INFORMATOR KOWALSKl r,ff

Komentarze

Transkrypt

INFORMATOR KOWALSKl r,ff
INFORMATOR
KOWALSKl
NR 6
ISSN 1731 - 1802
Internet: www.kowal.um.gov.pl
CZERWIEC 2004
CZASOPISMO SAMORZAPU MIASTA KOWALA
50 LAT Kowalanki/Kujawiaka Kowal
Wywiad z Tadeuszem Proszkiewiczem - Prezesem MKS Kujawiak Kowal
Panic Prezesie! Na wst^pie
serdeczne gratulacje z racji
uzyskanego awansu do V ligi.
To najwi^kszy sukces
kowalskiej piUd noznej od 20
lat.
"
DziQkuJQ w imieniu wlasnym i
wszystkich, ktorzy przyczynili
SIQ do tego sukcesu: pilkarzy i
dziataczy Klubu. W
poprzednich sezonach awans
juz kilka razy doslownie
„wymykat" SIQ naszej druzynie.
Najblizej bylismy w zeszlym roku, kiedy to ostatecznie
uplasowalismy siQ na drugiej pozycji.
Ale chyba najwi?ksze stowa uznania nalezqsi? samym
pitkarzom?
Oczywiscie. Im samym oraz trenerowi Dariuszowi Janikowi.
Szczegolnie za trudny wyjazdowy mecz z Jagiellonk^
Nieszawa, w ktorym zwyci^stwo przes^dzito praktycznie o
wejsciu Kujawiaka do V ligi. Sukces ten jest dla kowalskiej pilki
noznej szczegolnie cenny w momencie, kiedy to 20 czerwca
obchodzimy 50 rocznic^ powstania Kowalanki/Kujawiaka
Kowal. W tym miejscu pragn? podkreslic, ze dla Klubu olbrzymie
znaczenie ma fakt panowania sprzyjaj^cej i zyczliwej atmosfery
wokol pilki noznej, jak ma miejsce w Kowalu. Mam tu na mysli
bardzo dobr^ wspotpracQ catego Zarz^du z trenerami i
zawodnikami oraz z miejskimi wladzami samorz^dowymi na
czele z burmistrzem Eugeniuszem Golembiewskim. Dzi^kuj?
rowniez naszym kibicom za doping i za to, ze s^z nami w nie tylko
w tych wspanialych, ale i w trudnych chwilach.
doprowadzono przyl^cze wodoci^owe wraz z instalacj^ nawadniaj^c^ plytQ boiska i
wykonano prace ziemne pod przyszte boisko treningowe. Miasto dba rowniez na biez^co o
Stan boiska - poprzez dosiewanie trawy, jej nawozenie i koszenie czy nawadnianie murawy.
Nie bez znaczeniajest udostQpnianie na kazd^^potrzebQ urzQdowego samochodu shizbowego.
L^cznie daje to kolejnych kilkadziesi^t tysiqcy zlotych na biez^ce wydatki Klubu. Oprocz
UrzQdu Miasta Klub posiada takze sponsorow indywidualnych. Serdeczne wyrazy
podziQkowania pozwol^ sobie zlozyc: pp. Grazynie i Januszowi Kwiatkowskim, Zdzislawowi
Szadkowskiemu i Piotrowi P^drakowskiemu, Mirostawowi Bihkowskiemu, pp. Rodeckim,
pp. Alabrudzinskim, prezesowi Banku Spotdzielczego Leszkowi Komorkowi,
Wladyslawowi Stefaniakowi, firmie Lumac p. Cezarego Kwiatkowskiego, Tadeuszowi
Pietrzakowi, ks. proboszczowi Piotrowi Glowackiemu, ktory podarowal nam niedawno
dziesiQC pilek. DziqkuJQ takze p. Markowi Szubskiemu za wielokrotne, nieodplatne
udost^pnianie autobusu na mecze wyjazdowe. Wdzi^cznosc nalezy jednak przede wszystkim
okazac Burmistrzowi i Radzie Miasta, ktorzy w ponad 90% utrzymuj^Klub.
Matoktowie.zezawansemwi^z^si? dodatkowe wydatki...
Niestety tak. Trzeba b^dzie dojezdzac na mecze nawet do odlegtego Inowroclawia czy Znina.
CzQsto b^dzie SIQ WIQC to wi^zac nie tylko z wyzszymi kosztami podrozy, ale i z zapewnieniem
wyzywienia dla zawodnikow czy naleznych im diet. Moim marzeniem jest to, aby zarowno
Burmistrz, jak i Wojt przygotowuj^c projekty budzetow na rok przyszly docenili nasz awans
poprzezzwi^kszenie dotacjidlaKlubuo20tys.PLN.
..
,
Zycz? wi^c dalszych sukcesow, nie tylko
negocjacyjhych. Dzi^kuj^za rozmow?.
sportowych, ale
tych
Rozmawial Karol Bednarek
Z funkcjonowaniem Klubu wi^z? si? masa wydatkow,
jak chociazby na zakup strojow sportowych czy
dojazdy na mecze. Sk^d Klub czerpie na to fundusze?
Wydatki s^ znaczne, ale dzi^ki liczeniu kazdego grosza, nie
mamy dhigow. Glownym sponsorem naszej dzialalnosci jest
Urz^d Miasta, ktory przekazuje na konto Klubu 40 tys. P L N
rocznie, z ktorych musimy SIQ skrupulatnie rozliczyc. Pieni^dze
te s^ wykorzystywane na: wynagrodzenia trenerow, opiaty
SQdziowskie, diety dla
zawodnikow,
zakup butow, strojow,
getrow, opiaty rejestracyjne zawodnikow, badania lekarskie,
opiaty transferowe, opiaty za energi^ elektryczn^ i gaz,
ubezpieczenie zawodnikow, napoje czy oplacanie biura
rachunkowego, ktore rozlicza nas przed UrzQdem Skarbowym.
