Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
Bezpłatny monitor samorządowy gminy Sędziszów
R
NUME NY
T
A
Ł
BEZP
Nr 4 (88) • Sierpień 2014 • Nakład 550 szt. • ISSN 1733-0173 • www.sedziszow.pl
100-lecie
OSP w Przełaju
Festiwal ludowy
w Sędziszowie
Dni
Sędziszowa
70 lat pamięci o Swaryszowie
Czasy tragizmu II wojny światowej, coraz bardziej odchodzą w historię. Oddalamy się od tych bolesnych
dla narodu polskiego wydarzeń, ale
nie oddalamy się od naszej pamięci o
tych którzy swoje życie oddali za wolność i niepodległość narodu. Można
było się o tym przekonać uczestnicząc w patriotyczno-religijnej uroczystości poświęconej 70 rocznicy
bestialskiego mordu na mieszkańcach
Swaryszowa, w tym na wielu zakonspirowanych członkach AK lub osób
współpracujących z organizacją. Uroczystość odbyła się 17 sierpnia 2014
roku na cmentarzu Ofiar Egzekucji.
Tragedia rozegrała się na polach
pod krzelowskim lasem 17 sierpnia
1944 roku. Dwa dni później miejscowa ludność, urządziła cmentarz, grzebiąc na nim ciała 35 zakatowanych
osób.
>> str. 2
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
70 lat pamięci o Swaryszowie
<< str. 1
Rok 1944 (od marca do listopada) był
czasem kiedy ziemia sędziszowska poniosła duże straty wśród działaczy AK. Przypomnijmy rozstrzelanych sędziszowian: w
Jędrzejowie, Mnichowie, Piotrkowicach
czy Chmielniku. Tuż po przejściu frontu w
styczniu 1945 roku, ich najbliżsi poczynili
starania o ekshumację zwłok. Na swaryszowskim cmentarzu miejsce wiecznego
spoczynku znalazły dodatkowo ciała 15
osób. Łącznie nazwiska 50-ciu synów ziemi sędziszowskiej ofiar wojny z 1944 roku
widnieją na nagrobnych tablicach. Zostały one odczytane (wywołane) w trakcie
Apelu Poległych, który podczas uroczystości prowadził Prezes Koła Światowego
Związku Żołnierzy AK w Sędziszowie mjr
w stanie spoczynku Zenon Kowalik.
W uroczystości wzięły udział delegacje
z pocztami sztandarowymi w tym sztandar
Centrum ds. Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Żołnierze z Centrum
zaciągnęli wartę przy pomniku. Były obecne licznie przybyłe poczty sztandarowe
reprezentujące środowiska kombatanckie:
Św. Związku Żołnierzy Armii Krajowej z
Sędziszowa, Wodzisławia, Włoszczowy,
Jędrzejowa, Goleniowy i Obiechowa, a
także Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych oraz Powiatowego
Zarządu Związku Inwalidów Wojennych.
Obecne były poczty sztandarowe Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Policji i Polskiego Stronnictwa Ludowego wszystkie z Sędziszowa. Mimo że wakacje
nie zabrakło sztandarów placówek oświatowych: SP Nr 1 i SP Nr 2 – z Sędziszowa,
SP w Pawłowicach, SP w Tarnawie, SP w
Mstyczowie i Gimnazjum w Boleścicach
oraz ze SP w Obiechowie (gm. Słupia) i
Piotrkowicach (gm. Chmielnik). Przybyły
delegacje wszystkich 14 jednostek OSP z
terenu naszej gminy, oraz sztandar ZG z
OSP w Sędziszowie.
Uroczystość uświetniła swoją obecnością Strażacka Orkiestra Dęta pod kierunkiem p. Piotra Janika. Mszę Świętą
celebrował i homilię wygłosił ks. Jan Biernacki – proboszcz parafii w Tarnawie do
której należy cmentarz w Swaryszowie.
Obecni byli sędziszowscy kapłani: ks. Marian Haczyk, ks. Kazimierz Wierkowicz i
ks. Leszek Puchała.
Specjalną oprawę w czasie uroczystości
miał moment pobrania ziemi z cmentarza,
która zostanie złożona w dniu 9 września
br. do fundamentów pomnika poświęconego upamiętnieniu pacyfikacji polskich wsi
jaki powstaje w Radomiu. Do pobrania
ziemi zostali zaproszeni: Barbara
Kulawik z Gdańska której mąż jest
pochowany na swaryszowskim
cmentarzu, Tadeusz Gruszecki z
Tarnowa który 17 sierpnia 1944
roku znalazł się w grupie osób
wywiezionych ze Swaryszowa
do więzienia w Pińczowie skąd
udało mu się wrócić, oraz Jacek
Adler i Adam Siekanka przedstawiciele rodzin pomordowanych.
W tym czasie Sławomir Strzeszkowski grał i śpiewał hymn Armii Krajowej.
W swoim okolicznościowym przemówieniu Burmistrz W. Szarek mówił: „Ojczyzna żąda od dorosłego pokolenia przekazywania historii narodu, a młodych wzywa do poznawania własnej tożsamości. To
wspólny obowiązek”.
Od kilku lat cmentarz w Swaryszowie podlega systematycznej renowacji.
Burmistrz w swoim wystąpieniu wymienił wykonane w ostatnich latach prace, w
tym: odbudowa alejki, przeniesienie krzyża, remont kaplicy (nowy dach, nowa posadzka, nowa elewacja) orzeł na frontonie,
ogrodzenie, i pomnik. Ostatnio rozpoczę-
to prace przy renowacji nagrobków. Prace będą kontynuowane. Podał że ogółem
kwota wykonanych prac wyniosła 231.195
zł, w tym środki ROPWiM to 160.917 zł.
od Wojewody Świętokrzyskiego gmina
otrzymała 24.000 zł, a 46.278 zł wydatkował budżet gminy. Za wsparcie finansowe
przy renowacji cmentarza w Swaryszowie
podziękował darczyńcom skromnymi grawertonami.
Mimo, że jeszcze trwają wakacje, nie
stało to na przeszkodzie przygotowaniu
przez młodzież na okoliczność uroczysto-
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
ści paru utworów muzycznych. Patriotyczne pieśni zaśpiewali Agata Fugat i Mateusz Gregorczyk, którym akompaniowała
Katarzyna Kornaś.
W uroczystości wzięli udział m.in.
Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, Z-ca Naczelnika Delegatury IPN
w Kielcach Agnieszka Szczerba, Z-ca Komendanta Centrum Przygotowań do Misji
Zagranicznych w Kielcach ppłk. Grzegorz
Wtyka, Przewodniczący Powiatowej Rady
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bernard Suchmiel.
Podczas uroczystości p. Magdalena
Sawka wręczyła medale „PRO PATRIA”.
Otrzymali je: Błasiak Jolanta – dyr. Gimnazjum w Boleścicach, Brzeziński Zygmunt- Wójt gminy Imielno, Grzybowska
Anna – Z-ca naczelnika wydziału w UM,
Mach Stanisław – dyr. ZSO w Sędziszowie, Paw Krzysztof – nauczyciel historii
w SP Nr 2 w Sędziszowie, Soboń Tadeusz – Wójt Gminy Oksa, Szarek Wacław
– burmistrz gminy Sędziszów, i Wroński
Kazimierz – emerytowany nauczyciel historii z Oksy. Medal ten zostaje nadany za
szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o
niepodległość.
Wicewojewoda Świętokrzyski Grzegorz Dziubek
wręczył medale „OPIEKUN
MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ” dla Wacława Szarka – złoty, dla Ewy KubasSamociuk i Anny Grzybowskiej – srebrne. Medale są
przyznawane za działalność
związaną z upamiętnianiem
miejsc walk i męczeństwa i
opiekę nad nimi.
Uroczystość zakończyła rekonstrukcja historyczna w wykonaniu GRUPY
REKONSTRUKCJI
HISTORYCZNEJ
z Jędrzejowa, której szefem jest Tomasz
Stradomski. Przedstawienie reżyserował
Arkadiusz Chyla we współpracy Ireneusza
Ślusarczyka, a oprawę dźwiękową i graficzną przygotowała Karolina Chyla. W
inscenizacji w której udział wzięła małogoska grupa Orlęta Poland Comando wystąpił także ks. Leszek Puchała wikariusz
z Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła. Rekonstrukcja zgromadziła tłumy mieszkańców
wzbudziła emocje aż do łez. Najlepiej atmosferę i samą rekonstrukcję przedstawiają załączone zdjęcia.
Były też osoby które nie odważyły się
oglądać scen odtwarzanych przez grupę na
podstawie wspomnień naocznych świad-
ków. Wśród gości uroczystości była córka
jednego z zamordowanych, która wypowiedziała takie słowa „Miałam sześć lat,
zginął tu mój ojciec. Nie chcę na to patrzeć
i sobie przypominać, nie podejdę dalej”.
Delegacje złożyły kwiaty
i zapaliły znicze, a następnie
wszyscy zasiedli do wspólnej grochówki.
Cmentarz w Swaryszowie jest największym
miejscem upamiętniającym
hitlerowskie zbrodnie na
terenie powiatu jędrzejowskiego. Co roku w dniu odbywających się uroczystości
rocznicowych (przypomnijmy pierwsza niedziela po
17 sierpnia) gromadzi rzesze mieszkańców z terenu
nie tylko województwa ale
i kraju. Na tą okoliczność
gości mieszkańców Gdańska, Warszawy, Wrocławia czy Gliwic. To
niezaprzeczalny dowód czym dla Polaków
jest pamięć o tych którzy stracili życie w
obronie Ojczyzny.
