Logistyka odzysku gwarantem gospodarki recyrkulacyjnej w Polsce

Komentarze

Transkrypt

Logistyka odzysku gwarantem gospodarki recyrkulacyjnej w Polsce
EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY
Wydanie specjalne
na Targi POLEKO 2014
The Reverse Logistics Times
Poznań 14-17 września 2014 r.
Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r.
do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.
Sala Konferencyjna w pawilonie nr 5 – sektor C.
Początek o godzinie 10:00.
TOMRA Sorting
i sortowanie optyczne rewolucjonizują procesy
odzysku papieru i tworzyw sztucznych z odpadów
komunalnych w Polsce i na świecie
G
dy w 2008 roku weszła w życie nowa dyrektywa odpadowa i recykling stał się priorytetem w gospodarowaniu odpadami w całej Unii Europejskiej, w Polsce - pomimo
tego że w ponad 90% gmin funkcjonowało selektywne zbieranie odpadów „u źródła” (wg danych GUS) – tylko nieco
ponad 6% wytwarzanych odpadów w postaci papieru, tworzyw sztucznych, metali czy szkła zawartych w strumieniu
odpadów komunalnych było odzyskiwane i poddawane
procesom recyklingu. Natomiast ilości odzyskiwanych na
instalacjach sortowniczych surowców wtórnych uzależnione były wyłącznie od skuteczności i efektywności zatrudnionych tam pracowników. TOMRA Sorting w 2009
roku przedstawiła koncepcję procesu sortowania z wykorzystaniem doświadczeń z wielu europejskich rynków oraz
najnowszych rozwiązań i sortowania optycznego, pozwalającą w znaczący sposób zwiększyć poziomy odzyskiwanych
frakcji materiałowych zarówno z odpadów komunalnych,
jak i zbieranych selektywnie. Od tego czasu w Polsce zbudowano i zmodernizowano szereg zakładów przetwarzania
odpadów komunalnych, a w ponad 30 – przetwarzających
ponad 1,5 mln ton odpadów komunalnych – zastosowano separatory optyczne TITECH autosort. W tych zakładach już
ponad 100 separatorów optycznych wspiera odzysk szeregu
frakcji materiałowych kierowanych do recyklingu, takich
jak: papier, folia PE, opakowania PET, PE, PP, PS, kartoniki po żywności płynnej. Produkcja paliw alternatywnych
to również obszar stosowania rozwiązań TITECH autosort
do analizy online parametrów wytwarzanych paliw alternatywnych lub poprawiających parametry tych paliw. Niewątpliwie ostatnie 5 lat to okres ogromnej ewolucji w podejściu
wielu użytkowników instalacji do procesów sortowania
i efektywności. W 2020 roku ze strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych musi
zostać wydzielonych ponad 50% papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła i skierowanych do procesów recyklingu.
To ogromne wyzwanie wymusza znacznie szersze spojrzenie
na gospodarowanie odpadami. Logistyka – sposób zbierania
i transport odpadów oraz technologie oddziaływają na siebie,
a umiejętności analizy, korzystania z doświadczeń i dostosowania do lokalnych warunków pozwalają osiągać zdefiniowane cele przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów
z tym związanych. Doświadczenia innych państw pokazują,
że wdrożenie selektywnego zbierania odpadów nie jest wystarczające. Niestety, nawet po wielu latach jego funkcjonowania wiele wartościowych frakcji opakowań i materiałów
trafia do zmieszanych odpadów komunalnych. Aby trwale
osiągać wysokie poziomy redukcji składowania poprzez wydzielenie i recykling frakcji materiałowych, konieczne staje
się stworzenie systemu nastawionego na wydzielanie tych
frakcji ze wszystkich możliwych strumieni wytwarzanych
odpadów. W Holandii obserwuje się trend związany z budową instalacji do wydzielania tworzyw sztucznych przed procesami termicznego przetwarzania, a następnie wydzielania
z nich tych rodzajów tworzyw sztucznych, które mogą być
ponownie wykorzystanie w recyklingu. W roku 2014 oddano w Norwegii, nieopodal Oslo, pierwszą na świecie całkowicie automatyczną instalację do sortowania odpadów ko-
munalnych. Również w tej inwestycji znaczący udział miała
TOMRA Sorting, dostarczając 13 separatorów optycznych
TITECH autosort. Przed jej uruchomieniem, odpady, które
obecnie są sortowane, trafiały do spalarni. Można tam zobaczyć, w jaki sposób z sukcesem wdrożono system zbierania odpadów bio (pozostałości po żywności) oraz jak worki z tymi odpadami zostają wydzielane przez separatory
optyczne na instalacji. Wszystko po to, aby obniżyć koszty
logistyki i funkcjonowania systemu oraz zwiększyć komfort
mieszkańców i przyspieszyć tempo wydzielania odpadów
ulegających biodegradacji. Zmiany w gospodarowaniu odpadami wymagają decyzji politycznych, zdefiniowania priorytetów oraz ich konsekwentnego wdrażania i nie można
przy tym zapomnieć o ekonomice. Wartość nie wszystkich
frakcji materiałowych jest na tyle wysoka, aby pokryła koszty ich wydzielania. Gospodarowanie odpadami i zapewnianie wyższych standardów jest kosztowne, jednak ważne jest,
aby optymalizować te koszty wykorzystując najnowsze osiągnięcia i doświadczenia. Tak właśnie było w Norwegii, gdzie
pomimo 20 lat doświadczeń w zbieraniu selektywnym odpadów („u źródła”), funkcjonującego systemu depozytowego
butelek PET, butelek szklanych oraz puszek aluminiowych,
poziom recyklingu okazał się niewystarczający (wg dostępnych danych nie przekraczał 40%). W efekcie, chcąc zapewnić dalszy wzrost poddawanych recyklingowi ilości odpadów,
zdecydowano o budowie centralnych instalacji do sortowania. Instalacja przedsiębiorstwa ROAF aktualnie zbiera wiele
pozytywnych opinii, a kolejne inwestycje są w trakcie przygotowania.
W Polsce wielu inwestorów również udowadnia, że potrafimy
realizować dobre inwestycje. Procesy sortowania mogą przebiegać szybciej, zapewniać wyższą skuteczność i ostatecznie
lepsze efekty. Jednak istnieje potrzeba stworzenia systemu,
który zapewni motywację dla zwiększania poddawanych recyklingowi frakcji materiałowych. W 2014 roku oddano do użytku wiele zasługujących na zainteresowanie instalacji w Polsce.
TOMRA Sorting miała przyjemność współpracować i dostarczać kluczowe wyposażenie, jakim są separatory optyczne dla
nowo wybudowanych instalacji do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, takich
jak np. MPO Kraków, ZZO Olszowa koło Kępna, MZKZOK
w Tychach, MZSO w Sosnowcu. Oprócz tego TOMRA Sorting uczestniczyła w modernizacjach zakładów np. ZUOK
w Ostródzie i ZGO Gać koło Brzegu. W przypadku wszystkich
tych instalacji priorytetem jest odzysk frakcji materiałowych
przeznaczonych do recyklingu. Ma to szczególne znaczenie
w obliczu konieczności osiągania wysokich poziomów odzysku
frakcji do recyklingu na poziomie 50% w roku 2020, a w roku
2030 być może nawet na poziomie 70%.
Zapraszamy na nasze stoisko:
Pawilon 5, Stoisko 153
Logistyka odzysku gwarantem
gospodarki recyrkulacyjnej
w Polsce
W Polsce wraz z wejściem do Unii Europejskiej sukcesywnie dokonują
się zmiany w sektorze gospodarki odpadami, których celem jest
zwiększenie odzysku i recyklingu surowców wtórnych.
dr Katarzyna Michniewska
Z
miany te dokonują się dwutorowo – poprzez liczne zmiany aktów prawnych oraz inwestycje w infrastrukturę, technologie i nowe techniki zarządzania
odpadami. W celu sprawnego wdrożenia przepisów
i wykorzystania możliwości, jakie daje nowoczesna
infrastruktura, niezbędna jest sprawność organizacyjna, którą można osiągnąć jedynie dzięki odpowiedniej
logistyce. Wszelkie rozwiązania w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce odpadami określa się
mianem logistyki odzysku. Jest to proces planowania,
wdrożenia i kontrolingu wydajnego, optymalnego pod
względem kosztowym przepływu surowców naturalnych, półproduktów i wyrobów gotowych wraz ze
związaną z nimi informacją od punktu przeznaczenia
do punktu pochodzenia w celu odzyskania wartości
lub właściwego składowania (www.rlec.com). Na poziomie Unii Europejskiej wszelkie działania zmierzające do doskonalenia procesu odzysku surowców określa się mianem gospodarki recyrkulacyjnej. Graficznie
koncepcję przedstawia rysunek 1.
Rys. 1 Schemat gospodarki recyrkulacyjnej Unii Europejskiej
Źródło: wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy
2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych
z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Propozycje
zmian w ustawie
o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach – str. 3
Logistyka odzysku
w dążeniu
do ekologicznej
odpowiedzialności
biznesu – str. 4
W lipcu 2014 roku ogłoszona została przez Komisję
Europejską propozycja modyfikacji sześciu dyrektyw
poprzez wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2008/98/WE
w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie
składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Celem tego wniosku
jest: przekształcanie odpadów w zasoby. Jest to zasadniczy element służący efektywniejszemu gospodarowaniu zasobami i zamknięciu obiegu w gospodarce.
„Prawodawstwo europejskie, zwłaszcza ustalenie wiążących prawnie celów, to główny czynnik stymulujący doskonalenie praktyk w obszarze gospodarowania
odpadami, rozwój innowacyjnych technik recyklingu,
ograniczenie wykorzystania składowisk oraz stworzenie środków zachęcających konsumentów do zmiany
zachowań.
