sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Komentarze

Transkrypt

sprawozdanie z działalności za 2012 rok
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2012 ROK
1
Spis treści:
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
Współpracy
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
Wstęp
Słowniczek
Zarząd Województwa Łódzkiego
Departament Organizacyjny
Kancelaria Marszałka
Departament
Promocji
i
Zagranicznej
Departament Finansów
Departament Kontroli i Skarg
Departament Polityki Regionalnej
Biuro Planowania Przestrzennego WŁ w Łodzi
Departament ds. Regionalnego Programu
Operacyjnego
Departament ds. PO Kapitał Ludzki
Departament ds. Przedsiębiorczości
Departament Infrastruktury
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Łodzi
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Piotrkowie Trybunalskim
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Skierniewicach
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Sieradzu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Zarząd
Nieruchomości
Województwa
Łódzkiego w Łodzi
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi
Łódzki
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach
Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych
Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich
Dyrekcja Zespołu Nadpilicznych Parków
Krajobrazowych
Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Departament Kultury i Edukacji
Departament
Kultury
Fizycznej,
Sportu
i Turystyki
Departament Polityki Zdrowotnej
Departament Geodezji i Kartografii
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
Biuro Prawne
Biuro Audytu Wewnętrznego
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego
4
5
6
7
21
24
49
58
67
……………………………………….. 93
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
94
109
130
135
……………………………………….. 154
……………………………………….. 163
……………………………………….. 170
……………………………………….. 175
……………………………………….. 180
……………………………………….. 213
……………………………………….. 226
……………………………………….. 244
……………………………………….. 248
……………………………………….. 252
……………………………………….. 254
……………………………………….. 256
……………………………………….. 258
……………………………………….. 260
……………………………………….. 275
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
322
335
352
359
369
370
390
2
w Brukseli
Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP
i Spraw Ppoż
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi
Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
z Filią ROA w Piotrkowie Trybunalskim
……………………………………….. 397
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
410
413
436
450
……………………………………….. 488
3
WSTĘP
„Sprawozdanie z działalności za 2012 rok” zawiera informacje o podejmowanych
i realizowanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Marszałka Województwa
Łódzkiego, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego i niektóre wojewódzkie
samorządowe jednostki organizacyjne, działaniach związanych z realizacją
przypisanych ustawami zadań.
„ Sprawozdanie......” zostało opracowane w Wydziale Organizacji Departamentu
Organizacyjnego na podstawie informacji przedstawionych przez kierowników
komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz kierowników niektórych
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
4
SŁOWNICZEK
Ilekroć w „ Sprawozdaniu …” jest mowa o:
1. Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Łódzkie,
2. Samorządzie Województwa – należy przez to rozumieć Samorząd
Województwa Łódzkiego,
3. Sejmiku WŁ – należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Łódzkiego,
4. Zarządzie WŁ – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego,
5. Marszałku WŁ – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Łódzkiego,
6. Członku Zarządu WŁ – należy rozumieć Członka Zarządu Województwa
Łódzkiego,
7. Sekretarzu WŁ – należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa Łódzkiego,
8. Skarbniku WŁ – należy przez to rozumieć Skarbnika Województwa Łódzkiego,
Głównego Księgowego Budżetu Województwa,
9. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski w Łodzi, a od dnia
22 lutego 2013 r. na mocy Uchwały Nr XXXII/642/13 Sejmiku Województwa
Łódzkiego dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/775/08
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia
Statutu
Województwa
Łódzkiego,
Urząd
Marszałkowski
Województwa Łódzkiego,
10. wsjo - należy przez to rozumieć wojewódzkie samorządowe jednostki
organizacyjne
11. WUP – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,
12. RCPS - należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi,
13. COP – należy przez to rozumieć Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
14. ROA – należy przez to rozumieć Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
15. MRR- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
5
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Na przestrzeni 2012 r. Zarząd WŁ odbył ogółem 85 posiedzeń,
które zostały udokumentowane w sporządzonych informacjach oraz protokołach.
Wykonując zadania należące do Samorządu Województwa, a także wynikające
z postanowień Statutu Województwa, zawartych porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego oraz umów zawartych z innymi podmiotami, podjął łącznie
2058 uchwał.
Zarząd WŁ podejmował uchwały głównie w wyniku realizacji postanowień
zawartych w przepisach prawa materialnego dotyczących m.in.:
- budżetu i finansów Województwa, zatwierdzania rocznych sprawozdań
finansowych oraz rachunków wyników wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych,
- polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, m. in. rozpatrywania protestów
od ocen formalnych i merytorycznych, przyjęcia list projektów wyłonionych
do dofinansowania w ramach konkursów PO Kapitał Ludzki i RPOWŁ,
- organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, szkolnictwa i edukacji,
w tym m. in. spraw osobowych, zmian statutów, udzielania stypendiów
i przyznawania nagród,
- gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa
Łódzkiego,
- zakładów opieki zdrowotnej, w tym m. in. zmian statutów i składów rad
społecznych, spraw osobowych
- zamówień publicznych.
W toku prac Zarząd WŁ podejmował bardzo zróżnicowane kwestie dot. spraw
problemowych związanych z realizacją przypisanych przez ustawę zadań należących
do Samorządu Województwa, m.in. zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie podejmował uchwały w sprawie uznania bądź
nie uznania celowości wniosków o realizację zadań publicznych złożonych w trybie
pozakonkursowym.
Dodatkowo
zapoznawał
się
lub
przyjmował
liczne
informacje,
np. dotyczące placówek opieki zdrowotnej, o zleceniach płatności przekazanych
do banku oraz o płatnościach dokonanych przez bank stosownie do zapisów
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji
dotyczących tych płatności. Ponadto przedmiotem posiedzeń Zarządu WŁ były także
sprawozdania, wnioski, rekomendacje, postanowienia, decyzje przedstawiane przez
departamenty merytoryczne.
6
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
w zakresie spraw organizacyjnych :
Sprawność i skuteczność podejmowanych przez Zarząd WŁ działań w dużym
stopniu zależna jest od właściwej struktury organizacyjnej Urzędu, przy pomocy
którego realizowane są przypisane ustawowo zadania.
W związku z powyższym, w 2012 r. wielokrotnie ulegały zmianie zapisy
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. Zmiany miały na celu doszczegółowienie
zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.
Do najważniejszych zmian należały:







w zakresie zasad zarządzania procesami Urzędu i zasad kierowania Urzędem
rozszerzono zakres zadań i odpowiedzialności właścicieli procesów Urzędu
i
kierowników
komórek
organizacyjnych
o
zapisy
związane
z wdrożeniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
m.in. o zarządzanie ryzykiem o charakterze korupcyjnym w procesie
oraz o nadzorowanie działań zgodnie z Planami minimalizacji ryzyk
o charakterze korupcyjnym i Programami monitoringu ryzyk o charakterze
korupcyjnym,
w zakresie zadań wspólnych wprowadzono zadania polegające
na prowadzeniu, we współpracy z Wydziałem ds. Systemu Zarządzania
Jakością
w
Departamencie
Organizacyjnym,
spraw
związanych
z utrzymaniem, stosowaniem i doskonaleniem Systemu Przeciwdziałania
Zagrożeniom Korupcyjnym,
w zakresie działania Kancelarii Marszałka dodano zadanie polegające
na podnoszeniu tożsamości regionalnej i wiedzy o samorządzie terytorialnym
wśród dzieci i młodzieży Województwa, współpracy z komórkami
organizacyjnymi Urzędu przy opracowaniu i realizacji projektów wspierających
podnoszenie tożsamości regionalnej i podnoszenie wiedzy o samorządzie
terytorialnym, współdziałaniu w zakresie upowszechniania informacji
o projektach realizowanych z zakresu podnoszenia tożsamości regionalnej
i wiedzy o samorządzie terytorialnym,
w zakresie działania Departamentu Organizacyjnego rozszerzono zakres
zadań:
- o koordynowanie prac w zakresie stosowania, utrzymania i doskonalenia
Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
w zakresie działania Departamentu Kontroli i Skarg:
- utworzono Wydział Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa
Łódzkiego,
w zakresie działania Departamentu Polityki Regionalnej rozszerzono zadania
o obowiązek polegający na opiniowaniu realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych,
w zakresie działania Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
wprowadzono zadanie polegające na prowadzeniu rejestru wstępnie
uznanych
grup
producentów,
uznanych
organizacji
producentów
7

i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń,
jako realizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu oraz suszu paszowego,
w zakresie działania Departamentu Polityki Zdrowotnej utworzono nową
komórkę wewnętrzną - Wydział ds. Monitoringu,
Zarejestrowano łącznie 166 upoważnień i pełnomocnictw Marszałka WŁ
i 179 upoważnień i pełnomocnictw Zarządu WŁ udzielonych członkom Zarządu WŁ,
pracownikom Urzędu, pracownikom wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych lub innym podmiotom zgodnie z właściwością.
Zaewidencjonowano 95 Zarządzeń Marszałka WŁ.
Na podstawie dokumentów z komórek organizacyjnych opracowano
i przygotowano:
 sprawozdanie z realizacji zadań Zarządu WŁ w 2011 r. - przedstawione
na sesji Sejmiku WŁ,
 dwa półroczne sprawozdania z realizacji Uchwał Zarządu WŁ i Sejmiku WŁ
z wykorzystaniem Portalu Zarządzania QPR, przedstawiane na posiedzeniach
Zarządu WŁ,
 roczne sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku WŁ z dnia
16 marca 2010 r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim
samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego
uprawnionych – przedstawione na sesji Sejmiku WŁ.
Realizowano działanie doskonalące mające na celu stworzenie aktualnej
elektronicznej bazy uchwał Zarządu WŁ i zarządzeń Marszałka WŁ dostępnej
dla każdego pracownika Urzędu, z określeniem statusu dokumentu
tzn. czy obowiązuje, czy też jest archiwalny lub czy był zmieniany.
Baza zawiera zeskanowane i zaktualizowane Zarządzenia Marszałka WŁ
podpisane w latach 1999-2012.
Na bieżąco skanowano i umieszczano w bazie Uchwały Zarządu WŁ podjęte
w 2012 r. Aktualizowane były uchwały podjęte w latach 2007-2012.
Wprowadzono elektroniczną formę obsługi posiedzeń Zarządu WŁ, polegającą
na udostępnianiu projektów dokumentów w sieci wewnętrznej Intranet, dzięki czemu
obsługa posiedzeń stała się bardziej elastyczna, ograniczono również koszty
związane ze zużyciem papieru i innych artykułów biurowych. W tym celu
rozbudowano zakładkę „Posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego”,
o zakładkę „Projekty dokumentów na posiedzenia ZWŁ”.
w zakresie kadr:
Według stanu na dzień 1.01.2012 r. w Urzędzie zatrudnionych było 998
pracowników na 991,9 etatach.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 983 pracowników
na 977,175 etatach.
8
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi :
Opublikowano 34 ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie na łączną liczbę 35,35 etatów. Zorganizowano nieodpłatne praktyki
dla 93 osób. 76 osób zostało przyjętych na staż dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy lub staż organizowany w ramach
projektów finansowanych z EFS. Spośród osób odbywających staż w Urzędzie
po zakończeniu stażu nawiązano stosunek pracy z 6 osobami.
Zorganizowano 274 szkolenia, w tym:
 39 szkoleń zamkniętych, dla łącznej liczba uczestników wynoszącej 1171
osób,
 235 szkoleń otwartych dla łącznej liczby 445 uczestników.
Ponadto 12 pracowników Urzędu skierowano na studia podyplomowe, a 18 osób –
na kursy językowe.
Skierowano do służby przygotowawczej 19 osób (w tym 1 osobę zatrudnioną
w 2011 r. oraz 18 osób zatrudnionych w 2012 r.), wszystkie ukończyły służbę
przygotowawczą z wynikiem pozytywnym. Ponadto 2 osoby zostały zwolnione
z obowiązku odbywania służby przygotowawczej i zobowiązane jedynie
do przystąpienia do egzaminu ją kończącego, który zaliczyły z wynikiem
pozytywnym. W roku 2012 pozytywny wynik z egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą uzyskało również 15 osób zatrudnionych w 2011 r.,
w tym: 2 osoby zwolnione ze służby przygotowawczej i zobowiązane jedynie
do przystąpienia do egzaminu oraz 13 osób skierowanych do służby w 2011 r.
Podejmowano działania związane z rozwojem instytucjonalnym Urzędu
oraz stworzeniem i utrzymaniem spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi:
 w celu zapewnienia efektywnej obsady kadrowej poszczególnych stanowisk
i komórek organizacyjnych w Urzędzie oraz realizacji założeń przyjętych
w Polityce personalnej Urzędu wprowadzono „Procedurę zatrudniania
pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi”. Procedura regulująca całość procesu zatrudniania
pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa precyzuje
zadania, obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych uczestników
procesu, co ma zapewnić jego większą skuteczność oraz transparentność
(Zarządzenie nr 3/12 Marszałka WŁ z dnia 19.01.2012 r. w sprawie
wprowadzenia "Procedury zatrudniania pracowników na podstawie umowy
o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi"; Zarządzenie
nr 88/12 Marszałka WŁ z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zmiany "Procedury
zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi").
 w celu doprecyzowania zapisów dotyczących ochrony danych osobowych
kandydatów do pracy wprowadzono zmiany w procedurze naboru
oraz procedurze zatrudniania na zastępstwo (Zarządzenie nr 42/12 Marszałka
WŁ z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmiany "Procedury naboru kandydatów
do pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz zasad pracy Komisji
ds. Naboru" oraz zmiany "Procedury zatrudniania pracowników na podstawie
umowy o pracę w celu zastępstwa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi").
 w związku z potrzebą ciągłego doskonalenia funkcjonujących rozwiązań
wprowadzono zmiany w „Systemie i zasadach rozwoju kwalifikacji
zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi” (Zarządzenie
9


nr 94/12 Marszałka WŁ z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmiany "Systemu
i zasad
rozwoju
kwalifikacji zawodowych
pracowników Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi").
w celu ułatwienia zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego osobom
odbywającym staże w Urzędzie objęto stażystów systemem szkoleń
organizowanych w ramach służby przygotowawczej (Zarządzenie
nr 36/12 Marszałka WŁ z dnia 8.05 2012 r. w sprawie sprawie zmiany
"Procedury organizowania i odbywania staży oraz praktyk studenckich
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi").
w celu realizacji Polityki personalnej Urzędu podjęto działania związane
z promocją Urzędu jako dobrego pracodawcy skierowane zarówno
na zewnątrz jak i do wewnątrz organizacji, takie jak: udział w targach pracy
(Uniwersyteckie Targi Pracy 2011 w dniu 25.10.2012 r.); opracowanie
i udostępnienie nowozatrudnionym pracownikom „Przewodnika dla nowych
pracowników zatrudnianych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi”,
kontynuowanie organizacji szkoleń adaptacyjnych dla nowozatrudnionych
pracowników i stażystów; przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników.
w zakresie informatyki:
Podejmowano działania polegające między innymi na dostarczeniu sprzętu
i oprogramowania, świadczeniu usług wsparcia, ogólnej organizacji środowiska
IT oraz wspomagania pracy w zakresie środowiska informatycznego dla komórek
organizacyjnych Urzędu. Podobnie jak w zeszłym roku znaczna część działań
skupiała się na zapewnieniu i podniesieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego
w tym zabezpieczeniu zasobów sieciowych zarówno tych wewnątrz urzędowych,
jak i na styku Urząd - Internet:
 przygotowano infrastrukturę sieciową dla nowych lokalizacji przy ul. Traugutta
21/23 i ul. Moniuszki 7/9,
 dla podniesienia niezawodności połączeń do Internetu zakupione zostało
drugie niezależne łącze do Internetu oraz wystąpiono o przyznanie nowego
numeru AS w celu konfiguracji połączeń BGP, które pozwalają w razie awarii
na automatycznie przełączanie sesji na drugie łącze,
 w ramach kolejnego postępowania przetargowego zakupione zostały nowe
urządzenia klasy UTM, których zadaniem jest zabezpieczyć sieć Urzędu
na styku z Internetem. W ramach wdrożenia stworzony zostanie klaster
wysokiej dostępności z dwóch tego typu urządzeń, co zapewni wysokie
bezpieczeństwo i niezawodność tego rozwiązania,
 zwirtualizowano i przemigrowano kilkanaście serwerów fizycznych, dla których
wygasło wsparcie gwarancyjne producentów sprzętu, na nowe środowisko
złożone z serwerów Blade firmy Dell. Zwirtualizowanie w oparciu o platformę
Microsoft Hyper`V niemal całego środowiska serwerowego podniosło
znacząco niezawodność całej infrastruktury oraz pozwoliło na optymalne
wykorzystanie posiadanego sprzętu,
 prowadzono prace bieżące związane z rekonfiguracją usług Active Directory
na potrzeby zmieniającej się dynamicznie struktury organizacyjnej Urzędu
oraz utrzymaniem usług wraz z zapewnieniem wysokiego poziomu
bezpieczeństwa danych. Podniesiono również poziom funkcjonalności
10








domeny do wersji 2008R2, co zapewniło pełną zgodność z systemami
klienckimi Microsoft Windows 7 oraz podniosło poziom bezpieczeństwa
i dodało nowe funkcjonalności,
kontynuowano modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu w zakresie
wymiany i konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych we wszystkich
lokalizacjach zajmowanych przez pracowników Urzędu. W jej ramach
skonfigurowano sieci wirtualne VLAN w nowej lokalizacji przy ul Moniuszki.
Działania te są spowodowane koniecznością utrzymania wysokiego poziomu
bezpieczeństwa sieci, a w szczególności zabezpieczeniem dostępu
do zasobów Urzędu przed nieupoważnionym i nieautoryzowanym dostępem.
Działania te są również następstwem różnego rodzaju wytycznych i zaleceń
poaudytowych dotyczących użytkowania zarówno systemów zakupionych
przez Urząd jak i dostarczonych przez różne ministerstwa i inne instytucje
z którymi Urząd zobowiązany jest współpracować,
wdrożono nowy system backupujący oparty o platformę Symantec Backup
Exec 12 z deduplikacją danych. Pozwoliło to na szybsze i bardziej efektywne
wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na serwerach
Urzędu,
aktualizowano
system
ServiceDesk
w
zakresie
funkcjonalności
oraz rozbudowy bazy porad informatycznych. W ramach tego działania
powstał nowy pakiet porad IT, zamieszczane są one na bieżąco zarówno
na portalu, jak i w Intranecie. Porady te mają za zadanie ułatwienie
użytkownikom systemów i aplikacji informatycznych wykonywania
powierzonych im zadań oraz usprawniają pracownikom codzienną pracę.
Część porad publikowana jest w urzędowym Newsletterze w cyklicznym
kąciku informatycznym. W roku 2012 w systemie zarejestrowano
i zrealizowano ok. 20 000 zgłoszeń od użytkowników, co stanowi około
70-80% wszystkich incydentów realizowanych przez Wydział Informatyki
ze szczególnym uwzględnieniem ServiceDesku.
przeprowadzono postępowanie na kluczowe dla działalności Urzędu usługi dostęp do Internetu i sieci korporacyjnej. W ramach ww. postępowania
zabezpieczono potrzeby Urzędu w tym zakresie na okres 3 lat dla wszystkich
aktualnie zajmowanych lokalizacji,
zrealizowano postępowanie na mobilny dostęp do Internetu dla pracowników
Urzędu na okres 2 lat,
przeprowadzono postępowanie na zakup 161 komputerów stacjonarnych
i notebooków oraz drukarek i akcesoriów komputerowych w tym dokonano
zakupów ze środków unijnych,
w ramach zapotrzebowania komórek organizacyjnych oraz wewnętrznych
działań Wydziału przygotowano 36 zamówień na usługi, sprzęt
i oprogramowanie
oraz dostosowanie używanych aplikacji do potrzeb i obowiązujących
przepisów,
zaktualizowano serwery aktualizacji WSUS i oprogramowanie antywirusowe
NOD32 do najnowszych wersji, co pozwala skutecznie zapobiegać
zagrożeniom ze strony szkodliwego oprogramowania pochodzącego
z Internetu jak również nieświadomie przynoszonego na nośnikach
zewnętrznych przez pracowników Urzędu,
11










zapewniono wsparcie dla głównych systemów: finansowo-księgowego
Eurobudżet, kadrowo-płacowego Koma e-HR, SOZAT i wielu aplikacji takich
jak PEFS, Optiest, QPR, LEX itd. Wydział Informatyki nadzoruje aktywność
użytkowników, a wraz z dostawcami oprogramowania zapewnia bieżące
wsparcie systemów oraz administruje bazami danych,
zakupiono licencję na najnowszy silnik baz danych Microsoft SQL Server
2012 na który w roku 2013 zostanie przeniesiona większość
wykorzystywanych w Urzędzie baz danych. Pozwoli to na znaczący wzrost
szybkości i efektywności pracy oraz zapewni nowe funkcjonalności i zgodność
z kolejnymi aktualizacjami użytkownych przez Urząd aplikacji, które często
nie wspierały poprzednich wersji MS SQL Server,
wdrożono aplikację system personalizacji zaświadczeń ADR autorstwa
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych niezbędną do właściwej realizacji
zadań Departamentu Infrastruktury,
zakończono postępowanie na wsparcie, opiekę producenta nad systemami
Eurobudżet, FOGR, Sprawozdawczość JP na lata 2012-2013,
we współpracy z dostawcą oprogramowania przeprowadzono cztery duże
aktualizacje wersji systemu Eurobudżet oraz aktualizacje aplikacji FOGR.
Aktualizacje usprawniły działanie aplikacji oraz dostosowały aplikacje
do zmian prawnych i potrzeb zgłaszanych przez Departamentu Finansów.
zmieniono sposób instalacji binariów systemu Optiest ze stanowiskowego
na sieciowy, co znacząco usprawniło proces aktualizacji aplikacji
oraz pozwoliło wdrożyć nowe środowisko testowe. Wprowadzone zmiany
umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych testów nowych wersji aplikacji
przez użytkowników merytorycznych przed ich wdrożeniem w środowisku
produkcyjnym,
wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom użytkowników, zostały stworzone
nowe zakładki w intranecie oraz wprowadzono liczne mniejsze zmiany
funkcjonalne. Dodatkowo w celu ułatwienia pracy dokonano integracji
intranetu z usługami katalogowymi Active Directory. Dzięki temu zabiegowi
następuje automatyczne logowanie do serwisu i nie ma już potrzeby ręcznego
wpisywania loginu i hasła. Serwis został przygotowany do przeniesienia
na środowisko serwerów wirtualnych co nastąpi w roku 2013,
wspólnie z Wydziałem ds. Majątkowych przeprowadzono likwidację sprzętu
elektronicznego i komputerowego,
zrealizowano terminowo i sprawnie instalację niezbędnych do pracy
elementów infrastruktury IT i przeniesienie i konfigurację sprzętu
komputerowego w wyniku dokonanych przeprowadzekw lokalizacjach:
- Moniuszki 7/9
- Traugutta 21/23
- Roosevelta 15
- Wycieczkowa
- Piłsudskiego 12
zakończono wdrożenie aplikacji e-urlopy. System jest jednym z modułów
systemu kadrowo-płacowego i pozwala na obsługę urlopów pracowniczych
w wersji elektronicznej, co znacząco ułatwia proces składania i akceptacji
wniosków urlopowych przez pracowników Urzędu oraz usprawnia pracę
Wydziału ds. Kadr,
12










współpracowano w Wydziałem Geologii i Koncesji Geologicznych
nad projektem wdrożenia systemu geoinformatycznego w Urzędzie.
Pierwszym
etapem
było
przygotowanie
infrastruktury serwerowej
i przeniesienie zasobu geologicznego na dedykowany serwer,
zakupiono i wdrożono nowy moduł systemu kadrowo-płacowego w zakresie
deklaracji podatkowych. Wprowadzony moduł e-deklaracje pozwala
na elektroniczną wysyłkę dokumentów do Urzędów Skarbowych. Eliminuje
to koszty wydruku dokumentów podatkowych oraz ich wysyłki drogą
pocztową,
zmodernizowano system rejestracji czasu pracy. Nowy system oprócz
rejestracji wejść i wyjść, będzie obsługiwał inne zdarzenia np. wyjście/wejście
służbowe, wyjście/wejście prywatne. Pozwoli to na jeszcze szybsze
i dokładniejsze rozliczanie czasu pracy prowadzone przez Wydział ds. Kadr.
Wymieniono
rejestratory
w
budynku
przy
al.
Piłsudskiego
8
oraz zainstalowano rejestratory w następujących lokalizacjach Urzędu:
- Moniuszki 7/9
- Traugutta 21/23
- Roosevelta 15
- Solna 14
- Kamińskiego 7/9
- Piłsudskiego 12
W ramach prowadzonego wdrożenia uruchomiono dedykowany serwer
do aplikacji agregującej dane oraz zarządzającej rejestratorami.
uruchomiono procedurę przetargową na serwis urządzeń drukujących.
W ramach postępowania zmieniony zostanie system rozliczania kosztów
wydruku oraz serwisu urządzeń objętych postępowaniem. W wyniku realizacji
nowego systemu obsługi i rozliczania kosztów usługi wydruku połączony
zostanie zakup materiałów eksploatacyjnych oraz usług serwisu. Efektem
tej zmiany będzie redukcja nakładów finansowych Urzędu na ww. cele.
przeprowadzono postępowanie przetargowe na aktualizację Systemu
Informacji Prawnej.
zakończono postępowanie przetargowe na aktualizację systemu kadrowopłacowego Koma e-HR,
przygotowano i podpisano przedłużenia umów opieki autorskiej dla aplikacji
Optiest, Archsys, EAP XML Legislator, Licencje, zezwolenia zaświadczenia
na przewóz osób i rzeczy; Analiza Przewozów; Analiza PrzewozówRozliczenia,
przygotowano i podpisano przedłużenie umowy na hosting poczty
elektronicznej dla Urzędu,
przygotowano i podpisano umowy na dostawę odnowień oraz nowych
certyfikatów kwalifikowanych (podpisów elektronicznych) dla pracowników
Urzędu,
naprawiono i zmodernizowano we własnym zakresie ponad 100 komputerów
które uległy uszkodzeniu, a nie były już objęte gwarancją producenta.
We własnym zakresie przez pracowników Wydziału Informtayki zostało
naprawionych kilka switchy, dzięki czemu udało się zmniejszyć skalę i skutki
niedoboru sprzętu sieciowego w Urzędzie,
13







skonfigurowano i dostarczono 171 nowych komputerów zakupionych
w postępowaniu przetargowym zakończonym pod koniec 2011 r. Składały się
na to:
- instalacja, aktualizacja i konfiguracja systemu operacyjnego,
- instalacja oprogramowania dodatkowego w zależności od komórki
organizacyjnej, grupy zadaniowej,
- przeniesienie danych osobistych oraz specyficznych dla poszczególnych
pakietów oprogramowania,
przekazano do użytkowania starszych komputerów odzyskanych po wymianie
z poszczególnych komputerów w ramach tego każdy komputer przeszedł:
- aktualizację i konfigurację systemu operacyjnego,
- instalację oprogramowania dodatkowego w zależności od komórki
organizacyjnej, grupy zadaniowej,
- oceną techniczną najstarszego sprzętu,
dostarczono oraz skonfigurowano 112 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
przeprowadzono prace koncepcyjne dotyczące dalszego rozwoju
użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych oraz zapewnienia
zgodności z planowanymi zmianami prawa,
nadzorowano serwis komputerów, laptopów oraz drukarek będących
na gwarancji,
świadczono wsparcie i dokonywano aktualizacji aplikacji System Informacji
Oświatowej SIO i System Finansowy dla szkolnictwa,
współpracowano z Wydziałami ds. Społeczeństwa Informacyjnego,
Wydziałem ds. e-Zdrowia oraz Wydziałem Kartografii i Systemu Informacji
Przestrzennej w zakresie wspólnej wizji rozwoju systemów Informatycznych w
Urzędzie
oraz świadczono wsparcie merytoryczne w zakresie wzajemnej współpracy
administrowanych systemów i problemów na ich styku.
w zakresie działań informacyjno – kancelaryjnych:
Przyjęto ogółem 113.543 przesyłek pocztowych. Na liczbę tę składają się
przesyłki bezpośrednio przychodzące dla Członków Zarządu WŁ w ilości 8.930
przesyłek pocztowych, w tym do:
 Marszałka WŁ Witolda Stępnia 7.185,
 Wicemarszałka Artura Bagińskiego 299,
 Wicemarszałek Doroty Ryl 183,
 Członka Zarządu Marcina Bugajskiego 201
 Członka Zarządu Dariusza Klimczaka 352.
oraz pozostałe z podziałem na komórki organizacyjne tj do:
 Sekretarza Województwa 163,
 Kancelarii Sejmiku 2.140,
 Kancelarii Marszałka 706,
 Departamentu Organizacyjnego 4.665, (w tym Wydziału ds. Zamówień
Publicznych 1.415),
 Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48.741,
 Departamentu Polityki Zdrowotnej 6.926,
14
 Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 1.337,
 Departamentu Finansów 4.590,
 Departamentu Infrastruktury 9.560,
 Departamentu Kultury i Edukacji 3.594,
 Departamentu Polityki Regionalnej 2.440,
 Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 2.504,
 Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki 7.496,
 Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.376,
 Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej 1.256,
 Departamentu ds. Przedsiębiorczości 735
 Departamentu Geodezji i Kartografii 337,
 Departamentu Kontroli i Skarg 904,
 Biura Prawnego 1.082,
 Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa 897,
 Wydziału Audytu Wewnętrznego 437,
 Samodzielnego Stanowiska ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych 131,
 Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 402.
Przyjęto i przekazano również przesyłki skierowane do wsjo tj. do: WUP, COP,
RCPS, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Zarządu Nieruchomości Województwa
Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w ilości
2.991.
Wszystkie przesyłki przychodzące i wychodzące z Urzędu zostały
zarejestrowane w dziennikach przesyłek, zakładanych na poszczególne lata
dla każdej komórki organizacyjnej oddzielnie.
Z Urzędu wysłano 148.953 przesyłek pocztowych, w tym: listy zwykłe,
priorytetowe oraz listy polecone i za potwierdzeniem odbioru,
paczki 182
oraz przesyłki POCZTEX 155 sztuk.
Obsługiwano skrzynkę: [email protected] oraz elektroniczną skrzynkę
podawczą. Realizowano to zadanie poprzez odbieranie oraz odpowiadanie
na zapytania kierowane do Urzędu, a w przypadku spraw merytorycznych przesyłki
przekazywano do poszczególnych komórek organizacyjnych.
Dokonywano codziennego rozdziału zamawianej prasy, Monitorów Polskich,
periodyków oraz przekazywanych do wiadomości wszystkich komórek pism
wewnętrznych.
Powielarnia obsługiwała Urząd w zakresie wykonywania kserokopii
dokumentów urzędowych, map, a także w zakresie zszywania i bindowania
dokumentów. W ciągu całego roku 2012 wykonywano kopie dokumentów, na które
zużyto 580.000 arkuszy papieru.
Udzielono również wszelkich informacji na temat Urzędu i spraw
z nim związanych klientom zewnętrznym w czasie bezpośredniej rozmowy,
odpowiadając na maile oraz w trakcie rozmów telefonicznych.
w zakresie systemu zarządzania jakością :

stosowanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu kontroli zarządczej
Zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych nakładających
obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce
15
oraz na podstawie standardów systemu kontroli zarządczej i przyjętych rozwiązań
opracowano:
- Roczny Program Działania Urzędu na 2012 r., który zawierał m.in. takie
elementy jak: priorytetowe cele i zadania, mierniki stopnia ich realizacji
oraz wartości docelowe na koniec 2012 r.,
- sprawozdanie z wykonania Rocznego Programu Działania Urzędu na rok
2011,
- informację zawierającą ocenę zagrożeń, które mogły mieć wpływ
na niezrealizowanie celów i/lub zadań zaplanowanych w Rocznym Programie
Działania Urzędu 2012 r. po I półroczu 2012,
- Roczny Program Działania Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach
organizacyjnych na rok 2012,
- sprawozdanie z wykonania Rocznego Programu Działania wojewódzkich
samorządowych jednostkach organizacyjnych na rok 2011,
- informację zawierającą ocenę zagrożeń, które mogły mieć wpływ
na niezrealizowanie celów i/lub zadań zaplanowanych w Rocznym Programie
Działania wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych
na 2012 rok wg stanu na koniec III kwartału 2012,
- Rejestr ryzyka dla Urzędu na 2012 r.,
- Raport z samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2012
zawierający zestawienie uzyskanych wyników dla wszystkich komórek
organizacyjnych Urzędu,
- projekt Rocznego Programu Działania Urzędu na 2013 r., który zawierał
m.in. takie elementy jak: priorytetowe cele i zadania, mierniki stopnia
ich realizacji oraz wartości docelowe na koniec 2013 r. przedłożony
do zatwierdzenia Marszałkowi WŁ.
W zakresie systemu kontroli zarządczej wprowadzono następujące akty
prawne:
- Zarządzenie Nr 53/12 Marszałka WŁ z dn. 3.07.2012 r. w sprawie utrzymania
i doskonalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi,
- Zarządzenie Nr 82/12 Marszałka WŁ z dn. 25.09.2012 r. w sprawie przyjęcia
Procedury opracowywania Rocznego Programu Działania oraz zarządzania
ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi,
- Zarządzenie Nr 83/12 Marszałka WŁ z dn. 1.10.2012 r. w sprawie zmiany
Procedury dokonywania samooceny i składania oświadczeń o stanie kontroli
zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi,
- Zarządzenie Nr 84/12 Marszałka WŁ z dn. 1.10.2012 r. w sprawie
funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych
jednostkach organizacyjnych.
W celu skutecznej realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą
przeprowadzono:
- 2 dwudniowe szkolenia dotyczące kwestii opracowywania celów i zadań
do Rocznego Programu Działania na rok 2013 oraz zarządzania ryzykiem,
w których brali udział przedstawiciele kadry kierowniczej Urzędu
oraz przedstawiciele każdej komórki organizacyjnej (łącznie ok 50 osób).
16
-
2 jednodniowe szkolenia (prowadzone przez Pełnomocnika ds. Systemu
Zarządzania oraz Naczelnika Wydziału) dla przedstawicieli wsjo z zakresu
formułowania celów i zadań w Rocznym Programie Działania jednostki
oraz zarządzania ryzykiem (łącznie udział wzięło ok 120 osób).
Ponadto, na podstawie wyników samooceny kontroli zarządczej w roku 2012
zawężono zakres samooceny systemu oraz rozpoczęto jej dokonywanie za rok 2012
rozpoczęto poprzez zbieranie kwestionariuszy samooceny od kierowników komórek
organizacyjnych i losowo wybranych pracowników (kwestionariusze zostały wysłane
łącznie do 296 osób).

utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością
W dniach 3-6.07.2012 r. audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA
przeprowadzili audyt odnowienia systemu zarządzania jakością zgodnego
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Jego celem była ocena spełnienia
wymagań ww. normy oraz wymagań prawnych, a także identyfikacja potencjalnych
obszarów do doskonalenia systemu zarządzania. Na podstawie wyników
przeprowadzonego audytu stwierdzono, że system zarządzania jest utrzymywany,
doskonalony i spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Jako mocne strony
Urzędu wskazano: zaangażowanie kierownictw i przywództwo, wyskoki poziom
zarządzania urzędem, kompetentny, kreatywny i zaangażowany personel, skuteczny
system nadzorowania i monitorowania systemu zarządzania jakością, integracja
systemów: zarządzania jakością, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
i kontroli zarządczej, doskonalenie zarządzania dokumentacją z wykorzystaniem
narzędzi elektronicznych, dbałość o klienta urzędu działania promocyjne, skuteczne
wzmacnianie wizerunku Województwa w kraju i UE.
Ze względu na fakt, iż system zarządzania jakością stał się podstawą
do wdrożenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym konieczne było
ujednolicenie wspólnych dokumentów systemowych tak aby stworzyć system
zintegrowany. W związku z tym wprowadzono następujące akty prawne:
- Zarządzenie Nr 20/12 Marszałka WŁ z dnia 8.03.2012 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na lata 2009-2015,
- Zarządzenie Nr 21/12 Marszałka WŁ z dnia 8.03.2012 r. w sprawie przyjęcia
Księgi Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO
9001:2009 oraz standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom
Korupcyjnym – wydanie 2, które zostało zaktualizowane Zarządzeniem
Nr 71/12 z dnia 22.08.2012 r.
- Zarządzenie Nr 22/12 Marszałka WŁ z dnia 8.03.2012 r. w sprawie przyjęcia
Procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
SPZK stanowi element Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami
normy PN-EN ISO 9001, jest rozwinięciem i udoskonaleniem systemu, w efekcie
zmierza do znacznej poprawy dbałości o interesy klienta. W ramach jego wdrożenia
korzystano z pomocy konsultacji zewnętrznych i Grupy roboczej ds. ustanowienia
i wdrożenia SPZK w Urzędzie, zrealizowano następujące etapy:
17
-
-
-
-
-
opracowanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania, wdrożenie
mechanizmów zgodnych z wymaganiami SPZK,
uruchomienie działań pilotażowych zmierzających do uruchomienia nowych
procesów i ostatecznej weryfikacji ich skuteczności,
przeprowadzenie analizy i oceny możliwości wystąpienia ryzyka o charakterze
korupcyjnym,
monitoring wprowadzonych rozwiązań – realizacja audytów wewnętrznych
SPZK.
Wprowadzono następujące akty prawne:
Zarządzenie Nr 23/12 Marszałka WŁ z dnia 8.03.2012 r. w sprawie przyjęcia
Procedury identyfikacji i oceny ryzyka możliwości wystąpienia zdarzenia
o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi; zarządzenie
to zostało zaktualizowane Zarządzeniem Nr 81/12 Marszałka WŁ z dnia 25.09.
2012 r.,
Zarządzenie Nr 24/12 Marszałka WŁ z dnia 8.03.2012 r. w sprawie przyjęcia
Procedury zarządzania incydentem korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi; zarządzenie to zostało zaktualizowane Zarządzeniem Nr 71/12
Marszałka WŁ z dnia 22.08.2012 r.,
Zarządzenie Nr 31/12 Marszałka WŁ z dnia 3.04.2012 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi,
Zarządzenie Nr 43/12 Marszałka WŁ z dnia 6.06.2012 r. w sprawie przyjęcia
Kodeksu etyki pracownika Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
W ramach prac wynikających z ww. zarządzeń opracowano zbiorczy Rejestr
ryzyka o charakterze korupcyjnym dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
oraz przygotowano i przeprowadzono wybory na członków Rady ds. Etyki
i przygotowano projekt zarządzenia powołującego wybranych członków.
Wdrożenie SPZK zakończone zostało pozytywnym wynikiem audytu
certyfikującego na zgodność z „Wymaganiami SPZK wydanie 2”, który odbył się
„wraz z audytem odnowienia systemu zarządzania jakością w dniach 3-06.07.2012 r.
Jako mocne strony tego systemu wskazano: rzetelne i wnikliwe podejście
do identyfikacji zagrożeń o charakterze korupcyjnym, wzmocnienie wśród
pracowników świadomości dotyczącej ryzyk wystąpienia zagrożeń korupcyjnych.

badanie i monitorowanie zadowolenia klienta w Urzędzie
Zakończono działanie zapobiegawcze wdrożone po przeglądzie zarządzania
w roku 2011 i wprowadzono w Urzędzie jednolita metodę badania zadowolenia
klienta zewnętrznego (Zarządzenie Nr 25/12 Marszałka WŁ z dn. 8.03.2012 r.
w sprawie: przyjęcia Procedury badania i monitorowania zadowolenia klienta
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi).
Na zlecenie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania w I półroczu 2012 r.
przeprowadzono, na podstawie nowej metody, ogólne badanie zadowolenia klienta
Urzędu na próbie 26 respondentów. Uzyskano wynik wskaźnika CSI na poziomie
4,71, co oznacza, że wszystkie badane czynniki tj sprawność i szybkość obsługi,
zaangażowanie pracowników i gotowość do pomocy, kultura osobista pracowników,
komunikatywność pracowników, zachowanie bezstronności przy załatwianiu sprawy,
18
przejrzystość uzyskanych informacji, dostępność potrzebnych informacji, łatwość
poruszania się po urzędzie uzyskały ocenę, którą należy utrzymać, bez konieczności
wdrożenia natychmiastowych działań naprawczych.
w zakresie zamówień publicznych :
Przeprowadzono 181 postępowań o udzielnie zamówienia publicznego
(z czego 11 wszczęto w 2011 r.) na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w tym:
 przetarg nieograniczony - 169 postępowań,
 przetarg ograniczony - 1 postępowanie,
 zamówienie z wolnej ręki - 7 postępowań,
 licytacja elektroniczna - 3 postępowania,
 zapytanie o cenę - postępowanie.
W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto 148 umów, 13 postępowań
zostało unieważnionych, w 3 postępowaniach nie doszło do realizacji zamówienia
ze względu na odstąpienie wybranych wykonawców od podpisania umowy,
a 17 postępowań jest w trakcie realizacji.
w zakresie działalności Archiwum Zakładowego:
Przejmowano
materiały
archiwalne
i
dokumentację
niearchiwalną
z komórek organizacyjnych Urzędu z lat 2001 - 2012 podlegającą archiwizacji.
Ogółem przejęto 192 spisami zdawczo-odbiorczymi (od nr 530 do nr 722) ok. 34 mb 940 jednostek aktowych materiałów archiwalnych ( kategoria „A”) i ok. 319,5 mb 13 115 jednostek aktowych dokumentacji niearchiwalnej ( kategoria „B”). Wszystkie
spisy na bieżąco wprowadzano do systemu Arch Sys.
Zgodnie z kompetencjami przejęto dokumenty z następujących jednostek:
- Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. z Pracownia Psychologiczna
z Piotrkowa Trybunalskiego – 18 mb.,
- Ośrodek Szkolenia Adam Nawrocki z Wielunia - 0,3 mb.,
- ATOM Profesjonalne szkolenia i doradztwo Tomasz Imiela z Bełchatowa – 0,5
mb.,
- Ośrodek Szkolenia BC System z Radomska – 0,3 mb.
- Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi –
12,5 mb.
Na dzień 31.12.2012 r. zgodnie z zawartą umową z firmą Ad Akta
u prywatnego przechowawcy jest 1397,5 mb akt wytworzonych w komórkach
organizacyjnych Urzędu i przejętych ze zlikwidowanych jednostek samorządowych.
W 2012 r. z Ad Akta dla potrzeb Urzędu pobrano 457 pozycji akt oraz 41 kartonów
zawierających teczki aktowe.
Z zasobu archiwalnego w ciągu całego 2012 r. dwukrotnie wydzielano
dokumenty kat. „B”, dla których minął okres przechowywania zgodnie z poprzednimi
i obowiązującym j.rz.w.a. i po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Łodzi
przekazano do zniszczenia 96 mb dokumentacji niearchiwalnej własnej.
19
W związku z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18.01.2011 r. zaplanowano i przeprowadzono osiem kontroli
w komórkach organizacyjnych Urzędu. Kontrole dotyczyły:
- prawidłowego oznaczania i klasyfikacji dokumentów zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt,
- ewidencji i przechowywania dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- przygotowywania dokumentów do przekazywania do Archiwum.
Przeprowadzono ponad 150 instruktaży grupowych i indywidualnych z zakresu
obowiązujących przepisów oraz wynikających z nich zmian.
Wydawano zaświadczenia dla potrzeb emerytalno – rentowych i do naliczania
kapitału
początkowego
(wykonano
52
zaświadczenia
o
zatrudnieniu
lub zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, jak również kserokopie
dokumentów potrzebnych do Sądu Pracy oraz ZUS w Łodzi), wydawano również
potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kart chorobowych oraz innych
dokumentów.
Pracownica Archiwum jako delegat Łódzkiego Okręgu Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich wzięła udział w XIV Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył
się we Wrocławiu w dniach 8 – 9.09.2012 r.
20
KANCELARIA MARSZAŁKA
w zakresie informacji i komunikacji społecznej :
Zorganizowano 34 konferencje prasowe i porównywalne wydarzenia
dotyczące integracji regionu łódzkiego. Dziennikarzom przekazano 121 informacji
dotyczących działalności Zarządu WŁ i Urzędu. Na stronie internetowej
www.lodzkie.pl zamieszczone zostały 392 teksty wraz z relacją zdjęciową,
zorganizowano także 28 programów TV/radiowych i spotkań, w których Marszałek
WŁ i Członkowie Zarządu WŁ brali udział bądź udzielili wywiadu do prasy. Na kanale
You Tube Województwa zamieszczono 92 filmy (40,5 tys. wyświetleń).
Zorganizowano 22 konferencje prasowe i wydarzenia porównywalne
dotyczące pozostałych obszarów wynikających z działalności Urzędu. Wysłano 236
informacji dla prasy, dotyczących działalności Zarządu WŁ i Urzędu, a także 5
sprostowań w sprawie nierzetelnych artykułów. Przygotowano 51 słów wstępnych
do publikacji i 235 tezy do wystąpień. Zorganizowano 47 programów TV/radiowych
i spotkań, w których Marszałek WŁ i Członkowie Zarządu WŁ brali udział bądź
udzielili wywiadu do prasy. Ponadto przygotowano 1110 listów okolicznościowych
oraz 74 przemówienia okolicznościowych, 35 kondolencji oraz wysyłano życzenia
świąteczne. Zamówionych zostało 25 materiałów prasowych, ilustrujących
przedsięwzięcia Samorządu Województwa. Opracowano 302 Przeglądy prasy
codziennej. Przygotowano Raport dwuletni do mediów i opinii publicznej „2 lata
integracji województwa” w podziale na sektory rozwoju.
W mediach uzyskano 2% stosunek komunikatów negatywnych
do informacyjnych na temat Urzędu, Zarządu WŁ i Marszałka WŁ.
w zakresie obsługi sekretaryjno - administracyjnej:
W ramach integracji regionu realizowano projekt Regionalna Akademia
Samorządowa
we
współpracy
z
komórkami
organizacyjnymi
Urzędu
oraz Uniwersytetem Łódzkim, który odpowiada za merytoryczną stronę realizacji
projektu. Projekt widnieje na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.
W ramach projektu zorganizowano 32 spotkania, w których udział brało ok. 2 300
uczniów.
Współpracowano z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie
przygotowania procedur i procesu koordynującego udział Marszałka WŁ w pracach
Komitetu Regionów, którego członkiem jest Marszałek WŁ.
Zapewniono materiały dla Marszałka WŁ na poszczególne spotkania członków
Komitetu Regionów, koordynowano proces opiniowania przesyłanych dokumentów.
Koordynowano i współorganizowano realizację konkursu Nagroda
Gospodarcza Województwa Łódzkiego na rok 2012.
Koordynowano i współorganizowano realizację wizyty studyjnej członków
komisji ENVE działającej w ramach Komitetu Regionów.
Koordynowano i współorganizowano V Europejskie Forum Gospodarcze
i I Kongres Bioekonomii 2012 r.
Brano udział w pracach projektu „Łódzkie intelektualne”.
21
W pozostałym zakresie przyjęto 17 100 korespondencji. Prowadzono
ewidencję korespondencji – rejestru pism wpływających (pocztą, faksem, emailem)
oraz przekazywano korespondencję zgodnie z dekretacją. Przygotowywano
i prowadzono terminarze spotkań, narad, wizyt, zaproszeń Marszałka WŁ, Członków
Zarządu WŁ, Dyrektora KM i Sekretarza WŁ w trybie dziennym oraz planach
tygodniowych. Przygotowywano cotygodniowe kalendarze Członków Zarządu WŁ.
Przygotowywano pod kątem administracyjno - technicznym cotygodniowe
posiedzenia Zarządu WŁ. Wypisywano i rozliczano delegacje Członków Zarządu WŁ
Dyrektora KM i Sekretarza WŁ. Zarejestrowano i przekazano do Członków Zarządu
WŁ lub bezpośrednio do komórek organizacyjnych 2 838 zewnętrznych zaproszeń.
Prowadzono również inne sprawy związane m.in. z zaopatrzeniem w artykuły
biurowe, kwiaty, upominki związane z oficjalnymi spotkaniami itp.
Prowadzono książkę kontroli przeprowadzanych w Urzędzie. Ponadto
nadzorowano dokumenty przekazywane przez komórki organizacyjne Urzędu
do podpisu Członków Zarządu WŁ pod względem spełniania wymogów formalnych.
Czuwano nad przestrzeganiem terminowości załatwianych spraw, w tym interpelacji,
wniosków i zapytań.
Przyznano 467 patronatów Marszałka WŁ oraz zmieniono procedurę
przyznawania patronatów Marszałka WŁ.
Zorganizowano Spotkanie z Parlamentarzystami Ziemi Łódzkiej, Spotkanie
Wielkanocne oraz Wojewódzkie Spotkanie Bożonarodzeniowe 2012 r. Ponadto
koordynowano udział w posiedzeniach Konwentu oraz ZWRP Członków Zarządu WŁ
i Dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu.
Zatwierdzono 117 wniosków o odznaczenia państwowe
- Medale
za Długoletnią Służbę.
Przygotowano 18 raportów z przeglądu serwisów internetowych urzędów
marszałkowskich w Polsce. Uczestniczono 8-krotnie w Komisji Dialogu Społecznego.
Wprowadzono i zweryfikowano rozliczanie 555 PM-k Marszałka WŁ.
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
W ramach integracji regionu prowadzono portal informacyjny dla organizacji
pozarządowych – www.ngo.lodzkie.pl.
Obsługiwano posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego.
Rozbudowano bazę do kontaktów z organizacjami pozarządowymi
(ok. 400 potwierdzonych odbiorców.
Konsultowano z udziałem komórek organizacyjnych Urzędu roczny Program
współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
Przeprowadzono konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i opracowano ostateczną wersję projektu uchwaloną przez Sejmik WŁ.
Konsultowano z udziałem KO wieloletni Program współpracy samorządu
województwa z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 - 2015; przeprowadzono
konsultacje programu z organizacjami pozarządowymi (także w formie spotkań
informacyjnych w regionie) i opracowano ostateczną wersję projektu uchwaloną
przez Sejmik WŁ.
Przeprowadzono kampanię „1% dla Łódzkiego” za rok 2011; opracowano
jej podsumowanie oraz założenia kampanii promującej przekazywanie 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego z Województwa za rok 2012.
22
Opracowano 6 raportów nt. aktywności organizacji pozarządowych w regionie
łódzkim – 3 mapy obecności organizacji w regionie z podziałem na gminy i powiaty,
mapę aktywności ZHP w regionie oraz 2 raporty dot. mechanizmu 1%.
Zrealizowano obsługę działalności pełnomocnika ds. równego traktowania –
koordynowanie dyżurów na terenie Urzędu (6 otwartych dyżurów w 2012 r.).
Rozpoczęto współpracę ze Stow. Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My na rzecz
promocji podmiotów ekonomii społecznej w regionie.
Współpracowano z organizacjami pozarządowymi przy organizacji konferencji
i seminariów istotnych dla mieszkańców Województwa.
Zorganizowano we współpracy z Centrum OPUS 3 spotkania regionalnej sieci
urzędników odpowiedzialnych z współpracę z organizacjami pozarządowymi:
tzw. Forum Pełnomocników.
W pozostałym zakresie wspierano komórki organizacyjne i jednostki podległe
w zakresie:
- kontaktu z organizacjami pozarządowymi,
- organizacji konsultacji społecznych aktów prawa miejscowego,
- opracowania dokumentów strategicznych dla region.u
Przygotowano we współpracy z komórkami organizacyjnymi zmiany procedur
wewnętrznych oraz obowiązującej dokumentacji w zakresie otwartych konkursów
ofert. Brano udział w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert. Brano
udział w konferencjach oraz spotkaniach z organizacjami pozarządowymi na ich
zaproszenie.
23
DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
w zakresie promocji:

Działalność wydawnicza
Działalność wydawnicza koncentrowała się na zakupie materiałów
przybliżających walory regionu w dziedzinie oferty turystycznej, promocji dziedzictwa
historycznego, artystycznego oraz kulturowego regionu. Wspólnie z innymi
komórkami merytorycznymi, został także zrealizowany projekt wykonania
oraz dostawy kalendarzy książkowych na rok 2013.
W ramach zadania
wydatkowano środki na zakupu usług druku wydawnictw promocyjnych oraz zakup
autorskich praw majątkowych do dzieła. Zrealizowano następujące projekty:
- zakupiono 400 egz. wydawnictwa promującego dziedzictwo kulturowe regionu
„Baśniowy kalendarz dla Mamy 2012",
- zakupiono 100 egz. wydawnictwa promującego dziedzictwo artystyczne
„Łódzkie koncerty Artura Rubinsteina",
- zakupiono 100 egz. dzieła literackiego promującego dziedzictwo historyczne
regionu „Ziemia Obiecana”,
- zakupiono 163 egz. wydawnictwa multimedialnego „Silver Time Impression"
oraz 12 obrazów inspirowanych łódzką architekturą,
- zakupiono
300
egzemplarzy
wydawnictwa
„Cmentarz
żydowski
w Łodzi/Radegast",
- zakupiono 12 egzemplarzy artystycznego wydania etui na książkę „Ziemia
Obiecana" Władysława St. Reymonta,
- zakupiono 15 egzemplarzy wydawnictwa „Ziemia Obiecana" Władysława
St. Reymonta,
- zakupiono 1 egzemplarz artystycznego wydawnictwa „Ziemia Obiecana"
Władysława St. Reymonta,
- zakupiono 50 egzemplarzy „Wolbórz i okolice w mrokach dziejów i dziś",
- zakupiono 90 sztuk wydawnictwa „Kronika Sportu Polskiego 2011",
- zakupiono 90 sztuk wydawnictwa „Od Chamonix i Paryża do Vancouveer leksykon polskich olimpijczyków polskich 1924-2010",
- zakupiono 740 sztuk wydawnictwa „Łódź i Województwo Łódzkie najpiękniejsze miejsca",
- zakupiono 200 sztuk wydawnictwa „Smardzewice - krótka historia",
- zakupiono 20 sztuk publikacji „Szlakiem bojowym Strzelców Kaniowskich
1939 r.",
- zakupiono usług promocyjne w wydawnictwie „Wizerunki maryjne na ziemi
wieluńskiej" oraz podczas sesji popularno-naukowa poświęconej kultowi
maryjnemu na ziemi wieluńskiej,
- zakupiono usług promocyjne w publikacji dotyczącej bajek empatycznych.
- zakupiono usług promocyjne w magazynie „A to Polska właśnie",
- zakupiono usług promocyjne w zakresie publikacji materiału w prasie
ogólnopolskiej „Puls Biznesu",
24
-
-

zakupiono usług promocyjne w publikacji „Szlakiem bojowym Strzelców
Kaniowskich 1939 r." oraz podczas rekonstrukcji historycznej upamiętniającej
Walki obronne na linii Warty,
zakupiono usług promocyjne w kalendarzu medialnym PRESS na rok 2013.
zakupiono usług promocyjne w kalendarzu książkowym na rok 2013 „Szumi
czas” oraz w projekcie „Płaszczyzna – Polszczyzna”,
zakupiono dodruki wydawnictw promujących atrakcje turystyczne
i dziedzictwo kulturowe regionu – 2500 szt. folderu promocyjnego WŁ, 3000
egz. „Największych atrakcji turystycznych WŁ”,
zakupiono druk „Folderu Promocyjnego Województwa Łódzkiego” – 2.500
egz.,
zakupiono autorskie prawa majątkowe do zdjęć z 6 Finałów Orlikowej Ligi
Mistrzów,
zakupiono wykonanie oraz dostawa kalendarzy książkowych na rok 2013.
Materiały promocyjne i reklamowe
W zakresie zadania „Materiały promocyjne i reklamowe” środki wydatkowano
na pokrycie kosztów związanych z promocją Województwa poprzez materiały
i gadżety promocyjne, które wykorzystywane są głównie w takich przedsięwzięciach
jak: targi, giełdy, imprezy, posiedzenia Komisji Europejskich. Wszystkie materiały
promocyjne wykonane zostały zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej
Województwa Łódzkiego, zawierały logo Łódzkie i traktowane są jako dodatkowy
nośnik reklamowy. W pierwszej połowie 2012 r. zakupiono i zaprojektowano serię
gadżetów dedykowanych odbywającym się na terenie Polski i Ukrainy mistrzostwom
EURO 2012.
W trzech grupach materiałów:
- przeznaczonych na cele reprezentacyjne, jako element spotkań biznesowych
lub innych o dużym znaczeniu wizerunkowym dla Województwa,
- przeznaczonych dla odbiorcy masowego, jako nagrody w konkursie,
- artykułów rękodzieła artystycznego,
wyprodukowano lub zakupiono następujące materiały: pamięć przenośna USB
w etui, lizaki owocowe, czekoladowe piłki, podkoszulki, trąbki kibica, bandany,
balony, piłki antystresowe, smycze materiałowe, krówki mleczne, ramy drewniane,
obrazy tkane prezentujące region, produkty regionalne, chusty łowickie, etui
na monety okolicznościowe, opakowanie ozdobna, papiery oraz ramy drewniane,
broszki z kogutami, spinki do mankietów, naszyjnik w kształcie wycinanki łowickiej,
wyroby skórzane, zestawy upominkowy zawierające 4 kubki z wzorami kwiatowymi,
wizytowniki z papieru ozdobnego, grafiki prezentujące region, zestawy upominkowe
z motywem ludowym składające się z pudełka, notesu i długopisu, notesy
z nadrukiem motywu wycinanki ludowej, długopisy z nadrukiem motywu wycinanki
ludowej, torby filcowe zdobione motywami zaczerpniętymi z folkloru łowickiego,
materiały poligraficzne "Łódź i Województwo Łódzkie - najpiękniejsze miejsca",
podkładki filcowe z nadrukiem inspirowanym wycinanką łowicką, kalendarze
z obrazami autorstwa Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej, pendrivy szklane, pokrowce
filcowe zdobione haftem łowickiem, mysz USB w pokrowcu, wycinanki łowickie,
kosmetyczki filcowe zdobione motywami zaczerpniętymi z folkloru łowickiego, filcowe
etui na telefon zdobione motywami zaczerpniętymi z folkloru łowickiego, szkatułki
drewniane zdobione motywem łowickim, znaczki metalowe. Zakupiono
25
2 urny konkursowe oraz kostium Orlika (projekt Orlikowej Ligii Mistrzów). Na cele
kreowania wizerunku Samorządu Województwa zakupiono 2000 sztuk kartek
bożonarodzeniowych oraz 2200 sztuk kartek wielkanocnych. Zakupiono także
nośniki promocyjne typu: baner reklamowy, roll-up, ścianka promocyjna, brama
i balon pneumatyczny.

Organizacja imprez promocyjnych w Województwie
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z promocją
Województwa poprzez zakup usług promocyjnych, realizację projektów
z przedstawicielami mediów lokalnych oraz ogólnopolskich, realizację inicjatyw
mających na celu promocję i popularyzację wiedzy z zakresu dziedzictwa
kulturowego i historycznego regionu, wykonanie materiałów promocyjnych
oraz zakup praw autorskich. Realizowane były także działania wizerunkowe, których
celem była promocja Mistrzostw Europy EURO 2012.
Zakup usług promocyjnych dotyczył: zamieszczania logotypów oraz herbu
w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych, ekspozycji banerów
i innych nośników promocyjnych w trakcie trwania imprezy, informacji prasowych,
radiowych i telewizyjnych oraz zamieszczenia słowa wstępnego Marszałka WŁ.
Projekty realizowane były samodzielnie przez Departament Promocji i Współpracy
Zagranicznej oraz przy współpracy z innymi podmiotami i jednostkami z terenu
Województwa, na zróżnicowanym poziomie zaangażowania. Zrealizowany został
projekt promujący wizerunek Samorządu Województwa i ideę samorządowości –
Dzień Samorządowca.
Projekty promocyjne realizowane były także poprzez zakup usług
promocyjnych w ramach konkretnych inicjatyw, zakup promocji w mediach
(w tym prowadzenie trwałej współpracy w ramach programów cyklicznych), zakup
trofeów i tabliczek okolicznościowych oraz gadżetów promocyjnych, a także poprzez
budowanie bazy danych o regionie.
W ramach współpracy z mediami zrealizowane zostały następujące zadania
o charakterze promocyjnym:
- realizacja reportażu filmowego dot. Międzynarodowych Targów FRUIT
LOGISTICA 2012 wraz z jego publikacją na portalach internetowych
oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dzieła,
- wykonanie spotu filmowego promującego Województwo oraz przeniesieniem
autorskich praw majątkowych do dzieła,
- współpraca z Naszym Radiem Sieradz na płaszczyźnie informacyjnej,
promocyjnej i programowej oraz zakup czasu antenowego i prawa
do transmisji programu na antenie rozgłośni,
- współpraca z Radiem Strefa Piotrków Trybunalski na płaszczyźnie
informacyjnej, promocyjnej i programowej oraz zakup czasu antenowego
i prawa do transmisji programu na antenie rozgłośni,
- współpraca z Radiem Niepokalanów na płaszczyźnie informacyjnej,
promocyjnej
i
programowej
oraz
zakup
czasu
antenowego
i prawa do transmisji programu na antenie rozgłośni,
- współpraca z Radiem Victoria na płaszczyźnie informacyjnej, promocyjnej
i programowej oraz zakup czasu antenowego i prawa do transmisji programu
na antenie rozgłośni,
26
-
-
-
współpraca z Radiem FAMA Tomaszów Mazowiecki na płaszczyźnie
informacyjnej, promocyjnej i programowej oraz zakup czasu antenowego
i prawa do transmisji programu na antenie rozgłośni,
współpraca z Radiem Ziemi Wieluńskiej na płaszczyźnie informacyjnej,
promocyjnej i programowej oraz zakup czasu antenowego i prawa
do transmisji programu na antenie rozgłośni,
promocja Województwa na portalu społecznościowym „Facebook",
produkcja i emisja programu „Bliżej Regionu” na antenie TV TOYA
(22 premiery),
produkcja i emisja programu „Kocham Łódzkie” na antenie TVP Łódź
(9 premier) oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do odcinków
premierowych,
monitoring mediów,
realizacja projektu „Zielone lato Radia Łódź” (10 audycji zrealizowanych
w regionie),
produkcja i emisja cyklu audycji telewizyjnych "Gospodarczy Puls Sukcesu"
oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dzieła,
realizacja dwóch kampanii promocyjnych (promocja Dożynek Wojewódzkich,
EFG) w zakresie produkcji i emisji spotów reklamowych na ekranach
zlokalizowanych w 45 autobusach i 10 tramwajach,
promocja w tygodniku "Po prostu informacje",
zakup usług promocyjnych podczas V edycji konkursu „Menadżer Roku”,
emisja życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia od Marszałka WŁ
dla mieszkańców regionu łódzkiego w TV TOYA.
W ramach współpracy z uczelniami wyższymi zrealizowane dokonano zakupu
usług promocyjnych w związku z::
- IV Wojewódzkim Konkursem Matematycznym im. Profesora Włodzimierza
Krysickiego pn. „W świecie Matematyki",
- konferencją "Prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć"
w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego,
- projektem Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego,
- IV Festiwalem Nauki w Skierniewicach,
- Juwenaliami Uniwersytetu Łódzkiego,
- Uniwersyteckim Piknikiem Wiedzy i Nauki w Łodzi,
- finałem I Edycji Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej "Europa Moich Marzeń"
w Piotrkowie Trybunalskim,
- konferencją naukową "Dziecko w świecie książki i mediów" w Pałacu
Poznańskiego w Łodzi,
- konferencją „8th Lodz East Asia Meeting: East Asia after global financial
crisis" w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego,
- konferencją "Energia a Gospodarka Odpadami",
- Zjazdem Katedr Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego,
- Juwenaliami 2012,
- inauguracją roku akademickiego 2012/2013 organizowanego wspólnie
przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
- Międzynarodową Szkołą Letnią The Summer School "Cohesion And SocioEconomist Tensions in the Process of International Integration" w Łodzi,
27
-
XX Jubileuszowym Zjazdem Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Łodzi.
W ramach promocji bezpieczeństwa publicznego Województwa dokonano
zakupu usług promocyjnych w związku z:
- programem profilaktycznym "Kibicuj bezpiecznie" realizowanym podczas
i w związku z Mistrzostwami Europy EURO 2012,
- uroczystością obchodów jubileuszowych 20-lecia Powołania Straży Pożarnej
w WŁ oraz Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Stanisława Kostki
i Akademią podczas której nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali, awansów
na wyższe stopnie służbowe,
- Piknikiem Strażackim w Manufakturze,
- obchodami Święta Policji KPP w Kutnie,
- wojewódzkimi Obchodami Święta Policji Garnizonu Łódzkiego w Piotrkowie
Trybunalskim,
- obchodami Święta Policji w KMP w Łodzi,
- Międzynarodową Konferencją "Niechronieni" w Uniejowie,
- III edcyją zawodów „Najsprawniejszy strażak przetrwa TFA Łódź 2012".
W ramach pozostałych projektów promocyjnych zgłaszanych w trakcie roku
budżetowego dokonano zakupu usług promocyjnych w związku z:
- festynem z okazji Święta Trzech Króli w Łodzi na Placu Katedralnym,
- międzynarodową konferencją poświęconą programowi "Uczenie się przez całe
życie",
- koncertem kolęd polskich w Kościele św. Anny w Łodzi,
- V Ogólnopolską Konferencją "Sytuacje Trudne - przetrwanie emocjonalne",
- pierwszą rocznicą mordu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, żołnierzy
Wojska Polskiego dokonanego przez NKWD w Łodzi,
- spotkaniem wyjazdowym w Wykusie byłych żołnierzy zgrupowania AK
mjr "Ponurego" i mjr "Nurta" wraz z rodzinami oraz harcerzami i młodzieżą
szkolną,
- rocznicą odzyskania niepodległości z udziałem kombatantów AK w Łodzi,
- organizacją plebiscytu Dziennika Łódzkiego „Sportowiec Roku 2011",
- XX Wielką Galą Jazzową "Grand Prix Jazz Melomani 2011" w Teatrze
Muzycznym w Łodzi,
- obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru w Aleksandrowie Łódzkim,
- warsztatami dla 120 osób niepełnosprawnych w Ośrodku Szkoleniowo
- Wypoczynkowym "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim,
- Przedszkoliadą Sport Event Łódzkie,
- festiwalem im. O. Tomasza Rostworowskiego w Łodzi,
- organizacją finału Konkursu Miss Polonia WŁ 2012,
- I Zjazdem Pacjentów Wyleczonych i w Trakcie Leczenia Choroby
Nowotworowej,
- „Piknikiem Ekologicznym - Lato pod Drzewami" w Arboretum w Rogowie,
- organizacją prezentacji oraz zwiedzaniem Arboretum SGGW,
- Dniem Dziecka zorganizowanym na Placu Katedralnym im. Jana Pawła II,
- Dniem Uczestników Międzynarodowych Misji Pokojowych ONZ - na terenie
Kościoła Garnizonowego przy ul. Św. Jerzego w Łodzi,
28
-
-
finałami wojewódzkich dwóch konkursów o zasięgu ogólnopolskim - Turniej
Szkół w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie",
finałami wojewódzkimi dwóch konkursów „Ognisty Ratownik - Gorąca Krew".
Konferencja „AutoEvent",
18. Dniem Wolontariusza w Kutnie,
wizytą
zaproszonych
przez
samorządy przedstawicieli
środowisk
opiniotwórczych w Łęczycy,
związku z 40-leciem istnienia Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce
oraz Krajowy Zjazd Stowarzyszenia,
wizytą
zaproszonych
przez
samorządy przedstawicieli
środowisk
opiniotwórczych w Piotrkowie Trybunalskim,
konkursem turystyczno-krajoznawczy pod hasłem „Turystyczne skarby
Łódzkiego-wyprawa 2012" w Łodzi,
VI Biegiem Wdzięczności za Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II
w Konstantynowie Łódzkim,
konferencją pn. "Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży w Europie" w Łodzi,
akcją honorowego krwiodawstwa "Wampiriada" edycja wiosna oraz jesień
2012,
koncertem charytatywnym z okazji Dnia Dziecka w Hali Atlas w Łodzi,
konferencją "Łódzkie językami bogate. Region czterech kultur”,
Regatami o Puchar Marszałka WŁ na Zbiorniku Jeziorsko,
52.Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlotem Przodowników Turystyki Kolarskiej
PTTK w Łodzi i Strykowie,
Regionalnymi Spotkaniami z Piosenką Senioralną w Pabianicach,
XII Rajdem Rowerowym o Puchary Prezydenta Pabianic i Starosty Powiatu
Pabianickiego,
obchodami Dnia Strażaka Diecezji Łowickiej w Skansenie Wsi Łowickiej
w Maurzycach,
VI Turniejem Szkolnych Drużyn Rycerskich w Łęczycy,
koncertem charytatywnym z okazji budowy Poradni Leczenia i Rehabilitacji
Słuchu im. Jana Pawła II w Łodzi, który odbył się w Teatrze Muzycznym
w Łodzi,
XIII Ogólnopolskim Turniejem Piłki Nożnej Drużyn 11-osobowych Olimpiad
Specjalnych w Łodzi,
X Regionalną Spartakiadą Amazonek w Łodzi,
Wojewódzkim Przeglądem Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
"Nie zamieniaj serca w twardy głaz" w Głownie,
wydarzeniem II Supermaraton Jastrzębi Łaskich w Łasku,
uroczystością otwarcia rozbudowanego kompleksu Term Uniejów
oraz nadania tytułu nowemu obiektowi sportowemu im. Włodzimierza
Smolarka w Uniejowie,
prezentacją Pucharu Henri Delaunaya oraz finałem Turnieju w piłce nożnej
dla dzieci szkół podstawowych Województwa,
promocją projektu EURO 2012 - kampania promocyjna w Internecie na rynku
polskim, rosyjskim, niemieckiem oraz brytyjskim,
konferencją "Dziennikarz-między prawdą a kłamstwem”,
plenerem rzeźbiarskim pn. "Spotkanie ze Sztuką II" na terenie Europejskiego
Parku Rzeźby w Pabianicach,
29
-
-
-
projektem "Edukacja przez zabawę",
„Wielkim Wieczorem Tańca i Mody" w Piotrkowie Trybunalskim,
Galą Kapel Podwórkowych w Szadku,
II Supermaratonem Jastrzębi Łaskich w Łasku,
obchodami Jubileuszy 90-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku
Polskim i 20-lecia przejęcia jego tradycji przez Wojskową Akademię Medyczną
– Łódź,
II Ogólnopolskim Biegiem Rzeką Prosną,
Piknikiem Integracyjnym Dzieci i Młodzieży "Dogonić Marzenia" w Łodzi,
prezentacją dla zwiedzających Tomaszowa Mazowieckiego,
koncertem organowym w Kościele P.W. Przemienienia Pańskiego Wielka
Wola w Paradyżu,
V edycją Otwartego Pleneru Malarskiego pn. "Pejzaż malowany ziemi łódzkiej"
w Łódzkim Domu Kultury,
XV edycją Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Ozorkowie,
obchodami Święta Myśliwych i Jeźdźców „Hubertus Spalski” w Spale,
XIV Międzynarodowym Turniejem Rycerskim na Zamku Królewskim
w Łęczycy,
100-leciem istnienia jednostki OSP w Woli Kałkowej,
Projekty promocyjne zgłaszane w trakcie roku budżetowego - zakup usług
promocyjnych w związku z Międzynarodową Wielobranżową Konferencją
Przedsiębiorstw Społecznych w Łodzi,
IX Europejskimi i XII Krajowymi Zawodami Sikawek Konnych w Cichowie,
Międzynarodowym Projektem Ekologicznym „Piękno ziemi Łódzkiej"
na terenie Województwa,
wystawą „Reymont na Ziemi Łódzkiej" w Lipcach Reymontowskich,
imprezą plenerową „Kocham Pabianice",
projektem „Szlakiem bojowym Strzelców Kaniowskich 1939 r.",
Prezydencją Cypru w Radzie Unii Europejskiej w Pałacu Chojnata w Woli
Chojnata,
cyklem koncertów „Jesień Pełna Muzyki" w Aleksandrowie Łódzkim,
obchodami dorocznego Święta Jednostki Wojskowej w Centrum Kształcenia
Medycznego w Łodzi,
Sieradzką Konferencją Kosmiczną pod hasłem „Dziedzictwo Arego
Sternfelda",
Świętem Chorągwi w Pabianicach,
projektem „Żegnaj Lato na Rok - Łódzcy Artyści Grają na Rzecz
Poszkodowanych w Gminie Cekcyn",
projektem „Animacja po sąsiedzku" podczas 3.Se-Ma-For Film Festiwal.
Dniem Seniora w Łowiczu,
akcją o charakterze regionalnym „Serce na Gwiazdkę",
projektem „Regionalna Akademia Samorządowa",
Sztafetą Rowerową „Po Ogień Niepodległości",
V Turystycznym Rajdem Samochodowym dla Kobiet „Arabella Rally",
Mistrzostwami Świata FIM SuperEnduro World Championship 2013,
projektem „Mikołajki na sportowo",
30
-
-
materiałem filmowym zrealizowanym przez telewizję PLANETE+
oraz dotyczącym polskich niepełnosprawnych koszykarzy na wózkach, którzy
przygotowywali się do Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie,
Wigilią Charytatywną Radia Łódź,
Świątecznym Pogotowiem Radia Łódź,
koncertem z okazji Mikołajek w Hali Atlas Arena w Łodzi,
koncertem dedykowanym dzieciom niewidomym i niesłyszącym w Teatrze
Muzycznym w Łodzi,
konferencją „Kostiuchnówka - tam rodziła się niepodległość" w Łodzi,
projektem „Gwiazdka z Piotrkowską".
Pozostałe projekty, w ramach których wydatkowano środki na promocję:
organizacja spotkania dla 80 osób w dniu 3.10.2012 r. w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich w Spale,
organizacja wydarzenia promującego atrakcje Województwa na dworcu Łódź
Kaliska w Łodzi,
zakup zdjęć oraz zakup autorskich praw majątkowych do zdjęć,
demontaż nośników promocyjnych zamontowanych na budynku Hali
Sportowej MOSiR oraz na masztach wokół hali,
wynajem barierek ochronnych wraz z montażem i demontażem,
zakup produktów na spotkanie z delegacją francuską w dniu 24.02.2012 r.
oraz na podpisanie umowy pomiędzy Województwem a Departamentem
Nord,
świadczenie usług restauracyjnych w Klubie Spadkobierców,
świadczenie usług restauracyjnych w Restauracji „Revelo”,
świadczenie usług restauracyjnych w Restauracji „Gęsi Puch”,
usługa
cateringowa
podczas
Wojewódzkiego
Spotkania
Bożonarodzeniowego w Muzeum Miasta Łódzki,
wynajem pomieszczenia w pubie "Pierrot" celem organizacji spotkania
Marszałka WŁ z przedstawicielami biznesu,
wynajem pomieszczeń oraz organizacja spotkania w związku z wizytą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Termach Uniejów,
Dożynki Prezydenckie w Spale - organizacja i przygotowanie grupy
dożynkowej, organizacja wyjazdu i pobytu w Spale, prezentacja wieńca,
ekspozycja tabliczki "Województwo Łódzkie”,
Dożynki Wojewódzkie - przygotowanie wystroju stoiska Województwa,
zakup tabliczki okolicznościowej w etui w związku z Jubileuszem 80-lecia
Koła Gospodyń Wiejskich w Srocku,
zakup tabliczki okolicznościowej w etui w związku z 70-leciem OSP
Wilkucice,
- zakup odznak odlewanych wraz z etui i legitymacjami dla „Zasłużonych
dla Województwa Łódzkiego”,
- zakup tabliczki okolicznościowej dla Komendanta Głównego Policji w Łodzi,
- zakup pucharów dla zwycięzców Zawodów Strzeleckich w Leźnicy Wielkiej,
zorganizowanych przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Łodzi,
- zakup pucharów dla laureata Jubileuszowego X Rajdu Przedsiębiorcy
pod hasłem "Zawsze Razem" w Walewicach,
31
-
-
-
-

zakup powierzchni reklamowej w Terminalu nr 2 w Porcie Lotniczym
im. Władysława Reymonta w Łodzi,
zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji imprez
w województwie organizowanych w ramach Mistrzostw Europy w piłce
nożnej EURO 2012 – podkoszulki, trąbki kibica, bandany,
zakup grafik prezentujących region na potrzeby realizacji konkursów
oraz budowania wizerunku marki Łódzkie podczas inicjatyw realizowanych
na terenie regionu,
zakup artykułów rękodzieła artystycznego,
obchody „Dnia Samorządowca” – wykupienie reklamy prasowej w dodatku
„Przewodnik Samorządowy” do Polska Dziennik Ilustrowany i na stronie
internetowej www.naszmiasto.pl oraz opłacenie kosztów kolportażu gazety,
zakup dwóch trofeów kryształowych dla zwycięzców plebiscytu
"Samorządowiec Roku 2012 Regionu Łódzkiego",
wynajem pomieszczeń oraz organizacja zjazdu w związku ze spotkaniem
Marszałków Województw Łódzkiego oraz Mazowieckiego,
zakup kampanii outdoorowej na nośnikach zlokalizowanych w Łodzi,
współpraca Teatru i Województwa w zakresie współorganizacji obchodów VII
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, prezentujących
kulturę i historię Polskich Żydów w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi,
zakup usług promocyjnych na biletach wstępu do Arboretum w Rogowie
oraz na wagonach kolejki wąskotorowej Rogów – Biała Rawska,
"Mixer Regionalny Łódzkie 2012 – 9. Jarmark Wojewódzki" - zorganizowano
występy zespołów Illusion, Alone, Statyści, Power of Trinity, Strachy
na Lachy, Indios Bravos, RAZ DWA TRZY oraz występ Majki Jeżowskiej
i Michała Jelonka z zespołem, występ artystyczny pn. "Koncert Dire Straits
Symfonicznie" - kompozycje Krzysztofa Herdzina w wykonaniu Kuby
Badacha oraz zespołu z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Łódzkiej
im. A. Rubinsteina oraz imprezy towarzysząc (Czerwona Zebra, Inowłodzkie
Bractwo Rycerskie, mecz siatkówki kobiet z udziałem klubu Budowlani Łódź,
program artystyczno-edukacyjny dla dzieci, spotkanie przedstawicieli JST
w siedzibie Chorągwi Łódzkiej ZHP, miasteczka harcerskiego "Harcparek" na
skwerze przed siedzibą Chorągwi Łódzkiej ZHP, a także Punktu Sprawności
Ruchowej.
Organizacja imprez promocyjnych w kraju
W ramach realizowanych projektów dokonano zakupu usług promocyjnych:
- w miesięczniku „Łódź you Fly”,
- w czerwcowym wydaniu czasopisma „W podróży”,
- w specjalnej edycji miesięcznika „Welcome to Poland, Poznań
& Wielkopolska" - „Welcome to Poland, promoting Poland's Regions" podczas
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012,
- w specjalnym wydaniu dziennikarskim „The best of Media 2011" wydany przez
magazyn PRESS,
- w związku z VIII Ogólnopolskim Konkursem Fotografii Prasowej „Grand Press
Photo 2012”,
- w związku z Mistrzostwami Świata FIM SuperEnduro World Championship
2012 w Hali Atlas Arena w Łodzi,
32
-
-

w związku z wystawą „Zgierz - spełnione miasto Staszica" w Warszawie
w Pałacu Staszica,
w związku z wystawą monograficzną „Jerzy Hoffman. Kino z historią w tle"
(Muzeum Kinematografii w Łodzi, „Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni”,
w związku z 14.Explorers Festival w Łodzi,
w związku z ogólnopolską akcją społeczną „Polska biega",
w związku z Targami Muzycznymi „Co Jest Grane",
w wydawnictwie „Parafia Pw. Św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie",
podczas siatkarskich rozgrywek krajowych PGE SKRA Bełchatów
(październik-grudzień 2012),
podczas kampanii wizerunkowej na antenie Radia ZET oraz zakup licencji
do programów.
Organizacja imprez związanych z promocją rolnictwa.
Środki wydatkowano w zakresie następujących inicjatyw:
- Wojewódzki etap XVI konkursu Polski Producent Żywności. Impreza odbyła
się w dniach 24-25.02.2012 r. w czasie Międzynarodowych Targów Regiony
Turystyczne – Na Styku Kultur. Z budżetu Województwa pokryte zostały
koszty najmu powierzchni wraz z zabudową i dodatkowym wyposażeniem.
Z budżetu pokryto także I transzę za najem zabudowanej powierzchni
wystawienniczej na edycję w roku 2013,
- IV edycja imprezy promującej produkty wpisane na Listę Produktów
Tradycyjnych w Toruniu. Impreza odbyła się w dniach 2-3.06.2012 r. na Rynku
Nowomiejskim w Toruniu. Województwo reprezentowało 5 producentów
produktów tradycyjnych. Z budżetu Województwa zostały pokryte koszty
najmu powierzchni, zabudowy stoiska,
- XIV edycja – Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach
w dniach 23-24.06.2012 r. – zakup pucharów oraz usługi promocyjnej podczas
imprezy,
- Festiwal Smaku w Grucznie w dniach 18-19.08.2012 r. Podczas największej
obecnie w Polsce imprezie plenerowej promującej produkty żywnościowe
wysokiej jakości Województwo było reprezentowane przez 8 producentów
produktów tradycyjnych. Z budżetu Województwa pokryte zostały koszty
najmu powierzchni, zapewnienie przyłącza elektrycznego, ochrony namiotu
oraz udostępnienie Sali i pomoc w organizacji śniadania prasowego,
- IV Europejskie Forum Młodych Rolników Słok k/Bełchatowa w dniach
19-21.11.2012 r. Z budżetu Województwa pokryte zostały koszty umów
na przygotowanie i autorskie prowadzenie poszczególnych wykładów
oraz patronat medialny,
- Dożynki Wojewódzkie w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 23.09.2012 r.
Województwo
było
współorganizatorem
dożynek.
Środki
zostały
przeznaczone na zakup usługi promocyjnej,
- Dożynki Prezydenckie w Spale w dniu 16.09.2012 r. Województwo było
współorganizatorem dożynek. Środki zostały przeznaczone na zakup usługi
promocyjnej oraz nocleg Asystentki Starościny Dożynek,
33
-
Ogólnopolskie Dożynki Ogrodnicze – XXXV Skierniewickie Święto Kwiatów,
Owoców i Warzyw w dniach 15-16.09.2012 r. Środki przeznaczone na zakup
usługi promocyjnej.
Pozostałe projekty zgłaszane w trakcie roku budżetowego:
- zakup pucharu: IX Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, Drobiu
Ozdobnego, Szynszyli i Gołębi Wieluń, Strażacki Turniej Piłki Nożnej
w Uniejowie, VII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o Ogrodach”
Piotrków Tryb., XX Targi Rolne AGROTECHNIKA 2012, XXII Targi RolniczoOgrodnicze Kościerzyn 2012, VIII Mistrzostwa Polski Rybaków w strzelaniu
do rzutek w Aleksandrowie Łódzkim, XII Konkurs Sposób na Sukces
w Brwinowie, krajowy konkurs „Wiem co jem” Bratoszewice, XXI PromocyjnoHandlowa
Wystawa
Rolnicza
Rol-Szansa
w
Piotrkowie
Tryb.,
XIX Ogólnopolski Dzień Cebulowy w Grabowie, XIV Dni Kukurydzy
w Skrzelewie,
- zakup ramek do dyplomów - Wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych
Tygiel Smaków,
- zakup usługi promocyjnej 150-lecie powstania kółek rolniczych oraz 145-lecie
powstania Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich – Gmina Zduny,
Festiwal Dobrej Żywności „Księżackei Jadło” w Łowiczu, obchody 100-lecia
działalności Spółdzielni w Wartkowicach, Wojewódzka Wystawa Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Łodzi, Święto Zalewajki w Buczku, Targi
Polagra Food Smaki Regionów w Poznaniu,
- wykonanie ścierek lnianych, ręcznie malowanych z nadrukiem przepisów zup
z Listy Produktów Tradycyjnych, zakup publikacji „Piwo, flaki garnuszkowe,
petersburskie bliny i kawior astrachański. Z dziejów łódzkiej gastronomii
do roku 1914”.

Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów następujących inicjatyw:
- zakup materiałów promocyjnych – ręczników,
- zakup sprzętu sportowego w postaci piłek do gry w siatkówkę, piłek do gry
w koszykówkę, piłek do gry w piłkę ręczną, siatek do piłek, piłek do gry w piłkę
nożną, piłek do gry w rugby,
- zakup wydawnictwa „Dwie strony mikrofonu” autorstwa Krzysztofa Miklasa,
- współpraca z mediami – Promocja WŁ w magazynie "Nasza Piłka" (cztery
numery), Promocja WŁ poprzez sport - w dodatkach do "Dziennika Łódzkiego
w związku z promocją "Orlikowej Ligi Mistrzów Łódzkie 2012" i projektu
"Łódzkie-Region Sportu" (osiem dodatków), promocja WŁ poprzez sport na stronie internetowej www.naszemiasto.pl w związku z promocją "Orlikowej
Ligi Mistrzów Łódzkie 2012" i projektu "Łódzkie-Region Sportu" - (osiem
miesięcy), oraz obsługa medialna projektu Łódzkie-Region Sportu (osiem
miesięcy),
- zakup usługi promocyjnej: podczas zawodów żużlowych- mecz inauguracyjny,
Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Polski, meczu w ramach Dnia Dziecka,
podczas eventów siatkarskich: prezentacja klubu Budowlani Łódź,
Międzynarodowy Turniej pod Patronatem Marszałka WŁ, meczu
inauguracyjnego Plus Ligi Kobiet w Łodzi, w ramach XII edycji Plebiscytu
34
-
na Sportowca i Trenera Roku Ziemi Piotrkowskiej, w ramach CEV European
Champions League Final Four 2012 z udziałem drużyny PGE Skra Bełchatów
w Łodzi, imprezy pływackiej "Memoriał Kruszyny-Kotulskiego" w Łodzi,
Międzynarodowego Festiwalu Baseballu i Softballu Kutno 2012 - IX Memoriał
im. Edwarda Piszka w Kutnie, Turnieju Polskiej Ligi Rugby 7 w Zgierzu, imprez
sportowych z udziałem klubu Blachy Pruszyński Budowlani Łódź, Mistrzostw
Polski Młodzików w piłce siatkowej plażowej – Łódź, III Regat Żeglarskich
o Puchar WŁ w Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Sulejowskim, meczu
pokazowego rugby drużyn Budowlanych Łódź i Orkana Sochaczew
w Łowiczu, Mistrzostw Świata FIM SuperEnduro World Championship 2012
w Hali Atlas Arena w Łodzi,
zakup statuetek, medali trofeów, pucharów i tabliczek w związku z organizacją
następujących inicjatyw: VII Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar AP UKS Mazovia Tomaszów Mazowiecki w Tomaszowie
Mazowieckim, II Turniej Piłki Siatkowej dla Drużyn Męskich w Łodzi, XXI
Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki w Spale,
XII Mistrzostwa Polski Shorin-Ryu Karate w Łodzi, XI Międzynarodowy Halowy
Turniej Piłki Nożnej „IPA CUP 2012” w Łodzi, XVI Turniej Motoryzacyjny
w Łodzi, Międzynarodowy Turniej Rugby Dzieci i Młodzieży do lat 15-stu Memoriał im. Mirosława Wojtanii, strzelanie z karabinku sportowego
na odległość 50m organizowane przez Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie
Bractwo Kurkowe, Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Organizacji
Rządowych i Pozarządowych w Łodzi, XVIII Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu
„Jeziorsko” w Zaspach Miłkowskich, Regionalne Zawody w Skokach przez
Przeszkody w Woli Kazubowej, XXV Turniej Koszykarek im. Braci Bogdana
i Zbigniewa Wójcików „ZAWSZE Z MISTRZEM” w Łodzi, XV Ogólnopolski
Wyścig Kolarski „MASTERS” im. Jana Gorzkiewicza w Głownie,
II Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Łodzi, XXVIII Bieg
Sylwestrowy w Łodzi, jubileusz 10-lecia Pływalni Olimpijczyk w Aleksandrowie
Łódzkim, V Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Piątku,
VI Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej w Ełku.
w zakresie współpracy zagranicznej :
Podejmowane
międzynarodową:
były
następujące
działania
związane
ze
współpracą
 Działania promocyjne podejmowane na terenie Niemiec oraz wizyty delegacji
niemieckich w Województwie
Targi rolno – spożywcze Grune Woche
W dniach 20-29.01.2012 r. odbyły się w Berlinie 76 Międzynarodowe Targi
Przemysłu Spożywczego, Rolnego oraz Ogrodnictwa „Grüne Woche” (Zielony
Tydzień). Targi „Grüne Woche” to jedne z największych targów rolniczych
na świecie, w których Województwo uczestniczy regularnie od 2004 r.. Niezmiennie
cieszą się one dużym zainteresowaniem przedstawicieli firm, handlowców
i konsumentów. W ceremonii otwarcia targów uczestniczyli przedstawiciele
Samorządu Województwa. Umożliwiając przedsiębiorcom promocję swoich wyrobów
35
oraz zaistnienie na rynku, Region Łódzki prezentował się na stoisku o powierzchni
36m2. Na stoisku Województwa swoje produkty promowały następujące firmy
regionalne: Browar Koreb z Łasku, Hektor Sp.z.o.o. z Działoszyna, PPHU Zakład
Cukierniczy E. Olsztyńska z Koluszek, Przedsiębiorstwo Mięsno-Wędliniarskie Jacek Podgórniak z Osjakowa, sp.z.o.o,, AMAL z Pabianic, Gospodarstwo
Pszczelarskie Jan Ceron z Dmosina, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi,
Wiatrowy Sad z Kałęczewa i Firma Urbanek. Na naszym stoisku odbywały się także
występy Kapeli podwórkowej „Szadkowiacy” z Szadku a także promocja rękodzieła
Pani Katarzyny Sejdak z Łowicza.
Udział w targach „Grüne Woche” daje możliwość dotarcia do rynku niemieckich
konsumentów oraz zaprezentowanie się klientom pozostałych krajów Unii
Europejskiej.
Targi Fruit Logistica.
W dniach 8-10.02.2012 r. delegacja z Województwa odwiedziła odbywające się
w Berlinie targi Fruit Logistica. W trakcie trwania targów przedstawiciele
Województwa wzięli udział w oficjalnym otwarciu stoiska polskiego, którego
organizatorem
był
Związek
Sadowników
RP,
ponadto
spotkali
się
z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych województw.
Województwo dysponowało powierzchnią o wielkości 16 m2, na której
zaprezentowało się 5 firm z regionu łódzkiego reprezentujących branżę owocowowarzywną: Pieczarka Centrum Sp. Z o.o; ELITA GRUPA PRODUCENTÓW
OWOCÓW Sp. Z o.o.; PPH Biofluid; Spółdzielnia Producentów SADEKS; APPLEX
Sp. Z o.o Podczas targów łącznie prezentowało się ponad 80 krajów, a liczba gości
targowych przekroczyła 56 000 osób.
Targi turystyczne ITB
W dniach 7-11.03.2012 r. odbyły się w Berlinie jedne z największych na świecie
targów turystycznych - ITB, na których po raz kolejny promował się Region Łódzki.
Województwo prezentowało swoje atrakcje turystyczne razem z Miastem Łódź
oraz Muzeum Bajki SEMAFOR na wspólnym Stoisku Polskim. Podczas trwania
targów przedstawiciele regionu łódzkiego uczestniczyli w licznych spotkaniach
i konferencjach organizowanych na terenie kompleksu wystawienniczego.
Polsko-Bawarska Komisja Ekspertów
W dniach 23-24.04.2012 r. Biuro prof. Władysława Bartoszewskiego - Pełnomocnika
Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego zorganizowało posiedzenie
Polsko-Bawarskiej Komisji Ekspertów, w którym brali udział przedstawiciele polskich
i bawarskich instytucji. Rozmowy dotyczące przyszłych projektów współpracy
bawarsko – polskiej prowadzone były w pięciu grupach roboczych: gospodarka
i środowisko, praca i sprawy socjalne, szkolnictwo wyższe, kultura, edukacja/oświata,
rolnictwo i leśnictwo, sprawy wewnętrzne i policja.
Region łódzki przedstawił propozycje współpracy Łódzkiego z Wolnym Państwem
Bawaria w zakresie gospodarki w branżach: biotechnologia i energia odnawialna
w tym współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i klastrami łódzkimi i bawarskimi.
Ponadto zaproponowano utworzenie siedziby Instytutu Goethego w Łodzi.
Województwo od 2009 r. jest członkiem Polsko-Bawarskiej Komisji Ekspertów
(w tym roku odbyło się dwunaste posiedzenie Komisji).
36
Wizyta Pana Antona Haeringa
Dnia 8.05.2012 r. odbyło się spotkanie z Antonem Haeringiem - Prezesem Firmy
Hearing - Polskiej części grupy Haering mającej swą siedzibę w niemieckim
Bubsheim, która zainwestowała w Piotrkowie Trybunalskim. Tematem spotkania
były plany firmy Haering dotyczące dalszego rozwoju działalności edukacyjnej firmy
i udziału Województwa w tym przedsięwzięciu. Firma Haering w BadeniiWirtembergii, gdzie została założona w 1961 przez Antona Haeringa. Działalność
w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęła w styczniu 2002 r. gdzie dziś zatrudnia około
800 pracowników.
Europa-Forum Bayern
Dnia 16.05.2012 r. delegacja Województwa uczestniczyła w Forum Gospodarczym
Europa-Bayern, organizowanym w Monachium. Forum to inicjatywa cykliczna
organizowana od siedmiu lat, w której każdorazowo uczestniczy kilkaset firm
bawarskich. Krajem partnerskim tegorocznej edycji forum była Polska.
W ramach tego przedsięwzięcia przedsiębiorcy bawarscy otrzymali możliwość
wysłuchania wykładów poświęconych warunkom prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce oraz branżom o największym potencjale rozwoju.
Przedstawiciele bawarskich i polskim klastrów dyskutowali na temat możliwości
współpracy, ponadto polscy i bawarscy przedsiębiorcy spotkali się w celu
przeprowadzenia bilateralnych rozmów kooperacyjnych.
Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również
do nawiązania nowych kontaktów z Bawarią.
Wizyta przedstawicieli Landu Badenia-Wirtembergia
W dniach 7-11.09.2012 r. Marszałek WŁ gościł przedstawicieli Badenii Wirtembergii.
Celem wizyty było przybliżenie kultury regionu łódzkiego, gospodarki, poziomu
innowacyjności tak aby przekonać zagranicznych gości iż warto sformalizować
współpracę pomiędzy Województwem a Badenią Wirtembergią.
Dnia 10.09.2012 r. dla niemieckich gości zorganizowano w Urzędzie seminarium
gospodarcze pn.: „Potencjał gospodarczy Regionu Łódzkiego – szanse i wyzwania
dla przedsiębiorców. Podczas seminarium goście z Badenii Wirtembergii mieli okazję
porozmawiać z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Łódzkiej,
Agencji Rozwoju Regionalnego jak również przedstawicielami łódzkich firm
zainteresowanymi rozwojem swojej działalności na niemieckim rynku. Wśród
prezentujących się podmiotów pojawiły się także dwie firmy z niemieckim kapitałem
działające w regionie łódzki: Schaumaplast-Organica oraz SEW-EURODRIVE
POLSKA Sp.z o.o.
Targi spożywcze Food & Taste
W dniach 19-21.10.2012 r. przedstawiciele Urzędu reprezentowali Województwo
na Międzynarodowych Targach Spożywczych Food and Taste organizowanych
we Frankfurcie nad Odrą.
Wśród firm z regionu łódzkiego znalazły się:
Przedsiębiorstwo „HEKTOR” Sp. Z.O.O, BROWAR KOREB, PPHU Zakład
Piekarniczy Elżbieta Olszyńska, Zakład Produkcji Spożywczej Krzętle, Gospodarstwo
Pszczelarskie Jan Ceroń. Na stoisku przygotowano także degustację soków firmy
Wiatrowy Sad z Kałęczewa. Wszyscy wystawcy brali udziału w Międzynarodowym
Konkursie na Najlepszy Produkt Regionalny targów FOOD TASTE 2012. Zwycięzcą
została firma z Województwa - BROWAR KOREB. Podczas targów prezentowali się
m.in. producenci zdrowej i ekologicznej żywności, produktów regionalnych
37
oraz wyrobów rekomendowanych przez Slow Food. Polskie produkty, dzięki swojej
wysokiej jakości oraz konkurencyjnym cenom, stają się coraz bardziej popularne
na rynku niemieckim, a targi FOOD and TASTE dają
doskonałą okazję
do zaprezentowania swojej oferty. Tradycyjnie targom towarzyszyła konferencja
„V Międzynarodowy Dzień Gospodarki Żywnościowej oraz Marketingu
Bezpośredniego”. Targi, oprócz promocji przedsiębiorstwa, służą także
bezpośredniej sprzedaży i umożliwiają wystawcom osobisty kontakt z klientami,
zainteresowanymi zarówno kupnem oferowanych produktów jak i nawiązaniem
kontaktów handlowych. Partnerem tegorocznych targów było Województwo
Lubuskie.

Działania promocyjne podejmowane na terenie Węgier oraz wizyty delegacji
węgierskich w Województwie
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
W dniach 22-23.03.2012 r. na zaproszenie władz regionu Csongrad
z naszego regionu przebywała na Węgrzech. W pierwszym dniu pobytu
spotkała się z przedstawicielami władzy regionu Csongrad. Rozmowy
trudnej obecnie sytuacji gospodarczej na Węgrzech, wieloletniej przyjaźni
oboma narodami oraz podsumowania dotychczasowej współpracy.
delegacja
delegacja
dotyczyły
pomiędzy
Targi rolnicze w regionie Csongrad
Ponad 500 wystawców, m.in. z Węgier, Polski, Serbii, Rumunii, Czech i Słowacji
uczestniczyło w drugich, największych na Węgrzech targach rolno-spożywczych,
odbywających się w dniach 11-13.05.2012 r. w Hodmezovasarhely, w partnerskim
regionie Csongrad. Na stoisku swoje produkty wystawiły firmy z branży rolniczej
i przetwórstwa spożywczego: przedsiębiorstwo Hektor z Działoszyna, producent
tradycyjnych przetworów owocowych i warzywnych, Zakład Produkcji Spożywczej
„Krzętle”, znany m.in. z produkcji dań gotowych w słoikach, Wojewódzki Związek
Pszczelarzy w Łodzi, zajmujący się konfekcjonowaniem i sprzedażą miodu wyłącznie
z polskich pasiek, oraz przedsiębiorstwo „Wiatrowy Sad”, producent soków
owocowych i warzywnych metodą biotłoczenia.
Targi w komitecie Csongrad to przede wszystkim największe na Węgrzech spotkanie
hodowców bydła, trzody chlewnej i koni. Oprócz prezentacji w halach
wystawienniczych, wystawy sprzętu rolniczego, specjalistycznych maszyn rolniczych,
na kilkunastu hektarach zwierzęta hodowlane prezentowało ponad 150 hodowców.
Trzydniowe święto producentów i hodowców przyciąga każdego roku
do Hodmezovasarhely ponad 100 tys. zwiedzających, którzy przyjeżdżają z całych
Węgier.
Wizyta grupy dzieci z województwa łódzkiego na Węgrzech
W dniach 24-28.10.2012 r. dzieci Województwa wzięły udział w olimpiadzie
historycznej w ramach współpracy regionalnej pomiędzy Województwem,
a Regionem Csongrad.
38

Działania promocyjne podejmowane na terenie Francji oraz wizyty delegacji
francuskich w Województwie
Projekt Youth in Action
W dniach 8-11.02.2012 r. odbyło się spotkanie przygotowawcze do projektu Youth
in Action we Francji. Główne założenie projektu to jak zaangażować młodych ludzi
w proces tworzenia polityki kulturalnej. Kultura jako czynnik pobudzający do rozwoju
poczucia stanowienia części społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizujący
młodzież do działania oraz jak ułatwić młodym ludziom kreowanie polityki kulturalnej
na szczeblu lokalnym.
Działania:
- Działanie 1 Europejskiego Programu ds. Młodzieży umożliwia zaangażowanie
młodych ludzi w debatę publiczną oraz promuje aktywną postawę społeczna
i demokrację.
- Działanie 1.3 Youth Democracy Projects (Projekt Młodzież i Demokracja)
jest skierowane na konkretne potrzeby i oczekiwania młodzieży. Jego celem
jest promocja poczucia „europejskości” wśród młodych ludzi pochodzących
ze wszystkich warstw społecznych i zachęcenie ich do czynnego uczestnictwa
w procesie demokracji
Adresaci projektu: młodzi ludzie w wieku 18-25 lat, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży z mniejszymi szansami społecznymi.
Podpisanie umowy o współpracy z departamentem Nord
Dnia 24.02.2012 r. podczas otwarcia nowego Centrum WystawienniczoKonferencyjnego MTŁ, nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o Współpracy
pomiędzy Województwem, a Departamentem Nord. Podpisana umowa wieńczy
naszą 5-letnią współpracę zapoczątkowaną przy udziale Ambasady Republiki
Francuskiej w Warszawie. Zaowocowała ona już wcześniej realizacją takich
projektów międzynarodowych jak ,,Moja wizja granic w Europie” oraz „Starzeć się
godnie w Europie – różnorodne wizje samorządów lokalnych”.
Osie priorytetowe przewidywanej współpracy to:
- Kultura i sztuka
- Sport i turystyka
- Polityka społeczna
- Współpraca gospodarcza
- Edukacja, wymiana młodzieży i badania naukowe
- Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego
- Transport i infrastruktura
Delegacja francuska, w składzie 20 osób (radni, przedstawiciele świata biznesu,
dziennikarze) miała okazję zwiedzić Łódź, w tym zabytki martyrologii Drugiej Wojny
Światowej.
Udział
Województwa
w
konkursie
fotograficznym
‘Solidarność
Międzypokoleniowa’
W związku z kontynuacją działań związanych z problemami ludzi starszych Komisja
Europejska ogłosiła rok 2012 rokiem solidarności międzypokoleniowej. Departament
Nord zaproponował Województwu udział w konkursie fotograficznym poświęconym
temu tematowi. Zdjęcie zaakceptowane przez organizatora przedstawione zostanie
podczas wystawy w Brukseli.
39
Wizyta przygotowawcza projektu „Turystyka zrównoważona oraz promocja
turystyczna regionów partnerskich”
W dniach 8-11.10.2012 r. w Lille (Francja) odbyła się wizyta przygotowawcza
projektu „Turystyka zrównoważona oraz promocja turystyczna regionów
partnerskich”, w której oprócz przedstawicieli inicjatora i kooperatora projektu –
Departamentu Nord oraz delegacji Województwa, uczestniczyli także
przedstawiciele następujących regionów: Province de Hainaut (Belgia), Province
de Flandre occidentale (Belgia), Judet de Suceava (Rumunia), Province du Nouveau
Brunswick (Kanada), Okręgu Baranya (Węgry). Projekt ten, polegający przede
wszystkim na działaniach promocyjnych oraz wymianie dobrych praktyk, obracać
by się miał wokół dwóch podstawowych osi:
- Turystyka zrównoważona – celem tej koncepcji jest zintegrowanie działalności
turystycznej z celami ochrony przyrody, a także kształtowaniem nowych
zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego. Te nowe
postawy winny być korzystne etycznie i społecznie dla lokalnej ludności.
- Promocja nowych destynacji turystycznych, co pociągnie za sobą
rozpropagowanie wiedzy o regionach biorących udział w projekcie
oraz
przyciągnięcie
średniozamożnego
turysty
zagranicznego,
który skorzystałby z oferty agroturystycznej.

Działania promocyjne podejmowane na terenie Czech oraz wizyty delegacji
czeskich w Województwie
Targi turystyczne Regiontour w Brnie-12-15.01.2012
Targi odbyły się w dniach 12-15.01.2012 r. w Brnie. Już po raz siódmy
Województwo zachęcało Czechów do odwiedzin ziemi łódzkiej. Region
Południowych Moraw zaprosił do udziału w Targach swoich zagranicznych
partnerów. Na Targach zaprezentowały się także miasta partnerskie Brna,
m.in.: Leeds, Poznań, Stuttgart, Wiedeń.
Grand Prix Brna
15.05.2012 r. w czeskim Brnie miała miejsce 7. edycja corocznej imprezy
lekkoatletycznej pt.: GRAND PRIX OF BRNO AND SOUTHERN MORAVIA REGION
2012. Na zaproszenie władz Regionu Południowych Moraw na stadionie
lekkoatletycznym „Pod Palackym Vchem” zjawiło się 35 sportowców z Województwa.
Wysiłki podjęte przez naszych zawodników pozwoliły im na udział w finałach
m.in. w dyscyplinie rzutu oszczepem, skoku w dal, skoku wzwyż oraz biegu. Region
Południowych Moraw jest regionem partnerskim Województwa, owocem czego jest
współpraca na wielu płaszczyznach, w tym również kultury fizycznej i sportu.
Paraolimpiada w Brnie
W dniu 19.05.2012 r. niepełnosprawni sportowcy z regionu łódzkiego uczestniczyli
w zawodach lekkoatletycznych w Brnie na zaproszenie regionu partnerskiego Południowych Moraw. 10 osobowa ekipa pod opieką trenera Wojciecha Kikowskiego
z Klubu Integracyjnego START Zduńska Wola uzyskała następujące rezultaty:
 Robert Chyra
- 1 miejsce w rzucie dyskiem
 Dawid Budka
- 3 miejsce w skoku w dal
 Janusz Rokicki
- 1 miejsce w pchnięciu kulą i 3 miejsce w rzucie dyskiem
40
 Marcin Mielczarek - 4 miejsce w skoku w dal
 Natalia Kwiecińska - 3 miejsce w rzucie dyskiem
 Natalia Jasińska - 1 miejsce w skoku w dal
 Paweł Piotrowski - 1 miejsce w pchnięciu kulą
Paraolimpiada w regionie Południowych Moraw jest imprezą cykliczną realizowaną
od 2006 r.. W tegorocznej edycji uczestniczyli także przedstawiciele z Turcji,
Słowacji, Słowenii, Mongolii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji
oraz Chorwacji. Zawody odbywały się na odremontowanym stadionie
lekkoatletycznym „Pod Palacko Vrchem”.
Europejskie Zawody Lekkoatletyczne dla dzieci w wieku 10-15 lat
W dniach 11-12.09.2012 r. w Brnie odbyły się Europejskie Zawody Lekkoatletyczne
dla dzieci w wieku 10-15 lat. Uczestniczyło w nich 4 lekkoatletów z regionu łódzkiego,
wytypowanych przez Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. Organizatorem
wydarzenia była jedna z największych w regionie organizacji sportowych – Ciba
Sport. Nasi przedstawiciele nie zdobyli żadnego medalu jednakże mieli wspaniałą
okazję do rywalizacji z młodzieżą z całego świata (Malta, Rosja, Litwa, Niemcy,
Chorwacja, Słowacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie).
 Działania promocyjne podejmowane na terenie Ukrainy i Białorusi oraz wizyty
delegacji w Województwie
Forum turystyczne w Charkowie
Region łódzki po raz czwarty zaprezentował się na Międzynarodowym Forum
Turystycznym, które odbyło się w Charkowie. Na zaproszenie mera miasta
Giennadija Kiernesa w tegorocznej edycji imprezy wystawienniczej uczestniczyli
wystawcy z Rosji, Łotwy, Korei, Gruzji, Turcji, Włoch, Słowenii i Polski,
reprezentowanej przez Region Łódzki i Gdańsk. Na stoisku promocyjnym
zaprezentowano ofertę turystyczną skierowaną do gości z Ukrainy: bazę noclegową
w regionie, szlaki tematyczne związane m.in. z zabytkami techniki, łowiskami
wędkarskimi, a także turystyką konną. Podczas otwarcia imprezy zainaugurowano
również wystawę fotografii Sofii Sliusarienko „Łódź oczyma charkowianki”,
przygotowaną podczas tegorocznej edycji targów Regiony Turystyczne „Na Styku
Kultur”. Tegoroczny udział w charkowskiej imprezie targowej został połączony
z prezentacją potencjału edukacyjnego regionu łódzkiego. Na stoisku
zaprezentowały się łódzkie uczelnie wyższe – Uniwersytet Łódzki i Politechnika
Łódzka. Prezentację uczelni przygotowały Malwina Sędzikowska z Uniwersytetu
Łódzkiego oraz Ina Akhtyrska i Alena Leushyk z Politechniki.
Festiwal ‘Strawiński i Ukraina’ w Łucku
W dniach 10.06.2012 r. w obwodzie wołyńskim odbywa się Międzynarodowy Festiwal
„Strawiński i Ukraina” Zainteresowanie udziałem w festiwalu okazała Akademia
Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, proponując możliwość wykonania
utworów Igora Strawińskiego, kompozytora, mającego polskie korzenie ze strony
ojca oraz utworów Aleksandra Tansmana – kompozytora, urodzonego w Łodzi,
który był zarówno przyjacielem, jak i biografem Strawińskiego. Udział studentów
Akademii Muzycznej w Łodzi, jedynej tego typu szkoły artystycznej w Województwie,
jest doskonałą promocją Województwa.
41
Wizyta młodzieży z obwodu witebskiego
W dniach 28-29.06.2012 r. przebywała w Łodzi młodzieżowa delegacja
z białoruskiego obwodu witebskiego, reprezentująca Szkołę Artystyczną. Tegoroczna
wizyta odbyła się równolegle z 5. Ogólnopolskimi Spotkaniami Konkursowymi
Młodych Tancerzy, które zorganizowała Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. F. Parnella. Konkurs przeznaczony był dla najmłodszych adeptów sztuki
baletowej z całego kraju, rywalizujących w dwóch kategoriach: tańca klasycznego
i układów dowolnych. Współpraca z obwodem witebskim rozpoczęła się w 2000 r.
i realizowana jest w dziedzinach kultury i gospodarki. Projekty z zakresu wymiany
młodzieżowej nawiązują do inicjatywy UE „Partnerstwo Wschodnie”, związanej
z tematyką platformy „kontakty międzyludzkie”.
XIV edycja Harcerskiej Służby Pamięci na Wołyniu
Reprezentacja Województwa brała udział w uroczystościach w Kostiuchnówce
w dniach 16-19.08.2012 r., gdzie oddano hołd poległym tutaj żołnierzom.
Dzień Niepodległości Ukrainy
Na zaproszenie władz regionalnych obwodu winnickiego (partnera regionalnego
Województwa od 2008 r.) Członek Zarządu WŁ odwiedził w dniach 22-23.08.2012 r.
Winnicę. Podczas rozmów z przedstawicielami Rady Obwodowej i Administracji
Regionalnej omówiono dotychczasowe doświadczenia we wzajemnych kontaktach,
a także podkreślono znaczenie dziedzin współpracy:ochrona zdrowia, polityka
młodzieżowa (zaplanowano wizytę Parlamentu Studenckiego w Łodzi
w listopadzie), współpraca samorządów – w tym m.in. wspólne poszukiwanie
zewnętrznych źródeł finansowania dla zewnętrznych inicjatyw. Delegacja
Województwa uczestniczyła w uroczystościach 21. rocznicy ogłoszenia przez
Ukrainę niepodległości, które po raz pierwszy przybrały formę rodzinnego pikniku,
zorganizowanego w rejonie niemirowskim.
Międzynarodowy Festiwal Choreograficzny w Witebsku
W dniach 21-25.11.2012 r. Województwo uczestniczyło w jubileuszowym XXV
Międzynarodowym Festiwalu Choreografii Współczesnej w Witebsku. Organizatorami
festiwalu były Ministerstwo Kultury Białorusi oraz władze obwodowe i miejskie
Witebska. W tegorocznej edycji wzięli udział goście z Polski, Rosji, Ukrainy, Estonii,
Litwy, Niemiec, Szwajcarii, Estonii i Stanów Zjednoczonych. Podczas
międzynarodowego konkursu z miniaturą choreograficzną „Kukła” wystąpiła 14-letnia
Marysia Góralczyk, zarazem najmłodsza uczestniczka tegorocznego festiwalu,
uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Łodzi im. Feliksa Parnella. Solistce
towarzyszyła Małgorzata Pietrykowska. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. F. Parnella jest jedną z pięciu placówek tego typu w Polsce i jedyną w naszym
regionie. Województwo od dwunastu lat jest partnerem obwodu witebskiego.
Dotychczasowe kontakty polegają na współpracy przedsiębiorstw z obu regionów,
a także wymianie kulturalnej.
Wizyta parlamentu studenckiego z Winnicy
10.12.2012 r. Urząd odwiedzili przedstawiciele parlamentu studenckiego,
działającego przy Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej i Winnickiej
Radzie Obwodowej. Program współpracy Województwa z organizacjami NGO
przedstawiła gościom Patrycja Wojtaszczyk, koordynatorka ds. współpracy
42
z organizacjami pozarządowymi Urzędu. Ukraińscy studenci na uczelniach spotkali
się z pracownikami i studentami Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego,
a po południu zwiedzali Łódź.

Działania promocyjne podejmowane na terenie Rosji oraz wizyty delegacji
rosyjskich w Województwie
Misja gospodarcza do Tatarstanu
W dniach 18-21.01.2012 r. połączona delegacja Województwa, Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego w Zgierzu złożyła wizytę w Tatarstanie. Goście
z Łódzkiego spotkali się m.in. z Prezydentem Rustamem Minnichanowem, Faridem
Muchamietszynem – spikerem regionalnego zgromadzenia ustawodawczego,
Ministren Przemysłu i Handlu, Rawilem Zaripowem.
Udział w wydarzeniach w zakresie promocji turystyki w Petersburgu
Delegacja Województwa w dniach 30–31.03.2012 r. uczestniczyła w Petersburgu
w dwóch wydarzeniach zorganizowanych przez administrację obwodu
leningradzkiego, który od maja ubiegłego roku jest naszym regionem partnerskim.
W Twierdzy Pietropawłowskiej zorganizowano 10. Obwodowe Targi Turystyczne
„Lentravel” i 7. Festiwal Miasteczek Historycznych. Oba wydarzenia mają na celu
promocję największych atrakcji turystycznych i dziedzictwa kulturalnego regionu.
Forum Regionów Polska – Rosja w Krakowie
Przedstawiciele władz regionalnych z Polski i Rosji spotkali się na IV Forum
Regionów Polska-Rosja, w dniach 20-22.05.2012 r. Spotkanie odbyło się
pod patronatem izb wyższych parlamentów obu krajów. Uczestniczyli w nim
senatorowie, członkowie Rady Federacji, przedstawiciele polskich województw
i regionów Federacji Rosyjskiej, a także mniejszych jednostek administracyjnych
polskich i rosyjskich.

Działania promocyjne podejmowane na terenie Szwecji oraz wizyty delegacji
szwedzkich w Województwie
Wizyta przedstawicieli Województwa w Szwecji w Örebro
W ramach współpracy regionalnej administracja Regionu Örebro w Szwecji zaprosiła
przedstawicieli Województwa do udziału w konferencji pt. „Uchwycić przyszłość
– szanse i bariery przy zwiększonej aktywności i uczestnictwie” dotyczącej osób
niepełnosprawnych i rehabilitacji. Podczas pobytu przedstawiciele naszego
województwa mieli możliwość zapoznać się z systemem opieki zdrowotnej w Szwecji
oraz wymienić doświadczenia z innymi prelegentami konferencji w tym z Kanady,
Francji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość zapoznać się z metodami rehabilitacji
dziecięcej i fizjoterapii oraz nowymi metodami ortopedycznymi podczas wizyty
studyjnej w oddziałach Szpitala Uniwersytetu Örebro.
43

Działania promocyjne podejmowane na terenie Hiszpanii oraz wizyty delegacji
hiszpańskich w Województwie
Wyjazd delegacji Województwa Łódzkiego do hiszpańskiego regionu Nawarra
W dniach 27-30.03.2012 r., równolegle ze spotkaniem Grupy Sterującej projektu
Euris w Pampelunie, zaplanowane zostały rozmowy z władzami administracyjnymi
Wspólnoty Autonomicznej Nawarry. Miały one na celu zapoznanie się z charakterem
regionu oraz identyfikację potencjalnych pól współpracy. Podczas wizyty
w Pampelunie delegacja Województwa zapoznała się z działaniami Fundacji
Moderna, odpowiedzialnej za budowę oraz implementację niezwykle efektywnego
Modelu Rozwoju Ekonomicznego Nawarry. Delegacja Województwa zwiedziła
Krajowe Centrum Energii Odnawialnych CENER, gdzie prowadzi się badania nad
rozwojem i budową systemów produkujących zieloną energię. Województwo Łódzkie
oraz
Nawarra
były
dotychczas
partnerami
w
trzech
projektach
w ramach Programu INTERREG IV C (Making Knowledge Work, RENREN oraz
Euris).
Wizyta
firm
hiszpańskich
Europejskie
Forum
Gospodarcze
oraz Międzynarodowy Kongres Bioekonomii (listopad 2012)
Województwo Łódzkie odwiedziły hiszpańskie firmy z Andaluzji i Katalonii
zainteresowane eksportem swoich produktów i usług do Polski: Buderi – firma
doradcza z siedzibą w Granadzie, DOYC (branża: infrastruktura, budownictwo), BPS
Group (inżynieria środowiska w infrastrukturze, architektura i restaurowanie
krajobrazu oraz budynków poprzemysłowych), Emilio Carreño (przemysł
włókienniczy, produkcja odzieży medycznej, roboczej i ochronnej) oraz Cetemmsa –
centrum technologiczne specjalizujące się w badaniach i produkcji wysoko
wyspecjalizowanych włókien i tkanin. Podczas pobytu w Łodzi firmy odbyły szereg
spotkań B2B, m.in. z przedstawicielami Technoparku i BioNanoParku, Instytutu
Włókiennictwa, Instytutu Moratex, Politechniki Łódzkiej (Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów), Kopalni Bełchatów i łódzkiego Szpitala
im. Kopernika.

