Pobierz plik PDF - Przegląd Olkuski

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik PDF - Przegląd Olkuski
BUKOWNO
BOLESŁAW
KLUCZE
TRZYCIĄŻ
WOLBROM
Przegl¹d
22.10.2015 r. nr 43/1030
Olkuski
Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego
Optymalne połączenie:
z Bolesławia
do autostrady?
powiat
Wiola Wożniczko
Samorządowcy Bukowna, Bolesławia, Trzebini i Chrzanowa chcą połączenia drogi krajowej 94 od Bolesławia
do węzła autostradowego Byczyna. Ich
zdaniem powrót do koncepcji sprzed
kilku lat jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem komunikacyjnym.
- Budowa połączeń alternatywnych do
DK 94 staje się dziś jednym z najważniejszych wyzwań stojących przez samorządowcami Małopolski Zachodniej
– piszą włodarze w liście intencyjnym
do marszałka Małopolski.
R E K L A M A
M at e r i a ł W y b o r c z y p o c h o d z ą c y i s f i n a n s o wa n y p r z e z K W RYSZARDA PETR U
Więcej na stronie 2
R E K L A M A
OLKUSZ
Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810
W Porębie Dzierżnej strażacy musieli ściąć
kilka drzew, które zagrażały zawaleniem na
publiczną drogę. Powód? Bobry.
strona 2
Inicjatywa klastrowa ma zapewnić rozwój
całemu powiatowi. Czy wszystkie gminy
przystąpią do projektu?
strona 3
Mija 60 lat od chwili, gdy pociąg potrącił
pewną 77-letnią kobietę. Nazywała się Maria
Płonowska i była malarką.
strona 10
2 | 22 października 2015 | Przegląd Olkuski
Ciąg dalszy ze strony 1
Pod listem widnieją podpisy burmistrza Bukowna Mirosława
Gajdziszewskiego, wójta Bolesławia
Krzysztofa Dudzińskiego, starosty
chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka
oraz zastępczyni burmistrza Trzebini
Krystyny Siemek.
Połączenie, o którym mowa, było
propozycją do koncepcji przestrzennych dróg województwa małopolskiego
jako połączenie „krajówki” z autostradą A4 (Bolesław-Bukowno-Węzeł
Baliński). Inwestycja została ujęta
w 2010 roku podczas aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Autorzy listu przypominają,
że rok później władze województwa,
rozpoczynając prace nad planem
zagospodarowania przestrzennego,
zaproponowały współpracę jednostkom
samorządu terytorialnego. Chodziło
o połączenie Małopolski Zachodniej
z A4, drogą ekspresową S1 i Beskidzką
Drogą Integracyjną (BDI) – droga krajowa 94 (od Bolesławia) miałaby łączyć
się przez węzeł autostardowy Byczyna
z BDI w okolicy Kęt.
Chociaż w lipcu 2011 roku podpisano stosowne porozumienie, po
pewnym czasie przystąpiono do prac
nad innym ciągiem drogowym: Zator Spytkowice - Alwernia - Węzeł Rudno
- Wola Filipowska. Samorządowcy
podpisani pod listem intencyjnym
uznają, że „(…) było to działanie mocno
marginalizujące społeczną i gospodarczą tkankę naszego obszaru, która jest
jedną z najmocniejszych gospodarek
w Małopolsce. Jej mankamentem jest
słabo rozwinięty układ drogowy na
kierunku północ - południe. Dynamika
rozwoju i wzrost produkcji zaobserwowany na przestrzeni ostatnich lat
wskazują na konieczność odciążenia
obecnego układu komunikacyjnego
naszego regionu”. Wybrana koncepcja
również nie została zrealizowana.
Dlaczego włodarze Bukowna,
Bolesławia, Chrzanowa i Trzebini
uznają, że ich propozycja powinna
zostać zrealizowana? Jednym z powodów są zagrożenia komunikacyjne
i ekologiczne wynikające z faktu, że
gminne drogi nie mogą przenieść obciążenia ruchu transportu ciężkiego
w kierunku autostrady. Trakty te są
mocno obciążone, ponieważ w rejonie
funkcjonuje kilka dużych zakładów
przemysłowych. Samorządowcy podnoszą, że nowe połączenie zapewni
dostęp do przygotowywanych dla
przyszłych przedsiębiorców terenów
inwestycyjnych (strefy aktywności gospodarczej w Bukownie i Trzebini).
Włodarze podpisani pod listem
przypominają, że na przełomie czerwca i lipca 2015 z inicjatywy burmistrza Bukowna odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin: Bolesław,
Trzebinia i Chrzanów oraz powiatów:
olkuskiego i chrzanowskiego. Wszyscy uczestnicy zgodzili się na dalszą
współpracę nad wyznaczeniem optymalnego przebiegu drogi, chcąc w ten
sposób doprowadzić do skomunikowania maksymalnie wielu terenów
przemysłowych z ciągami dróg TEN-T
(transeuropejska sieć drogowa –
przyp. red.), a przez to stymulacji
rozwoju gospodarczego w regionie
i wzrostu zatrudnienia. - Jest przy
tym oczywiste, że realizując kompleks Stref Aktywności Gospodarczej
Materiał Wyborczy pochodzący i sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość
www.przeglad.olkuski.pl
w Małopolsce Zachodniej zakładano
docelowo otwarcie ich w kierunku
sieci dróg europejskich. Zatem skoordynowana, mądra oraz wspólna
działalność samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych może
doprowadzić do realizacji założonych
celów infrastrukturalnych i gospodarczych. Prosimy Pana Marszałka,
by jako doświadczony samorządowiec
i arbiter stanął na czele zespołu mającego opracować połączenie drogowe
komunikujące drogę krajową 94 z autostradą A4, bez pomijania ważnych
gospodarczo i społecznie obszarów.
Ufamy przy tym, że teren rozciągający
się od Bolesławia poprzez Bukowno
i Trzebinię, z uwagi na przewagę terenów niezamieszkałych i obszarów
leśnych bardzo dobrze nadaje się do
wytrasowania optymalnego połączenia drogowego w kierunku autostrady
A4 bez konieczności wycinki wielu
hektarów lasów lub stosowania wywłaszczeń – piszą samorządowcy do
marszałka.
Autorzy listu zadeklarowali, że po
podpisaniu stosownego porozumienia
z Zarządem Dróg Wojewódzkich będą
partycypować w kosztach opracowania wariantowego przebiegu proponowanego połączenia oraz dokumentacji
projektowo – technicznej.
Zagrażają otoczeniu
poręba dz.
Ewa Barczyk
W Porębie Dzierżnej strażacy
musieli ściąć kilka uszkodzonych
drzew, które zagrażały zawaleniem na publiczną drogę. Z daleka
wyglądało to tak, jakby drzewa
podcięła jakaś maszyna lub ostra
siekiera. Sprawcami okazały się
mieszkające nieopodal bobry,
które przy pomocy swych ostrych
zębów dobrały się do drzew, będących ich przysmakiem. To nie
pierwszy kłopot jaki bobry sprawiły
w Gminie Wolbrom. - Szkody wyrządzone przez chronione prawem bobry obserwowano
w Porębie Dzierżnej już wcześniej,
ale dotąd zwierzęta nie zapuszczały
się za drogę - informuje Marian Hat,
komendant Straży Miejskiej w Wolbromiu. - Uszkodzone ostatnio drzewa
trzeba było usunąć, bowiem zagrażały
przejeżdżającym samochodom i przechodniom. Zajęli się tym niezawodni
strażacy z lokalnej OSP wspierani
przez JRG PSP z Wolbromia.
Od lat podobne kłopoty z bobrami ma Stowarzyszenie Wędkarskie
gospodarujące nad akwenem Nerka
przy wolbromskim osiedlu Łokietka.
- Bobry nie tylko podcinają drzewa,
ale przede wszystkim niszczą brzeg
i podkopują grunt. Gdybyśmy w porę
nie interweniowali, mogłoby to nawet
zagrozić katastrofą budowlaną, bo
budując swoje żeremia naruszają
teren ciągnący się w kierunku bloków
stojących najbliżej zbiornika – skarży
się prezes stowarzyszenia Stanisław
Biernacki. - Najbardziej lubią jeść
soczystą korę z cienkich gałązek
wierzby i osiki. Żeby się do nich
dobrać podgryzają duże drzewa i je
przewracają - opowiada Biernacki,
który z wielką troską zabiega o pomoc
w walce ze szkodnikami w różnych instytucjach . - Zgłaszałem już sprawę,
gdzie tylko było można. Z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, do
której skierowali mnie urzędnicy
z wolbromskiego magistratu dostałem odpowiedź, że mogę ubiegać
się o odszkodowanie za wyrządzone
szkody, ale proponowane kwoty to
kropla w morzu potrzeb – informuje
Biernacki, dodając, że będzie prosił
o pomoc w zabezpieczaniu terenu
władze gminy. Praktyka pokazuje, że
odławianie bobrów nie jest skuteczne,
ludziom pozostaje więc ograniczać
straty za pomocą doraźnych zabezpieczeń z siatki, krat, czy rur przelewowych. Konieczne jest też stałe
monitorowanie działalności bobrów,
bo - ze szkodą dla ludzi - są to bardzo
pracowite zwierzęta…
Bóbr jest gatunkiem chronionym
nie tylko w Polsce, gdzie podlega
ochronie częściowej (istnieje bowiem
możliwość redukcji liczebności tych
zwierząt za specjalnym zezwoleniem),
ale znajduje się również na liście
gatunków podlegających specjalnej ochronie w Unii Europejskiej.
Odbudowa niegdyś poważnie zagrożonej wyginięciem populacji bobra
europejskiego w powojennej Polsce
była niewątpliwym sukcesem wielu
specjalistów. Obecnie jednak coraz
więcej słyszy się o szkodach powstających w wyniku działalności bobrów,
których jest coraz więcej z powodu
braku ich naturalnych wrogów.
Fachowcy twierdzą, że najlepszym rozwiązaniem większości problemów z bobrami byłoby pozostawianie
przy ciekach i zbiornikach wodnych
naturalnej strefy buforowej o szerokości ok. 20 - 50 metrów, w której
nie prowadziłoby się intensywnych
działań gospodarczych. Twierdzą też,
że zamiast strzelać do tych zwierząt,
zmniejszając ich populację, lepiej
zapobiegać szkodom, poprzez montowanie siatek ochronnych na drzewach i rur przelewowych w tamach.
Na zabezpieczanie budowli wodnych
na etapie powstawania inwestycji lub
w trakcie ich remontów potrzebne
są jednak siły i środki, którymi nie
zawsze dysponują gospodarze zagrożonych terenów. Na razie zatem
toczona od kilku lat wolbromska
walka ze skutkami działań bobrów
pozostaje syzyfową pracą.
www.przeglad.olkuski.pl
Klaster – szansa na rozwój
całego regionu
klucze
Piotr Kubiczek
W Gminie Klucze nie od dzisiaj
działają duże i prężne organizacje
pozarządowe. Wśród nich Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska”, Stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”,
Stowarzyszenie „NIKIFOR”, Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”, czy
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne. To właśnie z inicjatywy tych lokalnych organizacji
miałby powstać klaster, który
swoim zasięgiem objąłby cały
powiat olkuski.
