SP 100 / SP 150 / SP 200

Komentarze

Transkrypt

SP 100 / SP 150 / SP 200
www.creon.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STACJONARNY PIEC NADMUCHOWY
Z PALNIKIEM OLEJOWYM LUB GAZOWYM
SP 100 / SP 150 / SP 200
Wydanie 12/10
www.creon.pl
Przed rozpoczęciem eksploatacji pieca należy uważnie przeczytać wszelkie instrukcje zawarte poniżej i ściśle się do nich stosować.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia urządzeń lub osób spowodowane niewłaściwym postępowaniem użytkownika.
PANEL STERUJĄCY
1
2
3
4
5
6
Lampka kontrolna
Przełącznik: Grzanie – Stop – Sama wentylacja
Kabel zasilający
Wtyczka palnika
Termostat wentylatora (F)
Termostat graniczny z ręcznym restartem (L)
7
8
9
10
11
Uchwyt bezpiecznikowy palnika
Mocowanie kabla termostatu pomieszczeniowego
Lampka kontrolna termostatu przegrzania (L2)
Lampka kontrolna zatrzymania pracy wentylatora
Reset wentylatora
OPIS
Piece grzewcze typu SP zostały zaprojektowane do stosowania w małych pomieszczeniach i budynkach, gdzie wymagany jest stały system
ogrzewania.
Ciepło jest wytwarzane w komorze spalania i przekazywane do powietrza zewnętrznego przez metalowe ścianki komory spalania i wymiennik ciepła.
Komora spalania posiada dwukrotny obieg dymu.
Powietrze i dym przechodzą przez oddzielne przewody, spawane i uszczelnione. W momencie, kiedy spaliny po procesie spalania oziębią się, są
one usuwane przewodem, który powinien być podłączony do komina lub kanału dymowego. Zarówno komin, jak i kanał dymowy powinny być
wystarczająco duże, aby zagwarantować sprawne usuwanie dymu.
Powietrze używane podczas procesu spalania jest pobierane bezpośrednio z ogrzewanego pomieszczenia lub budynku, dlatego też jest rzeczą
bardzo ważną, aby pomieszczenia te były właściwie wentylowane, zapewniając dostateczny i ciągły obieg powietrza.
Panel wylotowy powietrza posiada 4 boczne otwory oraz nastawne żaluzje, które przesyłają gorące powietrze w żądanym kierunku (Rys. 1).
UWAGA !
W czasie eksploatacji 2 z 4 otworów bocznych muszą być otwarte, aby uniknąć przegrzania komory
spalania. Z tego powodu żaluzje z przodu, które znajdują się po tej samej stronie pieca co palnik, nie
mogą być nigdy całkowicie domknięte.
Rys. 1
www.creon.pl
Piece SP 100C, SP 150B i SP 200B mogą pracować z palnikiem zasilanym olejem napędowym/opałowym, gazem ziemnym i LPG.
UWAGA !
Należy używać wyłącznie palników zalecanych i dostarczanych przez producenta. Zastosowanie
innego palnika powoduje, że piec przestaje spełniać wymagania obowiązujących przepisów.
W przypadku poważnej awarii uruchamiają się 3 urządzenia zabezpieczające:
• Czujnik pracy palnika, zamontowany na palniku i wyposażony w przycisk restartu, wyłącza palnik automatycznie w momencie zaniku płomienia.
• Termostat przegrzania „L”, z ręcznym restartem, zadziała w momencie, kiedy temperatura w komorze spalania przekroczy nastawioną temperaturę maksymalną – zapali się lampka ostrzegawcza (9) i piec przestaje pracować.
• Przekaźnik termiczny „RM” zadziała, kiedy pobór prądu przez silnik wentylatora prrzekroczy wartość graniczną – zapali się lampka ostrzegawcza
(10) i piec przestaje pracować.
Jeżeli którakolwiek z lampek ostrzegawczych zacznie świecić, przed naciśnięciem przycisku restartu i wznowieniem pracy pieca, należy najpierw
dokładnie zbadać na czym polega problem (patrz rozdział: „Zaobserwowane usterki, ich przyczyny i sposoby usuwania”).
