pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
GRUPY REJESTROWE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I WŁADAJĄCYCH
WEDŁUG ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA Z DNIA 29 MARCA 2001 R. W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.
550
1 100
2 200
3 300
4 400
m
Zawady
Do
lna
Wysockiego
0
a
a
droga
d oj.
Lema
Klu ka
Klu ka
droga doj.
Klu ka
Franc iszk
a
Klu ka
Nowako ws
kiego
Kosiński ego
Szymań
sk iego
Puchals
kiego
Kosińs
ki ego
Br zechwy
Wys piańs
Brzechwy
Moniusz
ki
Klu ka
Klu ka
Malinows
kiego
Wańkowicza
Leńskiego
Fre
dry
ie go
erza Wie
lk
Rodzinna
Ka z
imi
Warzy wn
a
Komu na
lna
Dolistow
sk a
Rodzinna
Szy man owskieg
o
42 Pułku Piechoty
Kazimierza Wielkiego
Chabrowa
Tarasowa
Żwirowa
kiego
Żmic howskiej
Leca
i
Du
n
Dźwi ńs
ka
Be
re
zy
ńs
ka
olo
n ia
Ba
gn
ó
Kaz imierza Wie
lkieg o
Bo
y
Robotni cza
Robotnicza
Berez yńska
Od
r za
Odrza
ńska
Bagnówka- kolon
ia
Kora
lo wa
Baś
nio
wa
Ba
śn
iow
a
a
dow
Szm
wk
ak
Ziołowa
droga do
j.
ń sk
a
ln
Bo
ru
ty
a
Mo
dra
ar a
g
a
ag
in is
a
Ra
gin
is
Baś
nio
wa
a
Ra
gin
is
a
Przy
tuln
Ra
Bo
rut B
gin
y or
is a
uty
Bo
rut
y
Prz
y
Ra
gin
isa
R
Ond
ras z
k
ma
rzo
tuln
a
Bo
rut
y
a
na
i nn
śc
Go
a
Ra
gin
is
a
ag
in is
aR
Ra
gin
is
sp
Ka
a
Ra
gin
is
Sąs ie
dz
ka
Siewna
wna
Siewna
go
cz e
ws
k ie
Ks
. Sy
Przy
tuln
a
Hanki
Goś ci
nna
a
Pr zy tuln
Goś ci
nna
Rumc ajs
a
Cypis
ka
ków
Kr asnolud
dow
ej
Goszcz yń
skiego
Gen. Gr ota
-Roweckie
go
Cic h
a
Wyb ickieg
o
Ka
sp
rz
ak
a
is a
Kr ańco
wa
Sie wnaSie
Krańc
owa
Grad
owa
Środ
k owa
Jes
ien n
a
Kapr al sk
a
ka
icka
ow
r an
Ba
Szosa Ba
ranow
Zaścia
nki - Za
śc iank
i
rk
aT
k
om
a
a śc
-Z
-Z
- Zaścian
ki
- Zaścian
ki
Szo sa Baran
owick a
ki
ian
aś
ci
- Zaścian
ki
Szosa Baranowicka
an
ki
ki
- Za
ści a
n
ki
Zi e
mi
ań
s ka
ick a
Modrzew
iowa
an
i
Za
i
Poziom
a
Marci na
- Zaśc ian
ki
Pana Ta
deusza
- Zaśc
ian ki
Zaś c
iank i
- Zaś
ci ank
i
Pla żowa
Dojlidy Fabryczne
Dojn
o ws
ka
Gó
śc
Wojsk iego
- Zaściank
ego
Kor zeniowski
Poziom
a
Klo nowa
Dakars ka
- Zaścia
nk i
Kasztelańs
ka - Zaśc ian
ki
ego
Tur ysty czna
Wczasowa
Mic hał a Kaj
ki
Przej ściowa
Poziom
a
Soplicy
Klo nowa
Modr ze wi
owa - Za
Kairs ka
ścianki
- Zaścian
ki
nki
Bajeczna
- Zaści an
ki
śc ia
nki
Kor zeniowski
Wc zas owa
Turysty czna
Za
na - Za
ścianki
- Zaśc ia
So
Wcz aso wa
Wczasowa
Mic hał a Kaj
ki
Zuc hów
Kolonijna
Kąpielowa
Plażow a
Śmiała
Zdrowa
Puchatka
Kolonijna
Plażowa
Pozioma
Poziom a
Nowatorska
i-
- Zaścian
ki
nk i
a - Za
śc ia
Palmow
Gr anicz
Morelow
a - Zaści
anki
Jałowcow
a - Zaśc
ian ki
Egipska Zaśc ianki
sn
ow
a-
Za
Plażow
a
Plażowa
Ceramiczna
Piaskowa
Gródecka
Pionowa
Sobolewska
Podłużna
Gródecka Gródecka
Sobol ewska
Sobol ewska
Sowlańska
Sowlańska
Piask owa
Gór nicz a
Poziom a
Zuchów
Sowl ańsk
a
Leśn a
Leśn a
Dojn
o ws
ka
H ut
n icza
Z uc hówZuchów
a
ick
ow
n
Bar a
a
Baranowick
a
Baranowick
Bar anowicka
Pla żowa
Obrębow
a
Leśn a
Iglas ta
sk a
Leśn a
Leśn a Leśn a
Naftowa
Naftowa
Zagłoby
Kmici ca
owa
Staw
a
ś c Pogodna - Zaśc
ia n
ianki
ki
w.
a we
droga wew.
Małopols
ka
Wielkopo
lsk a
Cies iel sk
a
Dojn
ow
a
os
Sz
- Zaścian
ki
wa - Za śc
ianki
n ki
a
Mo kra - Zaści
Sadowa - Zaśc ianki
Topo low
a
Letni a Za śc ian ki
- Zaścian
ki
ki
Zaścian
Górna -
ścianki
Górna - Za
cianki
Wąska - Zaś
Zaśc ian
ki
Cic ha - Za
śc ianki
Z
na -
Gr zy bowa
Klu bowa
R óża
aśc
iank i
i ank i
a śc
-
Z
a
sk
Wys ok a
-
ki
Za śc ian
Majo wa
-
o
ieg
Dojn
o ws
ka
Ryback a
- Za śc ian
ki
j.
D oj
Pla ż
owa
a
Ks
.S
uc
ho
wo
l ca
Myś liw
sk
wie dz
ia
n o w ska
a
Myś liw
sk
d ro
Wie wiór
cza
My
ś li w
Ku
ro
ni
a
.
w ew
Kuroni a
Ks
.S
uc
ho
wo
l ca
Rucz ajo wa
Zagórki
Mewy
jl idy
Do
Sezamkowa
Cukinio
ko
Jabłu sz
Jagody
Leśn ej
Zi elo ne
owa
Koperk
H a l ic k
a
R
oz
m
ar
yn
ow
a
Ha
li c
ka
wa
Psz eniczna
j.
do
Jagody
Leśn ej
dro ga doj .
dro ga do
j.
Psz eniczna
a
og
dr
ko
J abłusz
Zielone
eniczna
Psz eniczna Psz
a
Posejdo na
Cumownicz
a
Kapitańsk
a
Sie ciowa
Sztorm ow
a
Szkwał
ow
Morsk a
zna
dro ga doj.
dro ga do
j.
dro ga do
j.
iem
ot
ok
Kowalsk a
Lubczy kowa
Nad
P
rn e
Gó
Halicka
Żeglars ka
Liniowa
Log arytmic
Liniowa
Logarytm
iczna
Liniowa
Liniowa
Liniowa
Dodatni
a
Deszczowa
Brzegowa
Margeryt
ki
Sezamkowa
rn e
Gó
Goździkowa
jl idy
Do
za
Kameliowa
ic
kiew
Mic
Halicka
Algebr aic
zn a
Pie rwias
tkowa Pi
erwiastko
wa
Mnoż na
Mnożna
Liniowa
Milowa
Dodatnia
Nasienna
Halic
ka
Ułamko
wa
Alg ebraicz
na
Geometr
yc zn a
Holowni
cza
na
Gmin
sk
a
Matemat
yc zn a
Cyfrowa
Kolonia
Dojlidy
Dokerów
Kadłubowa
Pokładowa
Wigierska
kiem
oto
dP
Na
Halic
ka
Za
bł
ud
ow
Kolonia
Dojlidy
Kolonia
Dojlidy
Mazurs ka
Wigierska
Brzegowa
ck a
sk
a
Funkcyjn
a
Cytrusowa
Hali
Kotwico
wa
Zagórki
Zagórki
Kolonia
Dojlidy
Za
bł
ud
ow
a
sk
Milowa
Zagó rki
W
ol
iń
sk
a
Potokowa
ów
S taw
Fregatowa
Wigierska
Holowni
cza
Cytryn owa
Wyd mowa
Helska
Zatokowa
Perłowa
Marynarska
Brzoskwiniowa
Zielona
ka
ow
ud
bł
Za
dro ga do
j.