Dalszy rozwój polityki dotyczącej odpadów może
przynieść znaczne korzyści w kategoriach zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc
pracy przy stosunkowo niskich kosztach, co przyczyni
się również do poprawy stanu środowiska. Weryfikacja sześciu wyżej wymienionych dyrektyw uwzględnia hierarchię postępowania z odpadami we wszystkich państwach członkowskich, zmniejszenie ilości
odpadów ogólnie i na mieszkańca oraz opracowanie
kompleksowej strategii na rzecz walki z niepotrzebnym marnowaniem żywności, zapewnienie wysokiej
jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako znaczącego, wiarygodnego
źródła surowców w Unii Europejskiej, ograniczenie
odzysku energii do materiałów niepodlegających recyklingowi oraz ograniczenie wykorzystania składowisk
do odpadów niepodlegających recyklingowi.”
Dokończenie artykułu na str. 2 >>
Od odpadów
po cenny surowiec
– str. 5
City mining
– przyszłość należy
do odpadów
– str. 6
2
Dokończenie artykułu ze str. 1 >>
Prowadzone prace legislacyjne mają przyczynić się do
osiągnięcia takich korzyści, jak:
• „zmniejszenie obciążenia administracyjnego, zwłaszcza dla małych zakładów lub przedsiębiorstw, uproszczenie i lepsze wdrożenie, w tym dostosowanie działań do zamierzonych celów;
• tworzenie miejsc pracy – do 2030 r. można by utworzyć ponad 180 000 bezpośrednich miejsc pracy, przy
czym większości z nich nie można by przenieść poza
terytorium UE;
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – w okresie
od 2014 do 2030 r. można by uniknąć emisji około 443
mln ton gazów cieplarnianych;
• pozytywny wpływ na konkurencyjność unijnych sektorów gospodarowania odpadami i recyklingu oraz
pozytywne skutki dla przemysłu wytwórczego UE
(rozszerzona odpowiedzialność producenta, mniejsze ryzyko związane z dostępem do surowców);
• ponowne wprowadzenie do gospodarki UE surowców
wtórnych, zmniejszające zależność UE od przywozu
surowców”.
W hierarchii postępowania
z odpadami pierwszorzędne
znaczenie przypisuje się
zapobieganiu, po czym
szereguje się kolejno ponowne
wykorzystanie, następnie
recykling przed odzyskiem
energii oraz unieszkodliwianie,
obejmujące składowanie
i spalanie bez odzysku energii.
Nowe przepisy przewidują następujące główne zmiany:
•
„ujednolicenie definicji i usunięcie przestarzałych
wymogów prawnych;
• uproszczenie i optymalizację obowiązków sprawozdawczych;
• w prowadzenie systemu wczesnego ostrzegania w celu
monitorowania zgodności z celami w zakresie recyklingu;
• w prowadzenie minimalnych warunków działalności na
potrzeby rozszerzonej odpowiedzialności producenta;
• zwiększenie do 70% celu w zakresie przygotowania
odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu do 2030 r.;
• zwiększenie celów w zakresie ponownego użycia odpadów opakowaniowych;
•
nałożenie ograniczeń na składowanie nieresztkowych odpadów komunalnych do 2030 r.”.
Powyższe zmiany zapewniłyby konieczne ramy prawne na potrzeby wyznaczania przez państwa członkowskie kierunków polityki oraz opracowywania
prawodawstwa w dziedzinie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu. Operacyjnie nie będzie
możliwe wdrożenie tych propozycji bez doskonalenia
procesów logistycznych i wykorzystania koncepcji reverse logistics do tego celu.
Wniosek modyfikacji sześciu wyżej wymienionych
dyrektyw ma doprowadzić do powstania gospodarki
o zamkniętym obiegu, którego nieodzownym elementem jest domknięta (dzięki logistyce odzysku)
pętla łańcucha dostaw. Możliwe to będzie między
innymi dzięki przygotowaniu do ponownego użycia
i recyklingowi odpadów komunalnych i odpadów
opakowaniowych oraz wyeliminowaniu składowania
odpadów przeznaczonych na składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne. Według przywołanego dokumentu: „Odpady komunalne stanowią w przybliżeniu od 7 do 10% wszystkich odpadów wytwarzanych
w Unii; jest to jednak jeden z najbardziej złożonych
strumieni odpadów w gospodarce odpadami i sposób gospodarowania nim świadczy o jakości całego
systemu gospodarowania odpadami w danym kraju.
Wyzwania związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi wynikają z wysoce złożonego i mieszanego składu tych odpadów, bezpośredniego sąsiedztwa wytworzonych odpadów w stosunku do obywateli oraz ich bardzo wyraźnego wyeksponowania na
widok publiczny. Wskutek tego gospodarowanie nimi
wymaga wysoce złożonego systemu gospodarowania
odpadami obejmującego efektywny system zbierania,
czynnego zaangażowania obywateli i przedsiębiorstw,
infrastruktury dostosowanej do konkretnego składu
odpadów oraz opracowania systemu finansowania”.
Elementy te wskazują wyraźnie na strategiczne znaczenie logistyki w sprawnym realizowaniu tych procesów. Według powyższego dokumentu, dzięki stopniowemu podnoszeniu obowiązujących obecnie celów
dotyczących przygotowania do ponownego użycia i
recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczeniu
składowania odpadów nadających się do recyklingu
do maksymalnie 25%, do 2025 r. powinien zostać zapewniony stopniowy i skuteczny odzysk wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, oparty
The Reverse Logistics Times
na prawidłowym gospodarowaniu odpadami, zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. W ten
sposób powinno zostać zapewnione przywracanie
europejskiej gospodarce wartościowych materiałów
zawartych w odpadach, co oznacza postęp w realizacji „Inicjatywy na rzecz surowców” (COM(2013) 442)
i w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Podniesienie celów określonych w dyrektywach 2008/98/
WE, 94/62/WE i 1999/31/WE w odniesieniu do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
i pakowaniowych – począwszy od strumieni odpadów,
które można w łatwy sposób poddawać recyklingowi
(np. tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru, drewna, bioodpadów) – powinno przynieść bezsprzeczne
korzyści dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa
– czytamy we wstępie do wniosku dyrektywy.
Szczególne miejsce znajduje także problematyka oddzielenia surowców od bioodpadów. Takie postępowanie ma pozytywny wpływ na efektywność procesów
recyklingu: „Wywiązanie się z obowiązku utworzenia
systemów selektywnej zbiórki papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła ma zasadnicze znaczenie dla
zwiększenia współczynników ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w państwach członkowskich. Ponadto selektywna zbiórka bioodpadów
wprowadzona w niniejszym wniosku powinna przyczynić się do zapobiegania zanieczyszczeniu materiałów podlegających recyklingowi.”
Dokument porusza także bardzo istotną kwestię
w kontekście planów budowy spalarni w naszym kraju,
a mianowicie zakaz spalania odpadów surowcowych:
„Z celów zawartych w niniejszym wniosku wynika, że
państwa członkowskie powinny wspierać wykorzystanie odzyskiwanych materiałów, takich jak papier
i drewno z odzysku, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w celu zapewnienia dostaw surowców
i przybliżenia Unii do «społeczeństwa recyklingu»
oraz, jeżeli jest to możliwe, nie powinny popierać
składowania lub spalania takich odpadów. Państwa
członkowskie nie powinny wspierać spalania odpadów,
które mogą zostać poddane recyklingowi w sposób
wykonalny z technicznego i ekonomicznego punktu
widzenia oraz w warunkach bezpiecznych dla środowiska” – należałoby więc zweryfikować plany budowy
tego typu obiektów w naszym kraju.
Poruszona została także kwestia bezpieczeństwa inwestowania, co ma ogromne znaczenie dla postępu
technologicznego w tym obszarze – obecnie w Polsce w związku z dużą niestabilnością przepisów jest
to szczególnie drażliwy problem. Dokument mówi
wprost: „Celem niniejszego wniosku jest ustalenie jasnych wytycznych dla unijnej gospodarki odpadami
i w ten sposób zapewnienie bezpieczeństwa inwestycyjnego dla państw członkowskich i przemysłu. Przy
opracowywaniu krajowych strategii gospodarowania
odpadami i planowaniu inwestycji w infrastrukturę
gospodarowania odpadami państwa członkowskie
powinny robić dobry użytek z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z hierarchią
odpadów, wspierając przygotowanie do ponownego
użycia i recykling”.
LOGISTYKA ODZYSKU
to proces planowania,
wdrożenia i kontrolingu
wydajnego, optymalnego
pod względem kosztowym
przepływu surowców
naturalnych, półproduktów
i wyrobów gotowych wraz ze
związaną z nimi informacją
od punktu przeznaczenia do
punktu pochodzenia w celu
odzyskania wartości lub
właściwego składowania.
Jednocześnie dokument porusza kwestię systemów
EPR w calej UE, akcentując ich różnorakie modele.
„Producenci towarów i produktów powinni odpowiadać za gospodarowanie odpadami pokonsumpcyjnymi. Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowią zasadniczy element efektywnego
gospodarowania odpadami, ale ich skuteczność i wartość użytkowa w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się różnią. W związku z tym w celu
internalizacji kosztów gospodarowania na końcu
przydatności do użycia zgodnie z wysokimi normami
środowiskowymi konieczne jest ustalenie minimalnych wymogów operacyjnych dla rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak również zachęcanie
producentów do uwzględnienia uwarunkowań środowiskowych w całym cyklu życia produktów – począwszy od fazy projektowania, a na końcu przydatności do
użycia skończywszy – w celu zmniejszenia ich kosztów
i podniesienia wydajności oraz zapewnienia równych
warunków działania i uniknięcia przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego”. W Polsce mamy do
czynienia z dużą rozbieżnością w zakresie finansowania rynku surowców wtórnych gdyż:
a) właścicielem odpadów opakowaniowych ze źródeł
komunalnych w Polsce są gminy i to gminy wybierają w przetargach firmy odbierające odpady, tym
samym decydując o kosztach systemu;
b) k westia recyklingu oraz cen na rynku opakowań
pokonsumpcyjnych jest poza kontrolą przedsiębiorców, będąc efektem konkurowania firm sektora
gospodarki odpadami i wartości surowców na giełdach towarowych;
c) k westia dopłat do zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych leży w gestii organizacji odzysku, która
to działając na rynku konkurencyjnym ma niewielki wpływ na poziom tych dopłat, ulegając presji
przedsiębiorców chcących minimalizować obciążenia środowiskowe.