Oczywiscie Zarz^d Klubu, wl^cznie ze mn^ pracuje calkowicie
spotecznie. Oprocz tego miasto jest sponsorem wszystkich prac
na stadionie miejskim i w obiektach zaplecza sportowego. Dla
przykladu tylko w ubieglym roku zainwestowano w nasze obiekty
okolo 100 tys. P L N , w tym m.in.: ocieplono stropy i
przebudowano dachy, zmodernizowano plytQ boiska,
r,ff
Od Icnej stojq: Crzcfjoiv KM/inski, Dariusz Janik (trener), Marek C/aplicki, Tonias/
Staiiczak, Jaroslaw Kwiatkowski, Krz>sztof Janik, Piotr Markowski; kl^czq: Radosiaw
Zielinski, JanuszCzerwinski, .\ndrzej Oginski, Rafat Jankowski, Pawel Kazmierski. Po
zwyci^'skim meczii z NMslaniniem Bohrow niki, ktory przypieczftowal awans do V ligi.
2
Klub
y\rczoraJ
Z monografii Miasta Kowala i jego okolic napisanej przez
Jozefa Zimeckiego, a wydanej w 1990 r. z okazji 800-lecia Kowala
wynika, ze zal^zkiem dzialalnosci sportowej w Kowalu bylo
zorganizowanie w 1946 r. druzyny pilkarskiej przez wielkiego
mitosnika sportu Stefana Brykalskiego, mieszkahca wsi Rakutowo,
ktory byl kierownikiem i trenerem tej druzyny. Druzyna ta byla
wspomagana fmansowo przez miejscow^^ spoldzielni^ „Samopomoc
Chiopska". Na podstawie zarysu dziejow Zrzeszenia Ludowe Zespoly
Sportowe na ziemi wloctawskiej w latach 1947-1987 i
przeprowadzonej oceny dzialalnosci L Z S prze Inspektorat Kultury
Fizycznej Zwi^zku Wojewodzkiego „SCh" na terenie powiatu
wiociawskiego wynika, ze do jednej z najaktywniejszych nalezala
organizacja sportowa z Kowala.
W pozniejszych latach powstat zorganizowany,
zalegalizowany, dziataj^cy na podstawie statutu zwi^zkowego
Ludowy Zespol Sportowy w Kowalu, ktorego wspoizalozycielem i
Prezesem zostal wyprobowany miejscowy dziatacz i pilkarz - Jozef
Lewandowski.
PitkQ nozn^ uprawiano w Kowalu przed wojn^ I tuz po niej,
ale za pocz^tek Kowalanki Kowal zwyklo siq uwazac rok 1954.
Wowczas to nasz Klub zacz^l rosn^c w liczbQ czlonkow. Prowadzone
b y i y r o w n i e z regularne t r e n i n g i gry w p i l k ^ n o z n ^
na prowizorycznie przygotowanym boisku. Rozszerzyl si? zakres
uprawianych dyscyplin sportowych o lekkoatletyk? z konkurencjami
biegowymi, skokami i rzutami oraz o pilkQ siatkow^. Boisko
pitkarskie wyznaczono na pohidniowym przedmiesciu Kowala na
polach bylego maj^tku ziemskiego Grodztwo Kowal, gdzie obecnie
istnieje osiedle domkow jednorodzinnych. Boisko do gry w pitkQ
siatkow^ znajdowalo si? takze na tzw. „Placu Sokolskim", gdzie
obecnie znajduje SIQ dworzec P K S . Rozgrywano tam tez tumieje pilki
siatkowej z udziatem druzyn z Czemiewic, Chocenia i Kowala. W
druzynie Kowala wystQpowali nastQpuj^cy sportowcy: Jan
Marianski, Janusz i Stanistaw Gadkowscy oraz wszechstronny
Piotr Jaioszynsld i inni. W konkurencjach biegowych na: 100, 200 i
400 metrow wyr6zniaj^.cym si? zawodnikiem b y l Tadeusz
Cliuderski.
Pierwsz^ druzyn? w sekcji pilki noznej stanowili: Jan
Jasinski (bramkarz), Stanistaw i Jozef Lewandowscy oraz Zdzislaw
Blaszczyk (obroncy), Tadeusz Kulesza i Zenon Kierzkowski
(pomoc obrony), Radostaw Rej i Zygmunt Zaiewski (pomocnicy
ataku), Mieczyslaw Brzozowski, Leon Sempowicz i Waldemar
Balinsld (atak). Mecze byty rozgrywane na boisku pitkarskim na tzw.
„zaptociu" przy obecnej ulicy Jagielly.
Nie wszyscy zawodnicy posiadali sprz?t sportowy, a jego
zakup w ograniczonej ilosci zabezpieczyt Zarz^d Gminnej Spotdzielni
„SCh" w Kowalu, ktorym kierowat Stefan Sikorski. Byly
organizowane towarzyskie spotkania pitkarskie z druzynami: K S
„Stal" i wojskow^ z Wloclawka oraz z druzynami z Chocenia i
Czemiewic.
Wi^ksze zainteresowanie pilk^^ nozn^ nast^ilo dopiero po
powolaniu lig pilkarskich w klasach A , B i C. Starsi pitkarze
odchodzili, a w ich miejsce przychodzili mtodsi i wtedy sekcja liczyla
20-tu pilkarzy. Dzi?ki zaangazowaniu Henryka Rybskiego
przewodnicz^cego Rady Miejskiej i wczesniej wymienianego prezesa
GS zakupiono nowy sprz?t pilkarski: buty, ochraniacze i getry, co
umozliwilo zgloszenie druzyny do rozgrywek w klasie C, a trenerem
byl kazdy zawodnik „sam dla siebie". Ponadto kazdy zawodnik byl
zobowi^zany we wlasnym zakresie do prania odziezy sportowej,
naprawy obuwia pilkarskiego i skladki na szofera w meczach
wyjazdowych. Samochod - staraniem Stanislawa Goreckiego i
Waldemara Balinsldego - otrzymywano od Eugeniusza Turskiego
dyrektora Fabryki Mebli w Kowalu. Linie boiska pilkarskiego w
Kowalu oznaczono plynnym wapnem. Zakup dwoch skrzynek
oranzady na kazdy mecz sponsorowal Jan Blaszka.
