Pobierz - Polski Związek Łowiecki. Zarząd Okręgowy w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Polski Związek Łowiecki. Zarząd Okręgowy w Krakowie
KRAKOWSKI
BIULETYN ŁOWIECKI
Rok II Numer 6
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Krakowie
lipiec 2011
ROK 2010
rokiem podsumowań, rozpoczęcia nowej kadencji
i wielu ważnych wydarzeń łowieckich
Ostatnie posiedzenie ORŁ i ZO PZŁ w kadencji 2005-2010
Fot. na stronie K . S zpetkowski
KULTURA ŁOWIECKA
OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW PZŁ
W KRAKOWIE
Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ odbył się 31 lipca 2010 roku. Dokonał on podsumowania kadencji
działalności organów PZŁ wybranych na lata 20052010, wyłonił członków organów okręgowych PZŁ
i przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ
na lata 2010-2015 oraz określił kierunki zadań na
przyszłość. W ubiegłej kadencji Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ realizowały zadania
statutowe z troską podchodząc do problemów kół
łowieckich i myśliwych. Przez cały ten okres utrzymywano poprawną współpracę w zakresie łowiectwa
z administracją państwową i samorządową na wszystkich szczeblach, PGL Lasami Państwowymi oraz
uczelniami.
Na terenie Krakowskiego Okręgu PZŁ odbywało
się wiele imprez promujących łowiectwo, w tym kulturalnych, strzeleckich, kynologicznych i sokolniczych.
Szczególne ożywienie działalności nastąpiło
w zakresie kultury, co wynikało z dobrej pracy Zarządu i komisji problemowych. Sztandarowymi imprezami kulturalnymi stały się Dni Hubertowskie,
w ramach których odbywały się msze hubertowskie
w Katedrze Wawelskiej (2005, 2006, 2007) oraz
w Bazylice Mariackiej (2008, 2009) połączone
z przemarszami myśliwych, pocztów sztandarowych,
spotkaniami i koncertami muzycznymi.
Duże znaczenie dla promocji łowiectwa miały
„Dni Hubertowskie”, organizowane tradycyjnie
w Niepołomicach, połączone z wręczaniem odznaczeń, wystawami łowieckimi, prelekcjami i degustacją kuchni myśliwskiej.
Imprezy te spotykały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa i Niepołomic oraz turystów z kraju i zagranicy. Wpisały się one w program
cyklicznych imprez i bogate życie kulturalne naszego
regionu.
Fot. na stronie K. Szpet kows ki
Str. 2
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
KULTURA ŁOWIECKA
OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW P ZŁ W KRAKOWIE
Podczas obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Krakowie Władysław Kamusiński przekazał kwotę 10 tys. złotych ufundowaną przez siebie i żonę Barbarę dla myśliwego poszkodowanego podczas powodzi
kol. Jana Maciaszka, członka K.Ł. „Bór”
w Tarnowie. W imieniu fundatorów i okręgowych organów PZŁ w Krakowie kol. J.
Szkatuła odczytał adres informujący, że
przekazane środki finansowe należy traktować jako koleżeńskie wsparcie myśliwych
dla kolegi myśliwego z Małopolski, który
utracił cały swój dobytek podczas powodzi.
Za działalność na rzecz łowiectwa i Zrzeszenia odznaczenia otrzymali:

Koło Łowieckie „Kormoran” w Krakowie - Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej;

Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach - Złoty Medal Zasługi Łowieckiej;

Leszek Węgrzyn - Złoty Medal Zasługi Łowieckiej;

Aleksander Duda - Złom;

Edward Szot - Złom;.
Wręczenia odznaczeń łowieckich dokonał Jan Suchorończak - wiceprezes NRŁ z udziałem Janusza Szkatuły
- prezesa ORŁ w Krakowie i Janusza Malawskiego - łowczego Okręgowego w Krakowie.
Odznaczeni: Aleksander Duda,
Edward Szot i Leszek Węgrzyn
Foyer lo kalu zjazdowego
zdobiły tro fea myśliwskie
z bogatej kolekcji
kol. Władysława Kamusińskiego
Fot. na stronie K. Szpetkowski
Str. 3
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
KULTURA ŁOWIECKA
OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW P ZŁ W KRAKOWIE
Okręgowa Rada Łowiecka
Janusz Szkatuła prezes
Aleksander Duda wiceprezes
Marek Brzeżański sekretarz
członkowie:
Ro man Barbasz
Stanisław Dajczer
Jan Marian Fu rczoń
Marian Jarzynowski
Maciej Kaliski
Władysław Kamusiński
Adam Matyjewicz
Andrzej Patoła
Krzysztof Szpetko wski
Andrzej To mek
Leszek Węgrzyn
Marek Zuski
PRZEDSTAWICIELE OKRĘGU KRAKOWSKIEGO
W NACZELNYCH WŁADZACH I KOMISJACH PZŁ
Naczelna Rada Łowiecka
Janusz Szkatuła - członek
Komisja Hodowl ana NRŁ
Henryk Okarma - członek sekcji zwierzyny grubej
Andrzej To mek - członek sekcji zwierzyny grubej
Komisja Promocji Ł owiectwa NRŁ
Krzysztof Szpetko wski - członek
Komisja Trofeów i Wystaw NRŁ
Jan Ptak - członek
Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ
Janusz Malawski
Adam Matyjewicz
Janusz Szkatuła
Krzysztof Szpetko wski
Andrzej To mek
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Zarząd Okręgowy
Łowczy okręgowy Janusz Malawski
członkowie:
Jerzy Błyszczuk
Tomasz Ciepły
Jan Gorczyca
Ryszard Zieliński
Bronisław Małek - przew.
Okręgowy Sąd Łowiecki
Kapituła Medalu
za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego
Adam Matyjewicz - przew.
członkowie:
Andrzej Łep kowski
Waldemar Smo lski
Janusz Szkatuła
Andrzej To mek
Henryk Kiełkucki
Krzysztof Kłos
Karol Krop
Jan Wójtowicz
członkowie
Zbigniew Bargiel
Zbigniew Engelman
Jan Ptak - prezes
członkowie:
Jacek Layer
Jarosław Mach
Piotr Ostrowski
Krzysztof Sawicki
Wiesław Stalmach
Marek Szwarczyński
Zespół Okręgowego
Rzecznika Dyscyplinarnego
Rzecznik dyscyplinarny
Zbigniew Uroda
Zastępcy rzecznika
Tadeusz Brzuchacz
Kazimierz Kieb zak
Pełnomocnik ORŁ ds. Mał opolskiego Centrum Kultury Łowieckiej Marek Świderski
Przedstawiciel ORŁ ds. Kontaktów z Myśli wymi Niestowarzyszonymi Janusz Malawski
Kronikarz Krakowskiego Okręgu PZŁ Krzysztof Szpetkowski
Str. 4
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
WYDARZENIA
NOWA SIEDZIBA
OKRĘGOWYCH ORGANÓW PZŁ
MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ I ŁOWIECKIEJ
W KRAKOWIE
ul. Żywiecka 12
W wyniku wieloletnich starań krakowskich działaczy PZŁ udało się uzyskać nową siedzibę okręgowych organów PZŁ. Inicjatywa ta wynikała z realizacji uchwał kolejnych zjazdów delegatów
PZŁ. Nowa siedziba stworzyła lepsze warunki dla funkcjonowania biura okręgowych organów
PZŁ, a także prowadzenia działalności organizacyjnej, w tym szkoleń, narad, spotkań itp.
