Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zaświadcza sie, e

Komentarze

Transkrypt

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zaświadcza sie, e
.................................dnia ....................200...r.
..........................................................
/ oznaczenie pracodawcy /
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Zaświadcza sie, e Pan / Pani
.................................................................................................................
zamieszkały / -a / w .............................................................................................................................................
jest / był zatrudniony / -a / w ..............................................................................................................................
/ nazwa i adres pracodawcy /
na stanowisku ............................................................................................ od dnia .............................................
na podstawie umowy o prace zawartej na czas.....................................................................................................
Stosunek pracy ustał w dniu ......................................................... / trwa nadal.
Wynagrodzenie za miesiąc ...................................................... wyniosło ...............................zł brutto ,w tym:
podatek od wynagrodzeń /łącznie ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne/................................... zł
składki emerytalne ............................................. zł
składki rentowe .................................................. zł
ubezpieczenie chorobowe .................................. zł
jednorazowe świadczenia socjalne /jakie/ ........... .............................................................................. zł
Wynagrodzenie NETTO
....................................... zł.
Z wynagrodzenia potrącane są:
wiadczenia alimentacyjne w wysokości ............................zł.
inne: .....................................................................................zł.
..............................................................................................zł.
..............................................................................................zł.
................................................................................
/ podpis pracodawcy /

Podobne dokumenty