Corona CT 70

Komentarze

Transkrypt

Corona CT 70
K 4 I.
Автомат. герметизация двери
Uszczelka progowa automatyczna​
Automatické utěsnění dveří
Otomatik kapı contası​
K 4 VI.
Монтаж
Montaż​
Montáž​​
Montaj​
K 4 V.
​
​
Угловые соединители
Łączniki narożne​
Rohové spojky
Köşe kaynak takozu​
drzwiowy Kapı eşik
K4 Progi
Дверные пороги Dveřní práh
Комбинированный порог 70
Niski próg 70​
Kombinovaný práh 70
Birleşik eşik 70​
Дверной порог 70 Accent
Próg drzwiowy 70 Accent​
Dveřní práh 70 Accent
Kapı eşiği 70 Accent​
K 4 VII.
Дверные
пороги​
Progi drzwiowy ​
Dveřní práh ​
Kapı eşik​
Обзор артикулов, пороги
Przegląd artykułów – progi​
Přehled zboží – prahy
Ürün Genel Görünümü Eşikler​
K 4 II.
​Corona CT 70
Характеристики системы
Cechy systemu​
Vlastnosti systému
Sistem Özellikleri​
K 4 III.
Каталог заказов и инструкций по сборке​
Katalog zamówieniowo-warsztatowy​
Objednací a výrobní katalog​
Sipariş ve Üretim Kataloğu​
K 4 IV.
Системы из ПВХ​
Systemy z tworzywa sztucznego​
Plastové systémy​
Plastik Sistemler​
Характеристики системы • Cechy systemu
Vlastnosti systému • Sistem Özellikleri
Плоский комбинированный порог для застекленных и входных дверей
Bezbariérový kombinovaný práh pro prosklené dveře a domovní dveře
● Отвечает требованиям стандарта DIN 18025 „Жилые дома без
препятствий передвижению“
● Splňuje požadavky normy DIN 18025 „Bezbariérové obytné prostory“
● Optimalizované tepelně-izolační vlastnosti
● Оптимальные параметры теплоизоляции
● Optimální těsnost a bezpečnost
● Оптимальная герметичность и безопасность
● Snadná montáž
● Удобство и легкость монтажа
Pencereli kapılar ve ev kapıları için engelsiz birleşik eşik
Niski próg do drzwi balkonowych i zewnętrznych
● DIN 18025 „Engelsiz evler“ gerekliliklerini karşılar
● Spełnia wymagania normy DIN 18025 „Mieszkania bez barier”
● Optimum ısı yalıtım özellikleri
● Zoptymalizowane własności termoizolacyjne
● Optimum sızdırmazlık ve güvenlik
● Optymalna szczelność i bezpieczeństwo
● Kolay Montaj
● Łatwy montaż
Schüco Corona CT 70 AS
06.2012
Schüco Corona CT 70 AS Rondo
Corona CT 70 | K4 1
K 4 I.
Характеристики системы Дверные пороги • Cechy systemu Progi drzwiowy
Vlastnosti systému Dveřní práh • Sistem Özellikleri Kapı eşik
Характеристики системы • Cechy systemu
Vlastnosti systému • Sistem Özellikleri
Энергия
Energia
● Очень хорошее прохождение изотерм с высокими температурами поверхности
● Стеклопластик
● Термическое разделение алюминиевого профиля сводит к минимуму потери
тепла и риск образования конденсата со стороны помещения
● Bardzo dobry przebieg izoterm z wysoką temperaturą powierzchni
● Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
● Przekładka termiczna profilu aluminiowego do minimum ogranicza straty cieplne
oraz ryzyko skraplania pary wodnej od strony pomieszczenia
Безопасность
Bezpieczeństwo
● Возможное исполнение: поворотно-откидные балконные двери с дополнительной
взломоустойчивой блокировкой
● Класс взломоустойчивости до WK2 (RC2)
● Максимальная герметичность
● Скрытое винтовое крепление к корпусу здания
● Możliwość produkcji drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z dodatkowym
zaryglowaniem antywłamaniowym
● Możliwa ochrona antywłamaniowa do WK2 (RC2)
● Doskonałe współczynniki szczelności
● Ukryte połączenie z bryłą budynku
Удобство в обращении
Komfort
● Малая монтажная высота всего 20 мм, отсутствие препятствий передвижению
согласно DIN 18025
● Гладкая поверхность за счет заполняющего профиля между фиксаторами
● Niewielka wysokość montażowa wynosząca tylko 20 mm, bez barier wg DIN 18025
● Gładka powierzchnia dzięki profilowi wypełniającemu między zaczepami ryglującymi
Stylistyka
Дизайн
● Исполнение из черного стеклопластика или в виде черного или серебристого
анодированного алюминиевого порога с термическим разделением
● Заполняющие профили из EPDM или алюминия подобраны под цвет конструкции
● Do wyboru wersja z czarnego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem
szklanym lub termicznie rozdzielony próg aluminiowy anodowany na kolor czarny lub
srebrny
● Kolorystycznie dopasowane profile wypełniające z EPDM lub aluminium
Переработка системы
Obróbka systemu
● Простота изготовления за счет применения саморегулируемых порогов и
держателей стоек
● Алюминиевый порог с термическим разделением устанавливается в двери с
повышенными нагрузками
● Порог для застекленных и входных дверей
● Системная совместимость со всеми дополнительными профилями и профилями
примыкания Corona
●
●
●
●
Стандарты и технические указания
W budynkach publicznych norma DIN 18024 dopuszcza stosowanie progów przy
różnicy poziomu do 2,5 cm. Norma DIN 18025 „Mieszkania bez barier” wymaga
rezygnacji z dolnych ograniczników drzwi. Jeśli nie jest to możliwe, nie mogą one być
wyższe niż 2 cm.
Reguł technicznych niemieckiego rzemiosła dekarskiego, normy DIN 18195, cz. 9 (minimalna wysokość połączenia uszczelnień 15 cm) oraz reguł dla dachów z uszczelnieniami (w połączeniu z minimalną wysokością połączenia uszczelnień 5 cm kratki
odwadniającej) nie można zharmonizować z normą DIN 18024 / 18025.
Wykonanie niskich progów należy wcześniej zaplanować pod względem detali
i uzgodnić ze zleceniodawcą.
Elementy z niskimi progami należy w miarę możliwości montować w chronionych
obszarach.
Для общественных зданий стандарт DIN 18024 допускает применение порогов
с разностью высот до 2,5 см. Согласно стандарту DIN 18025 „Жилые дома без
препятствий передвижению“ необходимо избегать нижних дверных выступов. Если
выступы неизбежны, они не должны превышать 2 см.
Технические правила Общества кровельщиков, стандарт DIN 18195-9 (минимальная
высота примыкания для уплотнителей 15 см) и правила для крыш с уплотнителями
(в сочетании с системой Drainrost минимальная высота примыкания для
уплотнителей 5 см) несовместимы со стандартами DIN 18024 и 18025.
Форму и конструкцию плоских порогов необходимо предварительно спроектировать
и согласовать с заказчиком.
Элементы с плоскими порогами по возможности устанавливаются в защищенных
зонах.
Prosta produkcja dzięki samoustawiającym się progom i uchwytom słupków
Termicznie oddzielony próg aluminiowy do drzwi bardzo często eksploatowanych
Jeden próg do drzwi balkonowych i zewnętrznych
Kompatybilny systemowo z wszystkimi profilami dodatkowymi i połączeniowymi
Corona
Normy i informacje techniczne
15
14
13
15 5
11
18
10
9
8
7
5
4
3
2
0
13
-2
-3
-4
°C
Прохождение изотерм Schüco Corona CT 70 дверной порог
Przebieg izoterm progu drzwiowego Schüco Corona CT 70
Izotermický průběh dveřního prahu Schüco Corona CT 70
Schüco Corona CT 70 Kapı eşikleri izotermal akım
K4 2 | Corona CT 70
Сечение Schüco Corona CT 70 дверной порог
Przekrój progu drzwiowego Schüco Corona CT 70
Řez dveřním prahem Schüco Corona CT 70
Schüco Corona CT 70 Kapı eşikleri kesiti
5 15
06.2012
Характеристики системы • Cechy systemu
Vlastnosti systému • Sistem Özellikleri
Energie
Enerji
● Velmi dobrý izotermický průběh s vysokými teplotami povrchu
● Plast vyztužený skelnými vlákny
● Termické oddělení hliníkového profilu minimalizuje tepelné ztráty a riziko
kondenzace na vnitřní straně
● Yüksek yüzey sıcaklıklarıyla oldukça iyi izotermal akım
● Cam elyafı güçlendirmeli plastik
● Alüminyum profilin termal olarak ayrılması, ısı kayıplarını ve oda tarafında
yoğunlaşma oluşması riskini en aza indirir
Bezpečnost
Güvenlik
● Lze provést jako otočné/výkyvné balkonové dveře s přídavným
bezpečnostním zámkem
● Je možná ochrana proti vloupání až do WK2 (RC2)
● Nejlepší hodnoty těsnosti
● Zakryje šroubové spoje stavebním tělesem.
●
●
●
●
Komfort
● Nízké stavební výšky už od 20 mm, bezbariérové dle normy DIN 18025
● Hladké povrchy díky plnicímu profilu mezi uzavíracími díly
Design
● Volitelně provedení z černého plastu zesíleného skelnými vlákny nebo
jako termicky oddělený hliníkový práh v černé barvě nebo stříbrný elox
● Barevně přizpůsobený plnicí profil z EPDM nebo hliníku
Zpracování systému
●
●
●
●
Snadná výroba díky přizpůsobivému držáku prahů/sloupků
Termicky oddělený hliníkový práh pro velmi frekventované dveře
Práh pro prosklené dveře a domovní dveře
Systémové kompatibilní se všemi přídavnými a připojovacími profily
Corona
Normy a technická upozornění
Pro veřejně přístupné budovy připouští norma DIN 18024 prahy do rozdílu
výšek 2,5 cm. Norma DIN 18025 „Bezbariérové obytné prostory“ vyžaduje
vyloučení dolních dorazů dveří. Pokud se jim nelze vyhnout, nesmějí být
vyšší než 2 cm.
Technická pravidla pro pokrývače, norma DIN 18195, část 9 (minimální
připojovací výška pro izolace 15 cm) a pravidla pro střechy s izolací (minimální připojovací výška, v kombinaci s odtokovou mřížkou, pro izolace 5
cm) není nutné sladit s normou DIN 18024/18025.
Řešení bezbariérových prahů musí být předem podrobně naplánováno a
odsouhlaseno se zadavatelem.
Prvky s bezbariérovými prahy je nutné podle možnosti instalovat do
chráněného prostoru.
06.2012
İlave güvenlik arakilitli döner/eğmeli balkon kapıları yapılabilir
WK2 (RC2) hırsızlık koruması mümkündür
En iyi geçirmezlik değeri
Bina yapısı ile görünmez vida bağlantısı
Konfor
● DIN 18025‘e göre engelsiz, sadece 20 mm düşük inşaat yüksekliği
● Kilitlenen parçalar arasında dolgu profili ile pürüzsüz yüzey
Tasarım
● Cam elyafı güçlendirmeli siyah plastik veya termik ayrımlı siyah alüminyum
eşik veya gümüş anotlanmış özel seçenekleri
● EPDM veya alüminyumdan renk uyumlu dolgu profilleri
Çalışma sistemi
●
●
●
●
Kendiliğinden yerleşen ve tutan yapısı ile kolay eşik üretimi
Sık açılan kapılar için termal olarak ayrılmış alüminyum eşik
Pencereli kapılar ve ev kapıları için eşik
Tüm Corona ilave ve bağlantı profilleri ile sistem uyumluluğu
Standartlar ve Teknik Bilgi
Kamuya açık binalarda eşikler DIN 18024‘e göre 2.5 cm‘ya kadar seviye
farklılıkları ile olabilir. DIN 18025 „Engelsiz evler“ gerekliliklerine göre alt kapı
açıklıklarından kaçınılmalıdır. Eğer kaçınılması mümkün değilse, 2 cm‘den
daha fazla olmamalıdır.
Çatı işleri teknik kuralları, DIN 18195, Kısım 9 (15 cm sızdırmazlık için
minimum bağlantı yüksekliği) ve DIN 18024/18025 Contalarla çatılarda su
geçirmezlik için kuralları (5 cm tahliye oluğu contası için minimum bağlantı
yüksekliği ile ilgili) uyumluluk getirmemektedir.
Engelsiz eşiklerin oluşturulması ayrıntılı tasarım aşamasında önceden
planlanmalı ve bu konuda müşteri ile anlaşma sağlanmalıdır.
Korumalı alanda mümkün olan yerlerde engelsiz eşikli elemanlar monte
edilmelidir.
Corona CT 70 | K4 3
Характеристики системы • Cechy systemu
Vlastnosti systému • Sistem Özellikleri
Обзор типов элементов • Przegląd typów elementów
Přehled typů prvků • Eleman tiplerine genel bakış
Окна и застекленные двери из одного элемента
Jednoczęściowe okna i drzwi balkonowe
Jednodílná okna a okenní dveře
Tek parçalı pencere ve pencereli kapılar
Окна и застекленные двери из нескольких элементов
Wielodzielne okna i drzwi balkonowe
Vícedílná okna a okenní dveře
Çok parçalı pencere ve pencereli kapılar
Двери черного хода (NET) и входные двери (HT)
Drzwi do wejść dodatkowych (NET) i drzwi wejściowe atestowane (HT)
Dveře postranního vchodu (NET) a domovní dveře (HT)
Yan giriş kapıları (NET) ve ev giriş kapıları (HT)
Примечания:
Допустимые размеры и группы профилей в сочетании со стальными
усилителями приводятся в таблицах „Максимальные размеры створок“.
Upozornění:
Realizovatelné rozměry a přiřazení profilových skupin v kombinaci s ocelovými
výztuhami naleznete v tabulkách „max. velikosti křídla“.
Максимальные размеры белых элементов и TopAlu:
Макс. длина профиля: 4,00 м
Макс. площадь: 7,00 м²
Maximální rozměry pro bílé prvky/TopAlu:
Max. délka profilu: 4,00 m
Max. plocha: 7,00 m²
Максимальные размеры цветных элементов:
Макс. длина профиля (1 элемент): 2,5 м
Макс. длина профиля (2 элемента): 2,8 м
Макс. длина профиля (3 элемента): 3,0 м
Макс. площадь: 5,00 м²
Maximální rozměry pro barevné prvky:
Max. délka profilu (1dílný): 2,5 m
Max. délka profilu (2dílný): 2,8 m
Max. délka profilu (3dílný): 3,0 m
Max. plocha: 5,00 m²
Для глухого остекления вес стекла не должен превышать 250 кг.
Při pevném zasklení nesmí hmotnost skla přesáhnout 250 kg.
Действуют Общие указания по проектированию и переработке для ПВХсистем Schüco.
Platí obecná upozornění pro plánování a zpracování plastových systémů Schüco.
Wskazówki:
Możliwe wymiary i przyporządkowanie grup profili w połączeniu ze wzmocnieniami
stalowymi podano w tabelach „Maks. wymiary skrzydeł”.
Maksymalne wymiary białych elementów/ TopAlu:
Maks. długość profili: 4,00 m
Maks. powierzchnia: 7,00 m²
Maksymalne wymiary kolorowych elementów:
Maks. długość profili (1-cz.): 2,5 m
Maks. długość profili (2-cz.): 2,8 m
Maks. długość profili (3-cz.): 3,0 m
Maks. powierzchnia: 5,00 m²
Açıklama:
İnşa edilebilir boyutlar ve çelik güçlendirmelerle ilişkili profil grubu atamaları „maks.
kanat boyutları“ tablolarından bulunabilir.
Beyaz elemanlar için maksimum boyutlar/ TopAlu:
Maks. Profil uzunluğu: 4,00 m
Maks. Alan: 7,00 m²
Renkli elemanlar için maksimum boyutlar:
Maks. Profil uzunluğu (1-parçalı): 2,5 m
Maks. Profil uzunluğu (2-parçalı): 2,8 m
Maks. Profil uzunluğu (3-parçalı): 3,0 m
Maks. Alan: 5,00 m²
Sabit camlar için cam ağırlığı 250 kg‘ı geçmemelidir.
Przy przeszkleniach stałych masa szyby nie może przekraczać 250 kg.
Schüco PVC sistemleri için genel planlama ve işleme talimatlarına tabidir.
Obowiązują ogólne wytyczne projektowe i wykonawcze dla systemów Schüco
z tworzyw sztucznych.
K4 4 | Corona CT 70
06.2012
Характеристики системы • Cechy systemu
Vlastnosti systému • Sistem Özellikleri
5
32
*
5
4
4
70
5
32
5
4
4
70
Комбинированный порог, открывание наружу
Niski próg, otwieranie na zewnątrz
Kombinovaný práh otevíraný ven
Dışarı açılan kombine eşik
OkFF
7
7
4.5
Комбинированный порог, открывание внутрь
Niski próg, otwieranie do wewnątrz
Kombinovaný práh otevíraný dovnitř
İçeri açılan kombine eşik
5 мм для дверей DK
5 mm przy drzwiach
rozwierno-uchylnych
(DK)
5 mm s dveřmi DK
DK-kapılar için 5 mm
5
7*
20
20
Сечения системы • Przekroje systemu
Řezy systémem • Sistem kesitleri
Дверь без порога
Drzwi bez progu
Dveře bez prahu
Eşiksiz kapı
5
32
4
112
Дверной порог Accent, открывание внутрь
Próg drzwiowy Accent, otwieranie do wewnątrz
Dveřní práh Accent otevíraný dovnitř
Accent İçeri açılan kapı eşiği
06.2012
30
5
5
12
4
15
11
11
15
30
35
Уплотнитель для автом. герметизации дверей, открывание внутрь
Uszczelka progowa automatyczna, otwieranie do wewnątrz
Automatické utěsnění dveří otevíraných dovnitř
İçeri açılan otomatik kapı contası
OkFF
32
20
5
12
4
4
112
Дверной порог Accent, открывание наружу
Próg drzwiowy Accent, otwieranie na zewnątrz
Dveřní práh Accent otevíraný ven
Accent dışarı açılan kapı eşiği
Corona CT 70 | K4 5
Характеристики системы • Cechy systemu
Vlastnosti systému • Sistem Özellikleri
K4 6 | Corona CT 70
06.2012
Обзор артикулов, пороги • Przegląd artykułów – progi
Přehled zboží – prahy • Ürün Genel Görünümü Eşikler
Рисунок
Rysunek
Obrázek
Şekil
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
20
11498660
70
11498670
13
24416600
70
Комбинированный алюминиевый порог 70
Aluminiowy niski próg 70
Hliníkový kombinovaný práh 70
Alu-birleşik eşik 70
Комбинированный порог 70
Niski próg 70
Kombinovaný práh 70
Birleşik eşik 70
22970600
8
6m
Комбинированный порог из усиленного стекловолокном
полиамида, без препятствий передвижению согласно DIN 18025
Niski próg z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, bez
barier wg DIN 18025
Kombinovaný práh z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny,
bezbariérový dle normy DIN 18025
DIN 18025‘e göre birleşik, cam elyafı güçlendirmeli poliamid,
engelsiz eşik
8
E6/C35
черный
czarny
cerná
siyah
Ffb 638 - 748 mm
22970700
Ffb 738 - 848 mm
Автомат. герметизация двери
Uszczelka progowa automatyczna
Automatické utěsnění dveří
Otomatik kapı contası
19
22970800
24
22970900
Ffb 838 - 948 mm
1 Stk
31
6m
35
Ffb 938 - 1048 mm
22971000
Ffb 1038 - 1148 mm
23
28603100
112
06.2012
6m
Комбинированный алюминиевый порог с термическим
разделением, без препятствий передвижению согласно DIN 18025
Niski próg z aluminium, termicznie oddzielony, bez barier wg
DIN 18025
Kombinovaný práh z hliníku, termicky oddělený, bezbariérový
dle normy DIN 18025
DIN 18025‘e göre birleşik, alüminyum, termal ayrımlı, engelsiz
E6/EV1
Дверной порог 70 Accent
Próg drzwiowy 70 Accent
Dveřní práh 70 Accent
Kapı eşiği 70 Accent
черный
czarny
cerná
siyah
Corona CT 70 | K4 7
K 4 II.