Do tego jeszcze droga daleka,
ale co ważne, jest chęć współpracy
między gminami. Co prawda na
spotkaniu w szpitalu w Jaroszowcu zabrakło przedstawicieli gmin:
Olkusz, Wolbrom i Trzyciąż, ale jeśli
wierzyć zapewnieniom pozostałych
uczestników dyskusji, nie powinno
być problemów z przekonaniem do
inicjatywy klastrowej pozostałych
samorządów.
- Pomysł powstał w ubiegłym
roku, kiedy to organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Klucze
spotkały się na takim nieformalnym
spotkaniu przed wyborem Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wtedy padła inicjatywa podziału
zadań, aby umocnić swoją pozycję,
mając na uwadze nową perspektywę
finansową na lata 2014-2020 – mówi
Małgorzata Gut-Pasich, prezes Stowarzyszenia „Ziemia Kluczewska”.
Od tego czasu członkowie aktywnych organizacji spotykają się raz
w miesiącu, najczęściej w ostatnie
czwartki i wspólnie debatują oraz
szukają pomysłów na rozwój nie tylko
swoich struktur, ale i całej gminy. Na
jednym z kolejnych spotkań padła
wreszcie inicjatywa utworzenia ogólnego klastra, z udziałem wszystkich
gmin z całego powiatu. - Idea ta
niesie ze sobą potencjał zdolny do
zainicjowania projektów biznesowych
i społecznych. Klaster to przecież sieć
równoprawnej współpracy, w której
na podobnych zasadach funkcjonują
samorządy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe – dodaje prezes
Gut-Pasich.
Pomysł zaczęto realizować. W Jaroszowcu, na zaproszenie prezesa
Stowarzyszenia „NIKIFOF” Krzysztofa Grzesika, pojawili się wójtowie,
burmistrzowie oraz lokalni przedsiębiorcy. Przedstawiciele stowarzyszeń
przekonywali, że udział w inicjatywie
klastrowej zapewnia samorządom
lepszą promocję regionu, zwiększenie liczby inwestorów i przysparza
Materiał Wyborczy pochodzący i sfinansowany przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
nowych mieszkańców. Jak pokazują liczby, każda złotówka mądrze
wydana na wsparcie klastra, wraca do
kasy miasta czy powiatu, pomnożona
o kilka razy.
Na dzisiaj, tj. na trzeci kwartał
2015 roku na mapie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości znajduje
się 198 klastrów, a prym w nich wiedzie Mazowsze. Nieźle w statystykach
wypadają także Śląsk i Małopolska.
Według definicji, klastry, to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych
podmiotów, połączonych ze sobą
wzajemnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach. Najpopularniejsze
z nich dotyczą biznesu i stanowią
wspólne działania firm, jednak coraz
bardziej popularne stają się również
klastry samorządowe.
- Od dłuższego czasu spotykaliśmy się i szukaliśmy pomysłu
na wspólne działanie. Padło wiele
propozycji oraz ta główna, z której
bardzo się cieszę: „Małopolska Północno-Zachodnia Przyjazna Starości
i Niepełnosprawności”. Mamy piękne
tereny, bogatą kulturę. Czas wykorzystać nasz potencjał – apeluje Krzysztof Grzesik, dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu.
Uczestnicy spotkania nie tylko
zostali zyskali wiedzę o nowej, bezprecedensowej propozycji, ale także
wysłuchali wykładu Tomasza Witeckiego, który nawoływał do postawienia na lokalną turystykę dla całych
rodzin, wzbogaconą usługami rehabilitacji oraz opieki dziennej dla osób
starszych i niepełnosprawnych.
Obecni na spotkaniu Krzysztof
Dudziński – wójt Gminy Bolesław,
Mirosław Gajdziszewski – burmistrz
Bukowna, a także wicestarosta Jan
Orkisz chętnie przystali na współpracę
i zapewnili o swoim zainteresowaniu
projektem. Dla nich była to pierwsza
styczność z propozycją utworzenia
powiatowego klastra, jednak każdy
z samorządowców zauważył potrzebę
wspólnych działań zmierzających do
rozwoju całego regionu.
- Mamy nadzieję, że to nasze
pierwsze spotkanie w takim gronie zapoczątkuje szereg kolejnych, bowiem
proces budowania klastra jest długotrwały i wymaga wytężonej pracy.
Liczymy na przychylność dla naszego
projektu ze strony pozostałych gmin,
nieobecnych w Jaroszowcu – zaznacza Małgorzata Gut-Pasich z „Ziemi
Kluczewskiej”.
Najbliższe spotkanie w sprawie lokalnego klastra odbędzie się
w ostatni czwartek października
wyjątkowo nie na terenie Gminy
Klucze, ale w Bolesławiu. Wójt Dudziński zaprosił do siebie. W kolejce
do organizacji spotkań, stoją również
inne gminy.
Przegląd Olkuski | 22 października 2015 | 3
Skarbniczka
zostaje
w urzędzie
Olkusz
Wiola Woźniczko
Skarbniczka Miasta i Gminy
Olkusz rezygnuje z pracy – taka
informacja pojawiła się w czwartek
w internecie. Jak jest naprawdę?
Wiadomość wzbudziła sporo zainteresowanie, tym bardziej, że kilka dni
wcześniej rezygnację z zajmowanego
stanowiska złożył wiceburmistrz ds.
komunalnych Paweł Pacuń. Skarbniczka Katarzyna Konieczny wygrała
niedawno konkurs na stanowisko
audytora wewnętrznego w Wydziale
Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Ślaskiego. Stosowna
informacja została zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej
tamtejszego samorządu.
Sprawę wyjaśniliśmy u źródła.
Okazało się, że w tym przypadku wygranie naboru nie jest równoznaczne
z odejściem z obecnej pracy. - Wbrew
doniesieniom medialnym, Skarbnik
Katarzyna Konieczny nie złożyła
rezygnacji i pozostaje pracownikiem
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, pracując m. in. nad projektem budżetu
na rok 2016 - zapewnia rzecznik prasowy magistratu Michał Latos.
4 | 22 października 2015 | Przegląd Olkuski
www.przeglad.olkuski.pl
„Słodki Drań” na scenie MOK
PODZI Ę K O W ANIE
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spektakl komediowy
„Słodki Drań” w reż. Dariusza Gnatowskiego znanego m. in.
z roli Boczka w serialu „Świat według Kiepskich”. Sztukę
napisał Jan Jakub Należyty aktor, piosenkarz, satyryk, autor
tak znanych spektakli jak „Andropauza męska rzecz, czyli
zdecydowana odpowiedź na „Klimakterium”, „Andropauza
2 czyli męska rzecz być kobietą”, „Dieta cud – komedia
odchudzająca”, „3 razy łóżko”. „Słodki Drań” pojawi się
na scenie MOK w niedzielę 25 października o godz. 15.00.
Wstęp za okazaniem wejściówki. Wejściówki dostępne są
w sekretariacie MOK, ul. Nullo 29.
W obsadzie zobaczymy oprócz Dariusza Gnatowskiego, Ewę
Romaniak, Agatę Woźnicką znaną z roli Agaty w serialu „Na
dobre i na złe” i Andrzeja Róg.
Spektakl „Słodki Drań” opowiada historię światowej sławy
dyrygenta, który nie może poradzić sobie z chorobą.
Z początku wypiera fakt, iż jest przewlekle chory i lekceważy
wszystkie niebezpieczne powikłania. Jednak dzięki wsparciu
bliskich oraz wykwalifikowanych specjalistów udaje mu się
powrócić do zdrowia, pracy zawodowej i pasji.
Występ poprzedzony będzie wykładami o cukrzycy, które
przedstawią: edukator, podolog oraz fizjoterapeuta (ok. 60
min). Sam spektakl podzielony będzie na dwie części - pierwsza ok. 40 minut (po której nastąpi 15 minutowa przerwa)
oraz druga ok. 50 minut.
Serdecznie zapraszamy! MOK Olkusz
Takiego spektaklu jeszcze u nas nie było!
„Odwieczny taniec natury” to niecodzienne widowisko
łączące w sobie taniec, muzykę i poezję. Wszystko to w
wykonaniu znakomitych artystów krakowskich zobaczymy
na scenie sali widowiskowej olkuskiego MOK w poniedziałek
26 października o godz. 17.00. Balet i tango do kompozycji
Antonio Vivaldiego i Astora Piazolli, ubarwione wierszami
O G ŁOSZENIA
PŁATNE
Szanowni Państwo
W trosce o Mieszkańców Gminy Olkusz
Burmistrz Roman Piaśnik odbył spotkanie
z Komendantem Powiatowym Policji, w czasie
którego omówione zostały propozycje działań,
mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 1.
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, to na Policji spoczywa
obowiązek ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa
Pamiętając, że formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo jest
Policja, Burmistrz Roman Piaśnik zadeklarował chęć pomocy.
Tylko w 2015 r. z budżetu Gminy Olkusz przekazana została
dotacja na zakup dwóch radiowozów, na łączną kwotę 36 tys. zł.
W piątki i soboty Straż Miejska pełni wspólne dyżury z Policją.
Przekazując Komendantowi pismo, w którym, na podstawie
art. 11 ustawy o Policji, Burmistrz wniósł o podjęcie działań
mających na celu zapobieganie naruszeniom prawa, zapewnił
równocześnie, że Policja będzie mogła liczyć na jego wsparcie
w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
UMiG Olkusz
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,
informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229
w dniach od 23.10.2015r. do 13.11.2015r.
wywieszony będzie wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy:
- działka nr 2284/1o pow. 27m 2 położona w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo
z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny,
- części działki nr 1135/5 o pow. 22m2 położonej w Olkuszu przy
ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową,
- działki nrnr 775/39, 599/34, 599/7 o łącznej powierzchni 853m2 położone w Olkuszu przy ul. Długiej z przeznaczeniem pod: składowanie, budynek myjni, zbiorniki na paliwo, parking samochodowy,
- część działki nr 1789/2 o pow. 317m2 położonej w Olkuszu przy
ul. Skalskiej z przeznaczeniem pod zieleń, dojazd i dojście
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu
(32) 626-02-26.
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik
m. in. Mirona Białoszewskiego, Jana Kochanowskiego oraz
Leopolda Staffa – tego nie można przegapić! Serdecznie
zapraszamy.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. MOK Olkusz
Przegląd Olkuski | 22 października 2015 | 5
www.przeglad.olkuski.pl
M at e r i a ł p o c h o d z i i j e s t f i n a n s o w a n y p r z e z k o m i t e t w y b o r c z y p s l
M at e r i a ł W y b o r c z y p o c h o d z ą c y i s f i n a n s o w a n y p r z e z K W W K uk i z ’ 1 5
Od 25 lat yjemy w Polsce, rz dzonej przez wielkie partie
polityczne, gdzie zlikwidowano przemysł i wyprzedano rodzime
marki. yjemy w pa stwie, gdzie zwykły obywatel płaci dziesi tki
podatków, a zagraniczne korporacje notorycznie tego unikaj .