Nierozwiązana pozostaje kwestia odpadów niebezpiecznych, które od tego roku wraz z odpadami wielomateriałowymi podlegają pod porozumienia z marszałkami województw. „Odpowiednie zarządzanie
odpadami niebezpiecznymi nadal stanowi problem
w Uni, a dane dotyczące przetwarzania tych odpadów
są niepełne. Należy zatem umocnić mechanizmy prowadzenia ewidencji i identyfikowalności przez utworzenie elektronicznych rejestrów odpadów niebezpiecznych w państwach członkowskich. Aby uprościć
prowadzenie ewidencji przez przedsiębiorstwa i organy administracji oraz poprawić monitoring przepływu
strumieni odpadów w Unii, elektroniczne gromadzenie danych należy rozszerzyć na inne rodzaje odpadów.” – zadania te stanowią wyzwanie logistyczno
-informatyczne, po raz kolejny akcentując znaczenie
logistyki odzysku w sektorze odpadów.
Gospodarowanie odpadami
wymaga wysoce złożonego
systemu obejmującego
efektywny system zbierania,
czynnego zaangażowania
obywateli i przedsiębiorstw,
infrastruktury dostosowanej
do konkretnego składu
odpadów oraz opracowania
systemu finansowania.
Dokument porusza także kwestię odpadów pochodzących z żywności: „biorąc pod uwagę negatywne skutki, jakie ma dla środowiska marnowanie żywności,
należy ustanowić dla państw członkowskich system
gromadzenia i zgłaszania danych dotyczących poziomu odpadów żywnościowych we wszystkich sektorach
w porównywalny sposób oraz zobowiązać państwa
członkowskie do opracowania krajowych planów zapobiegania marnowaniu żywności, ukierunkowanych
na realizację ambitnego celu, jakim jest ograniczenie
odpadów żywnościowych o 30% do 2025 r.” – brakuje jednak danych statystycznych w tym zakresie, by
ocenić ten wymóg. „Opracowując programy zapobiegania marnowaniu żywności, państwa członkowskie
powinny ustalić priorytety na podstawie następującej
hierarchii gospodarowania odpadami: zapobiega-
Poznań 14-17 września 2014 r.
nie, przygotowanie do ponownego użycia, recykling,
odzysk i unieszkodliwianie. W przypadku odpadów
żywnościowych należy dokładnie przeanalizować, czy
i w odniesieniu do których kategorii odpadów żywnościowych darowizny oraz możliwe wykorzystanie
wycofanych środków spożywczych w paszach zwierzęcych powinny zyskać pierwszeństwo przed kompostowaniem, produkcją energii odnawialnej i składowaniem. Ocena ta powinna uwzględniać w szczególności
okoliczności gospodarcze, kwestie zdrowia i normy
jakości oraz być zgodna z przepisami Unii w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności i paszy oraz zdrowia
zwierząt”. Należy bardzo pozytywnie ocenić te propozycje zmian, gdyż w tej chwili wszelkie działania charytatywne są bardzo mocno ograniczone przy jednoczesnym wyrzucaniu wciąż wartościowych produktów
na składowisko z przyczyn czysto proceduralnych.
Szczególną wagę przypisuje się także zanieczyszczeniom powodowanym przez tworzywa sztuczne.
We wniosku podniesiono również kwestię wiarygodności danych statystycznych: „przekazywanie
wiarygodnych danych statystycznych dotyczących
gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie
dla efektywnej realizacji i zapewnienia równych warunków działania wszystkim państwom członkowskim. W związku z tym podczas przygotowywania
sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi
w przepisach dotyczących odpadów, państwa członkowskie wykorzystują najnowszą metodykę opracowaną przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw
członkowskich”. Stanowi to wyraz troski o jakość
przepływów informacji, który także jest elementem
logistycznych procesów gwarantujących sprawną gospodarkę odpadami na danym terenie.
Na zakończenie warto odwołać się do wystąpienia
przed Komisją Europejską z dnia 7 września 2014 roku
Janeza PotoČnik pn. „The growth we are following is
not the right one”. Wskazuje on, iż mimo wielu wysiłków w dalszym ciągu Unia Europejska w niewystarczającym stopniu realizuje założenia zrównoważonego
rozwoju. By osiągnąć sukces, należy dążyć do funkcjonowania gospodarek w ramach zielonego prostokąta
(patrz rys. 2)
Rys. 2 Życie w dobrobycie w ramach ograniczeń, jakie stwarza Ziemia
Źródło: wystąpienie przed Komisją Europejską z dnia 7 września 2014 roku Janez’a Potočnik
pn. „The growth we are following is not the right one.”
Widać więc wyraźnie, że czeka nas wiele wyrzeczeń,
których załagodzenie wymagało będzie sprawnej organizacji i efektywnego zarządzania zmianami. Koncepcja logistyki odzysku jest jednym z niezbędnych
narzędzi. Pobudzenie popytu na produkty z recyklingu byłoby spektakularnym domknięciem pętli łańcucha dostaw stanowiącym realizację programu „Zero
waste” dla Europy…
| reklama |
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Od 1 stycznia 2014 r. edukacja ekologiczna
jest obowiązkowa dla wszystkich
przedsiębiorców wprowadzających
produkty w opakowaniach.
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
to 12 lat aktywnej i skutecznej edukacji
ekologicznej, realizowanej z pasją.
ZLEĆ NAM DZIAŁANIA EDUKACYJNE!
WARSZTATY • WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
AKCJE EKOLOGICZNE • WSPARCIE MERYTORYCZNE
zobacz folder „12 lat edukacji
ekologicznej w Polsce” online
Więcej: www.ekocykl.org/
edukacja-ekologiczna
KONTAKT: Jolanta Osiak,
[email protected],
519 184 340
www.edukacjaekologiczna.com
The Reverse Logistics Times
Propozycje zmian w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach 3
Poznań 14-17 września 2014 r.
Od wielu lat trwają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (uoucipwg) (tekst jednolity Dz.U. 1996 nr 132
poz. 622). Propozycje, które pojawiły się 10 września 2014 roku
obejmują kilka ważnych modyfikacji. Paulina Polakiewicz
P
ierwszą z istotnych zmian zaproponowaną w projektach jest doprecyzowanie pojęcia właściciela
nieruchomości. W przypadku kiedy kilka podmiotów
równocześnie spełnia definicję właściciela nieruchomości (tj. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – również
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby, które posiadają nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), obowiązki wynikające
z wyżej wymienionej ustawy ciążyć będą na podmiocie, który faktycznie włada nieruchomością. Powyższa zasada nie obowiązuje tylko w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami
wielolokalowymi, w których ustanowiona została odrębna własność lokali. W tym przypadku w dalszym
ciągu będzie obowiązywała zasada, że za obowiązki
wynikające z uoucipwg odpowiedzialne są osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. W przypadku
centrów handlowych, to najemcy powierzchni handlowych mają być odpowiedzialni za wykonanie obowiązków, a nie osoby zarządzające centrum.
Kolejna z przyjętych poprawek dotyczy uszczelnienia systemu w zakresie kierowania odebranych odpadów do regionalnych instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych (RIPOK). Intencją poprawki
jest zobowiązanie samorządów do organizowania
odrębnych przetargów na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych. W przypadku kiedy gmina
posiada własny RIPOK lub kiedy go nie posiada, ale
w jej regionie taka instalacja istnieje, musi ona zostać
wskazana jako instalacja, do której kierowane będą
odpady komunalne. W przypadku, kiedy gmina nie
posiada RIPOK-u i na jej terenie taka instalacja nie
istnieje, zobowiązana zostanie ona do zorganizowania
w pierwszej kolejności przetargu na zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych ze wskazaniem konkretnej
instalacji zgodnie z zasadą bliskości. Niedopuszczone
jest, aby odpady wywożone były poza gminę i dalej już
niekontrolowane. Następnie podczas organizowania
przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w SIWZ wskazane będzie dokąd
odbierający odpady ma je zawieźć.
Niezmiernie istotne są również zmiany dotyczące
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK). Projektodawcy sugerują nałożenie na gminy obowiązku stworzenia stacjonarnych PSZOK-ów.
Projektowana zmiana przesądza, iż w opinii autorów
zmian „mobilne formy zbierania odpadów nie mogą
być potraktowane jako wypełnienie obowiązku utworzenia PSZOK przez gminę”. Mobilne wersje PSZOK
-ów powinny stanowić dopełnienie całego systemu, ale
nie realizację jednego z gminnych obowiązków.
Następna poprawka doprecyzowuje zapisy dotyczące
sposobu ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkiwanych sezonowo w celach rekreacyjno
-wypoczynkowych (np. domki letniskowe). Niektóre
z polskich gmin nie zorganizowały odbioru odpadów
z takich nieruchomości, w związku z czym właściciele wywozili je w miejsca do tego nieprzeznaczone.
Z tego powodu do ustawy w art. 6j po ust. 3 planuje
wprowadzić się następujący zapis: „W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, działki lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno
-wypoczynkowe”. Po wprowadzeniu takiego zapisu,
właściciele nieruchomości nie będą mieli motywacji,
aby wywozić odpady poza nieruchomość, ponieważ
i tak poniosą opłatę ryczałtową za ich odbiór.
Projektodawcy proponują również ujednolicenie ter-
Porównanie systemów
gospodarowania odpadami:
Poznań – Wrocław
N
owelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897)
wprowadziła do systemu gospodarki odpadami wiele
istotnych zmian. Powstały nowe przepisy jednoznacznie wskazujące na sposób organizacji systemu, jak
również wiele zmian pozostawiło gminom możliwość
podjęcia decyzji i dostosowania przepisów do ich terenu. Nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie, któ-
ra z polskich gmin zorganizowała najlepszy system.
Przepisy ustawy należało bowiem dostosować do warunków oraz istniejącego prawa miejscowego.
