Fizyka -Twój wybór, Twoja przyszłość

Komentarze

Transkrypt

Fizyka -Twój wybór, Twoja przyszłość
Fizyka -Twój wybór, Twoja przyszłość
UDA-POKL-04.01.02-00-009/12-00
Stypendia na kierunkach zamawianych w semestrze letnim 2013/14
dla studentów IIgo roku Fizyki Technicznej i Fizyka Medycznej.
Stypendia zostały przyznane osobom, które złożyły w terminie indeks, zaliczyły trzeci semestr studiów ze
średnią ocen nie niższą niż 3.67 na Fizyce Technicznej oraz nie niższą niż 3.39 na Fizyce Medycznej. Numery
indeksów tych osób podane są poniżej. Odwołania można składać do 27 marca 2013 roku do prodziekana
Pawła Armatysa. Ze względu na okres odwoławczy ostateczna lista może ulec zmianie.
Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium jest dostarczenie do koordynatorów projektu podania oraz
oświadczenia uczestnika projektu o spełnieniu warunków uzyskiwania pomocy stypendialnej w ramach
projektu w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2014 roku do godziny 12.00.
252301
260248
260291
260293
260297
260298
260306
260315
260317
260322
260325
260327
260328
260329
260330
260333
260334
260338
260340
260344
260350
260355
260361
260364
260371
260378
260380
260381
260383
260393
260397
260398
260399
260400
260401
260405
260408
260412
260418
260419
260427
260435
260438
260445
260446
260462
260470
260471
260472
260477
260478
260485
260489
260496
265308
Fizyka -Twój wybór, Twoja przyszłość
UDA-POKL-04.01.02-00-009/12-00
PODANIE
Uprzejmie proszę o uwzględnienie mojej osoby w konkursie (rankingu) stypendialnym na kierunku
zamawianym Fizyka Techniczna/Medyczna* w roku akademickim ………….., studia stacjonarne 1./2.*
stopnia.
Jednocześnie oświadczam, że informacje zawarte w moim „ oświadczeniu stypendialnym”, złożonym
podczas rekrutacji nie uległy zmianie
(nie wypełniają nowo przyjęci studenci)
i że zakończyłem/am terminowo i bez braków ……** semestr studiów 1./2.* stopnia na kierunku
Fizyka Techniczna/Medyczna*.
…………………………………………………………………………….
Nazwisko, imię, ……rok Fizyki Technicznej/Medycznej*
Kraków, …………………….
data
* - niepotrzebne skreślić
**- wpisać numer semestru (nie dotyczy nowo przyjętych studentów)
Fizyka -Twój wybór, Twoja przyszłość
UDA-POKL-04.01.02-00-009/12-00
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UZYSKIWANIA POMOCY STYPENDIALNEJ W RAMACH PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu Fizyka – Twój Wybór, Twoja Przyszłość, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, że:
1. Przed rokiem akademickim 2012/2013 nie korzystałam/łem z pomocy stypendialnej w ramach kierunków
zamawianych,
2. Nie studiuję obecnie na żadnym innym kierunku studiów.
3. Nie uzyskałem żadnego dyplomu ukończenia studiów I stopnia, ani jednolitych studiów magisterskich.
4. Będę dobrowolnie brał udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu (kursy wyrównawcze,
dodatkowe kursy specjalistyczne)
5. Jakakolwiek rozbieżność pomiędzy danymi w punktach 1.–3. z rzeczywistym stanem spowoduje odebranie
ewentualnie przyznanego stypendium i sankcje przewidziane za składanie fałszywych oświadczeń celem
uzyskania korzyści majątkowych.
* – niepotrzebne skreślić
Nazwa banku: ..................................................................................
Numer mojego rachunku bankowego:
……………………………………………………
Imię i Nazwisko
…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
*
……………………………………………
PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
*
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.