Bericht - Triangelenergie EU

Komentarze

Transkrypt

Bericht - Triangelenergie EU
Konferencja
Racibórz 25-27.03.2009r.
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości.
Aktywnie włączyć mieszkańców
w świadome użytkowanie energii.
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir
Activement les citoyens à de l’énergie impliquant
Europas Kinder fit machen für die Zukunft
Bürger aktiv in den bewussten Umgang
mit Energie einbeziehen
Projekt trójstronny
La triangulaire
Das Triangel-Projekt
Leverkusen – Racibórz - Villeneuve d’Ascq
Racibórz 2009
Prezentacja problemów edukacji ekologicznej
w istniejącym systemie oświaty w Polsce...............................................11
Rezultaty działań podjętych w Raciborzu . ...........................................15
System Zarządzania Środowiskowego
wg normy ISO 14001 w Raciborzu........................................................18
Rezultaty zastosowanych metod po konferencji
w Leverkusen we Francji........................................................................25
Rezultaty zastosowanych metod po konferencji
w Leverkusen w Niemczech...................................................................28
Présentation des problèmes de l’éducation écologique
du système actuel de l’éducation en Pologne. .......................................36
Résultat des activités entreprises à Raciborz.........................................40
Système de Gestion Environnementale selon
la norme ISO 14001 à Raciborz.............................................................43
Présentation des résultats des méthodes appliquées suite
à la conférence de Leverkusen en Allemagne........................................50
Présentation des résultats des méthodes appliquées
suite à la conférence de Leverkusen en France.....................................58
Präsentation der Probleme der ökologischen
Bildung im aktuellen Bildungssystem in Polen.....................................61
Handlungsergebnisse, die in Racibórz erzielt wurden..........................65
System der Umweltverwaltung
nach der Norm ISO 14001 in Racibórz.................................................68
Vorstellung der Ergebnisse der angewandten
Methoden nach der Konferenz in Leverkusen in Deutschland.............75
Vorstellung der Ergebnisse der angewandten
Methoden nach der Konferenz in Leverkusen in Freinkreich...............83
Szanowni Państwo
Racibórz, to 56-tysięczne miasto położone w południowo-zachodniej
części Rzeczpospolitej Polskiej w którym ochrona środowiska zawsze
stanowiła zagadnienie, ważne dla mieszkańców i władz miasta. Aktywne działania Miasta w kierunku ekologii, poparte wieloma laurami, pozwoliło mu zyskać przydomek „Zielonej Oazy Śląska”, pozytywnie wyróżniając się tym samym na mapie uprzemysłowionego regionu kraju.
Priorytetowe traktowanie zagadnień ekologicznych było podstawą do sprecyzowania polityki ekologicznej miasta, przyjętej uchwałą Rady Miasta Racibórz nr VI/503/2000r z 25 października 2000r., która stanowiła podstawowy element systemu
zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14 001, wprowadzanego
w mieście w 1999r.. Wdrożenie poddanego audytowi i certyfikowanego w 2000r. systemu było ujęciem w ramy formalne działań realizowanych wcześniej i stanowiło gwarancję zrównoważonego rozwoju miasta.
Ekologia także w kontaktach zagranicznych stanowi istotne pole współpracy z miastami partnerskimi Raciborza. Projekt „Nauczanie poszanowania energii od przedszkola” zgłoszony z inicjatywy Leverkusen jako przedsięwzięcie polsko - niemiecko - francuskie trafił więc na właściwy grunt,
zaakceptowany został przez władze Raciborza i wpisał się w naturalny sposób
w działalność Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Raciborzu .
Nasze doświadczenia i obserwacje w auditowanych jednostkach przedszkolnych już wcześniej doprowadziły nas, podobnie jak inicjatorów tego
projektu, do wniosków, iż najlepsze efekty edukacyjne można uzyskać
rozpoczynając edukację ekologiczną od najmłodszych lat. To także tradycja odzwierciedlona w polskim przysłowiu „czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”. Jesteśmy głęboko przekonani, iż wyrabianie
prawidłowych nawyków ekologicznych, uczulenie na postrzeganie siebie
jako części środowiska można i trzeba rozpocząć już od przedszkola.
Wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w ramach projektu
pozwoliła na wprowadzenie w naszym mieście nowych trendów nauczania korzystania z zasobów naturalnych już w wieku przedszkolnym. Wiedza najmłodszych o energii niezbędnej do wprawienia w ruch
wiatraczka czy poruszania się na rowerku powoduje poszukiwanie alternatywy - w postaci energii słonecznej wprawiającej w ruch wiatraczek z kolektorem itd. co z kolei uruchomi nawyki oszczędzania ener
gii. Zademonstrowanie dzieciom mechanizmów powstawania energii,
pokazanie jak dużego wysiłku wymaga jej wytworzenie oraz uświadomienie najmłodszym wszechobecność energii w otaczającym nas
świecie i ukazanie alternatywnych jej źródeł - słońca, wiatru, wody
- a wszystko to poprzez obserwację i ekspresję otoczenia, z pewnością
spowoduje zmianę stosunku do energii z korzyścią dla naszej przyszłości.
Życzę wszystkim uczestnikom konferencji, aby poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i poznanie raciborskich zwyczajów, wzbogacili swą
wiedzę ekologiczną i pogłębili umiejętność przekazywania jej najmłodszym
dla dobra naszego środowiska, uzyskując efekt w postaci trwałych zmian
postaw środowiskowych nie tylko wśród najmłodszej części społeczeństwa.
Zdzisława Sośnierz
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz
Madames, Messieurs
Racibórz est une ville de 56 milles d’habitants située dans le sud-est de
la République de Pologne où la protection de l’environnement constituait
toujours la question importante pour les habitants et les autorités municipales. Les démarches actives de la ville dans le domaine de l’écologie
sont prouvées par plusieurs lauriers ce qui lui a permis d’obtenir le surnom «de l’oasis verte de la Silésie » en se distinguant d’une façon positive
sur la carte de cette région industrielle de notre pays.
Le traitement prioritaire des questions écologiques constituait la base
de la définition de la politique environnementale de la ville qui a été adoptée par la résolution du Conseil Municipal de Racibórz nº VI/503/2000r
du 25 octobre 2000 qui était l’élément principal du Système de Gestion
Environnementale selon la norme ISO 14 001 mis en place en 1999. La
mise en oeuvre du système audité et certifié en 2000 constitue la formalisation des activités réalisées auparavant et la garantie du développement
équilibré de la ville.
L’écologie constitue également le domaine important de la collaboration dans les relations internationales avec les villes partenaires de Racibórz. Le projet « Apprentissage du respect de l’énergie à partir de l’école
maternelle » proposé par Leverkusen en tant que l’entreprise polono–
allemande-française n’est pas donc tombée dans l’oeil d’un sourd et il
a été accepté par les autorités de Racibórz en s’inscrivant naturellement
à l’activité du Service de la Protection de l’Environnement de l’Office
Municipal de Racibórz.
Nos expériences et observations au sein des écoles maternelles auditées nous ont déjà amené auparavant, comme les auteurs de ce projet, aux
conclusions que les meilleurs effets éducatifs pouvaient être obtenus en
commençant l’éducation écologique dès le plus jeune âge. C’est aussi la
tradition relevant du proverbe polonais «ce qu’on apprend en sa jeunesse
il faut continuer en vieillesse». Nous sommes profondément persuadés
que le choix de bonnes habitudes écologiques, la sensibilisation à se voir
la partie de la nature peut et doit commencer dès l’école maternelle.
La collaboration mutuelle et l’échange des expériences dans le cadre
du projet ont permis de mettre en place dans notre ville de nouvelles tendances de bénéficier des ressources naturelles déjà à l’âge préscolaire. Le
savoir des plus jeunes relatif à la force nécessaire pour mettre en marche
du virevent ou bien la façon de faire de la bicyclette font rechercher les
alternatives – sous forme de l’énergie solaire mettant en marche l’éolien
à collecteur etc. C’est ça qui fait créer les habitudes de l’économie de
l’énergie. Le fait de présenter aux enfants les mécanismes de la création de l’énergie, l’effort nécessaire pour la créer ainsi que les rendre
conscients de l’omniprésence de l’énergie dans le monde nous entourant
et présenter ses ressources alternatives – soleil, vent, eau – et tout ça,
à travers de l’observation et expression de l’environnement, fera certes
changer le rapport vis-à-vis l’énergie au profit de notre avenir.
Je souhaite à tous les participants de la conférence que grâce à l’échange mutuelle des expériences et à la connaissance des habitudes de Raciborz enrichissent leur connaissance écologique et approfondissent le
savoir-faire de la transmission de ce savoir aux plus jeunes pour le bien
de notre nature en obtenant comme le résultat les changements durables
des attitudes environnementales non seulement parmi la plus jeune partie de notre société.
Zdzisława Sośnierz
Chef du Service de la Protection de l’Environnement
et de l’Agriculture de l’Office Municipal de Racibórz
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die Stadt Racibórz ist im Südwesten Polens gelegen und zahlt heute
56000 Einwohner. In dieser Stadt war die Umweltschutzproblematik für
alle Einwohner und Stadtbehörden immer sehr wichtig. Die aktiven Bemühungen der Stadt im Bereich der Ökologie wurden mit vielen Preisen
gekrönt und brachten der Stadt den Titel der „Grünen Oase Schlesiens”,
was sie auf der Landkarte der industriellen Region positiv auszeichnet.
Der vorrangige Umgang mit den ökologischen Problemen war die
Grundlage für die Festlegung der ökologischen Politik der Stadt. Diese Politik bestätigt der Beschluss des Stadtrates der Stadt Racibórz Nr.
VI/503/2000 vom 25. Oktober 2000, der das Grundelement für das Umweltverwaltungssystem nach der ISO Norm 14 001, das in der Stadt im
Jahr 1999 eingeführt wurde, darstellte. Die Einführung des auditierten
und im Jahr 2000 zertifiziereten Systems war eine formelle Erfassung
der früher realisierten Handlungen und war gleichzeitig eine Garantie
für eine ausgeglichene Entwicklung der Stadt.
Die Ökologie spielt auch eine wichtige Rolle bei der Zusammenarbeit
mit den ausländischen Partnerstädten von Racibórz. Das Projekt „Lehren der Rücksicht auf die Energienutzung vom Kindergarten”, angemeldet aus der Initiative der Stadt Leverkusen als gemeinsames polnisch
- deutsch - französisches Projekt, fand also hier einen guten Nährboden.
Es wurde durch die Stadtbehörden der Stadt Racibórz angenommen und
fand so seinen Platz in den Aktivitäten der Umweltschutzsektion beim
Stadtamt in Racibórz.
Unsere Erfahrungen und Beobachtungen in den auditierten Kindergärten zeigten uns und den Initiatoren des Projektes, dass die besten Ergebnisse erreicht werden, wenn die ökologische Bildung schon in der
frühen Kindheit beginnt. Das ist auch eine Tradition, die einer der polnischen Sprüche widerspiegelt: „jung gewohnt, alt getan”. Wir sind davon
tief überzeugt, dass richtige ökologische Gewohnheiten, eine Sensibilisierung für die Wahrnehmung sich selbst als Teils der Umwelt schon im
Kindergarten gelehrt werden könnten und sollten.
Die gemeinsame Zusammenarbeit und der Austausch von Erfahrungen im Projektrahmen ermöglichten uns, neue Trends beim Lehren der
Nutzung der naturellen Bestände schon im Kindergartenalter in unserer
Stadt einzuführen.
Das Wissen der Kleinkinder über der Energie, die zum Bewegen des
Windrads oder zum Radfahren notwendig ist, zwingt sie zur Suche nach
den Alternativlösungen. z.B. in Form der Sonnenenergie, die das Windrad mit einem Kollektor bewegt usw., was anschließend zu einer Gewohnheit der Energiesparung wird. Wenn wir den Kindern die Mechanismen der Energieentstehung vorstellen, wenn sie erfahren, wie groß
der Kraftaufwand für die Energieerzeugung notwendig ist und wenn
die Kleinkinder bewusst werden, dass die Energie in unserer Umgebung
überall vorhanden ist und wenn wir ihnen die alternativen Energiequellen zeigen - Sonne, Wind, Wasser – und das alles durch die Beobachtung
und Expression der Umwelt, dann führt das mit Sicherheit zur Änderung
derer Verhältnis zur Energie, was nur einen positiven Einfluss für unsere
Zukunft haben kann.
Ich wünsche allen Konferenzteilnehmern, dass Sie Ihr ökologisches
Wissen durch den gemeinsamen Austausch der Erfahrungen und das
Kennenlernen der Bräuche in Racibórz bereichern und die Übergabemöglichkeiten dieses Wissens an die Kleinkinder zugunsten unserer Umwelt vertiefen und dadurch den Effekt der dauerhaften Änderungen in
der Umwelteinstellung nicht nur bei der jüngsten Gesellschaftsgruppe
erreichen.
Zdzisława Sośnierz
Leiter der Abteilung für Umweltschutz und Landwirtschaft
Stadtamt in Racibórz
10
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
Marek Kurpis
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Racibórz
Prezentacja problemów edukacji ekologicznej
w istniejącym systemie oświaty w Polsce
Edukacja ekologiczna (edukacja środowiskowa) to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska
przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie - działać lokalnie”.
Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego
świadomości ekologicznej.
Zgodnie z zapisami art. 5 Konstytucji RP, uchwalonej w 1997 roku,
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju. Warunkiem koniecznym i niezbędnym realizacji celów wynikających zarówno z tego jak i innych zapisów najwyższej Karty Praw i Obowiązków Obywatelskich jest dobrze zaplanowany,
zorganizowany i realizowany proces powszechnej edukacji ekologicznej
obejmującej wszystkich mieszkańców kraju.
W lutym 2001 r. Ministerstwo Środowiska opracowało Narodowy
Program Edukacji Ekologicznej, będący rozwinięciem i konkretyzacją
zapisów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Do jego głównych
celów należy zaliczyć:
1) wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z
uwzględnieniem zmian zachodzących w procesie reformowania
Państwa oraz integracji z Unią Europejską;
2) stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom
związanym z wdrażaniem idei i zasad rozwoju zrównoważonego,
pozwalających kształtować świadomość ekologiczną w warunkach demokratyzacji życia społecznego i wzrastającej roli komunikacji społecznej;
3) zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez:
• promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych
treści,
• wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych,
• uporządkowanie przepływu informacji i usprawnienie procesu
decyzyjnego związanego z edukacją ekologiczną.
11
Dokument wskazuje również istotne dla systemu oświaty aspekty edukacyjne:
1) promowanie metodyki aktywnego nauczania ukierunkowanego
na rozwój zrównoważony;
2) stworzenie warunków dla rozwoju bazy edukacji ekologicznej;
3) inicjowanie badań naukowych nad efektywnością edukacji
ekologicznej.
Założenia dotyczące realizacji edukacji ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży, w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 roku, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego na poszczególnych
etapach edukacyjnych. Pierwszym z nich jest wychowanie przedszkolne
obejmujące dzieci w wieku 3 – 6 lat. Celem wychowania przedszkolnego
w sferze kształtowania świadomości ekologicznej jest przede wszystkim:
1) wyzwalanie chęci oraz kreowanie umiejętności obserwowania
środowiska naturalnego;
2) kształtowanie wrażliwości zarówno na piękno jak i na szkody
w środowisku;
3) uczenie szacunku dla innych istot;
4) oddziaływanie na styl życia i świadomość ekologiczną rodziców;
5) kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych w życiu
codziennym.
Następnie realizacja edukacji ekologicznej obejmuje uczniów szkół
podstawowych (7 – 12 lat), gimnazjów (13 – 15 lat) oraz szkół ponadgimnazjalnych (16 – 19/20 lat). Powyższe rozporządzenie precyzuje:
1) w zakresie nauczania: rozwijanie zdolności dostrzegania różnego
rodzaju związków i zależności (przyczynowo -skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);
2) w zakresie umiejętności: efektywne współdziałanie w zespole i
pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie
indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na
gruncie zachowania obowiązujących norm;
3) w pracy wychowawczej nauczyciele, wspierając w tym zakresie
obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie
stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego
wymiarze indywidualnym i społecznym, godzić umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za
siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych; oraz, aby uczniowie uczyli się szacunku dla dobra
wspólnego jako podstawy życia społecznego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego zakłada, iż począwszy od drugiego
etapu edukacyjnego (czyli od klas IV-VI szkoły podstawowej) wprowa12
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
dza się, obok przedmiotów i bloków przedmiotowych, ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym. Jest to zestaw treści
i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja
może odbywać się w ramach nauczania różnych przedmiotów (bloków
przedmiotowych) lub w postaci odrębnych zajęć. Jedną z tych ścieżek
jest właśnie edukacja ekologiczna. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest
za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym programie nauczania. Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są
nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki.
W podstawie programowej problematyka ekologiczna w różnym natężeniu pojawia się w wielu przedmiotach i blokach przedmiotowych zarówno w sformułowanych tam celach edukacyjnych, jak i zadaniach
szkoły, treściach kształcenia i oczekiwanych osiągnięciach uczniów.
Podstawowym zadaniem całej społeczności szkolnej - dyrekcji, nauczycieli, uczniów i ich rodziców - winno stać się wykorzystanie możliwości
zawartych w podstawie programowej, w celu wyzwolenia i utrwalenia
u uczniów potrzeby życia zgodnego z ideami zrównoważonego rozwoju.
Należy to osiągnąć m. in. przez:
• kształtowanie człowieka świadomego swej jedności ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym,
• rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia o nim informacji,
• poznanie praw i współzależności rządzących przyrodą, a także
zachodzących pomiędzy przyrodą a człowiekiem,
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów zgodnie
z posiadaną wiedzą i przyswojonym systemem wartości,
• pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody i ład przestrzenny,
• kształtowanie postawy szacunku dla życia i zdrowia, zarówno
własnego, jak i wszystkich innych istot,
• prowadzenie aktywnych form edukacji w terenie, np. „zielone
szkoły”,
• współpracę między nauczycielami w tworzeniu klimatu sprzyjającego realizacji podstawowych celów edukacji ekologicznej.
Zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego
szkoła powinna:
• inicjować i korzystać z kontaktów z władzami samorządowymi
oraz innymi reprezentantami społeczności lokalnej, szkołami
wyższymi, terenowymi ośrodkami edukacji ekologicznej i innymi
instytucjami oraz organizacjami,
• inicjować oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych
programach edukacji ekologicznej,
• stale podejmować i rozszerzać zakres praktycznych działań na
13
rzecz ochrony środowiska w szkole i jej otoczeniu,
• eksponować pozytywną rolę dzieci w edukacji ekologicznej dorosłych,
• prowadzić edukację ekologiczną w terenie.
Uzupełnieniem edukacji ekologicznej realizowanej w szkole jest edukacja środowiskowa obejmująca szkolnictwo wyższe. Opiera się na kształceniu mającym na celu wprowadzenie w problematykę środowiskową
przyszłych absolwentów wszystkich szkół wyższych, przygotowywaniu
specjalistów do pracy zawodowej w zakresie ochrony środowiska, organizowaniu studiów podyplomowych uzupełniających wiedzę w zakresie ochrony środowiska, kształceniu na poziomie wyższym na studiach
bezzawodowych, uniwersalnych - tzw. europejskich oraz prowadzeniu
nieformalnej edukacji ekologicznej przez organizowanie otwartych uniwersytetów i wykładów. Edukacja środowiskowa w szkołach wyższych
powinna przekazywać podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomiczno-technicznych i humanistycznych oraz kształtować
postawy przyjazne środowisku.
Właściwa realizacja edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym zależy od ścisłej współpracy samorządu i nadzoru pedagogicznego, placówek oświatowych oraz instytucji spoza sektora finansów
publicznych działających na rzecz rozwoju środowiska. Istotną rolę odgrywają gminy, które tworząc odpowiednie warunki do zrównoważonego rozwoju upowszechniają również świadomość ekologiczną wśród
mieszkańców. Przykładem powyższego jest Miasto Racibórz. Gmina m.in.
finansuje od 2001 roku zajęcia edukacji ekologicznej (poza ramowych
planem nauczania) realizowane według autorskiego (wyłonionego w konkursie) programu, w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach trzecich
raciborskich gimnazjów, a także współorganizuje, wspólnie z placówkami
przedszkolnymi i szkołami wiele różnych działań - konkursów o tematyce
ekologicznej, akcji tematycznych czy coroczny festyn ekologiczny na raciborskim rynku. Razem z Młodzieżowym Domem Kultury i Starostwem
Powiatowym od 2002r. organizuje również Raciborski Festiwal Piosenki
i Wiersza Ekologicznego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej.