WSKAZÓWKI OGÓLNE
Piec powinien być zainstalowany, ustawiony i eksploatowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oto kilka ogólnych wskazówek, których należy przestrzegać:
• Stosować się ściśle do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi
• Nie instalować pieca w miejscu, gdzie będzie on narażony na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu
• Materiały łatwopalne należy składować w bezpiecznej odległości od pieca (minimum 3 m)
• Należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych
• Ogrzewane pomieszczenie lub budynek należy odpowiednio wentylować, aby piec miał dostateczną ilość powietrza potrzebną do jego prawidłowej pracy
• Piec powinien być usytuowany blisko komina lub kanału dymowego oraz blisko tablicy rozdzielczej
• Nie dopuszczać zwierząt lub dzieci w pobliże pieca
• Po skończonej pracy upewnić się, czy przełącznik pieca jest wyłączony
Podczas eksploatacji pieca obowiązkowo należy przestrzegać następujących reguł:
• Nie przekraczać maksymalnego poziomu wydatku ciepła pieca
• Upewnić się, czy jest odpowiednia cyrkulacja powietrza i dopływ powietrza do pieca i czy nie ma jakiejś przeszkody na wlocie i wylocie powietrza.
Ruch powietrza może być zakłócany w różny sposób, np. przez zakrywanie czy umieszczanie różnych przedmiotów na piecu lub ustawianie pieca
zbyt blisko ściany albo jakichś dużych przedmiotów. Kiedy powietrze jest dostarczane w niewystarczającej ilości, następuje przegrzewanie się komory spalania i wówczas zadziała termostat przegrzania z ręcznym restartem.
Piec należy zawsze utrzymywać w należytej czystości.
INSTALACJA
UWAGA!
Poniższe czynności muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
USUWANIE PALETY
Aby zdjąć piec z palety, na której jest ustawiony na czas transportu, należy odkręcić śruby mocujące znajdujące się w dolnym panelu i podnieść piec mocując zaczepy urządzenia podnoszącego w 4 punktach (a)
zaznaczonych na rys. 2.
Rys. 2
www.creon.pl
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I NASTAWY
Każdy piec jest dostarczany wraz z bezpiecznikami i urządzeniami kontrolnymi, które są niezbędne dla prawidłowej pracy urządzenia. Tablica rozdzielcza, termostat wentylatora i termostat przegrzania z ręcznym restartem zostały już podłączone fabrycznie.
UWAGA !
Sieć zasilająca pieca musi być uziemiona i musi posiadać magnetyczno-termiczny wyłącznik różnicowy. Przewód zasilający musi być podłączony do tablicy rozdzielczej wyposażonej w odłącznik.
Należy teraz wykonać następujące czynności:
• Podłączyć piec do sieci po uprzednim przeczytaniu danych elektrycznych zawartych na tabliczce przyklejonej do pieca (patrz Tabela 2). Tabela 1
ilustruje treść tabliczki przyklejanej na piecach z zasilaniem 3-fazowym.
• Kabel zasilający, który nie jest dostarczany razem z piecem:
- Powinien posiadać przekrój co najmniej 1,5 mm2
- Powinien być podłączony do rozdzielnicy pieca za pomocą łącznika kablowego (3) i podłączony do zacisków „N”, „L” i „ ........” w przypadku
zasilania 1-fazowego lub do zacisków „N”, „R”, „S”, „T” i „ .........” przy zasilaniu 3-fazowym (patrz Schemat Elektryczny)
- Powinien być podłączony bezpośrednio do rozdzielnicy sieci zasilającej wyposażonej w odłącznik
- Nie powinien być dłuższy niż 2 m.
• Palnik musi być zamontowany i podłączony do pieca przy pomocy odpowiednich śrub. Uszczelnienia dostarczane wraz z palnikiem powinny być
umieszczone pomiędzy palnikiem a piecem.