Do wyrozniaj^cych si? i aktualnie zyj^cych zawodnikow
Kowalanki w pierwszej dekadzie istnienia w latach 1954-1964
nalezeli: Benedykt Maslanka, Waldemar Balinsld, Stanislaw
Marczewski, Stanislaw Gorecki, Stanislaw Kulesza, Stanislaw
Zolnowski, Jan
...
Boisko Kowalanki na „Zaplociu" przed bramk^ ktora, co podajmy jako
ciekawostk?, bylaobitametalow^siatk^ogrodzeniow^^. Rok 1955.
Borz^cki, Jan Pawlowski (zwany jako „Bartek"), Bogumil
Pawlowski i Jerzy Jankowski oraz irmi. Z inicjatywy dzialaczy sportowych
przy znacznej pomocy Rady Miejskiej w Kowalu i Zarz^du Powiatowego
Zrzeszenia L Z S we W i o c i a w k u , ofiarnosci miodziezy szkolnej
uczestnicz^cej w czynach spolecznych, przy pomocy wszystkich
miejscowych milosnikow sportu w dniu 2 lipca 1964 roku oddano do uzytku
nowo wybudowany stadion sportowy z pelnowymiarowym boiskiem
pilkarskim, urz^dzeniami do uprawiania lekkoatletyki oraz innych dyscyplin
sportowych. Stadion zostal wybudowany na wschodnim przedmiesciu
Kowala przy ulicy Dobiegniewskiej na gruntach bylego maj^tku ziemskiego.
W latach nast?pnych stadion zostal ogrodzony metalow^ siatk^ zostaly
wybudowane takze: budynek szatni z pokojami dla zawodnikow gosci i
gospodarzy oraz s?dzi6w i toalety. W latach osiemdziesi^tych dobudowano
dwa mieszkania z przeznaczeniem dla gospodarza stadionu Wlodzimierza
Jakubowskiego i czolowego zawodnika, ktorym byl przez 27 lat Jan
Kwiatkowski - obecny trener i dzialacz klubowy. Wybudowano rowniez
kryt^^ trybun?, do ktorej powstania przyczynil si? Stanislaw Jfcka owczesny Naczelnik Miasta i Gminy Kowal, a w latach 1984-1990 prezes
Klubu. Wielu mieszkahcow Kowala mozna zaliczyc do spolecznych
dziataczy sportowych, lecz do najaktywniejszych - najgorliwszych, ktorzy
poza entuzjazmem dali z siebie wiele lat pracy dla krzewienia kultury
fizycznej i sportu na terenie miasta Kowala, nalezy zaliczyc: Antoniego
Kowtuna, Tadeusza Betlinskiego, Jana Markowskiego, Jerzego
Bojanowskiego, Wlodzimierza Zasadzinskiego, Zbyslawa Golona,
Jozefa Jakubowskiego, Jerzego i Henryka Zapiec, Wandf Nowick^
(przez 15 lat petni^cej obowi^zki opiekuna medycznego zawodow) oraz
Marka Cavello, ktory do dzis jest dzialaczem i petni funkcj? sanitariusza.
Przy L Z S w Kowalu istniata dose liczna sekcja z grup^ szachistow,
ktora w latach siedemdziesi^tych pod opiek^^ Nikodema Zimeckiego przez
wiele lat tworzyta czotowk? w by tym wojewodztwie bydgoskim. Cztonek
sekcji Wlodzimierz Henryk Zimecki byl mistrzem szachowym Zrzeszenia
L Z S na okr?g Pomorza i Kujaw, a Bogumila Zimecka, Waldemar Balinski i
Stanislaw Prekop oraz w/w po eliminacjach wojewodzkich brali trzykrotnie
udzial na szczeblu centralnym w tumieju szachowym o „Ztot^ Wiez?",
reprezentuj^c byte wojewodztwo bydgoskie: w dniach 20-23 kwietnia 1967 r
w Malborku, w dniach 4-6 kwietnia 1968 r w Zaganiu i w dniach 9-12
kwietnia 1974 r. w Ptocku.
Tumiej byt organizowany przez: Zarz^d Gtowny Zwi^zku
Miodziezy Wiejskiej, Rad? Gtowny Zrzeszenia L Z S , redakcj? „Dzieimika
Ludowego" i Polski Zwi^zek Szachowy. Warto dodac, ze tumieje o „Zlot^
Wiez?" byty uznawane przez Rad? Gtowny Zrzeszenia L Z S w Warszawie za
. . . I
Slawomir Fijalkowski, Stawomir i
Marin Grzybowscy, Tomasz
Kazmirski, Cezary Niklewicz,
Robert Sarzynski, M a r i u s z
Hoffman, Jaroslaw Rudzinski,
Jacek Grabski, Maciej Zielinski,
Leszek Pietrusiak, Piotr Gaza,
Rafat Betka, Pawel Kazmiersld,
Marin Rutkowski, Ireneusz
Bilinski, Janusz Czerwi.nski,
Marek Mielczanek i Grzegorz
Wieczorek.
Od przedostatniego sezonu
2002/03 trenerem druzyny seniorow
jest Dariusz Janik, a prowadzona
przez niego druzyna zaj?ia w
ubieglym sezonie drugie miejsce na
14 s t a r t u j ^ c y c h d r u z y n . N a
uzyskanie powyzszego wyniku
zapracowali w/w zawodnicy oraz:
Maciej Majewski, Jakub
R e m b i a t k o w s k i , Sebastian
Wscislek, Pawei Gerba, Krzysztof
Janik, Rafat Jankowsld, Daniel
Kazmierski, Arkadiusz Keler,
Pawel Kotfas, Piotr Markowski,
Grzegorz Rudzinski, Marcin
Slodkiewicz i Radoslaw Zielinski.
Komisja
Komitetu
Organizacyjnego z okazji 50-lecia
M K S Kujawiak Kowal wytypowala
do plebiscytu na najlepszego
pilkarza w latach ostatniej dekady
1994-2004 nast?puj^cych
zawodnikow: Marek Czaplicki,
Mariusz Czaplicki, Slawomir
Fijalkowski, Mariusz Hoffman,
Dariusz Janik, Tomasz Kazmirski,
M a r i n K o w a l s k i , Jaroslaw
Kwiatkowski, Jaroslaw Rudzinski
i Robert Sarzynski.
