ADO - Elektromont SA

Komentarze

Transkrypt

ADO - Elektromont SA
F THE ACTION
A N CE O
YK
PER
ON
FOR
AW
MAN
ST W
O
AND M
IA
RY
G
NS
N IN
C T IO
SI G
INSPE
E
D
NT
E ME
EASUR
B ADAN
CE
IA
M
I PO
w w w. e l e k t r o m o n t . p l
EA
V IC
NTEN
SE
W
SER
IU
E
TR
NI
ZY
WA
N IN G
K TO
D E SI G
PROJE
RW
IS
MA
ND
NIE
RUCHU
MA I
Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych
Professional services in electrical systems
JAKOŚĆ QUALITY
BEZPIECZEŃSTWO SAFETY
TECHNOLOGIA TECHNOLOGY
PROFESJONALIZM PROFESSIONALISM
KOMPLEKSOWOŚĆ COMPLEXITY
ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESPONSIBILTY
KONKURENCYJNOŚĆ COMPETIVENESS
Specjalizacja: wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach
przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej
r Hale produkcyjne
r Hale magazynowe
r Obiekty biurowe
r Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
r Obiekty komunalne (m. in. szpitale, infrastruktura drogowa)
r Zakłady przetwórstwa spożywczego (np. chłodnie i mroźnie, zakłady mięsne, linie technologiczne przetwórstwa spożywczego)
r Hotele i obiekty uzdrowiskowe
Partnerzy Partners
2
Specialization: performing of electrical systems
in industrial plants and in public utility objects
r Production halls
r Warehouse halls
r Offices
r Marts of big areas
r Council buildings (that is: hospitals, motoring infrastructure)
r Food processing companies (e.g. cold stores and freezers, butcher
companies, food processing technological lines)
r Hotels and health resorts
OFERTA
HANDLOWA
Instalacje niskiego i średniego napięcia
r Linie kablowe niskiego i średniego napięcia
r Stacje transformatorowe sn/nn
r Rozdzielnie główne i oddziałowe
r Wnętrzowe instalacje elektryczne
r Instalacje automatyki i sterowania
r Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
Instalacje słaboprądowe
r Systemy okablowania strukturalnego
r Systemy wykrywania pożaru SAP
r Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
r Systemy telewizji przemysłowej CCTV
r Instalacje antywłamaniowe SSWIN
r Systemy kontroli dostępu AC
r Systemy telekomunikacyjne
r Systemy EIB (inteligentny dom)
Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne
r Sieci magistralne i rozdzielcze w technologii miedzianej
i światłowodowej
r Trakty światłowodowe
r Kanalizacja teletechniczna (rurociągi kablowe, kanalizacja
pierwotna i wtórna, mikrokanalizacja)
r Przyłącza do budynków
r Instalacje abonenckie
r Instalacje PON (Passive Optical Network- Pasywne Sieci Optyczne)
i FTTH (FiberTo The Home- doprowadzenie szerokopasmowego
Internetu do klienta końcowego przez włókno światłowodowe)
r Linie napowietrzne
Serwis i utrzymanie ruchu
r Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
r Konserwacje
r Remonty
r Przeglądy i oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych
r Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych i rozdzielnic
r Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej
Projektowanie
r Projekty instalacji elektrycznych SN/nn
r Projekty instalacji słaboprądowych
r Projekty instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
Badania i pomiary
r Pomiary instalacji elektrycznych (m.in. pomiary rezystancji izolacji,
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary
natężenia oświetlenia)
r Badania i przeglądy instalacji elektrycznych
MERCHANT
OFFER
Electrical systems of low and medium voltage
r Cable lines of low and medium voltage
r Transformer stations of low/medium voltage
r Main and departmental switch chambers
r Interior electrical systems
r Systems of the automatics and control
r Exterior and interior lighting
Electrical systems of low current
r Systems of structural wiring
r Fire detecting systems – SAP
r Warning sonic systems
r CCTV systems
r Thief-proof SSWIN systems
r Access control systems AC
r Telecommunication systems
r EIB systems (intelligent house)
Teletechnical and telecommunication instalation
r Magisterial and distributor networks in copper and fiber
optic technology
r Fiber optic lines
r Telecommunication drainages (cable pipelines, primary
and secondary canalization, microcanalization)
r Connection to buildings
r Internal installations
r PON installations (Passive Optical Network) and FTTH (Fiber To
The Home - broadband Internet to client through optical fibre)
r Aerial cables
Service and maintenance of the action
r Guarantee and after guarantee services
r Conservation
r Repairs
r Reviews and assessments of technical state of electrical systems
r Inventory of existing electrical systems and switch boards
r Stocktaking of the costs of using electric energy
Designing
r Electrical systems projects of low and medium voltage
r Projects of electrical systems of low current
r Projects of electrical systems of exterior and interior lighting
Inspections and Measurement
r Electrical systems measurement (that is: measurement of the resistance of the isolation, measurement of the effectiveness of fire
protection, measurement of the intensity of lighting)
r Inspections and reviews of electrical systems
3
BOSCH
WARSZAWA
INWESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O.
OBIEKT: CENTRUM SZKOLENIOWO-BIUROWE
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 9 000 m2)
Lokalizacja: Warszawa (woj. Mazowieckie)
Termin realizacji prac: VI 2008 – IX 2009
Zakres prac:
r instalacje elektryczne zewnętrzne
r dostawa i montaż stacji transformatorowej 630kVA 20/04kV
r budowa stacji SN
r instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
r instalacje elektryczne wewnętrzne
r wykonanie instalacji teletechnicznej (sieć strukturalna w oparciu o system Corning,
międzybudynkowe łącza światłowodowe, instalacja DSO, instalacja wykrywania
i sygnalizacji pożaru SAP, okablowanie systemu audio-video, system telewizji
dozorowej CCTV pracujący w systemie IP, system domofonowy firmy SIEDLE)
r wykonanie systemu BMS (okablowanie, dostawa i montaż szaf sterujących
systemem BMS, uruchomienie systemu)
INVESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O.
SITE: TRAINING & OFFICE CENTRE (facility area about 9 000 m2)
Location: Warsaw (Mazowieckie Voivodship)
Project dates: VI 2008 – IX 2009
Scope of work:
r external wiring
r supply and installation of a transformer station of 630kVA 20/04kV
r construction of a MV station
r installation of external and internal lighting systems
r internal wiring
r construction of teletechnical installations (Corning structural network,
inter-building optical lines, DSO installation, fire detection/alarm system,
audio-video system cabling, CCTV IP system, SIEDLE door phone system)
r installation of a BMS system (cabling, BMS control cabinets supply and installation,
system start-up)
4
Partnerzy Partners:
www.elektromont.pl
INVESTOR: PROVINCIAL POLICE HEADQUARTER
GENERAL CONTRACTOR: INTERBUD-WEST SP. Z O.O.
