jak obchodzić święta

Komentarze

Transkrypt

jak obchodzić święta
SPIS TREŚCI
1. Satsang ze Swamidżim
Oświecona Dusza
3. Jak Obchodzić Święta –
Ważne święta w lutym i marcu
4. Obchody Mahaśiwaratri w Aszramie
5. Świątynia Sri Premeśwarar
Nowe Statuetki w Świątyni – Pan Śiwa
9. Moja Kolej –
Śpiewanie jest zdrowe – Saras, Belgia
11. Dzień Konferencji Centrów
12. Nasze Doświadczenie w Zarządzaniu Centrum
Shobana i Nagulan, Belgia
13. Dzielimy Się Doświadczeniami z Naszego Centrum - Kartik, Polska
15. Działalność Centrum - Dhriti, Francja
16. Swamidżi Odpowiada na Wasze Pytania
„Koordynatorzy, którzy prowadzą nasze Centra Sri Premanandy na całym
świecie są ze sobą połączeni. Jak? Oni wszyscy są złączeni ze mną
poprzez swoje oddanie i dlatego są połączeni ze sobą na wzajem.
Wszyscy jesteśmy połączeni przez ogniwa kochających myśli.”
Swami Premananda
1
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Satsang ze Swamidżim
Oświecona Dusza
twoje
duchowe
Ja
nie
jest
usatysfakcjonowane. Ciało może jeść trzy
posiłki dziennie i dobrze się odżywiać, ale
prowadząc takie życie nie zrealizujesz nic
ponad chwilowe przyjemności i przerośnięte
światowe pragnienia.
Przebywając w obecności świętych i ludzi
oddanych
duchowości,
możecie
zacząć
pielęgnować swoją Jaźń. Święci mówią, że
widzieli to, czego wy nie widzieliście. W ciele
Czy wiecie, że żyjecie w klatce? Ta klatka
jest trzecie, duchowe oko - oko mądrości.
nazywa się „ja”! Jest wiele rodzajów klatek –
Jednakże większość ludzi nie jest w stanie
trawy, robaki, drzewa, węże, psy – jest tak
doświadczyć oka mądrości, ponieważ nie są
wiele rodzajów klatek, jak wiele jest gatunków
jeszcze duchowo rozwinięci. Wielkie dusze
żyjących istot. Twoja dusza weszła do takiej
radzą jak osiągnąć wysoki poziom duchowy.
klatki i zamieszkuje ją. Ta klatka to ludzkie
Prowadzi do tego wiele różnych ścieżek
ciało. Ta ludzka klatka pragnie mieszkać
i każda osoba powinna wybrać taką, jaka
w ładnym domu z wszelkimi wygodami, ale
najbardziej odpowiada jej naturze. Poprzez
czego chce dusza? Ciało może rozkoszować
obecność, łaskę i błogosławieństwa wielkich
się światowym zbytkiem, ale czy możesz
dusz możecie wzrosnąć duchowo.
uczciwie powiedzieć, że twoja boska dusza,
Bóg wewnątrz ciebie przebywa w idealnym
Ogólnie wiadomo, że nie powinno się dotykać
otoczeniu?
swojej
wysoko rozwiniętej istoty, ale ja pozwalam
Prawdziwej Jaźni, która potrzebuje duchowej
wam dotykać moich stóp, aby złe skutki
energii i czystości, aby wzrastać i dojrzewać?
waszych przeszłych uczynków (karma) zostały
Czy twoje ciało pomaga ci wznosić twoją Jaźń,
usunięte poprzez Łaskę Boga. W moim ciele
czy po prostu zadowalasz swoje zmysły
znajduje się Boskość i poprzez moc daną mi
fizyczne? Ciało może być zaspokojone, ale
przez
Jakie
wygody
dajesz
Boga
chcę
pomóc
wielbicielom.
2
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Możecie zapytać: jak Boskość może być
„Sathya
przekazana ze świętego na wielbiciela?
o statuetkę, kumkum, święty popiół lub inny
Vaarku”).
Jeśli
poprosisz
mnie
przedmiot, natychmiast pojawi się on w moich
Nie widzimy elektryczności, ale wiemy, że
rękach.
światła elektryczne są włączane przez prąd
uświadomić wam, że Najwyższa Moc jest
elektryczny, który jest przewodzony kablami.
prawdziwa, poza normami ludzkiej egzystencji
Wiemy o tym, mimo że elektryczności nie
i nauką empiryczną.
widać
gołym
światło
okiem,
jaśniejących
ponieważ
żarówek.
Takie
rzeczy
dzieją
się,
aby
widzimy
Podobnie
Po angielsku mędrca, który zrealizował Boga
duchowo oświecone dusze odróżniają się od
nazywa
przeciętnych ludzi na wiele sposobów, aby
w języku tamilskim powiemy, że taka osoba
obdarzać ich uświadomieniem, że Bóg istnieje.
jest
się
oświeconą
nasycona
jagadjothy,
duszą.
uniwersalnym
światłem
Podobnie
światłem
boskiej
Jaźni
–
–
Oświecona dusza ma bezwarunkową wiarę
anmajothy albo że jej olśniewająca obecność
w Boga, który pobudza wszystko, co istnieje
obdarowuje
i całkowicie się mu poddała. Mędrzec kocha
jothymayam. Jednakże próby przetestowania
wszystkich, jest przepełniony niezachwianą
mocy takich oświeconych osób albo badanie
mądrością, jest obiektywny i pozbawiony
ich duchowych zdolności to starta czasu. Takie
pragnień.
działania byłyby równie daremne, co próba
Mędrzec
jest
zadowolony
duchowym
oświeceniem
–
i zachwyca się Jaźnią, mówi prawdę, postępuje
zobaczenia
właściwie i bezinteresownie, jest aktywny
elektrycznego. W tych okolicach jest takie
fizycznie, ale umysł ma nieporuszony i zawsze
powiedzenie, że zmierzenie zawartości oceanu
angażuje się w służbę Boskości. Nie wpada
jest tak samo niemożliwe, jak zmierzenie
w gniew ani zazdrość, jego serce jest
mocy wielkiego mędrca zwanego riszi.
gołym
okiem
prądu
nieskazitelne, a umysł czysty. Jest panem
swoich
zmysłów,
jest
pełen
współczucia
i prostoty.
Posiadam mądrość duchową i chcę wam ją
przekazać. Po to się urodziłem. Przybyłem
nauczać prawości i aby pokazać wam, że
Taka dusza ma niezwykłe, ukryte moce, które
czyste szczęście, Bóg jest wewnątrz was.
są niewidzialne, jak prąd elektryczny. Kto
Wielcy święci Tamil Nadu mówili: „Anbe
zobaczy
jej
Sivan”, co oznacza Pan Śiwa jest miłością,
pewne
dlatego Bóg jest miłością. Chcę abyście
duchowe zrozumienie, że Bóg istnieje. Kiedy
zobaczyli, poczuli i uświadomili sobie wielką
taki mędrzec przemawia, jego słowa są
miłość, jaką jest Boskość w waszych sercach.
Prawdą i na pewno się spełnią (w języku
To jest moje jedyne pragnienie dla was.
duchowej
taką
osobę
chwale
„jaśniejącą”
może
posiąść
w
tamilskim takie zjawisko znane jest jako
3
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Doświadczenie duchowości to nie to samo, co
o swoim Gurudżim. Wołajcie go, a od razu się
uczenie
chcecie
zjawi. Moc telepatii jest natychmiastowa! Jest
natychmiastowego i tymczasowego szczęścia,
szybsza niż zewnętrzne dźwięki lub widzialne
możecie doświadczyć go poprzez sztuczne
światło. Gurudżi odwiedzi was, rozejrzy się po
przyspieszenie krwi za pomocą narkotyków
waszych domach i wróci do siebie. Jak? Nie
lub
pytajcie. To jego dar.
się
z
alkoholu,
książek.
ale
takie
Jeśli
nałogi
tylko
doprowadzą was do destrukcji. Doświadczenie
prawdziwej
duchowości
nieśmiertelnego
i
prowadzi
trwałego,
do
Śmieję się i żyję. Śmiech uszczęśliwia nas
idealnego
i wierzę, że duchowość powinna być pełna
szczęścia.
radości. Ale nigdy nie śmieję się i nie
rozmawiam z ego. Mówię tylko prawdę, ale
W praktykowaniu prawdziwej duchowości
wielbiciele często rozumieją ją po pewnym
i doświadczeniu jej nie ma znaczenia w jakim
czasie. Generalnie ludzie rozumieją sprawy
jesteście
trochę po czasie, więc nauczam dharmy
kraju.
Duchowość
znajduje
się
głęboko wewnątrz was, w waszych sercach,
powoli
lecz
systematycznie.
a nie w żadnym konkretnym miejscu. Myślcie
JAK OBCHODZIĆ ŚWIĘTA
W Aszramie i Centrach Sri Premanandy na świecie
Ważne święta w lutym i marcu
Mahaśiwaratri
Mahaśiwaratri jest jednym z najważniejszych świąt w Aszramie.
Wypada w dzień poprzedzający nów w tamilskim miesiącu Maci, który
zaczyna się w połowie lutego i kończy się w połowie marca. Jest to
wielka noc poświęcona Panu Śiwie. Każdego miesiąca w dzień
poprzedzający nów wypada również święto Śiwaratri. Bardzo dobrze
jest świętować tę noc poprzez wykonywanie sadhany, czyli duchowej
praktyki. Mówi się, że na każde Śiwaratri Pan Śiwa manifestuje się pod
postacią ogromnego lingamu światła lub Dżjotir Lingamu.
4
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Jak obchodzi się święto Mahaśiwaratri w Aszramie i w Centrach Sri Premanandy na świecie?
™ O 9 wieczorem, o północy, o 3 i 6 rano wykonuje się abiszekamy Maharudry do Lingamu
Samadhi Swamiego i do Śiwalingamu, który zwykle znajduje się na ołtarzu w pudża holu.
™ O 4 rano odbywa się jagam Mahamritjundżaja.
™ Wielbiciele – ci obecni oraz ci nieobecni - mogą wziąć udział w jagamie i abiszekamach
poprzez zgłoszenie swoich imion i specjalnych próśb.
™ Darszan Lingamów: w budynku do medytacji bez przerwy intonuje się mantrę Om Namah
Śiwaja w obecności pierwszych z kilku lingamów urodzonych w Mahaśiwaratri każdego
roku przez ponad 40 lat.
™ Om Tatpuruszaja Widmahe, Mahadewaja Dhimahi, Tanno Rudra Praćodajate oraz Om
Namah Śiwaja to dwie mantry, które są tradycyjnie śpiewane podczas tej potężnej nocy.
™ Wszyscy czuwają przez całą noc i poszczą (zgodnie z ich fizycznymi możliwościami).
™ Wielbiciele mogą obejrzeć wideo ze Swamim udzielającym satsangu.
™ O różnych porach przez całą noc śpiewa się wiele bhadżanów.
™ Udziela się błogosławieństw lingamem.
™ Mają miejsce krótkie przemówienia na temat duchowości, klasyczny śpiew i medytacja.
W Centrach Sri Premanandy na całym świecie mają miejsce podobne obchody, podczas których
odbywają się abiszekamy do lingamów, intonowanie mantr do Pana Śiwy, śpiewanie badżanów
i udzielanie błogosławieństw lingamami. Długość tych uroczystości jest różna w zależności od
Centrum i kraju, niektóre trwają przez cała noc, a inne nie.
OBCHODY MAHAŚIWARATRI W ASZRAMIE
27-28 LUTEGO 2014
5
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Każdego roku Aszram Sri Premanandy zaprasza wszystkich wielbicieli Swamidżiego, aby
przybyli do Indii i uczestniczyli w obchodach Mahaśiwaratri, korzystając z potężnego
boskiego światła Pana Śiwy. Tego roku wielu wielbicieli z całego świata celebrowało tę świętą
noc w Aszramie.
Specjalne błogosławieństwa
Dokładnie o 1.45 rano -
i po raz czwarty od
Mahasamadhi Swamidżiego w 2014 roku- lingam
pojawił się cudownie u stóp statuetki Swamidżiego.
