Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach
za okres 01.01.2014-31.12.2014
1. Informacje ogólne
Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą "Kodeks
Spółek Handlowych", statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.
2. Skład Rady Nadzorczej w 2014 roku
Rada Nadzorcza w okresie objętym sprawozdaniem swoją działalność prowadziła w następującym składzie:







Rafał Witek
Marek Mańka
Anna Kędzierska
Marcin Nowak
Tomasz Lalik
Dariusz Zych
Ireneusz Rymaszewski
– Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Członek Rady Nadzorczej
– Członek Rady Nadzorczej
– Członek Rady Nadzorczej
– Członek Rady Nadzorczej
– Członek Rady Nadzorczej (powołany 07.01.2014r.)
– Członek Rady Nadzorczej (powołany 29.10.2014r.)
Obecna kadencja Rady Nadzorczej trwa od 12 czerwca 2013 roku, w którym to dniu odbyto Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy i podjęto w tej sprawie uchwałę.
3. Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku
Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz statutem Spółki, Rada Nadzorcza wykonywała
nadzór nad działalnością Spółki oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej
przez Zarząd Spółki. Sprawowanie funkcji nadzorczej było realizowane przez Radę Nadzorczą w szczególności
poprzez pozyskiwanie bieżących informacji o działalności Spółki od Zarządu.
W okresie 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie
umożliwiającym podejmowanie uchwał.
Powzięte uchwały dotyczyły:
1) Wyboru biegłego rewidenta dla przeglądu i zbadania jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, w tym dokonania przeglądu i badania sprawozdania,
2) Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013 roku wraz z rekomendacją dla
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013,
3) Powołania w skład Komitetu Audytu Tomasza Lalika, Marka Mańkę i Marcina Nowaka.
W
2014
Rada
Nadzorcza
sprawowała
stały
nadzór
nad
działalnością
Spółki
i monitorowała wdrażane przez Zarząd działania zmierzające do realizacji przyjętej strategii, celów
operacyjnych i wykonania prognoz finansowych. Rada Nadzorcza dokonywała w tym celu analizy wyników
finansowych w poszczególnych kwartałach roku obrotowego.
1
Pragma Inkaso S.A. – sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014
4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej
W zakresie swoich prac Rada Nadzorcza skupiła się w głównej mierze na weryfikacji i ocenie realizacji przyjętej
na rok 2014 strategii Spółki. W tym celu Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich obszarach jej działalności. Rada Nadzorcza w szczególności weryfikowała uzyskiwane efekty
finansowe i biznesowe podjętych dotychczas działań. Udzielała również konsultacji Zarządowi Spółki w
podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. W ramach swojej działalności wykazała się
sumiennością, rzetelnością i wiedzą fachową. Rada Nadzorcza działała zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza działała w
składzie pozwalającym jej na podejmowanie uchwał. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę
w roku 2014.
5. Sprawozdanie Komitetu Audytu
W 2014 roku w składzie Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, który został powołany uchwałą z dnia
11 lutego 2010 r. W ramach wykonywania powierzonych zadań Komitet Audytu:

zapewnił rzetelność sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,

dokonywał przeglądu sprawozdań finansowych,

monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
W okresie do dnia 26 listopada 2014 roku zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza w składzie:

Rafał Witek
– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Mańka
– Członek Rady Nadzorczej

Anna Kędzierska
– Członek Rady Nadzorczej

Marcin Nowak
– Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Lalik
– Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Zych
– Członek Rady Nadzorczej (powołany 07.01.2014r.)

Ireneusz Rymaszewski
– Członek Rady Nadzorczej (powołany 29.10.2014r.).
Z dniem 26 listopada 2014 roku Komitet Audytu został wyodrębniony w organie Rady Nadzorczej na podstawie
art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (…) w trzyosobowym
składzie :

Tomasz Lalik,

Marek Mańka,

Marcin Nowak.
2
Pragma Inkaso S.A. – sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014
6. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu
z działalności
Rada Nadzorcza w składzie:

Rafał Witek
– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Kędzierska
– Członek Rady Nadzorczej

Marek Mańka
– Członek Rady Nadzorczej

Marcin Nowak
– Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Lalik
– Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Zych
– Członek Rady Nadzorczej

Ireneusz Rymaszewski
– Członek Rady Nadzorczej
oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowe sprawozdanie
finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 01.01.2014 roku do
31.12.2014 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Marcina Górę (nr
ewidencyjny 10009) działającego w imieniu 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 18/4
(podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem
3363), złożone z:






wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.663.914,26 zł
rachunku zysków i strat oraz pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do
31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 560.466,98 zł oraz całkowity dochód
netto w wysokości 560.466,98 zł
sprawozdania zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku,
które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.119.533,02 zł
sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku,
które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 873.512,40 zł
informacji dodatkowej (noty) oraz inne informacje objaśniające.
oraz oceniała sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 i
skonsolidowane sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2014 tj. za okres
od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta
Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) działającego w imieniu 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy
ulicy Kościelnej 18/4 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę
KIBR pod numerem 3363), złożone z:




wprowadzenia do sprawozdania finansowego
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 175.158.610,33. zł
skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od
1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje całkowity zysk netto w wysokości
3.048.475,46 zł
skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od
1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o
kwotę 2.249.129,77 zł
3
Pragma Inkaso S.A. – sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014


skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do
31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
2.544.389,25 zł
informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) oraz inne informacje objaśniające.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdaniem
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok stwierdziła, że zostały one sporządzone zgodnie z
przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz.
694 z poźn. zm.) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Komisję Europejską i zawiera kompletną informację na temat działalności Spółki w 2014 roku. Rada Nadzorcza
pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie i wyraża akceptację dla działalności Zarządu w 2014 roku.
Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń co do treści przedłożonego sprawozdania.
Rada Nadzorcza akceptuje wniosek Zarządu dotyczący podział zysku Spółki w związku z osiągnięciem przez
Spółkę w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zysku netto w wysokości
560 466,98 zł, oraz w związku z posiadaniem przez Spółkę kapitału zapasowego wypracowanego z zysku z lat
ubiegłych, a który to wniosek zakłada:





przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w roku 2014, tj. kwotę 560.466,98 zł do podziału
pomiędzy akcjonariuszy;
przenieść z kapitału zapasowego kwotę 3.119.533,02 zł zysku Spółki z lat ubiegłych i przeznaczyć ją do
podziału między akcjonariuszy;
ustalić łączną wysokość dywidendy przypadającej na każdą akcję na 1,00 zł;
ustalić dzień dywidendy na 14 lipca 2015 r.;
ustalić termin wypłaty dywidendy na 5 października 2015 r.
7. Rekomendacja Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
Na podstawie wyników badań wyżej wymienionych dokumentów Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie:
- Jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2014 w okresie od
01.01.2014 do 31.12.2014,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2014 w okresie od
01.01.2014 do 31.12.2014,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2014 w okresie od 01.01.2014 do
31.12.2014,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2014 w okresie
od 01.01.2014 do 31.12.2014,
- Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014,
- Wniosku w sprawie podziału zysku Spółki.
4
Pragma Inkaso S.A. – sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014
Ponadto Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członków
Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Dnia 29 maja 2015 roku, Tarnowskie Góry
Rafał Witek
– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Anna Kędzierska
– Członek Rady Nadzorczej
Marek Mańka
– Członek Rady Nadzorczej
Marcin Nowak
– Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Lalik
– Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Zych
– Członek Rady Nadzorczej
Ireneusz Rymaszewski
– Członek Rady Nadzorczej.
5
Pragma Inkaso S.A. – sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014

Podobne dokumenty