• Palnik musi być podłączony do układu zasilania paliwa.
• Podłączyć akcesoria, takie jak termostat pomieszczeniowy lub zegar, do rozdzielnicy pieca: przewód elektryczny musi być podłączony za pomocą
łącznika kablowego (8) do zacisków „7” i „8”.
Tabela 1
Model SP 100C
Model SP 150B
Model SP 200B
Ilość faz
3
3
3
Napięcie (V)
230/400
230/400
230/400
Częstotliwość (Hz)
50
50
50
Tabela 2
Po zakończeniu wszystkich tych operacji należy dokładnie sprawdzić, czy wszelkie podłączenia elektryczne są zgodne ze schematem elektrycznym
oraz sprawdzić nastawy termostatu „F” (patrz Charakterystyka Techniczna). Kiedy piec jest włączony po raz pierwszy, należy sprawdzić czy pobór
prądu wentylatora nie przekracza wartości granicznej.
Na koniec, aby wyregulować palnik należy zwrócić się do autoryzowanego serwisanta.
PODŁĄCZENIE DO PRZEWODÓW GORĄCEGO POWIETRZA
Piec dostarcza ciepło przez uwalnianie i rozpraszanie gorącego powietrza (Rys. 1). Głowica nadmuchowa jest objęta dostawą i może być podłączona do nowych przewodów powietrznych, jeżeli użytkownik pragnie zaspokoić specyficzne potrzeby. W tym przypadku, a szczególnie jeśli średnica
i długość przewodów uległy zmianie lub gdy zmieniono ilość łączników łukowych, wydatek powietrza może być zmiennny. W konsekwencji, jest
rzeczą bardzo ważną, aby sprawdzić i wyregulować wydatek powietrza, gdy dokonano jakichkolwiek modyfikacji głowicy nadmuchowej lub przewodów powietrznych. W każdym przypadku należy się upewnić, czy (Rys. 3):
• Pobór prądu wentylatora nie przekracza dopuszczalnej wartości
• Wartość przepływu powietrza jest zgodna z zaleceniami
Jeżeli wartość przepływu powietrza różni się od wartości zadanej, wówczas należy postępować w sposób następujący:
1.Usunąć kratkę zasysającą znajdującą się na urządzeniu po stronie silnika wentylatora.
2.Usunąć śruby (2) przy prowadnicy silnika.
3.Usunąć pasek (1).
4.Poluzować sworznie (3).
5.Przekręcić koło pasowe w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i w stronę przeciwną, aby zwiększyć lub zredukować ilość powietrza.
6.Dokręcić sworznie (3).
7.Założyć kratkę zasysającą.
8.Powtarzać operacje 1-7 do momentu uzyskania właściwej wartości przepływu powietrza.
www.creon.pl
Rys. 3
CIĄG KOMINA
Efektywne spalanie i bezawaryjna praca palnika zależą od sprawnego ciągu kanału spalinowego. Piec musi być podłączony do kanału dymowego
zgodnie z aktualnymi przepisami i powinien spełniać następujące wymagania:
• Rura, przez którą przechodzą spaliny powinna być możliwie krótka i skierowana ku górze
• Rury nie powinny posiadać żadnych ostrych łuków (zagięć) i nie należy nigdy redukować ich średnicy
• Każdy piec musi posiadać swój własny komin
• Kanał spalinowy musi być co najmniej zgodny z minimalnym poziomem wartości nakazanym w Charakterystyce Technicznej.
• Kanał dymowy powinien mieć długość 1 m.
ANALIZA PRODUKTÓW ODPADOWYCH SPALANIA
Próbniki do sprawdzania produktów odpadowych spalania i temperatury dymu muszą być usytuowane zgodnie
z Rys. 4.
Po zakończeniu takich testów należy wywiercony w tym celu otwór zaślepić materiałem odpornym na wysokie
temperatury i zapewniającym zachowanie szczelności rury.
