A TO R - Caritas Polska

Komentarze

Transkrypt

A TO R - Caritas Polska
WERSJA
ROBOCZA
Spis treści:
‹ Wstęp
‹ Caritas Polska
‹ Caritas Archidiecezji Białostockiej
‹ Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej ‹ Caritas Diecezji Bydgoskiej
‹ Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
‹ Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ‹ Caritas Diecezji Elbląskiej
‹ Caritas Diecezji Ełckiej ‹ Caritas Archidiecezji Gdańskiej ‹ Caritas Diecezji Gliwickiej
‹ Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
‹ Caritas Diecezji Kaliskiej
‹ Caritas Archidiecezji Katowickiej
‹ Caritas Diecezji Kieleckiej
‹ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ‹ Caritas Archidiecezji Krakowskiej ‹ Caritas Diecezji Legnickiej
‹ Caritas Archidiecezji Lubelskiej ‹ Caritas Diecezji Łomżyńskiej
‹ Caritas Diecezji Łowickiej ‹ Caritas Archidiecezji Łódzkiej
‹ Caritas Diecezji Opolskiej
‹ Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
3
4
18
32
38
45
53
60
dane w opracowaniu
65
76
86
96
105
114
135
145
161
169
175
dane w opracowaniu
181
189
221
‹ Caritas Diecezji Pelplińskiej
‹ Caritas Diecezji Płockiej
‹ Caritas Archidiecezji Poznańskiej
‹ Caritas Archidiecezji Przemyskiej ‹ Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej
Kościoła Greckokatolickiego
‹ Caritas Diecezji Radomskiej ‹ Caritas Diecezji Rzeszowskiej
‹ Caritas Diecezji Sandomierskiej
‹ Caritas Diecezji Siedleckiej
‹ Caritas Diecezji Sosnowieckiej
‹ Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej
‹ Caritas Diecezji Świdnickiej ‹ Caritas Diecezji Tarnowskiej
‹ Caritas Diecezji Toruńskiej
‹ Caritas Archidiecezji Warmińskiej
‹ Caritas Archidiecezji Warszawskiej
‹ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
‹ Caritas Diecezji Włocławskiej
‹ Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
‹ Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej
Kościoła Greckokatolickiego
‹ Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
‹ Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dane w opracowaniu
225
233
241
249
252
265
276
286
300
307
dane w opracowaniu
315
322
345
359
367
dane w opracowaniu
383
395
399
403
2
Caritas jest dziełem charytatywnym Kościoła katolickiego i opiera swoją tożsamość na przykazaniu
miłości Boga i bliźniego. Kościół bez miłości nie może
istnieć, bo człowiek, który jest jego drogą wciąż potrzebuje miłości. Chrześcijanie zawsze czuli się wezwani do
pochylania się nad ludzką niedolą, która – jak przypomina Papież Franciszek - polega dzisiaj nie tylko na nędzy materialnej, ale również moralnej i duchowej. Caritas
należy bowiem do natury Kościoła, reprezentuje całą
wspólnotę wiernych i ma zasięg ogólnoświatowy. Caritas każdego dnia pełni posługę miłości skierowaną do
ludzi potrzebujących, niosąc im przesłanie współczucia
i solidarności.
Caritas Polska, jako instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski, została reaktywowana 10
października 1990 roku i odwołuje się do tradycji pracy
charytatywnej sprzed 1950 roku, należy do Caritas Europa z siedzibą w Brukseli oraz do Caritas Internationalis z siedzibą w Watykanie. Caritas Polska współdziała
z 44 Caritas diecezjalnymi, powołanymi przez biskupów
diecezjalnych jako autonomiczne struktury charytatywne. Wspiera je w wykonywaniu zadań związanych
z bezpośrednią pomocą potrzebującym i pełni rolę koordynującą, z zachowaniem zasady pomocniczości. Caritas koncentruje swoją działalność wokół następujących
priorytetów: wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży, ochrona życia, pomoc ubogim, bezdomnym, chorym starszym
i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz po-
szkodowanym w sytuacjach kryzysowych. Caritas Polska
prowadzi kampanie społeczne, działania formacyjne,
kieruje ogólnokrajowymi akcjami oraz realizuje pomoc
zagraniczną, obejmując nią zwłaszcza ofiary katastrof
naturalnych i konfliktów zbrojnych. Taka struktura pozwala docierać do najbardziej potrzebujących w każdym miejscu. Caritas wspomaga ludzi poprzez ludzi,
przede wszystkim poprzez wolontariuszy, którzy stanowią jej potencjał i siłę na całym świecie. W Polsce są oni
zrzeszeni w Przedszkolnych, Szkolnych, Akademickich
Kołach oraz Parafialnych Zespołach Caritas. To dzięki
ich zaangażowaniu działalność charytatywna jest żywa
i owocna. Caritas poprzez towarzyszenie ludziom w ich
niedostatkach i cierpieniu chce budować relacje zaufania oraz otwartości. Rozumie swoją misję nie tyle jako
powinność, zadanie czy pracę, ale jako charyzmat, służbę i styl życia.
Informator Caritas zawiera dane o działalności
Caritas Polska i Caritas diecezjalnych w porządku alfabetycznym. Odnalezienie ich ułatwia interaktywna mapa oraz opcja wyszukiwania. Bardziej szczegółowe wiadomości lub ich potwierdzenie można
uzyskać pod adresem właściwej Caritas. Informacje
o aktualnych działaniach Caritas Polska oraz archiwum akcji wraz z multimediami dostępne są na stronie
www.akcjecaritas.com.
3
Stan na 30 kwietnia 2014 r.
Informator
CARITAS POLSKA
4
Obszary działania Caritas Polska
‹ Rok rejestracji:
1990
‹ Rok uzyskania statusu OPP:
2004
‹ numer KRS:
0000198645
‹ numer Regon:
0012064143
‹ adres siedziby:
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
‹ telefon:
22 334 85 00
22 334 85 85
‹ fax:
22 334 85 58
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
PL 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Zarząd
‹ Dyrektor:
ks. dr Marian Subocz
‹ Zastępca Dyrektora:
‹ Sekretarz:
ks. dr Marcin Brzeziński
O. dr Hubert A. Matusiewicz
• POLSKA:
•DZIECI I MŁODZIEŻ
•OSOBY STARSZE
•RODZINA
•NIEPEŁNOSPRAWNI
•BEZDOMNI
•IMIGRANCI, UCHODŹCY
• ZAGRANICA:
•POMOC DORAŹNA
•POMOC ROZWOJOWA
•POMOC POLONII
• MEDIA CARITAS:
•kwartalnik caritas
•strony internetowe
•media caritas
C A R I TA S P O L S K A
Informator
Dane teleadresowe:
5
Polska
‹ Dzieci/młodzież
• WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS
• Cel:
Pozyskiwanie funduszy na projekty Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas
poprzez rozprowadzanie paschalików, palm,
baranków wielkanocnych, "Chlebków miłości"
oraz kartek świątecznych. Zgromadzone środki finansowe wspierają dzieła charytatywne
w parafiach.
• Statystyki:
W 2013 r. w Caritas diecezjalnych zostało rozprowadzonych 18 8513 małych i 8050 dużych
paschalików oraz 29 700 „Chlebków miłości”.
• Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 06
• WAKACYJNA AKCJA CARITAS
Informator
Działalność Caritas Polska
• Cel:
Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin, których nie stać na wyjazd, zwłaszcza podopiecznych świetlic parafialnych i socjoterapeutycznych oraz młodzieży
objętej programem "Skrzydła".
• Statystyki:
Diecezjalne Caritas dysponują 51 ośrodkami
kolonijnymi (ponad 5 tys. miejsc). Na potrzeby
akcji udostępnionych jest również blisko 100
ośrodków wczasowych.
• Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 06
• PROGRAM „SKRZYDŁA”
• Cel:
Pomoc skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu
trudnej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole,
zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania zajęć nadobowiązkowych i wycieczek szkolnych.
C A R I TA S P O L S K A
6
• Statystyki:
Stypendyści programu „Skrzydła” uczą się
w ponad 1500 szkołach w całej Polsce.
• Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Pliszka
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 22
• Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
• Cel:
Rozprowadzanie świec, które w wigilię Bożego
Narodzenia zapalane są na polskich stołach.
Wpływy uzyskane z WDPD przeznaczone
są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci
w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną
oraz letni wypoczynek. Caritas przeznacza też
10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom
z zagranicy.
telefon: 22 334 85 06
• Tornister pełen uśmiechów
• Cel:
Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych dla najuboższych
dzieci i młodzieży w Polsce.
• Statystyki:
około 8 tys. wyprawek szkolnych.
Informator
Program polega na objęciu opieką finansową
dziecka przez firmy i osoby prywatne, które
zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia
przez okres przynajmniej jednego semestru
szkolnego.
• Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 06
• Dożywianie z Carrefour
• Cel:
Zapewnienie codziennych posiłków dzieciom
w świetlicach Caritas. Dzięki grantowi przyznanemu Caritas przez Międzynarodową Fundację
Carrefour 1260 dzieci z całej Polski otrzymuje
posiłki przez 5 dni w tygodniu do końca roku
szkolnego 2013/2014.
• Statystyki:
około 3 mln rozprowadzonych świec
w parafiach w całej Polsce.
• Statystyki:
wartość udzielonej pomocy 1,2 mln zł.
• Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska
e-mail: [email protected]
• Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek
e-mail: [email protected]
C A R I TA S P O L S K A
7
• Okna Życia
• Cel:
Okno Życia jest alternatywą dla porzucenia noworodka lub pozbawienia go opieki. Pierwsze
Okno Życia zostało otwarte 19 marca 2006 r.
w Archidiecezji Krakowskiej. Do tej pory pozostawiono w nich ponad 70 niemowląt.
• Statystyki:
53 Okna Życia
• Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 06
‹ OSOBY STARSZE
• 50 + Doświadczenie
• Cel:
Aktywizacja pracowników po 50. roku życia ze
szczególnym uwzględnieniem kobiet. Projekt
jest realizowany w województwie lubelskim
w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą,
z Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie
i z firmą Agrotec Polska sp. z o.o. Wcześniej
Caritas Polska zrealizowała dwa projekty innowacyjne w województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim.
• Statystyki:
projekt jest skierowany do 50 kobiet powyżej
50. roku życia
• Osoba odpowiedzialna:
e-mail:
telefon:
Informator
telefon: 22 334 85 13
Marta Titaniec
[email protected]
22 334 85 09
‹ CHORZY
• 1%
• Cel:
Zakup sprzętu medycznego nierefundowanego
przez NFZ. Caritas Polska od trzech lat prowadzi kampanię „Ile kosztuje życie?” przekonując Polaków, że 1% podatku wystarcza, aby
poprawić warunki opieki przy chorym. Sprzęt
można wypożyczać w 114 wypożyczalniach
prowadzonych przez Caritas diecezjalne w Polsce.
• Statystyki:
Do tej pory ze środków uzyskanych z 1 %
i ze środków własnych Caritas Polska zakupiła
3152 łóżka, 525 koncentratorów tlenu
i 346 ssaków medycznych.
C A R I TA S P O L S K A
8
• JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA
• Cel:
Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problemy ludzi chorych i potrzebujących. Caritas zachęca do rezygnacji w czasie Wielkiego Postu
z wybranych rozrywek i zbędnych wydatków
i proponuje ich równowartość umieścić w Wielkopostnej Skarbonce.
• Statystyki:
W 2013 roku diecezjalne Caritas rozprowa-dziły 760 880 skarbonek.
• Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 06
• Podaruj Kroplę Miłości
• Cel:
Zachęcanie społeczeństwa do honorowego
krwiodawstwa w Polsce. Inicjatywa ta zrodziła
się z potrzeby serca pracowników i wolontariuszy Caritas – pomocy drugiemu człowiekowi
w różnych formach, nie tylko materialnych.
• Statystyki:
Informator
• Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 06
• Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 13
‹ WSPARCIE RODZINY
• KROMKA CHLEBA
• Cel:
Zbieranie środków na pomoc żywnościową dla
najuboższych oraz budzenie wrażliwości na
problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób
nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych.
• Statystyki:
W 2013 r. Caritas wydała ponad 67 tys. posiłków o wartości 400 tys. zł zakupionych w ramach akcji „Kromka Chleba”. Posiłki wydawano
w 51 placówkach prowadzonych przez Caritas
diecezjalne, skorzystało z nich ponad 12,5 tys.
osób. Każdego miesiąca placówki zgłoszone do
akcji Kromka Chleba przygotowywały 261 tys.
posiłków o wartości blisko 1 mln złotych.
1256,00 litrów krwi
C A R I TA S P O L S K A
9
• POGRAM PEAD
• Cel:
„Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej
ludności Unii Europejskiej” (PEAD), udzielanie
stałej pomocy żywnościowej osobom chorym i niepełnosprawnym, bezrobotnym, o niskich dochodach oraz rodzinom ubogim, wielodzietnym
i dysfunkcyjnym.
• Statystyki:
W 2013 r. wartość pomocy dla najuboższych
wyniosła ponad 109 mln 77 tys. zł. Caritas
w Polsce rozdysponowała w sumie ponad
34 tys. ton artykułów spożywczych. Dystrybucja
odbyła się za pośrednictwem 4200 placówek
współpracujących z Caritas. Pomoc udzielona
przez Caritas w 2013 r. dotarła do ok. 1 mln
454 tys. osób indywidualnych, a placówki Caritas przygotowały i wydały ok. 25 mln posiłków
dla ok. 200 tys. podopiecznych.
• Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Sztabler
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 03
‹ NIEPEŁNOSPRAWNI
• Radio IN
Informator
• Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 13
• Cel:
Radio IN jest radiem internetowym, które integruje osoby niepełnosprawne z otoczeniem.
Słuchacze znajdą w nim audycje publicystyczne, muzyczne i sportowe. Radia można słuchać
ze strony www.radioin.pl.
• Statystyki:
Projekt koordynowany przez Caritas Polska
realizuje kilkanaście osób niepełnosprawnych
z całej Polski.
• Osoba odpowiedzialna: Kinga Komorowska
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 21
• Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III
• Cel:
Wsparcie oraz przygotowanie określonej grupy
osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub kontynuowania nauki. Projekt realizowany jest od marca 2012 do końca lutego 2014
r. przez PFRON w partnerstwie z czterema
organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie
C A R I TA S P O L S K A
10
• Osoba odpowiedzialna: Ewa Jawasreh
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 16
• Statystyki:
W ramach projektu wsparcie otrzymało
677 osób niepełnosprawnych i 243 opiekunów.
‹ BEZDOMNI
• Damy radę
• Cel:
Wychodzenie z wczesnych stadiów bezdomności i związanych z nią uzależnień, 2-letni
program oparty na doświadczeniach wspólnot
terapeutycznych, szczególnie efektywnych przy
leczeniu uzależnień i postaw autodestrukcyjnych, nerwic i zaburzeń psychospołecznych. Pilotażowy program skierowany jest do mężczyzn
w wieku 25-35 lat.
• Statystyki: docelowo program obejmuje opieką
10 mężczyzn.
Informator
Pomoc Maltańska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie oraz Stowarzyszeniem
Przyjaciół Integracji. Caritas Polska realizuje
projekt w siedmiu biurach w Ełku, Bydgoszczy,
Nysie, Kolbuszowej, Łodzi, Lublinie oraz Szczecinie
• Osoba odpowiedzialna: Janusz Sukiennik
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 17
‹ IMIGRANCI, UCHODŹCY I REPATRIANCI
• CARITAS DLA UCHODŹCÓW
• Cel:
„Indywidualny Plan Działania – integracja
azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną”, współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz
Uchodźców i budżetu państwa ma na celu
zapewnienie cudzoziemcom, którzy otrzymali
międzynarodową ochronę w Polsce kompleksową pomoc psychologiczną, socjalną, zawodową i prawną, zakłada także organizowanie
integracyjnych turnusów wypoczynkowych dla
dzieci beneficjentów.
• Statystyki:
W ramach projektu 3060 osób otrzymało pomoc.
• Osoba odpowiedzialna: Marta Walasik-Sałek
e-mail:
[email protected]
telefon:
22 334 85 12
Zagranica
C A R I TA S P O L S K A
11
• INDIE I SRI LANKA
• Cel:
Pomoc dzieciom osieroconym w wyniku tsunami w Azji Południowo-Wschodniej w grudniu 2004 r. Program zapewnia finansowanie
edukacji. Rodzice adopcyjni utrzymują z podopiecznymi kontakt listowny i pomagają im
przez systematyczne wpłaty.
• Czas trwania: od 2004 r. – w trakcie realizacji
• Statystyki:
Wparcie finansowe otrzymało ponad 3 tys.
sierot w Indiach i na Sri Lance.
• Osoba odpowiedzialna: Kornelia Wieczorek
e-mail: [email protected]tas.pl
telefon: 22 334 85 25
• HAITI
• Cel:
Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti
w 2010 r., w wyniku którego zginęło ponad 300
tys. osób; zniszczeniu uległa również infrastruktura publiczna.
• Czas trwania:
• Statystyki:
2010 r. – w trakcie realizacji
Informator
‹ POMOC DORAŹNA
Caritas zaraz po tragedii zebrała blisko
13 mln zł i realizuje 4 duże projekty edukacyjne
oraz program odbudowy domów. W sumie we
współpracy z Caritas Austria i Caritas Niemcy
odbudowano już 60 domów mieszkalnych
i 5 szkół.
• Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 09
• SYRIA
• Cel:
Projekt „Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci
uchodźców syryjskich w Jordanii” był wspófinansowany ze środków MSZ RP (w ramach
polskiej współpracy rozwojowej). Oferował
wsparcie dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii. Dzieci korzystały z zajęć edukacyjnych z matematyki, języka arabskiego, języka angielskiego oraz artystycznych i teatralnych. Dzieci
niepełnosprawne zostały objęte rehabilitacją
w ramach: elektroterapii, hydroterapii, ćwiczeń
rehabilitacyjnych; terapii edukacyjnej, terapii
zajęciowej.
• Czas trwania:
1 czerwca - 31 grudnia 2013 r.
• Statystyki:
W zajęciach w kilku miejscowościach wzięło
udział 666 pełnosprawnych
C A R I TA S P O L S K A
12
• Wartość projektu:
780 105 zł
• Osoby odpowiedzialne:
Marta Titaniec
e-mail:
[email protected]
telefon:
22 334 85 09
• SYRIA
• Cel:
Pomoc uchodźcom - ofiarom konfliktu w Syrii,
którzy uciekli do Libanu oraz pomoc wewnętrznym uchodźcom w Syrii.
• Czas trwania:
2013 r. – w trakcie realizacji
• Statystyki:
Caritas zebrała w kościołach 2 977 359,95 zł
na pomoc ofiarom wojny w Syrii podczas zbiórki ogłoszonej 6 października przez Konferencję
Episkopatu Polski.
• Osoby odpowiedzialne:
Marta Titaniec
e-mail:
[email protected]
telefon:
22 334 85 09
• REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
• Cel:
Wsparcie działalności charytatywnej polskich
misjonarek w diecezji Bouar, polegającej na
opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi.
• Czas trwania:
Informator
i 32 niepełnosprawnych syryjskich dzieci.
wrzesień 2013 r.
• Statystyki:
Dzięki akcji SMS-owej zebrano ponad
20 tys. zł, a pomoc trafiła do blisko 160 osób.
• Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 09
• FILIPINY
• Cel:
Zebrano ponad 6 mln zł (ponad 5,3 mln zł pochodziło od osób indywidualnych oraz ze zbiórki do puszek, 1,2 mln zł poprzez SMS charytatywny). Caritas Polska przekazała 50 tys. EUR
dla Caritas na Filipinach na zakup artykułów
spożywczych, środków czystości, leków oraz namiotów. Pomoc była dystrybuowana jako zestawy pomocowe i paczki żywnościowe.
• Czas trwania:
2013 r. – w trakcie realizacji
• Statystyki:
Zebrano ponad 6 mln złotych (ponad 5,3 mln
zł pochodziło od osób indywidualnych oraz ze
zbiórki do puszek, natomiast 1,2 mln zł pozyC A R I TA S P O L S K A
13
Planowane działania:
dot. odbudowy domów, szkół oraz zakupu łodzi
i nasion,pomoc w uzyskaniu niezależności finansowej.
• Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 09
‹ POMOC ROZWOJOWA
• POMOC DLA GRUZJI
• Cel:
Projekt "Rehabilitacja i reintegracja grup defaworyzowanych społecznie" był współfinansowany ze środkow MSZ RP (w ramach polskiej
współpracy rozwojowej). Realizowany w partnerstwie z Caritas Gruzja polegał na wzmocnieniu placówek pomocy dzieciom ulicy w Tbilisi,
Kutaisi i Arali. Wsparcie otrzymało sześć typów
placówek dla dzieci ulicy (grupy mobilne, domy
dziennego pobytu, integracyjne domy dziecka dla niepełnosprawnych, tranzytowe domy
dziecka, rodzinne domy dziecka oraz tranzytowe mieszkania), których zadaniem jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom żyjącym na
ulicy.
• Czas trwania:
1 marca - 31 grudnia 2013 r.
• Statystyki:
Pomoc dotarła do ponad 500 dzieci w trzech
gruzińskich miastach.
• Wartość projektu:
Informator
skano dzięki sms-om charytatywnym).
1 336 833 zł
• Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 09
‹ POMOC POLONII
• POLONIA
• Cel:
Projekt „Nie ma dzieci, są ludzie J. Korczak –
wpływ kultury polskiej i języka polskiego na
kształtowanie postaw u dzieci polonijnych” był
współfinansowany ze środków MSZ RP. Caritas Polska wraz z 17 Caritas diecezjalnymi
z Polski zorganizowała wypoczynek letni dla
dzieci z Ukrainy oraz Białorusi. Celem turnusów
edukacyjno-wypoczynkowych w Polsce było
zapewnienie dzieciom i młodzieży polonijnej możliwości integracji z dziećmi i młodzieżą
z Polski oraz nauka j. polskiego.
• Czas trwania:
1 marca - 31 października 2013 r.
C A R I TA S P O L S K A
14
• Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec
e-mail: [email protected]
telefon: 22 334 85 09
• BIAŁORUŚ
• Cel:
Projekt „Śladami zapomnianych dobroczyńców:
charytatywna działalność rodzin kresowych
polskiego pochodzenia na Białorusi przed II
wojną światową” był współfinansowany ze
środków MSZ. Zakładał zbliżenie polskiej i białoruskiej młodzieży oraz dokumentowanie działalności dobroczynnej najsłynniejszych polskich
rodów szlacheckich zamieszkujących tereny
dzisiejszej zachodniej Białorusi.
• Czas trwania:
1 maja – 30 listopada 2013 r.
• Statystyki:
W wymianie wzięło udział 29 uczestników,
w tym 17 osób z Polski i 12 z Białorusi.
• Wartość projektu:
105 930 zł
• Osoba odpowiedzialna: Rafał Chibowski
e-mail:
[email protected]
telefon:
22 334 85 18
Media Caritas
‹ www.media.caritas.pl
Informator
• Statystyki:
W 2013 r. na kolonie przyjechało 1864 dzieci.
• Cel:
Informowanie dziennikarzy w karaju i zagranicą o działalności Caritas Polska. Na platformie
zamieszczane są materiały multimedialne przeznaczone dla dziennikarzy.
• Statystyki:
Miesięcznie platforma rejestruje ponad 400
wejść.
• Osoba odpowiedzialna: Kinga Komorowska
e-mail:
[email protected]
telefon:
22 334 85 21
‹ Kwartalnik „Caritas”
• Cel:
Dokumentowanie działalności Caritas Polska
oraz Caritas diecezjalnych poprzez przedstawianie kampanii, akcji i działań stałych.
Kwartalnik składa się z czterech działów: Nowa
Wyobraźnia Miłosierdzia, Formacja, Ludzie
i Dzieła oraz Wydarzenia. W dziale NWM
można znaleźć artykuły poruszające problemy
i aktualne potrzeby społeczne. Czytelnik znajdzie tu analizy takich zjawisk jak bezrobocie,
C A R I TA S P O L S K A
15
• Czas trwania:
od 1994 – do chwili obecnej
• Statystyki:
Kwartalnik Caritas redagowany jest przez
młody zespół, złożony z pracowników i wolontariuszy Caritas. Ukazuje się w nakładzie 9 tys.
egzemplarzy i dociera do prenumeratorów
indywidualnych oraz wspólnot parafialnych
w całej Polsce.
Informator
bezdomność, osamotnienie osób starszych, problemy dzieci i młodzieży, pomoc rodzinom.
Pogłębieniu motywacji i zaangażowania pracowników i wolontariuszy Caritas służy dział
"Formacja". Można tu znaleźć artykuły o historii
Caritas w Polsce, sylwetki świętych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia, a także uzyskać wiedzę
o idei i roli Caritas w Kościele i społeczeństwie.
Sylwetki osób, które angażują się w pracę charytatywno-opiekuńczą prezentuje dział „Ludzie
i Dzieła”. Tutaj również przedstawiane są najciekawsze projekty realizowane przez Caritas
w Polsce.
Rubryka „Wydarzenia” zawiera krótkie relacje z codziennej pracy Caritas diecezjalnych
i Caritas Polska pokazując bogactwo inicjatyw
lokalnych.
Strona www.caritas.pl to pierwsze i najobszerniejsze źródło informacji o działaniach i projektach prowadzonych przez Caritas w Polsce.
Można tu znaleźć bieżące relacje z działań
charytatywnych i uzyskać informacje o wolontariacie, formacji pracowników i wolontariuszy
oraz dostępnych publikacjach, w tym pobrać
roczne raporty z działalności Caritas. Witryna internetowa posiada moduł, umożliwiający
dokonywanie wpłat na konto Caritas Polska, by
szybko i bezpośrednio reagować na potrzeby
osób biednych i poszkodowanych w kataklizmach.
• Statystyki:
Stronę internetową codziennie odwiedza ponad 1,5 tys. osób, kilkakrotnie więcej "wejść"
notujemy w czasie kryzysów i klęsk żywiołowych. W obecnym kształcie strona działa od
września 2011 r.
‹ www.caritas.pl
• Cel:
C A R I TA S P O L S K A
16
Informator
‹ www.akcjecaritas.com
• Cel:
Prezentowanie aktualnych kampanii prowadzonych przez Caritas Polska - zarówno w Polsce
jak i na świecie. Można znaleźć tam dane statystyczne dotyczące obszaru biedy w Polsce i na
świecie, multimedia i opis działań prowadzonych przez Caritas. Strona www.akcjecaritas
pełni również rolę archiwum prowadzonych
kampanii Caritas Polska.
• Statystyki:
Miesięczna liczba odsłon strony
www.akcjecaritas.pl to 35 000.
C A R I TA S P O L S K A
17
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI
BIAŁOSTOCKIEJ
18
Informator
Caritas Archidiecezji Białostockiej została ustanowiona w dniu 23 stycznia 1991 r. dekretem śp. bp. Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje swoje cele
statutowe poprzez działania organizowane w ramach różnego typu placówek. Organizacja pomocy mieści się w następujących kategoriach:
1. Pomoc dziecku i rodzinie (Dom Samotnej Matki, Rodzinny Dom Dziecka, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, wypoczynek dzieci).
2. Pomoc osobom ubogim i bezdomnym, osobom bezrobotnym (Dom dla Bezdomnych, Noclegownia, Ogrzewalnia,
Centrum Pomocy Samarytanin, Centrum Integracji Społecznej).
3. Pomoc osobom niepełnosprawnym (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy).
4. Leczenie i rehabilitacja (Stacje Opieki, Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny).
5. Pomoc migrantom i uchodźcom (Centrum pomocy migrantom i uchodźcom, Dom dla Repatriantów).
6. Pomoc osobom uzależnionym (Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA, Punkt Konsultacyjno
– Informacyjny o Problemach Alkoholowych.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 23 stycznia 1991 r.
‹ numer KRS:
0000269579
‹ status:
Caritas Potrzebującym
‹ powierzchnia diecezji:
5 550 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
ok. 430 000
‹ liczba parafii:
114
‹ województwo:
podlaskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
‹ telefon:
85 651 90 08
‹ fax:
85 651 90 08
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ komunikatory internetowe:
Facebook
‹ strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
19
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
Struktura
ks. mgr Grzegorz Kłoczko
[email protected]
660 679 998
‹ dane rzecznika prasowego:
ks. mgr Adam Kozikowski
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
696 716 180
mgr Michał Gaweł
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
608 896 171
‹ dane sekretarza:
mgr Elżbieta Kaufman-Suszko
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
603 704 728
‹ dane rzecznika prasowego:
mgr Bogumiła Maleszewska – Oksztol
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
600 309 888
‹ dane księgowego:
mgr Lucyna Ołdziejewska (główna księgowa)
e-mail:
[email protected]
tel.:
85 651 90 08
Informator
Zarząd
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
50
‹ Akademickie Koła Caritas:
3
‹ Szkolne Koła Caritas:
54
‹ Przedszkolne Koła Caritas :
3
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
10/7
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek) oraz liczba etatów: 105/95
‹ członkostwo pracowników CD w lokalnych
i centralnych radach, gremiach:
- członkostwo w Zespole Doradczym Wojewody
Podlaskiego, koordynującego na terenie województwa podlaskiego działania służb w zakresie
integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą. - członkostwo w zespole przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej ds. opracowania wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej
w województwie podlaskim na lata 2013-2020. - członkostwo w Podlaskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
ok. 550
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
20
200
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Kampania 1%
•Tornister pełen uśmiechów
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Mikołajkowy Koncert Bożonarodzeniowy w ramach WDPD
•Studenckie pogotowie lekcyjne
•Kilometry Dobra
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•finansowane ze środków unijnych:
Projekty finansowane ze środków PO KL: 1. „Szansa na awans – aktywizacja bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością mężczyzn" reali-
Informator
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Parafialnych Zespołach Caritas:
zowany w okresie 01.01. – 31.12.2010 r., 30 BO,
458 520,00 zł. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte.
2. „Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Czarna białostocka", realizowany w okresie
01.012011 – 30.06.2012 r., 20 BO, 970 560 zł.
Zakładane rezultaty zostały osiągnięte.
3. „Centrum Integracji Społecznej Szansa", okres
realizacji 01.07.2012 – 30.06.2014r., 40 BO, 1
430 846,80 zł.
„Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności",
projekt partnerski realizowany w ramach Wdrażania Standardów Wychodzenia z Bezdomności. „Wspólnymi siłami - kolektywny system aktywizacji osób 50+”
•finansowane ze środków samorządowych:
Projekty finansowane ze środków PO KL: 1. Stacja Opieki na terenie Choroszczy, Gródka,
Krynek, Kuźnicy Białostockiej, Nowego Dworu,
Sidry i Szudziałowa finansowane ze środków budżetu gminy lub miasta i NFZ,
2. Dom dla Bezdomnych, Noclegownie dla kobiet
i mężczyzn, Ogrzewalnia współfinansowane ze
środków Urzędu Miasta Białystok,
3. Centrum Integracji Społecznej finansowane ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku
i w Mońkach finansowane ze środków PFRON
i środków powiatów,
5. Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii UzaC A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
21
Placówki
Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
Informator
leżnień „Metanoia – całodobowa placówka terapii uzależnień dzieci i młodzieży, placówka opiera
się na systemie społeczności terapeutycznej – umowa z NFZ,
6. Rodzinny Dom Dziecka w Białymstoku finansowany ze środków Urzędu Miasta Białystok,
7. Dom Matki i Dziecka w Wasilkowie, finansowany
ze środków funduszu Kurii Archidiecezji Białostockiej „Obrony Życia”,
8. Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin ubogich polonijnych dzieci uchodźców, finansowane
ze środków Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty,
ROPS, parafii oraz ofiar indywidualnych,
9. Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach
świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych
w woj. podlaskim, w tym również w Białymstoku,
finansowane ze środków Urzędu miasta Białystok
oraz Urzędów Gmin,
10. Środowiskowy Dom Samopomocy, finansowany ze środków Urzędu Miasta Białystok
11. Wolontariat młodzieżowy w ramach szkolnych
kół Caritas, finansowany ze środków Miasta Białystok
35
Pomoc doraźna
Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej:
Centrum pomocy Samarytanin
Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
Stołówka w Domu dla Bezdomnych
Inne:
‹ Centrum Pomocy „Samarytanin”
• adres:
ul. Kolejowa 26 A
Białystok
• telefon:
85 722 25 21
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
punkt świadczący pomoc doraźną w postaci
odzieży, obuwia, środków czystości oraz żywności
w miarę posiadanych środków.
Dzieci/młodzież
Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne:
‹ Świetlica Środowiskowa w Kuźnicy
• adres:
ul. Sokólska 5
16 - 123 Kuźnica
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
22
‹ Świetlica Socjoterapeutyczna
„Dobrego Pasterza” w Supraślu
• adres:
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
• telefon:
728 594 175
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (głównie z rodzin dysfunkcyjnych). Pomoc
w nauce, zajęcia pozalekcyjne - zagospodarowanie czasu wolnego po szkole, wsparcie rozwoju,
dożywianie, miejsc 23.
‹ Świetlica Środowiskowa „STOKROTKA”
• adres:
ul. Antoniuk Fabryczny 40/48
15-741 Białystok
• telefon:
85 651 90 08
• e-mail:
[email protected]
Informator
• telefon:
85 651 90 08
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
organizacja czasu wolnego dzieci i pomoc w lekcjach, 15 miejsc.
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
profilaktyka zachowań ryzykowanych dzieci
i młodzieży, zapewnienie wsparcia edukacyjnego,
liczba miejsc 15.
‹ Świetlica socjoterapeutyczna ,,Tęcza”
• adres:
ul. Szkolna1/1
Białystok
• telefon:
664 277 959
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
• opis udzielanej pomocy:
placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, miejsc 15.
‹ Świetlica Socjoterapeutyczna „Promyk”
• adres:
ul. Stoczni Gdańskiej 111/10
15-571 Białystok
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego,
dożywienie dzieci, liczba miejsc 15.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
23
‹ Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny
z Nazaretu
• adres:
ul. Nowa 32A
15-343 Białystok
• telefon:
85 663 16 67
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
3
• opis udzielanej pomocy:
placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla ośmiorga dzieci w wieku od 10 do 18 lat.
Interwencyjne Placówki
‹ Dom dla Kobiet w okresie
okołoporodowym
‹ Dom Matki i Dziecka „Nazaret”
w Supraślu
• adres:
ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
• telefon:
728 594 174
• e-mail:
[email protected]s.pl
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
dbiorcami Domu Matki i Dziecka są przede
wszystkim matki z małymi dziećmi, lub kobiety
będące w ciąży, miejsc 15.
Osoby starsze
Inne:
‹ usługi opiekuńcze:
Informator
Domy Dziecka:
8 opiekunek
Usługi medyczne/uzależnienia
Stacje Opieki/NZOZ:
‹ Stacja Opieki Caritas w Choroszczy
• adres:
ul. Aleja Niepodległości 1D
16-070 Choroszcz
• telefon:
85 719 12 58
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
opieka medyczna, pielęgnacyjna i socjalna.
W 2014 objętych zostało ok. 140 mieszkańców
miasta i gminy Choroszcz.
‹ Stacja Opieki Caritas w Gródku
• adres:
ul. Fabryczna 12/4 lok. Nr 1
16-040 Gródek
• telefon:
85 718 00 53
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
2
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
24
‹ Stacja Opieki Caritas w Krynkach
• adres:
ul. Grodzieńska 40
16-120 Krynki
• telefon:
85 722 85 52
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
w Stacji pracują 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, które swoją opieką obejmują mieszkańców
gminy Krynki. W 2013 roku Stacja objęła opieką
ok. 2620 pacjentów.
‹ Stacja Opieki Caritas w Nowym Dworze
• adres:
ul. Sidrzańska 8
16-205 Nowy Dwór
• telefon:
85 722 60 47
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1,5/2
• opis udzielanej pomocy:
usługi pielęgniarskie, wynikające z kompetencji
pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej i położnej
środowiskowo- rodzinnej. W 2014 roku Stacja
objęła opieką około 1300 pacjentów.
Informator
• opis udzielanej pomocy:
usługi pielęgniarskie, dowóz leków i żywności osobom samotnym. W 2014 zadeklarowanych było
ok. 4050 pacjentów.
‹ Stacja Opieki Caritas w Sidrze
• adres:
ul. Sokólska 31
16-124 Sidra
• telefon:
85 721 16 69, 502 535 989
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
pomoc głównie mieszkańcom gminy Sidra. Liczba
osób zadeklarowanych w NFZ w 2014 r. wynosi
330 osoby.
‹ Stacja Opieki Caritas w Szudziałowie
• adres:
ul Górna 4
16-113 Szudziałowo
• telefon:
85 722 14 66
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
opieka pielęgniarska w środowisku pacjenta,usługi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym.
W 2014 roku zadeklarowanych było 1729 osób,
głównie z terenu Gminy Szudziałowo.
‹ Stacja Opieki Caritas w Kuźnicy
• adres:
ul. Sokólska 5
16-123 Kuźnica
• telefon:
85 722 40 88
• e-mail:
[email protected]
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
25
Ośrodki Terapii Uzależnień dla Młodzieży:
‹ Katolicki Ośrodek Wychowania
i Terapii Uzależnień „METANOIA”
• adres:
16- 020 Czarna Białostocka skr. 45
• telefon:
85 710 32 41
• fax:
85 710 32 41
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.metanoia.caritas.pl
• liczba pracowników:
10 pracowników: 5 Specjalistów Terapii Uzależnień, 1 Instruktor Terapii Uzależnień, 1 Psycholog,
2 Wychowawców, Kucharka, Kierowca; 10 osób
jest zatrudnionych na pełnym etacie, jedna osoba
na umowę- zlecenie.
• opis udzielanej pomocy:
terapia młodzieży uzależnionej oraz zagrożonej
uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Ilość
miejsc: 30.
Ośrodki Terapii Uzależnień dla Dorosłych:
Informator
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
usługi pielęgniarskie, świadczenia profilaktyczne,
diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne. Liczba
zadeklarowanych pacjentów - 3000 osób.
‹ Punkt Konsultacyjno - Informacyjny
o Problemach Alkoholowych
• adres:
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
• telefon:
85 732 14 44
• fax:
85 651 90 08
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/0,5
• opis udzielanej pomocy:
konsultacja i wsparcie osób uzależnionych, głównie od alkoholu, współuzależnionych i dorosłych
dzieci alkoholików. W 2014 r. w ramach działalności Punktu z oferty skorzystały 854 osoby.
Niepełnosprawność
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
im. bł. ks. Michała Sopoćki
• adres:
ul. Pogodna 63
15-365 Białystok
• telefon:
728 594 189, 85 734 12 92
• fax:
85 734 12 92
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 11/10,75
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
26
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Białymstoku
• adres:
ul. Knyszyńska 12a
15-702 Białystok
• telefon:
85 673 13 01, 667 680 670
• fax:
85 673 13 01
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
14/12
• opis udzielanej pomocy:
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (intelektualnie lub ruchowo) w celu
pozyskania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. Placówka posiada 40 miejsc.
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mońkach
• adres:
Al. Niepodległości 3
19-100 Mońki
• telefon:
85 716 40 79
• fax:
85 716 40 79
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
11/8
Informator
• opis udzielanej pomocy:
terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
intelektualnie i chorych psychicznie, po szkołach dzienny pobyt, 45 miejsc.
• opis udzielanej pomocy:
rehabilitacja społeczna i zawodowa w zakresie
pozyskania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, 30 miejsc.
Centrum Rehabilitacyjne:
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
Bobrówka 55
19-124 Jaświły • telefon:
85 71 68 562
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
zabiegi rehabilitacyjne w zakresie fizykoterapii
i kinezyterapii. W roku 2014 było 218 pacjentów.
Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
‹ Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego
im. św. Łukasza
• adres:
ul. Św. Kazimierza 1
Białystok • telefon:
660 924 580
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
27
Centrum Opieki Dziennej:
‹ usługi opiekuńcze:
7 opiekunek
Bezdomność
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn:
‹ Dom dla Bezdomnych
Caritas Archidiecezji Białostockiej
• adres:
ul. Sienkiewicza 81/9
15-003 Białystok • telefon:
85 675 09 06
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
9 pracowników, 2 wolontariuszy
• opis udzielanej pomocy:
możliwość całodobowego przebywania dla 86
mężczyzn, wyżywienie, możliwość korzystania ze
świetlicy i pomieszczeń sanitarnych, możliwość
korzystania z pomocy i porad specjalistów.
Noclegownie:
Informator
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczalnia dysponuje takim sprzętem jak:
łóżka rehabilitacyjne automatyczne, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki, kule
łokciowe.
‹ Noclegownia dla Mężczyzn
Caritas Archidiecezji Białostockiej
• adres:
ul. Sienkiewicza 81/9
15-003 Białystok • telefon:
85 675 09 06
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
schronienie i nocleg, możliwość skorzystania z pomieszczeń sanitarnych, możliwość skorzystania ze
specjalistycznych punktów pomocowych, działających w budynku. Liczba miejsc: 35 +5 dostawek.
‹ Noclegownia dla Kobiet
Caritas Archidiecezji Białostockiej
• adres:
ul. Raginisa 55
15-161 Białystok • telefon:
85 675 09 50
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
schronienie i nocleg, możliwość kąpieli, możliwość
otrzymania czystego ubrania i obuwia. Liczba
miejsc: 20.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
28
‹ Ogrzewalnia
• adres:
ul. Kolejowa 26 A
15-701 Białystok • telefon:
85 651 21 53
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
schronienie dla osób bezdomnych i potrzebujących, obiad, możliwość skorzystania z kąpieli
i zmiany odzieży. Liczba miejsc: 62. Placówka
przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
Łaźnie:
2
w Domu dla Bezdomnych i w Ogrzewalni
Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne):
Centrum Pomocy Samarytanin, PZC w parafii
św. Rocha i parafii NSM
Punkty pomocy doraźnej:
Centrum Pomocy Samarytanin, wydawanie posiłków
przez PZC w parafii Wniebowzięcia NMP i parafii
Miłosierdzia Bożego
Bezrobotni/ aktywizacja społeczno - zawodowa
Centrum Integracji Społecznej:
Informator
Ogrzewalnia:
‹ Centrum Integracji Społecznej
w Czarnej Białostockiej
• adres:
Chmielnik 15
16-020 Czarna Białostocka • telefon:
85 734 12 55, 728 594 175
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
14/5
• opis udzielanej pomocy:
działania przygotowujące do funkcjonowania
w społeczeństwie, reintegracja zawodowa oraz
społeczna. Liczba miejsc: 25.
Świetlice dla bezrobotnych:
‹ Projekt „Być razem”
• adres:
ul. Antoniuk Fabryczny 40/42
15-741 Białystok • telefon:
85 734 12 55, 728 594 175
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
wsparcie rodzin wykazujących bezradność
w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, poradnicC A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
29
Uchodźcy
‹ Centrum Pomocy Migrantom
i Uchodźcom
• adres:
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok • telefon:
85 732 55 53
• fax:
85 732 55 53
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 4/3,75
• opis udzielanej pomocy:
udzielanie cudzoziemcom pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej. Objętych pomocą jest ok.
300 rodzin wielodzietnych, co daje ponad 1000
osób.
‹ Dom dla Repatriantów
• adres:
ks. Suchowolca 25 F
15-565 Białystok • strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
w Domu mieszkają 4 polskie rodziny z Kazachstanu, które mają zagwarantowane mieszkanie (na
zasadzie użyczenia) oraz pomoc w znalezieniu
zatrudnienia, nauce języka polskiego i pomoc
prawną.
Edukacja
Wolontariat:
Informator
two zawodowe, psychologiczne, prawne, wsparcie osób uzależnionych. We wszystkich formach
wsparcia udział wzięło ok. 80 osób.
‹ Centrum Integracji Społecznej
w Czarnej Białostockiej
• adres:
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok • telefon:
85 651 90 08 • fax:
85 651 90 08 • e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bialystok.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
pomoc dzieciom ze świetlic w odrabianiu lekcji,
pomoc przy zbiórkach żywności, pomoc w przygotowaniu paczek świątecznych.
Działalność wydawnicza i promocyjna
• Stała rubryka w miesięczniku: „Drogi Miłosierdzia”
• Materiały reklamowe, m.in.: foldery, ulotki, długopisy, banery.
• Informator Caritas Archidiecezji Białostockiej.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
30
Informator
Formacja
• Spotkania formacyjne pracowników i wolontariuszy PZC.
• Szkolenia dla wolontariuszy współfinansowane
ze środków Urzędu Miasta Białystok: „Wolontariusz Caritas w służbie osobom starszym”.
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• ofiary, spadki:
2 318 437,18 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• dotacje:
• programy unijne:
• dotacje Caritas Polska:
3079409,20 PLN
915 603,59 PLN
107 171,71 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• refundacje z Podlaskiego oddziału NFZ:
1 295 245,57 PLN
‹ Razem:
7 715 867,25 PLN
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I B I AŁO S TO C K I E J
31
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI
BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
32
Informator
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej powołana została do istnienia dekretem ks. biskupa Tadeusz Rakoczego 6 października 1992 r. W swej posłudze miłosierdzia opiera się przede wszystkim na działaniach wolontariuszy Parafialnych Zespołów Charytatywnych i Szkolnych Kół Caritas. Swymi działaniami wspiera ludzi potrzebujących nie tylko z terenów diecezji, ale także na obszarze całego kraju i poza jego granicami.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 6 października 1992 r.
‹ powierzchnia diecezji:
3000 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
721 000
‹ liczba parafii:
212
‹ województwo/-a:
śląskie, małopolskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Żeromskiego 5A
43-300 Bielsko-Biała
‹ telefon:
734 176 648
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.caritas.bielsko.pl
‹ numer konta bankowego:
59 1160 2202 0000 0000 3267 2737
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. Robert Kasprowski, Ec, mgr
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
608 376 793
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. Ignacy Czader, RM, mgr
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
609 823 683
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
ok. 150
‹ Szkolne Koła Caritas:
ok. 10
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ łączna liczba pracowników (centrali i placówek)
oraz liczba etatów:
3/1,75
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
20
C A R I TA S D I E C E Z J I B I E L S KO -Ż Y W I E C K I E J
33
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, baranki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Inne: Tornister Pełen Uśmiechów
•Ogólnopolska Zbiórka „Tak Pomagam”
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Rodzina – Rodzinie – TAK
•Koszulki z literą „N” – pomoc prześladowanym
chrześcijanom
•Zbiórka żywności dla mieszkańców Ukrainy
Informator
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
1500 PZC, 200 SKC
‹ Realizowane projekty:
•finansowane ze środków unijnych:
- POPŻ,
- EMBARGO
•finansowane ze środków własnych:
- turnusy rehabilitacyjne,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
- pomoc pogorzelcom,
- pomoc ludziom w trudnych sytuacjach życiowych,
- Diecezjalny Dom Matki i Dziecka,
- Dom księży Emerytów
•finansowane ze środków centralnych:
zakup sprzętu rehabilitacyjnego
•finansowane ze środków samorządowych:
- prowadzenie dwóch stacji opieki
Placówki
‹ Stacja Opieki Caritas w Bielsku–Białej
• adres:
ul. Polna 31
43-300 Bielsko-Biała Lipnik
• telefon:
33 829 75 01
• opis udzielanej pomocy:
domowa opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna
‹ Stacja Opieki Caritas w Oświęcimiu
• adres:
ul. Dąbrowskiego 5A
32-600 Oświęcim
C A R I TA S D I E C E Z J I B I E L S KO -Ż Y W I E C K I E J
34
‹ Jubileuszowe Centrum Caritas w BielskuBiałej Lipniku
• adres:
ul. Polna 31
43-300 Bielsko-Biała Lipnik
• telefon:
33 829 75 00
• fax:
67 263 28 60
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.centrumcaritas.pl
• liczba miejsc dla beneficjentów:
40
• opis udzielanej pomocy:
ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy
‹ Ośrodek Caritas w Szczyrku Czyrnej
• adres:
Czyrna 6
43-370 Szczyrk
• telefon kom.:
603 308 778
telefon:
33 817 92 82
• liczba miejsc dla beneficjentów:
50
• opis udzielanej pomocy:
ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy
Informator
• telefon:
33 843 45 16
• opis udzielanej pomocy:
domowa opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna
‹ Dom księży Emerytów
(należy do diecezji, prowadzony przez Caritas)
• adres:
ul. Żeromskiego 11
43-300 Bielsko-Biała
• telefon:
660 614 272 • e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
‹ Diecezjalny Dom Matki i Dziecka
(należy do diecezji, prowadzony przez Caritas)
‹ Okno Życia
• adres:
ul. ks. Brzóski 3a
43-300 Bielsko-Biała
• telefon:
33 845 95 75
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• liczba miejsc dla beneficjentów:
11
• prowadzony przez Córki Bożej Miłości
‹ Magazyn żywnościowy + sprzętu
rehabilitacyjnego
C A R I TA S D I E C E Z J I B I E L S KO -Ż Y W I E C K I E J
35
Dzieci/młodzież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne: współpraca ze Stowarzyszeniem „IGNIS”, prowadzącym świetlicę dla dzieci i młodzieży w BielskuBiałej, ks. Wicedyrektor jest założycielem i Prezesem Stowarzyszenia
‹ Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne:2
‹ Domy Matki i Dziecka:
1
‹ Dom dla Kobiet w okresie okołoporodowym:
1
‹ Fundusze stypendialne:
Fundusz Obrony Życia,
Adopcja Miłości,
„Skrzydła”
‹ Okna życia:
1
Osoby starsze
‹ Domy Pomocy Społecznej:
współpraca z Domami Pomocy na terenie całej
diecezji
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ:
‹ Hospicja:
współpraca z Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej
‹ Ośrodki Terapii Uzależnień dla Młodzieży:
współpraca z Fundacją Nadzieja
Informator
Pomoc doraźna
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
współfinansowanie i współpraca z Towarzystwem
Brata Alberta w Bielsku-Białej, prowadzącym
Kuchnię, Dom Pobytu Dziennego, Łaźnię i Magazyn z odzieżą dla bezdomnych i ubogich
‹ Środowiskowy Dom Pomocy:
współpraca z Domami Pomocy na terenie całej
diecezji
2
Niepełnosprawność
‹ Centrum Rehabilitacyjne:
rehabilitacja w domach pacjentów - w ramach
prowadzonych Stacji Opieki
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
1
Bezdomność
‹ Punkty wydawania odzieży
diecezjalne i parafialne przy siedzibie Caritas
i w parafiach prowadzone przez PZC
‹ Punkty pomocy doraźnej:
przy siedzibie Caritas i w parafiach
PEAD
‹ Magazyny 1
‹ Magazyny do przechowywania odzieży,
sprzętu etc. (inne, nie służące do PEAD) 1
‹ Inne:
korzystamy z życzliwości parafii w miarę potrzeb
C A R I TA S D I E C E Z J I B I E L S KO -Ż Y W I E C K I E J
36
Informator
Formacja
‹ Kursy formacyjne:
Rekolekcje i Dni skupienia dla PZC i SKC
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne
• wypracowane
• ofiary, spadki,
‹ Środki zewnętrzne
• Dotacje
• dotacje Caritas Polska
559000,00 PLN
186271,00 PLN
75000,00 PLN
70451,00 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I B I E L S KO -Ż Y W I E C K I E J
37
Patron Caritas diecezjalnej – św. Ojciec Pio
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ
38
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 25. 03. 2004 r.
‹ numer KRS:
0000274681
‹ powierzchnia diecezji:
5200 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
ok. 600 000
‹ liczba parafii:
150
‹ województwo/-a:
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Cienista 2
85-817 Bydgoszcz
‹ telefon:
52 371 67 21
‹ fax:
52 371 67 21
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.bydgoszcz.caritas.pl
Informator
Caritas Diecezji Bydgoskiej została powołana dekretem nadanym przez Biskupa Ordynariusza
Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawę 25 marca 2004 r. Prowadzi działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości.
‹ numer konta bankowego:
70 1600 1185 0004 0807 2566 7001
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
‹ dane księgowego:
e-mail:
tel. kom.:
ks. prałat Wojciech Przybyła
[email protected]
509 788 877
Marzena Rutkowska
[email protected]
724 560 006
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
82
‹ Akademickie Koła Caritas:
2
‹ Szkolne Koła Caritas:
72
‹ Centra Wolontariatu:
6
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
2000
C A R I TA S D I E C E Z J I BY D G O S K I E J
39
900
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
• Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom •Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Inne (proszę uzupełnić)
•Dożywianie z Carrefour
•Tornister pełen uśmiechu
•Potrzebuję rodziców od zaraz
•PEAD
•Podaruj Krople Miłości
•Rodzina Rodzinie
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Z uśmiechem do szkoły
•Bezpieczeństwo ze Św. Mikołajem
‹ Realizowane projekty:
Informator
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
•„Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w formie posiłków jednodaniowych w okresie 01.01.2013 do
31.12.2013 r.”
Wydawanie obiadów dla 99 osób przez 5 dni
w tygodniu.
•„Okryjmy ich płaszczem troski”
03.06.2013 r. - 31.12.2013 r.
Działania wspierające dla osób oraz rodzin osób
objętych opieką paliatywną, długoterminową
oraz w innych chorobach przewlekłych.
W zadaniu uczestniczy ok. 50 osób – odbywają
się spotkania grupowe, w których korzystamy m.in.
z elementów Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona,
stymulujących rozwój poznawczy, fizyczny i emocjonalny oraz z elementów Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne oraz spotkania indywidualne,
w których chorzy korzystają z pomocy pielęgniarki (także leki, materiały opatrunkowe i fachowa
pomoc), pedagoga i psychologa.
•„Wolontariusz turystą – turysta wolontariuszem”
C A R I TA S D I E C E Z J I BY D G O S K I E J
40
•„Akademia twórczości i rozwoju”
02.04.2013 r. - 31.12.2013 r.
Działania ukierunkowane na poszerzenie wiedzy
i zainteresowań dzieci i młodzieży.
•„Potrzebuję rodziców od zaraz” – działania Ośrodka Adopcyjnego Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Bł
Jana Pawła II
01.03.2012 r. - 31.12.2014 r.
Działania wspierające postępowanie adopcyjne.
Obejmują prowadzenie procedur przysposobienia, przygotowanie osób zgłaszających gotowość
do przysposobienia – ich diagnozę, szkolenie
i kwalifikację, gromadzenie informacji o dzieciach,
które mogą być przysposobione i ich kwalifikację
do przysposobienia, wsparcie i pomoc dla osób
zgłaszających gotowość do przysposobienia oraz
dla rodzin adopcyjnych, pomoc kobietom oddającym dziecko do adopcji.
Informator
01.05.2013 r. - 30.11.2013 r.
Grupa docelowa to dzieci i młodzież (ok. 100
osób) ze Szkolnych Kół Caritas Diecezji Bydgoskiej,
którzy jako wolontariusze pomagają w swoim środowisku lokalnym. Projekt zakłada zorganizowanie 2wycieczek (poznawanie atrakcji turystycznych
regionu) i jest okazją do tego, by wyróżnić tych,
którzy angażują się w bezinteresowną pomoc na
rzecz innych.
01.04.2013 r. - 31.12.2013 r.
Prowadzenie całorocznej pracy wychowawczej
w świetlicy z dziećmi z rodzin ubogich, zapewnienie im gorącego posiłku, wsparcia psychologa,
uczestnictwa w warsztatach profilaktycznych, pomocy w nauce, możliwości korzystania z różnych
form wypoczynku i uczestnictwa w kulturze (kino,
teatr, Family Park itp.)
Zorganizowanie 3 tygodniowych półkolonii
w okresie wakacyjnym z bogatym programem wychowawczym i wypoczynkowym.
•Kolonie
Adresowane do dzieci z rodzin ubogich. Plan pracy kolonii obejmował realizację programu profilaktycznego, integrację i przygotowanie kolonistów do funkcjonowania w grupie, promocję
zdrowia, zajęcia kulturalno – oświatowe oraz rekreacyjno – wypoczynkowe.
•„Hipoterapia – rehabilitacja osób niepełno-sprawnych w Ośrodku Rekreacji Konnej Caritas Diecezji
Bydgoskiej II”
01.03.2013 r. - 31.12.2013 r.
Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych metodą hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełno-sprawnych
intelektualnie i / lub ruchowo.
•Prowadzenie świetlicy środowiskowej
C A R I TA S D I E C E Z J I BY D G O S K I E J
41
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
7
‹ WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ TĘCZA
• adres:
ul. Planu 6 -letniego 37
85-806 Bydgoszcz
• telefon:
52 345 02 80
• strona internetowa:
www.bydgoszcz.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 18/13,5
• liczba miejsc dla beneficjentów
30
• opis udzielanej pomocy:
Placówka przeznaczona jest dla osób z upośledzeniem umysłowym i stwarza im możliwość udziału w rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez
terapię zajęciową.
‹ HOSPICJUM ŚW. ELŻBIETY W ZŁOTOWIE
• adres:
ul. Panny Marii 7
77-400 Złotów
• telefon:
67 263 28 60
• fax:
67 263 28 60
• e-mail recepcji: [email protected]
[email protected]
• strona internetowa:
www.hospicjum-zlotow.pl • liczba miejsc dla beneficjentów:
40 dorosłych, 15 dzieci
• opis udzielanej pomocy:
Hospicjum niesie pomoc osobom nieuleczalnie
chorym, dzieciom i dorosłym, oraz ich rodzinom
w ostatnim okresie życia.
Informator
Placówki
‹ STACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ CARITAS
• adres:
ul. Kościelna 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
• telefon:
69 249 82 94
• strona internetowa:
www.bydgoszcz.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
Świadczenia w hospicjum domowym i w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej.
‹ OŚRODEK ADOPCYJNY CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ IM BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA
II W BYDGOSZCZY
• adres:
ul. Cienista 2
85-819 Bydgoszcz
• telefon:
52 375 36 05 • fax:
52 375 36 05 • e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 4/1,75
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek przygotowuje kandydatów na różnorodne formy opieki zastępczej.
C A R I TA S D I E C E Z J I BY D G O S K I E J
42
‹ ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA
• adres:
ul. Cienista 2
85-819 Bydgoszcz
• telefon:
52 371 67 21
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bydgoszcz.caritas.pl • liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• liczba miejsc dla beneficjentów:
20 dzieci
• opis udzielanej pomocy:
Świetlica przeznaczona jest dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych. Sprawuje nad dziećmi opiekę wychowawczo-edukacyjną.
‹ OŚRODEK REKREACJI KONNEJ
• adres:
ul. Konna 10
85-674 Bydgoszcz
Informator
‹ CENTRUM POMOCY „BETLEJEM”
• adres:
ul. Drukarska 6
85-005 Bydgoszcz
• telefon:
52 349 50 09
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• liczba miejsc dla beneficjentów: 350 miesięcznie,
w okresie zimowym dodatkowo 400
• opis udzielanej pomocy:
Zadaniem Centrum jest dożywianie najuboższych
mieszkańców Bydgoszczy.
• strona internetowa:
www.bydgoszcz.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• liczba miejsc dla beneficjentów:
120 dzieci
• opis udzielanej pomocy:
W ośrodku odbywają się zajęcia z hipoterapii dla
osób niepełnosprawnych z głównym naciskiem na
dzieci. Ośrodek świadczy także usługi rekreacyjne.
Pomoc doraźna
‹ Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej:
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
Dzieci/młodzież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne: ‹ Ośrodki Adopcyjne:
‹ Okna życia:
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Hospicja:
Niepełnosprawność
‹ WTZ
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
Bezdomność
‹ Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne)
‹ Punkty pomocy doraźnej C A R I TA S D I E C E Z J I BY D G O S K I E J
1
4
1
1
1
2
1
1
70
1
43
1
2
Inne formy pomocy
‹ Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne:
pomoc prawna i psychologiczna
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne
• wypracowane
• ofiary, spadki,
• wpływy z 1%
‹ Środki zewnętrzne
• Dotacje
• dotacje Caritas Polska
Informator
PEAD
‹ Magazyny ‹ Magazyny do przechowywania odzieży,
sprzętu etc (inne, nie służące do PEAD) 2 071 065,17 PLN
1 302 083,50 PLN
457 600,85 PLN
596 137,34 PLN
248 345,31 PLN
768 981,67 PLN
606 610,43 PLN
162 371,24 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I BY D G O S K I E J
44
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
45
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 25 grudnia 1989 r.
‹ numer KRS:
0000226783
‹ powierzchnia diecezji:
6925 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
824 990
‹ liczba parafii:
311
‹ województwo/-a:
śląskie, opolskie, łódzkie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Staszica 5
42-200 Częstochowa
‹ telefon:
34 368 05 82, 506 394 570
‹ fax:
34 368 05 82
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.caritas.czest.pl
‹ numer konta bankowego:
09 1020 1664 0000 3802 0145 0634
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
telefon/fax:
Informator
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej została powołana dekretem Ordynariusza Archidiecezji
Częstochowskiej ks. abp. dr. Stanisława Nowaka dn. 25 grudnia 1989 r. Prowadzi działalność charytatywną i humanitarną, niosąc pomoc człowiekowi, który zawsze jest w centrum naszych działań.
Caritas wspiera dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, szczególnie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zgodnie z przesłaniem ewangelicznego przykazania miłości
Boga i bliźniego.
ks. kan. Marek Bator
[email protected]
34 368 05 82
‹ dane zastępcy dyrektora:
mgr Beata Kociołek
e-mail:
[email protected]
telefon/fax:
506 394 554
‹ dane sekretarza:
mgr Monika Wierzbicka
e-mail:
[email protected]
telefon/fax:
34 368 05 82
‹ dane księgowego:
e-mail:
tel. kom.:
mgr Katarzyna Juszczyk
[email protected]
506 394 584
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I C Z Ę S TO C H OW S K I E J
46
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
‹ Akademickie Koła Caritas:
‹ Szkolne Koła Caritas:
‹ Centra Wolontariatu:
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
50
1
124
1
8/8
36
800
200
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Zbiórka Żywności Tak! Pomagam
•Tornister pełen uśmiechów
•Kromka chleba
Informator
Struktura
‹ Realizowane projekty:
•„ŚWIETLICA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”
koła zainteresowań, zajęcia profilaktyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia sportowo
-rekreacyjne, zajęcia dla najmłodszych, spotkania
okolicznościowe, warsztaty artystyczne, zajęcia
edukacyjne, konkursy, spotkania społeczności,
odrabianie lekcji, dożywianie.
•„ŚWIETLICA DLA DZIECKA RODZICA I DZIADKA”
Tworzenie i realizacja programów służących
budowaniu środowiskowego systemu pomocy
dzieciom i młodzieży, oraz przeciwdziałaniu i zapobieganiu patologii rodziny. Projekt współfinansowany z pieniędzy urzędu wojewódzkiego, dotyczył organizacji dzieciom czasu wolnego w sposób
aktywny , a jednocześnie niwelujący i korygujący
zachowania mające znamiona patologii. Ważnym
celem tego projektu była poprawa relacji opiekun-dziecko, poprzez zaangażowanie rodziców
i dziadków w zajęcia odbywające się na świetlicy.
•„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I C Z Ę S TO C H OW S K I E J
47
Informator
projekt realizowany we współpracy z Fundacją
„Dbam o Zdrowie”, skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przewlekle lub
ciężko chorych, dzieci, osób samotnych, starszych,
bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup
niezbędnych do kontynuowania leczenia leków
oraz innych środków medycznych.
•„WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY”
działania adresowane do dzieci szczególnie
z ubogich rodzin, promujące aktywne spędzanie
wolnego czasu, połączone z poznawaniem tradycji i kultury polskiej oraz walorów swojej „malej
ojczyzny” w duchu wartości chrześcijańskich.
•„Animator kultury - od pomysłu
do realizacji”
projekt przygotował trzydziestu młodych animatorów kultury, którzy podejmą działania kulturalne
w swoich lokalnych środowiskach i organizacjach.
