INSTRUKCJA OBSŁUGI microPLC STEROWNIK INKUBATORA ver

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI microPLC STEROWNIK INKUBATORA ver
INSTRUKCJA OBSŁUGI
microPLC STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0
Opis ogólny:
Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej
wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało wyposażone w 4 kanały wyjściowe
sterujące grzałką, nawilżaczem, serwomotorem obrotu jaj, wentylatorem. Ponadto został
zastosowany interfejs komunikacji z komputerem RS485 w standardzie MODBUS RTU. Aplikacja
udostępniana przez firmę EL-CAR Elektronika umożliwia połączenie urządzeń w sieć i zdalny
nadzór, jak również konfigurację sterownika w czasie rzeczywistym.
Urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w wejście umożliwiające podtrzymanie
zasilania sterownika w przypadku braku napięcia zasilania z sieci energetycznej. W momencie
zaniku napięcia zasilania następuje włączenie alarmu akustycznego, w aplikacji pojawia się
komunikat o braku zasilania, gdy zabraknie napięcia w momencie obrotu jaj to po powrocie
napięcia obrót zostanie kontynuowany od miejsca braku napięcia, dzięki temu nie nastąpi
rozsynchronizowanie mechanizmu obrotu.
Użytkowanie urządzenia:
Urządzenie powinno być zamontowane na szynie DIN TH35 lub zawieszone na kołku(wycięcie z
tyłu obudowy), sterownik należy podłączyć zgodnie z opisem złączek.
Urządzenie docelowo jest zasilanie z napięcia 230V i takie napięcie jest podawane na urządzenia
wykonawcze.
Po podłączeniu zasilania pojawia się komunikaty:
„uPLC” - Nazwa urządzenia,
„F 1.0 „ - Wersja oprogramowania
„Ad.15” - Adres urządzenia w sieci MODBUS (domyślnie 15).
„Pro.0 „ - Profil do którego ma dojść sterownik podczas swojej pracy (w ty momencie istnieje
możliwość zmiany)
Następnie sterownik przechodzi w tryb pracy i rozpoczyna dążenie do osiągnięcia zadanych
parametrów (profilem startowym jest profil 0).
W normalnym trybie pracy sterownik wyświetla cyklicznie 5 informacji:
1. Aktualną godzinę
2. Aktualną temperaturę
3. Aktualną wilgotność
4. Dzień inkubacji
5. Aktualnie używany profil
(6 komunikat pojawia się w przypadku zasilania z akumulatora „bat” )
Podgląd nastaw aktualnego profilu:
Podgląd nastaw odbywa się przez przytrzymanie przycisku górnego, aż do cyklicznego piszczenia
sterownika.
Zmiana nastaw:
Po przytrzymaniu przycisku środkowego następuje przejście w tryb edycji profilu, który będzie
wybrany zaraz po wejściu do trybu zmiany nastaw.
Po wybraniu profilu edycji (domyślnie aktualnie używany) modyfikujemy temperaturę włączenia i
wyłączenia, wilgotność włączenia i wyłączenia,
profil pracy wentylatora:
1. Tylko TIMER (cykliczne włączenia na określony czas)
2. Tylko w zależności od wilgotności (określona włączenia i wyłączenia wentylatora).
3. Timer i wilgotność, kanał będzie włączany cyklicznie i po osiągnięciu określonych
parametrów wilgotności.
Po wybraniu profilu pracy wentylatora następuje ustawienie kryteriów włączenia, następnie
ustawiamy czas włączenia serwomotora obrotu jaj i czas przerwy między włączeniami.
Po pojawieniu się wartości należy ją od razu przestawiać, po ustawieniu lub nie ustawieniu po kilku
sekundach bezczynności sterownik zapisuje wartość i przechodzi do ustawiania następnego
parametru.
Zmiana aktualnego profilu:
W przypadku, gdy profil docelowy nie został wybrany przy starcie i domyślnie został 0 to
sterownik jest w trybie pracy ręcznej. Zmiana profilu odbywa się wyłącznie ręcznie, poprzez
przytrzymanie dolnego przycisku, aż do cyklicznego sygnału akustycznego, wtedy pojawia się
aktualny profil i jest możliwość zmiany.
Wszystkie parametry można bardzo wygodnie ustawiać z poziomu aplikacji EL-CAR
Konfigurator.
Urządzenie posiada ukryte funkcje, które umożliwiają:
Przywrócenie ustawień domyślnych (przytrzymanie przycisku M przy starcie).
Uruchomienie testowe wyjścia timera (przytrzymanie przycisku PLUS przy starcie).