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
Обзор артикулов, пороги • Przegląd artykułów – progi
Přehled zboží – prahy • Ürün Genel Görünümü Eşikler
Комбинированный порог 70 • Niski próg 70
Kombinovaný práh 70 • Birleşik eşik 70
11498660 E6/EV1
24416600
E6/C35
черный • czarny • cerná • siyah
13
20
11498670
70
70
Перечень артикулов для монтажа комбинированного
порога одно- или многостворчатой двери с Т-образным
профилем
Přehled prvků pro montáž kombinovaného prahu pro jednokřídlé
nebo dvoukřídlé dveře s T-profilem
Otevírání dovnitř nebo ven
Направление открывания: внутрь и наружу
Przegląd artykułów do montażu niskiego progu do drzwi
jedno- lub wieloskrzydłowych z profilem teowym
Tek kanatlı veya T-profille çok kanatlı kapı eşik montajı için
ürüngenel görünümü
İçeri ve dışarı açılan kapı ağzı
Kierunek otwierania: do wewnątrz i na zewnątrz
24426400
Рисунок
Rysunek
Obrázek
Şekil
10
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
27
10
11499260
11499270
27
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
Профиль порога из EPDM 27/10
Profil progowy z EPDM 27/10
Profil prahu EPDM 27/10
EPDM-Eşik profili 27/10
Фальцевый усилитель порога 27/10
Zabezpieczenie wrębu 27/10
Drážková nášlapná ochrana 27/10
Katlanır basamak koruma 27/10
23736400
23736500
23736600
23736700
Держатель порога
Uchwyt progu
Držák prahu
Eşik desteğl
23775700
23775800
23750900
23751000
23736800
Держатель стойки
Uchwyt słupka
Držák sloupku
Direk desteği
23736900
28638800
28649200
Фальцевый соединитель
Łącznik wrębowy
Spojka s polodrážkou
Kanal bağlantısı
K4 8 | Corona CT 70
черный
czarny
cerná
siyah
6,0 m
E6/EV1
6,0 m
Усилитель порога, закрывает фальц порога
Profil ochronny do zasłonięcia wrębu progu
Pochozí ochrana k zakrytí polodrážky prahu
Eşik kanallarını kaplamak için koruyucu
E6/C35
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
черный
czarny
cerná
siyah
серебристый
Srebrnoszara
Šedostříbrná
gümüş grisi
Для рамы 68
Do ościeżnicy 68
Pro osazovací rám 68
68 Çerçeve için
10 Pa
Для рамы 78
Do ościeżnicy 78
Pro osazovací rám 78
78 Çerçeve için
Для рамы 88
Do ościeżnicy 88
Pro osazovací rám 88
88 Çerçeve için
Для Т-образного профиля 91
Do profilu teowego 91
Pro T-profil 91
91 T-Profil için
10 Pa
Для Т-образного профиля 110
Do profilu teowego 110
Pro T-profil 110
110 T-Profil için
10 Pa
Используется вместо держателя порога
Zamiast uchwytu progu
Alternativně pro držák prahu
Eşik desteği için alternatif
06.2012
Обзор артикулов, пороги • Przegląd artykułów – progi
Přehled zboží – prahy • Ürün Genel Görünümü Eşikler
Алюминиевый отбойный профиль 18/9
Okapnik aluminiowy 18/9
Hliníková okapnice 18/9
Alü-Bindirme 18/9
черный
czarny
cerná
siyah
серебристый
Srebrnoszara
Šedostříbrná
gümüş grisi
после прокатки
surowy
hrubý
işlenmemiş
E6/EV1
Алюминиевый отбойный профиль 18/9
Okapnik aluminiowy 18/9
Hliníková okapnice 18/9
Alü-Bindirme 18/9
E6/C35
после прокатки
surowy
hrubý
işlenmemiş
E6/EV1
Windstopp
Windstopp
Větrná zábrana
Rüzgarlık
28634300
11555000
9
18
34.4
11555060
11555070
11555360
9
18
37.4
11555360
11555370
28634100
Заглушка
Końcówka
Koncovka
Kenar kapak
18669...
100 m*
Щеточный уплотнитель 13
Uszczelka szczotkowa 13
Kartáčové těsnění 13
Fırçalı contalar 13
серый
szary
šedá
gri
100 m*
5.7
Заглушка
Końcówka
Koncová krytka
Kenar kapak
26
22878300
19194...
33
Отбойный профиль 33/26
Okapnik 33/26
Okapnice 33/26
Yağmur koruma 33/26
28641100
28641200
28641300
06.2012
5 Pa
серый
szary
šedá
gri
Переходный профиль 5,7/13,8
Profil adaptacyjny 5,7/13,8
Adaptační profil 5,7/13,8
Adaptör profili 5,7/13,8
Заглушка
Zaślepka
Koncová krytka
Kenar kapak
—
черный
czarny
cerná
siyah
—
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
кремовый
kremowa
krémově bílá
krem beyaz
18
TopAlu
Щеточный уплотнитель 11
Uszczelka szczotkowa 11
Kartáčové těsnění 11
Fırçalı contalar 11
13.8
22499400
6,0 m
11
22499300
21
13
28634200
E6/C35
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
5 Set
Набор состоит из двух частей рамы (левая и правая) и двух
частей створки (левая и правая)
W skład zestawu wchodzą 2 części ramowe (lewa / prawa) oraz 2
części skrzydłowe (lewa / prawa)
Sada sestávající z 2 dílů rámu (levý/pravý) a 2 dílů křídla (levý/
pravý)
Set 2 çerçeve parçasından (sol/sağ) ve 2 kanat parçasından (sol/
sağ) oluşmaktadır
K 4 III.
28632800
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
9
Рисунок
Rysunek
Obrázek
Şekil
9
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
6,0 m
10 Pa
Уплотнение дверных порогов с расстоянием до пола 5
мм (расстояние от нижней кромки створки до верхней
кромки готового пола)
Jako uszczelka do progów drzwiowych przy odległości od
podłogi wynoszącej 5 mm (odległość dolnej krawędzi
skrzydła od górnej krawędzi gotowej podłogi)
Použití jako těsnění pro dveřní prahy při vzdálenosti
podlahy 5 mm (vzdálenost dolní hrany křídla k horní hraně
hotové podlahy)
Zeminden 5 mm mesafe ile kapı eşikleri için sızdırmazlık
amaçlı kullanılır (sonlanmış zeminle alt kanat kenarı
arasındaki mesafe)
Уплотнение дверных порогов с расстоянием до пола 7
мм (расстояние от нижней кромки створки до верхней
кромки готового пола)
Jako uszczelka do progów drzwiowych przy odległości od
podłogi wynoszącej 7 mm (odległość dolnej krawędzi
skrzydła od górnej krawędzi gotowej podłogi)
Použití jako těsnění pro dveřní prahy při vzdálenosti
podlahy 7 mm (vzdálenost dolní hrany křídla k horní hraně
hotové podlahy)
Zeminden 7 mm mesafe ile kapı eşikleri için sızdırmazlık
amaçlı kullanılır (sonlanmış zeminle alt kanat kenarı
arasındaki mesafe)
Для установки щеточного уплотнителя в элементах
для открывания наружу
Do mocowania uszczelki szczotkowej przy elementach
otwieranych na zewnątrz
Pro montáž kartáčového těsnění u všech prvků
otevíraných ven
Dışarı açılan elemanlarda fırça contayı tutmak için
Боковое уплотнение адаптерных профилей в фальце
штульпа
Boczne zakończenie profili adaptacyjnych we wrębie
ruchomego słupka
Postranní zakončení pro adaptérové profily v drážce
štulpu
Ön yüz kanalındaki adaptör profili için yanal sonlandırma
6,0 m
10 Pa
Corona CT 70 | K4 9
Обзор артикулов, пороги • Przegląd artykułów – progi
Přehled zboží – prahy • Ürün Genel Görünümü Eşikler
Комбинированный порог 70 • Niski próg 70
Kombinovaný práh 70 • Birleşik eşik 70
Дополнительные артикулы для 2-створчатых
штульповых дверей
Další potřebné výrobky pro dvoukřídlé štulpové dveře
Otevírání dovnitř
Направление открывания: внутрь
Dodatkowe artykuły niezbędne do drzwi
dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem
Çift kanatlı cephe kapıları için gerekli ilave öğeler
Açılış yönü İçeri açılan
Kierunek otwierania: do wewnątrz
Штульповый профиль 53 • Profil ruchomego słupka 53
Manžetový profil 53 • Ön yüz profili 53
18518...
Заглушка штульпа (основание)
Końcówka ruchomego słupka (korpus)
Koncový prvek štulpu (základní těleso)
Bini kapağı (Ana gövde)
15°
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
22858300
22876200
25010800
25010900
25011100
25011300
Заглушка штульпа (наружная
часть)
Końcówka ruchomego słupka (część
zewnętrzna)
Koncový prvek štulpu (vnější díl)
Bini kapağı (Dış parça)
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
кремовый
kremowa
krémově bílá
krem beyaz
коричневый
brazowy
hnedá
kahverengi
серый
szary
šedá
gri
карамель
karmelowa
karamelová
karamel
22899200
22875400
25013100
10 Pa
25013200
25013300
25013500
Для дверного порога
Zastosowanie z progiem
drzwiowym
Použití s prahem dveří
Kapı eşiğiyle kullanım
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
кремовый
kremowa
krémově bílá
krem beyaz
коричневый
brazowy
hnedá
kahverengi
серый
szary
šedá
gri
карамель
karmelowa
karamelová
karamel
23762300
23762400
25015700
10 Pa
25016600
25017900
25018100
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
кремовый
kremowa
krémově bílá
krem beyaz
коричневый
brazowy
hnedá
kahverengi
серый
szary
šedá
gri
карамель
karmelowa
karamelová
karamel
10 Pa
Штульповый профиль 70 • Profil ruchomego słupka 70
Manžetový profil 70 • Ön yüz profili 70
18574...
18636...
Заглушка штульпа (основание)
Końcówka ruchomego słupka (korpus)
Koncový prvek štulpu (základní těleso)
Bini kapağı (Ana gövde)
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
22898200
22898300
26613500
25010500
25010600
25010700
Заглушка штульпа (основание)
Końcówka ruchomego słupka (korpus)
Koncový prvek štulpu (základní těleso)
Bini kapağı (Ana gövde)
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
кремовый
kremowa
krémově bílá
krem beyaz
коричневый
brazowy
hnedá
kahverengi
серый
szary
šedá
gri
карамель
karmelowa
karamelová
karamel
23742100
23742200
24212800
10 пар
K4 10 | Corona CT 70
25010000
25010300
25010400
15°
Заглушка штульпа (наружная часть)
Końcówka ruchomego słupka (część
zewnętrzna)
Koncový prvek štulpu (vnější díl)
Bini kapağı (Dış parça)
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
кремовый
kremowa
krémově bílá
krem beyaz
коричневый
brazowy
hnedá
kahverengi
серый
szary
šedá
gri
карамель
karmelowa
karamelová
karamel
22899400
22876000
24212900
10 Pa
25011400
25011500
25011600
Для дверного порога
Zastosowanie z progiem
drzwiowym
Použití s prahem dveří
Kapı eşiğiyle kullanım
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
кремовый
kremowa
krémově bílá
krem beyaz
коричневый
brazowy
hnedá
kahverengi
серый
szary
šedá
gri
карамель
karmelowa
karamelová
karamel
23745200
23745300
26613900
10 Pa
25012800
25012900
25013000
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
кремовый
kremowa
krémově bílá
krem beyaz
коричневый
brazowy
hnedá
kahverengi
серый
szary
šedá
gri
карамель
karmelowa
karamelová
karamel
10 Pa
06.2012
Обзор артикулов, пороги • Przegląd artykułów – progi
Přehled zboží – prahy • Ürün Genel Görünümü Eşikler
Дополнительный профиль 70/114,5 3K • Profil wierzchni 70/114,5 3K
Montážní profil 70/114,5 3K • Bina profili 70/114,5 3K
19271...
20103400
20278400
70
55
40
40
20247000
40
91.5
50
50
50
Ix = 8,26
Iy = 9,21
Ix = 8,52
Iy = 12,05
Ix = 11,78
Iy = 16,77
2 mm
2 mm
3 mm
6,0 м
6,0 м
6,0 м
x
19.5
114.5
100
TopAlu 120 Classic
11554400
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
Рисунок
Rysunek
Obrázek
Şekil
24403700
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
Прижимной уплотнитель из EPDM
Uszczelka przylgowa z EPDM
Dorazové těsnění EPDM
EPDM-Sıkıştırma contaları
22451700
Пружинная планка 17,5 x 4
Listwa sprężysta 17,5 x 4
Pružná lišta 17,5 x 4
Kenar bağlantısı 17,5 x 4
17609...
Призматическая шпонка 4/14
Wpust pasowany 4/14
Lícované pero 4/14
Anahtar deliği 4/14
4
18276000
14
19194...
26
22621000
33
ПВХ-соединитель
Łącznik z tworzywa sztucznego
KS-spojka
KS-Konektör
Отбойный профиль 33/26
Okapnik 33/26
Okapnice 33/26
Yağmur koruma 33/26
28641100
28641200
28641300
06.2012
Заглушка
Zaślepka
Koncová krytka
Kenar kapak
черный
czarny
cerná
siyah
белый
bialy
bílá
beyaz
100 m*
3m
6,0 m
серый
szary
šedá
gri
—
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
кремовый
kremowa
krémově bílá
krem beyaz
наружное уплотнение дополнительного профиля
Zewnętrzne uszczelnienie profilu wierzchniego
vnější utěsnění nástavbového profilu
yapı profillerinin dış contası
20 Stk
Фиксация дополнительного профиля
Blokada profilu wierzchniego
Aretace nástavbového profilu
Yapı profillerinin kilitlenmesi
Крепеж дополнительного профиля
Zamocowanie profilu wierzchniego
Upevnění nástavbového profilu
Yapı profillerinin sabitlenmesi
6,0 m
10 Pa
Corona CT 70 | K4 11
Обзор артикулов, пороги • Przegląd artykułów – progi
Přehled zboží – prahy • Ürün Genel Görünümü Eşikler
Комплектующие • Akcesoria
Příslušenství • Aksesuarlar
Рисунок
Rysunek
Obrázek
Şekil
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
Отбойный профиль 16/32
Okapnik 16/32
Okapnice 16/32
Yağmur koruma 16/32
Алюм. отбойный профиль 16/32 (необраб.)
Okapnik aluminiowy 16/32 (surowy)
Hliníková okapnice 16/32 (bez povrchové úpravy)
Alü. Bindirme 16/32 (ham)
Алюм. адаптер 10/4, с отверстиями (необраб.)
Adapter aluminiowy 10/4, z otworami (surowy)
Hliníkový adaptér 10/4, děrovaný (surový)
Alü. Adaptör 10/4, perfore (ham)
Уплотнительная или концевая заглушка
Nakładka uszczelniająca lub zaślepka
Těsnicí či koncová krytka
Conta veya son başlık
после прокатки
surowy
hrubý
işlenmemiş
после прокатки
surowy
hrubý
işlenmemiş
белый
bialy
bílá
beyaz
Алюм. отбойный профиль 20/57 (необраб.)
Okapnik aluminiowy 20/57 (surowy)
Hliníková okapnice 20/57 (bez povrchové úpravy)
Alü. Bindirme 20/57 (ham)
после прокатки
surowy
hrubý
işlenmemiş
6,0 m
Алюм. адаптер 26/4, с отверстиями для 13163300 (необраб.)
Łącznik aluminiowy 26/4, z otworami do 13163300 (surowy)
Hliníkový adaptér 26/4, děrovaný pro 13163300 (bez povrchové úpravy)
Alü. Adaptör 26/4, 13163300 için perfore (ham)
после прокатки
surowy
hrubý
işlenmemiş
6,0 m
23729900
Заглушка
Zaślepka
Koncová krytka
Kenar kapak
белый
bialy
bílá
beyaz
10 Pa
20840200
Заглушка
Zaślepka
Uzavírací krytka
Kapatma kapağı
32
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
17547...
32
16
11499700
4
16
11394900
10
57
21804100
13163300
20
4
13163500
26
Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель
стеклопакета
Uszczelka naprawcza: Uszczelka przylgowa i przyszybowa
Těsnění na opravy: dorazové a přiléhavé těsnění
Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı
23855800
18050...
15
23855900
23752200
15
60
47
Дистанционный профиль для глухого остекления
Profil dystansowy do przeszklenia stałego
Distanční profil pro pevné zasklení
Sabit cam için aralık profili
Промежуточный элемент
Element dystansowy
Distanční díl
Mesafe parçası
K4 12 | Corona CT 70
—
—
серебристый
Srebrnoszara
Šedostříbrná
gümüş grisi
черный
czarny
cerná
siyah
—
черный
czarny
cerná
siyah
6,0 m
6,0 m
6,0 m
25 Pa
100 Stk
50 m*
Закрывает винтовые отверстия ø 10 мм
Do przykrycia otworów na wkręty ø 10 mm
K zakrytí otvorů na šrouby, ø 10 mm
ø 10 mm vida deliklerini kaplamak için
Силиконовый уплотнитель, не подлежит сварке
Uszczelka silikonowa, niezgrzewalna
Silikonové těsnění, nesvařitelné
Silikon conta, kaynaklanamaz
6,0 m
20 Stk
06.2012
Угловые соединители • Łączniki narożne
Rohové spojky • Köşe kaynak takozu
23614300
23614600
23610700
23614700
23614400
23614800
28254600
Рисунок
Rysunek
Obrázek
Şekil
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
Угловой соединитель,
привариваемый
Łącznik narożny, do zgrzewania
Rohové spojky, svařovací
Köşe takozu, kaynak
Для усилительных профилей
50/40/2
Do profili wzmacniających 50/40/2
pro výztužné profily 50/40/2
Güçlendirme profili 50/40/2 için
Угловой соединитель,
привариваемый
Łącznik narożny, do zgrzewania
Rohové spojky, svařovací
Köşe takozu, kaynak
Для усилительных профилей
50/40/3
Do profili wzmacniających 50/40/3
pro výztužné profily 50/40/3
Güçlendirme profili 50/40/3 için
Угловой соединитель,
привариваемый
Łącznik narożny, do zgrzewania
Rohové spojky, svařovací
Köşe takozu, kaynak
Для усилительных профилей
41/32/2
Do profili wzmacniających 41/32/2
pro výztužné profily 41/32/2
Güçlendirme profili 41/32/2 için
Зажимной рычаг
Dźwignia zaciskowa
Upínací páka
Manivela
Примечание:
в цветных профилях дверных створок следует всегда
использовать усилительные профили с толщиной
стенок 3 мм.
Wskazówka:
W przypadku barwnych profili skrzydeł drzwiowych generalnie należy zastosować profile wzmacniające o grubości
ścianki wynoszącej 3 mm.
06.2012
8 Stk
128 Stk
8 Stk
Ширина вид.части
Szerokość czołowa
Pohledová šířka
Görüş genişliği
120 mm
Ширина вид.части
Szerokość
czołowa
Pohledová šířka
Görüş genişliği
103 mm
128 Stk
8 Stk
128 Stk
1 Stk
Upozornění:
U barevných profilů dveřních křídel je obecně nutné používat
vyztužovací profily s tloušťkou stěny 3 mm.
Açıklama:
Renkli kanatlı kapı profillerinde genellikle 3 mm kalınlıklı
destek saçı profilleri kullanılır.
Corona CT 70 | K4 13
K 4 IV.
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
Угловые соединители • Łączniki narożne
Rohové spojky • Köşe kaynak takozu
Монтаж угловых соединителей • Montaż łącznika narożnego
Montáž rohových spojek • Köşe kaynak takozu montajı
1.
X
X
X
X
1. Распилить усилительные
профили согласно схеме.
1. Vhodně uřízněte výztužné profily
podle schématu.
Длина усилительных профилей
= ширина фальца створки или
высота фальца створки + (2 x
выгорание) – (2 x размер X)
Délka výztužných profilů = šířka
falce křídla, příp. výška falce křídla
+ (2x úbytek na svaru) – (2x rozměr
X)
Внимание: Выгорание
привариваемого углового
соединителя необходимо
проверить с помощью сварочного
образца. Учитывая массу
углового соединителя, следует
увеличить время сварки прибл.
на 10 секунд.
Pozor:
Je třeba zkontrolovat úbytek
svařovacích rohových spojek na
základě svarového vzoru.
Podle hmotnosti rohového profilu
může být potřeba zvýšit dobu
svařování o cca 10 sekund.
Указания по сварке ПВХпрофилей приводятся в общих
указаниях Schüco по переработке
ПВХ.
1. Odpowiednio odciąć profile
wzmacniające zgodnie ze schematem.