W celu pokazania, w jaki sposób gminy wywiązały się
z obowiązku wprowadzenia nowego systemu, w poniższej tabeli zestawiono system obowiązujący w Poznaniu i we Wrocławiu.
POZNAŃ
1 lipca 2013 r.
minu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie, czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry, biorąc
pod uwagę warunki miejscowe.
Kolejnym aspektem, na który skarżyły się gminy jest
nieskładanie lub błędne składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Proponowane
przez projektodawców zapisy wskazują, że w sytuacji
kiedy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji
lub gdy do danych w niej zawartych pojawią się uzasadnione wątpliwości, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty biorąc pod uwagę szacunki (w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na podobnych nieruchomościach). Natomiast w momencie, kiedy pojawi się
nowa uchwała (np. określająca nową stawkę opłaty),
wspomniany wyżej właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia nowej deklaracji, ponieważ dotyczy
ona zmiany danych nieobjętych poprzednią deklaracją. Zapisy te nie dotyczą właścicieli nieruchomości,
którzy poprawnie i bez zastrzeżeń złożyli deklaracje.
Projekt nowelizacji eliminuje również wątpliwości
w przypadku sytuacji, kiedy składana jest nowa deklaracja obejmująca okres wsteczny (tzn. wcześniejszy niż data złożenia deklaracji) i co za tym idzie możliwość powstania i zwrotu nadpłaty. Projektodawcy
wprowadzając zapis: „w przypadku złożenia korekty
deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty
w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania
odpadów komunalnych była świadczona”, nie dopuszczają do sytuacji zwrotu należności.
W zakresie dotyczącym częstotliwości odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów,
projektodawcy zaproponowali, aby w okresie od kwietnia do października nie była ona rzadsza niż raz na
dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i nie rzadsza
niż raz na tydzień z zabudowy wielorodzinnej. Jest to
z jednej strony zapis bardzo korzystny dla mieszkańców, natomiast należy wziąć pod uwagę, że niektóre
z gmin podpisały kilkuletnie umowy z podmiotami
odbierającymi odpady, w których to umowach możliwe że przewidziano rzadszy odbiór odpadów.
Proponowane zmiany objęły zakresem również
aspekt kar administracyjnych. Uwzględniono kary
dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
od mieszkańców, podmiotów prowadzących punkty
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gminnych jednostek administracyjnych oraz gmin.
Artykuł opracowany na podstawie:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_2377_2404_1/$file/
spr_2377_2404_1.pdf
h t t p : / / w w w . s e j m . g o v . p l / S e j m 7. n s f / t r a n s m i s j e _ a r c h .
xsp?rok=2014&month=09#6D02B1D11C3BC81AC1257D49004272B3
prof. dr hab. Marek
Górski
prorektor ds.
nauki i współpracy
międzynarodowej
uniwersytet
szczeciński
Wprowadzona w latach 2012-2013 reforma
systemów postępowania z odpadami komunalnymi została już praktycznie wdrożona we
wszystkich gminach. Funkcjonowanie nowych
rozwiązań opartych na nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
przeprowadzonej z początkiem 2012 r. i wprowadzanej od połowy 2013 r. wykazało jednak,
że część przepisów jest nie do końca precyzyjna i w praktycznym stosowaniu budzi szereg
wątpliwości. Nowelizacja zawiera także pewne
luki w regulacji. Spowodowało to konieczność
podjęcia prac zmierzających do usunięcia tych
luk i precyzowania przepisów, co ułatwiłoby ich
stosowanie i pozwoliłoby usunąć pojawiające
się wątpliwości. Dodatkowo istotne zastrzeżenia dotyczące niektórych rozwiązań wprowadzonych nowelizacją podniósł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z listopada 2013 r. Prace
porządkujące w założeniach zostały podzielone
na dwa etapy – 1) usunięcie wątpliwości najbardziej kłopotliwych i dokuczliwych, ale stosunkowo prostych do poprawienia, 2) bardziej
kompleksowe i systemowe zmiany, wymagające
nieco gruntowniejszych przygotowań, w miarę
możliwości porządkujące system już w sposób
docelowy, w tym odpowiadające na zastrzeżenia zgłoszone przez Trybunał.
Pierwsza część prac zakończona została przygotowaniem w Sejmie i z inicjatywy poselskiej,
z początkiem września br., projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, wprowadzającego szereg zmian
omówionych w komentowanym opracowaniu.
W momencie przygotowania opracowania i komentarza zmiany te miały postać sprawozdania
podkomisji sejmowej, a więc zasadnicza część
prac merytorycznych została zamknięta, jednak droga ustawodawcza jeszcze nie została
zakończona.
| reklama |
Chcesz wiedzieć, kiedy z miejsca Twojego zamieszkania
będą zabierane pojemniki z odpadami?
Chcesz być informowany o nietypowych zbiórkach odpadów?
Chcesz zgłaszać zastrzeżenia dotyczące pracy firm zbierających odpady?
Pobierz aplikację
Kiedy Wywóz
WROCŁAW
TERMIN WDROŻENIA USTAWY
1 lipca 2013 r.
REALNE EFEKTY DZIAŁANIA NOWEGO SYSTEMU (kg/osobę)
25,53 kg/os. miesięcznie
Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych
w okresie lipiec-grudzień 2013 r.
27,56 kg/os. miesięcznie
18,48 kg/os. miesięcznie
Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych
w okresie styczeń-sierpień 2014 r.
27,51 kg/os. miesięcznie
3,11 kg/os. miesięcznie
Ilość zebranych segregowanych odpadów komunalnych
w okresie lipiec-grudzień 2013 r.
21,45 kg/os. miesięcznie
3,67 kg/os. miesięcznie
Ilość zebranych segregowanych odpadów komunalnych
w okresie styczeń-sierpień 2014 r.
43,35 kg/os. miesięcznie
Gminna (zgodnie z ustawą)
Związek międzygminny (GOAP)
Uzależniona od ilości mieszkańców - 12,00 zł przy segregacji
- 20,00 zł bez segregacji. *Stawka degresywna umożliwiająca
obniżenie opłat w gospodarstwach domowych liczących
4 osoby i więcej.
Co dwa miesiące
Składana drogą pocztową lub osobiście lub w biurze lub
w delegaturze związku, można wypełnić online, ale druk
należy złożyć w powyższy sposób.
Z podziałem na frakcje: papier i tektura, szkło kolorowe, szkło
białe, tworzywa sztuczne, odpady zielone, odpady zmieszane.
Razem na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Z zabudowy wielorodzinnej: zbierane selektywnie 1 raz
w tygodniu, zmieszane 1 razy w tygodniu;
Z zabudowy jednorodzinnej: zbierane selektywnie 1 raz
w miesiącu, zmieszane 1 raz na dwa tygodnie.
Zorganizowano 5 PSZOK-ów. Dodatkowo funkcjonują mobilne
PSZOK-i.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
STAWKA OPŁATY
CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁAT
SPOSÓB ZŁOŻENIA DEKLARACJI
SEGREGACJA
PRZETARG
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU
PSZOKI
92 osoby (na dzień 30.06.2014 r.) na 720 000 mieszkańców
LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH DO REALIZACJI SYSTEMU
Bardzo aktywna, ulotki, plakaty, spoty reklamowe, trafiająca
do szerokiej gamy odbiorców, zorganizowana odpowiednio
wcześnie.
KAMPANIA EDUKACYJNO- INFORMACYJNA
Gminna (zgodnie z ustawą)
Miasto
Od metra kwadratowego nieruchomości lub od liczby osób ją
zamieszkujących, w zależności od tego, ile metrów kwadratowych przypada na jednego mieszkańca lokalu.
Co miesiąc (z dołu)
Osobiście w BOK Ekosystem lub urzędzie miasta, pocztą
w powyższe miejsca, za pomocą platformy ePUAP.
Z podziałem na frakcje: papier i tektura (zbierane ,,u źródła”),
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
(zbierane ,,u źródła”), szkło kolorowe i białe (zbierane
w ,,gniazdach”), odpady zielone (zbierane ,,u źródła”).
Razem na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Co 2 tygodnie
Zorganizowano 2 PSZOK-i
100 osób (na dzień 30.09.2014 r.) na 632 067 mieszkańców
Oparta w głównej mierze na stronie
http://ekosystem.wroc.pl/
Najważniejsze
funkcje aplikacji:
udostępnianie harmonogramów wywozu różnych
typów odpadów (np. papier, szkło, tworzywa, BIO,
zmieszane, itp.),
udostępnianie informacji o zbiórkach okazjonalnych
(RTV/AGD, baterie, leki itp.),
możliwość oceny jakości usług świadczonych przez
firmy wywozowe (mail ze zdjęciem do gminy),
udostępnianie informacji o aktualizowanym
na bieżąco spisie stałych punktów selektywnej
zbiórki odpadów (PSZOK).
Więcej informacji na stronie:
kiedywywoz.pl
Aplikacja jest efektem współpracy SophScope Sp. z o.o. i Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Patronat nad projektem objęła Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
The Reverse Logistics Times
Poznań 14-17 września 2014 r.
Logistyka odzysku w dążeniu
do ekologicznej odpowiedzialności
biznesu
4
Co łączy odpowiedzialnego przedsiębiorcę z logistyką odzysku?
Jaki związek ma logistyczne zarządzanie w gospodarce odpadami
z budowaniem dobrowolnej strategii wobec otoczenia? Jaką rolę pełni
tutaj inteligencja ekologiczna przedsiębiorcy?
Jolanta Osiak
S
Zmień swój sposób myślenia – proste
zasady dla zielonych biur
Jakie zmiany warto wprowadzić w firmie, aby stała się ona bardziej
eko? W jaki sposób zaangażować zwykłych pracowników, by
wspólnie podążać drogą zrównoważonego rozwoju? I czy można
na tym zaoszczędzić? O tym w poniższym artykule.
