Zgoda, oświadczenie - Dyskoteka Walentynkowa

Komentarze

Transkrypt

Zgoda, oświadczenie - Dyskoteka Walentynkowa
ZGODA RODZICÓW
Wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka
.................................................w
Dyskotece
Walentynkowej w dniu 13.02.2014 r. w godz. 17.00- 20.00.
Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze pomiędzy Centrum Kultury
w Łubnicach a domem.
.............................dn,...................
.................................
podpis rodzica/opiekuna
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych
przez moje dziecko.......................................... w trakcie trwania dyskoteki.
Wyrażam/nie wyrażam zgody na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją
i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez
kierownika lub opiekunów w trakcie trwania dyskoteki.
Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w dyskotece,
regulamin i program poznałem/am.
Oświadczam, iż moje dziecko posiada ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
....................................
podpis rodzica/opiekuna