Ewa Kubas-Samociuk
100-lecie
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
OSP w Przełaju
W 1914 roku w miejscowości Przełaj,
gmina Sędziszów z inicjatywy nauczyciela Szkoły Podstawowej w Czepcu powstała „Polska Organizacja Wojskowa”, zaraz
po tym przemianowana na Straż Ogniową.
Pierwszym jej Naczelnikiem został Adam
Stolarski a Prezesem Bolesław Kugler
– Dziedzic ze Mstyczowa.
Dzisiaj OSP w Przełaju liczy 37 członków czynnych, 2 honorowych i 2 wspierających. Funkcję Prezesa jednostki pełni dh.
Kazimierz Niechciał, a Naczelnikiem jest
dh. Stanisław Fira. Jednostka posiada na
wyposażeniu samochód przystosowany do
akcji gaśniczej i pełne wyposażenie. Siedziba jednostki w ostatnich latach została
gruntownie wyremontowana, za przyczyną starań i osobistej pracy druhów strażaków. Kilku strażaków uczestniczy w pracy
Posterunku PSP w Sędziszowie, wspierają
strażaków zawodowych w pełnieniu dyżurów. O każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc i ratunek. Przypomnijmy
wydarzenia z 7 sierpnia 2012 roku, kiedy
w środku nocy trąba powietrzna zniszczyła dobytek m.in. kilkunastu gospodarstw
Przełaja. Zakasali rękawy i nie licząc czasu ani siły usuwali skutki nawałnicy. To
tylko jedna z wielu akcji ratowniczych.
Wsłuchując się na uroczystości w rys historyczny OSP lista podobnych akcji jest
dość znaczna.
Uroczystość „wiekowego” jubileuszu
odbyła się 20 lipca br. na placu przed remizą w parzącym gorącem słońcu.
Z okazji obchodów jubileuszu strażakom został podarowany przez Eugeniusza
Brożka obraz przedstawiający patrona Św.
Floriana. Przełaj to rodzinna wieś malarza.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św. Polowa Odprawiona przez proboszcza parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny ze
Mstyczowa ks. Dariusza Mularczyka i
wikariusza parafii Św.
Teresy z Kielc - Słowika
ks. Artura Płazińskiego.
Z okazji jubileuszu uchwałą
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP jednostka została odznaczona
ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU.
Codzienna praca dh. strażaków z Przełaja została doceniona przez władze statutowe Związku poprzez przyznanie odzna-
czeń. „ZŁOTE MEDALE za ZASŁUGI dla
POŻARNICTWA” otrzymali dh: Strzelec
Grzegorz i Szorc Jan. „SREBRNE MEDALE za ZASŁUGI dla POŻARNICTWA”
otrzymali dh. Cieśliński Zbigniew, Gajos
Łukasz, Jaworski Marek, Kozera Paweł,
Niechciał Grzegorz, Piejka Kazimierz, Pustułka Janusz, Strzelec Jan, Zając Damian
i Panie Niechciał Jadwiga oraz Sarwa Grażyna. „BRĄZOWE MEDALE za ZASŁUGI dla POŻARNICTWA” otrzymali druhowie: Guździk Łukasz, Łysek Krzysztof,
Piejka Marcin, i Panie Niechciał Małgorzata oraz Zając Zdzisława.. Wymienione
wyżej odznaczenia wręczyli dh. Mirosław
Pawlak – Prezes Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Kielcach, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Związku OSP RP w Kielcach dh Kazimierz
Wroński oraz członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku w Kielcach dh.
Wacław Szarek.
„ODZNAKĘ WZOROWEGO STRAŻAKA” otrzymali dh: Capek Wojciech,
Jaworski Paweł, Micuła Tadeusz, Piejka
Marcin, Piejka Piotr, Piejka Rafał, Szorc
Albert.. – które wręczyli Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Jędrzejowie dh. Krzysztof Nowak i Prezes Zarządu Miejsko Gminnego Zw. OSP
w Sędziszowie dh. January Ejsmond.
Uroczystość była okazją do uhonorowania najstarszych strażaków z terenu
gminy, którzy legitymują się co najmniej
50 letnim stażem w służbie OSP. Z tej
okazji Burmistrz Wacław Szarek i Przewodniczący rady Miejskiej Adam Mysiara
wręczyli dla 6 druhów okolicznościowe
grawertony. Otrzymali je druhowie: Stradomski Władysław - 64 lata (OSP Borszowice), Pawłowski Ireneusz – 63 lata (OSP
Borszowice), Sypień Józef – 62 lata (OSP
Przełaj), Sobota Zdzisław – 52 lata (OSP
Borszowice), Brożek Tadeusz – 52 lata
(OSP Mstyczów), Herman Ireneusz – 50
lat (OSP Borszowice).
Prezes jednostki jubilatki dh Kazimierz Niechciał z członkiem Zarządu dh.
Józefem Czyżem podziękowali wszystkim
sponsorom którzy przyczynili się do zorganizowania jubileuszu. Byli nimi: Prezes
BS w Sędziszowie Ireneusz Baran, Prezes
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
Firmy „ŁUKPOL” Łukasz Magdziorz,
Bar Dworcowey Katarzyny i Andrzeja Libiszewskich, Hodowla Ryb w Krzelowie
Sławomira Grzych, Zakład Usługowy Piotra Gryca, Piekarnia „Marek” Lidii Bierońskiej, Prezesi Firmy EKRAN z Sędziszowa, Jan Strzelec sołtys i Radny
z Przełaja, Tadeusz Prokop z
Kozłowa, Renata i Krzysztof
Ściańscy – sklepy spożywcze,
Elżbieta i Eugeniusz Ozga sklep spożywczy w Mstyczowie, Marzanna i Wiesławowi
Rokiccy TARTAK,w Czepcu,
Krystyna Niechciał z Czepca,
Zbigniew Szymański z Wojciechowa, i Eugeniusz Brożek z
Sędziszowa.
Podziękowania
zostały
skierowane także do osób które z racji pełnionych funkcji
wspierają i w jej biezącej pracy
w tym: Burmistrzowi Wacławowi Szarek, Sekretarz Gminy
Ewie Kubas-Samociuk, Sekretarz Zarządu
M-G Zw. OSP w Elżbiecie Nidzińskiej,
Komendantowi Gminnemu OSP Mirosławowi Nowakowskiemu, wreczając im pamiątkowe statuetki oraz Dyrektorowi ZUK
Wiesławowi Jarzyńskiemu i Dyrektorowi
OSiR Krzysztofowi Chmarukowi.
Życzenia dla strażaków skierowali w
formie przekazanych grawertonów: Mar-
szałek Wojewodztwa – Adam Jarubas i
Wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Wiele
ciepłych słów i podziękowań do świętujących wypowiedzieli obecni na uroczystości przedstawiciele władz: Poseł RP
Mirosław Pawlak. Św. Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł, Starosta Jędrzejowski
Edmund Kaczmarek z Wicestarostą Januszem Grabkiem i Przewodniczącą Rady
Powiatu Ewą Kubas - Samociuk, Z-ca
komendanta Powiatowego PSP Tomasz
Gil ,Prezes Zarządu Powiatowego OSP
RP dh. Krzysztof Nowak, prezes Zarządu
Gminnego OSP RP dh. January Ejsmond,
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
Rewizyjnej Związku OSP RP w Kielcach
dh. Kazimierz Wroński, oraz prezes BS w
Sędziszowie. Życzenia złożyli także przedstawiciele samorządu gminnego Burmistrz
Wacław Szarek i Przewodniczący Rady
Miejskiej Adam Mysiara.
W części artystycznej
wystąpił Kabaret „PIGWA”,
który jak zwykle zgromadził duże grono słuchaczy.
Popołudnie umiliła także
grupa młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w
Kozłowie, Zaśpiewały Paulina Gajos i Paulina Głód
oraz zaprezentowała się
Formacja Tańca Nowoczesnego G7. Swój występ dla
strażaków
przygotowali
uczniowie z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej im.
Św. Huberta w Mstyczowie
przygotowane przez swoich
opiekunów: Agnieszkę Wójcicką, Justynę Niemiec, i Katarzynę Sputo.
Na wszystkich czekało moc festynowych
atrakcji i tradycyjna strażacka grochówka,
a wieczorem wiejska zabawa Dla wszystkich druhów strażaków życzymy kolejnej
setki Niechaj radość z niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi nigdy w nich nie
zagaśnie.
Ewa Kubas-Samociuk
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
Strażacy i Społeczność. Gniewięcin, lipiec
2014 roku.” Na tablicy uwidoczniono postać Św. Floriana. Fundatorem tablicy dla
strażaków jest Łukasz Magdziorz właściciel firmy „ŁUKPOL” z Sędziszowa, a
wykonana została w zakładzie kamieniarskim Panów Rafała i Roberta Dylowskich
ze Mstyczowa. Dodać należy, że wykonawca tablicy zainkasowaną należność za
materiał i wykonanie tablicy od fundatora
przekazał na rzecz i dla potrzeb jednostki
jubilatki.
W uroczystości wziął udział Wicewojewoda Świętokrzyski Grzegorz Dziubek,
który składając gratulacje, podkreślał
W bieżącym roku OSP w Gniewięcinie
obchodzi 90 lecie swojego istnienia. Jednostka została założona przez policjanta o
nazwisku Gondek, nie zachowało się jego
imię. Obecnie liczy 33 druhów, w tym:
24 czynnych strażaków, 2 honorowych
i 7 wspierających. Na wyposażeniu jednostka posiada samochód pożarniczy typu
Volkswagen, motopompę typu TOHATSU
z kompletnym oprzyrządowaniem, kompletne umundurowanie koszarowe wraz
z hełmami i obuwiem. Kilku strażaków
uczestniczy w pracy Posterunku PSP w
Sędziszowie, wspierają strażaków zawodowych w pełnieniu dyżurów. Od 2000
roku jednostka zajmuje czołowe miejsca w
gminnych zawodach pożarniczych. Druhowie strażacy swoje zachylenie, (siedzibę) łączą wspólnie ze świetlicą wiejską.
