Urządzenia do przeróbki i wzbogacania minerałów a

Komentarze

Transkrypt

Urządzenia do przeróbki i wzbogacania minerałów a
Przeróbka i wzbogacanie minerałów
www.metsominerals.com
Urzą
adzenia do przeróbki i
wzbogacania minerałów
Mielenie
Urządzenia do mielenia
Metso Minerals projektuje i wytwarza szeroką gamę
młynów oraz kompletnych systemów mielących dla
rud metali, surowców mineralnych, węgla, cementu
włącznie z klasyfikatorami oraz innymi urządzeniami
towarzyszącymi. Proponujemy kompletną obsługę
inżynierską zawierającą przeprowadzanie testów, projektowanie, instalację, odbiory i uruchomienia a także
wsparcie techniczne w całym okresie użytkowania
naszych urządzeń.
Nasze ponad 100 letnie doświadczenie w zakresie
problematyki mielenia zaowocowało dostawą ponad
8000 młynów zainstalowanych w rożnych miejscach
na świecie.
Nasza doświadczona kadra techniczna rozwiązuje
wszystkie problemy związane z procesami przeróbki
minerałów.
Sześć młynów kulowych do mielenia rudy miedzi w USA – 4 000 kW
Metso posiada odpowiednio przygotowany zespół inżynierów, znajomość technologii oraz doświadczenie
pozwalające nam zapewnić klientom odpowiednie
wsparcie techniczne w celu podniesienia efektywności
procesu mielenia.
Jakość naszych urządzeń pozwala maksymalizować
zwrotu kosztów zakupu układów mielących.
Metso Minerals jako firma o zasięgu światowym dostarcza młyny oraz świadczy serwis klientom eksploatującym nasze urządzenia w różnych krajach. Naszym
celem jest zdobycie uznania w oczach klienta oraz
utrzymywanie miana firmy produkującej wysokiej jakości
urządzenia.
Typy młynów
Nasza standardowa oferta dotycząca mielenia na mokro
i na sucho obejmuje następujący zakres:
• Młyny autogeniczne i półautogeniczne
• Młyny kulowe
• Młyny z mielnikami z krzemiennymi
• Młyny prętowe
• Młyny pionowe
• Młyny wibracyjne
Linia młynów o mocy 36 000 kW do mielenia rudy złota w Australii. Jeden
młyn półautogeniczny 19 000 kW oraz 2 młyny kulowe po 8500 kW
Każdy z typów młynów dostępny jest w różnych konfiguracjach rozmiarów, napędu oraz wykładzin dobranych do potrzeb konkretnego zastosowania zapewniając maksymalną efektywność i niezawodność.
Systemy
Możliwości Metso Minerals obejmują dostawę pojedynczych urządzeń, projektowanie kompletnych systemów
oraz ich dostawę.
Jeden młyn półautogeniczny 11 800 kW oraz dwa młyny
półautogeniczne 8 800 kW do mielenia rudy miedzi w USA
Klasyfikacja i Mieszanie
Klasyfikatory spiralne
Klasyfikatory spiralne z odpowiednia konstrukcją zbiornika zapewniającą optymalne rezultaty
klasyfikacji
Konstrukcja klasyfikatorów spiralnych Metso Minerals
została tak zaprojektowana aby zapewnić najbardziej
efektywną powierzchnię basenu oraz spełnić wymagania co do prędkości przelewu. Poprzez kombinację
głębokości zanurzenia spirali z jednym z rozwiązań
zbiorników możliwe jest uzyskanie 63 różnych konstrukcji w obszarze zbiorników prostych, modyfikowanych i
stożkowych. Właściwa kombinacja głębokości basenu,
jego powierzchni oraz konstrukcji spirali jest ważna
dla zapewnienia kontrolowanej turbulencji strumienia
zawiesiny i dokładnej separacji wymiarowej.