Falowa
sło
Milowa
Milowa
Dzwonk owa
Skowronkowa
Dojlidy Gó
rn e
Dojlidy Gó
rn e
Brzoskwiniowa
Kaktusowa
Ananasowa
Halicka
Podmokła
Wigierska
Dojlidy Gó
rn e
Kaktusowa
Azali owa
dro ga do
j.
Krokusowa
Kaktusowa
dro ga doj .
Krokusowa
Rybitwy
a
M
as
zt
ow
Milowa
Pagórkowa
Pir
ac
Pir
ac
ka
Szafirowa
Milowa
Niezapominajki
Daliowa
Daliowa Daliowa
Pod Lasem
Solnicka
ow
a
Sol nic ka
in i
sk
w
o
Br z
Brzoskwiniowa
Brzoskwiniowa
a
tow
a
a
sk
Stokrotki
Rz
ec
zn
a
Ok
rę
sk
a
Wiosło wa W io
Nasturcjowa
owa
Kanark
Stokrotki
Dolin
Za
b łu
do
w
Koma ndors
ka
ow
ud
bł
Za
Krask i
j
ki e
Pira
c ka
Re
js o
wa
Michałowe
Po le
Drzewna
Brzoskwiniowa
ńs
da
j
ki e
s
ań
Gd
ni
cz
Sto
owa
Prom
Pływacka
Sko wro nko
wa Sko wro nko
wa
Bajeczna
Berberysowa
G
ni
cz
Sto
Koma nd
orska
sk
a
a
sk
Kolorowa
dro
ga
doj.
Jachtow
a
sk
a
wa
Krzy wa Kr zy
wa
Wodna
Stoczni Gdańskiej
za
Poranna
doj. d
ro g
ad
oj.
ow
ud
bł
Za
ic
kiew
Mic
Przepiórki
Alb atr os
a
iela
Św. C
hrz
ic iela
Stoczni Gdańskiej
Leśna Polana
Za
b łu
do
w
Za
b łu
do
w
Tulipanowa
Pod Lasem
Zalesie
Milowa
Browarowa
Św. C
hrzc
Dojl idy Górn e
Browarowa
Bajeczna
Bajeczna
Bajeczna
Zalesie
Astrów
Astrów
Daliowa
Solnicka
Grabowa
dro g
a
sk
a
c ic iela
Solnicka
Solnicka
Solnicka
Solnicka
Solnicka
Grabowa
Stoczni Gdańskiej
a
Strumykowa
nii
go
l ar
Pe
Agawy
Dali owa
Malwowa
Astrów
St
er
ow
Ordynacka
Jastrzębia
a
arow
Brow
za
Astrów
Zalesie
esie
Macierzanki
wa
ic
kiew
Mic
Ostróżki
Irysowa
Narcyzowa
Grabowa
Motyla
Edukacyjna
Edukacyjna
Paprociowa
Gra
bow
a
Przelotowa
Majowa
Leśne Echa
Ger berowa
Krynicz na
Kryniczna
Zal esie Zal
c ic iela
aro
Jaskrów
Sikorki
Zales ie
Zawi lców
Fiołk owa
Br ow
Maciej ki
a
Za
b łu
do
w
Św.
C hrz
c ic
Zales ie
Górna
Or dy nack
Św. C
hrz
za
Solnic ka
zk a Karp
ińs kiego
Dojlidy Górn e
Fr ancis
Dojlidy Gó
rne
kiego
Bukszpanowa
Solnicka
a Karpińs
dro ga do
j.
Rzec zn
a
Kuronia
Busolowa
sk a
My
ś li w
sk a
dro
ga
Fr ancis zk
a
Ks
.S
uc
ho
wo
l ca
ów
My
ś li w
kiego
j.
sk a
a
g a do
a
Ks
.S
uc
ho
wo
l ca
Pl
aż
ow
Zajęcza
an
Ku
ron
ia
a Karpińs
dro
g
Zaułek Łę
czyc ki
Wie lk
opols
k a Wielkopolska
Rzes zo
wska
Opols ka
Opols ka
Opo ls ka
Zaję
c za
Tyg
ry s
Szp
ia
acz a
Niedź
Wie wiór
cza
z
su c
Bor
a
Żurawi a
onia
Kur
sk a
Mokra
Piaskowa
Pozioma
sk a
z
su c
Bor
.
Mokra
Źr ódlana
Iglasta
Iglas ta
Cała
My
ś li w
Wie wiór
cza
Szpacz
a
Kr ecia
go
k ie
Fr ancis zk
M
liw
yś
go
k ie
Rysia
Rys ia
Ja skó łcz a
Wie wiór
cza
cz a
go
k ie
Młod zie
żo
Dębowa
- Zaścian
ki
Leśn a - Za
śc ian ki
Św
.J
W
ło ś
c ia
ńs
ka
Ściegien
nego
Doli stowska
a
Z iem sk
sk
a
K s. And
rukiewicz
a
Wakac yjn
a
Ols zty ńs
ki
Z aułek
a
Ba
rtn
i cz
Łosi a
Boc ia
nia
Rys ia
Serwitu
towa
Liś ciasta
ow
St a w
Żura
wia
Żura
wia
Żura
wia
Rys ia
Kr ólicza
Juranda Juranda
go
k ie
a
Baranowick
a
Baranowick
Bar anowicka
ka
d roga d o
Bo
br
ów
Słowicz
a
Ptas ia
Żurawi
a
S
Sokola
Sokola
ie d
zia
Zajęc za
loń
sk
a
Ja
gi e
l
Sokola
Rys ia
su
Bor
ws
ł ko
Cio
go
k ie
ws
ł ko
Cio
go
k ie
Klonow
a - Zaśc
ianki
Pia
sto
ws
ka
Pia
sto
ws
ws
ka
Pia
sto
ka
Pia
sto
ws
Kujaws
ka
Ge
od
et
ów
ka
Pia
sto
ws
Mił
osz
a
Ja
gi
el
loń
sk
a
Ja
gi
el
loń
sk
a
Ja
gi
el
loń
sk
a
ęś
l iw
Wy
Staffa St
affa
Staffa
Staffa
Zapolskiej
Staffa
Kr ańco
wa
Tarnow
ska
Odległa
Wasilk owska
Da
lek
a
Da
lek
a
Sk
or
up
sk
a
ps
ka
Sk
o ru
psk
a
Skorupska Sk
o ru
ch
a
ojc
ie
Św
.W
Prus
a
Pr
us
a
Sz
cz
mjr Huba
la
mjr Hub
a la
na
Kor
dia
Odległa R
ag
in
is
a
Ra
gin
is a
Wysockiego
.