Ponadto posiadają własny garaż na samochód i sprzęt.
Z okazji obchodów jubileuszu staraniem strażaków na frontonie remizy została umieszczona pamiątkowa tablica z
e
i
n
i
c
ę
i
w
e
i
n
G
w
P
90 lat OS
napisem: „1924-2014, 90 lat OSP w Gniewięcinie. Z wdzięcznością tym, którzy
zakładali Ochotniczą Straż Pożarną, działali i działają po patronem Św. Florianem.
istotna rolę jaką dh. strażacy odgrywają w
codziennym życiu naszych społeczności.
Mówił: to na was opiera sie ciężar niesienia pomocy gdy jest pożar, gdy wyleje rzeka, gdy na drodze zdarzy się wypadek. Jesteście wspólnie z KGW wpisani w pejzaż
naszego codziennego życia i trudno sobie
go wyobrazić bez Was.
Mszę Św. Polową odprawili: kapelan
gminny strażaków ks. Jan Biernacki, który
także wygłosił homilię, wikariusz parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Mstyczowie ks. Krzysztof Wieczorek i
Ks. Artur Płaziński wikariusz ze Słowika.
Codzienna praca dh. strażaków z Gniewięcina została doceniona przez władze
statutowe Związku poprzez przyznanie odznaczeń. „ZŁOTYM ZNAKIEM
ZWIĄZKU” odznaczona została dh. Elżbieta Nidźińska - Sekretarz Zarządy
M-G Związku OSP RP w Sędziszowie.
„ZŁOTE MEDALE za ZASŁUGI dla POŻARNICTWA” otrzymali dh: Oczkowicz
Przemysław, Rokicki Marcin, Walancik
Marcin. „SREBRNE MEDALE za ZA-
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
SŁUGI dla POŻARNICTWA” otrzymali dh. Krowicki Tadeusz i Pani Walancik
Joanna. „BRĄZOWE MEDALE za ZASŁUGI dla POŻARNICTWA” otrzymali
druhowie: Grochowina Szymon, Krowicki
Sławomir, Ostrowski Waldemar, Różycki
Michał, Stępień Karol, Stępień Szczepan, Tabor Wiktor, Panie z KGW Capaja
Grażyna, Klimek Ligia, Siodłak Marzena
Bogdan Sabina z Klimontowa. Wymienione wyżej odznaczenia wręczyli dh. Mirosław Pawlak – członek Prezydium Zarządu
Głównego Związku OSP RP w Warszawie,
a zarazem Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach i członek
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku w Kielcach dh. Wacław Szarek.
„ODZNAKĘ WZOROWEGO STRAŻAKA” otrzymali dh: Siodłak Dominik, i
z OSP Klimontów Balant Mateusz, Grabek
Karol, Jaros Maciej, Ryło Piotr. – które
wręczyli V-ce Prezesi Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie dh. January Ejsmond i dh. Janusz
Grabek.
Prezes jednostki jubilatki podziękował
wszystkim sponsorom którzy wspierali
i wspierają jednostkę w tym Zarząd Wojewódzkiego Oddziału OSP RP w Kielcach na ręce Prezesa Mirosław Pawlaka,
Burmistrzowi Wacławowi Szarkowi za
całokształt współpracy w tym także z jednostkami organizacyjnymi gminy (ZUK,
OSiR, SCK, OPS). Łukaszowi Magdziorz,
firma „ŁUKPOL” z Sędziszowa Rafałowi
i Robertowi Dylowskim – Zakład Kamieniarski w Mstyczowie, Ireneuszowi Baranowi - Prezesowi Banku Spółdzielczego
w Sędziszowie, Gabrieli i Waldemarowi
Ostrowskim - Firma „GABI, Wiktorowi
Tabor - Radnemu Rady Miejskiej, Sławomirowi Grzych – Hodowla Ryb w Krzelowie, Piotrowi Gryc – Zakład Usługowy z
„Zagrali o życie kobiet”
W dniu 8 czerwca w całej Polsce obchodzony był II Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej
organizowany przez Fundację „Piłka Jest
Piękna”. Tego dnia na boiskach w całej
Polsce miłośnicy piłki nożnej rozgrywali
wielkie mecze radości i przyjaźni, a jednocześnie wspierali ważne cele społeczne
związane z kulturą fizyczną, zdrowiem,
edukacją i bezpieczeństwem. W tym roku
obchodom towarzyszyła akcja społeczna
„Razem wygramy z rakiem piersi” promująca wczesne wykrywanie raka piersi.
W akcję tą włączyli się mieszkańcy
gminy Sędziszów. Kartę poparcia w naszym mieście podpisali: Burmistrz – p.
Wacław Szarek, Sekretarz Gminy – p. Ewa
Kubas – Samociuk, Lekarz Przychodni
Rodzinnej – p. Bożena Baranowska, Radna Rady Miejskiej – p. Bożena Wójcik,
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury – p. Jolanta Wiekiera, Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji – p. Krzysztof Chmaruk, Prezes Klubu Unia Sędziszów - p. Jan
Wiencek, pracownicy Poczty Polskiej w
Sędziszowie.
Według danych Centrum Onkologii
średnio co 90 minut jedna kobieta w Pol-
sce umiera z powodu raka piersi. Dlatego
tak ważna jest profilaktyka. Polega ona
przede wszystkim na wczesnym wykryciu
zmian. Rak wcześnie wykryty jest w 100
procentach uleczalny.
Amazonki - dzielne kobiety, które
wygrały z rakiem, pokazują, że warto się
badać. Udowadniają, że rak to nie wyrok!
Swoimi działaniami zwiększają świadomość kobiet w temacie istoty profilaktyki i
leczenia raka piersi.
Podczas meczu piłki nożnej 8 czerwca między „Unią” Sędziszów, a „Alit” z
Ożarowa, który zakończył się remisem
– „Amazonki z Sędziszowa” rozdały miłośnikom futbolu 500 „różowych kart”
propagujących profilaktykę wczesnego
wykrywania raka piersi. Karteczki w 90%
trafiły do rąk mężczyzn z przesłaniem, aby
trafiły do rąk ich ukochanych wybranek:
partnerek, żon, matek, czy córek.
Tak oto po raz kolejny „Amazonki z
Sędziszowa” tym razem wespół z miłośnikami piłki nożnej „zagrały” po raz kolejny
o zdrowie kobiet. Czytających niniejszą
informację zachęcamy – grajcie razem z
nami!
Sędziszowa, Lidii Bierońskiej – Piekarnia
„MAREK” z Sędziszowa, Ewie i Wiesławowi Samociukom, Janowi Wiśniowskiemu, Katarzynie i Andrzejowi Libiszewskim, KGW w Gniewięcinie, Sołtysowi i
Radzie Sołeckiej wsi.
W części artystycznej wystąpił Zespół
Gniewięcanie. Zaśpiewała także młodziutka wokalistka Daria Opałka. Wieczorem
odbyła się zabawa ogólnie dostępna dla
gości i mieszkańców wsi Gniewięcin.
Ewa Kubas-Samociuk
Bezpłatne
porady
prawne
Burmistrz Sędziszowa zaprasza Mieszkańców Gminy Sędziszów na bezpłatne
porady prawne.
W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami Mieszkańców
o poradę prawną, Gmina Sędziszów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców potrzebujących pomocy prawnej, organizuje bezpłatne spotkania z
prawnikiem. Porady prawne udzielane są
z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego,
karnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godzinach 11:00 – 15.00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20.
Aby skorzystać z pomocy prawnej
osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania pod numerem telefonu
41 381 11 27 w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w Sędziszowie (pn.-pt. 7.3015.30)
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
ZŁOTE GODY W SĘDZISZOWIE
We wtorek 24 czerwca br. w Sędziszowie, odbyła się radosna uroczystość Złotych Godów par małżeńskich z terenu naszej gminy. Po pięćdziesięciu latach Marsz
Mendelsona zabrzmiał ponownie dla 54
par. Uroczystość zgromadziła także małżeństwa, które świętują 60-lecie (13 par),
66-lecie (1 para) i 67-lecie (1 para) wspólnego pożycia małżeńskiego.
Obchody rozpoczęła Msza Święta w
Kościele Św. Brata Alberta, skąd po jej
zakończeniu jubilaci przemaszerowali w
rytmach weselnego marsza do restauracji
„Złota Róża”. Na trasie przemarszu, usłyszeć było można wspomnienia, że podobnie 50 lat temu do swojego ślubu też szli
na piechotę.
Oficjalna część uroczystości dotyczyła
wręczenia parom medali „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.
Po odczytaniu postanowienia Prezydenta
RP, aktu dekoracji dokonał V-ce Wojewoda Świętokrzyski – Grzegorz Dziubek,
któremu asystowali Burmistrz Wacław
Szarek i Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Mysiara. Dopełnieniem aktu dekoracji było przekazanie od samorządu gminy skromnego upominku (2 filiżanki do
kawy). Listy gratulacyjne jubilaci odebrali
z rąk ks. Prałata Mariana Haczyka. Podobnie życzenia ze słodkim upominkiem przesłał Poseł Mirosław Pawlak.