Umowę dzierżawy nowego lokalu podpisano 1 października 2008 r. Po opracowaniu projektu
remontu dokonano adaptacji pomieszczeń zgodnie z potrzebami PZŁ. Nową siedzibę otwarto 27
lipca 2010 r. i utworzono w niej „Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej
w Krakowie”. Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu ekologii i
łowiectwa dla stażystów, myśliwych, samorządowców, urzędników instytucji państwowych, młodzieży szkolnej i akademickiej.
Ostatnie posiedzenie ORŁ w starej sied zib ie
Str. 5
Nowa sied ziba przy u l. Ży wieckiej 12
Pierwsze posiedzen ie ORŁ w nowej siedzibie
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
Fot. na stronie K. Szpetkowski
Stara siedziba przy ul. Kremerowskiej 8/2
ŚRODOWISKO
...Świat jest darem Boga Stwórcy, który jest Miłością,
a człowiek - stworzenie jest powołany do tego,
ażeby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem
w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem
Jan Paweł II Toruń, 7 czerwca 1999 r.
Fot. na stronie : M. Lange r, K. Sz petkowski
Str. 6
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
EDUKACJA, NAUKA, PROMOCJA ŁOWIECTWA
III mie jsce w konkursie „Ożywić pola” - „Rok zająca” Szkoły Podstawowe j w Antolce
Koło Łowieckie „Leśnik” w Krakowie zaliczane jest do wiodących w Krakowskim Okręgu PZŁ
w zakresie edukacji przyrodniczo- łowieckiej. Od wielu lat myśliwi tego Koła współpracują z dziećmi
z kilku ośrodków edukacyjnych położonych na terenie powiatu miechowskiego.
W roku szkolnym 2009/2010 w programie uczestniczyło łącznie 341 uczniów z 5 szkół rejonu
miechowskiego, w tym: 69 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pstroszycach, 121 ze Szkoły Podstawowej w Antolce, 30 ze Szkoły Podstawowej w Przybysławicach, 91 ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie oraz 30 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Miechowie. Ze Szkoły w Antolce w programie
uczestniczyły dzieci z klas 0-VI, a także 14 nauczycieli oraz dzieci w wieku od 3-5 lat z przyszkolnego punktu przedszkolnego. W ostatnich dwóch latach szkoły te znalazły się wśród 30 najlepszych
szkół w Polsce.
Za szczególnie owocną należy uznać współpracę Koła Łowieckiego „Leśnik” w Krakowie ze
Szkołą Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Antolce. W 2010 roku w Ogólnopolskim Konkursie „Ożywić pola” (edycji „Rok Zająca”) zorganizowanym przez Redakcję Wydawnictwa „Łowiec
Polski” Szkoła ta zdobyła III miejsce i otrzymała nagrodę 6 tys. złotych.
Do sukcesu szkoły przyczyniła się dobra współpraca dzieci i nauczycieli z myśliwymi z K.Ł.
„Leśnik – Kraków” i K.Ł. „Mirów” w Miechowie oraz Nadleśnictwem w Miechowie. Wiele serca
w pracę z dziećmi włożyli kol. Edward Byszewski - prezes Koła „Leśnik” oraz kol. Zbigniew Skowronek - koordynator konkursu z ramienia koła łowieckiego, pomysłodawca i organizator przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody.
W roku szkolnym 2009/2010 w ramach współpracy myśliwych ze szkołami założono 4 i poddano
pielęgnacji 6 remiz śródpolnych o powierzchni 0,9 ha, dokonano nasadzeń drzew i krzewów na powierzchni ok. 0,6 ha, zbudowano kilkadziesiąt budek lęgowych dla ptaków, które rozwieszono na terenie gminy oraz usunięto ponad 4 ton śmieci. Jesienią 2010 roku dzieci z 5 szkół zebrały 3 tony kasztanów, 500 kg żołędzi, 1,5 ton kolb kukurydzy, które przeznaczono na dokarmianie zwierzyny.
Uczestnicy programu zdobywali wiedzę z zakresu biologii zająca szaraka, zapoznawali się z hodowlą wolierową bażanta i kuropatwy, a także techniką wsiedlania tych gatunków do łowiska. Młodzież brała także udział w konkursach plastycznym i wiedzy ekologicznej.
W trakcie wycieczek do rezerwatów i parków narodowych oraz zajęć ekologicznych myśliwi zapoznali młodzież także z programem „NATURA 2000”. Na ich zakończenie młodzież otrzymała upominki oraz poczęstunek przy wspólnym ognisku.
W roku 2010, w V edycji akcji
„Ożywić pola” wzięło udział 130 szkół
z 38 okręgów PZŁ. Krakowski Okręg
PZŁ znalazł się na 4 miejscu po okręgach: rzeszowskim (24 szkoły), poznańskim (12 szkół), piotrkowskim (7 szkół),
a przed lubelskim, łódzkim, włocławskim i wrocławskim (po 5 szkół). Podczas finału konkursu „Ożywić pola
w 2010 roku kol. Zbigniew Skowronek,
który koordynował współpracę z 6 szkołami z Krakowskiego Okręgu PZŁ znalazł się pośród trójki najlepszych w Polsce koordynatorów akcji „Ożywić pola”
i „Rok zająca”.
Fot. arch. Zbigniew Skowronek
Str. 7
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
KULTURA ŁOWIECKA
MSZA HUBERTOWSKA I PARADA MYŚLIWYCH W KRAKOWIE
Do tradycji krakowskich myśliwych należy Msza Hubertowska organizowana od kilku lat w Bazylice Mariackiej.
Zgromadziła ona 23 października 2010 roku licznie myśliwych, leśników, sokolników, kynologów, a także poczty
sztandarowe ORŁ, kół łowieckich, nadleśnictw oraz Bractwa Kurkowego. Mszę odprawił ks. Infułat Bronisław Fidelus, który dziękował myśliwym za ich miłość i zaangażowanie w pracy na rzecz ochrony przyrody. W homilii o.
