oferta usług kooperacyjnych

Komentarze

Transkrypt

oferta usług kooperacyjnych
OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH
THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES
OBRÓBKA GALWANICZNA
GALVANIC TREATMENT
Famed Żywiec SP. z O.O.
MA PRZYJEMNOŚĆ PRZEDSTAWIĆ PAŃSTWU OFERTĘ USŁUG KOOPERACYJNYCH
FAMED ŻYWIEC LTD PRESENTS THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES
Tradycje naszej firmy sięgają 1870 roku. Obecnie głównymi grupami produkowanych wyrobów są: stoły operacyjne ze stali nierdzewnej,
specjalistyczne łóżka szpitalne, fotele zabiegowe i łóżka porodowe. Od 2001 nasze produkty oraz prowadzone procesy spełniają wymagania norm EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485. Od 1995 roku przedsiębiorstwo w procesie produkcji oraz w wyrobach stosuje strategię
czystszej produkcji i utrzymuje system zarządzania środowiskiem zgodny z zasadami czystszej produkcji oraz wymagań normy ISO
14001. Prowadzone procesy, stosowane technologie bezpieczne dla środowiska pozwalają na utrzymanie od 1996 roku Świadectwa
Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji. Nowoczesne technologie, wysoka jakość i rozsądne ceny pozwalają eksportować nasze wyroby do
Szwecji, Holandii, Belgii, Włoch, Rumunii a także do Chin, Ameryki Południowej i Afryki. Posiadając własne zaplecze konstrukcyjno-technologiczne, wydział prototypów oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników potrafimy podjąć się zarówno produkcji wielkoseryjnej, jak
i krótkich, nietypowych serii. Jesteśmy partneremsolidnym, dotrzymującym terminów i oferującym wysoką jakość usług po atrakcyjnych
cenach. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
The tradition of our company dates back to 1870. Nowadays the main groups of manufactured products are: operating tables made of stainless steel, specialist hospital beds, treatment chairs and delivery beds. Since 2001 our products, as well as the processes conducted, fulfill the
requirements of EN ISO 9001, and EN ISO 13485. Since 1995 during the process of production, and in our products, the company uses the
strategy of cleaner production. We maintain the system of environmental management, which is in accordance with the rules of the cleaner production and the requirements of ISO 14001. The processes conducted and the technologies that are safe for the environment allow
maintaining the Cleaner Production Certificate since 1996. Modern technologies, high quality and reasonable prices enable us to export our
products to Sweden, Holland, Belgium, Italy, Romania as well as to China, the South America and Africa. Because we have our own constructional and technological resource base, the department of prototypes and highly qualified workers, we are able to undertake not only large
series production but also the production of small, untypical series. We are a trustworthy partner, and always meet deadlines. Our company
offer high-quality services at attractive prices. We are looking forward to doing business with you.
SPIS TREŚCI • TABLE OF CONTENTS
2
Obróbka galwaniczna • Galvanic treatment���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Cięcie laserowe • Laser cutting�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-5
Spawanie zrobotyzowane • Robotised welding������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6-7
Wykrawanie elementów z taśm stalowych • Shearing from steel tapes����������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Lakierowanie proszkowe • Powder varnishing�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Wiercenie długich rur i profili zamkniętych • Drilling of long pipes and closed profiles������������������������������������������������������������������������������10
Automat do cięcia z gratowaniem i myciem • Automatic machine for cutting with trimming and washing�������������������������������������������������11
Obróbka wiórowa • Machining��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12-13
Giętarka CNC do rur i profili • CNC bending machine for pipes and profiles�����������������������������������������������������������������������������������������������14
Oczyszczanie strumieniowo-ścierne • Stream-abrasive cleaning and decorative matting����������������������������������������������������������������������������15
Termoformowanie próżniowe • Vacuum thermoforming������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Obróbka galwaniczna niklowania i chromowania dekoracyjnego wyrobów. Niklowanie jedno i dwu warstwowe w cyklu półautomatycznym.
Chromowanie dekoracyjne z podkładem niklowym „Duplex” o łącznej grubości warstwy do 50 µm w cyklu półautomatycznym. Maksymalne
wymiary obrabianych elementów 1650 mm x 900 mm x 200 mm, powierzchnia do 100 dm2, maksymalny ciężar 30 kg.