Działania promocyjne podejmowane na terenie Chińskiej Republiki Ludowej
oraz wizyty delegacji chińskich w Województwie
Misja gospodarcza Województwa Łódzkiego do Chin
W dniach 3-10.03.2012 r. miała miejsce misja gospodarcza Województwa
do Chińskiej Republiki Ludowej (Hongkong, Shenzhen i Kanton). W misji
uczestniczył Witold Stępień – Marszałek WŁ, przedstawiciele Łódzkiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz przedsiębiorcy z regionu.
Przyjęcie przedstawicieli Izby Gospodarczej chińskiej prowincji Syczuan
W dniu 6.3.2012 r. w Urzędzie goście zapoznali się z ofertą gospodarczą
województwa, prezentacje przedstawili także przedstawiciele ŁSSE, Regionalnego
Parku Naukowo-Technologicznego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
i Urzędu Miasta Łodzi.
44
Przyjęcie delegacji przedstawicieli chińskiej Prowincji Guangdong
W 18-19.05.2012 r. delegacja przedstawicieli chińskiej Prowincji Guangdong (tym He
Zuoxian - wicedyrektor Biura Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Yang Yang –
dyrektor Generalny Biura Chińskich Międzynarodowych Targów Małych i Średnich
Przedsiębiorstw) odwiedziła Województwo. W czasie swojej wizyty goście
uczestniczyli w seminarium inwestycyjnym w Instytucie Europejskim, a także
odwiedzili halę MTŁ, zakłady Polfy Pabianice, Centrum Handlowe Ptak oraz firmę
HTL Strefa.
Forum Inwestycyjnym Polska-Europa Środkowa-Chiny,
26.04.2012 r. w Warszawie, z okazji wizyty premiera rządu Chińskiej Republiki
Ludowej, odbyło się Forum Inwestycyjne Polska – Europa Środkowa – Chiny,
w którym uczestniczyli: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego,
Barbara Woźniak – Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej
oraz Janusz Baranowski – Dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości,

Inne działania promocyjne
Wizyta ministra Szwajcarii
Członek Szwajcarskiej Rady Federalnej i Minister ds. Gospodarczych Johann
Schneider-Ammann rozpoczął od wizyty w Ujeździe, gdzie zwiedził hutę szkła
Euroglas. Wraz z delegacją ze Szwajcarii, do Łódzkiego przyjechali szefowie
kilkunastu firm, którzy podczas specjalnego spotkania w Urzędzie, nawiązywali
kontakty z łódzkimi przedsiębiorcami. Byli to prezesi spółek przemysłowych
i usługowych, m.in. z branży metalurgicznej, farmaceutycznej czy finansów
i bankowości. Gościliśmy również przedstawicieli Szwajcarskiej Izby Gospodarczej
ds. Europy Centralnej oraz Economiesuisse – największej organizacji
reprezentującej szwajcarską gospodarkę. Ze strony polskiej z biznesmenami
ze Szwajcarii spotkali się m.in. przedstawiciele firm: ABB, Colex, Pressglass,
MC Kontrakty Budowlane, Indesit, Ericpol Telecom, Mabion, PKP PLK i PKO BP.
Targi Turystyczne ’Na styku Kultur’
XVII Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur odbyły się
w Łodzi w Hali EXPO. Podczas targów wystawcy z Polski i zagranicy, regiony
turystyczne, ośrodki SPA and Welles, organizacje turystyczne i agroturystyczne,
biura podróży, obiekty noclegowe, przewoźnicy, ubezpieczyciele mieli możliwość
zaprezentować swoja ofertę. W targach wzięli udział przedstawiciele zagranicznych
regionów partnerskich Województwa, w tym: Regionu Południowe Morawy (Czechy),
Obwodu Czerniowieckiego, Wołyńskiego i Odeskiego (Ukraina), Departamentu Nord
(Francja) oraz Regionu West Midlands (Wielka Brytania)
Rewizyta Związku Województw RP w Chorwacji (Split),
W dniach 10-12.08.2012 r. Przedstawiciele chorwackiego Parlamentu, Rządu
oraz chorwackich żupanii, przebywała w Polsce z wizytą studyjną. Odbyło się
wspólne posiedzenie Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i Chorwackiego
Związku Żupanii, w którym udział wzięli posłowie i przedstawiciele Rządu Republiki
Chorwacji praz przedstawiciele innych urzędów obydwu krajów. Przy okazji tego
posiedzenia odbyła się uroczystość podpisania deklaracji o współpracy pomiędzy
dwoma organizacjami.
45
Misja gospodarcza do Kazachstanu
Misja miała miejsce w dniach 19-25.05.2012 r. W inicjatywie Łódzkiej Agencji
Rozwoju Regionalnego uczestniczyło kilkanaście firm, reprezentujących m.in. branżę
maszynową, motoryzacyjną, budowlaną, tekstylną i spożywczą. Podczas szeregu
spotkań w Ałmaty i Astanie przedsiębiorcy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach
z przedstawicielami instytucji wsparcia biznesu i w rozmowach B2B z potencjalnymi
partnerami. Łódzkie uczelnie wyższe – Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny –
realizowały w tym czasie specjalny program, którego celem było nie tylko
zaprezentowanie potencjału naukowo-edukacyjnego regionu, ale również nawiązanie
współpracy
z
uczelniami
kazachskimi.
Marszałek
WŁ
uczestniczył
w V Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Astanie – największym wydarzeniu
tego typu w Azji Centralnej.
Udział łódzkich strażaków w mistrzostwach w Rosji
Zawody odbywały się w dniach 10-17.05.2012 r. w miejscowości Woroneż. W skład
siedmioosobowej
reprezentacji wchodzili głównie funkcjonariusze Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W rywalizacji brało udział 20
zespołów, głównie grupy ratownicze z Rosji, a z drużyn zagranicznych oprócz Polski:
Ukraina, Białoruś, Kazachstan. Reprezentacja Polski uplasowała się ostatecznie
na drugiej pozycji, za co zawodnicy otrzymali puchar, medale i dyplomy.
‘Odyseja Umysłu’- promocja Województwa podczas światowego finału w USA
W tegorocznej Odysei Umysłu wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów
z całego świata. W finałach w Stanach Zjednoczonych w Iowa wystąpiło ponad 5 tys.
uczestników w 800 drużynach. Poza złotym medalem grupie gimnazjalistów
z Zespołu Szkół Społecznych STO udało się zdobyć czwarte miejsce, a chłopcy
ze Szkoły Podstawowej nr 120 zajęli miejsce 23. Korzenie Odysei Umysłu sięgają lat
70. ubiegłego wieku.
Posiedzenie komisji ENVE Komitetu Regionów w Uniejowie
W dniach 10-12.06.2012 w Uniejowie miało miejsce wyjazdowe posiedzenie komisji
ENVE (Environment Climate Change & Energy) Komitetu Regionów. W trakcie
wizyty w województwie członkowie ENVE zapoznali się z działalnością uniejowskiej
Geotermii, wykorzystaniem zasobów wody i energii geotermalnej w województwie,
problemach energetycznych regionu w aspekcie możliwości wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Udział delegacji z Województwa w międzynarodowej imprezie targowokonferencyjnej pn. „Alpejsko – Karpackie Forum Współpracy” w Rzeszowie,
W dniach 14-16.09.2012 r. Województwo wzięło udział w międzynarodowej imprezie
targowo-konferencyjnej pn. „Alpejsko – Karpackie Forum Współpracy” w Rzeszowie.
Wydarzenie odbyło się w związku z realizacją projektu pn. „Alpejsko – Karpacki Most
Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
realizowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
Na stoisku promocyjnym Województwo zaprezentowało swoje walory turystyczne
oraz regionalne produkty rolno-spożywcze naszych producentów - m.in. przetwory
warzywne i owocowe firmy Hektor z Działoszyna, łaskie piwo z browaru Koreb
oraz kwas chlebowy z Kopyści.
46

Umowy promocyjne
Film promocyjny Województwa podczas Międzynarodowych Targów FRUIT
LOGISTICA 2012, które odbyły się w dniach 8-10.02.2012 r. w Berlinie. Materiał
filmowy zrealizowany został przez firmę FOOTAGE, wyemitowane w telewizji
internetowej, udostępniony na kanale firmy w serwisie YOU TUBE oraz przekazany
na płycie DVD zamawiającemu wraz z prawami autorskimi.
Promocja Województwa podczas konferencji poświęconej „Prezydencji Polski
w Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć”, która odbyła w dniach 22-23.02.2012 r.
w Centrum Konferencyjnym UŁ.
Umowa promocyjna podpisana z Łódzkim Związkiem Piłki Siatkowej, w związku
z wyjazdem Kadry Województwa w piłce siatkowej dziewcząt na międzynarodowy
turniej do Moskwy - 8th International Volleyball Tournament, który odbywał się
w dniach 8-13.05.2012 r.
Promocja Województwa w czasie Celebracji Prezydencji Danii w Radzie Unii
Europejskiej, w dniu 26.05.2012 r. w Pałacu Chojnata w Białej Rawskiej.
Realizacja przez TV TOYA cyklu „Gospodarczy Puls Sukcesu”. W projekcie
uczestniczy również Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Promocja Województwa poprzez emisję promocyjnego spotu filmowego.
Spot przeznaczony jest do emisji w sieci internetowej oraz w trakcie spotkań
wewnętrznych, konferencji i targów na potrzeby Urzędu.
Promocja Województwa podczas konferencji „8th Lodz East Asia Meeting: East
Asia after global financial crisis”, która odbyła się w dniach 4-5.06.2012 r. w Łodzi,
na mocy umowy na usługę promocyjną z Wydziałem Studiów Międzynarodowych
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Umowa promocyjna podpisana z Politechniką Łódzką dotycząca promocji
województwa podczas występu Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej w Dniu
Flandrii 28.06.2012 r. w Pałacu Poznańskich.
Usługa promocji Województwa podczas SIFE (Enactus) WorldCup
w Waszyngtonie 30.09-02.10.2012 r.
- dystrybucja materiały informacyjne i promocyjne otrzymane od Urzędu,
- umieszczenie we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych
informacje o współfinansowaniu udziału w wydarzeniu z budżetu Urzędu
w ramach umowy na usługę promocyjną,
- umieszczenie logotypu Województwa na stronie internetowej SIFE,
- umieszczenie logotypu Województwa w prezentacji multimedialnej,
- podkreślenie każdorazowo wsparcia otrzymanego od Urzędu,
- w informacjach medialnych,
- umieszczenie logotypu Województwa w raporcie działań SIFE.
W wydarzeniu bezpośrednio wzięło udział około 3 tys. osób. Ponadto 18 tys. osób
uczestniczyło w wydarzeniu online - poprzez stronę internetową Enactus.
47
Podczas prezentacji Urząd został przedstawiony jako sponsor i partner Enactus
Uniwersytetu Łódzkiego. Logo Województwa zostało umieszczone nie tylko
w prezentacji multimedialnej, na stronie internetowej, ale także w raporcie rocznym
dla jury oraz obserwatorów z całego świata.
Usługa promocji Województwa podczas wystawy malarstwa prezentującej
dorobek artystyczny absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi „…wir fahr‟n
nach Lodz”, prezentowanej na terenie Niemiec w dn. 26.11.2012-12.05.2013 r.
w zakresie wydawania Pisma Samorządowego „Ziemia Łódzka”
W 2012 r. wydano zgodnie z planem jedenaście numerów czasopisma, przy czym
numer 6/7 (130) czerwiec/lipiec 2012 jest liczony podwójnie, tak jak zwykle podwójne
wydanie wypada na miesiące wakacyjne.
48
DEPARTAMENT FINANSÓW
w zakresie księgowości wewnętrznej:
Realizowano zadania dotyczące:
- opracowania projektów planów oraz planów dochodów i wydatków związanych
z funkcjonowaniem Urzędu,
- wnioskowania w sprawach zmian w planach dochodów i wydatków związanych
z funkcjonowaniem Urzędu,
- prowadzenia rozliczeń należności i regulowania wszelkich zobowiązań
związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
- przekazywania środków finansowych na konta podległych jednostek,
- prowadzenia ewidencji umów oraz ich weryfikacji pod względem finansowym,
ewidencji faktur, delegacji i innych dokumentów księgowych powodujących
powstanie zobowiązań lub należności Urzędu,
- prowadzenia ewidencji wykonania planowanych dochodów i wydatków
budżetowych oraz przychodów i rozchodów według szczegółowej klasyfikacji,
- prowadzenia księgowości syntetycznej i analitycznej dla budżetu województwa
oraz Urzędu,
- prowadzenia ewidencji księgowej wynagrodzeń oraz składek ZUS i podatku
dochodowego,
- prowadzenia obsługi kasowej oraz obsługi finansowo-księgowej rachunków
bankowych Urzędu i budżetu województwa oraz prowadzenia rejestrów
bankowych i kasowych,
- przygotowania danych do sprawozdań oraz sporządzania bilansu budżetu
województwa i bilansu Urzędu,
- przygotowania dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego
Urzędu i województwa,
- sporządzania sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków
Urzędu,
- sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań,
należności, zmian w stanie majątkowym Urzędu,
- sporządzania sprawozdawczości w zakresie środków trwałych,
- prowadzenia ewidencji „zaangażowania” wydatków budżetowych,
- prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenia rozrachunków i rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz kwot depozytowych,
- prowadzenia ewidencji podatku VAT, sporządzania deklaracji VAT,
przekazywania podatku VAT zgodnie z przepisami,
- rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników oraz radnych sejmiku
województwa,
- prowadzenia windykacji należności wynikających z decyzji administracyjnych
wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych,
- kierowania do Biura Prawnego spraw dotyczących należności, dla których minął
termin zapłaty w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub
do egzekucji sądowej.
49
w zakresie obsługi Finansowo -Księgowej Środków z Tytułu Ochrony
Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii :
Realizowane zadania dotoczyły przede wszystkim prowadzenia ewidencji
księgowej, windykacji należności w odniesieniu do opłat należnych
za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, rejestracji i realizacji umów dotacji
na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, sporządzania informacji służących do sporządzania
okresowych sprawozdań budżetowych, analiz oraz informacji opisowych z wykonania
planów finansowych a także sporządzania informacji służących do sporządzania
okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań,
należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu urzędu oraz dokumentacji
konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego województwa.
Dokonywano również analiz sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się
o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z zakresu ochrony środowiska - łącznie
przeprowadzono 28 analiz finansowych.
W roku ubiegłym wystawiono 916 upomnień do płatników zalegających
z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz 151 tytułów wykonawczych
mających na celu wyegzekwowanie przez urzędy skarbowe należności stanowiących
dochody budżetu województwa a należnych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej. Na konta jednostek sektora finansów publicznych przekazano łącznie kwotę
15.136.613,67 zł, stanowiącą dofinansowanie na:
 budowę i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych –
15.006.988,50 zł,
 zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 111.361,90 zł,
 wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych - 18.263,27 zł.
w zakresie planowania budżetu i prognoz wieloletnich:
Przygotowano łącznie 252 projektów uchwał z tego:
- 165 Uchwał Zarządu WŁ;
- 87 Uchwał Sejmiku WŁ.
Opracowano:
- projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
- projekt budżetu województwa na 2013 rok.
Stała współpraca Wydziału z jednostkami organizacyjnymi podległymi koncentrowała
się na analizie zgłoszonych potrzeb finansowych oraz przekazywaniu środków
finansowych na podstawową działalność oraz dotacji na realizację zadań
statutowych. Sporządzano miesięczne harmonogramy realizacji dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu województwa.
w zakresie sprawozdawczości i rozliczeń dotacji:
Przygotowano:
- sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2011 rok,
50
- informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego
za I półrocze 2012 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2012 r..
Sporządzano dokumenty dotyczące:
- miesięcznych sprawozdań zbiorczych z realizacji dochodów i wydatków
budżetu województwa;
- miesięcznych informacji o realizacji dochodów i wydatków budżetu
województwa dla Zarządu WŁ;
- miesięcznych informacji o realizacji dochodów i wydatków budżetu
województwa dla komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi;
- kwartalnych informacji na temat należności i zobowiązań na podstawie
sprawozdań Rb - N i Rb – Z, przesyłanych przez samorządowe instytucje
kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe
osoby prawne dla Zarządu WŁ;
- kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
oraz
gwarancji
i
poręczeń
jednostki
samorządu
terytorialnego
przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań o stanie należności jednostki samorządu
terytorialnego przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań zbiorczych z realizacji dochodów i wydatków budżetu
województwa przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań zbiorczych i łącznych o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury,
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych
osób prawnych przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań łącznych i zbiorczych o stanie należności
samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, samorządowych osób prawnych przekazywanych Regionalnej
Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- kwartalnych sprawozdań rzeczowo – finansowych o zadaniach realizowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
otrzymanych przez samorząd województwa;
- zbiorczych bilansów jednostek budżetowych przekazywanych do Regionalnej
Izby Obrachunkowej;
- zbiorczych zestawień zmian w kapitale własnym jednostek budżetowych
przekazywanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- zbiorczych rachunków zysków i strat jednostek budżetowych przekazywanych
do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia przez organ założycielski
sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych osób prawnych;
- bilansu skonsolidowanego samorządu województwa za 2011 rok.
51
Rozliczano umowy dotacji zawierane z organizacjami pozarządowymi (fundacje,
stowarzyszenia), spółkami wodnymi, podległymi Samorządowi Województwa
jednostkami (jednostki ochrony zdrowia, instytucje kultury) oraz rozliczano umowy
dotacji zawierane z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z udzieloną
z budżetu Województwa pomocą finansową.
Ponadto przestawiano Zarządowi WŁ informacje o średnich wynagrodzeniach
miesięcznych w 2011 r. w jednostkach budżetowych i samorządowych instytucjach
kultury.
w zakresie rozliczeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Realizowano zadania z zakresu:
 aktualizowania procedur związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w zakresie zadań Departamentu Finansów;
 opiniowania, weryfikacji projektów porozumień, umów dotacji celowej, umowy
o dofinansowanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej i innych
dokumentów dotyczących zadań realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 rejestrowania,
weryfikacji
formalno-rachunkowej
projektów
umów
o dofinansowanie projektu oraz projektów aneksów do umów składanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przedstawiania
ich do kontrasygnaty Skarbnika WŁ;
 weryfikacji formalno-rachunkowej zbiorczych wniosków o pierwszą płatność,
zbiorczych wniosków o kolejną płatność składanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 weryfikacji formalno-rachunkowej zbiorczych wniosków o pierwszą płatność,
zbiorczych wniosków o kolejną płatność oraz wniosków o rozliczenie
wydatków składanych przez Regionalne Ośrodki EFS w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 weryfikacji formalno-rachunkowej zbiorczych wniosków o pierwszą płatność,
zbiorczych wniosków o kolejną płatność w zakresie projektów własnych
województwa realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;
 weryfikacji rachunkowej wniosków o płatność składanych w ramach projektów
własnych województwa realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
 weryfikacji formalno-rachunkowej wniosków o płatność składanych w ramach
pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 weryfikacji i wysyłania przelewów w systemie bankowości elektronicznej
na rzecz Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
zawartych umów o dofinansowanie projektów;
 weryfikacji wniosków o uruchomienie środków z dotacji celowej w ramach
Pomocy Technicznej PO KL;
 weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń dotyczących
wykorzystania przez Instytucję Pośredniczącą dotacji celowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym Poświadczeń i Deklaracji
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
52
sporządzania informacji do sprawozdań budżetowych w zakresie zadań
realizowanych w ramach PO KL;
 opracowania projektu Budżetu Województwa na rok 2013 w zakresie zadań
Instytucji Pośredniczącej;
 weryfikacji materiałów do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zadań
Instytucji Pośredniczącej;
 sporządzenia projektu informacji opisowej z wykonania budżetu województwa
za rok 2011 i I półrocze 2012 r. w zakresie zadań Instytucji Pośredniczącej;
 przygotowywania projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie
w zakresie zadań Instytucji Pośredniczącej;
 weryfikowania
wniosków o dofinansowanie projektów systemowych
pod względem formalno-rachunkowym oraz sprawdzania w budżecie
województwa zabezpieczenia środków na ich realizację;
 weryfikowania projektów uchwał Zarządu WŁ wraz z załączoną listą projektów
konkursowych wyłonionych do dofinansowania poprzez sprawdzenie
czy kwoty wskazane w projektach uchwał mają pokrycie w budżecie na dany
rok;
 rejestrowania
środków
oddanych
przez
beneficjentów
PO
KL
oraz sporządzania stosownych dyspozycji ich zwrotu do Instytucji
Zarządzającej, Ministerstwa Finansów lub do ponownego przekazania
beneficjentom PO KL;
 wykonywania czynności związanych z windykacją należności tj. prowadzenie
rejestru windykowanych należności zgodnie z decyzjami administracyjnymi
występującymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wystawienie
tytułów wykonawczych.

w zakresie rozliczeń Regionalnego Programu Operacyjnego W Ł :
Realizowano zadania z zakresu:
- rejestracji, weryfikacji formalno-rachunkowej projektów umów oraz aneksów
o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WŁ przesyłanych
przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego i Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz przedkładanie ich do kontrasygnaty
Skarbnika WŁ;
- weryfikacji formalno-rachunkowej zbiorczych wniosków o pierwszą płatność
zaliczkową, zbiorczych wniosków o kolejną płatność zaliczkową
oraz zbiorczych wniosków o refundację poniesionych wydatków przesyłanych
przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego i COP;
- uruchamiania przelewów w systemie bankowości elektronicznej na rzecz
Beneficjentów RPO WŁ, w tym dla jednostek budżetowych województwa
zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ;
- sporządzania, zatwierdzania informacji zawartych w formularzach zleceń
płatności ze środków europejskich sporządzanych w portalu komunikacyjnym
BGK w ramach RPO WŁ oraz przesyłanie poprzez ww. portal zleceń płatności
do BGK;
- weryfikacji wniosków o uruchomienie środków z dotacji celowej w ramach
poszczególnych podprojektów RPRD Pomocy Technicznej RPO WŁ;
- sporządzania pism do Wydziału FM.VII w związku z przekazywaniem środków
finansowych pochodzących z dotacji rozwojowej/ z budżetu środków
53
europejskich/ dotacji celowej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz związanych z przekazywaniem ww. środków
pomiędzy rachunkami Urzędu i Województwa;
- weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym Poświadczeń i Deklaracji
wydatków oraz Wniosków o płatność okresową w ramach RPO WŁ,
- weryfikowania pod względem formalno-rachunkowym wniosków o przyznanie
środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej
z budżetu państwa na 2013 rok w ramach RPO WŁ;
- weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym półrocznych wniosków
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie
i rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna w ramach
RPO WŁ;
- opracowywania bieżących i okresowych sprawozdań z realizacji budżetu
województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ
oraz w zakresie projektów własnych województwa;
- weryfikacji miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji
celowej z budżetu państwa – współfinansowanie oraz pomocy technicznej;
- sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Zbiorczych informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku
pomiędzy terminami płatności, miesięcznych Zbiorczych informacji
o zleceniach płatności przekazanych do Banku, miesięcznych Informacji
o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach
dokonanych przez Bank;
- prowadzenia windykacji środków pochodzących z dotacji rozwojowej, dotacji
celowej i płatności związanych z realizacją projektów dofinansowanych z UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- opracowania projektu Budżetu Województwa na rok 2013 w zakresie zadań
Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz w zakresie projektów własnych
województwa;
- weryfikacji planów finansowych w zakresie zadań realizowanych w ramach
RPO WŁ oraz w zakresie projektów własnych województwa;
- weryfikacji materiałów do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zadań
Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz w zakresie projektów własnych
województwa;
- przygotowywania projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie
w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz w zakresie projektów
własnych województwa;
- sporządzenia projektu sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa
Łódzkiego za 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu
województwa za I półrocze 2012 r. w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej
RPO WŁ oraz w zakresie projektów własnych województwa;
- aktualizowania procedur związanych z wdrażaniem RPO WŁ w zakresie
zadań Departamentu Finansów.
54
w zakresie księgowości Funduszy Europejskich:
Realizowano zadania z zakresu:
 opracowania Zarządzenia Nr 41/12 Marszałka WŁ z dnia 31.05.2012 r.
w sprawie wprowadzenia
„Polityki rachunkowości w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi w związku z pełnieniem roli Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Instytucji Pośredniczącej
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”.;
 opracowania i aktualizowania procedur związanych z wdrażaniem
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie zadań Wydziału FMVII;
 potwierdzania na przedłożonych do kontrasygnaty umowach z beneficjentami
RPO WŁ i POKL stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym
planem finansowym Urzędu;
 weryfikacji formalno-rachunkowej zbiorczych wniosków o pierwszą płatność
oraz zbiorczych wniosków o kolejną płatność składanych w ramach POKL
oraz RPO WŁ;
 sporządzania przelewów w systemie bankowości elektronicznej na rzecz:
Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
zawartych umów o dofinansowanie projektów,
Ministerstw
z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji celowej
oraz płatności;
 sporządzania
zleceń płatności w portalu komunikacyjnym Banku
Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WŁ i POKL;
 sporządzania przelewów i przekazywania środków z dotacji celowej i płatności
jednostkom budżetowym Samorządu Województwa w ramach RPO WŁ
i POKL;
 prowadzenia ewidencji księgowej budżetu i urzędu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz analiz opisowych
w formie informacji w zakresie RPO WŁ oraz POKL;
 sporządzania dokumentacji do bilansu skonsolidowanego w formie informacji
w zakresie RPO WŁ oraz POKL;
 weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym wniosków o udzielenie
dotacji celowej oraz wniosków o rozliczenie transz dotacji w zakresie RPO WŁ
i POKL;
 ujmowania na kontach bilansowych Urzędu Instytucji Zarządzającej i Instytucji
Pośredniczącej przekazywanych płatności z budżetu środków europejskich
do beneficjentów RPO WŁ i POKL;
 prowadzenia ewidencji „zaangażowania” wydatków budżetowych w ramach
RPO WŁ i PO KL;
 sporządzania zbiorczych informacji na podstawie pism z Banku Gospodarstwa
Krajowego o zwrotach dokonanych przez beneficjentów RPO WŁ i PO KL.


55
w zakresie płac i rozliczeń wynagrodzeń:
Realizowano zadania z zakresu:
- naliczania wynagrodzeń pracownikom Urzędu;
- naliczania wynagrodzeń wynikających z zawartych przez Urząd umów cywilno
– prawnych (umowy - zlecenia, o dzieło, stypendialne i inne);
- naliczania diet należnych radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego;
- przygotowania dokumentów na potrzeby Wydziału ds. Obsługi Finansowo –
Księgowej Projektów Własnych Samorządu Województwa (np. Polecenieksięgowania, załączniki do wyciągów bankowych);
- prowadzenia rejestru umów cywilno-prawnych;
- angażowania wydatków finansowych wynikających z ww. umów w Budżecie
Województwa Łódzkiego;
- uzgadniania zaangażowania, wydatków oraz kosztów z Wydziałem
ds. Obsługi Finansowo-Księgowej Projektów Własnych Samorządu
Województwa i Wydziałem Księgowości Wewnętrznej;
- naliczania dofinansowania wypoczynku, przedszkola i żłobka z ZFŚS;
- przekazywania wynagrodzeń i innych wypłat na rachunki bankowe
pracowników, zleceniobiorców i innych;
- sporządzania deklaracji rozliczającej składki FUS, Fundusz Pracy
i Ubezpieczenie zdrowotne;
- przekazywania do ZUS-u składek w/w naliczonych od wynagrodzeń
pracowników i zleceniobiorców oraz należnych od płatnika;
- sporządzania informacji PIT-4R, 8-AR, -11, -R, -40 i przekazywanie
do właściwych Urzędów Skarbowych oraz pracownikom, zleceniobiorcom
i radnym SWŁ;
- sporządzanie deklaracji DEK-I-a oraz DEK-R dotyczących wpłat
na
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
oraz sporządzanie przelewów w systemie bankowym w celu przekazania
naliczonych kwot do PFRON;
- przekazywania do Urzędu Skarbowego – zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych, naliczonych od wynagrodzenia pracowników,
zleceniobiorców i radnych;
- przygotowania danych do sprawozdań na potrzeby GUS-u;
- przekazywania na dochody Urzędu wynagrodzeń należnych płatnikowi
od wypłaconych świadczeń z Ubezpieczenia chorobowego od ZUS-u i Urzędu
Skarbowego od terminowej wpłaty podatku dochodowego o osób fizycznych;
- korespondencji dotyczącej pracowników Urzędu z instytucjami zewnętrznymi
(zaświadczenia do banków, komorników sądowych i inne).
w zakresie obsługi finansowo – księgowej Projektów W łasnych
Samorządu W ojewództwa:
Realizowano zadania z zakresu:
- prowadzenia ewidencji księgowej Urzędu w ramach:
Pomocy
Technicznej
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego,
Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,


56
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
czterech projektów systemowych realizowanych przez komórki
organizacyjne Urzędu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
czternastu projektów własnych realizowanych przez komórki organizacyjne
Urzędu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego,
projektu
„Nowoczesny
samorząd
–
podnoszenie
kompetencji
komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu
terytorialnego Województwa Łódzkiego” realizowanego w ramach
komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
projektu „Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego
produktu turystycznego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka,
projektu „Regionalne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”
realizowanego na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
pięciu projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu
w ramach Programu INTERREG IVC,
czterech projektów międzynarodowych realizowanych przez komórki
organizacyjne Urzędu,
- rejestracji projektów umów zawieranych z wykonawcami w celu realizacji
wyżej wymienionych projektów;
- prowadzenia obsługi finansowo – księgowej rachunków bankowych Urzędu
otwartych na potrzeby realizacji wyżej wymienionych projektów;
- przygotowywania dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu
zajmujących się wdrażaniem programów operacyjnych oraz realizujących
projekty własne Urzędu niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów
i programów.










57
DEPARTAMENT KONTROLI I SKARG
w zakresie kontroli:
W ramach realizacji uchwały nr 2138/11 Zarządu WŁ z dnia 12.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 2012
rok Wydział Kontroli Finansowej Departamentu przeprowadził kontrole w niżej
wymienionych
jednostkach
organizacyjnych
Samorządu
Województwa
oraz podmiotach, którym udzielono dotacje na realizację zadań publicznych:
- Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim,
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach,
- Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu,
- Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu,
- Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika
w Łowiczu,
- Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
- Szkoła Policealna nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Muzeum Sztuki w Łodzi,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Łodzi,
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,
- Stowarzyszenie „AGRO AVES” w Gajewnikach,
- Fundacja „PRAESTERNO” w Łodzi,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo” w Lipcach
Reymontowskich,
- Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy
„Nadwarciański Gród” w Załączu Wielkim,
- Fundacja „PRO ARS” w Łodzi,
- Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Bursa Samorządu Województwa łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,
- Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu,
- Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach,
- Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy,
- Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień łódzkich w Łodzi,
- Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
- Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „Nadzieja” w Łodzi,
- Klub Sportowy „7 COMA 7” w Łodzi,
- Stowarzyszenie Teatralne „CHOREA” w Łodzi,
- Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka w Łodzi.
Jedna z zaplanowanych kontroli nie została wykonana. Przyczyną
były występujące w Wydziale braki kadrowe, które miały miejsce w związku
ze
zwolnieniami
lekarskimi
pracowników
i
urlopami
macierzyńskimi,
a także konieczność wykonania dodatkowych kontroli doraźnych zleconych przez
58
Marszałka WŁ.
Ponadto, Wydział Kontroli Finansowej przeprowadził w 2012 r. 6 kontroli
doraźnych, tj. 4 w I półroczu oraz 2 w II półroczu 2012 r.
W wyniku przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych stwierdzono
szereg nieprawidłowości i uchybień, które opisano w sporządzonych protokołach
a następnie wymieniono w wystąpieniach pokontrolnych. Skierowane do kierowników
jednostek i podmiotów wystąpienia zobowiązywały do podjęcia stosownych działań
mających na celu wykonanie wydanych zaleceń poprzez usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości oraz zapobieżenie ich powstaniu w przyszłych okresach.
O wydanych zaleceniach informowano Marszałka WŁ oraz Członka Zarządu
WŁ nadzorującego kontrolowane jednostki zgodnie z podziałem zadań między nimi
określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu. Informacja w zakresie
wydanych zaleceń przekazywana była również do Dyrektorów odpowiednich
Departamentów Urzędu sprawujących nadzór merytoryczny nad kontrolowanym
podmiotem.
W wydanych wystąpieniach pokontrolnych najczęściej zobowiązywano
kierowników kontrolowanych podmiotów do przestrzegania:
 zapisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 zapisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity
w Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
 zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207
ze zm.),
 zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3.02.2010 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103),
 przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych jednostek budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861
ze zm.),
 zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity w Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.),
 zapisów ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 1996 r., nr 70, poz. 335 ze zm.),
 zapisów obowiązujących uchwał Zarządu WŁ,
 postanowień przepisów wewnętrznych jednostek,
 zapisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
W I półroczu 2012 r. do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano zawiadomienia o popełnieniu czynów noszących znamiona naruszenia
dyscypliny finansów publicznych. Podstawą zawiadomienia były ustalenia kontroli
finansowych przeprowadzonych w 2012 r.:
 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim
Ustalenia kontroli wskazują na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
59


określone art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 ze zm.), tj. popełnienie czynu polegającego na dokonaniu wydatków
ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu
upoważnienia,
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi
Ustalenia kontroli wskazują na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
określone art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 ze zm.), tj. popełnienie czynu polegającego na udzieleniu
zamówienia publicznego, którego warunki zostały określone w sposób
naruszający zasady uczciwej konkurencji, a także na naruszenie dyscypliny
finansów publicznych określone art. 15 ww. ustawy, tj. popełnienie czynu
polegającego
na
zaciągnięciu
zobowiązań
bez
upoważnienia
albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań
jednostki sektora finansów publicznych,
w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego
Ustalenia kontroli wskazują na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
określone art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 ze zm.), tj. popełnienie czynu polegającego na udzieleniu
zamówienia publicznego, którego warunki zostały określone w sposób
naruszający zasady uczciwej konkurencji.
Ustalenia kontroli w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi
przeprowadzonej w 2011 r. wskazywały na naruszenie dyscypliny finansów
publicznych poprzez popełnienie m.in. czynu określonego zapisami art. 5 ust. 1 pkt 1
ww. ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, tj. czynu polegającego na nieustaleniu należności jednostki
sektora finansów publicznych i ustaleniu takiej należności w wysokości niższej niż
wynikająca z prawidłowego obliczenia. Zawiadomienie w tej sprawie zostało
skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w dniu 22.11.2011 r.
Pismem z dnia 26.03.2012 r. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
poinformował, że po rozpoznaniu ww. zawiadomienia wystąpił do Regionalnej
Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi z wnioskiem o ukaranie pełniącego
w chwili popełnienia zarzucanego czynu funkcję p.o. Dyrektora Naczelnego
i Artystycznego Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W II półroczu 2012 r. do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano jedno zawiadomienie o popełnieniu czynu noszącego znamiona
naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Podstawą zawiadomienia były ustalenia
doraźnej kontroli finansowej przeprowadzonej w II półroczu 2012 r. w Filharmonii
Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, które wskazywały na naruszenie dyscypliny
finansów publicznych poprzez przez popełnienie czynu polegającego na zaciągnięciu
zobowiązań z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań
jednostki sektora finansów publicznych, tj. czynu określonego zapisami
60
art. 15 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).
Samodzielne Stanowiska ds. Kontroli Departamentu przeprowadziły 3 kontrole
w zakresie:
 monitoringu
Wojewódzkiego
Programu
Opieki
nad
Zabytkami
w Województwie Łódzkim,
 rozpatrywania wniosków w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody:
 wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych
i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 wyrządzone przez zwierzęta łowne określone w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo łowieckie w uprawach i płodach rolnych na obszarach
nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,
 prowadzenia spraw związanych z wyrażaniem zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze:
 przyjmowanie i sprawdzanie wniosków pod względem spełniania wymogów
formalnych,
 dokonywanie oceny wniosków w zakresie spełniania wymagań określonych
ustawą,
 konsultacja wniosków z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego w celu
uzyskania opinii.
W trakcie czynności kontrolnych dokonanych w Departamencie Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w zakresie podanym w pkt 2 i 3 powyższego wykazu,
stwierdzono nieprawidłowości skutkujące zobowiązania Dyrektor ww. Departamentu
do przestrzegania następujących przepisów prawa:
 ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm.),
 przestrzegania
przepisów
rozporządzanie
Ministra
Środowiska
z dnia 8.03.2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu
szkód
oraz
wypłat
odszkodowań
za
szkody
w
uprawach
i płodach rolnych (Dz. U. z 2010, Nr 45, poz. 272).
Kontrola monitoringu Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami
w Województwie Łódzkim jest w trakcie realizacji.
Wydział Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa przeprowadził
5 kontroli w zakresie wydatkowania środków finansowych Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 –
2013:
 kontrola doraźna w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 90-101 Łódź,
ul. Moniuszki 7/9 w zakresie weryfikacji sposobu przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy, w wyniku których zostały zawarte umowy nr 4/COP/2010,
6/COP/2010, 13/COP/2010 i 23/COP/2010,.
 kontrola planowa w - Urzędzie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź w zakresie analizy
wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT
RPO
WŁ
oraz
kontroli
finansowej
na
podstawie
wniosku
o płatność za II kwartał 2011 r.,
61



kontrola planowa w - Urzędzie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź w zakresie
przestrzegania zasady trwałości projektu; przechowywania i archiwizacji
dokumentacji, w tym sposoby zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej
realizacji projektu za 2009 r.,
kontrola planowa w - Urzędzie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź w zakresie analizy
wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT
RPO
WŁ
oraz
kontroli
finansowej
na
podstawie
wniosku
o płatność za III kwartał 2011 r.,
kontrola planowa w - Urzędzie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź w zakresie analizy
wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT
RPO
WŁ
oraz
kontroli
finansowej
na
podstawie
wniosku
o płatność za IV kwartał 2011 r.
Ponadto ww. Wydział przeprowadził kontrolę doraźną w zakresie
prawidłowości
realizacji
przez
ww.
jednostkę
następujących
zadań
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
 „Modernizacja Rezydencji Księży Młyn”,
 „Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki
w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 – Pałac (budynek A)”.
W ramach ww. kontroli, nadal prowadzone są czynności kontrolne dotyczące
gromadzenia i analizy dokumentów niezbędnych do sporządzenia protokołu kontroli.
W ramach realizacji uchwały nr 2137/11 Zarządu WŁ z dnia 12.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2012 rok dla Wydziału Kontroli Zakładów
Opieki Zdrowotnej Departamentu przeprowadzone zostały kontrole planowe
w następujących jednostkach:
 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu
im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi,
 Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Zgierzu,
 Wojewódzki Szpital specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi,
 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie,
 Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach,
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach,
 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. J. Pirogowa w Łodzi,
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED
w Pabianicach,
 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim,
 Samodzielny Publiczny Rehabilitacyjno
– Leczniczy Zakład Opieki
Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce,
62
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze
w Łodzi.,
 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób
Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.
Ze względu na wielomiesięczne zwolnienia lekarskie dwóch pracowników,
Wydział Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej nie przeprowadził dwóch kontroli
planowych za 2011 rok objętych planem kontroli w roku 2012 (dotyczy
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi oraz
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi).
W związku z powyższym kontrole planowe za 2011 rok zostały objęte planem
kontroli na 2013 rok.
Kontrole doraźne przeprowadzono w 2012 r. w następujących jednostkach:
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej – Curie
w Zgierzu w zakresie: prowadzenia gospodarki finansowej, w szczególności
zarządzania zobowiązaniami (terminowości spłaty zobowiązań, wysokości
zobowiązań wymagalnych, tytułów zobowiązań) w okresie 2010 i 2011 r.,
- Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz Specjalistycznym
Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi w zakresie
przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy na wykonanie usługi
doradztwa w zarządzaniu działalnością podstawową Szpitala, który wygrała
firma AMG Finanse z Łodzi.
Zostały złożone dwa zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych
przy
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
w
Łodzi
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez:
- Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej –
Curie w Zgierzu,
- Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie.
Naruszenia najistotniejszych przepisów, jakie stwierdzano w toku
przeprowadzanych kontroli w 2012 r.:
 naruszenie przepisów ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej,
 naruszenie przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
 naruszenie przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej,
 naruszenie przepisów Uchwały nr 635/2005 Zarządu WŁ z dnia 19.07.2005 r.
w sprawie uchwalenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym
i nieruchomym przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
zmienionej Uchwałą nr 1609/07 Zarządu WŁ z dnia 20.12.2007 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr 635/2005 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia
19.07.2005 r. w sprawie uchwalenia zasad gospodarowania mieniem
ruchomym i nieruchomym przez samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej,
 naruszenie przepisów Uchwały Nr XI/243/07 Sejmiku WŁ z dnia 10.07.2007 r.
w
sprawie
określenia
zasad
gospodarowania
nieruchomościami
przez Województwo Łódzkie i wojewódzkie samorządowe jednostki
organizacyjne,
63





naruszenie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych,
naruszenie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane,
naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia
na świadczenia zdrowotne,
naruszenia wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów,
naruszenia postanowień zwieranych umów.
w zakresie skarg i wniosków
Skargi, wnioski i postulaty rozpatrywane są w Urzędzie w oparciu o ogólnie
obowiązujące przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
a także przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5,
poz. 46).
W Urzędzie organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków
i postulatów jest uregulowana w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
oraz Zarządzeniem Nr 147/11 Marszałka WŁ z dnia 7.12.2011 r. w sprawie:
przyjęcia "Procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania
i załatwiania skarg, wniosków i postulatów w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi”.
Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, Departament Kontroli i Skarg
w roku 2012 w Centralnym rejestrze skarg, wniosków, postulatów i listów
zarejestrował 172 pisma z czego 159 stanowiły skargi, 12 wnioski
oraz 1 postulat. Spośród ww. spraw – 60 leżało poza kompetencjami Marszałka WŁ
Skarżącym/wnioskującym/postulującym
udzielono
wyjaśnień
dotyczących
min.:
- braku posiadania kompetencji do rozpatrzenia przez Urząd danego pisma,
- udzielając informacji gdzie według przepisów prawa dana sprawa powinna
trafić do rozpatrzenia,
- informowano o skierowaniu danego pisma do organu właściwego
do rozpatrzenia skargi, wniosku bądź postulatu lub gdzie skarżący
/wnioskujący/postulujący powinien skierować sprawę, podając podstawę
prawną.
Dodatkowo w 4 skargach skarżący uporczywie zabiegali o załatwienie
ich spraw mimo braku kompetencji Urzędu, co spowodowało konieczność udzielenia
im wyczerpujących wyjaśnień, w których poinformowano ich o obowiązującej
regulacji prawnej w przedstawionych przez nich sprawach. Wielokrotne
rozpatrywanie tych samych spraw było spowodowane brakiem akceptacji ze strony
skarżących ustaleń faktycznych i prawnych jakie zostały podjęte przez Urząd.
Skargi i wnioski, posiadające cechy anonimów w liczbie 40 nie zostały
rozpatrzone, zgodnie z przepisami § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia
8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
64
i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz.46). Skargi i wnioski nie zawierające imienia,
nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
Mimo zarejestrowania tych pism jako anonimy, były one jednak przekazywane
do merytorycznych departamentów lub organów właściwych w sprawie, celem
ewentualnego wykorzystania treści w nich zawartych.
Departamenty naszego Urzędu w wielu przypadkach podejmowały działania
zmierzające do ustalenia prawdziwości anonimów i często przeprowadzały
postępowania wyjaśniające, jeżeli tylko treść anonimu pozwalała na wykonanie
takich czynności.
Taka reakcja naszych komórek organizacyjnych może świadczyć o tym,
iż każda informacja, która pochodzi od obywateli jest brana pod uwagę przez nasz
Urząd. W miarę możliwości informacje te są wykorzystywane do zwiększenia
efektywności naszych działań, a także podnoszenia satysfakcji naszych klientów.
Skargi i wnioski, które wpłynęły w roku 2012 były kierowane
przez Departament Kontroli i Skarg według kompetencji do poszczególnych komórek
organizacyjnych naszego Urzędu.
Z pośród wszystkich skarg, które wpłynęły do Urzędu - 5 z nich uznano
za zasadne. Przypadki te dotyczyły kwestii:
 Bezczynności pracowników WUP.
W czasie przeprowadzonego postępowania skargowego Urząd Wojewódzki
w Łodzi wyjaśnił skarżącemu przyczyny opóźnienia w jego sprawie
(przedłużający się termin uruchomienia II edycji Programu Pilotażowego
w ramach projektu „Elastyczne rozwiązania rynku pracy”) oraz przeprosił
za zaistniałą sytuacje.
 Wystąpienia nieprawidłowości w Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu
Oddechowego w Łodzi.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielono odpowiedzi
skarżącemu informując go, iż incydent który miał miejsce w placówce
nie powinien zaistnieć (brak dostępu do toalety w placówce) i wyraził nadzieję,
iż powyższa sytuacje miała charakter incydentalny.
 Nie ponoszenia opłat środowiskowych przez podmiot wskazany
przez skarżącego.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wezwano podmiot
wymieniony w skardze (PAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi)
do przedstawienia sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska.
Ww. spółka została poinformowana, iż w przypadku nie złożenia
ww. sprawozdań, Urząd podejmie działania, przewidziane w obowiązujących
uregulowaniach prawnych, zmierzające do określenia w drodze decyzji,
wysokość należności z tytułu korzystania ze środowiska.
 Nie stosowania przez przewoźnika ustalonego rozkładu jazdy.
W czasie przeprowadzonego postępowania skargowego, Departament
Infrastruktury dysponował już protokołem sporządzonym przez Łódzkiego
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie zgodności
wykonywania usług transportowych przez PKS Łęczyca Sp. z o.o., który był
podmiotem wymienionym w skardze. Ww. podmiot został wezwany
do natychmiastowego zaniechania naruszeń przepisów ustawy o transporcie
drogowym oraz do usunięcia stwierdzonych uchybień. Poinformowano PKS
Łęczyca Sp. z o.o., iż w przypadku dalszych naruszeń ze strony
65

przedsiębiorstwa przepisów ustawy o transporcie drogowym lub warunków
zezwolenia zostaną podjęte czynności zmierzające do cofnięcia
ww. zezwolenia.
Niewłaściwego funkcjonowania Biura Obsługi Klientów WORD w Łodzi.
W czasie czynności wyjaśniających potwierdzono sytuację opisaną w skardze
(brak przyjęcia korespondencji skarżącej). Skarżąca została poinformowana
o podjęciu działań zmierzających do wprowadzenia odpowiednich procedur
mających na celu wyeliminowania tego typu zdarzeń w przyszłości.
Skargi, wnioski i postulaty rozpatrywane w Urzędzie poza wnoszonymi
niewłaściwie, stanowią znaczący sygnał o występujących nieprawidłowościach
w funkcjonowaniu Urzędu, a także w jednostkach podległych.
Monitorowanie skarg, wniosków i postulatów pochodzących od obywateli
jest istotnym elementem przyczyniającym się do poprawy jakości obsługi klientów,
a także w miarę możliwości poprawy funkcjonowania Urzędu oraz zwiększaniu
satysfakcji naszych klientów.
66
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ
w zakresie programowania rozwoju regionu:
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020
(SRWŁ)
Trwa proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata
2007-2020 (zwanej dalej: SRWŁ), przyjętej Uchwałą Nr LI/865/2006 Sejmiku WŁ
z dnia 31.01.2006 r.. Konieczność aktualizacji wynika ze zmian w polskim
prawodawstwie (nowelizacja ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa
oraz ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju),
a także z potrzeby dostosowania celów rozwoju regionu do zmian sytuacji społecznoekonomicznej oraz kierunków rozwoju zawartych w nowych dokumentach
strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i regionalnego.
W dniu 14.03.2012 r. na posiedzeniu Zarządu WŁ zostały zaprezentowane
wstępne założenia aktualizacji SRWŁ: wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej
regionu (analiza SWOT), wizja, misja i cele rozwoju regionu oraz polityka dla
obszarów funkcjonalnych. Przyjęte założenia stanowiły podstawę do zorganizowania
w marcu i kwietniu 2012 r. wstępnych konsultacji społecznych z jednostkami
samorządu terytorialnego, środowiskiem przedsiębiorców oraz przedstawicielami
organizacji pozarządowych, którzy dodatkowo uczestniczyli w spotkaniu
warsztatowym, poświęconym dyskusji nad filarem strategii dotyczącym spójności
społecznej. Ponadto, w ramach wstępnych konsultacji zaprezentowano przyjęte
założenia SRWŁ Sejmikowi WŁ (24.04.2012), natomiast w dniach 18.05. – 6.06.
2012 r. odbyły się spotkania w czterech podregionach Województwa. Dodatkowo,
założenia SRWŁ zostały zaprezentowane na posiedzeniu w Izbie Rolniczej
Województwa Łódzkiego, oraz na spotkaniu Konwentu Powiatów Województwa
Łódzkiego. Spotkania te pozwoliły zainteresowanym zapoznać się z dokumentem
na wczesnym etapie jego przygotowania i zgłosić uwagi do dokumentu.
Po uwzględnieniu zasadnych wniosków zgłoszonych na tym etapie w dniu
31.07.2012 r. Zarząd WŁ przyjął jednolity tekst projektu aktualizacji SRWŁ.
Dokument ten, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, został poddany strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko. W dniu 25.09.2012 r. Zarząd WŁ przyjął projekt
aktualizacji SRWŁ uwzględniający rekomendacje z prognozy oddziaływania
na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem przedłożenia
dokumentów do konsultacji społecznych.
W okresie pomiędzy 29 września a 5.11.2012 r. projekt aktualizacji SRWŁ
na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany
otwartym konsultacjom społecznym. Informacja o konsultacjach wraz
z zaproszeniem do składania uwag została przekazana MRR, Wojewodzie
Łódzkiemu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, marszałkom
województw ościennych, senatorom i posłom oraz posłom do parlamentu
europejskiego z terenu województwa , jednostkom samorządu terytorialnego,
Radnym Sejmiku WŁ.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji została
także przekazana do przedstawicieli środowiska naukowego (szkoły wyższe),
przedstawicieli przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Ponadto, zgodnie
67
z obowiązującymi przepisami, wystąpiono o opinię do Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi. W trakcie konsultacji społecznych zorganizowano również spotkania otwarte
w podregionach: północnym (Łowicz, 1.10.2012 r.), wschodnim (Bełchatów,
2.10.2012 r.), centralnym (Stryków, 12.10.2012 r.) oraz zachodnim (Sieradz,
23.10.2012 r.). Odbyły się także spotkania tematyczne. Przez cały czas trwania
konsultacji projekt aktualizacji SRWŁ na lata 2007-2020 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko dostępny był na nowo utworzonej stronie internetowej
www.
W dniu 3.12.2012 r. Zarząd WŁ przyjął Uchwałą Nr 1934/12 Sprawozdanie
z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko. Ogółem w trakcie trwających konsultacji społecznych do projektu
aktualizacji SRWŁ zgłoszono 351 wniosków i uwag, w tym przez: samorządy
powiatowe – 24, samorządy gminne – 144, administrację rządową, instytucje
branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne – 183. Do Prognozy oddziaływania
na środowisko zgłoszono 12 wniosków, w tym przez: samorządy gminne – 2,
administrację rządową, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne – 10.
W procesie aktualizacji SRWŁ aktywnie uczestniczyli również członkowie
Naukowej Rady Programowej (spotkania w dniach 1.02.2012 r., 9.05.2012 r.,
19.06.2012 r.) oraz kierownicy komórek organizacyjnych oraz dyrektorzy
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (spotkania w dniach
9.02.2012 r., 16.03.2012 r. 10.07.2012 r., 6-7.09.2012 r. (spotkanie wyjazdowe
w Tuszynie, 25.10.2012 r.).
Ponadto w toku prac na SRWŁ zostało zlecone opracowanie dwóch
dokumentów, których wyniki zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji aktualizacji
SRWŁ. Są to: Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego
2020 oraz ekspertyza Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego
województwa łódzkiego.
Z uwagi na konieczność uwzględnienia powyższych dokumentów, jak również
na duży odzew społeczeństwa w ramach konsultacji społecznych, zgłoszono
znaczną liczbę uwag, spostrzeżeń i opinii, wymagających analizy, ustosunkowania
się oraz wprowadzenia zmian do dokumentu. W dniu 28.11.2012 r. Zarząd WŁ
przyjął uchwałę do przedłożenia Sejmikowi WŁ zmieniającą harmonogram
aktualizacji SRWŁ i określającą termin przyjęcia projektu aktualizacji strategii na luty
2013 r.
Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020
W dniu 6.10.2011 r. KE przyjęła projekt pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności UE na lata 2014-2020. Nowe regulacje ukierunkowane będą
na wzmocnienie strategicznego wymiaru Polityki Spójności oraz realizację celów
strategii Europa 2020, co oznacza koncentrację w szczególności na inteligentnym
i zrównoważonym rozwoju sprzyjającym wzrostowi zatrudnienia.
Propozycje ustawodawcze dotyczące Polityki Spójności obejmują następujące
regulacje:
68
-
-
rozporządzenie określające ogólne zasady funkcjonowania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (EFMR), a także inne zasady ogólne dotyczące
EFRR, EFS i FS,
trzy rozporządzenia szczegółowe dotyczące EFRR, EFS i FS,
dwa rozporządzenia dotyczące celu europejskiej współpracy terytorialnej
oraz europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem do nowego okresu
programowania w 2012 r. pracownicy departamentu analizowali i opiniowali
oraz koordynowali proces opiniowania przez merytoryczne komórki organizacyjne
Urzędu i inne jednostki propozycji zawartych w ww dokumentach, jak również
w dokumentach związanych z propozycjami legislacyjnymi. Ponadto, uczestniczyli
w konferencjach, seminariach, warsztatach i spotkaniach organizowanych
przez MRR dotyczących nowej perspektywy finansowej, w tym m.in. ws. propozycji
stanowisk Rządu RP do rozporządzeń w pakiecie legislacyjnym, ws. organizacji prac
nad założeniami systemu programowania strategicznego w okresie 2014-2020,
ws. zasad funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014- 2020, jak również
ws. założeń umowy partnerstwa Polski z Unią Europejską na lata 2014- 2020.
Przedstawiciele Departamentu brali także udział w pracach Międzyresortowego
zespołu ds. programowania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności UE oraz Zespołu ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej w ramach
Konwentu Marszałków.
W kontekście założeń funkcjonowania kontraktu terytorialnego zainicjowano
działania związane z opracowaniem listy przedsięwzięć priorytetowych dla rozwoju
regionu, istotnych z punktu widzenia realizacji wskaźników rozwoju społecznogospodarczego Województwa i założeń aktualizowanej SRWŁ. W działania
w przedmiotowym zakresie włączono departamenty Urzędu, jednostki samorządu
terytorialnego, podregiony, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe
i przedsiębiorców. W odpowiedzi w terminie od 20.08. do 05.11.2012 r.
do Departamentu wpłynęło 397 formularzy. Łączna całkowita wartość zgłoszonych
w nich propozycji przedsięwzięć wyniosła ponad 18 mld PLN (minimalna wartość
projektu: 50 tys. PLN; maksymalna wartość projektu: 900 mln PLN). Uzyskane
informacje wykorzystane zostaną m.in. jako baza do stworzenia wykazu projektów
kluczowych do realizacji w ramach RPO WŁ w nowej perspektywie finansowej.
W związku z inicjatywą MRR podjęto również działania mające na celu
identyfikację projektów, które mogą lub powinny być finansowane w nowym okresie
programowania ze środków Funduszu Spójności. Od Departamentu Infrastruktury,
Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Biura Planowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., Łódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., a także Urzędu Miasta Łodzi
uzyskano informacje o ponad 90 planowanych inwestycjach, o orientacyjnej łącznej
wartości ponad 19 mld PLN.
Wstępnej selekcji poddano wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia, zarówno
te służące realizacji celów aktualizowanej SRWŁ, jak i potencjalne inwestycje
do Funduszu Spójności, przyjmując jako kryterium wartość minimalną 20 mln PLN
69
(wartość minimalna dla projektów kluczowych obowiązująca w bieżącym okresie
programowania). Kryterium to spełniło 186 przedsięwzięć.
W związku z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli MRR w trakcie
spotkania w dniu 10.12.2012 r. dotyczącego ustaleń w sprawie prac nad kontraktem
terytorialnym oraz podczas zorganizowanej w Łodzi z inicjatywy MRR w dniu
11.12.2012 r. konferencji konsultacyjnej dotyczącej Założeń Umowy Partnerstwa,
w ramach której MRR zaprezentowało propozycję zakresu wsparcia działań
rozwojowych kraju środkami unijnymi z funduszy Wspólnych Ram Strategicznych
w latach 2014-2020, opracowano dodatkowy formularz uzupełniający w celu oceny
spełniania przez przedsięwzięcia warunków wynikających z Założeń Umowy
Partnerstwa oraz dokumentu Zasady funkcjonowania kontraktu terytorialnego
w latach 2014-2020.
Formularz dodatkowy został przesłany do wszystkich wnioskodawców, których
przedsięwzięcia przeszły wyżej określoną wstępną weryfikację kwotową.
W odpowiedzi wpłynęło 160 wypełnionych formularzy dodatkowych z informacjami
o przedsięwzięciach na łączną orientacyjną kwotę 31 mld PLN. W celu prawidłowej,
rzetelnej, merytorycznej weryfikacji ww. projektów opracowano Kartę weryfikacji
przedsięwzięcia rozwojowego pod kątem przygotowania regionalnego mandatu
negocjacyjnego do kontraktu terytorialnego na lata 2014 – 2020. Weryfikacja
dotyczyła w szczególności zgodności z aktualizowaną SRWŁ i polityką rządową m.in.
gotowości przedsięwzięcia do realizacji.
w zakresie realizacji / koordynowania zadań związanych z Pomocą
Techniczną RPO W Ł:
Na dzień 12.12.2012 r., na wydatki związane z Pomocą Techniczną RPO WŁ
zostały przekazane na rachunek Województwa następujące kwoty:
- wydatki bieżące – § 2008 - 15 181 487,00 PLN
- wydatki majątkowe – § 6208 4 369 013,00 PLN
RAZEM: 19 550 500,00 PLN co stanowi 100% wnioskowanej na 2012 r. kwoty
zgodnie z zapotrzebowaniem.
W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu zmniejszono
pierwotną wartość Rocznego Planu Realizacji Działań z 24 050 589,00 PLN
(dofinansowanie – 20 443 000,00 PLN) na 23 000 589,00 PLN (dofinansowanie –
19 550 500,00PLN).
Sporządzono wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich
oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WŁ na rok 2013
na kwotę 18 655 000,00 PLN.
Instytucja Zarządzająca rozliczyła poniesione wydatki w ramach PT RPO WŁ
czterema wnioskami o płatność:
za IV kwartał 2011 r. - wartość 11 165 113,75 PLN (kwota dofinansowania
– 9 490 346,69 PLN)
- za I kwartał 2012 r. - wartość 4 638 955,04 PLN (kwota dofinansowania –
3 943 111,78 PLN)
- za II kwartał 2012 r. - wartość 5 811 750,61 PLN (kwota dofinansowania –
4 939 988,02 PLN)
-
70
-
za III kwartał 2012 r.- wartość 5 350 533,03 PLN (kwota dofinansowania 4 547 953,08 PLN) (wniosek w trakcie weryfikacji)
Istotne zadania realizowane w ramach PT RPO, współfinansowane ze środków
PT RPO koordynowane przez Departament:
- Instytucja Zarządzająca zrealizowała inwestycję pn.: - ul. Traugutta 21/23
w Łodzi
Kwoty wydatkowane w kolejnych latach na realizację inwestycji
ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ wynoszą:
Rok 2010 - 208 128,78 PLN
Rok 2011 - 3 499 996,90 PLN
Rok 2012 - 4 832 780,00 PLN.
- Usługi doradcze dla Beneficjentów RPO WL na lata 2007-2013.
Usługi polegały na doradztwie dla Beneficjentów RPO WŁ na lata 2007-2013
w obszarze realizacji projektów, w szczególności w następujących obszarach
tematycznych: dokumentacji związanej z rzeczową i finansową realizacją
projektów, w tym również wnioski o płatność oraz kwestie z związane
z zamówieniami publicznymi. Realizacja usług zakończyła się w dniu 15.11.2012
r. Umowa została podpisana na kwotę: 237 770,00 zł brutto.
w zakresie projektów międzynarodowych:

Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej:
Projekt Re-Turn, - „Migracja powrotna korzyścią dla regionu”.
Liderem Projektu jest Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig - Niemcy.
Celem projektu jest badanie i analiza czynników zapobiegających odpływowi
wykwalifikowanych kadr istotnych dla rozwoju regionu, jak również zdiagnozowanie
warunków i metod determinujących powrót kapitału ludzkiego.
Czas trwania projektu: maj 2011 – kwiecień 2014 ( 36 miesięcy).
W ramach projektu miały miejsce następujące wydarzenia:
Drugie spotkanie Partnerów Projektu z Liderem Projektu w Maribor (Słowenia)
na przełomie lutego i marca.
Głównym celem było omówienie przez każdego z Partnerów postępów
z realizacji projektu oraz przedstawienie koncepcji wspierania migracji
powrotnej. Przedstawiciele Województwa opowiedzieli o inicjatywie portalu
„Zielona linia” (Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia),
który dostarcza informacji o ofertach pracy, szkoleniach, usługach Urzędów
Pracy oraz o innych zagadnieniach z zakresu rynku pracy. Przedstawiano
założenia regionalnych warsztatów z migrantami oraz przedsiębiorcami.
Umieszczono na stronie internetowej ankiety on-line dla migrantów\ (ankieta
promowana była na terenie Europy Centralnej przez wszystkich partnerów)
71
Na podstawie wyników osiągniętych z wypełnianych internetowych ankiet
powstał „obraz” osoby migrującej, m.in. jej status społeczny, rodzinny,
przypuszczenia, obawy, trudności związane z powrotem do rodzinnego kraju.
Dwa warsztaty z osobami, które pracowały za granicą i powróciły do kraju.
Powyższe spotkanie miało głównie na celu poznanie „osoby” migranta,
jej problemów oraz barier na jakie napotyka po powrocie do kraju. Zrozumienie
potrzeb oraz wysłuchania sugestii co do narzędzia, jakie powinny w przyszłości
powstać aby ułatwić rodakom powrót do kraju oraz wspomóc chociażby
w
samozatrudnieniu.
W przedmiotowym
spotkaniu
uczestniczyli
m.in. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu
Pracy, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Departamentu PO KL.
Wysyłanie i rozpowszechnianie ankiety, której adresatem byli przedsiębiorcy.
Przedmiotowa ankieta miała na celu zbadanie m.in. czy osoby, które pracowały
za granicą i powróciły do kraju są cenionymi pracownikami, jaką role odgrywa
ich doświadczenie i wiedza nabyte za granicą, jaki potencjał dla regionu może
stanowić ich powrót, jakich problemów z przyciągnięciem wykwalifikowanych
pracowników w regionie można się spodziewać w przyszłości, itp.
Spotkanie z przedsiębiorcami z Województwa.
Spotkanie miało na celu przedstawienie wyników ankiety on-line (wypełnianej
przez osoby które przebywają/przebywały za granicą dłużej niż pół roku)
i poznanie opinii przedsiębiorców na temat osób powracających
oraz
przedstawienie
wyników
uzyskanych
z ankiet
wypełnianych
przez przedsiębiorców.
Trzecie spotkanie Partnerów Projektu z Liderem w Szekesfehervar (Węgry)
we wrześniu.
Ponad 30 reprezentantów z 12 partnerskich instytucji omawiało rezultaty
przeprowadzonych badań oraz wypracowywało rozwiązania dla regionalnych
pilotaży w celu ponownego przyciągnięcia, zintegrowania i zatrudnienia
migrantów. Delegacje 12 partnerów wymieniały przez 3 dni opinie na temat
rozwoju, działań i sytuacji migrantów powracających do swoich krajów
ojczystych. Druga część warsztatów została zorganizowana tak, by umożliwić
partnerom wymianę pomysłów na temat jak wprowadzić planowane działania
pilotażowe, których celem będzie przyciągnięcie powracających migrantów
i pomoc im w odbudowaniu życia w ich rodzimych regionach.
Spotkanie m.in. z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy z Województwa,
którego celem była prezentacja projektów pilotażowych oraz narzędzi
usprawniających system pomocy dla osób powracających z zagranicy. Podczas
spotkania również poruszono tematy związane z sytuacją migrantów w Polsce
na tle innych państw europejskich, jak również pomysł uruchomienia specjalnej
bezpłatnej linii telefonicznej dla migrantów, pragnących ponownie podjąć pracę
w kraju oraz koncepcję organizacji szkoleń dla powracających.
72
Uruchomiono bezpłatną linię telefoniczną dla migrantów tzw. hot-line
tylko dla migrantów, celem udzielania indywidualnej pomocy. W zakresie
tematyki związanej z linią telefoniczną Urząd współpracuje z WUP, w siedzibie
którego przedmiotowa usługa jest świadczona.
Uruchomienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego na bezpłatne
szkolenia
celem pomocy migrantom w adaptacji do nowych warunków po przyjeździe
do kraju. Możliwe tematy będą obejmować m.in. prawne i ekonomiczne ramy
prowadzenia działalności gospodarczej, skorzystania z dofinansowania etc.

Projekt realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 20072013
Projekt: „RAIL BALTICA GROWTH CORRIDOR” (RBGC)
Województwo oficjalnie przystąpiło do projektu 25 maja 2011 r.. Realizację RBGC
rozpoczęto w styczniu 2011 r., termin zakończenia planowany jest w czerwcu 2013
r.. Łączny budżet projektu wynosi 3,6 mln euro, w tym Województwa – 63 302, 24
euro.
W projekcie bierze udział 21 partnerów.
Głównym celem „Rail Baltica” jest zwiększenie stopnia wykorzystania transportu
kolejowego, pasażerskiego i towarowego, jak również polepszenie połączeń
pomiędzy Berlinem, Warszawą, Helsinkami i Sankt Petersburgiem.
W ramach projektu odbyły się następujące spotkania:
- Konferencja inaugurująca projekt – Helsinki, czerwiec 2011 r.;
- Spotkanie robocze (warsztaty) – Warszawa, wrzesień 2011 r.;
- Spotkanie inaugurujące podjęcie działań w ramach pakietów roboczych
WP5 i WP6 – Wilno, listopad 2011 r.;
- Spotkanie robocze (warsztaty) – Warszawa, luty 2012 r.;
- Spotkanie w celu omówienia najważniejszych aspektów transportowych
z polskiego punktu widzenia – Poznań, maj 2012 r.;
- „Okrągły stół transportowy” czyli międzynarodowa konferencja RBGC,
Łódź, maj/czerwiec 2012 r.;
- Spotkanie w celu omówienia możliwości włączenia korytarza RBGC
do systemu jakdojade.pl – Poznań, sierpień 2012 r.;
- Międzynarodowa konferencja poświęcona EU-Spirit – Warszawa,
październik 2012 r.;
- Korytarza RBGC Międzynarodowa konferencja poświęcona omówieniu
możliwości przyłączenia Rosji do – Sankt Petersburg, październik 2012 r.;
W wyniku realizacji projektu mają zostać określone przyszłe trendy w transporcie
i logistyce. Badania będą uwzględniać przyszłe trendy z punktu widzenia
narodowych
i
międzynarodowych
partnerów.
To
pozwoli
zdefiniować
najistotniejszych odbiorców i analizować przyszłe perspektywy rozwoju głównych
węzłów kolejowych w tym regionie. Przystąpienie Regionu Łódzkiego do projektu ma
znaczenie z punktu widzenia międzynarodowej współpracy z władzami regionów
i miast, ośrodkami akademickimi i podmiotami gospodarczymi. Jednocześnie pozwoli
mieć wpływ na procesy decyzyjne przy realizacji trasy Rail Baltica. W ramach
73
projektu Województwo będzie również zaangażowane w promocję rozwoju budowy
linii dużych prędkości (tzw. linia „Y”).
Dodatkowo w 2013 r. planowane jest wykonanie analizy na potrzeby
Depratmantu Infrastruktury, która w założeniu będzie stanowić ważny wkład
do tworzonego planu transportowego dla Województwa
i przyczyni się
do zwiększenia merytorycznej wartości planu zrównoważonego tansportu WŁ.

Projekty realizowane w ramach Programu INTERREG IV C:
Projekt: INNOMOT
W roku 2012 rozpoczęła się realizacja międzyregionalnego projektu INNOMOT –
„Improving Regional Policies promoting and motivating non-technological Innovation
in SMEs”, w którym Województwo jest jednym z 10 partnerów. Odbyły się dwa
spotkania Partnerów – pierwsze (w Goteborgu, Szwecja) – organizacyjne
i rozpoczynające projekt oraz drugie (Varna, Bułgaria) – poświęcone omówieniu
metodologii wyboru dobrych praktyk w ramach projektu. Przykłady dobrych praktyk
zostały zebrane do końca 2012 r.. W roku następnym nastąpi wymiana wiedzy
i doświadczeń pomiędzy Partnerami projektu poprzez wizyty studyjne i konferencje.
Projekt: EURIS
W ramach projektu EURIS – “European Collaborative and Open Regional
Innovation Strategies” w roku 2012 miały miejsce 2 spotkania Partnerów projektu.
Spotkanie w marcu w Pampelunie podzielone było na część poświęconą sprawom
organizacyjnym projektu, część warsztatową dotyczącą Open Innovation
i Europejskiej Strategii Innowacyjności 2020 oraz sesję wymiany wiedzy, podczas
której Partnerom zostały zaprezentowane dobre praktyki zidentyfikowane podczas
realizacji projektu EURIS w Regionie Nawarra: EIBT Network, Programme
for the analysis of collaborative R&I projects, RETECNA, CEMITEC‟s IP Exploitation
Strategy. W październiku przedstawiciele Urzędu oraz instytucji regionalnych
z Województwa podczas spotkania Grupy Sterującej projektu EURIS, połączonego
z sesją wymiany wiedzy oraz warsztatami z zakresu Open Innovation mieli okazję
zapoznania się z instytucjami wsparcia komercjalizacji wiedzy i transferu technologii
z Eindhoven, w tym: Brainport Development (BD), High Tech Campus Eindhoven
(HTCE), Beta Technology & Business Accelator, TU/e Innovation Lab, United Brains,
Brainport Development (BD).
Do końca grudnia 2012 r. trwała również realizacja podprojektów mini – programu
EURIS, w ramach których partnerami z Województwa są: Uniwersytet Łódzki,
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Centrum Badań i Innowacji
Pro-Akademia. Wyniki podprojektów oraz możliwości ich kapitalizacji zostaną
omówione podczas konferencji w marcu 2013 r..
Projekt: PLUSTEX
W 2012 r. Województwo zostało partnerem w międzynarodowym projekcie
pn. “Policy Learning to Unlock Skills in the TEXtile sector” – PLUSTEX,
realizowanym w ramach Programu INTERREG IVC.
W ramach ww. projektu do końca 2012 r. odbyły się 4 spotkania partnerów:
74
- spotkanie inauguracyjne projektu odbyło się w dniach 29-30.03.2012 r. w Prato
(Włochy). Podczas spotkania każdy z partnerów projektu miał okazję
zaprezentować swój region – swoją instytucję, a także wybrane dobre praktyki
zidentyfikowanych w swoim regionie. Ponadto omówione zostały kwestie
organizacyjne związane z realizacją projektu,
- w dniach 27-28.06.2012 r. odbyło się spotkanie w Kownie (Litwa), podczas
którego zaprezentowane zostały dobre praktyki zidentyfikowane w regionie
gospodarzy.
W
spotkaniu
udział
wziął
przedstawiciel
Urzędu
oraz przedstawiciele Politechniki Łódzkiej,
- w dniu 12.10.2012 r. w Lille (Francja) odbyła się Wizyta Studyjna
oraz Spotkanie Zarządzające. Podczas spotkania swoje dobre praktyki
zaprezentowały instytucje z naszego regionu - Politechnika Łódzka
oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
- w dniach 28-29.11.2012 r. we Vratsie (Bułgaria) odbyło się kolejne spotkanie
partnerów w ramach ww. projektu.
Projekt: INNOPOLIS
W ramach projektu INNOPOLIS – “Innovation Policy In University City Regions”
w roku 2012 miały miejsce 2 spotkania Partnerów projektu.
Spotkanie w sierpniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki podzielone było na część
poświęconą sprawom organizacyjnym projektu oraz część warsztatową dotyczącą
unikatowego w skali światowej innowacyjnego ekosystemu Doliny Krzemowej.
W październiku przedstawiciele Urzędu wzięli udział w konferencji podsumowującej
działania projektu INNOPOLIS pn. „In Serach of Innovation”, która odbyła się
w Thessalonikach (Grecja). Podczas niniejszego spotkania odbyło się również
ostatnie posiedzenie Grupy Sterującej INNOPOLIS.
W ramach projektu
wypracowano również 3 publikacje: „Podręcznik dot. procesu wymiany wiedzy”,
„Przewodnik dot. dobrych praktyk INNOPOLIS” oraz „Podręcznik dot. transferu
dobrych praktyk”.
Ponadto, w ramach spotkania pn. „Best Policy Simulation Event”, które odbyło
się 29.02.2012 r., została podjęta próba przetransponowania dobrej praktyki:
Programu pn. “Innovative City Program” z City of Helsinki do Województwa.
W spotkaniu tym uczestniczyła p. dr Annukka Jyrämä z Aalto University – manager
projektu Innovative City® Program. Udział w dyskusji wzięli również inni
przedstawiciele partnerów projektu: Urzędu oraz Uniwersytetu Łódzkiego
oraz zaproszeni goście z Urzędu Miasta Łodzi.
w zakresie współpracy z ŁARR:
Województwo podpisało z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. umowę
nr 58/2012/PR o dofinansowanie realizacji zadań związanych
z pełnieniem roli Instytucji Wdrażającej dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR. Kwota dotacji
w wysokości 281 000,00 PLN, z przeznaczeniem na dwie kategorie wydatków
tj. na wynagrodzenia oraz na tzw. pozostałe wydatki.
w zakresie planowania przestrzennego:
75
Z upoważnienia Marszałka WŁ i Zarządu WŁ wydano:
387 uzgodnień (postanowienia w trybie art.106 Kpa), opinii i wytycznych
do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
70 uzgodnień (postanowienia w trybie art.106 Kpa), opinii i wytycznych do projektów
studiów zagospodarowania przestrzennego gmin,
140 uzgodnień (postanowienia w trybie art.106 Kpa), projektów decyzji o warunkach
zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań
samorządu województwa,
88
opinii nt. realizacji
i przeciwpowodziowych,
inwestycji
drogowych,
kolejowych,
lotniczych
oraz zarejestrowano:
209 decyzji o ustaleni u lokalizacji inwestycji celu publicznego przekazanych
Marszałkowi przez wójtów, burmistrz i prezydentów miast (art. 57 ust.4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
9
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
i wojewódzkim (art. 57 ust. 1 ustawy).
Od 2006 r. zarejestrowano ogółem 232 decyzje.
Ważniejsze działania
 negocjacje wraz z BPPWŁ nt. budowy na terenie Województwa gazociągu
do transportu CO2 - umieszczenia rurociągu CO 2 w „Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa łódzkiego”,
 przekazanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego rekomendacji i wniosków
do projektu zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego”, wynikających z „Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa łódzkiego” (PRIII.7632.1.2012.WS),
 opinie do projektów stanowisk
dotyczących:
Konwentu Marszałków Województw RP
- deregulacji zawodu urbanisty, w świetle projektu ustawy o ułatwieniu
dostępu
do wykonywania
zawodów
finansowych,
budowlanych
i transportowych – projekt przygotowany przez woj. Lubuskie,
woj. Wielkopolskie,
- niekorzystnych dla przyszłości żeglugi śródlądowej w Polsce unijnych
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
oraz nie wpisania dróg wodnych Odry i Wisły na listę elementów sieci
kompleksowej TEN-T – projekt przygotowany przez woj. Lubuskie
(PRIII.7633.10.2012),
- zmiany zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska w zakresie wprowadzenia obowiązku uchwalania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w strefach, w których
stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza,
 opinie do projektów ustaw:
76
- Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – poselski projekt ustawy (PRIII.7633.7.2012),
- do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
(PRIII.7633.6.2012),
- do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - projekt stanowiska woj. małopolskiego (PRIII.7633.3.2012),
 udział w tworzeniu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego
Bałtyk – Adriatyk - wejście naczelnika Wydziału w skład Komitetu
Wykonawczego,
 udział
w
konsultacjach
samorządowych
Zielonej
księgi
obszarów
metropolitarnych (opracowanie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) (pismo
znak PRIII.7633.5.2012),
 udział
w
konsultacjach
Planu
działań
Koncepcji
Zagospodarowania Kraju 2030 (PR.III.7633.4.2012),
Przestrzennego
 konsultacja w sprawie stopnia wykorzystania w pracy komórek Urzędu map
sozologicznych (PRIII.041.2.2012 ).
Realizacja „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego”
W tej dziedzinie odnotowano 28 spraw dotyczących, między innymi, stanowisk
o lokalizacji infrastruktury liniowej, w tym dróg
(wydanie opinii
na temat
przedstawionych wariantów przebiegu dróg S-12 i S-74 na terenie Województwa
(PRIII. 762.7.2012.MM)/ i budowli przeciwpowodziowych.
w zakresie monitorowania rozwoju Regionu :
Działania związane z realizacją RPO WŁ na lata 2007-2013
Ewaluacja RPO WŁ 2007-2013 – Jednostka ewaluacyjna RPO WŁ
Zlecono realizację 2 badań ewaluacyjnych zgodnie z Okresowym Planem Ewaluacji
na rok 2012:
- Ocena systemu monitorowania RPO WŁ;
- Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ.
Przyjęto Okresowy Plan Ewaluacji RPO WŁ na rok 2013, w ramach którego
przewidziano realizację następujących badań:
- Ocena oddziaływania działań informacyjno-promocyjnych RPO WŁ;
- Ocena wpływu środków unijnych na terytorialną polaryzację regionu
łódzkiego;
- Ewaluacja ex-ante RPO WŁ na lata 2014-2020.
Komitet Monitorujący RPO WŁ na lata 2007-2013 – przygotowanie i obsługa
Przygotowanie i obsługa 2 posiedzeń Komitetu Monitorującego, na których podjęto
uchwały w sprawach:
77
XIII posiedzenie – 22 czerwca 2012 r,
- przyjęcia protokołu z XII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ
na lata 2007-2013;
- przyjęcia Planu Komunikacji dla RPO WŁ na lata 2007-2013;
- zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WŁ na lata 20072013 za 2011 rok;
- przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata
2007-2013
XIV posiedzenie – 22 grudnia 2012 r.
- przyjęcia protokołu z XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ
na lata 2007-2013;
- zaopiniowania Okresowego Planu Ewaluacji RPO WŁ na lata 2007-2013
na rok 2013
Ponadto Komitet Monitorujący RPO WŁ na lata 2007-2013 zatwierdził w trybie
obiegowym 3 uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmiany kryteriów wyboru projektów
w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, 1 uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu
z XI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 2007-2013
oraz 1 uchwałę w sprawie zaopiniowania Okresowego Planu Ewaluacji na lata 20072013 na rok 2012.
Sprawozdania z wdrażania RPO WŁ:
przygotowanie sprawozdania rocznego za 2011 r. z wdrażania RPO WŁ.
W dniu 20.08.2012 r. sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Komisję
Europejską.
- przygotowanie sprawozdania okresowego z wdrażania RPO WŁ w I półroczu
2012 r. Ostateczną wersję przekazano do MRR po uzgodnieniach z IK RPO
oraz IPOC w dniu 2 października 2012 r.
-
Spotkanie roczne z Komisją Europejską
W dniu 22 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu odbyło się roczne spotkanie
z przedstawicielami KE, MRR dotyczące podsumowania wdrażania RPO WŁ
w 2011 r. Oprócz bieżących informacji nt. postępu wdrażania RPO WŁ
oraz rekomendacji na następne lata odwiedzono realizowany przez Miasto Łódź
w ramach VI Osi priorytetowej RPO WŁ: Odnowa obszarów miejskich projekt
pt. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”.
Działania w zakresie monitorowania Strategii i poszczególnych programów
operacyjnych
- bieżące
opracowywanie i aktualizacja baz danych dotyczących
m.in.: ZPORR, RPO WŁ, POIŚ, POIG, POKL – komponent regionalny,
PROW,
-
aktualizacja danych liczbowych dotyczących realizacji celów strategicznych,
opartych na danych ze statystyki publicznej,
78
współpraca przy aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2020,
- zlecenie przygotowania analizy - potencjał projektów kluczowych,
w tym zintegrowanych i partnerskich, możliwych do realizacji w regionie
łódzkim w nowym okresie programowania (2014-2020).
-
W zakresie monitorowania nieprawidłowości w ramach ZPORR sporządzano
kwartalne informacje odnośnie nieprawidłowości we wdrażaniu ZPORR, zarówno
podlegających, jak i nie podlegających raportowaniu, ponadto uczestniczono
w cyklicznych spotkaniach dot. nieprawidłowości w Instytucji Zarządzającej
i Instytucji Pośredniczącej ZPORR.
w zakresie informacji i promocji:
Realizowano zadania informacyjno-promocyjne wynikające z:
- rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Rocznego Planu Działań
Informacyjnych i Promocyjnych RPO WŁ na 2012 r.
- wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2012 r. w zakresie „Porozumienia
w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa systemu informacji
o Funduszach Europejskich” nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/123/09 z dnia
8.05.2009 r. z późn. zm.
- Porozumienia Ramowego zawartego pomiędzy Województwem a Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29.01.2009 r., którego celem
jest określenie zasad i kierunków współdziałań na rzecz zrównoważonego
rozwoju.
Działania wynikające z rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych
RPO WŁ na 2012 rok.
Działania promocyjne i informacyjne były adresowane przede wszystkim do ogółu
społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów, partnerów społecznych
i gospodarczych.
Działanie 1 – Informacja
W obszarze informacja zadania były realizowane przez Główny Punkt Informacyjny
w Urzędzie oraz cztery Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na lata
2007-2013
Podstawowym
zadaniem
było
zapewnienie
beneficjentom
oraz potencjalnym beneficjentom pełnej informacji na temat RPO WŁ oraz innych
programów.
Efekty uzyskane:

W raportowanym okresie w Głównym Punkcie Informacyjnym udzielono
informacji:
- na miejscu – 1032 osoby,
- drogą elektroniczną – 412 osób,
- telefonicznie – 4272 osób.
79

Według danych przesłanych przez cztery Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich na lata 2007-2013 udzielono informacji:
- na miejscu – 2305 osób,
- drogą elektroniczną – 512 osób,
- telefonicznie – 5959 osób.
Działanie 2 – Promocja

„IV Piknik Funduszy Europejskich”. Podstawowym celem kampanii było
upowszechnienie
wśród
mieszkańców
Województwa
wiadomości
na temat wykorzystania środków w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.
W trakcie Pikniku można było dowiedzieć się, kto i na jakich zasadach może
ubiegać się o unijne dofinansowanie, jak również, w jaki sposób sprawnie
realizować i rozliczać unijne projekty. Oprócz informacji dotyczących środków
unijnych na odwiedzających czekało wiele atrakcji. Dla najmłodszych przez cały
dzień zupełnie za darmo dostępna była kolejka i trampolina. Przygotowano
też m.in. kącik zabaw, liczne konkursy, w tym drużynową „Grę Miejską”
popularyzującą
w
aktywny
sposób
wiedzę
o
FE,
przejazdy
na kucykach i wiele innych. Nie zabrakło również rozrywki dla dorosłych. Mogli
oni udać się do Muzeum ms2, do którego w dniu Pikniku wstęp był wolny,
czy też zostać na Rynku, gdzie przygotowano wiele interesujących propozycji.
Można było m.in. podziwiać radiowozy, motory, wozy strażackie i policyjne
zakupione z Funduszy Europejskich, pokaz konny przygotowany przez Straż
Miejską, czy oznakować rower. Na Placu Zdrowia przybyli mieli możliwość
poznania zarówno w teorii jak i w praktyce zasad pierwszej pomocy, oddania
krwi, czy też zbadania się za pomocą mammografu. Z kolei na Placu Urody każda
osoba mogła skorzystać z porad z zakresu stylizacji fryzjerskiej, makijażu,
pielęgnacji twarzy i ciała czy profesjonalnych konsultacji z dietetykiem, a także
zbadać wzrok. W Kopule Fullera można było m.in. wziąć udział w wyprawie
z przewodnikiem po Kosmosie w trój-wymiarze. Na piknikowej scenie odbyły się
występy kabaretowe, konkursy i koncerty zespołów: Cztery Refy, Gabrysia
Mycielska, Kind Off, Normalsi, Power of Trinity, ZAKOPOWER.
Efekty uzyskane:
- objęcie imprezy patronatem przez: Radio Zet, TVP Łódź, Gazetę Wyborczą,
- zacieśnienie współpracy: w ramach Urzędu: Departament ds. Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej, Departament
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego
w Brukseli; z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi: COP, WUP;
jednostkami samorządu terytorialnego: Podregion Centralny – Starostwo
Powiatowe w Brzezinach, Północny – Stowarzyszenie Powiatów i Gmin
Dorzecza Bzury w Łowiczu, Wschodni – Urząd Miasta Bełchatowa
i Zachodni – Urząd Miasta Sieradza; z innymi jednostkami: Łódzka Agencja
Rozwoju Regionalnego, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej,
Manufaktura Apsys Management, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Urząd Miasta
Łodzi, Komenda Straży Miejskiej w Łodzi; Centrum Informacji o Euro
Narodowego Banku Polskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, Regionalne
80
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz NZOZ Medica
w Łodzi,
- na stoisku RPO WŁ rozdano 6870 sztuk materiałów informacyjnych i ponad
5900 sztuk materiałów promocyjnych; w Alei Informacyjnej rozdano łącznie
około 43800 sztuk materiałów informacyjno-promocyjnych; w konkursach
podczas Pikniku wzięło udział łącznie około 1200 osób; pobrano około
6 litrów krwi w punkcie krwiodawstwa (zarejestrowało się 14 dawców, krew
oddało 12 osób); przebadano 42 kobiety za pomocą mammografu; z atrakcji
zapewnionych za darmo podczas Pikniku skorzystało łącznie około 4700
osób (trampolina – około 230; kolejka – około 800; karykaturzysta – 59;
kopuła Fullera – około 3000, strefa urody – 400, kucyki – około 200). Fullera
– około 3000, strefa urody – 400, kucyki – około 200),
- szacuje się, że w imprezie udział wzięło około 78000 osób.

Akcja informacyjno-promocyjna pn. „Unijne Kolory Regionu”. W terminie
od czerwca do września 2012 r. Województwo w porozumieniu
z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina promowało Fundusze Europejskie
dostępne w regionie łódzkim - w tym RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz sieć PIFE
poprzez wystawienie Punktów Informacyjnych w trakcie cyklu koncertów Kolory
Polski.
Efekty uzyskane:
- ilość programów w TVP Łódź: 10 (po 12 min). Z raportu oglądalności wynika,
że w okresie od 5 lipca 2012 r. do 6 września 2012 r. program „Unijne Kolory
Regionu” oglądało łącznie 245513 widzów,
- ilość imprez w regionie: 20

Akcja informacyjno-promocyjna pn. „Stoisko informacyjne na „Mixerze
Regionalnym. 9. Jarmark Wojewódzki”. W dniach 8-9 września br. Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich wziął udział w Jarmarku Wojewódzkim.
Na stoisku konsultanci udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące rodzajów
przedsięwzięć, które można sfinansować ze środków Unii Europejskiej,
wysokości środków możliwych do otrzymania, terminów konkursów, rozliczania
i sprawozdawczości, prowadzili konkursy nt. FE a także rozdawali drobne gadżety
oraz materiały informacyjne. Dodatkowo, na Jarmarku można było spotkać
Syriusza – maskotkę Unii Europejskiej oraz Misia Unijka – maskotkę RPO WŁ
na lata 2007-2013, które zachęcały przybyłych do zabawy i zdobywania informacji
na temat Funduszy Europejskich.
Efekty uzyskane:
- na stoisku Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich rozdano ponad
2350 sztuk materiałów informacyjnych i ponad 2000 sztuk materiałów
promocyjnych.

Publikacje dokumentów programowych i materiałów informacyjnych.
Publikacje dokumentów programowych, takich jak: RPO WŁ na lata 2007-2013,
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2007-2013, Inne
dokumenty programowe dla beneficjentów RPO WŁ oraz materiały informacyjne
w postaci np. podręcznika beneficjenta RPO WŁ, podręcznika procedur
wdrażania RPO WŁ i ewaluacji RPO WŁ zrealizowanych przez Urząd.
81
Efekty uzyskane:
- dokumenty programowe były publikowane razem z materiałami
informacyjnymi w formie elektronicznej na płytach DVD. W raportowanym
okresie wypalono i rozdano 960 płyt.

Publikacja Biuletynu Informacyjnego RPO WŁ na lata 2007-2013. Kwartalnik –
publikowany w formie papierowej i na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.
Czasopismo
jest
rozsyłane
do
instytucji
użyteczności
publicznej
oraz dystrybuowane w punktach informacyjnych na terenie Województwa .
Efekty uzyskane:
- w raportowanym okresie wydano 12.000 egzemplarzy.

Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby konkretnych imprez, targów,
event‟ów, takich jak: zestawy ekologiczne (długopis, teczka, notes), teczki
materiałowe, pendrive, zestaw pióro długopis, balony, parasole, peleryny
przeciwdeszczowe, kurtki sportowe, torby materiałowe, hub-y, kalendarz
książkowy 2013, krówki, odblaski, maskotki Miś Unijek itp.:
Efekty uzyskane:
- w raportowanym okresie w sumie wykonano 39600 szt. materiałów
promocyjnych (17 rodzajów).

Współdziałanie z mediami. Działanie obejmuje współpracę z regionalnymi
i lokalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi przy produkcji i emisji
jednorazowych lub cyklicznych programów telewizyjnych lub radiowych
o charakterze promocyjnym i informacyjnym oraz spotów reklamowych
dotyczących organizowanych kampanii informacyjnych, imprez, event‟ów
itd. oraz publikowanie artykułów prasowych i ogłoszeń o charakterze
informacyjnym i promocyjnym zamieszczanych w regionalnych i lokalnych
gazetach.
Efekty uzyskane:
Telewizja:
- w TVP Łódź wyemitowano 14 odc. „RPO szansą regionu”, 2 odc. „Strefy
Biznesu”, 10 odc. „Unijnych kolorów regionu” i 1 reportaż z Forum Funduszy
Europejskich Województwa Łódzkiego,
- w TV TOYA wyemitowano 1 odc. programu „Gospodarczy Puls Sukcesu”.
Radio:
- Współpraca z Radiem Łódź – w raportowanym okresie wyemitowano
16 odcinków audycji „Unia w regionie” oraz 72 spoty radiowe,
- podjęta została współpraca z Radiem ZET w zakresie produkcji i emisji
materiałów promocyjnych oraz zakup czasu antenowego w związku
z realizacją IV Pikniku Funduszy Europejskich, który odbył się w dniu
17.06.2012 r. w Łodzi na Rynku Manufaktury - 35 spotów radiowych,
- Radio Ziemi Wieluńskiej – 72 spoty radiowe,
- RSC – Skierniewice – 72 spoty radiowe,
- Radio Strefa FM – 72 spoty radiowe,
- Radio Victoria – 72 spoty radiowe,
82
-
Radio Planeta – 72 spoty radiowe.
Prasa/Publikacje/Internet:
- umowa z Agora S.A. na wkładkę prasową promująca Piknik Funduszy
Europejskich,
- umowa z Polskapresse na cykl informacyjno-promocyjny „Łódzkie
nakręcone Unią” publikowany w dodatkach do Dziennika Łódzkiego,
w dodatku telewizyjnym do Expressu Ilustrowanego oraz w serwisie
internetowym „naszemiasto.pl” o zasięgu regionalnym.
W raportowanym okresie w sumie wyemitowano/wydrukowano 100 programów,
audycji oraz artykułów.
Działanie 3 – Edukacja

Konferencje dla beneficjentów. W dniu 26 października 2012 r. w Łódzkim
Domu Kultury odbyło się IV Forum Funduszy Europejskich Województwa.
Tematem przewodnim tegorocznego Forum była: „Kultura, Sport i Turystyka,
jako czynniki integracji regionu dofinansowane z Funduszy Europejskich”
Efekty uzyskane:

w Forum udział wzięło 187 osób.
Szkolenia dla beneficjentów. W ramach działania, w okresie sprawozdawczym
zorganizowano następujące szkolenia dla beneficjentów:
- w dniu 22.02.2012 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji
Europejskiej dotyczące podsumowania wdrażania RPO WŁ na lata 20072013 – udział wzięły 24 osoby;
- w dniu 29.02.2012 r. odbyło się spotkanie informacyjne pt. „W drodze
po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach działań IV.1, IV.2
RPO WŁ na lata 2007-2013 – udział wzięło 38 osób;
- w kwietniu br. na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl zamieszczono
informację o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach pt. „ W drodze
po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ na lata
2007-2013 – działanie I.2. Z braku chętnych nie odbyło się, żadne
spotkanie w tym zakresie;
- w dniach: 24-25.04.2012 r. – Bełchatów, 10-11.05.2012 r. – Brzeziny,
14-15.05. 2012 r. – Sieradz, 24-25.05.2012 r. - Łódź, 28-29.05.2012 r. Łowicz odbyły się szkolenia warsztatowe z zarządzania projektami metodą
PRINCE 2 w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 – w sumie
w szkoleniach udział wzięło 98 osób;
- w dniach: 16.07.2012 r. – Łódź, 31.07.2012 r. – Łowicz, 28.08.2012 r. –
Brzeziny, 10.09.2012 r. – Sieradz, 12.09.2012 – Bełchatów odbyły się
szkolenia za zakresu nieprawidłowości w projektach dofinansowanych
w ramach RPO WŁ – w sumie w szkoleniach udział wzięło 95 osób;
- w grudniu 2012 r. odbyły się 4 szkolenia e-learningowe z zakresu
sprawozdawczości – w sumie udział w szkoleniach wzięły 84 osoby.
Efekty uzyskane:
-
w sumie w raportowanym okresie zrealizowano 16 szkoleń dla 339 osób.
Z analizy ankiet poszkoleniowych wynika, że szkolenia zostały ogólnie
ocenione przez uczestników dobrze lub bardzo dobrze.
83

Szkolenia dla pracowników. W ramach działania, w okresie sprawozdawczym
zorganizowano następujące szkolenia zamknięte dla pracowników:
- w dniach 16-17.02.2012 r. i 27-28.02.2012 r. odbyło się szkolenie na temat
„Sprawozdawczości budżetowej i finansowej” – udział wzięły 22 osoby;
- w dniach 12-13.04.2012 r. i 19-20.04.2012 r. odbyło się szkolenie
z zakresu Finansów publicznych – udział wzięło 27 osób;
- w dniach 26-27.04.2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu Oceny
oddziaływania na środowisko – udział wzięło 6 osób;
- w dniach 10-11.05.2012 r. i 15-16.05.2012 r. odbyło się szkolenie
z zakresu Rachunkowości – udział wzięło 18 osób;
- w dniach 2-3.04.2012 r., 16-17.04.2012 r. i 26-27.04.2012 r. odbyło się
szkolenie z zakresu Zarządzania projektami – udział wzięło 16 osób;
- w dniach 12-13.03.2012 r. odbyło się szkolenie na temat „Warunków
kontraktowych FIDIC” – udział wzięło 12 osób;
- w dniach 14-15.05.2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu PR
w instytucjach – udział wzięło 12 osób;
- w dniach 21-22.06.2012 r. odbyło się szkolenie na temat „Pakietu
legislacyjnego dla Polityki Spójności UE na lata 2014-2020” – udział wzięły
24 osoby;
- w dniach 18-19.06.2012 r., 21-22.06.2012 r. i 28-29.06.2012 r. odbyło się
szkolenie z zakresu Pomocy Publicznej – udział wzięło 6 osób;
- w dniach 28-31.05.2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu Prawa
Zamówień Publicznych – udział wzięło 17 osób;
- w dniach 25-26.06.2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu Ordynacji
podatkowej – udział wzięło 9 osób;
- w dniach 12-13.07.2012 odbyło się szkolenie z zakresu negocjacji – udział
wzięło 10 osób;
- w dniach 27-28.08.2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu realizacji
i rozliczania środków unijnych – udział wzięło 7 osób;
- w dniach 30-31.08.2012 r. miało miejsce szkolenie „Zarządzanie
informacją i przekazywanie wiedzy” – udział wzięło 11 osób;
- w dniach 6-7.09.2012 r. miało miejsce szkolenie z nieprawidłowości –
udział wzięło 12 osób;
- w dniach 27-28.09.2012 r. odbyło się szkolenie z komunikacji – udział
wzięło 10 osób;
- w dniach 15-16.10.2012 r. zorganizowano szkolenie z zakresu
bezpieczeństwa teleinformatycznego – udział wzięły 2 osoby;
- w dniach 29-30.10.2012 r. miało miejsce szkolenie „Identyfikacja zagrożeń
w ramach RPO” – udział wzięło 9 osób;
- w dniach 12-13.11.2012 r. miało miejsce szkolenie „Polityki horyzontalne
UE” – udział wzięło 9 osób;
- w dniach 29-30.11.2012 r. odbyło się szkolenie „Projekty innowacyjne
i ponadnarodowe” – udział wzięło 10 osób;
Ponadto w 24 szkoleniach otwartych udział wzięły 62 osoby.
84
Efekty uzyskane:
-
w sumie w raportowanym okresie zrealizowano 51 szkoleń dla 311 osób.
Z analizy ankiet wynika, że średnia ocena, jakości szkoleń, w skali
od 1-4 kształtuje się na poziomie, około 3,2 co należy uznać za wynik
zadawalający.
Działanie 4 – Internet
Na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl. na bieżąco publikowane są m.in. wykaz
beneficjentów, tytułów operacji i przyznanych im kwot dofinansowania publicznego,
akty prawne UE i krajowe, dokumenty programowe RPO WŁ, aktualne
harmonogramy konkursów, informacje o poszczególnych etapach oceny wniosków.
Efekty uzyskane:
-
w sumie w raportowanym okresie stronę internetową odwiedziło 434 615
osób. W okresie sprawozdawczym wysłano 50 newsletterów
do zarejestrowanych 550 użytkowników.
Działanie 5 – Ewaluacja
W 2012 r. nie zaplanowano ewaluacji działań informacyjnych i promocyjnych. IZ RPO
zaplanowało ewaluację dwukrotnie w okresie programowania, w 2010 r. i 2013 r.,
tj. na potrzeby sprawozdania, rocznego z realizacji programu za 2010 r.
oraz sprawozdania końcowego.
Działanie 6 – Koordynacja i wymiana doświadczeń

Grupa Robocza ds. Informacji i Promocji RPO WŁ. Zarząd WŁ zgodnie
z zapisami wynikającymi z „Planu Komunikacji dla RPO WŁ na lata 20072013”,przyjętym Uchwałą nr 651/08 Zarządu WŁ z dnia 14 maja 2008 r. ze zm.,
powołał Grupę Roboczej ds. Informacji i Promocji RPO WŁ. Zadaniem grupy jest
omawianie bieżących problemów związanych z realizacją działań informacyjnych
i promocyjnych Województwa.
Efekty uzyskane:
-

w raportowanym okresie odbyły się 2 spotkania Grupy Roboczej, w których
udział wzięło 10 osób.
Zespół
Zadaniowy
ds.
Koordynacji
FE.
Zarząd
WŁ,
zgodnie
z zapisami wynikającymi z „Planu Komunikacji dla RPO WŁ na lata 2007-2013”,
w dniu 14.05.2008 r., Uchwałą nr 652/08 Zarządu WŁ ze zm, powołał Zespół
Zadaniowy ds. Koordynacji Funduszy Europejskich. Zadaniem Zespołu jest
koordynowanie na poziomie regionalnym współpracy i wymiany informacji
pomiędzy programami współfinansowanymi z Funduszy Europejskich.
Efekty uzyskane:
-
w raportowanym okresie odbyły się 2 spotkania Zespołu Zadaniowego,
w których udział wzięło 36 osób.
85

Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji. W raportowanym okresie odbyły się
następujące spotkania Grupy Sterującej:
- w Warszawie w dniach 16, 17 kwietnia. W spotkaniu uczestniczył
1 przedstawiciel IZ,
- w Warszawie w dniach 6, 7 listopada. W spotkaniu uczestniczył
1 przedstawiciel IZ,
- w Bydgoszczy w dniach 29 listopada – 1 grudnia. W spotkaniu
uczestniczył 1 przedstawiciel IZ.
Efekty uzyskane :
-
W sumie zapewniono udział 3 pracowników, IZ RPO WŁ w 3 spotkaniach
Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji.
Działanie wynikające z wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2012 rok
w zakresie „Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa
łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich” Nr DIP/DEFVIII/POPT/04/123/09 z dnia 8.05.2009 r. z późn. zm.
Działania informacyjne
-
pracownicy GPI i LPI udzielali informacji poza siedzibami punktów,
w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacji. W sumie pracownicy GPI
uczestniczyli w 13, zaś pracownicy LPI w 48 Mobilnych Punktach
Informacji,
-
pracownicy GPI uczestniczyli w 35 a pracownicy LPI w 39 spotkaniach
informacyjnych, z zakresu m.in.: pozyskiwania środków unijnych, Prawa
Zamówień Publicznych w ramach projektów realizowanych z funduszy
unijnych, aneksowanie umów zawartych w ramach RPO WŁ na lata 20072013, ewaluacji projektów w ramach NSS, zakładania działalności
gospodarczej oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez
zaangażowanie funduszy zwrotnych, sporządzania wniosków o płatność,
archiwizacji dokumentacji projektowej, 50+ a także spotkań informacyjnych
dla studentów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych
finansowanych ze środków unijnych, spotkań pt. „Pełno spraw
dla Niepełnosprawnych” i „Mama może wszystko”,
-
pracownicy GPI uczestniczyli w 15, zaś pracownicy LPI w 151
lekcjach/spotkaniach dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjów,
-
w związku z pojawiającym się zapotrzebowaniem na taką usługę
pracownicy GPI uczestniczyli również w konsultacjach w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Działania promocyjne
-
w raportowanym okresie GPI uczestniczył w 2 kampaniach: na portalu
internetowym Nasze Miasto (http://lodz.naszemiasto.pl/) oraz w każdej
z 7 rozgłośni regionalnych (Radio Łódź, RSC, Strefa FM, Nasze Radio,
Radio Media Ziemi Wieluńskiej, Radio Eska Łódź i Radio Eska Bełchatów),
86
LPI przeprowadziły kampanię w 17 audycjach radiowych oraz artykułach
prasowych.
-
GPI uczestniczył w 9 a LPI w 30 festynach i imprezach plenerowych,
takich jak festyny z okazji Dnia Dziecka, Dożynki Prezydenckie,
Europejskie Forum Gospodarcze, Konferencja „Samorząd – bezpieczne
województwo łódzkie” itp.,
-
wykonano około 23.500 materiałów promocyjnych (10 rodzajów) takich jak:
kredki dla dzieci, książeczki do kolorowania, koszulki polo, notesy,
eko-długopisy, ołówki, namioty, pudła itp.
Działania koordynacyjne
-
w raportowanym okresie pracownicy GPI uczestniczyli w 14 a LPI
w 16 szkoleniach z zakresu m.in.: Partnerstwa Publiczno – Prywatnego,
oceny oddziaływania na środowisko, zarządzania projektami, Prawa
Zamówień Publicznych, inicjatywy JEREMIE, realizacji i rozliczanie
projektów unijnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego,
-
koordynacja działań wewnątrz sieci, współpraca między GPI a LPI oraz
współpraca z innymi sieciami lub instytucjami). Odbyło się w sumie
12 spotkań, w tym 3 spotkania koordynatorów, 4 spotkania Sieci PIFE
i 5 spotkań z innymi sieciami lub instytucjami,
-
przeprowadzono
Informacyjnych,
-
prowadzono też monitoring telefoniczny i mailowy GPI i LPI. W ramach
monitoringu przeprowadzono 20 kontroli w ramach, których badano:
możliwość dodzwonienia się do Punktu, poprawność przedstawienia się,
poprawność odpowiedzi, rzetelność i jakość udzielonych informacji, kulturę
osobistą konsultanta oraz terminowość odpowiedzi, poprawność i jakość
udzielonych odpowiedzi, zastosowanie formatki i historii korespondencji.
4
planowe
kontrole
w
Lokalnych
Punktach
Inne działania:


Unijne Puzzle - minikonkursy z cyklu „Unijne Puzzle” polegające na ułożeniu
z rozsypanych puzzli zdjęcia przedstawiającego projekt zrealizowanego z FE.
Ww. konkursu są przeprowadzono podczas udziału w następujących
przedsięwzięciach:
-
na stoisku podczas IV Pikniku Funduszy Europejskich w dniu 17.06.2012 r.
udział wzięły 253 osoby.
-
na stoisku podczas Mixera Regionalnego 2012 (9 Jarmarku
Wojewódzkiego) w dniach 8-9.09.2012 r. - udział wzięły 122 osoby.
-
na stoisku podczas Pikniku Parku Kulturowego „Miasta Tkaczy” w dniu
16.09.2012 r. - udział wzięło 78 osób.
Konkurs fotograficzny „Unijna Fotozagadka” – Konkurs rozpoczął się
w marcu. Celem Konkursu jest promocja efektów płynących z realizacji projektów
w ramach Funduszy Europejskich jak również poszerzanie wiedzy na temat Unii
Europejskiej i Funduszy Europejskich. W pierwszym etapie, który trwał
87
do 30 marca należało ułożyć całość podzielonej fotografii, a następnie udzielić
odpowiedzi na pytanie konkursowe związane z obiektem znajdującym się
na fotografii. Ci, którzy najszybciej i prawidłowo wykonali zadanie (10% osób)
zakwalifikowali się do drugiego etapu. W dniu 23 maja zakończył się drugi, ostatni
etap I edycji Konkursu (przejście specjalnie przygotowanego labiryntu), w którym
wyłoniono 3 laureatów. W I tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział 124 osoby.
Druga edycja „Unijnej Fotozagadki” trwała od 11.07.2012 r. do 7.09.2012 r.
Wzięło w niej udział 11 osób. Trzecia edycja tegorocznej „Unijnej Fotozagadki”
trwała od 8.11.2012 r. do 4.12.2012 r. Wzięło w niej udział 25 osób. Natomiast
czwarta edycja trwała od 18.12.2012 r. do 31.12.2012 r. Wzięło w niej udział
8 osób. Łącznie w 2012 r. w Konkursie wzięło udział 168 osób.

Konkurs „Projekty Unijne z Google Maps” - 18.06.2012 r. ruszyła druga edycja
Konkursu. polegającego na fotografowaniu projektów z Funduszy Europejskich
realizowanych w Województwie. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy
etap polega na umieszczeniu zdjęć w serwisie www.panoramio.com i przesłaniu
ich wraz z kartami zgłoszeniowymi. Spośród przesłanych zdjęć wybrane zostały
najlepsze prace w ramach każdej z następujących kategorii: Innowacje i wiedza,
Sport i turystyka; Kultura i rewitalizacje. Drugi etap, który zakończył się w dniu
14.10.2012 r. o godzinie 24:00, polegał na głosowaniu przez serwis
www.facebook.com/wojewodztwo.lodzkie na najlepsze zdjęcia projektów
w ramach każdej z ww. kategorii. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
podczas odbywającego się w Łódzkim Domu Kultury IV Forum Funduszy
Europejskich w dniu 26.10.2012 r. Do konkursu zgłoszono w sumie 207 zdjęć 31
projektów realizowanych ze środków unijnych w województwie łódzkim (w tym 22
z RPO WŁ na lata 2007-2013, 7 z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz 2 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).
Poprzez serwis www.facebook.com/wojewodztwo.lodzkie na najlepsze prace
zagłosowało 515 użytkowników Facebook'a.

Zakup i dostawa mebli i niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby PIFE –
w dniu 7.09.2012 r. dostarczono meble i niezbędne wyposażenie do nowej
siedziby PIFE w Łodzi.

Otwarcie nowej siedziby Głównego Punktu Informacyjnego - w dniu
19.09.2012 r. miało miejsce uroczyste otwarcie przez Marszałka WŁ nowej
siedziby Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ulicy Moniuszki 7/9
Łodzi. W ceremonii otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Departamentu
Informacji Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
wraz z delegacją przedstawicieli punktów informacyjnych z Bułgarii.
Rozpoczynając konferencję Marszałek WŁ przypomniał historię otwieranej
siedziby punktu, dawnej willi Ludwika Mayera przy ul. Moniuszki 7/9
zrewitalizowanej ze środków RPO WŁ. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy
komórek/instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów unijnych
w regionie oraz przedstawiciele mediów regionalnych.

Wizyta delegacji z Bułgarii - w dniu 19.09.2012 r. Główny Punkt Informacyjny
gościł
przedstawicieli
Centralnego
Biura
Informacji
i
Koordynacji
oraz regionalnych punktów informacyjnych z Bułgarii wraz z przedstawicielami
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Celem wizyty było poznanie specyfiki
prowadzenia
Sieci
Punktów
Informacyjnych
Funduszy
Europejskich
oraz możliwości, jakie dają fundusze unijne. Goście wzięli udział w oficjalnym
88
otwarciu nowej siedziby Punktu Informacyjnego, a następnie w spotkaniu
informacyjnym "Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, gdzie mogli zobaczyć,
czym m.in. zajmuje się Główny Punkt Informacyjny. Dla delegacji zorganizowano
również wycieczkę po projektach zrealizowanych w Łodzi z Funduszy
Europejskich. W Łódzkim Domu Kultury zaprezentowano salę odremontowaną
dzięki środkom dostępnym z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Przedstawiciel MPK-Łódź Spółka
z o.o. zaprezentował projekt „Poprawa stanu bezpieczeństwa pasażerów
w komunikacji miejskiej w Łodzi poprzez system monitoringu wizyjnego”.
Na zakończenie przedstawiciele delegacji z Bułgarii podziwiali dzieła sztuki
znajdujące się w Muzeum ms2, które powstało również dzięki Funduszom
Europejskim.

Prezentacja/udział w rankingu firm rodzinnych (org. Newsweek) – 24.10.2012
r. Główny Punkt Informacyjny uczestniczył w rozdaniu nagród nagrody
przedstawicielom Firm Rodzinnych z Województwa. Podczas ww. wydarzenia
konsultant przedstawił prezentację dotyczącą możliwości pozyskania środków
pomocowych z funduszy europejskich. Na uroczystą galę przybyło prawie
70 Gości z około 30 przedsiębiorstw.

Realizacja umowy z Polskim Związkiem Głuchych. W miesiącach III-XII
konsultanci udzielali także informacji osobom głuchoniemym za pomocą
komunikatora SKYPE. Również podczas spotkań informacyjnych pt. „Pełno spraw
dla niepełnosprawnych osoby głuchonieme mogły skorzystać z tłumacza języka
migowego.

Bezpłatne usługi doradcze dla beneficjentów RPO WŁ
Od 11.07. do 15.11. 2012 r. konsultanci PI koordynowali działania związane
z realizacją projektu Urzędu
dotyczącego świadczenia bezpłatnych usług
doradczych dla beneficjentów RPO WŁ na lata 2007-2013. Łącznie
w PI zrealizowano 317 ww. usług.

Platforma internetowa dla uczestników wybranych szkoleń/spotkań
W okresie 10-18.12.2012 r. została uruchomiona specjalna platforma
e-learnigowa, do której można było zarejestrować się poprzez stronę
www.rpo.lodzkie.pl. Po rejestracji na platformie każdy uczestnik otrzymał klucz,
za pomocą którego mógł się zalogować do szkolenia e-learningowego (szkolenie
z archiwizacji dokumentacji projektowej). Oprócz materiału szkoleniowego
na platformie była dostępna także prosta gra internetowa symulującą prawidłowe
ułożenie dokumentów w segregatorze. Łącznie z platformy skorzystało 56 osób.
Działania wynikające z porozumienia ramowego zawartego pomiędzy
Województwem łódzkim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu
29.01. 2009 r., którego celem jest określenie zasad i kierunków współdziałań na
rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

29.02.2012 r. - Seminarium informacyjne „Ryzyko kursu walutowego w mojej
firmie”, ŁARR (RPK KSU), DMK Sp. z o.o. GPI.