SITE: PROVINCIAL POLICE HEADQUARTER
(facility area about 4 200 m2)
INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
GENERALNY WYKONAWCA: INTERBUD-WEST SP. Z O.O.
OBIEKT: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 4 200 m2)
Location: Gorzów Wielkopolski (Lubuskie Voivodship)
Project dates: IV 2008 – XII 2008
Scope of work:
r installation of a SAMSUNG CCTV system
r installation of a burglary/assault alarm system (SSWiN)
and a GENESSIS access control system
r installation of a MIWI-URMET door phone system
r installation of a 3M Cat. 6 structural network
r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP)
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski (woj. Lubuskie)
Termin realizacji prac: IV 2008 – XII 2008
Zakres prac:
r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu
o system SAMSUNG
r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
SSWiN i kontroli dostępu w oparciu o system GENESSIS
r Wykonanie instalacji domofonowej w oparciu o system
MIWI-URMET
r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 firmy 3M
r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu
o system BOSCH
x
x
NWESTOR: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
GENERALNY WYKONAWCA: INTERBUD-WEST SP. Z O.O.
OBIEKT: ARESZT ŚLEDCZY
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 3 800 m2)
INVESTOR: REGIONAL PRISON SERVICE HQ
GENERAL CONTRACTOR: INTERBUD-WEST SP. Z O.O.
SITE: DETENTION CENTRE (facility area about 3 800 m2)
Lokalizacja: Międzyrzecz (woj. Lubuskie)
Termin realizacji prac: IV 2008 – XII 2008
Zakres prac:
r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu
o system BOSCH
r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu
o system SAMSUNG
r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
SSWiN w oparciu o system COMMEND
r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 firmy 3M
r wykonanie instalacji sterowania krat i centralnej blokady krat CBK
w oparciu o system firmy COMMEND
r wykonanie instalacji radiowęzła w oparciu o system COMMEND
r wykonanie instalacji przyzywowej w oparciu o system COMMEND
Location: Międzyrzecz (Lubuskie Voivodship)
Project dates: IV 2008 – XII 2008
Scope of work:
r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP)
r installation of a SAMSUNG CCTV system
r installation of a COMMEND burglary/assault alarm system (SSWiN)
r installation of a 3M Cat. 6 structural network
r installation of a COMMEND system of bar control and central bar
interlock (CBK)
r installation of a COMMEND public address system
r installation of a COMMEND paging system
Partnerzy Partners:
5
FARMACOL S.A.
INWESTOR: FARMACOL S.A.
GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
OBIEKT: MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 6 500 m2)
Lokalizacja: Mory koło Ożarowa Mazowieckiego (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: XII 2007 – XI 2008
Zakres prac:
r wykonanie linii kablowych WLZ
r dostawa i montaż UPS 60 kVA/48kW
r dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 205 kVA
r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic
r dostawa i montaż baterii kondensatorów
r instalacje oświetlenia głównego i awaryjnego
r sieć strukturalna Cat. 5
r system sygnalizacji pożaru
r instalacja odgromowa i wyrównawcza
INVESTOR: FARMACOL S.A.
GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
SITE: HIGH-BAY WAREHOUSE (facility area about 6 500 m2)
Location: Mory, near Ożarów Mazowiecki (Mazowieckie Voivodship)
Project dates: XII 2007 – XI 2008
Scope of work:
r installation of internal power system wiring
r supply and installation of UPS devices of 60kVA/48kW
r supply and installation of a 205kVA generator
r supply and installation of primary and secondary switchgears
r supply and installation of capacitor modules
r installation of primary and standby lighting systems
r installation of a Cat. 5 structural network
r installation of a fire alarm system
r installation of lightning protection and an equipotential bonding system
6
Partnerzy Partners:
www.elektromont.pl
INWESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O.
OBIEKT: ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 15 300 m2)
BOSCH
MIRKÓW
Lokalizacja: Mirków k/Wrocławia (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: II 2009 – X 2009
Zakres prac:
r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia
r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic
r instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
r instalacja i udział w uruchomieniu systemu BMS
r system sygnalizacji pożaru
r dostawa i montaż tras kablowych
INVESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O.
SITE: PRODUCTION PLANT - EXPANSION (facility area about 15 300 m2)
Location: Mirków, near Wrocław (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: II 2009 – X 2009
Scope of work:
r installation of internal LV feeding lines
r supply and installation of primary and secondary switchgears
r installation of external and internal lighting systems
r installation of BMS and participation in the system start-up
r installation of a fire alarm system
r supply and installation of cable ducts
Partnerzy Partners:
7
ZESPÓŁ
PRZEDSZKOLNOSZKOLNY
INWESTOR: ZAKŁAD INWESTYCJI MIEJSKICH WE WROCŁAWIU
GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
OBIEKT: ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 6 800 m2)
Lokalizacja: Wrocław (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: IV 2008 – VI 2009
Zakres prac:
r zasilanie gniazd, obwodów technologicznych i WLZ
r dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych
r oświetlenie wewnętrzne, ewakuacyjne, drogowe oraz oświetlenie placów i boisk
r okablowanie strukturalne Cat. 5
r system nagłośnienia
r instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu
r system alarmowy, antenowy oraz system telewizji dozorowej CCTV
r system sygnalizacji pożarowej
r instalacja radiowo-telewizyjna
INVESTOR: OFFICE FOR MUNICIPAL INVESTMENT IN WROCŁAW
GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
SITE: SCHOOL & PRE-SCHOOL COMPLEX (facility area about 6 800 m2)
Location: Wrocław (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: IV 2208 – VI 2009
Scope of work:
r power supply for sockets, technological systems and internal power system
r supply and installation of switchgears
r lighting systems – internal, evacuation, for roads and yards
r installation of a Cat. 5 structural network cabling
r installation of an audio system
r installation of a burglary/assault alarm system
r alarm system, aerial system and CCTV system
r installation of a fire alarm system
r installation of radio/TV system
8
Partnerzy Partners:
www.elektromont.pl
INWESTOR: KOLEJ GONDOLOWA ŚWIERADÓW ZDRÓJ SP. Z O.O.
GENERALNY WYKONAWCA: ELEKTROTERMIA SP. Z O.O.
OBIEKT: KOLEJ GONDOLOWA
KOLEJ
GONDOLOWA
Lokalizacja: Świeradów-Zdrój (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: VIII 2007 – XI 2007
Zakres prac:
r wykonanie przyłącza SN dla pompowni wody P1 i P2 dla naśnieżania
r budowa dwóch stacji transformatorowych o mocy transformatorów 2x630kVA,
800kVA, 1000kVA zasilających m. in. pompownię wody, wyciąg kolei gondolowej,
naśnieżanie i oświetlenie stoku
r dostawa i montaż rozdzielnic głównych niskiego napięcia
r dostawa i montaż baterii kondensatorów dla kompensacji mocy biernej
r dostawa i montaż dwóch pośrednich układów pomiaru energii elektrycznej
r montaż tras kablowych
r wykonanie instalacji oświetleniowej
r wykonanie wewnętrznych linii zasilających
r wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtykowych
r wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej
INVESTOR: KOLEJ GONDOLOWA ŚWIERADÓW ZDRÓJ SP. Z O.O.