Typowe instalacje:
Klasyfikator mokry może pracować w kilku aplikacjach:
• Separacja frakcji drobnych i cieczy od frakcji grubych
• Separacja frakcji drobnych od frakcji grubych
• Separacja frakcji na kilka produktów o wymaganych
wielkościach cząstek
• Separacja cieczy od cząstek stałych
• Zakres optymalnej wielkości cząstek: 800 - 75 mm
Klasyfikatory spiralne:
• Zakres spiral pojedynczych: 300 - 2200 mm
• Zakres spiral podwójnych: 1500 - 2200 mm
Klasyfikatory zostały tak zaprojektowane aby zapewnić kontrolowany
proces separacji, bezproblemowe działanie oraz łatwą obsługę i
utrzymanie.
Mieszadła
Metso Minerals posiada ponad 70 lat doświadczeń w projektowaniu, produkcji i dostawach
mieszadeł / mikserów dla szerokiej gamy aplikacji związanych z mieszaniem, przygotowaniem i
składowaniem zawiesin.
Kluczowym elementem każdego z naszych systemów
mieszania jest wysokowydajny wirnik MIL Metso Minerals, skojarzony z wałem i napędem. Nasz zakres
dostaw może być rozszerzony o zbiorniki, osprzęt jak
np. rury odciągowe, płyty trudnościeralne i przegrody
oraz - w razie potrzeby o konstrukcjewsporcze i pomocnicze.
Typowe instalacje:
• Ługowanie
• Przygotowanie do flotacji
• Składowanie koncentratu rudy żelaza
• Składowanie masy podsadzkowej dla kopalń
• Wytrącanie
• Rozpuszczanie
• Krystalizacja
Zakres dostępnych średnic wirnika od 300 mm do 7
500 mm.
Oznaczenie wirnika MIL (Minimum induced Loss- minimum
wymuszonych strat) oznacza, że konstrukcja wirnika zaprojektowana
została tak, aby zredukować wszystkie straty i zapewnić wysoką
efektywność mieszania na kW mocy zastosowanego napędu.
Flotacja
Maszyny flotacyjne
Maszyna flotacyjna RCS jest najnowszym rozwi ą zaniem wykorzystuj ą cym ide ę zbiornika
okrągłego i łączy w sobie zalety komory okrągłej
z unikalnymi cechami mechanizmu, stwarzając
idealne warunki do maksymalizacji efektywności
dla flotacji wstępnej, głównej i czyszczącej.
Oferta Metso Minerals obejmuje pełny zakres
pojemności komór od 5 do 200m3 wymaganych
w nowoczesnych zakładach przeróbczych.
Mechanizm flotacyjny DVTM
Chroniony patentem mechanizm wirowy DVTM(deep
vane) składa się z przemyślanej konstrukcji łopatek
pionowych wirnika o odpowiednio ukształtowanych
krawędziach dolnych oraz dyfuzora.
Konstrukcja mechanizmu pozwala na wytworzenie silnego strumienia promieniowego przemieszczającego
zawiesinę w stronę ścian komory oraz zapewnia silny
przepływ powrotny do dolnej części wirnika w celu
minimalizowania osiadania materiału. Dodatkowo mechanizm wytwarza recyrkulację zawiesiny do górnej
części wirnika. Pionowy dyfuzor zapewnia promieniowy przepływ zawiesiny i całkowicie eliminuje rotację
materiału w zbiorniku.
Maszyny flotacyjne RCS są tak zaprojektowany aby
zapewnić maksymalną elastyczność w zabudowie.
Redukcja kosztów eksploatacji:
• Konstrukcja mechanizmu zapewnia maksymalny
kontakt pęcherzów powietrza z ziarnami produktu
dla zwiększenia uzysku drobnych i grubszych frakcji
materiału,
• Wirnik oraz dyfuzor wykonane są z wysokoodpornych
na ścieranie elastomerów
• Kształt wirnika zaprojektowany został tak aby zminimalizować pobór energii
Kolumny flotacyjne CISA o wysokim uzysku
Kolumny flotacyjne ustanowiły nowy standard w technologii kolumn komorowych. Przemyślana konstrukcja
rozpraszacza składa się z wbudowanego mieszadła
i układu zawracania zawiesiny odpadu. Mieszadło
wytwarza drobne, jednorodne pęcherzyki powietrza.