Wiele osób było w świątyni i wokół niej w tym czasie.
Zrobiono
i
pierwsze
zaśpiewano
arati
pieśni
do
oddania
nowego
do
lingamu
Pana
Śiwy
i Swamidżiego, poprzez łaskę którego zamanifestował
się lingam. Trochę później, rankiem, wszyscy obecni
otrzymali pierwsze błogosławieństwo nowym lingamem.
W dawnych latach Swamidżi czasami dawał instrukcje wielbicielom, aby położyli trochę
kwiatów gdzieś w ich domu, i pojawiała się tam statuetka, pomimo iż Swamidżiego fizycznie
6
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
tam nie było. Poprzez jego duchową wolę takie cuda wydarzają się, czy jest on fizycznie
obecny czy nie. Moce Swamidżiego są poza naszym racjonalnym zrozumieniem.
Om Namah
Śiwaja
Świątynia Sri Premeśwarar
Nowe Statuetki w Świątyni
7
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Kiedy Swamidżi polecił zbudowanie tej świątyni w Aszramie, powiedział, że chciałby, żeby 16
statuetek, każda z pięciu metali, zostało zainstalowanych przy dwóch głównych ołtarzach.
Dwa lata temu, w lutym 2012 roku, zainstalowane zostały statuetki Pana Ganeśi,
Thirunawukarasu Najanara (zwanego również Appar), Wekkali Amman, Samajapuram
Amman,
Durgi,
Akhilandeśwari i
Lakszmi,
Pana Nataradży,
razem ze statuetką Swamidżiego.
W tym roku, wcześnie rano 28
lutego, odbyła się ceremonia dająca
życie z jagamem, został też wykonany
abiszekam
dla
niektórych
niezainstalowanych
bóstw,
jeszcze
w świątyni Sri Premeśwarar. Były to:
Bhuwaneśwari, Pan Śiwa, Pan Muruga
i Sundaramurti Najanar (znany też
jako Sundarar). Zainstalowaliśmy też
Ceremonia ożywienia pięciu świątynnych statuetek
statuetkę Boskiej Matki w formie
Śiwagami. Kontynuując naszą serię na temat tych statuetek, w tym miesiącu prezentujemy
Pana Śiwę.
Pan Śiwa
About Lord Shiva
W hinduizmie Śiwa przez swoich wielbicieli uważany
jest za wszechpotężnego i za “ojca wszystkich
Bogów”. On jest znany jako bóstwo mające moc
“konstruktywnej destrukcji” w świadomym procesie
stworzenia, podtrzymania, zniszczenie oraz ponownej
kreacji lub transformacji. On jest Panem Życia
i Śmierci. W Wedach Pan Śiwa nazywany jest “Iśana”
władca świata oraz indywidualnego ciała – umysłu.
‘Iśwara’ – Pan lub „Mahadewa’ – ‘Wielki Bóg’. Śiwa
oznacza ‘pomyślność’.
8
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
W ludzkiej formie, jest On ubrany w skórę tygrysa, Jego ciało pokryte jest świętym prochem
i ma splątane włosy. To wszystko symbolizuje całkowite wyrzeczenie. Święte węże owinięte
są wokół jego szyi i ramion. Jest nazywany Bogiem o niebieskiej szyi, ponieważ Jego szyja
stała się niebieska od trucizny, którą wypił żeby ochronić świat. On siedzi w medytacji na
Górze Kailaś, w Himalajach, spoglądając na południe. Na czole ma trzecie oko, oko mądrości
i unicestwienia. Jego boską małżonką jest Parwati, reprezentuje ona Śiakti, boską energię.
Śiwa zazwyczaj reprezentowany jest przez formę Lingamu. ‘Linga’ to znak lub symbol.
Koncepcja i kult Pana Śiwy jest odwieczny i nie ma początku. Hinduska sanatana dharma,
odwieczne i uniwersalne nauczanie, wyjaśnia, że Pan Śiwa istnieje we wszystkich istotach,
w bardzo subtelnym stanie. Pan Śiwa jest miłością, najczystszą, transcendentalną miłością,
ale też miłością, która także zstępuje i obejmuje nawet najmniejsze ze stworzeń.
Swamidżi powiedział: “Wszystko w stworzeniu jest Śiwą. On jest jedynym bóstwem,
kompletnym i pierwszym. Ktokolwiek czci Jego powinien pozbyć się swojego ego, arogancji
i odczucia ‘Ja’ i ‘moje’. Ktokolwiek czci Śiwę powinien mieć proste i pokorne nawyki.” “Od
czasu pierwszej kreacji Śiwa tam był. On istniał przed materią, przed Ziemią, skałami
i kontynentami. Śiakti, Boska Matka, wyłoniła się z Lingamu jako aktywna energia Boga. Inne
hinduskie bóstwa: Wisznu, Brahma, Saraswati i Lakszmi pojawiły się później. Dlatego też
możemy zrozumieć, że Lingam jest pierwszym symbolem Boskości.”
Jakie są szczególne cechy Śiwy?
Swami Premananda wyjaśnił: „Śiwa jest całkowitą czystością i perfekcją. Śiwa ma różne
formy, ale podczas Śiwaratri szczególnie pamiętamy o Śiwie w formie Lingamu. Forma
Lingamu ma niesamowitą śakti czyli energię duchową. Im bardziej czcimy Lingam, tym więcej
mocy zachowuje i emanuje. W noc Śiwaratri tradycyjnie czcimy Lingam cztery razy podczas
abiszekamu, pudży i ofiarowania. Możemy oddawać cześć Śiwie w bardzo prosty sposób,
nawet liśćmi i wodą. Cieszy go prostota i duchowość, ponieważ ma jogiczną naturę. On
w zamian za nasze proste podarunki obdarza nas łaską. Te potężne wibracje objawiają w nas
duchową percepcję i zmianę świadomości. Energia Śiwy zrobiona jest z absolutnej miłości
i współczucia. Śiwa jest uniwersalnym ojcem, który wie i widzi wszystko, On istnieje
w każdym stworzeniu. To oznacza, że On jest także w tobie. Kiedy zawołamy Go z tęsknotą
z samego dna naszego serca, On zamanifestuje się wewnątrz nas.”
9
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Atrybuty Śiwy
Trishula
‘Tri’ oznacza trzy, a ‘szula’ oznacza uzbrojonego we włócznię. Pan Śiwa posiada trójząb, który
oznacza jego władzę nad trzema gunami – cechami:
sattwą – czystością, radżasem –
sktywnością i tamasem – ociężałością.
Vibhuti
Wibhuti reprezentuje Pana Śiwę i symbolizuje przede wszystkim zniszczenie karmy, co daje
największą korzyść, ale także symbolizuje tymczasowość wszystkiego na tym świecie.
Nałożenie na siebie świętego popiołu, który ma przypominać o przemijającej naturze ciała
jest dobrze znane w wielu religiach.
Nałożenie wibhuti podkreśla prawdziwość
rzeczywistego Ja i nierzeczywistość świata i tego, co materialne.
Rudraksha
Modlitwene paciorki nadal używane są w wielu głównych religiach. Najwcześniejszy ślad
modlitewnych paciorków pochodzi z hinduskiej wiary w Indiach, gdzie są znane jako male.
Ci, którzy wielbią Śiwę używają chropowatych, brązowych nasion drzewa rudraksza.
Modlitewne paciorki zazwyczaj składają się ze 108 lub 54 paciorków.
Tak, jak wibhuti i triszula, rudraksze są atrybutami Śaiwizmu (kultu Pana Śiwy). O nasieniu
rudrakszy mówi się, że jest to oko (aksza – mitologiczne trzecie oko, dające duchowy wgląd
lub realizację) Rudry (oznacza Śiwę, jest to jedno z imion Śiwy) i pojawia się w różnych
rozmiarach. Rudraksza jest brązowym nasieniem Eleocarpus ganitrus o wielu twarzach,
niebiesko marmurkowego drzewa. Mówi się, że nasiona rudrakszy są łzami Pana Śiwy, które
roni ze współczucia dla ludzkiego cierpienia. Dlatego rudraksza jest symbolem nieskończonej
miłości Pana Śiwy i współczucia dla wszystkich żywych istot.
Nasza statuetka w świątyni Premeśwarar
Nowa statuetka Śiwy w świątyni przedstawia go siedzącego w błogości. We włosach ma
półksiężyc, który reprezentuje czystość umysłu, co jest celem duchowości. Półksiężyc
reprezentuje także boski nektar, który tworzy się wewnątrz i daje smak boskiej rozkoszy. Po
drugiej stronie ma Gangę, najświętszą rzekę w Indiach. Święta woda Gangesu symbolizuje
podstawę rytualnego oczyszczenia. Przez trzymanie Gangesu w swoich splątanych włosach,
Pan Śiwa pozwolił świętej rzece zejść na ziemię i przynieść swą oczyszczającą wodę ludziom.
10
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
U podstawy włosów jest czaszka, która ma przypominać, że w końcu śmierć przyjdzie do nas
wszystkich.
Ta statuetka Śiwy ma cztery ręce. Wyższa prawa ręka trzyma topór, który symbolizuje
zniszczenie. W wyższej lewej ręce trzyma jelenia, która symbolizuje niestały umysł, który
biega tam i z powrotem, tak jak jeleń w lesie i który musi zostać poddany kontroli. Niższa
prawa ręka jest w abhaja mudrze, która zapewnia pocieszenie i ochronę, podczas gdy lewa
niższa ręka skierowana jest w dół w warada mudrze, znaku wybaczenia i łaski. Trzecie oko na
środku czoła symbolizuje mądrość, widzenie ponad to, co powierzchowne oraz zniszczenie
zła i zło czyniących. Kobra, owinięta wokół jego szyi symbolizuje kosmiczną energię, jogiczną
moc Pana Śiwy oraz jego wyjście ponad cykl stworzenia i czasu.
Swamidżi powiedział, że wielka statuetka Śiwy, która zostanie zainstalowana w świątyni,
będzie ostatecznie niesiona wokół świątyni podczas procesji, razem z Boską Matką
Akhilandeśwari, co roku w Mahaśiwaratri.
działania, żeby tak uczynić.
Dlatego też, w przyszłości podjęte zostaną
11
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Moja kolej
Śpiewanie jest zdrowe
Saras, Belgia
Na początku 2004 roku, w związku ze stanem mojego zdrowia, zaczęłam interesować się
różnymi formami alternatywnych diagnoz i terapii . Z wielkim zaangażowaniem zgłębiałam
najnowsze publikacje na te tematy oraz
zaczęłam stosować opisane w nich metody.
W końcu natknęłam się na artykuły w których przedstawiano dowody, że śpiew nie tylko
wpływa pozytywnie na atmosferę, ale również dobroczynnie oddziaływuje na zdrowie.
Badania przeprowadzane z udziałem członków chóru z Frankfurtu w Niemczech dowiodły,
że śpiewanie zmniejsza stres oraz wzmacnia odporność organizmu. Wnioski z tych badań
były takie, że śpiewanie, już przez godzinę, zauważalnie zwiększa liczbę przeciwciał oraz
zmniejsza poziom kortyzolu- hormonu stresu - we krwi. Jednakże jeśli członkowie chóru
jedynie słuchali muzyki, skład krwi znacznie się od tego różnił.
Szwedzcy naukowcy odkryli, że śpiewanie w grupie synchronizuje rytm bicia serca oraz, że
wpływa pozytywnie na tętno. Grupowe śpiewanie w chórze zostało przedstawione jako
równie dobroczynne dla serca jak, przykładowo, ćwiczenia jogi.
Brytyjczycy odkryli, że śpiewanie zmniejsza chrapanie, a nawet zupełnie je eliminuje.
Z pewnością jest to bardzo prosty i tani sposób!
Śpiewanie badżanów było pierwszą duchową praktyką, którą wykonywałam. Bardzo mi się to
podobało, ponieważ czułam, że ta praktyka natychmiast otwiera moje serce. Kontynuowałam
ją, a gdy znalazłam się w Aszramie bardzo poruszyły mnie duchowe śpiewy, które odbywały
się
tam w noc Śiwaratri. Od pierwszego badżanu czułam jak zmieniają one atmosferę.
