SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLSKICH INWESTYCJI ROZWOJOWYCH S.A.

Komentarze

Transkrypt

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLSKICH INWESTYCJI ROZWOJOWYCH S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
POLSKICH INWESTYCJI ROZWOJOWYCH S.A.
za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Spis treści
Wstęp
3
Ład korporacyjny
4
Założenie Spółki
4
Kapitał akcyjny
4
Akcjonariat
5
Funkcjonowanie organów Spółki
7
Walne Zgromadzenie
7
Rada Nadzorcza
8
Zarząd
2
12
Działalność Spółki w roku 2014
15
Ufunduszowienie Spółki
22
Perspektywy rozwoju
23
Dane finansowe
24
Główne czynniki ryzyka
30
Wstęp
Szanowni Państwo,
Za nami pierwszy pełny rok działalności Polskich
Inwestycji Rozwojowych S.A. Zbudowaliśmy zespół
ekspertów wyspecjalizowanych w finansowaniu
dużych, prorozwojowych projektów inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla zwiększenia potencjału polskiej gospodarki. To, co nas wyróżnia,
to wysokie kompetencje z zakresu finansowania
projektowego i strukturyzowanego, oceny ryzyk
i otoczenia prawnego oraz specjalistyczna wiedza
branżowa, niezbędna do realizacji inwestycji we
wciąż mało popularnym na polskim rynku modelu
project finance. Za nami pierwsze transakcje.
W kolejnym roku PIR S.A. zamierza odegrać aktywną rolę w rozwoju rynku inwestycji realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Naszą ambicją jest przełamywanie wciąż
silnych negatywnych stereotypów i barier związanych z tego typu projektami. Udzielane przez PIR
S.A. finansowanie może stanowić ważne źródło
kapitałów własnych niezbędnych do pełnego wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. w minionym roku zamknęliśmy finansowanie pierwszego w Polsce projektu
związanego z budową infrastruktury wspierającej
szkolnictwo wyższe realizowanego w formule PPP.
Realizując powierzoną nam misję kontynuujemy Warto podkreślić, że zapewnienie na zasadach
proces inwestycji bezpośrednich. w ciągu niespeł- rynkowych środków na modernizację zespołu
na 10 miesięcy PIR S.A. doprowadził do zamknię- akademików Collegium Medicum w Krakowie było
cia finansowania projektu zagospodarowaniu jedyną transakcją PPP w Polsce w całym 2014 roku.
złoża ropy naftowej na Morzu Bałtyckim, który
w sposób znaczący przyczyni się do poprawy bez- Jednym z ważnych obszarów naszej działalności
pieczeństwa energetycznego Polski. Inwestycja ta w 2015 roku będzie finansowanie inwestycji realizowyróżnia się na rynku europejskim innowacyjno- wanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.
ścią zastosowanego modelu finansowania.
PIR S.A. przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego zdecydował o utworzeniu Funduszu
Na zaawansowanym etapie są prace, które w ko- Infrastruktury Samorządowej. Będzie on oferował
lejnym roku powinny skutkować zawarciem umów finansowanie potrzebne do realizacji projektów
finansowania projektów między innymi w sekto- inwestycyjnych, które przełożą się na wyraźną porach: energetycznym, infrastruktury przemysło- prawę jakości życia lokalnych społeczności.
wej i samorządowej.
Ponadto, dostrzegając potrzebę szerszego wsparcia rozwoju polskiej gospodarki Spółka objęła
swoją polityką inwestycyjną finansowanie projektów pobudzających i wzmacniających ekspansję
zagraniczną polskich przedsiębiorców.
W pierwszej połowie 2015 roku będziemy rozszerzać zakres i uelastyczniać model prowadzonej działalności w celu zwiększenia efektywności
wykorzystania posiadanych kapitałów własnych,
Spółka zakończy rozpoczęty w 2014 roku proces
zmiany struktury organizacyjnej w efekcie PIR
będzie ­finansował projekty za pośrednictwem
zamkniętych funduszy inwestycyjnych aktywów
niepublicznych i przekształci się w podmiot zarządzający tymi funduszami. Obok PIR S.A. inwestorem w funduszach zarządzanych przez nasz zespół
będzie Bank ­Gospodarstwa Krajowego. Umożliwi
to osiągnięcie synergii kosztowych i organizacyjnych w ramach Programu „Inwestycje polskie”.
Szanowni Państwo, przed nami rok pełen wyzwań.
Stale obserwujemy zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym i prawnym, które wpływają na warunki prowadzenia biznesu. Głęboko
wierzę, że będzie to dobry rok, a miarą sukcesu
okażą się transakcje finansowane z funduszy zarządzanych przez Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.
3
Ład korporacyjny
Akcje serii B zostały objęte i opłacone przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
I. Założenie Spółki
Akcje serii C zostały objęte i pokryte wkładem niepieniężnym
przez Skarb Państwa.
Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. z siedzibą
w Warszawie („PIR S.A.” lub „Spółka”) została zawiązana
28 grudnia 2012 roku przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Dnia 2 lipca 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które dokonało podwyższenia kapitału zakładowego
Dnia 19 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warsza- Spółki z kwoty 15.300.000 zł do kwoty 1.158.362.525,00 zł powy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe- przez emisję 1.143.062.525 akcji serii C po cenie emisyjnej 1 zł
go zarejestrował spółkę w rejestrze przedsiębiorców Krajo- za akcję. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
wego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466256. zostały objęte przez Skarb Państwa. w dniu 28 lipca 2014 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
II. Kapitał akcyjny
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.158.362.525,00 zł Zgodnie z Umową Objęcia Akcji z dnia 19 czerwca 2013 r. pomięi dzieli się na:
dzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”), zmie(I) 300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych o war- nioną dnia 7 kwietnia 2014 r., według harmonogramu wpłat, na
tości nominalnej 1 zł każda, którymi są akcje Serii A dzień 1 stycznia 2014 r. BGK opłacił kapitał zakładowy Spółki
do wysokości 9.500.000,00 zł, następnie w dniu 19 marca 2014
o numerach od A 1 do A 300.000
r. BGK dokonał wpłaty na kapitał w wysokości 2.000.000,00 zł
(II) 15.000.000 akcji imiennych zwykłych o warto- oraz dnia 15 kwietnia 2014 r. BGK dokonał kolejnej wpłaty w wyści nominalnej 1 zł każda, którymi są akcje Serii B sokości 1.970.000,00zł.
o numerach od B 1 do B 15.000.000
W dniu przypadającym po dniu objęcia jakichkolwiek akcji nowej
(III)1.143.062.525 akcji imiennych zwykłych o warto- emisji (innej niż emisji Akcji Serii B) przez Skarb Państwa w wyniku
ści nominalnej 1 zł każda, którymi są akcje Serii C podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tj. 31 lipca 2014 r. BGK
o numerach od C 1 do C 1.143.062.525
dokonał ostatniej wpłaty na kapitał w wysokości 1.530.000,00 zł.
Akcje serii A zostały objęte i opłacone przez Skarb Państwa
przed zarejestrowaniem spółki.
Na dzień sporządzenia sprawozdania kapitał zakładowy Spółki
wynosi 1.158.362.525,00 zł i został opłacony w całości.
4
III. Akcjonariat
1. Akcjonariuszami Spółki są:
(I) Skarb Państwa, który posiada:
1. Akcje Serii A o numerach od A 1 do A 300.000 opłacone w całości w wysokości 300.000,00 zł
2. Akcje Serii C o numerach od C 1 do C 1.143.062.525 opłacone w całości w wysokości 1.143.062.525,00 zł
(II) Bank Gospodarstwa Krajowego, który posiada akcje Serii B o numerach od B 1 do B 15.000.000 opłacone w całości w wysokości 15.000.000,00 zł
Tabela: Udział akcjonariuszy w kapitale podstawowym i w ogólnej liczbie głosów na WZ
Akcjonariusze
Liczba akcji
Liczba głosów
Wartość
nominalna akcji
Udział
w kapitale
podstawowym
Skarb Państwa
1 143 362 525
1 143 662 525
1 143 362 525
98,71%
98,71%
15 000 000
15 000 000
15 000 000
1,29%
1,29%
1 158 362 525
1 158 662 525
1 158 362 525
100,0%
100,0%
BGK
Razem
Udział (%)
5
2. Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa
Każda akcja Serii A jest uprzywilejowana w ten
sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
Wszystkie akcje imienne Serii A zostały objęte
przez Skarb Państwa.
3. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu
Prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może
wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż
10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia,
z zastrzeżeniem, że ograniczenie nie znajduje
zastosowania do akcjonariusza uprawnionego
z wszystkich Akcji Serii A.
Stosownie do art. 411 par. 2 kodeksu spółek
handlowych akcjonariusz Bank Gospodarstwa
Krajowego do czasu pełnego pokrycia akcji nie
wykonywał prawa głosu.
6
IV. Funkcjonowanie organów Spółki
a) Walne Zgromadzenie
Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba, że przepisy prawa
lub postanowienia statutu przewidują surowsze
wymogi dla powzięcia danej uchwały. Zdjęcie
z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania
sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne
Zgromadzenie uchwały kwalifikowaną większością
3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.
Kompetencje i przebieg Walnych Zgromadzeń PIR
S.A. określają szczegółowo Statut Spółki (tekst
z 28 grudnia 2012 roku, zmieniony 29 maja 2013
roku, 5 marca 2014 roku, 2 lipca 2014 roku, tekst
jednolity z dnia 3 lipca 2014 roku) i Stały Regulamin Walnych Zgromadzeń (tekst przyjęty uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z 30 grudnia 2013 roku).
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają spraUchwały mogą być przyjęte, mimo braku formal- wy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek hannego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały dlowych lub Statutu. Do kompetencji Walnego
kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżoz obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego od- nych przepisami Kodeksu spółek handlowych,
bycia walnego zgromadzenia lub wniesienia po- należy: (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finanszczególnych spraw do porządku obrad.
sowego za ubiegły rok obrotowy, (2) podjęcie
Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezen- uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, (3)
towanych jest na nim, co najmniej 50% akcji plus rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z dziajedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obo- łalności Rady Nadzorczej; (4) udzielenie członkom
wiązujących przepisów prawa. Wszystkie sprawy Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykownoszone na Walne Zgromadzenie na wniosek nania przez nich obowiązków, (5) określenie dnia
Zarządu, powinny być uprzednio przedstawione dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, (6)
Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego, (7) zmiana statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,
(8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, (9) emisja obligacji, obligacji zamiennych
lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz
emisja warrantów subskrypcyjnych, (10) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
(11) połączenie, podział lub likwidacja, (12) zawiązanie i połączenie ze spółką europejską; (13)
tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, (14)
powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, (15) ustalanie zasad wynagrodzenia dla
członków Rady Nadzorczej, (16) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym
Prezesa Zarządu, na wniosek Rady Nadzorczej,
w przypadku, gdy znajdujące zastosowanie przepisy obowiązujące tak stanowią, (17) zatwierdzanie, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej,
Polityki Inwestycyjnej Spółki. Nabycie i zbycie
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały
Walnego Zgromadzenia.
7
b) Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza PIR S.A. działa na podstawie Statutu Spółki oraz
Szczegółowych Zasad Funkcjonowania Rady Nadzorczej - Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (tekst z 10 lipca 2013 roku, zmieniony
1 października 2013 roku, 13 grudnia 2013 roku i 7 lipca 2014 roku).
Sposób procedowania i zakres kompetencji Rady Nadzorczej (RN)
Spółki został szczegółowo określony w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych na pięcioletnią indywidualną kadencję
przez Walne Zgromadzenie. w skład Rady Nadzorczej wchodzi: (i)
dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa, w tym jeden, jako
Przewodniczący Rady Nadzorczej, (ii) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Ministra
Finansów, (iii) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród
kandydatów wskazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz
(i) od jednego do pięciu niezależnych członków Rady Nadzorczej.
leżnego Rady Nadzorczej. Zgłoszenie takiego kandydata do Rady
Nadzorczej musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Proponując kandydata na
stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz
wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające spełnienie kryteriów niezależności. Kandydaci muszą spełniać
kryteria niezależności. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata.
Akcjonariusz samodzielnie albo łącznie z innymi akcjonariuszami
może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Na Walnym Zgromadzeniu w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących największą liczbę głosów. Regulamin Walnego Zgromadzenia może przewidywać
szczegółową procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej z zachowaniem postanowień Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych
w przypadku niezgłoszenia kandydatów w określonym trybie. ­Walne
Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach
ogólnych z uwzględnieniem postanowień Walnego Zgromadzenia.
Do dnia rejestracji Spółki Rada Nadzorcza liczyła trzech członków
powoływanych i odwoływanych przez Ministra Skarbu Państwa,
z wyłączeniem stosowania zasad opisanych powyżej w oświadczeniu o powołaniu Minister Skarbu Państwa wskazał Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać kryteria
niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania
ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca
Do dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określał pracownikiem Spółki lub Spółki z nią stowarzyszonej nie może być
Minister Skarbu Państwa w drodze pisemnego oświadczenia. Od uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II
dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Wal- do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczająne Zgromadzenie.
cym niezależność członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znaczący związek z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania
Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydaturę członka nieza- przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
8
Na dzień 1 stycznia 2014 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
p. Monika Kacprzyk-Wojdyga – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
p. Ludwik Kotecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
p. Michał Markowski – Członek Rady Nadzorczej,
p. Dariusz Kacprzyk – Członek Rady Nadzorczej,
p. Paweł Gricuk – Członek Rady Nadzorczej,
p. Dariusz Greszta – Członek Rady Nadzorczej,
p. Przemysław Schmidt – Członek Rady Nadzorczej,
p. Khai Tan – Członek Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 11 kwietnia 2014 r. powołało
p. Lucynę Stańczak – Wuczyńską do Rady Nadzorczej Spółki.
Dnia 26 maja 2014 r. p. Dariusz Kacprzyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce z dniem 29 maja 2014 r.
Dnia 29 maja 2014 r. p. Monika Kacprzyk-Wojdyga złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Spółce.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 29 maja 2014 r. powierzyło
p. Michałowi Markowskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
oraz powołało p. Adama Świrskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 2 lipca 2014 r. powołało p. Jerzego
Górę do Rady Nadzorczej Spółki.
Dnia 2 grudnia 2014 r. p. Jerzy Góra złożył rezygnację z pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się
następująco:
p. Michał Markowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
p. Ludwik Kotecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
p. Dariusz Greszta – Członek Rady Nadzorczej,
p. Paweł Gricuk – Członek Rady Nadzorczej,
p. Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Członek Rady Nadzorczej,
p. Adam Świrski – Członek Rady Nadzorczej,
p. Khai Tan – Członek Rady Nadzorczej,
p. Przemysław Schmidt – Członek Rady Nadzorczej.
9
Michał Markowski
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ludwik Kotecki
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie
ukończył równolegle informatykę oraz zarządzanie finansami. Na tej uczelni jest również
w trakcie uzyskiwania tytułu doktora z dziedziny badań operacyjnych. Karierę zawodową zaczynał w 2002 roku w wieku 18 lat od
prowadzenia własnego biznesu: stworzył
autorskie oprogramowanie do zarządzania
szkołami. W latach 2007–2010 w firmie ­InsERT,
był odpowiedzialny za tworzenie oprogramowania finansowo – kadrowego i systemu
zarządzania firmą. W Deloitte, w latach 20102012 prowadził projekty z dziedziny modelowania finansowego i due diligence. Z Ministerstwem Skarbu Państwa jest związany od
maja 2012, gdzie doradzał Ministrowi m.in.
przy projekcie konsolidacji sektora chemicznego oraz tworzył Program Inwestycje Polskie. Jest w trakcie uzyskiwania międzynarodowych uprawnień ACCA.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej
w ­Warszawie. W latach 1996 – 2008 zatrudniony w Departamencie Polityki Finansowej,
­Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów, od
2000 r. jako zastępca dyrektora. W 2003 r.
został zastępcą członka w unijnym Komitecie ­Ekonomiczno-Finansowym, a od 2009 r.
jest członkiem tego Komitetu. W latach 2007
– 2012 zasiadał w Radzie Statystyki GUS.