Zwiększa to obszar występowania strumienia pęcherzyków w strefie przechwytywania co poprawia uzysk.
Liczne modernizacje istniejących układów rozpraszaczy
z wykorzystaniem układu Metso wykazują wzrost uzysku od 20 do 50% w porównaniu z tradycyjnymi (tylko
powietrznymi) systemami rozpraszania. W skład komory
kolumny wchodzą; wydajny system dystrybucji wody
czyszczącej, rynny wewnętrzne oraz inne dodatkowe
elementy.
Kolumna floatacyjna CISA
Separacja magnetyczna
Separatory magnetyczne
Metso Minerals posiada długą tradycję w dziedzinie separacji magnetycznej. Pierwszy separator
magnetyczny powstał już w XIX wieku.
Separatory magnetyczne o niskim nat ężeniu
pola
Separatory magnetyczne LIMS o niskim natężeniu pola
zostały stworzone do odzysku materiałów ferromagnetycznych w produkcji koncentratów .
Separatory dostępne są w trzech różnych konstrukcjach zbiorników wykorzystujących wspólny zespół
bębna magnetycznego. Dwa z trzech typów zbiorników
zaprojektowane są tak aby umożliwić wielostopniową
zabudowę.
Separator o niskim natężeniu pola pracujący w LKAB w Szwecji
System magnetyczny zapewnia wysoką selektywność
i uzysk przy wysokiej wydajności. Umożliwia to zastosowanie mniejszej liczby separatorów w systemie co
wiąże się z niższymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.
Separatory magnetyczne o wysokim gradiencie
magnetycznym
Wysokogradientowe separatory magnetyczne HGMS
przeznaczone są do odzysku materiałów ferromagnetycznych i paramagnetycznych z zawiesin rud. Separatory zaprojektowane są w oparciu o przemyślany
system magnetyczny dający natężenie pola do 2T
( 20 000 Gs ).
Separator wyłapuje cząstki o wielkości od 0,1 mm do 1
mm i dzięki swoim parametrom regulacyjnym zapewnia
doskonałe własności metalurgiczne. Separator cykliczny HGMS jest najlepszy dla materiałów do 5% zawartości frakcji magnetycznej. Przy braku części ruchomych
(za wyjątkiem zaworów sterowanych siłownikami sterujących przepływem zawiesiny) koszty konserwacji są
bardzo niskie.
Separator magnetyczny o wysokim gradiencie pola (HGMS)
gotowy do dostawy producenta chromitu
Wysokogradientowe separatory magnetyczne, dostępne
są w wykonaniu cyklicznym ze zbiornikiem procesowym
o średnicy od 220 mm do 3050 mm oraz w wykonaniu
ciągłym przy średnich średnicach pierścieni matrycy
1200 mm, 1850 mm, 2500 mm i 3500 mm.
Separator HGMS 350 w trakcie montażu przed dostawą
do producenta rudy żelaza w Iranie
10
Sedymentacja
Osadniki z płytami
pochylonymi do klarowania i
zagęszczania (IPS)
Zasada osadnika lamelowego Metso Minerals
wykorzystuje system równolegle nachylonych
płyt dla maksymalizacji dostępnej powierzchni
osiadania w stosunku do powierzchni dna. W ten
sposób wielkość i koszt osadnika grawitacyjnego
mogą być zmniejszone przy większym zbliżeniu
się do wymagań zagęszczania i klarowania.
Dwa podstawowe kryteria dotyczące osadników grawitacyjnych to: dobra klarowność cieczy przelewowej i
maksymalna gęstość zawiesiny cząstek stałych na wypływie dolnym. Powierzchnia potrzebna do klarowania
zawiesiny jest zazwyczaj większa niż ta, potrzebna do
zagęszczania. Oznacza to że w cylindrycznym zbiorniku
zagęszczającym sekcja dolna ze zgarniaczem oraz
mechanizm napędowy mogą być przewymiarowane.
Osadniki IPS dostępne są w wykonaniu do 500m 2
powierzchni osiadania i w rozwiązaniu połączonych
zespołów do 4800 m2.