Był oczywiście wspólny toast i głośne
„STO LAT”. Burmistrz W. Szarek, składając życzenia w imieniu samorządu mówił:
„Dziękuję Wam drodzy jubilaci w imieniu
Samorządu Gminy Sędziszów i własnym
za całe Wasze dotychczasowe życie, za budowanie Waszych rodzin, troskę i wychowanie dzieci, za budowanie naszej małej
ojczyzny jaką jest Gmina Sędziszów, a tym
samym budowanie Polski. Od Was trzeba
się uczyć i brać przykład. To jest praktyczny i prawdziwy patriotyzm, nie słowami,
ale czynami tworzyć lepszą przyszłość dla
swoich rodzin i Polski w jednym związku
przez tyle lat szanując tradycje, kochając
polskość, mimo że żyliście w bardzo trudnych czasach. Życzę Wam dalszych długich lat w zdrowiu, spokoju i szacunku od
bliskich i znajomych …”
Uroczystość Złotych Godów została uświetniona przedstawieniem, w które
wpleciono życzenia dla jubilatów, w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola
Samorządowego Na Skarpie.
Ze Studia Piosenki działającego w
SCK zaśpiewały wokalistki: Natalia Ryś,
Daria Opałka i Karolina Kalicińska.
Po wspólnym obiedzie, herbacie czy
kawie i ciasteczku, przyszła pora na tańce.
Przyznać trzeba, że na parkiecie zrobiło się
dość tłoczno. Do tańca przygrywał Zespół
p. Jerzego Całki z Zielonek.
Wczesnym popołudniem jubilaci
opuszczali miejsce uroczystości pełni wrażeń i może troszeczkę bardziej szczęśliwi
niż każdego zwyczajnego dnia.
Dla wszystkich jubilatów w dniu ich
radosnego święta moc gorących życzeń od
V-ce Wojewody Grzegorza Dziubka, Burmistrza Sędziszowa i Radnych Rady Miejskiej: Niech każdy kolejny dzień Waszego życia opromienia zdrowie, szczęście i
radość rodzinna, wszystkiego najlepszego dla Państwa:
• Kowalskich, Teodory i Bogusława – z
Łowini (67 rocznica ślubu)
• Kwietniów, Heleny i Jana – ze Swaryszowa (66 rocznica ślubu)
W 60-tą rocznicę ślubu dla Państwa:
• Brożków, Kazimiery i Henryka – ze
Mstyczowa
• Buckich, Mari i Mieczysława – z Zielonek
• Durków, Janiny i Władysława – z Mierzyna
• Gacków, Kazimiery i Henryka – z Jeżowa
• Głuchowskich, Heleny i Mariana – z
Krzelowa
• Lipców, Anny i Witolda – z Sędziszowa
• Muchów, Bogumiły i Mariana – z Krzcięcic
• Muszyńskich, Henryki i Jana – z Boleścic
• Selegów, Henryki i Mariana – z Boleścic
• Strzelców, Danuty i Józefa – z Przełaja
• Strzelców, Janiny i Józefa – z Sędziszowa
• Zaczkowskich, Aleksandry i Tadeusza
– z Sędziszowa
• Żebrowskich, Anny i Daniela – z Sędziszowa
W 50-tą rocznicę ślubu dla Państwa:
• Abramowiczów, Janiny i Zdzisława – z
Sędziszowa
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
• Banasiów, Mari i Włodzimierza – z Sędziszowa
• Baranów, Jadwigi i Tadeusza – z Sosnowca
• Barczyków, Henryki i Czesława – z Sędziszowa
• Białków, Marianny i Augustyna – z Tarnawy
• Białków, Tadeusza i Elżbiety – z Marianowa
• Bieleckich, Stanisławy i Jana – z Szałasu
• Błasiaków Krystyny i Mariana – z Boleścic
• Budzyniów, Krystyny i Stefana – z Klimontówka
• Capigów, Teresy i Tadeusza – z Krzelowa
• Czerwików, Haliny i Zdzisława – z Boleścic
• Dłużniaków, Danuty i Wiesława – z Sędziszowa
• Dudków, Emili i Henryka – z Zielonek
• Drożdowskich, Janiny i Ryszarda – z Sędziszowa
• Dylewskich, Heleny i Jana – z Sosnowca
• Gredków, Teresy i Ryszarda – z Mierzyna
• Górskich, Anny i Tadeusza – z Klimontowa
• Jaworów, Haliny i Daniela – z Borszowic
• Jupowiczów, Anny i Zbigniewa – z Sędziszowa
• Kaczorów, Aleksandry i Józefa – z Jeżowa
• Koniecznych, Alicji i Adolfa – z Gniewięcina
• Kudrów, Zofii i Kazimierza – z Gniewięcina
• Kowalów, Janiny i Stefana – z Klimontowa
• Kowalskich, Witolda i Stanisława – z
Łowini
• Liburskich, Mari i Józefa – z Pawłowic
• Lubczyńskich, Leokadii i Józefa – z Mierzyna
• Maciagów, Elżbiety i Andrzeja – z Piły
• Madejskich, Anny i Mariana – z Sędziszowa
• Majewskich, Wiesławy i Wiesława – z
Sędziszowa
• Musiałów, Danuty i Mirosława – z
Krzcięcic
• Muzołów, Zenony i Bogusława – z Tarnawy
• Niedzielów, Ireny i Wiesława – z Sędziszowa
• Nowaków, Heleny i Czesława – z Mierzyna
• Nowaków, Stanisławy i Tadeusza – z
Klimontowa
• Nowaków, Kazimiery i Jana – z Sędziszowa
• Nowosińskich, Zofii i Zbigniewa – z Sędziszowa
• Pawlików, Barbary i Mariana – z Sędziszowa
• Piwowarskich, Haliny i Mariana – z Sędziszowa
• Podsiadłów, Stanisławy i Stanisława – z
Białowieży
• Popczyków, Wandy i Jana – z Sędziszowa
• Prusków, Marianny i Stanisława – z
Krzelowa
• Siemińskich, Janiny i Stanisława – z Bugaja
• Skrzypczyków, Haliny i Jerzego – z Podsadka
• Skórów, Haliny i Tadeusza – z Białowieży
• Smerdzyńskich, Marianny i Jana z Sędziszowa
• Staszowskich, Jadwigi i Jana – z Gniewięcina
• Szmelów, Anny i Władysława z Mierzyna
• Szydłowskich, Zofii i Henryka – z Sędziszowa
• Śliwińskich, Krystyny i Wacława – z
Tarnawy
• Tarachów, Krystyny i Waldemara – z Sędziszowa
• Urbańskich, Ireny i Jerzego – z Białowieży
• Walerskich, Haliny i Ryszarda z Sędziszowa
• Więcławków, Krystyny i Mariana – z Jeżowa
• Zawadzkich, Wiesławy i Zbigniewa – z
Przełaja
Życzymy kolejnych pięknych rocznic i
wszystkiego najlepszego.
Ewa Kubas – Samociuk
10
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
Festiwal Ludowy w Sędziszowie
W niedzielne popołudnie, 29 czerwca
br. odbył się VIII Festiwal Ludowy imienia Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora.
Tym razem na scenie wystąpiło 21 kapel,
zespołów śpiewaczych i solistów. Na więcej ramy czasowe imprezy nie pozwalają.
Festiwal finansowany był ze środków
UE w ramach Osi LEADER - PROW
2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny
Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
– Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
w ramach realizacji projektu „PROMOCJA LOKALNYCH PROUKTÓW EKOLOGICZYCH”. Instytucją przyznającą i
rozliczającą środki jest LGD „Ziemia Jędrzejowska” – GRYF.
Kapele i zespoły, które zaprezentowały się publiczności to: „Zespół
pieśni i Tańca „Gnieździska” z
Gnieźdźisk, Kapela Stanisława
Kowalczyka ze Stawów, Kapela „Helios” z Sędziszowa,
Zespół Pieśni i Tańca DK w
Małogoszczu, Kapela Stefana
Wyczyńskiego z Lubczy, Kapela
„Jędrzej” z Potoka Małego, Kapela Świętokrzyska z Kielc, Kapela
Stanisława Malickiego z Sędziszowa,
Kapela MATERS z Kowalowa Dolnego,
Kapela Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa, Kapela Czesława Wojsława z Jędrzejowa, Kapela Jerzego Całki z Zielonek,
Kapela Tango Andrzeja Koprowskiego z
Wywły, Kapela i Zespół Moskorzewianie
z Moskarzewa, Kapela „SAMI SWOI” z
Sędziszowa, Kapela Rodzinna Korbanów
z Dębskiej Woli, Kapela „Działoszacy” z
Działoszyc, Kapela „Piekoszowianie” z
Piekoszowa, Ludowy Zespół Artystyczny „Książowiacy”, Kapela „Kwiliniec”z
Kwilina. Wystąpił śpiewak ludowy Jan
Ozga. Publiczności zaprezentował się także chór z Ukrainy „DZWONY PODOLA”.
Dodatkowo w scenariusz imprezy zostali
włączeni młodzi soliści: Natalia Ryś, Da-
Kapela Mirosława Piaseckiego
ria Opałka i Mateusz Gregorczyk ze Studia
Piosenki przy SCK w Sędziszowie.
Na festiwalu obecni byli przedstawiciele rodzin patronów, mieszkający na co
dzień w naszej gminie.
Muzyka i ludowe śpiewanie królowały na scenie od godz. 13–ej do 20:30, i z
przykrością dodać należy, że został on zakończony burzą z ulewnym deszczem, w
przeciwnym wypadku trwałby o 2 godziny
dłużej. Bardzo szkoda, bo zgromadzona
publiczność pięknie się bawiła przy występujących kapelach i zespołach.
Organizator przygotował wiele ciekawych atrakcji związanych z naszą ludową
tradycją i nie tylko. Mocno oblegane było
stoisko edukacyjne dla dzieci i młodzieży
„Laboratorium Pana Korka” przygotowane
we współpracy z Polish Energy Partners,
która planuje budowę farm wiatrowych na
pograniczu gminy Wodzisław i Sędziszów.
Na stoisku odwiedzających czekał szereg
eksperymentów związanych z wiatrem,
wodą, energią elektryczną i promieniowaniem słonecznym. Swoje stoisko prezentowała także LGD Ziemia Jędrzejowska
„GRYF” i Bank Spółdzielczy w Sędziszowie. Festiwal był okazją, aby przed szerszą
publicznością zaprezentowały się panie ze
Stowarzyszenia „Amazonki z Sędziszowa”, które udzielały wszelkich informacji
o prowadzonych bezpłatnych badaniach w
zakresie profilaktyki raka piersi.
Największe emocje budziły przeprowadzone wśród KGW konkursy. Uczestniczyło w nich 16 KGW z gminy Sędziszów:
Borszowice, Gniewięcin, Jeżów, Klimontów-Klimontówek, Marianów, Pawłowice,
Mstyczów, Piołunka, Swaryszów, Łowinia, Szałas, Tarnawa, Zielonki oraz KGW
z Nowej Wsi gmina Słupia, z Ignacówki
gmina Jędrzejów, i z Węgleszyna – Dębiny gmina Oksa. Konkurs na ekologiczną
potrawę regionu z produktów, które wyrosły lub zostały wyhodowane w naszym
rejonie odbywał się pod czujnym okiem
powołanej komisji w składzie: Przewodnicząca – Zofia Nawrot ze Zw. Kółek i
Org. Rolniczych z Kielc oraz członkowie Janina Błasiak (przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet)
Halina Barska (Naczelnik Wydziału UM), Janusz Grabek (Wicestarosta), Lucyna Nahajczuk
(Skarbnik Gminy) i Magdalena
Ejsmond-Mrówka
(przedstawiciel ŚODR). Wiolleta Zdeb z
Kielc z „Fundacja z Uśmiechem” i
Ewa Trawińska z Wrocławia.
Sponsorami nagród w tym konkursie był Marszałek Woj. Świętokrzyskiego
p. Adam Jarubas w ramach realizacji programu Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a także Poseł Mirosław Pawlak,
Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek
i Firma „AGROS z Sędziszowa. Konkurs
był dwuetapowy. W pierwszej części wyróżnienia i nagrody otrzymały wszystkie KGW. Wśród nagród były: blendery,
gofrownice, miksery, warniki, filiżanki,
sztućce, żelazka, termosy.
W drugim etapie, kolejne miejsca
otrzymały:
I - KGW Nowa Wieś za potrawę „karkówka w puchowej pierzynce”
II - KGW Piołunka za „pierożki z kasza
gryczaną i zalewajka”
Komisja oceniająca potrawy i stoiska
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
III - KGW Szałas za potrawę „karkówka
w sosie śliwkowym na pierzynce ziołowojaglanej”.
Każde z nagrodzonych KGW otrzymało dyplom, puchar i grille ogrodowe.
Nagrody za najładniejsze stanowiska
powędrowały do KGW Zielonki, Piołunka,
Jeżów Swaryszów, Marianów i Klimontów-Klimontówek, gdzie nagrodami były:
3 grile ogrodowe, kosiarka, podcinarka i
odkurzacz ogrodowy.
Nagrodę za całokształt swojej działalności na terenie naszej gminy w zakresie
kultywowania rękodzielnictwa została
wręczona dla p. Emilii Dudek z KGW Zielonki.
Wręczenia odznaczenia „Złotej Koniczynki” dla Małgorzaty Muzoł i Władysława Cieślińskiego w imieniu władz Polskiego Stronnictwa Ludowego, dokonali
Poseł Mirosław Pawlak i Vice-wojewoda
Świętokrzyski Grzegorz Dziubek.
W roku 2014 Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. obchodzi swoje 40-lecie, z tej
okazji na Festiwalu nie zapomniano o tym
wydarzeniu wszak zakład wyrósł wśród
dawnych naszych chałup i pól, a dzisiaj
jest ostoją funkcjonowania naszych rodzin,
dlatego życzymy całej załodze wszystkiego najlepszego. Dla Prezesa Zarządu p.
Marka Trawińskiego mieszkającego na
co dzień dość daleko od Sędziszowa, Burmistrz wręczył „kielecki scyzoryk” – życząc mu aby odcinał nim wszelkie niedobre moce od zakładu i jego załogi. Otrzymanie tego atrybutu to dowód uznania za
jego pracę i podkreślenie przynależności
do naszej świętokrzyskiej społeczności.
Specjalnie przygotowanymi ryngrafami organizatorzy uhonorowali Ryszarda
Kowalkowskiego kierownika kapeli „Helios”, który w bieżącym roku obchodzi
swoje 40-lecie pracy artystycznej, i kapelę „Maters” z Kowalowa Dolnego która
Wręczanie nagród dla KGW
11
Chór Dzwony Podola
świętuje 25 lecie działalności oraz kapelę
Mirosława Piaseckiego w ramach gratulacji za zdobycie I miejsca w 2014 roku na
Buskich Spotkaniach z Folklorem.
Festiwal okazał się kolejnym świętem
sędziszowskiej wsi. Baza TKR zgromadziła parę tysięcy zwolenników ludowości i
wszystkiego tego, co jest związane z naszą
wiejską tradycją.
„To już VIII Festiwal, bardzo cieszy
fakt, że ludzie na niego czekają, pytają
kiedy się odbędzie, aby nie przegapić imprezy” – komentuje organizator Festiwalu
Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek „drugi pozytywny efekt ludowego grania
to powstawanie nowych zespołów, które
grają muzykę ludową”.
Oceniając to co w ostatnich latach dzieje się wokół propagowania muzyki ludowej
oraz kultywowania obrzędów i zwyczajów
ludowych należy uznać, że przeżywają
one swój renesans. W dużej mierze jest to
pokłosie Festiwalu Ludowego im. Stefana
Ostrowskiego i Jana Jawora.
Za rok zapraszamy na kolejne spotkanie z ludowym graniem, które „nigdy nie
zaginie” jak głosi przysłowie.
Ewa Kubas-Samociuk
12
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
W Sędziszowie rozważano
o wartościach edukacyjnych
międzynarodowych projektów
Dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele nauczycieli i uczniów ze szkół gminy
Sędziszów, zaproszeni przez burmistrza
Wacława Szarka, rozważali kwestię, na
ile międzynarodowe spotkania młodzieży
mają wpływ na poszerzenie ich wiedzy z
różnych dziedzin. To i inne zagadnienia
poruszali realizatorzy międzynarodowych
przedsięwzięć - nauczycielki z Liceum
Ogólnokształcącego w Sędziszowie: Grażyna Grochowina i Magdalena Treliń-
ska - Kwiecień oraz Jakub Kubiec prezes
Fundacji CampoSfera. Burmistrz swoim
wystąpieniem potwierdził swój entuzjazm
i dał zielone światło dla realizatorów środowiskowych i międzynarodowych pozaformalnych inicjatyw. Jego zdaniem,
działania tego rodzaju, wnoszą powiew
świeżości i innowacji do tradycyjnego
nauczania. Podkreślił też, że rozbudzanie
aktywności młodych ludzi zaprocentuje w
przyszłości, a rolą nauczycieli jest zachę-
canie młodzieży do podejmowania różnorodnych działań sprzyjających rozwojowi
osobistemu. Ze swojej strony oferował pomoc i wsparcie. Prezentacja multimedialna była odpowiedzią na postawione tezy,
a poszczególne slajdy zaznajamiały z tajnikami projektów. Niezwykle istotne było
stwierdzenie, że zarówno młodzież jak i
dorośli, zanim podejmą się trudu napisania
i realizacji projektów, powinni skorzystać
z oferty szkoleń, które można znaleźć w
Internecie. Polecano przede wszystkim
stronę www.ngo.pl i ofertę bezpłatnych
szkoleń Stowarzyszenia Integracja i Rozwój. Przykładowe tematyki to na przykład
sporządzanie wniosku o dofinansowanie,
w jaki sposób rozliczyć projekt i monitorować jego przebieg. Ponadto można skorzystać z indywidualnych porad prawnika,
księgowej i wielu innych. Z kolei Jakub
Kubiec, prezes Fundacji Kreatywnej Przestrzeni CampoSfera, która za swoja siedzibę wybrała Klimontów, przedstawił swoje
propozycje dla szkół z gminy Sędziszów.
Aktualnie realizuje kilka projektów, których treści wpisują się w edukacyjną działalność szkół i stanowią niepowtarzalną
okazję do urozmaicenia i wprowadzania
innowacji do programu nauczania. Podsumowując spotkanie burmistrz dodał, że
trzeba wykorzystać szanse, jakie pojawiły się w gminie Sędziszów i z korzyścią
dla edukacji młodych ludzi wykorzystać
pomysły wykształconych liderów, bogatą
ofertę edukacyjną CampoSfery, a wszystko
warto oprzeć na pomysłach i projektach,
które z powodzeniem były realizowane w
Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Przedłużające się prace przebudowy ul. 1000 – lecia
Informujemy mieszkańców naszej Gminy, szczególnie Osiedla Na Skarpie i ulic przyległych, że z niezależnych i niezawinionych przez Urząd przyczyn prace związane z przebudową tej ulicy nie zostały zakończone w terminie.
Przetarg po otrzymaniu decyzji na dofinansowanie odbudowy tej drogi ogłosiliśmy niezwłocznie w dniu 28 lutego 2014 r.
(wybrana została oferta z najkorzystniejszą ceną). Umowa z Wykonawcą została podpisana 7 kwietnia 2014 r. z terminem wykonania do 20 sierpnia 2014 r. Wskazany termin wykonania był
optymalny z uwagi na skomplikowany charakter prac, jak również, aby przy znacznym skróceniu nie powodować osiągnięcia
wyższych cen w przetargu dla Gminy.
Systematycznie nadzorując postęp prac, monitowaliśmy do
Wykonawcy o braku zadowalających postępów i znacznej uciążliwości dla użytkowników przebudowywanej drogi. Wykonawca
został wezwany do jak najszybszego dokończenia robót.