Nickel- and chromium decorative plating of products. Single or double layer nickel-plating in a semiautomatic cycle. Decorative chromium
plating with ”Duplex” underlay. Overall film thickness: up to 50 µm. Maximal dimensions of painted details: 1650 mm x 900 mm x 200 mm,
surface up to 100 dm2, maximal weight: 30 kg.
3
4
CIĘCIE LASEROWE
LASER CUTTING
1. Możliwość wycinania dowolnych kształtów elementów
z blach stalowych, nierdzewnych, aluminium w arkuszach
o wymiarach 1500 mm x 3000 mm laserem o mocy 4,4 kW.
Maksymalna grubość cięcia stali węglowych do 25 mm
Maksymalna grubość cięcia stali mineralnych do 20 mm.
Maksymalna grubość cięcia aluminium 12 mm.
Dokładność wycinania ±0,1 mm, z tolerancją powtarzalności ±0,05 mm.
Minimalna średnica wycinania otworów to 0,5 grubości materiału.
1. Possibility of cutting elements of any shapes
out of steel sheets, stainless, aluminium in sheets’
dimensions 1500 mm x 3000 mm by means of laser with power 4,4 kW.
Maximal thickness of cutting of carobon steel up to 25 mm
Maximal thickness of cutting of mineral steel up to 20 mm.
Maximal thickness of cutting aluminium is 12 mm.
Accuracy of cutting ±0,1 mm, with tolerance of repeatability ±0,05 mm.
Minimal diameter of holes is 0,5 of thickness of the material.
2. Cięcie rur i profili z wycinaniem dowolnych otworów i zakończeń w jednym zamocowaniu
z dokładnością wykonania ±0,1 mm laserem do rur o mocy 2 kW.
Maksymalna długość materiału do załadunku – 6500 mm
Minimalna długość materiału do załadunku – 3200 mm
Maksymalna grubość ścianki dla stali węglowej – 6 mm
Maksymalna grubość ścianki dla stali nierdzewnej – 4 mm
Maksymalny ciężar półfabrykatu – 90 kg
Wymiary przekroju okrągłego – ø12 mm do ø120 mm
Wymiary przekroju kwadratowego – 12 mm x 12 mm do 100 mm x 100 mm
Wymiary przekroju prostokątnego i płaskoowalnego o maksymalnym kole opisanym – ø140 mm
przy maksymalnym wymiarze boku – 120 mm i minimalnym wymiarze boku – 10 mm
Maksymalna długość ciętych elementów – 4500 mm
2. Cutting of pipes and profiles with cutting out any holes and endings in one attachment
with precision of execution ±0,1 mm by laser for pipes with power of 2 kW.
Maximal length of material for loading – 6500 mm
Miniaml length of material for loading – 3200 mm
Maximal thickness of wall for carbon steel – 6 mm
Maximal thickness of wall for stainless steel – 4 mm
Maximal mass of semi-finished product – 90 kg
Dimensions of circular intersection – 12 mm-120 mm
Dimensions of square intersection – 12 mm x 12 mm to 100 mm x 100 mm
Dimensions of rectangle intersection and flat oval intersection with maximal circumcircle – 140 mm
with maximal dimension of side – 120 mm and minimal dimension of side – 10 mm
Maximal length of cut elements – 4500 mm
5
6
SPAWANIE ZROBOTYZOWANE
ROBOTISED WELDING
Możliwość spawania konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG oraz stali nierdzewnych metodą plazma-TIG. Oferujemy wykonawstwo spawanych podzespołów lub gotowych wyrobów łącznie z wykonawstwem elementów przygotowanych do spawania zrobotyzowanego przy użyciu
nowoczesnych maszyn jak: laser do wycinania blach, laser do cięcia rur i profili z wycinaniem dowolnych otworów, cięcie automatyczne
rur i profili z gratowaniem i myciem, zmechanizowane gratowanie elementów płaskich gięcia trzpieniowego i walcowego rur i profili na
giętarce CNC, wykrawanie na prasach mechanicznych, gięcia na krawędziarce i prasach hydraulicznych, obróbki wiórowej na obrabiarkach
CNC. Posiadane zdolności produkcyjne to spawanie konstrukcji o wymiarach 2000 mm x 900 mm x 450 mm i wadze do 60 kg. Oferujemy
również wykonanie niezbędnego oprzyrządowania. Gwarantujemy wysoką jakość i powtarzalność wykonania realizowanych konstrukcji
spawanych przy użyciu robotów spawalniczych firmy „Motoman”.