Tadeusz Popiela (O.Carm.), Duszpasterz Myśliwych Krakowskiego Okręgu PZŁ wskazał na zadania stojące przed
myśliwymi, w tym potrzebę służenia ojczystej przyrodzie.
Fot. Paweł Brzuski
Fot. P. Brzuski
Fot. K. Szpetkowski
Fot. K. Szpetkowski
Po mszy na krakowskim Rynku Głównym odbyła się uroczysta parada myśliwska. Uczestniczyły w niej
poczty sztandarowe ORŁ, kół łowieckich, RDLP w Krakowie i nadleśnictw oraz Krakowskiego Bractwa
Kurkowego, a także licznie zgromadzeni myśliwi krakowskich kół łowieckich z rodzinami, przedstawiciele
władz PZŁ, leśnicy oraz sympatycy łowiectwa. Wspaniale prezentowali się krakowscy i śląscy sokolnicy
oraz kynolodzy z psami rożnych ras myśliwskich. Parada spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem mieszkańców Krakowa oraz turystów.
Przemarsz zakończono
w Parku Strzeleckim,
gdzie spotkano się na
poczęstunku myśliwskim. Do organizacji
myśliwskiego święta
znacząco przyczyniła
się Komisja Etyki, Tradycji i Kultury łowieckiej ORŁ.
Artystyczną oprawę
uroczystości zapewniły:
Zespół Sygnalistów
Łowieckich „Hagard”
z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie
oraz chóru Canticum
Canticorum z parafii
Św. Barbary w Libiążu.
Fot. K. Szpetkowski
Str. 8
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
KULTURA ŁOWIECKA
Dni Hubertowskie Niepołomice’2010
Słuchaj! Gdy po raz trzeci zakrzyczą żurawie.
Czas już gasić ognisko i spieszyć do kniei.
Iść wówczas trzeba wolno i słuchać ciekawie,
By jak najprędzej stanąć u szczęścia wierzei.
(...)
/Włodzimierz Korsak/
Fot. na stronie K. Szpetkowski
W dniu 26 listopada 2010 roku w salach Małopolskiego Centrum Kultury Łowieckiej PZŁ na Zamku Królewskim w Niepołomicach otwarto
wystawę twórczości Włodzimierza Korsaka pod tytułem „Rok myśliwego”. Tytuł wystawy nawiązywał do książki Wł. Korsaka, na której wychowało się wiele pokoleń myśliwych.
Na wystawie zaprezentowano zbiory obejmujące osobiste pamiątki po
Wł. Korsaku, zgromadzone przez znanego kolekcjonera Zdzisława Korzekwę. Były to fotografie, ryciny, rysunki i ilustracje. Wystawę przygotowali
Wojciech Plewiński i Hubert Zwinczak członkowie Komisji Etyki, Tradycji i Kultury Łowieckiej ORŁ w Krakowie we współpracy z Muzeum
w Niepołomicach. Zaprezentowana w Zamku w Niepołomicach wystawa
była świadectwem pamięci współczesnych myśliwych o wybitnym myśliwym, przyrodniku, twórcy literatury i rysowniku.
Str. 9
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
KULTURA ŁOWIECKA
Str. 10
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
Autor obrazu - art. mal. Andrzej Łepkows ki
Święty Hubert przez plecy zwiesił kuszę srebrną,
Z boku kołczan przypasał i ruszył na łowy;
Sokoły leciały w wyżynę podniebną
I gwarnie jęły krążyć w koło pana głowy;
- A zgraja psów pomknęła rączo w ścianę boru,
wieszcząc obfitość zwierza...
Na końcu szedł Święty
o jasnem oku, chłodem owiany wieczoru,
Wpatrzony w czerniejące, lesiste odmęty
szedł Święty.
Przed nim bagna kryły swe topiele,
Rozhukane strumienie wstrzymały się w biegu,
Pod nogi miękko słało się kolczaste ziele,
Ustawiał się zwierz dziki w pokornym szeregu,
Bo Hubert szedł na łowy. Po skalistej zboczy
Wspiął się lekko i dążył ku kwiecistej łące,
Skąd zbożnie szedł ku niemu ziół zapach uroczy,
Gdzie wiły się jak srebro, strumyki szemrzące,
Gdzie zwierz się zwykł wypasać,
Tam to stanął Święty,
Spoczął, okiem po jasnem jeszcze powiódł niebie,
Potem badał uważnie kuszy łuk napięty.
Psy rozbiegłe wokoło przywołał do siebie... i czekał
A powoli wypełzały mroki
Ze wszystkich szczelin, coraz robiło się ciszej
Coraz bardziej się krwawił szczyt góry wysoki...
A Świętemu się zdało, że głos zwierza słyszy,
Choć to tylko wiatr nucił melodie wieczoru,
Wijąc się szybko, zwiewnie – między kłosy trawy
I olbrzymie konary szumiały gdzieś z boru
Była cisza...
Wtem zabrzmiał głos sokoła łzawy,
Psy wylękłe i drżące w krzaki się wtuliły
A z szarego podszycia wypłynęły rogi
I w świetle słońca chwilę oczy się zalśniły,
Odbijając blask krwawy zachodu pożogi...
Znów cisza, Hubert zadrżał, schylił się po strzały,
Wymierzył, już miał wysłać śmiertelne pociski,
A wtem rzecz dziwna. Z nieba skry się posypały,
Jeleń cały wypłynął – i stanął mu bliski
Majestatyczny olbrzym, a ku niemu z góry
Jakby zmieszany strumień złota i purpury,
Od słońca szła złocista wiązanka promieni,
Oplotła się girlandą u rogów i czoła...
Już pęk ich coraz wyżej i wyżej się mieni,
Wznosi się snop potężny – śle blaski dokoła
I wreszcie krzyżem złotym wrasta między rogi
Siejąc tęczę promienną stanął Jeleń, dumnie
Podniósł głowę i odszedł.
A myśliwy srogi
Lice skrył w dłoniach klęknął. Psy zbiegły się tłumnie,
I skomląc cicho – drżące mu ręce lizały
A on nie bacząc – w modłach wciąż trwał skamieniały,
Raz wraz rzucając z piersi gorące westchnienie,
Tak długo... aż zaległe czarne nocy cienie...
Ar.
(prawd. Aleksander Rymkiewicz)
Obraz ze zbiorów Marka Zus kiego
Święty Hubert
KULTURA ŁOWIECKA
O RÓG ZBRAMIRA
- II Małopolski Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej w Niepołomicach
Niepołomice 12 września 2010 r. gościły uczestników II Małopolskiego Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej. Wzięło w nim udział 64 solistów oraz 10 zespołów. Jury Konkursu przewodniczył Krzysztof Kadlec wiceprezes Klubu Sygnalistów Łowieckich PZŁ. Konkurs prowadzili Hanna Karczmarska z RDLP
w Krakowie oraz Bartłomiej Sołtys.