X
X
długość profili wzmacniających =
szer. wrębu skrzydła bądź wys.
wrębu skrzydła + (2 x wytopienie)
– (2 x wymiar X)
X
X
Размер X • Wymiar X
Rozměr X • Ebat X
Corona SI 82 Corona CT 70
Ширина вид.части • Szerokość czołowa
Pohledová šířka • Görüş genişliği
120 mm
85 mm
88 mm
103 mm
68 mm
68 mm
K4 14 | Corona CT 70
Uwaga: Wytopienie zgrzewanych łączników narożnych należy
skontrolować na podstawie wzorca
zgrzewania. Ze względu na masę
łącznika narożnego czas zgrzewania należy wydłużyć o ok. 10
sekund.
Svařování plastových profilů naleznete ve Všeobecných pokynech pro
zpracování Schüco Plast.
1. Destek profili şemaya uygun
olarak kısaltılmalı.
Destek profili uzunluğu= kanat
kıvrım eni veya kanat kıvrım
yüksekliği + (2xkonektör ucu)-(2xebat X)
Dikkat:
Kaynaklanabilir köşe konektörü
ucu, bir kaynak kalıbı yardımı ile
kontrol edilir.
Köşe konektörü ebadı nedeniyle, kaynak süresi 10 saniye
uzatılmalıdır.
Plastik profillerin kaynak işlemini,
Schüco Plastik’in genel işlem
kurallarından bakabilirsiniz.
Sposób zgrzewania profili z tworzywa sztucznego podany jest w ogólnych wytycznych wykonawczych
Schüco dotyczących tworzywa
sztucznego.
06.2012
Угловые соединители • Łączniki narożne
Rohové spojky • Köşe kaynak takozu
2. Вставить, выровнять и
привинтить усилительные
профили.
2.
3. Вставить угловой соединитель
в стальную камеру профиля
створки. Примечание:
Торцевая поверхность углового
соединителя должна слегка
выступать над скошенной
поверхностью профиля створки.
X
3.
4. Вставить зажимной рычаг
в отверстие стяжной ленты и
потянуть вниз в направлении,
указанном стрелкой, до разрыва
ленты. Зажимной рычаг
служит для выравнивания
торцевой поверхности углового
соединителя относительно
скошенной поверхности профиля
створки.
5. Выполнить сварку профилей
створок.
2. Wsunąć, ustawić i przykręcić
profile wzmacniające.
3. Wsunąć łącznik narożny
w komorę stalową profilu skrzydła.
Wskazówka: Powierzchnia czołowa
łącznika narożnego musi być nieco
cofnięta względem powierzchni
uciosu profilu skrzydła.
4.
4. Zaczepić dźwignię zaciskową
w otworze cięgna i przesunąć w dół
zgodnie z kierunkiem strzałki do
chwili zerwania cięgna. Dźwignia
zaciskowa ustawi powierzchnię
czołową łącznika narożnego
równo z powierzchnią uciosu profilu
skrzydła.
2. Zasuňte, vyrovnejte a
přišroubujte výztužné profily.
3. Zasuňte rohovou spojku do ocelové komory v profilu křídla.
Upozornění:
Čelní plocha rohové spojky musí
být trochu zpět vůči pokosové ploše
profilu křídla.
4. Zahákněte napínací páku do
otvoru tažné pásky a táhněte za
ni směrem dolů ve směru šipky,
dokud se tažná páska neodtrhne.
Pomocí napínací páky se čelní
plocha rohové spojky srovná do
jedné roviny s pokosovou plochou
profilu křídla.
5. Svařte křídlové profily.
2. Destek profillerini itiniz, kaldırınız
ve vidalayınız.
3. Köşe konektörünü, kanat profilinin çelik yuvasına itiniz.
Açıklama:
Köşe konektörünün ön yüzeyi, kanat profilinin köşe eklemlerine karşı
biraz geride durmalı.
4. Manivelayı menteşe ray deliğine
sokup, menteşe rayı çıkıncaya
kadar ok yönünde aşağı doğru
oynatın.
Manivela aracılığı yardımıyla, köşe
konektörü ön yüzeyi ile kanat profili
köşe ön yüzeyi kısaca hizalanır.
5. Kanat profillerini kaynaklayın
5. Zgrzać profile skrzydła.
06.2012
Corona CT 70 | K4 15
Угловые соединители • Łączniki narożne
Rohové spojky • Köşe kaynak takozu
K4 16 | Corona CT 70
06.2012
Монтаж • Montaż
Montáž • Montaj
Монтаж комбинированного порога • Montaż niskiego progu
Montáž kombinovaného prahu • Birleşik eşik montajı
B
A2
Комбинированный порог одноили многостворчатой двери с
Т-образным профилем
A1
Lb
1. Раскрой профилей
Раскрой всех профилей в зоне
порога выполняется под углом 90°.
Примечание:
при использовании штампованных
усилительных профилей в
вертикальной раме необходимо
укоротить эти профили снизу на
25 мм!
Ffb
Niski próg do drzwi jedno- lub
wieloskrzydłowych z profilem
teowym
1. Przycinanie profili
FH
H
H
S2
2
1
Wszystkie przycięcia w obszarze
progu wykonuje się pod kątem 90°.
Wskazówka:
W przypadku stosowania zagniatanych profili wzmacniającym pionowo
w ościeżnicy profile te należy skrócić
na dole o 25 mm!
1. Přířez profilu
B
Раскрой
Lb = A2 - ширина вид. части рамы + 23 мм - ширина вид. части T-обр. профиля/2 + 23 мм
Ffb = A1 - ширина вид. части рамы + 11 мм - ширина вид. части T-обр. профиля/2 + 11 мм
Ffb (1-ств.) = B - 2x(ширина вид. части рамы - 11 мм)
FH = H - ширина вид. части рамы + 24 мм
FH (DK) = H - ширина вид. части рамы + 26 мм
Wymiar przykroju
Lb = A2 - szerokość czołowa ościeżnicy + 23 mm - szerokość czołowa profilu teowego/ 2 + 23 mm
Ffb = A1 - szerokość czołowa ościeżnicy + 11 mm - szerokość czołowa profilu teowego/ 2 + 11 mm
Ffb (jednoskrzydłowy) = B - 2x(szerokość czołowa ościeżnicy - 11 mm)
FH = H - szerokość czołowa ościeżnicy + 24 mm
FH (DK) = H - szerokość czołowa ościeżnicy + 26 mm
Všechny úhly přiříznutí v prostoru
prahu jsou pod úhlem 90°.
Upozornění:
Při použití lisovaných vyztužovacích
profilů v osazovacím rámu, svisle,
musejí být tyto profily zkráceny o
25 mm!
T-profilli tek kanatlı veya çok profilli
kapı birleşik eşiği
1. Profillerin kesimi
Eşik bölgesindeki tüm kesim açıları
90° olmalıdır.
Açıklama:
Çerçevede dikey güçlendirme
profillerinin kullanılması durumunda,
aşağıdan 25 mm kesilmelidir!
Rozměr přířezu
Lb = A2 - pohledová šířka osazovacího rámu + 23 mm - pohledová šířka T-profilu/ 2 + 23 mm
Ffb = A1 - pohledová šířka osazovacího rámu + 11 mm - pohledová šířka T-profilu/ 2 + 11 mm
Ffb (jednokřídlé) = B - 2 x pohledová šířka osazovacího rámu - 11 mm
FH = H - pohledová šířka osazovacího rámu + 24 mm
FH (DK) = H - pohledová šířka osazovacího rámu + 26 mm
Kesme boyutları
Lb = A2 - Çerçeve Yüz genişliği + 23 mm - T-Profil Yüz genişliği/ 2 + 23 mm
Ffb = A1 - Çerçeve Yüz genişliği + 11 mm - T-Profil Yüz genişliği/ 2 + 11 mm
Ffb (tek kanatlı) = B - 2x(çerçeve yüz genişliği - 11 mm)
FH = H - Çerçeve yüz genişliği + 24 mm
FH (DK) = H - Çerçeve yüz genişliği + 26 mm
06.2012
Corona CT 70 | K4 17
K 4 V.
Kombinovaný práh pro jednokřídlé
nebo dvoukřídlé dveře s T-profilem
Монтаж • Montaż
Montáž • Montaj
Размеры для раскроя при использовании держателей порога и стойки
Wymiary przykrojów przy zastosowaniu uchwytów progu i słupka
Rozměr přířezu při použití držáku prahu a držáku sloupku
Eşik ve direk durdurucular için kesim boyutları
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
Вертикальная рама
Ościeżnica, w pionie
Osazovací rámy, svisle
Çerçeve, diklemesine
Комбинированный порог
Niski próg
Kombinovaný práh
Kombi eşik
Т-образный профиль с защитой от
скручивания
Profil teowy z zabezpieczeniem przed
przekręceniem
T-profil s jištěním proti otočení
Bükme güvenlikli T-Profil
Усилительный профиль
Profil wzmacniający
Výztužný profil
Güçlendirme profili
Т-образный профиль без защиты от
скручивания
Profil teowy bez zabezpieczenia przed
przekręceniem
T-profil bez jištění proti otočení
Bükme güvenliksiz T-Profil
Отбойный профиль
Okapnik
Okapnice
Bindirme
Дополнительный профиль
Profil wierzchni
Nástavbový profil
İnşaat profili
Призматическая шпонка
Wpust pasowany
Pero
Kama yolu
Защитный профиль
Profil osłonowy
Krycí profil
Kapak profili
Уплотнительная лента
Taśma uszczelniająca
Těsnicí pásek
Sızdırmazlık şeridi
Отбойный профиль глухого поля
Okapnik części stałej
Okapnice, pevný díl
Sabit parça hava panelleri
K4 18 | Corona CT 70
Раскрой
Wymiar przykroju
Rozměr přířezu
Kesme boyutları
H - 22 mm
Раскрой
Przykrój
Přířez
Kesim
+ напуск для сварки сверху
Plus naddatek zgrzewny na górze
s připočtením přídavku na svar nahoře
artı kaynak payı
B - 22 mm
78
H - 63 mm
H - 73 mm
88
H - 83 mm
68
LT - 40 mm
78
H - 67 mm
H - 77 mm
88
H - 87 mm
68
Ffb - 40 mm
Ffb = ширина фальца створки
Ffb = szerokość wrębu skrzydła
Ffb = šířka drážky v křídle
Ffb = Kanat kanal genişliği
Lb + 6 mm
Lb
Lb + 6 mm
Lb = ширина в свету (паз под штапик) глухого поля
Lb = szerokość części stałej (rowek listwy przyszybowej) w świetle
Lb = světlá šířka pevného dílu (drážka pro sklo)
Lb = Sabit parça açık genişliği (cam çıtası somunu)
Lb + 6 mm
Lb - 68 mm
06.2012
Монтаж • Montaż
Montáž • Montaj
2. Montaż części ramy
2. Montáž dílů rámu
2. Çerçeve parçaları montajı
2.1. Подготовка порога: нанести
силикон с нижней стороны
держателя порога внутри и
снаружи и привинтить держатель
поверх порога (винты для ПВХ с
потайной головкой 4,2 x 16 мм).
2.1. Przygotowanie progu:
Uszczelnić uchwyt progu od spodu
wewnątrz i na zewnątrz silikonem
i przykręcić od góry na progu (wkręty
z łbem stożkowym do tworzywa
sztucznego 4,2 x 16 mm).
2.1. Připravte práh: Držák prahu na
spodní straně utěsněte silikonem
uvnitř a vně; shora přišroubujte
na práh (šrouby KS se zápustnou
hlavou 4,2 x 16 mm).
2.1. Eşik hazırlığı: Alt taraftaki eşik
tutucusunun içeriden ve dışarıdan
silikonla sızdırmazlığını sağlayın ve
eşik üzerinden vidalayın (KS düz
başlı vidalar 4,2 x 16 mm).
2.2. Монтаж порога: нанести
силикон на наружные стенки
с торца рамы и установить
подготовленный порог на раму
(винты для ПВХ с потайной
головкой 4,2 x 24 мм).
2.2. Montaż progu: Uszczelnić
ścianki zewnętrzne strony czołowej
ościeżnicy silikonem i zamontować
przygotowany próg przy ościeżnicy
(wkręty z łbem stożkowym do tworzywa sztucznego 4,2 x 24 mm).
2.2. Namontujte práh: Vnější stěnu
čelní strany osazovacího rámu
utěsněte silikonem a připravený
práh namontujte na osazovací rám
(šrouby KS se zápustnou hlavou, 4,2
x 24 mm).
2.2. Eşik montajı: Çerçeve tarafındaki dış duvarların
sızdırmazlığını silikonla sağlayın ve
önceden hazırlanan eşiği çerçeveye
monte edin (KS düz başlı vidalar 4,2
x 24 mm).
2.3. В элементах с неподвижной
боковой частью: нанести
центровую риску Т-образного
профиля на раме и пороге.
Нанести силикон с нижней
стороны держателя стойки
внутри и снаружи и привинтить
держатель к порогу по центровой
риске (винты для ПВХ с потайной
головкой 4,2 x 16 мм).
2.3. Przy elementach ze stałą
częścią boczną: Natrasować znacznik środkowy profilu teowego na
ramie i progu. Uszczelnić uchwyty
słupków od spodu wewnątrz i na
zewnątrz silikonem i przykręcić
od góry na progu przy znaczniku środkowym (wkręty z łbem
stożkowym do tworzywa sztucznego
4,2 x 16 mm).
2.3. U prvků s pevným bočním
dílem: Narýsujte středovou linii
T-profilu na rámu a prahu. Držák
sloupku na spodní straně utěsněte
silikonem uvnitř a vně; shora
přišroubujte na práh, na středovou linii (šrouby KS se zápustnou hlavou,
4,2 x 16 mm).
2.3. Sabit taraf parça elemanları için:
Çerçevenin T-profilinin ve eşiğin orta
kısımlarını işaretleyin. Alt taraftaki
dikme tutucusunun içeriden ve
dışarıdan silikonla sızdırmazlığını
sağlayın ve eşik üzerinde orta
yarıktan vidalayın (KS düz başlı
vidalar 4,2 x 16 mm).
2.4. Запечатать силиконом
наружные стенки торца Тобразного профиля. Установить
Т-образный профиль на
соединитель порога и вставить
сверху в раскрытую раму. Затем
привинтить к порогу (винты для
ПВХ с потайной головкой 4,2
x 24 мм). Выполнить крепеж
сверху согласно инструкции по
переработке Т-соединителей.
2.4. Uszczelnić silikonem ścianki
zewnętrzne strony czołowej profilu
teowego. Nałożyć profil teowy
na łącznik progu i osadzić na
górze w rozszerzonej ościeżnicy.
Następnie przykręcić do progu
(wkręty z łbem stożkowym do
tworzywa sztucznego 4,2 x 24 mm).
Zamocowanie na górze odbywa się
zgodnie z instrukcją wykonawczą dla
łączników teowych.
2.4. Vnější stěny na čelní straně
T-profilu utěsněte silikonem. T-profil
položte na spojku prahu a shora
nasaďte do roztaženého osazovacího rámu. Pak jej přišroubujte na
práh (šrouby KS se zápustnou hlavou, 4,2 x 24 mm). Upevnění shora
proveďte podle návodu k instalaci
T-spojky.
2.4. T-profil yüzeyi tarafının dış
duvarlarının silikonla sızdırmazlığı
sağlanır. Eşik bağlantısı üzerine
T-profil yerleştirilir ve ayrılmış çerçevenin üzerinden sıkılır. Ardından
eşiği vidalayın (KS Düz başlı vidalar
4,2 x 24 mm). Yukarıdaki bağlantı, Tkonektör için uygulama talimatlarına
göredir.
25
L = H - 22
2. Монтаж рамы
25
35
2.2
2.1
06.2012
Corona CT 70 | K4 19
Монтаж • Montaż
Montáž • Montaj
2.5. Монтаж детали Windstopp для
рамы: нанести силикон на задние
кромки детали Windstopp для
рамы. Вставить деталь Windstopp
для рамы в зоне створки в нижние
углы в точке перехода от порога
к раме и привинтить (винты для
ПВХ с потайной головкой 4,2 x 24
мм).
В элементах из 2-х частей с
привинчиваемой створкой в
боковой части следует выполнить
уплотнение нижней опоры
аналогично рабочей створке.
2.5
2.5. Montaż elementu
ościeżnicowego Windstopp:
Uszczelnić silikonem tylny brzeg elementu ościeżnicowego Windstopp.
Umieścić element ościeżnicowy
Windstopp w okolicy skrzydła w dolnych narożnikach przy przejściu
z progu na ościeżnicę i przykręcić
(wkręty z łbem stożkowym do tworzywa sztucznego 4,2 x 24 mm).
Przy elementach dwuczęściowych
z wkręconym skrzydłem w części
bocznej uszczelnienie dolnego punktu należy wykonać analogicznie jak
w przypadku skrzydła czynnego.
3. Montáž dílů křídla
3.1. Монтаж детали Windstopp для
створки: нанести силикон на задние
кромки детали Windstopp для
створки. Разместить деталь Windstopp для створки в углу створки
и привинтить (винты для ПВХ с
потайной головкой 4,2 x 24 мм).
3.1. Montáž větrné zábrany dílu křídla:
Zadní hrany větrné zábrany křídla
utěsněte silikonem. Větrnou zábranu křídla umístěte do rohu křídla a
přišroubujte (šrouby KS se zápustnou
hlavou, 4,2 x 24 mm).
3.3. Монтаж щеточного
уплотнителя: вставить щеточный
уплотнитель в отбойный профиль
до наружной кромки Windstopp и
зафиксировать концы с помощью
мгновенно схватывающего клея.
3. Montaż elementu skrzydłowego
3.1. Montaż elementu skrzydłowego
Windstopp: Uszczelnić silikonem
tylny brzeg elementu skrzydłowego
Windstopp. Ustawić element
skrzydłowy Windstopp w narożniku
skrzydła i przykręcić (wkręty z łbem
stożkowym do tworzywa sztucznego
4,2 x 24 mm).
3.1
3.3
K4 20 | Corona CT 70
2.5. Rüzgar kesici çerçeve parçası
montajı: Rüzgar kesici çerçeve
kısmının arka kenarının silikon ile
sızdırmazlığı sağlanır. Rüzgar kesici
çerçeve parçası, kanatlarda geçiş
eklemi alt köşelerinde eşikten çerçeveye yerleştirilir ve vidalanır (KS düz
başlı vidalar 4,2 x 24 mm).
Vidalı kanatlı iki parçalı elemanlarda kenardaki parça, çalışan kanat
kullanımı ile gereklidir.
3. Монтаж створки
3.2. Монтаж отбойного профиля:
разместить подготовленный
отбойный профиль между
деталями Windstopp и снизу
привинтить к профилю створки
(винты для ПВХ с потайной
головкой 4,2 x 24 мм).
3.2
2.5. Montáž větrné zábrany
osazovacího rámu: Zadní hrany
větrné zábrany osazovacího rámu
utěsněte silikonem. Větrnou zábranu
osazovacího rámu nasaďte do
dolních rohů na přechodu prahu a
osazovacího rámu a přišroubujte
(šrouby KS se zápustnou hlavou, 4,2
x 24 mm).
U dvoudílných prvků s
našroubovaným křídlem v bočním
dílu je nutné spodní izolaci provést
stejně jako u hlavního křídla.
3.2. Montaż okapnika: Zagnieciony
wstępnie okapnik ustawić między
elementami Windstopp i przykręcić
od dołu do profilu skrzydła (wkręty
z łbem stożkowym do tworzywa
sztucznego 4,2 x 24 mm).
3.2. Montáž okapnice: Předem vylisovanou okapnici dejte mezi větrnou zábranu
a zdola přišroubujte k profilu křídla
(šrouby KS se zápustnou hlavou, 4,2 x
24 mm).
3.3. Montáž kartáčového těsnění:
kartáčové těsnění v okapnici zasuňte až
k vnější hraně větrné zábrany a konce
zafixujte sekundovým lepidlem.
3. Kanat parçaları montajı
3.1. Rüzgar kesici kanat parçası montajı:
Rüzgar kesici kanat parçasının arka
kenarının silikon ile sızdırmazlığı sağlanır.
Rüzgar kesici kanat parçasını, kanat
köşesinde konumlayın ve vidalayın (KS
Düz başlı vidalar 4,2 x 24 mm).
3.2. Bindirme montajı: Önceden kesilmiş
bindirmeler rüzgar kesiciler arasına
konumlandırılır ve kanat profilinin altından
vidalanır (KS Düz başlı vidalar 4,2 x 24
mm).