14
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
Katarzyna Polak
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Racibórz. Kordynator projektu w Raciborzu
Rezultaty działań podjętych w Raciborzu
Po powrocie z konferencji rozpoczynającej trójstronny projekt „Przygotować europejskie dzieci do przyszłości. Aktywnie włączyć mieszkańców w świadome użytkowanie energii.”, która odbyła się w Leverkusen w
kwietniu 2008r., w Raciborzu przystąpiono do realizacji założonych tam
celów. Pierwszym krokiem, jaki podjęto było przetłumaczenie materiału
dydaktycznego zawartego w podręczniku ”Królestwo dla przyszłości przeżywanie energii na przestrzeni roku”. Materiał ten przekazany został
do 7 placówek, które zostały wybrane do udziału w projekcie:
Przedszkola nr 3 - Dyrektor p. Janina Bartoń
Przedszkola nr 10 - Dyrektor p. Ewa Zimny
Przedszkola nr 13 - Dyrektor p. Beata Wawrzynek
Przedszkola nr 15 - Dyrektor p. Urszula Frydel
Przedszkola nr 24 - Dyrektor p. Róża Burek
Przedszkola nr 26 - Dyrektor p. Karina Stefaniak
i Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr 2 - Dyrektor p. Andrzej Skurk
Na pierwszym spotkaniu roboczym przedstawicieli tych placówek oraz
przedstawicieli Urzędu Miasta Racibórz z Wydziałów Edukacji Kultury
i Sportu oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa podjęto decyzję, że każda
z jednostek wybierze jedno lub dwa zajęcia z każdego bloku tematycznego (z każdej pór roku) i przeprowadzi je w najstarszych grupach przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnich).
Pierwszym jesiennym - blokiem tematycznym „wszystko się porusza”była siła wiatru i ruch. W okresie od października do listopada 2008r.
we wszystkich wybranych przedszkolach odbyły się zajęcia pod tym hasłem. Wybór zajęć był szeroki. Razem ze swoimi wychowawcami dzieci
poznawały wiatr, obserwowały go na spacerze i w przedszkolnych ogrodach, usłyszały o jego sile i możliwościach wykorzystania. Zabawy własnoręcznie wykonanymi wiatraczkami, latawcami, wężami wietrznymi
i pieczołowicie zbudowanymi pojazdami powietrznymi sprawiło im wiele
radości. Do doświadczeń służyły wstążki, parasole, piórka, chusty. Przedszkolaki sprawdzały, jakie materiały potrzebują dużo, a jakie mniej siły do
poruszania się, poszukiwały przeciągu i malowały wietrzne obrazy. Ten
dynamiczny blok tematyczny świetnie odpowiadał ich temperamentom.
15
Drugim - zimowym blokiem realizowanym w okresie od grudnia do
lutego był temat „potrzebujemy światła i ciepła” - poruszający problem:
ciepło i zimno, światło i prąd. Dzieci dowiedziały się skąd czerpiemy
energię cieplną i elektryczną, bawiły się w energetycznych detektywów
- identyfikowały urządzenia, które zużywają prąd, razem z opiekunami
zastanawiały się jak można by funkcjonować w domu, w którym nie było
by prądu, czym można by zastąpić znane sobie urządzenia. Podczas zajęć
w sali i zimowych zabaw na podwórku, przez doświadczenia z płomieniami świec, czy własnymi kurtkami w zabawie „kurtkę ubrać - kurtkę
zdjąć” chłonęły wiedzę dotyczącą ciepła, zimna i światła. Przekonały się
również, że każdy człowiek „nosi ze sobą swój własny grzejnik”, że sami
poprzez ruch i tarcie mogą wytworzyć ciepło.
Kolejny blok tematyczny, który realizowany będzie w marcu i kwietniu
to „chlup, chlup w wodzie” poświęcony sile wody. Ostatnim blokiem, jaki
pozostanie do realizacji już po zakończeniu konferencji w Raciborzu będzie „słonko, słonko świeć” o energii słońca.
W przeprowadzonych zajęciach brało udział 9 grup – w sumie prawie
220 dzieci pięcio- i sześcioletnich. Nauczyciele dobrze ocenili materiał
zgromadzony w podręczniku - proste, a zarazem ciekawe i aktywizujące
metody poznawania wszechobecnej przecież energii. Łatwo przyswajalne były przyjmowane przez dzieci z pełnym entuzjazmem. Dzieci bardzo
chętnie uczestniczyły w tych pełnych dynamiki zajęciach. Wszyscy pedagodzy zgodnie stwierdzili, że materiał stanowił świetne uzupełnienie
autorskich programów edukacji ekologicznej realizowanych w poszczególnych przedszkolach. Chętnie również wykorzystywać będą te materiały w przyszłości. Wszyscy bowiem dostrzegają wagę, tego aby w tym
najmłodszym pokoleniu ukształtować odpowiedzialność za środowisko
naturalne i podejmowane przez siebie działania.
Równolegle do tych zajęć zajęto się realizacją drugiego z celów wytyczonych w Leverkusen w kwietniu ubiegłego roku - piktogramami, które
miały zachęcać dzieci (i ich opiekunów) do oszczędzania energii elektrycznej i wody oraz przypominać im o tym. Część raciborskich przedszkoli miała już własne doświadczenia w tym zakresie – takie piktogramy
były już stosowane - to od nich wzięła się inicjatywa tego działania. Na
spotkaniu w dniu 23.10.2009r. przedstawiciele jednostek uczestniczących
w projekcie i urzędu miasta podjęli dyskusję nad projektami tych obrazkowych symboli. Podjęto decyzję o wyborze jednego projektu do druku
w formie naklejek, które można by umieści przy wszystkich punktach „poboru” prądu i wody. Nauczyciele wraz z dziećmi policzyli wszystkie takie
punkty i zlecono wydruk na folii samoprzylepnej. Dzieci samodzielnie
przyklejały je potem we wszystkich pomieszczeniach przedszkola przy
wyłącznikach prądu i w łazienkach przy kranach, sprawiło im to dużo
radości. Ciekawy okazał się sposób postrzegania tych symboli przez dzie16
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
ci - okazało się, że w trakcie opracowywania piktogramów dorośli nie do
końca przewidzieli sposób myślenia dziecka. Przy omawianiu symbolu,
który w zamyśle miał ich zachęcać do oszczędnego korzystania z wody
okazało się, że część dzieci traktuje je jako zakaz z niej korzystania.
Bardzo przydatna będzie tu wymiana doświadczeń z pozostałymi
uczestnikami projektu z krajów partnerskich. Być może wspólne doświadczenia zaowocują projektem przemawiającym do wyobraźni i dorosłych i dzieci.
Cały projekt świetnie wpisał się w działania raciborskich przedszkoli.
Stanowił poszerzenie i urozmaicenie realizowanej przez poszczególne
jednostki szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Wszystkie jednostki
uczestniczące w projekcie objęte są bowiem systemem zarządzania środowiskowego certyfikowanego wg normy ISO 14 001 i działania ekologiczne od dawna wpisane są we wszystkie sfery funkcjonowania tych placówek. Podręcznik stanowi świetny przykład jak przystępnie, w powiązaniu
z następującymi po sobie porami roku, można zapoznać najmłodszych
z trudnym tematem jakim jest energia. Pobudzając ich twórczą aktywność i naturalną ciekawość otaczającego ich świata. Wyzwalając chęć
i umiejętność obserwowania środowiska naturalnego oraz kształtując
proekologiczne postawy z korzyścią dla naszej wspólnej przyszłości.
17
Wiesława Wójtowicz-Bunczek
Pełnomocnik Prezydenta do spraw Systemu Zarządzania Środowiskowego
System Zarządzania Środowiskowego
wg normy ISO 14001 w Raciborzu
Racibórz od wielu lat znany jest z inicjatyw i działań proekologicznych. Również istniejące w mieście w latach 1990-2000 zakłady przemysłowe jak RAFAKO S.A., ZEW (obecnie SGL Carbon S.A.), MIESZKO S.A. wykazywały się zrozumieniem problemu ochrony środowiska
o czym świadczył fakt , że posiadały certyfikowany SZŚ ISO 14001.
Na bazie doświadczeń tych zakładów oraz podejmowanych działań
edukacyjnych samorządu i placówek oświatowych w 2000r. miasto podjęło decyzję o wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego dla
miasta Raciborza.
W pierwszej - pilotażowej fazie wdrażania uczestniczyło 8 jednostek
gminnych:
• jedno przedszkole,
• dwie szkoły podstawowe,
• jedno gimnazjum,
• Urząd Miasta,
• Przedsiębiorstwo Komunalne,
• Miejskie Składowisko Odpadów,
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.
Po rocznym okresie wdrażania Systemu w tych jednostkach został
on certyfikowany w maju 2001 r., a tym samym Racibórz stał się pierwszym miastem w Polsce a może i w Europie, które posiadało wdrożony
i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO
14001.
Na przestrzeni minionych 8 lat System się rozrastał i obejmował coraz
to nowe jednostki. W chwili obecnej w Systemie jest 19 certfikowanych
jednostek, w tym:
• 6 Przedszkoli,
• 5 Szkół Podstawowych,
• 3 Gimnazja,
• 1 Zespół szkolno-Przedszkolny,
• Urząd Miasta,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji,
• Przedsiębiorstwo Komunalne,
• Miejskie Składowisko Odpadów.
18
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
Podstawowym dokumentem Systemu jest uchwalana przez Radę Miasta „Polityka Środowiskowa” określająca priorytety w zakresie działań
podejmowanych przez miasto na rzecz ochrony środowiska.
POLITYKA ŚRODOWISKOWA GMINY RACIBÓRZ
Załącznik do Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIV/149/2003 z dnia 19.11.2003r.
Rada Miasta Racibórz mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego miasta oraz uznając prawo mieszkańców do zdrowego życia w harmonii z naturą, zaspokajając potrzeby obecnych i przyszłych
pokoleń – uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju wyraża gotowość realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych – zobowiązuje się do zapobiegania negatywnym zmianom w środowisku oraz
potencjalnym zagrożeniom poprzez:
– ustawiczną poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku:
• systematycznego ograniczania zanieczyszczeń powietrza, wody i
gleby,
• minimalizowania ilości odpadów,
• zmniejszania uciążliwości ruchu samochodowego,
• utrzymania i ochrony terenów zielonych,
• zachowania unikatowych zasobów przyrodniczych oraz walorów
krajobrazowych,
• ochrony i właściwego wykorzystania gruntów rolnych;
– kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;
– szeroko pojętą edukację ekologiczną społeczeństwa;
– przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie
ochrony środowiska, przez:
• stwarzanie między innymi odpowiednich warunków
i udogodnień do sprostania wymaganiom szczególnym;
• wspieranie działań zmierzających do osiągnięcia efektu ekologicznego w odniesieniu do wszystkich dziedzin środowiska;
– rozszerzanie podmiotowego i rzeczowego zakresu objętego działaniami systemowymi usprawniającymi zarządzanie środowiskowe w
Gminie;
– monitorowanie czynników szkodliwych w mieście oraz ich nadzorowanie i kontrolę;
– zapobieganie awariom i nadzwyczajnym zagrożeniom oraz usuwanie ich skutków;
– promowanie ekologicznego rolnictwa i produkcji rolnej;
– oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi;
– promowanie firm i zakładów o produkcji przyjaznej dla środowiska
– rozwijanie współpracy z sąsiednimi Gminami i innymi podmiotami w zakresie wypracowania jednolitego systemu działań na rzecz
ochrony środowiska.
19
Polityka ta jest jawna, skierowana do wszystkich zainteresowanych i wynika z realizacji założeń:
• AGENDY 21 – dokumentu końcowego konferencji „szczytu
państw” zorganizowanej w 1992r w Rio de Janeiro,
• Polityki Ekologicznej Państwa,
• Dyrektyw Unii Europejskiej
i jest zbieżna z wojewódzkim, powiatowym i gminnym Programem
Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Wojnar Prezydent Miasta
Jan Osuchowski
Jeden z punktów „Polityki Środowiskowej” mówi o oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ta zasada stosowana w odniesieniu
do oszczędnego zużycia:
• energii elektrycznej,
• energii cieplnej,
• wody, gazu,
• papieru
stanowi jeden z celów przyjętych do osiągnięcia na najbliższych kilka lat.
W trakcie identyfikowania wpływu działalności jednostek objętych
Systemem na środowisko w/w elementy stanowiły aspekty znaczące dla
większości z nich.
Działania podejmowane w celu ich minimalizacji obejmowały następujące zadania:
• sukcesywną wymianę żarówek na energooszczędne,
• montaż czujników ruchu z czasowymi wyłącznikami prądu,
• stopniową wymianę spłuczek na wodooszczędne,
• montaż perlatorów na wylewkach bateryjnych,
• stosowanie odnawialnych źródeł energii,
• stały monitoring zużycia.
Głównym jednak działaniem we wszystkich jednostkach, a w szczególności w przedszkolach, szkołach i gimnazjach jest ciągłe kształtowanie
świadomości ekologicznej poprzez:
• zajęcia edukacyjne,
• wizualne znaki przypominające o gaszeniu zbędnego oświetlenia,
zakręcaniu wody zastosowane w przedszkolach i szkołach przy
kontaktach czy bateriach umywalkowych.
20
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
Kształtowanie świadomości ekologicznej – inaczej edukacja ekologiczna prowadzona w Raciborzu od najmłodszego pokolenia od ponad
dziesięciu lat pozwala na osiąganie coraz lepszych rezultatów w zakresie
widocznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, cieplnej, gazu
i wody na przestrzeni kilku ostatnich lat.
Co obrazuje przykład Przedszkola nr 26 i Szkoły Podstawowej nr 3.
woda
Zużycie
)w
P 26
26 wwlatach
latach2005
2005-2007
Zużyciewody
wody(m
(m3)
wP
-2007
3
700
600
01.06
02.06
03.06
04.06
05.06
06.06
07.06
08.06
09.06
10.06
11.06
12.06
500
m3
400
300
200
100
0
2005
46
49
47
129
120
62
45
35
2006
zużycie wody
2005
2006
2007
zużycie wody
688
693
448
66
47
47
2007
693
rok
energia elektr.
Zużycie
energii
w latach
Zużycie
energiielektr.
elektr.(kWh)
(kWh) wwP P
2626
w latach
2005 2005-2007
- 2007
30000
2005
2006
2007
25000
Zużycie en. elektr.
25650
26411
19348
kWh
20000
15000
Zużycie en. elektr.
10000
5000
0
2005
2006
2007
rok
21
energia cieplna
Zużycie energii cieplnej
2001
565,05
2002
539,66
2003
525
2004
492,84
2005
496,99
2006
595,96
2007
425,59
ZużycieZużycie
energii
cieplnej (GJ) w P 26 w latach 2001-2007
energii cieplnej (GJ) w P 26 w latach 2001 - 2007
600
500
GJ
400
300
Zużycie energii
cieplnej
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
rok
gaz
Zużycie Zużycie
gazu (m
)w
SP
3w
2003-2008
gazu
(m3)
w SP
3 wlatach
latach 2003
- 2008
3
20000
18000
tabela zużycia gazu SP3 w latach 2001-2008
16000
14000
m3
12000
10000
8000
styczeń
2001r
2002r
2003r
2004r
2005r
2006r
2007r
2008r
luty
2157
4830
3090
2829
3492
936
Strona
27443
marzec
2316
1876
1418
2912
3337
3227
2214
6000
4000
2000
0
2003
2004
2005
rok
22
2006
2007
2008
kwiecień
1720
2157
2976
2646
zużycie
3061 gazu
1455
1881
maj
1369
1748
2750
1167
713
1096
1596
0
38
0
237
37
0
80
życie wody w m3 w SP 3 w latach 2004-2008
użycie
Zużycie wody w m3
878
774
woda
Zużycie 519
wody w m3 w SP 3 w latach 2004-2008
Zużycie wody w m3 w SP 3 w latach 2004-2008
641
Zużycie wody w m3
317
900
2004
2005
2006
2007
2008
800
700
600
878
774
519
641
317
Zużycie wody w m3
m3
500
400
Zużycie wody w m3
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
R ok
2005
2006
2007
2008
en. elektr.
Zużycie energii elektrycznej w kWh w SP 3
R ok
w
latach
2004-2008
Zużycie
enrgii
elektrycznej w kWh w SP 3 w latach 2004 - 2008
25000
20000
15000
kw h
004
2004
2005
2006
2007
2008
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
Zużycie energii
elektrycznej
10000
5000
Strona 4
0
2004
2005
2006
2007
2008
rok
23
Osiągane są również coraz lepsze wyniki selektywnej zbiórki odpadów
(makulatura, szkło, plastik) z gospodarstw domowych, placówek oświatowych, instytucji.
Działanie takie jak segregacja odpadów i dalej wykorzystanie szkła
i makulatury jako surowców wtórnych pozornie odległe od wykorzystania zasobów naturalnych również ma niewątpliwy związek z poszanowaniem energii. Bowiem następuje tu nierozerwalny związek z mniejszym
zużyciem energii elektrycznej i wody przy produkcji szkła, papieru z wykorzystaniem surowców wtórnych.
Dalszym działaniom w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych służyć będzie rozszerzanie Systemu Zarządzania Środowiskowego na dalsze jednostki w tym również oświatowe.
24
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
Philippe Houyez
Rezultaty zastosowanych metod po konferencji
w Leverkusen we Francji
Podjęliśmy zadanie uwrażliwienia uczniów na oszczędność i właściwe
użytkowanie energii, w szczególności tych rodzajów, na które mają oni
wpływ. Skupiliśmy się zatem na energii cieplnej i ogrzewaniu, elektryczności i oświetleniu, wodzie i właściwym użytkowaniu kranów z wodą.
W tym celu przystąpiliśmy do działania, które skrótowo nazwaliśmy
CLE (klucz, albo po angielsku „KEY”). Skrót ten oznacza „Chauffage,
Lumière, Eau” („Ogrzewanie, Światło, Woda”). Celem działania było
rozpowszechnienie w szkołach piktogramów, przygotowanych wspólnie
z uczniami, zachęcających i przypominających o unikaniu niepotrzebnego zużywania energii.
Do współpracy zaprosiliśmy 3 klasy z trzech różnych szkół. Udało nam
się znaleźć tam nauczycieli zainteresowanych naszą akcją. Każda z klas
pracowała z tym samym grafikiem, jednak tematyka była za każdym razem inna. I tak:
– Pani Jouhaut, przedszkole, grupa starsza w szkole Jacques-Prévert (dzielnica des Prés): elektryczność i oświetlenie (światło),
– Pani Langlet, przedszkole, grupa starsza w szkole Anatole-France
(dzielnica Bourg): woda,
– Pani Houyez, klasy podstawowe CE1-CE2 w szkole Picasso (dzielnica des Prés): ogrzewanie.
***
Zaplanowaliśmy jedno spotkanie, na którym dzieci, wraz z grafikiem,
przygotowywały dwie różne wersje piktogramów. Grafik miał opracować
uzyskany materiał i przedstawić go dzieciom podczas drugiego spotkania. Drugie spotkanie umożliwiało ukończenie pracy i uzyskanie oczekiwanego rezultatu. Między innymi dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci
ostatecznie zrezygnowały z tablicy symbolizującej butelkę wody. Zdały
one sobie bowiem sprawę, że wskazuje ona bardziej na możliwość jej
napicia się, a nie na obowiązek jej oszczędzania.
W praktyce okazało się, że spotkań było więcej. Każda z wybranych
klas została podzielona na dwie grupy robocze, a artysta-grafik spotkał
się 3-4 razy z każdą z tych grup.
Używano dowolnych metod: rysunku, fotografii, kolażu i modeliny.
25
Prace zostały pokazane także uczniom, którzy nie uczestniczyli w ich
przygotowywaniu. Uczniowie mieli za zadanie ocenić użyteczność uzyskanych rezultatów.
13 marca odbyło się spotkanie pomiędzy nauczycielami, doradcami
pedagogicznymi szkolnictwa krajowego, działem edukacji środowiskowej miasta oraz zastępcą mera odpowiedzialnego za sprawy środowiska.
Spotkanie miało na celu sporządzenie bilansu zrealizowanych działań.
***
Oto przykład jednej ze szkolnych animacji. Jest to zadanie, które jest
ciągle w trakcie realizacji. Wykonywane jest w szkole Picasso przez nauczycielkę, panią Philippe Houyez i dotyczy ogrzewania.
Spotkanie 1
”Jest zima, na zewnątrz jest bardzo chłodno, a tymczasem w naszej klasie
nikt nie trzęsie się z zimna, dlaczego tak jest?”
- Mamy ogrzewanie. W klasie są wielkie kaloryfery.
Uczniowie wskazują na kaloryfery znajdujące się w klasie.
- Nie parzą rąk.
- Są ciepłe.
Następnie udaliśmy się na korytarz szkolny, aby zobaczyć miejsca,
w których zainstalowane jest ogrzewanie. Dotknęliśmy wielkich rur, które ciągną się korytarzem. Rury są ciepłe.
Dlaczego? Wewnątrz przepływa ciepła woda. Kaloryfery szkolne są zatem ogrzewane dzięki przepływającej wewnątrz ogrzanej wodzie.
Na koniec spotkania poprosiłam uczniów, aby dowiedzieli się w jaki
sposób ogrzewany jest ich dom lub mieszkanie.
Spotkanie 2
Kto wie, jaki rodzaj ogrzewania zastosowano w jego domu lub mieszkaniu?
Dowiadujemy się o wielu różnych typach ogrzewania:
• ogrzewanie gazowe,
• ogrzewanie elektryczne,
• ogrzewanie drzewem.
„Ogrzewanie gazowe: służy do podgrzania wody przepływającej w kaloryferach, służy ono jednak także do podgrzania wody płynącej w kranach
i pod prysznicem”.