Possibility of welding of steel constructions with use of MIG/MAG method and stainless steel with use of plasma-TIG method. We offer
realization of welded subassemblys or ready products together with realization of elements prepared for robotised welding using modern
machines like: laser for cutting sheet metal plates, laser for cutting of pipes and profiles with cutting any holes, automatic cutting with
trimming and washing, mechanised trimming of flat elements of mandrel and cylinder bending of pipes and profiles on CNC bending
machine, die shearing on power press, bending on hydraulic press and folding machine, machining on CNC machine tool. Our manufacturing capabilities are welding of construction with dimensions of 2000 mm x 900 mm x 450 mm and mass up to 60 kg. We also offer
production of needed instrumentation. We guarantee high quality and repeatability of performance of produced welded constructions with
use of „Motoman” welding machines.
7
WYKRAWANIE ELEMENTÓW Z TAŚM STALOWYCH
LAKIEROWANIE PROSZKOWE
SHEARING FROM STEEL TAPES
POWDER VARNISHING
Linia produkcyjna z prasą mimośrodową EN 100, maksymalny nacisk 100 ton, podajnikiem taśmy stali niskowęglowej o grubości 0,5 do
5 mm i szerokości 10 do 200 mm. Wykonawstwo na narzędziach dostarczonych przez zamawiającego.
8
Production line with eccentric press EN 100, maximal pressure 100 tonnes, low-carbon steel feeding device with thickness of 0,5 to 5 mm
and width of 10 to 200 mm. Execution on tools supplied by customer.
Malowanie farbami proszkowymi metodą elektrostatyczną lub tribostatyczną wyrobów metalowych o maksymalnych wymiarach 2300 mm
x 1000 mm x 500 mm i ciężarze do 30 kg. Grubość warstwy 50÷500 µm, kolor do uzgodnienia. Przygotowanie powierzchni metodą
strumieniowo-ścierną.
Electrostatic or tribostatic powder painting of metal elements of the maximum dimensions of 2300 mm x 1000 mm x 500 mm and maximum weight of 30 kg. Overall film thickness 50÷500 µm, colours to be agreed. Surface preparation by means of the stream-abrasive
method.
9
WIERCENIE DŁUGICH RUR I PROFILI ZAMKNIĘTYCH
AUTOMAT DO CIĘCIA Z GRATOWANIEM I MYCIEM
DRILLING OF LONG PIPES AND CLOSED PROFILES
AUTOMATIC MACHINE FOR CUTTING WITH TRIMMING AND WASHING
Wiertarki sterowane numerycznie do wiercenia otworów od ø3: ø22 w rurach i profilach prostych od długości 200 mm do 3000 mm w osiach
x i y. Dokładność rozstawu otworów ± 0,1 mm, średnica rur ø20 mm do ø60 mm i profil prostokątny od 20 mm do 90 mm. Posiadamy
również możliwość zmechanizowanego gratowania wierconych otworów w profilach kwadratowych i prostokątnych.
10
Numeric controlled drills for drilling holes from ø3: ø22 in pipes and straight profiles with length of 200 mm to 3000 mm in axis X & Y.
Accuracy of holes’ spacing ± 0,1 mm, pipes diameter ø20 mm to ø60 mm and rectangle profile from 20 mm to 90 mm. We also are capable
of mechanised trimming drilled holes in square and rectangle profiles.
Możliwość cięcia rur i profili ze stali niskowęglowej i nierdzewnej o wymiarach ø16 mm do ø90 mm oraz rur kwadratowych od 10 mm x 10
mm do 65 mm x 65 mm i prostokątnych do 40 mm x 80 mm o długości do 3000 mm z szybkością do 1300 szt. odcinków 1m/godz. Cięcie
o długościach od 150 mm do 3000 mm wykonywane jest w cyklu automatycznym z możliwością gratowania krawędzi ciętych oraz mycia
zewnętrznego i wewnętrznego z odtłuszczaniem do spawania i obróbki strumieniowo-ściernej. Dokładność cięcia na całej długości to +/0.2 mm dla średnic do 49 mm i +/- 0.3 mm dla średnic do 90 mm z gwarancją prostopadłości przekroju do osi elementu ciętego.