Tych patologii jest wi cej, a ka dy z nas potrafi wskaza
kolejne. Czy nadal tego chcemy? Odpowiemy na to pytanie ju
w t niedziel . To wtedy staniemy przed wyborem, pomi dzy
rzeczywisto ci jak znamy na co dzie , a szans na zmian , jak
daje pierwszy w Polsce od czasów Solidarno ci obywatelski Ruch
Kukiz 15. Na li cie nr 7 nie znajd Pa stwo polityków. Nie ma
tam tych, którzy przez ostatnie lata pi knie si do nas u miechali
z ekranów telewizorów. S tam za to zwykli obywatele ‒
pracowici i do wiadczeni specjali ci swoich bran . Praktycy
a nie teoretycy. My znamy Pa stwa problemy, poniewa s
one tak e naszymi problemami. W przeciwie stwie do oderwanych od rzeczywisto ci polityków wiemy czego potrzeba
w tym kraju. Pa stwo tak e to wiedz . Potrzebujemy normalno ci!
Perspektyw dla naszych dzieci i wnuków, godnej pracy
i płacy a nie ci głych obietnic. Słyszymy je od 25 lat.
Czy kiedykolwiek zostały spełnione? Nie. Zamiast
dobrobytu dostali my wy sze podatki, dłu sze
kolejki do lekarzy oraz biurokracj , która utrudnia
nam ka d urz dow wizyt .
Gor co wierz , e 25 pa dziernika
jak tysi ce innych powiedz Pa stwo temu
wszystkiemu STOP. Zrobi
to pa stwo
stawiaj c nie na partie, a na społeczny
Ruch Kukiz 15 - list nr 7, któr otwieram
z numerem 1 w okr gu krakowskim. Ka dy
oddany na mnie głos, b dzie dla mnie
zaszczytem.
6 | 22 października 2015 | Przegląd Olkuski
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
INTERMAG stawia na
wszechstronny rozwój
Spółka jest jednym z największych w Europie
środkowo-wschodniej producentem nawozów i biostymulatorów, a także produktów prozdrowotnych
dla zwierząt. W swojej ofercie ma ponad 150 produktów. INTERMAG tworzy ponad 120 pracowników. Naszą siłą napędową jest 27 – letnie doświadczenie
połączone z pierwiastkiem młodości. Zatrudniamy
sporo młodych pracowników, którzy mają świeże
pomysły – opowiada prezes spółki Hubert Kardasz.
Stale poszerzana wiedza agrotechniczna pozwala
na wprowadzanie innowacyjnych technologii
w uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Dziesięcioosobowy zespół badawczy co roku pracuje nad kilkunastoma projektami. Co ważne, jednym z priorytetów
są ekologiczne, bezpieczne dla zdrowia i środowiska rozwiązania. Świetne znane w Polsce firmowe
produkty są obecne już w ponad 20 krajach, nie
tylko europejskich. Preparaty INTERMAGU używane są w Ameryce Południowej, Azji oraz Afryce.
Sporym rynkiem zbytu jest Bliski Wschód. Udział
w eksporcie przekracza już 45 procent. Zarówno
w Polsce, jak i zagranicami kraju, współpraca opiera
się na partnerstwie z zaangażowanymi w sprzedaż
produktów INTERMAGU firmami.
Strategia firmy opiera się na czterech filarach: inwestycjach w nowoczesne technologie
z wykorzystaniem unijnych funduszy, ekspansji
zagranicznej, rozwoju marek rozpoznawalnych
na całym świecie oraz stałym poszerzaniu oferty,
by zaspokoić szeroką gamę oczekiwań rolników.
Hubert Kardasz podkreśla, że firma to nie tylko proMateriał Wyborczy pochodzący i sfinansowany przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Pod koniec lat 80 – tych siedzibą firmy był garaż. Dzisiaj hale produkcyjne i firmowe pomieszczenia zajmują ponad 5 hektarów. Z niewielkiego producenta nawozów spółka stała się globalnym graczem na
międzynarodowej arenie. Mowa o INTERMAGU – firmie, która mieści
się w Osieku i w Olkuszu.
dukcja i sprzedaż, ale również integracja z lokalną
społecznością. INTERMAG ciągle wspiera lokalne
wydarzenia sportowe, kulturalne i społeczne.
W ciągu minionych pięciu lat firma mocno
się rozwinęła. Zakłady w Osieku i w Olkuszu są
systematycznie modernizowane i wyposażane
w nowoczesne urządzenia i linie technologiczne.
Od 2012 roku zainwestowano ponad 20 mln złotych. W tym czasie zbudowano hale produkcyjno
– magazynową z linią do produkcji nawozów
krystalicznych, w Olkuszu otwarto nowy oddział
produkcyjny wyposażony w instalację do produkcji
prozdrowotnych dodatków paszowych dla zwierząt,
zorganizowano Centrum Logistyczne i Centrum
Obsługi Klienta, zmodernizowano budynek administracyjny w Osieku pod kątem potrzeb Działu
Badan i Rozwoju ( z wyposażeniem w nowoczesny
sprzęt laboratoryjny), uruchomiono kompletny
www.przeglad.olkuski.pl
oddział produkcyjny innowacyjnych biostymulatorów, nawozów dolistnych oraz chelatów w formie
mikrogranulatu.
Zapewne trudno byłoby mówić o rozwoju na
taką skalę gdyby nie unijne wsparcie. Spółka z powodzeniem od lat sięga po europejskie fundusze.
Do tej pory w firmie zrealizowano trzynaście projektów badawczych oraz inwestycyjnych. Ich koszt to
prawie 24 mln złotych, z czego ponad 9 mln złotych
stanowią fundusze europejskie.
To pierwsza firma, która w nowym rozdaniu
finansowym na lata 2014 – 2020 uzyskała dofinansowanie na kolejny, innowacyjny projekt dotyczący
nowoczesnych preparatów agrochemicznych.
Projekt ma być realizowany przez cztery lata. Jego
wartość to 11 mln złotych, a unijna dotacja wynosi
60 proc. tej kwoty. - Ostatni okres jest dla nas
bardzo intensywny. Sporo inwestujemy, a plany na
przyszłość mamy dość ambitne. Mocno przygotowujemy się do rozwoju projektów biotechnologicznych – zapowiada Hubert Kardasz.
Praktycznie co roku spółka nagradzana jest
różnego rodzaju certyfikatami i wyróżnieniami,
jak np. Inicjator Innowacji 2015 (przyznawany
przez redakcję „Newsweeka”), Diament Forbesa
czy Gazela Biznesu 2014. Do ostatnich osiągnięć
zaliczyć należy oficjalną rejestrację przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi flagowego produktu
INTERMAG - Optysilu – jako mineralnego stymulaWiola Woźniczko
tora wzrostu.
www.przeglad.olkuski.pl
Materiał Wyborczy pochodzący i sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ZielonI
Przegląd Olkuski | 22 października 2015 | 7
8 | 22 października 2015 | Przegląd Olkuski
www.przeglad.olkuski.pl
SPR: Nieważne
jak zaczynasz,
ważne jak kończysz!
M at e r i a ł W y b o r c z y p o c h o d z ą c y i s f i n a n s o wa n y p r z e z K W RYSZARDA PETR U
SPR Olkusz – Korona Handball Kielce 24:20 (10:8)
Olkusz
Piotr Kubiczek
Kapitalny finisz zapewnił
piłkarkom ręcznym olkuskiego
SPR-u trzecie w tym sezonie
zwycięstwo na parkietach I ligi.
W sobotę w Olkuszu poległa Korona
Handball Kielce, choć przyjezdnym
trzeba oddać, że przez długi czas
były bliżej zwycięstwa. Nie wytrzymały jednak końcówki, w której
Lwice były klasą samą dla siebie.
Historia poprzednich spotkań
pomiędzy SPR-em a Koroną premiowała gospodynie, choć te zaczęły
bardzo niemrawo, pierwszą bramkę
zdobywając dopiero w 10. minucie.
Co ciekawe, ten niespotykany impas,
wcale nie oznaczał wielkich strat,
bowiem pierwsze akcje ostatniego
pojedynku były popisem gry obronnej
obu zespołów. Premierowa bramka
Przytuły i celny rzut Agaty Wcześniak
zapewniły Lwicom remis 2:2. W kolejnych minutach pierwszej połowy
o gole było już nieco łatwiej. Przełamała się Zacharska, która przewodzi
w klasyfikacji najlepszych strzelczyń
I ligi i to głównie za jej sprawą SPR
prowadził 6:4.
Niestety przy tym wyniku miejMateriał Wyborczy pochodzący i sfinansowany przez KW kongres nowej prawicy
scowe złapały małą zadyszkę i roztrwoniły skromną zaliczkę. Dopiero
bramka Chruścińskiej przełamała
kilkuminutową niemoc olkuszanek,
a od wyniku 7:7 podopieczne trenera
Marcina Księżyka dorzuciły jeszcze
trzy trafienia i na przerwę zeszły przy
prowadzeniu 10:8. W tym miejscu
słowa uznania należą się również
obu olkuskim bramkarkom – Staś
i Knapik, które solidarnie obroniły
po rzucie karnym i zanotowały kilka
innych efektownych interwencji.
Drugą połowę Lwice rozpoczęły
w dobrych nastrojach, ale na wstępie mocno się pogubiły. Szwankował
głównie atak i gdyby nie dzielna
postawa wspomnianych wcześniej
bramkarek, już po pierwszym kwadransie po zmianie stron SPR mógł
przegrywać sporą różnicą goli.
Wynik 13:16 nie wyglądał jeszcze
źle, ale i tak zmuszał „żółto-czerwone”
do wspięcia się na wyżyny swoich
umiejętności. Kibice mieli nadzieję na
zryw i się nie zawiedli. Lwice jakby za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
w jednej chwili przeszły totalną metamorfozę i z zagubionego zespołu,
przeistoczyły się w ekipę grającą jakby
na innym poziomie, dużo wyższym niż
w dotychczasowych minutach.
Impuls do lepszej gry dała najskuteczniejsza w całych rozgryw-
kach Zacharska, która właściwie się
nie myliła. Nominalna skrzydłowa
SPR-u w kilka tylko minut zdobyła
aż siedem bramek i w mgnieniu oka
wynik zaczął się obracać na korzyść
gospodyń. Przytuła, Nowak i Frączek
– tych nazwisk również nie można
pominąć. Cała drużyna za ostatni
kwadrans zasłużyła na ogromne pochwały. Lwice dały prawdziwy koncert
gry, a za swoją przemianę dostały
prezent w postaci dwóch punktów
i zasłużonych gratulacji płynących
z widowni, która jak zwykle mocno
wspierała swoje ulubienice.
SPR dzięki sobotniej wygranej
umocnił się na prowadzeniu w I lidze.
Przed olkuszankami teraz dłuższa
chwila odpoczynku, bowiem kolejny
mecz zespół trenera Księżyka rozegra
dopiero 7 listopada. Rywalem Lwic
będzie drużyna MTS-u Żory.
SPR Olkusz – Korona Handball Kielce
24:20 (10:8)
SPR: Staś, Knapik – Zacharska (10),
Przytuła (4), Wcześniak (4), Nowak (3),
Chruścińska (2), Frączek (1), Kantor.