„Ogrzewanie elektryczne: także umożliwia ogrzewanie poprzez kaloryfery, jednak wewnątrz nie płynie ciepła woda”.
Pytanie: jak zatem działa ten system?
„W kaloryferze są jakby nitki, które pod wpływem ciepła stają się czerwone, po czym mały wentylator wydmuchuje ciepłe powietrze na całą salę”.
26
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
Jednemu z uczniów przypomina się mały wentylatorek znajdujący się
w łazience.
Inny mówi: „Widziałem żelazne rurki, które stają się czerwone jak spód
pieca do robienia sera”.
„W moim domu mamy zbiornik z gorącą wodą, dzięki któremu mamy
ciepłą wodę w kranach i w łazience”.
Jak to działa?
Demonstracja z użyciem elektrycznego automatu do kawy. Wyjaśnienia.
Zbiornik z gorącą wodą działa podobnie jak elektryczny automat do kawy.
Na spodzie znajduje się opornik elektryczny, który po podłączeniu automatu
albo zbiornika nagrzewa się tak samo jak „żelazne rurki w piecu do robienia
sera”. Opornik w zbiorniku staje się coraz cieplejszy. W związku z tym, że
jest on zanurzony w wodzie, powoduje jej stopniowe podgrzewanie.
Ogrzewanie drewnem: po dyskusji uczniowie stwierdzili, że ogrzewanie drewnem służy głównie przyjemności i uzupełnia ogrzewanie elektryczne lub gazowe.
Spotkanie 3
W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, jak ogrzać nasze mieszkania
i za pomocą jakich źródeł energii tego dokonać.
Kto zna inne źródła energii?
• węgiel,
• ropa naftowa,
• energia słoneczna,
• energia wiatrowa,
• energia tam wodnych (hydroelektryczność).
Kolejne spotkanie
Praca w małych grupach
„Podziel źródła energii na kategorie”
Cel: skłonić uczniów do wypowiedzenia się na temat:
• nieodnawialnych źródeł energii,
• odnawialnych źródeł energii.
Dlaczego należy oszczędzać energię?
• kierunek 1, ponieważ energia kosztuje.
• kierunek 2, niektóre źródła energii wyczerpują się (nieodnawialne
źródła energii), są trudne do zastąpienia; trzeba je zatem oszczędzać. W jaki sposób?
Zadanie do wykonania:
W jaki sposób podgrzać 50 centylitrów wody, nie używając przy tym ani
płyty grzewczej ani ogniska ani kuchenki gazowej?
27
Förderverein NaturGut Ophoven in Kooperation
mit der Stadt Leverkusen Rezultaty zastosowanych metod po konferencji
w Leverkusen w Niemczech
Przebieg projektu
1. Faza 1: Konferencja uczestników projektu z Polski, Francji i Niemiec, 01.-03.04.2008, Leverkusen
Tematy:
• Porównanie modeli pedagogicznych i własnych metod edukacji
w zakresie podstawowym w trzech krajach partnerskich. Najważniejsze aspekty:
Różne jest założenie przekazywania wiedzy: w Polsce dąży się do
zautomatyzowania danych czynności u dzieci poprzez ciągłe zwracanie uwagi. W Niemczech dzieci mają same odkryć odpowiedni
sposób działania poprzez wypróbowanie (np. wyłączanie światła
przy opuszczaniu pomieszczenia). W obu przypadkach dzieci przenoszą doświadczenia do domu i przekazują je rodzicom.
Wspólne jest stwierdzenie, że dzieci intensywniej przyswajają
wiedzę i zachowują ją na dłużej, gdy teoria i praktyka wspierane są uczuciami. Dlatego też przy opracowywaniu tematu włączane są przedstawienia teatralne, przebieranki, zabawy i piosenki.
• Uczestnikom konferencji przedstawiono elementy książki „Ein
Königreich für die Zukunft – Energie erleben durch das Kindergartenjahr“ („Królestwo przyszłości – przeżywanie energii na
przestrzeni roku“), będącej pedagogiczną myślą przewodnią dla
wychowawców. Jest to podsumowanie wyników dwuletniego
projektu badawczego poświęconego nauce świadomego obchodzenia się z energią w przedszkolu. Polscy i francuscy uczestnicy
byli pod dużym wrażeniem modeli (eksperymentów) przedstawionych przez panią Rommeswinkel na temat wytwarzania energii:
mały wirnik napędzany przez słońce / żarówka zapalana przez
dmuchanie na wirnik / prąd wytwarzany przez pedałowanie,
dzięki któremu gra radio. Równie interesująco co w sposób godny
naśladowania brzmiało „przeżyć dzień w przedszkolu bez prądu”.
• Do następnej konferencji w Raciborzu uzgodniono konkretną
pracę testową nad metodami z innych krajów. Celem jest:
1. cel: Faza prób do marca 2009 roku: dla oszczędności energii
wyłącza się światło przy opuszczaniu pomieszczenia; wodę
zakręca się np. przy myciu zębów. Aby uzmysłowić to przed28
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
szkolakom, wykonuje się nalepki z wyraźnymi symbolami
(piktogramami) przypominające o wyłączaniu światła / zakręcaniu wody. Badane jest przy tym to, na które symbole dzieci
najlepiej reagują. Przy tym każdy kraj ma swobodę dopasowania całości do powszechnie przyjętych / lokalnych warunków.
2. cel: Wszyscy uczestnicy otrzymali podręcznik przedszkolny
„Ein Königreich für die Zukunft – Energie erleben durch das
Kindergartenjahr“ („Królestwo przyszłości – przeżywanie
energii na przestrzeni roku“), wydany przez Förderverein
NaturGut Ophoven e.V. Fragmenty bądź cały podręcznik ma
być przetłumaczony przez partnerów z Polski i Francji na
ich ojczysty język. Dzięki temu miasta partnerskie Racibórz /
Polska i Villeneuve d`Ascq / Francja będą miały możliwość wypróbowania tych metod w swych miejskich przedszkolach, a
być może zostaną one także wypróbowane w innych miastach
w całym kraju.
3. cel: Podczas rocznej fazy testowej uczestnicy danego kraju
utrzymują kontakt między sobą; organizowane są regularne
spotkania na miejscu. Dodatkowo dzięki nowo powstającej
stronie internetowej odbywać się będzie międzynarodowa
wymiana informacji na temat stanu zaawansowania projektu
oraz jego rozwoju. Wspomniana platforma internetowa umożliwi także kolegom w danych krajach wcześniejsze uzyskanie
informacji i wykorzystanie w swych przedszkolach wyników
i doświadczeń innych. Organizacja NaturGut Ophoven wzięła
na siebie opracowanie i konfigurację strony internetowej.
• Konferencja zakończyła się nadaniem nazwy projektowi: Trójkąt
energii – świecić przykładem”
2. Faza: Faza prób w trzech miastach partnerskich 2008/2009
W możliwie wielu przedszkolach całodziennych i w przestrzeni publicznej trzech miast partnerskich przedstawiana jest idea świadomego
obchodzenia się z energią. Ważne jest przybliżenie całkiem młodym jeszcze pokoleniom już na tym wczesnym etapie ich rozwoju, tematu energii
i oszczędzania energii.
Jako wspólny moduł pedagogiczny uczestnicy stworzą dostosowane do
dziecięcego umysłu plastyczne wizualizacje dotyczące tematyki oszczędności energii i obserwować będą oddziaływanie piktogramów na dzieci
i przedszkolną codzienność.
Polscy i francuscy uczestnicy chcą przetestować w praktyce rozdziały
książki „Królestwo dla przyszłości” w celu zoptymalizowania koncepcji
pedagogicznych, jednostek lekcyjnych i instrukcji zabaw.
Strona internetowa www.triangelenergie.eu służy jako platforma komu29
nikacyjna: na niej publikowane będą pierwsze wyniki we wszystkich trzech
językach oraz tematyzowane pojawiające się problemy. Umożliwi ona kolegom z innych krajów pozyskanie informacji i podobne postępowanie.
Wymiana odbywać się będzie poprzez regularne maile wysyłane do
wszystkich uczestników projektu.
Faza prób w Leverkusen 2008-2009
W Leverkusen aktywnie uczestniczyło sześć miejskich przedszkoli:
Miejskie przedszkole na Scharnhorststraße
Osoba odpowiedzialna za projekt i kierownik: pan Engelmann
100 miejsc
Restrukturyzacja do funkcji centrum rodzinnego
Miejskie przedszkole na Weichselstraße
Osoba odpowiedzialna za projekt i kierownik: pani Ruckes
40 miejsc
Miejskie przedszkole całodzienne na Engelbertstraße
Osoba odpowiedzialna za projekt i kierownik projektu: pani Mainka
70 miejsc
Miejskie przedszkole na Adalbert-Stifter-Straße
Osoba odpowiedzialna za projekt i kierownik: pani Schiefer
40 miejsc
Miejskie przedszkole na Sandstraße
Osoba odpowiedzialna za projekt: pani Kannengießer
95 miejsc
Miejskie przedszkole całodzienne Am Stadtpark
Osoba odpowiedzialna za projekt i kierownik: pani Lange
95 miejsc
Spotkanie robocze wychowawców
Spotkania robocze odbywają się regularnie.
W dniu 4.11.2008 odbyło się spotkanie w centrum NaturGut Ophoven.
Wcześnie wychowawcy stworzyli piktogramy na temat oszczędzania energii.
Przedstawiono i przedyskutowano piktogramy oraz reakcję dzieci na nie.
Na spotkaniach roboczych przedyskutowano dalsze tematy dotyczące
środowiska. Jedna z wychowawczyń skarżyła się na duże zużycie papieru w swej placówce, które prowadzi do wąskich gardeł w tym zakresie,
ponieważ dzieci malują tylko na jednej stronie kartki. Inne koleżanki poinformowały, że częste zachęcanie dzieci automatycznie zaczęły używać
30
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
strony odwrotnej. Przykładowo w jednej z placówek dzieci robią samolociki z papieru tylko z kartek katalogowych. Ponadto dawano wskazówki,
aby zwrócić się do drukarni o odpady papierowe.
Wspólny projekt „Piktogramy”
Spośród opracowanych piktogramów większość uczestników uważa
poniższe dwa za najprzydatniejsze:
1. Piktogram „Oszczędzaj wodę“: pokazuje przekreślony kran,
z którego zwisa duża kropla. Piktogram ten winien być umieszczony w przedszkolach nad każdą umywalką, aby zmniejszyć
zużycie drogocennej wody pitnej. Pozwoli to zaoszczędzić wodę
i pieniądze: oszczędność dzięki mniejszemu zużyciu ciepłej wody
i automatyczna redukcja ilości ścieków.
2. Piktogram „Oszczędzaj prąd“: przedstawia przekreśloną żarówkę i powinien przypominać nad każdym włącznikiem światła o
wyłączeniu światła w nieużywanym pomieszczeniu. Pojawia się tu
jednak pewien problem: neonówki starszej generacji nie wytrzymują ciągłego zapalania i gaszenia. Opłaca się to dopiero przy co
najmniej 30-minutowej nieobecności. Alternatywna żarówka energooszczędna ma tę wadę, że z powodu dużej zawartości substancji szkodliwych musi być usuwana jako odpad specjalny.
Wychowawczynie pamiętają, aby przy wietrzeniu pomieszczenia lub
opuszczeniu przedszkola ogrzewanie było optymalnie nastawione (zredukowane).
Modelowy charakter dla szkół podstawowych:
Pewna nauczycielka z Leverkusen entuzjastycznie przyjęła projekt
i wprowadziła piktogramy do swej szkoły podstawowej.
Działania w poszczególnych placówkach:
Miejskie przedszkole całodzienne na Sandstraße
Podczas święta lata odbywającego się pod hasłem „Woda“ chodziło
w pierwszym rzędzie o krok wprowadzający, o czyste doświadczanie wody.
Hasło „Oszczędzaj wodę“ zostało wprowadzone w następnym etapie.
Najpierw utworzono miejsce dla dzieci w wieku 0-3 lat. Dzieci poinformowano, że wodę spotykamy na każdym kroku i jest ona naszym najważniejszym środkiem do życia. Poznają one wodę jako regeneracyjne
źródło energii.
W czasie roku przedszkolnego dostępny jest stół eksperymentalny, na
którym dzieci samodzielnie mogą wykonywać małe eksperymenty na
proponowane tematy. W rozdziale „Chlapu chlap, siła w wodzie – siłą
wody“ znajdują się liczne idee.
31
Miejskie przedszkole całodzienne na Engelbertstraße
W styczniu/lutym 2009 roku wszystkie wychowawczynie wykonywały wraz z dziećmi kostiumy karnawałowe z odpadów. Dzieci mogły dać
upust swej fantazji. W tłusty czwartek kostiumy zostały zaprezentowane
rodzicom na wybiegu. Dzieci wystąpiły jako grupy robotów, księżniczek,
wróżek. Całość moderowały same dzieci lub wychowawczynie. Reakcja
rodziców była jak najbardziej pozytywna. Chwalono szczególnie to, że
cała akcja została przeprowadzona bez kosztów.
Pani Mainka podjęła ideę kolegów z Raciborza, którzy poinformowali
o organizowanym raz w roku tygodniu przyrody.
Pani Mainka zainicjuje wiosną nowy projekt na temat „Oszczędzaj
wodę“. Planuje ona wyposażyć domek zabaw znajdujący się na terenie przedszkola we własną rynnę deszczową, aby zbierać deszczówkę
w zbiorniku i latem używać ją do zabawy i podlewania roślin -> temat
„Oszczędzaj wodę“. Planuje się podjęcie licznych akcji z podręcznika na
temat „Przeżywanie siły wody“.
Miejskie przedszkole całodzienne Am Stadtpark
Pani Lange poinformowała o „projekcie śmieci“. Temat śmieci jest
wstępem do głównego tematu „Oszczędzanie energii“, gdyż unikanie wytwarzania śmieci to także oszczędzanie energii. Zbierane jest na przykład aluminium. Poprzez recykling aluminium można zaoszczędzić 95%
energii wobec produkcji pierwotnej. Dzieciom wyjaśnia się, co należy
wrzucać do poszczególnych pojemników (kompost, śmieci, żółty pojemnik). Projekt „Śmieci“ opracowywany jest tylko z dziećmi w wieku przedszkolnym, ponieważ dotychczas dla dzieci segregowanie odpadów było
jeszcze bardzo trudne. Wychowuje się je na „detektywów“ wyczulonych
na segregację śmieci.
Ponadto dzieci zbierają korki i oddają je na miejsce zbiórki przy Związku Ochrony Przyrody [Naturschutzbund Deutschland]: jako naturalna
twarda pianka nadają się one doskonale do izolacji cieplnej i akustycznej.
Jako materiał termoizolacyjny korek pomaga oszczędzać energię i redukuje w ten sposób emisję dwutlenku węgla.
Pani Lange uczestniczyła ze swym przedszkolem w miejskiej akcji
zbierania śmieci „My dla naszego miasta“.
Dyskutowana jest idea obchodzenia święta lata wolnego od odpadów
i prezentowania przy tej okazji oryginalnych obiektów sztuki ze śmieci.
Istnieje ponadto pomysł, aby małe grupki odwiedzających z innych objętych projektem przedszkoli odwiedziło tą placówkę i wsparło małymi
akcjami projekt pani Lange.
32
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
Miejskie przedszkole całodzienne na Sandstraße
W przedszkolu realizowany jest w chwili obecnej projekt poświęcony
ruchowi drogowemu, którego celem jest zabawa związana z mobilnością
pieszą, za pomocą hulajnogi lub roweru.
W przedszkolu gościł już policjant z drogówki. Dla dzieci urządzono
przy tym interesujący teatrzyk marionetek.
Bardzo ważne jest przy tym, aby wychowawcy, dzieci i rodzice znali zamysł projektu. Placówka może uczestniczyć w europejskiej kampanii (ZOOM - Kids on the Move, http://www.local-climate-protection.eu).
W projekcie tym dzieci w całej Europie przebywają swą codzienną drogę
z świadomością oszczędzania środowiska. Każda droga, która przebywana jest pieszo, rowerem, autobusem i koleją etc., liczona jest jako „Zielona Mila“. Całkowita liczba wszystkich mil w 2008 roku przekazana została uczestnikom następnej konferencji klimatycznej ONZ (1.-12, grudnia
w Poznaniu, Polska), aby pokazać dorosłym aktywność dzieci w ochronie
globalnego klimatu.
Tegoroczne święto lata ma być ukoronowaniem i zakończeniem tematu. Pojawiły się pomysły, aby kwiaty wykonać z papieru po recyklingu
i rozdać je wszystkim gościom, którzy przybyli na święto w sposób przyjazny dla klimatu.
Miejskie przedszkole całodzienne na Weichselstraße
Pani Ruckes tematyzuje w swym przedszkolu we współpracy z Kasą
Chorych AOK „Ruch i odżywianie“.
I tak na wstępie zmieniono jedzenie. Ostatnio oferowany jest bufet, np.
z świeżą marchewką i kalarepą, gdyż wiele dzieci zapomniało już o tych
warzywach.
Do tematu przeżywania energii i rozumienia energii należy także doświadczanie „własnej energii“. Dzieci powinny mieć wyobrażenie tego,
co rozumie się pod pojęciem energii. Dopiero wtedy środki pedagogiczne
mogą owocować sukcesem polegającym na energooszczędnym podejściu
dzieci do życia.
Dzięki projektowi dzieci uczą się poznawać swe ciało jako użytkownika energii. Dowiadują się, że używanie i zamiana energii zaczyna się
od nas samych. Smakołyki, które zgromadziły energię słoneczną, dostarczają nam energii. Pełnowartościowe śniadanie z możliwością degustacji
pierwotnego jadła, jak np. orzechy i rodzynki, tworzą wstęp do tematu
energii.
33
Dzieci uczą się, że nie tylko urządzenia elektryczne, lecz również my
sami stale potrzebujemy energii, by się śmiać i śpiewać.
Miejskie przedszkole całodzienne na Scharnhorststraße
W przedszkolu Scharnhorststraße zrealizowano projekt „Zdrowe odżywianie“.
Placówka ta ma duży udział migrantów, dlatego dzieci otrzymują karteczki dla rodziców z obrazkiem produktu (np. pomidor, ale także z nutellą), który powinny wziąć do zjedzenia. Każde dziecko/rodzice otrzymują inny produkt, dzięki czemu powstaje z tego bufet. Temat „Zdrowe
odżywianie“ ma ścisłe odniesienie do energii, gdyż nasze przyzwyczajenia związane z jedzeniem i zakupami znacznie wpływają poprzez emisję
CO2 na bilans klimatyczny, zarówno przez produkcję, jak i transport.
Na początku przedszkole spróbowało uwypuklić temat energii na
przykładzie wzrostu wiosennych kwiatów. Pan Engelmann wymyslił pomysł opracowywania wiosennego budzenia się przyrody na przykładzie
kwiatów, aby skupić się na temacie słońca, ponieważ krokusy zrywane są
przez dzieci w dziecięcym szale niszczycielskim jeszcze przed zakwitnięciem. Wyniknęła przy tym osobliwość gęsto zabudowanej części miasta
z problemami socjalnymi.
Miejskie przedszkole na Adalbert-Stifter-Straße
W placówce tej na początku wypróbowano piktogramy. Udało się zarejestrować pozytywne wyniki.
Dzieci same zawieszały piktogramy.
Niektóre dzieci czuły się wręcz odpowiedzialne za przestrzeganie piktogramów i przypominały zarówno wychowawcom, jak i swym rówieśnikom o tym, że należy ich przestrzegać.
Ponadto zaistniał pomysł, aby stworzyć książkę z piktogramami dzieci. Trwają rozważania, aby wskazówki dotyczące oszczędzania energii
opisać krótkimi zdaniami. np. „Wyłącz światło“. Uzupełnione o przekład
francuski i polski, dzieci mogłyby uczyć się obcojęzycznych zdań, dzięki
czemu uzyskanoby podwójny efekt nauki.
3. Faza: druga konferencja w Raciborzu / Polska 25.-27.03.2009
W Raciborzu uczestnicy spotkają się w celu żywej wymiany doświadczeń wyniesionych z fazy testowej, przedyskutują wyniki, dokonają zestawienia poszczególnych punktów i omówią przyszłą współpracę trójstronną.
34
Przygotować europejskie dzieci do przyszłości...
Wyniki konferencji na temat „Kształtowanie środowiska przez dzieci
w wieku przedszkolnym“ zostaną opublikowane w trzech językach, aby
mogły służyć innym miastom i krajom za myśl przewodnią.
Wyniki, jakie uzyskano w przypadku przedszkoli, mogą być nie tylko przekazywane dalej do innych miast i krajów, lecz także wzbogacane
o inne grupy wiekowe (szkoły podstawowe, dalsze szkoły).
35
Marek Kurpis
Chef du Service de l’Education, de la Culture et du Sport
de l’Office Municipal de Raciborz
Présentation des problèmes de l’éducation écologique
du système actuel de l’éducation en Pologne.
L’éducation écologique (éducation environnementale) est une conception de l’apprentissage et de l’éducation de la société dans l’esprit du
respect de la nature selon la devise « penser globalement – agir localement ». L’éducation écologique est aussi définie comme le processus psychopédagogique de l’influence sur l’homme pour former sa conscience
écologique.