Kowalanka Kowal to nie tylko pitka nozna. N a przetomie lat 60/70 istniala silna sekcja
szachowa. Na zdJQciu rozgrywki centralne o Ztotq. WiezQ w Zaganiu 4-6 kwietnia 1968 r.
Druzyna L Z S Kowal reprezentowala wojewodztwo bydgoskie. Sktad druzyny to: Waldemar
Balihski, Wlodzimierz Zimecki, Stanislaw Prekop, Jadwiga Slawnikowska. W wyniku
losowania woj. bydgoskie rozgrywalo mecz z woj. szczecihskim. Druzyna L Z S Kowal trzy razy
reprezentowala woj. bydgoskie w rozgrywkach centralnych: Malbork, Zagan i Flock.
W sezonie 2003/04 w
klasie „A" podokr?gu
wiociawskiego druzyna seniorow
Kujawiaka zaj?ta 1 miejsce na 14
druzyn. Do uzyskania tak wysokiego
miej sea przyczynili si? ponadto:
Lukasz Zielinski, Mariusz Lach
(Lubienianka) i Tomasz Stanczak
(Lech Dobre), kierownik druzyny
Tadeusz Pietrzak. U b y l Pawel
Gerba (przeszedl do Wloclawii
Wloclawek). Trampkarze w grupie II
prowadzeni przez Jerzego Zapieca
na 10 druzyn bior^cych udzial w
rozgrywkach zaj?li 4 miejsce.
opr. Jozef Jakubowski
Waldemar Balinski
Henryk Zapiec
Od lewej stoj^: Andrzej Jakubowski, Jan Kwiatkowski, Karol Mastalerski, Henryk
Sicinski, Jan Wozniak, Jerzy Zapiec; klqcz^: Henryk Jankowski, Zbigniew Myslowski,
Jerzy Rozkowinski, Jozef Zbonikowski, Tadeusz Jankowski. ZdJQcie wykonane 8 wrzesnia
1974r.
Klub
y\/czoraJ ...
Stadion Miej ski zlokalizowany przy ul. Dobiegniewskiej
stanowi zaplecze dla Miejskiego Klubu Sportowego K U J A W I A K
KOWAL. Jest takze miejscem zaJQC fizycznych dla dzieci i
miodziezy z miejskich i powiatowych szkol funkcjonuj^cych na
terenie Kowala.
Na stadionie odbywaj^^ siq tez liczne imprezy plenerowe:
festyny, jarmarki, pikniki, zawody strazackie, przegl^dy orkiestr
dQtych. W ostatnich latach, staraniem wladz miejskich, sam
stadion, jak rowniez budynki zaplecza sportowego byty i s^
poddawane ci^lej modemizacji.
Wazniejsze prace wykonane w ostatnich latach na
stadionie i w pomieszczeniach Klubu:
- lata 1991 - 1992 - przywrocenie uzywalnosci urz^dzeniom
sanitamym, wylozenie posadzek plytkami betonowymi we
wszystkich pomieszczeniach, odmalowanie wn^trz i elewacji,
- rok 1997 - wykonanie ogrodzenia calosci stadionu, w tym
likwidacja walow wokol stadionu, co umozliwilo powstanie
boiska do pilki rQcznej, melioracja i niwelacja boiska pilkarskiego
w celu wykonania nowej plyty (przywieziono m.in. 150 wywrotek
ziemi z cukrowni w Brzesciu Kujawskim, a trawQ sprowadzono z
Akademii Rolniczej we Wroclawiu), wymiana pokrycia
dachowego calej trybuny wraz z wykonaniem betonowej sciany
od strony zachodniej, wykonanie parkingow i chodnikow z kostki
brukowej o l^cznej powierzchni okolo 3000 m2 - wiele z tych prac,
zwlaszcza brukarskich, wykonano w ramach robot publicznych
Stadion miejski przed modemizacja - rok 1997
pod kierunkiem Stanislawa Kazmierskiego. Wykonano rowniez w
tym czasie od podstaw asfaltowe boiska do pilki r^cznej oraz do
koszykowki i tenisa ziemnego. Calosc prac na zlecenie Burmistrza
zaprojektowal Aleksander Zbonikowski.
- rok 2002 - zakup dzialki przylegaj^cej do stadionu od strony
pohidniowej o powierzchni 2,5 ha z przeznaczeniem pod
rozbudowQ stadionu i obiektow rekreacyjnych, wymiana okien w
czQsci mieszkalnej zaplecza oraz drzwi zewn^trznych w
pozostalej czQsci zaplecza. Modemizacja swietlicy Polskiego
Zwi^zku Hodowcow GolQbi Pocztowych, zbudowanej w czynie
spolecznym przez PZHGP pod koniec lat 80-tych. W ramach
modemizacji sfmansowanej przez Miasto i Hodowcow wykonano
m.in.: instalacJQ wodoci^ow^ wraz z lazienk^ i zapleczem
kuchennym. Ulozono rowniez nowe posadzki z plytek gresowych,
boazeriq i zalozono panele na suficie.
- rok 2003 - renowacja plyty boiska wraz z wykonaniem instalacji
nawadniaj^cej, ozdobne oblozenie kamieniami skarpy od strony
ul. Dobiegniewskiej, wykonanie nowego dwuspadowego dachu z
blachy dachowkowej nad budynkami zaplecza, niwelacja terenu
pod boisko boczne,
- rok 2004 - kontynuacja prac przy budowie boiska bocznego nawiezienie i rozplantowanie piasku oraz ziemi uprawnej i zakup
nasion trawy. Wymiana czterech okien w szatniach oraz
gruntowna modemizacja czQsci sanitamej zaplecza (lazienki,
prysznice).
Dziqki wykonanym w ostatnich latach pracom stadion,
jak i jego zaplecze stawiajq. nasz Klub w czolowce regionu.
Obchodv 100 lecie istnienia OS? Koi
3
. . . / dzis
za oficjalne druzynowe i indywidualne mistrzostwa polski ej
wsi w szachach. Za udany i najlepszy wystQp druzyny
mozna uznac zaj?cie dziewi^tego miej sea na 18
startuj^cych druzyn w Plocku w kwietniu 1974 r.
Od 1972 r. prezesem Ludowego K l u b u
Sportowego Kowalanka w Kowalu byl Jan Markowski. W
t>'m czasie klub zostal wyrozniony Zlot^ Odznak^^ Jakosci
Omega, bo w 1973 r byl na terenie powiatu wiociawskiego
zaliczany do najlepszych klubow sportowych Zrzeszenia
LZS. Potwierdzono to udzialem kilku druzyn sekcji pilki
noznej w regulamych rozgrywkach OkrQgowego Zwi^zku
Pilki Noznej we Wiociawku. Za wyrozniaj^cych si?
zawodnikow w II dekadzie, to jest w latach 1964-1974, co
ustalila kapitula Komitetu Organizacyjnego obchodow 50lecia klubu uznano nast?puj^cych pilkarzy: Wieslaw
Bachurski, Ryszard Drzewucki, Wojciech Jankowski,
Zbigniew Karpinski, Jerzy Korpusinski, Jerzy
Marczewski, Zdzislaw Markowski, Zbigniew
Szatksztunas, Jerzy Zapiec i Jozef Zbonikowsld.
Od 1976 r. prezesem klubu byl Tadeusz
Betlihski. W sezonie 1976/77 zespol „Kowalanka"
wystQpowal w klasie „A" i zaj^l 6 miejsce na 8 druzyn, a w
sezonie 1977/78 10 miejsce na 12 druzyn. W latach 19771978 wystQpowali nast^puj^cy zawodnicy: Marcin
Brzozowski, Jan Gajewski, Henryk i Tadeusz
Jankowscy, Jan Kwiatkowski, Jan, Jozef i Stanislaw
Oleccy, Henryk Prekop, Jan Rogalski, Henryk i
Waldemar Sicinscy, Stefan Wnukowski, Jerzy Zapiec,
Jozef Zbonikowski, Waldemar Zimecki, Wieslaw
Matusiak, Wojciech Zolnowski, Krzysztof Twardowski,
Jerzy Rozkowinski, Michal Mazierski, Jan Wozniak,
Jozef Rzadkowolski, Marek Daczkowski i Waldemar
Jozwiak.
W sezonie 1978/79 w klasie „ A " zespol
„Kowalanka" zaj^l 9 miejsce na 12 druzyn. Od 1979 r.
prezesem klubu byl Jerzy Bojanowski, a wiceprezesem,
opiekunem druzyny seniorow i ich instruktorem - Wojciech
Jankowski, skarbnikiem byl Jan Zbonikowski. Funkcj^
sekretarza klubu pelnit Jan Markowski. Opiekunami
druzyn: juniorow - Benedykt J^drzejewski, a mlodzikow
Jerzy Zapiec.
W sezonie 1979/1980 w klasie „A" seniorow
druzyna „Kowalanki" zaj^la 6 miejsce na 14 druzyn, a w
sezonie 1980/81 rowniez 6 miejsce, ale na 12 druzyn
bior^cych udzial w rozgrywkach. W „Pucharze Polski" na
szczeblu okxQgu sezonu 1980/81 w finale „Kowalanka"
Kowal ulegla druzynie „Wloclawii" Wloclawek i zaj^la
drugie miejsce.
W latach 1981 - 1 9 8 4 prezesem klubu byl Andrzej
Dramczyk (z-ca Naczelnika Miasta i Gminy w Kowalu), a
wiceprezesem ds. p i l k i noznej Zbyslaw Colon.
Kierownikiem sekcji pilki noznej byl Janusz Olszewski z
C z e m i e w i c . Sekretarzem Jozef Jakubowski, a
Skarbnikiem Marek Cavello. Jerzy Zapiec b y l
kierownikiem druzyny juniorow starszych. W powyzszym
okresie dzialalnosci klubu uzyskano najlepsze wyniki w
dotychczasowej historii klubu. N a s t ^ i l o to tuz po
pol^czeniu si^ z druzyny pilki noznej seniorow z
Czemiewic. Efektem pol^czenia SIQ klubow w 1981 r bylo
przeJQcie nazwy „Kujawiak". W sezonie 1981/82 w klasie
OkrQgowej obejmuj^cej wojewodztwa: koninskie i
wloclawskie dmzyna zajqla 2 miejsce na 1 4 dmzyn i
uzyskala historyczny awans do III ligi. Na ten sukces
zapracowali m.in. nastQpuj^cy gracze: Zbigniew Borz^cki,
Piotr Daczkowski, Zdzislaw Goralski, Edward Harbart,
Janusz J^drzejewski, Henryk Kafarski, Jacek
Kowalski, Grzegorz Kozlowski, Jan Kwiatkowski,
Slawomir Lubecki, Grzegorz Michalski, Andrzej
Jan M a r k o w s k i (pierwszy z lewej) prezentuje dyplom za zaJQ
cie pierwszego miejsca w rozgrywkach pucharowych (rok 1963)
Wloclawek, wojskowe boisko sportowe przy ul. Dhigiej,
na ktorym druzyna Kowalanki Kowal wygrala
w meczu towarzyskim 2:0. Rok 1963.
Malinowski, Zdzislaw Nowakowski, Roman Nowicki, Henryk Prekop, Krzysztof
Raszka i Jerzy Szalczynski.
Oprocz w/w w III ligowym sezonie 1982/83 Gmpy Centralnej brali udzial
nastQpuj^cy zawodnicy: Jan i Zbigniew Gajewscy, Kazimierz Gapinski, Krzysztof
Okoniewski, Roman Rozkowski, Krzysztof Snopkowski i Edward Ziemski, Kujawiak
zaj^l wowczas 12 miejsce na 14 dmzyn bior^cych udzial w rozgrywkach III ligi i spadl do
klasy Okr^owej.
Do plebiscytu na najlepszego pilkarza 50-lecia klubu w latach 1974-1984 w/w
Kapitula wytypowala nastqpuj^cych zawodnikow: Edward Harbart, Andrzej
Jakubowski, Henryk Jankowski, Grzegorz Kozlowski, Jan Kwiatkowski, Andrzej
Oginski, Henryk Prekop, Jerzy Rozkowinski, Krzysztof Rudzinski i Henryk Sicinski.