Agnieszka Karpińska
C
oraz częściej uświadamiamy sobie, że stan środowiska zależy od naszych obecnych wyborów. Co
więcej, nie dotyczy to już tylko wyborów dokonywanych indywidualnie, ale również przez przedsiębiorstwa, które zaczynają dostrzegać w swojej działalności
również aspekty środowiskowe. Każda firma niezależnie od swojej wielkości czy branży prowadzi działalność biurową. Przedsiębiorcy angażując się w działania przyjazne środowisku coraz częściej dostrzegają
oszczędności, jakie im to przynosi.
Zwykle wystarczą proste rozwiązania, by stworzyć
ekologiczne biuro. Nadrzędnym celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez
zrównoważone zarządzanie zużyciem energii i wody,
wykorzystanie dostępnych zasobów biurowych oraz
gospodarowanie odpadami biurowymi. Główne obszary, w których można osiągnąć oszczędności to: zużycie wody oraz wytwarzanie ścieków, zużycie energii
elektrycznej i cieplnej, zużycie materiałów biurowych,
a przede wszystkim papieru, wytwarzanie odpadów.
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie stanowi
około 19% zużycia całkowitej energii w biurze. Jak
je ograniczyć? Pamiętajmy o wyłączaniu przycisków
stand-by w urządzeniach elektronicznych, wyjmowaniu ładowarek z kontaktów, wyłączaniu światła, gdy
nikogo nie ma w pomieszczeniach bądź ilość światła
jest wystarczająca. W tym celu mogą pomóc czujniki ruchu w miejscach, gdzie przebywa się rzadko lub
przez krótki czas (składziki, toalety). Każda niewykorzystana, a zagotowana przez 1 osobę szklanka wody
dziennie, powoduje zużycie 500 dodatkowych Wh
energii elektrycznej w ciągu tygodnia. Zapobiegnie
temu gotowanie w czajniku takiej ilości wody, jaka
zostanie wykorzystana. Oszczędność w kosztach
ogrzewania możemy uzyskać poprzez wymianę okien
i drzwi. Tak, by były szczelne. Wybierajmy sprzęty
biurowe o lepszych klasach energetycznych oraz stosujmy oświetlenie energooszczędne. Zastosowanie
nowych technologii oświetleniowych pozwala uzyskać
oszczędności od 30% do 80%.
Odpowiednie wodnooszczędne rozwiązania w budynkach biurowych, to redukcja zużycia wody nawet
o 30%. Co możemy zrobić? Zacznijmy od przeglądu instalacji – naprawa kapiącego kranu, cieknącej spłuczki,
często, niestety, nie zwracamy na to uwagi. Wprowadzenie stoperów w zbiornikach na wodę czy też spłuczki z dwoma sposobami spłukiwania wody pozwoli
ograniczyć zużycie niepotrzebnej wody. Dodatkowo
możemy pomyśleć o wykorzystaniu wody opadowej
do spłukiwania toalet lub nawadniania terenów zielonych (opłacalne przy większej powierzchni terenu).
Każda niewykorzystana,
a zagotowana przez 1 osobę
szklanka wody dziennie,
powoduje zużycie 500
dodatkowych Wh energii
elektrycznej w ciągu tygodnia.
To co nazywamy „śmieciami”, może być źródłem
oszczędności, dodatkowo korzyści może przynieść
zaangażowanie pracowników w selektywną zbiórkę.
W biurze warto wprowadzić segregację odpadów komunalnych. Wymaga to zamontowania pojemników
w pomieszczeniach biurowych wraz z instrukcją dla
gości, jak i dlaczego segregować odpady. Posegregowane odpady można sprzedać w skupie surowców
wtórnych, a uzyskane w ten sposób kwoty przeznaczyć
np. na wyjście do kręgielni dla pracowników. Ponadto
świadome zakupy, jak np. kupowanie materiałów biurowych w zbiorczych opakowaniach, pozwolą na generowanie mniejszej ilości odpadów. Warto pamiętać, że
roczny koszt zużytego papieru i tonera jest ok. 25 razy
większy niż koszt energii elektrycznej potrzebnej do
pracy kserokopiarki w tym okresie.
Działania na rzecz ochrony środowiska nie muszą być
tylko kosztami, powinny być elementem dobrze zarządzanej firmy. Im wcześniej je wprowadzimy, tym szybciej na tym zyskamy.
połeczna odpowiedzialność biznesu – CSR, z ang.
Corporate Social Responsibility – to styl zarządzania przedsiębiorstwem, który polega na włączaniu kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych
i dotyczących praw człowieka do działań biznesowych
i strategii, we współpracy z interesariuszami (Komisja
Europejska, 2011). We wdrażaniu tych działań należy
mieć podejście strategiczne. Każdy cel strategii biznesowej firmy powinien mieć odpowiednik w strategii
społecznej odpowiedzialności biznesu. Te same zagadnienia powinny być analizowane w szerszym spektrum. Łatwiej wówczas zintegrować ze sobą obie idee.
Mamy spójność celów i łatwiej jest je zmierzyć. Działania CSR powinno się więc traktować jako zintegrowany element kompleksowej strategii przedsiębiorstwa.
Najistotniejszy jest wybór celu, jaki firma chce osiągnąć oraz narzędzi, które do niego doprowadzą. Ważnym krokiem jest edukacja pracowników. Powinno to
odbywać się przede wszystkim poprzez szczery dialog.
Istotne jest przeprowadzanie ankiet, zadawanie pytań,
badanie satysfakcji zawodowej. Zadowolony pracownik jest bardziej otwarty na innowacje oraz współpracę. Pracownicy są bardzo ważnym miernikiem
strategii CSR. Można ich nazwać ambasadorami firmy.
Dlatego istotne jest to, czy rozumieją oni cele strategii
społecznej odpowiedzialności biznesu przyjętej w ich
przedsiębiorstwie. Powinni wręcz się z nimi utożsamiać. Także od nich zależy, czy te cele firma osiągnie.
Obowiązkiem pracowników jest więc udział w dyskusji, zgłaszanie swoich pomysłów, zadawanie pytań, bycie odpowiedzialnym. Prowadzić ma to do zrozumienia idei CSR oraz w konsekwencji do jej realizowania.
Dzięki wdrożonej i realizowanej strategii odpowiedzialnego biznesu buduje się pozytywną reputację
w oczach klientów, dostawców, pracowników, społeczności lokalnych czy mediów. Zyskuje się ich zaufanie
oraz wzmacnia wiarygodność firmy. Koszty poniesione na wdrożenie działań CSR w perspektywie czasu zwracają się, a sprzedaż rośnie. Wzrasta przewaga
konkurencyjna, także na rynkach zachodnich. Zwiększa się szansa na pozyskiwanie inwestorów.
Wydaje się, że zainteresowanie wdrażaniem strategii
CSR wzrasta, czego przejawem jest organizacja coraz
większej liczby konferencji, spotkań, przeprowadzenie licznych badań, szereg publikacji, prezentujących
zarówno teoretyczne aspekty, jak i najlepsze praktyki.
Badania pokazują, że małe i średnie firmy w Polsce
działają w zgodzie ze strategią CSR, nawet o tym nie
wiedząc. Przedsiębiorcy tego sektora często nie znają
pojęcia CSR. Wynikać to może z braku zatrudniania
specjalistów w tym zakresie oraz braku umiejętności
łączenia ze sobą działań prowadzonych przez firmę
z teorią CSR.
Jeden z obszarów strategii CSR to ochrona środowiska naturalnego. Pierwszym krokiem wprowadzania
ekologicznej odpowiedzialności biznesu – CER, z ang.
Corporate Environmental Responsibility – powinna
być dogłębna analiza sytuacji w firmie oraz jej otoczeniu pod kątem tego, jaki wpływ na środowisko naturalne ona wywiera, na wszystkich szczeblach organiza-
Dzięki wdrożonej
i realizowanej strategii
odpowiedzialnego biznesu
buduje się pozytywną reputację
w oczach klientów, dostawców,
pracowników, społeczności
lokalnych czy mediów.
cyjnych. Przedsiębiorca ekologicznie odpowiedzialny
to przedsiębiorca inteligentny ekologicznie. Ma świadomość swoich obowiązków wobec środowiska i społeczeństwa oraz wypełnia je zgodnie z nałożonym
prawodawstwem. Ma poczucie ciągłego zubożania
pierwotnych zasobów naturalnych. Widzi zależności
i relacje pomiędzy własnymi produktami/usługami
a środowiskiem i społeczeństwem. Potrafi dostrzec
wpływ swojej działalności na otoczenie oraz przede
wszystkim minimalizować jej negatywne skutki.
Oddziaływanie to może być negatywne, ale także pozytywne, w zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa. Należy więc identyfikować nie tylko te
słabe punkty, ale doszukiwać się mocnych stron działalności firmy pod kątem środowiskowym. Nieocenioną rolę tutaj również pełnią pracownicy. Mogą oni brać
udział w oszczędzaniu energii, wody, papieru, paliwa,
środków chemicznych, segregować odpady, sprawdzać
dostawców, czy także działają prośrodowiskowo, edukować osoby ze swojego otoczenia. Zrównoważone
zarządzanie zużyciem energii i wody, maksymalne
wykorzystywanie materiałów biurowych, inwestowanie w sprzęt i maszyny „ekologiczne” – takie działania
prośrodowiskowe prowadzą do oszczędności w wydatkach. Logistyka odzysku, tzn. właściwe gospodarowanie odpadami biurowymi i produkcyjnymi, ich
selektywna zbiórka oraz odpowiednie przechowywanie, wprowadzenie opakowań wielokrotnego użytku
oraz odpowiedni system logistyczny, zmiana strategii
obsługi zwrotów – może być dodatkowym źródłem
przychodu dla firmy.
| reklama |
ZAPRASZAMY
NA CYKLICZNE
KONFERENCJE
NAUKOWO
-BRANŻOWE
I Międzynarodowa Konferencja CSR
V Międzynarodowa Konferencja
Logistyka Odzysku – opakowania
II Międzynarodowa Konferencja
Logistyka Odzysku – odpady
Termin: 19 maja 2015 r. • Miejsce: Warszawa
Termin: 16-17 czerwca 2015 r. • Miejsce: Hotel Śląsk, Wrocław
Termin: 14-15 września 2015 r. • Miejsce: Hotel Śląsk, Wrocław
www.klub-csr.pl
www.fb.com/csrkonferencja
www.logistykaodzysku.com
www.fb.com/konferencjalogistykaodzysku
www.konferencja.ekocykl.org
www.fb.com/odpadyopakowaniowe
ORGANIZATOR:
ORGANIZATOR:
ORGANIZATOR:
Temat wiodący: Sposoby na efektywną
i odpowiedzialną ekologicznie strategię
ZOSTAŃ SPONSOREM KONFERENCJI
Temat wiodący: Ekologiczne życie odpadu - LCA
SPONSOR SREBRNY:
Temat wiodący: Bioodpady
ZOSTAŃ SPONSOREM KONFERENCJI
The Reverse Logistics Times
Poznań 14-17 września 2014 r.