Capability of cutting pipes and profiles out of low-carbon and stainless steel with dimensins of ø16 mm to ø90 mm and square pipes from
10 mm x 10 mm to 65 mm x 65 mm and rectangle pipes to 40 mm x 80 mm with length to 3000 mm with speed to 1300 pieces of sections
1m/hour. Cutting with lengths from 150 mm to 3000 mm executed in automatic cycle with possibility of trimming of cut edges and outside
and inside washing with grease removal for welding and vapour blasting.Cutting precision on whole length is +/- 0.2 mm for diameters
up to 49 mm and +/- 0.3 mm for diameters up to 90 mm with guarantee of pependicularity of intersection to axis of cut element.
11
OBRÓBKA WIÓROWA
MACHINING
Nowoczesne centra obróbcze pionowe CNC z czwartą osią pozycjonowania obrotu obrabianego elementu.
Maksymalne wymiary obrabianych elementów 1200 mm x 600 mm x 700 mm. Ciężar elementu do 400 kg.
Dokładność ustalania współrzędnych x, y, z, – 0,012 mm
Dokładność powtarzalności – 0,005 mm
Posuwy robocze x, y, z – 2-12000 mm/min
Obroty wrzeciona – 20-10000 (obr/min)
Ilość narzędzi w magazynie – 24 szt i 30 szt
Wydajne maszyny tokarskie przeznaczone do dokładnej obróbki części z pręta, kryz i wałków.
Modern processing vertical centres CNC with fourth rotation positioning axis of proccesed element.
Maximal dimensions proccesed elements 1200 mm x 600 mm x 700 mm. Mass of the element up to 400 kg.
Precision of determinig of coordinates x, y, z, – 0,012 mm
Precision of repeatability – 0,005 mm
working feeds x, y, z – 2-12000 mm/min
Rotation of spindle – 20-10000 (rot./min)
Number of tools in warehouse– 24 pieces & 30 pieces
Efficient turning lathes designed for precise processing
of parts from rod, orifices and shafts.
Tokarki CNC z głowicami narzędzi.
• przelot wrzeciona – ø54 mm i ø42 mm
• liczba narzędzi w głowicy – 12, w tym napędzane – 6
• przesuw w osi x – 175 mm
• przesuw w osi z – 545 mm
• maksymalna długość obróbki z konikiem – 535 mm
• obroty wrzeciona 75: 5000 obr/min
• maksymalna średnica obiegowa na łożem – 540 mm
• maksymalna średnica obrabiana – 270 mm
12
Tokarki CNC Manual
• przelot wrzeciona – ø52 i ø72 mm
• liczba narzędzi w głowicy – 4 i 8
• przesuw w osi x – 190 mm i 270 mm
• przesuw w osi z – 750 mm i 865 mm
• maksymalna długość obróbki z konikiem – 800 mm i 865 mm
• obroty wrzeciona – 0 do 4000 obr./min i 0 do 3000 obr./min
Turning lathes CNC with heads of tools.
• passage of spindle – ø54 mm, ø42 mm
• number of tools in head – 12 in the drive 6
• shift in axis x – 175 mm
• shift in axis z – 545 mm
• maximal length of processing with tailstock 535 mm
• rotations of spindle 75: 5000 rot/min
• maximal circulating diameter on bed – 540 mm
• maximal processed diameter – 270 mm
Turning lathes CNC Manual
• passage of spindle – ø52 & ø72 mm
• number of tools in head – 4 & 8
• shift in axis x – 190 mm & 270 mm
• shift in axis z – 750 mm & 865 mm
• maximal length of processing with tailstock – 800 mm & 865 mm
• rotations of spindle – 0 to 4000 rot/min & 0 to 3000 rot/min
13
GIĘTARKA CNC DO RUR I PROFILI
OCZYSZCZANIE STRUMIENIOWO-ŚCIERNE
CNC BENDING MACHINE FOR PIPES AND PROFILES
STREAM-ABRASIVE CLEANING AND DECORATIVE MATTING
Możliwość gięcia rur ze stali niskowęglowej i nierdzewnej na pełnoautomatycznej, elektrohydraulicznej wielopromieniowej giętarce
CNC. Możliwość gięcia wielopromieniowego walcowego i trzpieniowego dla rur o średnicy do 42,4 mm i grubości ścianki 2,5 mm.