W każdym momencie odczucie było takie, jak gdyby Swamidżi pojawiał się, aby rodzić
lingamy. Bardzo utkwiło mi w pamięci to pierwsze Śiwaratri w jakim uczestniczyłam
w Aszramie, było to w 1995 roku , niedługo po aresztowaniu Swamidżiego. Śpiewaliśmy
wtedy tak, jakby zależało od tego nasze życie, oraz by mieć pewność, że Swamidżi będzie
mógł przesłać nam lingam z więzienia do Sali Pudż.
12
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Zwykle bardzo lubię ciszę, ale wtedy bardzo cieszyło mnie to potężne wspólne śpiewanie,
które kontynuowaliśmy przez kolejne trzy dni po święcie Śiwaratri. Czułam, że umysły i serca
wszystkich obecnych tam wielbicieli zostały w pewnym sensie "zresetowane" podczas nocy
Śiwaratri i dlatego mogliśmy śpiewać badżany bardziej harmonijnie i z większym oddaniem.
Czuję się naprawdę bardzo błogosławiona, że mogłam uczestniczyć w tych pięknych sesjach
badżanów
i pragnę podziękować wszystkim ich uczestnikom z całego mojego serca,
ponieważ mogliśmy osiągnąć to jedynie wspólnie. Będąc przy Śiwalingamie w Samadhi
Swamidżiego wyraziłam moje głębokie pragnienie abyśmy mogli - my, wszyscy
międzynarodowi wielbiciele -
bardzo często spotykać się razem i
wspólnie śpiewać
badżany. I nie zapominajcie o dobroczynnych skutkach ubocznych - w przyjemny sposób
oraz bez większego wysiłku pracujemy w ten sposób nad poprawą naszego zdrowia!
Dżej Prema Śanti!
13
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Dzień Konferencji Centrów – 2 Marca 2014
14
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Przed trzydniową Międzynarodową Konferencją Młodzieży 2014,
która rozpoczynała się
3 marca, nasi nowi Międzynarodowi Koordynatorzy Centrów, Sarada Devi oraz Velan,
zorganizowali „Dzień Centrów”. Ten dzień zaczął się od zapalenia dwóch dużych lampionów,
a następnie Sarada Devi i Velan zostali uhonorowani szalami i girlandami, tak jak to miało
miejsce za pierwszym razem, gdy przybyli do Aszramu jako Międzynarodowi Koordynatorzy.
Uhonorowano również poprzednich Międzynarodowych Koordynatorów.
W otwierającym spotkanie przemówieniu, Sarada Devi zwróciła się do
uczestników: "Namaskaram. Witam wszystkich w tym Dniu Konferencji
Centrów. Pragnę podziękować Swamidżiemu, naszemu drogiemu Guru, za
to, że mogliśmy tutaj się znaleźć i za to, że opiekuje się każdym z nas w
bosko doskonały sposób. Kiedyś zapytałam Swamidżiego „Dlaczego tak
bardzo kochamy Swamiego Premanandę?” Swamidżi odpowiedział
"Ponieważ jestem szczęśliwy, a wy również pragniecie osiągnąć to samo
szczęście”. Swamidżi powiedział, że stworzył Centra Sri Premanandy, aby
usuwać problemy ludzi, aby przybliżać ich do Boga i by pomóc im w
stawaniu się szczęśliwymi. Swamidżi kochał i nadal bardzo kocha każdego i
w ten sposób przyciąga wielu ludzi. Bądźmy również wypełnieni miłością
wobec każdego, abyśmy mogli w ten sam sposób przyciągnąć wielu ludzi
do naszych Centrów. Wtedy o wiele więcej osób będzie miało możliwość, taką jak my,
doświadczać błogości Swamidżiego i zbliżyć się do Boga. Życzę wam wszystkim bardzo
szczęśliwego dnia. Dżej Prema Śanti!
Koordynatorzy
Centrów
porozmawiania
o
w
prowadzeniu
mieli
swoich
Centrów.
możliwość
doświadczeniach
Zostały
również
utworzone specjalne grupy dyskusyjne na różne
tematy, wszystkie związane z rozwojem centrów Sri
Premanandy i misji Swamidżiego. Na koniec
wszyscy dzieliliśmy się wnioskami i ideami, które
pojawiły się podczas rozmów w grupach. Były to
idee związane z określaniem, w oparciu o słowa
Swamidżiego, podstaw na jakich opiera się misja
Swamidżiego,
oraz
idei
związanych
z prowadzeniem aktywności w Centrach, tak by nasze ośrodki stały się bardziej znane i by
przesłanie Swamidżiego dotarło do osób, których może ono zainteresować i w ten sposób
15
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
zachęcić ich do uczestnictwa. Odbyły się dyskusje o tym jak możemy ulepszyć dystrybucję
informacji do wielbicieli Swamidżiego i o tym jak prowadzić Centrum, jeśli ktoś nigdy fizycznie
nie spotkał Swamidżiego. Podjęliśmy decyzję o wydaniu nowego przewodnika dla Centrów
zawierającego rady Swamidżiego dotyczące prowadzenia Centrum, oraz decyzje
dotyczące
ulepszenia komunikacji i współpracy pomiędzy Centrami i Młodzieżowymi Grupami, oraz
pomiędzy Centrami na krajowym i międzynarodowym poziomie, a także z Aszramem.
Nasze doświadczenia z prowadzeniem Centrum
Shobana i Nagulan, Centrum Sri Premanandy we Vlamertinge, Belgia
Nasze
i
Centrum
realizujemy
w
jest
nim
bardzo
jedynie
zwyczajne
podstawowe
aktywności. Jednakże jesteśmy bardzo zadowoleni
z naszego Centrum i dzielimy nasze szczęście
z ludźmi, którzy przychodzą do niego. Najbardziej
cieszy nas to, że ludzie
mogą poznawać
Swamiego w ten sposób. Nasz program składa się
zwykle
z
abiszekamu,
śpiewania
badżanów
i czytania satsangów Swamiego. Co jakiś czas
przychodzą do nas nowi ludzie. Nie wszyscy z nich
przychodzą regularnie, ale zawsze pojawiają się ludzie, którzy pragną poznać Swamiego. Nie
robimy nic szczególnego, po prostu staramy się pomóc ludziom najlepiej jak potrafimy. Gdy
dowiadujemy się, że niektórzy z nich zapominają kiedy odbywa się nasze spotkanie, wtedy
wysyłamy im osobiste powiadomienia e-mailem z niezobowiązującym zaproszeniem na
najbliższe nadchodzące spotkanie. Czujemy, że ludzie są zawsze szczęśliwi z tego powodu, że do
nas przychodzą.
W styczniu tego roku poinformowaliśmy ludzi, że mogą pisać listy do Swamiego, które następnie
zostaną umieszczone przy lingamie Samadhi Swamidżiego. Wytłumaczyliśmy im dokładnie co
następnie stanie się z tymi listami, czyli, że raz w miesiącu wszystkie listy zostają spalone
w rytualnym ogniu. Pokazaliśmy im artykuł znajdujący się w Premananda Vahini z września
2013, w którym to było opisane i wszystkich te informacje bardzo zainteresowały. Obecnie wiele
osób pisze listy i przekazuje je przez nas do Lingamu Samadhi Swamidżiego.
Kiedy ktoś pierwszy raz przychodzi do naszego Centrum zwykle wyjaśniamy mu trochę co będzie
się w nim działo. Mówimy, że naszym duchowym mistrzem jest Swamidżi ale, że gdy
16
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
wykonujemy Guru pudżę, mogą myśleć o swoim własnym mistrzu - zdają się być zadowoleni
z tych naszych wyjaśnień. Kiedykolwiek ktoś prosi o pobłogosławienie nici podczas abiszekamu,
robimy to, a potem zawiązujemy ją wokół nadgarstka tej osoby, recytując specjalną mantrę do
tego przeznaczoną. Razem z prasadamem dajemy im tłumaczenie tej mantry i czasami, jeśli czas
nam na to pozwala, tłumaczymy i zapisujemy im kilka sentencji Swamidżiego, które
wyszukujemy w Prema Ananda Vahini, lub wybieramy z kalendarza Swamiego i z dyskursów
Swamidżiego. Staramy się poświęcać swoją uwagę
i opiekować się ludźmi, którzy przychodzą
do Centrum, słuchamy tego co mówią nam o swoim życiu, o swoich problemach, o radościach,
a także o szczególnych doświadczeniach podczas abiszekamu lingamu.
Teraz, gdy Swami nie przebywa już w swoim fizycznym ciele, większość nowych ludzi mówi nam,
że czują szczególne wibracje podczas błogosławienia lingamem. W styczniu był u nas
mężczyzna, który poprosił Swamidżiego o znak jego obecności i potem podczas abiszekamu
poczuł bardzo silny zapach róż. Po wszystkim spytał mnie, czy używałam jakichś perfum i jak to
zwykle bywa w takich przypadkach, był bardzo zadowolony z tego znaku, który dał mu
Swamidżi. Niektórzy ludzie pytają nas jak mogą nawiązać kontakt ze Swamidżim, wtedy radzimy
im, aby medytowali, żeby po prostu myśleli o Swamidżim lub, by recytowali Guru astotrę.
Otrzymaliśmy również od Swamidżiego specjalną mantrę dla ludzi , którzy przychodzą do nas ze
swoimi problemami. Radzimy im, aby wzywali Swamidżiego i natychmiast powierzali mu swoje
problemy. Bardzo to doceniają.
Dżej Prema Śanti!
Dzielenie się doświadczeniami związanymi
z naszym centrum
Kartik, Częstochowskie Centrum Sri Premanady, Polska
Pamiętam
pewne
spotkanie
ze
Swamidżim.
Mówił
ludziom
zarządzającym
różnymi
departamentami w Aśramie, że nie powinni czekać, aż wielbiciele przyjdą do nich po pomoc, ale
powinni sami pójść do nich i ją zaoferować. Widziałem, jak to działa podczas mojego pobytu
w Aśramie. Na przykład, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie nowych gości i ulokowanie ich
w pokojach, przyszła do nas i nie tylko zorganizowała nasze zakwaterowanie ale również
zachęcała nas do wykonywania Abiszekamów Samadhi Lingamu. To dało nam tak wiele łaski
17
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
i błogości. Myślę, że powinniśmy zachowywać się w ten sam sposób w stosunku do wielbicieli,
którzy przychodzą do Centrów, jak i do wszystkich nowych ludzi jakich spotykamy.
W Polsce większość ludzi przychodzi do Centrów poprzez różnego rodzaju zajęcia takie jak
karate, joga czy masaż. Często ciężko o możliwość rozreklamowania Centrów i ich aktywności
z powodu sytuacji religijnej w Polsce. Zwłaszcza w małych miastach. Dlatego, może powinniśmy
zwiększyć nasze umiejętności, aby być lepszymi instruktorami w danej dziedzinie, aby ludzi
widzieli, że wiemy co robimy i że to im pomaga. Kiedy im się spodoba, albo nawet zaczną
podziwiać nasz sposób życia, wtedy będą chcieli wiedzieć to co my i być w stanie żyć, tak jak my.
Nie wiem, jak jest w innych krajach, ale myślę, że zapotrzebowanie na Centra Sri Premanandy
w Polsce wynika na przykład z tego, że wielu ludzi jest zbyt powierzchownych, samolubnych
i wykorzystujących innych. Kiedy widzą odwrotne zachowanie, jest to dla nich wielkim
zaskoczeniem. Doszedłem do wniosku, że często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne są nasze
działania.