ew
Stas zica
Sta
s zic
a
Br
ac
ka
a
Ur
oc
z
Br
ac
ka
Kw
ia
to
wa
iow
a
Ra
gin
Wysockiego
Kirkora
G
ed
ym
in
a
m
in
a
cz
a
Ch
od
kie
wi
W
ar
ne
ńc
zy
ka
a
nk
a
Bia
ow
ies
k
Ho
M
ża
od
rz
ew
iow
a
es
ka
Bia
łow
i
es
ka
Bia
łow
i
M
od
rz
ew
11
Lis
to p
ada
a
r yj sk
Lu
Radosna
Wysoc kiego
Radosn
a
Wysockiego
Węgierki
Wysocki ego
Ball adyny
Krasick iego
Wysockiego
Du
ra
cz
a
Te
od
or
a
o
G
Ba
tore
g
Gedymina
Ba
tor
ego
lda
adwig
i
W ito
Ksi ę
c ia
sk
ieg
o
Le
wa
nd
ow
han
y ch
Cie
ni s
ta
Ja
go
do
wa
rk
ow
a
Św
ie
Kaw
alery
jsk a
Zielna
Zielna
wa
le
Ka
a
Ka
wa
le
ry
j sk
Łą
ko
w
S
Sp
orn
a
a
w
i cz
a
Si
en
ki
ew
ic
z
11
Li s
to
pa
da
11
Lis
to p
ada
Wiejska
Równa
Gołębia
Ułańska
Ułańska
Pi
ec
zu
rk
i
asza
a
Jelen
ia
Sarn
ia
go
k ie
ws
łko
Cio
a Eli
Św. Prorok
Ka
wa
l er
Nie
dź w
or
yj s
k
ws
łko
Cio
ic
kiew
Mic
Ka
wa
l er
a
ef
Wio senn
a
a
pi
Sę
Ka
wa
le
ry
j sk
Gen. Bema
Dzie
lna
Ws póln a
Wspólna
zi a
a
Zaś ciańsk
Za ś
cia
a
Zaśc iańsk
ws
ł ko Bar anowicka
Cio
Stawowa
rm
Ko
Ws
póln
a
Królo
we j J
Ba
tor
ego
ols
ki e
go
aP
sk
a
oj
ie
pł
a
C
a
Sie
nk
i ew
S ie nkiewicza
kie
go
Wo
ło d
yjo
ws
sk
ie
cz
or
ow
Ka
js k
a
ka
W
ie
Wie
js
Ar
mii
Wo
j sk
1-s
ze
j
Po
lsk
ka
W
oj
s
Pł
oc
ka
Malm
eda
Zam
e
N ow
yŚ
ny
Ry
ne
kS
i en
s kie
go
Ka
c zo
row
iec
ka
go
1 -s
ze
jA
Bohaterów Getta
s toc h
ow s ka
C zę
Groc
how
a
Wa
ry ń
s kie
go
Gr oc ho
wa
M
ar
ia
ńs
k
Żółta
a
Be
m
Ge
n.
ka
gi el s
ie
go
a
Br
uk
ow
ki e
go
So
sn
ow
s
sk
a
Ba
ża
nt
ar
An g i
els k
a
Spółdzielcza
ni a
m
at
Ar
Prze
jaz d
sk
ie
j
zi
D
gi
dw
i
Sukienna
ed
a
Bi
el
sk
a
Hajno ws
ka
r y js ka
tyle
Ar
Po
le
sk
a
Ca
ss
ino
onte
rów M
Pa
rk
im
Ca
ss
inoB
o hate
e
oh
at
B
M
alm
mi ń
sk a
zy
Ra
d
Si tar ska
ian
a
Ow
s
Kny sz
yńs k a
An
Liniar skieg
o
Sitarska
Sita rs ka
go
W
ar
ec
ka
ieg
o
So
kó
ls
ka
Narewska
Narewska
Narewska
Św
Po
ls k
So
kó
ls
ka
j.
So
kó
ls
ka
a
ed
ro
w
C
Gen
. Be
ma
ic z
a
ęb
ow
D
skiego
za
Buska
Buska
Buska
zi
D
Dz
ie
si ę
ci n
y
a
Ce
dro
w
Pr
ow
ian
to
wa
e w.
Sta
s zic
a
D
D
zi
es
ię
M
ci
or
ny
e
lo
ęb
w
ow
a
a
D
ęb
ow
a
D
in y
ię c
es
Ka
l in
ow
a
Żerom skiego Żer om
Za
k oc
Je
si
o
yp n ow
ry
so a
W
w
a
ią
zo
wa
C
zo
wa
W
ią
Dz
ie
si ę
ci n
y
zi
es
ię
ci
ny
a
zy
no
w
Le
sz
c
Gajowa
Gajowa
Aka
cjo
wa
łow a
J od
As
G
ny
ał
ka
cz
yn
sk
ie
go
Hetm
ańs k
a
Hetm
ańs k
a
As
ny
ka
Z
Ale
ja
na
G
Be
rli n
ga
Ge
n.
Be
rlin
ga
Ge
n.
ng
a
Be
rli
a
Ka
sz
ta
no
w
Za
ch
od
nia
C
ow
iołk
w
go
k ie
go
s k ie
No
wo
wa
rs
za
ws
ia
yj s
k
Rum
ia nko
wa
Konwaliowa
ka
aw
Żur
a
Lniana
ne
Mag
noli
o wa
ka
ac
Wys
oc kie
droga wew.
go
droga
w
Oleńki
Ge
n.
ng
a
a
Wierzbowa
Hetmań
sk a
ka
Ślu sa
rs
Hetm
ańs k
a
sk a
uko
w
Ma
rcz
Hetm
ańs k
a
R
cz
n ik
a
ow a
ża
W
na
ro
cł a
w
ska
Ch
or o
s
oM
aj
a
-g
tu
cji
3
on
st y
ja
K
A le
St
ro
ma
go
Wro cł aw
sk a
dro ga
w
ew
.
Bohuna
Be
rli
aja
M
Ko
ns
tyt
uc
ji 3
-g
o
ja
Ale
Łagodn a
Wy
s ok i
S tocz
ek
ki e
go
Si
ko
rs
Ge
n.
Ge
Gen
. Sik
ors
kieg
o
ew. B
ata
lionów
Po ws
Sikor
sk ie
C hło
ps
kic
hB
at
al
ta
drog a we w.
dro
ga
w
zk i
Bac
iec
a
ń sk
ka
at
y
W
Ka
sz
ta
no
w
na
Sw
ob
od
ob
od
na
By
st
ra
na
Sw
Sw
ob
od
na
Sw
ob
od
na
Swobod
Dwors ka
o
ieg
n. S
iko
r sk
zk i
Bac
iec
G en.
Tr
an
sp
or
to
wa
Ptas ia
Wspaniała
a
bin
ow
Jar
zę
a
Ja
rz
ęb
ino
w
St
ra
ża
ck
a
a
Stra
ża ck
Orio
na
zk i
na
Sym
paty
cz
wa
ta t
o
sz
W
ar
ńs k
a
ek
sy
ka
M
ka
G
en
.
Sa
tu
rn
a
Ba
c ie
cz
ki
Ba
c ie
cz
ki
Bac
iec
i ecz k
i
ac
And
rom
e dy
B
Sa
tu
rn
a S
at
ur
na S
at
ur
N
na
ad
rz e
cz
na
icz
na
Ko
sm
Ko
m
ar
ow
a
zk i
Ba
c ie
cz
ki
a
Kom
a row
Ne
pt
un
a
ta
rn
a
ez
dn
a
P la
ne
Gw
i
M
ar
sa
Pla
Mik ołaj
czyka
Bac
iec
Bac
iec
zk i
Hote
lo wa
ew .
Zawa dy
we
w.
dr
og
a
ne
ta
rn
a
ka
Tk a
c
odn i
c ka
Ma
zo
w
Zawady
Szyszk owa
doj.
dro g
a
a
Kas
zm
irow
dro
ga
doj.
N iew
kiego
Drzym ały
óz
k
ian
a ty
ka
ńs
Pr ądzyńs
go
k ie
dro ga doj.
ka
ńs
c ia
ło ś
W
śc
Za
Sarn
ia
ws
ł ko
Cio
a rzywn
a
urki
Ściegiennego
ka
Włościańs
ka
mjr Su ch
ars kiego
s ki
dla
Po
łek
Zau
ia
rn
Sa
Kur
opa
twia
aw
s
Po
Zaś ciańska
Zaułek Po
nski
dhalanski Za u łe k Po dhala
Zbo żo
wa
go
Zbo
k ie
żow
ws
a
ł ko
Cio
ia
Ł
ęd
ka
Ku
ja
Pomorska
Zaściańska
la
ko
So
la ok ola
ko
S
So
ab
Pomo rska
a
Baranowick
w
Żub ró
o la
ok
Pomors ka
a
Kujawsk
Kujawska
Dojn
ow
cz a
Wil
cz a
Wil
wi a
Pa
a
zi a
ie d
od
n ic
ka
Włościańs
Pie
cz
ka
ńs
o
ieg
Kujaw s ka
go
k ie
w
ura
ia Ż
cz
Wil
cz a
Wil
Żółwia
Rolna
Br zosto
ws kiego
a
k
ws
ł ko
Cio
Stru
sia
go
k ie
ws
ł ko
Cio
ra w
Żu
go
k ie
ły ń
e
zn
yc
br
Fa
a
dn
Ła
a
dn
Ła
Wo
y
id
ojl
wą
wą
w
dź
Nie
C
s
ow
ioł k
rz y
27 Lipca
ws
ł ko
Cio
ws
ł ko
Cio
Łużyc ka
M
ur
ar
sk
a
rz y
Pieczurki
i r a ków
a
ńs
Zaśc iańsk Zaśc ia
No
wo
wa
rsz
dK
Po
ak
ów
Sy
b
Pia
sta
D
wą
zy
Kr
dK
Po
ws ka
uj a
No
wo
wa
rs
za
ws
ka
Bra
nic
k ie
go
zi a
ie d
w
27 Lipca
Warz
yw
Włościańska
orska
sk
a
usia
Str
ie
Puszkina
atte
27 Li pca
Rolna
m
ka
ia
ędz
Łab
N
echw y
Elewatorska
Kluka
o
ieg
sk
yń
sz
ku
Ma
B rz
i cza
ce w
ra
nto
Ka go
ie
sk
yń
cz
Ba
y
hw
ec
Brz
s ła
gu
Bo
Mośc ick
iego
go
k ie
ws
Bogusła
wskiego
Bogusła
wsk iego
Karłowic
za
Puszkin
a
Obrońc ów
W este rpl
sk
ka
o
Elewator ska
ł
m
Nie
łku
Synów Pu
s ka
a
ia
Esperant
ystów E
sperant
yst ów
ck
trzy
Bys
a
ńsk
me
Nie
w.
we
śc
Ko
Espera
ntystów
a
a
ńsk
me
Nie
a
og
dr
i ka
ętn
Ch
a
cz
wi
Sy
b ir
a
sk
iń
ieg
o
K
a
sk
ar
od
sp
Go
w
dź
Nie
Osoby fizyczne
i ka
ętn
Ch
ak
ów
m
ar
W
ka
No
wo
wa
rs
za
ws
ka
ńs
oły
W
a
sk
Koscioły i związki wyznaniowe
a
Klu k
Puchals
kiego
Wes oła
- Zaścian
ki
ka
ńs
No
wo
wa
rs
za
ws
a
sk
Spółdzielnie
Lema
Mośc ick
iego
Klu ka
k
ws
ł ko
Cio
za
Wspólnoty gruntowe
Bogusła
ws ki ego
Mościck iego
Polna - Za
ścianki
ic
kiew
Mic
Spółki prawa handlowego i inne
a
Kossak
Bia łkows
kie go
ka
ńs
oły
W
za
Jednoosobowe społki jednostek samorządu terytorialnego
eg
arn
oK
eg
Sy
b ir
wic
kie
Mic
go
ki e
Gmina - użytkowanie wieczyste
K a rn
i ka
ętn
Ch
Pia sta
na
W tym Zarząd Dróg
in o
Rolna
Powiat
Gmina,
go
Kluk a
ak
Korcz
ki
27 Lipca
Azali owa
Powiat - uzytkowanie wieczyste
Reć
a
aj dank
Ofiar M
n
Wio se
ia
W
kt
du
s kie
Paska
27 Li pc
a
wew.
Jednoosobowe społki Skarbu Państwa
era
a
inn
odz
dro ga
Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste
R ub
Karłowi
cz a
27 L
ipca
w
a
a
Klu k
ki
Matej
ki
Matej
Nowowi
ejs kiego
ko
i
on
kol
dro ga we
w.
Zbig
niew
a
dro ga we
w.
N o r wida
M on
iu
27 L
ipca
Sasanki
Skarb Państwa
a
Zan
Chełm oń
skiego
Krynicz na
Główne grupy rejestrowe
l og
27 L
ipca
i
zk
Oc
ola
og
Rubin owicza
Gorbato
wa
Matejki
ck
trzy
Bys
a
iow
śn
Ba
Sie ls
ka
Gor ki ego
27 Lip
ca
G
Rubinow
ic za
ki
sz
ze
Banachiewicza
Pol a
Skargi
Moniusz
ki
Pia
sta
ka
j
zi e
ł od
Ko
o
ieg
Pola
wa
Mako
Bagnowska
Zoli
a
j.
do
ga
dro
G
Wańko wi
cza
Struga
Ogińskiego
27 Lipca
mi
ar
W
ka
ińs
ws
sto
Pia
Br
an
ic k
sk a
ań
Gd
k
ws
ł ko
Cio
hu
o
ieg
elk
27 Lipca
Anton iew
icz
Chełm oń
skiego Chełm ońsk
iego
Makowa Makowa
Makowa
a
Ch
ro b
re g
o
.
ew
Ko
ło
dz
ie
Sz
j sk
cz
a
Do
ec
jl id
iń
sk
zk
a
d
Po
Bag
ienn
a
m
ar
W
na
ec
mi
Uś
Wi
Piasta
za
s
łow
cha
Mi
mjr
a
j.
do
ga
dro
Now
go
k ie
a
rz
ie
Chłops ka
Mies zka I
wic
kie
Mic
ry
igu
na
sen
Wio
go
k ie
a
Chłop ska
Wyki
Moniusz ki Moniuszki
Moniuszki
Harnasiów
Bacewicz
a
ow
aw
sk
a
Ko
ł od
zi e
j
a
sk
Ślą
iW
en na
Wio s
ws
ł ko
Cio
s
k ie
go
Leca
kows kiego
Moniu
sz ki Moniuszki
Ludowa
Turkusowa
Cyrkoniowa
Wiklinow
a
k anó w
W
wew
dro ga
go
k ie
Ziołowa
B ag
Rubinowa
Topazowa
U s tron n a
Wiśla na W l an a
iś
Bagnó wka-k olonia
Skalna
Malachitowa
Wiklinowa
Ustronn
a
ew.
na
Warz yw
na
zka
jl id
Do
ą
a
sk
K
Pod
ą
rz y w
ow
in
Jarac
za
Żniwna
Skalna
Trawiasta
Ws chodnia
R
rar
Mu
a
Wik
li no
wa
ta
Sielska
o
eg
br
ro
Ch
ar
cz
a
dro ga do
j.
w.
we
Fo
lw
ow
Baś ni
w
ga
dro
Diamentow
a
Ży zn a
a
og
dr
w
Dre
Skalna
Chętnika
Za
c is
na
n ia
Lw
ow
sk
Gd
a
ań
sk
a
Śl
go
Tr awias
Wscho
dnia
27 Lipca
To
wa
row
a
i ck
rzaka
ni cz a
Robot
M
łod
a
Wie wiór
cza
ws
ł ko
Cio
e
sk i
i ow a
Jutrz
enki
Pieczurki
Wie wiór
cza
isk a
Letn
ka
a
a
Gl
iw
Sa
sk
a
ka
Ba
śn
Stepowa
Ustronna
Zi ołow
a
ele ń
aŻ
ta
Pus
wi
So
Wa
rs z
iana
ii
Burs
z ty n
owa
Skalna
Jano sika
a
m
zi
Ka
San
do m
ie rs
w
do
Sa
ka
ka
rs
rs
nie
pe
Sa
Pio
a
y jn
kc
Se
a
sn
Cia
a
br
Do
la
yg
wn
Dre
Gd
ań
sk
a
Zwie
rzy
nie
ck a
Ks
i ęż
yc
ow
a
ws
ł ko
Cio
a
ian
za
i
rk
zn
a
sa
Pru
aw
sk
a
a
sk
ań
Br
i
Żw
ry
Ro
m
an
ty
c
Wa
rs z
ieg
o
ic
kiew
Mic
ig
u
n
rew
za
ry
igu
W
a
j
Do
Za
jl id
u łe
zk
a
k
Lw
Za
B
o
ko
ws edna
pia
ka
rs k
ńs
a
ki
ic
kiew
z a Mic
iW
irk
ii
sz a
Mił o
ic
kiew
Mic
i
rk
Żw
nie
ck
D
za
i
Żw
Zwie
rzy
c er
Spa
w
ga
dro
ka
ws
to
ic
kiew
Mic
a
we
ko
sz
ze
Or
Arm
ka
a
j
ki e
a
nie
ck
To
wa
row
Chro bre
go
aw
sk
a
ol b
eg
o
żow
a
Żołnie
rs ka
pina
Cho
Wa
rs z
j
ic z
kiew
Świętego Pio
a
kow
Ry
ce
rsk
a
er
Tra
ug
utt
a
cz
Sz
ic za Mic
P io
go
ię te P
Św
rze
my
s ło
wa
na
Glinia
torii
Wik
ki ew
Mic
za
Zwierzyn
ie ck a Zwierzynie
ck a
wa
ł ko
Pu
Jaro
s zów
Fam ili
jna
Tra
ug
utt
a
go
ki e
Piasta
Pia sta
Bra
nic
k
s
gu
Au
ic
kiew
Mic
a
śn
le
od
na P
eś
dl
Po
Pr
ze P o
d le śna
m
ys
łow
a
wa
ł ko
Pu
Św
.K
Ha
łk i
go
arży ń
Sk
ow
a
Krz
y
ka
ska
nim
Sło
imsk a
a
ims k Słon
Sło n
zy
Kos
ieg
o
ic
pn
no
Ko
a
a
al n
p it
Sz
w
k ie
ac
go
ka
ńs
oja
ię t
Br
an
ic k
z
iewic
Mic k
na
a
śn
dl e
Po
a
er
tg
ot
Gr
go
ki e
bla
a
ró
dn
W
go
zy
Pr
Św
ws
ze
as
Kr
a
Sin
aw
sk
a
a
a
ws
ze
as
Kr
St
as
zi c
a
we
ko
sz
ze
Or
wic z
ic kie
aM
ow
rk
Pa
ka
ys
k
yne
go
W
ar
sz
ka
ńs
toja
ic z
kiew
Mic
i
a
lotn
Wy
ry R
Sta
a
ka
ńs
toja
wa
ł ko
Pu
Tra
ug
utt
a
To
wa
ro
wa
Pia
sta
a
sk
aw
a
zn
o
ieg
ic z
a
ck
K aty
ń sk
o
eg
s ki
a
cz n
rz e
Pop
ic k
an
Br
w
ki e
Mic
ię
Św
ta
ic
la
Or
s ka
dliń
Mo
sz
ar
W
a
sk
aw
o
ieg
za
i
em
ad
Ak
Św
ię
Św
w
sz e
Kra
a
sk
sz
ar
W
ic k
an
Br
wic
kie
Mic
a
zn
ut
na
en
mi
Ka
go
ki e
k ie
ws
ko
Bu
yc
ktr
a
sk
R
wa
o
ko
ie g
Łą
sk
bi e
o
S
a
a
sk
aw
a
ow
ł ac
Pa
w
kie
spr za
Wscho
dnia
27
Lip
ca
g
au
Tr
a
r
oj a
ob
ar
St
w
do
ro
Og
sz
ar
W
Se
yc
ktr
Ele
Sło
ck a
wi
ie
nk
a
ims k
Sło n
Ele
o
ieg
sk
ar
ch
li
rB
wa
ka
ńs
oja
ię t
e
Si
Zan
a Skwer
cz
ow
ka
ys
a
i lk
as
W
a
s kie
iółk ow
w
is a Niem
ró
Niemeń
eńsk a
i at
sk a
gin
Niemeń
Ra
yW
sk a
óż
w R
ó
r
m
i at
a
K
a
Nadbuż
Nadbuż
yW
ż
is
ańska
ańska
Ró
gin
Ra a
Cz arne
w
j Hań c
tec ka
ko
zy
No
a
ia n
a
w
W
Wilejki
k
ro
ńs
zu
Pr ypecka
La
za
a
dr
ow
O
nk
is a
ży
o
in
D
g
Ra
Wiś
Bor
B ie
Bo ruty
la n
uty
brz
a
a ńska
Bie brz ań
Wiś
uty Agatk
r
ska
i
la n
Bo
a
Jacka
Wiślana
Jutrz
enki
Dyngus
owa
Obło
k ów
l
Wi k
wa
Łącz ni ko
da
Zgo
ka
rs
a
sk
ka
rs
ce
Ry
Kr
zyż
ie
m
27
Li p
ca
Św. Kol bego
Ka
Jaro
s zów
ka
Jęc zm ienna
Hałki
Łąc
z nik
owa
o
nd
Sa
wa
ka
do
dz
Sa
wa
Za
wa
to
Ką
w.
we
ow
a
sk
Jaros
zów
m ili jna
Fa
Lele w e la
Z
Aliny
y
on
ow
Kopci uszka
Gwiazdk
owa
Uśmi ec
hu
ka
rs
ce
Ry
w.
we
go
a
te
og
us
dr
wo
zy
Kr
Kordia na
e
sz
tra
Pie
da
ro
en
all
W
a
og
dr
o
ieg
sk
i lk
as
W
R
w
ko
Łą
go
ws
ze
as
Kr
a
sk
a
ny
Ir e
Pla c
ie
na
óż
Pr
r
oj a
rob
Sta
w
do
ro
Og
y
ar
w.
we
l
Bu
Po
les
ka
a
ot
Zł
ia
en
ol
a
sk
aw
lw
Bu
ga
dro
w.
we
Kawaleryjska
a
s
ow
ioł k
i lk
as
W
ka
ys
w
yz
ie
sk
bi e
So
a
ow
ł ac
Pa
o
ieg
sk
-S
na
to
ng
zy
as
W
Zwie
rzy n
ie
ws
ł ko
Cio
a
sk
yj
er
al
C
za
z
ic
a
ot
Zł
W
sz
ar
W
ka
ec
rS
k iego
Kilińs
go
ki e
ac
Cz
go
ie
sk
iń
as
r
K
ka
z na
nec
Sło
a
w
a
zn
og
yc
br
dr
Fa
us B
ta
R
ki
en
gi
Ja
ac
Pl
ie
za S
Pole
sk a
i cz
w
ie
ew
ki
en
Si
ie
ur
ga
dro
Blę
na
ki t
ej
Ar mii L u d ow
is a
gin
Ra
nia
d
o
Ws ch
it na
lęk
Cz er wonego Kaptu rk a
Armii Ludowej
a
ki
en
gi
Ja
a
wi
ro
Ju
a
l
Bu
ic
w
ki e
en
Si
o
w
no
ie la
rK
a
w
ew.
w
Ka
wic
ie
nk
ta
ni
sł
lna
P ił
aw
cie
su
a
oś
ds
n
k ie dle Ha K
go row ł ko
ej
Ko śc iu
sz ki
js
Wie
Now
k
iec e
Zap
a
go
ki e
ińs
w
Sła
ter
Pla
zela
Psz c
rna
nc e
Pa
a
Ho rodn iańsk
w
do
ro
Og
ka
ec
Rynek
ka
w
ga
dro
Pu łaskiegoPułaskiego
yny
Graż
inek
Kom
Now
y
yny Graż yn
Graż
owa
ks
.d
go
k ie
ws
ko
iał
śc
Ko
a
ary
j
lw
i ck
ki e
Bu
em
ws
ad
do
Ak
kł o
-S
ie
ur
wa
.C
ojs k o
j M .W
ki e
w
ws
we
a
do
og
kł o
dr
C
M.
na
gto
yn
sz
Wa
ka
ąs
W
a
o
zn
y c ki eg
br
c
Fa dle
e
i
S
w
lo
ęg
W
ki
en
gi
Ja
ka
dz
ró
og
wa
no
gi o
Le
ar
y
Pole
sk a
a
zn
yc
br
Fa
ka
ąs
W
ie
nk
a
i eln
śc
Ko
js
Wie
ew.
Kre dytowa
Poł ud
ni
ek
Komin
a
Pajęcz
a
cek
Zap ie
a
ńs k
Uła
Południ owa
Kr ęta
ta ręta
Krę K
a
Zieln
a
ln
ie
hm
a
Zwie
rzy
ga w
dro
Pułaskiego
Pracownicza
cz a
Mró w
ta
Krę
Ale
ja
g
wa
no
kie
gi o
ws
Le
łk o
cia
ś
Ko
ry
lwa
Bu
l az
Że
.
od
ow
Sie
ny
i ck
em
ad
Ak
j
ki e
w.
we
ła
so
We
Zwierzyn
ie ck a
Bu
lw
sud
sk ie
go
na
to
ng
zy
as
W
a
og
dr
a
al n
p it
Sz
ew
aw
dro g
dr Białów
zki
a
es
B lu
ws
do
kł o
w.
we
ga
.
ew
i ec k
a
P ił
a
of
nh
ja
Ale
-S
d ro
a
w
ga
dro
rsk
ł ga
Bu
ła
so
We
ta
os
Pr
Zw
ie
rzy
n
a
pł
ie
a
zn
yc
br
Fa
a
zn
yc
br
Fa
wi
ro
Ju
a
ed
Ale
ja
a
ał
Bi
ka
a
sk
ra
Su
ie
ur
y
nn
jA
te
a
sk
.
C
nk i
ow
ka
i ec
s
ow
trk
alm
M
Lipowa Rynek Ko
śc ius
C
M.
a
kn
Pię
ię
Św
a
sk
a
a
ton
ng
sz y
Wa
Ja gi e
N
ow
Jur
a
sk
icz a
ienn
łów
ny
wa
no
gi o
Le
C
a
pł
ie O
C gr
k
Włó
Kalinowsk
iego
wa
no
gi o
Le
a
ian
ełm
Ch
ka
iec
wew
ław
os
ier
M
Polsk iego
Tysiąclecia Państwa
ja
t
ia
ta
us
ug Ło
A
ki e
a
t
tk
un
a
gm
Zy
B l kit n a
Fa
ę
br
G
yc
en
zn
.A
a
nd
ers
a
jB
go
w
Poleska
Pol esk a
sk a
Pole
ka
l es
Po
Pio
Ś
ł
Żó
An
de
rsa
we
ólo
Kr
ol ski e
y
Ge
n.
ka
zy
ńc
Zygm unta
ne
ar
Au
W
g
s kiego
ew
ki
Węgierki
dy
Ge
ły
aP
ow
An
de
rsa
W
owa
y tor
Prz
wa
toro
a
nicz
kien
Włó
C
w
ho
oc
st
zę
na
mi
dy
Ge
k iej
Sa wic
s tw
Pa ń
opoć ki
Plac S
a
st
zy
ow
Oł
a
sk
yń
sz
Cie
a
zy
st
a
a
cz
ł
gi e
Ja
le cia
ią c
T ys
zek
toc
łos
Bia
Lipo w
a
Św. M iko
ła
ka
es
Od
ka
ka
w
ko
Łu
dro g
a
C
Ge
n.
ka
ąs
W
y
Prz
go
ie
sk
yń
ar
W
a t dr B
wi
ia
Lipo
wa
.
s
ow
Kij
ws
Mła
l sk
be
Lu
.
ew
ta
Krę
ta
Krę
a
a
ta
Krę
ń sk
Uła
ni ow
iela
Kis
Ks.
łu d
ka
elec
Strz
Po
nia
hod
Zac
lec ka
Strze
ego
sk
o
ieg
sk
ew
D
oi s
ub
m
Be
a
sk
N
nia
hod
Zac
Pułaskiego
a
Now
iego
ińsk
. Sow
Gen
er
go
k ie
łas
Pu
o
i eg
sk
ow
ym
RzA
le j
a
Pa
d
go
s kie
mow
ows ki
go Rzy m
s kie
mow
Rzy
Harcerska
B r a ter
ki e
go
Rzy
aw
Pułaskiego
Ws pólna
a wew.
dr o g
Pułaskiego
go
ińs ki e
Sła w
Pa
de
re
ws
Pułaskiego
ka
ec
el
rz
St
a
ęt
Kr
Ws pólna
ois
Dub
Ale
ja
dro
g
Pułaskiego
Krucza
.
ew
iela
Kis
Ks.
ieg o
kieg o
Puł as
Krucza
w
ga
dro
d nia
c ho
nia Za
hod
Zac
nia
od
ch
Za
dn ia
a
od n
Pog
la
Kisie
Ks.
m sk
Żero
o
Zac hod nia
ho
ac
nia
ew.
sk
i eg
o
a
od
Zac h
go
ie
sk
w
ga
dro
iń
Pa
de
rew
ieg
Pułask
a
od n
Pog
a
od n
Pog
wa
ojo
Zdr
a
z ow
Tęc
a
ow
ł ad
Sk
na
a
ow
a
ortow
Transp
dz
ce
iel
os
ar
St
Ale
ja
w
orto
nsp
Tra
a
ii
d na
Pogo
a
dow
Skła
gi
a
nic z
ro d
Ło
y
Prz
Ko
pe
rn
i ka
ia
Lis
w
ga
dro
a
dow
Skła
a
sk
eń
Ek
o lo
gi
cz
in
ce
iel
os
ar
St
nna
pie
Wa
Ko
pe
rn
i ka
a
a
a
dow
Skła
yn
gaz
Ma
n
ej
a
.K
Św
go
skie
dziń
o Ło
kieg
e
ielc
m en
wa
ento
em
wa C E
ko
ento
log
Cem
i cz
Pr
na
zy
ro
dn
ic z
a
z ińs
Łod
nk a
Ścia
ros
Sta
a
arsk
Ce
to w
men
a Ce
tow
m
Be
m
Be
w
tro
Os
n.
Ge
ńs
S
w
no
Mł y
n.
Ge
go
za
ka
a
o źn
Ob
a
Młynow
ie
sk
ka
ws
rpio
Ku go
ka
ki e
lec ws
Kie ano
ch
a
Ko
sk
low
hy
a
Mo
sk
eb
Wit
n.
Ge
zy
st
a
m
Ar
Aleja Piłsudskiego
a
ow
ły n
M
ka
a
now
Mły
ka
ńs
ru
To
sk a
ka
a
ow
ł ad
Sk
jne
źna
Obo
go
kie
W ysz y ń
żyn
Ł om
a
sk
Piń
ka
os
dg
By
rs
n ie
no
ka Ka
ni
ka
a
ws
s no
So
tka
Kró
ns ka
Łomży
ka
ńs
zy
uc
cz
Sz
rs
on ie
Kan
Ko
pe
r
a
Lipo
wa
s
ow
Kij
a
w.
a
łynow
Br
ow
uk
a
arn
Cz
a
sn
Ja
sk
Bli
we
Lipo
wa
i
ej
1- sz
ia
Ży tn
tari ac ka
ia
tn
Ży
C
wew
ta
on
a
ic z
a
a
P role
a
dro g
m
ey
js
Wo
Koperni ka
ran
og
yP
ron
ch
O
k
w.
w
we
ga
dr o w.
we
ga
o
r
d
drog
na
cz
łe
a
ow
ur
m
ar
M
go
ie
sk
yń
a
nn
k ie
Su
z
ys
W
R
Kopernika Kopernika
za
n ic
low
Ce
S to
n ow
.Sos
ew
ck
A lej a Piłsudskiego
ha
R oc
Św.
a
cz n
Stołe
r ia
Żabia
Lipo w
a
z ka
wald
Grun
M
owa
Mły n
Prol e ta
zy
st
a
C
a
go
ie
ka
les
Po
w
je
ra
G
Getta
.J
a
ka
Pol es
w
t er ó
ha
Bo
j
ie
sk
ka
a
ń
a
Bia
łos
toc
ze
k
ka
ps
da
oł
G
w
ro
ąb
s
or
kt
k
ld z
wa
a
D
u
nd
Ko
ta
on
un
nn
o
ek
Św.
R oc
ha
t
on
zn
a
ie go
ka
ka
o ws
Krak
M
ów
er
zek
toc
łos
Bia
Zwy
cięs
twa
a
Pó
łn
oc
na
a
k ątn
Prze
a
ńsk
w
jo
le
Ko
Bo
ta
n ic
ow
zł
Ko
C
sk a
Pole
w sk
iego Dą
brow
sk
ow
zł
Ko
Sit
ar
sk
a
P ro le tariac
Dą
bro
Radzymińska
a
sk
ar
Sit
id
ar
no
śc
i
a
m
ey
w
rto
Hu
Se
k
ąte
Zak
źna
Obo
nk a
Ścia
e
ielc
a jc
Szw
oj.
ga d
dro
lsk a
uga
Port
doj.
a
sk
ań
zp
His
nk a
Ścia
ros
Sta
ac ka
ne
ck
a
wa
ndlo
Ha
yc
ka
Ko
mb
ata
ntó
w
rm
a
ńsk
mi
dzy
Ra
G
oł
da
ps
ka
y m ina
ed
Zygmun ta Starego
o
łk
ie
um
a
a
ow
sn
So
a
dow
Skła
g a wew.
dr o
a
tow
Oc
a
g
Za
sk
ań
aS
ol
R
An
de
rsa
ka
Łań cuc
a
zty
Ols
wa
ko
tra
a
og
dr
ojs
W
Si
em
ia
t
Sit
ar
sk
a
sk a
na
z a Krako w
ic z
wic
tan
mo
Bo
b ra
.A
Ks
Zwy
cięs
twa
n ic
ra
og
yP
on
r
ch
kO
aw
cł icka
Ra
a
sk
ia
W
a
zn
S t oł e c
C
zek
toc
łos
Bia
Al
ej
za
es
k
a
sk
iń
m
zy
ad
ka
rs
ta
Si
go
k ie
ws
ej
ic
wn
elo
Br
ze
sk
a
a
lsk
ka
ec
Ol
go
k ie
ws
ie
on
Br
ka
rs
kt o
du
ILA "
ń
Ol
ec
ka
a
ck
w
ko
tra
ia
W
ze
ok ór
id zg
W W
a
e
ok
ys
on
el
W
Zi
ie
on
Br
ieg o
ka
ws
ko
n iu
to
An
w
nie
ro
a
Stal owa
a
nik
per
Ko
Ge
n.
w ska
y
na
en
mi
gu
Za
a
ży
Gi
N
a
sk
ko
śn
o
eg
ki
ac
ie
sk
ew
ar
U
w
ło
G
wa
bo
rz
ie wsk
Bron
ka
ńs
il e
W
Wo
owa
Dęb
ka
ws
ko
n iu
to
An
ow
nt
ru
G
R
n
a
zk ka
Lid ło c
is
Św
G
So k ó
Św.
R oc
ha
Na
łk o
ws
ki
ka
ls
de
Buska Buska B
rz
wi
ie
sk
Ga
Du
ra c
za
Pla stusia
wa
sł a
le
Bo
a
i
Sk
a
ys k
k rz
ięto
Węgier ki
Karpowicza
ch
ow
a
w
z ató
Skr
i
Do m eyk
Domeyki
Lelewela
kowa
w
z ató
Skr
Kr a s noludkó w
ka
rs
ce
Ry
ka
rs
ce
Ry
a
w.
sk
er
we
a
yc
og
ka R
rs
dr
ow
wc
ło
Ja
Or
ze
y
Ko w
ieńs
ka
Ciechanowska
a
tow
Oc
dro ga doj.
go
a
o
ie g
ie
Dz
cin
się
a
z
zc
a
jn
ko
po
aS
jn
ko
po
S
Ko
ka
w.
we
ol skie
aP
ństw
Pa
ow
wc
ło
Ja
rsk
Ka
wny
onó
Ord
ima
Tuw
ka
ny
As
sk a
ry ń
Kob
ka
ńs
j ne
Se
o
nd
we
La
wa
We
K
ka
ny
As
nk a
Ścia
.
ew
drog a wew.
ka
ńs
cz a
a
dro g
ack a
Kle p
le p
ng a
a
tow
Oc
ka
rsz
Ba
K le p
i
śc
rno
da
Mar cz
ukowsk
a
Gen
. Fie
ldorf
a "N
ó
rs
gó
no
Ba
rs
zc
za
ńs
ka
ka
Ks. P
opiełu
sz ki
lo
Zi e
Ale ja
ci
głoś
odle
Niep
droga wew.
Gen. Maczka
a
a
a
a
a
ln
ko
Sz
w
ga
dro
wska
ka
łoś
ci
Bu
k ow
w
ro
ed
Gr
s
ań
tm
He
.
ew
w
dro ga d o
lna
Sło neczni kow
ow
on
si
Je
a
ow
ga
Gen. Maczka
a
ow
Cis
go
sk ie
nie w
i
Bro
oś c
arn
oli d
S
ja
Ale
ka
sk a
Pła
doj.
ga
dro
rs
gó
no
o
en
do
w
Ni
ep
od
leg
zu k
o
rs
sa
s
ar
us
Śl
ka
wa
elo
Zi
ie p
e ja
sk
a
C
Aka
cjo
wa
a
bow
o
Sł
ka
N
ja
La
w
u
Śl
Ma
rc
a
ikow
ecz n
Sło n
rs
gó
no
A le
Al
a
sk
aM
ar
cz
uk
ow
a
Zwy
cięs
twa
s
or
kt
wew.
ci
eg
ło
śc
i
zu
ko
w
a
elo
Zi
wa
zn y
ow
ęb
ie
W
li
So
ja
Ale
Kło sowa
Św. K olbeg
o
Św. Kolbe
go
Olsz t
y
i
zk
a
nn
ie
om
Pr
ka
l io
no
ag
M
a
abr
yc
rz
Wie
ta
on
rs
gó
no
ko
ar c
D
Aka cj
owa
Buk
ow
u
nd
Ko
ocł a
aM
i
Dz
y
ci n
ię
es
Ja
wo
ro
wa
Ks. P
opiełu
sz ki
dro ga
elo
Zi
r
skaW
cław
k
ws
wsk
a
B
m
ey
.
zy
M
a
a lin o
w
w
no
a
a ajowa
Gajow G
ic zk i
R
Up a
wa
z oz o
ga
Dłu
a
nn
ie
om
Pr
wew
zy
rc
St o
ś
legło
pod
Nie
o wa
end
Law
a
oln
Szk
ei
Ok rz
we
j
n ic
rod
Og
zk i
dn ic
Ogro
ła II
dr oga w e w.
Ks. P
opiełu
sz ki
Ale ja
sk a
ra jo
a
a
zk
ad
om
Gr
a
Wr o
s ka
deń
Wie
r
ka
rus
doj.
ack a
Kle p
ij sk a
Belg
a
nik
Ryb
d ow
Mio
a
oln
Szk
sk a
cław
Wro
S tr om
hłops ki ch
ów C
Ar
mi
iK
dro g
a
Marc
z uko
a
r
icz a
ieś ln
j na
Witosa
ow
on
si
Je
An
ton
iuk
ow
sk a
a
icz
P aw
ow
in
a
ow
śm
Ja
Cis
en
.B
e r li
za
ś lnic
m ie
Rze
w
oro
ied
dr F
a
nik
Ryb
owa
Klo n
oli
B ob
Św.
W
ion
owa
Klo n
La
we
nd
ow
a
a
ck
pa
Kle
cz e
Ubo
dl
Uk
B i ało
a
dro g
ai
ńs
k
ia
Letn
owa
Zim
ka
c iń s
Kory
Rum
uńs
ka
Serbsk
a
Serbs ka
Ks. P
opiełu
sz ki
n ika
Ryb
owa
Zim
ka
a
Ru
mu
ńs k
a
h
w
gó
ów
ńc
sk a
y kań
Meks
s ka
Cze
ka
gols
Mon
k
ań s
Kub
ka
uńs
Rum
s ka
tnam
Wie
a
olsk
kaP
Pols
ka
Pols
a
Polow
s ka
ka
rwac
Cho
tnam
Wro cł aw
wa
z tato
Wars
a
w
Lite
ck a
rwa
Cho
a
ws k
Lite
wa
Polo
ska
a
eńsk
Sło w
Wie
a
a
oln
Szk
sk
kań
ks y
Me
wa
Polo
a
a
ws k
Łote
ws k
Lite
iego
wa
Polo
Bałtycka
sk
naw
ndy
Ska
ka
ońs
Est
ia
Letn
a
sk
ja
Re
tuna
Girs
Ks.
sk
ybow
Grz
Ks.
j.
do
dz ka
Irlan
go
s k ie
ybow
rz
G
yc ka
Ks.
Bałt
ka
Fińs
ia
Letn
a
now
owa Klo
Klo n
l
si e
wo
No
a
ry c
e
er
Sz
Ks. P
opiełu
sz ki
oli
B ob
Św.
s ka
a
rsk
gie
Wę
S za
K o ry ci ńs
boli
Św. Bo
l
sie
ka
cu s
go
skie
F r an
a
rsk
ęgie
aW
iersk
Węg
a
ersk
og W ę g i
r ow
o
ieg
ń sk
P a zi
sk a
Duń
woń
Krzy
ia
Letn
wo
go
s kie
c
Gre
a
cinn
Dzie
ga
Dłu
a
Dług
w
no
Anto
n iu
kF
ył a
ch
Po
a
kow
Blo
i
a
w
cz e
Tro
No
Tu
z a zem
ś lnic R
m ie
Rze
n
Ogrod
c
sz
Le
a
kow
Blo
Popiełuszk
i
K s.