Korona: Januchta, Hibner – Nowak
(5), Więckowska (4), Mochocka (4),
Kaźmiruk (2), Kędziora (2), Czubaj (1),
Tutaj (1), Małecka (1).
www.przeglad.olkuski.pl
Pomaganie jest dobre
Olkusz
Piotr Kubiczek
Pomoc międzyludzka od
zawsze była i jest szlachetna,
jednak w dzisiejszych czasach stała
się mało popularna. A przecież
wokół nas niejednokrotnie żyją
osoby, które potrzebują wsparcia
i to niekoniecznie finansowego.
Czasem wystarczy drobny gest, czy
kilka minut poświęconego czasu.
To raczej nic wielkiego, a przecież
nawet najprostszy odruch może
przeistoczyć się w wielkie dobro,
które sprawi, że życie innych nabierze kolorów.
Wiele jest pomysłów i inicjatyw
na pomaganie. Z reguły te duże
i mniejsze instytucje proszą o pieniądze z przeznaczeniem na konkretny
cel. Często pomoc niesiemy poza granice naszego kraju, a okazuje się, że
nieco zaniedbujemy własne podwórko. Stąd jakże cenne są te lokalne
akcje, dzięki którym pomoc trafia do
potrzebujących z sąsiedztwa.
- Będąc w niedzielę w kościele,
słyszałem o jakiejś wypożyczalni, czy
wymienialni zabawek. Mam ich sporo,
ale nie bardzo wiem, co mam z nimi
zrobić. Może Państwo mi pomogą?
- napisał do naszej Redakcji jeden
z Czytelników.
Próbując pomóc trafiłem na Jadwigę Januszek, kobietę o wielkim
sercu, która cały swój prywatny czas
poświęca na pomaganie. Jest wolontariuszką misyjną, pomaga polskim
duchownym pracującym w Afryce,
ale teraz razem ze swoimi przyjaciółmi
postanowiła zrobić coś dobrego dla
ludzi z własnego otoczenia. - Dostrzegamy problemy wielu rodzin.
Chcemy im ułatwić życie i jednocze-
śnie zmniejszyć ich wydatki, stąd
kilka różnego typu propozycji – mówi
pani Jadwiga.
Pierwsza z nich, to wspomniana
już wcześniej „Wymienialnia zabawek”, nie wypożyczalnia. - Wszyscy
wiemy, że dzieciom zabawki szybko
się nudzą i pragną wymusić na rodzicach zakup następnych. W naszej
wymienialni będzie można dokonać
zamiany zabawki według zasady
„sztuka za sztukę” - przekonuje wolontariuszka.
- Jesteśmy na etapie tworzenia
tej wymienialni, jednak już teraz
prosimy o przejrzenie posiadanych,
już niepotrzebnych zabawek, by móc
któreś z nich udostępnić dla ogółu
dzieci. Wdzięczni będziemy także
osobom, które znając naturę dzieci
oraz rozumiejąc ich marzenia, mogą
zakupić, a nawet wykonać własnoręcznie jakieś zabawki – zaznacza
Jadwiga Januszek. Początkowo, póki
praktyka nie określi rzeczywistych
potrzeb, wymienialnia będzie działać
To proste, przynosimy jakąś
zabawkę, która w oczach naszego
dziecka przestała być tą ulubioną,
a w zamian możemy zabrać inną.
Być może trafimy na tę wymarzoną,
a sprawiając radość pociechom zaoszczędzimy parę groszy. Oczywiście
wszystkie zabawki przynoszone do
wymienialni muszą znajdować się
w dobrym stanie, czyli takim, w jakim
sami byśmy chcieli aby znajdowała
się wymieniona przez nas zabawka.
Pluszaki, samochody, gry planszowe
– wszystko można wymienić.
przy Bibliotece Parafialnej przy bazylice w godzinach jej pracy – dodaje
inicjatorka pomysłu.
Drugą z propozycji dla mieszkańców miasta jest „Pomocnik parafialny”. To tablica, na której docelowo
znajdować się mają oferty bezinteresownego przekazania rzeczy, które
mimo iż znajdują się w niezłym stanie,
nam już nie są potrzebne. - Często
zdarza się, że osoby potrzebujące
zmuszone są do brania ze śmietników
przedmiotów w dobrym stanie wyrzuconych przez ich właścicieli. Możemy
Materiał Wyborczy pochodzący i sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość
uszanować godność drugiego człowieka, jeśli spróbujemy przekazywać
naszą własność „z rąk do rąk”, posługując się właśnie tablicą ogłoszeń
– przekonuje p. Januszek. Oddać
można wszystko: pół puszki farby,
kilka płytek łazienkowych czy toster.
Trzecią z propozycji, również
ciekawą jest tzw. „Bank czasu”. Co
to takiego? To zachęcenie do wymiany swoich zdolności – ja podszkolę
cię w angielskim, a ty uszyjesz mi
wymarzoną sukienkę. Tak wyglądać
ma to w praktyce. - ,,Banki czasu”
z powodzeniem funkcjonują w wielu
środowiskach i miejscowościach. Są
sposobem na zaspokajanie niektórych domowych potrzeb bez konieczności uruchamiania dodatkowych
środków pieniężnych – zaznacza
wolontariuszka.
Obie tablice, gdzie zawisnąć mają
ogłoszenia znajdują się w budynku
parafialnym przy bazylice pw. św.
Andrzeja Apostoła przy ul. Rynek 3.
Akcja skierowana jest do wszystkich
mieszkańców, także i tych świeckich.
Tutaj nie chodzi o nawracanie, tylko
o czynienie dobra.
Swoją wrażliwość na potrzeby
innych możemy wyrazić też na inne
sposoby, pomagając także Polakom
pracującym na Czarnym Lądzie.
I tutaj znowu niekoniecznie chodzi
o ofiary pieniężnie. Otóż pewnie nie
wszyscy wiedzą, że pomóc można
również przez oddanie niepotrzebnych kluczy, czy znaczków pocztowych. - Nie potrzeba wiele, dość
powiedzieć, że roczne utrzymanie
szkoły w Kamerunie kosztuje około
stu złotych – kończy Jadwiga Januszek, mając nadzieję, że olkuszanie
chętnie wesprą nie tylko działalność
misjonarską, ale także zaczną pomagać sobie, tu i teraz. Każdy według
własnego uznania.
Przegląd Olkuski | 22 października 2015 | 9
Wywiad
z Wicestarostą
Janem Orkiszem
Rozmowa z wicestarostą olkuskim Janem Orkiszem
– samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem. Jakie
jest jego stanowisko w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego przekształcenia olkuskiego szpitala? Jak układa
się jego współpraca ze starostą Pawłem Piasnym? W tym
roku przypada 25-lecie powstania samorządu w Polsce.
Jak ocenia z perspektywy czasu zmiany, jakie dokonały się
w tym okresie w Olkuszu? Odpowiedzi na te inne pytania
udzielił goszcząc w naszym studio. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu!
10| 22 października 2015 | Przegląd Olkuski
bolesław
Olgerd Dziechciarz
Mija właśnie 60 lat od chwili,
gdy pociąg relacji Kielce - Katowice
potrącił pewną nieostrożną 77letnią kobietę. Nazywała się Maria
Płonowska i była malarką, właśnie
wracała z pleneru w Olewinie pod
Olkuszem. Miała przy sobie kartony, łaskawie podarowane jej przez
olkuskich sklepikarzy i pudełko
tanich farb.
Nie słyszała już najlepiej, a może
zbytnio zadumała się nad popołudniowym światłem, które tak pięknie
wydobywa z krajobrazu szczegóły.
Szła zbyt blisko torów, i jeszcze ktoś
zostawił otwarte drzwi w jednym z wagonów... Jej śmierci nie odnotowały
żadne gazety, na pogrzebie nie zjawił
się żaden wybitny krytyk malarski,
by pożegnać ją choćby krótkim wspomnieniem. Szybko ją zapomniano...
Tylko w Olkuszu, który nie był jej
rodzinnym miastem, wspominano
czasem pewną „Malarcię” otoczoną
wianuszkiem dzieci. W wielu domach
pozostały jej obrazy…
„Pani Maria była osobą o wielkich
walorach towarzyskich. – wspominał po latach dr Innocenty Libura,
olkuski harcerz i społecznik. – Dość
wysoka, szczupła twarz, która miała
zawsze wyraz ujmujący, z właściwym
Jej dobrym uśmiechem. Dowcipna,
na swój sposób bez cienia złośliwości,
bardzo była zawsze mile widziana na
towarzyskich zebraniach”.
Gdy wybuchła II wojna światowa
na krótko zamieszkała w dworku
w Krzykawce, u Boguckich. Po śmierci matki, z którą była bardzo związana
emocjonalnie, wyjechała do Sędziszowa. Do Bolesławia wróciła w 1946
r. Wciąż dużo malowała i kiedy
tylko mogła, wybierała się w plener.
„Pamiętam, byliśmy raz na Cegielni
(gm. Bolesław – dop.), zagubionej
w lesie małej, ale malowniczej osadzie, w środku której dzięki zaporze
- grobli powstał dość duży staw, było
pięknie, lipcowe popołudnie. Staliśmy
zauroczeni nad wodą, a Pani Maria
powtarzała bez przerwy: „Boże! Ileż tu
się rzeczy dzieje...” Miała zapewne na
myśli cuda robione przez promienie
słoneczne na wodzie oraz grę świateł
i cieni w otaczającym staw lesie. Mnie
też udzieliła się fascynacja otaczającą nas przyrodą i usadowiwszy się
z boku by móc podglądać ją w pracy,
nie będąc przezeń widzianym, malowałem akwarelą fragment lasu. Długi
czas medytowała, patrząc to na staw,
to na karton ustawiony na kasecie.
Wreszcie zaczęła malować. Od razu
śmiało kładła kolor, coś się zaczęło
na kartonie dziać i widziałem jak
powstawał pejzaż. Dzisiaj wydaje mi
się, że to była pierwsza w moim życiu,
nie zaprogramowana lekcja malar-
www.przeglad.olkuski.pl
W cyklu tym Olgerd Dziechciarz, historyk, dziennikarz, pisarz, autor 3-tomowego
„Przewodnika po Ziemi Olkuskiej”, opowiadać będzie o ciekawych wydarzeniach z przeszłości,
cennych zabytkach i zapomnianych miejscach Powiatu Olkuskiego. W miarę możliwości cykl
ilustrowany będzie nowymi zdjęciami lub fotografiami z archiwum autora.
Maria Płonowska
Tak o jej malarstwie pisał cytowany
już Władysław Jastrzębski: „Każda
plama barwna, lekko i od niechcenia
jakby położona stanowi fragment
malarskiego przeżycia. Z tych prac
bije niesłychana szczerość, uczucia,
poddane jednak solidnej wiedzy i doświadczeniu długich lat zdobywaniem
umiejętności. Z doświadczenia wiem,
jak malując w plenerze przychodzi
w pewnym momencie zniecierpliwienie, gdy coś nie wychodzi jakby
się chciało, ciągle się coś przerabia,
poprawia… W jej pejzażach tego nie
widać, jej prace mają zawsze charakter, mimo czasem szkicowości, czegoś
wyważonego – skończonego”.