Od odpadów po cenny surowiec
Logistyka procesów odzysku i recyklingu surowców wtórnych
Grzegorz Walętrzak i Błażej Fidziński
T
ematyka logistyki procesów odzysku i recyklingu
w dużym stopniu związana jest z wytwarzającymi
odpady. Dlatego też w zależności od tego, czy odpady
pochodzą z gospodarstw domowych, czy też z przedsiębiorstw, wymagają one innych procesów logistycznych.
W przypadku odpadów komunalnych ważną rolę pełnią regionalne instalację do przetwarzania odpadów
komunalnych, tzw. RIPOK-i. Do tych instalacji trafiają przede wszystkim zmieszane odpady komunalne
odebrane przez firmy wyłonione w drodze przetargu.
W dalszej kolejności na instalacji wydzielane są m.in.
surowce wtórne, które trafiają do recyklingu czy też
inne wysokokaloryczne odpady, z których można wytworzyć paliwo alternatywne. Ważnym produktem
instalacji są bioodpady, które trafiają do kompostowni.
Tam wytwarzany może być chociażby stabilizat.
Inaczej zagadnienia logistyki surowców wtórnych
funkcjonują w firmach. Właścicielem odpadów mogą
być gminy tylko w przypadku odpadów komunalnych
i jedynie wówczas, gdy gmina swoim regulaminem
objęła także nieruchomości niezamieszkałe. W każdym innym przypadku za zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów odpowiada wytwarzający.
W zależności od wytwarzanych odpadów ich przekazywanie wiąże się z dofinansowaniem lub kosztami.
Najczęściej przedsiębiorcy mogą zarobić na sprzedaży
papieru i tektury, folii czy złomu. Zagospodarowanie
odpadów niebezpiecznych czy wymagających dużego
nakładu technicznego i finansowego w ich unieszkodliwieniu powoduje konieczność poniesienia kosztów przez wytwarzającego. Nierzadko wykorzystywaną możliwością zagospodarowania odpadów jest
przekazywanie ich osobom fizycznym – okolicznym
mieszkańcom czy pracownikom. W tym przypadku
należy jednak pamiętać, że rozporządzenie Ministra
Środowiska konkretnie definiuje, które odpady można
przekazywać oraz że mogą być one wykorzystane jedynie na własne cele (np. trociny czy palety do spalenia
w piecu).
W zależności od wytwarzanych
odpadów ich przekazywanie
wiąże się z dofinansowaniem
lub kosztami.
Gospodarka odpadami wiąże się z obowiązkiem prowadzenia dość szczegółowej ewidencji. Głównymi
dokumentami, określonymi przez ustawodawcę, są:
karta przekazania odpadu i karta ewidencji odpadu. Ta pierwsza wystawiana jest zawsze przez stronę
przekazującą odpad i powinna zostać podpisana przez
transportującego oraz odbierającego odpad. Karta
ewidencji odpadu uzupełniana jest w zakresie wytwarzania odpadu, odbierania odpadu, a także sposobu
jego zagospodarowania. Ustawodawca przewidział
także szereg obowiązkowych sprawozdań dotyczących
gospodarki odpadami. Podstawowym z nich jest zbiorcze zestawienie o odpadach, które składa się do urzędu
marszałkowskiego do 15 marca za rok poprzedni. Firmy odbierające odpady komunalne nie mogą zapominać z kolei o kwartalnych zestawieniach, składanych
w gminach, w których wygrali przetargi.
Znajomość zasad logistyki procesów odzysku i recyklingu pozwala nie tylko zdobyć dodatkową wiedzę,
ale także wykorzystać ją w celu wdrożenia nowych
rozwiązań w naszych przedsiębiorstwach. Dzięki nim
postępowanie z odpadami stanie się łatwiejsze, jednocześnie przynosząc korzyści ekonomiczne.
SEMINARIUM
Kompostowanie
– jakość ma znaczenie
P
olska Izba Gospodarki Odpadami, kontynuując
ubiegłoroczną dyskusję, organizuje podczas targów POLEKO seminarium na temat jakości w procesach kompostowania. W dniu 14 X 2014,
w godzinach 10:00-14:00, zapraszamy do wysłuchania
wystąpień praktyków i specjalistów związanych z recyklingiem organicznym.
Seminarium odbywać się będzie w sali konferencyjnej
pawilonu nr 5, sektor D.
RAMOWY PROGRAM*
10 :00Powitanie, wprowadzenie
– Dariusz Matlak, PIGO
10:15Prawny status kompostowni w Polsce
10:30Aktualny stan rynku kompostowni
– Hanna Marliere; Envi-Pro
11:00Jakość procesu i produktu – kryteria,
procedura, certyfikat
– Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
11:30Kompostowania osadów i odpadów zielonych
w Słupsku - doświadczenia i nowe wzywania
– Andrzej Wójtowicz;
Wodociągi Słupsk sp. z o.o.
12:00Teoria vs. praktyka, czyli jak
trudno osiągnąć sukces
– Mikołaj Aleksandrowicz; VIVENA sp. z o.o.
12:30RIPOK kompostownia – prezentacja
funkcjonującego zakładu
– Tomasz Wojciechowski; GWDA sp. z o.o.
13:00Jakość w procesie przetwarzania
biologicznego (emisje, kontrola, monitoring)
– Jerzy Gościński; Compoplan s.c.
13:30 Compost-Tea – czyli jak podwyższyć
jakość kompostu
– Ton van der Lee (Holandia)
* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
zmian w programie
WSTĘP WOLNY!
Patronat medialny:
5
Ruszyła największa w Europie
fabryka śmieciarek
We wrześniu 2014 roku nastąpiło otwarcie nowego
zakładu produkcyjnego firmy Zoeller Tech w Rekowie
Górnym. To zdecydowanie najważniejszy moment
w historii tej firmy od czasu jej powstania. Firma ta
znana jest na rynku polskim z produkcji doskonałych
zabudów do wywozu odpadów typu EKOCEL. Jest to
także jedna z największych tego typu fabryk w Europie,
która docelowo ma wytwarzać około 1500 pojazdów
rocznie. Obecnie powstał obiekt o łącznej powierzchni
ok. 18 tys. m2, w fabryce docelowo znajdzie zatrudnienie 350-400 osób.
Nowy zakład to nowa organizacja, a nawet nowa filozofia produkcji. Powstało nowe centrum konserwacyjno-lakiernicze, składające się z jednej z największych
(na rynku europejskim) komór śrutowniczych oraz
trzech komór lakierniczych z system aplikacyjnym
przygotowywania lakierów do malowania konstrukcji.
Powierzchnie produkcyjne do spawania konstrukcji
skrzyń i odwłoków zostały wydzielone od miejsca,
gdzie montowane są gotowe pojazdy. Osobne miejsca
przeznaczone są na magazyn centralny, stanowiska
kontroli i odbioru oraz serwis.
W fabryce uruchomione zostaną nowe asortymenty zabudów, a w związku z tym powstaną całkowicie
nowe linie produkcyjne, częściowo zautomatyzowane i docelowo zrobotyzowane. Te działania wymuszą
zatem wdrożenie innych procedur niż do tej pory stosowane. Bardzo istotny jest wkład grupy dwudziestu
naszych inżynierów w kreowanie nowego asortymentu. Powstające aktualnie nowe linie produkcyjne przygotowywane są z myślą o projektach, których autorami
są polscy inżynierowie.
| reklama |
Posiadasz
Klimatyzatory?
Samochody służbowe?
Kotły grzewcze?
Piece piekarnicze?
Wykonujesz
Klejenie?
Spawanie?
Malowanie?
Składasz raport do KOBiZE?
NIE? Powinieneś!
Zleć NAM założenie konta w Krajowej
Bazie oraz złożenie raportu.
Zrealizuj swój ustawowy obowiązek
– z nami to proste
www.mmconsulting.waw.pl/sprawozdanie-kobize
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na szkolenie:
www.mmconsulting.waw.pl/obowiazek-sprawozdawczy-do-kobize
Kontakt: Jakub Pastwa, 518 184 383,
[email protected]
Zapraszamy do współpracy firmy
zbierające odpady opakowaniowe,
w szczególności te o kodzie
15 01 01 oraz 15 01 02,
oraz firmy prowadzące instalacje
do odzysku odpadów
opakowaniowych.
Proponujemy atrakcyjne
dofinansowanie działalności
związanej z recyklingiem.
Kontakt: Błażej Fidziński
Specjalista ds. Recyklingu i Edukacji Ekologicznej
Tel.: 515 118 978, e-mail: [email protected]
WWW.EKOCYKL.ORG
The Reverse Logistics Times
6
Poznań 14-17 września 2014 r.
City mining oprócz
przynoszenia korzyści
finansowo – gospodarczych
powinien służyć rozwojowi
przestrzeni miejskiej
i podniesieniu jakości
naszego życia.
City mining – przyszłość należy do odpadów
Czy rosnące ceny surowców zmuszą nas wkrótce do ograniczenia konsumpcji? A może wyczerpanie się
zasobów spowoduje, że z niektórymi produktami będziemy musieli pożegnać się bezpowrotnie?
