Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
www.conrad.pl
Instrukcja obsługi
Dekoder lokomotywy LD-G-30, LD-G-31, LD-G-32, LD-G-33, LD-G34, LD-W-32, LD-W-33
1. Bezpieczne i odpowiednie lutowanie.
Uwaga:
Nieprawidłowe lutowanie może spowodować zagrożenia takie jak ogień i
poparzenia. Aby
Uniknąć tych zagrożeń przeczytaj i postępuj zgodnie ze
wskazówkami podanymi w instrukcji.
 Użyj małej lutownicy max. 30 Watt. Utrzymuj grot lutownicy w czystości,
pomoże to w skutecznym lutowaniu.
 Należy używać wyłącznie elektronicznej cyny lutowniczej z topnikiem.
 Podczas lutowania układów elektronicznych nigdy nie używaj wody lub
smaru lutowniczego. Zawierają one kwasy, które mogą powodować korozję
miedzi.
 Szybkie lutowanie: trzymając lutownicędłużej niż to konieczne
możesz zniszczyć elementy układu elektronicznego.
 Używaj
grotu
do
lutowania
w
taki
sposób,
że
drut
i grot lutownicy ogrzewa się w tym samym czasie. Jednocześnie dodaj
lutu (nie za dużo). Jak tylko lut stajnie się ciekły, odstaw go. Trzymaj grot w
miejscu
przez
kilka
sekund,
aby
lut spłynął na lutowany element, a następnie odsuń lutownicę.
 Przytrzymuj lutowany element jeszcze przez 5 sekund po lutowaniu.
 Aby odpowiednio lutować, używaj nieutlenionego grotu. Oczyścić grot
wilgotną szmatką lub kawałkiem materiału
 Po lutowaniu sprawdź (najlepiej przy użyciu szkła powiększającego) ścieżki
czy przypadkowo nie zostały zlutowane elementy, które mogłyby
doprowadzić do zwarcia. Mogłoby to spowodować również wadliwe
działanie lub, w najgorszym wypadku, trwałe uszkodzenia. Aby usunąć
nadmiar
lutu,
wystarczy
go
dotknąć
rozgrzanym
grotem.
Lut stopi się i będzie mógł być wykorzystany ponownie.
2. Opis działania.
Jazda w trybie cyfrowym :
Dekodery
lokomotyw
z
serii
30
posiadają
wiele
protokołów
, które mogą pracować i automatycznie rozpoznawać formaty zarówno DCC
jak
i
Motorola.
Liczba
adresów
jest
zależna
od
formatu:
Motorola Format: 255 adresów.
DCC-Format: 127 podstawowych adresów lub 10.239 przedłużonych adresów.
Strona 1 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
W formacie DCC dekodery mogą być napędzane na wszystkich poziomach prędkości
(14,28 lub 128).W formacie Motorola dekodery mogą być napędzane w 14 lub 27
poziomach prędkości. Prowadzenie wszystkich 27 poziomów prędkości może być
wykonane
tylko
z
jednostek
centralnych,
które
wspierają ten tryb (np. MasterControl). Z jednostek centralnych, które umożliwiają
tylko
14
poziomów
,
można
wybrać
tylko
co
drugi
stopień
prędkości.
Programowanie dekoderów w formacie DCC odbywa się przez ustawienie
zmiennych konfiguracyjnych ,a w formacie Motorola w rejestrach.
Praca w trybie analogowym
Dekodery lokomotyw z serii 30mogą być również wykorzystywane w analogowych
układach modeli kolejowych. Mogą być uruchamiane z kontrola prędkości AC oraz
jak z regulacją prędkości prądu stałego. Podczas stawiania pojazdu na szynach
dekoder automatycznie rozpoznaje jeśli jest uruchamiany w trybie analogowym lub
cyfrowym i ustawia odpowiedni tryb pracy. Automatyczne rozpoznanie
trybu
analogowego
można
wyłączyć.
Uwaga:
Stare analogowe transformatory (np. modele w niebieskiej obudowie
Märklin **) nie nadają się do użytku z cyfrowymi dekoderami w analogowej
pracy!
Transformatory
te
zostały
zaprojektowane
dla
starszego
napięcia 220 V i, ze względu na budowę, generują bardzo wysokie nadwyżki
impulsów napięcia przy zmianie kierunku jazdy. Podczas korzystania z nich z
nowoczesnym napięciem 230 V mogą wystąpić za wysokie impulsy napięcia ,co
może uszkodzić części elektroniczne na dekoderze. W tym celu używaj
transformatorów przeznaczonych do napięcia 230 V.
Przełączanie funkcji wyjścia lub wyłączenie nie jest możliwe w analogowym
trybie. Mogą one zostać tak zaprogramowane, że są one albo włączone lub
wyłączone w trybie analogowym. Skutki określone dla funkcji wyjścia są również
aktywne w trybie analogowym. Wyjścia na przełączenie z F0 są włączane lub
wyłączane w trybie analogowym w zależności od kierunku jazdy. Dla LD-G-33 i LDG-34 tylko: kontrola obciążenia dekoderów jest również aktywna w trybie
analogowym. Ustawiona maksymalna prędkość ogranicza również w trybie
analogowym maksymalną prędkość lokomotywy.
LD-G-30, LD-G-33, LD-G-34: Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Jak tylko maksymalny całkowity pobór prądu LD-G-30, LD-G-33 lub LDG34 zostanie przekroczony, dekoder tymczasowo wyłącza silnik jak i funkcję wyjścia
w celu jego ochrony przed przegrzaniem. Operacja ta będzie powtarzana dopóki
przeciążenie nie zostanie wyeliminowane. Z LD-G-30 i LD-G-33 wrażliwość na
zabezpieczenie przed przeciążeniem może być zmieniona przez programowanie
konfiguracji zmiennej.
Uwaga:
Strona 2 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Jeżeli wystąpi zwarcie wskutek kontaktu obudowy i dekodera, zabezpieczenie
przed przeciążeniem nie ochroni dekodera przed zniszczeniem.
Różne typy dekoderów są zaprojektowane do optymalnego sterowania różnych
typów silników:
Typ dekodera
PWM
Pasujący
do
silników
bezrdzeniowych
(Faulhaber)
LD-G-30
32 kHz (stały)
Tak
LD-G-31
17 or 32 kHz (do
Tak
ustawienia)
LD-G-32
32 kHz (stały)
Tak
LD-G-32
17 or 32 kHz (do
Tak
ustawienia)
LD-G-34
17 or 32 kHz (do
Tak
ustawienia)
LD-W-32
480 or 60 Hz (do
Nie
ustawienia)
LD-W-32
480 Hz (stały)
Nie
Dekodery LD-G: kontrola obciążenia
Dekodery LD-G lokomotyw dla silników prądu stałego posiadają regulację
obciążenia, natomiast dekodery LD-W tej funkcji nie posiadają. Sterowanie
obciążeniem
wpływa
na
napięcie
silnika,
utrzymując
stałą
prędkość,
(niezależnie
od
dodatkowych
obciążeń,
np.
uruchomieniem
się
gradientu,
w
połączeniu
wagonów).
Możliwe jest włączanie i wyłączanie kontroli obciążenia przez zmianę zmiennej CV
w dekoderze. Parametry kontroli obciążenia mogą być zmieniane,
w celu dostosowania dekodera do różnych silników.
Parametry kontroli obciążenia:
Kontrola
obciążenia
jest
ustalana
trzy parametry, które muszą być skoordynowane w celu
optymalnej
jazdy.
Każdy
z
parametrów
kontroli
przypisany jest do zmiennej konfiguracji. Jego parametry to:
przez
osiągnięcia
obciążenia
KP:
proporcjonalny
składnik
kontroli
obciążenia
zapewnia
różnicę między zestawem a bieżącą wartością będąc tak małym, jak
możliwe.
Nie
może
mieć
wartość
"0".
Ten
składnik
wpływa na podstawową prędkość. W przypadku, gdy wartość jest zbyt niska
Lokomotywa działa zbyt wolno. W przypadku, gdy ustawiona wartość jest zbyt
wysoka lokomotywa wibruje podczas jazdy.
KI:
integralny
element
kontroli
obciążenia
zapewnia
pozostałą
różnicę między zestawem a wartością bieżącą, jest zredukowany do 0 dla korekty
małych
rozbieżności.
Jeśli
wartość
ustawiona
jest
zbyt
wysoka
lokomotywa
wibruje
podczas
ruchu.
Strona 3 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
KD:
składnik
różnicy
kontroli
obciążenia
zapewnia,
że
kontrola
nie jest konwertowana zbyt szybko. Jeśli wartość ustawiona jest za niska,
lokomotywa wibruje. Jeśli wartość ustawiona jest za wysoka, lokomotywa wibruje
podczas ruchu.
Charakterystyczne prędkości
Dekodery
mogą
być
dostosowane
do
charakterystyki
jazdy
silnika i prędkości do odpowiedniego typu lokomotywy tego, poprzez ustawienie
początkowej prędkości i maksymalnej prędkości. Z początkowej prędkości i
maksymalnej prędkości dekoder generuje charakterystykę liniowej prędkości.
Gdy tryb poziomu prędkości jest ustawiony do 28-stopniowej regulacji prędkości, możliwe
jest
przypisanie dowolnego napięcia silnika do wszystkich 28 poziomów prędkości jako
alternatywa
do
charakterystyki
liniowej
prędkości.
Pozwala
to
na
programowanie
prędkości,
która
dostosowuje
się
do
indywidualnych
cech
jazdy
silnika. Ustawione wartości są zapisywane w alternatywnej tabeli prędkości.
Manewrowanie biegami
Jest możliwe przełączenie w tryb manewrowy biegów przy użyciu przycisku,
(po zaprogramowaniu). W trybie manewrowania biegów, prędkość wszystkich
poziomów prędkości to ok.. 50% w porównaniu do prędkości ustawionej.
Przyspieszenie i opóźnienie hamowania
Możliwe jest zaprogramowanie przyspieszenia i opóźnienia hamowania poprzez jednostkę
centralną. Po zaprogramowaniu można tą funkcję włączyć lub wyłączyć klawiszem
funkcyjnym F3.
Zatrzymanie awaryjne
Możliwe jest zatrzymanie awaryjne poprzez zmianę kierunku jazdy (po zaprogramowaniu).
LD-G-33, LD-G-34 i LD-W-33: suwak komutacji
Dekodery
LD-G-33,
LD-G-34
i
aby
można
było
zaprogramować
zasadami
suwak
komutacji
włączonego prądu (sekcje hamowania).
LD-W-33
posiadają
funkcję
wyjścia
przełącznik
komutacji.
Zgodnie
z
nie
działa
w
sekcjach
Funkcje wyjścia
Strona 4 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Dekodery mają dwa, cztery lub sześć funkcji wyjścia
w zależności od
typu, które są dostępne do podłączenia opcjonalnych akcesoriów (np. oświetlenie,
generator dymu, moduł dźwiękowy, sprzęgło elektryczne). Liczba akcesoriów i rodzaj do
podłączenia
zależy
od
liczby
wyjść
i
maksymalnego prądu jak również maksymalny prądu dekodera (patrz punkt "Dane
techniczne").
W formacie DCC funkcje wyjścia można włączyć za pomocą klawiszy funkcyjnych
F0 do F12. W formacie Motorola funkcje wyjścia można włączyć poprzez
klawisze funkcyjne F0 do F4. Funkcje F5 do F9 można włączyć poprzez
Klawisze funkcyjne F1 do F4 i F0, przypisując je do drugiego adresu.
Funkcje
F10
do
F12
nie
są
dostępne
w
formacie
Motorola.
Można
przypisać
klawisze
funkcyjne
do
funkcji
wyjścia
swobodnie.
Można przypisać kilka klawiszy funkcyjnych do jednej funkcji wyjścia.
LD-G-31: Połączenia sygnału syreny
Możliwe jest podłączenie głośników do LD-G-31 (nie są dołączone do pakietu). Za pomocą
dwóch
klawiszy
funkcyjnych
zostaną
wygenerowane
dwa
sygnały
różnych
częstotliwości. Można przypisać klawisze funkcyjne swobodnie.
LD-G-33, LD-G-34 i LD-W-33:interfejs SUSI
Moduł
SUSI
może
być
podłączony
do
LD-G-33,
LD-G-34
lub
LD-W-33 i programowany za pomocą dekodera. Nie jest możliwe, aby przeczytać
dane
modułu
SUSI
za
pośrednictwem
dekodera.
Dekoder
lokomotywy
wysyła
status
funkcji
i
szybkości
ustawiony z poziomu jednostki centralnej, do modułu SUSI. Wpływa to na moduły wyjścia
SUSI w zależności od poziomu prędkości (dźwięk np. silnika).
Efekty funkcji wyjścia
Możliwe jest ustawienie następujących efektów dla wszystkich funkcji wyjścia
indywidualnie:
Ściemnianie:
napięcie
na
wyjściu
może
być
zmniejszone
przez
odpowiednie
zaprogramowanie
dekodera.
Przykład
użycia:
elektryczne
żarówki starszych pojazdów wykonane dla analogowych operacji można przyciemniać
,
a
zatem
nie
muszą
być
wymieniane
po
montażu
dekodera.
Ponadto możliwe jest osłabienie napięcia w zależności od poziomu prędkości.
Umożliwia to słabe wytwarzania dymu podczas zatrzymania lub wyłączenia lub
wygaszonego oświetlenia kabiny, gdy pociąg jest w ruchu.
Strona 5 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Miganie
Częstotliwość
i
stosunek
kluczy
może
być
ustawiony.
zastosowania: jedno i na przemian migają lub światła stroboskopowe.
Przykłady
Włączanie i wyłączanie w zależności od kierunku jazdy:
wyjście może być zaprogramowane do włączania i wyłączania w zależności od
kierunku jazdy.
LD-G-31, LD-G-33, LD-G-34 i LD-W-33 tylko: funkcja Kick:
Możliwe jest ustawienie funkcji wyjścia, tak aby uzyskać pełne napięcie
od pierwszych do 20 sekund, a następnie funkcja jest wygaszana. Przykład użycia:
niektóre
rodzaje
elektrycznych
sprzęgieł
potrzebują
pełnego
napięcia
oddzielenie, przy wysprzęglaniu napięcie obniża się do ochrony sprzęgła.
Ponadto
możliwe
jest
programowanie
wyjść
tak,
że
lokomotywa
porusza się w niewielkiej odległości od wyłączonych wagonów automatycznie
po zwolnieniu funkcji kick.
LD-G-31, LD-G-33, LD-G-34 i LD-W-33 tylko: Specjalna funkcja do poziomu prędkości 0:
Możliwe jest zaprogramowanie jednej funkcji do wyłączenia innych funkcji lub włączenia
specjalnej
funkcji
wyjścia
na
poziomie
prędkości
0.
Przykład użycia: W niektórych wiatach lokomotyw zwyczajem jest, że ogon
lampy zaparkowanej lokomotywy musi być czasowo ustawiony z przodu i
z tyłu.
Wynik z Railcom
Railcom jest logiem z komunikacją dwukierunkową w cyfrowym modelu
układów kolejowych - DCC-format. Pozwala to np. na sprzężenia zwrotne adresu i wartości
CV
z
dekodera
do
cyfrowej
jednostki
sterowania
lub
do
specjalnych
odbiorników
(tzw.
czujniki).
Dekodery
muszą
być
zaprojektowane
do
wysyłania
wiadomości
Railcom.
Kiedy
tak
zaprogramowane,
dekodery
lokomotyw
z
serii
30
wysyłają
(ciągły) (podstawowy, rozszerzony lub składowy) adres do detektorów (tzw
datagram
transmisji
Railcom)
i
przenoszą
wiadomość
CV
po
DCC
CV
odczytaniu
polecenia.
Wysyłanie wiadomości Railcom jest możliwe tylko w układach z sygnałem DCC na
szynach. To jest powód, dlaczego nie jest możliwe wykorzystanie RailComfunction
Strona 6 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
w czystym środowisku Motorola, ale tylko wtedy, gdy co najmniej jedna inna
lokomotywa lub funkcja dekodera na układzie jest sterowana w formacie DCC.
Specyfikacja Techniczna
Format Danych: DCC i Motorola
Feedback log: Railcom
Dostarczone napięcie:12-24 V (cyfrowe napięcie), lub max. 16 V (analogowe napięcie).
Pobór prądu (bez podłączonego obciążenia): przeciętnie 10 mA.
Chronione do: IP 00
Temperatura otoczenia w użyciu: 0 - + 60° C
Temeratura przechowywania: -10 - + 80° C
Dopuszczalna wilgotność: max. 85%
Typ
dekodera
Max. Prąd
[Ma]
Max. Prąd
dla silnika
[mA]
Liczba
funkcji
wyjścia
Max. Prąd
– putput
[mA]
LD-G-30
700
500
2
100
LD-G-31
1200
500
4
300
LD-G-32
1500
1000
2
300
LD-G-33
1500
1000
6
500
LD-G-34
3000
3000
6
500
LD-W-32
1500
1000
2
300
LD-W-33
1500
1000
6
500
Wymiary
PCB [mm]
Waga bez
kabli lub
interfejsu
[g]
12,5 x 9,3
x 2,8
20 x 9,5 x
3,5
22 x 17 x 6
25,5 x 16 x
2,9
26,5 x 18 x
5,5
22 x 17 x 6
25,5 x 16 x
2,9
0,2
0,3
1,8
1,6
2,4
1,8
1,6
Montaż dekodera
Uwaga:
Przed montażem należy sprawdzić jeśli maksymalny prąd silnika lokomotywy
pod
obciążeniem
jest
poniżej
maksymalnej
dopuszczalnej wartości.
Jeśli
jest powyżej dekoder nie jest przystosowany do montażu w tej lokomotywie. Może to
spowodować uszkodzenia jeżeli zaczniemy ekspleotować urządzenie z wyłączoną ochronę
przeciążenia (LD-G-30, LD-G-33 i LD-G-34).
LD-G-dekoderów: Korzystanie z dekoderów ze złączem interfejsu
Strona 7 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Wiele ostatnich lokomotyw z silnikami prądu stałego jest wyposażonych fabrycznie w
gniazdo
interfejsu
według
NEM
651,
NEM
652
lub
NEM
658.
Interfejs
umożliwia
podłączenie
silnika
do
silnika,
prądu
szyn,
światła
i
–
dodatkowych
dedykowanych
akcesoriów.
Korzystanie z dekodera z odpowiednim złączem oszczędza czas na połaczenie i lutowanie.
Podczas montażu dekoderów z 6-stykowym złączem interfejsu według NEM 651 lub 8 biegun
interfejs
złącza
według
NEM
652,
zadbaj,
aby
oznaczenia
złącza
i
gniazda
były
poprawne
(na
górze
każdego).
12-biegunowe złącze PluX według NEM 658 może być zamontowany w jednym
kierunku.
Montaż dekoderów bez złącza interfejsu
Otworzyć
obudowę
lokomotywy.
Zlokalizować
położenie
dla
dekodera.
Odłączyć
silnik
od
prądu
szyn
kolektora
lub
przełącznik
od
silnika
i
szyny,
jeśli
lokomotywa
ma
elektroniczny
przełącznik.
Przełącznik
nie
jest
już
konieczny,
można go usunąć.
Uwaga:
Urządzenia
tłumienia
zakłóceń
zamontowane
do
silnika
lub
przewód przyłączeniowy nie może zostać usunięty! Silnik i urządzenia tłumienia zakłóceń
są jedną jednostką. Jeśli nawet jedna część zostanie usunięta, to może
powodować zakłócenia!
Podłączenie dekodera.
Postępuj
zgodnie
ze
schematem
połączeń
dla
danego
dekodera.
Dekoder
silników
prądu
stałego
(LD-G-dekoder):
Podłącz
dekoder
do
kolejowego
odbiornika
prądu
i
silnika.
Dekoder do silników prądu przemiennego (LD-W-dekoder): Podłącz dekoder do
połączeń
z
suwaka
i
obudowy.
Te
dwa
połączenia
można
wymieniać
bez
wpływu
na
funkcjonalność.
Następnie
podłącz
połączenia
cewki
i
połączenia
tarczy
silnika
dekodera.
Kierunek
ruchu
lokomotywy
w
trybie
analogowym
nie
może być zgodny z kierunkiem ruchu ustawionej kontroli prędkości, musisz
zamienić połączenia kolejowego odbiornika prądu / suwaka.
Podłączanie akcesoriów do wyjść
Strona 8 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Przed podłączeniem urządzenia oświetleniowe oraz innych akcesoriów do wyjść
sprawdź, czy wyjście na prąd jest poniżej maksymalnej dopuszczalnej wartości
i natężenie prądu jest poniżej bezpiecznego obciążenia (w tym silnika).
Uwaga:
Jeżeli
dopuszczalny prąd
wyjściowy
jest
przekroczony,
zwykle
powoduje
trwałe
uszkodzenie
wyjścia.
Przekroczenie
dopuszczalnego
prądu
dekodera
spowoduje uszkodzenia, w dekoderach z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
(LD-G-30,
LD-G-33
i
LD-G-34)
do
wyłączania
dekodera.
Odłącz
wszystkie
istniejące
diody
w
przewodach
do
lamp.
Podłącz
lampy
i
akcesoria
do
funkcji
wyjścia
dekodera.
Przyporządkowanie
funkcji
wyjścia
klawiszy
funkcyjnych
możesz
zrobić
podczas programowania dekodera.
Jeśli
lampa
lub
akcesoria
są
już
podłączone
spodu pojazdu, podłączenie jest zakończone. Jeśli
strony
lampy
i
akcesoria
do
dekodera (punkt RL).
z
jednej
strony
do
nie, podłącz z drugiej
przewodu
powrotu
Uwaga:
W przypadku podłączenia akcesoriów do przewodu powrotu do wszystkich funkcji
(punkt
RL),
akcesoria
muszą
być
izolowane.
Akcesoria
nie
powinny
się
kontaktować
z
metalowymi
częściami
pojazdu.
Możliwe
zwarcie!
Dekoder może zostać uszkodzony podczas eksploatacji. Zabezpieczenie przeciążeniowe
dekoderów
LD-G-30,
LD-G-33
i
LD-G-34
nie
może
chronić
je
przed
jest
tak
zniszczona.
Uwaga:
Przewód powrotu do wszystkich funkcji (punkt RL) nie może w żadnym
okolicznościach
być
podłączony
do
masy
pojazdu.
Możliwe
zwarcie!
Dekoder zostanie uszkodzony w eksploatacji. Zabezpieczenie przeciążeniowe
dekoderów LD-G-30, LD-G-33 i LD-G-34 nie może ich chronić
przed
takim zniszczeniem.
Wskazówka: Przed przystąpieniem programowania dekodera lokomotywy należy
podłączyć silnik do dekodera. W przeciwnym razie nie będzie sygnału potwierdzającego
(DCC-)
jednostki
centralnej.
W
przypadku
programowania
dekodera
z
jednostką
centralną
Motorola
zawsze
należy
podłączyć
oświetlenie do wyjść przeznaczonych do podłączenia z przodu i z tyłu
oświetlenia
ex
works.
Lokomotywa
wskazuje
na
przejście
do
trybu
programowania
i
przejęcia
ustawień
przez
miganie
oświetlenie podłączonych do tych wyjść.
Strona 9 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Podłączenie diód LED
Funkcje wyjścia przełącznika dekodera odpowiednich do
. Z tego powodu należy podłączyć katody (-) z funkcją wyjścia LED.
podłoża
dekodera
Uwaga:
Jeśli korzystasz z diod świecących (LED), należy zawsze używać ich za pomocą
rezystora. Diody LED są dostępne w wielu różnych modelach. Rezystor ogranicza przepływ
prądu
przez
LED
i
muszą
być
obliczane
dla
każdego
modelu.
Zapytaj
o
max.
prąd
przy
zakupie
diod
LED.
Można podłączyć kilka diod równolegle do każdego wyjścia. W tym przypadku
każda dioda musi mieć własny rezystor. W przypadku podłączenia kilku
Diody LED do jednego wyjścia w serii, potrzebny jest tylko jeden rezystor szeregowy.
LD-G-31: Podłączenie głośników
Korzystanie
z
głośnika
o
impedancji
co
najmniej
8 Ohm. Decydujące znaczenie dla reprodukcji dźwięku jest poprawny montaż
głośników.
Membrany
głośników
powinny
emitować
bezpośrednio
do
zewnątrz,
z
drugiej
strony
do
wnętrza
pojazdu,
które
powinny
być
szczelne, jak tylko to możliwe. Jeśli to konieczne, użyj głośników z cartridg’em
.
Im
większa
pojemność
w
środku,
tym
lepsza
jest
jakość
reprodukcji
dźwięku.
Do
montażu
nadaje
się
np.
dół
pojazdu
lub
tyłu
kabiny
kierowcy.
Podłącz głośnik do punktów X1 i X2 z dekodera.
LD-G-33, LD-G-34 und LD-W-33: Podłączanie modułu SUSI
Dekoder
ma
cztery
punkty
lutownicze
do
.
Znajdziesz
tu
połączenie
pin
na
poszczególnych dekoderów.
podłączenia
schemacie
modułu
połączeń
SUSI
dla
Podłączenie kondensatora wygładzającego
W
sekcjach
torów
z
kiepskim
kontaktem,
zasilania
może
być
przerywane na krótko. Z tymi dekoderami lokomotyw z wystarczającą ilością miejsca
na
płytce
PCB
(LD-G-32,
LD-G-33,
LD-G-34,
LD-W-32,
LD-W-33)
można
lutować dodatkowy kondensator do przeciwdziałania tego efektu (patrz połączenia
Schemat poszczególnych dekoderów).
Strona 10 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Mocowanie dekodera
Po wykonaniu
taśmą klejącą.
wszystkich
połączeń
zamocuj
dekoder
lokomotywy
obustronną
Ustawienia fabryczne dekodera
Jeżeli chcesz użyć ustawień fabrycznych dekodera, musisz podłączyć oświetlenie i
akcesoria zgodnie z danymi na liście.
Programowanie dekodera
W formacie DCC jest możliwe, aby programować rejestr lub konfigurować
zmienne
(CV),
główne
programowanie
może
być
także
używane.
W
Formacie Motorola ustawienia są zapisywane w rejestrach.
Programowanie z jednostką centalną DCC
Można
zaprogramować
zmienne
konfiguracyjne
(CV)
z
dekoderem
z
cyfrowej jednostki centralnej. Zobacz rozdział w instrukcji swojej centralnej
jednostki, w której jest wyjaśniony sposób programowania bajta zmiennych
konfiguracyjnych
(CV)
.
Z
jednostek centralnych, które
pozwalają
tylko programować
rejestr
jest możliwe zaprogramowanie zmiennych CV # 1, CV # 2, # 3 CV, CV # 4 i
CV # 29 (= rejestr od 1 do 5).
Strona 11 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Programowanie z Dworca Centralnego i stacji ruchomej
Z
Dworca
Centralnego
i
stacji
ruchomej
Märklin
**
można
programować rejestry. Z pomocniczego rejestru # 62 mogą być wprowadzone wartości
powyżej 80. Wybierz nr produktu.
29750 z bazy danych lokomotywy
i zaprogramuj dekoder jak opisano .
Programowanie z jednostką centalną Motorola
Umieść lokomotywę na owalnym torze lub odcinka toru podłączonym do
ścieżki wyjścia jednostki centralnej. Upewnij się, że żaden inny pojazd niż ten, który
zamierzasz programować nie jest ustawiony na torze jak dekoder wewnątrz pojazdu
.
Uwaga:
Jeśli
korzystasz
z
jednostki
centralnej
dla
DCC
i
Motorola
Formatem
zalecanym
przy
programowaniu
jest
format
DCC.
Po
zakończeniu
programowania
dekodera
możliwe
jest
też
sterowanie
w formacie Motorola, .
Resetowanie jednostki centralnej (poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków "stop"
i "go" na jakiś czas) lub szybkie przełączenie jednostki centralnej włącz i wyłącz. pierwszy
wprowadź aktualny adres lub adres "80" (np. jeśli nie znasz aktualnego adresu). Producenci
ustawiają „3”. Ustaw wszystkie funkcje (funkcje f1 do f4) na „off”.
Naciśnij
przycisk
"Stop"
można zwolnić przełącznik.
na
jednostce
centralnej.
Dalej,
Uruchamianie trybu
programowania
Włącz jednostkę centralną lub
zresetuj
Ustaw aktualny adres lub adres 80.
Ustaw wszystkie funkcje na „off”
Naciśnij przycisk Stop, wyłącz
napięcie toru
Strona 12 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
i
www.conrad.pl
działaj w kierunku
przełącznika i przytrzymania go
w tej pozycji, naciskając krótko
przycisk "Go".
Jak tylko lampy błysną
(po ok. 2 sek.) dekoder jest w
trybie programowania
Zacznij programowad (błyskają
lampy)
Po uruchomieniu trybu programowania (kiedy migają światła lokomotywy)możesz
zaprogramować rejestr dekodera lokomotywy jak poniżej:
1. Wybierz rejestr, który chcesz zaprogramować przez ustawienie numeru rejestru jak
np. adres Motorola na swojej jednostce centralnej.
2. Działaj przełącznikiem. Światła zaczną migać.
3. Ustaw pożądaną wartość jak adres Motorola na swojej jednostce centralnej.
4. Działaj przełącznikiem ponownie. Światła znów zaczną migać.
Powtórz punkty od 1 – 4 dla zaprogramowania kolejnych rejestrów. W celu wyboru rejestru
do
programowania
lub
wprowadzenia
wartości
rejestru
będą Państwo musieli potwierdzić wprowadzony numer jak np. wybór Motorola
.Oświetlenie
pokazuje,
jaki
rodzaj
wejścia
oczekuje
dekodera
:


Migające oświetlenie – wprowadź numer CV
Migające szybciej oświetlenie – wprowadź wartość CV
W celu zakończenia programowania naciśnij „Stop”
Programowanie z CV-Navi
Zamiast programować zmienne konfiguracji lub rejestry w dekoderze używając cyfrowej
jednostki centralnej, możesz użyć oprogramowania CV-Navi. Można pobrać bezpłatną
wersję ze strony:www.tams-online.de
Strona 13 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Konfuguracja zmiennych i rejestrów
Poniższa lista przedstawia wszystkie zmienne konfiguracyjne (dla formatu DCC)
i
rejestrów
(w
formacie
Motoroli),
które
można
ustawić
dla
dekoderów
lokomotyw
z
serii
30s.
Na
liście
znajdziesz
w
kolumnie
"Cv-no".
Numery
zmiennych konfiguracyjnych dotyczą
programowania
w
formacie
DCC
w
kolumnie
"Reg.-no."
Numery
rejestrów
do
programowania
w
Formacie Motorola. Domyślne wartości są ustawione na początku i po resecie.
* Dla niektórych zmiennych konfiguracyjnych, wartości wejściowe muszą być obliczane
dodając wartości liczbowe przypisane do wybranych parametrów.
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Domyślna wart. Uwagi
i
Wejściowa
wskazówki
Podstawowy
1
01
1…255(3)
Przedział
adres
wartości:
format
DCC
1…127
Jeżeli ustawiona wartość jest większa niż 127 dla podstawowego adresu, użycie
przedłużonego w CV#29 jest wyłączone, dekoder nie reaguje na sygnał w formacie DCC.
Początkowe
2
47
0 ... 255
=Napięcie
na
napięcie
(LD-G-30: 5)
wyjściu
(LD-G-31: 5)
do silnika na
(LD-G-32: 5)
poziomie
(LD-G-33: 5)
prędkości
(LD-G-34: 5)
1. Wartośd "0"
(LD-W-32: 50)
odpowiada
(LD-W-33: 60
0 V, wartośd
"255"
na
max.
napięcia.
Patrz
"optymalizacja
jazdy”.
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Wskaźnik
przyspieszenia
3
44
Domyślna wart.
Wejściowa
0 ... 255
(LD-G-30: 20)
(LD-G-31: 16)
(LD-G-32: 20)
(LD-G-33: 16)
(LD-G-34: 16)
(LD-W-32: 16)
(LD-W-33: 10)
Uwagi i wskazówki
Czas
opóźnienia
przed
przejściem
do
następnego
wyższego poziomu
prędkości,
gdy
lokomotywa
przyspiesza.
opóźnienie oblicza
się następująco:
(wartość CV # 3) x
0,9
sek.
/
Liczba poziomów
Strona 14 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Wskaźnik
hamowania
4
45
0 ... 255
(LD-G-30: 15)
(LD-G-31: 8)
(LD-G-32: 15)
(LD-G-33: 8)
(LD-G-34: 8)
(LD-W-32: 5)
(LD-W-33: 5)
Maksymalne
napięcie
5
46
0 ... 255
(0)
Nazwa rej. CV
Nr CV
prędkości
Czas
opóźnienia
przed przejściem
do
następnego
poziomu
prędkości,
gdy
lokomotywa
hamuje.
Opóźnienie
oblicza się jak
opisano w CV#3
=
Napięcie
na
wyjściu
do
silnika
na
najwyższym
poziomie prędkości
.
Wartośd
"2"
odpowiada
0,8%,
"255" do 100% max.
napięcia.
Patrz "optymalizacji
jazdy
cechy "
Nr rej.
Domyślna wart. Uwagi
i
Wejściowa
wskazówki
Wersja
7
----Tylko
format
DCC
Programowanie 7
02
9
Zaczęcie
modułu SUSI
programowania
(LD-G-33,
CV modułu SUSI.
LD-G-34 and
Następne
LD-W-33 only)
ustawienie CV,
jest ważne dla
modułu
SUSI.
Wprowadzony
numer CV, bez
wiodącej 9.
Programowanie
CV
#
902
modułu
SUSI
na
wartość
"8":
Przez wprowadzenie wartości "9" CV # 7 z dekodera, tryb programowania
zaczał się. Następnie CV modułu SUSI jest wybierany przez wprowadzenie "2" lub "02"
(pomijając początkowe "9") i do CV # 902 wartość "8" jest ustawiona.
Dekoder automatycznie wraca do programowania swoje własnego CV. W celu
zaprogramowania następnego CV modułu SUSI, operacja musi być powtórzona w całości.
Producent
8
--(62)
Tylko
format
DCC
Reset
8
03
0 … 255
Każda wartość
wejścia
przywraca
ustawienia
Strona 15 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
urządzenia
jakie
zostały
dostarczone.
Częstotliwość
9
48
0,1
Wartość
silnika(LD-G-31,
(0)
numeryczna
LD-G-33 and
31,5 kHz
0
LD-G-34 only)
17 kHz
1
Wskazówka: W przypadku, gdy właściwości jezdne lokomotywy nie są zadowalające w
standardowym ustawieniu 31,5 kHz, wybierz częstotliwość silnika 17 kHz
(LD-W-32 only)
9
48
0,1
(0)
480 Hz
0
60 Hz
1
Strona 16 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Tryb analogowy
12
06
Aktywne
13
funkcje w trybie
analogowym
(tylko dla F1 do
F8, nie dla F9
do F12)
41
0 … 255
(0)
Wydłużony
adres
17
04
18
05
192 … 255
( 192 )
0 … 255
( 255 )
19
53
Składniki adresu
Domyślna wart.
Wejściowa
0, 1
(LD-G-30: 0)
(LD-G-31: 1)
(LD-G-32: 0)
(LD-G-33: 0)
(LD-G-34: 0)
(LD-W-32: 0)
(LD-W-33: 0)
1 … 127
(0)
Uwagi
i
wskazówki
=procedura
wywołuje
zmianę kierunku
Wartość
numeryczna*
przepięcia
impulsowe
(układy prądu
przemiennego)
0
Zmiana
biegunowości
(układy prądu
stałego) 1
Wartość
numeryczna*
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Tylko dla
formatu DCC.
Większość
jednostek
centralnych
pozwala ma
wprowadzanie
wydłużonych
adresów. CV#
17, 18 i 29 są
ustawiane
automatycznie
do
odpowiedniej
wartości
= drugi adres
tylko w
formacie DCC
Strona 17 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Domyślna wart.
Wejściowa
0, 16, 32,
48
(0)
Uwagi
i
wskazówki
Wydajność
27
49
Wartość
hamowania
numeryczna*
(stały prąd)
Bez hamowania
z prądem
stałym 0
Hamowanie
pozytywne prąd
satły 16
Hamowanie
negatywne 32
Standardem jest, aby przełączyć się na tryb analogowy, gdy stosuje się prąd stały
na szynach. W przypadku, gdy dekoder jest prowadzony w układzie z hamowania
w oparciu o zastosowanie prądu stałego (np. Märklin **- droga hamowania),
lokomotywa musi być zabezpieczona przed zmianą w trybie analogowym i
należy zapewnić, aby lokomotywa reagowała zgodnie z oczekiwaniami na trasie
hamowania.
Podczas hamowania pozytywnego lub negatywnego napięcie prądu stałego jest ustawione
dla dekodera, analogowe rozpoznanie jest wyłączane automatycznie. Ustawienie
negatywne lub pozytywne d.c. napięcia związane z prawej szyny, jak widać na kierunku
ruchu lokomotywy.
Dane
29
07
0 … 64
Wartość
konfiguracyjne
( 14 )
numeryczne
Kierunek
„Standard” 0
Odwrotny
kierunek 1
14 poziomów
prędkości 0
28 albo 128
poziomów
prędkości 2
Rozpoznanie
analog. Wyłącz.
0
Rozpoznanie
analogowe
Włącz. 4
RailCom wyłącz.
0
RailCom włącz.
8
Charakterystyka
liniowa
prędkości 0
Alternat.
Charakt.
Prędkości 16
Strona 18 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Podstawowy
adres 0
Nie dla trybu MM
Wydłużony
adres 32
Przykład: CV # 29 = 0. kierunek = "Standard". 14 poziomów prędkości. Railcom = "wył.".
Automatyczne rozpoznawanie analogowych = "wył.. Podstawowe adresy.
Przykład: CV # 29 = 46. kierunek = "Standard". 28 lub 128-stopniowa regulacja prędkości
w trybie DCC.
Automatyczne rozpoznawanie analogowych = "wł.". Railcom = "wł.". Rozszerzone adresy.
Wskazówka: Jeśli wykorzystanie rozszerzonych adresów jest aktywowane w CV # 29,
dekoder nie reagowuje na sygnały w formacie Motorola!
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Domyślna wart. Uwagi i wskazówki
Wejściowa
Przyporządkowanie klawiszy funkcyjnych do wyjść (LD-G-30, LD-G-32, Wartość
LD-W-32)
numeryczna*
Przyporządkowane
wyjścia
F0 Naprzód
33
08
0…3(1)
AUX1 1
F0 Wstecz
34
09
0…3(2)
AUX2 2
F1
35
10
0…3(0)
F2
36
11
0…3(0)
F3
37
12
0…3(0)
…
…
…
F12
46
21
0…3(0)
Ustawienia fabryczne: AUX1 przełączone z F0, włączone w ruchu naprzód.
AUX2
przełączone
z
F0,
włączone
w
ruchu
wstecz.
Przykład:
AUX2
przełączone
z
F5
CV
#
39
=
2
Przykład: AUX1 i AUX2 przełączone z F6 CV # 40 = 3 (= 1 +2)
Przyporządkowanie klawiszy funkcyjnych do wyjść (LD-G-31)
Wartość
numeryczna*
Przyporządkowane
wyjścia
F0 naprzód
33
08
0 … 63 ( 1 )
AUX1 (X7) 1
F0 wstecz
34
09
0 … 63 ( 2 )
AUX2 (X8) 2
F1
35
10
0 … 63 ( 4 )
AUX3 (X3) 4
F2
36
11
0 … 63 ( 8 )
AUX4 (X4) 8
F3
37
12
0 … 63 ( 0 )
Niski ton 16
F4
38
13
0 … 63 ( 0 )
Wysoki ton 32
F5
39
14
0 … 63 ( 16 )
F6
40
15
0 … 63 ( 32 )
F7
41
16
0 … 63 ( 0 )
…
…
…
…
F12
46
21
0 … 63 ( 0 )
Ustawienia fabryczne: AUX1 przełączone z F0, włączone w ruch do przodu.
AUX2 przełączone z F0, włączone w ruchu wstecz. AUX3 przełączone z F1, AUX4
przełączone
F2,
niski
sygnał
dźwiękowy
przełączone
do
Strona 19 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
F5,
wysokiej
sygnał
dźwiękowy
przełączone
Przykład:
AUX2
przełączone
z
F5
CV
#
Przykład: AUX1 i AUX2 przełączone z F6 CV # 40 = 3 (= 1 +2)
Nazwa rej. CV
Nr CV
z
39
=
F6.
2
Nr rej.
Domyślna wart. Uwagi i wskazówki
Wejściowa
Przyporządkowanie klawiszy funkcyjnych do wyjść (LD-G-33, LD-G-34, Wartości
LD-W-33)
numeryczne*
Przyporządkowane
wyjścia:
F0 naprzód
33
08
0 … 63 ( 1 )
AUX1 1
F0 wstecz
34
09
0 … 63 ( 2 )
AUX2 2
F1
35
10
0 … 63 ( 4 )
AUX3 4
F2
36
11
0 … 63 ( 8 )
AUX4 8
F3
37
12
0 … 63 ( 0 )
AUX5 16
F4
38
13
0 … 63 ( 0 )
AUX6 32
F5
39
14
0 … 63 ( 16 )
F6
40
15
0 … 63 ( 32 )
F7
41
16
0 … 63 ( 0 )
…
…
…
F12
46
21
0 … 63 ( 0 )
Ustawienia fabryczne: AUX1 przełączone z F0, włączone w ruch do przodu.
AUX2 przełączone z F0, włączone w ruchu wstecz. AUX3
przełączone z F1, AUX4 przełączone z F2, AUX5 przełączone z F5,
AUX6 przełączone z F6.
Przykład: AUX2 przełączone z F5 CV # 39 = 2
Przykład: AUX1 i AUX2 przełączone z F6 CV # 40 = 3 (= 1 +2)
Wydłużona
funkcja(LD-G31)
47
50
0 … 63 ( 0 )
Wartości
numeryczne
Dla AUX1 (X7) 1
Dla AUX2 (X8) 2
Dla AUX3 (X3) 4
Dla AUX4 (X4) 8
Podczas ustawiania rozszerzonej funkcji kick do wyjścia, silnik dostarcza
mocy tak długo, jak funkcja kick jest włączona.
Przykład użycia: Podczas przełączania wyjścia poprzez rozszerzenie funkcji kick
lokomotywa uruchamia się automatycznie trochę bliżej do przewozu (w celu
odciążenia sprzęgła). Następnie elektryczne sprzęgło jest zwolnionye przez
funkcję kick i lokomotywa oddala.
Strona 20 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Domyślna wart. Uwagi
i
Wejściowa
wskazówki
Wydłużona
47
50
0 … 63 ( 0 )
Wartości
funkcja kick(LDnumeryczne*
G-33,
dla AUX 1 1
LD-G-34 und
dla AUX 1 1
LD-W-33)
dla AUX 3 4
dla AUX 4 8
dla AUX 5 16
dla AUX 6 32
Podczas ustawiania rozszerzonej funkcji kick do wyjścia, silnik dostarcza
mocy
tak
długo,
jak
funkcja
kick
jest
włączona.
Przykład użycia: Podczas przełączania wyjścia poprzez rozszerzenie funkcji kick
lokomotywa uruchamia się automatycznie trochę bliżej do przewozu (w celu
odciążenia sprzęgła). Następnie elektryczne sprzęgło jest zwolnione przez
funkcję kick i lokomotywa oddala.
Napięcie na
48
51
0 … 255
Napięcie
wydłużonej
(0)
przyłożone do
funkcji kick(LDsilnika podczas
G-31,-33,-34,
przełączania
LD-W-33)
wyjścia przez
wydłużoną
funkcję kick
Konfiguracja
49
22
0 … 127
Wartość
danych 2
( 73 )
numeryczna*
Nieaktywna
kontrola
obciążenia 0
Tylko dekodery
LD-G:kontrola
obciążenia
aktywna
Manewrowanie
biegami F1 2
Manewrowanie
biegami F2 4
Manewrowanie
biegami F3 8
Manewrowanie
biegami F4 16
Przyspieszanie i
opóźnienie
hamowania F3
32
Przyspieszanie i
opóźnienie
hamowania F4
64
Stop awaryjny
(zmiana
kierunku jazy
Strona 21 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
wył.) 128
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Domyślna wart. Uwagi
i
Wejściowa
wskazówki
Parametr
50
23
0 … 255
Proporcjonalny
kontroli
(LD-G-30: 40)
składnik
obciążenia KP
(LD-G-31: 65)
sterowania
(tylko dekodery
(LD-G-32: 90)
obciążeniem.
LD-G)
(LD-G-33: 80)
(LD-G-34: 80)
Parametr KP określa podstawową prędkoścć. Zbyt mała wartość, lokomotywa zbyt
powolna. Zbyt wysoka wartość mocne drżenie lokomotywy.
Parametr
51
24
0 … 255
Integralny
kontroli
(LD-G-30: 30)
składnik
obciążenia KI
(LD-G-31: 12)
sterowania
(tylko dekodery
(LD-G-32: 70)
obciążeniem.
LD-G)
(LD-G-33: 45)
(LD-G-34: 45)
Parametr KT zapewnia dostrojenie kontroli obciążenia. Wartość musi
być regulowana w bardzo małych krokach .
Zbyt wysoka wartość mocne drżenie lokomotywy.
Parametr
52
25
0 … 255
Różnicowy
kontroli
(LD-G-30: 40)
składnik
obciążenia KD
(LD-G-31: 40)
sterowania
(tylko dekodery
(LD-G-32: 40)
obciążeniem.
LD-G)
(LD-G-33: 50)
(LD-G-34: 50)
Parametr KD opóźnia przekształcenie kontroli obciążenia. Zbyt mała wartoścć
,
drżenie
lokomotywy
Zbyt wysoka wartość, wibracyje lokomotywy.
Strona 22 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Efekty wyjścia
AUX1
53
26
AUX2
54
27
LD-G-31, LD-G-33, LD-G-34, LD-W-33 only:
AUX3
AUX4
55
56
28
29
Domyślna wart. Uwagi
i
Wejściowa
wskazówki
Wartość
numeryczna
0 … 255 ( 0 )
Niezależne od
kierunku 0
0 … 255 ( 0 )
AUX wył., ruch
wsteczny 1
AUX wył. Ruch
do przodu 2
0 … 255 ( 0 )
Dla AUX6:
komutacja
0 … 255 ( 0 )
slider 4
LD-G-33, LD-G-34, LD-W-33 only:
Odwrócone
miganie
AUX5
57
30
0 … 255 ( 0 )
Ratio migania
świateł: miganie
AUX6
58
31
0 … 255 ( 0 )
świateł wył. 16,
32, 48, 64, 80,
96, 112
Regularne
miganie 128,
144, 160, 176,
192, 208, 224.
Ciągłe miganie
240
Przykład: Regularne miganie AUX1 i świecenie w ruchu do przodu, CV#53 = 130 (= 128 + 2)
Ratio migania świateł określa długość fazy stanów świecenia
Czas Kick
czas pełnego
LD-G-31, LD-G-33, LD-G-34, LD-W-33 only:
napięcia przed
59
32
0 … 255 ( 0 )
zredukowaniem.
60
33
0 … 255 ( 0 )
Max.
LD-G-33, LD-G-34, LD-W-33 only:
czas 20 sekund
AUX5, AUX6
61
34
0 … 255 ( 0 )
odpowiada
wartości
"15".
Możliwy jest wybór wartości między 0 i 15 dla każdego z wyjść. Dla
wyjścia z nieparzystej liczby wartość jest ustawiona bezpośrednio dla wyjścia z
parzystą
liczbą
danych
wejściowych
musi
być
pomnożona
przez
16.
przykład:
Dla AUX3 wartość "7" i AUX4 wartość "3" wartość wejścia : 55 (= 7 + 3x16)
Strona 23 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Nazwa rej. CV
Domyślna wart. Uwagi
i
Wejściowa
wskazówki
Ściemnianie wyjść
Redukcja
napięcia
AUX1, AUX2
62
35
1 … 255 ( 255 )
podłączonego
LD-G-31, LD-G-33, LD-G-34, LD-W-33 only:
do wyjścia.
AUX3, AUX4
63
36
1 … 255 ( 255 )
Wartość 1
LD-G-33, LD-G-34, LD-W-33 only:
odpowiada
AUX5, AUX6
64
37
1 … 255 ( 255 )
najniższszemu,
15
maksymalnemu
napięciu.
ożliwy jest wybór wartości między 0 i 15 dla każdego z wyjść. Dla
wyjścia z nieparzystej liczby wartość jest ustawiona bezpośrednio dla wyjścia z
parzystą liczbą danych wejściowych musi być pomnożona przez 16.
przykład:
Dla AUX5 wartość "14" i AUX6 wartość "2" wartość wejścia : 46 (= 14+ 2x16)
Start kick
65
60
0 … 14
Krótkotrwały
(LD-G-30: 0)
wzrost
(LD-G-31: 2)
napięcia silnika
(LD-G-32: 0)
podczas
(LD-G-33: 0)
uruchamiania
(LD-G-34: 0)
, aby usunąć
(LD-W-32: 55)
separatystyczny
(LD-W-33: 65)
moment
obrotowy.
Przykład: CV # 65 = 6 napięcie silnika podczas uruchamiania jest równoznaczne z
napięciem stosowanym w pracy z prędkością 6 poziomu. Jest zmniejszona natychmiast do
ustawień poziomu prędkości, wskaźnik skuteczności hamowania określony w CV # 4. Tak
więc,
gdy
zmianiasz
wartości
do CV # 4 może być konieczne również zmodyfikowanie CV # 65.
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr CV
Alternatywa
67
charakterystyczna .
prędkość
.
94
(tylko w
trybie 28
stopniowym)
Nr rej.
Nr rej.
67
.
.
94
Domyślna wart. Uwagi
Wejściowa
wskazówki
0 … 255
Tabela
i
prędkości dla
alternatywnych
prędkości
. Każde napięcie
silnik
może być
Strona 24 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
przypisane do
wszystkich
z 28 poziomów
prędkości.
Wartość "0"
odpowiada
napięciu "0",
"255"
maksymalnemu
napięciu.
Frekwencja
migania świateł
112
38
Przykłady dla częstotliwości mogania
CV#112 = 10 à 0,125 Hz / CV#112 = 200 à 0,5 Hz
CV#112 = 230 à 1 Hz / CV#112 = 255 à 2,5 Hz
Wewnętrzny
113
39
poziom prędkości
dla CV#116
Drugi adres
Motorola
114
40
10 … 255
( 200 )
Wspólne
ustawienia dla
wszystkich
oświetleń
10 – najniższa
częstotliwość
255 = najwyższa
częstotliwość
1 … 126
( 16 )
stopień
prędkości, przy
której
wyjścia
określone w CV
# 116
przyciemnione.
1 … 255
(4)
Adres
potrzebny, aby
przełączyć
dodatkowe
funkcje w
formacie
Motorola.
Funkcja
klawiszy F5 do
F8 są osiągane
przez
Klawisze
funkcyjne F1 do
F4,
klawisz F9
funkcji przez
klawisz
funkcyjny F0.
Strona 25 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Światło
manewrowe
115
42
Domyślna wart.
Wejściowa
0 … 255
(0)
Przykład: Dla AUX2 i AUX 3 światło manewrowe, na przełączenie z F4:
wartość wejścia : 134 (= 2 + 4 + 128)
Przyciemnianie
116
43
0 … 63
zależne od
(0)
poziomu
prędkości
Uwagi
i
wskazówki
Wartość
numeryczna*
Światło
manewrowe
AUX1 1
Światło
manewrowe
AUX2 2
Przełączanie
światła
manewrowego
F3 64
Przełączanie
światła
manewrowego
F4 128
LD-G-31, LD-G33, LD-G-34 and
LD-W-33 tylko:
Światło
manewrowe
AUX3 4
Światło
manewrowe
AUX4 8
LD-G-33, LD-G34, LD-W-33
only:
Światło
manewrowe
AUX5
16
Światło
manewrowe
AUX6
32
Określa, które
wyjścia
muszą być
wygaszone z
poziomu
prędkości
określonej w
CV # 113.
Wartość
numeryczna
Strona 26 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
AUX1 1
AUX2 2
LD-G-31, LD-G33, LD-G-34 i
LD-W-33 tylko:
AUX3
4
AUX4
8
LD-G-33, LD-G34, LD-W-33
tylko:
AUX5
16
AUX6
32
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Domyślna wart.
Wejściowa
0 … 255
(LD-G-30: 64)
(LD-G-33: 69)
Uwagi
i
wskazówki
Wyłączanie
117
52
Określa, jaki
przeciążenia(LDprąd,
G-30
zabezpieczenie
i LD-G-33
przed
tylko)
przeciążeniem
odpowiada. Z
LD-G-30
64 wartość
odpowiada
700 mA, z LD-G33
wartość 69
odpowiada
1,5 A.
Uwaga: maksymalny prąd większy niż 700 mA lub 1,5 może doprowadzić do uszkodzenia
dekodera z powodu przeciążenia. Jeżeli w CV # 117 wartość wyższa niż wartość domyślna
jest ustawiona, zabezpieczenie przed przeciążeniem nie jest gwarantowane.
Alternatywne ściemnianie wyjść
spadek napięcia
AUX1, AUX2
118
54
1 … 255 ( 255 )
stosuje się do
LD-G-31, LD-G-33, LD-G-34, LD-W-33 tylko:
wyjścia.
AUX3, AUX4
119
55
1 … 255 ( 255 )
wartości "1"
LD-G-33, LD-G-34, LD-W-33 tylko:
odpowiada
AUX5, AUX6
120
56
1 … 255 ( 255 )
minimum, "15"
do max.
napięcia.
Wartości te są
ważne dla
wyjścia
zdefiniowane
w CV # 116 i
dla
poziomu
Strona 27 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
prędkości
określonego w
CV # 113.
Możliwy jest wybór wartości między 0 i 15 dla każdego z wyjść. dla
wyjścia z nieparzystym numerem wartość jest ustawiona bezpośrednio, dla wyjścia z
parzystym numerem wartość wejściowa musi być pomnożona przez 16.
przykład:
Dla AUX5 wartość "14" i AUX6 wartość "2" wartość wejścia : 46 (= 14 + 2x16)
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Wyłączanie
funkcji F0 na
poziomie
prędkości 0(LDG-31,
LD-G-33,
LD-G-34 i
LD-W-33 tylko)
121
57
(LD-G-31,
LD-G-33,
LD-G-34 and
LD-W-33 only)
122
58
Domyślna wart.
Wejściowa
0 … 255
(0)
0 … 63
(0)
Uwagi
i
wskazówki
Określa funkcje
(F1
do F8), aby
wyłączyć
funkcję F0 na
poziomie
prędkości 0.
Wartość
numeryczna
F1 1
F2 2
F3 4
F4 8
F5 16
F6 32
F7 64
F8 128
Określa wyjścia
do
włączenia za
pośrednictwem
funkcji
określonej w CV
# 121 na
poziomie
prędkości
0.
Wartość
numeryczna*
AUX1 1
AUX2 2
AUX3 4
AUX4 8
AUX5 16
AUX6
32
Strona 28 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Wyłączanie
funkcji na
poziomie
prędkości 0(LDG-31,
LD-G-33,
LD-G-34 i
LD-W-33 tylko)
123
59
Optymalizacja
kontroli
obciążenia
124
61
Domyślna wart.
Wejściowa
0 … 15
(0)
1 … 15
(LD-G-30:
(LD-G-31:
(LD-G-32:
(LD-G-33:
(LD-G-34:
3)
9)
2)
2)
2)
Uwagi
i
wskazówki
Określa
klawisze
funkcyjne do
wył. Funkcji
zdefiniowaniej
w CV#121
Wartość
numeryczna
F1
1
F2
2
F3
4
F4
8
Aby dostosować
kontrolę
obciążeniem do
poszczególnego
napięcia silnika.
Patrz
"optymalizacja
charakterystyki
jazdy
Wartość CV # 124 musi być zmieniona, gdy prędkość nie wzrasta wraz z
wysokim poziomem prędkości. Zmień wartość CV # 124 krok po kroku aż najwyższa
szybkość nie zostanie osiągnięta na najwyższym poziomie prędkości.
Pomocniczy
--62
0 … 64
Aby umożliwić
rejestr dla
(0)
wprowadzanie
programowania
wartości
z jednostkami
> 80 z jednostek
centralnymi
centralnych
MM
pozwala na
wprowadzanie
wartości
między 0 i 80
tylko.
Wartość ustawiona w rejestrze # 62 pomnożona przez 4 dodaje się do wartości
rejestrze, który zostanie zaprogramowany. Przykład wprowadzania wartości 137 do
rejestru
# 09:
1. 137 / 4 = 34, reszta 1
2. Programowanie rejestru # 62 wartość 34.
3. Programowanie rejestru # 09 wartość 1
Strona 29 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
Nazwa rej. CV
Nr CV
Nr rej.
Odwracanie
wyjść AUX1AUX2(LD-G-31
only)
126
64
Domyślna wart.
Wejściowa
1 … 255
(0)
Ruch naprzód
Ruch wstecz
Odwracanie
wyjść AUX1AUX6(LD-G-33,
LD-G-34 and
LD-W-33 only)
126
( 64 )
1 … 63
(0)
Uwagi
i
wskazówki
Zamiast włączania
wyjścia z
klawiszem
funkcyjnym"on"
i wyłączad za
pomocą klawisza
funkcyjnego
"off" wyjście jest
przełączone
na z "off" i
wyłączone
"on".
Wartość
numeryczna
AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
odw. 1
odw 2
odw 4
odw 8
odw 16
odw 32
odw 64
odw 128
Zamiast włączania
wyjścia z
klawiszem
funkcyjnym"on"
i wyłączad za
pomocą klawisza
funkcyjnego
"off" wyjście jest
przełączone
na z "off" i
wyłączone
"on".
Wartość
numeryczna*
AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
AUX5
AUX6
odw.
odw.
odw.
odw.
odw.
odw.
Strona 30 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
1
2
4
8
16
32
www.conrad.pl
Optymaliznacja ustawień CV
Przede wszystkim, właściwości jezdne mogą mieć wpływ na ustawienia CV # 2
(napięć
wyjściowych)
i
CV
#
5
(maksymalne
napięcie)
i
dekodery
silniki prądu stałego (wersje LD-G-), dodatkowo, poprzez ustawienie CV # 124
(optymalizacja
kontroli obciążenia) oraz CV # 50 do # 52 (parametry kontroli obciążenia).
Zrób
ustawienia
kontroli
obciążenia
dekodera
(dekoderów
LD-G-)
w
następującej
kolejności,
w
miarę
potrzeb:
1. CV # 124
2. CV # 50 do # 52
3. CV # 2 i # 5 CV
Aby dostosować parametry do kontroli
zalecana jest następująca procedura:
obciążenia
(CV
#
50
do
#
52)
Jeśli lokomotywa się trzęsie: zwiększ wartośść dla CV # 52 (KD) w 5 krokach.
Jeśli
nie
spowoduje
to
poprawy
jazdy
, ustaw wartość CV # 52 z powrotem do ustawień fabrycznych (domyślne
wartości). Następnie zmniejsz wartość CV # 50 (KP) w 5-krokach i
CV
#
51
(KI)
w
2-krokach.
Jeżeli lokomotywa nie ma wystarczającej mocy i np. staje się bardzo powolna
w drodze pod górę: zwiększ wartoścść dla CV # 51 (KI) w 2-krokach,
dopóki lokomotywa nie zacznie się trząść. Następnie zwiększ wartość CV # 52
(KD)
w
5-krokach
Jeśli
to
nie
prowadzi
do
poprawy
lub
lokomotywa zaczyna się trząść natychmiast po zwiększeniu CV # 51, ustaw
wartości CV # 51 i # 52 CV z powrotem do ustawień fabrycznych (wartości domyślna) i
zwiększ
wartość
CV
#
50
(KP)
w
5-krokach.
Jeśli
lokomotywa
trzęsie
się
mocno:
zmniejsz
wartość
CV
#
52
w 5-krokach.
Strona 31 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
LD-G-30:
X1
X2
X3
X4
AUX1(X5)
AUX2(X6)
RL (X7)
Pomarańczowy/podlłączenie silnika 1
Szary, podłączenie silnika 2
Czerwony, kolektor prawa strona
Czarny, kolektor lewa strona
Biały, przednie oświetlenie. Lub opcjonalne
akcesoria
Żółty, tylne oświetlenie. Lub opcjonalne
akcesoria
Przewodnik zwrotny dla wszystkich funkcji
Strona 32 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
LD-G-31
X1
X2
AUX3 (X3)
X4
RL(X5)
AUX4(X6)
AUX1(X7)
AUX2(X8)
X9
X10
X11
X12
Podłączenie głośnika 1
Podłączenie głośnika 2
Opcjonalne akcesoria (max. 300 mA)
Otwarte
Zwrotny przewodnik dla wszystkich
funkcji
Opcjonalne akcesoria (max. 300 mA)
Przednie oświetlenie (max. 300 mA)
Tylne oświetlenie (max. 200 mA)
Kolektor lewa strona
Kolektor prawa strona
Podłączenie silnika 1
Podłączenie silnika 2
Strona 33 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
LD-G-32 – podłączenie
LD-W-32 – podłączenie
AUX1-AUX2
RL
X1
X2
X3/X4/X5
Wyjścia (max, 300 mA)
Zwrotny przewodnik
Kolektor prądu szyn (prawy)
Kolaktoer prądu szyn (lewy)
Silnik
LD-G-33 – podłączenie
Strona 34 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
LD-W-33 - podłączenie
AUX1-AUX6
RL
X1
X2
X3/X4
Wyjścia (max. 500 mA)
Zwrotny przewodnik dla wszystkich
funkcji
Kolektor prądu szyn (prawy)
Kolektor prądu szyn (lewy)
Silnik
Strona 35 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
LD-G-34- podłączenie
AUX1-AUX6
RL
X1
X2
X3/X4
Wyjścia (max. 500 mA)
Zwrotny przewodnik dla wszystkich
funkcji
Kolektor prądu szyn lewy
Kolektor prądu szyn prawy
Silnik
Strona 36 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl
www.conrad.pl
SW
GR
BL
RT
*
SUSI-GND (czarne)
SUSI-dane (szare)
SUSI-CLK (niebieskie)
SUSI0OLUS (czerwone)
Kondensator wygładzający (jeżeli
konieczne)
Strona 37 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kołowa 5/19, 30-134 Kraków, Polska
Copyright © Conard Electronic 2010, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conard.pl

Podobne dokumenty