zachowanych w różnym
stanie technicznym. Przeważnie, największą ilościowo grupą
prac jest konserwacja oryginalnych wypraw tynkarskich wraz
z detalami wykonanymi w tynku. Naszym podstawowym
zadaniem jest ustalenie stanu zachowania tych elementów
i dobranie optymalnych metod konserwatorskich związanych
z oczyszczeniem, wzmocnieniem, podklejeniem czy
zabezpieczeniem historycznych wypraw tynkarskich.
Wykonujemy rekonstrukcje tynków w pełnym zakresie
– od badań laboratoryjnych kruszyw i spoiw oraz ustalenie
oryginalnego wybarwienia i faktury, aż po odtworzenie detali
i całych elewacji tynkarskich zgodnie z historycznym
pierwowzorem.
Częstym rodzajem wykończenia jest malowanie elewacji
tynkarskich. W tej dziedzinie Renova korzysta z nowoczesnych
farb opracowanych w technologiach zolowo-krzemianowych,
silikatowych czy silikonowych oraz tradycyjnych farb wapiennych.
Szczególną usługą, z której często korzystają inwestorzy
w dużych centrach miejskich jest zakładanie powłok
antygrafi�.
Kamienica przy ul. Lwowskiej 3 w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie
Biblioteka Universytetu Warszawkiego
Dzwonnica Kościóła św. Anny w Kiczkach
Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu
Elewacje ceglane
Renova
specjalizuje się również w konserwacji elewacji
licowanych cegłą ceramiczną. W zakres naszych usług
w tym zakresie wchodzi czyszczenie przy pomocy różnych
metod (strumieniowanie ścierne, zmywanie ciśnieniowe,
czyszczenie chemiczne), wzmacnianie strukturalne
i naprawy ubytków w cegle oraz renowacja spoin.
Oferujemy kompleksowe rekonstrukcje wątków
ceramicznych przy użyciu cegły historycznej
pochodzącej z rozbiórek oraz wykonywanej na
specjalne zamówienie w zależności od potrzeb
obiektu.
Twierdza Boyen w Giżycku - Stajnia z wozownią
Dworzec PKP Iława Główna
Twierdza Boyen w Giżycku – laboratorium prochowe
Prace w kamieniu
Wśród
prac zrealizowanych przez naszą firmę
znajduje się wiele obiektów rzeźbiarskich, elementów
architektonicznych oraz innych detali wykonanych
z różnych gatunków kamieni.
W ramach prac konserwatorskich wykonujemy
kompleksowe badania tworzywa, oczyszczamy
powierzchnię, a w przypadku skał porowatych
przeprowadzamy zabiegi odsalające i wzmacniające.
Kluczową rolę w procesie konserwatorskim kamienia
ma również uzupełnianie ubytków i rekonstrukcja
utraconych detali, które wykonują doświadczeni
kamieniarze i rzeźbiarze. Zwieńczeniem tego procesu
jest scalenie kolorystyczne oraz hydrofobizacja.
Cytadela Spandau w Berlinie
Zamek Królewski w Warszawie
Twierdza Boyen w Giżycku
Barokowa kolumna maryjna w Głubczycach
Sztukatorstwo
W
trakcie prac konserwatorskich na elewacjach oraz we
wnętrzach budynków niejednokrotnie podejmujemy działania przy
oryginalnym wystroju sztukatorskim. Zakres prac obejmuje w tym
wypadku cyzelowanie detali, co pozwala odsłonić oryginalny rysunek
i profilowanie detalu. W sytuacji, gdy część lub elementy kompozycji
sztukatorskiej uległa zniszczeniu, nasz zespół odtwarza brakujące
par�e ornamentyki.
Przy realizacji tego typu zadań korzystamy
z tradycyjnych technik i materiałów
– detale są uciągane szablonami na stole
sztukatorskim lub odlewane w formach.
W szczególnych przypadkach, jak
ekspozycja zewnętrzna, rekonstruowane
detale wykonujemy ze specjalistycznych
zapraw do odlewów na przykład na bazie
cementu romańskiego.
Brama Mauretańska
Zespół pałacowo-parkowy
w Natolinie, Warszawa
Kamienica pod św. Krzysztofem
w Kazimierzu Dolnym
Metaloplastyka
Konserwacja
zabytków wykonanych z metalu to
odrębny zakres działalności naszej firmy. W większości
spotykamy się z elementami towarzyszącymi
historycznemu budownictwu takimi jak kraty, bramy
i balustrady, niemniej wśród naszych realizacji są
również obiekty wolnostojące, takie jak zabytkowe
ogrodzenia, tablice pamiątkowe i pomniki. W zależności
od możliwości transportowych są one przenoszone do
Pracowni Konserwatorskiej lub poddawane zabiegom
konserwatorskim in situ.