Piotr Grodkiewicz
Te wizje wcale nie muszą okazać się najczarniejszymi
scenariuszami. Można bowiem spotkać się z opiniami
głoszącymi prawdziwą apokalipsę w postaci konfliktów zbrojnych, których podłożem będzie jawna walka
o dostęp do surowców. Jest to jak najbardziej możliwe,
tym bardziej że już współcześnie prowadzone batalie
mają podtekst rywalizacji o zasoby. Uwzględniając
wciąż dynamicznie rosnącą liczbę ludności na świecie
- która według prognoz ONZ ma w 2100 roku osiągnąć
około 11 miliardów - i coraz bardziej skomplikowany
dostęp do złóż surowców, należy zadać sobie pytanie
o alternatywny sposób pozyskiwania zasobów, który
pozwoli na rozwój współczesnego i kolejnych pokoleń.
Odpady – źródło problemów czy bogactwa?
Rozwiązaniem, które może zapobiec spełnieniu się katastroficznych wizji jest właściwe podejście do gospodarki odpadami i domknięcie pętli łańcucha dostaw.
Konkretne propozycje w tym zakresie oferuje idea city
mining. Jest to koncepcja zrównoważonego zarządzania zasobami, dotycząca całego cyklu życia produktów.
Ta nowatorska idea dopiero się kształtuje i w związku
z tym można spotkać się z jej różnym nazewnictwem.
W publikacjach pojawiają się podobnie brzmiące pojęcia: city mining, landfill mining, urban mining, green mining, eco mining i miejskie górnictwo. Można zauważyć,
że terminy city mining i landfill mining są częściej stosowane w stosunku do złóż pochodzących ze składowisk
odpadów, natomiast określenia urban mining, green
mining, eco mining zazwyczaj są używane w odniesieniu do „domowych zasobów” surowców. Przedmiotem
zainteresowania górnictwa miejskiego są zarówno małe
produkty pochodzące od konsumentów indywidualnych (np. opakowania, urządzenia elektroniczne), jak
również duże obiekty infrastrukturalne czy budynki.
Teoria city mining opiera się na czterech podstawowych filarach:
• Przemyślane projektowanie produktów, które
pozwoli na efektywny recykling w momencie, gdy
wyrób zakończy życie. Poszczególne substancje zastosowane w danym wyrobie powinny być łatwe do
oddzielenia.
• Gospodarowanie zasobami informacyjnymi polegające na przechowywaniu najważniejszych informacji o produkcie, co pozwoli w przyszłości na
sprawne i profesjonalne przetworzenie substancji.
• Poszukiwanie złóż, które umożliwią działalność
konkurencyjną w stosunku do tradycyjnych metod
pozyskiwania surowców.
• Odpowiedni sprzęt i technologia pozwalające na segregację i odzysk materiałów.
Uwzględnienie wyżej wymienionych elementów zarówno w stosunku do pojedynczych wyrobów, jak
również bardziej złożonych obiektów jest podejściem
znacznie szerszym niż tradycyjnie rozumiany recykling. Najbardziej kontrowersyjnym filarem wartym
głębszego przemyślenia jest fundament trzeci.
Gdzie szukać złóż?
W tradycyjnym górnictwie proces wydobywania
surowców jest poprzedzony poszukiwaniami i badaniami geologicznymi złóż, czyli naturalnych nagromadzeń kopalin w formie i ilości pozwalającej
na gospodarcze wykorzystanie w teraźniejszości lub
w przyszłości. Podobnie jak w zwykłym kopalnictwie,
również w przypadku koncepcji city mining do uzasadnionego ekonomicznie czerpania minerałów z danych
zasobów, konieczne jest znalezienie odpowiednio bogatego pokładu.
Zapomniane i od lat
nieużywane produkty zawierają
coraz cenniejsze surowce,
a globalne zorganizowanie
logistyki ich zbiórki
pozwoliłoby na efektywne
przywrócenie ich do obiegu
w gospodarce.
Jednym z podstawowych źródeł surowców dla górnictwa miejskiego mogą stać się składowiska odpadów.
W Polsce nadal większość zebranych śmieci trafia na
wysypiska, więc wielkość potencjalnych pokładów jest
duża. Kwestią dyskusyjną pozostaje jakość złóż, która
zależy od specyfiki danego składowiska. W przypadku części z nich „górnictwo” może okazać się nieopłacalne chociażby ze względu na dużą procentowo ilość
odpadów biodegradowalnych w zdeponowanym materiale. Jednak bardzo możliwe, że w obliczu pogarszającej się jakości złóż naturalnych wydobycie surowców
z odpadów znajdujących się na stosunkowo zasobnych
składowiskach może z czasem okazać się konkurencyjne w stosunku do tradycyjnego górnictwa. Badania dotyczące składu odpadów zdeponowanych na polskich
wysypiskach są pobieżne i nie dają wiarygodnych informacji, dlatego ważne jest uzyskanie miarodajnych
danych pozwalających na rzetelne przeanalizowanie
pomysłu.
| reklama |
Środowisko przyjazne biznesowi
Biznes przyjazny środowisku
Jak wyglądają zobowiązania Twojej firmy
dotyczące ochrony środowiska?
Czy wywiązujesz się prawidłowo
ze wszystkich obowiązków?
Czy prowadzisz wymagane ewidencje?
Czy posiadasz obowiązkowe decyzje?
Czy składasz właściwe sprawozdania?
Kompleksowa opieka nad Twoją
firmą od 500 pln miesięcznie.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Błażej Fidziński • Specjalista ds. ochrony środowiska • 515 118 978 • [email protected]
Alternatywnymi złożami surowców dla city mining są
wszystkie nieużywane już wyroby i urządzenia zalegające w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach.
Często zapomniane i od lat nieużywane produkty zawierają coraz cenniejsze surowce, a globalne zorganizowanie logistyki ich zbiórki pozwoliłoby na efektywne przywrócenie ich do obiegu w gospodarce. Innymi miejscami,
które mogą eksplorować miejscy górnicy są porzucone
budynki, obiekty infrastrukturalne i sieci uzbrojenia
terenu. Również tego typu miejsca, mogą w przyszłość
pomóc w zaspokojeniu potrzeb surowcowych.
Co można zyskać?
Zastosowanie górnictwa miejskiego może przynieść
szereg korzyści w aspekcie ekonomicznym, w tym
m.in.:
• zyski ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z szeroko rozumianych odpadów (szczególnie
istotne w kontekście rosnących cen surowców);
• w iększą dostępność do surowców i możliwość przynajmniej częściowego uniezależnienia się od dostaw
| reklama |
spoza kraju/UE (szczególnie w przypadku surowców,
których złoża są bardzo małe, jak np. metale ziem
rzadkich występujące w Chinach, a powszechnie
używane w elektronice);
• zredukowanie kosztów związanych z rekultywacją
składowisk oraz innych obiektów budowlanych;
• wzrost wartości miejsc sąsiadujących ze zrewitalizowanymi miejscami;
Profity czerpane z zastosowania idei city mining mają
również charakter środowiskowy, w tym m.in.:
• zmniejszenie eksploatacji i degradacji środowiska naturalnego poprzez przywrócenie surowców zawartych w odpadach do obiegu w procesach produkcji;
• zredukowanie przynajmniej części uciążliwych stron
działalności składowisk, takich jak: wydzielanie
nieprzyjemnej woni i niebezpiecznych gazów, zanieczyszczanie wód gruntowych, zanieczyszczenie
gleby;
• zredukowanie powierzchni zajmowanych przez składowiska/porzucone obiekty;
• polepszenie estetyki miejsc.
Czy plan stanie się rzeczywistością?
Na chwilę obecną pewnym problemem dla idei city mining
pozostają niejasne przepisy, które jednak zgodnie z deklaracjami Unii Europejskiej o dążeniu do gospodarki recyrkulacyjnej powinny sprzyjać rozwojowi koncepcji w erspektywie kolejnych lat. Przypuszczalnie czynnikami, które
odegrają w najbliższym czasie najważniejsze role w ozkwicie górnictwa miejskiego będą: globalny rozwój gospodarczy
i związana z nim sytuacja na rynkach surowcowych oraz
techniczne opracowanie efektywnych sposobów pozyskiwania zasobów z różnych złóż, o czym mówi czwarty filar idei.
Dodatkowym atutem pomysłu są jego pozaekonomiczne
efekty. City mining oprócz przynoszenia korzyści finansowogospodarczych powinien służyć rozwojowi przestrzeni miejskiej i podniesieniu jakości naszego życia. Dlatego – mimo że
miejskie górnictwo dopiero powoli nabiera realnych kształtów – dzięki niewątpliwym walorom koncepcji można spodziewać się jej rozwoju w najbliższych latach. Natomiast pełne wdrożenie czterech fundamentów pozwoli na osiągnięcie
gospodarki o obiegu zamkniętym, produkującej znikome
ilości odpadów.
The Reverse Logistics Times
M&M Consulting – environmentally friendly business
7
Poznań 14-17 września 2014 r.
| reklama |
M&M Consulting was founded in 1996. Since 2003, it has been involved in environmental protection
consulting. Continually expanding its business, since 2008 the company has also been involved in
providing consulting services within the scope of recovery logistics and the creation of sustainable
supply chains. These activities also involve services associated with corporate social responsibility (CSR).
In 2011, the company added services related to training, environmental audits, and the preparation of
documentation and reports related to waste management and environmental use. The company’s offer
also includes training trips to Japan, and trips to the United States are also planned for the near future.
M&M Consulting is the publisher of the science and industry periodical “Logistyka Odzysku”, as well as
the environmental education quarterly “MiniLO&Aniela”. It is also preparing a periodical for seniors
“SeniorLO 50+” which will appear as an upcoming release until the end of 2015.
An interview with Jarosław Michniewski, the owner of
M&M Consulting.
LO: What is the genesis of the creation of M&M Consulting?
JM: In my everyday contact with companies throughout Poland, I noticed the need for information and help related to
the provisions of the law pertaining to the widely understood
field of environmental protection and the areas related to it.
Businessmen and women often ask what duties and obligations apply to their companies and how to properly carry
them out in accordance with the law. At first, it wasn’t easy
to establish contact with clients. When informing clients
of new duties and obligations in regard to the recovery and
recycling of packaging, we were often mistaken for a debt
recovery agency.