Konkurs obecnością zaszczycili: Stanisław
Kracik Wojewoda Małopolski, Andrzej
Sztorc Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. Janusz Żmija, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawiciele władz naczelnych i okręgowych PZŁ z okręgów krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego oraz Stanisław Sennik Dyrektorem
RDLP w Krakowie. Konkurs zgromadził
leśników i myśliwych wraz z rodzinami,
młodzież szkół leśnych oraz sympatyków
muzyki myśliwskiej.
Zwycięzcą Konkursu w klasyfikacji zespołowej (G) i zdobywcą „Rogu Zbramira” został Zespół Sygnalistów
Myśliwskich „Hagard” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (299 pkt). Róg został wykonany przez leśnika
i artystę Zbigniewa Szarka, a wręczył go Dyrektor RDLP w Krakowie.
Przesłuchania solistów w klasach A, B, i C obejmowały sygnały myśliwskie. W klasie G utwory i pieśni
myśliwskie. W klasie A zwyciężył Marcin Nowak reprezentujący Koło Łowieckie nr 10 „Szarak” Opole (293
pkt), w klasie B - Kacper Halejcio z Zespołu Szkół Leśnych Lesko (272 pkt), w klasie C - Krystian Stankowski z Nadleśnictwa Bardo Śląskie (263 pkt). W klasyfikacji zespołowej - w klasie B pierwsze miejsce uzyskał
Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Dragah” z Wydziału Leśnego UR w Krakowie (267 pkt), w klasie C Zespół
Sygnalistów Myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju (271 pkt). (Wyniki konkursu podaje portal
http://www.muzyka.mysliwska.pl)
Na zakończenie konkursu odbyły się występy laureatów oraz koncert Zespołu Muzyki Par Force „Trompes de
Pologne”, przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. W ocenie jurorów konkurs stał na wysokim poziomie artystycznym. Wspaniała była jego atmosfera, którą tworzyła sceneria niepołomickiego zamku. Wieczorem uczestnicy konkursu spotkali się przy ognisku i muzyce na skraju Puszczy Niepołomickiej.
Fot. na stronie K. Szpet kows ki
Str. 11
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
Z ŻYCIA KÓŁ ŁOWIECKICH
JUBILEUSZ KRAKOWSKIEGO KORMORANA
W dniu 26 czerwca 2010 roku Koło Łowieckie „Kormoran” w Krakowie jubileusz 50 lecia obchodziło w Racławicach Kościuszkowskich. Podczas uroczystej mszy poświęcony został sztandar Koła. Z okazji jubileuszu pod
pomnikiem Bartosza Głowackiego odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele
władz państwowych, samorządowych, władz PZŁ z Krakowa i Kielc, PGL Lasy Państwowe oraz przedstawiciele kół z krakowskiego, kieleckiego i bielskiego okręgu PZŁ, a także społeczność lokalna. Podczas spotkania
dokonano wręczenia sztandaru, odnowienia aktu ślubowania myśliwych oraz wręczenia odznaczeń łowieckich.
Koło zostało odznaczone Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. Z okazji jubileuszu członkowie Koła zorganizowali wystawę łowiecką, na której zaprezentowano ciekawe trofea zdobyte przez członków Koła. Spotkanie
zakończono wspólną biesiadą myśliwską. Uroczystą oprawę jubileuszu zapewnił Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
60 LAT K.Ł. „SARENKA” W WAWRZEŃCZYCACH
Jubileusz 60-lecia Koło Łowieckie „Sarenka” uroczyście obchodziło w niu
26 czerwca 2010 r. w Wawrzeńczycach. Koło odznaczone zostało Złotym
Medalem Zasługi Łowieckiej, a jego prezes Edward Szot otrzymał „Złom”.
Mszy obok domku myśliwskiego i w pobliżu kapliczki św. Huberta przewodniczył proboszcz Parafii w Wawrzeńczycach ks. prałat Feliks Formas,
a homilię wygłosił o. Tadeusz Popiela, Kapelan Krakowskiego Okręgu PZŁ.
W domku myśliwskim zorganizowano wystawę łowiecką, na której zaprezentowano trofea myśliwie oraz osiągnięcia Koła w strzelectwie myśliwskim, a na biesiadnym stole nie brakowało dziczyzny.
Fot. na stronie K. Szpet kows ki
Str. 12
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
KULTURA ŁOWIECKA
WYSTAWA I PAMIĄTKOWA TABLICA
W HOŁDZIE WŁODZIMIERZOWI PUCHALSKIEMU
Fot. K. Szpet kows ki
W dniu 6 marca 2010 roku zakończono obchody roku Włodzimierza Puchalskiego, zainaugurowane w setną rocznicę urodzin artysty
(2009 r.). W Kaplicy cmentarza w Krakowie-Bieżanowie córka artysty
Anna Puchalska odsłoniła pamiątkową tablicę zawierającą kamienny
symbol grobowca z napisem: Śp. Włodzimierz Puchalski 1909-1979 pionier polskiego filmu, fotografii i albumów przyrodniczych, pochowany na Antarktydzie. Po uroczystej mszy świętej odprawionej za duszę artysty, w Dworze Czeczów - Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie otwarto wystawę poświęconą artyście zorganizowaną przez
Muzeum w Niepołomicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych, ośrodków kultury, - hołdujący pamięci artysty
przyjaciele oraz przedstawiciele PZŁ. Podczas spotkania dokonano
podsumowania Roku Puchalskiego - w trakcie którego zorganizowano
łącznie 34 wystawy w szkołach, ośrodkach naukowych, muzeach
i parkach narodowych, a także na szczycie Spitsbergenu oraz w stacji
polarnej na Antarktydzie. Rok Puchalskiego przyczynił się do uczczenia pamięci oraz wzrostu zainteresowania twórczością tego wybitnego
myśliwego, przyrodnika, fotografa, reżysera - pioniera filmów i fotografii przyrodniczej w Polsce.
25 LAT KRAKOWSKIEGO MEDALU
„ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA KRAKOWSKIEGO”
Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego”, ustanowiony został w 1984 roku przez ówczesną
Wojewódzką Radę Łowiecką w Krakowie, jako jedno
z pierwszych regionalnych odznaczeń łowieckich w Polsce. Medal ten przyznawany jest członkom PZŁ i kołom
łowieckim za wybitny wkład pracy na rzecz łowiectwa
w Krakowskim Okręgu PZŁ. Wyjątkowo przyznawany
jest także osobom nie zrzeszonym, których działalność
znacząco przyczyniła się do rozwoju łowiectwa w naszym Okręgu. W latach 1985-2010 przyznano łącznie 97
medale (65 członkom PZŁ, 27 kołom łowieckim, 4 osobom spoza PZŁ oraz 1 instytucjom).