Znanych jest grubo ponad tysiąc
jej obrazów olejnych, pasteli, akwareli i rysunków. Kilka jej prac jest
w zbiorach olkuskiego Muzeum PTTK
i Urzędu Gminy w Bolesławiu. Piękną,
liczącą ponad 160 prac kolekcję jej
dzieł stworzyli olkuscy kolekcjonerzy
i propagatorzy jej malarstwa Kinga
i Ignacy Kościńscy. Po latach, na
50 rocznicę śmierci artystki, ukazał
się album dokumentujący zbiory
P. Kościńskich: „Maria Płonowska
1878-1955. Malarstwo”. Także dzięki
ich wysiłkom zorganizowano kilka
stwa. Nigdy już ani w czasie studiów
w Akademii, ani potem gdy zostałem
malarzem, nie doznałem takiego
olśnienia, o co chodzi w malarstwie,
jak wtedy tam w Cegielni. Wracając
stamtąd rozmawialiśmy, a raczej ona
jeszcze raz przeżywała to, co utrwaliła
na kartonie tam nad stawem. Analizowała zagadnienia gry kolorów, ujęcia
tego, co nieuchwytne, a ja słuchałem
i co się dało zakodowałem w pamięci”
- wspominał pochodzący z Bolesławia
malarz i witrażysta, uczeń Mehoffera,
Władysław Jastrzębski.
Zginęła w 1955 r., potrącona
przez pociąg, gdy wracała z malowania w naturze. Rzadko wystawiała
swoje prace: w latach 1909-1914 zdarzało jej się pokazywać w krakowskim
i lwowskim Towarzystwie Przyjaciół
Sztuk Pięknych, później w Dwudziestoleciu, z rzadka pokazywała swoje
obrazy w warszawskiej „Zachęcie”.
Za to dość często prezentowała swój
dorobek w olkuskiej „Resursie”. Na
wystaw tej malarki (Sandomierz
1978, Pałac Sztuki w Krakowie 1979,
a jej dorobkiem zainteresowali się tej
miary krytycy sztuki, co prof. Karol
Estreicher czy prof. Ignacy Trybowski.
Informacje o zapomnianej artystce
trafiły zaś do opracowań o sztuce
polskiej XX wieku. Jej obrazy wystawiono też podczas wystawy „Artystki
Polskie” w Muzeum Narodowym
w Warszawie w 1991 r.
„(...) dlaczego mając zadatki na
znaną w świecie artystkę, przy swojej
osobistej kulturze i zdolnościach, nie
osiągnęła tego, co na przykład inna
polska artystka, która zdobyła światową sławę - Olga Boznańska? Myślę,
że gdyby Maria Płonowska miała
szczęście urodzić się i żyć w otoczeniu
takim jak Boznańska, to kto wie, jak
potoczyłaby się jej kariera artystyczna. Wystarczy porównać Kraków,
rodzinne miasto Boznańskiej, z jego
klimatem artystycznym i ludźmi
żyjącymi sztuką, wreszcie jej możliwości w życiu, które spędziła głównie
w Paryżu, samym oku artystycznego
cyklonu świata, gdzie została zauważona, honorowana, odznaczana.
A Maria Płonowska, choć znała Paryż
i inne wielkie ośrodki, jednak skazana
początku inspirację czerpała z malarstwa Jana Stanisławskiego, z czasem
doszła do własnego stylu, który był
prosty i oszczędny, a jednocześnie
precyzyjny: „Z końcowego etapu,
kiedy artystka wyzwala się z praktyki
i rzemiosła, panuje całkowicie nad
odczuwaniem, kiedy staje się twórcą
o własnej intuicji, nie inspiruje się
nikim i niczym, z tego etapu szczególnie portret matki zasługuje na osobliwą uwagę” – pisał prof. Włodzimierz
Hodys z krakowskiej ASP, przy okazji
jednej z pośmiertnych wystaw Marii
Płonowskiej).
Pozostały po niej wspaniałe
pejzaże, portrety i martwe natury.
Z upodobaniem malowała krajobrazy
Ziemi Olkuskiej, którą penetrowała
często otoczona przez zaciekawione jej pracą dzieci. Żyła biednie
i oszczędnie. Nie mając pieniędzy na
drogie blejtramy, wiele prac stworzyła
na darowanych jej przez sklepikarzy
kartonach i papierze pakunkowym.
była na życie w polskim partykularzu,
gdzie dużo takich jak ona musiało
wobec istniejących specyficznych stosunków borykać się ciężko z losem.
Mimo to potrafiła jednak dzięki swej
umiejętności obcowania z ludźmi,
taktowi wytwarzać atmosferę zainteresowania malarstwem, sztuką
w ogóle, w czym widzę jeszcze jeden jej
walor jako osoby krzewiącej kulturę
w społeczeństwie.” – wspominał po
latach Władysław Jastrzębski.
„(…) brakowało jej umiejętności
życiowej, polegającej na ubieganiu
się o stosunki z wpływowymi ludźmi
i tego, co dziś nazywamy robieniem
szumu wokół swojej osoby. Przed
pierwszą wojną światową była u progu
sukcesu, biorąc udział w wystawach
krajowych i zagranicznych, lecz wojna
pokrzyżowała jej plany. Mając przy
sobie matkę, którą bardzo kochała,
starając się zabezpieczyć Jej byt,
była zmuszona do pracy zarobkowej.
Oddalona od wielkich ośrodków kulturalnych, środowisk artystycznych,
nie mając przez to możliwości brania
udziału w wystawach liczących się
w kraju, pozostała nieznana” – tłumaczył załamanie kariery artystycznej Płonowskiej dr Libura.
Był 15 października 1955 roku.
Już rano się przecierało, więc Maria
Płonowska cieszyła się, że będzie
piękny dzień. Postanowiła wyjść
w plener. Trochę jej zeszło nim się
zebrała, coś tam przekąsiła, spakowała farby, lichy papier pakunkowy,
na lepszy ją nie było stać, najtańsze
farbki, kredki...
„Jaki smutny dzień. Na niebie
jedna szara opona i mgła. Powydostawałam moje malowidła, tak byłam
spragniona słońca, barw - ciepła,
wyszukałam najcieplejsze, patrzę
na nie i wzięła mnie straszna ochota
namalować dla ... kawałeczek lasu,
takiego jesiennego z szafirowym
niebem, żółtymi brzozami, iskrzący
światłem - on biedny tęsknić musi
do słońca...” - pisała w młodzieńczym
dzienniczku Maria Płonowska.
Maria Płonowska pochowana
została na cmentarzu w Bolesławiu,
w grobie, w którym wcześniej spoczęła
jej matka. Od lat nagrobek zdobi
drewniane popiersie artystki dłuta
Zbigniewa Strasia.
W olkuskim Centrum Kultury
otwarta została wystawa p.t. „Oblicza
malarstwa Marii Płonowskiej. W 60.
rocznicę śmierci”. Prace ze zbiorów
własnych użyczyli: Kinga i Ignacy
Kościńscy, Andrzej Hryniewicz, Małgorzata Kallista-Glanc, Elżbieta
Tomsia, Magdalena Pilawska-Miksa
i Urząd Gminy w Bolesławiu.
Zdjęcia: praca na wystawie w centrum
Kultury oraz pomnik na grobie Marii
Płonowskiej na nowym cmentarzu
w Bolesławiu. Zdjęcia autor.
Przekonali jurorów, teraz czas na widzów!
olkusz
Piotr Kubiczek, Fot. Must Be The Music
Są młodzi, zdolni i utalentowani. Mają w sobie wiele pozytywnej
energii, którą potrafią przelać
nie tylko widownię, ale i jurorów.
Mowa o rockowym zespole Party
Hard. Maria Green, Kuba Kubański,
Marcin Skipiała i Maciej Grzanka to oni przekonali do siebie sędziów
ogólnopolskiego show muzycznego
„Must Be The Music”. Teraz czekają także na Wasze głosy.
W niedzielny wieczór część telewizyjnych odbiorników z pewnością
była ustawiona na Polsat, gdzie swoje
umiejętności prezentowała czwórka
rockowców. Party Hard przed Elżbietą Zapendowską, „Korą”, Piotrem
Roguckim i Adamem Sztabą wystąpiło
w repertuarze The White Stripes „Seven Nation Army”. Poza „Korą”,
która wcisnęła przycisk „NIE”, reszcie
jurorów występ formacji wywodzącej
się z Olkusza przypadł do gustu. Idziecie w dobrym kierunku – mówił
Rogucki. - Fajne brzmienie, szczególnie gitarzysty – dodał Sztaba. Tym
sposobem Party Hard dołączyli do
grona tych uczestników, którzy otrzy-
mali zielone światło do walki o główną
nagrodę. - Występ w programie Must
Be The Music był dla nas niezwykłym przeżyciem. Z jednej strony
to spełnienie marzeń o własnych „5
minutach” w TV, z drugiej strony
musieliśmy liczyć się z ewentualną
krytyką odnośnie samego występu czy
komercyjnego podejścia do muzyki.
Postanowiliśmy za dużo nie myśleć,
a skupić się na działaniu – przyznaje
Kuba Kubański.
Wyszło bardzo dobrze, muzycy
porwali nie tylko część grona jury,
ale także publiczność. - Najważniejszą
rzeczą było zagrać na 100% możliwości. Jeden utwór to naprawdę niewiele
żeby pokazać wszystko, co zespół
ma do zaoferowania. Rockowy hymn
jakim jest „Seven Nation Army” wymagał odpowiedniego potraktowania.
Chcieliśmy pokazać własny charakter
jednocześnie nie psując tego doskonałego kawałka. Każdy może ocenić
jaki był tego efekt – dodaje olkuski
basista.
Jeśli spodobał Wam się występ
rockowego kwartetu, możecie mu
pomóc, oddając na niego swoje
głosy. Są one niezbędne, aby zespół
mógł jeszcze zagrać w programie.
Takich głosów można oddać po
dziesięć każdego dnia. Więcej szczegółów dotyczących plebiscytu
dostępnych jest pod linkiem:
https://www.facebook.com/events/1697774540458369/. Głosowanie trwa do 23 października.
W takich chwilach wsparcie
swoich fanów jest nieocenione. Ważne
jednak, że zespół czuje satysfakcję
z tego, co pokazał na scenie. - Jesteśmy zadowoleni zarówno z występu,
jak i werdyktu. Spłynęło do nas wiele
miłych słów. Krytyczne głosy dają
nam sygnał, że wciąż jest nad czym
pracować. I bardzo dobrze, działamy
dalej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia
więc mamy zamiar jeszcze namieszać w showbiznesie! - kończy Kuba
Kubański.
Zespół Party Hard na muzycznym rynku istnieje od czterech lat.
Przez ten czas Maria Green ze swoimi
przyjaciółmi byli z wizytą w programie Kuby Wojewódzkiego i wystąpili
z takimi gwiazdami jak: Lao Che, Fisz
Emade, Big Cyc, Strachy na lachy, De
mono, czy Łzy. Mają na swoim koncie
również wiele festiwalowych nagród.