GENERAL CONTRACTOR: ELEKTROTERMIA SP. Z O.O.
SITE: GONDOLA LIFT
Location: Świeradów-Zdrój (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: VIII 2007 – XI 2007
Scope of work:
r construction of MV service line for P1 & P2 water pumping stations
in the snow-making system
r construction of two transformer stations, containing 2x630kVA, 800kVA, 1000kVA
transformers to supply the water pumping station, gondola lift, snow-making system
and slope lighting system
r supply and installation of primary LV switchgears
r supply and installation of a capacitor module for reactive power compensation
r supply and installation of two indirect electrical measurement systems
r installation of cable ducts
r installation of the lighting system wiring
r installation of the internal power supply lines
r installation of three-phase power lines and sockets
r installation of lightning protection and grounding systems
Partnerzy Partners:
9
MOPS
JELENIA GÓRA
INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE
GENERALNY WYKONAWCA: PRE-FABRYKAT SP. Z O.O.
OBIEKT: BUDYNEK MOPS
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 4 500 m2)
Lokalizacja: Jelenia Góra (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: XII 2007 – VIII 2008
Zakres prac:
r dostawa i montaż rozdzielnic głównych niskiego napięcia i podrozdzielni
r wykonanie tras kablowych
r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia
r wykonanie instalacji oświetleniowej
r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V
r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 w oparciu o system Emiter
r wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru
r wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV
INVESTOR: MUNICIPAL CENTRE FOR SOCIAL SERVICES IN JELENIA GÓRA
GENERAL CONTRACTOR: PRE-FABRYKAT SP. Z O.O.
SITE: CENTRE FACILITIES (facility area about 4 500 m2)
Location: Jelenia Góra (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: XII 2007 – VIII 2008
Scope of work:
r supply and installation of primary and secondary LV switchgears
r installation of cable ducts
r installation of internal LV feeding lines
r installation of the lighting system wiring
r installation of three-phase power lines and 230V sockets
r installation of an Emiter Cat. 5 structural network
r installation of a fire detection/alarm system
r installation of a CCTV system
10
Partnerzy Partners:
www.elektromont.pl
INWESTOR: MONDI PACKAGING WARSZAWA SP. Z O.O.
GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
OBIEKT: ZAKŁAD PRODUKCYJNY MONDI – ROZBUDOWA
(POWIERZCHNIAOBIEKTU 10 000 m2)
Lokalizacja: Mszczonów (woj. Mazowieckie)
Termin realizacji prac: VIII 2006 – VII 2007
Zakres prac:
r projekt wykonawczy
r wykonanie przyłącza SN i budowa stacji
transformatorowej 1x1600 kVA
r wykonanie instalacji odgromowych
r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego
napięcia i podrozdzielnic
r wykonanie tras kablowych
r instalacja wewnętrznych linii zasilających
niskiego napięcia
r wykonanie instalacji oświetleniowej
r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V
MONDI
PACKAGING
r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP
w oparciu o system Bosch
r wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO
w oparciu o system Bosch Presideao
r wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
w oparciu o system PARADOX
r wykonanie sieci strukturalnej (miedzianej i światłowodo-
wej) Cat. 5e w oparciu o system Emiter
r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV
r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
INVESTOR: MONDI PACKAGING WARSZAWA SP. Z O.O.
GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
SITE: Production Plant Mondi – facility development (the area of 10 000 m2)
Location: Mszczonów (Mazowieckie Voivodship)
Project dates: VIII 2006 – VII 2007
Scope of work:
r engineering design
r installation of fire-alarm SAP system based
on Bosch system
r installation of medium voltage terminal and construction
of the transformer station 1x1600 kVA
r installation of warning sound system based
on Bosch Presideao system
r installation of lightning rods
r delivery and installation of low voltage main switchgear
r installation of burglary warning alarm system based
and sub-switchgears
on PARADOX system
r installation of cable tracks
r installation of structural wiring system
(copper and fibreoptic) Cat. 5e based on Emiter system
r installation of interior low voltage feeders
r installation of lighting system
r installation of CCTV system
r installation of power installations and 230V sockets
r installation of exterior lights system
Partnerzy Partners:
11
GRUPA
SOKOŁÓW
INWESTOR: GRUPA SOKOŁÓW S.A.
OBIEKT: ZAKŁADY MIĘSNE SOKOŁÓW S.A. ODDZIAŁ W KOLE
Lokalizacja: Koło (woj. Wielkopolskie)
Termin realizacji prac: VII 2004 – V 2005; VI 2007 – VII 2007
Zakres prac:
r wykonanie projektów zasilania i automatyki dla sprężarkowni chłodniczej
r przebudowa sieci SN
r budowa stacji transformatorowej średniego napięcia i niskiego napięcia (2x1000 kVA)
r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej sprężarkowni wraz z panelami startowymi
sprężarek chłodniczych (3x355 kW + 2x132 kW)
r dostawa i montaż układu automatyki i sterowania chłodnictwem
r wykonanie instalacji zasilania i sterowania wymiennikiem amoniak/glikol
r wykonanie instalacji zasilania i sterowania chłodnictwem w komorze szoku
wołowego i komorach produkcyjnych
INVESTOR: GRUPA SOKOŁÓW S.A. (SOKOŁÓW GROUP S.A.)
SITE: BUTCHER’S HOUSE SOKOŁÓW S.A. Branch in Koło
Location: Koło (Wielkopolskie Voivodship)
Project dates: VII 2004 – V 2005; VI 2007 – VII 2007
Scope of work:
r design of projects of supplying and automatics for cooling compressor
r rebuilding of SN system
r construction of transformer station of medium and low voltage (2x1000 kVA)
r delivery and installation of main switchgear of compressor with starting panels
of cooling compressors (3x355 kW + 2x132 kW)
r delivery and installation of cooling systems
r installation of power supply and ammonia/glycol dose system
r installation of power supply of shock chamber and production rooms
12
Partnerzy Partners:
www.elektromont.pl
INWESTOR: PROFI ENAMEL MAREK JANKOWSKI
OBIEKT: CENTRUM HOTELOWO-UZDROWISKOWE „JELENIA STRUGA”
PROFI
ENAMEL
Lokalizacja: Kowary (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: I 2002 – VI 2003
Zakres prac:
r budowa linii kablowych niskiego napięcia
r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia i podrozdzielni
r wykonanie zasilania urządzeń technologicznych oraz instalacji oświetleniowej
i gniazdowej niskiego napięcia
r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 w oparciu o system Legrand
r wykonanie instalacji BMS w oparciu o system Satchwell
r wykonanie instalacji sygnalizacji i wykrywania pożaru w oparciu o system Aritech
r wykonanie instalacji telewizyjnej
r wykonanie instalacji przyzywowej
INVESTOR: PROFI ENAMEL MAREK JANKOWSKI
SITE: HOTEL & SPA CENTRE “JELENIA STRUGA”
Location: Kowary (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: I 2002 – VI 2003
Scope of work:
r installation of low voltage cable wires
r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-switchgears
r installation of equipment wiring, lights wiring and low voltage socket system
r installation of structural wiring system Cat. 5 based on Legrand system
r installation of BMS installations based on Satchwell system
r installation of fire-alarm system based on Aritech system
r installation of TV system
r installation of warning sound system
Partnerzy Partners:
13
BOSCH
REXROTH
INWESTOR: BOSCH REXROTH SP. Z O.O.
GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
OBIEKT: BUDYNEK BIUROWO – MAGAZYNOWY BOSCH REXROTH
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 3 800 m2)
Lokalizacja: Warszawa (woj. Mazowieckie)
Termin realizacji prac: IX 2005 – X 2006
Zakres prac:
r zasilenie obiektu linią kablową niskiego napięcia
r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia oraz podrozdzielnic
r wykonanie instalacji odgromowych
r wykonanie tras kablowych
r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia
r wykonanie instalacji oświetleniowej
r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V
r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 7/6 Dätwyler
r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system Bosch
r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
INVESTOR: BOSCH REXROTH SP. Z O.O.
GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
SITE: OFFICE-STORE BUILDING BOSCH REXROTH (facility area about 3 800 m2)
Location: Warsaw (Mazowieckie Voivodship)
Project dates: IX 2005 – X 2006
Scope of work:
r supplying the facility with low voltage cable lines
r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-switchgears
r installation of lightning rods
r installation of cable tracks
r installation of interior low voltage wires
r installation of light wires
r installation of transformer stations and 230V sockets
r installation of structural wire system Cat. 7/6 Dätwyler
r installation of fire-alarm SAP system based on Bosch system
r installation of exterior lights system
14
Partnerzy Partners:
www.elektromont.pl
INWESTOR: ADO SP. Z O.O.
GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
OBIEKT: ZAKŁAD PRODUKCJI FIRAN ADO SP. Z O.O.
(POWIERZCHNIA OBIEKTU 5 000 m2)
ADO
Lokalizacja: Legnica (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: XII 2005 – VI 2006
Zakres prac:
r budowa linii kablowej średniego napięcia
r przebudowa istniejącego układu zasilania niskiego napięcia
r dostawa i montaż podrozdzielni
r wykonanie tras kablowych
r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia
r wykonanie instalacji oświetleniowej
r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V
r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
r wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP o oparciu o system Bosch
INVESTOR: ADO SP. Z O.O.
GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
SITE: CURTAINS, DRAPES, ROLLER BLINDS PRODUCTION FACTORY ADO SP. Z O.O. - the area: 5 000 m2
Location: Legnica (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: XII 2005 – VI 2006
Scope of work:
r installation of medium voltage cable wires
r reconstruction of existing low voltage supplying system
r delivery and installation of sub-switchgears
r installation of cable tracks
r installation of interior low voltage feeders
r installation of lights system
r installation of power installations and 230V sockets
r installation of exterior lights system
r installation of fire-alarm SAP system based on Bosch system
Partnerzy Partners:
15
MERCURY
POLSKA
ZLECENIODAWCA: MERCURY POLSKA SP. Z O.O.
OBIEKT: CENTRUM HANDLOWE „STARY BROWAR”
(SKLEPY: ŚWIAT DZIECKA, H&M ORAZ ODDZIAŁ
BANKU ROZWOJU EKSPORTU S.A.)
Lokalizacja: Poznań (woj. Wielkopolskie)
Termin realizacji prac: X 2003 – I 2004
Zakres prac:
r montaż rozdzielnic niskiego napięcia
r wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, zasilanie urządzeń
technologicznych, instalacja gniazdowa 230V)
r okablowanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP
CUSTOMER: MERCURY POLSKA SP. Z O.O.
SITE: SHOPPING MALL “STARY BROWAR” (stores: Świat Dziecka,
H&M and the Branch of Export Development Bank S.A.)
Location: Poznań (Wielkopolskie Voivodship)
Project dates: X 2003 – I 2004
Scope of work:
r installation of low voltage switchgears
r installation of wiring systems (lights, equipment power supplies,
sockets installation 230V)
r wiring of fire-alarm SAP system
16
Partnerzy Partners:
www.elektromont.pl
INWESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
OBIEKT: SZPITAL ŚW. ANTONIEGO
(POWIERZCHNIA OBIEKTU: OK. 4 000 m2)
EMC INSTYTUT
MEDYCZNY
Lokalizacja: Ząbkowice Śląskie (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: XII 2005 – II 2007
Zakres prac:
r budowa stacji słupowej 630 kVA wraz z przebudową sieci napowietrznej średniego napięcia
r wykonanie linii zasilającej średniego napięcia
r przebudowa stacji transformatorowej i wykonanie zasilania rezerwowego niskiego napięcia
r dostawa, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego,
r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia wraz z układem
SZR oraz podrozdzielni
r wykonanie instalacji oświetleniowej z uwzględnieniem pomieszczeń sterylnych
(sale operacyjne itp.)
r wykonanie instalacji siłowej i gniazd 230V
r wykonanie zasilania sal operacyjnych w układzie IT z transformatorami
separacyjnymi i układem kontroli stanu izolacji
INVESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
SITE: ST. ANTHONY’S HOSPITAL ( facility area about 4 000 m2)
Location: Ząbkowice Śląskie (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: XII 2005 – II 2007
Scope of work:
r building of columnar station 630 kVA with reconstruction
of medium voltage air lines
r installation of medium voltage lines
r rebuilding of transformer station and installation of low
voltage back up supply
r delivery, installation and wiring of power generators
r delivery and installation of low voltage main switchgear
with SZR system and switch panels system
r installation of lights wires system including sterile spaces (operating areas, etc.)
r installation of power installations and 230V sockets
r wiring of operation rooms in IT pattern with separation transformers
and isolation control system
Partnerzy Partners:
17
INVESTOR: JUTRZENKA COLION SP. Z O. O.
SITE: DISTRIBUTION CENTRE OF JUTRZENKA COLION SP. Z O. O.
INWESTOR: JUTRZENKA COLION SP. Z O.O.
OBIEKT: CENTRUM DYSTRYBUCYJNE JUTRZENKA COLION SP. Z O.O.
