sprawozdanie finansowe jednostki mikro za 2014 rok

Komentarze

Transkrypt

sprawozdanie finansowe jednostki mikro za 2014 rok
FUNDACJA NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ
Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
NIP:
REGON:
KRS:
526-275-14-83
015679187
0000197482
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
JEDNOSTKI MIKRO ZA 2014 ROK
Informacje ogólne:
1)
nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer
we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,
Fundacja Normalna Przyszłość, Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa,
KRS 0000197482
2)
wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
Czas trwania fundacji jest nieograniczony
3)
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 2014.01.01 - 2014.12.31
4)
wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z
wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,
Fundacja Normalna Przyszłość stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane
dla jednostek mikro:
a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.
5)
wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności,
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania
okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
6)
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru.
7)
Fundacja stosuje następujące metody wyceny:
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Fundacja Normalna Przyszłość
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
str. 1
Środki trwałe wycenia się według: cen nabycia (zakupu), kosztów wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe amortyzowane są według metody
liniowej.
Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.
Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności wartość
otrzymanych środków w części przypadającej na przyszłe okresy sprawozdawcze.
Wynik finansowy podaje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy.
Informacje uzupełniające do bilansu:
1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub
stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,
Nie dotyczy
2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków
oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,
Nie dotyczy
3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów
(akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też
część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość
księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również
część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.
Nie dotyczy
4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Należności krótkoterminowe obejmują:
Wpłacone kaucje
Pozostałe należności
Fundacja Normalna Przyszłość
8.000,30
1.740,52
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
str. 2
Inwestycje krótkoterminowe obejmują:
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
Kapitał własny składa się z:
Fundusz podstawowy
Wynik finansowe za rok obrotowy
Wynik finansowy z lat ubiegłych
670.846,32
1.000,00
-63.148,03
89.418,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania obejmują:
Zobowiązania z tytułu dostaw
18.838,04
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego 37.194,19
Niewypłacone wynagrodzenia
62.973,75
Pozostałe rozrachunki z pracownikami
11.820,49
Rozrachunki z tytułu realizowanych projektów
500,00
Pozostałe zobowiązania
189,06
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
521.801,64
5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
Przychody uzyskane w 2014
Wyszczególnienie
Kwota
1 848 315,03
Udział
100,00%
Przychody statutowe
Wpłaty 1 % podatku
Darowizny pieniężne osób fizycznych
Dotacje instytucji publicznych
1 755 037,57
17 354,70
12 550,00
1 725 132,87
94,95%
93 277,46
88 997,31
3 580,00
5,05%
Pozostałe przychody
Refundacja wynagrodzeń SOD
Darowizny środków trwałych
Pozostałe
700,15
6) informacje o strukturze kosztów
Struktura poniesionych kosztów
Koszty zadań statutowych
1 802 330,62
94,29%
103 598,20
4 796,45
8 090,60
71 061,63
16 056,64
2 633,48
959,40
5,42%
Pozostałe koszty
5 453,37
0,29%
Koszty finansowe
80,87
0,00%
Koszty administracyjne
- Zużycie materiałów i energii
- Usługi obce
- Podatki i opłaty
- Wynagrodzenia
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- Amortyzacja
- Pozostałe koszty
Suma kosztów
Fundacja Normalna Przyszłość
1 911 463,06
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
100,00%
4,63%
7,81%
0,00%
68,59%
15,50%
2,54%
0,93%
100,00%
str. 3
7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
Na stratę w 2014 roku istotny wpływ miało otworzenie oddziałów Fundacji w trzech
nowych miastach. Zaabsorbowało to sporo kosztów finansowanych ze środków
własnych fundacji.
Fundacja ma podpisane umowy na realizację zadań statutowych na kolejny 2015 rok.
Warszawa dnia 31.03.2015
…….……………………………
(podpis księgowego)
Fundacja Normalna Przyszłość
………………………………….
(podpis kierownika jednostki)
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
str. 4