W sezonie 1983/84 klasy Okr^owej Konin - Wloclawek „Kujawiak" Kowal
zaj^l 9 miejsce na 14 dmzyn. W latach 1984-1990 prezesem klubu byl Stanislaw J^cka,
byly Naczelnik Miasta i Gminy Kowal, wiceprezesem zostal wybrany Janusz Klodka dzialacz mlodziezowy i radny wojewodzki z Grabkowa. Pozostali czlonkowie Zarz^du
nadal pelnili swoje funkcje. W latach 80 - tych fiinkcj? trenera pelnit Lech Kujawiak.
Gospodarzem stadionu przez wiele lat byt rowniez Stanislaw Markowski.
Klub
W sezonie 1984/85 w klasie OkrQgowej Konin - Wloclawek druzyna
Kujawiaka zaj^la dalekie 13 miejsce na 15 druzyn i spadla do klasy „A "• Od
1985 r w sktad Zarz^du klubu weszli: Bogumil Pawlowski - wiceprezes i
Zdzislaw Markowski, jako cztonek. W sezonie 1985/86 w klasie „A"
Kujawiak zaj^t 2 miejsce na 11 druzyn i uzyskat awans do klasy Okrqgowej
Toruh - Wloclawek, z ktorej spadl po sezonie 1986/87. W sezonie 1987-88
w klasie „A" Kujawiak zaj^t 6 miejsce na 12 druzyn. Od 1988 r.
wiceprezesem zostal Andrzej Lewandowski. W sezonie 1988/89 w klasie
„A" Kujawiak zaj^t 4 miejsce na 12 druzyn, a w sezonie 1989/90 - 3 miejsce
na 13 druzyn. W finale „Pucharu Polski" na szczeblu okr^gu sezonu
1989/90 Kujawiak Kowal ulegt Kujawiakowi Wtoctawek i zaj^t 2 miejsce.
Juniorzy starsi w sezonie 1981/82. Trener Jerzy Zapiec. Od lewej stoj^:
Wojciech Florczak, Krzysztof Baranowski, Grzegorz Warczakowski,
Pawet Rzadkowolski, Benedykt J^drzejewski ( kierownik dmzyny),
Krzysztof Snopkowski, Stanislaw Jankowski; klQcz^: Tomasz
Ratkowski, Miroslaw Klitkowski, Jacek Kowalski, Zbigniew
Suchomski, Wojciech Sabila
Mecz LZS Kowal z LZS Czemiewice zakonczony remisem
3:3. Rozegrany na boisku w Czemiewicach w roku 1958 r.
W latach 1990-1992 prezesem klubu byt Stanislaw Podgorski
dyrektor R P G K i M w Kowalu. Gospodarzem klubowym stadionu byt
Wieslaw Kazmierski. W sezonie 1990/91 w klasie „A" Kujawiak zaj^t 1
miejsce na 13 druzyn i uzyskat awans do klasy Mi^dzyokr^gowej Konin Ptock - Skiemiewice - Wloclawek. Awans wywalczyli: Jan Kwiatkowski,
Krzysztof Raszka, Zbigniew Gajewski, Andrzej Oginski, Karol
Urbahski, Roman Jozwiak, Jaroslaw Kwiatkowski, Marek Frank,
Dariusz Nowakowski, Marcin Snopkowski, Andrzej Wasielewski,
Zbigniew Zimecki, Grzegorz Olecki, Pawel Iwanowski, Zbigniew
Urbahski, Grzegorz Blaszczyk, Robert Karpinski, Ryszard Olecki,
Krzysztof Pawlowski, Marcin Kowalski, Piotr Pawlowski, Robert
Seklecki, Grzegorz Zielinski, Andrzej Wisniewski, Marek Czaplicki,
Slawomir Frank, Maciej Majewski i Tomasz Seklecki.
Po rocznym pobycie w klasie Mi^dzyokr^owej Konin - Ptock Skiemiewice - Wtoctawek Kujawiak Kowal zaj^t 15 miejsce (ostatnie) i
ponownie spadt do klasy „A". W sezonie 1992/93 w klasie „A" Kujawiak
zaj^t 7 miejsce na 14 dmzyn. W latach 1993-1997 prezesem klubu byt
Grzegorz Polihski, wiceprezesem Andrzej Janicki, skarbnikiem
Bogumil Pawlowski, kierownikiem sekcji pilki noznej Wojciech Gorecki,
a trenerem dmzyny seniorow Jan Kwiatkowski. W sezonie 1993/94 w
klasie „A" Kujawiak zaj^t 6 miejsce na 14 dmzyn. Od 1994 kierownikiem
sekcji i dmzyny seniorow byt Karol Lewandowski. W sezonie 1994/95 w
klasie „A" Kujawiak zaj^t 9 miejsce na 13 dmzyn.
W sezonie 1995-96 trenerem trampkarzy byt Wojciech
Rybarczyk. W sezonie 1995/96 w klasie Okr^owej Kujawiak zaj^t 6
miejsce na 14 dmzyn. Od 1996 r. trenerem dmzyny seniorow byt Jacek
Zawidzki. W sezonie 1996/97 w klasie Okr^owej Kujawiak zaj^t 2
miejsce na 14 dmzyn, a udziat w uzyskaniu tak wysokiego miejsca brali
nast^puj^cy zawodnicy: Jan i Jaroslaw Kwiatkowscy, Dariusz
Nowakowski, Roman Konarski, Marek i Mariusz Czapliccy,
Slawomir Grzybowski, Tomasz Kazmirski, Aleksander Pawlowski,
Robert Trojanowski, Artur Busse, Tomasz Lipkowski, Piotr
Adamusiak, Jacek D^bicki, Andrzej Bojanowski, Mariusz Hoffman,
Jacek Majewski, Miroslaw Pawlowski, Jaroslaw Rudzinski, Piotr
Bogdal, Bartosz i Maciej Lukaszewscy, Krzysztof Milczanowski,
Arkadiusz Safandowski, Robert Figas i Rafal Reimer.
