Nestlé. Nowy wymiar biznesu_120328

Komentarze

Transkrypt

Nestlé. Nowy wymiar biznesu_120328
NESTLÉ.
NOWY WYMIAR BIZNESU
Warszawa, marzec 2012
Nestlé: lider w dziedzinie żywienia, zdrowia
i dobrego samopoczucia
Nestlé S.A.:
83,6 mld CHF (przychody ze sprzedaży); OG +7,5%, RIG 3,9%
Nestlé Polska S.A.:
2,7 mld PLN (przychody ze sprzedaży)
10 000 marek w portfolio
328 tys. pracowników, w tym ponad 5,1 tys. w Polsce
461 fabryk na świecie, 50% w krajach rozwijających się, z czego
połowa z nich na terenie obszarów wiejskich
4 czynniki wzrostu: NHW; PPP; OOH; premiumizacja
Przewaga konkurencyjna: największe na świecie prywatne zaplecze
badawczo – rozwojowe (R&D), wartości/kultura/pracownicy
2
Geneza CSV: TWÓRCY IDEI
Michael E. Porter,
Professor
Harvard Business School
Mark Kramer
Senior Fellow, Centre for
Business and Government,
John F. Kennedy, Harvard
University and Managing
Director FSG
3
“The Link Between
Competitive Advantage
and Corporate
Responsibility”
Michael Porter, Mark Kramer,
Harvard Business Review,
December 2006
Geneza CSV: OD CSR DO CSV
Korzyści
społeczne
Rozwój
społeczeństwa
Inwestycje
społeczne
Tworzenie Wspólnej
Wartości jednocześnie
dla akcjonariuszy
i społeczeństwa
Dialog
społeczny
Filantropia
Korzyści
biznesowe
CSR tradycyjny
Źródło: UNDP
CR (nowa generacja CSR)
CSV – Tworzenie Wspólnej Wartości
Tworzenie Wspólnej Wartości (Creating Shared Value, CSV)
– zysk dla biznesu i społeczeństwa
strategia zarządzania i rozwoju firmy, budowana w oparciu o jej łańcuch
wartości
prowadzenie biznesu z uwzględnieniem interesów otoczenia firmy
budowanie trwałej wartości pomiędzy wszystkimi podmiotami
zaangażowanymi w biznes
podstawa długofalowych relacji biznesowych i odnoszenia sukcesu
KONSUMENCI
KLIENCI
DYSTRYBUCJA
PRACOWNICY
PRODUKCJA
OPAKOWANIA
SUROWCE
Obszary CSV Nestlé
Żywienie
Troska o zdrowie,
prawidłowe odżywianie
i dobre samopoczucie (Nutrition,
Health & Wellness).
Woda
Redukcja zużycia wody,
współpraca z rolnikami.
Zwiększanie dostępu do czystej
wody i urządzeń sanitarnych na
wsiach.
Rozwój obszarów
wiejskich
Wsparcie społeczności
rolników w podnoszeniu
wartości i jakości
ich produktów.
Piramida Tworzenia
Wspólnej Wartości
Nestlé:
Nestlé
S.A.CSV Nestlé
Obszary
Misja firmy
STRATEGIA CSV NESTLÉ
POLSKA S.A. – BUDOWA
Budowa krok po kroku
1)
Wewnętrzna analiza zagadnień odpowiedzialności społecznej
dla firm spożywczych na poziomie Pracowników i Zarządu.
2)
Konsultacje listy aktywności z interesariuszami.
3)
Analiza i wybór listy zagadnień – trzonów strategii CSV Nestlé.
4)
Budowa strategii w 5 obszarach: Ludzie, Produkty,
Komunikacja, Środowisko naturalne, Zaangażowanie społeczne.
5)
Konsultacja strategii z interesariuszami.
6)
Modyfikacja strategii w oparciu o informacje zwrotne
od interesariuszy.