Pewnego razu prowadziłem lekcje masażu medycznego zorganizowaną przez stowarzyszenie
akademickie. Część teoretyczna była dość nudna, więc dodałem kilka faktów o duchowości
i o Swamidżim. W rezultacie kilku uczestników chciało wziąć udział w innych kursach, które
organizowałem, bez względu na to, jakie kursy to były, ponieważ byli tak poruszeni tymi faktami
które zawarłem w wykładzie. Po roku zapytałem jedną z uczestniczek, dlaczego bierze udział
w tych kursach tak często, a ona odparła, że zmieniły one jej życie. Tłumaczyła dalej, że gdy
pierwszy raz się spotkaliśmy, chciała popełnić samobójstwo, a z powodu naszego spotkania na
nowo odnalazła sens i radość życia. Nie przypuszczałem, że było to dla niej aż tak istotne
i pomocne. Teraz myślę, że tak jak Swamidżi nauczał ludzi z zarządu Aśramu różnych
praktycznych umiejętności, tak i my powinniśmy poświęcić trochę czasu na zdobycie lub
rozwinięcie pewnych praktycznych umiejętności, które mogą być przydatne w codziennym życiu.
W Centrum możemy myśleć również, jak zachęcić wielbicieli do doskonalenia Ich umiejętności,
zarówno tych, tak zwanych, praktycznych, dla życia codziennego, oraz tych duchowych. W ten
sposób całe Centrum będzie postrzegane jako miejsce pełne interesujących, pozbawionych ego
i doświadczonych ludzi, a wielbiciele będą szczęśliwsi, bardziej pewni siebie i bogatsi
wewnętrznie z powodu nowych umiejętności które posiedli.
Poza tym, chociaż w materialnym środowisku Zachodu trudno jest skoncentrować się na
duchowych praktykach i znaleźć czas, aby je wykonywać to jednak powinniśmy starać się
o otrzymanie łaski Swamidżiego ponieważ, dzięki niej, wszystko jest możliwe, a cuda na pewno
się zdarzą.
18
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Kiedyś para z północnej Polski, która nie brała aktywnego udziału w życiu Centrum, przyszła do
nas z ich matką i poprosiła o pomoc. Matka miała nowotwór. W czwartek zrobiliśmy abiszekam
i błogosławieństwo lingamem. Wciąż będąc w Centrum, ta pani zasnęła na dwie godziny,
podczas gdy my głośno rozmawialiśmy z jej dziećmi. Później wróciła do domu, a w nadchodzący
poniedziałek miała przeprowadzane badania. Okazało się, że jej guz nowotworowy kompletnie
zniknął. W rezultacie wiara tej pary
w
Swamidżiego
ogromnie
wzrosła
i również oni zaczęli robić dużo sewy
(bezinteresownej służby) razem z nami.
W zasadzie byli dość zamożni, więc
wspólnie
odnowiliśmy
biednej
rodziny.
zainstalowaliśmy
dom
Innej
system
bardzo
rodzinie
centralnego
ogrzewania. Oni podarowali niezbędne
fundusze, a i my dołożyliśmy trochę
pieniędzy. Ofiarowaliśmy również nasz
wysiłek, pracę i dobre pomysły. Wielu
wielbicieli z Centrum zebrało się i wzięło
udział w tych projektach.
Chciałem podzielić się tymi pomysłami,
Podest konferencyjny w Dniu Centrów
ponieważ ktoś powiedział, że dobrze jest wiedzieć, czym zajmują się inne Centra, oraz ponieważ
dobrze jest mieć potwierdzenie od innych tego, co już wiemy.
Jai Prema Shanti!
Aktywności Centrum
Dhriti, Centrum Sri Premanandy w Dordogne, Francja
Chciałem podzielić się z Wami miłym doświadczeniem, które miało miejsce w naszym
Centrum w 2012 i 2013 roku. Zaprosiliśmy wszystkich wielbicieli, aby spędzili z nami długi
weekend. Naszym celem było podzielenie się i praktykowanie Sanathana Dharmy, takiej,
jakiej nauczał Swamidżi, aby nauczyć się więcej o niej i aby wspólnie spędzić czas
w atmosferze rodziny Premanandy. Te dwa i pół dnia było wypełnione mieszanką
abiszekamów, pudż, bhadżanów, medytacji, satsangów i jogi. Praktykowaliśmy wspólnie lub
19
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
też prowadziliśmy zajęcia z poszczególnych rodzajów duchowych praktyk. Oprócz tego
mieliśmy również programy otwarte dla większej publiczności: śpiewanie bhadżanów
poprzedzone abiszekamem Lingamu i błogosławieństwem, duchowy film z indyjską herbatą,
lunch w stylu indyjskim oraz ognisko z duchowymi pieśniami. Te programy umożliwiły
nowym ludziom poznanie Swamidżiego. Zebraliśmy również trochę funduszy na cele
charytatywne. Ostatni dzień poświęciliśmy na tworzenie statuetki Ganesi z gliny. Robiliśmy to
w medytacyjny sposób, a rezultaty były zaskakujące. Miesiąc później, podczas Ganesia
Czturti, statuetki zostały wrzucone do rzeki aby rozpuściły się w rytualny sposób.
Przez cały ten weekend, od pierwszej astotry do ostatnich chwil spędzonych wspólnie,
byliśmy pobłogosławieni silną obecnością Swamiego. Dziękujemy Swamiemu i wszystkim
uczestnikom za te wspaniałe chwile.
Dżej Prema Śanti!
Grupy dyskusyjne związane z rozwojem Centrów Sri Premanandy na świecie i
grupowy taniec.
Swamidżi odpowiada na pytania
20
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Pytanie: Panuje powszechne przekonanie, że osoba aspirująca
duchowo powinna przebywać w samotności, w spokoju i medytować
w ciszy. A w aszramie często nie ma po temu okazji.
Swamidżi: Nie mówię, że
umysł
zawsze
przebywać w otoczeniu stu osób. Umysł
w
należy
przebywać
samotności.
Gdybyś
będzie
sam.
Twoje
ciało
może
powinien być sam.
zawsze był sam, czułbyś się
Nikogo nie powinno być w twoim umyśle.
zagubiony.
Jeśli będziesz
Jeśli pozwalasz komuś, by był w twoim
gdzieś całkiem sam, bez nikogo, zaczniesz się
umyśle, co się stanie? Przykładowo, jeśli
denerwować i niepokoić. Niebezpiecznie jest
chłopak kocha dziewczynę a ona wraca do
iść gdzieś samemu, czy to w Tiruvannamalai
swojego kraju, chłopak będzie się martwił. To
czy gdzieś indziej. Uczę od wielu lat. Twoje
jest związek fizyczny.
własne doświadczenie pokaże ci, że samotne
podążanie ścieżką duchową nie zawsze jest
Pogawędki, przyjacielska rozmowa i wspólne
najlepsze.
mieszkanie – wszystko to są fizyczne rzeczy.
Najlepsze
jest
twoje
własne
doświadczenie.
Nikogo nie zatrzymuj w swoim umyśle. To
właśnie oznacza stwierdzenie, że samotne
Moje
doświadczenie
–
życie jest wskazane. Niektórzy będą żyć sami
zacząłem praktykować sadhanę w wieku
na planie fizycznym, ale jeśli twoje ciało żyje
ośmiu lat, razem z kolegami ze szkoły.
samotnie będziesz spięty i niespokojny. “Co
W wieku 17 lat nie miałem już szkolnych
się stanie ze mną, jeśli zachoruję? Kto mnie
przyjaciół, ale przychodzili za to przyjaciele
zawiezie do szpitala? Jeśli nie będę mógł
rodziny, dorośli i małżeństwa. Od czasu, gdy
chodzić, kto przyniesie mi jedzenie?” (...)
miałem osiem lat aż do dziś, gdy mam 52,
powinieneś ze wszystkimi żyć dobrze, ale twój
poznałem
umysł
bardzo
było
wiele
następujące
osób.
Zatem
powinien
być
wolny.
Rozumiesz?
mieszkam w tłumie.
Narajana, Narajana, OM!
Z jednej strony jest to dla nas dobre. Ale
(Swamidżi śpiewa kirtany.) Jeśli twój umysł
z
Jeśli
ciągle powtarza to samo setki razy, to łatwo
tych
jest go wówczas kontrolować. Jeśli umysł
wszystkich ludzi, pogubisz się. Każdy z nich
przepełniony jest słowami, będziesz za dużo
mówi ze swojego własnego punktu widzenia,
myśleć. Jeśli będziesz śpiewać w opisany
a nie z twojego. Jeśli mówią, po prostu
sposób, pewnego dnia dojdziesz do etapu,
przytakuj: „Tak, tak, tak” i bądź życzliwy.
w którym będziesz śpiewać nie wydając
Jednak ciało nie powinno być samo. Niech
dźwięku. Będziesz śpiewać w swoim wnętrzu.
drugiej,
niepotrzebnie
nie
słuchaj
będziesz
innych!
słuchać
21
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Wówczas przyjdzie też taki moment, że nie
Umysł jest wolny. Dlaczego to wszystko
będziesz śpiewać nawet w swoim wnętrzu,
wyjaśniam? Ponieważ całe życie powinieneś
zachowasz ciszę, ale wibracja pozostanie.
żyć w szczęściu. Hari OM.
Wtedy łatwo jest praktykować medytację.
Pytanie: Jeśli ktoś nas krytykuje a my się złościmy, czy to jest ego?
Swamidżi: Człowiek nie jest zwierzęciem.
powie: „Zrobiłaś to”, ona się nie zgodzi
Każdy ma rozum i jednocześnie szósty
z tym. To samo dzieje się, gdy żona powie
zmysł. Ktoś, kto ma szósty zmysł w naturalny
mężowi, że coś zrobił nie tak. Zatem, widzisz,
sposób poczuje się zraniony, kiedy jakaś
że to samo może zdarzyć się w rodzinie.
osoba pokrzyczy go lub skrytykuje. To leży
Naturalnie, nikt nie lubi, gdy się go krytykuje,
w naszej naturze. “Dlaczego on na mnie
krzyczy na niego lub wytyka mu błędy.
krzyczy? Nic złego nie zrobiłem. Dlaczego
Każdy lubi być traktowany uprzejmie.
ona tak mówi?” Niekiedy popełniamy błędy,
ale umysł się na to nie zgadza, nie jest
Każdy lubi, gdy Swami Premananda jest miły.
gotowy przyznać się do tego.
Wówczas wszyscy są szczęśliwi. Co się dzieje,
jeśli troszkę krzyczę? Wtedy od razu są
Nasze myśli, nasz umysł, nasz sposób
komentarze: “Hmm, Swami jest w złym
myślenia sprawia, iż oczekujemy od innych,
humorze”. To nieprawda. Nie jestem w złym
że będą się zwracać do nas z miłością. Nasz
humorze, mój nastrój jest taki jak zwykle.
umysł zawsze oczekuje miłości, miłości,
Niezależnie od tego, co kto mówi, jak zawsze
miłości. Jeśli ktoś mówi do nas miło,
lubię być w szczęśliwym nastroju. Co to jest
życzliwie, z miłością, jesteśmy szczęśliwi.
szczęśliwy nastrój? Czy oznacza, że zawsze
Nieważne czy popełniliśmy błąd, czy nie –
musimy uprzejmie i życzliwie zwracać się do
po prostu chcemy, aby ludzie odnosili się do
wszystkich, kadzić im i zadowalać ich? Każdy
nas z miłością. Tak samo jest z mężem
to lubi i dzieci i dorośli. Zatem, czy to dobry
i żoną. Mąż zrobi coś nie tak, ale chce, żeby
nawyk? Nie – ponieważ wówczas zawsze
żona była dla niego miła. Może
oczekuje się miłości. Gdy zawsze
żona popełni błąd, ale pragnie,
okazujemy
aby mąż był dla
z miłością, możemy tak robić
niej miły.
Właśnie tego oboje oczekują.
Jeśli mąż mówi żonie, że się
pomyliła, ona protestuje. Jeśli on
miłość
i
mówimy
z egoistycznych pobudek.
22
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Zatem, twierdzę, iż jeśli ktoś na nas krzyczy
słowa są dobre, jutro takie nie będą. Ale
i nas krytykuje, to powinniśmy słuchać!
słuchaj – to niedojrzałe, gdy zawsze się tylko
Każdy może poczuć się zraniony. To nic.
krytykuje.
Umysł zmienia się z chwili na chwilę. Nikt nie
uświadamiają sobie, że sami nie są bez wad.