W latach 1997-1999 prezesem klubu byt Marek Piehkowski,
Tadeusz Proszkiewicz - wiceprezes, Elzbieta Wilczyhska,
skarbnikiem - Jan Kwiatkowski byt trenerem trampkarzy starszych w
sezonie 1997/98, a dmzyna seniorow Kujawiak w klasie OkrQgowej zaJQla
8 miejsce na 14 dmzyn. W sezonie 1998/99 kierownikiem dmzyny
seniorow byl Tadeusz Proszkiewicz, a trenerem trampkarzy starszych
Wojciech Rybarczyk. Od 1999 roku do dnia dzisiejszego prezesem klubu
jest Tadeusz Proszkiewicz, W sezonach 2000/01 i 2001/02 trenerami
byli: seniorow Jan Kwiatkowski, a juniorow mtodszych Jerzy Zapiec.
Kierownikiem sekcji seniorow w sezonie 2002/03 byt Jan Jankowski. W
sezonie 1998/99 w klasie Okrqgowej Kujawiak Kowal zaj^l 4 miejsce na
15 dmzyn, a w sezonie 1999/2000 w klasie Okr^gowej Kujawiak zaj^t 14
miejsce na 16 dmzyn. W sezonie 2000/01 w klasie „A" Podokr^gu
Wiociawskiego Kujawiak zaj^l 2 na 14 dmzyn, a do uzyskania tak
wysokiego miejsca przyczynili SIQ nastQpuj^cy zawodnicy: Andrzej
Oginski, Jaroslaw Kwiatkowski, Dariusz Janik, Dariusz
Nowakowski, Marek i Mariusz Czapliccy,
Druzyna trampkarzy w sezonie 1975/76. Od lewej stoj^: Pawet Kozlowski,
Slawomir Grzybowski, Ryszard J^drzejewski, Karol Urbanski, Jerzy Zapiec
(trener), Zbigniew Borz^cki, Slawomir Rejwerski, Roman Pinkowski; kl^cz^:
Piotr Daczkowski, Sylwester Czaplicki, Zbigniew Zbonikowski, Ireneusz
Kulesza, Stanislaw Kazmierski, Stanislaw Malinowski, Karol Frank.
7
. . ./
dzis
Plyta boiska w trakcie meliorowania
2003/04
N u m e r zredagowany przez dziateczy M K S Kujawiak Kowal
Redaktor prowadz^cy Karol Bednarek
Kontakt: U r z ^ d Miasta K o w a l a , ul. P i w n a 24, 87-820 K o w a l , tel. (54) 28 41 2 5 5
Internet: www.kowal.um.gov.pl,
adres e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany nadsytanych tekstow. (Nakted 1000 egz.)
Z d j f c i a archiwalne pochodzq^ze zbiorow prywatnych.
Sktad i druk: B l U R O A i i i X sp. z o.o. ul. Polna 90; 87 - 800 Wtoctewek
tel. ( 0 5 4 ) 4 1 2 11 30; 233 81 7 1 ;
www.biuromax24.pl
Jerzy Engel - honorowy patron obchodow jubileuszu
50 lat Kowalanki/Kujawiaka Kowal
W marcu z inicjatywy Burmistrza zawi^zal si^ Komitet
Organizacyjny obchodow Jubileuszu Kowalanki/Kujawiaka Kowal,
w ktorego sklad weszli dzialacze sportowi naszego miasteczka, w tym
obecny prezes Klubu - Tadeusz Proszkiewicz, jego poprzednicy:
Stanislaw J^cka i Marek Pinkowski oraz wielu wybitnych
zawodnikow, wsrod ktorych jest m.in. Jan Kwiatkowski. N a
przewodnicz^cego Komitetu Organizacyjnego zostal wybrany
burmistrz Kowala Eugeniusz Golembiewski. Powolany zostal
rowniez Komitet Honorowy, ktoremu przewodniczy Jerzy Engel. W
jego skladzie znalezli siQ ponadto m.in.: Jan Nowicki (pierwszy
Honorowy Obywatel Miasta Kowala), ks. proboszcz Piotr
Glowacki, przewodnicz^cy Rady Miasta Andrzej Lewandowski
oraz wojt gminy Kowal Marek Szubski.
Wspoltworcy awansu Kujawiaka Kowal do V ligi z honorowym
patronem uroczystosci Jublileuszu. Od lewej stoj^: Jerzy Zapiec, Jan
Kwiatkowski, Marek Giergielewicz, Jerzy Engel,
Tadeusz
Proszkiewicz, Eugeniusz Golembiewski, Tadeusz Pietrzak.
Rozmowa z Markiem Pienkowskim
- Prezesem Kujawiaka Kowal
w latach 1997-99
Klub jednak nie skupiat si% tylko 1 wylqcznie na swojej biezqcej
dzialalnosci. Wychodzil przeciez z inicjatywami na zewnqtrz ?
Tak. Najlepszym tego przykladem bylo zorganizowanie w roku 1998, a nast^pnie
na wiosn^ 1999 pierwszych halowych tumiejow seniorow i trampkarzy. Na tumieje
Z racji pilkarskiego swif ta wiele si^ mow! o zglosila siQ ogromna liczba dmzyn z Kowala i okolicznych miejscowosci, co
dobrych stronach dzialalnosci Klubu i przeroslo nasze najsmielsze oczekiwania. Dodam tylko, ze z tego tytuhi Klub nie
ch^tnie wspomina si^ dobre chwile. Nie ponosil kosztow. Pokryli je sponsorzy, czyli kowalscy handlowcy, ktorzy
zawsze jednak bylo tak rozowo jak dzis.
ufiandowali skromne nagrody i puchary. Warto dodac, ze nawet s^dziowie, widz^c
To prawda. Gdy w 1996 r. przejmowalem na prosbQ burmistrza, bo nikt znaczne spoleczne zaangazowanie, pobrali „oplaty s^dziowskie" w postaci
inny nie chcial si^ tego podj^c, prezesurQ Kujawiaka Klub byl w oplakanym zjedzonej kolacji.