Rys. 4
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI PALIWOWEJ I PRZEŁĄCZANIE Z JEDNEGO RODZAJU GAZU NA DRUGI
Aby podłączyć palnik do instalacji paliwowej należy zwrócić się do autoryzowanego serwisanta.
(tu był inny tekst, ale go usunęłam)
INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA
WŁĄCZANIE PIECA
• Ustawić gałkę kontrolną (2) w pozycji „O”.
• Uruchomić odłącznik na tablicy rozdzielczej.
• Jeżeli piec jest regulowany ręcznie, ustawić gałkę kontrolną w pozycji „płomień”. Uruchomi się palnik, rozpocznie się proces grzania w komorze
spalania, a następnie zacznie pracować wentylator.
• Jeżeli piec pracuje w automatyce, ustawić termostat pomieszczeniowy na żądanym poziomie i ustawić gałkę kontrolną (2) w pozycji „płomień”:
piec będzie się wówczas włączał i wyłączał automatycznie.
• Jeżeli piec nie uruchomi się po wykonaniu powyższych czynności – należy skorzystać ze wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji w rozdziale:
„Zaobserwowane usterki, ich przyczyny i sposoby usuwania”.
WYŁĄCZANIE PIECA
Jeżeli piec jest regulowany ręcznie, ustawić gałkę (2) w pozycji „O” lub wyłączyć sterowanie automatyczne.
Palnik przestanie pracować, wentylator włączy się i wyłączy, do czasu całkowitego wychłodzenia komory spalania.
UWAGA !
Nigdy nie wyłączać pieca przez proste wyłączenie odłącznika na tablicy rozdzielczej. Zasilanie elektryczne można odłączyć jedynie wówczas, kiedy wentylator całkowicie się zatrzyma.
10
www.creon.pl
WENTYLACJA
Kiedy gałka kontrolna jest ustawiona w pozycji  , wentylator pieca pracuje w trybie ciągłym.
KONSERWACJA
UWAGA !
Poniższe czynności muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Przed przystąpieniem do konserwacji piec należy wyłączyć z sieci zasilającej.
W związku z tym należy:
• Zatrzymać piec zgodnie z instrukcjami zawartymi powyżej
• Wyłączyć odłącznik na tablicy rozdzielczej
• Poczekać do momentu ostudzenia pieca
CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA I KOMORY SPALANIA
Aby piec pracował prawidłowo należy przeprowadzać czyszczenie wymiennika ciepła i komory spalania po dłuższym okresie eksploatacji oraz
możliwie często usuwać nadmierną ilość sadzy. Sadza powstaje, gdy w kominie nie ma dostatecznego ciągu, kiedy paliwo jest złej jakości, palnik
jest regulowany nieprawidłowo albo kiedy piec jest zbyt często włączany lub wyłączany. Jeżeli piec wpada w wibracje po włączeniu, świadczy to o
tym, że prawdopodobnie nagromadziło się za dużo sadzy.
Aby dostać się do wnętrza wymiennika ciepła (1) należy usunąć palnik (2) i tylny górny panel (3) oraz panele inspekcyjne wymiennika (4) i lamele
żaluzji (5). Usunąć sadzę oraz wszelkie ciała obce przy pomocy odkurzacza.
CZYSZCZENIE WENTYLATORA
Usunąć wszelki brud lub ciała obce z oczek siatki osłonowej (6) i – o ile to konieczne – oczyścić łopatki odkurzaczem.
11
CZYSZCZENIE PALNIKA
Aby piec pracował prawidłowo, palnik musi być regularnie przeglądany przez autoryzowanego serwisanta.
UWAGA !
Po przeprowadzeniu jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy upewnić się, czy urządzenie
pracuje prawidłowo.
Rys. 5
12
www.creon.pl
TRANSPORTOWANIE I PRZEMIESZCZANIE PIECA
Należy umieścić piec na podstawie i podnieść przy pomocy wózka widłowego. Piec nie posiada śrub oczkowych ani miejsc do zaczepiania haków
do podnoszenia.
UWAGA !