Kompaktowy system klarowania wody przez urządzenie IPS (LT200-F5E2) w budowanym przez Metso zakładzie przerobi żwirów i piasków.
Typowe zastosowanie:
Kruszywa, górnictwo i metalurgia, przemysł chemiczny,
odsiarczanie spalin, separacja piasku i wody, przemysł
węglowy, przemysł wapienniczy, oczyszczalnie gleby.
Odwadniacze spiralne
Odwadniacze spiralne Metso Minerals składają
się z koryta otwartego z układem do odbierania
materiału.
Wpływający strumień nadawy jest równomiernie rozprowadzany za pomocą dystrybutora nadawy. Materiał
gruby osiada i jest w sposób ciągły usuwany za pomocą
spirali. Następnie jest on odwadniany za pomocą drenażu w górnej części spirali przed odprowadzeniem.
Cztery urządzenia IPS (LT 500) klarujące różne zawiesiny w procesie
wzbogacania cyny.
Typowe zastosowanie:
Przeróbka zgorzelin w procesie odlewania ciągłego,
walcowania na gorąco i oczyszczania płomieniowego
W odwadnianiu przemysłowym stosuje się powierzchnię osiadania od 8 m2 do 200 m2 oraz przepływ do
1500 m3/h.
Zagęszczacze konwencjonalne
Zagęszczacze konwencjonalne Metso Minerals
przewidziane są do ciągłej pracy 24 h/ dobę.
Typowe zastosowanie:
• Przemysł chemiczny i przeróbka minerałów
• Przeróbka rud
System rozprowadzania nadawy wraz z układem płyt nachylonych
zapewnia doskonałą efektywność separacji w odwadniaczu
spiralnym.
11
12
Filtracja
Odwadnianie mechaniczne
Im drobniejsza ziarna materiału tym usunięcie
wody jest trudniejsze. W wypadku kiedy odwadnianie grawitacyjne nie jest już efektywne należy
użyć ciśnienia. Poprzez wytworzenie różnicy
ciśnień Dp w placku filtracyjnym, ciecz zostaje
usunięta poprzez kompresję.
Odwadnianie poprzez kompresję oznacza usunięcie
cieczy z placka poprzez zagęszczenie cząstek stałych”.
W prasie rurowej stosuje się do odwadniania zarówno
kompresję jak i połączenie kompresji z przedmuchem
powietrzem. Podobnie poprzez wykorzystanie tej metody możliwe jest płukanie w prasie rurowej. Jest to znane
jako płukanie wypierające, powodujące zastąpienie
cieczy w placku filtracyjny przez ciśnienie hydrauliczne
cieczy płuczącej podawanej do placka.
VPA 1530-50 widok z głównej platformy, ZWR Polkowice
W prasach filtracyjnych z płytami pionowymi wykorzystuje się zarówno kompresję jak i połączenie
kompresji z przedmuchem placka.
W filtrach podciśnieniowych stosuję się również przedmuch powietrza.
Prasa filtracyjna z płytami
pionowymi VPA
Prasy filtracyjne z płytami pionowymi należą do
grupy pras z wykorzystaniem „średnich ciśnień”,
w zakresie 6-10 bar.
Urządzenie bazuje głównie na koncepcji odwadniania „przedmuchem powietrza” gdzie woda zostaje
zastąpiona powietrzem przechodzącym przez placek
filtracyjny.
Typowe zastosowanie:
Zespół pras rurowych ( 60 jednostek 500 SC x 3m), przerobka
kaolinitu, Cornwall Wielka Brytania
Filtracja minerałów metalicznych, innych surowców
mineralnych, węgla i odpadów.
Prasa rurowa
Prasa rurowa o konstrukcji
w formie cylindra
•
należy do grupy pras membranowych i pracuje
pod ciśnieniem filtracji do 100 bar.
Wykorzystanie wysokiego ciśnienia pozwala na
osiągnięcie wysokiego stopnia odwodnienia.
