Wiadomości Tarczyńskie

Komentarze

Transkrypt

Wiadomości Tarczyńskie
WIADOMOŚCI
TARCZYŃSKIE
Rok 19 Nr 7-8 (207/208) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. Lipiec-Sierpień 2012
NAJLEPIEJ ZMODERNIZOWANY OBIEKT SZKOLNICTWA
Po zgłoszeniu Przedszkola w
Tarczynie przez gminę do konkursu „Modernizacja Roku”,
uzyskało ono najlepszy wynik w
Polsce w kategorii szkolnictwo!
Związane z tym prestiżowe wyróżnienie wręczono burmistrz
Barbarze Galicz podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim
w Warszawie.
Tytuł „Modernizacja Roku”
i wyróżnienia przyznano w 13
kategoriach. Na Zamku Królewskim obecni byli przedstawiciele
licznych ministerstw i organów
administracji państwowej. Nagrody wręczali m.in. przedstawiciele
Kancelarii Prezydenta RP (odczytany został list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do
uczestników konkursu), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych, Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów oraz
Związku Powiatów Polskich.
Szczególne walory
Celem ww. przedsięwzięcia
jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych
wyróżniających się szczególnymi
walorami, a jego ideą - propagowanie i wspieranie działań dla
ratowania obiektów i budowli
dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy
i rozbudowy obiektów i urządzeń
dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Ranga plebiscytu „Modernizacja Roku” i jego
zasięg rośnie nieprzerwanie od 16
lat. Coraz większa liczba nadsyłaDok. na str. 4
NAJWYŻSZE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA
Ochotnicza Straż
Pożarna w Kotorydzu
otrzymała nowy ciężki
samochód ratowniczo
– gaśniczy. Uroczystość jego przekazania
odbyła się w siedzibie
jednostki w obecności
przedstawicieli władz
samorządowych,
służb mundurowych
oraz
zaproszonych
gości. Jest to kolejny
nowoczesny
pojazd
zakupiony przez władze gminy Tarczyn
dla tutejszych OSP w
ostatnich kilku latach
(poprzednio samochody otrzymali strażacy
z Suchodołu i Tarczyna).
Dzięki konsekwentnym staraniom, gmina Tarczyn pozyskała na zakup pojazdu dla
OSP Kotorydz dofinansowanie w wysokości
ok. pół miliona zł. To bez wątpienia bardzo
wysoka kwota w obliczu trudnej sytuacji
gospodarczej i wyraźnie mniejszych niż w
ubiegłych latach możliwości w pozyskiwaniu
dotacji. Pomoc na ten cel pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Z
ISSN 1233-8869
Ś W I Ę T O P O Z YTYWNYCH EMOCJI
Podczas tegorocznych Dni
Tarczyna władze samorządowe
zapewniły uczestnikom święta
szereg atrakcji, które przyczyniły się do sporego zainteresowania imprezą. Program uroczystości wypełniły m.in. takie
gwiazdy jak Andrzej Rosiewicz
oraz zespół Lombard.
Dok. na str. 6
najgłębszym żalem, pogrążeni
w smutku pożegnaliśmy
Michała Fogga
wyjątkowego, wspaniałego człowieka,
społecznika.
„Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie”
Rodzinie i Bliskim
składamy
wyrazy ogromnego współczucia
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (200 tys.
zł), od Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej (200 tys. zł), z Samorządu
Województwa Mazowieckiego (50 tys. zł) i ze
Starostwa Powiatowego w Piasecznie (25 tys.
zł). Wsparcie finansowe na zakup samochodu pochodzi także z firm: TDM Electronics
Dok. na str. 5
Burmistrz Tarczyna,
Przewodniczący Rady Miejskiej,
Radni Gminy,
pracownicy samorządowi,
społeczność Gminy Tarczyn.
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
BAJKOWE PRZEDSZKOLE CZEKA NA DZIECI
Wakacje dobiegły końca,
przed nami nowy rok szkolny.
Pragniemy powitać dotychczasowe przedszkolaki, jak
również dzieci po raz pierwszy
przekraczające progi naszej
placówki
Na przyjęcie maluchów
czeka już dziesięć urokliwych
sal z lśniącymi nowym lakierem
podłogami, pachnącymi świeżością firankami i dywanami.
Z myślą o naszych milusińskich zakupiono nowe, kolorowe zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Doposażono również
kuchnię w sprzęty kuchenne i
naczynia. Dokonano pielęgnacji
drzewostanu wokół przedszkola,
zadbano o piękną zieleń i kwiaty, które będą uprzyjemniały
dzieciom pobyt na świeżym powietrzu.
Na przedszkolaki czeka już
sala wielofunkcyjna. Tam, obok
bogatego wachlarza zajęć dofi-
strona nansowanych ze środków UE,
dzieci będą mogły korzystać z
zajęć rytmiki, j. angielskiego i
tańca.
Ze smacznymi, domowymi posiłkami czeka już kuchnia
przedszkolna.
Profesjonalna,
merytoryczna kadra przedszkola z radością czeka na przyjęcie
dzieci. Pragniemy, by czuły się
one tutaj bezpiecznie, by z ochotą przychodziły do zadbanego i
estetycznego przedszkola, które oferuje im bogaty program
dydaktyczno-wychowawczy i
gdzie traktowane będą z największą sympatią i szacunkiem.
Mamy nadzieję, iż poczują się tu
niczym w bajkowej krainie.
Życzymy wszystkim dzieciom, by czuły się tu szczęśliwe,
a rodzicom, by byli spokojni o
pociechy powierzone opiece naszego przedszkola.
Dyrektor i pracownicy
Przedszkola w Tarczynie
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
PRZEDSZKOLE NA MIARĘ XXI WIEKU
Z początkiem nowego roku szkolnego
w tarczyńskim Przedszkolu ruszył nowoczesny system zabezpieczeń elektronicznych,
zapewniający wszystkim przedszkolakom
pełne bezpieczeństwo.
Wykonana w przedszkolu profesjonalna
instalacja składa się z:
* systemu kontroli dostępu do obiektu,
* systemu komunikacji z wejść zewnętrznych,
* systemu komunikacji wewnętrznej,
* systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w
przedszkolu.
Jak działa nowy system?
Każde dziecko wyposażone będzie w
identyfikator w postaci karty zbliżeniowej
lub breloczka, które umożliwią rodzicom
otwieranie furtki i drzwi wejściowych do
przedszkola (drzwi otwierane są za pomocą
rygla elektromagnetycznego). Zbliżenie karty
dostępu do czytników spowoduje zwolnienie
blokad i otwarcie furtki, a następnie drzwi.
Przy drzwiach objętych kontrolą dostępu zainstalowano przyciski ewakuacyjne. Osoby
nie posiadające kart będą korzystać
z domofonu znajdującego się przy
furtce. Otwarcie furtki umożliwi
zainstalowany w korytarzu przedszkolnym unifon. Zastosowane
rozwiązanie z kontrolą dostępu
utrudnia wejście do przedszkola
osobom nieuprawnionym i zwiększa poziom bezpieczeństwa w placówce.
Po wejściu do przedszkola
rodzic przykłada kartę do czytnika,
gdzie zostaje zarejestrowana godzina rozpoczęcia pobytu dziecka
w przedszkolu. Wyraźny wyświetlacz pokazuje aktualny czas systemu ewidencyjnego oraz może wysyłać pojawiające się na ekranie komunikaty
indywidualne lub zbiorowe. Po zakończeniu
zajęć rodzic odbierający dziecko przy wyjściu
z przedszkola przykłada kartę do czytnika z
oznakowanym klawiszem rejestrując godzone
wyjścia.
Sprzęt najwyższej jakości
System rejestracji to narzędzie, które pozwala w łatwy i szybki sposób rozliczyć czas
pobytu dziecka w placówce, koszty wyżywienia, zajęć dodatkowych, a nawet kwotę przeznaczoną na rzecz Rady Rodziców. Generuje
przejrzyste raporty za żądany okres (np. dzień,
tydzień, miesiąc), uwzględniając wykazy go-
dzin płatnych i bezpłatnych, przeznaczonych
na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz łączną kwotę, którą winien uregulować rodzic.
Ponadto w dwóch szatniach zamontowano unifony, które pozwolą rodzicom na komu-
nikację z dowolną salą zajęć, np. przy odbiorze
dziecka z przedszkola. System ten umożliwia
również komunikację pomiędzy salami oraz
podawanie jednoczesnych komunikatów we
wszystkich salach.
Wybrana, spośród sześciu złożonych
ofert, firma wykonująca kompleksową instalację zapewnia sprzęt najwyższej jakości, profesjonalny serwis i szybką obsługę,
a także dostarczanie do przedszkola
niezbędnych informacji. Istnieje ponadto możliwość dalszej rozbudowy
systemu w zależności od potrzeb
przedszkola.
Ufamy, iż wdrażany system:
* usprawni prace przedszkola,
gwarantując bezpieczny pobyt ich
pociechom w przedszkolu,
* odciąży nauczycieli od dotychczasowego obowiązku codziennej
dwukrotnej rejestracji w ciągu dnia
czasu pobytu dziecka,
* w zdecydowany sposób usprawni
prace intendenta, odpowiedzialnego
za sprawy związane z naliczaniem
opłat za pobyt 258 dzieci w przedszkolu.
Użytkownikom – rodzicom, dzieciom
i pracownikom przedszkola życzymy szybkiego zaprzyjaźnienia się z systemem!
Dyrektor i pracownicy Przedszkola
w Tarczynie
Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Jankowski z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Ciołka 35 lok. 66 informuję o utworzeniu Oddziału Kancelarii
w miejscowości Kotorydz, gm. Tarczyn
Oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie m.in. obsługi podmiotów
gospodarczych, odzyskiwania należności, reprezentacji przed Sądami
wszystkich instancji, pomoc w zakresie spraw rozwodowych, spadkowych,
z zakresu prawa pracy, rejestracji spółek prawa handlowego.
Adres: ul. Szczakoska 23A, Kotorydz, 05-555 Tarczyn
strona Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
NAJLEPIEJ ZMODERNIZOWANY OBIEKT SZKOLNICTWA
nych zgłoszeń od kilkudziesięciu
w roku 1999 po przez 520 w roku
2006, 420 w roku 2007, 621 w
roku 2008, 703 w roku 2009, 803
w 2010, a w ostatniej Edycji liczba
zgłoszeń wyniosła 823 – świadczy
o tym jak korzystnie zmienia się
nasze otoczenie.
Europejskie standardy
W ocenie każdego obiektu
zgłoszonego do konkursu „Modernizacja Roku” pod uwagę
brane są takie czynniki jak: poziom
rozwiązań architektonicznych i
urbanistycznych, funkcjonalność
modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli,
poziom zachowania architektury
budynków, budowli i innych
elementów zabytkowych, nowoczesność stosowanej technologii,
stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych, jakość stosowanych materiałów (trwałość, estetyka), poziom
nowoczesności, czy efektywności
procesów technologicznych. Pod
kątem tych kryteriów Przedszko-
le w Tarczynie zostało ocenione
przez jury bardzo wysoko.
- Zdobyte przez nasze Przedszkole wyróżnienie jest dowodem
na to, iż jest to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt o najwyższych
europejskich standardach, a przeprowadzona przez nas inwestycja
okazała się strzałem w dziesiątkę
– cieszy się burmistrz Barbara
Galicz. – Korzystając z okazji,
pragnę gorąco podziękować
wszystkim, którzy popierali
tarczyńską placówkę w głosowaniu
internetowym – dodaje.
Uzyskany przez tarczyńskie
Przedszkole tytuł „Modernizacja
Roku” jest także wielkim wyróżnieniem dla projektanta obiektu
p. Pawła Lebiedzińskiego (ABC
Dok. ze str. 1
Studio Architektoniczne z Tarczyna) oraz generalnego wykonawcy
inwestycji firmy P.U.H. „FARTEX
z Warszawy”za świetnie wykonaną pracę.
SW
ELASTYCZNE PRZEDSZKOLE
Gmina Tarczyn pozyskała dotację
z Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Elastyczne Przedszkole w Gminie
Tarczyn”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX., Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1). – Ten projekt
jest bardzo ciekawą inicjatywą, która jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność naszego
przedszkola – cieszy się burmistrz Tarczyna
Barbara Galicz.
Celem ogólnym przedsięwzięcia jest
poprawa szans edukacyjnych dzieci o niskim
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, z terenów gminy Tarczyn, poprzez wsparcie istniejącego przedszkola w okresie całego
najbliższego roku szkolnego.
J. angielski, logopedia, korektywa…
Odbiorcami projektu będą dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Tarczyn. W ramach
projektu przewiduje się realizację zajęć z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, wsparcia psychologicznego z zakresu
środowiska naturalnego i ekologii. Dodatkowo
opracowane zostaną i prowadzone będą karty
rozwoju dziecka. Nastąpi też modernizacja
czterech sal w przedszkolu, zakupione zostaną
strona również pomoce dydaktyczne i zabawki, które
będą zapobiegały stereotypowemu postrzeganiu roli mężczyzn i kobiet. Pakiety dla dzieci
wspomogą ich rozwój osobisty. Uzupełnieniem i urozmaiceniem oferty edukacyjnej będą
wycieczki do ZOO i teatru muzycznego.
Piknik rodzinny
Końcowym akcentem projektu będzie
piknik rodzinny połączony z propagowaniem
idei recyklingu, przygotowany przez rodziców/
opiekunów i dzieci, mający na celu promocję
zaangażowania mężczyzn w funkcje rodzinnie
oraz podnoszenie aktywności i świadomości
ekologicznej mieszkańców gminy Tarczyn.
Wysoka jakość
Skąd pomysł na taki projekt? Specyfika
lokalnego rynku pracy polega na tym, że część
kobiet mogłaby znaleźć
zatrudnienie, ale wymaga to objęcia dodatkowymi godz. w przedszkolu większej ilości
dzieci i stworzenie tzw.
„elastycznego przedszkola”, które swój czas
otwarcia uzależnia od
rzeczywistych potrzeb
ze strony rodziców. Gmina Tarczyn planuje w
związku z tym podjąć działania przyczyniające się do zniesienia nierówności ze względu
na zamieszkanie na wsi, wyrównując szanse
edukacyjne oraz do zniesienia nierówności
płci i poprawy sytuacji grup znajdujących się
w gorszym położeniu poprzez uelastycznianie
godz. otwarcia przedszkola do 30.06.2013r.
Dofinansowanie projektu z UE zagwarantuje
świadczenie usług wysokiej jakości.
Istotnymi zamierzeniami projektu są także zapewnienie dostępu do dodatkowej oferty edukacyjnej, umożliwiającej wyrównanie
szans w stosunku do rówieśników z terenów
miejskich oraz aktywny udział rodziców/opiekunów dzieci w części zajęć projektowych.
Szymon Woźniak
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
NAJWYŻSZE STANDARDY
BEZPIECZEŃSTWA
(5 tys. zł), Tarczyn Logistyka (3
tys. zł), Jarper (2 tys. zł), Binder
(2 tys. zł), BS w Białej Rawskiej
Oddział w Tarczynie (1 tys. zł),
a także od Pana Andrzeja Mizerskiego (1,8 tys. zł) i mieszkańców
gminy Tarczyn (3.750 zł). Pozostałe środki na zakup samochodu
dla OSP Kotorydz, tj. ok. 300 tys.
zł, pochodzą ze środków własnych gminy Tarczyn.
Nowy samochód OSP Kotorydz poświęcił proboszcz parafii w Tarczynie ks. Władysław
Michalczyk.
Strażacy wzorem
- Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Prezesowi Tomaszowi
Skrzyczyńskiemu, Panu Generałowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi, Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Panu Staroście
Janowi Dąbkowi i wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania środków i zakupu tego
wspaniałego, najnowocześniejszego w swojej klasie pojazdu
- podkreślała burmistrz Tarczyna
Barbara Galicz. Zwróciła się ona
również do strażaków, podkreślając ich znakomitą pracę i postawę: - Stanowicie dla wszystkich
mieszkańców wspaniały przykład
zaangażowania na rzecz dobra i
rozwoju naszej gminy. Wszystkie jednostki działają niezwykle
dynamicznie, są dla nas nie tylko
ostoją bezpieczeństwa, lecz również odgrywają rolę integracyjną
w kontekście lokalnej społeczności, ciesząc się jej niezmiennym szacunkiem i uznaniem. Na
strażaków można zawsze liczyć.
Dziękuję Wam z całego serca za
wzorową współpracę i bardzo sumienne wykonywanie spoczywających na Was zadań.
Dok. ze str. 1
W jej przemówienie wsłuchiwali się m.in. wicestarosta piaseczyński Marek Gieleciński, radni powiatowi Joanna Pająkiewicz
i Daniel Płużyczka, komendant
powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Piasecznie Leszek
Szcześniak, komendant Miejsko-Gminnego Zarządu ZOSP w
Tarczynie Stanisław Małczyński,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie Alfred Kohn,
komendant policji w Tarczynie
Marek Kruszewski, komendant
tarczyńskiej straży miejskiej Andrzej Toporkiewicz, radny gminy
Tarczyn Krzysztof Olczak, prezes
firmy TDM Electronics Monika Wardak, a także członkowie
miejscowych ochotniczych straży
pożarnych.
Nowy samochód OSP Kotorydz poświęcił Proboszcz parafii Św. Mikołaja w Tarczynie:
Ksiądz kanonik Władysław Michalczyk
Odznaczenia i podziękowania
W trakcie uroczystości nastąpiło też odznaczenie zasłużonych strażaków. Najbardziej prestiżowe wyróżnienie nadawane
przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP, Medal im.
Bolesława Chomicza, otrzymał
Czesław Trębowicz – Prezes Honorowy OSP w Tarczynie. Druhnom i druhom wręczono też Medale za Zasługi dla Pożarnictwa,
Odznaki Strażak Wzorowy oraz
Odznaki za Wysługę Lat.
Nie obyło się również bez
podziękowań ze strony strażaków
dla wszystkich, którzy doprowadzili do zakupu samochodu. Do-
datkowo burmistrz Barbara Galicz została uhonorowana przez
komendanta
powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w
Piasecznie Leszka Szcześniaka
specjalnym medalem za konsekwentne wspieranie i szczególne
zasługi dla rozwoju straży pożarnej, wytłoczonym z okazji XX-lecia powołania PSP.
Szymon Woźniak
strona Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
ŚWIĘTO POZYTYWNYCH EMOCJI
Dni Tarczyna 2012, w czasie których nad bezpieczeństwem
przybyłych czuwały jak co roku
służby mundurowe i medyczne,
rozpoczęły się turniejami piłki
nożnej i siatkówki plażowej o
Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej, rozegranymi na miejscowym zespole boisk „Orlik”.
Sobotnia rywalizacja odbywała
się w duchu fair play, nie zabrakło też emocji i rywalizacji, co
sprawiło, że publiczność mogła
podziwiać bardzo ciekawe sportowe widowiska. Rosiewicz z charyzmą
Drugi dzień uroczystości
rozpoczął się występem legendarnego Andrzeja Rosiewicza,
do dziś jednego z najpopularniejszych polskich piosenkarzy i artystów estradowych, który dzięki
swej niespożytej energii oraz błyskotliwym tekstom, anegdotom i
piosenkom nawiązał znakomity
kontakt z uczestnikami Dni Tarczyna. Po raz kolejny okazało
się, że utwory takie jak: „Chłopcy radarowcy”,” „Czy czuje pani
cha-chę” czy „Najwięcej witaminy” są nieprzemijalnymi hitami,
a Rosiewicz wciąż ma wielką
sceniczną charyzmę porywającą
publiczność do wspólnej, fantastycznej zabawy.
Atrakcje, atrakcje…
W czasie święta, które w
tym roku odbyło się na płycie placu targowego, nie mogło zabraknąć też atrakcji dla najmłodszych
- na placu obok szkoły ustawione
zostały zjeżdżalnie, trampoliny i stoiska z zabawkami. Dużo
uśmiechu zarówno dzieciom, jak i
ich rodzicom dostarczyły przejażdżki
konne oraz malowanie twarzy, którym
zajmowali się profesjonalni charakteryzatorzy teatralni
z Warszawy. Osoby
przybyłe na imprezę w Tarczynie
mogły skosztować
pysznych posiłków i
chłodnych napojów.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
stoiska promocyjne
firm i różnych podmiotów działających
strona Dok. ze str. 1
na rzecz aktywizacji społeczności
i rozwoju lokalnego, m.in. stoisko
Stowarzyszenia Perły Mazowsza
- Lokalna Grupa Działania (www.
lgd-tp.pl) , które promowało swoje działania oraz unijny program
Leader. Pracownicy LGD rozdali setki ulotek, długopisy z logo
Pereł Mazowsza oraz publikacje
promujące programy związane z
unijnymi dofinansowaniami. Stoisko promocyjne miał też Gminny
Ośrodek Kultury, gdzie do nabycia oferowano piękne pocztówki
z wizerunkami ziemi tarczyńskiej, a także album fotograficzny
pt. „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj… ziemia tarczyńska na starej
fotografii”. Ponadto można było
podziwiać obrazy Andrzeja Kujawy.
Edward Gierwiałło wyróżniony
Dni Tarczyna otworzyła
oficjalnie burmistrz Tarczyna
Barbara Galicz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem
Dębskim. Był to też moment
nadania prestiżowego tytułu Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna dla śp. Edwarda Gierwiałło, w
imieniu którego wyróżnienie odebrał jego syn, Michał.
Edward Gierwiałło wyróżniony został za działania na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej,
wspieranie gminy Tarczyn poprzez swoje umiejętne, konstruktywne działania, przyczyniające
się do poprawy jej wizerunku, a
przede wszystkim za wielką troskę o dobro swojej Małej Ojczyzny.
Następnie na scenie pojawiła się grupa Lombard. Jej
koncert zachwycił przede wszystkim młodszą część publiczności,
bawiącą się przy dynamicznych,
żywych popowo-rockowych rytmach. Oprócz nowych piosenek
Lombard zagrał też swoje najbardziej znane hity, w tym „Przeżyj
to sam” i „Szklaną pogodę”, które
niezmiennie wzbudzają ogromny
entuzjazm. Muzyczną część imprezy zwieńczył występ zespołu
Princess, wykonującego przeboje
jednej z najsłynniejszych formacji rockowych w historii – grupy
Queen.
Finał na najwyższym poziomie
Głównym punktem tegorocznych Dni Tarczyna był występ wirtuozów piłki nożnej z
Hiszpanii i Włoch, który przybyli
na święto kibice mogli obejrzeć
na specjalnie rozstawionym telebimie. Transmisja wielkiego
finału Euro 2012 spotkała się
ze sporym zainteresowaniem i
ogromnymi emocjami. Obie jedenastki zaprezentowały bowiem
futbol najwyższej próby, obfitujący w cudowne akcje na najwyższym światowym poziomie.
Szymon Woźniak
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
PRZEDSZKOLE NATURALNIE ATRAKCYJNE
Gmina Tarczyn pozyskała
dotację z Unii Europejskiej na
realizację projektu pt. „Przedszkole naturalnie atrakcyjne”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet
IX., Działanie 9.1, Poddziałanie
9.1.1). – Ten projekt jest bardzo
atrakcyjną propozycją nie tylko dla dzieci uczęszczających
do naszego przedszkola, lecz
także dla tych, które nie są zarejestrowane w tarczyńskiej
placówce– podkreśla burmistrz
Tarczyna Barbara Galicz.
Celem ogólnym przedsięwzięcia jest poprawa szans edukacyjnych dzieci o niskim stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej poprzez wsparcie
istniejącego przedszkola i uelastycznienie oferty do rzeczywistych potrzeb w okresie całego
najbliższego roku szkolnego.
Mnóstwo zajęć poznawczych
Odbiorcami projektu będą
dzieci w wieku 3-5 lat z terenu
gminy Tarczyn. W ramach projektu przewiduje się realizację zajęć
z zakresu środowiska naturalnego
i ekologii, zajęć poznawczych
dotyczących dawnych zawodów,
zabaw ruchowych, sportowych,
obserwacji przyrodniczych w
ogrodzie, spacerów i wycieczek
po zielonej okolicy Tarczyna
oraz dotyczących bezpieczeństwa
w domu i na drodze. W ramach
zadania dzieci wyjadą również do
ZOO, bajkolandii i planetarium.
Piknik rodzinny
Końcowym akcentem projektu będzie piknik rodzinny połączony z propagowaniem idei
recyklingu, przygotowany przez
rodziców/opiekunów i dzieci,
mający na celu promocję zaangażowania mężczyzn w funkcje rodzinnie oraz podnoszenie aktywności i świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy Tarczyn.
Innowacyjna
edukacja
przedszkolna
Istotnymi
zamierzeniami
projektu są także: zwiększenie
liczby dzieci uczestniczących w
wychowaniu przedszkolnym oraz
uruchomienie dodatkowego naboru 21dz, 27chł. w tym co najmniej
30% dzieci nie uczestniczących
dotąd w wychowaniu przedszkolnym, zapewnienie innowacyjnej
edukacji przedszkolnej wychodzącej ponad treści kształcenia
zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, rozwój wiedzy ekologicznej
dotyczącej ochrony środowiska
oraz poznanie praktycznej wiedzy odnośnie dawnych zawodów
i obyczajów, zapewnienie dostępu do dodatkowej oferty edukacyjnej umożliwiającej dzieciom
wyrównanie szans w stosunku do
rówieśników z terenów miejskich,
rozwój świadomości i zainteresowania rodziców (opiekunów) objętych projektem edukacją przedszkolną stymulującą psychiczny,
emocjonalny i społeczny rozwój
dziecka, a także aktywny ich
udział w części zajęć w okresie
realizacji projektu.
Szymon Woźniak
NOWOCZESNY WYMIAR KULTURY
W Tarczynie przy ul.
J. Stępkowskiego rozpoczęła się budowa nowego
Domu Kultury, który w
najbliższej
przyszłości
stanie się jedną z wizytówek miasta i regionu, a
dla wielu urzeczywistnieniem marzeń o nowoczesnym centrum kulturalnym
Spośród 17 firm, które wystartowały w postępowaniu przetargowym na realizację niniejszego projektu, najkorzystniejszą
ofertę w wysokości 12,6 milina złotych złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Edbud z Bydgoszczy, zostając tym samym zwycięzcą przetargu. Nowoczesny,
wielofunkcyjny obiekt, w którym znajdzie się także
część referatów Urzędu Miejskiego, ma powstać, zgodnie z założeniami, do końca przyszłego roku.
Opisywana inwestycja spowoduje, iż poszerzona
i urozmaicona zostanie oferta kulturalna w gminie Tarczyn, poprawią się jakość i komfort edukacji kulturalnej, różnorodność form spędzania czasu wolnego.
W obiekcie znajdzie się ponadto nowa siedziba biblioteki
publicznej. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie prowadzenie dodatkowych zajęć, rozwijających zainteresowania oraz
umiejętności dzieci i młodzieży, m.in. warsztatów teatralnych,
artystycznych, plastycznych, fotograficznych, muzycznych,
tanecznych, czy sportowych. W Domu Kultury organizowane
będą też konferencje, koncerty, wystawy, przedstawienia i inne
uroczystości. Władze gminy mają nadzieję, że w tak szerokiej,
różnorodnej ofercie każdy znajdzie dla siebie coś interesującego
i pasjonującego.
Szymon Woźniak
strona Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
Burmistrz
Barbara Galicz wyróżniona
Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz
uzyskała tytuł „Najlepszy Burmistrz Roku
2011 na Mazowszu” w plebiscycie „Urząd
Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”, organizowanym przez Warszawską Grupę Doradców Public Relations
Plebiscyt „Urząd Przyjazny Mediom i
Społeczeństwu” jest pierwszą inicjatywą środowiska dziennikarskiego o zasięgu regionalnym, nagradzającą samorządy za współpracę
z mediami lokalnymi i komunikację ze społeczeństwem. Głównym celem przedsięwzięcia
jest wpieranie działań na rzecz poprawy komunikacji na linii urzędy miast i gmin - media
lokalne.
Gala, na której zostały uroczyście wręczone statuetki i specjalne certyfikaty dla najlepszych samorządowców, wyłonionych w
drodze głosowania przez dziennikarzy z ok.
500 mazowieckich redakcji, odbyła się pod
koniec maja w warszawskim Centrum Konferencyjnym Kopernik. Uczestniczyło w niej 4
prezydentów miast, 15 burmistrzów, 10 starostów i 22 wójtów z obszaru Mazowsza, którzy
zostali laureatami plebiscytu.
Przedsięwzięciu towarzyszyła kampania reklamowa i informacyjna realizowana przez: Serwis Samorządowy PAP, TVP
Warszawa, RMF MAXXX, największy
portal branży PR - Proto.pl i najwiarygodniejsze elektroniczne media branżowe dla
samorządu - RegioPortal.pl i Samorząd.
infor.pl. Do akcji informacyjnej włączyły
się też miesięczniki: „Marketing i rynek”,
„Brief” i „Manager”.
SW
DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
Gmina Tarczyn pozyskała aż cztery
dotacje z UE w projekcie pt. „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
w szkołach podstawowych”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX., Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. – To
nasz kolejny sukces w kontekście pozyskiwania środków unijnych – zaznacza burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.
Odbiorcami projektu na terenie gminy
Tarczyn będą uczniowie klas IV-VI z różnego
rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogłyby stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Uczniowie będą
pracować w grupach projektowych liczących
od 15 do 25 osób, zorganizowanych w swoich szkołach, pod opieką koordynatora grupy.
Na terenie gminy Tarczyn programem zostaną
objęte dwie grupy ze Szkoły Podstawowej w
Tarczynie, jedna grupa ze Szkoły Podstawowej w Pamiątce oraz jedna grupa ze Szkoły
Podstawowej w Suchostrudze. Szkoła Podstawowa w Pracach Małych została natomiast
strona umieszczona na tzw. liście rezerwowej.
Wyrównanie szans edukacyjnych
Zgodnie z założeniami, w ramach realizacji projektu systemowego „Dziecięca
akademia przyszłości” odbywać się będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z zakresu ICT (technologie informacyjne i
komunikacyjne), przedmiotów przyrodniczomatematycznych, języków obcych, wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęć
sportowo-wychowawczych.
Jak czytamy na stronie internetowej
projektu, celem ogólnym przedsięwzięcia jest
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkół podstawowych z klas I-VI z terenu
województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej
tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt.
„Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez
całe życie - europejskie ramy odniesienia”,
stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe
życie (2006/962/WE).
Zajęcia, pomoce dydaktyczne, kino,
teatr…
Istotnymi zamierzeniami projektu jest
także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy
i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich
umiejętności właściwego spędzania czasu
wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport. Gmina Tarczyn otrzyma dla każdej z
grup dotacje celową na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla opiekuna-koordynatora grupy
projektowej, osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla grupy oraz środki na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć,
a także biletów wstępu do różnych instytucji
kultury (kino, teatr, itp.).
Kompleksowe wsparcie z UE
Co więcej, dodatkowymi bezpłatnymi
zajęciami współfinansowanymi ze środków
UE zostaną również objęte dzieci z klas I-III w
ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn”.
Szymon Woźniak
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
TARCZYN PRZYKŁADEM WDRAŻANIA
PROJEKTÓW UNIJNYCH
W programie pierwszym Telewizji Polskiej wyemitowano reportaż telewizyjny, który ukazał się w
czasie popularnego programu „Agrobiznes”, dotyczący
inwestycji na terenie gminy
Tarczyn, współfinansowanych z Unii Europejskiej w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
W czasie audycji telewizyjnej, ze względu na ograniczony czas antenowy, pokazano jedynie część z kilku
projektów, na jakie gminie
udało się pozyskać dotacje
ze środków UE. Przedstawiono inwestycję związaną
z modernizacją targowiska
w Tarczynie zrealizowaną w
ramach unijnego działania
„Odnowa i rozwój wsi” (wysokości dofinansowania to
100 tys. zł), która podniosła
standard obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
naszej gminy.
Z kolei w ramach tzw.
„małych projektów” zaprezentowano projektu pn. :
„Rozwój tożsamości społeczności lokalnej, podniesienie
świadomości
społecznokulturowej oraz jakości życia mieszkańców obszarów
wiejskich gminy Tarczyn poprzez remont i wyposażenie
świetlicy w miejscowości
Grzędy”, na wdrożenie którego gmina pozyskała największą możliwą dotację (25
tys. zł). Celem tej inwestycji
jest kultywowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego i
historycznego, a także rozwój tożsamości wśród społeczności lokalnej.
Oprócz ww. projektów
w ramach PROW 2007-2013
dotowane są lub będą też
inne przedsięwzięcia gminy
Tarczyn, dotyczące m.in. infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej czy
parkingowej.
Szymon Woźniak
Ul. Brzozowa zmodernizowana
Władze gminy Tarczyn na bieżąco modernizują kolejne odcinki dróg. W ostatnim czasie dokonano kompleksowej przebudowy
ul. Brzozowej w Korzeniówce. Oficjalne otwarcie drogi zostało zorganizowane przez mieszkańców Korzeniówki, którzy, wraz z zaproszonymi gośćmi, licznie przybyli na niniejszą uroczystość.
Wykonanie tej inwestycji poprawiło znacznie płynność i jakość
komunikacji w tym rejonie gminy. – To bardzo ważna droga, łącząca
sołectwa i mogąca stanowić objazd w razie utrudnień w ruchu na trasie
wojewódzkiej Tarczyn-Piaseczno – podkreśla burmistrz Barbara Galicz.
SW
strona Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Gmina Tarczyn zorganizowała konferencję informującą Beneficjentów o przebiegu
realizacji projektu pt. „Internet szansą na lepszą przyszłość
– Gmina Tarczyn”, polegającego na zakupie 150 komputerów
i przekazaniu ich do gminnych
placówek oświatowych oraz do
osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Sprzęt ten jest
wysoko zaawansowany technologicznie oraz wyposażony w
stały dostęp do Internetu.
W czasie specjalnej konferencji, w której uczestniczyli Beneficjenci Ostateczni projektu, jak
również zaproszeni przez gminę
Tarczyn goście, można było uzyskać cenne informacje na temat
przedmiotowego przedsięwzięcia
(np. cele, źródła finansowania),
jak również dowiedzieć się o szeregu unijnych dofinansowań pozyskanych przez gminę Tarczyn
w ostatnim czasie, wpływających
na dynamiczny rozwój samorządu.
Wyrównanie szans
Kierunki rozwoju w XXI
wieku determinują konieczne
działania w stronę informatyzacji,
innowacji i gospodarki opartej na
wiedzy. Gmina Tarczyn złożyła
zatem wniosek o dofinansowanie
ww. projektu i po długotrwałej,
szczegółowej cenie uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej
w wysokości ok. 1,8 mln zł na
realizację ww. projektu w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu -eInclusion. Głównym celem działań jest eliminacja
znacznej części wykluczenia cyfrowego i budowa społeczeństwa
informacyjnego.
Gmina Tarczyn poprzez
realizację niniejszego projektu
wyrównuje szanse mieszkańców
s t r o n a 10
z mniej rozwiniętych obszarów, poprawia poziom ich życia,
otwierając „okno na świat”. Zakup sprzętu, jak również koszty
abonamentu internetowego przez
okres 3 lat będzie są współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po upływie 3 lat Beneficjenci
Ostateczni Projektu zobowiązani
są do utrzymania łączy internetowych przez kolejnych 5 lat.
Większe możliwości rozwoju
Uczestnicy umiejętnie i rozważnie korzystający z naszej oferty zwiększą możliwości kształcenia, w tym w formie e-learningu,
oraz rozszerzą swoje możliwości
w zakresie poszukiwania nowych
metod świadczenia pracy na odległość.
W projekcie mogły wziąć
udział rodziny spełniające jedno z
kryteriów:
- dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu
pomocy społecznej;
- dochodowe upoważniające
do otrzymania wsparcia w ramach
systemu świadczeń rodzinnych;
- dzieci uczące się będące w
trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do stypendiów socjalnych.
- osoby ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym.
Sprzęt komputerowy został
przekazany również rodzinom w
ramach wsparcia systemu świadczeń rodzinnych, których dzieci
osiągają wysokie wyniki w nauce; Rodziny zastępcze również
mogły skorzystać z proponowanej przez gminę Tarczyn formy
wsparcia.
Konkurencyjność
Władze samorządowe re-
alizują inwestycje ze względu
na wzrost pozycji na rynku pracy osób, które dzięki projektowi podniosą swoje kwalifikacje,
staną się konkurencyjni i z powodzeniem spełnią oczekiwania
nowoczesnego rynku pracy.
Inwestycja gminy Tarczyn
w dostęp mieszkańców do Internetu szerokopasmowego, umożliwi korzystanie z elektronicznych
usług i aktywne uczestnictwo w
społeczeństwie informacyjnym.
Szymon Woźniak
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
NAUKA PRZYBLIŻA MARZENIA
Gmina Tarczyn zakończyła realizację projektu pn. „Najpewniejsza inwestycja w trudne
czasy – edukacja”. Przedsięwzięcie przeznaczone na szkolenia dla 165 uczniów piątych i
szóstych klas wszystkich szkół
podstawowych, wdrożone w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL,) podsumowane zostało konferencją,
która odbyła się w Ranchu pod
Bocianem
Projekt gminy Tarczyn o
wartości 0,5 miliona złotych, dofinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (Priorytet IX PO
KL, Działanie 9.1, Poddziałanie
9.1.2), polegał na realizacji zajęć
z nauk matematyczno-przyrodniczych i z języka angielskiego.
Celem głównym przedsięwzięcia
było podniesienie jakości oferty
edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u uczniów
z terenu gminy Tarczyn, przez
co nauka w prowadzonych przez
gminę placówkach stała się ciekawsza i bardziej nowoczesna.
Dzieci miały możliwość
pracy na nowoczesnych, multimedialnych narzędziach naukowych, np. tablicach interaktywnych, oraz korzystania z różnych
źródeł, które pomagały im w samodzielnym nabywaniu wiedzy.
W czasie konferencji, którą
zainaugurowali burmistrz Tarczyna Barbara Galicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski, dzieci będące beneficjentami
niniejszego projektu otrzymały
pamiątkowe dyplomy i rozmaite
materiały związane z realizacją
przedsięwzięcia. Nie zabrakło
też pysznych dań, przekąsek oraz
napojów, a także szeregu atrakcji
dla najmłodszych: ścianki wspinaczkowej, dmuchanych zjeżdżalni, trampoliny, zorbingu (zabawa polegająca na turlaniu się w
nadmuchiwanej kuli), gry w piłkę
nożną i siatkową.
Konferencja była okazją do
podkreślenia ogromnej roli nauki
w obecnych czasach. – Przemyślana, nowoczesna edukacja
jest dziś absolutnym kluczem do
sukcesu – podkreślali zgodnie
burmistrz Barbara Galicz i przewodniczący Jan Dębski. - To niezwykle istotny element naszego
życia: kształtuje naszą tożsamość,
osobowość, odpowiedzialność,
rozwija pożyteczne cechy mentalne i osobowościowe, jest podstawą do lepszego startu w życie i
realizacji marzeń. Uczy podejmowania wyzwań, konsekwentnego
dążenia do celu, szacunku dla innych. To właśnie z tych powodów
gmina Tarczyn stale inwestuje we
wszystkie prowadzone przez siebie placówki edukacyjne, które
są gruntownie zmodernizowane
i stale wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny,
dzięki czemu poziom kształcenia
utrzymuje się na najwyższym poziomie – zaznaczyła burmistrz B.
Galicz.
Szymon Woźniak
s t r o n a 11
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
Mnóstwo atrakcji na Orliku
W Tarczynie dokonano odbioru placu zabaw, będącego nagrodą w konkursie „100 placów zabaw na
100 lat NIVEA”, który przeprowadzono w 2011 roku.
Polegał on na głosowaniu internautów na swoja lokalizację - Tarczyn uzyskał wtedy 64 121 głosów, zajmując
wysokie, 8. miejsce w rankingu firmy NIVEA, która
odpowiada za budowę placów zabaw
Władze gminy pragną raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do akcji, oddawali głosy
na naszą lokalizację, a także zachęcali innych do udziału
w tym przedsięwzięciu! Warto podkreślić, iż Tarczyn jest
jedyną gminą z regionu piaseczyńsko-grójeckiego, która
znalazła się w gronie zwycięzców konkursu NIVEA!
Plac zabaw NIVEA jest kolejną atrakcją powstałą bezpośrednio przy zespole boisk Orlik. Wcześniej gmina oddała do użytku nowoczesną bieżnię, siłownię oraz boisko
do siatkówki plażowej.
SW
s t r o n a 12
Lipiec-Sierpień 2012
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Uroczyste pożegnania w Zespole Szkół w Pamiątce
„Podstawówka”
W dniu 26 czerwca 2012 roku 23
uczniów (rocznik 1999) uroczyście pożegnało się ze Szkołą Podstawową im. Wojciecha
Górskiego w Pamiątce. Ukończenie drugiego etapu edukacyjnego jest zawsze ważnym
krokiem w karierze naukowej młodego
człowieka. W tym roku szkolnym było ono
szczególnie miłe, gdyż najmłodsi absolwenci
naszej szkoły mogą poszczycić się licznymi
sukcesami.
Klasa uzyskała średnią 4,3. Sześcioro
uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem,
czyli osiągnęło bardzo dobre wyniki w nauce i
wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, w tym
czworo otrzymało nagrodę burmistrza, to zna-
„Górale”
Jedną z ważniejszych uroczystości w
naszej szkole, która stała się już tradycją
jest pożegnanie klas III gimnazjum. W tym
roku szkolnym odbyło się ono 27 czerwca
2012 roku. Bardzo cieszyła nas obecność na
uroczystości zaproszonych gości między innymi Pana Starosty Powiatu Piaseczyńskiego Marka Gielecińskiego, Pani Burmistrz
Tarczyna Barbary Galicz, Pana Przewodniczącego Rady Gminy Tarczyn Jana Dębskiego. Pani Marty Czerniewicz wnuczki
naszego patrona Wojciecha Gorskiego. W
roku szkolnym 2011/2012 w klasach trzecich
gimnazjum uczyło się 31 uczniów. Dwoje z
nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem
(to znaczy średnia 4,75 i wyżej oraz wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania).
Następująco przedstawiały się wyniki
obu klas w zewnętrznych egzaminach gimnazjalnych. Średni wynik procentowy dla arkusza:
- część humanistyczna: język polski – 64,2,
dla gminy-60,4
- cześć humanistyczna: historia i WOS –
59,7, dla gminy-57,3
- cześć matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 47,8, dla gminy-44,8
- cześć matematyczno-przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze – 49,2, dla gminy-45,6
- język angielski-poziom podstawowy – 58,2,
dla gminy-54,3
- język angielski-poziom rozszerzony – 34,0,
dla gminy-38
- język niemiecki-poziom podstawowy –
czy uzyskało średnią końcową minimum 5,0 i
wzorowe zachowanie. Zadowalające okazały
się także wyniki sprawdzianu zewnętrznego,
w którym klasa uzyskała średni wynik 25,68,
podczas gdy średnia arkusza dla gminy wynosiła 22,80, a dla kraju około 23 punkty.
Uczniowie klasy szóstej często reprezentowali szkołę na zewnątrz poprzez udział
w licznych zawodach i konkursach. Zostawali
laureatami i finalistami między innymi ogólnopolskiego konkursu ortograficznego „Z poprawna ortografią na co dzień”, polonistycznego „ Z poprawną polszczyzna na co dzień”,
IV-ego Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce.
Młodzież licznie i często uświetniała swoimi
występami uroczystości, angażowała się w
pracę na rzecz szkoły i klasy.
W tym wyjątkowym dniu uczniowie
przygotowali uroczystą akademię, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, rodzice i cała społeczności szkolna. Artyści przedstawili program artystyczny
„ Złota jesień w szkole”. Zgromadzeni widzowie bardzo ciepło przyjęli popisy aktorskie.
Tym bardziej cieszy nas fakt, że z większością
uczniów nie rozstajemy się, ponieważ będą
kontynuowali naukę w Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce.
57,6, dla gminy-58,8.
W bieżącym roku
szkolnym naukę w
klasie III gimnazjum
ukończyło 29 uczniów.
Z większością z nich
rozstawaliśmy się po 10
latach wspólnego obcowania. Śmiało możemy
więc powiedzieć, że
otrzymali oni dobre korzenie i pień jak określał szkołę podstawową
i dzisiejsze gimnazjum
nasz patron Wojciech
Górski. Jest to dobra
podstawa do dalszego
wzrostu piękna korony
ich drzew: zainteresowań, zdolności i umiejętności. Jako że absolwenci stali się ambasadorami naszej szkoły i propagowanego przez
nas systemu wartości, złożyli oni uroczyste
przyrzeczenie na sztandar.
Podziękowaliśmy również rodzicom
za wieloletnia współpracę. Ci, których najmłodsza latorośl kończyła szkołę, współpracowali z nami nawet kilkanaście lat. Dlatego
też najbardziej zasłużeni otrzymali pamiątkowe medale i albumy.
Uczniowie przedstawili wspaniały program artystyczny opracowany na podstawie
filmu animowanego „Madagaskar’, którego
tematem stała się walka przesympatycznych
grup pingwinów i leniwców z tajemnicza organizację CKE (Centralna Komisja Egzami-
nacyjna). Na szczęcie okazało się, że nie chodziło o eksterminację i wynikiem podstępnej,
zakrojonej na szeroką skalę akcji były świetne
osiągnięcia egzaminacyjne, które umożliwiły
mieszkańcom ZOO lot na Uniwersytet. Po
części artystycznej absolwenci uroczyście
odtańczyli poloneza. Zebrani widzowie mieli
także możliwość podziwiać pokaz walca w
wykonaniu dwójki naszych uczniów. Po uroczystości zaproszeni goście, rodzice i młodzież wzięli udział w poczęstunku. Atrakcją
okazała się również pożegnalna dyskoteka.
Takie rozstanie nigdy nie są łatwe, ale
wiemy, że wypuszczamy w świat kolejny
rocznik młodych, wspaniałych ludzi, a to cieszy nas najbardziej.
s t r o n a 13
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
„Ostatni dzwonek”
Właściwe, trzecie, w tym
roku szkolnym zakończenie nauki odbyło się 29 czerwca 2012
roku. Pani Dyrektor Iwona Niegowska podsumowała zarówno
osiągnięcia edukacyjne uczniów
jak i programy, projekty i akcje, w które zaangażowała się
placówka.
Rok szkolny ukończyło 251
uczniów Zespołu Szkół, w tym
170 Szkoły Podstawowej, 36 oddziału przedszkolnego i 81 gimnazjum.
W klasach IV-VI szkoły
Podstawowej uzyskano średnią
4,14 (najwyższą średnią klasa V
– 4,50). 24 uczniów otrzymało
świadectwa promocyjne z wyróżnieniem. W klasach I-III gimnazjum uzyskano średnią 3,38
(najwyższa średnia klasa II gimnazjum 3,8). Średnia dla całego
Zespołu Szkól wyniosła 3,79.
Szkoła kontynuowała udział
w projektach EFS „Mleko” i „Warzywa i owoce w szkole”. Uczniowie klas I-IV uczyli się dodatkowo języka angielskiego w ramach
projektu „Jutro zaczyna się dziś”.
Uczniowie klas V-VI uczęszczali
na zajęcia z matematyki, przyrody
i języka angielskiego w ramach
projektu „Najlepsza inwestycja w
trudne czasy-edukacja”. Niektórzy uczniowie gimnazjum biorą
udział w projekcie „Aktywność
młodzieży gwarancja rozwoju
społecznego”. Szkoła uczestniczyła również w projekcie „Internet szansą na lepszą przyszłość’.
Nasi Uczniowie reprezentowali również szkołę w różnorakich zewnętrznych zawodach.
Podczas uroczystości laureaci,
finaliści i uczestnicy otrzymali
dyplomy gratulacyjne i nagrody
za udział w takich konkursach
jak „Z poprawną ortografią na co
dzień”, „ Z poprawną polszczyzna na co dzień”, „Tomik literacki młodych autorów” konkurs
chemiczny „ALBUS”. Młodzież
zaangażowała się również w akcję Fundacji „Dzieci dla ziemi”,
czego efektem była zbiórka blisko
800 kilogramów używanej odzieży dla potrzebujących. Tuż przed
zakończeniem roku szkolnego
przeprowadzono w klasach cykl
szkoleń na temat bezpiecznego
zachowania czasie wakacji.
Pani dyrektor gorąco podziękowała uczniom za rok wytężonej
nauki, rodzicom za współpracę i
pomoc, a Radzie Pedagogicznej
i pracownikom szkoła za pracę i zaangażowanie. Wszystkim
gratulowała sukcesów i życzyła
zasłużonego i wymarzonego wypoczynku.
„Pomagać warto”
Uczniowie Zespołu Szkół w Pamiątce jeszcze raz udowodnili, ze chcą
i potrafią działać na rzecz potrzebujących. Czynnie zaangażowali się w akcję
Fundacji „Dzieci dla ziemi”. Opiekunami projektu została klasa V szkoły
podstawowej wraz z wychowawcą.
Uczniowie przygotowali akcję promocyjną. Samodzielnie zachęcali kolegów i koleżanki do gromadzenia używa-
s t r o n a 14
nej odzieży, obuwia i tekstyliów. Program
miał na celu pomóc najbardziej potrzebującym i najbiedniejszym, czyli dzieciom
w domach dziecka oraz bezdomnym.
Prócz tego stał się wspaniałą lekcją wychowawcza uczącą empatii, solidarności.
Uświadamiał również ekologiczny aspekt
zbiórki, gdyż tak zwane „wietrzenie szaf”
to nic innego jak recykling.
Zbiórka okazała się niebywałym
sukcesem, gdyż 27 czerwca 2012 roku
pracownicy fundacji odebrali ze szkoły
blisko 800 kilogramów używanej odzieży. Na ręce uczniów i Pani Dyrektor Iwony Niegowskiej przekazali uroczyste podziękowania i dyplom.
Tym samym projekt prócz wymiernych korzyści stał się piękną lekcją wychowawczą i pokazał naszym uczniom,
że pomaganie innym przynosi ogromną
satysfakcję.
Lipiec-Sierpień 2012
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Zakończenie roku szkolnego w SP w Suchostrudze
„ Język obcy to mój atut” mottem zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Suchostrudze.
Na zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Suchostrudze uczniowie klas II i III pokazali przedstawienie
w języku angielskim pt: „Henry Hippo”. Przedstawienie to było rezultatem nauki dzieci podczas dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ramach unijnego projektu „Język obcy to mój atut”. Piękną scenografię do przedstawienia zaprojektowały i wykonały przy pomocy uczniów mamy
naszych przedszkolaków.
Sukces młodych piłkarzy z Tarczyna
22 czerwca na Orliku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tarczynie odbył się Turniej Piłkarski Euro-perły 2012, w którym udział
wzięły drużyny z Tarczyna, Pamiątki, Prażmowa, Góry Kalwarii,
Prac Małych, Uwielin oraz Dobieszy. Tę ważną dla powiatu imprezę
uświetnili swoją obecnością burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, wójt
Prażmowa Grzegorz Pruszczyk oraz burmistrz Góry Kalwarii Dariusz
Zieliński.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i wspaniałym umiejętnościom
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarczynie, przygotowani przez pana Wojciecha Ziębę, zajęli drugie miejsce, ustępując tylko
drużynie z Góry Kalwarii. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano
Patryka Puchalę z PSP w Tarczynie.
Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe koszulki, zaś pierwsza
trójka pamiątkowe medale i olbrzymie puchary. Podczas imprezy zawodnikom serwowano napoje oraz gorące kiełbaski z grilla.
Telewizja w szkole
10 czerwca 2012 r. na antenie TVP INFO wyemitowano
program edukacyjny „Ciocia Jabłonka i Wujek Seler z Krainy Witaminy”, w którego nagraniu wzięli udział uczniowie
klasy IIIa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie. Program powstaje w ramach kampanii organizowanej przez Związek Sadowników Polskich
i ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci poprzez zachęcanie do jedzenia warzyw i
owoców.
s t r o n a 15
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
„Poloneza czas zacząć...”
Pożegnanie absolwentów PSP w Tarczynie
W słoneczne, upalne popołudnie 28 czerwca 2012 roku
uczniowie klas szóstych pożegnali mury PSP im. J. Stępkowskiego w Tarczynie. To
tutaj stawiali swoje pierwsze
uczniowskie kroki na edukacyjnej drodze, poznając radość
zdobywania wiedzy. Dlatego tej
uroczystości towarzyszyło przesłanie Jana Pawła II : „Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć”.
Uświetniła ją obecność pani
Burmistrz Tarczyna – Barbary
Galicz i Przewodniczącego Rady
Miasta – pana Jana Dębskiego.
Gospodarz spotkania – pani Dyrektor szkoły Beata Zaradkiewicz z dumą podkreśliła, że ….
uczniów klas szóstych ukończyło szkołę podstawową. Aż ….
spośród nich znalazło się na najwyższym uczniowskim podium,
otrzymując z rąk pani Barbary
Galicz i pana Jana Dębskiego –
książkowe nagrody „Burmistrza
Tarczyna” za wysokie wyniki w
nauce. Tytuł „Super Ucznia” PSP
w Tarczynie uzyskała uczennica
klasy VI b – Agata Trześniowska.
Z satysfakcją nauczyciele wręczali kolejnym szóstoklasistom
nagrody za wysoką średnią ocen,
osiągnięte sukcesy w konkursach
, pracę w kołach zainteresowań.
Nie byłoby ich bez miłości i
wsparcia rodziców, którym dzieci podziękowały wzruszającymi
słowami piosenki „Cudownych
rodziców mam”. Tę atmosferę podkreśliło wystąpienie pani
Dyrektor szkoły, która wręczyła
rodzicom listy gratulacyjne oraz
podziękowania za pracę na rzecz
naszej placówki.
Z myślą Ojca Świętego
świetnie współgrały wiersze K.
I. Gałczyńskiego interpretowane
tym razem nie przez wybitnego
wykonawcę poezji śpiewanej,
ale przez uczennice naszej szkoły – Wiktorię Bugalską i Paulinę
Śliwińską. Utwory „Ile razem
dróg przebytych ” i „Dni, których
nie znamy” podkreśliły wartość
wspólnych szkolnych wspomnień
i przypomniały, że wiedza i mądrość wyniesiona z książek – to
uniwersalna droga do realizacji
własnych marzeń.
Kiedy zabrzmiały słowa
prowadzącego: „Poloneza czas
zacząć” - publiczność znalazła
się w klimacie zaczerpniętym z
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Narodowy, dostojny taniec
w wykonaniu szóstoklasistów
sprawił, że w niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia. Stylizowane stroje dziewcząt i czerwone
pasy chłopców nawiązujące do
pasów szlacheckich wywołały
dodatkowy zachwyt publiczności.
Ta atmosfera Polski szlacheckiej
została rozwinięta w programie
artystycznym będącym parafrazą
kolejnych ksiąg eposu. W sposób
żartobliwy i celny , naśladując
polszczyznę wieszcza, uczniowie
charakteryzowali swoich nauczycieli i sytuacje z życia szkolnego.
Epilog: „I ja tam z gośćmi
byłem, miód i wino piłem, / A
com widział i słyszał, w księgi
umieściłem” - zamknął wspaniałą uroczystość pożegnania szóstoklasistów, uczniów PSP z lat
2006-2012.
Życzymy im wielu sukcesów w gimnazjum i wyboru jak
najlepszych życiowych dróg.
Przedstawienie „Królewna Śnieżka”
18 czerwca w sali gimnastycznej
tarczyńskiego Przedszkola członkowie koła teatralnego PSP w Tarczynie
zaprezentowali spektakl „Królewna
Śnieżka”. Przedszkolaki z wypiekami na twarzach oglądali historię królewny, która przeżywa wiele
niebezpiecznych przygód. Młodych
aktorów widownia nagrodziła gromkimi brawami.
s t r o n a 16
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarczynie, panie Urszula Bartoszuk i Katarzyna Dobrowolska – Pałka, które w
br. szkolnym ukończyły kurs „ Ratujemy i uczymy ratować” przeprowadzony przez Fundację Wielkiej Świątecznej Pomocy, przeszkoliły oddziały 0a i 0b, uczniów klas IV i V oraz zuchy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu uczniowie wiedzą, w
jaki sposób podejść do poszkodowanego, jak określić jego stan, jak
wezwać pomoc przez telefon i w jaki sposób mu pomóc.
Materiały dydaktyczne (fantomy, film instruktażowy, kopie telefonów) dostarczone przez Fundację umożliwiły przeprowadzenie zajęć,
w których uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli. Każdy
mógł przećwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo- oddechową(sztuczne oddychanie i masaż serca).
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy cieszyło się tak
dużym zainteresowaniem, że w kolejnym roku szkolnym będziemy
kontynuować propagowanie podstawowych czynności ratujących życie wśród uczniów naszej szkoły.
Tydzień Europejski w Publicznej Szkole Podstawowej w Tarczynie
W dniach 14 – 18 V 2012
r. cała społeczność szkolna
uczestniczyła w licznych imprezach zorganizowanych z okazji
Tygodnia Europejskiego.
Uczniowie klas I – VI wykonali prezentacje plakatowe o
wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i
estetyczne.
Organizatorzy nagrodzili
spośród nich najlepsze.
Pięcioosobowe
drużyny
z klas III – VI wzięły udział w
konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Tytuły drużynowych
Omnibusów Europejskich otrzymały drużyny z klas IIIc, IVa, Va
i po emocjonującej dogrywce ex
aequo VIa i VIb.
Obchodom Tygodnia Europejskiego towarzyszyły mecze
piłkarskie, podczas których zespoły klasowe grały w barwach
krajów Unii Europejskiej. Zwycięzcami na poziomach klas zostały drużyny IIc, IIIa, IVc, Va i
VIa. W ostatnim meczu reprezentacja Va pokonała drużynę VIa,
uzyskując tytuł finalisty turnieju.
Zwycięskie klasy otrzymały piłki
ufundowane przez panią Kata-
rzynę Gubę z Fitnes Klub.
Uczniowie klas IIIa i IVb
przygotowali program artystyczny o krajach Unii Europejskiej, w
którym w bardzo ciekawy sposób
zaprezentowali informacje o kulturze, zwyczajach i życiu mieszkańców wybranych państw. Występ uświetniły zaprezentowane
przez uczniów stroje charakterystyczne dla danego kraju oraz
muzyka z nim związana.
Ponadto klasa Ib przygotowała flagi państw Unii Europejskiej i wykonała piosenkę pt.
„Chodź, pomaluj mój świat”.
Dodatkową atrakcją Tygodnia Europejskiego była kawiarenka europejska, w przygotowanie której zaangażowali się
uczniowie z klas IVb i VIc oraz
ich rodzice. Organizatorzy zatroszczyli się o ciekawe i smaczne menu oraz estetyczny wygląd
zarówno potraw jak i sali. Każdy
mógł znaleźć dla siebie coś pysznego, począwszy od ciast a skończywszy na swojskim chlebie ze
smalcem. Każdy odwiedzający
został poczęstowany porcją lodów z Zielonej Budki. Dodatkowo smakosze mogli nabyć pączki
firmy Blikle.
Dochód uzyskany ze
sprzedaży produktów z kawiarenki przeznaczono na
zakup przenośnego sprzętu
nagłaśniającego do szkoły.
Obchody Tygodnia Europejskiego uświetniły tańce
w wykonaniu klas Oa, IIa i IIc
a także piosenki zaprezentowane przez klasy Ia i Id oraz
Ic i IIb.
Występy małych artystów zostały przyjęte owacyjnie.
Uroczyste zakończenie
Tygodnia Europejskiego odbyło się w sali gimnastycznej,
wręczono dyplomy i nagrody
dla zwycięzców.
W czasie obchodów Tygodnia Europejskiego uczniowie
zgłębili wiedzę o strukturach
Unii Europejskiej a także o państwach do niej należących. Wykazali się także bardzo dużym
zaangażowaniem i pomysłowością oraz duchem walki podczas
rywalizacji.
Za ufundowanie nagród podziękowania dla sponsorów:
Fitnes Klub – Fabryka Wag,
Firma „Złompol”, Firma Zielona
Budka, Firma Blikle, Dział Pro-
mocji Urzędu Miejskiego w Tarczynie, pani Ewa Sekuła, pani Joanna Smykiewicz, państwo Anna
i Karol Sołtykowie.
Dodatkowe podziękowania
za pomoc w organizacji imprezy panu Bogdanowi Pałce, pani
Lidii Fijałkowskiej i pani Iwonie
Olak.
Dzięki
zaangażowaniu
wychowawców,
nauczycieli,
uczniów i rodziców obchody Tygodnia Europejskiego możemy
uznać za udane
s t r o n a 17
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
Gminny Konkurs Ortograficzny i Matematyczny
Od kilku lat w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego odbywa
się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas I – III
oraz Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I
– VI. Uczniowie zawsze chętnie
przystępują do w/w konkursów, są dobrze przygotowani, o
czym świadczy liczba laureatów
i przyznanych nagród.
Oto tegoroczni Mistrzowie
Ortografii: Bartosz Chudzikowski
kl. Ia PSP Tarczyn,
Kacper
Czajkowski kl. Ia PSP Tarczyn,
Marcin Dwornik kl. IIb PSP Tarczyn, Karolina Smutek kl. IIa PSP
Tarczyn.
II miejsce w konkursie zajęli: Julia Dębska kl. Ia PSP Tarczyn, Martyna Główczyńska kl.
Ic PSP Tarczyn, Agata Wierzbicka kl. II ZS w Pamiątce, Klaudia
Wysocka SP w Suchostrudze.
III miejsce zdobyły następujące osoby: Wiktoria Gruszczyńska kl. Ic PSP Tarczyn, Natalia
Krasnodębska kl. Id PSP Tarczyn,
Albert Kresa kl. IIIb PSP Tarczyn, Olaf Martyniak kl. IIb PSP
Tarczyn, Orgil Odondavaa kl. IIb
PSP Tarczyn, Oliwia Pastuszka
kl. Ia PSP Tarczyn.
Laureaci Gminnego Konkursu Matematycznego w poszczególnych grupach wiekowych:
w klasach pierwszych
– I miejsce - Kamil Olczak kl. Id
PSP Tarczyn
II miejsce – Julia Dębska
kl. Ia i Jan Myziak kl. Ic PSP Tarczyn
III miejsce – Ewelina Zawadzka kl. I c PSP Tarczyn
W klasach drugich – I miejsce – Adrianna Felczyńska kl. IIa
PSP Tarczyn
II miejsce – Bartosz Grochowski kl. IIb PSP Tarczyn
III miejsce – Marcin Gajda
ZS w Pamiątce i Bartłomiej Sosin
kl. IIa PSP Tarczyn
W klasach trzecich - I miejsce Kamil Jędra kl. IIIc PSP Tarczyn
II miejsce Wiktoria Lenart
kl. IIIb PSP Tarczyn
III miejsce Adam Siadkowski SP w Pracach Małych
W klasach czwartych – wyróżnienie Łukasz Dobrowolski kl.
IVc PSP Tarczyn
W klasach piątych – II miejsce Natalia Cichoń
III miejsce Katarzyna Włodarczyk i Krystian Jakubowski
Wszyscy laureaci z tej grupy wiekowej są uczniami kl. Va z
PSP w Tarczynie.
W klasach szóstych – III
miejsce Marcel Chudzikowski kl.
VIa PSP Tarczyn i Agata Trześniowska kl. VIb PSP Tarczyn.
Wszystkim wymienionym
powyżej laureatom gratulujemy.
Za rok kolejne zmagania z ortografią i matematyką.
Organizatorzy konkursu ortograficznego: Dorota Alinowska,
Anna Dębska, Lidia Fijałkowska
Organizatorzy
konkursu
matematycznego: Iwona Krawczak, Ewa Jędral, Gabriela Grzybowska, Krzysztof Gosek, Stanisław Mokosa
Konkursy przyrodnicze
Uczniowie PSP w Tarczynie, wyłonieni w drodze wcześniejszych eliminacji, reprezentowali naszą placówkę w konkursach
przyrodniczych:
* Powiatowym Konkursie „Płazy i gady
Polski” zorganizowanym pod patronatem
Gminy Piaseczno, Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwa
Chojnów.
Agata Trześniowska, Marcel Chudzikowski i Wiktoria Bugalska- wykazali się
znajomością krajowych gatunków płazów i
gadów, w tym praktyczną umiejętnością roz-
poznawania płazów i gadów po wyglądzie i
odgłosach. Uczennica Agata Trześniowska
zdobyła wyróżnienie, zajmując IV miejsce,
natomiast Marcel Chudzikowski zajął VIII
miejsce w tymże konkursie.
* W konkursie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego
pt. : ” Smak ekologicznej żywności”, zorganizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, uczennica Sara Leśniak znalazła
się w gronie nagrodzonych dyplomem uczestnika Konkursu.
ZUCHY TARCZYŃSKIE TO PRAWDZIWE ZUCHY
15 czerwca odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym zbiórka zuchowa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że spotkaliśmy się o
nietypowej godzinie, tj. o 21.00 . Zuchy miały w szkole spędzić noc bez mamy i taty. Po pożegnaniu rodziców rozpoczęliśmy zbiórkę tradycyjnie
od ogniska - świecowiska. Po piosenkach podzieliliśmy się na cztery grupy w kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim i żółtym. Każda miała
do odnalezienia sześć skrzętnie ukrytych listów - zadań do wykonania. Zabawa była tym ciekawsza, że szukaliśmy tego wszystkiego przy pomocy
latarek. Światła w szkole były pogaszone. Następnie mieliśmy zadanie nocnej wędrówki po ciemnym boisku szkolnym. Zuchy i to zniosły doskonale. O godzinie 1.30 w nocy dzieci udały się na spoczynek. Spaliśmy w śpiworach i na materacach szkolnych. Rano każdy zuch musiał się sam
spakować, a nie było to łatwe, gdyż zawsze to mamy sprzątają po dzieciach. Dały sobie radę. Myślimy, że nasze najmłodsze pociechy mogą w
przyszłym roku szkolnym wyruszyć gdzieś dalej w nieznane. Druhny: Gabriela Grzybowska i Ewa Jędral.
s t r o n a 18
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
POSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ
W TARCZYNIE!
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych
Szeregów w Tarczynie poszerza swoją ofertę edukacyjną.
Już w roku szk.2012/2013 uczniowie
klas mundurowych będą mieli okazję wyjechać na bezpłatne praktyki do Niemiec. Projekt ma charakter stażu i jest realizowany w
ramach programu Leonardo da Vinci w ośrodku szkoleniowym DEULA Hildesheim. Weźmie w nim udział 18 uczniów klas I i II liceum
o rozszerzonym programie nauczania o wybrane zagadnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zadania policji i wojska.
Odbycie stażu w Niemczech to dla
uczniów wyjątkowa szansa zdobycia cennych
doświadczeń. To także szansa nabycia nowych
umiejętności, wykraczających poza ramy programu kształcenia w szkole. Uczniowie będą
czynnie uczestniczyć w procesie zdobywania
specjalistycznych umiejętności ratowniczych,
poszerzą wiedzę z zakresu obsługi podstawowego sprzętu ratowniczego wykorzystywanego w działaniach przez niemieckich strażaków, wyposażenia oraz nauki nowoczesnych
technik ratowniczych i medycznych.
Czynne uczestnictwo w bieżącym syste-
mie kształcenia zachodnich sąsiadów wzbogaci uczniów w doświadczenie i umiejętności zawodowe, przyczyni się z pewnością do
zwiększenia kompetencji zawodowych oraz
przygotuje do dalszego kształcenia w służbach
pożarniczych i policyjnych.
Uczniowie będą uczestniczyć również
w spotkaniach z młodzieżą przebywającą w
ośrodku szkoleniowym, gdzie przygotowano
bogatą ofertę aktywnego spędzania wolnego
czasu. Cenne jest także nawiązanie kontaktów
z rówieśnikami z Niemiec i innych krajów.
Niech żyje bal
3 czerwca 2012r. uczniowie z Gimnazjum im. Szarych
Szeregów w Tarczynie uczestniczyli w prawdziwym balu. Jest
on corocznie organizowany dla
uczniów klas trzecich Gimnazjum, by nagrodzić ich za trzy
lata ciężkiej pracy związanej ze
zdobywaniem wiedzy.
W tym najbardziej upragnionym i wymarzonym przez
młodzież dniu, szkołę zalał potop
młodych elegantów i szykownych dam, którzy oprócz zabawy
i beztroski wykazali się wysoką
kulturą osobistą i dojrzałością.
Bal rozpoczął się od tradycyjnego poloneza klas trzecich.
Następnie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez klasy drugie, podczas której
zostały wręczone złote
pióra.
W kategorii SUPER INTELEKT złote
pióro z rąk Pani Dyrektor Barbary Piechoty
otrzymał Daniel Krajewski z kl. IIId. W kategorii MISS GRACJI – Julia Ciężkowska z kl. IIIa
(złote pióro zostało wręczone przez Panią Beatę
Dudzic), w kategorii
SUPER MAN – wygrał
Oskar Hyla z kl. IIIb i
otrzymał wyróżnienie
z rąk wychowawczyni
– Pani Katarzyny Ćwiek,
zaś zaszczytny tytuł SUPER KUMPLA trafił do
Magdy Surały z kl. IIIa,
z rąk ks. Pawła Walkie-
wicza, natomiast złote pióro w
kategorii SUPER SPORTOWIEC
wręczane przez Pana Andrzeja
Pszczółkę otrzymał Jarek Malinowski z kl. IIIb.
Po uroczystym wręczeniu
złotych piór uroczystość uświetnili swoim tańcem Marta Maciocha z kl. IIIc i jej partner Przemek
Dębski, następnie do wspólnego
śpiewania zachęciła Kasia Wierzchowska i tym samym zakończyła część artystyczną, po której
zaczęła się zabawa. Świetnie bawili się zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele oraz opiekunowie.
Dawno nie było tak dobrej zabawy w szkolnych murach, niestety następny taki bal dopiero za
rok...
s t r o n a 19
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
Zmarł Michał Fogg
23 sierpnia 2012 roku zmarł w wieku 60. lat Michał Henryk Fogg, wnuk znakomitego przed
laty piosenkarza Mieczysława Fogga.
Michał Fogg był mieszkańcem ziemi tarczyńskiej. Mieszkał w Leśnej Polanie k/Tarczyna w
domu swego dziadka Mieczysława. W domu, który miałem okazję odwiedzić, znajdowały się liczne
pamiątki po znakomitym piosenkarzu: zdjęcia, plakaty z występów a także pianino na którym grywał
Maestro Fogg.
Michał Fogg brał czynny udział w życiu kulturalnym naszej gminy. Był założycielem galerii
artystycznej w Pracach Małych. Promował młodych malarzy a także twórców ludowych z naszego
terenu. W galerii prowadził wraz z żoną kawiarenkę, w której oprócz degustacji znakomitej kawy i
ciast można było wysłuchać piosenek Mieczysława Fogga. W 1998 roku, Gminnym Ośrodku Kultury, przygotował wystawę poświęconą swojemu dziadkowi.
Michał Fogg został pochowany w rodzinnym grobie (obok dziadka) na cmentarzu na Bródnie
w Warszawie. Cześć Jego pamięci.
Jerzy Golański
Apel do mieszkańców
Publikacja albumu fotograficznego „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj...” spotkała się z żywą reakcją mieszkańców ziemi tarczyńskiej a
także osób mieszkających w różnych częściach naszego kraju, a kiedyś
związanych z naszą Gminą. Do Gminnego Ośrodka Kultury napływają nowe zdjęcia, które, mam nadzieję, znajdą się w kolejnych tomach
naszej fotograficznej trylogii. Wiele zdjęć stanowi dla mnie zagadki,
które mam nadzieję, przy pomocy mieszkańców, rozwiązać. Oto jedno z takich zdjęć. Jest datowane na 18 kwietnia 1941 roku (?). Może
ktoś z mieszkańców pamięta ten dzień i sytuację z nim związaną? Będę
wdzięczny za każdą podpowiedź.
Ps. Zdjęcie pochodzi z archiwum p. Agnieszki Gilewskiej, a przekazała je mi p. Lucyna Stępińska. Serdecznie dziękuję.
Alfred Kohn - dyr. Gminnego Ośrodka Kultury
W albumie fotograficznym „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj - ziemia tarczyńska na starej fotografii” w opisie zdjęcia domu Zygmunta Latoszyńskiego padła informacja o terenie domków jednorodzinnych, tzw. „złodziejówce”. Zbulwersowało to mieszkańców, którzy uważają że tym
opisem zostali potraktowani niczym złodzieje.
Chcę wyjaśnić, że nie było moim zamiarem traktować kogokolwiek w ten sposób. Nazwa „złodziejówka” jest powszechnie używana
wśród mieszkańców Tarczyna i okolic (podobnie jak. np. „GOPiK”, „kutynówka”, czy „Żupan”). Nie znając historii i wszystkich niuansów
związanych z przejęciem przez Naczelnika Gminy Tarczyn terenu przekazanego na rzecz PCK przez p. Wandę Budzyńską, nie zdawałem sobie
sprawy z pochodzenia tej nazwy. „Złodziejówka” - jak poinformował mnie jeden z mieszkańców Tarczyna - wynika z kradzieży idei przeświecającej Jadwidze Jędrzejewskiej, która przekazując ziemię na rzecz PCK miała nadzieję, że powstaną na niej obiekty służące celom społecznym.
Tak się jednak nie stało. Nie mnie oceniać - dlaczego? Zainteresowani tym tematem mogą skorzystać z archiwum Biblioteki Narodowej, gdzie
znajduje się wiele artykułów na ten temat.
Wszystkie osoby, które czują się urażone serdecznie przepraszam.
Alfred Kohn - red. albumu
s t r o n a 20
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
Irena Sendler – bohaterka ziemi tarczyńskiej
Pani Irena z Krzyżanowskich Sendlerowa urodziła się
w Warszawie 15 lutego 1910 r.
Ojciec Jej był lekarzem. Przed
pierwszą wojną światową i w
okresie międzywojennym przebywała wraz z rodzicami w Tarczynie i mieszkała u swych dziadków w ich tarczyńskim domu
przy ul. Piaseczyńskiej 18 ( obecnie ul. Juliana Stępkowskiego).
Dom ten istnieje do dzisiaj blisko
szkoły podstawowej. Dziadek
pani Ireny, Ksawery Grzybowski
był właścicielem majątku ziemskiego na Kujawach. Za udział
w powstaniu w 1863 roku został
pozbawiony majątku, aresztowany przez władze carskie i zesłany na Sybir. Przeżył katorgę. Po
powrocie do kraju zatrudnił się
jako zarządca majątku w Drozdach koło Tarczyna i zamieszkał
w Tarczynie. Babka pani Ireny, Maria była córką Ignacego
Krajewskiego obywatela miasta
Tarczyna, naczelnika poczty w
Tarczynie mieszczącej się na ul.
Pocztowej przy istniejącej do
dzisiaj kapliczce. Dziadkowie
pani Ireny Sendlerowej są pochowani na cmentarzu w Tarczynie.
Ich grób znajduje się na prawo
od kaplicy cmentarnej. Pani Irena podczas II wojny światowej
pracowała w miejskim ośrodku
pomocy społecznej w Warszawie
w budynku istniejącym do dzisiaj
przy ul. Pawińskiego na Ochocie
róg ul. Banacha w pobliżu pętli
tramwajowej. Obecnie znajduje
się tu Przychodnia Lekarska. W
zeszłym roku wmontowano na
frontowej ścianie na Jej cześć
tablicę pamiątkową. Pani Irena
Sendlerowa w grudniu 1942 roku
zaczęła współpracować z Radą
Pomocy Żydom „Żegota”. Udało
Jej się wraz z współpracownikami wyprowadzić z getta warszawskiego 2500 dzieci żydowskich
ratując im życie. Dzieci te zostały
umieszczane pod przybranymi
nazwiskami w klasztorach Sióstr
Franciszkanek w Warszawie,
Aninie, Białołęce, Chotomowie
i Płudach za wiedzą i poparciem
Matki Przełożonej Franciszkanek Matyldy Getter. Pani Irena
za swą działalność konspiracyjną
została aresztowana przez gestapo , torturowana i skazana
na śmierć. Cudem uniknęła
śmierci, uciekła eskortowana
przez strażnika więziennego
przekupionego przez „Żegotę” Dalej narażając życie prowadziła swą działalność. Po
wojnie kierowała Ośrodkiem
Opieki nad Matką i Dzieckiem
w Warszawie. Kilkakrotnie odwiedzała Tarczyn. Zmarła 12 maja
2008 roku w Warszawie, została
pochowana na cmentarzu powązkowskim. Na rok przed śmiercią
w czerwcu 2007 roku otrzymała
od władz Tarczyna wyróżnienie
Honorowego Obywatela Miasta
Tarczyna, była członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół
Tarczyna, uhonorowana medalem
„Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata”, otrzymała najwyższe
polskie odznaczenie „Order Orła
Białego” a także nagrodę im. Jana
Karskiego „Za odwagę i serce”.
W 2006 r. była nominowana do
Pokojowej Nagrody Nobla. Jej
imieniem nazwano szkoły, wmurowano tablice pamiątkowe, po-
sadzono drzewka Jej imienia.
Miałem przyjemność i honor poznać osobiście panią Irenę.
Była osobą wielką duchem, ale
bardzo skromną, uważała, że to
co robiła było jej obowiązkiem,
postępowała w życiu w myśl zasady, że trzeba pomagać ludziom
potrzebującym tak jak uczyli ją
rodzice i dziadkowie.
Pani Irena Sendlerowa
wspominała Tarczyn, swe dzieciństwo spędzone tu u dziadków.
Pamiętała Tarczyn a czy Tarczyn
będzie pamiętał o Niej?
Jerzy Golański
Ps. Przedstawiam propozycję abyśmy w Tarczynie posadzili
drzewko pamięci Ireny Sendlerowej na skwerze na skrzyżowaniu
ulic Grójeckiej i Komornickiej.
68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia mieszkańcy Tarczyna uczcili pamięć i złożyli
hołd wszystkim ich bohaterom. O godzinie „W” zapłonęło
symboliczne ognisko, rozległy się syreny i dzwony kościelne dając początek uroczystościom na Rynku przy pomniku
„Wojny z 1920r”, przy którym harcerze 66 Drużyny harcerskiej „Granaty” z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w
Tarczynie ustawili ze zniczy symbol powstania – kotwicę.
Część oficjalną otworzyła pani Burmistrz Barbara Galicz
przytaczając krótką historię tych pełnych heroizmu i niezwykłego poświęcenia, pamiętnych dni sierpnia 1944r. Miejscowych
uczestników powstania wezwał do apelu poległych prezes To-
warzystwa Przyjaciół Tarczyna Kazimierz Porębski, a następnie
przy dźwiękach utworu „Cisza” wygranego na trąbce w wykonaniu Pawła Dziedziejki, złożono wieńce. Kończąc część przemówień do wspólnej modlitwy zaprosił ksiądz prałat Władysław
Michalczyk.
W części artystycznej, wzięła udział młodzież szkolna- Oliwia Traczyk, Andżelika Jakubowska, Aleksandra Wojda i Martyna Karwowska, upamiętniając ten szczególny dzień piosenkami powstańczymi i wierszami, czym wzbudzili wzruszenie i
refleksje nad dziejami Warszawy i Polski.
Tekst. T.K.
s t r o n a 21
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
B U R M I S T R Z TAR C ZYNA
OGŁASZA
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYYCH NIERUCHOMOŚCI , stanowiących własność GMINY TARCZYN , OZNACZONYCH
JAKO :
położonej we wsi KAWĘCZYN
1. działka ewidencyjna numer 30/11 o powierzchni 0,1127 ha (kw nr RA1G/00059616/3)
wraz w udziałem 1/9 w działce ewidencyjnej numer 133 o powierzchni 0.0776 ha ( droga wewnętrzna - kw nr RA1G/00083301/9)
Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Cena wywoławcza 78 300 zł,- netto ( słownie złotych : siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta ).
Wadium 5 000zł, ( słownie złotych : pięć tysięcy ).
Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 20 września 2012r. o godzinie 9 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarczynie, ul.Rynek 8a .
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości został przeprowadzony dnia 14 września 2011r, drugi
14 listopada 2011r, trzeci przetarg dnia 17 kwietnia 2012r . Wszystkie przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.
Uwaga !
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu do dnia 14 września 2012r. włącznie (za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto) oraz potwierdzenie zapoznania się z dokumentacją przetargową.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tarczynie w BS Biała Rawska
33 9291 0001 0101 5887 2000 0020
z dopiskiem - wadium i podaniem wsi i numeru działki ewidencyjnej .
Dowody wniesienia wadium przez uczestników przetargów podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Ceną sprzedaży jest cena netto do której zostanie doliczony podatek VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm. ) w/g stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
s t r o n a 22
Lipiec-Sierpień 2012
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
BURMISTRZ TARCZYNA PODAJE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ ,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarczynie ogłosił
WYKAZY PONIŻSZYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY , PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
Nieruchomości położone we wsi Prace Duże:
I.działka ewidencyjna nr 675, o powierzchni 0,12 ha,
księga wieczysta nr RA1G/00062425/1
Cena (netto) 68 400 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta ).
Nieruchomość jest niezabudowana , położona na obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn
symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Działka leży w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
II.działka ewidencyjna nr 53,
o powierzchni 0,21 ha
księga wieczysta nr RA1G/00061585/3
Cena (netto) 140 700 zł ( słownie złotych :sto czterdzieści tysięcy siedemset )
Nieruchomość jest niezabudowana , położona na obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn
symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Działka leży w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Nieruchomości położone we wsi Księżak:
I. działka ewidencyjna nr 32/1, o powierzchni 0,08ha wraz z udziałem ? w drodze wewnętrznej tj. w działce nr 32/4 o powierzchni 0,04
ha.
obie działki objęte są księgą wieczystą nr RA1G/00074788/0
Cena (netto) 64 600 zł , (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset).
Nieruchomość jest niezabudowana , położona na obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn
symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .Działka leży w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu .
II. działka ewidencyjna nr 32/2, o powierzchni 0,09ha wraz z udziałem ? w drodze wewnętrznej tj. w działce nr 32/4 o powierzchni 0,04
ha.
obie działki objęte są księgą wieczystą nr RA1G/00074788/0
Cena (netto) 69 600 zł, (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset ).
Nieruchomość jest niezabudowana , położona na obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn
symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .Działka leży w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Nieruchomości położone we wsi Wola Przypkowska:
I.działka ewidencyjna nr 135, o powierzchni 0,49 ha
księga wieczysta nr RA1G/00080052 /7
Cena (netto)
196 000 zł , (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy ).
Nieruchomość jest niezabudowana, położona na obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn
symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i R - tereny upraw rolnych.
II.działka ewidencyjna nr 197/35 , o powierzchni 0,1670 ha księga wieczysta nr RA1G/00084130 /6
Cena (netto) 141 950 zł (słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt )
Nieruchomość jest położona na obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn symbolem MN/
U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami
Nieruchomość położona we wsi Many:
I.działka ewidencyjna nr 120, o powierzchni 0,10 ha
księga wieczysta nr RA1G/00075723/4
Cena (netto) 66 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy ).
Nieruchomość jest niezabudowana, położona na obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn
symbolem MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Działka leży w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Nieruchomość położona we wsi Racibory:
I.działka ewidencyjna nr 1/1, o powierzchni 0,38 ha księga wieczysta nr RA1G/00074928 /4
Cena (netto) 258 400 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta).
Nieruchomość jest niezabudowana, położona na obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn
symbolem MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy usługowej. Na działce znajduje sie transformator.
Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2/2 , polegajacą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1/1 pasem długości ok. 9,5 m i szerokości ok.3 m.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami , mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, w terminie do dnia 20.09.2012r.
Nieruchomość położona w Tarczynie:
działka ewidencyjna nr 383 o powierzchni 0,06 ha
księga wieczysta nr RA1G/00071320/1
Cena ( wywoławcza netto) 600 000 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy ).
Nieruchomość jest położona na obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Tarczyna symbolem
9U - przeznaczenie podstawowe : usługi nieuciążliwe, w tym usługi handlu z wykluczeniem handlu hurtowego, przeznaczenie dopuszczalne :zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna, przeznaczenie zamienne: rzemiosło usługowe , symbolem 1KDG- ul.1-go Maja - droga
wojewódzka , funkcja ulicy : główna oraz symbolem 4KDZ- ul.Grójecka- droga powiatowa nr 01364, funkcja ulicy : zbiorcza . Działka znajduje
się w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Tarczyna.
Działka zabudowana: dawny pawilon handlowy - pow. zabudowy ok.200m2 z dobudowanym lokalem użytkowym ( pow. zabudowy ok.30m2 ),
w którym na podstawie umowy najmu zawartej do dnia 31 stycznia 2013r. prowadzona jest kwiaciarnia.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu dz.383 w Tarczynie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami , mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, w terminie do dnia 05.10.2012r.
s t r o n a 23
Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8 (207/208)
Lipiec-Sierpień 2012
Ogłoszenie płatne.
WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE
Nakładem: Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, ul. Ks. Cz. Oszkiela 3, tel. (0-22) 72-77-196
Redaktor techniczny: Alfred Kohn. Stale współpracują: Szymon Woźniak, Jerzy Golański.
Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian w materiałach nadesłanych oraz nie odpowiada za treść reklam.
s t r o n a 24
Niezależny Miesięcznik Regionalny

Podobne dokumenty

Wiadomości Tarczyńskie

Wiadomości Tarczyńskie Realizacja operacji „Nasza Mała Ojczyzna”

Bardziej szczegółowo