W lipcu 2008 r. objął funkcję podsekretarza
stanu w Ministerstwie Finansów, a w grudniu
2010 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w tym resorcie. W latach 2009
– 2012 pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu
do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Od 2012 był Radcą Generalnym i Głównym Ekonomistą Ministerstwa
Finansów, członkiem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Dariusz Greszta
- Członek Rady Nadzorczej
Paweł Gricuk
- Członek Rady Nadzorczej
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Ad- Ukończył Uniwersytet Łódzki, wydział ekooraz
Pekiński
ministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, nomiczno-socjologiczny
ukończył program LL.M. w zakresie mię- Uniwersytet Studiów Zagranicznych w Chidzynarodowego prawa gospodarczego na nach. Jest założycielem spółek PGEnergy ­
Uniwersytecie Houston. Posiada uprawnie- i PGEnergy-Energetyka. W latach 2006nia radcy prawnego. Kieruje praktyką fuzji 2010 był Prezesem Zarządu Petrolinvest S.A.
i przejęć warszawskiego biura międzynaro- W latach 1993-2005 pracował w banku
dowej kancelarii prawniczej CMS Cameron J.P.Morgan w Londynie, a wcześniej w firmie
McKenna. Reprezentuje spółki prywatne audytorskiej Arthur Andersen. Brał udział
i giełdowe, w tym spółki Skarbu Państwa, w transakcjach finansowania na łączną sumę
banki inwestycyjne, instytucje finansowe, ponad 15 miliardów dolarów dla rządów
fundusze private equity, inwestorów bran- i przedsiębiorstw w Europie, Azji i na Bliskim
żowych i finansowych. Specjalizuje się w ob- Wschodzie. Był odpowiedzialny za finansosłudze prawnej fuzji i przejęć, w szczególno- wanie i debiut giełdowy TVN S.A. Prowadził
ści przejmowania spółek giełdowych, emisji bezpośrednie inwestycje J.P.Morgan Capital
papierów wartościowych i dłużnych papie- w Europie Środkowej, Wschodniej, na Blirów wartościowych, procesów restruktury- skim Wschodzie i w Afryce, m.in. inwestycję
zacyjnych. W ostatnim czasie doradzał przy w akcje Banku Handlowego w Warszawie. Był
znaczących transakcjach w sektorach: ban- współwłaścicielem spółki Wheelabrator Inc.
kowym, energetycznym, infrastrukturalnym Jest członkiem Rady Nadzorczej TVN S.A.
i telekomunikacyjnym.
10
Lucyna Stańczak-Wuczyńska
- Członek Rady Nadzorczej
Adam P. Świrski
- Członek Rady Nadzorczej
Khai Tan
- Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Schmidt
- Członek Rady Nadzorczej
Od 6 lat jest Dyrektorem Europejskiego Ukończył Akademię Bankową w Wiedniu, Od 2007 roku jest partnerem w ­Bridgepoint Bankier inwestycyjny i radca prawny z 25-let­Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce. Z sek- studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej odpowiedzialnym za inwestycje w Euro- nim doświadczeniem zawodowym.
torem bankowym związana od ponad 20 lat. Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplo- pie Środkowo-Wschodniej. Od 2008 pełni W latach 2001-2013 pracował jako Partner
Pracowała w bankach komercyjnych - Credit mowy program MBA University of Minnesota funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządzający i Przewodniczący Rady NadzorLyonnais i ABN Amro, a przez ostatnie 13 i SGH. Od blisko 20 lat związany z bankowo- CTL Logistics Sp. z o.o. Wcześniej był sze- czej TRIGON DM S.A., najstarszego polskiego
lat w EBOR. W swojej karierze zawodowej ścią, zdobywał doświadczenia na stanowi- fem polskiego biura Advent ­International domu maklerskiego. W latach 1997-2000 był
zajmowała różne stanowiska począwszy skach kierowniczych w czołowych instytu- (2003-2007) i dyrektorem finansowym wiceprezesem spółki­ @­Entertainment Inc. w ­Eastbridge Group (1998-2003). W latach największego operatora telewizji kablowej
od ­Corporate ­Banking, Corporate Finance cjach finansowych na polskim rynku.
i Structured Finance. W EBORze, jako Senior Przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarzą- 1987–1998 pracował w ING Bank w Holandii, i satelitarnej w Europie Centralnej i WschodBanker zajmowała się inwestycjami w sek- du Banku Gospodarstwa Krajowego przez Brazylii, Polsce i na Filipinach. Od roku 2011 niej oraz pierwszej spółki z regionu notowatorach energetycznym i infrastrukturalnym. wiele był dyrektorem zarządzającym ryzy- jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia nej na NASDAQ. Jednocześnie był Prezesem
Nadzoruje inwestycje kapitałowe i dłużne kiem: w latach 2009 – 2013 pracował dla Inwestorów Kapitałowych. Posiada dyplom Wizji TV. W latach 1995-1996 pracował jako
dyrektor polskich operacji MeesPierson,
­ yenrode w Holandii.
w sektorach finansowym, private equity i kor- Grupy Deutsche Bank w Polsce, a w latach MBA Uniwersytetu N
banku inwestycyjnego z grupy ABN AMRO.
poracyjnym. W zakresie inwestycji EBORu 2007 – 2009 dla HSBC Bank Polska S.A.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa
w Polsce odpowiada za zarządzanie portfe- Wcześniej w okresie 2002 - 2007 był związaUAM w 1987 roku. Zdał egzaminy: sędziowny z Bankiem BPH S.A. jako dyrektor Deparlem o wartości ponad 3 miliardów euro.
ski i radcowski. Rozpoczął karierę jako asyLucyna Stańczak-Wuczyńska jest absolwen- tamentu Analiz Kredytowych i Monitoringu
stent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlotem wydziału Finansów i Statystyki Szko- w Obszarze Dużych Firm (Obszar Sprzedawego i Gospodarczego na Uniwersytecie
ły Głównej Handlowej oraz absolwentem ży). Pracował także w Banku PBK S.A. oraz
Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach
­ reditanstalt S.A. W latach
Advanced Post-Graduate Economic Studies w Banku Austria C
1987-1992 oraz jako radca prawny w nowo
„College of Europe” w Brugii. Zasiada w ra- 2009 – 2013 pełnił funkcję przewodnicząceutworzonej kancelarii Sołtysiński Kawecki
dach nadzorczych spółek: Alior Bank, Grupa go Komitetu ­B azylejskiego Grupy Deutsche
& Szlęzak w latach 1990-1995.
Bank w Polsce.
Awbud i Polkomtel (w roli obserwatora).
11
c) Zarząd
Zarząd PIR S.A. działa na podstawie Statutu Spółki
i Regulaminu Zarządu Spółki (przyjętego uchwałą
Zarządu PIR S.A. Nr 5/2014 z dnia 5 lutego 2014
roku, zmienionego uchwałą Zarządu PIR Nr 16/2014
z dnia 31 marca 2014r., zmienionego uchwałą Zarządu PIR Nr 34/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r.)
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków.
W skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu,
Wiceprezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani na okres wspólnej kadencji, przy
czym w każdym czasie w skład Zarządu powinien
wchodzić Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu,
za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy (co wynika z par. 20 ust. 1 Statutu Spółki).
W przypadku kolegialnego Zarządu:
(I) co najmniej jeden członek, powinien legitymować się znajomością rynku finansowania
projektów infrastrukturalnych, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem;
(II) co najmniej jeden członek Zarządu powinien
legitymować się znajomością rynku finan-
sowego, udokumentowaną i potwierdzoną
doświadczeniem. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez
Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. Liczbę członków Zarządu ustala
Rada Nadzorcza.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje
Spółkę na zewnątrz. Zarząd jest uprawniony do
prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia
lub Rady Nadzorczej. Do obowiązków Zarządu
w szczególności należy:
dzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych
sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń
w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.
Na dzień 1 stycznia 2014 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:
p. Mariusz Grendowicz – Prezes Zarządu oraz
p. Michał Lubieniecki – Wiceprezes Zarządu.
Dnia 7 lipca 2014 r. p. Przemysław Sztandera został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki na
(I) inicjowanie
projektów
inwestycyjnych, Członka Zarządu ds. Finansowych i Ryzyka Spółki
w szczególności poprzez aktywne poszuki- z dniem 21 lipca 2014 r.
wanie partnerów biznesowych,
Z dniem 16 września 2014 r. p. Mariusz Grendowicz
(II) analiza projektów inwestycyjnych oraz został odwołany przez Radę Nadzorczą Spółki
przedstawienie rekomendacji do Rady Nad- z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
zorczej na temat potencjalnych inwestycji,
Dnia 2 grudnia 2014 r. p. Jerzy Góra został powo(III)opracowywanie rocznych planów działal- łany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa
ności, rocznych planów finansowych oraz Zarządu Spółki z dniem 1 stycznia 2015 r.
wieloletniej strategii inwestycyjnej Spółki.
Zarząd jest zobowiązany do składania Ra- Obecnie skład Zarządu przedstawia się następująco:
12
Jerzy Góra
– Prezes Zarządu
powołany przez Radę Nadzorczą z dniem 1 stycznia 2015 r.