Pełnoautomatyczne gięcie z trzpieniem rur o średnicy do 48,3 mm i grubości ścianki 2,5 mm oraz gięcie bez trzpienia rur o średnicy do
60,3 mm i grubości ścianki 2,4 mm. Minimalna średnica rury 4 mm a maksymalna długość rury w rozwinięciu do 4000 mm. Maksymalny
zewnętrzny promień gięcia trzpieniowego 185 mm a minimalny wewnętrzny promień gięcia walcowego wynosi 4D. (D-średnica rury)
i gięcia trzpieniowego 1,5D przy minimalnym promieniu 34 mm. Wysoka dokładność i powtarzalność wymiarów umożliwia gięcie bez
obcinania po gięciu. Oferujemy również wykonawstwo z rur giętych elementów o profilu zamkniętym łączonym doczołowo spawaniem
orbitalnym nie wymagającym obróbki po spawaniu.
14
Capability of bending pipes made of low-carbon and stainless steel on fully automatised, electrohydraulic multi radius bending machine
CNC. Capability of multi radius bending cylindral and mandrelal for pipes with diameter up to 42,4 mm and thickness of wall 2,5 mm. Fully
automatised bending with mandrel of pipes with diameter up to 48,3 mm and width of wall 2,5 mm and bending without pipes’mandrel
with diameter up to 60,3 mm and width of wall 2,4 mm. Minimal diameter of pipe 4 mm and maximal length of pipe in development
up to 4000 mm. Maximal outer radius of mandrelal bending 185 mm and minimal inner radius of cylindral bending equal 4D. (D-pipe’s
diameter ) and mandrelal bending 1,5D with minimal radius of 34 mm. High prcision and repeatability od dimensions make possible
bending without cutting after bending. We offer also making elements with closed profile connected to frontal with orbit welding out of
flexible pipes that does not require processing after welding.
Oczyszczanie strumieniowo-ścierne wyrobów ze stali węglowych metodą ROTO-JET w urządzeniach firmy SCHLICK. Wyroby o maksymalnych wymiarach 1900 mm x 1500 mm i ciężarze do 50 kg, łączny wsad do 200 kg. Matowanie dekoracyjne powierzchni i wyrobów ze stali
nierdzewnej w klasie chropowatości Ra 1,25. Maksymalne wymiary obrabianych elementów 1800 mm x 900 mm x 600 mm, maksymalny
ciężar 30 kg.
Stream-abrasive cleaning of carbon steel details in a SCHLICK grinding cleaner by the ROTO-JET Method. The maximum dimensions of the
details: 1900 mm x 1500 mm, maximum weight: 50 kg. The maximum weight of a single charge: 200 kg. Decorative matting of surfaces
and details made of stainless steel. Roughness class: Ra 1,25. The maximum dimensions of the details: 1800 mm x 900 mm x 600 mm,
maximum weight: 30 kg.
15
TERMOFORMOWANIE PRÓŻNIOWE
VACUUM THERMOFORMING
Wykonywanie osłon, obudów i różnego rodzaju kształtek z tworzyw sztucznych metodą termoformowania próżniowego na najnowszej
generacji maszynie firmy ILLIG. Obiekty wykonywane z materiałów HIPS, ABS, PP, PVC o grubościach 2 do 10 mm i wymiarach do 1350
mm x 850 mm x 500 mm na bazie form powierzonych lub wykonywanych na zamówienie.
Manufacturing of plastic chassis, housings, containers and pallets by means of vacuum thermoforming on a newest generation ILLIG
machine. The processed materials include HIPS, ABS, PP, PVC, of thickness of 2 mm to 10 mm and dimensions up to 1350 mm x 850 mm
x 500 mm. Patterns to be provided by the buyer or to be prepared by Famed.
Famed Żywiec sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec
Telefony: centrala 033 866 62 00, Fax: 033 475 58 90
Internet: www.famed.com.pl, e-mail: [email protected]
Famed Żywiec sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec, Poland
Phone numbers: Phone center +48 33 866 62 00, Fax: +48 33 475 58 90
Internet: www.famed.com.pl, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty