U NAS_wrzesien

Komentarze

Transkrypt

U NAS_wrzesien
1
NR 9/188/08
2
NR 9/188/08
3
We wrzeœniu swoje urodziny obchodz¹ dostojni jubilaci:
El¿bieta Chytroszek, Anna Adamiec z Rogowa,
Eufemia Kasza z Czy¿owic,
Karol Parma, Adolf Skrzypiec z Gorzyc,
Stefania Skrzypek z Gorzyczek.
Z tej okazji ¿yczenia d³ugich, pogodnych dni
spêdzonych w gronie najbli¿szych
przesy³aj¹
przewodnicz¹cy
Rady Gminy Gorzyce
Czes³aw Zychma
wójt gminy Gorzyce
Piotr Oœliz³o
Informacja
W zwi¹zku z przyst¹pieniem gminy Gorzyce do programu PFRON „Uczeñ na
Wsi”, kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gorzycach informuje o mo¿liwoœci sk³adania wniosków na dofinansowanie kosztów nauki niepe³nosprawnych
uczniów. Wnioski mo¿na sk³adaæ od 8 do 30 wrzeœnia 2008 r.
O dofinansowanie mo¿e ubiegaæ siê osoba niepe³nosprawna lub jej opiekun
prawny – w przypadku gdy osoba niepe³nosprawna nie ukoñczy³a 18 roku ¿ycia.
Osoba niepe³nosprawna winna spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:
- posiadaæ wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci,
- uczyæ siê w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej
(z wy³¹czeniem szko³y policealnej),
- spe³niaæ kryterium dochodowe – dochód na osobê w rodzinie nie mo¿e przekroczyæ 1123,20 z³ brutto na osobê,
- posiadaæ sta³e zameldowanie na terenie gminy Gorzyce.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Gorzycach przypomina, ¿e osoby, które chc¹
pobieraæ zasi³ek rodzinny i dodatki na dziecko w roku szkolnym 2008-2009 powinny z³o¿yæ w oœrodku wniosek i niezbêdne dokumenty, w tym zaœwiadczenia
z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodu z 2007 r., a tak¿e dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskanie nowego dochodu, je¿eli w 2008 r. rodzina uzyska³a nowy dochód.
Zasi³ek przyznaje siê od miesi¹ca z³o¿enia wniosku. Prosimy wiêc o ich sk³adanie
najpóŸniej do 30 wrzeœnia. Nie ma mo¿liwoœci nadp³aty œwiadczeñ od miesi¹ca
wrzeœnia w przypadku z³o¿enia wniosków w miesi¹cach póŸniejszych.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych realizacji programu oraz wnioski mo¿na
otrzymaæ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Gorzycach.
MASZ TALENT? CHCESZ ŒPIEWAÆ?
MASZ 5 -15 LAT?
Zapraszamy Ciebie do udzia³u w konursie muzycznym
"Szukamy ma³ego idola"
Chcesz siê dobrze przygotowaæ do konkrsu?
PrzyjdŸ do WDK Olza na warsztaty muzyczne,
prowadzone przez instruktorów muzycznych z udzia³em
„BIESIADY OLZAÑSKIEJ”.
Laureaci konkursu wyst¹pi¹ w czasie "Spotkañ kolêdowych"
i zostan¹ zaproszeni do chóru "S³owik nad Olz¹"!
Ponadto zapraszamy wszystkich chêtnych na imprezy organizowane
przez "Biesiadê Olzañsk¹", które na d³ugo pozostan¹ w Waszej pamiêci.
PATRONAT:
Cokolwiek by nie powiedzieæ to ju¿ jesieñ. Na nic zdaj¹
siê zaprzeczenia, ¿e jeszcze jest ciep³o, ¿e jeszcze zielono,
¿e jeszcze d³ugo nie… - ale to ju¿! Taki to ju¿ bieg ¿ycia od
wzrastania, poprzez dojrzewanie do zmierzchania. W tym
roku dok³adnie przygl¹da³em siê bocianom zamieszkuj¹cym
gniazdo nieopodal rzeki Leœnicy w Turzy Œl¹skiej. Przez wiele dni, w sierpniu przygotowywa³y siê do lotu, rankiem 20
sierpnia ju¿ ich nie by³o, a dla mnie sta³o siê jasne, ¿e to ju¿
ta druga czêœæ lata, ta lubiana inaczej, bo kojarzona z nowym
rokiem szkolnym, powrotami z wymarzonych wakacji, ale te¿
przygotowaniami do tego, co nieuniknione – do „z³otej” jesieni, a potem zimy. Zanim
to wszystko nast¹pi czekaj¹ nas ¿niwa okopowych, buraczane kampanie, kapusta
w beczce, opa³ w piwnicy, coraz wiêcej ubrañ na ka¿dym z nas, s³oñca coraz mniej,
miny coraz smutniejsze i tak ju¿ bêdzie do wiosny. Smutne, ale prawdziwe, rzeczywiste, bo nieuniknione, nic tu nie da malkontenctwo. Lepiej przyj¹æ, ¿e skoro tak jest,
to jest fajnie. I zamiast psioczyæ i narzekaæ (kto to mówi?) lepiej zaj¹æ siê czymœ, na
co w ca³ej tej wiosenno-letniej bieganinie nie by³o czasu. Mo¿e tak przejrzeæ pó³kê
z ksi¹¿kami, na której jedynym goœciem w czasie wakacji by³a szmatka do kurzu, mo¿e
uporz¹dkowaæ zdjêcia z wakacyjnych wypraw, odwiedziæ znajomych, których nie
trzeba szukaæ w dalekich krainach – s³owem powróciæ do rzeczywistoœci. Nastêpuj¹ce
po sobie kolejne wrzeœniowe dni, wspomnienia polskich rocznic, tak pamiêtanych
przez starszych i tak niepojêtych dla wspó³czesnych, wywo³uj¹ ci¹gle ¿ywe refleksje.
Obserwuj¹c dzisiejszy œwiat widaæ analogie do tamtych wrzeœniowych: rozbiorów,
agresji, wie¿ i dworców, Europy i Ameryki i warto sobie uzmys³owiæ, ¿e pokój nie
jest nam dany na zawsze, a spokój bywa pozorny. Nie tak dawno wydawa³o nam siê
wszystkim, ¿e wiemy, co to kraje osi z³a. Dziœ, po wydarzeniach w Gruzji nale¿y ten
pogl¹d zrewidowaæ. Ta tak zwana "oœ" jest umowna i iluzoryczna. Prawdziwe z³o
trzeba definiowaæ jednoznacznie i tak go nazywaæ. Jest go tyle samo w dzisiejszym
œwiecie, co dawniej i choæ wydaje siê, ¿e jesteœmy m¹drzejsi i wiêcej wiemy, to warto
przypomnieæ, ¿e najlepiej wiedzieæ „przed”. Jesteœmy jako wspólnota gminna po
kolejnych ju¿ do¿ynkach, myœlê, ¿e wszyscy bêdziemy je jeszcze d³ugo wspominaæ.
Relacjê z ich przebiegu - równie¿ fotograficzn¹ - znajdziecie w tym numerze. Ja
ju¿ dziœ zastanawiam siê czym zaskocz¹ nas w przysz³ym roku Bluszczowianie, dla
których zakoñczenie do¿ynek w Rogowie oznacza³o start do d³ugiego maratonu przygotowañ. Wrzesieñ, a konkretnie wrzeœniowa gala „Z³otych serc” koñczyæ te¿ bêdzie
VIII Dni Gminy Gorzyce. Z uwagi na cykl wydawniczy naszego pisma relacjê z tej
podnios³ej uroczystoœci zamieœcimy w nastêpnym numerze. Przedstawimy te¿ wtedy
sylwetki wszystkich tegorocznych laureatów.
I na koniec jeszcze jedna refleksja. Bardzo modne ostatnio sta³o siê s³owo: walka.
Jest ono u¿ywane przez wszystkich, dzia³aczy, sportowców, dziennikarzy, polityków
i przedstawicieli ró¿nych grup spo³ecznych. Odwiedzaj¹c liczne s³owniki chcia³em
poj¹æ dlaczego to s³owo jest dziœ tak czêsto u¿ywane. Z samej definicji walki wynika, ¿e
stanowi ona wyraz obiektywnego konfliktu interesów, oczywiœcie istnieje te¿ sportowa
forma walki, klasyczna, w której funkcjonuj¹ okreœlone normy. Wed³ug terminologii
wojskowej walka jest starciem zbrojnym dwu lub wiêcej stron, pozwalaj¹cym na osi¹gniêcie okreœlonych celów. Jednak obecnie, dziêki Bogu, nie musimy z nikim walczyæ,
mo¿e za wyj¹tkiem naszych ch³opców na misjach wojskowych w dalekim Iraku, czy
Afganistanie. Wydaje mi siê, ¿e czêste u¿ywanie pojêcia „walka” jest nieuprawnione,
nie mo¿na bowiem wszêdzie widzieæ przeciwników, a swojej dzia³alnoœci, czêsto
partykularnej, traktowaæ jako zjawiska jedynego i wyj¹tkowego. Brak nam umiejêtnoœci zgodnego budowania rzeczywistoœci, tê zaœ niew¹tpliwie u³omnoœæ czêsto
zastêpujemy s³owem: walka. Sam patos tego s³owa nie wystarczy, obyœmy nigdy nie
musieli ju¿ wiêcej walczyæ, walczyæ prawdziwie. Na co dzieñ zdecydowanie czêœciej
powinniœmy u¿ywaæ s³ów: praca, odpowiedzialnoœæ, wspólnota, obowi¹zek.
Przypominacie sobie jak informowa³em Was o przyznaniu naszym mieszkañcom
nagród na szczeblu starostwa. Uroczystoœæ wrêczenia tych nagród odby³a siê w MOK
w Pszowie. Nagrodê w dziedzinie kultury otrzyma³a nasza redakcyjna kole¿anka
Krystyna Okoñ, zaœ nagrodê w dziedzinie sportu - Szymon Tatarczyk, tenisista
ziemny, którego mogliœcie poznaæ równie¿ na ³amach naszego pisma. Wyró¿nienie
w dziedzinie sportu otrzyma³ Stanis³aw Wujec. Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy. Pragnê Was równie¿ poinformowaæ, ¿e nagrodê w dziedzinie kultury
w uznaniu wielkiego dorobku przyznano te¿ bliskiemu nam - ks. Jerzemu Szymikowi.
Wszystkim nagrodzonym i wyró¿nionym sk³adamy serdeczne gratulacje, ¿yczymy
jednoczeœnie dalszych sukcesów w swoich dziedzinach, serdecznego zapa³u w realizowaniu swoich pasji i rzeczywistego zadowolenia z tego, co robicie na co dzieñ.
Dziêkujemy, ¿e poprzez wasz¹ dzia³alnoœæ popularyzujecie nasz¹ gminê daleko poza
ni¹, ¿e przynosicie nam zaszczyty, z których jesteœmy dumni, ¿e mo¿emy o Was
mówiæ i Was podziwiaæ.
NR 9/188/08
4
Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK 13.00 - 21.00
ŚRODA 8.00. - 16.00
Fundusze z "Ram¿y"
wspieraj¹ nasz¹ kulturê
W tegorocznej edycji Programu Dzia³aj Lokalnie komisja grantowa wybra³a 8 programów i przyzna³a im granty na ogóln¹ kwotê 31 500,00 z³. Do programu zg³osi³o
swoje pomys³y 16 wnioskodawców z gmin: Lyski, Mszana, Gorzyce, Godów
i Czerwionka-Leszczyny. Wartoœæ wszystkich projektów wynosi³a 118 622,00 z³,
zaœ kwota wnioskowanych dotacji wynosi³a 73 250,00 z³. Niestety, komisja spoœród
bardzo wielu ciekawych pomys³ów musia³a wybraæ te najlepsze.
Grantobiorcami Programu Dzia³aj Lokalnie VI zostali w naszej gminie:
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach na projekt pt. „Baœniowy koncert ¿yczeñ
– zimowe widowisko plenerowe” otrzyma³ 4 500 z³. Projekt ma na celu stworzenie
nowej formy atrakcyjnego spêdzania czasu wolnego, integracjê wielopokoleniow¹
oraz umo¿liwienie artystom amatorom prezentacji dotychczasowych osi¹gniêæ
i dorobku artystycznego. Bêdzie to widowisko w zimowej scenerii z wykorzystaniem
elementów baœni, muzyki, poezji i tañca, w formie koncertu ¿yczeñ. Podziêkowanie za
anga¿owanie siê i udzia³ w ¿yciu spo³eczno-kulturalnym naszej gminy. Zapraszamy
ju¿ dziœ na wielki zimowy piknik, który wprowadzi uczestników w klimat marzeñ
i bajek dziêki stworzeniu scenografii zimowo-baœniowej.
Wiejski Dom Kultury w Olzie na projekt pt. „Od ma³ego idola do chóru” otrzyma³ 4 000 z³. G³ównymi dzia³aniami zaplanowanymi w projekcie bêd¹ warsztaty
wokalne dla dzieci i m³odzie¿y, które zaszczepi¹ w nich zainteresowanie muzyk¹,
a przede wszystkim przygotuj¹ ich do konkursu „Szukamy ma³ego idola” oraz do
koncertu w czasie „Spotkania kolêdowego”. Ka¿dy etap projektu bêdzie dodatkowo
udokumentowany na zdjêciach wykonanych przez instruktorów WDK Olza. Zamykaj¹cym wydarzeniem w czasie tego projektu bêdzie „Wieczór sztuk”, w czasie którego
odbêdzie siê wernisa¿ fotografii, dokumentuj¹cej w sposób szczegó³owy przebieg
kolejnych etapów projektu, a mieszkañcy gminy Gorzyce, bêd¹ mieli okazjê wys³uchaæ
koncertu m³odzie¿owego zespo³u muzycznego, którego cz³onkowie brali udzia³
w warsztatach muzycznych, koncertu chóru „S³owik nad Olz¹” oraz „Olzanek”.
5 wrzeœnia w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach odby³o siê uroczyste wrêczenie grantów laureatom Dzia³aj Lokalnie VI. Goœciliœmy u nas Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, które na projekt pt. „Pracownia nowych
doœwiadczeñ" otrzyma³o 5 000 z³, stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Wsi Be³k"
na projekt pt. "Œladami Belka” – œcie¿ka edukacyjna otrzyma³o 4 000 z³, OSP Be³k
(grupa inicjatywna Lokalna Grupa Animatorów Kultury) 2 000 z³, Wiejski Oœrodek
Kultury i Rekreacji w Mszanie na projekt pt. „Sami dla siebie” otrzyma³ 4 000 z³,
Stowarzyszenie „Wspólnota Odnowy Lysek” na projekt pt. "Szata zdobi cz³owieka
i tak wiele potrafi” 4 500 z³, stowarzyszenie „Lyskor” na projekt „O naszym Œl¹sku
œpiewaj po naszemu” 3 500 z³. Spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze,
poznaliœmy siê wzajemnie, nawi¹zaliœmy nowe partnerstwa jesteœmy zaproszeni na
wszystkie imprezy zwi¹zane z realizacj¹ ww. projektów bêdziemy na bie¿¹co o nich
pañstwa informowaæ i ju¿ dziœ na nie zapraszamy.
Izabela Granieczny
kierownik CIP Gorzyce
Kalendarz imprez
WIEJSKI DOM KULTURY W CZY¿OWICACH (TEL. 032 4513 288)
27.09.08 r. - grzybobranie - Olesno,
28.09.08 r. - „Zemsta nietoperza" – wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego
Zajecia sta³e:
poniedzia³ki godz. 1700-1930
- próby zespo³u œpiewaczego "Czy¿owianki",
poniedzia³ki godz. 1800-1930
- trening taekwondo,
wtorki
godz. 1800-1900
- aerobic,
œrody
godz. 1630-1900
- trening taekwondo,
œrody
godz. 1800-2000
- próby chóru "Moniuszko",
czwartki
godz. 1800-1900
- aerobic,
pi¹tki
godz. 1700-1900
- zajecia plastyczno-techniczne dla dzieci,
soboty
godz. 1100
- zbiórki harcerskie,
soboty
godz. 1000
- kabaret "Lokomotywa",
codziennie
godz. 1500-2100
- ko³o tenisa sto³owego i bilarda,
codziennie
godz. 1500-2000
- klub m³odzie¿owy - kawiarenka internetowa.
Szczegó³owej informacje nr. tel. WDK Czy¿owice 032 4513288
WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH (032 4511 687)
27.09.08 r.
- uroczysta gala "Z³otych serc" - DPS Gorzyce,
30.09.08 r. godz. 1700 - spotkanie grupy "Alians",
02.10.08 r.
- bezp³atne badania wzroku,
03.10.08 r.
- œwiêto pieczonego ziemniaka,
07.10.08 r.
- zebranie ZERiI ko³o Gorzyce,
12.10.08 r.
- wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach
na operetkê "Ptasznik z Tyrolu".
Œwietlice wiejskie zapraszaj¹:
Œwietlica Wiejska w Gorzyczkach - wt., czw. 1500-1900, œr. 1130-1530, pt. 1200-1500
Œwietlica Wiejska w Turzy Œl¹skiej - pon., czw. pt. 1700-2000, sob. 900-1500
Œwietlica Wiejska w Uchylsku - wt., czw., pt. 1500-2000
Zajêcia sta³e w WDK Gorzyce:
œrody
godz. 1530
- próby zespo³u "Ma³olaty",
œrody
godz. 1300-1700 - ognisko muzyczne,
czwartki
godz. 1700
- próby zespo³u "Kameleon",
czwartki
godz. 1800
- próby zespo³u "Gorzyczanki",
przez ca³y tydzieñ w godzinach pracy placówki - korzystanie z internetu, rozgrywki
tenisa sto³owego,
czwartki
godz. 1530-1630 - dy¿ur przedstawiciela pos³a Adama Gawêdy.
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach proponuje: us³ugi dekoracyjne, us³ugi
w zakresie ma³ej poligrafii (wizytówki, zaproszenia, plakaty), publikacje w miesiêczniku „U nas”, prezentacje multimedialne, us³ugi w zakresie promocji, organizacja
szkoleñ, spotkañ, organizacja wycieczek, biwaków, wynajem pomieszczeñ, oraz
wypo¿yczanie: naczyñ, krzese³, sto³ów, itp.
Propozycje prezentowanego harmonogramu imprez wynikaj¹ z zapotrzebowania œrodowiska i mog¹ byæ na bie¿¹co aktualizowane.
WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE (TEL. 032 4511 112)
01.10.08 r. godz. 1600 - ZERiI ko³o Olza,
02.10.08 r. godz. 1800 - wernisa¿ fotograficzny £ukasza Grycichy
pt. "Martwa Natura",
16.10.08 r. godz. 1500 - wernisa¿ pokonkursowy
"Moje marzenia" - WOLOiZOL Gorzyce
25.10.08 r. godz. 1700 - drugie spotkanie rodzinne rodziny Chlebisz,
15.11.08 r.
- Powiatowe Spotkanie z Piosenk¹ Religijn¹
Zajêcia sta³e w WDK Olza:
poniedzia³ki, wtorki, czwartki godz.1500
– nauka gry na gitarze,
wtorki
godz. 1100
– próba „Olzanki”,
wtorki, pi¹tki
godz. 1700
– kó³ko teatralne,
czwartki
godz. 1700
– zespó³ wokalny „Kontakt”,
poniedzi³a³ki, pi¹tki
godz. 1600
– kó³ko plastyczne,
pi¹tki
godz. 1700
– próba chóru „S³owik nad Olz¹”.
WDK Olza œwiadczy us³ugi w zakresie wynajmu pomieszczeñ na imprezy
ró¿nego typu.
Od 4 wrzeœnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach
zostanie otwarte
biuro poselskie Adama Gawêdy
godziny pracy: czwartki 1530-1630
tel. kom. 782 15 66 75
Biuro Wodzis³aw Œl.: 032 455 31 30
Kontakt: sekretarz zarz¹du komitetu powiatowego PiS
w Wodzis³awiu Œl. - Teresa Glenc
NR 9/188/08
5
Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S.A. wraz z ¯orsk¹
Izb¹ Gospodarcz¹ i Cechem Rzemieœlników i Innych
Przedsiêbiorców w Wodzis³awiu Œl¹skim serdecznie
zaprasza do wziêcia udzia³u w projekcie „Inicjatywa”.
Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii spo³ecznej tj. organizacje pozarz¹dowe w tym fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spó³dzielnie pracy,
spó³dzielnie socjalne, zwi¹zki wyznaniowe i inne do wziêcia udzia³y w bezp³atnych szkoleniach i doradztwie.
Oferujemy bezp³atne szkolenia – 5 dni po 6 h, organizator zwraca koszty przejazdu. Szkolenia obejmuj¹ nastêpuj¹ce bloki tematyczne:
1. Zak³adanie oraz prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
2. Szkolenie z ksiêgowoœci oraz finansów.
3. Tworzenie biznesplanu.
4. Tworzenie partnerstw i opracowywanie strategii rozwoju organizacji.
5. Pozyskiwanie funduszy unijnych (m.in. z PO KL).
Doradztwo indywidualne (bezp³atne):
1. Doradztwo administracyjno-prawne.
2. Doradztwo z ksiêgowoœci (m.in. ZUS, faktury, umowy darowizny).
3. Doradztwo w przygotowaniu projektów/wniosków.
4. Doradztwo w zakresie budowania strategii (w tym strategii promocyjnej)
instytucji.
Preferowane miejsce doradztwa: ¯ory, Wodzis³aw, Miko³ów. Ankiety rekrutacyjne oraz opis projektu znajdziecie pañstwo na stronie lidera projektu Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S.A. w ¯orach www.arpsa.pl/inicjatywa, mo¿na te¿
dzwoniæ pod nr tel.(032) 43 50 606 lub w Cechu Rzemieœlników i Innych Przedsiêbiorców w Wodzis³awiu Œl., tel.(032) 455 63 02, www.cech.wodzislaw.pl,
[email protected]
Rozpoczyna siê kolejny konkurs dla przedsiêbiorstw chc¹cych pozyskaæ dotacjê
na inwestycjê. Tym razem ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa bêd¹ mog³y ju¿ od
5 wrzeœnia sk³adaæ wnioski o pozyskanie dotacji w wysokoœci maksymalnie
60% wartoœci inwestycji (œrednie przedsiêbiorstwa 50%) do kwoty 750 000 z³.
Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do bezp³atnego punktu konsultacyjnego, gdzie doœwiadczeni konsultanci
poinformuj¹ o szczegó³ach konkursu.
Z so³ectw
Gorzyce
ce i Wies³awowi Adamczykom za traktor
z przyczep¹.
Ponownie wykoszono pobocza przy
drogach w so³ectwie oraz skwerek przy
ul. Piaskowej. Obciêto krzewy ró¿ * Wykoszono i wyczyszczono rów wiejski od
posesji pana Olesia do pana Adamczyka *
Odnowiono 200 mb rowu przy drodze powiatowej ³¹cz¹cej Gorzyce z Uchylskiem
* Wykonano przepust pod drog¹ ³¹cz¹c¹
ul. Ogrodow¹ z Bogumiñsk¹ oraz wykonano piêæ wjazdów do pól, za co chcia³bym
podziêkowaæ Powiatowemu Zarz¹dowi
Dróg i Urzêdowi Gminy Gorzyce * Na
proœbê rady so³eckiej w rejonie oœrodka
zdrowia w Gorzycach, Starostwo Powiatowe w Wodzis³awiu Œl. zabudowa³o dwie
³awki * Przy ulicy Kopernika spalone pojemniki na odzie¿ zosta³y wymienione na
jeden nowy * W rejonie skrzy¿owania ul.
Rybnickiej z Koœcieln¹ kilka razy zosta³
naprawiony przez pracowników urzêdu
gminy chodnik, który jest notorycznie
niszczony przez samochody transportuj¹ce d³ugie elementy na budowê autostrady * Dziêkujê wszystkim mieszkañcom,
którzy zaanga¿owali siê w przygotowanie
so³ectwa do do¿ynek gminnych w Rogowie, a w szczególnoœci za piêkn¹ koronê
i scenkê rodzajow¹, zaœ pañstwu Agniesz-
Olza
W ostatnim okresie rozpoczêto modernizacjê pierwszego odcinka ulicy Polnej,
w ramach której wymieniono i poszerzono podbudowê i przygotowano do
po³o¿enia nowej nawierzchni asfaltowej
* Na terenie parkingu przy ulicy Szkolnej
u³o¿ono krawê¿niki oraz przygotowano
podbudowê pod wykonanie nawierzchni asfaltowej * Ponownie wykoszono
pobocza dróg gminnych w so³ectwie,
a w ramach robót spo³ecznie-u¿ytecznych
czyszczono chodniki z roœlinnoœci *
W niedzielê, 31 sierpnia br. odby³y siê
coroczne do¿ynki so³eckie. O godz. 1100
w koœciele parafialnym zosta³a odprawiona uroczysta msza œw. dziêkczynna w intencji rolników i ich rodzin. Po po³udniu
zaœ na polu biwakowym licznie przybyli
mieszkañcy wziêli udzia³ w festynie,
w czasie którego wyst¹pi³y dzieci
i m³odzie¿ z WDK w Olzie oraz chór
„S³owik nad Olz¹”. Atrakcj¹ imprezy
by³ obóz rycerski z pokazem walk oraz
taniec ognia, do tañca przygrywa³ zespó³
„Adagio”.
Rubrykê redaguj¹
so³tysi gminy Gorzyce
Odpady w gminie Gorzyce
Tematyka ochrony œrodowiska na terenie naszej gminy by³a opisywana ju¿ wielokrotnie na ³amach prasy lokalnej, mimo tego wiele osób nie postêpuje z odpadami
tak jak powinno.
Obecnie, tj. od po³owy czerwca br. gmina Gorzyce podpisa³a porozumienie
z miastem Wodzis³aw Œl¹ski. Na mocy tego porozumienia stra¿ miejska mo¿e
patrolowaæ ulice naszej gminy oraz dokonywaæ kontroli porz¹dku na jej terenie.
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci obowi¹zany jest do udokumentowania korzystania
z us³ug firm wywo¿¹cych odpady i œcieki przez okazanie na ¿¹danie wójta umowy
i dowodów p³acenia za takie us³ugi. Stra¿ miejska dokonuje kontroli w³aœnie takich
dokumentów na terenie posesji.
Za niewykonywanie ww. obowi¹zku ustawa przewiduje karê grzywny,
a postêpowanie w tych sprawach toczy siê wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania
w sprawach o wykroczenia. Stra¿ miejska mo¿e równie¿ nak³adaæ mandaty karne za
niestosowanie siê do wymogów ww. ustawy.
Dane uzyskane z ankiet zebranych przez stra¿ miejsk¹ oraz dane otrzymane od firm
wywo¿¹cych odpady, s¹ podstaw¹ do prowadzenia ewidencji dotycz¹cej odpadów
i œcieków wywo¿onych z terenu gminy.
Dla osób, które jeszcze nie dope³ni³y obowi¹zku zwi¹zanego z zawarciem umowy
na odbiór odpadów, przedstawiamy tabele, które zawieraj¹ dane firm posiadaj¹cych
zezwolenie wójta gminy Gorzyce:
- na odbieranie odpadów komunalnych:
1. „Naprzód” Sp. z o.o., 44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 144b,
tel. 032 45 77 083,
2. „EKO-GLOB” Janusz Kuczaty, 44-362 Bełsznica, ul. Raciborska 34,
tel. 032 45 12 015,
3. „EKOLAND” Mariola Studnic, 44-460 Zabełków, ul. Długa 19,
tel. 032 41 96 032 lub 032 41 96 930,
4. „Global Services Usługi Ekologiczne” Sp. z o.o., 44-325 Mszana,
ul. Moszczeńska 3, tel. 032 47 20 567,
5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska,
ul. Piastowska 3, tel. 032 24 81 081-3
- na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Marklowicka 15, tel. 032 45 52 634,
2. SKR Gorzyce, 44-350 Gorzyczki, ul. Raciborska 1, tel. 032 451 16 10,
3. „EKOLAND” Mariola Studnic, 44-460 Zabełków, ul. Długa 19,
tel. 032 419 60 32 lub 032 419 69 30,
4. Stanisław Korgól, 44-304 Wodzisław Śl., ul. Jastrzębska 53,
tel. 0602 470 050,
5. „MANEK-INSTAL” Emanuel Adamczyk, 43-250 Pawłowice, ul. Kolonia
Studzieńska, tel. 032 472 16 54,
6. „EKO-GLOB” Janusz Kuczaty, 44-362 Bełsznica, ul. Raciborska 34,
tel. 032 451 20 15,
7. „HENKAS” Henryk Pawluś, 44-304 Wodzisław Śl., ul. Mszańska 1c,
tel. 032 455 56 07 lub 0602 337 524,
8. „Komax” s.c. Urszula Koczy, Ilona KOczy, 44-273 Rybnik, ul. Frontowa 5a, tel.
032 4213 334,
9. Przedsiebiorstwo Wielobranżowe „KUCZA” Sebastian Kucza,
44-351 Turza Śl., ul. Graniczna 27, tel. 0609 273 492,
10. „Wodociągi-Esox” Sp. z o.o., 44-310 Raclin, ul. Odległa 138,
tel. 032 456 09 74.
Urz¹d Gminy Gorzyce
Ref. Gospodarki Komunalnej
NR 9/188/08
6
Plon, niesiemy plon
Dawno ju¿, jak wtedy 24 sierpnia w Rogowie nie by³o tak gwarno. Z perspektywy
kilku mijaj¹cych dni trudno oddaæ at mos fe rê tamtej niedzieli, s³onecznej,
a jednoczeœnie nie za ciep³ej jak na trzeci¹ dekadê sierpnia. Ale do rzeczy. Zaczê³o
siê w godzinach przedpo³udniowych. W miejscowym koœciele p.w. Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa zosta³a odprawiona z udzia³em w³adz gminnych i licznych goœci
msza œwiêta do¿ynkowa - dziêkczynna za tegoroczne plony, za trud i wysi³ek tych
wszystkich, którzy nas ¿ywi¹. Tyle przed po³udniem. Od godziny 14 rozpoczê³o siê
formowanie korowodu do¿ynkowego, który zgodnie z harmonogramem uroczystoœci
o 1430 wyruszy³ w kierunku boiska sportowego nr 2 KS „Przysz³oœæ" Rogów - miejsca
centralnych uroczystoœci tegorocznych do¿ynek. Wejœcie na boisko poprzedza³y dwie
trybuny honorowe, g³ówna - dla przedstawicieli najwy¿szych w³adz i gospodarzy
gminy, druga - i tu nowoœæ - dla komitetu organizacyjnego. Pojawienie siê na trasie
korowodu samochodu policyjnego oznacza³o, ¿e zaczê³o siê. Za samochodem policyjnym maszerowa³y ma¿oretki ubrane w bia³o-czerwone i niebiesko-bia³e stroje. Za
nimi orkiestra dêta kopalni „Anna”. Trzej jeŸdŸcy poprzedzali otwarty powóz ze
starostami do¿ynek oraz drugi z miejscowym duchowieñstwem. Za nimi nastêpowa³
orszak pieszy w nim parlamentarzyœci, przedstawiciele w³adz gminy i powiatu, radni i pracownicy samorz¹dowi, goœcie do¿ynek, komitet organizacyjny, którzy zajêli
miejsca na wspomnianych wczeœniej trybunach. Paradê so³ectw tradycyjnie rozpoczyna³ gospodarz uroczystoœci – so³ectwo Rogów. Prezentacje rozpoczyna³ herb
niesiony przez dzieci, za nimi panie – so³tys i przewodnicz¹ca KGW, potem przedszkolaki i uczniowie ze swoimi wychowawczyniami, nios¹ce kwiaty i herby so³ectwa,
grupa sportowców, rowerzyœci z balonami. Gimnazjaliœci paradowali w strojach gimnazjalistów, a za nimi maszerowali najm³odsi z „Przysz³oœci”. Na pojazdach prezentowano poci¹g do Europy i dorobek miejscowego ko³a pszczelarzy. Pracownicy firmy
„Prevac” ubrani na bia³o prezentowali obok makiety rakiety swój produkt i zapewniali, ¿e: ”Choæ nie siejemy, ani nie zbieramy, to po ca³ym œwiecie Rogów
rozs³awiamy”. Kolejne pojazdy - firmy Sander przedstawia³y sceny z ¿ycia firmy – jeden z ku char ka mi, które
czêstowa³y goœci na trybunie ciasteczkami oraz
produkcjê elementów ogrodzeniowych. Po nich pod
trybun¹ pojawi³y siê pojazdy firmy "Szczyr ba" –
mama, tata i synek. Bluszczów by³ nastêpnym
so³ectwem, które pojawi³o
siê w korowodzie. Na czele
quad, na którym umiejscowiono herb so³ectwa, za nim
powóz konny, którym porusza³y siê przewodnicz¹ca KGW i so³tys. Korona niesiona przez stra¿aków w towarzystwie pañ z KGW. Pierwszy pojazd zawiera³ scenki z ¿ycia kobiet, na drugiej dzieci
szkolne zapewniaj¹ce, ¿e: „We wsi mocka dziecek siê rodzi i bez to szko³a dobrze
wychodzi”. Po nich Olza. Herb niesiony przez dzieci, za nimi przewodnicz¹ca KGW
i so³tys, za nimi korona niesiona przez stra¿aków w towarzystwie kobiet w strojach
regionalnych. Scenka na pojeŸdzie przedstawia³a kiszenie kapusty. Nastêpne pod
trybun¹ so³ectwo to Kolonia Fryderyk. Herb so³ectwa wieziony by³ na skuterze „Osa”,
kierowca mia³ he³m ormowca, a trzymaj¹cy go ch³opiec mia³ ubrany he³mofon.
Dzieci w strojach regionalnych poprzedza³y nios¹cych napis z nazw¹ so³ectwa, przewodnicz¹c¹ KGW i so³tysa. Korona niesiona by³a przez mê¿czyzn ubranych w ozdobne surduty w asyœcie pañ z ko³a gospodyñ. Na pojeŸdzie: „Uwaga, uwaga ale laba,
w karze le¿y baba” – Jozinka graj¹ca na tr¹bce, a z g³oœników dŸwiêki tak znanej
melodii s¹siadów. Druga scenka nawi¹zywa³a do budowy autostrady. Nastêpnie na
wysokoœci trybuny pojawili siê przedstawiciele so³ectwa Turza Œl¹ska. Herb z nazw¹
so³ectwa niesiony by³ przez dzieci, za nimi pod¹¿ali przewodnicz¹ca KGW i so³tys.
Korona so³ectwa niesiona przez stra¿aków w towarzystwie pañ w strojach œl¹skich,
a prezentowana scenka na pojeŸdzie przedstawia³a wakacyjn¹ labê po nape³nieniu
spichlerzy. Dzieci w strojach ludowych z nazw¹ so³ectwa Uchylsko, za nimi przewodnicz¹ca KGW i so³tys, to kolejna grupa prezentuj¹ca siê na trasie korowodu. Korona
so³ectwa przedstawia³a kszta³tem ich - uchylan - kapliczkê. Niesiona przez stra¿aków
w towarzystwie gospodyñ w strojach, prezentowana scenka ukazywa³a tradycyjne
narzêdzia u¿ywane przy pracach ¿niwnych. Jako kolejni w korowodzie nadeszli
odrzanie. Herb niesiony przez dzieci, za nim panie: so³tys i przewodnicz¹ca KGW.
Oryginalna korona w kszta³cie ³abêdzia niesiona przez mê¿czyzn ubranych niczym
dawni ch³opi, w towarzystwie kobiet w strojach ludowych. Scenka z ¿ycia wsi
zawiera³a informacjê o menu obiadowym: „Na obiad kochanie dzisio ¿ur a banie”.
Jako nastêpna do trybuny dotar³a ekipa Gorzyczek prowadzona przez przewodnicz¹c¹
KGW i so³tysa z napisem so³ectwa niesionym przez dzieci w strojach. Korona z figurk¹
niesiona przez m³odzieñców w towarzystwie pañ z KGW. Scenki na pojazdach przedstawia³y klub fitness i w³asn¹ armiê, która zawsze obroni so³ectwo: „Tarczy antyrakietowej nie potrzebujemy, sami siê najlepiej obronimy”. Czy¿owick¹ prezentacjê
otwiera³y nios¹ce napis so³ectwa i herb panie z ko³a KGW. Za nimi pod¹¿ali przewodnicz¹ca KGW, so³tys i radny. Korona - olimpijskie ko³a - niesiona przez stra¿aków
NR 9/188/08
w towarzystwie kobiet w strojach regionalnych. Scenka rodzajowa: obfitoœci z czy¿owickiego sto³u przypominaj¹ca o wieloœci p³odów ziemi, osobno prezentuj¹cy siê
Pêndzich - poprzedzony pilotem i scena ilustruj¹ca has³o: „Robota to g³upota, picie
to je ¿ycie”. Po nich Osiny prowadzone przez dziewczyny strojne w wianki, za nimi
przewodnicz¹ca KGW i so³tys. Korona niesiona przez m³odzieñców w asyœcie pañ
z ko³a gospodyñ, scenki na pojeŸdzie przedstawia³y prace w gospodarstwie, osobna
prezentacja odchowalni drobiu – na samochodzie: kury, kaczki i gêsi. Jako nastêpna
w korowodzie do trybuny pod¹¿a³a Be³sznica. Nazwa so³ectw niesiona przez dziewczyny, a za nim korona niesiona przez stra¿aków w asyœcie pañ z KGW. Za nimi
cztery wierzchowce ze "Stajni na Stawach", a za nimi powóz konny z przewodnicz¹c¹
KGW i so³tysem. Za nim najm³odsi pi³karze, najm³odszego w gminie klubu - „Rozwoju”. Scenka na pojeŸdzie przedstawia³a szeroki zakres us³ug œwiadczonych przez
gospodarstwo agroturystyczne na Stawach, kolejny pojazd to „Najstarszy rolnik”,
potem „Lakiernicy z Be³sznicy”, sportowy „maluch” P³aczków, oryginalna WFM-ka
i Junak, gokarty. Jako ostatnie pod trybunê dotar³o so³ectwo Gorzyce, napis z nazw¹
so³ectwa niesiony przez m³odzieñca w towarzystwie m³odych gorzyczanek w strojach
regionalnych, za nimi pod¹¿ali przewodnicz¹ca KGW i so³tys. Korona niesiona przez
stra¿aków w towarzystwie gospodyñ w strojach, scenka na pojeŸdzie przedstawia³a
sielski charakter wsi po ¿niwach, odpoczynek i granie. Czerwony pojazd DPS-u
koñczy³ prezentacjê Gorzyc. Za nim, a zwiastowa³ to ryk silników, pod¹¿a³a budz¹ca
szczególn¹ uwagê kawalkada motocyklistów, zaœ za nimi pojawi³a siê kolumna stra¿aków ubranych w mundury. Na jej czele maszerowali cz³onkowie zarz¹du gminnego
OSP, zaœ za nimi w kolumnie maj¹c w³¹czone sygnalizatory alarmowe porusza³y siê
wozy bojowe wszystkich gminnych jednostek OSP. Maszeruj¹cy w zwartej kolumnie
stra¿acy zatrzymali siê przed trybun¹ przepuszczaj¹c goœci i cz³onków komitetu organizacyjnego. Powoli, ca³¹ szerokoœci¹ ulicy na boisko docierali, obserwuj¹cy tegoroczny korowód. I choæ by³o ich bardzo du¿o, to po dotarciu na miejsce okaza³o siê,
¿e teren na którym odbywa³y siê tegoroczne do¿ynki by³ tak rozleg³y, ¿e zmieœci³o
by siê jaszcze na nim raz tyle ludzi. Uroczystoœci na boisku rozpoczê³o wprowadzenie
koron do¿ynkowych przed trybunê i wystêp „Rogowianek”, s³awi¹cych so³ectwo – gospodarza tegorocznych
do¿ynek. Po ich wystêpie g³oœ zabra³a przewodnicz¹ca komitetu organizacyjnegodo¿ynek–Krysty na Durczok, która
przywita³a w Rogowie
rolników, przedstawicieli w³adz, cz³onków delegacji i wszystkich zgrom a d z o n y c h .
Wspomnia³a, jak wa¿ne
dla ludzi jest dziêkowanie
za plony, bêd¹ce Ÿród³em
wszel kie go dobra. Wypowiedziana przez ni¹ tra dy cyj na for mu ³a otwar cia
i dziesi¹tki go³êbi wypuszczonych na obrze¿u boiska rozpoczyna³y zasadnicz¹ czêœæ
uroczystoœci, w której g³oœ zabra³ gospodarz do¿ynek - wójt gminy – Piotr Oœliz³o.
Pocz¹tek jego wyst¹pienia to powitanie zaproszonych goœci. Było ich w tym roku
dużo i to znamienitych. Zaszczycili nas swoją obecnością między innymi senator
Antoni Motyczka z żoną, posłowie Henryk Siedlaczek i Ryszard Zawadzki oraz
Adam Gawęda z żoną, starosta Jerzy Rosół i wicestarosta Tadeusz Skatuła z małżonkami, przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala z żoną, wiceprzewodnicząca
rady powiatu Edyta Cogiel, radni rady gminy, przedstawiciele władz wojewódzkich,
związków rolniczych, straży pożarnych, organizacji społecznych oraz goście zza
granicy. W swoim wystąpieniu wójt gminy nawiązał do wysiłku związanego z pracą
na roli, wysiłkiem i trudem związanym z wytwarzaniem chleba. Zwrócił się z serdecznymi słowami podziękowania dla wszystkich, którzy ten codzienny chleb dla nas
wszystkich zapewniają. Następnie starostowie dożynek wnieśli na scenę dożynkowy
bochen, który przed wręczeniem gospodarzowi gminy został poświęcony przez ksa
Leonarda Malornego. Wójt w towarzystwie przewodniczącego rady gminy Czesława
Zychmy dzielił się poświęconym chlebem z gośćmi, w tym czasie była okazją do
posłuchania występu orkiestry dętej. W dalszej części uroczystości przodujący rolnicy sołectwa Rogów w uznaniu swojej pracy otrzymali z rąk wójta i przewodniczącego rady pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Symboliczne przekazanie bochna przedstawicielkom sołectwa Bluszczów oraz okolicznościowe wystąpienie wicestarosty powiatu – Tadeusza Skatuły kończyło oficjalną część uroczystości. W części artystycznej najpierw zaprezentowały się mażoretki, po nich zespół muzyczny „Chrząszcze”,
zaś na zakończenie zespół muzyki biesiadnej „Szlagier Maszyna”. Tegoroczne uroczystości kończyła zabawa taneczna, do tańca przygrywał zespół „Coral”. Dożynkom
towarzyszyła wystawa zwierząt i ptaków zorganizowana przez hodowców z Marklowic, na której można było podziwiać egzotyczne i rzadkie gatunki ptactwa hodowlanego oraz zwierzątka futerkowe. Komentarz w trakcie korowodu oraz profesjonalne
prowadzenie uroczystości dożynkowych było dziełem Tomasza Kargola. I to tyle
z tego co z tamtej słonecznej choć chłodnawej niedzieli zapamiętałem. Dziękujemy
mieszkańcom Rogowa za serdeczne przyjęcie. Do zobaczenia w Bluszczowie!
Fotoreportaż na dołączonej wkładce
Joachim Władarz
7
Podziêkowania
Komitet organizacyjny Do¿ynek Gminnych „Rogów 2008” sk³ada serdeczne
podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do przygotowania i przeprowadzenia uroczystoœci do¿ynkowych. Dziêkujemy za dobr¹ i zgodn¹ wspó³pracê oraz
liczny udzia³ w tej uroczystoœci.
Szczególnie ciep³e s³owa kierujemy do wójta gminy Gorzyce – pana Piotra
Oœliz³y oraz kierownictwa i pracowników Urzêdu Gminy w Gorzycach: Heleny
Lazar, Marii W³adarz, Bernadety Grzegorzek, Justyny Markiewicz, Izoldy
Gajowskiej, Stefanii Kwapuliñskiej, Wioletty Langrzyk i Jerzego Glenca.
Wicestaroœcie powiatu - panu Tadeuszowi Skatule serdecznie dziêkujemy za
pomoc w realizacji poprawy infrastruktury so³ectwa.
Ksiêdzu proboszczowi Leonardowi Malornemu oraz ksiêdzu wikaremu
Edwardowi Fórmanowskiemu dziêkujemy za odprawienie mszy œwiêtej do¿ynkowej, udzia³ w korowodzie i uroczystoœci poœwiêcenia chleba.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy starostom do¿ynkowym - pani Monice
Bia³dydze i Tadeuszowi Kaczynie.
Wyrazy uznania za trud przygotowania i podziêkowanie za udzia³ sk³adamy
wszystkim uczestnikom korowodu do¿ynkowego:
- cz³onkiniom Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Rogowa oraz kó³ gospodyñ wiejskich
z pozosta³ych so³ectw z przewodnicz¹c¹ pani¹ El¿biet¹ Ko³ek na czele,
- so³tysom z wszystkich so³ectw gminy Gorzyce,
- stra¿akom z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Rogowa i innych jednostek OSP
z gminy Gorzyce, a tak¿e policji i stra¿y gminnej, za wysi³ek w przeprowadzeniu korowodu i zabezpieczeniu parkingów, placu do¿ynkowego oraz dba³oœæ
o ³ad i porz¹dek w czasie uroczystoœci,
- dyrekcji i gronu pedagogicznemu przedszkola, szko³y podstawowej i gimnazjum oraz dzieciom przedszkola, uczniom szko³y podstawowej i m³odzie¿y
gimnazjum za udzia³ w korowodzie, a tak¿e olbrzymi wysi³ek przy przygotowaniu
tak d³ugich ozdób do¿ynkowych,
- dru¿ynie KS „Przysz³oœæ" Rogów oraz innym sportowcom,
- jeŸdŸcom konnym, pszczelarzom, motocyklistom, mieszkañcom gminy i firmom prezentuj¹cym przystrojone pojazdy do¿ynkowe.
Szczególne wyrazy podziêkowania i uznania kierujemy równie¿ do wszystkich
cz³onkiñ zespo³u „Rogowianki” oraz kobiet skupionych w KGW z ich przewodnicz¹c¹ Ann¹ Po³ednik, za odœpiewanie piosenki oraz przygotowanie i upieczenie
tradycyjnego ko³acza do¿ynkowego.
Ciep³o i serdecznie dziêkujemy orkiestrze dêtej KWK „Anna” w Pszowie
wraz z ma¿oretkami, a szczególnie panu Jerzemu Grycmanowi za pomoc
organizacyjn¹.
Ko³u Gospodyñ Wiejskich z Be³sznicy z przewodnicz¹c¹ Dorot¹ Margiciok
dziêkujemy za wspania³e przystrojenie koœcio³a i jego obejœcia.
Serdecznie dziêkujemy panu Stanis³awowi Paj¹kowi za uœwietnienie œpiewem
mszy œwiêtej.
S³owa wdziêcznoœci i podziêkowania kierujemy do Klubu Sportowego „Przysz³oœæ" Rogów za udostêpnienie boiska pod potrzeby organizacji uroczystoœci
do¿ynkowych.
Panom Stanis³awowi Witoszowi i Rafa³owi P³aczkowi serdecznie dziêkujemy
za zaanga¿owanie i pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu zasilania energetycznego.
Serdeczne podziêkowania kierujemy na rêce lekarza i pielêgniarki pe³ni¹cych
dy¿ury w czasie uroczystoœci: pana Krzysztofa Cogla z Olzy i pani Zuzanny
Jarzêbskiej z Rogowa.
Wyrazy wdziêcznoœci sk³adamy na rêce pracowników kultury z Œwietlicy
Wiejskiej w Rogowie i WDK w Czy¿owicach na czele z pani¹ dyrektor
Mari¹ Kmiecik za wykonanie banerów, przystrojenie trybuny i sceny oraz placu
do¿ynkowego.
S³owa uznania i podziêkowania kierujemy na rêce redaktora naczelnego pana
Joachima W³adarza i wszystkich redaktorów gazety „U nas” za towarzyszenie
nam piórem w rozpropagowaniu tej uroczystoœci, jak równie¿ uwiecznieniu jej na
fotografii oraz wydrukowaniu podziêkowañ.
Panu Marianowi Rybce sk³adamy wyrazy wdziêcznoœci za pomoc w nagraniu
do¿ynek i przygotowaniu p³yty DVD.
Dziêkujemy wszystkim mieszkañcom Rogowa za wsparcie finansowe
i rzeczowe w postaci fantów wykorzystanych w loterii fantowej. Dziêkujemy
tak¿e za przyozdobienie i upiêkszenie swoich posesji ozdobami i scenkami do¿ynkowymi.
Bez wspania³ej, bezinteresownej pomocy sponsorów i mieszkañców so³ectwa
przygotowanie uroczystoœci z takim programem artystycznym nie by³oby mo¿liwe.
Z wdziêcznoœci¹ przedstawiamy listê firm i osób prywatnych, które finansowo
i rzeczowo wspar³y organizacjê do¿ynek. S¹ to:
* NZOZ „Stomatologia” - Lucjan Durczok,
* Us³ugi Transportowe - Micha³ Rabas,
* Mechanika Pojazdowa - Arkadiusz Nielaba,
* ZPHU „Max Plast” - Alojzy Mielañczyk,
* „Smaczek” - Irena Szymiczek,
* Bar „Rogowianka” - Œwi¹tkiewicz-Korzonek,
* BMT s.c. - Browary Tyskie,
* Œlusarstwo-Kotlarstwo - Piszczan,
* Ciesielstwo-Dekarstwo - Huwer Alojzy-Mariusz-Tomasz,
* Us³ugi Transportowo-Sprzêtowe - Piotr Bugla,
* Fundacja Muzyczna Pszowskiej Orkiestry Dêtej „Anna” - Jerzy Grycman,
* Henryk Krupa,
* „Bonimex” - Iwona i Piotr Boniakowscy,
* Piekarnictwo - Piotr Szweda,
* Firma Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowa - Henryk Sosulski,
* Us³ugi Spedycyjno-Transportowe - K. Krzy¿ok,
* Zak³ad Us³ugowy „Sander” - Ludmi³a Sander-Bia³as,
* Ogrodnictwo-Kwiaty - Karina Piprek,
* Bank Spó³dzielczy w Gorzycach,
* Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego i Us³ug Technicznych „Œl¹sk”
Katowice,
* Us³ugi Melioracyjno-Kanalizacyjne - Gerard Szczyrba,
* Przedsiêbiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzêbie
Zdrój,
* SMARTIS s.c. - Ewa Szczur, Marcin Szczyrba,
* Firma Handlowo-Us³ugowa "Mrozek",
* Apteka Rogów - Marzena Bogocz,
* NZOZ Ewa Sternadel-R¹czka,
* Zak³ad Robót Specjalnych - Antoni Motyczka,
* Przedsiêbiorstwo Us³ugowe IZOL-PLAST,
* Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna „PLON” Gorzyce,
* EKO-GLOB Janusz Kuczaty,
* Konrad Kamczyk,
* Ogólnobudowlane Przedsiêbiorstwo Produkcji i Us³ug „REMBUD”,
* „PREVAC” Sp. z o.o.,
* Kawiarnia „Angello”,
* Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych Gorzyce,
* Piekarnictwo - Tomasz Szymiczek,
* Zak³ad Masarsko-Wêdliniarski Tomasz Kühn,
* „WABUD” - Krzysztof Waszek,
* Andrzej Gorgosz,
* Barosz-Gwimet,
* Auto-Zientek,
* Eryk Ka³u¿a,
* Ewa i Ryszard Wieczorkowie,
* Józef Huwer,
* GS „SCh” Gorzyce,
* Miros³aw Konopek,
* Stanis³aw Ko³oczek.
Pa³eczkê organizacyjn¹ do¿ynek przekazaliœmy so³ectwu Bluszczów, ofiaruj¹c
im tradycyjny bochen chleba z ¿yczeniami powodzenia w ich organizacji i zaproszeniem za rok. Wierzymy, ¿e spotkamy tam wszystkich, dla których do¿ynki gminne
s¹ niepowtarzalnym œwiêtem ca³ej lokalnej spo³ecznoœci gminy Gorzyce.
W imieniu komitetu organizacyjnego Do¿ynek Gminnych „Rogów 2008”
Krystyna Durczok - przewodnicz¹ca
NR 9/188/08
8
Nagrody
w dziedzinie sportu i kultury
Zarz¹d powiatu wodzis³awskiego corocznie przyznaje nagrody w dziedzinie sportu oraz kultury. Zgodnie z zasadami, nagrodê lub wyró¿nienie w dziedzinie sportu
otrzymaæ mog¹ wyró¿niaj¹cy siê zawodnicy posiadaj¹cy oraz nieposiadaj¹cy licencji
zawodnika, którzy osi¹gnêli wysokie wyniki sportowe w miêdzynarodowym lub krajowym wspó³zawodnictwie sportowym oraz trenerzy i dzia³acze zas³u¿eni w osi¹ganiu
wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika nieposiadaj¹cego licencji.
Nagroda w dziedzinie kultury przyznawana jest osobom za osi¹gniêcia w dziedzinie
twórczoœci artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. W roku bie¿¹cym
Urz¹d Gminy w Gorzycach wnioskowa³ o przyznanie nagrody w dziedzinie sportu
Stanis³awowi Wujcowi oraz Szymonowi Tatarczykowi. Z kolei o przyznanie nagrody
w dziedzinie kultury dla Krystyny Okoñ wnioskowa³ WDK Gorzyce wraz z gazet¹
„U nas”.
Cieszy fakt, i¿ wszystkie wnioski z³o¿one przez gminê w roku bie¿¹cym rozpatrzone
zosta³y pozytywnie. I tak, za swoje osi¹gniêcia sportowe nagrodê otrzyma³ osiemnastoletni Szymon Tatarczyk – wybitny tenisista ziemny z Gorzyczek, który reprezentuje
Polskê na ca³ym œwiecie. Doskona³y sezon w 2007 r. pozwoli³ Szymonowi na udzia³
w juniorskich turniejach wielkiego szlema US Open w Nowym Jorku i w Australian
Open w Melbourne. Obecnie jest zawodnikiem TKS "Arka" Gdynia.
Wyró¿nienie w dziedzinie sportu przyznane zosta³o Stanis³awowi Wujcowi – wieloletniemu dyrektorowi szko³y oraz prezesowi LKS „Strzelec” w Gorzyczkach.
Laureat da³ siê poznaæ jako doskona³y organizator, dzia³acz i poplaryzator meczów
pi³ki halowej, siatkowej, spartakiad miêdzynarodowych zarówno dla m³odzie¿y jak
i dla seniorów.
Nagrodê w dziedzinie kultury przyznano Krystynie Okoñ, która w gminie znana
jest jako wieloletnia dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Gorzycach. Ceniona
za dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia w amatorskim ruchu artystycznym, za upowszechnianie kultury i sztuki w œrodowisku gminy Gorzyce. Od pocz¹tku istnienia gazety
„U nas”, Krystyna Okoñ pe³ni spo³eczn¹ funkcjê sekretarza. W krêgu jej zainteresowañ
pozostaje gminna oœwiata, szeroko rozumiane ¿ycie spo³eczno-kulturalne gminy oraz
sytuacja osób niepe³nosprawnych.
Nagrody wrêczone zosta³y laureatom przez starostê powiatu Jerzego Roso³a na
uroczystej gali zorganizowanej 18 wrzeœnia br. w MOK w Pszowie. Gratulacje
i ¿yczenia z³o¿one zosta³y laureatom tak¿e przez w³adze gminy - wójta Piotra Oœliz³o
oraz przedstawicieli WDK Gorzyce i gazety „U nas”.
Z obrad XXII
Sesji Rady Gminy Gorzyce
Zgodnie z przyjêtym harmonogramem prac na rok bie¿¹cy, radni zebrali siê 28
sierpnia 2008 r. na kolejnej, XXII sesji, której g³ównym tematem by³o rozpatrzenie
informacji z wykonania bud¿etu gminy Gorzyce za I pó³rocze 2008 roku.
Informacja oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
przedstawiona zosta³a przez skarbnika gminy - Bernadetê Grzegorzek.
Bud¿et gminy Gorzyce na 2008 rok zosta³ przyjêty uchwa³¹ nr XIV/99/07 Rady Gminy Gorzyce z 20 grudnia 2007 roku. Uchwa³¹ przyjêto plan dochodów w wysokoœci
37.975.349 z³, natomiast wydatki zaplanowano w wysokoœci 40.441.813 z³.
W efekcie zmian wprowadzonych na przestrzeni I pó³rocza uchwa³ami rady gminy
oraz zarz¹dzeniami wójta gminy, plan dochodów bud¿etowych gminy zosta³ zwiêkszony o 2.038.998,93 z³, do wysokoœci 40.014.347,93 z³. Wykonanie dochodów za
okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. wynios³o 21.895.602,27 z³, tj. 54,7%.
Plan wydatków bud¿etowych na dzieñ 30 czerwca 2008 roku wyniós³ 43.099.268,93z³
i by³ wy¿szy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 2.657.455,93 z³, natomiast
wykonanie wynios³o 19.774.082,93 z³, co stanowi 45,9%. Na zadania bie¿¹ce przeznaczono kwotê 30.571.742,93 z³, tj. 71,0% ca³oœci wydatków bud¿etowych. Do koñca
okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki bie¿¹ce w wysokoœci 14.443.253,83
z³ tj. 47,2%.
Po zapoznaniu siê ze szczegó³ami oraz pozytywn¹ opini¹ komisji, w g³osowaniu
jawnym, Rada Gminy Gorzyce przyjê³a informacjê z wykonania bud¿etu gminy
Gorzyce za I pó³rocze 2008 roku.
W dalszej czêœci obrad podjête zosta³y uchwa³y w sprawach:
- zmian w bud¿ecie gminy Gorzyce na 2008 rok,
- udzielenia pe³nomocnictwa wójtowi gminy Gorzyce do zatwierdzania projektów
wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
- podwy¿szenia wysokoœci kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do korzystania
z bezp³atnej pomocy w formie do¿ywiania, zgodnie z wieloletnim programem
„Pomocy pañstwa w zakresie do¿ywiania”.
Ponadto, dokonano zmian w uchwa³ach w sprawie dochodów gromadzonych na
W. Langrzyk
rachunku dochodów w³asnych jednostki bud¿etowej, we wszystkich jednostkach
oœwiatowych.
W punkcie wolne wnioski i zapytania, w imieniu przewodnicz¹cej komitetu do¿ynkowego Krystyny Durczok, radny Ryszard Nielaba z³o¿y³ gor¹ce podziêkowania
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do zorganizowania i uœwietnienia tegorocznych do¿ynek w Rogowie w dniu 24 sierpnia.
Znakomitym osiągnięciem naszych strażaków seniorów zakończył się udział w
Ponadto, na wniosek wójta, rada gminy przyjê³a propozycjê podjêcia na kolejnej sesji
zawodach sportowo-pożrniczych w Starej Bystricy. Pomimo pewnych różnic kon- uchwa³y w sprawie udzielenia pomocy wybranej gminie poszkodowanej w wyniku
strukcyjnych, a co za tym idzie i różnic w sposobie obsługi linii ssawnej, naszym tr¹by powietrznej w po³owie sierpnia br.
weteranom przypadło zaszczytne II miejsce z wynikiem 26 sek.. Od zwycięzców,
W. Langrzyk, UG Gorzyce
którymi byli strażacy z Rakova na Słowacji, dzieliła
nas jedynie 1 sekunda. Tym razem naszą gminę reprezentowali strażacy seniorzy z Rogowa, zwycięzcy
ubiegłorocznych gminnych zawodów seniorów.
Florian Matuszek
UG Gorzyce
Przybyliśmy, zobaczyliśmy,
zwyciężyliśmy (prawie)
NR 9/188/08
9
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Gorzycach informuje i przypomina
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Gorzycach informuje, ¿e wójt gminy Gorzyce
upowa¿ni³ kierownika oœrodka do za³atwiania spraw z zakresu œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego (przewidzianych ustaw¹ z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów). W zwi¹zku z powy¿szym wnioski o ustalenie prawa
do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego mo¿na sk³adaæ w tutejszym oœrodku od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 800 do 1500.
Uprawnionymi do ubiegania siê o œwiadczenia z funduszu s¹ osoby, które posiadaj¹
zas¹dzone alimenty od rodzica (tak¿e na mocy ugody s¹dowej), a ich egzekucja jest
bezskuteczna, je¿eli dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z³.
Wnioski mog¹ sk³adaæ:
1. pe³noletnie osoby uprawnione,
2. w przypadku osób nieletnich - rodzic lub opiekun prawny.
Warunkiem ubiegania siê o œwiadczenie nie jest ju¿ samotne wychowywanie
dziecka, jak by³o w przypadku zaliczki alimentacyjnej. A zatem o œwiadczenia mog¹
siê ubiegaæ nie tylko osoby samotne, ale tak¿e pozostaj¹ce w zwi¹zkach ma³¿eñskich
oraz wychowuj¹ce dziecko wspólnie z drugim rodzicem.
Œwiadczenie przys³uguje na dziecko do:
- ukoñczenia 18 roku ¿ycia,
- do ukoñczenia 25 roku ¿ycia – je¿eli uczy siê w szkole lub szkole wy¿szej,
- bezterminowo – je¿eli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ m.in.:
1. kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ,
2. kopiê odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
3. dokument potwierdzaj¹cy wysokoœæ zas¹dzonych alimentów (wyrok lub ugoda),
4. zaœwiadczenie organu egzekucyjnego potwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji
oraz zawieraj¹ce okreœlone przepisami dodatkowe informacje o zobowi¹zaniach
d³u¿nika, przyczynach bezskutecznoœci i dzia³aniach podejmowanych w celu
wyegzekwowania zas¹dzonych alimentów,
5. dokumenty potwierdzaj¹ce wysokoœæ dochodów rodziny w tym dokumenty
potwierdzaj¹ce wysokoœæ dochodów:
a) z 2007 r.: - zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodu podlegaj¹cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych;
- oœwiadczenia o dochodach niepodlegaj¹cych opodatkowaniu,
- oœwiadczenia o dochodzie opodatkowanym na zasadzie karty podatkowej lub
rycza³tu ewidencjonowanego,
b) uzyskanych w 2008 r., których rodzina nie posiada³a w 2007 r. (np. nowej umowy
o pracê lub umowy cywilnoprawnej, renty, emerytury, zasi³ku lub stypendium z
urzêdu pracy) – z pierwszego pe³nego miesi¹ca po uzyskaniu dochodu,
c) utraconych z 2007 r., je¿eli taka utrata nast¹pi³a.
Zgodnie z art. 20 powo³anej ustawy: "W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o
œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres œwiadczeniowy z³o¿y wniosek
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paŸdziernik
nastêpuje do dnia 31 paŸdziernika. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca
siê o œwiadczenia na nowy okres œwiadczeniowy z³o¿y wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 wrzeœnia do dnia 31 paŸdziernika, ustalenie prawa do œwiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c
paŸdziernik nastêpuje do dnia 30 listopada".
OPS Gorzyce
Spó³ka ZPC „OTMUCHÓW” S.A.
og³asza nabór chêtnych do pracy sezonowej
przy zawijaniu cukierków w Zak³adzie
Produkcyjnym w Gorzyczkach.
MASZ WOLNY CZAS?
I POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH PIENIÊDZY?
PRZYJD DO NAS, TA PRACA JEST DLA CIEBIE !!!
Spotkanie informacyjne odbêdzie siê
3 paŸdziernika (tj. pi¹tek) o godz. 1630 w WDK Gorzyce.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych bez wzglêdu na doœwiadczenie zawodowe i wiek (mile widziani emeryci).
Kontakt telefoniczny: 668 360 919 lub 32/ 451 15 45.
Komentarz samorządowy [9/21]
"Od was zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie
w Polsce wolność i demokracja."
Jan Paweł II
Jeszcze ¿yjemy wakacjami, w ostatnie dni lata bawimy siê na festynach, a tu pojawi³y siê pierwsze oznaki nadchodz¹cej jesieni. Pszczo³y
i bociany zareagowa³y na pierwsze symptomy jesieni. Liœcie na drzewach nabieraj¹ ju¿ pastelowych odcieni, opada dojrza³a jarzêbina, aura i temperatura typowa
dla tego okresu – czy nadejdzie piêkna, polska jesieñ?
Mamy œwie¿o w pamiêci (na zdjêciach tak¿e), barwny korowód do¿ynkowy, z weso³ymi
scenkami rodzajowymi, a przede wszystkim z piêknymi, oryginalnymi i niepowtarzalnymi koronami do¿ynkowymi, vide: „Plon niesiemy, plon…”. Co wa¿ne – pogoda te¿ dopisa³a. Na tej
najwiêkszej gminnej imprezie rozlosowano g³ówne nagrody (rower, namiot i torbê turystyczn¹)
za udzia³ w XIV Miêdzynarodowym Sportowym Turnieju Miast i Gmin, w którym tradycyjnie
ju¿ zajmujemy punktowane miejsce – dobre miejsce, dziêki autentycznej aktywnoœci wyzwolonej
wœród mieszkañców, vide: „Nagrody rozdane!”. Nagrody motywuj¹ i dopinguj¹ do wiêkszego
zaanga¿owania i to w ka¿dej dziedzinie - czy to w sporcie, dzia³alnoœci kulturalnej, zawodowej, spo³ecznej, itd. Zarz¹d Powiatu Wodzis³awskiego przyzna³ wyró¿nienie w dziedzinie
sportu Stanis³awowi Wujcowi – wieloletniemu dyrektorowi szko³y, prezesowi LKS „Strzelec”
i popularyzatorowi pi³ki halowej - i nagrody: Szymonowi Tatarczykowi (tenis ziemny) oraz
w dziedzinie kultury - Krystynie Okoñ z redakcji „U nas”. Ka¿demu za wysokie wyniki w swojej „bran¿y”, vide: „Nagrody w dziedzinie sportu i kultury”. Nale¿y siê szacunek tym, którzy
wnosz¹ wk³ad do kultury œl¹skiej i wszystkim ludziom, którzy staraj¹ siê pielêgnowaæ tradycje
i historiê Œl¹ska. Szacunek nale¿y siê tak¿e sportowcom za osi¹gniête wyniki. Odnosz¹c siê do
wyników olimpiady w Pekinie, to przy wysokim i wyrównanym poziomie decydowa³y nawet
– co wydaje siê niewiarygodne - 0,004 s i milimetry. Szkoda tylko, ¿e zawiedli ci, na których
najbardziej liczyliœmy, z kolei inni sprawili nam mi³¹ niespodziankê. W sporcie ju¿ tak jest (ale
czy tylko w sporcie?). ¯eby osi¹gaæ dobre wyniki, to wa¿ny jest nie tylko talent, ale przede
wszystkim wytrwa³a praca i warunki niezbêdne do trenowania, jak chocia¿by w najbli¿szym
Radlinie. Radlinianie spotkali siê z gimnastykiem Leszkiem Blanikiem, z³otym medalist¹ Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie. Okazali mu szacunek i wdziêcznoœæ, bo rozs³awi³ ich wspólnotê - ma³¹
ojczyznê. Warto dodaæ, ¿e z Radlina wywodz¹ siê wielokrotni mistrzowie Polski w gimnastyce
– Miko³aj, Wilhelm i Sylwester Kubicowie. Dobre warunki i sprzyjaj¹cy klimat przynosz¹
takie wyniki. Inni dawno zrozumieli to, co u nas z trudem przebija siê do œwiadomoœci. „Umieæ
wykorzystaæ czas – to jest szczêœcie.”, R. W. Emerson.
Wiele cennych inicjatyw mo¿na przeprowadziæ przy odrobinie dobrych chêci i determinacji
spo³ecznoœci lokalnych, czy reprezentuj¹cych je w³adz. Polacy coraz rzadziej anga¿uj¹ siê
w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ (spadek z 23 do 11 proc.), ale coraz chêtniej wspieraj¹ organizacje
i akcje charytatywne. Tylko 7 procent spoœród cz³onków organizacji dzia³a w nich aktywnie.
Najbardziej aktywni s¹ górnicy, nauczyciele oraz dyrektorzy i prezesi firm. Dzia³alnoœæ spo³eczn¹
najchêtniej wspieraj¹ finansowo in¿ynierowie, lekarze i przedstawiciele kadry kierowniczej.
Wreszcie odnotowano znacz¹cy odpis 1% podatku. Ponad 290 mln z³ przekazaliœmy organizacjom po¿ytku publicznego. To o 176% wiêcej ni¿ rok wczeœniej! Na przekazanie niewielkiej
czêœci podatku wybranej przez siebie organizacji zdecydowa³o siê przesz³o 5,1 mln podatników.
A co druga organizacja pozarz¹dowa korzysta³a w 2007 r. z finansowego wsparcia samorz¹du.
Nasza gmina tak¿e korzysta z takiego wsparcia - we wrzeœniu gorzycki WDK goœci³ laureatów
VI edycji programu Dzia³aj Lokalnie. Ewa Kluczniok - prezes Funduszu Lokalnego „Ram¿a”,
pogratulowa³a przyznania grantów dla WDK w Gorzycach i WDK w Olzie. Tu mo¿na z satysfakcj¹ skonstatowaæ, ¿e przekazaliœmy 1% z naszego podatku takiej organizacji, która naszym
zdaniem dobrze te œrodki wykorzystuje.
Piêkny, zielony krajobraz w naszym regionie zosta³ zburzony budow¹ A1. Budowa autostrad
œlimaczy siê, a na kontach GDDKiA zosta³a astronomiczna kwota 1 mld 113 mln z³. Do 2012 r.
planuje siê wydaæ ponad 121 mld z³ na budowê dróg – co jest ma³o realne. Brakuje fachowców.
GDDKiA nie radzi sobie nawet ze stawianiem znaków drogowych, wiêc nie ma co marzyæ
o tym, ¿e wybuduje planowane drogi i autostrady. W gminach drogi ju¿ wybudowano, teraz
czas na kanalizacjê oraz… (bez)przewodowy Internet. Coraz wiêksza liczba samorz¹dowców
wie, ¿e œwiat siê zmienia. I wa¿na jest nie tylko podstawowa infrastruktura, ale te¿ dostêp do
informacji. £¹cznoœæ internetowa jest najczêstszym postulatem w wielu gminach. Co dynamiczniejsi wójtowie ju¿ zakasali rêkawy - z Unii mog¹ dostaæ nawet 80% zwrotu kosztów. Jest te¿
druga strona tego dobrodziejstwa – „Nie wiedzia³em, ¿e na œwiecie jest tylu idiotów, dopóki nie
pozna³em internetu", Stanis³aw Lem. A czytaj¹c wiêkszoœæ opinii zawartych w internetowych
blogach, trzeba przyznaæ, ¿e s¹ miejsca, w których marnuje siê straszliw¹ iloœæ ¿ycia. „Znane s¹
tysi¹ce sposobów zabijania czasu, ale nikt nie zna sposobu, aby go wskrzesiæ”, A. Einstein.
Czy Polacy musz¹ byæ straszeni? Podejœcie do bezpieczeñstwa naszego kraju wyraŸnie siê
zmieni³o (w sonda¿ach) po wybuchu wojny w Gruzji. „M¹dry ustêpuje g³upiemu. Smutna to
prawda; toruje ona g³upocie drogê do opanowania œwiata”, Marie von Ebner-Eschenbach.
Mamy w pamiêci nasz¹ drogê do woloœci, a niepodleg³oœæ sobie cenimy. Rocznicowe uroczystoœci sierpniowo-wrzeœniowe przywo³uj¹ pamiêæ wydarzeñ najnowszej historii: Œwiêto
Wojska Polskiego i 88. rocznica „Cudu nad Wis³¹”; 69 rocznica agresji Rzeszy Niemieckiej
w dniu 1. wrzeœnia (Westerplatte o 445 i Wieluñ o 440) i ZSRR-u 17. wrzeœnia; 40 lat temu wojska
Uk³adu Warszawskiego wkroczy³y do Czechos³owacji (czego mieszkañcy rejonów nadgranicznych doœwiadczyli); Porozumienia Sierpniowe i powstanie NSZZ „Solidarnoœæ” by³y jednym
z najwa¿niejszych momentów na drodze do odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci i upadku
systemu komunistycznego w Europie. Wydarzenia te, wraz z porozumieniami w Szczecinie
i w Jastrzêbiu, na trwa³e zmieni³y historiê Polski. To górnicy z naszych kopalñ dobili upadaj¹cy,
totalitarny system i przynieœli wolnoœæ i nadziejê Polsce i œwiatu. „Ci, co ¿yj¹ nadziej¹, widz¹
dalej”, Lothar Zenetti. Dzieñ dzisiejszy, nasze zachowania s¹ zdeterminowane wydarzeniami
najnowszej historii. Rocznice tych wydarzeñ, to nasze wspólne œwiêto, œwiêto naszej wolnoœci,
ale nie wystarczy œwiêtowaæ, lecz trzeba staraæ siê o umiejêtne zagospodarowanie wolnoœci
– bo ona zale¿y od nas. „RadŸ siê przesz³oœci, kieruj siê teraŸniejszoœci¹, patrz w przysz³oœæ!”
(przys³. ³ac.).
Stanis³aw Sitek
[email protected], [email protected]
NR 9/188/08
10
Nagrody rozdane!
Znak naszej wiary
Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, na do¿ynkach gminnych w Rogowie,
odby³o siê losowanie g³ównej nagrody za udzia³ w Miêdzynarodowym Sportowym
Turnieju Miast i Gmin. Nagrodê g³ówn¹ - rower górski wylosowa³a Alicja Glenc ze
SP nr 1 w Gorzycach. Nagrody niespodzianki wylosowali:
- namiot - Aleksandra Ladorudzka z SP nr 1 w Gorzycach,
- torbê turystyczn¹ – Szymon Wiedenka z SP w Czy¿owicach.
Nagrody odebrane zosta³y w Urzêdzie Gminy w Gorzycach.
Przypomnijmy, i¿ w roku bie¿¹cym gmina Gorzyce po raz czternasty wziê³a udzia³
w Miêdzynarodowym Sportowym Turnieju Miast i Gmin, który odby³ siê 28 maja
2008 r.
16 czerwca 2008 r. w sali urzêdu marsza³kowskiego odby³o siê podsumowanie
i og³oszenie wyników turnieju.
Gmina Gorzyce zajê³a I miejsce w województwie oraz IV miejsce w kraju w grupie
od 15 tys. do 40 tys. mieszkañców.
Wójt gminy Gorzyce – Piotr Oœliz³o odebra³ z r¹k marsza³ka województwa œl¹skiego puchar, dyplom oraz nagrodê w wysokoœci 1500 z³ na zakup sprzêtu sportowego
oraz otrzyma³ z Krajowej Federacji Sportu Dla Wszystkich dofinansowanie na zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin o niskim
statusie materialnym w wysokoœci 13 860,00 z³. Obóz ten zosta³ zorganizowany przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach w dniach od 12 do 23 sierpnia 2008
r., a jego wspó³organizatorem by³ „Strzelec” Gorzyczki.
Dodatkowo, z Krajowej Federacji Sportu Dla Wszystkich przyznano kwotê w wysokoœci 5000 z³ na zakup sprzêtu sportowego.
W. Langrzyk, UG Gorzyce
Fot. str. 2
Sùm taki s³owa i rzeczy kiere w ¿yciu trefjùmy na ko¿dym kroku i sùm z nami
zawsze i wszyndzi. Ciekawe czy se spùminocie czego wasza matka abo starka uczyli
was jak zeœcie jeszcze byli taki blank ma³e bajtle? Wetna sie, co wjynkszoœc z Was
powjy, ¿e najprzùd nauczyli was w dùma jak sie prze¿egnaæ. Neœci nie jednymu sie
przitrefia³o za ³ebka ¿egnaæ lewùm rynkùm i to tak blank koœlawo, ale z wiekym
zawsze wychodzi to coroz lepi. Niestety musza pedzieæ, co po przekroczyniu jakiœ
tam granice wieku, kajœ mjyndzy Kùmùniùm a bierzmowanim zaœ te ¿egnani robi sie
coroz gorsze i coroz bardzi belejaki. Jak se tak nikiedy obserwuja tych co w³a¿om
w niedziela do koœcio³a, to nie wja czy ich muchy oblaz³y, wancki ¿erùm, czy sùm na
co schorowani, ale ¿egnaæ to sie na pewno nie ¿egnajùm. Mono ju¿ sie zastanawiocie
czamu pisza w tym miesiùncu o ¿egnaniu sie? Czamu taki tymat?
We wrzeœniu, dok³adnie 14 obchodzi sie taki trocha dziwne œwjynto. Na poczùntku
fajrowali ino w Rzymie a trocha nieskorzi ju¿ na ca³ym œwiecie. Œwjynto Podwy¿szynio
Krzi¿a Œwjyntego mo nùm przipomnieæ o tym, jaki to wa¿ne rzeczy dzio³y sie dwa
tysiùnce lot tymu na Kalwaryji w³aœnie na krzi¿u. Ale nie ino to. Mùmy sie te¿
zastanowiæ na chwila nad samym znakym krzi¿a. Znakym kiery ³onczy wszystkich
tych co Jezusa uznowajùm za Pùnbùczka. Je to fest pjyknie, ¿e chocio¿ nie zawsze
sie we wszystkim zgodzùmy, to przi krzi¿u mogymy sie wszyscy razym trefiæ.
I chocio¿ Prawos³awni u¿ywajùm krzi¿a bardzi ozdobnego z wyraŸnie zaznaczùnùm
tabulkùm z napisym INRI i podpùrkùm pod nogami Pùnbùczka, a Ewangelicy
najczynœci u¿ywajùm krzi¿a bez pasyjki, to jednak je to jedyn a tyn sùm krzi¿. Znak
naszej wiary. W tym mñyjscu trza by sie by³o zastanowiæ jak my sami traktujymy
tyn znak. Neœci nie jedyn, eli nie ko¿dy mo jakiœ tam krzi¿yk wjynkszy abo myñszy
w dùma. Abo na œcianie, abo na byfyju, abo jeszcze w jakimœ innym, mùm nadziejo
zocnym mñyjscu. Ale, czy aby na pewno dowùmy zawsze pozùr, coby nie by³o na
nim jaki pajynczyny, abo za wiela kurzu? Czy ino przed kolyndùm szukùmy nieroz
w nerwach kaj my zaœ tyn krzi¿ i te œwjyczki wrazili? No a jak to je z tym ¿egnanim
sie w koœciele, o kierym ¿ech ju¿ piso³ na poczùntku? Dowocie se pozùr coby sie
prze¿egnaæ jakoœ porzùndnie abo wiela sie nad tym nie zastanowiocie? Jo myœla, ¿e
to je tera jedyn z bardzi powszechnych grzychùw katolikùw, ¿e nie myœlùm nad tym
co robjùm, ino robjùm to blank autùmatycznie. A przeca znak krzi¿a, prze¿egnani
sie, to je najprostsze wyznani wiary. Najprostrze œwiadectwo, jaki mogymy se ino
wyobraziæ. Styknie, ¿e jedziesz kaj drùgùm i jak mijosz krzi¿ abo kosciù³ porzùndnie
sie prze¿egnosz to ju¿ ko¿dy, kiery na ciebie sie dziwo wjy, ¿e Pùnbùczek ni ma ci
obojyntny, ino ¿e mosz w ¿yciu zasady kiere sùm oparte na chrzeœcijañski wierze. Nie
trza nic godaæ, styknie sie porzùndnie prze¿egnaæ. Sùm jeszcze te krzi¿e na kiere sie
godo Bo¿o Mynka a kiere stojùm w naszych zegrùdkach, na polach abo kole drùgi.
Mono u kierego z was stoi tako Bo¿o Mynka kole cha³py. Na szczyñœci trza padaæ,
¿e na Œlùnsku doœ sie o ni dbo, ale mono trza by sie im by³o jeszcze roz przidziwaæ
i zastanowiæ sie czy nie trza by by³o tego krzi¿a troszka odnowiæ, bo nieroz tu abo tam
staro farba ju¿ troszka od³azi. Niewiela ku tymu trza. Troszka farby kierej mono co
osta³o po ostatnim malowaniu, pora kwiotkùw co by go troszka ozdobiæ no i przede
wszystkim trocha chyñci. Wrzeœniowe œwjynto to je gyna³ dobro okazyjo, coby sie
tej roboty w kùñcu chyciæ.
Na kùniec nic nùm nie osta³o jak ino zanuciæ se zano pieœniczka co sie œpjywo we
Wielkim Poœcie ale mogymy i tera „W krzi¿u æyrpjyni, w krzi¿u zbawjyni, w krzi¿u
mi³oœci nauka. Kto krzi¿ odgodnie, tyn nie upadnie, tyn nic nie pragnie, ni szuka”.
Amyn.
Ks. K. P³onka
(przedruk z "Jaskó³ki œl¹skiej")
Serdeczne podziêkowania za modlitwê i udzia³ w pogrzebie
NASZEGO OJCA I TEŒCIA
za z³o¿one kondolencje i wyrazy wspó³czucia wszystkim delegacjom.
Wójtowi gminy Gorzyce, pracownikom Urzêdu Gminy Gorzyce,
przewodnicz¹cemu Rady Gminy Gorzyce,
Radzie So³eckiej z Rogowa, pracownikom Szko³y Podstawowej w Rogowie,
rodzicom i uczniom, komitetowi organizacyjnemu tegorocznych do¿ynek,
delegacji rady dyrektorów
sk³adaj¹ Felicja i Konrad Kamczykowie z rodzin¹
Wyrazy
g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
Wyrazy
g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
pani Indze Bajer
z powodu œmierci
MĘŻA
pani Indze Bajer
z powodu œmierci
MĘŻA
sk³adaj¹
wójt gminy
oraz koleżanki i koledzy z pracy
sk³ada
przewodniczący rady gminy
oraz radni gminy Gorzyce
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀԀ‫؀‬
ĀȀĀȀ̀ȀЀȀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀĀȀ̀ЀԀ‫ࠀ܀؀‬Ѐऀ਀଀ԀĀࠀ਀Ѐ‫܀‬ఀഀ‫܀‬฀ༀༀကᄀሀጀ
᐀
‫܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀‬ᔀĀȀ̀ЀԀᘀᜀ‫᠀܀‬ᤀԀЀĀᜀᤀᨀȀऀЀ‫܀‬ఀഀ‫܀‬ᬀᰀကᄀᴀ‫܀‬
‫܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀‬ᔀḀᜀᤀԀᘀᜀ‫܀‬ἀĀࠀЀ ᜀऀ‫܀‬ᘀȀ᠀ᤀĀȀ᠀!ȀḀȀ᠀‫܀‬
Farby emulsyjne i akrylowe
zewnętrzne i wewnętrzne
Lakiery samochodowe
Czynne:
pn.-pt. 830-1700 , sob. 830-1300
44-350 Gorzyczki, ul. Raciborska 6
tel./fax 032 45 15 770
NR 9/188/08
‫܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀‬ᔀȀᘀ਀ᤀ‫܀‬ഀఀ‫܀‬᐀"#‫܀‬$%&%'(
ఀഀ฀ༀကᄀሀᄀጀ᐀ᔀĀᘀ฀Ā฀ကᄀጀᜀĀᄀĀᘀ᐀᠀ᤀᄀఀ
‫܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀‬ᔀ)Āࠀऀᜀ‫ऀ܀‬Ѐ*+ ᜀȀऀЀ‫܀܀‬
‫܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀‬ᔀ,Āᤀ᠀‫܀؀‬-ᤀĀᤀ.ȀऀЀ‫܀‬
ĀȀ̀ЀԀ‫ऀࠀ܀؀‬Ā਀Ā଀ఀഀ฀ࠀऀĀ਀ĀȀ‫؀‬ЀༀကȀ
(ጀ/0‫܀‬123‫܀‬4%‫&܀‬5က6ᄀ%'47‫܀‬6ఀጀ2%$ĀĀ
̀ЀԀ‫ࠀ܀؀‬
Ԁࠀ‫܀‬ԀༀఀᄀĀሀጀሀĀጀሀ᐀Āᔀᔀ᐀Ā
ऀࠀ‫଀؀਀܀‬
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀᘀᘀᘀᜀ᠀ᤀᨀᬀᰀᴀᜀḀἀ
11
Wybierzmy patrona
Gimnazjum w Czy¿owicach
Nowe nominacje w gminnej
oœwiacie
Wiêkszoœæ szkó³ ma swoich patronów. Poprzez nadanie
imienia, szko³a uzyskuje swoj¹ indywidualn¹ to¿samoœæ
wyró¿niaj¹ca j¹ spoœród innych, promuje osobê patrona, jego
postawê ¿yciow¹ i dokonania oraz mo¿e oprzeæ swoje dzia³ania wychowawcze na wartoœciach potwierdzonych ¿yciem
i dzia³alnoœci¹ patrona. Przez 9 lat Gimnazjum w Czy¿owicach
nie mia³o patrona. Nadszed³ moment podjêcia trudnej decyzji,
czyje nazwisko bêdzie widnieæ na szyldzie nowego budynku
szko³y? Z inicjatyw¹ nadania szkole imienia wyst¹pi³a rada
Ks. Gustaw Klapuch
pedagogiczna 9 stycznia 2008 r. Nauczyciele jednomyœlnie
stwierdzili, i¿ imiê szko³y powinno nawi¹zywaæ do historii naszego regionu - Czy¿owic lub Œl¹ska. Nie brak tu bowiem ludzi,
którzy wspó³tworzyli historiê naszej ma³ej ojczyzny. Ma to byæ
postaæ godna naœladowania, a jej dzia³alnoœæ, ¿ycie, twórczoœæ
i pogl¹dy winny reprezentowaæ wartoœci zawarte w „Programie
wychowawczym” naszej szko³y, zaakceptowanym przez radê
rodziców, radê m³odzie¿ow¹ i radê pedagogiczn¹. Inicjatywê
popar³a rada rodziców i rada so³ecka z Czy¿owic.
W szkole powo³ano komisjê ds. nadania szkole imienia
w sk³adzie: S. Rodak, K. Kurek, E. Solich, B. Godoœ,
A. Œmia³ek, M. Kurasz, R. Wija oraz zaproponowano uczniom
Prof. Rufin Kominek
i mieszkañcom Czy¿owic cztery kandydatury na patrona szko³y: Wojciecha Korfantego, ks. dr Gustawa Klapucha, prof.
Rufina Kominka oraz dha Konrada Chroboka. Od kwietnia
2008 r. w gazecie „U nas” pojawia³y siê cyklicznie artyku³y
o tych postaciach, autorstwa Eweliny Solich – nauczycielki
jêzyka polskiego i historii w Gimnazjum w Czy¿owicach.
W ten sposób chcieliœmy dotrzeæ do jak najszerszego grona
ludzi znaj¹cych naszych kandydatów, ale równie¿ zapraszaliœmy wszystkich do wyra¿ania swoich opinii. Dziêkujemy panu
W³adys³awowi Szymurze z Kokoszyc za jego wspomnienia o
ks. dr Gustawie Klapuchu. Od wrzeœnia 2008 r. rozpoczynamy
Wojciech Korfanty
cykl dzia³añ skierowanych do uczniów i rodziców, chcielibyœmy
rozpropagowaæ naszych kandydatów wœród ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej. Tworzymy powoli wystawê, która bêdzie otwarta w
listopadzie i czynna do dnia wyborów, czyli do 23 listopada
2008 r.
Wybór patrona szko³y to dla Gimnazjum w Czy¿owicach
sprawa najwy¿szej wagi. Nie mo¿e to wiêc byæ wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Przy wyborze spo³ecznoœæ szkolna
(rodzice, uczniowie, nauczyciele) oraz mieszkañcy wsi musz¹
pamiêtaæ o tym, ¿e patron powinien byæ przede wszystkim
Konrad Chrobok
wzorem dla uczniów, ³¹czyæ zalety umys³u z otwarciem na
Berlin, 22.11.1942
drugiego cz³owieka i pozytywnymi cechami charakteru. Niech bêdzie tym, z którym my – nauczyciele, uczniowie i rodzice - spróbujemy iœæ wytyczon¹ „œcie¿k¹ na
wspólnej drodze”...
Stefania Rodak
dyrektor Gimnazjum w Czy¿owicach
Mi³¹ uroczystoœæ z udzia³em wójta
gminy Gorzyce - Piotra Oœliz³y, dyrektora GZOF Heleny £yp, przewodnicz¹cego
rady dyrektorów gminnych placówek
oœwiatowych Stanis³awa Wujca – odby³a
siê w pierwszych dniach wrzeœnia w gorzyckim urzêdzie gminy. Po 27 latach
pracy pedagogicznej po¿egnano odchodz¹c¹ na zas³u¿on¹ emeryturê dotychczasow¹ dyrektor Szko³y Podstawowej
w Rogowie - Felicjê Kamczyk. Pani
Felicji z³o¿ono serdeczne podziêkowania od w³adz gminy i Kuratorium
Oœwiaty w Katowicach - Delegatury
w Rybniku i wrêczono piêkn¹ wi¹zankê kwiatów. Nominacjê na stanowisko
dyrektora podstawówki w Rogowie
z dniem 1 wrzeœnia 2008 r. na okres
5. lat, po wygranym konkursie wójt
gminy - Piotr Oœliz³o wrêczy³ Ilonie
Kisiel. Nowa pani dyrektor przyjê³a gratulacje od wójta gminy, dyrektora GZOF
i przewodnicz¹cego rady dyrektorów.
Na kolejne 5 lat powierzono kierowanie Szko³¹ Podstawow¹ nr 1 w Gorzycach - Gabrieli Adamczyk. Gospodarze spotkania podziêkowali pani dyrektor za dotychczasowe pe³nienie funkcji i ¿yczyli dalszych sukcesów dydaktyczno-wychowawczych
w nowym piêcioleciu.
Zaproszenie
Dyrektor Gimnazjum w Czy¿owicach zaprasza mieszkañców
Czy¿owic do g³osowania na patrona szko³y. G³osowanie odbêdzie siê
23 listopada 2008 r.
(niedziela) w godzinach 800-1700 w budynku szko³y. Kandydatury:
· dh Konrad Chrobok,
· ks. dr Gustaw Klapuch,
· prof. Rufin Kominek,
· Wojciech Korfanty.
Zapraszamy.
Stefania Rodak
dyrektor Gimnazjum w Czy¿owicach
Powrót do idei harcerstwa
Drug¹ czêœæ tego spotkania poœwiecono odradzaj¹cej siê powoli w gminnych placówkach oœwiatowych idei harcerstwa. W gronie uczestników spotkania podkreœlano
wielorakie walory wyp³ywaj¹ce z czynnego uczestnictwa w ¿yciu tej organizacji oraz
dyskutowano nad aktualnie mo¿liwymi i koniecznymi sposobami jej reaktywowania na
terenie gminy. Dotychczas uda³o siê reaktywowaæ kr¹g starszoharcerski i zorganizowaæ
gromady zuchowe przy szko³ach w Bluszczowie, Gorzycach, Gorzyczkach i Kol.
Fryderyk. Z dwunastk¹ umundurowanych harcerzy pracuje druh Kwiatoñ w harcówce
mieszcz¹cej siê w czy¿owickim domu kultury. Zdaniem dyrektor - Marii Kmiecik,
grupa ta jest coraz bardziej widoczna w œrodowisku.
Druhna Renata Langer (szczepowa po przeszkoleniu wchodz¹cego do Komendy
Hufca ZHP w Wodzis³awiu Œl. Szczepu Gorzyce) poinformowa³a zebranych o bardzo
dobrze uk³adaj¹cej siê wspó³pracy z tym hufcem, o chêci udzielania odradzaj¹cemu
siê w gminie harcerstwu ka¿dej potrzebnej pomocy (np. w szkoleniu zastêpowych
i dru¿ynowych na specjalnych kursach). Wskaza³a te¿ na dobry stan bazy w Bierach.
Korzysta z niej te¿ wodzis³awski hufiec.
Dzielono siê te¿ spostrze¿eniami z dotychczasowej dzia³alnoœci szóstek i gromad
(2 szóstki) zuchowych. Wskazywano na coraz bardziej widoczne w œrodowisku
zuchowe imprezy: rajd kasztanowy, przegl¹d zuchowych teatrzyków, ró¿ne formy
letniego i zimowego wypoczynku, a tak¿e festiwal piosenki harcerskiej zaplanowany
w tym roku na 22 listopada w czy¿owickim domu kultury.
Na spotkaniu postanowiono rozpocz¹æ proces reaktywowania harcerstwa od
koniecznoœci bli¿szego zainteresowania t¹ spraw¹ dyrektorów placówek oœwiatowych
w gminie oraz szukania w zespo³ach nauczycielskich osób, które po odpowiednim
przeszkoleniu mog³yby w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie, pe³niæ funkcjê
opiekunów gromad zuchowych i dru¿yn harcerskich. Proponowano na pocz¹tek
organizowanie wzorcowych zbiórek z udzia³em rodziców przysz³ych zuchów czy
harcerzy.
Przyjêto wstêpny termin - do 20 wrzeœnia br. na zg³aszanie szóstek i gromad
zuchowych oraz zastêpów harcerskich w poszczególnych szko³ach, ustalono miejsca zg³oszeñ: GZOF Gorzyce – dyrektor Helena £yp, SP Kol. Fryderyk – Renata
Langer.
Wydaje siê, ¿e w materii reaktywowania harcerstwa w gminie coœ drgnê³o. Ale to
dopiero pocz¹tek! Przed dawnymi i nowymi animatorami harcerstwa w gminie d³uga,
trudna i ¿mudna praca. Aby dziœ harcerstwo spe³nia³o sw¹ rolê musi nawi¹zywaæ do
swych piêknych i wartoœciowych tradycji, musi byæ otwarte na dzisiejszy z³o¿ony
œwiat. I przy ca³ej swej otwartoœci powinno pozostaæ w jakiœ sposób elitarne.
Krystyna Okoñ
NR 9/188/08
12
Kolejny wernisa¿ i wystawa w be³sznickiej „Cafe Fart”
Niecodzienna pasja
pana Tadeusza
Wielk¹ niespodziankê bywalcom swojej kawiarenki i zaproszonym specjalnie
goœciom zgotowali w sierpniu jej gospodarze – Weronika i Józef Burszykowie,
mi³oœnicy sztuki i animatorzy kultury z Be³sznicy. Oddali pomieszczenia kawiarenki „Cafe Fart” niezwyk³emu twórcy.
Pan Tadeusz Ciuraba – bo o nim bêdzie mowa w tym tekœcie – przywióz³ do
Be³sznicy swoje obrazy. Obrazy ró¿nych twórców wystawiano w kawiarence Burszyków wiele razy, ale po raz pierwszy – obrazy „malowane”… s³om¹. Kim jest ich
twórca i sk¹d wziê³a siê jego piêkna artystyczna pasja tworzenia ze s³omy?
Tadeusz Ciuraba urodzi³ siê w 1943 r. w Zamoœciu. Tam chodzi³ do szko³y. Pracê
zawodow¹ rozpocz¹³ od garnizonowego klubu oficerskiego w tym mieœcie, gdzie
znalaz³ zatrudnienie w podwójnej roli: jako dekorator oraz jako… iluzjonista o pseudonimie Tadeusz Oskardo.
Œrodowisko wojskowe jednak niezbyt odpowiada³o jego artystycznej wra¿liwoœci.
Po trzech latach pracy, na skutek redukcji etatów po¿egna³ siê z prac¹ w garnizonie.
Wkrótce potem opuœci³ rodzinne strony. Wyruszy³ w poszukiwaniu pracy na Œl¹sk.
W 1967 roku zamieszka³ w Niedobczycach. Zatrudni³ siê jako œlusarz na kopalni
„Rymer”. Przepracowa³ w tym zawodzie 32 lata. Praca by³a nie³atwa, warunki jej
wykonywania ciê¿kie, nieprzyjazne cz³owiekowi. Sposobem na odreagowanie sta³a
siê dzia³alnoœæ artystyczna. Podj¹³ siê wiêc pracy jako instruktor w ognisku pracy
pozaszkolnej. Prowadzi³ zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y.
Sam zainteresowa³ siê tworzeniem w gipsie. Zajmowa³a go te¿ grafika i metaloplastyka. Wykleja³ te¿ bajecznie kolorowe maski szamanów i czarnoksiê¿ników.
Prze³omem w poszukiwaniach twórczych sta³ siê dzieñ, w którym otrzyma³ od kogoœ
ze swoich znajomych piêkna kartkê z kwiatkiem wyklejonym ze s³omy. Kompozycja
go zafascynowa³a i zaintrygowa³a na tyle, ¿e wyklei³ ze s³omy swój pierwszy obrazek.
By³ rok 1971.
Zacz¹³ rozpracowywaæ technologiê pracy w s³omie. Na w³asny u¿ytek stworzy³
metody jej barwienia, prasowania, preparowania i klejenia.
Ciekawoœæ koñcowego efektu swoich prac, chêæ doskonalenia techniki w po³¹czeniu z wielk¹ pasj¹ tworzenia w niecodziennej materii sprawi³y, ¿e kilka lat póŸniej
(w roku 1978) zorganizowa³ swoj¹ pierwsz¹ wystawê autorsk¹.
¯yciowa i artystyczna przygoda pana Tadeusza trwa. Do dziœ Tadeusz Ciuraba ma
za sob¹ ponad 30 wystaw indywidualnych w domach kultury, bibliotekach, muzeach,
galeriach i w koœcio³ach.
Pan Tadeusz ma rozleg³e zainteresowania. Obok koronnej plastyki zajmuje go religioznawstwo i filozofia, które znajduj¹ wyraŸne odzwierciedlenie w tematyce jego
prac. Jedyna w swoim rodzaju, unikalna dziœ technika tej twórczoœci, jej ró¿norodnoœæ
tematyczna, oryginalna i precyzyjna stylizacja oraz transformacja wybranych tematów
musi budziæ podziw i prawdziwy zachwyt.
Wiêkszoœæ prac pana Tadeusza to repliki dzie³ wybitnych twórców. Wœród wybranych s¹: Rembrandt, Picasso, Rubens, a tak¿e Malczewski, Che³moñski, Wyspiañski
i Witkacy. W swojej kolekcji ma te¿ reprodukcje obrazów Ry³owa i Dürera. A obok
nich obrazy oparte na motywach baœni rosyjskich, mitologii greckiej, a tak¿e pejza¿e
i ikony. Charakterystyczny motyw wielu prac stanowi¹ maski pochodz¹ce z tradycji
ludów Afryki, terenów Mongolii i Mand¿urii.
Tadeusz Ciuraba na otwarcie swojej wystawy w be³sznickiej „Cafe Fart” przyjecha³ z ¿on¹. Gospodarze kawiarenki i zaproszeni goœcie przyjêli autora wystawy
niezwykle serdecznie.
Ci ostatni oœmieleni zaproszeniem prowadz¹cej spotkanie Krystyny Okoñ i bezpoœrednioœci¹ samego autora wystawy „zasypali” go ca³¹ seri¹ pytañ. Pan Tadeusz
odpowiedzia³ na wszystkie. Okaza³ siê wspania³ym gawêdziarzem. Ze swad¹ opowiada³ o trudach zbierania s³omy na polach, o niezwykle czasoch³onnej i wymagaj¹cej
cierpliwoœci i precyzji obróbce technicznej tego tworzywa, o elementach twórczego,
indywidualnego podejœcia do ka¿dego z podejmowanych tematów. „Gdyby przeliczyæ
jakoœ s³omê zu¿yt¹ do mojej twórczoœci, to "przerobi³em" ³adnych parê furmanek!”
– opowiada³ z humorem.
Zaprezentowa³ siê te¿ jako iluzjonista. Za prezentacjê obrazów i niezwykle barwn¹
opowieœæ o ich powstawaniu podziêkowa³ artyœcie z Niedobczyc uczestnicz¹cy w wernisa¿u przewodnicz¹cy Rady Gminy w Gorzycach – Czes³aw Zychma. Otrzyman¹ od
przedstawiciela w³adz gminy piêkn¹ wi¹zankê kwiatów artysta przekaza³ ¿onie – ze
s³owami serdecznej podziêki za poszanowanie artystycznej wolnoœci i d³ugoletnie
wspieranie w czasie twórczych poszukiwañ.
Przewodnicz¹cy rady gminy podziêkowa³ tak¿e serdecznie organizatorom wernisa¿u
– Weronice i Józefowi Burszykom.
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach i redakcja „U nas” czuj¹ siê usatysfakcjonowane
kolejnym zaproszeniem w³aœcicieli kawiarenki do wspó³pracy przy organizacji wernisa¿u. Oprawê muzyczna wernisa¿u przygotowali Urszula i Jacek Wachtarczykowie.
To by³ kolejny, bardzo udany wieczór w be³sznickiej kawiarence „Cafe Fart”. Jego
uczestnikom pozwoli³ prze¿yæ spotkanie z niezwyk³ym twórc¹ oryginalnych obrazów,
które wywo³uj¹ u ogl¹daj¹cych podziw dla mistrzowskiej precyzji i si³y wyrazu oraz
szacunek dla cz³owieka, który tematykê swoich obrazów wybiera wed³ug potrzeb
duszy i w³asnego spojrzenia. W³asnym polotem i wyobraŸni¹, sercem i umys³em musi
dojœæ do sedna sprawy i wyraziæ czytelnie "co mu w duszy i sercu gra”.
Krystyna Okoñ
Fot. str. 19
NR 9/188/08
XI Biesiada Seniorów
XI Biesiadê Seniorów organizowa³o w 2008 roku Ko³o Emerytów i Rencistów
z Turzy Œl. dla emerytów, rencistów i inwalidów z ca³ej gminy Gorzyce. 20 sierpnia
o godz. 1400 w Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej w Turzy Œl. pra³at i kustosz
tego Sanktuarium ks. Gerard Nowiñski odprawi³ mszê œwiêt¹ w intencji wszystkich
zebranych, co by³o pocz¹tkiem tej uroczystoœci. Po mszy œwiêtej wszyscy uczestnicy
udali siê na boisko do sali sportowej „Unii” Turza Œl., gdzie odby³a siê dalsza czêœæ
tego spotkania. Zebranych cz³onków kó³ oraz zaproszonych goœci powita³ prezes ko³a
w Turzy Œl. – Stefan Str¹czek. Goœæmi tego spotkania byli: ks. Gerard Nowiñski,
wójt gminy – Piotr Oœliz³o, prezes Rejonowego Zarz¹du Oddzia³u ZERiI – Tadeusz
Kawalerowicz, so³tys - Joachim Nielaba, przedstawiciele KGW i OSP. W imprezie
uczestniczy³o 318 cz³onków wszystkich kó³, a ko³o Turza Œl. organizowa³o takie
spotkanie po raz trzeci. Na wstêpie tej czêœci spotkania g³os zabra³ prezes zarz¹du
rejonowego w Wodzis³awiu Œl., który wyrazi³ podziêkowania za zorganizowanie tak
licznego spotkania oraz ¿yczy³ wszystkim przyjemnej i weso³ej zabawy oraz kontynuowania czêstszych takich spotkañ. Staroœl¹skim zwyczajem goœci powitano ko³aczem
i kaw¹, a czêœæ artystyczn¹ prowadzi³ Bernard G³owacz, który muzyk¹, weso³ymi
anegdotami, ¿artami i humoreskami umila³ uczestnikom pobyt na tej biesiadzie. Biesiadnicy tej imprezy to przede wszystkim osoby starsze, które mimo swej "jesieni ¿ycia"
potrafi³y siê œwietnie bawiæ, a zachêcane przez prowadz¹cego do œpiewania starych,
tradycyjnych, œl¹skich pieœni, pokaza³y, ¿e mimo wieku, "w duszy im jeszcze gra".
Starodawne walczyki, tanga i poleczki wychodzi³y im jak w „Tañcu z gwiazdami”.
Weso³oœci tej zabawie dodawa³o jeszcze „ko³o szczêœcia”, przy którym biesiadnicy
cieszyli siê z wygranych nagród. Ta weso³a zabawa, pe³na humoru i radoœci trwa³a
do godz. 2200. Za poœrednictwem gazety „U nas” chcieliœmy serdecznie podziêkowaæ
sponsorom, którzy finansowo pomogli w jej organizacji: wójtowi gminy - Piotrowi
OœliŸle, prezesowi Banku Spó³dzielczego w Gorzycach - Miros³awowi Grabcowi,
a ksiêdzu pra³atowi - Gerardowi Nowiñskiemu za odprawienie bardzo uroczystej
mszy œwiêtej. Zaœ dyrektor WDK-u w Gorzycach - Danucie Parmie za jej spo³eczny
wk³ad w upiêkszenie tego spotkania. Wszystkim uczestnikom i goœciom XI Biesiady
Seniorów w Turzy Œl. sk³adamy serdeczne podziêkowania za udzia³ i umilanie ca³ej
biesiady.
Prezes ko³a
Wakacje już za nami
WDK Czy¿owice
Tegoroczne wakacje rozpoczêliœmy s³oneczn¹ pogod¹ i wieloma pomys³ami na ciekawe spêdzenie lata. Codziennie w godzinach od 1000 do 1600 w naszym domu kultury
odbywa³y siê ró¿norakie zajêcia: plastyczne, kulinarne, sportowe, gry i zabawy oraz
wycieczki piesze i rowerowe. Zorganizowaliœmy kilka wycieczek poci¹giem do Olzy
na k¹pielisko - zabawom w wodzie i na pla¿y nie by³o koñca.
Ponadto byliœmy na wycieczce w Wadowicach. Zwiedziliœmy Dom Papieski,
a póŸniej udaliœmy siê na s³ynne kremówki. Z Wadowic pojechaliœmy do Inwa³du,
gdzie mogliœmy obejrzeæ miniatury s³ynnych budowli z ca³ego œwiata oraz Polski.
Du¿¹ atrakcj¹, zw³aszcza dla m³odszych dzieci by³y: zje¿d¿alnie, karuzele, labirynt.
Na prze³omie lipca i sierpnia byliœmy na obozie w Bierach. Na miejscu przywita³a
nas wspania³a, s³oneczna pogoda, która utrzyma³a siê do koñca naszego pobytu. Dla
dzieci wielk¹ atrakcj¹ by³o spanie w namiotach, wieczorne warty, œpiewy i zabawy
przy ognisku.
Pod koniec wakacji wybraliœmy siê na wycieczkê do chorzowskiego ZOO. Niektóre dzieci po raz pierwszy zobaczy³y dzikie zwierzêta na ¿ywo. Szczególn¹ sympatiê
wzbudzi³y w nas: s³onie, ¿yrafy, ma³pki, niedŸwiedzie i tygrysy.
Podsumowaniem wakacji by³o wspólne ognisko z harcerzami z dru¿yny ¯wirki
i Wigury, dzia³aj¹cymi przy tutejszym domu kultury. Wspólnie ugotowaliœmy grochówkê, piekliœmy kie³baski, œpiewaliœmy przy ognisku.
Instruktorzy
Lato z WDK w Gorzycach
Jak co rok w gorzyckim WDK mieliœmy wiele fajnych, ciekawych propozycji dobrej
zabawy i po¿ytecznego spêdzania czasu. Dzieci chêtnie korzysta³y z naszych zaproszeñ
do wspó³pracy podczas wakacji. Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
„Wiwat lato” – to tytu³ ogniska integracyjnego na dobry pocz¹tek lata z udzia³em
zespo³ów i grup dzia³aj¹cych w naszym WDK. Odby³o siê ono w plenerze za WDK
pod star¹ akacj¹. Wycieczka do Koszêcina – jak co roku wielu chêtnych, wiele wra¿eñ nowi ludzie i jak zwykle wielka gala zespo³u „Œl¹sk” wieczorn¹ por¹ w plenerze.
Warto pojechaæ kto jeszcze nie by³!
Ale wracamy do Gorzyc. Ka¿dego dnia w tygodniu o 1000 na sali WDK w Gorzycach
spotyka³y siê dzieci, które lubi¹ poznawaæ œwiat plastyki. Pani Ania z pani¹ Kasi¹ to
nasze panie instruktorki w tej dziedzinie. Nauczy³y dzieci robiæ papeteriê, ozdabiaæ
koszulki, budowaæ zamki z namoczonego papieru, wykonywaæ skrzyd³a np. motyla.
Ca³a akcja zakoñczy³a siê happeningiem w plenerze.
Potem wycieczki z udzia³em dzieci i doros³ych. WDK zorganizowa³o wycieczkê do
„Parku miniatur” do Inwa³du, do kina „Imax” w Katowicach, gdzie ogl¹daliœmy film
o delfinach i wielorybach w technice trójwymiarowej. W drodze powrotnej dzieciaki
szala³y na „Tropikalnej wyspie” w Marklowicach.
Wycieczki rowerowe to te¿ nasza specjalnoœæ. Podczas tego typu wycieczek,
zwiedzamy nasza gminê, poznajemy jej urok, odkrywamy nowe szlaki rowerowe.
Ka¿da z tych wycieczek koñczy³a siê piknikiem albo orzeŸwiaj¹c¹ k¹piel¹ w basenie
„Nautica”.
Biwak w Bierach to impreza, któr¹ dzieci chyba lubi¹ najbardziej. Spanie w namiotach, wycieczki w góry, gra w podchody, nocne warty, chrzest – czyli pasowanie na
biwakowicza, szumi¹cy potok, ogniska i ci¹g³e przygody. Tego wszystkiego dzieci w
domu nie maj¹ i chyba dlatego tak pasjonuj¹ ich wypady do Bier. W tym roku biwak
by³ bardzo deszczowy. Mimo to dzieci nazwa³y go „biwakiem dla nieustraszonych”
i œwietnie bawi³y siê na boso, bo suche buty dawno siê skoñczy³y. Zapraszamy za rok!
Urszula Wachtarczyk
instruktor WDK Gorzyce
Ale by³o fajnie!
W dniach 18-22 sierpnia br. w ramach „Akcji Lato 2008” dzieci i m³odzie¿ ze Œwietlicy Wiejskiej w Gorzyczkach, Turzy Œl. i WDK w Gorzycach wypoczywa³y na biwaku
w oœrodku wypoczynkowym „Olza” w Olzie. W kampingach „Brda” przez 5 dni mieszka³o
23 dzieci i m³odzie¿. Dzieñ rozpoczyna³ siê od mycia zêbów w ³aŸni, która mieœci³a siê
obok kampingu. Œniadania, obiady i kolacje spo¿ywane by³y na œwie¿ym powietrzu. Poniewa¿ przez ca³y pobyt w Olzie by³a upalna pogoda, wiêc codziennie przed i po obiedzie
mo¿na by³o spêdziæ czas w wodzie z ratownikiem, opalaæ siê lub budowaæ zamki z piasku.
Po s³odkim podwieczorku najczêœciej obozowicze grali w pi³kê no¿n¹, siatkówkê, robili
zakupy w sklepie. Inne atrakcje na biwaku to konkurs „Jaka to melodia?”, malowanie
buziek i tatua¿e. Gdy ktoœ mia³ problem z zaœniêciem, móg³ pograæ w gry planszowe lub
uk³adaæ puzzle. Wieczorem obowi¹zkowo by³o ro¿no, kie³baski wszystkim smakowa³y,
palce lizaæ. Potem szybko umalowaæ siê, przebraæ i na dyskotekê, która trwa³a do 2130. No
i po dyskotece najzabawniejsza rzecz to mycie nó¿ek w misce. Jak widaæ mo¿na œwietnie
wypocz¹æ i bawiæ siê bez radia, telewizora i komputera. Dziêki sponsorom mogliœmy
prze¿yæ wspania³e chwile w Olzie.
Marysia i Madzia
„Starajcie siê dobrze czyniæ wobec wszystkich ludzi”
Dzieci wraz z opiekunami ze Œwietlic Wiejskich - w Gorzyczkach
i Turzy Œl¹skiej serdecznie dziêkuj¹ za okazane serce darczyñcom:
Januszowi Zientkowi, Ewelinie i Erykowi Ka³u¿om,
Ma³gorzacie £usce, Danucie Sutyle,
Marii Piechaczek (cukiernia „Anna-Maria”), Gra¿ynie Dziwoki.
To w³aœnie dziêki Wam spêdziliœmy cudowne chwile na biwaku w Olzie.
13
K¹cik ¿yczeñ
Z okazji urodzin
Urszuli Wachtarczyk
samych pogodnych dni,
zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności
życzą
koleżanki i koledzy
z WDK Gorzyce
NA NASZYM R¯YSKU
Na naszym r¿ysku przi kartoflisku
mrugo³eœ do mnie przez co³ki czas...
A mnie sie zdowa³o,
¿e cosik cie bra³o,
tó¿ wartkoch wziyna nogi za pas!...
O! jeje, o-jeje, o-jejeje!
Lecio³ za mnom, - nie chyci³ mnie!
O! jeje, o-jeje, o-jejeje!
Jako strata, szkoda, ¿e nie!...
Kandyœ za lasym na koñcu wioski
siarczyœcie trzas³o w nojwyrszy s³up!
£ogromnie sie boja
czy jeszcze ³obstoja?
Kiecule na g³owa i w snopek fuk!
O ! jeje, o-jeje, o-jejeje!
Lecio³ za mnom, - nie chyci³ mnie!
O ! jeje, o-jeje, o-jejeje!
Tako strata, szkoda, ¿e nie!
Na œwiecie ciymno, a tu oszczymno,
bo elektryki ani na drót!
Jakby sie kto spiyro³,
to Francik wybiyro³
plusy, minusy i zero, jak móg³....
O! jeje, o-jeje, o-jejeje!
Sie nie pomyl, bo bydzie Ÿle!
O! jeje, o-jeje, o-jejeje!
Jak zaœwiyci, ...to dojrzy mnie!
S³owa i muzyka
Irena Sauer
(podglondane zza snopka)
Rubryka satyryka
Czes³aw Czaika
Fraszkowy
koktajl
NIEWIERNOή
Wypady
na zdrady.
ZMARSZCZKI
„RzeŸbi” nas
czas.
¯ELAZO
Wci¹¿ siê ¿ali
na kowali.
ZAKAZ
Ka¿dy zakaz
rodzi nakaz.
ŒRUBOKRÊT
Mo¿e wymyœl¹ takie œrubokrêty,
którymi da siê odkrêciæ przekrêty.
SMUTAS
Ni trochy
radochy.
IN VITRO
Mo¿e wymyœl¹ uczeni przyszli
jak politykom zap³adniaæ myœli.
SZKOLNY ZWIERZYNIEC
Szko³a zwierzyñcem
– z tego to wynika,
¿e najczêœciej os³y
strzelaj¹ byka.
POOLIMPIJSKA CZKAWKA
Skoro sportowcy
wyraŸnie pod norm¹
widaæ, ¿e i kapelan
te¿ nie trafi³ z form¹.
ART - AGRO
Kamil Kwaśnica
HURT - DETAL
Oferujemy:
- pasze, koncentraty, nawozy
- środki ochrony roślin, materiał siewny
- narzędzia ogrodnicze, odzież robocza
- ziemia, doniczki, kora
W tym miesiącu oferujemy
znicze i stroiki
44-350 Gorzyce; ul. Wiejska 22
(możliwy dojazd od ul. Ogrodowej i Wiejskiej)
032 45 11 616 0 516 104 558
NR 9/188/08
14
Tu jest moje miejsce,
tu jest mój dom (8)
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŒWIÊTEJ,
czyli œladami œwiêtych i b³ogos³awionych1
MORAWSKIE WROTA
26 siernia 2008 r. S¹d Rejestrowy zarejestrowa³ w rejestrze stowarzyszeñ Lokaln¹ Grupê
Dzia³ania Morawskie Wrota (dalej - LGD). W telegraficznym skrócie: LGD jest stowarzyszeniem, które stawia sobie za cel m.in. dzia³anie na rzecz zrównowa¿onego rozwoju obszaru
naszych gmin, ich promocjê, propagowanie turystyki i dzia³añ s³u¿¹cych zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Nasza LGD obejmuje swym zasiêgiem obszar trzech s¹siaduj¹cych
ze sob¹ gmin: Godowa, Gorzyc i Krzy¿anowic, po³o¿onych przy rzekach Olzie i Odrze.
LGD opiera siê na partnerstwie „sektorów”: samorz¹du terytorialnego, podmiotów gospodarczych oraz stowarzyszeñ i osób fizycznych zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Wiêcej na temat LGD na stronie www.gorzyce.pl.
DIAMENTY NIE WYMAGAJ¥CE SZLIFOWANIA
Nasza LGD to nie tylko 43 650 mieszkañców, przysz³a autostrada, znakomite po³o¿enie
w Bramie Morawskiej - na zielonym uboczu, ale pomiêdzy du¿ymi okrêgami przemys³owymi i aglomeracjami miejskimi. To tak¿e wspania³e dziedzictwo przesz³oœci, „wiano”
pozostawione nam w spadku przez naszych przodków:
- olzañski Trójk¹t Trzech Republik; graniczne meandry Odry,
- wiadro z czasów rzymskich oraz br¹zowy sztylet i diadem z Olzy, koœci prehistorycznych zwierz¹t spod Krzy¿anowic,
- miejsca kultu i zabytki sakralne: sarkofagi z Tworkowa, Biblia pauperum z £azisk,
Piêkna Madonna z Go³kowic, sanktuarium i koronowany papieskimi koronami obraz MB
Fatimskiej w Turzy Œl¹skiej;
- zamki i pa³ace - Lichnowskich, Donnersmarcków, Saurma – Jeltsch i hr. Arco - w
Cha³upkach, Krzy¿anowicach, Tworkowie i Gorzycach;
- dokonania: Franciszka Surmy z Go³kowic (s³ynnego lotnika RAF-u), Franciszka Pieczki
z Godowa (Gustlika z "Czterech pancernych i psa", "Jancio Wodnika" u Kolskiego, œw. Piotra u Kawalerowicza); Jana Larischa z Rogowa (pioniera uprzemys³owienia karwiñskiego);
grafa Wilhelma von Arco z Gorzyc (pioniera niemieckiej radiofonii); prof. Dominika Lasoka z Turzy (wspó³twórcy nauki prawa europejskiego, posiadacza 3 doktoratów Honoris
Causa, którego osobê proponowano jako kandydaturê do nagrody Nobla); doc. Jana Pipreka
z Gorzyczek (wspó³autora monumentalnego s³ownika polsko-niemieckiego i niemieckopolskiego), b³ogos³awionego Emila Szramka z Tworkowa (autora wa¿nej rozprawy "Œl¹sk
jako problem socjologiczny"), ksa Augustyna Weltzla z Tworkowa (œl¹skiego Tacyta) oraz
ksi¹¿¹t Lichnowskich z Krzy¿anowic, u których goœcili Liszt i Beethowen.
NASZA ŒL¥SKA „ZIEMIA ŒWIÊTA”
Jednym z wa¿niejszych atutów obszaru naszej LGD (o ile nie najwa¿niejszym) jest
nagromadzenie na jej terenie wa¿nych – w skali regionu, a nawet kraju - obiektów kultu
religijnego oraz miejsc zwi¹zanych z osobami wyniesionymi na o³tarze lub oczekuj¹cymi
na takie wyniesienie. Najwa¿niejszym obiektem kultu jest niew¹tpliwie sanktuarium MB
Fatimskiej w Turzy Œl¹skiej, posiadaj¹ce ponadregionalne znaczenie, które odwiedza
rocznie od 100 do 250 tys. pielgrzymów. Turza mog³aby siê staæ naturalnym centrum
ruchu pielgrzymkowego na terenie tej czêœci Œl¹ska. Wspomnia³em kiedyœ na ³amach "U
nas" o potrzebie stworzenia tu muzeum pielgrzymowania - lub lepiej œl¹skiej „ponci” (do
Frydka, Pszowa, Piekar, na Œw. Annê, do Kalwarii Zebrzydowskiej, Turzy, Czêstochowy,
Starej Wsi, Piotrowic za Raciborzem). W muzeum mog³yby siê znaleŸæ eksponaty zwi¹zane z pielgrzymowaniem, przechowywane jeszcze na strychach, u starzików w szranku lub
za szyb¹ w bifyju – œwiynte obrozki, figurki i obrozy, skarbce pieœni, ¿ywoty œwiêtych,
modlitewniki i œpiewniki – wydawane w Raciborzu przez Meyera w dziesi¹tkach tysiêcy
egzemplarzy "Weg zum Himmel" i "Droga do nieba" (ks. Skowronka). Mog³aby te¿ powstaæ
ekspozycja ilustruj¹ca dzieje Turzy i Pszowa. Siostra zakonna mog³aby pokazaæ dzieciom
jak wypiekano dawniej hostie; muzyk nauczy³by je piosenki "Arki Noego"; doroœli mogliby
obejrzeæ fragmenty archiwalnych nagrañ z pielgrzymek do Piekar lub papie¿a do ojczyzny.
Marzy mi siê te¿ plenerowe kino w turskiej kalwarii – raz do roku wiosn¹ lub latem, i pokaz
filmu na du¿ym telebimie np. "Pasji", "Quo vadis". Mo¿na by zaprosiæ œw. Piotra, czyli
Franciszka Pieczkê, a ca³oœæ zorganizowaæ wieczorem przy rozpalonych pochodniach.
Myœlê, ¿e takie muzeum – bez gablot, z odpowiednim œwiat³em, s³owem (dŸwiêkiem) i
obrazem by³oby muzeum ¿ywym, a nie ma³o przyjazn¹ izb¹ regionaln¹.
Warto te¿ rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wytyczenia pielgrzymkowego szlaku i wspólnej promocji obszaru naszej œl¹skiej „Ziemi Œwiêtej”. W najwa¿niejszych miejscach kultu p¹tnik
lub turysta (do Turzy pielgrzymuj¹ m³odzi, rodziny z dzieæmi) powinien otrzymaæ kompleksow¹ informacjê o bazie noclegowej i gastronomicznej, zabytkach pogranicza oraz
innych mo¿liwoœciach spêdzenia przeznaczonego na wypoczynek czasu (boiska, baseny,
k¹pieliska, oœrodki jazdy konnej, place zabaw dla dzieci, itp.). Widzê w tych miejscach
bezp³atne, ogólnodostêpne ³¹cza internetowe, kioski multimedialne, du¿e kolorowe tablice
informacyjne. Taki „produkt” mo¿na by reklamowaæ w wydawnictwach tradycyjnych, na
NR 9/188/08
stronie internetowej Ziemi Œwietej i na targach turystycznych. Szlak mo¿na by wyd³u¿yæ.
Móg³by biec przez: Rydu³towy (tu pos³ugiwa³ za³o¿yciel ruchu oazowego, ks. Franciszek
Blachnicki), Pszów (z piêkn¹ bazylik¹ i obrazem pszowskiej Pani Uœmiechniêtej, do której
pielgrzymowa³ Karol Wojty³a), Kokoszyce (w których goœci³ Karol Wojty³a), Wodzis³aw
(z figur¹ Chrystusa Frasobliwego), Skrzyszów, Go³kowice, £aziska, Turzê Œl., Gorzyce,
Rogów, Tworków i dalej w Czechach - Piœt oraz Bogumin (do koronowanych obrazów
Matki Boskiej). Mo¿na by te¿ stworzyæ wspólny kalendarz wa¿nych uroczystoœci (s³ynne
noce pokuty i dni chorych – w Turzy, odpusty).
SKRZYSZÓW - GO£KOWICE - £AZISKA
U œw. Wawrzyñca
Wêdrówkê œladami œwiêtych proponujê rozpocz¹æ w Skrzyszowie. W miejscowym
koœciele znajduje siê ufundowany w 1600 r. o³tarz œw. Wawrzyñca, pochodz¹cy ze starego, drewnianego koœcio³a. Spogl¹daj¹c na ten cenny zabytek sztuki renesansowej, warto
przypomnieæ sobie historiê wodzis³awskich pielgrzymek do Skrzyszowa. W 1536 r. teren
tzw. pañstewka wodzis³awskiego nawiedzi³a potê¿na i d³ugotrwa³a ulewa, która zakoñczy³a siê dopiero w œw. Wawrzyñca. Wtedy to wodzis³awianie, œwiêc¹c obraz œwiêtego
do wie¿y koœcielnej, przysiêgli, ¿e co roku bêd¹ pielgrzymowaæ w dniu 10 sierpnia na
odpust do Skrzyszowa, w którym znajdowa³ siê koœció³ pod jego wezwaniem. Pielgrzymki
te cieszy³y siê przez stulecia niezwyk³¹ ¿ywotnoœci¹.
Tu goœci³ b³ogos³awiony Bojanowski
Kilkaset lat póŸniej, w 1868 r. ks. Henryk Ring – proboszcz odnowionej parafii w Skrzyszowie - za³o¿y³ jedn¹ z pierwszych w naszej okolicy ochronek. Jej prowadzenie powierzy³
S.S. S³u¿ebniczkom. 30 IX 1868 r. goœci³ w wiosce Edmund Bojanowski, za³o¿yciel zgromadzenia S³u¿ebniczek. Zanotowa³ w swoim dzienniku: By³em na Mszy Œw. i Komunii
Œw. Koœció³ek stary, drewniany, dziwnej konstrukcji. Po kawie poszliœmy do Ochronki, na
pole Sióstr, ze Siostr¹ El¿biet¹ i dziewcz¹tkami. Wœród ich pól na wzgórku jest nale¿¹cy
do nich boreczek, z którego przeœliczny widok na Góry Beskidy i Czêœæ Sudetów. Piêknie
widaæ na Morawie Lis¹ Horê. Pobyt b³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego w Skrzyszowie upamiêtniaj¹ nie tylko zapisy na kartach kronik i pamiêtnika, ale tak¿e poœwiêcona
mu figura autorstwa Z. Brachmañskiego
Biblia pauperum
Kolejnymi miejscowoœciami na naszym pielgrzymim szlaku niech bêd¹ Go³kowice i £aziska, znajduj¹ce siê na szlaku zabytków drewnianej architektury sakralnej. Przy prastarej
drodze królewskiej (Via regia), przebiegaj¹cej z Raciborza przez tereny gmin Gorzyce i
Godów stoj¹ dwa drewniane koœcio³y. Pierwszy – w Go³kowicach - pochodzi z II po³owy
XIX w. i jest œwiadectwem ogromnej wiary jego fundatora, niejakiego Józefa Grzonki. W
koœció³ku znajduje siê m.in. rzeŸba z I po³owy XVI w., niezwyk³ej urody Piêkna Madonna
z dziewczêc¹ twarz¹ – jak pisa³ przed laty prof. Dobrowolski.
Drugi koœció³ek - w £aziskach – zbudowano w XVI w., odnawiano w 1736 r., XIX w. i
1949 r. W 1870 r. drewnian¹ zakrystiê zast¹piono murowan¹. Koœció³ posiada konstrukcjê
zrêbowa oraz dominuj¹c¹ wie¿ê zwieñczon¹ izbic¹. Gruntowny remont zniszczona
œwi¹tynia przesz³a w latach 1997-2001. Odkryto wtedy i udostêpniono, cenne, XVI w.
polichromie na œcianach nawy i prezbiterium. Przedstawiaj¹ one m.in. sceny pasyjne i
zmartwychwstania oraz sceny z Biblii (m.in. stworzenie œwiata, braci Kaina i Abla), a
tak¿e fundatorów œwi¹tyni w szlacheckich strojach. Odkrycie stanowi³o du¿¹ sensacjê,
rozpisywa³y siê o nim regionalne dzienniki i fachowe periodyki. Koœció³ posiada swoj¹
tajemnicê. S¹ ni¹ trudne w interpretacji inskrypcje na polichromii (ANNO DOMINI 1560)
i na zrêbie nawy (AN D 1579 ANDRIAS HLOP Z PISAZOVIC). W œcianie œwi¹tyni znajduje siê œlad po pocisku, który w 1945 r. wpad³ do nawy i nie eksplodowa³. Natomiast
w ogrodzeniu koœcio³a umieszczono œredniowieczny krzy¿ pokutny. Warto te¿ zobaczyæ
drewniane stacje drogi krzy¿owej w lesie, na wzgórzu piêknie góruj¹cym nad koœcio³em.
Te ostatnie najlepiej zobaczyæ wczesn¹ wiosn¹ lub jesieni¹, wtedy ze wzgórza roztacza
siê piêkny widok na £aziska.
Stygmatyczka?2
W £aziskach mieszka³a przez pewien okres czasu (u W. B³atonia) Katarzyna Szymon. Na jej ciele pojawia³y siê w dni mêki Chrystusowej, w miejscach ran Odkupiciela krwawi¹ce rany. Wydarzeniom tym towarzyszy³y - wed³ug œwiadków – ró¿ne
niewyt³umaczalne zjawiska. Katarzyna mia³a np. przekazywaæ orêdzia ojca Pio, Matki
Boskiej i œwiêtych, którzy – jak twierdz¹ osoby odwiedzaj¹ce Szymonkê - „przemawiali
przez ni¹”. W „orêdziach” nie zabrak³o kontrowersyjnych tematów, np. O³awy, oraz
wypowiedzi b³êdnych teologicznie, oficjalnie zanegowanych przez Koœció³ katolicki.
Katarzyna mia³a te¿ przyjmowaæ Komuniê Œwiêt¹, mimo, ¿e Cia³a Chrystusa nie podawa³ ani kap³an, ani ¿adna inna osoba. Przybywali do niej liczni „pielgrzymi”, którzy
uwa¿ali j¹ za stygmatyczkê. Maria Mitko z domu B³atoñ, wspomina: Jo widzia³a 6
razy jak hostia przijmowa³a. Chostia sz³a do ust. Istniej¹ te¿ opinie, ¿e zmiany mia³y
pod³o¿e chorobowe lub te¿, ¿e by³y wynikiem samookaleczeñ. Nie brakowa³o i osób
w niewybredny sposób atakuj¹cych Szymonkê. W £aziskach zachowa³ siê pokój „stygmatyczki” zwanej swojsko - „Katarzynk¹”, o której napisano ju¿ kilka ksi¹¿ek.
Jedna z osób, u której mieszka³a „stygmatyczka”, zabiega od kilku lat o rozpoczêcie
jej procesu beatyfikacyjnego. Ks. dr Arkadiusz Wuwer (rodem z naszej Turzy, sekretarz
arcybiskupa Damiana Zimonia) w jednym z wywiadów udzielonych redakcji Gazety
Wyborczej powiedzia³ jakby w odpowiedzi na czynione starania, m. in. ¿e stygmaty:
15
To prze¿ycie mistyczne. Wierzymy, ¿e niektóre osoby maj¹ wielki dar uto¿samiania siê z
Chrystusem w jego cierpieniu. Oczywiœcie jest mo¿liwe, ¿e czasem jest to wynik autosugestii. Dlatego koœció³ jest w takich przypadkach bardzo ostro¿ny (...) je¿eli jest to sprawa
ludzka, to ludzie o tym zapomn¹. Je¿eli jest to jednak dzia³anie Bo¿e to bêdzie przynosiæ
owoce. (...) Dodam, ¿e proces beatyfikacyjny polega na tym, ¿e wystêpuje w nim tzw.
adwokat diab³a. Mo¿e on podnosiæ, ¿e takie zjawisko jest nieprawdziwe, a wrêcz jest
dzia³aniem samego diab³a.
Czy wiesz, ¿e œw. Piotr urodzi³ siê w Godowie!
- W Godowie przyszed³ na œwiat Franciszek Pieczka,
odtwórca niezapomnianej roli œw. Piotra w Quo vadis.
TURZA – GORZYCE - ROGÓW
"Œl¹ska Fatima" w papieskiej koronie
Kolejn¹ miejscowoœci¹ na naszym pielgrzymim szlaku by³aby piêknie po³o¿ona Turza
Œl¹ska, zwana "Œl¹sk¹ Fatim¹", z góruj¹cym nad wiosk¹ koœcio³em, doskonale widocznym
od strony drogi krajowej. Dotrzemy do niej z £azisk przez Olszenicê. W Turzy znajduje
siê najstarszy oœrodek kultu Matki Boskiej Fatimskiej na terenie Polski. Miejscowy koœció³
zbudowano krótko po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. W g³ównym o³tarzu umieszczono
obraz Matki Boskiej Fatimskiej pêdzla artysty ludowego, ucznia Konarzewskiego, Franciszka
Worka z Rupienki. W krótkim czasie do Fatimskiej Pani poczê³y ci¹gn¹æ rzesze pielgrzymów. Dziœ przybywa ich wed³ug ró¿nych Ÿróde³ od 100 do 250 tysiêcy rocznie. Do Turzy
pielgrzymowa³ min. bp Szczepan Weso³y z Rzymu, biskup Fatimy Kosma de Amaral i
wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Hiacynty i Franciszka ks. Louis Kondor. W 2004
r. nuncjusz apostolski na³o¿y³ na skroñ turskiej Pani koronê papiesk¹. Pielgrzymi znajd¹ tu
trudne do osi¹gniêcia w wielkich sanktuariach wyciszenie i spokój. Ogromn¹ popularnoœci¹
ciesz¹ siê m. in. noce pokuty, dni chorych i odpusty. Pielgrzymi mog¹ odprawiæ plenerow¹
drogê krzy¿ow¹, zapaliæ znicz u grobu twórcy sanktuarium, odpocz¹æ w cieniu drzew du¿ej
kalwarii, modliæ siê w plenerze przy kaplicach ró¿añcowych.
U Czarnej Madonny w Gorzycach
Z Turzy proponujê pojechaæ do pobliskich Gorzyc. W centrum wsi, przypominaj¹cej raczej
ma³e miasteczko, znajduje siê piêknie odnowiony koœció³ p.w. Anio³a Stró¿a. W g³ównym,
neogotyckim o³tarzu œwi¹tyni umieszczono niezwyk³y, prawdopodobnie XVII w. obraz Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej. Trafi³ on do Gorzyc z podgliwickiej Wilczy. W drewnianym koœció³ku
w Wilczy Górnej obraz znajdowa³ siê w g³ównym o³tarzu, w piêknych rzeŸbionych ramach.
Wspominaj¹ o nim akta wizytacyjne z 1679 r., a ostatnia o nim wiadomoœæ zwi¹zana z Wilcz¹
pochodzi z 1687 roku. Prawdopodobnie krótko potem, obraz zosta³ przeniesiony do Gorzyc.
O przeniesieniu Virginis Claromontanae do naszej wioski istnieje takie oto podanie: Matka
Boska objawi³a siê proboszczowi gorzyckiemu, ks. Janowi Wincentemu Bromboszczowi.
Oœwiadczy³a mu, ¿e z woli swego syna obra³a sobie koœció³ gorzycki za mieszkanie. To samo
objawienie mia³a dziedziczka Wilczy, a zarazem kolatorka miejscowego koœcio³a, baronowa
Reiswitz, która natychmiast powiadomi³a proboszcza Bromboszcza. Ten zaœ w miêdzyczasie
wys³a³ swego koœcielnego z listem do Wilczy. Pos³añcy spotkali siê przy Studzience w Wielopolu, wymienili listami i wrócili do domów. Po uzyskaniu zgody biskupa poszli gorzyczanie
w procesji do Wilczy, zabieraj¹c z sob¹ obraz œw. Miko³aja, patrona œwi¹tyni.
O bluŸniercy, który zamieni³ siê w g³az i kaplicy "Na Ÿródle"
Na drogê powrotn¹ z Wilczy do Gorzyc zabrali obraz Najœwiêtszej Panienki Czêstochowskiej. Szczêœliwie wrócili do granicy Gorzyc. Droga wiod³a wtedy pod pasmem pagórków w
odleg³oœci jakichœ 500 metrów od obecnej drogi krajowej. Dalej legenda g³osi, ¿e na polu pod
górk¹ niedaleko wioski pracowa³ gospodarz, który nie doœæ, ¿e nie uklêkn¹³ na widok œwiêtego
obrazu, to jeszcze zacz¹³ bluŸniæ przeciwko Najœwiêtszej Pani. Nagle zmieni³ siê w kamieñ
i pad³ na ziemiê obok p³uga. W tym¿e miejscu zbudowali gorzyczanie kaplicê, obok której
le¿y ów potê¿ny kamieñ, skamienia³y bluŸnierca. W tym miejscu prawdopodobnie znajdujemy w legendzie „echa” pozostawania czêœci wsi przy wyznaniu luterskiemu. Obraz umieszczono na bocznej œcianie parafialnego koœció³ka. Zamiana obrazów nast¹pi³a na prze³omie
XVII i XVIII w. (a konkretnie pomiêdzy 1687 i 1719 r.). W Gorzycach spieszy³y do niego
pielgrzymki z ca³ej bli¿szej i dalszej okolicy. Po sprowadzeniu z Czêstochowy do Pszowa
innego obrazu zapomniano o obrazie Matki Bo¿ej w Gorzycach. Co wiêcej, po budowie nowego koœcio³a s³u¿y³ on jako okiennica. O podaniu przypomnia³ sobie ks. proboszcz Zaitz,
który umieœci³ obraz w bocznym o³tarzu. Tu czci³y go jeszcze w okresie miêdzywojennym
dziewczêta z Kongregacji Mariañskiej. Z po¿ogi wojennej ocala³ dziêki proboszczowi, ks.
T. Walencie, który na czas dzia³añ frontowych 1945 r. umieœci³ go w piwnicy probostwa. W
tej¿e piwnicy, proboszcz zgin¹³ z r¹k sowieckich oprawców. Po wojnie obraz umieszczono
w g³ównym o³tarzu œwi¹tyni. Patrz¹c na strzelisty o³tarz trudno dostrzec rysy Czarnej Pani.
W oczy rzucaj¹ siê bardziej z³ociste blaszane sukienki.
Do wspomnianej kaplicy przy Ÿródle dojdziemy przez stary cmentarz (vis a vi koœcio³a), za
nim skrêcimy w lewo na ulic¹ Raciborsk¹ i za budynkiem OPS-u w prawo na ul. Wierzbow¹.
Jest ona tzw. kaplic¹ domkow¹. Zbudowano przy niej ma³y polowy o³tarz i krzy¿. Przy kaplicy gromadz¹ siê w majowe wieczory na wspólnych modlitwach mieszkañcy okolicznych
domów.
Cudowne relikwie œwiêtego z Asy¿u
Po obejrzeniu kaplicy „Na Ÿródle” proponujê udaæ siê jeszcze ul. Rybnick¹ (zmotoryzowani) lub Wiejsk¹ (pieszo, rowerzyœci) w stronê gorzyckiej „odwykówki”, dalej
ul. Bogumiñsk¹ w kierunku Olzy. Na skraju parku znajduj¹ siê zabudowania Domu
Pomocy Spo³ecznej w Gorzycach, a w nich nowoczesna, choæ „przytulna” kaplica
p.w. œw. Franciszka z Asy¿u, erygowana w 2001 r. Znajduj¹ siê tu relikwie œwiêtego
z Asy¿u. Wracamy ul. Rybnick¹ i na pierwszym skrzy¿owaniu skrêcamy w kierunku
do Raciborza. Mijamy Osiny, Be³sznicê. Podje¿d¿amy pod góruj¹ce nad Dolin¹ Odry
wzgórze, na którego szczycie znajduje siê rogowski koœció³ parafialny.
Z Rogowa na o³tarze
W jego „cieniu”, przy ul. Lipowej, nieopodal tzw. nowego cmentarza i neogotyckiej
kaplicy stoi po dziœ dzieñ dom rodziny Huwrów. W tym miejscu przyszed³ na œwiat 14
marca 1895 r. Józef Huwer, syn ma³orolnych gospodarzy Jana i Joanny. Huwerowie byli
pracowitymi i pobo¿nymi ludŸmi. Takie te¿ cechy posiad³ ich syn. Uczêszcza³ do miejscowej szko³y elementarnej, a rodzice z niecierpliwoœci¹ oczekiwali, kiedy j¹ ukoñczy
i pomo¿e im w pracy na roli. Nie by³o im jednak dane zatrzymaæ syna w Rogowie. Za
namow¹ kierownika szko³y pos³ali go w 1909 r. do gimnazjum zgromadzenia werbistów
w Nysie. W czasie wakacji wraca³ do rodzinnego Rogowa, by pomóc rodzicom w polu.
W koœciele, w którym przyj¹³ chrzest i komuniê, czêsto adorowa³ najœwiêtszy sakrament. Spêdzi³ nawet noc w œwi¹tyni, zamkniêty w niej przypadkowo przez miejscowego
dzwonnika. W wolnych chwilach czyta³ ksi¹¿ki przechadzaj¹c siê po polnych œcie¿kach
przepiêknej okolicy. Takim zapamiêtali go s¹siedzi. Po ukoñczeniu seminarium w Nysie
wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium w St. Gabriel. Pobyt w klasztorze przerwa³ wybuch
wojny. Jako niemiecki ¿o³nierz Huwer walczy³ we Francji i Italii. Zosta³ dwukrotnie
ranny i odznaczony Krzy¿em ¯elaznym II klasy. W 1925 r., po ukoñczeniu studiów
filozoficznych i teologicznych otrzyma³ w St. Gabriel œwiêcenia kap³añskie. 30 czerwca
tego¿ roku odprawi³ w miejscowym koœciele prymicje. Po wakacjach uda³ siê do Górnej
Grupy, gdzie obj¹³ obowi¹zki profesora matematyki i ekonoma. W 1928 r. rozpocz¹³
studia w Poznaniu na wydziale matematyczno-fizycznym. Skutkiem jakiejœ eksplozji
przy doœwiadczeniach zapad³ na chorobê p³uc i musia³ udaæ siê na kuracjê do Szwajcarii.
W 1930 r. wróci³ do Górnej Grupy i w nied³ugim czasie przeniós³ siê do Bruczkowa,
gdzie zosta³ prokuratorem i dyrektorem maj¹tku, a w 1939 r. rektorem. Po dziesi¹tkach
lat najstarsi bracia zakonni wspominali, ¿e o. Huwer by³ szczególnie wiernym œlubom
pos³uszeñstwa. Mia³ te¿ opiniê niezwyk³ego spowiednika, który potrafi³ wyczuæ, co
penitentowi najbardziej dolega. Mieszka³ w bardzo skromnym, ale czystym i schludnym
pokoiku. By³ wymagaj¹cym wobec siebie. Pe³ni¹c wa¿ne funkcje nie prosi³, by odwo¿ono
go furmank¹ na stacjê, ale szed³ pieszo. Jako ekonom 400-hektarowego gospodarstwa
troszczy³ siê o wszystko: o warsztaty, zatrudnionych robotników i innych wspó³braci.
Karci³ b³êdy podleg³ych stanowczo, ale ³agodnie. Po wybuchu wojny zosta³ internowany
przez hitlerowców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie
zmuszono go do pracy w kamienio³omach i lesie. Zmar³ tutaj œmierci¹ mêczeñsk¹ 9
stycznia 1941 r. Cia³o spalono, do Bruczkowa przes³ano urnê z prochami. Rodzina otrzy-
Dok. na str. 16
PERŁY W KORONIE
Kościół w Łaziskach.
Matka Boża Fatimska w Turzy Śląskiej.
Kościół w Łaziskach - fragmenty polichromii.
Kościół w Tworkowie - krypta z sarkofagami.
NR 9/188/08
16
ma³a: brewiarz, stu³ê i ró¿aniec. W 2002 r. rozpoczêto starania o uruchomienie drugiego
z kolei procesu beatyfikacyjnego mêczenników II wojny œwiatowej, który rozpocz¹³ siê
formalnie 17 wrzeœnia 2003 r. W grupie 19 polskich werbistów - mêczenników, którzy
maj¹ byæ wyniesieni na o³tarze znalaz³ siê o. Józef Huwer z Rogowa.
Zd¹¿aj¹c z Rogowa do Tworkowa warto zahaczyæ o owiane legendami wzgórze, zwane
Kamieñcem i zatrzymaæ siê pod góruj¹c¹ nad Dolin¹ Odry barokow¹ figur¹ œw. Jana
Neomucena, przypisywan¹ samemu J. M. Oesterreichowi, jednemu z najwybitniejszych
rzeŸbiarzy na Œl¹sku. Pochodz¹ca z I po³. XVIII w. figura prezentuje wysoki poziom artystyczny, jest unikatem w skali ca³ego Œl¹ska. Nepomucen zosta³ tu przedstawiony jako
ja³mu¿nik (w otoczeniu anio³ków), a takie przedstawienie tego œwiêtego jest niezwykle
rzadkie i wystêpuje na Górnym Œl¹sku tylko w Raciborzu i Bluszczowie.
TWORKÓW
czyli Œl¹sk jako problem socjologiczny,
tworkowskie trumny i kl¹twa Tutenchamona.
Nasz¹ wêdrówkê koñczymy w Tworkowie, który jest dla mnie esencj¹ „podraciborskiej”
œl¹skoœci i kultury naszego pogranicza. Wybitni ksiê¿a - Gregor, Weltzel, Drobny, Szramek;
znakomity Bielaczek i jego wspomnienia… Wspania³y zamek, park i staw, niezwykle
malowniczy w resztkach promieni zachodz¹cego s³oñca… Wp³ywy niemieckie, polskie,
morawskie i czeskie… Tylko tutaj i nigdzie indziej móg³ siê urodziæ w 1887 r. ktoœ taki,
jak ks. dr Emil Szramek, wybitny naukowiec, kolekcjoner i koneser sztuki, bibliofil, dzia³acz spo³eczno-oœwiatowy. Tylko tutaj móg³ widzieæ tak doskonale graniczny charakter
œl¹skiej ziemi, o którym póŸniej tak znakomicie pisa³. W 1934 r. opublikowa³ g³oœne do
dziœ dzie³o "Œl¹sk jako problem socjologiczny". Parafialny koœció³ b³ogos³awionego Emila
Szramka zas³yn¹³ w po³owie lat 90. XX w. dziêki tzw. "kl¹twie tworkowskiej", porównywanej z egipsk¹ kl¹tw¹ Tutenchamona i kl¹tw¹ Jagielloñczyka. O odkryciu sarkofagów
w krypcie pod posadzk¹ œwi¹tyni i œmiertelnym dla odkrywców kropidlaku z³ocistym
rozpisywa³a siê szeroko prasa.
Obecny koœció³ w Tworkowie powsta³ z w latach 1691-1694. Œwi¹tynia posiada bogaty
barokowy wystrój wnêtrza. W latach 1993-2002 zosta³a poddana szeroko zakrojonym
pracom konserwatorsko-remontowym, min. zrekonstruowano baniasty he³m wie¿y, który
uleg³ zniszczeniu w 1945 r. i zosta³ zast¹piony tymczasowym daszkiem namiotowym. We
wnêtrzu œwi¹tyni szczególnie efektownie prezentuje siê wspania³y, monumentalny o³tarz
g³ówny. W trakcie wspomnianego remontu zabiegom konserwatorskim poddano te¿ m.
in. scenê s¹du ostatecznego, lo¿ê kolatorsk¹ i ambonê.
W 1993 r. w tworkowskim koœciele dokonano sensacyjnego odkrycia. Odnaleziono metalowe, bogato polichromowane sarkofagi rodziny w³aœcicieli wsi, Reiswitzów. W krypcie
znajdowa³o siê 10 sarkofagów miedzianych (9 ma³ych i 1 du¿y) oraz mocno zniszczony
du¿y sarkofag z cyny, ze spor¹ domieszk¹ o³owiu. Ze wzglêdu na rangê znaleziska podjêto
decyzjê o ratowaniu odkrytych zabytków. W 1995 r. krakowscy profesorowie – Smyk i
Barabasz wykonali badania mikrobiologiczne oraz prace odgrzybieniowe. Eksploracj¹ sarkofagów zaj¹³ siê interdyscyplinarny zespó³ badawczy. W ka¿dym metalowym sarkofagu
znajdowa³a siê trumna, a w niej zmineralizowane szcz¹tki ludzkie. W latach 1996-1998
sarkofagami zajmowali siê w Warszawie konserwatorzy. W trumnach odnaleziono te¿
tkaniny pogrzebowe, m. in. dzieciêcy ¿upanik z pasem, sukienkê dziewczêc¹, wianek z
nici metalowych oraz koszulkê niemowlêc¹. Tworkowskie sarkofagi wyeksponowane w
dawnej marowni i kaplicy powsta³y w latach 1644-1683. Zabytki „zachwycaj¹” prostot¹,
bezpretensjonalnoœci¹ i niezwyk³a kolorystyk¹, dalek¹ od skojarzeñ ze œmierci¹. W dekoracji sarkofagów dominuj¹ uciête kwiaty, symbolizuj¹ce ideê vanitas (przemijalnoœci
i znikomoœci). Warto na koniec dodaæ, ¿e tworkowskie sarkofagi porównywane z wawelskimi, pomorskimi i brzesko-legnickimi s¹ jedynym tak bogatym zespo³em metalowych
sarkofagów dzieciêcych w Polsce. Ogromn¹ wartoœæ maj¹ tak¿e wyeksponowane w zaaran¿owanej „krypcie” ubranka dzieciêce, jedne z najstarszych w Polsce (po bucikach
koronacyjnych Zygmunta Augusta).
Proponowany przeze mnie szlak (lub tematyczne szlaki) obejmowa³by miejsca zwi¹zane
z pobytem osób wynoszonych na o³tarze (Skrzyszów, Rogów, Tworków); miejsca, w których znajduj¹ siê zabytki sakralne najwy¿szej klasy (Go³kowice, £aziska, Tworków) oraz
miejsca kultu – w pierwszej kolejnoœci maryjnego. Matka Boska na niewielkim skrawku
naszej ziemi pokazuje swe jak¿e ró¿ne oblicza – m³odoœci (dziewczêca twarz z Go³kowic),
prostoty (MB Fatimska w Turzy), dostojeñstwa (Czarna Madonna z Gorzyc), Uœmiechniêtej Pani (w ukochanym przez ks. prof. Szymika Pszowie). Na omawianym szlaku oraz w
jego bezpoœrednim s¹siedztwie znajduje siê te¿ wiele niezwykle wartoœciowych obiektów
ma³ej architektury sakralnej z prze³omu XIX i XX w., w tym krzy¿y kapliczkowych – tzw.
Bo¿ych m¹k – o dobrze wymierzonych proporcjach i ciekawym detalu; pochodz¹cych ze
znakomitych raciborskich warsztatów – braci Billik oraz Kokes & Jungblot.
Daniel Jakubczyk
(napisz: [email protected])
1 Zawarte w artykule opinie wyra¿aj¹ osobiste pogl¹dy autora.
2 Zamierzeniem autora nie by³o ustosunkowanie siê do autentycznoœci (prawdziwoœci)
„stygmatów” Katarzyny Szymon, a jedynie przypomnienie tej – b¹dŸ, co b¹dŸ – niezwyk³ej,
choæ budz¹cej kontrowersje postaci. Wszelkie os¹dy autor pozostawia odpowiednim czyn-
NR 9/188/08
Drogi na terenie gminy Gorzyce
Gmina Gorzyce posiada 123 km dróg gminnych z czego 110 km to drogi o nawierzchni
bitumicznej a pozostałe 12 km to drogi gruntowe. Jak co roku po za wydatkami inwestycyjnymi
na drogi w budżecie gminnym znajdują się środki finansowe na remonty cząstkowe nawierzchni
po sezonie zimowym, uzupełniane są znaki drogowe, oraz pokrywane są koszty związane z
zimowym utrzymaniem dróg. W ramach zawartej umowy z Powiatem Wodzisławskim na
terenie Gminy Gorzyce wzdłuż ulic gminnych i powiatowych remontowane lub budowane są
chodniki, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa osób, które z nich korzystają. W roku bieżącym
w ramach zawartej umowy została przekazana kwota 115 tysięcy złotych, co pozwoliło na
wyremontowanie 4 chodników w sołectwie: Rogów, Gorzyczki, Czyżowice, oraz Bluszczów.
W roku bieżącym Gmina Gorzyce na inwestycje drogowe przeznaczyła w budżecie środki w
wysokości: 4 094 375 zł. Część zadań inwestycyjnych to zadania wieloletnie, których okres
realizacji wynosi 2 lata. Przykładem może być droga w sołectwie Osiny przy ul. Sikorskiego.
W roku bieżącym zostanie wykonane odwodnienie drogi a w przyszłym roku zostanie ułożona
nawierzchnia i uporządkowane pobocza. Na zadania związane z przebudową dróg tj. Rogów
ul. Polna, Kol. Fryderyk ul. Polna, Turza Śl. ul. 27 Marca, Gmina Gorzyce złożyła wnioski o
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013. Do zadań inwestycyjnych wchodzą także zadania jednoroczne, które wykonuje
brygada komunalna. Dzięki ich zaangażowaniu, oraz pracy budżet gminy zaoszczędzone w
ten sposób środki finansowe, przeznacza na remonty cząstkowe na drogach gminnych, oraz
wykonywane są drogi dojazdowe o nawierzchni gruntowej. W roku bieżącym brygada komunalna na 14 zadań inwestycyjnych wykonuje 9 zadań z zakresu remontu, budowy i przebudowy dróg gminnych, a także prace związane z wykonaniem parkingu w sołectwach Gorzyce,
Rogów, Olza. Na dzień dzisiejszy pracownicy ci prowadzą roboty drogowe na odnodze ulicy
Wyzwolenia w Rogowie i ul. Słowackiego w Gorzycach.
Zadania inwestycyjne w zakresie dróg mają na celu naprawę nawierzchni, odbudowę
poboczy, regulację odwodnienia poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej i studzienek
ściekowych, co w konsekwencji wpływa na wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg. Prace zapoczątkowane w roku bieżącym w zakresie opracowań projektów na przebudowę dróg
gminnych po uzyskaniu pozwolenia na budowę, będą kontynuowane w latach następnych w
ramach posiadanych środków, oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Należy zauważyć, iż prowadzone inwestycje mimo utrudnień dla mieszkańców w czasie ich przebudowy,
po jej ukończeniu spełniają swoją funkcję, zwiększając tym samym bezpieczeństwo ruchu
drogowego na wyremontowanych fragmentach.
UG Gorzyce
Ref. Gospodarki Komunalnej
Przed zimą zakończono remonty dróg i parkingów gminy.
Fot. I. Gajowska
Dobre prawo dla kobiety i rodziny
4 czerwca br. mia³am przyjemnoœæ uczestniczyæ w Ogólnopolskiej Konferencji
„Dobre prawo dla kobiety i rodziny w Polsce i Unii Europejskiej”. Organizatorem
by³ Klub Parlamentarny „PiS” oraz Unia na rzecz Europy Narodów. Konferencja
odby³a siê w sali kolumnowej budynku sejmu RP, patronat honorowy obj¹³ prezydent
RP Lech Kaczyñski. Do udzia³u w konferencji zosta³am zaproszona przez pos³ankê
Izabelê Kloc.
G³ównym celem konferencji i jej tematem wiod¹cym by³a analiza sytuacji kobiet
w ¿yciu zawodowym i rodzinnym, widziana przez pryzmat istniej¹cych rozwi¹zañ
prawnych oraz ich skutecznoœci. Podejmowane tematy na sesjach tematycznych dotyczy³y przedsiêbiorczoœci kobiet, barier utrudniaj¹cych kobietom prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, polityki rodzinnej, rodzicielstwa zastêpczego, dyskryminacji,
czy mobbingu. Pozwolê sobie na dygresjê, ¿e konkluzje rozmów panelowych mia³y
antyfeministyczny charakter. Mimo dostrzeganych problemów wartoœciowania w
grupie spo³ecznej kobiet, krytykowano ideologiê ich równouprawnienia.
Konferencja by³a tak¿e okazj¹ do spotkania i porównania doœwiadczeñ wielu œrodowisk na co dzieñ podejmuj¹cych tê problematykê: instytucji rz¹dowych, samorz¹dów,
cz³onków parlamentu, organizacji pozarz¹dowych, prawników oraz przedstawicieli
licznych stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz kobiet i ich sytuacji w spo³eczeñstwie.
W konferencji bra³o udzia³ kilka kobiet z terenu gminy Gorzyce.
Bibianna Dawid
17
Tenis sto³owy w Be³sznicy
- powrót do korzeni
Sekcja tenisa sto³owego dzia³aj¹ca na terenie gminy Gorzyce w miejscowoœci
Be³sznica przechodzi³a ró¿ne okresy. By³y to okresy wiêkszej i mniejszej œwietnoœci, kiedy to dru¿yna rywalizowa³a na szczeblach od klasy A, a¿ po II ligê.
Rozpoczêto w 1972 roku pod patronatem OSP Be³sznica, póŸniej dwukrotnie jako
„Przysz³oœæ” Rogów. W tym roku wrócono do korzeni i sekcja ponownie zagra pod
szyldem OSP Be³sznica. Dru¿yna III ligi mê¿czyzn rozgrywaæ bêdzie swoje mecze
w budynku OSP w Be³sznicy. Treningi odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dy poniedzia³ek o godz.
1800, zaœ mecze w œrody o godz. 1800. Chêtnych do uprawiania tej dyscypliny sportu
- zapraszamy. Zapraszamy na stronê internetow¹ sekcji - www.belsznica.vel.pl.
Historyczne wydarzenie sportowe w Be³sznicy
LKS „Rozwój” Be³sznica
po raz pierwszy
Historia pi³ki no¿nej na terenach gminy Gorzyce siêga lat dwudziestych ubieg³ego
stulecia. Na pocz¹tku lat dwudziestych lokalna emigracja z zachodu przynios³a na
te tereny now¹ pasjê „fusbal”. Powsta³y pierwsze kluby, w Gorzyczkach-Fryderyku,
w Czy¿owicach, Rogowach i Olzie. U schy³ku lat czterdziestych powsta³ klub „Unia”
Turza Œl. W tej ponad osiemdziesiêcioletniej historii kluby te prze¿ywa³y swoje wzloty
i upadki, przysparza³y swoim kibicom wiele radoœci, ale by³y tak¿e – jak to w sporcie
– chwile rozczarowania.
Najnowsza historia to powstanie Ludowego Klubu Sportowego „Rozwój” w Be³szKierownik sekcji Suchy Jan
nicy z sekcj¹ pi³karsk¹. Kalendarium powstania LKS-u w Be³sznicy opowiada³ mi
obecny prezes klubu - Józef Hanzlik.
Wszystko zaczê³o siê w 2002 roku z inicjatywy radnego Czes³awa Zychmy, który,
jako jednen ze sposobów zagospodarowania terenów gminnych widzia³ powstanie
boiska pi³karskiego w Be³sznicy. We wrzeœniu tego¿ roku zawi¹za³ siê komitet
za³o¿ycielski Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Be³sznicy i powo³ano do ¿ycia
LKS „Rozwój” Be³sznica. W listopadzie 2002 roku nastêpuje rejestracja klubu. PierwDrużyna OSP Bełsznica rozgrywa swoje mecze w budynku OSP w Bełsznicy.
szym prezesem klubu zostaje wybrany Czes³aw Zychma. Usytuowanie boiska na tzw.
Mecze rozpoczynają się o godzinie 18:00. Zapraszamy sympatyków tego sportu
„Stawach” wymaga³o drena¿u terenu – mówi pan Józef, tote¿ w miarê mo¿liwoœci
do kibicowania drużynie!
finansowych, w 2003 roku, wykonano czêœciowy drena¿ p³yty boiska. Latem tego
roku klub organizuje pierwszy turniej pi³karski trampkarzy o puchar proboszcza parafii
1 17.09.2008
OSP Bełsznica:The Best Bestwinka
Rogów. M³odzi adepci pi³ki no¿nej z Be³sznicy zajmuj¹ w nim trzecie miejsce.
W 2004 roku dokoñczono drena¿ p³yty oraz poczyniono prace zagospodarowania bo2 24.09.2008
OSP Bełsznica:Beskid Brenna
iska, postawiono nowe bramki, ³awki oraz wykonano bramê wjazdow¹. Wybudowano
boiska do siatkówki i koszykówki. Z myœl¹ o zbli¿aj¹cych siê do¿ynkach gminnych
3 01.10.2008
Orzeł Kozy:OSP Bełsznica
2004 roku postawiono dwa baraki, które do dnia dzisiejszego s³u¿¹ jako zaplecze
4 08.10.2008
OSP Bełsznica:Jedność Rogoźna-Żory
gospodarcze obiektu. Jak wspomina pan Handzlik organizacja do¿ynek w Be³sznicy
pomog³a klubowi, a impreza do¿ynkowa spotka³a siê z bardzo pozytywn¹ ocen¹ uczest5 15.10.2008
KTS II Lędziny:OSP Bełsznica
ników - „To by³ nasz pierwszy sukces” – mówi pan Józef. W kolejnych latach 2005
i 2006 obiekt „Rozwoju” s³u¿y³ do organizacji Dni Gminy Gorzyce. Dzia³acze klubu
6 22.10.2008
OSP Bełsznica:Wilki Wilcza
nie zapominaj¹, ¿e podstawowym dzia³aniem klubu jest krzewienie kultury fizycznej
w œrodowisku, tote¿ w 2005 roku organizuj¹ grupê ch³opców, którzy w przysz³oœci
7 29.10.2008
LKS Rój II Żory:OSP Bełsznica
maj¹ stanowiæ wizytówkê klubu. Klub nastawia siê na szkolenie i wychowanie
8 05.11.2008
OSP Bełsznica:Gwarek Ornontowice
„narybku” pi³karskiego czyli juniorów. Zg³asza siê 15 ch³opców, najm³odszy ma 8,
najstarszy 12 lat. Pierwszym szkoleniowcem zostaje znany w œrodowisku pi³karz 9 12.11.2008
Gwiazda Skrzyszów:OSP Bełsznica
Grzegorz Folwarczny, który naucza i przekazuje tym m³odziutkim ch³opakom sztukê
gry w pi³kê no¿n¹. W roku 2008 LKS „Rozwój” Be³sznica zg³asza dru¿ynê trampka10 19.11.2008
OSP Bełsznica:JKTS II Jastrzębie
rzy m³odszych do rozgrywek w podokrêgu Racibórz. Ze wzglêdu na zaanga¿owanie
11 26.11.2008
Lesznianka Leszna G.:OSP Bełsznica
zawodowe i trenerskie ze stanowiska szkoleniowca m³odzików Be³sznicy rezygnuje
Grzegorz Folwarczny. Dzia³acze klubu prowadzenie dru¿yny m³odziutkich pi³karzy
12 03.12.2008
OSP Bełsznica:Polsport II Bielsko Biała
powierzaj¹ Grzegorzowi Tomali, by³emu bramkarzowi „Odry” Wodzis³aw, obecnie
graj¹cemu w pierwszoligowym GKS Jastrzêbie.
13 10.12.2008
TS Kuźnia Rybnik:OSP Bełsznica
Poniedzia³ek, 8 wrzeœnia 2008 roku w kronikarskich anna³ach zapisany zosta³ jako
14 17.12.2008
OSP Bełsznica:Jedynka Pszów
historyczne wydarzenie sportowe w Be³sznicy. Tego dnia na boisku LKS „Rozwój”
rozegrano pierwszy mecz mistrzowski w pi³ce no¿nej trampkarzy m³odszych pomiêdzy
15 07.01.2009
Sokół Orzesze:OSP Bełsznica
LKS „Rozwój” Be³sznica, a KS „Górnik” Pszów. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem remisowym 1:1, a historyczn¹ bramkê dla „Rozwoju” zdoby³ Marek Matlanga, wieñcz¹c
w ten sposób ca³y wysi³ek i zaanga¿owanie swoich 15 kolegów. Mój rozmówca,
a zarazem obecny prezes klubu – Józef Handzlik by³ bardzo zadowolony z postawy
debiutantów w meczu z dru¿yn¹ klubu o wieloletniej tradycji. Tê wspania³¹ i wytrwa³¹
Pierwszego wrzeœnia w Szkole Podstawowej w Rogowie zabrzmia³ pierwszy dzwopiêtnastkê ch³opców „Rozwoju” tworz¹: Grzegorz i Adam Polakowie, Sebastian Jusznek. Dzwonek, który uœwiadomi³ uczniom koniec wakacji i czas zbli¿aj¹cych siê
czyk, Kamil Musio³, Tobiasz Sztwiertnia, Szymon Milion, Szymon Cyrulik, Jakub
obowi¹zków szkolnych. Uczniowie wraz z rad¹ pedagogiczn¹ przywitali uroczyœcie
Langrzyk, Bart³omiej Krok, £ukasz Koczwara, Krzysztof Kozubek, Marek Matlannow¹ pani¹ dyrektor - Ilonê Kisiel.
ga, Seweryn Zdrza³ek, Bart³omiej Zuber, £ukasz Goraus. Na przestrzeni lat pi³karze
Krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów kl. IIIa, IIIb i Vb uœwiet- z Be³sznicy zasilali dru¿yny oœciennych klubów - Rogowa, Gorzyc, Olzy.
ni³ tê uroczystoœæ. Do powstania tego programu przyczyni³y siê wychowawczynie:
Zagadk¹ pozostaje pytanie: ilu z tych ch³opców zasili w przysz³oœci dru¿yny „Odry”
Ilona B³êdowska, Justyna Brachman, Wodzis³aw, „Przysz³oœci” Rogów, „Czarnych” Gorzyce, a mo¿e…?
Donata Oœliz³o.
Na koniec chcê przedstawiæ obecny Zarz¹d LKS „Rozwój” wybrany na zebraniu
Po zakoñczeniu programu artystycznego cz³onków klubu w 2008 roku. Prezes - Józef Handzlik, zastêpca prezesa – Henryk
g³os zabra³a pani dyrektor Ilona Kisiel, któ- Krzy¿ok, skarbnik – Piotr Paloc, sekretarz – Marek Kowalski oraz cz³onkowie: Antoni
ra przywita³a radê pedagogiczn¹ i wszyst- Klon, Janusz Kuczaty i Wiktor Ko³ek. Komisjê rewizyjn¹ tworz¹: Józef Burszyk,
kich uczniów naszej szko³y, ¿ycz¹c nam Adam Zychma, Miros³aw Otawa, Bogdan Otawa. M³odym adeptom sztuki pi³karskiej
wytrwa³oœci, pogody ducha i sukcesów w z Be³sznicy, ich rodzinom, dzia³aczom klubu, a tak¿e kibicom i sympatykom „Rozwoju” ¿yczyæ nale¿y jak najwiêcej radoœci i prze¿yæ sportowych.
nowym roku szkolnym 2008/2009.
Andrzej Nowak
Jolanta Wuwer
Terminarz rozgrywek i rundy
III ligi tenisa stołowego mężczyzn
¯egnajcie lasy i pola...
NR 9/188/08
18
(Œl¹sk na dawnej mapie. Kartograficzny obraz dziejów Œl¹ska - 66/137 )
Bitwa pod Breslau/Wroc³awiem, 21.11.1757 r.
Skala oko³o: 1:37 500
Orientacja zachodnia
Schlacht bei Breslau, 21. November 1757 J.
Ma(ss)stab etwa: 1:37 500
Die orientations: Nordlich links
Baatalie u Breslaua, v 21.11.1757 roce
Meritko kolem: 1:37 500
Zapadni orientacie
Cylk : „Œl¹sk na dawnej mapie. Kartograficzny obraz dziejów Œl¹ska” zajmuje siê geografi¹ historyczn¹ oraz j¹ wykorzystuje dla prezentacji (regionalnych) dziejów w³asnych kraju
Œl¹ska. Wa¿ne jest w tym przypadku: „co mapa mówi” ? Informacje natomiast o samej mapie
- wy³¹cznie o obiekcie z danej epoki z dziedziny nauki geograficznej czy te¿ „dziele rêkodzielniczym”, wytwórczym - maj¹ w tym przypadku tylko nieznaczny charakter, który pomocniczo
mo¿e byæ wykorzystany w przypadku zasygnalizowania tematu relacji oraz niektórych okolicznoœci charakteryzuj¹cych dan¹ epokê lub okres historyczny, tak w ogóle, jak i w przypadku
samej kartografii - nauki pomocniczej historii.
Ostanio zaprezentowane odcinki niniejszego cyklu : „Œl¹sk na dawnej mapie. Kartograficzny obraz dziejów Œl¹ska” tworz¹ ci¹g kontynuacji w¹tku tematycznego dotycz¹cego zmiany
w³adztwa œl¹skiej pañstwowoœci - Wielkiego Ksiêstwa Œl¹ska, w okresie po³owy XVIII wieku,
w czasie wojen œl¹skich. Zmiana w³adztwa Kiêstwa Œl¹ska nast¹pi³a w wyniku dwóch, krótko
po sobie maj¹cych miejsce wojen œl¹skich - w latach 1740 - 1742 oraz 1744 - 1745. Problem ten
jednak pozosta³ zupe³nie œwie¿ym wydarzeniem, mocno zakorzenionym w aktualnej sytuacji.
Sta³ siê wiêc czynnikiem rozgrywki w trakcie wojny siedmioletniej.
Wojna siedmioletnia w latach 1756 - 1763 to mo¿na by powiedziæ powdójny ; 1) wewnêtrzny (europoejski) i 2 ) zewnêtrzny (koloniany) problem rywalizacji dwóch „ekspanywnych
imperializmów” - Francji oraz Wielkiej Brytanii, czyli de facto Anglii. W Ameryce Pó³nocnej - Kanada oraz czêœæ terytorium daj¹cego nastêpnie pocz¹tek poŸniejszym USA, jak
i w Indiach na porz¹dku dziennym tocz¹ sie walki, których charakter w czasach nam dzisiejszych w XXI w. mog³by zostaæ okreœlony nawet i mo¿e mianem „ludobójstwa”. Natomiast
w samej Europie, w tym na jej morzach tocz¹ce siê zwi¹zane z tym „wyrzynanie siê” ma
bardziej humanitarny, „ludzki” charakter - dlatego, ¿e realizowane jest przynajmniej wed³ug
ustalonych, jasnych zasad i regu³.
W takim konflikcie niezbêdne s¹ w takiej zagmatwanej europejskiej sytuacji sojusze
i koalicje. Zawieranie sojuszy i koalicji odbywa sie te¿ wed³ug regu³ i zasad, zwi¹zanych
oczywiœcie z praktycznymi interesami ich poszczególnych elementów skladowych. Francjê
popieraj¹ : teoretycznie Cesarstwo Niemieckie - czyli w praktyce Austria, Saksonia, a z czasem
tak¿e Szwecja i Rosja. Wielk¹ Brytaniê - czyli praktycznie Angliê popieraja natomiast : Hannower oraz w³aœnie Prusy. W pewnym sesnie wœród sojuszników na Zachodzie jest to rodzaj
„niemieckiej wojny domowej” w ramach Cesarstwa Rzymsko - Niemieckiego (tzw. I Rzesza
Niemiecka). Jest to pok³osie, forma „dogrywki” do „austriackiej wojny sukcesyjnej” (1740
- 1748) o koronê cesarsk¹ Rzeszy. A na Wschodzie jest to natomiast „dogrywka” albo i te¿
ci¹g dalszy wczeœniej rozpoczêtej rozgrywki pomiêdzy Prusami i Austri¹ - na marginiesie
uboczu, tle tak¿e „austriackiej wojny sukcesyjnej”, czyli wojen œlaskich.
W takiej te¿ sytuacji wojna siedmioletnia „2 a”, przekszta³ca siê w wojnê siedmioletni¹
„3”. A w zasadzie jest to ju¿ nowy konflikt, w który przekszta³caj¹ siê interesy sojuszników
dotychczasowych g³ównych wrogów. W ten sposób w Europie Œrodkowej toczy siê III
wojna œl¹ska.
Latem 1756 roku Fryderyk II Wielki, Król Prus ... zuchwalym i zdecydowanym atakiem
prewencyjnym zmusza do kapitulacji naturalnego sojusznika Austrii, Saksoniê. Od wiosny 1757
roku prowadzi z róznym skutkiem dzialania bojowe na terenie Czech. Odnosi zwyciêstwo pod
Prah¹, ale i tez przegrywa pod Kolinem.
Rusza siê Zachód, Francuzi wprost unicestwiaj¹ si³y Hannoweru i korzystaj¹c z dywesji
szweckiej na Pomorzu i rosyjskiej w Prusach Wschodnich atakuj¹ g³óne terytorium pruskie
(jest to m.w. rejon Brandenburgii i przyleg³ych krajów niemieckich). Austriacy w tym czasie
zajmuj¹ Œl¹sk. Dnia 05. listopada 1757 dochodzi do jednej z najbardziej spektakularnych bitew
w dziejach œwiata. Pod Rossbach dwukrotnie mniejsza armia pruska gromi i masakruje Francuzów. Samych tylko zabitych Francuzi maj¹ ponad 7 tysiêcy ludzi. Dla porównania Prusacy
trac¹ tylko 550 zabitych. Paradoks - swoista „kpina historii” w tym przypadku polega na tym,
¿e dokona³a tego pruska piechota, któr¹ stworzyli ... Francuzi, wygnañcy z Francji - g³ównie
protestanci, kalwini. Podobna rzecz ma miejsce póŸniej, w 1794 roku w czasie polskiego
Powstania Koœciuszkowskiego przeciwko Rosjanom, w bitwie pod Szczekocinami. W tym
przypadku Polaków rozbi³a i pobi³a i „dowali³a” im „polska kawaleria” w szeregach armii
pruskiej. Po tym sukcesie - zwyciêstwie pod Rossbach - Fryderyk II Wielki b³yskawicznie
przerzuca swoje sily na Œlask, jakkolwiek s¹ one dwukrotnie mniejsze od odnosz¹cych na
Œl¹sku sukcesy Austriaków.
Po upadku, w dniu 13.11.1757 r. twiedzy Œwidnicy / Schweidnitz licz¹ca 83 tys. ludzi
cesarska (austriacka) armia pod dowodztwem ksiêcia Karola Alexandra Lotaryñskiego
i feldmarsza³ka von Daun ruszy³a w celu zajêcia twierdzy Wroc³aw / Breslau. Na przeciko
niej do bitwy w pole wysz³a licz¹ca sobie tylko 28 tys. ludzi armia pruska pod dowództwem
ksiêcia Augusta Wilhelma von Braunschweig - Beuern. Nie s¹ to jeszcze g³owne si³y pruskie,
które przyprowadzi wkrótce sam król pruski.
Armia pruska, ze wzglêdu na swoj¹ ma³¹ liczebnoœæ prowadzi³a w zasadzie tylko
dzia³ania obronno - os³onowe, maj¹ce zabezpieczaæ twierdzê Wroc³aw / Breslau. Zajmowa³a
NR 9/188/08
pozycje na prawym brzegu - szerokim zakolu rzeki Lohe, lewym doplywie Odry poni¿ej
(za) Wroc³awiem / Breslau od lasu w rejonie miejscowoœci Pilsnitz a¿ do miejscowoœci Gabitz na po³udniowy zachód od Wroc³awia / Breslau (w szczególnoœci rejony oznaczone : „E”
i „F”). Jeszcze w dniu 21.11.1757 r. do akcji zaczepnej przeszlo prawe skrzyd³o austriackie
(cesarskie), a w szczególnoœci huzarzy, rodzaj lekkiej kawalerii, pod dowództwem hrabiego
von Nasady, którzy przeszli na drugi, prawy brzeg rzeki Lohe i rozpoczeli dzia³ania przeciko
lewemu skrzyd³u pruskiemu. Nastêpnego dnia zaatakowaly g³owne si³y austriackie (cesarskie)
na centralnym odcinku prawie na wprost na Wroc³aw / Breslau. Przesz³y rzeczkê Lohe w rejonie
Hoschen pozycje oznaczone „L” . Nastepnie zaatakowa³y ca³ym frontem na odcinku od Klein
- Mochbern do Grabschen (pozycje oznaczone „E” i „S”, uzupe³niaj¹c ten atak manewrem
na lewym skrzydle w rejonie od Schmiediefeld po Hofen. W tym te¿ i czasie prawe skrzyd³o
austriackie (cesarskie) osi¹gnê³o podobne pozycje przed³u¿aj¹c ci¹g lini wojsk austriackich
(cesarskich) na pó³noc (pozycje oznaczone „O” - „D - „N” -” l”).
Siły pruskie zdo³aly utrzymaæ pozycje maj¹c na skrzydle, a potem tak¿e za plecami os³onê
w postaci Odry od miejscowoœci Pilsnitz a¿ po Klein - Gandau (pozycje oznaczone „p”).
Nastêpnie jednak cofnê³y siê, zw³aszcza na centralnym odcinku (pozycje oznaczone „q”). Do
wieczora trwa³y w ten sposób uporczywe walki pozycyjne bez rozstrzygniêcia. Zapobiegaj¹c
przewidywanemu nocnemu atakowi austriackiemu ca³oœæ si³ pruskich wycofuje siê samorzutnie,
bez rozkazu na ostatni¹ umocnion¹ pozycjê, na ³uku zakola Odry i bezpoœrednim przedpolu
umocnieñ Wroc³awia / Breslau. Za plecami maj¹ one przeprawy na drugi, pólnocny brzeg rzeki
Odra. Sama natomiast pruska za³oga Breslau / Wroc³awia skapitulowa³a przed Austriakami
bez wiekszego, praktycznie ¿adnego oporu w dniu 24. 11. 1757 r. Ale le nie jest to jeszcze
koniec walk w okolicy Bres³au / Wroclawia w 1757 roku.
Rzeka Lohe - do dzisiejsza nam w XXI wieki rzeka Œlê¿a. Natomiast rejon bitwy pod
Breslau / Wroc³awiem obejmuje obszar dzisiejszych poludniowo - zachodnich dzielnic Wroc³awia, od Leœnicy / Lissa (na Bystrzyc¹, a nie nad Odr¹, jak jest na planie bitwy), Strachowice,
Pilczyce, Nowy Dwór, Muchbór Maly, Muchobór Wielki, Grabiszyn, Krzyki, Poludnie a¿ po
m. w. Wojszyce na wschodzie oraz ostatni¹ prusk¹ redutê (umocnion¹ pozycjê) na pólnocy
w rejonie Popowic i Szczepina.
Mapa, plan bitwy pod Breslau / Wroc³awiem na swój sposób jest nawet powszechnie rozpowszechniona.Sporz¹dzona zosta³a w technice kolorowanego odrêcznego rysunku. Jej prawzór
nosi znamiona przygotowania w sztabie zwyciêskiego tutaj dowódcy austriackiego - feldmarsza³ka von Daun, na znajduj¹cym siê akurat pod rêk¹ arkuszu p³ótna. Kolorem niebieskim
generalnie oznaczone zosta³y oddzia³y pruskie, zajmuj¹ce m. w. sta³e „stabilne” pozycje.
Pozosta³ymi kolorami, w tym ró¿nymi ich zestawami przedstawiony zosta³ zmieniaj¹cy siê
uk³ad pozycji aktywnych, atakuj¹cych oddzia³ów austriackich.
Zaprezentowana zosta³a w oparciu o materia³ udostêpniony przez Pana Richarda
Mainwald, obecnie RFN.
Pustelnik Andrzej
Niniejszy cykl : „Œl¹sk na dawnej mapie. Kartograficzny obraz dziejów Œl¹ska” stanowi formê
opracowania w³asnego. W ca³oœci jest wiêc podmiotem prawa autorskiego, od prac przygotowawczych - m. in. w postaci kwerendy (rodzaj informacji) a¿ po efekt finalny. W ca³oœci obejmuje
zwi¹zane z tym prawa w³asnoœci od „dóbr intelektualnych” a¿ po „dobra wytwórcze”.
Cykl ten jednoczeœnie zwi¹zany jest w zwi¹zku z powy¿szym z jednorazowym dzie³em
wspólwytwórczym zrealizowanym tak¿e w oparciu o i na podstawie materia³u udostêpnionego przez strony trzecie.
Dlatego co poni¿ej .
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE
tak dla ca³oœci cyklu, jak i ka¿dego odcinka z osobna
- Pustelnik Andrzej
- Redakcja periodyku Gminy Gorzyce - „U Nas”
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE
dotycz¹ce pochodzenia obiektów, tak w ca³oœci, jak i ka¿dego odcinka z osobna
- jak powy¿ej obaj
- w³aœciciela danego materia³u - tutaj Richard Mainwald, RFN.
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE
dla nazwy cyklu, tak w ca³oœci oraz ka¿dej jego czêœci z osobna.
- Pustelnik Andrzej
Gospodarstwo agroturystyczne STAJNIA NA STAWACH
poleca:
- naukê jazdy konnej dla dzieci i m³odzie¿y,
- oprowadzanie dla najm³odszych,
- jazdy indywidualne dla zaawansowanych,
- wyjazdy w teren,
- terapeutyczn¹ jazdê konn¹,
- hipoterapiê.
mgr in¿. Justyna Daczko
- instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta
Be³sznica, ul. Wa³owa 12, tel. 667 439 039
"U nas" nr 9/188/2008
e-mail: [email protected], tel. 032 4530 059
Wydawca:
WDK Gorzyce. Adres redakcji: 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8
Redaktor naczelny:
Joachim W³adarz
Redakcja:
Krystyna Okoñ - sekretarz, Wioletta Langrzyk - redaktor techniczny,
W³adys³awa Bañczyk, Andrzej Nowak, Piotr Pawlica, Jan Psota,
Stanis³aw Sitek - redaktorzy
Sk³ad komputerowy: Beata Futerska, Bibianna Dawid
Miesiêcznik, nak³ad: 1300 egz.
Wspó³praca:
Cz. Czaika, D. Jakubczyk, A. Pustelnik, D. Parma, B. Kniszka
Druk:
"Infopakt", tel. 032 423 85 61
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów. Za treœæ zamieszczonych og³oszeñ
i reklam redakcja nie odpowiada. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca.
19
NR 9/188/08
20
NR 9/188/08

Podobne dokumenty