Z okazji jubileuszu 25-lecia ustanowienia Medalu, jego
kawalerowie spotkali się 7 kwietnia 2010 r. w Białoprądnickim „Dworze Kościuszko”. Spotkaniu przewodniczył
Adam Matyjewicz - przewodniczący Kapituły Medalu.
Wzięło w nim udział 31 spośród 38 żyjących kawalerów
medalu. Wśród zebranych obecny był Antoni Adamski,
nestor i członek honorowy PZŁ, który zebranym zaprezentował następujące przesłanie:
„Aby łowieckie dary przyrody - dzikie zwierzęta i ich naturalne środowiska życia - skutecznie chronić i zachowywać dla potomnych, musimy je bardziej wspomagać, niż
użytkować”.
Spotkanie uświetnił występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” UR w Krakowie.
Str. 13
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
Fot. FOTO AS Kra ków
KULTURA ŁOWIECKA
MYŚLIWY KRÓLEM KRAKOWSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO
Królem Kurkowym Krakowskiego Bractwa Kurkowego AD 2010 (190 wg
kolejności) został Krzysztof Wójcik. Nowy król jest bratem kurkowym od
ponad 25 lat, przedsiębiorcą, członkiem PZŁ i myśliwym w Kole Łowieckim
„Gorce” w Kamienicy (Nowosądecki Okręg PZŁ). Należy do wytrawnych
myśliwych.
Uroczysta intronizacja króla kurkowego, który przyjął przydomek
„Rozważny” odbyła się 5 czerwca 2010 roku na krakowskim Rynku Głównym, w obecności znamienitych gości, Jacka Majchrowski prezydenta Krakowa, gen. brygady Jerzego Biziewskiego, dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego, gen. brygady Andrzeja Knapa dowódcy 6 Brygady DesantowoSzturmowej oraz Adama Gołembowskiego, prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Nowego Króla Kurkowego Kraków powitał
wystrzałem armatnim.
Fot. na stropnie K. Szpetkowski
Krakowskie Towarzystwo Strzeleckie – Bractwo
Kurkowe należy do najstarszych w Europie, a jego
historia sięga XIII wieku. Krakowskie Bractwo Kurkowe organizowało znamienitych obywateli, kupców
i rzemieślników w celu obrony miasta. Od 1992 roku
jest ono członkiem Zjednoczenia Bractw Kurkowych
Rzeczpospolitej Polskiej, które wchodzi w skład Europejskiej Federacji Bractw Kurkowych.
Myśliwych i towarzystwa strzeleckie łączą wielowiekowe związki, a wielu członków Krakowskiego
Bractwa Kurkowego było lub jest myśliwymi i z zamiłowaniem uprawia łowiectwo.
Fot. Myśliwi - członkowie Bractwa Kurkowego z nowym Królem (od lewej stoją:
Marek Zuski, Grzegorz Adamski, Krzysztof Wójcik - Król Kurkowy, Aleksander
Adamski, Ryszard T urbasa, Jerzy Kuzak, o. Leon Pokorski; od lewej siedzą:
Henryk Kuśnierz, Jerzy Mikołajczyk, Jan Dziura-Bartkiewicz).
Str. 14
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
KULTURA ŁOWIECKA
AFRYKAŃSKIE ŁOWY
- fotograficzne reminiscencje EKSPOZYCJA Z OKAZJI XIX DNI NIEPOŁOMIC
Współcześni myśliwi coraz częściej podążają śladami opisów wypraw hr.
Potockiego, Sienkiewicza, Sapiehy w obszar przygód niezwykłych - egzotycznych
łowów. Łowcy „światowi” - niczym wybrańcy świętego Huberta - stąpają po
afrykańskim kontynencie nagleni niepohamowaną ciekawością świata i pragnieniem przygód. Szczególna to jednak i ważna cnota, gdy w tej traperskiej podróży
dostrzegają piękno i szlachetność natury, wyjątkowość dziewiczego świata, a ich
wrażliwość budzi wzruszenie oraz refleksję. Afryka - dziewiczy kontynent przyrody, dla łowców stanowi wciąż obszar marzeń i wyjątkowych przeżyć. Właśnie do
tych doznań odnoszą się reminiscencje zapisane na fotografiach ukazujących
afrykańskie bezdroża piękno natury i wspaniałość Stwórcy.
Autorem fotografii jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, wielo letni d ziałacz PZŁ,
prezes Koła Ło wieckiego „Puszcza” w Niepoło micach, członek KKiKŁ, zapalony myśliwy, podróżnik i uczestnik wielu światowych wypraw ło wieckich.
Współautorką fotografii jest córka Dag mara, towarzysząca i doku mentująca
myśliwskie wyprawy swego ojca. Inicjatorem i organizatorem ekspozycji był
Krakowski Oddział Klubu Kolekcjonera i Ku ltury Łowieckiej PZŁ we współpracy z autorem, Mu zeu m w Niepoło micach oraz Fundacją Zamek w Niepołomicach. Ko misarzem Wystawy był Jerzy Golo wski z UM iG Niepoło mice.
Fot. K. Szpetkowski
Fot. Tadeusz i Dagmara Uhl
W dniu 28 maja 2010 r. podczas obchodów XIX „Dni Niepoło mic” odbył się
wernisaż. W imieniu Krakowskiego Odd ziału Klubu Kolekcjonera i Ku ltury Łowieckiej zebranych powitał Krzysztof J. Szpetkowski wiceprezes Odd ziału, dziękując autorowi oraz współorganizatoro m. Wystawę otworzy ł Tadeusz Uh l, który podzielił się z zebrany mi wrażeniami
z łowów w Afryce. W uroczystości uczestniczyli Janusz Szkatuła prezes ORŁ w Krako wie , Janusz Malawski łowczy
okręgowy w Krako wie, pani Maria Jaglarz dyrektor Muzeu m w Niepoło micach, grono przy jació ł i myśliwych.
Na wystawie zaprezentowano wycinek bogatego dorobku fotograficznego z zagranicznych wojaży myśliwskich autora,
głównie pejzaże Afry ki, portrety zwierząt w ich naturalny m środowisku, łowieckie sceny rodzajo we, będące swoistym reportażem myśliwskim.
Wystawa prezentowana w Sali Łu kowej Zamku Królewskiego w Niepoło micach udostępniona była dla zwied zających
przez n iespełna dwa miesiące, ciesząc się duży m zainteresowaniem mieszkańców i turystów.