żyje ciągle w ten sam sposób. Dziś jest dobry
Czyż w Biblii nie jest napisane to samo?
dzień, jutro będzie zły. Dziś wszystko idzie
Każdy powinien zrozumieć, że nie należy
jak po maśle a jutro pójdzie jak po grudzie.
doszukiwać się wad u innych, lecz najpierw
Świat i życie takie właśnie są. Dziś wszyscy są
należy zauważyć swoje wady. Jeśli nie masz
dla ciebie mili, gdy się odzywasz, a jutro
wad, wtedy możesz krytykować innych.
będą się denerwować. Dlaczego? Dziś twoje
Ludzie,
którzy
krytykują
nie
1
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Satsang ze Swamidżim
Oświecona Dusza
twoje
duchowe
Ja
nie
jest
usatysfakcjonowane. Ciało może jeść trzy
posiłki dziennie i dobrze się odżywiać, ale
prowadząc takie życie nie zrealizujesz nic
ponad chwilowe przyjemności i przerośnięte
światowe pragnienia.
Przebywając w obecności świętych i ludzi
oddanych
duchowości,
możecie
zacząć
pielęgnować swoją Jaźń. Święci mówią, że
widzieli to, czego wy nie widzieliście. W ciele
Czy wiecie, że żyjecie w klatce? Ta klatka
jest trzecie, duchowe oko - oko mądrości.
nazywa się „ja”! Jest wiele rodzajów klatek –
Jednakże większość ludzi nie jest w stanie
trawy, robaki, drzewa, węże, psy – jest tak
doświadczyć oka mądrości, ponieważ nie są
wiele rodzajów klatek, jak wiele jest gatunków
jeszcze duchowo rozwinięci. Wielkie dusze
żyjących istot. Twoja dusza weszła do takiej
radzą jak osiągnąć wysoki poziom duchowy.
klatki i zamieszkuje ją. Ta klatka to ludzkie
Prowadzi do tego wiele różnych ścieżek
ciało. Ta ludzka klatka pragnie mieszkać
i każda osoba powinna wybrać taką, jaka
w ładnym domu z wszelkimi wygodami, ale
najbardziej odpowiada jej naturze. Poprzez
czego chce dusza? Ciało może rozkoszować
obecność, łaskę i błogosławieństwa wielkich
się światowym zbytkiem, ale czy możesz
dusz możecie wzrosnąć duchowo.
uczciwie powiedzieć, że twoja boska dusza,
Bóg wewnątrz ciebie przebywa w idealnym
Ogólnie wiadomo, że nie powinno się dotykać
otoczeniu?
swojej
wysoko rozwiniętej istoty, ale ja pozwalam
Prawdziwej Jaźni, która potrzebuje duchowej
wam dotykać moich stóp, aby złe skutki
energii i czystości, aby wzrastać i dojrzewać?
waszych przeszłych uczynków (karma) zostały
Czy twoje ciało pomaga ci wznosić twoją Jaźń,
usunięte poprzez Łaskę Boga. W moim ciele
czy po prostu zadowalasz swoje zmysły
znajduje się Boskość i poprzez moc daną mi
fizyczne? Ciało może być zaspokojone, ale
przez
Jakie
wygody
dajesz
Boga
chcę
pomóc
wielbicielom.
2
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Możecie zapytać: jak Boskość może być
„Sathya
przekazana ze świętego na wielbiciela?
o statuetkę, kumkum, święty popiół lub inny
Vaarku”).
Jeśli
poprosisz
mnie
przedmiot, natychmiast pojawi się on w moich
Nie widzimy elektryczności, ale wiemy, że
rękach.
światła elektryczne są włączane przez prąd
uświadomić wam, że Najwyższa Moc jest
elektryczny, który jest przewodzony kablami.
prawdziwa, poza normami ludzkiej egzystencji
Wiemy o tym, mimo że elektryczności nie
i nauką empiryczną.
widać
gołym
światło
okiem,
jaśniejących
ponieważ
żarówek.
Takie
rzeczy
dzieją
się,
aby
widzimy
Podobnie
Po angielsku mędrca, który zrealizował Boga
duchowo oświecone dusze odróżniają się od
nazywa
przeciętnych ludzi na wiele sposobów, aby
w języku tamilskim powiemy, że taka osoba
obdarzać ich uświadomieniem, że Bóg istnieje.
jest
się
oświeconą
nasycona
jagadjothy,
duszą.
uniwersalnym
światłem
Podobnie
światłem
boskiej
Jaźni
–
–
Oświecona dusza ma bezwarunkową wiarę
anmajothy albo że jej olśniewająca obecność
w Boga, który pobudza wszystko, co istnieje
obdarowuje
i całkowicie się mu poddała. Mędrzec kocha
jothymayam. Jednakże próby przetestowania
wszystkich, jest przepełniony niezachwianą
mocy takich oświeconych osób albo badanie
mądrością, jest obiektywny i pozbawiony
ich duchowych zdolności to starta czasu. Takie
pragnień.
działania byłyby równie daremne, co próba
Mędrzec
jest
zadowolony
duchowym
oświeceniem
–
i zachwyca się Jaźnią, mówi prawdę, postępuje
zobaczenia
właściwie i bezinteresownie, jest aktywny
elektrycznego. W tych okolicach jest takie
fizycznie, ale umysł ma nieporuszony i zawsze
powiedzenie, że zmierzenie zawartości oceanu
angażuje się w służbę Boskości. Nie wpada
jest tak samo niemożliwe, jak zmierzenie
w gniew ani zazdrość, jego serce jest
mocy wielkiego mędrca zwanego riszi.
gołym
okiem
prądu
nieskazitelne, a umysł czysty. Jest panem
swoich
zmysłów,
jest
pełen
współczucia
i prostoty.
Posiadam mądrość duchową i chcę wam ją
przekazać. Po to się urodziłem. Przybyłem
nauczać prawości i aby pokazać wam, że
Taka dusza ma niezwykłe, ukryte moce, które
czyste szczęście, Bóg jest wewnątrz was.
są niewidzialne, jak prąd elektryczny. Kto
Wielcy święci Tamil Nadu mówili: „Anbe
zobaczy
jej
Sivan”, co oznacza Pan Śiwa jest miłością,
pewne
dlatego Bóg jest miłością. Chcę abyście
duchowe zrozumienie, że Bóg istnieje. Kiedy
zobaczyli, poczuli i uświadomili sobie wielką
taki mędrzec przemawia, jego słowa są
miłość, jaką jest Boskość w waszych sercach.
Prawdą i na pewno się spełnią (w języku
To jest moje jedyne pragnienie dla was.
duchowej
taką
osobę
chwale
„jaśniejącą”
może
posiąść
w
tamilskim takie zjawisko znane jest jako
3
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Doświadczenie duchowości to nie to samo, co
o swoim Gurudżim. Wołajcie go, a od razu się
uczenie
chcecie
zjawi. Moc telepatii jest natychmiastowa! Jest
natychmiastowego i tymczasowego szczęścia,
szybsza niż zewnętrzne dźwięki lub widzialne
możecie doświadczyć go poprzez sztuczne
światło. Gurudżi odwiedzi was, rozejrzy się po
przyspieszenie krwi za pomocą narkotyków
waszych domach i wróci do siebie. Jak? Nie
lub
pytajcie. To jego dar.
się
z
alkoholu,
książek.
ale
takie
Jeśli
nałogi
tylko
doprowadzą was do destrukcji. Doświadczenie
prawdziwej
duchowości
nieśmiertelnego
i
prowadzi
trwałego,
do
Śmieję się i żyję. Śmiech uszczęśliwia nas
idealnego
i wierzę, że duchowość powinna być pełna
szczęścia.
radości. Ale nigdy nie śmieję się i nie
rozmawiam z ego. Mówię tylko prawdę, ale
W praktykowaniu prawdziwej duchowości
wielbiciele często rozumieją ją po pewnym
i doświadczeniu jej nie ma znaczenia w jakim
czasie. Generalnie ludzie rozumieją sprawy
jesteście
trochę po czasie, więc nauczam dharmy
kraju.
Duchowość
znajduje
się
głęboko wewnątrz was, w waszych sercach,
powoli
lecz
systematycznie.
a nie w żadnym konkretnym miejscu. Myślcie
JAK OBCHODZIĆ ŚWIĘTA
W Aszramie i Centrach Sri Premanandy na świecie
Ważne święta w lutym i marcu
Mahaśiwaratri
Mahaśiwaratri jest jednym z najważniejszych świąt w Aszramie.
Wypada w dzień poprzedzający nów w tamilskim miesiącu Maci, który
zaczyna się w połowie lutego i kończy się w połowie marca. Jest to
wielka noc poświęcona Panu Śiwie. Każdego miesiąca w dzień
poprzedzający nów wypada również święto Śiwaratri. Bardzo dobrze
jest świętować tę noc poprzez wykonywanie sadhany, czyli duchowej
praktyki. Mówi się, że na każde Śiwaratri Pan Śiwa manifestuje się pod
postacią ogromnego lingamu światła lub Dżjotir Lingamu.
4
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Jak obchodzi się święto Mahaśiwaratri w Aszramie i w Centrach Sri Premanandy na świecie?
™ O 9 wieczorem, o północy, o 3 i 6 rano wykonuje się abiszekamy Maharudry do Lingamu
Samadhi Swamiego i do Śiwalingamu, który zwykle znajduje się na ołtarzu w pudża holu.
™ O 4 rano odbywa się jagam Mahamritjundżaja.
™ Wielbiciele – ci obecni oraz ci nieobecni - mogą wziąć udział w jagamie i abiszekamach
poprzez zgłoszenie swoich imion i specjalnych próśb.
™ Darszan Lingamów: w budynku do medytacji bez przerwy intonuje się mantrę Om Namah
Śiwaja w obecności pierwszych z kilku lingamów urodzonych w Mahaśiwaratri każdego
roku przez ponad 40 lat.
™ Om Tatpuruszaja Widmahe, Mahadewaja Dhimahi, Tanno Rudra Praćodajate oraz Om
Namah Śiwaja to dwie mantry, które są tradycyjnie śpiewane podczas tej potężnej nocy.
™ Wszyscy czuwają przez całą noc i poszczą (zgodnie z ich fizycznymi możliwościami).
™ Wielbiciele mogą obejrzeć wideo ze Swamim udzielającym satsangu.
™ O różnych porach przez całą noc śpiewa się wiele bhadżanów.
™ Udziela się błogosławieństw lingamem.
™ Mają miejsce krótkie przemówienia na temat duchowości, klasyczny śpiew i medytacja.
W Centrach Sri Premanandy na całym świecie mają miejsce podobne obchody, podczas których
odbywają się abiszekamy do lingamów, intonowanie mantr do Pana Śiwy, śpiewanie badżanów
i udzielanie błogosławieństw lingamami. Długość tych uroczystości jest różna w zależności od
Centrum i kraju, niektóre trwają przez cała noc, a inne nie.
OBCHODY MAHAŚIWARATRI W ASZRAMIE
27-28 LUTEGO 2014
5
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Każdego roku Aszram Sri Premanandy zaprasza wszystkich wielbicieli Swamidżiego, aby
przybyli do Indii i uczestniczyli w obchodach Mahaśiwaratri, korzystając z potężnego
boskiego światła Pana Śiwy. Tego roku wielu wielbicieli z całego świata celebrowało tę świętą
noc w Aszramie.
Specjalne błogosławieństwa
Dokładnie o 1.45 rano -
i po raz czwarty od
Mahasamadhi Swamidżiego w 2014 roku- lingam
pojawił się cudownie u stóp statuetki Swamidżiego.
Wiele osób było w świątyni i wokół niej w tym czasie.
Zrobiono
i
pierwsze
zaśpiewano
arati
pieśni
do
oddania
nowego
do
lingamu
Pana
Śiwy
i Swamidżiego, poprzez łaskę którego zamanifestował
się lingam. Trochę później, rankiem, wszyscy obecni
otrzymali pierwsze błogosławieństwo nowym lingamem.
W dawnych latach Swamidżi czasami dawał instrukcje wielbicielom, aby położyli trochę
kwiatów gdzieś w ich domu, i pojawiała się tam statuetka, pomimo iż Swamidżiego fizycznie
6
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
tam nie było. Poprzez jego duchową wolę takie cuda wydarzają się, czy jest on fizycznie
obecny czy nie. Moce Swamidżiego są poza naszym racjonalnym zrozumieniem.