3 stopnie konsultacji
3 stopnie konsultacji
Pracownicy
Zarząd
Interesariusze
Zespół projektowy
Pierre Detry
Małgorzata
Szlendak
Wstęp
Moniak JusińskaZbiegniewska
Agnieszka Piskała
Komunikacja
i odpowiedzialna
konsumpcja
*ZA – zespół akceptujący
ZR – zespół roboczy
Agnieszka
Wąsak
Katarzyna
Szamotulska
Ludzie
David
Anderson
Piotr Wielgus
Środowisko
Tomasz Retmaniak
Olivier Gleron
Beata
Korach
Produkty
Małgorzata
Szlendak
– Lider projektu
Tomasz
Rasztawicki
Iwona Konstanty
Zaangażowanie
społeczne
Iwona Konstanty
– Koordynator
projektu
Dialog z interesariuszami
Complex 4,2
Meets the needs 4,0
Ambitious 3,9
Innovative 3,4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5 obszarów strategii CSV
5 obszarów strategii CSV: LUDZIE
5 obszarów strategii CSV: PRODUKTY
5 obszarów strategii CSV: KOMUNIKACJA
5 obszarów strategii CSV: ŚRODOWISKO
5 obszarów strategii CSV:
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
STRATEGIA CSV NESTLÉ
POLSKA S.A. – SYSTEM
RAPORTOWANIA
Raportowanie CSV na poziomie globalnym
2005:
The Nestlé 2006:
Commitment The Nestlé
to Africa
Concept of
CSR as
implemented
in Latin
America
2007:
The Nestlé
Water
Management 2008:
The Nestlé
Report
Creating Shared 2009:
Value Report
The Nestlé
CSV Nutrition
Report
2010:
The Nestlé CSV
Nutrition Report 2011:
The Nestlé
CSV Rural
Development
Summary
Report
2012:
The Nestlé CSV
Meeting the
global water
challenge Report
Raportowanie CSV w Polsce
I kompleksowa publikacja na temat Tworzenia Wspólnej
Wartości przez firmy Nestlé w Polsce wg światowego standardu
raportowania GRI.
Raport prezentuje:
I. Aktywność firmy za lata 2008-2011:
Wdrożone polityki
Dobre praktyki
Wskaźniki
II. Strategię na lata 2011-2013:
Jedna wizja dla wszystkich spółek
Prezentacja 5 obszarów CSV
Plany do 2013 i wskaźniki ich
realizacji
STRATEGIA CSV NESTLÉ
POLSKA S.A. – WYZWANIA
Chcemy tworzyć bezpieczne i godne
zaufania miejsce pracy, które inspiruje
naszych pracowników i buduje przejrzyste
relacje oparte na wspólnie wyznawanych
wartościach.
BEZPIECZEŃSTWO
0 wypadków w miejscu pracy wśród pracowników oraz podwykonawców pracujących na naszym terenie.
O 25% rocznie redukowana średnia częstotliwość występowania urazów w miejscu pracy.
Edukacja i promocja bezpiecznych zachowań wśród pracowników w codziennej pracy.
Kontynuacja BBS (Behavioral Basek Safety) – do 2013 r. na 1 pracownika firmy powyżej12 obserwacji.
Redukcja występowania wypadków we flocie samochodowej.
ROZWÓJ, EDUKACJA I ZAANGAŻOWANIE
Stałe doskonalenie jakości Indywidualnych Planów Rozwoju (tzw. IPR).
Regularne badanie opinii pracowników.
Rosnące angażowanie pracowników w proces podejmowania decyzji biznesowych.
23
Chcemy wykorzystywać nasze lokalne doświadczenie
i najlepszą światową wiedzę w zakresie badań i rozwoju oraz
procesów produkcyjnych, by nieustannie doskonalić nasze
produkty, umożliwiając naszym konsumentom dokonywanie
zdrowszych i smaczniejszych wyborów żywieniowych,
odpowiadających na ich zmieniające się potrzeby oraz
wspierających dobrobyt polskich rodzin.
DOSTĘPNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI POŻYWNYCH PRODUKTÓW
W PRZYSTĘPNEJ CENIE
Intensywny rozwój tej kategorii produktów w Nestlé Polska w ciągu najbliższych 3 lat.
UDOSKONALANIE ISTNIEJĄCYCH I ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW
50% przychodów ze sprzedaży Nestlé Polska będą stanowiły produkty spełniające kryteria
Profilu Żywieniowego Nestlé.
Dalsza (wspólna dla wszystkich spółek) redukcja zawartości składników mających
szczególne znaczenie dla zdrowej diety: kwasów tłuszczowych trans, cukrów i soli.
60% przychodów ze sprzedaży Nestlé Polska to produkty, które przejdą test 60/40+.
24
Chcemy wyznaczać standardy odpowiedzialnej
komunikacji poprzez naszą codzienną
działalność, jak również być ważnym
i kreatywnym partnerem w procesie zmiany
świadomości i przyzwyczajeń w zakresie
odpowiedzialnej konsumpcji.
ODPOWIEDZIALNA REKLAMA I MARKETING
99% reklam telewizyjnych Nestlé adresowanych do grupy odbiorców, w której dzieci poniżej
6. roku życia stanowią mniej niż 30% (do 2013).
Utrzymanie poziomu wydatków na reklamę/komunikację marketingową dostarczającą naszym
konsumentom cennych informacji na temat zdrowia, zdrowego żywienia i rozważnej konsumpcji
(Nutrition, Health and Wellness, NHW).
PROMOCJA ZDROWEJ I ROZWAŻNEJ KONSUMPCJI ORAZ AKTYWNEGO
TRYBU ŻYCIA
Dalszy rozwój inicjatyw edukacyjnych służących promocji zdrowej i rozważnej konsumpcji
oraz aktywnego trybu życia.
Rozwój wspólnego dla wszystkich spółek Nestlé w Polsce narzędzia badania opinii konsumentów
na temat firmy, jej oferty oraz prowadzonej przez nią komunikacji społecznej.
25
Chcemy minimalizować negatywne
oddziaływanie na środowisko
naturalne i wywierać na nie pozytywny
wpływ w naszej działalności operacyjnej.
MINIMALIZACJA ZUŻYCIA WODY
Minimum 3% redukcja łącznego poboru wody w metrach sześciennych na tonę produktu do 2013 roku.
Dalsze wdrażanie inwestycji redukujących zużycie wody we wszystkich spółkach Nestlé w Polsce.
MINIMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII
Minimum 3% redukcja łącznego zużycia energii w GJ/t produktu do 2013 roku.
Dalsze wdrażanie inwestycji redukujących zużycie energii we wszystkich spółkach Nestlé w Polsce.
MINIMALIZACJA WPŁYWU FLOTY NA ŚRODOWISKO
Redukcja emisji CO2 w osobowej flocie samochodowej do średniego poziomu 130 g/km do końca 2012 r.
Podniesienie standardu samochodów dostawczych transportujących produkty Nestlé.
Redukcja liczby km przypadających na butelkę dostarczanej wody (Nestlé Waters Polska Oddział Dar
Natury).
Opracowanie wraz z operatorami logistycznymi sposobu zmniejszenia emisji CO2 przypadającej na
transportowaną paletę produktów.
26
Chcemy we współpracy z partnerami społecznymi
angażować się w rozwiązywanie problemów
społecznych oraz budować dobre sąsiedztwo
ze społecznościami lokalnymi w miejscowościach,
w których działają nasze firmy.
ROZWIĄZYWANIE ISTOTNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WE
WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI
Wspólny dla wszystkich spółek program zaangażowania społecznego w partnerstwie
z wybranymi organizacjami społecznymi (2012-2013).