Przed przemieszczaniem pieca należy:
• Wyłączyć piec, jak podano powyżej
• Odłączyć piec od sieci zasilającej przez wyjęcie wtyczki
• Poczekać na ostygnięcie pieca
• Nigdy nie podnosić pieca ręcznie, może to spowodować obrażenia ciała.
ZAOBSERWOWANE USTERKI, ICH MOŻLIWE PRZYCZYNY I SPOSOBY USUWANIA
USTERKA
Piec nie startuje
Termostat L załącza się
(pali się lampka ostrzegawcza (8)
PRZYCZYNA
USUWANIE
Usterka w sieci zasilającej
Sprawdzić działanie i ustawienie wyłącznika głównego.
Sprawdzić kabel zasilający.
Sprawdzić połączenia elektryczne.
Sprawdzić bezpieczniki.
Złe ustawienie wyłącznika głównego
Ustawić wyłącznik główny w prawidłowej pozycji.
Złe ustawienie termostatu pomieszczeniowego
Sprawdzić ustawienie termostatu pomieszczeniowego.
Sprawdzić działanie termostatu pomieszczeniowego.
Bezpiecznik (palnika, termostatu L, przekaźnika termicznego) nie został restartowany po naprawie
Nacisnąć odpowiedni przycisk restartu.
Przegrzanie komory spalania
Sprawdzić dopływ paliwa.
Sprawdzić rejestratory położenia, ciąg przewodu kominowego etc.
Usunąć obce ciała z przewodów powietrznych i kratek
wentylacyjnych.
Zwiększyć dopływ powietrza przez regulację przepływu
pomiędzy silnikiem a wentylatorem.
13
USTERKA
PRZYCZYNA
USUWANIE
Przekaźnik termiczny RM Nadmierny pobór prądu przez wentylator
załącza się (pali się lampka ostrzegawcza (9)
Wyregulować przepływ prądu pomiędzy silnikiem a
wentylatorem
Palnik startuje, płomień Nieprawidłowa praca palnika
nie pali się, zapala się
lampka restartu
Nacisnąć przycisk restartu, aby włączyć piec.
Jeżeli problem się powtórzy, wezwać autoryzowanego
serwisanta.
Wentylator nie urucha- Brak zasilania elektrycznego
mia się lub startuje z
opóźnieniem
Termostat F niesprawny
Sprawdzić bezpieczniki.
Sprawdzić połączenia elektryczne.
Sprawdzić termostat, ustawić go lub wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba
Uzwojenie silnika przepalone lub przerwane
Wymienić silnik wentylatora
Spalenie się kondensatora
Wymienić kondensator
Zablokowanie łożysk silnika
Wymienić łożyska
Wibracje wentylatora lub Obce ciała na łopatkach wentylatora
jego nadmiernie hałaśliBrak dostatecznej cyrkulacji powietrza
wa praca
Luźny pasek napędowy
Usunąć obce ciała
Niewystarczająca
ciepła
Wezwać autoryzowanego serwisanta
14
ilość
Niewłaściwy palnik
Usunąć powstałą przeszkodę
Wyregulować naciąg paska napędowego
www.creon.pl
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
230V – 3 fazy ~ - 50 Hz
M
SILNIK WENTYLATORA
F
TERMOSTAT WENTYLATORA „F”
FB
BEZPIECZNIK PALNIKA 6A
TM STYCZNIK WENTYLATORA
RM PRZEKAŹNIK TERMICZNY WENTYLATORA
ST
LAMPKA KONTROLNA
SB LAMPKA KONTROLNA ZATRZYMANIA PRACY WENTYLATORA
BR PALNIK
TA
TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY
RF
FILTR PODGRZEWANY
15