Projekt umożliwił młodzieży zdobycie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do opracowania nowych pomysłów i zdobycia funduszy na ich realizację. W ramach projektu młodzi animatorzy
zrealizowali sześć działań własnej inspiracji:
1. film „Kiedyś tu się rodzili, dziś umierają...”
2. Warsztaty DJ-skie dla najmłodszych.
3. Warsztaty pt. „Tajemnica wyobraźni” o charakterze graficzno-muzyczno-teatralnym.
4. „Nasza Ojczyzna – spotkanie pokoleń” o charakterze historycznym.
5. Warsztaty graffiti dla dzieci „Pokoloruj Raków”.
6. Warsztaty fotograficzne „Tramwajem w Raków”.
•„Niespodzianka serca”
dzieci z parafii archidiecezji częstochowskiej przygotowały kartki świąteczne z życzeniami, które
zostały wręczone osobom bezdomnym podczas
śniadania wielkanocnego.
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
9
‹ Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II
• adres:
ul. Rapackiego 3/5
42-200 Częstochowa
• tel. kom.:
506 394 611
• fax:
34 368 05 82
• e-mail recepcji: [email protected]
• opis udzielanej pomocy:
placówka wsparcia dziennego, działająca na
rzecz osób potrzebujących; zapewnia aktywne
i kreatywne spędzanie czasu wolnego w ramach
prowadzonej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej; klub seniora; punkt wsparcia dla osób bezrobotnych, jadłodajnia.
‹ Przytulisko i noclegownia dla bezC A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I C Z Ę S TO C H OW S K I E J
48
‹ Dom Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach
• adres:
ul. Częstochowska 15
42-310 Żarki
• tel. kom.:
506 394 667
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
placówka podejmuje działania mające na celu
ochronę życia dzieci poczętych, świadczy pomoc
kobietom spodziewającym się narodzin dziecka,
które znalazły się w trudnej sytuacji osobistej,
rodzinnej i materialnej.
Liczba miejsc: 10 miejsc dla matek i 10 miejsc dla
dzieci.
Informator
domnych kobiet i kobiet z dziećmi OAZA
• adres:
ul. Staszica 5
42-200 Częstochowa
• tel. kom.:
506 394 524
• fax:
34 368 05 82
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
placówka świadczy pomoc w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych podopiecznych Caritas,
w szczególności zapewnienie schronienia, wyżywienia, odzieży, obuwia, leków, środków czystości,
pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych,
rodzinnych, administracyjnych, prowadzenie grup
wsparcia dla kobiet, doświadczających przemocy
oraz kobiet będących w trakcie usamodzielniania
się, korygowanie postaw rodzicielskich, rozwijanie
różnych form aktywności oraz opieka duchowa.
Liczba miejsc: noclegownia - 10 miejsc i przytulisko - 50 miejsc.
‹ Ośrodek Wypoczynkowy Caritas
w Poniku k. Janowa
• adres:
ul. Wczasowa 5
42-253 Janów
• tel. kom.:
506 394 655
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.osrodekponik.pl
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek położony jest w lesie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu Szlaku Orlich
Gniazd, posiada pełne zaplecze gastronomicznosanitarne.
Liczba miejsc noclegowych - 130.
‹ Okna Życia
• adres:
• adres:
ul. Św. Kazimierza 1
42-200 Częstochowa
ul. Szkolna 4
98-300 Wieluń
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I C Z Ę S TO C H OW S K I E J
49
‹ Świetlica Środowiskowa dla dzieci
przy parafii św. Wojciecha
• adres:
ul. Brzeźnicka 59
42-200 Częstochowa
• tel. kom.:
506 394 570
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
placówka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.
Liczba osób: 25
Informator
‹ Świetlica Środowiskowa dla dzieci
im. Jana Pawła II
• adres:
ul. Rapackiego 3/5
42-200 Częstochowa
• tel. kom.:
506 394 611
• e-mail recepcji: [email protected]
• opis udzielanej pomocy:
systematyczna pomoc udzielana dzieciom oraz
rodzinom, szczególnie tym, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej. Nasi podopieczni
korzystają z bezpłatnych posiłków, uczestniczą
w zajęciach tematycznych: sportowych, komputerowych, edukacyjnych, plastycznych, filmowych
kulinarnych, biorą udział w licznych wycieczkach
i rajdach, zajęciach wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Z pomocy placówki
korzysta rocznie ok. 300 osób.
‹ Klub Seniora
• adres:
ul. Rapackiego 3/5
42-200 Częstochowa
• tel. kom.:
506 394 611
• fax:
34 368 05 82
• e-mail recepcji: [email protected]
• opis udzielanej pomocy:
wsparcie dla osób w starszym wieku, systematyczne spotkania, mające charakter interdyscyplinarny, wspólne wyjazdy turystyczne, spotkania
okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludzmi,
integracja spoleczna osób starszych ze społecznością lokalną.
‹ Stacja Opieki Pielęgniarskiej
• adres:
ul. Krakowska 15/17
42-200 Częstochowa
• telefon:
34 635 36 35
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
placówka powstała w 2000 roku. Udziela świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I C Z Ę S TO C H OW S K I E J
50
‹ Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn
oraz Rodzin im. Św. Brata Alberta
• adres:
ul. Krakowska 80/2
42-200 Częstochowa
• tel. kom.
506 394 589
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
interdyscyplinarne wsparcie socjalno-bytowe, pomoc pedagogiczno-terapeutyczna oraz wsparcie
religijno-duchowe dla osób bezdomnych, działania motywujące do rekonstrukcji życia osobistego,
poradnictwo w rozwiązywaniu własnych problemów.
Liczba miejsc: 70
Pomoc doraźna
‹ Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej:
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
Informator
‹ Jadłodajnie Caritas
• Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II
ul. Rapackiego 3/5
42-200 Częstochowa
• Dom Dobroczynności Caritas
im. św. Jadwigi Królowej
ul. Staszica 5
42-200 Częstochowa
• Parafia św. Antoniego z Padwy
ul. Wysoka 9
42-200 Częstochowa
• Parafia św. Rodziny
ul. Krakowska 15/17
42-200 Częstochowa
• opis udzielanej pomocy:
Wydawanie posiłków dla osób potrzebujących,
wśród których są osoby samotne, ubogie, oraz
matki z dziećmi. Dziennie wydawanych jest 500
posiłków.
1
4
Dzieci/młodzież
‹ Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne:1
‹ Domy Matki i Dziecka:
1
‹ Dom dla Kobiet w okresie okołoporodowym:
1
‹ Okna życia:
2
Osoby starsze
‹ Kluby/świetlice Seniora:
1
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ:
1
Niepełnosprawność
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
Bezdomność
‹ Noclegownie: ‹ Przytuliska: ‹ Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne): ‹ Punkty pomocy doraźnej: C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I C Z Ę S TO C H OW S K I E J
1
1
3
3
1
51
Inne formy pomocy
‹ Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne:
4
‹ Poradnia Rozpoznawania Płodności
CARITAS
Dom Dobroczynności im. Św. Jadwigi Królowej
• adres:
ul. Staszica 5
42-200 Częstochowa
• tel. kom.
607 822 291
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
placówka świadczy usługi w zakresie rozwiązywania problemów związanych z niepłodnością
(model Creighton i NaProTechnology), zaburzeniami zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego,
naturalnym planowaniem rodziny.
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
1 175 573,17 PLN
609 206,08 PLN
216 364,40 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• dotacje Caritas Polska:
1 179 530,47 PLN
153 000PLN
Formacja
‹ Dni skupienia
Informator
FEAD i EMBARGO
‹ Magazyny: 1
dzierżawa - ul. Bialska 20, 42-200 Częstochowa
‹ Magazyny do przechowywania odzieży,
sprzętu etc.:
1
1
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I C Z Ę S TO C H OW S K I E J
52
Patron Caritas diecezjalnej św. Antoni Padewski
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ
53
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 29 września 1994 r.
‹ numer KRS:
0000442509
‹ powierzchnia diecezji:
8 000 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
280 000
‹ liczba parafii:
98
‹ województwo/-a:
mazowieckie, podlaskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
‹ telefon:
‹ fax:
‹ e-mail recepcji:
‹ strona internetowa:
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
85 655 77 47
85 655 77 47
[email protected]
www.drohiczyn.caritas.pl
Informator
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej działa na terenach rolniczych, wiejskich, nie posiada wielkich
miast ani przemysłu. Ponadto ludność jest bardzo uboga i wciąż pogłębia się jej ubożenie. Młodzi
wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy, starzy chorują i wymierają, pustoszeją wioski i miasteczka.
‹ numer konta bankowego:
34 8092 0001 0031 0750 2000 0010
71 8063 0001 0100 0110 0436 0004
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
605 373 131
‹ dane sekretarza:
Maria Smorczewska
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
793 130 760
‹ dane rzecznika prasowego:
Maria Smorczewska
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
793 130 760
C A R I TA S D I E C E Z J I D RO H I C Z Y Ń S K I E J
54
Magdalena Piotrowska
[email protected]
533 244 494
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
‹ Szkolne Koła Caritas:
‹ Centra Wolontariatu:
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
45
43
2
4/4
38
1800
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
600
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
‹ Diecezjalne akcje i programy:
Informator
‹ dane księgowego:
e-mail:
tel. kom.:
•„Wsparcie dzieci niepełnosprawnych z powiatu sokołowskiego i węgrowskiego poprzez edukowanie
ich rodziców i opiekunów”. Liczba uczestników –
20 rodziców + 20 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie ze środków PFRON i Województwa
Mazowieckiego.
•„Wsparcie dzieci niepełnosprawnych z powiatu
sokołowskiego i węgrowskiego poprzez zorganizowanie wyjazdowej imprezy rekreacyjno-turystycznej nad morzem” – zadanie nr 5. Liczba
uczestników – 43 osoby, w tym 23 dzieci niepełnosprawnych + 20 rodziców i opiekunów. Dofinansowanie ze środków PFRON i Województwa Mazowieckiego.
•Zorganizowanie integracyjnego spotkania świątecznego pt. „Magia Świąt Bożego Narodzenia”.
Dofinansowanie ze środków PFRON.
C A R I TA S D I E C E Z J I D RO H I C Z Y Ń S K I E J
55
•„Czas wolny z Caritas” realizowany w roku 2014
w ramach programu „Świetlica – Dzieci – Praca na
rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 – 2015”, działalność świetlicy w Sokołowie Podlaskim i Bielsku Podlaskim finansowana
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane we współpracy z PUP w Sokołowie Podlaskim i PUP w Bielsku Podlaskim.
‹ Realizowane projekty:
• finansowane ze środków unijnych:
•„SZKOLENIA, STAŻ – I PRACĘ MASZ! - aktywizacja zawodowa osób 50+ (7.2 POKL)
przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - poddziałania 7.2.1 aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Okres realizacji 01.02.2014 r. - 31.05.2015 r.
W ramach projektu 60 uczestników otrzyma
wsparcie w postaci: wsparcia psychologicznego
i prozdrowotnego, wsparcia doradczego, szkoleń
Informator
•„Warsztaty wspierające rodziców, opiekunów
i wolontariuszy w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie” Umowa nr 16/
POKL/2013 z dnia 14.08.2013 r. zawarta z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie
Podlaskim. Liczba uczestników – 30 osób. – do usunięcia cały zapis
ogólnych i specjalistycznych oraz płatnych staży
zawodowych.
• finansowane ze środków centralnych:
•Przy współfinansowaniu Caritas Polska zrealizo
-wano 2014 roku zadania: - "Remont i dopo-sażenie świetlic” dostosowanie placówek Caritas do
wymogów Ustawy o systemie oświaty i pieczy zastępczej,
•„Kromka chleba” posiłki dla podopiecznych placówek Caritas
•„Dożywianie z Carrefour” wyżywienie podopie
-cznych świetlicy w Sokołowie Podlaskim
•finansowane ze środków samorządowych:
•Przy współfinansowaniu Miasta Siemiatycze prowadzono świetlicę w Siemiatyczach zadanie pn.
„Świetlica bezpieczny zakątek”, zorga-nizowaliśmy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych, działania w zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży z programem profilaktycznym „Bądźmy razem”,
•Przy współfinansowaniu ROPS w Białymstoku
w Siemiatyczach zorganizowaliśmy festyn integracyjny „Bądźmy razem” a w świetlicy w Bielsku
Podlaskim realizowany był program „Profilaktyka
w świetlicy”,
C A R I TA S D I E C E Z J I D RO H I C Z Y Ń S K I E J
56
•Klub Wolontariatu Seniorów - aktywizacja społeczności w wieku emerytalnym w Diecezji Drohiczyńskiej z powiatu sokołowskiego i węgrowskiego.
zadanie realizowane w okresie od 1.07.2014 r. do
31.12.2014 r., w formie wspierania przez Wojewodę Mazowieckiego.
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
7
‹ Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II
• adres:
ul. Lipowa 84
08-300 Sokołów Podlaski
• telefon:
25 787 37 40
• fax:
25 787 37 40
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.drohiczyn.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
• liczba miejsc:
Dom rekolekcyjny
84
Informator
•„Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych
III” w okresie od 18.08.2014 r. do 31.10.2014 r.
Finansowany przez Powiat Bielski. Liczba uczestników, która wzięła udział w projekcie to 120 osób
(w tym dorosłe osoby niepełnosprawne).
‹ Warsztaty terapii zajęciowej
• adres:
ul. Lipowa 84
08-300 Sokołów Podlaski
• telefon:
25 787 37 67
• fax:
25 787 37 67
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.drohiczyn.caritas.pl
‹ Warsztaty terapii zajęciowej
• adres:
ul. Żwirki i Wigury 4
17-100 Bielsk Podlaski
• telefon:
85 876 71 91, 533 177 133
• fax:
85 876 71 91
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.wtzbielskpodlaski.pl
‹ ŚWIETLICA CARITAS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
• adres:
ul. Kościelna 4 a
17-100 Bielsk Podlaski
• strona internetowa:
www.drohiczyn.caritas.pl
• liczba miejsc dla beneficjentów:
24
‹ ŚWIETLICA CARITAS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
• adres:
ul. Lipowa 84
08-300 Sokołów Podlaski
• strona internetowa:
www.drohiczyn.caritas.pl
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
C A R I TA S D I E C E Z J I D RO H I C Z Y Ń S K I E J
57
‹ ŚWIETLICA CARITAS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
• adres:
ul. Wolności 1
17-123 Rudka
• strona internetowa:
www.drohiczyn.caritas.pl
• liczba miejsc dla beneficjentów:
25
• Fundusze stypendialne:
54 dzieci objętych programem SKRZYDŁA
• Niepełnosprawność
• WTZ w Bielsku Podlaskim i Sokołowie Podlaskim
• Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Drohiczynie:
adres:
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
tel.:
85 655 7747
• Bezdomność
• Pomoc doraźna
• Punkty wydawania odzieży (parafialne):
• Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej:
Dom Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim
• FEAD
• Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
Dom Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim
Informator
‹ ŚWIETLICA CARITAS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
• adres:
ul. 3 Maja 2
17-300 Siemiatycze
• strona internetowa:
www.drohiczyn.caritas.pl
• liczba miejsc dla beneficjentów:
26
• Magazyn wynajęty w Bielsku Podlaskim
• Bezrobotni/ aktywizacja społeczno-zawodowa
• Diecezjalny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:
Dom Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim
• Kluby Integracji Społecznej
• Dzieci/młodzież
• Centrum Integracji Społecznej
• Centra/Kluby/Biura Aktywizacji Bezrobotnych
• Świetlice socjoterapeutyczne w Bielsku Podlaskim,
Siemiatyczach, Sokołowie Podlaskim i Rudce.
• Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne:
Dom Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim
C A R I TA S D I E C E Z J I D RO H I C Z Y Ń S K I E J
2
58
Informator
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary:
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• programy unijne:
• dotacje Caritas Polska:
425 313,50 PLN
210 477,14 PLN
1 673 586,31 PLN
1 712 856,00 PLN
135 269,23 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I D RO H I C Z Y Ń S K I E J
59
Patron Caritas diecezjalnej św. Wojciech
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
Caritas Diecezji Elbląskiej
60
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 26 Pażdziernika 1992 r.
‹ powierzchnia diecezji:
9 495 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
około 470 000
‹ liczba parafii:
157
‹ województwa:
warmińsko-mazurskie, pomorskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Zamkowa 17
82-300 Elbląg
‹ telefon:
55 232 66 09, 55 618 18 61
‹ fax:
55 232 66 09
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www caritaselblag.pl
‹ numer konta bankowego:
BGŻ/O Eg 14 2030 0045 1110 0000 0090 1080
BS Sztum 61 8309 0000 0063 6565 2000 0010
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. dr Wojciech Borowski
e-mail: [email protected]
tel. kom.:
606 583 457
Informator
Dane ogólne:
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. mgr Mirosław Bułecki
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
608 462 580
‹ dane sekretarza:
e-mail:
tel. kom.:
Elżbieta Szechlicka
[email protected]
724 331 230
Struktura
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
C aritas D iecez j i E lbl ą skie j
5
61
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
Informator
• strona internetowa:
www.elblag.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3
• opis udzielanej pomocy:
koordynacja wolontariatu Caritas na terenie
diecezji, rozwój SKC, szkolenia dla SKC, kolonie
Caritas.
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Kampania 1%
6
‹ Biuro Caritas Diecezji Elbląskiej
• adres:
ul. Zamkowa 17
82-300 Elbląg
• telefon:
55 232 66 09
• fax:
55 232 66 09
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.elblag.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
8
• opis udzielanej pomocy:
Koordynacja pracy Caritas w diecezji elbląskiej,
rozdzielanie żywności pochodzącej z programu
PEAD.
‹ Centrum Wolontariatu
Caritas Diecezji Elbląskiej
• adres:
ul. Zamkowa 17
82-300 Elbląg
• telefon:
55 618 10 82
• fax:
55 232 66 09
• e-mail:
[email protected]
‹ Jadłodajnia
• adres:
ul. Zamkowa 17
82-300 Elbląg
• telefon:
55 232 66 09
• fax:
55 232 66 09
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.elblag.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3
• opis udzielanej pomocy:
Wydawanie ciepłych posiłków w okresie listopad
-marzec dla 150 osób.
‹ Ośrodek Kolonijno-Formacyjny
Caritas Diecezji Elbląskiej w Mikoszowie
• adres:
ul. Wiślana 20
82-104 Stegna
• telefon:
784 946 897
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.elblag.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
5
C aritas D iecez j i E lbl ą skie j
62
‹ Poradnia Rodzinna
• adres:
ul. Zamkowa 17
82-300 Elbląg
• telefon:
668 541 102
• fax:
55 232 66 09
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.elblag.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
6
• opis udzielanej pomocy:
pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla 139
osób: z rodzin uzależnionych i ofiar przemocy.
‹ Seniora Victoria
• adres:
ul. Wiejska 5
82-300 Elbląg
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.elblag.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2
• opis udzielanej pomocy:
rehabilitacja, klub dla osób starszych.
Informator
• opis udzielanej pomocy:
kolonie letnie dla 300 dzieci z najuboższych rodzin.
• Pomoc doraźna
• Stołówki/jadłodajnie dla ubogich
2
• Dzieci/młodzież
• Świetlice socjoterapeutyczne
1
• Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne1
• Osoby starsze
• Kluby/świetlice Seniora
2
• Usługi medyczne/uzależnienia
• Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
o Problemach Alkoholowych
1
• Niepełnosprawność
• Centrum Rehabilitacyjne
• Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
• Centrum Opieki Dziennej
• Bezdomność
• Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne)
• Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne)
• Wolontariat
• Centra Wolontariatu
• Parafialne Zespoły Caritas
C aritas D iecez j i E lbl ą skie j
1
1
1
140
1
1
81
63
• Inne formy pomocy
• Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne
Informator
• Akademickie Koła Caritas
• Szkolne Koła Caritas
• Przedszkolne Koła Caritas
1
45
1
1
C aritas D iecez j i E lbl ą skie j
64
Patron Caritas diecezjalnej - św. Brat Albert Chmielowski
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
65
Informator
Caritas Archidiecezji Gdańskiej przyjęła dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne i osoby chore,
starsze, jako główne grupy odbiorców realizowanych dzieł. Dzieła na rzecz dzieci i młodzieży dokonują się poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego, prowadzenie całorocznych świetlic,
stypendia przyznawane w ramach programu Skrzydła. Osoby niepełnosprawne przygotowywane są do samodzielności i niezależności. Swoje umiejętności rozwijają w Warsztatach Terapii Zajęciowej, programach aktywizacji zawodowej. Niepełnosprawne dzieci realizują obowiązek szkolny
w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym. Osoby starsze otoczone są całodobową
opieką w Domu Pomocy Społecznej, chorzy korzystają z licznych punktów medycznych i rehabilitacyjnych.
Niezależnie od rodzajów podejmowanych działań, ich skali zawsze w centrum naszej uwagi stoi Człowiek. Staramy się
odpowiadać na jego potrzeby, próbujemy włączać go w działania, dając możliwość przejęcia kontroli nad własnym
życiem, przywracając godność.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ numer KRS:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo/-a:
25 kwietnia 1990 r.
0000247280
2 500 km2
ok. 1 mln
195
pomorskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
‹ telefon:
‹ fax:
58 551 57 46
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
Bank Millennium S.A.
03 1160 2202 0000 0000 6189 5965
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
ks. mgr kan Janusz Steć
[email protected]
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
58 555 78 78
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G DA Ń S K I E J
66
tel. kom.:
e-mail:
ks. mgr Piotr Brzozowski
694 485 568
[email protected]
tel. kom.:
e-mail:
ks. mgr Tomasz Kosewski
519 686 906
[email protected]
‹ dane sekretarza:
Małgorzata Niemkiewicz, dr nauk społecznych
tel. kom.:
694 485 564
e-mail:
[email protected]
‹ dane księgowego:
tel. kom.:
e-mail:
Małgorzata Rząd
668 360 866
[email protected]
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
105
‹ Szkolne Koła Caritas:
167
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
20
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
272/253
Informator
‹ dane zastępcy dyrektora:
‹członkowstwo pracowników CD w lokalnych i centralnych radach, gremiach itp.:
•Wojewódzka Rada Zatrudnienia
•Gdańska Rada Oświatowa
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
ok. 5 000
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
1 020
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Tornister pełen uśmiechów
•Tak! Pomagam
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G DA Ń S K I E J
67
‹ Realizowane projekty:
•finansowane ze środków unijnych:
-Druga Szansa Gdańska
-Volare
-European Voluntary Service
[email protected]
-Social Keys
•finansowane ze środków własnych:
-Pomoc dla Laare (budowa studni w Kenii)
-Program dożywiania osób ubogich
•finansowane ze środków centralnych:
-Samodzielni sprawni (PFRON)
•finansowane ze środków samorządowych:
-Druga Szansa Sopocka
-Godność człowieka ubogiego
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
Informator
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Pola Nadziei
•Szkolne Ołówki Caritas
•Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
•Dzień świętości życia
•Tutka charytatywna,
•2 konkursy dla rodzin wielodzietnych: „Razem
oszczędzamy wodę i energię” oraz „Rodzinna
opowieść wigilijna”
22
‹ Centrala diecezjalna
• adres:
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
• telefon:
58 555 78 78
• fax:
58 551 57 46
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
20/20
• opis udzielanej pomocy:
koordynacja działań diecezjalnej Caritas, kadry,
księgowość, bhp, projekty, wolontariat EVS
‹ Stołówka dla ubogich im. św. Brata Alberta
• adres:
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
• telefon:
58 340 27 80
• fax:
58 551 57 46
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
5/4,5
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G DA Ń S K I E J
68
‹ Łaźnia dla bezdomnych
• adres:
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
• telefon:
58 340 27 80
• fax:
58 551 57 46
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
1 etat/2 umowy zlecenia
• opis udzielanej pomocy:
łaźnia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, podopieczni mogą wykąpać się i przebrać w czystą
odzież, w 2014 r. z łaźni skorzystało ok. 3300 osób.
‹ Magazyn PEAD
• adres:
• telefon:
• fax:
• e-mail recepcji:
• strona internetowa:
ul. Kliniczna 7
80-402 Gdańsk
694 464 418
58 551 57 46
[email protected]
www.gdansk.caritas.pl
Informator
• opis udzielanej pomocy:
stołówka dla osób ubogich, starszych, samotnych,
ok. 250-300 obiadów dziennie wydawanych na
miejscu, 35 posiłków dziennie dowożonych do domów osób niesamodzielnych
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
4/3
• opis udzielanej pomocy:
odbiór owoców i warzyw w ramach programu
EMBARGO 2014 r. przez Parafialne Zespoły Caritas
‹ Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży
im. Piotra Jerzego Frassattiego
• adres:
ul. Jesionowa 6a
80-261 Gdańsk
• fax:
58 345 47 09
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
8/4,25
3 umowy zlecenia
• opis udzielanej pomocy:
świetlica dla dzieci i młodzieży od 3 do
19 r.ż, 3 grupy wiekowe, 87 uczestników; Klub
Seniora: 3 razy w tygodniu prowadzony przez
wolontariuszkę, 8 osób
‹ Centrum wolontariatu Caritas
• adres:
ul. Jesionowa 6
80-261 Gdańsk
• telefon:
58 345 47 18
• fax:
58 345 47 09
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G DA Ń S K I E J
69
‹ Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio
• adres:
ul. Jęczmienna 8
81-089 Gdynia
• telefon:
58 667 81 83, 58 667 81 84
• fax:
58 667 81 85
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
51/47,1
• opis udzielanej pomocy:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy: 25 miejsc, Stacjonarny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:
16 miejsc, Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej –
w 2014 r. skorzystało 2690 osób, Warsztat Terapii
Zajęciowej: 25 miejsc. Ponadto w placówce realizowane są projekty dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin: „Warto być”, „Samodzielni-Sprawni”
(łącznie ok. 100 uczestników).
Informator
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
3/3
• opis udzielanej pomocy:
Centrum wolontariatu placówkowego, akcji letniej,
PZC i SKC, koordynacja akcji, w których uczestniczą wolontariusze
‹ Centrum Pomocowe Caritas
im. Jana Pawła II
• adres:
ul. Fromborska 24
80-389 Gdańsk
• telefon:
58 51 13 500
• fax:
58 51 13 505
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
88/66,5
13 umów zlecenia, 3 kontrakty
• opis udzielanej pomocy:
Dom Pomocy Społecznej -65 miejsc, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 22 miejsca, Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej – w 2014 r. ponad 82 000
zabiegów, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – w 2014 roku – 82 umowy
‹ Pielęgniarstwo POZ
• adres:
• telefon:
• fax:
• e-mail recepcji:
• strona internetowa:
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
Minkowice, ul. Żwirowa 4
84-110 Krokowa
694 485 563
58 673 72 22
[email protected]
www.gdansk.caritas.pl
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G DA Ń S K I E J
3/3
70
‹ Pielęgniarstwo POZ
• adres:
ul. Sienkiewicza 50
83-050 Łapino
• telefon:
58 682 69 32, 694 485 562
• fax:
58 682 69 31
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
3/3
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne, lecznicze, rehabilitacyjne,
w 2014 r. ponad 7160 pacjentów.
‹ Centrum im. św. s. Faustyny
• adres:
ul. ks. L. Gierosa 8a
84-230 Rumia
• telefon:
58 671 48 30
• fax:
58 671 48 30
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
20/19
• opis udzielanej pomocy:
Warsztat Terapii Zajęciowej: 40 miejsc, Dom
Dziennego Pobytu: 32 miejsc.
Informator
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne, lecznicze, rehabilitacyjne,
w 2014 r. ponad 7550 pacjentów.
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Sienkiewicza 50
83-050 Łapino
• telefon:
58 682 69 31
• fax:
58 682 69 31
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
10/7,3
• opis udzielanej pomocy:
Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25 osób
‹ Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy
z Kalkuty
• adres:
Krzywe Koło 36
83-022 Suchy Dąb
• telefon:
58 692 71 13
• fax:
58 692 71 13
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
16/14
• opis udzielanej pomocy:
Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25 osób, ŚroC A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G DA Ń S K I E J
71
• opis udzielanej pomocy:
świetlica dla dzieci i młodzieży, 35 osób.
Informator
dowiskowy Dom Samopomocy dla 10 osób.
‹ Placówka wsparcia dziennego Świetlica
„Pod Kasztanem”
• adres:
ul. Brzegi 45
80-045 Gdańsk
• telefon:
58 322 54 09
• fax:
58 322 54 09
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
5/2
• opis udzielanej pomocy:
świetlica opiekuńczo-wychowawcza, Klub Młodzieżowy, łącznie 74 osoby.
‹ Centrum Caritas „Na Dolnej”
• adres:
ul. Dolna 4/1
80-767 Gdańsk
• telefon:
58 302 30 37
• fax:
58 302 30 37
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
6/6
• opis udzielanej pomocy:
Okienko Przedszkolne – 15 dzieci, Świetlica dla
dzieci – 33 dzieci, Klub Seniora – 25 osób.
‹ Placówka wsparcia dziennego Świetlica
„Słoneczne Wzgórze”
• adres:
Trakt św. Wojciecha 440
80-007 Gdańsk
• telefon:
664 724 015
• fax:
58 309 04 48
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
3/2
1 umowa zlecenia
‹ Dzienne Ośrodki Wsparcia dla dzieci
i młodzieży
• adres biuro koordynacji:
ul. Jesionowa 6a
80-261 Gdańsk
• telefon:
58 345 47 11, 668 360 867
• fax:
58 345 47 11
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
20/1
19 umowy zlecenia
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G DA Ń S K I E J
72
‹ Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
• adres:
ul. Sikorskiego 2
81-805 Sopot
• telefon:
58 555 78 80
• fax:
58 551 57 46
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
2/2
• opis udzielanej pomocy:
placówka wsparcia dziennego dla młodzieży,
24 osoby
‹ Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
• adres:
ul. Sikorskiego 2a
81-827 Sopot
• telefon:
58 340 27 98
• fax:
58 340 27 98
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
• opis udzielanej pomocy:
ponad 5000 porad w roku 2014.
Informator
• opis udzielanej pomocy:
świetlice opiekuńcze i socjoterapeutyczne dla
dzieci i młodzieży w gminie Żukowo, w miejscowościach: Banino, Borkowo, Glincz, Chwaszczyno,
Leźno, Łapino, Niestępowo, Pępowo, Przyjaźń,
Skrzeszewo, Sulmin, Tuchom, Widlino, Żukowo;
łącznie 333 osoby.
3/2,5
‹ Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa
• adres:
Al. Niepodległości 632
81-855 Sopot
• telefon:
58 555 19 00
• fax:
58 551 33 77
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
31/27
• opis udzielanej pomocy:
hospicjum stacjonarne, 202 pacjentów w 2014 r.
‹ Centrum Rehabilitacji Caritas
im. św. Stanisława Kostki
• adres:
ul. Pasteura 1
83-043 Trąbki Wielkie
• telefon biuro:
58 305 45 60
• telefon rejestracja:
58 305 45 22
• fax:
58 322 01 36
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G DA Ń S K I E J
73
‹ Dom Samotnej Matki Caritas
• adres:
ul. Matemblewska 67
80-283 Gdańsk
• telefon biuro:
58 552 43 41
• fax:
59 552 43 41
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
7/4,5
2 umowy zlecenia
• opis udzielanej pomocy:
w 2014 r. - 49 matek, 41 dzieci.
‹ Zimowy Punkt Interwencyjny
• adres:
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
• telefon biuro:
58 555 78 78
Informator
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
26/22
1 kontrakt
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy – 15 osób, Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – 12 osób, Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne – 1 osoba, Zakład
Rehabilitacji Ambulatoryjnej – ponad 57 000 zabiegów w 2014 r.
• fax::
58 555 78 78
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.gdansk.caritas.pl
• liczba pracowników
oraz liczba etatów:
3/3 umowy zlecenia
• opis udzielanej pomocy:
zapewnianie schronienia podczas mroźnych nocy
(listopad-marzec), ok. 15 miejsc
Pomoc doraźna
‹ Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej:
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
1
1
Dzieci/młodz6ież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne:
19
‹ Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne
(w zarządzie Fundacji Pro Caritate Gedanensis):2
‹ Domy Matki i Dziecka:
1
‹ Interwencyjne Placówki:
1
‹ Dom dla Kobiet w okresie okołoporodowym:
1
‹ Fundusze stypendialne:
1
‹ Okna życia:
2
‹ Inne:
Wypoczynek dzieci i młodzieży:
ok. 1000 osób rocznie
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G DA Ń S K I E J
74
3
1
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ:
‹ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:
‹ Hospicja:
‹ Inne:
Poradnia Leczenia Bólu:
Rehabilitacja Ambulatoryjna:
Oddział Rehabilitacji:
1
1
1
Niepełnosprawność
‹ WTZ:
‹ Centrum Rehabilitacyjne:
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
4
1
1
Bezdomność
‹ Ogrzewalnie:
‹ Łaźnie:
‹ Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne):
‹ Punkty pomocy doraźnej:
diecezjalny
parafialnych
PEAD
‹ Magazyny:
2
2
1
1
1
Informator
Osoby starsze
‹ Kluby/świetlice Seniora:
‹ Domy Pomocy Społecznej:
Bezrobotni/ aktywizacja społeczno-zawodowa
‹ Inne:
Programy aktywizacji zawodowej
2
Edukacja
‹ Punkty przedszkolne:
Inne formy pomocy
‹ Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne:
Działalność wydawnicza i promocyjna
‹ Własne periodyki:
Gazeta Caritas- rocznik
‹ Przyznawane nagrody:
Samarytanin Roku dla wolontariuszy, członków
PZC, SKC
Formacja
‹ Kursy formacyjne:
Spotkania rejonowe PZC, rekolekcje dla PZC;
szkolenia dla SKC: I, II i III stopnia
75
1
105
1
1
1
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G DA Ń S K I E J
75
Patroni Caritas diecezjalnej - św. Jadwiga Śląska
i św. Brat Albert Chmielowski
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ
76
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ numer KRS:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo/-a:
09 lipca 1992 r.
0000247809
2250 km2
714 855
156
śląskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Ziemowita 2
44-100 Gliwice
‹ telefon:
32 230 78 70; 32 231 96 99
‹ fax:
32 230 78 87
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.caritas.gliwice.pl
‹ numer konta bankowego:
57 1240 1343 1111 0010 0216 7128
Zarząd
‹ dane dyrektora: ks. mgr teologii Rudolf Badura
kapelan Jego Świątobliwości
e-mail:
[email protected]
tel. kom.
502 457 822
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. mgr teologii Jan Łojczyk
e-mail:
[email protected]
tel. kom.
502 457 752
Informator
Dane ogólne:
‹ dane sekretarza:
Brygida Blacha
e-mail:
[email protected]
tel. kom.
501 704 026
‹ dane rzecznika prasowego:
e-mail:
tel. kom.
‹ dane księgowego:
e-mail:
tel. kom.
ks. Jan Łojczyk
[email protected]
502 457 752
Brygida Blacha
[email protected]
501 704 026
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
100
‹ Szkolne Koła Caritas:
9
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
8/6,25
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
359/336,59
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
15
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
1500
C A R I TA S D I E C E Z J I G L I W I C K I E J
77
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła •Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•„Tornister pełen uśmiechów”
‹ Realizowane projekty:
•finansowane ze środków własnych:
Biuro Aktywizacji Bezrobotnych
•finansowane ze środków centralnych:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
•finansowane ze środków samorządowych:
Stacje Opieki Caritas
Placówki
Informator
Działalność statutowa
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 28
‹ Dom Dziennego Pobytu „Rodzina”
Kuchnia „na kółkach”
• adres:
ul. Bytomska 125
41-803 Zabrze-Biskupice
• telefon:
32 274 68 67
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
9/9
• opis udzielanej pomocy:
Przygotowuje 300 posiłków dziennie, w tym do
domów indywidualnie rozwożonych jest 100 posiłków.
‹ Jadłodajnia „Rodzina”
• 41-800 Zabrze, ul. Wolności 446
Czynna: codziennie w godz.: 12:00 – 13:00
• 41-800 Zabrze, ul. Trocera 63
Czynna: codziennie w godz.: 13:00-15:30
• 41-800 Zabrze Kończyce, ul. Miła 4
Czynna: codziennie w godz.: 14:00-15:00
• 41-803 Zabrze Biskupice, ul. Bytomska 125a
Czynna: codziennie w godz.: 12:00 -13:00
• 41-800 Zabrze Mikulczyce, ul. Tarnopolska 57
Czynna: codziennie w godz.: 12:00 -14:00
C A R I TA S D I E C E Z J I G L I W I C K I E J
78
‹ Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno
-Wychowawcza „Promyk św. Brata Alberta”
• adres:
Pl. Powstańców Śląskich 4
42-200 Częstochowa
• telefon:
32 289 23 99
• fax:
32 289 23 99
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• opis udzielanej pomocy:
Świetlica przeznaczona dla dzieci z rodzin patologicznych. Pomoc w nauce. Dzieci otrzymują obiad
i kolację. Świetlica czynna jest codziennie w godz.
12.00 – 20.00.
60 miejsc z podziałem na dwie grupy.
Informator
‹ Jadłodajnia Caritas
• adres:
ul. Ziemowita 2
44-100 Gliwice
• telefon:
32 230 78 70
• fax:
32 230 78 87
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/1
• opis udzielanej pomocy:
Wydawanie ciepłego posiłku jednodaniowego
osobom potrzebującym - dziennie około 25 posiłków.
‹ Świetlica Socjoterapeutyczna „Motylek”
• adres:
ul. Oświęcimska 2
44-120 Pyskowice
• telefon:
501 253 162
• fax:
32 230 78 87
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.swietlicamotylek.strefa.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
Świetlica socjoterapeutyczna czynna jest od
poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00.
Opieka wychowawcza, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań. Miejsc 20.
‹ Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno
-Wychowawcza św. Jadwigi
• adres:
ul. Wolności 586
41-800 Zabrze
• telefon:
32 277 50 20
• fax:
32 277 50 20
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.dom-rodzina.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/umowa zlecenie
• opis udzielanej pomocy:
Świetlica czynna jest 2 razy w tygodniu: środa
C A R I TA S D I E C E Z J I G L I W I C K I E J
79
‹ Świetlica dla młodzieży „Uwierz w siebie”
• adres:
ul. Wolności 586
41-800 Zabrze
• telefon:
32 277 50 20
• fax:
32 277 50 20
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.dom-rodzina.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/umowa zlecenie
• opis udzielanej pomocy:
świetlica czynna jest 2 razy w tygodniu: środa
i piątek od 15.00 do 18.00. Są dwie grupy wiekowe: dzieci do 12 roku życia i młodzież powyżej
tego wieku. Miejsc 28.
‹ Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy
• adres:
ul. Turza 2
42-714 Lisów
• telefon:
43 357 11 34
• strona internetowa:
www.turza.cba.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
0
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek formacyjno-wypoczynkowo-kolonijny, 60
miejsc.
Informator
i piątek od 15.00 do 19.00. Są dwie grupy wiekowe: dzieci do 12 roku życia i młodzież powyżej
tego wieku. Miejsc 30.
‹ Okno Życia
Klasztor Sióstr św. Karola Boromeusza
• adres:
ul. Zygmunta Starego
19 44-100 Gliwice
• telefon:
32 231 47 75
‹ Dom Dziennego Pobytu „Rodzina”
• adres:
ul. Wolności 586
41-800 Zabrze
• telefon:
32 277 50 20
• fax:
32 277 50 20
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.dom-rodzina.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 6/5,25
• opis udzielanej pomocy:
Dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Czynny od poniedziałku do
piątku od godz. 8.00 do 16.00. Do dyspozycji
jest gabinet rehabilitacyjny, kawiarenka terapeutyczna, sala gospodarstwa domowego. Miejsc dla
seniorów: 40.
‹ Dom Pomocy Społecznej
• adres:
Wiśnicze, ul. Wiejska 42
44-187 Wielowieś
• telefon:
32 233 62 06
• fax:
32 233 62 06
C A R I TA S D I E C E Z J I G L I W I C K I E J
80
• 42-772 Pawonków, ul. Lubliniecka 18
Tel. 34/ 353 41 60
‹ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
• adres:
Pl. N. Kroczka 6
41-807 Zabrze Mikulczyce
• telefon:
32 274 30 70
• fax:
32 274 30 70
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
76/65
• 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 28
Tel. 32/ 238 70 29
‹ Stacje Opieki
• 44-160 Rudziniec, ul. Opolska 4
Tel. 32/ 230 34 97
• 44-120 Pyskowice, ul. Wieczorka 3
Tel. 32/233 27 78
• 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Śl. 2
Tel. 32/ 285 63 48
• 44-180 Toszek, ul. Kościelna 3
Tel. 32/233 43 39
• 44-187 Wielowieś, ul. Klasztorna 8
• 41-902 Bytom, ul. Matejki 18 a
Tel. 32/ 282 61 91
• 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 2 (Gabinet
Rehabilitacyjny)
Tel. 32/233 61 91; 32/ 285 10 92
• 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Jagodowa 15
Tel. 32/418 92 87
• 41-800 Zabrze, ul. Św. Urbana 4
Tel. 32/ 271 06 85
• 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 7a
Tel. 34/356 22 50
• 41-807 Zabrze Mikulczyce, Pl. N. Kroczka 6
Tel. 32/ 274 30 71
• 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa 2
Tel. 32/284 11 03
• 42-674 Zbrosławice, ul. Kościelna 3
Tel. 32/ 233 72 32
• 47-440 Nędza, ul. Sportowa 10
Tel. 32/ 418 63 67
Przy Stacjach Opieki znajdują się wypożyczalnie
sprzętu rehabilitacyjnego.
C A R I TA S D I E C E Z J I G L I W I C K I E J
Informator
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 65/60,25
• opis udzielanej pomocy:
Dom stałego pobytu dla osób starszych (98 osób
w tym 19 prywatnie), pełna opieka połączona
z rehabilitacją.
81
Informator
‹ ZespóŁ Opieki Paliatywnej
NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja
Opieki
• adres:
ul. Powstańców Śl. 2
42-600 Tarnowskie Góry
• telefon:
32 285 63 48
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
5/2
• opis udzielanej pomocy:
Z opieki hospicjum domowego korzysta około 20
osób rocznie.
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Sienkiewicza 30
41-800 Zabrze
• telefon:
32 376 70 81
• fax:
32 376 70 82
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.wtz.caritaszabrze.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 18/16,75
• opis udzielanej pomocy:
Placówka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna, zawodowa,
ruchowa, 50 miejsc.
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Toszecka 179
44-109 Gliwice-Czechowice
• telefon:
32 238 88 90
• fax:
32 238 88 90
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.wtz.caritasgliwice.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 19/17,5
• opis udzielanej pomocy:
Placówka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, 10 pracowni, rehabilitacja społeczna,
zawodowa, ruchowa, 55 miejsc.
‹ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
pw. św. Rafała Archanioła
• adres:
ul. Zielona 23
42-700 Lubliniec, Rusinowice
• telefon:
34 357 05 23, 34 357 05 52
• fax:
34 357 05 53
• e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa:
www.rusinowice.com
• liczba pracowników oraz liczba etatów:102/99,25
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowy ośrodek rehabilitacyjny dla osób
niepełnosprawnych, rehabilitacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządów ruchu, polączona
C A R I TA S D I E C E Z J I G L I W I C K I E J
82
‹ Magazyn Caritas Diecezji Gliwickiej
• adres:
ul. Bytomska 39
41-803 Zabrze Biskupice
• telefon:
32 274 74 33
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/umowa zlecenie
• opis udzielanej pomocy:
Magazyn przeznaczony do przechowywania
i rozdawania nadwyżek żywności PEAD.
‹ Biuro Aktywizacji Bezrobotnych
• adres:
ul. Ziemowita 2
44-100 Gliwice
• telefon:
32 33143 30
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
• opis udzielanej pomocy:
Pomoc osobom poszukującym pracy. Biuro czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00
do 13.00. W ciągu roku korzysta około 500 osób.
‹ Dom Dziennego Pobytu „Rodzina’’
- Żłobek „Dzieciątka Jezus”
• adres:
ul. Wolności 586
41-800 Zabrze
• telefon:
32 277 50 20
Informator
z edukacją opiekunów. 2731 dzieci + 1190 opiekunów (razem 3.921)
• fax:
32 277 50 20
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.dom-rodzina.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 18/14,04
• opis udzielanej pomocy:
Żłobek przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1
roku do 3 lat. Czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 6.00 do 17.00. Grupy do 10 dzieci, 45
miejsc.
‹ Niepubliczne Przedszkole z oddziałami
integracyjnymi „Misiowa Kraina”
• adres:
Al. Szczęście Ludwika 2
41-800 Zabrze
• telefon:
32 733 28 58
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.dom-rodzina.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 15/13,5
• opis udzielanej pomocy:
Przedszkole przeznaczony jest dla dzieci w wieku
od 1 roku do 3 lat. Prowadzone są zajęcia pedagogiczne, gry i zabawy usprawniające rozwój psychoruchowy. Czynne od poniedziałku do
piątku od godz. 6.00 do 17.00. 57 miejsc, w tym 4
miejsca dla dzieci niepełnosprawnych.
C A R I TA S D I E C E Z J I G L I W I C K I E J
83
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ:
17 stacji opieki
12 gabinetów rehabilitacyjnych
‹ Hospicja:
1
Niepełnosprawność
‹ WTZ:
‹ Centrum rehabilitacyjne:
Bezdomność
‹ Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne):
PEAD
‹ Magazyny: Informator
Pomoc doraźna
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
6
‹ Inne:
35 parafii - wydawanie żywności
Dzieci/młodzież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne:
4
‹ Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne:1
‹ Okna życia:
2
‹ Inne:
8 świetlic parafialnych dla 353 dzieci
Osoby starsze
‹ Kluby/świetlice Seniora:
2
11 świetlic parafialnych dla 443 osób
Bezrobotni/ aktywizacja społeczno-zawodowa
‹ Biura Aktywizacji Bezrobotnych:
1
Edukacja
‹ Inne:
2
Inne formy pomocy
‹ Poradnictwo prawne:
adres:
Pl. Norberta Kroczka 6, 41-807 Zabrze
telefon:
32 274 30 70
2 razy w miesiącu, w poniedziałki od godz. 16.00
do 18.00
‹ Poradnictwo socjalne:
adres:
Pl. Norberta Kroczka 6, 41-807 Zabrze
telefon:
32 274 30 70
Codziennie od godz. 8.00 do 15.00
2
1
20
1
C A R I TA S D I E C E Z J I G L I W I C K I E J
84
Informator
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• dotacje Caritas Polska:
13 075 071,80 PLN
12 481 070,18 PLN
179 853,32 PLN
414 148,30 PLN
5 883 401,99 PLN
5 664 037,25 PLN
219 364,74 PLN
‹ Inne:
• darowizny rzeczowe i żywność:129 988,31 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I G L I W I C K I E J
85
Patron Caritas diecezjalnej - bł. Matka Teresa z Kalkuty
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI
GNIEŹNIEŃSKIEJ
86
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 20 grudnia 1989 r.
‹ numer KRS:
0000195886
‹ powierzchnia diecezji:
8 122 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
661 000
‹ liczba parafii:
266
‹ województwo: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
Os. Orła Białego 20
Gniezno
‹ adres korespondencyjny:
ul. Seminaryjna 2
Gniezno
‹ telefon:
61 425 57 82
‹ fax:
61 425 57 81
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
‹ numery kont bankowych:
PKO BANK POLSKI
69 1020 4115 0000 9102 0143 3317
PKO BANK POLSKI
26 1020 4115 0000 9102 0050 0272
Zarząd
Informator
Dane ogólne:
‹ dane dyrektora:
ks. prałat Krzysztof Stawski
mgr teol., ref. charytatywny, dyrektor Archidiecezjalnego Domu
księży Seniorów (u. 2011), dyrektor „Caritas” AG,
członek rady duszpasterskiej, ceremoniarz Bazyliki
Prymasowskiej
e-mail:
[email protected]
telefon:
61 425 57 82
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. kan. mgr lic. teol. Krzysztof Woźniak
prezes Fundacji Gaudentinum, proboszcz parafii
pw. Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Jankowie
Dolnym i par. pw. Zwiastowania NMP w Strzyżewie
Kościelnym (u.2011)
e-mail:
[email protected]
telefon:
61 425 57 82
‹ dane rzecznika prasowego:
Lucyna Muniak
e-mail:
[email protected]
telefon:
61 425 57 82
‹ dane księgowego:
telefon:
Elżbieta Kędziora
61 425 58 04
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G N I E Ź N I E Ń S K I E J
87
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
85
‹ Szkolne Koła Caritas:
26
‹ Centra Wolontariatu:
2
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
12/12
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek) oraz liczba etatów: 95/93,5
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
1000
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
800
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
‹ Realizowane projekty:
•ze środków centralnych:
Informator
Struktura
•PFRON - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie placówek: Ośrodek
Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie, Itegracyjne Centrum Aktywności w Inowrocławiu
•PFRON - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii zajęciowej
w Kłecku
•PFRON- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii zajęciowej
w Bielicach.
•ze środków samorządowych:
•Urząd Miejski - Gniezno - Przygotowywanie
i wydawanie ciepłych posiłków dla ubogich
•Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
•Urząd Miejski - Gniezno - PEADRealizacja
Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym „PEAD” w latach 2012-2015
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G N I E Ź N I E Ń S K I E J
88
Informator
01.01. - 31.05.2014 - Działalność na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
•Urząd Miejski - Gniezno - Przedszkole „Orzełki” Dofinansowanie prowadzenia przedszkola
„Orzełki”
•Urząd Miejski - Chodzież - Świetlica Środowiskowa - Chodzież Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży, Pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom, osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób
•Urząd Gminy - Kruszwica - DAS - Kruszwica
Prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18
lat - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom,
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
•Urząd Gminy - Kruszwica - DAS – Kruszwica Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci nie objętych obowiązkiem
szkolnym w wieku 3-4 lat (ochronka) - Pomoc
społeczna, w tym pomoc rodzinom, osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób
•Urząd Miasta - Inowrocław - ICA - Inowrocław
Działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia - Klub Zdrów jak Ryba -Ochrona
i promocja zdrowia
•Urząd Wojewódzki - Poznań - Biuro CAG
Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem - Pomoc społeczna,
w tym pomoc rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
•Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Toruń - DAS - Kruszwica, DD
– Kołdrąb -Klub młodego odkrywcy -Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
•Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko
-Pomorskiego - Toruń - DAS – Kruszwica, ICA
– Inowrocław, DD - Kołdrąb „Klub: Zdrów jak
ryba” - Ochrona i promocja zdrowia
•Urząd Wojewódzki - Poznań - Biuro CAG Działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
•Urząd Wojewódzki - Poznań - Biuro CAG
-Działania na rzecz poprawy jakości życia
osób długotrwale, przewlekle chorych oraz
osób niepełnosprawnych - Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych
•Starostwo Powiatowe - Inowrocław - DAS – Kruszwica - Inicjatywy wspomagające rozwijanie
zainteresowań oraz talentów dzieci i młodzieży.
Rozwój dla lepszej przyszłości - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom, osobom w trudC A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G N I E Ź N I E Ń S K I E J
89
Informator
nej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
•Starostwo Powiatowe - Inowrocław - DAS
- Kruszwica , ICA – Inowrocław -Upowszechnianie i promowanie tradycji ziemi kujawskiej. „Ziemia Kujawska - moje miejsce” - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
•Urząd Miejski - Chodzież - Świetlica Środowiskowa Chodzież - Wypoczynek dzieci i młodzieży. Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście - Wypoczynek dzieci i młodzieży
•Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp. - Poznań Biuro CAG- Socjoterapeutyczne wakacje: „By
nikogo nie zgubić .” -Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Wypoczynek dzieci i młodzieży
•Starostwo Powiatowe - Żnin - DD – Kołdrąb -
Prowadzenie dwóch placówek - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom, osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
•Starostwo Powiatowe - Gniezno- WTZ – Kłecko
- Prowadzenie placówki - Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych
•Starostwo Powiatowe - Mogilno - WTZ – Bielice
- Prowadzenie placówki - Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych
•ze środków własnych:
•Prowadzenie placówki – świetlicy socjoterapeutycznej w Chodzieży
•Prowadzenie klubów seniora na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
‹ Pomoc doraźna
Stołówki/jadłodajnie dla ubogich
10
• CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU
CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
ul. Wrzesińska 43
62-200 Gniezno
• telefon:
533 528 977
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4
‹ Dzieci/młodzież
Świetlice socjoterapeutyczne
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G N I E Ź N I E Ń S K I E J
90
Domy Dziecka
• DOM DZIECKA „SŁONECZNA PRZYSTAŃ”
NR 1/NR 2 CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
Kołdrąb 8
88-430 Janowiec Wlkp.
• telefon:
52 302 60 25
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
27
• opis udzielanej pomocy:
placówka opiekuńczo- wychowawcza, zapewnia dzieciom i młodzieży, pozbawionym
częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,
Informator
• ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „PROMYK
DOBRA” CARITAS ARCHIDIECEZJI
GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
ul. Ujska 31
64-800 Chodzież
• telefon:
67 282 91 79
• e-mail: [email protected]
• strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
• opis udzielanej pomocy:
placówka dziennego wsparcia dla dzieci w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu
wolnego czasu
całodobową ciągłą opiekę i wychowanie oraz
wspiera działania rodziców w wychowaniu
i sprawowaniu opieki
Domy Matki i Dziecka
• DOM MATKI I DZIECKA CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
Os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno
• telefon:
61 425 58 08
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
6
• opis udzielanej pomocy:
Do Ośrodka przyjmowani są samotni rodzice
z dziećmi oraz kobiety oczekujące dziecka,
którzy z różnych przyczyn nie mogli pozostać
w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Do
placówki przyjmowane są przede wszystkim
osoby, które doświadczyły przemocy domowej i ubóstwa, straciły dach nad głową. Celem
działalności placówki jest zapewnienie im całodobowego schronienia i wyżywienia, a także
pomoc w uregulowaniu spraw socjalno-bytowych i prawnych oraz wsparcie specjalistyczne
i duchowe. W trakcie pobytu podejmowana jest
praca terapeutyczna z matkami i dziećmi.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G N I E Ź N I E Ń S K I E J
91
• OKNO ŻYCIA
• adres:
‹ Usługi medyczne/uzależnienia
Stacje Opieki/NZOZ
ul. Lecha 11
62-200 Gniezno
Inne
• DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW CARITAS
ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
ul. Kolegiacka 24
88-153 Kruszwica
• telefon:
52 353 44 60
• strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3
• opis udzielanej pomocy:
placówka pełni role ochronki przedszkolnej
i placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
• OŚRODEK MIŁOSIERNEGO SAMARYTANINA
CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
Os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno
• telefon:
61 425 57 87
• e-mail recepcji:
[email protected]
•strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
9
• opis udzielanej pomocy:
placówka wielofunkcyjna, pełni rolę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, placówka
dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
‹ Osoby starsze
‹ Niepełnosprawność
Kluby/świetlice Seniora
WTZ
• Gniezno:
telefon:
• Kruszwica:
telefon
Os. Orła Białego 20
61 425 57 82
ul. Kolegiacka 24
52 353 44 60
Informator
Okna życia
• WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
IM. DR HELENY BUJARSKIEJ
CARITAS ARCHIDEZCEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
ul. Targowa 6
62-270 Kłecko
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G N I E Ź N I E Ń S K I E J
92
• WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
„RADOSNE SERCA” CARITAS ARCHIDIECEZJI
GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres: Bielice
88-330 Gębice
• telefon: 52 315 01 62
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
11
• opis udzielanej pomocy:
placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym, z upośledzeniem uniemożliwiającym
aktualnie podjęcie pracy, możliwość udziału
w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez
terapię zajęciową.
Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
Informator
• telefon:
61 425 57 88
• e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
13
• opis udzielanej pomocy:
placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym, z upośledzeniem uniemożliwiającym
aktualnie podjęcie pracy, możliwość udziału
w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez
terapię zajęciową.
• OŚRODEK MIŁOSIERNEGO SAMARYTANINA
CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
Os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno
• telefon:
61 425 57 87
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
8
• opis udzielanej pomocy:
placówka wielofunkcyjna, pełni rolę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, placówka
dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Inne
• INTEGRACYJNE CENTRUM AKTYWNOŚCI
„NADZIEJA ŻYCIA” CARITAS ARCHIDIECEZJI
GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
ul. Gordona 2
88-100 Inowrocław
• telefon:
52 353 81 92
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.caritas.gniezno.pl
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G N I E Ź N I E Ń S K I E J
93
‹ Bezdomność
Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne)
• CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU CARITAS
ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
ul. Wrzesińska 43
62-200 Gniezno
• tel. kom.
533 528 977
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4
• opis udzielanej pomocy:
magazyn żywności PEAD, magazyn odzieży
i mebli używanych
‹ PEAD
Magazyny
• CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU CARITAS
ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
ul. Wrzesińska 43
Informator
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3
• opis udzielanej pomocy:
placówka dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych
62-200 Gniezno
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritas.gniezno.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4
• opis udzielanej pomocy:
magazyn żywności PEAD, magazyn odzieży
i mebli używanych
‹ Edukacja
Punkty przedszkolne
• PRZEDSZKOLE „ORZEŁKI”
• adres:
Os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno
• telefon:
61 425 57 84
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
7
‹ Inne formy pomocy
• Poradnia dla rodzin „Ognisko nadziei”
• adres:
ul. Łaskiego 2a (Lamus)
62-200 Gniezno
• tel. kom.
795 108 176
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G N I E Ź N I E Ń S K I E J
94
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• dotacje Caritas Polska
Informator
• CENTRUM WOLONTARIATU „PODAJ MI SWOJĄ DŁOŃ” CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
• adres:
Os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno
• telefon:
61 425 57 82
• e-mail recepcji:
[email protected]
599 512,81 PLN
339 468,82 PLN
3 984 912,00 PLN
247 222,00 PLN
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I G N I E Ź N I E Ń S K I E J
95
Patron Caritas diecezjalnej - św. Józef
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ
96
Informator
Caritas Diecezji Kaliskiej została powołana do istnienia dekretem Biskupa Ordynariusza zaraz po
powstaniu diecezji, a więc 16 kwietnia 1992 roku. Jej pierwszym dyrektorem był ks. kanonik Michał
Milewski, a następnie ks. infułat Bogumił Jóźwiak. Od początku istnienia Caritas powoli, z wielkim trudem, tworzyły się jej struktury. Dzisiaj możemy dzielić się tę radością, iż istnieje już kilka
ośrodków, które wspierają miłosierdzie Kościoła kaliskiego. Są to: Centrala Caritas Diecezji Kaliskiej,
Kaliski Dom Opieki Caritas, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Punkty interwencyjno-konsultacyjne,
Punkty terapeutyczne, Stacja Opieki Pielęgniarskiej, Dom Bartymeusza dla bezdomnych mężczyzn,
Ośrodek Formacyjny Caritas Diecezji Kaliskiej w Przedborowie, Warsztat Terapii Zajęciowej, Świetlice socjoterapeutyczne, Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas. Naszą radością są ludzie zaangażowani w dzieła Caritas, pracownicy,
rzesza wolontariuszy i dobrodziejów.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 1994 r.
‹ numer KRS:
0000229788
‹ powierzchnia diecezji:
10 800 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
758 500
‹ liczba parafii:
282
‹ województwo/-a:
wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
‹ telefon:
‹ fax:
ul. Prosta 1a
62-800 Kalisz
62 757 36 83
62 760 14 66
‹ e-mail recepcji:
‹ strona internetowa:
‹ numer konta bankowego:
[email protected]
www.kalisz.caritas.pl
•CENTRALA:
ING BANK SLĄSKI O/KALISZ
15 1050 1201 1000 0022 7106 5233
•KALISKI DOM OPIEKI:
ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ
98 1050 1201 1000 0022 7631 8132
•ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „SAMARYTANIN”:
ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ
83 1050 1201 1000 0023 1317 7335
C A R I TA S D I E C E Z J I K A L I S K I E J
97
•SCHRONIKSO DLA KOBIET:
ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ
51 1050 1201 1000 0023 6755 2037
•WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ:
SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W KĘPNIE
23 8413 0000 0021 1536 2000 0001
•POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:
SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W KĘPNIE
66 8413 0000 0021 1536 2000 0003
•STACJA OPIEKI CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ:
BANK ZACHODNI WBK O/OSTRÓW
WIELKOPOLSKI
89 1090 1160 0000 0000 1601 0284
•OSTROWSKIE CENTRUM POMOCY:
ING BANK ŚLĄSKI O/OSTRÓW WLKP
18 1050 1201 1000 0023 2822 2332
Zarząd
Informator
•SCHRONISKO DLA MĘŻCZYNZ „ DOM BARTYMEUSZA”:
ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ
52 1050 1201 1000 0023 4075 6739
‹ dane dyrektora:
ks. mgr lic. Jacek Andrzejczak
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
501 102 815
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. mgr Tomasz Hojeński
tel. kom.:
607 966 606
‹ dane sekretarza:
ks. mgr Marcin Jurga
‹ dane rzecznika prasowego:
mgr Magdalena Glinkowska
e-mail:
[email protected]
tel.:
62 757 36 83
‹ dane księgowego:
e-mail:
tel.:
mgr Honorata Kaczmarek
[email protected]
62 757 36 83
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
‹ Szkolne Koła Caritas:
‹ Centra Wolontariatu:
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
‹ łączna liczba pracowników
C A R I TA S D I E C E Z J I K A L I S K I E J
110
35
2
6/6
98
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wielkopostna (Skarbonka)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Tornister Pełen Uśmiechów
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•FESTIWAL ABBA PATER
•MARSZ DLA ŻYCIA
•PRACOWNICY ULICY
Informator
(centrali i placówek):
49/46
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
50
(dodatkowo 80 osób w ciągu Akcji Letniej)
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
220
‹ Realizowane projekty:
• finansowane ze środków własnych:
•Udział własny Caritas Diecezji Kaliskiej wynosił ok.
20% wartości poszczególnych dotacji finansowanych ze środków samorządowych i centralanych.
• finansowane ze środków centralnych:
•ZMNIEJSZENIE SKALI BEZDOMNOŚCI NA
DWORCACH KOLEJOWYCH ORAZ W ICH OTOCZENIU „PROGRAM WSPIERAJĄCY POWRÓT
OSÓB BEZDOMYCH DO SPOŁECZNOŚCI”
- 270 000,00
• finansowane ze środków samorządowych:
•ZAPEWNIENIE GORĄCEGO POSIŁKU W RAMACH ZBIOROWEGO ŻYWIENIA DLA OSÓB
TEGO POTRZEBUJĄCYCH - 255 000,00
•DZIAŁANIA REHABILITACYJNE I ZAPOBIEGAJĄCE
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DLA BEZDOMNYCH KOBIET Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SCHRONIENIA (MINIMUM 20 MIEJSC NOCLEGOWYCH) - 96 600,00
•PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DLA 40 DZIECI ( W TYM: REALIZACJA
PROGRAMU, UTRZYMANIE ŚWIETLICY, DOŻYWIANIE, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, OBÓZ
PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNY)
- 68 000,00
C A R I TA S D I E C E Z J I K A L I S K I E J
99
•„ZDROWO – SPORTOWO – WESOŁO” OBÓZ
PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNY 2013
- 5600,00
•ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY DLA 40 UCZESTNIKÓW W WIELUNIU - 6 750,00
•PROWADZENIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH ALKOHOLIZMEM I NARKOMANIĄ PRZY OSTROWSKIM
CENTRUM POMOCY - 100 000,00
•PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM I INNYCH UZALEŻNIEŃ Z CAŁODOBOWYM TELEFONEM ZAUFANIA - 12 000,00
•PROWADZENIE ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z PROGRAMEM SOCJOTERAPEUTYCZNYM DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM - 35 000,00
•UDZIELENIE WSPARCIA I POMOCY WSPÓŁUZALEŻNIONYM KOBIETOM Z DZIEĆMI ZAGROŻONYM PRZEMOCĄ W RODZINIE POPRZEZ
SCHRONISKO DLA KOBIET Z DZIEĆMI OFIAR
PRZEMOCY- 80 000,00
Informator
•PROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO, SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA DLA RODZIN DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM - 3600,00
•PROWADZENIE ZESPOŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - 120 000,00
•PROWADZENIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH ALKOHOLIZMEM I NARKOMANIĄ PRZY OSTROWSKIM CENTRUM POMOCY Z TERENU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI - 10 000,00
•FERIE ZIMOWE 2013- 5 000,00
•UZALEZNIENIA – CZY MNIE TO DOTYCZY?
- 27 180,00
•OPIEKA I ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE, REHABILITACYJNE NAD CHORYMI W DOMACH ORAZ STACJI OPIEKI CARITAS - 90 000,00
•WAKACJE LETNIE 2013 - 6 000,00
•DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ - 591 840,00
•WSPÓŁFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SŁUPI POD
KĘPNEM - 65 760,00
•URUCHOMIENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO60 000,00
•ORGANIZACJA WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO
(W OKRESIE WAKACJI LETNICH), POŁĄCZONEGO Z ODDZIAŁYWANIEM SOCJOTERAEUC A R I TA S D I E C E Z J I K A L I S K I E J
100
•ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW ULICY – INTERWENCJA I DZIAŁANIA WOBEC OSÓB Z PROBLEMEM
ALKOHOLOWYM- 10 000,00
•INTERWENCJA I DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE,
WOBEC OSÓB DOROSŁYCH I MŁODYCH, NARAŻONYCH NA KONTAKT ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI- 10 000,00
•„ZA UŻYWKI DZIĘKUJEMY – MY SIĘ NIE TRUJEMY”- 9 551,00
•NIEŁATWO BYĆ RODZICEM, DZIADKIEM, OPIEKUNEM - 14 000,00
•REALIZACJA SUBREGIONALNEGO WSPARCIA
ŻYWNOŚCIOWEGO POLEGAJĄCEGO NA
PRZYJMOWANIU, MAGAZYNOWANIU, DYSTRYBUCJI I MONITORINGU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI ORGANIZACJAMI
POZARZADOWYMI „POMOCNA DŁOŃ’
- 10 000,00
Placówki
Informator
TYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN
Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ POD NAZWĄ: PODARUJMY DZIECIOM CZAS - 57 500,00
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 10
‹ Pomoc doraźna
• Kaliski Dom Opieki Caritas Diecezji Kaliskiej
• adres:
ul. Stawiszyńska 20
62-800 Kalisz
• telefon:
62 760 35 86
• strona internetowa:
www.kalisz.caritas.pl
• liczba pracowników:
3
• opis udzielanej pomocy:
Stołówka, łaźnia, przy której można skorzystać
ze zmiennych ubrań i środków czystości.
• Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas
Diecezji Kaliskiej
• adres:
ul. Grunwaldzka 72
63-400 Ostrów Wielkopolskie
• telefon:
66 332 27 97
• liczba pracowników:
6
• opis udzielanej pomocy:
Dom, w którym osoby ubogie mogą spożyć
codziennie posiłek.
C A R I TA S D I E C E Z J I K A L I S K I E J
101
• Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
• adres:
ul. Katowicka 10
63-604 Baranów
• telefon:
609 046 049
• opis udzielanej pomocy:
Pomoc rodzinom, matkom z dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Dysponuje 30
miejscami noclegowymi.
• Punkt konsultacyjno-interwencyjny
dla kobiet
• adres:
ul. Prosta 1a
62-800 Kalisz
• telefon całodobowy:
502 790 943
• opis udzielanej pomocy:
pomoc kobietom znajdującym się w kryzysie
oraz bezdomnym i uzależnionym.
Od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00
‹ BEZDOMNOŚĆ
Informator
• Stacja Opieki Caritas Diecezji Kaliskiej
• adres:
ul. Raszkowska 39
63-400 Ostrów Wielkopolski
• telefon:
62 738 01 80
• liczba pracowników:
4
• opis udzielanej pomocy:
Zapewnienie pacjentowi i jego rodzinie opieki
pielęgniarskiej. Stacja Opieki prowadzi wypożyczalnie sprzętu medycznego.
• Dom Bartymeusza Schronisko dla mężczyzn
• adres:
Domaniew 2
98-235 Błaszki
• telefon:
602 348 377
• liczba pracowników:
1
• liczba miejsc:
15
• opis udzielanej pomocy:
Schronisko stwarza szansę wyjścia z bezdomności, bezrobocia i uzależnienia. Jest to
miejsce, w którym podopieczni pracują, biorą
udział w programach i zajęciach.
‹ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
• Warsztat Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Katowicka 10
63-804 Baranów
• telefon:
62 781 87 82
• strona internetowa:
www.wtzslupia.pl
• liczba pracowników:
14
• opis udzielanej pomocy:
W warsztacie działa 8 pracowni, Codzienna
praca ma na celu udzielanie wsparcia osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom.
C A R I TA S D I E C E Z J I K A L I S K I E J
102
• Świetlica Socjoterapeutyczna „SAMARYTANIN”
• adres:
ul. Stawiszyńska 20
62-800 Kalisz
• telefon:
62 757 36 83
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Dzieci otrzymują ciepły posiłek, opiekę terapeutyczno-wychowawczą, rozwijają swoje
zainteresowania poprzez różne formy aktywności. Liczba dzieci 40.
• Świetlica Socjoterapeutyczna
• adres:
ul. Grunwaldzka 72
63-400 Ostrów Wielkopolski
• telefon:
663 322 797
• opis udzielanej pomocy:
Dzieci otrzymują ciepły posiłek, opiekę terapeutyczno-wychowawczą, rozwijają swoje
zainteresowania poprzez różne formy aktywności. Liczba dzieci 20.
‹ POZOSTAŁE
• Ośrodek Formacyjno – Szkoleniowy
Caritas w Przedborowie
• adres:
ul. Przedborów 1
63-510 Mikstat
Informator
‹ ŚWIETLICE
• telefon:
62 731 04 01
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
10
• liczba miejsc:
52
• opis udzielanej pomocy:
Rekolekcje, spotkania formacyjne, organizacja
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
• Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
• adres:
ul. Katowicka 10
63-804 Baranów
• telefon:
609 046 049
• liczba pracowników:
2
• liczba miejsc:
40
Pomoc doraźna
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich
‹ Punkt terapeutyczny dla osób uzależnionych
‹ Łaźnie
Dzieci/młodzież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne
‹ Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne
‹ Centra Interwencji Kryzysowej
‹ Interwencyjne Placówki
‹ Okna życia
‹ Telefon zaufania
C A R I TA S D I E C E Z J I K A L I S K I E J
103
Formacja
Niepełnosprawność
‹ WTZ
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
Bezdomność
‹ Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
‹ Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
‹ Łaźnie
‹ Działalność zawodowa prowadzona przez bezdomnych
‹ Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne)
‹ Punkty pomocy doraźnej
Wolontariat
‹ Centra Wolontariatu
‹ Parafialne Zespoły Caritas
‹ Szkolne Koła Caritas
PEAD
‹ Magazyny
Inne formy pomocy
‹ Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne
‹ Rekolekcje – formacja duchowa
‹ Szkolenia dla pracowników
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• wpływy z 1%:
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• dotacje Caritas Polska:
Informator
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ
‹ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach
Alkoholowych
397 850,39 PLN
296 105,00 PLN
101 745,39 PLN
2 060 773,91 PLN
1 947 373,91 PLN
113 400,00 PLN
‹ Inne:
• darowizny pieniężne od instytucji i firm, od osób
prywatnych, od anonimowych darczyńców:
526 770,82 PLN
• darowizny celowe:
101 010,94 PLN
• pozostałe przychody operacyjne:
313 615,19 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I K A L I S K I E J
104
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Patron Caritas diecezjalnej - św. BRAT ALBERT
Stan na 31 grudnia 2014 r.
105
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ numer KRS:
‹ liczba parafii:
‹ województwo/-a:
12 listopada 1989 r.
0000221725
319
śląskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice
‹ telefon:
32 251 67 22, 519 546 498
‹ fax:
32 251 67 22
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.katowice.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
‹ dane zastępcy dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
Informator
Dane ogólne:
ks. Tomasz Nowak
[email protected]
604 157 897
‹ dane księgowego:
Radosław Smydra
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
698 639 184
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
419
‹ Szkolne Koła Caritas:
36
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
15/13
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
ok. 1000/930
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
ok. 300
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
ok. 4000
ks. Krzysztof Bąk
dr teol.
[email protected]
698 639 250
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K ATOW I C K I E J
106
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Tornister Pełen Uśmiechu
•Program Dożywianie z Grupą Carrefour
•Program Kromka Chleba
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Dzień Dziecka
•Dni otwartych drzwi
(w poszczególnych ośrodkach)
Placówki
Informator
Działalność statutowa
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 80
‹ Dom Św. Józefa
• adres:
• telefon:
• fax:
• e-mail recepcji:
• Dyrektor:
ul. ks. Czempiela 1
40-044 Katowice
32 251 29 38; 32 251 29 39,
519 512 997
32 251 10 82
[email protected]
ks. Grzegorz Hawel
•Dom księży Emerytów:
40 miejsc
•Działalność rehabilitacyjna
•Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
•NZOZ Zakład Opiekuńczo Leczniczy: 15 miejsc
•Placówka Całodobowej Opieki:
‹ Ośrodek Św. Jacek
• adres:
• telefon:
• e-mail recepcji:
• strona internetowa:
• Dyrektor:
15 miejsc
ul. Dębowa 23
40-104 Katowice 5 Dąb
32 355 51 60
[email protected]
www.osj.caritas.pl
Krzysztof Siudziński
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K ATOW I C K I E J
107
•Dom Noclegowy
- 50 miejsc
adres:
ul. Dębowa 23
40-104 Katowice
telefon: 32 355 51 60 wew. 34; 698 639 004
•Świetlica Środowiskowa św. Jacka
- 40 miejsc
adres:
ul. Dębowa 23
40-104 Katowice
telefon: 32 355 51 60 wew. 39; 698 639 007
•Dzienny Dom Pomocy Społecznej
św. Brata Alberta - 50 miejsc
adres:
ul. Brata Alberta 4
40-020 Katowice
telefon:
32 352 99 10; 602 815 093
•Świetlica Środowiskowa św. Brata Alberta
- 30 miejsc
adres:
ul. Brata Alberta 4
40-020 Katowice
telefon:
32 352 99 10; 602 815 163
•Środowiskowy Dom Samopomocy
św. Brata Alberta - 20 miejsc
adres:
telefon:
Informator
•Dzienny Dom Pomocy Społecznej św. Jacka
- 40 miejsc
adres:
ul. Dębowa 23
40-104 Katowice
telefon: 32 355 51 60 wew. 40; 698 638 003
ul. Brata Alberta 4
40-020 Katowice
32 352 99 10; 602 813 279
•Świetlica Środowiskowa św. Wojciecha
- 25 miejsc
adres:
ul. Chopina 14/1
40-084 Katowice
telefon:
608 350 792
•Świetlica Środowiskowa św. Agaty
- 30 miejsc
adres:
ul. Solskiego 2
40-749 Katowice-Murcki
telefon:
698 857 798 •Świetlica Środowiskowa św. Barbary
- 30 miejsc
adres:
ul. Młodzieżowa 10
40-485 Katowice-Giszowiec
telefon:
534 509 409
‹ Ośrodek Najświętsze Serce
Pana Jezusa
• adres:
ul. Kłodnicka 103
41-706 Ruda Śląska
• telefon:
32 243 34 84 do 6
• fax:
32 243 34 84
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.nsj.caritas.pl
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K ATOW I C K I E J
108
Informator
•Dom Pomocy Społecznej - 95 miejsc
telefon:
698 639 167
•Warsztat Terapii Zajęciowej – 50 miejsc
telefon:
698 639 203
•Warsztat Terapii Zajęciowej - 130 miejsc
telefon:
698 639 181
•Placówka Opiekuńczo-wychowawcza
– 14 miejsc
telefon:
604 910 329
•Środowiskowy Dom Samopomocy - 40 miejsc
•Mieszkania Chronione - 13 miejsc
•Zespół Teatralny „Od Serca”
•Klub Olimpiad Specjalnych „Halembianka”
- 80 miejsc
‹ Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie
Chorych
• adres:
ul. Szpitalna 29
44-194 Knurów
• telefon:
32 336 22 33, 32 236 54 87
• fax:
32 236 54 87
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.knurow.caritas.pl
• Dyrektor:
Aleksander Szendzielorz
•Dom Pomocy Społecznej – 66 miejsc
telefon: 604 910 845
•Środowiskowy Dom Samopomocy – 50 miejsc
telefon:
698 639 221
•Dom Seniora Całodobowy – 25 miejsc
telefon:
602 458 380
‹ Ośrodek Bł. Karolina
• adres:
ul. Lędzińska 6
43-140 Lędziny
• telefon:
32 326 75 62, 32 326 67 55, 32 326 67 54
• fax: 32 326 76 09
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.ledziny.caritas.pl
• Dyrektor:
Piotr Goj
•Warsztat Terapii Zajęciowej – 40 miejsc
•Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy – 16 miejsc
•Środowiskowy Dom Samopomocy – 35 miejsc
adres:
ul. Lędzińska 26
43-140 Lędziny
telefon:
32 326 77 62
•Świetlica Terapeutyczna Św. Jana Chrzciciela
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K ATOW I C K I E J
109
ul. Ziętka 25
41-412 Mysłowice-Brzęczkowice
‹ Ośrodek Św. Faustyna
• adres:
ul. Nowokościelna 56
43-100 Tychy
• telefon:
32 227 18 36, 32 327 09 17
• fax:
32 227 18 36
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.faustynatychy.caritas.pl
• Dyrektor:
Witold Botor
•Środowiskowy Dom Samopomocy - 50 miejsc
adres:
ul. Nowokościelna 56
43-100 Tychy
telefon:
32 327 09 17
•Warsztat Terapii Zajęciowej - 45 miejsc
adres:
ul. Nowokościelna 56
43-100 Tychy
telefon:
32 227 18 36
•Świetlica Socjoterapeutyczna „Domek”
- 20 miejsc
adres:
ul. Wyszyńskiego 1
43-100 Tychy
telefon:
32 327 46 14 Informator
- 15 miejsc
adres:
•Świetlica Socjoterapeutyczna Św. Krzysztof
- 40 miejsc
adres:
ul. Wyszyńskiego 1
43-100 Tychy
telefon:
606 505 193
•Świetlica Środowiskowa - 30 miejsc
adres:
ul. Wyszyńskiego 1
43-100 Tychy
telefon:
32 327 46 14
‹ Dom Pomocy Społecznej Św. Anna
- 54 miejsc
• adres:
ul. Kopernika 6
43-100 Tychy
• telefon:
32 328 25 25, 32 328 25 26
• fax:
32 328 25 25
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.dpsannatychy.caritas.pl
• Dyrektor:
Katarzyna Modlińska-Sawaryn
•Warsztat Terapii Zajęciowej – 45 miejsc
•Środowiskowy Dom Samopomocy - 40 miejsc
adres:
ul. Wiejska 11
43-227 Grzawa
telefon:
32 448 89 53
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K ATOW I C K I E J
110
•Warsztat Terapii Zajęciowej
•Świetlica Socjoterapeutyczna
•Środowiskowy Dom Samopomocy
adres:
ul. Wiejska 11
43-227 Grzawa
telefon:
32 448 89 53
‹ Ośrodek Św. Florian
• adres:
ul. Harcerska 3
41-503 Chorzów
• telefon:
32 241 10 45 do 6 • fax:
32 241 37 66
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www. chorzow.caritas.pl
• Dyrektor:
Krzysztof Kołodziej
•Dom Pomocy Społecznej - 51 miejsc
•Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 35 miejsc
adres:
ul. Skrajna 2
41-506 Chorzów Batory
telefon:
Informator
‹ Ośrodek Matka Boża Różańcowa
• adres:
ul. Św. Jadwigi 4
43-200 Pszczyna
• telefon:
32 449 08 94
• fax:
32 449 08 94
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www. pszczyna.caritas.pl
32 247 32 56
‹ Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek
• adres:
ul.Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
• telefon:
32/ 456-36-62
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.wodzislaw.caritas.pl
• Dyrektor:
Andrzej Pałka
•Warsztat Terapii Zajęciowej - 35 miejsc
•Środowiskowy Dom Samopomocy - 35 miejsc
adres:
ul. Centralna 48
44-323 Połomia
telefon:
32 440 27 77
‹ Ośrodek Św. Rodzina
• adres:
ul. Kreta 17
43-453 Ustroń - Nierodzim
• telefon:
33 854 16 15
• e-mail recepcji:
[email protected]
•Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
dla dziewcząt
•Ośrodek wypoczynkowo - rehabilitacyjny
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K ATOW I C K I E J
111
‹ Fundacja Caritas Katowice
• adres:
ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice
• telefon:
32 251 67 22
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.silesia.caritas.pl
• Prezes:
Dariusz Latos
‹ Archidiecezjalny Dom Hospicyjny
bł. Jana Pawła II - 18 miejsc
• adres:
ul. Różyckiego 14d
40-589 Katowice
• telefon:
519 546 400, 519 546 401
• fax:
32 609 22 44
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.hospicjumcaritas.pl
• Dyrektor:
ks. Zdzisław Tomziński
•Hospicjum Stacjonarne - 19 miejsc
•Stacja Opieki Caritas
adres:
ul. Raciborska 48
44-350 Gorzyce
telefon:
32 451 15 12
•Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - 24 miejsca
adres:
ul. Ligonia 48
43-254 Krzyżowice
telefon:
519 546 403
Informator
Ośrodki mające własną osobowość prawną
•Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
telefon:
698 639 298
698 639 299
•Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
telefon:
32 609 22 45
519 546 400
‹ Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże
• adres:
ul. Gliwicka 366
43-190 Mikołów - Borowa Wieś
• telefon:
32 238 60 21, 32 322 53 35
• fax:
32 238 60 21
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritas.mikolow.pl
• Dyrektor:
Dariusz Latos
•Dom Pomocy Społecznej „A” - 90 miejsc
•Dom Pomocy Społecznej „B” - 60 miejsc
•Warsztat Terapii Zajęciowej - 50 miejsc
•Środowiskowy Dom Samopomocy - 20 miejsc
adres:
ul. Staszica 4
43-170 Łaziska Górne
telefon:
32 737 00 46
•Zakład Aktywności Zawodowej „Rolnik”
- 46 miejsc
•Zakład Aktywności Zawodowej „Grill”
- 30 miejsc
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K ATOW I C K I E J
112
‹ Ośrodek św. Elżbieta
• adres:
ul. Wolności 30
41-700 Ruda Śl.
• telefon:
32 243 65 94 do 6
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.swelzbieta.caritas.pl
• Dyrektor:
Jarosław Czapelka
•Dom Pomocy Społecznej - 85 miejsc
•Środowiskowy Dom Samopomocy - 21 miejsc
•Mieszkania Chronione - 6 miejsc
•Świetlica Czarny Las - 40 miejsc
adres:
ul. Cynkowa 22
41-700 Ruda Śląska
telefon:
32 244 41 36, 698 639 082
•Świetlica Nowy Bytom - 50 miejsc
adres:
pl. Jana Pawła II 5
41-700 Ruda Śląska
telefon:
32 244 39 88, 505 943 064
•Świetlica Wirek - 40 miejsc
adres:
ul. Ściegiennego 6
Informator
41-710 Ruda Śląska
telefon:
32 244 39 88, 792 682 292
•Świetlica Orzegów - 30 miejsc
adres:
ul. Kr. Jadwigi 8
telefon: 32 242 11 69, 501 683 985
•Placówka Socjalizacyjna - 24 miejsca
adres:
ul. Ściegiennego 6
41-700 Ruda Śląska
telefon:
698 639 008
•Mieszkania Chronione - 7 miejsc
adres:
ul. Ściegiennego 6
41-700 Ruda Śląska
•Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
•P.O.Z.
•Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
•Poradnia Rehabilitacyjna
•Poradnia Logopedyczna
•Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Dzieci/młodzież
‹ Okna życia:
•Katowice
•Jastrzębie Zdrój
•Dąbrówka Wielka
•Mikołów – Borowa Wieś
2
1
1
1
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
43 322 035 PLN
113
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
114
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 18 listopada 1989 r.
‹ numer KRS:
0000198087
‹ powierzchnia diecezji:
8 319 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
775 748
‹ liczba parafii:
303
‹ województwo/-a:
świętokrzyskie, małopolskie, śląskie
Dane teleadresowe:
‹ adres Zarządu:
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
‹ adres siedziby:
Pl. Najświętszej Maryi Panny 1
25-010 Kielce
‹ telefon:
41 344 52 82
‹ fax:
41 344 67 28
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.kielce.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
21 1050 1416 1000 0005 0011 5811
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. Stanisław Słowik
prał. dr teol.
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
608 676 611
Informator
Dane ogólne:
‹ dane zastępcy dyrektora: ks. Krzysztof Banasik
mgr teol.
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
604 611 636
‹ kierownik Biura Zarządu : e-mail: telefon:
‹ dane księgowego:
e-mail:
telefon:
s. Jadwiga Juszko
[email protected]
696 139 896
Dorota Wojciechowska
[email protected]
41 344 52 82 w. 237
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
35
‹ Szkolne Koła Caritas:
60
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
40/35
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
557/497
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
115
•ks. Stanisław Słowik
- wiceprzewodniczący EAPM - Polska
- członek Komitetu Monitorującego RPOWŚ i KPR
(krajowy Program Rozwoju)
- członek Komitetu Monitorującego Program
Norweski EOG
- członek Rady Działalności Pożytku Publicznego
- członek SMES – Europa i FEANTSA
- członek Zespołu stałego przy premierze RP ds.
ekonomii społecznej
•ks. Krzysztof Banasik
- członek Miejskiej Rady Zatrudnienia w Kielcach
- członek Świętokrzyskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (baranki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj kroplę miłości”
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Wyprawka szkolna / Tornister pełen uśmiechów
•Kampania społeczna „Pola nadziei”
•s. Jadwiga Juszko
- członek Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek
i Położnych
•Tomasz Bugajny
- członek Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
Informator
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
700
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
450
‹ członkowstwo pracowników CD w lokalnych i centralnych radach, gremiach itp.:
116
•ze środków unijnych:
- Ośrodek Pomocy dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem
•ze środków własnych:
- Budowa Hospicjum stacjonarnego w Kielcach
- Przedświąteczna pomoc potrzebującym (zbiórki
żywności, paczki żywnościowe)
- Wigilia i Święconka dla osób bezdomnych
- Paczki dla dzieci z okazji św. Mikołaja
- Gala Wolontariatu
- tworzenie mieszkań chronionych
- tworzenie sieci rodzinnych domów pomocy
•ze środków centralnych:
- Szansa na aktywność BIS (PFRON)
- Termomodernizacja obiektów służących pomocy
społecznej (NFOŚ)
- Dobry wybór (MPiPS)
•ze środków samorządowych
- Świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców gminy Kielce
- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na
terenie miasta Kielce na osiedlu Czarnów i Szydłówek
Informator
‹ Realizowane projekty:
- Udzielanie opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym
- Organizacja festynu rodzinnego z okazji dnia
dziecka „Bądźmy razem”
- Organizacja wyjazdowych form zimowego wypoczynku
- Reintegracja zawodowa i społeczna po zakończeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu
w ramach funkcjonowania KIS
- Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlica Pod
Aniołem, Świetlica u Józefa, Świetlica Słoneczne
Wzgórze)
- Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół
- Masz wybór: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Cudzynowicach
- Poradnictwo specjalistyczne: wspieranie ośrodków interwencji kryzysowej - punktów informacyjno - konsultacyjnych, ośrodków wsparcia
w zakresie - przeciwdziałania przemocy
- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych
- Lubię siebie
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
117
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
70
‹ Pomoc doraźna
Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej
• Punkt Pomocy Doraźnej
• adres:
Pl. Najświętszej Maryi Panny1
25-010 Kielce
• telefon:
41 344 39 86 w. 229
• fax:
41 344 67 28
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
3
• opis udzielanej pomocy:
Głównym kierunkiem działania jest pomoc człowiekowi ubogiemu i potrzebującemu. Opieką
objętych jest ok. 30 000 osób rocznie.
Informator
Stołówki/jadłodajnie dla ubogich
- Drogowskazy życia
- Gotowi do zmiany
- Kompetentny wolontariusz
- Integracja drogą do samodzielności
• Stołówka charytatywna w Ratajach
• adres:
Rataje Słupskie nr 39 b
28-133 Pacanów
• telefon:
41 376 54 70
• fax:
41 376 54 70
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
7
• opis udzielanej pomocy:
wydawanie posiłków dla osób ubogich ok. 200
dziennie (szkoły, osoby starsze oraz mieszkańcy
DPS)
• Stołówka charytatywna w Proszowicach
• adres:
ul. 3 Maja 2
32-100 Proszowice
• telefon:
12 386 10 53
• fax:
12 386 10 53
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników:
6
• opis udzielanej pomocy:
wydawanie posiłków dla 350 osób ubogich
(w tym dwie szkoły oraz dps)
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
118
• Stołówka charytatywna w Miechowie
• adres:
ul. Szpitalna 1
32-200 Miechów
• telefon:
41 383 09 33
• fax:
41 344 67 28
• liczba pracowników:
5
• opis udzielanej pomocy:
wydawanie posiłków dla 220 osób ubogich
(w tym DPS i Hospicjum)
‹ Dzieci/młodzież
Świetlice środowiskowe
• Świetlica „Pod Aniołem” przy parafii
Miłosierdzia Bożego w Kielcach
• adres:
ul. Mieszka I 48, 25-624 Kielce
• telefon:
600 418 347
Informator
• Stołówka charytatywna w Sędziszowie
• adres:
ul. Dworcowa 6
28-340 Sędziszów
• telefon:
41 242 85 85
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
5
• opis udzielanej pomocy:
wydawanie posiłków dla osób ubogich, ok.
200 dziennie (dwie szkoły, ZOL oraz osoby starsze z dowożeniem posiłków do domów)
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
4
• opis udzielanej pomocy:
50 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny i terapia
• Świetlica „U Józefa” przy parafii Józefa
Robotnika w Kielcach
• adres:
ul. Turystyczna 3
25-545 Kielce
• telefon:
668 618 946
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
3
• opis udzielanej pomocy:
40 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny i terapia
• Świetlica przy parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach
• adres:
Skwer Św. Królowej Jadwigi 2
25-430 Kielce
• telefon:
608 676 612
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
20 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny i terapia
• Świetlica przy parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP w Chmielniku
• adres:
Pl. Kościelny 7
26-020 Chmielnik
• telefon:
666 038 876
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
119
• Świetlica przy parafii św. Stanisława
b.m. w Mniowie
• adres:
ul. Gajowa 3
26-080 Mniów
• telefon:
41 373 83 36
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
30 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny i terapia
• Świetlica przy parafii
w Cudzynowicach
• adres:
Cudzynowice 97
28-500 Kazimierza Wielka
• telefon:
519 382 422
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
20 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny i terapia
• Świetlica w Ślęcinie
• adres:
• telefon:
• liczba pracowników:
• opis udzielanej pomocy:
Ślęcin 32
28-362 Nagłowice
694 069 560
2
30 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny i terapia
Informator
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
30 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny i terapia
• Świetlica w Desznie
• adres:
Deszno
28-362 Nagłowice
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
30 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny i terapia
• Ognisko Wychowawcze
im. bł. E. Bojanowskiego w Jędrzejowie
• adres:
ul. Jana Pawła II 3
28-300 Jędrzejów
• telefon:
41 386 62 97
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
9
• opis udzielanej pomocy:
60 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny, terapia
i wyżywienie
• Ognisko Wychowawcze
w Proszowicach
• adres:
ul. 3 Maja 2
32-100 Proszowice
• telefon:
12 386 10 53
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników:
3
• opis udzielanej pomocy:
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
120
• Centrum Interwencji Kryzysowej
• adres:
ul. Urzędnicza 7b
25-729 Kielce
• telefon:
41 366 48 47
• fax:
41 366 48 47
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
8
• opis udzielanej pomocy:
Porady psychologiczne, grupy wsparcia
Okna życia
• Okno życia w Kielcach
• adres:
Pl. Najświętszej Maryi Panny 1
25-010 Kielce
• telefon:
41 344 52 82
‹ Osoby starsze
Domy Pomocy Społecznej
• Dom Pomocy Społecznej w Charsznicy
• adres:
ul. Młyńska 2
32-250 Charsznica
• telefon:
41 383 60 52
• fax:
41 383 69 12
Informator
30 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny, terapia
i wyżywienie
• e-mail recepcji:
[email protected]
[email protected]
• liczba pracowników:
19
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa opieka nad osobami starszymi,
samotnymi. Liczba miejsc 30.
• Dom Pomocy Społecznej
w Piekoszowie
• adres:
ul. Czarnowska 2
26-065 Piekoszów
• telefon:
41 306 13 55
• fax:
41 306 13 33
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.ddn.org.pl
• liczba pracowników:
20
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa opieka nad osobami starszymi,
samotnymi i niepełnosprawnymi, liczba miejsc
28.
• Dom Pomocy Społecznej w Ratajach
• adres:
Rataje Słupskie 39 b
28-133 Pacanów
• telefon:
41 376 54 70
• fax:
41 376 54 70
• e-mail recepcji:[email protected]
pl
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
121
• Dom Pomocy Społecznej w Rudkach
• adres:
Rudki 89
28-125 Szydłów
• telefon:
15 824 18 36
• fax:
15 824 18 36
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
23
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa opieka nad osobami starszymi ze
schorzeniami psychicznymi. Liczba miejsc 40.
• Dom Pomocy Społecznej w Świniarach
• adres:
Świniary 25
28-131 Solec-Zdrój
• telefon:
41 377 63 25
• fax:
41 377 63 25
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
14
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa opieka nad osobami starszymi ze
schorzeniami psychicznymi oraz pobyt dzienny
połączony z terapią. Liczba miejsc 20.
Informator
• liczba pracowników:
30
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa opieka nad osobami starszymi,
samotnymi i niepełnosprawnymi, liczba miejsc
44.
• Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Miechowie
• adres:
ul. Szpitalna 1
32-200 Miechów
• telefon:
41 389 06 70
• fax:
41 389 06 70
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
25
• opis udzielanej pomocy:
Placówka wsparcia dziennego dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych. Liczba
miejsc 48.
• Rodzinny Dom Pomocy w Błogoszowie
• adres:
Błogoszów 20
28-363 Oksa
• telefon:
604 460 436
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa opieka nad osobami starszymi,
samotnymi i niepełnosprawnymi. Liczba miejsc 8
(4 dwuosobowe pokoje).
• Rodzinny Dom Pomocy w Komorowie
• adres:
Komorów 56
28-133 Pacanów
• telefon:
518 308 117
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
122
Środowiskowy Dom Samopomocy
• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świniarach
• adres:
Świniary 25
28-131 Solec-Zdrój
• telefon:
41 377 63 25
• fax:
41 377 63 25
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
7
• opis udzielanej pomocy:
Placówka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Liczba miejsc 30.
• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Mniowie
• adres:
ul. Gajowa 3
26-080 Mniów
• telefon:
41 373 83 36
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
7
Informator
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa opieka nad osobami starszymi,
samotnymi i niepełnosprawnymi. Liczba miejsc 8
(4 dwuosobowe pokoje).
• opis udzielanej pomocy:
Placówka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Liczba miejsc 20.
• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Proszowicach
• adres:
ul. 3 Maja 2
32-100 Proszowice
• telefon:
12 386 10 53
• fax:
12 386 10 53
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników:
10
• opis udzielanej pomocy:
Placówka wsparcia dziennego dla osób chorych
psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.
Liczba miejsc 35.
• ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
• adres:
ul. Szkolna 9
42-436 Pilica
• telefon:
784 531 793
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Placówka całodobowa dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Liczba miejsc: 20
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
123
• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Miechowie
• adres:
ul. Szpitalna 1
32-200 Miechów
• telefon:
41 383 40 14
• fax:
41 383 40 14
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
9
• opis udzielanej pomocy:
Placówka wsparcia dziennego dla osób chorych
psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie
Liczba miejsc 30.
Informator
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie
• adres:
ul. Kwiatowa 14
28-340 Sędziszów
• telefon:
41 381 27 41
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
8
• opis udzielanej pomocy:
Placówka wsparcia dziennego dla osób chorych
psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.
Liczba miejsc 20.
• ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W KIELCACH
• adres:
ul. Urzędnicza 16 a
25-729 Kielce
• telefon:
784 531 928
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
9
• opis udzielanej pomocy:
Placówka wsparcia dziennego dla osób chorych na Alzheimera.
Liczba miejsc: 30.
Inne
• Dom Opieki dla Osób Starszych
w Morawianach
• adres:
Morawiany 2
28-512 Bejsce
• telefon:
41 351 10 23
• fax:
41 351 10 23
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
12
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa opieka nad osobami starszymi,
samotnymi, liczba miejsc 40.
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
124
Stacje Opieki/NZOZ
• USŁUGI OPIEKUŃCZE W KIELCACH
• adres:
ul. Wesoła 58
25-363 Kielce
• telefon:
41 344 23 90
• liczba pracowników:
100
• opis udzielanej pomocy: Usługi opiekuńcze
• Stacja Opieki w Kielcach
• adres:
ul. Wesoła 58
25-363 Kielce
• telefon:
41 344 23 90
• liczba pracowników:
9
• opis udzielanej pomocy:
Usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo
– rodzinnego i opieki długoterminowej.
• Stacja Opieki w Wiśniówce
• adres:
Wiśniówka 38a
26-050 Zagnańsk
• telefon:
41 301 15 80
• liczba pracowników:
7
• opis udzielanej pomocy:
Usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo
– rodzinnego, pielęgniarska opieka, długoter-
minowa.
Informator
‹ Usługi medyczne/uzależnienia
• Stacja Opieki w Miechowie
• adres:
ul. Szpitalna 1
32-200 Miechów
• telefon:
41 383 14 86, 41 383 10 38
• fax:
41 383 14 86
• liczba pracowników:
4
• opis udzielanej pomocy:
Usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo
– rodzinnego.
• Stacja Opieki w Sędziszowie
• adres:
ul. Kwiatowa 14
28-340 Sędziszów
• telefon:
41 381 27 41
• fax:
41 381 27 41
• liczba pracowników:
4
• opis udzielanej pomocy:
Usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo
– rodzinnego, pielęgniarska opieka długoterminowa i rehabilitacja.
• Stacja Opieki we Włoszczowie
• adres:
Os. Broniewskiego 7a
29-100 Włoszczowa
• telefon:
41 394 46 80
• fax:
41 394 46 80
• liczba pracowników:
3
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
125
• Stacja Opieki w Pacanowie
• adres:
ul. Kościelna 17
28-133 Pacanów
• telefon:
41 376 51 22
• liczba pracowników:
8
• opis udzielanej pomocy:
Usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo
– rodzinnego i opieki długoterminowej.
• Stacja Opieki w Cudzynowicach
• adres:
Cudzynowice 97
28-500 Kazimierza Wielka
• telefon:
519 382 422
• liczba pracowników:
4
• opis udzielanej pomocy:
Usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
• Stacja Opieki w Słomnikach
• adres:
ul. Żeromskiego 2
32-090 Słomniki
• telefon:
787 649 269
• liczba pracowników:
3
• opis udzielanej pomocy:
Usługi fizykoterapii i wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego.
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo
– rodzinnego.
• Stacja Opieki w Świniarach
• adres:
Świniary 25
28-131 Solec-Zdrój
• telefon:
41 377 63 25
• fax:
41 377 63 25
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
7
• opis udzielanej pomocy:
Usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Sędziszowie
• adres:
ul. Dworcowa 6
28-340 Sędziszów
• telefon:
41 242 85 85
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
31
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa opieka nad osobami starszymi,
przewlekle chorymi, które wymagają stałej
opieki medycznej, a jednocześnie nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego. Liczba miejsc
- 25.
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
126
• Szpitalny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Piekoszowie
• adres:
ul. Czarnowska 2
26-065 Piekoszów
• telefon:
41 306 13 55
• fax:
41 306 13 33
• e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa:
www.ddn.org.pl
• liczba pracowników:
6
• opis udzielanej pomocy:
25 miejsc szpitalnych z szerokim zakresem rehabilitacji.
Informator
• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Piekoszowie
• adres:
ul. Czarnowska 2
26-065 Piekoszów
• telefon:
41 306 13 55
• fax:
41 306 13 33
• e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa:
www.ddn.org.pl
• liczba pracowników:
15
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa opieka nad osobami starszymi,
przewlekle chorymi, które wymagają stałej
opieki medycznej, a jednocześnie nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego. Liczba miejsc
- 34.
Hospicja
• STACJONARNE HOSPICJUM
IM. BŁ. MATKI TERESY Z KALKUTY
W KIELCACH
• adres:
ul. Mieszka I 48 c
25-624 Kielce
• telefon:
41 345 80 81, 784 533 038
• e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa: hospicjum.kielce.caritas.pl
• liczba pracowników:
28
• opis udzielanej pomocy:
Hospicjum stacjonarne docelowo dla 44 osób
(obecnie 15 łóżek).
• Hospicjum Domowe dla Dzieci
i Dorosłych
• adres:
ul. Wesoła 58
25-363 Kielce
• telefon:
882 064 387
• liczba pracowników:
20
• opis udzielanej pomocy:
Hospicjum domowe. Liczba miejsc - 30 w środowisku zamieszkania.
• Hospicjum im. bł. S. Bernardyny
Jabłońskiej w Miechowie
• adres:
ul. Szpitalna 1
32-200 Miechów
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
127
Poradnie Środowiskowe
• Specjalistyczne Poradnie Lekarskie
w Kielcach ul. Wesoła
• adres:
ul. Wesoła 58
25-363 Kielce
• telefon:
41 344 23 90
• fax:
41 344 23 90
• liczba pracowników:
5
• opis udzielanej pomocy:
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, poradnie: neurologia, diabetologia.
• Specjalistyczne Poradnie Lekarskie
w Kielcach ul. Mieszka I
• adres:
ul. Mieszka I 48
25-624 Kielce
• telefon:
41 366 14 04
• liczba pracowników:
8
• opis udzielanej pomocy:
Informator
• telefon:
41 383 10 38, 41 383 14 86
• fax:
41 383 14 86
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
18
• opis udzielanej pomocy:
Hospicjum stacjonarne dla 41 osób oraz domowe dla 15 osób
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: ginekologia, poradnia zdrowia psychicznego, zespół
lecznictwa środowiskowego.
• Zespół Placówek Lecznictwa
Ambulatoryjnego we Włoszczowie
• adres:
ul. Broniewskiego 7a
29-100 Włoszczowa
• telefon:
41 394 46 80
• liczba pracowników:
14
• opis udzielanej pomocy:
Podstawowa opieka zdrowotna. Ambulatoryjna
opieka specjalistyczna, poradnie: neurologia,
diabetologia, ginekologia.
• Poradnie Lekarskie we Włoszczowie
• adres:
ul. Mleczarska 11
29 - 100 Włoszczowa
• telefon:
882 084 087
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
11
• opis udzielanej pomocy:
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
• Ośrodek Zdrowia w Wiśniówce
• adres:
Wiśniówka 38a
26-050 Zagnańsk
• telefon:
41 301 15 80
• liczba pracowników:
5
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
128
• Poradnia zdrowia psychicznego
w Świniarach
• adres:
Świniary 25
28-131 Solec-Zdrój
• telefon:
41 377 63 25
• fax:
41 377 63 25
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
9
• opis udzielanej pomocy:
Usługi środowiskowe wg standardu NFZ.
Apteki
• Apteka koncesyjna
• adres:
• telefon:
• liczba pracowników:
ul. Wesoła 58
25-363 Kielce
41 344 22 90
3
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych
• Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
w Kielcach
• adres:
Pl. Najświętszej Maryi Panny 1
25-010 Kielce
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Podstawowa opieka zdrowotna, Środowiskowa
opieka pielęgniarska.
• telefon:
41 344 39 86 w 232
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Porady prawne, psychologiczne i pedagogiczne.
Inne
• HoStel dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świniarach
• adres:
Świniary 25
28-131 Solec-Zdrój
• telefon:
41 377 63 25
• fax:
41 377 63 25
• liczba pracowników:
13
• opis udzielanej pomocy:
Usługi całodobowe opieki i terapii osób zaburzonych po leczeniu klinicznym z reintegracją
społeczną – 15 miejsc.
‹ Niepełnosprawność
WTZ
• Warsztaty Terapii Zajęciowej
• adres:
Ostrów 57
28-105 Krasocin
• telefon:
41 391 75 33
• fax:
41 391 75 33
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
129
• Filia wtz w Kossowie
• adres:
Kossów 58
29-135 Radków
• telefon:
34 354 10 86
• liczba pracowników:
7
• opis udzielanej pomocy:
Dla osób niepełnosprawnych, w szczególności
z upośledzeniem umysłowym.
Centrum Rehabilitacyjne
• Centrum Rehabilitacyjne dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
• adres:
ul. Czarnowska 2
26-065 Piekoszów
• telefon:
41 306 13 55
• fax:
41 306 13 33
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.ddn.org.pl
• liczba pracowników:
20
Informator
• e-mail recepcji:
wtz_ostró[email protected]
• liczba pracowników:
12
• opis udzielanej pomocy:
Dla osób niepełnosprawnych, w szczególności
z upośledzeniem umysłowym.
• opis udzielanej pomocy:
Turnusy rehabilitacyjne, poradnia rehabilitacji,
i usługi rehabilitacyjne.
Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
• Wypożyczalnia i sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego w Kielcach
• adres:
ul. Wesoła 58
25-363 Kielce
• telefon:
41 344 23 90
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Sprzedaż i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. Wszystkie Stacje Opieki Caritas w ograniczonym zakresie prowadzą wypożyczanie
sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
‹ Bezdomność
Schronisko dla bezdomnych kobiet
• Schronisko dla Kobiet
• adres:
• telefon:
• fax:
• liczba pracowników:
ul. Urzędnicza 7b
25-729 Kielce
41 317 19 78
41 366 48 47
4
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
130
Noclegownie
• Dom dla Bezdomnych w Świniarach
• adres:
Świniary 25
28-131 Solec-Zdrój
• telefon:
41 377 63 25
• fax:
41 377 63 25
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Pensjonat dla bezdomnych - dziewięć samodzielnych mieszkań dla 20 osób.
Punkty wydawania odzieży - diecezjalne
• Punkt wydawania odzieży w Kielcach
• adres:
ul. Jana Pawła II 7
25-025 Kielce
• liczba pracowników:
1
Punkty wydawania odzieży - parafialne
• Punkt wydawania odzieży przy parafii
Grobu Bożego w Miechowie
• adres:
ul. Szpitalna 1
32-200 Miechów
• liczba pracowników:
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowe schronienie dla bezdomnych
kobiet i dzieci z terapią i poradnictwem - 25
miejsc.
1
• Punkt wydawania odzieży przy parafii
Św. Jana Chrzciciela w Szczekocinach
• adres:
Pl. Panny Marii 6
42-445 Szczekociny
• liczba pracowników:
1
• Punkt wydawania odzieży przy parafii
Trójcy Świętej w Iwanowicach
• adres:
Iwanowice 96
32-095 Iwanowice
• liczba pracowników:
1
• Magazyn Żywności
• adres:
• telefon:
• liczba pracowników:
ul. Chłopska 20B
25-369 Kielce
41 361 41 96
4
Magazyny do przechowywania odzieży, sprzętu etc.
(inne, nie służące do PEAD)
• Magazyn
• adres:
ul. Chłopska 20B
25-369 Kielce
• telefon:
41 361 41 96
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
Wydawanie mebli i sprzętu AGD.
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
131
Kluby Integracji Społecznej
• Klub Integracji Społecznej w Kielcach
• adres:
ul. Wesoła 54
25-363 Kielce
• telefon:
41 344 46 72
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
3
• Klub Integracji Społecznej
w Szczekocinach
• adres:
Pl. Panny Marii 6
42-445 Szczekociny
• telefon:
34 345 90 21
• liczba pracowników:
1
• Klub Integracji Społecznej
w Jędrzejowie
• adres:
ul. Jana Pawła II 3
28-300 Jędrzejów
• telefon:
41 386 60 37
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
1
Informator
‹ Bezrobotni/ aktywizacja
społeczno-zawodowa
• Klub Integracji Społecznej
w Busku-Zdroju
• adres:
ul. Lipowa 1
28-100 Busko- Zdrój
• telefon:
41 378 70 09
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
1
• Klub Integracji Społecznej
w Sędziszowie
• adres:
ul. Kwiatowa 14
28-340 Sędziszów
• telefon:
41 381 27 41
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
1
Centrum Integracji Społecznej
• Centrum Integracji Społecznej
• adres:
ul. Wesoła 54
25-363 Kielce
• telefon:
41 346 01 16
• fax:
41 346 01 16
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
20
• opis udzielanej pomocy:
Reintegracja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych, 80 miejsc.
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
132
Inne
Informator
• Świętokrzyskie Centrum
Ekonomii Społecznej
• adres:
ul. Wesoła 54
25-363 Kielce
• telefon:
41 341 58 17
• fax:
41 341 58 17
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.sces-ekonomiaspoleczna.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Wsparcie i promocja ekonomii społecznej.
• Świetlica dla Małego Dziecka
(do 5 lat)
• adres:
Rataje Słupskie
28-133 Pacanów
• Żłobek „Małe Aniołki”
• adres:
ul. Wesoła 52 A
Kielce
• telefon:
41 343 38 58
• liczba pracowników:
6
‹ Inne formy pomocy
‹Edukacja
• Poradnictwo prawne i psychologiczne w kilku
punktach.
Przedszkola
• Pomoc medyczna dla osób nieubezpieczonych.
• Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie
• adres:
Kajetanów 126 B
26-050 Zagnańsk
• telefon:
41 301 15 95
• liczba pracowników:
6
• opis udzielanej pomocy:
Pobyt dzienny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Liczba miejsc 45.
• Pomoc socjalna (zakup opału, leków, opłata zaległych rachunków, pomoc w remoncie i wyposażeniu mieszkań, odzież, dożywianie, wsparcie
leczenia i rehabilitacji chorych itp.).
• Ścisła współpraca z Fundacja Pomost i Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło
Kieleckie w zakresie pomocy bezdomnym
i zagrożonym bezdomnością, tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych.
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
133
‹ Okolicznościowe foldery, poradniki, plakaty, ulotki
itp.
‹ Artykuły w prasie i książkach
Formacja
‹ Dni Skupienia dla pracowników i wolontariuszy
Caritas (3 - 4 razy w roku)
‹ Nabożeństwa okolicznościowe
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
Informator
Działalność wydawnicza i promocyjna
598 942,10 PLN
803 770,54 PLN
589 737,27 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• programy unijne
• dotacje Caritas Polska:
12 298 771,80 PLN
1 405 853,13 PLN
37 400,00 PLN
‹ Łącznie (2014 r.):
• przychody
• koszty
42 052 368,21 PLN
40 689 467,93 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I K I E L E C K I E J
134
Patron Caritas diecezjalnej - św. Brat Albert
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
135
Informator
Celem naszej Caritas jest realna i skuteczna pomoc. Dążymy do tego nie przez decyzje odgórne,
ale przez ścisłą współpracę z wolontariuszami zgromadzonymi w Parafialnych Zespołach Caritas
i Szkolnych Kołach Caritas. Usprawniamy obustronny kontakt, aby pomagać szybko i zgodnie z potrzebami.
W prowadzonych przez Centrum Caritas Diecezji domach czuwamy nad ochroną życia dzieci i matek, wykształceniem młodzieży i wypoczynkiem dostępnym również dla ubogich. Wspieramy bezdomnych w odzyskiwaniu poczucia godności ludzkiej, a w przyparafialnych świetlicach pomagamy
dzieciom w nauce. Wspieramy potrzebujących do końca, również w cierpieniu i odchodzeniu do Pana przez pomoc
w Domu Hospicyjno-Opiekuńczym.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 19 marca 1990 r.
‹ numer KRS:
0000274950
‹ status OPP:
wydzielona OPP
Caritas „Pomagam bliźniemu”
‹ powierzchnia diecezji:
14 640 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
912 000
‹ liczba parafii:
220
‹ województwo/-a: zachodniopomorskie,
pomorskie, wielkopolskie i lubuskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
‹ telefon:
ul. ks. bpa Domina 8
75-061 Koszalin
94 342 36 90
‹ fax:
94 346 21 75
‹ e-mail recepcji: [email protected]
‹ strona internetowa:
www.koszalin.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
PKO BP SA I O/Koszalin
82 1020 2791 0000 7102 0009 0639
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
ks. Tomasz Roda
lic. teologii, mgr pedagogiki
[email protected]
516 156 808
‹ dane sekretarza:
ks. dr Piotr Szczepaniuk
mgr teologii
e-mail:
[email protected]
tel.:
697 061 268
C A R I TA S D I E C E Z J I KO SZ A L I Ń S KO - KO ŁO B R Z E S K I E J
136
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
182
‹ Szkolne Koła Caritas:
117
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
10/6
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
138/83
‹ członkowstwo pracowników CD w lokalnych
i centralnych radach, gremiach itp.:
Zespół interdyscyplinarny do przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
120
(dodatkowo 80 osób w ciągu Akcji Letniej)
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
1350
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła •Kromka chleba •Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom •Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Pola nadziei
•Tornister pełen uśmiechu
•Zbiórki żywności
Informator
‹ dane księgowego:
Ewa Markowska
mgr ekonomii – finanse i rachunkowość
e-mail:
[email protected]
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Pusta choinka
•Zapałka nie ogrzeje
•Wigilia i śniadanie wielkanocne dla bezdomnych
i samotnych
•Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
C A R I TA S D I E C E Z J I KO SZ A L I Ń S KO - KO ŁO B R Z E S K I E J
137
• finansowane ze środków centralnych:
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
• finansowane ze środków samorządowych:
Dofinansowanie: Centrum Kryzysowe dla Kobiet
i Kobiet z Dziećmi, świetlice Caritas, jadłodajnia dla
ubogich i bezdomnych
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
10
• Bursa im. św. Stanisława Kostki
w Szczecinku
• adres:
ul. Kościuszki 91
78-400 Szczecinek
• telefon:
94 374 59 00
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bursa.szczecinek.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 4/3
• liczba miejsc dla beneficjentów:
21
Informator
‹ Realizowane projekty:
• finansowane ze środków unijnych:
PEAD
• finansowane ze środków własnych:
pomoc społeczna wg Wniosków nadsyłanych
przez Parafialne Zespoły Caritas
• opis udzielanej pomocy:
Placówka dla młodzieży męskiej z terenu
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Przeznaczona dla chłopców pochodzących z rodzin
wiejskich w trudnej sytuacji materialnej, którzy
chcą kontynuować naukę w szkole średniej dla
zdobycia matury.
Placówka realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołami, oraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów. Młodzież ma zapewnione całodzienne wyżywienie w stołówce,
właściwe zaplecze sanitarno-higieniczne oraz
warunki do nauki i odpoczynku. Ponadto mają
możliwość rozwijania życia religijnego, zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze,
uprawiania sportu i turystyki.
• Centrum Charytatywne w Koszalinie
• adres:
ul. ks. bpa Cz. Domina 8
75-061 Koszalin
• telefon:
94 342 36 90
• fax:
94 346 21 75
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.koszalin.caritas.pl/placowki/
centra-charytatywne/koszalin
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 10/6
C A R I TA S D I E C E Z J I KO SZ A L I Ń S KO - KO ŁO B R Z E S K I E J
138
Informator
• Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych:
Opieka zapewniona jest od godz. 9:00 do
13:00. W ramach pobytu staramy się zaspokoić podstawowe potrzeby społeczne jak: poczucie bezpieczeństwa, bycia potrzebnym i kochanym oraz socjalne przez posiłki, z których
korzystają osoby starsze: śniadania, i obiady,
podstawową pomoc w przeciwdziałaniu skutkom starości. 25 miejsc.
• Jadłodajnia dla ubogich i punkt pomocy
(łaźnia, pralnia, wydawanie odzieży):
Rozdajemy ok 150 posiłków w dni robocze
przez cały rok; jest możliwość kąpieli, wyprania i otrzymania odzieży.
• Wypożyczalnia sprzętu medycznego:
Wypożyczamy sprzęt rehabilitacyjny: łóżka
medyczne, wózki, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie itp.
• Świetlica profilaktyczno-wychowawcza:
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza jest
niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci: z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, ubogich materialnie;
mających trudności w nauce; zaniedbanych
wychowawczo i emocjonalnie. Celem świetlicy jest: zapewnienie opieki wychowawczej;
pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń
osobowościowych, przekazywanie informacji
o szkodliwości środków uzależniających; nauka
umiejętności życia w grupie. 25 miejsc.
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. od 13:00 do 17:00 przez cały rok.
• Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet
z Dziećmi „NADZIEJA” im. Jana Pawła II
• adres:
ul. Harcerska 17
75-073 Koszalin
• telefon:
94 342 30 05
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.koszalin.caritas.pl/placowki/
centrum-kryzysowe
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 4/3
• liczba miejsc dla beneficjentów:
22
• opis udzielanej pomocy:
Centrum zostało powołane do życia w celu
niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Mieszkańcy otrzymują bezpłatne schronienie i dalsze wsparcie w działaniach zmierzających do wyjścia z sytuacji kryzysowej.
Maksymalny czas pobytu w Centrum wynosi
9 miesięcy. Mieszkanki mają możliwość skorzystania ze spotkań z psychologiem i terapeutą
ds. uzależnień. Praca z mieszkankami Centrum
ukierunkowana jest na budowanie ich właściwego systemu wartości, poprzez codzienny
kontakt, rozmowy, motywowanie do działa-
C A R I TA S D I E C E Z J I KO SZ A L I Ń S KO - KO ŁO B R Z E S K I E J
139
• Dom Samotnej Matki „Dar życia”
• adres:
ul. Wojska Polskiego 13
75-061 Koszalin
• telefon:
94 342 37 70
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.dsm-koszalin.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 4/3
• liczba miejsc dla beneficjentów:
12 kobiet z dziećmi
• opis udzielanej pomocy:
domu jest pomoc kobietom w okresie okołoporodowym, które znajdują się w trudnej
sytuacji materialnej, jak i ochrona życia dzieci
nienarodzonych. Na terenie Domu odbywają
się spotkania na temat uzależnień i współuzależnienia, „Szkoła dla Rodziców”, spotkania na
temat przemocy i sposobów reagowania na
nią. Jest możliwość korzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, pielęgniarskiej
i pracownika socjalnego. Mieszkanki mogą
Informator
nia, pomoc w załatwianiu formalności, spraw
sądowo-administracyjnych, nawiązywaniu
kontaktów ze specjalistami, odbudowywaniu
więzi z rodziną. Pomaga także w interwencji
w różnorodnych placówkach m. in. w sądach,
prokuraturze. Placówka przyjmuje kobiety
z terenu Koszalina.
kontynuować naukę w szkole, podwyższać
swoje kwalifikacje zawodowe lub podjąć pracę. Kobiety mogą przebywać w DSM do roku.
W tym okresie samotnym matkom zapewniona
jest pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości,
zasiłków z pomocy społecznej, postępowaniach sądowych i alimentacyjnych, sprawach
mieszkaniowych.
• Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas
im. Bpa Czesława Domina w Darłowie
• adres:
ul. Wiejska 9
76-150 Darłowo
• telefon kom.:
606 600 250
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.hospicjum-darlowo.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 45/12
• liczba miejsc dla beneficjentów
21
• opis udzielanej pomocy:
Dom służy opiece hospicyjnej – dla chorych
w terminalnych stanach choroby nowotworowej
oraz dla chorych w stanach przewlekłych i wymagających ciągłej opieki. W naszym obiekcie staramy się budować prawdziwie domową
i ciepłą atmosferę, a zarazem zapewnić profesjonalna i ciągłą pomoc medyczną: lekarską, pielęgniarską, psychologiczną. Pacjenci
korzystają również z rehabilitacji i opieki
C A R I TA S D I E C E Z J I KO SZ A L I Ń S KO - KO ŁO B R Z E S K I E J
140
• Ośrodek Charytatywny Caritas
dla Dzieci i Młodzieży
pw. Aniołów Stróżów
• adres:
ul. Aniołów Stróżów 1
78-100 Kołobrzeg
• telefon:
94 354 22 77; 601 741 281
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.kolobrzeg.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 7/7
• liczba miejsc dla beneficjentów
120
• opis udzielanej pomocy:
na terenie Ośrodka znajduje się kaplica, stołówka, sala TV, boisko wielofunkcyjne, duży
plac zabaw, zadaszone miejsce na grila), duży
namiot wojskowy na ok. 50 os., Internet bezprzewodowy i parking. Jednorazowo Ośrodek
może pomieścić do 120 osób. Ośrodek w okresie wakacji letnich przyjmuje dzieci z ubogich
rodzin oraz dzieci niepełnosprawne w zorga-
Informator
kapłana. Każdy pokój posiada bezpośredni
wyjście na zewnątrz, dostęp do łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dom posiada również gabinet zabiegowy,
lekarski, kaplicę i pomieszczenia, w których
chorzy mogą przebywać w ciągu dnia. Aby
zapewnić naszym chorym możliwie dobre warunki pobytu, obiekt posiada własną dobrze
wyposażoną kuchnię.
nizowanych grupach z własnymi opiekunami.
Poza okresem wakacji można organizować
„Zielone Szkoły”, rekolekcje, dni skupienia
itp.; jak również wypoczynek grup emerytów
i rencistów. W okresie pozawakacyjnym mogą
z Ośrodka korzystać również osoby indywidualne. W okresie Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy, organizujemy turnusy świąteczne.
• Ośrodek Charytatywny Caritas
pw. St. Liborius w Ostrowcu
• adres:
78-600 Wałcz
• telefon kom.:
697 061 268
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.ostrowiec.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 6/2
• liczba miejsc dla beneficjentów
105 miejsc:
70 w pokojach, 10 w apartamentach,
25 w domkach w sezonie letnim
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek daje możliwość przeżycia rekolekcji, jak i pobytów wypoczynkowych dla dzieci
i dorosłych. Położony jest wśród malowniczych
lasów nad brzegiem jeziora Lubianka i rzeką
Dobrzycą. Na terenie znajdują się dwa boiska
do piłki nożnej i do piłki siatkowej. Do dyspozycji gości są rowery wodne i kajaki. Dla
lubiących piesze wędrówki polecamy trasy
C A R I TA S D I E C E Z J I KO SZ A L I Ń S KO - KO ŁO B R Z E S K I E J
141
• Dom Rekolekcyjny Caritas
im. Bpa Czesława Domina
w Kołobrzegu
• adres:
ul. Ostrobramska 1
78-100 Kołobrzeg
• telefon:
94 354 35 10
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.podczele.koszalin.opoka.org.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 5/1
• liczba miejsc dla beneficjentów
80
• opis udzielanej pomocy:
Proponujemy całoroczny wypoczynek dla dzieci i dorosłych. Można u nas zorganizować zielone szkoły, warsztaty oraz rekolekcje. Część
budynku stanowi kaplica - w związku z tym
jest to również idealne miejsce na rekolekcje
lub dni skupienia. Zapewniamy domowe wyży-
Informator
turystyczne, dla rowerzystów wypożyczamy
rowery. Ośrodek przygotowany jest do organizowania różnego typu szkoleń, konferencji,
oraz spotkań integracyjnych. Do dyspozycji są:
sala wykładowa, sprzęt multimedialny, sprzęt
nagłaśniający. Goście mają możliwość korzystania z zaplecza gastronomiczno-hotelowego.
W ośrodku można zorganizować uroczystości
rodzinne lub okolicznościowe. Ośrodek oferuje
całodzienne wyżywienie.
wienie, sale do nauki, pobliskie boisko do piłki
nożnej oraz miejsce na grillowanie. Można
przez nasz Ośrodek wykupić zabiegi lecznicze
w pobliskim Sanatorium.
• Centrum Charytatywno-Opiekuńcze
Caritas pw. Matki Bożej
z Lourdes w Pile
• adres:
ul. Kossaka 16
64-920 Piła
• telefon:
67 215 57 12, 602 672 050
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.sds.pila.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 53/46
• opis udzielanej pomocy:
Do zadań Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas należy: opieka nad niepełnosprawnymi psychicznie i fizycznie, świadczenie
pomocy głodnym i ubogim; formowanie wolontariuszy, propagowanie nauki, dotyczącej
szeroko pojętej ewangelicznej Caritas.
W ramach Centrum działają:
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
- Niepubliczne Przedszkole Caritas nr 1 w Pile,
- Niepubliczne Przedszkole Caritas nr 2 w Leżenicy,
- Centrum Opiekuńcze,
- Centrum Integracji Społecznej,
C A R I TA S D I E C E Z J I KO SZ A L I Ń S KO - KO ŁO B R Z E S K I E J
142
‹ Pomoc doraźna Informator
- Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Ponadto Centrum Charytatywno - Opiekuńcze
Caritas corocznie organizuje wypoczynek letni
i zimowy dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii i kolonii wyjazdowej.
Dla chorych i niepełnosprawnych Msza Święta
sprawowana jest w każdą środę o godzinie
16:00
‹ Osoby starsze
Kluby/świetlice Seniora:
2
‹ Usługi medyczne/uzależnienia
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:
1
Hospicja:
1
Poradnie Środowiskowe:
Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej:
2
‹ Niepełnosprawność
Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
1
WTZ:
‹ Dzieci/młodzież
1
2
Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
Świetlice socjoterapeutyczne:
6
Centrum Opieki Dziennej:
Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne:
3
Inne:
Domy Matki i Dziecka:
1
Centra Interwencji Kryzysowej:
1
Piła – aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych:
Dom dla Kobiet w okresie okołoporodowym:
1
Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Fundusze stypendialne:
1
‹ Bezdomność Bursy:
1
Łaźnie:
Okna życia:
1
Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne):
3
1
1
1
1
2 + PZC
Punkty pomocy doraźnej:
C A R I TA S D I E C E Z J I KO SZ A L I Ń S KO - KO ŁO B R Z E S K I E J
2
143
Piła - Centrum Integracji Społecznej:
1
‹ PEAD
Magazyny:
1
Magazyny do przechowywania odzieży, sprzętu etc.
(inne, nie służące do PEAD):
2
‹Edukacja
Przedszkola:
Inne:
Szczecinek - Bursa dla chłopców:
1
‹ Kursy formacyjne:
rekolekcje i warsztaty dla Parafialnych Zespołów
Caritas i Szkolnych Kół Caritas
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Inne formy pomocy Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne:
w procesie integracji społeczeństwa przybyłego
na tereny Pomorza z różnych regionów przedwojennej Polski. Nagroda przyznawana jest co roku
osobom fizycznym i instytucjom w uznaniu działalności społeczno-kulturalnej i/lub charytatywnej.
Nagroda Dyrektora Caritas - przyznawana za
szczególne zaangażowanie i pomoc w realizacji
celów statutowych Caritas Diecezji Koszalińsko
-Kołobrzeskiej
Formacja
2
1
Działalność wydawnicza i promocyjna
‹ Przyznawane nagrody:
„Radość z Nadziei” - diecezjalna nagroda przyznawana przez Caritas Diecezji wspólnie z Biskupem Diecezjalnym i Civitas Christiana;
Patronem Nagrody jest kardynał Ignacy Jeż, który
tworzył i kształtował zręby życia religijnego i społecznego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w latach 1972-1992, oraz odegrał szczególną rolę
Informator
Inne:
‹ Środki własne (niepełny bilans):
• wypracowane:
4 024 591,90 PLN
• ofiary, spadki:
123 29,91 PLN
• wpływy z 1%:
167 043,39 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• dotacje Caritas Polska:
336 076,24 PLN
113 000,00 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I KO SZ A L I Ń S KO - KO ŁO B R Z E S K I E J
144
Patron Caritas diecezjalnej - św. Brat Albert Chmielowski
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI
KRAKOWSKIEJ
145
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ numer KRS:
‹ status OPP:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo:
29 stycznia 1990 r.
0000207658
od 24 maja 2004 r.
5 730 km2
1 613 000
462
małopolskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. M. Ossowskiego 5
30-656 Kraków
‹ telefon:
12 637 07 12, 12 638 07 08
‹ fax:
12 637 07 12
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.krakowcaritas.pl
‹ komunikatory internetowe:
www.facebook.com/caritas.krakow
Informator
Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych,
osoby bezdomne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. W tym celu krakowska Caritas prowadzi ponad 50
specjalistycznych placówek oraz podejmuje liczne akcje charytatywne. Krakowska Caritas prowadzi
też działalność edukacyjną oraz promuje wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
‹ numer konta bankowego:
Konto działalności statutowej:
58 8589 0006 0000 0011 1197 0001
Konto działalności pożytku publicznego:
97 8589 0006 0000 0011 1197 0075
Zarząd:
‹ dane dyrektora:
e-mail:
ks. mgr Bogdan Kordula
[email protected]
‹ dane zastępcy dyrektora: ks. mgr Robert Majka
e-mail:
[email protected]
‹ dane zastępcy dyrektora:
mgr Teresa Zyznawska
‹ dane sekretarza:
ks. dr Krzysztof Wilk
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
146
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
45
‹ Akademickie Koła Caritas :
1
‹ Szkolne Koła Caritas:
92
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ Parafialne Zespoły Charytatywne:
ok. 150
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej:
13
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
560
‹ łączna liczba wolontariuszy:
ok. 4000
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Światowy Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Tornister Pełen Uśmiechów
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Informator
Struktura
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Ogólnopolska zbiórka żywności „Tak, pomagam”
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Podziel się wielkanocną radością - rozprowadzanie baranków na stół wielkanocny (zbiórka na
pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym),
•Dzieci idą do szkoły - pomoc w wyposażeniu dzieci w przybory szkolne,
•Wigilia dla Bezdomnych i Ubogich,
•Pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
•Akcja Mikołaj (zbiórka i przygotowanie paczek
mikołajowych dla dzieci).
‹ Realizowane projekty:
•ze środków unijnych:
- FEAD - dostarczanie darmowej żywności dla
najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej,
- Embargo - nadzwyczajne wsparcie rolników
z powodu wprowadzenia przez Rosję embarga
na warzywa i owoce z Polski - pomoc żywnościowa najuboższym w formie owoców i warzyw przekazywanych przez rolników.
•ze środków własnych:
- Prowadzenie Stacji Opieki w Krakowie,
- Prowadzenie Domu Wczasowo - RehabilitaC A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
147
•dofinansowywane ze środków centralnych:
- Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Odrowążu
- Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Zembrzycach
- Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Spytkowicach
- Wakacyjna Akcja Caritas 2014
- Świadczenia opieki zdrowotnej – rehabilitacja
lecznicza
•ze środków samorządowych
- Prowadzenie kuchni w zasobach lokalowych
oferenta, na terenie Gminy miejskiej Kraków
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia
2017 roku.
- Powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
Informator
cyjnego dla osób chorych, niepełnosprawnych
i starszych w Zebrzydowicach,
- Prowadzenie Domu Wczasowo - Rehabilitacyjnego dla osób chorych, niepełnosprawnych
i starszych w Zembrzycach,
- Finansowanie zakupu obiadów dla ubogich
dzieci w szkołach,
- Pomoc rzeczowa najuboższym rodzinom,
- Pomoc w zakupie lekarstw dla najuboższych.
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób, polegające na udzielaniu świadczeń
w ramach interwencji kryzysowej osobom dotkniętych przemocą w rodzinie.
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie przy ul. Pasteura 1 z Filią przy ul. Komandosów 18 przeznaczonego
łącznie dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od 1
stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej.
- Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce.
- Ochrona i promocja zdrowia poprzez wspieranie działalności rehabilitacyjnej, prowadzonej
na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością na terenie Gminy
Gdów.
- Świadczenie usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych dla osób z terenu miasta i gminy Myślenice w roku 2014.
- Wspieranie działalności charytatywnej, polegającej na świadczeniu pomocy w zakresie
rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu MiaC A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
148
Informator
sta i Gminy Wieliczka, w miejscu zamieszkania
i w lokalu podmiotu, w okresie od 2 stycznia
2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- Świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2014.
- Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Odrowążu.
- Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Zembrzycach.
- Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Spytkowicach.
- Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do
31 grudnia 2017 r. w lokalu podmiotu placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego
dla 8 dzieci.
- Prowadzenie w lokalu podmiotu, znajdującym
się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego: dla 10 dzieci w okresie od 01.07. 2014 r.
do 31 grudnia 2014 r. oraz dla 12 dzieci
w okresie od 01.01. 2015 r. do 31 grudnia 2017
r.
- Wsparcie zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób, polegające na zapewnieniu
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2016 r. 45 miejsc w schronisku dla kobiet w cią-
ży i kobiet z dziećmi do 7 roku życia, na terenie
Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu,
wskazanym przez Gminę.
- Wykonywanie usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych w punkcie rehabilitacyjnym dla mieszkańców Gminy Nowy Targ w 2014 r.
- Wykonywanie usług w zakresie rehabilitacji
leczniczej w Stacji Opieki i domu pacjenta dla
członków rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.
- Wykonywanie usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w punkcie rehabilitacyjnym i w domu
pacjenta dla mieszkańców Gminy Szaflary
w 2014 r.
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 60 dzieci mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od dnia
1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
- Prowadzenie w okresie od 01.01.2014 do
31.12.2017 r. Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalu podmiotu zlokalizowanym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
- Świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji
i pielęgnacji osób z terenu Gminy Biskupice
w miejscu ich zamieszkania i w lokalu podmiotu
oraz prowadzenie pielęgniarsko-rehabilitacyjnych punktów konsultacyjnych przy świetlicach
środowiskowych w Jawczycach, Łazanach
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
149
Informator
i Szczygłowie.
- Prowadzenie w lokalu przy ul. Kurczaba 5
w Krakowie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla nie mniej niż 30
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.
- Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2016 roku placówki wsparcia
dziennego, funkcjonującej w formie świetlicy
łącznie dla 25 dzieci i młodzieży w przedziale
wiekowym 6-16 lat.
- Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego na terenie Miasta
i Gminy Wieliczka dla 20 dzieci, w okresie od
dnia 3 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2015
roku.
- Prowadzenie w okresie od 01.01.2014 roku do
31.12.2017 roku ośrodka wsparcia na terenie
Dzielnicy VIII dla 30 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu
podmiotu.
- Prowadzenie w okresie od 01.01.2014 roku
do 31.12.2017 roku w lokalu Gminy Miejskiej
Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej
typu interwencyjnego dla 14 dziewcząt.
- Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu integracji społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, polegającego na
zorganizowaniu Wigilii Świąt Bożego Narodze-
nia dla osób bezdomnych i samotnych w dniu
24 grudnia, na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
w latach: 2014-2016.
- Wsparcie zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób, polegające na zapewnieniu
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2016 r. 45 miejsc w schronisku dla kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi do 7 roku życia, na terenie
Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
- Prowadzenie na terenie Gminy Michałowice
przedszkola przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego.
- Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do
31 grudnia 2015 r. dwóch mieszkań chronionych
dla 11 bezdomnych mężczyzn, posiadających
ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały
na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
- Prowadzenie na terenie Gminy Wieliczka
przedszkola przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego.
- Świadczenie w lokalu podmiotu w okresie od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. usług
opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego
domu pomocy, przeznaczonego dla 8 osób,
wymagających wsparcia z powodu wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
150
Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
Dzieci/młodzież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne:
53
Pomoc doraźna
‹ Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej:
‹ Punkt Socjalny
• adres:
ul. Ossowskiego 5
30-656 Kraków
• telefon:
12 637 07 12, 12 638 07 08
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
udzielanie pomocy materialnej (żywność, odzież,
środki czystości, pomoc w opłatach itp.).
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
‹ Kuchnia św. Brata Alberta
• adres:
ul. Dietla 48
31-151 Kraków
• telefon:
12 422 41 38
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
kuchnia dla ubogich, 600 - 800 gorących posiłków dziennie (zależnie od pory roku).
Informator
Placówki
‹ Placówka Wsparcia Dziennego
• adres:
ul. ks. M. Mądrzyka 78a
32-067 Tenczynek
• telefon:
12 282 64 60
• opis udzielanej pomocy: świetlica dla 30 dzieci
‹ Placówka Wsparcia Dziennego
• adres:
ul. Długa 22
32-065 Krzeszowice
• telefon kom.:
539 911 696
• opis udzielanej pomocy: świetlica dla 50 dzieci
‹ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Wsparcia Dziennego o zasięgu gminnym
• adres:
ul. Sikorskiego 6
32-020 Wieliczka
• telefon kom.:
602 561 480
• opis udzielanej pomocy: świetlica dla 23 dzieci
‹ Placówka Wsparcia Dziennego
o zasięgu ponadgminnym
• adres:
ul. Sikorskiego 6
32-020 Wieliczka
• telefon kom.:
602 561 480
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
151
świetlica dla 30 dzieci
‹ Placówka Wsparcia Dziennego
„Mały książę”
• adres:
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków
• telefon:
12 341 48 51
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy: świetlica dla 30 dzieci
‹ Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne:
‹ Ośrodek Wczasowo-Rekolekcyjny
im. Jana Pawła II
• adres:
Zakrzów 76
34-145 Stronie
• telefon / fax:
33 879 75 69
• telefon:
33 873 92 10
• telefon kom.:
781 423 076
• strona internetowa:
www.zakrzow.caritas.pl
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
wypoczynek dla rodzin, osób indywidualnych
i grup zorganizowanych, 150 miejsc
‹ Domy Dziecka:
Informator
• opis udzielanej pomocy:
‹ Rodzinny Dom Dziecka
• adres:
ul. Kopalina 7a
30-228 Kraków
• telefon:
12 425 21 94
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
dom prowadzony przez rodzinę dla 8 dzieci
‹ Socjalizacyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
• adres:
ul. Źródlana 17
30-734 Kraków
• telefon:
12 659 00 61, 502 614 610
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
całodobowa placówka dla 12 dzieci
‹ Domy Matki i Dziecka:
‹ Dom Matki i Dziecka
• adres:
ul. Żywiecka 16
30 427 Kraków
• telefon:
12 269 35 79
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
dom dla matek, które po urodzeniu dziecka
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
152
‹ Interwencyjne Placówki:
‹ Interwencyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
• adres:
os. Willowe 19
31-091 Kraków
• telefon / fax:
12 644 87 58
• strona internetowa: www.ipow.krakow.caritas.pl
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
całodobowa placówka przeznaczona dla 14
dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat
‹ Okna życia:
‹ Okno Życia
• adres:
ul. Stanisława Przybyszewskiego 39
30-962 Kraków
• telefon / fax:
12 637 85 42
• opis udzielanej pomocy:
Pierwsze współczesne Okno Życia w Polsce,
otwarte 19 marca 2006 r. u sióstr nazaretanek
w Krakowie
Osoby starsze
‹ Kluby/Świetlice Seniora:
Informator
z różnych przyczyn nie mogą wrócić do swoich
domów
‹ Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych
• adres:
ul. Komandosów 18
30-091 Kraków
• telefon / fax:
12 269 86 12
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych,
samotnych, poszukujących wsparcia, 40 osób
‹ Klub Seniora przy Parafii Miłosierdzia
Bożego
• adres:
ul. Bp. W. Bandurskiego 12
31-515 Kraków
• opis udzielanej pomocy:
ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych,
samotnych, poszukujących wsparcia, 45 osób
‹ Domy Pomocy Społecznej:
‹ Dom Słonecznej Jesieni
• adres:
Biskupice 5
32-020 Wieliczka
• telefon:
12 250 76 77
• opis udzielanej pomocy:
dom stałego pobytu dla osób starszych, 60 miejsc
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
153
‹ Rodzinny Dom Pomocy
dla Osób Starszych
• adres:
ul. Źródlana 15
30 - 734 Kraków
• telefon:
12 653 03 41
• opis udzielanej pomocy:
Prowadzony przez rodzinę dom stałego pobytu dla osób starszych, wymagających wsparcia
w sprawach życia codziennego, bez konieczności
stałej opieki lekarza czy pielęgniarki, 8 miejsc.
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ:
Informator
‹ Inne:
• telefon:
12 251 48 40
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
bezpłatna pielęgnacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych w ich domach i w siedzibie stacji
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
os. 1000-lecia 34
32-400 Myślenice
• telefon:
12 272 10 15
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
bezpłatna pielęgnacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych w ich domach i w siedzibie stacji
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Komandosów 18
30-091 Kraków
• telefon:
12 269 86 11 (10)
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
bezpłatna pielęgnacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych w ich domach i w siedzibie stacji
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Ludźmierska 17
34-400 Nowy Targ
• telefon:
18 264 67 94
• fax:
18 264 93 03
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
bezpłatna pielęgnacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych w ich domach i w siedzibie stacji
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
Gdów 756
32-420 Gdów
ul. Sikorskiego 6
32-020 Wieliczka
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
154
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Krupówki 1a
34-500 Zakopane
• telefon:
18 201 60 12
• fax:
18 201 58 90
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
bezpłatna pielęgnacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych w ich domach i w siedzibie stacji
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
Zembrzyce 433
34-210 Zembrzyce
• telefon:
33 877 07 65, 662 015 868
• fax:
33 873 38 84
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
bezpłatna rehabilitacja osób przewlekle chorych
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
Informator
• telefon:
12 288 19 42
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
bezpłatna pielęgnacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych w ich domach i w siedzibie stacji
• telefon:
33 841 07 47
• fax:
33 873 38 84
• opis udzielanej pomocy:
bezpłatna rehabilitacja osób przewlekle chorych
‹ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:
‹ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
im. Hanny Chrzanowskiej
• adres:
ul. Jana Pawła II 1
32-640 Zator
• telefon:
33 841 08 51
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.zator.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
rehabilitacja, opieka poszpitalna
‹ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
im. św. s. Faustyny Kowalskiej
• adres:
Raba Wyżna 435a
34-721 Raba Wyżna
• telefon:
18 26 71 520
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.rabawyzna.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
rehabilitacja, opieka poszpitalna
ul. Jana Pawła II 1
32-640 Zator
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
155
‹ WTZ:
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej
• adres:
Odrowąż 33
34-408 Odrowąż
• telefon:
18 275 82 70
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
ośrodek dla 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej
• adres:
Zembrzyce 1
34-210 Zembrzyce
• telefon:
33 874 67 37
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.zembrzyce.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
ośrodek dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Górki 28A
34-116 Spytkowice
• telefon:
728 755 108
• e-mail:
[email protected]
Informator
Niepełnosprawność
• strona internetowa:
www.spytkowice.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie. Działa w ramach Domu
dla Osób Niepełnosprawnych „Anioły na Górce”
w Spytkowicach, gdzie powstaje też Ośrodek
Rehabilitacji Ruchowej i Społecznej z Doradztwem
Zawodowym dla Osób Niepełnosprawnych oraz
Dom Krótkiego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
‹ Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego
• adres:
ul. Komandosów 18
30-334 Kraków
• telefon:
12 269 86 11
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
łóżka rehabilitacyjne, ssaki, koncentratory tlenu,
wózki, kule itp.
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy:
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
• adres:
ul. Komandosów 18
Kraków
• telefon:
12 267 02 60
• e-mail:
[email protected]
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
156
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
• adres:
ul. Pasteura 1
31-222 Kraków
• telefon:
12 415 31 21
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
ośrodek dziennego pobytu dla 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
• adres:
Wola Filipowska
ul. ks. M. Mądrzyka 32
32-065 Krzeszowice
• telefon:
12 282 26 63
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
ośrodek dziennego pobytu dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób z chorobą Alzheimera
• adres:
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków
• telefon:
12 341 48 51
Informator
• opis udzielanej pomocy:
ośrodek dziennego pobytu dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek dziennego pobytu dla osób cierpiących
na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne,
22 miejsca.
‹ Inne:
‹ Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny
pw. MB Różańcowej
• adres:
Zebrzydowice 8
34 130 Kalwaria Zebrzydowska
• telefon:
33 876 56 63
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
turnusy rehabilitacyjne i wczasorekolekcje dla
osób niepełnosprawnych i starszych
‹ Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny
im. św. Brata Alberta
• adres:
Zembrzyce 433
34 210 Zembrzyce
• telefon:
33 877 07 65, 662 015 868, 33 873 38 84
• opis udzielanej pomocy:
turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i starszych
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
157
‹ Schronisko dla Bezdomnych Kobiet:
‹ Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
• adres:
ul. Sołtysowska 13c
31 589 Kraków
• telefon / fax:
12 684 31 67
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
schronisko dla bezdomnych kobiet, w tym matek
z dziećmi powyżej 10. roku życia, 53 miejsca
‹ Mieszkania chronione:
‹ Mieszkania chronione
• adres:
Kraków
• telefon kom.:
728 820 556
• opis udzielanej pomocy:
2 mieszkania dla 11 mężczyzn wychodzących
z bezdomności
PEAD
‹ Magazyny:
‹ Magazyn przy Punkcie Socjalnym
• adres:
ul. Ossowskiego 5
30-656 Kraków
• telefon:
12 638 07 08
• e-mail:
Informator
Bezdomność
[email protected]
Edukacja
‹ Szkoły:
‹ Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
• adres:
ul. Pędzichów 13
31-152 Kraków
• telefon:
12 634 50 50, 12 634 30 57
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.kcecak.krakow.pl
• opis udzielanej pomocy:
680 uczniów
1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie,
2. Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie,
3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej
Rodziny z Nazaretu w Krakowie,
4. Internat młodzieżowy przy Katolickim Liceum
Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
158
‹ Przedszkola:
‹ Przedszkole Montessori
• adres:
ul. Mazowiecka 14c
30-036 Kraków
• telefon:
12 346 22 02
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.montessori.kcecak.krakow.pl
• opis udzielanej pomocy:
przedszkole prowadzone wg zasad pedagogiki
dr Marii Montessori
‹ Niepubliczne Przedszkole
im. M. Montessori
• adres:
Raciborowice 2
32 091 Michałowice
• telefon:
12 387 75 28
• e-mail:
[email protected]
Informator
‹ Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie
• adres:
ul. Łokietka 60
31-334 Kraków
• telefon:
12 432 31 13
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.jadwiga.edu.pl
• opis udzielanej pomocy:
244 uczniów
• strona internetowa:
www.przedszkole-raciborowice.pl
• opis udzielanej pomocy:
przedszkole prowadzone wg zasad pedagogiki
dr Marii Montessori
‹ Przedszkole Montessorek
• adres:
ul. Br. Kosiby 18
32-020 Wieliczka
• telefon kom.:
602 561 480
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
przedszkole prowadzone wg zasad pedagogiki
dr Marii Montessori
Inne formy pomocy
‹ Ośrodek dla Osób Dotkniętych
Przemocą
• adres:
os. Krakowiaków 46
31 964 Kraków
• telefon:
12 425 81 70, 12 644 45 05
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.oodp.krakow.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
dom dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
40 miejsc, opieka prawnika, psychologa, pedagoga, lekarza, pracowników socjalnych
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
159
‹ Mieszkania chronione dla osób
dotkniętych przemocą
• adres:
os. Krakowiaków 46
31 964 Kraków
• telefon:
12 425 81 70, 12 644 45 05
• opis udzielanej pomocy:
20 miejsc
‹ Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość”:
bar „Bułka z Masłem”,
• adres:
ul. br. A. Kosiby 18
32-020 Wieliczka
• opis udzielanej pomocy:
zatrudnia 10 osób długotrwale bezrobotnych
Krakowskiej pragnie szczególnie wyróżnić za pomoc
potrzebującym i wspieranie dzieł Caritas.
Formacja
Informator
‹ Miejsca interwencyjne dla osób
dotkniętych przemocą
• adres:
os. Krakowiaków 46
31 964 Kraków
• telefon:
12 425 81 70, 12 644 45 05
• opis udzielanej pomocy:
10 miejsc
‹ Dni skupienia i rekolekcje dla pracowników i wolontariuszy Caritas.
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
4 751 679,05 PLN
910 011,43 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• dotacje:
• programy unijne
• dotacje Caritas Polska:
7 441 722,12 PLN
2 000 352,34 PLN
80 501,12 PLN
Działalność wydawnicza i promocyjna
‹ Własne periodyki:
gazeta „Pomagajmy RAZEM”
‹ Przyznawane nagrody:
medal „Bogaci Miłosierdziem”, przyznawany od 1998
r. osobom lub instytucjom, które Caritas Archidiecezji
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I K R A KOW S K I E J
160
Patron Caritas diecezjalnej - św. Jadwiga Śląska
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ
161
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ numer KRS:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo/-a:
16 kwietnia 1992 r.
0000221535
7 080 km2
845 756
240
dolnośląskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Okrzei 22
59-220 Legnica
‹ telefon:
76 724 43 00
‹ fax:
76 724 43 40
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.legnica.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
04 1600 1156 1847 4540 1000 0001
75 1090 2066 0000 0001 0311 3423
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. prałat dr Czesław Włodarczyk
e-mail:
[email protected]
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. kanonik dr Tomasz Biszko
e-mail:
[email protected]
‹ dane sekretarza:
s. mgr Anna Faińska
(s. Lucjusza)
e-mail:
[email protected]
Informator
Dane ogólne:
‹ dane rzecznika prasowego:
ks. kanonik dr Tomasz Biszko
e-mail:
[email protected]
‹ dane księgowego:
s. mgr Anna Szymanowicz (s. Anastazja)
e-mail:
[email protected]
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
66
‹ Szkolne Koła Caritas:
63
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
9/8
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
• ZOZ:
149
• WTZ L-ca:
10/8,25; 2 umowy zlecenia
• WTZ Lwówek:
13/11,5
• ZAZ:
42 (31 niepełnosprawnych)
C A R I TA S D I E C E Z J I L E G N I C K I E J
162
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Unijny Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Fundusz Obrony Życia (finansowa pomoc rodzinom, samotnym matkom, kobietom w ciąży)
•Festyny promocji zdrowia
•Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół
•Bal osób niepełnosprawnych i przyjaciół
‹ Realizowane projekty:
Informator
• księgarnia:
4/3,5
• Apteka:
4/3; 2 umowy zlecenia
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
5
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
288
•ze środków własnych:
- Wakacyjna Akcja Caritas, księgarnie Diecezjalne
- Domy Rekolekcyjne w Legnicy i Lwówku Śląskim
- Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II
w Szklarskiej Porębie
- Wczasy dla osób dorosłych
•ze środków samorządowych:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Zakład Aktywności Zawodowej
- Wakacyjna Akcja Caritas
- Wczasy dla osób dorosłych
C A R I TA S D I E C E Z J I L E G N I C K I E J
163
‹ Stacja Opieki CDL Sp. z o.o.
(oddziały: Jelenia Góra i Bolesławiec)
• adres:
ul. Grabskiego 19
59-220 Legnica
• telefon:
76 724 43 10
• fax:
76 724 43 40
• e-mail recepcji :
[email protected]
• liczba pracowników:
149
• opis udzielanej pomocy:
Pielęgniarstwo higieny szkolnej w Bolesławcu,
pielęgniarstwo środowiskowe, położnictwo środowiskowe, pielęgniarska opieka długoterminowa
domowa, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
‹ Ośrodek Edukacyjno – Opiekuńczy „Samarytanin” w Legnicy
• adres:
ul. Poselska 14 - 16
59-220 Legnica
• telefon:
76 724 43 33 wew. 500
• fax:
76 724 43 40
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla 25 osób,
Rehabilitacja, Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25
osób, Okno Życia, Centrum Wolontariatu, Apteka
Informator
Placówki
św. Marka. Działa w ramach Stacji Opieki Caritas
Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
‹ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Jeleniej
Górze
• adres:
ul. Żeromskiego 2
58-500 Jelenia Góra
• telefon:
75 643 45 92
• fax:
75 643 45 92
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.legnica.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla 90 pacjentów,
wymagających specjalistycznej opieki, poradnia
rehabilitacyjna, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgniarska opieka długoterminowa
domowa. Działa w ramach Stacji Opieki Caritas
Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas
im. św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
• adres:
ul. Szpitalna 2
59-600 Lwówek Śl.
• telefon:
75 734 77 19
• fax:
75 734 77 19
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.wtz.lwowek.caritas.pl
• liczba pracowników:
13
C A R I TA S D I E C E Z J I L E G N I C K I E J
164
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej
im. Św. Franciszka w Legnicy
• adres:
ul. Poselska 14-16
59-220 Legnica
• telefon:
76 724 43 37
• fax:
76 724 43 40
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.legnica.caritas.pl
• liczba pracowników:
10
• opis udzielanej pomocy:
25 osób niepełnosprawnych uczestniczy w dziennych zajęciach terapeutycznych.
‹ Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa”
w Jeleniej Górze
• adres:
ul. Żeromskiego 2
59-500 Jelenia Góra
• telefon:
75 649 51 80
• fax:
75 649 51 80
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.legnica.caritas.pl
• liczba pracowników:
53
• opis udzielanej pomocy:
Zakład świadczy usługi: pralnicze mokre i chemiczne, porządkowe, gastronomiczne. Zakład
Informator
• opis udzielanej pomocy:
35 osób niepełnosprawnych uczestniczy w dziennych zajęciach terapeutycznych.
zatrudnia 31 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
‹ Dom Rekolekcyjno – Kolonijny w Lwówku Śląskim
• adres:
ul. Kościelna 27
59-600 Lwówek Śląski
• telefon:
75 782 30 31
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.legnica.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
W warsztacie działa 8 pracowni. Codzienna praca ma na celu udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
‹ Centrum Formacji Charytatywnej
im. Jana Pawła II w Legnicy
• adres:
ul. Okrzei 20
59-220 Legnica
• telefon:
76 724 43 00
• fax:
76 724 43 40
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.legnica.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
W Centrum znajdują się biura Caritas i baza noclegowa dla 50 osób z kaplicą pw. bł. Czesława
i zapleczem kuchennym. Przy budynku Caritas jest
parking z garażami i ogrodowy park w sumie 1,5
hektara powierzchni. W Centrum Formacji ChaC A R I TA S D I E C E Z J I L E G N I C K I E J
165
‹ Diecezjalny Dom Caritas
im. Jana Pawła II w Szklarskiej Porębie
• adres:
ul. Wolności 11
58-580 Szklarska Poręba
• telefon/fax:
75 761 26 77
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.dom.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
Powstał w ramach rozbudowy istniejącego budynku seminaryjnego. Diecezjalny Dom Caritas
im. Jana Pawła II, dysponuje jest 40 pokojami
z łazienkami, w sumie prawie 70 miejscami noclegowymi. Dom jest wyposażony w wygodną jadalnię z całym zapleczem kuchennym, odpowiednią
kaplicę, salę edukacyjną i kominkową, sale rehabilitacyjne, SPA a także 8 garażów na 12 samochodów. W pobliżu (100m) jest jeszcze ponad
hektarowa działka z oczkiem wodnym, w całości
ogrodzona, z parkingiem (także na autobus).
Całość w części Szklarskiej Poręby, zwanej „Białą
doliną”, na wysokości 730 m n.p.m., i z pięknymi
widokami.
‹ Apteka im. św. Marka w Legnicy
Informator
rytatywnej od początku (16.04.1997 r.) posługują
i mają swój klasztor Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus.
• adres:
ul. Poselska 14 - 16
59-220 Legnica
• telefon:
76 724 43 36
• fax:
76 724 43 40
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.legnica.caritas.pl
• liczba pracowników:
3
• opis udzielanej pomocy:
Otwarta i pobłogosławiona 1 października 2009
roku przez Biskupa Legnickiego Stefana Cichego.
Działa w pomieszczeniach Ośrodka Edukacyjno –
Opiekuńczego „Samarytanin”.
‹ Dom księży Emerytów im. św. Jadwigi Śl.
w Legnicy
• adres:
ul. Grabskiego 19
59-220 Legnica
• telefon:
76 724 43 00
• fax:
76 724 43 40
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.legnica.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
W domu księży Emerytów mieszka 26 księży
emerytów. Opiekę medyczną nad nimi sprawują
lekarz – specjalista chorób wewnętrznych, 2 pielęgniarki, 2 opiekunki. Pracę personelu medycznego
wspierają 4 Siostry Karmelitanki.
C A R I TA S D I E C E Z J I L E G N I C K I E J
166
Informator
‹ księgarnie diecezjalne w Legnicy
• adres:
ul. Jana Pawła II 1
Pl. Katedralny 2
59-220 Legnica
• telefon:
76 724 41 07, 76 724 42 80
• fax:
76 724 41 07
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.legnica.caritas.pl
• liczba pracowników:
4
• opis udzielanej pomocy:
Caritas Diecezji Legnickiej prowadzi 2 punkty:
w Legnickiej Kurii Biskupiej, ul. Jana Pawła II 1
i na Pl. Katedralnym, zatrudniając 4 osoby.
W punkcie przy Legnickiej Kurii możliwość zaopatrywania się mają parafie. Można tu kupić naczynia i księgi liturgiczne. Natomiast w księgarni przy
katedrze zaopatrywać się mogą w dewocjonalia
i książki o tematyce religijnej osoby indywidualne.
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ 1
‹ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
2
‹ Poradnie Środowiskowe
1
‹ Apteki
1
‹ Inne:
pielęgniarki szkolne w 24 szkołach
Dzieci/młodzież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne:
2
‹ Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne 3
‹ Okna życia
1
PEAD
‹ Magazyny
‹ Magazyny do przechowywania odzieży,
sprzętu etc. (inne, nie służące do PEAD)
Niepełnosprawność
‹ WTZ ‹ ZAZ (Zakłady Aktywności Zawodowej)
‹ Centrum Rehabilitacyjne
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
‹ Centrum Opieki Dziennej
2
1
2
2
2
Bezdomność
‹ Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne)
63
Uchodźcy
‹ Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
C A R I TA S D I E C E Z J I L E G N I C K I E J
2
1
1
167
‹ Rocznik Caritas Diecezji Legnickiej
Formacja
‹ kurs na wychowawców kolonii/kierowników kolonii
‹ Rocznik Caritas Diecezji Legnickiej
‹ księgarnie Diecezjalne Caritas w Legnicy (dewocjonalia)
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
Informator
Działalność wydawnicza i promocyjna
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
1 497,78 PLN
634 435,02 PLN
281 566,82 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• programy unijne
280 433,00 PLN
309 313,21 PLN
‹ Inne
600,50 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I L E G N I C K I E J
168
Patron Caritas diecezjalnej - bł. Matka Teresa z Kalkuty
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
169
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ numer KRS:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo:
Zarząd
24 maja 1991 r.
0000204819
9 108 km2
1 122 531
270
lubelskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Prym. S. Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
‹ telefon:
81 532 95 71
‹ fax:
81 532 81 94
‹ e-mail recepcji:
[email protected], [email protected]
‹ strona internetowa:
www.lublin.caritas.pl
‹ Skype lub inne komunikatory internetowe:
www.facebook.com/CaritasLublin
‹ dane dyrektora:
ks. Wiesław Kosicki
kanonik, magister, licencjat
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
602 798 176
Informator
Dane ogólne:
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. Marcin Grzesiak
magister
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
500 565 615
‹ dane sekretarza:
e-mail:
Justyna Małyska
magister
[email protected]
‹ dane rzecznika prasowego:
e-mail:
tel. kom.:
‹ dane księgowego:
e-mail:
Mateusz Jocek
magister
[email protected]
784 872 262
Joanna Niewiadomska
magister
[email protected]
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I LU B E L S K I E J
170
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
69
‹ Akademickie Koła Caritas:
1
‹ Szkolne Koła Caritas:
82
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
16/15,5
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
20/19,5
‹ członkowstwo pracowników CD
w lokalnych i centralnych radach, gremiach itp.:
- Społeczna Komisja Mieszkaniowa Urząd Miasta
Lublin
- Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi - Lubelski Urząd Wojewódzki
- Rada Pożytku Publicznego.
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
100
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
160
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas
•Paczka dla Ukrainy - Rodzina Rodzinie
Informator
Struktura
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Gala Darczyńców Caritas Archidiecezji Lubelskiej
•Gala Wolontariatu
•Bal Wolontariusza
•Biegi Sponsorowane - Bieg Caritas
•Kampania 2%
•Kilometry Dobra
‹ Realizowane projekty:
•ze środków unijnych:
- „Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną
uzupełniającą, poprzez kompleksowe doradztwo
i pomoc prawną. ” realizowany przez Caritas
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I LU B E L S K I E J
171
•ze środków centralnych:
- „Wypoczynek dzieci i młodzieży w 2014 roku”
- Wypoczynek dzieci i młodzieży polonijnej
w Polsce
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
5
‹ Centrum Pomocy Doraźnej
• adres:
Al. Unii Lubelskiej 15
20-108 Lublin
• telefon:
81 532 95 71
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
W skład ośrodka wchodzą: apteka, magazyn
odzieży, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego
oraz magazyn żywności, wypożyczalnia sprzętu
rahabilitacyjnego.
‹ Dom Spotkania
• adres:
Dąbrowica 130 a
21-008 Tomaszowice
Informator
i MOPR w Lublinie. Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa.
- „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na
Rynku Pracy IV”
• telefon:
81 502 08 29
• fax:
81 502 08 29
• e-mail recepcji:[email protected]
• strona internetowa:
www.domspotkania.pl
• liczba pracowników / etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii. Rekolekcje i turnusy
rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych.
Rekolekcje dla osób bezdomnych. Organizowanie
szkoleń i rekolekcji dla wolontariuszy lubelskiej
Caritas. 145 miejsc noclegowych.
‹ Dom Zawierzenia
• adres:
ul. Choiny 2
21-136 Firlej
• liczba pracowników / etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii. Rekolekcje i szkolenia
dla wolontariuszy. 47 miejsc w pawilonie głównym
oraz 100 miejsc w 27 domkach campingowych.
‹ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
• adres:
Żabia Wola 19
23-107 Strzyżewice
• telefon:
81 562 87 74
• liczba pracowników / etatów:
2/2
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I LU B E L S K I E J
172
‹ Kuchnia dla Ubogich
• adres:
ul. Okrzei 38
22-300 Krasnystaw
• telefon:
82 576 38 31
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.krasnystaw-trojca.kuria.lublin.pl
• opis udzielanej pomocy:
Stołówka dla ubogich działająca przy parafii
pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.
Pomoc doraźna
‹ Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich
Dzieci/młodzież
‹ Ośrodki kolonijne/domy
wczasowo-rekolekcyjne
‹ Fundusze stypendialne:
- „Skrzydła”
- stypendia socjalne
- dożywienie dzieci w szkołach
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ Niepełnosprawność
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
Bezdomność
‹ Stołówki
‹ Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne)
‹ Punkty pomocy doraźnej
PEAD
‹ Magazyny
‹ Magazyny do przechowywania odzieży,
sprzętu etc. (inne, nie służące do PEAD)
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I LU B E L S K I E J
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Oferuje świadczenia zdrowotne w dziedzinach:
neurologicznej, rehabilitacji leczniczej, fizykoterapii, masażu leczniczego oraz opieki długoterminowej.
1
1
2
1
2
1
4
1
1
1
173
Informator
Bezrobotni/ aktywizacja społeczno-zawodowa
‹ Centra/Kluby/Biura Aktywizacji Bezrobotnych 1
Uchodźcy
‹ Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
1
Inne formy pomocy
‹ Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne
1
Działalność wydawnicza i promocyjna
‹ Wydawane biuletyny – Biuletyn „Czytasz, wiesz,
pomagasz” - miesięcznik
‹ Przyznawane nagrody:
- Statuetka „Wolontariusz roku”
- Statuetka „Pomocna Dłoń”
Formacja
‹ Rekolekcje, warsztaty i szkolenia dla Parafialnych
Zespołów Caritas dwa razy w roku,
‹ Rekolekcje, warsztaty i szkolenia dla Wolontariuszy SKC - dwa razy w roku,
‹ Szkolenie dla opiekunów osób starszych,
‹ szkolenie z jęz. niemieckiego dla przygotowujących się do opieki osób starszych w Niemczech.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I LU B E L S K I E J
174
Patron Caritas diecezjalnej - bł. ks. Michał Piaszczyński
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ
175
Struktura
‹ powierzchnia diecezji:
11 500 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
546 398
‹ liczba parafii:
181
‹ województwo/-a:
podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Rybaki 1
18-400 Łomża
‹ telefon:
86 216 29 38, 86 216 29 92
‹ fax:
86 216 29 38
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.lomza.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
25 8757 0001 0001 6766 2000 0010
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
‹ dane księgowego:
e-mail:
ks. dr Andrzej Mikucki
[email protected]
662 056 795
Teresa Gałązka
[email protected]
Informator
Dane ogólne:
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
122
‹ Akademickie Koła Caritas
1
‹ Szkolne Koła Caritas:
121
‹ Przedszkolne Koła Caritas
7
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
12
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
87
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
2600
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
C A R I TA S D I E C E Z J I ŁO M Ż Y Ń S K I E J
176
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Bożonarodzeniowy Dar Serca
‹ Realizowane projekty:
•ze środków unijnych:
PEAD – dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE 2012
•ze środków samorządowych:
wsparcie działań Ośrodka Wsparcia Rodziny
w Łomży i w Zambrowie
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
8
‹ Dom Pomocy Społecznej
pw. św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie
• adres:
ul. Klasztorna 1
16-080 Tykocin
• telefon:
85 718 72 37
• fax:
85 718 72 37 w. 44
• e-mail recepcji :
[email protected]
• liczba pracowników:
27
Informator
•Kampania 1%
•Zbiórka żywności (Wielkanoc, wakacje, Boże Narodzenie)
• opis udzielanej pomocy:
Dom stałego pobytu dla kobiet chorych psychicznie, 51 miejsc.
‹ Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej
• adres:
ul. Rybaki 1
18-400 Łomża
• telefon:
86 216 61 17
• fax:
86 216 68 20
• e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa:
www.rehabilitacja.lomza.caritas.pl
• liczba pracowników:
37
• opis udzielanej pomocy:
Centrum prowadzi działalność leczniczą oraz promocję zdrowia, udziela nieodpłatnych i odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
Funkcjonuje Poradnia Neurologiczna, Poradnia
Rehabilitacyjna, Ośrodek Terapii i Edukacji Dzieci
Autystycznych oraz Poradnia Psychologiczna. Organizowane są również turnusy rehabilitacyjne.
C A R I TA S D I E C E Z J I ŁO M Ż Y Ń S K I E J
177
‹ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Caritas Diecezji Łomżyńskiej
• adres:
ul. Goworowska 49
07-410 Ostrołęka
• telefon:
29 769 33 50
• fax:
29 769 33 50
• e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa: www.ostroleka.caritas.pl
• liczba pracowników:
7
• opis udzielanej pomocy:
- Hospicjum Domowe
- Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas
Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce świadczy usługi
w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.
Informator
‹ Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy
w Ptakach k. Nowogrod
• adres:
18-414 Nowogród
• telefon:
86 216 29 92
• opis udzielanej pomocy:
W ośrodku organizowane są turnusy kolonijne dla
dzieci i młodzieży.
‹ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Caritas Diecezji Łomżyńskiej
• adres:
ul. Kościuszki 19
07-200 Wyszków
• telefon:
29 742 55 38
• fax:
29 742 55 38
• e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa: www.ostroleka.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
- Hospicjum Domowe
- Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas
Diecezji Łomżyńskiej w Wyszkowie świadczy usługi w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.
‹ Ośrodek Wsparcia Rodziny
im. Św. Faustyny Kowalskiej Caritas Diecezji Łomżyńskiej
• adres:
ul. Giełczyńska 20
18-400 Łomża
• telefon:
662 056 798
• Świetlica socjoterapeutyczna Caritas dla dzieci i młodzieży
• opis udzielanej pomocy:
Świetlica socjoterapeutyczna „Radość”, z której
korzystają głównie dzieci pochodzące z rodzin
ubogich oraz zagrożonych patologią.
C A R I TA S D I E C E Z J I ŁO M Ż Y Ń S K I E J
178
‹ Ośrodek Wsparcia Rodziny im. BŁ. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Łomżyńskiej
• adres:
Al. Wojska Polskiego 49
18-300 Zambrów
• telefon:
86 475 08 87
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritaszambrow.republika.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Świetlica socjoterapeutyczna, z której korzystają
głównie dzieci pochodzące z rodzin ubogich oraz
zagrożonych patologią.
Informator
• Kuchnia Caritas
• adres:
ul. Piękna 5
18-400 Łomża
• telefon:
662 056 794
• opis udzielanej pomocy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od
11-tej do 13-tej wydawany jest gorący posiłek - zupa, z której korzysta około 300 osób. Osobami korzystającymi z posiłków są rodziny,
osoby samotne, bezdomne, które otrzymały
skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łomży.
• liczba pracowników:
3
‹ „CARITAS BLIŹNIM” – Organizacja Pożytku
Publicznego
• adres:
ul. Rybaki 1
18-400 Łomża
• telefon:
86 216 29 38
• fax:
86 216 29 38
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Jednostka wspomagająca działalność Caritas.
‹ Ośrodek „Przystanek w drodze” Caritas
Diecezji Łomżyńskiej w Czerwonym Borze
• adres:
Czerwony Bór 30
18-400 Łomża
• telefon:
86 216 29 38
• fax:
86 216 29 38
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek jest placówką całodobową dla osób
bezrobotnych, bezdomnych, byłych więźniów, uzależnionych po odbytej terapii.
C A R I TA S D I E C E Z J I ŁO M Ż Y Ń S K I E J
179
‹ Dzieci/młodzież
•Świetlice socjoterapeutyczne
•Okna życia
‹ Osoby starsze
•Domy Pomocy Społecznej
‹ Usługi medyczne/uzależnienia
•NZOZ
•Hospicja
•Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach
Alkoholowych
•Inne:
Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
Informator
‹ Pomoc doraźna
•jadłodajnie dla ubogich
4 102 929,52 PLN
1 104 035,48 PLN
218 113,70 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• dotacje Caritas Polska
410 696,40 PLN
409 033,19 PLN
‹ Inne
664 632,82 PLN
‹ Niepełnosprawność
•Centrum Rehabilitacyjne
•Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
‹ Bezdomność
•Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
‹ PEAD
•Magazyny
C A R I TA S D I E C E Z J I ŁO M Ż Y Ń S K I E J
180
Patron Caritas diecezjalnej - bł. Rafał Chyliński
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
181
Informator
Caritas Archidiecezji Łódzkiej od 1990 roku prowadzi działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Z naszej pomocy korzystają dzieci, niepełnosprawni, osoby bezrobotne, bezdomne, ofiary kataklizmów, osoby starsze
i chorzy w terminalnym stadium choroby. Nasza misja: Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest instytucją charytatywną
Kościoła Katolickiego. Pomagamy każdemu potrzebującemu. Robimy to mądrze, z szacunkiem i miłością miłosierną.
Zmieniamy siebie i świat. Rocznie z pomocy Caritas Archidiecezji Łódzkiej korzysta 24000 osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo/-a: 2 kwietnia 1990 r.
5 200 km2
1 530 000
220
łódzkie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Gdańska 111
90-507 Łódź
‹ telefon:
42 639 95 81, 42 639 95 82
‹ fax:
42 639 95 80
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ Skype lub inne komunikatory internetowe:
www.facebook.com/caritas.lodz
‹ strona internetowa:
www.caritas.lodz.pl
‹ numer konta bankowego:
PLN:
48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
EUR:
05 1240 1545 1978 0000 1165 5181
USD:
13 1240 1545 1787 0000 1165 5178
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
ks. Andrzej Partyka
[email protected]
508 273 088
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. mgr Piotr Szatkowski
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
506 233 863
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. Sebastian Krawczyk
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
661 949 400
C aritas A rchidiecez j i Ł ó dzkie j
182
‹ rzecznika prasowego:
e-mail:
tel. kom.:
‹ dane księgowego:
e-mail:
tel. kom.:
Tomasz Kopytowski
[email protected]
605 102 081
Dorota Malinowska
[email protected]
601 308 408
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
59
‹ Szkolne Koła Caritas:
189
‹ Centra Wolontariatu 1
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
70
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
5000
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
400
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wielkopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Tornister Pełen Uśmiechów
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Serce na gwiazdkę
– anielska akcja charytatywna dla dzieci
•Przekaż ciepło
•Kościół w służbie ubogim
•Drzewko serc
•Miłość na talerzu
Informator
‹ dane zastępcy dyrektora
ds. Domu Seniora w Kaszewicach:
ks. Zdzisław Kuropatwa
tel. kom.:
606 324 304
183
C aritas A rchidiecez j i Ł ó dzkie j
•ze środków centralnych:
- Pomoc w wychodzeniu z bezdomności
- Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym
•ze środków samorządowych:
- Jesteś z nami – organizacja pomocy materialnej
dla rodzin z dziećmi, znajdujących się w trudnej
sytuacji bytowej
- Trójstyk – cykl działań z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego
- Promocja i organizacja wolontariatu w mieście
Łodzi
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
14
‹ Dom Dziennego Pobytu
• adres:
ul. Gdańska 111
90-507 Łódź
• telefon:
42 639 95 81, 42 639 95 82
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest
Informator
‹ Realizowane projekty:
•ze środków unijnych:
- Akademia życia 3
- Nowy zawód szansą na lepsze jutro
zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym,
schorowanym, samotnym i niezaradnym życiowo.
W roku 2014 z opieki Domu Dziennego Pobytu przy
ul. Gdańskiej 111 korzystało 65 osób, w wieku od
46 do 90 lat.
‹ Dom Dziennego Pobytu
• adres:
ul. Czarnieckiego 4
91-844 Łódź
• telefon:
42 657 10 33
• e-mail recepcji: [email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest
zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym,
schorowanym, samotnym i niezaradnym życiowo.
Dom otoczył opieką 40 seniorów - mieszkańców
dzielnicy Łódź - Bałuty, w tym 23 kobiety i 17 mężczyzn. Pensjonariuszami Domu były osoby w wieku
od 47 do 92 lat.
‹ Punkt Pomocy Charytatywnej
• adres:
ul. Wólczańska 108
90-522 Łódź
• telefon:
42 637 53 50
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym zadaniem Punktu Pomocy Charytatywnej
jest udzielanie pomocy doraźnej osobom najuboższym. Są to bezrobotni, bezdomni, chorzy i niepełnosprawni, mający niskie dochody, rodziny
184
C aritas A rchidiecez j i Ł ó dzkie j
‹ Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej
• adres:
ul. Zgierska 121
91-473 Łódź
• telefon:
42 636 24 08
• e-mail recepcji :
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym zadaniem hospicjum domowego Caritas
jest udzielanie pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej osobom znajdującym się
w zaawansowanym okresie nieuleczalnych chorób (głównie nowotworowych) oraz ich rodzinom.
W 2014 roku pod opieką NZOZ-Caritas znajdowało się łącznie 256 chorych, z czego w hospicjum
domowym – 191 chorych, zaś w Poradni Medycyny
Paliatywnej – 105 chorych.
‹ Zakład Aktywności Zawodowej
• adres:
ul. Gogola 12
92-513 Łódź
• telefon:
42 673 05 35
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Misją i celem nadrzędnym zakładu jest promowanie ekonomii społecznej, poprzez profesjonalną
i kreatywną pracę na łódzkim rynku poligraficznym
Informator
wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci,
dotknięte problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki) lub współuzależnienia, ofiary klęsk żywiołowych, opuszczający zakłady karne.
i uczestnictwo w projektach związanych z przedsiębiorczością społeczną, co pozwala prowadzić
rzetelnie i efektywnie aktywizację zawodową, społeczną i rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych
pracowników Zakładu.
‹ Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
i Społecznej
• adres:
ul. Gogola 12
92-513 Łódź
• telefon:
42 673 41 30
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym celem Ośrodków Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest
pomoc osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, niepełnosprawnym w zaistnieniu na rynku
pracy, poprzez określenie ich predyspozycji zawodowych, celów, stopnia motywacji oraz możliwości
doskonalenia się.
‹ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
Caritas w Drzewocinach
• adres:
Drzewociny 67
95-081 Dłutów
• telefon:
607 196 090
• e-mail recepcji:
[email protected]
185
C aritas A rchidiecez j i Ł ó dzkie j
‹ Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa
• adres:
ul. Gdańska 111
90-507 Łódź
• telefon:
42 639 95 81, 42 639 95 82
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym zadaniem Specjalistycznej Świetlicy
Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest
wszechstronna działalność opiekuńczo – wychowawcza o charakterze społecznym, korekcyjnym,
rozwojowym i twórczym. W roku 2014 opieką objętych zostało 74 dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do
16 lat.
‹ Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa
• adres:
ul. Piotrkowska 85
90-423 Łódź
• telefon:
42 632 85 36
• e-mail recepcji: [email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym zadaniem Specjalistycznej Świetlicy
Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest
Informator
‹ Ośrodek Kolonijny Caritas w ŁaskuKolumnie
• adres:
ul. Swojska 4
98-100 Łask
• telefon:
43 675 42 65
• e-mail recepcji :
osrodki @toya.net.pl
wszechstronna działalność opiekuńczo – wychowawcza o charakterze społecznym, korekcyjnym,
rozwojowym i twórczym. W 2014 roku opieką objętych zostało 86 dzieci w dwóch grupach wiekowych
od 3 do 5 i od 6 do 16 roku życia.
‹ Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa
• adres:
ul. Czarnieckiego 4
91-844 Łódź
• telefon:
42 657 10 33
• e-mail recepcji: [email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym zadaniem Specjalistycznej Świetlicy
Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest
wszechstronna działalność opiekuńczo – wychowawcza o charakterze społecznym, korekcyjnym,
rozwojowym i twórczym. W 2014 roku opieką objętych zostało 40 dzieci, w wieku od 6 do 16 lat.
‹ Punkt Wsparcia „Przystanek 13”
• adres:
ul. Rybna 13
91-055 Łódź
• telefon:
42 654 01 21
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym zadaniem Punktu Wsparcia „Przystanek
13” jest stworzenie bezpiecznego miejsca oraz
wsparcia wychowawczego dla dzieci i młodzieży
z rodzin niewydolnych wychowawczo, będących
w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci mieszkają na
186
C aritas A rchidiecez j i Ł ó dzkie j
‹ Magazyn pomocy żywnościowej
i rzeczowej
• adres:
ul. Wólczańska 108
90-522 Łódź
• telefon:
42 637 53 03
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym zadaniem Magazynu Caritas jest pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie zgromadzonych artykułów.
‹ Biuro wolontariatu
• adres:
ul. Piotrkowska 85
90-423 Łódź
• telefon:
42 632 24 20
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Głównym zadaniem Biura Wolontariatu jest promowanie idei wolontariatu i koordynowanie działań
wolontaryjnych realizowanych w Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Informator
terenie dzielnicy Łódź - Bałuty, w rejonie ulic: Rybna, Bazarowa, Limanowskiego, Zachodnia. Jest to
rejon uznawany za jedną z enklaw biedy na terenie
Łodzi. W 2014 roku Punkt Wsparcia objął pomocą
39 dzieci.
‹ Pomoc doraźna
•Punkt Pomocy Charytatywnej
•Stołówki/jadłodajnie dla ubogich
1
1
‹ Dzieci/młodzież
•Świetlice socjoterapeutyczne
•Kluby Młodzieżowe/Podwórkowe
•Ośrodki kolonijne/domy
wczasowo-rekolekcyjne
•Okna życia
3
1
2
3
‹ Osoby starsze
•Dom Dziennego Pobytu
2
‹ Usługi medyczne/uzależnienia
•Hospicja
•Grupa AA
1
1
‹ Niepełnosprawność
•ZAZ (Zakłady Aktywności Zawodowej)
•Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
(turnusy rehabilitacyjne)
1
1
‹ Bezdomność
•Punkty wydawania odzieży:
•Punkty pomocy doraźnej:
‹ PEAD
•Magazyny
1
1
1
187
C aritas A rchidiecez j i Ł ó dzkie j
Informator
•Magazyny do przechowywania odzieży,
sprzętu etc (inne, nie służące do PEAD)
1
Działalność wydawnicza
i promocyjna
‹ Własne periodyki:
• Gazeta „Bez Reszty” wydawana raz w roku,
w nakładzie 50 tys. egzemplarzy
• Przyznawane nagrody:
Nagroda „Anioł Miłości Bliźniego”
188
C aritas A rchidiecez j i Ł ó dzkie j
Patron Caritas diecezjalnej – św. Jadwiga Śląska
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ
189
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 9 listopada 1989 r.
‹ Urząd ds. Wyznań: nr 844 z dnia 16.11.1989 r.
‹ powierzchnia diecezji:
8033 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
900 000
‹ liczba parafii:
398
‹ województwo/-a:
Opolskie, Śląskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Szpitalna 5A
45-010 Opole
‹ telefon:
77 453 12 41, 77 453 12 42
‹ fax:
77 453 12 39
‹ e-mail sekretariat: [email protected]
‹ strona internetowa: www.caritas.diecezja.opole.pl
‹ numer konta bankowego:
Bank Pekao S.A. I O. Opole:
66 1240 1633 1111 0000 2651 3092
EURO:
Bank Pekao S.A. I O. Opole:
IBAN: PL, SWIFT: PKO PPLPW,
53 1240 1633 1978 0010 1185 7474
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. dr prał. Arnold Drechsler
e-mail:
[email protected]
‹ dane sekretarza:
e-mail:
‹ dane księgowego:
e-mail:
Informator
Dane ogólne:
Anna Spałka
[email protected]
Agata Palus
[email protected]
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
322
‹ Szkolne Koła Caritas:
29
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
8/8
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
513/420
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
2755
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
190
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•FEAD
•EMBARGO
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Misja Garażowa dla bezdomnych
•Razem oszczędzamy wodę i energię
‹ Realizowane projekty:
•finansowane ze środków unijnych:
„Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na
rynku pracy III”
•finansowane ze środków PFRON:
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowa
Informator
Działalność statutowa
Świetlica Samopomocy Nadzieja - Centrum Rehabilitacji dla Dzieci im. ks. bpa J. Nathana
•finansowane ze środków centralnych:
NFZ działalność lecznicza
•finansowane ze środków samorządowych:
Opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym
osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
i starszych oraz ambulatoryjna terapia i rehabilitacja lecznicza; ochrona, promocja zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, usługi
medyczne; dogoterapia.
•Razem oszczędzamy wodę i energię.
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 160
‹ Centrum Rehabilitacji dla Dzieci
im. ks. bpa Josepha Nathana w Opolu
• adres:
ul. Mickiewicza 5
45-367 Opole
• telefon:
77 453 65 59
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.caritas.diecezja.opole.pl
• opis udzielanej pomocy:
rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
w formie ambulatoryjnej oraz oddziału dziennego, poradnia lekarska rehabilitacyjna, poC A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
191
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Piastowska 28
46-083 Stare Siołkowice
• telefon:
77 469 24 32
• fax:
77 469 24 32
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
• opis udzielanej pomocy:
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
‹ Centrum Opieki Paliatywnej
• adres:
ul. Piastowska 26
46-083 Stare Siołkowice
• telefon:
77 469 29 79
• fax:
77 469 29 79
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.cop-siolkowice.com.pl
• liczba miejsc dla beneficjentów:
ZOL – 14 pacjentów; chorzy niezależnie od jednostki chorobowej, wymagający dalszego leczenia, rehabilitacji, opieki całodobowej
hospicjum stacjonarne – 14 pacjentów z nowotwora-
mi w terminalnej fazie choroby.
Informator
radnia logopedyczna; terapia pedagogiczna
i konsultacja psychologiczna. Aktualnie z pomocy
Centrum korzysta ok. 500 dzieci z terenu woj.
opolskiego.
‹ Misja Garażowa dla osób bezdomnych
• adres:
ul. Mickiewicza 5
45-369 Opole
• opis udzielanej pomocy:
wydawanie gorących posiłków, odzieży dla osób
bezdomnych: 50 osób
‹ Magazyn Caritas Diecezji Opolskiej
• adres:
ul. Zbożowa 15
46-060 Winów
• Rejony Caritas Diecezji Opolskiej
• REJON NYSA
• adres:
ul. Głuchołaska 8
48-303 Nysa
• telefon:
77 433 24 64 • fax:
77 433 56 27 • e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.caritas.diecezja.opole.pl
• zespół:
dane dyrektora:
ks. mgr. lic. Eugeniusz Magierowski
dane sekretarza:
Małgorzata Sługocka-Miśkowiec
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
192
‹ Kuchnia Caritas
• adres:
ul. Głuchołaska 8
48-303 Nysa
• telefon:
77 433 20 44
• liczba miejsc dla beneficjentów:
250
• opis udzielanej pomocy:
posiłki dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych
‹ Świetlica przy par. pw. św. Michała Archanioła w Prudniku
• adres:
Pl. Farny 2
48-200 Prudnik
• telefon:
77 436 28 78
• liczba miejsc dla beneficjentów:
22
• liczba wolontariuszy:
10
• opis udzielanej pomocy:
świetlica opiekuńczo - wychowawcza dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych
Informator
najważniejsze realizowane projekty:
- opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym
osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
i starszych oraz ambulatoryjna terapia i rehabilitacja lecznicza - zadanie z zakresu ochrony,
promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, usługi medyczne; Wsparcie osób
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III.
‹ Świetlica przy par. pw. św. Wawrzyńca
w Głuchołazach
• adres:
ul. Kościelna 2
48 - 340 Głuchołazy
• telefon:
77 439 47 36
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
• liczba wolontariuszy:
5
• opis udzielanej pomocy:
świetlica opiekuńczo - wychowawcza dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
• adres:
ul. Grodkowska 26
48 - 300 Nysa
• telefon:
77 433 74 66
• e-mail:
[email protected]
• liczba miejsc dla beneficjentów:
55
• liczba pracowników:
12
• opis udzielanej pomocy:
placówka terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
• telefon:
• fax:
ul. Stare Miasto 24
48–210 Biała
77 438 71 68
77 438 71 68
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
193
‹ Gabinet rehabilitacyjny
• adres:
ul. Stare Miasto 24
48-210 Biała
• telefon:
77 438 71 68
• fax:
77 438 71 68
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskie, fizjoterapia, wypożyczanie sprzętu
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Stare Miasto 24
48-210 Biała
• telefon:
77 438 71 68
• fax:
77 438 71 68
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskie, fizjoterapia, wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas w Nysie
Biuro w Głuchołazach:
• adres:
ul. Andersa 74
48-340 Głuchołazy
Informator
• opis udzielanej pomocy:
opis udzielanej pomocy: świadczenia pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, domowej
opieki paliatywno-hospicyjnej.
• telefon:
77 439 13 32
• fax:
77 439 13 32
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskiej podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Andersa 74
48-340 Głuchołazy
• telefon:
77 439 13 32
• fax:
77 439 13 32
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Andersa 74
48-340 Głuchołazy
• telefon:
77 439 13 32
• fax:
77 439 13 32
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
• telefon:
ul. Otmuchowska 9
49-200 Grodków
77 415 50 00
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
194
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Otmuchowska 9
49-200 Grodków
• telefon:
77 415 50 00
• fax:
77 415 50 00
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Kościuszki 2
48-388 Kamiennik
• telefon:
77 431 25 03
• fax:
77 431 25 03
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
Informator
• fax:
77 415 50 00
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskiej podstawowej opieki
zdrowotnej, świadczenia pielęgniarskiej opieki
długoterminowej domowej, domowej opieki hospicyjnej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Kościuszki 2
48-388 Kamiennik
• telefon:
77 431 25 03
• fax:
77 431 25 03
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
ul. Kościuszki 2
48-388 Kamiennik
77 431 25 03
77 431 25 03
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Głuchołaska 8
48-303 Nysa
• telefon:
77 435 52 29
• fax:
77 435 52 29
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
195
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Żeromskiego 1
48-385 Otmuchów
• telefon:
77 431 54 40
• fax:
77 431 54 40
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Żeromskiego 1
48-385 Otmuchów
• telefon:
77 431 54 40
• fax:
77 431 54 40
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
Informator
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Głuchołaska 8
48-303 Nysa
• telefon:
77 435 52 29
• fax:
77 435 52 29
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu ul. Żeromskiego 1
48-385 Otmuchów
77 431 54 40
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Zawadzkiego 29
49-140 Łambinowice
• telefon:
77 431 13 00
• fax:
77 431 13 00
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Zawadzkiego 29
49-140 Łambinowice
• telefon:
77 431 13 00 wew. 213
• fax:
77 431 13 00 wew. 213
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
196
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Andersa 76
48-340 Głuchołazy
• telefon:
77 439 54 95
• fax:
77 439 54 95
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.wtz.glucholazy.pl
• liczba miejsc dla beneficjentów:
25
• opis udzielanej pomocy:
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
• REJON OPOLE
• adres:
• telefon:
ul. Mickiewicza 5
45-367 Opole
77 441 28 27
Informator
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Grodkowska 26
48-300 Nysa
• telefon:
77 433 24 64
• fax:
77 435 28 27
• e-mail:
[email protected]
• liczba miejsc dla beneficjentów:
40
• opis udzielanej pomocy:
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
• fax:
77 454 75 73 • e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.caritas.diecezja.opole.pl
• zespół:
dane dyrektora:
ks. Rudolf Świerc
dane sekretarza:
mgr inż. Magdalena Kowol
najważniejsze realizowane projekty:
- „Opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym
osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
i starszych oraz ambulatoryjna terapia i rehabilitacja lecznicza.”
- obszar - zadanie z zakresu ochrony, promocji
zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, usługi medyczne
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Opolska 2
46-081 Dobrzeń Wielki
• telefon:
77 469 57 13
• fax:
77 469 57 13
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, domowej opieki paliatywno
-hospicyjnej.
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
197
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Opolska 2
46-081 Dobrzeń Wielki
• telefon:
77 469 57 13
• fax:
77 469 57 13
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskie, fizjoterapia, wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Wiejska 4
46-053 Chrząstowice, Dębie
• telefon:
77 421 98 44
• fax:
77 421 98 44
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskie, fizjoterapia, wypożyczanie sprzętu
Informator
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Opolska 2
46-081 Dobrzeń Wielki
• telefon:
77 469 57 13
• fax:
77 469 57 13
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskie, fizjoterapia, wypożyczanie sprzętu
‹ Pielęgniarska Opieki Długoterminowa
• adres:
ul. Wiejska 4
46-053 Chrząstowice, Dębie
• telefon:
77 421 98 44
• fax:
77 421 98 44
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskie, fizjoterapia, wypożyczanie sprzętu
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Wiejska 4
46-053 Chrząstowice, Dębie
• telefon:
77 421 98 44
• fax:
77 421 98 44
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Wiejska 4
46-053 Chrząstowice, Dębie
• telefon:
77 421 98 44
• fax:
77 421 98 44
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Powstańców Śląskich 2
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
198
Informator
49-120 Dąbrowa
• telefon:
77 464 14 84
• fax:
77 464 14 84
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
• telefon:
77 437 30 97
• fax:
77 437 30 97
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, domowej opieki paliatywno
-hospicyjnej.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Powstańców Śląskich 2
49-120 Dąbrowa
• telefon:
77 464 14 84
• fax:
77 464 14 84
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
Al. Lipowa 6A
48-250 Głogówek
• telefon:
77 437 30 97
• fax:
77 887 91 61
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Powstańców Śląskich 2
49-120 Dąbrowa
• telefon:
77 464 14 84
• fax:
77 464 14 84
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
Al. Lipowa 6A
48-250 Głogówek
Al. Lipowa 6A
48-250 Głogówek
77 437 30 97
77 887 91 61
ul. Szkolna 2
47-320 Gogolin
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
199
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Szkolna 2
47-320 Gogolin
• telefon:
77 407 69 68
• fax:
77 407 69 68
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Wiejska 63
47-133 Jemielnica
• telefon:
77 463 22 99
• fax:
77 463 22 99
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
Informator
• telefon:
77 407 69 68
• fax:
77 407 69 68
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Wiejska 63
47-133 Jemielnica
• telefon:
77 463 22 99
• fax:
77 463 22 99
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Moniuszki 6
47-303 Krapkowice
• telefon:
77 466 38 29
• fax:
77 466 38 29
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, domowej opieki paliatywno
-hospicyjnej.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Moniuszki 6
47-303 Krapkowice
• telefon:
77 466 38 29
• fax:
77 466 38 29
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
200
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Chabrów 74
45-211 Opole
• telefon:
77 455 33 16
• fax:
77 455 33 16 • opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Reymonta 55
47-341 Żużela, Brożec
• telefon:
77 466 01 75
• fax:
77 466 01 75 • opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
Informator
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Mickiewicza 5
45-369 Opole
• telefon:
77 453 65 59
• fax:
77 453 65 59 • opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, domowej opieki paliatywno-hospicyjnej.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Reymonta 55
47-341 Żużela, Brożec
• telefon:
77 466 01 75
• fax:
77 466 01 75 • opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Kościuszki 2
47-150 Leśnica
• telefon:
77 461 51 66
• fax:
77 461 51 66
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, domowej opieki paliatywnohospicyjnej.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Kościuszki 2
47-150 Leśnica
• telefon:
77 461 51 66
• fax:
77 461 51 66
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
201
ul. Kościuszki 2
47-150 Leśnica
77 461 51 66
77 461 51 66
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
Informator
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
ul. Opolska 53A
46-024 Łubniany
77 421 50 33
77 421 50 33
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Opolska 53A
46-024 Łubniany
• telefon:
77 421 50 33
• fax:
77 421 50 33
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, domowej opieki hospicyjnej.
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Świerczewskiego 8
49-130 Tułowice
• telefon:
77 460 00 28
• fax:
77 460 00 28
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Opolska 53A
46-024 Łubniany
• telefon:
77 421 50 33
• fax:
77 421 50 33
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Świerczewskiego 8
49-130 Tułowice
• telefon:
77 460 00 28
• fax:
77 460 00 28
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
202
Informator
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Świerczewskiego 8
49-130 Tułowice
• telefon:
77 460 00 28
• fax:
77 460 00 28
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskie, fizjoterapia, wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Prudnicka 6
47-370 Zielina
• telefon:
77 466 84 89
• fax:
77 466 84 89
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskie, fizjoterapia, wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. ks. Bilińskiego 2
46-070 Komprachcice
• telefon:
77 464 61 14
• fax:
77 464 61 14
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Prudnicka 6
47-370 Zielina
• telefon:
77 466 84 89
• fax:
77 466 84 89
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
ul. Prudnicka 6
47-370 Zielina
77 466 84 89
77 466 84 89
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. ks. Bilińskiego 2
46-070 Komprachcice
• telefon:
77 464 61 14
• fax:
77 464 61 14
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
203
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. 3 Maja 4
49-137 Korfantów
• telefon:
77 434 38 71
• fax:
77 434 38 71
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. 3 Maja 4
49-137 Korfantów
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
77 434 38 71
77 434 38 71
Informator
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. ks. Bilińskiego 2
46-070 Komprachcice
• telefon:
77 464 61 14
• fax:
77 464 61 14
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Boczna 1
46-045 Turawa, Kotórz Mały
• telefon:
77 421 21 29
• fax:
77 421 21 29
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Boczna 1
46-045 Turawa, Kotórz Mały
• telefon:
77 421 21 29
• fax:
77 421 21 29
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Boczna 1
46-045 Turawa, Kotórz Mały
• telefon:
77 421 21 29
• fax:
77 421 21 29
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
204
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3
49-345 Skorogoszcz
• telefon:
77 412 16 00
• fax:
77 412 16 00
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarskie, wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Szkolna 17
46-060 Prószków, Przysiecz
• telefon:
77 464 30 11
• fax:
77 464 30 11
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej domowej
Informator
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3
49-345 Skorogoszcz
• telefon:
77 412 16 00
• fax:
77 412 16 00
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Szkolna 17
46-060 Prószków, Przysiecz
• telefon:
77 464 30 11
• fax:
77 464 30 11
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Szkolna 17
46-060 Prószków, Przysiecz
• telefon:
77 464 30 11
• fax:
77 464 30 11
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Odrzańska 38D
46-050 Kąty Opolskie
• telefon:
77 464 33 91
• fax:
77 464 33 91
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
205
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. ks. J. Kampki 3
Otmice, 47-180 Izbicko
• telefon:
77 420 60 11
• fax:
77 475 65 56
• opis udzielanej pomocy:
opis udzielanej pomocy: świadczenia pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. ks. J. Kampki 3
Otmice, 47-180 Izbicko
• telefon:
77 420 60 11
• fax:
77 475 65 56
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
• telefon:
• fax:
Informator
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Odrzańska 38D
46-050 Kąty Opolskie
• telefon:
77 464 33 91
• fax:
77 464 33 91
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
ul. Kościelna 1a
47-100 Rozmierz
77 463 63 83
77 463 63 83
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Kościelna 1a
47-100 Rozmierz
• telefon:
77 463 63 83
• fax:
77 463 63 83
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
ul. Kościelna 1a
47-100 Rozmierz
77 463 63 83
77 463 63 83
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
206
Informator
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, domowej opieki paliatywno
-hospicyjnej.
• REJON KĘDZIERZYN-KOŹLE
• adres:
ul. B. Krzywoustego 2
47-232 Kędzierzyn-Koźle
• telefon:
77 483 86 78
• fax:
77 483 86 78 • e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa: www.caritas.diecezja.opole.pl
• zespół:
dane dyrektora:
ks. prał. Edward Bogaczewicz
dane sekretarza:
mgr Renata Miśta
najważniejsze realizowane projekty:
- „Opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym
osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
i starszych oraz ambulatoryjna terapia i rehabilitacja lecznicza.”
- obszar- zadanie z zakresu ochrony, promocji
zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, usługi medyczne
‹ Gabinet rehabilitacyjny
• adres:
ul. B. Krzywoustego 2
47-232 Kędzierzyn-Koźle
• telefon:
77 483 86 78
• fax:
77 483 86 78
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. B. Krzywoustego 2
47-232 Kędzierzyn-Koźle
• telefon:
77 483 86 78
• fax:
77 483 86 78
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa
• telefon:
77 487 28 17
• fax:
77 487 28 17
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. B. Krzywoustego 2
47-232 Kędzierzyn-Koźle
• telefon:
77 483 86 78
• fax:
77 483 86 78
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
207
Informator
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa
• telefon:
77 487 28 17
• fax:
77 487 28 17
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Ujazdowska 23
47-143 Zimna Wódka
• telefon:
77 463 77 44
• fax:
77 463 77 44
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet rehabilitacyjny
• adres:
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa
• telefon:
77 487 28 17
• fax:
77 487 28 17
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Gabinet rehabilitacyjny
• adres:
ul. Strzelecka 4
47-143 Ujazd Śląski
• telefon:
77 463 79 84
• fax:
77 463 79 84
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Ujazdowska 23
47-143 Zimna Wódka
• telefon:
77 463 77 44
• fax:
77 463 77 44
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Magnoliowa 3
47-280 Pawłowiczki
• telefon:
77 487 49 99
• fax:
77 487 49 99
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
208
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Magnoliowa 3
47-280 Pawłowiczki
• telefon:
77 487 49 99
• fax:
77 487 49 99
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu ‹ Gabinet rehabilitacyjny
• adres:
ul. Magnoliowa 3
47-280 Pawłowiczki
• telefon:
77 487 49 99
• fax:
77 487 49 99
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Parafialne Punkty Wydawania Odzieży
• adres:
ul. B. Krzywoustego 2
47-232 Kędzierzyn-Koźle
• adres:
ul. Kościelna
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Informator
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
REJON KLUCZBORK
• adres:
ul. Katowicka 9
46-200 Kluczbork
• telefon:
77 417 15 10
• fax:
77 417 15 11 • e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.caritas.diecezja.opole.pl
• zespół:
dane dyrektora:
ks. Henryk Kontny
dane sekretarza:
Jadwiga Socha
najważniejsze realizowane projekty:
- „Opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym
osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
i starszych oraz ambulatoryjna terapia i rehabilitacja lecznicza.”
- obszar- zadanie z zakresu ochrony, promocji
zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, usługi medyczne.
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Katowicka 9
46-200 Kluczbork
• telefon:
77 418 41 51
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.wtz-kluczbork.pl
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
209
‹ Kuchnia
• adres:
ul. Wolności 1
46-200 Kluczbork
• telefon:
77 418 57 88
• liczba miejsc dla beneficjentów:
120
• opis udzielanej pomocy:
obiady do domów osób chorych, starszych, samotnych; stołówka dla podopiecznych opieki społecznej, dla osób niepełnosprawnych i bezdomnych
‹ Punkty wydawania odzieży (parafialne)
• ul. Jana Pawła II 7, 46-203 Kluczbork
• ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, 46-200 Kluczbork
• ul. Lubliniecka 5, 47-120 Zawadzkie
• ul. Kościelna 1, 46-300 Olesno
‹ Świetlica „Serce” przy parafii pw. NSPJ
• adres:
ul. Jana Pawła II 7
46-203 Kluczbork
• telefon:
77 418 28 50
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
• opis udzielanej pomocy:
Dożywianie dzieci, pomoc w nauce, organizacja
wycieczek i wolnego czasu.
Informator
• opis udzielanej pomocy:
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
‹ Świetlica przy parafii pw. MBWW
• adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 8
46-200 Kluczbork
• telefon:
77 418 12 71
• liczba miejsc dla beneficjentów:
24
• opis udzielanej pomocy:
Dożywianie dzieci, pomoc w nauce, organizacja
wycieczek i wolnego czasu.
‹ Klub Seniora przy parafii pw. NSPJ
• adres:
ul. Jana Pawła II 7
46-203 Kluczbork
• telefon:
77 418 28 50
• liczba miejsc dla beneficjentów:
40
• opis udzielanej pomocy:
Integracyjne spotkania osób starszych, wspólne
wyjazdy, konsultacje z lekarzem.
‹ Klub Seniora przy parafii pw. MBWW
• adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 8
46-200 Kluczbork
• telefon:
77 418 12 71
• liczba miejsc dla beneficjentów:
46
• opis udzielanej pomocy:
Integracyjne spotkania osób starszych, wspólne
wyjazdy.
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
210
Informator
‹ Klub Seniora przy parafii pw. Bożego Ciała
• adres:
ul. Kościelna 1
46-300 Olesno
• telefon:
34 358 20 70
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
• opis udzielanej pomocy:
Integracyjne spotkania osób starszych, wspólne
wyjazdy.
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Wolności 1
46-200 Kluczbork
• telefon:
77 418 10 40
• fax:
77 418 10 40
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
‹ Punkt dla osób uzależnionych i ofiar
przemocy w rodzinie przy par. pw. NSPJ
Poradnia prawna
• adres:
ul. Jana Pawła II 7
46-203 Kluczbork
• telefon:
77 418 28 50
• liczba miejsc dla beneficjentów:
105
• opis udzielanej pomocy:
Pomoc psychologiczna, pomoc prawna.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Wolności 1
46-200 Kluczbork
• telefon:
77 418 10 40
• fax:
77 418 10 40
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Poradnia prawna przy par. pw. MBWW
• adres:
ul. M. Skłodowskiej Curie 8
46-200 Kluczbork
• telefon:
77 418 18 71
• liczba miejsc dla beneficjentów:
200
• opis udzielanej pomocy:
Pomoc prawna
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
ul. Katowicka 3
46-200 Kluczbork
77 418 65 64
77 418 65 64
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
211
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Opolska 2
42-780 Dobrodzień
• telefon:
34 357 54 04
• fax:
34 357 54 04
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Opolska 2
42-780 Dobrodzień
• telefon:
34 357 54 04
• fax:
34 357 54 04
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
Informator
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Opolska 2
42-780 Dobrodzień
• telefon:
34 357 54 04
• fax:
34 357 54 04
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, domowej opieki paliatywno
-hospicyjnej.
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Oleska 13
46-048 Zębowice
• telefon:
77 421 60 73
• fax:
77 421 60 73
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Oleska 13
46-048 Zębowice
• telefon:
77 421 60 73
• fax:
77 421 60 73
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
ul. Oleska 13
46-048 Zębowice
77 421 60 73
77 421 60 73
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
212
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Kluczborska 15
46-310 Gorzów Śl.
• telefon:
34 359 41 37
• fax:
34 359 41 37
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
ul. Krasickiego 8
46-310 Gorzów Śl.
34 359 44 90
34 359 44 90
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
• telefon:
• fax:
Informator
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Kluczborska 15
46-310 Gorzów Śl.
• telefon:
34 359 41 37
• fax:
34 359 41 37
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
ul. Leśna 11
46-057 Kolonowskie
77 462 02 15
77 462 02 15
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Leśna 11
46-057 Kolonowskie
• telefon:
77 462 02 15
• fax:
77 462 02 15
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Leśna 11
46-057 Kolonowskie
• telefon:
77 462 02 15
• fax:
77 462 02 15
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
213
ul. Kościuszki 7
46-300 Olesno
34 358 25 20
34 358 25 20
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, domowej opieki paliatywno
-hospicyjnej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Kościuszki 7
46-300 Olesno
• telefon:
34 358 25 20
• fax:
34 358 25 20
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Górki 2
46-030 Murów, Zagwiździe
• telefon:
77 421 40 91
• fax:
77 421 40 91
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
Informator
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
• telefon:
• fax:
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Górki 2
46-030 Murów, Zagwiździe
• telefon:
77 421 40 91
• fax:
77 421 40 91
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Górki 2
46-030 Murów, Zagwiździe
• telefon:
77 421 40 91
• fax:
77 421 40 91
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
Al. Parkowa 1
42-793 Ciasna, Sieraków Śl.
• telefon:
34 353 51 08
• fax:
34 353 51 08
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ)
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
214
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
Al. Parkowa 1
42-793 Ciasna, Sieraków Śl.
• telefon:
34 353 51 08
• fax:
34 353 51 08
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. K. Miarki 1
Żędowice
• telefon:
77 463 48 68
• fax:
77 463 48 68
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
Informator
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
Al. Parkowa 1
42-793 Ciasna, Sieraków Śl.
• telefon:
34 353 51 08
• fax:
34 353 51 08
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu ‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. K. Miarki 1
Żędowice
• telefon:
77 463 48 68
• fax:
77 463 48 68
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu ‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia ul. K. Miarki 1
Żędowice
77 463 48 68
77 463 48 68
• REJON RACIBÓRZ
• adres:
ul. Kozielska 65
47-400 Racibórz
• telefon:
32 414 05 32
• fax:
32 414 05 33 • e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.caritas.diecezja.opole.pl
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
215
‹ Kuchnia Caritas Diecezji Opolskiej
• adres:
ul. Kozielska 65
47-400 Racibórz
• telefon:
32 414 05 32
• fax:
32 414 05 33
• opis udzielanej pomocy:
przygotowywanie i wydawanie posiłków; liczba
wydawanych posiłków - 210 dziennie
‹ „Bar Różany”
• adres:
ul. Różana 6/1
47-400 Racibórz
Informator
• zespół:
dane dyrektora:
ks. mgr Zbigniew Cieśla
dane sekretarza:
mgr Brygida Joszko
najważniejsze realizowane projekty:
- „Więcej osiągniesz samodzielnością niż bezczynnością” – projekt realizowany przez ŚŚS Nadzieja.
- „Opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym
osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
i starszych oraz ambulatoryjna terapia i rehabilitacja lecznicza.”
- obszar - zadanie z zakresu ochrony, promocji
zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, usługi medyczne.
• opis udzielanej pomocy:
Wydawanie żywności, liczba wydawanych posiłków - 100
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Rynek 3
48-120 Baborów
• telefon:
77 486 01 02
• fax:
77 486 01 02
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Rynek 3
48-120 Baborów
• telefon:
77 486 01 02
• fax:
77 486 01 02
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu, fizjoterapia
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
ul. Rynek 3
48-120 Baborów
77 486 01 02
77 486 01 02
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
216
‹ Stacja Opieki Caritas w Baborowie
• adres biura:
ul. Kościuszki 24
48-100 Głubczyce
• telefon:
77 485 64 27
• fax:
77 485 64 27
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
Informator
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Wojska Polskiego 21
48-130 Kietrz
• telefon:
77 485 42 09
• fax:
77 485 42 09
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Kościuszki 24
48-100 Głubczyce
• telefon:
77 485 64 27
• fax:
77 485 64 27
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
ul. Wojska Polskiego 21
48-130 Kietrz
• telefon:
77 485 42 09
• fax:
77 485 42 09
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Wojska Polskiego 21
48-130 Kietrz
• telefon:
77 485 42 09
• fax:
77 485 42 09
• opis udzielanej pomocy:
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
ul. Szpitalna 9a
47-470 Krzanowice
32 410 84 60
32 410 84 60
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
217
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Szpitalna 9a
47-470 Krzanowice
• telefon:
32 410 84 60
• fax:
32 410 84 60
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej ‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Rzeźnicza 8
47-400 Racibórz
• telefon:
32 415 29 30
• fax:
32 415 29 30
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
ul. Szpitalna 9a
47-470 Krzanowice
32 410 84 60
32 410 84 60
ul. Rzeźnicza 8
47-400 Racibórz
32 415 29 30
32 415 29 30
Informator
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Zamkowa 50
47-451 Tworków
• telefon:
32 419 61 88
• fax:
32 419 61 88
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Zamkowa 50
47-451 Tworków
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
218
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
32 419 61 88
32 419 61 88
ul. Zamkowa 50
47-451 Tworków
32 419 61 88
32 419 61 88
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Chopina 54
47-263 Zakrzów
• telefon:
77 487 54 08
• fax:
77 487 54 08
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
‹ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno
-rehabilitacyjnego
• adres:
ul. Chopina 54
47-263 Zakrzów
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
‹ Gabinet Rehabilitacyjny
• adres:
• telefon:
• fax:
Informator
• telefon:
• fax:
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu
77 487 54 08
77 487 54 08
ul. Chopina 54
47-263 Zakrzów
77 487 54 08
77 487 54 08
• opis udzielanej pomocy:
fizjoterapia
‹ Środowiskowa Świetlica Samopomocy
„Nadzieja”
• adres:
ul. Kozielska 65
47-400 Racibórz
• telefon:
32 415 79 69
• fax:
32 414 05 33
• e-mail:
[email protected]
• liczba miejsc dla beneficjentów:
23
• opis udzielanej pomocy:
osoby dorosłe z zaburzeniami umysłowymi i psychicznymi
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
219
Działalność wydawnicza i promocyjna
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• wypracowane
• ofiary, spadki,
• wpływy z 1%
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje
• dotacje Caritas Polska
Informator
‹ Bezdomność
Punkty wydawania odzieży (parafialne)
• ul. Szpitalna 8, 48-140 Branice
• ul. Kościelna 7, 48-130 Kietrz
• ul. Mikołaja 1, 47-400 Racibórz
• ul. Warszawska 29, 47-400 Racibórz
• ul. Mickiewicza 8, 47-400 Racibórz
13 339 837,63 PLN
2 131 170,14 PLN
141 689,03 PLN
8 443 619,46 PLN
12 600,00 PLN
Własne biuletyny:
„Pomocny Patrol” – gazetka informacyjna Szkolnych Kół Caritas Diecezji Opolskiej
Formacja
‹ pielgrzymka diecezjalna do Trzebnicy
‹ rekolekcje wielkopostne dla pracowników i wolontariuszy
‹ adwentowe dni skupienia
‹ comiesięczne spotkania rejonowe dla personelu
leczniczego
C A R I TA S D I E C E Z J I O P O L S K I E J
220
Patron Caritas diecezjalnej - św. Marcin z Tours
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO
WOJSKA POLSKIEGO
221
Zarząd
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 12 marca 1996 r.
‹ numer KRS:
0000353139
‹ powierzchnia diecezji:
POLSKA + miejsca, gdzie pełnią misje żołnierze
‹ liczba ludności w diecezji:
480 000
‹ liczba parafii:
78
‹ województwo/-a:
eksterytorialny
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Długa 13/15
00-238 Warszawa
‹ telefon:
22 687 77 02
‹ fax:
22 687 99 22
‹ e-mail recepcji: [email protected]
‹ strona internetowa:
www.caritas.wp.mil.pl
‹ numer konta bankowego:
42124011381111000002095558
Informator
Dane ogólne:
‹ dane dyrektora:
ks. ppłk Władysław Kozicki
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
512 355 566
‹ dane zastępcy dyrektora:
Adam Buszko
e-mail:
[email protected]
‹ dane sekretarza:
Agata Eratowska
e-mail:
[email protected]
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
‹ Akademickie Koła Caritas:
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
68
1
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
C A R I TA S O R DY N A R I AT U P O LOW E G O WO J S K A P O L S K I E G O
3
222
‹ Diecezjalne akcje i programy:
- PEAD
‹ Realizowane projekty:
•ze środków unijnych:
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
•ze środków własnych:
- Pomoc charytatywna ludności cywilnej w Afganistanie, Ukrainie
- Pomoc poszkodowanym podczas klęsk żywiołowych
- Pomoc Polakom zamieszkałym na Wschodzie
Placówki
Informator
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
‹ Centrum Charytatywno-Społeczne CARITAS
• adres:
ul. Komandorska 63
76-271 Ustka
• telefon:
59 814 95 00
• fax:
59 814 95 00
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritasustka.ordynariat.opoka.org.pl
• liczba miejsc dla beneficjentów:
70
• opis udzielanej pomocy:
punkt wydawania żywności.
‹ Jadłodajnia DOBRY SAMARYTANIN -Garnizonowy Zespół CARITAS
• adres:
ul. Śmidowicza 47
81-127 Gdynia
• telefon:
58 626 25 84
• fax:
58 626 38 14
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
jadłodajnia, punkt wydawania żywności
C A R I TA S O R DY N A R I AT U P O LOW E G O WO J S K A P O L S K I E G O
223
ul. Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
94 343 75 99
• Pomoc doraźna Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
1
• Dzieci/młodzież
Świetlice socjoterapeutyczne:
1
Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne:
1
• Niepełnosprawność
Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
1
• Bezdomność Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne):
48
• Inne formy pomocy Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne:
1
C A R I TA S O R DY N A R I AT U P O LOW E G O WO J S K A P O L S K I E G O
Informator
‹ Parafia pw. Św. Marcina
• adres:
• telefon:
224
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ
225
Informator
Caritas Diecezji Płockiej jest instytucją charytatywną powołaną dnia 9 września 1990 roku przez Biskupa Diecezjalnego Zygmunta
Kamińskiego. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Odwołuje się do tradycji
pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom potrzebującym, bezdomnym, chorym, starszym,
dzieciom z rodzin ubogich. Caritas włącza się w organizowanie pomocy potrzebującym także poza granicami Polski.
Caritas Diecezji Płockiej zajmuje się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji.
Utworzyła Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze ( Hospicjum Domowe i Hospicjum stacjonarne), Warsztaty Terapii Zajęciowej, kuchnie dla ubogich, Dom Dziennego Pobytu dla chorych z chorobą Alzheimera, Ośrodek
Charytatywno - Szkoleniowy w Popowie
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 9 wrzesnia 1990 r.
‹ powierzchnia diecezji:
11 000 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
845 000
‹ liczba parafii:
248
‹ województwo:mazowieckie, kujawsko – pomorskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock
‹ telefon:
24 267 82 40
‹ fax:
24 267 82 44
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.plock.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
ks. mgr Szczepan Bugaj
[email protected]
605 390 607
‹ dane zastępcy dyrektora
ks. mgr Adam Przeradzki
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
605 390 607
‹ dane księgowego:
e-mail:
telefon:
mgr Renata Michalska
[email protected]
663 743 287
C A R I TA S D I E C E Z J I PŁO C K I E J
226
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
128
‹ Szkolne Koła Caritas:
15
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
19/18,5
‹ łączna liczba pracowników (centrali i placówek)
oraz liczba etatów:
227/206,5
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
30
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
520
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Szkoła pod żaglami
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•„Tornister Pełen Uśmiechów”
‹ Realizowane projekty:
•ze środków centralnych:
Informator
Struktura
- prowadzenie i finansowanie Warsztatów Terapii
Zajęciowej – Płock, Płońsk, Żuromin
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
- organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu woj. mazowieckiego w czasie
ferii letnich 2013 rok
•ze środków samorządowych
- prowadzenie terapii i rehabilitacji dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu i Terapii
dla Chorych z Chorobą Alzheimera
- funkcjonowanie Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Płocku, udzielanie pomocy i wsparcia
osobom chorym w stanach terminalnych i ich
rodzinom
C A R I TA S D I E C E Z J I PŁO C K I E J
227
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
16
‹ NZOZ CPR Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku
• adres:
ul. ks. Piotra Skargi 4A
06-100 Pułtusk
• telefon:
23 692 55 65
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 12/9,25
• opis udzielanej pomocy:
Gabinety fizjoterapii: zabiegi fizjoterapeutyczne
zgodnie ze zlecenie lekarza i kontraktem z NFZ.
Hospicjum Domowe: opieka zespołu interdyscyplinarnego nad pacjentem w stanie terminalnym
w warunkach domowych.
Pielęgniarska opieka długoterminowa: 24 osoby
objęte opieką, pomoc w samoobsłudze i samo
opiece nad chorym niewydolnym w warunkach
domowych.
Informator
- funkcjonowanie Hospicjum Stacjonarnego Caritas
Diecezji Płockiej w Pułtusku, w ramach pomocy
rodzinom i osobom znajdujących się
‹ NZOZ CPR Caritas Diecezji Płockiej
w Przasnyszu
• adres:
ul. św. Wojciecha 1B
06-300 Przasnysz
• telefon:
29 756 35 76
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
6/5,5
• opis udzielanej pomocy:
Hospicjum Domowe: opieka zespołu interdyscyplinarnego nad pacjentem w stanie terminalnym
w warunkach domowych.
Pielęgniarska opieka długoterminowa: 24 osoby
objęte opieką, pomoc w samoobsłudze i samo
opiece nad chorym niewydolnym w warunkach
domowych.
‹ Hospicjum Stacjonarne Caritas Diecezji
Płockiej w Pułtusku
• adres:
ul. Stare Miasto 2
06-100 Pułtusk
• telefon:
23 692 41 45
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 15/13,75
• opis udzielanej pomocy:
Liczba łóżek 10, całodobowa opieka nad pacjentem w stanie terminalnym.
C A R I TA S D I E C E Z J I PŁO C K I E J
228
‹ NZOZ CPR Caritas Diecezji Płockiej w Mławie
• adres:
Justyna Stachowicz
uL. Mariacka 18
06-500 Mława
• telefon:
23 654 62 21
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
16/16
• opis udzielanej pomocy:
Pielęgniarska opieka długoterminowa: 24 osoby
objęte opieką, pomoc w samoobsłudze i samo
opiece nad chorym niewydolnym w warunkach
domowych.
Poradnia pielęgniarki/ położnej POZ
Poradnia rehabilitacyjna: porady lekarza specjalisty rehabilitacji
Informator
‹ NZOZ CPR Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku
• adres:
ul. Żwirki i Wigury 5
06-130 Nasielsk
• telefon:
23 693 14 28
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
13/12
• opis udzielanej pomocy:
Gabinety fizjoterapii: zabiegi fizjoterapeutyczne
zgodnie ze zlecenie lekarza i kontraktem z NFZ.
Hospicjum Domowe: opieka zespołu interdyscyplinarnego nad pacjentem w stanie terminalnym
w warunkach domowych.
Gabinety fizjoterapii: zabiegi fizjoterapeutyczne
zgodnie ze zlecenie lekarza i kontraktem z NFZ.
‹ NZOZ CPR Caritas Diecezji Płockiej w Żurominie
• adres:
ul. Kościuszki 2
09-300 Żuromin
• telefon:
23 657 46 00
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
18/15
• opis udzielanej pomocy:
Poradnia rehabilitacyjna: porady lekarza specjalisty rehabilitacji.
Gabinety fizjoterapii: zabiegi fizjoterapeutyczne
zgodnie ze zlecenie lekarza i kontraktem z NFZ.
Hospicjum Domowe: opieka zespołu interdyscyplinarnego nad pacjentem w stanie terminalnym
w warunkach domowych.
Pielęgniarska opieka długoterminowa: pomoc
w samoobsłudze i samo opiece nad chorym niewydolnym w warunkach domowych.
Poradnia pielęgniarki/ położnej POZ.
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Sienkiewicza 54
Płock
• telefon:
24 266 89 67
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 10/8,75
C A R I TA S D I E C E Z J I PŁO C K I E J
229
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Kościuszki 2
Żuromin
• telefon:
23 657 09 29
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 12/9,75
• opis udzielanej pomocy:
Rehabilitacja społeczna i zawodowa, rehabilitacja
ruchowa.
Uczestników 30.
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Płońsku
• adres:
ul. Płocka 17
09-100 Płońsk
• telefon:
23 676 53 67
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
11/10
• opis udzielanej pomocy:
Rehabilitacja społeczna i zawodowa, rehabilitacja
ruchowa.
Uczestników 25.
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Rehabilitacja społeczna i zawodowa, rehabilitacja
ruchowa.
Uczestników 30.
‹ Kuchnia Społeczna
• adres:
ul. Sienkiewicza 34
• telefon:
24 267 82 46
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
9/9
• opis udzielanej pomocy:
Wydawanie obiadów 4560.
‹ Stołówka dla ubogich
• adres:
ul. Sienkiewicza 54
• telefon:
24 266 39 06
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
7/6,5
• opis udzielanej pomocy:
Wydawanie obiadów 1440.
‹ NZOZ Caritas Diecezji Płockiej
• adres:
ul. Sienkiewicza 54
09-400 Płock
• telefon:
24 266 39 00
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 29/27,5
• opis udzielanej pomocy:
Poradnia lekarz POZ: opieka lekarsko – pielęgniarska w przychodni i domu chorego nad osobami zdeklarowanymi do placówki.
Poradnia rehabilitacyjna: porady lekarza specjalisty rehabilitacji, 10 godzin w tygodniu.
Gabinety fizjoterapii: zabiegi fizjoterapeutyczne
zgodnie ze zlecenie lekarza i kontraktem z NFZ.
C A R I TA S D I E C E Z J I PŁO C K I E J
230
‹ Hospicjum Stacjonarne Caritas Diecezji
Płockiej
• adres:
ul. Sienkiewicza 54
09-400 Płock
• telefon:
24 266 39 03
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
14/14
• opis udzielanej pomocy:
Liczba łóżek 13, całodobowa opieka nad pacjentem w stanie terminalnym.
‹ Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie
• adres:
ul. Kościuszki 2
09-300 Żuromin
• telefon:
23 657 41 99
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 9/6,75
• opis udzielanej pomocy:
Rehabilitacja społeczna i zawodowa, rehabilitacja
ruchowa.
Uczestników 30.
Informator
Hospicjum Domowe: opieka zespołu interdyscyplinarnego nad pacjentem w stanie terminalnym
w warunkach domowych.
Pielęgniarska opieka długoterminowa: 24 osoby
objęte opieką, pomoc w samoobsłudze i samo
opiece nad chorym niewydolnym w warunkach
domowych.
‹ Dom dla Bezdomnych Mężczyzn
• adres:
ul. Sienkiewicza 54
09-400 Płock
• telefon:
24 266 39 06
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
• opis udzielanej pomocy:
Wychodzenie z bezdomności, miejsc noclegowych
50.
‹ Dom Dziennego Pobytu dla chorych
z chorobą Alzheimera
• adres:
ul. Sienkiewicza 54
09-400 Płock
• telefon:
24 266 39 05
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 7/6,25
• opis udzielanej pomocy:
Pomoc w samoobsłudze i samo opiece, usprawnianie psychoruchowe, manualne, osób 25.
C A R I TA S D I E C E Z J I PŁO C K I E J
231
2
• Dzieci/młodzież
• Ośrodki kolonijne/domy
wczasowo-rekolekcyjne:
• Okna życia:
1
1
• Osoby starsze
• Środowiskowy Dom Samopomocy:
1
• Usługi medyczne/uzależnienia
• Stacje Opieki/NZOZ:
• Hospicja:
6
8
• Niepełnosprawność
• WTZ:
3
• Bezdomność • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn:
1
• PEAD
• Magazyny:
1
• Inne formy pomocy
• Dom Dziennego Pobytu dla chorych
z chorobą Alzheimera:
1
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
Informator
• Pomoc doraźna
• Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• darowizny:
8 854 142,06 PLN
936 810,38 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• dotacje Caritas Polska:
2 936 683,77 PLN
91 853,46 PLN
‹ Inne:
4 302,56 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I PŁO C K I E J
232
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI
POZNAŃSKIEJ
233
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ KRS:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo:
Zarząd
12 marzec 1990 r.
0000224658
9 700 km2
1 597 630
409
wielkopolskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Ostrów Tumski 2
61-120 Poznań
‹ adres korespondencyjny:
Rynek Wildecki 4a
61-546 Poznań
‹ telefon:
61 835 68 50
‹ fax:
61 835 68 61
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.caritaspoznan.pl
‹ numer konta bankowego:
87 1600 1084 1846 4045 8000 0001
70 1090 1362 0000 0000 3602 2297
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
Informator
Dane ogólne:
ks. kan. Waldemar Hanas
[email protected]
664 952 209
‹ dane zastępcy dyrektora
ks. Tomasz Ren
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
602 224 674
‹ dane księgowego:
e-mail:
telefon:
mgr Maria Kardaś
[email protected]
664 952 207
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
222
‹ Szkolne Koła Caritas:
109
‹ Przedszkolne Koła Caritas:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
13/11,75
‹ łączna liczba pracowników (centrali i placówek)
oraz liczba etatów:
110/103
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
20
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
3100
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I P OZ N A Ń S K I E J
234
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Tytka charytatywna
•Elektrośmieci, przekaż ciepło
•Rogale marcińskie
•Kremówki
•Baranki
Placówki
Informator
Działalność statutowa
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 20
‹ Bar CARITAS
• adres:
Pl. Wolności 1
61-738 Poznań
• telefon:
61 852 51 30
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
10/10
• opis udzielanej pomocy:
generuje zyski na działalność statutową
‹ Cafe na Trakcie
• adres:
ul. Posadzego 7
Poznań
• opis udzielanej pomocy:
generuje zyski na działalność statutową
‹ Bistro Valde Bene
• adres:
Os. Jana III Sobieskiego 116
61-688 Poznań
• telefon:
61 821 40 57
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 10/8,67
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I P OZ N A Ń S K I E J
235
‹ Dom Dziecka CARITAS w Lesznie
• adres:
ul. Lipowa 33
64-100 Leszno
• telefon:
65 520 63 37
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
12/12
• opis udzielanej pomocy:
W Domu prebywa 12 dzieci, prowadzą s. Nazaretanki.
‹ Przedszkole Niepubliczne
pw. Dzieciątka Jezus
• adres:
ul. św. Marcina 38
62-020 Swarzędz
• telefon:
61 897 45 93
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
8/9
• opis udzielanej pomocy:
W przedszkolu opieką objęto 48 dzieci.
‹ Przedszkole Niepubliczne
im. Janka Wędrowniczka
• adres:
ul. Szkolna 2
Informator
• opis udzielanej pomocy:
generuje zyski na działalność statutową
62-050 Mosina
• telefon:
61 813 29 82
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 15/12,45
• opis udzielanej pomocy:
W przedszkolu opieką objęto 73 dzieci.
‹ Przedszkole Niepubliczne „Promyki”
• adres:
Os. Jana III Sobieskiego 116
61-688 Poznań
• telefon:
61 821 40 57
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 15/14,5
• opis udzielanej pomocy:
W przedszkolu opieką objęto 74 dzieci.
‹ Ośrodek Charytatywno–Wypoczynkowy
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego
• adres:
ul. ks. Nawrowskiego 2
63-020 Zaniemyśl
• telefon:
602 270 461
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
7/6,6
• opis udzielanej pomocy:
generuje zyski na działalność statutową
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I P OZ N A Ń S K I E J
236
‹ Ośrodek Charytwtywno-Wypoczynkowy
„Górska Przystań”
• adres:
Lipnica Wielka na Orawie
34-483 Lipnica Wielka 1168-1169
• telefon:
602 289 369
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 3 zlecone
• opis udzielanej pomocy:
generuje zyski na działalność statutową
‹ Oratorium „Tęcza”
• adres:
ul. Taczaka 6/6
61-803 Poznań
• telefon:
663 484 757
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
5/4,5
Informator
‹ Ośrodek Charytatywno–Wypoczynkowy
„Gwiazda Morza”
• adres:
ul. Prof. A. Wrzoska 206
Dębki 84-110 Krokowa
• telefon:
58 67 35 761
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1
• opis udzielanej pomocy:
generuje zyski na działalność statutową
• opis udzielanej pomocy:
placówka czynna codziennie od 13.00 do 19.00.
Z pomocy korzysta ok. 30 dzieci.
‹ Oratorium „Metanoia”
• adres:
ul. Taczaka 6/7
61-803 Poznań
• telefon:
663 484 758
• e-mail:
[email protected]
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/1,5
• opis udzielanej pomocy:
placówka czynna codziennie od 13.00 do 19.00.
Z pomocy korzysta ok.18 dzieci.
‹ Oratorium „Światełko”
• adres:
ul. Winiarska 52
60-653 Poznań
• telefon:
606 704 669
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/2,5
• opis udzielanej pomocy:
placówka czynna codziennie od 13.00 do 19.00.
Z pomocy korzysta ok. 25 dzieci.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I P OZ N A Ń S K I E J
237
‹ Hostel Viktoria
• adres:
Poznań
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 6 zlecone
‹ Jdłodajna Caritas św. Brata Alberta
prowadzona przez s. Albertynki
• adres:
ul. Ściegiennego 133
Poznań
• telefon:
61 867 20 86
• e-mail:
[email protected]
Informator
‹ ZOZ Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji
Poznańskiej „Wierzenica”
• adres:
ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica
• telefon:
61 815 99 81, 691 735 119
• e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected] • liczba pracowników oraz liczba etatów:
9/8,5
• opis udzielanej pomocy:
Terapia trwa 18 miesięcy w 2014 r. skorzystało 18
pacjenów.
• opis udzielanej pomocy:
Dziennie siostry wydaja 800 porcji posiłków obiadowych.
‹ JadŁodajnia Caritas św. Urszuli
Ledócchowskiej prowadzonej
przez s. Urszulanki SJK
• adres:
ul Taczaka 7/16
Poznań
• telefon:
61 853 72 07
• opis udzielanej pomocy:
Dziennie siostry wydaja 300 porcji posiłków obiadowych.
‹ Jadłodajnia Caritas
• adres:
ul Łąkowa 4
Poznań
• telefon:
61 852 46 48
• opis udzielanej pomocy:
Dziennie siostry wydaja 200 porcji posiłków obiadowych.
‹ Jadłodajnia Caritas św. Faustyny
przy par. pw. MiŁosierdzia Bożego
w Obornikach
• adres:
ul. Droga Leśna 60
Oborniki
• telefon:
61 297 00 96
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I P OZ N A Ń S K I E J
238
‹ Świetlica środowiskowa przy par. św.
Wawrzyńca w Pniewach
• adres:
ul. Jeziorna 25
Pniewy
• telefon:
61 291 02 00
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Z pomocy wychowawczej i w nauce dziennie korzysta ok. 30 dzieci.
• Pomoc doraźna
• Stołówki/jadłodajnie dla ubogich
Informator
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Dziennie siostry wydaja 200 porcji posiłków obiadowych.
• Dzieci/młodzież
• Świetlice socjoterapeutyczne
• Kluby Młodzieżowe/Podwórkowe
• Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne • Domy Dziecka
• Fundusze stypendialne
• Okna życia
• Hostel Victoria
• Usługi medyczne/uzależnienia
• Ośrodki Terapii Uzależnień dla Młodzieży • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach
Alkoholowych
• Inne
• Niepełnosprawność
• Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego • Inne
• PEAD
• Magazyny
• Magazyny do przechowywania odzieży, sprzętu
etc. (inne, nie służące do PEAD)
• Inne
• Edukacja
• Przedszkola
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I P OZ N A Ń S K I E J
239
Informator
• Inne formy pomocy
• Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne
Działalność wydawnicza i promocyjna
• List do Chorych – miesięcznik
• Głos Caritas – półrocznik
Formacja
• Warsztaty SKC
• Rekolekcje PZC
• Rejonowe Spotkania PZC
• Rekolekcje dla Pracowników
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I P OZ N A Ń S K I E J
240
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
Stan na 31 grudnia 2013 r.
241
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo:
29 czerwca 1990 r.
9 750 km2
774 726
389
podkarpackie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Kapitulna 1
37- 700 Przemyśl
‹ telefon:
16 676 90 60
‹ fax:
16 676 9061
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.przemysl.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
PEKAO S.A.I O.
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
ks. mgr Artur Janiec
[email protected]
602 114 261
‹ dane zastępcy dyrektora
e-mail:
tel. kom.:
‹ dane sekretarza:
e-mail:
telefon:
Informator
Dane ogólne:
ks. Marek Dec
[email protected]
691 119 077
mgr Dorota Anna Chlebek
[email protected]
17 229 79 27
‹ dane rzecznika prasowego:
mgr Dorota Anna Chlebek
e-mail:
[email protected]
telefon:
17 229 79 27
‹ dane księgowego:
e-mail:
telefon:
mgr Agnieszka Gazdowicz
[email protected]
16 676 90 60
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
45
‹ Akademickie Koła Caritas:
1
‹ Szkolne Koła Caritas:
132
‹ Centra Wolontaritatu:
2
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
4/4
‹ łączna liczba pracowników (centrali i placówek)
oraz liczba etatów:
160
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
8
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I PR Z E MYS K I E J
242
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, baranki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Tornister pełen uśmiechów
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•TAK POMAGAM – zbiórka żywności
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Program dla niepełnosprawnych:
-kolonie – Akcja Letnia
-rekolekcje i warsztaty dla niepełnosprawnych
-wycieczki dla niepełnosprawnych
-kongresy dla niepełnosprawnych
•1124 paczek ze słodyczami, zabawkami i ciepłą
odzieżą zimową Caritas Przemyska przekazuje
z okazji dnia świętego Mikołaja dzieciom z ubogich rodzin
•Dzień Wspólnoty Grup Caritas
•Festyn Rodzinny
•Zimowisko dla dzieci
•Wyprawka szkolna
‹ Realizowane projekty:
•ze środków unijnych:
- „Zintegrowanie wejściem na rynek pracy”
Informator
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
2 700
•ze środków własnych:
- PFRON –zakup samochodu dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych z NORW w Wysokiej
- Miasto Przemyśl – świetlica
- MOPS Przemyśl – dożywianie
- WFOSiGW –Termomodernizacja Budynku Konferencyjno – Rekreacyjnego w Zboiskach
- ROPS – Przebudowa i zagospodarowanie poddasza w budynku mieszkalnym na salę konferencyjno – rekreacyjnego w Zboiskach
•ze środków centralnych:
- PFRON – Klub Integracji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych
- Caritas Polska – Akcja Letnia, pomoc bezrobotnym, wigilia dla ubogich , Kromka Chleba,
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I PR Z E MYS K I E J
243
•ze środków samorządowych
- Pomocna dłoń – ROPS
- Klub Integracji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON
- Lepsze jutro – Woj. podkarp. Wydział Polityki
Społecznej
- Klub seniora – Miasto Przemyśl, Wydział Polityki
Społecznej
- Pogodne wakacje - Miasto Przemyśl
- Pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej – ROPS
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
‹ Centrum Charytatywne
• adres:
• liczba miejsc:
kuchnia dla ubogich:
noclegownia dla kobiet:
łaźnia
• liczba pracowników:
19
ul. Kapitulna 1
Przemyśl
434
40
4
Informator
Kromka Chleba II, pomoc pogorzelcom
‹ Centrum Integracji Społecznej
• adres:
ul. Piotra Skargi 6
Przemyśl
• telefon:
16 733 31 12
• liczba pracowników:
5
• liczba miejsc:
40
‹ Dom Matki i Dziecka
• adres:
• telefon:
• e-mail:
• liczba pracowników:
• liczba miejsc:
ks. dyr. Roman Wawro
ul. Prądzyńskiego 7
Przemyśl
16 670 00 93
[email protected]
3
17
‹ Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci
i młodzieży
• adres:
ul. ks. Piotra Skargi 6
Przemyśl
• telefon:
16 73 33 112
• liczba pracowników:
3
• liczba miejsc:
60
‹ Klub Seniora
• adres:
• telefon:
ul. ks. Piotra Skargi 6
Przemyśl
16 73 33 112
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I PR Z E MYS K I E J
244
1
120
‹ Centrum Wolontariatu Archidiecezji
Przemyskiej
• adres:
ul. ks. Piotra Skargi 6
Przemyśl
• telefon:
16 73 33 112
‹ Leżajsk - Centrum Charytatywne
• adres:
ul. Jarosławska 4
37 – 300 Leżajsk
• telefon:
17 240 24 02
• liczba pracowników:
17
• liczba miejsc:
Kuchnia dla ubogich:
110
Schronisko dla mężczyzn:
35
Warsztaty Terapii Zajęciowej:
35
‹ Bieszczadzkie Centrum Charytatywne
Caritas
• adres:
ul. Wincentego Pola 4
Ustrzyki Dolne
• telefon:
13 461 38 70
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – liczba osób 40
‹ Dom Rekolekcyjno
• adres:
• telefon:
• liczba pracowników:
Informator
• liczba pracowników:
• liczba miejsc:
Dyr. Marek Duda
Zboiska 33
38 – 505 Bukowsko
665 364 600
2
‹ Centrum Wolontariatu Archidiecezji
Przemyskiej
Dyr. ks. Marek Dec
• adres:
Rajskie
38 – 673 Wołkowyja
• telefon:
691 119 077
• liczba pracowników:
2
‹ Ośrodek Rekolekcyjno – Charytatywny
w Rajskiem
Dyr. ks. Marek Dec
• adres:
Rajskie
38 – 673 Wołkowyja
• telefon:
691 119 077
• liczba pracowników:
2
‹ Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego
• adres:
38 – 50 Bukowsko 291
• telefon:
13 467 42 80
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
3
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I PR Z E MYS K I E J
245
‹ Stacja Opieki – Pielęgniarstwo środowiskowe
• adres:
Bolestraszyce • telefon:
16 671 64 53
• liczba pracowników:
4
‹ Hospicjum
• adres:
• telefon:
• liczba pracowników:
ks. dyr. Marek Zarzyczny
ul. Grodzka 45
38- 4100 Krosno
695 930 784
38
‹ Stacja Opieki Pielęgniarstwo Środowiskowe. Opieka długoterminowa
ks. dyr. Marek Zarzyczny
• adres:
ul. Grodzka 45
38- 4100 Krosno
• telefon:
695 930 784
• liczba pracowników:
38
Informator
‹ Stacja Opieki – Pielęgniarstwo środowiskowe
• adres:
Dydnia
• telefon:
13 430 32 53
• liczba pracowników:
3
‹ Stacja Opieki – Pielęgniarstwo Środowiskowe
ks. dyr. Marek Zarzyczny
• adres:
ul. Grodzka 45
38- 4100 Krosno
• telefon:
695 930 784
• liczba pracowników:
38
‹ Dom Spokojnej Starości im. Św. Jana z Dukli
ks. dyr. Marek Zarzyczny
• adres:
36 -032 Kąkolówka 468
• telefon:
17 229 79 27
• liczba pracowników:
41
• liczba miejsc:
60
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
• adres:
36 -032 Kąkolówka 468
• telefon:
17 229 79 27
• liczba pracowników:
41
• liczba miejsc:
30
‹ Rodzinny Dom Dziecka
• adres:
• telefon:
Sonina
37 -100 Łańcut
17 224 15 55
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I PR Z E MYS K I E J
246
• Środowiskowy Dom Samopomocy:
ul. Przemyska 24
Sanok
‹ Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
Caritas
• adres:
Wysoka 49
• telefon:
17 225 80 55
• liczba pracowników:
32
‹ Kościół filialny
• adres:
• Pomoc doraźna
• Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
• Środowiskowy Dom Pomocy:
• Warsztaty Terapii Zajęciowej:
• Dzieci/młodzież
• Świetlice socjoterapeutyczne:
• Ośrodki kolonijne/domy
wczasowo-rekolekcyjne:
• Domy Matki i Dziecka:
• Fundusze stypendialne:
stypendiów miesięcznie
• Osoby starsze
• Kluby/świetlice Seniora:
• Domy Pomocy Społecznej:
Chotyniec
2
1
1
2
2
1
75
1
1
• Usługi medyczne/uzależnienia
• Stacje Opieki/NZOZ:
• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:
• Hospicja:
• Niepełnosprawność
• WTZ:
• Centrum Rehabilitacyjne:
• Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
• Dom Dziennego Pobytu:
• Bezdomność
• Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn:
• Schronisko dla Bezdomnych Kobiet:
• Noclegownie:
• Łaźnie:
• Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne):
• PEAD
• Magazyny:
• Magazyny do przechowywania odzieży,
sprzętu etc (inne, nie służące do PEAD):
Informator
‹ Dom Kultury
• adres:
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
15
1
2
• Bezrobotni/ aktywizacja społeczno-zawodowa
• Centrum Integracji Społecznej:
1
• Świetlice dla bezrobotnych:
1
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I PR Z E MYS K I E J
247
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
1
• Inne formy pomocy
• Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne - 1
Działalność wydawnicza i promocyjna
• Wydawane biuletyny:
• Przyznawane nagrody:
1
1
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
419 467,95 PLN
1 461 090,41 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• programy unijne:
• dotacje Caritas Polska:
1 636 488,75 PLN
1 035 582,35 PLN
224 950, 81 PLN
Formacja
• Materiały formacyjne:
Informator
• Edukacja
• Szkoły:
1
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I PR Z E MYS K I E J
248
Patron Caritas diecezjalnej św. Mikołaj
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI
PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ
KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
249
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 19 marca 1996 r.
‹ powierzchnia diecezji:
100 000 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
ok. 30 000 grekokatolików
‹ liczba parafii:
74
‹ województwo/-a:
war-maz, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel, kom.:
ks. mgr Jan Hałuszka
[email protected]
609 939 021
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. mgr Bogdan Sytczyk
tel. kom.:
668 167 307
‹ dane sekretarza:
tel. kom.:
ks. mgr Roman Storoniak
605 744 245
‹ dane księgowego:
tel. kom.:
Alina Gil
781 792 931
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Dąbrowskiego 30
14-300 Morąg
‹ telefon:
609 939 021
‹ fax:
89 757 08 55
‹ numer konta bankowego:
10 1020 3613 0000 6402 0080 7032
Informator
Dane ogólne:
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I PR Z E MYS KO - WA R SZ AW S K I E J KO Ś C I O Ł A G R E C KO K ATO L I C K I E G O
15
250
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Fundusz stypendialny
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
Informator
Działalność statutowa
1
‹ Centrum Wsparcia Społecznego
• adres:
Henrykowo 7
11-130 Orneta
• telefon:
55 242 27 17, 55 242 34 06
• liczba pracowników:
18
• liczba miejsc dla beneficjentów:
65
• opis udzielanej pomocy:
prowadzenie ŚDS i WTZ
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I PR Z E MYS KO - WA R SZ AW S K I E J KO Ś C I O Ł A G R E C KO K ATO L I C K I E G O
251
Patron Caritas diecezjalnej - św. Brat Albert
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ
252
Informator
Caritas Diecezji Radomskiej została powołana 25.03.1992 roku Dekretem J.E. ks. Biskupa Edwarda Materskiego, który mianowała ks. Kan. Stanisława Makarewicza na Dyrektora Caritas Diecezji
Radomskiej. Kolejni Dyrektorzy: ks. Kan. Adam Płuciennik, ks. Kan. Sławomir Gregorczyk, ks. Kan.
Piotr Jaśkiewicz, ks. Kan. Radosław Walerowicz oraz obecni ks. Kan. Grzegorz Wójcik i ks. Robert
Kowalski poszerzali i poszerzają zakres działalności charytatywnej diecezjalnej Caritas. Dzięki ich
zaangażowaniu, przy pomocy Pracowników i Wolontariuszy utworzono wiele jednostek działających na rzecz polepszenia egzystencji najuboższych mieszkańców naszej diecezji. Te codzienne zadania wynikające z realizacji przykazania miłości dają świadectwo miłosierdzia i są odpowiedzią na nowe potrzeby
najuboższych, niezaradnych życiowo. Zwiększenie zakresu pomocy udzielanej przez diecezjalną Caritas dało pozyskanie Statutu Organizacji Pożytku Publicznego a tym samym pozyskiwanie środków z 1% podatku. W strukturach
CDR działają: Domy Dziecka, Świetlice, Domy dla Bezdomnych, Noclegownie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Jadłodajnie, Pedagodzy Ulicy, Telefon Zaufania, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej, Komisja Dzieła Bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, Fundusz Stypendialny im.
ks. Bp. Jana Chrapka, Program Dystrybucji Żywnościowej PEAD, Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego, itp. Ponadto
CDR uczestniczy w różnych akcjach charytatywnych Ogólnopolskich i Diecezjalnych.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 25 marca 1992 r.
‹ numer KRS:
0000222733
‹ powierzchnia diecezji:
8 000 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
910 000
‹ liczba parafii:
301
‹ województwo/-a:
mazowieckie, świętokrzyskie, łódzkie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
‹ telefon:
‹ fax:
‹ e-mail recepcji:
‹ strona internetowa:
ul. Kościelna 5
26 - 604 Radom
48 365 29 29
48 365 29 28
[email protected]
www.radom.caritas.pl
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
253
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
ks. kan. Grzegorz Wójcik
[email protected]
663 344 455
‹ danezastępcy dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
ks. Robert Kowalski
[email protected]
665 777 399
‹ dane sekretarza:
e-mail:
telefon:
Anna Lis
[email protected]
48 365 29 29
‹ dane rzecznika prasowego:
e-mail:
telefon:
Anna Lis
[email protected]
48 365 29 29
‹ dane księgowego:
e-mail:
telefon:
Danuta Zbyszyńska
[email protected]
48 365 29 29
Informator
‹ numer konta bankowego:
Pekao S.A. II O/ Radom - darowizny:
45 1240 3259 1111 0000 2989 1757
Konto 1%:
52 1240 3259 1111 0010 04360 0572
Konto walutowe - darowizy Euro:
PL 12 1240 5703 1978 0010 3340 1093
BIC (SWIFT) PKO PPLPW XXX
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
105
‹ Akademickie Koła Caritas:
1
‹ Szkolne Koła Caritas:
55
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
7/7
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
98/88,25
‹ członkowstwo pracowników CD
w lokalnych i centralnych radach,
gremiach itp.:
- Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi
- Kapituła Konkursu dla organizacji i innych podmiotów pozarządowych „Dobre Praktyki’’ na
najlepsze przedsięwzięcia z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców miasta Radomia
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
„Niebieska Linia’’
- Zespół konsultacyjny Zarządzania Kryzysowego
GMR
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
100
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
1000
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
254
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Inne :Tornister pełen Uśmiechu
•Żonkile - Pola Nadziei
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Wielkanocna paczka świąteczna
•Letni i zimowy wypoczynek dla dzieci
•Wyprawka szkolna
•Bożonarodzeniowa paczka świąteczna
•Serduszka parafialne (Mikołajki dla dzieci)
•„5” Złoty Pieniądz
Informator
Działalność statutowa
‹ Realizowane projekty:
• finansowane ze środków własnych:
•Komisja Dzieła Bł. ks. Bolesława Strzeleckiego
•Fundusz Stypendialny im. ks. Bpa Jana Chrapka
• finansowane ze środków centralnych:
•Kromka Chleba
• finansowane ze środków samorządowych:
•Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni
• Prowadzenie młodzieżowego klubu o charakterze
profilaktycznym. Czas wzrastania – klub młodzieżowy i dla Kobiet i Mężczyzn
•Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym priorytet współpracy - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 r.pod nazwą Świetlica socjoterapeutyczna „Świetlica Socjoterapeutyczna
Caritas Diecezji Radomskiej”.
•Chciałbym więcej niż mam, chciałbym więcej niż
mogę”
•„PODRÓŻ ODKRYWCÓW”
•Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez
organizowanie i prowadzenie placówek opieC A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
255
•Projekt utworzenia i działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
24
‹ Jadłodajnia im. bł. ks. B. Strzeleckiego
• adres:
ul. Kościelna 5
26 – 604 Radom
• telefon:
48 365 29 29
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
4
wolontariuszy:
2
prace społeczno - użyteczne:
2
• opis udzielanej pomocy:
dożywianie osób bezdomnych, bezrobotnych,
przygotowywanie i wydawanie gorącego posiłku
oraz suchego prowiantu; 270 porcji dziennie
Informator
kuńczo – wychowawczych /Dom Dziecka
26 – 600 Radom
• telefon:
48 365 29 29
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
wolontariuszy:
5
• opis udzielanej pomocy:
dożywianie osób bezdomnych, bezrobotnych,
wydawanie gorącego posiłku oraz suchego prowiantu; 100 porcji dziennie
‹ Magazyn centralny
• adres:
ul. Limanowskiego 134
26 – 600 Radom
• telefon:
48 384 79 06
• fax:
48 384 79 06
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
wolontariuszy:
3
• opis udzielanej pomocy:
przechowywanie i dystrybucja żywności w ramach
programu Fead 2014, Embargo, 11 000 osób
korzystających w 2014 roku.
‹ Jadłodajnia im. św. F. Neri
• adres:
ul. Grzybowska 22
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
256
‹ Katolicki Ośrodek Adopcyjny
• adres:
ul. Kościelna 5
26 – 604 Radom
• telefon:
48 385 15 34
• fax:
48 385 15 34
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
4
umowa zlecenia:
2
obsługa księgowa:
1
Informator
‹ Magazyn Caritas
• adres:
ul. Kościelna 5
26 – 604 Radom
• telefon:
48 365 29 29
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
wolontariuszy:
3
prace społeczno - użyteczne:
1
• opis udzielanej pomocy:
przechowywanie i dystrybucja żywności, przygotowywanie paczek świątecznych dla podopiecznych, wydawanie żywności pozyskanej
z programu Fead 2014 i Embargo; 3 tys. osób
korzystających w 2014 r.
• opis udzielanej pomocy:
placówka dla rodzin oczekujących na dzieci: przygotowanie, szkolenie rodzin adopcyjnych, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, diagnostyka
psychopedagogiczna, rozmowy wspierające,
motywujące, wywiady środowiskowe, pomoc
dzieciom w placówkach, 300 osob korzystających
w 2014 r.
‹ Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II
•Placówka Socjalizacyjna
• adres:
Jasieniec Iłżecki Dolny 52
27 – 100 Iłża
• telefon:
48 616 01 16
• fax:
48 616 01 16
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
•Placówka Socjalizacyjna - Filia
• adres:
ul. 1 Maja 13b
27 – 200 Starachowice
• telefon:
607 581 072
• fax:
48 616 01 16
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
umowa zlecenia:
wolontariuszy:
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
40
6
1
257
‹ Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
• adres:
ul. Kościelna 5
26 – 604 Radom
• telefon:
48 365 29 29
• fax:
48 365 29 29
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4
umowa zlecenia:
1
umowa współpracy:
2
• opis udzielanej pomocy:
placówka dzienna świadcząca ambulatoryjne
usługi specjalistyczne w zakresie terapeutyczno –
wspomagającym; pomoc typu: informacje, doradztwo, pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, prawna; 268 osób korzystało w 2014 r.,
łącznie 1225 spotkań.
‹ Dom dla Bezdomnych
•Noclegownia dla Mężczyzn
•Noclegownia dla Kobiet
Informator
• opis udzielanej pomocy:
placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego - całodobowa opieka nad dziećmi
i młodzieżą, pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla 52 dzieci.
•Dom dla Bezdomnych Kobiet
• adres:
ul. Zagłoby 3
26 – 600 Radom
• telefon:
48 365 26 29
• fax:
48 365 26 29
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
8
prace społeczno – użyteczne:
3
umowa zlecenia:
1
• opis udzielanej pomocy:
placówka czynna całodobowo, obejmuje działania o charakterze osłonowym (nocleg, wyżywienie, odzież, środki higieniczne); aktywizującym;
profilaktycznym; pomoc doraźną i długofalową, doradztwo, konsultacje, rozmowy wspierająco
- motywujące, terapia; 55 miejsc. W roku 2014 154 osoby.
‹ Streetworkerzy
• adres:
ul. Zagłoby 3
26 – 600 Radom
• telefon:
48 365 26 29, 532 316 029, 532 316 058
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
258
‹ Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas im. św. Józefa
• adres:
ul. Kościelna 5
26 – 604 Radom
• telefon:
48 365 29 29
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
wolontariuszy:
14
obsługa księgowa:
1
Kapelan:
1
• opis udzielanej pomocy:
posługa w Hospicjum polega na niesieniu domowej, wszechstronnej pomocy terminalnie chorym,
ich rodzinom oraz osobom w okresie starości. Pomoc medyczna, pielęgniarska, wsparcie socjalne
i duchowe; Opieką obięte jest 45 osób.
Informator
• opis udzielanej pomocy:
wolontariusze patrolują miejsca niemieszkalne,
w których przebywają osoby bezdomne, udzielają im informacji o placówkach pomocowych,
jadłodajniach, punktach odzieżowych. Na terenie
Radomia jest ok. 200 bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych. Zima dowożą
gorący posiłek.
‹ Świetlica Socjoterapeutyczna
• adres:
ul. Kościelna 14 b
26- 604 Radom
• telefon:
48 365 10 87
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www. swietlica-caritas.radom.pl
• liczba pracowników:
3
wolontariuszy:
10
• opis udzielanej pomocy:
placówka socjoterapeutyczna wsparcia dziennego, obejmująca dzieci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zajęciami specjalistycznymi, dożywianiem, pomocą materialną, 50
miejsc, oddział przedszkolny.
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
• adres:
Jedlanka Stara 92
27 – 100 Iłża
• telefon:
48 334 12 15
• fax:
48 334 12 15
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.wtzjedlanka.caritas.pl
• liczba pracowników:
13
wolontariuszy:
7
• opis udzielanej pomocy:
placówka dziennego pobytu, świadcząca usługi
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
259
‹ Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego im.
św. Brata Alberta
• adres:
ul. Kościelna 14 b
26 – 604 Radom
• telefon:
48 365 29 29
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i innych środków pomocniczych, takich
jak: łóżka rehabilitacyjne, materace, balkoniki,
wózki inwalidzkie, kule, koncentratory tlenu, odsysacze, inny sprzęt medyczny, 500 osób korzystających rocznie.
‹ Centrum Nauki i Zabawy „Bajka’’
• adres:
ul. Rapackiego 7
26 – 600 Radom
• telefon:
48 381 10 80
• fax:
48 381 10 80
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
Informator
terapeutyczno – wspomagające, opiekuńczo –
pielęgnacyjne, rehabilitacyjne w 6 pracowniach,
skierowane do osób niepełnosprawnych w stopniu
umiarkowanym i znacznym, liczba miejsc 30.
• liczba pracowników:
4
wolontariuszy:
1
• opis udzielanej pomocy:
dzienna placówka opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci, świadcząca usługi w zakresie
profilaktyczno-wychowawczym, edukacyjnym,
prozdrowotnym, rekreacyjnym. Oferuje pomoc
psychologa, pomoc w odrabianiu lekcji; dożywianie; terapię, rozmowy wspierająco-motywujące
i pomocą edukacyjną; 50 miejsc.
‹ Okno Życia
• adres:
ul. Struga 31
26 – 600 Radom
• telefon:
48 365 29 29
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
wolontariuszy:
2
• opis udzielanej pomocy:
miejsce, w którym matka po urodzeniu dziecka
w sposób anonimowy może je pozostawić, dając
mu tym samym szansę życia; 1 miejsce, prowadzą
S.S. Matki Bożej Miłosierdzia.
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
260
‹ Dzieło bł. ks. B. Strzeleckiego
• adres:
ul. Kościelna 5
26 – 604 Radom
• telefon:
48 365 29 29
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
wolontariuszy:
9
• opis udzielanej pomocy:
Informator
‹ Telefon Zaufania
• adres:
ul. Malczewskiego 1
26- 600 Radom
• telefon:
800 311 800
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
umowa zlecenia:
1
wolontariuszy:
115
• opis udzielanej pomocy:
pomoc ludziom przeżywającym kryzysy życiowe,
poprzez telefoniczne porady specjalistów z różnych dziedzin: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, prawnicy, policjanci, specjaliści z dziedziny
alkoholizmu i narkomanii, duchowni, katecheci.
W 2014 r. przeprowadzono 1886 rozmów, na 676
dyżurach.
udzielanie finansowej pomocy dzieciom i młodzieży na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji,
dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu
medyczno – rehabilitacyjnego. Z pomocy korzysta
ok. 30 osób rocznie.
‹ Pedagodzy ulicy
• adres:
ul. Kościelna 5
26 – 604 Radom
• telefon:
513 559 829
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
3
umowa zlecenia:
8
wolontariuszy:
4
• opis udzielanej pomocy:
dzienna jednostka opiekuńczo-wychowawcza
w środowisku otwartym (dzielnice socjalne), o charakterze profilaktycznym; prowadzone są działania wspierająco - motywujące, interwencyjne,
zajęcia alternatywne (zagospodarowanie wolnego czasu), opiekuńczo-wychowawcze edukacyjne;
pomoc długofalowa; 45 korzystających w ciągu
roku.
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
261
‹ Punkt Wydawania Odzieży
• adres:
ul. Kościelna 14b
26 – 604 Radom
• telefon:
48 365 29 29
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• liczba pracowników:
wolontariuszy:
1
• opis udzielanej pomocy:
wydawanie odzieży podopiecznym (osobom
bezrobotnym, bezdomnym, osobom znajdującym
Informator
‹ Fundusz Bp. Jana Chrapka
• adres:
ul. Kościelna 5
26 – 604 Radom
• telefon:
605 327 831
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.radom.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
wspiera dzieci uzdolnione, niepełnosprawne poprzez Fundusz Stypendialny. Wydaje diecezjalny
kalendarz, przyznaje nagrodę Viventi Caritate,
honorującą ludzi, szczególnie z lokalnych środowisk, których działalność zostawia rzeczywiście
trwałe ślady; 2 wolontariuszy; liczba dzieci objętych w roku 2014 - 10.
się w trudnej sytuacji) pozyskanej od darczyńców,
rocznie korzysta 2 tys. osób.
‹ Ośrodek Edukacyjno – Charytatywny
Diecezji Radomskiej EMAUS
• adres:
Turno – Brzeźce
k. Białobrzegów Radomskich
26 – 800 Białobrzegi
• telefon:
48 613 24 44, 794 303 494
• fax:
48 613 24 44
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.emausturno.pl
• liczba pracowników:
12
wolontariuszy:
2
• opis udzielanej pomocy:
całoroczny ośrodek, będący miejscem do organizowania rekolekcji, dni skupienia, konferencji,
wczaso – weekendów, szkoleń, ognisk, spotkań
integracyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, zielone szkoły, ferie zimowe),
możliwość wypożyczania kajaków na spływy, 140
miejsc.
‹ Stołówka dla najuboższych w Starachowicach
• adres:
ul. Partyzantów 2
27 – 200 Starachowice
• telefon:
41 274 63 03
• fax:
41 274 63 03
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
262
Pomoc doraźna
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
‹ Stołówka „Caritas’’ im. Bp. Jana Chrapka
• adres:
ul. 15 Stycznia, Legionówka
26 – 670 Pionki
• telefon:
48 312 13 05
• fax:
48 381 84 39
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.barbara.pionki.net
• liczba pracowników:
wolontariuszy:
15
• opis udzielanej pomocy:
dożywianie osób bezdomnych, bezrobotnych, wydawanie gorącego posiłku dla 80 osób.
Dzieci/młodzież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne:
‹ Kluby Młodzieżowe/Podwórkowe:
‹ Ośrodki kolonijne/domy
wczasowo-rekolekcyjne:
‹ Domy Dziecka:
‹ Domy Matki i Dziecka:
‹ Interwencyjne Placówki:
‹ Ośrodki Adopcyjne:
‹ Telefon zaufania:
‹ Fundusze stypendialne:
‹ Okna życia:
‹ FUNDRAISING
• adres:
ul. Kościelna 5
26 - 604 Radom
• telefon:
48 365 29 29, 669 444 223
• fax:
48 365 29 28
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
1
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Hospicja:
‹ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
o Problemach Alkoholowych:
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
Informator
• opis udzielanej pomocy:
dział zajmujący się pozyskiwaniem darowizn
i środków finansowych na działalność statutową
Caritas.
• strona internetowa:
www.trojca.neostrada.pl
• liczba pracowników:
3
wolontariuszy:
3
• opis udzielanej pomocy:
dożywianie osób bezdomnych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych. Wydawanie 2 – daniowego
gorącego posiłku dla 250 osób.
2
18
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
263
1
1
Bezdomność
‹ Schronisko dla Bezdomnych Kobiet:
1
‹ Noclegownie:
2
‹ Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne):
20
‹ Punkty pomocy doraźnej:
110
PEAD
‹ Magazyny:
‹ Magazyny do przechowywania
odzieży, sprzętu etc.:
2
Inne formy pomocy
‹ Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne:
1
Informator
Niepełnosprawność
‹ WTZ:
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
Formacja
‹ Kursy formacyjne:
zjazd dla wolontariuszy PZC, SKC, Opiekunów
SKC, Rekolekcje dla Rodzin Osieroconych, Dzień
Skupienia PZC, Ogólnopolska Pielgrzymka Wolontariuszy Caritas
‹ Materiały formacyjne (przygotowywane
przez CD):
ulotki 1%
2
Działalność wydawnicza i promocyjna
‹ przyznawane nagrody: Złota Kula 2014 w 3 kategoriach, Viventi Caritate 2014,
‹ wydawnicza: album: Święty Jan Paweł II na drogach diecezji radomskiej - 3800szt, Kalendarz
2015 - 13000 szt., „Bajki i rymowanki” - 300szt.
C A R I TA S D I E C E Z J I R A D O M S K I E J
264
Patron Caritas diecezjalnej - św. Brat Albert
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
265
Informator
Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzi wieloraką działalność charytatywną, obejmującą pomocą m.in.: rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny z kręgu patologii i bezrobocia, dzieci
i młodzież, ubogich, bezdomnych i niepełnosprawnych. Organizuje kolonie i zimowiska charytatywne, sprawuje opiekę medyczną nad biednymi, starszymi i chorymi. Pomaga w sytuacjach losowych.
Prowadzi placówki takie jak: Centrum dla Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Dom Rehabilitacyjno–Opiekuńczy w Gorlicach, Domy Pomocy Społecznej w Chmielniku i Cmolasie; Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Kolbuszowej, Rzeszowie, Ropczycach, Różance i Gorlicach; Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaśle, NZOZ w:
Kątach, Ropczycach, Tyczynie i w Myczkowcach, Dom Samotnej Matki z Oknem Życia w Rzeszowie, Ośrodek Rehabilitacyjno–Wypoczynkowy w Myczkowcach i Centrum Charytatywne Diecezji Rzeszowskiej oraz 3 duże Kuchnie dla
ubogich w Rzeszowie, Jaśle i Gorlicach, wydające dziennie ok. 2000 posiłków oraz 3 mniejsze, wydające dziennie po
ok. 50 posiłków. Prowadzone są też działania związane z kulturą i turystyką, a także z rozwojem edukacyjnym dzieci
i młodzieży.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 8 maja 1992 r.
‹ URM - WZP.025/69/92
‹ status OPP wydzielona jednostka:
Caritas Bliźni w Potrzebie
KRS 0000251723
‹ powierzchnia diecezji:
6 000 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
614 259
‹ liczba parafii:
244
‹ województwo/-a:
podkarpackie, małopolskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
‹ telefon:
17 852 16 58
‹ fax:
17 852 86 60
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.caritas.rzeszow.pl
‹ numer konta bankowego:
96 1020 4391 0000 6902 0002 2616
C aritas D iecezji R zeszowskiej
266
‹ dane dyrektora:
ks. prałat mgr Stanisław Słowik
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
601 633 155
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. prałat mgr lic. Władysław Jagustyn
e-mail:
[email protected]
tel. kom.
601 869 071
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. prałat mgr Bogdan Janik
e-mail:
[email protected]
tel. kom.
605 106 755
‹ dane sekretarza:
s. mgr Joanna Smagacz CSFN
e-mail:
[email protected]
tel. kom.
691 674 502
‹ dane księgowego:
Irena Koncewicz - wolontariuszka
Bogumiła Zając - wolontariuszka
Maria Trałka - wolontariuszka
e-mail księgowego: [email protected]
tel.
17 852 86 61
Informator
Zarząd
‹ Diecezjalny koordynator Szkolnych Kół Caritas:
ks. dr Piotr Potyrała
e-mail:
[email protected]
tel. kom.
506 656 897
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
244
‹ Akademickie Koła Caritas:
3
‹ Szkolne Koła Caritas:
220
‹ Przedszkolne Koła Caritas
1
‹ Wolontariat Caritas dla wychowawców
i osób prowadzących kolonie i zimowiska:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
5/4,75
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
273/251,15
‹ członkowstwo pracowników CD w lokalnych i centralnych radach, gremiach itp.:
3
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
8500
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
2500
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
C aritas D iecezji R zeszowskiej
267
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Spotkanie opłatkowe dla studentów polskiego
pochodzenia ze Wschodu
•Spotkanie kapelanów szpitali i placówek medycznych przed Światowym Dniem Chorego
•Koordynacja Światowego Dnia Chorego w diecezji rzeszowskiej
•Ferie zimowe dla dzieci z rodzin ubogich
•KAZIUKI – pomoc studentom polskiego pochodzenia ze Wschodu
•Trzydniowe wielkopostne rekolekcje dla członków
Parafialnych Zespołów Caritas
•Paczki świąteczne przed Wielkanocą dla
1150 osób
•Śniadanie wielkanocne dla ubogich i bezdomnych
dla 300 osób
Informator
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Festyn rodzinny „Bądźmy Razem” z okazji Dnia
Matki i Dziecka
•Kolonia dla 150 dzieci polskiego pochodzenia
z Ukrainy
•Wakacyjna Akcja Caritas dla 1000 dzieci
•Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych z Podkarpacia dla 700 osób
•Niepełnosprawni z Podkarpacia pamięci Jana
Pawła II dla 250 osób
•Październikowe formacyjne spotkania dla członków Parafialnych Zespołów Caritas dla 660 osób
•Zjazdy Szkolnych Kół Caritas dla 400 uczestników
•Weekendowe spotkanie rodzin wielodzietnych
•Spotkanie 2000 dzieci ze św. Mikołajem
•Paczki świąteczne przed Bożym Narodzeniem dla
1350 osób
•Wigilia dla ubogich i bezdomnych dla 300 osób
•Św. Młodzianków – spotkanie wigilijno-opłatkowe
dla rodzin wielodzietnych
‹ Realizowane projekty:
•ze środków unijnych:
- POKL „Kreatywny Nauczyciel”
- POKL „Niepełnosprawni w pracy”
- MPiPS – FIO
C aritas D iecezji R zeszowskiej
268
•ze środków centralnych:
- kolonie polskie dla dzieci ze Wschodu
•ze środków samorządowych:
- wakacje „Ekoludków”
- Wigilia
- śniadanie wielkanocne
- Dzień Dziecka
- Mikołaj
- kolonie polskie dla dzieci ze Wschodu
- pomoc rodzinom
- pomoc niepełnosprawnym
- olimpiada dla niepełnosprawnych
Placówki
Informator
•ze środków własnych:
- zimowisko i kolonia letnia
- pomoc rodzinom
- pomoc w leczeniu i rehabilitacji
- pomoc poszkodowanym przez klęski żywiołowe
i kataklizmy
- pomoc studentom polskiego pochodzenia ze
Wschodu
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 22
‹ Centrum Charytatywne Diecezji Rzeszowskiej
• adres:
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
• telefon:
17 852 16 58
• fax:
17 852 86 60
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
Kuchnia (prowadzona wspólnie z Rzeszowskim
Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta) –
1300 posiłków dziennie.
Magazyn darów i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – czynne od pn. do pt. w godz. 9.00
- 13.00.
‹ Sklep i Hurtowania Pomocy Duszpasterskich
• adres:
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
• telefon:
17 852 58 45
• liczba pracownikóworaz liczba etatów:
1/1
• liczba miejsc:
52
• opis udzielanej pomocy:
C aritas D iecezji R zeszowskiej
269
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Lubelska 13
35-241 Rzeszów
• telefon:
17 861 14 18
• fax:
17 853 23 95
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 12/10,25
• opis udzielanej pomocy:
Warsztaty Terapii Zajęciowej – dom dziennego
pobytu dla osób niepełnosprawnych – 30 miejsc.
‹ Centrum dla Osób Niepełnosprawnych
• adres:
ul. Lubelska 13
35-241 Rzeszów
• telefon:
17 861 14 18
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
Miejsce spotkań ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, spotkania duszpasterskie, porady prawne,
psychologiczne.
‹ Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach
• adres:
Myczkowce 10
36-623 Uherce Mineralne
Informator
Sklep i Hurtowania Pomocy Duszpasterskich czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00.
• telefon:
13 461 83 70
• fax:
13 461 85 10
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.myczkowce.org.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 36/35
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek wypoczynkowy i rehabilitacyjny. Maksymalna liczba gości: 350.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(umowa z NFZ) – rehabilitacja lecznicza – stacjonarna i ambulatoryjna – 100 miejsc. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
‹ Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Gorlicach
• adres:
ul. Konopnickiej 21
38-300 Gorlice
• telefon:
18 353 51 60
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.drocaritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 33/31,35
• opis udzielanej pomocy:
Dom dziennego pobytu dla niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży. W ośrodku działają: przedszkole, szkoła, warsztaty terapii zajęciowej, świetlica socjoterapeutyczna. 72 miejsca.
C aritas D iecezji R zeszowskiej
270
‹ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaśle
• adres:
ul. Za Bursą 1A
38-200 Jasło
• telefon:
13 446 56 01
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 26/21,5
• opis udzielanej pomocy:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy stałego pobytu
dla osób przewlekle chorych.
42 miejsca.
‹ Kuchnia Caritas w Jaśle
• adres:
ul. Za Bursą 1A
38-200 Jasło
• telefon:
13 446 56 02
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
• opis udzielanej pomocy:
Kuchnia dla ubogich, bezdomnych –
250 posiłków dziennie.
Informator
‹ Kuchnia Caritas w Gorlicach
• adres:
ul. Piekarska 1
38-300 Gorlice
• telefon:
18 353 71 00
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
5/5
• opis udzielanej pomocy:
Kuchnia dla ubogich, bezdomnych –
200 posiłków dziennie.
3/3
‹ Stacja Opieki Caritas – NZOZ Centrum
Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Kątach
• adres:
Kąty 194
38-230 Nowy Żmigród
• telefon:
13 441 52 52
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• opis udzielanej pomocy:
Podstawowa opieka zdrowotna –
3000 pacjentów, opieka długoterminowa –
60 pacjentów. Umowa z NFZ. Wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego.
‹ Stacja Opieki Caritas – NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Tyczynie
• adres:
ul. Mickiewicza 10
36-020 Tyczyn
• telefon:
17 229 97 83
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/4
• opis udzielanej pomocy:
C aritas D iecezji R zeszowskiej
271
‹ Stacja Opieki Caritas – NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Ropczycach
• adres:
ul. Mickiewicza 59
39-100 Ropczyce
• telefon:
17 221 80 87
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
• opis udzielanej pomocy:
Podstawowa opieka zdrowotna –
3000 pacjentów. Umowa z NFZ. Wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego.
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
w Tyczynie
• adres:
ul. Mickiewicza 10
36-020 Tyczyn
• telefon:
17 230 21 26
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 9/6,25
• opis udzielanej pomocy:
Dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych - 32 miejsca.
Informator
Podstawowa opieka zdrowotna –
3000 pacjentów. Dzienny gabinet rehabilitacji
leczniczej. Umowa z NFZ. Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego.
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zaczerniu
• adres:
Zaczernie 732
36-062 Zaczernie
• telefon:
17 250 20 30
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
6/6
• opis udzielanej pomocy:
Dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych - 25 miejsc.
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Ropczycach
• adres:
ul. Mickiewicza 59
39-100 Ropczyce
• telefon:
17 221 83 39
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
20/18
• opis udzielanej pomocy:
Warsztaty Terapii Zajęciowej – dom dziennego
pobytu dla osób niepełnosprawnych – 55 miejsc.
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance
• adres:
Różanka 100
38-102 Grodzisko
• telefon:
17 277 51 90
• e-mail recepcji:
[email protected]
C aritas D iecezji R zeszowskiej
272
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej
• adres:
ul. Tyszkiewiczów 3
36-100 Kolbuszowa
• telefon:
17 227 58 78
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.wtz-kolbuszowa.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 13/10,8
• opis udzielanej pomocy:
Warsztaty Terapii Zajęciowej – dom dziennego
pobytu dla osób niepełnosprawnych – 35 miejsc.
‹ Dom Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio
• adres:
36-016 Chmielnik 4
• telefon:
17 229 66 48
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 36/34,75
• opis udzielanej pomocy:
Dom stałego pobytu dla osób chorych i starszych,
82 miejsca.
Informator
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
13/13
• opis udzielanej pomocy:
Warsztaty Terapii Zajęciowej – dom dziennego
pobytu dla osób niepełnosprawnych – 35 miejsc.
‹ Dom Pomocy Społecznej
im. ks. Wojciecha Borowiusza
• adres:
36-105 Cmolas 274
• telefon:
17 283 77 51
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 37/35,5
• opis udzielanej pomocy:
Dom stałego pobytu dla osób chorych i starszych,
60 miejsc.
‹ Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjny
• adres:
36-105 Cmolas 274
• telefon:
17 283 77 51
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
6/6
• opis udzielanej pomocy:
Rehabilitacja prowadzona w DPS Cmolas oraz dla
środowiska.
‹ Dom Samotnej Matki i Okno Życia
• adres:
ul. Dojazd Staroniwa 7
35-011 Rzeszów
• telefon:
17 850 72 30
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
• opis udzielanej pomocy:
Dom stałego pobytu dla matek i dzieci.
8 miejsc.
C aritas D iecezji R zeszowskiej
273
Pomoc doraźna
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
‹ Środowiskowy Dom Pomocy:
6
2
Dzieci/młodzież
‹ Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny:
‹ Dom Samotnej Matki:
‹ Okna życia:
2
1
1
Osoby starsze
‹ Domy Pomocy Społecznej:
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy:
2
2
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ:
3
‹ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy:
Niepełnosprawność
‹ WTZ:
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
Informator
‹ CENTRUM PROMOCJI OBSZARÓW NATURA
2000 w Budach Głogowskich
• adres:
Budy Głogowskie 836 A
36-060 Głogów Małopolski
• telefon:
17 851 91 93, 506 656 897
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
edukacja i promocja postaw ekologicznych
- wykłady, warsztaty, pokazy, konkursy, wystawy,
festyny, pikniki, zawody sportowe. Wypoczynek
i rehabilitacja - 50 miejsc noclegowych.
1
5
5
Bezdomność
‹ Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn:
2
we współpracy z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
‹ Schronisko dla Bezdomnych Kobiet:
2
we współpracy z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
‹ Łaźnie:
1
we współpracy z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
‹ Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne):
10
Magazyny
‹ Magazyny:
‹ Magazyny do przechowywania
odzieży, sprzętu:
‹ Chłodnia:
2
10
1
Bezrobotni/ aktywizacja społeczno-zawodowa
‹ Biura Aktywizacji Bezrobotnych:
1
C aritas D iecezji R zeszowskiej
274
‹ Wydawane biuletyny: SKC (nieregularnie)
‹ Przyznawane nagrody: statuetka i dyplomy
„Miłosierny Samarytanin”
Formacja
‹ Kursy formacyjne: kurs wychowawcy kolonii
‹ Materiały formacyjne
(przygotowywane przez CD): SKC
‹ Rekolekcje wielkopostne dla członków PZC
‹ Wiosenne zjazdy dla członków SKC
‹ Październikowe spotkania dla członków PZC
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%
Caritas Bliźni w Potrzebie:
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• programy unijne
• dotacje Caritas Polska
‹ Razem:
Informator
Działalność wydawnicza i promocyjna
2 045 307 PLN
604 327 PLN
932 712 PLN
508 268 PLN
949 000 PLN
144 760 PLN
576 321 PLN
227 919 PLN
2 994 307 PLN
C aritas D iecezji R zeszowskiej
275
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
276
Informator
Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu
ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie
ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Realizacja misji przez Caritas Diecezji Sandomierskiej
wypływa z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.
Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie
i prowadzenie placówek takich jak ośrodki opieki zamkniętej i otwartej, domów pomocy społecznej, domów
samotnej matki, świetlic, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół przysposabiających do zawodu,
ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej organizowanie pomocy doraźnej dla
osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym
w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad osobami chorymi, samotnymi
i starszymi w ich domach, pomoc dla dzieci, młodzieży
szkolnej i studenckiej, pomoc dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla poszkodowanych w wypadkach losowych kataklizmach w kraju za granicą oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zależności od zmieniających
się warunków życia. Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się również w ogólnopolskie akcje takie jak: Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, wakacyjna akcja kolonijna, program pomocy żywnościowej
PEAD oraz program wsparcia dla dzieci Skrzydła.
Jako organizacja charytatywna Caritas Diecezji Sandomierskiej, jej pracownicy i wolontariusze starają się na
co dzień realizować cele statutowe Caritas. W trakcie
naszej działalności powstało szereg placówek udzielających pomocy najbardziej potrzebującym. Są to:
• Centra Pielęgniarstwa Środowiskowo – Rodzinnego i Rehabilitacji – które zapewniają profesjonalną
opiekę rehabilitacyjną, medyczną i opiekuńczą dla
osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym
wieku, zwłaszcza samotnych (Placówki w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Nisku (filia w Rudniku nad Sanem), Domostawie, Modliborzycach, Janowie Lubelskim).
• Świetlice Socjoterapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, do świetlic uczęszczają dzieci i młodzież potrzebujące opieki i pomocy.
Mają tu możliwość odrobienia lekcji, dokształcania, mądrej zabawy, otrzymania posiłku (Placówki
w Tarnobrzegu oraz Ostrowcu Świętokrzyskim).
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w którym udzielana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna,
socjalna oraz duchowa w celu przywrócenia równowagi psychicznej po krytycznym wydarzeniu życiowym. Ośrodek udziela również pomocy materialnej i medycznej (Placówka w Rudniku nad Sanem).
C A R I TA S D I E C E Z J I SA N D O M I E R S K I E J
277
• Warsztaty Terapii Zajęciowej, głównym ich celem jest rehabilitacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, posiadających znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz
wskazań do terapii (Placówki w Rudniku nad Sanem
oraz w Janowie Lubelskim).
• Środowiskowy Dom Samopomocy (Placówka w Rudniku nad Sanem).
Informator
• Dom Samotnej Matki, którego celem jest niesienie
pomocy kobietom w okresie okołoporodowym, będącym w trudnej sytuacji życiowej (Placówka w Rudniku nad Sanem).
uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród
dzieci i młodzieży.
• Schronisko dla Bezdomnych Kobiet oraz Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn (jako dwie odrębne placówki) - poprzez swoją działalność pragnie zapewnić pensjonariuszom schronienie, całodzienne wyżywienie w miarę możliwości aktywizację zawodową,
prowadzi terapię antyuzależnieniową, udziela pomocy medycznej, psychologicznej i prawnej (Placówki w Rudniku nad Sanem oraz w Sandomierzu).
• Punkt Pomocy Doraźnej – wydawana jest żywność
odzież, art. gospodarstwa domowego oraz realizacja recept dla najbardziej potrzebujących pomocy
(Placówka w Sandomierzu).
• Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość
Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Organizujemy również dożywianie w szkołach, po– w ośrodku funkcjonują: Przedszkole Specjalne,
moc
w opłacie internatu czy też w zakupie biletów mieSzkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne. Dla dzieci uczęszczających do ośrodka prowa- sięcznych, paczki świąteczne dla rodzin ubogich oraz na
dzone są na bieżąco zajęcia rehabilitacyjne i re- szeroką skalę wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
walidacyjne dla dzieci z upośledzeniem głębokim. w oparciu o własną bazę lokalową. Oprócz dzieci polDziałają też grupy wsparcia dla rodziców (Placów- skich zapraszamy również dzieci z Ukrainy i Białorusi.
ka w Sandomierzu).
Dwadzieścia lat temu, na mocy Dekretu J. E. księdza
Biskupa Wacława Świerzawskiego z dnia 15 września
• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedago- 1992 roku, została powołana do istnienia Caritas Diecegiczna – poradnia w ramach swoich zadań pro- zji Sandomierskiej. Organizacja ta „powróciła” do Diewadzi dia-gnozę psychologiczną, pedagogiczną cezji Sandomierskiej po kilkudziesięciu latach przerwy
i logopedyczną dla dzieci i młodzieży, prowadzi i swoimi działaniami nawiązywała do idei przedwojennej
również działalność terapeutyczną dla dzieci i mło- Caritas, która funkcjonowała do 1950 roku. Od samedzieży oraz rodziców, uwzględniając potrzeby śro- go początku Caritas Diecezji Sandomierskiej starała się
dowiska lokalnego poradnia prowadzi profilaktykę
C A R I TA S D I E C E Z J I SA N D O M I E R S K I E J
278
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 15 września 1992 r.
‹ numer KRS:
0000213751
‹ powierzchnia diecezji:
7 850 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
706 237
‹ liczba parafii:
243
‹ województwo/-a:
Świętokrzyskie, Podkarpackie, Lubelskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
‹ telefon:
15 644 55 86, 15 832 11 45
‹ fax:
15 644 55 86, 15 832 11 45 wew. 335
‹ e-mail recepcji:
[email protected]ritas.pl
Informator
kierować we wszystkich swoich działaniach Przykazaniem Miłości Bliźniego. Podejmowane kolejno
inicjatywy były i są nadal kierowane do: osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, ubogich i potrzebujących różnorakiej pomocy. Szczególną grupą adresatów są niepełnosprawne intelektualnie
i fizycznie dzieci. Caritas Diecezji Sandomierskiej swoją działalność prowadzi i udziela pomocy poprzez swoje placówki. W czasie 20 lat powstało w sumie 23 placówki prowadzone przez Caritas
Diecezji Sandomierskiej.
‹ strona internetowa: www.sandomierz.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
81 1060 0076 0000 3200 0031 9541
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. kan. Mgr Bogusław Pitucha
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
695 308 060
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. dr Krzysztof Cisek
e-mail:
[email protected]
‹ dane księgowego:
e-mail:
Mgr Monika Bownik
[email protected]
C A R I TA S D I E C E Z J I SA N D O M I E R S K I E J
279
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
‹ Szkolne Koła Caritas:
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
‹ Realizowane projekty:
•ze środków unijnych:
59
50
14
173
250
Informator
Struktura
- Indywidualizacja Nauczania i wychowania klas
I-II w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym
„Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu”
- Sandomierskie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w kompleksie dawnego Szpitala Św.
Ducha w Sandomierzu
- PEAD
•ze środków samorządowych:
Prowadzenie Stacji Opieki Caritas, Ośrodka
Interwencji Kryzysowej, Wypoczynku Letniego,
Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 23
‹ Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny
„Radość Życia”
• adres:
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
• telefon:
15 644 55 32
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
117
• opis udzielanej pomocy:
- przedszkole specjalne
- szkoła podstawowa specjalna (2x)
C A R I TA S D I E C E Z J I SA N D O M I E R S K I E J
280
‹ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
• adres:
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
• telefon:
15 644 55 32
• liczba pracownikóworaz liczba etatów:
7
• opis udzielanej pomocy: porady psychologiczne
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Rzeszowska 35
37-420 Rudnik n/ Sanem
• telefon:
15 649 45 30
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
24
• opis udzielanej pomocy:
terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie lub
fizyczne - 55 miejsc
Informator
- gimnazjum specjalne (2x)
- szkoła przysposabiająca do pracy
- zajęcia rewalidacyjno wychowawcze
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
- miejsc: 152
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
• adres:
ul. Rzeszowska 35
37-420 Rudnik n/ Sanem
• telefon:
15 649 45 30
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
11
• opis udzielanej pomocy:
dzienna opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnymi intelektualnie
- 35 miejsc
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
• telefon:
15 872 15 74
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
18
• opis udzielanej pomocy:
terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie lub
fizyczne - 45 miejsc
‹ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo
– Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji
Opieki Caritas w Sandomierzu
• adres:
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
• telefon:
15 644 55 86 wew. 102, 108
• e-mail recepcji:
[email protected]
C A R I TA S D I E C E Z J I SA N D O M I E R S K I E J
281
‹ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo
– Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji
Opieki Caritas w Tarnobrzegu
• adres:
ul. 3go Maja 11
39-400 Tarnobrzeg
• telefon:
15 641 66 58
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
9
• opis udzielanej pomocy:
całodobowa pomoc medyczna i opiekuńcza dla
ludzi chorych, starszych i ubogich
‹ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo
– Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji
Opieki Caritas w Domostawie
• adres:
Domostawa 16
37-405 Jarocin
• telefon:
15 871 37 80
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3
• opis udzielanej pomocy:
całodobowa pomoc medyczna i opiekuńcza dla
ludzi chorych, starszych i ubogich
Informator
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
14
• opis udzielanej pomocy:
całodobowa pomoc medyczna i opiekuńcza dla
ludzi chorych, starszych i ubogich
‹ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo
– Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji
Opieki Caritas w Nisku
• adres:
ul. 3 Maja 14
37-400 Nisko
• telefon:
15 841 46 39
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
6
• opis udzielanej pomocy:
całodobowa pomoc medyczna i opiekuńcza dla
ludzi chorych, starszych i ubogich
‹ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo
– Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas
w Modliborzycach
• adres:
ul. Piłsudskiego 63A
23-310 Modliborzyce
• telefon:
15 871 58 51
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
6
• opis udzielanej pomocy:
całodobowa pomoc medyczna i opiekuńcza dla
ludzi chorych, starszych i ubogich
C A R I TA S D I E C E Z J I SA N D O M I E R S K I E J
282
‹ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo
– Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji
Opieki Caritas w Nisku Filia Punkt Świadczeń Usług Rehabilitacyjnych w Rudniku
nad Sanem
• adres:
ul. Rzeszowska 35
37-420 Rudnik n/ Sanem
• telefon:
15 649 23 87
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4
• opis udzielanej pomocy:
usługi rehabilitacyjne
Informator
‹ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo
– Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas
w Janowie Lubelskim
• adres:
ul. Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
• telefon:
15 871 58 51
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3
• opis udzielanej pomocy:
całodobowa pomoc medyczna i opiekuńcza dla
ludzi chorych, starszych i ubogich
‹ Ośrodek Interwencji Kryzysowej
• adres:
ul. Rzeszowska 35
37-420 Rudnik n/ Sanem
• telefon:
15 649 21 86
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
7
• opis udzielanej pomocy:
pomoc osobom i rodzinom pochodzącym ze środowisk zagrożonych patologią, o niskim statusie
materialnym - 26 miejsc - 3 placówki
‹ Dom Samotnej Matki
• adres:
ul. Rzeszowska 35
37-420 Rudnik n/ Sanem
• telefon:
15 649 21 86
• opis udzielanej pomocy:
niesienie pomocy kobietom w okresie okołoporodowym, będącym w trudnej sytuacji rodzinnej/
miejsca pozostałe z OIK
‹ Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
• adres:
ul. Rzeszowska 35
37-420 Rudnik n/ Sanem
• telefon:
15 649 21 86
• opis udzielanej pomocy:
całodobowe schronienie, wyżywienie, w miarę
możliwości aktywizacja zawodowa, terapia antyuzależnieniowa, pomoc medyczna, psycholoC A R I TA S D I E C E Z J I SA N D O M I E R S K I E J
283
‹ Ośrodek Formacyjno - Wypoczynkowy
• adres:
ul. Leśna 73
34-730 Mszana Dolna
• telefon:
18 331 02 60
• opis udzielanej pomocy:
kolonie dla dzieci i młodzieży - 55 miejsc
‹ Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy
• adres:
ul. Tarnobrzeska 27
37-433 Bojanów
• telefon:
15 870 86 65
• opis udzielanej pomocy:
kolonie dla dzieci i młodzieży - 183 miejsc
‹ Punkt Pomocy Doraźnej
• adres:
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
• telefon:
15 644 55 86 wew. 351
• opis udzielanej pomocy:
pomoc w postaci odzieży
Informator
giczna i prawna / miesca pozostałe z OIK
• opis udzielanej pomocy:
pomoc dzieciom i młodzieży potrzebujących opieki i pomocy - 30 miejsc
‹ Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci
prowadzona przez Parafialny Zespół
Caritas przy Parafii pw. Chrystusa Króla
w Tarnobrzegu
• adres:
ul. Niepodległości 9
39-400 Tarnobrzeg
• opis udzielanej pomocy:
pomoc dzieciom i młodzieży potrzebujących opieki i pomocy - 25 miejsc
‹ Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
• adres:
ul. Trześniowska 13
27-600 Sandomierz
• telefon:
15 644 55 85
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1
• opis udzielanej pomocy:
całodobowe schronienie, wyżywienie, w miarę
możliwości aktywizacja zawodowa, terapia antyuzależnieniowa, pomoc medyczna, psychologiczna i prawna - 45 miejsc
‹ Świetlica Środowiskowa
• adres:
ul. Szkolna 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
C A R I TA S D I E C E Z J I SA N D O M I E R S K I E J
284
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
Informator
‹ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo
– Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas w Domostawie, Punkt
Świadczeń Usług Rehabilitacyjnych i Pielęgniarskich w Majdanie Golczańskim
• adres:
Majdan Golczański 61
37-405 Majdan Golczański
• telefon:
15 871 31 48
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3
• opis udzielanej pomocy:
usługi rehabilitacyjne
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
2 652 286,81 PLN
768 533,90 PLN
406 834, 98 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• programy unijne
• dotacje Caritas Polska
3 214 449,67 PLN
2 757 355,22 PLN
143 629,23 PLN
‹ Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego
• adres:
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
• telefon:
15 644 55 86
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
5
• opis udzielanej pomocy:
multimedialny spacer po Sandomierzu
Działalność wydawnicza i promocyjna
Wydawane biuletyny Biuletyn Caritas Diecezji Sandomierskiej, raz na kwartał
C A R I TA S D I E C E Z J I SA N D O M I E R S K I E J
285
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ
286
Informator
Caritas Diecezji Siedleckiej została erygowana 14 kwietnia 1991 dekretem Biskupa Siedleckiego Jana Mazura, w celu prowadzenia działań charytatywnych w Diecezji Siedleckiej, położonej na
obszarze województwa mazowieckiego i lubelskiego. Pierwszym jej dyrektorem został mianowany
ks. Julian Jóźwik. Przez ostatnie 9 lat, tj. od 29 sierpnia 2003 do 31 sierpnia 2012 siedlecką Caritas kierował ks. Krzysztof Hapon. Od 1 września 2012 dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej jest
ks. Marek Bieńkowski. Siedzibą diecezjalnej Caritas jest, powstałe w latach 1991-2001, Centrum
Charytatywno - Duszpasterskie im. bł. Matki Teresy z Kalkuty. Od momentu powstania Caritas Diecezji Siedleckiej, kierując się misją niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, otacza ich opieką, nie pozostawiając
samotnymi w trudnych sytuacjach losowych i życiowych. Ten szczytny cel realizowany jest poprzez wiele działań, jak
prowadzenie stołówki dla osób ubogich i bezdomnych, udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i ludziom samotnym,
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci oraz warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Ciągle poszerzająca się skala ubóstwa na terenie Diecezji Siedleckiej powoduje, że systematycznie przybywa
osób bezdomnych i rodzin żyjących na skraju biedy. Wpływa to niekorzystnie na stan zdrowia tych ludzi, powodując
również powstawanie zagrożeń związanych z patologiami społecznymi czy też brakiem opieki nad dziećmi. Rodziny
i osoby samotne mogą liczyć na dofinansowanie do zakupu niezbędnych im lekarstw, opału na zimę, uiszczania opłat
za energię elektryczną oraz czynszu za mieszkania. Bardzo ważną i spotykającą się z ogromnym odzewem społecznym formą wsparcia jest zakup podręczników szkolnych dla dzieci.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 14 kwiecień 1991 r.
‹ numer KRS:
0000223111
‹ powierzchnia diecezji:
11 440 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
731 419
‹ liczba parafii:
248
‹ województwo/-a:
mazowieckie, lubelskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 57
08-110 Siedlce
‹ biuro i księgowość :
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
‹ telefon:
25 640 71 30
‹ fax:
25 633 31 80
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.siedlce.caritas.pl
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
287
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. mgr Marek Jan Bieńkowski
e-mail:
[email protected]
tel. kom.
504 246 939
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. mgr Marcin Gochnio
e-mail:
[email protected]
tel. kom.
507 528 557
‹ dane księgowego:
tel.
mgr Anna Strzałek
25 640 71 30 wew. 105
Struktura
Informator
‹ komunikatory internetowe:
facebook.com/CaritasSiedlce
‹ numer konta bankowego:
78 9194 0007 0027 9318 2000 0010
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
22
‹ Szkolne Koła Caritas:
72
‹ Centra Wolontariatu:
2
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
198
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
ok. 2000
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
220
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Tornister Pełen Uśmiechu
•Inne: „Baranki wielkanocne”, Zbiórka żywności –
„Tak pomagam”
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
288
•Urząd Miasta Siedlce:
Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- „Pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób
uzależnionych od alkoholu – kontynuacja programu dla podopiecznych Caritas w 2014r.”
- „Pomoc terapeutyczna, psychospołeczna
i prawna rodzinom, w których występuje problem narkomanii dla petentów Caritas Diecezji
Siedleckiej w 2014r.”
- Wspieranie działalności placówek wsparcia
dziennego – prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Siedlcach w 2014r. - Wspieranie działalności placówek wsparcia
dziennego – prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Siedlcach w 2014r. - „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas
Diecezji Siedleckiej – kontynuacja programu
w 2014r.”
- „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej – kontynuacja programu w 2013 r.”
Informator
‹ Realizowane projekty:
- Promocja i organizacja wolontariatu - Centrum
wolontariatu dla młodzieży z terenu miasta
Siedlce
- „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych, uczęszczających na
Świetlicę Socjoterapeutyczną Caritas Diecezji
Siedleckiej” - „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych uczęszczających na
Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą Caritas
Diecezji Siedleckiej Siedlcach” - Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce podczas trwania „Wakacyjnej Akcji
Caritas 2014 r.” - Pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom
miasta Siedlce – Utworzenie Centrum Pomocy
BLIŹNIM •Starostwo Siedlce:
- Pozyskiwanie i wydawanie darów rzeczowych
osobom i rodzinom ubogim z terenu Powiatu
Siedleckiego - Działanie
a) Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych z terenu Powiatu Siedleckiego w postaci artykułów
żywnościowych, chemicznych, odzieży, sprzętu
gospodarstwa domowego, sprzętu rehabilitacyjnego
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
289
b) Wspieranie bezpłatną żywnością placówek,
instytucji, organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców Powiatu Siedleckiego
- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - Pomoc
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego poprzez
prowadzenie Punktu Wypożyczania Sprzętu
Rehabilitacyjnego i Przedmiotów Ortopedycznych przez Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach w 2014 r.
•Starostwo Parczew:
•Urząd Gminy Siedlce:
Informator
- Pozyskiwanie i wydawanie darów rzeczowych
osobom i rodzinom ubogim z terenu Powiatu
Siedleckiego - Działanie
- Pomoc osobom doznającym zjawiska przemocy
w rodzinie z terenu Gminy Siedlce przez Caritas
Diecezji Siedleckiej
- Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Siedlce podczas trwania „Wakacyjnej Akcji
Caritas 2014 r.”
•Dotacje gminy kolnie:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie – ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew - 10
dzieci.
- Urząd Gminy Sosnowica - ul. Spokojna 10, 21230 Sosnowica - 1 dziecko.
- Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Parczewie
- Urząd Miasta i Gminy Łosice – ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice - 2 dzieci.
•MOPS Parczew:
Zadania z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie ul. Kościelna 11A, 10 Milanów – 2 dzieci.
- Dofinansowanie kolonii
- Dofinansowanie świetlicy
•Urząd Miasta Parczew:
- Wsparcie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie
w 2014 r.
- Caritas Polska - wypoczynek 45 dzieci z terenu
Białorusi
•Urząd Województwa Mazowieckiego:
- Prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji
na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy
technicznej dla osób niepełnosprawnych
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
290
- Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich
aktywność w tych dziedzinach – „Pokonać swoje
słabości Zakopane 2014 – turystyka dla nas nie
zna granic”
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
21
SIEDLCE
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas
Diecezji Siedleckiej w Siedlcach
• adres:
ul. Bpa. Świrskiego 57
08-110 Siedlce
• telefon / fax:
25 644 14 48
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.siedlce.caritas.pl
• liczba pracowników:
16
• opis udzielanej pomocy:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach jest
placówką pobytu dziennego dla 30 osób niepełnosprawnych. Osoby z różnego typu niepełno-
Informator
„Działalność Punktu Doradczo Konsultacyjnego
dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin”
sprawnościami fizycznymi i intelektualnymi odbywają tu kompleksową rehabilitację zawodową,
społeczną i leczniczą. Dla wielu podopiecznych
jest to jedyna szansa wyjścia z domu, spotkania
się z rówieśnikami, nawiązania przyjaźni, a także
rozwijania swoich zainteresowań. W Warsztacie
terapia zajęciowa odbywa się w sześciu pracowniach: Gospodarstwa Domowego, Doświadczania
Świata, Muzyki i Teatru, Krawieckiej, Rękodzieła
Artystycznego, Reklamowo-Poligraficznej oraz
Multimedialnej.
‹ Centrum Wolontariatu
Caritas Diecezji Siedleckiej
• adres:
ul. Bpa. Świrskiego 57
08-110 Siedlce
• telefon:
510 756 437
• e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa:
www.wolontariat.siedlce.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej skupia wolontariuszy, działających na terenie
diecezji siedleckiej. Są to wolontariusze Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas,
wolontariusze pracujący na koloniach i obozach
prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej,
młodzież z duszpasterstwa akademickiego oraz
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
291
‹ Centrum Integracji Społecznej
• adres:
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
• telefon:
25 640 71 32 wew. 110
• fax:
25 633 31 80
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.cissiedlce.pl
• liczba pracowników:
16
• opis udzielanej pomocy:
Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej mogą
być mieszkańcy miasta Siedlce oraz gmin Domanice i Skórzec, będący w trudnej sytuacji finansowej,
zawodowej i życiowej. Oferta Centrum jest skierowana w szczególności do osób:
- bezrobotnych bez prawa do zasiłku
- bezdomnych
- uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych
środków odurzających, po zakończeniu programu
terapii
- niepełnosprawnych
- dotkniętych chorobą psychiczną, po leczeniu
- zwalnianych z zakładów karnych
Informator
osoby deklarujące gotowość niesienia pomocy
bliźniemu. Wśród nich są też osoby związane
z działaniami Kościoła katolickiego i utożsamiające się z ideą wolontariatu chrześcijańskiego a także organizacje współpracujące, które pragną
pozyskać wolontariuszy do swoich zadań.
‹ Zakład Aktywności Zawodowej
• adres:
ul. Chopina 10
08-110 Siedlce
• telefon / fax:
25 633 43 15
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.zaz-siedlce.pl
• liczba pracowników:
60
• opis udzielanej pomocy:
ZAZ tworzy się w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności i określonych w ustawie grup
osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, a także przygotowania ich
do życia w otwartym środowisku oraz pomocy
w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych
możliwości. Poza tym uczestnicy mają zapewnioną
rehabilitację społeczną i leczniczą.
‹ Centrum Pomocy Bliźnim Caritas Diecezji
Siedleckiej w Siedlcach
• adres:
ul. Bpa. Świrskiego 57
08-110 Siedlce
• telefon:
25 633 03 45
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.siedlce.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
292
‹ Świetlica Socjoterapeutyczna
Caritas Diecezji Siedleckiej
• adres:
ul. Bpa Świrskiego 57
08-110 Siedlce
• telefon:
519 110 109
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.siedlce.caritas.pl
• liczba pracowników:
2
• opis udzielanej pomocy:
Świetlica zapewnia dzieciom opiekę i pomoc
w odrabianiu lekcji, wyrównując w ten sposób
braki edukacyjne, otrzymują one również gorące
posiłki. Widząc nie tylko potrzeby edukacyjne
dzieci, organizujemy im wypoczynek letni i zimowy
oraz liczne imprezy kulturalne. W ramach różnego
rodzaju form terapii, jakie prowadzone są w ciągu
całego roku szkolnego na świetlicy, szczególne
miejsce zajmuje aktywizowanie dzieci do różnorakich działań kulturalnych. W środowisku szkolnym
dzieci te są często wykluczane z różnego rodzaju
przedsięwzięć (wycieczki, akademie, teatrzyki) ze
względu na ich ciężką sytuację materialną oraz
inne sytuacje społeczne.
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych osobom chorym,
niepełnosprawnym, starszym. Pomoc rzeczowa
w postaci ubrań, sprzętu, mebli i zabawek dla
osób z terenu powiatu i miasta Siedlce
‹ Świetlica Profilaktyczno
– Wychowawcza Caritas
Diecezji Siedleckiej
• adres:
ul. Floriańska 3
08-110 Siedlce
• telefon:
696 799 245
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.siedlce.caritas.pl
• liczba pracowników:
11
• opis udzielanej pomocy:
Świetlica zapewnia dzieciom opiekę i pomoc
w odrabianiu lekcji, wyrównując w ten sposób
braki edukacyjne, otrzymują one również gorące
posiłki. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, logopedyczne oraz
informatyczne. Zatrudniony jest również psycholog
do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.
SKÓRZEC
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas
Diecezji Siedleckiej w Skórcu
• adres:
ul. Siedlecka 19 B
08-114 Skórzec
• telefon:
509 588 039
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.siedlce.caritas.pl
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
293
KISIELANY ŻMICHY
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas
Diecezji Siedleckiej w Kisielanach
• adres:
Kisielany Żmichy 52
08 - 124 Mokobody
• telefon:
25 797 07 76
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
10
• opis udzielanej pomocy:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanch to miejsce, w którym 22 uczestników niepełnosprawnych
uczy się jak radzić sobie w życiu. Rehabilitacja zawodowa i społeczna odbywa się w 4 pracowniach.
Biała Podlaska
‹ Warsztat Terapii zajęciowej Caritas
Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej
Informator
• liczba pracowników:
13
• opis udzielanej pomocy:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórcu to miejsce,
w którym 32 osoby niepełnosprawne uczą się
jak radzić sobie w życiu codziennym, jak znaleźć
i utrzymać pracę - co dotychczas nie było osiągalne dla większości. Rehabilitacja zawodowa
i społeczna odbywa się w 6 pracowniach.
• adres:
ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
• telefon:
83 342 05 83 wew. 30
• fax:
83 342 05 73 wew. 24
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.siedlce.caritas.pl
• liczba pracowników:
13
• opis udzielanej pomocy:
Warsztat Terapii Zajęciowej Ośrodka „ Misericordia” Caritas jest placówką pobytu dziennego dla
30 osób niepełnosprawnych. W wyniku prowadzonej terapii w 7 pracowniach uczestnicy mają
zapewniona rehabilitację społeczną oraz zawodową.
‹ Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Białej Podlaskiej
• adres:
• telefon / fax:
• e-mail recepcji:
• strona internetowa:
• liczba pracowników:
ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
83 342 05 83 wew. 28
danutaoli.op.pl
www.siedlce.caritas.pl
1
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
294
‹ Centrum Pomocy Migrantom
i Uchodźcom w Białej Podlaskiej
• adres:
ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
• telefon / fax:
83 342 07 96 • e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.siedlce.caritas.pl
• liczba pracowników:
3
• opis udzielanej pomocy:
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom zostało
utworzone w marcu 2009 r., w ramach projektu:
Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną
uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną. W Centrum Pomocy Migrantom
i Uchodźcom można bezpłatnie uzyskać pomoc:
- prawnika,
- doradcy społecznego,
- doradcy międzykulturowego – narodowości
czeczeńskiej,
- wsparcie socjalne w postaci odzieży, wyprawek
szkolnych, żywności, lekarstw oraz wszelkich in-
nych artykułów, w zależności od bieżących potrzeb
‹ Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji
Siedleckiej w Białej Podlaskiej
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych osobom chorym,
niepełnosprawnym, starszym z terenu Białej Podlaskiej i okolic.
• adres:
ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
• telefon:
83 342 05 83, 512 936 068
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritasbp.pl
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
Są to wolontariusze Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas, wolontariusze pracujący na koloniach i obozach prowadzonych przez
Caritas Diecezji Siedleckiej , młodzież z duszpasterstwa akademickiego oraz osoby deklarujące
gotowość niesienia pomocy bliźniemu. Wśród nich
są też osoby związane z działaniami Kościoła katolickiego i utożsamiające się z ideą wolontariatu
chrześcijańskiego a także organizacje współpracujące, które pragną pozyskać wolontariuszy do
swoich zadań.
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
295
• adres:
ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
• telefon:
83 342 05 83 wew. 25
• fax:
83 342 05 73 wew. 24
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
12
• opis udzielanej pomocy:
Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi. Cel ten jest realizowany poprzez:
- udzielenie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi w postaci psychoterapii
grupowej i indywidualnej,
- prowadzenie zajęć podnoszących poziom zaradności życiowej i samodzielności,
- zapobieganie stanom powodującym konieczność
ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji,
- realizowanie przyznanej pomocy w postaci jednego gorącego posiłku,
- stworzenie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodzin osób dotkniętych zaburzeniami
psychicznymi.
PARCZEW
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas
Diecezji Siedleckiej w Parczewie
Informator
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
• adres:
ul. Kościelna 53
21-200 Parczew
• telefon / fax:
83 354 37 51
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.wtzparczew.org
• liczba pracowników:
14
• opis udzielanej pomocy:
Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu
dziennego dla 30 osób, w której w 6 pracowniach, każdego dnia odbywają się zajęcia oraz
rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zajęcia
usprawniające.
‹ Ośrodek Interwencji Kryzysowej
• adres:
ul. Kościelna 53
21-200 Parczew
• telefon / fax:
83 354 21 27
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.siedlce.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
Celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest niesienie bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom,
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
296
‹ Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Siedleckiej
w Parczewie
• adres:
ul. Kościelna 53
21-200 Parczew
• telefon / fax:
83 355 04 52
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.siedlce.caritas.pl
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
Bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych osobom chorym,
niepełnosprawnym, starszym z terenu Parczewa
i okolic.
‹ Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas
Diecezji Siedleckiej w Parczewie
• adres:
ul. Kościelna 53
21-200 Parczew
Informator
będącym w stanie kryzysu z terenu Powiatu Parczewskiego, doznającym przemocy domowej,
poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych oraz
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
OIK oferuje poradnictwo specjalistyczne: prawne,
rodzinne psychologiczne, pedagogiczne, a także
schronienie dla ofiar przemocy w hostelu.
• telefon / fax:
83 354 21 27
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
W placówce prowadzone są zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, artystyczne, muzykoterapia,
biblioterapia, organizujemy zabawy grupowe,
indywidualne, usprawniające, wzmacniające oraz
rozluźniające. Ponadto uczymy naszych podopiecznych jak w kreatywny i bezpieczny sposób
można spędzać czas wolny, zachęcamy ich do
aktywności fizycznej, organizujemy wycieczki kulturalne, krajoznawczo-turystyczne i rekreacyjne.
• Pomoc doraźna
Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej
‹ Centrum Duszpastersko
- Charytatywne Caritas Diecezji
Siedleckiej
• adres:
ul. Bpa Świrskiego 57, Siedlce
Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
‹ Centrum Duszpastersko
- Charytatywne Caritas Diecezji
Siedleckiej - Kuchnia dla ubogich
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
2
297
‹ Centrum Charytatywne OMC Caritas
z kuchnią dla ubogich
• adres:
ul. Warszawska 15, Biała Podlaska
• Dzieci/młodzież
Świetlice socjoterapeutyczne:
3
Telefon zaufania
‹ Telefon zaufania – 800 644 447
• telefon:
800 644 447
• opis udzielanej pomocy:
W telefonie zaufania Diecezji Siedleckiej dyżury
pełnią
- kapłani
- psycholodzy
- pedagodzy
• Osoby starsze
Środowiskowy Dom Samopomocy
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia” Caritas
• adres:
ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
• telefon:
Informator
• adres:
ul. Bpa Świrskiego 57, Siedlce
• opis udzielanej pomocy:
około 300 osób dziennie
83 342 05 83
• Usługi medyczne/uzależnienia
Ośrodki Terapii Uzależnień dla Dorosłych
• adres:
ul. Bpa I. Świrskiego 57
08-110 Siedlce
• opis udzielanej pomocy:
Pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna
rodzinom, w których występuje problem alkoholizmu i narkomani.
• Niepełnosprawność
WTZ:
5
ZAZ (Zakłady Aktywności Zawodowej):
Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
• PEAD
Magazyny:
1
3
1
• Bezrobotni/ aktywizacja społeczno-zawodowa
Centrum Integracji Społecznej:
• Uchodźcy
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom:
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
2
1
298
Informator
Działalność wydawnicza i promocyjna
• Ubi Caritas
Formacja
• Dzień skupienia dla pracowników Caritas diecezjalnej
C A R I TA S D I E C E Z J I S I E D L E C K I E J
299
Patron Caritas diecezjalnej św. Brat Albert, św. Rafał Kalinowski
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
300
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ numer KRS:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo/-a:
Zarząd
11 czerwca 1992 r.
0000222993
2 000 km2
674 500
163
śląskie, małopolskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Korczaka 5
41-200 Sosnowiec
‹ telefon:
32 363 03 70
‹ fax:
32 363 03 71
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.sosnowiec.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
25 2490 0005 0000 4520 4459 1536
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
Informator
Celem Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest działalność charytatywna i humanitarna zmierzająca
do zaspokojenia potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego
przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest instytucją
charytatywną Kościoła katolickiego i posiada status organizacji pożytku publicznego.
ks. Tomasz Folga
[email protected]
696 558 885
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. Rafał Stępniewski
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
608 224 003
‹ dane księgowego:
e-mail:
tel. kom:
‹ Sekretariat:
e-mail:
tel. kom.:
Izabella Skręt
[email protected]
604 537 109
Krystyna Tomaszewska
[email protected]
698 628 633
Struktura
C A R I TA S D I E C E Z J I S O S N OW I E C K I E J
301
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Informator
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
60
‹ Szkolne Koła Caritas:
35
‹ Przedszkolne Koła Caritas
1
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
11/9,25
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
44/38,85
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
1002
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
350
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Tornister pełen uśmiechów
•Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tam Pomagam”
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Program edukacyjno – szkoleniowy dla młodzieży „Młodzi Jałmużnicy”
•Koncert Charytatywny „Gramy dla mamy z Marcinem Wyrostkiem”
•zbiórka pieniężna na rzecz Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu
•wigilia dla ubogich i bezdomnych
•zbiórka pieniężna na leczenie i rehabilitację
•akcja słodycze od dzieci dla dzieci
‹ Realizowane projekty:
•ze środków własnych:
program edukacyjno – szkoleniowy dla młodzieży „Młodzi Jałmużnicy”.
•ze środków centralnych:
• budowa Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka
w Sosnowcu (ze środków Banku Gospodarstwa
Krajowego),
C A R I TA S D I E C E Z J I S O S N OW I E C K I E J
302
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
11
‹ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy
Domu św. Józefa
• adres:
ul. Stawowa 26
Będzin
• telefon:
32 762 51 20
• kierownik:
Edyta Łata
telefon:
32 762 51 20
• opis udzielanej pomocy:
opieka pielęgniarska, rehabilitacyjna i pielęgniarska nad chorymi. Placówka dysponuje 26 łóżkami.
‹ Dom dla Bezdomnych Caritas,
Będzin Łagisza
• adres:
ul. Energetyczna 10
Będzin Łagisza
• telefon:
507 082 564
• kierownik:
Tomasz Kmita
telelefon:
507 082 564
• opis udzielanej pomocy:
zapewnienie noclegu, wyżywienia i innych form
pomocy 45-osobowej grupie bezdomnych, wyłącznie mężczyzn.
Informator
•ze środków samorządowych:
zadania zlecone - prowadzenie noclegowni
i domów dla bezdomnych w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i w Będzinie.
‹ Dom dla Bezdomnych Caritas,
Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
• adres:
Al. Zwycięstwa 6
Ząbkowice
• telefon:
32 268 92 69
• kierownik:
Łukasz Marzec
telelefon:
32 268 92 69
• opis udzielanej pomocy:
zapewnienie noclegu, wyżywienia i innych form
pomocy 50-osobowej grupie bezdomnych, w tym
kilku kobiet.
‹ Noclegownia pod patronatem Caritas
• adres:
ul. Łączna 31
Dąbrowa Górnicza
• telefon:
32 268 89 82
• kierownik:
Sławomir Kozieł
telelefon:
32 268 89 82
• opis udzielanej pomocy:
zapewnienie noclegu, wyżywienia i innych form
pomocy 70-osobowej grupie bezdomnych, w tym
12 kobiet.
‹ Noclegownia pod patronatem Urzędu
Miejskiego i Caritas „Spokojna noc”
• adres:
ul. Kaliska 25
C A R I TA S D I E C E Z J I S O S N OW I E C K I E J
303
‹ Świetlica „U Matki Teresy”
• adres:
ul. M. Teresy Kierocińskiej 25
41-209 Sosnowiec
• kierownik:
s. Milena Widlińska
• telefon:
604 808 709
• opis udzielanej pomocy:
praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą
‹ Świetlica „Mapet” przy Parafii
św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie
Szczakowej
• adres:
ul. Sobieskiego 1
43-602 Jaworzno
• telefon:
32 614-01-88
• opis udzielanej pomocy:
praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą
‹ Stacja Opieki Caritas i wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego
Informator
Sosnowiec
• telefon:
32 266 22 26
• kierownik:
Janusz Konieczniak
telelefon:
32 266 22 26
• opis udzielanej pomocy:
zapewnienie noclegu, wyżywienia i innych form
pomocy 40-osobowej grupie bezdomnych, wyłącznie mężczyzn.
• adres:
ul. Korczaka 5
Sosnowiec
• telefon:
32 293 44 29
• kierownik:
Marta Wajgiel
telelefon:
32 293 44 29
• opis udzielanej pomocy:
świadczenie usług rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych, prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych oraz odpłatnego wypożyczenia
sprzętu medycznego.
‹ Jadłodajnia Caritas
• adres:
ul. Żuradzka 16
Olkusz
• telefon:
32 363 03 70
• osoba odpowiedzialna:
Agata Jaros
telelefon:
32 363 03 79
• opis udzielanej pomocy:
przygotowanie gorących posiłków dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z usług placówki korzysta, w zależności
od sezonu, od 80 do 120 osób.
‹ Magazyn - punkt wydawania żywności
• adres:
ul. Kaliska 25
Sosnowiec
• telefon:
32 293 50 34
• koordynator:
Bogdan Radzikowski
telelefon:
32 293 50 34
C A R I TA S D I E C E Z J I S O S N OW I E C K I E J
304
‹ Przedszkole anglojęzyczne
Radosna Wyspa
• adres:
• dyrektor:
• telefon kom.:
ul. Korczaka 5
Sosnowiec
Monika Kluza
604 539 019
‹ Diecezjalny Dom Matki i Dziecka
w Sosnowcu
• adres:
ul. Gabrieli Zapolskiej 2
41-218 Sosnowiec
• telefon:
32 265 50 56
• dyrektor:
Ewa Rakszewska
• opis udzielanej pomocy:
to miejsce, gdzie 12 kobiet wraz ze swoimi dziećmi
otrzyma pokój z łazienką, możliwość skorzystania
z kuchni i ogrodu ,a także możliwość zasięgnięcia
porad prawnych, psychologicznych i duchowych.
Celem domu jest zapewnienie samotnym i zagubionym kobietom oraz ich dzieciom, także nienarodzonym, schronienia, w którym poczują się rozumiane i bezpieczne.
Informator
Pomoc doraźna
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
• opis udzielanej pomocy:
dystrybucja artykułów spożywczych
1
Dzieci/młodzież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne:
2
‹ Domy Matki i Dziecka:
1
‹ Okna życia:
1
(okno znajduje się przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu, ul. Kierocińska 25)
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ:
‹ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Niepełnosprawność
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
Bezdomność
‹ Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn:
‹ Schronisko dla Bezdomnych Kobiet:
‹ Noclegownie :
PEAD
‹ Magazyny:
Edukacja
‹ Przedszkola :
C A R I TA S D I E C E Z J I S O S N OW I E C K I E J
1
1
1
2
2
2
1
1
305
Informator
Formacja
Wyjazdy integracyjno – formacyjne (2 w roku) dla
pracowników i wolontariuszy.
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Przychody:
4 807 087,12 PLN
• wpływy z 1%:
334 812,34 PLN
• środki ze źródeł publicznych: 1 982 542,74 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I S O S N OW I E C K I E J
306
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej
307
‹ data utworzenia Caritas: ‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo/-a:
e-mail:
tel.:
23 stycznia 1990 r.
12 754 km2
ok. 1 042 000
273
zachodniopomorskie
22 892,48 km2
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin
‹ telefon:
91 487 49 05
‹ fax:
91 487 33 24
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.szczecin.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
21 1020 4795 0000 9302 0004 5757
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
ks. kan. Maciej Szmuc
[email protected]
513 021 221
‹ dane księgowego:
Agnieszka Zembal-Lebiedź
Informator
Dane ogólne:
[email protected]
91 487 49 05 wew. 102
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
140
‹ Szkolne Koła Caritas:
12
‹ Centra Wolontariatu
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
7/5,75
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
92
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
730
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas
(paschaliki, chlebki, baranki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
C aritas A rchidiecez j i S zczecińsko - K amieńskie j
308
Informator
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Tornister pełen uśmiechów
onkologicznie
- Aktywizacja osób niepełnosprawnych, organizacja Forum Wolontariatu
- pomoc społeczna na rzecz bezdomnych w Świnoujściu, Stargardzie Szcz. oraz Świnoujściu
a także organizacja kolonii dla dzieci
‹ Realizowane projekty:
•ze środków własnych:
- Kromka chleba
Placówki
•ze środków centralnych:
- dofinansowanie bezdomności,
- dożywianie dzieci w świetlicach, dofinansowanie pobytu dzieci na wakacjach,
- program „Skarbonka Skrzydeł”
•ze środków samorządowych:
- pomoc świąteczna i spotkanie Wigilijne
- pobyt bezdomnych, wydawanie posiłków, działania profilaktyczne dla osób uzależnionych,
organizowanie półkolonii i kolonii dla dzieci
oraz prowadzenie świetlic
- powrót bezdomnych do społeczeństwa – Stargard Szcz., Świnoujście, Szczecin
- Kolonie
- obozy terapeutyczne dla dzieci oraz matek
z dziećmi, prowadzenie schroniska dla bezdomnych, świetlicy oraz Domu Dziennego Pobytu,
- prowadzenie profilaktyki uzależnień i Integracji sąsiedzkiej oraz działania na rzecz chorych
‹ Centrum Socjalne Caritas w Szczecinie
• adres:
ul. Strzałowska 24
71-730 Szczecin
• telefon:
91 421 49 21
• fax:
91 421 49 21
• e-mail recepcji :
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 18/17`
• opis udzielanej pomocy:
forma pomocy określona w nazwie placówki, bezdomność, liczba miejsc - 180
•Schronisko dla Bezdomnych
adres:
ul. Strzałowska 24
71-730 Szczecin
telefon: 91 421 49 21
fax: 91 421 49 21
C aritas A rchidiecez j i S zczecińsko - K amieńskie j
309
•Schronisko dla Mężczyzn
adres:
telefon: ul. Racibora 62
71-631 Szczecin
91 453 93 50
ul. Nehringa 14
71-814 Szczecin
91 421 69 98
•Schronisko dla Kobiet
adres:
ul. Piaseczna 4
70-891 Szczecin-Płonia
telefon: 91 462 13 29
‹ Centrum Socjalne Caritas
w Stargardzie Szczecińskim
• adres:
ul. Krasińskiego 19
73-110 Stargard Szczeciński
• telefon:
91 578 08 30
• fax:
91 578 08 30
• e-mail recepcji:
[email protected]
[email protected]
• liczba pracowników:
30
• opis udzielanej pomocy:
ośrodki pomocy dla bezdomnych,
liczba miejsc - 90
Informator
•Schroniska dla Mężczyzn
im. ks. Kan. Piotra Prymy
adres:
telefon: •Schronisko dla Mężczyzn
adres:
ul. Krasińskiego 10
73-110 Stargard Szczeciński
telefon: 91 577 65 96
fax: 91 577 65 96
•Gminny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
adres:
ul. Krasińskiego 19
73-110 Stargard Szczeciński
telefon: 91 578 08 43
•Schronisko dla Kobiet
adres:
ul. Krasińskiego 19
73-110 Stargard Szczeciński
telefon: 91 578 08 43
•Ogrzewalnia dla Bezdomnych
adres:
ul. Krasińskiego 19
73-110 Stargard Szczeciński
telefon: 91 578 08 43
•Jadłodajnia
adres:
ul. Krasińskiego 19
73-110 Stargard Szczeciński
•Świetlica Socjoterapeutyczna
adres:
ul. Krasińskiego 19
73-110 Stargard Szczeciński
C aritas A rchidiecez j i S zczecińsko - K amieńskie j
310
‹ Centrum Socjalne Caritas w Świnoujściu
• adres:
ul. Portowa 10
72-600 Świnoujście
• telefon:
91 321 20 58
• fax:
91 321 11 40
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
17
• opis udzielanej pomocy:
forma pomocy określona w nazwie placówki, liczba miejsc - 90
•Schronisko dla Bezdomnych
adres:
ul. Portowa 10
72-600 Świnoujście
telefon: 91 350 95 41
fax:
91 350 95 42
Informator
‹ Centrum Integracji Społecznej
• adres:
ul. Krasińskiego 19
73-110 Stargard Szczeciński
• telefon:
91 578 08 30
• fax:
91 578 08 30
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/3
• opis udzielanej pomocy:
ośrodki pomocy dla bezdomnych. Liczba miejsc - 90
•Dzienny Dom Pobytu
adres:
telefon: ul. Sosnowa 5a
72-602 Świnoujście
91 321 11 40
•Dzienny Dom Pobytu
adres:
telefon: ul. Piłsudskiego 11
72-600 Świnoujście
501 681 461
•Świetlica Środowiskowa Caritas
adres:
ul. Hołdu Pruskiego 11
72-600 Świnoujście
telefon: 91 880 70 05
‹ NZOZ „Przystań Caritas” w Świnoujściu
• adres:
ul. Sosnowa 5a
72-602 Świnoujście
• telefon:
91 321 20 58
• fax:
91 321 20 58
• telefon kom.:
509 586 986
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.hospicjum.wyspy.net
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
forma pomocy określona w nazwie placówki, liczba miejsc - 50
•Hospicjum Domowe „Przystań Caritas”
p.w. św. Faustyny
C aritas A rchidiecez j i S zczecińsko - K amieńskie j
311
ul. Sosnowa 5a
72-602 Świnoujście
91 321 20 58
91 321 20 58
509 586 986
•Poradnia Medycyny Paliatywnej
adres:
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście
telefon: 509 586 986
‹ OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY
W ZIELENIEWIE
• adres:
Zieleniewo 40
73-240 Bierzwnik
• telefon:
95 768 10 23
• opis udzielanej pomocy:
projekty dot. kolonii, funkcjonowania OWR
•Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii
pw. św. Jadwigi
adres:
Zieleniewo 40
73-240 Bierzwnik
telefon: 95 768 10 23
‹ OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY
W BŁOTNIE (par. Sikorki)
• adres:
Błotno 27
72-200 Nowogard
• telefon:
91 391 76 97
Informator
adres:
telefon: fax:
telefon: ‹ Świetlice Środowiskowe Caritas
• liczba pracowników:
19
• opis udzielanej pomocy:
świetlice środowiskowe prowadzone dla dzieci
w wieku szkolnym w każdej świetlicy jest od 25 do
30 miejsc dla dzieci + Parafialny Klub Malucha
„Jaś i Małgosia” 25 dzieci + punkt przedszkolny 25 dzieci. Łącznie w placówkach jest ok. 200
dzieci.
•Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii
pw. Najśw. Zbawiciela
adres:
ul. Barnima 22a
71-437 Szczecin
telefon: 91 422 95 08
•Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii
pw. św. Antoniego
adres:
ul. Szczecińska 14
71-786 Szczecin
telefon: 509 695 406
•Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii
pw. Niep. Serca NMP
adres:
ul. Kościelna 4
71-834 Szczecin - Stołczyn
telefon: 91 453 84 49
C aritas A rchidiecez j i S zczecińsko - K amieńskie j
312
•Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii
pw. Miłosierdzia Bożego
adres:
ul. Przyjaciół Żołnierza 45
71-670 Szczecin
telefon: 502 288 356
•Świetlica Środowiskowa Caritas
przy parafii pw. św. Krzysztofa
adres:
ul. Żelazna 14
71-714 Szczecin
telefon: 503 799 784
•Parafialny Klub Malucha „Jaś i Małgosia” przy
parafii pw. Miłosierdzia Bożego
adres:
ul. Przyjaciół Żołnierza 45
71-670 Szczecin
telefon kom.: 502 288 356
•Punkt Przedszkolny „Arka Noego”
adres:
ul. Sławomira 9B
71-606 Szczecin
telefon: 91 424 43 66
Informator
•Świetlica Środowiskowa Caritas przy parafii
pw. św. Rodziny
adres:
ul. Królowej Korony Polskiej 28
71-485 Szczecin
‹ Centrum Wolontariatu Caritas
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
• adres:
ul. Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin
• telefon:
91 487 49 05
• fax:
91 487 3324
• e-mail recepcji: [email protected]
‹ Gabinet Rehabilitacyjny dla Dzieci
• adres:
ul. Gen. Wł. Andersa 22
74-300 Myślibórz
• telefon:
95 747 27 80
‹ Poradnia Psychologiczna Spe Salvi
• adres:
ul. Papieża Pawła VI nr 2
71-459 Szczecin
• telefon:
517 957 185
‹ Spółdzielnia Socjalna „Zachodniopomorskie Centrum Rozwoju”
• adres:
ul. Gen. Wł. Andersa 22
74-300 Myślibórz
• telefon:
505 14 68 14
‹ Pomoc doraźna
•Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
‹ Dzieci/młodzież
•Świetlice socjoterapeutyczne:
C aritas A rchidiecez j i S zczecińsko - K amieńskie j
2
2
313
1
1
1
1
2
9
1
1
Informator
•Ośrodki kolonijne/domy
wczasowo-rekolekcyjne:
•Domy Matki i Dziecka:
•Centra Interwencji Kryzysowej:
•Fundusze stypendialne:
•Okna życia:
•Świetlice środowiskowe:
•Parafialny Klub Malucha „Jaś i Małgosia”:
•Punkt Przedszkolny „Arka Noego:
•Ogrzewalnie:
2
•Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne):
35
•Punkty pomocy doraźnej:
4
‹ PEAD
•Magazyny:
•Magazyny do przechowywania odzieży,
sprzętu etc. (inne, nie służące do PEAD):
1
1
‹ Osoby starsze
•Dom Dziennego Pobytu w Świnoujściu:
2
‹ Usługi medyczne/uzależnienia
•Stacje Opieki/NZOZ:
•Hospicja domowe:
•Poradnie środowiskowe:
‹ Bezrobotni/ aktywizacja społeczno-zawodowa
•Centrum Integracji Społecznej:
1
•Spółdzielnia Socjalna „Zachodniopomorskie
Centrum Rozwoju”:
1
1
1
1
‹ Edukacja
•Punkty przedszkolne:
‹ Niepełnosprawność
•Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
•Gabinet rehabilitacyjny
dla dzieci w Myśliborzu:
‹ Bezdomność
•Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn:
•Schronisko dla Bezdomnych Kobiet:
•Noclegownie:
1
1
‹ Inne formy pomocy
•Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne:
Działalność wydawnicza i promocyjna
‹ Przyznawane nagrody „Betlejemskie serce”
5
3
1
C aritas A rchidiecez j i S zczecińsko - K amieńskie j
1
1
314
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ
315
Informator
Dnia 1.03.1937 r. ks. bp Franciszek Lisowski erygował Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej,
zatwierdził jego statut i nadał mu osobowość prawną. Dyrektorem Związku został ks. Karol Pękala,
późniejszy Dyrektor Krajowej Centrali Caritas oraz biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.
Okres II wojny światowej, pomimo trudnych czasów okupacji, jeszcze bardziej zintensyfikował pomoc niesioną ludności; po wojnie zaś priorytetowym zadaniem Caritas stała się pomoc rodzinom
cierpiącym wielką biedę na skutek zniszczeń wojennych.
Kiedy w 1950 r. władze komunistyczne rozwiązały Związek – Caritas w diecezji tarnowskiej działała nadal w ramach duszpasterstwa dekanalnego i parafialnego. Powołano do życia Referat Dobroczynności i Rejonowe Opiekunki Charytatywne.
Dnia 8.12.1989 r., po przemianach ustrojowych w Polsce i 39 latach formalnego nieistnienia, ks. abp Jerzy Ablewicz reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej.
Dzisiaj tarnowskie Caritas to dobrze zorganizowana i prężnie działająca kościelna organizacja charytatywna, posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Nazwa „Caritas” jest dobrze znana mieszkańcom naszej diecezji,
zarówno dzięki wielkim przedsięwzięciom, akcjom pomocy i licznym ośrodkom, jak też poprzez pomoc świadczoną
w parafiach w sytuacjach pojedynczych ludzkich czy rodzinnych dramatach i nieszczęściach.
Obecnie Caritas Diecezji Tarnowskiej dysponuje 6 domami, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek,
6 świetlicami dla dzieci i młodzieży; prowadzi i wspiera 13 kuchni dla ubogich. W ponad 400 parafiach istnieją Oddziały Caritas, w których działa kilka tysięcy wolontariuszy, a w Szkolnych Kołach Caritas realizuje misję chrześcijańskiego wolontariatu blisko 3500 młodych ludzi.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas:
- utworzenie:
- reaktywacja:
‹ numer KRS:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
ok. 1 119 740
‹ liczba parafii:
445
‹ województwo/-a:
małopolskie, podkarpackie
1 marca 1937 r.
8 grudnia 1989 r.
0000211791
7 566,25 km2
C A R I TA S D I E C E Z J I TA R N OW S K I E J
316
Struktura
‹ adres siedziby:
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
‹ telefon:
14 631 73 20
‹ fax:
14 631 73 29
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.tarnow.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
PKO BP I O/Tarnów
71 1020 4955 0000 7302 0097 4683
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. mgr lic. Ryszard Podstołowicz
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
664 460 201
‹ dane zastępcy dyrektora: ks. mgr Piotr Grzanka
e-mail:
[email protected]
‹ dane sekretarza:
e-mail:
tel. kom.:
‹ dane księgowego:
e-mail:
tel. kom.:
Jerzy Pikul
[email protected]
660 096 797
Lidia Radzik
[email protected]
660 096 789
Informator
Dane teleadresowe:
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
400
‹ Szkolne Koła Caritas:
171
‹ Przedszkolne Koła Caritas:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
5/4,5
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
299/256,04
‹ członkowstwo pracowników CD
w lokalnych i centralnych radach,
gremiach itp.:
- Przewodniczący Społecznej Rady Powiatowej ds.
Osób Niepełnosprawnych
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
75
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
4500
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, baranki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
C A R I TA S D I E C E Z J I TA R N OW S K I E J
317
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Program GNIAZDO
•Chleb za Chleb
•Noś odblaski – bądź widoczny
‹ Realizowane projekty:
• finansowane ze środków unijnych:
•utworzenie Ogrodu Hortiterapii w OOR Jadowniki
Mokre
• finansowane ze środków własnych:
•rozpoczęcie modernizacji pawilonu „I” ZOL Grybów;
•droga pożarowa i odwodnienie oraz izolacja fundamentów DE-PPO Tarnów
•wyposażenie nowego budynku DBM Tarnów
•finansowane ze środków samorządowych:
•doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego OOR
Jadowniki Mokre
•doposażenie DPS Jadowniki Mokre
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
Informator
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Tornister pełen uśmiechów
•PEAD
9
‹ Hospicjum Św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej
• adres: ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 16
33-200 Dąbrowa Tarnowska
• telefon:
14 642 44 50
• fax:
14 642 44 51
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.hospicjumalberta.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 38/29,1
• opis udzielanej pomocy:
Opieka medyczna nad osobami chorymi, będącymi w końcowej fazie życia, niepoddającej się
leczeniu przyczynowemu choroby – głównie nowotworowej. Dysponuje 17 łóżkami całodobowej
opieki stacjonarnej.
‹ Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej
• adres: ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 16
33-200 Dąbrowa Tarnowska
• telefon:
14 642 44 50
• fax:
14 642 44 51
C A R I TA S D I E C E Z J I TA R N OW S K I E J
318
‹ Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
• adres:
33-271 Jadowniki Mokre 340
• telefon:
14 644 13 03, 14 641 75 01
• fax:
14 641 75 01 • e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.jadowniki.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 75/67,63
• opis udzielanej pomocy:
Placówka dla dzieci intelektualnie I fizycznie
niepełnosprawnych oraz osób zamieszkujących
tereny wiejskie, których sytuacja materialna I zdrowotna jest trudna. Ośrodek prowadzi: turnusy rehabilitacyjne (jednorazowo 55 osób – uczestników
i opiekunów), Niepubliczne Szkoły (Podstawowa
Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Przysposabiająca do Pracy), Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego, Ośrodek Interwencji
Kryzysowej.
Informator
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.hospicjumalberta.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 38/30,25
• opis udzielanej pomocy:
Zapewnia przewlekle somatycznie chorym całodobową, kompleksową opiekę oraz zaspokojenie
ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych,
religijnych i społecznych. Dysponuje 33 łóżkami.
‹ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
Caritas Diecezji Tarnowskiej
• adres:
33-271 Jadowniki Mokre 340
• telefon:
14 644 13 03, 14 641 75 01
• fax:
14 641 75 01 • e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.jadowniki.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 20/13,24
• opis udzielanej pomocy:
Placówka całodobowej opieki, przeznaczona dla
16 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
‹ Zakład Rehabilitacji Leczniczej Caritas
Diecezji Tarnowskiej
• adres:
33-271 Jadowniki Mokre 340
• telefon:
14 644 13 03, 14 641 75 01
• fax:
14 641 75 01 • e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.jadowniki.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 12/8,79
• opis udzielanej pomocy:
Usługi medyczne w ramach umowy z NFZ dla
mieszkańców okolicznych miejscowości. Dodatkowo do dyspozycji basem rehabilitacyjny i grota
solna.
C A R I TA S D I E C E Z J I TA R N OW S K I E J
319
‹ Stacja Opieki Caritas Diecezji Tarnowskiej
• adres:
ul. Długa 3-5
33-100 Tarnów
• tel. kom.:
664 460 202, 664 460 203, 694 166 577
• telefon:
14 624 31 55 • e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/4
Informator
‹ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas
Diecezji Tarnowskiej
• adres:
Rynek 10
33-330 Grybów
• telefon:
18 448 26 60
• fax:
18 448 26 69 • e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.zolgrybow.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 68/64,53
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowy niepubliczny zakład stacjonarny,
udzielający świadczenia zdrowotne w rodzaju
opieki długoterminowej dla 85 chorych.
• opis udzielanej pomocy:
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, świadczący usługi pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego.
‹ Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas
Diecezji Tarnowskiej
• adres:
ul. Prostopadła 9a
33-100 Tarnów
• telefon:
14 622 39 78
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
9/8,5
• opis udzielanej pomocy:
Całodobowa placówka, udzielająca czasowego
schronienia i zapewniająca podstawowe środki do
życia bezdomnym mężczyznom, dysponująca 100
miejscami w pokojach. W ramach struktury Domu
funkcjonują: schronisko, noclegownia, łazienka
i kuchnia dla ubogich.
‹ Dom Emerytów Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza Caritas Diecezji Tarnowskiej
• adres:
ul. Starodąbrowska 33
33-100 Tarnów
• telefon:
14 622 18 39
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 30/30
C A R I TA S D I E C E Z J I TA R N OW S K I E J
320
‹ Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn:
‹ Noclegownie:
‹ Łaźnie:
‹ Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne):
• Pomoc doraźna
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
1
(+12 prowadzonych przez POC
i wspieranych przez CDT)
• PEAD
‹ Magazyny:
‹ Magazyny do przechowywania
odzieży, sprzętu etc.
(inne, nie służące do PEAD):
• Dzieci/młodzież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne:
‹ Centra Interwencji Kryzysowej:
‹ Telefon zaufania:
‹ Okna życia:
6
1
1
2
• Osoby starsze
‹ Domy Pomocy Społecznej:
1
• Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ:
‹ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:
‹ Hospicja:
1
2
1
• Niepełnosprawność
‹ Centrum Rehabilitacyjne:
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
1
1
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Placówka dla 58 osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, podejmująca wobec
nich działania opiekuńczo-pielęgnacyjne, bytowe
i opieki duszpasterskiej.
1
1
1
13
1
1
• Bezrobotni/aktywizacja społeczno-zawodowa
‹ Centra/Kluby/Biura
Aktywizacji Bezrobotnych:
1
• Edukacja
‹ Szkoły:
Działalność wydawnicza i promocyjna
‹ Przyznawane nagrody – MISERICORS
(z okazji Święta Caritas dla wolontariuszy, darczyńców i pracowników)
3
• Bezdomność
C A R I TA S D I E C E Z J I TA R N OW S K I E J
321
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ
322
Informator
Caritas Diecezji Toruńskiej działa 22 lata – powstała w 1992 r. jako pierwsza organizacja, którą
ksiądz Biskup Andrzej Suski powołał w nowej diecezji. Konstrukcja opiera się na centrach i ośrodkach. Caritas Diecezji Toruńskiej od 2005 r. jest organizacją pożytku publicznego. Dzięki lokalnej
inicjatywności wspiera ona rocznie grupę do 40 000 osób w diecezji liczącej niespełna 600 000
mieszkańców. Wśród wielu dzieł pomocowych, takich jak wsparcie rzeczowe, jadłodajnie, interwencja kryzysowa, noclegownia, na uwagę zasługuje pomoc długofalowa w formie mieszkań chronionych czy stypendium w Bursie Akademickiej. W 231 szkołach diecezji zarejestrowane są Szkolne
Koła Caritas, w których działają młodzi wolontariusze. Wolontariat dorosłych skupiony jest w 80 Parafialnych Zespołach Caritas.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 2 kwiecień 1992 r.
‹ numer KRS:
0000225584
‹ powierzchnia diecezji:
5 427 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
619 064
‹ liczba parafii:
194
‹ województwo/-a:
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
‹ adres korespondencyjny:
Przysiek 75
87-134 Zławieś Wielka
‹ telefon:
56 674 44 01
‹ fax:
56 674 44 02
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.torun.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
BGŻ S.A. o/Toruń
28 2030 0045 1110 0000 0064 8240
SGB 0/ Toruń
95 9511 0000 2001 0003 9909 0001
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. prałat Daniel Adamowicz
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
504 251 140
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
323
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
80
‹ Akademickie Koła Caritas:
1
‹ Szkolne Koła Caritas:
231
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
2/1
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek) oraz liczba etatów:
305/259,526
‹ członkowstwo pracowników CD w lokalnych i centralnych radach, gremiach itp. :
Dyrektor CDT -członek Rady Prezydenckiej
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
6500
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
400
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
••Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Warto być bohaterem
•Jestem widoczny, jestem bezpieczny
•Fundusz dla Janka Muzykanta
•Projekt Razem z Naturą
•Coroczna Wigilia dla ubogich w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
(dla 350 osób)
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
Informator
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. kan. Marek Borzyszkowski
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
692 401 503
324
•finansowane ze środków unijnych:
- PEAD
- Otwarta Furtka – projekt realizowany w ramach
Programu Kapitał Ludzki
- Caritas droga wyjścia z bezdomności – program
wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt: ”Pomarańczowe wsparcie 50+ na
grudziądzkim rynku pracy”
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Podziałanie
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt:
„Twórzmy wspólną przyszłość
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt:
„ Praca dla niepełnosprawnych.”
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt:
„ Pełnosprawni w pracy .”
Informator
‹ Realizowane projekty:
•finansowane ze środków własnych:
- utrzymanie ubogiej młodzieży w Bursie Akademickiej
- pomoc finansowa i rzeczowa dla potrzebujących
•finansowane ze środków centralnych:
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekt Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych w Caritas
Diecezji Toruńskiej
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy
razem”,
- Projekt Razem z Naturą
- Aktywny Senior
- Szansa na lepsze jutro
•finansowane ze środków samorządowych:
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
„Bądźmy razem”
- Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
- Koncert Świąteczny Caritas Diecezji Toruńskiej
- Chronię siebie, chronię innych – profilaktyka
uzależnień w praktyce
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniamipsychicznymi
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
325
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
- wyodrębnione - CENTRA – 5 jednostek tj.:
1. Toruńskie Centrum Caritas
2. Brodnickie Centrum Caritas
3. Działdowskie Centrum Caritas
4. Grudziądzkie Centrum Caritas
5. Centrum Pielęgnacji Caritas
oraz
- Środowiskowe Domy Samopomocy
- Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji
Toruńskiej im. Jana Pawła II w Przysieku:
- Centra Ekonomii Społecznej
w Toruniu, Brodnicy i Grudziądzu:
Informator
- Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „ARKA”
w Brodnicy
- Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „ŹRÓDŁO” w Cielętach
- Prowadzenie Noclegowni z możliwością korzystania z całodobowego schronienia dla osób bezdomnych
- „Uwierz w siebie” - Zajęcia profilaktyczne
w Świetlicy „ŹRÓDŁO”
- Zajęcia profilaktyczne w Świetlicy „ARKA”
- Kompleksowy Program Działań Doraźnych
i Długofalowych wobec osób z sektora wykluczenia, bądź tym wykluczeniem zagrożonych
- Program Pomocy Osobom Bezdomnym
- Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu
pacjenta
- Poprawa jakości osób chorych
- Polubić siebie, polubić innych
5
1
3
‹ Toruńskie Centrum Caritas im. bł. Marii
Karłowskiej
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1a
87-100 Toruń
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail recepcji: [email protected]
• strona internetowa:
www.torunskiecentrum.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:34/29,5
13 umowa zlecenia
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
326
W ramach Toruńskiego Centrum Caritas funkcjonują:
• Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej
w Bliźnie w ramach Toruńskiego Centrum Caritas
• adres:
Blizno
87-222 książki
• telefon:
56 688 68 85
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
8/6
• opis udzielanej pomocy:
Realizacja dwóch programów: Środowiskowy
Dom Samopomocy i mieszkania chronione.
• Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży im. bł. ks. Stefana
Wincentego Frelichowskiego w ramach Toruńskiego Centrum Caritas
w tym: Noclegownia i Schronisko dla
bezdomnych mężczyzn oraz Mieszkania Chronione
• adres:
ul. Polna 20
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Toruńskie Centrum Caritas to jednostka CDT
pomagająca potrzebującym w ramach wielu
programów tj. Jadłodajnia, SOC, Interwencja
Kryzysowa, Łaźnia, Noclegowania dla kobiet
i mężczyzn, Mieszkania Chronione, Schronisko
dla mężczyzn, Ognisko Wychowawcze, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
87-140 Chełmża
• telefon:
692 135 916
• fax:
89 523 64 02
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 7/7,25
• opis udzielanej pomocy:
Mieszkania chronione – 8 miejsc, Schronisko –
10 miejsc, Noclegownia – 20 miejsc.
Program resocjalizacyjny i socjalizacyjny, pomoc ofiarom zdarzeń losowych, ognisko wychowawcze, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc doraźna.
• Dom Samotnej Matki Caritas Archidiecezji Warmińskiej
• adres:
Brąswałd 12
11-009 Dywity
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
całodobowy pobyt z wyżywieniem dla kobiet
w ciąży i kilka miesięcy po porodzie
(6 miejsc), opiekunka, pomoc socjalna, prawna,
psychologiczna, podstawowa medyczna, niezbędne zabezpieczenie dla noworodków.
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
327
Informator
‹ Brodnickie Centrum Caritas
im. Bpa Jana Chrapka
• adres:
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
• telefon:
56 495 02 81
• fax:
56 495 02 81
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritasbrodnica.diecezja.torun.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
37/31,25
14 umowa zlecenia
‹ Działdowskie Centrum Caritas
im. Abp. A. J. Nowomiejskiego
• adres:
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
• telefon:
23 697 27 04
• fax:
23 697 28 55
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.dzialdowo.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
Środowiskowy Dom Samopomocy:
18/11,6
Działdowskie Centrum CARITAS:
28/21,2
47 umowy cywilnoprawne
Brodnickie Centrum Caritas to jednostka CDT. Realizuje
m. in:
Działdowskie Centrum Caritas to jednostka CDT.
W roku 2013 realizowano następujące zadania:
•Świetlice środowiskowe : „ARKA” w Brodnicy – 30
miejsc, „ŹRÓDŁO” w Cielętach – 20 miejsc
•Bursa Szkolna – 67 miejsc
•Środowiskowy Dom Samopomocy – 30 miejsc
•Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością, w tym:
- Noclegownia – 23 miejsca
- Mieszkania Chronione – 32 miejsca
•Jadłodajnia
•Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
•Ognisko Wychowawcze
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej
• Stacja Opieki CARITAS - pielęgniarska opieka
długoterminowa
•Noclegownia dla osób bezdomnych
•Wypoczynek dzieci i młodzieży
•Usługi stołówki
•Kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
328
•Wypożyczanie sprzętu.
•Organizowanie pomocy rzeczowej dla osób i rodzin najuboższych:
- Współpraca z Warmińsko – Mazurskim Bankiem
Żywności w Olsztynie
- Realizowanie programu PEAD
•Środowiskowy Dom Samopomocy
‹ Grudziądzkie Centrum Caritas
im. Błogosławionej Juty
• adres:
Klasztorna 6
86-300 Grudziądz
• telefon:
56 642 94 44
• fax:
56 642 94 44
• e-mail:
[email protected]
• strona www:
www.grudziadz.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:69/64,2
15 umowa zlecenia
Integracji Społecznej, jednostka szkoleniowa dla
osób bezrobotnych – wpis do rejestru WUP)
Informator
•Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy
i integracji społecznej ze środków EFS POKL.
•Opieka i zdrowie (Środowiskowy Dom Samopomocy, Stacja Opieki Caritas, Centrum Wolontariatu, 2 świetlice opiekuńczo-wychowawcze, kolonie).
‹ Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
• adres:
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń
• telefon:
56 659 03 97
• fax:
56 648 64 00
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
44/38,45
• opis udzielanej pomocy:
Podstawowa opieka zdrowotna, opieka nad
ciężko i przewlekle chorymi, opieka paliatywna
domowa, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
Grudziądzkie Centrum Caritas to jednostka CDT, ważniejsze programy skupiają się w dwóch działach:
•Aktywizacja zawodowa, społeczna i zabezpieczenie socjalne (Jadłodajnia, Program PEAD, Klub
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
329
• Stołówki/jadłodajnie dla ubogich
‹ Jadłodajnia w Toruńskim Centrum Caritas
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1a
87-100 Toruń
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www torunskiecentrum.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 1/0,5
• opis udzielanej pomocy:
W jadłodajni można zjeść ciepły posiłek w godzinach południowych: od 12.00 do 13.00, od
poniedziałku do piątku, 100 obiadów dziennie.
‹ Stołówka Działdowskiego Centrum
Caritas
• adres:
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
• telefon:
23 697 27 04
• fax:
23 697 28 55
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.dzialdowo.caritas.pl
• liczba miejsc dla beneficjentów:
80
Informator
• Pomoc doraźna
• opis udzielanej pomocy:
Dożywianie osób potrzebujących i dzieci z terenu powiatu działdowskiego.
W jadłodajni można zjeść ciepły posiłek w godzinach południowych: od 11.00 do 15.00, od
poniedziałku do piątku, 80 obiadów dziennie.
‹ Jadłodajnia przy Grudziądzkim Centrum Caritas
• adres:
Al. 23 stycznia 16
86-300 Grudziądz
• telefon:
56 642 94 44
• fax:
56 642 94 44
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.grudziadz.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 10/9
• opis udzielanej pomocy:
Wydawanie posiłków osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej. Liczba miejsc w stołówce 40, dzienna liczba osób korzystających
627.
‹ Jadłodajnia w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
• adres:
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń
• telefon:
56 659 03 97
• fax:
56 648 64 00
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
330
‹ Jadłodajnia w Brodnickim Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka
• adres:
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
• telefon:
56 49 50 281
• fax:
56 49 50 281
• strona internetowa:
www.caritasbrodnica.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/4
• opis udzielanej pomocy:
Codzienne wydawanie ciepłych posiłków.
• Dzieci/młodzież
• Świetlice socjoterapeutyczne
‹ Ognisko wychowawcze przy Toruńskim
Centrum Caritas
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1a
87-100 Toruń
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail:
[email protected]
Informator
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.grudziadz.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
Codzienne wydawanie ciepłych posiłków, 100
posiłków dziennie.
• strona internetowa:
www torunskiecentrum.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:3/1,625
• opis udzielanej pomocy:
Na Ognisku dzieci mogę uzyskać kompleksową
pomoc w zakresie m.in: rozwijania zainteresowań, zdobywania wiedzy, dożywiania, 50
miejsc.
‹ Ognisko Wychowawcze przy Działdowskim Centrum Caritas
• adres:
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
• telefon:
23 697 27 04
• fax:
23 697 28 55
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.dzialdowo.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
9/2,8125
• liczba miejsc dla beneficjentów:
50
• opis udzielanej pomocy:
Zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom
właściwie zorganizowanego czasu wolnego
oraz zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i rozrywki.
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
331
‹ Świetlica Środowiskowa „ARKA”
w Brodnicy
• adres:
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
• telefon:
56 495 02 81
• fax:
56 495 02 81
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritasbrodnica.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 3/1,25
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
• opis udzielanej pomocy:
Opieka wychowawcza, pomoc w nauce, wyrównywanie poziomu edukacyjnego oraz rozwijanie zainteresowań wychowanków.
Informator
‹ Ognisko Wychowawcze w Ośrodku
Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej
w Chełmży
• adres:
ul. Polna 20
87-140 Chełmża
• tel. kom.:
692 135 916
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/2
• liczba miejsc dla beneficjentów:
50
• opis udzielanej pomocy:
Placówka oświatowa wsparcia dziennego,
zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne oraz
ogólnorozwojowe.
‹ Świetlica Środowiskowa „ŹRÓDŁO”
w Cielętach
• adres:
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
• telefon:
56 49 50 281
• fax:
56 49 50 281
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritasbrodnica.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 2/0,75
• liczba miejsc dla beneficjentów:
20
• opis udzielanej pomocy:
Opieka wychowawcza, pomoc w nauce, wyrównywanie poziomu edukacyjnego oraz rozwijanie zainteresowań wychowanków.
‹ Świetlica Przystań przy Grudziądzkim
Centrum Caritas
• adres:
ul. Marcinkowskiego 6-8
86-300 Grudziądz
• telefon:
56 643 16 41
• fax:
56 643 16 41
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.grudziadz.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
7 umowa zlecenia
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
332
‹ Świetlica im. Św. Józefa przy Grudziądzkim Centrum Caritas
• adres:
ul. Droga Mazurska 1a w Mniszku
86-300 Grudziądz
• telefon:
56 643 16 41
• fax:
56 643 16 41
• e-mail:
[email protected]caritas.pl
• strona internetowa: www.grudziadz.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 5/1,5
4 umowa zlecenia
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
• opis udzielanej pomocy:
Troska o rozwój osobisty wychowanków, pomoc
w nauce, zabawa, relaks
‹ Ognisko Wychowawcze w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
• adres:
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń • telefon:
56 659 03 97
• fax:
56 648 64 00
• e-mail:
[email protected]
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych i pogłębianiu wiedzy, np. zajęcia profilaktyczne,
wychowawcze, plastyczne, taneczne, ekologiczne.
• liczba miejsc dla beneficjentów:
120
• opis udzielanej pomocy:
Dla dzieci z rodzin dotkniętych różnymi patologiami.
• Centra Interwencji Kryzysowej
‹ Interwencja Kryzysowa w Toruńskim
Centrum Caritas
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1a
87-100 Toruń
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www torunskiecentrum.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 1/0,5
• liczba miejsc dla beneficjentów:
12
• opis udzielanej pomocy:
Izolacja od sprawcy przemocy i otoczenie fachową opieką rodziny.
‹ Centrum Interwencji Kryzysowej przy
Działdowskim Centrum Caritas
• adres:
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
• telefon:
23 697 27 04
• fax:
23 697 28 55
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
333
• Bursy
‹ Bursa Akademicka Caritas Diecezji
Toruńskiej im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Przysieku
• adres:
Przysiek 75
• telefon:
56 674 44 01
• fax:
56 674 44 02
• strona internetowa: www.bursaakademicka.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1 umowa zlecenia
• liczba miejsc dla beneficjentów:
60
• opis udzielanej pomocy:
Bursa Akademicka Caritas Diecezji Toruńskiej
to dom dla studentów pochodzących z ubogich
rodzin studiujących dziennie i zaocznie różne
kierunki.
Informator
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.dzialdowo.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
7/1,3125
• liczba miejsc dla beneficjentów:
10
• opis udzielanej pomocy:
Wielowymiarowa pomoc osobom, dzieciom,
rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji
kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.
‹ Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu
• adres:
ul. Chełmińska 97
86-300 Grudziądz
• telefon:
56 465 78 20
• fax:
56 465 78 20 wew. 24
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.bursacaritas-kongres.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:15/14,5
• liczba miejsc dla beneficjentów:
45
• opis udzielanej pomocy:
Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej jest
katolicką placówką o charakterze opiekuńczo wychowawczym, przeznaczoną dla młodzieży
męskiej uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Grudziądza. Bursa - zapewnia całodobową
opiekę wychowawczą, z całodobowym wyżywieniem. Pobyt wychowanków w bursie jest
nieodpłatny.
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
334
• Osoby starsze
• Środowiskowy Dom Samopomocy
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy w Toruniu
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.torunskiecentrum.caritas.pl
Informator
‹ Bursa Szkolna w Brodnickim Centrum
Caritas
• adres:
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
• telefon:
56 495 02 81 wew.17
• fax:
56 495 02 81
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 7/5,75
• liczba miejsc dla beneficjentów:
67
• opis udzielanej pomocy:
Bursa Szkolna jest niepubliczną placówką opiekuńczo - wychowawczą, przeznaczoną dla
młodzieży uczącej się w brodnickich szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 8/7
• opis udzielanej pomocy:
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób
z dysfunkcją umysłową i chorobami psychicznymi.
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
w Działdowie
• adres:
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
• telefon:
23 697 27 04
• fax:
23 697 28 55
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.dzialdowo.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:18/11,6
• liczba miejsc dla beneficjentów:
37
• opis udzielanej pomocy:
ŚDS jest placówką typu ABC przeznaczoną dla
osób cierpiących na:
TYP A – przewlekle zaburzenia psychiczne
TYP B – upośledzenie umysłowe
TYP C- inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych.
Dom jest czynny od poniedziałku do piątku
przez 8 godzin dziennie - od 8:00 do 16:00
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
335
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy przy
Brodnickim Centrum Caritas
• adres:
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
• telefon:
56 495 02 81 wew. 24 • fax:
56 495 02 81
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 7/6,25
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
• opis udzielanej pomocy:
Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób umysłowo i psychicznie chorych, zapewnianie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wspieranie
rodzin osób niepełnosprawnych.
Informator
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
w Ośrodku Caritas Diecezji Toruńskiej
w Bliźnie
• adres:
Blizno
87-222 Książki
• telefon:
56 688 68 85
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
8/6
• liczba miejsc dla beneficjentów:
25
• opis udzielanej pomocy:
W ramach ŚDS prowadzone są spotkania edukacyjno - wspierające dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin.
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy Grudziądzkiego Centrum Caritas
• adres:
ul. Marcinkowskiego 6-8
86-300 Grudziądz
• telefon:
56 643 16 41
• fax:
56 643 16 41
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.grudziadz.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 14/9,6
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
• opis udzielanej pomocy:
W ramach ŚDS prowadzone są spotkania edukacyjno - wspierające dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
• Usługi medyczne/uzależnienia
• Stacje Opieki/NZOZ
‹ Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji
Toruńskiej
• adres:
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń
• telefon:
56 659 03 97
• fax:
56 648 64 00
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
44/38,45
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
336
‹ Stacja Opieki przy Toruńskim Centrum
Caritas
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.torunskiecentrum.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
Punkt medyczny przeznaczony głównie dla
osób nie mających ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach działań na rzecz przewlekle
chorych, ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych realizowana jest długoterminowa opieka
w domu chorego.
‹ Stacja Opieki przy Działdowskim Centrum Caritas
• adres:
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
• telefon:
23 697 27 043
• fax:
23 697 28 55
• e-mail:
[email protected]
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, opieka
zdrowotna , opieka paliatywna domowa, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
• strona internetowa:
www.dzialdowo.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
12/7,375
• liczba miejsc dla beneficjentów:
30
• opis udzielanej pomocy:
Pielęgniarska opieka długoterminowa w warunkach domowych dla obłożnie i przewlekle
chorych pod nadzorem lekarza rodzinnego.
‹ Stacja Opieki Caritas
• adres:
ul. Marcinkowskiego 6-8
86-300 Grudziądz
• telefon:
56 64 316 40
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.grudziadz.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
PCelem SOC jest zapewnienie darmowych leków i opatrunków osobom potrzebującym.
• Niepełnosprawność
• Centrum Rehabilitacyjne
‹ Rehabilitacja Grudziądzkiego Centrum
Caritas
• adres:
ul. Marcinkowskiego 6-8
86-300 Grudziądz
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
337
‹ Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji
Toruńskiej
• adres:
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń
• telefon:
56 659 03 97
• fax:
56 648 64 00
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Podstawowa opieka zdrowotna, opieka nad
ciężko i przewlekle chorymi, opieka paliatywna
domowa, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
• Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
‹ Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w Toruńskim Centrum Caritas
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1a
Informator
• telefon:
56 643 16 41
• fax:
56 643 16 41
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.grudziadz.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
Pomoc specjalisty w doborze i nauce korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pracy na
urządzeniach pomocniczych.
87-100 Toruń
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www torunskiecentrum.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 1/0,5
• opis udzielanej pomocy:
Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medyczny. Przy wypożyczeniu sprzętu
płaci się kaucję, która przy zwrocie sprzętu jest
oddawana.
‹ Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży
• adres:
ul. Polna 20
87-140 Chełmża
• telefon:
692 135 916
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 1/0,25
• opis udzielanej pomocy:
Bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego osobom niepełnosprawnym i chorym.
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
338
‹ Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Grudziądzkim Centrum Caritas
• adres:
ul. Marcinkowskiego 6-8
86-300 Grudziądz
• telefon:
56 643 16 40
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.grudziadz.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjno - ortopedyczny osób w pierwszej fazie choroby, zanim
jeszcze przebrną procedury dofinansowania
do potrzebnego sprzętu w NFZ i PFRON.
Informator
‹ Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy Brodnickim Centrum Caritas
• adres:
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
• telefon:
56 495 02 81 wew. 12
• fax:
56 495 02 81
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritasbrodnica.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 3/2,5
• opis udzielanej pomocy:
Bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego osobom niepełnosprawnym i chorym., dysponujemy m.in. wózkami,
łóżkami, kulami łokciowymi, materacami przeciwodleżynowymi, balkonikami, stolikami przyłóżkowymi itp.
‹ Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjna w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
• adres:
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń
• telefon:
56 659 03 97
• fax:
56 648 64 00
• e-mail:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
Bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.
• Bezdomność
‹ Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością
• adres:
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
• telefon:
56 495 02 81 wew. 18
• fax:
56 495 02 81
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.caritasbrodnica.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/2,75 - Noclegownia
2/2 - Mieszkania Chronione
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
339
• Noclegownie
‹ Noclegownia dla bezdomnych kobiet
w Toruńskim Centrum Caritas
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1a
87-100 Toruń
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www torunskiecentrum.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
Mieszkania Chronione
• opis udzielanej pomocy:
Zapewniamy całodzienne wyżywienie, nocleg, możliwość kąpieli i wymiany odzieży oraz
możliwość korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych,
dla 14 osób.
‹ Noclegownia dla bezdomnych w Dział-
Informator
• liczba miejsc dla beneficjentów:
Noclegownia:
23
Mieszkania Chronione:
32
• opis udzielanej pomocy:
Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym, noclegownia, mieszkania chronione.
dowskim Centrum Caritas
• adres:
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
• telefon:
23 697 27 04
• fax:
23 697 28 55
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www torunskiecentrum.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
Profesjonalnie pomagamy osobom bezdomnym – udzielając noclegu i zaspokajając podstawowe potrzeby życiowe tj. całodzienne
wyżywienie, ciepły posiłek, udostępnienie
podstawowych środków do higieny osobistej
i dezynfekcji, czystej bielizny oraz odzieży
codziennej.
‹ Noclegownia w Ośrodku Wsparcia
Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością
• adres:
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
• telefon:
56 495 02 81 wew. 18
• fax:
56 495 02 81
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:3/2,75
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
340
• Mieszkania chronione
‹ Mieszkania chronione w Ośrodku Caritas Diecezji Toruńskiej w Bliźnie
• adres:
Blizno
87-222 Książki
• telefon:
56 688 68 85
• liczba miejsc dla beneficjentów:
14
• opis udzielanej pomocy:
Forma pomocy społecznej przygotowująca osoby w nich przebywające, pod opieką specjalistów, do samodzielnego życia lub zastępująca
pobyt w placówce zapewniającej całodobową
opiekę.
‹ Mieszkania chronione w Ośrodku
Wsparcia Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością
• adres:
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
• telefon:
56 495 02 81 wew. 18
• fax:
56 495 02 81
• strona internetowa:
[email protected]
Informator
• liczba miejsc dla beneficjentów:
23
• opis udzielanej pomocy:
Nocleg, wyżywienie, integracja podopiecznych,
wsparcie w codziennych sytuacjach życiowych.
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
• liczba miejsc dla beneficjentów:
32
• opis udzielanej pomocy:
16 mieszkań chronionych z pełnym wyposażeniem.
• Łaźnie
‹ Łaźnia w Toruńskim Centrum Caritas
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1a
87-100 Toruń
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www torunskiecentrum.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
Punkt sanitarny dla kobiet i mężczyzn. Oprócz
kąpieli można również uzyskać świeżą, czystą
odzież na przebranie, korzysta dziennie średnio 20 osób.
‹ Łaźnia w Toruńskim Centrum Caritas
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1a
87-100 Toruń
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
341
‹ Łaźnia przy Grudziądzkim Centrum Caritas
• adres:
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
(siedziba Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta)
• telefon:
56 643 30 64
• fax:
56 643 30 64
• strona internetowa:
www.tpba-grudziadz.pl
• opis udzielanej pomocy:
Punkt opieki sanitarnej, bezpłatna pomoc związana z dbałością o higienę osobistą dla bezdomnych i ubogich.
• Magazyny
Informator
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www torunskiecentrum.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
Punkt sanitarny dla kobiet i mężczyzn. Oprócz
kąpieli można również uzyskać świeżą, czystą
odzież na przebranie, korzysta dziennie średnio
20 osób.
‹ Magazyn Główny przy Caritas Diecezji
Toruńskiej w Przysieku
• adres:
Przysiek 75
• telefon:
56 674 44 01
• fax:
56 674 44 03
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.torun.caritas.pl
• Magazyny do przechowywania odzieży, sprzętu etc
(inne, nie służące do PEAD)
‹ Magazyn Główny przy Caritas Diecezji
Toruńskiej w Przysieku
• adres:
Przysiek 75
• telefon:
56 674 44 01
• fax:
56 674 44 03
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.torun.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego.
• PEAD
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
342
‹ Magazyn w Toruńskim Centrum Caritas
• adres:
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
• telefon:
56 654 05 43
• fax:
56 654 05 71
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www torunskiecentrum.caritas.pl
• opis udzielanej pomocy:
Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i magazyn
odzieży oraz zabawek.
• Bezrobotni/ aktywizacja społeczno-zawodowa
• Kluby Integracji Społecznej
Informator
‹ Magazyn w Ośrodku Wsparcia Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmży
• adres:
ul. Polna 20
87-140 Chełmża
• telefon:
692 135 916
• opis udzielanej pomocy:
Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego.
‹ Klub Integracji Społecznej Grudziądzkiego Centrum Caritas
im. Błogosławionej Juty
• adres:
ul. Klasztorna 6
86-300 Grudziądz
• telefon:
56 642 94 44
• fax:
56 642 94 44
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa: www.grudziadz.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/1
• opis udzielanej pomocy:
KIS prowadzi działalność z zakresu aktywizacji
zawodowej i społecznej dla 390 uczestników.
• Inne
‹ Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji
Toruńskiej
• adres:
Przysiek 75
87-134 Zławieś Wielka
• telefon:
56 674 44 01
• fax:
56 674 44 02
• e-mail:
[email protected]
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
343
Działalność wydawnicza i promocyjna
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
Informator
• strona internetowa:
www osrodek.torun.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 11/8
2 umowa zlecenia
• liczba miejsc dla beneficjentów:
150
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej stanowi idealne miejsce dla szkoleń zawodowych, spotkań integracyjnych, warsztatów,
rekolekcji.
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
13 955 115,37 PLN
1 078 886,44 PLN
322 149,70 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• programy unijne
• dotacje Caritas Polska
6 374 395,48 PLN
5 904 648,55 PLN
41 485,81 PLN
‹ Świadectwo, Kwartalnik, 70 tys. nakład
C A R I TA S D I E C E Z J I TO RU Ń S K I E J
344
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI
WARMIŃSKIEJ
345
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości, mająca na uwadze godność każdej osoby
ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej prowadzi jadłodajnie, świetlice opiekuńczo-terapeutyczne i środowiskowe,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Biuro Aktywizacji Zawodowej w Bartoszycach, Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy
Dom Samopomocy i Niepubliczne Schronisko Młodzieżowe we Fromborku, Stacje Opieki Medycznej: Olsztyn,
Nidzica, Pieniężno, Górowo Iławeckie, noclegownię dla
bezdomnych kobiet, Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny w Rybakach, Dom Samotnej Matki w Brąswałdzie,
Rodzinne Domy Dziecka w Nidzicy i Braniewie, Archidiecezjalny Ośrodek Pomocy Uzależnionym, organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci, warsztaty, szkolenia,
realizuje różne projekty pomocowe oraz inwestycyjne.
Informator
Caritas Archidiecezji Warmińskiej jest kontynuuje tradycje Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski oraz Caritas działającej w okresie powojennym.
Caritas Warmińska stara się aktywnie współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej
na różnych szczeblach w granicach Archidiecezji. Wśród
partnerów zagranicznych można wymienić Caritas Osnabrück (Niemcy), Caritas Zapad (Kaliningrad – Rosja) oraz
Bristono Parapijos Caritas (Litwa).
Caritas Archidiecezji Warmińskiej w swojej działalności nie tylko aktywnie pomaga osobom potrzebującym
– bezdomnym, ubogim, bezrobotnym, rodzinom w kryzysie, samotnym matkom, uzależnionym, dzieciom, osobom poszkodowanym podczas różnych klęsk i katastrof,
ale także przyczynia się do aktywizowania społeczności lokalnych, szczególnie w małych miejscowościach i na
obszarach wiejskich, dzięki realizowanym różnym projektom oraz działaniom Parafialnych Zespołów i Szkolnych
Kół Caritas. Caritas Archidiecezji Warmińskiej realizując swoje zadania statutowe, przyczynia się również do
zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
narodu (remonty zabytkowych XVII – wiecznych kanonii
oraz renowacja parku we Fromborku, mieście Mikołaja
Kopernika), a dzięki rozszerzaniu działalności i powstawaniu nowych placówek, tworzy nowe miejsca pracy
i sprzyja większej edukacji.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
346
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 30 listopada1989 r.
‹ numer KRS:
0000245507
‹ powierzchnia diecezji:
12 000 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
674 000
‹ liczba parafii:
239
‹ województwo/-a:
warmińsko - mazurskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Grunwaldzka 45
10- 125 Olsztyn
‹ telefon:
89 523 64 02
‹ fax:
89 523 64 02
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.olsztyn.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
PLN:
71 1240 5598 1111 0000 5033 4618
EUR:
11 1240 5598 1978 0000 5032 2224
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. mgr lic. Paweł Zięba
e-mail:
[email protected]
Informator
Dane ogólne:
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. Kan. Jan Sztygiel
‹ dane sekretarza:
tel. kom.:
S. Lucyna Gibowicz RM
607 302 701
‹ dane księgowego:
Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Biuro Rachunkowe Barbara Chachiel
adres:
ul. Lubelska 36
11-041 Olsztyn
tel.:
89 526 18 55
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
71
‹ Szkolne Koła Caritas:
60
‹ Centra Wolontariatu:
2
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
10/7
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek) oraz liczba etatów: 140/65
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
347
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
• Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Matki, Dzień
Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Kromka chleba
•Szkoła pod żaglami
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•Program PEAD
•„Tornister pełen uśmiechów”
•Wiosenna i Zimowa Ogólnopolska Zbiórka Żyw-
ności „Tak, pomagam”
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•„Pola Nadziei”
•„Hospicjum to też życie”
•I Ogólnopolski Bieg Caritas
•Akcja „Aniołek”
‹ Realizowane projekty:
•ze środków unijnych:
Informator
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
2000
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
800
Montaż pompy ciepła w budynku Domu Pielgrzyma w Lidzbarku Warmińskim
•ze środków własnych:
- „Caritas naprzeciw problemowi długotrwałego
bezrobocia”
- „Wakacje z Caritas w parafii”
•ze środków samorządowych:
- „Dystrybucja żywności dla potrzeb mieszkańców Olsztyna”
- „Wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Korsze”
- Powiatowy Festyn Pola Nadziei”
- „Prowadzenie Świetlicy Parafialnej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim”
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
348
•Inne:
- „Dożywianie z Carrefour” – środki przekazywane przez Caritas Polska
- „Dożywianie dzieci w czasie kolonii i w świetlicach” - Polska Fundacja Pomocy Dzieciom
„Maciuś”
Placówki
Informator
- „Prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej Caritas w Korszach”
- „Wolontariat Caritas łączy pokolenia”
- „Kompleksowa pomoc na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”
- „Zrozumieć żałobę - strata jako część życia”
- „Odbudowanie zdolności do prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie kobiet i ich
dzieci dotkniętych przemocą domową”
- „Razem przeciwko przemocy”
- „Edukacja i wsparcie rodzin pacjentów i personelu w okresie choroby i osierocenia”
- „Letni wypoczynek z Caritas"
- „Organizacja półkolonii w Świetlicy w Korszach”
- „Powrót osób bezdomnych do społeczności”
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 25
• Pomoc doraźna
‹ Archidiecezjalne Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II w Olsztynie
• adres:
ul. Grunwaldzka 45
10-125 Olsztyn
• telefon:
89 523 64 02
• fax:
89 523 64 02
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.olsztyn.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 10/7
• opis udzielanej pomocy:
- kuchnia i stołówka dla bezdomnych i ubogich
(300 porcji zupy z chlebem dziennie, również
dla Schroniska dla Bezdomnych MOPS)
- poradnia prawna dla bezdomnych
- odzieżownia
- łaźnia
- Poradnia Lekarska
- pomoc socjalna
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
349
• Dzieci/młodzież
‹ Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla
Kobiet i Ich Dzieci Ofiar Przemocy w Rodzinie
• adres:
ul. Grunwaldzka 45
10-125 Olsztyn
• telefon:
89 535 01 66
• fax:
89 523 64 02
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.olsztyn.caritas.pl/osrodekx
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
Informator
‹ Archidiecezjalne Centrum Młodzieży
Caritas Archidiecezji Warmińskiej we
Fromborku
• adres:
ul. I. Krasickiego 2
14-530 Frombork
• telefon:
55 243 71 35
• fax:
55 243 71 35
• strona internetowa:
www.cmcfrombork.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 5/2,5
• opis udzielanej pomocy:
kuchnia i stołówka dla bezdomnych i ubogich
- jednorazowo max 80 osób, posiłki dofinansowuje GOPS we Fromborku.
• opis udzielanej pomocy:
pobyt całodobowy z wyżywieniem dla 32
kobiet i dzieci (do 3 miesięcy), opieka pracownika socjalnego i pedagoga, pomoc prawna,
psychologiczna, terapeutyczna, podstawowa
medyczna, edukacyjna, warsztaty, terapie,
profilaktyka, nauka podstawowych czynności
życiowych, wypoczynek letni dla dzieci, imprezy okolicznościowe i inne.
‹ Dom Samotnej Matki Caritas Archidiecezji Warmińskiej
• adres:
Brąswałd 12
11-009 Dywity
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
całodobowy pobyt z wyżywieniem dla kobiet
w ciąży i kilka miesięcy po porodzie
(6 miejsc), opiekunka, pomoc socjalna, prawna,
psychologiczna, podstawowa medyczna, niezbędne zabezpieczenie dla noworodków.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
350
‹ Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Caritas Archidiecezji Warmińskiej
w Górowie Iławeckim
• adres:
ul. K. S. Wyszyńskiego 2
11-220 Górowo Iławeckie
• telefon:
89 761 10 45
• fax:
89 761 05 88
• strona internetowa:
www.olsztyn.caritas.pl/gorowoilaweckie/gorowo6
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/2
• opis udzielanej pomocy:
prowadzona we współpracy z Urzędem Miasta, czynna od poniedziałku do piątku popołudniami, uczęszcza 30 dzieci w wieku 6 – 16
lat dwóch obrządków – rzymskokatolickiego
i greckokatolickiego, opieka pedagoga, jeden
posiłek dziennie, kolonie, zimowiska, imprezy
okolicznościowe.
‹ Świetlica Parafialna Caritas „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim
• adres:
Pl. Kościelny 2
11-100 Lidzbark Warmiński
• telefon:
89 767 23 59
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/0
• opis udzielanej pomocy:
czynna w poniedziałki, środy, piątki w godz.
14.30 – 17.30, 30 dzieci, opieka pedagoga,
różnorodne zajęcia, jeden posiłek, kolonie,
półzimowiska, imprezy okolicznościowe.
Informator
• Świetlice socjoterapeutyczne
‹ Środowiskowo – Terapeutyczna Caritas w Pieniężnie
• adres:
ul. Rynek 8
14-520 Pieniężno
• telefon kom.:
505 312 839
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
uczęszcza 30 dzieci w wieku 6 – 16 lat dwóch
obrządków – rzymskokatolickiego i greckokatolickiego, opieka pedagoga, jeden posiłek
dziennie, kolonie, zimowiska, imprezy okolicznościowe.
‹ Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Caritas Archidiecezji Warmińskiej
w Korszach
• adres:
ul. J. Słowackiego 6
11-430 Korsze
• telefon:
89 754 00 56
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 1/0,63
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
351
• Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne
‹ Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku
• adres:
ul. I. Krasickiego 6
14-530 Frombork
• telefon:
55 243 78 72
• strona internetowa:
www olsztyn.caritas/okw_frombork
www.cmcfrombork.pl/nssm/nssm
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 2/1,5
• opis udzielanej pomocy:
prowadzi wyodrębnioną działalność gospodarczą, dysponuje 42 miejscami krótkotrwałego zakwaterowania dla dzieci i dorosłych.
‹ Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny Caritas Archidiecezji Warmińskiej
w Rybakach
• adres:
Rybaki 5
11-034 Stawiguda
• telefon:
89 512 64 82
Informator
• opis udzielanej pomocy:
pracuje Pn – Pt, 5 h dziennie, uczęszcza ok. 30
dzieci, opieka pedagoga, jeden posiłek dziennie, kolonie, zimowiska, imprezy okolicznościowe.
• fax:
89 512 64 82
• e-mail recepcji:
[email protected]
[email protected]
• strona internetowa:
www.rybaki.caritas.pl
www.rybaki.org
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek prowadzi wyodrębnioną działalność
gospodarczą, dysponuje 230 miejscami noclegowymi.
• Domy Dziecka
‹ Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Nidzicy
• adres:
ul. Młynarska 12
13-100 Nidzica
• telefon:
89 625 23 27
• fax:
89 625 23 27
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/1
• opis udzielanej pomocy:
placówka całodobowa typu opiekuńczego dla
8 dzieci.
‹ Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Braniewie
• adres:
ul. Królewiecka 26
14-500 Braniewie
• telefon:
55 620 81 30
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
352
• Okna życia
‹ Okno życia Przy parafii pw Chrystusa
Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
• adres:
ul. K. S. Wyszyńskiego 11
10-457 ,Olsztyn
• opis udzielanej pomocy:
opiekują się Siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Św. Rodziny z Nazaretu.
‹ Okno życia Przy parafii Św. Jerzego
w Kętrzynie
• adres:
ul. Zamkowa 4
11-400 Kętrzyn
• opis udzielanej pomocy:
opiekuje się nim Dom Zakonny Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
Informator
• fax:
55 620 81 30
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/1
• opis udzielanej pomocy:
placówka całodobowa typu opiekuńczego dla
8 dzieci.
• Osoby starsze
Aktywizacja społeczna, szczególnie w ramach
wolontariatu, działania integracyjne międzypokoleniowe w ramach istniejących działań.
• Usługi medyczne/uzależnienia
• Stacje Opieki/NZOZ
‹ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo – Rodzinnego Stacja Opieki Caritas
w Górowie Iławeckim
• adres:
ul. K. S. Wyszyńskiego 2
11-220 Górowo Iławeckie
• telefon:
89 761 10 45
• fax:
89 761 05 88
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.olsztyn.caritas.pl/gorowoilaweckie/
gorowo1
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 10/10
• opis udzielanej pomocy:
NZOZ, obejmuje miasto i gminę Górowo Iławeckie, pielęgniarska opieka domowa (pielęgniarstwo środowiskowe i pielęgniarstwo
domowe), położna środowiskowa, gabinet medycyny szkolnej, gabinet zabiegowy, poradnia pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych,
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
353
‹ Centrum Pielęgniarstwa Stacja Opieki
Caritas w Nidzicy
• adres:
ul. Młynarska 12
13-100 Nidzica
• telefon:
89 625 48 76
• fax:
89 625 48 76
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.caritas.nidzica24.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 10/5,5
• opis udzielanej pomocy:
NZOZ, obejmuje miasto i Gminę Nidzica oraz
cały powiat nidzicki.
Opieka medyczna w domu chorego, długoterminowa, hospicyjna, Poradnia Medycyny Paliatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego,
opieka nad rodzinami osieroconymi, Centrum
Wolontariatu, aktywna działalność w środowisku lokalnym, uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich i kampaniach Caritas.
Informator
konsultacje z lekarzem rodzinnym, współpraca
z ośrodkami pomocy społecznej, pomoc socjalna, wypożyczanie sprzętu medycznego, promocja zdrowia, akcje badań profilaktycznych.
‹ Centrum Pielęgniarstwa Stacja Opieki
Caritas w Pieniężnie
• adres:
ul. Rynek 2
14-520 Pieniężno
• telefon:
55 235 13 72
• fax:
55 235 13 72
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
6/4
• opis udzielanej pomocy:
NZOZ, domowa opieka pielęgniarska nad
chorymi długoterminowo na terenie miasta
i gminy Pieniężno oraz Orneta 992 osoby),
stacja dwóch obrządków – katolickiego i greckokatolickiego, pomoc socjalna.
• Hospicja
‹ NZOZ Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej
• adres:
ul. T. Kościuszki 86
10-555 Olsztyn
• telefon:
89 534 00 50
• fax:
89 534 00 50
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.hospicjum.artneo.pl
• liczba pracowników:
14
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
354
• Filia:
adres:
telefon:
ul. J. Słowackiego 6
11-430 Korsze
89 754 15 50
• Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Działa na terenie miasta Olsztyn, powiatu
olsztyńskiego, Gminy i Miasta Korsze, a także
w województwie warmińsko – mazurskim i na
jego obrzeżach.
Całościowa opieka medyczna w warunkach
domowych nad osobami w terminalnej fazie
choroby, osobami długotrwale unieruchomionymi, dorosłymi i dziećmi wentylowanymi
mechanicznie, poradnia paliatywna (lekarz,
pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny,
kapelan, wolontariusze). Wspieranie rodzin
w żałobie, projekty, akcje edukacyjne i promocyjne, centrum wolontariatu, konferencje, wypożyczanie sprzętu medycznego, współpraca
na terenie kraju i za granicą.
‹ Archidiecezjalny Ośrodek Pomocy
Uzależnionym Caritas Archidiecezji
Warmińskiej
• adres:
ul. Jagiellońska 41
10-275 Olsztyn
• telefon kom.:
506 261 518
• strona internetowa:
www.olsztyn.caritas.pl/uzaleznionym
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
działalność pastoralno-formacyjna, warsztaty,
rekolekcje, dni skupienia, spotkania modlitewne, pomoc informacyjna, konsultacyjna, duchowa, terapeutyczna, posługa sakramentalna,
systematyczna cotygodniowa Eucharystia.
W okresie wakacyjnym nie pracuje.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
355
‹ Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas
Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku
• adres:
ul. I. Krasickiego 4
14-530 Frombork
• telefon:
55 243 78 89
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.cmcfombork.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:12/10,5
• opis udzielanej pomocy:
Dla 30 osób niepełnosprawnych z powiatu braniewskiego, zajęcia 5 dni w tygodniu w 6 pracowniach (plastycznej, komputerowej, ogrodniczej, tkackiej, wikliniarskiej,
gospodarstwa domowego, kiermasze, imprezy
okolicznościowe, wyjazdy plenerowe, konkursy
i spotkania regionalne, integracja.
‹ Środowiskowy Dom Samopomocy
• adres:
ul. Katedralna 13
14-530 Frombork
• telefon:
55 239 35 04
• fax:
55 239 35 04
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.cmcfombork.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
Informator
• Niepełnosprawność
10/9 + stażysta
• opis udzielanej pomocy:
przeznaczony dla 30 osób z umiarkowanym
i znacznym stopniem niepełnosprawności psychicznej i umysłowej z terenu powiatu braniewskiego – zajęcia w pracowniach, wycieczki,
imprezy integracyjne, bale, zabawy, konkursy
i inne.
• Bezdomność
• Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
‹ Archidiecezjalne Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II w Olsztynie
• adres:
ul. Grunwaldzka 45
10-125 Olsztyn
• telefon:
89 535 01 66
• fax:
89 523 64 02
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa:
www.olsztyn.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
5/3
• opis udzielanej pomocy:
schronienie dla 6 kobiet z dziećmi (do kilku
miesięcy), pokoje kilkuosobowe z łazienką,
wyżywienie, pomoc socjalna.
• Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne)
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
356
• PEAD
• Magazyny
‹ . Przy parafii pw Chrystusa Odkupiciela
Człowieka w Olsztynie
• adres:
ul. K. S. Wyszyńskiego 11
10-457 ,Olsztyn
• telefon kom.:
665 013 800
• Bezrobotni/ aktywizacja społeczno-zawodowa
‹ Biuro Aktywizacji Zawodowej Caritas
Archidiecezji Warmińskiej „Animator”
w Bartoszycach
• adres:
ul. K. Marksa 10/1
11-200 Bartoszyce
• telefon:
89 762 14 25
• fax:
89 762 14 25
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/0
• opis udzielanej pomocy:
doradztwo zawodowe, szkolenia, projekty,
dostęp do ofert pracy i urządzeń biurowych,
poradnictwo specjalistyczne, spotkania integracyjne.
Informator
‹ około - 20 w Archidiecezji
• Uchodźcy
‹ Caritas Archidiecezji Warmińskiej udziela
uchodźcom pomocy sporadycznej, w miarę potrzeb – pierwsza pomoc, informacja, posiłek.
• Edukacja
‹ Caritas Archidiecezji Warmińskiej jest instytucją
szkoleniową (nr ewidencyjny 2.28/00071/2011),
organizuje systematycznie warsztaty, szkolenia,
konferencje dotyczące różnych dziedzin wiedzy.
• Inne formy pomocy
‹ Pomoc osobom poszkodowanym podczas klęsk,
zarówno materialna, jak i finansowa.
‹ Współpraca z innymi służbami pomocy społecznej i charytatywnej, publicznymi i pozarządowymi.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
357
Informator
Działalność wydawnicza i promocyjna
‹ Akcje promocyjne w szkołach i parafiach, współpraca ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (Wydziały
Teologii i Nauk Społecznych) – udostępnianie materiałów do prac naukowych na temat działalności
charytatywnej.
‹ książki, foldery, broszury i inne wydawnictwa tematyczne związane z działalnością oraz realizacją
określonych projektów.
Formacja
‹ Systematyczne spotkania formacyjne Parafialnych
Zespołów i Szkolnych Kół Caritas, również wyjazdowe.
‹ Spotkania o charakterze religijnym (Eucharystia,
katecheza, wymiana doświadczeń, integracja).
‹ Systematyczna Eucharystia i spotkania:
- dla rodzin w żałobie
- dla osób uzależnionych i ich rodzin.
‹ Dni skupienia dla osób bezdomnych, ubogich, innych
podopiecznych Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
‹ Konferencje tematyczne.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA R M I Ń S K I E J
358
Patron Caritas diecezjalnej - bł. Honorat Koźmiński
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI
WARSZAWSKIEJ
359
Informator
Caritas Archidiecezji Warszawskiej działa od 1989 r. na terenie Warszawy i jej okolic. Od
2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Wspiera codziennie blisko tysiąc osób potrzebujących, chorych, bezdomnych oraz dzieci z trudnych środowisk. Pomaga każdemu – bez względu na
rasę, wyznanie, przekonania czy narodowość. Prowadzi Zakład Opiekuńczo – Leczniczy oraz Hospicjum Stacjonarne przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie, Hospicjum domowe w Błoniu, stacje pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Grójcu, Piasecznie, Raszynie oraz
Błoniu, 3 schroniska dla osób bezdomnych, 2 jadłodajnie oraz 5 świetlic socjoterapeutycznych dla
dzieci. Dodatkowo w ciągu całego roku obejmuje kompleksową pomocą 60 dzieci w ramach programu SKRZYDŁA, finansuje kolonie letnie i zimowiska dla ponad tysiąca dzieci oraz wspiera ubogich materialnie chorych poprzez zakup
lub refundację leków.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ numer KRS:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo:
14 grudnia 1989 r.
0000225750
3 350 km2
1 500 000
215
mazowieckie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
‹ telefon:
22 828 18 15
‹ fax:
22 828 18 15
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.warszawa.caritas.pl
‹ numery kont bankowych:
- pożytku publicznego:
09 1240 1066 1111 0010 0440 8018
- dla darowizn:
11 1240 1066 1111 0000 0006 0961
- konto główne:
10 1160 2202 0000 0000 4395 7726
-dla ofiarodawców z zagranicy:
SWIFT: BIGBPLPWXXX
PL10 1160 2202 0000 0000 4395 7726
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA RSZ AW S K I E J
360
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
ks. Zbigniew Zembrzuski
[email protected]
602 552 734
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. Sławomir Opaliński
e-mail:
[email protected]
telefon:
22 828 18 15
‹ dane zastępcy dyrektora:
Barbara Czarnocka
e-mail:
[email protected]
telefon:
22 828 18 15
‹ dane rzecznika prasowego:
e-mail:
tel. kom.:
‹ dane księgowego:
e-mail:
telefon:
Bartłomiej Pulcyn
[email protected]
606 142 471
Magdalena Dudzińska
[email protected]
22 828 18 15
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
‹ Szkolne Koła Caritas:
120
31
Informator
Zarząd
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej:
25
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek) oraz liczba etatów: 326/235
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
około 1300
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
około 1000
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE
•Program WHAT – Wolontariat Hospicyjny, jako
narzędzie uczenia się Akceptacji i Tolerancji dla
osób opuszczających placówki penitencjarne
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA RSZ AW S K I E J
361
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
16
‹ Pomoc doraźna
Stołówki/jadłodajnie dla ubogich
• Jadłodajnia
• adres:
ul. Jana Pawła II 24
05-600 Grójec
• opis udzielanej pomocy:
30 posiłków dziennie
• Jadłodajnia
• adres:
ul. Żytnia 1a
01-014 Warszawa
• telefon:
22 838 70 25
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
350 posiłków dziennie
‹ Dzieci/młodzież
Świetlice socjoterapeutyczne
• Świetlice socjoterapeutyczne
• opis udzielanej pomocy:
wsparcie dzieci w wieku 6-15 lat, zagrożonych
wykluczeniem społecznym; 6 placówek - 145
Informator
Placówki
miejsc dla dzieci;
17 pracowników etatowych, 22 osoby pracujące na umowę - zlecenie.
• adres:
ul. Dereniowa 12, Warszawa
telefon:
22 643 83 33
e-mail recepcji:
[email protected]
• adres:
telefon:
e-mail recepcji:
ul. Żytnia 1a, Warszawa
22 424 44 72
[email protected]
• adres:
ul. Sokołowska 4, Warszawa
telefon:
22 631 15 99
e-mail recepcji:
[email protected]
[email protected]
• adres:
telefon kom.:
e-mail recepcji:
• adres:
telefon kom.:
e-mail recepcji:
ul. Gorlicka 5/7, Warszawa
500 421 463
[email protected]
ul. KEN 101, Warszawa
502 621 400
[email protected]
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA RSZ AW S K I E J
362
Okna życia
• OKNO ŻYCIA
• adres:
• telefon:
ul. Hoża 53
00-681 Warszawa
22 629 67 87
‹ Usługi medyczne/uzależnienia
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
• OŚRODEK DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
W WARSZAWIE
• adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 62
• telefon:
00-322 Warszawa
• telefon:
22 826 56 04
• liczba pracowników:
196
• opis udzielanej pomocy:
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy: 123 łóżka
- Hospicjum Stacjonarne:
26 łóżek
Informator
• adres:
ul. Krakowskie Przdmieście 62
Warszawa
telefon:
22 826 56 04 w. 209
e-mail recepcji:
[email protected]
• Ośrodek Działalności Leczniczej
Caritas AW w Piasecznie
(Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa)
• adres:
ul. Piłsudskiego 10
05-500 Piaseczno
• telefon:
22 750 37 47
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia opieki zdrowotnej, w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej;
5 pracowników, kontrakt na 18 pacjentów.
• Ośrodek Działalności Leczniczej
Caritas AW w Raszynie
(Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa)
• adres:
ul. Godebskiego 2
05-090 Raszyn
• telefon:
22 720 05 77
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia opieki zdrowotnej, w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej;
5 pracowników, kontrakt na 24 pacjentów.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA RSZ AW S K I E J
363
• adres:
ul. Jana Pawła II 24
05 – 600 Grójec
• telefon:
22 664 15 66
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
świadczenia opieki zdrowotnej, w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej;
6 pracowników, kontrakt na 23 pacjentów..
Hospicja
• Ośrodek Działalności Leczniczej
Caritas AW w Błoniu
• adres:
ul. Powstańców 8a
05-870 Błonie
• telefon:
22 214 11 52
• e-mail recepcji:
[email protected]
• opis udzielanej pomocy:
- Hospicjum domowe:
kontrakt na 60 pacjentów, 46 pracowników.
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa:
kontrakt na 79 pacjentów, 38 pracowników.
‹ Bezdomność
Schronisko dla Bezdomnych
• Schronisko „Tylko”
Informator
• Ośrodek Działalności Leczniczej
Caritas AW w Grójcu
(Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa)
• adres:
ul. Żytnia 1a, Warszawa
• telefon:
22 838 70 25
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
14
• opis udzielanej pomocy:
schronisko dla 56 kobiet i 86 mężczyzn.
• Schronisko dla osób bezdomnych
„Przystań”
• adres:
ul. Wolska 172, Warszawa
• telefon:
22 836 85 73
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
7
• opis udzielanej pomocy:
schronisko dla mężczyzn zdrowych (44 miejsc);
przyjmuje również osoby bezdomne, wymagające dodatkowej pielęgnacji po leczeniu szpitalnym (56 miejsc).
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA RSZ AW S K I E J
364
• adres:
Pieńki Zarębskie 14
96-321 Żabia Wola
• telefon kom.:
604 641 484
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników:
3
• opis udzielanej pomocy:
gospodarstwo rolne dla 16 bezdomnych mężczyzn.
• opis udzielanej pomocy:
Schroniska dla bezdomnych zapewniają schronienie i wyżywienie oraz pomoc specjalistów: pracownika socjalnego i psychologa.
Mieszkania chronione
• adres:
Magazyny
• Magazyn Przy Ośrodku „Tylko”
• adres:
• telefon:
• e-mail recepcji:
ul. Żytnia 1a
01 – 014 Warszawa
22 838 70 25
[email protected]
ul. Żytnia 1a, Warszawa
• 20 mieszkań treningowych
Łaźnie
• Łaźnia ul. Żytnia
• adres:
• Punkt wydawania odzieży
• przy Parafialnych Zespołach Caritas
• przy Ośrodku „Tylko”, ul. Żytnia 1a, Warszawa
ul. Żytnia 1a, Warszawa
• obsługuje dziennie ok. 40 osób
Informator
Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne)
• Schronisko
Działalność wydawnicza i promocyjna
„ Res sacra miser” o działalności Caritas Archidiecezji Warszawskiej z uwzględnieniem Szkolnych Kół
Caritas oraz Zespołów Parafialnych; częstotliwość
ukazywania się – dwa razy w roku.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA RSZ AW S K I E J
365
Informator
Formacja
• Rekolekcje dla członkow Zespołów Parafialnych
Caritas AW‹ Spotkania o charakterze religijnym
(Eucharystia, katecheza, wymiana doświadczeń,
integracja)
• Okresowe spotkania formacyjne dla wolontariuszy
ze Szkolnych Kół Caritas
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I WA RSZ AW S K I E J
366
Patron Caritas diecezjalnej - św. Brat Albert Chmielowski
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI
WARSZAWSKO-PRASKIEJ
367
Informator
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej została powołana dekretem 4 maja 1992 r. przez Biskupa
Kazimierza Romaniuka, pierwszego ordynariusza nowopowstałej diecezji. Powstanie Caritas na Pradze było odpowiedzią na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części stolicy a także
kontynuacją tradycji Kościoła Katolickiego niesienia pomocy duchowej i materialnej zarówno przez
duchownych, jak i świeckich jego członków.
Patronem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest Święty Brat Albert – opiekun ubogich i potrzebujących.
Siedziba Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej mieści się przy ul. Kawęczyńskiej na praskich Szmulkach. Budynek
ten do lat 60-tych był własnością Kościoła, mieściło się w nim Niższe Seminarium Duchowne. Za czasów rządów komunistycznych obiekt został odebrany przez państwo i powstał tam Specjalny Zakład Wychowawczy. Decyzją Komisji
Majątkowej w listopadzie 1992 roku budynek oddano Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wraz z koniecznymi remontami
budynku przy Kawęczyńskiej 49, rozpoczęło się tworzenie pierwszych struktur Caritas. Na mocy porozumienia z Kuratorium Oświaty zakład przejęła Caritas DWP i zaczęła prowadzić pod nazwą Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Caritas. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanek do samodzielnego udziału w życiu społecznym. Jest to placówka kuratoryjna, niepubliczna Caritas DWP, który sprawuje pieczę nad jej działalnością. W tym też
budynku mieszczą się biura centrali Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ numer KRS:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo:
Dane teleadresowe:
04 maja 1992 r.
0000223182
3 300 km2
1 200 000
183
mazowieckie
‹ adres siedziby:
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
‹ telefon:
22 619 44 76
‹ fax:
22 818 51 67
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.warszawa-praga.caritas.pl
www.wolontariat.warszawa-praga.caritas.pl
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
368
Zarząd
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
ks. Dariusz Marczak
mgr lic. teologii
[email protected]
785 935 014
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. kanonik Andrzej Kowalski
mgr teologii
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
600 810 967
‹ dane sekretarza:
e-mail:
tel. kom.:
ks. Rafał Paździoch
mgr teologii
[email protected]
600 345 705
Informator
‹ numery kont bankowych:
- konto złotówkowe-PL:
57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
- konto walutowe-EUR:
86 1240 6074 1978 0000 4997 3008
- konto walutowe-GBP: 05 1240 6074 1789 0000 4995 4137
- konto „Dar serca”:
93124060741111000049924664
‹ dane księgowego:
Halina Więch
mgr ekonomii/główna księgowa
e-mail:
[email protected]
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
135
‹ Szkolne Koła Caritas:
67
(1705 wolontariuszy SKC)
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
14/11
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek) oraz liczba etatów: 159/92
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
2785
+ wolontariusze zadaniowi ok. 70
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
1080
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki)
•Tydzień Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
369
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Podziel się ciepłem na zimę
•Wirtualna choinka
•Gala wolontariatu
•Akcja „Mikołaj”
‹ Realizowane projekty:
•ze środków unijnych:
•„Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
na rynku pracy II”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I „Zatrudnienie
i integracja Społeczna” Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji
zawodowej”, Projekt realizowany w partnerstwie z PFRON, skierowany do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z województwa
mazowieckiego, 9 pracowników.
Projekt zakończył się w VI/2013.
Informator
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Tornister pełen uśmiechów
•Ogólnopolska Zbiórka Żywności:
„Tak – Pomagam”, „Dożywianie z Carrefour”
•„Twój Dom-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy
Praga-Południe” - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Caritas DWP przy
ul. Lubelskiej 30/32, tel. 22 670 21 77
czynny: wtorki, czwartki w godz. 8:30-12:30.
Projekt zakończył się w V/2013.
•ze środków centralnych:
•„Seniorzy w działaniu” – projekt realizowany
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
Projekt zakończył się w VI/2013.
•„Legion aktywnych ludzi bezdomnych – wsparcie i aktywizacja społeczna osób bezdomnych”
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt zakończył się w XII/2013.
•ze środków samorządowych:
•Prowadzenie programu aktywizacji i wsparcia
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
realizowany ze środków Miasta Stołecznego
Warszawy przez Katolicki Ośrodek dla Osób
Specjalnej Troski – niepełnosprawni;
•Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom na Pradze Południe i Klubu Alternatywnego na Pradze
Północ – dofinansowanie U.M. St. Warszawy –
dzieci;
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
370
Informator
•Prowadzenie Klubu Podwórkowego na Pradze
Południe oraz Klubu Alternatywnego na Pradze
Północ - dofinansowanie U.M. St. Warszawy;
•Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób
Starszych i Stołówki Caritas DWP w Mińsku Mazowieckim - Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki –
osoby starsze;
•Prowadzenie Domu Samotnej Matki w Zielonce
- dofinansowanie przez Urząd Miasta Zielonka
i Starostwo Powiatowe w Wołominie – matki
z dziećmi;
•Prowadzenie Jadłodajni dla Ubogich w Warszawie - dofinansowanie przez U. M. St. Warszawy – bezdomni i bezrobotni;
•Działania na rzecz rodzin prowadzone przez
Saskie Centrum Rodziny w Warszawie
- „W rodzinie siła” projekt realizowany na rzecz
rodzin dofinansowany przez U.M. St. Warszawy;
•„Wolontariat w Caritas jest trendy” - projekt
skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu
m.st. Warszawy. Ma na celu propagowanie
idei wolontariatu w środowiskach szkolnych,
a także akademickich. Dofinansowany z U.M.
St. Warszawy.
•Prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki
Medycznej – kontrakty z NFZ, w ramach długoterminowej domowej opieki medycznej – usługi
medyczne;
•Prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki
Medycznej w ramach hospicjum domowego,
kontrakty z NFZ – usługi medyczne.
Placówki
‹ Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 43
‹ Pomoc doraźna
• Centrum wolontariatu
• adres:
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
• telefon:
22 818 05 84
• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
dla ofiar przemocy rodzinnej
• adres:
ul. POW 20
05-120 Legionowo
• telefon:
22 767 96 91
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
pomoc doraźna, psychologiczna i prawnicza.
• Jadłodajnia św. Brata Alberta
• adres:
ul. Lubelska 30/32
03 – 802 Warszawa
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
371
Informator
• telefon:
22 818 43 86
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
5/3
• opis udzielanej pomocy:
1000 gorących posiłków dziennie
• telefon:
22 818 19 33
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
9/2
• liczba miejsc dla beneficjentów: 45
• Stołówka dla ubogich
• adres:
ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Maz.
• telefon:
25 758 27 25
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/1
• opis udzielanej pomocy:
50 posiłków dziennie
• Centrum Charytatywno-Opiekuńcze,
Świetlica Socjoterapeutyczna
im. Św. Marii De Mattias
• adres:
ul. Marszałkowska 23
05-400 Otwock-Świder
• telefon:
22 788 42 56
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• liczba miejsc dla beneficjentów: 50
• Jadłodajnia
• adres:
ul. POW 20
05 – 120 Legionowo
• telefon:
22 772 94 05
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
160 posiłków dziennie
‹ Dzieci/młodzież
Świetlice socjoterapeutyczne
• Świetlica Socjoterapeutyczna
- Klub alternatywny
• adres:
ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa
• Świetlica Socjoterapeutyczna
• adres:
ul. Sikorskiego 11
05-120 Legionowo
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/1
• liczba miejsc dla beneficjentów: 30
• Świetlica Socjoterapeutyczna
im. Św. Siostry U. Ledóchowskiej
• adres:
ul. Korkowa 27, Warszawa
• telefon:
22 812 72 76
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/2
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
372
30
• Świetlica z elementami socjoterapii
im. Św. Franciszka z Asyżu
• adres:
ul. Kościelna 18
05- 300 Mińsk Maz.
• telefon:
25 758 47 12
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/2
• liczba miejsc dla beneficjentów: 40
Kluby Młodzieżowe/Podwórkowe
• Klub Podwórkowy Lubelska
• adres:
ul. Lubelska 30/32
03– 802 Warszawa
• telefon:
22 670 21 77
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/1
• liczba miejsc dla beneficjentów: 20
Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne
• Ośrodek wczasowo-rekolekcyjny
w Słupnie
• adres:
ul. Spacerowa
05-250 Słupno
• telefon:
22 786 50 09
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
• liczba miejsc dla beneficjentów: Domy Matki i Dziecka
Informator
• liczba miejsc dla beneficjentów: 4/3
35
• Dom Samotnej Matki
• adres:
ul. Kilińskiego 63
05 – 220 Zielonka
• telefon:
22 781 09 79
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/2
Centra Interwencji Kryzysowej
• Centrum Interwencji Kryzysowej
• adres:
ul. Tadeusza 12
05 – 400 Otwock
• telefon:
25 756 32 25
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/1
• opis udzielanej pomocy:
dom czasowego pobytu dla matek z dziećmi
doświadczających przemocy domowej, 25 matek i 50 dzieci w ciągu roku.
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej
• adres:
ul. Kościelna 18
05 – 300 Mińsk Mazowiecki
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
373
Okna życia
• Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
(Siostry Loretanki – dom generalny)
• adres:
ul. Kłopotowskiego 18
03 – 717 Warszawa
• telefon:
22 619 14 86
Dotychczas w oknie życia: 2 dzieci
‹ Osoby starsze
• Dom Dziennego Pobytu
• adres:
ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Maz.
• telefon:
25 758 27 25
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
6/2
• opis udzielanej pomocy:
dom dziennego pobytu dla seniorów, pomoc
psychologiczna i terapeutyczna,
25 podopiecznych.
Informator
• telefon:
22 779 58 63
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/2
• opis udzielanej pomocy:
dom czasowego pobytu dla kobiet, matek
z dziećmi doświadczających przemocy domowej, 3 kobiety samotne, 16 matek i 20 dzieci na
rok.
• Dom Dziennego Pobytu
• adres:
ul. Starczewska 8
04-992 Warszawa
• telefon:
22 612 70 96
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
8/2
• opis udzielanej pomocy:
dom dziennego pobytu dla seniorów, pomoc
psychologiczna i terapeutyczna,
45 podopiecznych.
‹ Usługi medyczne/uzależnienia
Stacje Opieki/NZOZ
• Długoterminowa Opieka Medyczna
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
• adres:
ul. Myśliborska 100
03-185 Warszawa
• telefon:
22 614 86 33
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
• liczba miejsc dla beneficjentów: 60
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
374
• adres:
ul. Śnieżna 3
03-750 Warszawa
• telefon:
22 614 86 33
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• liczba miejsc dla beneficjentów: 160
• Długoterminowa Opieka Medyczna
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
• adres:
ul. Kościelna 1
05-130 Wieliszew
• telefon:
22 782 22 66
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• liczba miejsc dla beneficjentów: 240
• Długoterminowa Opieka Medyczna
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
• adres:
ul. Kościelna 54
05-200 Wołomin
• telefon:
22 787 76 78
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/2
• liczba miejsc dla beneficjentów: 120
• Długoterminowa Opieka Medyczna
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
Informator
• Długoterminowa Opieka Medyczna
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
• adres:
ul. Marecka 7
05-220 Zielonka
• telefon:
22 771 90 68
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• liczba miejsc dla beneficjentów: 140
Hospicja
• DŁUGOTERMINOWA OPIEKA MEDYCZNA
• adres:
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54
05-300 Mińsk Mazowiecki
• telefon:
25 758 89 31
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/2
• liczba miejsc dla beneficjentów: 120
• Hospicjum Domowe
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
• adres:
ul. ks. Piotra Skargi 24
05-420 Józefów
• telefon:
22 788 66 80
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
8/2
• liczba miejsc dla beneficjentów: 340
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
375
• adres:
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54
05-300 Mińsk Maz.
• telefon:
25 758 89 31
• e-mail recepcji:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
7/4
• liczba miejsc dla beneficjentów: 240
• Hospicjum Domowe
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
• adres:
ul. Marecka 7
05-220 Zielonka
• telefon:
22 771 90 68
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• liczba miejsc dla beneficjentów: 300
• Hospicjum Domowe
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
• adres:
ul. Kościelna 1
05-130 Wieliszew
• telefon:
22 782 22 66
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/3
• liczba miejsc dla beneficjentów: 100
Inne
• Przychodnia
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
Informator
• Hospicjum Domowe
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)
• adres:
ul. Grzybowa 1
04-498 Warszawa-Rembertów
• telefon:
22 612 94 29
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 12/4
• liczba miejsc dla beneficjentów: 9 100
‹ Niepełnosprawność
WTZ
• Warsztat Terapii Zajęciowej
• adres:
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 58
Mińsk Maz.
• telefon:
25 758 27 79
• e-mail recepcji:
[email protected]
• strona internetowa: www.wtz.minsk.caritas.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 15/15
• liczba miejsc dla beneficjentów: 30
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
376
• Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
Informator
Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
• adres: telefon:
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54
05-300 Mińsk Maz.
25 758 89 31
Wypożyczalnia tylko dla pacjentów
• adres:
telefon:
ul. Myśliborska 100
03-185 Warszawa
22 614 8633
Wypożyczalnia tylko dla pacjentów
• adres:
telefon:
ul. Grzybowa 1
04-498 Warszawa-Rembertów
22 612 94 29
Wypożyczalnia tylko dla pacjentów
• adres:
telefon:
ul. Śnieżna 3
03-750 Warszawa
22 678 99 92
Ogólnodostępna wypożyczalnia
• adres: telefon:
ul. Kościelna 1
05-130 Wieliszew
22 782 22 66
Ogólnodostępna wypożyczalnia
• adres:
telefon:
e-mail:
ul. Kościuszkowców 85a
04-545 Warszawa
513 295 045
[email protected]
Ogólnodostępna wypożyczalnia
• adres: telefon: ul. Kościelna 54
05-200 Wołomin
22 787 76 78
Ogólnodostępna wypożyczalnia.
• adres: telefon: ul. Marecka 7
05-220 Zielonka
22 771 90 68
• adres: telefon: ul. ks. Piotra Skargi 24
05-420 Józefów
22 788 66 80
Wypożyczalnia tylko dla pacjentów
Inne
• Środowiskowy Dom Samopomocy
• adres:
ul. Kościelna 18
05-300 Mińsk Maz.
• telefon:
25 756 32 06
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 6/7
• opis udzielanej pomocy:
dom dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc psychologiczna, terapia, 30 podopiecznych.
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
377
• KATOLICKI OŚRODEK DUSZPASTERSTWA
OSÓB SPECJALNEJ TROSKI
• adres:
ul. Grochowska 194/196
04-357 Warszawa
• telefon:
22 870 72 57
• fax:
22 870 72 57
• e-mail:
[email protected]
strona interentowa:
www.kodost.org.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
5/2
• opis udzielanej pomocy:
Ośrodek dziennego pobytu dla osób dorosłych
(po skończonej szkole czyli od ok. 23. roku życia), terapia zajęciowa, pomoc psychologiczna,
logopedyczna, rehabilitacja, grupa teatralna.
‹ Bezdomność
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
• Schronisko socjalne dla mężczyzn
Informator
• Środowiskowy Dom Samopomocy
• adres:
ul. POW 1
05-250 Radzymin
• telefon:
22 786 54 74
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
6/9
• opis udzielanej pomocy:
dom dziennego pobytu dla osób specjalnej
troski, pomoc psychologiczna, terapia, 30 podopiecznych.
• adres:
ul. POW 20
05-120 Legionowo
• telefon:
22 793 03 88
• e-mail recepcji: [email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
5/2
• opis udzielanej pomocy:
całodobowe schronisko dla mężczyzn, wielu
zaangażowanych w Akademię Bezdomnych,
gdzie podejmują działalność zawodową,
45 podopiecznych.
Działalność zawodowa prowadzona przez bezdomnych
• Akademia Bezdomnych
• adres:
ul. POW 20
05-120 Legionowo
• telefon:
22 793 03 88
• e-mail recepcji: [email protected]
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
378
• Punkt Wydawania Odzieży i rozdawnictwo żywności
(PEAD), (diecezjalny)
• adres:
ul. 11 Listopada 17/19
03-775 Warszawa
• Punkty Wydawania Odzieży
(parafialne) w ponad 100 parafiach
Punkty pomocy doraźnej
• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
dla ofiar przemocy rodzinnej
• adres:
ul. POW 20
05-120 Legionowo
• telefon:
22 767 96 91
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
pomoc doraźna, psychologiczna i prawnicza.
‹ PEAD
22 767 96 91
2
• Punkt Wydawania Odzieży oraz dystrybucja żywności z PEAD
• adres:
ul. 11 Listopada 17/19
03-775 Warszawa
• opis udzielanej pomocy:
dla osób najuboższych oraz wsparcie rzeczowe
( meble, artykuły AGD itp.).
Magazyny do przechowywania odzieży, sprzętu etc.
(inne, nie służące do PEAD)
• Magazyn
(Chemia, Odzież, art. Rzeczowe)
• adres:
• telefon:
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
22 619 44 76
‹ Edukacja
Punkty przedszkolne
Magazyny
• Magazyn PEAD/FEAD
• adres:
• telefon:
• liczba pracowników:
ul. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Informator
Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne)
• Punkt Przedszkolny „Serduszko”
• adres:
ul. Tadeusza 12
05-400 Otwock
• telefon:
22 779 58 63
• e-mail:
[email protected]
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
379
• Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla
dziewcząt
• adres:
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
• telefon:
22 818 81 49
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 14/11
• opis udzielanej pomocy:
ośrodek dla dziewcząt z orzeczeniem o odstępstwie od normy intelektualnej i z orzeczeniem
do nauczania specjalnego, które zostały skierowane do nauczania specjalnego, mogą przebywać w ośrodku aż do ukończenia nauki szkolnej,
25 miejsc.
‹ Inne formy pomocy
Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne
• Saskie Centrum Rodziny
• adres:
ul. Francuska 34
03-905 Warszawa
• telefon:
22 616 19 14
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
3/1
• opis udzielanej pomocy:
pomoc prawna, psychologiczna dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, 160 osób w roku.
Usługi pogrzebowe
Informator
Inne
• Zakład Pogrzebowy
(wydzielona działalność)
• adres:
ul. Św. Wincentego 83
03-530 Warszawa
• telefon:
22 678 56 56
• telefon kom.:
602 668 889
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
2
Inne
• Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy
w Urlach
(wydzielona działalność)
• adres:
ul. Poniatowskiego 2
05-281 Urle
• telefon:
25 675 49 35
• liczba pracowników:
9
• opis udzielanej pomocy:
udostępniony na potrzeby roku propedeutycznego seminariów warszawskich.
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
380
• Mieszkania chronione
dla wychowanków pieczy zastępczej
• adres:
ul. POW 20
05-120 Legionowo
• telefon:
22 767 96 91
• Hostel readaptacyjny
• adres:
• telefon:
ul. POW 20
05-120 Legionowo
22 767 96 91
Działalność wydawnicza i promocyjna
• Przyznawane nagrody:
Formacja
• Kursy formacyjne:
Informator
• Pierogarnia u Aniołów
(wydzielona działalność)
• adres:
Pl. Szembeka 8
04-314 Warszawa
• telefon kom.:
608 692 309
• liczba pracowników:
4
- Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy do Krakowa-Łagiewnik.
- Rekolekcje wielkopostne dla pracowników Caritas
DWP, Ośrodek wczasowo-rekolekcyjny w Słupnie,
ul. Spacerowa, 05-250 Słupno,
tel. (dyżurka) 22 786 50 09.
- Comiesięczna Msza św. dla pracowników Caritas
DWP, pierwszy czwartek każdego miesiąca, kaplica ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa.
- Wrześniowe spotkanie szkoleniowe dla pracowników Caritas DWP
• Inne:
- Cykliczne spotkania formacyjne dla opiekunów
i wolontariuszy działających w Szkolnych Kołach
Caritas DWP, raz na dwa miesiące.
- „Skrzydła Anioła” - Nagroda Caritas DWP dla
wolontariuszy
- Cykliczne spotkania formacyjne dla prezesów
i wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas DWP, raz na dwa miesiące.
- Medal Caritas DWP „Dobry jak chleb” nadawany
osobom, instytucjom i organizacjom najbardziej
zasłużonym dla Caritas DWP.
- Msze św. i katechezy dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach i ogniskach
wychowawczych Caritas DWP, raz w miesiącu.
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
381
Informator
- SKC - coroczne spotkanie wolontariuszy, działających w Szkolnych Kołach Caritas diecezji warszawsko-praskiej
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• dotacje Caritas Polska
‹ Inne
854 627,30 PLN
465 647,89 PLN
3 711 343,92 PLN
227 696,91 PLN
483 242,89 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I WA RSZ AW S KO - PR A S K I E J
382
Patron Caritas diecezjalnej: św. Jadwiga
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Informator
CARITAS ARCHIDIECEZJI
WROCŁAWSKIEJ
383
Na przestrzeni 25 lat działalności Caritas w naszej Archidiecezji powstało kilkadziesiąt placówek
pomocowych. W 2014 roku Caritas i jej placówki są już miejscami pracy dla około 1 500 osób zaangażowanych zawodowo i charytatywnie w dzieło miłosierdzia Kościoła Wrocławskiego.
Informator
W nawiązaniu do najlepszych i najstarszych tradycji Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku
ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz 16 listopada 1989 roku reaktywował, rozwiązaną przez władze komunistyczne w latach pięćdziesiątych XX wieku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Od
2004 roku Caritas posiada status organizacji pożytku publicznego.
Caritas nie tylko stara się pełnić dzieła miłosierdzia, lecz także promować dobroczynność, uwrażliwiać dzieci i dorosłych na potrzeby bliźnich, zachęcać do charytatywnej aktywności.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 16 listopada 1989 r.
‹ numer KRS:
0000219742
‹ liczba ludności w diecezji:
200 000
‹ liczba parafii:
300
‹ województwo:
dolnośląskie, część opolskiego
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
‹ telefon:
‹ fax:
‹ e-mail recepcji:
‹ strona internetowa:
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław
71 327 13 00
71 327 13 02
[email protected]
www.wroclaw.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
PKO BP SA III O/Wrocław
24 1020 5242 0000 2102 0019 7863
Zarząd
‹ dane dyrektora:
ks. Janusz Jastrzębski
kanonik kapituły katedralnej, mgr teologii
e-mail:
[email protected]
telelefon:
71 327 13 00
‹ dane księgowego:
Alicja Łozińska
e-mail:
[email protected]
telefon:
71 327 13 03
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
384
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
103
‹ Szkolne Koła Caritas:
38
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
15/13
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
100
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
800
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•PEAD
•Zbiórki Żywności „Tak, Pomagam!”
Informator
Struktura
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•„Złotówka dla św. Mikołaja” - kwesty w szkołach
na rzecz dzieci wychowujących się bez rodziców
•Wyprawka dla żaczka
•Wyjazdowa Aktywizacja Seniorów – turnusy aktywizacyjne w ośrodkach wypoczynkowych Caritas
•Adopcja na odległość w Indiach
Placówki
Pomoc doraźna
‹ Centrum Socjalne Caritas
• adres:
ul. Słowiańska 17
50-234 Wrocław
• telefon:
71 372 19 86
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/4
‹ Jadłodajnia dla ubogich
• adres:
Pl. Piastów 6
55-200 Oława
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
2/1
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
385
‹ Łaźnia i punkt wydawania odzieży
• adres:
ul. Katedralna 7 50-328 Wrocław
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• opis udzielanej pomocy:
Z myślą o najuboższych, zwłaszcza bezdomnych,
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzi łaźnię oraz punkt wydawania odzieży. Łaźnia czynna jest we wtorki i piątki. Każdorazowo korzysta
z niej około 50 osób.
‹ Biuro Pierwszego Kontaktu
• adres:
ul. Katedralna 7 50-328 Wrocław
• telefon:
71 327 13 15
• opis udzielanej pomocy:
Biuro Pierwszego Kontaktu służy pomocą tym, którzy chcą nawiązać kontakt w celu uzyskania bądź
też udzielenia pomocy. Przychodzą tutaj ludzie,
którzy chcą coś otrzymać oraz ci, którzy chcą coś
dać dla innych.
Dzieci/młodzież
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzi dwie
jadłodajnie – jedną we Wrocławiu oraz jedną
w Oławie. W jadłodajniach Caritas wydaje się
około 1250 posiłków dziennie.
‹ Kluby środowiskowe
Koordynacja klubów: Biuro Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
• adres:
ul. Katedralna 7 50-328 Wrocław
• telefon:
71 327 13 00
• fax:
71 327 13 02
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/1,5
• liczba miejsc:
35
• opis udzielanej pomocy:
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzi dwa
Kluby Środowiskowe – przy ul. Słowiańskiej i przy
ul. Jemiołowej we Wrocławiu. Uczestnikami zajęć
są głównie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Najczęściej kierują ich tutaj pedagodzy
i wychowawcy szkolni. Dzieci są też na zajęcia
zapisywane bezpośrednio przez rodziców.
Zajęcie oferowane przez Kluby środowiskowe to
pomoc w nauce, gry i zabawy edukacyjne, zajęcia
plastyczne, muzyczne i teatralne.
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
386
Informator
‹ Dom Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich
• adres:
ul. 1 Maja 43 55-080 Kąty Wrocławskie
• telefon:
71 316 66 42
• fax:
71 316 64 06
• e-mail:
[email protected]
• strona internetowa:
www.wroclaw.caritas.pl/placówki/dom dziecka
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 38/37,5
• liczba miejsc:
56
• opis udzielanej pomocy:
Obecnie w ramach Domu Dziecka działają cztery
Placówki Opiekuńczo Wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistycznoterapeutycznego.
Łącznie w Domu Dziecka CAW w Kątach Wrocławskich może przebywać 56 dzieci, w czterech
odrębnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Do dyspozycji dzieci są dobrze wyposażone grupy. Każda posiada kuchnię, gdzie spożywane są
posiłki, salon, pokoje 2, 3 lub 4 osobowe, łazienkę
z toaletą oraz miejsce do nauki.
• Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Typu Interwencyjnego
• opis udzielanej pomocy:
Posiada 14 miejsc, dzieci przyjmowane są tu
w trybie interwencyjnym, gdy z różnych względów
zagrożone jest dobro dziecka.
• Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Typu Socjalizacyjnego nr 1
• opis udzielanej pomocy:
Może przyjąć maksymalnie do 14 wychowanków
w wieku od 10 do 15 lat. Dzieci są podzielone na
dwie siedmioosobowe grupy.
• Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Typu Socjalizacyjnego nr 2
• opis udzielanej pomocy:
Została stworzona z myślą o najstarszej grupie
wychowanków, powyżej 15 roku życia. W ramach
tej placówki funkcjonują dwie siedmioosobowe
grupy, w grupach tych duży nacisk kładzie się na
proces usamodzielniania. Do placówek socjalizacyjnych umieszczane są dzieci na podstawie orzeczenia sądu.
• Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Typu Specjalistyczno - Terapeutycznego
• opis udzielanej pomocy:
Jest przeznaczona dla dzieci, które posiadają
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub są
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
387
‹ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Dobroszycach
• adres:
ul. Stawowa 23 56-419 Dobroszyce
• telefon:
71 314 11 13
• fax:
71 314 11 13
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 81/77,5
• liczba miejsc:
106
• opis udzielanej pomocy:
W placówce przebywają wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym i głębokim. Placówka
stanowi czasowe miejsce zamieszkania, zastępuje
dom rodzinny, zaspokaja potrzebę przynależności, uznania, zrozumienia i bezpieczeństwa.
Osoby starsze
‹ Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach
• adres:
ul. Stawowa 23 56-410 Dobroszyce
• telefon:
71 314 11 13, 71 314 18 43
• fax:
71 314 11 13
• e-mail:
[email protected]
Informator
pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego.
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
24/18
• liczba miejsc:
32
• opis udzielanej pomocy:
Dom Opieki przeznaczony jest dla 32 osób niepełnosprawnych intelektualnie, którym zapewnia
się zakwaterowanie, wyżywienie, odzież i obuwie.
Udzielana jest pomoc opiekuńcza polegająca na
pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności, podnoszeniu sprawności fizycznej i utrzymaniu
aktywności.
‹ Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie
• adres:
Pl. Cystersów 4 D 57-210 Henryków
• telefon:
74 810 51 36
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
45/44
• liczba miejsc:
73
• opis udzielanej pomocy:
Celem prowadzonej działalności jest zapewnienie
mieszkańcom warunków bezpieczeństwa i godnego życia poprzez świadczenie usług bytowych,
opiekuńczych i wspomagających w zakresie indywidualnych potrzeb mieszkańca. Przebywający
w Domu Opieki mają zapewnione miejsce zamieszkania pozbawione barier architektonicznych,
wyżywienie z uwzględnieniem potrzeb dietetyczC A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
388
‹ Dom Opieki im. ks. Jana Schneidera Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach
• adres:
ul. 1-go Maja 39 55-320 Malczyce
• telefon:
71 396 78 06
• fax:
71 396 78 06
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 27/26,75
• liczba miejsc:
40
• opis udzielanej pomocy:
Dom Opieki mieści się w jednopoziomowym budynku pozbawionym barier architektonicznych. Do
dyspozycji pensjonariuszy są dwu- i trzyosobowe
pokoje z łazienkami, sala rehabilitacyjna, kaplica, świetlica i jadalnia. Celem Domu Opieki jest
zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki
oraz pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb
bytowych, społecznych, religijnych, edukacyjnych
i kulturalnych.
Usługi medyczne
Informator
nych, odzież, obuwie oraz środki higieny. Zapewniona jest też opieka medyczna, psychologiczna
i duszpasterska.
‹ Zakład Rehabilitacyjny Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
• adres:
Pl. Cystersów 4
57-210 Henryków
• telefon:
74 810 52 58
• e-mail:[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/4
• liczba miejsc:
700
• opis udzielanej pomocy:
Na podstawie skierowania od lekarza prowadzone są zabiegi z zakresu kinezyterapii, światłolecznictwa, elektrolecznictwa, krioterapii, masażu
leczniczego oraz hydroterapii i fizykoterapii.
W ramach zakładu dział poradnia rehabilitacyjna, w której przyjmuje lekarz specjalista. Z jego
porad w 2013 roku skorzystało 214 osób.
‹ Zakład Opiekuńczo Pielęgnacyjny
• adres:
Małkowice, ul. Klasztorna 1
55-010 Kąty Wrocławskie
• telefon:
71 793 01 84
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 35/30
• liczba miejsc:
35
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
389
‹ Zakład Rehabilitacyjny
• adres:
Małkowice, ul. Klasztorna 1
55-010 Kąty Wrocławskie
• telefon:
71 793 01 82
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/2
• liczba miejsc:
484 rocznie
• opis udzielanej pomocy:
W ramach Poradni Rehabilitacyjnej pacjent korzysta z wizyty u lekarza specjalisty, który w zależności od występującego schorzenia kieruje pacjenta
na poszczególne zabiegi rehabilitacyjne.
Poradnia Rehabilitacyjna wykonuje zabiegi z zakresu: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii.
Informator
• opis udzielanej pomocy:
Celem działalności jest zapewnienie opieki ludziom chorym i samotnym, a także tym, którymi
rodzina nie jest w stanie opiekować się na co
dzień. Zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarek, opiekunek i salowych. Podopieczni mają
również zapewnioną opiekę lekarską : lekarza
rodzinnego, psychologa, psychiatry, neurologa,
a także rehabilitantów i kapelana. Piękna okolica
pozwala na spacery i odpoczynek na świeżym
powietrzu. Miła i przytulna atmosfera pozwala
poczuć się prawie jak w domu.
• adres:
Małkowice, ul. Klasztorna 1
55-010 Kąty Wrocławskie
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
3/1
• liczba miejsc:
110
• opis udzielanej pomocy:
Swoją opieką obejmuje osoby będące w terminalnym stadium choroby. Pacjenci pozostają
w domach wśród swoich najbliższych, a personel
medyczny służy im specjalistycznym wsparciem
w ramach regularnych wizyt domowych.
‹ Opieka długoterminowa
• adres:
Małkowice, ul. Klasztorna 1
55-010 Kąty Wrocławskie
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
1/1
• liczba miejsc:
96 rocznie
• opis udzielanej pomocy:
Ukierunkowana jest na osoby obłożnie i przewlekle chore. Dzięki służbowym środkom transportu
pielęgniarki dojeżdżają do domu, aby wykonywać zlecone zabiegi i niezbędne czynności pielęgniarskie.
‹ Hospicjum Domowe
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
390
• Stacja Opieki Caritas w Henrykowie
• adres:
Pl. Cystersów 4D
57-210 Henryków
• telefon:
74 810 51 29
• Stacja Opieki Caritas w Ziębicach
• adres:
ul. Wąska 17
57-220 Ziębice
• telefon:
74 819 10 82
• Stacja Opieki w Oławie
• adres:
• telefon:
Pl. Piastów 6 55-200 Oława
71 303 23 07
• Stacja Opieki Caritas we Wrocławiu
• adres:
ul. Katedralna 7 50-328 Wrocław
• telefon:
71 3271309
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 16/16
• opis udzielanej pomocy:
Usługi pielęgniarskie i położne:
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wypełniają pielęgniarki środowiskowe i położne
środowiskowe. Świadczenia te realizowane są
w domach pacjentów.
Informator
‹ Opieka pielęgniarska
Higiena szkolna:
to podstawowa opieka zdrowotna w miejscu
nauczania i wychowania. Prowadzi ona profilaktykę i opiekę medyczną w 19 gabinetach
szkolnych na terenie powiatu oławskiego i wrocławskiego i oleśnickiego.
Niepełnosprawność
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach
• adres:
ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
• telefon:
71 314 11 13
• e-mail:
[email protected]
• Filia:
• adres:
• telefon:
• e-mail:
ul. Kościelna 3A
56-500 Syców
62 785 20 62
wtz-dobroszyce.org.pl
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 28/22
• liczba miejsc:
Dobroszycach
60
Sycowie
20
• opis udzielanej pomocy:
Jest to placówka pobytu dziennego, działająca
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
391
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
• adres:
Pl. Cystersów 5
57-210 Henryków
• telefon:
74 810 54 66
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 13/9,7
• liczba miejsc:
35
• opis udzielanej pomocy:
Celem warsztatu jest aktywizacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach
zajęć uczestnicy przyswajają wiedzę, a także nabywają umiejętności niezbędne do samodzielnego
życia. Terapia obejmuje szeroki zakres działań
usprawniających poruszanie się i komunikację
z otoczeniem, ale również bardziej złożone jak
szycie, obsługa komputera czy prace kuchenne.
Informator
osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do
15.00. Zajęcia odbywają się w grupach w 13 pracowniach. Praca z uczestnikami prowadzona jest
w oparciu o indywidualny program rehabilitacji
i ma na celu uspołecznienie i aktywizację zawodową podopiecznych.
‹ Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
• adres:
Małkowice, ul. Klasztorna 1
55-010 Kąty Wrocławskie
• telefon:
71 793 01 80
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 13/10,97
• liczba miejsc:
30
• opis udzielanej pomocy:
Zadaniem warsztatu jest ogólne usprawnienie,
przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności wykonywania
czynności życia codziennego, w tym zaradności
osobistej, a także poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej. Istotne jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy poprzez budowanie pewności siebie i rozwijanie psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych.
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
• Wypożyczalnia sprzętu w Małkowicach
• adres:
Małkowice, ul. Klasztorna 1
55-080 Kąty Wrocławskie
• telefon:
71 793 01 84
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
392
• Wypożyczalnia sprzętu we Wrocławiu
• adres:
ul. Katedralna 7 50-328 Wrocław
• telefon:
71 32 71 309
• Stacja Opieki Caritas we Wrocławiu
• adres:
ul. Katedralna 7 50-328 Wrocław
• telefon:
71 3271309
• opis udzielanej pomocy:
Ludzie chorzy wymagają nie tylko pracy personelu medycznego, ale również korzystania z odpowiedniego sprzętu, który służy im w procesie
leczenia i podnosi jakość życia. Potrzebującym
wypożyczany jest taki sprzęt jak: łóżka pielęgnacyjne, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki, wózki inwalidzkie, chodziki oraz kule i laski.
PEAD
Informator
• Wypożyczalnia sprzętu w Oławie
• adres:
Pl. Piastów 6 55-200 Oława
• telefon:
71 303 23 07
‹ Magazyn
• adres:
ul. Kolejowa 52
55-002 Kamieniec Wrocławski
• opis udzielanej pomocy:
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej od 2004 roku
jest partnerem Caritas Polska w realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej. Głównym
celem programu jest niesienie pomocy żywnościowej ludziom do tego uprawnionym. Najczęściej
stosowanym kryterium jest ubóstwo.
W roku 2013 w ramach programu do osób i rodzin
dotkniętych ubóstwem w obrębie Archidiecezji
Wrocławskiej trafiło 554 ton żywności. Dzięki
temu 17 tysięcy osób zostało objętych pomocą.
Edukacja
‹ Katolicka Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
• adres:
Kotowice, ul. Podwalna 1
55-010 Święta Katarzyna
• telefon:
71 302 94 78
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów: 18/14,25
• opis udzielanej pomocy:
Katolicka Szkoła Podstawowa w Kotowicach to
mała wiejska szkoła położona w przepięknej
otoczonej lasami okolicy. Uczy się w niej poC A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
393
‹ Przedszkole i punkt przedszkolny „Biedronka”
• adres:
Kotowice, ul. Podwalna 1
55-010 Święta Katarzyna
• telefon:
71 302 94 78
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników oraz liczba etatów:
4/4
• opis udzielanej pomocy:
Do przedszkola i punktu przedszkolnego uczęszczają dzieci od 3 roku życia. Placówki mają na
celu przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej.
Duży nacisk kładziony jest na edukację według
motta „ bawiąc uczyć, ucząc bawić”.
419 807,41
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
Informator
nad 100 dzieci. Szkoła dysponuje przestrzennymi
salami lekcyjnymi z bogatym wyposażeniem nowoczesną salą informatyczną, stołówką boiskiem
z placem zabaw.
Caritas Kościelna Osoba Prawna
‹ Środki własne:
• wypracowane:
6 590 610,50 PLN
• darowizny:
476 978,09 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• Programy Unijne:
• dotacje Caritas Polska:
94 300,00 PLN
30 335,40 PLN
7 350,00 PLN
‹ Inne:
102 749,13 PLN
‹ Razem:
7 302 323,12 PLN
Caritas Organizacja Pożytku Publicznego
‹ Środki własne:
• darowizny:
6 490,00 PLN
• wpływy z 1%:
196 728,02 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
‹ Inne:
‹ Razem:
209 285,81 PLN
7 303,58 PLN
419 807,41 PLN
C A R I TA S A RC H I D I E C E Z J I W RO C Ł AW S K I E J
394
Patron Caritas diecezjalnej św. Bazyli Wielki
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI
WROCŁAWSKO - GDAŃSKIEJ
KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
395
Informator
Caritas Wrocławsko - Gdańska została powołana w 1996 r., kiedy z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej św. Jan Paweł II
dokonał reorganizacji struktur Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Dzięki temu ustanowiono metropolię przemysko warszawską, w skład której weszły: archieparchia przemysko-warszawska i eparchia wrocławsko - gdańska.
Caritas Wrocławsko - Gdańska funkcjonuje w specyficznych warunkach: na olbrzymim terenie (ponad połowa obszaru Polski), wśród nielicznej i znacznie rozproszonej grupy wiernych. Nasze działania skupiają się na: pomocy potrzebującym w indywidualnych przypadkach, koordynowaniu uczestnictwa grekokatolików w akcjach ogólnokościelnych
i ogólnopolskich, pomocy obywatelom Ukrainy, wymagających wsparcia zarówno w Polsce oraz przebywającym na
Ukrainie.
Dane ogólne:
Dane teleadresowe:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 12 grudnia 1996 r.
‹ powierzchnia diecezji:
granice diecezji wyznaczają: na zachodzie, północy i południu granica państwowa RP, na wschodzie - linia rzeki Wisły
‹ liczba ludności w diecezji:
ok. 25 000 grekokatolików
‹ liczba parafii:
55
‹ województwo/-a:
zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie
oraz mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie - do Wisły
‹ adres siedziby:
pl. Bpa Nankiera 15a
50-140 Wrocław
‹ adres korespondencyjny:
ul. Mickiewicza 43
70-385 Szczecin
‹ telefon:
604 102 542
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ numer konta bankowego:
BP SA III o/ Wrocław
43 1020 5242 0000 2202 0117 7948
C A R I TA S D I E C E Z J I W RO C Ł AW S KO - G DA Ń S K I E J KO Ś C I O Ł A G R E C KO K ATO L I C K I E G O
396
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
‹ dane zastępcy dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
ks. Robert Rosa
[email protected]
604 102 542
ks. Piotr Baran
[email protected]
600 932 933
‹ dane zastępcy dyrektora:
ks. prałat mgr Bogdan Janik
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
605 106 755
‹ dane sekretarza:
ks. Bogdan Ogrodnik
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
604 974 331
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
4
‹ Szkolne Koła Caritas:
2
‹ Przedszkolne Koła Caritas
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej:
2
‹ łączna liczba pracowników
(centrali i placówek):
273/251,15
Informator
Zarząd
‹ członkowstwo pracowników CD w lokalnych i centralnych radach, gremiach itp.:
3
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
ok. 10
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
ok. 30
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna
•Wielkanocne Dzieło Caritas
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•„Dar Serca” - pomoc dla rodzin wielodzietnych
•„Wyprawka dla ucznia”
•„Pomoc dla Ukrainy”
C A R I TA S D I E C E Z J I W RO C Ł AW S KO - G DA Ń S K I E J KO Ś C I O Ł A G R E C KO K ATO L I C K I E G O
397
Działalność wydawnicza i promocyjna
Pomoc doraźna
‹ Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej
Dzieci/młodzież
‹ Fundusze stypendialne
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach
Alkoholowych
Niepełnosprawność
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
‹ Wydawane biuletyny
‹ Przyznawane nagrody
Formacja
‹ Biblioteki
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
Informator
Placówki
100 000 PLN
10 000 PLN
90 000 PLN
Bezdomność
‹ Punkty pomocy doraźnej
Inne formy pomocy
‹ Poradnictwo prawne, medyczne, socjalne
C A R I TA S D I E C E Z J I W RO C Ł AW S KO - G DA Ń S K I E J KO Ś C I O Ł A G R E C KO K ATO L I C K I E G O
398
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI
Zamojsko-Lubaczowskiej
399
Zarząd
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: 25 maja 1992 r.
‹ numer KRS:
0000350686
‹ powierzchnia diecezji:
8 144 km2
‹ liczba ludności w diecezji:
474 112
‹ liczba parafii:
186
‹ województwo:
podkarpackie, lubelskie
‹ dane dyrektora:
ks. mgr teol. Adam Sobczak
‹ dane rzecznika prasowego:
ks. mgr lic. teol. kan. Tadeusz Czuk
‹ dane sekretarza:
ks. mgr teol. mgr. lic. Zygmunt Jagiełło
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
ul. Zamoyskiego 1
22-400 Zamość
‹ telefon:
84 639 96 03, 606 673 423
‹ fax:
84 639 96 03
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.zamosc.caritas.pl
‹ numer konta bankowego:
59 1020 5356 0000 1002 0052 5451
Informator
Dane ogólne:
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
‹ Szkolne Koła Caritas:
‹ Centra Wolontariatu:
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Parafialnych Zespołach Caritas:
C A R I T A S D I E C E Z J I Z amo j sko - L u baczowskie j
10
25
5
3/3
1500
100
400
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Dzień Chorego
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki)
•Niedziela Miłosierdzia
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Szkoła pod żaglami
•Kampania 1%
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
•TAK POMAGAM – zbiórka żywności, PEAD, FEAD
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Paczki świąteczne
•Rajd szlakiem Św. Alberta
•Kolonie rekreacyjne
•Wyprawka szkolna
•Zbiórka pieniędzy dla chorych
•Kiermasze świąteczne
•Dożywianie dzieci w szkołach
•Refundacja leków
•Stypendia dla dzieci
Placówki
Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej:
Informator
Działalność statutowa
4
‹ Stacja Opieki CARITAS w Hrubieszowie
• adres:
ul. Dwernickiego 85
22-500 Hrubieszów
• telefon:
84 697 12 40, 535 243 253
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
3
‹ Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego
w Lubaczowie
• adres:
ul. Kościuszki 2a
37-600 Lubaczów
• telefon:
16 632 23 35
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
7/7
‹ Stacja Opieki CARITAS w Zamościu
• adres:
ul. Zamoyskiego 1
22-400 Zamość
• telefon:
510 245 188
• e-mail:
[email protected]
C A R I T A S D I E C E Z J I Z amo j sko - L u baczowskie j
401
1/1
Pomoc doraźna
‹ Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej:
22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 1
Dzieci/młodzież
‹ Centra Interwencji Kryzysowej:
22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 1
‹ Fundusze stypendialne:
22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 1
‹ Okna życia
22-400 Zamość, ul. Żdanowska 12
Usługi medyczne/uzależnienia
‹ Stacje Opieki/NZOZ:
3
Zamość, Lubaczów, Hrubieszów Informator
• liczba pracowników:
PEAD
‹ Magazyny:
Werbkowice
‹ Magazyny do przechowywania odzieży,
sprzętu etc. (inne, nie służące do PEAD):
22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 1
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• ofiary, spadki:
• wpływy z 1%:
‹ Środki zewnętrzne:
• dotacje Caritas Polska:
840 708,12 PLN
172 380,74 PLN
15 683,03 PLN
37 400,00 PLN
Niepełnosprawność
‹ Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:
22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 1
Bezdomność
‹ Punkty wydawania odzieży
(diecezjalne i parafialne):
22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 1
‹ Punkty pomocy doraźnej:
22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 1
C A R I T A S D I E C E Z J I Z amo j sko - L u baczowskie j
402
Patron Caritas diecezjalnej - Matka Boża Cierpliwie Słuchająca z Rokitna
Stan na 31 grudnia 2014 r.
Informator
CARITAS DIECEZJI
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
403
Informator
Do zadań Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej należy zarówno niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną. Głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie. Szczególną
wagę przywiązujemy do opieki nad dziećmi, ale pomagamy także seniorom, uzależnionym, chorym.
Realizacja większości naszych przedsięwzięć jest możliwa dzięki pracy rzeszy wolontariuszy oraz
ofiarom materialnym i duchowym wielu darczyńców i sympatyków.
„Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych
człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej
,bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.” (par. 6 Statutu).
20 stycznia 2005 r. Caritas diecezjalna otrzymała status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000226818.
Dane ogólne:
‹ data reaktywacji
lub utworzenia Caritas: ‹ numer KRS:
‹ powierzchnia diecezji:
‹ liczba ludności w diecezji:
‹ liczba parafii:
‹ województwo:
1 grudnia 1990 r.
0000226818
10 805 km2
1 035 994
268
lubuskie
Dane teleadresowe:
‹ adres siedziby:
‹ telefon:
‹ fax:
68 411 02 97
‹ e-mail recepcji:
[email protected]
‹ strona internetowa:
www.caritas.zgora.pl
‹ numer konta bankowego:
- konta ogólne:
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964
- program „Skrzydła”:
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773
- darowizny:
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015
ul. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra
535 442 544
C A R I TA S D I E C E Z J I Z I E LO N O G Ó RS KO - G O R ZOW S K I E J
404
‹ dane dyrektora:
e-mail:
tel. kom.:
Informator
Zarząd
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas:
2000
ks. Stanisław Podfigórny
[email protected]
602 609 937
‹ dane rzecznika prasowego:
mgr Anna Maria Fedurek
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
600 990 377
‹ dane księgowego:
Anna Długosz
e-mail:
[email protected]
tel. kom.:
600 989 864
Struktura
‹ Parafialne Zespoły Caritas:
172
‹ Szkolne Koła Caritas:
35
‹ Centra Wolontariatu:
1
‹ liczba pracowników centrali diecezjalnej
oraz liczba etatów:
20
‹ członkowstwo pracowników CD w lokalnych i centralnych radach, gremiach itp.:
1
‹ łączna liczba wolontariuszy, działających
w Caritas diecezjalnej:
200
Działalność statutowa
‹ Ogólnopolskie stałe akcje i programy:
•Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka)
•Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki)
•Tydzień Miłosierdzia
•Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka)
•Wakacyjna Akcja Caritas
•Program Skrzydła
•Kromka chleba
•Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
•Światowy Dzień Chorego
•Kampania 1% podatku-100% serca
•Kampania społeczna „Podaruj Kroplę Miłości”
‹ Diecezjalne akcje i programy:
•Pielgrzymka nordic walkerów
•Człowiek Człowiekowi
•Charytatywny Mecz na Światowy Dzień Uchodźcy
C A R I TA S D I E C E Z J I Z I E LO N O G Ó RS KO - G O R ZOW S K I E J
405
•finansowane ze środków centralnych:
- MPIPS Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
- PFRON punkty doradztwa dla osób niepełnosprawnych
•finansowane ze środków samorządowych:
MOPS w Zielonej Górze:
- Prowadzenie Centrum Wolontariatu
- Prowadzenie Magazynu Pomocy Rzeczowej
i Żywnościowej
- Prowadzenie stołówki dla osób ubogich
- Prowadzenie dwóch specjalistycznych placówek wsparcia dziennego
ROPS Zielona Góra:
- Wyrównywanie poziomu życia mieszkańców
województwa lubuskiego poprzez prowadzenie
Magazynów Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej
oraz stołówki
- Diecezjalny Dzień Dziecka
Informator
Placówki
‹ Realizowane projekty:
‹ Świetlicowy Oddział Przedszkolny „Słoneczko z uśmiechem”
• adres:
ul. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra
• telefon:
535 442 544
• liczba pracowników:
1
• liczba miejsc:
10
• opis udzielanej pomocy:
opieka dla dzieci w wieku 3-4 lata
‹ Świetlica „Zielony Dom”
• adres:
ul. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra
• telefon:
535 442 544
• liczba pracowników:
1
• liczba miejsc:
15
• opis udzielanej pomocy:
opieka pozaszkolna dla młodzieży w wieku
7-16 lat.
‹ Stołówka dla ubogich
• adres:
ul. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra
• telefon:
600 987 546
• liczba pracowników:
3
• liczba miejsc:
430
C A R I TA S D I E C E Z J I Z I E LO N O G Ó RS KO - G O R ZOW S K I E J
406
‹ Ośrodek Pomocy Migrantów
i Uchodźców w Zielonej Górze
• adres:
ul. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra
• telefon kom.:
600 990 377
• e-mail:
[email protected]
• liczba pracowników:
1
• opis udzielanej pomocy:
pomoc socjalna dla cudzoziemców w procedurze
uchodźczej, o statusie uchodźcy lub ochronie uzupełniającej.
‹ Magazyn Pomocy Rzeczowej i Żywnościowej w Zielonej Górze
• adres:
ul. Dworcowa 21
65-001 Zielona Góra
• telefon:
600 986 659
• liczba pracowników:
3
Informator
• opis udzielanej pomocy:
wydawanie posiłków, prowiantu i paczek żywnościowych na dni wolne i święta dla 430 podopiecznych dziennie (osoby bezdomne i mieszkańcy miasta Zielona Góra, korzystający z pomocy
opieki społecznej).
‹ Magazyn Pomocy Rzeczowej i Żywnościowej w Gorzowie Wlkp.
• adres:
ul. Towarowa
64-400 Gorzów Wlkp.
• telefon:
600 991 469
• liczba pracowników:
2
Pomoc doraźna
‹ Stołówki/jadłodajnie dla ubogich:
Dzieci/młodzież
‹ Świetlice socjoterapeutyczne:
‹ Interwencyjne Placówki:
‹ Ośrodki Adopcyjne:
‹ Fundusze stypendialne:
‹ Okna życia:
Osoby starsze
‹ Kluby/świetlice Seniora:
1
1
1
1
1
2
32
Bezdomność
‹ Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne):
2 diecezjalne
200 parafialne
PEAD
‹ Magazyny:
2
C A R I TA S D I E C E Z J I Z I E LO N O G Ó RS KO - G O R ZOW S K I E J
407
1
1
Działalność wydawnicza i promocyjna
‹ Wydawane biuletyny:
Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, miesięcznik
‹ Przyznawane nagrody:
Człowiek Człowiekowi
Budżet roczny Caritas diecezjalnej
Informator
Uchodźcy
‹ Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom:
Edukacja
‹ Punkty przedszkolne:
‹ Środki własne:
• wypracowane:
• darowizny:
• wpływy z 1%:
675 746,37 PLN
472 541,00 PLN
531 819,48 PLN
‹ Środki zewnętrzne:
• Dotacje:
• Programy Unijne:
• dotacje Caritas Polska:
723 521,56 PLN
46 518,04 PLN
45 000,00 PLN
‹ Inne:
• PEAD:
32 004,48 PLN
(pokrycie kosztów administracyjnych i przechowania)
• EFU:
52 648,96 PLN
• Stypendialne:
22 057,41 PLN
(Program Skrzydła)
• Dożywianie z Carrefour:
72 450,00 PLN
C A R I TA S D I E C E Z J I Z I E LO N O G Ó RS KO - G O R ZOW S K I E J
408

Podobne dokumenty