Gmina jako inwestor ma bardzo ograniczone możliwości
prawne wpływania na Wykonawców w czasie realizacji projektów. Inspektor nadzoru dokona wnikliwego odbioru inwestycji,
a Gmina za nieterminowe wykonanie naliczy zgodne z umową
kary.
Za uciążliwości związane z utrudnionym użytkowaniem
tej drogi przepraszamy mieszkańców mając nadzieję, że przyszłe, wieloletnie korzystanie z tego ciągu komunikacyjnego
zrekompensuje te kilkumiesięczne trudności.
Wacław Szarek
Burmistrz Sędziszowa
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
13
Meandry uregulowania biegu rzeki Mierzawy
Finalizuje się trudna batalia samorządu
gminy i mieszkańców wsi posadowionych
wzdłuż rzeki Mierzawy o uregulowanie jej
nurtu, w tym odmulenie i odchwaszczenie,
aby wody mogły swobodnie przepływać
nie czyniąc rozlewisk. W ostatnich dniach
w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie
podsumowujące dotychczasowe działania
i zapoznanie z działaniami przyjętymi do
realizacji.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich gremiów zainteresowanych tym tematem: radni, sołtysi, mieszkańcy i służby samorządowe. Działania ze
strony gminy prowadzone są od 2003 roku,
a najbardziej intensywne po powodzi 2010
roku, kiedy to Mierzawa (18 maja 2010)
pokazała swoje „rogi” zamieniając się w
rwący żywioł. Zalała wówczas kilkanaście domów i obejść gospodarczych oraz
kilkadziesiąt hektarów
łąk oraz pól. Od tego
wydarzenia Burmistrz
podejmował wszelkie
możliwe ze szczebla
samorządu,
działania aby zapobiec w
przyszłości podobnej
klęsce. Prowadzono
likwidację tam bobrów i ich odstrzał,
usuwano powalone
drzewa z koryta, organizowano sprzątanie
rzeki. Należy pamiętać, że zadania te musiały być poprzedzone
licznymi opiniami i
decyzjami organów
odpowiedzialnych za
respektowanie rygorystycznych przepisów ochrony środowiska, a w szczególności Dyrektywy Wodnej
UE. Działania o regulację rzeki Mierzawy
poparte były licznymi podpisami mieszkańców wsi położonych wzdłuż rzeki.
Aktualnym zarządzającym rzeką jest
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych, reprezentowany na spotkaniu
przez Kierownika Oddziału w Jędrzejowie
Andrzeja Sito, który poinformował: „ Uzyskaliśmy niezbędne decyzje, mamy środki
finansowe na realizację inwestycji na rzece pn. likwidacja szkód powodziowych”.
Nie będzie to zabezpieczenie przeciw powodziowe, lecz doraźne usunięcie szkód.
Udrożnimy koryto i usuniemy namuł pod
mostami z odkładem na brzegi, oraz zlikwidujemy powstałe zatory poprzez usunięcie drzew i chwastów.”
Dodał, że prace te będą dotyczyły odcinka między Białowieżą a Pawłowicami,
a ich zakres wynika z raportu oddziaływania na środowisko, który określił co można a czego już nie wolno. Wczytując się
w jego zapisy uznać należy, że człowiek
w tym zagadnieniu jest rzeczą drugoplanową. Raport bardziej chroni przyrodę niż
ludzkie życie i rzeczy materialne naszej
egzystencji. Drzewa w korycie rzeki będą
wycinane tylko w okolicy mostu w Sędziszowie, w innych miejscach nie wolno, bo
dają cień dla prawidłowego rozrodu ryb
i płazów. Dla mieszkańców którzy swoje
domostwa mają przy rzece nie są to argumenty przekonywujące.
Zakresu raportu oddziaływania na środowisko w przedmiocie regulacji rzeki
przedstawił w imieniu wykonawcy opracowania dr. Alojzy Przemyski argumentując: „Ramowa Dyrektywa Wodna, określa
zasady ingerencji w wody płynące. Opracowany pod wpływem przepisów dyrektywy wodnej raport ma na celu zachowanie
naturalności rzeki, jego meandry i zasoby
zwierząt, roślin oraz czystość. Raport ma
odpowiedzieć na pytanie jakie będą skutki
regulacji rzeki. Na etapie postępowania
kiedy sporządzana była Karta Przedsięwzięcia zawarto w niej znaczące działa-
nia ingerujące mocno w koryto rzeki i
to zostało zanegowane. Sporządziliśmy
dokument zgodnie z którym zakres prac
jest mocno ograniczony. Raport nie został
zanegowany, jest obowiązującym. Nie zadawala on mieszkańców, ale nie wzbudził
protestów ekologów”.
Po przedłożeniu zamiarów inwestycyjnych i ich uwarunkowań zebrani w trakcie
dyskusji poruszyli wiele istotnych zagadnień związanych z zalewaniem łąk przez
rzekę i brakiem jakichkolwiek rekompensat za utracone przez rolników korzyści (p.
Jan Strzelec i Witold Wierzbicki), zakresem ustanowienia w rejonie rzeki obszaru
NATURA 2000, (p. Jan Strzelec) wyjaśnieniem warunków pozwolenia wodnoprawnego dla Gospodarstwa Rybackiego
w Krzelowie (p. Marian Bocheński), czy
plagą żyjących w rzece bobrów (p. Nikodem Jawor), oraz inne.
Obecni na spotkaniu
otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.
Spotkanie zakończył Burmistrz Wacław Szarek, który dokonał podsumowania:
„Osiągnęliśmy etap
który w części pomoże
zabezpieczyć nasze domostwa i uprawy, ale
nie ukrywamy, że nie
jest to dla mieszkańców i samorządu zadowalające. W dalszym
ciągu będziemy prowadzić działania. Zobaczymy jak zostaną
wykonane zaplanowane działania i co przyniosą. Problem szkód
w uprawach polowych
i brak jakiejkolwiek rekompensaty, przekażemy do dalszego zainteresowania się
i podjęcia działań do wprowadzenia rozwiązań systemowych dla parlamentarzystów.”
Zapowiedziane wystąpienie w sprawie rozwiązań systemowych w zakresie
rekompensat za utracone zbiory i szkody
czynione przez rozlewające się wody rzeki
Mierzawy został już przygotowany i przesłany do biur wszystkich posłów ziemi
świętokrzyskiej.
Ewa Kubas-Samociuk
14
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
XV Dni
Sędziszowa
W dniu 28.06.2014 r. w sobotę na Bazie Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej
odbyły się XV Dni Sędziszowa. Na ten
czas zostało zaplanowane wiele atrakcji i
bardzo ciekawy program artystyczny.
Dni naszego miasta rozpoczęły się we
wczesnych godzinach rannych zawodami
wędkarskimi, w których udział wzięło 15
osób. Turniej odbywał się w formie indywidualnej i drużynowej, a zwycięzcami
zostali:
Drużynowo:
I miejsce – Koło PZW SEFAKO
II miejsce – Koło PZW Sędziszów Miasto
III miejsce – Koło PZW Kolejarz
Indywidualnie:
w kategorii senior: I miejsce – Uchto Adrian (koło PZW Sędziszów Miasto)
II miejsce – Kuliński Mateusz (koło PZW
SEFAKO)
III miejsce – Janiszewski Rafał (Koło
PZW SEFAKO)
w kategorii junior:
I miejsce ex aequo – Janiszewska Magdalena i Wróbel Nataniel.
Od godziny 10.00 w Samorządowym
Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie trwały rozgrywki szachistów, a
wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce – Krawiec Piotr
II miejsce – Białas Andrzej
III miejsce – Paliborek Lesław
O godzinie 10.00 wystartował także II
Sędziszowski Mały Maraton „Biegaj po
Zdrowie” na trasie 10 km 200 m. W zabezpieczenie maratonu byli zaangażowani Strażacy z OSP Sędziszów, OSP Swaryszów i OSP Tarnawa, Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie oraz Policjanci
z komisariatu Policji w Sędziszowie, a
także Służba Ochrony Kolei posterunek w
Sędziszowie. Poniżej przedstawiamy wyniki biegu: kategoria generalna mężczyzn:
I miejsce - Stokowiec Marcin z czasem
34,04, II miejsce - Jamioł Michał z czasem 35,02, III miejsce - Stażyński Dariusz
z czasem 35,06. A w kategorii generalnej
kobiet: I miejsce - Szymańska Agnieszka z
czasem 50,48, II miejsce - Ostrowska Agnieszka z czasem 53,30, III miejsce - Seredyka Aleksandra z czasem 58,55.
O godzinie 14.30 odbył się mecz piłki
nożnej pomiędzy drużyną oldboyów MKS
UNII Sędziszów i aktualną drużyną MKS
UNII w składzie, której wystąpili również
nasi samorządowcy. Mecz zakończył się
wynikiem 3:1 dla drużyny OLDBOYÓW. Mecz sędziowali Piotr Bryła i Rafał
Ćwiertnia.
Podczas XV Dni Sędziszowa zorganizowany był blok gier i zabaw dla dzieci,
który poprowadziły Pani Wioletta Lagierska i Joanna Pikiel.
Podczas oficjalnego otwarcia XV
Dni Sędziszowa na scenie pojawili się:
Burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Adam Mysiara, Sekretarz Gminy – Ewa
Kubas-Samociuk, Skarbnik Gminy – Lucyna Nahajczuk, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – Krzysztof
Chmaruk, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie – Jolanta Wiekiera, Dyrektor Zakładu
Usług Komunalnych – Wiesław Jarzyński
oraz obecni Radni Sędziszowa Pani Bożena Wójcik i Pan Mariusz Gliwiński.