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
400V – 3 fazy ~ - 50Hz
PB PALNIK
L
TERMOSTAT GRANICZNY Z RĘCZNYM RESTARTEM, L
RV PRZEŁĄCZNIK: GRZANIE – STOP – SAMA WENTYLACJA
SL
16
LAMPKA KONTROLNA TERMOSTATU PRZEGRZANIA, L
www.creon.pl
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Olejowe piece typu SP 100C, SP 150B, SP 200C
Wyszczególnienie
Max. moc cieplna
kcal/h kW
Wydatek powietrza
Nominalna moc cieplna *)
Model SP 150B
Model SP 200C
99.000
150.000
190.000 220,93
115,11
176,5
m3/h
7.600
10.000
12.500
kcal/h kW
89.790 104,41
132.900 154,53
170.240 197,95
89,6
%
90,7
88,6
Ilość faz
-
3
3
3
Napięcie
V
230/400
230/400
230/400
Częstotliwość
Hz
50
50
50
Sprawność – η
Zasilanie
Model SP 100C
Paliwo
-
lekki olej opałowy lub napędowy
Zużycie paliwa
kg/h
9,71
14,71
Przepływ spalin
Nm3/h
232
306
400
W
1.780
2.340
4.130
Pobór mocy wentylatora
Całkowity pobór mocy
18,63
W
2.000
3.100
4.000
mm H2O
20
20
20
Ciśnienie spalin
mbar
1
1
1
Ciąg kanału spalinowego
mbar
0,1
0,1
0,1
Średnica kanału spalinowego
mm
200
200
200
Przekrój wylotu powietrza
mm
570x1060
590x1170
670x1430
C
35
35
35
90
Dostępne ciśnienie statyczne
Temperatura rozruchu wentylatora
o
Nastawa granicznej temperatury bezpieczeństwa
o
C
110
90
Poziom hałasu na wys. 1 m
dBA
77
77
80
Wymiary (DxSzxW)
mm
1160x670x1830
1710x690x1830
1960x770x2130
kg
247
297
389
Ciężar
17
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Gazowe piece typu SP100C, SP 150B, SP 200B
Wyszczególnienie
Max. moc cieplna
Wydatek powietrza
Nominalna moc cieplna
Model SP 100C
Model SP 100B
Model SP 200B
kcal/h kW
99.000 115,11
150.000 174,42
190.000 220,93
m3/h
7.600
10.000
12.500
kcal/h kW
89.100 103,60
132.90 154,54
170.194 197,9
88,6
89,6
Ecoflam BLU 250P TC
Ecoflam BLU 250P TL
Sprawność
%
90
Stopień ochrony
-
IP 20
-
Ecoflam BLU 170P TC
Typ palnika gazowego
C
Minimalna temp. serwisowa
o
Maksymalna temp. serwisowa
o
Typ
Zasilanie
-5
C
40
-
B23
Ilość faz
-
3
3
3
Napięcie
V
230/400
230/400
230/400
Częstotliwość
Hz
50
50
50
Rodzaj gazu
-
?
?
?
Zużycie gazu
kg/h
?
?
?
Nm3/h
?
?
?
Ciśnienie gazu
mbar
?
?
?
Przepływ spalin
Nm3/h
232
353
446
Pobór mocy wentylatora
W
1.780
2.340
4.130
Moc całkowita
W
2.000
3.100
4.000
mm H20
20
20
20
mbar
1
1
1
Ciąg kanału spalinowego
mm
0,1
0,1
0,1
Średnica kanału spalinowego
mm
200
200
200
Ciśnienie statyczne
Ciśnienie spalin
18
www.creon.pl
Przekrój wylotu powietrza
mm
570 x 1060
590 x 1170
670 x 1430
C
35
35
35
C
110
90
90
Temperatura rozruchu wentylatora
o
Nastawa granicznej temperatury
bezpieczeństwa
o
Poziom hałasu na wys. 1 m
dBA
77
77
80
Wymiary (DxSzxW)
mm
1645x670x1830
1760x690x1830
2010x770x2130
kg
257
297
389
Ciężar
19
P.P.U.
Creon Sp. z o.o.
81-184 Gdynia, ul. Energetyków 7
tel.: (058) 661 54 00
fax: (058) 621 78 66
www.creon.pl
20

Podobne dokumenty