Om Namah
Śiwaja
Świątynia Sri Premeśwarar
Nowe Statuetki w Świątyni
7
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Kiedy Swamidżi polecił zbudowanie tej świątyni w Aszramie, powiedział, że chciałby, żeby 16
statuetek, każda z pięciu metali, zostało zainstalowanych przy dwóch głównych ołtarzach.
Dwa lata temu, w lutym 2012 roku, zainstalowane zostały statuetki Pana Ganeśi,
Thirunawukarasu Najanara (zwanego również Appar), Wekkali Amman, Samajapuram
Amman,
Durgi,
Akhilandeśwari i
Lakszmi,
Pana Nataradży,
razem ze statuetką Swamidżiego.
W tym roku, wcześnie rano 28
lutego, odbyła się ceremonia dająca
życie z jagamem, został też wykonany
abiszekam
dla
niektórych
niezainstalowanych
bóstw,
jeszcze
w świątyni Sri Premeśwarar. Były to:
Bhuwaneśwari, Pan Śiwa, Pan Muruga
i Sundaramurti Najanar (znany też
jako Sundarar). Zainstalowaliśmy też
Ceremonia ożywienia pięciu świątynnych statuetek
statuetkę Boskiej Matki w formie
Śiwagami. Kontynuując naszą serię na temat tych statuetek, w tym miesiącu prezentujemy
Pana Śiwę.
Pan Śiwa
About Lord Shiva
W hinduizmie Śiwa przez swoich wielbicieli uważany
jest za wszechpotężnego i za “ojca wszystkich
Bogów”. On jest znany jako bóstwo mające moc
“konstruktywnej destrukcji” w świadomym procesie
stworzenia, podtrzymania, zniszczenie oraz ponownej
kreacji lub transformacji. On jest Panem Życia
i Śmierci. W Wedach Pan Śiwa nazywany jest “Iśana”
władca świata oraz indywidualnego ciała – umysłu.
‘Iśwara’ – Pan lub „Mahadewa’ – ‘Wielki Bóg’. Śiwa
oznacza ‘pomyślność’.
8
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
W ludzkiej formie, jest On ubrany w skórę tygrysa, Jego ciało pokryte jest świętym prochem
i ma splątane włosy. To wszystko symbolizuje całkowite wyrzeczenie. Święte węże owinięte
są wokół jego szyi i ramion. Jest nazywany Bogiem o niebieskiej szyi, ponieważ Jego szyja
stała się niebieska od trucizny, którą wypił żeby ochronić świat. On siedzi w medytacji na
Górze Kailaś, w Himalajach, spoglądając na południe. Na czole ma trzecie oko, oko mądrości
i unicestwienia. Jego boską małżonką jest Parwati, reprezentuje ona Śiakti, boską energię.
Śiwa zazwyczaj reprezentowany jest przez formę Lingamu. ‘Linga’ to znak lub symbol.
Koncepcja i kult Pana Śiwy jest odwieczny i nie ma początku. Hinduska sanatana dharma,
odwieczne i uniwersalne nauczanie, wyjaśnia, że Pan Śiwa istnieje we wszystkich istotach,
w bardzo subtelnym stanie. Pan Śiwa jest miłością, najczystszą, transcendentalną miłością,
ale też miłością, która także zstępuje i obejmuje nawet najmniejsze ze stworzeń.
Swamidżi powiedział: “Wszystko w stworzeniu jest Śiwą. On jest jedynym bóstwem,
kompletnym i pierwszym. Ktokolwiek czci Jego powinien pozbyć się swojego ego, arogancji
i odczucia ‘Ja’ i ‘moje’. Ktokolwiek czci Śiwę powinien mieć proste i pokorne nawyki.” “Od
czasu pierwszej kreacji Śiwa tam był. On istniał przed materią, przed Ziemią, skałami
i kontynentami. Śiakti, Boska Matka, wyłoniła się z Lingamu jako aktywna energia Boga. Inne
hinduskie bóstwa: Wisznu, Brahma, Saraswati i Lakszmi pojawiły się później. Dlatego też
możemy zrozumieć, że Lingam jest pierwszym symbolem Boskości.”
Jakie są szczególne cechy Śiwy?
Swami Premananda wyjaśnił: „Śiwa jest całkowitą czystością i perfekcją. Śiwa ma różne
formy, ale podczas Śiwaratri szczególnie pamiętamy o Śiwie w formie Lingamu. Forma
Lingamu ma niesamowitą śakti czyli energię duchową. Im bardziej czcimy Lingam, tym więcej
mocy zachowuje i emanuje. W noc Śiwaratri tradycyjnie czcimy Lingam cztery razy podczas
abiszekamu, pudży i ofiarowania. Możemy oddawać cześć Śiwie w bardzo prosty sposób,
nawet liśćmi i wodą. Cieszy go prostota i duchowość, ponieważ ma jogiczną naturę. On
w zamian za nasze proste podarunki obdarza nas łaską. Te potężne wibracje objawiają w nas
duchową percepcję i zmianę świadomości. Energia Śiwy zrobiona jest z absolutnej miłości
i współczucia. Śiwa jest uniwersalnym ojcem, który wie i widzi wszystko, On istnieje
w każdym stworzeniu. To oznacza, że On jest także w tobie. Kiedy zawołamy Go z tęsknotą
z samego dna naszego serca, On zamanifestuje się wewnątrz nas.”
9
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Atrybuty Śiwy
Trishula
‘Tri’ oznacza trzy, a ‘szula’ oznacza uzbrojonego we włócznię. Pan Śiwa posiada trójząb, który
oznacza jego władzę nad trzema gunami – cechami:
sattwą – czystością, radżasem –
sktywnością i tamasem – ociężałością.
Vibhuti
Wibhuti reprezentuje Pana Śiwę i symbolizuje przede wszystkim zniszczenie karmy, co daje
największą korzyść, ale także symbolizuje tymczasowość wszystkiego na tym świecie.
Nałożenie na siebie świętego popiołu, który ma przypominać o przemijającej naturze ciała
jest dobrze znane w wielu religiach.
Nałożenie wibhuti podkreśla prawdziwość
rzeczywistego Ja i nierzeczywistość świata i tego, co materialne.
Rudraksha
Modlitwene paciorki nadal używane są w wielu głównych religiach. Najwcześniejszy ślad
modlitewnych paciorków pochodzi z hinduskiej wiary w Indiach, gdzie są znane jako male.
Ci, którzy wielbią Śiwę używają chropowatych, brązowych nasion drzewa rudraksza.
Modlitewne paciorki zazwyczaj składają się ze 108 lub 54 paciorków.
Tak, jak wibhuti i triszula, rudraksze są atrybutami Śaiwizmu (kultu Pana Śiwy). O nasieniu
rudrakszy mówi się, że jest to oko (aksza – mitologiczne trzecie oko, dające duchowy wgląd
lub realizację) Rudry (oznacza Śiwę, jest to jedno z imion Śiwy) i pojawia się w różnych
rozmiarach. Rudraksza jest brązowym nasieniem Eleocarpus ganitrus o wielu twarzach,
niebiesko marmurkowego drzewa. Mówi się, że nasiona rudrakszy są łzami Pana Śiwy, które
roni ze współczucia dla ludzkiego cierpienia. Dlatego rudraksza jest symbolem nieskończonej
miłości Pana Śiwy i współczucia dla wszystkich żywych istot.
Nasza statuetka w świątyni Premeśwarar
Nowa statuetka Śiwy w świątyni przedstawia go siedzącego w błogości. We włosach ma
półksiężyc, który reprezentuje czystość umysłu, co jest celem duchowości. Półksiężyc
reprezentuje także boski nektar, który tworzy się wewnątrz i daje smak boskiej rozkoszy. Po
drugiej stronie ma Gangę, najświętszą rzekę w Indiach. Święta woda Gangesu symbolizuje
podstawę rytualnego oczyszczenia. Przez trzymanie Gangesu w swoich splątanych włosach,
Pan Śiwa pozwolił świętej rzece zejść na ziemię i przynieść swą oczyszczającą wodę ludziom.
10
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
U podstawy włosów jest czaszka, która ma przypominać, że w końcu śmierć przyjdzie do nas
wszystkich.
Ta statuetka Śiwy ma cztery ręce. Wyższa prawa ręka trzyma topór, który symbolizuje
zniszczenie. W wyższej lewej ręce trzyma jelenia, która symbolizuje niestały umysł, który
biega tam i z powrotem, tak jak jeleń w lesie i który musi zostać poddany kontroli. Niższa
prawa ręka jest w abhaja mudrze, która zapewnia pocieszenie i ochronę, podczas gdy lewa
niższa ręka skierowana jest w dół w warada mudrze, znaku wybaczenia i łaski. Trzecie oko na
środku czoła symbolizuje mądrość, widzenie ponad to, co powierzchowne oraz zniszczenie
zła i zło czyniących. Kobra, owinięta wokół jego szyi symbolizuje kosmiczną energię, jogiczną
moc Pana Śiwy oraz jego wyjście ponad cykl stworzenia i czasu.
Swamidżi powiedział, że wielka statuetka Śiwy, która zostanie zainstalowana w świątyni,
będzie ostatecznie niesiona wokół świątyni podczas procesji, razem z Boską Matką
Akhilandeśwari, co roku w Mahaśiwaratri.
działania, żeby tak uczynić.
Dlatego też, w przyszłości podjęte zostaną
11
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Moja kolej
Śpiewanie jest zdrowe
Saras, Belgia
Na początku 2004 roku, w związku ze stanem mojego zdrowia, zaczęłam interesować się
różnymi formami alternatywnych diagnoz i terapii . Z wielkim zaangażowaniem zgłębiałam
najnowsze publikacje na te tematy oraz
zaczęłam stosować opisane w nich metody.
W końcu natknęłam się na artykuły w których przedstawiano dowody, że śpiew nie tylko
wpływa pozytywnie na atmosferę, ale również dobroczynnie oddziaływuje na zdrowie.
Badania przeprowadzane z udziałem członków chóru z Frankfurtu w Niemczech dowiodły,
że śpiewanie zmniejsza stres oraz wzmacnia odporność organizmu. Wnioski z tych badań
były takie, że śpiewanie, już przez godzinę, zauważalnie zwiększa liczbę przeciwciał oraz
zmniejsza poziom kortyzolu- hormonu stresu - we krwi. Jednakże jeśli członkowie chóru
jedynie słuchali muzyki, skład krwi znacznie się od tego różnił.
Szwedzcy naukowcy odkryli, że śpiewanie w grupie synchronizuje rytm bicia serca oraz, że
wpływa pozytywnie na tętno. Grupowe śpiewanie w chórze zostało przedstawione jako
równie dobroczynne dla serca jak, przykładowo, ćwiczenia jogi.
Brytyjczycy odkryli, że śpiewanie zmniejsza chrapanie, a nawet zupełnie je eliminuje.
Z pewnością jest to bardzo prosty i tani sposób!
Śpiewanie badżanów było pierwszą duchową praktyką, którą wykonywałam. Bardzo mi się to
podobało, ponieważ czułam, że ta praktyka natychmiast otwiera moje serce. Kontynuowałam
ją, a gdy znalazłam się w Aszramie bardzo poruszyły mnie duchowe śpiewy, które odbywały
się
tam w noc Śiwaratri. Od pierwszego badżanu czułam jak zmieniają one atmosferę.
W każdym momencie odczucie było takie, jak gdyby Swamidżi pojawiał się, aby rodzić
lingamy. Bardzo utkwiło mi w pamięci to pierwsze Śiwaratri w jakim uczestniczyłam
w Aszramie, było to w 1995 roku , niedługo po aresztowaniu Swamidżiego. Śpiewaliśmy
wtedy tak, jakby zależało od tego nasze życie, oraz by mieć pewność, że Swamidżi będzie
mógł przesłać nam lingam z więzienia do Sali Pudż.