LO: What were the beginnings of environmental consulting like in Poland?
JM: At the beginning, most companies were not aware of
their duties and obligations. Our role was to educate and help
them in fulfilling what were not always well understood legal
requirements. Often, businesses needed a lot of time to begin
to take this issue seriously. Unfortunately, in most cases, and
this continues to this day, the main driving force was an environmental protection post inspection report.
LO: I understand that it wasn’t easy to win your first clients?
JM: As I mentioned earlier, the biggest problem was getting
environmental protection to be treated with the same importance as other business areas. I have to say that it wasn’t easy.
A post inspection report also means significant financial
penalties. These could have been avoided…
LO: What were the most ground breaking moments in the
history of Polish law in regard to environmental protection?
JM: In 2001, the act on the duties of businesses and on
product fees and the act on waste disposal, and in 2005, the
amendments introducing the duty of % recycling. 2013 appears to be the most ground breaking in relation to the entry
into force of the new act on waste disposal and the amendment of the act on maintaining cleanliness and order in municipalities. Currently, there is a stormy debate in progress
regarding amending this act.
LO: What is the situation like today?
JM: As a full-fledged member of the EU, we are now catching
up. Companies not only care for their statutory duties, but
also see competitive advantages in environmentally friendly activities. The value of scarce raw materials is increasing,
and this affects the market. The economy and environmental
protection have much in common…
LO: Why did you decide to create a publication?
JM: The genesis of its creation is the desire to present the
knowledge that links the area of logistics with the provisions of the law related to environmental protection as well
as for the renowned specialist, Dr Katarzyna Michniewska,
the President of the Management Board of Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., to be able to share knowledge related
to recovery logistics. Our companies have been closely and
fruitfully cooperating since 2003. We now provide services
to more than 6000 companies, as such, it is not possible to be
able to reach everyone individually with a detailed message.
Therefore, the publications published by M&M Consulting
have become the medium for doing so. The number of readers is growing rapidly which means that the topics which
we address fill a very important gap on the market. Perhaps
we will also create a television programme under the same
name. We are open to proposals as raising our children in
such a polluted environment, we feel responsible for what
we will leave behind. This is not some kind of a marketing
message. Rather, none of those that work with us would work
for a tobacco or similar company whose operations have a
negative effect on the environment. We feel proud and satisfied that we are able to raise the awareness of people in Poland and not just in Poland in regard to an area that is so
important to our future. We wish to motivate our Readers to
undertake effective activities aimed at protecting the environment… this is what we are!
LO: What are the target groups for the individual publications?
JM: The readers of “Logistyka Odzysku” are mainly professionals that are responsible for shaping environmentally responsible supply chains, and as such, they are the employees of every company in our economy. Scientists and
students are also a very important audience, as since
December 2013, “Logistyka Odzysku” is among the
publications that are ranked by the Ministry of Science and Higher Education. “MiniLO&Aniela” is
addressed to environmentally friendly Polish families. We hope that parents and children will think
together about their environmental footprint and
what they themselves can do for the environment.
We are especially counting on children and teens,
as well as their teachers, as they are the ones that
will be able to reach adults that often marginalise
these issues.
sions of the law that impose specific duties and penalties
on companies are a significant weakness of this sector. We
can fear that the current amendment of the act will result
in significant confusion and the need for the interpretation
of many of its provisions which may constitute a significant
challenge for businesses that operate on the Polish market.
Such construction of provisions pertaining to, as it is,
secondary areas of business operations, means that they are
either sidelined or only partially implemented. I’ll be bold
and say that clear and precise provisions of the law that
additionally show the benefits of raw materials efficiency for
businesses that carry the Polish economy would be a threat
to the reason for our existence.
LO: Thank you for your time.
JM: Thank you and I would like to invite you all to cooperate
with us – we will try to introduce you to the laws and statutory
requirements in a clear and understandable manner. We will
also gladly carry out joint activities that will help improve
the condition of the environment! As every year, we look
forward to seeing you at the POLEKO trade fair!
ROCZNIK
NAUKOWY
JOURNAL
OF REVERSE
LOGISTICS
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
LOGISTYKA-ODZYSKU.PL
LO: What avenues for development
do you see for M&M Consulting?
What are your strengths?
JM: We want to present the
most comprehensive offer
possible to our clients and to
perform our duties and obligations in a fully professional manner. As to our
strengths, I would say
that we are especially
proud of our experienced and dynamic
team of professional
consultants, instructors, and auditors. We are distinguished by our
commitment and
faith in the point of
protecting the environment.
KONTAKT:
PAULINA POLAKIEWICZ
TEL. 508 041 036
LO: What weaknesses and
threats do you see?
JM: Certainly the changing and
in many areas imprecise provi-
| reklama |
Wydawca M&M Consulting, adres redakcji: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, [email protected]
SENIORLO.ORG
LOGISTYKA-ODZYSKU.PL
MINILO.ORG
EDUKUJEMY SPOŁECZEŃSTWO W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
The Reverse Logistics Times
8
Poznań 14-17 września 2014 r.
Salon Logistyki Odzysku
Salon Logistyki to miejsce spotkań specjalistów z branży,
szansa na zawarcie nowych kontaktów oraz wymianę opinii.
Podczas spotkania nie zabraknie wielu ciekawych wystąpień.
HARMONOGRAM
SALONU LOGISTYKI ODZYSKU*
10:00-10:35
Co to jest logistyka odzysku?
Dr Katarzyna Michniewska,
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Nowoczesne rozwiązania
wspomagające selektywną
zbiórkę odpadów
10:35-11:15
Podczas tegorocznych targów POLEKO odbędzie się druga edycja Salonu Logistyki Odzysku. W ramach prelekcji poruszone zostaną
następujące tematy:
•p
raktyki związane z logistyką odzysku na
przykładzie największych japońskich firm,
• s prawozdawczość z opłat za korzystanie
ze środowiska,
• z estawienia danych o wytwarzanych
odpadach,
• sprawozdania związane z opakowaniami,
• edukacja ekologiczna w praktyce.
11:15-12:00
12:00-12:40
12:40-13:30
Dr Paweł Hanczar,
Katedra Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu
Dr hab. Dariusz Wawrzyniak,
SophScope Sp. z o. o.
Logistyka odzysku - zwroty
i reklamacje
Mariusz Szabłowski, M&M Consulting
Zielone biuro jako źródło
surowców – muda
Agnieszka Karpińska,
M&M Consulting
Logistyka odzysku
w dążeniu do ekologicznej
odpowiedzialności biznesu
Jolanta Osiak,M&M Consulting
Serdecznie zapraszamy
15 października 2014 r.
do uczestnictwa w Salonie Logistyki
Odzysku. Spotkajmy się w sali
Konferencyjnej w pawilonie
nr 5 – sektor C. Zaczynamy już
od godziny 10:00. Na uczestników
Salonu czekają ekologiczne gadżety.
13:30-14:30
14:30-15:00
Logistyka procesów odzysku
i recyklingu surowców
wtórnych
Błażej Fidziński, Grzegorz Walętrzak,
M&M Consulting
Prezentacja wydawnictwa
M&M Consulting
Małgorzata Adamska,
M&M Consulting
* harmonogram może ulec zmianie.
STOISKO LOGISTYKI ODZYSKU
NA TARGACH POLEKO
Serdecznie zapraszamy Państwa do spotkania z nami na Targach POLEKO. Będziemy na
Państwa czekać od 14 do 17 października
w Pawilonie 5, sektor D, stoisko 129.
Jeśli edukacja ekologiczna
podczas targów POLEKO,
to tylko w Miasteczku
Ekologicznym
Podczas tegorocznej edycji targów POLEKO jak
zwykle nie zabraknie ciekawych zajęć, podnoszących świadomość ekologiczną odwiedzających. Zapoznamy wszystkich z nową kampanią, jaką prowadzimy obecnie na terenie
województwa wielkopolskiego. Podpowiemy,
jak w domowych warunkach przeprowadzić
recykling, a nawet upcyckling. Utrwalimy wiedzę z zakresu prawidłowej segregacji odpa-
dów. Będą także gry i konkursy z nagrodami.
Zaprosiliśmy również gościa specjalnego –
Konrada Modzelewskiego. Znikające odpady,
karciane sztuczki… – daj się zaczarować Magii
Recyklingu. Na spotkanie z prawdziwym iluzjonistą zapraszamy 17 października w godzinach 10:00, 11:00, 12:00 do Miasteczka Ekologicznego na targach POLEKO, pawilon 7.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
| reklama |
JESTEŚMY NAJLEPSI
W POLSCE!
Dlaczego?
Obsługujemy najwięcej przedsiębiorstw
Od 2003 r. jesteśmy rekomendowani
przez COBRO – czołowa lokata w rankingu
Członkostwo w PIGO i PIO
Zrównoważony system zarządzania
wg ISO 9001 oraz ISO 14001
8-15 listopada 2014 r.
11-18 kwietnia 2015 r.
Pierwsza organizacja odzysku
w Polsce w EMAS
Eksperci w branży
Żadnych nieprawidłowości podczas
wszystkich kontroli WIOŚ
EDI – elektroniczna wymiana danych
Pierwsi dostosowaliśmy się do nowych
wymogów ustawowych
Usługi:
PRZEJĘCIE OBOWIĄZKU ODZYSKU
I RECYKLINGU ODPADÓW
OPAKOWANIOWYCH
PRZEJĘCIE OBOWIĄZKU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Dowiedz się więcej na
www.edukacjaekologiczna.com
SZKOLENIA
AUDYTY
SPRAWOZDANIA
DOFINANSOWANIE ODZYSKU
I RECYKLINGU ODPADÓW
OPAKOWANIOWYCH
EKOCYKL.ORG • FB.COM/EKOCYKL
WYDAWCA: M&M Consulting
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Arkadiusz Kowal
ADRES REDAKCJI: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
DRUK: ABC Zakład Poligraficzny,
REDAKTOR WYDANIA: Marta Sachajko
ul. Wielkiego Dębu 27, 03-262 Warszawa

Podobne dokumenty