Dokumentacja podatkowa i zapłata podatku

Komentarze

Transkrypt

Dokumentacja podatkowa i zapłata podatku
Dokumentacja podatkowa i zapłata podatku
Brak możliwości złożenia deklaracji w ustawowym terminie
- jeśli upłynął już termin na złożenie deklaracji podatkowej - należy złożyć tzw. czynny żal, tj.
informację o niezłożeniu w terminie deklaracji w podaniem przyczyn oraz osoby
odpowiedzialnej za niezłożenie deklaracji w terminie;
- jeśli nie upłynęły jeszcze terminy na złożenie deklaracji podatkowych, podatnikowi
przysługuje prawo złożenia wniosku o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych,
co - w przypadku decyzji pozytywnej - wiąże się automatycznie z odroczeniem terminu
płatności podatku (bez odsetek).
- deklarację należy złożyć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jej niezłożenia w terminie wraz
z pismem wyjaśniającym przyczynę niedochowania terminu.
Zniszczenie dokumentacji podatkowej
Jeżeli w wyniku powodzi zostały zniszczone (np. na skutek zalania wodą) dokumenty będące
podstawą sporządzania deklaracji, należy o tym powiadomić urząd skarbowy i w terminie
wskazanym przez organ podatkowy odtworzyć dokumenty, uzyskując np. ich duplikaty od
swoich kontrahentów.
Brak możliwości terminowej zapłaty podatków…
- prawo złożenia do właściwego organu podatkowego wniosku o przyznanie ulgi w spłacie
zobowiązań podatkowych:
 odroczenie terminu płatności podatku (udzielenie tej ulgi wiąże się z koniecznością
zapłaty opłaty prolongacyjnej),
 rozłożenie zapłaty podatku na raty (udzielenie tej ulgi wiąże się z koniecznością
zapłaty opłaty prolongacyjnej) bądź
 umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami;
 ograniczenie poboru zaliczek na podatek (konieczność uprawdopodobnienia, że
zaliczki obliczane według dotychczasowych zasad byłyby niewspółmiernie wysokie w
stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok
podatkowy.
Zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku (na wniosek podatnika); konieczność
wykazania, że pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika lub
uprawdopodobnienie, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do
podatku należnego za dany okres rozliczeniowy.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z 11.08.2001r. o
szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, powinni pamiętać, iż mogą
składać wnioski o przyznanie im ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (stanowiących
pomoc publiczną udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe
lub inne nadzwyczajne zdarzenia) w terminie roku od dnia 9 lipca 2010r. (termin ten może
ulec wydłużeniu na skutek wydania odpowiednich przepisów przez Radę Ministrów).

Podobne dokumenty