12
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Zwykle bardzo lubię ciszę, ale wtedy bardzo cieszyło mnie to potężne wspólne śpiewanie,
które kontynuowaliśmy przez kolejne trzy dni po święcie Śiwaratri. Czułam, że umysły i serca
wszystkich obecnych tam wielbicieli zostały w pewnym sensie "zresetowane" podczas nocy
Śiwaratri i dlatego mogliśmy śpiewać badżany bardziej harmonijnie i z większym oddaniem.
Czuję się naprawdę bardzo błogosławiona, że mogłam uczestniczyć w tych pięknych sesjach
badżanów
i pragnę podziękować wszystkim ich uczestnikom z całego mojego serca,
ponieważ mogliśmy osiągnąć to jedynie wspólnie. Będąc przy Śiwalingamie w Samadhi
Swamidżiego wyraziłam moje głębokie pragnienie abyśmy mogli - my, wszyscy
międzynarodowi wielbiciele -
bardzo często spotykać się razem i
wspólnie śpiewać
badżany. I nie zapominajcie o dobroczynnych skutkach ubocznych - w przyjemny sposób
oraz bez większego wysiłku pracujemy w ten sposób nad poprawą naszego zdrowia!
Dżej Prema Śanti!
13
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Dzień Konferencji Centrów – 2 Marca 2014
14
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Przed trzydniową Międzynarodową Konferencją Młodzieży 2014,
która rozpoczynała się
3 marca, nasi nowi Międzynarodowi Koordynatorzy Centrów, Sarada Devi oraz Velan,
zorganizowali „Dzień Centrów”. Ten dzień zaczął się od zapalenia dwóch dużych lampionów,
a następnie Sarada Devi i Velan zostali uhonorowani szalami i girlandami, tak jak to miało
miejsce za pierwszym razem, gdy przybyli do Aszramu jako Międzynarodowi Koordynatorzy.
Uhonorowano również poprzednich Międzynarodowych Koordynatorów.
W otwierającym spotkanie przemówieniu, Sarada Devi zwróciła się do
uczestników: "Namaskaram. Witam wszystkich w tym Dniu Konferencji
Centrów. Pragnę podziękować Swamidżiemu, naszemu drogiemu Guru, za
to, że mogliśmy tutaj się znaleźć i za to, że opiekuje się każdym z nas w
bosko doskonały sposób. Kiedyś zapytałam Swamidżiego „Dlaczego tak
bardzo kochamy Swamiego Premanandę?” Swamidżi odpowiedział
"Ponieważ jestem szczęśliwy, a wy również pragniecie osiągnąć to samo
szczęście”. Swamidżi powiedział, że stworzył Centra Sri Premanandy, aby
usuwać problemy ludzi, aby przybliżać ich do Boga i by pomóc im w
stawaniu się szczęśliwymi. Swamidżi kochał i nadal bardzo kocha każdego i
w ten sposób przyciąga wielu ludzi. Bądźmy również wypełnieni miłością
wobec każdego, abyśmy mogli w ten sam sposób przyciągnąć wielu ludzi
do naszych Centrów. Wtedy o wiele więcej osób będzie miało możliwość, taką jak my,
doświadczać błogości Swamidżiego i zbliżyć się do Boga. Życzę wam wszystkim bardzo
szczęśliwego dnia. Dżej Prema Śanti!
Koordynatorzy
Centrów
porozmawiania
o
w
prowadzeniu
mieli
swoich
Centrów.
możliwość
doświadczeniach
Zostały
również
utworzone specjalne grupy dyskusyjne na różne
tematy, wszystkie związane z rozwojem centrów Sri
Premanandy i misji Swamidżiego. Na koniec
wszyscy dzieliliśmy się wnioskami i ideami, które
pojawiły się podczas rozmów w grupach. Były to
idee związane z określaniem, w oparciu o słowa
Swamidżiego, podstaw na jakich opiera się misja
Swamidżiego,
oraz
idei
związanych
z prowadzeniem aktywności w Centrach, tak by nasze ośrodki stały się bardziej znane i by
przesłanie Swamidżiego dotarło do osób, których może ono zainteresować i w ten sposób
15
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
zachęcić ich do uczestnictwa. Odbyły się dyskusje o tym jak możemy ulepszyć dystrybucję
informacji do wielbicieli Swamidżiego i o tym jak prowadzić Centrum, jeśli ktoś nigdy fizycznie
nie spotkał Swamidżiego. Podjęliśmy decyzję o wydaniu nowego przewodnika dla Centrów
zawierającego rady Swamidżiego dotyczące prowadzenia Centrum, oraz decyzje
dotyczące
ulepszenia komunikacji i współpracy pomiędzy Centrami i Młodzieżowymi Grupami, oraz
pomiędzy Centrami na krajowym i międzynarodowym poziomie, a także z Aszramem.
Nasze doświadczenia z prowadzeniem Centrum
Shobana i Nagulan, Centrum Sri Premanandy we Vlamertinge, Belgia
Nasze
i
Centrum
realizujemy
w
jest
nim
bardzo
jedynie
zwyczajne
podstawowe
aktywności. Jednakże jesteśmy bardzo zadowoleni
z naszego Centrum i dzielimy nasze szczęście
z ludźmi, którzy przychodzą do niego. Najbardziej
cieszy nas to, że ludzie
mogą poznawać
Swamiego w ten sposób. Nasz program składa się
zwykle
z
abiszekamu,
śpiewania
badżanów
i czytania satsangów Swamiego. Co jakiś czas
przychodzą do nas nowi ludzie. Nie wszyscy z nich
przychodzą regularnie, ale zawsze pojawiają się ludzie, którzy pragną poznać Swamiego. Nie
robimy nic szczególnego, po prostu staramy się pomóc ludziom najlepiej jak potrafimy. Gdy
dowiadujemy się, że niektórzy z nich zapominają kiedy odbywa się nasze spotkanie, wtedy
wysyłamy im osobiste powiadomienia e-mailem z niezobowiązującym zaproszeniem na
najbliższe nadchodzące spotkanie. Czujemy, że ludzie są zawsze szczęśliwi z tego powodu, że do
nas przychodzą.
W styczniu tego roku poinformowaliśmy ludzi, że mogą pisać listy do Swamiego, które następnie
zostaną umieszczone przy lingamie Samadhi Swamidżiego. Wytłumaczyliśmy im dokładnie co
następnie stanie się z tymi listami, czyli, że raz w miesiącu wszystkie listy zostają spalone
w rytualnym ogniu. Pokazaliśmy im artykuł znajdujący się w Premananda Vahini z września
2013, w którym to było opisane i wszystkich te informacje bardzo zainteresowały. Obecnie wiele
osób pisze listy i przekazuje je przez nas do Lingamu Samadhi Swamidżiego.
Kiedy ktoś pierwszy raz przychodzi do naszego Centrum zwykle wyjaśniamy mu trochę co będzie
się w nim działo. Mówimy, że naszym duchowym mistrzem jest Swamidżi ale, że gdy
16
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
wykonujemy Guru pudżę, mogą myśleć o swoim własnym mistrzu - zdają się być zadowoleni
z tych naszych wyjaśnień. Kiedykolwiek ktoś prosi o pobłogosławienie nici podczas abiszekamu,
robimy to, a potem zawiązujemy ją wokół nadgarstka tej osoby, recytując specjalną mantrę do
tego przeznaczoną. Razem z prasadamem dajemy im tłumaczenie tej mantry i czasami, jeśli czas
nam na to pozwala, tłumaczymy i zapisujemy im kilka sentencji Swamidżiego, które
wyszukujemy w Prema Ananda Vahini, lub wybieramy z kalendarza Swamiego i z dyskursów
Swamidżiego. Staramy się poświęcać swoją uwagę
i opiekować się ludźmi, którzy przychodzą
do Centrum, słuchamy tego co mówią nam o swoim życiu, o swoich problemach, o radościach,
a także o szczególnych doświadczeniach podczas abiszekamu lingamu.
Teraz, gdy Swami nie przebywa już w swoim fizycznym ciele, większość nowych ludzi mówi nam,
że czują szczególne wibracje podczas błogosławienia lingamem. W styczniu był u nas
mężczyzna, który poprosił Swamidżiego o znak jego obecności i potem podczas abiszekamu
poczuł bardzo silny zapach róż. Po wszystkim spytał mnie, czy używałam jakichś perfum i jak to
zwykle bywa w takich przypadkach, był bardzo zadowolony z tego znaku, który dał mu
Swamidżi. Niektórzy ludzie pytają nas jak mogą nawiązać kontakt ze Swamidżim, wtedy radzimy
im, aby medytowali, żeby po prostu myśleli o Swamidżim lub, by recytowali Guru astotrę.
Otrzymaliśmy również od Swamidżiego specjalną mantrę dla ludzi , którzy przychodzą do nas ze
swoimi problemami. Radzimy im, aby wzywali Swamidżiego i natychmiast powierzali mu swoje
problemy. Bardzo to doceniają.
Dżej Prema Śanti!
Dzielenie się doświadczeniami związanymi
z naszym centrum
Kartik, Częstochowskie Centrum Sri Premanady, Polska
Pamiętam
pewne
spotkanie
ze
Swamidżim.
Mówił
ludziom
zarządzającym
różnymi
departamentami w Aśramie, że nie powinni czekać, aż wielbiciele przyjdą do nich po pomoc, ale
powinni sami pójść do nich i ją zaoferować. Widziałem, jak to działa podczas mojego pobytu
w Aśramie. Na przykład, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie nowych gości i ulokowanie ich
w pokojach, przyszła do nas i nie tylko zorganizowała nasze zakwaterowanie ale również
zachęcała nas do wykonywania Abiszekamów Samadhi Lingamu. To dało nam tak wiele łaski
17
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
i błogości. Myślę, że powinniśmy zachowywać się w ten sam sposób w stosunku do wielbicieli,
którzy przychodzą do Centrów, jak i do wszystkich nowych ludzi jakich spotykamy.
W Polsce większość ludzi przychodzi do Centrów poprzez różnego rodzaju zajęcia takie jak
karate, joga czy masaż. Często ciężko o możliwość rozreklamowania Centrów i ich aktywności
z powodu sytuacji religijnej w Polsce. Zwłaszcza w małych miastach. Dlatego, może powinniśmy
zwiększyć nasze umiejętności, aby być lepszymi instruktorami w danej dziedzinie, aby ludzi
widzieli, że wiemy co robimy i że to im pomaga. Kiedy im się spodoba, albo nawet zaczną
podziwiać nasz sposób życia, wtedy będą chcieli wiedzieć to co my i być w stanie żyć, tak jak my.
Nie wiem, jak jest w innych krajach, ale myślę, że zapotrzebowanie na Centra Sri Premanandy
w Polsce wynika na przykład z tego, że wielu ludzi jest zbyt powierzchownych, samolubnych
i wykorzystujących innych. Kiedy widzą odwrotne zachowanie, jest to dla nich wielkim
zaskoczeniem. Doszedłem do wniosku, że często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne są nasze
działania.
Pewnego razu prowadziłem lekcje masażu medycznego zorganizowaną przez stowarzyszenie
akademickie. Część teoretyczna była dość nudna, więc dodałem kilka faktów o duchowości
i o Swamidżim. W rezultacie kilku uczestników chciało wziąć udział w innych kursach, które
organizowałem, bez względu na to, jakie kursy to były, ponieważ byli tak poruszeni tymi faktami
które zawarłem w wykładzie. Po roku zapytałem jedną z uczestniczek, dlaczego bierze udział
w tych kursach tak często, a ona odparła, że zmieniły one jej życie. Tłumaczyła dalej, że gdy
pierwszy raz się spotkaliśmy, chciała popełnić samobójstwo, a z powodu naszego spotkania na
nowo odnalazła sens i radość życia. Nie przypuszczałem, że było to dla niej aż tak istotne
i pomocne. Teraz myślę, że tak jak Swamidżi nauczał ludzi z zarządu Aśramu różnych
praktycznych umiejętności, tak i my powinniśmy poświęcić trochę czasu na zdobycie lub
rozwinięcie pewnych praktycznych umiejętności, które mogą być przydatne w codziennym życiu.