Michał Lubieniecki
– Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycyjnych
powołany przez Radę Nadzorczą z dniem 14 września 2013 r.
Przemysław Sztandera
– Członek Zarządu ds. Finansowych i Ryzyka
powołany przez Radę Nadzorczą z dniem 21 lipca 2014 r.
Od 1 stycznia 2015 r. Prezes Zarządu PIR S.A. Wcześniej Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W Zarządzie
ARP S.A. od 4 stycznia 2010 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał zajmując kierownicze stanowiska m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie piastował funkcję Dyrektora Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych.
Był Wiceprezesem Zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta
­Holding S.A., Zastępcą Dyrektora Naczelnego Polskiej Żeglugi
Morskiej w Szczecinie i Dyrektorem Departamentu w Banku
Morskim S.A. Pracował także w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II. Zasiadał w radach nadzorczych
spółek, m. in: Grupa ­A zoty ­Zakłady Chemiczne "Police" S.A.,
­Polimex-Mostostal S.A., LZPS Protektor S.A. i Elektrociepłownia Będzin S.A, Euroafrica Sp. z o.o., Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych S.A oraz banków: Banku Morskiego
S.A. i BIG Banku S.A. Aktualnie sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego,
stypendystą U
­ niwersytetu St. ­Ignatius (UFSIA) w Antwerpii.
Absolwent Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz dziennych studiów MBA na INSEAD w Fontainebleau.
Od 2004 roku posiada tytuł CFA. W latach 2009-13 pracował
w firmie doradczej ICENTIS Corporate Solutions (od 2010 roku
jako partner), gdzie doradzał klientom korporacyjnym oraz
funduszom inwestycyjnym w transakcjach finansowania oraz
fuzjach i przejęciach (M&A) w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym, telekomunikacyjnym oraz górniczym. W latach
2003-2008 w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Warszawie i Luksemburgu, odpowiadał za finansowanie projektów
w sektorze naftowo-gazowym, transportowym, energetycznym i telekomunikacyjnym. Koordynował też współpracę banku z instytucjami finansowymi w Polsce. Od 2006 roku pełnił
funkcję pierwszego szefa warszawskiego biura EBI. W latach
1997-2002 pracował w banku inwestycyjnym HSBC w Warszawie i Londynie, głównie jako członek międzynarodowego
zespołu telekomunikacyjnego, biorąc udział w transakcjach
M&A, emisjach papierów wartościowych oraz innych projektach doradczych w Europie i na Bliskim Wschodzie.
Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Po zakończeniu studiów z zakresu Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki rozpoczął karierę zawodową, jako pracownik naukowy,
odbywając dwa staże na Uniwersytecie Sterling (Szkocja) oraz
Uniwersytecie Carlton (Kanada). W roku 1992, równolegle do
pracy naukowej, rozpoczął pracę w bankowości. W 2010 roku
ukończył kurs AMP na IESE a w 2013 uzyskał licencję syndyka.
W Pomorskim Banku Kredytowym stawiał pierwsze kroki
w obszarze ryzyka, następnie zajmował się sprzedażą w Banku BNP-Dresdner, aby powrócić do pionu ryzyka - już, jako
zastępca dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego.
W 2004 roku dołączył do zespołu Banku DnB NORD (wtedy działającego pod marką NORD/LB) i zbudował w nim od
podstaw pion ryzyka. Jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem i Administracji Kredytów rozwinął i wprowadził
­nowoczesne metody oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym. Po fuzji DnB NORD z Bankiem BISE w listopadzie 2007
- kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym MSP i Bankowości Detalicznej. W latach 2008-2013 pełnił
funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za ryzyko.
13
d) Prokura
W roku 2014 r. Spółka miała dwóch prokurentów powołanych dnia 17 października 2013 r.: Magdalenę Stanilewicz oraz Michała Chyczewskiego, którym
udzielono prokury łącznej do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki.
14
Działalność Spółki w roku 2014
Działalność inwestycyjna Spółki w 2014
W 2014 roku Spółka kontynuowała swoją działalność zakresie identyfikacji, oceny oraz finansowania, przy pomocy instrumentów kapitałowych,
projektów inwestycyjnych w sektorze szeroko
pojętej infrastruktury. W okresie do grudnia 2014
roku Spółka dokonała przeglądu 130 potencjal- •
nych projektów inwestycyjnych, z których 7 zostało wstępnie zaakceptowanych, a następnie były
przedmiotem dogłębnego badania (due diligence)
obejmującego przede wszystkim kwestie finansowe, prawne i techniczne.
W 2014 roku Spółka podpisała dwie umowy finansowania inwestycji bezpośrednich dotyczące projektów o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy złotych:
•
Finansowanie podporządkowane projektu zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu B8
zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. Jest to
pierwszy w Europie Środkowej projekt wydobywczy realizowany w formule project finance.
Sponsorem projektu jest spółka LOTOS Petrobaltic (Grupa LOTOS), a jego wartość przekracza 1,8 mld złotych. PIR uczestniczy w finansowaniu tego projektu w postaci programu
emisji obligacji podporządkowanych o warto-
ści do ok. 430 mln złotych, która jest bardzo
istotnym elementem struktury kapitałowej
projektu, uzupełniającą kapitał własny sponsora oraz senioralne (uprzywilejowane) finansowania bankowe.
Większościowy udział kapitałowy w spółce
specjalnego przeznaczenia (SPV) realizującej
projekt przebudowy oraz długoterminowego
utrzymania zespołu akademików ­Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
Partnerami PIR w SPV są firmy ­BYPolska
Property Development S.A. (grupa ­Bouygues)
oraz Cofely Services sp. z o.o. (grupa GdF Suez),
należące do najbardziej doświadczonych na
świecie podmiotów realizujących projekty PPP.
Wartość projektu to około 100 mln złotych.
Jest to pierwszy w Polsce projekt związany
z budową infrastruktury wpierającej szkolnictwo wyższe realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Obydwa projekty bardzo dobrze wpisują się w misję PIR, wspierając odpowiednio bezpieczeństwo
energetyczne oraz infrastrukturę edukacyjną realizowaną w innowacyjnych formach finansowania.
15
Oprócz ww. zawartych umów inwestycyjnych,
Spółka zakończyła rok 2014 w zaawansowanej fazie badania i negocjacji następujących projektów,
wobec których zostały podjęte wstępne decyzje
inwestycyjne, a których łączna wartość przekracza kolejne 2 miliardy złotych:
•
Projekt budowy bloku gazowo-parowego klasy
413MWe oraz 250 MWt na terenie Elektrowni •
Łagisza w Będzinie. Nowy blok zastąpi pracujące w Elektrowni Łagisza 120-MWe bloki
węglowe, których zakończenie eksploatacji
przewidziane jest na koniec 2018 r. EC Łagisza
będzie wysokosprawną jednostką systemową
a zastosowana technologia gazowa pozwoli
na redukcję emisji dwutlenku węgla. Szacowane nakłady inwestycyjne wynoszą ok. 1,5
mld. złotych z czego PIR ma wnieść ok. 750
mln złotych w formie inwestycji kapitałowej w
spółkę celową. Sponsor projektu – Grupa Tau-
ron S.A. w kwietniu 2014 r., podpisał ze Spółką
złotych. Na rok 2015 sponsor projektu – MPEC
­ AZ-SYSTEM umowę dotyczącą przyłączenia
G
Olsztyn - planuje przeprowadzenie kluczoweEC Łagisza do sieci przesyłowej, a w listopago etapu wyboru partnera prywatnego.
dzie 2014 r., ogłosił przetarg na wyłonienie
wykonawcy bloku. Zawarcie umowy inwesty- Projekt finansowania rozbudowy na terenie całecyjnej planowane jest na I połowę 2015 roku, go kraju kolejowych terminali intermodalnych realizowany przez giełdową spółkę PCC ­Intermodal.
a oddanie bloku do użytkowania na 2018 r.
Sfinalizowanie tego przedsięwzięcia zwiększy
Projekt budowy nowej elektrociepłowni moce przeładunkowe istniejących kolejowych terw Olsztynie, która będzie dostawcą ciepła dla minali w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach o ok.
miasta oraz pełnić będzie rolę spalarni dla 120%, tworząc nową infrastrukturę kluczową do
przetworzonych odpadów komunalnych. Pro- realizacji przyjaznego dla środowiska transportu
jekt planowany jest do realizacji w modelu in- towarów w oparciu o kolejowe przewozy kontestytucjonalnym PPP, jako pierwszy taki projekt nerowe. Rozbudowana siatka połączeń pomięw Polsce (w którym, poza zawarciem umowy dzy terminalami intermodalnymi usprawni rówPPP, strony zawiązują Spółkę PPP, która jest nież przepływ towarów poprzez polskie porty na
właścicielem majątku projektu). PIR przystąpi ­Bałtyku. Całkowita wartość inwestycji szacowana
do Projektu po zawiązaniu Spółki PPP, obejmu- jest na 235 mln złotych; podjęcie decyzji w sprając udziały w jej podwyższonym kapitale. Cał- wie finansowania PIR dla projektu przewidziana
kowita wartość projektu wynosi ok. 600 mln jest na 1 połowę 2015 roku.
16
Spółka uczestniczyła również w pracach nad projektami PPP, które zostały objęte pilotażem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (projekt modernizacji dróg regionalnych w woj. dolnośląskim
oraz budowy szpitala wojewódzkiego w Poznaniu)
a także nad innymi innowacyjnymi sposobami
finansowania inwestycji samorządowych. W listopadzie 2014 Spółka podpisała z Miastem Kraków List Intencyjny w sprawie wspólnej realizacji,
w formule miejskiej inwestycyjnej spółki celowej
(typu ­Project Finance), projektu budowy Trasy
­Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową. Projekt ten,
to jeden z kluczowych elementów tzw. trzeciej obwodnicy miejskiej mającej na celu odciążenie komunikacyjne ścisłego centrum Krakowa. Wstępny
koszt projektu szacowany jest na ok. 900 milionów złotych.
Wśród czynników, które miały istotny wpływ na
dostępność projektów możliwych do współfinansowania przez Spółkę w 2014 roku należy wymienić przede wszystkim: proces uzgadniania programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej
2014-20, które są głównym determinantem planów
inwestycyjnych samorządów; niepewność regulacyjną w wielu obszarach energetyki (kogeneracja,
odnawialne źródła energii); kontynuację niewielkiego udziału finansowania strukturyzowanego
(PPP i Project Finance) w budowie infrastruktury
w Polsce. Według specjalistycznej bazy danych InfraDeals, w 2014 roku w krajach UE w 2014 doszło
do zamknięcia finansowego ok. 70 projektów PPP
o istotnej wartości (ponad 10 mln euro) na łączną
kwotę niemal 15 miliardów euro. W tym samym
okresie w Polsce doszło do zamknięcia finansowania jednej takiej transakcji (z udziałem PIR – patrz
Dodatkowo, Spółka prowadziła szereg prac do- powyżej).
tyczących potencjalnych inwestycji w dziedzinie infrastruktury drogowej, telekomunikacyjnej, Spółka w sposób aktywny brała również udział
energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, infra- w popularyzacji ustrukturyzowanego finansowastruktury samorządowej i portowej oraz przemy- nia rozwoju infrastruktury, m.in. poprzez uczestsłu chemicznego i petrochemicznego, spotykając nictwo w licznych konferencjach, organizację presię z kilkudziesięcioma sponsorami projektów. zentacji dla samorządów (spotkania w 8 miastach
W wielu przypadkach, prace te będą kontynu- wojewódzkich), uczestnictwo w Platformie PPP
owane w kolejnych latach, zgodnie z wieloletnim oraz innych forach wymiany doświadczeń i najlepcyklem rozwoju tych projektów, w których finan- szych praktyk (m.in. Europejski Kongres Gosposowanie jest zawsze jednym z elementów bardzo darczy, Forum Infrastruktury, International Project
złożonego procesu.
Finance Association).
17
Fundusz Infrastruktury Samorządowej
W 2014 r. Spółka rozpoczęła, we współpracy z BGK,
intensywną pracę nad uruchomieniem Funduszu
Infrastruktury Samorządowej (FIS). Od marca do
listopada 2014r. we współpracy z BGK PIR przeprowadził proces badania rynku w celu identyfikacji popytu na usługi przyszłego funduszu wśród
jednostek samorządu terytorialnego. W październiku 2014 r. podpisane zostało porozumienie o
współpracy w zakresie utworzenia Funduszu, którego działalność polegać będzie na obejmowaniu
akcji/udziałów spółek zależnych jednostek samorządu terytorialnego (JST), obejmowaniu akcji lub
udziałów spółek PPP oraz odpłatnym nabywaniu
przez fundusz od JST praw użytkowania akcji spółek komunalnych. Przewiduje się, że działalność FIS
skoncentrowana będzie na aktywach z sektora
wodnokanalizacyjnego, ciepłowniczego, gospodarki odpadami i infrastruktury społecznej. Wielkość FIS została wstępnie ustalona na 600 milionów złotych, z równą kontrybucją ze strony BGK i
PIR, przy czym wartość ta może ulec zwiększeniu,
jeśli zaistnieje takie zapotrzebowanie ze strony JST.
Formalna rejestracja Funduszu planowana jest na
przełom 1 i 2 kwartału 2015, niemniej PIR już od
4 kwartału 2014 pracuje nad propozycjami inwestycji, które zostały zidentyfikowane przez Spółkę
wśród jednostek samorządu terytorialnego z największych polskich miast.
Finansowanie działalności inwestycyjnej Spółki
Zgodnie z założeniami programu Inwestycje Polskie, Spółka jest finansowana poprzez monetyzację (spieniężenie) płynnych aktywów posiadanych
przez Skarb Państwa oraz uzyskiwane z działalności lokacyjnej wolne środki - odsetki. W 2014 roku
spółka została dokapitalizowana liczbą 59.441.629
akcji notowanej na rynku publicznym spółki PGE której PIR pozyskał kwotę 1.2 miliarda złotych.
Polska Grupa Energetyczna S.A. W dniu 2 lipca
2014 roku zakończyło się budowanie księgi popy- Na koniec 2014 roku skład Zespołu Inwestycyjnetu w transakcji sprzedaży akcji typu ABB (przyspie- go Spółki przedstawiał się następująco:
szona budowa księgi popytu) na pełen pakiet akcji
PGE wniesionych przez Skarb Państwa, w wyniku,
18
Joanna Budzińska-Lobnig
– Dyrektor Inwestycyjny
Marcin Piasecki
– Dyrektor Inwestycyjny
Jest absolwentką ekonomii w Szkole Głównej
Handlowej. Od dwudziestu lat zajmuje się
strukturyzacją projektów. Rozpoczęła pracę
w biurze maklerskim BRE Banku w 1993 r.
W 1997 r. wyjechała na staż w dziale project
finance Commerzbanku we Frankfurcie.
Ukończył studia magisterskie na ESCP
­Europe w Paryżu (Finanse) i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Wydział
Zarządzania). Odbył również podyplomowe studia INSEAD Executive Program oraz
­General Electric Leadership Program.
Doświadczenie z zakresu finansowania infrastruktury zdobywała pracując w Polsce
oraz w Niemczech – dla banków z Grupy
­Commerzbank, Unicredit oraz Dexia - na stanowiskach kierowniczych - m.in. Kierownika
Zespołu Infrastruktury i Zastępcy Dyrektora
Departamentu Finansowania Strukturalnego
oraz Dyrektora Biura Finansowania Strukturalnego Sektora Publicznego w Banku
BPH/PekaoSA, jak również Dyrektora
­Departamentu Finansowania Projektów
w Banku Dexia.
Pracę zawodową rozpoczął w bankowości inwestycyjnej Citigroup, początkowo w Paryżu,
a następnie w Londynie. Doradzał klientom
takim jak Shell, ConocoPhillips, Gaz de France czy Dubai Aluminium Company i Saudi
­Electric Company przy wielomiliardowych
przedsięwzięciach typu Project Finance.
W 2008 roku dołączył do zespołu międzynarodowych ekspertów w państwowej firmie inwestycyjnej, Mubadala Development
­Company, w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ostatnio pracował
w Londynie dla Kulczyk Investment jako dyrektor odpowiedzialny za Corporate Finance.
Piotr Serafin
– Dyrektor Inwestycyjny
Bartosz Gołębiowski
– Menedżer Inwestycyjny
Ukończył studia magisterskie na ESCAE Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na
w Clermont-Ferrand (Finanse). Pracę zawo- kierunku Finanse i Bankowość z ponad
dową rozpoczął w bankowości inwestycyjnej 11-letnim doświadczeniem w bankowości
HSBC Investment Bank w Warszawie. Na- korporacyjno-inwestycyjnej oraz doradztwie
stępnie pracował w londyńskiej centrali HSBC, transakcyjnym.
między innymi przy emisjach pierwotnych na Pracę zawodową rozpoczął w 2004 roku
GPW takich jak Bank Gdański, PBK czy Huta w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
Ferrum.
w dziale Global Corporate and Investment
Pracując przez szereg lat w wiodących Banking. Odpowiadał za strukturyzację transmiędzynarodowych bankach i firmach do- akcji i pozyskanie finansowania dłużnego
radczych obsługiwał różnorodne projekty dla największych projektów inwestycyjnych
inwestycyjne na terenie Polski na rzecz kor- w Polsce. Następnie w KPMG Advisory opraporacyjnych klientów krajowych oraz zagra- cowywał biznesplany, wnioski o dofinansonicznych. W 2009 roku dołączył do polskiej wanie UE, modele finansowe oraz struktury
dywizji Europejskiego Banku Inwestycyjnego transakcji i strategii finansowania projektów
w Luksemburgu gdzie zajmował się głównie inwestycyjnych.
finansowaniem dużych projektów inwestycyj- Od 2012 roku w EY Corporate Finance, gdzie
nych w sektorze energetycznym.
odpowiadał za prowadzenie i koordynację
kompleksowego wsparcia transakcyjnego
przy największych projektach infrastrukturalnych realizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym głównie przy projektach w modelach PPP i hybrydowym.
19
Janusz Oksiejczuk
– Menedżer Inwestycyjny
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Ukończył także podyplomowe
studia z zakresu Integracji Europejskiej oraz
zdobył certyfikat i jest członkiem ACCA.
Krzysztof Perdzyński
– Menedżer Inwestycyjny
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada
tytuł CFA.
Ma ponad 8-letnie doświadczenie w pracy
w sektorze finansowym w Banku BPH S.A.
oraz Banku Pekao S.A., gdzie zajmował się
finansowaniem dłużnym projektów inwestycyjnych. W ciągu ostatnich 4 lat specjalizował
się w finansowaniu projektów samorządoPracował dla wielu funduszy private equity, wych w zakresie m.in. infrastruktury wodnobanków oraz różnej wielkości przedsię- -kanalizacyjnej, transportu publicznego oraz
biorstw. Przez rok pracował także w Royal infrastruktury sportowej.
Dutch Shell w Holandii w dziale finansowego
wsparcia projektów.
Ma ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie finansowym, w tym 3-letnie w przeprowadzaniu audytów finansowych oraz ponad
7-letnie w doradztwie transakcyjnym zdobyte
w PricewaterhouseCoopers w Holandii oraz
w Deloitte w Australii i Polsce.
Dariusz Samolej
– Menedżer Inwestycyjny
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 2004 r.
w ABN AMRO Corporate Finance, gdzie zajmował się transakcjami fuzji i przejęć w sektorach energetycznym i farmaceutycznym
w Europie środkowo-wschodniej.
W 2006 roku przeniósł się do ABN AMRO
Rothschild w Londynie gdzie był zaangażowany w przygotowanie debiutów giełdowych
spółek z rosyjskiego sektora energetycznego
i surowcowego na giełdach LSE, RTS, MICEX
i KASE.
W 2009 roku rozpoczął pracę w Grupie Kulczyk Investments, gdzie jako Kierownik Projektów ds. fuzji i przejęć zajmował się inwestycjami w polskim sektorze energetycznym.
Paweł Altewegier
– Główny Inżynier
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej w zakresie energetyki cieplnej.
Odbył studia podyplomowe z Zarządzania
oraz Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy w Szkole Głównej ­Handlowej.
Posiada certyfikaty zarządzania projektami International Project Management
­A ssociation, a także PRINCE2®.
Karierę zawodową zaczął w Stołecznym
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A.
W 2009 roku dołączył do warszawskiego zespołu ILF Consulting Engineers od początku
zdobywając doświadczenie na polu zarządzania projektami. Jako kierownik projektów
z sukcesem przygotowywał do realizacji duże
inwestycje na terenie Polski oraz za granicą w sektorach gazowym i energetycznym.
Przed rozpoczęciem pracy w Polskich Inwestycji Rozwojowych kierował jednostką zarządzania projektami realizującą usługi w obszarach energetyki, ropy i gazu, infrastruktury
i inżynierii środowiska.
20
Michał Piatek
– Starszy Analityk
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie, studiował także na Uniwersytecie Amsterdamskim.
Posiada 4-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości inwestycyjnej oraz doradztwie strategicznym związane z sektorem energetycznym i zasobów naturalnych.
Karierę zawodową rozpoczął w Roland Berger Strategy
­Consultants w Warszawie, następnie kontynuował w dziale Energy & Power banku inwestycyjnego Bank of America
­Merrill Lynch w Londynie, a ostatnio w Energy & Resources
Corporate Finance w Deloitte w Warszawie.
Piotr Brzeziński
– Analityk
Sebastian Zoła
– Analityk
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunków Finanse
i Rachunkowość. Studiował także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Atenach. Posiada ponad 3-letnie doświadczenie
zawodowe, przede wszystkim w bankowości inwestycyjnej,
ale także w zarządzaniu strategicznym, m.in. w sektorze energetyki odnawialnej.
Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku matematyka
o specjalności matematyka w finansach i ekonomii. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz Maklera Papierów
Wartościowych. Posiada certyfikat zarządzania projektami
­PRINCE2®, oraz jest zarejestrowany w bazie kandydatów na
członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Pracował głównie przy projektach fuzji i przejęć, gdzie uczestniczył w pracach na wszystkich etapach procesu. Uczestniczył także w projektach finansowania dłużnego, a także strategicznej i finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Jego
kompetencje skupiały się przede wszystkim na modelowaniu
i analizie finansowej, wsparciu w prezentacjach menedżerskich oraz uczestnictwie w procesach due diligence.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Rubicon Partners
­ orporate Finance S.A. Do jego głównych kompetencji naleC
żało modelowanie finansowe, ocena oraz analiza potencjalnych inwestycji.
Przed dołączeniem do zespołu PIR pracował w Dziale Fuzji
i Przejęć w Banku Inwestycyjnym Espirito Santo oraz butiku
inwestycyjnym Icentis Corporate Solutions, a także w Departamencie Planowania Strategicznego Cemex Polska. Odbywał
także staż w zespole inwestycyjnym OFE Nordea.
Osobiście przeprowadził proces upublicznienia trzech spółek
na rynku NewConnect (sektor: ochrona zdrowia, handel, informatyka). Z racji posiadanego Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu pełnił rolę doradcy dla 10 spółek
notowanych.
21
Ufunduszowienie Spółki
Spółka realizuje od listopada 2014 roku we współpracy z BGK i TFI BGK S.A. projekt zmiany modelu
biznesowego. Założenia projektu przewidują, iż
PIR S.A. zostanie przekształcony w podmiot zarządzający Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi
Aktywów Niepublicznych (fundusze) administrowanymi przez TFI BGK S.A. Inwestorem w funduszach będzie BGK, dodatkowo PIR S.A. wniesie
udział własny mający pokrycie w kapitale spółki.
Fundusze będą działały na typowej dla długoterminowych funduszy inwestycyjnych zasadzie zobowiązania inwestorów do stopniowych wpłat kapitału do funduszy na wezwanie zarządzającego
zdefiniowanej w umowach wiążących inwestorów
i TFI. Fundusze będą posiadały odrębnie zdefiniowane strategie inwestycyjne. Obecnie projektowane fundusze będą realizowały strategie zbieżne
z dotychczasową działalnością PIR. Dodatkowym
funduszem będzie Fundusz Sektora Infrastruktury Samorządowej FIZAN, oferujący inwestycyjne
rozwiązania finansowe dedykowane samorządom.
Po przekształceniu PIR S.A. będzie pobierał opłatę za zarządzanie funduszami. Rozwiązanie bazuje na rynkowych rozwiązaniach organizacyjnych
i prawnych typowych dla większości funduszy typu
private equity (włączając w tą kategorię fundusze
infrastrukturalne). Zaletą wprowadzanego rozwiązania jest uzyskanie znacznych synergii kapitałowych i organizacyjnych z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego oraz zwiększenie przejrzystości prowadzonej działalności. Obecnie podpisane umowy inwestycyjne oraz aktywa nabyte na podstawie tych
umów zostaną przeniesione do funduszy po ich
zarejestrowaniu. Zakładane jest osiągnięcie pełnej
zdolności operacyjnej w ramach nowego modelu
biznesowego w pierwszej połowie roku 2015.