3.3. Fırçalı conta montajı: Bindirmedeki
fırçalı conta rüzgar kesicinin dış tarafına
doğru yerleştirilir ve uçları anında kuruyan
yapıştırıcı ile sabitlenir.
3.3. Montaż uszczelki szczotkowej:
Wsunąć uszczelkę szczotkową
w okapnik aż do zewnętrznej
krawędzi elementu Windstopp,
końce zamocować na klej
błyskawiczny.
06.2012
Монтаж • Montaż
Montáž • Montaj
4. Монтаж дополнительного
профиля
4.1 Используя ножницы для
резки уплотнителей, надрезать
уплотнитель стеклопакета
на дополнительном профиле
в направлении глубины
фрезерования.
4.2 С помощью набора фрез
выполнить фрезерование
торцевого контура рамы по
дополнительному профилю.
4.3 Выполнить вентиляционные
отверстия сверху дополнительного
профиля или дренажные
отверстия снизу дополнительного
профиля.
4.4 Вставить ПВХ-соединитель
в дополнительный профиль и
привинтить.
4.5 Выполнить раскрой отбойного
профиля.
4.6 Приклеить заглушки к
отбойному профилю.
4.7 Привинтить отбойный
профиль снизу к дополнительному
профилю.
4. Montaż profilu wierzchniego
4. Montáž nástavbového profilu
4. Yapı profili montajı
4.1 Naciąć uszczelkę przyszybową
przy profilu wierzchnim przy użyciu
nożyc do uszczelek w kierunku dna
wyfrezowania.
4.2 Przefrezować kontur ościeżnicy
przy profilu wierzchnim za pomocą
zestawu frezów.
4.3 Wykonać otwory wentylacyjne
przy profilu wierzchnim na górze
bądź odwadniające przy profilu
wierzchnim na dole.
4.4 Wsunąć łącznik z tworzywa
sztucznego w profil wierzchni
i przykręcić.
4.5 Przyciąć okapnik.
4.6 Przykleić końcówki do okapnika.
4.7 Przykręcić okapnik od dołu przy
profilu wierzchnim.
4.1 Izolaci skla na nástavbovém profilu nastřihněte do frézovací hloubky
nůžkami na těsnění.
4.2 Obrys osazovacího rámu na
nástavbovém profilu vyfrézujte z
čelní strany pomocí frézovací sady.
4.3 Vytvořte otvory pro ventilaci
na nástavbovém profilu nebo pro
odvodnění na nástavbovém profilu
dole.
4.4 KS-spojku zasuňte do nástavbového profilu a přišroubujte.
4.5 Přiřízněte okapnici.
4.6 Na okapnici přilepte koncové
krytky.
4.7 Okapnici zdola přišroubujte na
nástavbový profil.
4.1 Yapı profili camlama contası,
conta makası kullanılarak frezeleme
derinliği yönünde kesilir.
4.2 Yapı profilinin çerçeve konturu frezeleme seti kullanılarak ön
taraftan işlenir.
4.3 Yapı profilindeki su tahliyesi altından veya yapı profili
havalandırma deliği üzerinden
açıklık oluşturulur.
4.4 KS-Konektörü yerleştirin ve yapı
profiline vidalayın.
4.5 Kaplama profili bağlantı kanalına
sıkıştırılır. 5 - 9 mm eklem için
kendinden yapışkanlı bant kaplama
profiline bağlanır.
4.6 Bindirmenin uç kapakları
yapıştırılır.
4.7 Yapı profilinin altındaki bindirmeler vidalanır.
4.3
4.3
4.1
4.2
4.4
4.6
06.2012
4.5
Corona CT 70 | K4 21
Монтаж • Montaż
Montáž • Montaj
4.8 Используя ручной пресс
или ножницы для резки
уплотнителей, выполнить вырубку
бокового наружного прижимного
уплотнителя рамы и Т-образного
профиля в зоне нижнего
дополнительного профиля.
4.9 Вставить призматическую
шпонку в паз комбинированного
порога.
4.10 Запечатать силиконом раму
и Т-образный профиль в зоне
дренажной канавки, как показано
на рисунке.
4.11 С помощью сверлильного
шаблона просверлить боковые
крепежные отверстия в раме и
Т-образном профиле.
4.12 Вставить нижний
дополнительный профиль между
рамой и Т-образным профилем и
привинтить сбоку.
4.13 Запечатать боковое
основание фальца, как показано
на рисунке.
4.8 Wykonać wycięcie w bocznej,
zewnętrznej uszczelce przylgowej
ościeżnicy i profilu teowego za
pomocą tłocznika lub nożyc do
uszczelek w okolicy dolnego profilu
wierzchniego.
4.9 Wcisnąć wpust pasowany
w rowek niskiego progu.
4.10 Zabezpieczyć ościeżnicę
i profil teowy silikonem w okolicy
wyżłobienia odwadniającego
w sposób przedstawiony na ilustracji.
4.11 Wykonać boczne otwory na
wkręty w ościeżnicy i profilu teowym
za pomocą wzornika wiertarskiego.
4.12 Umieścić dolny profil wierzchni
między ościeżnicą a profilem teowym i przykręcić z boku.
4.13 Zabezpieczyć dno wrębu
z boku w sposób przedstawiony na
ilustracji.
4.8 Boční vnější dorazové těsnění
osazovacího rámu a T-profilu
ostřihněte dole v místě nástavbového profilu pomocí vysekávacího
nože nebo nůžek na těsnění.
4.9 Pero zatlačte do drážky v kombinovaném prahu.
4.10 Osazovací rám a T-profil
v místě odvodňovacího žlábku
utěsněte silikonem, jak ukazuje
nákres.
4.11 Předvrtejte otvor pro boční
šroubový spoj v osazovacím rámu a
T-profilu.
4.12 Dolní nástavbový profil nasaďte
mezi osazovací rám a T-profil a z
boku přišroubujte.
4.13 Dno boční drážky utěsněte, jak
ukazuje nákres.
4.8 Pencere çerçevesinin ve T-profilin yanal harici sıkıştırma contası bir
delgi veya conta makası aracılığıyla
yapı profilinin altından çıkartılır.
4.9 Kamayı birleşik eşiğin kanalı
içine bastırın.
4.10 Tahliye kanal bölgesindeki
çerçeve ve T-profilin sızdırmazlığı
gösterildiği gibi silikonla sağlanır.
4.11 Çerçevede ve T-profilde bir
delgi şablonu kullanarak yanal vida
deliklerini açın.
4.12 Yapı profilini çerçeve ve Tprofil arasına indirin ve kenardan
vidalayın.
4.13 Conta kanal tabanı yan
tarafından gösterildiği gibi
sızdırmazlığı sağlayın.
4.12
4.10
4.8
Ø7
33
Ø7
4.13
4.11
33
4.9
K4 22 | Corona CT 70
06.2012
Монтаж • Montaż
Montáž • Montaj
4.14 Вынуть наружный прижимной
уплотнитель из рамы сверху и
заменить его сменным уплотнителем.
4.15 Используя ручной пресс или
ножницы для резки уплотнителей,
выполнить вырубку бокового
наружного прижимного уплотнителя
рамы и Т-образного профиля в зоне
верхнего дополнительного профиля.
4.16 Вставить призматическую
шпонку в паз рамы.
4.17 Запечатать силиконом раму и Тобразный профиль в зоне дренажной
канавки, как показано на рисунке.
4.18 Запечатать силиконом верхний
дополнительный профиль в зоне
наружной капельной кромки, как
показано на рисунке.
4.19 С помощью сверлильного
шаблона просверлить боковые
крепежные отверстия в раме и Тобразном профиле.
4.20 Вставить верхний
дополнительный профиль между
рамой и Т-образным профилем и
привинтить сбоку.
4.21 Запечатать боковое основание
фальца.
4.14 Wyjąć zewnętrzną uszczelkę
przylgową z ościeżnicy na górze
i zastąpić ją uszczelką naprawczą.
4.15 Wykonać wycięcie w bocznej,
zewnętrznej uszczelce przylgowej
ościeżnicy i profilu teowego za pomocą
tłocznika lub nożyc do uszczelek
w okolicy górnego profilu wierzchniego.
4.16 Wcisnąć wpust pasowany w rowek
ościeżnicy.
4.17 Zabezpieczyć ościeżnicę i profil
teowy silikonem w okolicy wyżłobienia
odwadniającego w sposób przedstawiony na ilustracji.
4.18 Zabezpieczyć górny profil wierzchni silikonem w okolicy
zewnętrznego okapu w sposób przedstawiony na ilustracji.
4.19 Wykonać boczne otwory na
wkręty w ościeżnicy i profilu teowym za
pomocą wzornika wiertarskiego.
4.20 Umieścić górny profil wierzchni
między ościeżnicą a profilem teowym
i przykręcić z boku.
4.21 Zabezpieczyć dno wrębu z boku.
4.14 Vnější dorazové těsnění shora
vytáhněte z osazovacího rámu a
nahraďte těsněním pro opravu.
4.15 Boční vnější dorazové těsnění
osazovacího rámu a T-profilu
ostřihněte nahoře v místě nástavbového profilu pomocí vysekávacího
nože nebo nůžek na těsnění.
4.16 Pero zatlačte do drážky osazovacího rámu.
4.17 Osazovací rám a T-profil
v místě odvodňovacího žlábku
utěsněte silikonem, jak ukazuje
nákres.
4.18 Horní nástavbový profil v
prostoru vnější okapnice utěsněte
silikonem, jak ukazuje nákres.
4.19 Předvrtejte otvor pro boční
šroubový spoj v osazovacím rámu a
T-profilu.
4.20 Horní nástavbový profil nasaďte
mezi osazovací rám a T-profil a z
boku přišroubujte.
4.21 Dno boční drážky utěsněte.
4.14 Çerçevenin dış sıkıştırma
contasını yukarıdan çekerek çıkartın
ve onarım contası ile değiştirin.
4.15 Pencere çerçevesinin ve T-profilin yanal harici sıkıştırma contası bir
delgi veya conta makası aracılığıyla
yapı profilinin üzerinden çıkartılır.
4.16 Kamayı çerçeve kanalı içine
bastırın.
4.17 Tahliye kanal bölgesindeki
çerçeve ve T-profilin sızdırmazlığı
gösterildiği gibi silikonla sağlanır.
4.18 Dış kenarın damlatma bölgesindeki üst yapı profilinin sızdırmazlığı
gösterildiği gibi silikonla sağlanır.
4.19 Çerçevede ve T-profilde bir
delgi şablonu kullanarak yanal vida
deliklerini açın.
4.20 Yapı profilini çerçeve ve Tprofil arasına yükseltin ve kenardan
vidalayın.
4.21 Conta kanal tabanı yan
tarafından sızdırmazlığı sağlayın.
4.14
Ø7
33
4.15
4.17
4.16
4.19
Ø7
4.20
4.18
33
4.21
06.2012
Corona CT 70 | K4 23
Монтаж • Montaż
Montáž • Montaj
Монтаж штульповых дверей • Montaż drzwi z ruchomym słupkiem
Montáž štulpových dveří • Cephe kapısı montajı
23
97
8
97
23
70
89
70
248
Дополнительные
операции переработки
Dodatkowe czynności
obróbkowe
Примечания:
Герметичность штульповых
элементов
С точки зрения
водонепроницаемости
(согласно DIN EN 12208) и
воздухопроницаемости (согласно
DIN EN 12207) штульповые
элементы с комбинированным
порогом классифицируются не
выше класса 1. Не устанавливать
эти элементы в незащищенных
открытых зонах.
Wskazówki:
Szczelność elementów z ruchomym
słupkiem
Elementy z ruchomym słupkiem
z niskim progiem pod względem
wodoszczelności (wg DIN EN
12208) i przepuszczalności powietrza (wg DIN EN 12207) mogą
zostać zaklasyfikowane co najwyżej
do klasy 1. Należy bezwzględnie
unikać montowania takich rozwiązań
w niechronionych, wyeksponowanych miejscach.
Как в стандартных оконных
элементах, в дверях с
комбинированным порогом
также необходимо выполнить
компенсацию давления в зоне
фальца. Подробная информация
содержится в Общих указаниях по
проектированию и переработке.
Podobnie jak w przypadku elementów okiennych również przy
drzwiach z niskim progiem należy
zastosować rozwiązania do wyrównywania ciśnienia komory wrębowej.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w ogólnych wytycznych
projektowych i wykonawczych.
K4 24 | Corona CT 70
89
Dodatečné kroky zpracování
İlave işlem adımları
Upozornění:
Těsnost prvků štulpu
Prvky štulpu s kombinovaným
prahem jsou ohledně těsnosti při
nárazovém dešti (dle normy DIN
EN 12208) a propustnosti vzduchu
(dle normy DIN EN 12207) zařazeny
maximálně do třídy 1. Výrobek
nesmí být zásadně namontován na
nechráněné, exponované místo.
Açıklama:
Cephe elemanları için sızdırmazlık
Eşikle beraber cephe elemanları,
su geçirmezlik (DIN EN 12208‘e
göre) ve hava geçirgenliği (DIN EN
12207‘ye göre) ile ilgili olarak Sınıf 1
(bkz. sınıf B) sınıflandırmasındadır.
Korumasız, açıkta bir kurulum durumundan kaçınılmalıdır.
Stejně jako u běžných okenních
prvků je nutné také u dveří s kombinovaným prahem zajistit vyrovnání
tlaku v prostoru polodrážky. Podrobné informace zjistíte v obecných pokynech pro plánování a zpracování.
Klasik pencere elemanlarında
olduğu gibi kombine eşikli kapılarda
da, bölmeler için basınç dengelemesi yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi genel
planlama ve işleme talimatlarında
bulunabilir.
06.2012
Монтаж • Montaż
Montáž • Montaj
1. Przy drzwiach z ruchomym
słupkiem z niskim progiem w dolnym
punkcie z reguły stosuje się część
zewnętrzną końcówki ruchomego
słupka.
Wymiar przykroju ruchomego
słupka:
długość = wysokość wrębu skrzydła
(Ffh) – 80 mm
2. Następnie montuje się okapnik.
A W obszarze części zewnętrznej
końcówki ruchomego słupka w okapniku należy wykonać wycięcie.
B Do zamocowania uszczelki szczotkowej można również wykorzystać
aluminiowy profil adaptacyjny.
3. Przykręcić końcówkę do końcówki
ruchomego słupka (wkręty z łbem
stożkowym do tworzywa sztucznego
4,2 x 24 mm).
1. U štulpových dveří s kombinovaným prahem je obvykle nutné v
místě paty použít koncový prvek
štulpu, vnější díl.
Rozměr přířezu štulpu:
Délka = výška polodrážky křídla
- 80 mm
2. Pak je nutné namontovat okapnici.
A V prostoru vnějšího dílu štulpu je
nutné okapnici vyříznout.
B Alternativně lze použít také
hliníkový adaptační profil k vyjmutí
kartáčového těsnění.
3. Uzavírací krytku našroubujte
na vnější díl štulpu (šrouby KS se
zápustnou hlavou 4,2 x 24 mm).
1. Kombine eşikli cephe kapıları,
genellikle cephe ucu parçasının
tabanında bir dış parça
kullanılmalıdır.
Önyüz kesim boyutları:
Uzunluk = Ffh - 80 mm
2. Ardından bindirme montajını
yapın.
A Önyüz ucu çıtası alanında, dış
parça, bindirmeler tırnaklı olmalıdır.
B Alternatif olarak, fırça contasına
yer sağlamak için alüminyum adaptör profilini kullanabilirsiniz.
3. Uç kapağı önyüz ucu çıtası dış
parçasına vidalayın (KS Havşa başlı
vidalar 4,2 x 24 mm).
25
25
1. В штульповых дверях с
комбинированным порогом в нижней
точке всегда устанавливается
заглушка штульпа (наружная часть).
Раскрой штульпа:
длина = Ffh - 80 мм
2. Затем выполняется монтаж
отбойного профиля.
A В зоне заглушки штульпа (наружная
часть) выполнить вырубку отбойного
профиля.
B Вариант: использовать
алюминиевый адаптерный
профиль для установки щеточного
уплотнителя.
3. Привинтить наконечник к наружной
части заглушки штульпа (винты для
ПВХ с потайной головкой 4,2 x 24 мм).
1.
3.
12
A
2.
3
B
X
X
06.2012
Ширина вид.части
Szerokość czołowa
Pohledová šířka
Görüş genişliği
Примечание:
при использовании штульпового
профиля 70 мм требуется
дополнительная обработка
наружной части заглушки
штульпа, как показано на рисунке.
Wskazówka:
W przypadku stosowania profilu
ruchomego słupka 70 należy obrobić
część zewnętrzną końcówki ruchomego słupka w sposób przedstawiony na rysunku.
Upozornění:
Při použití profilu štulpu 70 je nutné
vnější díl koncového prvku štulpu
opracovat, jak je znázorněno.
Açıklama:
Cephe profili 70 kullanılması durumunda, cephe ucu çıtası dış parçası
gösterildiği gibi olmalıdır.
Размер X
Wymiar X
Rozměr X
Ebat X
53 mm
37 mm
70 mm
54 mm
Corona CT 70 | K4 25
Монтаж фальцевого соединителя • Montaż łącznika wrębowego
Montáž spojky s polodrážkou • Kanal bağlantısı montajı
Монтаж фальцевого соединителя • Montaż łącznika wrębowego
Montáž spojky s polodrážkou • Kanal bağlantısı montajı
B
A2
Комбинированный порог одноили многостворчатой двери с
Т-образным профилем
A1
Lb
1. Раскрой профилей
Раскрой всех профилей в зоне
порога выполняется под углом 90°.
Примечание:
при использовании штампованных
усилительных профилей в
вертикальной раме необходимо
укоротить эти профили снизу на
25 мм!
Ffb
Niski próg do drzwi jedno- lub
wieloskrzydłowych z profilem
teowym
1. Przycinanie profili
FH
H
H
S2
2
1
Wszystkie przycięcia w obszarze
progu wykonuje się pod kątem 90°.
Wskazówka:
W przypadku stosowania zagniatanych profili wzmacniającym pionowo
w ościeżnicy profile te należy skrócić
na dole o 25 mm!
Kombinovaný práh pro jednokřídlé
nebo dvoukřídlé dveře s T-profilem
1. Přířez profilu
B
Раскрой
Lb = A2 - ширина вид. части рамы + 23 мм - ширина вид. части T-обр. профиля/2 + 23 мм
Ffb = A1 - ширина вид. части рамы + 11 мм - ширина вид. части T-обр. профиля/2 + 11 мм
Ffb (1-ств.) = B - 2x(ширина вид. части рамы - 11 мм)
FH = H - ширина вид. части рамы + 24 мм
FH (DK) = H - ширина вид. части рамы + 26 мм
Wymiar przykroju
Lb = A2 - szerokość czołowa ościeżnicy + 23 mm - szerokość czołowa profilu teowego/ 2 + 23 mm
Ffb = A1 - szerokość czołowa ościeżnicy + 11 mm - szerokość czołowa profilu teowego/ 2 + 11 mm
Ffb (jednoskrzydłowy) = B - 2x(szerokość czołowa ościeżnicy - 11 mm)
FH = H - szerokość czołowa ościeżnicy + 24 mm
FH (DK) = H - szerokość czołowa ościeżnicy + 26 mm
Všechny úhly přiříznutí v prostoru
prahu jsou pod úhlem 90°.
Upozornění:
Při použití lisovaných vyztužovacích
profilů v osazovacím rámu, svisle,
musejí být tyto profily zkráceny o
25 mm!
T-profilli tek kanatlı veya çok profilli
kapı birleşik eşiği
1. Profillerin kesimi
Eşik bölgesindeki tüm kesim açıları
90° olmalıdır.
Açıklama:
Çerçevede dikey güçlendirme
profillerinin kullanılması durumunda,
aşağıdan 25 mm kesilmelidir!