Podstawowy zakres usług w zakresie konserwacji
metaloplastyki obejmuje usuwanie produktów korozji,
uzupełnienie ubytków elementu, zabezpieczenie
antykorozyjne i zakładanie powłok estetyzujących.
W przypadku obiektów wykonanych z metali
nieżelaznych, poza oczyszczeniem
wykonujemy również
patynowanie i zabezpieczenie
powierzchni przed wpływem
czynników atmosferycznych.
Stary ratusz w Głubczycach
Kościół św. Marcina w Warszawie
Wielki Refektarz na zamku w Malborku
Polichromie
Stolarka
Elementy
wykonane z drewna – stolarka okienna
i drzwiowa, podłogi lub parkiety – praktycznie zawsze
towarzyszą obiektom zabytkowym.
Renova wykonuje ich kompleksową konserwację
i rewaloryzację. Realizacja zadania wymaga
niejednokrotnie odtworzenia pojedynczych detali
lub całych elementów, które uległy destrukcji
w wyniku działania owadów, grzybów lub ognia.
Oryginalne partie poddajemy oczyszczeniu,
dezynfekcji i impregnacji, a nowe detale wykonujemy
z sezonowanego i selekcjonowanego drewna.
Osobną dziedziną, w której posiadamy doświadczenie,
jest konserwacja i restauracja mebli stylowych.
Brama kamienicy przy ul. Lwowskiej 3 w Warszawie
Dworzec PKP Iława Główna
Belweder w Warszawie
W
Twierdza Boyen w Giżycku - Stajnia z wozownią
trakcie prac konserwatorskich nasz zespół nierzadko ma
do czynienia z malarstwem ściennym wykonanym w różnych
technikach na ścianach, sklepieniach i elewacjach oraz na
elementach i detalach architektonicznych.
W przeważającym stopniu, w stosunku do odkrytych lub
istniejących malatur, stosuje się zabiegi oczyszczenia ich
powierzchni i zabezpieczenia do dalszej ekspozycji.
W ramach prac konserwatorskich wykonywane są zabiegi
podklejania warstwy malarskiej do podłoża czy rekonstrukcji
par�i utraconych z wykorzystaniem techniką punktowania.
W trakcie prac konserwatorskich w obrębie polichromii
wykonywana jest również oddzielna dokumentacja konserwatorska,
ukazująca historię zmian na płaszczyźnie pola obrazowego.
Zamek Królewski
w Warszawie
Renova sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Stefan Grabowski,
Prokurent, kierownik pracowni konserwatorskiej: Konrad Grabowski
Prokurent, radca prawny: Aleksandra Mackiewicz-Grabowska
Kadry: Małgorzata Bednarska
Księgowość: Bożena Żmudzin
Zespół: Maciej Czyński ─ historyk sztuki, kierownik projektów, Anna Grubiak ─ konserwator
zabytków, kierownik projektów, Iwona Michniewicz ─ konserwator zabytków,
kierownik projektów, Marek Mroziewicz ─ architekt, Adam Pawelski ─ kierownik grupy robót,
Marcin Świstak ─ inżynier budowy, kosztorysant
Konrad Grabowski jest :
• członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
• członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków
• członkiem Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki
Renova sp. z o.o. była uczestnikiem projektu naukowo-badawczego ROCARE
(Roman Cements for Architecture Restoration to New High Standards) poświęconego
nowoczesnym metodom wytwarzania i stosowania cementu romańskiego w konserwacji
zabytków. Więcej informacji na stronie renova.waw.pl/rocare lub rocare.eu
RENOVA sp. z o.o.
00-678 Warszawa, ul. Wilcza 42 lok. 14
tel.: (+48) 22 622 27 92, faks: (+48) 22 891 04 12
e-mail: [email protected]
NIP 526-22-18-777 REGON 013135537
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XVI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000188147, Kapitał zakładowy: 192 950,00 zł
Oddział niemiecki:
Technisches Büro
D-65343 Eltville, Taunusstrasse 2
tel.: (+49) 06123 939181, fax: (+49) 06123 939183
Menedżer oddziału:
Dipl. Ing Marek Patyna
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty