RZESZÓW

Komentarze

Transkrypt

RZESZÓW
RZESZÓW
3 grudnia 2013 r.




AGENDA
NAJWA NIźJSZź WYŹARZźNIA OSTATNIźżO ROKU
BUŹ źT
INWESTYCJE
NAżROŹY I WYRÓ NIźNIA
WSPÓŁPRACA
MI DZYNARODOWA
6 listopada
2013 r. podczas Konferencji
AIR Cargo A eri as została podpisa a
u owa i te j a o współpra
iędz
Portem Lotniczym w Miami
a Międz arodow Porte Lot i z
Rzeszów-Jasio ka prz udziale Marszałka
Województwa Podkarpackiego
i Prezydenta Miasta Rzeszowa.
RZESZÓW
NAJINTELIGENTNIEJSZYM MIASTEM
W POLSCE
W ra ki gu wzięło udział
kryteria:
iast, które speł iają astępują e
• li z a ieszkań ów od
t s. do
t s.
• w ieś ie ł o aj iej jede u iwers tet;
• a o szarze wokół iasta usiało ieszkać wię ej iż ,
l osó .
Rzeszów z alazł się a
iejs u wśród iast europejski h
pod względe kapitału społe z ego i ludzkiego.
W ra ki gu jesteś y jed ak a
iejs u jeśli hodzi
o miasta polskie.
Rzeszów wyró niony w mi dzynarodowym
Konkursie „Najpi kniejsze wi to Miasta”
za imprez
Festiwal Przestrzeni Miejskiej 2012
11 czerwca 2013 roku w Berlinie
odbyła si uroczysto ć wr czenia
nagród zwyci zcom Konkursu
Najpi kniejsze wi to Miasta
Spo ród 63ń zgłosze do Konkursu,
jakie napłyn ły z ró nych miast
europejskich, Rzeszów znalazł si
w gronie miast wyró nionych,
jako jedyne miasto z Polski
Miasto Rzeszów zdobyło tytuł
NAJLźPIźJ ZARZ DZANź
MIASTO 2012
w VI edycji Konkursu Innowator
organizowanego przez Centrum
im. Adama Smitha
MI DZYNARODOWA
NAGRODA
DLA RZESZOWA
Rzeszów oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz
Fere otrz ali prestiżową agrodę Zjednoczona
Europa prz z awa ą dla ajd a i z iej
rozwijają h się iast a świe ie - „za dynamiczny
rozwój miasta i jego bardzo dobre zarządzanie”.
Nagroda jest przyznawana przez Europejskie
Zgromadzenie Biznesu oraz Klub Rektorów Europy
z siedzi ą w O fordzie w Wielkiej Br ta ii.
Podo ą agrodę jak Rzeszów otrz ał jesz ze
miasta z RPA (Enlanzeni , Bułgarii Ruse , Tur ji
(Konya) , Serbii (Belgrad), Palestyny (Nablus)
i Macedonii (Gostivar).
Budowa drogi ł cz cej ul. Lwowsk
(drog krajow nr 4) z w złem autostrady A-4
i drogi ekspresowej S-19
Koszt inwestycji miejskiej:
ponad 90,7 mln PLN, w tym dofinansowanie UE: 68,1 mln PLN
Otwarcie nast piło ń7 maja 2Ńń3 roku
Żot. Tadeusz Po niak
Żot. Tadeusz Po niak
Żot. Tadeusz Po niak
Budowa drogi ł cz cej ul. Lwowsk (drog
krajow nr 4) z w złem autostrady A-4 i drogi
ekspresowej S-19
Żot. Tadeusz Po niak
Budowa okr głej kładki nad Al. Piłsudskiego
Warto ć inwestycji ń2 mln zł dofinansowanie
z bud etu pa stwa 5 mln zł
Żot. Tadeusz Po niak
EUROPEJSKI
STADION
KULTURY
Koszt 3 mln zł
w tym 2 mln
dofinansowanie
z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
FONTANNA MULTIMEDIALNA
przy Al. Lubomirskich
Koszt inwestycji: ponad 7 mln PLN
Uroczyste otwarcie odbyło si 17 sierpnia 2013
Budowa Systemu Integruj cego Transport Publiczny
Miasta Rzeszowa i Okolic
Okres realizacji: 2007-2014
Warto ć projektuŚ 415,1 mln PLN
W tym dofinansowanie UE: 311,1 mln PLN
)i tegrowa y Syste
)arządza ia Ru he
i Tra sporte
Pu li z y
System Obszarowego Sterowania Ruchem
(sterowanie s g aliza ją świetl ą, priorytetowanie pojazdów publicznej komunikacji
zbiorowej, informacja drogowa, monitorowanie
ezpie zeństwa, warunków
atmosferycznych i środowiskow h
S ste
)arządza ia Tra sporte
Pu li z
S ste
i for a ji pasażerskiej e-Info)
zarządza ie flotą z lokaliza ją pojazdów, ko u ika ja i
o itori g
i for a ja o rozkłada h jazd i pu ktual oś i, i for a ja
iejska
System biletu elektronicznego (e-Bilet)
zakup iletów i doładowa ia, i for a ja
iejska i ko u ika j a
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
Budowa platformy teleinformatycznej dla systemu ITS
Integracja wszystkich elementów systemu ITS
(komunikacja wszystkich systemów: zarządza ie, informacja, ezpie zeństwo
Zakup 80 sztuk nowoczesnego taboru autobusowego
Ekologiczne, ekonomiczne i komfortowe autobusy
(EEV - zasila ie ON i CNG, udogod ie ia dla iepeł ospraw
e-Bilet, klimatyzacja, monitoring)
h, e-Info,
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
Prze udowa/roz udowa lokal ego układu ko u ika yj ego,
modernizacja infrastruktury, na potrzeby transportu
publicznego
Przebudowa 4 odcinków
dróg i skrz żowań,
zatok i pętli
autobusowych.
Zmiany organizacji ruchu
(buspasy).
Skrzy owanie ulic Podkarpacka, Powsta ców Warszawy
MISJE INWESTYCYJNE
I TARGI ZAGRANICZNE
W dniach 29 kwietnia – 3 maja br.
Prezydent Tadeusz Żerenc wzi ł udział
w corocznym forum inwestycyjnym
w Dubaju. żłównym celem uczestnictwa
w misji gospodarczej jest promocja
Makroregionu oraz oferty polskich firm.
WW
Rzeszów miał okazj do zaprezentowania
potencjału inwestycyjnego, a tak e do
spotka , m.in. z liniami lotniczymi
Emirates Airlines; w Dubai World Central nowoczesnej strefie ekonomicznej, w
które pr nie rozwija si strefa
logistyczno-lotnicza; w Hamiriyah Free
Zone oraz z pa stwowym funduszem
inwestycyjnym rz du emiratu Ras Al
Khaimah - Ras Al Khaimah Investment
Authority (RAKIA).
Spotkanie z Adamem Krzymowskim Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym
Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich
Mieszkaniec w razie potrzeby uzyska
połą ze ie z właś iw spe jalistą.
Nie ędzie poszukiwał urzęd ików
a włas ą rękę.
TELEINFORMATYC)NE CENTRUM OBŁUGI
MIES)KAŃCÓW
Od chwili
powstania
infolinii
odebrano
ponad 46 000
poł cze
przełą zo e
do w działów
42%
56%
2%
interwencje
przesła e do
w działów
za k ięta
przez
pracownika
TCOM
INŻORMACJA DLA MIźSZKA CÓW
PUNKTY OBSŁUżI MIźSZKA CÓW
- Centrum Kulturalno-Handlowe MILLźNIUM HALL od pa dziernika 2Ńńń r.
- żaleria handlowa NOWY WIAT od maja 2Ńń2 r.
Punkty s czynne 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godz. od ńŃ do ń8.
Od chwili
powstania
załatwiono
ponad 21 000
spraw
PUNKTY INFORMACJI I
PROMOCJI URZ DU MIASTA
RZESZOWA
Hipermarkety: Real, E.Leclerc
Budynki Urz du Miasta przy
ul. Okrzei, ul. Kopernika oraz
Plac Ofiar Getta
W listopadzie i grudniu w Punktach Informacyjnych w ka dy wtorek od ńŃ do ń4
dy uruj pracownicy Zakładu Ubezpiecze Społecznych.
NAJWA NIźJSZź INWźSTYCJź OSTATNIźżO ROKU
PRZEBUDOWA UL. LUBELSKIEJ
Warto ć inwestycjiŚ 3Ń mln zł
w tym dofinansowanie UźŚ 25,5 mln zł
Zako czenieŚ 25 pa dziernika 2Ńń3 r.
Fot. Bogdan Szczupaj
Inwestycja
realizowana w ramach
projektu
„Budowa systemu
integruj cego
transport publiczny
miasta Rzeszowa
i okolic”
PRZEBUDOWA UL. REJTANA
Warto ć inwestycjiŚ 27 mln zł
Termin zako czeniaŚ grudzie 2Ńń3 r.
Inwestycja realizowana w ramach projektu
„Budowa systemu integruj cego transport
publiczny miasta Rzeszowa i okolic”
27.11.2013
ROZBUDOWA W ZŁA DROżOWźżO
AL. WYZWOLENIA – UL. WARSZAWSKA –
koszt 68 mln zł
Inwestycja realizowana w ramach projektu „Budowa systemu
integruj cego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”
26.11.2013 r.
ROZBUDOWA W ZŁA DROżOWźżO
AL. WYZWOLENIA – UL. WARSZAWSKA –
koszt 68 mln zł
Inwestycja realizowana w ramach projektu „Budowa systemu
integruj cego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”
26.11.2013 r.
PRZEBUDOWA UL. PODKARPACKIEJ
2ń mln zł
Inwestycja realizowana w ramach projektu „Budowa systemu
integruj cego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”
POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ POPRZEZ
PRZźBUDOW STADIONU MIźJSKIźżO W RZźSZOWIź
Warto ć projektuŚ 41,5 mln PLN
w tym dofinansowanie z RPO: 28,3 mln PLN
BUDOWA BOISK TRENINGOWYCH
NA STADIONIE MIEJSKIM
3,8 mln zł
Wybudowano 15 kompleksów boisk
- w tym 5 typu ORLIK
(ok. 1,5 mln PLN ka dy)
BUDOWA MINIBOISK PIŁKARSKICH
(tzw. ORL TKA) na terenach rzeszowskich
przedszkoli
W 2Ńń2 r. powstały dwa miniboiska, przy Przedszkolach Nr ń3 i 24
(koszt ok. 100 tys. PLN ka dy).
BUDOWA
SKATEPARKU
Obiekt znajduje si
przy ul. Podpromie, ma wymiary
40 x 70 m.
Zostało wybudowane ńń przeszkód
o ró nym stopniu trudno ci, w tym
jedna unikalna w skali europejskiej,
tzw. podwójny suchy basen.
Koszt inwestycji – ń,5 mln zł
Żot. Tadeusz Po niak
OżRODY BźRNARDY SKIź
Otwarcie nastąpiło 23 czerwca 2013
Żot. Tadeusz Po niak
MI DZYNARODOWY PORT
LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA
Żot. Irena żałuszka
W 2012 r. port lotniczy Rzeszów Jasionka
obsłużył 565 tys. pasażerów.
MOST NA ULICY NARUSZEWICZA
Koszt inwestycji: ponad 6,5 mln zł
POŁ CZźNIź RONDA KURONIA Z UL. LUBźLSK
Koszt inwestycji: ok. 170 mln PLN długo ć 4ŃŃ m
RZźSZÓW W LICZBACH, BUD źT MIASTA,
POTźNCJAŁ źKONOMICZNY, źDUKACJA
BUD źT MIASTA RZźSZOWA
Ł czne wydatki na inwestycje w latach 2ŃŃ3-2012:
1,7 mld PLN
2003 r.
2013 r.
1200
1169,8
1000
800
600
400
389,3
200
378,0
54.1
0
Budżet
ogółe
l zł
Wydatki
inwestycyjne
l zł
Budżet
ogółe
l zł
Wydatki
inwestycyjne
l zł
,
zł
zł
Rzeszów
Wrocław
,
zł
Lublin
,
zł
Opole
,
zł
Olsztyn
,
zł
Toru
,
zł
Łód
,
zł
,
zł
zł
Białystok
zł
Zielona Góra
zł
Gorzów Wielkp.
zł
ZAROBKI W RZESZOWIE
Szczecin
Wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw
w miastach wojewódzkich
za okres stycze - czerwiec 2012 r. (kwoty brutto)
zł
zł
zł
zł
,
,
,
Kraków
Kielce
zł
,
Pozna
zł
zł
żda sk
Bydgoszcz
zł
,
Warszawa
,
,
zł
zł
,
zł
,
,
zł
,
Katowice
POSZERZENIE GRANIC MIASTA
Powierzchnia:
116,32 km kw.
Rzeczywista
liczba mieszka cówŚ
220 tys.
Liczba mieszka ców
zameldowanych
(22.XI.2013 r.):
183 660
ZMIANA LICZBY LUDNO CI
W WYBRANYCH MIASTACH
12
2011 r.
11,9%
) ia a li z lud oś i
w latach 2002 - 2011 r.
(wg Narodowego Spisu
Powszechnego)
10
8
6
4
2
2002 r.
0,9%
0,9%
Białystok
Olsztyn
0,7%
0,6%
0
Rzeszów
Warszawa Zielona G.
Poz ań
Kielce
Katowice
Opole
Łódź
-2
-4
-4,2%
-6
2011 r. -8
-4,8%
-5%
-5,6%
-7,7%
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
RZESZÓW-DWORZYSKO
W obr bie strefy ł cznie z terenami przyległych
gmin znajdzie si w przyszło ci 45Ń ha
terenów. Tereny przemysłowe, zaplanowane do
obj cia przez SSź w obecnych granicach
Rzeszowa obejm w sumie ń8Ń ha
powierzchni.
SSE oferuje tworzenie sprzyjaj cych warunków
rozpocz cia działalno ci gospodarczej dla
przedsi biorstw innowacyjnych wysokie
zwolnienia w podatku dochodowym.
Budowa drogi komunikuj cej SSź
Rzeszów Źworzysko z drog krajow
nr 4
NOWI INWESTORZY
HELI-ONE
ajwiększa światowa fir a serwisują a
helikoptery
(PPN-T)
RABEN
fir a oferują a usługi logist z e,
agaz owa ie, iędz arodow
transport drogowy (Rzeszów-Dworzysko)
SOFTWARE MIND
fir a i for at z a dostar zają a produkt i
usługi dla klie tów
z ra ż: teleko u ika j ej,
nowoczesnych mediów
i finansowo – bankowej
31 sierpnia 2013 r. do
Podstrefy Rzeszów SSE
EURO-PARK
MIELEC
został wł czony teren
przy ul. Ciepłowniczej
o pow. ok. 10 ha.
W SSE zlokalizowanej
przy ul. Hetma skiej inwestuje
HAMILTON SUNDSTRAND (WSK)
31 pa dziernika 2013 r. Rada
Miasta
wyraziła
zgod
na
wł czenie
do
tej
strefy
ok. 50 ha terenów b d cych w
u ytkowaniu WSK-PZL RZESZÓW
S.A.
przy
ul.
Hetma skiej
i Matuszczaka.
POTźNCJAŁ źKONOMICZNY
żłówne gał zie przemysłuŚ lotnictwo, informatyka, budownictwo, farmaceutyka,
produkcja sprz tu domowego, centra komercyjno-usługowe
Najwi ksze firmyŚ WSK PZL- Rzeszów S.A., MTU Aero Engines, Borg Warner,
Asseco Poland S.A., Zelmer,
ICN Polfa Rzeszów S.A. Grupa Valeant,
Sanofi-Aventis Ltd. Company,
Nestlé Nutrition, Alima-Gerber S.A.
Produkcja m.in. łopatek
kierowniczych oraz
łopatek wiruj cych do
turbin niskiego ci nienia
wielu silników
samolotowych.
wiatowej klasy
producent
komponentów
silników
lotniczych oraz
kompletnych
silników m.in.
do F-16,
stanowi cych
nap d polskich
my liwców
F-16.
Producent
turbospr arek
do silników
benzynowych
i wysokopr nych
w pojazdach osobowych
i u ytkowych
Żirma Ź.A.żlass jest producentem szkła o podwy szonych parametrach
optycznych. Specjalizuje si w produkcji szkła do zastosowa w obiektach
szklarniowych, kolektorach słonecznych i panelach fotowoltaicznych.
MARMA Polskie Folie to jeden
z najwi kszych przetwórców
tworzyw sztucznych w Europie,
producent folii ogrodniczych,
budowlanych i pakowaniowych.
Lider w produkcji posiłków
dla niemowl t i małych
dzieci w Polsce
Produkcja i rozwój oprogramowania
dla wszystkich sektorów gospodarki.
Żot. Tadeusz Po niak
Lider w produkcji
sprz tu AżŹ w Polsce
Firma Elmak Sp. z o.o. to lider na
europejskim rynku pilotów. Jest
najwi kszym producentem tego typu
urz dze w kraju.
EDUKACJA
W 2Ńń2 r. wydatki na edukacj wyniosły ponad 362 mln zł.
Rocznie na remonty i inwestycje miasto wydaje ok. 30 mln zł
W jednostkach o wiatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów uczy si 37 tys.
dzieci i młodzie y.
Wybudowano 9 przedszkoli, 6 hal sportowych, 3 szkoły, 2 pływalnie
Dostosowywanie profilu kształcenia do potrzeb
rynku pracy
W rzeszowskich szkołach ponadgimnazjalnych uruchomiane s dodatkowe oddziały
o nowych profilach kształcenia młodzie y w zawodach m.in.: operator obrabiarek
sterowanych numerycznie, technik mechanik lotniczy, technik awionik, mechatronik, technikelektryk oraz technik-elektronik, technik eksploatacji portów i terminali.
Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie
Nowoczesnych Technologii warto ć projektu – ń4,7 mln zł, dofinansowanie – ń2,2 mln zł
W ramach projektu powstaje 11
pracowni kształcenia
praktycznego, które zostan
wyposa one w nowoczesny
sprz t, maszyny oraz
specjalistyczne oprogramowanie.
Z pracowni b d korzystać
uczniowie rzeszowskich szkół
zawodowych, pracownicy
przedsi biorstw, osoby
podnosz ce swoje kwalifikacje
oraz przedsi biorcy.
Kształcenie praktyczne ma na celu doskonalenie
nowoczesnych rozwi za technologicznych.
zawodowe
oraz
upowszechnianie
Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny 2,4 mln zł
Budowa hal sportowych
przy IV LO i Zespole Szkół
Elektronicznych oraz Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 7
w Budziwoju
BUDOWA HALI SPORTOWEJ
PRZY ZźSPOLź SZKÓŁ
OżÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2
29.11.2013 r.
RZźSZÓW MIASTźM LUDZI MŁODYCH
 Wysoki wska nik ludno ci w wieku produkcyjnymŚ 67%
 Liczba studentówŚ 6Ń tys. (3Ń% udziału w liczbie mieszka ców)
 Udział osób z wy szym wykształceniem w liczbie mieszka cówŚ 4Ń%
 Liczba uczniów w rzeszowskich przedszkolach i szkołachŚ 37 tys.
 Obecnie w Rzeszowie studiuje
ponad 2 tys. obcokrajowców
BAZA NAUKOWA
60 tys. studentów
ponad 6Ń kierunków kształcenia
8 wy szych uczelni
 Innowacyjne kierunki kształcenia na
Uniwersytecie Rzeszowskim m.in.
w Centrum Innowacji i Transferu
Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
oraz Centrum Mikroelektroniki
i Nanotechnologii
 Politechnika Rzeszowska pierwsza
w Polsce uczelnia wy sza kształc ca
pilotów lotnictwa cywilnego
i kosmonautów
 WSIiZ jako druga uczelnia
w źuropie i jedyna w Polsce kształc ca
kadr na kierunku „Zarz dzanie
ruchem lotniskowym” w j. angielskim
BAZA NAUKOWA
 Bardzo szybko rozwija si Uniwersytet Rzeszowski,
oferuj c studia na kierunkach m.in.: ekonomia, prawo
i administracja, medycyna, biologia, biotechnologia, filozofia,
historia, pedagogika, sztuka
 COLLźżIUM SźCURITATIS i najnowocze niejsze
w Polsce laboratorium kryminalistyki w Wy szej Szkole
Prawa i Administracji
 17 instytutów ekonomicznych
 6 wydziałów informatycznych
62
CENTRUM
MIKROELEKTRONIKI
I NANOTECHNOLOGII
UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO
Oficjalne otwarcie przez
Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego odbyło się
16 maja 2013 roku
CENTRUM DYDAKTYCZNO-KONFERENCYJNE I BIBLIOTECZNO–ADMINISTRACYJNE
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
COLLEGIUM SECURITATIS
WY SZźJ SZKOŁY PRAWA I AŹMINISTRACJI
RZESZÓW NR 1 W EUROPIE
źuropejski Urz d Statystyczny (źUROSTAT)
opublikował swoje badania ile osób w ród
mieszka ców miast jest słuchaczami studiów
licencjackich, magisterskich lub
doktoranckich.
Jak wynika ze statystyk dotycz cych
wszystkich przebadanych miast,
w UE, najwi ksz liczb studentów
w stosunku do liczby mieszka ców
mo e pochwalić si RZźSZÓW, gdzie
353 na ńŃŃŃ mieszka ców stanowi
studenci.
INNOWACYJNE KONGERSY
III Kongres Innowacyjnego Marketingu
w Samorz dach
21 - 22 listopada 2013
Dzie Odkrywców - Czwarty
Interaktywny Piknik Wiedzy
8 czerwca 2013
IV Forum Innowacji
14 - 15 maja 2013
Udział wzi li m.in. Mirosław Hermaszewski,
pierwszy polski kosmonauta i Scott Edward
Parazynski, ameryka ski kosmonauta polskiego
pochodzenia
Kongres Profesjonalistów
Public Relations 2013
18 – 19 kwietnia 2013
Konferencja Naukowa źKOMOBILNO Ć
– Innowacyjne systemy, konstrukcje i
zaawansowane technologie
23 – 26 wrze nia 2Ńń3
WYKORZYSTANIź
RODKÓW Uź
Warto ć całkowita projektów realizowanych przy wsparciu
finansowym UE (na podst. umów i decyzji) – 1,2 mld PLN, w
tym wysoko ć dofinansowania UźŚ 800 mln PLN
Liczba projektów dofinansowanych z UE: 260
Liczba programów pomocowych, z których korzystał Rzeszów ubiegaj c si o
rodki z Unii źuropejskiejŚ 24
[w mln PLN]
Projekty według dziedzin gospodarki:
Infrastruktura drogowa i komunikacyjna
Infrastruktura ochrony rodowiska, gospodarki
komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagro eniom
Edukacja
Infrastruktura sportowa
Nowoczesne technologie i informatyzacja
Infrastruktura ochrony zdrowia, pomoc społeczna,
aktywizacja zawodowa
Promocja, kultura i turystyka
Inne
728,3
w tym
dofinansowanie
UE
516,1
262,2
129,9
82,2
41,5
37,5
70,8
28,3
31,0
12,4
7,2
25,1
4,8
13,0
3,2
Warto ć
WYKORZYSTANIź RODKÓW
Z FUNDUSZY KRAJOWYCH
Warto ć całkowita projektów realizowanych przy wsparciu funduszy
krajowych –
82,3 mln PLN, w tym wysoko ć dofinansowaniaŚ 22 mln PLN
Liczba projektów: 54
23,2
37,2
w tym
dofinansowanie
7,0
10,8
15,4
2,1
1,0
0,3
Edukacja
3,9
1,3
Promocja, kultura i turystyka
1,6
0,5
Projekty według dziedzin gospodarki
Infrastruktura sportowa
Infrastruktura drogowa i komunikacyjna
Infrastruktura ochrony rodowiska, gospodarki
komunalnej, energetyczna i zapobieganie
zagro eniom
Infrastruktura ochrony zdrowia, pomoc
społeczna, aktywizacja zawodowa
Warto ć
INNE INWESTYCJE
Żot. Tadeusz Po niak
PROżRAM POPRAWY JAKO CI
WODY PITNEJ DLA
AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ
Warto ć projektuŚ
167,5 mln PLN
w tym dofinansowanie UE:
51,8 mln PLN
Ruro iągi podfiltrowe
Dyspozytornia w budynku NBT
Laboratorium wody
Żot. Tadeusz Po niak
W latach 2003-ń2 powstałoŚ
8 000 nowych miejsc
postojowych
57 km chodników
ńŃŃ km cie ek rowerowych
Ogólna długo ć sieci
drogowej Miasta Rzeszowa
wynosi 496 km,
wybudowano
298 km nowych dróg
Budowa parkingu obok biurowca ZUS – przykrycie potoku
Miko ka
18.11.2013 r.
INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA
Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej ResMAN oraz
stworzenie systemu monitoringu miejskiego - 26,7 mln PLN
w tym dofinansowanie UE: 21,9 mln PLN
Obecnie ResMAN swym zasi giem pokrywa
ok. 42 % powierzchni miasta
EDUKACJA
BźZOBSŁUżOWA
WYPO YCZALNIA
ROWERÓW MIEJSKICH
 Źziała od ń9 listopada 2ŃńŃ r.
 Źo wypo yczenia jest
100 rowerów
 Docelowo przewidziano 20 stacji
bazowych
Wi cej informacji na stronieŚ
www.roweres.pl
ESTETYKA MIASTA
W latach 2004 – 2012 nasadzono
ł cznie ponad 101 tys. drzew, krzewów
i ro lin za kwot ponad 3,2 mln zł.
PARKI I FONTANNY
Budowa i rewitalizacja
parków:




Park Papieski przy Katedrze
Park Jedno ci Polonii z Macierz
Plac Cichociemnych
Park Czynnego Wypoczynku
nad Wisłokiem
 Biały Ogród
 Park Inwalidów Wojennych
Budowa fontann
 przy ulicy Kr. Kazimierza
 w Parku Miejskim
im. Solidarno ci
 przy Instytucie Muzyki
 fontanna multimedialna
PLACE ZABAW
Budowa
i doposa enie
32 placów zabaw
Plac zabaw dla dzieci
w Parku Papieskim
Żot. Tadeusz Po niak
Kapielisko
WIROWNIA
Ul. Witolda
Żot. Tadeusz Po niak
RZESZOWSKI ZALEW
Ul. Witolda
Żot. Tadeusz Po niak
POMOC SPOŁźCZNA
2013 r. – ńŃ3,3 mln zł
1. Placówki opieku czo-wychowawcze – 7,4 mln zł
2. Rodziny zast pcze – 2,4 mln zł
3. Źomy pomocy społecznej – ń7,6 mln zł
4. O rodki wsparcia – ń,7 mln zł
5. Zasiłki i pomoc – ń5 mln zł
6. Źotacja dla organizacji pozarz dowych – 3,4 mln zł
7. Dodatki mieszkaniowe – 6,2 mln zł
8. wiadczenia rodzinne – 26,7 mln zł
9. O rodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej - Ń,6 mln zł
10. Projekt „Czas na aktywno ć w mie cie Rzeszów” – ń,4 mln zł
INWESTYCJE:
- Modernizacja ŹPS przy ul. Powsta ców l skich – ń,7 mln zł
- Modernizacja ŹPS przy ul. Powsta ców Styczniowych – ń mln zł
OCHRONA ZDROWIA
2013 r. – 7,7 mln zł
1. Budowa basenu wód mineralnych oraz modernizacja pomieszcze Szpitala
Miejskiego
2. Zakup sprz tu i aparatury medycznej
3. Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3
Utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu
Miejskim
Warto ć projektuŚ 3,3 mln PLN
w tym wkład UźŚ 2,2 mln PLN
Zakład wodolecznictwa
i rehabilitacji SM wygrał
w konkursie na najciekawsz
inwestycj współfinansowan ze
rodków europejskich
w konkursie organizowanym
przez Serwis Samorz dowy PAP.
MIASTA PARTNERSKIE
WSPÓŁPRACA MI DZYNARODOWA
Bielefeld
Buffalo
21 lutego 2013 r.
prezydent miasta
Gainesville (USA)
oraz prezydent
Rzeszowa
podpisali umow
partnersk
pomi dzy
Rzeszowem
a miastem
Gainesville
Fangchenggang
Gainesville
Ivano-Frankivsk
Klagenfurt
Koszyce
Lamia
Lwów
Łu k
Nyíregyháza
Satu Mare
KULTURA
Przebudowano 10 domów kultury
Wybudowane zostały 4 domy
kultury
Najwa niejsze cykliczne imprezy
kulturalne:
Wschód Kultury - Europejski Stadion
Kultury
 Mi dzynarodowy Żestiwal
Piosenki CARPATHIA
 ródła pami ci. Szajna, żrotowski, Kantor
 Maskarada
 wiatowy Żestiwal Polonijnych
Zespołów Żolklorystycznych
 wi to Paniagi
 Rockowa Noc
 Kultura od kuchni
 Festiwal Przestrzeni Miejskiej
 Juwenalia
 Orszak Trzech Króli
 Noc Muzeów
 Europejskie Dni Dziedzictwa
 Wigilia na Rynku
SYLWESTER
2012/2013
ORSZAK
TRZECH KRÓLI
WI TO
PANIAGI
Koncert Aleksandry Kurzak
CARPATHIA FESTIVAL
JUWENALIA
FESTIWAL
PRZESTRZENI
MIEJSKIEJ
II NARODOWE
CZYTANIE
SPORT
Najwa niejsze cykliczne imprezy sportowe
 Rozgrywki ligowe w siatkówce, koszykówce, u lu, piłce no nej
 Mecze mi dzypa stwowe w piłce r cznej, siatkówce, boksie
 Rzeszowski Rajd Samochodowy
 Skandia Maraton „Lang Team”
 Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego
Tour de Pologne
 Mistrzostwa źuropy w u lu
SPORT
Najwa niejsze cykliczne imprezy sportowe
 Ogólnopolska akcja „Polska Biega” i „Polska na Rowery”
 Mi dzynarodowy Turniej im. Jana Strzelczyka
 Rzeszowski Półmaraton
 Halowe Łucznicze Mistrzostwa źuropy
 Bieg Ojców, Nocny Bieg Uliczny Solidarno ci
 I Bieg Niepodległo ci - Rzeszowska Dycha
I Bieg Niepodległo ci - Rzeszowska Dycha
I Bieg Niepodległo ci - Rzeszowska Dycha
NAGRODY
I
WYRÓ NIźNIA
RZESZÓW W WYBRANYCH KONKURSACH
I RANKINGACH
• Złota Lokalizacja Biznesu
• żodło TźRAZ POLSKA (prawo
do posługiwania si znakiem
do 31 maja 2014)
• Medal 20-lecia TERAZ POLSKA
Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna
oraz Polska Organizacja
Turystyczna przyznały
certyfikat
NAJLEPSZY PRODUKT
TURYSTYCZNY 2012
w Polsce
dla Miasta Rzeszowa
za Podziemn Tras
Turystyczn w Rzeszowie
Rzeszowska okr gła kładka dla pieszych
zwyci yła
w IV edycji „Konkursu Mostowego 2Ńń2”
im. Maksymiliana Wolfa.
Jury konkursu doceniło walory estetyczne
i in ynierskie obiektu.
Punkt Obsługi Mieszka ców
znajduj cy si w centrum
handlowym Millenium Hall
został
laureatem konkursu
Panteon Administracji
Polskiej 2012
Miasto Rzeszów zdobyło nagrod
za
NAJLEPSZY PRODUKT
PROMOCYJNY
(Punkt Obsługi Mieszka ców)
w VI edycji Konkursu Innowator
przyznane przez Centrum
im. Adama Smitha
tytuł
Krajowy Lider Innowacji
i Rozwoju – 2012
w kategorii Innowacyjny projekt
unijny
za przedsi wzi cie
Budowa regionalnej sieci
szerokopasmowej aglomeracji
rzeszowskiej ResMan – etap I
w Konkursie „Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju”
Jedno z najbezpieczniejszych miast
w Polsce (raport gazety „Źziennik – Polska,
źuropa, wiat”)
III miejsce w rankingu miast najbardziej
atrakcyjnych dla biznesu
(I Ogólnopolski Kongres Regionów –
miesi cznik Żorbes)
wyró nienie
w II edycji Konkursu KRYSZTAŁY PR-u
w kategorii
„Najlepszy film promocyjny”
za spot promocyjny
TUTAJ MARZENIA TRAKTUJEMY
POWA NIź
Na VIII Festiwalu Film, Art & Tourism
spotowi promocyjnemu TUTAJ
MARZźNIA TRAKTUJźMY POWA NIź
zostały przyznane
dwie pierwsze nagrody
w kategorii spot komercyjny
tytuł
SPORTOWA GMINA 2013
za inwestycje w nowoczesn
baz sportow i rekreacyjn
oraz skutecznie realizowanie
programu rozwoju sportu
i rekreacji w gminie przyznany
przez Polski Klub
Infrastruktury Sportowej
tytuł
PRZYJAZNA GMINA 2012
Program pod patronatem
Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Przyjazna
żmina” ma na celu wyłonienie
najlepszych Gmin w Polsce
oraz promocj żminy
przyjaznej inwestorom,
mieszka com i turystom
Miasto Rzeszów zdobyło
PODKARPACK NAżROD
SAMORZ DOW
i otrzymało tytuł
LIDźR SAMORZ DNO CI 2Ńń3
w województwie podkarpackim
w XIII edycji konkursu organizowanego
pod patronatem Marszałka Województwa
Podkarpackiego i Wojewody
Podkarpackiego
I miejsce
w Rankingu Miast Atrakcyjnych
dla Biznesu w kategorii miasta
od ń5Ń do 3ŃŃ tys. mieszka ców
według miesi cznika ąŻorbesą
wyró nienie w III edycji
Konkursu „Miasto Szans – Miasto
Zrównowa onego Rozwoju”
za działania na rzecz
implementacji informatyzacji jako
narz dzia ułatwiaj cego poznanie
rzeczywistych potrzeb
mieszka ców oraz zwi kszania
skuteczno ci zarz dzania
miastem przyznane z inicjatywy
firmy doradczej PWC i tygodnika
Newsweek Polska
dwie nagrody I stopnia w kategorii
Obiekty infrastruktury miejskiej
oraz tytuły
BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012
za inwestycje:
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO przy
ul. Hetma skiej oraz za KŁAŹK ŹLA
PIźSZYCH W CI żU UL. PIŁSUŹSKIźżO
i nagrod II stopnia budow SKATźPARKU
dwie nagrody w konkursie „Budowa Roku
2Ńń2 Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia”
w kategorii obiekty in ynierskie dla pieszych nagrod I stopnia za BUŹOW KŁAŹKI ŹLA
PIźSZYCH W CI żU ULICY PIŁSUŹSKIźżO
oraz II stopnia za BUŹOW PRZźJ CIA
POŹZIźMNźżO POŹ UL. POWSTA CÓW
WARSZAWY organizowanym przez Polski
Zwi zek In ynierów i Techników Budownictwa
i Podkarpack Okr gow Izb In ynierów
Budownictwa
III miejsce w Rankingu
Samorządów
organizowanych przez
dziennik Rzeczpospolita
w kategorii
wykorzystywania funduszy
unijnych
tytuł
Modernizacja Roku 2012
za modernizację i rozbudowę
ul. Podkarpackiej i Dąbrowskiego
przyznany
w XVII Edycji Konkursu
Modernizacja Roku 2012 przez
Targi Pomorskie oraz
Stowarzyszenie Ochrony
Narodowego Dziedzictwa
Materialnego
t tuł
Lider Ogólnopolskiego
Programu Zwalczania Grypy
za zasługi w popular za ji
profilakt ki gr p wśród
swoi h ieszkań ów
prz z a przez Radę
Naukową I st tutu Oświat
Zdrowotnej i Polskie
Towarz stwo Oświat
Zdrowotnej
Wyróż ie ie za polit kę w zakresie o il oś i zrów oważo ej
w konkursie ECO-MIASTO
projekt, którego ele jest rozpowsze h ia ie wśród polski h
g i do r h prakt k zrów oważo ego rozwoju
i i h wdraża ie
W so dażu przeprowadzo
a zle e ie Gazet W or zej
JAK MIES)KAŃCY OCENIAJĄ SWOJE MIASTA Rzeszów
uplasował się a piątej pozy ji w kategorii "Jakość ż ia
w ieś ie”
6
Skala 1 – 6
(1 – ocena najni sza, 6 – ocena najwy sza)
5.38
5.05
5
4
4.93
4.92
4.89
4.81
4.8
4.77
4.77
4.68
4.63
4.48
4.44
4.44
4.42
4.37
4.24
4.15
4.13
4.12
3.81
3.66
3.43
3
2
1
0
Natomiast w kategoriachŚ „Stan ulic” oraz „źstetyka miasta”, Rzeszów wykazał si najwi ksz
ilo ci pozytywnych opinii, dystansuj c pozostałe 22 sklasyfikowane o rodki miejskie.
Miasto Rzeszów znalazło si równie w czołówce kategoriiŚ inwestycje – 2. miejsce, - dost pno ć
łóbków oraz przedszkoli – 2. miejsce, poczucie bezpiecze stwa – 2. miejsce, drogi rowerowe –
5. miejsce.
WYBRANź TYTUŁY, NAżRODY
I WYRÓ NIźNIA PRZYZNANź
PREZYDENTOWI RZESZOWA
TADEUSZOWI FERENCOWI
Prezydent Rzeszowa
otrzymał
wyró nienie
INWESTOR NA MEDAL
w XIII edycji Konkursu BUDOWNICZY
POLSKIEGO SPORTU
WYBRANź TYTUŁY, NAżRODY
I WYRÓ NIźNIA PRZYZNANź
PREZYDENTOWI RZESZOWA
TADEUSZOWI FERENCOWI
Tytuł EUROPEJCZYK ROKU, przyznany przez Żundacj Prawo
źuropejskie oraz redakcj miesi cznika Monitor Unii źuropejskiej
Prezydent Rzeszowa Tadeusz Żerenc został laureatem pierwszej
edycji ZŁOTYCH LWÓW PODKARPACKICH w kategorii
„Osobowo ć” przyznany przez konkurs zorganizowany przez TVP
Rzeszów oraz Samorz d Województwa Podkarpackiego
WYBRANź TYTUŁY, NAżRODY
I WYRÓ NIźNIA PRZYZNANź
PREZYDENTOWI RZESZOWA
TADEUSZOWI FERENCOWI
Prezydent Rzeszowa
otrzymał
NAżROD
SAMORZ DOW
w kategorii Samorz d Miejski
Nagroda jest przyznawana
wyró niaj cym si działaczom
samorz du terytorialnego za działania
na rzecz samorz du terytorialnego
oraz społeczno ci lokalnych przyznana
przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita
Obywatelska
WYBRANź TYTUŁY, NAżRODY
I WYRÓ NIźNIA PRZYZNANź
PREZYDENTOWI RZESZOWA
TADEUSZOWI FERENCOWI
Prezydent Rzeszowa
otrzymał tytuł
Magellana Roku
za Całokształt Osi gni ć Zawodowych,
który jest przyznawany dla ludzi
zmieniaj cych dzisiejszy wiat biznesu
przyznany
przez Korporacj Absolwentów
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie
WYBRANź TYTUŁY, NAżRODY
I WYRÓ NIźNIA PRZYZNANź
PREZYDENTOWI RZESZOWA
TADEUSZOWI FERENCOWI
Prezydent Rzeszowa
otrzymał I nagrod
przyznan przez
Podkarpacki Klub Biznesu
w kategorii
osoba lub firma, która wniosła
du y wkład w rozwój gospodarczy
Podkarpacia
WYBRANź TYTUŁY, NAżRODY
I WYRÓ NIźNIA PRZYZNANź
PREZYDENTOWI RZESZOWA
TADEUSZOWI FERENCOWI
Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc
otrzymał Podkarpack Nagrod
Samorz dow dla Najlepszego
Prezydenta
w 2012 roku
w XIII edycji konkursu
organizowanego pod patronatem
Marszałka Województwa
Podkarpackiego i Wojewody
Podkarpackiego
WYBRANź TYTUŁY, NAżRODY
I WYRÓ NIźNIA PRZYZNANź
PREZYDENTOWI RZESZOWA
TADEUSZOWI FERENCOWI
Prezydent Rzeszowa
w VIII edycji rankingu „Żilary Polskiej
żospodarki 2Ńń2” otrzymał tytuł
SAMORZ DOWY MźNźD źR
REGIONU 2012
przyznany przez firm doradcz
Millward Brown i tygodnik Puls
Biznesu
60%
. Rafał Dutkiewi z Wro ław
59%
. Mi hał )aleski Toruń
57%
. Tadeusz Truskolaski Biał stok
47%
6. Janusz Kubicki (Zielona Góra)
45%
7. Jacek Karnowski (Sopot)
44%
9. Wojciech Lubawski (Kielce)
43%
. Krz sztof Żak Lu li
38%
. A drzej Nowakowski Pło k
35%
Poz ań
34%
. Tadeusz Jędrzej zak Gorzów
30%
. Krz sztof Mat jasz z k Często howa
29%
15. Jacek Majchrowski (Kraków)
28%
16. Andrzej Kosztowniak (Radom)
28%
17. Hanna Gronkiewicz-Waltz (Warszawa)
28%
. Paweł Ada owi z Gdańsk
27%
19. Piotr Krzystek (Szczecin)
a )da owska Łódź
25%
. Ha
16%
22. Piotr Grzymowicz (Olsztyn)
23%
. Rafał Bruski B dgosz z
RANKING POLSKICH PREZYDENTÓW
45%
8. Piotr Uszok (Katowice)
% mieszka ców, którzy oddaliby głos na swojego prezydenta
78%
66%
2. TADEUSZ FERENC (Rzeszów)
. R szard Gro el
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1. Wojciech Szczurek (Gdynia) –
RANKING POLSKICH PREZYDENTÓW
% mieszka ców, którzy dobrze oceniaj swojego prezydenta
90
81
80
73
73
70
60
54
53
50
51
46
44
38
38
40
38
30
21
20
19
19
20
16
11
8
10
3
3
-11
-16
0
-10
-20
WYBRANź TYTUŁY, NAżRODY
Wy ra e Itytuły,
agrody
i wyróż PRZYZNANź
ie ia przyz a e
WYRÓ
NIźNIA
Prezydentowi
Rzeszowa Tadeuszowi
Ferencowi
PREZYDENTOWI
RZESZOWA
TADEUSZOWI FERENCOWI
→ Krzyż Ko a dorski
Orderu Odrodzenia Polski
Prezydent RP uhonorowany
nagrod żlobal Citizen
26 wrze nia 2Ńń3 r. w Nowym Jorku
Prezydent Bronisław Komorowski
został uhonorowany przez
ameryka sk Rad Atlantyck
doroczn nagrod Global Citizen –
przyznawan politykom jak i
działaczom na rzecz praw człowieka.
Wraz z prezydentem Polski tegoroczn
nagrod euroatlantyck uhonorowana
została królowa Jordanii Rania
i japo ski dyrygent Seiji Ozawa.
Prezydent
Miasta
Tadeusz Ferenc wraz z
Prezydenta RP wzi ł
uroczystej gali jako
wiatowych liderów.
Rzeszowa
delegacj
udział w
jeden z
Rzeszów – tutaj marzenia
traktujemy powa nie
DZI KUJ
ZA UWAż

Podobne dokumenty