Uruchomienie trybu serwisowego (przytrzymanie przycisku MINUS przy starcie), tryb ten
umożliwia:
1. Wprowadzenie korekty pomiaru temperatury ( kalibracja czujnika temperatury)
2. Wprowadzenie korekty pomiaru wilgotności (kalibracja czujnika wilgotności)
3. Ustawienie zegarka.
4. Ustawienie adresu w sieci RS485 MODBUS
Zmiana parametrów obywa się analogicznie do zmiany ustawień.
Podłączenie do komputera:
Podłączenie do komputera może odbyć się poprzez interfejs USB-RS485, LAN-RS485 dostępnych
w naszym sklepie.
UWAGA!!!
Inne interfejsy również powinny współpracować ze sterownikiem, jednak z naszymi
interfejsami dajemy gwarancję na poprawną komunikację.
Nasze interfejsy posiadają dedykowane wyjście na gniazdo RJ45 kompatybilne ze
sterownikem, jak również optoizlolację, dzięki której połączenie jest bezpieczne dla
komputera i sterownika.
Aby podłączyć sterownik do interfejsu należ użyć przewodu skrętkowego zakończonego wtykami
RJ45 (BEZ PRZEPLOTU!!!) Opis gniazda RS485 znajduje się na ostatniej stronie instrukcji.
Do komunikacji ze sterownikiem należy użyć aplikacji dedykowanej do sterownika EL-CAR
Konfigurator.
Po podłączeniu interfejsu USB-RS485 i zainstalowaniu sterownika przez system WINDOWS
należy sprawdzić, pod jakim numerem portu interfejs jest widoczny, ten numer należy wybrać w
konfiguracji aplikacji. Używając interfejsu LAN-RS485 należy wybrać adres IP interfejsu i wpisać
port 10001.
Użytkownicy posiadający tylko sterownik inkubatora mogą wyłączyć obsługę interfejsu CAN, tak
aby nie pojawiał się na liście interfejsów przeszukiwanych.
Po ustawieniu dobrze jest zrobić restart aplikacji.
Po skonfigurowaniu aplikacji można przystąpić do wyszukiwania urządzenia.
Po włączeniu skanera sieci przystępujemy do wyszukiwania.
Aby skanowanie było szybkie należy wybrać adres tylko urządzeń dostępnych w sieci.
Klikając na znalezione urządzenie otworzy się nam zakładka z informacjami o nim, również można
zamknąć wyszukiwarkę naciskając przycisk X
Po zamknięciu wyszukiwarki mamy widok wszystkich danych zadanych i aktualnych sterownika.
Jeżeli profil docelowy ma wartość 0 to profile nie będą autmatycznie przełączane, ale istnieje
możliwość przełączenia ręcznego.
Znajdziemy tutaj takie dane jak:
1. Aktualna temperatura- temperatura przy jakiej nastąpi włączenie i wyłączenie kanału
sterującego grzałką.
2. Aktualną wilgotność- wilgotność przy jakiej nastąpi włączenie i wyłączenie kanału
sterującego nawilżaczem.
3. Czas włączenia i czas przerwy pracy serwomotora obrotu jaj, jak również czas od
włączenia.
4. Profil wentylatora z parametrami pracy
5. Stan wyjść sterownika
6. Aktualna godzina na sterowniku
7. Aktualnie używany profil
8. Numer ostatniego profilu
9. Czas pracy sterownika
10. Numer seryjny
11. Typ połączenia
12. Logowanie danych, opcja ta umożliwia logowanie wszystkich parametrów pracy sterownika
do pliku CSV a później importowanie do exela i np. wygenerowanie wykresu pracy
sterownika.
13. Na dolnym pasku pojawia się również informacja o braku zasilania sieci
Edycja profili:
Edycja profili jest bardzo prosta wystarczy wczytać ustawienia, wypełnić pola i zapisać ustawienia
po uprzednim wpisaniu czterocyfrowego hasła.
Na dłuższą uwagę zasługuje tutaj CZAS ŻYCIA PROFILU, jest to czas po jakim (w trybie
automatycznym) nastąpi zmiana profilu na następny.
Po upływie czasu ostatniego profilu nie następuje wyłączenie sterownika tylko utrzymywanie
parametrów ostatniego profilu.
Każde zapisanie wartości jest możliwe tylko i wyłączenie po podaniu poprawnego hasła PIN.
Jest to zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem osób nieupoważnionych.
DOMYŚLNE HASŁO TO :1234
Zakładka konfiguracja:
Umożliwia zresetowanie urządzenia , zmianę hasła pin, aktualizację godziny, jak również pokazuje
całkowitą ilość przepracowanych godzin od wyprodukowania.
Opis gniazda RS485:
W razie problemów z uruchomieniem lub działaniem sterownika proszę się kontaktować:
e mail: [email protected] lub telefonicznie: 697-188-561