Location: Kostrzyn Wielkopolski (Wielkopolskie Voivodship)
Project dates: V 2008 – IX 2008
Scope of work:
r installation of a BOSCH CCTV system
r installation of a GAZEX gas detection system
r installation of a burglary/assault alarm system (SSWiN)
and a SATEL access control system
r installation of a Krone Cat. 6 structural network
r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP)
Lokalizacja: Kostrzyn Wielkopolski (woj. Wielkopolskie)
Termin realizacji prac: V 2008 – IX 2008
Zakres prac:
r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu
o system BOSCH
r wykonanie instalacji systemu detekcji gazu w oparciu
o system GAZEX
r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
SSWiN i kontroli dostępu w oparciu o system SATEL
r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 Krone
r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu
o system BOSCH
x
x
18
INWESTOR: PERI POLSKA SP Z O.O.
GENERALNY WYKONAWCA: CONTRAST SP. Z O.O.
OBIEKT: BAZA MATERIAŁOWA PERI POLSKA SP. Z O.O.
INVESTOR: PERI POLSKA SP. Z O.O.
GENERAL CONTRACTOR: CONTRAST SP. Z O.O.
SITE: MATERIALS WAREHOUSE OF PERI POLSKA SP. Z O.O.
Lokalizacja: Kąty Wrocławskie (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: X 2008 – XII 2008
Zakres prac:
r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
SSWiN w oparciu o system SATEL
r Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu
o system SAMSUNG
r Wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 firmy 3M
r Wykonanie instalacji oddymiania w oparciu system MERCOR
Location: Kąty Wrocławskie (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: X 2008 – XII 2008
Scope of work:
r installation of a SATEL burglary/assault alarm system (SSWiN)
r installation of a SAMSUNG CCTV system
r installation of a 3M Cat. 6 structural network
r installation of a MERCOR de-smoking system
Partnerzy Partners:
www.elektromont.pl
INVESTOR: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O.
SITE: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O.
INWESTOR: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O.
OBIEKT: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O.
Location: Polkowice (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: IV 2008 - VI 2008
Lokalizacja: Polkowice (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: IV 2008 - VI 2008
Scope of work:
r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP)
Zakres prac:
r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu
o system BOSCH
x
x
INWESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
OBIEKT: SZPITAL EMC
(POWIERZCHNIA OBIEKTU: OK. 2 000 m2)
INVESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
SITE: EMC HOSPITAL FACILITY
( facility area about 2 000 m2)
Lokalizacja: Wrocław (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: X 2008 – IX 2009
Zakres prac:
r kompensacja mocy biernej
r wymiana agregatu o mocy 200 kVA
r dostawa i montaż UPS - ów o mocach 20 kVA i 30 kVA
r dostawa i montaż rozdzielnic i aparatów
r dostawa i montaż tras kablowych
r dostawa i montaż GLZ, WLZ
r wykonanie instalacji oświetlenia i montaż opraw
r wykonanie instalacji gniazd wtykowych i montaż osprzętu
r instalacja odgromowa, uziemiająca, wyrównawcza
r instalacja przyzywowa Delta Call Plus
r instalacja EIB
Location: Wrocław (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: X 2008 – IX 2009
Scope of work:
r reactive power compensation
r replacement of a 200 kVA generator
r supply and installation of UPS devices of 20 kVA and 30 kVA
r supply and installation of switchgears and controlgears
r supply and installation of cable ducts
r supply and installation of main / internal feeders
r installation of lighting system, including fittings
r installation of electrical sockets, including fittings
r installation of lightning protection, a grounding system
and an equipotential bonding system
r installation of a Delta Call Plus paging system
r installation of EIB
Partnerzy Partners:
19
INVESTOR: BADER POLSKA SP. Z O.O.
GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A./TRASKO-INWEST SP. Z O.O.
SITE: LEATHER PRODUCTION AND FINISHING FACILITY BADER POLSKA SP. Z O.O., LEATHER
FINISHING HOUSE (THE AREA ABOUT 5 000 m2), CUTTING HOUSE (1 600 m2), LEATHER TREATMENT HOUSE (5 400 m2)
INWESTOR: BADER POLSKA SP. Z O.O.
GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A./TRASKO-INWEST
OBIEKT: HALA WYKAŃCZALNI SKÓR (POW. OKOŁO 5 000 m2),
HALA WYKRAWALNI (1 600 m2), HALA OBRÓBKI SKÓR (5 400 m2)
Location: Bolesławiec (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: VII 2004 – XI 2004; I 2006 – VII 2007
Scope of work:
r rebuilding of medium voltage system
r construction of transformer stations 2x800 kVA
r delivery and installation of low voltage main switchgear
and sub-switchgears
r installation of cable tracks
r installation of interior low voltage lines
r installation of lights system
r installation of power installations and 230V sockets
r installation of structural wiring system
(copper and fibreoptic) Cat. 5e based on Emiter system
r wiring of automatics system of sewage-treatment plant
r installation of CCTV system
Lokalizacja: Bolesławiec (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: VII 2004 – XI 2004; I 2006 – VII 2007
Zakres prac:
r przebudowa sieci średniego napięcia
r budowa stacji transformatorowych 2x800 kVA
r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia
i podrozdzielnic
r wykonanie tras kablowych
r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia
r wykonanie instalacji oświetleniowej
r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V
r wykonanie sieci strukturalnych (miedzianej i światłowodowej)
Cat. 6 w systemie Emiter
r okablowanie układu automatyki oczyszczalni ścieków
r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV
x
x
20
INWESTOR: CERAMIKA MARCONI SP. Z O.O.
GENERALNY WYKONAWCA: BUDIMEX DROMEX S.A.
OBIEKT: FABRYKA PŁYTEK CERAMICZNYCH MARCONI
(POWIERZCHNIA OBIEKTU: 32 500 m2)
INVESTOR: CERAMIKA MARCONI SP. Z O.O.
GENERAL CONTRACTOR: BUDIMEX DROMEX S.A.
SITE: TILES PRODUCTION FACILITY MARCONI (THE AREA
OF THE FACILITY: 32 500 m2)
Lokalizacja: Piechowice (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: I 2006 – VII 2006
Zakres prac:
r dostawa i montaż rozdzielnic średniego napięcia
(rozdzielnica główna i dwie podrozdzielnie)
r montaż stacji transformatorowych średniego napięcia
i niskiego napięcia ( 2x2 500 kVA, 1x2 000 kVA
r wykonanie tras kablowych
r instalacja kabli średniego napięcia
r wykonanie instalacji uziemiającej
Location: Piechowice (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: I 2006 – VII 2006
Scope of work:
r delivery and installation of medium voltage switchgears (main
switchgear and two sub-switchgears)
r installation of transformer stations of medium and low voltage
(2x2 500 kVA, 1x2 000 kVA)
r installation of cable tracks
r installation of medium voltage lines
r installation of lightning rods systems
Partnerzy Partners:
www.elektromont.pl
INVESTOR: ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.
GENERAL CONTRACTOR: SPB PRZEMBUD SP. Z O.O.
SITE: HEATERS CONSTRUCTION FACTORY ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.