22
Perspektywy rozwoju
Rok 2015 będzie dla Spółki kontynuacją rozpoczętych w minionych kilkunastu miesiącach prac
nad analizowanymi transakcjami. Ze względu na
wynikającą z natury projektów inwestycyjnych
typu greenfield/brownfield długość cyklu transakcyjnego, szereg projektów, nad którymi Spółka
pracowała w roku 2014 (oraz w czasie ograniczonego okresu swojej działalności w roku 2013) powinno dojść do etapu podpisania dokumentacji
i zamknięcia finansowego. Spółka spodziewa się
zawarcia w 2015 roku około czterech umów inwestycyjnych, przy czym ostateczna realizacja tego
planu zależna jest w dużej mierze od dynamiki
prowadzenia procesów finansowania przez sponsorów projektów, na co Spółka ma ograniczony
wpływ. Równocześnie, Spółka będzie kontynuowała intensywną działalność w zakresie identyfikacji nowych projektów inwestycyjnych w szeroko
pojętym sektorze infrastruktury.
W konsekwencji podjętej pod koniec 2014 roku
przez Spółkę decyzji o uzupełnieniu polityki inwestycyjnej o inwestycje w projekty prowadzone przez
polskie firmy na rynkach zagranicznych (w sektorach objętych kompetencjami PIR), Spółka planuje
kontynuować i rozszerzać rozpoczęte już rozmowy
ze sponsorami projektów w tym zakresie.
Kontynuowane będą prace przy pozyskiwaniu,
analizowaniu i realizacji transakcji w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, z celem zamknięcia pierwszych transakcji w ramach FIS jeszcze w 2015 roku. Liczba i harmonogram transakcji
realizowanych w ramach FIS będzie w dużej mierze
zależna od tempa prowadzenia procesów transakcyjnych przez JST oraz znacznej liczby przepisów,
które regulują przeprowadzanie transakcji kapitałowych w sektorze samorządowym.
Spółka będzie nadal aktywnie uczestniczyć w popularyzacji na rynku polskim finansowania rozwoW pierwszej połowie 2015 roku Spółka planuje ju infrastruktury, w tym w formule PPP i Project
przekształcenie swojej formuły działania w opar- Finance, jak również kontynuować współpracę
tą na standardowej praktyce rynkowej strukturę na forum międzynarodowym, przede wszystkim
firma zarządzająca – fundusz, w której PIR będzie z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.
firmą zarządzającą aktywami ulokowanymi w ramach Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN).
23
Dane finansowe
Dane ekonomiczno-finansowe Spółki zostały
zawarte w Sprawozdaniu finansowym Spółki.
AKTYWA
Aktywa trwałe
31.12.2014
31.12.2013
13 305 980,51
982 234,74
44 738,01
57 222,93
44 738,01
57 222,93
Wartości niematerialne i prawne
Sprawozdanie Finansowe za okres
sprawozdawczy od 31 grudnia
2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Inne wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
urządzenia techniczne i maszyny
inne środki trwałe
BILANS
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono
w złotych)
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi
informacjami i objaśnieniami, które stanowią
integralną część sprawozdania finansowego.
90 621,08
50 442,81
48 222,94
19 711,51
42 398,14
30 731,30
90 621,08
50 442,81
10 039 989,42
-
10 039 989,42
-
10 039 989,42
-
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa obrotowe
3 130 632,00
874 569,00
3 130 632,00
874 569,00
1 188 593 283,72
6 545 317,94
1 425 607,10
516 784,73
1 416 580,10
-
-
514 937,31
Należności krótkoterminowe
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne
9 027,00
1 847,42
1 425 607,10
516 784,73
1 187 049 606,86
6 010 038,05
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
1 187 049 606,86
6 010 038,05
1 187 049 606,86
6 010 038,05
118 069,76
18 495,16
1 201 899 264,23
7 527 552,68
24
Sprawozdanie Finansowe za okres
sprawozdawczy od 31 grudnia
2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
PASYWA
Kapitał zakładowy
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Zysk/(Strata) netto
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono
w złotych)
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi
informacjami i objaśnieniami, które stanowią
integralną część sprawozdania finansowego.
31.12.2013
1 158 362 525,00
15 300 000,00
-
(5 500 000,00)
(3 844 589,69)
-
Kapitał własny
(Strata) z lat ubiegłych
BILANS
31.12.2014
35 883 608,35
(3 844 589,69)
1 190 401 543,66
5 955 410,31
11 497 720,57
1 572 142,37
392 930,00
-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 111 307,06
629 431,51
- krótkoterminowa
3 111 307,06
629 431,51
Pozostałe rezerwy
34 400,00
793 764,84
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- krótkoterminowe
34 400,00
793 764,84
3 538 637,06
1 423 196,35
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec pozostałych jednostek
726 889,15
148 946,02
z tytułu dostaw i usług
323 669,73
49 575,66
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
403 219,42
98 299,39
inne
-
1 070,97
726 889,15
148 946,02
Inne rozliczenia międzyokresowe
7 232 194,36
-
- długoterminowe
7 054 988,45
-
177 205,91
-
7 232 194,36
-
1 201 899 264,23
7 527 552,68
Rozliczenia międzyokresowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
25
Sprawozdanie Finansowe za okres
sprawozdawczy od 31 grudnia
2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
01.01.2014 -31.12.2014
28.12.2012 -31.12.2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Przychody netto ze sprzedaży produktów
110 000,00
-
110 000,00
-
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
(82 912,62)
(183 831,50)
(140 465,98)
(51 825,34)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Zużycie materiałów i energii
(15 521 861,21)
(3 131 779,23)
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono
w złotych)
Podatki i opłaty
(7 644 725,71)
(78 820,63)
Wynagrodzenia
(4 313 786,43)
(1 090 735,48)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
(632 012,34)
(122 784,81)
Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie
z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
które stanowią integralną część sprawozdania
finansowego.
Pozostałe koszty rodzajowe
(732 148,57)
(102 091,36)
(29 067 912,86)
(4 761 868,35)
(28 957 912,86)
(4 761 868,35)
921,11
-
921,11
-
Usługi obce
Strata ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Inne koszty operacyjne
Strata z działalności operacyjnej
(190,84)
(13,87)
(190,84)
(13,87)
(28 957 182,59)
(4 761 882,22)
13 954 705,76
42 931,22
74 760,89
42 931,22
60 630 462,25
-
Przychody finansowe
Odsetki
- w tym od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Inne
68 380,64
-
74 653 548,65
42 931,22
(12 883,13)
-
-
-
(12 369,58)
207,69)
Koszty finansowe
Odsetki
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
(25 252,71)
207,69)
45 671 113,35
(4 719 158,69)
Zysk/(Strata) brutto
45 671 113,35
(4 719 158,69)
Podatek dochodowy
(9 787 505,00)
874 569,00
35 883 608,35
(3 844 589,69)
Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej
26
Sprawozdanie Finansowe za okres
sprawozdawczy od 31 grudnia
2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
01.01.2014 -31.12.2014
28.12.2012 -31.12.2013
Kapitał własny na początek okresu
5 955 410,31
-
Kapitał własny na początek okresu po korektach
5 955 410,31
-
15 300 000,00
-
zwiększenia
1 143 062 525,00
15 300 000,00
- emisja akcji
1 143 062 525,00
15 300 000,00
1 158 362 525,00
15 300 000,00
(5 500 000,00)
-
zwiększenia
-
(5 500 000,00)
- powstałe w wyniku braku wpłaty części kapitału
-
(5 500 000,00)
zmniejszenia
5 500 000,00
-
- dokonane wpłaty na kapitał zakładowy
5 500 000,00
-
-
(5 500 000,00)
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
(3 844 589,69)
-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
(3 844 589,69)
-
Kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego
ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE WŁASNYM
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono
w złotych)
Zestawienie zmian w kapitale własnym należy
analizować łącznie z dodatkowymi informacjami
i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
Kapitał zakładowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek
okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec
okresu
Wynik netto
zysk netto
35 883 608,35
-
-
(3 844 589,69)
Kapitał własny na koniec okresu
1 190 401 543,66
5 955 410,31
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku / pokrycia straty