Rozměr přířezu
Lb = A2 - pohledová šířka osazovacího rámu + 23 mm - pohledová šířka T-profilu/ 2 + 23 mm
Ffb = A1 - pohledová šířka osazovacího rámu + 11 mm - pohledová šířka T-profilu/ 2 + 11 mm
Ffb (jednokřídlé) = B - 2 x pohledová šířka osazovacího rámu - 11 mm
FH = H - pohledová šířka osazovacího rámu + 24 mm
FH (DK) = H - pohledová šířka osazovacího rámu + 26 mm
Kesme boyutları
Lb = A2 - Çerçeve Yüz genişliği + 23 mm - T-Profil Yüz genişliği/ 2 + 23 mm
Ffb = A1 - Çerçeve Yüz genişliği + 11 mm - T-Profil Yüz genişliği/ 2 + 11 mm
Ffb (tek kanatlı) = B - 2x(çerçeve yüz genişliği - 11 mm)
FH = H - Çerçeve yüz genişliği + 24 mm
FH (DK) = H - Çerçeve yüz genişliği + 26 mm
K4 26 | Corona CT 70
06.2012
Монтаж фальцевого соединителя • Montaż łącznika wrębowego
Montáž spojky s polodrážkou • Kanal bağlantısı montajı
Раскрой при использовании фальцевого соединителя
Wymiary przykroju przy zastosowaniu łączników wrębowych
Rozměr přířezu při použití spojky s drážkou
Kanal bağlantısı ile kullanımı için kesim boyutları
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
X
Вертикальная рама
Ościeżnica, w pionie
Osazovací rámy, svisle
Çerçeve, diklemesine
H - 2 mm
78
B - 66 mm
B - 75 mm
B - 85 mm
B - 95 mm
H - 63 mm
H - 73 mm
88
H - 83 mm
Комбинированный порог
Niski próg
Kombinovaný práh
Kombi eşik
59
Т-образный профиль с защитой от
скручивания
Profil teowy z zabezpieczeniem przed
przekręceniem
T-profil s jištěním proti otočení
Bükme güvenlikli T-Profil
Усилительный профиль
Profil wzmacniający
Výztužný profil
Güçlendirme profili
Т-образный профиль без защиты от
скручивания
Profil teowy bez zabezpieczenia przed
przekręceniem
T-profil bez jištění proti otočení
Bükme güvenliksiz T-Profil
Отбойный профиль
Okapnik
Okapnice
Bindirme
Дополнительный профиль
Profil wierzchni
Nástavbový profil
İnşaat profili
Призматическая шпонка
Wpust pasowany
Pero
Kama yolu
Защитный профиль
Profil osłonowy
Krycí profil
Kapak profili
Уплотнительная лента
Taśma uszczelniająca
Těsnicí pásek
Sızdırmazlık şeridi
Отбойный профиль глухого поля
Okapnik części stałej
Okapnice, pevný díl
Sabit parça hava panelleri
68
06.2012
Раскрой
Wymiar przykroju
Rozměr přířezu
Kesme boyutları
68
78
88
Раскрой
Przykrój
Přířez
Kesim
+ напуск для сварки сверху
Plus naddatek zgrzewny na górze
s připočtením přídavku na svar nahoře
artı kaynak payı
LT - 40 mm
78
H - 67 mm
H - 77 mm
88
H - 87 mm
68
Ffb - 40 mm
Ffb = ширина фальца створки
Ffb = szerokość wrębu skrzydła
Ffb = šířka drážky v křídle
Ffb = Kanat kanal genişliği
Lb + 6 mm
Lb
Lb + 6 mm
Lb = ширина в свету (паз под штапик) глухого поля
Lb = szerokość części stałej (rowek listwy przyszybowej) w świetle
Lb = světlá šířka pevného dílu (drážka pro sklo)
Lb = Sabit parça açık genişliği (cam çıtası somunu)
Lb + 6 mm
Lb - 68 mm
Corona CT 70 | K4 27
Монтаж фальцевого соединителя • Montaż łącznika wrębowego
Montáž spojky s polodrážkou • Kanal bağlantısı montajı
2.
2
36
88
78
68
59
65
55
45
2. Подготовка к монтажу
2. Příprava montáže
Универсальный фальцевый
соединитель для монтажа
комбинированного порога
подходит для любых рам с
шириной видимой части до 100
мм.
Перед началом монтажа
необходимо изменить фальцевый
соединитель в соответствии с
шириной видимой части рамы.
Для этого следует удалить
накладки по соответствующим
линиям разлома.
Spojku s polodrážkou pro montáž
kombinovaného prahu lze použít
na všechny osazovací rámy až do
pohledové šířky 100 mm.
K tomu je nutné spojku s
polodrážkou před montáží upravit
podle pohledové šířky osazovacího
rámu.
Za tímto účelem odstraňte jazyky
pomocí odpovídajících vyznačených
míst lomu.
2. Przygotowanie do montażu
Kombine eşiğin montajı için kanal
bağlantısı, 100 mm yüz genişliğine
sahip tüm çerçeveler için ortaktır
Kanal bağlantısının montaj öncesinde uygun çerçeve yüz genişliğine
uyarlanması gereklidir.
Bu çıkıntılar belirlenmiş kırılma
noktalarından çıkartılır.
Łącznik wrębowy do montażu
niskiego progu ma uniwersalne
zastosowanie we wszystkich
ościeżnicach o szerokości czołowej
nieprzekraczającej 100 mm.
Przed montażem łącznik wrębowy
należy dopasować do szerokości
czołowej danej ościeżnicy.
W tym celu zaczepy należy usunąć
w zaznaczonych miejscach
przełamania.
3. Монтаж рамы
3.1 Вставить стальной усилитель в
зоне порога таким образом, чтобы
отступ от кромки рамы составлял
не менее 8 мм.
3.2 Вырезать уплотнитель рамы в
зоне порога на 15 мм.
3.1
2. Montaj hazırlığı
3. Montáž dílů rámu
3.1 Nasaďte ocelovou výztuhu do
osazovacího rámu tak, aby končila
min. 8 mm od okraje.
3.2 Těsnění osazovacího rámu v prostoru prahu vyjměte v délce 15 mm.
3. Çerçeve parçaları montajı
3. Montaż części ramowych
3.1 Założyć wzmocnienie stalowe
w ościeżnicy z wysunięciem min.
8 mm w obszarze progu.
3.2 Wyjąć uszczelkę ościeżnicy
w obszarze progu na 15 mm.
8
3.1 Eşik bölgesindeki çelik güçlendirme çerçeveden en az 8 mm
geriye yerleştirilir.
3.2 Eşik bölgesindeki çerçeve
contasının 15 mm‘si dışarıda
bırakılır.
3.2
15
K4 28 | Corona CT 70
06.2012
Монтаж фальцевого соединителя • Montaż łącznika wrębowego
Montáž spojky s polodrážkou • Kanal bağlantısı montajı
3.3 Установить соединитель на
раму и просверлить ПВХ-стенки с
обеих сторон с помощью сверла
Ø 4 мм.
Примечание:
для рамы 100 мм выполнить
вырубку с обратной стороны рамы
в зоне головки винта.
3.3
3
3.3 Założyć łącznik na ościeżnicę
i wykonać otwory w ściankach
z PCW z obu stron wiertłem Ø
4 mm.
Wskazówka:
W przypadku ościeżnicy 100 z tyłu
ościeżnicy wykonuje się wycięcie
w okolicy łba wkręta.
3.3 Na osazovací rám nasaďte spojky a předvrtejte PVC stěny na obou
stranách vrtákem Ø 4 mm.
Upozornění:
Pro osazovací rám 100 je nutné
na zadní straně osazovacího rámu
udělat výřez pro hlavu šroubu.
3.3 Çerçeve üzerine bağlantıyı
yerleştirin ve her iki taraftaki PVC
duvarları bir matkapla Ø 4 mm delin.
Açıklama:
Sabit çerçeve 100 için, vida başları
bölgesindeki çerçeve arka tarafı
yarılıp çıkartılmıştır.
4
3.4 Закрепить фальцевый
соединитель на пороге с помощью
короткого винта с потайной
головкой (M8 x 25 мм).
3.5 Нанести ПВХ-клей на
соответствующее углубление в
соединителе.
3.6 Установить раму на
соединитель и плотно прижать.
3.4
3.4 Zamocować łącznik wrębowy
krótkim wkrętem z łbem stożkowym
przy progu (M8 x 25 mm).
3.5 Posmarować łącznik w przewidzianym zagłębieniu klejem do PCW.
3.6 Nasunąć ościeżnicę na łącznik
i mocno docisnąć.
3.4 Spojku s polodrážkou upevněte
na práh pomocí krátkého šroubu se
zápustnou hlavou (M8 x 25 mm).
3.5 Spojku v příslušné prohlubni
potřete lepidlem na PVC.
3.6 Osazovací rám nasuňte na
spojku a pevně přitlačte.
3.4 Kanal bağlantısı kısa havşa başlı
vidalarla eşiğe sabitlenir (M8 x 25
mm).
3.5 Bağlantıyı, sağlanan girintiye
PVC-yapıştırıcı ile sabitleyin.
3.6 Çerçeveyi bağlantı üzerine
kaydırın ve sıkıca aşağıya bastırın.
3.6
3.5
06.2012
Corona CT 70 | K4 29
Монтаж фальцевого соединителя • Montaż łącznika wrębowego
Montáž spojky s polodrážkou • Kanal bağlantısı montajı
Примечание:
для рамы 100 мм следует удалить
2 последние накладки.
Для привинчивания следует
подложить пластину 2 мм.
Upozornění:
Pro osazovací rámy 100 je nutné
odstranit 2 poslední jazyky.
K přišroubování musíte použít 2mm
podložku.
Wskazówka:
W przypadku ościeżnicy 100 należy
usunąć 2 ostatnie zaczepy.
Przed przykręceniem należy
podłożyć płytę o grubości 2 mm.
Açıklama:
Çerçeve 100 için, son iki tırnak
çıkartılır.
Vidalamak için alta 2 mmlik levha
yerleştirilmelidir.
3.7 Привинтить профиль к порогу
в зависимости от ширины рамы.
Рама 88 мм: Ø 4,2 x 110 мм
Рама 78 мм: Ø 4,2 x 100 мм
Рама 68 мм: Ø 4,2 x 90 мм
Рама 59 мм: Ø 4,2 x 80 мм
Рама 100 мм: Ø 4,2 x 90 мм
3.7 Profil k prahu přišroubujte podle
šířky osazovacího rámu.
Osazovací rám 88: Ø 4,2 x 110 mm
Osazovací rám 78: Ø 4,2 x 100 mm
Osazovací rám 68: Ø 4,2 x 90 mm
Osazovací rám 59: Ø 4,2 x 80 mm
Osazovací rám 100: Ø 4,2 x 90 mm
3.7 Skręcić profil z progiem
w zależności od szerokości
ościeżnicy.
Ościeżnica 88 : Ø 4,2 x 110 mm
Ościeżnica 78 : Ø 4,2 x 100 mm
Ościeżnica 68 : Ø 4,2 x 90 mm
Ościeżnica 59 : Ø 4,2 x 80 mm
Ościeżnica 100 : Ø 4,2 x 90 mm
3.7 Sabit çerçeve genişliğine bağlı
olarak profille eşiği vidalayın.
Çerçeve 88 : Ø 4,2 x 110 mm
Çerçeve 78 : Ø 4,2 x 100 mm
Çerçeve 68 : Ø 4,2 x 90 mm
Çerçeve 59 : Ø 4,2 x 80 mm
Çerçeve 100 : Ø 4,2 x 90 mm
Рассверливать стенку рамы 100 с
монтажной стороны под головку шурупа.
Wykonać otwór pod łeb śruby w tylnej
ściance ościeżnicy 100 mm.
Vnější líc rámu 100 předvrtat kvůli hlavě
šroubu.
3.7
K4 30 | Corona CT 70
06.2012
Автомат. герметизация двери • Uszczelka progowa automatyczna
Automatické utěsnění dveří • Otomatik kapı contası
Автомат. герметизация двери • Uszczelka progowa automatyczna
Automatické utěsnění dveří • Otomatik kapı contası
Ffb 638 - 748 mm
22970600
Ffb 738 - 848 mm
22970700
Ffb 838 - 948 mm
22970800
Ffb 938 - 1048 mm
22970900
Уплотнитель для автом. герметизации дверей, открывание внутрь
Uszczelka progowa automatyczna, otwieranie do wewnątrz
Ffb 1038 - 1148 mm
22971000
Automatické utěsnění dveří otevíraných dovnitř
19
İçeri açılan otomatik kapı contası
Дверь без порога
Drzwi bez progu
Dveře bez prahu
Eşiksiz kapı
OkFF
7
7
4.5
24
Перечень артикулов для монтажа 1-створчатых дверей
Přehled prvků pro jednokřídlou montáž
Направление открывания: внутрь и наружу
Otevírání dovnitř nebo ven
Przegląd artykułów do montażu jednoskrzydłowego
Tek kanat montajı için ürün genel görünümü
Kierunek otwierania: do wewnątrz i na zewnątrz
İçeri ve dışarı açılan kapı ağzı
Рисунок
Rysunek
Obrázek
Şekil
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
Алюминиевый уголок
Kątownik aluminiowy
Hliníkový úhelník
Alü-Köşebent
25377000
26
19194...
18
33
4.5
23719800
Контропора
Łożysko współpracujące
Podpěra
Karşı destek
Отбойный профиль 33/26
Okapnik 33/26
Okapnice 33/26
Yağmur koruma 33/26
28641100
Заглушка
Zaślepka
Koncová krytka
Kenar kapak
28641200
18.5
28641300
28648200
22413800
21855200
29815800
06.2012
35
31
Щеточный уплотнитель 18.5
Uszczelka szczotkowa 18,5
Kartáčové těsnění 18,5
Fırçalı contalar 18.5
Защитный транспортировочный профиль
Profil nakładki ochronnej
Profil chránící výrobek při přepravě
Nakliye koruma profili
Монтажный уголок
Kątownik mocujący
Přídržný úhelník
Montaj konsolu
Пенопластовая лента
Taśma piankowa
Pěnový pásek
Köpük bant
—
черный
czarny
cerná
siyah
—
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
кремовый
kremowa
krémově bílá
krem beyaz
серый
szary
šedá
gri
черный
czarny
cerná
siyah
—
черный
czarny
cerná
siyah
20 Stk
Для крепежа уплотнителя для автоматической
герметизации дверей
Do zamocowania uszczelki progowej automatycznej
K upevnění automatického upevnění dveří
Otomatik kapı contasını sabitlemek için
K 4 VI.
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
OkFF
10 Stk
6,0 m
10 Pa
100 m*
4x6m
10 Pa
10 m
Для дверей без порога
Montaż przy drzwiach bez progu
Použití u dveří bez podlahového prahu
Alt eşiği olmayan kapılarla kullanılır
Рециклят
Recyklat
Recyklát
Geri dönüsümlü
Для защитного транспортировочного профиля
Do profilu nakładki ochronnej
Pro profil chránící výrobek při přepravě
Nakliye koruma profili için
самоклеящаяся, на основе ячеистого полиэтилена с
закрытыми ячейками
samoprzylepna, wykonana z polietylenu porowatego,
z zamkniętymi porami
samolepicí, z pěnového polyetylenu s uzavřenými póry
kendinden yapışkanlı, hücresel polietilen içerikli, kapalı hücre
Corona CT 70 | K4 31
Монтаж уплотнителей для автоматической герметизации дверей • Montaż uszczelki progowej automatycznej
Montáž automatického utěsnění dveří • Otomatik kapı contası Montajı
Монтаж уплотнителей для автоматической герметизации дверей • Montaż uszczelki progowej automatycznej
Montáž automatického utěsnění dveří • Otomatik kapı contası Montajı
Автоматическая герметизация
1-створчатых дверей
B
1. Раскрой профилей
Раскрой всех профилей в зоне
порога выполняется под углом
90°.
Ffb
H
FH
H
Примечание:
с точки зрения водонепроницаемости
(согласно DIN EN 12208) и
воздухопроницаемости (согласно
DIN EN 12207) элементы с
автоматической герметизацией
дверей не имеют классификации.
Установка разрешается только в
защищенных зонах без погодных
воздействий.
Uszczelka progowa automatyczna,
drzwi jednoskrzydłowe
1. Przycinanie profili
Wszystkie przycięcia w obszarze progu
wykonuje się pod kątem 90°.
B
Раскрой
Ffb = B - 2 x ширина вид. части рамы + 22 мм
FH = H - ширина вид. части рамы + 24 мм
Размеры элемента B x H в мм:
мин. 900 x 1850
макс. 1200 x 2350
Wymiar przykroju
Ffb = B - 2 x szerokość czołowa ościeżnicy + 22 mm
FH = H - szerokość czołowa ościeżnicy + 24 mm
Wymiary elementów (szer. x wys.) w mm:
min. 900 x 1850
maks. 1200 x 2350
Wskazówka:
W przypadku elementów z uszczelką
progową automatyczną własności
klasy 1 (lub wyższej) dotyczące
wodoszczelności (wg DIN EN 12208)
i przepuszczalności powietrza (wg DIN
EN 12207) mogą nie być zapewnione.
Montaż dopuszczalny jest wyłącznie
w chronionych obszarach niewystawionych na działanie czynników
atmosferycznych.
Automatické utěsnění jednokřídlých
dveří
1. Přířez profilu
Všechny úhly přiříznutí v prostoru
prahu jsou pod úhlem 90°.
Rozměry prvků Š x V v mm:
min. 900 x 1850
max. 1200 x 2350
Upozornění:
U prvků s automatickým utěsněním
dveří nelze zaručit vlastnosti podle
třídy 1 (ani vyšší), pokud jde o těsnost
při nárazovém dešti (dle normy DIN
EN 12208) a propustnost vzduchu (dle
normy DIN EN 12207). Montáž musí
být provedena na chráněném místě,
nevystaveném povětrnostním vlivům.
Kesme boyutları
Tek kanatlı Otomatik kapı contası
Ffb = B - 2 x Çerçeve yüz genişliği + 22 mm
FH = H - Çerçeve yüz genişliği + 24 mm
1. Profillerin kesimi
Eleman boyutu, B x H, mm olarak:
min. 900 x 1850
maks. 1200 x 2350
Eşik bölgesindeki tüm kesim açıları 90°
olmalıdır.
Rozměr přířezu
Ffb = B - 2 x pohledová šířka osazovacího rámu + 22 mm
FH = H - pohledová šířka osazovacího rámu + 24 mm
Açıklama:
Otomatik kapı contasıyla olan elemanlar için, su geçirmezlik (DIN EN
12208‘e göre) ve hava geçirgenliği
(DIN EN 12207‘ye göre) ile ilgili olarak
Sınıf 1 (bkz. sınıf B) sınıflandırma
garanti edilememektedir. Kurulum
sadece korunaklı bir alanda olmalıdır,
hava koşullarına maruz kalmasına izin
verilmemektedir.
K4 32 | Corona CT 70
06.2012
Монтаж уплотнителей для автоматической герметизации дверей • Montaż uszczelki progowej automatycznej
Montáž automatického utěsnění dveří • Otomatik kapı contası Montajı
Раскрой
Wymiar przykroju
Rozměr přířezu
Kesme boyutları
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
Вертикальная рама
Ościeżnica, w pionie
Osazovací rámy, svisle
Çerçeve, diklemesine
Автомат. герметизация двери
Uszczelka progowa automatyczna
Automatické utěsnění dveří
Otomatik kapı contası
Отбойный профиль 33/26
Okapnik 33/26
Okapnice 33/26
Yağmur koruma 33/26
Защитный транспортировочный профиль
Profil nakładki ochronnej
Profil chránící výrobek při přepravě
Nakliye koruma profili
06.2012
Раскрой
Wymiar przykroju
Rozměr přířezu
Kesme boyutları
H
Ffb + 20 mm
из ПВХ
Z tworzywa
sztucznego
z plastu
plastikten
Ffb - 40 mm
Раскрой
Przykrój
Přířez
Kesim
+ напуск для сварки сверху
Plus naddatek zgrzewny na górze
s připočtením přídavku na svar nahoře
artı kaynak payı
Ffb = ширина фальца створки
Ffb = szerokość wrębu skrzydła
Ffb = šířka drážky v křídle
Ffb = Kanat kanal genişliği
B - 14 mm
Corona CT 70 | K4 33
Монтаж уплотнителей для автоматической герметизации дверей • Montaż uszczelki progowej automatycznej
Montáž automatického utěsnění dveří • Otomatik kapı contası Montajı
2. Монтаж рамы
2. Montáž dílů rámu
2.1 Вставить контропоры с обеих
сторон и вровень с нижней кромкой
фальца рамы и привинтить (винты
с потайной головкой для ПВХ 4,2 x
30 мм).
2.2 Вбить монтажные уголки
с обеих сторон в защитный
транспортировочный профиль и
привинтить снаружи к раме.
2.1 Na obou stranách a dolu dejte
podpěru do polodrážky osazovacího
rámu a přišroubujte ji (šrouby KS se
zápustnou hlavou 4,2 x 30 mm).
2.2 Přídržný úhelník zatlučte na obou
stranách do profilu chránící výrobek
při přepravě a z vnějšku přišroubujte k
osazovacímu rámu.