HTR – THE AREA : 8 200 m2, RED HALL – THE AREA : 3 600 m2, YELLOW
HALL – THE AREA: 2 000 m2, LOGISTICS – THE AREA: 2 000 m2)
INWESTOR: ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.
GENERALNY WYKONAWCA: SPB PRZEMBUD SP. Z O.O.
OBIEKT: ZAKŁADY PRODUKCYJNE GRZEJNIKÓW ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OBIEKTÓW : 15 800 m2
Location: Bolesławiec (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: II 2003 – VI 2005
Scope of work:
r installation of medium voltage cable lines
r construction of transformer stations of medium
and low voltage 3x1250 kVA
r delivery and installation of low voltage main switchgears
and sub-switchgears
r installation of cable tracks
r installation of interior low voltage lines
r installation of lights system
r installation of power installations and 230V sockets
r installation of structural wiring system Cat. 5
based on Emiter system
r installation of exterior lights system
Lokalizacja: Bolesławiec (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: II 2003 – VI 2005
Zakres prac:
r budowa linii kablowych średniego napięcia
r budowa stacji transformatorowych średniego napięcia
i niskiego napięcia 3x1250 kVA
r dostawa i montaż rozdzielnic głównych niskiego
napięcia i podrozdzielni
r wykonanie tras kablowych
r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia
r wykonanie instalacji oświetleniowej
r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V
r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 w oparciu o system Emiter
r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
x
x
INWESTOR: ATA TECHNIK SP. J.
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
INVESTOR: ATA TECHNIK SP. J.
SITE: WASTEWATER TREATMENT PLANT
Lokalizacja: Szklarska Poręba (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: V 2008 – X 2008
Zakres prac:
r przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN na linię kablową
r Budowa linii kablowej SN zasilania podstawowego i rezerwowego
r Demontaż linii napowietrznej nn i ułożenie linii kablowej
r Dostawa i montaż stacji trafo 160 kVA 20/04 kV
r Dostawa i montaż węzła kablowego SN
r Uruchomienie, dokumentacja powykonawcza, pomiary
Location: Szklarska Poręba (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: V 2008 – X 2008
Scope of work:
r reconstruction of an extant overhead MV line into a ground line
r construction of a ground MV lines for main
and standby power supply
r replacement of an extant overhead LV line with a ground line
r supply and installation of a transformer station
of 160 kVA 20/04 kV
r supply and installation of MV wiring cabinet
r start-up, as-built documentation, measurements
Partnerzy Partners:
21
INVESTOR: WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A.
SITE: OFFICE AND PRODUCTION FACILITIES (THE AREA ABOUT 4 000 m2)
AND WAREHOUSES (THE AREA ABOUT 10 000 m2), THE INSTALLATION
OF CONTROLLING DEVICES FOR PAPER MACHINES
INWESTOR: WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A.
OBIEKT: OBIEKTY PRODUKCYJNO-BIUROWE (POW. OK. 4000 m2) I MAGAZYNOWE
(POW.: 10 000 m2), WYKONANIE UKŁADU AUTOMATYKI I STEROWANIA PRACĄ PROCESU
DYSPERSJI MASY PAPIERNICZEJ
Location: Piechowice (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: X 2006 – XII 2007
Scope of work:
r modernization and supplying of medium voltage plant
in security systems Micom
r installation of medium voltage lines
r installation of transformer stations of medium and low voltage
(two stations 1x1000 kVA)
r installation of cable tracks
r installation of interior low voltage lines and supplying
power to equipment
r installation of lights systems and supplying equipments
and 230V sockets.
r installation of structural system Cat. 5
r installation of paper machines controlling system
Lokalizacja: Piechowice (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: X 2006 – XII 2007
Zakres prac:
r modernizacja i wyposażenie w zabezpieczenie Micom pola Sn
r wykonanie linii zasilających średniego napięcia
r montaż stacji transformatorowych średniego napięcia
i niskiego napięcia (dwie stacje 1x1000 kVA)
r wykonanie tras kablowych
r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia
i zasilanie urządzeń technologicznych
r wykonanie instalacji oświetleniowej oraz zasilania urządzeń
i gniazd 230V
r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5
r wykonanie układu automatyki i sterowania procesem
dyspergacji masy papierniczej
22
x
x
INWESTOR: GATES POLSKA SP. Z O.O.
GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
OBIEKT: FABRYKA PASÓW NAPĘDOWYCH DLA PRZEMYSŁU
MOTORYZACYJNEGO GATES POLSKA SP. Z O.O.
(BUDYNEK MIXERA – POW. OK: 4 500 m2)
INVESTOR: GATES POLSKA SP. Z O.O.
GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
SITE: DRIVING-BELTS FACTORY FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY GATES
POLSKA SP. Z O.O., (MIXER BUILDING – THE AREA : 4 500 m2)
Lokalizacja: Legnica (woj. Dolnośląskie)
Termin realizacji prac: VII 2005 – VI 2006, XII 2006- IV 2007
Zakres prac:
r budowa linii kablowych średniego napięcia
r budowa stacji transformatorowych
( 2x2000 kVA, 1x1250 kVA, 1x1000 kVA, 1x850 kVA)
r dostawa i montaż rozdzielnic głównych i podrozdzielni
niskiego napięcia
r wykonanie tras kablowych
r instalacja wewnętrznych linii kablowych
r wykonanie zasilania urządzeń technologicznych
r wykonanie instalacji elektrycznych (oświetleniowej i gniazd 230V)
r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 Emiter
r wykonanie oświetlenia zewnętrznego
Location: Legnica (Dolnośląskie Voivodship)
Project dates: VII 2005 – VI 2006; XII 2006 – IV 2007
Scope of work:
r wiring of low voltage cable lines
r construction of transformer stations (2x2000 kVA, 1x1250 kVA,
1x1000 kVA, 1x850 kVA)
r delivery and installation of low voltage main switchgears
and sub-switchgears
r installation of cable tracks
r installation of interior cable lines
r installation of equipment wiring
r installation of wiring systems (lights and 230V sockets)
r installation of structural wiring system Cat. 5
r installation of exterior lights wires
Partnerzy Partners:
SZCZEGÓŁOWA LISTA ZREALIZOWANYCH KONTRAKTÓW
TERMIN
REALIZACJI
1. PPH Chwastek Sp. z o.o.
Supermarket Kaufland
Wałbrzych
I-II 2003
2. METRO Real Estate Management Sp. z o.o. Sklep KOMFORT
Legnica
I-V 2003
3. Mercury Polska Sp. z o.o.
Zakłady Produkcyjne POLAR
Wrocław
II-V 2003
4. SAP Projekt
Obiekt TP S.A.