Str. 15
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
WYDARZENIA
„ŻUBR W PUSZCZY KRÓLEWSKIEJ”
- międzynarodowa konferencja naukowa w Niepołomicach
W dniach 9-10 września 2010 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach
odbyła się konferencja na temat sytuacji żubra w Europie. W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele nauki oraz praktycy z Białorusi, Czech, Danii,
Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Szwecji, Ukrainy, Węgier oraz Polski.
Podczas konferencji wygłoszono kilkanaście referatów prezentując najnowsze wyniki prac naukowych z zakresu restytucji, hodowli, gospodarowania populacją, genetyki i rozrodu, zdrowotności, preferencji siedliskowych,
identyfikacji osobniczej, kłusownictwa oraz kulturotwórczej roli żubra.
Referenci wskazywali na poprawę sytuacji hodowlanej żubra, co – jak
podkreślono - rokuje nadzieję na zachowanie tego gatunku dla następnych
pokoleń. Obecnie na świecie żyje ponad 4000 żubrów, w tym w Polsce około 1000 osobników. Polska należy do krajów o szczególnym znaczeniu i tradycjach w ochronie żubra. Podkreślono także rolę żubra, jako symbolu
w promocji naszego kraju w świecie. W konferencji uczestniczył m.in. dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Marian Pigan oraz Dyrektor RDLP w Krakowie mgr Stanisław Sennik. Dyrektor GDLP wskazał
m.in. na działania związane z hodowlą żubra na terenach administrowanych
przez Lasy Państwowe oraz zaangażowanie leśników w ich ochronę.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z warunkami hodowlanymi żubrów na terenie ośrodka zachowawczego w Puszczy Niepołomickiej. Konferencji towarzyszyła wystawa Mieczysława Hławiczki pt.
„Żubr i nie tylko”, na której zaprezentowano ponad 30 pięknych fotografii
ukazujących żubry i współegzystujące w nim gatunki w naturze. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Miłośników Żubrów przy współpracy
z Nadleśnictwem w Niepołomicach oraz RDLP w Krakowie. Uczestnicy
konferencji podkreślili wagę poruszanych problemów, a także
wysoki poziom konferencji oraz jej wspaniałe przygotowanie.
Fot. na stronie K. Szpet kows ki
Str. 16
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
WYDARZENIA
Obelisk dyrektora Stanisława Majewskiego
w Puszczy Niepołomickiej
W dniu 21 maja 20110 r. w uroczysku
Poszyna na ternie
Puszczy Niepołomickiej odsłonięto obelisk poświęcony dr
inż.
Stanisławowi
Majewskiemu – wieloletniemu dyrektorowi Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie w latach 1974-1991.
Poświęcenia obelisku dokonał ks. infułat Janusz Bielański
duszpasterz małopolskich leśników, który przewodniczył mszy
świętej polowej odprawionej w asyście księży proboszczów
Romana Łędzkiego i Kazimierza Włocha. Wspomnienie o dyrektorze St. Majewskim wygłosił Stanisław Sennik, dyrektor
RDLP w Krakowie, podkreślając jego zasługi dla polskiego
leśnictwa i wręczył pani Lidii Majewskiej - żonie dyrektora,
Kordelas Leśnika Polskiego.
W homilii infułat J. Bielański wskazał na piękno Puszczy Niepołomickiej, rolę zawodu leśnika, często niedocenianego trudu
jego pracy oraz edukacyjną misję leśników w wychowywaniu i
przekazywaniu społeczeństwu życiowych wartości.
Na płycie obelisku wyryto słowa: Urządzał polskie lasy, kierował
lasami małopolski, wychował kilka pokoleń leśników… Za mądrość,
serce, takt i rozwagę Stanisławowi Majewskiemu Dyrektorowi Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie
w latach 1974-1991. Leśnicy małopolski.
Ważnym aktem tej uroczystości było posadzenie sadzonki dębu szypułkowego (Quercus robur L.) oznaczonej nr 101, która wyhodowana została z żołędzi zebranych w 2003 r. z najstarszego w Polsce Dębu Chrobrego
poświęconych w dniu 28 kwietnia 2004 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II o czym zaświadcza certyfikat wydany przez Dyrektora Generalnego LP. Uroczystość uświetnił udział pocztów sztandarowych Dyrekcji i nadleśnictw RDLP w Krakowie oraz występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.
Fot. na stronie K. Szpet kows ki
Str. 17
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
STRZELECTWO MYŚLIWSKIE
Zawody w strzelaniach myśliwskich w 2010 r.
Otwarte Mistrzostwa Krakowa
12.06.2010 sześciobój myśliwski Klasa mistrzowska
1 miejsce Janusz Pudełko 465 pkt.,
2 miejsce Marek Maciejczyk 430 pkt.,
3 miejsce Grzegorz Sadowski 429 pkt.,
4 miejsce Marian Furczoń 427 pkt.,
5 miejsce Jarosław Ożóg 426 pkt.,
6 miejsce Artur Kuś 423 pkt.,
7 miejsce Paweł Pawlikowski 411 pkt.,
8 miejsce Roman Machnik 407 pkt.,
9 miejsce Mateusz Lalowicz 373 pkt.,
10 miejsce Ryszard Węgrzyn 366 pkt.,
Klasa powszechna
1 miejsce Piotr Gaweł 433 pkt.,
2 miejsce Sławomir Solarz 418 pkt.,
3 miejsce Paweł Migdał 418 pkt.,
4 miejsce Jan Jaroń jr. 414 pkt.,
5 miejsce Stanisław Pawlikowski 406 pkt.,
6 miejsce Mariusz Pycia 396 pkt.,
7 miejsce Jerzy Woźniak 379 pkt.,
8 miejsce Witold Jachimczyk 371 pkt.,
9 miejsce Paweł Węgrzyn 345 pkt.,
10 miejsce Jan Kuś 333 pkt.,
11 miejsce Hubert Malina 324 pkt.
Klasyfikacja drużynowa
1 miejsce Żubr Kraków 1213 pkt.,
2 miejsce Sarenka Wawrzeńczyce 1207 pkt.
