INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA W OKRESIE

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA W OKRESIE
INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
od 27 stycznia do 29 lutego 2016 r.
I. WYDAŁEM ZARZĄDZENIA W SPRAWACH:
1) określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie;
2) powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości stanowiących własność gminy Michałowo;
3) zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
4) ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego;
5) ustalenia stawki czynszu dzierżawy na nieruchomość gminną położoną w obrębie 41
Rybaki;
6) podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy w trybie przetargu;
7) zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz ustalenia wysokości opłaty za
udostępnianie informacji publicznej;
8) sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej;
9) dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 r.;
10) ustalenia stawki czynszu dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie Juszkowy
Gród;
11) podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy;
12) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu w 2016 roku
– w zakresie prowadzenia rozgrywek piłki nożnej w IV lidze i lidze okręgowej;
13) ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
oraz do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Michałowo w roku
szkolnym 2016/2017;
14) przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej.
II. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Podpisano akty notarialne:
1. Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego:
1
– Michałowo, dz. 676/2 o pow. 0,2013 ha
– 10 245,00 zł;
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy:
– Michałowo, ul. Klonowa 4/2 o pow. 35,45 m2
– 13 181,90 zł;
3. Zamiana udziału w nieruchomościach:
– Michałowo dz. 318/10 (udz. 1/110) na dz. 318/4 (udz. 18)
– 881,00 zł;
Ogłoszono rokowania na sprzedaż:
1. lokalu użytkowego o pow. 56,40 m² przy ul. Gródeckiej 1 w Michałowie
5 lutego II przetarg na sprzedaż nieruchomości poszkolnej we wsi Szymki oznaczonej nr
geodezyjnym 191 o pow. 1,19 ha nie doszedł do skutku. Jedna osoba wpłaciła wadium, ale
nie przystąpiła do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości – 440.000,00 PLN.
III. W ZAKRESIE SPRAW INWESTYCYJNYCH
A. Inwestycje przygotowywane do realizacji (prace projektowe, przetargi)
Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji postępowania przetargowego, dotyczącej:
– budowy drogi Zaleszany – Jałówka,
– budowy przepustu na rzece w Sokolu,
– naprawy dróg gminnych poprzez poczwórne powierzchniowe utrwalenie,
– żwirowania dróg gminnych.
Przygotowywano wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowych – na przebudowę dróg
gminnych Podozierany – Romanowo i Jałówka – Wiejki. Zostanie on złożony w
ogłoszonym naborze wniosków, przyjmowanych do 17 marca 2016 r. ramach
współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020.
IV. W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO
W zakresie ewidencjonowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 26.01.2016 r. –
26.02.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Michałowie wpłynęło łącznie 11 wniosków:
– 2 wnioski o wpis do CEIDG (47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów
toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 55.20.Z – Obiekty noclegowe
turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania)
– 4 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG (61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji
bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna
2
odzieży prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 32.99.Z – Produkcja pozostałych
wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana)
– 2 wnioski o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej (38.11.Z –
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca
produkcję roślinną)
– 1 wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej (71.12.Z –
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne)
– 2 wnioski o wykreślenie wpisu w CEIDG (43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli)
Wydano 11 decyzji na wycinkę drzew.
V. SPORT I REKREACJA
1. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Michałowa
W ostatni weekend ferii zimowych na hali Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie rozegrano
turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza. Tym razem do rozgrywek przystąpiło 15 zespołów,
które przez ponad 7 godzin walczyły o główne trofeum. Zwycięzcami zostały ponownie (po
dwóch latach przerwy) Szybkie Strzały (Dawid Doroszko, Emil Doroszko, Paweł Doroszko,
Bartosz Doroszko, Przemysław Doroszko, Artur Sokołowski, Kamil Drozdowicz, Karol
Bondaruk) przed Awanturą (Jan Konończuk, Rafał Weremczuk, Gabriel Iwacewicz, Gabriel
Borowski, Kacper Muszyński, Przemysław Kazberuk, Sebastian Jagielski) i Gramy z Kontry
(Krzysztof Kazberuk, Dariusz Anchim, Łukasz Konończuk, Piotr Grygorczuk, Piotr
Busłowski, Karol Gąsowski, Szymon Gąsowski, Patryk Gryc). Zanotowano też duży udział
zespołów złożonych z bardzo młodych zawodników. Rewelacją była Drużyna Actimela
(Mateusz Bohdziel, Szymon Harasimczuk, Marcin Harasimczuk, Oliwier Bohdziel, Antoni
Jegorow, Jan Buczak, Konrad Czarnomys, Hubert Czarnomys, Bartłomiej Giesko), która
zajęła 6 miejsce.
Klasyfikacja końcowa
I miejsce – SZYBKIE STRZAŁY
II miejsce – AWANTURA
III miejsce- GRAMY Z KONTRY
IV miejsce – FC BAJAGA
V miejsce – GRÓDEK
VI miejsce – DRUŻYNA ACTIMELA
VII miejsce – FC PRZECIER
VIII miejsce – NIEZNISZCZALNI
IX miejsce – GOŁĘBIARZE
X miejsce – PACZKA PAŹDZIORA
XI miejsce – FC POTOKA
XII miejsce – CHŁOPAKI Z GRÓDKA
XIII – XV miejsce – BAJAGA II, OSTRE DZIKI I DEKO, MŁODE STRZAŁY
3
Każdy zespół otrzymał puchar i dyplom, zawodnicy trzech najlepszych zespołów – medale.
Najmłodszy, najstarszy praz najlepsi zawodnicy – statuetki. Dwie zawodniczki, które podjęły
trud walki w turnieju – Natalia oraz Marlena – koce.
Puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe wręczali: Burmistrz Michałowa –
Włodzimierz Konończuk, Dyrektor GZS – Jan Łuksza, ,Przewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Leon Jarmocik, Dyrektor MOSiR – Dariusz
Golak
2. Półkolonie w MOSIR w Michałowie
MOSiR po raz kolejny wyszedł naprzeciw rodzicom i pomógł zapewnić opiekę nad ich
pociechami w czasie ferii zimowych. Zorganizował turnus półkolonii, w których udział
wzięło 27 osób nie tylko z Michałowa.
Wielkim atutem półkolonii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Michałowie jest
możliwość skorzystania z wielu obiektów sportowych. Opiekę nad uczestnikami sprawowali
Dorota Popławska i Grzegorz Szymański. Każdego dnia dzieci korzystały z atrakcji pływalni,
dzielnie pokonywały wodny plac zabaw i uczyły się pływać. Brały udział w zajęciach
sportowych prowadzonych na świeżym powietrzu, hali i ciekawych zabawach świetlicowych.
Po 5 godzinach pełnych wrażeń nie zawsze chciały wracać do domu. Organizatorzy zapewnili
im także wycieczkę do Placówki Straży Granicznej. Obejrzeli pojazdy oraz sprzęt używany
przez strażników zarówno w dzień jak i w nocy. Mieli okazję zwiedzić izbę zatrzymań dla
obcokrajowców. Ostatniego dnia wyjechały do kina na film „Alvin i wiewiórki: Wielka
wyprawa”.
Na zakończenie półkolonii wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy wraz ze
zdjęciami nowych przyjaciół.
Już teraz zapraszamy na półkolonie w okresie wakacji.
VI. UCZESTNICZYŁEM:
29 stycznia odbyłem spotkanie z mieszkańcami w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie
1 lutego brałem udział w spotkaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku
dotyczącym „sporządzania mapy bezpieczeństwa”. Wnioski wyciągnięte podczas tych
spotkań będą podstawą do tworzenia „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
Pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Mapy bezpieczeństwa i
porządku publicznego” odbył się blisko dwa tygodnie temu w Komendzie Miejskiej Policji w
Suwałkach. W spotkaniu tym uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński,
który zaprosił do współpracy na rzecz tego projektu – lokalne społeczności.
Głównym celem „Mapy” jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka
z przestępczością. Z założenia w jej powstawaniu mają brać udział nie tylko służby
mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy. Jej tworzenie opiera się m.in. o debaty i
konsultacje społeczne, zaangażowanie samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych,
4
mediów i innych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń istniejących na danym
terenie.
4 lutego odbyłem spotkanie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku i Podlaskim
Konserwatorem Zabytków.
9 lutego wziąłem udział w uroczystym otwarciu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Białymstoku, w którym, dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów,
będzie produkowana energia elektryczna i cieplna. To największa inwestycja w
województwie podlaskim w ostatnich latach.
10 lutego uczestniczyłem w walnym zebraniu członków Klubu Sportowego Michałowo.
12 lutego wziąłem udział w spotkaniu z Panią Anną Zalewską, Ministrem Edukacji
Narodowej, które odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
13 lutego uczestniczyłem w Kongresie Samorządowym w Warszawie, zorganizowanym
przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
17 lutego wziąłem udział w spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku,
dotyczącym możliwości wsparcia finansowego gmin w zatrudnianiu osób bezrobotnych.
19 lutego w Białymstoku uczestniczyłem w XIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego. Ważną częścią spotkania była debata z udziałem
członków Zarządu Województwa – Bogdan Dyjuka i Stefana Krajewskiego oraz wojewody
podlaskiego Bohdana Paszkowskiego.
23 lutego uczestniczyłem w naradzie podsumowującej działalność Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w roku 2015.
Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
Michałowo, dnia 29 lutego 2016 r.
5

Podobne dokumenty