1 190 401 543,66
5 955 410,31
strata netto
27
Sprawozdanie Finansowe za okres
sprawozdawczy od 31 grudnia
2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
01.01.2014 -31.12.2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto
35 883 608,35
(3 844 589,69)
Korekty razem:
Amortyzacja
82 912,62
183 831,50
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(13 954 705,76)
-
Zysk z działalności inwestycyjnej
(60 630 462,25)
-
Zmiana stanu rezerw
2 115 440,71
1 423 196,35
Zmiana stanu należności
(908 822,37)
(516 784,73)
578 803,13
148 086,02
(1 152 305,24)
(893 064,16)
-
-
(73 869 139,16)
345 264,98
(37 985 530,81)
(3 499 324,71)
1 221 524 656,80
-
Z aktywów finansowych, w tym:
1 221 524 656,80
-
w pozostałych jednostkach
1 221 524 656,80
-
- zbycie aktywów finansowych
1 203 692 987,25
-
11 802 807,55
-
6 028 862,00
-
(10 067 611,97)
(290 637,24)
(111 465,97)
(290 637,24)
(9 956 146,00)
-
w jednostkach powiązanych
(9 956 146,00)
-
- nabycie aktywów finansowych
(2 492 036,50)
-
- udzielone pożyczki długoterminowe
(7 464 109,50)
-
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono
w złotych)
Rachunek przepływów pieniężnych należy
analizować łącznie z dodatkowymi informacjami
i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
28.12.2012 -31.12.2013
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Na aktywa finansowe, w tym:
28
Sprawozdanie Finansowe za okres
sprawozdawczy od 31 grudnia
2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
01.01.2014 -31.12.2014
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
28.12.2012 -31.12.2013
1 211 457 044,83
(290 637,24)
5 500 000,00
9 800 000,00
5 500 000,00
9 800 000,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
5 500 000,00
9 800 000,00
Przepływy pieniężne netto razem
1 178 971 514,02
6 010 038,05
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
1 181 039 568,81
6 010 038,05
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono
w złotych)
Środki pieniężne na koniec okresu
Środki pieniężne na początek okresu
6 010 038,05
-
1 184 981 552,07
6 010 038,05
Rachunek przepływów pieniężnych należy
analizować łącznie z dodatkowymi informacjami
i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
29
Główne czynniki ryzyka
Do głównych czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki należy zaliczyć:
Ryzyko makroekonomiczne
Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych, w tym również cen surowców, mogą negatywnie wpływać na skłonność sponsorów projektów do realizacji inwestycji. Należy podkreślić, iż
zgodnie z założeniami Programu Inwestycje Polskie
Spółka ma pełnić rolę przede wszystkim współinwestora, co oznacza, iż będzie ona dostarczała
kapitał do projektów przygotowywanych przede
wszystkim przez wyspecjalizowane podmioty
branżowe oraz samorządy. Pogorszenie otoczenia makroekonomicznego może zmniejszyć ilość
potencjalnych projektów inwestycyjnych wymagających współinwestora. Zmiany sytuacji makroekonomicznej odbiegające od prognoz rynkowych
mogą również negatywnie wpływać na przepływy
pieniężne generowane przez projekty, a co za tym
idzie stopy zwrotu uzyskiwane przez Spółkę.
nie ryzyka stóp procentowych oraz ryzyka walutowego, może zmniejszyć dostępność finansowania,
co może mieć istotny wpływ na tempo prowadzonych procesów inwestycyjnych, jak i na ostateczne
decyzje dotyczące podjęcia inwestycji. Dodatkowo zmiany sytuacji na rynkach finansowych mogą
wpływać na warunki lokowania przez Spółkę wolnych środków gotówkowych i uzyskiwania z tego
tytułu przychodów finansowych. Spółka zakłada
lokowanie dostępnych środków w tzw. „bezpieczne instrumenty finansowe”, do których zaliczają
się lokaty bankowe oraz bony i obligacje emitowane przez Skarb Państwa.
Ryzyko rynkowe
Inwestując środki Spółka narażona jest na zmiany
wartości inwestycji wynikające ze zmiany parametrów rynkowych takich jak premii za ryzyko czy
stopy wolnej od ryzyka. W niektórych projektach
Ryzyko sytuacji na krajowych i międzynaro- Spółka może być narażona, w długim terminie,
dowych rynkach finansowych
na ryzyko stóp procentowych. Sytuacja rynkowa
W znacznym stopniu projekty z udziałem Spółki wpływać też może na możliwość wyjścia z inwebędą współfinansowane za pomocą długu ban- stycji, które jest uzależnione od wielu czynników
kowego pozyskiwanego na rynku krajowym i ryn- w tym popytu rynkowego na aktywa będące
kach międzynarodowych. Możliwy wzrost awersji przedmiotem inwestycji Spółki.
do ryzyka na rynkach finansowych jak i zwiększe-
30
Projekty, w które inwestuje Spółka, są narażone na
ryzyko branży, w której są realizowane. Negatywne zjawiska w branży mogą negatywnie wpływać
na rentowność projektów, w szczególności: wzrost
konkurencji, nadmierna podaż, spadek popytu czy
zmiany technologii.
poziom ryzyka, rentowność projektów inwestycyj- oraz na przygotowaniu prognozy finansowej dla
nych oraz możliwości dezinwestycji.
projektu uwzględniającej wyniki powyższych analiz. Ewentualne błędy w analizach mogą prowaRyzyko kadrowe
dzić do braku możliwości realizacji projektu lub
Głównym zasobem spółki jest wysoce wykwalifi- obniżenia stopy zwrotu. W celu zminimalizowania
kowany zespół inwestycyjny. Odejścia, brak możli- tego ryzyka Spółka współpracuje z renomowanywości pozyskania lub niezdolność do pracy istot- mi firmami doradczymi specjalizującymi się w daRyzyko regulacyjne
nych członków zespołu, mogą wpływać na tempo nym obszarze będącym przedmiotem analizy.
Istotna część analizowanych projektów jest zwią- realizacji zakładanych przez Spółkę planów.
Ryzyko kredytowe
zana z tzw. sektorami regulowanymi, w których Ryzyko analiz przedinwestycyjnych
rentowność inwestycji zależy w zasadniczej mieSpółka inwestuje, między innymi, w instrumenty
rze od kształtu regulacji prawnych oraz dodatko- Proces inwestycyjny opiera się na badaniu pro- cechujące się ryzykiem kredytowym, czyli niewywo od tzw. systemów wsparcia. Zmiany regulacji jektu pod kontem prawnym, regulacyjnym, ko- wiązania się pożyczkobiorcy, emitenta lub poręi systemów wsparcia, mogą istotnie wpływać na mercyjnym, technicznym, środowiskowym etc. czyciela z przyjętych zobowiązań dotyczących ter-
31
minu i wysokości płatności na rzecz Spółki. Ryzyko
kredytowe jest przedmiotem szczegółowej analizy
każdego wniosku inwestycyjnego.
Ryzyko wywiązania się PIR ze zobowiązań
inwestycyjnych
od dostępności kapitału. Zgodnie z założeniami
Programu Inwestycje Polskie Spółka została dokapitalizowywana poprzez wniesienie przez Skarb
Państwa aportem na podwyższenie kapitału akcji
spółek notowanych na GPW. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy Spółki dalszy rozwój portfela inwestycyjnego będzie realizowany w oparciu o platformę
TFI BGK w strukturze FIZAN. Spółka będzie pełnić
zarówno rolę spółki zarządzającej jak i inwestora
(w zakresie już podpisanych umów inwestycyjnych).
Środki na dalszy rozwój portfela projektów będą
pochodziły z obejmowania certyfikatów inwestycyjnych przez Bank BGK i z wolnych środków Spółki.
Działalność inwestycyjna Spółki jest uzależniona
Celem zapewnienia środków na wywiązywanie się
Ryzyko płynności
Aktywa będące przedmiotem inwestycji Spółki cechują się niską płynnością, a środki Spółki angażowane są na długie okresy czasu. Wcześniejsze
wyjście z inwestycji może okazać się niemożliwe
lub może prowadzić do znacznego obniżenia stopy zwrotu z inwestycji.
Spółki ze zobowiązań inwestycyjnych w okresie
przechodzenia na strukturę FIZAN, Spółka podpisała porozumienie z Bankiem BGK dotyczące możliwości udzielenia pomostowej linii kredytowej.
Ryzyko prawne
W związku z działalnością inwestycyjną Spółka
będzie występowała, jako strona umów związanych z procesem inwestycyjnym. Zapisy występujące w umowach mogą narażać Spółkę na ryzyka o charakterze prawnym. Należy podkreślić,
iż Spółka współpracuje jedynie z kancelariami
prawnymi o uznanej renomie i bogatym doświadczeniu w zakresie zawierania umów.
Warszawa, dnia 16 marca 2015 roku
Jerzy Góra – Prezes Zarządu
Michał Lubieniecki – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Sztandera – Członek Zarządu
32
Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
[email protected]
tel.: +48 22 537 75 41

Podobne dokumenty