W 2010 r. na strzelnicy myśliwskiej w Krakowie Pasterniku
odbyły się także zawody w strzelaniach myśliwskich:




Puchar Prezesa ORŁ i Łowczego Okręgowego w Krakowie 16.10.2010 (sześciobój myśliwski)
Liga Kół Łowieckich I Runda 08.05.2010
Liga Kół Łowieckich II Runda 03.07.2010
Liga Kół Łowieckich Finał 11.09.2010
Fot. na stronie K. Szpet kows ki
Str. 18
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
KYNOLOGIA ŁOWIECKA
XVIII Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras im.Tadeusza Sanickiego
08.05.2010 Nadleśnictwo Niepołomice
WYŻŁY
Dyplom I st. Lokata 1/13, 100 pkt. CARM EN Czarna Toga (Wyżeł niem.krótk) wł. Tadeusz Dylon
Dyplom I st. Lokata 2/13, 100 pkt. CEDAR Czarna Toga (Wyżeł niem.krótk.) wł. Gian Carlo Borgatti
Dyplom I st. Lokata 3/13, 100 pkt. EM Y z Kulatého kopce (M ały münsterlander) wł. Włodzimierz Rdzawski
Dyplom I st. Lokata 4/13, 100 pkt. EM OL z Żukowickich Pól (Wyżeł niem.szorstk.) wł. Ryszard Sołtysik
Dyplom I st. Lokata 5/13, 96 pkt . LANGOS Pepperoni Team (Wyżeł węgierski krótk.) wł. Włodzimierz Dominik
Dyplom I st. Lokata 6/13, 92 pkt. UNRA z Tarnowskiej Krainy (Wyżeł niem. krótk.) wł. Daniel M leczko
Dyplom I st. Lokata 7/13, 92 pkt. AXEL Kozłowiecki Bór (Pointer) wł. Agata Sadowska
Dyplom I st. Lokata 8/13, 92 pkt. AISHA z Kloubských luk (Wyżeł czeski szorstk. - Fousek) wł. Andrzej Czyż
Dyplom I st. Lokata 9/13, 91 pkt. BERRY-SHANTA z Ojcowskiej Doliny (Seter szkocki - Gordon) wł. M onika Kornecka
Dyplom I st. Lokata 10/13, 91 pkt. BJ-MOVIESTAR z Ojcowskiej Doliny (Seter szkocki - Gordon) wł. Agnieszka Tulej
Dyplom I st. Lokata 11/13, 84 pkt. M ORGAN Beczka Śmiechu (Seter szkocki - Gordon) wł. Piotr Walerysiak
Dyplom II st. Lokata 12/13, 74 pkt. Lofty APRIL WIND (Seter irlandzki) wł. Wojciech Półtorak
Dyplom III st. 13/13, 73 pkt. Weimaranus M AMMA M IA Wyżeł weimarski krótk. Ewa M rozik
PŁOCHACZE
Dyplom I st. Lokata 1/1, 120 pkt. Lordsett GRACE KELLY (Ang. springer spaniel) wł. M onika Gribko
II Regionalne Konkursy Pracy Tropowców i Posokowców - 09.05.2010 Nadleśnictwo Niepołomice
Fot. FOTOAS
POS OKOWCE
Dyplom I st. Lokata 1/3, 100 pkt. ANNKA z Cinoveckého vrhu Posokowiec Bawarskiwł. M ariusz Rubiś
Dyplom I st. Lokata 2/3, 92 pkt. ATOS Boberowe Bajanie - Posokowiec Bawarski - wł. Dariusz Zbroszczyk
Dyplom III st. Lokata 3/3, 72 pkt. RALF Czerwony Trop - Posokowiec Bawarski - wł. Bronisław Suder
TROPOWCE
Dyplom I st. CPC Lokata 1/10, 100 pkt. TAO Goniec M ałopolski
- Gończy polski -wł. Henryk Surma
Dyplom I st. Lokata 2/10, 94 pkt. M AHOŃ ze Stadniny Cisowiec
- 12.02.2007 - Ogar polski - wł. M agdalena M usiał
Dyplom I st. Lokata 3/10, 92 pkt. ZENIT z Gończaków - Ogar
polski - wł. M agdalena M usiał
Dyplom I st. Lokata 4/10, 90 pkt. Rhineferry`s NAM ID INDIAN
DANCER - Nova Scotia Duck Tolling Retriever - wł. M ałgorzata
Korbel
Dyplom I st. Lokata 5/10, 84 pkt. HOOLA HOP Izomer - Ang.
Cocker Spaniel - wł. M ałgorzata Pazdro
Dyplom II st. Lokata 6/10, 86 pkt. I`M YOUR M AN Alter Idem Golden Retriever - wł. Anna Kozłowska
Dyplom III st. Lokata 7/10, 80 pkt. BONNER Anpi Buffyland Labrador Retriever - wł. Piotr Szarowicz
Dyplom III st. Lokata 8/10, 74 pkt. - DANCING QUEEN Lastug
- Ang. Cocker Spaniel - wł. Edyta Górka
Dyplom III st. Lokata 9/10, 63 pkt. - SIBELIUS Le M onde D`or Golden Retriever - wł. Patrycja Górna -Szybkowska
Fot. K. Szpetkowski
Krajowy Konkurs Pracy Retrieverów w klasie „B”
- 02.10.2010 Zator/Spytkowice
„Zwycięzca pracy myśliwskiej retrieverów roku 2010”
Dyplo m I st., CPC, 1/14, lokata 140 pkt, Co mpendio ARVILLE (Flat Coated Retriever, pies ur. 24.10.2006) wł. Monika
Pawlak-Szy mczak
Str. 19
Fot. FOTOAS
Regionalne Konkursy Pracy Wyżłów Wielostronnych
- 03.10.2010 Zator/Spytkowice
Dyplo m I st., CPC, 1 miejsce (264 pkt) - AXEL Kozłowiecki
Bór (Po inter, pies ur. 15.01.2009) - wł. Agata Sadowska
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
Z KART HISTORII
ŁOWIECKIE ZAP ISKI 2010 ROKU
Na dn. 30.06.2010 r. w Zarząd zie Okręgowy m zarejestrowanych było łącznie 2184 myśliwych zamies zkałych na terenie Krako wskiego Okręgu PZŁ, w tym 1768 członków kó ł łowieckich oraz 416 członków niestowarzyszonych.
W roku gospodarczym 2009/2010 myśliwi z kół ło wieckich d zierżawiących obwody na terenie krako wskiego okręgu PZŁ łącznie wybudowali 467 paśników dla zwierzyny grubej i posypów dla ptactwa, 540 lizawek, 377 ambon krytych i krzesełko wych, 13 wo lier dla hodowli ptaków łownych. Ut rzy my wali polet ka
łowieckie o łącznej powierzchni 100 ha, 21 pasy zaporowe o długości 3,7 km, oraz łąki p rzy leśne i śródleśne o powierzchni 30 ha. Wyło żyli łącznie 600 ton karmy treściwej, objętościowo suchej i soczystej.
Liczebność głównych gatunków zwierzyny na dn. 31 marca 2010 r. w Krakowskim Okręgu Łowieckim wy nosiła: 460 jeleni, 53 daniele, 7798 sarny, 1169 dziki, 2369 lisy, 12975 zające, 21247 bażanty, 6398 kuropatwy.