Czy teraz dołączą do elitarnego grona
takich zespołów jak choćby Enej? To
już w Waszych rękach!
Przegląd Olkuski | 22 października 2015 | 11
www.przeglad.olkuski.pl
OGŁOSZENIA DROBNE
Kupiê - Sprzedam
=Chwilówki. Tel.(727)911861.
Potrzebujesz gotówki? Zadzwoñ.
Tel.(506)396132.
=Sprzedam tanio podwójn¹
piwnicê /grobowiec/. Tel.
(692)384433.
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê,
tanie i drogie, gotówka od rêki,
p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.
=Sprzeda¿ mieszanki jarej,
branej z centrali, raz siana.
Tel.(32)6461433.
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³.
Tel.(32)2642876.
=Do 3000 z³. z komornikiem.
Tel.(32)2642876.
=Nowa oferta pozabankowa
do 40000, 20000 ju¿ od 396 z³,
bez BIK. Tel.(32)2642876.
Kredyty! Konsolidacje! Leasingi!
Tel.(500)869330.
UsŁugi
=FIRMA INTROLIGATORSKA
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19
(naprzeciwko „Victorii”).
Tel.(32)6413433, (643)0987,
(606)306841, oferuje: oprawy
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ
kolorów), bindowanie, termobindowanie, bigowanie, z³ocenie
metod¹ termodruku.
=Autoskup, ca³e, rozbite,
skorodowane, z³omowanie,
gotówka, w³asny transport.
Tel. (508)760255, (600)507385.
=Parkiety - uk³adanie, cyklinowanie, sprzeda¿ materia³u.
Niskie ceny. Tel.(508)673623.
=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew,
wynajem i us³ugi rêbakiem
do ga³êzi, elektyczne itp.
Tel.(512)373245.
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê,
tanie i drogie, gotówka od rêki,
p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.
Serwis okien, wymiana szyb
i uszczelek. Tel.(662)072186.
Budowlane
=Szewc, Olkusz, ul. Legionów
Polskich 14. Tel.(517)859119.
Finansowo - prawne
Lombard, po¿yczka na 5%gotówka od rêki (z³oto 18
k- 96 z³ / 14 k 75 z³/g, rtv, tel.
komórkowe). Olkusz, ul. Szpitalna 16. Tel.(32)6454746.
=Darmowa porada prawna,
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex
Novum Olkusz, ul. Biema 5b.
Tel.(513)761029, (530)369200.
Po¿yczki pozabankowe,
akceptacja ró¿nych Ÿróde³
dochodu. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 40. Tel.(536)560150.
Motoryzacyjne
=Autoskup, ca³e, rozbite,
skorodowane, z³omowanie,
gotówka, w³asny transport.
Tel. (508)760255, (600)507385.
Okolicznoœciowe
=Fotografia œlubna
www.lukaszdwornik.pl
Tel.(606)398565.
=WESELA- obsluga muzyczna-DJ, prezenter- imprezy okolicznosciowe- zawodowo. www.
pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia
do dokumentów (drobny retusz
gratis, mo¿liwoœæ wykonania
w domu u klienta), zdjêcia komunijne. Tel.(600)057912.
Motoryzacja
=OLEJE, FILTRY, AKCESORIA
I PROFESJONALNE NARZÊDZIA
SAMOCHODOWE
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660,
czynne: 8-19.
=AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B,
Tel.(32)7547633, (601)445721,
(695)634005.
=AUTO-SZYBY: markowe szyby
samochodowe, sprzeda¿, monta¿,
naprawa, przyciemnianie.
Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.
Autoskup, osobowe, dostawcze.
Tel.(531)666333.
=Autoskup ka¿de.
Tel.(886)601143.
Autoskup - kupiê ka¿d¹ markê,
tanie i drogie, gotówka od rêki,
p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.
NOWE SAMOCHODY
W NAJLEPSZYCH CENACH. Tel.
(500)869330, (514)707680.
=POMOC DROGOWA.
Tel.(695)634005.
POLECAMY
23. październik
19:30 - 21:30 Nigdy nie jest za późno
(2D NAPISY) - Kino „Zbyszek”
10:00 - 12:00 Spotkanie autorskie
dla dzieci z Elizą Piotrowską - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Olkuszu
25. październik
10:40 - 12:00 Kluczewski Tydzień
Zdrowia - SP Klucze
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
15:00 - 16:00 Zabawy z książką - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Olkuszu
16:00 - 17:00 Gry i zabawy dla dzieci Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich
2, os. Słowiki
17:00 - 19:30 Kabaret Moralnego Niepokoju - DK Wolbrom
17:00 - 20:00 Klub Relax - Klub „Kubuś”
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
17:00 - 19:00 Teatr Seniora - Klub
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego
2, os. Pakuska
17:00 - 19:15 Więzień Labiryntu: Próby
ognia (3D NAPISY) - Kino „Zbyszek”
15:00 - 17:00 Słodki Drań - Spektakl
edukacyjny o diabetykach i dla diabetyków - MOK Olkusz
18:00 - 19:00 Plastyka - Klub „Kubuś”
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
19:30 - 21:30 Nigdy nie jest za późno
(2D NAPISY) - Kino „Zbyszek”
19:30 - 21:30 Nigdy nie jest za późno
(2D NAPISY) - Kino „Zbyszek”
26. październik
28. październik
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
16:00 - 17:00 Zajęcia artystyczno-teatralne - Klub „Kubuś” ul. Batalionów
Chłopskich 2, os. Słowiki
15:00 - 18:00 Wspólne Śpiewanie - Klub
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2,
os. Pakuska
17:00 - 19:00 Odwieczny taniec natury
- MOK Olkusz
15:30 - 17:00 Zajęcia plastyczne - Klub
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2,
os. Pakuska
17:00 - 19:00 Zajęcia wokalne z emisją
głosu - Klub „Kubuś” ul. Batalionów
Chłopskich 2, os. Słowiki
24. październik
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
11:00 - 12:00 Bajkowe soboty dla
rodziny - Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Olkuszu
12:30 - 13:30 Rozumiem, co czytam
dla kl. IV-VI - Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w Olkuszu
17:00 - 19:15 Więzień Labiryntu: Próby
ognia (3D NAPISY) - Kino „Zbyszek”
16:00 - 18:00 Klub Seniora - Klub
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego
2, os. Pakuska
18:00 - 18:50 Aerobic-dance - Klub
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2,
os. Słowiki
27. październik
10:00 - 11:00 Rozumiem, co czytam
dla kl. II i III - Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w Olkuszu
os. Pakuska
17:45 - 18:30 „40+” zajęcia ruchowe
przy muzyce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
10:00 - 12:15 Więzień Labiryntu: Próby
ognia (3D NAPISY) - Kino „Zbyszek”
19:30 - 21:30 Nigdy nie jest za późno
(2D NAPISY) - Kino „Zbyszek”
09:00 - 13:30 Kluczewski Tydzień Zdrowia - Gimnazjum w Kluczach
ognia (3D NAPISY) - Kino „Zbyszek”
15:30 - 16:30 Cała Polska czyta dzieciom - Klub „Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2, os. Pakuska
16:00 - 17:00 Sztuki walki - Klub
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2,
os. Słowiki
17:00 - 19:30 Język angielski - Klub
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2,
os. Słowiki
18:00 - 20:00 Klub Wędkarza - Klub
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego
2, os. Pakuska
18:00 - 19:00 Plastyka - Klub „Kubuś”
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
30. październik
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
15:00 - 16:00 Zabawy z książką - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Olkuszu
16:00 - 17:00 Gry i zabawy dla dzieci Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich
2, os. Słowiki
17:00 - 19:15 Więzień Labiryntu: Próby
ognia (3D NAPISY) - Kino „Zbyszek”
17:00 - 20:00 Klub Relax - Klub „Kubuś”
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
19:30 - 21:30 Nigdy nie jest za późno
(2D NAPISY) - Kino „Zbyszek”
16:45 - 18:00 Zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci - Klub „Kubuś” ul.
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
29. październik
17:00 - 19:15 Więzień Labiryntu: Próby
18:00 - 18:50 BPU (ćwiczenia wzmacniające) - Klub „Kubuś” ul. Batalionów
Chłopskich 2, os. Słowiki
17:00 - 18:00 Międzypokoleniowe Koło
Szachowe - Klub „Przyjaźń” ul. Jana
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
16:00 - 17:00 Zajęcia logopedyczne
dla dzieci - Klub „Przyjaźń” ul. Jana
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki
- Klub „Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2, os. Pakuska
16:00 - 18:00 Korepetycje z matematyki - Klub „Kubuś” ul. Batalionów
Chłopskich 2, os. Słowiki
15:00 - 18:00 Lektorium - pomoc
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Jana
Kochanowskiego 2, os. Pakuska
15:30 - 16:30 Zabawy z Poezją - Klub
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego 2,
17:00 - 19:00 Klub Włóczykijów (2D
Pl) - Kino „Zbyszek”
17:00 - 19:00 Teatr Seniora - Klub
„Przyjaźń” ul. Jana Kochanowskiego
2, os. Pakuska
19:00 - 21:00 Sicario (2D NAPISY) Kino „Zbyszek”
DROBNE
RAMECZKI
=SERWIS KLIMATYZACJI.
Przegl¹dy - dezynfekcja naprawa. Olkusz, Al.1000lecia 1b,
Tel.(695)634005.
Nieruchomoœci
=Lokal do wynajêcia przy
ul. K. K. Wielkiego, wejœcie od
ulicy. Tel.(519)192879.
Praca
=Opiekun/ka seniorów - legalna
praca w Niemczech i Anglii.
Proponujemy wysokie zarobki
za wyjazd. Zadzwoñ i zapytaj
o pracê- Promedica24
Tel.(506)289107.
=40 lat wykszta³cenie wy¿sze
ekonomiczne, szukam pracy.
Tel.(693)651057.
=Poszukujemy do pracy krawcowe z doœwiadczeniem, pe³ny
etat, praca w godz. 7 do 15, piêæ
dni w tygodniu. Tel.(695)661168.
=Podejmê pracê jako pomoc
biurowa. Tel.(784)921830.
=Dyspozycyjna, 49 lat podejmie
zatrudnienie jako opiekunka.
Tel.(666)964067.
=Zatrudniê kierowcê z kat. D
z okolic Olkusza, Wolbromia.
Tel.(502)264274.
RóŻne
=W paŸdzierniku oszczêdzamy
jakoœci¹ ! Stoisko nr 3 poleca
spodnie polskich producentów.
W sprzeda¿y: nowe wzory
d¿insów, ciep³e sztruksy, kurtki
przejœciowe, rozmiary do 140 cm
w pasie. Targowisko
ul. S³awkowska wt, pt, i sob do
godz. 14.00.
www.inwestlokum.pl
- biuro nieruchomości
- pośrednictwo w zakresie
kupna - sprzedaży, wynajmu:
- lokali,
- domów,
- magazynów,
- gruntów
Olkusz, ul. Kościuszki 30,
Tel.(791)377551,
(32)3071234.
12| 22 października 2015 | Przegląd Olkuski
ALERGIA
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii,
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.