Selon l’article 5 de la Constitution de la République de Pologne adoptée en 1997 la République de Pologne assure la protection de l’environnement en agissant selon le principe du développement équilibré. Le processus de l’éducation écologique planifié, organisé et réalisé et englobant
tous les habitants du pays constitue la condition nécessaire et indispensable pour réaliser les objectifs issus des prescriptions de la Constitution
ainsi que celles de la Carte des Droits et Obligations Civils.
En février 2001 le Ministère de l’Environnement a élaboré le Programme National de l’Education Ecologique constituant l’élargissement
et la précision des prescriptions incluses à la Stratégie Nationale de
l’Education Ecologique. Ses principaux objectifs sont:
1) mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Education Ecologique y compris les modifications du processus de la réforme de
l’Etat et l’intégration avec l’Union Européenne;
2) création des mécanismes permettant faire face aux défis liés à la
mise en œuvre des idées et principes du développement équilibré
permettant de former la conscience écologique dans les conditions de la démocratisation de la vie sociale et du rôle croissant
de la communication sociale;
3) augmentation de l’effectivité de l’éducation écologique par:
• promotion de ses formes les plus efficaces et contenus les plus
importants,
• indication des moyens de l’allocation optimale des moyens
financiers,
• arrangement des flux des informations et amélioration du processus de la prise de décision lié à l’éducation écologique.
Le document indique également les aspects éducatifs essentiels pour le
système d’éducation tels que:
1) promotion de la méthodique de l’apprentissage actif orienté vers
36
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
le développement équilibré;
2) création des conditions favorables au développement de
l’éducation écologique,
3) amorçage des recherches scientifiques sur l’effectivité de
l’éducation écologique.
Les principes de la réalisation de l’éducation écologique des enfants
et jeunes se basant sur la loi sur le système d’éducation du 7 septembre
1991 sont définis dans l’arrêté du Ministre de l’Education Nationale sur
la base du programme de l’apprentissage général se référant aux étapes
de l’éducation particulières. La première étape est l’éducation préscolaire englobe les enfants de 3 à 6 ans. L’éducation préscolaire a surtout pour
objet en matière de la conscience écologique les éléments suivants:
1) éveiller la volonté et créer le savoir-faire de l’observation de la nature;
2) former la sensibilité aussi bien à la beauté que dommages dans la
nature;
3) respecter les autres êtres;
4) agir sur le style de vie et la conscience écologique des parents;
5) former les habitudes et comportements pro-écologiques dans la
vie quotidienne.
Ensuite l’application de l’éducation écologique englobe les élèves des
écoles primaires (7 à 12 ans), ceux des collèges (13 à 15 ans) et des lycées
(16 à 19-20 ans). Le susdit arrêté précise:
1) pour l’apprentissage: développement de la capacité de voir de
différentes sortes de relations et liens (causes-effets, fonctionnels,
temporels, spatial);
2) pour le savoir-faire: collaboration effective en groupe et travail
en groupe, construction des liens émotionnels humains, prises de
décisions individuelles et collectives, activités effectives dans le
cadre du respect des normes en vigueur;
3) pour la tâche pédagogique les enseignants ainsi supportant les obligations des parents doivent viser à ce que les élèves deviennent
de plus en plus indépendants dans leur ambition d’être beaux
dans l’aspect individuel et social, concilier habilement l’aspiration
à leur bien avec ceux des autres, la responsabilité d’eux-mêmes
avec la responsabilité des autres, leur propre liberté avec la liberté des autres et à que les élèves apprennent le respect du bien
commun en tant que la base de la vie sociale.
L’arrêté du Ministre de l’Education Nationale relatif à la base de programme de la formation générale admet qu’à partir de la deuxième étape
de l’éducation (à savoir de la classe IV à VI de l’école primaire) sont
introduites, à part des matières et blocs de matières, les pistes éducatives du caractère éducatif et didactique. C’est l’ensemble des contenus et
savoir-faire d’une importante signification éducative dont la réalisation
37
peut se faire dans le cadre de l’apprentissage de différentes matières (bloc
de matières) ou bien sous forme des matières séparées. L’éducation écologique est justement l’une de ses pistes. Le Directeur d’école est responsable d’inclure cette problématique des pistes éducatives au programme
scolaire. Les enseignants de toutes les matières sont responsables de la
réalisation des pistes éducatives et introduisent dûment les contenus de
la piste concernée.
Dans la base de programme la piste écologique apparaît avec une intensité différente dans de plusieurs matières ou blocs de matières – aussi
bien dans les objectifs éducatifs que dans les tâches de l’école, contenus
de la formation et résultats attendus des élèves y formulés. La tâche principale de toute la société scolaire – direction, enseignants, élèves et leurs
parents – est de faire l’usage des possibilités incluses à la base de programme pour libérer et établir chez les élèves le besoin de vivre conformément aux idées du développement équilibré. Il faut l’atteindre:
• en formant l’homme conscient de son unité avec la nature et
l’environnement socioculturel,
• en développant le savoir-faire de l’observation de la nature et du
regroupement des informations sur elle,
• en prenant connaissance des droits et corrélations dirigeant la
nature ainsi que ceux existant entre la nature et l’homme,
• en formant le savoir-faire de résoudre les problèmes conformément au savoir possédé et au système des valeurs acquis,
• en éveillant la sensibilisation à la beauté de la nature et l’ordre
spatial, en format les attitudes du respect de la vie et de la santé
aussi bien des siennes que celles de tous les autres êtres,
• en réalisant les formes actives de l’éducation sur terrain par
exemple « écoles vertes »,
• par la collaboration entre les enseignants dans la création
d’ambiance favorable à la réalisation des objectifs principaux de
l’éducation écologique.
Conformément aux principes de la formation générale l’école doit :
• impulser et bénéficier des relations avec les autorités municipales
et autres représentants de la société locale, les universités, établissements locaux de l’éducation écologique et autres institutions et
organismes,
• impulser et participer aux programmes nationaux et internationaux de l’éducation écologique,
• entreprendre et élargir constamment l’étendue des activités pratiques au profit de la protection de l’environnement à l’école et à
ses alentours,
• exposer le rôle positif des enfants dans l’éducation écologiques
des adultes,
38
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
• réaliser l’éducation écologique sur terrain.
L’éducation environnementale englobant l’enseignement supérieur
constitue le complément de l’éducation écologique réalisée à l’école. Elle
se base sur la formation ayant pour objet l’introduction à la problématique de la protection de l’environnement des diplômés de toutes les écoles supérieures, la préparation des spécialistes à leur vie professionnelle
dans le cadre de la protection de l’environnement, l’organisation de la
formation continue complétant la connaissance de la problématique de
la protection de l’environnement, la formation au niveau supérieur au
cours des études non professionnelles, universelles – soi-disant européennes et la formation informelle de l’éducation écologique par l’organisation des universités ouvertes et les cours. L’éducation environnementale
au sein des écoles supérieures doit transmettre le savoir principal relatif
aux sciences naturelles, économiques et techniques ainsi que humanistes, et former les attitudes favorables à la nature.
La bonne réalisation de l’éducation écologique des enfants et des
jeunes au niveau local dépend de la collaboration serrée des autorités municipales et de la supervision pédagogique, des établissements
scolaires et organismes hors de secteur finances publiques agissant au
profit du développement de l’environnement. Le rôle considérable y est
joué par les communes qui en formant les conditions favorables pour
le développement équilibré propagent également la conscience écologique parmi leurs habitants. La ville Raciborz est l’exemple d’une telle
commune. Depuis 2001 la commune finance entre autres les cours de
l’éducation écologique (hors de programme de l’éducation) et qui sont
réalisés selon le programme d’auteur (choisis lors d’un concours) et qui
sont égal à 1 heure par semaine dans les troisièmes classes des collèges de Raciborz ainsi qu’elle organise ensemble avec les établissements
préscolaires et scolaires plusieurs autres activités – concours relatifs
à la problématique écologique, actions thématiques et fêtes écologiques
annuelles sur la place principale de Raciborz. Depuis 2002 elle organise
ensemble avec la Maison de Culture de Jeunes et Starostie de District
le Festival de la Chanson et Poésie Ecologique de Raciborz pour les Enfants et Jeunes des écoles.
39
Katarzyna Polak
Inspecteur du Service de la Protection de l’Environnement et de l’Agriculture
de l’Office Municipal de Raciborz. Coordinateur du projet à Raciborz
Résultat des activités entreprises à Raciborz
Après être revenus de la conférence entamant le projet trilatéral « Préparer les enfants européens à l’avenir. Introduire activement les habitants
à l’usage actif de l’énergie » qui s’est tenue à Leverkusen au mois d’avril
2008, à Raciborz nous avons procédé à réaliser les objectifs y fixés. Le
premier pas que nous avons fait était la traduction du support didactique
inclus au manuel « Royaume pour l’avenir - sensation de l’énergie au
cours de l’année ». Ce support a été transmis à 7 établissements qui ont
été choisis pour participer à ce projet, à savoir :
Ecole maternelle n° 3 - Directrice Mme Janina Bartoń
Ecole maternelle n° 10 - Directrice Mme Ewa Zimny
Ecole maternelle n° 13 - Directrice Mme Beata Wawrzynek
Ecole maternelle n° 15 - Directrice Mme Urszula Frydel
Ecole maternelle n° 24 - Directrice Mme. Róża Burek
Ecole maternelle n° 26 - Directrice Mme Karina Stefaniak
et Ensemble Scolaire et Préscolaire n° 2 - Directeur M. Andrzej Skurk
Lors de la première réunion de travail des représentants de ces établissements et des représentants de l’Office Municipal de la ville Raciborz
du Servicet de l’Education, de la Culture et du Sport ainsi que celui de
la Protection de l’Environnement et de l’Agriculture nous avons décidé
que chacun des établissements choisirait l’une ou deux des matières de
chaque bloc thématique (de chacune des saisons de l’année) et les réaliserait dans les groupes les plus âgés des écoles maternelles (enfants de 5
à 6 ans).
Le premier bloc thématique automnal « tout se bouge » - concernait la
force du vent et le mouvement. Dans la période de l’octobre au novembre
2008 dans toutes les écoles maternelles choisies ont été réalisés les activités relatives à ce sujet. Le choix des activités était très large. Les enfants
avec ses enseignants prenaient connaissance du vent, l’observaient lors
de la promenade et dans les jardins des écoles maternelles, écoutaient
les informations sur sa force et la possibilité de son application. Les jeux
avec les virevents, cerfs-volants, serpents de vent faits par eux-mêmes et
les véhicules aériens soigneusement construits par eux leur ont apportés
beaucoup de joie. Pour les expériences on a utilisé les rubans, parapluies,
plumes et châles. Les enfants de l’école maternelle vérifiaient pour quelle
40
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
matière on a besoin beaucoup et pour laquelle moins de force pour les
mettre en marche, ils cherchaient les courants d’air et peignaient les tableaux de vent. Ce bloc dynamique répondait parfaitement à leur tempérament.
Le sujet du deuxième bloc, celui hivernal réalisé du décembre au février était « nous avons besoin de la lumière et de la chaleur» et touchait
la question de la chaleur et du froid, de l’énergie et du courant électrique.
Les enfants ont appris d’où nous prenons l’énergie thermique et électrique, jouaient les détectives – ils identifiaient les dispositifs qui utilisent
le courant, ensemble avec les enseignants - ils discutaient comment on
pourrait fonctionner à la maison dépourvue de l’électricité, par quoi on
pourrait remplacer les dispositifs connus. Au cours des cours dans la salle et des jeux à la cour, par les expériences avec les flammes des chandelles ou bien avec leurs propres vestons pendant le jeu « habille le veston
– déshabille le veston » ils prenaient connaissance de la chaleur, froid et
lumière. Ils se sont également persuadés que chaque homme «porte avec
lui son propre radiateur» et que par le mouvement et le frottement nous
pouvons nous-mêmes créer la chaleur.
Le suivant bloque thématique qui sera réalisé en mars et en avril est
« clap, clap dans l’eau » et il sera consacré à l’eau. Le dernier bloc à réaliser, déjà après la conférence de Raciborz sera « soleil, soleil, brille s.t.p »
et il sera consacré à l’énergie solaire.
9 groupes – au total 220 enfants de 5 à 6 ans ont participé à ces activités. Les enseignants ont bien apprécié le contenu du manuel – les méthodes simples, à la fois intéressantes et activantes pour la connaissance de
l’énergie toutefois omniprésente. Ces méthodes facilement assimilables
ont été accueillies par les enfants avec l’enthousiasme. Les enfants ont
volontairement participé à ces activités très dynamiques. Tous les pédagogues ont conjointement constaté que le support constituait un parfait
complément des programmes d’auteur relatifs à l’éducation écologique
réalisée dans les écoles maternelles particulières. Ils utiliseront aussi volontairement ces programmes dans le temps à venir. Car tous les enseignants voient l’importance de la formation des générations les plus
jeunes dans le domaine de leur responsabilité vis-à-vis la nature et les
démarches prises par eux.
Parallèlement à ces activités nous avons procédé à réaliser le deuxième
des objectifs fixés à Leverkusen en avril de l’année précédente à savoir: les
pictogrammes qui devaient encourager les enfants (et ses parents) à économiser de l’énergie électrique et de l’eau et à les leur rappeler. Une partie d’écoles maternelles de Raciborz a déjà eu sa propre expérience dans
ce domaine-là – ils utilisaient déjà ce type de pictogrammes et c’est par
elles que cette initiative a été commencé. Lors du meeting du 23/10/2008
les représentants des établissements participant au projet et de l’office
41
municipal ont entamé la discussion sur les projets de ces symboles sous
forme d’image. Ils ont pris la décision du choix d’une seule conception
à imprimer sous forme des étiquettes qu’on pourrait coller à tous les
endroits de la prise de l’électricité et de l’eau. Les enseignants avec les
enfants ont compté tous ces endroits et nous avons commandé l’impression sur le film autocollant. Les enfants les ont collées eux-mêmes dans
les endroits définis et ensuite dans tous les locaux de l’école maternelle
près des interrupteurs et dans les salles de bain près des robinets ce qui
leur a apporté beaucoup de joie. Ce qui est apparu très intéressant c’était
la façon dont les enfants percevaient ces symboles. – il s’est avéré que lors
de l’élaboration des pictogrammes les adultes n’avaient pas prévu totalement la façon de penser de l’enfant. Lors de la discussion sur le symbole
qui selon sa conception devait les encourager à l’usage économique de
l’eau il s’est avéré qu’une partie d’enfants le traitait comme l’interdiction
de son usage. Il y serait utile de faire l’échange des expériences avec les
autres participants du projet provenant des pays partenaires. Peut-être
les expériences communes apporteraient le fruit sous forme du projet
touchant l’imagination des adultes et enfants.
Tout le projet s’est parfaitement inscrit dans les activités des écoles
maternelles de Raciborz. Il constituait l’élargissement et la variété de
l’éducation écologique au sens large réalisé dans les établissements particuliers. Tous les établissements participant au projet sont englobés par
le système de la gestion environnementale certifié selon la norme ISO 14
001 et les activités écologiques inscrites depuis longtemps dans tous les
zones du fonctionnement de ces établissements. Le manuel constitue l’excellent exemple comment on peut, d’une façon accessible en se référant
aux saisons l’une l’autre, faire connaître aux plus jeunes le sujet difficile
tel que l’énergie. En éveillant chez eux l’activité créative et la curiosité
naturelle du monde les entourant. En éveillant la volonté et le savoir-faire
de l’observation de la nature et en formant les attitudes pro-écologiques
au profit de notre avenir commun.
42
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
Wiesława Wójtowicz-Bunczek
Représentant du Maire en matière du Système de
Gestion Environnementale
Système de Gestion Environnementale
selon la norme ISO 14001 à Raciborz
Depuis des années Raciborz est connue pour ses initiatives et activités
pro-écologiques. Les établissements industriels tels que RAFAKO S.A.,
ZEW (à présent SGL Carbon S.A.), MIESZKO S.A. existant dans le ville
dans les années 1990-2000 se sont montrés compréhensibles au problème
de la protection de l’environnement ce qui a été prouvé par le fait qu’ils
possédaient les certificats du SGE ISO 14001.
En 2000, sur la base des expériences de ces entreprises et activités
éducatives entreprises par les autorités municipales et les établissements
scolaires, la ville a pris la décision de mettre en oeuvre le Système de
Gestion Environnementale pour la ville Raciborz.
A la première phase de la mise en oeuvre ont participés 8 unités municipales à savoir:
• une école maternelle,
• deux écoles primaires,
• un collège,
• Office Municipal,
• Entreprise Communale,
• Dépôt de déchets municipaux,
• Entreprise de Transport Municipal.
Au bout d’un an de la mise en oeuvre du Système au sein de ces unités Raciborz a été certifiée et par suite elle est devenue la première ville polonaise
et peut-être européenne qui possédait le Système de Gestion Environnementale mis en oeuvre et certifié conformément à la norme ISO 14 001.
Au cours de 8 ans passés le Système s’est agrandie et il a englobé de nouvelles unités. A présent le Système englobe 19 unités certifiées suivantes:
• 6 écoles maternelles,
• 5 écoles primaires,
• 3 collège,
• 1 ensemble scolaire et préscolaire,
• Office Municipal,
• Centre de Sport et de Récréation
• Entreprise Communale,
• Dépôt de déchets municipaux,
Le document principal du Système est « la Politique Environnementale » adoptée par le Conseil Municipal et définissant les priorités en
43
matière des activités entreprises par la ville au profit de la protection de
l’environnement.
Politique environnementale de la ville Raciborz
Annexe à la Résolution du Conseil Municipal de la ville Racibórz N° XIV/149/2003 du
19/10/2003
Vu la sécurité et la protection de l’environnement de la ville et en reconnaissant le droit des habitants à la ville saine, en harmonie avec la nature, en satisfaisant aux besoins des générations actuelles et futures – vu le principe du développement équilibré le Conseil Municipal présente sa disponibilité de réaliser et
améliorer constamment les activités pro- écologiques et il s’engage à empêcher
toute modification négative de l’environnement et tout potentiel dommage par:
– amélioration constante de l’état de l’environnement suite à :
• réduction systématique de la pollution de l’air, eau et sol,
• minimalisation de la quantité de déchets,
• diminution des difficultés liées à la circulation routière,
• maintenance et protection des terrains verts,
• conservation des ressources uniques de la nature et valeurs de
paysage,
• protection et bon usage des terres agricoles,
– formation de la conscience écologique des enfants et jeunes;
– éducation écologique de la société au sens large de cette notion;
– respect des dispositions de la loi en vigueur et relatives à la protection de l’environnement par :
• création, entre autres, des conditions et commodités appropriées
pour pouvoir satisfaire à ces exigences;
• soutien des activités visant à atteindre l’objectif écologique dans
tous les domaines de l’environnement;
– élargissement de l’étendue englobant les activités du système
améliorant la gestion environnementale au sein de la Commune ;
– supervision des facteurs nocifs existant dans la ville et leur surveillance et contrôle;
– prévention des pannes et risques exceptionnels ainsi que
l’élimination de leurs effets;
– promotion de l’agriculture et production écologique;
– économie et exploitation rationnelle des matières premières;
– promotion des sociétés et entreprises dont la production est favorable à la nature;
– développement de la collaboration avec les Communes voisines et
autres unités pour élaborer le système uniforme des activités en la
matière de la protection de l’environnement.
Cette politique est visible et dirigée à tous les intéressés et elle est issue de
la réalisation des principes suivants:
44
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
• AGENDA 21 – document définitif de la conférence établi à
l’issue du „sommet des pays” organisé en 1992 à Rio de Janeiro,
• Politique Ecologique de l’Etat,
• Directives de l’Union Européenne.
et elle est liée au Programme de la Protection de l’Environnement de
voïvodie, district et celui municipal.
Président
du Conseil Municipal
Tadeusz Wojnar
Maire de la ville
Jan Osuchowski
L’un des points de la « Politique Environnementale » parle de
l’exploitation économique des ressources naturelles et ce principe est appliqué par rapport à la consommation économique de:
• énergie électrique,
• énergie thermique,
• eau, gaz
• papier
et il constitue l’un des objectifs à atteindre dans les quelques ans à venir.
Lors de l’identification de l’impact de l’activité des unités englobées
par le Système sur l’environnement les susdits éléments ont constitué les
aspects importants pour la plupart d’elles.
Les démarches entreprises pour les minimiser englobaient les activités
suivantes :
• échange successif des ampoules pour celles consommant moins
d’énergie,
• mise en place des capteurs de mouvement avec les interrupteurs
à temps,
• échange successif des chasses d’eau pour ceux consommant mois
d’eau,
• mise en place de petites grilles sur les busettes de batterie,
• utilisation des ressources d’énergie renouvelables,
• supervision constante de la consommation.
Néanmoins, la principale activité dans toutes les unités, en particulier au sein des écoles maternelles, primaires et collèges est la formation
constante de la conscience écologique par:
• cours éducatifs,
• pictogrammes rappelant qu’il faut éteindre la lumière, fermer le
robinet mis en place dans les écoles maternelles, primaires près
des disjoncteurs et robinets.