W sezonie łowieckim 2009/2010 myśliwi na teren ie Krakowskiego Okręgu Łowieckiego upolowali łącznie:
64 jeleni, 4 daniele, 1430 saren (w tym 622 rogaczy, 542 kozy i 266 ko źląt), 877 d zików. W wyniku upadków pozałowieckich stwierdzono ubytek 14 jeleni, 264 saren oraz 31 dzików. Upolowano: 35 borsuków, 88
jenotów, 2280 lisów, 36 tchórze, 243 kun, 897 zajęcy, 59 p iżmaki, 6947 bażanty, 22 kuropatwy, 3 dzikie
gęsi, 1344 d zikie kaczki, 42 łyski, 3 jarząbki, 384 gołębi grzywaczy i 10 słonki.
W 2010 ro ku Zarząd Okręgowy przeprowad ził s zko lenia obejmu jące kurs dla kandydatów PZŁ, w który m
uczestniczyło łączn ie 104 osoby - do egzaminu przystąpiło 136 osób. W kursie dla selekcjonerów zwierzyny
płowej wzięło ud ział 43 myśliwych, a do egzaminu przystąpiło 39 osób. W szkolen iu strażników uczestniczyło 18 osób, a w szkoleniu z zakresu oględzin tusz 90 osób.
Myśliwi Krakowskiego Okręgu PZŁ
wyróżnieni odznaczeniami łowieckimi
W 2010 r. Kapi tuł a Odznaczeń Ł owieckich nadała odznaczenia następującym osobom i kołom ł owieckim
ZŁOM
20.05.2010 r.
Edward Szot, Aleksander Duda
ZŁOTY MED AL ZAS ŁUGI ŁOWIECKIEJ
24.03.2010 r.
Ryszard Zieliński
20.05.2010 r.
KŁ Sarenka w Wawrzeńczycach, Leszek Węgrzyn
27.10.2010 r.
Karol Krop
S REBRNY MEDAL ZAS ŁUGI ŁOWIECKIEJ
20.05.2010 r.
Robert Knap, Wojciech Wimmer, KŁ Kormoran w Krakowie,
M arek Knych, Wacław Włodarczyk, Józef Banach, Waldemar Styczeń
30.06.2010 r.
Bogdan Oleksik, Stanisław Seweryn, Piotr Nowakowski, Antoni Kolanko
27.10.2010 r.
M arek Białek, Jerzy Fitzermann
BRĄZO WY MEDAL ZAS ŁUGI ŁOWIECKIEJ
24.03.2010 r.
Wacław Łukacz, Piotr Albrzykowski, M arek Augustynopolski,
Stanisław M alinowski
20.05.2010 r.
Bronisław Węgrzyn, M ieczysław Banach, Apolinary Łącki,
Bogusław Jędrychowski, Władysław Doniec, Edward Świerk
30.06.2010 r.
Zbigniew Konarski, Tadeusz Hojnor, Bogdan Cieszkowski, Janusz Hojnor,
Bronisław Drewniak, Wiesław Sternalski, Tadeusz Strug, Henryk Kamiński,
Stanisław Szumiec, Janusz Kamiński, Władysław Ślusarczyk,
Włodzimierz Buszczyk, Zdzisław Kulawik, Andrzej Rachtan, Tadeusz Kuśnierz
27.10.2010 r.
Henryk Surowiec, M arek Woch
ODZNAKA ZA ZAS ŁUGI D LA ŁO WIECTWA
24.03.2010 r.
M arta Pociask
Str. 20
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
EDUKACJA, NAUKA, PROMOCJA ŁOWIECTWA
KĄCIK STAŻYSTY
Dopuszczalna górna granica strzału kulą z broni o lufach gładkich wynosi:
1) 25 m
2) 30 m
3) 40 m
4) 50 m
Rykoszet jest to:
1) pocisk, który nie trafił w cel
2) część pocisku, która grzybkuje po trafieniu w cel
3) jest to pocisk, który odbił się od przeszkody
4) pocisk źle wykonany fabrycznie
Myśliwy na polowaniu zbiorowym po zajęciu wyznaczonego stanowiska:
1) może zmienić miejsce przesuwając się wzdłuż linii myśliwych, bez ograniczeń
2) może przesunąć się nie więcej niż o 3 m w tył lub w przód linii myśliwych
3) może przesunąć się nie więcej niż o 3 m w prawo lub w lewo wzdłuż linii
4) w żadnym przypadku nie może ruszyć się z wyznaczonego mu stanowiska
KĄCIK SELEKCJONERA
Parostki
poroże rogaczy
Fot. J. Malawski
Fot. J. Malawski
Najlepsze parostki
ziemi krakowskiej wg katal ogu
trofeów łowieckich. Wycenione
zostały na 184,80 pkt CIC (NI90)
Myłkus o formie szóstaka
Szóstak regularny
KRAKOWS KI BIULETYN ŁOWIECKI, ROK II N R 6
Od Redakcji
VI numer Krakowskiego Biuletynu Łowieckiego obejmuje informacje i wydarzeniach
związane z łowiectwem, jakie miały miejsce
w 2010 r. Pragniemy, aby Biuletyn rozwijał się
i był źródłem informacji o krakowskim łowiectwie. Liczymy na współpracę naszych myśliwych. Dlatego też ponawiamy prośbę o przekazywanie materiałów tekstowych i fotografii
z wydarzeń w kołach łowieckich, w tym jubileuszy, przykładów współpracy z młodzieżą, prac
gospodarczych, a także fotografii przyrodniczołowieckich oraz ciekawych trofeów krakowskich myśliwych.
Str. 21
Redakcja Biuletynu: Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Jan Gorczyca, Janusz M alawski,
Krzysztof J. Szpetkowski, Ryszard Zieliński.
Opracowanie tekstów: Janusz M alawski, Krzysztof J. Szpetkowski
Współpraca: Komisja Promocji Łowiectwa i Współpracy z M ediami
Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie
Korekta: Roman Barbasz
Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof J. Szpetkowski
Grafiki: Andrzej Łepkowski
Wykorzystano materiały: ze zbiorów archiwalnych ZO PZŁ
w Krakowie, kronikarza ORŁ.
Autorzy fotografii: Paweł Brzuski, M agdalena Langer, Janusz
M alawski, Krzysztof J. Szpetkowski oraz Firma Foto-As - Bogdan
Urbanowicz
Kontakt: email: [email protected]
KRAKOWSKI BIULETYN ŁOWIECKI NR 6
©Wszelkie prawa zastrzeżone

Podobne dokumenty

Wspomnienia z dzikami w tle - ZO PZŁ Lublin

Wspomnienia z dzikami w tle - ZO PZŁ Lublin Jan Brueghel zwany Aksamitnym (ur. 1568 w Brukseli, zm. 13 stycznia 1625 w Antwerpii) – malarz flamandzki, syn Pietera Bruegela (starszego) i brat Pietera Brueghela (młodszego), zwanego Piekielnym;...

Bardziej szczegółowo