2. Çerçeve parçaları montajı
2. Montaż części ramy
2.1 Włożyć łożyska współpracujące z obu
stron, równo z krawędzią na dole, we
wręb ościeżnicy i przykręcić (wkręt z łbem
stożkowym do tworzywa sztucznego 4,2
x 30 mm).
2.2 Wbić kątowniki mocujące po obu
stronach w profil nakładki ochronnej
i przykręcić na zewnątrz przy ościeżnicy.
2.1
10
3.1
mm
L
fb
=F
+2
0m
m
3. Монтаж створки
3. Montáž dílů křídla
3.1 Монтаж уплотнителей для
автоматической герметизации
дверей: вставить уголки с
обеих сторон, ударом кернера
зафиксировать уголки в пазе
или приклеить мгновенно
схватывающим клеем. Привинтить
уплотнитель для автоматической
герметизации дверей в двух
точках сбоку через уголки.
3.2 Монтаж алюминиевого
отбойного профиля: использовать
винты с потайной головкой 4,2 x
16 мм. Расстояние между углом
и винтом: 300 мм. Расстояние
между винтами: 300 мм.
3.3 Монтаж отбойного профиля
из ПВХ: привинтить адаптерный
профиль снизу к профилю
створки. Установить отбойный
профиль из ПВХ.
3.1 Montáž automatického utěsnění
dveří: Úhelník na obou stranách
zasuňte a pevně pomocí důlčíku
uchyťte do drážky nebo přilepte
vteřinovým lepidlem. Automatické
těsnění dveří na každé straně dvakrát přišroubujte skrz úhelník.
3.2 Montáž hliníkové okapnice:
Přišroubujte šrouby KS se zápustnou hlavou 4,2 x 16 mm. Vzdálenost
místa přišroubování od rohu: 300
mm. Vzájemná vzdálenost míst
přišroubování 300 mm.
3.3 Montáž plastové okapnice: Adaptační profil dole napříč
přišroubujte k profilu křídla.
Nacvakněte plastovou okapnici.
3. Montaż elementu skrzydłowego
3.3
K4 34 | Corona CT 70
2.1 Karşı destek sağlayarak her iki kenar
ve alt çerçeve kanalını yerleştirin ve
vidalayın (KS Düz başlı vidalar 4,2 x 30
mm).
2.2 Nakliye koruma profilinin her iki
tarafındaki konsolları çevirin ve çerçevenin dışına vidalayın.
2.1 Montaż uszczelki progowej
automatycznej: Wsunąć kątowniki
po obu stronach i osadzić w rowku,
wbijając punktakiem, lub przykleić
na klej błyskawiczny. Przykręcić
uszczelkę progową automatyczną
w dwóch miejscach po bokach przez
kątownik.
3.2 Montaż okapnika aluminiowego
Przykręcenie przy użyciu wkrętów
z łbem stożkowym do tworzywa
sztucznego 4,2 x 16 mm. Odległość
wkrętu od narożnika: 300 mm. Rozstaw wkrętów: 300 mm.
3.3 Montaż okapnika z tworzywa
sztucznego Przykręcić profil
adaptacyjny na profilu skrzydła na
dole w poprzek. Zaczepić okapnik
z tworzywa sztucznego.
3. Kanat parçaları montajı
3.1 Otomatik kapı contası Montajı
Her iki tarafa köşebentleri yerleştirin
ve delgi işaretinden oluğa
yerleştirerek sabitleyin veya süper
yapışkanla yapıştırın. Otomatik kapı
contası köşebendin her iki tarafından
vidalanır.
3.2 Alüminyum Bindirme Montajı:
KS 4,2 x 16 mm düz başlı vidalarla
vidalanır. Köşelerde vida açıklığı:
300 mm. Vida bağlantısının birbirleri
arasındaki açıklık 300 mm.
3.3 Plastik Bindirme Montajı:
Adaptör profili kanat profili üzerine
çaprazlama vidalanır. Plastik bindirme takılır.
06.2012
Обзор артикулов, пороги • Przegląd artykułów – progi
Přehled zboží – prahy • Ürün Genel Görünümü Eşikler
23
Дверной порог 70 Accent • Próg drzwiowy 70 Accent
Dveřní práh 70 Accent • Kapı eşiği 70 Accent
28603100
112
Рисунок
Rysunek
Obrázek
Şekil
Наимен.
Nazwa
Označení
Gösterim
11551000
7.5
51
11551060
Фальцевый усилитель порога 51/7,5
Wrębowy profil ochronny 51/7,5
Pochozí profil pro ochranu polodrážky 51/7,5
Kanal-eşik koruma profili 51/7,5
24426400
10
11551070
27
10
11499260
11499270
27
28600100
Профиль порога из EPDM 27/10
Profil progowy z EPDM 27/10
Profil prahu EPDM 27/10
EPDM-Eşik profili 27/10
Фальцевый усилитель порога 27/10
Zabezpieczenie wrębu 27/10
Drážková nášlapná ochrana 27/10
Katlanır basamak koruma 27/10
Держатель порога
Uchwyt progu
Držák prahu
Eşik desteğl
28600200
28632800
6,0 m
E6/EV1
6,0 m
11555000
9
18
34.4
11555060
черный
czarny
cerná
siyah
Алюминиевый отбойный профиль 18/9
Okapnik aluminiowy 18/9
Hliníková okapnice 18/9
Alü-Bindirme 18/9
Алюминиевый отбойный профиль 18/9
Okapnik aluminiowy 18/9
Hliníková okapnice 18/9
Alü-Bindirme 18/9
E6/C35
после прокатки
surowy
hrubý
işlenmemiş
E6/EV1
11555070
11555360
9
18
37.4
11555360
11555370
28634100
Заглушка
Końcówka
Koncovka
Kenar kapak
28634200
28
61
29
11
28612900
Сверлильный шаблон
Szablon wiertarski
Vrtací přípravek
Delme işlemi
Щеточный уплотнитель 11
Uszczelka szczotkowa 11
Kartáčové těsnění 11
Fırçalı contalar 11
Усилитель порога, закрывает фальц порога
Profil ochronny do zasłonięcia wrębu progu
Pochozí ochrana k zakrytí polodrážky prahu
Eşik kanallarını kaplamak için koruyucu
E6/C35
черный
czarny
cerná
siyah
серебристый
Srebrnoszara
Šedostříbrná
gümüş grisi
после прокатки
surowy
hrubý
işlenmemiş
E6/EV1
Windstopp
Windstopp
Větrná zábrana
Rüzgarlık
28634300
06.2012
E6/C35
черный
czarny
cerná
siyah
6,0 m
10 Pa
Для блочной рамы
Do ościeżnicy blokowej
Pro
blokový osazovací rám
Blok çerçeve için
Для блочной рамы, открывание наружу
Do ościeżnicy blokowej, otwieranie na zewnątrz
Pro blokový osazovací rám, otevíraný ven
Blok çerçeve için, dışa açılan
Для Т-образного профиля Accent
Do profilu teowego Accent
Pro T-profil Accent
Accent T-Profil için
5 Set
Набор состоит из двух частей рамы (левая и правая) и двух
частей створки (левая и правая)
W skład zestawu wchodzą 2 części ramowe (lewa / prawa) oraz 2
części skrzydłowe (lewa / prawa)
Sada sestávající z 2 dílů rámu (levý/pravý) a 2 dílů křídla (levý/pravý)
Set 2 çerçeve parçasından (sol/sağ) ve 2 kanat parçasından (sol/
sağ) oluşmaktadır
Держатель стойки
Uchwyt słupka
Držák sloupku
Direk desteği
28612400
22499300
после прокатки
surowy
hrubý
işlenmemiş
E6/EV1
E6/C35
белый
bialy
bílá
beyaz
черный
czarny
cerná
siyah
—
серый
szary
šedá
gri
6,0 m
TopAlu
5 Pa
1 Stk
100 m*
Corona CT 70 | K4 35
K 4 VII.
Арт.
Nr art.
Č. art.
Prç. No.
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
В ПВХ-элементах с дверным порогом створка всегда
должна быть оснащена отбойным профилем.
U prvků KS s dveřním prahem musí být rám křídla obecně
vybaven okapnicí.
Как в стандартных оконных элементах (для открывания внутрь и
наружу), во всех типах элементов необходимо выполнить компенсацию
давления в зоне фальца.
Подробная информация о расположении отверстий для компенсации
давления приводится в указаниях по переработке рам и створок.
Stejně jako u běžných okenních prvků (otvíraných dovnitř a ven) je nutné
také u všech typů prvků zajistit vyrovnání tlaku v prostoru drážky.
Příslušné podrobné informace o uspořádání otvorů k vyrovnání tlaku naleznete v pokynech ke zpracování osazovacího a křídlového rámu.
W przypadku elementów z tworzywa sztucznego z progiem
drzwiowym skrzydło musi być generalnie wyposażone
w okapnik.
Podobnie jak w przypadku tradycyjnych elementów okiennych (otwieranych
do wewnątrz i na zewnątrz) również przy wszystkich typach elementów
konieczne jest wyrównanie ciśnienia komory wrębowej.
Szczegółowe informacje na temat rozmieszczenia otworów wyrównawczych
ciśnienia podano w wytycznych wykonawczych dla ościeżnic i skrzydeł.
L = H - 33
B = ширина элемента
B = szerokość elementu
B = šířka prvku
B = Eleman genişliği
L1 = B -24
L2 = B - 136
L3 = B - 90
Kapı eşikli KS-elemanları için, kanat çerçeveleri genellikle
bir bindirme ile beraber sağlanmalıdır.
Klasik pencere elemanlarında (içeri ve dışarı açılan), tüm eleman tiplerinde
bölmeler için basınç dengelemesi yapılmalıdır.
Basınç dengeleme deliklerinin düzenlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi, çerçeve
ve kanat çerçevelerinin işlenmesi talimatlarında bulunabilir.
1. Раскрой профилей дверного
порога из ПВХ
Усилительные профили
устанавливаются с нижней
стороны вровень с рамой.
Размеры для раскроя
дополнительных профилей (поз.
2/3) необходимо определить после
монтажа держателей порога (поз.
4) на дверной порог.
При использовании деталей
фурнитуры в пазе под фурнитуру
дверного порога следует вставить
внутренний профиль усилителя
порога (поз. 3) после монтажа
деталей фурнитуры.
4.
1. Przycinanie profilu progu drzwiowego z tworzywa sztucznego
Profile wzmacniające montuje się na
spodzie równo z ościeżnicą.
L3
3.
L2
2.
Wymiary przykrojów profili dodatkowych (poz. 2 / 3) należy określić
po zamontowaniu uchwytów progu
(poz. 4) przy progu drzwiowym.
Przy montażu elementów okuć
w rowku okuciowym progu drzwiowego wewnętrzny profil ochronny
(poz. 3) wpasowuje się po zamontowaniu elementów okuć.
1. Přířez profilu dveřního prahu KS
Výztužný profil na spodní straně se
používá tak, aby lícoval s osazovacím rámem.
Rozměr přířezu pro přídavný profil
(poz. 2/ 3) je nutné určit po montáži
držáku prahu (poz. 4) na dveřní
práh.
Při použití dílů kování v drážce pro
kování dveřního prahu se vnitřní
ochranný nášlapný profil (poz. 3)
upravuje po montáži dílů kování.
1. KS-kapı eşiği profil kesimi
Güçlendirme profilinin kullanımı, çerçeveye yaslanmış olarak alt tarafta
gerçekleştirilir.
İlave profillerin (Poz. 2/3) kesim
boyutları, kapı eşiğindeki eşik
tutucu (Poz. 4) montajından sonra
azaltılabilir.
Kapı eşiği bağlantı kanalında
bağlantı parçalarının kullanılması
durumunda, içerideki eşik koruma
profili (Poz. 3) montajdan sonra
bağlantı parçalarına tutturulur.
L1
20
1.
12.5
K4 36 | Corona CT 70
06.2012
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
1.1 Водоотвод дверного порога
из ПВХ
28
Для водоотвода дверного порога
используются отверстия 8 мм,
расположенные на расстоянии
200 мм от каждого конца порога.
Сверло 8 мм должно иметь упор
по глубине, т.к. глубина отверстия
не должна превышать 50 мм.
61
29
12
5
20
0
50
1.1 Odwodnienie progu drzwiowego
z tworzywa sztucznego
Ø 8 mm
Do odwodnienia progu drzwiowego
wykonuje się otwory o średnicy
8 mm w odległości 200 mm od
końca progu. Wiertło 8 mm musi
posiadać ogranicznik głębokości,
ponieważ głębokość otworu może
wynosić maks. 50 mm.
50
2. Монтаж держателя порога (поз.
4)
4.
Примечание:
для использования блочной рамы
без притвора следует удалить
притвор на держателе порога по
заданной линии разлома.
2.1
2.1 Привинтить держатель порога
с торца к винтовым каналам
дверного порога (винты для ПВХ с
потайной головкой 4,2 x 30 мм).
2.2 Привинтить держатель порога
с верхней стороны, как показано
на рисунке (винты для ПВХ с
потайной головкой 4,2 x 22 мм).
Запечатать переднюю камеру
держателя порога с наружной
стороны элемента.
4.
2. Montaż uchwytów progu (poz. 4)
1.
Wskazówka:
W przypadku stosowania ościeżnicy
blokowej bez ogranicznika w zaznaczonym miejscu przełamania
przy uchwycie progu należy usunąć
ogranicznik.
2.2
4.
06.2012
1.
2.1 Przykręcić uchwyty progu do
powierzchni czołowej w kanałach
na wkręty progu drzwiowego, poz. 1
(wkręty z łbem stożkowym do tworzywa sztucznego 4,2 x 30 mm).
2.2 Przykręcić uchwyty progu od
góry w sposób przedstawiony na
ilustracji (wkręty z łbem stożkowym
do tworzywa sztucznego 4,2 x 22
mm).
Zabezpieczyć komorę wstępną uchwytu progu po zewnętrznej stronie
elementu.
1.1 Odvodnění dveřního prahu KS
Odvodnění dveřního prahu se provádí pomocí otvorů 8 mm vyvrtaných
vždy 200 mm od konce prahu.
Použijte 8mm vrták s hloubkovým
dorazem, protože vrtací hloubka smí
být maximálně 50 mm.
1.1 KS-Kapı eşiği su tahliyesi
Kapı eşiğinin su tahliyesi her biri
eşik kenarından 200 mm olan 8 mm
deliklerle gerçekleştirilir. 8 mm delgi
bir uç durdurucu ile kullanılmalıdır,
çünkü maksimum delik derinliği 50
mm olmalıdır.
2. Montáž držáku prahu (poz. 4)
Upozornění:
Pro použití blokového osazovacího
rámu bez dorazu musíte z držáku
prahu v místě vyznačeného lomu
odstranit doraz.
2.1 Držák prahu na čelní ploše
přišroubujte do kanálů pro šrouby v
dveřním prahu, poz. 1 (šrouby KS se
zápustnou hlavou, 4,2 x 30 mm).
2.2 Držák prahu přišroubujte z horní
strany, jak ukazuje nákres (šrouby
KS se zápustnou hlavou, 4,2 x 22
mm).
Přední komoru držáku prahu
utěsněte na vnější straně prvku.
2. Eşik tutucu montajı (Poz. 4)
Açıklama:
Durdurucu olmadan blok çerçeve
kullanılması durumunda, önceden
belirlenen darbe noktasındaki eşik
tutucu çıkartılmalıdır.
2.1 Yüzey alanındaki eşik tutucu, kapı eşiğindeki vida kanalına
vidalanır (KS Düz başlı vidalar 4,2 x
30 mm).
2.2 Üst taraftaki eşik tutucuyu
gösterildiği gibi vidalayın (KS Düz
başlı vidalar 4,2 x 22 mm).
Eleman dış tarafındaki eşik tutucu
ön bölmesinin sızdırmazlığını
sağlayın.
Corona CT 70 | K4 37
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
2.3
2.3 Вставить фальцевый
усилитель порога (поз. 2) и
внутренний профиль усилителя
порога (поз. 3).
При использовании деталей
фурнитуры следует вставить
внутренний профиль усилителя
порога (поз. 3) после монтажа
фурнитуры.
2.4 Просверлить крепежные
отверстия в раме со стороны
примыкания к стене и привинтить
к держателю порога (не менее
4 винтов для ПВХ с потайной
головкой 4,2 x 22 мм). При
этом необходимо обеспечить
оптимальное прижатие держателя
порога к раме (функции
уплотнительной подушки,
герметичность швов).
2.5 При использовании блочной
рамы с наружным притвором
следует приклеить прижимной
уплотнитель к держателю порога.
4.
3.
2.
2.4
4.
2.5
K4 38 | Corona CT 70
2.3 Zaczepić wrębowy profil
ochronny (poz. 2) i wewnętrzny profil
ochronny (poz. 3).
Przy montażu elementów okuć
wewnętrzny profil ochronny (poz. 3)
wpasowuje i montuje się po zamontowaniu okuć.
2.4 Wykonać otwory na wkręty po
stronie połączenia ościeżnicy ze
ścianą i przykręcić co najmniej 4
wkrętami do uchwytu progu (wkręty
z łbem stożkowym do tworzywa sztucznego 4,2 x 22 mm). Uchwyt progu musi być optymalnie dociśnięty
do ościeżnicy (funkcja poduszek
uszczelniających/ szczelność
szczelin).
2.5 W przypadku montażu
ościeżnicy blokowej z zewnętrznym
ogranicznikiem uszczelkę przylgową
należy wpasować i przykleić przy
uchwycie progu.
2.3 Zacvakněte pochozí ochranu
(poz. 2) a vnitřní ochranný pochozí
profil (poz. 3).
Při použití dílů kování se vnitřní
pochozí ochrana (poz. 3)
přizpůsobuje a montuje po montáži
kování.
2.4 Předvrtejte otvory pro šrouby
na straně, kde se osazovací rám
napojuje na zeď, a přišroubujte min.
4 šrouby k držáku prahu (šrouby KS
se zápustnou hlavou, 4,2 x 22 mm).
Přitom musí být zaručen optimální
přítlak držáku prahu k osazovacímu
rámu (funkce těsnicí podložky/
těsnost spár).
2.5 Při použití blokových osazovacích rámů s vnějším dorazem
musí být dorazové těsnění upraveno
a přilepeno na držák prahu.
2.3 Kanal eşik koruması (Poz. 2) ve
iç koruma profili (Poz. 3) sıkıştırılır.
Bağlantı parçalarının kullanılması
durumunda, içerideki eşik koruma
profili (Poz. 3) montajdan sonra
bağlantı parçalarına tutturulur.
2.4 Çerçevenin duvar bağlantısı
tarafına vidalama deliklerini açın
ve en az 4 vidayla eşik tutucuyu
vidalayın (KS düz başlı vidalar
4,2 x 22 mm). Çerçeve üzerinde
eşik tutucu için en uygun basınç
sağlanmalıdır (Conta tamponları
işlevi/ eklem sıkılığı).
2.5 Dış durdurucu ile blok çerçeve
kullanımı durumunda, eşik tutucu
sıkıştırma contaya takılmalı ve
yapıştırılmalıdır.
06.2012
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
6.
3.1
Ø 5 mm
3.3
1.
3.2
3.4
6.
3. Монтаж держателя стойки (поз. 6)
3. Montáž držáku sloupku (poz. 6)
3.1 Соединить обе части держателя
стойки и нанести силикон с нижней
стороны в зоне уровня водоотвода.
3.2 Разместить держатель стойки на
дверном пороге и привинтить в 6 точках,
как показано на рисунке (винты для ПВХ с
потайной головкой 4,2 x 22 мм).
3.3 С помощью сверла Ø 5 мм
просверлить в держателе стойки 4
крепежных отверстия для Т-образного
профиля. При необходимости
рассверлить отверстия с обратной
стороны порога, чтобы утопить головки
винтов.
3.4 Запечатать переднюю камеру
держателя стойки с наружной стороны.
3.5 Водоотвод дверного порога из ПВХ
Для водоотвода дверного порога
используются отверстия 8 мм, как
показано на рисунке.
В 2-створчатых дверных элементах
отверстия должны располагаться
симметрично.
Сверло 8 мм должно иметь упор по
глубине, т.к. глубина отверстия не должна
превышать 50 мм.
3.6 Монтаж Т-образного профиля
Размер для раскроя Т-образного профиля
зависит от формы стыка (V-образный
или Т-образный стык) с верхней стороны.
Вычитаемый размер для порога, вкл.
держатель стойки, составляет 33 мм.