511 998 966.
CHIRURG ogólny
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00.
Tel. 604 410 240.
Artur Jędruch specjalista chirurgii ogólnej.
Usuwanie znamion skórnych, leczenie chirurgiczne wrastających paznokci. Konsultacje chirurgiczne. Chrzanów, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Centrum Medyczne Artroskop
(obok budynku Spółdzielni Mieszkaniowej).
Rejestracja tel. 32 223 61 77, pon.-pt. 7.00-20.00.
Przyjmuje w środy 16.00-18.00. www.wzietek.pl
Tomasz Micorek, lek. med. USG jamy brzusznej,
USG Doppler naczyń. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego
64 „Centrum Medyczne”, środa i piątek 16.0019.00. Rejestracja Tel. 32 645 44 70.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg,
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00.
Rejestracja tel. 604 979 399, 32 645 54 97.
Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii
Ogólnej. Zabiegi ambulatoryjne - usuwanie
znamion, guzów skóry i tkanki podskórnej. Badanie usg tarczycy, biopsje tarczycy. Konsultacje.
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30 rejestracja tel. 32 754 34 64 po 14, 608 681 422.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista
chirurgii ogólnej. Zabiegi medycyny estetycznej,
zabiegi laserem - usuwanie zmian skórnych,
leczenie wrastających paznokci, zamykanie
naczyń. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja,
tel. 530 88 16 13. www.chirurgiaolkusz.pl
CHIRURG ortopeda
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia
16, wtorek, piątek. Rejestracja 10-18.
Tel. 32 645 12 21.
Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog.
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,
32 645 12 21.
Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprzeciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw.
od godz. 15.00 (zamienne wtorki).
Waldemar Pasich, specjalista chirurgii urazowej
i ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad
Bankiem Millenium). Wejście od podwórza. Pon.
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt.
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.
Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chirurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowego, leczenie: fala uderzeniowa,
laser. Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Wt-pt. 14-17.
Rejestracja godz.10-17. Tel.786 866 820.
CHOROBY ZAKAŹNE
endokrynolog
www.przeglad.olkuski.pl
ZDROWIE i URODA
Dr n. med. Edyta Barczyk, Endokrynolog. Olkusz,
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel.
32 645 44 70.
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny,
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu
klienta. Tel. 501 663 912.
lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog
przyjmuje w środy po wcześniejszej rej. tel:
32-645-44-70, K.K.Wielkiego 64, Olkusz.
MEDYCYNA naturalna
Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog.
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.
668 127 238.
Lek. Aneta Zasada – Jajkiewicz, endokrynolog.
Przyjmuje w NZOZ PRO FAMILIA, ul. Jana Kantego
28. Rejestracja pod nr telefonu: 32 754 35 22.
Gimnastyka korekcyjna
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64.
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net
GINEKOLOG
NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
OKULISTA
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekologpołożnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A, tel.
602 790 022, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog
- położnik. Olkusz ul. Nowa 13, środa od 16.00, tel.
698 647 375.
•
poradnia schorzeń sutka
Marek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5,
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961.
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.
Lek. Sebastian Mosiej. Diagnostyka i leczenie
chorób piersi i tarczycy (usg, biopsje cienkoigłowe,
mammotomia). Zabiegi ambulatoryjne. Konsultacje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.00
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.
KARDIOLOG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. EKG,
echo serca, konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul.
K.K. Wielkiego 64 (Gabinety Specjalistyczne). Rej.
32 6454470 pn-pt 10-19.
Maria Rzemieniuk lek. med. Kardiolog. Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzolkusz.pl
Rejestracja telefoniczna. Tel. 604 052 027.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista
kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń
rytmu serca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28
(I piętro), czw. 17-19 Tel. 784 099 674.
LARYNGOLOG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032,
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Dermatolog
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog.
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.
Pn., śr. 16.00-18.00.
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB),
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.
Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchudzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne w
jednostkach chorobowych, programy żywieniowe dla sportowców oraz żywienie kobiet
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.
795 638 226, www.poradniametabo.pl
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog,
leczenie chorób nerek, układu moczowego,
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Buchowieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.
Tel. 32 645 49 02 / 04.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.
LOGOPEDA
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach,
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Wojtal,
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,
www.diet-fit.pl
nefrolog
Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog.
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436i
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64,
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12,
tel. 32 645 44 70.
dietetyk
BIO-TERAPIE – Testy obciążeń organizmu (drobnoustroje, alergia, toksyny). Terapia biorezonansowa (egzogenna, indukcyjna, BRT adaptacyjna).
www.bio-terapie.pl Rejestracja telefoniczna
606 371 592.
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekologpołożnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.
Tel. 514 288 668 (po 15.).
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10-18,
sob. 10-13.
Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.
MASA¯YSTA
Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog,
logopeda. Tel. 512 301 127
Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO
Anna Szotek - logopeda dyplomowany,
specjalista neurologopeda-surdopedagog.
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.
www.logopeda.olkusz.pl
Diagnoza i Terapia Logopedyczna mgr Katarzyna
Redel, logopeda. Nowoczesny gabinet mobilny
(dojazd do pacjenta). Terapia zaburzeń
mowy i rozwoju Metodą Krakowską. Więcej:
www.fb.com/logopedaolkusz. Tel: 886 490 060.
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logopedyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8
Olkusz.
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.
„OKO-TEST” Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Schorzeń Narządu Wzroku pod
kierownictwem med. Dr n. med. Violetty Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28
(bud. Apteki). Rejestracja tel. 32 643 25 85,
godz. 12-16.
„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med.
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20
( n a p r z e c i w ko s z p i t a l a ) . R e j e s t r a c j a
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.
508 177 970.
ONKOLOG
Tomasz Muszalski, lek. med. specjalista onkoligii klinicznej. Przyjmuje od 2.11.2015 r. w poniedziałki od godz. 16.00. NZOZ Profamilia, Olkusz,
ul. J. Kantego 28. Tel. 32 754 35 22.
Optyka
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 18, tel. 784 820 130. Pon.,
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.
Janusz Morasiewicz, dr med., spec. psychiatra,
certyfikat psychoterapeuty Olkusz, ul. kr. K.
Wielkiego 28, obok Skarbka (nad apteką).
Czw. 16-20, rejestracja tel.: 603 852 092, 12 419
13 89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2 (boczna Lea),
pt. 15-20. www.psychoterapeuta-krakow.com.pl
e-mail: [email protected]
mgr Iwona Siudak, psycholog, psychoterapeuta,
psycholog dziecięcy; psychoterapia indywidualna
dorosłych, młodzieży, dzieci; terapia rodzin/ małżeństw; konsultacje i diagnostyka psychologiczna.
Olkusz, ul. Pakuska 64 (Marlibo Medica) tel.
5 0 2 0 9 1 2 5 9 , w w w. i w o n a s i u d a k . c b a . p l
mgr Monika Szatan - psychoterapeuta. Diagnostyka, leczenie, terapia zaburzeń osobowości.
Bukowno. Rejestracja telefoniczna Tel.
501181717.
REHABILITACJA
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE MARLIBO-MEDICA w Olkuszu. Ortopeda, neurolog,
neurologopeda, neonatolog i pulmonolog, psycholog, fizjoterapeuci. Leczenie bólu kręgosłupa
i stawów, rehabilitacja specjalistyczna dorosłych,
dzieci i niemowląt, szkoła rodzenia, fizjo-fitness,
zumba. Więcej na: www.marlibo-medica.pl,
tel. 32 626 17 31.
Mgr Anna Brodzińska, fizjoterapeuta. Profesjonalna rehabilitacja, specjalistyczne masaże, terapia
manualna kręgosłupa – kręgarstwo miękkie,
solux, elektroterapia. Zabiegi w domu pacjenta.
Tel. 601 157 570.
EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce. Wady
postawy. Bóle kręgosłupa. Rwa kulszowa
i barkowa, schorzenia neurologiczno-ortopedyczne, masaż lecznicy. Wizyty domowe.
Tel.884337112.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy.
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Masaż, terapia manualna, Kinesiotaping, fizjoterapia neurologiczna i ortopedyczna, leczenie bólu. Wizyty
domowe. Tel.:513 392 968.
Mgr Anna Małecka-Włoch, fizjoterapeuta
kliniczny. Rehabilitacja po udarach mózgu, SM,
SLA, polineuropatia, nerw twarzowy, powypadkowa, onkologiczna. Wizyty domowe kom.
505 503 249.
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED”
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl
PediAtra
Stacja dializ
Małgorzata Bargieł-Padło, lek. chorób dzieci.
Olkusz, wizyty domowe, ul. Żuradzka 27,
tel. 32 643 08 89, 602 224 220.
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego
15A. Zapewnia dializy dla pacjentów z Olkusza
i okolic. Tel. 32 645 49 02.
Specjalistyczna praktyka lekarska lek. med.
Leszek Danecki, pediatra, pulmonolog dziecięcy.
Wtorek 16.00-18.00 Marlibo-Medica. Olkusz, ul.
Pakuska 64. Tel. 32 626 17 31. Wizyty domowe:
572 411 533.
StOMATOLOGIA
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusznej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent.
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. ChmistWójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG,
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.
Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu,
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.
PSYCHIATRIA
/ psychoterapIA
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psychoterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw. 15-20.
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030.
www.psychiatra.olkusz.pl
Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT”
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32
643 25 30, www.centerdent.pl
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog.
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt.
od 10., sob. od 10.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjalistyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1.
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
dr Agnieszka Barrera - Ramos i Maria Trzcionkowska na NFZ przyjmują w gabinecie OLDENT. Tel.
32 726 28 87
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524.
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.
Specjalista protetyki stomatologicznej.
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.
606 654 777.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowawczej endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul.
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571
www.olkuszpsycholog.pl
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś
diagnoza psychologiczna, psychoterapia dzieci
i młodzieży. Tel. 608 462 479
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.
32 726 28 87.
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci,
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519.
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.
Frejlich Izabela, lek. stom. MEDESTO, Olkusz,
ul. kr. K. Wielkiego 63, tel. 32 754 59 00,
604 294 088.
•
chirurgia stomatologiczna
Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Apolonia”
dr n. med. Joanna Zappa-Gawłowska, spec.
chirurgii stomatologicznej. Zabiegi również
w sedacji wziewnej. Pn., śr., pt. 10-13 i 16-20.
Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Tel. 32 647 07 40
wew. 22.
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicznej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K.
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18.
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom.
601 805 027. Umowa z NFZ.
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka,
l e c ze n i e zę b ó w, p ro te t y ka , i m p l a n t y.
Pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja
w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54.
www.kucharzewscy.pl
•
ortodonta
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28
(II piętro). Rejestracja tel. w godz. pracy
32 641 31 55. Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20,
pt. 8.30-14. Kontrakt z NFZ.
•
technika dentystyczna
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez,
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 23, 600 906 292. Pn.-pt.