45
La formation de la conscience écologique – autrement dit l’éducation
écologique réalisée dès les générations les plus jeunes depuis plus de dix
ans permet d’atteindre de plus en plus meilleurs résultats en matière de
l’économie de la consommation de l’énergie électrique, thermique, gaz et
de l’eau au cours de quelques derniers ans.
woda
Consommation de l’eau en m3 EM n° 26 dans les années 2005-2007
Zużycie wody (m3) w P 26 w latach 2005 -2007
700
600
01.06
02.06
03.06
04.06
05.06
06.06
07.06
08.06
09.06
10.06
11.06
12.06
500
m3
400
300
200
100
0
2005
46
49
47
129
120
62
45
35
2006
rok
année
zużycie wody
2005
688
2006 Consommation 693
2007
448
zużycie
wody
de l’eau
66
47
47
2007
693
energia elektr.
Consommation de l’électricité (KWh) Zużycie
w P 26 w
latach 2005 - 2007
EMenergii
n° 26elektr.
dans(kWh)
les années
2005-2007
30000
2005
2006
2007
25000
Zużycie en. elektr.
25650
26411
19348
kWh
20000
Consommation
de l’énergie thermique
15000
Zużycie en. elektr.
10000
5000
0
2005
2006
rok
année
46
2007
energia
cieplnad’Europe pour préparer l’avenir Activement...
Les
enfants
Zużycie energii cieplnej
2001
565,05
2002
539,66
2003
525
2004
492,84
2005
496,99
2006
595,96
2007
425,59
Consommation de l’énergie thermique (GJ) EM
n° 26 dans les années 2001-2007
Zużycie energii cieplnej (GJ) w P 26 w latach 2001 - 2007
600
500
GJ
400
Consommation
thermique
Zużycie energii
de l’énergie
cieplnej
300
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
année
rok
Consommation de l’eau en gaz
m3 EP n°3 dans les années 2003-2008
Zużycie gazu (m3) w SP 3 w latach 2003 - 2008
20000
18000
tabela zużycia gazu SP3 w latach 2001-2008
16000
14000
m3
12000
10000
8000
styczeń
2001r
2002r
2003r
2004r
2005r
2006r
2007r
2008r
luty
2157
4830
3090
2829
3492
936
Strona
27443
marzec
2316
1876
1418
2912
3337
3227
2214
kwiecień
1720
1369
2157
1748
2976
2750
Consommation
2646
1167
3
zużycie
gazu(m )713
de
l’eau
3061
1455
1096
1881
1596
maj
0
38
0
237
37
0
80
6000
4000
2000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
rok
année
47
e wody w m3 w SP 3 w latach 2004-2008
ie
2004
2005
2006
2007
2008
Zużycie wody w m3
878
Consommation du gaz en m3 774
EP n°3 dans les années woda
2004-2008
519
Zużycie wody w m3 w SP 3 w latach 2004-2008
641
Zużycie wody w m3
317
900
2004
2005
2006
2007
2008
800
700
600
878
774
519
641
317
Consommation
du gaz
Zużycie wody w m3
m3
500
400
Zużycie wody w m3
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
année
R ok
2005
2006
2007
2008
en. elektr.
Consommation de l’électricité
en KWh R ok EP n°3 dans les années 2004-2008
Zużycie enrgii elektrycznej w kWh w SP 3 w latach 2004 - 2008
25000
20000
15000
Consommation
kw h
Zużycie energii
de l’électricité
elektrycznej
10000
5000
Strona 4
0
2004
2005
2006
rok
48
2007
année
2008
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
Ce qui montre l’exemple de l’Ecole maternelle n° 26 et de l’Ecole Primaire n° 3.
Nous avons également de meilleurs résultats dans la collecte sélective
(vieux papiers, verre, plastique) dans les ménagers, établissements scolaires, institutions.
Les activités telles que la ségrégation des déchets et ensuite la réutilisation du verre et de vieux papiers en tant que les matières secondaires apparemment éloignées de l’utilisation des ressources naturelles
sont certes liées à la moindre consommation de l’énergie électrique et de
l’eau lors de la fabrication du verre, papier avec l’utilisation des matières
secondaires.
L’élargissement du Système de Gestion Environnementale à d’autres
établissements y compris ceux scolaires servira pour de suivantes activités en matière de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.
49
Förderverein NaturGut Ophoven in Kooperation
mit der Stadt Leverkusen
Présentation des résultats des méthodes appliquées
suite à la conférence de Leverkusen en Allemagne
Déroulement du projet
1. Phase 1ère: Conférence des participants au projet de Pologne, de
France et d’Allemagne, 01.-03.04.2008, Leverkusen
Thèmes:
– Comparaison des modèles pédagogiques et des méthodes éducatives propres au niveau primaire dans les trois pays partenaires.
Aspects les plus importants:
Les hypothèses qui sont à l’origine de la transmission du savoir
sont différentes: en Pologne on tend à automatiser les actions
données chez les enfants par par la transmission continue des
comportements à suivre selon le modèle transmissif. En Allemagne les enfants doivent découvrir eux-mêmes la manière
d’agir appropriée par leur propre expérience selon le modèle actif
(par exemple extinction de la lumière lorsqu’on quitte le local).
Dans les deux cas les enfants apportent leurs expériences à la
maison et les transmettent aux parents.
La constatation est commune que les enfants s’approprient plus
intensément le savoir et le conservent pour plus longtemps quand
la théorie et la pratique sont renforcées par les sentiments. Pour
cette raison, pendant l’élaboration du projet sont introduites les représentations théâtrales, les déguisements, les jeux et les
chansons.
– Les fragments du livre « Ein Königreich für die Zukunft – Energie erleben durch das Kindergartenjahr » ont été présentés aux
participants à la conférence (« Un Royaume pour l’avenir – vivre
l’énergie pendant des années ») qui est l’idée pédagogique motrice pour les éducateurs. C’est le bilan d’un projet de recherche de
deux ans consacré à un apprentissage conscient d’approche de
l’énergie à l’école maternelle. Les participants polonais et français
ont été très impressionnés par les modèles (expériences) présentés
par madame Rommeswinkel sur thème de la production d’énergie:
un petit rotor entraîné par le soleil / une ampoule allumée par
soufflage sur le rotor / le courant généré par le pédalement grâce à
quoi marche la radio. L’action « vivre une journée à l’école maternelle sans courant » a été aussi intéressante que digne de suivre.
50
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
– Pour la conférence suivante à Racibórz, il a été convenu le travail
de test concret sur les méthodes d’autres pays. Les objectifs sont:
1er objectif: Phase d’essai au mars 2009: pour économiser
l’énergie la lumière est éteinte lorsqu’on quitte le local; l’eau
est fermée par exemple pendant le lavage des dents. Pour le
faire comprendre aux enfants de la maternelle, on exécute des
étiquettes avec des symboles lisibles (pictogrammes) rappelant
l’extinction de la lumière / la fermeture d’eau. Les symboles auxquels les enfants réagissent le mieux sont examinés à cette oc
casion. En plus, chaque pays a la liberté d’adapter la totalité aux
conditions commu-nément admises / locales.
2ème objectif: tous les participants ont obtenu le manuel scolaire
« Ein Königreich für die Zukunft – Energie erleben durch das
Kindergartenjahr » (« Un Royaume pour l’avenir – vivre l’énergie
pendant des années »), édité par Förderverein NaturGut Ophoven e.V. Les fragments ou tout le manuel sera traduit par
les partenaires de Pologne et de France en leur langue maternelle.
Grâce à cela, les villes partenaires Racibórz / Pologne et Villeneuve d`Ascq / France auront la possibilité de tester ces méthodes
dans leurs écoles maternelles municipales, et, peut-être, elles
seront aussi testées dans d’autres villes dans tout le pays.
3ème objectif: Pendant la phase annuelle de test, les participants
d’un pays donné entre tiennent le contact entre eux; les rencontres sont régulièrement organisées sur place. En plus, grâce à un
nouveau site d’Internet en création, l’échange des informations
au niveau international sur thème de l’état d’avancement et du
déroulement du projet sera organisée. La plate-forme d’Internet
susmentionnée permettra aussi aux confrères dans les pays donnés un accès préalable à l’information et la mise à profit, dans leurs écoles maternelles, des résultats et des expériences des
autres. L’organisation NaturGut Ophoven a pris l’initiative
d’élaborer et de configurer le site d’Internet.
– La conférence a terminé par le choix du nom de projet: « Triangulaire d’énergie – donner l’exemple ».
2. Phase 2ème: Phase d’essai dans les trois villes partenaires 2008/2009
L’idée d’une attitude consciente envers l’énergie est présentée dans de
multiples écoles maternelles journalières et dans l’espace public des trois
villes partenaires. Il est important de familiariser les générations encore
toutes jeunes, déjà à cette étape précoce de leur développement, avec le
thème d’énergie et d’épargner l’énergie.
Comme module pédagogique commun, les participants créeront les visualisations plastiques concernant la thématique d’économiser l’énergie
51
adaptées à l’esprit d’enfant et observeront l’influence des pictogrammes
sur les enfants et sur le quotidien de l’école maternelle.
Les participants polonais et français veulent tester en pratique les
chapitres du livre « Un Royaume pour l’avenir » en vue d’optimiser les
conceptions pédagogiques, les unités d’apprentissage et les instructions
de jeux.
Le site Internet www.triangelenergie.eu sert de plate-forme de communication. Les premiers résultats et les problèmes apparus y seront publiés
et identifiés dans toutes les trois langues. Cela permettra aux confrères
d’autres pays de puiser l’information et les modèles à suivre.
L’échange se déroulera régulièrement par les courriels envoyés à tous
les participants au projet.
Phase d’essai à Leverkusen 2008-2009
Six écoles maternelles municipales de Leverkusen ont activement participé:
Ecole maternelle municipale rue Scharnhorststraße
Responsable du projet et chef: monsieur Engelmann
100 places
Restructuration à la fonction du centre familial
Ecole maternelle municipale rue Weichselstraße
Responsable du projet et chef: madame Ruckes
40 places
Ecole maternelle municipale journalière rue Engelbertstraße
Responsable du projet et chef du projet: madame Mainka
70 places
Ecole maternelle municipale rue Adalbert-Stifter-Straße
Responsable du projet et chef: madame Schiefer
40 places
Ecole maternelle municipale rue Sandstraße
Responsable du projet: madame Kannengießer
95 places
Ecole maternelle municipale journalière Am Stadtpark
Responsable du projet et chef: madame Lange
95 places
52
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
Réunion de travail des éducateurs
Réunions de travail se tiennent régulièrement.
Le 4.11.2008 une réunion au centre centre NaturGut Ophoven s’est
tenue. Auparavant, les éducateurs ont créé des pictogrammes au thème
d’économiser l’énergie. Les pictogrammes ainsi que la réaction des enfants sur eux ont été présentés et discutés.
Lors des réunions de travail d’autres thèmes concernant l’environnement ont été discutés. Une des éducatrices s’est plainte pour une forte
consommation de papier dans dans son établissement qui mène au goulet
d’étranglement dans ce domaine, car les enfants ne dessinent que sur une
page de la feuille. D’autres collègues ont informé que les enfants, encouragés souvent, ont commencé à utiliser automatiquement l’envers. A titre
d’exemple, dans un des établissements les enfants font de petits avions en
papier seulement avec feuilles de catalogues. En plus, les indications ont
été données de s’adresser à l’imprimerie pour les déchets de papier.
Projet commun « Pictogrammes ».
Parmi les pictogrammes conçus la plupart des participants considèrent
les deux ci-dessous comme les plus utiles:
1. Le pictogramme « Economiser l’eau »: montre un robinet barré
dont une grande goutte découle. Ce pictogramme doit être placé
dans les écoles maternelles en des sus de chaque lavabo pour
réduire la consommation d’eau potable carissime. Cela permettra
d’économiser l’eau et l’argent: économie grâce à une consomma
tion moindre d’eau chaude et à une réduction automatique de
quantité d’eaux usées.
2. Le pictogramme « Economiser le courant »: présente une ampoule barrée et il rap pelle au dessus de chaque contacteur de la
lumière la nécessité d’éteindre la lumière dans un local non utilisé. Cependant, un certain problème apparaît: les lampes à néon
de vieille génération ne résistent pas à un allumage et à une extinction continus. Cela est n’est rentable que pendant une absence
d’au moins de 30 minute. Une ampoule à économie d’énergie
alternative a ce défaut qu’à cause d’une grande teneur en subs
tances nuisibles elle doit être éliminée comme déchet spécial.
Les éducatrices se souviennent de régler le chauffage sur une valeur
optimale (réduite) pendant l’aération du local ou après avoir quitté l’école
maternelle.
Caractère de modèle pour les écoles primaires:
Une enseignante de Leverkusen a accepté avec enthousiasme le projet
et a introduit les pictogrammes dans son école primaire.
Actions entreprises dans différents établissements:
Ecole maternelle municipale journalière rue Sandstraße
53
Pendant le sacre de l’été tenu sous la devise « Eau », il s’agissait, dans
un premier lieu, d’un pas d’introduction, d’une première expérience
d’eau. La devise a été introduite à l’étape suivante.
Tout d’abord, l’endroit pour les enfants à l’âge de 0-3 ans a été créé.
Les enfants ont été informés que nous rencontrions l’eau à chaque pas et
qu’elle était notre moyen pour la vie le plus important. Ils font connaissance de l’eau comme source d’énergie régénératrice.
Durant l’année scolaire une table d’expérience est rendue accessible
sur laquelle les enfants peuvent réaliser d’une manière autonome de
petites expériences sur les thèmes proposés. Dans le chapitre « Eclabou, éclabou, force dans l’eau – force de l’eau » se trouvent des idées
multiples.
Ecole maternelle municipale journalière rue Engelbertstraße
En janvier/février 2009 toutes les éducatrices ont réalisé, avec des enfants, des déguisements carnavalesques avec des déchets. Les enfants ont
pu donner libre cours à leur fantaisie. Le jour du mardi gras, ces déguisements ont été présentés sur la piste de défilé aux parents. Les enfants
se sont produits comme groupes de robots, princesses, fées. Le tout a été
encadré par les enfants-mêmes ou les éducatrices. La réaction des parents a été très positive. L’éloge a été fait, en particulier, que toute l’action
a été réalisée sans dépenses.
Madame Mainka a repris l’idée des collègues de Racibórz qui avaient
informé de la semaine de la nature organisée une fois par an.
Madame Mainka inaugurera en printemps le nouveau projet sur le thème « Economiser l’eau ». Elle prévoit d’équiper la maisonnette de jeux se
trouvant dans l’enceinte de l’école maternelle en sa propre gouttière pluviale pour ramasser l’eau de pluie dans un bac et l’utiliser en été aux jeux
et à l’arrosage des plantes -> le thème « Economiser l’eau ». Il est prévu
d’entreprendre de nombreuses actions du manuel sur le thème « Vivre la
force de l’eau ».
Ecole maternelle municipale journalière Am Stadtpark
Madame Lange a informé du « projet des ordures ». Le thème des ordures est une introduction au projet principal « Economiser l’énergie »,
car éviter la production des ordures c’est aussi économiser l’énergie.
Par exemple, le ramassage d’aluminium est organisé. Par la récupération d’aluminium on peut d’économiser 95% l’énergie par rapport à la
production non recyclée. Les enfants sont informés sur la séparation des
déchets qu’il faut déverser dans différentes boîtes à déchets (compostage,
ordures, boîte jaune). Le projet « Ordures » est réalisé seulement avec des
54
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
enfants à l’âge préscolaire, car jusqu’à présent la ségrégation des déchets
par les enfants a été encore très difficile. Ils sont formés comme « détectives » sensibilisés à la ségrégation des ordures.
En plus, les enfants ramassent des bouchons et les amènent à l’endroit de la collecte par l’Association de la protection de la nature [Naturschutzbund Deutschland]: comme faits en mousse naturelle dure, ils
se prêtent parfaitement à l’isolation calorique et acoustique. Comme matériau d’isolation thermique, le bouchon permet d’économiser l’énergie
et il réduit ainsi l’émission de gaz carbonique.
Madame Lange a participé avec son école maternelle à l’action municipale de collecte des ordures « Nous pour notre ville ».
L’idée est discutée de célébrer le sacre de l’été libre des déchets et, de
présenter à cette occasion, des objets d’art originaux faits en ordures.
Il existe, en plus, l’idée que de petits groupes de visiteurs d’autres écoles, concernées par le projet, viennent à cet établissement et le soutiennent par de petites actions le projet de Madame Lange.
Ecole maternelle municipale journalière rue Sandstraße
A présent, un projet consacré à la circulation routière est réalisé. Son
objectif est un jeu concernant le déplacement piétonnier au moyen de
trottinette ou de bicyclette.
L’école maternelle a été déjà visitée par un policier de la police de la
route. Un théâtre de guignol a été organisé pour les enfants.
Il est très important, en ce cas, pour les éducateurs que les enfants et
les parents connaissent l’idée du projet. L’établissement peut participer à
la campagne européenne (ZOOM - Kids on the Move, http://www.localclimate-protection.eu). Dans ce projet, les enfants de toute l’Europe font
leurs déplacements quotidiens avec la conscience d’économiser l’environnement. Chaque trajet, qui est parcouru à pied, à vélo, en bus et train
etc., est considéré comme « Mille Vert ». Le nombre total tous les milles
en 2008 a été transmis aux participants de la future conférence climatique de l’ONU (1.-12, décembre à Poznań, Pologne), pour montrer aux
adultes la contribution des enfants dans la protection du climat global.
Cette année, le sacre de l’été va couronner et clore le projet. L’idée est
apparue d’exécuter des fleurs en papier recyclé et les distribuer à tous
les invités venus, par un moyen de transport favorable au climat, pour
participer au sacre.
55
Ecole maternelle municipale journalière rue Weichselstraße
Madame Ruckes réalise dans son école maternelle, en collaboration
avec la Caisse Maladie AOK, le thème « Mouvement et nourriture ».
Ainsi, pour commencer, la nourriture a été changée. Récemment, le
buffet offre, par exemple, des salades à la carotte fraîche et à la rabiole,
car beaucoup d’enfants ont déjà oublié les légumes.
Au projet de vivre comprendre l’énergie appartient l’expérience de sa
« propre énergie ». Les enfants doivent pouvoir s’imaginer ce que l’on
comprend sous le concept d’énergie. Ce n’est qu’à ce moment-là que les
moyens pédagogiques peuvent apporter le succès consistant dans une
attitude économique envers l’énergie des enfants dans la vie.
Grâce au projet, les enfants apprennent à connaître leur corps comme consommateur d’énergie. Ils apprennent que la consommation et la
transformation d’énergie commence par nous-mêmes. Les gourmandises, qui ont accumulé l’énergie solaire, nous fournissent de l’énergie. Un
petit déjeuner de pleine valeur avec possibilité de déguster une nourriture primaire, comme par exemple, des noix et des raisins secs, constituent
une initiation au thème de l’énergie.
Les enfants apprennent que ne seulement les matériels électriques
mais nous aussi, nous avons constamment besoin d’énergie pour rire et
chanter.
Ecole maternelle municipale journalière rue Scharnhorststraße
A l’école maternelle rue Scharnhorststraße le projet « Une nourriture
saine » a été réalisé.
Cet établissement a un grand pourcentage d’immigrés. C’est pour cela
que les enfants obtiennent des feuilles pour leurs parents avec l’image
de produit (par exemple, de tomate, mais aussi de Nutella) qu’ils doivent
manger. Chaque enfant/parent obtient un autre produit grâce à quoi un
buffet est créé. Le thème « Une nourriture saine » se rapporte étroitement
à l’énergie, car nos habitudes nutritionnelles et d’achat influent considérablement, par l’émission du CO2, sur le bilan climatique aussi bien en
phase de fabrication que de transport.
Tout au début, l’école maternelle a cherché à mettre en relief le thème
d’énergie sur l’exemple de la croissance des fleurs printanières. Monsieur
Engelmann a eu l’idée d’élaborer le réveil printanier de la nature sur
l’exemple des fleurs, pour se concentrer sur le thème du soleil, car les
56
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
safrans sont cueillis par les enfants dans leur élan enfantin de destruction encore avant de fleurir. A l’occasion, il en est résulté la particularité
de la partie densément aménagée de la ville avec les problèmes sociaux
apparaissant.
Ecole maternelle municipale rue Adalbert-Stifter-Straße
Dans cet établissement, au début des pictogrammes ont été testés. Des
résultats positifs ont été enregistrés.
Les enfants ont accrochés eux-mêmes des pictogrammes.
Certains enfants se sont même sentis responsables du respect généralisé des pictogrammes et rappelaient aussi bien aux éducateurs qu’à leurs
collègues qu’il fallait les respecter.
En plus, l’idée est apparue de créer un livre avec les pictogrammes
pour enfants. La réflexion est continuée de faire accompagner les indications concernant l’économie d’énergie par des phrases courtes, par
exemple « Eteins la lumière ». Complétées par la traduction en français
et en polonais, les enfants pourraient apprendre ces phrases en langues
étrangères, grâce à quoi l’effet d’apprentissage obtenu serait double.
3. Phase 3ème: deuxième conférence à Racibórz / Pologne 25.27.03.2009
A Racibórz, les participants se réuniront en vue d’une échange vive
d’expériences réalisées en phase de test, discuteront des résultats,
confronteront leurs points différents et délibéreront de la future collaboration triangulaire.