16.03.2012 r. - Spotkanie informacyjne – otwarcie PK KSU w Zgierzu, ŁARR
(RPK KSU). GPI.
89








25.04.2012 r. - Spotkanie informacyjne – otwarcie PK KSU w Pabianicach, ŁARR
(RPK KSU). GPI.
8.05.2012 r. - Spotkanie informacyjne – otwarcie PK KSU w Konstantynowie
Łódzkim, ŁARR (RPK KSU). GPI.
14.05.2012 r. - Spotkanie informacyjne – otwarcie PK KSU w Strykowie, ŁARR
(RPK KSU). GPI.
19.01.2012 r. - Spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Sieci Punktów
Konsultacyjnych KSU – omówienie planowanych na 2012 działań. GPI, ŁARR
(RPK KSU).
Czerwiec 2012 – Współpraca w ramach IV Pikniku Funduszy Europejskich.
4-5.10.2012 r. - Warsztaty z zakresu postępowania z trudnym klientem. Celem
warsztatów była wymiana doświadczeń między poszczególnymi pracownikami,
a przede wszystkim poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników warsztatów
z zakresu postępowania z trudnym klientem. GPI, LPI, PK KSU PARP, RCIE,
WUP, COP.
6.06.2012 r. - Spotkanie dotyczące organizacji IV Pikniku Funduszy Europejskich
oraz omówienia planowanych działań. GPI, LPI, PK KSU PARP, RCIE, PROW,
PO KL, WUP, PO Ryby, DPiWZ, Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego
w Brukseli, COP.
Październik 2012 – Współpraca w ramach IV Forum Funduszy Europejskich
Województwa Łódzkiego.
w zakresie odwołań i kontroli:
Działania związane z wdrażaniem RPO WŁ 2007-2013
W 2012 r. realizowano zadania związane z weryfikacją środków odwoławczych
(protestów) wnoszonych od wyniku oceny formalnej/merytorycznej wniosków
o dofinansowanie projektów składanych w konkursach w ramach RPO WŁ na lata
2007-2013 (zadanie bieżące; odwołania rozpatrywane według dat otrzymania spraw
z Departamentu ds. RPO oraz COP; termin 50 dni roboczych od dnia wpływu
protestu do powyższych jednostek, w/g aktualnych Zasad procedury odwoławczej
w ramach RPO WŁ 2007-2013, w rezultacie rozpatrzenia odwołania przygotowywany
jest projekt uchwały Zarządu WŁ
w sprawie oddalenia/odrzucenia protestu
lub notatka służbowa kierująca wniosek do ponownej oceny/ informująca
ww. podmioty o pozytywnej ocenie wniosku przez eksperta zewnętrznego).
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 337 protestów od negatywnej oceny
projektów w poszczególnych naborach w ramach RPO WŁ 2007-2013,
w tym od etapu oceny formalnej wniosku 153 protesty i od etapu oceny
merytorycznej 184 protesty. W wyniku weryfikacji powyższych odwołań przekazano
do ponownej oceny lub rozpatrzono pozytywnie (po ocenie wniosku przez ekspertów
zewnętrznych) 89 odwołań, natomiast w drodze uchwał Zarządu WŁ oddalono 248
protestów (z uwagi na ich niezasadność/niecelowość) lub odrzucono (ze względu
na niespełnienie wymogów formalnych).
Opracowywano i zawarto 10 umów dotyczących wykonywania ekspertyz
dla wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WŁ 2007 – 2013,
wobec których złożone zostały protesty od ich oceny merytorycznej (część
90
finansowa) oraz w zakresie przeprowadzania oceny tychże wniosków w związku
z odwołaniami dotyczącymi kryteriów merytorycznych ogólnych i szczegółowych,
zgodnie z aktualnymi Zasadami procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 20072013 (razem zawarto 10 umów, łączna kwota umów – 48 600 zł brutto, wykonano
251 ekspertyz.
Ponadto brano udział w 15 posiedzeniach Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi w sprawach ze skarg składanych przez wnioskodawców
na uchwały Zarządu WŁ w przedmiocie oddalenia/odrzucenia protestów od oceny
wniosków o dofinansowanie projektów.
Działania związane z wdrażaniem ZPORR
Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu II ZPORR czynności kontrolne
w związku z wymogiem przeprowadzenia kontroli trwałości projektów
w Działaniu 2.6 ZPORR. wyłoniono spośród Beneficjentów tego Działania
(12 podmiotów) wymaganą próbę (1%) celem dokonania weryfikacji zabezpieczenia
trwałości projektu w ramach tego Priorytetu, poprzez przeprowadzenie w siedzibie
danego Beneficjenta wizyty monitorującej. Ponadto, sporządzono i przekazano
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (Instytucja Pośrednicząca ZPORR)
plan kontroli na rok 2013, uwzględniający działania w zakresie kontroli trwałości
projektów w tym Działaniu oraz przekazywano do MRR (Instytucja Zarządzająca
ZPORR) półroczne sprawozdania z powyższej kontroli trwałości projektów.
Przekazano do Beneficjentów Działania 2.6 ZPORR formularz ankiety dotyczącej
zabezpieczenia trwałości projektów w ramach Priorytetu 2, zgodnego ze wzorem
zawartym w aktualnych Wytycznych IZ ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty
monitorującej/kontrolnej na miejscu z dnia 27.01.2009 r.
Ankietę otrzymały następujące podmioty:
- Uniwersytet Łódzki;
- Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy;
- Politechnika Łódzka;
- Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej
Akademii Nauk;
- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
(dawny Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu);
- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach;
- Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi;
- Łódź - Miasto na Prawach Powiatu;
- Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości;
- BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej;
- Miasto Łódź;
- Departament Kultury i Edukacji Urzędu (projekt własny).
Wszystkie wymienione powyżej instytucje odesłały wypełniony dokument ankiety,
w związku z czym przeprowadzony został losowy wybór próby projektów,
a następnie u wyłonionego Beneficjenta zrealizowano wizytę monitorującą.
Przygotowano pismo informujące wylosowanego Beneficjenta Działania 2.6
ZPORR o konieczności przeprowadzenia kontroli trwałości realizowanego
przez niego projektu oraz o terminie jej prowadzenia (21.06.2012 r.). Następnie
91
przekazanie wybranemu Beneficjentowi Działania 2.6 ZPORR dokumentu
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w dniu jej rozpoczęcia (termin kontroli:
26 – 29.06.2012 r.), kolejno realizacja czynności weryfikujących zabezpieczenie
trwałości projektu w ramach Priorytetu II ZPORR (archiwizacja dokumentacji
projektowej), zgodnie z aktualnymi Wytycznymi IZ ZPORR w zakresie
przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu z dnia 27.01.2009 r.
Do prowadzenia wizyty monitorującej wyłonione zostało - Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, tytuł projektu:
"Bio-Mat: Nowoczesne materiały i biomateriały. Doktorancki fundusz stypendialny
dla regionu łódzkiego", numer umowy: Z/2.10/II/2.6/03/05/U/4/06.
Sporządzono, na podstawie dokonanych w trakcie kontroli ustaleń
oraz zgromadzonych materiałów, informację pokontrolną w terminie 21 dni
od zakończenia wizyty monitorującej u Beneficjenta. Przekazanie ją Beneficjentowi
(18.07.2012 r.), po czym przyjęto i zarchiwizowano podpisany i przesłany do DPR
UM w Łodzi (Instytucja Wdrażająca ZPORR) dokument (20.07.2012 r.).
Sporządzono i uzgodniono plan kontroli na rok 2013, w związku z koniecznością
prowadzenia kontroli trwałości projektów, a następnie przekazano propozycje
do akceptacji ŁUW w Łodzi (12.10.2012 r.). Przedstawiona wstępna wersja planu
kontroli trwałości na rok 2013 została zaakceptowana przez ŁUW pismem z dnia
30.10.2012 r.
Do dnia 31.01. oraz 31.07.2012 r. przekazywano do MRR sprawozdania
z przedmiotowej kontroli trwałości projektów w Działaniu 2.6 ZPORR, odpowiednio
za II półrocze 2011 r. oraz I półrocze 2012 r. MRR nie zgłosiło uwag do przesłanych
dokumentów sprawozdań.
w zakresie Projektów W łasnych:




opracowano zmianę do „Procedury monitorowania projektów własnych
Samorządu Województwa Łódzkiego” Zarządzeniem Nr 95/12 Marszałka WŁ
z dnia 21.12.2012 r.,
przygotowano 4 informacje na posiedzenia Zarządu WŁ nt. stanu realizacji
projektów własnych Samorządu Województwa,
sporządzono 12 miesięcznych zestawień projektów własnych Samorządu
Województwa,
opracowano 66 informacji dla komórek organizacyjnych Urzędu oraz
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych o możliwości
dofinansowania projektów z funduszy UE i innych mechanizmów finansowych.
92
BIURO PLANOWANIA
ŁÓDZKIEGO W ŁODZI
PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA
Zadania zrealizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa
Łódzkiego, ujęte w planie pracy na rok 2012:

monitoring realizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
łódzkiego” - praca ciągła,

aktualizacja „Strategii rozwoju województwa łódzkiego” na lata 2007-2020
– zakończony projekt

studium rozwoju łódzkiego obszaru metropolitarnego – stan zaawansowania
projektu, ok. 35%,

plan ochrony Spalskiego Parku Krajobrazowego - opracowanie zawieszone,

prowadzenie prac na rzecz kreowania strefy rozwojowej Korytarza
Transportowego Bałtyk - Adriatyk na obszarze Województwa z uwzględnieniem
współpracy międzyregionalnej – praca ciągła,

„Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata
2012-2015” – opracowanie zakończone,
Inne działania:

udział w posiedzeniu plenarnym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania
Prezydium PAN, nt.” Czy i jak zmienić jednostki statystycznego podziału kraju
(NUTS) – uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i poznawcze,

przedstawienie opinii do:
-
projektu aktualizacji
2011-2015,
„Planu
rozwoju
PKP
Energetyka
S.A
-
projektu aktualizacji „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata
2010-2025” w zakresie lat 2013-2017 sporządzonego przez PSE Qperator
SA.
na
lata
93
DEPARTAMENT DS. REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO
W okresie od 1.01. do 31.12.2012 r. zostały zakończone kolejne nabory projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007–2013. Ponadto były składane wnioski o dofinansowanie projektów
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych.
W wyniku weryfikacji formalno–merytorycznej wniosków wybrane zostały projekty
w celu podpisania umów o dofinansowanie. Łącznie w 2012 r. zostało podpisanych
28 umów na łączną kwotę 418 003 697,82 PLN, w tym na wartość dofinansowania
189 719 930,51 PLN.
Ogłoszone konkursy w ramach RPO WŁ w 2012 r.
Numer Osi
Nazwa Osi
priorytetowej
priorytetowej /
/ Numer
Nazwa Działania
Działania
Ilość
ogłoszonych
konkursów
w 2012 r.
Ilość
ogłoszonych
konkursów
narastająco
Alokacja na
konkursy
ogłoszone w
2012r. (w PLN)
40 314 268,
08
I
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
I.1
Drogi
1
2
24 452 826,00
I.2
Kolej
1
4
15 861 442,08
I.3
Porty lotnicze
–
–
Miejski transport
–
1
publiczny
Inteligentne
systemy
–
1
transportu
OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE
ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA
Gospodarka
–
3
wodno –ściekowa
Gospodarka
–
1
odpadami
–
Ochrona przyrody –
3
–
–
3
–
–
2
–
–
2
–
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
Gospodarka
wodna
Zagrożenia
środowiska
Ochrona
powietrza
II.7
Elektroenergetyka
II.8
Gazownictwo
II.9
II.10
IV
Odnawialne
źródła energii
Sieci
Ciepłownicze
–
–
3
3
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
32 592 375,82
Alokacja na
konkursy
narastająco (w
PLN)
518
011
428,11
281
220
428,00
207
327
608,12
–
21
322
391,99
8 141 000,00
693
581
319,20
302
320
682,60
41 761
623,55
10
583
520,82
24
790
507,00
26
536
277,58
36
833
764,82
81
709
705,35
56
163
470,67
99
316
114,81
13
565
652,00
244 356 401,
36
94
IV.1
IV.2
IV.3
V
V.1
V.2
V.3
V.4.
VI
VI.1
VI.2
Infrastruktura
społeczeństwa
1
informacyjnego
E
–
usługi
1
publiczne
E – technologie
dla
–
przedsiębiorstw
2
16
190,04
296
75
729,68
890
4
16
185,78
296
77
517,68
815
4
–
90
154,00
650
–
173
977,40
61
569,12
973
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Infrastruktura
ochrony zdrowia
Infrastruktura
pomocy
społecznej
Infrastruktura
edukacyjna
Infrastruktura
kultury
174
–
1
–
–
1
–
20
621,95
610
–
1
–
971
–
1
–
ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH
–
43
698,00
48
088,33
70
047,48
70
047,48
445
Rewitalizacja
obszarów
problemowych
Renowacja
substancji
mieszkaniowej
RAZEM
–
1
–
–
–
–
4
45
445
–
72 906 643,
90
217
1 700 368 173,55
I Oś Priorytetowa
Infrastruktura transportowa
Realizacja RPO WŁ na lata 2007–2013 w zakresie I osi priorytetowej
była kontynuowana dla działania I.1 Drogi i I.2 Kolej. Ponadto podpisywano umowy
o dofinansowanie z projektami kluczowymi w ramach działania I.1 Drogi.
W roku 2012 w ramach zawarto 8 umów o dofinansowanie projektów,
w tym w podziale na działania:
– działanie I.1 Drogi – 7 umów o wartości dofinansowania 104 063 529,27 PLN,
– działanie I.2 Kolej – 1 umowa o wartości dofinansowania 15 448 674,11 PLN.
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. umowy zawarte w ramach I osi priorytetowej
wykorzystały dostępną alokację EFRR na poziomie 102,47%.
Działanie I.1 Drogi
W dniu 17.09.2012 r. ogłoszono nabór nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach tego Działania. Alokacja przeznaczona na konkurs wyniosła 24 452 826,00
PLN tj. 5 826 540,70 Euro (kurs Euro = 4,1968 zł z dnia 30.08.2012 r.). Nabór został
zakończony w dniu 16.10.2012 r. W ramach naboru złożono 5 wniosków na łączną
kwotę dofinansowania w wysokości 49 565 714,59 PLN. Umowy o dofinansowanie
o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 40 944 607,34 PLN dla 5 projektów
drogowych zostały zawarte w grudniu 2012 r.
95
W ramach działania
zostały rozdysponowane.
nie przewiduje się kolejnego naboru, ponieważ środki
Projekty kluczowe w ramach I osi priorytetowej
Dnia 30.12.2011 r. został złożony projekt pn. „Budowa trasy „Górna”
na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej Etap I – odc. Rzgowska–Paradna”.
W lutym 2012 r. ocena formalna i merytoryczna ww. wniosku zakończyła się
wynikiem pozytywnym.
Dostępna alokacja w działaniu nie wystarczała na dofinansowanie projektu
kluczowego w pełnej wysokości, zatem Zarząd WŁ zakwalifikował do dofinansowania
na obniżonym poziomie dofinansowania przy niezmienionym zakresie rzeczowym
inwestycji (z kwoty wnioskowanej 52 575 752,45 PLN do kwoty 35 709 534,83 PLN),
a umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 29.02.2012 r.
W lipcu 2012 r., w związku z pojawieniem się środków z Krajowej Rezerwy
Wykonania i Dostosowania Technicznego, Zarząd WŁ podjął decyzję
o zakwalifikowaniu do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych dla RPO WŁ na lata 2007–2013 projektu nr IPI/8/2011 pn. „Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka–Bukowiec Opoczyński”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726
na odcinku Rawa Mazowiecka – Inowłódz – Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno–
Żarnów” złożonego przez Województwo, który znajdował się na liście rezerwowej
projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
dla RPO WŁ na lata 2007–2013, stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały nr 2132/11
Zarządu WŁ z dnia 6.12.2011 r. 31.07.2012 r. Zarząd WŁ podjął uchwałę w sprawie
określenia praw i obowiązków Beneficjenta w zakresie przygotowania
indywidualnego projektu kluczowego dla ww. projektu kluczowego. Dnia 13.08.2012
r. został złożony ww. projekt i we wrześniu 2012 r. ocena formalna
i merytoryczna ww. wniosku zakończyła się wynikiem pozytywnym, a umowa
o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 11.09.2012 r. na łączną kwotę
dofinansowania 27 409 450,10 PLN.
Działanie I.2 Kolej
W dniu 02.04.2012 r. ogłoszono nabór nr 4 wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Działania I.2 Kolej. Alokacja przeznaczona na konkurs wyniosła 15 861
442,08 PLN tj. 3 830 341,00 Euro (kurs Euro = 4,1410 PLN z dnia 28.02.2012 r.).
Nabór został zakończony w dniu 07.05.2012 r. W ramach naboru złożono 1 wniosek
na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 15 448 674,11 PLN i w miesiącu
sierpniu została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.
W ramach tego działania nie przewiduje się kolejnego naboru, ponieważ środki
zostały rozdysponowane.
W zakresie działań: I.3 Porty lotnicze, I.4 Miejski transport publiczny,
I.5 Inteligentne systemy transportu dostępna alokacja została rozdysponowana
w latach poprzednich.
96
II Oś Priorytetowa
Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Realizacja RPO WŁ na lata 2007–2013 w zakresie II osi priorytetowej była
kontynuowana w roku 2012 dla działania II.6 Ochrona powietrza
w zakresie podpisywania umów o dofinansowanie z kolejnymi projektami z listy
rezerwowej. W roku ubiegłym zawarto 6 umów o dofinansowanie projektów
o wartości dofinansowania 8 587 761,09 PLN.
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. umowy zawarte w ramach II osi
priorytetowej wykorzystały dostępną alokację EFRR na poziomie 100,05%.
W zakresie działań: II.1 Gospodarka wodno–ściekowa, II.2 Gospodarka
odpadami, II.3 Ochrona przyrody, II.4 Gospodarka wodna, II.5 Zagrożenia
środowiska, II.7 Elektroenergetyka, II.8 Gazownictwo, II.9 Odnawialne źródła energii,
II.10 Sieci Ciepłownicze dostępna alokacja została rozdysponowana w latach
poprzednich.
III Oś Priorytetowa
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Za realizację zadań w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność,
Przedsiębiorczość odpowiada instytucja pośrednicząca drugiego stopnia – Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy. Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
realizuje zadania z zakresu Osi priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność,
Przedsiębiorczość jedynie dla projektów kluczowych znajdujących się
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych.
Działanie III.1 Wsparcie jednostek B + R
Zarząd WŁ Uchwałą Nr 1793/11 w dniu 14.10.2011 r. zakwalifikował
do dofinansowania projekt kluczowy pn. „Europejskie Centrum Bio–
i Nanotechnologii (ECBNT)” złożony przez Politechnikę Łódzką w wysokości
74 593 570,58 PLN. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 28.11.2011 r.
Jednakże w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Politechniki
Łódzkiej, które uniemożliwiały zrealizowanie postanowień umowy o dofinansowanie
projektu kluczowego, w dniu 4.10.2012 r. na prośbę Wnioskodawcy, umowa została
rozwiązana.
IV Oś Priorytetowa
Społeczeństwo Informacyjne
Realizacja RPO WŁ na lata 2007–2013 w zakresie IV osi priorytetowej była
kontynuowana dla działania IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
oraz IV.2 E–usługi publiczne. W roku 2012 w ramach IV osi priorytetowej zawarto
9 umów o dofinansowanie projektów w ramach działania IV.2 E–usługi publiczne
o wartości 9 493 177,55 PLN.
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. umowy zawarte w ramach IV osi
priorytetowej wykorzystały dostępną alokację EFRR na poziomie 93,51%.
97
Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
W dniu 27.02.2012 r. ogłoszono nabór nr 2 wniosków o dofinansowanie
projektów. Alokacja przeznaczona na konkurs wyniosła 16 296 190,04 PLN tj. 3 830
342,00 Euro (kurs Euro = 4,2545 zł z dnia 30.01.2012 r.). Nabór został zakończony
w dniu 30.03.2012 r. W ramach naboru złożono 14 wniosków na łączną kwotę
dofinansowania w wysokości 39 712 585,40 PLN. Na liście rankingowej projektów
pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi,
znalazły się 4 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania
20 053 242,18 PLN. Zarząd WŁ postanowił zakwalifikować do dofinansowania
projekt pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” złożony
przez Województwo, na łączną kwotę tj. 17 940 950,00 PLN.
Jednocześnie Zarząd WŁ wstrzymał procedurę podpisania umowy
o dofinansowanie zgodnie z klauzulą zawieszającą wynikającą z Rozporządzenia
Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania art. 93 Traktatu WE do czasu uzyskania przez projekt notyfikacji
Komisji Europejskiej. W chwili obecnej trwa procedura notyfikacyjna w Komisji
Europejskiej.
W ramach działania IV.1 nie przewiduje się kolejnego naboru, ponieważ środki
zostały rozdysponowane.
Działanie IV.2 E– Usługi publiczne
W dniu 27.02.2012 r. ogłoszono nabór nr 4 wniosków o dofinansowanie
projektów. Alokacja przeznaczona na konkurs wyniosła 16 296 185,78 PLN tj. 3 830
341,00 Euro (kurs Euro = 4,2545 zł z dnia 30.01.2012 r.). Nabór został zakończony
w dniu 30.03.2012 r. W ramach naboru złożono 59 wniosków na łączną kwotę
dofinansowania w wysokości 103 767 943,29 PLN. Na liście rankingowej projektów
pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi,
znalazło się 45 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę
dofinansowania 47 607 927,20 PLN. W miesiącu sierpniu 2012 r. zostało
podpisanych 9 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania
9 493 177,55 PLN.
W ramach działania IV.2 nie przewiduje się kolejnego naboru, ponieważ środki
zostały rozdysponowane.
Działanie IV.3 E – technologie dla przedsiębiorstw
W ramach działania IV.3 nie przewiduje się kolejnego naboru ponieważ środki
zostały rozdysponowane w latach poprzednich.
V Oś Priorytetowa
Infrastruktura społeczna
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. umowy zawarte w ramach V osi
priorytetowej wykorzystały dostępną alokację EFRR na poziomie 101,13%.
W zakresie działań: V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, V.2 Infrastruktura pomocy
społecznej, V.3 Infrastruktura edukacyjna oraz V.4 Infrastruktura kultury
rozdysponowano dostępną alokację w latach poprzednich.
98
VI Oś Priorytetowa
Odnowa obszarów miejskich
Realizacja RPO WŁ na lata 2007–2013 w zakresie VI osi priorytetowej była
kontynuowana dla działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych w zakresie
podpisywania umów o dofinansowanie z kolejnymi projektami z listy rezerwowej
w ramach naboru nr 1 oraz z projektami kluczowymi. W roku 2012 w ramach VI osi
priorytetowej dla działania VI.1 zawarto 5 umów o dofinansowanie projektów
o łącznej wartości dofinansowania 52 126 725,49 PLN.
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. umowy zawarte w ramach VI osi
priorytetowej wykorzystały dostępną alokację EFRR na poziomie 97,19%.
Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych
Umowy o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości
28 644 975,49 PLN dla 4 projektów zostały zawarte w czerwcu 2012 r.
W ramach działania VI.1 nie przewiduje się kolejnego naboru, ponieważ środki
zostały zarezerwowane na projekt z IWIPK.
Projekty kluczowe w ramach VI osi priorytetowej
W dniu 15 listopada 2011 r. został złożony zintegrowany projekt kluczowy Miasta
Łodzi pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic
Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego”, w którego skład wchodzą dwa
wnioski o dofinansowanie:
– wniosek złożony w ramach działania VI.1 o wartości dofinansowania 53 002
593,16 PLN;
– wniosek złożony w ramach działania VI.2 Renowacja substancji
mieszkaniowej o wartości dofinansowania 11 976 507,88 PLN.
W lutym 2012 r. ocena formalna ww. wniosków zakończyła się negatywnie
ze względu na niedostarczenie skorygowanych wniosków w wyznaczonym przez IZ
RPO WŁ terminie. W dniu 17.05.2012 r. Uchwałą nr 870/12 Zarząd WŁ usunął ww.
projekt zintegrowany z listy IWIPK. Dnia 30 listopada 2011 r. został złożony
w ramach działania VI.1 wniosek o dofinansowanie będący elementem
zintegrowanego projektu kluczowego pn. „Od elekcji Królów Polski do epoki internetu
– sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”. Wartość
dofinansowania wniosku wyniosła 23 481 750,00 PLN. W lutym 2012 r. ocena
formalna i merytoryczna ww. wniosku zakończyła się wynikiem pozytywnym,
a umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 6.03.2012 r.
Ponadto w listopadzie 2012 r., w związku z pojawieniem się wolnych środków
finansowych, Zarząd WŁ podjął decyzję o zakwalifikowaniu do Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WŁ na lata 2007–2013
projektu nr IPI/17/2009 pn. „Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego
Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego –
etap II” złożonego przez Miasto Piotrków Trybunalski, który znajdował się na liście
rezerwowej projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych dla RPO WŁ na lata 2007–2013, stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały
nr 96/10 Zarządu WŁ z dnia 26.01. 2010 r.
W tym samym miesiącu dla ww. projektu została podpisana umowa dotycząca
przygotowania indywidualnego projektu kluczowego.
99
Projekty usunięte z IWIPK
W 2012 r. Zarząd WŁ usunął z IWIPK dla RPO WŁ następujące projekty:
– nr IPI/168/2007 pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego
w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego” złożony
przez Miasto Łódź;
– nr IPI/21/2010 pn. „Europejskie Centrum Bio– i Nanotechnologii (ECBNT)”
złożony przez Politechnikę Łódzką.
Tekst jednolity
W listopadzie 2012 r. Zarząd WŁ podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia tekstu
jednolitego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO
WŁ na lata 2007–2013 przyjętego Uchwałą Zarządu WŁ Nr 157/07 z dnia 14.02.
2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla RPO WŁ na lata
2007–2013.
Zestawienie wniosków o dofinansowanie oraz podpisanych umów w ramach
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na dzień
31 grudnia 2012 r.
Liczba
złożonych
wniosków
o
dofinansowani
e
Liczba
wniosków
o
dofinansowani
e po ocenie
formalnej
Wnioski
o
dofinansowani Podpisan
e zatwierdzone e umowy
do realizacji
Wartość
dofinansowani
a UE (mln.
PLN)
15
14
14
14
588 943 230,05
14
1
13
1
13
1
13
1
489 529 805,55
99 413 424,50
7
7
7
7
75 228 320,35
4
4
4
4
54 587 595,49
1
1
1
1
11 167 920,21
1
1
1
1
1 613 216,08
1
1
1
1
7 859 588,57
6
6
6
5
123 701 843,30
2
2
2
1
1 000 000,00
1
1
1
1
2 737 003,30
– 3
3
3
3
119 964 840,00
Oś/Działanie
Oś
I
Infrastruktura
transportowa
I.1 Drogi
I.3 Porty lotnicze
Oś II Ochrona
środowiska,
zapobieganie
zagrożeniom
i
energetyka
II.1 Gospodarka
wodno–ściekowa
II.4 Gospodarka
wodna
II.7
Elektroenergetyka
II.9
Odnawialne
źródła energii
Oś
III
Gospodarka,
innowacyjność,
przedsiębiorczoś
ć
III.1 – Wsparcie
jednostek B+R
III.4 – Rozwój
otoczenia biznesu
III.5
100
Infrastruktura
turystyczno
–
rekreacyjna
Oś
IV.
Społeczeństwo
informacyjne
IV.1
–
Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego
IV.2 E – usługi
publiczne
Oś
V.
Infrastruktura
społeczna
V.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia
V.4 Infrastruktura
kultury
Oś VI: Odnowa
obszarów
miejskich
VI.1 Rewitalizacja
obszarów
problemowych
VI.2
Renowacja
substancji
mieszkaniowej
Razem
6
6
6
6
87 193 877,48
3
3
3
3
53 422 513,93
3
3
3
3
33 771 363,55
11
11
11
11
237 935 771,72
4
4
4
4
110 355 005,41
7
7
7
7
127 580 766,31
14
11
11
11
232 143 223,96
12
10
10
10
228 421 545,36
2
1
1
1
3 721 678,60
59
55
55
54
1
345
266,86
146
Kwota alokacji, wartość dofinansowania podpisanych umów oraz wartość
dokonanych płatności w ramach RPO WŁ – stan na 31.12.2012 r.
(realizowanych przez DRPO)
3 221 772 443,87
3 500 000 000,00
3 171 484 559,27
3 000 000 000,00
2 310 159 680,67
2 500 000 000,00
1 737 770 403,21
2 000 000 000,00
1 500 000 000,00
1 000 000 000,00
500 000 000,00
0,00
Kw ota alokacji z EFRR
Wartości dofinansow ania dla Wartość dokonany ch płatności
na realizację RPO w
preumów oraz w podpisany ch
Wojew ództw ie Łódzkim na lata
umow ach
Kw ota w y datków
certy fikow any ch
2007-2013
(kurs euro z dnia 28 grudnia
2012 r. 1 EUR = 4,0809 PLN)
101
Informacja o weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność
Wpłynęły 2.184 wnioski beneficjenta o płatność łącznie z korektami, zatwierdzono
zaś 1.194 wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR
579.235.481,73 PLN1. Poniżej zawarte jest zestawienie prezentujące liczbę i kwoty
zatwierdzonych wniosków w podziale na osie priorytetowe:
Oś priorytetowa
I oś
Infrastruktura
transportowa
II oś
Ochrona
środowiska,
zapobieganie
zagrożeniom
i
energetyka
III oś
Gospodarka,
innowacyjność,
przedsiębiorczość
IV oś
Społeczeństwo
informacyjne
V oś
Infrastruktura
społeczna
VI oś
Odnowa
obszarów
miejskich
VII oś
Pomoc
techniczna
Razem
Ilość
wniosków
o płatność
zatwierdz
onych w
2011 r.
Całkowita
kwota
poniesionych
wydatków
objętych
wnioskiem
119
301 741 575,45 275 433 267,26 215 056 196,33
211 605 684,45
417
243 630 576,67 204 699 333,81 156 223 458,12
156 223 458,12
13
29 974 001,31
24 644 572,71
20 610 625,43
20 610 625,43
358
58 710 646,10
51 205 286,51
38 918 013,44
38 789 064,33
172
135 049 102,37 123 793 712,57 99 396 105,37
97 957 191,23
112
82 465 426,35
55 771 691,59
37 912 095,45
37 912 095,45
3
18 985 132,62
18 985 132,62
16 137 362,72
16 137 362,72
1194
870 556 460,87 754 532 997,07 584 253 856,86
Kwota
W
tym
wydatków
dofinansowanie
Dofinansowanie
uznanych za
UE – wydatki
(PLN)
kwalifikowane
kwalifikowane
(PLN)
(PLN)
579 235 481,73
Przygotowano 12 poświadczeń i deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej
do Instytucji Certyfikującej, obejmujących swym zakresem również Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy. Sprawna weryfikacja wniosków o płatność pozwoliła wykonać
i przekroczyć uzgodniony z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego cel certyfikacji na
2012
r.
na
kwotę
wydatków
kwalifikowalnych
w
wysokości
823 430 727,00 PLN, który został wykonany na kwotę 875 894 715,18 PLN.
Tym samym założony cel certyfikacji został wykonany w 106,37%.2
W omawianym okresie przygotowano łącznie 230 aneksów do umów / decyzji/
praw i obowiązków Beneficjenta3. Poniżej zestawienie:
Zestawienie nie obejmuje wniosków o płatność zatwierdzonych w 2012 roku przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Wykonanie planu certyfikacji wspólne z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
3 Zestawienie nie obejmuje projektów realizowanych w ramach VII osi priorytetowej – Pomoc Techniczna
1
2
102
I.
II.
Infrastruktura transportowa
Ochrona
środowiska,
zapobieganie
zagrożeniom i energetyka
III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
IV. Społeczeństwo informacyjne
V. Infrastruktura społeczna
VI. Odnowa obszarów miejskich
Łącznie:
– 24 aneksy
– 61 aneksów
– 4 aneksy
– 89 aneksów
– 26 aneksów
– 26 aneksów
230 aneksów
Na bieżąco generowano raporty dotyczące kontroli krzyżowych projektów.
Departament ds. RPO otrzymywał z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dane
dotyczące programu PROW i PO RYBY. Na ich podstawie generowane były
raporty/pogłębione raporty. Kopia wygenerowanych informacji była przekazywana
do wydziału przeprowadzającego kontrole (RPIV). W trakcie weryfikacji wniosków
o płatność drogą losową wybierane były faktury, które podlegały kontroli pod kątem
ewentualnego występowania numeru faktury/numeru NIP wystawcy w raportach.
Dotychczas nie stwierdzono wystąpienia faktur przedstawionych do refundacji
w ramach RPO i PROW. Zgodnie z procedurami monitorowano przestrzeganie
zasady trwałości u beneficjentów, których projekty skończyły się do dnia
poprzedzającego ostatni dzień kalendarzowy danego roku. Do końca 2012 r. tego
typu formą monitorowania zostało objętych ponad 310 projektów.
Informacja o płatnościach i rozliczeniach dotacji celowej oraz realizacji
pozostałych działań w ramach RPO WŁ
W ramach RPO WŁ na lata 2007–2013 Departament ds. Regionalnego Programu
Operacyjnego przekazał na rzecz Beneficjentów dofinansowanie w łącznej kwocie
589 744 192,30 PLN, w tym środki z UE: 586 593 475,41 PLN, zaś narastająco
tj. za okres od 2008 r. do 2012 r., została przekazana łączna kwota dofinansowania
w wysokości 2 329 809 160,17 PLN, w tym środki z UE: 2 310 159 680,67 PLN.
Podział przekazanych płatności w podziale na Działania/Osie Priorytetowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–
2013 (według stanu na 31.12.2012 r.):
Narastająco
Dofinansowanie
688 152 646,45
94 707 715,68
80 909 713,12
I.1 Drogi
I.2 Kolej
I.3 Porty lotnicze
I.4
Miejski
transport
publiczny
18 183 913,85
I.5
Inteligentne
systemy
transportu
10 934 663,28
Razem
Oś priorytetowa
I
892 888 652,38
II.1 Gospodarka
wodno–ściekowa 264 616 180,00
w tym środki UE
688 152 646,45
94 707 715,68
68 773 256,15
w tym 2012 rok
Dofinansowanie
168 798 927,68
32 742 128,34
20 979 279,24
w tym środki UE
168 798 927,68
32 742 128,34
17 832 387,35
18 183 913,85
0,00
0,00
10 934 663,28
310 696,94
310 696,94
880 752 195,41
222 831 032,20
219 684 140,31
264 616 180,00
40 432 282,77
40 432 282,77
103
II.2
Sieci
ciepłownicze
36 359 223,01
36 359 223,01
5 578 298,96
5 578 298,96
II.3
Ochrona
przyrody
2 014 182,32
2 014 182,32
476 713,63
476 713,63
II.4 Gospodarka
wodna
23 987 802,40
23 987 802,40
5 028 414,84
5 028 414,84
II.5
Zagrożenia
środowiska
28 544 829,28
28 544 829,28
0,00
0,00
II.6
Ochrona
powietrza
67 455 309,69
67 455 309,69
18 529 607,14
18 529 607,14
II.7
Elektroenergetyka 7 762 045,95
II.8 Gazownictwo 442 372,95
7 762 045,95
442 372,95
4 465 387,60
442 372,95
4 465 387,60
442 372,95
II.9 Odnawialne
źródła energii
93 282 777,20
93 282 777,20
34 865 715,10
34 865 715,10
13 035 982,36
10 387 948,49
10 387 948,49
537 500 705,16
120 206 741,48
120 206 741,48
III.1
Wsparcie
jednostek B+R
984 436,55
984 436,55
0,00
0,00
III.4
Rozwój
otoczenia biznesu 1 919 985,16
1 919 985,16
1 563 393,79
1 563 393,79
119 758 685,81
12 273 897,22
12 273 897,22
122 663 107,52
13 837 291,01
13 837 291,01
42 794 587,26
25 268 584,23
25 268 584,23
73 832 055,83
73 745 265,65
18 464 938,14
18 464 938,14
52 712 662,66
51 935 407,73
9 745 844,70
9 742 019,70
169 339 305,75
168 475 260,64
53 479 367,07
53 475 542,07
127 386 472,23
120 737 494,81
19 811 314,73
19 811 314,73
21 872 040,19
21 872 040,19
281 973,51
281 973,51
123 601 899,42
4 402 230,04
4 402 230,04
123 410 309,28
72 275 387,69
72 275 387,69
389 621 743,70
96 770 905,97
96 770 905,97
II.10
Sieci
ciepłownicze
13 035 982,36
Razem
Oś priorytetowa
II
537 500 705,16
III.5 Infrastruktura
turystyczno–
rekreacyjna
119 758 685,81
Razem
Oś priorytetowa
III
122 663 107,52
IV.1 Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego
42 794 587,26
IV.2
E–usługi
publiczne
IV.3
E–
technologie
dla
przedsiębiorstw
Razem
Oś priorytetowa
IV
V.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia
V.2 Infrastruktura
pomocy
społecznej
V.3 Infrastruktura
edukacyjna
123 601 899,42
V.4 Infrastruktura
kultury
123 410 309,28
Razem
Oś priorytetowa
V
396 270 721,12
104
VI.1 Rewitalizacja
obszarów
problemowych
138 600 476,72
VI.2 Renowacja
substancji
mieszkaniowej
1 118 644,50
Razem
Oś priorytetowa
VI
139 719 121,22
138 600 476,72
63 598 964,07
63 598 964,07
1 118 644,50
158 887,47
158 887,47
139 719 121,22
63 757 851,54
63 757 851,54
18 861 003,03
18 861 003,03
18 861 003,03
18 861 003,03
589 744 192,30
586 593 475,41
VII.1
Pomoc
Techniczna
71 427 547,02
71 427 547,02
Razem
Oś priorytetowa
VII
71 427 547,02
71 427 547,02
2
329
809
Ogółem
160,17
2 310 159 680,67
W załączniku nr 16 do ustawy budżetowej na 2012 rok z dnia 2.03.2012 r.,
ustalony został dla Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
limit wydatków budżetu środków europejskich na poziomie 858 607 000 PLN,
w tym limit wydatków dla Instytucji Zarządzającej RPO WŁ na lata 2007–2013 wynosi
848 712 000 PLN (różnica w wysokości limitów jest związana z uwzględnieniem
wydatków na projekty realizowane w ramach RPO WŁ przez Państwowe Jednostki
Budżetowe – 9 895 000 PLN).
W ramach części budżetowej ze środków europejskich na rzecz IZ RPO WŁ
przekazano w ramach upoważnień do dokonywania płatności kwotę
509 227 000 PLN.
W dniu 20.07.2012 r. IZ RPO WŁ wystąpiła do Ministra Rozwoju Regionalnego
z Wnioskiem o przyznanie środków z budżetu środków europejskich
oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa nr 2/2/2012/RPO/15 w celu
uruchomienia rezerwy celowej w kwocie 160 000 000,00 PLN w ramach środków
budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
z uwagi na fakt, iż wykorzystano 72,47% przekazanych środków budżetu środków
europejskich w części budżetowej.
Również w lipcu 2012 r., z uwagi na fakt wykorzystania ponad 70% środków
w ramach budżetu państwa, IZ RPO WŁ zwróciła się do MRR z Wnioskiem
o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji
celowej z budżetu państwa nr 4/2/2012/RPO/15 w celu uruchomienia rezerwy
celowej w kwocie 5 349 300,00 PLN w ramach środków budżetu państwa
przeznaczonych na współfinansowanie projektów.
We wrześniu 2012 r. skierowano do MRR wniosek o uruchomienie drugiej
już transzy rezerwy celowej w ramach środków z budżetu państwa przeznaczonych
na współfinansowanie projektów. Albowiem w rocznym planie dla Województwa
przyznano limit w ramach środków dotacji celowej (współfinansowanie) na 2012 r.
w wysokości 29 799 300,00 PLN natomiast do dnia 17.09.2012 r. wykorzystano 24
305 345,27 PLN stanowiące 81,56% środków ujętych w części 34 Rozwój
Regionalny budżetu państwa. Spełniony zatem został warunek konieczny
do uruchomienia rezerwy celowej w ramach przedmiotowych środków. Wnioskiem
nr 5/2/2012/RPO/15 z dnia 19.09.2012 r. zawnioskowano o kwotę 10 867 478,00
PLN. W listopadzie 2012 r. dokonano urealnienia wydatków ze środków budżetu
105
państwa i zawnioskowano o przekazanie z powyższych środków łącznej kwoty 42
166 778,00 PLN.
W dniu 19.11.2012 r. roku IZ RPO WŁ wystąpiła do MRR z Wnioskiem
nr 8/2/2012/RPO/15 o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz
o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego w celu uruchomienia kolejnej rezerwy celowej w ramach środków
z budżetu środków europejskich, z uwagi na fakt, iż wykorzystano w 86,50%
przekazanych środków budżetu środków europejskich w części budżetowej.
Zawnioskowano o kwotę 49 060 761,00 PLN.
Podsumowując, MRR przekazało łącznie: w ramach środków z budżetu środków
europejskich kwotę 718 287 761,00 PLN, na rzecz:
- IZ RPO WŁ kwotę w wysokości 590 790 761,00 PLN,
- Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy kwotę
w wysokości 127 497 000,00 PLN w ramach środków budżetu państwa
kwotę 42 166 778,00 PLN.
W ramach posiadanych upoważnień przygotowano 603 zbiorcze wnioski
o pierwszą i kolejną płatność zaliczkową oraz o refundację poniesionych wydatków.
Wyjaśniono i przypisano do poszczególnych projektów 515 zwrotów dokonanych
przez Beneficjentów na rachunek Urzędu i Banku Gospodarstwa Krajowego.
Na bieżąco kontrolowano wykorzystanie alokacji środków w ramach RPO WŁ.
W związku z podpisaniem nowych umów o dofinansowanie projektów przyjęto
od Beneficjentów 6 zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu w ramach RPO WŁ.
Ponadto zakończono i ostatecznie rozliczono 227 projektów realizowanych
przez Beneficjentów w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.
Wszczęto 6 postępowań w sprawie zwrotu środków, zostało wydanych 5 decyzji
administracyjnych. Wprowadzono do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK
07–13) 228 decyzji dotyczących zwrotów, zarówno wynikających z wydanych
zaleceń pokontrolnych jak i w ramach weryfikacji wniosków o płatność Beneficjenta.
W związku z prawidłową realizacją zadań w ramach Budżetu Województwa
na 2012 rok przygotowano do realizacji 56 wniosków o zmianę do Budżetu.
Sporządzono i przekazano do MRR 14 sprawozdań w zakresie rozliczenia dotacji
celowej w 2012 r.
Ponadto wysłano 35 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach
Departament prowadził kontrole na zakończenie realizacji projektów
(tj. obejmujące zakres rzeczowy i rachunkowy projektu, zamówienia publiczne,
kontrole krzyżowe oraz kontrole trwałości projektów) oraz kontrole projektów
w zakresie zamówień publicznych.
W okresie od 1.01. do 31.12.2012 r. Wydział ds. Kontroli Projektów przeprowadził
łącznie 129 kontroli, w tym:
- 24 kontrole projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej I –
Infrastruktura transportowa,
- 26 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej II –
Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,
- 1 kontrolę projektu dofinansowanego w ramach osi priorytetowej III –
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,
- 62 kontrole projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej IV –
Społeczeństwo informacyjne,
106
13 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej V –
Infrastruktura społeczna,
- 2 kontrole projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej VI –
Odnowa obszarów miejskich,
- 1 kontrolę systemową – COP.
Wśród ww. kontroli przeprowadzono 116 kontroli planowych projektów
(w tym 114 kontroli na zakończenie realizacji projektu i 2 kontrole trwałości projektu)
oraz 12 kontroli doraźnych (w tym m.in. kontrole w zakresie postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, oraz kontrole wykonania nawierzchni
drogowej). W tym okresie w ramach kontroli projektów przeprowadzono kontrole 183
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
W 34 przypadkach kontroli stwierdzono, że realizacja projektów przebiega bez
zastrzeżeń.
W 15 przypadkach kontroli stwierdzono, że zadania są realizowane
z zastrzeżeniami (bez skutków finansowych), które obejmowały, m.in.: uchybienia
przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, uchybienia przy stosowaniu
zasady jawności, przejrzystości i równego traktowania wykonawców, nieprawidłową
promocję projektu, brak zapisów o współfinansowaniu ze środków EFRR w umowach
z wykonawcami, brak wyodrębnienia kont analitycznych dla projektu w systemie
księgowym beneficjenta.
W 31 przypadkach kontroli stwierdzono, że zadania są realizowane
z uchybieniami (ze skutkami finansowymi), które obejmowały, m.in.: naruszenia
ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszenia przy stosowaniu zasady jawności,
przejrzystości i równego traktowania wykonawców, niezgodności w zakresie
rzeczowym projektu z wnioskiem o dofinansowanie, nieosiągnięcie założonych
wskaźników produktu i rezultatu.
W przypadku 39 kontroli czynności kontrolne są nadal prowadzone,
a w przypadku 10 kontroli toczy się postępowanie administracyjne.
Ponadto w ramach zadań kontrolnych realizowane są następujące zadania:
- raportowanie o nieprawidłowościach (25 raportów za 2011 r., 3 zestawienia
kwartalne za 2011 r.),
- opracowywanie rocznego planu kontroli na 2012 r., włączając w to COP,
Wydział ds. Kontroli zamówień publicznych, Departament Kontroli i Skarg,
- opracowywanie postanowień o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wydawania decyzji w przedmiocie zwrotu kwot nieprawidłowości.
-
W okresie od 1.01. do 31.12.2012 r. Wydział ds. Kontroli Zamówień Publicznych
przeprowadził łącznie 49 kontroli, w tym:
- 9 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej I –
Infrastruktura transportowa,
- 15 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej II –
Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,
- 1 kontrolę projektu dofinansowanego w ramach osi priorytetowej III –
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,
- 8 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej IV –
Społeczeństwo informacyjne,
- 8 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej V –
Infrastruktura społeczna,
- 8 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej VI –
Odnowa obszarów miejskich.
107
Wśród ww. kontroli przeprowadzono 44 kontrole planowe projektów oraz 5
kontroli doraźnych. W ramach ww. kontroli skontrolowano 222 postępowania
o udzielenie zamówień publicznych.
W 17 przypadkach kontroli stwierdzono, że realizacja projektów przebiega bez
istotnych zastrzeżeń.
W 17 przypadkach kontroli stwierdzono, że zadania są realizowane z istotnymi
zastrzeżeniami, które obejmowały stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.
15 kontroli jest nadal w trakcie czynności kontrolnych (tj. w trakcie wydawania
informacji pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych, rozpatrywania złożonych
zastrzeżeń i konsultacji prawnej).
108
DEPARTAMENT DS. PO KAPITAŁ LUDZKI
w zakresie umów i aneksów
W ojewództwem, a MRR:
zawartych
w
2012
r.
pomiędzy
W dniu 10.01.2012 r. została zawarta Umowa dotacji celowej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 r., numer:
ŁÓ/POKL/DC/2012/1. Umowę zawarto pomiędzy Skarbem Państwa - MRR,
reprezentowanym przez Pana Pawła Orłowskiego - Podsekretarza Stanu w MRR,
a Województwem, reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka
Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka Członka - Zarządu WŁ.
W dniu 6.02.2012 r. zawarto w Warszawie Aneks nr 2 do Umowy
o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25.11.2010 r., numer: POKL.10.01.0010-001/11-00. Aneks zawarto pomiędzy MRR, reprezentowanym przez Pana Pawła
Orłowskiego - Podsekretarza Stanu w MRR, a Samorządem Województwa,
reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ
oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ.
W dniu 6.02.2012 r. zawarto w Warszawie Aneks nr 3 do Porozumienia
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki numer: KL/ŁO/DO/2008/1. Aneks zawarto
pomiędzy MRR, reprezentowanym przez Pana Pawła Orłowskiego Podsekretarza
Stanu w MRR, a Województwem reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego
Członka Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka Członka Zarządu WŁ.
W dniu 2.03.2012 r. zawarto w Warszawie Aneks nr 7 do Porozumienia z dnia
22.06.2007 r., numer: KL/ŁO/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aneks zawarto pomiędzy MRR,
reprezentowanym przez Pana Pawła Orłowskiego - Podsekretarza Stanu w MRR,
a Województwem, reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka
Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ.
W dniu 28.05.2012 r. zawarto w Warszawie Aneks nr 3 do Umowy
o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25.11.2010 r., numer: POKL.10.01.0010-001/11-00. Aneks zawarto pomiędzy MRR, reprezentowanym przez Pana Pawła
Orłowskiego - Podsekretarza Stanu w MRR, a Samorządem Województwa,
reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ oraz
Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ.
W dniu 24.08.2012 r. zawarto w Warszawie Aneks nr 1 do umowy dotacji
celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10.01.2012 r.,
numer: ŁÓ/POKL/DC/2012/1. Aneks zawarto pomiędzy Skarbem Państwa - MRR,
reprezentowanym przez Pana Pawła Orłowskiego - Podsekretarza Stanu w MRR,
a Województwem, reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka
Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ.
W dniu 19.11.2012 r. zawarto w Warszawie Aneks nr 2 do umowy dotacji
celowej w ramach Programu Kapitał Ludzki z dnia 10.01.2012 r., numer:
ŁÓ/POKL/DC/2012/1. Aneks zawarto pomiędzy Skarbem Państwa - MRR,
reprezentowanym przez Pana Pawła Orłowskiego - Podsekretarza Stanu w MRR,
109
a Województwem, reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka
Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ.
w zakresie umów, aneksów zawartych w 2012 r.
W ojewództwem,
a
W UP
pełniącym
funkcję
Pośredniczącej II Stopnia (IP2):
pomiędzy
Instytucji
W dniu 22.03.2012 r. został zawarty w Łodzi Aneks nr 3
do Porozumienia z dnia 7 września 2007 r., numer: KL.0116/1/07 w sprawie
dofinansowania Działania 6.1, 6.2, 6.3 Priorytetu VI w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aneks zawarto pomiędzy Województwem,
reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ oraz
Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ, a WUP reprezentowanym przez
Pana Andrzeja Kaczorowskiego – p.o. Dyrektora WUP.
W dniu 22.003.2012 r. został zawarty w Łodzi Aneks nr 3
do Porozumienia z dnia 7.09.2007 r., numer: KL.0116/2/07 w sprawie
dofinansowania Działania 7.1, 7.2, 7.3 Priorytetu VII w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aneks zawarto pomiędzy Województwem,
reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ
oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ, a WUP reprezentowanym
przez Pana Andrzeja Kaczorowskiego – p.o. Dyrektora WUP.
W dniu 26.04. 2012 r. zawarto w Łodzi Aneks nr 2 do Porozumienia
z dnia 2 lutego 2011 r. o numerze: KL.0116/1/11 w sprawie powierzenia WUP, jako
Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki,
zadań oraz dofinansowania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Działania 10.1
Pomoc Techniczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Aneks zawarto
pomiędzy Województwem, reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego Członka Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ, a WUP
reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kaczorowskiego – p.o. Dyrektora WUP.
W dniu 3.07.2012 r. zawarto w Łodzi Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia
2.02.2011 r. o numerze: KL.0116/1/11 w sprawie WUP jako Instytucji Pośredniczącej
II stopnia (IP2) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, zadań
oraz dofinansowania w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Działania 10.1
Pomoc Techniczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Aneks zawarto
pomiędzy Województwem, reprezentowanym przez Panią Dorotą Ryl Wicemarszałkiem oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ, a WUP
reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kaczorowskiego – p.o. Dyrektora WUP.
w zakresie
Ludzki:
tworzenia
dokumentów
programowych
PO
Kapitał
Zaktualizowano
Instrukcje
Wykonawcze
IP
PO
Kapitał
Ludzki
przy współudziale Departamentu Finansów. Powyższe Instrukcje zostały
zatwierdzone przez MRR, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Programem
w dniu 28.06.2012 r. Przedmiotowe Instrukcje zostały wprowadzone Zarządzeniem
Marszałka WŁ Nr 56/12 z dnia 11.07.2012 r. jako wersja 06 Instrukcji Wykonawczych
Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie.
110
Instrukcje Wykonawcze regulują ścieżki postępowania dotyczące m.in. naboru
i oceny projektów, przepływów finansowych, monitoringu i ewaluacji, zarządzania
systemem oraz innych procesów realizowanych przez IP.
W związku ze zmianami w systemie wdrażania PO KL oraz w strukturze
organizacyjnej WUP - IP2 zaktualizowany został Podręcznik Instrukcji WUP –
Instytucji Pośredniczącej 2 Stopnia dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Przedmiotowy Podręcznik wersja 06 został zatwierdzony przez
Instytucję Pośredniczącą 16.02.2012 r.
3.09.2012 r. Instytucja Zarządzająca PO KL wystąpiła do IP o aktualizację
dokumentu pn. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. Po przeprowadzeniu konsultacji
w zakresie przedmiotowego dokumentu z IP2 oraz Departamentem Finansów
Urzędu, dokument został przekazany do Instytucji Zarządzającej PO KL w dniu
23.11.2012 r. celem akceptacji. W dniu 30.11.2012 r. IP otrzymała stanowisko IZ
wobec aktualizacji OSZIK, informujące o jego poprawnym sporządzeniu.
Tak zaakceptowany dokument został przekazany do następujących komórek
organizacyjnych: Departament Finansów, IP2.
Powyższe trzy dokumenty programowe – Instrukcje Wykonawcze IP, Instrukcje
Wykonawcze IP 2 oraz OSZiK są strategicznymi dokumentami programowymi,
które regulują kompleksowo wszystkie kwestie prawidłowego zarządzania środkami
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach komponentu regionalnego
PO KL dla Województwa Łódzkiego obejmując realizację projektów konkursowych
i systemowych w obszarach: programowanie, zarządzanie, przepływy finansowe,
promocję, monitoring, ewaluację, kontrolę i rozliczanie. W związku z tym przed
ich zatwierdzeniem dokumenty te są poddawane konsultacjom zarówno wewnątrz
Urzędu jako IP jak i z WUP jako IP2 oraz z MRR jako IZ.
w zakresie sprawozdawczości PO Kapitał Ludzki :
Instytucja Pośrednicząca przygotowała i przekazała do Instytucji
Zarządzającej do 10-tego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po kwartale
w 2012 r. ankietę monitorującą stan przygotowań do wdrażania PO Kapitał Ludzki
dla Urzędu (IP), odpowiednio za I, II, III i IV kwartał. Ankieta monitorująca stan
zatrudnienia w Instytucji Pośredniczącej zawiera dane dotyczące docelowego
oraz obecnego stanu zatrudnienia (w odniesieniu do określonego okresu
sprawozdawczego) w komórkach merytorycznych i obsługowych zaangażowanych
we wdrażanie PO KL.
Instytucja Pośrednicząca do 10-tego dnia kalendarzowego każdego kwartału
przygotowuje i przesyła do IZ Informację Kwartalną z realizacji Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie ze wzorem określonym w Zasadach systemu
sprawozdawczości PO KL 2007-2013. Wyżej wymieniony dokument przesyłany jest
cyklicznie to jest do 10-tego dnia kalendarzowego.
W dniu 30.01.2012 r. IP 2 przekazało zgodnie z obowiązującym Zasadami
systemu sprawozdawczości PO KL 2007 – 2013 Sprawozdanie Roczne
z realizacji Działań Priorytetu VI, VII PO KL. Po wprowadzeniu uwag
przekazywanych przez IP sprawozdanie zostało skorygowane przez IP2 i ostatecznie
zatwierdzone przez IP 8 lutego 2012 r.
W dniu 16.02.2012 r. IP przekazała do IZ Sprawozdanie Roczne
z realizacji Priorytetów VI, VII, VII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w Województwie za okres 1.01.2011 – 31.12.2011 r. Po korekcie sprawozdania
111
(przesłanej do IZ 21.03.2012 r.), sprawozdanie zostało zatwierdzone przez IZ w dniu
10.04.2012 r.
W dniu 30.07.2012 r. IP 2 przekazało zgodnie z obowiązującymi Zasadami
systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013 Sprawozdanie Okresowe z realizacji
Działań w ramach Priorytetów VI oraz VII PO KL za I półrocze 2012 r. W dniu 2.08.
2012 r. IP zatwierdziła sprawozdanie.
W dniu 13.08.2012 r. IP przekazała do IZ Sprawozdanie Okresowe
z realizacji Priorytetów VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w Województwie za I półrocze 2012 r. Po korekcie sprawozdania (przesłanej
do IZ 24.09.2012 r.) sprawozdanie zostało zatwierdzone przez IZ
w dniu 5.10.2012 r.
Ponadto przygotowywano informacje na potrzeby Departamentu Polityki
Regionalnej dotyczące wdrażania Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO KL. Przedmiotowe
dane wykorzystywane są w informacjach przekazywanych w formie prezentacji
przez Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w czasie posiedzeń Sejmiku WŁ
i Zarządu WŁ.
Co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przygotowywana
jest tabela Monitorowania realizacji PO KL, która zawiera zestawienie danych
statystycznych obrazujące poziom wdrażania komponentu regionalnego
w Województwie (od czerwca 2009 - tabela Monitorowania realizacji PO KL
przekazywana jest do Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej,
Transportu i Komunikacji Sejmiku WŁ).
w zakresie przygotowania systemów informatycznych niezbędnych
dla prawidłowego i sprawnego wdrażania PO Kapitał Ludzki:

KSI (Krajowy System Informatyczny)
W trakcie 2012 r. przeprowadzono szkolenia z procedur bezpiecznej pracy
w KSI SIMIK 07-13 dla 17 pracowników Urzędu.
Sporządzono również w zakresie uprawnień do KSI:
- 17 wniosków o nadanie uprawnień ,
- 27 wniosków o zmianę uprawnień,
- 7 wniosków o wycofanie uprawnień,
- 8 wniosków o czasowe wycofanie uprawnień,
które zostały wysłane przez IP do IZ. Proces ten kontynuowany jest na bieżąco.

LSI (Lokalny System Informatyczny)
W trakcie 2012 r. przeprowadzono powtórne szkolenia poszerzone
o bieżące zmiany w dokumentach PO Kapitał Ludzki dotyczące wprowadzania
do niego danych oraz z zakresu bezpiecznego korzystania z Lokalnego Systemu
Informatycznego dla 122 pracowników Departamentu Program Operacyjny Kapitał
Ludzki.
Kontynuowane jest na bieżąco wprowadzanie danych do wdrożonego w roku
2010 Lokalnego Sytemu Informatycznego do niżej wymienionych modułów:
1. Moduł Programowania i Ogłaszania Konkursów,
2. Moduł Oceny i Kontraktacji Projektów (konkursy),
112
3. Moduł Oceny i Akceptacji wniosków o płatność,
4. Moduł Kontroli, Monitorowania, Sprawozdawczości i Raportowania,
5. Moduł Baza Adresowa,
6. Moduł Projekty,
7. Moduł Obsługi Działalności Promocyjnej,
8. Moduł Projektów Systemowych i Pomocy Technicznej,
9. Moduł Obsługi Finansowej wniosków o płatność,
10. Moduł Baza Korespondencyjna.
W zakresie Planów Działań (PD) PO Kapitał Ludzki
Instytucja Pośrednicząca we współpracy z IP2 PO KL przygotowuje co roku
odrębny Plan Działania dla Priorytetów VI, VII, VIII, IX.















w dniach 3-10 lipca 2012 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne
dotyczące Planów Działania na rok 2013;
10.07.2012 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Opracowania
Rocznych Planów Działania na rok 2013. W spotkaniu brali udział członkowie
Grupy Roboczej w skład, której wchodzą przedstawiciele Podkomitetu
Monitorującego PO KL. Ponadto w spotkaniu udział brali pracownicy
Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki oraz wszyscy zainteresowani tematyką
Planów Działania 2013 (z uwagi na fakt, iż zaproszenie na spotkanie Grupy
Roboczej było otwarte);
13.07.2012 r. Instytucja Pośrednicząca PO KL w Województwie przekazała
do Instytucji Zarządzającej PO KL pierwsze projekty Planów Działania na rok
2013 PO KL dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO KL;
7.09.2012 r., po otrzymaniu w dniu 30 sierpnia 2012 r. pierwszych uwag IZ PO
KL do projektów PD 2013, IP przesłała do IZ PO KL II wersję PD 2013 ;
10.09.2012 r. IP przekazała do Komisji Europejskiej II wersję PD 2013;
w dniach 10-24.09.2012 r. Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła drugi etap
konsultacji społecznych do PD 2013;
12.09.2012 r. Komisja Europejska przekazano IP uwagi do II wersji
PD 2013;
20.09.2012 r. IP przekazała swoje stanowisko w sprawie przesłanych uwag
do II wersji PD 2013 do Komisji Europejskiej;
10.10. 2012 r. IP otrzymała z IZ PO KL uwagi do II wersji PD 2013;
26.10.2012 r. IP przekazała do IZ PO KL III wersję PD 2013;
w tym samym dniu IP przekazała III wersję PD 2013 do Komisji Europejskiej;
16.11.2012 r. IP otrzymała uwagi IZ PO KL do III wersji PD 2013;
16.11.2012 r. IZ PO KL przekazała rekomendacje wypracowane
przez Grupę ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy Komitecie
Monitorującym PO KL do PD 2013;
21.11.2012 r. IP przekazała do IZ PO KL IV wersję PD 2013;
30.11. 2012 r. IP przesłała swoje stanowisko w sprawie wypracowanych przez
Grupę ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy Komitecie Monitorującym PO
KL rekomendacji do PD 2013;
6.12.2012 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki podjął
uchwałę nr 109, w której zatwierdził Plany Działania opracowane
przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetów VI - IX w Województwie;
113


21.12.2012 r. IP otrzymała w drodze uchwały nr 109 KM PO KL uwagi
IZ PO KL dotyczące PD 2013 dla Priorytetu VIII;
21.12.2012 r. IP przesłała do IZ PO KL poprawioną wersję PD 2013
dla Priorytetu VIII – zgodnie z Uchwałą Komitetu Monitorującego PO KL nr
109.
w zakresie badań ewaluacyjnych realizowanych przez IP :
Departament uczestniczył wraz z MRR, województwem małopolskim
i
pomorskim
w
realizacji
międzynarodowego
projektu
badawczego
pt.: „Lokalne scenariusze zmian demograficznych: polityki publiczne i strategie,
dotyczące zrównoważonego rozwoju, rozwoju umiejętności i wzrostu zatrudnienia”.
Wykonawcą badania była Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Przedmiotem badania było zjawisko zmian demograficznych oraz jego wpływu
na sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych regionów biorących udział
w badaniu. Podczas wizyty studyjnej w Łodzi (28.03.2012 r.) eksperci
z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju odwiedzili dwie spółdzielnie
socjalne: bistro Zaraz wracam oraz Wielobranżową Spółdzielnię Ogniwo. Następnie
w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się spotkanie, w ramach, którego zostały
przeprowadzone
cztery
panele
tematyczne
poświęcone
następującym
zagadnieniom:
- rynek pracy a starsi pracownicy – podejście organizacyjne: przedsiębiorstw
i związków zawodowych,
- nowe trendy w biznesie i przedsiębiorczości: „srebrna ekonomia”, „biała
ekonomia”, „zielona gospodarka”,
- trwały rozwój lokalny: infrastrukturalne, społeczne i ekonomiczne skutki
starzenia się społeczeństwa,
- zmiany społeczne: integracja społeczna, polityka pro-rodzinna, rozwiązania
z zakresu wymiany międzypokoleniowej.
Efektem projektu jest raport przedstawiający między innymi sytuację Województwa
w kontekście zmian demograficznych.
w
zakresie
obsługi
Podkomitetu
Operacyjny Kapitał Ludzki:
Monitorującego
Program
W I półroczu 2012 r. Podkomitet Monitorujący PO KL podjął w trybie obiegowym
następujące Uchwały:
 Uchwałę nr 1/12 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały
nr 4/11 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie: rekomendowania Instytucji
Zarządzającej rocznych Planów Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI, VII,
VIII oraz IX,
 Uchwałę nr 2/12 z dnia 19.06.2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały
nr 4/11 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie: rekomendowania Instytucji
Zarządzającej rocznych Planów Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI, VII,
VIII oraz IX, zmienioną Uchwałą nr 1/12 z dnia 22.02.2012 r.,
114


Uchwałę nr 3/12 z dnia 5.09.2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały
nr 4/11 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie: rekomendowania Instytucji
Zarządzającej rocznych Planów Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI, VII,
VIII oraz IX, zmieniona Uchwałą nr 1/12 z dnia 22.02. 2012 r., Uchwałą nr 2/12
z dnia 19.06.2012 r.,
Uchwałę nr 4/12 z dnia 5.09.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Tabel
wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych.
W II półroczu 2012 r. odbyły się 2 posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program
Operacyjny Kapitał Ludzki:
- w dniu 12.09.2012 r. (XVI posiedzenie), w którym uczestniczyli Członkowie
PKM PO KL: przedstawiciele strony samorządowej, rządowej w tym przedstawicielka
MRR, partnerów społecznych i gospodarczych, a także reprezentanci beneficjentów
– Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego.
Podczas posiedzenia został omówiony aktualny stan wdrażania Priorytetów VI, VII,
VIII, IX PO KL oraz założenia Planów Działania na rok 2013. Ponadto
zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów w ramach
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- w dniu 29.11.2012 r. (XVII posiedzenie) w siedzibie Urzędu w którym
uczestniczyli Członkowie PKM PO KL: przedstawiciele strony samorządowej,
rządowej w tym przedstawicielka MRR, partnerów społecznych i gospodarczych,
a także przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym punktem obrad było podjęcie Uchwały w sprawie rekomendowania
Instytucji Zarządzającej Planów działania na rok 2013 dla Priorytetów VI, VII, VIII, IX
(Uchwała nr 5/12). Ponadto został omówiony aktualny stan wdrażania komponentu
regionalnego PO KL oraz przedstawiona została prezentacja dotycząca Regionalnej
Sieci Tematycznej dla Województwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Odbyło się jedno posiedzenie (10.07.2012 r.) Grupy roboczej ds. opracowania
rocznych Planów Działania dla Priorytetów VI, VII, VIII oraz IX.
w zakresie Komponentu Regionalnego :
Realizowano działania, do których należało:
 stworzenie oraz bieżące monitorowanie następujących baz danych:
- baza danych dotycząca umów podpisanych w ramach Priorytetu VI-IX PO KL;
- baza danych dotycząca stopnia wydatkowania środków w ramach
poszczególnych źródeł finansowania dotacji celowej i środków europejskich
w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL;
- baza danych dotycząca bieżącego monitorowania dostępności środków
w budżecie oraz na kontach w ramach poszczególnych poddziałań Priorytetu
VIII-IX PO KL;
- baza danych dotycząca planowanych wypłat dla projektów konkursowych
i systemowych w ramach Priorytetów VIII i IX;
115
baza danych dotycząca wydatkowania środków Beneficjentom w ramach
dotacji celowej i środków europejskich w ramach Priorytetów VIII i IX;
- baza
danych
dotycząca
ewidencjonowania
zwrotów
dokonanych
przez Beneficjentów na rachunek Instytucji Pośredniczącej w ramach
Priorytetów VIII i IX;
- baza danych dotycząca indywidualnego rozliczania każdego Beneficjenta
Priorytetu VIII i IX PO KL; Baza danych dotycząca zaangażowania środków
dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL.
 sporządzenie łącznie 1 361 Zbiorczych Wniosków o Pierwszą i Kolejną Płatność
dotacji celowej i środków europejskich:
w ramach Poddziałania 8.1.1 – 496 na kwotę 84 081 818,72 PLN;
w ramach Poddziałania 8.1.2 – 87 na kwotę 24 419 784,78 PLN;
w ramach Poddziałania 8.1.3 – 1 na kwotę 25 016,44 PLN;
w ramach Poddziałania 8.2.1 – 52 na kwotę 13 525 556,86 PLN;
w ramach Poddziałania 8.2.2 – 9 na kwotę 981 758,00 PLN;
w ramach Poddziałania 9.1.1 – 59 na kwotę 8 692 050,01 PLN;
w ramach Poddziałania 9.1.2 – 286 na kwotę 23 898 004,39 PLN;
w ramach Poddziałania 9.1.3 – 6 na kwotę 2 962 267,33 PLN;
w ramach Działania 9.2 – 217 na kwotę 34 994 020,43 PLN;
w ramach Działania 9.3 – 71 na kwotę 13 629 752,68 PLN;
w ramach Działania 9.4 – 28 na kwotę 5 515 388,81 PLN;
w ramach Działania 9.5 – 38 na kwotę 443 020,72 PLN;
w ramach Poddziałania 9.6.1 – 1 na kwotę 153 993,48 PLN
-
 wyjaśnienie do Departamentu Finansów 1052 zwrotów dokonanych
przez Beneficjentów:
w ramach Poddziałania 8.1.1 – 317 zwrotów na kwotę 5 296 583,11 PLN;
w ramach Poddziałania 8.1.2 – 95 zwrotów na kwotę 1 988 821,16 PLN;
w ramach Poddziałania 8.1.3 – 1 zwrotów na kwotę 15 039,21 PLN;
w ramach Poddziałania 8.2.1 – 41 zwrotów na kwotę 1 174 218,23 PLN;
w ramach Poddziałania 8.2.2 – 2 zwrot na kwotę 14 046,61 PLN;
w ramach Poddziałania 9.1.1 – 81 zwroty na kwotę 1 582 567,88 PLN;
w ramach Poddziałania 9.1.2 – 224 zwrotów na kwotę 3 148 719,26 PLN;
w ramach Poddziałania 9.1.3 – 2 zwroty na kwotę 117 154,65 PLN;
w ramach Działania 9.2 – 125 zwrotów na kwotę 910 839,18 PLN;
w ramach Działania 9.3 – 52 zwrotów na kwotę 2 579 964,72 PLN;
w ramach Działania 9.4 – 51 zwrotów na kwotę 771 716,13 PLN;
w ramach Działania 9.5 – 61 zwrotów na kwotę 122 474,00 PLN;
 przygotowywanie do Departamentu Finansów dyspozycji zwrotu do MRR kwot
zwróconych przez Beneficjentów na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej
w ramach Priorytetu VI - IX PO KL;
 wyjaśnianie do MRR zwrotów z rozliczonych transz dotacji rozwojowej z 2008 r.
i 2009 r. oraz dotacji celowej i środków europejskich przyznanych w roku 2010,
2011 i 2012;
 rozliczanie zwrotów dokonanych przez beneficjenta w danym roku w podziale
na klasyfikację budżetową, działanie, podziałanie, źródło finansowania.
 potwierdzanie dostępności środków w budżecie na etapie przygotowywania
projektów umów o dofinansowanie / aneksów do umów zmieniających wartość
116














dofinansowania w ramach poszczególnych Poddziałań i Działań Priorytetu
VIII i IX PO KL;
weryfikacja informacji otrzymanych z Departamentu Finansów dot. wykonania
planu wydatków za dany okres;
przygotowanie prognozy środków certyfikowanych na 2013 rok dla Priorytetu
VI - IX PO KL;
sporządzenie Poświadczeń i deklaracji wydatków IP za okres od 1 grudnia 2011 r.
do 7 grudnia 2012 r. na kwotę 398 117 407,20 PLN;
prowadzenie rejestru nieprawidłowości i korekt finansowych stwierdzonych
w trakcie kontroli lub weryfikacji WBoP;
weryfikacja zestawienia kwartalnego za IV kwartał 2011 r. oraz I, II, III kwartał
2012 r. dotyczącego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu z IP II;
weryfikacja raportów kwartalnych (za IV kwartał 2010 r. oraz I kwartał 2011 r.)
dotyczących nieprawidłowości otrzymanych z IP II;
przygotowywanie materiałów do projektu uchwały budżetowej Województwa
Łódzkiego na 2013 r. w ramach Priorytetu VI-IX PO KL;
przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2013 r.
przygotowywanie wniosków o zmiany w planie wydatków i dochodów na 2012 rok
w ramach Priorytetu VI-IX PO KL;
przygotowywanie sprawozdań z wykonania uchwały budżetowej Województwa
Łódzkiego na 2011 r. w ramach Priorytetu VI-IX PO KL;
przygotowywanie prognoz wydatkowania środków na kolejne miesiące;
prowadzenie rejestru Poświadczeń i deklaracji wydatków IP;
uzupełnienie danych w rejestrze obciążeń na projekcie oraz modułu korekty
do wniosków o płatność w KSI w zakresie korekt i nieprawidłowości
wprowadzanych do rejestru obciążeń;
sporządzenie i przekazanie do IZ następujących wniosków rozliczających transzę
dotacji celowej:
- rozliczenie roczne dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa;
- rozliczenie I transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2012 r.
dla Województwa;
- rozliczenie II transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2012 r.
dla Województwa;
- rozliczenie III transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2012 r.
dla Województwa;
- rozliczenie IV transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2012 r.
dla Województwa;
- rozliczenie V transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2012 r.
dla Województwa;
- rozliczenie VI transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2012 r.
dla Województwa;
- rozliczenie VII transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2012 r.
dla Województwa;
- rozliczenie VIII transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2012 r.
dla Województwa;
- rozliczenie IX transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2012 r.
dla Województwa;
117
-









rozliczenie X transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2012 r.
dla Województwa.
sporządzanie i uaktualnianie w podziale na działania, poddziałania, klasyfikację
budżetową środków otrzymanych z IZ w ramach VI - IX transzy dotacji celowej
z komponentu regionalnego na 2012 r.;
sporządzanie i uaktualnianie w podziale na działania, poddziałania, klasyfikacji
budżetowej środków europejskich przyznanych przez IZ w ramach komponentu
regionalnego na 2012 r.;
przeliczanie dostępnej alokacji z uwzględnieniem podpisanych umów;
przeliczanie dostępnej alokacji z uwzględnieniem podpisanych umów, projektów
umów, uchwał, projektów uchwał, list rankingowych i ogłoszonych konkursów;
sporządzanie i przekazywanie do MRR harmonogramów wydatków;
podział środków otrzymanych z IZ w podziale na źródła finansowania (środki
z cz. 34 budżetu państwa, rezerw celowych oraz monitoring wykorzystania
środków zgodnie z podziałem);
podział środków przyznanej dotacji celowej i środków europejskich w podziale
na poszczególne Poddziałania i Działania Priorytetu VI - IX PO KL;
bieżąca analiza wydatkowania budżetu z poszczególnych Poddziałań i Działań
w ramach Priorytetu VI – IX PO KL – przygotowywanie zestawienia dotyczącego
procentowego wykonania budżetu na 2012 rok w ramach Priorytetu VI-IX PO KL;
przygotowywanie, co miesiąc tabeli dotyczącej Monitorowania PO KL.
w zakresie Pomocy Technicznej:
Do działań w tym zakresie należało:
 weryfikacja i zatwierdzenie Wniosków Beneficjenta o Płatność z pomocy
technicznej IP II:
- wniosek beneficjenta o płatność IP II z pomocy technicznej za IV kwartał
2011 r.,
- wniosek beneficjenta o płatność IP II z pomocy technicznej za I kwartał
2012 r.,
- wniosek beneficjenta o płatność IP II z pomocy technicznej za II kwartał
2012 r.,
- wniosek beneficjenta o płatność IP II z pomocy technicznej za III kwartał
2012 r.,
wprowadzanie do Krajowego Systemu Informatycznego danych w oparciu
o WBoP IP II;
 sporządzanie Wniosków Beneficjenta o Płatność z pomocy technicznej IP:
- wniosek beneficjenta o płatność IP z pomocy technicznej za IV kwartał 2011 r.
- wniosek beneficjenta o płatność IP z pomocy technicznej za I kwartał 2012 r.
- wniosek beneficjenta o płatność IP z pomocy technicznej za II kwartał 2012 r.
- wniosek beneficjenta o płatność IP z pomocy technicznej za III kwartał 2012 r.
wprowadzanie do Krajowego Systemu Informatycznego danych w oparciu
o WBoP IP;
 weryfikacja Umów, Porozumienia z WUP i Aneksów przedmiotem, których jest
przyznanie środków o dofinansowanie Rocznych Planów Działania PT PO KL
oraz dotacji celowej;
118
 rejestrowanie projektów Umów i Aneksów związanych z realizacją wydatków
w ramach RPD PT PO KL;
 sporządzanie załączników potwierdzających pokrycie lub zmniejszenie wydatku
budżetowego na podstawie umów i zamówień oraz rezerwacja środków
finansowych na podstawie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
 sporządzanie załączników finansowych do faktur, rachunków, list płac i delegacji
służbowych;
 prowadzenie rejestru planu, wydatków z uwzględnieniem finansowania z EFS
i JST oraz klasyfikacji budżetowej;
 weryfikacja Wyciągów Bankowych w zakresie płatności wydatków i zwrotów z PT;
 przygotowywanie informacji w celu otrzymania zaliczki z tytułu wyjazdu
służbowego;
 weryfikacja i potwierdzanie realizacji wydatków z PT PO KL w ramach zadań pn.:
Roczny Plan Kosztów Szkoleń oraz Roczny Plan Kosztów Instytucji - koszty
zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji – Budżet Departamentu
Organizacyjnego;
 weryfikacja informacji otrzymanych z Departamentu Finansów dot. wykonania
planu wydatków za dany okres;
 rozliczanie zaliczek zagranicznych;
 wnioskowanie o zmiany w budżecie PT;
 miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna analiza planu wydatków, realizacji,
zaangażowania, zwrotów z PT PO KL i dochodów oraz monitoring stopnia
wykorzystania środków z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej;
 opracowanie sprawozdań półrocznych i rocznych z realizacji RPD PT PO KL
wraz z tabelą poczynionych odstępstw;
 weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z PT PO KL IP II;
 przygotowanie informacji merytorycznych w związku z wykonaniem audytu
zewnętrznego RPD PT PO KL za rok 2011;
 comiesięczne rozliczanie wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej
w ramach PT PO KL;
 opracowanie i uaktualniania harmonogramu przekazywania środków finansowych
w ramach przyznanej dotacji celowej na PT;
 weryfikacja i uaktualnianie ewidencji środków trwałych zakupionych ze środków
Pomocy Technicznej;
 weryfikacja RPD PT PO KL IP II;
 opracowanie Rocznego Planu Działania PT PO KL IP i jego zmian;
 przygotowanie projektu Uchwały Zarządu WŁ w sprawie przyjęcia RPD PT PO KL
oraz jego zmian;
 przygotowanie informacji w zakresie stopnia wykorzystania i zaangażowania
wydatków zgodnie z obowiązującym Rocznym Planem Działania Pomocy
Technicznej PO KL;
 opracowanie częściowego planu zamówień publicznych w ramach zadań
realizowanych z PT;
 monitoring planu wydatków, przekazanych środków finansowych, zrealizowanych
wydatków i zwrotów Regionalnych Ośrodków EFS;
 przygotowanie Zbiorczych wniosków o kolejną transzę dotacji celowej PO KL –
RO EFS;
119
 weryfikacja i uzgadnianie kwot wydatków oraz zaangażowania w ramach zadań
wynikających z Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej;
 monitoring cross-financingu;
 przygotowanie projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków na rok 2013
z uwzględnieniem współfinansowania w 85% z EFS i 15% z JST i BP;
 przygotowanie informacji opisowych półrocznych i rocznych z realizacji zadań
i wydatków budżetowych;
 bieżący monitoring zmian w budżecie Województwa zakresie wydatków
z Pomocy Technicznej;
w zakresie kontroli PO KL:
Przygotowywano Roczne Plany Kontroli oraz sprawozdania z realizacji
Planów Kontroli w celu przekazania ich do Instytucji Zarządzającej.
W dniu 11.01.2012 r. IZ zatwierdziła Roczny Plan Kontroli na 2012 rok.
Wydział Kontroli PO KL przeprowadził 3 cokwartalne aktualizacje ww. Planu. Roczny
Plan Kontroli za 2012 r. został zrealizowany zgodnie z założeniami określonymi
przez IZ, sprawozdanie z jego realizacji jest w trakcie przygotowania i zostanie
przekazane do IZ do dnia 30.01.2013 r. W dniu 13.11.2012 r. został wysłany
do akceptacji przez IZ Roczny Plan Kontroli na 2013 rok. W dniu 21.12.2012 r.
IZ przekazała informację o zatwierdzeniu Rocznego Planu Kontroli na 2013 r.
W dniu 15.10.2012 r. WUP w Łodzi (IP2) przekazał Plan Kontroli Projektów
na miejscu na rok 2013 który został zatwierdzony przez IP w dniu 25.10.2012 r.
Przeprowadzano planowane i doraźne kontrole projektów konkursowych,
kontrole systemowe, RPD PT w ramach Priorytetów PO KL wdrażanych
w Województwie:
- 245 planowych kontroli projektów konkursowych,
- 17 doraźnych kontroli projektów konkursowych,
- 94 wizyt monitoringowych projektów konkursowych, w ramach kontroli
planowych,
- 96 wizyt monitoringowych projektów konkursowych, niezależnych od kontroli
na miejscu,
- 1 kontrola systemowa,
- 5 kontroli Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej.
Przeprowadzono łącznie 374 kontroli i wydano 86 zaleceń pokontrolnych.
Postęp wykonania Rocznego Planu Kontroli na 2012 r. wyniósł średnio 36,84%,
przy założeniu, że wykonanie powinno znajdować się na minimalnym poziomie
30,00%, z czego:
- Działanie 6.1 – wykonanie 50,00 %
- Działanie 8.1 – wykonanie 35,56 %,
- Działanie 8.2 – wykonanie 35,71 %,
- Działanie 9.1 – wykonanie 37,01 %,
- Działanie 9.2 – wykonanie 40,00 %,
- Działanie 9.3 – wykonanie 37,84 %,
120
- Działanie 9.4 – wykonanie 37,50 %,
- Działanie 9.5 – wykonanie 36,84 %,
Pracownicy Wydziału Kontroli PO KL w ramach Łódzkiej Akademii PO KL
prowadzili cyklicznie moduł poświęcony kontroli projektów dofinansowanych z EFS (4
spotkania w roku 2012, po 1 w każdym kwartale).
w zakresie Projektów Systemowych PO KL :
Realizowano poniższe działania:

nadzór nad realizacją 6 projektów systemowych, których beneficjentami
były
Departamenty
Urzędu
i
wsjo
(w
tym:
ocena
wniosków
o dofinansowanie, weryfikacja wniosków o płatność, monitorowanie realizacji
projektów, konsultacje z przedstawiciela, udział w zmianach w budżecie
Województwa):
- projekt „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - kontynuacja”
Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 – WUP,
- projekt „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy” Priorytet VI, Poddziałanie
6.1.1 – WUP (projekt ponadnarodowy z partnerem duńskim Jobcenter
Aarhus),
- projekt „Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030” – Priorytet VIII,
Poddziałanie 8.2.2 PO KL– Departament ds. Przedsiębiorczości,
- projekt „Kapitał innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego” – Priorytet
VIII,
Poddziałanie
8.2.2,
Departament
Infrastruktury,
Wydział
ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Infrastruktury
- projekt „Animator kultury” – Priorytet IX, Działanie 9.4 – Departament
Kultury i Edukacji,
- projekt „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie
Uzdolnionej - II edycja” - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 – Departament
Kultury i Edukacji.
W wyniku weryfikacji wniosków o płatność projektów systemowych po dokonaniu
weryfikacji zatwierdzono 25 złożonych wniosków o płatność (bez uwzględnienia
poszczególnych wersji):
- projekt „Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030”
- 4 wnioski
na łączną kwotę 292 739,67 zł.
- projekt „Kapitał innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”
5 wniosków na łączną kwotę 470 923,19 zł.
- projekt „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - kontynuacja” 4 wnioski na łączną kwotę 679 734,26 zł.
- projekt „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy” - 4 wnioski na łączną
kwotę 2 014 935,96 zł.
- projekt „Animator kultury” - 4 wnioski na łączną kwotę 437 995,85 zł.
- projekt „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie
Uzdolnionej - II edycja - 4 wnioski na łączną kwotę 2 737 013,58 zł.
121
W ramach każdego projektu wykonano 12 informacji miesięcznych z realizacji
projektów systemowych oraz łącznie 172 karty czasu pracy zespołów
projektowych.

Weryfikacja wniosków o płatność w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna
PO KL.
Dokonano weryfikacji 3 wniosków o płatność na łączną kwotę 6 080 490,89 zł.
- wniosek o płatność za okres 01.01.2012-31.03.2012 na kwotę 2 213 674,90 zł.
- wniosek o płatność za okres 01.04.2012-30.06.2012 na kwotę 1 861 999,49
zł.
- wniosek o płatność za okres 01.07.2012-3.09.2012 na kwotę 2 004 818,50 zł.
Ponadto dokonano weryfikacji wniosku za IV kw. 2011 r. na łączną kwotę
3 805 009,83 zł.
w
zakresie
organizacji
dla W ojewództwa:
pracy
Regio nalnej
Sieci
Tematycznej
Obok działań związanych z przesyłaniem materiałów i zaproszeń
na posiedzenia do członków RST opracowano projekty uchwał RST, projekty umów
zawartych z ekspertami opiniującymi strategie projektów innowacyjnych
na potrzeby ich oceny przez RST. Z każdego posiedzenia RST sporządzony został
szczegółowy protokół. Opracowano informację roczną z realizacji Strategii działania
RST na rok 2011 r. przyjętą w dniu 13.02.2012 r. przez Instytucję Pośredniczącą.
Prowadzono działania statystyczne, w tym na potrzeby Krajowej Instytucji
Wspomagającej (KIW). Koordynowano działania RST upowszechniające produkty
projektów innowacyjnych.
Ponadto uczestniczono w spotkaniach organizowanych przez Krajową Instytucję
Wspomagającą, m.in. spotkaniach Ambasadorów Współpracy Ponadnarodowej
w ramach projektu Inclusive Europe (15.05.2012 r.), spotkaniach Punktów
Kontaktowych POKL oraz przedstawicieli KST i RST (11-12.09.2012 r.; 29.11.2012
r.), udziału w posiedzeniach KST Adaptacyjność (25-26.09.2012 r.) oraz corocznej
Konferencji – Targach „Europa Innowacji” (25.10.2012 r.). Przygotowywano
prezentacje na spotkania przedstawicieli Sieci organizowane przez KIW
oraz posiedzenia Podkomitetu Monitorującego POKL.
w zakresie obsługi projektów Priorytetu VIII :
Ogłoszono następujące konkursy:

POKL/I/8.1.1/12 – konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 29.10.-27.11.2012 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 19 148 438,99 PLN
- wpłynęło 347 wniosków
- wycofano 6 wniosków
122
- formalnie oceniono: pozytywnie – 295, negatywnie – 46
- ocena merytoryczna 19.12.-15.03.2013 r.

POKL/I/8.1.1/PN/12 – konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 29.03.-01.06.2012 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 4 500 000,00 PLN
- wpłynęło 19 wniosków
- formalnie oceniono: pozytywnie – 15, negatywnie – 4
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 2, negatywnie – 13

POKL/I/8.1.2/12- konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 29.03. – 06.07.2012 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 26 821 258,99 PLN
- wpłynęły 124 wnioski
- wycofano 2 wnioski
- formalnie oceniono: pozytywnie – 105, negatywnie – 17
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 13 (w tym 10 rekomendowanych
do dofinansowania), negatywnie – 92

POKL/I/8.1.3/12- konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 15.03.-20.04.2012 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 2 625 151,75 PLN
- wpłynęło 15 wniosków
- formalnie oceniono: pozytywnie – 9, negatywnie – 6
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 0, negatywnie – 9

POKL/II/8.1.3/12 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 03.09.-12.10.2012 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 2 625 151,75 PLN
- wpłynęło 14 wniosków
- formalnie oceniono: pozytywnie – 12 wniosków, negatywnie - 2
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 1, negatywnie – 11

POKL/I/8.2.1/12 - konkurs otwarty
- termin składania wniosków 19.03.-15.05.2012 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 2 000 000,00 PLN
- wpłynęło 10 wniosków
- formalnie oceniono: pozytywnie – 8, negatywnie – 2
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 2, negatywnie – 6

POKL/II/8.2.1/12 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 23.07.-22.08.2012 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 2 000 000,00 PLN
123
- wpłynęło 10 wniosków
- wycofano 1 wniosek
- formalnie oceniono: pozytywnie – 8, negatywnie – 1
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 0, negatywnie – 8
Podpisano następującą liczbę umów o dofinansowanie projektów w ramach PO KL:
- w ramach Poddziałania 8.1.1 – 103 umowy na łączną wartość: 1 589 528, 30
PLN (70 624 991,31 PLN wartość dofinansowania)
- w ramach Poddziałania 8.2.1 – 9 umów na łączną wartość: 18 040 460,62 PLN
(18 040 460,62 PLN wartość dofinansowania).
Razem liczba podpisanych umów wynosi: 112 na łączną wartość obejmującą
99 629 988,92 PLN (88 665 451,93 PLN wartość dofinansowania).
Łącznie dokonano weryfikacji 1544 wniosków o płatność na łączną
206 639 276,28 PLN:
- w ramach Poddziałania 8.1.1 zweryfikowano 1170 wniosków na
123 761 418,13 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.1.2 zweryfikowano 254 wniosków na
64 629 394,81 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.1.3 zweryfikowano 2 wnioski na kwotę 200
PLN;
- w ramach Poddziałania 8.2.1 zweryfikowano 118 wniosków na
18 047 665,26 PLN.
kwotę
kwotę
kwotę
798,08
kwotę
Efektem weryfikacji było zatwierdzenie 926 wniosków o płatność na łączną kwotę
118 048 138,67 PLN.:w ramach Poddziałania 8.1.1 zatwierdzono 706 wniosków na
kwotę 73 610 467,91 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.1.2 zatwierdzono 144 wnioski na kwotę 32 545
550,29 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.1.3 zatwierdzono 2 wnioski na kwotę 200 798,08
PLN;
- w ramach Poddziałania 8.2.1 zatwierdzono 74 wnioski na kwotę 11 691 322,39
PLN.
w zakresie obsługi projektów Priorytetu IX:
Ogłoszono następujące konkursy:

POKL/I/9.1.1/12 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 16.03.2012 - 18.06.2012
- alokacja na konkurs wynosiła 44 745 537,87 PLN
- wpłynęły 84 wnioski
- formalnie oceniono pozytywnie - 52, negatywnie - 32
- merytorycznie oceniono pozytywnie - 20, negatywnie - 32
124

POKL/II/9.1.1/12 (reedycja) - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 17.09.2012 - 15.10.2012
- alokacja na konkurs wynosiła 10 000 000 PLN
- wpłynęło 56 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie - 41, negatywnie - 15
- merytorycznie oceniono pozytywnie - 12, negatywnie – 29

POKL/I/9.1.2/12 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 29.10.2012 - 27.11.2012
- alokacja na konkurs wynosiła 10 000 000 PLN
- wpłynęły 74 wnioski
- formalnie oceniono pozytywnie - 53, negatywnie - 21
- merytorycznie oceniono pozytywnie - 0, negatywnie - 0 (ocena trwa, terminy
oceny merytorycznej 27.12.2012 - 14.02.2012

POKL/I/9.1.2/ST/12- konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 30.03.2012 - 31.05.2012
- alokacja na konkurs wynosiła 10 000 000 PLN
- wpłynęło 45 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie - 39, negatywnie - 6
- merytorycznie oceniono pozytywnie - 39, negatywnie – 0, rezygnacja
z podpisania umowy-1

POKL/I/9.2/12/PN - konkurs otwarty
- termin składania wniosków 30.03.2012 - 28.11.2012
- alokacja na konkurs wynosiła 20 000 000 PLN
- wpłynęło 40 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie - 38, negatywnie - 2
- merytorycznie oceniono pozytywnie - 7, negatywnie - 21

POKL/I/9.6.1/12 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 15.03.2012 - 13.04.2012
- alokacja na konkurs wynosiła 2 857 907,62 PLN
- wpłynęło 17 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie – 13, negatywnie - 4
- merytorycznie oceniono pozytywnie – 4, negatywnie – 9

POKL/I/9.6.2/12 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 15.05.2012 - 31.07.2012
- alokacja na konkurs wynosiła 12 500 000 PLN
- wpłynęły 164 wnioski
- formalnie oceniono pozytywnie - 118, negatywnie - 46
- merytorycznie oceniono pozytywnie - 18, negatywnie - 100

POKL/I/9.6.3/PT/12 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 20.08.2012 - 18.09.2012
- alokacja na konkurs wynosiła 1 000 000 PLN
125
- wpłynęły 5 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie - 3, negatywnie - 2
- merytorycznie oceniono pozytywnie - 1, negatywnie - 2

POKL/I/9.6.3/SI/12 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 20.08.2012 - 18.09.2012
- alokacja na konkurs wynosiła 1 000 000 PLN
- wpłynęły 2 wnioski
- formalnie oceniono pozytywnie - 2, negatywnie - 0
- merytorycznie oceniono pozytywnie - 1, negatywnie - 1
Podpisano następującą liczbę umów o dofinansowanie projektów w ramach PO KL:
- w ramach Poddziałania 9.1.1 – 8 umów na łączną wartość dofinansowania
10 298 554,00 PLN (łączna wartość projektów - 12 511 681,60 PLN),
- w ramach Poddziałania 9.1.2 – 157 umów na łączną wartość dofinansowania
29 995 742,30 PLN (łączna wartość projektów - 29 995 742,30 PLN),
- w ramach Działania 9.2 – 52 umowy na łączną wartość dofinansowania
34 143 348,16 PLN (łączna wartość projektów - 39 332 850,99 PLN),
- w ramach Działania 9.3 – 4 umowy na łączną wartość dofinansowania
2 652 073,41 PLN (łączna wartość projektów - 2 652 073,41 PLN),
- w ramach Działania 9.4 – 4 umowy na łączną wartość dofinansowania
1 860 103,77 PLN (łączna wartość projektów - 2 188 357,37 PLN),
- w ramach Działania 9.6.1 – 4 umowy na łączną wartość dofinansowania
2 249 141,59 PLN (łączna wartość projektów - 2 318 335,12 PLN).
Razem liczba podpisanych umów wynosi: 229 na łączną wartość dofinansowania
81 198 963,23 PLN.
w zakresie informacji i p romocji PO KL:
Realizowano zadania informacyjne i promocyjne mające na celu podniesienie
świadomości mieszkańców Województwa na temat funduszy europejskich,
ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania w głównej mierze dotyczyły budowania marki
PO KL w regionie łódzkim, informowania potencjalnych beneficjentów
o możliwościach wsparcia oraz działalności edukacyjnej beneficjentów realizujących
projekty.
Punkt Informacyjny PO KL
W toku wykonywania ww. zadań kontynuowano działalność Punktu Informacyjnego
PO KL, we wrześniu przeniesionym z ul. Roosevelta 15 na ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.
W ciągu roku pracownik PI udzielił blisko 2 800 informacji drogą telefoniczną, ponad
950 drogą mailową i obsłużył ponad 560 osób odwiedzających PI. Konsultacje
dotyczyły zagadnień związanych z wypełnianiem wniosków i wymagań związanych
z udziałem w konkursach. Z pewnością wpłynęło to na fakt przyjęcia ponad 1026
wniosków o dofinansowanie projektów.
126
Łódzka Akademia PO KL
To inicjatywa Urzędu, która w formie spotkań edukacyjnych usprawnia wdrażanie
PO Kapitał Ludzki i przygotowuje beneficjentów do realizacji projektów. Idea spotkań
edukacyjnych rozpoczęła się w styczniu 2009 r. i była sukcesywnie wzbogacana
o kolejne zagadnienia dotyczące przygotowania i realizacji projektów oraz wdrażania
PO Kapitał Ludzki.
W 2012 r. przeprowadzono 15 warsztatów, przeszkolono blisko 220 osób. Warsztaty
w ramach Łódzkiej Akademii PO KL prowadzone są również w poszczególnych
powiatach Województwa przez Regionalne Ośrodki EFS.
Kampania outdoor’owa
Przeprowadzono kampanię na nośnikach zewnętrznych oraz na lokalnych
i regionalnych stronach internetowych, promujące udział w projektach PO KL,
realizowanych w regionie łódzkim:
- reklama na 100 billboard‟ach o powierzchni 12m 2 w Łodzi i na terenie
Województwa,
- reklama w Internecie na 2 portalach internetowych o charakterze regionalnym
oraz 20 portalach o charakterze lokalnym – reklama typu banner 750 x 100 px,
linkujący do dedykowanej podstrony www.pokl.lodzkie.pl/projektydlaciebie.
Media
W ramach współpracy z TVP 3 Oddział w Łodzi zlecono produkcję i emisję
15 audycji z cyklu „Łódzki Kapitał Łódzki”, w których prezentowane były kluczowe
kwestie związane z wdrażaniem PO KL w regionie łódzkim w 2012 r. W minionym
roku TVP 3 przygotowała także 4 spoty reklamowe dot. PO KL wyemitowane łącznie
92 razy.
Podjęto współpracę z Radiem Złote Przeboje celem 1 529 emisji 11 spotów
promocyjnych dot. poszczególnych konkursów ogłaszanych przez Urząd w ramach
PO KL oraz podsumowujących w tym zakresie cały 2012 rok.
W celu publikowania w prasie ogłoszeń nt. konkursów oraz artykułów
sponsorowanych, podjęto współpracę z Dziennikiem Łódzkim. Łącznie opublikowano
28 ogłoszeń dot. konkursów oraz 3 artykuły.
Strona internetowa
Znaczącą rolę w budowaniu marki PO KL odgrywa serwis internetowy
www.pokl.lodzkie.pl.
Odnotowano
ponad
208
000
odwiedzin,
a od początku funkcjonowania serwisu – 820 000 odwiedzin. Dodatkowym
narzędziem wspierającym działalność informacyjno-promocyjną jest publikowany
cyklicznie na www.pokl.lodzkie.pl biuletyn pt.: „Łódzki Kapitał Ludzki”, będący
zbiorem najważniejszych wydarzeń danego kwartału.
Materiały promocyjne i publikacje
Zlecono
produkcję
dodatkowych
materiałów
promocyjnych,
których
rozpowszechnianie wspiera budowę marki PO KL w regionie. Zakupiono długopisy,
notatniki, teczki, torby na laptopa, kompasy, porcelanowe filiżanki, kalkulatory
oraz pendrive‟y. Dodatkowo Wydział opracował album dobrych praktyk prezentujący
najciekawsze projekty dofinansowane w ramach Priorytetu VIII i Priorytetu IX PO KL.
W ramach zlecenia wydrukowano 3 000 egzemplarzy.
127
Regionalne Ośrodki EFS
Koordynowano działania funkcjonujących od 2011 r. Regionalnych Ośrodków EFS
w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Łodzi, które wspierają działania informacyjnopromocyjne IP i IP2 w Województwie. Ośrodki usprawniały wdrażanie
PO KL organizując i prowadząc liczne spotkania i szkolenia dla projektodawców
oraz beneficjentów PO KL w regionie łódzkim.
Przedsięwzięcia
Zorganizowano
bądź
uczestniczono
łącznie
w
76
przedsięwzięciach,
tj.: 13 konferencji – 10 zorganizowanych przez inne podmioty, 3 własne
(w tym 2 prasowe); 42 spotkania informacyjne; 15 warsztatów; 6 event‟ów – Forum
Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, Piknik Funduszy Europejskich,
Jarmark Wojewódzki, Akademickie Targi Pracy oraz Dni Otwarte w Punkcie
Informacyjnym PO KL. Łącznie w ww. przedsięwzięciach uczestniczyło ponad 3 300
osób. W samych spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych przez pracowników
Wydziału udział wzięło blisko 1 500 osób, a w zorganizowanych konferencjach –
blisko 300.
Najważniejsze wydarzenia:
- cykl spotkań „Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim”,
21 spotkań w powiatach województwa łódzkiego, 18.01-16.04.2012 r. Liczba
uczestników: 891,
- konferencja prasowa „Blisko 80 mln zł przeznaczonych na wsparcie uczelni
w Łódzkiem” w Urzędzie, 23.04.2012 r.,
- Piknik Funduszy Europejskich w Manufakturze w Łodzi, 17.06.2012 r. Stoisko
wystawiennicze Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, WUP oraz RO EFS,
- konferencja prasowa „Edukacja nabiera prędkości w Łódzkiem! Uroczyste
przekazanie tysięcznej umowy w ramach Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki”
w Urzędzie, 30.07.2012 r.,
- IX Jarmark Wojewódzki w MOSiR w Łodzi, 8-9.09.2012 r. Stoisko
wystawiennicze Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, Wojewódzkiego Urzędu
Pracy oraz RO EFS,
- Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego w Łódzkim Domu
Kultury, 26.10.2012 r. Liczba uczestników: 180,
- Konferencja pt. „Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich – od juniora do seniora”
w Cinema City w Łodzi, 23.11.2012 r. Liczba uczestników: 266.
Ponadto Departament opracował dokument dotyczący przeciwdziałania
negatywnym tendencjom demograficznym w regionie pn. „Plan przeciwdziałania
depopulacji
w
województwie
łódzkim”.
Treść
dokumentu
została
sporządzona w oparciu o dane będące w posiadaniu poszczególnych komórek
organizacyjnych Urzędu. Plan zawiera ponadto integralną część badawczą.
Celem zaprezentowanym w dokumencie jest odbudowa kapitału ludzkiego
poprzez tworzenie sprzyjających warunków na rynku pracy, rozwój
wykształcenia i kompetencji oraz poprawę jakości życia mieszkańców
Województwa w perspektywie krótko i długookresowej. Proponowane działania
i kierunki dotyczą w szczególności obszaru rodziny, edukacji, rynku pracy,
128
jakości życia, zdrowia oraz aktywizacji seniorów. Zaproponowane kierunki interwencji
poprzedzone są wnikliwą diagnozą i prognozą.
Dokument został zaprezentowany na posiedzeniu Zarządu WŁ w dniu
19.12. 2012 r. Dalszą koordynację wdrażania działań Planu (…)” przejęło RCPS.
129
DEPARTAMENT DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w zakresie polityki oraz promocji rozwoju przedsiębiorczości:
Zorganizowano V Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2012
z motywem przewodnim: W drodze do innowacyjnej gospodarki regionów – rozwój,
konkurencja, współpraca. Bilans V edycji Europejskiego Forum Gospodarczego:
- ponad 2000 uczestników,
- 7 sesji plenarnych,
- 6 salonów branżowych,
- 13 wydarzeń towarzyszących,
- ponad 60 stoisk wystawienniczych.
Na podstawie porozumienia zawartego między Województwem a Wojewodą
Łódzkim po raz drugi przeprowadzono wspólnie Konkurs pn. "Nagroda
Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2012". Od roku 2010 jej fundatorami
są jednocześnie Wojewoda Łódzki i Marszałek WŁ. Nagroda ma charakter
honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim
prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego. Uroczystość wręczenia Nagród
Gospodarczych Województwa Łódzkiego odbyła się podczas V Europejskiego Forum
Gospodarczego - Łódzkie 2012.
Zorganizowano I Międzynarodowy Kongres Bioekonomii. Organizacja
Kongresu jest odpowiedzią na wypracowaną przez Komitet Regionów
przy Parlamencie Europejskim opinię „Wkład władz lokalnych i regionalnych UE
w Konferencję ONZ w 2012 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju (RIO+20)”.
Partnerami Kongresu byli: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii PAN pod auspicjami UNESCO, Instytut Badań
nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.
Departament brał udział w projekcie Zwiększanie konkurencyjności
regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Cel główny projektu
to wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu
wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, urzędów marszałkowskich
oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera. Projekt ma również na celu promocję
przedsiębiorców społecznie odpowiedzialnych w działaniach samorządów
skierowanych na rozwój przedsiębiorczości i inwestycji oraz ma zachęcać
do wdrażania idei CSR przez realizację pilotażowych projektów przez MŚP.
Wspólnie z Łódzkim Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów zorganizowano
oraz udzielono wsparcia konferencji pt.: „ Biegły rewident - bezpieczeństwo
i zaufanie”.
Współpracowano przy tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego poprzez m.in. udział w posiedzeniach zespołu, opiniowanie materiałów
obszaru gospodarczego, współpracę przy organizacji konsultacji z przedsiębiorcami.
Współpracowano z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Łódzkiego w ramach Rady Biznesu, utworzonej jako element programu
„Uniwersytet Łódzki dla pracodawców”.
Zorganizowano spotkania regionów w ramach Środkowoeuropejskiego
Konsorcjum Bioregionów: spotkania bilateralne w województwach, spotkania
130
regionów z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych w siedzibie
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
Współpracowano z Krajową Izbą Gospodarczą w ramach konkursu „Gmina
Fair Play” oraz „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Wspierano działania na rzecz utworzenia Kutnowskiego Klastra
Technologicznego: udział w spotkaniach klastra, wsparcie przy uzyskaniu
dofinansowania w ramach POIG.
Współpracowano z Polską Konfederacją Pracodawców RP w ramach projektu
Rzetelni w Biznesie. Organizatorem programu jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu,
Przemysłu i Usług.
Realizowano projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030:
- przeprowadzenie
pięciu
procedur
przetargowych
(badanie
sytuacji
technologicznej województwa wraz z opracowaniem RSI; administrowanie
portalem Łódzka Platforma Transferu Wiedzy; dostawa materiałów promocyjnych;
publikacja artykułów prasowych; zapewnienie usługi restauracyjnej podczas
posiedzeń Komitetu Sterującego), a w tym przygotowanie dokumentacji
przetargowych, udział w pracach komisji przetargowych, ocena ofert, wybór
wykonawców, prowadzenie procesu podpisania umowy,
- powołanie Komitetu Sterującego oraz organizowanie pod kątem merytorycznym
i technicznym posiedzeń Komitetu,
- udział w pracach nad przygotowaniem Regionalnej Strategii Innowacji
dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 wraz z nadzorowaniem prac
realizowanych przez firmę Deloitte,
- zaangażowanie podmiotów życia gospodarczego do udziału w procesie tworzenia
RSI (podpisano ponad 120 deklaracji współpracy),
-
Zarządzano Łódzką Platformą Transferu Wiedzy:
opracowanie materiałów merytorycznych do zamieszczenia na stronę,
przygotowanie koncepcji kształtu portalu oraz opracowanie wzorów formularzy
rejestracyjnych,
uruchomienie portalu,
zamieszczanie materiałów na portalu (aktualności dotyczące innowacji w regionie
i kraju).
Wspierano Klastry:
dopracowanie projektu Regionalne Biuro Klastrów;
wsparcie Specjalnych Stref Ekonomicznych w wypracowaniu rekomendacji
dla Ministerstwa Gospodarki odnośnie wspierania klastrów;
- udział w tworzeniu Polskiej Polityki Klastrowej;
- współorganizacja (razem z firmą Ecorys działającą na zlecenie PARP) konferencji
klastrowej w ramach projektu „Polskie Klastry i Polityka Klastrowa” – maj 2012 r.;
- bieżąca wsparcie klastrów.
Zorganizowano konkurs „Łódzki Inkubator Pomysłowości 2012”. Celem
Konkursu było wyłonienie obiecującego biznesplanu, który zawierałby innowacyjne
pomysły i/lub technologie mające szansę na wdrożenie, komercjalizację, sukces
rynkowy, uwzględniający zasady poszanowania środowiska naturalnego
oraz założenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu, a także promocja postaw
przedsiębiorczych wśród studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu
Województwa.
-
131
W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG
IVC kontynuowano realizację projektu ,,Renewable Energy Regions Network”
(Regionalna Sieć Energii Odnawialnej). Projekt pozwala spojrzeć na warunki, które
ułatwiają i utrudniają rozwój odnawialnych źródeł energii w następujących obszarach
tematycznych: planowanie strategiczne rozwoju OZE na poziomie regionalnym,
uwarunkowania prawne, wspieranie rozwoju rynku pracy, transfer technologii
i innowacje, finanse.
Departament był współorganizatorem wojewódzkiego etapu konkursu Polski
Producent Żywności. Celem konkursu jest nagrodzenie i promocja cenionych przez
konsumentów, lokalnych producentów żywności. Podczas Tragów pracownicy
Departamentu byli również zaangażowani w obsługę stoiska.
Zorganizowano we współpracy z Izbą Celną w Łodzi konferencję
pt.: „Społeczna odpowiedzialność konsumencka. Świadomość i prawo wyboru
produktów” – marzec 2012 r.”. Celem konferencji było stworzenie forum wymiany
doświadczeń i opinii nt. bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju branży spożywczej
w regionie w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Podczas konferencji
odbyła się ceremonia wręczania świadectw AEO - instytucja upoważnionego
przedsiębiorcy.
Współpracowano z Konsulatem Brytyjskim w Łodzi oraz Instytutem Nowych
Technologii w ramach projektu: Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Regionie
i Przedsiębiorczości.
Koordynowano
zgłaszanie
podmiotów
gospodarczych
do
Nagrody
Gospodarczej Prezydenta RP.
Współorganizowano polski pawilon wystawienniczy oraz prowadzono obsługę
stoiska podczas światowej wystawy biotechnologicznej organizowanej w ramach
BIO International Convention w dniach 18–21.06.2012 r. w Bostonie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki. BIO International Convention jest jedną z największych
imprez poświęconych life science na świecie, oferuje szerokie możliwości współpracy
sieciowej i partnerskiej, umożliwia przegląd najważniejszych trendów rozwoju sektora
biotechnologicznego oraz przyciąga najważniejsze nazwiska branży.
w zakresie Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera:
Szkolenia:
- zorganizowano 3 spotkania informacyjne dla eksporterów w ramach projektu
COIE na temat: Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju
przedsiębiorstwa, Zwyczaje i uzanse handlowe, Negocjacje handlowe
w eksporcie;
- zorganizowano seminarium pn. „Wsparcie kapitałowe MSP – Jak efektywnie
dokapitalizować firmę” wraz z Obserwatorium Zarządzania;
- zorganizowano wraz z Izbą Celną 4 szkolenia dla przedsiębiorców;
- przeprowadzono spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców polskich
i zagranicznych zainteresowanych realizacją inwestycji na terenie województwa
łódzkiego.
Misje:
- zorganizowano misję gospodarczą do Oslo z udziałem 6 przedsiębiorców
z terenu Województwa w ramach dotacji z RPO WŁ;
132
-
uczestniczono w misji handlowo-inwestycyjnej Województwa do Kazachstanu;
uczestniczono w Międzynarodowych targach Biotechnologicznych BIO
International Convention w Bostonie w USA;
opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie do Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy projektu pn. „Misje gospodarcze Województwa Łódzkiego
do Brukseli i Budapesztu”.
Opracowania/publikacje:
- zamówiono „Analizę potencjału eksportowego województwa łódzkiego”;
- opracowano wspólnie z SGH analizę atrakcyjności Województwa;
- opracowano komplet materiałów promocyjnych o Województwie (folder „Łódzkie.
Region przyjazny dla inwestora” w wersji drukowanej i na płycie CD ROM
w dwóch wersjach językowych);
- aktualizacja informacji o województwie łódzkim na stronę internetową Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych;
- opracowano prezentacje o atrakcyjności inwestycyjnej woj. łódzkiego w trzech
wersjach językowych;
- opracowano tekst dla Warsaw Business Journal Group do nowego wydania
„Investing in Poland 2013” w części dotyczącej woj. łódzkiego, w tym dane
statystyczne oraz zachęty dla zagranicznych inwestorów;
- aktualizowano na bieżąco stronę www.coie.gov.pl oraz www.investin.lodzkie.pl
Spotkania promocyjne:
- uczestniczono w Dniu Flandrii w Łodzi w czerwcu 2012 r.;
- uczestniczono w spotkaniach z przedstawicielami
odwiedzających Województwo Łódzkie.
zagranicznych
misji
Obsługa inwestorów:
- przygotowano
i
przeprowadzono
wizytację
terenów
inwestycyjnych
dla przedsiębiorców z Rosji oraz Chin;
- zapoczątkowano współpracę z Polsko-Chińską Izbą Inwestycyjną z Warszawy
w sprawie obsługi delegacji chińskich inwestorów przybywających
do Województwa;
- przygotowano i przeprowadzono audyt terenów inwestycyjnych w ramach
ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2012” wspólnie z Polską Agencją
Informacji i Inwestycji Zagranicznych;
- udzielono około 30 pisemnych informacji zagranicznym przedsiębiorcom
planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce.
Pozostałe:
- zorganizowano stoisko Województwa na Kongresie Regionów w Świdnicy;
- w ramach usługi pro-eksport obsłużono 181 przedsiębiorców, w ramach usługi
pro-biz obsłużono 59 przedsiębiorców.
133
w zakresie spółek i rozliczeń:
W zakresie spółek prawa handlowego z udziałem kapitału Województwa
prowadzono m.in. następujące działania:
- reprezentowanie Województwa na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy
w spółkach: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódzki Regionalny
Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o., Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta
Sp. z o.o., Biprowłók Sp. z o.o., Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.;
- przekształcenie w wyniku komercjalizacji Państwowej Instytucji Filmowej
Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych z siedzibą w Łodzi
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Wytwórnia Filmów Oświatowych,
a następnie przejęcie jej przez Województwo;
- przejęcie przez Województwo Spółki Biprowłók Sp. z o.o. od Skarbu Państwa
na podstawie Umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów zawartej
w dniu 12 kwietnia 2012 r. w Warszawie;
- zmiana aktów założycielskich spółek: Biprowłók Sp. z o.o. oraz Wytwórnia Filmów
Oświatowych Sp. z o.o. w zakresie dostosowania ich zapisów do funkcjonowania
Spółki po jej przejęciu przez Samorząd Województwa;
- nabycie przez Województwo 178 akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2 496 806,00 zł;
- przekazanie aportem do ŁARR S.A. przez Zarząd WŁ nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 celem rewitalizacji i zagospodarowania w zamian
za 153 akcje o wartości emisyjnej 14 027,00 zł w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki;
- otwarcie jednego z największych w Polsce kompleksów laboratoryjnych
dla branży bio i nanotechnologicznej. W BioNanoParku otwarte zostały dwa
laboratoria:
biotechnologii
przemysłowej
oraz
biofizyki
molekularnej
i nanostrukturalnej. Będą one świadczyły usługi w zakresie prac badawczych
dla biznesu i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, m.in. dla branży
medycznej,
ochrony
środowiska,
farmaceutyki,
wojskowości.
W BioNanoParku znajdzie się też rozbudowany Inkubator Technologiczny
z 50 nowymi biurami. Budowa kompleksu biurowo-laboratoryjnego BioNanoPark
rozpoczęła się w lutym 2011 r.. Miała potrwać do października 2013 r.,
ale dzięki sprawnej realizacji inwestycji, kompleks udało się oddać do użytku
na rok przed planowanym terminem – 15 października 2012 r.;
- nabycie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi działki o powierzchni ponad pół hektara pod siedzibę Funduszu
na terenie należącym do Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo
Technologicznego Sp. z o.o. Będzie to nowoczesny, budynek pasywny
wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne. Nowa siedziba Funduszu
będzie pierwszym pasywnym budynkiem na terenie Województwa;
- kontynuacja działań mających na celu wsparcie Programu Rozbudowy Portu
Lotniczego Łódź im. W. Reymonta.
134
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
w zakresie zarządzania ruchem na drogach :
Wpłynęły łącznie 403 projekty czasowej i stałej organizacji ruchu z wnioskiem
o ich zatwierdzenie bądź zaopiniowanie. Projekty czasowej organizacji ruchu
składają inwestorzy zamierzający prowadzić roboty w pasach drogowych dróg
wojewódzkich. Projekty stałej organizacji ruchu składają zarządcy dróg realizujący
inwestycje drogowe. Z ogólnej liczby 403 projektów – 352 zostało zatwierdzonych,
33 zaopiniowanych, a 18 odrzuconych z przyczyn formalnych.
Zorganizowano 50 wyjazdowych posiedzeń komisji bezpieczeństwa ruchu
drogowego w oparciu o wnioski napływające od zarządców dróg, Policji,
samorządów lokalnych, instytucji i osób fizycznych w sprawie zmian w organizacji
ruchu. W skład komisji wchodzili przedstawiciele Departamentu, Policji, Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz wnioskodawców.
Wydano 24 decyzje oraz 20 opinii w sprawie wykorzystania dróg w sposób
szczególny. W związku z zapisem art. 65 ww. ustawy zawody sportowe, rajdy,
wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu
lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, wymagają uzyskania
zezwolenia na ich przeprowadzenie.
Zostały przeprowadzone poniżej wymienione kontrole:
- 2 kontrole w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania,
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych urządzeń
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach
wojewódzkich, zgodnie z § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia,
- kontrola w zakresie wydawanych decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa
drogowego.
Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zaopiniowano 150 wniosków
dotyczących uzgodnienia tras procesji, pielgrzymek i uroczystości o charakterze
religijnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ich przemarszu po drogach
wojewódzkich na terenie Województwa. Ostatecznego uzgodnienia trasy dokonuje
wojewoda.
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym :
Uczestniczono w opracowaniu planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz sprawowano nadzór nad działalnością wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego w zakresie problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Uczestniczono w przygotowaniu i realizacji programu 6 posiedzeń Prezydium
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz w przygotowaniu
sprawozdania rocznego dla przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
135
w zakresie ruchu drogowego :
Stosownie do art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, Marszałek WŁ sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem
egzaminów państwowych na prawo jazdy. Organ sprawujący nadzór może
m. in. kontrolować dokumentację i działalność związaną z egzaminowaniem,
a także jest zobowiązany do rozpatrywania skarg na przebieg i ocenę egzaminu.
W ciągu 2012 r. odbyło się łącznie w czterech WORD - ach 282 519 egzaminów.
W ramach nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych:
 przeprowadzono 8 kontroli (każdy WORD był kontrolowany dwukrotnie
w ciągu roku) dokumentacji i działalności związanej z egzaminowaniem.
W jednym przypadku stwierdzono uchybienia – wydano zalecenia
pokontrolne.
 rozpatrzono 134 skargi na przebieg i ocenę egzaminów, z czego:
- oddalono
- 111 skarg
- unieważniono
- 19 egzaminów
- w trakcie rozpatrywania są
- 4 skargi.
Marszałek WŁ prowadzi także ewidencję egzaminatorów. W ewidencji
tej znajduje się obecnie 334 egzaminatorów. W roku 2012 wpisano do ewidencji
12 egzaminatorów, wydając im stosowne zaświadczenia.
w zakresie dróg publicznych i publicznego transportu zbiorowego :
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
przygotowano:
- 2 projekty uchwał Sejmiku WŁ w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków,
- 3 projekty uchwał Sejmiku WŁ w sprawie wyrażenia zgody
na przekazywanie, na wniosek zarządców dróg gminnych, zadania
publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi, których
właścicielem jest Województwo Łódzkie
- 2 projekty uchwał Zarządu WŁ w sprawie zmian w numeracji dróg
powiatowych i gminnych.
Na podstawie uchwał Sejmiku WŁ upoważniających Zarząd WŁ do zawarcia,
w imieniu Województwa umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
Województwa, zawarto:
- Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Przedbórz przez Województwo
zadania Samorządu Województwa z zakresu zarządzania drogami
wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej w wysokości 80.000 zł
(zrealizowane i rozliczone w 2012 r.),
- Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Widawa przez Województwo
zadania Samorządu Województwa z zakresu zarządzania drogami
136
-
wojewódzkimi
i
przekazania
dotacji
celowej
w
wysokości
9.100 zł (zrealizowane i rozliczone w 2012 r.),
Umowę o udzieleniu przez Miasto Gminę Stryków pomocy finansowej
Województwu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce – Stryków – Niesułków
wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”, w wysokości 5.000.000 zł
(zrealizowane w 2012 r., rozliczenie końcowe do 30.01.2013 r.).
w zakresie prawa energetycznego :
Przygotowano 2 projekty uchwał Zarządu WŁ w sprawie opinii dotyczącej
projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla gmin Województwa, w zakresie koordynacji współpracy
z sąsiednimi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.
w zakresie transpo rtu drogo we go :
Realizowano zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 6.09.2001 r.
o transporcie drogowym, tj. m.in. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie
udzielenia, zmiany, wygaśnięcia lub cofnięcia zezwoleń na wykonywanie regularnych
i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na
liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu,
z wyłączeniem linii przebiegających na obszarze miast na prawach powiatu
i powiatów sąsiednich, a także dokonywanie uzgodnień związanych z wydawaniem
lub zmianą zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych
przewozów osób - na wniosek marszałka województwa właściwego dla siedziby
albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy wykonującego przewozy osób na liniach
komunikacyjnych przebiegających częściowo przez obszar Województwa.
Poniższa tabela przedstawia porównanie
w latach 2011 – 2012:
Wyszczególnienie
Ilość udzielonych zezwoleń na wykonywanie
przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym
Ilość decyzji administracyjnych w przedmiocie
zmiany, wygaszenia lub cofnięcia istniejących
zezwoleń
Ilość postanowień w przedmiocie uzgodnienia
wydania lub zmiany zezwoleń na wykonywanie
przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym
zadań
nałożonych
ww.
ustawą
Rok 2011
Rok 2012
59
54
186
340
123
134
137
Wpływy
z
tytułu
opłat
związanych
z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie
przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym
46.000 zł
43.207 zł
Narastającą ilość i rodzaje zezwoleń pozostających w kompetencji Marszałka WŁ
według stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:
Ilość zezwoleń
Ilość wypisów na
wydanych na okres
okres
Wyszczególnienie
Przewozy regularne razem
w granicach województwa
w tym
wykraczające poza granice
województwa
Przewozy regularne specjalne
razem
w granicach województwa
w tym wykraczające poza granice
województwa
5 lat
poniżej
5 lat
5 lat
poniżej
5 lat
452
1
2326
1
294
0
1693
0
158
1
633
1
90
2
271
6
80
2
257
6
10
0
14
0
Realizowano zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 20.06.1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego, tj. zawieranie z przewoźnikami komunikacji autobusowej umów
w sprawie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach
pasażerskich. Należy jednak zaznaczyć, że dysponentem środków finansowych
na ten cel jest budżet państwa.
Poniższa tabela przedstawia
ww. ustawą w latach 2011 - 2012:
Wyszczególnienie
porównanie
Ilość umów obowiązujących wg stanu
na 31 grudnia
Ilość umów zawartych w danym roku
Ilość umów rozwiązanych w danym roku
Łączna kwota przekazanych środków
finansowych w roku budżetowym
realizacji
zadań
nałożonych
Rok 2011
Rok 2012
37
50
6
1
14
1
24.575.000,00 zł
28.016.879,87 zł
Należy jednocześnie zaznaczyć, że ostateczne rozliczenie roku 2012 nastąpi
zgodnie z zawartymi umowami w terminie do 25.01.2013 r.
Realizowano zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 19.08.
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, tj.:
138
- prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu
towarów niebezpiecznych,
- kontrolowanie podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu
towarów niebezpiecznych,
- przeprowadzanie egzaminów oraz wydawanie zaświadczeń ADR
uprawniających
do kierowania
pojazdem przewożącym
towary
niebezpieczne.
Poniższa tabela przedstawia porównanie realizacji zadań nałożonych ww. ustawą
w latach 2011 – 2012:
Wyszczególnienie
Rok 2011
Rok 2012
Ilość przeprowadzonych kursów
Ilość osób, które ukończyły kurs
Ilość przedsiębiorców figurujących w rejestru
działalności gospodarczej regulowanej w
zakresie
prowadzenia
kursów
dokształcających dla kierowców przewożących
towary niebezpieczne
Ilość kontroli ośrodków szkoleniowych
146
978
105
801
14
15
5
13
Realizowano zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo
o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1.04.2005 r.
w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, tj.:
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań
psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
- wydawanie zaświadczeń o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną,
- przeprowadzanie doraźnych kontroli pracowni psychologicznych.
Poniższa tabela przedstawia porównanie realizacji zadań nałożonych
przedmiotowymi przepisami w latach 2011 – 2012:
Wyszczególnienie
Rok 2011
Rok 2012
Ilość wydanych zaświadczeń o wpisaniu lub
zmianie wpisu do ewidencji uprawnionych
psychologów
Łączna liczba psychologów wpisanych do
ewidencji uprawnionych psychologów
Ilość wydanych zaświadczeń o wpisaniu lub
zmianie wpisu do rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną
Ilość pracowni psychologicznych wykreślonych
z rejestru
Ilość pracowni wpisanych do rejestru
przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną
Ilość kontroli pracowni psychologicznych
34
35
172
205
9
27
3
1
76
90
9
6
139
Realizowano zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 20.06. 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 2.05.2012 r. w sprawie warunków produkcji
oraz dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych, tj.:
- przyjmowanie sprawozdań ewidencyjnych przedsiębiorców produkujących
tablice rejestracyjne,
- wydawanie
zaświadczenia
potwierdzających
wpis
do
rejestru
przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
Przeprowadzono 2 kontrole zarejestrowanych na terenie Województwa
producentów tablic rejestracyjnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców
oraz przyjęto od nich i zweryfikowano 2 sprawozdania ewidencyjne.
w zakresie transportu kolejowego :
Projekt „Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”
Projekt pt. „Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” realizuje Łódzka
Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Województwo.
Projekt jest współfinansowany z POIiŚ w ramach działania 7.3. na podstawie
zawartej w dniu 20 sierpnia 2012 r. umowy o dofinansowanie projektu.
Projekt zakłada:
- zakup 20 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- budowę zaplecza technicznego do obsługi zakupionego taboru kolejowego.
Wartość Projektu:
- Całkowita wartość Projektu brutto*:
403 100 520,00 zł
- Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu:
327 724 000,00 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Spójności:
193 180 160,00 zł
*Beneficjent, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w których najniższe oferty przekraczały
zaplanowane kwoty o ok. 44 mln zł wystąpił o podwyższenie wartości projektu o ok. 44 mln zł.
Po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 13.12.2012 r.
została zawarta umowa pomiędzy
spółką Łódzka Kolej Aglomeracyjna
sp. z o. o. a firmą Stadler Polska Sp.
z o.o. na dostawę 20 sztuk
elektrycznych zespołów trakcyjnych
FLIRT wraz ze świadczeniem usług
ich utrzymania przez okres 15 lat .
Pociągi FLIRT to bardzo dobrze
wyciszone pojazdy, pozwalające
na komfortowe podróżowanie nawet
na dłuższych trasach. Cechuje je
lekka, nowoczesna konstrukcja ze stopów aluminium. Pojazdy spełniają także
najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa podróżowania oraz ochrony
środowiska.
Pojazdy wyposażone będą w takie udogodnienia jak klimatyzacja, system
monitoringu wnętrza, w ramach systemu informacji pasażerskiej w pojazdach znajdą
140
się wyświetlacze LCD wraz z systemem umożliwiającym nadawanie komunikatów
z kabiny maszynisty.
Dodatkowo będą to pierwsze w Polsce pociągi seryjnie wyposażone
w
Europejski
System
Sterowania
Pociągiem
ETCS
poziomu
2,
czyli m.in. sygnalizację kabinową dla maszynisty, który zapewnia większe
bezpieczeństwo podróżowania.
Łączna wartość kontraktu to ponad 510 milionów zł brutto, z czego:
- 382,6 milionów zł za dostawę 20 pojazdów,
- 128,1 milionów zł za ich utrzymanie techniczne.
Zgodnie z podpisaną umową pojazdy będą dostarczane w następujących terminach:
- pierwszych 6 zostanie dostarczonych do końca kwietnia 2014 r,
- kolejnych 10 pod koniec października 2014 r,
- pozostałe 4 w ostatnich dniach lutego 2015 r.
Dodatkowo w dniu 5.09.2012 r. zostało
ogłoszone
postępowanie
przetargowe,
którego przedmiotem było „Pełnienie
nadzoru nad projektowaniem i budową
Zaplecza Technicznego na terenie stacji
kolejowej Łódź Widzew w ramach projektu:
„Budowa
systemu
Łódzkiej
Kolei
Aglomeracyjnej”. Termin składania ofert
został wyznaczony na dzień16 października
2012 r. W postępowaniu przetargowym
zostało złożonych 5 ofert. W chwili obecnej
prowadzone są czynności zmierzające
do wybrania najkorzystniejszej oferty.
Inwestycje w tabor kolejowy
Województwo posiada własną flotę taborową w skład, której wchodzi
17 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57 oraz 1 pojazd serii ED 57-01
„Acatus”. Począwszy od 2010 r. Województwo prowadzi systematyczne prace
mające na celu modernizację posiadanego taboru. W chwili obecnej Województwo
posiada 7 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Inwestycje Województwa Łódzkiego w tabor kolejowy
141
Projekt „Inwestycja w tabor kolejowy – modernizacja czterech elektrycznych
zespołów trakcyjnych serii EN 57”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa
Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Samorządu Województwa.
Wykonawcą modernizacji była firma NEWAG z Nowego Sącza.
Całkowita wartość kontraktu
Kwota dofinansowania z EFRR
Wkład własny Województwa Łódzkiego
Koszt zmodernizowanego pociągu
–
–
–
–
31 395 750
21 688 199
9 707 551
7 847 400
zł
zł
zł
zł
Podczas modernizacji wprowadzane zostały innowacyjne rozwiązania
charakterystyczne dla nowoczesnego taboru tj. rozbudowany monitoring
w tym, kamery zamontowane
na
dachu
pojazdu
śledzące
połączenie pantografu z trakcją,
ergonomiczne fotele, w których
umieszczone
zostały
gniazdka
230V,
przyciemniane
szyby,
klimatyzowane przedziały, monitory
LCD,
toalety
z obiegiem zamkniętym, wieszaki
na rowery, nowoczesny system
sterowania drzwi (odskokowo –
przesuwny)
oraz
urządzenia
ułatwiające podróżowanie osobom
z ograniczoną sprawnością ruchową czy wreszcie nowe asynchroniczne silniki
i układ hamulcowy zapewniające dynamiczną i płynną jazdę do 120 km/h.
24.04.2012 r. został dokonany odbiór końcowy ostatniego zmodernizowanego
elektrycznego zespołu trakcyjnego.
Projekt „Modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych”
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 6.08.2012 r. została
podpisana umowa z Wykonawcą – konsorcjum firm:
- Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
- Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Mińska Mazowiecki” S.A.
Całkowita wartość umowy wynosi 34 385 880 zł, w tym koszt modernizacji
jednego pociągu 8 536 200 zł. Okres realizacji: sierpień 2012 r. – kwiecień 2014 r.
Zmodernizowane w ramach niniejszego projektu pociągi, oprócz rozwiązań
już przyjętych jako standard przy modernizacji zostaną dodatkowo wyposażone w:
- bardziej miękkie siedzenia,
- przyciemniane, antyrefleksyjne szyby,
- automaty do sprzedaży napojów zimnych oraz przekąsek.
oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych zostaną zamontowane:
- kamery śledzące trasę pociągu,
- rejestratory rozmów w kabinie maszynisty.
142
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym
w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
Zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich należy do zadań własnych
Województwa.
W grudniu 2011 r. Województwo zawarło z operatorem „Przewozy
Regionalne” Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego wykonywanych w transporcie kolejowym w okresie
od 11.12.2011 r. do 8.12. 2012 r.
Przewozy kolejowe realizowane były na nw. liniach komunikacyjnych:
- Łódź – Koluszki – Skierniewice – Warszawa,
- Łódź – Sieradz - Ostrów Wielkopolski /Poznań / Wrocław,
- Łódź – Kutno – Toruń,
- Łódź - Łowicz,
- Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Drzewica – Radom,
- Koluszki – Piotrków Trybunalski – Radomsko – Częstochowa,
- Koluszki – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno,
- Skierniewice – Łowicz – Kutno,
- Kutno – Poznań,
- Zduńska Wola – Chorzew Siemkowice – Częstochowa,
- Wieluń Dąbrowa – Herby Nowe – Tarnowskie Góry.
Kwota dofinansowania kolejowych przewozów wyniosła 67 251 447,69 zł
i pozwoliła na kursowanie 253 pociągów, które wykonały pracę eksploatacyjną
w ilości ponad 4,3 miliona pociągokilometrów i przewiozły ponad 5,3 milionów
pasażerów.
Województwo udostępniło operatorowy kolejowemu „Przewozy Regionalne”
sp. z o.o. 18 pojazdów:
- 1 szt. ED59-01 „Acatus”,
- 7 szt. zmodernizowanych EZT EN57,
- 10 szt. EZT EN57.
Kwota na dofinansowanie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w transporcie kolejowym zawierała również środki finansowe
z Funduszu Kolejowego w wysokości 2 251 447,69 zł, z przeznaczeniem na naprawy
i remonty taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów objętych umową
o świadczenie usług publicznych. Powyższa kwota umożliwiła przewoźnikowi między
innymi refinansowanie napraw rewizyjnych 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
wykorzystywanych do realizacji przewozów pasażerskich objętych ww. umową.
w zakresie mienia W ojewództ wa i spo sobu jego gospodaro wania :
Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Województwo nabyło mienie
stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa, będące we władaniu
następujących wsjo:
- Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach – nieruchomości
położone w Bratoszewicach, działki nr 587/2 i nr 660, w Bratoszewicach, przy
143
ul. Nowości 26a i 32, w Kościerzynie, gm. Wróblew, w Piotrkowie Trybunalskim,
przy ul. Kasztelańskiej 7-9-10 oraz w Zgierzu, przy ul. Podgórnej,
- Teatru Wielkiego w Łodzi – nieruchomości gruntowe położone w Łodzi,
przy ul. Jaracza 47/49 i przy ul. Narutowicza 43. Teatr Wielki jest właścicielem
naniesień posadowionych na w/w gruntach,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kard.
St. Wyszyńskiego w Sieradzu – nieruchomości położone w Sieradzu,
przy ul. Nenckiego 2,
- Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi – nieruchomość położona w Sieradzu,
przy ul. Warneńczyka 1,
- Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach –
nieruchomości położone w Nieborowie, gm. Nieborów i w Mokrej Prawej,
gm. Skierniewice,
a także Urzędu – udział w nieruchomościach położonych w Sieradzu, przy Placu
Wojewódzkim 3 i w Skierniewicach, przy ul. Jagiellońskiej 29.
W okresie sprawozdawczym Województwo nabyło na własność w drodze
zamiany z Gminą Miastem Łódź niezabudowaną nieruchomość położoną
w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52 przeznaczoną na potrzeby WORD w Łodzi
oraz zabudowaną nieruchomość położoną w Łodzi przy al. Marszałka J. Piłsudskiego
133B użytkowaną przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum
Profilaktyczno-Lecznicze.
Sprzedano natomiast, w celu realizacji zadań statutowych, nieruchomości
Województwa położone w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Glinianej 17
i Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7, na rzecz użytkowników wieczystych tj. Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim i Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Sieradzu.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) kontynuowano procedurę przekazania
nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz samodzielnych zakładów opieki
zdrowotnej
na
okres
20
lat,.
Aktualnie
rozpatrywane
są
wnioski
m.in.: Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego
w Sieradzu.
W formie aktu notarialnego przekazano w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomości stanowiące własność Województwa na rzecz następujących wsjo:
- Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie, nieruchomości położone
w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu, nieruchomości położone w Zgierzu, w obrębie 125,
przy ul. Parzęczewskiej 35 i 35/41,
- Specjalistycznego
Rehabilitacyjnego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w Sokolnikach, nieruchomość położoną w Sokolnikach Las, gm. Ozorków,
przy ul. Ozorkowskiej 53.
Na podstawie art. 43-45 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Województwo
ustanowiło trwały zarząd na rzecz następujących jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej:
144
- Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu - nieruchomością położoną w Zgierzu,
przy ul. 3 Maja 46;
- Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego Łodzi - nieruchomością położoną
w Łodzi, przy ul. Narutowicza 122.
Umorzono postępowanie wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Łodzi w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością położoną
w Bełchatowie, przy ul. Brzozowej 3 z uwagi na fakt, że nieruchomość pozostaje
już z mocy prawa w trwałym zarządzie ww. jednostki.
Województwo ustaliło opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
położoną w Przedborzu, przy ul. Krakowskiej 22, która pozostaje w trwałym
zarządzie Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.
Z uwagi na zmianę siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Sieradzu, wygaszono trwały zarząd nieruchomością położoną
w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2 ustanowiony na rzecz. ww. jednostki.
W trakcie realizacji są wnioski o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości
Województwa, będących we władaniu następujących wsjo, nieposiadających
osobowości prawnej:
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (nieruchomością położoną
w Zygrach, gminie Zadzim, udziałem wynoszącym 5684/10000
we własności nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Lipowej
67, nieruchomością położoną w Widawie przy ul. Kuziówek 4);
- Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy
(z dniem 1.01.2013 r. utworzony został Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego) nieruchomością położoną w gminie
Moszczenica, obrębie Wola Moszczenicka.
Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd WŁ planem kontroli skontrolowano
8 następujących wsjo:
- Łódzki Dom Kultury,
- Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim,
- Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim,
- Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu oraz filie w Bronowie, Pajęcznie, Łasku,
Zduńskiej Woli, Poddębicach, Wieluniu i Wieruszowie,
- Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach oraz filie w Łowiczu, Rawie
Mazowieckiej i Brzezinach,
- Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego.
Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości gospodarowania majątkiem
Województwa. Efektem kontroli jest ustanowienie właściwej formy władania
nieruchomościami w celu realizacji zadań statutowych jednostek.
Ponadto przeprowadzono kontrolę doraźną w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi w zakresie oddawania
nieruchomości lub ich części w posiadanie zależne przez wojewódzką samorządową
jednostkę organizacyjną.
145
w zakresie społeczeństwa inf ormacyjn ego :
Realizacja projektu - ONE – Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds
Absorption
Projekt realizowany jest z Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG
IVC, priorytet 1: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy, poddziałanie:
społeczeństwo informacyjne. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2012 r.
i trwać będzie do czerwca 2014 r.
Celem projektu jest usprawnienie zdolności regionów do planowania inwestycji
ICT w ramach polityki spójności, poprzez założenie sieci obserwatoriów w regionach,
będących partnerami projektu. Liderem jest region Piemont we Włoszech.
Województwo Łódzkie jest partnerem projektu.
Umowa o dofinansowanie pomiędzy Liderem projektu a Instytucją Zarządzającą
Programem INTERREG IVC została podpisana w dniu 28.02.2012 r.
Umowa partnerska pomiędzy Liderem a Województwem została podpisana
w dniu 10.04.2012 r.
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:
- powołano zespół projektowy,
- podpisano umowę partnerską,
- wprowadzono projekt do budżetu Województwa,
- uczestniczono w następujących wydarzeniach: spotkanie kick-off (udział
zdalny dzięki technologii Skype), konferencja rozpoczynająca realizację
projektu oraz warsztat tematyczny i wizyta studyjna wraz z obradami Komitetu
sterującego w Turynie (Włochy), warsztat tematyczny, wizyta studyjna
i obrady Komitetu Sterującego w Manchesterze (GB), w której wzięli udział
członkowie zespołu projektowego,
- bieżąco
zarządzano
projektem
(przygotowywanie
dokumentacji
projektowej, w tym do Kontroli I Stopnia, rozliczanie projektu, promocja
i rozpowszechnianie informacji o nim, poprzez udział np. w targach, kontakt
z Liderem i partnerami projektu.),
- prowadzono przygotowania do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie
Wykonawcy usługi ekspertyz zewnętrznych.
Publikacja „Innowacje 2012. Edukacja dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego
w Województwie Łódzkim”.
Zebrano artykuły do ww. publikacji, które zostały poddane recenzji naukowej
prof. dr hab. Marii Królikowskiej - Olczak. Publikacja będzie miała nadany numer
ISBN. Zostanie wydana w wersji elektronicznej i umieszczona na stornie internetowej
www.si.lodzkie.pl w wersji do pobrania. Publikacja dotyczy tematyki nowoczesnej
edukacji i jej przykładów w Województwie.
Realizacja projektu - Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna.
Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ, IV oś
priorytetowa:
Społeczeństwo
Informacyjne,
działanie
IV.1
Infrastruktura
146
Społeczeństwa Informacyjnego. Planowany termin realizacji projektu: 1.05.2010 –
28.07.2015 r.
Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego
dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych przez Internet
na wybranych obszarach dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek administracji
publicznej na terenie Województwa.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
- opracowano koncepcję projektu z ograniczeniem zakresu jego realizacji
do utworzenia sieci szkieletowej dla potrzeb Województwa,
- na podstawie ustawy z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675) Województwo podjęło
działalność w zakresie telekomunikacyjnym,
- wyłoniono w postępowaniu Operatora Infrastruktury na sieci pilotażowej
(konsorcjum firm Infratel – Krakman),
- odebrano od poprzedniego OI (firmy Tele B) i przekazano nowemu
Operatorowi Infrastruktury sieć pilotażową,
- upoważniono OI do reprezentowania Województwa przed przedsiębiorstwami
energetycznymi w projekcie ŁRST,
- OI podpisał umowy z kilkoma operatorami tzw. „ostatniej mili” na obszarze
pilotażowym i przejął świadczenie usług dostępu do Internetu,
- podpisywanie umów ze szpitalami wojewódzkimi na obszarze projektu ŁRST
celem podpisania umów na umiejscowienie w placówkach ZOZ-ów węzłów
szkieletowych,
- wyłoniono w postępowaniu wykonawcę przeglądów urządzeń na obszarze
pilotażowym – przeglądy wypadły pozytywnie,
- wyłoniono w postępowaniu wykonawcę kampanii promocyjnej dla projektu
ŁRST (firma 3 PR),
- przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię promocyjną projektu ŁRST –
reklama outdoorowa, radiowa, na portalach specjalistycznych. Powstała
strona internetowa projektu i profile na portalach społecznościowych.
Przeprowadzono spotkania z mieszkańcami obszaru pilotażowego,
konferencje oraz projekt zaznaczył swoją obecność na Jarmarku
Wojewódzkim,
- prowadzono postępowania w trybie ograniczonym o udzielenie zamówienia
publicznego na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej
w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”, powołano
Komisję Przetargową oraz udzielono upoważnienia. Postępowanie
unieważniono we wrześniu 2012 r. – żaden z zaproszonych przedsiębiorców
nie złożył oferty,
- prowadzenie postępowania w trybie nieograniczonym o udzielenie
zamówienia publicznego na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci
szkieletowej w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”,
- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Łódzka
Regionalna Sieć Teleinformatyczna”,
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie ekspertyzy telekomunikacyjnej,
- przedłużono realizację projektu do połowy 2015 r..
147
Ponadto zrealizowano zadania w ramach projektu Łódzkiej Regionalnej Sieci
Teleinformatycznej – 2 Etap, do których zaliczyć należy:
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy studium
wykonalności dla ŁRST – 2 Etap,
- dokonanie wyboru wariantu południowego realizacji projektu ŁRST – 2 Etap,
- złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Łódzka Regionalna Sieć
Teleinformatyczna – 2 Etap. Projekt został pozytywnie oceniony jednak przed
podpisaniem umowy na dofinansowanie wymaga notyfikacji,
- przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących obszaru realizacji
projektu ŁRST – 2 Etap,
- otrzymanie pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
dotyczącej obszaru projektu ŁRST – 2 Etap,
- prowadzenie notyfikacji projektu ŁRST – 2 Etap.
Realizacja projektu „Nowoczesny samorząd – podnoszenie kompetencji
komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego
Województwa Łódzkiego”
Projekt konkursowy był realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej. Realizacja projektu miała zakończyć się z dniem
17.12.2011 r., lecz z uwagi na możliwość wykorzystania oszczędności na cele
szkoleniowe, została wydłużona do 30.06.2012 r.
Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności w zakresie obsługi
komputera w pracy biurowej u 1000 osób, przeszkolenie 100 osób z zakresu
tworzenia stron internetowych, usystematyzowanie wiedzy 15 informatyków
nt. zarządzania siecią komputerową i programowania, a także wykształcenie kadry
odpowiedzialnej za sporządzanie pism i bezpośredni kontakt z petentami.
W okresie sprawozdawczym udało się zrealizować następujące działania:
- w zakresie ECDL przeszkolono 100 nowo zrekrutowanych osób,
- przeprowadzono szkolenia uzupełniające z zakresu ECDL oraz egzaminy
poprawkowe,
- przeprowadzono szkolenia uzupełniające dla informatyków oraz egzaminy
poprawkowe.
W dniu 30.06.2012 r. zakończyły się działania podejmowane w ramach
trwającego blisko 30 miesięcy projektu. 1022 osoby (98% ogólnej liczby kursantów)
zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką szkoleń.
Przebudowa serwisu i aktualizacja treści dla TV.lodzkie.pl
Ukończono przebudowę strony TV.lodzkie.pl, która stała się autonomicznym
serwisem informacyjno-filmowym Województwa.
Dodano następujące treści portalu:
 relacje z konferencji prasowych i debat dotyczących m.in:
- podpisania umowy na dostarczenie szynobusów,
- otwarcia nowego punktu unijnej informacji,
- Inicjatywy JEREMIE – atrakcyjnej formy wsparcia MŚP,
- 1000 umów edukacyjnych POKL ,
148
-
prezentacji projektu budżetu na rok 2013,
studium wykonalności tunelu średnicowego pod Łodzią z udziałem
wicemarszałka Sejmu Cezarego Grabarczyka,
planów i teorii oraz praktycznych ekorozwojowych działań
poprawiających ekologiczny status Morza Bałtyckiego,
podsumowania rocznych działań prewencyjnych w zakresie
bezpieczeństwa publicznego,
dobrych praktyk w ramach POKL („Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich
– od juniora do seniora”),
Regionalnej Strategii Innowacji WŁ „LORIS 2030”,
 relacje z imprez i wydarzeń odbywających się na terenie Województwa
(dotyczących kultury, nauki, mediów, edukacji, zdrowia, gospodarki,
biznesu) m.in.:
- uroczystego otwarcia BioNanoParku z udziałem Prezydenta Bronisława
Komorowskiego,
- uroczystości nadania tytułu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
i Uniwersytetu Medycznego Aaronowi Ciechanoverowi – laureatowi
Nagrody Nobla,
- wspólnej inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu
Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego oraz podpisania porozumienia
w sprawie ścisłej współpracy UŁ i UM,
- odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych oficerów Wojska
Polskiego pochodzenia węgierskiego,
- uroczystego
otwarcia
Oddziału
Brachyterapii,
pierwszego
w Województwie ośrodka stosowania nowoczesnej metody leczenia
nowotworów,
- wręczenia nagród w konkursie fotograficznym "Projekty unijne z Google
Maps",
- 20 finału WOŚP,
- podpisania listu intencyjnego pomiędzy Województwem a Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji,
- wizyty przedstawicieli gospodarczych chińskiej Prowincji Guangdong,
- spotkania integracyjno-noworocznego z przedstawicielami organizacji
kombatanckich i osób represjonowanych z terenu Województwa,
- podpisania umowy pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości
a BGK w ramach inicjatywy Jeremie,
- spotkania związanego z planami utworzenia Centrum Kultury Filmowej,
- spotkania Mistrzów Odysei Umysłu - międzynarodowych zawodów
kreatywności,
- 35. edycji Łódzkich Spotkań Teatralnych,
- prezentacji willi Meyera,
- uroczystości odznaczenia medalami za długoletnią służbę ponad 130
mieszkańców Województwa,
- spotkania gratulacyjnego z uczennicami Ogólnokształcącej Szkoły
Baletowej im. Feliksa Parnella,
- wręczenia nagród i dyplomów zwycięzcom olimpiady wiedzy na temat
HIV/AIDS,
149
-
ogłoszenia wyników w konkursie na Najlepszego Policjanta i Strażaka
Województwa 2012 r.,
wizyty studyjnej członków ENVE i inne,
 relacje z imprez, konferencji, wydarzeń, spotkań odbywających
się w Biurze Łódzkim w Brukseli dotyczących m.in.:
- Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów 2012 OPEN DAYS,
- projektu „Łódzkie nabiera prędkości” m.in.: relacja filmowa z konferencji
oraz wystawy zatytułowanej: „Równość szans kobiet i mężczyzn
na rynku pracy”,
- podpisania porozumienia o współpracy między Łódzkim Regionalnym
Parkiem Naukowo-Technologicznym i Bioparkiem Charleoroi Brussels
South.
Zrealizowano 2 bloki filmów promocyjnych. Pierwszy z nich dotyczący idei
wolontariatu (z udziałem: Jolanty Kwaśniewskiej, Henryki Krzywonos, Hanny Bakuły
i Agaty Młynarskiej). Drugi propagujący akcję przekazywania przez mieszkańców
województwa 1% podatku dla Łódzkiego. Rozpoczęto realizację filmów
promocyjnych mających na celu prezentację działalności spółdzielni socjalnych
na potrzeby kampanii promującej podmioty ekonomii społecznej.
Zaprojektowano m.in.: multimedialne kartki okolicznościowe, zaproszenia,
plakaty, banery internetowe, dyplomy itp., opracowano fotoreportaże z wybranych
wydarzeń z regionu, przygotowano projekt stoiska Województwa na potrzeby XXIII
Targów Telekomunikacji Elektronicznej Intertelecom 2012 oraz przeprowadzano
transmisje on-line z sesji Sejmiku WŁ.
Ponadto przygotowano obsługę medialną lub/i materiał filmowy dotyczący
m.in.:
- VI Forum Promocji Województwa Łódzkiego,
- V Europejskiego Forum Gospodarczego,
- IV Europejskiego Forum Młodych Rolników,
- Forum Naukowego PROREVITA 2012
- 9. Jarmarku Wojewódzkiego 2012,
- IV Forum Funduszy Europejskich WŁ,
- I Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii.
Realizacja projektu systemowego łódzkiego”
„Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji od dnia 1 sierpnia 2011 r.
Celem ogólnym projektu jest podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności
w zakresie innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego przez 800 mieszkańców
województwa łódzkiego odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej
Strategii Innowacji w okresie od 1.08.2011 r. do 31.03.2013 r. W ramach projektu
realizowane są zadania:
- zarządzanie projektem,
- szkolenia/konferencje,
- monitoring i raportowanie.
150
W ramach projektu podpisano dwie umowy dotyczące:
- przygotowania platformy e-learningowej i materiałów szkoleniowych
oraz wizualizacji projektu, w ramach której dostarczono: platformę
e-learningową, oprogramowanie edukacyjne typu open source, metodykę
i program szkoleń, materiały szkoleniowe, film edukacyjny, wizualizację
projektu, materiały promocyjne. Prowadzona jest obsługa platformy
e-learningowej,
- przeprowadzenia szkoleń i konferencji nt. innowacji i społeczeństwa
informacyjnego, promocji projektu oraz monitoringu i raportowania, w ramach
której prowadzono działania z zakresu promocji projektu - dostarczono
koncepcję promocji projektu, przygotowano
realizowano kampanię
informacyjno-promocyjną w mediach, dokonano składu i druku ulotek
informacyjno-promocyjnych na rozpoczęcie realizacji szkoleń i konferencji,
zaprojektowano materiały informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem części
z nich (billboardy) do kampanii informacyjno-promocyjnej i promocji projektu
oraz z zakresu obsługi projektu - prowadzono rekrutację uczestników szkoleń
i konferencji, prowadzono działania z zakresu organizacji szkoleń i konferencji,
prowadzono bieżący monitoring i raportowanie.
Realizacja projektu konkursowego – „Innowacyjne Łódzkie”
Projekt konkursowy jest realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, III Oś priorytetowa:
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Projekt będzie realizowany
do 30.06.2013 r.
Celem projektu jest budowa marki „Innowacyjne Łódzkie”, z którą będą mogli
się utożsamiać mieszkańcy Województwa, i która będzie się kojarzyła
z nowoczesną administracją.
W ramach ww. projektu realizowane są działania zmierzające do zbudowania
marki regionalnej opartej na nowoczesnych usługach elektronicznej administracji,
przy wykorzystaniu nowych technologii, poprzez przeprowadzenie kampanii
promocyjnej.
W okresie sprawozdawczym udało się zrealizować następujące działania:
- dokonanie odbioru Key Visual kampanii.
- dokonanie odbioru aplikacji mobilnej (in.lodzkie) wraz ze stroną projektu.
- rozpoczęcie kampanii outdoorowej na następujących nośnikach: backlight
mobilny w 8 miastach w Polsce w niewielkiej odległości od centrów
handlowych oraz reklama zewnętrzna na pociągach + wewnątrz pociągów.
- udzielenie Wykonawcy przez Zarząd WŁ upoważnienia do założenia w imieniu
Województwa, w ramach projektu pn. „Innowacyjne Łódzkie”, konta
w serwisach udostępniających aplikacje mobilne.
Prowadzona jest rozbudowa serwisów internetowych poszczególnych komórek
organizacyjnych Urzędu i techniczne administrowanie stronami www.lodzkie.pl,
bip.lodzkie.pl, tworzenie serwisów internetowych m.in. investin.lodzkie.pl,
mixer.lodzkie.pl, bioekonomia.lodzkie.pl, proprevita.lodzkie.pl oraz przeszkolenie
redaktorów stron poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.
151
Zintegrowany System E-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu
Łódzkiego) – podtrzymanie projektu. Projekt zakończył się w listopadzie 2011 r.. W
roku 2012 prowadzone były prace związane z bieżącym funkcjonowaniem systemu
oraz jego rozbudową.
w zakresie ochron y konsumentów i ob rotu napojami alkoholowymi :
Zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi
Realizowano zadanie nałożone ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą obrót hurtowy w kraju napojami
alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko
na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa.
Statystyka za okres 1.01.2012 – 31.12.2012
Złożone wnioski
ogółem
Udzielone
zezwolenia
w danym roku
Liczba czynnych
zezwoleń na dzień
31.12.2012
Wpływy
z opłat za udzielone zezwolenia
i wydane decyzje w sprawie
zezwoleń
/ szt. /
/ szt. /
/ szt. /
/ zł /
79
54
150
986 600,00
Wśród 79 złożonych przez przedsiębiorców wniosków znalazły się:
64 wnioski o wydanie zezwoleń,
11 wniosków o wydanie decyzji o dokonanie zmian w posiadanym
zezwoleniu,
4 wnioski o wydanie decyzji na wyprzedaż posiadanych zapasów
hurtowych.
Średnia opłata uzyskana za wydane zezwolenie w 2012 r. wyniosła ok. 18 150
zł, przy minimalnej opłacie wynoszącej 4 000 zł. W porównywalnym roku 2010
średnia opłata wyniosła ok. 15 750 zł. Wzrost wysokości średniej opłaty wynika
z konsolidacji przedsiębiorców (spadek ich liczby) oraz ze wzrostu obrotów
poszczególnych przedsiębiorców ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu do 18%.
Liczba czynnych zezwoleń systematycznie maleje – z 316 przejętych
z Ministerstwa Gospodarki w czerwcu 2001 r. do 150 szt. - na dzień 31 grudnia
2012 r., co obrazuje poniższa tabela (wybrane lata):
152
Liczba
czynnych
Rok
zezwoleń na
dzień 31
grudnia
Liczba
Wpływy
czynnych
z opłat za udzielenie
zezwoleń
i wydanie decyzji w
sprawie zezwoleń
Przedsiębiorców na
dzień 31 grudnia
/ zł /
Średnia opłata
uzyskana za
wydane
zezwolenie
/ zł /
-
/ szt. /
2004
252
155
442 650
7 200
2005
222
133
2 366 400
14 000
2006
217
133
563 950
8 300
2007
188
113
2 090 900
15 800
2008
190
116
1 075 650
12 500
2009
191
121
1 410 300
10 950
2010
191
124
1 025 800
15 750
2011
174
118
1 442 300
12 900
2012
150
104
986 600
18 150
Liczba przedsiębiorców z regionu łódzkiego prowadzących działalność
hurtowego obrotu napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% na dzień
31.12.2012 r. wyniosła 104. W porównaniu do poprzedniego roku liczba
przedsiębiorców prowadzących tą działalność spadła o 14 przedsiębiorców.
Aktualna wysokość opłaty za wydanie zezwolenia (ustalona ustawowo od dnia
9 listopada 2002 r.) nie uległa zmianie i nadal wynosi 0, 4% rocznej wartości
sprzedaży brutto danego rodzaju alkoholu, przy czym minimalna opłata wynosi
4 000 zł.
Taki sposób naliczania opłaty (brak górnej granicy opłaty), powoduje duże
zróżnicowanie opłat. W roku 2012 opłaty wahały się: od 4 000 zł dla „małych”
przedsiębiorców o niewielkich obrotach, do 209 400 zł dla dużego przedsiębiorcy
w tej branży – hurtownika (za jedno zezwolenie na okres 2 lat).
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców, prowadzących działalność regulowaną
polegającą na przechowywaniu akt osobowych i płacowych.
Zadanie realizowano na mocy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 1604).
W ramach realizowanego zadania:
- wykreślono z rejestru 1 przechowawcę akt,
- wysłano 5 zawiadomień do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
(4 - o zmianach danych rejestrowych, 1 – o wykreśleniu z rejestru),
- dokonano kontroli doraźnej 4 przechowawców akt w zakresie warunków
technicznych przechowywania dokumentacji oraz sposobu obsługi klienta.
153
Ochrona konsumentów
Zgodnie z ustawą z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz.331 ze zm.) zadaniem ustawowym
Samorządu Województwa jest prowadzenie edukacji konsumenckiej. W 2012 r.
realizowano zadania ustawowe we współpracy z instytucjami i organizacjami
powołanymi do ochrony praw konsumenckich takimi jak: Delegatura Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Łodzi, Miejski Klub Federacji Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej w Łodzi, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi,
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, miejscy i powiatowi
rzecznicy konsumentów - w zakresie dotyczącym pogłębienia edukacji
konsumenckiej.
Ponadto organizowano spotkania rzeczników konsumentów z Województwa
wspólnie z Delegaturą Łódzką Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
i Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.
Działalność w tej dziedzinie była upubliczniona na stronie internetowej Urzędu,
a także w Piśmie Samorządowym „Ziemia Łódzka”.
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi zwany dalej WORD w Łodzi
lub Ośrodkiem, w ramach swojej działalności statutowej, realizował następujące
zadania:
 organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających
kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
oraz kierujących pojazdami,
 przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów ubiegających się o pozwolenia
na prowadzenie tramwajów (motorniczych),
 organizowanie kursów dokształcających i szkoleń dla kierowców, instruktorów,
egzaminatorów i egzaminatorów podnoszących swoje kwalifikacje,
 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy
ruchu drogowego,
 realizowanie zadań wynikających z programu poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego „Gambit Łódzki”,
 organizowanie akcji popularyzujących bezpieczeństwo ruchu drogowego
w ramach
programu
zatwierdzonego
przez Wojewódzką
Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi (WRBRD w Łodzi),
 wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji wychowania komunikacyjnego dzieci
i młodzieży,
 prowadzenie obsługi sekretariatu WRBRD w Łodzi, której przewodniczy
Marszałek Województwa Łódzkiego,
 współpraca z Krajowym Stowarzyszeniem Dyrektorów WORD w zakresie
zmian w przepisach i procedurach dotyczących szkolenia i egzaminowania
kierowców i kandydatów na kierowców.
154
WORD w Łodzi realizuje zadania w ośrodkach przy ul. Smutnej 28
oraz przy ul. Maratońskiej 102a, na terenach i w obiektach wynajętych od PKS
sp. z o.o. i dzierżawionych od Zarządu Głównego LOK w Warszawie. Warunki
dzierżawy i najmu regulują wieloletnie umowy gwarantujące realizację działań
statutowych WORD w Łodzi.