9-17, sobota 9-12.
szkoła rodzenia
Aktywna Szkoła Rodzenia „Na dobry początek”
Doula Malwina Wójtowicz. Tel. 504428371
www.nadobrypoczatek.com
TERAPIE
Zbigniew Krempicki - Certyfikowany Specjalista
Terapii Uzależnień. Diagnoza, terapia, pomoc
rodzinie w problemie narkotykowym. Przyjmuje
od 12.10.2015 (poniedziałek) godz. 10.00, Przychodnia Profamilia, Olkusz, ul. Jana Kantego 28
Tel. 32 754 35 22.
Terapie biorezonansem BICOM 2000: bólu kręgosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji,
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoholowe, odchudzające. ALERGO-MED Olkusz, ul. kr.
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.
URODA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermatologia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa,
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikrodermabrazja, peelingi, cellulologia, makijaże i inne...
Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58
www.milena-uroda.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe,
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl
Studio Venus, medycyna estetyczna, depilacja
laserowe, zabiegi pielęgnacyjne. Promocja na
październik: B.D.R. przy 4 zabiegach - 5 gratis!
Mezoterapia mikroigłowa -50%. www.venusolkusz.pl; fb. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmiescie 7. Tel. 501 310 050.
usg
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekarska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg,
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel. 32
645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn.
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”).
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,
600 249 359.
Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne,
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt.
10-18, sob. 10-13.
Przegląd Olkuski | 22 października 2015 | 13
www.przeglad.olkuski.pl
ZDROWIE i URODA
powiat
Piotr Kubiczek
Priorytety i wyzwania w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci
w Polsce oraz możliwe działania
zapobiegające zachorowaniom –
o tym we wtorkowe południe w sali
konferencyjnej olkuskiego starostwa rozmawiali zaproszeni goście.
W szczególności zwracano uwagę
na konieczność ochrony najmłodszych obywateli przed bakteriami
pneumokokowymi i meningokokowymi, które stają się przyczyną
wielu ciężkich chorób, a czasem
prowadzą nawet do śmierci.
Podczas spotkania omówione zostały perspektywy zdrowotne
w kontekście realizowanego przez
Województwo Małopolskie programu
zdrowotnego dotyczącego profilaktyki
zakażeń pneumokokowych w Małopolsce, którego jeden z wariantów
przewidziany jest do realizacji przez
powiaty we współpracy z gminami. W ramach programu powiaty
współpracujące z gminami z terenu
województwa mogą starać się o dofinansowanie szczepień ochronnych
przeciwko pneumokokom.
- Pneumokoki to bardzo groźne
bakterie wywołujące m.in. zakażenia
dróg oddechowych w tym zapalenie
płuc z bakteriemią oraz zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych i sepsę.
Takie postaci choroby pneumokokowej są niebezpieczne dla zdrowia
i charakteryzują się poważnymi powikłaniami oraz wysoką śmiertelnością.
O G ŁOSZENIA
Pneumokoki wykazują coraz większą
oporność na działanie antybiotyków,
co znacznie utrudnia leczenie chorób
wywołanych przez te bakterie – przekonywał w swoim wystąpieniu dr
n. med. Ryszard Konior ze Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Krakowie. - Szczepienia przeciw
pneumokokom zmieniają środowisko
tych bakterii przez spadek liczby
szczepów opornych na antybiotyki,
co stwarza możliwość skutecznego
leczenia w przypadku wystąpienia
choroby pneumokokowej. To oczywiste, że wartość szczepień jest
niepodważalna. Ich brak ma nie
tylko wymiar zdrowotny, ale także
ekonomiczny - skutki odczuwa całe
społeczeństwo, ponosząc koszty
hospitalizacji i rehabilitacji dzieci po
przebytych infekcjach pneumokokowych – przekonywał lekarz.
Niemal identyczne opinie wygłaszali pozostali eksperci obecni
na wtorkowym spotkaniu. - Ochrona dzieci przed pneumokokami to
bezwzględny priorytet! - zaznaczyli
kolejni prelegenci, opierając się na dostępnych danych, z których wynika,
że Polska jest jednym z ostatnich
krajów w Europie, który nie szczepi
bezpłatnie wszystkich dzieci przeciw
pneumokokom i meningokokom.
Obecnie państwo nie finansuje ogólnych szczepień, chroniąc tylko jednostki. Od 2017 roku ta sytuacja ma
ulec sporej zmianie.
- Pneumokoki to bardzo niebezpieczne bakterie, przed którymi bezpłatnie w naszym kraju chronione są
tylko dzieci z grup wysokiego ryzyka:
W obronie zdrowia
i życia najmłodszych
wcześniaki i dzieci przewlekle chore.
Wiemy, że szczepienia ograniczają
ryzyko zachorowań, dlatego dążymy,
aby w miarę możliwości jak najwięcej
dzieci zostało zabezpieczonych. Od
2017 roku zmienia się źródło finansowania szczepień. To Narodowy
Fundusz Zdrowia, a nie Ministerstwo Zdrowia będzie finansować ich
zakup. Ma to umożliwić sukcesywne
poszerzanie dostępu do bezpłatnej
profilaktyki szczepionkowej. Musimy
jednak pamiętać, że po wejściu zmian
w życie ochronę otrzymają dzieci
nowonarodzone, a przecież musimy
myśleć też o tych starszych, których
zmiany nie obejmą, a dla których
ochrona przed bakteriami jest także
bardzo ważna – zaznaczała Posłanka
Lidia Gądek.
Szansą dla tych starszych dzieci
ma być wsparcie, jakiego powiatom,
a przez powiaty także i gminom
udziela Urząd Marszałkowski. Chodzi
o dofinansowanie szczepień.
- Program zdrowotny dotyczący
profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. Pytają
o niego zarówno rodzice jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym roku realiza-
cji do współpracy przystąpiła jedna
jednostka samorządu terytorialnego,
dzisiaj jest ich już sześć. Zachęcamy
pozostałe! Warto, aby wszystkie powiaty postarały się o dotację na działania profilaktyczne, tym bardziej,
że jest wiele gmin, które chciałyby
przystąpić do programu. Pamiętajmy,
że to powiaty mogą zgłaszać się do
uczestnictwa. Jeśli jednak powiat
nie posiada środków finansowych,
a gminy np. zabezpieczyły budżet
na profilaktykę, to mogą wspólnie
starać się o dofinansowanie. Program
planujemy realizować do 2020 roku,
każdy ma więc szansę – mówiła Anita
Woźniak z Departamentu Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.
Lekarzom, samorządowcom oraz
wszystkim zainteresowanym tematyką wprowadzenia nowych programów
profilaktycznych zostały zaprezentowane dwa podmioty z Kielc, w których
kiedyś zaszczepiono przeciwko pneumokokom dzieci do drugiego roku
życia. Od 2006 roku zaobserwowano
w tej grupie wiekowej spadek liczby
hospitalizacji z powodu zapalenia
płuc o 65%. Podobne szczepienia,
z tym, że już konkretnie przeciwko
zapaleniu płuc, radykalnie zmniejszyły zachorowania wśród seniorów
ze stolicy województwa świętokrzyskiego o około 50%. W powiecie
olkuskim jedyną gminą, która weszła
w podobny program zdrowotny jest
Bukowno. Tam w 2009 r. zaczęto
szczepić 12-letnie dziewczęta przeciwko wirusowi HPV, odpowiadającemu
za raka szyjki macicy. Czy w ślad za
Bukownem pójdą inne samorządy?
Czas pokaże.
- Nie można liczyć na szczęście,
na to, że choroba nie zaatakuje. Po
każdej infekcji wirusowej odporność
dziecka spada, co ułatwia m.in. pneumokokom atak i wniknięcie do układu
krwionośnego. W efekcie może dojść
do ciężkich chorób. Wyrażam nadzieję, że decyzja o zapewnieniu ochrony
jak najszerszej grupie dzieci z całego
województwa małopolskiego zostanie
ostatecznie podjęta dla ich zdrowia
– przekonywała Sabina Szafraniec,
prezes Stowarzyszenia „Parasol dla
Życia”, powołanego w celu Pomocy
Rodzinom Dzieci Cierpiących Na
Skutek Inwazyjnych Chorób Bakteryjnych, i mama Kuby, który w wieku
9 miesięcy zachorował na Inwazyjną
Chorobę Pneumokokową, w wyniku
której nie słyszy na jedno ucho.
- Zachęcamy lokalne samorządy do wdrażania dobrych programów zdrowotnych, ze szczególnym
uwzględnieniem profilaktyki szczepionkowej. Są efektywne, odpowiadają ważnej potrzebie zdrowotnej, są
stosunkowo łatwe do przeprowadzenia i ewaluacji. Zdecydowana większość programów szczepionkowych
jest pozytywnie zaopiniowanych. Są
to działania o udowodnionej skuteczności. Dają zarówno korzyści
zdrowotne i ekonomiczne – zakończył
Tomasz Jan Prycel z Market Access
Audit.
PŁATNE
W PORZE
NOCNEJ
tj. od 2000 do 800
DYŻURY
APTEK
OL K U S Z
23-10-2015Piątek ul. K. K. Wielkiego 14
24-10-2015
Sobota
ul. K. K. Wielkiego 14
25-10-2015
Niedziela ul. Mickiewicza 7
26-10-2015Poniedziałek ul. Nullo 2
27-10-2015Wtorek
ul. K. K. Wielkiego 14
28-10-2015
ul. Piłsudskiego 22
Środa 29-10-2015Czwartek
ul. K. K. Wielkiego 14
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl
NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE
POWIATU OLKUSKIEGO:
OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
al. 1000-lecia 13
Tel. 32 758 12 46, 12 758 13 45
Olkusz, gm. Olkusz,
Bolesław, Bukowno, Klucze
WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15,
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
Internet: www.przeglad.olkuski.pl
Redaktor naczelny: Dariusz Krawczyk e-mail: [email protected]
Przyjmowanie og³oszeñ: Olkusz, ul. Żuradzka 15.
Redaktorzy:
Wiola Woźniczko
[email protected] Wydawca: „AB MEDIA” Sp. z o.o.,
Piotr Kubiczek
[email protected] 32-500 Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11.
Sk³ad: „AB MEDIA” Sp. z o.o.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
W przypadku publikacji materia³ów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega siê prawo do adjustacji i opatrzenia nades³anych
materia³ów tytu³em. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - mo¿na zastrzec nazwisko i adres do wiadomoœci
redakcji. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Pogl¹dy redakcji wyra¿aj¹ jedynie teksty podpisane „Redakcja”.
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŒÆ ZAMIESZCZANYCH OG£OSZEÑ.
TYGODNIK REGIONALNY
„PRZEGLĄD OLKUSKI”
Kolportaż: Przegl¹d Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkañ i firm w Olkuszu (tak¿e na Pomorzanach) oraz do: Klucz,
Bogucina Du¿ego, Bogucina Ma³ego, Boles³awia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Che³ma, Chech³a, Cieœlina, Czubrowic, Golczowic,
Go³aczew Nadm³ynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydliñskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Kr¹¿ka, Krza,
Krzykawy, Krzykawki, Krzywop³ot, Kwaœniowa, Lasek, Osieka, Micha³ówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Rac³awic, Rodak,
Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Su³oszowej, Troksa, Trzyci¹¿a, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wod¹cej, Wolbromia, Zarzecza,
Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.

Podobne dokumenty