.^ ,
,
stanie. W polowie roku, po rozgrywkach wiosennych, juz 90% budzetu
Klubu na caly rok bylo wykorzystanych. Malo tego - Klub posiadal rowniez Jednak problemy finansowe Klubu nadal nie zostaly rozwi^zane...
znaczne zobowi^zania, ktorych nie bylo z czego splacac. Oprocz pustek w
kasie w bardzo zlym stanie byl rowniez caly stadion. St^d w Zarz^dzie
Niby nie, ale cos jednak drgn^lo. Oprocz srodkow z budzetu miasta zabiegalismy
Miasta, ktorego bylem czlonkiem, a takze na forum Rady wspieralem o inne fundusze. Za wypozyczenie zawodnika Romana Konarskiego do
dzialania, stuz^ce jego gruntownej modemizacji.
Cukrownika Chelmica otrzymalismy komplet strojow jesiennych i wiosennych
oraz 15 pilek, dzi^ki czemu zawodnicy mieli „w czym wyjsc" na pierwszy mecz
Brak srodkow finansowych nie wplywat zapewne pozytywnle na mndy jesiennej w sezonie 1997/98. NastQpny komplet strojow ufiindowal Bank
morale pilkarzy...
Sp61dzielczy. W roku 1997 ze srodkow budzetu miasta i Totalizatora Sportowego na
stadionie odbyly SIQ najwi^ksze jak dot^d prace modemizacyjne. Spowodowalo to
Zdecydowanie nie. Zwlaszcza, ze z samego Kowala gralo ich wowczas jednak, ze mecze i treningi musielismy rozgrywac na wyjazdach, ponosz^c z tego
2-3! Cala reszta zawodnik6w pochodzila z Wloclawka. Wi^zalo SIQ to z tytuly dodatkowe opiaty. Boisko przy OSiR-ze we Wiociawku bylo dla nas zbyt
dodatkowymi kosztami dojazdow czy diet, na ktore Klub nie posiadal drogie. Na szczQScie w zamian za 15 pilek rozegralismy w Choceniu wszystkie
pieni^dzy. Zawodnicy przyzwyczajeni do grania za pieni^dze - zacz^li SIQ mecze mndy jesiennej sezonu 1998/99.
buntowac. Istnialo wowczas realne ryzyko rezygnacji z rozgrywek na
jesieni, co nalozyloby na Klub dodatkowe kary z OZPN. Jesli dodac do tego,
DIaczego zrezygnowal Pan z prezesowania?
ze zawodnicy nie posiadali aktualnych badah lekarskich i ubezpieczeh to
widac, ze sytuacj a byla naprawd^ dramatyczna.
Rozpadl siQ moj zaklad pracy i musialem szukac innego sposobu na iycie, ale
pozostawilem po sobie godnego nast^cq Tadeusza Proszkiewicza.
Jednak Klub podzwlgneilsi^?
Dzi^kuJQ za rozmowQ
Rozmawial Karol Bednarek
Tak, po pierwsze dzi^ki Zarz^dowi Miasta, owczesnemu
przewodnicz^cemu Rady Miasta p. Andrzejowi Janickiemu, a takze i
radnym, kt6rzy kilkakrotaie dawali wlasne diety na wsparcie Klubu oraz
malej gmpce dzialaczy, ktorzy czynnie zaangazowali si^ w ratowanie
Klubu. Powstala wowczas dmzyna trampkarzy. Zarz^d Klubu wyszedl
bowiem z zalozenia, ze nalezy stawiac na mlodziez, by pozniej mial kto grac
w seniorach. Dmzyny poprowadzil wtedy Wojciech Rybarczyk. Ze
wzglQdu na kontynuowanie przez niego nauki na studiach musial z
prowadzenia trampkarzy zrezygnowac. Stan^lismy wtedy przed powaznym
problemem kogo poprosic o dalsz^ pracQ z miodziezy. Kandydaci bowiem
za prowadzenie dmzyny trampkarzy z^dali znacznych sum pieni^dzy,
ktorych Klub przeciez nie posiadal. Ostatecznie udalo nam SIQ pozyskac
naszego dawnego pilkarza Jerzego Zapieca. Osobiscie uznaj^ to za
najwi^kszy sukces owczesnego Zarz^du Klubu. Jurek doskonale prowadzi
trampkarzy do tej pory i odnosi liczne sukcesy, co mnie bardzo cieszy.
Bardzo pomocni w prowadzeniu Klubu byli w tym okresie takze: Tadeusz
Proszkiewicz (ktory z kierowcy stal si? moim glownym pomocnikiem),
Stanislaw Kazmierski, Janek Jankowski („Bajeczka") i Elzbieta
Wilczynska, ktora w latach 1997-2002 byla sekretarzem Klubu i
prowadzila cal^ego buchalteriQ.
Jan Kwiatkowski pifkarzem 50-lecia
RozstrzygniQty zostal plebiscyt na najlepszego pilkarza
Kowalanki/Kujawiaka Kowal w minionym 50-leciu.
WplynQlo 198 ankiet, sposr6d ktorych 38 okazalo si?
niewaznych ze wzgl^du na brak podpisow osob
zglaszaj^cych. Komisja ustalona przez Komitet
Organizacyjny obchodow Jubileuszu w skladzie: Andrzej
Lewandowski, Jozef Jakubowski i Stanislaw J^cka
stwierdzila po podliczeniu glosow, ze do Jedenastki
Marzen kibice wytypowali: I Dekada - Waldemar
Balinski i Stanislaw Gorecki, II Dekada - Wojciech Jankowski i Jerzy Zapiec, III
Dekada - Jan Kwiatkowski, Edward Harbart i Andrzej Oginski, IV Dekada Dariusz Nowakowski i Krzysztof Raszka, V Dekada - Dariusz Janik i Jaroslaw
Kwiatkowski. Najwi^ksz^ liczb? glosow (125) uzyskal Jan Kwiatkowski, ktory
tym samym zdobyl tytul Pilkarza 50-lecia Kowalanki/Kujawiaka Kowal. Sposr6d
zgloszonych bramkarzy najwi^ksz^ liczb? glosow uzyskal Tomasz Kazmirski.
Laureatom plebiscytu serdecznie gratulujemy.

Podobne dokumenty