Do najważniejszych działań podjętych w WORD w Łodzi należało:
prowadzenie prac inwestycyjno-modernizacyjnych mających na celu poprawę
warunków obsługi interesantów oraz powiększenie bazy egzaminacyjnej,
zabezpieczając jednocześnie zwiększone zapotrzebowanie na egzaminy
i szkolenia, w tym:
- pozyskanie w drodze najmu 20 (docelowo 25) nowych samochodów marki
Suzuki Swift przeznaczonych
do przeprowadzania egzaminów
praktycznych na kat. B prawa jazdy,
- utrzymanie możliwości zdawania egzaminu praktycznego na pojeździe
marki Toyota Yaris do końca roku,
- wynajęcie dodatkowego motocykla celem zwiększenia ilości egzaminów
praktycznych na kat. A prawa jazdy,
- zwiększenie ilości egzaminów teoretycznych, szczególnie w miesiącach:
I i XII 2012 r. w związku z zapowiadaną dwukrotnie zmianą przepisów
w zakresie egzaminowania,
- utrzymanie możliwości zdawania egzaminu teoretycznego w dniu zapisu,
tzw. egzaminy ekspresowe,
- zwiększenie ilości stanowisk komputerowych, dzięki czemu grupa
na egzamin teoretyczny zwiększyła się z dotychczasowych 15 na obecnych
20 osób,
- utrzymanie możliwości przystępowania do egzaminu praktycznego kat. A
do końca roku 2012,
- umożliwienie
osobom
towarzyszącym
egzaminowanym
wejścia
na wyznaczoną część placu manewrowego i do poczekalni - dzięki czemu
zachowana jest jawność i przejrzystość procedur podczas procesu
egzaminowania,
- założenie systemu monitoringu na terenie całego ośrodka oraz placu
manewrowego, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie zaistniałych
sytuacji podczas pracy ośrodka,
- umożliwienie
telefonicznego
umawiania
się
na
egzaminy
wraz z nagrywaniem tych rozmów, dzięki czemu możliwe jest bieżące
wyjaśnianie zaistniałych nieporozumień.
wprowadzenie procedur zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
na usługi najmu pojazdów do egzaminowania i szkolenia, symulatora
do przeprowadzania zajęć w warunkach specjalnych, dostawę paliwa
oraz usług ubezpieczeniowych,
uczestniczenie w konsultacjach zmian ustawowych i w opracowaniach nowych
propozycji rozwiązań w ramach struktur Krajowego Stowarzyszenia
Dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
realizowanie programu wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży,
w ramach porozumień zawartych z Kuratorium Oświaty i Policją,
przygotowanie w ramach planu pracy WRBRD w Łodzi - uchwały i materiały
regulaminowe na posiedzenia plenarne i prezydium W WRBRD w Łodzi,
155
w tym: sprawozdania z prac WRBRD w Łodzi za 2012 r. oraz plany w zakresie
rozliczenia wydatków WORD w części przeznaczonej na poprawę brd na 2012
rok.
Wg stanu na dzień 31.12.2012 r., WORD w Łodzi dysponuje dla celów
egzaminacyjnych,
szkoleniowych
i
utrzymania
placów
manewrowych
oraz w zakresie działalności brd, następującymi pojazdami i urządzeniami:
- 20 samochodami osobowymi Suzuki Swift do egzaminów kat. B,
- 9 samochodami osobowymi TOYOTA YARIS do egzaminów kat. B,
- 1 samochodem osobowym WV T5 - BUS do egzaminów kat. B+E,
- 2 zestawami ciężarowymi (samochody + przyczepy) do egzaminów kat. C,
C+E,
- 1 autobusem wynajętym do przeprowadzania egzaminów kat. D, D+E,
- 3 motocyklami przystosowanymi do egzaminowania na kat A, A1,
- 1 ciągnikiem rolniczym Zetor do egzaminów kat. T,
- 1 autobusem - wynajętym do przeprowadzania szkoleń w zakresie
kwalifikacji wstępnej,
- 1 samochodem ciężarowym - wynajętym do przeprowadzania szkoleń
w zakresie kwalifikacji wstępnej,
- 1
certyfikowanym
symulatorem
stacjonarnym
wynajętym
do przeprowadzania szkoleń w zakresie kwalifikacji wstępnej,
- 1 wózkiem widłowym do szkoleń „ kierowca wózka jezdniowego”,
- 1 motorowerem do zadań edukacji komunikacyjnej i do egzaminów
na kartę motorowerową,
- 3 mobilnymi miasteczkami ruchu drogowego z wyposażeniem
dla popularyzacji brd i edukacji dzieci i młodzieży w zakresie karty
rowerowej
i motorowerowej,
- 1 ciągnikiem ogrodniczym do prac gospodarczych i odśnieżania.
wzakresie egzaminowania :
Podstawową
działalnością
WORD
w
Łodzi
jest
organizowanie
i przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii
i pozwolenia do kierowania tramwajem.
W związku z zapowiedzią wejścia w życie zmian przepisów w zakresie
uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami ośrodek podejmował działania
związane z dostosowaniem zasad i trybu pracy ośrodka do wymagań przepisów
oraz potrzeb klientów, które polegały w szczególności na:
- zwiększeniu liczby etatów wśród egzaminatorów,
- zorganizowaniu zwiększonej liczby egzaminów teoretycznych do 15 grup
dziennie oraz zwiększeniu liczby egzaminów praktycznych dla kategorii B i C/
C+E prawa jazdy,
- wydłużeniu czasu pracy we wtorki do godz. 17.30,
- wprowadzeniu egzaminów na kat. A i C dodatkowo w soboty.
156
Ilość
egzaminów
przeprowadzonych
(w odniesieniu do 2011 r.)
Ogółem
egzaminów
w
Ośrodku
Egzamin
praktyczny
w
2012
r.
Egzamin
teoretyczny
Rok
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Ilość
81 351
96 573
53 728
62 507
27 623
34 066
W roku 2012 nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na egzaminy
państwowe wynikający z obawy zdających przed zapowiedzią wejścia w życie
z dniem 19.01.2013 r. zmian przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień
przez kierujących pojazdami. Przeegzaminowano łącznie 96 573 kandydatów
na kierowców, w tym 34 066 egzaminów teoretycznych oraz 62 507 egzaminów
praktycznych. W porównaniu do 2011 r. odnotowano wzrost liczby egzaminów
teoretycznych o 23,3 % oraz wzrost ilości egzaminów praktycznych o 16,3 %.
Przyrost liczby egzaminów praktycznych w zakresie wszystkich kategorii
prawa jazdy za wyjątkiem kategorii A1, D, wynika z zapowiadanych zmian
w systemie egzaminowania, zmiany wieku minimalnego do uzyskania uprawnień
oraz faktu realizacji przez ośrodki szkolenia kierowców programów refinansowanych
z funduszy Unii Europejskiej lub środków będących w dyspozycji Powiatowych
Urzędów Pracy. Największy wzrost liczby egzaminów praktycznych nastąpił
w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem - 192%, dla kategorii C - 39%,
T - 57,5% oraz kat. B - 16,6%.
Zdawalność egzaminów
(w odniesieniu do 2011 r.)
Rok
Zdawalność
przeprowadzonych
Egzamin teoretyczny
(w %)
2012 r.
2011 r.
78,4
77,7
w
Ośrodku
w
2012
r.
Egzamin praktyczny
(w %)
2012 r.
2011 r.
25,6
24,3
Odnotowano
spadek
zdawalności
przeprowadzonych
egzaminów
teoretycznych o 0,7 %. Zdawalność na egzaminach praktycznych spadła
o 1,3 %.
Wyższe wskaźniki zdawalności występują przy egzaminach praktycznych
na wyższe kategorie C, C+E, D, D+E, B+E - do tych egzaminów przystępują
doświadczeni kierowcy, posiadający już prawo jazdy na niższe kategorie i wieloletnie
doświadczenie uczestnika ruchu drogowego.
w zakresie szkoleń :
WORD w Łodzi posiada bogatą ofertę szkoleniową w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych kierowców i uzyskiwania nowych lub dodatkowych
157
uprawnień do kierowania pojazdami. Ośrodek posiada uprawnienia do prowadzenia
następujących kursów/szkoleń:
- kwalifikacji wstępnej (wszystkie rodzaje) oraz szkoleń okresowych
kierowców zawodowych – wpis do rejestru ośrodków szkolenia
prowadzonego przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (poz. rejestru
Nr 0004Ł),
- doskonalenia techniki jazdy – wpis do rejestru ośrodków doskonalenia
techniki jazdy prowadzonego przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
(poz. rejestru Nr 001E) uprawnienie zapewnia możliwość prowadzenia
zajęć praktycznych m.in. dla młodych kierowców i kierowców pojazdów
uprzywilejowanych (z chwilą wejścia w życie odnośnych przepisów ustawy
o kierujących pojazdami),
- kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz kursy
dla doradców ADR – wpis do rejestru prowadzonego przez Urząd
(poz. w rejestrze MWŁ/009/ADR).
Działalność szkoleniowa WORD w Łodzi uzyskała akredytację Łódzkiego
Kuratorium Oświaty (Decyzja Nr 22/2010).
Przeprowadzono 111 kursów/szkoleń, w których uczestniczyły 1 853 osoby.
Przychód ośrodka z tytułu przeprowadzonych szkoleń wyniósł 784 058, 90 zł.
Zestawienie kursów i szkoleń przeprowadzonych w 2012 r.
Lp.
Nazwa kursu
Ilość
Liczba
kursów uczestników
Przychód
(w zł)
1
Szkolenie okresowe oraz
kwalifikacja wstępna przyspieszona
30
361
139.076,00
2
Kurs dla kierowców przewożących
towary niebezpieczne ADR
7
77
41.170,00
3
Szkolenie dla kierowców naruszających
przepisy ruchu drogowego
26
813
284.550,00
4
Certyfikat kompetencji zawodowych
przewoźnika
11
62
35.960,00
5
Kurs dla kandydatów na egzaminatorów
4
32
79.858,00
6
Kurs dla kandydatów na instruktorów
nauki jazdy
3
34
84.177,90
7
Szkolenie w zakresie transportu
drogowego Taksówką
3
18
6.300,00
8
Kurs dla kierowców wózków widłowych
4
38
18.922,00
9
Kierowanie Ruchem Drogowym
16
328
75.575,00
7
90
18.470,00
10 Pozostałe kursy i szkolenia:
- szkolenie egzaminatorów
- doradca DGSA
- praca w pasie ruchu drogowego
158
- doskonalenie techniki jazdy
- czas pracy kierowcy i tachograf
SUMA:
111
1.853
784.058,90
Działalność szkoleniowa jest drugim po egzaminowaniu źródłem przychodów
WORD w Łodzi i ma korzystny wpływ na jego kondycję ekonomiczną. Największym
zainteresowaniem cieszą się szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego. Do prowadzenia tych szkoleń, a także szkoleń w zakresie kierowania
ruchem drogowym (w których też uczestniczyła znacząca liczba osób) uprawnione
są wyłącznie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
Dużą popularnością cieszą się szkolenia okresowe dla kierowców
zawodowych. Ten rodzaj szkoleń prowadzony jest na warunkach wolnorynkowych.
Wraz z wejściem w życie odpowiednich aktów wykonawczych do oferty
szkoleniowej WORD w Łodzi dołączone zostaną następujące pozycje:
- kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
- karta rowerowa – szkolenie i egzaminowanie,
- szkolenie nauczycieli,
- młody kierowca - Kurs w zakresie BRD,
- praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
- kurs reedukacyjny w zakresie BRD,
- kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii,
oraz ewentualny udział przedstawiciela wskazanego przez WORD w Łodzi
w zadaniach starostwa w zakresie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) :
Ośrodek realizuje zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora i planu wydatków w części
przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zatwierdzonego
uchwałami Nr 40/2012 i 41/2012 z 16.04.2012 r. WRBRD w Łodzi. Działania
te należą do obowiązków ustawowych i statutowych Ośrodka, ich kierunki wyznaczone
są w oparciu o Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT Łódzki”
oraz na podstawie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
z póź. zm.), oceny stanu bezpieczeństwa na drogach województwa oraz wniosków
zgłaszanych przez dyrektorów szkół, Policję, instytucje i organizacje statutowo
zobowiązane do działań w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży.
Przy realizacji działań w zakresie brd współpracowano z następującymi
instytucjami:
- Kuratorium Oświaty w Łodzi - w zakresie programowania i realizacji zadań
wychowania komunikacyjnego wśród dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach
oświatowych,
- Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego: w Sieradzu, Skierniewicach
i Piotrkowie Trybunalskim - poprzez koordynację działań między ośrodkami
159
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dotyczących realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa GAMBIT Łódzki
oraz realizacji zadań wyznaczonych w planie pracy WRBRD w Łodzi na 2012 r.,
Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi i Wydziałem Ruchu Drogowego w zakresie programowania kierunków i strategii brd w województwie
oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć popularyzujących bezpieczeństwo
na drogach o zasięgu wojewódzkim,
Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Łodzi - w zakresie
organizacji turniejów popularyzujących wiedzę o brd wśród dzieci i młodzieży
ze
szkół
podstawowych,
gimnazjów
i
szkół
ponadgimnazjalnych
i współorganizacji imprez masowych,
Automobilklubem Łódzkim – w zakresie organizacji imprez popularyzujących
motoryzację, technikę jazdy pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi - w zakresie organizacji
konkursów i popularyzacji bezpieczeństwa drogowego, ratownictwa drogowego
organizacji konferencji nt. bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
drogowego i ratownictwa medycznego oraz szkoleń w tym zakresie,
Strażą Miejską w Łodzi - w zakresie organizacji imprez masowych, organizacji
konkursów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Łodzi,
Teatrem „Wspólnota” w Łodzi w zakresie realizacji spektakli edukacyjnych
nt. bezpieczeństwa drogowego adresowanych do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjów oraz do dzieci z przedszkoli.
W ramach popularyzacji brd podjęto następujące działania:
uczestniczono w finałowych eliminacjach XXXV Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podczas których reprezentacja
Województwa - drużyna Gimnazjum nr 1 z Koluszek, wywalczyła tytuł
Wicemistrza Polski BRD – 2012 w grupie szkół podstawowych,
uczestniczono w ogólnopolskim programie bezpieczeństwo ruchu drogowego,
podczas którego reprezentacja Województwa została wyróżniona Pucharem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - Przewodniczącego Krajowej Rady
BRD jako najlepsza wojewódzka reprezentacja,
w dniu 5.06.2012 r. podczas wyjazdowego posiedzenia Prezydium
Wojewódzkiej Rady BRD w Harcerskim Ośrodku SzkoleniowoWypoczynkowym w Załęczu przekazano do użytku Stacjonarne Miasteczko
Ruchu Drogowego w Załęczu. Budowę sfinansowano ze środków
wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
w ramach koordynacji działań z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji zorganizowano dwa wyjazdy ekipy funkcjonariuszy policji
i instruktorów brd z WORD z Łodzi, Sieradza, Skierniewic, Piotrkowa do dzieci
z Województwa wypoczywających w ośrodku ZHP w Załęczu Wielkim.
Programem objętych zostało ok. 1000 uczestników – dzieci i młodzieży
ze wszystkich powiatów Województwa przebywających w Ośrodku ZHP.
Koszty
programu
w
Nałęczu
zostały
sfinansowane
solidarnie
przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego Województwa, ze środków
przeznaczonych na poprawę BRD,
przeprowadzono akcję „Mikołaj na drodze” z udziałem Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Łodzi, którą objęto
około 1000 dzieci,
160
-
-
-
przeprowadzono akcję promującą podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, poprzez wyposażenie 500 wolontariuszy w kamizelki
odblaskowe z logo firmowym WORD w Łodzi i okolicznościowym logotypem
XX Finału WOŚP i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
w
ramach
programu
„Mobilne
Miasteczka
Ruchu
Drogowego”
przeprowadzono szkolenia i egzaminy na kartę rowerową dla ponad 2000
dzieci ze szkół podstawowych,
organizowano dni otwarte Ośrodka. W czerwcu 2012 r. w imprezie wzięło
udział ok. 1000 osób, kolejne edycje powtórzone zostały w październiku
i w listopadzie z programem dla kandydatów na kierowców.
Ogółem w roku 2012 Ośrodek przekazał na upominki i nagrody w konkursach:
10 000 szt. planów lekcji ze znakami drogowymi,
1000 szt. kodeksów młodego rowerzysty,
500 szt. opasek odblaskowych,
500 szt. zestawów oświetleniowych do rowerów,
2000 szt. kamizelek odblaskowych (1000 dla dorosłych i 1000 dla dzieci),
100 szt. rowerowych kasków ochronnych,
200 szt. latarek na diodach LED z bateriami.
WORD w Łodzi zrealizował wydatki w wysokości 215.000,00 zł
przeznaczone na poprawę brd, z planowanej kwoty 225.000,00 zł.,
w tym dofinansowano:
- programy i przedsięwzięcia podejmowane na rzecz brd przez policję
m.in. akcje „Niechronieni, Prędkość, Alkohol i Narkotyki” - 9.000,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla finalistów ogólnopolskich turniejów brd
i motoryzacyjnych współorganizowanych z PZM-ot wydatkowano - 9.000,00 zł
- darowizny dla: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup
sprzętu i wyposażenia Komend Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
i Sieradzu oraz Miejskich w Łodzi i Skierniewicach - 25.000,00 zł.
Zestawienie działań Ośrodka w 2012 r. w zakresie brd ukierunkowanych na
dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców
Łodzi i Regionu
Łódzkiego
Lp.
Forma / rodzaj przedsięwzięcia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Turnieje Motoryzacyjne dla szkół ponadpodstawowych
Turnieje BRD dla szkół podstawowych
Konkursy rowerowe – teoretyczne i praktyczne
Konkursy plastyczne i zajęcia nt. BRD dla szkół i przedszkoli
Ogólnopolskie akcje promujące BRD: Niechronieni, Kamizelka itp.
Spektakle teatralne dla szkół podstawowych i przedszkoli – programy
szkołach
autorskie
Zajęcia
w miasteczku ruchu drogowego – prelekcje, wyjazdy do szkół
Wakacje – ferie organizowane przez WORD z ZHP i partnerami
Pogadanki – prelekcje organizowane wspólnie z policją w szkołach
Festyny BRD z okazji Dnia Dziecka, pomoc fundacjom i organizacjom
ilość
ilość
imprez osób
4
200
osoby
10 3.000
20 2.000
2
200
2 2.000
10 2.000
17 1.500
2 1.000
20 3000
4 2000
161
11.
12.
13.
14.
15.
Akcja wspólna z KW Policji „Mikołaj na drodze 2012”
Akcje, imprezy masowe, Dzień brd o zasięgu wojewódzkim
Imprezy masowe: Dni Otwarte WORD, XIX Finał WOŚP
Choinka dla dzieci współorganizowana z Agencją Talia w Szpitalu
Klinicznym
Inne
zajęcia, pomoc sprzętowa, wyposażenie miasteczka dla KM
Policji
w Łodzi
Razem:
4 1000
2 1.500
4 3.500
1
200
20 4.000
122 27.100
Ogółem w 122 imprezach zorganizowanych lub współorganizowanych przez WORD
w Łodzi uczestniczyło ponad 27 100 osób.
Wg danych prowadzonych przez policję, statystyka brd Województwa w 2012 r.
poprawiła
się.
Nastąpił spadek ilości wypadków o
ok.
10,0 %
i ofiar śmiertelnych o 14,0%. Mimo tak znacznej poprawy nadal jesteśmy w czołówce
najwyższego zagrożenia pod względem bezpieczeństwa na drogach w Polsce.
Dlatego też należy podejmować wszelkie działania mające na celu dalszą poprawę
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
w zakresie ekonomicznym :

Majątek trwały
W 2012 r. przyjęte zostały do użytkowania następujące składniki majątkowe:
 rzeczowe aktywa trwałe, o wartości początkowej powyżej 3.500 zł, stanowiące
ogółem wartość 59.868,00 zł, w tym:
- ogrodzenie panelowe - 7.291,44 zł
- system alarmowy i telenadzoru - 33.902,06 zł
- sprzęt biurowy i komputerowy - 18.674,50 zł
 majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości początkowej
nie przekraczającej 3.500 zł, stanowiące ogółem wartość 53.290,00 zł, w tym:
- pozostałe środki trwałe - 49.532,35 zł
- wartości niematerialne i prawne - 3.757,65 zł

Przychody, koszty i wynik finansowy brutto
Wykonanie planowanych w 2012 r. przychodów, kosztów oraz wynik finansowy
brutto Ośrodka, przedstawia poniższa tabelka:
Wykonanie (zł)
%
Lp.
Treść
Plan (zł)
I
Przychody4
II Koszty
III Wynik finansowy brutto
4
9.013.000,00
9.184.000,00
8.470.300,00
8.167.000,00
542.700,00
1.017.000,00
101,90
96,40
187,40
Bez uwzględnienia zmiany stanu produktów (np. rezerw na świadczenia pracownicze).
162
Obniżone zostały koszty funkcjonowania Ośrodka, poprzez m.in.:
- zmianę operatorów sieci komórkowej,
- rezygnację z firmy ochroniarskiej przy ul. Smutnej i zainstalowanie systemu
monitoringu,
- zmianę zakresu usług i wybór tańszej firmy ochroniarskiej w celu ochrony
Ośrodka przy ul. Maratońskiej,
- zmianę firmy sprzątającej.
Do 30.09.2013 r. tj. do czasu obowiązywania umowy dzierżawy obiektu
przy ul. Maratońskiej na postawie zawartego porozumienia z właścicielem obiektu
Zarządem Głównym LOK w Warszawie, nastąpi zwrot poniesionych przez WORD
w Łodzi nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do uruchomienia i dostosowania
obiektu do użytku.

Koszty wykonania działalności w zakresie brd
W ramach realizacji statutowej działalności oświatowej w zakresie poprawy brd
poniesiono koszty, ogółem w wysokości 68.471,00 zł, w tym:
- koszty obsługi WR BRD - 3.745,50 zł
- koszty działalności w zakresie brd - 64.726,41 zł
Ponadto poniesiono koszty:
- promocji i reklamy WORD w Łodzi na imprezach brd - 22.207,22 zł
- wynikające z przekazanie kamizelek odblaskowych w wysokości - 5.926,23 zł
- utrzymania Oddziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 94.123,44 zł
- Systematycznie wdrażane programy oszczędnościowe, gospodarność,
ograniczanie kosztów działalności statutowej.
w zakresie
zatrudnienia:
Zatrudnienie w 2012 r. w odniesieniu do 2011 r.
2011 r.
Ogółem
2012 r.
Egzaminatorzy
Ogółem
Egzaminatorzy
Osoby
Etaty
Osoby
Etaty
Osoby
Etaty
Osoby
Etaty
79
74,00
35
29,25
78
72,75
37
31,25
Ogółem liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 1, 25 etatu, natomiast w grupie
egzaminatorów nastąpił wzrost zatrudnienia o 2 etaty. Ośrodek systematycznie
pracuje nad dalszą racjonalizacją zatrudnienia dążąc do obniżenia kosztów płac
i dostosowania do zmniejszonego zapotrzebowania na egzaminy państwowe.
163
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim zwany
dalej WORD w Piotrkowie Tryb. lub Ośrodek, w ramach swojej działalności
statutowej, realizował następujące zadania:
- organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych dla osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierujących
pojazdami,
- prowadzenie szkoleń dla instruktorów i kandydatów na instruktorów nauki jazdy,
- prowadzenie kursów dla osób kierujących ruchem drogowym,
- prowadzenie kursów dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
- realizowanie zadań i akcji skierowanych na poprawę i popularyzację brd
w ramach programów zatwierdzonych
przez Wojewódzką
Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- prowadzenie akcji w zakresie popularyzacji i edukacji wychowania
komunikacyjnego dzieci i młodzieży,
- współorganizowanie z organizacjami społecznymi imprez dla dzieci i młodzieży
popularyzujących brd.
W ramach działalności dodatkowej Ośrodka w 2012 r. prowadzona była
Okręgowa
Stacja
Diagnostyczna,
bezdotykowa
myjnia
samochodowa
dla samochodów osobowych i dostawczych oraz usługi wulkanizacji.
WORD w Piotrkowie Tryb. zadania realizuje na terenie i w obiektach będących
własnością ośrodka.
Do najważniejszych działań rzeczowo - majątkowych prowadzonych w Ośrodku
należało:
rozstrzygnięcie przetargu na zakup 19 samochodów osobowych
do egzaminów kat. B (w 2012 r. dostarczone zostało 10 samochodów marki
Toyota Yaris za kwotę 229.000,00 zł, dostawa pozostałych 9 samochodów
zaplanowana jest na I kw. 2013 r.),
zakup pługu do odśnieżania placu egzaminacyjnego za kwotę 13.000,00 zł,
przeprowadzenie prac remontowych nawierzchni placu egzaminacyjnego
za łączną kwotę 18.577,00 zł,
przeprowadzenie modernizacji telewizji przemysłowej za kwotę 18.895,85 zł,
zakup motocyklu egzaminacyjnego Suzuki Gladius za kwotę 19.816,30 zł,
zakup sprzętu komputerowego i biurowego za kwotę 17.031,92 zł,
przekształcenie
prawa
użytkowania
wieczystego
nieruchomości
zlokalizowanych na terenie ośrodka w prawo własności za kwotę 3.512.892,86
zł,
Wg stanu na dzień 31.12.2012 r., WORD w Piotrkowie Tryb. dysponuje dla celów
egzaminacyjnych, szkoleniowych i utrzymania placów manewrowych oraz w zakresie
działalności brd, następującymi pojazdami i urządzeniami:
- 19 samochodów osobowych własnych Toyota Yaris do egzaminów kat. B,
164
-
3 samochody ciężarowe własne MAN do egzaminów kat. C, C+E,
1 autobus własny Mercedes do egzaminów kat. D,
1 samochód dostawczy własny Renault Trafic z przyczepą do egzaminów kat.
B+E
1 samochód dostawczy własny Lublin 3, wykorzystywany do egzaminów kat.
B+E oraz realizacji zadań w zakresie brd,
4 motocykle własne do egzaminów kat. A1, A,
1 ciągnik rolniczy własny Zetor 5320 do egzaminów kat. T
1 ciągnik rolniczy własny Ferguson wykorzystywany do prac gospodarczych
i odśnieżania,
1 samochód osobowy własny Ford Modeno kombi wykorzystywany do zadań
w zakresie brd i potrzeb zaplecza technicznego,
2 motorowery wykorzystywany do zadań popularyzacji brd wśród młodzieży
oraz egzaminów na kartę motorowerową,
objazdowe miasteczko ruchu drogowego dla popularyzacji i edukacji dzieci
i młodzieży w zakresie brd oraz drugie w trakcie kompletacji.
wzakresie egzaminowania :
Podstawową działalnością WORD w Piotrkowie Tryb. jest organizowanie
i przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii.
Ilość
egzaminów
przeprowadzonych
(w odniesieniu do 2011 r.)
Ogółem
egzaminów
w
Ośrodku
Egzamin
praktyczny
w
2012
r.
Egzamin
teoretyczny
Rok
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Ilość
51 314
57 673
34 566
38 966
16 748
18 707
Nastąpił wzrost zapotrzebowania na egzaminy państwowe wynikający
z
obawy
zdających
przed
zapowiedzią
wejścia
w
życie
z dniem 19.01.2013 r. zmian przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień
przez kierujących pojazdami. Przeegzaminowano łącznie 57 673 kandydatów
na kierowców, w tym 18 707 egzaminów teoretycznych oraz 38 966 egzaminów
praktycznych. W porównaniu do 2011 r. odnotowano wzrost liczby egzaminów
teoretycznych o 11, 7 % oraz wzrost ilości egzaminów praktycznych o 12,7 %.
Zapotrzebowanie klientów na usługi egzaminacyjne w trakcie 2012 r.
było nierównomierne. Do końca sierpnia 2012 r. liczba kandydatów na egzaminy
była ustabilizowana, od września do końca roku sukcesywnie wzrastała.
165
Zdawalność egzaminów
(w odniesieniu do 2011 r.)
Rok
przeprowadzonych
Egzamin teoretyczny
(w %)
2011 r.
2012 r.
Zdawalność
78,7
78,1
w
Ośrodku
w
2012
r.
Egzamin praktyczny
(w %)
2011 r.
2012 r.
32,3
32,3
Nastąpił w Ośrodku nieznaczny (o 0,6%) spadek zdawalności egzaminów
teoretycznych i ustabilizowanie się zdawalności egzaminów praktycznych.
Spadek zdawalności egzaminów teoretycznych w Ośrodku spowodowany
został przez próby przyspieszonego podejścia kandydatów do egzaminów
teoretycznych w związku z zapowiedzianymi po nowym roku zmianami przepisów
i zasad egzaminowania, co nie zostało potwierdzone właściwym przygotowaniem
kandydatów.
Na przebieg egzaminu w Ośrodku złożonych zostało 7 skarg/zażaleń,
z których Urząd, w trybie nadzoru, uznał za zasadne 2 zażalenia
(w tym jedno z powodu wad nagrania przebiegu egzaminu), natomiast 5 skarg
zostało oddalonych.
w zakresie szkoleń :
Prowadzone były następujące kursy i szkolenia:
Zestawienie kursów i szkoleń przeprowadzonych w 2012 r.
Liczba
Liczba osób
Rodzaj kursu
kursów przeszkolonych
Kierowanie Ruchem Drogowym
7
153
Instruktor podstawowy
1
21
Instruktor rozszerzenie
1
6
Punkty karne
Szkolenie dla egzaminatorów spr. kwalifikacje osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania (kierowane
do osób wpisanych do ewidencji egzaminatorów)
Okresowe szkolenie pracowników WORD
(zgodne z harmonogramem szkoleń)
Szkolenie młodzieży szkół ponad gimnazjalnych
(ZSP w Czarnocinie,
ZSP nr 1 w Piotrkowie),
w zakresie „Bezpieczna szkoła”
23
278
2
28
1
24
2
150
RAZEM (kursy)
37
678
166
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) :
Ośrodek
wydatkował
kwotę
201.146,40
zł
na
zadania
brd
(plan wynosił 200.000 zł). Wszystkie akcje popularyzujące brd tj. pogadanki,
prelekcje, konferencje, konkursy, spektakle teatralne oraz inne imprezy masowe,
w których uczestniczył WORD w Piotrkowie Tryb., zgromadziły łączną liczbę 18 505
osób w różnym wieku.
- organizowano 100 wyjazdów mobilnego miasteczka ruchu drogowego
do szkół podstawowych i gimnazjów. Objęto działaniem teren pięciu powiatów
byłego
województwa
piotrkowskiego,
tj.:
radomszczańskiego,
bełchatowskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i opoczyńskiego.
W zajęciach praktycznych uczestniczyło 9 tys. uczniów,
- zorganizowano zajęcia wychowania komunikacyjnego w szkołach
podstawowych w ramach, których do sprawdzianu na kartę rowerową
przystąpiło ponad 3 tys. uczniów,
- zorganizowano wspólnie z KMP w Piotrkowie i czterema Komendami
Powiatowymi Policji ponad 30 egzaminów na kartę motorowerową.
Do egzaminów praktycznych przystąpiło przeszło 4 tys. gimnazjalistów.
W roku 2012 nastąpił widoczny wzrost zainteresowania wśród młodzieży
gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej możliwością uzyskania karty
motorowerowej. W okresie wakacji (wzorem lat ubiegłych) umożliwiono
przystąpienie do części teoretycznej sprawdzianu na kartę motorowerową
i rowerową,
- wspólnie z policją przeprowadzano pogadanki – prelekcje na temat brd,
we współpracy z placówkami szkolno – wychowawczymi,
- po raz trzeci ośrodek uczestniczono w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- w marcu 2012 r. zorganizowano spotkanie z naczelnikami Wydziałów Ruchu
Drogowego Komend, będących w zasięgu działania ośrodka. Celem spotkania
było omówienie wspólnych działań z Policją oraz instytucjami mogącymi
wspierać poprawę i promocję bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu
drogowego na terenie pięciu powiatów,
- współorganizowano Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i organizowano Eliminacje Rejonowe
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego,
- współorganizowano konkurs „Instruktor Roku 2012” oraz wspierano imprezy
sportowo – rekreacyjne Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz obchody Dnia Dziecka,
- uczestniczono w Konferencji zorganizowanej w ramach XII Bałtyckich Targów
Militarnych Balt – Military - Expo, pn.: „Synergia działań warunkiem poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym”,
- zorganizowano Dni Otwarte WORD w Piotrkowie Tryb. i „Piknik rodzinny
dla kierowców”. Uroczystość uświetniły instytucje współpracujące
w ciągu roku z Ośrodkiem m.in., były to: Placówka Żandarmerii Wojskowej
w Tomaszowie Maz., KMP w Piotrkowie, PSP z Piotrkowa, Jednostka OSP
z Poświętnego, Szkoła Medyczna Samorządu Województwa Łódzkiego
z Piotrkowa, Fundacja Votum SA, PCK, który zorganizował zbiórkę krwi
oraz Piotrkowski Klub Motocyklowy,
167
- w okresie wakacji dział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ośrodka
uczestniczył m.in. we wspólnych akcjach razem z Komendą Miejską Policji,
pn.: „Wyciągamy dzieci z bramy” organizowanych przez Miejski Ośrodek
Kultury. Ponadto Ośrodek aktywnie włączał się również w inne
przedsięwzięcia organizowane przez samorządy, policję czy stowarzyszenia
w ramach szerzenia wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym.
Uczestniczyliśmy w festynach z okazji święta Policji, promowaliśmy
bezpieczne zachowania na drogach podczas obchodów różnego rodzaju
lokalnych świąt w miastach i miejscowościach z terenu działania naszych
powiatów,
- w sierpniu przeprowadzono szereg zabaw i akcji popularyzujących
brd dla dzieci z Województwa przebywających w Ośrodku Szkoleniowo –
Wypoczynkowym ZHP w Załęczu Wielkim, ufundowano wiele nagród (głównie
elementów odblaskowych) oraz przedstawiono spektakl teatralny o tematyce
brd,
- wspólnie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano akcję „Klub Pancernika”
(inicjatorem akcji ogólnopolskiej jest ITS), dotyczącą prawidłowego
przewożenia dzieci w fotelikach oraz akcje edukacyjne przy szkołach
dla kierujących pojazdami n.: „Bezpieczny powrót do szkoły” i „Cytryna –
Jabłko”,
- uczestniczono w Ogólnopolskiej Akcji Komendy Głównej Policji
pn.: „Niechronieni” skierowanej do nieoświetlonych pieszych, rowerzystów
czy motorowerzystów,
- uczestniczono
w
rajdzie
organizowanym
przez
Oddział
PTTK
im. Michała Rawity – Witanowskiego w Piotrkowie Tryb.,
- uczestniczono w konkursie pn.: „Mistrz kierownicy” organizowanym
przez Komendanta KPP w Radomsku wspólnie z tamtejszym oddziałem ZHP.
Ośrodek był również współfundatorem nagród dla uczestników Konkursu
Zręczności Kierowców organizowanego przez grupę EBE - Event
z Bełchatowa oraz konkursu pn.: „ABC bezpieczeństwa na drodze młodego
kierowcy”,
- w ramach akcji „Mikołaj na drodze”, zapewniono materiały odblaskowe
i słodycze celem popularyzacji w przedszkolach i szkołach podstawowych
bezpiecznych zachowań na drogach, obejmując swoim zasięgiem łącznie
1,5 tys. uczniów z pięciu powiatów.
Wspólnie
z
pozostałymi WORD-ami
z Województwa,
Ośrodek
był współorganizatorem X Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ratownictwo medyczne”,
w Uniejowie; ponadto dzieci i młodzież reprezentujące pięć powiatów z terenu
działania WORD w Piotrkowie Tryb. uczestniczące w przedsięwzięciu, zostały
wyposażone w elementy odblaskowe (czapki, kamizelki, opaski, przywieszki)
oraz kaski rowerowe.
WORD w Piotrkowie Tryb. rozpoczął autorski Program Szkolenia Młodzieży
Szkół Ponadgimnazjalnych, którego celem jest popularyzowanie bezpiecznych
zachowań na drogach.
168
Zestawienie działań Ośrodka w 2012 r. w zakresie brd
Rodzaj i forma
Ilość
Osoby
imprez
uczestniczące
Turnieje Motoryzacyjne
1
30
Turnieje BRD
6
400
Konkursy rowerowe – teoretyczne
10
950
i praktyczne
Konkursy plastyczne
4
300
Spektakle teatralne
2
315
Zajęcia w OMRD
100
9.000
Wakacje WORD
10
2.000
Pogadanki - prelekcje
30
3.050
Festyny BRD
3
2.500
Mikołaj na drodze
8
1.500
Konferencje wojewódzkie
1
150
Szkolenia nauczycieli koordynatorów wychowania
komunikacyjnego
Instruktor roku
1
10
Akcje, inne imprezy masowe BRD
11
1.000
Razem
187
18.505
Ogółem w 187 imprezach zorganizowanych lub współorganizowanych przez WORD
w Piotrkowie Tryb. uczestniczyło 18 505 osób.
w zakresie ekonomicznym :
Szacunkowy wynik finansowy brutto Ośrodka, za 2012 rok wynosi
1.345.573,27 zł.
Przychody w zł
Plan
Wykonanie
5.285.000,00
6.396.999,68
Koszty w zł
Plan
Wykonanie
4.948.000,00
Na zadania inwestycyjne Ośrodek
3.820.295,94 zł, w tym wykonane zostały:
- zakup gruntu
- zakup samochodów i motocykla
- instalacja telewizji przemysłowej
- zakup ładowacza czołowego
- zakup komputerów i ksero
- zakupy innych środków trwałych
przeznaczył
5.051.426,41
w
2012
r.
kwotę
- 3.512.892,86 zł
- 249.021,30 zł
18.895,85 zł
13.000,01 zł
17.031,92 zł
9.454,00 zł
W celu obniżenia kosztów i zwiększenia przychodów Ośrodka w 2012 r.
podjęte zostały następujące działania:
169
-
-
zredukowano liczbę parku samochodowego o 1 pojazd wynajmowany
do egzaminów kat. B,
ograniczono liczbę stanowisk egzaminacyjnych utrzymywanych na placu
w okresie zimowym w gotowości do pracy,
dostosowano czas pracy ośrodka do napływu liczby klientów,
wprowadzono usługowy wynajem samochodów egzaminacyjnych dla osób
przygotowujących się do egzaminu na egzaminatora,
wprowadzono usługowy wynajem placu egzaminacyjnego, poza dniami
i godzinami przeprowadzania egzaminów, dla osób przygotowujących się
do egzaminu,
wprowadzono motywowanie egzaminatorów do zmiany wymiaru czasu pracy
w zależności od okresowych potrzeb klientów.
w zakresie
zatrudnienia:
Zatrudnienie w 2012 r. w odniesieniu do 2011 r.
Zatrudnienie w 2011 r.
Ogółem
Zatrudnienie w 2012 r.
Egzaminatorzy
Ogółem
Egzaminatorzy
Osoby
Etaty
Osoby
Etaty
Osoby
Etaty
Osoby
Etaty
42,50
38,83
18,50
17,10
42,33
39,93
18,125
17,73
Powyższa tabela pokazuje stabilność w obszarze zatrudnienia w 2012 r.
w odniesieniu do 2011 r. Stosownie do bieżącego zapotrzebowania na usługi
ośrodka w trakcie 2012 r. dokonywane były korekty w bieżącym zatrudnieniu poprzez
zmiany wymiarów etatów.
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SKIERNIEWICACH
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach zwany dalej
WORD w Skierniewicach lub Ośrodkiem, w ramach swojej działalności statutowej,
realizował następujące zadania:
- organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych dla osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierujących
pojazdami,
- prowadzenie szkoleń dla instruktorów i kandydatów na instruktorów nauki
jazdy,
- prowadzenie kursów dla osób kierujących ruchem drogowym,
- prowadzenie kursów dla kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego,
- realizowanie zadań i akcji skierowanych na poprawę i popularyzację brd
w ramach programów zatwierdzonych przez Wojewódzką Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
170
-
prowadzenie akcji w zakresie popularyzacji i edukacji wychowania
komunikacyjnego dzieci i młodzieży,
współorganizowanie z organizacjami społecznymi imprez dla dzieci
i młodzieży popularyzujących brd.
Do najważniejszych działań rzeczowo - majątkowych prowadzonych w Ośrodku
należało:
- dostosowanie infrastruktury Ośrodka oraz systemu informatycznego
do zmieniających się przepisów,
- zakup dodatkowego terenu do przygotowania placu egzaminacyjnego
na kategorię A prawa jazdy,
- modernizacja placu manewrowego poprzez budowę nowego wzniesienia
dla przeprowadzania egzaminu praktycznego na kategorię B prawa jazdy,
dzięki czemu uzyskano powiększenie placu manewrowego na kategorie:
C, C+E, D, T, zgodnie z nowymi wymogami określonymi w przepisach,
- wybór na okres jednego roku wykonawcy na dostawę i wdrożenie systemu
teleinformatycznego dla WORD w Skierniewicach, którym został
Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie: Instytut Transportu
Samochodowego
w Warszawie i Sygnity S.A w Warszawie.
- wyłonienie wykonawcy na dostawę i montaż osiemnastu zestawów
rejestrujących przebieg egzaminów praktycznych na kategorię B prawa
jazdy.
w zakresie egzaminowania :
Podstawową działalnością WORD w Skierniewicach jest organizowanie
i przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii.
Ilość
egzaminów
przeprowadzonych
(w odniesieniu do 2011 r.)
Ogółem
egzaminów
w
Ośrodku
Egzamin
praktyczny
w
2012
r.
Egzamin
teoretyczny
Rok
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Ilość
51 314
57 673
33 878
40 747
17 552
19 940
Nastąpił wzrost zapotrzebowania na egzaminy państwowe wynikający
z
obawy
zdających
przed
zapowiedzią
wejścia
w
życie
z dniem 19.01.2013 r. zmian przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień
przez kierujących pojazdami. Przeegzaminowano łącznie 60 687 kandydatów
na kierowców, w tym 19 940 egzaminów teoretycznych oraz 40 747 egzaminów
171
praktycznych. W porównaniu do 2011 r. odnotowano wzrost liczby egzaminów
teoretycznych o 13,6 % oraz wzrost ilości egzaminów praktycznych o 20,3 %.
Ilość egzaminów przeprowadzonych w Ośrodku w poszczególnych
kategoriach oraz wskaźniki dotyczące zdawalności na poszczególne kategorie
Kategoria prawa jazdy
Rodzaj
egzaminu
Teoretyczny
Praktyczny
Jedn.
miary
A1
A
B1
Ilość
wyk.
egz.
78
1552
149
Zdawalność %
76
83
71
Ilość
wyk.
egz.
101
1646
179
Zdawalność %
55
72
48
B
C
D
16129 1650
74
84
32938 3397
27
30
Razem
ilość
B+E C+E
T
Średnia
zdawalność
111
X
X
271
19.940
92
X
X
72
76
167
244 1738
337
40.747
43
40
48
30
36
Średnia zdawalność na egzaminach teoretycznych wyniosła 76 % (bez zmian
w odniesieniu do roku 2011) natomiast średnia zdawalność na egzaminach
praktycznych wyniosła 30% (31% w roku 2011).
Najwyższą zdawalność na egzaminach praktycznych odnotowano
na kat. A prawa jazdy (72 %), natomiast najniższą na kat. B prawa jazdy (27 %).
w zakresie szkoleń :
W Ośrodku zorganizowane zostały 24 szkolenia dla kierowców naruszających
przepisy
ruchu
drogowego,
na
których
przeszkolonych
zostało
323 kierowców.
Odbyło się 9 szkoleń w sprawie kierowania ruchem drogowym, na których
przeszkolone zostały 73 osoby.
W okresie od 5.11.2011 r. do 15.04.2012 r. odbyło się szkolenie podstawowe
dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami. Szkolenie ukończyło 7 osób.
Jedna osoba ukończyła kurs dodatkowy dla egzaminatorów.
wzakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) :
Ośrodek
198.661 zł.
zrealizował
zadania
z
zakresy
brd
na
łączną
kwotę
172
Zadania z zakresu brd podejmowane były wspólnie z Kuratorium Oświaty
w Łodzi, Delegaturą Kuratorium Oświaty w Skierniewicach oraz Komendami Policji.
-
-
-
-
-
-
W ramach popularyzacji brd podjęto następujące działania:
90 wyjazdów miasteczka ruchu drogowego - w zajęciach wzięło udział
ok. 2700 uczniów klas IV i V. Forma ta cieszy się coraz większym
zainteresowaniem i jest istotnym elementem programu przygotowania dzieci
do zdobycia karty rowerowej. Zajęcia te realizowane są od jedenastu lat
i obejmują ok. 70 % szkół podstawowych z naszego terenu,
akcja „Bezpieczna Droga” z udziałem komend policji z Rawy Mazowieckiej
oraz Skierniewic - skierowana do uczniów klas IV i V wszystkich szkół
podstawowych z terenu tych miast objęła ok. 700 uczniów. Zakończeniem
akcji był finał międzyszkolny z udziałem 3- osobowych drużyn, który odbył się
w Skierniewicach,
organizacja regionalnych eliminacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się
14 kwietnia 2012 r. W eliminacjach udział wzięło 17 szkół z rejonu
skierniewickiego.,
współorganizacja, obok Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Pikniku
profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” w Uniejowie. Udział wzięło 70
uczniów z terenu Łowicza i Skierniewic,
współorganizacja, wspólnie z komendami policji, akcji „Odblaskowe
pierwszaki”- Policjanci z sekcji ruchu drogowego wspólnie z pracownikami
Ośrodka odbyli spotkania z uczniami klas pierwszych szkół podstawowych,
uczniowie otrzymali elementy odblaskowe. Akcją objęto ok. 4000
pierwszoklasistów,
współorganizacja, wspólnie z komendami policji, akcji „Mikołaj na drodze”
skierowaną do uczniów szkół podstawowych.
Zgodnie z decyzją Wojewódzkiej Rady BRD w Łodzi, fundusze Ośrodka
na brd w 2012 r. przeznaczone zostały na:
- zakup nagród, pucharów dla uczestników i finalistów eliminacji powiatowych,
regionalnych i wojewódzkich
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o brd
i Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego (w ramach porozumienia WORDów z PZM-ot w Łodzi) - 9.000,00 zł,
- dofinansowanie XI Konferencji pn. „Bezpieczeństwo niechronionych
uczestników ruchu drogowego - Ratownictwo medyczne” - 2.250,00 zł,
- zakup specjalistycznego sprzętu z wyposażeniem do ratownictwa
technicznego na drogach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Skierniewicach (w ramach umowy z Komendą Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Łodzi) - 25.000,00 zł.
w zakresie ekonomicznym :
Pod względem działalności finansowej rok 2012 dla WORD w Skierniewicach
był lepszy niż rok 2011. Przychody ogółem wykonano w około 101,13 %, natomiast
koszty w około 97,73 % w stosunku do założonego planu.
173
Plan finansowy Ośrodka na rok 2012 i jego szacunkowe wykonanie
Szacunkowe
Plan finansowy
%
Wyszczególnienie
wykonanie
(zł)
wykonania
(zł)
Przychody
5.985.000,00
6.052.420,00
101,13
Koszty
5.243.000,00
5.124.184,00
97,73
742.000,00
928.236,00
125,10
Dochód brutto
Szacuje się, że w stosunku do roku 2011 przychody Ośrodka zwiększyły się
o około 23 %. Dzięki większym przychodom oraz bieżącej analizie kosztów
działalności Ośrodka i ograniczeniu wydatków bieżących do niezbędnego minimum
szacuje się, że Ośrodek osiągnie za rok 2012 dodatni wynik finansowy
w wysokości około 928.236 zł.
Wykonanie przychodów ponad plan było możliwe dzięki zwiększeniu liczby
egzaminów w 2012 r. (60.687 egz.) w porównaniu do 2011 r. (51.430 egz.).
Ośrodek sprzedał dwa samochody marki Toyota Yaris o łącznej wartości
początkowej 44.349,50 zł.
W stosunku do 2011 r. koszty Ośrodka w 2012 r. zwiększyły się o około
10 %.
Wydatki Ośrodka przeznaczone na powiększenie składników majątku
trwałego, wyniosły ogółem 388.639,13 zł, w tym wykonane zostały:
- zakup dwóch motocykli marki Yamacha,
- zakup zasilacza ups z modułem bateryjnym,
- nabycie nieruchomości,
- przebudowa placu manewrowego (wzniesienia).
Dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia pomieszczeń Ośrodka
oraz oprogramowania komputerowego na łączną kwotę 12.723,40 zł (m.in.: telefony
komórkowe, meble, drukarki, podnośnik hydrauliczny zestaw słuchawkowy
do egzaminowania).
w zakresie
zatrudnienia:
Zatrudnienie w Ośrodku w 2012 r. (w odniesieniu do 2011 r.)
Zatrudnienie w 2011 r.
Zatrudnienie w 2012 r.
Ogółem
Egzaminatorzy
Ogółem
Etaty
Etaty
Osoby
Etaty
Osoby
Etaty
43,04
18,99
44,71
40,92
19,42
18,17
Egzaminatorzy
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 40,92 etatów/44,71 osób (po odliczeniu
pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym – zmniejszenie 0,71 etatu),
w tym: egzaminatorzy: 18,17 etatów (19,42 osoby). Zadania w zakresie
egzaminowania wykonywane faktycznie były w oparciu o 17,17 etatów (18,42
174
osoby), ze względu na całoroczną absencję jednego z egzaminatorów,
korzystającego
z długotrwałego zwolnienia lekarskiego i urlopu wypoczynkowego przez cały ubiegły
rok.
Był to kolejny rok w którym podejmowane były działania mające na celu
stopniowe zmniejszanie stanu zatrudnienia.
W stosunku do roku 2011 r. przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w 2012 r.
spadło o 2,12 etatu.
Dla
zapewnienia
płynnego
przebiegu
procesu
egzaminowania,
w sytuacjach wzmożonego zapotrzebowania na egzaminy WORD racjonalizował
zatrudnienie poprzez zwiększanie czasu pracy dla egzaminatorów zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy.
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SIERADZU
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu zwany dalej WORD
w Sieradzu lub Ośrodek, w ramach swojej działalności statutowej, realizował
następujące zadania:
- organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych dla osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierujących
pojazdami,
- prowadzenie szkoleń dla instruktorów i kandydatów na instruktorów nauki jazdy,
- prowadzenie kursów dla osób kierujących ruchem drogowym,
- prowadzenie kursów dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
- realizowanie zadań i akcji skierowanych na poprawę i popularyzację brd
w ramach programów zatwierdzonych
przez Wojewódzką
Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- prowadzenie akcji w zakresie popularyzacji i edukacji wychowania
komunikacyjnego dzieci i młodzieży,
- współorganizowanie z organizacjami społecznymi imprez dla dzieci i młodzieży
popularyzujących brd.
Do celów egzaminacyjnych, szkoleniowych i utrzymania placów manewrowych
oraz w zakresie działalności brd, w 2012 r. w Ośrodku wykorzystywano:
- do przeprowadzania egzaminów na kat. B - 18 własnych samochodów
osobowych TOYOTA YARIS,
- do przeprowadzania egzaminów na kat. B+E i obsługi objazdowego
miasteczka ruchu drogowego:
 2 samochody marki RENAULT,
 przyczepę – lawetę,
- do przeprowadzania egzaminów na kat. C i C+E:
 samochód ciężarowy MAN TGL,
 samochód ciężarowy STAR MAN,
 przyczepę MADO,
175
przyczepę KONAR,
wynajęty zespół pojazdów do przeprowadzania egzaminów na tak C
oraz na C+E;
do przeprowadzania egzaminów na kategorię D - 1 wynajęty autobus,
do przeprowadzania egzaminów na kategorię T - 1 wynajęty ciągnik rolniczy
ZETOR,
do przeprowadzania egzaminów na kategorie A i A1 - 3 motocykle,
na potrzeby egzaminowania na kartę motorowerową - 1motorower YAMAHA,
do celów administracyjnych:
- samochód osobowy OPEL ASTRA,
- miniciągnik do odśnieżania.


-
w zakresie egzaminowania :
Przeprowadzono w Ośrodku
i 45 535 egzaminów praktycznych.
22
051
egzaminów
teoretycznych
Ilość egzaminów przeprowadzonych w Ośrodku w poszczególnych kategoriach
oraz wskaźniki dotyczące zdawalności na poszczególne kategorie
Ilość egzaminów i zdawalność w podziale na kategorie
Kategoria
A
A1
B
B1
BE
C
CE
D
T
Suma
Egzaminy
teoretyczne
1.317
81
18.451
77
1.750
137
238
22.051
Egzaminy
praktyczne
1.627
81
39.125
49
359
2.219
1.682
139
254
45.535
Zdawalność
teoria
83,1 %
71,6 %
74,1 %
68,8 %
87,1 %
92,0 %
68,1 %
75,7 %
Zdawalność
w % praktyka
62,8 %
69,1 %
31,0 %
89,8 %
55,2 %
50,0 %
43,9 %
76,3 %
52,8 %
34,1 %
Na
przebieg
egzaminu
w
Ośrodku
złożonych
zostało
12 skarg, z których Urząd, w trybie nadzoru, 3 skargi uznał za zasadne, 5 skarg
zostało oddalonych, a 3 są w trakcie rozpatrywania.
176
Szczegółowe
dane
dotyczące
skarg
na
przebieg
w Ośrodku w 2012 r., w zależności od kategorii prawa jazdy
egzaminu
Kategoria
Liczba
skarg
ogółem
Liczba skarg
rozpatrzonych
pozytywnie
(unieważnienie
egzaminu)
Liczba skarg
rozpatrzonych
negatywnie
Liczba
skarg
wycofa
nych
Liczba
skarg
w trakcie
załatwiani
a
Unieważnienie
egzaminu
z powodu awarii
urządzenia
nagrywającego
A
A1
B
B1
BE
C
CE
D
T
Razem
1
6
1
1
3
12
0
2
0
0
1
3
1
2
1
0
2
6
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
w zakresie szkoleń :
W Ośrodku przeprowadzono 36 kursów i szkoleń, w których uczestniczyło łącznie
361 osób.
Zestawienie kursów i szkoleń przeprowadzonych w 2012 r.
Rodzaj
kursu/szkolenia
Liczba
kursów
Kurs dla kierowców -szkolenie okresowe
2
kat. C
Szkolenia w zakresie kierowania
10
ruchem drogowym
Szkolenie dla kierowców naruszających
24
przepisy ruchu drogowego
Razem
36
Ilość osób objętych
kursem/szkoleniem
Ilość wydanych
zaświadczeń
13
13
133
133
215
215
361
361
Ponadto w Pracowni Badań Psychologicznych przebadano 275 kierowców.
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) :
Ośrodek prowadzi stałe i systematyczne działania na rzecz poprawy brd.
Podejmowane działania profilaktyczne i szkoleniowe adresowane są głównie
do pieszych i rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
oraz kierowców wykonujących transport drogowy. Głównym celem realizowanego
programu jest kształtowanie i przyswajanie pożądanych zachowań przez wszystkich
użytkowników dróg publicznych i uczestników ruchu drogowego. Ośrodek
współpracuje z Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu, prowadząc
177
systematyczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie edukacji komunikacyjnej.
Zestawienie najważniejszych działań Ośrodka w 2012 r. w zakresie brd
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wykaz działań
Zajęcia z wychowania komunikacyjnego
prowadzone dla uczniów klas IV szkół
podstawowych oraz wyposażenie tych uczniów w
elementy odblaskowe i książeczki „Ja, rower i
przepisy ”.
Zajęcia z wychowania komunikacyjnego oraz
rowerowy tor przeszkód dla dzieci przebywających
na wypoczynku w ośrodku ZHP “Nadwarciański
Gród” w Załęczu Małym oraz innych ośrodkach
wypoczynku(ZHP Łask)
Turnieje BRD oraz Turniej Wojewódzki BRD
współorganizowany i przeprowadzony wspólnie z
Komendami Powiatowymi Policji i władzami
samorządowymi gmin
Udział w festynach, konkursach, rajdach, oraz
innych imprezach odbywających się pod hasłem
„Bezpieczeństwo na drodze”, dla uczestników
przewidziano m. in. książeczki „Ja, rower i
przepisy”, elementy odblaskowe oraz drobne
nagrody i gadżety.
Akcje „Mikołaj na drodze” dla uczniów szkół
podstawowych w Sieradzu, Wieluniu,
Poddębicach, Łasku, Wieruszowie, Zduńskiej Woli,
na nagrody w konkursach przekazano
18 kamizelek odblaskowych, relacjonowane
na żywo w Regionalnej Rozgłośni Radiowej
w Sieradzu i Wieluniu.*
Akcja „Pierwszaczek” obejmująca dzieci
rozpoczynające naukę w szkołach.
Szkolenie dla nauczycieli we współpracy
z WODN w Sieradzu
Szkolenia dla uczniów w zakresie udzielania I
pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych
Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy i
umiejętności w zakresie karty motorowerowej
RAZEM
Ilość
imprez
Ilość
uczestników
74
2630
5
1350
6
431
23
9
3 943
Festyny2270
Konkursy-613
Rajdy - 415
Inne - 645
1410
Wieluń – 170
Sieradz – 160
Poddębice –
200
Wieruszów 350
Łask – 150
Zduńska
Wola -150
SSM - 230
8
404
1
48
7
652
5
97
142
10.965
178
* Liczbę słuchaczy audycji radiowych, oglądających reportaże telewizyjne,
a także uczestniczących w akcjach jako kibice, należy szacować na około kilka
tysięcy osób.
w zakresie ekonomicznym :
Informację o wysokości przychodów i kosztów, według danych z ewidencji
księgowej na dzień 10.01.2013 r., przedstawia poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie
Wartość
Przychody
6 567 777,45
Koszty ogółem
5 267 527,57
Wynik finansowy brutto
1 300 249,88
W grudniu 2012 r. WORD w Sieradzu nabył prawo własności nieruchomości
gruntowej przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu, będącej dotychczas w użytkowaniu
wieczystym WORD w Sieradzu na terenie, której znajduje się siedziba Ośrodka.
Łączna wartość nakładów na budynki i budowle wyniosła 1 206 297,88 zł
i została sfinansowana ze środków własnych.
Ponadto w roku 2012 zakupiono środki trwałe w postaci maszyn, urządzeń
i narzędzi o wartości 41 345,41 zł.
w zakresie zatrudnienia :
Średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku w 2012 r. (w odniesieniu
do 2011 r.) przedstawia się następująco:
2011 r.
Ogółem
Egzaminatorzy
Osoby
Etaty
Osoby
Etaty
44,74
40,93
20,25
17,36
2012 r.
Ogółem
Egzaminatorzy
Osoby
Etaty
Osoby
Etaty
46,83
43,78
23,33
21,10
Średnioroczne zatrudnienie zwiększyło się w stosunku do 2011 r. o 2,09
osoby i 2,85 etatu, natomiast w grupie egzaminatorów zatrudnienie wzrosło o 3,08
osoby i 3,74 etatu.
179
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI
(W sprawozdaniu przedstawiono kwoty umowne oraz terminy realizacji z uwzględnieniem aneksów
do umów).
w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych :
 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk – Włyń
Przedsięwzięcie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2012-2028.
W roku 2012, w ramach realizacji odcinka Kwiatkowice - Szadek Roboty,
kontynuowano realizację umowy z 20.06.2011 r. na wykonanie zatok autobusowych
z terminem realizacji do 31.05.2012 r. za kwotę umowną 2 344 439,52 zł,
prowadzone były na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, którą uzyskano 10.05.2011 r.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
 podbudowy z betonu asfaltowego z AC 22 P 35/50 gr. 7cm - 315,00 m2,
 nawierzchnie warstwy wiążącej z AC 16 W 35/50 gr. 6 cm - 105,00 m2,
 nawierzchnie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 5 cm - 166,00 m2,
 konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych z kostki kamiennej - 45,00 m2,
 zjazdy indywidualne i publiczne - 192,00 m2,
 chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łam. 0/31,5 mm gr.20 cm
- 77,0 m2,
 urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - 24,50 mb.
Odbiór ostateczny robót zakończono w dniu 21.06.2012 r.
Pozostałe koszty zostały poniesione w związku z uzyskaniem wypisów
z rejestru gruntów.
Kwotę 202 110,00 zł zgłoszono jako wydatki, które niewygasają z upływem roku
budżetowego 2011. Z kwoty tej wydatkowano środki w wysokości 138 544,26 zł
(68,55%).
Lata realizacji zadania odcinek Kwiatkowice- Szadek Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
odcinek Kwiatkowice – Szadek w ramach umowy z dnia 20.06.2011 r. - 100 %.

2009 - 2012
5 000,00 zł
3 513,61 zł.
zadania) –
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
180
Kontynuowano umowę z dnia 14.06.2011 r. na opracowanie dokumentacji - Projektu
budowlanego
i
wykonawczego
oraz
pełnienie
nadzoru
autorskiego
dla zadania pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku Skierniewice Nowy Kawęczyn" z terminem realizacji do dnia 30.07.2012 r. za kwotę 207 255,00 zł.
Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 31.10.2012 r.
W ramach umowy z dnia 7.08.2012 r. przeprowadzono instalację 2-ch aktywnych
dwustronnych znaków drogowych "D-6" zasilanych z baterii słonecznych
zamontowanych nad jezdnią na wysięgniku w pasie dróg wojewódzkich: - nr 742 m.
Ręczno w km 22+165 - nr 784 m. Gidle w km 9+445 za kwotę 78 424,80 zł.
Poniesiono także wydatki w związku z wykonaniem kserokopii dokumentów
oraz uzyskaniem wypisów z rejestru gruntów i budynków.
Lata realizacji zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich 2007 – 2015
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Nowy Kawęczyn – Skierniewice
w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" - 2014 2015
Planowana kwota wydatków w 2012 r. 153 863,00 zł
Wykonanie finansowe w 2012 r. 153 827,67 zł.
 Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie
Wykonano następujący zakres działań:

Zawarto 3 akty notarialne na podstawie których Województwo stało się
właścicielem 3 nieruchomości:
–
DW nr 481 Wieluń (dz. nr 311/1, powierzchnia 0,0080 ha),
–
DW nr 708 Dąbrówka Duża (dz. nr 401/1, powierzchnia 0,0098 ha),
–
DW nr 710 Dobruchów (dz. nr 152/1, powierzchnia 0,0061ha).

Zawarto 6 umów ustalających odszkodowanie za 8 nieruchomości z mocy
prawa na rzecz Województwa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami:
– DW nr 715 Brzeziny (dz. 1965/12, powierzchnia 0,0448 ha; dz. 1965/13,
powierzchnia 0,0145 ha),
– DW nr 469 Boryszyn (dz. 125/8, powierzchnia 0,0076 ha; dz. 125/9,
powierzchnia 0,0196 ha),
– DW nr 484 Zelów (dz. 90/1, powierzchnia 0,0073 ha),
– DW nr 726 Głuchówek (dz. 71/5, powierzchnia 0,0377 ha),
– DW nr 710 Konstantynów Łódzki (dz. 222/22, powierzchnia 0,0425 ha),
– DW nr 715 Brzeziny (dz. 2970/4, powierzchnia 0,0021 ha).

Wypłacono odszkodowanie na podstawie 545 decyzji o ustaleniu wysokości
odszkodowania wydanych przez Wojewodę Łódzkiego za 774 nabytych
nieruchomości:
– 7 decyzji ustalających odszkodowanie za 11 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 16/2008 z dnia
27.10.2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej,
– 26 decyzji ustalających odszkodowanie za 28 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 21/2008 z dnia 23.12.2008r.
181
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej oraz decyzji Ministra Infrastruktury
z dnia 8 kwietnia 2009 r.,
5 decyzji ustalających odszkodowanie za 6 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 1/2009 z dnia 15.01.2009 r.
o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej,
6 decyzji ustalających odszkodowanie za 20 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 288/2009 z dnia 1 grudnia
2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
2 decyzje ustalające odszkodowanie za 2 nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 14/2010 z dnia 14.01.2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
23 decyzje ustalających odszkodowanie za 42 nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 20/2010 z dnia 15.01.2010r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
114 decyzje ustalające odszkodowanie za 151 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 30/2010 z dnia 29.01.2010r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
98 decyzji ustalających odszkodowanie za 121 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 103/2010 z dnia 16.04.2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
10 decyzji ustalających odszkodowanie za 13 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 120/2010 z dnia 4.05.2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
1 decyzję ustalającą odszkodowanie za 1 nieruchomość nabytą
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 133/10 z dnia 18.05.2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
102 decyzje ustalające odszkodowanie za 166 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 144/2010 z dnia 1.06.2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
79 decyzje ustalające odszkodowanie za 106 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 160/2010 z dnia 10.06.2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
16 decyzji ustalających odszkodowanie za 16 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 212/2010 z dnia 29.07. 2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
1 decyzję ustalającą odszkodowanie za 1 nieruchomość nabytą
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 253/10 z dnia 31.08. 2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
1 decyzję ustalającą odszkodowanie za 1 nieruchomość nabytą
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 269/2010 z dnia 15.09.2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
8 decyzji ustalających odszkodowanie za 13 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 329/10 z dnia 16.11. 2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
1 decyzję ustalającą odszkodowanie za 1 nieruchomość nabytą
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 371/10 z dnia 31.12.2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
45 decyzji ustalających odszkodowanie za 75 nieruchomości nabytych
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 130/11 z dnia 9.06.2011 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
182
Dodatkowo dokonano zapłaty za odpisy ksiąg wieczystych oraz za założenie ksiąg
wieczystych i ujawnienie prawa własności Województwa, jak i nieruchomości
nabytych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
czy też na podstawie aktów notarialnych.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -

13 078 169,00 zł
12 316 826,83 zł.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 – ul. Łąkoszyńska w Kutnie, budowa
wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku
Konary – Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno – Zgierz
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 1.06.2012 r. zawarto umowę
na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku od km 11+737 do km 11+937
na kwotę 1 920 399,79 zł z terminem realizacji do 14.06.2013 r.
Jest to zadanie obejmujące przebudowę mostu w m. Młogoszyn w km 11+834.
Roboty prowadzone są na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) uzyskanej w dniu 27.04.2012 r. Przekazanie placu budowy
wykonawcy nastąpiło w dniu 13.06.2012 r.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
– montaż tymczasowego mostu – 1 kpl.
– wykonanie dojazdów do mostu tymczasowego (m.in. nawierzchnia bitumiczna,
ścieralna) – 708,0 m2.
Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej – aktualizacji
projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702
ul. Łąkoszyńska w Kutnie na odcinku od km 0+090,65 do km 1+190,55” za kwotę
21 525,00 zł z terminem realizacji do 23.11.2012 r. Odbiór dokumentacji nastąpił
w dniu 21.12.2012 r.
W 2012 r. poniesiono także wydatki na kserokopie dokumentów, wypisy
z rejestru gruntów oraz opłaty z tytułu umowy dzierżawy gruntu.
Kwotę 1 426 000,00 zł zgłoszono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2012.
Lata realizacji zadania 2012 - 2013
Planowana kwota wydatków w 2012 r. 1 948 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2012 r. 519 342,86 zł.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) – 19,7%.
 Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 715 i 713 na odcinku Niewiadów
– Ujazd – Tomaszów Mazowiecki
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
183
W 2011 r. zakończono realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713
na odcinku Ujazd – Tomaszów Mazowiecki, o łącznej długości 8,06 km (odcinek DW
715 - dług. 2,80 km zakończony w 2010 r.) Zadanie było realizowane w systemie
„zaprojektuj – wybuduj”, roboty prowadzone były częściowo na podstawie zgłoszenia
robót (w pasie drogowym), natomiast na obszarze wykraczającym poza pas drogowy
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Środki zabezpieczone w budżecie roku 2012 przeznaczone były na sprawowanie
nadzoru inwestorskiego w Okresie Zgłaszania Wad zgodnie z umową z dnia
17.10.2008 r. w wysokości 10 000,00 zł.
Lata realizacji zadania Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
2008 - 2011
10 000,00 zł
8 880,60 zł.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów – Kamieńsk
wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
W dniu 7.11.2011 r. podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej
dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa"
za kwotę 47 970,00 zł, z terminem realizacji do dnia 9.11.2012 r. Odbiór
dokumentacji nastąpił w dniu 16.11.2012 r.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
wraz z budową obwodnicy m. Dłutów
31 200,00 zł
31 180,50 zł.
485
Pabianice
–
Bełchatów
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
W 2012 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 9.07.2012 r.
podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 485 – ul. Pabianickiej
w Bełchatowie od km 32+750 do km 34+570 za kwotę 9 232 141,87 zł i z terminem
realizacji do 15.10.2013 r.
Roboty prowadzone są podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) uzyskanej w dniu 8.11.2011 r.
Wykonano następujący zakres robót:
– podbudowa z kruszywa łamanego gr.20 cm - 9 381,00 m²,
2
– podbudowy z betonu asfaltowego z AC 22 P gr. 10cm - 8 328,00 m ,
– nawierzchnie warstwy wiążącej z AC 16 W gr. 9 cm - 8 328,00m²,
– zatoki autobusowe, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 25 cm - 321,00 m2,
– miejsca postojowe, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 25 cm - 221,00 m2,
– budowa krawężników betonowych 20x30 - 2 406,00 mb,
– przebudowa mostu nad rowem R-A,
184
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ściany oporowe B35 - 40,00 m³,
podpory betonowe o grubości ≥60 cmB35 - 53,82 m³,
przebudowa sieci elektroenergetycznych - 601,00 mb,
przebudowa kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm - 175,00 mb,
przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 110mm-220mm - 57,00 mb,
przebudowa sieci gazowej - 115,51 mb,
przebudowa sieci teletechnicznej - 170,00 mb,
przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
przewód napowietrzny - 360,00 mb,
kabel doziemny - 2 000,00 mb,
50 słupów SAL 10.
Zakończono opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 485 ul.Pabianicka w Bełchatowie" na podstawie umowy z dnia
9.12.2011 r. za kwotę 2 498,13 zł i z terminem realizacji 31.01.2012 r. Odbiór
dokumentacji nastąpił w dniu 14.02.2012 r.
Poniesiono także wydatki z tytułu umów przyłączeniowych do sieci dystrybucyjnej
oraz w związku z wykonaniem kserokopii dokumentów.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1979/12 Zarządu WŁ z dnia 11.12.2012 r. dla projektu
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 ul. Pabianicka w Bełchatowie w ramach
zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice – Bełchatów
wraz z budową obwodnicy m. Dłutów” przyznano dofinansowanie na realizację
projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Lata realizacji zadania Planowana kwota wydatków w 2012 r. w tym: § 6050:
§ 6059:
§ 6057:
2012 - 2013
4 434 684,00 zł
227 370,00 zł
631 097,00 zł
3 576 217,00 zł.
4 326 108,65 zł
w tym: § 6050:
176 584,15 zł
§ 6059:
622 428,67 zł
§ 6057:
3 527 095,83 zł.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania)- 47 %.
Wykonanie finansowe w 2012 r. -
 Rozbudowa
drogi
wojewódzkiej
wraz z budową obwodnicy m. Piątek
Nr
703
Porczyny
–
Łowicz
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
W ramach zadania realizowane są następujące odcinki:
 odcinek Poddębice – węzeł Wartkowice
Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2009 – 2012 na podstawie umowy
zawartej w dniu 24.11.2009 r. w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 49 660
718,14 zł. Umowny termin realizacji to 28.09.2012 r.
185
Odcinek został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Uchwały Nr 2188/11 podjętej
przez Zarząd WŁ w dniu 16.12.2011 r. w sprawie: przyznania dofinansowania
na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
W roku 2012 kontynuowano realizację umowy z dnia 18.11.2009 r.
na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez firmę zewnętrzną za kwotę
kontraktową 1 022 042,06 zł, z terminem realizacji do 28.10.2012 r. oraz umowy
z dnia 9.05.2011 r. na pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 37 638,00 zł,
z terminem realizacji do 28.09.2012 r.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
– podbudowa
z kruszywa łamanego 0/63mm wraz z pielęgnacją,
po zagęszczeniu gr.20 cm - 25 062,00 m2,
– podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 c
- 27 227,67 m2 ,
– podbudowa z betonu C16/20 gr. 26 cm
- 1 970,12 m2,
– podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10 cm
- 24 698,81 m2 ,
– warstwa wiążąca z AC 22 W 35/50 gr. 8 cm
- 24 577,00 m2,
– warstwa ścieralna z SMA 11PMB 45/80
- 97 265,05 m2,
– ścieżki rowerowe z kostki betonowej gr. 8 cm
- 1 801 433,40 m2,
2
– chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm - 9 044,51m ,
2
– zjazdy z kostki betonowej gr.8 cm - 4 960,17 m ,
– zjazdy z destruktu bitumicznego gr. 20 cm
- 3 805,93 m2,
2
– nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej - 2 429,45m
2
– wykonanie dróg serwisowych z destruktu bitumicznego - 3 219,00 m ,
– budowa zbiorników infiltracyjnych - 6 szt. ,
– budowa kanalizacji deszczowej
- 37,49%,
– budowa oświetlenia ulicznego
- 20,0%,
– przebudowa kanalizacja sanitarnej - 37,51%,
– przebudowa sieci wodociągowej - 19,21%,
– przebudowa sieci elektrycznej - 42,29%,
– przebudowa sieci gazowej - 32,84%,
2
– wykonanie trawników - 29 089,90 m ,
– umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie i obsianie trawą - 56 841,20
m2,
– ustawienie wygrodzeń segmentowych U -12a - 1 186,00 m,
– ustawienie salowych barier ochronnych - 644 m,
– montaż wiat przystankowych - 14szt.,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Świadectwo Przejęcia wydano w dniu 30.10.2012 r.
W ramach prowadzonych działań promocyjnych w dniu 14.03.2012 r. zawarto
umowę na wykonanie 4 szt. kolorowych tablic informacyjnych oraz 4 szt. kolorowych
tablic pamiątkowych wraz ze stelażem i ustawienie w terenie, dla inwestycji
polegających na:
– "Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Kurowice"
(2 szt. tablic informacyjnych i 2 szt. tablic pamiątkowych),
– "Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Poddębice - węzeł
autostradowy Wartkowice" (2 szt. tablic informacyjnych i 2 szt. tablic
186
pamiątkowych) za łączną kwotę umowną 15 448,80 zł, w tym w zakresie
odcinka Poddębice - Wartkowice za kwotę 7.724,40 zł. Termin realizacji umowy
15.11.2012 r.
W 2012 r. zawarto umowę z Telewizją Polską S.A. na produkcję i emisję
przez Telewizję programu dotyczącego promocji projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 za kwotę
10 455,00 zł, z terminem realizacji do 31.10.2012 r.
Ponadto w 2012 r. opublikowano materiały informacyjne w prasie dla potrzeb
promocji ww. projektu za kwotę 1 845,00 zł.
 odcinek węzeł Wartkowice – Łęczyca
Zadanie było realizowane w latach 2009 – 2011.
Realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej na w/w odcinku o dług. 10,81 km
zakończono w 2011 r., na podstawie umowy z 2009 r.
Zawarto umowę na budowę peronów zatok autobusowych w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 703 za kwotę 221 400,00 zł. oraz zlecono wykonanie robót
dodatkowych obejmujących wykonanie drenażu w pasie drogi wojewódzkiej Nr 703
od km 20+272 do km 20+756 za kwotę 18 424,66 zł z terminem realizacji
do 31.07.2013 r.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
– budowa peronów zatok autobusowych 4 szt. wraz z ustawieniem wiat
przystankowych 4 szt.,
– budowa drenażu 83 mb.
W ramach przedmiotowego odcinka w 2012 r. kontynuowano umowę
na wykonanie dokumentacji projektowej: Projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 703
|w m. Wilczkowice Górne dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703
na odcinkach: od km 22+675 do km 24+103; od km 27+715 do km 29+153;
od km 19+015 do km 19+700” za kwotę 43 726,50 zł z terminem realizacji
do dnia 30.01.2012 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 27.03.2012 r.
Kontynuowano także umowę z dnia 9.08.2011 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku
Brzozów-Chruślin" za kwotę 243 097,20 zł. Termin opracowania dokumentacji
projektowej – 31.08.2012 r, a planowany termin sprawowania nadzoru autorskiego
15.12.2014 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 19.12.2012 r.
W dniu 28.06.2012 r. podpisano zamówienie uzupełniające dotyczące wykonania
dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703
na odcinku Chruślin - Brzozów" za kwotę 37.761,00 zł i z terminem realizacji
31.08.2012 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 19.12.2012 r.
W dniu 3.08.2012 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowejprojektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 703 na odcinku od km 27+897,00 do km 28+011,25” za kwotę
15 928,50 zł, w terminie 21 dni od podpisania umowy. Odbiór dokumentacji nastąpił
w dniu 18.12.2012 r.
187
Pozostałe
koszty
poniesiono
w
związku
z
wykonaniem
oraz z uzyskaniem wypisów z ewidencji gruntów i budynków.
Lata realizacji zadania -
kserokopii
odcinek Poddębice – Wartkowice – 2009 - 2012
odcinek Wartkowice – Łęczyca – 2009 - 2012
Planowana kwota wydatków w 2012 r. –
w tym: § 6050:
§ 6059:
§ 6057:
24 977 963,00 zł
1 247 656,00 zł
3 559 546,00 zł
20 170 761,00 zł
w tym: § 6050:
§ 6059:
§ 6057:
24 740 604,99 zł
1 179 187,57 zł
3 534 212,63 zł
20 027 204,79 zł.
Wykonanie finansowe w 2012 r. –
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania):
- odcinek węzeł Wartkowice – Łęczyca – 90 %;
- odcinek Poddębice-węzeł Wartkowice – 100 %.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przygłów – Przedbórz
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
Realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Przygłów – Łęczno dług. 6,60
km prowadzono na podstawie umowy z dnia 28.07.2010 r. na wykonanie robót
budowlano – montażowych na kwotę 22 442 093,76 zł z terminem realizacji
do 30.08.2012 r. oraz umowy z dnia 08.12.2011 r. na wykonanie robót dodatkowych
w kwocie 86 912,72 zł z terminem wykonania do 30.08.2012 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ze względu na to, że z dniem 30.05.2012 r.
odstąpił od umowy z dotychczasowym wykonawcą, z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy, podjął działania w celu zabezpieczenia przerwanych robót.
W dniu 1.06.2012 zawarł umowę obejmującą wdrożenie i utrzymanie tymczasowej
organizacji ruchu na drodze nr 742 na odcinku Przygłów-Łęczno za kwotę 68 277,30
zł z terminem realizacji do 31.07.2012 r. W dniu 31.05.2012 r. zawarto także umowę
obejmującą opracowanie materiałów przetargowych dla zadania polegającego
na dokończeniu robót budowlanych dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 742 na odcinku Przygłów-Łęczno" za kwotę 28 290,00 zł z terminem realizacji
do 15.06.2012 r. Jednocześnie ponownie przeprowadzono postępowanie
przetargowe w celu wyłonienia nowego wykonawcy robót. Umowa została zawarta
w dniu 12.07.2012 r. za kwotę umowną 5 644 322,18 zł z terminem zakończenia
robót do 30.11.2012 r.
Kontynuowana była ponadto umowa z 21.03.2011 r. na pełnienie nadzoru
autorskiego za kwotę 22 140,00 zł z terminem realizacji 30.08.2012 r.
oraz umowa z dnia 27.12.2011 r. na kwotę 10 550,00 zł dotycząca rozbiórki budynku
zlokalizowanego na działce o nr ewid. 647/2 z terminem realizacji do 30.04.2012 r.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
2
– podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 21 109 m ,
2
– warstwa wiążącą z betonu asfaltowego - 20 152 m ,
2
– warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego - 8 745 m ,
188
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 3 042 m2,
warstwa ścieralna SMA - 48 678 m2,
zjazdy z kostki betonowej - 692 m2,
nawierzchnia chodników z kostki betonowej - 2 773 m2,
nawierzchnia z kostki kamiennej na zatokach autobusowych - 414 m2,
montaż wiat - 8 szt. ,
zbiorniki odparowujące - 2 szt. ,
pobocze z destruktu na podbudowie z kruszywa - 9 831 m2,
umocnienie rowów elementami betonowymi - 488 m2,
umocnienie rowów geowłókniną - 1 120 m2,
umocnienie rowów matami antyerozyjnymi - 15 586 m2,
zakładanie trawnika - 49 934 m2,
przepusty Ø500 - 547 mb,
rów kryty Ø500 - 358 mb,
studnie Ø1200 - 8 szt. .
Odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2012 r.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ponadto w dniu 19.07.2012 r. zawarto umowę na aktualizację projektu docelowej
organizacji ruchu dla odcinka Przygłów – Łęczno za kwotę 9 225,00 zł oraz w dniu
03.08.2012 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – projektu
wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 742 polegającej na:
– budowie chodnika na odcinku od km 2+947 do km 3+044,60,
– budowie chodnika w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową w km 6+142,40
za kwotę 15 104,93 zł.
Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 3.09.2012 r.
W ramach umowy z dnia 30.11.2012 r. za kwotę 30 750,00 zł zlecono wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej w branżach: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej
oraz telekomunikacyjnej dla potrzeb sporządzenia kompleksowej inwentaryzacji
dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przygłów - Łęczno".
Zgodnie z umową termin odbioru dokumentacji nastąpił w dniu 27.12.2012 r.
Pozostałe wydatki poniesione zostały z tytułu umów przyłączeniowych, wykonania
kserokopii dokumentów oraz uzyskania wypisów z ewidencji gruntów i map
lokalizacyjnych.
Ze zgłoszonej kwoty 562 000,00 zł jako środków, które niewygasają z upływem roku
budżetowego 2011 wydatkowano 561 999,99 zł (100%).
Lata realizacji zadania –
odcinek Przygłów – Łęczno – 2010 – 2012
Planowana kwota wydatków w 2012 r. 6 205 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2012 r. 6 171 887,44 zł.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) - odcinek
Przygłów - Łęczno – 100 %.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa – Wieruszów –
granica województwa
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
W dniu 21.08.2012 r. zawarta została umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej
nr 450 od km 60+413,00 do km 60+483,50 polegająca na budowie przejścia
dla pieszych pod torami PKP w Wieruszowie za kwotę 2 353 029,91 zł w terminie
189
do dnia 30.07.2012 r. Roboty są prowadzone na podstawie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 8.05.2012 r.
Ponadto w dniu 10.09.2012 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie rozbiórki torowiska kolejowego, budowy
torowiska kolejowego tymczasowego na czas budowy tunelu oraz budowy torowiska
kolejowego docelowego w ramach realizacji ww. zadania. Umowna kwota inwestycji
to 14 227,00 zł z terminem zakończenia do 30.08.2013 r.
Pozostałe wydatki poniesione zostały na wykonanie kserokopii dokumentów.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
– wykonanie konstrukcji odciążającej i toru tymczasowego
2
– wykonanie ścianek szczelnych - 949m
– wykonanie płyty dennej
– wykonanie ścian żelbetowych przejścia dla pieszych pod torami PKP
– przebudowa linii gazowej - 94mb
– przebudowa kanalizacji teletechnicznej
– przebudowa kabli teletechnicznych
– przebudowa kabli energetycznych
– wykonanie kanalizacji deszczowej - 28mb
– wykonanie studni kanalizacyjnych  1200 - 2szt.
Lata realizacji zadania –
2012 - 2013
Planowana kwota wydatków w 2012 r. 1 050 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2012 r. 1 032 784,44 zł.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) – 33 %.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka –
granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej / Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa wraz z
obwodnicą Białej Rawskiej
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
Odcinek Rawa Mazowiecka – granica województwa: na podstawie Uchwały 1011/09
Zarządu WŁ z dnia 24.06.2009 r. został przyjęty do realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 –
2013.
Odcinek został podzielony na 2 etapy:
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica
województwa - I etap od km 3+700 do km 13+225Zadanie to było realizowane
w latach 2009 – 2011. Odbiór ostateczny zakończono: 15.12.2011 r.
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica
województwa – II etap od km 16+121 do km 22+616,33. Zadanie to było
realizowane w latach 2010 – 2011. Roboty zakończono w 2011 r.
W 2012 r. trwała procedura odbiorowa i rozliczeniowa robót.
Ze względu na niewykonanie przez wykonawcę pełnego zakresu robót
przewidzianego do realizacji w 2011 r. w terminie umownym, co skutkowało brakiem
możliwości odebrania robót i ich rozliczenia w 2011 r., kwotę 1 051 645,00 zł
190
zgłoszono jako wydatki, które nie wygasają z upływem r. budżetowego 2011
w paragrafie 6050. W I półroczu 2012 r. z tego tytułu wydatkowano 859 079,74 zł
(81,69%).
Kwotę 1 254 931,00 zł zgłoszono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2011 w paragrafie 6059. W I półroczu 2012 r. z tego tytułu
wydatkowano 1 035 663,65 zł (82,53%).
Odbiór ostateczny zakończono 07.02.2012 r.
Ponadto w dniu 18.06.2012 r. zawarto umowę na wykonanie 2 sztuk tablic
pamiątkowych za kwotę 2 189,40 zł z terminem realizacji 21 dni od daty podpisania
umowy.
W 2012 r. zostały poniesione wydatki z tytułu opłat przyłączeniowych
do sieci energetycznej.
Lata realizacji zadania -
I etap inwestycji – 2009 - 2011
II etap inwestycji – 2010 – 2011
Planowana kwota wydatków w 2012 r. –
w tym: § 6050:
§ 6059:
§ 6057:
3 298 462,00 zł
3 400,00 zł
35 000,00 zł
3 260 062,00 zł.
w tym: § 6050:
§ 6059:
§ 6057:
3 250 191,16 zł
3 200,22 zł
35 000,00 zł
3 211 990,94 zł.
Wykonanie finansowe w 2012 r. –
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania):
I etap – 100 %
II etap – 100 %.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce –
Stryków – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
Na podstawie Uchwały Nr 1458/08 Zarządu WŁ z dnia 17.09.2008 r. przedmiotowa
inwestycja została przyjęta do realizacji w ramach Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Zadanie było podzielone na 2 etapy:

I etap: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków –
Warszyce
Zadanie realizowane w latach 2010 – 2012.
W roku 2012 zakończono realizację umowy z dnia 21.07.2010 r. na wykonanie robót
budowlano – montażowych na kwotę 43 193 182,72 zł z terminem realizacji
do dnia 30.07.2012 r.
Inwestycja prowadzona była na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej z dnia 22.03.2010 r.W dniu 16.05.2012 r. zawarto umowę
191
na wykonanie robót uzupełniających (budowa przepustu w m.Maszkowice) za kwotę
58 703,72 zł z terminem realizacji do 30.07.2012 r.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
2
– podbudowa z kruszywa łamanego - 15 497,59 m ,
2
– podbudowa z betonu asfaltowego - 2 630,26 m ,
2
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 8 222,44 m ,
2
– nawierzchnia z mieszanki SMA gr 4 cm - 65 671,43 m ,
2
– humusowanie z obsianiem
- 78 134,41 m ,
2
– umocnienie skarp matą antyerozyjną - 99 884,08 m ,
2
– umocnienie skarp płytami ażurowymi - 6 953,10 m ,
– przepusty z rur HDPE - 722,6 m,
2
– chodniki z brukowej kostki betonowej - 5 919,34 m ,
2
– wjazdy i wyjazdy z brukowej kostki betonowej - 6 626,20 m ,
2
– oznakowanie poziome grubowarstwowe - 3 496,63 m ,
– oznakowanie pionowe - 267 szt,
– bariery stalowe ochronne - 464,0 m,
– urządzenia zabezpieczające ruch - 286,0 m.
Odbiór ostateczny robót nastąpił w dniu 23.10.2012 r.