Zdefiniowanie w 2012 roku celów społecznych do wsparcia przez darowizny produktów.
Wybór partnerów społecznych – głównych odbiorców i dystrybutorów darowizn
produktowych do odpowiednich beneficjentów.
BUDOWANIE DOBREGO SĄSIEDZTWA
Wspólne dla wszystkich spółek podejście do budowania dobrych, sąsiedzkich relacji
ze społecznościami lokalnymi, w miejscach, w których nasze firmy prowadzą działalność
oraz realizacja wybranych projektów na poziomie lokalnym.
27
STRATEGIA CSV
NESTLÉ POLSKA S.A.
– PLANOWANE INWESTYCJE
Inwestycje ogółem w Nestlé Polska S.A.
Ponad
100 mln zł –
wartość inwestycji
planowanych
przez Nestlé
Polska S.A.
w 2012 roku.
29
Rozwój pracowników
Ponad 2 mln zł – szacowane wydatki na szkolenia
wewnętrzne oraz zewnętrzne i rozwój pracowników Nestlé Polska
S.A. oraz zakładów produkcyjnych w 2012 roku:
rozwijające umiejętności liderskie
np.: NesLeader, NesCoach
związane z wdrożeniem i realizacją
projektów korporacyjnych
np. NCE Nestlé Continuos
Excellence
związane z bezpieczeństwem,
systemami jakości: HACCP, GMP
na temat ochrony środowiska.
30
Inwestycje produkcyjne:
KARGOWA
Szacowana
wartość
inwestycji:
60 mln zł.
Przewidywane
zakończenie
inwestycji:
koniec 2012.
Działania:
rozbudowa
zakładu łącznie
ze
zwiększeniem
możliwości
produkcyjnych.
Przewidywany
wzrost
zatrudnienia:
ponad 100
osób*.
* W zależności od potrzeb rynku. Pierwsze kilkanaście osób zostanie zatrudnionych w najbliższych tygodniach.
31
Inwestycje produkcyjne:
RZESZÓW
32
Szacowana
wartość
inwestycji:
17 mln zł.
Przewidywane
zakończenie
inwestycji:
koniec 2012.
Działania:
Products Safety
– udoskonalenie
procesów
zapewnienia
bezpieczeństwa
produktów na
liniach
produkcyjnych.
Działania:
inwestycje
w innowacyjne
technologie
produkcyjne
i rozwój
produktów
Gerber.
Inwestycje produkcyjne:
KALISZ
33
Szacowana
wartość
inwestycji:
17 mln zł.
Przewidywane
zakończenie
inwestycji:
koniec 2012.
Działania:
rozbudowa
i modernizacja
linii
produkcyjnych,
oraz obiektów.
Działania:
Emergency
Lighting system
– zwiększenie
bezpieczeństwa
w fabryce.
Odpowiedzialna komunikacja
70% wydatków
mediowych z przeznaczeniem na kampanie
reklamowe zgodne ze strategią zdrowia, żywienia i dobrego samopoczucia
(Nutrition, Health and Wellness, NHW).
34
Inwestycje w środowisko
Ponad 16 mln zł
– wartość inwestycji środowiskowych
planowanych na lata 2012-2014. W tym m.in. obniżenie zużycia
wody i energii w procesach produkcyjnych w zakładach Nestlé,
jak i innych obszarach działalności firmy:
250 tys. zł – instalacja sprężarki powietrza z przetwornicą częstotliwości
w Namysłowie (planowana redukcja zużycia energii elektrycznej o 30%).
0,5 mln zł – odzysk wody po procesie odwróconej osmozy.
Lata 2008-2011:
45 mln zł – wydatki Nestlé w Polsce na ochronę środowiska.
17% spadek zużycia wody na tonę produktu w Nestlé Polska.
12% spadek zużycia energii na tonę produktu w Nestlé Polska.
35
DZIĘKUJEMY
Warszawa, marzec 2012

Podobne dokumenty