Усилительный профиль устанавливается
с нижней стороны вровень с профилем.
Т-образный профиль привинчивается
с помощью 4 винтов с полупотайной
головкой 4,8 x 60 мм.
Профили усилителя порога (поз. 2 и 3)
устанавливаются после монтажа рамы
элемента.
3.1 Sestavte dvoudílný držák sloupku a z dolní
strany v místě vodonosné úrovně jej utěsněte
silikonem.
3.2 Držák sloupku umístěte na dveřní práh
a 6krát jej přišroubujte, jak ukazuje obrázek
(šrouby KS se zápustnou hlavou, 4,2 x 22 mm).
3.3 Skrz držák sloupku vyvrtejte 4 otvory pro
šrouby pro T-profil, vrtákem Ø 5 mm. Otvory
ze zadní strany prahu případně navrtejte pro
zapuštění hlav šroubů.
3.4 Přední komoru držáku sloupku na vnější
straně utěsněte.
3.5 Odvodnění dveřního prahu KS
Odvodnění dveřního prahu se provádí pomocí
otvorů 8 mm, jak je patrné z nákresu.
U dvoukřídlých prvků dveří je nutné otvory
uspořádat symetricky.
Použijte vrták s hloubkovým dorazem, protože
vrtací hloubka smí být maximálně 50 mm.
3.6 Montáž T-profilu
3. Montaż uchwytów słupków (poz. 6)
28
61
29
15
0
50
3.5
3.6
06.2012
Ø 8 mm
3.1 Połączyć dwuczęściowy uchwyt słupka
i uszczelnić silikonem od spodu w okolicy
płaszczyzny odprowadzającej wodę.
3.2 Ustawić uchwyt słupka na progu drzwiowym i przykręcić w 6 punktach w sposób
przedstawiony na ilustracji (wkręty z łbem
stożkowym do tworzywa sztucznego 4,2 x
22 mm).
3.3 Wykonać otwory pod wkręty dla profilu
teowego wiertłem Ø 5 mm przez uchwyt
słupka w 4 punktach. Ew. rozwiercić otwory
od tyłu progu w celu zagłębienia łbów
wkrętów.
3.4 Zabezpieczyć komorę wstępną uchwytu
słupka po zewnętrznej stronie.
3.5 Odwodnienie progu drzwiowego
z tworzywa sztucznego
Do odwodnienia progu drzwiowego wykonuje się otwory o średnicy 8 mm w sposób
przedstawiony na ilustracji.
W przypadku elementów drzwiowych
dwuskrzydłowych otwory należy rozmieścić
symetrycznie.
Wiertło musi posiadać ogranicznik
głębokości, ponieważ głębokość otworu
może wynosić maks. 50 mm.
3.6 Montaż profilu teowego
Wymiar przykroju profilu teowego zależy
od rodzaju połączenia (połączenie typu V
lub połączenie teowe) na wierzchu. Wymiar
odliczenia dla progu, łącznie z uchwytem
słupka, wynosi 33 mm.
Profil wzmacniający zakłada się na spodzie
równo w profilem. Profil teowy przykręca
się 4 wkrętami z łbem soczewkowym 4,8 x
60 mm.
Profile ochronne (poz. 2 i 3) należy
wpasować po zamontowaniu ramy
elementu.
Rozměr přířezu T-profilu závisí na provedení
srazů (V-sraz nebo T-sraz) na horní straně.
Odpočítávaný rozměr pro práh, vč. držáku
sloupku, je 33 mm.
Výztužný profil se nasazuje na spodní stranu
tak, aby lícoval s profilem. Přišroubování T-profilu
se provádí pomocí 4 samořezných šroubů do
plechu, s půlkulatou hlavou 4,8 x 60 mm.
Ochranné nášlapné profily (poz. 2 a 3) se
upravují po montáži rámu prvku.
3. Dikme tutucu montajı (Poz. 6)
3.1 İki parçalı dikme tutucu birlikte tutulur ve alt
taraftan su geçme seviyesinin altından silikonla
sızdırmazlığı sağlanır.
3.2 Dikme tutucu kapı eşiği üzerinde
konumlandırılır ve gösterildiği gibi 6 defa vidalanır
(KS Düz başlı vidalar 4,2 x 22 mm).
3.3 T-profil için Ø 5 mm delgi ile dikme tutucu
boyunca 4 defa delik açın. Vida başlarının
gömülmesi için gerekiyorsa eşiğin arka tarafı da
delinmelidir.
3.4 Dikme tutucunun dış tarafındaki ön bölmesinin sızdırmazlığını sağlayın.
3.5 KS-Kapı eşiği su tahliyesi
Kapı eşiğinin su tahliyesi gösterildiği gibi 8 mm
deliklerle gerçekleştirilir.
İki kanatlı kapı elemanları için, delikler simetrik
olarak düzenlenmelidir.
Delgide bir uç durdurucu kullanılmalıdır, çünkü
maksimum delik derinliği 50 mm olmalıdır.
3.6 T-profil montajı
T-profilin kesim boyutları üst taraftaki darbe
modeline (V- veya T- eklem) bağlıdır. Eşik için
çekme boyutu dikme tutucu dahil 33 mm‘dir.
Alt tarafta kullanılan güçlendirme profili Profille temas halinde olmalıdır. T-profillerin vida bağlantısı
4 adet 4,8 x 60 mm oval başlı panel vidasıyla
gerçekleştirilir.
Koruma profili (Poz. 2 ve 3) eleman çerçevesinin
montajından sonra takılır.
Corona CT 70 | K4 39
L = H - 33
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
4.2
4.1
4.3
4.6
3.
2.
4.5
20
0
L1
4. Монтаж держателя порога
4. Montáž držáku prahu
4.1 После раскроя дверного
порога (поз. 1) к торцам
привинчивается держатель порога
(2 винта для ПВХ с потайной
головкой 4,2 x 30 мм).
4.2 Затем держатель порога
привинчивается с верхней
стороны (3 винта для ПВХ с
потайной головкой 4,2 x 22 мм).
4.3 Запечатать переднюю камеру
держателя порога с наружной
стороны элемента.
4.4 Привинтить держатель
порога со стороны примыкания
к стене (не менее 4 винтов для
ПВХ с потайной головкой 4,2 x
22 мм). При привинчивании к
раме необходимо обеспечить
оптимальное прижатие (функции
уплотнительной подушки,
герметичность швов).
4.5 Водоотвод дверного порога
в элементах для открывания
наружу выполняется аналогично
водоотводу в элементах для
открывания внутрь.
4.6 Профили усилителя порога
(поз. 2 и 3) устанавливаются после
монтажа рамы.
4.1 Po přiříznutí dveřního prahu
(poz. 1) je nutné držák prahu 2krát
přišroubovat na čelní straně (šrouby
KS se zápustnou hlavou, 4,2 x 30
mm).
4.2 Pak je nutné provést
přišroubování 3 šrouby z horní
strany držáku prahu (šrouby KS se
zápustnou hlavou, 4,2 x 22 mm).
4.3 Přední komoru držáku prahu
utěsněte na vnější straně prvku.
4.4 Držák prahu přišroubujte min. 4
šrouby ze strany napojení na zeď
(šrouby KS se zápustnou hlavou,
4,2 x 22 mm). Při šroubování
osazovacího rámu musí být zaručen
optimální přítlak (funkce těsnicí
podložky/těsnost spár).
4.5 Odvodnění dveřního prahu u
prvků otvíraných ven se provádí
stejně jako u prvků otvíraných
dovnitř.
4.6 Ochranné nášlapné profily (poz.
2 a 3) se upravují po montáži osazovacího rámu.
4. Montaż uchwytów progu
=B
-2
4
1.
K4 40 | Corona CT 70
4.1 Po przycięciu progu drzwiowego
(poz. 1) uchwyt progu przykręca się
w 2 punktach po stronach czołowych
(wkręty z łbem stożkowym do tworzywa sztucznego 4,2 x 30 mm).
4.2 Następnie mocowanie odbywa
się od góry uchwytu progu w 3 punktach (wkręty z łbem stożkowym do
tworzywa sztucznego 4,2 x 22 mm).
4.3 Zabezpieczyć komorę wstępną
uchwytu progu po zewnętrznej
stronie elementu.
4.4 Przykręcić uchwyt progu co
najmniej 4 wkrętami od strony
połączenia ze ścianą (wkręty z łbem
stożkowym do tworzywa sztucznego
4,2 x 22 mm). Przy przykręcaniu
ościeżnicy konieczny jest optymalny docisk (funkcja poduszek
uszczelniających/ szczelność
szczelin).
4.5 Odwodnienie progu drzwiowego
przy elementach otwieranych na
zewnątrz wykonuje się analogicznie
jak w przypadku elementów otwieranych do wewnątrz.
4.6 Profile ochronne (poz. 2 i 3)
należy wpasować po zamontowaniu
ościeżnicy.
4. Eşik tutucu montajı
4.1 Kapı eşiğinin (Poz. 1) kesiminden sonra, eşik tutucu ön tarafından
2 defa vidalanır (KS Düz başlı
vidalar 4,2 x 30 mm).
4.2 Ardından, eşik tutucunun üst
tarafından 3 defa vidalanır (KS Düz
başlı vidalar 4,2 x 22 mm).
4.3 Eleman dış tarafındaki eşik
tutucu ön bölmesinin sızdırmazlığını
sağlayın.
4.4 Eşik tutucu, duvar bağlantısı
tarafından en az 4 vidayla vidalanır
(KS düz başlı vidalar 4,2 x 22 mm).
Çerçevenin vida bağlantısında en
uygun basınç sağlanmalıdır (Conta
tamponları işlevi/ eklem sıkılığı).
4.5 Kapı eşiğinin su tahliyesi, içeriye
açılan ve dışarıya açılan elemanlar
için aynıdır.
4.6 Koruma profili (Poz. 2 ve 3) çerçevenin montajından sonra takılır.
06.2012
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
5. Монтаж Windstop
5. Montáž větrné zábrany
Windstop (поз. 8) служит для
бокового уплотнения между
фальцем рамы и створки и
используется во всех дверных
элементах со створками (для
открывания внутрь и наружу).
Это также относится к глухому
остеклению с привинчиваемой
створкой. Windstop не
устанавливается в средней части
штульповых элементов.
С нижней стороны (опорная
поверхность дверного порога)
необходимо дополнительно
запечатать Windstop силиконом.
Větrná zábrana (poz. 8) slouží
bočnímu utěsnění mezi drážkou
osazovacího rámu a drážkou
křídlového rámu; obvykle se používá
u prvků dveří s křídlovým rámem
(otvírané směrem dovnitř a ven).
To platí také pro pevná zasklení s
přišroubovaným křídlovým rámem.
Ve střední části u štulpových prvků
se větrná zábrana nepoužívá.
Na spodní straně (dosedací plocha
dveřního prahu) musí být větrná
zábrana dodatečně utěsněna
silikonem.
5. Rüzgar kesici montajı
5. Montaż elementu Windstop
8.
Element Windstop (poz. 8) służy
wykonania bocznego uszczelnienia między wrębem ościeżnicy
i skrzydła. Stosuje się go generalnie
przy elementach drzwiowych ze
skrzydłem (otwieranym do wewnątrz
i na zewnątrz). Zakres zastosowania
dotyczy również przeszkleń stałych
z wkręconym skrzydłem. W części
środkowej przy elementach z ruchomym słupkiem element Windstop nie
jest stosowany.
Na spodzie (powierzchnia przylegania progu drzwiowego) element
Windstop należy dodatkowo
zabezpieczyć silikonem.
Rüzgar kesici (Poz. 8) çerçeve ve
kanat çerçevesi kanalı arasında
sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır
ve genellikle kanat çerçeveli (içeri
ve dışarı açılan) kapı elemanlarında
kullanılır. Bu, ayrıca vidalı kanat
çerçevelerindeki sabit camlama için
de geçerlidir. Ön yüz elemanının orta
kısmında rüzgar kesici kullanılmaz.
Alt tarafta (kapı eşiği temas
alanında) rüzgar kesicinin silikonla
sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
8.
6. Компенсация давления пара и
водоотвод створки (открывание
внутрь)
Выполнить отверстия для водоотвода
или компенсации давления пара.
Водоотвод и вентиляция не зависят
от выбранных отбойных профилей
снаружи, как показано на рисунке.
Запечатать силиконом выемки в
фальце под фурнитуру (нижняя
сторона) на створке.
6. Wyrównanie ciśnienia pary /
odwodnienie skrzydła (otwieranego do
wewnątrz)
Wykonać otwory odwadniające bądź
otwory wyrównawcze ciśnienia pary.
Odwodnienie i wentylacja muszą
generalnie zostać wyprowadzone na
zewnątrz niezależnie od doboru okapnika w sposób przedstawiony na ilustracji.
Wyfrezowania we wrębie okuciowym
(spód) skrzydła należy zabezpieczyć
silikonem.
06.2012
6. Vyrovnání tlaku páry/odvodnění
rámu křídla (otevírané dovnitř)
Vytvořte odvodňovací otvory/otvory pro
vyrovnání tlaku páry.
Odvodnění a ventilace musí být obecně
provedeno směrem ven, nezávisle na
zvolené okapnici, jak ukazuje nákres.
Vyfrézování v drážce pro kování
(spodní strana) rámu křídla utěsněte
silikonem.
6. Kanat çerçevesi su buharı kontrolü /
su tahliyesi (içeri açılan)
Su tahliyesi ve su buharı basınç dengeleme delikleri sağlanır.
Su tahliyesi ve havalandırma, genellikle
gösterildiği gibi dışarıya doğru olan
bindirme seçiminden bağımsızdır.
Kanat çerçevesinin (alt tarafındaki)
bağlantı kanalının işlenmesi silikon ile
sızdırmaz yapılmalıdır.
Corona CT 70 | K4 41
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
8. Компенсация давления пара и
водоотвод створки (открывание
наружу)
Выполнить отверстия для
водоотвода или компенсации
давления пара.
9.
9.
9. Монтаж адаптерного профиля
(поз. 9)
Выполнить раскрой адаптерного
профиля.
Длина адаптерного профиля =
Ffb − 40
С помощью ПВХ-клея приклеить
адаптерный профиль к фальцу
под фурнитуру на створке.
Примечание:
во время монтажа адаптерного
профиля необходимо обратить
внимание на его правильное
размещение на створке.
7. Wyrównanie ciśnienia pary /
odwodnienie skrzydła (otwieranego
na zewnątrz)
Wykonać otwory odwadniające bądź
otwory wyrównawcze ciśnienia pary.
8. Montaż profilu adaptacyjnego
(poz. 9)
Przyciąć profil adaptacyjny.
dł. profilu adaptacyjnego = Ffb − 40
Profil adaptacyjny wkleja się
w rowek okuciowy skrzydła na klej
do PCW.
Wskazówka:
Podczas montażu profilu adaptacyjnego zwrócić uwagę na
prawidłowe ułożenie w skrzydle.
K4 42 | Corona CT 70
7. Vyrovnání tlaku páry/odvodnění
křídlového rámu (otevírané ven)
Vytvořte odvodňovací otvory/otvory
pro vyrovnání tlaku páry.
8. Montáž adaptačního profilu (poz.
9)
Přiřízněte adaptační profil.
Adaptační profil L = Ffb − 40
Adaptační profil je nutné přilepit lepidlem na PVC do drážky pro kování
v rámu křídla.
Upozornění:
Při montáži adaptačního profilu
dbejte na správnou polohu v rámu
křídla.
8. Kanat çerçevesi su buharı kontrolü / su tahliyesi (dışarı açılan)
Su tahliyesi ve su buharı basınç
dengeleme delikleri sağlanır.
9. Adaptör profili montajı (Poz. 9)
Adaptör profili kesimi:
L Adaptör profili = Ffb - 40
Adaptör profili kanat çerçevesinin
bağlantı kanalına PVC yapıştırıcı ile
yapıştırılır.
Açıklama:
Adaptör profilini monte ederken kanat
çerçevesinin doğru konumuna dikkat
edilmelidir.
06.2012
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
10. Монтаж дверных элементов из нескольких частей • 10. Montaż wielodzielnych elementów drzwiowych
10. Montáž vícedílných dveřních prvků • 10. Çok parçalı kapı elemanının montajı
10.1 Монтаж штульпа
10.1 Montáž štulpu
Для уплотнения средней
части штульпа в зоне порога
предлагаются специальные
наружные детали штульпа.
Pro utěsnění střední části štulpu v
prostoru prahu jsou k dispozici speciální venkovní díly pro štulp.
10.1 Ön yüz montajı
10.1 Montaż ruchomego słupka
Do uszczelnienia środkowej części
ruchomego słupka w okolicy progu
dostępne są specjalne elementy
zewnętrzne ruchomego słupka.
12.
11.
06.2012
Ön yüz orta kısmının eşik bölgesindeki contası için, özel harici ön yüz
parçaları mevcuttur.
10.2 Монтаж глухой створки
10.2 Montáž rámu pevného křídla
В боковых частях с
привинчиваемой створкой
уплотнение выполняется
аналогично уплотнению
поворотно-откидных или
поворотных створок, т.е. вместе
с Windstop (поз. 8), щеточным
уплотнителем (поз. 11), отбойным
профилем (поз. 12) и т.д.
U postranních dílů s přišroubovaným
ramenem křídla se utěsnění provádí
stejně jako u otočného-výkyvného
rámu nebo otočného rámu, tzn.
včetně větrné zábrany (poz. 8),
kartáčového těsnění (poz. 11), okapnice (poz. 12) atd.
10.2 Montaż skrzydła stałego
Vidalı kanat çerçevesiyle yan
parçalar için contalama, eğimli kanat
veya döner çerçeve için aynıdır,
rüzgar kesici (Poz. 8), fırçalı conta
(Poz. 11), bindirme (Poz. 12) vs. bu
konuya dahildir.
Mesafe tutucu (Poz. 17)
uygulanması hakında bilgi, genel
parça listesinde ve ilgili kesit çizimlerinde verilmiştir.
Przy częściach bocznych
z wkręconymi skrzydłami uszczelnienie odbywa się analogicznie jak
w przypadku skrzydeł rozwiernouchylnych lub rozwiernych, tzn.
wraz z elementem Windstop (poz.
8), uszczelką szczotkową (poz. 11),
okapnikiem (poz. 12) itd.
10.2 Sabit kanat çerçevesi montajı
Corona CT 70 | K4 43
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
10.3 Монтаж дополнительного
профиля (снизу)
10.3 Montaż profilu wierzchniego
(dolnego)
1
После монтажа рамы элемента и
дверного порога следует измерить
ширину боковой части в свету (bFEST)
и выполнить раскрой блочной рамы.
Примечание:
применение блочной рамы с
наружным притвором невозможно!
2
Выполнить контурное фрезерование
с обеих сторон компенсирующего
профиля. Для фрезерования
используется набор фрез для
формирования Т-образного профиля.
Просверлить отверстия для
водоотвода или компенсации
давления пара в компенсирующем
профиле.
Вставить усилительный профиль и
ПВХ-соединитель (поз. 14) с обеих
сторон и привинтить со стороны
примыкания к стене.
С нижней стороны дополнительного
профиля приклеить ленту для
уплотнения швов (поз. 18), как
показано на рисунке.
Для уплотнения передней
камеры профиля используется
самоклеящаяся уплотнительная
подушка.
Очистить склеиваемую поверхность
от пыли и приклеить уплотнительную
подушку с обеих сторон.
Затем ножом разрезать подушку или
подогнать по контуру профиля.
4
5
6
1
Po zamontowaniu ramy elementu łącznie z progiem drzwiowym
zmierzyć wymiar (bFEST) części
bocznej w świetle i przyciąć ościeżnicę
blokową (profil wyrównawczy).
Wskazówka:
Zastosowanie ościeżnicy blokowej
z ogranicznikiem zewnętrznym nie jest
możliwe!
2
Wyfrezować profil wyrównawczy
konturowo po obu stronach. Do frezowania wykorzystuje się zestaw frezów
do profilowania profilu teowego.
Wykonać otwory odwadniające bądź
otwory wyrównawcze ciśnienia pary
w profilu wyrównawczym.
Wsunąć z obu stron profil
wzmacniający i łącznik z tworzywa
sztucznego (poz. 14) i przykręcić od
strony połączenia ze ścianą.
Na spodzie profilu wierzchniego
przykleić taśmę rozprężną (poz. 18)
do uszczelnienia szczelin w sposób
przedstawiony na ilustracji.
Uszczelnienie komory wstępnej profilu
wykonuje się przy użyciu poduszki
uszczelniającej jednostronnie samoprzylepnej.