II etap: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Warszyce –
Niesułków wraz z budową obwodnicy m. Stryków.
W 2012 r. kontynuowana była umowa z dnia 6.09.2010 r. na roboty budowlano –
montażowe na:
– Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Warszyce –Stryków,
– Budowę obwodnicy miasta Stryków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 708
wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 14,
– Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Stryków -Niesułków
w ramach przedmiotowego zadania.
Umowa zawarta była na kwotę 70 691 237,77 zł z terminem realizacji
do dnia 30.09.2012 r. Roboty prowadzone były na podstawie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.05.2010 r. W dniu 31.07.2012 r. zawarto
umowę na wykonanie dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy miasta Stryków w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków-Warszyce z wyłączeniem
skrzyżowania z drogą krajową Nr 14 za kwotę 532 492,35 zł z terminem realizacji
do 28.09.2012 r.
Zrealizowano także umowy:
– z dnia 20.09.2012 r. na wykonanie umocnienia gabionami skarp i dna rowów
na odcinku od km 0+615 do km 0+752 obwodnicy m. Stryków w ramach
powyższej umowy na kwotę 180 703,24 zł, z terminem realizacji
do 30.09.2012 r.,
– z dnia 21.11.2012 r.- zamówienie uzupełniające polegające na remoncie
przepustu oraz montażu wiat przystankowych na odcinku drogi wojewódzkiej
Nr 708 Warszyce – Stryków w ramach ww. zadania na kwotę 208 281,02 zł,
z terminem realizacji do dnia 28.12.2012 r.
192
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
-
Odcinek Warszyce – Stryków
warstwa odcinająca z piasku o grubości 20 cm - 9 095,90 m2,
podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości 20 cm 15 922,31 m2,
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa - 29 652,67 m2,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub.15 cm - 11 929,47 m2,
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub.8 cm - 11 777,60 m2,
warstwa ścieralna z SMA - 85 802,67 m2,
humusowanie skarp z obsianiem - 30 708,40 m2,
umocnienie skarp i dna rowów płytami typu EKO - 4 427,42 m2,
przepusty rurowe pod zjazdami typu HPED o śr. 50 cm - 613,09 m2,
oznakowanie poziome grubowarstwowe - 3 891,50 m2,
oznakowanie pionowe - 240,0 szt,
bariery ochronne stalowe - 407,0 m
chodniki z kostki brukowej betonowej - 3 217,67 m2,
Obwodnica m. Stryków
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- 6 128,10 m2,
- warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- 1 967,89 m2,
- warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 9 659,87 m2,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 15 cm - 14 622,63 m2,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 8 cm - 14 462,62 m2,
- warstwę ścieralną z SMA - 30 963,34 m2,
- oznakowanie poziome grubowarstwowe - 2 229,68 m2,
- oznakowanie pionowe - 166 szt,
- bariery stalowe ochronne - 1767,0 m,
- wygrodzenia segmentowe - 632,5 m,
- chodniki z kostki brukowej betonowej - 2 934,62 m2,
- montaż ekranów akustycznych,
- oświetlenie drogowe,
- skrzyżowanie obwodnicy miasta Stryków z drogą krajową nr 14,
- drogi dojazdowe wzdłuż obwodnicy miasta Stryków:
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
gr. 20cm - 5145,00m2 ,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.20cm
- 6952,00m2,
- powierzchniowe utrwalenie z podwójnym rozsypaniem grysu - 4867,00 m2 ,
- hydrohumusowanie skarp nasypu - 1715,00 m2,
- hydrohumusowanie skarp nasypu - 1715,00 m2.
Odbiór ostateczny robót: 19.11.2012 r.
193
Odcinek Stryków – Niesułków
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 27 160,86
m2,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - 5 793,84 m2,
- podbudowa z betonu asfaltowego - 8 668,33 m2,
- warstwa wiążąca grubości 8 cm - 8 273,62 m2,
- warstwa ścieralna SMA - 20 066,99 m2,
- przepusty oraz rów kryty z rur HDPE - 831,71 m,
- oznakowanie poziome grubowarstwowe - 863,32,
- oznakowanie pionowe - 51 szt,
- bariery ochronne stalowe - 72,0 m,
- wygrodzenia segmentowe - 320,0 m,
- chodniki z brukowej kostki betonowej - 3 529,40 m2,
- zjazdy z brukowej kostki betonowej - 426,10 m2 ,
Odbiór ostateczny robót nastąpił w dniu 15.11.2012 r.
Dodatkowo w dniu 5.09.2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej – remontu przepustu w km 0+674 rowu R 1 w Gminie Stryków
dla zadania „Wykonanie dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy miasta Stryków
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 708 Ozorków – Warszyce – Stryków z wyłączeniem
skrzyżowania z drogą krajową Nr 14” na kwotę 6 765,00 zł, z terminem realizacji
do 30.09.2012 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 5.10.2012 r.
W roku 2012 zrealizowane były także następujące umowy:
- z dnia 30.07.2010 r. z firmą zewnętrzną dotyczącą sprawowania nadzoru
inwestorskiego za kwotę 1 962 782,57 zł. Umowa dotyczy obu Etapów.
Termin umowny – 30.09.2012 r.,
- z dnia 21.03.2011 r. z Telewizją Polską S.A. na produkcję i emisję programu
telewizyjnego na kwotę 86 100,00 zł, w ramach działań związanych
z promocją projektu współfinansowanego ze środków unijnych,
- z dnia 20.06.2011 umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 708
na odcinku Warszyce-Stryków” za kwotę 22 140,00 zł,
- z dnia 18.07.2011 r. umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru
autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miasta Stryków
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 708 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr
14” za kwotę 91 327,50 zł,
- z dnia 17.08.2011 r. umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru
autorskiego dotyczącego „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku
Ozorków – Warszyce” oraz „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 708 na
odcinku Stryków – Niesułków od km 25+087,49 do km 28+560 z wyłączeniem
odcinka od km 25+886,71 do km 26+596,53” za kwotę 21 525,00 zł.
Dnia 30.03.2012 r. podpisano także dwie umowy na wykonanie i dostawę materiałów
reklamowych (promocyjnych) za kwotę 19 768, 56 zł oraz 14 325,81 zł z terminem
realizacji 40 dni od daty podpisania umowy.
W dniu 22.11.2012 r. zlecono publikację materiału informacyjnego w prasie
dla potrzeb promocji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku
Ozorków – Warszyce – Stryków – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy
m. Stryków” na kwotę 1 328,40 zł, z terminem realizacji do dnia 30.11.2012 r.
194
W 2012 r. poniesione zostały także wydatki związane z przyłączeniami do sieci
energetycznej, uzyskaniem wypisów z ewidencji gruntów oraz z wykonywaniem
kserokopii dokumentów.
Lata realizacji zadania Planowana kwota wydatków w 2012 r. –
I i II etap – 2010 – 2012
54 264 620,00 zł
w tym: § 6050:
4 150 000,00 zł
§ 6059:
8 856 829,00 zł
§ 6057:
41 257 791,00 zł.
Wykonanie finansowe w 2012 r. –
46 515 995,88 zł
w tym: § 6050:
4 078 119,97 zł
§ 6059:
7 505 087,75 zł
§ 6057:
34 932 788,16 zł.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania):
I odcinek Ozorków – Warszyce –
100 %
II odcinek Warszyce – Stryków – Niesułków – 100 %.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów – Skierniewice – granica
województwa
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
W 2012 r. kontynuowano roboty na podstawie umowy podpisanej w dniu 16.11.2010
r. na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi 705 przejście przez Jeżów na odcinku
od km 73+338 do km 74+155" za kwotę 5 802 243,33 zł, z terminem realizacji
zakresu robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 705 na tym odcinku
do 15.06.2012 r. Była to umowa trójstronna zawarta pomiędzy Gminą Jeżów,
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a Konsorcjum firm: lider – „CEZET”
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Zygmunt Cieśla oraz partner:
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. Zadanie
realizowane na podstawie umowy z dnia 27.10.2009 r. pomiędzy Gminą Jeżów,
a Województwem Łódzkim określającej zasady współdziałania przy realizacji
inwestycji w pasie drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Jeżów.
W dniu 22.03.2012 r. zawarto umowę na przebudowę linii i przyłączy napowietrznych
0,4 kV oraz oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 705 w m.Jeżów za kwotę
umowną 83 524,17 zł i z terminem realizacji do 15.05.2012 r.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
- rozbiórka chodników z kostki - 1 034 m2,
- rozbiórka chodników z płyt - 1 139 m2,
- warstwa wiążąca - 4 575 m2,
- warstwa ścieralna 5 094 m2,
- wykonanie chodników z kostki - 1 416 m2,
- wykonanie miejsc postojowych - 508 m2,
- usunięcie kolizji z kablami światłowodowymi na skrzyżowaniu ul. Łowickiej
i Rawskiej (kanalizacja z rur PCV Ø 160 48 × 4 + osłona kołnierzem,
- usunięcie kolizji z kablami światłowodowymi i teletechnicznymi w ul. Łowickiej
- 90 mb,
195
przebudowa
osłona
istniejących
kabli
światłowodowych
i telekomunikacyjnych pod wjazdami - kołnierzami betonowymi - 292 mb,
- przebudowa sygnalizacji świetlnej i pętli indukcyjnych,
- przebudowa napowietrznej sieci energetycznej Nn 1 kV - 280 mb,
- montaż słupów energetycznych typu N - 6 kpl. ,
- przebudowa oświetlenia ulicznego.
Odbiór ostateczny robót: 22.06.2012 r.
-
W dniu 14.12.2012 r. zawarto dodatkowo umowy na wykonanie:
- wydzielenia dokumentacji projektowej - projekt budowlany i wykonawczy
dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705
na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice" z dokumentacji projektowej
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku granica województwa Skierniewice" za kwotę umowną 47 740,00 zł,
- raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania
inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku
Bolimowska Wieś - Skierniewice" za kwotę umowną 30 750,00 zł z terminem
realizacji do dnia 28.01.2013 r.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. 551 358,00 zł
Wykonanie finansowe w 2012 r. 550 622,24 zł
w tym kwotę 420 358,07 zł przekazano wnioskiem z dnia 28.12.2012 r. do depozytu sądowego
tytułem niewykonania zobowiązania z powodu nieotrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
wynikającej z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 705 przejście
przez Jeżów na odcinku od km 73 + 338 do km 74 + 155”.
Ponadto z kwoty 1 300 000,00 zł zgłoszonej jako środki, które niewygasają z upływem roku
budżetowego 2011 wydatkowano na roboty budowlano - montażowe kwotę 852 369,94 zł (65,57%).
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) – 100 %.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa – Uniejów –
Szadek - Łask
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
W 2012 r. kontynuowano następujące umowy:
- umowę z dnia 14.06.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowej Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" z terminem
opracowania dokumentacji do 29.02.2012 r. za kwotę 187 999,35 zł. Umowa
obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania
z planowanym terminem 30.12.2013 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu
03.09.2012 r.,
- umowę z dnia 29.08.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu
budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku
od km 53+150 do km 53+650" z terminem realizacji do 30.03.2012 r. (nadzór
autorski do 15.12.2013 r.). Jest to dokumentacja projektowa dotycząca
przebudowy mostu w Zygrach w km 53+442 za kwotę umowną 59 655,00 zł.
Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 3.09.2012 r.,
196
umowę z dnia 20.12.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji programowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 473 na odcinku przejście przez Uniejów" za kwotę umowną 67 404,00 zł,
z terminem realizacji do 30.10.2012 r.
Poniesiono także wydatki z tytułu uzyskania wypisów z rejestru gruntów
oraz wykonania kserokopii dokumentów.
-
Lata realizacji zadania Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
2013 - 2015
134 800,00 zł
133 815,80 zł.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno – Brzeziny
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012 -2028.
Na dzień 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu. Planuje się,
że płatności z tytułu zawartych umów przyłączeniowych będą zrealizowane w 2013 r.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
0,00 zł
0,00 zł.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd
oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez
Tomaszów Mazowiecki
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą NR 2189/11 Zarządu WŁ
z dnia 16.12.2011 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu
własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013.
W ramach tego zadania w 2012 r. prowadzone były roboty na odcinku Andrespol –
Kurowice na odcinku dług. 7,60 km, na podstawie umowy zawartej
w dniu 18.12.2009 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych
z zadaniem pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol –
Kurowice” z umownym terminem realizacji 28.09.2012 r., za kwotę kontraktową
31 293 987,96 zł. Zadanie realizowane było na podstawie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 4.03.2011 r. W dniu 9.03.2011 r.
nastąpiło przekazanie placu budowy.
Kontynuowano także sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez firmę zewnętrzną
za kwotę kontraktową 1 196 280,82 zł, na podstawie umowy z 16.11.2009 r.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o RM 2,5 MPa - 19 551 m2,
warstwa odsączająca i odcinająca - 19 316 m2,
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 31 544 m2,
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - 15 357 m2,
197
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego WMS - 21 552 m2,
warstwa ścieralna SMA - 60 441 m2,
zatoki autobusowe nawierzchnia z kostki kamiennej - 686 m2,
- krawężniki betonowe 20x30 cm - 5 8543 m,
chodnik, ciąg pieszo rowerowy, wjazdy wyjazdy z kostki brukowej betonowej
- 17 062 m2,
- wykonano ścieki - 3 383 m,
- wykonano rowy kryte pod skrzyżowaniami i zjazdami z rur PEHD ø 40, 50, 60,
80 cm wraz ze ściankami prefabrykowanymi - 1655 m ,
- wykonano rowy infiltracyjnych - 2 200 m,
- wykonano kanalizację deszczową z rur PP DN 200 - DN 600 – 481 m (
studnie Ø 1200-2000 mm 93 szt.) ,
- wykonano zbiorniki infiltracyjny i retencyjny - 2 szt. ,
- przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych - Dn 200 mm - 590,77
mb,
- studnie z prefabrykowanych elementów betonowych w gotowym wykopie,
Ø500·mm –Ø2000 mm , głębokość 1,5 m - 3,0 m - 191szt. ,
- osadniki - 2 szt. ,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- ustawienie wiat przystankowych - 10 szt. ,
- zakończono przebudowę przepustów pod koroną drogi - 3 szt. ,
- zakończono przebudowę sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej,
teletechnicznej,
- przebudowa oświetlenia ulicznego - 23 pkt. świetlne.
Odbiór ostateczny robót: 23.10.2012 r.
-
W ramach działań promocyjnych projektu w dniu 14.03.2012 r. zawarto umowę
na wykonanie 4 szt. kolorowych tablic informacyjnych oraz 4 szt. kolorowych tablic
pamiątkowych wraz ze stelażem i ustawieniem w terenie, dla inwestycji polegających
na:
- "Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Kurowice"
(2 szt. tablic informacyjnych i 2 szt. tablic pamiątkowych),
- "Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Poddębice - węzeł
autostradowy Wartkowice" (2 szt. tablic informacyjnych i 2 szt. tablic
pamiątkowych) za łączną kwotę umowną 15 448,80 zł, w tym w zakresie
odcinka Andrespol - Kurowice za kwotę 7.724,40 zł. Termin realizacji umowy
15.11.2012 r.
W dniu 1.06.2012 r. zawarto także umowę na produkcję i emisję przez Telewizję
Polską SA programu dotyczącego promocji projektu za kwotę 10 455,00 zł
i z terminem realizacji - 31.10.2012 r. oraz zlecono publikację materiału
informacyjnego w prasie za kwotę 1 845,00 zł.
Ponadto w ramach przygotowań do rozpoczęcia realizacji zadania „Rozbudowa
skrzyżowania
drogi
wojewódzkiej
Nr
713
ul.
Warszawskiej
w Tomaszowie Mazowieckim od km 48+158 do km 48+401 z drogą powiatową
Nr 4339E - ul.Szeroką i Grota Roweckiego", w dniu 10.04.2012 r. zawarto umowę
na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu tymczasowej organizacji ruchu
198
za kwotę 19 680,00 zł z terminem realizacji do 20.04.2012 r. (odbiór dokumentacji
nastąpił 17.05.2012 r.) oraz w dniu 20.04.2012 umowę na aktualizację kosztorysów
inwestorskich dla tego zadania za kwotę 6 150,00 zł z terminem wykonania
do 27.04.2012 r. (odbiór dokumentacji nastąpił 17.05.2012 r.). Jednocześnie
w dniu 27.04.2012 r. zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru
autorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 27 552,00 zł i z terminem umownym
do 15.11.2012 r.
W dniu 20.06.2012 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót za kwotę
3 126 969,14 zł z terminem wykonania do 30.11.2012 r. Zadanie było realizowane
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia
10.01.2012 r. W dniu 3.07.2012 r. przekazano wykonawcy plac budowy.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
- podbudowa z kruszywa łamanego gr.20 cm - 4 446,00 m²,
- podbudowy z betonu asfaltowego z AC 22 P gr. 10cm - 4 310,00 m2,
- nawierzchnie warstwy wiążącej z AC 16 W gr. 9 cm - 4 398,00 m2,
- nawierzchnie warstwy ścieralnej z AC 11 S gr. 4 cm - 4 423,00 m2,
- konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej
114,00 m2,
- zjazdy indywidualne - 285,00 m2,
- chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łam. 0/31,5 mm gr.10 cm
- 2 253,00 m2,
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - 78,00 mb,
- budowa muru oporowego o dł. 25,50 mb,
- przebudowa sieci NN - 427,00 mb,
- przebudowa kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm – 630 mm - 459,00mb,
- przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 40mm -200mm - 620,00 mb,
- przebudowa sieci gazowej -185,50 mb,
- przebudowa sieci teletechnicznej - 45,00 mb,
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego - 303,00 mb,
- budowa sygnalizacji świetlnej - kpl.szt.1.
Odbiór ostateczny robót: 17.12.2012 r.
Ponadto w dniu 14.06.2012 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 713 na odcinku od km 38+410 do km 38+500 wraz z remontem
odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 713 od km 38+240 do km 38+410 za kwotę
umowną 555 962,00 zł z terminem realizacji do 28.09.2012 r. Zadanie
było realizowane na postawie zgłoszenia robót z dnia 04.04.2012 r. Przekazanie
placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 10.07.2012 r.
Dodatkowo w dniu 20.09.2012 r. zawarto umowę na wykonanie robót ziemnych,
robót ziemnych zmechanizowanych, wykonanie nasypów stabilizacji gruntu
oraz wykonanie drenażu francuskiego w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 713 na ww. odcinku za kwotę 55 449,09 zł, z terminem realizacji
do dnia 28.09.2012 r.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.
20cm - 636,36 m2 ,
199
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
gr. 15cm - 324,00 m2 ,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
gr. 25cm - 17,00 m2,
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm - 815,10 m2,
- stabilizacja gruntu wapnem gr. 30cm - 708,67 m2,
- warstwa odcinająca z piasku 0/16 gr. 10cm - 815,10 m2,
- warstwa odcinająca z piasku 0/16 gr. 12cm - 743,33 m2,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P o gr.14cm - 636,36 m2 ,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS W16 o gr.9cm - 636,36 m2,
- warstwa ścieralna z SMA 11 o gr. 4cm - 636,36 m2 ,
- chodnik z kostki betonowej gr.8cm - 324,00 m2,
- humusowanie i obsianie trawą skarp - 241,00 m2,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- kanalizacja deszczowa Ø 400 - 172 mb,
- studnie Ø1200 - 6 szt.
Odbiór ostateczny robót: 25.10.2012 r.
-
Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej
oraz wykonania kserokopii dokumentów.
Lata realizacji zadania
Andrespol - Kurowice - 2009 – 2012
Przejście przez Tomaszów Mazowiecki – 2012 - 2016
Planowana kwota wydatków w 2012 r. –
w tym: § 6050:
§ 6059:
§ 6057:
16 802 400,00 zł
4 575 058,00 zł
1 834 102,00 zł
10 393 240,00 zł.
w tym: § 6050:
§ 6059:
§ 6057:
16 531 447,84 zł
4 460 908,20 zł
1 810 580,97 zł
10 259 958,67 zł.
Wykonanie finansowe w 2012 r. –
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania)
dla odcinka Andrespol – Kurowice – 100 %
pozostałe odcinki – 100 %.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012 - 2028.
Zadanie zostało wpisane na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Okres realizacji zadania to lata 2014 - 2015.
Na dzień 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu, gdyż Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi oczekiwał na decyzję co do przyznania współfinansowania
z funduszy unijnych i realizacji tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
200
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
2 000,00 zł
0,00 zł.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka
Inowłódz – Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno – Żarnów
–
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą NR 2189/11 Zarządu WŁ
z dnia 16.12.2011 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu
własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013.
W 2012 r. w ramach tego zadania prowadzone były roboty na odcinku Dęborzeczka
– Bukowiec Opoczyński długości 6,32 km. W dniu 9.06.2011 r. uzyskano decyzję
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tego odcinka. W dniu 5.10.2011 r.
podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlano – montażowych wraz
z nadzorem archeologicznym za kwotę 29 859 514,90 zł. Umowny termin realizacji
zadania to 30.09.2013 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 17.10.2011 r.
W dniu 24.01.2012 r. zawarto umowę na wykonanie robot dodatkowych za kwotę
24 053,84 zł z terminem realizacji do 30.09.2013 r. a w dniu 17.12.2012 r. podpisano
umowę na Wykonanie robót dodatkowych za kwotę 285 044,92 zł, z terminem
realizacji do dnia 30.09.2013 r.
W dniu 1.03.2012 podpisano umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 58 500,00 zł z terminem realizacji
do 30.09.2013 r.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
- roboty rozbiórkowe,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm - 69 014
m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 77 195 m2,
- podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 51 856 m2,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 46 284,99 m2,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 4 646 m2,
- warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm - 45 317,72 m2,
- konstrukcja zatok autobusowych - 8 szt. ,
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm - 1 458 m2,
- nawierzchnia wjazdów i wyjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm - 256 m2,
- podbudowa dróg dojazdowych - 32 651 m2,
- oznakowanie pionowe.
W zakresie wiaduktu nad torami PKP wykonano:
- pale wielkośrednicowe,
- ściankę szczelną,
- ławy fundamentowe na podporach A, B, C i D,
- przyczółki na podporach A i D,
201
- odpory pośrednie B i C,
- wykonanie zasypek podpór wraz z nasypem na podporach A i D,
- rusztowania pod ułożenie belek sprężonych, montaż łożysk na podporach A, B,
C, D, ułożenie belek na podporach montażowych,
- wykonanie poprzecznic wraz z płytą pomostu,
- wykonanie płyt przejściowych,
- montaż dylatacji,
- wykonanie izolacji termozgrzewalnej na płycie pomostu i płytach przejściowych,
- wykonanie kap chodnikowych,
- montaż wpustów i kolektora odwodnienie,
- uformowanie stożków,
- montaż balustrad aluminiowych i barier sprężystych,
- wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu twardolanego oraz w-wy ścieralnej z SMA,
- kanalizacja deszczowa Ø 200, Ø 315, Ø 400 - 586,5 mb,
- studnie Ø 1200 - 17 szt.,
- wodociąg Ø 110 PVC - 118,5 mb,
- zbiorniki chłonno – odparowujące - 2 szt.,
- budowa rurociągu światłowodowego - 5 715 mb,
- budowa kabla światłowodowego - 7 325 mb,
- przebudowa sieci energetycznej i oświetlenia drogi,
słupy oświetleniowe z wysięgnikiem i oprawą - 13 szt.,
słupy EPV wirowane - 2 szt.,
szafa rozdzielcza RSOU 2 - 2 kpl.,
kabel doziemny YAKXS 4×25m2 - 471 mb,
kabel napowietrzny As×Sn - 26 mb,
przewód napowietrzny Al. 4×50 mm2 - 233 mb,
- przepusty Ø1000 - 5 szt.,
- przepust Ø 1600 - 1 szt.,
- przepusty 1950×13200 - 2 szt.
W ramach działań promocyjnych w 2012 r. zostały wykonane 2 szt. tablic
informacyjnych oraz 2 szt. tablic pamiątkowych dla inwestycji: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 726 na odcinku Dęborzeczka –Bukowiec Opoczyński za kwotę
6 140,16 zł.
W dniu 10.07.2012 r. zawarto umowę na wykonanie wydzielenia dokumentacji
projektowej - Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowłódz od km 29+300,00 do km
34+600,00" za kwotę umowną 39 360,00 zł z terminem realizacji do 90 dni od daty
podpisania umowy.
Pozostałe wydatki zostały poniesione z tytułu opłat przyłączeniowych do sieci
energetycznej, uzyskania wypisów z ewidencji gruntów oraz umów użytkowania
gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzeki Giełzówki.
Lata realizacji zadania –
Planowana kwota wydatków w 2012 r. –
w tym: § 6050:
§ 6059:
§ 6057:
2011 - 2015
27 167 375,00 zł
1 072 650,00 zł
3 914 209,00 zł
22 180 516,00 zł.
202
Wykonanie finansowe w 2012 r. –
25 321 064,63 zł
w tym: § 6050:
832 117,51 zł
§ 6059:
3 673 342,07 zł
§ 6057:
20 815 605,05 zł.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania)- 89,96 %.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask – Widoradz Górny
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012 - 2028.
W I półroczu 2012 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej – projektu
wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku od km 33+775
do km 33+850 za kwotę 6 150,00 zł, zgodnie z umową z dnia 17.04.2012 r. Odbiór
dokumentacji nastąpił 11.05.2012 r. Zakończono także opracowanie Studium
Wykonalności dla projektu pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481
w miejscowości Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 z rozbiórką
mostu i budową mostu przez rzekę Wartę, zgodnie w umową z dnia 9.12.2011
za kwotę 1.853,61 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił 14.02.2012 r.
W dniu 13.09.2012 r. zawarta została umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej
nr 481 w miejscowości Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200
wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wartę za kwotę umowną
14 719 685,67 zł, z terminem realizacji do dnia 30.08.2014 r. Roboty prowadzone są
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia
28.10.2011 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26.09.2012 r.
W dniu 7.09.2012 r. podpisano umowę na sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu
oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 635 295,00 zł, z terminem realizacji
do dnia 30.09.2014 r.
Dodatkowo w dniu 31.10.2012 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji Studium
Wykonalności dla projektu za kwotę umowną 1 476,00 zł, z terminem realizacji
do 06.11.2012 r.
Zgodnie z uchwałą Nr 2045/12 Zarządu WŁ z dnia 21.12.2012 r. dla projektu
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Rychłocice na odcinku
od km 33+850 do km 35+200 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wartę
w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask – Widoradz
Górny” przyznano dofinansowanie na realizację projektu własnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 –
2013.
W 2012 r. wykonano na ww odcinku następujący zakres robót:
- usunięcie drzew i krzewów – 104 szt. drzew i 0,47 ha krzewów,
- budowa kanalizacji deszczowej:
wykopy - 1.342,30 m3,
zasypki - 516,49 m3,
studnie - 9,0 szt.,
separatory i osadniki - 3 szt.,
kanały z rur dwuściennych (różnej średnicy) - 306,45 mb
Zaawansowanie rzeczowe 3 %.
203
W ramach przedmiotowego zadania prowadzono także roboty zgodnie z umową
z dnia 7.08.2012 r. polegające na budowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 481 Łask - Widawa - Widoradz Górny, w km 42+292 wraz z rozbiórką istniejącego
przepustu w miejscowości Cisowa za kwotę 202 432,40 zł w terminie realizacji
3 m-ce od daty podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpiło
w dniu 20.08.2012 r.
W ramach tego etapu wykonano następujący zakres robót:
- rozbiórka istniejącego przepustu - 1 kpl. ,
- roboty ziemne:
wykopy - 160,0 m3,
zasypki - 152,0 m3,
- montaż przepustu stalowego spiralnie karbowanego Ø800 i dł. 13,2 mb,
- frezowanie warstw bitumicznych - 265,0 m2,
- wykonanie nawierzchni:
w-wa wiążąca gr. 8 cm - 177,0 m2,
w-wa ścieralna gr. 4 cm - 264,0 m2,
- montaż barier ochronnych - 16,0 mb. ,
Odbiór robót zakończono w dniu 20.11.2012 r.
Zaawansowanie rzeczowe - 100%.
Pozostałe wydatki na ww. zadaniu zostały poniesione z tytułu wycinki drzew, umów
dzierżawy gruntów pod ww. inwestycję oraz wykonania kserokopii dokumentów.
Lata realizacji zadania Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
2012 – 2014
1 301 805,00 zł
704 500,03 zł.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki – Piotrków Trybunalski
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012 - 2028.
W 2012 r. kontynuowano umowę z 23.11.2011 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej - aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania
pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku przejście przez Moszczenicę"
za kwotę umowną 82 348,50 zł z terminem realizacji do 28.02.2013 r. Umowa
ta obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót. Zgodnie
z umową z dnia 16.06.2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Moszczenica
a Województwem określone zostały zasady współdziałania i współfinansowania
wykonania zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej
do realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 716
na odcinku od km 32 + 135 do km 34 + 720 długości 2,585 km – ul. Piotrkowskiej
w Moszczenicy planowanej do realizacji w ramach ww. zadania. Zgodnie z ww.
umową Gmina Moszczenica w 2012 r. przekazała Województwu Łódzkiemu
na przedmiotowy cel środki finansowe w wysokości 73 000,00 zł. Umowa została
zrealizowana i rozliczona w 2012 r.
204
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
63 365,00 zł
54 427,50 zł.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 Ważne Młyny – granica województwa
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012 - 2028.
W dniu 27.07.2012 r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlano –
montażowych na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 492 Ważne Młyny - granica
województwa za kwotę umowną 12 615 912,77 zł, z terminem realizacji do dnia
15.10.2013 r.
Roboty są prowadzone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID), którą uzyskano 20.10.2011 r. W dniu 9.08.2012 r. nastąpiło
przekazanie placu budowy.
W 2012 r. zakończono opracowanie studium wykonalności dla projektu
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku Ważne Młyny - granica
województwa" za kwotę 3 075,00 zł. Kwotę 3 075,00 zł zgłoszono jako wydatki,
które niewygasają z upływem roku budżetowego 2011. Z tego tytułu wydatkowano
kwotę 3 075,00 zł (100%).
Zgodnie z uchwałą Nr 1978/12 Zarządu WŁ z dnia 11.12.2012 r. dla projektu
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku Ważne Młyny – granica
województwa” przyznano dofinansowanie na realizację projektu własnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 –
2013.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm - 17 732,37 m2,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm - 24 317,37 m2,
- podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10 cm - 16 239,77 m2,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm - 15 712,97 m2,
- kanalizacja deszczowa,
- wykonanie 2 szt. przepustów pod koroną drogi.
Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu uzgodnienia dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 492 z PKP S.A. oraz wykonania kserokopii
dokumentów.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. w tym: § 6050:
§ 6059:
§ 6057:
3 412 000,00 zł
7 000,00 zł
510 750,00 zł
2 894 250,00 zł.
3 381 462,62 zł
w tym: § 6050:
2 202,87 zł
§ 6059:
506 888,96 zł
§ 6057:
2 872 370,79 zł.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) - 30 %.
Wykonanie finansowe w 2012 r. -
205
 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 – ul. 1 – go Maja w Sieradzu
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
W I półroczu 2012 r. kontynuowano umowę z dnia 23.09.2011 r. na wykonanie
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 ul. 1-go Maja w Sieradzu od km 0+058,54
do km 2+533,00 na kwotę 11 614 607,40 zł z terminem realizacji do 31.08.2013 r.
Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej wydanej w dniu 30.05.2011 r. przez Wojewodę Łódzkiego.
W dniu 12.06.2012 r. zawarto także umowę na wykonanie robót dodatkowych
za kwotę 238 796,81 zł z terminem realizacji do 31.08.2013 r, a w dniu 4.06.2012 r.
umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji
za kwotę 15 990,00 zł.
Zakończono umowę z 9.12.2011 r. na wykonanie Studium Wykonalności
dla projektu pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 ul.1-go Maja w Sieradzu".
Odbiór zakończono 14.02.2012 r.
W dniu 11.09.2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Województwem
o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki budowy
kanalizacji deszczowej w ramach ww zadania w kwocie 2 883 101,00 zł przekazanej
w dwóch transzach w 2012 r. i w 2013 r.
Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 2044/12 Zarządu WŁ z dnia 21.12.2012 r. dla projektu
pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 ul. 1-go Maja w Sieradzu” przyznano
dofinansowanie na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
W 2012 r. wykonano następujący zakres robót:
- rozbiórka nawierzchni - 18 994 m2,
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o RM 2,5 MPa - 16 219 m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 10 520 m2,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - 10 520 m2,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 10 595 m2,
- krawężniki betonowe 20x30 cm - 3 600 m,
- chodnik, ciąg pieszo rowerowy, zjazdy z kostki brukowej betonowej - 6 420 m2,
- wykonano kanalizację deszczową Dn 200-500 mm - 2 443 m,
- przykanaliki - Dn 200 mm - 925 mb,
- studnie z prefabrykowanych elementów betonowych w gotowym Ø1200 - 95
szt.,
- przebudowa przepust na cieku Krasawa 2100×1450,
- przebudowa sieci energetycznej ,
- przebudowa sieci teletechnicznej,
- przebudowa oświetlenia ulicznego (słupy 26 szt., pkt świetlne 36 szt., kabel
1000 m).
W ramach działań promocyjnych w 2012 r. wykonano kolorową tablicę informacyjną
wraz ze stelażem i ustawieniem w terenie za kwotę 1 065,18 zł.
Kwotę 500 000,00 zł zgłoszono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2012.
206
Planowana kwota wydatków w 2012 r. 8 027 535,00 zł
Wykonanie finansowe w 2012 r. 7 295 862,63 zł.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) - 60 %.
 Zakupy inwestycyjne – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Dokonano następujących zakupów:
- zakupu wraz montażem centrali telefonicznej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Piotrkowie Trybunalskim za kwotę 4 000,00 zł,
- dostawy 1 sztuki posypywarki fabrycznie nowej w ramach umowy z dnia
18.07.2012 r., za kwotę 99 630,00 zł,
- zakupu kserokopiarki dla potrzeb sekretariatu Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Łodzi za kwotę 5 000,00 zł,
- zakupu i dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego w ramach umowy
z dnia 27.11.2012 r. za kwotę 40 500,00 zł.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
150 000,00 zł
149 130,00 zł.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 Brzeziny – Koluszki – Niewiadów
wraz z budową obwodnicy m. Koluszki
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
W 2012 r. poniesiono wydatki z tytułu wykonania kserokopii dokumentów.
Lata realizacji zadania Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
2013 - 2016
1 710,00 zł
1 114,12 zł.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice – Strzelce
Wielkie
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028.
W 2012 r. kontynuowana była umowa z 14.12.2011 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej - Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie tj. od km
49+670 do km 54+620" na kwotę 120 895,47 zł. Termin opracowania
ww. dokumentacji to 12.04.2013 r.
W 2012 r. poniesiono wydatki w związku z wykonaniem kserokopii dokumentów
oraz z tytułu umów przyłączeniowych do sieci energetycznej.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
114 000,00 zł
103 048,56 zł.
207
 Budowa Obwodu Drogowego w Opocznie
W 2012 r. kontynuowano umowę z 7.11.2011 r. na budowę bazy Obwodu Dróg
Wojewódzkich w Opocznie na kwotę 3 175 341,48 zł z terminem realizacji
do dnia 30.11.2012 r.
Ponadto w ramach umowy z dnia 11.04.2011 r. w 2012 r. pełniony był nadzór
autorski nad dokumentacją projektową dla budowy bazy Obwodu Dróg
Wojewódzkich w Opocznie - w miejscowości Januszewice.
W 2012 r. został wykonany monitoring wizyjny poprzez zamontowanie kamer
zewnętrznych (5 szt)., rejestratora, monitora oraz uruchomienia systemu za kwotę
11 316,00 zł. Za kwotę 984,00 zł oraz zostało wykonane świadectwo energetyczne
dla budynku biurowego.
Wykonano następujący zakres robót:
BUDYNEK B1 ( budynek biurowo - socjalno -magazynowy )
- ściany budynku z pustaków ceramicznych grubości 19 cm - 49,23 m2,
- ściany działowe z pustaków ceramicznych gr 11,6 cm -146,55 m2,
- konstrukcja stalowa dachu - 4,64 t,
- pokrycie dachowe - 181,50 m2,
- ocieplenie budynku - 426,53 m2,
- posadzka -138,92 m2,
- montaż stolarki otworowej (okna i drzwi) ,
- tynki wewnętrzne - 487,60 m2,
- sufit podwieszony - 136,08 m2,
- malowanie ścian i sufitów - 547,07 m2,
- licowanie ścian płytkami - 60,01 m2,
- posadzka z płytek - 132,23 m2,
- instalacja elektryczna wewnętrzne,
- instalacja odgromowa,
- instalacja alarmowa,
- instalacja dla sieci komputerowej,
- instalacja CO,
- instalacja sanitarna,
- instalacja wodociągowa,
- instalacja wentylacyjna.
BUDYNEK B23 ( wiata garażowo - warsztatowa)
- montaż konstrukcji stalowej - 16,73 t,
- obudowa budynku z blachy trapezowej - dach - 452,10 m2,
- obudowa budynku z blachy trapezowej - elewacje - 900,49 m2,
- montaż bram segmentowych - 9 kpl,
- montaż drzwi zewnętrznych - 1 kpl,
- posadzka betonowa - 441,15 m2,
- instalacje elektryczne wewnętrzne.
BUDYNEK B4 (magazyn soli)
- dostawa i montaż magazynu soli wraz z całym asortymentem - 1 kpl.
208
ROBOTY DROGOWE
- krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 15*30cm na ławie betonowej 149,48 m,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie g r.20cm 2 529,80 m2,
- warstwa wiążąca mineralno - bitumiczna - 6 160,00 m2,
- warstwa ścieralna mineralno - bitumiczna - 6 160,00 m2,
- chodnik z kostki brukowej betonowej - 89,95 m2,
- parking z kostki brukowej betonowej - 50,00 m2,
- plantowanie z rozściełaniem ziemi urodzajnej i obsianiem trawą - 2 840,00 m2.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE
- układanie kabli doziemnych - 311,00 m,
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 3 szt,
- montaż wysięgników i opraw oświetleniowych - 3 szt.
INSTALACJE WOD – KAN ZEWNĘTRZNE
- kanalizacja sanitarna ø 160 - 60,00 m,
- kanalizacja deszczowa PCV ø 160, ø 200, ø 315 - 147,00 m,
- separator - 1 szt,
- zbiornik odparowujący.
Odbiór ostateczny robót odbył się w dniu 4.12.2012 r.
W I półroczu 2012 r. dokonano płatności za wykonane roboty ze środków
niewygasających z upływem roku 2011. Z kwoty 700 000,00 zł zgłoszonej jako środki
wydatki, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2011, wydatkowano 699
439,61 zł (99,92%).
Planowana kwota wydatków w 2012 r. 1 984 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2012 r. 1 967 196,78 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) – 100%.
 Wydatki
związane
z
opracowaniem
operatów
za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie
szacunkowych
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012-2028 i jest realizowana na podstawie porozumienia zawartego
w dniu 30.09.2010 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem.
Zakres rzeczowy ww. zadania obejmował koszty sporządzenia operatów
szacunkowych w postępowaniach administracyjnych o ustalenie wysokości
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie w trybie
specustawy drogowej na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe 2012 r. -
2 000 000,00 zł
1 999 458,00 zł
209
 Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich
Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012 - 2028.
W dniu 16.04.2012 r. zawarto umowę na obsługę laboratoryjną robót budowlanych
dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych za kwotę umowną 58 400,40 zł
i z terminem realizacji do 31.12.2012 r. a także zlecono wykonanie 2 serii badań
wytrzymałości betonu na ściskanie w ramach "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726
na odcinku Bukowiec Opoczyński-Dęborzeczka" za kwotę 2 460,00 zł i z terminem
realizacji do 30.03.2012 r.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
74 100,00 zł
23 197,80 zł
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku od km 40+478
do km 40+678 wraz z przebudową mostu przez rzekę Pilsię
w m. Szczercowska Wieś
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2012 - 2028.
W dniu 9.09.2011 została podpisana umowa z Politechniką Łódzką w sprawie
współpracy przy wzmocnieniu obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480
w m. Szczercowska Wieś materiałami kompozytowymi w ramach polskoszwajcarskiego projektu badawczego realizowanego przez Politechnikę Łódzką
i Szwajcarski Instytut Badawczy EMPA w Zurychu.
W dniu 17.05.2012 r. zawarto umowę na opracowanie Programu FunkcjonalnoUżytkowego za kwotę 29 643,00 zł z terminem realizacji do 17.07.2012 r.
Na dzień 3.01.2013 r. wyznaczono otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym
w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje zadanie w systemie "zaprojektuj
i wybuduj" w terminie do dnia 31.05.2014 r.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
30 000,00 zł
29 643,00 zł
 Elektroniczny system zabezpieczenia terenu będącego we władaniu Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łodzi
W dniu 22.05.2012 r. zawarto umowę na wykonanie monitoringu zewnętrznego
wraz z podłączeniem do systemu alarmowego w Obwodzie Dróg Wojewódzkich
w Zygrach oraz w Obwodzie Dróg Wojewódzkich w Widawie za kwotę 15 000,00 zł.
Montaż urządzeń elektronicznego systemu zabezpieczenia terenu i ich podłączenia
do istniejącego systemu alarmowego przeprowadzono w czerwcu 2012 r.
Planowana kwota wydatków w 2012 r. Wykonanie finansowe w 2012 r. -
15 000,00 zł
15 000,00 zł
210
w zakresie robót utrzymaniowych w ciągach dróg wojewódzkich :
 Zadanie Nr W-010301/000002
mostowych”
„Bieżące
utrzymanie
dróg
i
obiektów
Sieć dróg wojewódzkich należy do podstawowych elementów infrastruktury
o charakterze regionalnym, mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy
województwa. Rozwój sieci dróg publicznych o wysokim standardzie ma zasadnicze
znaczenie dla umożliwienia szybkiego transportu i dystrybucji towarów oraz
zapewnienia dostępu do nowych terenów inwestycyjnych. W administracji Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łodzi pozostaje sieć dróg o łącznej długości 1 152 km.
Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 35 205 376,58 zł.
Planowane wydatki na zadanie na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 37 068 075 zł.
 bieżące utrzymanie dróg - wykonano remonty nawierzchni na łączną kwotę
20 915 525,85 zł, w tym na:
 wymianę nawierzchni bitumicznych za łączną kwotę 9 348 637,17 zł
na odcinkach dróg o łącznej długości 22,78 km, w tym:
- Nr 450 Wieruszów od drogi krajowej Nr 8 do granicy województwa
(kierunek południowy),
- Nr 480 na odcinku miejscowości Strumiany,
- Nr 483 na odcinku Dubidze –Nowa Brzeźnica,
- Nr 485 na odcinku Pabianice -Dłutów,
- Nr 573 na odcinku miejscowości Sokołówek,
- Nr 583 na odcinku miejscowości Żychlin,
- Nr 702 na odcinki Krzyszkowice –Gieczno i Gieczno – Warszyce,
- Nr 702 dojazdy do obiektu mostowego w miejscowości Piątek
- Nr 702 i 703 skrzyżowanie dróg wojewódzkich w miejscowości Piątek,
- Nr 703 odcinek w miejscowości Wilczkowice,
- Nr 704 na odcinku Kołacin –Kołacinek i miejscowości Brzeziny,
- Nr 705 na odcinku Bolimów –Skierniewice,
- Nr 707 na odcinku miejscowości Nowy Kawęczyn,
- Nr 710 na odcinku Kwasków –Lubanów,
- Nr 716 na odcinku miejscowości Stefanów i miejscowości Żakowice,
- Nr 726 na odcinku miejscowości Rzeczyca,
 remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno bitumiczną na całej sieci
dróg wojewódzkich, na łączną kwotę 11 507 175,11 zł w tym:
- masą na gorąco i masą na zimno - 11 162 775,11 zł
- emulsją i grysami - 344 400,00 zł
 badania laboratoryjne w ramach prac kontrolnych mas bitumicznych
wykorzystywanych do remontów dróg oraz pozyskano wypisy z ewidencji
gruntów niezbędne do wszczęcia procedury zgłoszenia robót do Urzędu
Wojewódzkiego, za kwotę 59 713,57 zł.
 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich:
 odnowiono oznakowanie poziome w zakresie miejsc niebezpiecznych,
w tym: w rejonach szkół, skrzyżowań oraz przejścia dla pieszych,
211




za kwotę 839 571,11 zł
ustawiono oznakowanie pionowe, za kwotę 290 999,59 zł
uzupełniono bariery drogowe w ciągach dróg, za kwotę 81 134,49 zł
wyremontowano chodniki, za kwotę 416 796,84 zł,
utrzymywano sygnalizację świetlną zlokalizową w ciągach dróg wojewódzkich,
za łączną kwotę 256 080,11 zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej
- 73 746,99 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnych - 151 684,02 zł
- remont sygnalizacji świetlnych
- 30 649,10 zł.
 poprawa bezpieczeństwa - wdrożono w 2012 r. organizacje ruchu, za łączną
kwotę 100 183,60 zł, zgodnie z zatwierdzonymi projektami na odcinkach dróg
wojewódzkich:
 Nr 481 w miejscowości Lichawa i Wola Wężykowa,
 Nr 710 w miejscowości Warta.
oraz opracowano projekt organizacji ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 707
w miejscowości Kurzeszyn.
 prace pielęgnacyjne pasów drogowych wykonano:
 wzmocnienia poboczy dróg za łączną kwotę
 koszenia traw w pasach drogowych za kwotę
 pielęgnację drzewostanu za kwotę
 renowację rowów, oczyszczanie przepustów za kwotę
 sprzątanie pasów drogowych pozimowe i letnie za kwotę
- 466 104,69 zł
-1 730 728,03 zł
- 897 791,24 zł
- 628 161,26 zł
- 553 123,68 zł
 zimowe utrzymanie dróg całej sieć dróg wojewódzkich.
Całkowity koszt akcji zimowej w 2012 r. zamknął się kwotą - 5 258 837,22 zł,
w tym:
 zabezpieczenie materiałów do zwalczania śliskości zimowej (sól drogowa
i piasek) na kwotę - 2 359 625,70 zł,
 koszt pracy nośników i sprzętu pomocniczego niezbędnego przy zwalczaniu
śliskości zimowej, zakupu siatki przeciwśnieżnej wraz z palikami i montażem
oraz dyżurów zimowych w dni wolne od pracy - 2 241 199,44 zł,
 pozostałe koszty związane z prowadzeniem akcji zimowej przeznaczone
na zabezpieczenie prawidłowego działania sprzętu - 658 012,08 zł.
Wśród pozostałych wydatków w tym zakresie należy wymienić:
 prace remontowe na obiektach mostowych i przepustach - 685 755,98 zł,
 koszt wynajmu sprzętu niezbędnego do letniego utrzymania, zakupu paliw
oraz remontu sprzętów i pojazdów - 1 447 307,71 zł,
 opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zlokalizowanej
kanalizacji deszczowej - 275 173,18 zł,
 przeglądy pięcioletnie obiektów mostowych wraz z ekspertyzą techniczną
mostów w miejscowościach: Zawady i Łobudzice - 55 202,40 zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami określono wojskową klasyfikację
obciążenia obiektów mostowych,
212


mapę akustyczną uwzględniającą poziom hałasu na odcinkach dróg
wojewódzkich, na których w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu
2010 średni dobowy ruch (SDR) wyniósł powyżej 3 mln pojazdów rocznie,
za kwotę - 274 427,60 zł,
zakup usługi internetowej w celu zapewnienia ciągłej łączności na potrzeby
bramek pomiarowych i wag w ramach funkcjonowania „Inteligentnego
systemu transportu – monitorowanie obciążenia dróg”, za kwotę - 32 472,00
zł.
ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (ZNWŁ), jako jednostka powołana
do zarządzania nieruchomościami lub udziałami w nieruchomościach będących
własnością Województwa, a także pozostających w jego wieczystym użytkowaniu
i w samoistnym posiadaniu, realizowała w roku 2012 zadania określone w statucie
jednostki nadanym uchwałą nr 1/2006 Zarządu WŁ z dnia 4.01. 2006 r., a następnie
znowelizowanym uchwałą nr 1163/09 Zarządu WŁ z dnia 20.07.2009 r.
W dniu 31 grudnia 2012 r. ZNWŁ zarządzał 74 nieruchomościami, liczonymi zgodnie
z ujęciem wieczystoksięgowym zgodnie, z którym jedna księga wieczysta
to jedna nieruchomość. W ich skład wchodziło:
- 48 nieruchomości stanowiących własność Województwa, w tym
15 samodzielnych lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe i 2 samodzielne
lokale użytkowe,
- 8 nieruchomości stanowiących współwłasność Województwa,
- 8 nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Województwa,
- 10 nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu Województwa.
Wykaz nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ w dniu 31. 12. 2012 r.
Lp.
Miejscowość
Adres
1 Bełchatów
Bawełniana 3
2 samodzielne lokale użytkowe.
2 Cielce 28, gm. Warta
3 Jedlicze
Jedlinowa 5
4 Kutno
Troczewskiego 2A
5 Łódź
Częstochowska 40/52
6
Łódź (sam. posiadanie) Kamińskiego 7/9
7
8
9
10 Łódź (sam. posiadanie) Limanowskiego 200
11
12
13 Łódź
Mielczarskiego 35
14 Łódź
Milionowa 91
213
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Łódź
Łódź (wieczyste użyt.)
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź (wieczyste użyt.)
Łódź (wieczyste użyt.)
Łódź
Łódź (sam. posiadanie)
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź (sam. posiadanie)
Łódź
Łódź (wiecz użyt.)
Moniuszki 7/9
Narutowicza 20
Narutowicza 58; udział 30/40
Okólna 166
Piłsudskiego 8
Piotrkowska 67
Roosevelta 15
Sienkiewicza 3; udział 696/1000
Sienkiewicza 40
Snycerska 8
Solna 14
Targowa 77
Traugutta 21/23; udział 4357/10000
Włókniarzy 203, 205
Wycieczkowa 86
Zielona 4
Łódź
Żeromskiego 74
w tym udział 1/10 w dz. 213/9
Mierzyn
Mierzyn 64A, gm. Rozprza
Pabianice
Gdańska 5A
Piotrków Tryb. (wiecz
użyt.)
Piotrków Tryb. (wiecz
użyt.)
Piotrków Tryb.
Piotrków Tryb. (wiecz
użyt.)
Piotrków Tryb.
Radomsko
Radomsko
Rawa Maz.
Sieradz
Sieradz
Sieradz
Sieradz
Sieradz
Sieradz
Sieradz
Sieradz
Sieradz
Skierniewice
Skierniewice
Skierniewice
Narutowicza 9/13
POW 3
Sienkiewicza 16 A; udział 8857/314833
Słowackiego 14
Zamkowa 24
w tym udział ¼ w dz. 106/5;
Sucharskiego 42
Tysiąclecia 2
Jeżowska 10; 3 samodzielne lokale mieszkalne i
jeden lokal użytkowy
Sikorskiego bez nr. (dz. 5272/4, d. Armii Krajowej 7))
Armii Krajowej 7 (dz. 5272/2 i 5272/7)
3 Maja 7
Jana Pawła II 90/43; samodzielny lokal mieszkalny
Jana Pawła II 90A/22; samodzielny lokal mieszkalny
Nenckiego 2
Tuwima 2
Plac Wojewódzki 3; udział 2/100
Wojska Polskiego 73
Jagiellońska 28
Jagiellońska 29; udział 18/1000
Niepodległości 7
214
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Skierniewice
Skierniewice
Skierniewice
Tomaszów Maz. (sam.
pos.)
Tomaszów Maz.
Tuszyn
Uniejów
Zduńska Wola
Nowobielańska 61
Sobieskiego 4 (dz. 96/22; d. Rybickiego 1)
Sobieskiego 16
Dworcowa 1/15
Konstytucji 3 Maja 46
Szpitalna 5
Targowa bez nr. (dz. 1786/2 i 1787/2, d. Dąbska 57)
Szadkowska 6c
Sieradzka 3 (dz. 245/18) – samodzielny lokal
mieszkalny nr 2a
Sieradzka 3 (dz. 245/18) – lokal użytkowy nr 17
Warta
Sieradzka 5A (dz. 32/11 – hotel)
Sieradzka bez nr. (dz. 32/12 – trawnik)
Sieradzka bez nr. (dz. 32/9 – boisko)
Sieradzka 6; 3 samodzielne lokale mieszkalne: nr 2;
Warta
18 i 34
Sieradzka 7; samodzielny lokal mieszkalny nr 32
Warta
Sieradzka 7a (dz. 32/15); 5 samodzielnych lokali
mieszkalnych:
Warta
nr 1, 2, 3, 4 i 5
Wieluń (wieczyste użyt.) Ciepłownicza 22
Zgierz
Kuropatwińskiej 3
w zakresie zadań związanych z zarządzanymi nieruchomościami :
Sprzedaż nieruchomości
Ogółem ZNWŁ dokonał sprzedaży z zasobu Województwa 6 nieruchomości
oraz połowy udziału posiadanego w nieruchomości siódmej; za łączną kwotę
3.895.550 zł.
W celu sprzedaży ogłoszono i przeprowadzono 26 przetargów (25 ustnych
nieograniczonych i 1 ustny ograniczony). W ich wyniku zostały zbyte
2 nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona w Łasku, przy ul. Zielonej 14, działka
nr 36/2; za cenę 15.300 zł,
- nieruchomość
gruntowa,
zabudowana,
położona
w
Przedborzu,
przy ul. Spacerowej 4; za cenę 126.500 zł.
Przeprowadzono
również
trzy
procedury
sprzedaży
bezprzetargowej.
W ich wyniku sprzedane zostały 3 nieruchomości oraz połowa udziału posiadanego
w nieruchomości czwartej:
- nieruchomość
gruntowa
zabudowana,
położona
w
Łodzi,
przy ul. Narutowicza 34; za cenę 2.152.300 zł, wniesiona jako aport
Województwa do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Zduńskiej Woli,
przy ul. Królewskiej 32 za cenę 172.750 zł,
215
- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Piotrkowie Trybunalskim,
przy ul. Zamkowej 24 (działka nr 106/8) oraz połowa udziału posiadanego
przez Województwo w wysokości ¼, w nieruchomości przyległej (działka
nr 106/5) za łączną cenę 550.000 zł.
Ponadto sprzedano, po przetargu przeprowadzonym w 2011 r., prawo użytkowania
wieczystego gruntu i własność posadowionych na nim naniesień związanych
z nieruchomością położoną w Zduńskiej Woli, przy ul. Karsznickiej 124, za cenę
878.700 zł.
Przejęcia nieruchomości
ZNWŁ przejął protokolarnie do zarządzania:
- nieruchomość
gruntową
zabudowaną
położoną
w Sieradzu,
przy ul. Tuwima 2,
- nieruchomość
gruntową
zabudowaną
położoną
w Łodzi,
przy ul. Mielczarskiego 35,
- nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Skierniewicach.
Oddawanie nieruchomości w posiadanie zależne
W okresie sprawozdawczym zawarto 66 umów najmu:
- dotyczącą
miejsca
parkingowego
położonego
w Radomsku,
przy ul. Sucharskiego 42, zawarta z firmą PPHU Plandax Krzysztof Chojnacki
na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą
miejsca
parkingowego
położonego
w Radomsku
przy ul. Sucharskiego 42, zawarta z Anną Bęben na czas oznaczony
od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą
miejsca
parkingowego
położonego
w Radomsku
przy ul. Sucharskiego 42, zawarta z firmą Dariusz Stankiewicz Usługi
Transportowe Handel Okrężny Artykułami Przemysłowymi na czas oznaczony
od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42,
zawarta z firmą Energo-Serwis Sp. z o.o. na czas oznaczony od 1. 01 .2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą
3 miejsc
parkingowych
położonych
w Radomsku,
przy ul. Sucharskiego 42, zawarta z firmą Energo-Serwis Sp. z o.o.
na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Magdaleną Krawczyk na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Jerzym Krawczykiem na czas oznaczony od 01.01.2012 r.
do 31.03.2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Eweliną Kaczmarek na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą wiaty położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32, zawarta
z Patrykiem Sokalem na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
216
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Pawłem Piotrowskim na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Tomaszem Rosiakiem na czas oznaczony od 1. 01 .2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą wiaty położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32, zawarta
z Józefem Malinowskim na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012
r.,
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Dagmarą Szostak na czas oznaczony od 01. 01. 2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Pawłem Wojdanem na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą wiaty położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32, zawarta
z Ryszardem Latuszem na czas oznaczony od 1.01.2012 r. do 31.03.2012 r.,
- dotyczącą wiaty położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32, zawarta
z Markiem Chaładą na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Dariuszem Wasilewskim na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Bogusławem Przytułą na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Patrykiem Wróblewskim na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Tomaszem Kaczmarkiem na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r.
do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą wiaty położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32, zawarta
z Sylwią Dinstel na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym
w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, zawarta z Bogusławem Dembowskim
na czas oznaczony od 6. 02. 2012 r. do 30. 04. 2012 r.,
- dotyczącą
5
miejsc
parkingowych
położonych
w Radomsku,
przy ul. Sucharskiego 42, zawarta z Henrykiem Piestrzyńskim Usługi
Przewozowo – Turystyczne Agata Szymczak s.c. na czas oznaczony
od 1.01.2012 r. do 31.03.2012 r.,
- dotyczącą garażu położonego w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42,
zawarta z firmą Energo-Serwis Sp. z o.o. na czas oznaczony od 1.01.2012 r.
do 31.03.2012 r.,
- dotyczącą lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym
w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, zawarta z Bogusławem Dembowskim
na czas oznaczony od 1.06.2012 r. do 31.05.2015 r.,
- dotyczącą lokalu biurowego, garażu nr 5 i 9, hal nr 7 i 8, miejsc parkingowych
14, 15, 16, 17, położonych w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42, zawarte
217
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
z firmą Energo-Serwis Sp. z o.o. na czas oznaczony od 1.06.2012 r.
do 31.05.2015 r.,
dotyczącą garażu nr 1 położonego w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42,
zawarta z Anną Bęben na czas oznaczony od 1.06.2012 r. do 31. 05. 2015 r.,
dotyczącą wiaty nr 20 położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Markiem Chaładą na czas oznaczony od 1. 06. 2012 r.
do 31. 05. 2012 r.,
dotyczącą wiaty nr 16 położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Jerzym Krawczykiem na czas oznaczony od 1. 06. 2012 r.
do 31. 05. 2012 r.,
dotyczącą garażu nr 15 położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Tomaszem Kaczmarkiem na czas oznaczony od 1. 06. 2012 r.
do 31. 05 .2012 r.,
dotyczącą garażu nr 13 położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Bogusławem Przytułą na czas oznaczony od 1. 06. 2012 r.
do 31. 05. 2012 r.,
2 umowy dotyczące garaży nr 9 i 10 położonych w Zduńskiej Woli,
przy ul. Królewskiej 32, zawarte z Bogdanem Szostakiem na czas oznaczony
od 1. 06. 2012 r. do 31. 05. 2012 r.,
2 umowy dotyczące garaży nr 4, 5 i 7 położonych w Zduńskiej Woli,
przy ul. Królewskiej 32, zawarte z Patrycjuszem Wróblewskim na czas
oznaczony od 1. 06. 2012 r. do 31. 05. 2012 r.,
dotyczącą garażu nr 8 położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Dariuszem Wasilewskim na czas oznaczony od 1. 06. 2012 r.
do 31. 05. 2015 r.,
dotyczącą garażu nr 6 położonego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32,
zawarta z Sylwią Dinstel na czas oznaczony od 1. 06. 2012 r.
do 31. 05. 2015 r.,
dotyczącą lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym
w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, zawarta z Eugeniuszem Hajdanem na czas
oznaczony od 18. 06. 2012 r. do 17. 09. 2012 r.,
dotyczącą
garażu
nr
6,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta z Kazimierzem Sobocińskim na czas
oznaczony od 2. 07. 2012 r. do 2. 10. 2012 r.,
dotyczącą
garażu
nr
13,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta z Dariuszem Wachem na czas oznaczony
od 2. 07. 2012 r. do 2. 10. 2012 r.,
dotyczącą
garażu
nr
14,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta z Michałem Świderkiem na czas oznaczony
od 02. 07. 2012 r. do 2. 10. 2012 r.,
dotyczącą
garażu
nr
12,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta z Markiem Krzemińskim na czas oznaczony
od 2. 07. 2012 r. do 2. 10. 2012 r.,
dotyczącą
garażu
nr
15,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta z Wiesławą Marcinek na czas oznaczony
od 2. 07. 2012 r. do 2. 10. 2012 r.,
dotyczącą
garażu
nr
7,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta z Moniką Kuś na czas oznaczony
od 2. 07. 2012 r. do 2. 10. 2012 r.,
218
- dotyczącą lokalu mieszkalnego nr 7, znajdującego się w budynku położonym
w Łodzi, przy ul. Narutowicza 58, zawarta z Filipem Cywińskim
na czas nieoznaczony,
- dotyczącą
garażu
nr
16,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta ze Zbigniewem Ryjakiem na czas oznaczony
od 19. 07. 2012 r. do 19. 10. 2012 r.,
- dotyczącą lokalu użytkowego, znajdującego się na XI piętrze budynku
położonego w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8, zawarta z Robertem Gudajem
na czas oznaczony od 16. 08. 2012 r. do 15. 11. 2012 r.,
- dotyczącą
garażu
nr
4,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta z Marią Sujką na czas oznaczony
od 1. 08. 2012 r. do 30. 10. 2012 r.,
- dotyczącą garażu nr 14, znajdującego się w Zduńskiej Woli,
przy ul. Królewskiej 32, zawarta ze Zbigniewem Sokalem na czas oznaczony
od 1. 10. 2012 r. do 31. 12. 2012 r.,
- dotyczącą garażu nr 12, znajdującego się w Zduńskiej Woli,
przy ul. Królewskiej 32, zawarta z Andrzejem Gawlikiem na czas oznaczony
od 1. 10. 2012 r. do 31. 12. 2012 r.,
- dotyczącą lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Łodzi, przy ul. Narutowicza
58, zawarta z Iwoną Wojnowską na czas nieoznaczony,
- dotyczącą
garażu
nr
15,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta z Wiesławą Marcinek na czas oznaczony
od 1. 11. 2012 r. do 31. 10. 2015 r.,
- dotyczącą
garażu
nr
6,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta z Kazimierzem Sobocińskim na czas
oznaczony od 1. 11 .2012 r. do 31. 10. 2015 r.,
- dotyczącą lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym
w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, zawarta z Eugeniuszem Hajdanem
na czas oznaczony od 1. 11. 2012 r. do 31. 10. 2015 r.,
- dotyczącą
lokalu
mieszkalnego
nr
8a
położonego
w Łodzi,
przy ul. Narutowicza 58, zawarta z Martą Ptaszyńską na czas nieoznaczony,
- dotyczącą lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku położonym
w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2, zawarta z Gminą Miasto Sieradz
na czas oznaczony do 31. 03. 2013 r.,
- dotyczącą powierzchni dachu budynku, znajdującego się w Łodzi,
przy ul. Limanowskiego 200, zawarta z PTK Centertel na czas oznaczony
od 1. 12. 2012 r. do 30. 11. 2015 r.,
- dotyczącą stanowiska garażowego nr 7 położonego w Pabianicach,
przy ul. Gdańskiej 5A, zawarta z Maciejem Zawadzkim na czas oznaczony
od 1. 12. 2012 r. do dnia 30. 11. 2015 r.,
- dotyczącą stanowiska garażowego nr 16, miejsc parkingowych nr 33 i 34,
położonych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A, zawarta z Barbarą
Tarapacz na czas oznaczony od 1. 12. 2012 r. do dnia 30. 11. 2015 r.,
- dotyczącą lokalu użytkowego, znajdującego się na XI piętrze budynku
położonego w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8, zawarta z Robertem Gudajem
na czas oznaczony od 01. 12. 2012 r. do 30. 11. 2015 r.,
- dotyczącą
garażu
nr
3,
znajdującego
się
w Skierniewicach,
przy ul. Sobieskiego 16, zawarta z Krystyną Dobrowolską na czas oznaczony
od 1. 12. 2012 r. do 28. 02. 2013 r.,
219
- dotyczącą stanowisk garażowych nr 20, 21, 22, 23 położonych w Pabianicach,
przy ul. Gdańskiej 5A, zawarta z Robertem Wójtowiczem na czas oznaczony
od 1. 12. 2012 r. do 28. 02. 2013 r.
oraz 6 umów dzierżawy:
- dotyczącą stacji paliw, znajdującej się w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42,
zawarta z firmą „ROMEX” Roman Muszkiet na czas oznaczony
od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą pomieszczenia świetlicy, znajdującej się w obiekcie położonym
w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42, zawarta z firmą PPHU Plandax
Krzysztof Chojnacki na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą hali warsztatowej i pomieszczenia biurowego położonych
w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42, zawarta z firmą Energo-Serwis
Sp. z o.o. na czas oznaczony od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
- dotyczącą hali warsztatowej położonej w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42,
zawarta z firmą PPHU Plandax Krzysztof Chojnacki ,na czas oznaczony
od 1. 01. 2012 r. do 31. 03. 2012 r.,
- z firmą PPHU Plandax Krzysztof Chojnacki stacji paliw położonej
w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42, zawarta z firmą „ROMEX” Roman
Muszkiet na czas oznaczony od 15. 06. 2012 r. do 31. 05. 2012 r.,
- z firmą PPHU Plandax Krzysztof Chojnacki pomieszczenia świetlicy,
znajdującej się w obiekcie położonym w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42,
zawarta z firmą „MARWET” Maria Pawelec na czas oznaczony
od 9. 11. 2012 r. do 9. 02. 2013 r.
Ubezpieczenia
W dniu 26.07. 2012 r. na podstawie uchwały Zarządu WŁ nr 1024/12 z dnia 12.06.
2012 r., zawarto kolejną umowę z Biurem Brokerów Ubezpieczeniowych MAXIMA
FIDES na okres dwóch lat.
W wykonaniu uchwał Zarządu WŁ nr 1728/11 z dnia 4.10.2011 r.
i nr 1024/12 z dnia 12.06.2012 r. prowadzono współpracę z wsjo oraz Urzędem
w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i od odpowiedzialności
cywilnej tych jednostek.
Ponadto na podstawie uchwały Zarządu WŁ nr 2056/12 z dnia 28.12.2012 r. zawarto
w
dniu
31.12.2012 r.
umowę
z firmą
INTERRISK
TU
SA
VIG
na ubezpieczenie Województwa na lata 2013 – 2014.
w zakresie realizacji inwestycji i remontów :
W
okresie
sprawozdawczym
ZNWŁ
i remontowe na kwotę 14 510 992,21 zł.
wykonał
zadania
inwestycyjne
Były one wykonywane w następujących nieruchomościach:
- Łódź, ul. Moniuszki 7/9 - roboty budowlane polegające na przeszkleniu
prześwitu bramowego oraz montażu systemu dozoru wizyjnego,
220
-
-
Łódź, ul. Traugutta 21/23 - roboty budowlane w ramach przebudowy
i remontu budynku,
Łódź, ul. Roosevelta 15 - remont głowic kominowych z wymianą tynków
oraz naprawa pokrycia dachowego,
Łódź, al. Piłsudskiego 8 - remont dachu ( 16-go piętra ), malowanie
pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych
po przeprowadzkach,
napowietrzanie szybu windowego,
Sieradz, ul. 3go Maja 7 - roboty budowlane w ramach adaptacji II piętra
budynku na potrzeby WODN-u,
inne prace konserwacyjne i remontowe w nieruchomościach zarządzanych
przez ZNWŁ.
Inwestycje
-
Zadanie W-010302/000004 – Adaptacja – przebudowa, rozbudowa
i remont budynku przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi:
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 134 954 zł
Wykonanie: 100 % - : 134 954,00 zł
Kontynuacja zadania z 2009, 2010 i 2011 r.
Łączna wartość zadania wynosi: 6 581 309 zł.
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inwestora zastępczego „INVEST-SERVICE” Sp.
z o.o. : 134 954 zł.
Zadanie zakończone – w styczniu 2012 r. dokonano ostatecznego odbioru robót
-
Zadanie W-010302/000007 – Dostosowanie parteru budynku w Warcie
przy ul. Sieradzkiej 3 dla potrzeb lokali mieszkalnych:
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 333 302,00zł
Wykonanie: 100,00 % - 333 301,35 zł.
- roboty budowlane
wykonane przez: „ POLBUD „‟ Andrzej Podsiadły
za kwotę: 306 341,35 zł.
- pozostałe wydatki: - opłata za dokumentację projektową „A3-Projekt” Andrzej
Antczak za kwotę: 26 960,00 zł.
Zadanie zakończone – w grudniu 2012 r. dokonano ostatecznego odbioru robót.
-
Zadanie W-010302/000026 – Przebudowa
publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi:
budynku
użyteczności
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 7 159 989,00 zł.
Wykonanie: 98,19% - 7 030 350,90 zł.
Kontynuacja zadania z 2010 r. prowadzonego przez Departament Infrastruktury.
w 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 381 120,00 zł;
w 2011 r. wydatkowano środki w wysokości 7 339 632,66 zł;
w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 7 030 350,90 zł.
Zadanie zakończone – w grudniu 2012 r. dokonano ostatecznego odbioru robót.
221
-
Zadanie W-010302/70/RPOPT/000002/WP – Przebudowa budynku
użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
§6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 4 107 864,00 zł.
Wykonanie: 100% - : 4 107 864,00 zł
Remont powierzchni dla Departamentów KL i RPO refundowany w ramach Pomocy
Technicznej
– roboty budowlane wykonane przez EIFFAGE Budownictwo: 4 107 864,00 zł.
Zadanie zakończone – w grudniu 2012 r. dokonano ostatecznego odbioru robót.
-
Zadanie W-010302/10/RPOPT/000002/WPF – Przebudowa budynku
użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
§6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 724 917,00zł.
Wykonanie: 100% - 724 917,00 zł
Remont powierzchni dla Departamentów KL i RPO wkład własny 15%
w ramach Pomocy Technicznej – roboty budowlane wykonane przez EIFFAGE
Budownictwo 724 917,00 zł.
Zadanie zakończone – w grudniu 2012 r. dokonano ostatecznego odbioru robót.
-
Zadanie W-010302/000005/WPF- Modernizacja budynku wchodzącego
w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 1 051 922,00 zł.
Wykonanie: 1,99 % 20891,07zł.
Wynagrodzenie za sporządzenie opinii o stanie technicznym i możliwości
prowadzenia prac remontowych świetlika dachu za kwotę 4 500,00 zł.
Wynagrodzenie
za
remont
głowic
kominowych
z
wymianą
tynków
oraz naprawa pokrycia dachowego firma Mont-Plast Tomasz Śmietański
za kwotę: 16 391,07 zł.
Inwestycja przeniesiona na rok 2013 r.
-
Zadanie W-010302/000006 – Prace modernizacyjne w budynku Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 30 000 zł
Wykonanie: 32,75% 9 827,70 zł.
Wartość całego zadania 260 000,00 zł
Wynagrodzenie
za
sporządzenie
dokumentacji
projektowej
przez: „Qanat” Sebastian Szokalski za kwotę 8 597,70 zł.
wykonanej
222
Wynagrodzenie za sporządzenie opinii dot. pozyskania środków na dofinansowanie
układu chłodzenia w budynku Urzędu wykonana przez: SUNBUD Pabianice
Sp. z o.o. za kwotę 1 230,00 zł.
Zadanie zdjęte z planu na rok 2012 ze względu na brak możliwości pozyskania
środków zewnętrznych.
-
Zadanie W-010302/000009- Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 10 787 zł
Wykonanie : 100,00 % - 10 786,61 zł.
W ramach zadania budynek ma zostać wyposażony w nowoczesne urządzenia
dźwigowe.
Wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji odstępstw od przepisów
p. poż. wykonanej przez 3D-Projekt Mariusz Wojtczak za kwotę: 10 786,61 zł
Inwestycja przeniesiona na rok 2013 planowany odbiór prac kwiecień 2013 r.
-
Zadanie
W-010302/000008/WPF
–
Dostosowanie
budynku
A
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Sieradzu ul. Plac
Wojewódzki 3
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 11 289 zł
Wykonanie: 100,00 % - 11 288,19 zł.
Wykonano roboty budowlane przez firmę F.H.U. „Monter” za kwotę 1 128 818,26 zł.
w tym udział Województwa Łódzkiego 11 288,19 zł.
Zakończenie etapu zadanie – roboty zakończono w grudniu 2012 r..
-
Zadanie W-010302/000011/WPF
przy ul. 3-go Maja 7 w Sieradzu
–
Termomodernizacja
budynku
D
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 524 029 zł
Wykonanie: 2,46 % - 12 915,00 zł.
Inwestycja przeniesiona na rok 2013.
Wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji projektowej wykonanej przez: „A-3
Projekt” Andrzej Antczak za kwotę 12 915,00 zł.
-
Zadanie W-010302/000028 – Adaptacja i przebudowa budynku D Sieradz
ul. 3go Maja 7
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 1 397 200,00zł
Wykonanie: 71,81% - 1 003 305,00zł
Środki finansowe zostały przesunięte jako środki niewygasające z roku 2011
na rok 2012.
Wprowadzono aneks do umowy z wykonawcą firmą ZBIGMAR przesuwający termin
zakończenia inwestycji na dzień 15.03.2012 r..
223
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego został wykonany dźwig z kabiną przelotową
o parametrach lepszych niż opisanych w programie funkcyjno – użytkowym.
- wykonano roboty budowlane przez firmę „Zbigmar” za kwotę 999 000,00 zł.
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego „ADORE”
Adam Socha za kwotę : 4 305,00 zł.
Zadanie zakończone – w marcu 2012 r. dokonano ostatecznego odbioru robót.
-
Zadanie W-010302/000010 – Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu
Marszałkowskiego
i
dostosowanie
instalacji
wewnętrznych
do obowiązujących warunków p. poż.
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 68 138,00 zł
Wykonanie: 100,00 % 68 134,71 zł.
Wykonano roboty budowlane przez firmę ABID za kwotę: 59 169,49 zł.
Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji powykonawczej do odbioru UDT
przez Schindler Polska Sp. z o.o. za kwotę: 8 965,22 zł.
Zakończenie realizacji zadanie – roboty zakończono w listopadzie 2012 r.
Remonty
-
Zadanie 10302/1 Utrzymanie bieżącej jednostki budżetowej – Zarząd
Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi
§4270 Zakup usług remontowych
Plan: 20 771,00 zł
Wykonanie: 95,38 % - 19 810,75 zł
W tym:
- konserwacja instalacji elektrycznej 968,70 zł
- konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 003,80 zł
- konserwacja instalacji c.o. 1372,02 zł
- konserwacja instalacji alarmowych: 345,88 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i drukującego: 11 228,25 zł
- naprawa samochodu: 4 092,05 zł
- pozostałe drobne naprawy: 800,05 zł
-
Zadanie 10302/2 utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd
Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi
§4270 Zakup usług remontowych
Plan: 1 219 784 zł
Wykonanie: 82,73% - 1 009 181,93 zł
W tym:
- Wpłaty na fundusze remontowe nieruchomości wspólnych 9 503,87 zł
- Konserwacje instalacji w budynkach zarządzanych przez ZNWŁ
416 528, 51 zł
224
- Naprawa oświetlenia ewakuacyjnego. Łódź Al. Piłsudskiego 8
20 318, 94 zł
- Rozbiórka budynku. Kutno. Troczewskiego 2a 60 270,00 zł
- Remont pomieszczeń piwnicznych. Łódź ul. Snycerska 8
34 260, 40 zł
- Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego. Łódź Al. Piłsudskiego 8
27 148,57 zł
- Wykonanie przyłącza elektrycznego do Pawilonu E. Tuszyn
ul. Szpitalna 5.
46 000,00 zł
- Przeszklenie prześwitu bramowego.. Łódź ul. Moniuszki 7/9
52 890,00 zł
- Bieżące naprawy i awarie. Łódź ul. Sienkiewicza 3 94 171,18 zł
- Drobne prace remontowe w pozostałych budynkach 45 240,46 zł
- remont pomieszczeń Urzędu, które zostaną zrealizowane do końca
I półrocza 2013 r., jako wydatki niewygasające z końcem 2012 r. 202 850, 00 zł
Ponadto wykonano:
- Zadanie bieżące W-010302/70/RPOPT/000004WP pn. Prace związane
z okratowaniem piwnic budynku przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
§4278 Zakup usług remontowych
Plan: 11 444 zł
Wykonanie: 100,00% - 11 444 zł
Wykonano roboty budowlane przez firmę Skanska s. a. za kwotę 18 327,00 zł.
Zadanie zakończone – w październiku 2012 r.
-
Zadanie bieżące W-010302/10/RPOPT/000004WP pn. Prace związane
z okratowaniem piwnic budynku przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
§4279 Zakup usług remontowych
Plan: 2 020,00 zł
Wykonanie: 100,00% - 2 020,00 zł
Wykonano roboty budowlane przez firmę Skanska s. a. za kwotę 18 327,00 zł.
Zadanie zakończone – w październiku 2012 r.
225
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:
Promocja rolnictwa Województwa
W roku 2012 zrealizowanych zostało szereg inicjatyw mających na celu
promocję rolnictwa naszego regionu. Wsparto, jak co roku, organizację,
m.in. Dożynek Wojewódzkich, Dożynek Prezydenckich w Spale, Skierniewickiego
Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, wystaw i targów organizowanych przez Łódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach i jego Oddziały, a także
Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Szynszyli i Gołębi
oraz 81. Wojewódzkiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Łodzi,
Ogólnopolskiego Dnia Cebulowego w Grabowie, Festiwalu Dobrej Żywności
„Księżackie Jadło” w Łowiczu, obchodów 100-lecia działalności Spółdzielni
w Wartkowicach, Święta Zalewajki w Buczku, 150-lecia powstania kółek rolniczych
oraz 145-lecie powstania Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich – Gmina
Zduny. Ze środków województwa zakupiono i przekazano puchary oraz nagrody
dla laureatów wielu konkursów związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi.
Wykonując zadania Marszałka WŁ zorganizowano i wspierano działania
mające na celu promocję produktów żywnościowych wysokiej jakości.
Zaprezentowano produkty tradycyjne regionu podczas:
- IV imprezy promującej produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych
w Toruniu współorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- Festiwalu Dobrego Smaku w Grucznie;
- Polagry Food - Smaki Regionów w Poznaniu;
- targów Na Styku Kultur w Łodzi;
- targów Natura Food w Łodzi.
Uzyskano wpis kolejnych 4 produktów na Listę Produktów Tradycyjnych,
obecnie jest ich 68. Zweryfikowane zostały jeszcze 3 wnioski, które obecnie
są opiniowane przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Zrealizowany został II etap projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej pn. „Kreowanie marki Łódzkie poprzez promocję tradycyjnych smaków
regionu”. W ramach II etapu zorganizowany został V wojewódzki konkurs produktów
tradycyjnych Tygiel Smaków, II konkurs kulinarny dla uczniów szkół
gastronomicznych z terenu województwa łódzkiego, II warsztaty dla szefów kuchni
oraz pokaz kulinarny. Pokaz Wojciecha Modesta Amaro i otrzymane
przez Województwo prawa autorskie do jego przepisów z wykorzystaniem naszych
produktów lokalnych i tradycyjnych należy uznać za spore osiągnięcie, biorąc
pod uwagę, że jest to obecnie najlepszy Szef kuchni w Polsce zaliczany do grona
15 najlepszych na świecie, rzadko biorący udział w otwartych pokazach.
Po zakończeniu realizacji II etapu projektu wydany został kolejny rozdział
do kolorowej publikacji z informacjami na temat projektu, przepisami i zdjęciami,
a także wytłoczona została płyta z reportażami zrobionymi przy realizacji I etapu
projektu.
Zorganizowano wojewódzki etap konkursu Polski Producent Żywności,
który odbył się podczas targów Regiony Turystyczne – Na Styku Kultur w Łodzi.
Wspólnie z Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Departamentem Promocji zorganizowano IV Europejskie Forum Młodych Rolników.
226
Cel promocji rolnictwa Województwa został osiągnięty, a zaplanowany budżet
zrealizowany w całości
Spółki Wodne
W ramach prowadzenia spraw związanych z dysponowaniem środkami budżetu
województwa w roku 2012 przeznaczono kwotę 1 500 000,00 zł na dotację
dla spółek wodnych. Kwota 1 500 000,00 zł została rozdysponowana pomiędzy 93
spółki wodne. Przyznane środki finansowe zostały przekazane spółkom przed
wykonaniem zadania na podstawie umów zawartych między Województwem
a spółkami wodnymi.
W ramach przyznawanych dotacji z budżetu województwa wykonano konserwację
bieżącą i gruntową 366,8 km rowów i urządzeń drenarskich na powierzchni 6 151,4
ha oraz usunięcie 1 237 awarii drenarskich.
W ramach prowadzenia spraw związanych z finansowaniem zadań określonych
w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
W ramach prowadzenia spraw związanych z finansowaniem zadań określonych
w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa ,
pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych:
 przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie dotacji, wpłynęło 130
wniosków, złożonych przez 125 jednostek samorządów terytorialnych
(w tym 5 powiatów złożyło po dwa wnioski na dwa różne zadania). Opisywane
wnioski zostały złożone na następujące zadania:
- budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wpłynęły
123 wnioski, złożone przez 123 jednostki samorządów terytorialnych,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – wpłynęło
6 wniosków, złożonych przez 6 powiatów,
- wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych – wpłynął
1 wniosek, złożony przez powiat,
 przeprowadzono podział środków – Zarząd WŁ rozdysponował łącznie kwotę
16 841 000 zł, z przeznaczeniem na:
- planowaną budowę/modernizację 157,14 km dróg dojazdowych
do gruntów rolnych – 16 697 500 zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania,
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 123 600 zł,
- ekspertyzy z zakresu ochrony gruntów rolnych – 20 000 zł,
 do
31.12.2012
r.
po
przeprowadzonej
weryfikacji
dokumentów
rozliczeniowych, na konta Dotowanych przekazano:
- 15 006 988,50 zł – na budowę/modernizację 148,11 km dróg
dojazdowych do gruntów rolnych,
- 111 361,90 zł – na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego
oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania
operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów
rolnych,
- 18 263,27 zł – na ekspertyzy z zakresu ochrony gruntów rolnych,
227


opracowano nowe Zasady i tryb postępowania w zakresie finansowania zadań
określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków
budżetu Województwa, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów
rolnych, które Zarząd WŁ przyjął stosowną uchwałą,
przeprowadzono 6 kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości
wykorzystania środków finansowych, przyznanych z budżetu Województwa
pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, w 2011 r.,
na zadania realizowane pod nazwą: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych, zgodnie z Uchwałą Nr 2138/11 Zarządu WŁ z dnia
12 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi na rok 2012.
Z zakresu rybactwa śródlądowego
W roku 2012:
- dokonano 5-ciu ocen wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej w obwodach rybackich Województwa w latach 2008 2011 (ocena marszałka) i rozpoczęto ocenę 3 kolejnych obwodów rybackich;
- ustanowiono obręb hodowlany na terenie stawów rybnych (decyzja
administracyjna);
- udzielono 5 zezwoleń na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą
o rybactwie śródlądowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach połowów ryb dla celów naukowo – badawczych (decyzje administracyjne);
- po raz pierwszy zorganizowano podczas IV Europejskiego Forum Młodych
Rolników blok tematyczny poświęcony akwakulturze – jako szansie na rozwój
obszarów wiejskich
Grupy producentów rolnych oraz wstępnie uznane grupy producentów
owoców i warzyw.
W roku 2012:
- wpisano do rejestru grup producentów rolnych 7 nowych grup;
- wpisano do rejestru 1 nowej grupy producentów owoców i warzyw
i zatwierdzono jej plan dochodzenia do uznania (decyzja);
- dokonano uznania 1 grupy za organizację (decyzja);
- dokonano zatwierdzenia 24 zmian planów dochodzenia do uznania (decyzja)
Łowiectwo
Dokonano korekty podziału Województwa na obwody łowieckie. Opracowano rejestr
powierzchniowy oraz mapy obwodów łowieckich. Do opracowania rejestru
powierzchniowego wykorzystano dane państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w postaci zbiorów Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)
i ortofotomapy Województwa. Wykorzystano również warstwy leśnej mapy
numerycznej udostępnione na wniosek Urzędu przez Regionalne Dyrekcje Lasów
Państwowych w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Radomiu. Wyodrębnienia powierzchni
wyłączonej dokonano na podstawie art. 26 ww. ustawy. Województwo
jest
w dalszym ciągu pierwszym województwem w Polsce, które wykonało rejestr
powierzchniowy
228
w oparciu o najnowsze dane zasobu geodezyjnego kraju (LPIS - System Identyfikacji
Działek Rolnych oraz ortofotomapa Województwa). W zakresie szkód łowieckich
dokonano oględzin oraz szacowania ostatecznego 17 szkód łowieckich
wyrządzonych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich na łączna
kwotę 15943,18 zł.
Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
W zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:
 wydano 16 decyzji wyrażających zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów
leśnych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na cele nierolnicze
i nieleśne;
 zaopiniowano i przekazano Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 wniosków
wójtów w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych, stanowiących
użytki rolne klas I-III, na cele nierolnicze, których zwarty obszar
projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha;
 zaopiniowano i przekazano Ministrowi Środowiska 3 wnioski wójtów,
dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów leśnych, stanowiących własność
Skarbu Państwa.
W zakresie udzielania ulg w spłacie należności, naliczanych na rzecz budżetu
z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, wynikających z decyzji Starostów
zezwalających na takie wyłączenie:
 na wniosek organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
wydano 47 decyzji umarzających należności związane z wyłączeniem
gruntów rolnych z produkcji, pod realizację inwestycji o charakterze
użyteczności publicznej bądź zmierzających do osiągnięcia celów
publicznych,
Zarząd WŁ podjął 2 uchwały w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty
podmiotom nie będącym jednostkami samorządu terytorialnego, zaległych
zobowiązań pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Program operacyjny RYBY w Województwie
W ramach zadań dotyczących wdrażania osi 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważany rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013” zrealizowano następujące działania:
 weryfikacja wniosków o dofinansowanie - dokonywano oceny
oraz rozpatrywano wnioski o dofinansowanie, które zostały przekazane
do Samorządu Województwa Łódzkiego.
W sumie zweryfikowano
23 wnioski o dofinansowanie w tym:
- 2 wnioski Łowickiej Grupy Rybackiej (jeden w ramach działania 4.1,
drugi w ramach działania 4.2)
- 12 wniosków ze Stowarzyszenia Łowickiej Grupy Rybackiej,
- 5 wniosków z międzywojewódzkiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Między
Nidą a Pilicą”,
- 3 wnioski ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew
Wiślany”,
- 1 wniosek z Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”,
229




podpisywanie umów o dofinansowanie - po pozytywnej ocenie wniosków
podpisano i zarejestrowano 18 umów o dofinansowanie z następującymi
podmiotami:
- 29.03.2012r. Łowicka Grupa Rybacka (dwie umowy),
- 12.06.2012r. Gmina Przedbórz,
- 24.07.2012r. oraz 15.10.2012r. Marek Łubowski- Gospodarstwo rolnorybackie (dwie umowy),
- 24.08.2012r. Grzegorz Wilk- Sprzedaż części zamiennych do maszyn
rolniczych
i ciągników,
- 19.09.2012r. Teresa Rak- Gospodarstwo Rybackie Małgorzata i Teresa
Rak,
- 02.10,2012r. Gmina Łowicz,
- 12.10.2012r. ROLLUX Halina i Marek Ciecióra sp. j. (dwie umowy),
- 19.10.2012r. Rafał Łopusiński- Mini Browar, Gospodarstwo Rybackie
Łyszkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury,
- 07.11.2012r. Gmina Domaniewice (dwie umowy),
- 15.11.2012r. Maciej Koza- Podkuwanie Koni,
- 27.11.2012r. Fundacja Promocji Kultury Słowiańskiej „Kalina”,
- 18.19.2012r. Stadnina Koni Walewice sp. z o. o.,
weryfikacja wniosków o płatność – weryfikowano i oceniano wnioski
o płatność, które składane są przez beneficjentów na podstawie
podpisanych umów i zrealizowanych działań. Zostało złożonych
8 następujących wniosków o płatność:
- 1 wniosek Łowickiej Grupy Rybackiej złożony w ramach środka 4.1.
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji
polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR)
oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności,
- 3 wnioski beneficjentów realizujących planowane operacje na terenie
Łowickiej Grupy Rybackiej (Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice,
Gmina Łowicz oraz Gmina Domaniewice),
- 2 wnioski beneficjentów mieszkających lub mających swoją siedzibę na
terenie międzywojewódzkiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą
a Pilicą” (Pan Grzegorz Wilk i Gmina Przedbórz),
- 2 wnioski Spółki Jawnej ROLLUX, będącej beneficjentem Lokalnej
Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany”,
przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji operacji - realizując
powierzone zadania instytucji zarządzającej przeprowadzano czynności
sprawdzające i kontrolne zgodne z rocznym planem kontroli w miejscu
realizacji operacji lub siedzibie wnioskodawcy/beneficjenta. Łącznie
przeprowadzono 15 kontroli.
prowadzenie sprawozdawczości - przygotowano oraz przekazano
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa następujące sprawozdania, prognozy oraz raporty
z zakresu działania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”:
- 1 sprawozdanie roczne do MRiRW,
- 13 sprawozdań miesięcznych do MRiRW,
230
3 raporty KE zawierające bazę danych teleadresowych beneficjentów
do MRiRW,
- 1 prognoza dwuletnia wydatków do ARiMR,
- 12 prognoz n+2 (prognoza wydatków na dwa kolejne miesiące)
do ARiMR,
wystawianie poświadczeń kwalifikowalności - Wydział PO RYBY będący
Instytucją Pośredniczącą sporządza poświadczania kwalifikowalności
poniesionych wydatków, czyli zestawienie kwot wydatków kwalifikowalnych
wypłaconych beneficjentom, które przekazuje do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. W ww. poświadczeniach zamieszczane są kwoty
wypłacone na realizację operacji, rozliczone przez beneficjenta wnioskiem
o płatność. Sporządzono 3 poświadczenia kwalifikowalności,
powstanie nowej strony internetowej – administrowano stronę internetową
(www.ryby.lodzkie.pl) poprzez zamieszczanie i aktualizację informacji
związanych z PO RYBY 2007-2013 (tekstu i grafiki) na stronie internetowej
dotyczącej Programu. Prezentowane są na niej bieżące komunikaty,
aktualności, informacje o LGR, jak również obowiązujące przepisy prawne
oraz wzory dokumentów. Dodatkowo strona zawiera przydatne linki
umożliwiające przekierowanie na inne strony o podobnej tematyce,
zakupienie materiałów promocyjnych - dokonano zakupu materiałów
promocyjnych. Materiały te zawierają zgodnie z księgą wizualizacji
wymagane oznakowanie:
- Portfele skórzane damskie,
- Portfele skórzane męskie,
- Teczki konferencyjne,
zakupienie wyposażenia i sprzętów - w ramach doposażenia Wydziału
zakupiono następujące przedmioty: banery- 2 szt., roll-up- 2 szt., projektor,
ekran, drukarka przenośna do laptopa, torba do drukarki, aparat
fotograficzny, lodówka, ekspres do kawy, faks, tonery, materiały biurowe
(m.in. długopisy, ołówki, koperty, dziurkacze, teczki, papier),
przygotowanie ulotek oraz folderów informacyjnych - przygotowano
we własnym zakresie (projekt własny pracowników) następujące ulotki
oraz foldery informacyjno-promocyjne, które były wykorzystywane na
różnych imprezach promocyjnych, w których udział brali pracownicy
Wydziału:
- Folder "Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa",
- Folder "Operacje realizowane w ramach Osi priorytetowej
4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa",
- Broszura informacyjna PO RYBY 2007-2013,
- Wkładka informacyjna dotycząca Stowarzyszenia Łowicka Grupa
Rybacka i LGR "Między Nidą a Pilicą",
zorganizowanie cyklu spotkań szkoleniowych – zorganizowano na terenie
objętym LSROR cykl spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących
możliwości pozyskiwania środków z PO RYBY 2007-2013 na rozwój
obszarów wiejskich oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności
związanej z rybactwem:
- 20 listopada 2012r. Gmina Łowicz,
- 21 listopada 2012r. Gmina Domaniewice,
-






231



- 23 listopada 2012r. Gmina Piątek,
- 26 listopada 2012r. Gmina Nieborów,
- 28 listopada 2012r. Gmina Bielawy,
udział w konferencjach, seminariach – uczestniczono w 4 konferencjach
dotyczących bądź powiązanych z tematyką Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”:
- 24-25.01. 2012 r. konferencja pt. "Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
- aktualny stan wdrażania osi priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu
Rybackiego (EFR)", Berlin,
- 24 maja 2012r. konferencja pt. "W sieci osi 4 PO RYBY 2007-2013 czyli
dyskusja o wzajemnej współpracy", Warszawa,
- 20-21 września 2012r. konferencja pt. "Partnerstwo na rzecz rozwoju
obszarów rybackich", Sielpia k/Końskich,
- 10 grudnia 2012r. konferencja nt. Strategii zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa, Warszawa,
spotkania informacyjno-promocyjne - aktywnie uczestniczono w licznych
spotkaniach oraz imprezach będących okazją do propagowania informacji
dotyczących osi 4 PO RYBY 2007-2013, promując w ten sposób Program
Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013:
- 24-26.02.2012r. udział w XVIII edycji Targów Turystycznych
"Na Styku Kultur" w Łodzi,
- 6.06.2012r. udział w imprezie pt. "Święto Bąka" w Warszewicach,
- 17.06.2012r. udział w Pikniku Funduszy Europejskich w Łodzi,
- 23.06.2012r. udział w imprezie informacyjno- promocyjnej w ramach
Pierwszego Regionalnego Święta Ryby w Pęczniewie,
- 23-24.06.2012r. udział w
XIV Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt
Hodowlanych połączonej z Targami Rolnymi "W sercu Polski"
w Bratoszewicach,
- 25.08.2012r. udział w imprezie pod nazwą „II Piknik Złotej Rybki”,
która miała miejsce w Łęczycy,
- 7-9.09.2012r. udział w IX Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi,
- 9.09.2012r. udział w imprezie tematycznej pn. "Spotkanie promocyjnointegracyjne mieszkańców obszaru objętego LSROR ŁGR",
które odbyło się w Domaniewicach,
- 9.09.2012r. udział w imprezie regionalnej pod nazwą Księżackie Jadło
w Łowiczu,
- 16.09.2012r. udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale,
- 23.09.2012r. udział w Dożynkach Wojewódzkich w Piotrkowie
Trybunalskim,
- 26.10.2012r. udział w Forum Funduszy Europejskich w Łodzi,
- 19-21.11.2012r. udział w IV Forum Młodych Rolników w Słoku,
dokonywanie wpisów oraz monitorowanie elektronicznej bazy danych pracownicy Wydziału PO RYBY posiadają dostęp do ogólnopolskiej
Aplikacji PO RYBY uruchamianej z poziomu przeglądarki internetowej,
stworzonej na potrzeby Programu. Prawo dostępu do aplikacji zobowiązuje
pracowników Wydziału do wprowadzania, edytowania oraz zapisywania
danych dotyczących wniosku o dofinansowanie, umów, aneksów,
232