Prasa rurowa jest wykorzystywane do następujących zastosowań:
• Tam gdzie wymagana jest bardzo niska wilgotność
np. huty i suszarnie
• Tam gdzie ważna jest zdolność do transportu materiału
• Tam gdzie odfiltrowana ciecz stanowi wartościowy
produkt
• Tam gdzie koszt transportu placka jest znaczący
Próżniowy filtr bębnowy Metso Minerals zastępujący cały zakres
urządzeń potrzebnych do różnych typów odwadniania
13
14
Projekty oraz obsługa posprzedazżna
Projekty
Obsługa posprzedażna
Urządzenia dostarczane przez Metso Minerals
prawie zawsze staja się częścią całego systemu. Do takich systemów zaliczyć można np.
układ mielenia na mokro lub kompletny zakład
przeróbki koncentratu rudy żelaza z systemem
peletyzacji. Potencjał Metso Minerals stwarza nam
możliwość wykonania kompletnych systemów
na potrzeby klienta.
Metso Minerals posiada oraz korzysta z dokumentacji, rysunków, specyfikacji, kalkulacji
technicznych do urządzeń przeróbczych dostarczonych w przeszłości pod poniższymi nazwami
handlowymi:
Optymalizacja zakladów
To jak zaprojektowany jest system, jak wiele jest stopni
oraz jakie urządzenia zostają zainstalowane stanowi
o jakości instalacji. Nie wszystkie systemy pracują w
optymalnej konfiguracji.
Aby zapewnić klientowi optymalne rozwiązanie zaczynamy od stworzenia planu całego procesu. Kluczowe
elementy projektu mogą zostać przetestowane w
jednym z centrów badawczych w celu weryfikacji i
doboru urządzeń. Po zakończeniu testów, projektowania i planowania powstaje końcowy schemat procesu
zapewniający optymalną konfigurację dla wymaganych
parametrów oraz kosztów eksploatacji.
Fachowośc i doświadczenie techniczne
Poprzez realizację różnych projektów realizowanych
przez firmy zgrupowane w Metso Minerals posiadamy
doświadczenia w projektowaniu urządzeń sięgające
ponad 100 lat. W projektowaniu systemów korzystamy z
tych doświadczeń stwarzając coś bardziej efektywnego
niż dostawa pojedynczego elementu. Inżynierowie Metso Minerals należą do ekspertów w tym zakresie.
Gwarancje procesowe
Metso Minerals dostarczając kompletny system daje
gwarancje procesowe zapewniając spełnienie wymagań
końcowego produktu. Jest to wygodne dla klienta, który
nie musi rozwiązywać problemów między poszczególnymi dostawcami. W przypadku realizacji pełnego
systemu gwarancja procesowa obejmuje wszystkie
urządzenia dostarczone przez Metso zarówno te bezpośrednio wykonane przez nas jak i te dostarczone przez
naszych poddostawców.
Finansowanie i inne usługi
Metso Minerals może uczestniczyć w uzyskaniu finansowania projektu poprzez wewnętrzne jak i zewnętrzne
źródła. Do innych usług zaliczyć można modernizację
istniejących systemów, wprowadzenie automatyzacji
procesów. Tego typu obsługa jak i przyszła opieka
serwisowa stanowią część z systemów dostarczanych
przez Metso Minerals.
• Allis Chalmers • Allis Mineral Systems • Boliden Allis • Cable
Belt • Charlestown Engineering • Conrad Scholtz • Denver
• Dominion • Dravo Wellman • Hardinge • Koppers • KVS
• Marcy • McNally Wellman • MPSI • Morse • NEI • Pyrotherm
• Sala • Simonacco • Stansteel • Stephens Adamson • Strachan
& Henshaw • Svedala
W zakres tych produktów wchodzą młyny, urządzenia
przeróbcze, pompy szlamowe, urządzenia procesów
termicznych, urządzenia do transportu materiałów
sypkich.
Części zamienne
Bazując na dokumentacji, która stanowi własność
Metso Minerale, dostarczamy części zamienne oraz
części szybkozużywające się odpowiadające oryginalnej konstrukcji, do wszystkich urządzeń pod marką
firm wymienionych powyżej. Nasza kadra zapewnia
znakomity serwis w utrzymując Twoje urządzenia w
ciągłej eksploatacji.