Wałbrzych
V 2003
5. Profi Enamel Marek Jankowski
Centrum Jelenia Struga
Kowary
III-VI 2003
6. SUN Energy Sp. z o.o.
Centrum Jelenia Struga
Kowary
VI 2003
7. Politechnika Wrocławska
Ośr. Wczasowy Politechniki Wrocławskiej Szklarska Poręba
VI 2003
8. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Budynek mieszkalny
Jelenia Góra
VI 2003
9. Mercury Polska Sp. z o.o.
Zakłady Produkcyjne POLAR
Wrocław
VI-VII 2003
10. Swietelsky Sp. z o.o
Centrala Systemowa OBI
Warszawa
VI-VIII 2003
11. Komfort Sp. z o.o.
Sklep KOMFORT
Rzeszów
VII-IX 2003
12. Zehnder Group
Biura Zehnder Group
Bolesławiec
IX 2003
13. SPB Przembud Sp. z o.o.
Hale Produkcyjne Zehnder Group
Bolesławiec
II-X 2003
14. Mercury Polska Sp. z o.o.
Stary Browar
Poznań
X 2003
15. BANK GENÓW
Obiekty Banku Genów
Kostrzyca
X-XI 2003
16. ELE-VIS Sp. z o.o.
Sklep BIEDRONKA
Lubsko
XI 2003
17. SPB Przembud Sp. z o.o.
APPLE – Hala Magazynowa
Bolesławiec
X-XII 2003
18. Mercury Polska Sp z o.o.
Stary Browar – Bank Rozwoju Eksportu Poznań
XII 2003 - I 2004
Karkonoska Agencja
19.
Galeria Karkonoska
Jelenia Góra
I 2004
Rozwoju Regionalnego S.A.
20. NECSO Polska
Przebudowa drogi krajowej
Radoniów
XII 2003 - II 2004
21. SKANSKA S.A.
Oświetlenie ulic
Jelenia Góra
X 2003 - IV 2004
22. ELE-VIS Sp. z o.o.
Hale Produkcyjne LEGOCOL Tapety
Jelcz-Laskowice
II - IV 2004
23. Orzeł S.A.
Zakłady Produkcyjne Orzeł S.A.
Mysłakowice
IV 2004
24. Arkom Sp. z o.o.
Sklep KOMFORT
Szczecin
XII - V 2004
25. Termotech Sp. z o.o.
Sklep KOMFORT
Szczecin
V 2004
26. Grasso Sp. z o.o.
Zakłady Mięsne Gzella
Osie
VII-VIII 2004
27. SKANSKA S.A.
Ścieżka rowerowa
Mojesz
VII-VIII 2004
28. Mostostal Siedlce S.A.
Zakład Przetwórstwa Skór Bader
Bolesławiec
VII-XI 2004
29. Zehnder Polska sp. z o.o.
Hala logistyki ZEHNDER
Bolesławiec
XI 2004
Karkonoska Agencja
30.
Budynek biurowy
Jelenia Góra
X-XII 2004
Rozwoju Regionalnego S.A.
31. EKO-WOD sp. z o.o.
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Wleń
X 2004 - I 2005
32. P.P.U. Izolacje
Obiekty firmy BREDSEN
Siemianowice Śl. XII 2004 - I 2005
33. Kempf Sp. z o.o.
Hala produkcyjna
Kowary
XII 2004 - IV 2005
34. Grupa Sokołów S.A.
Zakłady Mięsne
Koło
VII 2004 - V 2005
35. Zehnder Group sp. z o.o.
Hala Logistyki
Bolesławiec
II - VI 2005
36. Polimex Mostostal Siedlce S.A.
Fabryka Gates
Legnica
VII - XII 2005
37. Elektrobudowa S.A.
Centrum Handlowe TESCO
Bolesławiec
VIII - XII 2005
38. Budimex Dromex S.A.
Fabryka płytek ceramicznych Marconi Piechowice
I - VII 2006
39. Polimex -Mostostal Siedlce S.A.
Zakład Produkcyjny ADO
Legnica
XII 2005 - VI 2006
40. GATES Polska Sp. z o.o.
Budynek Mixera
Legnica
I -IV 2006
41. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej
Jelenia Góra
VI-IX 2006
42. PBU Interbud West Sp. z o.o.
Budynek biurowy Kartografii
Warszawa
II-IX 2006
43. Sokołów S.A.
Zakłady Mięsne
Koło
V-IX 2006
44. Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Budynek biurowo – magazynowy
Warszawa
IX 2005 - X 2006
45. Eko-Wod sp. z o.o.
Przepompownie
Wleń
2007
46. Trasko – Inwest Sp. z o.o
Hala produkcyjna Bader
Bolesławiec
2007
47. Bader Polska sp. z o.o.
Hala wykończenia skór w Bolesławcu Bolesławiec
2007
48. Wepa Professional Piechowice S.A. Hale produkcyjne fabryki papieru
Piechowice
2007
Zakład obróbki skór
49. Polimex Mostostal Siedlce S.A.
Bolesławiec
2007
Bader Polska Sp. z o.o.
50. Polimex Mostostal Siedlce S.A.
Hale produkcyjne Mondi
Mszczonów
2007
51. EMC Istytut Medyczny S.A.
Szpital Św. Antoniego
Ząbkowice Śl.
2007
Zakład Ogólnobudowlany
52.
Hale magazynowe SIKLA
Jelenia Góra
2007
Jerzy Nowak
53. ThyssenKrupp Stainless Polska Sp. z o.o. Hale produkcyjne
Dąbrowa Górnicza
2007
54. Elektrotermia Sp. z o.o.
Kolej Gondolowa Stóg Izerski
Świeradów Zdr.
2007
55. Contrast Sp. z o.o.
Centrum Dystrybucji Jutrzenka S.A
Kostrzyn Wlkp.
2008
56. Interbud- West Sp. z o.o.
Areszt Śledczy
Międzyrzecz
2008
57. Interbud- West Sp. z o.o.
Komenda Wojewódzka Policji
Gorzów Wlkp.
2008
58. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Jelenia Góra
2008
59. Wepa Professional Piechowice S.A. Zakłady Produkcji Papieru
Piechowice
2008
60. Ata-Technik Sp. j.
Oczyszczalnia Ścieków
Szklarska Poręba 2008-2009
61. Farmacol S.A.
Hala magazynowa/budynek biurowy Macierzysz
2008
Volkswagen Motor Polska/
62.
Zakład produkcyjny
Polkowice
2008
Sitech Sp. z o.o.
63. Polimex- Mostostal S.A.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Wrocław
2008-2009
64. EMC Instytut Medyczny S.A.
Szpital
Wrocław
2008-2009
Centrum Biurowo-Szkoleniowe
65. Robert Bosch Sp. z o.o.
Warszawa
2008-2009
i Dystrybucyjne
66. Robert Bosch Sp. z o.o.
Obiekt produkcyjny
Mirków
2008-2009
LP
KLIENT
OBIEKT
DETAILED LIST OF EXECUTED CONTRACTS
LOKALIZACJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
CLIENT
FACILITY
LOCATION
PPH Chwastek Sp. z o.o.