Les résultats de la conférence sur le thème « Aménagement de l’environnement par les enfants à l’âge préscolaire » seront publiés en trois
langues pour servir d’idée motrice à d’autres villes et pays.
Les résultats obtenus dans le cas des écoles maternelles peuvent être
non seulement transmis à d’autres villes et pays, mais aussi enrichis en
d’autres groupes d’âge (écoles primaires, autres écoles).
57
Philippe Houyez
Présentation des résultats des méthodes appliquées
suite à la conférence de Leverkusen en France
Nous sommes partis sur un travail de sensibilisation des écoliers aux
économies et à la bonne gestion de l’énergie et notamment celle sur laquelle ils peuvent agir. C’est ainsi que nous avons ciblé la chaleur avec le
chauffage, l’électricité avec la lumière et l’eau avec les robinets.
Pour cela, nous avons organisé une opération nommée CLE (clé ou
clef, comme « KEY ») pour « Chauffage, Lumière, Eau ». Il s’agit de diffuser dans les écoles des pictogrammes, conçus avec les élèves, qui incitent
et rappellent à éviter le gaspillage.
Trois classes d’écoles différentes ont été approchées. Nous savions y
trouver des enseignants intéressés par la démarche. Chaque classe a travaillé avec le même graphiste mais sur un thème différent. Ainsi :
- Mme Jouhaut, maternelles Grande section (GS) de l’école JacquesPrévert (quartier des Prés), sur l’électricité et l’éclairage (Lumière)
- Mme Langlet, maternelles Grande section (GS) école Anatole-France
(quartier du Bourg), sur l’eau
- M. Houyez, primaires CE1-CE2 de l’école Picasso (quartier des Prés),
sur le chauffage.
***
Nous avions prévu une séance avec les enfants et le graphiste pour préparer un pictogramme en deux versions. Ensuite, le graphiste travaillait
à produire le matériel pour le présenter aux enfants lors d’une deuxième
séance. Celle-ci devait permettre de finaliser la production et d’obtenir
un choix unique par les enfants. Ainsi, un panneau utilisant une bouteille
d’eau a finalement été éliminé par les enfants qui ont réalisé qu’il indiquait plus une incitation à boire qu’à économiser de l’eau courante.
À l’usage, les séances ont été multipliées. Chaque classe sélectionnée a
été divisée en deux groupes de travail et l’artiste graphiste est venu travailler 3 à 4 fois avec chacun de ces groupes.
Le dessin, la photographie, le collage et la pâte à modeler ont été utili58
Les enfants d’Europe pour préparer l’avenir Activement...
sés indifféremment. Les productions ont aussi été montrées à des élèves
qui n’avaient pas participé à l’élaboration des panneaux pour juger de la
pertinence du résultat obtenu.
Une rencontre est organisée le 13 mars entre les instituteurs, les
conseillers pédagogiques de l’Éducation nationale, le service Éducation
à l’environnement de la ville et l’adjoint au maire chargé de l’environnement pour établir un bilan.
***
Voici, ici, l’exemple d’une des trois animations scolaires. Il s’agit du
travail encore en cours à l’école Picasso, sur le chauffage, par M. Philippe
Houyez, l’instituteur.
Séance 1
« Nous sommes en hiver, dehors il fait très froid, pourtant dans la classe,
nous ne grelottons pas pourquoi ? »
- Il y a du chauffage. Il y a des grands radiateurs dans la classe.
Les élèves touchent les radiateurs de la classe.
- Ça ne brûle pas les mains.
- C’est tiède.
Nous sommes ensuite allés dans les couloirs de l’école pour voir les
« endroits » où il y a du chauffage. Nous avons touché les gros tuyaux qui
passent dans les couloirs. Ils sont tièdes.
Pourquoi ? Il doit y avoir de l’eau chaude ou tiède qui circule dedans.
Donc les radiateurs de l’école sont chauffés grâce à de l’eau chaude.
À la fin de la séance, j’ai demandé aux élèves de se renseigner sur le
mode de chauffage de leur maison ou leur appartement.
Séance 2
Qui connaît le mode chauffage de sa maison ou son appartement ?
Plusieurs types de chauffage sont répertoriés :
• le chauffage au gaz.
• Le chauffage électrique.
• Le chauffage au bois.
« Le chauffage au gaz : il sert à chauffer de l’eau qui circule dans les radiateurs mais il sert également à chauffer l’eau qui coule dans les robinets
ou dans la douche. »
« Le chauffage électrique : il sert lui aussi à produire du chauffage grâce
à des radiateurs, mais il n’y a pas d’eau chaude dedans ».
Question comment ça fonctionne alors ?
59
« dans le radiateur il y a comme des fils qui deviennent rouges et un petit
ventilateur envoie l’air chaud dans la salle »
L’élève fait référence à un petit ventilateur de salle de bain.
Un autre élève dit : « il y a des tubes en fer qui deviennent rouges comme
en dessous d’un four à raclette »
« À ma maison il y a un cumulus pour chauffer l’eau du bain et des robinets »
Comment ça fonctionne ?
Démonstration avec une cafetière électrique, et explications.
Le cumulus fonctionne un peu comme une cafetière électrique. Au
fond de la cafetière, se trouve une « résistance électrique » qui devient
rouge comme les « tubes en fer du four à raclette » lorsque l’on branche
la cafetière ou le cumulus. La résistance du cumulus chauffe. Comme elle
est plongée dans l’eau, l’eau devient chaude petit à petit.
Le chauffage au bois : après discussion avec les élèves, le chauffage au
bois est avant tout un chauffage d’agrément en complément d’un chauffage électrique ou d’un chauffage au gaz.
Séance 3
Nous avons vu la semaine dernière comment chauffer notre maison et
avec quelle source d’énergie.
Qui connaît d’autres sources d’énergie ?
• Le charbon.
• Le pétrole.
• L’énergie solaire.
• L’énergie éolienne.
• L’énergie des barrages (hydroélectricité).
Séances à venir :
Travail en petits groupes
« Classer ces sources d’énergie en plusieurs catégories »
But : amener les élèves à parler :
• des sources d’énergie non renouvelables,
• des sources d’énergie renouvelables.
Pourquoi économiser l’énergie ?
• piste 1, parce que ça coûte.
• piste 2, certaines sources d’énergie deviennent rares (non renouvelables) mais sont difficiles à remplacer ; il faut donc les économiser. Comment ?
Mission à prévoir :
Comment faire chauffer 50 centilitres d’eau sans utiliser ni plaque chauffante, ni foyer à bois ni réchaud à gaz?
60
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
Marek Kurpis
Leiter der Abteilung für Bildung, Kultur und port
Stadtamt Racibórz
Präsentation der Probleme der ökologischen Bildung
im aktuellen Bildungssystem in Polen
Die ökologische Bildung (Umweltschutzbildung) ist eine Konzeption
der Bildung und Erziehung der Gesellschaft im Geiste der Umweltschonung nach dem Motto „global denken – lokal handeln”. Die ökologische
Bildung wird auch als psychologisch-pädagogischer Prozess der Beeinflussung des Menschen zwecks der Gestaltung seines ökologischen Bewusstseins definiert.
Nach den Bestimmungen des Art. 5 der polnischen Fassung vom 1997
garantiert Polen den Umweltschutz nach der Regel der ausgeglichenen
Entwicklung. Eine notwendige Bedingung für die Ausführung der Ziele aus diesen Bestimmungen als auch aus anderen Bestimmungen der
höchsten Karte der Bürgerrechte und –pflichte ist ein gut geplanter, organisierter und realisierter Prozess der allgemeinen ökologischen Bildung, die alle Einwohner Polens umfasst.
Im Februar 2001 erstellte das Umweltministerium das Nationale Programm der Ökologischen Bildung, das eine Entwicklung und die Konkretisierung der Bestimmungen der Nationalen Strategie der Ökologischen
Bildung ist. Zu seinen Hauptzielen gehören:
1) Einleitung der Vorschriften der Nationalen Strategie der Ökologischen Bildung bei der Berücksichtigung der Änderungen im
Prozess der Reformierung des Staates und der Integration mit
Europäischen Union;
2) Schaffung der Mechanismen, die eine Anpassung an Anforderungen für die Einleitung der Ideen und Regeln der ausgeglichenen
Entwicklung ermöglichen; die eine Möglichkeit geben, das ökologische Bewusstsein in den Bedingungen der Demokratisierung
des gesellschaftlichen Lebens und der immer wachsenden Rolle
der gesellschaftlichen Kommunikation zu gestalten;
3) Erhöhung der Effektivität der ökologischen Bildung durch:
• Promotion der wirksamsten Formen der Bildung und der wichtigsten Inhalte,
• Vorstellung der Lösungen für die optimale Ausnutzung der Finanzmittel,
• Ordnen des Informationsflusses und Rationalisierung des Entscheidungsprozesses bezüglich der ökologischen Bildung.
Das Dokument weist auch auf die für das Schulungssystem wichtigen
61
Bildungsaspekte hin:
1) Förderung der Methodik der aktiven Bildung mit Elementen der
ausgeglichenen Entwicklung;
2) Schaffung der Bedingungen für die Entwicklung der Basis der
ökologischen Bildung;
3) Initiierung der wissenschaftlichen Forschungen bezüglich der
Wirksamkeit der ökologischen Bildung.
Die Grundlagen bezüglich der Realisierung der ökologischen Bildung
bei Kindern und Jugend auf der Basis des Gesetzes über das Schulungssystem vom 7. September 1991 legt die Verordnung des Ministers für
Nationale Bildung über der Programmbasis für die allgemeine Bildung
in den einzelnen Bildungsetappen fest. Den ersten Punkt bildet die Kindergartenerziehung für die Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren.
Das Ziel der Kindergartenerziehung im Bereich der Bildung des ökologischen Bewusstseins ist vor allem:
1) Auslösen des Willens und Schöpfung der Fähigkeit der Beobachtung der Umwelt ;
2) Bilden der Empfindlichkeit für Umweltschönheit und Umweltschäden
3) Erlernen der Beachtung für andere Lebewesen;
4) Beeinflussung des Lebensstils und des Ökobewusstseins bei den
Eltern;
5) Bildung der pro-ökologischen Gewohnheiten und Verhalten im
Alltag.
Anschließend folgt die ökologische Bildung für die Kinder in den
Grundschulen (7 – 12 Jahre), Gymnasien (13 – 15 Jahre) und Oberschulen (16 – 19/20 Jahre). Diese Verordnung legt folgende Elemente genau
fest:
1) Im Bereich der Bildung: Entwicklung der Fähigkeiten der Wahrnehmung verschiedener Zusammenhänge und Abhängigkeiten
(Ursache-Folge-, funktionelle, zeitliche und räumliche Zusammenhänge);
2) Im Bereich der Fertigkeiten: wirksame Zusammenarbeit in
großen und kleinen Gruppen, Bildung der zwischenmenschlichen
Beziehungen, das Treffen der individuellen und Gruppenentscheidungen, wirksame Handeln anhand der geltenden Normen;
3) In ihrer Erziehungsarbeit sollten die Lehrer die Pflichte der Eltern
in diesem Bereich unterstützen und sollten danach streben, dass
die Schüler beim Streben nach dem individuellen und gesellschaftlichen Wohl immer selbstständiger werden, dass sie das eigene
Wohl mit dem Wohl der anderen Menschen geschickt in Einklang
bringen, die Verantwortlichkeit für sich mit der Verantwortlichkeit
für andere und eigene Freiheit mit der Freiheit der anderen verbin62
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
den; sowie dass die Schüler den Respekt für das gemeinsame Gut
als Grundlage des Lebens in der Gesellschaft erlernen.
Die Verordnung des Bildungsministers über die Programmbasis für
die allgemeine Bildung nimmt an, dass ab der zweiten Bildungsetappe
(also die Klassen IV-VI der Grundschule) neben den Pflichtfächer und
Unterrichtsblöcken auch die Bildungspfade mit einem erzieherisch-didaktischen Charakter eingeführt werden. Es ist eine Gruppe von Inhalten und Fähigkeiten mit einer wesentlichen erzieherischen Bedeutung,
die im Rahmen des Lehrens verschiedener Fächer (Unterrichtsblöcke)
oder als separate Unterrichteinheit realisiert werden können. Der Schuldirektor ist für die Einbeziehung der Problematik der Bildungspfade im
Schullehrprogramm verantwortlich. Für die Realisierung der Bildungspfade sind alle Lehrer verantwortlich, die die Inhalte eines Bildungspfads
in ihr Programm einflechten.
In der Programmbasis erscheint die ökologische Problematik mit der
verschiedenen Stärke in vielen Fächern und Unterrichtblöcken, sowohl
in den dort formulierten Bildungszielen, als auch in den Aufgaben der
Schule, den Bildungsinhalten und den zu erwartenden Leistungen der
Schüler. Die Grundaufgabe der ganzen Schulgemeinschaft (Direktion,
Lehrer, Schüler und Eltern) sollte die Ausnutzung der in der Programmbasis enthaltenen Möglichkeiten sein, zwecks der Klarmachung und
Erhaltung der Bedürfnisse an das Leben nach den Ideen der ausgeglichenen Entwicklung bei den Schülern. Dies sollte u.a. durch folgende
Maßnahmen erzielt werden:
• Bildung des Menschen, der seiner Einigkeit mit der Natur und
der gesellschaftlich-kulturellen Umgebung bewusst ist,
• Entwicklung der Fähigkeiten des Beobachtens der Umwelt
und des Sammelns der Informationen bezüglich der Umwelt,
• Kennenlernen der Regeln und Zusammenhänge in der Natur
und im Bereich zwischen der Natur und dem Menschen,
• Bildung der Fähigkeit der Problemlösung nach dem aktuellen
Wissen und angeeigneten Wertsystem,
• Erwecken der Empfindlichkeit für die Schönheit der Natur
und die Raumordnung,
• Bildung des Respekts für das eigene Leben und Gesundheit
sowie für das Leben und Gesundheit anderer Lebewesen,
• Einführung der aktiven Bildungsformen außerhalb des Schulgebäudes, z.B. „grüne Schulen”,
• Zusammenarbeit unter den Lehrern bei der Bildung eines Klimas, das für die Realisierung der Grundziele der Ökobildung
günstig ist.
Nach den Voraussetzungen der Programmbasis für die Allgemeinbildung sollte die Schule folgende Maßnahmen ergreifen:
63
• Initiierung und Ausnutzung der Beziehungen mit den Behörden der Selbstverwaltung und anderen Vertretern der lokalen
Gemeinschaft, Hochschulen, Zentren für Ökobildung und
anderen Institutionen und Organisationen,
• Initiierung und Teilnahme an nationalen und internationalen
Programmen der Ökobildung,
• Einführung und Erweiterung der praktischen Aktionen für den
Umweltschutz in der Schule und ihrer Umgebung,
• Betonung der positiven Rolle der Kinder in der Ökobildung bei
den Erwachsenen,
• Realisierung der Ökobildung außerhalb des Schulgebäudes.
Eine Ergänzung für die Ökobildung in der Schule ist die Ökobildung
in den Hochschulen. Diese wird mithilfe der Bildung realisiert, derer Ziel
sei: Einführung in die Umweltproblematik der zukünftigen Absolventen
aller Hochschulen, Vorbereitung der Spezialisten für das Berufsleben im
Bereich des Umweltschutzes, Organisierung von ergänzenden Studien
im Umweltschutzbereich, Bildung auf einer höheren Stufe (berufslose,
universelle - so genannte europäische - Studien) und Einführung der unformellen Ökobildung durch die Organisation der offenen Universitäten
und Vorträge. Die Ökobildung in den Hochschulen sollte das Grundwissen im Bereich der Naturwissenschaften, des wirtschaftlich-technischen
sowie humanistischen Wissens umfassen und die umweltfreundliche Einstellung bilden.
Die richtige Realisierung der Ökobildung bei Kindern und Jugend
auf der lokalen Stufe hängt von der engen Zusammenarbeit der Selbstverwaltung und der pädagogischen Aufsicht, der Bildungszentren und
Institutionen außerhalb des öffentlichen Finanzsektors, die bei der Entwicklung der Umwelt engagiert sind, ab. Eine wichtige Rolle spielen die
Gemeinden, die die entsprechenden Bedingungen für die ausgeglichene
Entwicklung bilden und das ökologische Bewusstsein bei den Einwohnern erwecken. Als Beispiel kann hier die Stadt Racibórz dienen. Die
Gemeinde finanziert u.a. seit 2001 die Unterrichtseinheiten im Bereich
der Ökobildung (außerhalb des Rahmenlehrplans). Sie werden nach einem Autorprogramm (ausgewählt im Konkurs) realisiert (1 Stunde in der
Woche in den Drittklassen der Gymnasien in Racibórz). Die Gemeinde
organisiert auch zusammen mit den Kindergärten und Schulen zahlreiche Umweltaktionen - Ökowettbewerbe, thematische Aktionen oder das
einmal im Jahr organisierte Ökofest am Stadtmarkt in Racibórz. Zusammen mit dem Jugendkulturhaus und der Bezirksstarostei organisiert die
Stadt auch seit 2002 das Lied- und Ökogedichtsfestival für Kinder und
Schuljugend.
64
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
Katarzyna Polak
Inspekteur der Abteilung für Umweltschutz und Landwirtschaft
Stadtamt Racibórz. Koordinator des Projekts in Racibórz
Handlungsergebnisse, die in Racibórz erzielt wurden
Nach der Rückkehr aus der Konferenz, die das dreiseitige Projekt „Vorbereitung der europäischen Kinder für die Zukunft. Aktive Teilnahme der
Einwohner an der bewussten Energienutzung” anfängt und die im April
2008 in Leverkusen stattgefunden hat, startete man in Racibórz mit der
Realisierung der während der Konferenz angenommenen Ziele. Der erste Schritt war die Übersetzung des didaktischen Materials im Handbuch
”Königsreich für die Zukunft – Energie erleben durch das Kindergartenjahr!” Dieses Material wurde an 7 Bildungsstellen weitergegeben, die für
die Teilnahme an diesem Projekt ausgewählt wurden:
Kindergarten Nr. 3 - Direktorin Frau Janina Bartoń
Kindergarten Nr. 10 - Direktorin Frau Ewa Zimny
Kindergarten Nr. 13 - Direktorin Frau Beata Wawrzynek
Kindergarten Nr. 15 - Direktorin Frau Urszula Frydel
Kindergarten Nr. 24 - Direktorin Frau Róża Burek
Kindergarten Nr. 26 - Direktorin Frau Karina Stefaniak
und Schul- und Kindergartenzentrum Nr. 2
- Direktor Herr Andrzej Skurk
Beim ersten Arbeitstreffen der Vertreter dieser Einheiten und der Vertreter des Stadtamts der Stadt Racibórz aus der Abteilung für Bildung,
Kultur und Sport und der Abteilung für Umweltschutz und Landwirtschaft wurde entschieden, dass jede der Einheiten eine oder zwei Unterrichtseinheiten vom jedem thematischen Block (für jede Jahreszeit)
auswählt und sie bei den ältesten Kindergartengruppen durchführt (die
Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren).
Das Thema des ersten herbstlichen thematischen Blocks „alles bewegt
sich” war die Windkraft und Bewegung. Im Zeitraum zwischen dem Oktober und November 2008 wurden in den ausgewählten Kindergärten
die Unterrichtseinheiten unter diesem Motto realisiert. Die Auswahl der
Lernmöglichkeiten war sehr umfassend. Zusammen mit ihren Lehrern
lernten die Kinder den Wind kennen, sie beobachteten ihn beim Spaziergang und im Garten, sie hörten die Informationen über seiner Stärke
und den Möglichkeiten der Nutzung der Windkraft. Die Spiele mit den
selbstständig gebauten Windrädern, Drachen, Windschlangen und sorg65
fältig zusammenbastelten Windmaschinen machte ihnen viel Spaß. Bei
den Untersuchungen wurden Bänder, Regenschirme, Feder und Kopftücher benutzt. Die Kinder prüften, welche Materialien wie viel Energie
zum Bewegen benötigen, sie suchten nach der Zugluft und malten die
Windbilder. Dieser dynamische Block war zu Kindertemperamenten perfekt angepasst.
Der zweite winterliche Block wurde vom Dezember bis Februar realisiert und sein Thema lautete „wir brauchen Licht und Wärme”. In diesem
Block wurden Wärme und Kälte, Licht und Strom besprochen. Die Kinder erfuhren, wie die Wärmeenergie sowie elektrische Energie entsteht,
sie spielten die energetischen Detektive und identifizierten die Geräte,
die den Strom verbrauchen, zusammen mit den Lehrern überlegten sie,
wie man in einem Haus ohne Strom leben kann, und was die bekannten
Elektrogeräte ersetzen könnte. Beim Unterricht im Klassenzimmer und
bei den Winterspielen draußen, durch die Erfahrungen mit den Kerzenflammen, oder mit eigenen Mänteln im Spiel „Mantel auf – Mantel ab”
sammelten die Kinder das Wissen über die Wärme, Kälte und das Licht.
Sie konnten sich auch überzeugen, dass jeder Mensch „mit sich seinen
eigenen Heizkörper trägt” und dass wir die Wärme durch Bewegung und
Reibung selbst erzeugen.
