rap bież nr 44 2007

Komentarze

Transkrypt

rap bież nr 44 2007
PEMUG:
nabycie akcji Emitenta
przez członka Rady Nadzorczej
(Emitent - PAP
- środa, 18 lipca 18:07)
Raport bieŜący nr 44/2007
Zarząd Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug”
S. A. z siedzibą w Katowicach informuje, Ŝe Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Roman DoleŜał w dniach 12-17 lipca 2007 roku nabył 4.860 sztuk akcji „Pemug” S. A.
po średniej cenie 38 zł za 1 akcję.
Do dnia dokonania tych transakcji pan R. DoleŜał posiadał 401.037 akcji Emitenta, co
stanowi 16,50% kapitału zakładowego. Aktualnie p. R. DoleŜał posiada 405.897 akcji
Emitenta, co stanowi 16,70% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podobne dokumenty