METRO Real Estate Management Sp. z o.o.
Mercury Polska Sp. z o.o.
SAP Projekt
Profi Enamel Marek Jankowski
SUN Energy Sp. z o.o.
Politechnika Wrocławska
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Mercury Polska Sp. z o.o.
Swietelsky Sp. z o.o
Komfort Sp. z o.o.
Zehnder Group
SPB Przembud Sp. z o.o.
Mercury Polska Sp. z o.o.
BANK GENÓW
ELE-VIS Sp. z o.o.
SPB Przembud Sp. z o.o.
Mercury Polska Sp z o.o.
Karkonoska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
NECSO Polska
SKANSKA S.A.
ELE-VIS Sp. z o.o.
Orzeł S.A.
Arkom Sp. z o.o.
Termotech Sp. z o.o.
Grasso Sp. z o.o.
SKANSKA S.A.
Mostostal Siedlce S.A.
Zehnder Polska sp. z o.o.
Karkonoska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
EKO-WOD sp. z o.o.
P.P.U. Izolacje
Kempf Sp. z o.o.
Grupa Sokołów S.A.
Zehnder Group sp. z o.o.
Polimex Mostostal Siedlce S.A.
Elektrobudowa S.A.
Budimex Dromex S.A.
Polimex -Mostostal Siedlce S.A.
GATES Polska Sp. z o.o.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PBU Interbud West Sp. z o.o.
Sokołów S.A.
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Eko-Wod sp. z o.o.
Trasko – Inwest Sp. z o.o.
Bader Polska sp. z o.o.
Wepa Professional Piechowice S.A.
Kaufland Supermarket
KOMFORT Store
POLAR Production Plant
TP S.A. Building
Jelenia Struga Hotel
Jelenia Struga Centre
Holiday Camp of Polytechnic of Wrocław
House
POLAR Production Plant
OBI Central System
KOMFORT Store
Zehnder Group Offices
Zehnder Group Production Halls
Old Brewery
Gene Banks
BIEDRONKA Store
APPLE Warehouse Hall
Old Brewery – Export Development Bank
Wałbrzych
I-II 2003
Legnica
I-V 2003
Wrocław
II-V 2003
Wałbrzych
V 2003
Kowary
III-VI 2003
Kowary
VI 2003
Szklarska Poręba
VI 2003
Jelenia Góra
VI 2003
Wrocław
VI-VII 2003
Warszawa
VI-VIII 2003
Rzeszów
VII-IX 2003
Bolesławiec
IX 2003
Bolesławiec
II-X 2003
Poznań
X 2003
Kostrzyca
X-XI 2003
Lubsko
XI 2003
Bolesławiec
X-XII 2003
Poznań
XII 2003 - I 2004
Gallery of the Karkonosze Mountains
Jelenia Góra
Rebuilding of Local Road
Street Lighting
Production Halls LEGOCOL Wallpapers
Production Plants Orzeł S.A.
KOMFORT Store
KOMFORT Store
Butcher’s House Gazella
Bikeway Track
Leather Production Facility Bader
ZEHNDER Logistics Hall
Radoniów
XII 2003 - II 2004
Jelenia Góra
X 2003 - IV 2004
Jelcz-Laskowice
II - IV 2004
Mysłakowice
IV 2004
Szczecin
XII - V 2004
Szczecin
V 2004
Osie
VII-VIII 2004
Mojesz
VII-VIII 2004
Bolesławiec
VII-XI 2004
Bolesławiec
XI 2004
Office
Jelenia Góra
Flood Fighting Protections
BREDSEN Company Objects
Production Hall
Butcher’s House
Logistics Hall
Gates Factory
TESCO Mall
Tiles Production Facility Marconi
ADO Production Plant
Mixer Building
Institution
Cartography Office Building
Butcher’s House
Office-warehouse Building
Pump Station
Bader Production Hall
Leather Finishinghall in Bolesławiec
Paper factory production halls
Leather Production facility
Bader Sp. z o.o.
Mondi Production Halls
St. Antoni’s Hospital
Wleń
Siemianowice Śl.
Kowary
Koło
Bolesławiec
Legnica
Bolesławiec
Piechowice
Legnica
Legnica
Jelenia Góra
Warszawa
Koło
Warszawa
Wleń
Bolesławiec
Bolesławiec
Piechowice
49. Polimex Mostostal Siedlce S.A.
50. Polimex Mostostal Siedlce S.A.
51. EMC Istytut Medyczny S.A.
Zakład Ogólnobudowlany
52.
Jerzy Nowak
53. ThyssenKrupp Stainless Polska Sp. z o.o.
54. Elektrotermia Sp. z o.o.
55. Contrast Sp. z o.o.
56. Interbud- West Sp. z o.o.
57. Interbud- West Sp. z o.o.
58. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.
59. Wepa Professional Piechowice S.A.
60. Ata-Technik Sp. j.
61. Farmacol S.A.
Volkswagen Motor Polska/
62.
Sitech Sp. z o.o.
63. Polimex- Mostostal S.A.
64. EMC Istytut Medyczny S.A.
65. Robert Bosch Sp. z o.o.
66. Robert Bosch Sp. z o.o.
DATES
I 2004
X-XII 2004
X 2004 - I 2005
XII 2004 - I 2005
XII 2004 - IV 2005
VII 2004 - V 2005
II - VI 2005
VII - XII 2005
VIII - XII 2005
I - VII 2006
XII 2005 - VI 2006
I -IV 2006
VI-IX 2006
II-IX 2006
V-IX 2006
IX 2005 - X 2006
2007
2007
2007
2007
Bolesławiec
2007
Mszczonów
Ząbkowice Śl.
2007
2007
SIKLA Warehouse Halls
Jelenia Góra
2007
Production Halls
Cable Railway Stóg Izerski
Distribution Store Jutrzenka S.A.
Detention Centre – Custody Suite
Provincial Police Headquarter
Municipal Centre for Social Services
Paper factory production halls
Wastewater treatment plant
High-bay warehouse/office
Dąbrowa Górnicza
Świeradów Zdr.
Kostrzyn Wlkp.
Międzyrzecz
Gorzów Wlkp.
Jelenia Góra
Piechowice
Szklarska Poręba
Macierzysz
Production Factory
Polkowice
2008
School & Pre-school complex
Hospital
Training
& Office centre
Production Plant
Wrocław
Wrocław
2008-2009
2008-2009
Warszawa
2008-2009
Mirków
2008-2009
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008-2009
2008
© JAREMEN PRESS 10/09 www.jaremen.pl
w w w. e l e k t r o m o n t . p l
obsługa prawna:
serwis reklamowo-wydawniczy:
ADWOK ACK A SPÓŁK A PARTNERSK A
JAREMENPRESS
Ł u ć , N a c h m a n n , N o w a ko w s k i i K o k s z t y s
art & design

Podobne dokumenty