Oczyścić powierzchnię klejenia
(usunąć pył) i przykleić po obu stronach poduszkę uszczelniającą.
Następnie przyciąć za pomocą noża
segmentowego bądź dopasować do
konturu profilu.
4
5
6
10.3 Yapı profili montajı (alttan)
10.3 Montáž nástavbového profilu
(spodní)
1
Po montáži rámu prvku, vč.
dveřního prahu, změřte světlý
rozměr (bFEST) bočního dílu a
přiřízněte blokový osazovací rám
(vyrovnávací profil).
Upozornění:
Blokový osazovací rám nelze
použít s vnějším dorazem!
2
Vyrovnávací profil po obou
stranách po obvodu ofrézuje.
Frézování se provádí frézovací
sadou k profilování T-profilu.
Ve vyrovnávacím profilu vytvořte
odvodňovací otvory/otvory pro
vyrovnání tlaku páry.
Z obou stran zasuňte výztužný
profil a KS-spojku (poz. 14) a
přišroubujte ze strany napojení
na zeď.
Na spodní straně nástavbového
profilu přilepte kompresní pásku
k odizolování spáry (poz. 18), jak
ukazuje nákres.
Utěsnění přední komory profilu se
provádí těsnicí podložkou lepicí z
jedné strany.
Očistěte lepicí plochu (od prachu)
a těsnicí podložku z obou stran
přilepte.
Pak ji přiřízněte nožem nebo
upravte podle kontury profilu.
4
5
6
1
Kapı eşiği dahil eleman çerçevesi
montajından sonra yan parça kapı
eşik seviyesi (bFEST) çıkartılır ve
blok-çerçeve (dengeleme profili)
kesilir.
Açıklama:
Blok pencere çerçevesinin harici
bağlantı ile kullanılması mümkün
değildir!
2
Dengeleme profiline her iki
taraftan kontur işlenir. T-profillerin
profilini çıkartmak için frezeleme
kesici setiyle frezeleme yapılır.
Dengeleme profilinde su tahliyesi
ve su buharı basınç dengeleme
delikleri sağlanır.
Güçlendirme profili ve KSKonektörü (Poz. 14) her iki
taraftan yerleştirilir ve duvar
bağlantı tarafından vidalanır.
Eklem sızdırmazlığı için yapı
profilinin alt tarafına sızdırmazlık
bandını (Poz. 18) yapıştırın.
Profil ön bölmesinin sızdırmazlığı
tek tarafından kendinden
yapışkanlı sızdırmazlık
tamponlarıyla gerçekleştirilir.
Yapışma yüzeyini temizleyin (tozsuz) ve sızdırmazlık tamponunun
her iki tarafından yapıştırın.
Ardından bir bıçakla kesin veya
profil konturuna uyarlayın.
4
5
6
1
L=
bF
ES
4
T
+7
14.
2
6
18.
3.
bF
ES
T
15.
5.
14.
2.
2.
5
15.
1.
6.
1.
18.
24
K4 44 | Corona CT 70
06.2012
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
7
8
9
10
11
12
Выполнить раскрой
алюминиевого
компенсирующего профиля
(поз. 15), просверлить
крепежные отверстия и утопить
головки винтов. Разместить на
дверном пороге и привинтить.
Вырезать прижимные
уплотнители обоих
вертикальных профилей рамы в
зоне дополнительного профиля.
Просверлить боковые
крепежные отверстия Ø 7 мм
для установки дополнительного
профиля на дверной порог.
Запечатать силиконом
дренажную канавку обоих
вертикальных профилей рамы.
Установить дополнительный
профиль на раму элемента и
привинтить (винты для ПВХ с
потайной головкой 6 x 70 мм).
С обеих сторон запечатать
силиконом основание фальца
или фальц стекла, как показано
на рисунке.
8
9
10
11
12
Przyciąć aluminiowy profil wyrównawczy (poz. 15) wywiercić
otwory pod wkręty i rozwiercić
otwory w celu zagłębienia łbów
wkrętów. Ustawić na progu drzwiowym i przykręcić.
Wykonać wycięcia w uszczelkach
przylgowych obu pionowych profili
ramy w okolicy profilu wierzchniego.
Wywiercić boczne otwory Ø 7 mm
pod wkręty do zamocowania
profilu wierzchniego przy progu
drzwiowym.
Zabezpieczyć silikonem
wyżłobienie odwadniające obu
pionowych profilu ramy.
Włożyć profil wierzchni w ramę
elementu i przykręcić (wkręty
z łbem stożkowym do tworzywa
sztucznego 6 x 70 mm).
Zabezpieczyć dno wrębu bądź
rowek przyszybowy z obu stron
silikonem w sposób przedstawiony na ilustracji.
7
8
9
10
11
12
Přiřízněte hliníkový vyrovnávací
profil (poz. 15), předvrtejte otvory
pro šrouby a zapusťte hlavy
šroubů. Umístěte je na dveřní
práh a přišroubujte.
Dorazová těsnění na obou svislých profilech rámu vycvakněte v
místě nástavbového profilu.
Předvrtejte postranní otvory
pro šrouby Ø 7 mm k upevnění
nástavbového profilu na dveřní
práh.
Odvodňovací žlábek na obou
svislých profilech rámu utěsněte
silikonem.
Nasaďte nástavbový profil do
obou rámů prvku a přišroubujte
(šrouby KS se zápustnou hlavou,
6 x 70 mm).
Dno drážky či drážku pro sklo z
obou stran utěsněte silikonem, jak
ukazuje obrázek.
7
8
9
10
11
12
Alu-dengeleme profilini (Poz. 15)
kesin, vidalama deliklerini açın ve
vida başlarını içine gömün. Kapı
eşiği üzerine konumlandırın ve
vidalayın.
İki dikey çerçeve profilinin
sıkıştırma contaları yapı profili
alanında çıkartılır.
Yapı profilini kapı eşiği üzerine
sabitlemek için yanal Ø 7 mm
vidalama deliklerini açın.
Her iki dikey çerçeve profilinin su
tahliyesi kanalı silikon ile sızdırmaz
yapılmalıdır.
Yapı profilini eleman çerçevesine
yerleştirin ve vidalayın (KS Düz
başlı vidalar 6 x 70 mm).
Kanal tabanı veya camlama kanalı
gösterildiği gibi her iki taraftan
silikonla sızdırmaz yapılmalıdır.
15°
15.
22.5
7
7
L = B - 2.5
12
24
14.
10
8
7
Ø7
33
11
12
Ø7
9
33
6.
15.
5.
18.
2.
1.
06.2012
3.
Corona CT 70 | K4 45
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
10.4 Монтаж привариваемой
боковой части
10.4 Montaż zgrzewanej części
bocznej
10.4 Montáž svařovaného bočního
dílu
Основой для расчета размеров для
раскроя дополнительных профилей
порога (поз. 2 и 3) является размер
деления по ширине (Bt1/Bt2).
Точка отсчета = середина Тобразного профиля.
Podstawą obliczeń przykroju profili
dodatkowych progu (poz. 2 i 3) jest
wymiar podziału szerokości (Bt1 /
Bt2).
Odniesienie = środek profilu teowego.
Základem pro výpočet přířezu
přídavného profilu prahu (poz. 2 a 3)
je poměr šířek (Bt1 / Bt2).
Vztažný bod = střed T-profilu.
Оба профиля усилителя порога (поз.
2 и 3) устанавливаются на дверной
порог с разделением на 2 части. Это
позволяет в дальнейшем выполнять
демонтаж и замену поврежденных
профилей в зоне прохода.
Выполнить раскрой дверного порога
и обоих дополнительных профилей
(поз. 2.1 и 3.1) ниже боковой части в
соответствии со списком вариантов
раскроя.
Оба профиля усилителя порога (поз.
2.2 и 3.2) устанавливаются после
полного завершения монтажа, вкл.
дверной порог.
Oba profile ochronne (poz. 2 i 3)
montuje się w dwóch częściach
na progu drzwiowym. Dzięki temu
oba profile w obszarze przejścia
można później w razie uszkodzenia
zdemontować i wymienić.
Próg drzwiowy i oba profile dodatkowe (poz. 2.1 i 3.1) poniżej części
bocznej przycina się na podstawie
listy przykrojów.
Oba profile ochronne (poz. 2.2 i 3.2)
należy wpasować po całkowitym
zakończeniu montażu, łącznie
z progiem drzwiowym.
Размер для раскроя Т-образного
профиля зависит от формы стыка
(V-образный или Т-образный стык)
с верхней стороны. Вычитаемый
размер для порога, вкл. держатель
стойки, составляет 30 мм.
Внимание:
блочная рама с наружным
притвором не может
устанавливаться снизу в
горизонтальном положении.
После сварки рамы элемента
удалить выступающую вершину
скоса и запечатать силиконом
переднюю камеру Т-образного
профиля.
Wymiar przykroju profilu teowego
zależy od rodzaju połączenia
(połączenie typu V lub połączenie
teowe) na wierzchu. Wymiar odliczenia dla progu, łącznie z uchwytem
słupka, wynosi 30 mm.
Uwaga:
Ościeżnicy blokowej z ogranicznikiem zewnętrznym nie można
montować na dole w poziomie.
Oba ochranné kročejové profily
(poz. 2 a 3) se montují na práh dveří
jako dva díly. Takto lze oba profily
v pochozím prostoru – kdyby došlo
k jejich případnému poškození
– dodatečně demontovat a nahradit.
Přířez dveřního prahu a obou
přídavných profilů (poz. 2.1 a 3.1)
pod bočním dílem se provádí podle
seznamu přířezů.
Oba ochranné pochozí profily (poz.
2.2 a 3.2) se upravují po kompletní
montáži vč. dveřního prahu.
Rozměr přířezu T-profilu závisí na
provedení srazů (V-sraz nebo Tsraz) na horní straně. Odpočítávaný
rozměr pro práh, vč. držáku sloupku,
je 30 mm.
Pozor:
Blokový osazovací rám s vnějším
dorazem nelze dole použít ve vodorovné poloze.
Po svaření prvků rámu odstraňte
přesahující zkosené hroty a komoru
v T-profilu utěsněte silikonem.
10.4 Kaynaklı yan parça montajı
Eşik ilave profilleri (Poz. 2 ve 3)
kesimi için hesaplama esası genişlik
açıklık boyutudur (Bt1 / Bt2).
Referans = Orta T-Profil.
Her iki eşik koruma profili (Poz. 2 ve
3) kapı eşiği üzerine iki parçalı olarak monte edilir. Dolayısıyla, geçiş
alanındaki her iki profil de hasar
olması durumunda çıkartılabilir ve
değiştirilebilir.
Kapı eşiğinin ve ilave profillerin (Poz.
2.1 ve 3.1) kesimi kesim listesine
göre yan kısmın altında yapılır.
Her iki eşik koruma profili de (Poz.
2.2 ve 3.2) kapı eşiği dahil montaj
tamamlandıktan sonra takılır.
T-profilin kesim boyutları üst taraftaki
darbe modeline (V- veya T- eklem)
bağlıdır. Eşik için çekme boyutu
dikme tutucu dahil 30 mm‘dir.
Dikkat:
Alttan dışarıda durdurucusu bulunan blok çerçeveler yatay olarak
kullanılamaz.
Çerçeve elemanı kaynağından sonra
köşe gönyesi çıkartılır ve T-profilin
profil ön bölmesi silikonla sızdırmaz
yapılır.
Po połączeniu ramy elementu przez
zgrzewanie usunąć wystającą
krawędź uciosu i zabezpieczyć
silikonem komorę wstępną profilu
teowego.
L1
L2.1
L3.1
L15
2.1
= B - 12
= Bt2 + 46
= Bt2 +23
= Bt2 + 22
3.1
30
15.
18.
24
K4 46 | Corona CT 70
06.2012
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
1
2
4
5
Перед монтажом рамы
элемента следует установить
профиль усилителя порога (поз.
3.1) и фальцевый усилитель
порога (поз. 2.1) на дверной
порог и запечатать силиконом
в зоне уровня водоотвода
ниже профиля фальцевого
усилителя порога, как показано
на рисунке.
Просверлить крепежные
отверстия в компенсирующем
профиле (поз. 15) и утопить
головки винтов.
Вклеить заглушку (поз. 15.1).
Разместить профиль на
дверном пороге и привинтить.
Со стороны примыкания рамы
элемента к стене приклеить
ленту (поз. 18) для уплотнения
швов между порогом и рамой
элемента.
Просверлить крепежные
отверстия в раме элемента,
разместить элемент на дверном
пороге и привинтить (винты для
ПВХ с потайной головкой 6 x
70 мм).
1
2
4
5
Przed zamontowaniem ramy
elementu zaczepić profil ochronny
(poz. 3.1) oraz wrębowy profil
ochronny (poz. 2.1) na progu
drzwiowym i zabezpieczyć silikonem w obszarze płaszczyzny
odprowadzającej wodę poniżej
wrębowego profilu ochronnego
w sposób przedstawiony na
ilustracji.
Wykonać otwory pod wkręty
w profilu wyrównawczym (poz.
15) i rozwiercić otwory w celu
zagłębienia łbów wkrętów.
Wkleić końcówkę (poz. 15.1).
Ustawić profil na progu drzwiowym i przykręcić.
Po stronie połączenia ramy elementu ze ścianą przykleić taśmę
rozprężną (poz. 18) do uszczelnienia szczelin między progiem
a ramą elementu.
Wykonać otwory na wkręty w ramie elementu, ustawić element
na progu drzwiowym i przykręcić
(wkręty z łbem stożkowym do
tworzywa sztucznego 6 x 70 mm).
1
2
4
5
Před montáží prvků rámu
nacvakněte ochranný pochozí
profil (poz. 3.1) a pochozí ochranu
drážky (poz. 2.1) na dveřní práh
a v místě vodonosné úrovně pod
pochozím ochranným profilem jej
utěsněte silikonem, jak ukazuje
nákres.
Přiřízněte hliníkový vyrovnávací profil (poz. 15), předvrtejte
otvory pro šrouby a zapusťte hlavy
šroubů.
Přilepte uzavírací krytku (poz.
15.1).
Profil umístěte na dveřní práh a
přišroubujte.
Na straně, kde se prvky rámu
napojují na zeď, přilepte kompresní
pásku (poz. 18) k odizolování spáry
mezi prahem a prvky rámu.
Předvrtejte otvory pro šrouby v
prvcích rámu, prvek umístěte na
dveřní práh a přišroubujte (šrouby
KS se zápustnou hlavou, 6 x 70
mm).
1
2
4
5
Eleman çerçeveleri eşik koruma profili (Poz. 3.1) ve Kanal eşik koruması
(Poz. 2.1) monte edilmeden önce,
kapı eşiği takılır ve Kanal-eşik koruma profillerinin alt yarısı su seviyesi
altında gösterildiği gibi silikonla
sızdırmaz yapılır.
Alu-dengeleme profilindeki (Poz.
15) vidalama deliklerini açın ve vida
başlarını içine gömün.
Uç kapağı (Poz. 15.1) yapıştırın.
Kapı eşiği üzerindeki profili
konumlandırın ve vidalayın.
Eşik ve eleman çerçevesi arasındaki
eklem sızdırmazlığı için eleman
çerçevesinin duvar bağlantı
tarafında sızdırmazlık şeridi (Poz.
18) yapıştırın.
Eleman çerçevesinde vidalama
deliklerini açın, elemanı kapı eşiği
üzerinde konumlayın ve vidalayın
(KS Düz başlı vidalar 6 x 70 mm).
1
2.1
L = H -30
Bt
2
2.1
5
3.1
24
Bt
1
4
18.
15.
2
3.1
2.1
3.2
L1
=B
-1
2
2.2
15.
15.1
06.2012
Corona CT 70 | K4 47
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
6
7
8
9
Установить фальцевый
профиль усилителя порога
(поз. 2.2) и профиль усилителя
порога (поз. 3.2) и вставить их в
дверной порог.
Просверлить дренажные
отверстия. В зоне
перекрывания Т-образного
профиля просверлить
дренажное отверстие Ø 8 мм.
Запечатать пространство
между дверным порогом и
рамой элемента со стороны
примыкания к стене.
Установить Windstop (поз. 8).
6
7
8
9
Wpasować wrębowy profil
ochronny (poz. 2.2) i profil
ochronny (poz. 3.2) i zaczepić
w progu drzwiowym.
Wykonać otwory odwadniające.
W obszarze przylgi profilu teowego wykonać otwór
odwadniający Ø 8 mm.
Zabezpieczyć przestrzeń między
progiem drzwiowym a ramą
elementu względem strony
połączenia ze ścianą.
Zamontować element Windstop
(poz. 8).
6
7
8
9
Pochozí profil k ochraně drážky
(poz. 2.2) a ochranný pochozí profil
(poz. 3.2) nasaďte a zacvakněte do
dveřního prahu.
Vytvořte odvodňovací otvory. V
místě přesahu T-profilu vyvrtejte
odvodňovací otvory Ø 8 mm.
Utěsněte prostor mezi napojením
na zeď a prahem dveří/prvky rámu.
Namontujte větrnou zábranu
(poz. 8).
6
7
8
9
Kanal-eşik koruma profili (Poz. 2.2)
ve eşik koruma profili (Poz. 3.2)
takılır ve kapı eşiği sıkıştırılır.
Su tahliyesi delikleri açılır. T-profilin
üst üste binme bölgesinde Ø 8 mm
su tahliyesi deliklerini delin.
Kapı eşiği ve eleman çerçevesi arasındaki ara bölme duvar
bağlantısı tarafından sızdırmaz
yapılır.
Rüzgar kesici (Poz. 8) monte edilir.
8
6
3.2
2.1
9
15.
15.1
7
8.
K4 48 | Corona CT 70
06.2012
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
10.5 Монтаж переходного профиля
10.5 Montaż profilu odwracającego
10.5 Montáž výměnného profilu
10.5 Değiştirme profili montajı
После полного монтажа элемента,
вкл. дверной порог, снять размеры
для установки переходного
профиля и выполнить раскрой
профиля.
Размер для раскроя зависит от
верхнего соединения: под углом
90° или 45°.
Вычитаемый размер для порога
составляет 30 мм.
Запечатать нижние концы, как
показано на рисунке, и вставить
переходные профили в раму
элемента.
В фальцевом профиле усилителя
порога (поз. 2) внутри и снаружи
просверлить два дренажных
отверстия Ø 8 мм и установить
Windstop (поз. 18).
Po zakończeniu montażu elementu łącznie z progiem drzwiowym
wymierzyć przestrzeń na profil
odwracający i przyciąć profil.
Wymiar przykroju zależy od górnego
połączenia – na styk lub ucios 45°.
Wymiar odliczenia na próg drzwiowy
wynosi 30 mm.
Zabezpieczyć dolne końce w sposób
przedstawiony na ilustracji i zaczepić
profile odwracające w ramie elementu.
Wywiercić dwa otwory odwadniające
Ø 8 mm we wrębowym profilu ochronnym (poz. 2) wewnątrz i na zewnątrz.
Po kompletní montáži prvku vč.
dveřního prahu, změřte rozměr pro
výměnný profil a přiřízněte profil.
Rozměr přířezu závisí na horním
spoji, tj. tupý sraz nebo pokos 45°.
Odečítaný rozměr pro dveřní práh je
30 mm.
Spodní konce utěsněte, jak ukazuje
nákres, a výměnný profil nacvakněte
do prvků rámu.
V pochozím profilu k ochraně drážky
(poz. 2) vyvrtejte zevnitř a zvnějšku
dva odvodňovací otvory Ø 8 mm.
Kapı eşiği dahil tüm elemanların
montajından sonra, değiştirme profili
için boyutlar alınır ve profil kesilir.
Kesim boyutu; üst bağlantıya,
bağlantı keskinliğine veya 45°
işlemeye bağlıdır.
Kapı eşiği için çekme boyutu 30
mm‘dir.
Alt kenarın gösterildiği gibi
sızdırmazlığı sağlanır ve eleman
çerçevesindeki değiştirme profili
sıkıştırılır.
Kanal-eşik koruma profilinde (Poz.
2) içeride ve dışarıda olmak üzere iki
adet Ø 8 mm su tahliyesi deliği açılır
ve rüzgar kesici (Poz. 18) monte
edilir.
2.
06.2012
Corona CT 70 | K4 49
Монтаж дверного порога Accent • Montaż progu drzwiowego Accent
Montáž dveřního prahu Accent • Accent Kapı Eşiği Montajı
K4 50 | Corona CT 70
06.2012

Podobne dokumenty