Serwis u klienta
Metso Minerals posiada doświadczony i przeszkolony
zespół serwisantów zapewniający następującą obsługę u klienta:
• Instalacja i uruchomienia,
• Naprawy bieżące i przeglądy,
• Szkolenie załogi w zakresie użytkowania urządzeń,
• Optymalizacja układów
• Kontrole techniczne i procesowe
• Pilne naprawy
• Wykrywanie usterek
Naprawy i remonty
Metso Minerals świadczy usługi napraw i remontów do
wszystkich urządzeń wymienionych powyżej uwzględniając wymiany np.:
• Części szybkozużywających się do wszystkich typów
urządzeń,
• Łożysk do młynów,
• Przekładni do młynów,
• Płyt do pras filtracyjnych,
• Systemów napędowych,
• Wałów, uszczelnień,
• Mechanizmów flotacyjnych,
W przypadku Państwa zainteresowania możliwe jest
podpisanie umowy serwisowej.
15
Przeróbka i wzbogacanie minerałów
Nasza oferta: Mlyny
Maszyny Flotacyjne
System RCS
Maszyny DR
Kolumny flotacyjne
Klasyfikatory
Klasyfikatory
spiralne
Mieszadła
Miksery
Separatory magnetyczne
Separatory magnetyczne o
niskim natężeniu pola
Separatory magnetyczne
o wysokim gradiencie
magnetycznym
Urządzenia do
sedymentacji
Osadniki z płytami
pochylonymi do klarowania
i zagęszczania (IPS)
Zagęszczacze
konwencjonalne
Odwadniacze spiralne
Metso Minerals (Brasil) Ltda.
Av. Independéncia, 2.500 Éden
18087-050 Sorocaba
SP
Brazil
Phone: +55 15 219 1300
Fax: +55 15 219 1699
Metso Minerals (Chile) SA
Avda Vitacura 4380, 5th floor
Vitacura, Santiago
Chile
Phone: +56 2 3702000
Fax: +56 2 3702039
Urządzenia do filtracji
Prasy filtracyjne z płytami
pionowymi VPA
Prasy rurowe
Metso Minerals Industries Inc.
P.O. Box 15312, York
Pennsylvania, 17405-7312
USA
Phone: +1 717 843 8671
Fax: +1 717 845 5154
Metso Minerals (Sala) AB
SE-733 25 Sala
Sweden
Phone: +46 224 570 00
Fax: +46 224 169 50
Metso Minerals Canada Inc.
4050 B Sladeview Crescent
Mississauga, Ontario L5L 5Y5
Canada
Phone: +1 905 607 3330
Fax: +1 905 607 3339
Metso Minerals (UK) Ltd
Stocks House
North Street
Leatherhead, Surrey KT22 7AX
United Kingdom
Phone: +44 1372 81 43 00
Fax: +44 1372 81 43 05
Metso Minerals (Johannesburg) (Pty) Ltd
Private Bag X2006
Isando, Johannesburg, 1600
South Africa
Phone: +27 11 397 5090
Fax:
+27 11 397 5826
Metso Minerals Asia Pacific
Locked Bag 10,
Blacktown BC, NSW 2148
Australia
Phone: +61 2 8825 1600
Fax: +61 2 8825 1799
Biuro w Polsce:
Metso Minerals (Poland) Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 1 A
40-541 Katowice
www.metsominerals.com
E-mail: [email protected]
Tel.: 032 253 07 29
Fax: 032 253 82 32
e-mail: [email protected]
www.metsominerals.com/pl
Subject to alteration without prior notice
Brochure No. 2131-05-07-MBL/Sala - Polish
© 2007 Metso Minerals
Printed in Sweden

Podobne dokumenty

Kompletne źródło rozwiązań i dostaw dla przeróbki kruszyw

Kompletne źródło rozwiązań i dostaw dla przeróbki kruszyw obsługi to to, czego wymagają profesjonaliści. Nasz Serwis Metso Minerals pomaga w ograniczeniu kosztów wynikających z przestojów i awarii. Dostępny na całym świecie Serwis Metso Minerals obejmuje ...

Bardziej szczegółowo