wniosków o płatność, ponadto raportowania danych dotyczących kontroli
na miejscu, a także generowania zleceń płatności.
raportowanie nieprawidłowości - dostęp do systemu IMS (moduł 498) przeprowadzano czynności związane z wykrywaniem, wyjaśnianiem
oraz raportowaniem nieprawidłowości w zakresie osi priorytetowej
4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dysponując uprawnieniami
do użytkowania modułu 498 systemu IMS, służącego do przekazywania
informacji
o nieprawidłowościach
w wykorzystaniu
Europejskiego
Funduszy Rybackiego (EFR) do Komisji Europejskiej. Stwierdzenie
nieprawidłowości wymaga raportowania do KE za pomocą systemu IMS
(moduł 498). Ponadto informacje o wykrytych nieprawidłowościach
oraz braku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości podlegających
raportowaniu przekazywane są do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w formie informacji kwartalnej sporządzanej w wersji papierowej.
Przekazano do MRiRW 3 informacje kwartalne o barku stwierdzenia
wystąpienia nieprawidłowości podlegających raportowaniu,
korzystanie z baz danych OFSA PROW oraz KSI SIMIK 07-13 dysponowano uprawnieniami do korzystania z następujących baz danych:
OFSA PROW oraz KSI SIMIK, umożliwiających zapewnienie skutecznej
i efektywnej kontroli krzyżowej wydatków realizowanych w ramach
PO RYBY. Ze względu na fakt, iż między środkami realizowanymi
w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY, a działaniami programów
operacyjnych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia mogą
wystąpić konflikty krzyżowe niezbędnym jest przeprowadzenie ww. kontroli
przez uprawniony organ przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
obsługa Osi 5 – Pomoc Techniczna – W ramach realizacji zadań
w zakresie przekazywania środków z budżetu państwa na finansowanie
kosztów kwalifikowanych z osi priorytetowej 5 „Pomoc Techniczna”,
ponoszonych na realizacje zadań w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 podpisano 5 umów pomiędzy Województwem a Wojewodą Łódzkim
na przekazywanie środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów
kwalifikowalnych
oraz 11 umów między Województwem a FAPA
na realizację operacji w ramach środka 5.1 Pomoc Techniczna, zawartą
w Programie PO RYBY.
w zakresie ochrony środowiska:
Uchwalono
Plan
Gospodarki
Odpadami
Województwa
Łódzkiego.
Plan jest realizacją przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), która wprowadziła obowiązek opracowania
planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 lat. Z uwagi
na wprowadzony przepisami prawa nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi w Polsce, Plan w szczególności dotyczy odpadów komunalnych.
Opracowany został na lata 2012 – 2017 z perspektywą do 2023 r. i skierowany jest
do wszystkich mieszkańców a głównie do samorządów gminnych. Najważniejsze
cele Planu to realizacja polityki ekologicznej państwa i wdrożenie hierarchii
postępowania z odpadami oraz zasady bliskości oraz utworzenie w Województwie
233
zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania
ochrony środowiska, w tym mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
komunalnych, selektywnie zbierane ze strumienia zmieszanych odpadów
komunalnych frakcji nadających się do ponownego wykorzystania, przetworzenia
selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji (m.in. odpadów
kuchennych i zielonych) i składowiska odpadów, na których będą zapewniać
składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania.
Docelowo na terenie Województwa ma powstać (do roku 2017) 14 regionalnych
instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które mają
zapewnić właściwe przetwarzanie tej grupy odpadów.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej
państwa organ wykonawczy Województwa co 4 lata sporządza wojewódzki program
ochrony środowiska, który wskazuje cele i priorytety ekologiczne oraz rodzaj i
harmonogram działań proekologicznych niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych
celów. Ich realizacja zapewni poprawę stanu środowiska w województwie.
Opiniowano powiatowe programy ochrony środowiska.
Zakończono zadanie pn. „Monitoring jakości wód podziemnych na terenie
zlikwidowanych mogilników w województwie łódzkim”, które było finansowane
ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Mogilniki z uwagi, iż zawierały przeterminowane
środki ochrony roślin czyli odpady niebezpieczne, stanowiły bardzo duże zagrożenie
dla środowiska, a także zdrowia i życia ludzi. Założona sieć monitoringu
i prowadzone badania jakości wód podziemnych pozwoliły na sprawdzenie czy
mogilnik został usunięty prawidłowo. Obserwacja na przestrzeni dwóch lat pokazała,
że środowisko wokół tych obiektów podlega naturalnym procesom oczyszczania „in
situ” zachodzącym na drodze chemicznego ich rozpadu oraz biologicznej degradacji
przy współudziale rozcieńczania, dyspersji i sorpcji.
Pozyskano dotacje na kwotę około 35 500 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania służące edukacji
ekologicznej oraz pracy Departamentu: „Szkolenie służb samorządowych
Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze
środowiska”, Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska
oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem oraz zakup
oprogramowania
specjalistycznego
Mapinfo
do
przetwarzania
danych
kartograficznych na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska. Program Mapinfo
wykorzystywany będzie do tworzenia spójnej sieci obszarów chronionych
w województwie. Ponadto, pozyskano 12 dotacji na kwotę około 500 000 zł z WFOŚ i
GW na realizację zadań statutowych dyrekcji parków krajobrazowych Województwa.
Utworzono samorządową jednostkę organizacyjną pn. Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, poprzez zespolenie dotychczasowych
czterech dyrekcji, tj. Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich, Sieradzkich Parków Krajobrazowych oraz Zespołu
Nadpilicznych
Parków
Krajobrazowych.
Utworzenie
Zespołu
Parków
w Województwie spowoduje bardziej skuteczną i zintegrowaną działalność służącą
szeroko pojętej ochronie przyrody, jak również poprawie zewnętrznego wizerunku
parków, a przez to popularyzację i promocję ich wartości wśród mieszkańców
i turystów odwiedzających region łódzki.
Zaktualizowano, w drodze uchwał Sejmiku WŁ, statusy prawne siedmiu
istniejących obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa łódzkiego
234
poprzez dostosowanie aktów prawnych je powołujących do obecnie obowiązujących
przepisów prawa, tj. do ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Uaktualniono następujące obszary
chronionego krajobrazu: Piliczański, Przedborski, Brąszewicki, Załęczański, Doliny
Chojnatki, Doliny Wolbórki oraz Nadwarciański.
Przygotowywano projekty uchwał Sejmiku WŁ dotyczące zmian w istniejących
obszarach chronionego krajobrazu na terenie Województwa oraz dokonywano
ich uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.
Uczestniczono w pracach komisji konkursowej w związku z XXVII edycją
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, organizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody przy
współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi na Wydziale
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska:
W ramach realizacji zadań wynikających z obowiązku zbierania, weryfikacji
i egzekwowania opłat za korzystanie ze środowiska:
 prowadzono ewidencje podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat za:
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- składowanie odpadów,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pobór wód,
- odpady opakowaniowe oraz opłatę produktową i depozytową,
- wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów;
- za substancje zubożające warstwę ozonową;
 weryfikowano sporządzane i przekazane wykazy zawierające informacje
i dane w zakresie:
- wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
- składowania odpadach,
- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
- poboru wód,
- wprowadzania na rynek odpadów opakowaniowych oraz opłacie
produktowej i depozytowej,
- wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
- wprowadzania substancji zubożających warstwę ozonową.
W celu wyegzekwowania opłat wymienionych powyżej przygotowano projekty
decyzji określających wysokość należności (zaległości), które winny być wniesione
na rachunek redystrybucyjny Urzędu przez podmioty zobowiązane do ponoszenia
ww. opłat – 54 szt.
Prowadzono postępowania w sprawach przyznawania ulg podatkowych
w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska:
- rozkładania na raty płatności lub zaległości – 53 szt.,
- odmowy umorzenia zaległości – 52 szt.
- odroczenia terminu płatności – 4 szt.
oraz przygotowywano projekty decyzji administracyjnych ww. sprawach.
W ramach
realizacji obowiązków ustawowych sporządzano dla Ministra
Środowiska oraz dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej sprawozdania zawierające informacje o wielkościach wprowadzanych
235
na rynek krajowy opakowań i produktów, o osiągniętych poziomach odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, o wpływach z opłat
produktowych wraz z odsetkami.
Sporządzano dla Ministra Gospodarki oraz dla NFOŚ i GW sprawozdanie
zawierające informacje o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane.
Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi sporządzono i przekazano
Ministrowi Środowiska raport Wojewódzki dotyczący danych gromadzonych
w Wojewódzkiej Bazie Odpadowej.
Prowadzono korespondencję informującą i wzywającą podmioty korzystające
ze środowiska do przedkładania wykazów zawierających informację o zakresie
korzystania ze środowiska oraz dokonywania należnych opłat – 3 883 szt.
Podejmowano z WIOŚ, urzędami skarbowymi oraz z powiatami i gminami
zainteresowanymi współpracą, działania mające na celu poszerzenie bazy
podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Na wniosek zainteresowanych udzielano pisemnych informacji o środowisku
i jego ochronie, które znajdują się w posiadaniu ww. Wydziału – 93 szt.
Przygotowywano projekty decyzji w sprawie stwierdzenia lub odmowy zwrotu
nadpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 2 szt.
Zgodnie z upoważnieniem Marszałka WŁ oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami podjęto i zakończono do końca roku działania kontrolne podmiotów
korzystających ze środowiska – 36 szt.
Przygotowywano projekty decyzji w sprawie obligatoryjnego wymierzenia kary
w sprawie nieterminowego sporządzenia i przekazania zbiorczego zestawienia
danych o rodzajach i ilości odpadów – 412 szt.
Za pośrednictwem mediów (TV, radio, Internet) przeprowadzono, w ramach
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kampanię edukacyjną dotyczącą
odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.
Na bieżąco podejmowane są działania w celu aktualizacji bazy podmiotów. Baza
jest „poszerzana” o nowe podmioty zobowiązane do naliczania opłat z tytułu
korzystania ze środowiska oraz dokonywane są w systemie adnotacje w przypadku
zaprzestania przez podmiot działalności.
w zakresie ewidencji
ze środowiska:
i
windykacji
należności
za
korzystanie
Największy nacisk kładziony jest na systematyczne prowadzenie działań
windykacyjnych, co w efekcie ma doprowadzić do zwiększenia środków
przekazywanych do budżetów gmin i powiatów oraz na Wojewódzki i Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
ze zm.)
236
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej, za substancje
zubażające warstwę ozonową, opłaty produktowej za zużyte baterie przenośne
i akumulatory przenośne oraz kar pieniężnych dla posiadaczy oraz transportujących
odpady, jakie zostały podzielone oraz przekazane w okresie od 1.01.2012r. do
31.12.2012r. to :
Urząd
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
w Łodzi
Budżet państwa
324 734 zł
48 681 212 zł
88 194 172 zł
70 761 zł
Budżety powiatów
23 719 303 zł
Budżety gmin
83 633 024 zł
Razem
244 623 206 zł
Ponadto ze środków gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Urzędu
tworzone były negocjowane lokaty terminowe na łączną kwotę 277 500 000 zł,
a uzyskane z tego tytułu odsetki w łącznej wysokości 847 342 zł zwiększały środki
przekazywane na poszczególne fundusze ochrony środowiska.
W roku ubiegłym roku wystawiono 512 upomnień oraz 302 tytułów
wykonawczych. Wśród nich znajdują się również te dotyczące nie wnoszenia bądź
nieterminowego uiszczania opłat z tytułu opłaty produktowej. Wpływy uzyskane
opłaty produktowej są przekazywane na konta Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ponadto wystawiono 1508 zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie
ze środowiska, 44 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, 495 postanowień
o sposobie zaliczenia nadpłat bądź wpłaty oraz wysłano 384 pisma w sprawach
dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.
Systematycznie sporządzano sprawozdania z zakresu wpływów z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska i wykonywano redystrybucję tych środków
na poszczególne fundusze ochrony środowiska, sprawozdania o udzielonej,
bądź nieudzielaniu pomocy publicznej przedsiębiorcom a także sprawozdania
o udzielonej, bądź nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.
z zakresu geologii i koncesji geologicznych:
Rozpatrzono 3 203 sprawy w poniżej określonym zakresie:
- zatwierdzanie projektów robót geologicznych – wydano 124 decyzje
- udzielanie koncesji na rozpoznanie złóż i wygaszanie tych koncesji- wydano
34 decyzji
- zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych i dodatków do tych
dokumentacji, oraz zatwierdzanie innych dokumentacji z zakresu geologii –
wydano 58 decyzji
- zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin i dodatków do tych
dokumentacji – wydano 142 decyzje,
- zatwierdzanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich – 0 ,
237
- udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, zmiany tych koncesji,
ich przenoszenie i wygaszanie – udzielono 121 koncesji,
- gromadzenie koncesji starostów i ministra środowiska – zgromadzono 130
koncesji,
- wydawanie opinii w formie postanowień dotyczących udzielania przez starostów
- koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż – wydano 48 postanowień,
- przyjmowanie informacji o zmianach w zasobach – przyjęto 131 informacji,
- zatwierdzanie dodatków do projektów zagospodarowania złóż – wydano
3 decyzje,
- nadzór i kontrola na wykonywaniem przez przedsiębiorców górniczych
warunków wynikających z koncesji – rozpatrzono 54 sprawy,
- prowadzenie ewidencji prac geologicznych oraz sprawowanie kontroli i nadzoru
nad tymi pracami – zaewidencjonowano 93 sprawy ,
- prowadzenie
czynności
kontrolnych
w
zakresie
naliczania
opłat
eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złóż oraz naliczanie tych opłat w
przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorców górniczych –
rozpatrzono 461 spraw, wydano 79 decyzji,
- opiniowanie
studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania gmin i udzielanie innych
opinii – wydano 194 opinie,
- wyrażanie zgody na przenoszenie praw do informacji geologicznej – 0 ,
- udzielanie zgody na przekwalifikowanie zasobów złóż – wydano 2 decyzje,
- gromadzenie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych
od starostów i ministra środowiska – zgromadzono 221 decyzji,
- gromadzenie dokumentacji geologicznych od starostów i ministra środowiska –
zgromadzono 256 szt. dokumentacji,
- bilans zasobów wód podziemnych – rozpatrzono 27 wniosków,
- udostępnianie
dokumentacji
geologicznych
za
wynagrodzeniem
–
nie udostępniono,
- udostępnianie informacji geologicznych nieodpłatnie – rozpatrzono 102 wnioski
o udostępnienie dokumentacji i projektów,
- sprawy związane z rejestracją obszarów górniczych – rozpatrzono 257 spraw ,
- zmiany kryteriów bilansowości – wydano 1 decyzję,
- gromadzenie decyzji związanych z planami ruchu – przyjęto 90 decyzji,
- opiniowanie aktów prawnych z zakresu geologii i górnictwa oraz ochrony
środowiska – udzielono 31 opinii,
w zakresie infrastruktury środowiskowej:
Ochrona powietrza atmosferycznego:
Czynnie uczestniczono w postępowaniu przetargowym prowadzonym w Urzędzie
dotyczącym opracowania programów ochrony powietrza dla stref Województwa
na podstawie wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref
dokonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi za rok 2011,
w wyniku którego zawarto umowę z wyłonionym w trybie przetargu wykonawcą.
238
Opracowano program ochrony powietrza pt. „Opracowanie programów ochrony
powietrza dla stref Województwa na podstawie wyników oceny poziomów substancji
w powietrzu i klasyfikacji stref dokonanej przez WIOŚ w Łodzi za rok 2011”.
Przygotowano 6 projektów uchwał Sejmiku WŁ w/s określenia programu ochrony
powietrza na podstawie oceny jakości powietrza za rok 2010:
 4 uchwały przed wejściem w życie pakietu aktów prawnych
do znowelizowanej w maju 2012 r. ustawy Prawo ochrony środowiska,
tj. projekty uchwał w celu osiągnięcia:
- poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
dla strefy aglomeracja łódzka,
- poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
dla strefy łódzkiej,
- poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla strefy aglomeracja
łódzka,
- poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla strefy łódzkiej,
 2 uchwały ponownie opracowane w/wym. projekty uchwał po wejściu w życie
z dniem 3.10.2012 r. aktów prawnych do znowelizowanej w 2012 r. ustawy
Prawo ochrony środowiska (w okresie przed przedłożeniem wymienionych
w punkcie a zaopiniowanych już projektów uchwał na sesję Sejmiku WŁ)
w celu dostosowania ich do nowych przepisów, tj. projekty uchwał:
- w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
i poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
dla strefy aglomeracja łódzka,
- w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
i poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym
PM10 dla strefy łódzkiej.
Przygotowano 6 projektów uchwał Zarządu WŁ w sprawie przekazania
do zaopiniowania projektów uchwał Sejmiku WŁ w sprawie:
- programu ochrony powietrza dla strefy w Województwie
w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Nazwa
strefy: aglomeracja łódzka (uchwała Nr 1278/12 z 7.08. 2012 r.),
- programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu
osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle
zawieszonym PM10. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka (uchwała
Nr 1279/12 z 7.08.2012 r.),
- programu ochrony powietrza dla strefy w Województwie
w celu
osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle
zawieszonym PM10. Nazwa strefy: strefa łódzka (uchwała Nr 1280/12
z 7.08.2012 r. zmieniona uchwałą Nr 1494/12 z 11.09.2012 r.),
- programu ochrony powietrza dla strefy w Województwie
w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 Nazwa
strefy: strefa łódzka (uchwała Nr 1277/12 z 7.08. 2012 r.),
Sporządzono wniosek do WFOŚiGW w Łodzi i uzyskano dotację na realizację
zadania pn.: „Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa
łódzkiego na podstawie wyników oceny poziomów substancji w powietrzu
i klasyfikacji stref dokonanej przez WIOŚ w Łodzi za rok 2011”.
Przygotowano 8 sprawozdań do Ministra Środowiska z realizacji programów
ochrony powietrza, tj.:
239
- programu dla strefy skierniewicko-łowickiej obejmującej obszar powiatu
brzezińskiego – miasto Brzeziny,
- programu dla strefy piotrkowsko-radomszczańskiej obejmującej obszar
powiatu radomszczańskiego – miasto Radomsko,
- programu dla strefy sieradzko-wieluńskiej obejmującej obszar powiatu
zduńskowolskiego – miasto Zduńska Wola,
- programu dla strefy sieradzko-wieluńskiej obejmującej obszar powiatu
sieradzkiego – miasto Sieradz,
- programu dla strefy piotrkowsko-radomszczańskiej obejmującej obszar
powiatu opoczyńskiego – miasto Opoczno,
- programu dla strefy łęczycko-zgierskiej obejmującej obszar powiatu
kutnowskiego – miasto Kutno,
- programu dla strefy sieradzko-wieluńskiej obejmującej obszar powiatu
wieluńskiego – miasto Wieluń,
- programu dla strefy miasto Skierniewice obejmującej obszar Skierniewic –
miasta na prawach powiatu.
Przygotowano projekty uchwał Zarządu WŁ w sprawie udzielenia upoważnień dla
Dyrektorów Departamentu w zakresie podawania do publicznej wiadomości
informacji dot. sporządzanych programów ochrony powietrza dla stref Województwa.
Przeprowadzano postępowania administracyjne z zakresu ochrony powietrza
w celu wydania decyzji dotyczących przedsięwzięć i zdarzeń na terenie zakładów,
gdzie jest eksploatowana instalacja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko,
będących w kompetencji Marszałka WŁ.
Zaopiniowano Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łodzi i gminy Sadkowice.
Przeprowadzono postępowanie administracyjne i wydano w sumie 20 decyzji
ws. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz ws. zezwolenia
na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
oraz 5 postanowień.
Przyjęto 2 zgłoszenia instalacji powodujących emisję do powietrza gazów
lub pyłów.
Zweryfikowano wyniki pomiarów emisji do powietrza przedstawione przez
25 instalacji.
Wydano 2 opinie dla Dalki Łódź S.A. w zakresie:
- planowanego przedsięwzięcia pt. ”Redukcja emisji tlenków azotu z kotła
K7 w EC4 Dalkia Łódź zgodnie ze standardem dyrektywy IED”,
- inwestycji proekologicznych przeprowadzonych w ostatnich 2 latach
w zakładach należących do Dalkii położonych na terenie miasta Łodzi.
Zgłoszono uwagi i propozycje do projektu Programu Priorytetowego
NFOŚiGW pt. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii. Program wsparcia realizacji
postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
(CAFE).”
240
Gospodarka wodno-ściekowa
W ww. zakresie po przeprowadzeniu stosownych postępowań administracyjnych,
wydano 138 orzeczeń (114 decyzje i 24 postanowienia) dla przedsięwzięć
dotyczących zarówno zakładów gdzie jest eksploatowana instalacja zaliczana
jest do mogących znacząco oddziaływać na środowisko jak i pozostałych
przedsięwzięć będących we właściwości Marszałka WŁ. Między innymi pozwolenia
wydane zostały dla obiektów, mających szczególne znaczenie dla Województwa:
- Geotermia Uniejów,
- Cementownia Warta S.A. w Trębaczewie,
- Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR,
- DRAHTZUG STEIN ŁÓDŹ sp. z o.o.,
- Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. w Łodzi,
- Reculer sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb.,
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. dla Zakładu Oczyszczalni
Ścieków w Piotrkowie Tryb.,
- Wodociąg w gminie Gidle,
- Zbiornik Sulejowski,
oraz dla obiektów o znaczeniu ponadregionalnym:
- Autostrady A-1,
- Droga ekspresowa S-8,
- Droga krajowa nr 12,
- Droga krajowa nr 14.
Ponadto pracownicy wzięli udział w 2 kontrolach okresowych stanu technicznego
i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych Zbiornika Sulejowskiego.
W celu osiągnięcia wymaganych efektów ekologicznych w dziedzinie gospodarki
wodno-ściekowej, wdrażana jest dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r.
dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.
Na potrzeby programowania, koordynacji i sprawozdawczości działań w tym zakresie
realizowany jest w Województwie Krajowy program oczyszczania ścieków
komunalnych – KPOŚK.
Od gmin ujętych w KPOŚK zebrano informacje dotyczące stanu
wykonania/realizacji inwestycji na dzień 31.12.2011 r. Na podstawie ankiet
sporządzono i przesłano do Ministra Środowiska sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci
kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych ujętych w Krajowym
programie oczyszczania ścieków komunalnych za rok 2011. Sprawozdanie
uwzględnia 74 aglomeracje wyznaczone na terenie województwa łódzkiego.
Na bieżąco aktualizowano stan zaawansowania realizacji inwestycji ujętych
w KPOŚK oraz dokonywano analizy przyczyn zaistniałych opóźnień. W rezultacie
dokonanych ustaleń, gminy przedkładały uaktualnione plany aglomeracji celem
wyznaczenia nowych obszarów, które odzwierciedliłyby bieżący stan wyposażenia
aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz zawierałyby
informacje nt. zamierzeń inwestycyjnych osiągalnych do wykonania do końca 2015 r.
Reasumując wyznaczono jedną nową aglomerację Łowicz, zmieniono 5 aglomeracji
i przyjęto 12 propozycji planów aglomeracji.
Przygotowano
projekty
upoważnień
dla
Dyrektorów
departamentu
do występowania w imieniu Zarządu WŁ przed właściwymi organami administracji
publicznej i innymi podmiotami prawnymi uczestniczącymi w postępowaniach
241
związanych z wyznaczaniem obszaru i granic aglomeracji o równoważnej liczbie
mieszkańców powyżej 2000 na obszarze Województwa.
Pozwolenia zintegrowane
W zakresie pozwoleń zintegrowanych, po przeprowadzeniu stosownych
postępowań administracyjnych wydano 46 decyzji (w tym dla 7 nowych instalacji)
oraz 17 postanowień.
Przeprowadzono postępowania w ramach których dokonano analizy 38 pozwoleń
zintegrowanych.
Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
Przeprowadzono postępowanie administracyjne i wydano 1 decyzję
o dopuszczalnym poziomie hałasu, dotyczącą przedsięwzięć i zdarzeń na terenie
zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja mogąca znacząco oddziaływać
na środowisko, będących w kompetencji Marszałka WŁ dla PGE Górnictwa
i Energetyki S.A. (Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów).
Przyjęto 10 zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne,
Zweryfikowano wyniki pomiarów emisji hałasu do środowiska dla 45 instalacji,
przedłożone przez prowadzących instalacje,
Pracownicy brali czynny udział w postępowaniach przetargowych prowadzonych
w Urzędzie dotyczących m.in.:
- „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza
aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu
ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego,
których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne
tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone
wskaźnikiem LDWN i LN”,
- „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów
poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich o obciążeniu
ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego,
których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne
tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone
wskaźnikiem LDWN i LN”,
- „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów
poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii kolejowych, po których
przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, z terenu województwa
łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie
akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu
określone wskaźnikiem LDWN i LN”,
Przygotowano wnioski wraz z niezbędną dokumentacją i uzyskano dotację
z WFOŚiGW w Łodzi na wykonanie opracowania realizację pn.:
- „Program
ochrony
środowiska
przed
hałasem
dla
terenów
poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu
ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego,
których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne
tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone
wskaźnikiem LDWN i LN”,
242
-
-
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów
poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich o obciążeniu
ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego,
których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne
tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone
wskaźnikiem LDWN i LN”,
„Program
ochrony
środowiska
przed
hałasem
dla
terenów
poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii kolejowych, po których
przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, z terenu województwa
łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie
akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu
określone wskaźnikiem LDWN i LN”,
Gospodarka odpadami
Powołana Zarządzeniem Nr 22/08 Marszałka WŁ z dnia 19.02.2008 r. komisja
egzaminacyjna dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami:
- przeprowadziła 2 egzaminy stwierdzające kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami,
- wydała 11 świadectw w ww. zakresie.
Do zadań Komisji ponadto należy:
- prowadzenie postępowań w sprawach nadawania kwalifikacji w zakresie
termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz składowania
odpadów,
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie jak wyżej,
- prowadzenie dokumentacji z prowadzonych postępowań,
- przedkładanie Marszałkowi WŁ protokołów z przebiegu egzaminów.
Z zakresu gospodarki odpadami, po przeprowadzeniu stosownych postępowań
administracyjnych, wydano 205 decyzji i 51 postanowień dla przedsięwzięć
dotyczących zarówno zakładów gdzie jest eksploatowana instalacja zaliczana
do mogących znacząco oddziaływać na środowisko jak i pozostałych przedsięwzięć
będących we właściwości Marszałka WŁ. W zakresie gospodarki odpadami wpłynęło
– 847 spraw.
Prowadzono następujące wykazy:
- wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu w województwie,
- wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów
w województwie łódzkim,
- rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska,
- publiczne dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie.
Przeprowadzono 26 kontroli planowych przestrzegania
i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością
Marszałka WŁ, 1 kontrolę interwencyjną oraz 15 wizji terenowych związanych
z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.
243
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W ŁODZI.
w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej:
Podejmowano działania związane z: wykonywaniem praw właścicielskich
w odniesieniu do płynących wód powierzchniowych, gospodarowaniem gruntami
pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi, gospodarowaniem innym mieniem
związanym
z
gospodarką
wodną,
stanowiącym
urządzenia
wodne
oraz prowadzeniem ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów.
Ponadto umożliwiając różnym podmiotom wykonywanie inwestycji na gruntach
pokrytych płynącymi wodami powierzchniowymi - zawarto 127 umów użytkowania,
26 umów użyczenia oraz 8 porozumień. Stwarzając możliwość
korzystania
ze spiętrzonych wód dla celów realizacji małych elektrowni wodnych oraz możliwość
funkcjonowania stawów rybnych ogłoszono 5 postępowań konkursowych
na dzierżawę administrowanych przez WZMiUW w Łodzi budowli piętrzących,
w wyniku których wydzierżawiono 4 budowle.
Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. „o ujawnieniu
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
oraz jednostek samorządu terytorialnego” (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365)
i ustawy „o zmianie ustawy z dnia 30.05.2008 r. o ujawnieniu …” (Dz. U z 2008 r.
Nr 116, poz. 733) – podejmowano działania zmierzające do regulacji stanów
prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w wyniku których:
- dla 180 działek ewidencyjnych, stanowiących grunty pokryte płynącymi
wodami powierzchniowymi założono księgi wieczyste,
- dla 7 działek ewidencyjnych ustalono trwały zarząd,
- dla 11 działek ewidencyjnych wydano decyzje w sprawie wprowadzenia
zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków,
- dla ok. 5 km rzeki Małej Widawki, położonej na granicy powiatów:
pabianickiego, piotrkowskiego i łódzkiego-wschodniego, wydano łącznie
4 decyzje o ustaleniu linii brzegu rzeki,
- dla 34 nieruchomości gruntowych (stanowiących 48 działek ewidencyjnych)
sporządzono operaty szacunkowe w celu określenia wartości gruntów i
wysokości odszkodowań z tytułu trwałego, naturalnego zajęcia gruntów
przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące,
- uzgodniono treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
uzyskując wyrok sądowy stanowiący o odłączeniu z księgi wieczystej działki
ewidencyjnej
stanowiącej
grunty
pokryte
płynącymi
wodami
powierzchniowymi i ujawnieniu w odniesieniu do niej tytułu Skarbu Państwa.
Wydano 14 pozytywnych decyzji zwalniających od zakazów określonych w art.
88 n ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(t.j. Dz. U. 2012 poz.145) obejmujące
tereny działania Terenowych Inspektoratów: w Sieradzu – 10 szt., w Rawie
Mazowieckiej – 2 szt., w Kutnie – 2 szt.
244
Wydano jedno zezwolenie na możliwość pływania po zbiorniku wodnym „ Próba”
na rzece Żeglinie na terenie działania Terenowego Inspektoratu w Sieradzu.
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WZMiUW w Łodzi Nr 20/2012 z dnia
29.10. 2012 r., w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania przy sprzedaży
drzew na pniu i drewna pozyskanego w ramach robót prowadzonych przez WZMiUW
w Łodzi, przeprowadzono 37 postępowań, w wyniku których dokonano sprzedaży
drzew na pniu na podstawie zawartych 17 umów na łączną kwotę: 5 101,58 zł.
WZMiUW w Łodzi, w imieniu Marszałka WŁ prowadzi ewidencję wód, urządzeń
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy
z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145). Zgodnie z art.
75 ust. 2 przedmiotowej ustawy prowadzenie ewidencji jest realizowane jako zadanie
z zakresu administracji rządowej. Sposób prowadzenia ewidencji - na podstawie
art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 30.12.2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód,
urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz.U z 2005 r. Nr 7,
poz. 55).
Na terenie działania jednostki, zgodnie z prowadzoną ewidencją wód melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntów znajdują się:
- rzeki (nieuregulowane i uregulowane) i kanały istotne dla regulacji
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa o łącznej długości – 3 839,022
km,
- wały przeciwpowodziowe o łącznej długości - 161,960 km,
- budowle hydrotechniczne - 4 518 szt.,
- rolnicze zbiorniki wodne – 7 szt. (pow. 568,00 ha),
- wody publiczne pozostałe – 122,347 km
Zgodnie z zatwierdzonymi planami w 2012 r. przez dysponenta środków
finansowych zrealizowano następujący zakres rzeczowy i finansowy zgodnych
z niżej wymienionym podziałem w zakresie:
- Utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych
na łączną kwotę 5 321 869,06 zł.
- Utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych
dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na łączną kwotę
7 232 620,81 zł.
- Utrzymania urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami
melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek
Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku
do wód nieistotnych dla rolnictwa na łączną kwotę 349 884,59 zł.
w zakresie wykonywania zadań własnych:
Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647), art. 70 ustawy
z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 145)
oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Marszałka WŁ, Dyrektor WZMiU w Łodzi
dokonywał uzgodnienia projektów decyzji w sprawach:
- ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
- ustalenia warunków zabudowy, o których mowa w art. 53 ust.1 i art. 60
ust.1 ww. ustawy.
245
Uzgodnienia projektów decyzji dokonywane są w zakresie melioracji wodnych
w formie postanowień, wydawanych w trybie art. 106 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
- wydano 6 400 uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy
lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie postanowień,
- zgłoszono 310 uwag do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
- wydano 1557 uzgodnień warunków technicznych w sprawie kolizji
z urządzeniami wodnymi, zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na leśne,
podziałów oraz rozgraniczeń działek przyległych do wód płynących.
Dokonano uzupełnienia oraz zwiększenia zasobu Wojewódzkiego Magazynu
Przeciwpowodziowego i Kryzysowego o następujący sprzęt i materiały:
- worki polipropylenowe - zwiększenie o 60 000 szt.
- doposażono również nowe budynki w obiektach magazynowych w Chojnem
oraz Poddębicach w palety magazynowe (58 szt.), które stanowią
uzupełnienie regałów paletowych zakupionych w 2011 r., służących
do składowania materiałów i sprzętu zgromadzonego w WMPiK.
W dniu 8.03.2012 r. dokonano przekazania do użytkowania jednostkom
organizacyjnym
Państwowej
Straży
Pożarnej
sprzętu
specjalistycznego
pochodzącego z zasobów WMPiK m.in.:
 sprzętu odwadniającego:
- przenośnej pompy zanurzeniowo-powierzchniowej do wody o znacznych
zanieczyszczeniach z napędem elektrycznym, z agregatem prądotwórczym
i osprzętem – 2 kpl.,
- przenośnej pompy szlamowej o wyd. nom. powyżej 1300 l/min z osprzętem
– 1 szt.,
- przenośnej pompy szlamowej o wyd. nom. poniżej 1300 l/min z osprzętem –
5 szt.,
 sprzętu elektrycznego i oświetleniowego:
- lampy oświetleniowej do dużych powierzchni z masztem – 5 kpl.,
- masztów i stojaków do sprzętu oświetleniowego – 12 szt.,
- przedłużacza elektrycznego na bębnie 25 mb – 6 szt.,
- tuby nagłaśniającej – 4 szt.,
 osprzętu do jednostek pływających:
- silnika przyczepnego do łodzi – 2 szt.,
- stojaka (wózka) do silników łodziowych przyczepnych – 7 szt.
Prowadzona jest budowa wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego
i kryzysowego oraz trwają remonty budynków Terenowych Inspektoratów.
246
Lp.
1
1
2
3
1
2
3
Lokalizacja
Termin
realizacji
Powierzchnia
w m2
Koszt
2012 rok
Całkowity
2
3
4
5
6
Budowa obiektów wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego
Budowa magazynu
przeciwpowodziowego
2009 - 2012
288,00
587 338,05
928 016,05
i kryzysowego w m. Białaczów 1
pow. opoczyński
Budowa magazynu
przeciwpowodziowego
2009 –
201,00
423 966,78
554 466,77
i kryzysowego Poddębice
2012
ul. Targowa 10
Budowa magazynu
przeciwpowodziowego i
2010 - 2012
154,00
189 604,74
446 569,74
kryzysowego Wieluń ul.
Fabryczna 4
OGÓŁEM Budowa
1 200 909,57
1 929 052,56
Remonty budynków Terenowych Inspektoratów
Wykonanie termoizolacji elewacji
budynku i pokrycia dachu
2011 - 2012
62 511,90
w m. Białaczów 1 pow.
opoczyński
Wykonanie termoizolacji elewacji
budynku i pokrycia dachu
2012
76 577,09
budynku mieszkalno-biurowego
w Poddębicach, ul. Targowa 10
Remont budynku mieszkalno biurowego oraz malowanie
ogrodzenia i bramy w
2012
19 633,09
Poddębicach, 99-200 Poddębice,
ul. Targowa 10
OGÓŁEM Remonty
103 126,89
76 577,09
19 633,09
158 722,08 199 337,07
247
Realizacja zadań inwestycyjnych melioracji wodnych w 2012 r.
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
3
Zakres
rzeczowy
4
finansowy
5
Realizacja zadań:
1
a
Regulacja rzek w tym:
Rzeka Drzewiczka
Rzeka Moszczanka
Rzeka Prudka
Rzeka Wąglanka I
5,037 km
1 662 691,00
b
Budowa zbiornika w tym:
Smardzew
60,02 ha
4 676 884,76
22,87
337 510,00
1,8 ha
10 824,00
1,25 km
151 044,00
Przygotowanie dokumentacji
projektowej:
2
Odbudowa wałów w tym:
Dolina Warty VII
Dolina Warty VIII
Dolina Warty IX
Dolina Warty X
Dolina Warty VI A
b Budowa zbiornika w tym:
Domaniew
a
c
Doszczelnienia wałów
przeciwpowodziowych w tym:
na terenie miasta Sieradza;
na terenie gm. Burzenin
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA
W BRATOSZEWICACH
ROLNICZEGO
Z
SIEDZIBĄ
Zadania z zakresu doradztwa rolniczego, zaplanowane zostały w Rocznym
programie działalności na 2012 r., który został zatwierdzony uchwałą Sejmiku WŁ
NR XXII/400/112. z 27.03.2012 r. Najliczniejszą grupą zadań realizowanych
przez specjalistów ośrodka była działalność informacyjna realizowana
poprzez indywidualne formy doradztwa (porady, instruktaże, konsultacje) wykonano
ich ponad 107,5 tys.
Stosowanie nowoczesnych metod w agrotechnice,
hodowli, w mechanizacji (doradztwo technologiczne)
Promowanie WPR i pozostałych regulacji prawa unijnego
Ubieganie się o przyznanie pomocy finansowej – płatności
bezpośrednie
20 266
8 511
21 775
248
Ubieganie się o przyznanie pomocy finansowej – PROW
2007–2013 i PO Ryby
Odnawialne źródła energii (porady, konsultacje)
Doradztwo ekologiczne, rolnośrodowiskowe,
upowszechnianie produkcji integrowanej, ochrona
przyrody
Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym
(doradztwo ekonomiczne)
Promowanie form grupowego działania (grupy
producentów rolnych, spółki wodne, LGD, inne)
Rozwój przedsiębiorczości (agroturystyka, pozarolnicza
działalność gospodarcza)
Unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego
(doradztwo z zakresu GWiA)
Dziedzictwo kulturowe, promocja produktów lokalnych i
regionalnych – wnioski o wpis na listy MRiRW
Zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja produktów
lokalnych i regionalnych
Promowanie WPR i pozostałych regulacji prawa unijnego –
wdrażanie zasad CC
13 316
529
7 385
13 128
2 872
2 804
6 074
17
1 277
9 578
Drugim bardzo ważnym rodzajem aktywności ośrodka było prowadzenie szkoleń.
Na zaplanowanych na 2012 r. 1619 szkoleń, wykonano 1857 (przekroczenie planu
o 14,7%), w których uczestniczyło 25738 osób. Daje to średnią frekwencję 13,86
osoby na jednym szkoleniu. Liczbę szkoleń i uczestniczących w nich osób
w poszczególnych grupach tematycznych przedstawia poniższa tabela.
wyszczególnienie
Stosowanie nowoczesnych metod
agrotechnicznych, hodowli oraz
przetwórstwo rolno-spożywcze
Promocja produktów lokalnych i
regionalnych
Pozostałe szkolenia własne (np. wyjazdy
szkoleniowe dla rolników)
Rozwiązywanie problemów
technologicznych i organizacyjnoekonomicznych gospodarstw rolnych
Rachunkowość w gospodarstwach rolnych
Rolnictwo ekologiczne
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich
Unowocześnianie wiejskiego
gospodarstwa domowego
Ubieganie się o przyznanie pomocy
finansowej lub współfinansowanej ze
środków UE lub innych inst.
Modernizacja gospodarstw rolnych,
Liczba
szkoleń
Liczba
osób
216
3 339
38
786
65
1 826
302
3 828
189
67
65
2 435
809
1 095
189
2 793
423
4 967
33
297
249
poprawa jakości artykułów rolnospożywczych…
Zarządzanie gospodarstwem rolnym
Razem
270
3563
1 857
25 738
Oprócz ww. szkoleń ośrodek realizował:
- szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu
opryskiwaczy – 162 szkolenia dla 4454 osób,
- szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
„Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich, a obowiązek spełnienia przez
gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności ze szczególnym uwzględnieniem
chorób zakaźnych” – 36 szkoleń 708 osób,
- szkolenia w zakresie wymogów wzajemnej zgodności dla gospodarstw
ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności
nieinwestycyjne w ramach PROW na lata 2007–2013 w województwie
łódzkim i śląskim – 60 szkoleń dla 1180 osób,
- „Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie” – 15 szkoleń dla 600 osób.
Inną formą działalności edukacyjnej było organizowanie olimpiad wiedzy
dla uczniów i rolników. W 2012 r. zorganizowano 3 olimpiady i 1 konkurs o zasięgu
wojewódzkim:
- Olimpiadę Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska (66 osób),
- Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy Rolniczej (72 osoby),
- Wojewódzką Olimpiadę z Zakresu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego
(94 osoby),
- Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie – dla uczniów klas o profilu rolniczym
w szkołach ponadgimnazjalnych (395 uczniów z 15 szkół). Konkurs
współorganizowany wspólnie z PIP, KRUS i Kuratorium Oświaty.
Działalność upowszechnieniowa realizowana była poprzez prowadzenie
demonstracji i tzw. technologii. W 2012 r. na 393 planowane przeprowadzono 399
demonstracji (wskaźnik wykonania – 101,5%); liczba technologii w poszczególnych
grupach:
- produkcja roślinna – 31,
- produkcja zwierzęca – 35,
- ekologia i ochrona środowiska – 33,
- mechanizacja, budownictwo i przechowalnictwo – 32,
- ekonomika – 268.
Jednym z ważniejszych zadań ośrodka było udzielanie pomocy rolnikom
w wypełnianiu wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej. W ramach
tej działalności wykonano 20992 wnioski o płatności obszarowe oraz 1371 wniosków
w ramach PROW 2007–2013, na które składały się:
- 868 programów rolno-środowiskowych,
- 428 wniosków w ramach modernizacji gospodarstw rolnych,
- 17 wniosków w ramach różnicowania działalności rolniczej,
- 11 wniosków w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
- 25 wniosków w ramach zalesiania gruntów rolnych,
250
- 19 korekt przygotowywanej wcześniej dokumentacji,
- 1 wniosek w ramach małych projektów,
- 1 wniosek w ramach uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności,
- 1 wniosek w ramach działania grupy producenckiej.
Poza tym opracowano:
- 95 biznesplanów na przedsięwzięcia inwestycyjne kredytowane kredytami
preferencyjnymi z dopłatami ARiMR oraz 5 poprawek do biznesplanów,
- 6 ekspertyz ekonomicznych,
- 2 rozliczenia kwot mlecznych,
- 1395 analiz laboratoryjnych,
- 19 pozostałych usług doradczych,
- 147 wniosków o dopłatę do materiału siewnego,
- 47 umów w ramach kompleksowej oceny gospodarstw pod kątem spełnienia
wymogów wzajemnej zgodności w ramach działania „Korzystania z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” – cross compliance,
- 35 wniosków o dofinansowanie programów działalności nie objętych PROW
2007–2013 (na potrzeby własne, LGD itp.) finansowanych, np. z PO Kapitał
Ludzki, KSOW i innych.
Kalendarz imprez targowo-wystawienniczych obejmował 6 imprez:
- VII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach” ok. 130
wystawców branży ogrodniczej i kilka tysięcy zwiedzających,
- XX Targi Rolne Agrotechnika w Bratoszewicach ok. 190 wystawców
z branży technicznej, paszowej i innych środków produkcji rolnej,
- XXII Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie – targi o profilu technicznym
– ponad 180 wystawców i około 15 tys. zwiedzających,
- XIV Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych połączona z Targami
Rolnymi „W sercu Polski” – ok. 80 hodowców prezentujących około 600 szt.
zwierząt hodowlanych oraz około 140 firm i 20 tys. zwiedzających,
- XXI Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA w Piotrkowie
Trybunalskim – targi o profilu technicznym – blisko 300 firm uczestniczących
i 30 tys. zwiedzających,
- Kościerzyński Dzień Ziemniaka – Jesień w polu i ogrodzie impreza
promująca markę tamtejszego ziemniaka – 80 wystawców i około 8 tys.
Zwiedzających.
Działalność edytorska i wydawnicza:
- 11 numerów miesięcznika RADA o łącznym nakładzie 46760 egz. plus 4
kwartalniki „Cztery Pory Roku” w nakładzie 17020 egz. Na wydanie
wszystkich numerów RADY w 2012 r. złożyło się opracowanie 504
artykułów,
- 6 gazet targowych o łącznym nakładzie 4500 egz.,
- 8 broszur tematycznych wydanych w nakładzie 5300 egz.,
- wznowienie 3 broszur o łącznym nakładzie 700 egz.,
- druk ponad 6 tys. plakatów informujących o wydarzeniach w ŁODR,
- 4 katalogi wystawców w nakładzie 300 egz.
Jednym z zadań ustawowych realizowanych przez specjalistów ośrodka
jest analiza rynków rolno-spożywczych. Zadanie to realizowane jest poprzez
monitoring i analizy cen płodów, produktów i środków do produkcji rolnej. Monitoring
prowadzony jest: raz na tydzień z 21 targowisk wiejskich i z rynku hurtowego
„Zjazdowa” oraz z 15 punktów skupu zwierząt. Ceny monitorowane w ramach
251
Zintegrowanego Systemu Informacji Rolniczej MRiRW. Ceny z bieżących notowań
publikowane są na portalu ośrodka, zbiorcze notowania z poprzedniego miesiąca
publikowane są w formie wkładki do miesięcznika RADA.
Ośrodek od kilku lat wykonuje zadanie na rzecz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Na zlecenie instytutu prowadzi badania
rachunkowe w ramach unijnego Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych
Rachunkowych Gospodarstw Rolnych – Polski FADN. Badaniami rachunkowymi
w 2012 r. objętych było 827 gospodarstw z województwa łódzkiego.
Ośrodek wykonuje wiele zadań „pozaustawowych” i „pozastatutowych”,
np.: uczestniczy w pracach wojewódzkiej i gminnych komisji ds. szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych. W 2012 r. po klęskach żywiołowych pracownicy ŁODR
poświęcili około 790 roboczo-dni na pracę w tych komisjach.
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów
wiejskich prowadził działania w zakresie:
programu pn. ,,Wioska Internetowa”
warsztatów dla osób w wieku 50+ – Latarnicy mogą to zmienić (w listopadzie 2012
ruszyła pierwsza edycja spotkań, które mają zachęcić okolicznych mieszkańców
w wieku 50+ do korzystania z komputera i internetu. Zajęcia prowadzone są metodą
warsztatową pod patronatem organizacji Polska Cyfrowa Równych Szans.
Ośrodek organizował i współorganizował szereg konkursów dla gospodarstw
indywidualnych i firm; były to, między innymi:
- konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne,
- sposób na sukces,
- konkurs wyrobów piekarniczych,
- konkurs wyrobów wędliniarskich,
- konkurs wyrobów mleczarskich,
- konkurs wiedzy o rolnictwie ekologicznym,
- AgroLiga,
- konkursy BHP,
- konkursy Maszyna Targów,
- konkurs wiedzy dla młodych rolników i uczniów szkół rolniczych na temat
działań PROW 2007-2013.
DYREKCJA SIERADZKICH PARKÓW KRAOBRAZOWYCH
w zakresie ochrony przyrody, walorów
wartości historycznych i kulturowych:

krajobrazowych
oraz
zinwentaryzowano na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty
i Widawki oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego piece do wypału
wapienia tzw. wapienników i wyznaczono te, które w przyszłości mogłyby
zostać objęte ochroną konserwatorską oraz 2 sosny pospolite i wiąz
szypułkowy w ramach propozycji do objęcia ochroną w postaci pomnika
przyrody,
252




zgromadzono dane dotyczące skarpy w Strońsku oraz przeprowadzono
wstępne rozmowy na temat objęcia tego terenu dodatkową formą ochrony
przyrody w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
nawiązywano kontakty i tworzono warunki do rozwijania współpracy
w zakresie edukacji służącej ochronie przyrody, walorów krajobrazowych,
wartości historycznych i kulturowych w obszarze parków z instytucjami
związanymi położeniem lub zakresem działania SPK, m.in. z instytucjami
oświatowymi (szkoły, przedszkola, WODN), Centrami Edukacji Ekologicznej,
LGD, Ośrodkiem ZHP „Nadwarciański Gród”, Uniwersytetem Łódzkim,
gminami oraz gminnymi ośrodkami kultury,
uczestniczono w spotkaniach Zespołów Lokalnej Współpracy dot. Planu
zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty GRABIA
PLH100021,
zorganizowano posiedzenie Rady Sieradzkich Parków Krajobrazowych.
Poruszono następujące tematy: ustanowienie nowych form ochrony przyrody;
realizacja dotacji WFOŚiGW: edukacja ekologiczna dla każdego
„Ty też możesz chronić przyrodę” oraz „rozpoznanie i monitoring motyli-etap
II”; pomoc i wsparcie gmin oraz kontynuacja współpracy z urzędami;
reorganizacja i utworzenie Zespołu Parków Województwa Łódzkiego.
w
zakresie
oraz rekreacyjnej:







działalności
edukacyjnej,
turystycznej
przeprowadzono 2 warsztaty entomologiczne z zakresu odłowu motyli
nocnych i 18 terenowych zajęć edukacyjnych dla 772 uczestników,
organizowano konkursy (edukacyjnych, plastycznych, fotograficznych),
m.in.: konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, konkurs plastyczny
„Drzewo źródło życia” , fotograficzny „Okiem szalonego przyrodnika” i konkurs
literacki „Przyroda słowem pisana”,
zinwentaryzowano 70 km pieszych szlaków turystycznych na terenie ZPK
i PKMWiW,
odbyto wycieczkę po PKMWiW, przeprowadzono prelekcję i warsztaty
oraz konferencję we współpracy z Publicznym Gimnazjum w Burzeninie
w ramach programu „Nietoperze – czy wiesz o nich wszystko?”,
przeprowadzono konkurs w zakresie odnowy przydomowych ukwieconych
ogródków „Ogrody kwiatami malowane - powrót do tradycji”,
uczestniczono w spotkaniach zespołów roboczych ds. wdrażania „Programu
rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020”,
przygotowano projekt w zakresie treści i formy graficznej oraz zamontowano
10 nowych tablic na terenie ZPK oraz PKMWiW w ramach wniosku
edukacyjnego. Dokonano wymiany i konserwacji istniejących tablic.
Przygotowano i zamontowano 12 nowych oznaczeń (tablic urzędowych,
kolorowych tablic informacyjnych: PKMWiW, ZPK, obiektów przyrodniczych).
253
w zakresie promocji i wydawnictw:





aktualizowano witryny internetowe www.dspk.pl oraz rozbudowano
i aktualizowano edukacyjną stronę dla dzieci www.parki-dzieciom.pl,
w zakresie współpracy z mediami udzielono 11 wywiadów oraz
zaprezentowano walory parków w ramach realizacji 2 filmów i 2 programów
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ogłaszano i zachęcano do udziału
w konkursach za pośrednictwem lokalnej rozgłośni radiowej i prasy,
zrealizowano 5 nowych publikacji: „Z życia, mrówek”, „Pomniki przyrody
Sieradzkich Parków Krajobrazowych”, „Roślinność wód i mokradeł”,
„Roślinność ostańców wapiennych”, „Nietoperze Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego” (4 500 egz.) oraz dodrukowano 4 000 szt. mapy turystycznej
ZPK oraz w ramach współpracy zrealizowano publikację z mapą „Szlaki
turystyczne w powiecie wieluńskim”,
tworzono prezentacje dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych
i kulturowych PKMWiW, ZPK oraz poszczególnych gatunków roślin, zwierząt,
idei ochrony przyrody itp.,
udostępniano fotografie z terenu ZPK i PKMWiW do: Kanonu krajoznawczego
województwa łódzkiego PTTK, publikacji pokonferencyjnej realizowanej przez
LGD Gniazdo, publikacji katalogu artystycznego z plenerów malarskich
w Ośrodku „Nadwarciański Gród” w Załęczu oraz do kalendarza Urzędu.
DYREKCJA PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH
w
zakresie
ochrony
przyrody,
walorów
oraz wartości historycznych i kulturowych:



krajobrazowych
zorganizowano 2 posiedzenia Rady PKWŁ:
- 21.06.2012r. – sprawozdanie z działalności Dyrekcji PKWŁ (zgodnie
z protokołem z posiedzenia Rady PKWŁ), informacja o działalności
Ośrodka Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”, informacja
o stanie organizacyjnym Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnictwa
Miejskiego w Łodzi,
- 13 grudnia 2012r. - posiedzenie podsumowujące współpracę z Radą
kadencji 2011-1016. Podziękowanie członkom za udział w pracach Rady,
sprawozdanie z działalności w 2012 r., przedstawienie nowej struktury
organizacyjnej obowiązującej od 1.01.2013 r. na terenie Województwa
(Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego),
złożono 6 wniosków o objęcie ochroną w formie pomników przyrody cennych
drzew: lipa drobnolistna w miejscowości Rosyjka, gmina Nowosolna, lipa
drobnolistna w miejscowości Moskwa (Laski) gmina Nowosolna, dąb
szypułkowy
w miejscowości Borki gmina Nowosolna, dąb szypułkowy
w miejscowości Moskwa (Laski) gmina Nowosolna, dąb szypułkowy
w miejscowości Kalonka gmina Nowosolna, dąb szypułkowy w miejscowości
Sosnowiec Pieńki, gmina Stryków,
zakończono monitoring motyli nocnych na terenie PKWŁ – etap końcowy
254

zakończony sprawozdaniem z dokumentacją fotograficzną,
inwentaryzowano chronione i zasługujące na ochronę, wyróżniające drzewa
na terenie PKWŁ (we współpracy z Katedrą Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ,
w ramach wykonywanych prac magisterskich.
w
zakresie
oraz rekreacyjnej:



działalności
edukacyjnej,
turystycznej
prowadzono zajęcia edukacyjne w tym:
- zajęcia terenowe – (26 dla 1098 uczestników) m.in. ze studentami
z Hiszpanii i Węgier w ramach programu Comenius (w języku
angielskim),
przeprowadzenie wycieczki terenowej po PKWŁ
dla uczestników Zjazdu PTB w Spale (w ramach współpracy z Polskim
Towarzystwem Leśnym i Nadleśnictwem Grotniki),
- prelekcje (łącznie 40 dla 2018 uczestników) - (Uniwersytet Trzeciego
Wieku PŁ, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,
prelekcja w ramach Święta Warzyw i Owoców organizowanego
w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi nt. ochrony tradycyjnych sadów,
przeprowadzenie wykładu na temat ochrony przyrody dla uczestników
kursu Organizatora Turystyki prowadzonego przez Oddział PTTK Łódź
- Polesie im. J. Dylika, przygotowanie i prezentacja wykładu
nt. „Ochrona gatunkowa roślin w kontekście ocen oddziaływania
na środowisko i obszary Natura 2000 oraz szkody w środowisku”
dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
przygotowanie i prezentacja referatu „Plan ochrony – skuteczne
narzędzie, czy formalistyczny gorset? Z doświadczeń PKWŁ” na konferencji „XXII Sympozjum Jurajskie - człowiek i przyroda Wyżyny
Krakowsko-Wieluńskiej”,
- konkursy - (łącznie 8, dla 613 uczestników) m.in. konkurs wiedzy
o PKWŁ w ramach: 50 Rajdu „Szlakiem Powstania Styczniowego”
Dobra 2012 (285 uczestników), XI „Tour de Kalonka” (46 uczestników),
konkurs fotograficzny „ Konkurs foto – zgadnij kto to?” (ok. 30 osób),
konkurs plastyczny „Lato w PKWŁ” (140 nadesłanych prac),
- spacery edukacyjno – turystyczne i rajdy - 16 m.in. spacery nordic
walking, 3 edycje „Rajdu Przyjaciół PKWŁ”, Rajd „Tour de Kalonka”, II
Rajd „Rowerem, z kijkami i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą” ,
„Błękitny rajd IPA”, „Bike Orient by Cyklomaniak” i in.),
koordynowano XI edycję konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
na poziomie parkowym i wojewódzkim. Organizacja eliminacji wojewódzkich
(3. etapu) XI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
wraz „zieloną szkołą” dla finalistów wojewódzkich (35 uczestników);
organizacja 1. etapu XII edycji konkursu PPKP (43 uczestników),
koordynowanie XII edycji konkursu na poziomie wojewódzkim,
organizowano praktyki zawodowe dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego,
kierunków Geografia, Turystyka, Gospodarka przestrzenna (łącznie 7 osób).
Organizacja stażu dla absolwentki Biologii Uniwersytetu Poznańskiego.
255
w zakresie promocji i wydawnictw:






przygotowano i drukowano wydawnictwa edukacyjne i popularyzacyjne; w tym
m.in.: kalendarz przyrodniczy (nakład 1,2 tys. egz.), mapy turystycznokrajoznawcze (nakład 2 tys. egz.), film o PKWŁ (nakład 1 tys. egz.),
przewodnik turystyczno-edukacyjny (nakład 1 tys. egz.), gra terenowa
o parkach krajobrazowych Województwa,
przygotowano i aktualizowano materiały na stronie www.pkwl.pl,
administrowano stroną, przygotowywano news‟y, artykuły popularyzacyjne
do wydawnictw zewnętrznych, w tym m.in. „Co warto wiedzieć
o gospodarowaniu zielenią na swojej nieruchomości. Zieleń wokół domu.”
publ. ”Na Wzniesieniach” Nr 4(96)– czerwiec 2012; „Eratyki w PKWŁ”
Na wzniesieniach nr 3/2012; „Po ile drewno, czyli słów kilka o służbach
ochrony przyrody i Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich” artykuł
w wydawnictwie pokonferencyjnym LGD Gniazdo; „Kilka słów o azbeście”
(publ. „Na Wzniesieniach” wrzesień 2012),
udostępniano materiały z zasobów Dyrekcji PKWŁ w ramach zajęć
terenowych, imprez turystycznych, targów oraz osobom prywatnym,
promowano Park i edukację ekologiczną w ramach: „Mixera regionalnego”
(w tym organizacja stoiska, przygotowanie wystawy „Turystyka wczoraj
i dziś”),
„Regionalnych obchodów Światowych Dni Turystyki”
(w tym aranżacja stoiska, prowadzenie aktywności edukacyjnych, prezentacja
parków krajobrazowych),
współpracowano z Towarzystwem Wspierania Turystyki Konnej i Leśnictwem
Miejskim w Łodzi w sprawie opracowania przebiegu lokalnego szlaku turystyki
konnej Łagiewniki – Nagawki – Tworzyjanki – Mikołajew – Wiączyń, w tym
przygotowanie przez DPKWŁ koncepcji przebiegu szlaków po terenie PKWŁ,
udzielano wywiadów i pomocy w realizacji materiałów dla TV w tym m .in.:
udział w przygotowaniu materiałów filmowych z terenu PKWŁ do cyklu
telewizyjnych filmów TV Toya na temat PKWŁ; 3 audycje w radiu Łódź
(turystyka na terenie PKWŁ); wywiad dla lokalnej rozgłośni Radio Łódź nt.
organizacji XII Edycji Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
DYREKCJA
ZESPOŁU
KRAJOBRAZOWYCH
NADPILICZNYCH
w
zakresie
ochrony
przyrody,
walorów
oraz wartości historycznych i kulturowych:



PARKÓW
krajobrazowych
wydano 95 opinii dotyczących ochrony przyrody, walorów krajobrazowych
oraz wartości historycznych i kulturowych dla zainteresowanych podmiotów,
zaopiniowano koncepcję remontu urządzeń melioracji szczegółowych rzek
Czarna Stara i Czarna Nowa w gminie Krasocin,
prowadzono monitoring stanowisk roślin pod ochroną – obuwik pospolity
(PPK 2 stanowiska, 47 egzemplarzy, sasanka wiosenna (PPK 1 stanowisko,
256




2 egzemplarze), goryczka orzęsiona (rez. Murawy Dobromierskie i goryczka
krzyżowa okolice Gór Suchych),
prowadzono monitoring stref ochronnych ptaków drapieżnych i bociana
czarnego – przed sezonem lęgowym (monitorowano gniazdo bociana
czarnego w rez. Czarna Rózga i bielika w rez. Oleszno),
prowadzono patrole terenowe związane z monitoringiem bobra europejskiego
na ciekach i wodach dorzecza Pilicy, Czarnej Włoszczowskiej
oraz w rezerwacie Piskorzeniec,
inwentaryzowano cenne siedliska przyrodnicze, w tym istniejących
i projektowanych siedlisk NATURA 2000 leżących na terenie ZNPK (Ostoja
Przedborska, Dolina Środkowej i Górnej Pilicy, Niebieskie Źródła, Lasy
Spalskie, Dolina Dolnej Pilicy),
inwentaryzowano chronione, rzadkie i zagrożone gatunki roślin, zwierząt
i grzybów: sasanka wiosenna, obuwik pospolity, salwinia pływająca, kłokoczka
południowa, zawilec wielkokwiatowy, żłobik koralowy, pluskwica europejska,
wisienka kwaśna, orzeł bielik, bocian czarny, cietrzew itp.
w
zakresie
oraz rekreacyjnej:



działalności
edukacyjnej,
turystycznej
prowadzono terenowe zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych, szkół
podstawowych i gimnazjalnych, grup ponadgimnazjalnych, stowarzyszeń
seniorów, studentów, w tym:
- w Przedborskim Parku Krajobrazowym oprowadzono 33 grup, łączna
liczba uczestników zajęć terenowych 1267 osób. Przeprowadzono
4 prelekcje w sali edukacyjnej PPK, 16 prelekcji na terenie placówek
szkolnych. Łączna liczba uczestników 933,
- w Sulejowskim i Spalskim Parku Krajobrazowym przeprowadzono:
42 prelekcje, łączna liczba uczestników 2570 osób; 28 wycieczek,
łączna liczba uczestników 1072 osób; 9 warsztatów, łączna liczba
uczestników 497 osób,
zorganizowano i koordynowano ogólnopolski konkurs Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski. Gimnazja reprezentujące parki krajobrazowe ZNPK
zajęły pierwsze 3 miejsca w etapie wojewódzkim konkursu (Tomaszów Maz.
Nr 4, Dąbrowa n. Czarną, Gimnazjum Krasocin). W etapie krajowym
gimnazjum z Tomaszów Maz. Nr 4 zajęło 6 miejsce. Udział w pracach komisji
konkursu powiatowego „Przyroda powiatu włoszczowskiego”. Zorganizowano
na terenie ZNPK konkurs plastyczno - fotograficzny „Tu też są ciekawe
miejsca” w ramach programu „Przyroda ZNPK za progiem”,
zorganizowano rajdy rowerowe:
- w kwietniu rajd „Śladami oddziału majora Hubala” połączonego
z obchodami 71 rocznicy śmierci H. Dobrzańskiego (uczestnicy
uczniowie gimnazjum nr 4 w Tomaszowie Maz.),
- w czerwcu rajd „Ścieżką rowerową im. Z. Goliata wokół Zbiornika
Sulejowskiego” (Zespołu Szkół im J. Bosko z Piotrkowa Trybunalskiego
i Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie
Trybunalskim,
- rajd rowerowy do rezerwatu Dęby w Meszczach,
257

- rajd rowerowy po terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego,
odnowiono
oznakowanie
szlaku
rowerowego
”Ścieżka
rowerowa
im. Z. Goliata wokół Zalewu Sulejowskiego”. Odnowiono 8 tablic i część
oznakowań ścieżki.
w zakresie promocji i wydawnictw:







aktualizowano witrynę internetową –www.znpk.com.pl,
wydano album pt. „Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych” składający
się z trzech części: cz. 1 „Przedborski Park Krajobrazowy”, cz.2 „Sulejowski
Park Krajobrazowy”, cz.3 „Spalski Park Krajobrazowy”,
współorganizowano wspólnie z ŁDK w Łodzi wystaw fotograficznych:
„Kamienie nie pamięci” – spuścizna mniejszości narodowych w Łódzkiem
„Pejzaż Wszystkich Świętych”,
prowadzono działania edukacyjno – promocyjne podczas festynów: Gminne
festyny w Przedborzu, Sulejowie i Inowłodzu, Festyn powiatu
radomszczańskiego w Przedborzu Festyn Polskiego Związku Pszczelarskiego
w Przedborzu, Jarmark Wojewódzki w Łodzi Dożynki Prezydenckie w Spale,
Dożynki Wojewódzkie w Piotrkowie Trybunalskim,
uczestniczono
w organizowanych przez WUP - Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Tryb. Powiatowy Urząd
Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w „Trybunalski Dzień Kariery - Targi Pracy
i Edukacji 2012”,
współpracowano z Kampinoskim Parkiem Narodowym – prelekcje, szkolenia,
wycieczki na terenie ZNPK,
współpracowano
z
organizacjami
turystycznymi
PTTK:
szkolenie
dla przewodników PTTK w zakresie ochrony przyrody.
DYREKCJA BOLIMOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
w
zakresie
ochrony
p rzyrody,
walorów
oraz wartości historycznych i kulturowych:







krajobrazowych
wydano 101 opinii urbanistycznych,
przeprowadzano lustracje terenowe w sprawie opiniowania drzew
przeznaczonych do wycinki – wydano 30 opinii,
przekazano uwagi do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego - projekt
wzmocnienia bioróżnorodności poprzez udrożnienie korytarzy ekologicznych
w dolinach rzecznych woj. łódzkiego,
zorganizowano 2 posiedzenia Rady Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
prowadzono konsultacje w sprawach ochrony przyrody – 7,
zorganizowano i przeprowadzono 2 patrole kajakowe na Rawce – rez.
przyrody,
uczestniczono w 3 konsultacjach społecznych podczas prac nad planem
zadań ochronnych obszaru: zgłoszenie wniosków do Projektu Planu Zadań
Ochronnych obszaru, konsultacje z firmą FPP Consulting w Warszawie
258





oraz Przewodniczącą Rady BPK w sprawie organizacji komunikacji
społecznej,
przygotowano dokumentację do zgłoszenia 4 drzew we wsi Budy Grabskie
jako pomniki przyrody,
przeprowadzono lustrację terenową Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego
„Nieborów” w związku z przygotowaniami do projektu rozpoznania walorów
kulturowych,
przystąpiono do tworzenia baz danych dla Systemu Informacji Przestrzennej
BPK,
przeprowadzono 57 interwencji i 35 lustracji w sprawie uzupełnienia
oznakowania drogowego oraz usunięcia śmieci zalegających przy drogach
gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych (w szczególności
autostrady A2 - odcinek B i C w budowie), spotkania z kierownikami odcinków
i inżynierami rezydentami,
przeprowadzono działania w związku z nielegalnym utworzeniem toru
motocrossowego we wsi Nieborów, lustracja terenowa, zebranie dokumentacji
fotograficznej, konsultacja w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Łodzi,
w
zakresie
oraz rekreacyjnej:






działalności
edukacyjnej,
turystycznej
przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 3785 osób, w tym 43 zajęć
stacjonarnych dla 2095 osób i 21 zajęć terenowych dla 1690 osób,
przeprowadzono 13 konkursów o tematyce proekologicznej,
przygotowano i zorganizowano 3 rajdów rowerowych,
przeprowadzono konsultacje w sprawie utworzenia punktu informacji
turystycznej w Budach Grabskich oraz imprez i działań edukacyjnych
planowanych przez „Fundację Jagiełło”,
prowadzono
konsultacje
dot.
opracowania
Programu
Edukacji
w Nadleśnictwie Skierniewice,
przeprowadzono 8 kontroli oznakowania pieszych szlaków turystycznych
(60 km) oraz sporządzono dokumentację zdjęciową.
w zakresie promocji i wydawnictw:





uczestniczono w przygotowaniu programu TVP „Polska jest OK”
(przygotowanie trasy, pomoc w ułożeniu scenariusza, lustracja plenerów,
zapewnienie udziału „aktorów”, przygotowanie „tła historycznego”, udział
w sesjach nagraniowych),
opracowano i przygotowano do druku 8 publikacji,
przekazano 3 artykuły do mediów lokalnych,
uczestniczono w spotkaniu grupy roboczej ds. wrażania programu rozwoju
turystyki Urzędu w sprawie planu pracy i kalendarza imprez turystycznych
na rok 2012 r.,
opracowano mapę do wydawnictwa BPK – dwory, dworki, pałace.
259
DEPARTAMENT FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
w zakresie realizacji
na lata 2007-2013:
Programu
Rozwoju
Obszarów
W iejskich
W dniu 29.01.2009 r. w Warszawie została podpisana umowa dwustronna
nr 7/BZD-UM05/2009 pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
działającej jako Agencja Płatnicza, a Samorządem Województwa Łódzkiego,
określająca szczegółowy zakres zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą
do Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.03.2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, samorządy województw pełnią funkcję instytucji
wdrażających i dotyczą następujących działań:
Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów
Beneficjentami przedmiotowego działania są starostwa powiatowe jako organy
prowadzące postępowanie scaleniowe, a działanie ma na celu poprawę struktury
obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych, wytyczenie
i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych
oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych, wydzielenie, bez procedury
wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej
i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.
Pierwszy termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla tego działania
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ogłoszony
przez Marszałka WŁ, trwał od 24.08.2009 r. do 22.10.2009 r.
Do Urzędu wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę
pomocy 7 479 341,25 PLN.
Tylko wniosek ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu pn.: „Scalanie gruntów obiektu
Świątki” został pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do przyznania pomocy,
w związku z czym została wydana 1 decyzja na kwotę dofinansowania 2 751 428,33
PLN.
II nabór wniosków w ramach powyższego działania trwał od 1.09. 2010 r.
do 1.10. 2010 . Zostały złożone 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania
6 311 544,34 PLN. Wszystkie 3 wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane
i zakwalifikowane do przyznanie pomocy, w związku z powyższym zostały wydane
3 decyzje na łączna kwotę dofinansowania 6 311 544,34 PLN.
III nabór wniosków w ramach przedmiotowego działania trwał od 3.11.2011 r.
do 3.12.2011 r. Nie został złożony żaden wniosek w ramach powyższego naboru.
IV nabór wniosków trwał od 7.05.2012 r. do 5.07.2012 r. Nie został złożony
żaden wniosek w ramach powyższego naboru.
V nabór wniosków trwał od 27.08.2012 r. do 25.10.2012 r. Został złożony
1 wniosek na kwotę dofinansowania 184 432,24 PLN. W chwili obecnej trwa proces
weryfikacji złożonego wniosku.
260
W ramach przedmiotowego działania złożono 15 wniosków o płatność na kwotę
3 164 028,75 z czego do chwili obecnej wypłacono kwotę 2 143 097,46 PLN.
Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywanie rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi
Celem działania jest poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków
wodnych, zwiększenie retencji wodnej oraz poprawa ochrony użytków rolnych przed
powodziami. Jedynym Beneficjentem przedmiotowego działania jest Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
W dniach 20.07. – 17.09 2009 r. ogłoszony został I nabór wniosków
o przyznanie pomocy, w ramach którego złożone zostały 4 wnioski o przyznanie
pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 10 532 017,91 PLN.
W grudniu 2009 r. pozytywnie została zakończona weryfikacja wszystkich złożonych
wniosków o przyznanie pomocy. W styczniu 2010 r. wydane zostały 4 decyzje
Marszałka WŁ na wykonanie melioracji wodnych podstawowych na łączną
wnioskowaną kwotę pomocy 10 532 017,91 PLN.
W 2010 r. po przeprowadzonych procedurach przetargowych doszło do zmian
wszystkich decyzji w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych operacji. Według
stanu na dzień 31.12.2012 r. łączna kwota pomocy wynosi 5 238 453,21 PLN.
II nabór wniosków w ramach powyższego działania trwał w dniach
od 3.11. 2011 r. do dnia 3.12.2011 r. , w ramach którego został złożony 1 wniosek
o przyznanie pomocy i została wydana decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego
na wykonanie melioracji szczegółowych na wnioskowana kwotę pomocy
1 442 782,09 PLN.
III nabór wniosków w ramach powyższego działania trwał od 7.05.2012 r.
do 5.07.2012 r. Nie został złożony żaden wniosek w ramach powyższego naboru.
W rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 został dodany artykuł , który nakłada
na państwa członkowskie obowiązek włączenia do programu rozwoju obszarów
wiejskich operacji, które są ukierunkowane na priorytety opisane w strategicznych
wytycznych Wspólnoty i wyszczególnione w krajowych planach strategicznych.
Jednym z wymienionych priorytetów (tzw. nowych wyzwań) jest gospodarka
wodna. Powyższy priorytet będzie realizowany w działaniu „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.
Wśród operacji realizujących cele z powyższego zakresu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wymienia się m.in. budowę urządzeń
umożliwiających retencjonowanie wód, w szczególności retencje glebową
i zapobieganie odwadnianiu, a także renaturyzację cieków w sposób odtwarzający
ich zdolność retencyjną.
I nabór wniosków w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej
z
rozwojem
i
dostosowywaniem
rolnictwa
i
leśnictwa
przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” – na operacje dotyczące
priorytetu „Gospodarka wodna” trwał od 7.05.2012 r do 5.07.2012 r. – nie został
złożony żaden wniosek.
Od 10.12.2012 r. do 7.02.2013 r. trwa II nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach powyższego działania.
261
W ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywanie rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi złożono 7 wniosków o płatność na kwotę 5 542 983,08 PLN.
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Działanie to ma na celu poprawę podstawowych usług na obszarach
wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój
społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia
oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
W dniach 4 – 29.05.2009 r. odbył się I nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poniższych zakresów:
- wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
- tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,
- gospodarka wodno – ściekowa.
W ramach przedmiotowego działania złożonych zostało 125 wniosków.
Pozytywnie zweryfikowanych zostało 118 wniosków o przyznanie pomocy
i w związku z tym w okresie listopad – grudzień 2009 r. podpisano 118 umów
z Beneficjentami przedmiotowego działania na łączną kwotę dofinansowania
177 691 336 PLN.
W 2010 r. przeprowadzane były działania związane ze zmianami zawartych
umów przyznania pomocy, głównie w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych
operacji po zakończonych procedurach przetargowych, a także kwot dofinansowania
i terminów realizacji.
Od 1.03. do 29.04. 2011 r. odbył się II nabór wniosków o przyznanie pomocy,
w ramach którego złożonych zostało 149 wniosków na łączną kwotę dofinansowania
274 837 248,83 PLN. W wyniku pozytywnej weryfikacji podpisanych zostało
podpisanych 96 umów o przyznanie pomocy na łączna kwotę pomocy 164 714 149
PLN.
Od 12.12.2011 r. do 9.02.2012 r. trwał I nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach tego działania na zakres dotyczący budowy, przebudowy, remontu lub
wyposażenia targowisk stałych. Złożono 13 wniosków o przyznanie pomocy, na
łączna kwotę 11 767 758,00 PLN. W wyniku pozytywnej weryfikacji zostało
podpisanych 11 umów na łączną kwotę 9 741 379,00 PLN
II nabór wniosków w ramach powyższego zakresu trwał od 16.07.2012 r. do
13.09.2012 r. , złożone zostały 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę
pomocy 2 331 037,00 PLN, po zakończonej weryfikacji podpisano 1 umowę
przyznania pomocy na kwotę 1000 000 PLN.
W ramach powyższego działania złożono 206 wniosków o płatność na kwotę
153 043 008,42 PLN, z czego do chwili obecnej wypłacono kwotę 126 486 540,04
PLN.
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Celem przedmiotowego działania jest poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich, promocja obszarów wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego,
wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
W 2009 r. odbyły się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy:
I nabór odbył się w terminie 2.02. – 2.04.2009 r. w ramach którego, złożonych
zostało 125 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 51 921 818 PLN.
262
W wyniku pozytywnej weryfikacji w dniach 2-3.09.2009 r. podpisanych zostało
118 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 46 653 164 PLN.
II nabór odbył się w terminie 19.10.– 17.12.2009 r. Złożonych zostało 116 wniosków
o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 43 778 694 PLN.
W dniach: 9.06.– 7.07.2010 r. podpisano 106 umów przyznania pomocy na łączną
kwotę dofinansowania 39 680 708 PLN.
Ponadto w 2010 r. przeprowadzane były działania związane ze zmianami
zawartych umów przyznania pomocy (zarówno w przypadku operacji realizowanych
w ramach I i II naboru wniosków), głównie w związku ze zmianą kosztów
kwalifikowalnych operacji po zakończonych procedurach przetargowych,
a także kwot dofinansowania i terminów realizacji.
III nabór wniosków odbył się w terminie 8.08.– 5.09.2011 r. w ramach którego
złożonych zostało 178 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 65 059 057,84
PLN. Podpisanych zostało 139 umów na kwotę dofinansowania 51 008 555,00 PLN
Jednocześnie złożono 310 wniosków o płatność na kwotę 83 119 348,78 PLN,
z czego do chwili obecnej wypłacono kwotę 71 937 676,54 PLN.
Oś IV LEADER
Od 17.11.2008 r. do 15.01.2009 r. trwał nabór wniosków na wybór lokalnej
grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju. Uchwałę w sprawie wyboru
lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) Zarząd
WŁ podjął 2.06.2009 r. Ostatecznie umowy podpisano 18 czerwca
2009 r. z 20 lokalnymi grupami działania z terenu województwa łódzkiego. Kwota
dofinansowania, wnioskowana przez LGD, na realizację LSR wyniosła
102 556 365,15 PLN i była uwarunkowana liczbą mieszkańców zamieszkałych
na obszarze objętym lokalnymi strategiami rozwoju (148 zł x liczba mieszkańców).
LGD, które podpisały umowy ramowe ogłaszały nabory w ramach poniższych
działań:
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
W ramach przedmiotowego działania Lokalne Grupy Działania przeprowadzały
nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje odpowiadające warunkom
przyznania pomocy w ramach działań osi 3 dla następujących działań:
 „Odnowa i rozwój wsi” – celem przedmiotowego działania jest poprawa
jakości życia na obszarach wiejskich, promocja obszarów wiejskich,
zachowanie dziedzictwa kulturowego, wzrost atrakcyjności turystycznej
i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Po wyborze operacji przez LGD,
weryfikacja wniosków odbywa się w Urzędzie,
 dla tzw. małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się
od osiągnięcia jej celów. Po wyborze operacji przez LGD, weryfikacja
wniosków odbywa się w Urzędzie,
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - Po wyborze operacji przez LGD,
weryfikacja wniosków odbywa się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,
263