Turowskiego
ab ry
czn
y
hyła
Poc
a
lan
dow
a
Bu
row
mia
Po
n na
iczki
Ogrodn
J ana
o n iu
kF
a
nn
Sza
ry ch
Sz e
regó
w
No
wo
sie
lsk
a
Wł o
Niska
Armii Krajow
ej
Ks. Pop
iełusz
ki
aNo
wo
sie
lsk
a
dr
a
obol
Św. B
a
ack
na
j
we
jo
ra
ii K
j Arm
we
jo
ra
ii K
m
Ar
boli
Św. Bo
Sło w
l sk
i
n.
Ge
Zwy
cięs
twa
S kra
Mił o
sn
el sk
N o wos i
erta
Pajk
erta
Pajk
No
wo
s ie
Ant
ad zk a
Grom
i
erta
Pajk
a
Ks. Po
pi eł uszk
i
zn
y
y
cz
az
sz
im
Le
ie
rz
a
a
ow
yn
cz
Bu
sz
Le
wa k ow
a
no
ta
sz
a
K
ga
rli n
Be
wa
ko
i Św. B obol
na
Przy
jaz
Sym
paty
cz na
owa
Elewatorska
lsk
iego
ła II
B
Grun
towa
Grz
e cz
ka
ators
Ele w
os
ie
P aw
kow
sk
zk
dn ic
Ogro
Ale ja
Techniczna
No
w
J ana
ab
ryc
Św
.K
ie
dz
Stu
Ale ja
ud
zi e
a
ow
iałk
Dz
to
St
za
ś lnic
m ie
Rze
zek
Ks.
Jałb
rzy
An
ton
iuk
F
ga
Dłu
ki S
so
Wy
wa
ek
cz
k
ga
Dłu
a
c
Sto
ki
so
a
rn
gó
Za
a
ow
ła II
ol
Św. B ob
is
Serw
a
na
od
ob
P aw
a
ow
zk
ec
rz
o
P
Blo
II
J ana
w.
a
iow
len
Sca
Kołłątaja
Wy
lo
te
Ho
ors
k
Sw
Hote
lo w
a
Sw
ob
od
na
Ale ja
a we
W
rz
os
ow
a
rn
gó
Za
a
iow
len
Sca
awła
Fa
br
yc
zn
y
i ałk
Dz
J an
aP
k
ors
ze
Ale ja
Dw
oc
ła II
.
ew
Dw
i St
w
ga
dro
.
ew
sok
P aw
w
ga
dro
Ko
ł łą
taj
a
Wy
J ana
k owa
Oliw
Łago dna
w.
we
ga
dro
Ale ja
a
Cis
a
Kokoso
wa
Fi go
wa
wa
lo
Palm
ty
ga Gen
owa Dak
er li n
.B
erli
.B
ng
en
a
a
ow
aj
wa G
jo
Ga
a
ion
Or
a
taj
ł łą
Ko
ch
jny
bro
ła II
d rog
An
to
n iu
k
a
ok
er
Sz
r
gó
Za
a
Ko k o so w
a
Palmow
Strażacka
ił Z
P aw
Fa
br
yc
zn
y
Gen . Mac zka droga
wew
.
droga wew.
ec howa
Orz
ie
Astronautów
S
ch
J ana
Ga
j ow
An
to
n iu
k
Gen. Mac z ka
r sk
ut ów
Ka
Tetmajera
.
ew
na
w
ga
dr o
Lod o wa
Syr
ius
za
ki
cz
c ie
Ba
As
tro
Or
ka
na
droga wew.
Ka rs ki eg
o
a
j ow
Ga
ta
er
rn
a
Orkana
d ro
droga wew.
a
niow
Wiś
Pr
Sa
od
tu
uk
rn
cy
a
jn P
St
a r
ra
od
ża
uk
ck
c
y jn
a S
tr
a
E le
kt r ono w a aża
ck
Pr
a
od
O
r b i talna
uk
cy
Ika
jna
ra
omarowa
dro ga do
j.
Jęczm ien Jęczmi
enna
na
go
a
j
sz
a
W
en
us
Kosmiczna
K
dro ga wew.
Gen . Mac zka
droga wew.
droga wew.
j ow
Ga
zin
od
una
Ks. Pi etk
a
ic z
ie w
ietk
za P
Herb erta
H
b
er
a
rn
ta
ne
ia
le c
a
R
ej
kac ji Nar odo
we
ji Ed u
taja
Kołłą
wic
tkie
Pie
y
ow
ro d
Na
ta
r ber
He
za
iewic
Mack
Jo
wi
droga we
w.
Sa
tu
rn
a
Pr
od
uk
cy
jna
Kryształowa
droga wew.
droga we
w.
od
uk
cy
jna
a
ow
Lod
w
Lil io
ow
ól
Kr
za
ch
jny
bro
ic za
k iew
Mac
is
Kom
wej
ro do
Pla
Sa
te
l ita
taja
Kołłą
u na
Pietk
Ks.
taja
Kołłą
go
c kie
Pil e
a
cji N
duk a
isji E
Kom
wic
tkie
Pie
ił Z
Ale ja
S
ch
ła II
iego
P
NM
d
P aw
y
ow
ro d
Na
J ana
a
Ale ja
Grab
ows
k
go
c kie
Pil e
j
skie
ła II
ew .
o
reg
rku
Me
za
na
tku
Pie
Ks.
ka
to w
Mię
Sz a
ow
yk
P aw
wa
oc o
Ow
a
to w
Mię
aw
wic
tkie
Pie
za
ga
ja
ąta
Kołł
E łc
r og
wic
tkie
Pie
ja
ąta
Kołł
go
c kie
k uli
n. O
Ge
sa
Szo
.
go
c kie
k uli
n. O
Ge
Ka Sz
za e w
ne
k
iego
ck o
W
ie
ró
go
ble
w
sk
ieg
U
o
o ran
om
reg
a K e ty
rku
Ur
Me
an
a
Ko
m
et
Ra
y
ki e
to
wa
Wró
blew
sk
Gen . Mac zka
Pawła Sapiehy
a
Gaj ow
ka
wew
rga
ebe
. Kle
ber
lee
n. K
Ge
rga
ebe
. Kle
n
Ge
.
a
droga wew.
droga wew.
c
sią
Ty
a
E łc
zialn
iana
wew
Pr
od
uk
cy
jna
Pr
Gen . Maczk
na
cz
ze
dr
Na
sa
Szo
Prz
ęd
ga
ber
lee
n. K
Ge
o j.
ad
J ana
Zamoyskiego
Kryształowa
dy
Zawa
dro g
a
Gen . Mac zka
wa
do
Lo
w
Lil io
dy
ka
dro g
a
Ale ja
Janusza Radziwiłła
Śnieżna
E łc
zialn
iana
n
Ge
ga
ber
lee
n. K
Ge
o
k ieg
oys
Zam
a
a
Zaw
sa
Szo
Prz
ęd
dro ga wew.
wa
a
ow Lodo
Lod
w
Lil io
Orląt Lwowskich
Skrzetuskiego
a
og
dr
a
Chłodna
Pawła Sapiehy
Pr
od
uk
cy
jna
g
dro
w
s tó
anty
Esp er
a
ow
Lod
w
Lil io
a
Doln
Pr
od
uk
cy
jna
Skrzetuskiego
Skrza t ó w
Ry c e
Końcowa
Końcowa
a
ow
Lod
Końcowa
Gwiazd
tów
rz a
Sk
w
olud kó
Krasn
Reytana
a
ow
Lod
Do
lna
Prod
uk cy
jna
Wysockiego
lsk ieg o
ństwa Po
E łc k
a
Do
lna
Polna
a
ow
Lod
Szo s
a
Pa
Tysiącle cia
Prod
uk cy
jna
Chmielowa
wa
do
Lo
Chmielowa
Zawady
droga doj.
j.
do
ga
dro

Podobne dokumenty