O godzinie 16.30 Burmistrz Sędziszowa przywitał wszystkich zebranych mieszkańców i gości, życząc wszystkim dobrej
zabawy.
Tradycyjnie, jak co roku podczas Święta Miasta zgromadzone dzieci wypuściły
gołębie, które od lat zabezpiecza, na potrzeby tej ważnej chwili, Polski Związek
Hodowców Gołębi oddział w Sędziszowie.
Pan Burmistrz nie zapomniał podziękować
Honorowy Krwiodawcom z Gminy Sędziszów, którym wręczono drobne upominki.
W programie artystycznym jak zawsze
znalazł się czas, aby mogli się zaprezentować młodzi wykonawcy ze Studia Piosenki i Formacji Tańca, którzy swe pasje rozwijają pod okiem Pani Katarzyny Kornaś i
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
15
Emilii Simlat w Samorządowym Centrum
Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
I tak na scenie zaprezentowali się: artyści
z młodszej i starszej grupy tanecznej SCK
oraz wokaliści: Agata Fugat, Weronika
Kalicińska, Justyna Pikiel, Kamila Ozga,
Natalia Ryś, Mateusz Gregorczyk, Sylwia
Ozga, Daria Opałka i Martyna Koziara
oraz dwie grupy wokalne.
Po raz kolejny podczas Dni Sędziszowa
odbyły się wybory Miss Sędziszowa. W
tym roku do konkursu przystąpiło 8 kandydatek. W jury zasiedli: Adam Mysiara,
który był przewodniczącym, Michał Pałka, Piotr Pajda, Urszula Strzelec-Rokicka,
bezbłędnie i z wdziękiem. Pomiędzy wejściami dziewcząt publiczności umilał czas
zespół taneczny „EKS-TREMUM” z Jędrzejowa. Po obradach, jury przedstawiło
publiczności werdykt, i tak II Vice Miss
Sędziszowa 2014 została Klaudia Styczeń,
Emilia Simlat, Mariusz Gliwiński, Piotr
Gryc i w zastępstwie za Adama Szyszkę
– Pani Jolanta Wiekiera.
W pierwszym wejściu dziewczęta zaprezentowały się w strojach sportowych,
zostały także przedstawione informacje
na temat kandydatek przez prowadzących.
W drugim wejściu pretendentki do tytułu Miss Sędziszowa wystąpiły w strojach
wieczorowych, musiały również wykazać
się wiedzą ogólną, ponieważ miały zadanie wylosowania i udzielenia odpowiedzi
na dwa pytania. Pragniemy zaznaczyć, że
nasze kandydatki na pytania odpowiadały
na I Vice Miss Sędziszowa 2014 wybrano
Magdalenę Popczyk, a tytuł Miss Sędziszowa 2014 zdobyła Gabriela Szczerbińska. Miss Foto została Emanuela Skierska.
Dekoracji naszych Miss i koronacji dokonali Burmistrz Sędziszowa – Pan Wacław
Szarek wraz z Prezesem Zarządu Fabryki
Kotłów SEFAKO S. A. Panem Markiem
Trawińskim.
Po wyborach najpiękniejszej Sędziszowianki nadszedł czas na występ Zespołu
Hardware, który zagrał naprawdę energetyczny koncert, a po nim na scenie pojawił
się Ukraiński Chór „Dzwony Podola”. Pomiędzy występami został zorganizowany
przez OSiR w Sędziszowie konkurs dla
rodziców z dziećmi, w którym nagrodami
były karnety wstępu na basen.
16
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
Około godziny 22 przyszedł czas na
gwiazdę wieczoru. W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas zespół „ROXANNE
Roxette Cover Band”, który dał naprawdę
wspaniały występ i przeniósł nas w czasy
szkolnych dyskotek i radiowych list przebojów. Na zakończenie XV Dni Sędziszowa goście zostali zaproszeni do wzięcia
udziału w dyskotece pod gwiazdami, którą
poprowadził DJ Gress.
Podsumowując podczas Dni naszego
Miasta dużo się działo, było wiele śmiechu i dobrej zabawy, nie brakowało również emocji.
Drodzy Państwo już teraz zapraszamy
na przyszły rok, abyście towarzyszyli nam
podczas XVI Dni Sędziszowa.
Serdecznie zapraszamy Emerytów i Rencistów Fabryki
Kotłów SEFAKO SA na
Piknik Jubileuszowy z okazji 40-lecia Spółki,
który odbędzie się dnia 6 września 2014 r.
w godz. 14:00-24:00
na terenie Bazy Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjnej
w Sędziszowie, przy ul. Sportowej 5.
Informujemy, iż zaproszenia na Piknik Jubileuszowy
są do odebrania w siedzibie Spółki
przy ul. Przemysłowej 9, w Biurze Komunikacji i PR,
pokój D101, w godzinach 7:30-15:30 do dnia 3.09.2014 r.
Nr kontaktowy +48 41 38 11 073 wew. 605
Ilość zaproszeń ograniczona.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
17
SIEMENS z wizytą w pracowni CNC w ZSP w Sędziszowie
W dniu 28 kwietnia br. odbyła się
wizyta robocza przedstawiciela firmy
Siemens, Dyrektora Działu Industry
Pana Karola Staworko w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie.
Gościem był również Pan Krzysztof
Toczydłowski Dyrektor TOCK-Automatyka generalny wykonawca nowej
sali szkoleniowej obrabiarek sterowanych numerycznie w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie.
Z ramienia szkoły w spotkaniu uczestniczyli Pan Dyrektor Leszek Szkliniarz
oraz Pan Piotr Walczak-nauczyciel i
trener CNC.
Spośród wielu podjętych tematów,
główny dotyczył możliwości uczynienia
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
certyfikowanego ośrodka szkoleniowego pod patronatem firmy SIEMENS.
Dałoby to możliwość nie tylko prowadzenia szkoleń z zakresu programowania i obsługi obrabiarek CNC, ale
również certyfikowania uczestników
na poziomie międzynarodowym wg
standardów firmy SIEMENS. Wszyscy
uczestnicy spotkania stwierdzili, że
będą dążyć do osiągnięcia zamierzonego celu i w niedalekiej przyszłości
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Sędziszowie ma szansę stać się jednym z nielicznych tego typu ośrodków
na mapie Polski.
Rozmowy dotyczyły również prowadzonych już kursów operatorów
obrabiarek CNC w ramach Projektu
„Chcesz dostać pracę – zdobądź dodatkowe kwalifikacje”. Pan Dyrektor
Karol Staworko był pozytywnie zaskoczony perfekcyjnie zorganizowaną
salą szkoleniową oraz komfortowymi
warunkami i wyposażeniem, dzięki
któremu w połączeniu z doskonałym
oprogramowaniem szkoleniowym Sinutrain i obrabiarką wyposażoną w
sterownik Sinumerik firmy SIEMENS
uczestnicy kursu mogą zdobywać
wiedzę i praktyczne umiejętności.
Jak sam stwierdził posiadanie takiej sali otwiera przed szkołą zupełnie nowe horyzonty kształcenia, i to
nie tylko dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie,
ale wszystkich chętnych chcących
uzyskać dodatkowe lub podnieść posiadane kwalifikacje z obszaru całej
południowej Polski. Wysoki standard
wyposażenia sali w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą daje możliwość
firmie SIEMENS skierowania zainteresowanych kursem operatora lub
programisty obrabiarek opartych o
sterowanie Sinumerik do najbliższego certyfikowanego ośrodka, czyli w
przyszłości do ZSP Sędziszów. Co z
kolei może zwiększyć zainteresowanie
tego typu szkoleniami ze względu na
niższe koszty dojazdu lub zakwaterowania, gwarantując wysoki poziom
szkolenia.
W ramach spotkania ZSP Sędziszów otrzymała od przedstawiciela
firmy SIEMENS wsparcie w postaci
materiałów promocyjnych i marketingowych dotyczących oprogramowania
Sinutrain oraz sterowania Sinumerik.
Uzgodniono również dalsze szczegóły
zacieśniania współpracy między szkołą firmą SIEMENS oraz TOCK-Automatyka.
/P.W./
Ulica Gniewięcińska będzie odbudowana
W poniedziałek 28 lipca br. w Urzędzie Wojewódzkim w
Kielcach samorządy z województwa odebrały promesy na odbudowę dróg gminnych zniszczonych przez nawalne deszcze.
Promesy zostały wystawione przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, a wręczone przez gospodarza spotkania Wojewodę
Świętokrzyskiego Bożentynę Pałka – Koruba.
„Środki które Wam dzisiaj przekazuję to taki prezent na otarcie łez. Wolelibyśmy aby takich okazji nie było. Niestety nie ma
tygodnia żebyśmy nie otrzymywali zgłoszeń o kolejnych kataklizmach które nawiedzają świętokrzyskie. Bardzo Wam dziękuję za dobrą pracę. Jesteśmy w Ministerstwie postrzegani jako
solidna firma. Środki są zawsze rozliczane na czas i prawidłowo. To Wasza zasługa” – mówiła Pani Wojewoda do zgromadzonych
samorządowców.
Promesa dla gminy Sędziszów opiewa na 350 tys. zł. Środki
są przeznaczone na odbudowę ulicy Gniewięcińskiej. Przypomnijmy że środki na jej odbudowę zostały przyznane po ulewach
jakie miały miejsce w Sędziszowie w 2012 roku.
W roku bieżącym będzie to już druga inwestycja drogowa
realizowana ze wsparciem środków NPODL. Wiosną została
wykonana droga od Nowej Wsi do Bugaja (popularnie nazywana
droga przez Klony) i dalej do Czekaja.
Według projektu ul. Gniewięcińska będzie odbudowana na
całej długości i połączy ul. Dworcową (na wysokości ZOL-u)
z ul. Leśną (wylot na obwodnicę). Realizacja nastąpi jeszcze w
tym roku.