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - Po wyborze operacji
przez
LGD,
weryfikacja
wniosków
odbywa
się
w
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W 2011 r. spłynęły wnioski z 46 naborów przeprowadzonych przez Lokalne Grupy
Działania. Na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach
działań osi 3 (Odnowa i rozwój wsi) spłynęły wnioski z 22 przeprowadzonych
naborów. W wyniku przeprowadzonych naborów zostało złożonych łącznie 131
wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 31 983 808,05 PLN. Do chwili
obecnej podpisano 74 umowy na kwotę 18 263 530,00 PLN. Trwa weryfikacja
pozostałych wniosków. Dla operacji dla tzw. małych projektów, tj. operacji które
nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, spłynęły wnioski z 24
przeprowadzonych naborów. W wyniku przeprowadzonych naborów zostało
złożonych łącznie 499 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 9 428
234,69 PLN. Do chwili obecnej podpisano 173 umowy na kwotę 3 075 615,34 PLN.
Trwa weryfikacja pozostałych wniosków.
W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”
złożono 8 wniosków o płatność na kwotę 1 326 352,00, z czego do chwili obecnej
wypłacono 824 234,00 PLN.
W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych
projektów złożono 497 wniosków o płatność na kwotę 8 245 905,17 z czego do chwili
obecnej wypłacono 7 135 145,96 PLN.
Działanie: Wdrażanie projektów współpracy
Działanie to pozwala na wdrażanie wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej. Do końca roku 2012 zostało złożonych
7 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania na łączną wnioskowaną kwotę
1 147 034,36 PLN w tym:
- 6 wniosków w ramach realizacji projektu współpracy,
- 1 wniosek w ramach przygotowania projektu współpracy.
Wśród 7 wniosków 2 dotyczyły projektów międzynarodowych a 5 dotyczyło projektów
międzyregionalnych. Na dzień 31.12.2012 r. podpisano 2 umowy na łączną kwotę
108 157,16 PLN. Złożono 23 wnioski o płatność na kwotę 439 179,12, z czego
do chwili obecnej wypłacono 321 943,55 PLN.
Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja
Wraz z wnioskiem o wybór lokalnej grupy działania złożono po raz pierwszy wnioski
w ramach tego działania na rok 2009 r. Do 27.11.2009 r. podpisano 20 umów
na łączną kwotę 3 498 637,39 PLN. Od 15.09. do 15.10. 2009 r. trwał II nabór
wniosków na działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja” na rok 2010. Do dnia 31.05.2010 r. podpisano 20 umów
na łączną kwotę 3 532 049,62 PLN.
Od 1.09. do 30.11. 2010 r. trwał III nabór wniosków na działanie „Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na lata 2011-2015.
Do dnia 5.08.2011 r. podpisano 20 umów na łączną kwotę 15 843 256,94 PLN.
264
Do chwili obecnej ze wszystkich działań realizowanych w ramach Programu rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 złożono 1354 wniosków o płatność na kwotę
287 442 756,87 z czego do chwili obecnej wypłacono kwotę 237 843 799,00 zł.
w zakresie Krajowej Sieci Ob szarów W iejskich:
Na
podstawie
Uchwały
Zarządu
WŁ
nr:
1650/11
z
dnia
29.09.2011 r., w sprawie: Przyjęcia Planu działania SR KSOW WŁ na lata 20122013, działającego w ramach PROW 2007-2013 realizowano następujące
przedsięwzięcia:
KONKURSY:
Wojewódzki
konkurs
na
najlepsze
gospodarstwo
agroturystyczne
„Złota Grusza”
Zasięg konkursu miał charakter wojewódzki, jego regulamin został określony
Uchwałą Zarządu WŁ nr 800/12 z dnia 30.04.2012 r. Uczestnicy rywalizowali
w dwóch
kategoriach:
gospodarstwo
agroturystyczne
i gospodarstwo
agroturystyczne tradycyjne. Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego
przeprowadził konkurs, zapewnił nagrody pieniężne oraz statuetki Złotej Gruszy dla
laureatów. Konkurs podsumowano uroczystym spotkaniem w dniu 28.09.2012 r.
w Łodzi. Dodatkowo z przebiegu konkursu i jego podsumowania wyemitowano
program – reportaż, przy współpracy z TVP SA Oddział Łódź.
Ogólnokrajowy konkurs „Przyjazna Wieś” – etap wojewódzki
Regulamin prac komisji konkursowej oraz jej skład zostały przyjęte Uchwałą Zarządu
WŁ nr 1271/12 z dnia 2.08.2012 r. W tej edycji zgłoszonych zostało 25 projektów,
w tym: 11 w ramach kategorii społecznej i 13 w ramach kategorii technicznej
oraz 1 w kategorii ekologicznej. Zwycięskie projekty zostały zgłoszone przez: Gminę
Grabów (w kategorii społecznej), Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Szadku
(w kategorii technicznej) oraz Gminę Sławno (w kategorii ekologicznej). Laureaci
otrzymali dyplomy i nagrody w postaci sprzętu AGD.
Konkurs „Sposób na sukces”
W bieżącym roku miała miejsce XII edycja konkursu . Organizatorem konkursu
jest między innymi Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przy współpracy
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wyniki konkursu zostały
ogłoszone w dniu 28.06.2012 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród
laureatów konkursu byli też przedstawiciele Województwa: pan Grzegorz
Nowakowski oraz Pani Grażyna Wiatr. Nagrody dla laureatów z łódzkiego zostały
ufundowane przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego.
Konkurs Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w rolnictwie
Projekt realizowany był przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
Łódzkiego wspólnie z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Konkurs został przeprowadzony w dniu 26.08.2012 r., podczas odbywającej
się w tym czasie w Piotrkowie Trybunalskim XXI Promocyjno-Handlowej Wystawy
265
Rolniczej ROL – SZANSA 2012. Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
Łódzkiego zakupił nagrody rzeczowe w postaci kosiarek i pilarek dla zwycięzców
konkursu.
Ogólnopolski Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne – etap
wojewódzki
W sprawie przeprowadzenia konkursu została nawiązana współpraca z Łódzkim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, który był organizatorem konkursu na szczeblu
wojewódzkim. Do tegorocznej, V już edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo
ekologiczne przystąpiło 11 gospodarstw w dwu kategoriach: „ekologia – środowisko”
i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Łódzkiego zakupił nagrody rzeczowe w postaci kosiarek i pilarek dla
zwycięzców konkursu.
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
Projekt realizowany był przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
Łódzkiego wspólnie z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
W dniu 7.03.2012r. rozstrzygnięty został etap finałowy Olimpiady. Sekretariat
Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego zakupił
nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
XX Olimpiada Wiedzy Rolniczej
Projekt realizowany był przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
Łódzkiego wspólnie z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Olimpiada przebiegała w dwóch etapach: eliminacje odbyły się w dniu 7.11.2012 r.,
finał wojewódzki natomiast w dniu 14.11.2012 r., w Bratoszewicach.
W tegorocznej olimpiadzie wzięły udział 72 osoby. Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Łódzkiego zakupił nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym
Projekt realizowany był przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
Łódzkiego wspólnie z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Pierwszy etap olimpiady – Eliminacje Oddziałowe odbył się 15.11.2012 r., łącznie
wzięły w nich udział 94 osoby. Finał wojewódzki miał miejsce 29.11.2012 r.
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego zakupił nagrody rzeczowe
dla laureatów konkursu.
Wojewódzkie Święto Truskawki w Buczku
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego zajął się współorganizacją
Wojewódzkiego Święta Truskawki w Buczku, poprzez zakup nagród dla laureatów
konkursów zorganizowanych podczas święta. Święto odbyło się w dniach
30.06.– 1.07.2012 r., w gminie Buczek.
Konkurs Kronik
Organizatorami konkursu był Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego
wraz z Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi .
Do konkursu zgłoszone zostały 82 kroniki. Sekretariat Regionalny KSOW zakupił
nagrody dla laureatów i zorganizował spotkanie podsumowujące przebieg konkursu
w dniu 27 września 2012 r.
266
Konkurs Orki
Konkurs zorganizowany został w dniu 8.09.2012 r., w miejscowości Gaj w powiecie
brzezińskim. Wydarzenie zostało objęte patronatem Witolda Stępnia - Marszałka WŁ.
Prowadzony był w ramach dwóch kategorii: orki pługami obracalnymi oraz orki
pługami zagonowymi w skład i zaorywarkę. Ogłoszenie wyników nastąpiło w dniu
9 .09.2012 r. w Brzezinach. Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego
dla zwycięzców konkursu ufundował nagrody w postaci sprzętu rolniczego.
KONFERENCJE I SPOTKANIA
Konferencja podsumowująca etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego wraz z Izbą Rolniczą
Województwa Łódzkiego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem
Regionalnym w Łodzi oraz Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem
w Łodzi podjął się współorganizacji etapu wojewódzkiego konkursu. Inicjatywa miała
na celu podniesienie poziomu świadomości o niebezpieczeństwach i zagrożeniach
towarzyszących pracy w gospodarstwach rolnych oraz potrzebie zapobiegania
sytuacjom, w wyniku których wystąpić może zagrożenie wypadkowe. W tegorocznej
edycji konkursu wzięło udział 90 gospodarstw. Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Łódzkiego był odpowiedzialny za organizację konferencji
podsumowującej wojewódzki etap konkursu, która odbyła się w dniu 13.07.2012 r.,
w Łódzkim Domu Kultury.
Spotkanie „Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów”
W dniach 11-12.09.2012 r., Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego
sfinansował spotkanie sołtysów w Uzdrowisku Uniejów-Park. Na zjazd przybyło
ok. 80 osób, m.in. sołtysi oraz przedstawiciele środowisk wiejskich z całej Polski.
Spotkanie w Uniejowie było doskonałą okazją do zapoznania przybyłych gości z ideą
odnowy wsi w naszym województwie i poszerzenie ich wiedzy na temat Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Spotkanie dla KGW: „Kultywowanie tradycji wiejskich”
Spotkanie odbyło się 15.08.2012 w Łodzi i miało na celu umożliwienie wymiany
doświadczeń osobom, które kultywują tradycje związane z obszarami wiejskimi.
W spotkaniu uczestniczyła 90 osobowa grupa składająca się głównie z członków
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kółka Rolniczego w Retkini, którzy nadal podtrzymują
tradycje związane z obszarami wiejskimi, mimo iż w roku 1946 Retkinię włączono
w obręb miasta. Ze względu na coraz częstsze przypadki przyłączania polskich wsi
do dużych miast niezbędnym jest wsparcie w kultywowaniu tradycji wiejskich
na takich terenach.
Warsztaty praktyczne dla KGW: Pokaz stołów wigilijnych
Ideą przeprowadzenia warsztatów, które odbyły się 14.12.2012 r. w Pabianicach
było podniesienie wiedzy i umiejętności nt. prowadzenia pozarolniczej działalności
na obszarach wiejskich. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały zwyczaje
świąteczne charakterystyczne dla obszarów wiejskich, przygotowany został występ
zespołu młodzieżowego wykonującego tradycyjną muzykę i piosenki ludowe
267
oraz zaprezentowany film o tradycjach ludowych Świąt Bożego Nagrodzenia
w regionie. Częścią spotkania była również degustacja tradycyjnych potraw
wigilijnych przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich i mieszkanki obszarów
wiejskich powiatu pabianickiego.
PUBLIKACJA I DYSTRYBUCJA WYDAWNICTW
4 numery biuletynu Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego
W 2012 r. ukazały się cztery numery i zawiera artykuły o działaniach podejmowanych
przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego, informacje o PROW
2007-2013 oraz realizowanych na obszarach wiejskich projektach. Biuletyn stanowi
doskonałe narzędzie przepływu informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich
oraz wymiany dobrych praktyk. Każdy z numerów Biuletynu trafił do lokalnych grup
działania, gmin miejsko-wiejskich z terenu województwa oraz innych partnerów
KSOW.
„Ziemniaki, pyry, grule. XII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej”
Publikacja informuje o regionalnych potrawach Ziemi Łęczyckiej. Celem projektu było
dostarczenie społeczeństwu, a szczególnie mieszkańcom województwa, źródłowych
informacji na temat regionalnych walorów kulinarnych regionu, a co za tym idzie
poszerzenie ich wiedzy. Wydanie tej publikacji wzbogaciło także ofertę turystyczną
województwa.
Katalog "Wczasy pod gruszą w Łódzkiem"
Katalog – edycja 2012, zawiera ofertę gospodarstw agroturystycznych z terenu
Województwa, biorących udział we wszystkich minionych edycjach konkursu
na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Folder stanowi
doskonałą formę promocji agroturystyki wiejskiej na terenie naszego Województwa.
TARGI
XVIII Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 24 –
26.02.2012., Łódź
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego zorganizował stoisko
wystawiennicze, na którym w trzech tematycznych obszarach zaprezentowano
kulinarne walory regionu; rękodzieło i unikalne wyroby rękodzielnie, którymi może się
pochwalić łódzkie oraz materiały informacyjne i promocyjne. Na stoisku wystawiali
się głównie przedstawiciele lokalnych grup działania, Sekretariatu Regionalnego
KSOW Województwa Łódzkiego oraz gospodarstw agroturystycznych z regionu.
Międzynarodowe Targi Spożywcze „Grüne Woche”, 20 – 29.01.2012 r., Berlin
Odbyły się w ubiegłym roku w Berlinie już po raz 77. Są to Targi dla przedstawicieli
branży rolno-spożywczej. Na stoisku regionu łódzkiego zaprezentowano regionalne
i unikalne pieczywo, wędliny i miody oraz produkty tradycyjne Województwa. Łódzkie
reprezentowało 9 firm oraz kapela podwórkowa „Szadkowiacy”..
268
Międzynarodowe Targi Fruit Logistica, 08 – 10.02.2012 r., Berlin
To
znane
na
całym
świecie
targi
branży
owocowo-warzywnej.
Wraz z przedstawicielami Urzędu swoje produkty promowały firmy z regionu
łódzkiego: Pieczarka Centrum Sp. Z o.o., ELITA Grupa Producentów Owoców
Sp. z o.o., PPH Biofluid Sp. j., Spółdzielnia Producentów SADEKS, APPLEX
Sp. z o.o. Podczas targów wystawcy z naszego Województwa odbyli szereg spotkań
z lokalnymi firmami zainteresowanymi dystrybucją lub sprzedażą ich wyrobów
na terenie Niemiec.
Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów oraz Usług i Wyposażenia
Restauracyjnego i Hotelowego GIFMS 2012, 6 – 9.04.2012 r., Chiny
W ramach tych targów na arenie międzynarodowej promowane są produkty
spożywcze z całego świata. Nasz region reprezentowały firmy z branży spożywczej,
które przygotowały degustację polskich tradycyjnych wyrobów oraz delegacja
przedstawicieli Województwa. Podczas targów nasi wystawcy odbyli szereg spotkań
z lokalnymi firmami zainteresowanymi dystrybucją lub sprzedażą polskich wyrobów
na terenie Chin, a także przedstawicielami chińskich lokalnych władz.
IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 20
– 22.04.2012 r. Kielce
Na stoisku przygotowanym przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
Łódzkiego o walorach centralnej Polski zapewniały lokalne grupy działania:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bud-Uj Razem, Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, Lokalna Grupa Działania „Podkowa”,
Lokalna Grupa Działania „Dolina Rzeki Grabi”, Lokalna Grupa Działania „Kraina
Wielkiego Łuku Warty”, Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”, Fundacja
Rozwoju Gmin „Prym”, Stowarzyszenie Dolina Pilicy oraz Twórczyni Ludowa
z Łowicza Marianna Madanowska (haft płaski), producenci produktów tradycyjnych:
Przedsiębiorstwo „HEKOR” (przetwory) oraz piekarnia „PPHU Olszyńscy”. Lokalne
grupy działania wzbogaciły swoje stoiska zapraszając właścicieli gospodarstw
agroturystycznych, twórców ludowych, koła gospodyń wiejskich oraz zespoły
muzyczne.
Międzynarodowe Targi Spożywcze „Food and Taste”, 19 – 21.10.2012 r.
Frankfurt nad Odrą
Jest to jedno z największych wydarzeń tego typu na świecie. Podczas targów
prezentowali się m.in. producenci zdrowej i ekologicznej żywności, produktów
regionalnych oraz wyrobów rekomendowanych przez Slow Food. Nasz region
reprezentowały firmy: Przedsiębiorstwo „HEKTOR” Sp. z o.o., BROWAR KOREB,
PPHU Zakład Piekarniczy Elżbieta Olszyńska, Zakład Produkcji Spożywczej Krzętle,
Gospodarstwo Pszczelarskie Jan Ceroń. Na stoisku przygotowano także degustację
soków firmy Wiatrowy Sad z Kałęczewa.
Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2012, 24 – 27.10.2012,
Poznań
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego
we współpracy z Departamentem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Urzędem
Miasta Łodzi oraz Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego był
organizatorem stoiska, na którym wystawiali się również Powiat Tomaszowski,
Powiat Łowicki, Powiat Piotrkowski, lokalne grupy działania z terenu Województwa
269
tj. LGD BUD - UJ RAZEM (reprezentowana przez Park Edukacyjno – Rozrywkowy
Mikrokosmos w Ujeździe), LGD Dolina Pilicy, LGD Mroga, LGD Dolina rzeki Grabi
(na stoisku koronczarka), Centralny Łuk Turystyczny oraz twórczynie ludowe
reprezentujące Ziemię Łowicką.
XIV Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGROSHOW
Pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 21-24 .09.
2012 r. na terenie byłego lotniska w Bednarach, gmina Pobiedziska, woj.
wielkopolskie odbyła się XIV Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show 2012 –
największa w Polsce wystawa rolnicza na otwartej przestrzeni. Sekretariat
Regionalny KSOW przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego w dniu
23.09.2012 r. zorganizował wyjazd na przedmiotową wystawę dla 95 rolników
z terenu województwa .
WYJAZDY STUDYJNE:
Wyjazd studyjny do Francji dla rolników prowadzących gospodarstwa
ekologiczne w województwie
Rolnicy, prowadzący gospodarstwa ekologiczne, przedstawiciele instytucji rolniczych
i jednostek samorządowych od 17 do 22.09.2012 r. wizytowali gospodarstwa
ekologiczne i jednostki zajmujące się tym rodzajem produkcji rolnej we Francji.
Rolnicy z łódzkiego mieli szansę zobaczyć francuskie metody produkcji, poznać
nowe rozwiązania, zobaczyć praktyki, warte przeniesienia na polski grunt. Dzięki
takim wyjazdom możliwy jest rozwój naszego rodzimego rolnictwa.
Wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii, grupa pracowników naukowych oraz
studentów z województwa
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego
zorganizował
wyjazd studyjny dla pracowników naukowych oraz studentów
z województwa łódzkiego. W dniach 15-18.10.2012 r. wizytowali oni Bath w Wielkiej
Brytanii. Wizyta związana była z energooszczędnym, naturalnym budownictwem,
a zwłaszcza korzyściami, jakie płyną z wykorzystywania materiałów o niskiej emisji
zanieczyszczeń, które są dostępne na obszarach wiejskich. W programie wyjazdu
przewidziano wykłady, prezentacje i dyskusje oraz wizytę w domu
eksperymentalnym (Bale Haus).
Wyjazd studyjny do Rzymu, na Targi ZeroEmission, dla 15 osobowej delegacji
z województwa
Wyjazd miał tematykę związaną między innymi z ochroną środowiska i odnawialnymi
źródłami energii, opierał się na wizycie uczestników na targach ZeroEmission –
jednych z najważniejszych w tej tematyce na świecie. Został zorganizowany
przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego dla piętnastoosobowej
delegacji z Województwa w terminie 4 – 7.09.2012 r. Rezultaty wyjazdu to nie tylko
zwiększenie wiedzy uczestników, ale także zacieśnienie kontaktów między nimi,
co może skutkować późniejszą współpracą na rzecz ekologii w województwie.
Wyjazd studyjny do Niemiec dla grupy pszczelarzy, 20 – 25.08.2012 r.
Wyjazd zorganizowany był przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
Łódzkiego wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Łodzi. Podczas
wyjazdu uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat nowoczesnych
270
technik prowadzenia pasiek, walki z masowym ginięciem pszczół, metod zwalczania
chorób pszczół oraz poprawy jakości miodu poprzez zakładanie pasiek
ekologicznych. W wyjeździe uczestniczyła grupa 23 pszczelarzy z Województwa.
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
„Prowincja na plus”
Program został zrealizowany przy współpracy z TVP, poświęcony był tradycji
i kulturze Województwa. Tematem przewodnim była promocja tradycyjnych
zawodów, regionalnych produktów i potraw, zespołów folklorystycznych, itd.
W roku 2012 wyemitowano łącznie 20 odcinków programu.
„Tradycją regionu malowane”
Jest to program poświęcony operacjom zrealizowanym na terenie województwa przy
wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W każdym z 20 odcinków odwiedzano inną gminę, która skorzystała z funduszy Unii
Europejskiej, budując nowe oczyszczalnie ścieków, chodniki, kanalizację, świetlice
wiejskie, ośrodki sportowe oraz wiele innych nowoczesnych inwestycji.
SZKOLENIA
Szkolenie pn.: „Rolnictwo ekologiczne – formą wspierania obszarów
wiejskich”, 5 – 7.12.2012 r. Mąchocice Kapitulne
Łódzcy rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne oraz przedstawiciele instytucji
rolniczych z Województwa odwiedzili wojewódzwo świętokrzyskie. Wizyta miała
charakter szkolenia w
programie którego
przewidziano wykłady, wizytę
w gospodarstwie państwa Machockich w Cisowie oraz w ośrodku jednostki
certyfikującej PNG Sp. z o.o. w Cisowie.
Szkolenie pn.: „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie
finansowej na lata 2014-2020”, 14.11.12 Konstantynów Łódzki
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego przy współpracy z Izbą
Rolniczą Województwa Łódzkiego i Oddziałem Regionalnym KRUS w Łodzi podjął
się organizacji największego dotychczas szkolenia w Województwie Grupa 500
rolników i przedstawicieli instytucji rolniczych poszerzyła swoją wiedzę oraz poznała
odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w nowym
okresie programowania. Szkolenie przeprowadził znany w środowisku naukowiec –
Walenty Poczta.
Szkolenie pn.: „Koncepcje i metody badań rozwoju obszarów wiejskich”,
8 – 9.11.2012 r. Nagawki
Podczas przedmiotowego szkolenia grupa naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego,
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku
miała okazję zapoznać się ze stanowiskami w sprawie rozwoju obszarów wiejskich
prezentowanymi przez środowiska naukowe. Spotkanie służyło rozpowszechnieniu
procedur badawczych, integracji oraz stworzeniu warunków do podjęcia współpracy
między uczelniami.
271
Szkolenie pn.: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa
łódzkiego
na
obszarach
chronionych
i
cennych
przyrodniczo”,
17 – 19.10.2012 r. Nieborów
Szkolenie było możliwe dzięki współpracy: lokalnej grupy działania "Gniazdo",
Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Skierniewicach i Sekretariatu Regionalnego KSOW
Województwa Łódzkiego. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych
grup działania, instytucji samorządowych oraz parków krajobrazowych. Tematy
poruszane podczas spotkania miały przede wszystkim promować ideę
zrównoważonego rozwoju, aktywizację społeczności, zasobów przyrodniczych,
kulturowych i turystycznych województwa, a także służyć poszerzeniu wiedzy
partnerów KSOW na temat regionu.
Szkolenie pn.: „Rozwój agroturystyki w regionie łódzkim”, 21 – 23.03.2012 r.
Słok
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego i Departament Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu wspólnie zorganizowali szkolenie dla właścicieli
gospodarstw agroturystycznych z terenu województwa łódzkiego. W programie
znalazły się m.in.: formalno-prawne aspekty działalności gospodarstwa
agroturystycznego,
bezpieczeństwo
w
gospodarstwie
agroturystycznym
oraz na szlakach kajakowych i konnych, obowiązki organizatora imprez
turystycznych i rekreacyjnych, estetyka gospodarstwa agroturystycznego.
Przewidziano także wizytę w gospodarstwie agroturystycznym „Ranczo nad Wartą”
w Krzeczowie, biorącym udział w organizowanym przez Sekretariat Regionalny
KSOW WŁ „Wojewódzkim konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
Złota Grusza”.
Szkolenie dla lokalnych grup działania z terenu województwa łódzkiego
na temat: Budowanie strategii komunikacji i praktyk komunikacji,
w tym współpracy z mediami”, 12 – 13.04.2012 r. Nagawki
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego zorganizował dwudniowe
spotkanie dla lokalnych grup działania w Żywym Skansenie Centrum Folkloru
Polskiego w Nagawkach. Lokalni działacze przeszli krótki kurs autopromocji,
otrzymali kilka przydatnych rad jak napisać informację i jak pokierować rozmową
z dziennikarzem by wzbudzić nie tylko sympatie redaktora, ale i widza bądź
słuchacza. Porady i wskazówki były tym bardziej cenne dla uczestników, gdyż dzielił
się nimi doświadczony dziennikarz radiowy i telewizyjny.
Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z zakresu sprzedaży rękodzieła,
7-9.10.12 Białowieża
Projekt skierowany był do kobiet z obszarów wiejskich, członkiń kół gospodyń
wiejskich, które chcą zdobywać wiedzę z zakresu możliwości prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej. Szkolenie dotyczyło tego jak wytwarzać
sztukę ludową i rozprowadzać ją legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. 52 osobowa grupa zdobywała wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu
rzemiosła artystycznego. Temat szkolenia jest niezwykle istotny w aspekcie rozwoju
obszarów wiejskich.
272
Szkolenie dla przewodników turystycznych, 21 – 23.09.2012 r. Łowicz
Szeroka gama zajęć merytorycznych i wyjazdy studyjne to składowe szkolenia
dla przewodników turystycznych, którzy dowiedzieli się wielu informacji o Łowiczu
i jego okolicach, zrozumieli dlaczego tak ważne jest promowanie regionu.
Przeprowadzono również krótkie wyjazdy studyjne po regionie w celu ukazania
możliwości wykorzystania potencjału twórców i tradycji ludowych dla promocji
obszarów wiejskich Zrealizowane szkolenie przyczyniło się do podniesienia wiedzy
osób najbardziej zaangażowanych w działania turystyczne, również te na obszarach
wiejskich. Pozwoliło także na promocję obszarów wiejskich, dziedzictwa kulturowego
oraz wzrost świadomości atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Szkolenie dla pszczelarzy z województwa łódzkiego pn.: „Kierunki rozwoju
polskiego pszczelarstwa z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej”,
21.04.2012 r. Łódź
Szkolenie zorganizował Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego
przy współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Łodzi. Podczas
całodniowego szkolenia, pszczelarze mieli szansę wysłuchać doświadczonych
wykładowców i dowiedzieć się
jak ukierunkować polskie pszczelarstwo
i w jaki sposób mogą w tym pomóc środki unijne.
III WARSZTATY PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH „SMAKI
ZIEMI ŁÓDZKIEJ” 3.06.2012 r. Łódź
W warsztatach uczestniczyły lokalne grupy działania, koła gospodyń wiejskich
oraz zespoły ludowe i mieszkańcy Województwa. Uczestnicy warsztatów dzięki
stoisku Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskali niezbędną
wiedzę z zakresu wytwarzania oraz procedur rejestracji produktu tradycyjnego
i regionalnego, możliwości pozyskania środków unijnych na pozarolniczą działalność
gospodarczą oraz informacje o inicjatywach podejmowanych przez Sekretariat
Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego w zakresie promocji produktów
tradycyjnych. Podczas wydarzenia jednym z głównych punktów programu
były zmagania zespołów folklorystycznych, które walczyły o statuetkę folk-nuty.
Kapituła konkursowa spośród 15 zespołów wybrała i nagrodziła 3: Amatorski Zespół
Regionalny im. Wł. St. Reymonta, Zespół Ciebłowianie i Zespół Pieśni i Tańca –
Kalina. Również Koła Gospodyń Wiejskich brały udział w zmaganiach – zgłaszały
potrawy lokalne do konkursu Smaczne Łódzkie. Nagrodzono Koło Gospodyń
Wiejskich z Woli Zaleskiej w gminie Zadzim, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
w Kopyści (gmina Łask) oraz Koła Gospodyń Wiejskich Wola Załężna (gmina
Opoczno). Dodatkowo podczas Warsztatów odbyły się też jarmark produktów
tradycyjnych i regionalnych oraz warsztaty gotowania, w których wzięły udział Koła
Gospodyń Wiejskich.
DOŻYNKI PREZYDENCKIE 16.09.2012 Spała
Dożynki Prezydenckie już od kilku lat są obchodzone w Spale jako najpiękniejsze,
najbogatsze, przygotowywane z niezwykłą dbałością o szczegóły. Przyciągają
co roku mnóstwo osób z całego kraju. Wydarzenie miało miejsce na stadionie
spalskiego Centralnego Ośrodka Sportu. Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Łódzkiego pokrył koszty najmu powierzchni od COS na czas trwania
Dożynek Prezydenckich oraz realizacji reportażu z wydarzenia przy współpracy
z TVP SA Oddział Łódź.
273
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE 23.09.2012 Piotrków Trybunalski
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego ufundował nagrody
rzeczowe za najładniejsze stoisko podczas dożynek. Nagrody przewidziano
za 3 pierwsze miejsca. Dodatkowo sfinansowano relację na żywo z dożynek
przy współpracy z TVP SA Oddział Łódź.
TURNIEJ SOŁECTW 2.09.2012 r. Szadek
Podczas imprezy przeprowadzono konkurs, w którym brało udział 20 sołectw.
Rywalizacja przebiegała w 3 kategoriach:
- wystawa rękodzieła,
- tradycyjna potrawa regionalna,
- prezentacja artystyczna.
Dodatkowo uczestnicy mogli zmierzyć się też w zawodach sportowych.
Nagrody finansowe dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez Sekretariat
Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego.
ŚWIĘTO PSZCZOŁY
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego przy współpracy
z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Łodzi zorganizował w dniu 30.09.2012 r.
warsztaty na temat pszczelarstwa, pszczół i ich nieodzownej roli w życiu człowieka.
Impreza miała charakter otwarty, została zorganizowana na terenie Parafii Kościoła
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, w charakterze pikniku pszczelarskiego
połączonego z występami zespołów ludowych. Ponadto przez cały dzień trwały
wykłady, które poprowadzili znani i cenieni w świecie pszczół specjaliści – Czesław
Korpysa, Wojciech Pruszkowski i Adam Pieniążek. „Święto Pszczoły” było doskonałą
okazją do poszerzenia wiedzy na temat pszczelarstwa i pracy pszczelarza,
prezentacji współczesnego sprzętu pszczelarskiego oraz wymiany doświadczeń
między pszczelarzami.
IV Europejskie Forum Młodych Rolników 19-21.11.201 Słok
W Forum uczestniczyło 270 osób. Organizatorem przedsięwzięcia był Sekretariat
Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego wspólnie z Departamentem Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Departamentem Promocji i Współpracy Zagranicznej
Urzędu. Do udziału w Forum zaproszeni zostali rolnicy z terenu Województwa
oraz innych krajów Europy (Węgier, Czech, Austrii, Niemiec, Ukrainy i Rosji),
a także przedstawiciele rządu RP, administracji samorządowej, instytucji rolniczych
oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Tegoroczne Forum
odbyło się pod hasłem „Wspólna Polityka Rolna po 2013 r.”. Patronat honorowy
nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat Medialny natomiast:
TVP INFO, TVP Łódź, Polska Agencja Prasowa, Dziennik Łódzki, Radio Łódź
oraz miesięcznik „TOP AGRAR”.
274
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI
w zakresie kultury:
Teatr Wielki w Łodzi
Pozytywnie zaopiniowano projekt Regulaminu Organizacyjnego Teatru Wielkiego
w Łodzi dotyczący zamiany stanowiska zastępcy dyrektora ds. infrastruktury na
zastępcę dyrektora ds. inwestycyjnych i zastępcę dyrektora ds. administracyjnych
wynikające z Aneksu nr 1 do Umowy – kontraktu menedżerskiego o zarządzanie
Instytucją Kultury – Teatrem Wielkim w Łodzi podpisanego w dniu 1.12.2011r.
Pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana Grzegorza Kruhłego na stanowisko
zastępcy dyrektora ds. inwestycyjnych
oraz kandydaturę Pana Macieja Wiktora
Bargiełowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjnych Teatru.
Przyjęto wersję poprawioną (II) programu zarządzania Teatrem Wielkim w Łodzi
z dnia 20.01.2012 r. opracowanego przez Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego
pana Wojciecha Nowickiego.
Wyrażono zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Teatrem Wielkim w Łodzi a Teatrem
im. Stefana Jaracza w Łodzi, w związku z realizacją inwestycji w Teatrze Wielkim
i koniecznością wystawiania spektakli poza siedzibą Teatru Wielkiego w Łodzi .
W związku z ustawą z dnia 31.08.2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw - nadano
Teatrowi Wielkiemu w Łodzi nowy statut
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
W związku z ustawą z dnia 31.08.2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw - nadano
Teatrowi im. Stefana Jaracza w Łodzi nowy statut oraz pozytywnie zaopiniowano
zmiany do Regulaminu Organizacyjnego.
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi
W związku z ustawą z dnia 31.08.2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw jak również
w związku z projektowanym nowym zakresem działań instytucji uwzględniającym
regionalny wymiar instytucji - nadano statut Filharmonii Łódzkiej im. Artura
Rubinsteina w Łodzi. Pozytywnie zaopiniowano nowy Regulamin Organizacyjny
usuwając ze struktury stanowisko „zastępcy dyrektora ds. rozwoju”, jak również
wskazując system zastępstw pracowników. Wprowadzono także wykaz stanowisk
pracy pracowników zatrudnionych w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina,
który nie funkcjonował w dotychczas obowiązującym regulaminie.
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Zmieniono statut instytucji w związku z ustawą z dnia 31.08.2011 r. o zmianie
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych
ustaw.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi
Nadano nowy statut instytucji w związku z ustawą z dnia 31.08.2011 r. o zmianie
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych
ustaw.
275
Przedłożono projekt uchwały Sejmiku WŁ dotyczący zmiany nazwy Biblioteki
polegający na wykreśleniu słowa „miejska” z uwagi na podkreślenie regionalnego
charakteru instytucji, jaką de facto jest.
Łódzki Dom Kultury
Po rozwiązaniu stosunku pracy z Dyrektorem Łódzkiego Domu Kultury panem
Zbigniewem Ołubkiem powierzono pełnienie obowiązków dyrektora panu Jackowi
Nadano nowy statut Łódzkiemu Domowi Kultury, podkreślający regionalny wymiar
instytucji.
Decyzją Zarządu WŁ przyznano 3 nagrody roczne dla:
- Dyrektora Naczelnego Teatru im. Stefana Jaracza,
- Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego,
- Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
oraz 2 nagrody jubileuszowe dla:
- Pana Zbigniewa Ołubka Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury za 45 lat pracy,
- Pani Barbarze Czajce – Dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi za 25 lat pracy
Przeprowadzono 2 kontrole w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi,
w zakresie:
-
analizy działalności Teatru im. S. Jaracza w Łodzi w kontekście zakończenia
projektu pn. „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza
w województwie łódzkim” realizowanego w latach 2005-2008 (kontrola
planowa),
-
kontroli działalności Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w kontekście
rozliczania godzin nadliczbowych, systemu wynagradzania i premiowania,
w tym: wypłacania pracownikom Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi
świadczeń pieniężnych oraz w kontekście zaangażowania pracowników
działu technicznego, procesu przygotowywania i magazynowania elementów
scenografii i kostiumów, stanu magazynowego na przykładzie wybranych
spektakli (kontrola doraźna).
Prowadzono bieżący monitoring działalności instytucji kultury podległych
Samorządowi Województwa poprzez sprawozdawczość kwartalną w zakresie
realizacji budżetu zadaniowego, bieżącą korespondencję, aktualizację Rejestrów
Instytucji Kultury.
W roku 2012 Samorząd Województwa przeznaczył na :
- działalność bieżącą instytucji kultury kwotę w wysokości 73.049.500 zł,
- działalność bieżącą - celową instytucji kultury kwotę w wysokości 2.195.630zł
- inwestycje kwotę w wysokości 18.437.557 zł.
276
Poniżej zaprezentowano szczegółowy podział środków.
Teatr Wielki w Łodzi
Dotacja z budżetu Województwa na:
- działalność bieżącą wyniosła 27.500.000 zł.
- wydatki majątkowe wynosiła
5.118.122 zł , została przeznaczona na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja na udział własny dla Teatru
Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Poprawa infrastruktury
budynków Teatru Wielkiego w Łodzi" w ramach Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - koszty
niekwalifikowalne projektu".
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Dotacja z budżetu Województwa na:
- działalność bieżącą wyniosła 8.900.000 zł.
- działalność bieżącą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania
pn.: "II Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej" w wysokości
1.500.000 zł.
- wydatki majątkowe wyniosła 112.258 zł i była przeznaczona na realizację
zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury scenicznej do standardów
europejskich (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi)”
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
Dotacja z budżetu Województwa na:
- działalność bieżącą wyniosła 15.173.000 zł.
- działalność bieżącą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji XII
Wędrownego Festiwalu pn.: "Kolory Polski" – 300.000 zł.
- wydatki majątkowe wyniosła 1.703.835 zł, w tym na
udział własny
dla instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale
środków z budżetu Unii Europejskiej (Wykonanie i montaż organów)
w wysokości 1.703.835 zł.
Ponadto, zgodnie z uchwałami Sejmiku WŁ podjętymi w ciągu roku 2012, dokonano
zwiększenia dotacji z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura
Rubinsteina w wysokości 71.000 zł w tym na:
- zakup instrumentów muzycznych – 40.000 zł.
- zakup sprzętu: ekranu automatycznie zwijanego – 31.000 zł.
Muzeum Sztuki w Łodzi
Dotacja z budżetu Województwa na:
- działalność bieżącą wyniosła 6.576.500 zł.
277
- realizację zadania pn.: „Konserwacja starodruków i muzealiów w Muzeum Sztuki
w Łodzi” wyniosła 50 000 zł
- wydatki majątkowe wyniosła 4.820.771 zł, w tym na realizację zadań
inwestycyjnych pn.:
- Dotacja na udział własny dla instytucji kultury realizujących zadania
inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej
- Modernizacja Rezydencji "Księży Młyn" – 2.711.708 zł;
- Dotacja na udział własny dla instytucji kultury realizujących zadania
inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej
Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi
przy ul. Więckowskiego 36 - Pałac (budynek A) – 2.008.498 zł.
Ponadto, zgodnie z uchwałą Sejmiku WŁ podjętą w ciągu roku 2012, dokonano
zwiększenia dotacji na działalność bieżącą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
realizacji zadania pn.: Konserwacja eksponatów stałej ekspozycji Pałacu Herbsta
w wysokości 53.520 zł.
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Dotacja z budżetu Województwa na:
- działalność bieżącą wyniosła 4.730.000 zł.
- dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wystawy
stroju ludowego Huculszczyzny (Ukraina) wraz z zadaniami towarzyszącymi –
wyniosła 90.000 zł.
- wydatki majątkowe wyniosła 2.550.000 zł,
w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- Tum-perła romańskiego szlaku wyniosła 2.500.000 zł.
- Modernizacja pomieszczeń i budynków wyniosła 50.000 zł.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi
Dotacja z budżetu Województwa na:
- działalność bieżącą wyniosła 5.560.000 zł.
- dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem na na częściowe pokrycie
kosztów programu aktywizacji czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa
pn.: "ŁÓDZKIE W CZYTANIU - KSIĄŻKOWE INSPIRACJE" wyniosła 50.000 zł.
Zgodnie z uchwałami Sejmiku WŁ podjętymi w ciągu roku 2012, dokonano
zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na:
- pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Biblioteka miejscem
przyjaznych dźwięków" – 10.700 zł.
- pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Biblioteka miejscem
przyjaznym dla osób z dysfunkcją wzroku" – 15.000 zł
- pokrycie kosztów wkładu własnego w realizację zadania pn.: „Digitalizacja
czasopism i doposażenie pracowni digitalizacji” – 16.000 zł.
278
- wydatki majątkowe
wyniosła 799.112 zł, w tym na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń w budynkach "A", "B" i "C".
Łódzki Dom Kultury
Dotacja z budżetu Województwa na:
- działalność bieżącą wyniosła 4.610.000 zł.
Ponadto, zgodnie z uchwałami Sejmiku WŁ podjętymi w ciągu roku 2012, dokonano
zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na:
- pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Grafitti - sztuka miasta 3 edycja" – 35.200 zł.
- pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: Publikacja książki "Pejzaż
Wszystkich Świętych" – 12.000 zł.
- pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Od natury do kultury.
Warsztaty ekologiczno - artystyczne z wykorzystaniem naturalnych materiałów
dla dzieci i młodzieży z powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego" – 3.210 zł.
- pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Łódzkie Spotkania
Teatralne 2012- promocja w regionie łódzkim" – 45.000 zł.
- pokrycie kosztów organizacji konferencji dyrektorów i kustoszy muzeów
regionalnych z województwa łódzkiego – 15.000 zł.
- wydatki majątkowe wyniosła 3.363.024 zł na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: Dotacja na udział własny dla instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne
przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Przebudowa wnętrz
Łódzkiego Domu Kultury obejmująca Salę Kolumnową wraz z pomieszczeniami
przyległymi w celu umożliwienia rozwijania i kształtowania kulturowej tożsamości
regionu.
w zakresie mecenatu Samorządu W ojewództwa :
Przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechniania
i ochrony jej dóbr:
W dniu 24.01.2012 r. Sejmik WŁ podjął Uchwałę Nr XX/364/12
w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania Nagrody
Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne
zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Nagrodą mogli być uhonorowani
w szczególności artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej,
popularyzatorzy kultury, a także inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.
Nagroda została ustanowiona w następujących kategoriach:
Osobowość – za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie
i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury i jej promocję, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa łódzkiego – maksymalna wysokość nagrody
do 12 000 zł,
Całokształt działalności – za wieloletnie, wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie
w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę – maksymalna wysokość
nagrody do 12 000 zł,
279
Konkurs z dziedziny kultury – dla laureata konkursu, festiwalu, przeglądu itp.
z dziedziny kultury, wyłonionego na podstawie regulaminu konkursu,
organizowanego przez publiczne szkoły artystyczne lub instytucje kultury z terenu
Województwa – maksymalna wysokość nagrody do 5 000 zł.
Ponadto zostały ustanowione nagrody specjalne w kategoriach:
„Regio Kultura” – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła
artystycznego, wydawnictwa lub publikacji promującej Województwo w kraju
i za granicą – maksymalna wysokość nagrody do 10 000 zł,
„Gmina – w centrum kultury” – dla gminy z terenu województwa, za szczególne
zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego regionu,
wspieranie młodych talentów z terenu gminy oraz wkład w integrację lokalnej
społeczności – maksymalna wysokość nagrody do 10 000 zł.
Wnioski o przyznanie Nagrody mogły składać:
- organy administracji państwowej,
- organy administracji samorządowej,
- członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego,
- radni Sejmiku Województwa Łódzkiego,
- instytucje kultury,
- szkoły i uczelnie artystyczne,
- inne podmioty działające na rzecz kultury.
W budżecie Samorządu Województwa Łódzkiego na Nagrody Marszalka WŁ
}w dziedzinie kultury została zabezpieczona kwota 90 000 zł.
Nagrody Marszałka WŁ
Liczba
wniosków
złożonych do
Departamentu
Kultury i
Edukacji
42
Liczba
wniosków
rozpatrzonych
pozytywnie
Ogólna suma
środków w
budżecie
przeznaczon
a na Nagrody
(w zł)
Łączna
kwota
przyznanych
Nagród
(w zł)
29
90 000
90 000
Przyznawanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego za
szczególne osiągnięcia artystyczne:
Departament koordynował zapoczątkowany w 2008 r. proces przyznawania
stypendiów artystycznych Marszałka WŁ za szczególne osiągnięcia artystyczne.
Była to już siódma edycja konkursu. Stypendia zostały przyznane w dwóch
kategoriach:
- kategorii ”uczeń” na realizację indywidualnego planu rozwoju kariery
artystycznej,
280
- kategorii „młody twórca” na realizację projektu artystycznego, rozumianego
jako nowe dzieło, mające swoje źródło w indywidualnej .
Stypendium artystyczne w kategorii „uczeń” mogło być przyznane:
- uczniom
szkół
artystycznych:
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych;
- studentom wyższych uczelni artystycznych;- którzy mieszkają na terenie
województwa lub siedziba szkoły, do której uczęszczają, znajduje się na
terenie województwa oraz, których średnia ocen z przedmiotów artystycznych,
w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym rok składania wniosku
o stypendium, wynosiła co najmniej:
- 4,5 - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
- 4,0 - w przypadku studentów wyższych uczelni.
Stypendium w kategorii „młody twórca” mogło być przyznawane osobom
pełnoletnim, będącym uczniem lub studentem, które w momencie składania wniosku
o stypendium nie ukończyły 35. roku życia, posiadającym znaczące osiągnięcia
w zakresie twórczości artystycznej. Stypendia miały charakter pieniężny, przyznane
były jednorazowo w wysokości:
-
w kategorii „młody twórca” do 17 000
-
w kategorii ”uczeń” od 2 000 do 10 000
Edycja konkursu w 2012 r. została przeprowadzona w oparciu o regulamin przyjęty
Uchwałą Sejmiku WŁ Nr XXI/375/12 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie: ustanowienia
stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Środki finansowe w wysokości 200 000 zł zostały zabezpieczone w budżecie
Województwa .
Proces oceny wniosków przedstawia tabela.
Wnioski o stypendia artystyczne Marszałka WŁ
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego
za szczególne osiągnięcia artystyczne
Etap 1: Składanie ofert
Liczba wniosków złożonych w naborze:
64
w kategorii „młody twórca”
14
w kategorii „uczeń”
50
Etap 2: Ocena formalna
Liczba wniosków zweryfikowanych pozytywnie
62
w kategorii „młody twórca”
48
w kategorii „uczeń”
14
Etap 3: Ocena merytoryczna (Komisja)
Liczba przyznanych stypendiów
29
w kategorii „młody twórca”
26
w kategorii „uczeń”
3
Kwota przyznanych stypendiów
200 000,00 zł
281
Pozytywną opinię Komisji, łącznie w 2 kategoriach, uzyskało 29 wniosków
stypendialnych, które zostały zarekomendowane Zarządowi WŁ, który w dniu
5.06. 2012 r. podjął Uchwałę nr 988/12 w sprawie: przyznania stypendiów
artystycznych Marszałka WŁ w 2012 r.,
Stypendium uzyskało 29 osób, w tym 20 osób pełnoletnich i 9 nieletnich.
Ilość stypendiów przyznanych w poszczególnych wysokościach
Ilość przyznanych stypendiów
Kwota stypendium
Stypendia: kategoria „młody twórca”
1
17 000 zł
1
15 000 zł
1
10 000 zł
Stypendia: kategoria „uczeń”
2
10 000 zł
2
9 500 zł.
2
8 500 zł
4
8 000 zł
1
7 500 zł
2
6 000 zł
2
5 500 zł
1
5 000 zł
3
4 500 zł
1
4 000 zł
1
3 500 zł
2
3 000 zł
3
2 500 zł
Ilość stypendiów przyznanych w poszczególnych dziedzinach sztuki
.
Dziedzina sztuki
Ilość przyznanych stypendiów
Stypendia: kategoria „młody twórca”
Sztuki wizualne
2
muzyka
1
Stypendia: kategoria „uczeń”
muzyka
17
balet
3
sztuki wizualne
5
Architektura wnętrz
1
Przygotowywanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń resortowych:
Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
z 25.10.1991 r. oraz stosownych rozporządzeń, Departament realizował zadania
związane z przyznawaniem:
282
 medalu „Zasłużony kulturze Gloria Artis”
 odznaczenia „Zasłużony dla kultury polskiej” - przyznawanego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wnioskowanie w sprawie odznaczeń i wyróżnień przyznawanych
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Liczba przyznanych medali
„Zasłużony kulturze Gloria Artis”
Liczba złożonych
wniosków
Odznaka
honorowa
"Zasłużony dla
kultury polskiej"
Dyplom
Liczba wniosków
rozpatrzonych
pozytywnie
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
złożon wnioskó złożon wnioskó
ych
w
ych
w
wnios rozpatrzo wnios rozpatrzo
ków
nych
ków
nych
Me Med Meda Me Med Meda
pozytywn
pozytywn
dal al
l
dal al
l
ie
ie
złot sreb brązo złot sreb brązo
y
rny
wy
y
rny
wy
0
5
3
0
3
2
12
12*
0
0
*Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w jednym przypadku podjął decyzję
o przyznaniu DYPLOMU zamiast wnioskowanej Odznaki honorowej "Zasłużony
dla kultury polskiej".
Opiniowanie wniosków w sprawie objęcia patronatem Marszałka Województwa
Łódzkiego wydarzeń z zakresu kultury:
W ramach współpracy z Kancelarią Marszałka Departament Kultury i Edukacji
opiniuje pod względem merytorycznym wnioski w sprawie objęcia patronatem
Marszałka WŁ wydarzeń z zakresu kultury. Departament wydał 48 opinii
w tym 41 pozytywnych i 7 negatywnych. Ponadto została wydana 1 pozytywna opinia
w sprawie zakupu usług promocyjnych.
Realizacja otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na
realizację zadań województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego:
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.10.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Departament ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych na realizację
zadań publicznych w 2012 r.
W dniu 25.01.2012 r. na podstawie Uchwały Nr 74/12 Zarządu WŁ.
w sprawie: ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego - w 2012 r., został ogłoszony konkurs zakładający
wsparcie organizacji w kraju i za granicą, wydarzeń kulturalnych, mających istotne
znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej
promocji, w tym fundowanie nagród (priorytetowo traktowane będą wydarzenia
realizowane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków Województwa).
283
Na wsparcie realizacji zadań ww. zadań przeznaczono kwotę 1 300 000 zł. Nabór
ofert w konkursie trwał od 25.01.2012 r. do 16.02.2012 r. W odpowiedzi
na ogłoszenie konkursowe złożono 96 ofert.
Oferenci biorący udział w konkursie mieli możliwość uzupełnienia błędów
formalnych. Do błędów podlegających jednorazowej poprawie należały oferty,
w których:
- nie zawarto lub błędnie określono rodzaj zadania na stronie tytułowej,
- nie złożono podpisów przez osoby upoważnionej w wymaganej formie,
- nie załączono wymaganych załączników lub nie złożono potwierdzenia
o zgodności kopii dokumentów z oryginałem,
- nie wskazano terminu lub wskazano niewłaściwy termin realizacji zadania,
- znalazły się błędy rachunkowe w kosztorysie możliwe do usunięcia,
o ile nie wpłynie to na wysokość kwoty wnioskowanej dotacji i wkładu
własnego oferenta,
- nie zawarto oświadczenia o terminie związania oferenta (oferentów)
lub wskazano krótszy termin związania oferenta (oferentów) złożoną ofertą
niż ten określony w ogłoszeniu
Do poprawienia ww. błędów zostało wezwanych 58 podmiotów, z których
56 uzupełniło wskazane błędy.
Ostatecznie negatywnie pod względem formalnym zostało ocenionych 13 ofert
(11 ofert, w których popełniono błędy niepodlegające korekcie oraz 2 oferty, których
oferent nie zgłosił się do poprawienia błędów w odpowiedzi na wezwanie).
Do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 83 ofert, które były
oceniane przez komisję konkursową. Szczegółowy opis finansowy ofert złożonych
w konkursie przedstawia tabela.
Planowana wysokość dotacji
Liczba ofert złożonych w konkursie
Całkowity koszt realizacji zadań
zgłoszonych do konkursu
Kwota wnioskowanej dotacji
Liczba ofert zweryfikowanych pozytywnie
pod względem formalnym
Całkowity koszt realizacji zadań
zgłoszonych do konkursu
Kwota wnioskowanej dotacji
1 300 000 zł
96
15 798 703,77 zł
7 488 321,50 zł
83
14 682 406,37 zł
6 790 913,50 zł
W dniu 2.04.2012 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która oceniała
oferty zgodnie z kryteriami oceny, zawartymi w karcie oceny merytorycznej oferty
złożonej na realizację zadania publicznego. Komisja zaproponowała przyznanie
dotacji 26 ofertom w łącznej wysokości 1 300 000 zł.
W dniu 25.04.2012 r. Zarząd WŁ podjął Uchwałę Nr 775/12 w sprawie
rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji
na realizację zadań publicznych Województwa z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r. Zarząd WŁ w swojej uchwale
284
zmienił werdykt komisji konkursowej, przyznając 24 dotacje na łączną kwotę
1 300 000 r.
Wykaz ofert, które otrzymały dotacje w konkursie przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa podmiotu
Tansman 2012 - IX
Stowarzyszenie
Międzynarodowy
Promocji Kultury im.
Festiwal i Konkurs
Aleksandra
Indywidualności
Tansmana w Łodzi
Muzycznych
Fundacja Polskich
Kolejowa Noc
Kolei
Muzeów 2012
Wąskotorowych
Festiwal Kinetycznej
Fundacja „Lux pro
Sztuki Światła - Light
Monumentis”
Move Festival
VIII Międzynarodowy
Towarzystwo
Festiwal Chóralny
Śpiewacze im.
"Wschód - Zachód Stanisława
Zbliżenia" Radomsko
Moniuszki
2012
Europejskie
XVI Festiwal Kultury
Centrum Kultury
Chrześcijańskiej
Logos
6
Łódzkie
Towarzystwo
Muzyczne im.
Karola
Szymanowskiego
7
Stowarzyszenie
"Łódź Filmowa"
8
9
Nazwa zadania
XXV Festiwal
"Muzyka w Starym
Klasztorze"
XVII Forum Kina
Europejskiego
"Cinergia"
Polski Związek
XV Łódzki Festiwal
Chórów i Orkiestr
Chóralny CANTIO
Oddział w Łodzi
LODZIENSIS
Spotkania 2012 Fundacja Łódzkie
Festiwal teatru
Spotkania Teatralne
alternatywnego
Kwota
dotacji
propono
Liczba
wana
punktów
przez
Komisję
konkurs
ową
Kwota
dotacji
przyznan
a przez
Zarząd
Wojewód
ztwa
Łódzkieg
o
84,25
200
000,00 zł
200
000,00 zł
80,25
9 000,00
zł
9 000,00
zł
80,25
95 000,00 95 000,00
zł
zł
77,75
23 100,00 23 100,00
zł
zł
77,5
70 000,00 70 000,00
zł
zł
15 000,00
zł
76,5
15 000,00
zł
76
140
000,00 zł
140
000,00 zł
75,5
18 800,00 18 800,00
zł
zł
73
35 000,00 35 000,00
zł
zł
285
Międzynarodowa
Fundacja Muzyczna
10 im. Artura
Rubinsteina
w Łodzi
Stowarzyszenie
11 Miłośników off
Kultury "Smok"
Stowarzyszenie
12 Rozwoju Kultury
Dzieci i Młodzieży
13
14
15
16
17
18
Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich
Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Promocji Sztuki
Choreograficznej
im. Sergiusza
Diagilewa
Fundacja Promocji i
Wspierania
Twórczości
CONVIVO
Rawskie
Stowarzyszenie
Miłośników Gier
Fabularnych
i Fantastyki
"Topory"
Fundacja dla
Kultury
LIGHTCRAFT
KEMYD, Fundacja
„Art Industry”
Towarzystwo
imienia Marii
Konopnickiej
Stowarzyszenie
19 Folkloru Miejskiego
"Agrafa"
Polskie
20 Stowarzyszenie
Miłośników Kolei
21
Polski Związek
Głuchych Oddział
Artur Rubinstein in
memoriam. 125.
rocznica urodzin, 30.
rocznica śmierci
71,75
130
000,00 zł
XV Festiwal Muzyki
Filmowej
71,75
57 200,00 57 200,00
zł
zł
71,5
20 000,00 20 000,00
zł
zł
71,25
20 000,00 20 000,00
zł
zł
VI Międzynarodowy
Konkurs Sztuki
Choreograficznej im.
Sergiusza Diagilewa
71,25
135
000,00 zł
II Międzynarodowy
Festiwal Twórczości
Młodych FOLKOWE
INSPIRACJE
71
Organizacja
cyklicznego festiwalu
"Rawskie Noce
Filmowe"
70,75
9 900,00
zł
Uliczna Galeria
Dźwięku 2012
70,25
50 000,00 50 000,00
zł
zł
70,25
35 000,00 35 000,00
zł
zł
69,75
60 000,00 77 000,00
zł
zł
69,25
7 000,00
zł
69,25
15 000,00 15 000,00
zł
zł
III Międzynarodowy
Przegląd - "FOLKLOR
ŚWIATA"
Edycja Regionalna VI
Festiwalu Puls
Literatury
XXI Światowy
Festiwal Poezji Marii
Konopnickiej
Organizacja VIII
Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel
Podwórkowych Piotrków 2012
Wieczory z kulturą w
zabytkowej
Parowozowni
Skierniewice
II Dni Kultury
Głuchych
130
000,00 zł
135
000,00 zł
20 000,00 20 000,00
zł
zł
9 900,00
zł
0,00 zł
286
Łódzki
Porozumienie
22 Obywatelskie Dla
Bełchatowa
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania
23
"Poddębice i
Zadzim - Kraina bez
barier"
Stowarzyszenie
Kultura Ludowa
24
Regionu
Opoczyńskiego
Stowarzyszenie
25 Rozwoju Wsi
Dzielna
Stowarzyszenie
Edukacji
Artystycznej Dzieci i
26 Młodzieży oraz
Komunikacji
Społecznej
"Nadwrażliwi"
7. Międzynarodowy
Festiwal Młode(j)
Sztuki
68,75
20 000,00 20 000,00
zł
zł
Festiwal Orkiestr
Dętych "Złoty puzon
2012"
68,5
10 000,00
zł
68,5
20 000,00 20 000,00
zł
zł
68,25
65 000,00 65 000,00
zł
zł
68,25
20 000,00 20 000,00
zł
zł
Festiwal
Folklorystyczny Na
Styku Ziemi Łódzkiej
Mazowsza i
Małopolski
II Międzynarodowy
Festiwal
Folklorystyczny
Opoczno 2012
Ogólnopolski Festiwal
Działań
Nieobojętnych "Spoza
chmur"
0,00 zł
Zarząd WŁ uchwałą przyjął również ranking ofert, które otrzymały wymagane
65% maksymalnej liczby punktów (minimum 65 punktów), koniecznych do uzyskania
rekomendacji do przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych
Województwa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w 2012 r. i którym – z braku środków finansowych – nie została
przyznana dotacja z budżetu Województwa. Przyjęcie rankingu oznaczało,
że w przypadku rezygnacji któregokolwiek podmiotu z przyznanej dotacji, podmioty
z rankingu miały prawo do otrzymania tej dotacji.
Ranking przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1
2
3
Nazwa podmiotu
Polskie Stowarzyszenie
Miłośników Kolei
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania
"Poddębice i Zadzim Kraina bez barier"
Stowarzyszenie Magiczna
Łódź
Nazwa zadania
Liczba
punktów
Wieczory z kulturą w zabytkowej
Parowozowni Skierniewice
69,25
Festiwal Orkiestr Dętych "Złoty
puzon 2012"
68,5
Festiwal Magiczna Łódź/XXXIV
Kongres Iluzjonistów
66,5
287
4
5
6
7
8
Fundacja „Art Industry”
Łódzkie Stowarzyszenie
Inicjatyw Miejskich
„Topografie”
Rawskie Stowarzyszenie
Miłośników Gier
Fabularnych i Fantastyki
"Topory"
Stowarzyszenie Loża
Kulturalna Stare Miasto
Łódź Art Center
Międzynarodowy Festiwal
Producentów Muzycznych
Soundedit
66,25
Festiwal Kultury Miejskiej
Miastograf 2012
66
Organizacja konwentu miłośników
gier fabularnych i fantastyki
"Toporiada 2012"
65,75
IV Piotrkoff Art Festival
65,5
6. Międzynarodowy Festiwal
Designu - Łódź Design Festival
2012
65,25
Umowy na realizację zadań dofinansowanych przez Samorząd Województwa
podpisały 23 podmioty. Z podpisania umowy zrezygnowały: Fundacja dla Kultury
LIGHTCRAFT KEMYD oraz Fundacja „Art Industry” na realizację zadania „Uliczna
Galeria Dźwięku 2012”.
Niewykorzystana kwota dotacji – 50 000 zł – została przyznana, zgodnie
z Uchwałą Nr 1477/12 Zarządu WŁ z dnia 11.09.2012 r. trzem podmiotom
z rankingu tj:
 Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei na realizację zadania Wieczory
z kulturą w zabytkowej Parowozowni Skierniewice – 7 000,00 zł,
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Poddębice i Zadzim - Kraina
bez barier" na realizację zadania Festiwal Orkiestr Dętych "Złoty puzon 2012"
– 15 400 zł,
 Fundacja „Art Industry” na realizację zadania Międzynarodowy Festiwal
Producentów Muzycznych Soundedit – 27 600,00 zł.
Stowarzyszenie Magiczna Łódź nie zdecydowało się na realizację zadania
pod nazwą Festiwal Magiczna Łódź/XXXIV Kongres Iluzjonistów.
Ostatecznie Zarząd WŁ udzielił w pierwszym otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Województwa z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r. 26 dotacji na łączną kwotę
1 300 000 zł.
W dniu 25.01.2012 r. na podstawie Uchwały Nr 75/12 Zarządu WŁ ogłoszono
drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r.,
zakładający wsparcie realizacji trzech rodzajów zadań:
 promocję młodych twórców związanych z regionem łódzkim, realizujących
projekty artystyczne na rzecz mieszkańców Województwa ;
 wykonywanie projektów badawczych, dotyczących sektora kultury
w Województwie, ze szczególnym uwzględnieniem: tożsamości kulturowej
regionu łódzkiego, potrzeb kulturalnych mieszkańców Województwa
oraz ich uczestnictwa w kulturze;
288
 upowszechnianie kultury tradycyjnej regionu łódzkiego i podnoszenie
świadomości historycznej mieszkańców Województwa (priorytetowo
traktowane będą projekty realizowane we współpracy – zakładającej pomoc
merytoryczną w realizacji zadania – z samorządowymi instytucjami kultury).
Na wsparcie realizacji zadań ww. zadań przeznaczono kwotę 500 000 zł. Nabór
ofert w konkursie trwał od 25.01.2012 r. do 16.02.2012 r. W odpowiedzi
na ogłoszenie, złożono 108 ofert.
Podobnie jak w konkursie pierwszym, z uwzględnieniem takich samych
przesłanek oferenci mieli możliwość dokonania jednokrotnej poprawki ofert.
Do poprawienia błędów zostało wezwanych 48 podmiotów, z których wszystkie
uzupełniły wskazane błędy. Ostatecznie negatywnie pod względem formalnym
zostały ocenione 32 oferty, w których popełniono błędny niepodlegające korekcie.
Do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 76 ofert, które były oceniane
przez komisję konkursową.
Szczegółowy opis finansowy ofert złożonych w konkursie przedstawia tabela.
Planowana wysokość dotacji
Liczba ofert złożonych w konkursie
Całkowity koszt realizacji zadań
zgłoszonych do konkursu
Kwota wnioskowanej dotacji
Liczba ofert zweryfikowanych
pozytywnie pod względem
formalnym
Całkowity koszt realizacji zadań
zgłoszonych do konkursu
Kwota wnioskowanej dotacji
500 000 zł
108
4 424 794,52 zł
3 313 899,75 zł
76
3 384 430,40 zł
2 485 908,50 zł
W dniu 2.04.2012 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która oceniała
oferty zgodnie z kryteriami oceny, zawartymi w karcie oceny merytorycznej oferty.
Komisja zaproponowała przyznanie dotacji 25 ofertom w łącznej wysokości
500 000 zł.
W dniu 25.04.2012 r. Zarząd WŁ podjął Uchwałę Nr 776/12 w sprawie
rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert
i zmienił werdykt komisji
konkursowej, przyznając 24 dotacje na łączną kwotę 500 000 r.
289
Wykaz ofert, które otrzymały dotacje w konkursie przedstawia poniższa
tabela.
Kwota
Kwota dotacji
dotacji
proponowana przyznana
Nazwa
Liczba
Lp.
nazwa zadania
przez
przez
podmiotu
punktów
Komisję
Zarząd
konkursową Województw
a Łódzkiego
"Popularyzacja
Stowarzyszen
Dziedzictwa
ie Powiatów
Kulturowego Regionu
1 i Gmin
83,75
8 400,00 zł
8 400,00 zł
Łowickiego
Dorzecza
w Skansenie w
Bzury
Maurzycach"
III Zlot Grup
Stowarzyszen
Rekonstrukcji
2 ie Historyczne
83,25
32 800,00 zł
37 800,00 zł
Historycznych Odyseja
Pułk 37
Historyczna Rozdział III
Oporów - Kutno
Kutnowskie
rekonstrukcja wydarzeń
3 Towarzystwo
81,75
20 000,00 zł
20 000,00 zł
historycznych z czasów
Historyczne
"potopu" szwedzkiego
Fundacja
Biuro
4
Wesele w Wilkowicach
80,75
10 000,00 zł
10 000,00 zł
Projektów
Lokalnych
„Fundacja
Ochrony
Mebli
Zabytkowych Bogactwo
5 oraz
Włókienniczych Miast –
80,5
15 000,00 zł
15 000,00 zł
Dziedzictwa
ŁÓDZKIE
Kultury w
Polsce
D.O.M.”
Badanie produkcji i
odbioru przekazów
Stowarzyszen
audiowizualnych w
6 ie Łódź
79,75
32 800,00 zł
32 800,00 zł
województwie łódzkim
Filmowa
w grupie docelowej:
seniorzy 50 plus
Badania georadarem
Towarzystwo
przeprowadzone w
Przyjaciół
7
najstarszym
79,75
5 000,00 zł
5 000,00 zł
Miasta
historycznie miejscu w
Głowna
mieście Głownie
Stowarzyszen "W poszukiwaniu
8
79,75
13 000,00 zł
13 000,00 zł
ie
kulturowej tożsamości"
290
ArtystycznoEdukacyjne
Cantores
Stowarzyszen
ie "Mała
9
Ojczyzna" w
Dobrej
Stowarzyszen
ie Na Rzecz
Rozwoju
10
Społeczności
Lokalnej
"Mroga"
Towarzystwo
11 imienia Marii
Konopnickiej
12
Łódź Art
Center
Fundacja
13 „Kultury i
Biznesu”
Fundacja im.
14 dr Edwarda
Otto
Związek
Harcerstwa
15 Polskiego
Chorągiew
Łódzka
Stowarzyszen
ie Teatralno16
Filmowe
"Eikon"
- cykl warsztatów i
wydanie płyty
Warsztaty chóralne
79,75
5 000,00 zł
5 000,00 zł
"Żywe lekcje historii"
79
15 000,00 zł
15 000,00 zł
76,75
15 000,00 zł
15 000,00 zł
76,5
25 000,00 zł
25 000,00 zł
72,75
30 000,00 zł
30 000,00 zł
Noc Mazurka 2012
72,75
30 000,00 zł
30 000,00 zł
Harcerskie dekady. 100
lat harcerstwa w
Łódzkiem
71,25
30 000,00 zł
30 000,00 zł
70,25
15 000,00 zł
15 000,00 zł
70
30 000,00 zł
30 000,00 zł
XXXIV Ogólnopolski
Przegląd Piosenki i
Przyśpiewki Ludowej
Konkurs oraz wystawa
make me! promującego
młodych projektantów
oraz prezentację
najlepszych
europejskich młodych
twórców z zakresu
wzornictwa
Koncert
Niepodległościowy.
Obchody rocznicy
odzyskania
niepodległości przez
Polskę
Subiektywne obiektywy
poddębickie - plener
fotograficzny i jego
następstwa
Łódź Musicmania I
otwarty przegląd
Stowarzyszen
twórczości młodych
ie "Igo- Art
17
muzyków, wokalistów,
Scena
zespołów z Łodzi i
Młodych"
Województwa
Łódzkiego
291
Stowarzyszen
ie na rzecz
rozwoju
18 gminy
Aleksandrów
"Jesteśmy
razem"
„Festiwal Zespołów
Folklorystycznych Dąbrowa nad Czarną
2012”
Promocja regionu
łódzkiego poprzez
ekspozycje prac
twórców
niepełnosprawnych w
projekcie pn. "Łódzkie,
Stowarzyszen
warte utrwalenia i
19 ie "Nasza
pokazywania" wraz z
Galeria"
materiałami
promocyjnymi w postaci
wydawnictwa
albumowego,
kalendarza regionu
i strony internetowej
Stowarzyszen
Konkurs kulinarny
20 ie "Dolina
potraw regionalnych
Krzemionki"
„Między
Prosną a
Wartą” Dzień na dworze
21
Lokalna
polskim
Grupa
Działania
Stowarzyszen
ie Śpiewacze
Wystawienie
"Canto
22
przedstawienia
Sonoro" im.
muzycznego "Cień"
Zygmunta
Gzelli
Ochotnicza
II Międzynarodowy
Straż
23
Festiwal Rzemiosła
Pożarna
Dawnego w Bolimowie
w Bolimowie
Stowarzyszen
ie na Rzecz
"Wielki czas na mały
Edukacji
blues" - Przegląd
24 Kulturalnej i
Zespołów
Pomocy
Młodzieżowych
Społecznej
"Szansa"
Fundacja
25
"Tuwim rządzi!!!"
"Mirakle"
70
13 000,00 zł
13 000,00 zł
69,75
25 000,00 zł
25 000,00 zł
69,5
10 000,00 zł
0,00 zł
69,25
20 000,00 zł
20 000,00 zł
69
30 000,00 zł
30 000,00 zł
68,75
30 000,00 zł
35 000,00 zł
68,25
10 000,00 zł
10 000,00 zł
68,25
30 000,00 zł
30 000,00 zł
292
W Uchwale nr 776/12 Zarządu WŁ przyjęto również ranking ofert, które otrzymały
wymagane 65% maksymalnej liczby punktów (minimum 65 punktów), koniecznych
do uzyskania rekomendacji do przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań
publicznych Województwa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2012 r. i którym – z braku środków finansowych – nie
została przyznana dotacja z budżetu Województwa. Przyjęcie rankingu oznaczało,
że w przypadku rezygnacji któregokolwiek podmiotu z przyznanej dotacji, podmioty
z rankingu miały prawo do otrzymania tej dotacji.
Ranking przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1
2
3
Nazwa podmiotu
Fundacja Teatr
Realistyczny
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Janisławic i
Okolicy
Łódzkie Towarzystwo
Fotograficzne
Nazwa zadania
Liczba
punktów
Teatr: gratis i trzy w jednym
66,25
Głuchowskie spotkania na
Przydrożku
65,75
Konkurs fotograficzny pt. "Cudze
chwalicie, swego nie znacie piękno województwa łódzkiego człowiek - przyroda- architektura"
65,5
Umowy na realizację zadań dofinansowanych przez Samorząd Województwa
podpisały 23 podmioty. Z podpisania umowy zrezygnowało Stowarzyszenie „Łódź
Filmowa” na realizację zadania „Badanie produkcji i odbioru przekazów
audiowizualnych w województwie łódzkim w grupie docelowej: seniorzy 50 plus”.
Niewykorzystana kwota dotacji – 32 800 zł – został przyznana, zgodnie z Uchwałą
Nr 1555/12 Zarządu WŁ z dnia 17.09. 2012 r. pierwszemu podmiotowi z rankingu,
czyli Fundacji Teatr Realistyczny na realizację zadania Teatr: gratis i trzy w jednym –
32 800 zł.
Ostatecznie Zarząd WŁ udzielił w drugim otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych Województwa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2012 r. 24 dotacje na łączną kwotę 500 000 zł.
Wraz z ogłoszeniem konkursu pierwszego i drugiego, został również ogłoszony
konkurs trzeci na podstawie Uchwały Nr 76/12 Zarządu WŁ z dnia 25.01.2012 r.
na wsparcie realizacji rodzaju zadania organizacja kampanii promocyjnoinformacyjnych, adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego, mających
na celu zwiększenie ich uczestnictwa w kulturze.
Na wsparcie realizacji zadań ww. zadań przeznaczono kwotę 200 000 zł. Nabór
ofert w konkursie trwał od 25.01.2012 r. do 16.02.2012 r. W odpowiedzi
na ogłoszenie, złożono 12 ofert.
Podobnie jak w konkursie pierwszym i drugim przy uwzględnieniu takich samych
przesłanek oferenci mieli możliwość dokonania jednokrotnej poprawki ofert.
Do poprawienia ww. błędów zostało wezwanych 8 podmiotów, z których
wszystkie uzupełniły wskazane błędy. Ostatecznie negatywnie pod względem
formalnym zostały ocenione 2 oferty (1 oferta, w której popełniono błędy
niepodlegające korekcie oraz 1 oferta, której oferent nie zgłosił się do poprawienia
błędów w odpowiedzi na wezwanie).
293
Do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 10 ofert, które były oceniane
przez komisję konkursową.
Szczegółowy opis finansowy ofert złożonych w konkursie przedstawia tabela.
200 000 zł
Planowana wysokość dotacji
Liczba ofert złożonych w
12
konkursie
Całkowity koszt realizacji zadań 767 484 zł
zgłoszonych do konkursu
598 042 zł
Kwota wnioskowanej dotacji
Liczba ofert zweryfikowanych
10
pozytywnie pod względem
formalnym
Całkowity koszt realizacji zadań 665 637 zł
zgłoszonych do konkursu
521 978 zł
Kwota wnioskowanej dotacji
W dniu 2.04.2012 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która oceniała
oferty zgodnie z kryteriami oceny, zawartymi w karcie oceny merytorycznej oferty
Komisja zaproponowała przyznanie dotacji 6 ofertom w łącznej wysokości
200 000 zł.
W dniu 25.04.2012 r. Zarząd WŁ podjął Uchwałę Nr 776/12
w której przychylił się do werdyktu komisji konkursowej, przyznając 6 dotacji na
łączną kwotę 200 000 zł.
Wykaz ofert, które otrzymały dotacje w konkursie przedstawia poniższa tabela.
Liczba Wysokość
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania
punktów
dotacji
Stowarzyszenie im.
59 300,00
1 Stanisława
"Boom kultury"
75
zł
Brzozowskiego
Stowarzyszenie
Zorganizowanie kampanii
32 100,00
2 Teatralno - Filmowe
promocyjno-informacyjnej "Joint
72
zł
"Eikon"
Venture"
Fundacja Filmowa Se60 000,00
3
Zaanimuj Łódzkie
69
ma-for
zł
Sieradzkie
Kampania promocyjno14 750,00
4 Stowarzyszenie Ludzi informacyjna "Zostań członkiem
66,6
zł
z Pasją
zespołu Sieradzanie"
Lokalna Organizacja
Turystyczna
29 850,00
5
Newsletter Województwa
66,6
"Centralny Łuk
zł
Turystyczny”
Towarzystwo
"Cudze chwalicie, swego nie
6 Przyjaciół Ziemi
66,4
4 000,00 zł
znacie"
Konopnickiej
294
W Uchwale nr 777/12 Zarządu WŁ przyjęto również ranking ofert, które
otrzymały wymagane 65% maksymalnej liczby punktów (minimum 65 punktów),
koniecznych do uzyskania rekomendacji do przyznania dotacji na wsparcie realizacji
zadań publicznych Województwa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2012 r. i którym – z braku środków finansowych – nie
została przyznana dotacja z budżetu Województwa. Przyjęcie rankingu oznaczało,
że w przypadku rezygnacji któregokolwiek podmiotu z przyznanej dotacji, podmioty
z rankingu miały prawo do otrzymania tej dotacji.
Ranking przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1
2
Nazwa podmiotu
Polski Związek Głuchych
Oddział Łódzki
Fundacja na Rzecz Dzieci i
Młodzieży "Wiktoria"
Nazwa zadania
„Nie pomijaj mnie, Kulturo"
Kampania promocyjnoinformacyjna "MY I KULTURA"
Liczba
punktów
65,6
65,2
Umowy na realizację zadań dofinansowanych przez Samorząd Województwa
podpisało 5 podmiotów. Z podpisania umowy zrezygnowała Lokalna Organizacja
Turystyczna "Centralny Łuk Turystyczny” na realizację zadania Newsletter
Województwa.
Niewykorzystana kwota dotacji – 29 500 zł został przyznana, zgodnie z Uchwałą
Nr 1656/12 Zarządu WŁ z dnia 16.10.2012 r. drugiemu podmiotowi z rankingu, czyli
Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Wiktoria" na realizację zadania Kampania
promocyjno-informacyjna "MY I KULTURA"– 32 800 zł.
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki nie zdecydował się na realizację
zadania pod nazwą „Nie pomijaj mnie, Kulturo".
Ostatecznie Zarząd WŁ udzielił w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych Województwa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2012 r. 6 dotacji na łączną kwotę 200 000 zł.
Realizacja
konkursu
na
udzielenie
dotacji
na
wykonanie
prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków Województwa:
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Sejmik WŁ Uchwałą
Nr XIX/358/11 z dnia 20.12.2011 r. przyjął zmieniony Regulamin określający zasady,
tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa
łódzkiego. Po opublikowaniu jego treści w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, wszedł w życie 29.02.2012 r. Dokument zmienił m.in. zakres
oraz punktację kryteriów merytorycznej weryfikacji wniosków oraz założenie
dotyczące możliwości obniżenia kwoty proponowanej dotacji w stosunku
do wnioskowanej maksymalnie o 25 %, a także umożliwił określanie priorytetów przy
wyborze wniosków oraz limitu oczekiwanej przez wnioskodawcę kwoty dotacji,
w ogłoszeniu o konkursie. W oparciu o ww. dokumenty, Uchwałą Nr 309/12 z dnia
7.03.2012 r. Zarząd WŁ ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2012 r.
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków Województwa. W 2012 r. w budżecie Województwa
295
przeznaczono na powyższy cel kwotę 2 000 000 złotych. Maksymalna kwota
dotacji, o którą mógł ubiegać się wnioskodawca, nie mogła być większa niż 200 000
złotych. Priorytetowo miały być traktowane prace lub roboty budowlane
przy najcenniejszych zabytkach w skali kraju i regionu, znajdujących się w obrębie
krajobrazów kulturowych dorzecza Warty i dorzecza Pilicy, wzbogacających ofertę
turystyczną i kulturalną Województwa. Dodatkowe punkty można było również
uzyskać za uwzględnienie obiektu zabytkowego w gminnej ewidencji zabytków
oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Nabór wniosków, poprzedzony akcją informacyjno-promocyjną (prasa, Internet,
spotkanie dla potencjalnych beneficjentów w dniu 14.03.2012 r.), zakończył się
dnia 6.04.2012 r. Złożono 109 wniosków. Szczegóły oceny wniosków przedstawia
poniższa tabela.
Podsumowanie procedury oceny wniosków złożonych w ramach konkursu
na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
województwa
Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków województwa
Etap 1: Nabór wniosków
Liczba złożonych wniosków w konkursie
109
Całkowity deklarowany koszt realizacji
26 415 611,31 zł
zadania
Kwota wnioskowanej dotacji
12 568 958,00 zł
Etap 2: Ocena formalna (Departament Kultury i Edukacji)
Liczba wniosków zweryfikowanych
105
pozytywnie
Całkowity koszt zadania wniosków
26 007 904,25 zł
poprawnych
Kwota wnioskowanej dotacji wniosków
12 373 491,00 zł
poprawnych
Etap 3: Ocena merytoryczna (Komisja)
Liczba rekomendowanych zadań do
22
dofinansowania
Kwota wnioskowanej dotacji
2 662 382,00 zł
Kwota udzielonych dotacji
2 000 000,00 zł
Złożono 109 wniosków. Nadesłane wnioski zostały sprawdzone pod względem
formalnym przez pracowników Departamentu pod względem ich formalnej zgodności
z zasadami określonymi w/w Regulaminem. Zespół składający się z pracowników
Departamentu, dokonujący oceny pod względem formalnym zweryfikował wnioski
z punktu widzenia m.in. jego kompletności (posiadanych załączników), poprawności
wypełnienia, jak i spełnienia przez obiekt podstawowego kryterium: wpisania
do rejestru zabytków Województwa. Wykaz kryteriów formalnych zawarty został w
karcie oceny formalnej dołączonej do każdego wniosku.
Wnioski spełniające kryteria formalne (105) zostały dopuszczone do oceny
merytorycznej przez Komisję, powołaną przez Zarząd WŁ. W jej skład weszli
przedstawiciele Zarządu WŁ i Sejmiku WŁ oraz Urzędu (Kancelarii Marszałka
296
i Departamentu Kultury i Edukacji). Ponadto w pracach Komisji z głosem doradczym
wzięli udział eksperci (przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
oraz Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łodzi).
Spośród 105 wniosków spełniających kryteria formalne, Komisja jednogłośnie
podjęła decyzję o rekomendacji 22 wniosków o najwyższej uzyskanej liczbie
punktów. Z opinią Komisji zgodził się Sejmik WŁ, przyjmując Uchwałę
Nr XXIV/458/12 w dniu 29.05.2012 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu
i udzielenia w 2012 r. dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków Województwa.
L
p.
1
2
3
4
5
Wykaz udzielonych w 2012 r. dotacji z budżetu Województwa
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Województwa
Kwota
Wnioskodawca
Nazwa zadania
udzielonej
dotacji (w zł)
Dom Zakonny
Lutomiersk, XVII wieczny dawny
Towarzystwa
klasztor O.O. Reformatów:
Salezjańskiego, ul.
kapitalny remont dachu po pożarze
Kopernika 3, 95-083
skrzydła północnego –
85 712,00
Lutomiersk
modernizacja konstrukcji więźby
dachowej i zmiana pokrycia
dachowego – etap III
Rzymskokatolicka Parafia "Zakończenie robót na budynku
pod wezwaniem św.
zabytkowego Kościoła pod
Mateusza Apostoła i
wezwaniem św. Mateusza Apostoła
Ewangelisty i św.
w Pabianicach – prace
150 000,00
Wawrzyńca w
konserwatorskie wieży
Pabianicach
z siedzibą przy ul. ks.
Piotra Skargi 1
Dom Zakonny Braci
Remont więźby dachowej wraz z
Mniejszych /Klasztor
wymianą pokrycia ceramicznego na
Franciszkanów/, ul.
zabytkowym XVII- wiecznym
80 720,00
Reformacka 1, 98-300
Klasztorze Franciszkanów
Wieluń
w Wieluniu – część wschodnia
/kontynuacja zadania/
Katolicka Parafia św.
Skomlin, drewniany kościół
Filipa i Jakuba Ap. w
modrzewiowy ok. 1746 r.,
Skomlinie,
kontynuacja konserwacji XVIII w.
105 000,00
ul. Tysiąclecia 18, 98-346 polichromii wnętrza świątyni na
Skomlin
północnej ścianie nawy – V etap
Rzymskokatolicka Parafia Renowacja zespołu sakralnego p.w.
p.w. Podwyższenia Św.
Św. Anny w Brzezinach Etap 4
54 750,00
Krzyża, 95-060 Brzeziny
ul. Kościuszki 48
297
Parafia Rzymskokatolicka Remont zabytkowego Kościoła
p.w. św. Marii Magdaleny Parafialnego p.w. św. Marii
6 w Działoszynie
Magdaleny w Działoszynie
(XVIII w.) – remont i malowanie
elewacji zewnętrznej
Parafia Rzymskokatolicka Kontynuacja robót budowlanych
p.w. Niepokalanego
polegających na: wykonaniu
Poczęcia NMP, Pl.
remontu elewacji wraz z
Piłsudskiego 9, 96-200
pomalowaniem oraz wykonaniem
7 Rawa Mazowiecka
remontu dachu nawy bocznej w
kościele pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny w Rawie
Mazowieckiej
Dom Zakonny Kongregacji Konserwacja barokowego ołtarza
Oratorium św. Filipa Neri bocznego pod wezwaniem św.
8 w Studziannie, ul. Główna Filipa Neri w Poświętnem – I etap
7, 26-315 Poświętne
Remont więźby dachowej, wymiana
pokrycia dachowego i wykonanie
instalacji odgromowej, na skrzydle
wschodnim i części północnej
zabytkowego klasztoru
pobernardyńskiego przyległego do
barokowego kościoła p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w
Widawie
Parafia Rzymskokatolicka Remont wraz z
p.w. Wniebowzięcia
zagospodarowaniem przestrzeni
Najświętszej Maryi Panny, publicznej zabytkowego kościoła
10
Plac Kościelny 8, 26-332 pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Sławno
Maryi Panny
w Sławnie
Fundacja Monumentum
Mauzoleum Silbersteinów –
Iudaicum Lodzense, 91zakończenie III etapu prac
11
416 Łódź ul. Pomorska 18 konserwatorskich
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w
Widawie, 98-170 Widawa,
9 ul. Rynek Kościuszki 14
Parafia Rzymskokatolicka
Parafia p.w. św.
Wawrzyńca D. i M.
12
w Kutnie, ul. ks. kard.
Wyszyńskiego 4, 99-300
Kutno
Parafia Rzymskokatolicka
p.w.
13 św. Mikołaja Biskupa, ul.
Kaliska 3, 98-290 Warta
Wykonanie prac konserwatorskich i
restauratorskich przy zabytkowych
XIX – wiecznych organach z
Kościoła p.w.
św. Wawrzyńca w Kutnie
Prace konserwatorskie przy
elewacjach XIV-wiecznej wieży
kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa,
przy ul. Kaliskiej 3 w Warcie
73 281,00
129 000,00
22 500,00
150 000,00
74 250,00
150 000,00
150 000,00
82 500,00
298
Piotrków Trybunalski, XIV-wieczny
kościół farny pw. św. Jakuba konserwacja wschodniej i północnej
elewacji wieży kościoła farnego pw.
św. Jakuba Apostoła oraz dwóch
fragmentów elewacji zachodniej
korpusu nawowego
Rzymsko-Katolicka
Wymiana stropu i wymiana
Parafia p.w. Św. Józefa
konstrukcji więźby dachowej,
Oblubieńca 91-065 Łódź, pokrycia dachu oraz rynien
15 ul. Ogrodowa 22
dachowych i rur spustowych w
dwóch kaplicach bocznych Kościoła
p.w. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.
w Łodzi
Parafia Rzymskokatolicka Prace konserwatorskie przy ścianie
Wniebowzięcia NMP i św. północnej absydy oraz elewacji
Jakuba Apostoła, ul.
północnej prezbiterium wraz ze
16
Ogrodowa 1, 98-240
ścianą wschodnią zakrystii w
Szadek
kościele Wniebowzięcia NMP i św.
Jakuba Apostoła w Szadku
Rzymskokatolicka Parafia Remont wewnętrzny kościoła
p.w.
cmentarnego pw. Św. Marii
17 św. Bartłomieja w
Magdaleny w Opocznie
Opocznie, ul. Kościelna 2
26-300 Opoczno
Fundacja na Rzecz
Konserwacja dolnej części
Ratowania Kaplicy Karola prezbiterium Kaplicy Karola
18
Scheiblera, 91-072 Łódź, Scheiblera (strona wschodnia)
ul. Legionów 81
Parafia Rzymskokatolicka Wykonanie prac konserwatorskich
p.w. św. Tomasza
malowideł ściennych prezbiterium i
19 Kantuaryjskiego
na łuku tęczowym
w Sulejowie ul. Opacka
w Kościele p.w. św. Tomasza
13, 97-330 Sulejów
Kantuaryjskiego w Sulejowie
Polskie Stowarzyszenie
Rewitalizacja i przystosowanie do
Miłośników Kolei, Pl.
celów muzealnych Parowozowni
Defilad 1, 00-901
Skierniewice. Prace ratownicze20 Warszawa
zabezpieczające polegające na
rozbiórce zawalonej konstrukcji
dachowej najstarszej części hali
parowozowej z lat 1862-1865
Polskie Stowarzyszenie
Rewitalizacja i przystosowanie do
Miłośników Kolei, Pl.
celów muzealnych Parowozowni
Defilad 1, 00-901
Skierniewice – prace ratownicze
21
Warszawa
polegające na odbudowie części
zarwanego pokrycia dachowego
hali parowozowej z lat 1862-1942
Parafia Rzymskokatolicka
p.w.
św. Jakuba Apostoła
14 „FARA”, ul. Krakowskie
Przedmieście 2, 97-300
Piotrków Trybunalski
75 000,00
117 000,00
75 000,00
145 500,00
150 000,00
42 750,00
42 037,00
13 500,00
299
Oddział PTTK im. dr
Eugenii Kaleniewicz w
22 Warcie, ul. 20. Stycznia
26, 98-290 Warta
Wymiana pokrycia dachowego i
deskowania wraz z orynnowaniem
XIX-wiecznej kamienicy, punktu
Poczty Kurierskiej obecnie Muzeum
PTTK w Warcie - kontynuacja
Razem
31 500,00
2 500 000
Umowy na realizację zadań dofinansowanych przez Samorząd Województwa
podpisało 21 podmiotów. Z podpisania umowy zrezygnował jeden Beneficjent:
Dom Zakonny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziennie na realizację
zadania: „Konserwacja barokowego ołtarza bocznego pod wezwaniem św. Filipa
Neri w Poświętnem – I etap”.
Ostatecznie Województwo udzieliło dotacji na kwotę 1 977 500,00 zł.
18.12.2012 r. Sejmik WŁ Uchwałą Nr XXXI/629/12 przyjął w nowym brzmieniu
Regulamin określający zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków Województwa . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Województwie :
Zakończono prace nad opracowaniem Wojewódzkiego programu opieki
nad zabytkami w Województwie na lata 2012-2015. Prace nad nowym Programem
prowadzone od maja 2011 r., powierzone zostały Dyrektorowi Biura Planowania
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Projekty Programu na bieżąco
konsultowane były z Departamentem oraz członkami, powołanej w 2011 r.,
Wojewódzkiej Komisji ds. wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. W skład
Komisji weszli profesorowie Politechniki Łódzkiej, przedstawiciele Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu
Dziedzictwa w Łodzi, Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi, instytucji kultury i podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony
zabytków, a także pracownicy Urzędu – łącznie 28 osób. Zadaniem ww. Komisji była
w szczególności konsultacja części diagnostycznej projektu Programu, jego
opiniowanie na różnych etapach opracowywania oraz ścisła współpraca
z podmiotami prawnie umocowanymi do współdziałania przy jego formułowaniu.
Powołanie ww. Komisji pozwoliło przede wszystkim na ocenę proponowanych
rozwiązań programowych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, kształtowania
krajobrazu kulturowego Województwa oraz waloryzacji unikatowych obiektów
i obszarów.
Projekt Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim
na lata 2012 - 2015, uwzględniający wnioski nadesłane w wyniku przeprowadzonych
konsultacji społecznych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii w/w Komisji, został
zaakceptowany przez Zarząd WŁ Uchwałą Nr 902/12 z dnia 21.05.2012 r. Następnie,
zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, dokument podlegał zaopiniowaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, przekazano go na sesję
Sejmiku WŁ, który Uchwałą Nr XXVI/487/12 w dniu 21.06.2012 r. przyjął Wojewódzki
300
program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012 - 2015.
Wszedł w życie 19.09.2012 r.
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012
- 2015 określa strategiczne cele i zadania w zakresie ochrony dziedzictwa
materialnego i niematerialnego Województwa, kształtując tym samym politykę
rozwoju regionu. Stanowi podsumowanie oraz kontynuację Wojewódzkiego
programu opieki nad zabytkami w Województwie
na lata 2008 - 2011,
a także wytycza nowe standardy oraz kierunki działań w obszarze zarządzania
dziedzictwem kulturowym regionu łódzkiego. Zgodnie z opinią Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „dokument analizuje system i stan prawny
ochrony zabytków, osadza go wśród przyjętych dokumentów i programów, a także
dokonuje wszechstronnej wieloaspektowej analizy zasobu dziedzictwa kulturowego,
w tym także niematerialnego, z położeniem szczególnego nacisku na cechy
wyróżniające nasze Województwo spośród innych w kraju”.
W ramach realizacji postanowień Wojewódzkiego programu opieki nad
zabytkami …. zorganizowano wraz z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem
Łódzkim, w dniach 19-20 października w Łodzi i Zgierzu Forum Naukowe
PROREVITA 2012. Polityka regionalna a rewitalizacja miast w praktyce. Celem
organizacji Forum była wymiana doświadczeń dotyczących realizacji projektów
rewitalizacyjnych oraz zainicjowanie szerokiej dyskusji na temat wpływu polityki
regionalnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na rewitalizację miast
i przestrzeni oraz obiektów poprzemysłowych. Forum było realizowane w ramach
projektu pn. Promocja marki regionalnej „Łódzkie intelektualne”, finansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013.
Przedłożono Sejmikowi WŁ projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa udziałów w Spółce Wytwórnia Filmów
Oświatowych Sp. z o.o. w trybie art. 4b ustawy z dnia 30.08.1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji. Przyjęto Stanowisko Zarządu WŁ dotyczące obaw
związanych z ewentualną likwidacją Łódzkiego Centrum Filmowego Sp. z o.o.
oraz braku konsultacji społecznych w tej sprawie – Stanowisko z dnia 13.02.2012 r.
w sprawie: rozwoju branży filmowej w województwie.
w zakresie edukacji:
W roku 2012 Samorządowi Województwa podlegało 25 jednostek oświatowych:
- 4 wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli,
- 4 zakłady kształcenia nauczycieli,
- 4 biblioteki pedagogiczne,
- 4 bursy,
- 2 centra kształcenia ustawicznego,
- 5 szkół policealnych,
- szkoła podstawowa specjalna,
- gimnazjum specjalne dla dzieci, od 01.09.2012 r. połączone w Zespół Szkół
przewlekle chorych
Specjalnych
301
Zadania związane z kadrą pedagogiczną:
Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa.
Ustalono wynagrodzenia dyrektorom szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Samorządu Województwa .
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Marszałek WŁ przyznał nagrody
dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Samorząd Województwa. Nagrody otrzymało dziewięciu dyrektorów
oraz trzech nauczycieli, którzy wyróżnili się działaniami mającymi na celu
podnoszenie jakości nauczania oraz dbałością o wysoki poziom kształcenia.
Przyznano Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe i sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Podczas
obchodów Dnia Edukacji Narodowej medale te z rąk Wojewody Łódzkiego
odebrało 13 pracowników szkół i placówek Samorządu Województwa. Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono 4 osoby, Srebrnym - 7, natomiast
Brązowy Medal otrzymały 2 osoby.
Przyznano również 15 nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek
oświatowych Samorządu Województwa Medale Komisji Edukacji Narodowej
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Łódzki Kurator Oświaty przyznał nagrody dla 8 pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Samorządu
Województwa.
Zarząd WŁ powierzył obowiązki 7 dyrektorom w następujących placówkach
oświatowych w:
- Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu Pani Elżbiecie Kowalskiej na okres
5 lat (01.09.2012 – 31.08.2017);
- Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Pani Teresie Janickiej-Panek na okres 5 lat (01.11.2012-31.08.2017);
- Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu Pani Ilonie
Lewandowskiej na okres 5 lat (01.09.2012-31.08.2017);
- Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
Panu Dariuszowi Magaczowi na okres 5 lat (01.09.2012-31.08.2017);
- Zespole Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym
Rehabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
w Rafałówce Pani Katarzynie Ciesionki na okres 5 lat (01.09.201231.08.2017),
- Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych
w Łodzi dla Pana Sławomira Fatera na okres 5 lat (01.09.2012-31.08.2017),
- Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu Pani Monice
Szczepaniak na okres od 31.03.2012 do 31.08.2016 r.
Zarząd WŁ przyjął plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok 2012, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa. Corocznie organ
prowadzący wyodrębnia środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych
302
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki na ten cel w roku 2012 wynosiły
227.849,00 zł, w tym na organizację doradztwa metodycznego 47.700,00 zł
oraz po 10.000,00 zł na organizację konferencji przez Centrum Kształcenia
Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Kolegium
Nauczycielskie w Zgierzu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi.
Zarząd WŁ powołuje komisje egzaminacyjne w sprawie nadania stopnia awansu
zawodowego
nauczyciela
mianowanego,
dla
nauczycieli
zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa
W 2012 r. powołano Uchwałami Zarządu WŁ 13 komisji egzaminacyjnych
dla 13 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Marszałek WŁ w wyniku
pozytywnie zakończonych postępowań egzaminacyjnych przyznał 12 osobom akty
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Jedna osoba
ukończyła egzamin z wynikiem negatywnym i tym samym wydano decyzję
o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Realizacja kontroli zgodnie z przyjętym planem przez Zarząd WŁ:
Wydział Edukacji przeprowadził 8 kontroli planowych jak również 6 kontroli
doraźnych. Kontrole swym zakresem obejmowały poszczególne zadania statutowe
placówek, m.in. zweryfikowano poprawność wewnętrznych aktów normatywnych
regulujących pracę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
skontrolowano
również
akta
osobowe
w poszczególnych
placówkach,
przeanalizowano naliczanie dodatków za warunki pracy na podstawie
obowiązujących przepisów, zweryfikowano przestrzeganie przez dyrektora
kolegium zapisu §52 rozp. MEN z 12.08.1997 r. w sprawie zakładów kształcenia
nauczycieli
z
uwzględnieniem
funkcjonowania
systemu
opłat,
a także przeanalizowano zasady współpracy wojewódzkich ośrodków doskonalenia
nauczycieli z uczelniami wyższymi.
Rady programowe:
Na mocy § 31 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.1997 r.
w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli oraz § 13 rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 24.03.2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb
społecznych Rady Programowe powołuje organ prowadzący.
W skład rady programowej wchodzi: dyrektor kolegium jako jej przewodniczący,
opiekunowie naukowo-dydaktyczni z ramienia uczelni zapewniającej opiekę
naukowo-dydaktyczną, kierownicy specjalności, kierownicy praktyk pedagogicznych,
przedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich, przedstawiciel organu
prowadzącego, przedstawiciel samorządu słuchaczy oraz inne osoby powołane
na wniosek dyrektora. Współpraca dotyczy następujących uczelni: Uniwersytetu
Łódzkiego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Zadania związane z organizacją kształcenia:
W placówkach oświatowych wdrażane są i realizowane innowacje pedagogiczne,
które stanowią nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne,
303
mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Kontynuowany jest również
eksperyment pedagogiczny służący podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole,
w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych
i zakres treści nauczania.
Placówki
oświatowe
Forma
tytuł
"Nowa jakość szkolnictwa
PPSNT
innowacja zawodowego osiągana przez
dla Dorosłych
pedagogiczna kształcenie dualne" – innowacja
w Łodzi
w zawodzie technik mechanik
„Technik dentystyczny w cztery
dni
w tygodniu"
" Ratownik medyczny w cztery
Szkoła
dni
Policealna
w tygodniu"
SWŁ w
innowacja
Piotrkowie pedagogiczna „Technik masażysta w cztery
Trybunalskim
dni
w tygodniu"
„Technik farmaceutyczny” w
cztery dni
w tygodniu"”
okres realizacji
1.09.200931.08.2013
01.09.2012 –
luty 2015
01.09.2012
– 31.08.2014
01.09.2012 –
31.08.2014
01.09.2012 –
31.08.2014
Marszałek WŁ wspierając rozwój szkolnictwa zawodowego w Województwie,
podpisał list intencyjny z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, celem dostosowania
oferty kształcenia szkół policealnych i Centrów Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa do zapotrzebowania pracodawców w regionie. Strony
listu, deklarując chęć nawiązania kooperacji, będą koncentrować się przede
wszystkim na zagadnieniu dopasowania oferty edukacyjnej placówek oświatowych
do dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania inwestorów w ŁSEE
na wykwalifikowanych pracowników. Jednym z elementów tego procesu będzie
wdrażanie nowych kierunków kształcenia. Takie działania będą korzystne zarówno
z punktu widzenia pracowników, który będą mogli łatwiej znaleźć atrakcyjne i dobrze
płatne miejsca pracy w przedsiębiorstwach oraz pracodawców, którym pozwoli
efektywniej rekrutować dobrze wykwalifikowanych pracowników. Zostały również
wystosowane pisma do czołowych inwestorów zrzeszonych w Strefie, zawierające
propozycję współpracy w zakresie kształcenia kadr.
28.03.2012 r. odbyła się uroczysta inauguracja Kursu Maszynisty pojazdu
trakcyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa
Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72. W uroczystości uczestniczyli
Marszałek WŁ Witold Stępień, Maciej Głowacki – Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej Sp. zo.o, Andrzej Wasilewski – Dyrektor Łódzkiego Zakładu
Przewozu Regionalnego, Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu
Kultury i Edukacji oraz osoby rozpoczynające kurs maszynisty.
Uruchomienie kursu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy
na wyspecjalizowane kadry przemysłu kolejowego. Kształcenie będzie realizowane
304
w formie 3 miesięcznego kursu, zgodnie z programem zawartym w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18.02.2011r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. Nr
66, poz. 346 ze zm.). Kursy prowadzone będą przez Centrum Kształcenia
Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy współpracy
z Łódzkim Zakładem Przewozu Regionalnego.
Po ukończeniu szkolenia absolwenci przystępują do egzaminu testowego.
Po zdanym egzaminie otrzymują świadectwo maszynisty.
Otrzymanie w/w
świadectwa
pozwoli
absolwentowi na złożenie wniosku
o wydanie licencji maszynisty w Urzędzie Transportu Kolejowego. Uzyskanie licencji
pozwala ukończyć szkolenie u przewoźnika na świadectwo maszynisty, które daje
prawo do wykonywania pracy maszynisty pojazdu trakcyjnego.
Wart podkreślenia jest fakt, iż Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łodzi 28.12.2011 r. zostało wpisane przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia
i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty i świadectwo
maszynisty.
Ponadto Samorząd Województwa wyraził zgodę na utworzenie nowych kierunków
kształcenia zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dnia 23.12.2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz.7).
- technik eksploatacji portów i terminali, technik telekomunikacji, technik
geolog, technik realizacji dźwięku, technik rachunkowości, asystent
kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, technik teleinformatyk
w
Publicznej
Policealnej
Szkole
Nowoczesnych
Technologii
dla Dorosłych w Łodzi,
- technik weterynarii, technik sterylizacji medycznej w Szkole Policealnej
Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
- technik archiwista, technik sterylizacji medycznej, opiekun osoby starszej
w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie
Trybunalskim,
- opiekun osoby starszej w Szkole Policealnej Samorządu Województwa
Łódzkiego w Łowiczu,
- technik archiwista, technik sterylizacji medycznej, protetyk słuchu,
technik elektroniki i informatyki medycznej w Centrum Kształcenia
Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- echnik informatyk, technik sterylizacji medycznej, technik turystyki
wiejskiej, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik ochrony
fizycznej osób i mienia w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
Kontynuowano współpracę z następującymi uczelniami wyższymi w zakresie
opieki naukowo – dydaktycznej nad zakładami kształcenia nauczycieli:
- Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie w Kolegium Nauczycielskim
w Wieluniu,
- Akademią Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Uniwersytetem Warszawskim – w Zespole Kolegiów Nauczycielskich
w Łowiczu,
- Uniwersytetem Łódzkim – w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu,
305
- Uniwersytetem Warszawskim – w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
w Sieradzu.
Podjęto współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach
organizacji praktyk pedagogicznych dla słuchaczy Kolegiów na mocy § 47
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.1997 r. w sprawie
zakładów kształcenia nauczycieli oraz § 23 rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 24.03.2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych
formę, miejsce i terminy praktyk zawodowych określa dyrektor kolegium
w porozumieniu z organem prowadzącym. W roku 2012 Zarząd WŁ wyraził zgodę
na organizację praktyk dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.
Ponad 50% placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa
realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na kwotę 5 milionów złotych. Projekty mają na celu podniesienie
atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół Samorządu Województwa:
- "Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracujących uczniów
kształcących się w zakresie pierwszych kwalifikacji zawodowych " - projekt
Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych
w Łodzi: projekt skierowany do uczniów Szkoły zdobywających pierwsze
kwalifikacje zawodowe, którzy dzięki dodatkowym zajęciom w ramach danego
kierunku mogą poszerzyć wiedzę oraz nabyć dodatkowe umiejętności,
- "Nowoczesna szkoła - Profesjonalna kadra" - projekt Publicznej Policealnej
Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi: projekt skierowany
do nauczycieli szkół zawodowych, którzy mogą pogłębić swoją wiedzę
w zakresie tworzenia pakietów edukacyjnych wspierających kształcenie
modułowe i dualne,
- "Edukacja zdalna szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego
w regionie" - projekt Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii
dla Dorosłych w Łodzi: projekt skierowany do uczniów Szkoły, mający na celu
podniesienie
poziomu
kształcenia
poprzez
stworzenie
platformy
e-learningowej umożliwiającej uzupełnienie dodatkowej wiedzy w formie
innowacyjnej formy nauczania,
- „Nowe kwalifikacje – to nowe możliwości” – projekt Szkoły Policealnej
Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim: projekt ma
na celu podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły zwiększającej
konkurencyjność uczniów na rynku pracy poprzez realizację dodatkowych
zajęć z zakresu ICT, języka angielskiego, języka migowego, automasażu
oraz przedsiębiorczości,
- „Wszechstronny uczeń” – projekt Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, projekt
ma na celu zwiększenie u uczniów poziomu kwalifikacji specjalistycznych
w ramach oferty edukacyjnej szkoły,
- „Kompetencje kluczowe – klucz do sukcesu” – projekt Szkoły Policealnej
Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, projekt ma na celu
podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego
i przedsiębiorczości. Uczniowie dzięki zajęciom z przedsiębiorczości dowiedzą
się, jak założyć i poprowadzić własny biznes, z kolei umiejętność
porozumiewania się w języku obcym zwiększy ich przewagę konkurencyjną
przy poszukiwaniu pracy,
306
- „Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy” – projekt
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, który ma na celu
podniesienie jakości dydaktycznej 4 szkół z terenu woj. łódzkiego, służącej
wzmocnieniu zdolności uczniów do znalezienia przyszłego zatrudnienia.
Zarząd WŁ uchwalił:
- wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym oraz za zajęcia
dydaktyczne w systemie zaocznym i dziennym powtarzane z powodu
niezadowalających wyników w nauce w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu,
- wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym
oraz za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających
wyników w nauce w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sieradzu,
- wysokość opłat za egzaminy wstępne do Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Sieradzu oraz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu,
- wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym w Kolegium
Nauczycielskim w Wieluniu.
Zarząd WŁ wyraził zgodę na ustalone przez dyrektorów wysokości stypendiów
za wyniki w nauce dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w I i II semestrze
roku szkolnego 2011/2012, przyznano 223 stypendia w łącznej kwocie 33.628 zł.
Stypendia przyznano również w szkołach policealnych 329 osobom w łącznej
wysokości 49.878 zł.
W 2012 roku na podstawie wniosków Samorząd Województwa dodał
do ewidencji 2 kolejne placówki doskonalenia nauczycieli. Obecnie w ewidencji
figurują 24 niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz 1 niepubliczna
biblioteka pedagogiczna.
Przyznawanie nagród Marszałka WŁ za najlepsze rozprawy habilitacyjne
i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe:
Przeprowadzono XIII edycję konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne
i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane
z Województwem. Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 36 prac,
z czego nagrodzonych zostało:
 1 rozprawa habilitacyjna – nagroda w kwocie 15 tys. zł.,
 3 rozprawy doktorskie – nagrody w kwocie po 10 tys. zł.,
 3 prace magisterskie – nagrody w kwocie po 5 tys. zł.,
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze
rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i
dyplomowe
Etap 1: Składanie wniosków
Liczba prac złożonych w konkursie
36
Etap 2: Ocena formalna
Liczba wniosków zweryfikowanych pozytywnie
35
307
Etap 3: Ocena merytoryczna (Komisja)
Liczba przyznanych nagród
7
Kwota przyznanych nagród
60 000,00 zł
Łączna pula nagród wyniosła w tym roku 60 tys. zł. Najwięcej prac,
bo aż 18 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, ale prace pochodziły również ze szkół
wyższych z innych województw.
Ilość
Rodzaj pracy
Nazwa uczelni prac
ogółem habilitacyjna doktorska magisterska dyplomowa
Uniwersytet
Łódzki
18
Politechnika
Łódzka
6
Uniwersytet
Medyczny w
Łodzi
7
Akademia Sztuk
Pięknych w
Łodzi
2
1
Uniwersytet
Jagielloński
1
1
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
1
1
Uniwersytet
Wrocławski
1
RAZEM
36
1
3
12
2
1
2
4
3
3
1
1
2
9
18
7
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk
humanistycznych i społecznych (17 prac), a następnie obszaru nauk: technicznych
7 prac), o zdrowiu i medycznych (6 prac), przyrodniczych i ścisłych (4 pracy), sztuki
(2 prace).
Znaczna większość prac, bo ponad 60% wpłynęła z Łodzi, jednak należy zaznaczyć,
iż wnioski wpłynęły również z 11 powiatów Województwa oraz 2 innych województw
tj.: podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego.
Powiat
Ilość prac ogółem z danego
powiatu
bełchatowski
1
brzeziński
1
łęczycki
1
308
łowicki
1
Łódź
22
pabianicki
1
radomszczański
1
sieradzki
1
skierniewicki
1
tomaszowski
2
zduńskowolski
1
zgierski
1
pow. krośnieński
woj. podkarpackie
1
pow. giżycki
woj. warmińskomazurskie
1
Nagrodzone prace tematycznie związane są z Województwem, promują region
oraz wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego,
gospodarczego lub kulturalnego regionu.
Przyznawanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka WŁ
za szczególne osiągnięcia związane z edukacją:
Departament koordynował VI edycję przyznawania jednorazowych stypendiów
naukowych Marszałka WŁ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy
kolegiów oraz studentów szkół wyższych, osiągających znaczące sukcesy w różnych
dziedzinach nauki. W ramach tegorocznej edycji wpłynęło 120 wniosków. W dniu
30.05.2012 r. Komisja Stypendialna, dokonująca oceny merytorycznej wniosków,
zarekomendowała 19 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 12 studentów łódzkich
uczelni wyższych do przyznania stypendiów. Natomiast Zarząd WŁ w dniu
5.06.2012 r., zgodnie z propozycją Komisji, podjął uchwałę w sprawie przyznania
jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka WŁ wytypowanym kandydatom
w łącznej kwocie 150 000 zł.
Proces oceny wniosków przedstawia poniższa tabela:
309
Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka WŁ
Etap 1: Składanie wniosków
Liczba wniosków złożonych w naborze
120
Liczba wniosków wycofanych z konkursu przez
Wnioskodawców (w przypadku złożenia większej
8
liczby wniosków niż zezwala na to regulamin)
Etap 2: Ocena formalna
Liczba wniosków zweryfikowanych pozytywnie
111
Etap 3: Ocena merytoryczna (Komisja)
Liczba przyznanych stypendiów
31
Kwota przyznanych stypendiów
150 000,00 zł
Przyznano stypendia w następujących kwotach:
Kategoria „uczeń”
Stypendia I stopnia
2 osoby
w kwocie 8000 zł
Stypendia II
stopnia
2 osoby
w kwocie od 6000 zł do 7000 zł
Stypendia III
stopnia
15 osób
w kwocie od 3000 zł do 5000 zł
Stypendia I stopnia
1 osoba
w kwocie 9000 zł
Stypendia II
stopnia
4 osoby
w kwocie 6000 zł
7 osób
w kwocie od 3000 zł do 5000 zł
Kategoria „student”
Stypendia
stopnia
III
Stypendia naukowe w kategorii „uczeń” przyznano 19 osobom,
które reprezentują licea ogólnokształcące oraz zespoły szkół z Łodzi oraz
powiatów: kutnowskiego, skierniewickiego, piotrkowskiego, sieradzkiego,
bełchatowskiego, tomaszowskiego i pabianickiego. Większość z laureatów
stanowią pasjonaci nauk matematycznych i przyrodniczych - młodzi fizycy,
chemicy, informatycy i ekolodzy, ale również są wśród nich wybitni humaniści. W
kategorii „uczeń” wpłynęło ogółem 71 wniosków, z czego znaczna większość
pochodziła z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, ale należy zaznaczyć,
że wnioski wpłynęły także z 20 powiatów województwa.
310
Liczba wniosków
Powiat
Łódź
11
bełchatowski
7
piotrkowski
6
tomaszowski
6
sieradzki
5
skierniewicki
5
kutnowski
4
opoczyński
3
pabianicki
3
pajęczański
3
zduńskowolski
3
inne
15
W kategorii „student” nagrodzono 12 osób. Wśród laureatów znalazło się
czterech studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, trzech z Politechniki
Łódzkiej, trzech z Uniwersytetu Łódzkiego, jeden student z Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz jeden z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Studenci, którzy
otrzymali stypendia reprezentowali głównie nauki społeczne, medyczne i techniczne.
Uczelnie zgłaszające swoich kandydatów do nagrody, złożyły w tegorocznej edycji
49 aplikacji, z czego większość wniosków pochodziła z Łodzi oraz powiatów
Województwa, ale były wśród nich również wnioski z województwa śląskiego
czy mazowieckiego.
Powiat
Łódź
Liczba
wniosków
23
piotrkowski
4
sieradzki
4
bełchatowski
3
zgierski
3
pabianicki
2
zduńskowolski
2
bielski (woj. śląskie)
1
częstochowski (woj.śląskie)
1
kaliski (woj. wielkopolskie)
1
311
kielecki (woj. świętokrzyskie)
1
powiat jasielski (woj.
podkarpackie)
1
radomski (woj. mazowieckie)
1
radomszczański
1
wieruszowski
1
Zgłoszeni do konkursu w 2012 r. studenci reprezentowali następujące dziedziny
nauk:
Dziedzina nauki
Liczba
wniosków
społeczne
22
medyczne
9
techniczne
9
matematyczne,
ekonomiczne
5
biologiczne
2
chemiczne
1
Przyznawanie stypendiów naukowych Marszałka WŁ dla wybitnych młodych
naukowców:
W dniu 27.03.2012 r. Sejmik WŁ Uchwałą nr XXII/402/12 przyjął Regulamin
przyznawania stypendiów naukowych Marszałka WŁ dla wybitnych młodych
naukowców. Nowoutworzony program jest jednym z zadań realizowanych w ramach
projektu „Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne”. Stypendia mają
za zadanie wspierać młodych łódzkich naukowców, prowadzących projekty naukowobadawcze przyczyniające się do rozwoju regionu. Program skierowany
jest do uczestników studiów doktoranckich, którzy zostaną zgłoszeni do konkursu
przez uczelnię bądź instytut naukowy lub badawczy. Stypendium przyznawane
będzie za dotychczasowe osiągnięcia kandydata oraz na realizację zgłoszonego
projektu
naukowo-badawczego.
Podstawowymi
kryteriami
decydującymi
o przyznaniu stypendium będą innowacyjność projektu, użyteczność wyników badań
naukowych dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu
oraz jakość dotychczasowych osiągnięć kandydata. Ogłoszenie naboru wniosków
oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, których będzie dotyczył konkurs w danym
roku zostanie opublikowane w połowie stycznia 2013 r. Samorząd Województwa
przeznaczy na pierwszą edycję programu stypendialnego kwotę 200 tys. zł.
312
Realizacja Projektu pn. „Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne”
Departament realizował projekt w ramach Działania III.2: Podnoszenie
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Osi priorytetowej III:
Gospodarka,
innowacyjność,
przedsiębiorczość,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013. Wartość całego projektu wynosi 824 351,39 zł,
natomiast kwota dofinansowania z RPO WŁ to 376 049,90 zł. Realizacja
przedsięwzięcia rozpoczęła się w grudniu 2011 r. i będzie trwała prawie dwa lata,
do października 2013 r. Ma ono za zadanie ukazać Województwo jako region o
dużym potencjale akademickim, naukowym i kulturalnym, który stwarza młodym
ludziom znakomite warunki do zdobycia wykształcenia, wszechstronnego rozwoju
intelektualnego, a także kulturalnego. Promocja marki odbywać się będzie
m.in. poprzez inicjatywy charakteryzujące się długą tradycją, które są dobrze znane
młodzieży szkolnej i akademickiej. Wśród nich wymienić można: stypendia naukowe
i artystyczne Marszałka WŁ, konkurs Marszałka WŁ na najlepsze rozprawy
habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane
z naszym Województwem.
Działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu w 2012 r.:
 utworzenie
strony
internetowej
Łódzkie
intelektualne
www.intelektualne.lodzkie.pl,
 zakup materiałów promocyjnych – gadżetów - Materiały w postaci: teczek
konferencyjnych, notesów, długopisów i pendrivów, promujące markę „Łódzkie
intelektualne” były wykorzystywane podczas spotkań, konferencji i imprez
organizowanych w ramach projektu, jak również organizowanych przez inne
podmioty, a podczas których promowano markę,
 zakup materiałów promocyjnych – ulotki, plakaty, banery - Materiały te były
wykorzystywane do promocji marki jak i produktów regionalnych podczas
konferencji i imprez organizowanych w ramach projektu, jak również
organizowanych przez inne podmioty,
 kampania promocyjna na nośnikach typu billboard - Została ona
przeprowadzona w okresie 16.06 – 30.06.2012. Kampania miała miejsce
na 60 nośnikach, przy czym 20 nośników było usytuowanych w Łodzi
i po 4 w następujących miastach: Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Kutno,
Sieradz, Radomsko, Kielce, Katowice, Opole, Poznań, Toruń,
 emisja spotów TV - Przeprowadzono kampanię promującą markę „Łódzkie
intelektualne” w telewizji TVP Łódź. Kampania odbywała się w miesiącach:
maj, czerwiec, wrzesień, październik i listopad. Spot był emitowany
w województwie łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, kujawsko-pomorskim,
wielkopolskim i opolskim,
 emisja spotów radiowych - Kampania promująca markę była przeprowadzona
w dwóch stacjach radiowych. Radio Złote Przeboje wyemitowało 200 spotów,
natomiast Radio Eska 150 spotów w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec,
październik, listopad,
 reklamy i ogłoszenia w prasie, artykuły sponsorowane i wkładki do gazet od maja 2012 r. publikowano w „Dzienniku Łódzkim” materiały promujące
projekt „Łódzkie intelektualne” oraz produkty wchodzące w jego skład.
Publikacje odbywały się w zależności od potrzeb związanych z realizacją
poszczególnych działań w ramach projektu,
313
 udział w targach edukacyjnych i imprezach regionalnych na terenie Łodzi
i Województwa - Marka „Łódzkie intelektualne” w 2012 r. była promowana
podczas 18 różnych wydarzeń: targów, konferencji, spotkań realizowanych
przez Departament Kultury i Edukacji, inne departamenty, szkoły i placówki,
dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa, jak również
przez inne instytucje,
 organizacja Forum Naukowo – Akademickiego - W ramach wspierania
środowiska naukowo-akademickiego Województwo podjęło współpracę
z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim związaną z prowadzeniem
wspólnych działań w zakresie organizacji Forum Naukowego „PROREVITA
2012. Polityka regionalna a rewitalizacja miast w praktyce”. Forum odbyło się
w dniach 19-20.10.2012 r. w Łodzi i Zgierzu. Organizatorzy przedsięwzięcia
stawiali sobie za cel, aby stało się ono miejscem dialogu pomiędzy
przedstawicielami środowiska naukowo-akademickiego oraz reprezentantów
władz samorządowych i instytucji zajmujących się tematyką ochrony
dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji i konserwacji zabytków. W programie
konferencji znalazły się m.in. wystąpienia dotyczące: zarządzania
dziedzictwem poprzemysłowym na przykładzie szlaków tematycznych,
wykorzystania dziedzictwa przemysłowego w wybranych krajach europejskich,
systemów
informatycznych
wspierających
ochronę
i popularyzację
dziedzictwa kulturowego, ale także dobre praktyki rewitalizacyjne
z Województwa i innych regionów kraju oraz miast Europy. Wydarzeniem
towarzyszącym Forum był Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła – Light Move
Festival organizowany przez Łódzką Fundację „LUX pro MONUMENTIS”.
Konferencji patronowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Akademia Nauk, Polski Komitet
Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków oraz Fundacja „LUX pro
MONUMENTIS”. Wydarzenie było skierowane do przedstawicieli środowiska
związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków w tym
m.in. reprezentantów władz samorządowych, przedstawicieli organizacji
ICOMOS i terenowych oddziałów Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
wojewódzkich konserwatorów zabytków, pracowników naukowych uczelni
wyższych, a także studentów i innych osób zainteresowanych tematyką. Na
konferencję zgłosiło się ok. 200 osób, udział w niej był bezpłatny.
 Organizacja spotkań podsumowujących nagrody i stypendia Marszałka WŁ Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane 15.06.2012 r. w Łódzkim Domu
Kultury, po przyznaniu stypendiów naukowych i artystycznych Marszałka WŁ,
który w trakcie czerwcowego spotkania wręczył listy gratulacyjne
60 stypendystom, którzy zostali wsparci dofinansowaniem o łącznej kwocie
350 000 zł. Podczas uroczystości wyświetlono spot promujący projekt
„Łódzkie intelektualne” i przedstawiono główne założenia projektu
zgromadzonym gościom, reprezentującym szkoły i uczelnie z Województwa.
Drugie spotkanie odbyło się w dniu 28.11.2012 r., kiedy to Marszałek WŁ
wręczył nagrody za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace
magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z Województwem.
Uroczystość odbyła się w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
Podczas uroczystości listy gratulacyjne odebrali laureaci nagrodzonych prac
wraz z promotorami. Na spotkanie zaproszono rektorów uczelni,
314
przedstawicieli instytucji oświatowych, radnych Sejmiku WŁ, członków komisji
konkursowej.
Pozyskiwanie środków finansowych przez placówki:
Cztery biblioteki pedagogiczne oraz jeden wojewódzki ośrodek doskonalenia
nauczycieli
pozyskały dotacje w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 102 257 zł. Dotacje obejmują swym
zakresem następujące zadania:
- na rzecz zrównoważonego rozwoju – program edukacji ekologicznej
realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
w Piotrkowie Trybunalskim (37.700 zł),
- program edukacji ekologicznej pt; ”Słońce, wiatr, woda – źródłem energii
płynącej
z
natury
realizowany
przez
Bibliotekę
Pedagogiczną
w Skierniewicach i jej filie” (14.400 zł),
- Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu popularyzatorem edukacji ekologicznej
i prozdrowotnej w środowisku lokalnym (22.380 zł),
- uzupełnienie
księgozbioru
wspomagającego
realizację
programu
edukacyjnego pn. „Multimedialna Pracownia Ekologiczna” przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim i jej placówki filialne w Bełchatowie,
Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim” (11.040 zł),
- program ekologiczny EKOBIB VIII – program edukacji ekologicznej dla
nauczycieli i uczniów realizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi (16.737 zł).
Pozyskano również środki na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń
w ramach grantów przez wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli:
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi - 267 641 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim –
164 037 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu – 256 568 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach – 284 266
zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych:
Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
-
-
modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej przy
ul. Narutowicza 122 w Łodzi, umożliwiło to zwiększenie liczby miejsc
zakwaterowania oferowanych przez Bursę, podniesienie standardu
pomieszczeń (5 840 958 zł),
modernizacja sanitariatów w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi (300 000 zł).
Współpraca międzynarodowa placówek oświatowych polegała przede wszystkim
na wymianie doświadczeń w działalności edukacyjnej poprzez udział w programach:
315
-
-
-
-
Grudnvig realizowany przez Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych
Technologii dla Dorosłych w Łodzi pn.: „Realizacja Projektu Partnerskiego
Grundtviga w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt ma na
celu określenie możliwości, jakie osoby dorosłe nabywają w ciągu całego roku.
Wartość projektu to 30 570,15zł,
w ramach międzynarodowego programu Comenius, 23.05.2012 r.
w Urzędzie, miała miejsce wizyta nauczycieli z Hiszpanii, Litwy,
Wielkiej Brytanii, Grecji oraz Rumunii. Przedstawiciele szkół z tych
europejskich krajów zostali zaproszeni przez Szkołę Podstawowej nr 29
w Łodzi im. Jana Kochanowskiego, która w ramach tego międzynarodowego
programu gościła nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich programu
Comenius, realizowanego przez tę placówkę w latach 2010 – 2012. Comenius
to część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme
dotyczącego edukacji na obszarze Unii Europejskiej, który realizowany jest ze
środków
Unii
Europejskiej.
Celem
programu
Comenius
jest
rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności
kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości oraz pomaganie
młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji
życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia
i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – 6.06.2012 r. miało miejsce podpisanie
listu intencyjnego pomiędzy Województwem reprezentowanym przez Pana
Witolda Stępnia – Marszałka WŁ a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji,
dotyczącego nawiązania trwałej współpracy mającej na celu prowadzenie
wspólnych działań zmierzających do wzbogacenia i umiędzynarodowienia
oferty edukacyjnej placówek oświatowych oraz podnoszenia jakości edukacji
poprzez organizację projektów, przy wykorzystaniu środków z Unii
Europejskiej na terenie Województwa. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, realizującą w szczególności następujące
programy edukacyjne: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”
„Comenius”, „Erasmus”, „Leonardo da Vinci”, „Grundtvig”, „Wizyty Studyjne”,
„eTwinning”, „Krajowe Centrum Europass”,
dnia 17,09,2012 r. w Urzędzie odbyła się konferencja pt. „Międzynarodowa
współpraca w obszarze edukacji na terenie województwa łódzkiego”,
adresowana zarówno do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
ale również dyrektorów, nauczycieli placówek edukacyjnych z regionu
łódzkiego. Organizacja wspólnej konferencji była efektem podpisanego
6 czerwca listu intencyjnego. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji, ale również przedstawiciele placówek
oświatowych z terenu Województwa, których wystąpienia dotyczyły
przykładów dobrej praktyki w ramach realizowanych edukacyjnych projektów
międzynarodowych.
Konferencje i wydarzenia:
-
koordynacja Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa zorganizowanego
przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu oraz Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych w Sieradzu – styczeń – marzec 2012 r.,
316
-
-
-
-
-
-
-
-
-
udział w XV Łódzkich Targach Edukacyjnych, które odbyły się w dniach
15-17 marca 2012r; gdzie promowano markę Łódzkie intelektualne
oraz programy stypendialne i konkursy organizowane przez Województwo,
koordynacja w dniach 8-15 maja 2012 r. podczas Tygodnia Bibliotek rajdu
rowerowego dla bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki,
bibliotek i rowerów „Odjazdowy Bibliotekarz”,
XI Wojewódzki Konkurs Wiedzy w Zakresie Spraw Obronnych,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego Młodzieży Szkół
Policealnych Samorządu Województwa zorganizowany w dniu 18 maja 2012
przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tomaszowie Mazowieckim,
konferencja pt. Współczesne kierunki pedagogiczne i praktyka nauczycielska
w międzynarodowym kontekście zorganizowana w dniach 18-19 maja 2012 r.
w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu,
konferencja podsumowująca projekt „Nowoczesna Szkoła – profesjonalna
kadra pedagogiczna” zorganizowana 26 czerwca 2012 r. w Publicznej
Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi,
konferencja naukowa „Zagrożenia życia i zdrowia w kontekście zagrożeń
cywilizacyjnych”, zorganizowana w ramach projektu "Łódzkie intelektualne”
w dniu 27 czerwca 2012 r. w Urzędzie,
V edycja dwudniowego Forum Naukowego „PROREVITA 2012 - Polityka
regionalna a rewitalizacja miast w praktyce” zorganizowana w dniach
19 -20 października 2012 r. w Łódzkim Domu Kultury oraz Kolegium
Nauczycielskim w Zgierzu,
II Wojewódzka konferencja naukowa dla nauczycieli bibliotekarzy pt.: „E-booki
na horyzoncie” zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
im. Prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi w dniu 14 listopada 2012 r. 2012 r.
w Łódzkim Domu Kultury,
sesja naukowa „Stefania Kuropatwińska i dzieło jej życia w Zgierzu”
zorganizowana m.in. przez Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu w dniu
18 listopada 2012 r.
Umowy:
Wyrażono zgodę na zawarcie umów zapewniających ciągłość pracy w bibliotekach
pedagogicznych oraz ich filiach:
- umowa użyczenia lokalu przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie,
w którym mieści się Filia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim,
- umowa użyczenia pomieszczeń przy ul. Żeromskiego 10 w Zduńskiej Woli,
w których mieści się Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.
Zmiany siedziby placówek oświatowych Samorządu WŁ:
-
Filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu mieszczącej się w Wieluniu
przy ul. Palestranckiej 5a na ul. J. Piłsudskiego 6,
Wojewódzkiego
Ośrodka
Doskonalenia
Nauczycieli
w
Sieradzu
przy ul. Tuwima 2 na ul. 3 maja 7.
317
w zakresie funduszy:
Realizacja projektu „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży
Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”
Kontynuowano realizację tego projektu w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet IX
Rozwój
wykształcenia
i
kompetencji
w
regionach,
Działanie
9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. Planowany termin jego zakończenia to wrzesień 2014 r.
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu
umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Województwa. Każda podedycja programu
zakłada przyznanie stypendiów na dany rok szkolny uczniom, którzy:
- wykazują duże zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych
i technicznych;
- posiadają miejsce zamieszkania na terenie Województwa lub siedziba szkoły,
do której uczęszczają znajduje się na terenie Województwa;
- pochodzą z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja
materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Rokrocznie przyznaje się stypendia na łączną kwotę 2 160 000 zł.
Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium, znajduje się pod opieką
dydaktyczną
nauczyciela-opiekuna,
którego
zadaniem
jest
inspirowanie
i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji
zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego (wskazanej we wniosku o przyznanie
stypendium) oraz pomoc w wykorzystaniu przez niego stypendium na cele
edukacyjne.
W roku 2012 r. zrealizowano następujące etapy projektu:
- na bieżąco monitorowano i koordynowano działania dotyczące terminowej
i właściwej realizacji projektu na podstawie harmonogramu pracy,
- uchwałami Sejmiku WŁ i Zarządu WŁ
dokonano stosownych zmian
w budżecie projektu,
- zaktualizowano Wniosek o dofinansowanie projektu uwzględniający
rozliczenie z 2011 r. oraz planowane wykorzystanie powstałych w 2011 r.
oszczędności w latach 2012-2014,
- Sejmik WŁ w dniu 21 czerwca 2012 r. przyjął zaktualizowany „Regulamin
przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Łódzkiego
Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej –
II edycja”. Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczyły:
o zaktualizowania Regulaminu,
o wprowadzenia zapisu określającego punktację dla uczniów,
którzy przystąpią do projektu po raz pierwszy,
o wprowadzenia
zapisu
zobowiązującego
nauczyciela-opiekuna
dydaktycznego do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu w innych
projektach w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia,
- w związku z ograniczeniem limitów zatrudnienia pracowników w Urzędzie,
rezygnacją z pełnienia funkcji przez Menadżera projektu, długotrwałą chorobą
318
-
-
-
-
-
Koordynatora ds. promocji i monitoringu ich zadania były wykonywane
przez Pracownika administracyjnego ds. obsługi Biura Projektu
oraz pracowników Wydziału Funduszy. W związku z upływem okresu
zatrudnienia Koordynatora ds. promocji i monitoringu oraz koniecznością
zapewnienia ciągłości działań informacyjno-promocyjnych związanych
z naborem wniosków stypendialnych zwrócono się z prośbą do Instytucji
pośredniczącej o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian kadrowych.
Ze względu na poczynione podczas spotkania Dyrekcji Departamentu Kultury
i Edukacji z Sekretarzem WŁ ustalenia (zatrudnienie 2 pracowników) złożono
do Departamentu PO Kapitał Ludzki prośbę o możliwość wprowadzenia zmian
zapisów Wniosku o dofinansowanie,
wyłoniono Pracownika ds. rozliczeń, a procedura wyłonienia osoby
na stanowisko Pracownika ds. merytorycznych jest w toku,
w okresie poprzedzającym nabór wniosków stypendialnych zintensyfikowano
działania informacyjno-promocyjne m.in.:
o promowano projekt podczas XV Łódzkich Targów Edukacyjnych 2012
i IX Jarmarku Wojewódzkiego,
o wykonano mailing oraz wysłano materiały informacyjno-promocyjne do:
 jednostek samorządu terytorialnego,
 szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
 centrów pomocy rodzinie,
 WODN oraz Kuratorium w Łodzi i ich delegatur,
 centrów doradztwa zawodowego i planowania kariery,
 urzędów pracy,
 lokalnych mediów z terenu Województwa,
o zamieszczono informacje o naborze wniosków stypendialnych w prasie
lokalnej oraz na stronach internetowych: www.stypendium.info.pl,
www.lodzkie.pl, www.pokl.lodzkie.pl,
o wyemitowano w trzech stacjach radiowych spoty radiowe informujące
o terminie naboru wniosków oraz nagrano audycję z Panią Dorotą
Wodnicką - Dyrektorem Departamentu Kultury i Edukacji,
o nagrano i wyemitowano w Telewizji Łódź wywiad z Panią Dorotą
Wodnicką - Dyrektorem Departamentu Kultury i Edukacji oraz jednym
ze stypendystów roku szkolnego 2011/2012,
w
związku
z
awansem
p.
Doroty Wodnickiej,
Zarząd
WŁ
w dniu 11 września 2012 r. upoważnił ją do zawierania w imieniu
Województwa umów cywilno-prawnych w ramach projektu,
w dniach 17-28.09.2012 r. przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych
w ramach projektu systemowego „Łódzkiego Regionalnego Programu
Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”. W terminie
wpłynęło 741 wniosków,
komisja ds. oceny wniosków stypendialnych powołana Uchwałą Nr 1573/12
przez Zarząd WŁ w dniu 2 października 2012 r. oceniała złożone wnioski pod
kątem formalnym i merytorycznym w dniach 18.10-19.11.2012 r.
Na podstawie opracowanej przez Komisję ds. oceny wniosków stypendialnych
listy rankingowej Uchwałą Nr 1962/12 Zarząd WŁ w dniu 10.12.2012 r.
przyznał stypendium 400 uczniom,
w dniu 17.12.2012 r. zorganizowano w Filharmonii Łódzkiej spotkanie
gratulacyjne dla 400 stypendystów z udziałem Marszałka WŁ p. W. Stępnia,
319
-
-
-
Wicemarszałka WŁ p. Artura Bagieńskiego oraz Przewodniczącej Komisji
Nauki, Kultury i Sportu SWŁ p. A. Rabiegi,
przygotowano i zawarto umowy stypendialne pomiędzy Województwem,
a wyłonionymi stypendystami w roku szkolnym 2012/2013, na podstawie
których każdy stypendysta będzie otrzymywał przez 12 miesięcy stypendium
w wysokości 450,00 zł miesięcznie,
do obowiązków stypendystów roku szkolnego 2011/2012 należało
przedłożenie sprawozdań śródrocznych i końcowych (wszyscy wywiązali się
obowiązku), natomiast do obowiązków nauczycieli należało złożenie
4 raportów z realizacji zadań (z obowiązku wywiązało się 264 z 265
nauczycieli),
w roku 2012 wypłacono stypendia w łącznej kwocie 2.156.400,00 zł,
przygotowano cztery wnioski o płatność, rozliczono wszystkie bieżące wydatki
w projekcie.
Realizacja projektu „Animator kultury”
Kontynuowano realizację projektu w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. - Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty. „Animator kultury” to projekt skierowany
do nauczycieli, kadry administracyjnej szkół i ich organów prowadzących,
pracowników domów kultury, świetlic szkolnych i bibliotek głównie z terenów
wiejskich Województwa. Zapewniał on uczestnikom możliwość zdobycia nowych
umiejętności zawodowych w zakresie inicjowania i organizowania inicjatyw
kulturalno-edukacyjnych. Pozwolił on zmniejszyć różnice w jakości usług
edukacyjnych i wyrównać dysproporcje w nauczaniu zauważalne pomiędzy
obszarami wiejskimi a miejskimi, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej.
W okresie grudzień 2011 r. – czerwiec 2012 r. odbył się kurs doskonalący
zorganizowany w ramach ww. projektu – I i II edycja. Wobec ogromnego
zainteresowania udziałem w kursie oraz wyrazów zadowolenia uczestników I i II
edycji, podjęto decyzję o zorganizowaniu III edycji kursu. Czas jej realizacji: 22.09.15.12. 2012 r.
W roku 2012 zrealizowano następujące etapy projektu:
-
-
-
związku z awansem p. Doroty Wodnickiej, Zarząd WŁ w dniu 11 września
upoważnił Panią Dorotę Wodnicką – Dyrektora Departamentu Kultury
i Edukacji do zawierania w imieniu Województwa umów cywilno-prawnych,
w związku z organizacją III edycji kursu wyłoniono 30 nowych uczestników
z listy rezerwowej,
podpisano umowy z uczestnikami III edycji kursu doskonalącego.
wyłoniono wykładowców/trenerów kursu doskonalącego „Animator kultury”
i zawarto umowy z wykładowcami/trenerami 7 zjazdów szkoleniowych III
edycji,
zorganizowano spotkanie inauguracyjne w dniu 22.09.2012 r. dla III edycji
kursu doskonalącego,
zorganizowano 7 Zjazdów szkoleniowych dla III edycji kursu,
podczas zjazdów szkoleniowych zapewniono uczestnikom sale szkoleniowe,
usługę restauracyjną i hotelarską oraz zwrot kosztów przejazdu na zajęcia,
320
-
-
-
-
-
-
nabór członków Zespołu projektowego: w m-cu wrześniu zatrudniono
Członków Zespołu.
na bieżąco monitorowano i koordynowano działania dotyczące terminowej
i właściwej realizacji projektu na podstawie harmonogramu pracy,
wyłoniono wykładowców/trenerów kursu doskonalącego „Animator kultury”
i zawarto umowy z wykładowcami/trenerami 9 zjazdów szkoleniowych
dla I i II edycji,
zorganizowano 9 Zjazdów szkoleniowych dla I i II edycji kursu,
zorganizowano uroczystość zakończenia kursu doskonalącego dla I i II edycji
z udziałem Marszałka WŁ p. W. Stępnia, Przewodniczącego Sejmiku WŁ
p. M. Mazura oraz Przewodniczącej Komisji Nauki, Kultury i Sportu
p. A. Rabiegi, podczas której wręczono uczestnikom projektu Certyfikaty
oraz nagrody książkowe za najlepsze prace zaliczeniowe,
w wyniku powstania znacznych oszczędności podczas realizacji projektu
zaktualizowano Wniosek o dofinansowanie, w którym zwiększono liczbę
uczestników projektu z 60 do 90 osób oraz przedłużono okres realizacji
projektu do końca 2012 r. Po zaakceptowaniu Wniosku o dofinansowanie
w dniu 17.09.2012 r. uwzględniającego rozliczenie z 2011 r., dokonano
stosownych zmian w budżecie projektu. Uchwałą nr 2012/12 Zarządu WŁ
z dnia 19.12.2012 r. przyjęto do realizacji zaktualizowany Wniosek
o dofinansowanie projektu,
uchwałami Zarządu WŁ i Sejmiku WŁ dokonano zmian w budżecie projektu,
a także:
o rozwiązano umowę zlecenia z dotychczasowym Głównym dostawcą
ds. szkoleń, w celu kontynuacji realizacji projektu podpisano umowę
zlecenia z kolejną osobą,
o w związku z zakończeniem z dniem 31.10.2012 r. umów o pracę dla
Wsparcia projektu oraz Kierownika Zespołu ds. promocji i ewaluacji
zadania
w/w
pracowników
były
pełnione
bez
kosztowo
przez pracowników Wydziału Funduszy,
zorganizowano uroczystość zakończenia kursu doskonalącego dla III edycji
z udziałem Marszałka WŁ p. W. Stępnia, oraz Przewodniczącej Komisji
Nauki, Kultury i Sportu p. A. Rabiegi, podczas którego wręczono Certyfikaty
oraz nagrody książkowe za najlepsze prace zaliczeniowe,
przygotowano cztery wnioski o płatność, rozliczono wszystkie bieżące wydatki
w projekcie.
321
DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI
w zakresie kultury fizycznej i sportu:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej:
W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i udzielenia dotacji
z budżetu Województwa na realizację zadań publicznych
w obszarze kultury
fizycznej i sportu w 2012 r., dotacje przyznano dla 80 organizacji pozarządowych,
realizujących 97 projektów w zakresie rozwoju kultury fizyczne na ogólną kwotę
5 700 000, 00 PLN
Dotacje zostały przeznaczone na realizacje następujących zadań:
- program interdyscyplinarny szkolenia i współzawodnictwa młodzieży
uzdolnionej sportowo, realizowany w ramach Ogólnopolskiego Systemu
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży – 2 710 000, 00 PLN,
- rozwój i upowszechnianie sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży
szkolnej, w tym młodzieży niepełnosprawnej – 420 000,00 PLN,
- rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich
i małych miast
wśród mieszkańców Województwa, w tym osób
niepełnosprawnych – 760 000,00 PLN,
- rozwój i upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu w środowisku
akademickim – 200 000,00 PLN,
- organizacja imprez sportowych oraz sportowo - rekreacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim
lub międzynarodowym na terenie Województwa – 1 230 000,00 PLN,
- promocja programu „Moje Boisko – Orlik 2012 ” poprzez organizację imprez
sportowych o zasięgu wojewódzkim w grach zespołowych na obiektach typu
Orlik – Orlikowa liga Mistrzów Województwa Łódzkiego - 280 000,00 PLN ,
- upowszechnianie i wspieranie aktywnych form spędzenia czasu wolnego
oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społeczno – rekreacyjnym –
100 000,00 PLN,
Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu to przede wszystkim
dofinansowanie całorocznej, sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym przygotowanie i udział
reprezentacji Województwa w systemie zawodów obejmujących program szkolenia
i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo, koordynowanego
przez Ministerstwo Sportu, którego celem jest stałe podnoszenie wyszkolenia
sportowego dzieci i młodzieży.
W znaczący sposób dofinansowanie uzyskały organizacje pozarządowe,
których
projekty
dotyczą
organizacji
imprez
sportowych
promujących
w Województwie kulturę fizyczną. Corocznie przybywa zawodów sportowych
rozgrywanych na obiektach Województwa o zasięgu międzynarodowym
i ogólnopolskim, o randze Mistrzostw Świata, Europy czy Polski. Organizowanie
takich imprez sportowych jest doskonałą okazją do prezentacji bazy sportowej
naszego Województwa, upowszechniania poszczególnych
dyscyplin sportu,
prezentacji osiągnięć sportowych jak również okazją do promocji walorów i sukcesów
gospodarczych naszego regionu.
Wśród najważniejszych imprez sportowych zrealizowanych 2012 roku można
wymienić:
322
-
Klubowe Mistrzostwa Europy U - 15 "Premier CUP 2012",
"XXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour
2012",
Zawody Międzynarodowe CSI2* w Bogusławicach - Promocja Łódzkiego
Szlaku Konnego,
Halowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet w Tenisie,
Otwarty Puchar Polski IX Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek
i Juniorów U-20 w Judo - 27.05.2012,
Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację Tomaszów Mazowiecki
2012.
Sport kwalifikowany- stypendia i nagrody
Samorząd Województwa nie zapomina o najzdolniejszych reprezentantach
naszego regionu i od czterech lat sportowcy osiągający najlepsze wyniki wspierani
są nagrodami i stypendiami sportowymi Marszałka WŁ. W bieżącym roku
uhonorowano ponad 496 zawodników i 101 trenerów z 73 klubów.
Najlepsi mogą także liczyć na stypendia sportowe. Z roku na rok jest coraz większa
liczba zawodników, którzy otrzymują stypendia sportowe. W 2008 r. stypendium
otrzymało 219 sportowców, a w 2012 r. liczba ta wzrosła do 283.
Przyznawane nagrody i stypendia stanowią formę podziękowania za trud,
zaangażowanie i osiągane wyniki. Chcielibyśmy aby motywowały one do dalszej
pracy polegającej na doskonaleniu swoich umiejętności, ale były także sposobem
na zatrzymanie najlepszych sportowców w Województwie.
Nagrody i stypendia przyznawane są w oparciu o regulaminy przyjęte
uchwałami Sejmiku WŁ, które określają warunki i tryb przyznawania nagród
i stypendiów zawodnikom reprezentującym kluby sportowe z terenu Województwa,
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym. Zgodnie z obowiązującymi zasadami stowarzyszenia sportowe
składają wnioski, na podstawie których powołana przez Zarząd WŁ komisja typuje
przyznanie nagród i stypendiów zawodnikom i trenerom.
Poniżej przedstawiamy zestawienia przyznanych nagród i stypendiów
w 2012 r.
NAGRODY dla zawodników
kwota środków przeznaczonych na nagrody
liczba klubów sportowych, które wystąpiły z
wnioskiem
liczba nagrodzonych
średnia kwota nagrody
STYPENDIA dla zawodników
kwota środków przeznaczonych na stypendia
2012
513 905
73
496
1036 zł
2012
798 360
323
liczba klubów sportowych, które wystąpiły z
wnioskiem
liczba stypendystów
51
283
średnia kwota stypendium miesięcznie
280
NAGRODY dla trenerów
2012
kwota środków przeznaczonych na nagrody
285 310
liczba klubów sportowych, które wystąpiły z
wnioskiem
62
101
liczba nagrodzonych
2825
średnia kwota nagrody
Realizacja programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Program „Moje boisko Orlik 2012” to jeden z najważniejszych programów
inwestycyjnych w Województwie. Od początku jego realizacji do końca 2012 r.
w regionie łódzkim zostało wybudowanych 179 wielofunkcyjnych boisk ze sztuczną
nawierzchnią i oświetleniem. Jest to doskonała forma promocji sportu i sposób
na wyszukiwanie talentów oraz stworzenie młodym ludziom profesjonalnej bazy
obiektów sportowych.
ORLIKI
ilość
Kwota
w PLN
2008
2009
2010
2011
2012
SUMA
47
47
29
30
26
179
9 666 10 000 020 8 666 684
686
59 666
786
15 666 698 15 666 698
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowane zostało 25 inwestycji
sportowych na ogólną kwotę 10.578 tys. zł.,
W 2012 zostały otwarte między innymi:
-
sala gimnastyczna w Strzałkowie Gmina Radomsko,
piłkarski ośrodek szkoleniowo – treningowy w Uniejowie,
sala gimnastyczna w Lipinach Gmina Nowosolna,
sala gimnastyczna w Gomulinie Gmina Wola Krzysztoporska,
wielofunkcyjna hala sportowa w Moszczenicy,
sala gimnastyczna w Szydłowie Gmina Grabica,
sala gimnastyczna w Rzechcie Gmina Sieradz,
324
-
kryta pływalnia w Rawie Mazowieckiej,
hala sportowa w Nowej Brzeźnicy,
sala gimnastyczna w Popowie Głowieńskim Gmina Głowno,
sala gimnastyczna we wsi Łęczno Gmina Sulejów,
sala gimnastyczna w Chabielicach Gmina Szczerców,
hala sportowa w Pabianicach.
w zakresie turystyki:
Udział w międzynarodowych targach turystycznych:
- Targi turystyczne we Wrocławiu,
- Targi turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi,
- Targi turystyczne ITB Berlin 2012,
- Targi turystyczne Glob w Katowicach,
- Targi turystyczne w Gdańsku,
- Targi turystyczne Jantur w Kaliningradzie,
- Targi agroturystyczne Agrotravel w Kielcach,
- Targi turystyczne Tour Salon w Poznaniu,
Efekt:
- wypromowanie regionu łódzkiego jako atrakcyjnego pod względem
turystycznym, prezentacja atrakcji turystycznych naszego Województwa,
- nawiązanie współpracy w ramach rozwoju turystki z innymi regionami,
organizacjami, przedstawicielami mediów.
Udział w wydarzeniach i imprezach turystycznych:
- Jarmark Wojewódzki,
- Piknik Country w Mrągowie,
- otwarcie szlaku Łokietka podczas Festynu św. Krzysztofa w Tomaszówku,
- udział w otwarciu Szlaku Ziemi Rawskiej (współorganizacja),
- obchody Światowego Dnia Turystyki, Łódź 2012 r.,
- referat „System szlaków turystycznych województwa łódzkiego” podczas
konferencji „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie” – Zielonka
11-13.10.2012 r.,
- referat „Turystyka na obszarach wiejskich” podczas konferencji
„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa łódzkiego
na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo” – Nieborów
17-19.10.2012 r.,
- referat „Czy województwo łódzkie jest dobrym miejscem do realizacji zadań
turystyki społecznej?” podczas konferencji „Wspólny krok naprzód” – dziś
i jutro w turystyce społecznej – Załęcze Wielkie 19-20.11.2012 r.
Efekt:
- wypromowanie regionu łódzkiego jako atrakcyjnego pod względem
turystycznym,
nawiązanie współpracy w ramach rozwoju turystki z innymi regionami,
organizacjami, przedstawicielami mediów.

Wydawnictwa turystyczne:
- Atrakcje turystyczne regionu łódzkiego (folder),
- Szlakiem atrakcji przyrodniczych regionu łódzkiego (mapa),
325
Szlakiem obiektów militarnych regionu łódzkiego (mapa),
Szlakiem I wojny światowej regionu łódzkiego (mapa),
Szlaki rowerowe regionu łódzkiego (mapa),
Obiekty geoturystyczne regionu łódzkiego (mapa),
Pamiątki kultury żydowskiej regionu łódzkiego (mapa),
Mapa turystyka aktywna Łódzkie: (południowy-zachód),
Mapa turystyka aktywna Łódzkie: (Bzura-Ner),
Mapa turystyczna województwa łódzkiego,
Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego,
Spacerownik
„Rosyjskim
Śladami
w
województwie
łódzkim”
(tekst: M.Jagiełło).
Publikacje w formie map i folderu opracowywane były pod względem merytorycznym
i graficznym przez pracowników Wydziału Turystyki.
-
Efekt:
- tematyczne publikacje wydane są niezbędne do promocji regionu,
w szczególności na imprezy targowe, a także wydarzenia organizowane
przez inne komórki organizacyjne Urzędu. Materiały przekazywane
są również bibliotekom, organizacjom pozarządowym zajmującym
się rozpowszechnianiem wiedzy o regionie łódzkim wśród dzieci i młodzieży
oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego z naszego Województwa.
Promocja w czasopismach branżowych:
- artykuł do czasopisma „Welcome to Warsaw & to Poland” popularyzujący
atrakcje turystyczne Województwa, przygotowywany na targi turystyczne ITB
2012 w Berlinie,
- artykuł do czasopisma „Welcome to Poland, Poznań & Wielkopolska”
popularyzujący atrakcje turystyczne Województwa, przygotowywany
na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
Efekt:
- promocja regionu łódzkiego w czasopismach skierowanych do branży
turystycznej,
Promocja szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej:
Poprzez:
- referat „Turystyczny szlak I wojny światowej na ziemiach polskich” podczas
konferencji promującej publikację Instytutu Historii UŁ „Operacja Łódzka –
zapomniany fakt I wojny światowej”,
- opracowanie scenariusza filmu dokumentalnego „Wróćcie, zanim opadną
liście”,
- prezentacja szlaku I wojny światowej na konferencji: Operacja Łódzka 1914”,
Instytut Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego,
- referat o społecznych skutkach tworzenia szlaku turystycznego I wojny
światowej na IV Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego,
- wyjazd do Biura Regionalnego w Brukseli w dniach 12-15.11. 2012 r.
– prezentacja szlaku I wojny światowej w Województwie,
- informacja dla ambasadora RP w Brukseli nt. propozycji ewentualnych
polsko-belgijskich przedsięwzięć związanych z setną rocznicą wybuchu
I Wojny Światowej w 2014 r.,
326
-
-
prezentacja w dn. 23.11.2012 r. szlaku I Wojny Światowej podczas
posiedzenia Rady Naukowo-Społecznej Kompleksu Rekreacyjnego Lasów
Spalsko-Rogowskich,
referat i prezentacja na konferencji Polskiego Towarzystwa Historycznego
„Łódź w czasie Wielkiej Wojny”,
udział w spotkaniu Zespołu ds. I Wojny Światowej w dniach 9-10.05.2012 r.
w Tarnowie.
Uczestnictwo w mediach:
- artykuły w miesięczniku „Europa.RU”: nr 70 „Jak carski żołnierz Wasia się
żenił...” i „Obłoki płyną do Magadanu”, nr 71 „Jak szturmowaliśmy pola
galicyjskie”, nr 73 „Na stulecie I wojny światowej”,
- artykuł w „Ziemi Łódzkiej” nr 5/129 „Sezon turystyczny rozpoczęty”,
- artykuły w „Bitewnik Łódzki 1914”: nr 4 – teksty do numeru, numer specjalny
dla gimnazjów, sfinansowany przez Centralne Archiwum Państwowe, nr 5,
- artykuł w „Dzienniku Łódzkim” z 24-25.11.2012 „Przemierzą Łódzkie
szlakiem wielkiej wojny”.
Efekt:
- popularyzacja wydarzeń historycznych mających miejsce na terenie
Województwa, zwiększenie zainteresowania regionem pod kątem
turystycznym.
Tworzenie systemu szlaków turystycznych:
- wyznaczenie, oznakowanie Szlaku Ziemi Rawskiej na odcinku KołacinDmosin-Katarzynów (85 km),
- sporządzenie dokumentacji Szlaku Ziemi Rawskiej na odcinku KołacinDmosin-Katarzynów (85 km),
- wyznaczenie, oznakowanie Szlaku Ziemi Rawskiej na odcinku KołacinSłupia-Jeżów-Katarzynów (85 km),
- sporządzenie dokumentacji Szlaku Ziemi Rawskiej na odcinku KołacinSłupia-Jeżów-Katarzynów (85 km),
- wyznaczenie i oznakowanie szlaku łącznikowego Helenów-Głowno (13 km),
- sporządzenie dokumentacji szlaku łącznikowego Helenów-Głowno (13 km),
- wyznaczenie i oznakowanie szlaku łącznikowego Dmosin-Trzcianka (8 km),
- sporządzenie dokumentacji szlaku łącznikowego Dmosin-Trzcianka (8 km),
- wyznaczenie i oznakowanie szlaku łącznikowego Bobrowa-Lipce Reymont.
(4 km),
- sporządzenie dokumentacji szlaku łącznikowego Bobrowa-Lipce Reymont.
(4 km),
- wyznaczenie i oznakowanie szlaku łącznikowego Gortatowice-Roszkowa
Wola (7 km),
- sporządzenie dokumentacji szlaku łącznikowego Gortatowice-Roszkowa
Wola (7 km),
- uroczyste otwarcie Szlaku Ziemi Rawskiej podczas „Rawskiego Rajdu
Rowerowego” (impreza odbyła się 01.09., ponad 1200 uczestników).
Efekt:
- udostępnienie walorów
oznakowanie szlaków,
turystycznych
regionu
łódzkiego
poprzez
327
-
Efekt:
-
udział w spotkaniach dotyczących projektu rozbudowy infrastruktury dla
turystyki kajakowej i rowerowej przy szlaku kajakowym Bzury na odcinku
Łęczyca-Łowicz-Sochaczew-ujście do Wisły.
wzmocnienie współpracy na rzecz promocji i stworzenia wspólnej oferty
turystycznej na obszarze doliny Bzury i Rawki, przygotowanie koncepcji
opracowania Szlaku Kajakowego Bzury i Rawki.
Organizacja warsztatów, konferencji i szkoleń:
- 24-26.02. organizacja i koordynacja cyklu wykładów pt. „Łódź i region łódzki
zapraszają” podczas MTŁ, w tym dwa wykłady autorskie („Szlak
samochodowy Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”, „Obiekty
geoturystyczne w regionie łódzkim”),
- 21-23.03. konferencja „Rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich
województwa łódzkiego” (DFROW),
- 19-20.04. seminarium „Walory geoturystyczne regionu łódzkiego”,
- 16.10. spotkanie dotyczące porozumienia w sprawie podjęcia prac
nad rozwojem współpracy między województwem mazowieckim a naszym
Województwem (podpisane w Nieborowie 13.07. przez Adama Struzika
i Witolda Stępnia Marszałków ww. Województw),
- 29.11. spotkanie w sprawie realizacji projektu „Tras Rowerowych EuroVelo”
na terenie Województwa,
- warsztaty Zespołów Roboczych i Komitetu Wdrożeniowego ds. wdrażania
Programu Rozwoju Turystyki w Województwie do 2020 r. (spotkania
odbywały się w cyklu kwartalnym).
Efekt:
- kreowanie i kształtowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku regionu,
promocja gospodarstw agroturystycznych oraz upowszechnianie turystyki
i
popularyzacja
wiedzy
wśród
mieszkańców
Województwa,
a także wyznaczenie obszarów współpracy w sektorze kulturowoturystycznym prowadzących do utworzenia Makroregionu Polski Centralnej.
Realizacja Projektu pn. „Szlak frontu I Wojny Światowej na Ziemi Łódzkiej
– „Bitwa Łódzka 1914-1915” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa
III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość:
Projekt złożony w 2011 r., realizacja i rozliczenie w 2012 r.
- Wartość projektu 100 000 zł
- Kwota dofinansowania 85 000 zł
Przedmiot projektu:
- inscenizacja fragmentu działań wojennych z 1914 r. z wykorzystaniem
zabytkowej kolejki wąskotorowej oraz grupy rekonstrukcji historycznej,
- 20 minutowy film dokumentalny wyświetlany w TV regionalnej.
Efektem realizacji projektu będzie promocja szlaku I Wojny Światowej
w Województwie jako atrakcji turystycznej o znaczeniu ponadregionalnym.
328
Promocja odbyła się poprzez:
-
-
3 publikacje w gazecie Dziennik Łódzki zapraszające na „piknik historyczny”
w Rogowie w dniach 28-29.04.2012 i realizację filmu dokumentalnego
„Wróćcie, zanim opadną liście”,
3-krotną emisję filmu „Wróćcie, zanim opadną liście” w TVP3 Łódź,
5-krotną emisję zwiastunów informacyjnych o filmie przy głównym wydaniu
Łódzkich Wiadomości Dnia.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych przyznano dotacje następującym
podmiotom:
L.p. Nazwa oferenta
Tytuł zlecanego zadania publicznego
Skarby znad Pilicy i jej Dorzecza 1 Klub Sportowy AMBER weekendowe wycieczki kajakowe w
dziedzictwo przeszłości
Okręgowe Wodne
Ochotnicze Pogotowie
2
Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy
Ratunkowe w Rawie
Mazowieckiej
Ogólnopolska Konferencja NaukowoZwiązek Harcerstwa
3
Praktyczna „Wspólny krok naprzód” –
Polskiego
dziś i jutro w turystyce społecznej
Stowarzyszenie „Dolina
4
Konkurs kulinarny potraw regionalny
Krzemionki”
Przyznana
dotacja (zł)
10 000,00
20 000,00
20 250,00
10 000,00
Polskie
5 Stowarzyszenie
Miłośników Kolei
Turystyka kolejowa w województwie
łódzkim – 20 lat społecznego muzeum
kolejowego w zabytkowej Parowozowni
Skierniewice
6 900,00
Związek Młodzieży
Chrześcijańskiej
6
„Polska YMCA” w
Kurnędzu
Puchar Województwa Łódzkiego w
Turystycznych Imprezach na Orientację
9 700,00
Turystyka rodzinna – Konferencja z
Fundacja Inicjatywy
udziałem przedstawicieli zagranicznych
7
Powiatu Poddębickiego organizacji turystycznych oraz rajd
szlakami powiatu poddębickiego
Akademicki Klub
Pobyt turystyczno-krajoznawczy w
Sportowy Wyższej
Załęczańskim Parku Krajobrazowym
8 Szkoły Sportowej im.
osób starszych – uczestników Akademii
Kazimierza Górskiego
Zdrowia i Sportu III Wieku
w Łodzi
Lokalna Organizacja
II Środkowopolski Rajd Rowerowy
9 Turystyczna „Centralny szlakami Centralnego ŁUK-u
ŁUK Turystyczny”
Turystycznego
11 000,00
5 400,00
12 000,00
329
10
Stowarzyszenie „Bo
jesteś TY”
11
Stowarzyszenie "Mamy
Na Turystycznym Szlaku II
Wielkie Serca"
Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju gminy
12
Aleksandrów
„JESTEŚMY RAZEM”
13
Stowarzyszenie „Bo
jesteś TY
Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Łódzka Ośrodek
14
SzkoleniowoWypoczynkowy
„Nadwarciański Gród”
Fundacja II Łódzkiego
15 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
Klub Turystyki
16 Rowerowej
BIKEORIENT
Stowarzyszenie
„Senior” w Głownie
VII Marsz Patrolowy „Zaczarowane
Uroczysko…”
Spływ kajakowy Pilicą – jako forma
turystyki aktywnej
Poznajemy swój regionu
Nadwarciański Kampus TurystycznoKrajoznawczy w „Krainie Wielkiego Łuku
Warty”
Łódzkie Regionem Seniorów
Gra Terenowa Adventure Orient
8 000,00
6 000,00
12 000,00
4 596,00
10 000,00
3 300,00
10 000,00
Poznajemy swój region
6 000,00
„Między Prosną a
18 Wartą” – Lokalna
Grupa Działania
XXXIII Wojewódzki Rajd Rowerowy
7 950,00
Towarzystwo im. Marii
19
Konopnickiej
XXVI Ogólnopolski Rajd Turystyczny
„Szlakiem Kazimierza Wielkiego”
połączony z Ogólnopolskim Konkursem
Poezji Marii Konopnickiej
10 000,00
Oddział Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno20 Krajoznawczego im.
Kazimierza
Staszewskiego w
Pabianicach
Nowocześnie po zakątkach tradycji,
historii oraz przyrody regionu łódzkiego
10 000,00
17
193 096,00
330
W budżecie Departamentu na zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki
przeznaczone było 200.000 zł z czego udzielono dotacji w wysokości 193.096 zł
Efekt:
- upowszechnianie turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- rozwój turystyki na terenie Województwa,
- zwiększanie ruchu turystycznego na terenie Województwa,
- upowszechnianie walorów turystycznych Województwa wśród mieszkańców
i przybywających do regionu turystów.
Składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Łódzkiego:
Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie 270.000,00 zł,
Składka członkowska ROT WŁ zawiera część administracyjną (100.000,00 zł) i część
zadaniową (170.000,00 zł). W części zadaniowej środki przeznaczone zostały na:
Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki (30.000,00 zł), portal internetowy
www.lodzkie.travel/ (80.000,00 zł), badania ruchu turystycznego (60.000,00 zł).
Uzyskany efekt to szeroka promocja regionu i wzmocnienie współpracy pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i branżą prywatną na rzecz
kreowania pozytywnego wizerunku Województwa w zakresie turystyki.
Inne działania w zakresie turystyki:
Rozpowszechniano turystyczny wizerunek Województwa poprzez:
- artykuły dotyczące turystyki i agroturystyki do biuletynu KSOW-u,
- felietony promujące walory turystyczne regionu łódzkiego w miesięczniku
„Kalejdoskop”,
- monitorowanie inwestycji i wydarzeń turystycznych w ramach finansowania
ze środków unijnych (RPO, POKL, FROW),
- udział w komisji konkursu agroturystycznego „Złota Grusza”,
- udział w komisji konkursu „Przyjazna Wieś”,
- udział w komisji kapituły konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny
województwa łódzkiego” w 2012 r.
w zakresie informacji i projektów turystycznych:
„Popularyzacja informacji turystycznej w województwie i promocja
turystyki”
Zrealizowano następujące działania mające na celu popularyzację walorów
i atrakcji turystycznych Województwa oraz oferowanych produktów turystycznych:
- zakupiono i opublikowano
w czasopiśmie „Welcome to Warsaw
& to Poland” artykuł popularyzujący atrakcje turystyczne Województwa
w języku angielskim w wydaniu marcowym przygotowywanym na targi
turystyczne ITB 2012 w Berlinie,
- zakupiono i opublikowano w czasopiśmie „Welcom to Poland, Poznań
& Wielkopolska” artykuł promujący atrakcje turystyczne Województwa
w wersji angielskiej w specjalnym wydaniu czerwcowym przygotowywanym
na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012,
- zakupiono
i opublikowano artykuł promujący atrakcje turystyczne
Województwa w wersji angielskiej w czasopiśmie „Welcom to Warsaw
331
-
-
& Poland” w specjalnym wydaniu czerwcowym przygotowywanym
na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012,
zakupiono i opublikowano artykuł dot. Szlaku Konnego Województwa
Łódzkiego w wydaniu wakacyjnym czasopisma „Rynek Łódzki”,
zorganizowano Paradę Jeźdźców i Zaprzęgów ul. Piotrkowską oraz Bieg
Świętego Huberta – imprezę cykliczną promującą Łódzki Szlak Konny,
promocja Łódzkiego Szlaku Konnego podczas Parady Jeździeckiej 2012,
odbywającej się w dn. 22-25 listopada 2012r. w Hali MOSiR w Łodzi
przy ul. Skorupki 21. Parada Jeździecka ze względu na rozwój turystyki
jeździeckiej regionu łódzkiego po raz drugi odbywa się w Łodzi, jest imprezą,
w której uczestniczą jeźdźcy oraz artyści z całej Europy, a publiczność
stanowią goście z całego kraju i z zagranicy,
promocja ŁSK podczas targów turystycznych oraz innych imprez
m.in. Dożynki Prezydenckie 2012, Hubertus Spalski, Obchody Wojewódzkie
Światowych Dni Turystyki.
Realizacja Projektu „Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i
unikatowego produktu turystycznego”
Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.08.2012 r . i obejmowała:
 kampanię promocyjną i informacyjną realizowaną przez konsorcjum firm LTC
Sp. z o.o. i Telma Group Comunications Sp. z o.o. w ramach umowy nr 5/IX/10P
z dnia 2 września 2010r., w zakresie promocji gotowego produktu turystycznego
jakim jest szlak konny Województwa w tym:
- infrastruktura informacyjna trasy szlaku konnego w postaci tablic
informacyjnych: przydrożnych 3,0X2,0m wys. 3,2m (12 szt.); przydrożnych
1,5x1,5 wys. 3,0m (13 szt.), kierunkowych 0,3x0,8m (233 szt), bilbordów
2 szt.
- przygotowanie prezentacji multimedialnych promocyjno – informacyjnych
i instruktażowych dotyczących korzystania z aplikacji i narzędzi
interaktywnych map cyfrowych portalu, aplikacji nawigacyjnych GPS
oraz aplikacji związanych z bezpieczeństwem turysty,
- przygotowanie i przeprowadzenie konferencji zamykającą projekt
(15.06.2012r.),
 roboty budowlane realizowane w ramach umowy nr 6/X/2011P z dnia
14.10.2011r. na Roboty budowlane w zakresie infrastruktury szlaku konnego
dla projektu „Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego
produktu turystycznego” w zakres których wchodzi:
- budowa 21 jednakowych miejsc postojowych w postaci przystanków
na trasie składających się z obiektów tzw. małej architektury: wiaty dla koni,
altany integracyjnej, koniowiązu, poidła, kompostownika, ogrodzenia, furtki,
wjazdu bramowego,
- budowa wielofunkcyjnego miejsca postojowego w Łodzi, ul. Wycieczkowa
86, obręb B-14, dz. Nr 4/4 (budynek administracji szlaku konnego, obiekty
tzw. małej architektury, teren)
- wykonanie infrastruktury 103 bezpiecznych przejść szlaku konnego
przez drogi samochodowe i linie kolejowe,
332
 obsługę audytów projektu,
 aktualizację portalu www.wsiodle.lodzkie.pl,
 przygotowanie wniosku końcowego i rozliczenie projektu.
Realizacja Projektu „Bitwa Łódzka 1914-1915”
Projekt obejmował::
- przygotowanie, wyreżyserowanie i przeprowadzenie inscenizacji i imprezy
pt. „Bitwa Łódzka 1914-1915”, odbywającej się w Rogowie w dniach
28-29.04.2012r. oraz nakręcenie filmu obrazującego Bitwę Łódzką i jej tło
historyczne, wypowiedzi i komentarze osób uczestniczących w inscenizacji.
- przygotowanie i emisję przez Telewizję Polską S.A. Oddział Terenowy
w Łodzi, jednego odcinka programu „Kronika Towarzyska” poświęconego
imprezie plenerowej
i jego promocji, emisję bilbordów sponsorskich,
trzykrotnej emisji w ramach programu „Twoje popołudnie” 15 minutowego
filmu promocyjnego,
- objęcie przez „Polska Dziennik Łódzki” oficjalnym patronatem prasowym
nad imprezą plenerową w Rogowie w dniach 28-29.04.2012 r.
i zamieszczenie trzech jednostronicowych publikacji o imprezie w gazecie
„Polska Dziennik Łódzki”.
Realizacja działań w zakresie utrzymania trwałości projektu „Turystyka
w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu
turystycznego”:
Z dniem 17.12.2012 r. rozpoczęto pracę w Centrum Zarządzania Szlakiem
Konnym w Łodzi przy ul. Wycieczkowej 86. W ramach powyższego przygotowano
wcześniej zasady funkcjonowania Centrum, które przedstawiono Zarządowi WŁ
na posiedzeniu w dniu 16.10.2012r.
w zakresie turystyki - zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej:
Przeprowadzono 12 egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (łącznie przeegzaminowano 206 osób), przeprowadzono 66
kontroli
podmiotów
gospodarczych
wykonujących
działalność
organizatora/pośrednika turystycznego, działalność hotelarską oraz działalność
polegającą na organizowaniu szkoleń na pilota/przewodnika turystycznego.
W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wydano:
- 28 postanowień,
- 255 decyzji.
Na bieżąco prowadzone są rejestry:
- organizatorów/pośredników turystycznych,
- obiektów hotelarskich,
- pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia szarej strefy
w turystyce – w ramach tych działań, we współpracy z Izbą Turystyki Ziemi Łódzkiej,
Kuratorium Oświaty oraz Urzędem Miasta Łodzi, opracowano i wydano „Kodeks
333
dobrych praktyk przy organizacji turystyki szkolnej”, który ma przybliżyć
dyrektorom szkół i placówek oświatowych wiedzę na temat trybu organizowania
imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, na zasadach działalności gospodarczej
oraz zakresu odpowiedzialności dyrektorów placówek szkolno – oświatowych w tym
zakresie.
Problemy turystyki szkolnej były przedmiotem zorganizowanej na targach
turystycznych, konferencji dla nauczycieli, na której omówiono obowiązki wynikające
z ustawy o usługach turystycznych przy organizacji imprez turystycznych, na
zasadach działalności gospodarczej. W związku z wynikającym z art. 5 ustawy z dnia
29.08.1997 r. o usługach turystycznych, obowiązkiem Marszałka WŁ polegającym na
wydawaniu
dyspozycji
wypłaty
zaliczki
na
sprowadzenie
klientów
organizatorów/pośredników turystycznych z zagranicy do kraju, w sytuacjach
upadłości przedsiębiorcy, powołano Zespół d.s. podejmowania działań
w przypadku niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników
turystyki.
334
DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ
w zakresie administracyjnym:
Realizując postanowienia wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej Zarząd WŁ podejmował w roku 2012 uchwały w sprawach
dotyczących nadania statutów, powołania Rad Społecznych i zatwierdzenia
regulaminów działalności RS podmiotom leczniczym dla których podmiotem
tworzącym jest Samorząd Województwa.
W roku ubiegłym
Zarząd WŁ nadał 29 statutów oraz dokonał
34 zmian w statutach podległych jednostek. Najwięcej zmian statutowych dokonały:
 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi – 6
(w tym: 5 nadań i 1 zmiana statutu),
 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie – 6 (w tym: 3 nadania
i 3 zmiany statutu),
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi – 5
(w tym: 2 nadania i 3 zmiany statutu),
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze
w Łodzi – 5 (w tym: 2 nadania i 3 zmiany statutu),
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach – 5 (w tym: 2 nadania
i 3 zmiany statutu).
Przedmiotowe działania dotyczące nadania statutów oraz ich zmiany miały na celu
przede wszystkim:
- dostosowanie struktur organizacyjnych samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej do potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności oraz wymagań
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
i Wojewody Łódzkiego,
- dostosowanie działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz ich statutów w zakresie dotyczącym rodzaju wykonywanych
świadczeń zdrowotnych i struktury organizacyjnej, a zwłaszcza wyodrębnienia
przedsiębiorstw, do przepisów ustawy o działalności leczniczej.
Zarząd WŁ powołał Rady Społeczne w 14 podmiotach leczniczych:
 Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi,
 Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,
 Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi,
 Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
 Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie,
 Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
 Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi,
 Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
 Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej - Curie
w Zgierzu,
 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach,
335

Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno – Leczniczym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce,
 Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim,
 Specjalistycznym
Rehabilitacyjnym
Zakładzie
Opieki
Zdrowotnej
w Sokolnikach,
 Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu
im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi,
oraz dokonał 2 zmian członków w ich składzie, tj. w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi oraz Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Łodzi.
Zarząd WŁ zatwierdził również 14 Regulaminów Działalności Rad Społecznych
dla niżej wymienionych jednostek:
 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi,
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,
 Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi – 2 uchwały,
 Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu
im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi,
 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Łodzi,
 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno –
Leczniczego w Łodzi,
 Specjalistycznego
Rehabilitacyjnego
Zespołu
Opieki
Zdrowotnej
w Sokolnikach,
 Samodzielnego Publicznego Rehabilitacyjno – Leczniczego Zakładu Opieki
Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce,
 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie,
 Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach,
 Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
 Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim.
Departament prowadzi stały nadzór nad gospodarowaniem majątkiem
Województwa zgodnie z Uchwałą Nr 1090/12 Zarządu WŁ z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: uchwalenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym
przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem
tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a także zgodnie z Uchwałą
Nr XLII/1140/09 Sejmiku WŁ z dnia 16.06.2009 r. w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby
prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
W 2012 r. wydano 62 zgody na zadysponowanie mieniem ruchomym
i 59 zgód na zadysponowanie mieniem nieruchomym.
Zarząd WŁ rozpatruje również skargi i wnioski na jednostki ochrony zdrowia,
dla których jest podmiotem tworzącym. W 2012 r. do Departamentu Polityki
Zdrowotnej wpłynęło ogółem 49 skarg i wniosków. W każdej sprawie
przeprowadzane było postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie stanu
336
faktycznego i udzielenie osobie/osobom zainteresowanym odpowiedzi. Wszystkie
sprawy zostały rozpatrzone i wyjaśnione. Spośród nadesłanych skarg/wniosków
5 zostało przekazanych zgodnie z właściwościami. Natomiast 7 spośród
otrzymanych skarg/wniosków było anonimowych.
Wszystkie skargi i wnioski dotyczyły problemów z zakresu funkcjonowania
podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa i udzielania
świadczeń zdrowotnych przez te jednostki.
Zarząd WŁ współpracuje z organizacjami związkowymi działającymi przy
podległych Samorządowi Województwa jednostkach ochrony zdrowia. W sytuacjach
spornych rozpatruje skargi i wnioski oraz stara się polubownie rozwiązywać konflikty
między stronami. W 2012 r. do Departamentu wpłynęło ogółem 11 wniosków
związanych ze związkami zawodowymi.
Z kolei pozwolenia na zbiórkę publiczną, która ma być prowadzona na obszarze
Województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat, wydaje Marszałek
WŁ. Powyższe zezwolenia udzielane są stowarzyszeniom i organizacjom
działającym na terenie Województwa, posiadającym osobowość prawną.
W ydano 10 decyzji zezwalających na przeprowadzenie zbiórek publicznych
na terenie Województwa oraz 3 decyzje zmieniające Decyzję Marszałka WŁ
na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Województwa. Prowadzony
był
również
nadzór
nad
prawidłowym
przeprowadzeniem
zbiórek
oraz nad ich końcowym rozliczeniem.
Na podstawie Uchwały Nr 824/12 Zarządu WŁ z dnia 8.05.2012 r. udzielono
z budżetu Województwa dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu
ochrony i promocji zdrowia na 2012 rok podmiotom wyłonionym w pierwszym
otwartym konkursie ofert na ogólną kwotę 100 000 złotych.
Dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty na realizację następujących zadań
pod nazwą:
 „Jeszcze w Zielone Gramy" - program pomocy terapeutycznej dla dzieci
chorych onkologicznie i ich rodzin – FUNDACJA GAJUSZ; kwota
dofinansowania 20.000 zł,
 „Szkolenie i konsultacje dietetyczne osób leczonych za pomocą metody
radioterapii oraz chemioterapii i ich rodzin” – POLSKIE STOWARZYSZENIE
DIETETYKÓW; kwota dofinansowania 20.000 zł,
 „Rehabilitacja osób po operacji raka piersi, profilaktyka i szerzenie idei
wczesnego wykrywania chorób nowotworowych” – SKIERNIEWICKIE
STOWARZYSZENIE „AMAZONKA”; kwota dofinansowania 8.300 zł,
 „Dobrze, że jesteś. Wsparcie terapeutyczne osób z chorobami
nowotworowymi i ich rodzin” – FUNDACJA DOBRZE, ŻE JESTEŚ; kwota
dofinansowania 19.970 zł,
 „Zapewnienie kompleksowej terapii obrzęku limfatycznego pacjentom
z chorobą nowotworową w warunkach domowych” – CARITAS
ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ; kwota dofinansowania 20.000 zł,
 „Zapewnienie opieki psychologicznej osobom z chorobami nowotworowymi
i ich rodzinom oraz zapewnienie pacjentom rehabilitacji w warunkach
domowych” – CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ; kwota dofinansowania
11.730 zł.
337
Realizacja przedmiotowych zadań zakończyła się w grudniu 2012 r. (oprócz jednego
zadania zakończonego w listopadzie 2012 r.) w związku z powyższym ich rozliczenie
nastąpi dopiero w I kwartale roku 2013.
Jednocześnie na podstawie Uchwały Nr 825/12 Zarządu WŁ z dnia 8.05.2012 r.
udzielono z budżetu Województwa dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych
z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2012 rok podmiotom wyłonionym w drugim
otwartym konkursie ofert na ogólną kwotę 150 000 złotych.
Dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty na realizację następujących zadań
pod nazwą:
 „Tu jestem" - program środowiskowego wsparcia psychologicznego dla dzieci
z zaburzeniami psychicznymi – Fundacja GAJUSZ; kwota dofinansowania
24.000 zł,
 „PROTEGO” – FUNDACJA PRAESTERNO; kwota dofinansowania 25.000 zł,
 „Dbam o zdrowie psychiczne - program profilaktyczny o charakterze
informacyjno - edukacyjnym w szkołach gimnazjalnych powiatu
zduńskowolskiego"
–
FUNDACJA
POMOCY
Osobom
NIEPEŁNOSPRAWNYM "AMI"; kwota dofinansowania 22.470 zł,
 „Warsztaty terapeutyczne dla młodzieży” – FUNDACJA "DOM W ŁODZI";
kwota dofinansowania 9.300 zł,
 „Zapewnienie kompleksowej terapii obrzęku limfatycznego pacjentom
z chorobą nowotworową w warunkach domowych” – POLSKIE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
KOŁO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM; kwota dofinansowania 8.360 zł,
 „AKADEMIA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI” – POLSKIE TOWARZYSTWO
STWARDNIENIA ROZSIANEGO; kwota dofinansowania 25.000 zł,
 „Ciało w krzywym zwierciadle - Anoreksja i bulimia" – STOWARZYSZENIE
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ "NADZIEJA"; kwota dofinansowania 8.400
zł,
 Psychoprofilaktyka zaburzeń psychosomatycznych w aspekcie aktywizacji
zawodowej i społecznej osób w wieku 50+ (z powiatu poddębickiego
i sieradzkiego) – FUNDACJA INSTYTUTU ZDROWIA CZŁOWIEKA
I KLINIKI PSYCHOSOMATYCZNEJ; kwota dofinansowania 25.000 zł,
 „Stres pod kontrolą". Program edukacyjny dla gimnazjalistów województwa
łódzkiego – kontynuacja – POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATY
ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ TERENOWY W ŁODZI; kwota dofinansowania
2.470 zł.
Realizacja przedmiotowych zadań zakończyła się w grudniu 2012 r.
w związku z powyższym ich rozliczenie nastąpi dopiero w I kwartale roku bieżącego.
w zakresie ekonomicznym:
Przyznano środki finansowe z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla 13 jednostek ochrony zdrowia
dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa na kwotę 17.802.412
zł. W sumie zaplanowano realizację 46 zadań, które sprowadzają się do głównych
kierunków działań, jakie muszą być przeprowadzone w ochronie zdrowia w celu
poprawy infrastruktury technicznej zakładów opieki zdrowotnej.
338
Za priorytetowe uznano:
 dostosowanie
obiektów
do
wymogów
ochrony
przeciwpożarowej
(dostosowanie przeciwpożarowe budynków B i F dla Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w lokalizacji
przy ul. Wileńskiej, budynku przychodni przy ul. Aleksandrowskiej 61/63
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi, wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z budową
studni dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi),
 modernizację newralgicznych komórek organizacyjnych zakładów (budowa
obiektu pediatrycznego przy ul. Okólnej 181 w Łodzi przez Wojewódzki Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Łodzi, modernizacja Pawilonu E w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Urologicznej oraz Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Skierniewicach),
 dostosowanie placówek do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
3.11.2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (budowa podjazdu
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej - Curie
w Zgierzu oraz dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
do rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę
medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez Wojewódzki Szpital
Zespolony w Skierniewicach),
 dostosowanie placówek do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(kontynuacja modernizacji i dostosowania obiektów Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu, kolejny etap przebudowy, adaptacji i modernizacji budynku
i oddziałów Psychiatrii Żeńskiej i Męskiej oraz modernizacja instalacji
elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, dostosowanie
Oddziału ginekologiczno - położniczego oraz Oddziału neonatologicznego
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie do obowiązujących
wymagań prawnych).
Placówki
otrzymały
także
dotacje
celowe
na
zakup
aparatury
i wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, gwarantujących wysoki poziom
udzielanych świadczeń medycznych i przyczyniających się do podniesienia
standardu usług. Dzięki temu w prawie wszystkich jednostkach zakupiono
nowoczesne urządzenia, co pozwoliło na wymianę kilkunastoletniej, awaryjnej
i nie spełniającej wymogów technologicznych aparatury m.in. gamma - kamerę,
aparat RTG, respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne oraz wiele innych aparatów
niezbędnych do kontraktowania usług medycznych zgodnie z wytycznymi
Narodowego Funduszu Zdrowia.
339
Wszystkie wytypowane zadania przyczyniły się w sposób bezpośredni
do podniesienia standardu wykonywanych świadczeń medycznych, poprawy
warunków hospitalizacji pacjentów i pracy personelu szpitali.
Ponadto w 2012 r. realizowane były inwestycje współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa przez
następujące placówki:
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi projekt
pod nazwą: „Utworzenie Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi”,
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi projekt
pod nazwą: „Utworzenie systemu e-radiologii w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi”,
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi projekt
pod
nazwą:
„Przebudowa
lokalnej
sieci
elektroenergetycznej
oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek
awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi”,
 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi projekt
pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - etap końcowy
programu oszczędności energii na terenie Szpitala - odnawialne źródła energii
II etap”,
 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi projekt
pod nazwą: „Modernizacja systemu elektroenergetycznego w celu stworzenia
bezpieczeństwa energetycznego w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”,
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
projekt pod nazwą: „Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej
wraz z wymianą agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Zgierzu",
 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie projekt pod nazwą:
„Rozbudowa systemu przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu
Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”,
 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób
Płuc i Rehabilitacji w Łodzi projekt pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury
elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła
energii na wypadek awarii w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy Chorób Płuc
i Rehabilitacji w Tuszynie",
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu projekt pod nazwą: „Modernizacja
infrastruktury elektroenergetycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu”,
 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi projekt
pod nazwą: „Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem oraz
niezbędnymi przyłączami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łodzi”,
 Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi projekt pod nazwą:
„Zakup dwóch agregatów prądotwórczych wraz z montażem”.
340
Dodatkowo przyznano środki finansowe w wysokości 200.000 złotych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów na zakup łóżek i wózków do przewożenia
chorych.
Województwo, jako poręczyciel kredytu długoterminowego zaciągniętego przez
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w Dexia
Kommunalkredit Bank AG, z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową placówki,
spłaciło kwotę 2.499.999,96 złotych z tytułu należności głównej wynikającej
z harmonogramu spłat tego kredytu. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Samorząd
spłaca kapitał z tytułu poręczonego kredytu tej placówce od maja 2008 r. Łączna
kwota spłaty za okres od maja 2008 do 31 grudnia 2012 r. wyniosła 11.666.666,48
złotych. W roku 2012 w okresie od lipca do grudnia z uwagi na bardzo trudną
sytuację finansową placówki Województwo
spłaciło również odsetki
od przedmiotowego kredytu w kwocie 251.824,95 złotych.
W okresie od lipca do grudnia Województwo, jako poręczyciel kredytów
długoterminowych zaciągniętych przez Wojewódzką Stację Ratownictwa
Medycznego w Łodzi w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi oraz Nordea Bank
Polska S.A., z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową placówki, spłaciło również:
- kwotę 485.866,32 złotych z tytułu należności głównej wynikającej
z harmonogramu spłat tego kredytu oraz 81.030,56 złotych z tytułu odsetek
(kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi),
- kwotę 184.212,00 złotych z tytułu należności głównej wynikającej
z harmonogramu spłat tego kredytu oraz 97.111,66 złotych z tytułu odsetek
(kredyt w Nordea Bank Polska S.A.).
Zarząd WŁ podjął uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego
długoterminowego zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w kwocie 20.000.000,00 złotych wraz z kosztami
obsługi zadłużenia w kwocie 15.255.789,00 złotych, tj. łącznie do kwoty
35.255.789,00 złotych na okres 20 lat, tj. od listopada 2012 r.
do listopada 2032 r.
Marszałek WŁ w ramach zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego
z zapisów ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
organizuje, finansuje oraz zapewnia warunki odbywania stażu podyplomowego.
Środki na realizację tego zadania Województwo otrzymuje z Funduszu Pracy
za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia, na podstawie umowy w sprawie
przekazania środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy
dentystów, pielęgniarek i położnych. Powyższa umowa w 2012 r. została zawarta
na kwotę 15.743.248,00 złotych.
W celu realizacji tego zadania Województwo zawiera umowy z jednostkami
uprawnionymi do prowadzenia staży podyplomowych o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. W roku 2012 finansowano 127 umów,
w tym również umowy kontynuowane z lat poprzednich zawarte na łączną wartość
15.208.806,10 złotych. W ramach realizowanego zadania Województwo zawarło
również 2 umowy na przeprowadzenie szkoleń w zakresie transfuzjologii klinicznej,
profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia choroby AIDS, ratownictwa
medycznego, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz prawa medycznego dla lekarzy
341
i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na kwotę 465.486,50 zł.
Wykonawca umowy został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Ponadto zostały podpisane 2 umowy na sfinansowanie
kosztów czynności administracyjnych Okręgowych Izb Lekarskich w Łodzi
oraz w Płocku, związanych ze skierowaniem lekarza, lekarza dentysty do odbycia
stażu podyplomowego na łączną kwotę 68.670,00 złotych.
Łącznie wydatki poniesione na zadania związane z realizacją stażu podyplomowego
w 2012 r. wyniosły 14.610.281,31 złotych.
Z
budżetu
Województwa
w
ramach
zadań
wynikających
z ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy, podpisano
71 umów z zakładami opieki zdrowotnej, z tego 68 podmiotów zostało wyłonionych
w drodze otwartego konkursu ofert. Kwota zabezpieczona w budżecie Województwa
na 2012 rok na zadania z zakresu medycyny pracy wyniosła 3.134.575 zł i została
przeznaczona na realizację poniższych zadań:
 wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów
i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego,
którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni
na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych
dla zdrowia,
 wydatki ponoszone na realizacją zadań z zakresu medycyny pracy
wykonywane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego
Nofera w Łodzi,
 prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej
w zakresie patologii zawodowej,
 prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej
stwierdzoną patologią zawodową,
 prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby
zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
W roku ubiegłym przyznana została również dotacja podmiotowa w wysokości
3.412.000 złotych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum
Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o służbie medycyny pracy, który stanowi, iż ze środków budżetu Samorządu
Województwa finansuje się zadania służby medycyny pracy szczebla
wojewódzkiego.
w zakresie ochrony zdrowia:
Ze środków Samorządu Województwa realizowano 8 programów zdrowotnych
i 2 akcje profilaktyczne, skierowane do różnych grup odbiorców. Województwo
wydatkowało na ten cel ponad 402,3 tysięcy złotych. Działania realizowano
zarówno w ramach dotacji dla placówek podległych Samorządowi Województwa,
jak i w ramach otwartego konkursu ofert. Były to:
 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży.
Program skierowany był do dzieci w wieku 11-13 lat z terenu Województwa.
Obejmował przeprowadzenie wywiadu, mającego na celu wychwycenie cech
342




predysponujących do wystąpienia zaburzeń depresyjnych. Dzieci, u których
takie ryzyko zostało zaobserwowane mogły wziąć udział w warsztatach
terapeutycznych dotyczących m.in. treningu umiejętności społecznych,
nazywania i wyrażania uczuć, technik radzenia sobie ze stresem.
W 2012 r. Program był realizowany po raz trzeci przez 7 podmiotów wyłonionych
w konkursie ofert. W I etapie programu (wywiad) wzięło udział 392 dzieci, w II
etapie zorganizowano 8 grup warsztatowych (po 8 zajęć), w których maksymalnie
uczestniczyło 84 dzieci. Wartość podpisanych umów wynosiła 53.640 zł,
natomiast kwota wydatkowanych środków finansowych na Program 48.945 zł,
Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.
Adresatami Programu byli mieszkańcy Województwa w wieku 45 – 64 lat.
Program obejmował wykonanie badań laboratoryjnych oraz przeprowadzenie
konsultacji lekarsko-pielęgniarskiej w poradni diabetologicznej, w celu oceny
gospodarki węglowodanowej. W 2012 r. Program był realizowany po raz trzeci,
jednakże w 2012 r. pierwszy raz w ramach otwartego konkursu ofert, w którym
wyłoniono 3 podmioty. Wartość podpisanych umów wyniosła 69.700 zł, natomiast
wydatkowano 41.910 złotych (tj. 60,13% wykorzystanych środków).
W ramach programu przebadano 1.204 osoby,
Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworowych
górnych dróg oddechowych. Program skierowany był do mieszkańców
województwa w wieku 45 – 65 lat. W ramach Programu udzielane
były bezpłatne konsultacje laryngologiczne. W 2012 r. Program był realizowany
po raz trzeci przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej
- Curie w Zgierzu. W 2012 r. podpisano umowę ze Szpitalem na kwotę na 8.910
złotych. Jednakże na realizację przedmiotowego Programu wydatkowano kwotę
9.135 zł (z budżetu Województwa 8.910 złotych oraz środków własnych Szpitala
w kwocie 225 złotych), która pozwoliła na przebadanie 203 osób. Szpital
wykorzystał 100% przyznanej dotacji,
Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń
funkcji poznawczych. Adresatami Programu byli mieszkańcy województwa
w wieku 55 - 85 lat. W ramach programu realizowane były bezpłatne porady,
obejmujące dwie konsultacje psychiatryczne, dwie konsultacje psychologiczne
oraz diagnostykę medyczną. W 2012 r. Program był realizowany po raz trzeci
przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie oraz Specjalistyczny
Psychiatryczny ZOZ w Łodzi. Wartość podpisanych umów wyniosła 20.696
złotych, następnie wartość tą zmniejszono do 17.607,20 złotych, z której
wydatkowano środki w wysokości 9.126,40 złotych (51,8% wykorzystanych
środków). Ponadto Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie wydatkował
w ramach Programu 28,60 złotych ze środków własnych Szpitala. Łącznie
w ramach Programu przebadano 37 osób,
Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym.
Adresatami programu były dzieci w wieku 6-12 lat. W ramach programu były
udzielane bezpłatne porady lekarza laryngologa oraz badania audiometryczne
wraz z ich oceną. W ramach konsultacji lekarskich, oprócz badania
przedmiotowego pacjenta przeprowadzany był wywiad z rodzicem/opiekunem
dziecka. W 2012 r. program był realizowany po raz pierwszy jako pilotaż
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Wartość podpisanej umowy
wyniosła 5.335,00 złotych natomiast wydatkowano kwotę 5.445,00 złotych
343




(5.335,00 złotych z budżetu Województwa oraz 110,00 złotych ze środków
własnych Szpitala), co pozwoliło na przebadanie 99 dzieci,
Program badań przesiewowych w kierunku alergii dla dzieci w wieku
szkolnym. Adresatami programu były dzieci w wieku 6-12 lat. W ramach
programu u uczestników przewidziane były dwie konsultacje lekarza
alergologa. Podczas pierwszej wizyty był przeprowadzany wywiad z rodzicem
(opiekunem) dziecka, badanie przedmiotowe pacjenta oraz w zależności
od potrzeb testy alergologiczne. Następnie dokonywano odczytania wyników
testów. Na drugą wizytę zgłaszali się pacjenci, którzy na pierwszej wizycie
otrzymali skierowanie na badanie spirometryczne (według wskazań lekarza).
W 2012 r. program był realizowany po raz pierwszy jako pilotaż
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Pierwotnie w budżecie
Województwa
zarezerwowano środki w wysokości 14.065,00 złotych.
Następnie umowę aneksowano do wartości 7.154,00 złotych. Na realizację
Programu wydatkowano kwotę 5.664,40 złotych (79,2% wykorzystanych
środków) z budżetu Województwa oraz 115,60 złotych ze środków własnych
Szpitala. Stuprocentowe wykorzystanie dotacji nie było możliwe ze względu
na specyfikę Programu, tj. badania spirometryczne były wykonywane
tylko i wyłącznie po wskazaniu takiej potrzeby przez lekarza. Programem
objętych zostało 69 dzieci,
Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzr.
i zeza u dzieci. Program skierowany był do dzieci w wieku 4-5 lat z terenu
Województwa. Obejmował przeprowadzenie wywiadu z opiekunem dziecka
oraz wykonanie badań okulistycznych w kierunku wad refrakcji oraz zeza.
W 2012 r. Program był realizowany po raz szósty przez 11 podmiotów
wyłonionych w konkursie ofert. Wartość podpisanych umów wyniosła 63.520 zł,
natomiast wydatkowano 54.601,50 zł (85,96% wykorzystanych środków).
W programie wzięło udział 1.054 dzieci,
Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad
postawy u dzieci w wieku szkolnym. Program skierowany był do dzieci
w wieku 6-13 lat uczęszczających do wybranych szkół z terenów wiejskich
Województwa. Program składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap
obejmował przeprowadzenie konsultacji lekarskiej. W drugim etapie (według
wskazań lekarza) dzieci brały udział w warsztatach przygotowanych
w zależności od wykrytej wady. Każda grupa skorzystała z 10 warsztatów
kinezyterapeutycznych. Po cyklu warsztatów odbyła się ponowna konsultacja
lekarska. W 2012 r. Program miał charakter pilotażowy i był realizowany
po raz pierwszy przez Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Sokolnikach. Wartość podpisanej umowy wyniosła 27.885 zł
i środki te wydatkowano w całości (100% wykorzystanych środków).
W ramach Programu przebadano 117 dzieci,
Akcja profilaktyczna pn. „Wczesne Wykrywanie Jaskry” w ramach
programu „Zdrowe województwo – akcje profilaktyczne wczesnego
wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódzkiego”. Z Akcji mogli
skorzystać mieszkańcy Województwa w wieku 35 - 60 lat. Akcja obejmowała
bezpłatne porady okulistyczne oraz przeprowadzenie ankiety na temat
występowania czynników ryzyka zachorowania na jaskrę. W 2012 r. Akcja
była realizowana po raz trzeci przez 8 placówek podległych Samorządowi
344

Województwa. Wartość podpisanych umów wyniosła 93.150 złotych,
zaś wydatkowano 91.397 złotych (98,12% wykorzystanych środków).
Ze środków SWŁ przebadano 1.114 osób,
Akcja profilaktyczna pn. „Zdrowa Kobieta – profilaktyka raka piersi”
w ramach programu „Zdrowe województwo – akcje profilaktyczne wczesnego
wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódzkiego”. Akcja
była skierowana do kobiet w wieku 25 – 44 lat z terenu Województwa
i stanowiła swoiste uzupełnienie programu profilaktycznego wczesnego
wykrywania raka piersi, który był finansowany ze środków NFZ. Akcja
obejmowała przede wszystkim edukację zdrowotną oraz przeprowadzenie
wywiadu i klinicznego badania palpacyjnego piersi. Oprócz tego, w zależności
od wskazań lekarza, pacjentka mogła mieć wykonane badanie USG piersi.
W 2012 r. akcja była realizowana po raz trzeci przez 7 jednostek podległych
SWŁ. Wartość podpisanych umów wynosiła 110.085 zł, zaś wykorzystano
środki w wysokości 108.543,20 zł (98,60% wykorzystanych środków).
W ramach ww. działania przebadano 1.530 kobiet.
W 2012 r. w ramach zadania pn. „Promocja programów profilaktycznych
i polityki zdrowotnej” podjęto następujące działania: zakupiono usługę promocyjną
firmy IGO-ART podczas Wyborów Miss Polonia Studentek Łodzi 2012, podmiot
wybrany w drodze przetargu opracował projekt i wydrukował 10.000 egzemplarzy
folderu, które rozdysponowane zostały pomiędzy realizatorów oraz wysłane
do starostów, wójtów, szkół podstawowych, domów dziecka, przedszkoli, domów
kultury, ośrodków pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń, opublikowano
ogłoszenia w Tygodniku Twój Kurier Regionalny, wyemitowano komunikaty w Radio
Łódź oraz informacje samorządowe w Radio Fama. Łącznie na kampanię
informacyjno-promocyjną wydano kwotę 26.000,00.
W ramach zadania pn. „Realizacja działań w ramach Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego” podmiot wybrany w drodze przetargu opracował
projekt i wydrukował 250 egzemplarzy publikacji książkowej pt. „Regionalny Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015”.
W dniu 11.04.2012 r. przyjmując uchwałę Nr 693/12 w sprawie wyrażenia zgody
na rozpoczęcie prac nad opracowaniem „Strategii Polityki Zdrowotnej
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, Zarząd WŁ wyraził akceptację
dla podjęcia działań w celu przygotowania nowego dokumentu strategicznego
w sektorze ochrony zdrowia dla regionu łódzkiego. W ramach prac nad Strategią
w 2012 r. wybrano Zespół Ekspertów, złożony z pracowników Katedry Polityki
Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którego zadaniem
jest opracowanie w/w dokumentu. Dotychczas członkowie Zespołu wykonali
4 opracowania określające metodologię oraz ocenę źródeł informacji na potrzeby
dalszych analiz dotyczących potrzeb zdrowotnych, rynku usług medycznych,
planowania infrastruktury opieki zdrowotnej i finansowania ochrony zdrowia
w województwie.
W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Janusza
Korczaka, w ramach obchodów wojewódzkich, w maju Departament zorganizował
wśród pracowników Urzędu akcję „Książka dla małego pacjenta”. Podczas zbiórki
książek pracownicy Urzędu zebrali ponad 400 bajek, baśni, wierszy, encyklopedii
345
oraz 200 kolorowanek, które zostały przekazane do oddziałów dziecięcych
w szpitalach marszałkowskich. Dodatkowo w 3 wybranych szpitalach odbyły się
spotkania połączone z czytaniem książek, w których wziął udział Członek Zarządu
WŁ – Dariusz Klimczak oraz Dyrekcja Departamentu Polityki Zdrowotnej.
12.06.2012 r. Departament zorganizował posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu
koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego. Podczas spotkania omówione zostały kwestie realizacji założeń
i celów Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa
Łódzkiego na 2012 rok i lata następne. Ponadto, członkowie Zespołu dyskutowali
na temat możliwych przyczyn niskiego zainteresowania mieszkańców Województwa
udziałem w niektórych programach zdrowotnych. Wojewódzki Zespół został
powołany w 2011 r. przez Zarząd WŁ jako realizacja jednego z zadań określonych
w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.
W dniu 26.06.2012 r. Departament zorganizował konferencję samorządową
„Zdrowie dzieci jest najważniejsze”, jako kolejne wydarzenie w ramach obchodów
wojewódzkich Roku Janusza Korczaka. Patronat honorowy nad konferencją objął
Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka. Spotkanie było okazją do dyskusji
nad zdrowiem dzieci w województwie oraz do wymiany doświadczeń samorządów
terytorialnych i innych instytucji, podejmujących działania w zakresie wspierania
rozwoju oraz zdrowia fizycznego i psychospołecznego najmłodszej populacji regionu.
W konferencji wziął udział m.in. Pan Dariusz Klimczak - Członek Zarządu WŁ
oraz Pani Barbara Sochal – przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka.
W dniu 10.10.2012 r. w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, Samorząd
Województwa włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną „Co czwarty
z nas” organizowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Celem akcji było przeciwdziałanie
dyskryminacji i stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania. W ramach Kampanii Samorząd Województwa
zaangażował się w dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci
plakatów, ulotek oraz banerów internetowych, a także sfinansował z budżetu
Województwa emisję spotów radiowych na ten temat.
W dniu 11.10. 2012 r. Zarząd WŁ Uchwałą Nr 1625/12 powołał Regionalną Radę
Polityki Zdrowotnej, jako ciało doradcze, którego zadaniem ma być wspieranie
Zarządu WŁ w planowaniu organizacji i funkcjonowania polityki zdrowotnej
w regionie łódzkim. W skład Rady weszli przedstawiciele Wojewody Łódzkiego,
Prezydenta Łodzi, Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, Rektora
Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Łódzkiego STOMOZ, Zrzeszenia Szpitali
Województwa Łódzkiego, Zrzeszenia Szpitali Powiatowych i Miejskich Województwa
Łódzkiego, samorządu zawodowego lekarzy oraz pielęgniarek i położnych,
a także Sejmiku WŁ. W dniu 22.11.2012 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie
Regionalnej Rady Polityki Zdrowotnej, podczas którego nominacje z upoważnienia
Marszałka WŁ - Witolda Stępnia, wręczył Członek Zarządu WŁ - Dariusz Klimczak.
Jednym z zadań Rady omawianym szerzej na tym spotkaniu, było konsultowanie
i opiniowanie projektu Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
346
W dniu 3.12.2012 r. w Urzędzie pod patronatem Honorowym Marszałka WŁ
odbyła się debata zdrowotna pod nazwą „Walka z nowotworem prostaty
w województwie łódzkim” w ramach kampanii „Prostata na lata”. Przedmiotowe
debaty odbywały się wcześniej w 11 miastach Polski. Departament wspierał
inicjatora kampanii - Fundację „Wygrajmy Zdrowie”, w zakresie organizacji debaty.
Celem spotkania była próba znalezienia najlepszych rozwiązań w walce
z nowotworem prostaty w naszym Województwie oraz podkreślenie zaznaczenie roli
profilaktyki w zmaganiach z chorobą nowotworową. Głos w debacie zabrali
przedstawiciele środowiska medycznego, m.in.: Konsultant Wojewódzki ds. Urologii,
Konsultant Wojewódzki ds. Onkologii Klinicznej, Konsultant Wojewódzki
ds.
Radioterapii
Onkologicznej,
Przedstawiciel
Polskiego
Towarzystwa
Urologicznego czy Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”.
Zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
były realizowane 2 zadania należące do kompetencji Marszałka Województwa:
 na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 2 w/w ustawy upoważniony przez Marszałka
Wł lekarz psychiatra dokonuje oceny zasadności zastosowania przymusu
bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Lekarzem
w naszym Województwie jest Pan Paweł Ziomka. W 2012 r. liczba wydanych
ocen dotyczących zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego
wynosiła 114 (w tym jedna ocena negatywna),
 na podstawie art. 46 ust. 2b ww. ustawy Marszałek WŁ zapewnia realizację
postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby
chorej psychicznie bez jej zgody. W 2012 r. zapewniono realizację
17 postanowień sądowych poprzez zorganizowanie osobom chorym
transportu medycznego do szpitali psychiatrycznych.
Członkowie Zarządu WŁ brali udział w uroczystościach związanych
z zakończeniem całości lub etapów inwestycji realizowanych w placówkach,
dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa współfinansowanych
z budżetu Województwa:



w dniu 9.01.2012 r. odbyła się uroczystość otwarcia Stacji Dializ
i Oddziału Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Skierniewicach. Tym samym zakończono prowadzoną od 2010 r.
inwestycję polegającą na budowie dwupoziomowego pawilonu dla potrzeb
w/w oddziału i Stacji (sfinansowaną w 2010 r. z dotacji Samorządu
Województwa– 2 mln zł oraz kredytu bankowego poręczonego
przez Województwo - ok. 5 mln zł) oraz zakupie w 2011 r. wyposażenia z
dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w kwocie 964.320 zł,
w dniu 9.02.2012 r. oficjalnie przekazano do użytku nowoczesny rezonans
magnetyczny
w
Wojewódzkim
Szpitalu
Specjalistycznym
im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu. Zakupu oraz adaptacji pomieszczeń
dla zainstalowania sprzętu dokonano w ramach środków z dotacji przyznanej
w 2011 r. przez Województwo w wysokości 3.753.960 zł,
w dniu 12.03.2012 r.odbyła się uroczystość otwarcia oddziałów szpitalnych:
nefrologii i chorób wewnętrznych, diabetologii i chorób wewnętrznych
oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ im. Prymasa Kardynała
347







Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Środki na realizację inwestycji w kwocie
1.350.000 zł pochodziły z budżetu Województwa,
w dniu 20.04.2012 r. miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Szpitalu
Wojewódzkim im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
Po przeprowadzonej modernizacji liczba łóżek zwiększyła się z 6 do 10.
Dotacja z budżetu Województwa w kwocie 1,1 mln zł pozwoliła
na wyposażenie Oddziału w niezbędną aparaturę medyczną i wyposażenie
(łóżka szpitalne),
w dniu 10.05.2012 r. dokonano uroczystego otwarcia Oddziału Ginekologii
Onkologicznej
w
Wojewódzkim
Szpitalu
Specjalistycznym
im. M. Kopernika w Łodzi. Oddział został zmodernizowany ze środków
własnych Szpitala,
w dniu 15.05.2012 r. odbyła się uroczystość otwarcia wyremontowanego
Oddziału Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii
Jednego Dnia oraz Oddziału Brachyterapii w Szpitalu im. M. Kopernika
w Łodzi. Inwestycje wykonano w ramach modernizacji Regionalnego Ośrodka
Onkologicznego. Wysokość środków przekazana z budżetu Samorządu
Województwa oraz RPO WŁ na ten cel wyniosła 5.879.182,14 w odniesieniu
do Oddziału Brachyterapią oraz 1.551.985,20 zł na modernizację Oddziału
Chemioterapii,
w dniu 28.06.2012 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim dokonano prezentacji nowego sprzętu
i aparatury medycznej zakupionego w ramach szóstej transzy kredytu
na kwotę 2.292.734,93 zł poręczonego przez Samorząd Województwa.
Zakupiono m.in. łóżka intensywnej opieki medycznej (10 szt.), respirator,
kardiomonitory (16 szt.), USG 3d, stanowisko do resuscytacji noworodka
z wyposażeniem dodatkowym, pompy infuzyjne (40 szt.), tomograf
okulistyczny OCT oraz wiele innego sprzętu na potrzeby kilku oddziałów
Szpitala,
w dniu 29.06.2012 r. miało miejsce uroczyste otwarcie lądowiska dla
śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu. Inwestycja została zrealizowana
w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosiła 2 mln zł,
z czego środkiz budżetu Województwa stanowiły kwotę 287.530 zł,
dnia 12.09.2012 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowych pomieszczeń
Oddziału Hematologii – Kliniki Hematologii oraz Oddziału Chorób
Rozrostowych
w
Wojewódzkim
Szpitalu
Specjalistycznym
im. M. Kopernika w Łodzi. W ramach realizacji inwestycji wykonano roboty
budowlane oraz zakupiono sprzęt medyczny. Wartość inwestycji wyniosła
4,5 mln zł. Modernizacja oddziałów była częścią projektu współfinansowanego
ze środków UE dotyczącego rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego,
w dniu 5.10.2012 r. nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego
oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod utworzenie Pracowni
Pozytonowej Tomografii Emisyjnej w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi.
Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach projektu współfinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Planowana
wartość projektu wynosi 31.376.443 złotych, z czego środki Województwa –
348



7.996.171 zł. Inwestycja jest nierozerwalnie związana z rozbudową
Regionalnego Ośrodka Onkologicznego,
w dniu 23.10.2012 r. odbyła się uroczystość zakończenia projektu związanego
z instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz prezentacja zmodernizowanej
Izby Przyjęć Chorób Wewnętrznych wraz z Pracownią Echokardiografii
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego
w Łodzi. Pierwsza z inwestycji stanowiła jeden z etapów kompleksowej
termomodernizacji placówki, realizowanej przy udziale środków unijnych.
Wartość całego projektu dotyczącego termomodernizacji wynosiła 3.443.328
zł, w tym udział środków Województwa - 703.132 zł. Drugie z zadań zostało
sfinansowane ze środków budżetu Województwa w roku 2011 w kwocie
1.500.370 zł,
w dniu 22.11.2012 r. odbyła się uroczysta prezentacja i uruchomienie dwóch
rezonansów magnetycznych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego
Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.
Zakup dokonany w 2011 r. za kwotę 7.576.200,00 zł został sfinansowany ze
środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz Samorządu
Województwa,
w dniu 17.12.2012 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w
Skierniewicach
miała
miejsce
uroczystość
otwarcia
zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urologicznej
oraz Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Na ten cel Szpital w roku 2012
otrzymał z budżetu Województwa dotację w wysokości 1 mln złotych.
W trakcie uroczystości zaprezentowano również wykonane zadaszenie
podjazdu dla karetek do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz
doposażenie SOR-u w sprzęt medyczny, na co również środki w wysokości
795.000 zł przekazało Województwo.
w zakresie eZdrowia:
W zakresie projektów „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Infrastruktura)” oraz „Usługi
Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIMUsługi)”, w 2012 r. zrealizowane zostały zadania dotyczące postępowań
przetargowych na:
- organizację konferencji dla zintegrowanego projektu „Regionalny System
Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)”,
- organizację zagranicznego wyjazdu studyjnego do Lombardii w ramach
projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej
Województwa Łódzkiego (RSIM-Infrastruktura)”,
- zakończono realizację umowy dotyczącej wykonania sieciowej infrastruktury
pasywnej, dostawy i wdrożenia sieciowej infrastruktury aktywnej,
modernizacji serwerowni oraz wdrożenia telefonii VOIP w placówkach
medycznych podległych Samorządowi Województwa.
Przeprowadzono działania związane z procedurami przetargowymi zmierzającymi
do zawarcia ważnych umów umożliwiających realizację zamówień w 2013 r., na:
349
- drugą dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „Infrastruktura
Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego
(RSIM-Infrastruktura)”,
- wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Regionalnego Portalu
Medycznego,
- budowę Regionalnej Platformy Danych oraz Lokalnych Platform Danych,
- modernizację
istniejących
oraz
wdrożenie
nowych
systemów
informatycznych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi
Województwa.
W zakresie projektu „in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)”:
- zrealizowano zakup i dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu
„in4health",
- zorganizowano konferencję „Zdrowie 2.0” dotyczącej roli Internetu
i możliwości jakie może odegrać w pozytywnej zmianie zachowania
pacjentów, lekarzy i kadr zarządzających placówkami opieki medycznej.
Ponadto, prowadzono działania związane z procedurami przetargowymi
zmierzającymi do zawarcia ważnych umów umożliwiających realizację zamówień
w 2013 r., na:
- przygotowanie i realizację promocji projektu „in4health”,
- zaprojektowanie i wykonanie trzech serwisów internetowych służących
do monitorowania samokontroli pacjentów z cukrzycą, astmą
oraz nadciśnieniem tętniczym, dwóch serwisów internetowych, o charakterze
strategicznym, służących do prezentacji i monitoringu kluczowych
dokumentów strategicznych dotyczących polityki zdrowotnej, jak również
budowę innowacyjnego serwisu internetowego dotyczącego eZdrowia
i telemedycyny,
- zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w ramach
projektu „in4health” z zakresu: metod i technik projektowania nowoczesnych
serwisów internetowych, zarządzania projektami internetowymi, jak również
architektury informacji i tworzenia nowoczesnych serwisów internetowych.
W ramach projektu Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications
and R&D Integration (akronim projektu: RICHARD), którego Urząd jest partnerem:
- realizowano działania związane z organizacją trzydniowego cyklu
szkoleniowego dotyczącego, opartych na technologiach informatycznych,
modeli zarządzania chorobami przewlekłymi (przygotowano niezbędną
dokumentacją przetargową, przeprowadzono postępowanie oraz wyłoniono
Wykonawcę),
- stworzono koncepcję tzw. Help-desku – interaktywnego portalu
internetowego dostarczającego informacji na temat zastosowania technologii
informatycznych w obszarze chorób przewlekłych objętych projektem
RICHARD oraz różnych zewnętrznych źródeł finansowania projektów
w tym zakresie (w tym funduszy unijnych),
- opracowano koncepcję programu pilotażowego dotyczącego wykorzystania
technologii informatycznych w dziedzinie cukrzycy (tzw. demonstratora),
350
- realizowano działania związane z organizacją warsztatu międzynarodowego
w Łodzi, będącego istotnym elementem działań informacyjno-promocyjnych
realizowanych w ramach projektu RICHARD (przygotowano niezbędną
dokumentacją przetargową, przeprowadzono postępowanie oraz wyłoniono
Wykonawcę),
- opracowano kluczowy dla projektu RICHARD dokument, tzw. Wspólny Plan
Działań –– strategiczny plan odnoszący się do wykorzystania technologii
informatycznych w diagnozie oraz w procesie leczenia chorób przewlekłych
objętych projektem RICHARD, tj. cukrzyca, demencja i udar,
- realizowano prace służące wdrażaniu Wspólnego Planu Działań, (3 wizyty
studyjne: we włoskiej Toskanii, szwedzkim regionie Västerbotten
oraz brytyjskim Yorkshire (Wielka Brytania) - regionach partnerskich projektu
RICHARD. Wizyty te dotyczyły zastosowań technologii informatycznych
w odniesieniu do demencji, udaru i cukrzycy.
W ramach projektu międzynarodowego ,,EHR-QTN (Thematic Network on Quality
and Certification of EHR systems)” zorganizowano konferencję dotyczącą certyfikacji
systemów elektronicznego zapisu historii choroby pacjenta z udziałem prelegentów
zagranicznych i polskich oraz przedstawicieli innych polskich województw
wdrażających projekty eZdrowia.
Dodatkowo, Departament aktywnie współpracował z Centrum Systemów
Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w Warszawie oraz przedstawicielami
pozostałych województw planujących lub przygotowujących do realizacji projekty
z obszaru eZdrowia, czego wynikiem były spotkania w Warszawie, dotyczące
współpracy między centralnymi a regionalnymi projektami eZdrowia.
351
DEPARTEMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII
Geodeta Województwa realizuje w imieniu Marszałka WŁ zadania w zakresie
geodezji i kartografii wynikające z art. 7c ustawy z dnia 17 maja1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne /tj. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287 z późn. zm./.
Zadania te wykonywane są z zakresu administracji rządowej. Należą do nich między
innymi:
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych
dla obszarów właściwych województw,
- tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie
i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8,- obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań
kartograficznych
w
skalach
1:10 000,
1:100 000,
w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu
oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 – mapy topograficzne w skalach: 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
- analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac
urządzeniowo-rolnych,
- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
- współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru
granic
i
powierzchni
jednostek
podziałów
terytorialnych
kraju,
w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części
dotyczącej obszaru województwa.
Departament zrealizował dochody z tytułu udostępniania danych i informacji,
opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w kwocie 57 700,40zł.
W ramach prowadzenia zasobu wykonano następujące prace:
 zlecono w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie opracowania
tematycznego pn. Baza Obiektów Użyteczności Publicznej dla obszaru
Województwa. Powstała baza danych zostanie wykorzystana jako jeden
z serwisów powstającego Geoportalu Województwa. Podpisano umowę
nr 7/2012 w dniu 2.10.2012 r. Na powyższe opracowanie Wojewoda Łódzki
przyznał dotację w kwocie 44 280 zł - zadanie z zakresu administracji
rządowej. W dniu 19.12.2012 r. dokonano odbioru przedmiotowych prac,
 zlecono do Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi przetworzenie
(skanowanie) do postaci cyfrowej dokumentacji glebowo-rolniczej z obszaru
powiatów łaskiego, łowickiego, skierniewickiego oraz zgierskiego.
Prace zostały wykonane w 4 etapach.
Do prowadzenia zasobu zalicza się również udostępnianie materiałów
geodezyjno – kartograficznych zainteresowanym jednostkom administracji,
przedsiębiorstwom i osobom fizycznym. Do najczęściej udostępnianych materiałów
należały:
- Mapy topograficzne w formie papierowej i rastrowej,
- Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT),
- Numeryczny Model Terenu (NMT), ortofotomapy.
352
Liczba udostępnionych arkuszy papierowych map topograficznych w podziale
na poszczególne skale przedstawia poniższy wykres:
1:10 000
77
1:25 000
599
1:50 000
274
1:100 000
19
pozostałe
24
0
100
200
300
400
500
600
700
Liczba udostępnionych arkuszy map i opracowań cyfrowych w podziale na rodzaje
przedstawia poniższy wykres:
1:10 000
336
1:25 000
56
1:50 000
223
BDOT
331
NMT
60
inne
74
0
100
200
300
400
Udostępnianie materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego jest odpłatne. Wyjątki od tej zasady wskazane
są w art. 40 ust. 3 c Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Departament współpracował z Głównym Geodetą Kraju przy tworzeniu
Bazy Danych Obiektów Topograficznych (1:10 000). W ramach współpracy
pracownicy przeprowadzali kontrole kameralne i terenowe sukcesywnie
przekazywanych zbiorów. Współpraca w tym zakresie została uregulowana
porozumieniem z 2010 r. pomiędzy GGK i Marszałkiem WŁ.
W IV kwartale 2012 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na aktualizację i dostosowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych
(BDOT) do zmienionych przepisów prawnych w tym zakresie. Podpisanie umowy
z wykonawcą prac nastąpi w styczniu 2013 r. (postępowanie realizowane w ramach
Projektu
Infrastruktura
Regionalnego
Systemu
Informacji
Przestrzennej
Województwa Łódzkiego). Dodatkowo zakupiono oprogramowanie do zarządzania
BDOT - poza projektem.
W ramach prowadzenia państwowego rejestru granic wykonywano cykliczną
coroczną aktualizację bazy państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziału terytorialnego kraju w części dotyczącej obszaru Województwa.
353
Współpracowano w tym zakresie z służbą geodezyjną szczebla powiatowego.
Po wykonaniu aktualizacji wyniki przekazano do Głównego Geodety Kraju.
W ramach współpracy z innymi jednostkami Urzędu pracownicy Departamentu
wykonali m.in. aktualizację map i rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich,
wykonano analizy przestrzenne dla Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego,
sporządzono mapy dla Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
Zarząd WŁ Uchwałą nr 1301/09 z dnia 12.08.2009 r. przyznał dofinansowanie
na realizację projektu własnego pod nazwą: „Infrastruktura Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” - UDA-RPLD.04.02.00-00-021/0900, którą zmienił Uchwałą Nr 711/10 Zarządu WŁ z dnia 12.05.2010 r. oraz Uchwałą
Nr 2013/10 Zarządu WŁ z dnia 21.12.2010 r.
Projekt uzyskał współfinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 65,37%
wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny to 34,63% wydatków kwalifikowanych.
Wartość całkowita projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Łódzkiego” wynosi 30 711 002,66 zł w tym:
 kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu wynosi
30 547 877,93 zł,
 kwota wydatków niekwalifikowalnych na realizację projektu wynosi
163 124,73 zł.
Projekt „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego” (IRSIP WŁ), jest realizowany z IV Osi priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
– Społeczeństwo Informacyjne w ramach Działania IV.2 – E-usługi publiczne.
Okres realizacji projektu obejmuje lata 2007 – 2013.
Projekt ma charakter grupowy jest realizowany w partnerstwie z 12 jednostkami
samorządu terytorialnego z Województwa .
Liderem projektu jest Województwo.
Partnerzy:
 Powiat Łaski,
 Powiat Łowicki,
 Powiat Łódzki Wschodni,
 Powiat Opoczyński,
 Powiat Piotrkowski,
 Powiat Rawski,
 Powiat Skierniewicki,
 Powiat Tomaszowski,
 Powiat Zduńskowolski,
 Powiat Zgierski,
 Miasto Piotrków Trybunalski,
 Miasto Łódź,
354
Zakres działań do realizacji projektu obejmuje rozbudowę systemów informatycznych
poprzez zakup: sprzętu komputerowego i elektronicznego, oprogramowania,
adaptację pomieszczeń, zakup usług umożliwiających integrację całego środowiska
pomiędzy serwerem wojewódzkim a serwerami powiatowymi, aktualizację,
rozbudowę i integrację baz danych. Realizacja projektu zapewni: bezpieczeństwo,
jednorodność systemu, kompatybilność, usprawnienie aktualizacji danych. Ponadto
wpłynie na poprawę zarządzania na wszystkich szczeblach administracji publicznej,
planowanie i kontrolę wykorzystania środków budżetowych, gromadzenie danych do:
taksacji, podatków, opłat, hipotek a także na przyspieszenie procesów
prognostycznych, planistycznych, decyzyjnych, zarządzania komunikacją, obsługę
służb szybkiego reagowania.
Każdy z partnerów odpowiada za realizację swojej części projektu zgodnie z zawartą
umową partnerską m.in. zabezpiecza środki własne na realizację projektu, prowadzi
w sposób przejrzysty wyodrębnioną ewidencją księgową dotyczącą realizacji swojej
części, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych,
przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
355
Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego przyczynia się do podniesienia konkurencyjności i wydajności
Województwa przez poprawę jakości pozyskiwania, analizowania i zarządzania
dużych zbiorów danych przestrzennych. Projekt przyczyni się również do stworzenia
warunków technicznych, administracyjnych i prawnych sprzyjających udostępnianiu
i efektywnemu wykorzystaniu informacji przestrzennej w rejonie łódzkim.
Celem głównym niniejszego projektu jest poprawa dostępności do informacji
oraz
wyrównanie
dysproporcji
w
zakresie
dostępu
do
informacji
przestrzennej. Dotychczas realizację swojej części projektu zakończyli
partnerzy: miasto Łódź, Powiat Łaski, Powiat Łowicki, Powiat Piotrkowski, Powiat
Skierniewicki, Powiat Tomaszowski, m. Piotrków Trybunalski, pow. Rawski,
pow. Zgierski.
Poniżej tabela przedstawiająca harmonogram realizacji projektu dla poszczególnych
partnerów.
Harmonogram realizacji projektu w podziale na partnerów.
Nazwa podprojektu
Województwo Łódzkie
Powiat Łaski
Powiat Łowicki
Powiat Łódzki Wschodni
Powiat Opoczyński
Powiat Piotrkowski
Powiat Rawski
Powiat Skierniewicki
Powiat Tomaszowski
Powiat Zduńskowolski
Powiat Zgierski
Miasto Piotrków Trybunalski
Miasto Łódź
2009
2010
2011
2012
2013
Na obszarze Województwa kształtuje się to w następujący sposób. Kolorem szarym
oznaczono partnerów, którzy zakończyli realizację projektu.
356
Wykaz umów realizowanych w ramach w/w projektu:

Umowa nr 21/2009 z dnia 8.12.2009 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia
28.09.2010 r., aneksem nr 2 z dnia 3.06.2011 r. i aneksem nr 3 z dnia
18.11.2011 r. dotycząca świadczenia usługi polegającej na wykonywaniu
czynności Kierownika Projektu dla projektu pt. „Infrastruktura Regionalnego
Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.
 Umowa została podpisana z Konsorcjum firm: Nizielski &Borys Consulting
Sp. z o. o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice oraz SOFTBLUE Michał Kierul,
ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1, 85 – 047 Bydgoszcz . Umowa opiewa na
kwotę 203 657,04 brutto, czas trwania umowy do 31.12.2013 r.
 Umowa Nr 13/2011 zawarta w dniu 12.12.2011 roku z firmą GEOMAT Poznań
na dostawę bazy danych obejmującą przetworzenie treści map glebowo –
rolniczych. Wartość umowy to kwota 271 190,40 zł. Efektem opracowania
dokumentacji glebowo – rolniczej będzie dostęp do elektronicznych,
poddanych procesom aktualizacji, uporządkowanych zasobów map glebowo –
rolniczych oraz ich dokumentacji. Dysponowanie cyfrowymi bazami danych
pozwoli na automatyczne generowanie map, ułatwi dostęp do informacji,
357



przyspieszy procesy analityczne i decyzyjne, pozwoli na szersze
wykorzystanie zawartych w nich informacji. Umowa została odebrana
protokołem w dniu 22.06.2012 r.
Umowa nr 6/2012 z dnia 26.09.2012 r. Usługa instalacji sprzętu
komputerowego, UPS-ów do serwerowni.
Zakupiono materiały promocyjne zgodnie z umową nr 9/2012 z dnia
9.09.2012 r. na łączna kwotę 18 298,71 zł. na potrzeby projektu unijnego
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego ”
Materiały promocyjne zawierają logotypy IRSIP WŁ.
Utrzymanie środowiska
Przestrzennej
informatycznego
Regionalnego
Systemu
Informacji
W ramach utrzymania środowiska informatycznego RSIP Województwa prowadzone
były prace związane z remontem, konserwacją i naprawą sprzętu, klimatyzatorów,
zakupem licencji, przedłużeniem gwarancji na zasilanie awaryjne do serwera, opiekę
informatyczną, aktualizację oprogramowania, przedłużenie kontraktu serwisowego,
zakup usług do sieci internetowych:











zamówienie z dnia 18.05.2012 r. Nr sprawy GWII.1333.1.2012 dostawa
wymiennego modułu bateryjnego RBC27 do zasilacza UPS,
zamówienie nr 5/2012 z dnia 22.08.2012 r. GWII.1333.7.2012 zakup
5 kompletów baterii do zasilacza UPS oraz utylizacja zużytych baterii,
umowa nr 3/2012 z dnia 19.04.2012 r. Nr sprawy GWII.1333.2.2012 Przegląd
serwisowy klimatyzacji,
umowa nr 1/2012
z dnia 26.03.2012 r. Opieka informatyczna nad
środowiskiem informatycznym,
umowa nr 4/2012 z dnia 29.06.2012 r. Asysta techniczna aplikacji - Baza
Adresowa,
zamówienie nr 6/2012 z dnia 03.09.2012 r. Nr sprawy GWII.1333.8.2012
zakup kontraktu upgrade'u oprogramowania i firmware'u dla routera Cisco
wraz z 3 letnim wsparciem serwisowym,
zamówienie z dnia 18.10.2012 r. Nr sprawy GWII.1333.11.2012 naprawa
obudowy do modułu bateryjnego do zasilacza UPS,
zamówienie z dnia 01.10.2012 r. Nr sprawy GWII.1333.10.2012 Aktualizacja
oprogramowania Microsoft Software,
umowa nr 15/2012 z dnia 10.12.2012 r. dotyczy wsparcia technicznego
oprogramowania Symantec BacupExe,
zamówienie nr 4/2012 z dnia 22.08.2012 r. Nr sprawy GWII.1333.6.2012
serwis licencji komercyjnej do oprogramowania ArcGIS Arc Editor,
umowa nr 08/01/00/2010/027z dnia 24.01.2011 r.; Nr sprawy
GWII.1333.7.2011 abonament Internet (łącze kryzysowe).
Do Departamentu Geodezji i Kartografii wpłynęło 958 spraw, które zostały
zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym.
Wszystkie sprawy zostały załatwione pisemnie w terminie bez zbędnej zwłoki
zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
358
Zgodnie z Uchwałą Nr 2138/11 Zarządu WŁ z dnia 12.12.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na rok
2012 w II półroczu przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Biurze Geodezji
w Łodzi. Temat kontroli obejmował - Stan zaawansowania robót geodezyjno –
prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych
pod drogi wojewódzkie.
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454)
marszałek województwa jest zobowiązany do wykonania zestawienia zbiorczego
danych z ewidencji gruntów z terenu województwa. Zestawienie sporządza się
na dzień 1 stycznia każdego roku. Zestawienia obejmują informacje o wielkości
powierzchni poszczególnych użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gruntów
w podziale na grupy rejestrowe, określające strukturę własności. Dodatkowo
zestawienia obejmują informacje o budynkach ujawnionych w ewidencji gruntów
i budynków. Wojewódzkie zestawienie zbiorcze sporządza marszałek województwa
w oparciu o powiatowe zestawienia zbiorcze. Starostowie są zobowiązani
do przekazania zestawień w terminie do 15 lutego każdego roku.
Wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów
i budynków GEOD – 02 w terminie do 15 marca każdego roku Marszałek WŁ
przekazuje Głównemu Geodecie Kraju oraz do
Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego w Łodzi.
WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W ŁODZI
Biuro w swojej podstawowej działalności statutowej realizowało zadania
na rzecz rolnictwa zapisane w ustawach, które należą do kompetencji samorządu
województwa. W szczególności były to zadania wynikające z art. 3 ust. 4 ustawy
z dnia 26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 178,
poz.1749 z późn. zm.), który to przepis stanowi, iż prace scaleniowo-wymienne
koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek
organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
13.10.1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje
publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
W ramach zleceń od innych jednostek organizacyjnych Samorządu
Województwa, Biuro realizowało przede wszystkim prace dla Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi, a mianowicie:
 regulację stanów prawnych gruntów pod drogami wojewódzkimi,
 wykonanie map do celów projektowych dróg wojewódzkich,
 wykonanie map z projektem podziału nieruchomości, niezbędnych do złożenia
wniosku do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej,
 inwentaryzację naniesień na nieruchomościach przeznaczonych pod pasy
dróg wojewódzkich.
359
Inne priorytetowe zadania wykonywane przez Biuro, które wspomagały
procesy gospodarcze w rolnictwie, to usługi w zakresie gleboznawczej klasyfikacji
gruntów.
W miarę wolnych mocy przerobowych wykonywane były też inne prace
geodezyjno-kartograficzne oraz geodezyjno-prawne na zlecenie samorządów
wszystkich szczebli oraz osób fizycznych i prawnych.
Zgodnie ze swoim statutem Biuro działało na terenie całego Województwa
i wykonywało następujący asortyment prac:
- scalanie i wymiana gruntów,
- gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
- podziały nieruchomości leżących w pasie dróg wojewódzkich na potrzeby
ich przebudowy i modernizacji,
- regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie,
- Inwentaryzacja naniesień budowlanych i roślinnych na nieruchomościach
przeznaczonych pod pasy dróg wojewódzkich,
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie map do celów projektowych
dla potrzeb dróg krajowych i wojewódzkich,
- budowa Systemu Geoinformatycznego Ewidencjonowania Nieruchomości
zajętych pod drogi wojewódzkie i pozostających we władaniu Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi,
- wykonywanie archiwizacji cyfrowej dokumentacji geologicznej,
- budowa systemu informatycznego dla Wydziału Geologii i Koncesji
Geologicznych Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
(SIGWŁ),
- opracowanie rastrowej mapy glebowo-rolniczej dla terenu Województwa,
- opracowanie numerycznej bazy dokumentacji glebowo-rolniczej z terenu
Województwa dla Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu,
- inwentaryzacja archiwum dokumentacji glebowo-rolniczej w Wojewódzkim
Biurze Geodezji w Łodzi,
- szkolenie kadry geodezyjnej,
- ekspertyzy, wyceny i inne prace zlecane przez Zarząd WŁ.
Prace wymienione w punkcie 1, a pośrednio również w punkcie 2 nazywane
są ogólnie pracami urządzeniowo-rolnymi, bowiem ich realizacja zmienia i poprawia
przestrzeń rolniczą oraz infrastrukturę techniczną na wsi.
W świetle zadań jakie przepisy szczególnych ustaw nakładają na Samorząd
Województwa, w zakresie udokumentowanych potrzeb na prace scaleniowe w skali
Województwa (ponad 100 tysięcy hektarów), zachodzących przemian w rolnictwie
związanych z koncentracją ziemi prowadzącą do powiększania się gospodarstw
rolnych oraz wielkości środków finansowych jakie można uzyskać z Unii Europejskiej
na scalenia gruntów, należy intensyfikować prace urządzeniowo-rolne przynajmniej
do skali pozwalającej odwrócić proporcje tych prac do pozostałych asortymentów.
Działania jakie należy podjąć winny być skierowane w pierwszej kolejności na rzecz
akcji informacyjnej na wsi w tym przedmiocie, prowadzoną przez samorządy
wszystkich szczebli, w celu wywołania większego zainteresowania pracami
scaleniowymi ze strony rolników we wsiach, gdzie występują takie potrzeby,
a równolegle w miarę potrzeb występować o środki na realizację złożonych
przez rolników wniosków o scalenia gruntów oraz pozyskiwać i kształcić
specjalistyczną kadrę, która będzie te prace, bardzo społecznie skomplikowane
i trudne, w sposób profesjonalny wykonywać.
360
W dalszej części informacji przedstawiony został zakres wykonanych prac
w poszczególnych asortymentach robót.
w zakresie scalania i wymiany gruntów:
Zachodząca koncentracja ziemi rolniczej i w jej wyniku powstawanie większych
obszarowo gospodarstw rolnych oraz wsparcie finansowe Unii Europejskiej
na budowę infrastruktury służącej poprawie warunków produkcji rolnej i bytu ludności
wiejskiej, przyczyniły się do zainteresowania rolników pracami scaleniowymi. Pomoc
Państwa i Unii Europejskiej w budowaniu infrastruktury jest znaczna.
Na zagospodarowanie gruntów po wykonanym scaleniu, w tym głównie
na modernizację i budowę dróg transportu rolnego oraz rekultywacje gruntów
ułatwiającą uprawę nowo wydzielonych gruntów, przeznaczanych jest 900 euro
na każdy hektar gruntów poddanych scaleniu. Ponadto w przypadku potrzeby
regulacji stosunków wodnych przyznane jest oddzielne wsparcie finansowe.
Na podstawie analizy potrzeb na prace scaleniowe, nadesłanych przez starostwa
powiatowe i po ich weryfikacji, zgłoszone zostało do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zapotrzebowanie na środki finansowe z Unii Europejskiej i budżetu
Państwa na lata 2007 – 2013 w wysokości 11 250 000 euro, pozwalające wykonać
scalenia gruntów o powierzchni ok. 9000 ha.
Stworzone warunki organizacyjne i finansowe wymagają jednak szerokiej akcji
informacyjnej dla wsi. Biuro na miarę aktualnych możliwości kadrowych
i finansowych, wspólnie z zainteresowanymi samorządami powiatowymi i gminnymi
organizuje zebrania wiejskie, na których omawiane jest:
- uzasadnienie potrzeb scaleniowych w danej wsi,
- przebieg poszczególnych etapów postępowania,
- wielkość środków finansowych, jakie można przeznaczyć na poscaleniowe
zagospodarowanie gruntów.
Biuro prowadzi sukcesywnie zebrania z rolnikami we wsiach, gdzie występuje
potrzeba przeprowadzenia scalenia.
W ramach prac przy projektach scalenia gruntów wykonano czynności na niżej
wymienionych obiektach:
- „Brzeźnica” w powiecie pajęczańskim, gmina Nowa Brzeźnica – zakończono
III etap prac dotyczących sporządzenia projektu, wyznaczenia, stabilizacji
nowych granic, okazania projektu scalenia, wprowadzenia uczestników
scalenia na grunt, wydania decyzji scaleniowej. Zakończenie prac (etap IV)
nastąpi w pierwszym kwartale 2013 r.,
- „Kapituła” w powiecie pajęczańskim, gmina Działoszyn – zakończono IV i V
etap prac związanych z wyznaczeniem, stabilizacją i okazaniem projektu
scaleń wraz z wydaniem decyzji scaleniowej. Zakończenie prac (etap VI)
nastąpi w pierwszym półroczu 2013 r.,
- „Sieniec” w powiecie wieluńskim, gmina Wieluń – w 2012 r. zakończono
całość planowanych na tym obiekcie prac geodezyjnych (etap III i IV).
Na skutek zmieniających się warunków przyrodniczych i środowiskowych
oraz działalności gospodarczej na gruntach rolnych i leśnych zachodzą zmiany
w sposobie użytkowania tych gruntów. Odnotowywanie tych zmian i aktualizowanie
361
ewidencji gruntów ich wynikami nabiera w ostatnich latach dużego znaczenia
dla rolników. Aktualne dane w tym zakresie są niezbędnymi załącznikami
do wniosków składanych przez rolników o dopłaty unijne, związane z zalesianiem
gruntów rolnych i prowadzoną działalnością rolniczą.
W 2012 r. osoby fizyczne i prawne nadal składały do Biura wnioski o dokonanie
aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Łącznie Biuro zrealizowało w roku
ubiegłym 266 wniosków. Wykonano też wiele tego typu robót na potrzeby powiatów
w ramach 9 umów na prace klasyfikacyjne, zawartych ze starostwami powiatowymi.
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi specjalizuje się między innymi
w wykonawstwie robót prawnych i map do celów prawnych, a w szczególności
w wykonaniu map z projektem podziału nieruchomości.
Na podstawie Uchwały Nr 1351/10 Zarządu WŁ z dnia 31.08.2010 r.
Biuro wykonuje podziały nieruchomości i mapy do celów prawnych pod przebudowę
i modernizację dróg wojewódzkich. W 2012 r. zakończono prace na niżej
wymienionych drogach wojewódzkich w poszczególnych asortymentach robót:

Mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości:
-

705 Skierniewice – granica województwa, 198 działek,
703 Wartkowice – Łęczyca (chodnik), 10 działek,
484 Bełchatów – Kamieńsk, 62 działki,
483 Bogumiłowice, 33 działki,
715 Wykno – Zaosie, 108 działek,
473 Uniejów – granica województwa, 140 działek,
713 Zaborów, 4 działki,
726 Inowłódz, 3 działki,
473 Zygry (most), 20 działek,
713 Komorów, 1 działka,
713 Sangrodz, 1 działka.
Wyznaczenie i stabilizacja działek po podziale:
-

DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
485 ul. Pabianicka w Bełchatowie, 40 działek,
492 Ważne Młyny – granica województwa, 413 działek,
703 Wartkowice – Łęczyca (chodnik), 27 działek,
705 Słupia, 6 działek,
481 Rychłocice, 19 działek,
450 Wieruszów, 2 działki,
707 Rawa Mazowiecka, ul. Skierniewicka, 30 działek,
702 Młogoszyn (most), 4 działki.
Wyniesienie granic pasa drogowego:
-
DW
DW
DW
DW
DW
486
704
492
485
715
DK 42 – Działoszyn, 2 km,
Jamno – Kalenica, 17,5 km,
Ważne Młyny – granica województwa, 1 km,
ul. Pabianicka w Bełchatowie, 1 km,
Wykno – Zaosie, 1 km,
362
- DW 473 Zygry (most), 1 km,
- DW 713 Tomaszów Mazowiecki (przejście), 8,5 km,
- DW 742 Przygłów – Łęczno, 1,5 km,
- DW 704 Brzeziny, ul. Wojska Polskiego, 2,5 km,
- DW 715 Koluszki, ul. Brzezińska, 2,5 km,
- DW 473 Bałucz, 4 km.
Biuro w trakcie roku 2012 wykonało dodatkowe prace związane z n/w asortymentami
prac:
 Stabilizacja pasa drogowego punktami typu „PD”:

DW
DW
DW
DW
DW
DW
742 Przygłów – Łęczno, 110 punktów,
708 Ozorków – Warszyce, Warszyce – Stryków, 680 punktów,
714 Rzgów – Kurowice, 253 punkty,
713 Andrespol – Kurowice, 395 punktów,
726 Dęba – Dęborzeczka, 100 punktów,
703 Wartkowice – Łęczyca, 150 punktów,
Mapa d/c projektowych:
-
DW
DW
DW
DW
742 Włodzimierzów – Łęczno, 20 ha,
742 Łęczno, 3,5 ha,
473 Bałucz, 25 ha,
726 Dęborzeczka, 15 ha.
w zakresie p rac geodezyjnych związanych z regulowaniem stanów
prawnych gruntów pod drogami wojewódzkimi :
Regulowanie stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi ułatwiło
wprowadzenie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,
poz. 872, ze zm.). Z mocy powołanego przepisu, z dniem 1.01.1999 r. nieruchomości
bądź ich części, zajęte pod drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe
lub gminne, a stanowiące własność prywatną (niepubliczną), przeszły z mocy prawa
na rzecz odpowiednio Skarbu Państwa, województwa samorządowego, powiatu
lub gminy. Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, o których
mowa wyżej, jest ostateczna decyzja wojewody.
Na podstawie uchwały nr 1352/10 Zarządu WŁ z dnia
31.08.2010 r.
w sprawie zlecenia wykonywania dokumentacji niezbędnej do uregulowania stanu
prawnego nieruchomości gruntowych pod drogami wojewódzkimi, Wojewódzkie
Biuro Geodezji w Łodzi zobligowane zostało do wykonywania dokumentacji
geodezyjno-prawnej nieruchomości gruntowych, niezbędnej do uregulowania stanu
prawnego gruntów pod drogami wojewódzkimi i do złożenia wniosku do Wojewody
Łódzkiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie przez Województwo prawa
własności gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie w trybie art. 73 ustawy przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, oraz do ujawnienia tego
prawa w księgach wieczystych. Wykonanie dokumentacji, o której mowa wyżej
363
i wykaz nieruchomości gruntowych, dla których dokumentacja będzie wykonywana,
zlecane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Wykonano, w ramach poszczególnych etapów, prace na niżej wymienionych drogach
wojewódzkich:
- DW 703 odcinek Poddębice – Wartkowice, III etap,
- DW 703 odcinek Łęczyca – Piątek, II i III etap,
- DW 486 odcinek Ruda – Krzeczów, III etap,
- DW 480 Sieradz, ul. 1-go Maja, II i III etap,
- DW 725 Rawa Mazowiecka, II etap,
- DW 708 odcinek Ozorków – Warszyce, II i III etap,
- DW 708 odcinek Warszyce – Stryków, II i III etap,
- DW 713 odcinek Kurowice – Andrespol, I etap,
- DW 714 odcinek Rzgów – Kurowice, I etap,
- DW 486 odcinek Krzeczów – Działoszyn, II etap.
- DW 713 odcinek Ujazd – Tomaszów Mazowiecki, II etap,
- DW 483 odcinek Chabielice – Strzelce Wielkie, II etap,
- DW 492 odcinek Ważne Młyny – granica województwa, I i II etap,
- DW 703 odcinek Porczyny – Praga, I i II etap,
- DW 449 odcinek Błaszki – granica województwa, I i II etap,
- DW 491 odcinek Raciszyn – granica województwa, I i II etap,
- DW 479 odcinek Przygłów – Łęczno, I etap.
Zakres rzeczowy I etapu prac obejmuje pozyskanie n/w dokumentów:
- odpisu z księgi wieczystej,
- archiwalnego wypisu z rejestru gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia
1998 r.,
- aktualnego wypisu z rejestru gruntów,
- odbitki z mapy ewidencji gruntów,
- wyrysu z mapy ewidencji gruntów,
- oświadczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi o faktycznym zajęciu
działki pod drogę publiczną,
- informacji o właścicielu działki w dniu 31 grudnia 1998 r.,
- zaświadczenia z sądu, że działka nie ma urządzonej księgi wieczystej,
- zaświadczenia od właściwego starosty o fakcie nie pozostawania danej
nieruchomości w zasobie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa w dniu 31 grudnia 1998 r.,
- dokumentów archiwalnych w celu potwierdzenia bądź wyeliminowania
faktu wcześniejszego przejścia nieruchomości na własność Skarbu
Państwa w innym trybie.
Zakres rzeczowy II etapu prac obejmuje wykonanie:
- analizy zgromadzonych dokumentów i materiałów archiwalnych,
- badania księgi wieczystej (badanie hipoteczne),
- mapy do celów prawnych (do uregulowania stanu prawnego
nieruchomości),
- mapy z projektem podziału nieruchomości (w przypadku potrzeby
załączenia jej do wniosku).
Zakres rzeczowy III etapu prac obejmuje przygotowanie:
364
- projektu wniosku do Wojewody Łódzkiego o wydanie decyzji
stwierdzającej
nabycie
przez Województwo
prawa
własności
nieruchomości,
- projektu wniosku do sądu o ujawnienie w księdze wieczystej
Województwa Łódzkiego jako właściciela nieruchomości,
- projektu wniosku o założenie księgi wieczystej – w przypadku jej braku –
i ujawnienie Województwa jako właściciela nieruchomości,
- projektu wniosku o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów,
- projektu wniosku o wydanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu
dla ZDW w Łodzi,
- projektu wniosku do sądu o ujawnienie w księdze wieczystej prawa
trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Prace związane z wykonaniem inwentaryzacji naniesień znajdujących się
na nieruchomościach przeznaczonych na pasy dróg wojewódzkich
Na podstawie Uchwały Nr 1363/10 Zarządu WŁ z dnia 31.08.2010 r. Biuro
wykonuje inwentaryzację naniesień budowlanych i roślinnych znajdujących się
na nieruchomościach przeznaczonych na pasy dróg wojewódzkich, która jest
niezbędna do prawidłowego oszacowania wartości nieruchomości przejętych
przez Województwo.
Zakończono prace na niżej wymienionych odcinkach dróg wojewódzkich:
- DW 715 Wykno – Zaosie, 108 działek,
- DW 481 Rychłocice, 19 działek,
- DW 450 Wieruszów, 1 działka,
- DW 707 Rawa Mazowiecka, ul. Skierniewicka, 27 działek,
- DW 705 Słupia, 6 działek,
- DW 703 Wartkowice – Łęczyca (chodnik), 27 działek,
- DW 492 Ważne Młyny – granica woj., 413 działek,
- DW 702 Młogoszyn (most), 4 działki,
Biuro wykonywało w 2012 r. n/w opracowania na potrzeby Departamentu
Infrastruktury dotyczące operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących
własność Samorządu Województwa, przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany
w drodze przetargu, a mianowicie:
- Łódź, ul. Nowy Józefów 52 – opinia,
- Łódź, ul. Hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9,
- Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego,
- Skierniewice, ul. Kaczyńskiego 7 i 9,
- Łódź, ul. Nowy Józefów 52 – wycena,
- Sieradz, ul. Armii Krajowej 7,
- Sieradz, ul. 3 Maja 7,
- Piotrków Trybunalski, ul. Zamkowa 24,
- Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 7.
365
Utworzenie
Systemu
Geoinformatycznego
Ewidencji
Nieruchomości
(SGEN ZDW) zajętych pod drogi wojewódzkie i będących we władaniu Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Na podstawie Uchwały Nr 1050/11 Zarządu WŁ z dnia 13.07.2011 r. w sprawie
zlecenia utworzenia Systemu Geoinformatycznego Ewidencji Nieruchomości
zajętych pod drogi wojewódzkie i pozostających we władaniu Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi, Biuro wykonało prace związane z etapem II i III, zgodnie
z zakresem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do w/w Uchwały.
W ramach II etapu wykonano następujące prace:
- uzupełnienie bazy danych systemu między innymi o atrybuty dotyczące
decyzji administracyjnych, aktów notarialnych nieruchomości zajętych
pod drogi wojewódzkie i działek do nich przyległych oraz o inne atrybuty
wskazane przez ZDW w Łodzi,
- cyfrową archiwizację około 10 000 stron dokumentów, które zostaną
zapisane w strukturze katalogowej,
- utworzenie warstw mapy cyfrowej w zakresie osi dróg i punktów
referencyjnych dróg wojewódzkich.
- w ramach III etapu wykonano następujące prace:
- uruchomienie Internetowego Serwisu Mapowego poszerzonego o dane
opisowe o nieruchomościach,
- aktualizację danych SGEN ZDW w zakresie informacji pobranych
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru
województwa łódzkiego,
- uzupełnienie i aktualizację baz danych SGEN ZDW o pozostałe atrybuty,
- aktualizację warstw mapy cyfrowej w zakresie osi dróg i punktów
referencyjnych dróg wojewódzkich,
- wdrożenie zarządzania i administrowania systemem.
Wykonanie archiwizacji cyfrowej dokumentacji geologicznej w archiwum
Wydziału Geologii i Koncesji Geologicznych Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach
Na podstawie Uchwały Nr 34/11 Zarządu WŁ z dnia 18.01.2011 r. Biuro wykonało
powyższą archiwizację cyfrową dokumentacji geologicznej przeprowadzając:
- archiwizację operatów geologicznych,
- archiwizację map geologicznych oraz ich kalibrację.
Budowa systemu informatycznego dla Wydziału Geologii i Koncesji
Geologicznych Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
W ramach realizacji powyższego zadania planowane było wykonanie niżej
wymienionych prac:
 opracowanie
Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia
dla oprogramowania i infrastruktury informatycznej tworzonego Systemu
w ramach współpracy z Wydziałem
 utworzenie zintegrowanej bazy danych dokumentacji geologicznej składającej
się z programu zarządzającego bazą danych, przechowującego zeskanowaną
dokumentację oraz mapy cyfrowej, to jest:
366
- zasilenie systemu danymi archiwizowanymi w ramach Uchwały Nr 34/11
Zarządu WŁ z dnia 18.01.2011 r.,
- opracowanie metadanych dla dokumentacji geologicznej zgodnie
z wytycznymi ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
- uruchomienie pilotażowego dostępu do baz danych systemu
informatycznego dla dokumentacji Wydziału.
 wdrożenie oprogramowania wraz z bazami danych do korzystania
przez Wydział,
 szkolenie pracowników Wydziału.
W związku z ograniczeniem środków finansowych na w/w system w 2012 r. Biuro
wykonało część prac, w tym przygotowało Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia dla oprogramowania i infrastruktury informatycznej tworzonego systemu.
Opracowanie numerycznej bazy dokumentacji glebowo-rolniczej z terenu
województwa łódzkiego dla Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu
Przedmiotowe zadanie było kontynuacją prac wykonywanych przez
Biuro
w 2011 r. pod nazwą „Opracowanie rastrowej mapy glebowo-rolniczej dla terenu
Województwa Łódzkiego I etap – ok. 6000 arkuszy”.
Zakres prac wykonanych w 2012 r. obejmował przetworzenie dokumentacji
glebowo-rolniczej do postaci numerycznej dla powiatów zgierskiego, łowickiego,
łaskiego i skierniewickiego.
Inwentaryzacja archiwum dokumentacji glebowo-rolniczej w Biurze
W 2011 r. rozpoczęto inwentaryzację dokumentacji glebowo-rolniczej
zgromadzonej w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi, która została ukończona
30 marca 2012 r..
Zakres prac obejmował:
- uporządkowanie dokumentacji oraz matryc w ramach poszczególnych
powiatów i gmin,
- dokonanie spisu za pomocą relacyjnej bazy danych Access,
- nadanie numeracji dokumentom i matrycom – zgodnej z numerem
TERYT.
Szkolenia kadry geodezyjnej – Pracownia ds. Szkoleń w Sieradzu
Pracownia ds. Szkoleń w Sieradzu przeprowadziła w 2012 r. szkolenia
dla pracowników
administracji
geodezyjnej
oraz
instytucji
publicznych
współpracujących z jednostkami samorządowymi w zakresie geodezji i kartografii,
budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska.
Szkolenia dotyczyły:
- scaleń i wymian gruntów,
- standardów
technicznych
wykonywania
pomiarów
sytuacyjnowysokościowych oraz ich opracowań,
- oprogramowania EWMAPA,
- opracowania obiektów w EWMAPIE,
- oprogramowania EWOPIS,
- współpracy programów EWMAPA – EWOPIS,
- wymiany danych geodezyjnych on-line w oparciu o system STRATEG,
- prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej w programie EWMAPA.
367
Biuro wykonało dodatkowe prace, nie ujęte w Ramowym Planie pracy,
a mianowicie:
 skanowanie
operatów
Państwowego
Zasobu
Geodezyjnego
i Kartograficznego dla PODGiK w Łowiczu,
 prace związane z wymianą gruntów na zlecenie powiatu poddębickiego,
 prace związane ze wsparciem eksperckim w zakresie:
- budowy i funkcjonowania systemów informacji przestrzennej,
- technologii informatyczno-geodezyjnych,
- wykorzystania oprogramowania narzędziowego GIS,
- zarządzania projektami,
 sporządzenie map lokalizacyjnych oraz map d/c projektowych obwodnicy
Rzgowa dla Urzędu Miasta i Gminy Rzgów,
 sporządzenie map glebowo-rolniczych dla obiektu m. Łodzi dla Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej w Łodzi,
 wykonanie mapy podziałowej nieruchomości położonej w Piotrkowie
Trybunalskim, przy ul. Zamkowej 24.
Reasumując, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi wykonało w 2012 r. szereg
prac w różnych asortymentach robót geodezyjno-kartograficznych współpracując
w szczególności z:
- Zarządem Dróg Wojewódzkich,
- Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
- Departamentem Geodezji i Kartografii,
- Departamentem Infrastruktury,
- Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Wydziałem Geologii
i Koncesji Geologicznych).
Biuro wykonywało także szereg prac zleconych przez samorządy powiatowe
i gminne. Współpracując z w/w instytucjami, trzeba było niejednokrotnie korygować
zakres opracowań, szczególnie tych, które były wykonane dla Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi, dostosowując zakres prac do bieżących potrzeb tej jednostki.
Zmiany wynikały z pojawienia się dodatkowych zadań do realizacji
w harmonogramach wspomnianych wyżej jednostek i były każdorazowo uzgadniane.
368
BIURO PRAWNE
Radcowie prawni realizowali zadania w zakresie obsługi prawnej Urzędu
i organów Samorządu Województwa, a w szczególności opracowywali lub opiniowali
projekty aktów prawnych, prowadzili doradztwo prawne na rzecz komórek
organizacyjnych Urzędu, a także zastępstwo sądowe, uczestniczyli w prowadzonych
przez Urząd rokowaniach, których celem było nawiązywanie, zmiana
lub rozwiązywanie stosunku prawnego, opiniowali projekty umów i porozumień
pod względem formalno – prawnym, gromadzili zbiory przepisów prawnych,
sporządzali rejestr spraw sądowych, skarg do NSA oraz rozstrzygnięć organów
nadzoru, informowali Zarząd WŁ, Marszałka WŁ i kierowników komórek
organizacyjnych o uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania
prawa i skutkach prawnych tych uchybień, prowadzili obsługę prawną sesji sejmiku,
posiedzeń komisji sejmiku i posiedzeń zarządu, prowadzili zbiór Dzienników Ustaw
oraz udostępniali je do powszechnego wglądu.
Ogółem w 2012 r. sporządzono 8618 pisemnych opinii prawnych,
wydano także wiele opinii ustnych związanych z realizacją zadań ustawowych przez
Urząd w związku z codzienną pracą Urzędu.
369
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
W oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka dotyczącą zakresu działania
Urzędu oraz wsjo, audytorzy w planie audytu wewnętrznego na rok 2012
zidentyfikowali 84 obszary ryzyka, w tym:
-
12 obszarów o wysokiej wadze ryzyka,
25 obszarów o średniej wadze ryzyka,
47 obszarów o niskiej wadze ryzyka.
Zgodnie z w/w wynikami analizy ryzyka, biorąc pod uwagę posiadane przez Biuro
Audytu Wewnętrznego zasoby kadrowe, w roku 2012 zaplanowano przeprowadzenie
następujących 11 zadań audytowych:
1. Weryfikacja prawidłowości sprawowania nadzoru nad związkami spółek wodnych
oraz udzielania dotacji dla spółek wodnych,
2. Weryfikacja prawidłowości realizowania zadań z zakresu przedsiębiorczości
i innowacyjności,
3. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z UE – PO Ryby,
4. Audyt wynagrodzeń w Urzędzie oraz w wybranych wsjo,
5. Organizacja i funkcjonowanie Urzędu oraz jednostek podległych w zakresie
udzielania zamówień publicznych,
6. Realizacja zadania z zakresu infrastruktury pn. „Łódzka Kolej Aglomeracyjna,
7. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej
w ramach Inicjatywy JEREMIE,
8. Realizacja budżetu w Urzędzie oraz w wybranych wsjo,
9. Weryfikacja prawidłowości pozyskiwania i wykorzystywania środków
pochodzących ze środków UE w ramach PROW,
10. Weryfikacja prawidłowości wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego 2007-2013,
11. Weryfikacja prawidłowości sprawowania nadzoru nad realizacją zadań
przez podległe instytucje kultury.
W wyniku przeprowadzonych czynności audytorzy wewnętrzni stwierdzili
szereg uchybień i błędów, które przedstawiono kierownikom audytowanych komórek
organizacyjnych w sprawozdaniach z wykonania audytu. Sprawozdania
przekazywano również Marszałkowi WŁ.
Zadania audytowe wymienione w punktach 10 oraz 11 są obecnie kontynuowane
i zostaną zakończone do 31.01.2013 r.
Stwierdzone przez audytorów nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:
W zadaniu nr 1:
 nieprecyzyjne zapisy dotyczące czasu realizacji poszczególnych czynności
w procedurach, uniemożliwiające ustalenie, czy dana czynność została
wykonana w terminie,
 ogłoszenia z informacjami o możliwości uzyskania dotacji w latach 2011
i 2012 nie zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
co jest wymagane obowiązującą procedurą,
370




we wszystkich okazanych dokumentacjach brak Kart kontroli weryfikacji
wniosku i rozliczenia dotacji dotyczących zarówno weryfikacji wniosków jak
również rozliczenia dotacji,
pracownicy Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie
Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie uczestniczyli w odbiorach końcowych
wykonanych robót objętych dotacją, co jest wymagane procedurą,
pracownicy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
nie uczestniczą w odbiorach końcowych wykonanych robót objętych dotacją,
akceptują jedynie kosztorysy powykonawcze,
od października 2011 r. czynności związane z realizacją zadań z zakresu
udzielania dotacji dla spółek wodnych, na wszystkich etapach procesu
(weryfikacja, kontrola weryfikacji, wnioskowanie o udzielenie dotacji,
kontrolowanie wykorzystania dotacji, udział w odbiorach robót, rozliczanie
wykorzystania dotacji), wykonuje jednoosobowo ten sam pracownik.
W zadaniu nr 2:
 niestosowanie przepisów dotyczących gromadzenia i archiwizowania
dokumentów związanych z realizacją projektu współfinansowanego
ze środków UE,
 opisy czynności wykonywanych w ramach projektu znajdujące się
w Miesięcznych kartach czasu pracy nie są przejrzyste i szczegółowe oraz
niejednoznacznie wskazują na charakter oraz związek z projektem RENREN
realizowanym w ramach INTERREG,
 na Miesięcznych kartach czasu pracy 1 pracownika, za miesiące od września
2010 r. do marca 2011 r., widnieje pieczęć imienna pracownika
wraz z zajmowanym stanowiskiem p. o. Naczelnika Wydziału ds. Spółek
i Rozliczeń. Natomiast pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału ds. Spółek
i Rozliczeń zostało powierzone pracownikowi dopiero z dniem 1.04.2011 r.,
 niedotrzymanie terminu przekazania Raportu finansowego za okres 1.07.2010
– 31.12.2010 r. do partnera wiodącego,
 dokumentacja znajdująca się w Departamencie jest niespójna z dokumentacją
będąca w posiadaniu innych komórek organizacyjnych Urzędu,
 niespójność dokumentacji przetargowej – jak wynika z zapisów zawartych
w pkt. 16 SIWZ zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej
w ofercie; w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,
nie zawarto postanowień, z których wynikałaby konieczność wniesienia
zabezpieczenia przez wykonawców; ostatecznie, jak wynika z umowy
nr 3/PRZ/2011 z dnia 20.10.2011 r. zabezpieczenia nie żądano i nie zostało
ono wniesione,
 niesporządzenie notatki służbowej potwierdzającej ustalenia dokonane
podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Hotelu „Światowit”, której
celem było uzyskanie informacji o nieujętej w ofercie przedstawionej przez
Hotel cenie obsługi technicznej konferencji „Społeczna odpowiedzialność
małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim”. Ustalenia te miały
kluczowy charakter, bowiem na ich podstawie dokonano wyboru innej oferty,
którą uznano za korzystniejszą,
371

budzące wątpliwości rozliczenie usług organizacyjnych oraz hotelarsko –
konferencyjnych w ramach IV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie
2011 dokonywane w oparciu o rozszerzające interpretowanie zapisów umowy
wyznaczających zakres usług oraz braki w dokumentacji.
W zadaniu nr 3:
 dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na finansowanie operacji
realizowanych po 30.11.2010 r. zostały dostarczone Wojewodzie Łódzkiemu
później niż do 29.12.2010r. tj. 14.01.2011 r. (pismo znak RO.I.SP6058/6/2011),
 wnioski o przekazywanie środków na finansowanie kosztów kwalifikowanych
realizowanych operacji Województwo Łódzkie składało raz na pół roku,
a powinno nie rzadziej niż raz na kwartał, do 10 dnia roboczego miesiąca
następującego po danym kwartale,
 brak funkcjonowania strony internetowej będącej formą promocji i informacji
stosowanej przez Instytucję Pośredniczącą.
W zadaniu nr 4 :
W Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Chorób
Płuc i Rehabilitacji w Łodzi:
 w Centrum zatrudniony jest pracownik na stanowisku „Pełnomocnik
Dyrektora”.
Brak
określenia
stanowiska
„Pełnomocnik
Dyrektora”
w Regulaminie wynagradzania Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej – Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.
W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczym
w Łodzi:
 wykonywanie (wg ewidencji prowadzonej na listach obecności w WOMP CPL) w tym samym czasie dwóch prac przez 3 pracowników,
 w WOMP CP-L w Łodzi zatrudniony był pracownik na stanowisku
„Koordynator ds. Informatyki”. Brak określenia stanowiska „Koordynator
ds. Informatyki” w Regulaminie wynagrodzeń Ośrodka.
W Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi:
 brak w Regulaminie Wynagradzania obowiązującym w WODN w Łodzi
w 2011 r. dla wynagrodzenia zasadniczego - XX kategorii zaszeregowania,
którą przyznano Głównemu Księgowemu w Ośrodku. Tabele zaszeregowania
w ww. Regulaminie kończą się bowiem na kategorii XIX,
 brak w Regulaminie Wynagradzania obowiązującym w WODN w Łodzi
w 2011 r. stanowiska „specjalista informatyk”, które powierzone zostało
pracownikowi. W obowiązującym w WODN w Łodzi w 2011 r. Regulaminie
Wynagradzania są jedynie stanowiska o nazwie: - „starszy informatyk” albo
„informatyk”,
 na wnioskach premiowych za październik 2011 r. propozycje wysokości premii
złożył pracownik, który wnioskował o wysokości premii dla podwładnych
oraz dla siebie jako kierownika działu.
372
W Szkole Policealnej Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi:
 wypłacono odprawę emerytalną w dniu 25.10. 2011 r. ( wb. 120 sporządzony
za okres od 21 do 25.10.2011 r.), tymczasem wypłata odprawy winna nastąpić
zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych - w dniu ustania stosunku
pracy, tj. w dniu 31.10. 2011 r.,
 Regulamin Pracy podpisany w dniu 7.01.2007 r. przez dyrektora Szkoły
odnosi się w § 44 ust. 3 do pracy sprzątaczek regulując ich czas pracy
od godziny 500 do 2100. W Szkole w 2011 r. nie były zatrudniane sprzątaczki,
a woźne i starsze woźne,
 zapłata składek ZUS za kwiecień 2011 r. nastąpiła wcześniej niż sporządzona
deklaracja za kwiecień, która winna być podstawą do zapłaty składek.
W Muzeum Sztuki w Łodzi:
 nieprawidłowo określono kategorię zaszeregowania dla stanowiska „referent”
w umowie zawartej z pracownikiem na okres próbny. Określono X kategorię
zaszeregowania, a zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym
w Muzeum Sztuki dla stanowiska referent przewidziano kategorie
zaszeregowania od VI do VIII,
 zbyt późno wyliczono staż pracy warunkujący nabycie przez 2 pracowników
prawa do nagrody jubileuszowej,
 naliczono i wypłacono nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników w kwotach
innych niż należne, o kilka złotych,
 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące prowadzenia indywidualnych kart
czasu pracy,
 w regulaminie organizacyjnym Muzeum istnieje niespójność zapisów
dotycząca podporządkowania zespołu płacowo – kadrowego.
W Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina:
 załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca
1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji
kultury stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego
Wynagradzania Pracowników Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina
nie zawiera stanowiska o nazwie „artysta muzyk”, zawiera natomiast
stanowisko o nazwie „muzyk orkiestrowy”. Tymczasem niektórzy z muzyków
zatrudnionych w Filharmonii mają określoną w umowie nazwę stanowiska
„artysta muzyk”,
 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące naliczania nagród jubileuszowych
2 pracownikom, jednemu zaniżono nagrodę o 36 zł., a drugiemu zawyżono
o 126 zł,
 wypłaty wynagrodzenia z tytułu nagrody jubileuszowej dla 3 pracowników
dokonano z opóźnieniem odpowiednio 9 i 14 dni,
 na próbie 12 pracowników Filharmonii stwierdzono brak oświadczeń
o zgodzie na przelew poborów na rachunek bankowy. Brak podstaw
do dokonywania przelewu środków,
 stwierdzono brak delegowania uprawnień. Od dnia 17.04.2012 r.
(z wyjątkiem 2 i 4. 05. 2012 r.) Główny Księgowy Filharmonii korzystał
z usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Do dnia 14.05.2012 r. nie było
373

formalnie w sposób pisemny wyznaczonej osoby do zastępowania Głównego
Księgowego,
w 2011 r. występowały przypadki niewykorzystania przez pracowników
zaległego urlopu wypoczynkowego za 2010 r. w terminie do 31.03.2011 r.
W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi:
 jeden z pracowników został powiadomiony o nabyciu uprawnień do nagrody
jubileuszowej w dniu 9.02.2011 r. pomimo, że uprawnienia do ww. nagrody
nabył 31.07.2007 r. Powyższa nieprawidłowość została skorygowana,
pracownik zrzekł się odsetek za opóźnienie w wypłacie nagrody jubileuszowej,
a wypłaty należnej nagrody dokonano w dniu 9.02.2011 r.,
 na kartach wynagrodzeń pracowników WORD w Łodzi stwierdzono:
- przeprawianie wpisów bez zachowania obowiązujących zasad,
- dokonywanie skreśleń zapisów bez daty i parafki osoby dokonującej
skreślenia,
 zapłata składek ZUS za sierpień 2011 r. nastąpiła wcześniej niż sporządzona
deklaracja za sierpień, która winna być podstawą do zapłaty składek.
W Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi:
 pracownik Biura prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy nabył w dniu
20 kwietnia 2011 r. Pismo Działu Organizacyjno- Gospodarczego
(znak
WBG/OG/1121/2/2011) z prośbą o wypłacenie nagrody została
skierowana do Działu Finansowo – Księgowego w dniu 18 maja 2011 r.,
tj. z prawie z miesięcznym opóźnieniem,
 na kartach wynagrodzeń pracowników WBG w Łodzi stwierdzono
przeprawianie wpisów bez zachowania obowiązujących zasad,
 w 2011 r. występowały przypadki niewykorzystania przez pracowników
zaległego urlopu wypoczynkowego za 2010 r. w terminie do 31.03.2011 r.
W Departamencie Finansów Urzędu:
 w zakresie naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia
stanowiących podstawę przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych
oraz
odpraw
emerytalno-rentowych,
stosowano
niezgodny
z prawem sposób wyliczania średniej z premii kwartalnej. Zgodnie z § 17 ust.
1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego,
ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu
pieniężnego za urlop „Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi
za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu,
uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego
okresu.” Z powyższego wynika, iż w podstawie nagrody jubileuszowej
i odprawy emerytalnej składniki za okresy dłuższe niż miesiąc (premie
kwartalne) należy uwzględnić w średniej wysokości wypłaconej w ciągu
12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa
do nagrody lub odprawy. Tymczasem w Urzędzie średnią z premii kwartalnej
wyliczano tylko z okresu 3 miesięcy poprzedzającej miesiąc nabycia prawa
do nagrody lub odprawy. Powyższy sposób naliczania średniej z premii
374
kwartalnej doprowadził do zawyżenia kwoty stanowiącej podstawę nagrody
jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej, a także zawyżonej kwoty
dokonanych wypłat na rzecz osób uprawnionych.
W Departamencie Organizacyjnym nie stwierdzono nieprawidłowości.
W zadaniu nr 5:
W Łódzkim Domu Kultury:
 zarządzenie Nr 4 Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury z dnia 31.12.2010 r.
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Łódzkim Domu
Kultury, w § 7 stanowi: „Wprowadzam Procedury o udzielenie zamówień
publicznych powyżej 14 tys. euro w Łódzkim Domu Kultury – Załącznik nr 7
do niniejszego Zarządzenia”. Tymczasem dokumentacja ta nie zawiera
w ogóle Procedur udzielania zamówień publicznych powyżej 14 tys. euro,
 zarządzeniem Nr 4 Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury z dnia 31 grudnia 2010
r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Łódzkim Domu
Kultury wprowadzono „Listę kontrolną przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(Załącznik Nr 7), nie ustalając podobnej listy kontrolnej dla trybu przetargu
ograniczonego, pomimo stosowania tego trybu udzielania zamówień
publicznych w ŁDK,
 w zakresach obowiązków 5 pracowników brak zapisów dotyczących
obowiązków i odpowiedzialności w zakresie wykonywania czynności
w ramach zamówień publicznych pomimo tego, iż osoby te są członkami
komisji przetargowych,
 regulamin działania Komisji Przetargowej, wprowadzony na podstawie
Zarządzenia Nr 1 Dyrektora ŁDK z dnia 11.01.2007 r. zawiera zapisy
nieadekwatne do aktualnego stanu prawnego, obejmujące:
- odwoływanie się do nieobowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający
może żądać od wykonawcy (…),
- rozpatrywanie protestów,
- odwoływanie się do wyroku lub postanowienia Zespołu Arbitrów,
- kwalifikowanie zamówienia wg progów 6 tys. euro i 60 tys. euro
(we wniosku o wszczęcie postępowania),
 brak oświadczeń członków stałej komisji przetargowej, składanych w związku
z przyjęciem obowiązków z zakresu pracy w komisji, wymaganych
na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu działania Komisji Przetargowej
oraz sprawozdań z działania komisji przetargowej za każdy rok
obrachunkowy, wymaganych w terminie do 30 stycznia roku następującego
na podstawie § 9 ust. 2 pkt q) ww. Regulaminu,
 w załączonym do Zarządzenia nr 4 Dyrektora ŁDK z dnia 30.12.2002r.
Rzeczowym Wykazie Akt przewiduje się obowiązek przechowywania
dokumentacji przetargowej przez okres 5 lat, co w związku z realizacją
przez ŁDK projektów współfinansowanych w ramach RPO WŁ ze środków
unijnych jest okresem niewystarczającym – beneficjent jest zobowiązany
375





do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z dofinansowanym
projektem do 31grudnia 2020 r.
w postępowaniach przetargowych na:
- nadzór Inwestorski w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa wnętrz
Łódzkiego Domu Kultury obejmująca Salę Kolumnową wraz
z pomieszczeniami przyległymi w celu umożliwienia rozwijania
i kształtowania kulturowej tożsamości regionu”,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach
przedsięwzięcia „Przebudowa wnętrz Łódzkiego Domu Kultury
obejmująca Salę Kolumnową wraz z pomieszczeniami przyległymi
w celu umożliwienia rozwijania i kształtowania kulturowej tożsamości
regionu”,
nie wypełniono „Listy kontrolnej przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego”
stanowiącej Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 4 Dyrektora ŁDK z dnia
31.12.2010 r.,
w postępowaniu na Nadzór Inwestorski w ramach przedsięwzięcia
„Przebudowa wnętrz Łódzkiego Domu Kultury obejmująca Salę Kolumnową
wraz z pomieszczeniami przyległymi w celu umożliwienia rozwijania
i kształtowania kulturowej tożsamości regionu” wykonawca przedstawiając
„Wykaz wykonanych usług na potwierdzenie spełniania warunku posiadania
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia” powołał się na doświadczenie innego
podmiotu nie przedstawiając jednocześnie pisemnego zobowiązania tego
podmiotu do oddania do dyspozycji odpowiednich zasobów, na okres realizacji
zamówienia (art. 26 ust. 2b),
ogłoszenia o zamówieniu dotyczące 3 postępowań opublikowane na stronie
internetowej zamawiającego nie zawierają informacji o dniu ich zamieszczenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp).
brak parafy radcy prawnego na kilku umowach dot. udzielenia zamówienia
publicznego,
brak
potwierdzenia
zamieszczenia
zawiadomienia
o
wyborze
najkorzystniejszej oferty w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej
w przypadku postępowania dotyczącego wyboru głównego wykonawcy
w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa wnętrz Łódzkiego Domu Kultury
obejmująca Salę Kolumnową wraz z pomieszczeniami przyległymi w celu
umożliwienia rozwijania i kształtowania kulturowej tożsamości regionu”.
W Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób
Płuc i Rehabilitacji w Łodzi:
 z udostępnionej dokumentacji (zakresy obowiązków pracowników
realizujących zadania z zakresu zamówień publicznych, pełnomocnictwa,
Zasady
postępowania
przy
udzielaniu
zamówień
publicznych
w WZZOZCLChPłiR) wynika, iż nie wskazano osób zastępujących każdego
z pracowników wykonujących obowiązki z zakresu zamówień publicznych,
 w przypadku 3 zamówień brak potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w siedzibie zamawiającego,
 w przypadku 5 zamówień brak informacji na stronie internetowej o dacie
zamieszczenia ogłoszenia oraz daty zamieszczenia SIWZ,
376







w postępowaniu na Usługę całodobowej ochrony obiektów szpitalnych
należących do WZZOZCLChPłiR w Łodzi (1/ZP/PN/11) załączona do oferty
firmy Omega Ochrona kserokopia polisy ubezpieczeniowej i potwierdzenie
jej opłacenia budzą wątpliwości ponieważ:
- w polisie są podane dwie różne kwoty składki ubezpieczeniowej – cyfrą
1000 zł, słownie 3500 zł., z kserokopii potwierdzenia przelewu składki
wynika, że zapłacono 1000 zł.,
- termin płatności składki ustalono na okres do 20.02.2010 r., natomiast
z kserokopii potwierdzenia przelewu składki wynika, że składkę
opłacono 20.01.2011 r.,
- polisa obejmuje okres ubezpieczenia od 31.01.2010 r. do 31.01.2011 r.
a została zawarta dnia 28.01.2009 r.,
zamawiający nie podjął żadnych czynności w celu upewnienia się, czy polisa
została zawarta i w pełni opłacona,
na oświadczeniu członka komisji przetargowej o niepodleganiu wyłączeniu
z postępowania na Usługę całodobowej ochrony obiektów szpitalnych
należących do WZZOZCLChPłiR w Łodzi (1/ZP/PN/11) – brak daty złożenia
oświadczenia,
w protokole postępowania na Usługę całodobowej ochrony obiektów
szpitalnych należących do WZZOZCLChPłiR w Łodzi (1/ZP/PN/11):
- w pkt 10.2 błędnie zaznaczono, że nie stosowano art. 87 ust. 2 ustawy
Pzp (nie dokonywano poprawiania omyłek) – poprawiono omyłkę
rachunkową w ofercie firmy Transfer S.A.,
- w pkt 5.2 i 5.3 nie wskazano dnia, do którego ogłoszenie o zamówieniu
było publikowane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
zamawiającego,
- w pkt 14.2 nie wskazano, kto zatwierdził prace komisji przetargowej
i wynik postępowania,
w postępowaniu na Usługę całodobowej ochrony obiektów szpitalnych
należących do WZZOZCLChPłiR w Łodzi (1/ZP/PN/11), w ofercie złożonej
przez 1 oferenta, brakuje Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym, w art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (o niekaralności członków
zarządu spółki) i brak ten nie został objęty wezwaniem zamawiającego
do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.,
opóźnienie w publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia dotyczącego postępowania na Dostawę środków
i sprzętu do utrzymania czystości dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi
(27/ZP/ZoC/11) – zamówień udzielono dnia 1.08.2011r., Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP 24.08.2011r.
nieterminowe dokonanie zapłaty za środki czystości (f-ra VAT nr 1866/11/FVS
z dnia 3.10.2011r.) termin płatności przypadał dnia 05.11.2011 r., przelewu
dokonano dnia 8.11.2011 r.,
dokonywanie zakupów środków czystości w ilościach wyższych,
niż wyznaczone maksymalne ilości określone w postępowaniu w trybie
zapytania o cenę na Dostawę środków i sprzętu do utrzymania czystości
dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi (27/ZP/ZoC/11) oraz w zawartych w wyniku
rozstrzygnięcia postępowania umowach,
377
W Urzędzie:
 w postępowaniu na „Dostawę wraz z transportem i montażem fabrycznie
nowych mebli biurowych” (OR.VII.3331-20/11) brak wezwania wykonawcy
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do przedłożenia dokumentu
potwierdzającego opłacenie 2 raty składki polisy ubezpieczeniowej – rata
ta była wymagalna w dniu upływu terminu składania ofert, tj. w dniu
31.03.2011 r.
 opóźnienie w publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia dotyczącego postępowania w trybie licytacji
elektronicznej na „Dostawę artykułów piśmienniczych, papieru, artykułów
i materiałów biurowych”,
 w postępowaniu w trybie licytacji elektronicznej na „Dostawę artykułów
piśmienniczych, papieru, artykułów i materiałów biurowych” (OR.VII.333115/11) brak akceptacji radcy prawnego na dokumentach zawierających
propozycje komisji przetargowej dotyczące unieważnienia postępowania
w zadaniu 2 i wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniu 1 i 3,
 w postępowaniu na „Dostawę, instalację sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem” (ORVII.272.121.2011), w protokole postępowania
stwierdzono:
- w pkt 2.1 – Przedmiot zamówienia - wskazano, że w postępowaniu
nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych, podczas
gdy przedmiot postępowania był podzielony na 2 zadania,
- w pkt 2.3 – Przedmiot zamówienia - wskazano, że wartość zamówienia
została ustalona w dniu 01.08.2011r. nie uwzględniając dokonania
uaktualnienia wartości szacunkowej dnia 31.10.2011 r. (co jest istotne
z punktu widzenia wyrażonego w ustawie Pzp obowiązku ustalenia
wartości zamówienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, czyli w tym
przypadku przed dniem 20.12.2011 r.).
W Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina:
 w Analizie ryzyka, stanowiącej załącznik do Zasad kontroli zarządczej
w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, w pkt 12 – Prowadzenie
działalności z przestrzeganiem procedur zamówień publicznych – wskazano
niewystarczające działania mające na celu zmniejszenie ryzyka
w tym obszarze (odwołano się jedynie do znajomości i przestrzegania
przepisów ustawy Pzp),
 w dokumentacji regulującej funkcjonowanie systemu udzielania zamówień
publicznych w FŁ (zarządzenie, Regulamin zasad i trybu postępowania
w zakresie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane,
Regulamin pracy komisji przetargowych, Wniosek przeprowadzenia procedury
udzielenia zamówienia publicznego) wprowadzonej Zarządzeniem Nr 6/2008
Dyrektora FŁ z dnia 30.10.2008 r. stwierdzono szereg niespójności i braków,
 w następujących regulacjach wewnętrznych:
- w decyzji z dnia 2.01.2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji
opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości w Filharmonii
Łódzkiej im. Artura Rubinsteina (zmienionej m. in. Aneksem Nr 8 z dnia
3.01.2011 r.) w pkt 22 przewidziano obowiązek przechowywania
dokumentacji z zakresu rachunkowości przez okres 5 lat,
378
w załączonym do Zarządzenia nr 7 Dyrektora Naczelnego Filharmonii
Łódzkiej im. Artura Rubinsteina z dnia 01.12.2004r. Rzeczowym
wykazie
akt
przewiduje
się
obowiązek
przechowywania
np. dokumentacji przetargowej przez okres 3 lat,
co w związku z realizacją przez Filharmonię projektów współfinansowanych
w ramach RPO WŁ ze środków unijnych jest okresem niewystarczającym –
beneficjent jest zobowiązany do przechowywania wszelkiej dokumentacji
związanej z dofinansowanym projektem do 31grudnia 2020 r.,
w zakresie obowiązków 1 pracownika – brak zapisów dotyczących
obowiązków i odpowiedzialności w zakresie wykonywania czynności
w ramach zamówień publicznych pomimo tego, że osoba ta jest członkiem
stałej komisji przetargowej w Filharmonii Łódzkiej,
w przypadku postępowań dotyczących:
- Usługi opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i usługi
nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Wykonanie i montaż organów”
(ZP/12/2011),
- Usługi całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się
w granicach Filharmonii Łódzkiej (ZP/13/2011)
ustanowiona kwota wadium była niezgodna z obowiązującymi przepisami
i przekroczyła 3% wartości zamówienia,
w przypadku 5 postępowań ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało
przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
lub zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie niezgodnym
z określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach.
nieterminowe dokonanie zapłaty za:
- usługę Organizacji tournee Filharmonii Łódzkiej – termin płatności
ustalono do dnia 22.03.2011, a przelewów dokonano w ratach
w następujących dniach: 29.03.2011, 20.04.2011, 26.04.2011.,
- usługę gastronomiczną (f-ra VAT nr 14/04/2011 z dnia 05.04.2011r.)
termin płatności przypadał dnia 05.05.2011r., przelewu dokonano dnia
09.06.2011 r.,
- usługę gastronomiczną (f-ra VAT nr 9/03/11 z dnia 28.03.2011 r.) –
termin płatności przypadał dnia 14.04.2011 r., przelewu dokonano dnia
03.06.2011r.,
- sprzęt komputerowy (f-ra VAT nr 53D/2/2011 z dnia 24.02.2011 r.) –
termin płatności przypadał dnia 16.03.2011 r., przelewu dokonano dnia
06.05.2011r.,
- sprzęt komputerowy (f-ra VAT nr FN-4406/2011/01/00199 z dnia
24.01.2011 r.) – termin płatności przypadał dnia 13.02.2011 r.,
przelewu dokonano dnia 16.02.2011 r.,
- usługę transportową (f-ra VAT nr FT/000002/04/2011 z dnia 04.04.2011
r.) – termin płatności przypadał dnia 20.04.2011 r., przelewu dokonano
dnia 18.05.2011 r.,
- usługę transportową (f-ra VAT nr FT/000001/04/2011 z dnia 04.04.2011
r.) – termin płatności przypadał dnia 20.04.2011 r., przelewu dokonano
dnia 18.05.2011 r.,
- usługę transportową (f-ra VAT nr FT/000014/02/2011 z dnia 16.02.2011
r.) – termin płatności przypadał dnia 09.03.2011 r., przelewu dokonano
dnia 24.03.2011 r. i 11.04.2011 r.
379
-












w przypadku postępowania Wykonanie i montaż organów – ZP/01/2012 –
Oświadczenie kierownika zamawiającego
o niepodleganiu wyłączeniu
z postępowania zostało podpisane dnia 7.03.2012 r., podczas gdy kierownik
wykonywał już czynności w dniu 28.02.2012 r. (pismo do wybranego
wykonawcy o terminie zawarcia umowy),
w postępowaniu dotyczącym Usługi opracowania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej i usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Wykonanie
i montaż organów” ZP/12/2011, w ofercie wykonawcy brak potwierdzenia
opłacenia składki polisy ubezpieczeniowej, zamawiający wbrew przepisom
ustawy Pzp nie wezwał tego wykonawcy do uzupełnienia dokumentu w trybie
art. 26 ust. 3,
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę całodobowej
ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej
(ZP/13/2011) brak spójności oraz precyzji zapisów w SIWZ oraz innych
dokumentach postępowania,
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę całodobowej
ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej
(ZP/13/2011) niezgodnie z przepisami ustawy Pzp odrzucono oferty czterech
wykonawców. Do popełnienia błędów przez wykonawców przyczynił się sam
zamawiający nie podając w opisie sposobu obliczenia ceny, zawartym w SIWZ
metody, przy pomocy której wykonawcy powinni obliczyć cenę netto za jedną
godzinę pracy jednego pracownika,
w postępowaniu na Wykonanie i montaż organów dla Filharmonii Łódzkiej
(ZP/14/2011) podjęto decyzję o odrzuceniu oferty 1 wykonawcy zamiast
wykluczyć go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z
uwagi na nie wniesienie wadium i dopiero wówczas uznać jego ofertę
za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
na 6 fakturach VAT stwierdzono brak opisu o zgodności wydatków
z ustawą Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z umową na świadczenie usług transportowych z dnia 21.12.2010 r.
zawartą pomiędzy Filharmonią Łódzką a Agnieszką Gałkiewicz „Gandalf
Travel”, jedyną podstawą rozliczeń za wykonane usługi jest cena 3,97 zł netto
za 1 km na terenie kraju i cena 4,25 zł netto za 1 km poza granicami Polski.
Usługobiorca, na podstawie wystawionych faktur obciążył FŁ m.in. za przewóz
osób, opłaty parkingowe, opłaty drogowe poza granicami Polski , świadczenia
kierowców. Faktury powyższe zostały wystawione niezgodnie z zapisami
wskazanymi w umowie i pomimo tego zostały opłacone,
w postępowaniu na Wykonanie i montaż organów dla Filharmonii Łódzkiej
(ZP/14/2011) nie zwrócono wykonawcy wadium, które zostało wniesione
w postaci gwarancji bankowej.
W zadaniu nr 6:
W Departamencie Infrastruktury:
 w Regulaminie Rady Nadzorczej brak zapisów dotyczących trybu
postępowania z protokołem z kontroli przeprowadzanych w Spółce „Łódzka
Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o. o. przez Radę Nadzorczą, nie zostało
sporządzone wystąpienie pokontrolne, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości,
380


Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dotyczące zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki ŁKA Sp. z. o.o. za rok obrotowy 2011
odbyło się w dniu 10.07.2012 roku a winno się odbyć do 30.06.2012,
tj. w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego,
do dnia zakończenia czynności audytowych tj. do 5.09.2012 r. nie został
sporządzony Regulamin Zgromadzenia Wspólników, pomimo iż Spółka działa
od kwietnia 2010 r.
W Spółce „Łódzka
nie stwierdzono.
Kolej
Aglomeracyjna”
Sp.
z
o.o.
nieprawidłowości
W zadaniu nr 7:
W Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:
 w Oświadczeniach o poufności i unikaniu konfliktu interesów składanych
przez 1 z członków komisji konkursowej błędnie wpisano numer i nazwę
działania oraz numer konkursu,
 w przypadku oceny formalnej do dokumentacji wniosku WND –
RPLD.03.05.00-00-003/09 nie załączono Oświadczenia o poufności
i unikaniu konfliktu interesów drugiej osoby dokonującej tej oceny,
 w przypadku 1 członka Komisji Konkursowej „Oświadczenie o poufności
i unikaniu konfliktu interesów” podpisano 1.09.2009 r., a „Listę sprawdzającą
dla oceny merytorycznej” 31.08.2009 r..
 od dnia 19 do 30.09.2011 r. odbywała się w Banku Gospodarstwa Krajowego
kontrola. W ramach realizowanych czynności, dokonywanych przez powołany
z ramienia COP, zespół do dnia 5.10.2012 r. nie sporządził protokołu kontroli,
czyli tym samym proceduralnie trwa ona nadal.
 konieczność dostosowania treści deklaracji bezstronności członków zespołu
kontrolnego do zakresu wykonywanych prac. Do dnia 5.10.2012 r. osoby
te potwierdzały swoją bezstronność, wobec kontrolowanego podmiotu,
na drukach obowiązujących przy ocenie wniosków o dofinansowanie realizacji
projektu.
W Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
 w przypadku Umowy Pożyczki nr 17/J3/2012 z 27.06.2012 r.
w dokumentacji nie stwierdzono decyzji udzielającej stosownego pozwolenia
na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa hali produkcyjnej zgodnie
z Wnioskiem o udzielenie pożyczki”,
 w 5 przypadkach ŁARR S.A. pobrał jednorazową prowizję w wysokości
określonej w umowie pożyczki wcześniej niż w dniu uruchomienia pożyczki
(wypłaty), co jest niezgodne z zapisami „Regulaminu Funduszu
Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców”,
 w 3 przypadkach brak w dokumentacji sprawy dokumentu potwierdzającego
złożenie wniosku o pożyczkę,
 w 5 przypadkach przyjęto do oceny merytorycznej (po dokonaniu oceny
formalnej) niepoprawnie wypełniony wniosek,
381









w przypadku Umowy nr 07/J/2012 z 28.03.2012 r. nie dotrzymano
14-dniowego terminu na rozpatrzenie wniosku o pożyczkę,
w
przypadku
Umowy
pożyczki
nr
47/J/2011
z
10.11.2011r.
w dokumentacji sprawy brak „Karty akceptacji zabezpieczenia pożyczki”
oraz załączonej dokumentacji fotograficznej do Formularza F12
„Potwierdzenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji",
w przypadku Umowy pożyczki nr 93/J/2011 z 13.02.2012 r.
w dokumentacji sprawy brak „Karty akceptacji zabezpieczenia pożyczki”
w przypadku Umowy pożyczki nr 18/J3/2012 z 27.06.2012r. w „Karcie
akceptacji
zabezpieczenia
pożyczki”
brak
akceptacji
propozycji
zabezpieczenia przez Dyrektora DPiP oraz brak podpisu pracownika DPiP
prowadzącego sprawę,
w przypadku:
- Umowy nr 69/J/2011 z dnia 23.12.2011 r.,
- Umowy nr 80/J/2012 z dnia 20.01.2012 r.
w „Potwierdzeniu realizacji zakresu rzeczowo – finansowego inwestycji”
brak akceptacji zakresu rzeczowo – finansowego przez Dyrektora DPiP,
w
przypadku
Umowy
pożyczki
nr
07/J/2012
z
28.03.2012r.
oraz nr 17/J3/2012 z 27.06.2012 r. brak jest w pierwszym przypadku
dokumentacji kosztorysu oraz uszczegółowienia we wniosku pożyczkowym
kategorii – nowe maszyny, wyposażenie, sprzęt, a w przypadku drugiej
umowy przedstawiony kosztorys jest zbyt ogólny by na jego podstawie
stwierdzić ekonomiczność przedmiotu pożyczki,
w przypadku Umowy pożyczki nr 113/J/2012 z 12.04.2012 r. przedstawiona
w dokumentacji umowa najmu pomieszczenia, na modernizację,
którego została udzielona pożyczka została zawarta pomiędzy stronami
niezgodnie z zapisami Działu 2 Rubryka I – Organ uprawniony
do reprezentacji podmiotu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
o nr 0000070018. „W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego
do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest Prezes
Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu mogą reprezentować
spółkę samodzielnie w sprawach których wartość nie przekracza kwoty 50 000
zł w pozostałych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu łącznie lub jednego członka Zarządu wraz z Prokurentem”.
W omawianym przypadku umowa, o wartości 300 000 zł (koszt miesięczny
wynajmu 5000 zł x 12 m-cy x 5 lat), została zawarta samodzielnie
przez jednego członka Zarządu,
stwierdzono
konieczność
zwiększenia
działań
zapobiegawczych
występowaniu ryzyk w obszarze przestrzegania standardów kontroli
zarządczej, a dokładniej standardu z grupy Środowisko wewnętrzne, którym
jest Przestrzeganie wartości etycznych,
w trakcie badania stwierdzono niejednorodny sposób dokumentowania
realizacji powierzonych zadań. Proces ten nadal wymaga usprawnień,
które wprowadzane w sposób ciągły mają na celu wyeliminowanie ryzyka
niewłaściwego wydatkowania przyznanych środków np.:
- dopiero od 12.03.2012 r. wymaga się od pożyczkobiorców
potwierdzania
na
dowodach
księgowych,
iż
wydatek
jest współfinansowany ze środków UE,
382
- dopiero od 12.03. 2012 r. wymaga się od pożyczkobiorców
potwierdzania kwalifikowalności podatku VAT,
- w ramach oceny merytorycznej, złożonych przez pożyczkobiorców
wniosków o udzielenie pożyczki na warunkach preferencyjnych
z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, wymaga doprecyzowania
i wskazania zasad obowiązujących przy przyznawaniu punktacji
w poszczególnych segmentach arkusza oceny wniosku pożyczkowego.
W zadaniu nr 8:
W Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego:
 nierealne zaplanowanie w planie finansowym na rok 2012 dochodów z § 0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości. ZNWŁ zaplanował na 2012 r.
uzyskanie z powyższego tytułu dochodów w kwocie 18 000 000 zł, pomimo
iż wykonanie dochodów tego paragrafu w roku 2011 zamknęło się kwotą
762 966,36 zł. Do dnia 31.08.2012 r. ZNWŁ w § 0770 uzyskał dochody
jedynie w kwocie 896 587,75 zł., stanowiącej 4,98 % planu (w tym dochód
w kwocie 878 700 zł. wynika ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Karsznickiej
124 w Zduńskiej Woli w roku 2011),
 nieprawidłowości występujące na załącznikach do dokumentów księgowych:
- w zakresie podania nieprawidłowej podstawy udzielenia zamówienia, tj.
 wskazywano, iż zamówienia udzielono bez stosowania ustawy
Prawo Zamówień Publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy,
podczas gdy faktycznie przeprowadzone było postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego,
 powoływano się na przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego –
podczas gdy faktycznie zastosowanie miał art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,
w zakresie podania nieprawidłowej podstawy wykonania zamówienia.
Wskazano umowę nr 13/P/11 z dnia 29.12.2011 r., która nie obejmuje
swoim zakresem świadczenia usług stałej i doraźnej ochrony fizycznej
osób i mienia w obiekcie wskazanym na fakturze.
W Teatrze Wielkim w Łodzi:
 brak nadanego przez kierownika jednostki upoważnienia do dokonywania
wstępnej kontroli, o jakiej mowa w art. 54 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach
publicznych, dla pracowników, którzy tej kontroli faktycznie dokonywali.
Dotyczy faktur:
- nr 1/2012 wystawionej w dniu 15.01.2012 r.
- nr 1/12/V wystawionej w dniu 14.01.2012 r.
- nr FS 0057/2012 wystawionej w dniu 26.01.2012 r.
- nr FS/12/01/147 z dnia 31.01.2012 r. oraz nr FS/12/03/135
z dnia 22.03.2012 r.
- nr 09/03/12 wystawionej w dniu 13.03.2012 r.
383




- nr F/175/12 wystawionej w dniu 4.07.2012 r.
- nr 45/W/2012 wystawionej w dniu 19.07.2012 r.
oraz rachunku:
- nr 152 wystawionego w dniu 1.06.2012 r.
w Teatrze zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach „ślusarz - mechanik”
oraz „główny energetyk”. Brak określenia tych stanowisk w Regulaminie
wynagradzania Pracowników Teatru Wielkiego w Łodzi,
w okazanej ewidencji brakuje określenia godzin pracy, w których wykonywana
jest praca z tytułu pierwszej umowy o pracę i z tytułu drugiej umowy o pracę.
Powyższe uniemożliwia stwierdzenie, że praca świadczona z tytułu dwóch
umów o pracę nie była wykonywana w tym samym czasie. Dotyczy
to pracownika zatrudnionego na stanowisku: spec. ds. pracowniczych
i jednocześnie spec. ds. socjalnych oraz pracownika zatrudnionego
na stanowisku zastępcy kierownika działu organizacji i kadr i jednocześnie
spec. ds. socjalnych,
brak spójności pomiędzy zawartą umową o pracę na stanowisko specjalisty
ds. socjalnych, a prowadzoną dla tego stanowiska kartą ewidencyjną czasu
pracy pracownika. Z umowy o pracę wynika, że zawarta jest ona na 1 etat,
a z ewidencji wynika, że pracownik wykonuje ją w wymiarze 1/8 etatu,
w zawartych przez Teatr umowach:
- nr IZ/2/2012 z 5.01.2012 r. z aneksami,
- nr IZ/114/2010 z 17.12.2010 r. z aneksami,
- nr IZ/23/2012 z 5.07.2012 r.
brak zapisów o uprawnieniu wynajmującego do wypowiedzenia najmu
w przypadku długotrwałego zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu.
W Departamencie Finansów:
 stwierdzono niżej opisane uchybienia dotyczące delegacji służbowych:
- brak czytelnego podpisu osoby rozliczającej koszty do polecenia wyjazdu
służbowego – dotyczy delegacji nr 06/28, 06/64 oraz 06/268.
- nie podawano w sposób precyzyjny miejsca zakończenia podróży
służbowej – dotyczy delegacji nr 04/135, 06/28 oraz 06/268,
 przyjęcie do planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
na rok 2012 kwoty 1189000 zł, tj. kwoty o 16475,62 zł wyższej niż wynika
to z okazanego wyliczenia. Przedstawiony zespołowi audytowemu projekt
planu ZFŚS na 2012 r. sporządzony w oparciu o dane z kadr o planowanym
zatrudnieniu, opiewa bowiem na kwotę 1172524,38 zł.
W Departamencie Organizacyjnym:
 na merytorycznym opisie faktury 45/GR/12 z 01.02.2012 r. powołano błędną
datę umowy nr 5/OR/2012., stanowiącej podstawę wykonania zamówienia.
Wskazano datę 29.04.2011 r., podczas gdy ww. umowa na garażowanie
i mycie pojazdów zawarta została w dniu 2.01.2012 r.
W Departamencie Kultury i Edukacji:
 brak realizowania przez Wydział ds. Monitorowania Instytucji Kultury jednego
z zadań przypisanych temu wydziałowi Regulaminem Organizacyjnym Urzędu
tj. zadania polegającego na bieżącym monitorowaniu stanu oraz poprawności
384
realizacji bieżących zadań i zakupów inwestycyjnych instytucji kultury
realizowanych ze środków budżetowych organizatora,
 Nie jest prowadzona każdorazowa weryfikacja w zakresie zgodności kwot
przekazywanych przez instytucje kultury z tytułu otrzymanego zwrotu podatku
VAT na rachunek bankowy Województwa z kwotami otrzymanymi z Urzędu
Skarbowego oraz w zakresie zachowania 14-dniowego terminu zwrotu tych
kwot od daty otrzymania ww. zwrotu z Urzędu Skarbowego.
W zadaniu nr 9:
 w przypadku 4 raportów z czynności kontrolnych załączniki do raportu
z czynności kontrolnych nie zostały parafowane przez pracowników
odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych oraz oznaczone
kolejnym numerem,
 w raporcie z czynności kontrolnych nr 05/313/0095/12 dotyczącym Gminy
Burzenin - UM05-6922-UM0503725/09 dwie strony załącznika do raportu
z czynności kontrolnych (dokumenty OT), sporządzonego przez podmiot
kontrolowany, nie zostały przez niego parafowane,
 w 19 przypadkach wystąpiło przekroczenie terminu (14 dni roboczych)
na realizację czynności kontrolnych (od momentu otrzymania zlecenia
do momentu przekazania do komórki zlecającej przeprowadzenie kontroli,
całości dokumentacji związanej z procesem przeprowadzania czynności
kontrolnych),
 w Raporcie z czynności kontrolnych nr 05/322/0131/11 z dnia 22.12.2011
(Gmina
Skierniewice,
UM05-6922-UM0500715/09),
wpisano
datę
powiadomienia Beneficjenta o planowanej kontroli 19.12.2011 (3 dni robocze
przed wizytacją w miejscu realizacji projektu), natomiast w notatce służbowej
sporządzonej po telefonicznym powiadomieniu beneficjenta widnieje
data 21.12.2011 r.,
 według reguły 21 (Reguł związanych z przebiegiem procesu P-04/167),
powiadomienia podmiotu kontrolowanego o planowanych czynnościach
kontrolnych, należy dokonać z wyprzedzeniem nie dłuższym niż 2 dni robocze
przed terminem kontroli.
W czasie wykonywania czynności audytowych w zakresie zadania
nr 9 wypełniając obowiązki Samorządu Województwa wynikające z § 16 ust. 4 i 5
umowy dwustronnej o numerze 7/BZD-UM05/2009 zawartej w dniu 29.01.2009 r.
w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, zespól audytowy wykonał czynności audytowe będące
podstawą do wydania opinii do poświadczenia wiarygodności za okres
od 16.10.2011 r. do 15.10.2012 r. (rok budżetowy 2012). Opinia powyższa
była podstawą do złożenia przez Marszałka WŁ „Poświadczenia wiarygodności
w zakresie prawidłowości realizacji działań delegowanych przez Agencję Płatniczą
(ARiMR) za rok budżetowy 2012”. Powyższe działania będą realizowane w każdym
roku, do czasu zamknięcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
Zadania nr 10 oraz