Der nächste thematische Block, das im März und April realisiert wird,
heißt „plump, plump im Wasser” und ist der Wasserkraft gewidmet. Der
letzte Block, der für die Realisierung schon nach der Konferenz in Racibórz wartet, heißt „Sonnlein, Sonnlein schein” und ist der Sonnenenergie gewidmet.
Beim Unterricht beteiligten sich 9 Gruppen – insgesamt fast 220 Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren. Die Lehrer beurteilten das Material im
Handbuch positiv. Es waren einfache und gleichzeitig interessante und
aktivierende Methoden zum Kennenlernen der allgegenwärtigen Energie. Leicht erlernbar wurden sie von den Kindern mit vollem Enthusiasmus angenommen. Die Kinder nahmen sehr gern an den dynamischen
Unterrichtseinheiten teil. Alle Lehrer stellten einstimmig fest, dass dieses
Material eine hervorragende Ergänzung für die Autorenprogramme der
Ökobildung, die in den einzelnen Kindergärten realisiert werden, darstellen. Sie werden auch diese Materialien in Zukunft gern ausnutzen.
Alle verstehen, dass es sehr wichtig ist, die Verantwortung für die Umwelt und für eigene Handlungen schon bei den Kleinkindern zu bilden.
Parallel zu diesen Unterrichtseinheiten wurde das andere in Leverkusen im April des letzten Jahres gestellte Ziel realisiert. Es ging um die
Piktogramme, deren Aufgabe es war, die Kinder (und ihre Lehrer) am
Sparen der elektrischen Energie und des Wassers zu erinnern. Ein Teil
der Kindergärten in Racibórz sammelte schon ihre eigenen Erfahrungen in diesem Bereich. Solche Piktogramme wurden schon eingesetzt.
66
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
Und sie waren der Ansporn für diese Aktion. Beim Treffen am 23.10.2009
diskutierten die Vertreter der am Projekt teilnehmenden Einheiten sowie die Vertreter des Stadtamts von den Projekten für die Bildsymbole.
Man entschied sich für ein Projekt, das in Form der Aufkleber vorbereitet sein sollte, die dann an allen Entnahmepunkten des Stroms und
Wassers angebracht sein könnten. Die Lehrer zahlten zusammen mit den
Kindern alle Punkte und es wurden die selbstklebenden Aufkleber ausgedruckt. Die Kinder klebten sie dann in allen Räumen des Kindergartens
bei Stromschaltern und in den Badzimmern bei Wasserarmaturen. Sie
hatten dabei viel Freude. Interessant war die Wahrnehmung dieser Symbole durch die Kinder. Es stellte sich heraus, dass die Erwachsenen bei
der Vorbereitung von Piktogrammen die Denkweise der Kinder nicht
vollständig voraussahen. Bei der Besprechung des Symbols, dessen Ziel
es war, das Wasser zu sparen, stellte sich heraus, dass ein Teil der Kinder
es als Nutzungsverbot wahrnimmt.
Sehr hilfsreich wird hier der Erfahrungsaustausch mit anderen Projektteilnehmern aus den Partnerstaaten sein. Es besteht die Möglichkeit,
dass die gemeinsamen Erfahrungen zu einem Projekt, der zur Einbildungskraft der Erwachsenen und der Kinder spricht, führen wird.
Das ganze Projekt bewährte sich sehr gut in Handlungen der Kindergärten in Racibórz ein. Es erweiterte und ergänzte die durch die einzelnen Einheiten realisierte und breit verstandene Ökobildung. Das System
der Umweltverwaltung, das nach der Norm ISO 14 001 zertifiziert wird,
umfasst alle am Projekt teilnehmende Einheiten und die ökologischen
Handlungen sind schon seit langem in allen Aktivitätsbereichen dieser
Einheiten auf der Tagesordnung. Das Handbuch ist ein hervorragendes
Beispiel dafür, wie die Kleinkinder mit dem nicht einfachen Thema der
Energie begreiflich und in Verbindung mit den nachfolgenden Jahreszeiten vertraut zu machen. Es erweckt ihre schöpferische Aktivität und
ihr naturelles Neugier für die Welt, in der sie leben. Es löst den Willen
und die Fähigkeit der Betrachtung der Umwelt aus sowie bildet die proökologische Einstellung, was für unsere gemeinsame Zukunft nur positiv
auswirken sollte.
67
Wiesława Wójtowicz-Bunczek
Bevollmächtigte des Präsidenten für das System
der Umweltverwaltung
System der Umweltverwaltung nach
der Norm ISO 14001 in Racibórz
Racibórz ist für seine Ökoinitiativen und pro-ökologische Aktionen seit
vielen Jahren bekannt. Auch die in der Stadt in Jahren 1990-2000 funktionierenden Industriebetriebe wie RAFAKO S.A., ZEW (heute SGL Carbon
S.A.), MIESZKO S.A. zeigten ihr Verständnis für das Problem des Umweltschutzes. Es zeugt davon das zertifizierte Dokument SZS ISO 14001.
Auf der Basis von Erfahrungen dieser Betriebe und auf der Basis der unternommenen Bildungsaktionen durch die Selbstverwaltungsbehörden und
die Bildungsstellen traf die Stadt im Jahre 2000 eine Entscheidung bezüglich
der Einführung des Systems der Umweltverwaltung für die Stadt Racibórz.
In der ersten Einleitungsphase nahmen 8 Gemeindeeinheiten teil:
• 1 Kindergarten,
• 2 Grundschulen,
• 1 Gymnasium,
• Stadtamt,
• Kommunale Werke,
• Städtische Abfalldeponie,
• Städtische Verkehrswerke.
Ein Jahr nach der Einführung des Systems bei diesen Einheiten wurde
das System im Mai 2001 zertifiziert. So wurde die Stadt Racibórz zur ersten
Stadt in Polen, vielleicht auch in Europa, die ein eingeführtes und zertifiziertes System der Umweltverwaltung nach der Norm ISO 14001 hatte.
In den letzten 8 Jahren wuchs das System weiter und umfasste immer
neue Einheiten. Zurzeit gibt es im System 19 zertifizierte Einheiten, dabei:
• 6 Kindergärten,
• 5 Grundschulen,
• 3 Gymnasien,
• 1 Schul-Kindergarteneinheit,
• Stadtamt,
• Zentrum für Sport und Rekreation,
• Kommunale Werke,
• Städtische Abfalldeponie.
Das Basisdokument für das System ist die durch den Stadtrat gefasste
„Umweltpolitik”, die die Prioritäten im Bereich der Handlungen festlegt,
die die Stadt für den Umweltschutz unternimmt.
68
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
UMWELTPOLITIK DER GEMEINDE RACIBÓRZ
Anlage zum Beschluss des Stadtrates der Stadt Racibórz Nr. XIV/149/2003 vom 19.11.2003
Der Stadtrat der Stadt Racibórz, berücksichtigend die Sicherheit und den
Umweltschutz der Stadt sowie das Recht der Einwohner zum gesunden Leben in Harmonie mit der Natur, befriedigend die Bedürfnisse der heutigen
und zukünftigen Generationen – berücksichtigend die Regel des ausgeglichenen Entwicklung - erklärt seine Bereitschaft für die Realisierung und
die ständige Verbesserung der pro-ökologischen Handlungen und verpflichtet sich zur Verhinderung der negativen Änderungen in der Umwelt und der
Entstehung von potenziellen Gefahren durch:
–
ständige Verbesserung des Zustandes der Umwelt durch:
• systematische Begrenzung der Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung,
• Minimalisierung der Abfallmenge,
• Verringerung der Belastung durch den Autoverkehr,
• Aufrechterhaltung und Schutz von Grünanlagen,
• Aufrechterhaltung der einzigartigen Naturressourcen und der
Landschaftsschönheit,
• Schutz und die richtige Nutzung der Ackerböden;
– Bildung der ökologischen Bewusstseins bei Kindern und Jugend;
– allgemeine ökologische Bildung der Gesellschaft;
– Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften im Bereich des Umweltschutzes durch:
• Schaffen u.a. der entsprechenden Bedingungen und Erleichterungen für die Erfüllung der besonderen Anforderungen;
• Unterstützung der Handlungen zur Erreichung der ökologischen
Ergebnisse in allen Umweltbereichen;
– Erweiterung des inhaltlichen Bereiches der Systemhandlungen, die
die Umweltverwaltung in der Gemeinde verbessern;
– Überwachung und Kontrolle der Schadstoffe in der Stadt;
– Verhinderung der Störungen und außerordentlichen Gefahren und
Beseitigung derer Folgen;
– Förderung der Ökolandwirtschaft und der ökologischen Landwirtschaftsproduktion;
– sparsames und rationelles Umgehen mit den Naturressourcen;
– Förderung der Firmen und Betriebe mit der umweltfreundlichen
Produktion
– Entwicklung der Zusammenarbeit mit den benachbarten Gemeinden und anderen Einheiten im Bereich der Erarbeitung des einheitlichen Handlungssystems für den Umweltschutz.
Diese Politik hat einen öffentlichen Charakter, ist an alle Interessierte gerichtet und ist das Ergebnis der Realisierung folgender Voraussetzungen:
69
• AGENDA 21 – Schlussdokument für die Konferenz, die 1992 in
Rio de Janeiro organisiert wurde,
• Die Ökologische Staatspolitik,
• EU-Richtlinien
Diese Politik stimmt mit dem Umweltschutzprogramm auf dem Niveau
der Woivodschaft, des Bezirks und der Gemeinde überein.
Der Vorsitzende
des Stadtrats
Tadeusz Wojnar
Präsident der Stadt Racibórz
Jan Osuchowski
Einer der Punkte der „Umweltpolitik” spricht vom sparsamen Umgehen mit den Naturressourcen und diese Regel bezieht sich auf:
• das Sparen der elektrischen Energie,
• das Sparen der Wärmeenergie,
• das Wasser- und Gassparen
• das Papiersparen
Sie ist ein der Ziele, das in den nächsten Jahren erreicht werden
muss.
Bei der Identifizierung des Einflusses der Einheiten mit dem Umweltschutzsystem auf die Umwelt waren die oben genannten Elemente von
Bedeutung für die meisten von ihnen.
Die Handlungen für ihre Minimierung umfassten folgende Aufgaben:
• sukzessives Ersetzen der Glühbirnen durch die Energiesparlampen,
• Montage der Bewegungsfühler mit den Zeitschaltuhren,
• Sukzessives Ersetzen der Wasserkästen durch wassersparende
Geräte,
• Montage von Perlatoren an Armaturen,
• Anwendung der erneubaren Energiequellen,
• Die ständige Verbrauchskontrolle.
Doch das wichtigste Element bei allen Einheiten, insbesondere in den
Kindergärten, Schulen und Gymnasien, ist die ständige Bildung des ökologischen Bewusstseins, die durch nachfolgende Handlungen realisiert wird:
• Unterricht,
• Visuelle Symbole in den Kindergärten und Schulen mit der Information, dass das nicht notwendige Licht ausgeschaltet werden
muss und dass wir das Wasser immer sparen müssen. Diese Symbole wurden an den Lichtschaltern oder Armaturen angebracht.
Die Bildung des ökologischen Bewusstseins - mit anderen Worten die
Ökobildung - wird in Racibórz bei den jüngsten Einwohnern schon seit
70
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
über 10 Jahren realisiert und sie ermöglicht, immer bessere Ergebnisse
beim spürbaren Energie-, Wärme-, Gas- und Wassersparen zu erzielen.
Ein Beispiel dafür können der Kindergarten Nr. 26 und die Grundschule
Nr. 3 sein.
woda
Wasserverbrauch in m3
im Kindergarten
Nr.
26 winlatach
Jahren
2005-2007
Zużycie
wody (m3) w
P 26
2005
-2007
700
600
500
300
200
100
0
46
49
47
129
120
62
45
35
2005
zużycie wody
2005
688
2006
693
2007
448
Wasserverbrauch
zużycie wody
66
47
47
2007
693
2006
Jahr
rok
energia elektr.
Verbrauch der elektrischen Energie
(kWh)
im Zużycie
Kindergarten
Nr.
26
in
Jahren
2005-2007
energii elektr. (kWh) w P 26 w latach 2005 - 2007
30000
2005
2006
2007
25000
Zużycie en. elektr.
25650
26411
19348
20000
kWh
m3
400
01.06
02.06
03.06
04.06
05.06
06.06
07.06
08.06
09.06
10.06
11.06
12.06
Verbrauch der
elektrischen Energie
15000
Zużycie en. elektr.
10000
5000
0
2005
2006
2007
Jahr
rok
71
energia cieplna
Zużycie energii cieplnej
2001
565,05
2002
539,66
2003
525
2004
492,84
2005
496,99
2006
595,96
2007
425,59
Verbrauch der Wärmeenergie (GJ)
im Kindergarten Nr. 26 in Jahren 2001-2007
Zużycie energii cieplnej (GJ) w P 26 w latach 2001 - 2007
600
500
GJ
400
Verbrauch
Zużycie energii
der Wärmeenergie
cieplnej
300
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
rok
Jahr
Wasserverbrauch in m3 in der gaz
Grundschule
Nr. 3 in Jahren 2003-2008
Zużycie gazu (m3) w SP 3 w latach 2003 - 2008
20000
18000
tabela zużycia gazu SP3 w latach 2001-2008
16000
14000
m3
12000
10000
8000
styczeń
2001r
2002r
2003r
2004r
2005r
2006r
2007r
2008r
luty
2157
4830
3090
2829
3492
936
Strona
27443
marzec
2316
1876
1418
2912
3337
3227
2214
6000
4000
2000
0
2003
2004
2005
Jahr
rok
72
2006
2007
2008
kwiecień
maj
1720
1369
2157
1748
2976
2750
2646
1167
Wasserverbrauch
zużycie
gazu
3061
713
in m3
1455
1096
1881
1596
0
38
0
237
37
0
80
e wody w m3 w SP 3 w latach 2004-2008
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
Zużycie wody w m3
878
774
woda
Wasserverbrauch in m3 in
der Grundschule
519
Nr. Zużycie
3 in Jahren
wody w m3 w2004-2008
SP 3 w latach 2004-2008
641
Zużycie wody w m3
317
900
2004
2005
2006
2007
2008
800
700
600
878
774
519
641
317
Zużycie
wody w m3
Gasverbrauch
m3
500
400
Zużycie wody w m3
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
Jahr
R ok
2005
2006
2007
2008
en. elektr.
Verbrauch der elektrischen Energie in kWh
R ok
in
der Grundschule
Nr.
3 inwJahren
2004-2008
Zużycie
enrgii elektrycznej
w kWh
SP 3 w latach
2004 - 2008
25000
20000
15000
Verbrauch
der energii
elektrischen
Zużycie
elektrycznej
Energie
kw h
2004
2005
2006
2007
2008
10000
5000
Strona 4
0
2004
2005
2006
2007
2008
rok
Jahr
73
Es werden auch immer bessere Ergebnisse bei der selektiven Sammlung der Abfälle (Altpapier, Glas, Kunststoff) aus Haushalten, Bildungsstellen und anderen Institutionen erzielt.
Solche Handlungen wie Abfalltrennung und Glas- und Altpapierwiederverwertung hat auf den ersten Blick nur eine geringe Bedeutung für
die Nutzung der Naturressourcen, aber ohne Zweifel ist sie mit der Rücksicht für die Energie verbunden. Hier entsteht denn dank der Nutzung
der Wertstoffe ein untrennbarer Zusammenhang mit dem geringeren Energie- und Wasserverbrauch bei der Glas- und Papierproduktion.
Weitere Handlungen im Bereich der rationellen Nutzung der Naturressourcen werden durch die Einführung des Systems der Umweltverwaltung bei den weiteren Einheiten, auch bei den Bildungsstellen, unterstützt.
74
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
Förderverein NaturGut Ophoven in Kooperation
mit der Stadt Leverkusen Vorstellung der Ergebnisse der angewandten Methoden
nach der Konferenz in Leverkusen in Deutschland
1. Phase: 1. Konferenz der Projektteilnehmer aus Polen, Frankreich
und Deutschland, 01.-03.04.08, Leverkusen
Thematische Schwerpunkte:
– Vergleich der pädagogischen Module und der eigenen Bildungsmethoden im Elementarbereich in den drei Partnerländern. Die
wichtigsten Aspekte:
Unterschiedlich ist der Vermittlungsansatz: In Polen wird darauf hingewirkt, eine Handlung bei den Kindern durch ständiges
Hinweisen zum Automatismus werden zu lassen. In Deutschland
sollen die Kinder durch Ausprobieren selbst die richtige Handlungsweise herausfinden (z.B. den Lichtschalter auszumachen,
wenn der Raum verlassen wird). In beiden Fällen nehmen die
Kinder die Erfahrungen mit nach Hause und geben sie an die
Eltern weiter.
Gemeinsam ist die Feststellung, dass Kinder Themen intensiver
lernen und längerfristig behalten, wenn Theorie und Praxis durch
Gefühle unterstützt werden. Deshalb werden Theaterstücke,
Verkleidungen, Spiele und Lieder bei der Behandlung des Themas
mit eingebunden.
– Den Konferenzteilnehmern wurden Elemente des Buches „Ein
Königreich für die Zukunft – Energie erleben durch das Kindergartenjahr“ vorgestellt, ein pädagogischer Leitfaden für ErzieherInnen. Es ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse eines
2jährigen Forschungsprojektes über die Vermittlung des bewussten Umgangs mit der Energie im Kindergarten. Die polnischen
und französischen Teilnehmer waren sehr beeindruckt von den
Modellen (Experimente), die Frau Rommeswinkel zum Thema
Energieerzeugung zeigte: Solarbetriebenes kleines Windrad /
durch Pusten über Windrad zum Leuchten gebrachte Glühbirne /
durch Treten der Pedale eines Dreirads erzeugter Strom, der ein
Radio zum Spielen bringt. Einen Kindergartentag ohne Strom zu
erleben klang ebenfalls sehr spannend und nachahmenswert!
– Bis zur nächsten Konferenz in Ratibor / Polen wurde konkrete Testarbeit von Methoden aus anderen Ländern verabredet. Ziele sind:
75
1. Ziel: Erprobungsphase bis März 2009: um Energie/Ressourcen zu sparen, wird das Licht beim Verlassen das Raumes ausgemacht; das Wasser wird z.B. beim Zähneputzen nicht laufen
gelassen. Um Vorschulkindern das zu verdeutlichen, werden
Aufkleber mit deutlichen Symbolen (Piktogramme) entwickelt,
die daran erinnern, das Licht auszumachen / den Wasserhahn
zuzudrehen. Es wird getestet, auf welche Symbole die Kinder am
Besten ansprechen. Dabei ist jedes Land frei, so zu variieren, bis
das Ganze auf die landesüblichen / örtlichen Gegebenheiten passt.
2. Ziel: Alle Teilnehmer erhielten das Kindergartenhandbuch „Ein
Königreich für die Zukunft – Energie erleben durch das Kindergartenjahr“, Hrsg. Förderverein NaturGut Ophoven e.V.. Es soll
von den polnischen bzw. französischen Partnern in Teilen / komplett in ihre Landessprache übersetzt werden. So ist den Partnerstädten Ratibor / Polen und Villeneuve d`Ascq / Frankreich das
Erproben in den städtischen Kindergärten möglich, sowie auch
anderen Städten im ganzen Land.
3. Ziel: Während der einjährigen Testphase halten die Teilnehmer
eines Landes untereinander Kontakt; es gibt regelmäßige Treffen
vor Ort. Zusätzlich findet über die neu entstehende Homepage
international ein Austausch über den aktuellen Stand des Projektes sowie dessen Entwicklung statt. Diese Internetplattform
ermöglicht auch Kollegen innerhalb der Länder, sich vorab zu
informieren und in ihren Kindergärten von den Ergebnissen und
Erfahrungen der Anderen zu profitieren. Das NaturGut Ophoven
übernahm die Entwicklung und Pflege der Homepage.
– Die Konferenz endete mit der Namensgebung dieses Projektes:
„TriangelEnergie – ein leuchtendes Beispiel“.
2. Phase: Erprobungsphase in den drei Partnerstädten 2008-2009
In möglichst vielen Kindertagesstättes und in der Öffentlichkeit der
drei Partnerstädte wird der bewusste Umgang mit Energie verdeutlicht.
Es ist wichtig, die noch ganz jungen Generationen bereits frühzeitig mit
Spaß und Neugier an das Thema Energie und Energie sparen heranzuführen.
Als gemeinsames pädagogisches Modul werden von den Teilnehmern
kindgerechte bildhafte Darstellungen zum Energiesparen, entwickelt
und die Wirkung der Piktogramme auf die Kinder und ihre Auswirkung
im Kindergartenalltag beobachtet.
Die polnischen und französischen Teilnehmer wollen Kapitel aus dem
Buch „Ein Königreich für die Zukunft“ in der Praxis testen, um die päd76
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
agogischen Konzepte, Unterrichtseinheiten und Spielanleitungen zu optimieren.
Die Homepage www.triangelenergie.eu dient als Plattform der Kommunikation: Hier werden erste Ergebnisse in allen drei Sprachen publiziert, Probleme thematisiert. Sie ermöglicht den Kollegen aus anderen
Städten, sich zu informieren und ebenfalls mitzumachen.