Jej odbudowa i oddanie do użytkowania stworzy bardzo dogodny objazd centrum miasta.
Ewa Kubas-Samociuk
18
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
III Sędziszowska Charytatywna Wystawa Psów Rasowych
Imprezą towarzyszącą XV Dniom Sędziszowa była III Sędziszowska Charytatywna Wystawa Psów Rasowych. Organizatorami wystawy
byli: Burmistrz Sędziszowa oraz ANAREX Klub Owczarka Niemieckiego.
Popularny owczarek niemiecki to wyjątkowo inteligentny pies, wyśmienity towarzysz oraz pies wystawowy (również w klasie posłuszeństwa), jest bardzo podatny na tresurę.
Umiejętnie prowadzony i wytresowany jest wspaniałym i oddanym
przyjacielem.
Podczas wystawy na ringu-wybiegu zaprezentowało się 60 psów, w
tym 40 owczarków niemieckich oraz 20 psów innych ras, min.: dogi,
berneński pies górski, cocker spaniel angielski, sznaucer miniaturka,
pudel, yorkshire teriery.
Ocenie
sędziowskiej
podlegała min.: sylwetka,
kończyny, głowa, uszy,
oczy, umaszczenie, ułożenie zadu. Występował podział ze względu na wiek
(klasa: baby, szczeniak,
dorosły pies), płeć (pies,
suka).
Wystawa cieszyła się
dużym zainteresowaniem
odwiedzających Bazę Turystyczno – Kulturalno - Rekreacyjną w Sędziszowie.
KGW Jeżów na
gościnnym występie
w Żarnowcu
Na pięknie udekorowanych stołach, gospodynie zaprezentowały:
ciasta, desery i potrawy wykonane
z ogólnie dostępnych latem składników, m. in. owoców, warzyw, mięsa
pod różnymi postaciami. Bardzo gorąco przyjęto występ kapeli „Sędzi-
szowianie”, która promowała Gminę
Sędziszów umilając Paniom czas pobytu. Komisja konkursowa przyznała
członkiniom KGW Jeżów Wyróżnienie
za przepyszne potrawy i wystrój stoiska oraz za jego oprawę muzyczną
w wykonaniu kapeli pod kierunkiem
Pana Stanisława Malickiego. Nagrodę w postaci kuchenki mikrofalowej
odebrała na scenie Przewodnicząca
KGW Pani Elżbieta Janowska. Panie
pragną serdecznie podziękować Państwu Renacie i Krzysztofowi Ściańskim z Wolbromia za okazaną pomoc
przy organizacji wyjazdu.
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
W środę 25 czerwca w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbyła się
uroczystość zakończenia roku szkolnego
2013/2014.
Kilka dni przed zasłużonym odpoczynkiem w sali gimnastycznej OSiR zebrali się wyjątkowo zdolni uczniowie ze
wszystkich szkół w gminie Sędziszów,
którzy za swoją ciężką całoroczną pracę,
zostali uhonorowani i nagrodzeni przez
Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka.
To wspaniała okazja na podsumowanie
wspólnej edukacyjnej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców, organu prowadzącego
oraz Fundacji „z Uśmiechem” z Kielc.
Szczególne podziękowania i wyrazy
uznania Pan Burmistrz kierował w stronę
rodziców, pedagogów, a także instytucji
rozwijających młode talenty, takich jak
Samorządowe Centrum Kultury czy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
To właśnie z myślą o szczególnie utalentowanej i uzdolnionej młodzieży, Burmistrz Sędziszowa zainicjował i wdrożył
specjalny program stypendialny.
Stypendium Burmistrza Sędziszowa
w kwocie 700,00 zł za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, bardzo dobre wyniki w nauce
a także aktywne wspieranie środowiska
szkolnego i lokalnego otrzymali uczniowie:
Z Gimnazjum w Sędziszowie: Karolina
Pałęza, Artur Sikora i Damian Bzdzion.
Z Gimnazjum w Boleścicach: Magda
Mazur.
Z Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie: Katarzyna Fortunka.
Stało się już tradycją, że Małgorzata
Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty,
funduje nagrodę specjalną - Nagrodę Kuratora. W tym roku otrzymał ją Damian
Bzdzion uczeń Gimnazjum w Sędziszowie, który wykazał się w wielu konkursach
przedmiotowych z matematyki, fizyki i
biologii ,a także otrzymał wyróżnienie w
IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka
Angielskiego.
Nagrodę Burmistrza za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyni-
ki w nauce oraz aktywny udział w życiu
szkoły otrzymali uczniowie:
Ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie: Aleksandra Kurek, Antoni
Dudziński, Magdalena Sroga, Jakub Sroga, Marta Makuch, Beata Ciosek, Izabela
Gryń, Bartosz Marcinkowski, Aleksandra
Rosół, Anna Zaczkowska.
Ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie: Dominik Stasiek, Justyna Konieczna, Aleksandra Stefańczyk, Aleksandra Capiga, Natalia Capiga, Patrycja Kuśtowska, Marta Formowicz, Klaudia Chalewska, Daniel Rokicki i Mateusz Wątor.
Ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie:
Julia Szarek, Aneta Kozendra, Sandra Mówińska.
Ze Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach: Norbert Kowalski, Anna Jach, Wiktoria Warot.
Ze Szkoły Podstawowej w Mstyczowie: Patrycja Cieślińska, Oliwia Dylowska, Weronika Fira.
Ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach: Hubert Molus, Jakub Ryczko, Łukasz Pacholec, Izabela Staniak, Magdalena Kalicińska.
Z Gimnazjum w Sędziszowie: Magdalena Wójcicka, Aleksandra Wiekiera,
Paulina Dzięcioł, Norbert Klepka, Nikola
Gumul, Daria Opałka.
19
Z Gimnazjum w Boleścicach: Sylwia Cembrzyńska,
Wiktoria Węgrzn, Karolina
Kalicińska, Tomasz Kaliciński, Joanna Głowa, Mateusz
Lipiec, Marta Dobosz, Aneta
Zimoląg.
Z Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie: Damian Błaszczyk, Aneta Prusek, Gracjan Grabek, Paweł
Brzeszcz, Magda Krzysztofik.
W tym roku Pan Burmistrz Sędziszowa Wacław
Szarek postanowił w ramach
Nagrody Burmistrza wręczyć uczniom sprzęt sportowy. Jest to wspólna inicjatywa Burmistrza
Sędziszowa i „Fundacji z Uśmiechem” z
Kielc, aby zachęcać dzieci i młodzież do
uprawiania sportu.
„Fundacja z Uśmiechem” jako organ
prowadzący trzy szkoły w Gminie Sędziszów także wyróżniła uczniów za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w
nauce. Nagrodę ufundowała Pani Prezes
Fundacji Wioletta Zdeb oraz Wiceprezes
Pani Elżbieta Gołdyn.
Ze Szkoły Podstawowej w Mstyczowie: Iga Bielecka, Aleksandra Wawer,
Monika Osuch
Ze Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach: Julia Buczkowska, Marcin Turek,
Natalia Bugajska
Ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie:
Sandra Małogowska, Kamil Bratek, Dawid Pawlikowski
Na zakończenie uroczystości Pan Burmistrz życzył wszystkim udanych urlopów,
samych słonecznych dni, a przede wszystkim odpoczynku przed kolejnym rokiem
szkolnym: „Gdyby wakacje trwały cały
rok, nie docenilibyśmy ich w pełni, bo coś,
co mamy na co dzień nie jest tak pożądane
jak rzadkość”.
Karolina Gołąb
20
NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Sierpień 2014
Konkurs Dziennikarski rozstrzygnięty!
W konkursie dziennikarskim zorganizowanym pod patronatem Burmistrza Sędziszowa i Naszej Gazety Sędziszowskiej
,,I Ty możesz zostać Dziennikarzem” wyróżniliśmy następujące osoby:
Kategoria wywiad:
Daniel Rokicki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie
Magdalena Kalicińska – Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
Marcelina Grzych – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Sędziszowie
Marlena Zawada – Szkoła Podstawowa w
Tarnawie
ISSN 1733-0173
Bezpłatny monitor samorządowy gminy Sędziszów
www.sedziszow.pl
Iga Sobota – Gimnazjum w Boleściach
Kategoria felieton:
Klaudia Chalewska – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Sędziszowie
Filip Pośpiech – Szkoła Podstawowa nr 2
w Sędziszowie
Marta Formowicz – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Sędziszowie
Zuzanna Sendorek – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Sędziszowie
Kategoria interwencja:
Bartosz Marcinkowski – Szkoła Podstawowa nr1 w Sędziszowie
Sandra Simela – Szkoła Podstawowa nr 1
w Sędziszowie
Gracjan Grabek – Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie
Uroczyste nagrodzenie zwycięzców
nastąpiło podczas zakończenia roku
szkolnego w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Sędziszowie.
Zespół Redakcyjny: Ewa Kubas - Samociuk, Krzysztof Malec,
Adres do korespondencji: 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
Kontakt: tel. 041 381 11 29, 381 11 30, fax: 041 381 11 31, e-mail: [email protected]
Skład i łamanie: P.U.H. Kartograf, 32-048 Jerzmanowice, Jerzmanowice 53,
tel. 606 108 229, e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Znajdź nas na Facebooku: facebook.com/miastogminasedziszow

Podobne dokumenty

Pobierz plik

Pobierz plik Koło Św. Zw. Ż. AK w Sędziszowie i Klub Historyczny im. AK w Sędziszowie. Tragedia rozegrała się na polach pod krzelowskim lasem 17 sierpnia 1944 roku. Dwa dni później miejscowa ludność, urządziła ...

Bardziej szczegółowo