Der Austausch erfolgt auch über regelmäßige Rund-Mails an alle Projektteilnehmer.
Erprobungsphase in Leverkusen 2008-2009
In Leverkusen nahmen sechs städtische Kindergärten aktiv teil:
Städtischer Kindergarten Scharnhorststraße
Projektverantwortlicher und Leiter: Herr Engelmann
100 Plätze
Umstrukturierung zum Familienzentrum
Städtischer Kindergarten Weichselstraße
Projektverantwortliche und Leiterin: Frau Ruckes
40 Plätze
Städtische Tageseinrichtung Engelbertstraße
Projektverantwortliche und Leiterin: Frau Mainka
70 Plätze
Städtischer Kindergarten Adalbert-Stifter-Straße
Projektverantwortliche und Leiterin: Frau Schiefer
40 Plätze
Städtischer Kindergarten Sandstraße
Projektverantwortliche: Frau Kannengießer
95 Plätze
Tageseinrichtung für Kinder Am Stadtpark
Projektverantwortliche und Leiterin: Frau Lange
95 Plätze
Arbeitstreffen der Erzieherinnen
Es fanden regelmäßige Arbeitstreffen statt.
Am 4.11.2008 fand ein Treffen auf dem NaturGut Ophoven statt. Vorher hatten die ErzieherInnen Piktogramme zum Energiesparen entwickelt. Diese Piktogramme sowie die Reaktion der Kinder darauf wurden
vorgestellt und diskutiert.
77
Bei den Arbeitstreffen wurden weitere Umweltthemen diskutiert. Eine
Erzieherin beklagte die hohe Papierverschwendung in ihrer Einrichtung,
die zu Papierengpässen führt, weil Kinder Papier nur einseitig bemalen.
Andere Kolleginnen berichten, dass durch häufiges Ermuntern die Kinder automatisch auch die Rückseite verwenden. Eine Einrichtung bastelt
z.B. Papierflieger nur aus Katalog-Seiten. Zudem wurde der Tipp gegeben, Druckereien um Papierverschnitt anzufragen.
Gemeinsames Projekt „Piktogramme“
Von den entwickelten Piktogrammen erachtet die große Mehrheit der
Teilnehmer die folgenden zwei als am praktikabelsten:
1. Piktogramm „Wasser sparen“: Es zeigt einen durchgestrichenen
Wasserhahn, an dem ein großer Tropfen hängt. Dieses Piktogramm soll in den Einrichtungen über jedem Waschbecken angebracht werden, damit weniger kostbares Trinkwasser verbraucht
wird. Dadurch wird die Ressource geschont und Geld gespart:
Ersparnis durch geringeren Warmwasserverbrauch und automatische Reduzierung von Abwassermengen.
2. Piktogramm „Strom sparen“: Es zeigt eine durchgestrichene
Glühbirne und soll über jedem Lichtschalter der Einrichtung daran erinnern, das Licht in einem ungenutzten Raum auszuschalten. Dagegen steht das Problem: Neonröhren alter Generation
verkraften das ständige An- und Ausschalten nicht; dies lohnt erst
bei mindestens 30 Minuten Ausbleiben. Die Alternative = Energiesparbirne hat den Nachteil des hohen Schadstoffgehaltes, d.h.
Entsorgung als Sondermüll.
Die Erzieherinnen achten darauf, dass beim Lüften des Raumes oder
Verlassen der Einrichtung die Heizungen optimal eingestellt (heruntergedreht) sind.
Modellcharakter für Grundschulen:
Eine Leverkusener Lehrerin begeisterte sich spontan für das Projekt
und übernahm die Piktogramme für ihre Grundschule.
Aktivitäten in den einzelnen Einrichtungen:
Städtische Kindertagesstätte Sandstraße
Bei dem Sommerfest unter dem Motto „Wasser“ ging es vorrangig um
den einführenden Schritt, das Element zu erleben. „Wasser sparen“ kam
später hinzu.
Zunächst wurde eine Matschstelle für die 0-3jährigen eingerichtet.
Den Kindern wurde vermittelt, dass uns Wasser überall begegnet und
unser wichtigstes Lebensmittel ist. Sie lernen Wasser als regenerative
Energiequelle kennen.
Während des Kindergartenjahres steht ein Experimentiertisch zur Verfügung, an dem die Kinder selbständig zu angebotenen Themen kleine Ver78
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
suche durchführen können. Dabei bietet das Kapitel „Plitsch, platsch, Wasserkraft – die Kraft des Wassers“ aus dem Buch zahlreiche Aktionsideen.
Städtische Kindertagesstätte Engelbertstraße
Im Januar/Februar 2009 haben alle Erzieherinnen mit allen Kindern
Karnevalskostüme aus Abfall gebastelt. Die Kinder konnten ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Weiberfastnacht wurden die Kostüme auf dem
Laufsteg den Eltern präsentiert, dazu traten die Kinder als Motto-Gruppen auf: Roboter, Prinzessinnen, Feen. Moderiert wurde das Ganze von
den Kindern selbst oder den ErzieherInnen. Das Feedback der Eltern
war durchweg sehr positiv, insbesondere wurde gelobt, dass die Aktion
kostenlos war.
Frau Mainka griff damit eine Idee der Kollegen aus Ratibor auf, die
von der einmal im Jahr stattfindenden Umweltwoche berichtet hatten.
Frau Mainka wird im Frühling ein neues Projekt zum Thema „Wasser sparen“ starten. Dazu plant sie, das Dach ihres Spielhäuschens auf
dem Kinderspielplatz mit einer Regenrinne zu bestücken, um das Regenwasser in einem Regenwasser-Behälter zu sammeln und im Sommer
für Matschspiele und Blumen gießen zu verwenden -> Thema Wasser
sparen. Zahlreiche Aktionen zum Thema „Wasserkraft erleben“ aus dem
Handbuch sind geplant.
Städtische Kindertagesstätte Am Stadtpark
Frau Lange berichtete über ein „Müllprojekt“. Das Müllthema ist der
Einstieg zum Hauptthema „Energie sparen“, denn Müll vermeiden heißt
auch Energie sparen. Z.B. wird Aluminiumfolie gesammelt. Durch das
Recycling von Aluminium kann 95 Prozent der Energie gegenüber der
Erstherstellung eingespart werden. Die Kinder bekommen erklärt, was
in die verschiedenen Sammeltonnen gehört (Kompost, Restmüll, Gelbe
Tonne). Das Projekt „Müll“ wird nur mit den Vorschulkindern bearbeitet,
denn bisher war für die Kinder die Trennung noch sehr schwierig. Sie
werden zu „Mülldetektiven“ ausgebildet und darauf angespitzt, auf Mülltrennung zu achten.
Außerdem sammeln die Kinder Korken und geben sie an der Sammelstelle des Naturschutzbund Deutschlands ab. Kork ist ein wertvolles
Naturprodukt: Als natürlicher Hartschaum eignet er sich gut zur Wärmeund Schallisolierung; als Dämmstoff hilft Kork Energie zu sparen und
vermindert so den CO2-Ausstoß.
Frau Lange hat sich mit ihrem Kindergarten bei der stadtweiten Müllsammelaktion „Wir für unsere Stadt“ beteiligt.
79
Diskutiert wird die Idee, ein abfallfreies Sommerfest feiern und dabei
auch originelle Kunstobjekte aus Müll zu präsentieren.
Es besteht zudem die Idee, dass kleine Besuchergruppen aus den anderen Projektkindergärten diese Einrichtung besuchen und mit kleinen
Aktionen zu Frau Langes Müllprojekt beitragen.
Städtische Kindertagesstätte Sandstraße
Im Kindergarten wird zur Zeit ein Verkehrsprojekt durchgeführt. Dabei soll der Spaß an Mobilität zu Fuß, mit dem Roller oder Rad gefördert
werden.
In der Einrichtung war bereits der Verkehrssicherheitspolizist zu Gast.
Für die Kinder gab es dabei ein spannendes Kasperletheater.
Ganz wichtig ist es, dass der Energiebezug des Projekts allen Erzieherinnen, Kindern und Eltern vermittelt wird. So kann sich die Einrichtung
an der europaweiten Kampagne (ZOOM - Kids on the Move, http://www.
local-climate-protection.eu) beteiligen. Bei diesem Projekt legen Kinder
in ganz Europa ihre Alltagswege bewusst klimafreundlich zurück. Jeder
Weg, der zu Fuß, mit dem Fahrrad, den Inlinern, Bus und Bahn etc. zurückgelegt wird, zählt eine „Grüne Meile”. Die Gesamtzahl aller Meilen
2008 wurde den Teilnehmern der nächsten UN-Klimakonferenz übergeben (1.-12. Dezember in Poznan, Polen), um „den Großen” zu zeigen wie
aktiv „die Kleinen” bereits für den Schutz des Weltklimas sind.
Das diesjährige Sommerfest soll krönender Abschluss zu diesem Thema sein. Überlegt wird, Blumen aus Recyclingpapier zu basteln und an
alle Besucher zu verteilen, die zu diesem Fest klimafreundlich gekommen sind.
Städtische Kindertagesstätte Weichselstraße
Frau Ruckes thematisiert in ihrer Einrichtung in Zusammenarbeit mit
der Krankenkasse AOK „Bewegung und Ernährung“.
So wurde zunächst das Essen geändert. Neuerdings wird ein Buffet
angeboten z.B. mit frischen Möhren und Kohlrabi, denn viele Kinder
kennen diese Gemüse nicht mehr.
Zum Thema Energie erleben und Energie verstehen gehört auch die
„eigene Energie“ zu erfahren. Die Kinder sollen eine Vorstellung davon
bekommen, was unter dem Begriff „Energie“ zu verstehen ist. Erst dann
sind pädagogische Maßnahmen Erfolg versprechend, die Kinder zu energiesparendem Verhalten anzuleiten.
80
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
Durch das Projekt lernen die Kinder den eigenen Körper als Energienutzer kennen. Sie erfahren, dass Energienutzung und –umwandlung
bei uns selbst anfängt. Leckereien, die die Kraft der Sonne gespeichert
haben, führen uns Energie zu. Gesunde Ernährung und Bewegung lernt
man nicht nur über den Kopf, sondern sie will erlebt, gefühlt, ausprobiert,
genossen und schließlich gemocht und gewohnt werden. So bietet das
vollwertige Frühstück mit einer „Probiertheke“ aus ursprünglichen Lebensmitteln z.B. Nüssen und Rosinen den Einstieg in das Energiethema.
Kinder lernen, dass nicht nur elektrische Geräte, sondern auch wir
selbst permanent Energie benötigen, um zu lachen, zu springen und zu
singen.
Städtische Kindertagesstätte Scharnhorststraße
In der Kindertagesstätte Scharnhorststraße führte das Projekt „Gesunde Ernährung“ durch.
Die Einrichtung hat einen hohen Migrantenanteil, deshalb bekommen
die Kinder für die Eltern Kärtchen mit dem Bild des Produktes (z.B.
Tomate, aber auch Nutella), das sie zum Essen mitbringen sollen. Jedes
Kind/Elternpaar erhält ein anderes Produkt, so dass ein Buffet daraus
entsteht. Das Thema „Gesunde Ernährung“ hat einen engen Energiebezug, denn unsere Ess- und Einkaufsgewohnheiten beeinflussen durch
CO2-Emissionen erheblich die Klimabilanz, sowohl durch Herstellung
als auch den Transport.
Im Vorfeld hatte die Kindertagesstätte versucht, das Thema Energie
durch das Wachsen von Frühlingsblumen zu verdeutlichen. Herr Engelmann verwarf die Idee, das Frühlingserwachen am Beispiel sprießender
Blumen zu behandeln, um auf das Thema Sonne hin zu arbeiten, da die
Krokusse in kindlicher Zerstörungswut schon vor der Blüte geköpft werden. Hier zeigte sich die Besonderheit eines dicht bebauten Stadtteils mit
sozialen Schwierigkeiten.
Städtische Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße
In dieser Einrichtung wurden die Piktogramme als erstes ausprobiert.
Im Folgenden konnten positive Ergebnisse verzeichnet werden.
Die Kinder haben die Piktogramme selber aufgehängt.
Einige Kinder fühlten sich direkt für die Einhaltung der Piktogramme
verantwortlich und erinnerten sowohl die Erzieherinnen als auch die anderen Kinder an die Einhaltung.
Zudem besteht die Idee, dass ein Bilderbuch mit den Piktogrammen
81
von den Kindern gestaltet wird. Überlegt wird, in kurzen, knappen Sätzen den Energiespartipp zu beschreiben, z.B. „Licht ausmachen“. Ergänzt durch eine Übersetzung ins Französische oder Polnische, könnten
die Kinder direkt kurze Sätze in diesem Fremdsprachen lernen und man
hätte einen doppelten Lerneffekt.
3. Phase: Zweite Konferenz in Racibórz / Polen 25.-27.03.2009
Dort treffen sich alle Beteiligten zu einem regen Austausch über ihre
Erfahrungen aus der Erprobungsphase, diskutieren die Ergebnisse, führen die einzelnen Punkte zusammen und besprechen die künftige trilaterale Kooperation.
Die Ergebnisse der Konferenz zum Thema „Umweltbildung von Vorschulkindern“ werden dreisprachig publiziert, um anderen Städten und
Ländern als Leitfaden dienen zu können.
Die Ergebnisse, die für Kindergärten erzielt wurden, können nicht nur
an andere Städte und Länder weitergegeben werden, sondern auch ausgeweitet auf andere Altersgruppen (Grundschulen, weiterführende Schulen).
82
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
Philippe Houyez
Vorstellung der Ergebnisse der angewandten Methoden
nach der Konferenz in Leverkusen in Freinkreich
Wir haben eine Aufgabe unternommen, um die Schüler auf Einsparungen und richtigen Energiegebrauch zu sensibilisieren, besonders aber
auf diese Arten, auf die sie einen Einfluss haben. Wir konzentrierten uns
auf die Wärmeenergie und Heizung, Elektrizität und Beleuchtung, auf
das Wasser und den richtigen Gebrauch von Wasserhähnen.
In diesem Ziel sind wir zur Tätigkeit gekommen, die wir kurz als CLE
(Schlüssel, oder englisch „KEY“) bezeichnet haben. Diese Abkürzung
bedeutet „Chauffage, Lumière, Eau” („Heizung, Licht, Wasser“). Das
Tätigkeitsziel war eine Verbreitung von gemeinsam mit Schülern vorbereiteten anspornenden Piktogrammen in den Schulen, die sich auf die
Vermeidung des unnötigen Energieverbrauchens beziehen
Zur Mitarbeit haben wir 3 Klassen von drei verschiedenen Schulen
eingeladen. Wir fanden dort die an unserer Aktion interessierten Lehrer.
Jede der Klassen arbeitete mit demselben Grafiker, doch war die Thematik jedes Mal anders. Und zwar:
- Frau Jouhaut, Vorschule, ältere Gruppe in der Schule Jacques-Prévert
(Stadtviertel des Prés): Elektrizität und Beleuchtung (Licht),
- Frau Langlet, Vorschule, ältere Gruppe in der Schule Anatole-France
(Stadtviertel Bourg): Wasser,
- Frau Houyez, Grundklassen CE1-CE2 in der Schule Picasso (Stadtviertel des Prés): Heizung.
***
Wir haben ein Treffen geplant, wo die Kinder mit Grafiker zwei verschiedene Piktogrammversionen vorbereiteten. Der Grafiker sollte gewonnenes Material bearbeiten und den Kindern während des zweiten
Treffens darstellen. Das zweite Treffen ermöglichte Arbeitsbeendigung
und Erlangung des entsprechenden Resultats. Unter anderem, dank solcher Lösung haben die Kinder auf die eine Wasserflasche symbolisierende Tafel endgültig verzichtet. Sie waren sich nämlich darüber klar, dass
diese mehr auf die Möglichkeit des Wassertrinkens hinweist, doch aber
nicht auf die Einsparungspflicht.
83
Es hat sich praktisch gezeigt, dass es mehr Treffen gab. Jede der ausgewählten Klassen wurde in zwei Arbeitsgruppen geteilt, und der ArtistGrafiker traf sich 3 – 4 Male mit jeder dieser Gruppen.
Es wurden beliebige Methoden angewandt: Zeichnung, Photografie,
Colage und Modellin (Modelliermasse). Die Arbeiten wurden den Schülern, die nicht an ihren Vorbereitungen teilnahmen, auch gezeigt. Die
Schüler hatten als Aufgabe, eine Nützlichkeit von erreichten Resultaten
zu beurteilen.
Am 13. März fand ein Treffen unter den Lehrern, Pädagogikberatern
bei Landesschulwesen, der Umwelterziehungsabteilung der Stadt sowie
dem für Umweltsachen verantwortlichen Bürgermeistervertreter statt.
Das Treffen hatte als Ziel die Erstellung einer Bilanz von realisierten Tätigkeiten.
***
Da ist ein Beispiel von Schulanimationen. Es ist eine Aufgabe, die im
Realisierungsverlauf weiterhin verbleibt. Sie wird in der Schule Picasso von einer Lehrerin, Frau Philippe Houyez und diese betrifft die Heizung.
Treffen 1
”Es ist Winter, draußen ist sehr kalt, und dabei niemand in unserer Klasse zittert nicht vor Kälte, warum ist es so?“
_ Wir haben Heizung.
_In der Klasse sind große Heizkörper.
Die Schüler zeigen die in der Klasse befindlichen Heizkörper.
_ Sie verbrennen keine Hände.
_ Sie sind warm.
Dann haben wir uns in den Schulekorridor begeben, um die Plätze
zu sehen, wo die Heizung installiert wurde. Wir haben große Rohre im
Korridor berührt. Die Rohre sind warm.
Warum? Innerhalb fließt das Warmwasser durch. Die Schuleheizkörper werden also mit Hilfe vom innerhalb durchfließenden, erhitzten Wasser geheizt.
Zum Treffensschluss habe ich die Schüler gebeten, dass sie sich danach erkundigten, auf welche Weise ihr Haus oder ihre Wohnung beheizt
wird.
Treffen 2
Wer weißt, welche Heizungsart in seinem Haus oder der Wohnung verwendet wurde?
84
Europas Kinder fit machen für die Zukunft Bürger...
Wir erkundigen uns nach verschiedenen Heizungstypen:
• Gasheizung,
• Elektroheizung,
• Holzheizung.
„Gasheizung: sie dient zur Erhitzung des Wassers, das in den Heizkörpern durchfließt, sie dient doch auch zur Erhitzung des in Hähnen und
Duschen fließenden Wassers“.
„Elektroheizung: sie ermöglicht auch die Heizung mit Hilfe von Heizkörpern, innerhalb doch kein Warmwasser fließt“.
Eine Frage: auf welche Weise funktioniert dieses System?
„Im Heizkörper sind Scheinfäden, die unter Wärmeeinfluss rot werden,
wonach ein kleiner Lüfter die warme Luft in ganzen Saal ausbläst.“
Ein der Schüler erinnert sich nach kleinem Lüfter, der sich im Badezimmer befindet.
Ein anderer spricht: „Ich sah Eisenröhrchen, die so rot werden, wie der
Boden des Ofens zur Käseerzeugung“
„In meinem Haus haben wir ein Heißwasserbehälter, der uns Warmwasser in den Hähnen und im Badezimmer gibt.“
Wie es funktioniert?
Eine Darstellung mit Anwendung eines Elektrokaffeeautomaten. Aufklärungen.
Der Behälter mit Heißwasser wirkt ähnlich wie ein Elektrokaffeeautomat. Auf dem Boden befindet sich ein Elektrowiderstand, der nach
Anschluss eines Automaten oder Behälters auf dieselbe Weise wie „Eisenröhrchen im Ofen zur Käseerzeugung“ erhitzt wird. Der Widerstand
im Behälter wird mehr und mehr wärmer. Deswegen, dass er im Wasser
getaucht ist, wird das Wasser stufenweise erhitzt.
Holzheizung: nach der Diskussion haben die Schüler festgestellt, dass
die Holzheizung dem Vergnügen hauptsächlich dient und sie ergänzt die
Elektro- oder Gasheizung.
Treffen 3
In der vorherigen Woche haben wir uns erkundigt, auf welche Weise
unsere Wohnung beheizt werden kann und mit Hilfe von welchen Energiequellen
Wer kennt andere Energiequellen?
• Kohle,
• Erdöl,
• Sonnenenergie,
• Windenergie,
• Wasserdammenergie (Hydroelektrizität).
Nächstes Treffen
Die Arbeit in kleinen Gruppen
85
„Verteile Energiequellen in Kategorien“
Ziel: die Schüler zur Äußerung zum Thema bringen:
• erneuerbare Energiequellen,
• unerneuerbare Energiequellen.
Warum ist die Energie einzusparen?
• Richtung 1, weil die Energie kostet.
• Richtung 2, manche Energiequellen gehen zur Neige (unerneuerbare Energiequellen), sie sind schwer zu ersetzen; es ist deswegen
diese einzusparen Auf welche Weise?
Die Aufgaben zur Ausführung:
Auf welche Weise sind 50 Zentiliter Wasser zu erhitzen, wobei es werden
weder Heizplatte noch Feuer, noch Gasküche verwendet?
86

Podobne dokumenty