W Centrum możemy myśleć również, jak zachęcić wielbicieli do doskonalenia Ich umiejętności,
zarówno tych, tak zwanych, praktycznych, dla życia codziennego, oraz tych duchowych. W ten
sposób całe Centrum będzie postrzegane jako miejsce pełne interesujących, pozbawionych ego
i doświadczonych ludzi, a wielbiciele będą szczęśliwsi, bardziej pewni siebie i bogatsi
wewnętrznie z powodu nowych umiejętności które posiedli.
Poza tym, chociaż w materialnym środowisku Zachodu trudno jest skoncentrować się na
duchowych praktykach i znaleźć czas, aby je wykonywać to jednak powinniśmy starać się
o otrzymanie łaski Swamidżiego ponieważ, dzięki niej, wszystko jest możliwe, a cuda na pewno
się zdarzą.
18
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Kiedyś para z północnej Polski, która nie brała aktywnego udziału w życiu Centrum, przyszła do
nas z ich matką i poprosiła o pomoc. Matka miała nowotwór. W czwartek zrobiliśmy abiszekam
i błogosławieństwo lingamem. Wciąż będąc w Centrum, ta pani zasnęła na dwie godziny,
podczas gdy my głośno rozmawialiśmy z jej dziećmi. Później wróciła do domu, a w nadchodzący
poniedziałek miała przeprowadzane badania. Okazało się, że jej guz nowotworowy kompletnie
zniknął. W rezultacie wiara tej pary
w
Swamidżiego
ogromnie
wzrosła
i również oni zaczęli robić dużo sewy
(bezinteresownej służby) razem z nami.
W zasadzie byli dość zamożni, więc
wspólnie
odnowiliśmy
biednej
rodziny.
zainstalowaliśmy
dom
Innej
system
bardzo
rodzinie
centralnego
ogrzewania. Oni podarowali niezbędne
fundusze, a i my dołożyliśmy trochę
pieniędzy. Ofiarowaliśmy również nasz
wysiłek, pracę i dobre pomysły. Wielu
wielbicieli z Centrum zebrało się i wzięło
udział w tych projektach.
Chciałem podzielić się tymi pomysłami,
Podest konferencyjny w Dniu Centrów
ponieważ ktoś powiedział, że dobrze jest wiedzieć, czym zajmują się inne Centra, oraz ponieważ
dobrze jest mieć potwierdzenie od innych tego, co już wiemy.
Jai Prema Shanti!
Aktywności Centrum
Dhriti, Centrum Sri Premanandy w Dordogne, Francja
Chciałem podzielić się z Wami miłym doświadczeniem, które miało miejsce w naszym
Centrum w 2012 i 2013 roku. Zaprosiliśmy wszystkich wielbicieli, aby spędzili z nami długi
weekend. Naszym celem było podzielenie się i praktykowanie Sanathana Dharmy, takiej,
jakiej nauczał Swamidżi, aby nauczyć się więcej o niej i aby wspólnie spędzić czas
w atmosferze rodziny Premanandy. Te dwa i pół dnia było wypełnione mieszanką
abiszekamów, pudż, bhadżanów, medytacji, satsangów i jogi. Praktykowaliśmy wspólnie lub
19
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
też prowadziliśmy zajęcia z poszczególnych rodzajów duchowych praktyk. Oprócz tego
mieliśmy również programy otwarte dla większej publiczności: śpiewanie bhadżanów
poprzedzone abiszekamem Lingamu i błogosławieństwem, duchowy film z indyjską herbatą,
lunch w stylu indyjskim oraz ognisko z duchowymi pieśniami. Te programy umożliwiły
nowym ludziom poznanie Swamidżiego. Zebraliśmy również trochę funduszy na cele
charytatywne. Ostatni dzień poświęciliśmy na tworzenie statuetki Ganesi z gliny. Robiliśmy to
w medytacyjny sposób, a rezultaty były zaskakujące. Miesiąc później, podczas Ganesia
Czturti, statuetki zostały wrzucone do rzeki aby rozpuściły się w rytualny sposób.
Przez cały ten weekend, od pierwszej astotry do ostatnich chwil spędzonych wspólnie,
byliśmy pobłogosławieni silną obecnością Swamiego. Dziękujemy Swamiemu i wszystkim
uczestnikom za te wspaniałe chwile.
Dżej Prema Śanti!
Grupy dyskusyjne związane z rozwojem Centrów Sri Premanandy na świecie i
grupowy taniec.
Swamidżi odpowiada na pytania
20
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Pytanie: Panuje powszechne przekonanie, że osoba aspirująca
duchowo powinna przebywać w samotności, w spokoju i medytować
w ciszy. A w aszramie często nie ma po temu okazji.
Swamidżi: Nie mówię, że
umysł
zawsze
przebywać w otoczeniu stu osób. Umysł
w
należy
przebywać
samotności.
Gdybyś
będzie
sam.
Twoje
ciało
może
powinien być sam.
zawsze był sam, czułbyś się
Nikogo nie powinno być w twoim umyśle.
zagubiony.
Jeśli będziesz
Jeśli pozwalasz komuś, by był w twoim
gdzieś całkiem sam, bez nikogo, zaczniesz się
umyśle, co się stanie? Przykładowo, jeśli
denerwować i niepokoić. Niebezpiecznie jest
chłopak kocha dziewczynę a ona wraca do
iść gdzieś samemu, czy to w Tiruvannamalai
swojego kraju, chłopak będzie się martwił. To
czy gdzieś indziej. Uczę od wielu lat. Twoje
jest związek fizyczny.
własne doświadczenie pokaże ci, że samotne
podążanie ścieżką duchową nie zawsze jest
Pogawędki, przyjacielska rozmowa i wspólne
najlepsze.
mieszkanie – wszystko to są fizyczne rzeczy.
Najlepsze
jest
twoje
własne
doświadczenie.
Nikogo nie zatrzymuj w swoim umyśle. To
właśnie oznacza stwierdzenie, że samotne
Moje
doświadczenie
–
życie jest wskazane. Niektórzy będą żyć sami
zacząłem praktykować sadhanę w wieku
na planie fizycznym, ale jeśli twoje ciało żyje
ośmiu lat, razem z kolegami ze szkoły.
samotnie będziesz spięty i niespokojny. “Co
W wieku 17 lat nie miałem już szkolnych
się stanie ze mną, jeśli zachoruję? Kto mnie
przyjaciół, ale przychodzili za to przyjaciele
zawiezie do szpitala? Jeśli nie będę mógł
rodziny, dorośli i małżeństwa. Od czasu, gdy
chodzić, kto przyniesie mi jedzenie?” (...)
miałem osiem lat aż do dziś, gdy mam 52,
powinieneś ze wszystkimi żyć dobrze, ale twój
poznałem
umysł
bardzo
było
wiele
następujące
osób.
Zatem
powinien
być
wolny.
Rozumiesz?
mieszkam w tłumie.
Narajana, Narajana, OM!
Z jednej strony jest to dla nas dobre. Ale
(Swamidżi śpiewa kirtany.) Jeśli twój umysł
z
Jeśli
ciągle powtarza to samo setki razy, to łatwo
tych
jest go wówczas kontrolować. Jeśli umysł
wszystkich ludzi, pogubisz się. Każdy z nich
przepełniony jest słowami, będziesz za dużo
mówi ze swojego własnego punktu widzenia,
myśleć. Jeśli będziesz śpiewać w opisany
a nie z twojego. Jeśli mówią, po prostu
sposób, pewnego dnia dojdziesz do etapu,
przytakuj: „Tak, tak, tak” i bądź życzliwy.
w którym będziesz śpiewać nie wydając
Jednak ciało nie powinno być samo. Niech
dźwięku. Będziesz śpiewać w swoim wnętrzu.
drugiej,
niepotrzebnie
nie
słuchaj
będziesz
innych!
słuchać
21
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Wówczas przyjdzie też taki moment, że nie
Umysł jest wolny. Dlaczego to wszystko
będziesz śpiewać nawet w swoim wnętrzu,
wyjaśniam? Ponieważ całe życie powinieneś
zachowasz ciszę, ale wibracja pozostanie.
żyć w szczęściu. Hari OM.
Wtedy łatwo jest praktykować medytację.
Pytanie: Jeśli ktoś nas krytykuje a my się złościmy, czy to jest ego?
Swamidżi: Człowiek nie jest zwierzęciem.
powie: „Zrobiłaś to”, ona się nie zgodzi
Każdy ma rozum i jednocześnie szósty
z tym. To samo dzieje się, gdy żona powie
zmysł. Ktoś, kto ma szósty zmysł w naturalny
mężowi, że coś zrobił nie tak. Zatem, widzisz,
sposób poczuje się zraniony, kiedy jakaś
że to samo może zdarzyć się w rodzinie.
osoba pokrzyczy go lub skrytykuje. To leży
Naturalnie, nikt nie lubi, gdy się go krytykuje,
w naszej naturze. “Dlaczego on na mnie
krzyczy na niego lub wytyka mu błędy.
krzyczy? Nic złego nie zrobiłem. Dlaczego
Każdy lubi być traktowany uprzejmie.
ona tak mówi?” Niekiedy popełniamy błędy,
ale umysł się na to nie zgadza, nie jest
Każdy lubi, gdy Swami Premananda jest miły.
gotowy przyznać się do tego.
Wówczas wszyscy są szczęśliwi. Co się dzieje,
jeśli troszkę krzyczę? Wtedy od razu są
Nasze myśli, nasz umysł, nasz sposób
komentarze: “Hmm, Swami jest w złym
myślenia sprawia, iż oczekujemy od innych,
humorze”. To nieprawda. Nie jestem w złym
że będą się zwracać do nas z miłością. Nasz
humorze, mój nastrój jest taki jak zwykle.
umysł zawsze oczekuje miłości, miłości,
Niezależnie od tego, co kto mówi, jak zawsze
miłości. Jeśli ktoś mówi do nas miło,
lubię być w szczęśliwym nastroju. Co to jest
życzliwie, z miłością, jesteśmy szczęśliwi.
szczęśliwy nastrój? Czy oznacza, że zawsze
Nieważne czy popełniliśmy błąd, czy nie –
musimy uprzejmie i życzliwie zwracać się do
po prostu chcemy, aby ludzie odnosili się do
wszystkich, kadzić im i zadowalać ich? Każdy
nas z miłością. Tak samo jest z mężem
to lubi i dzieci i dorośli. Zatem, czy to dobry
i żoną. Mąż zrobi coś nie tak, ale chce, żeby
nawyk? Nie – ponieważ wówczas zawsze
żona była dla niego miła. Może
oczekuje się miłości. Gdy zawsze
żona popełni błąd, ale pragnie,
okazujemy
aby mąż był dla
z miłością, możemy tak robić
niej miły.
Właśnie tego oboje oczekują.
Jeśli mąż mówi żonie, że się
pomyliła, ona protestuje. Jeśli on
miłość
i
mówimy
z egoistycznych pobudek.
22
Prema Ananda Vahini MARCH 2014
Zatem, twierdzę, iż jeśli ktoś na nas krzyczy
słowa są dobre, jutro takie nie będą. Ale
i nas krytykuje, to powinniśmy słuchać!
słuchaj – to niedojrzałe, gdy zawsze się tylko
Każdy może poczuć się zraniony. To nic.
krytykuje.
Umysł zmienia się z chwili na chwilę. Nikt nie
uświadamiają sobie, że sami nie są bez wad.
żyje ciągle w ten sam sposób. Dziś jest dobry
Czyż w Biblii nie jest napisane to samo?
dzień, jutro będzie zły. Dziś wszystko idzie
Każdy powinien zrozumieć, że nie należy
jak po maśle a jutro pójdzie jak po grudzie.
doszukiwać się wad u innych, lecz najpierw
Świat i życie takie właśnie są. Dziś wszyscy są
należy zauważyć swoje wady. Jeśli nie masz
dla ciebie mili, gdy się odzywasz, a jutro
wad, wtedy możesz krytykować innych.
będą się denerwować. Dlaczego? Dziś twoje
Ludzie,
którzy
krytykują
nie

Podobne dokumenty

Satsang ze Swamidżim

Satsang ze Swamidżim Specjalne miejsce przeznaczone do regularnej praktyki pomoże ci z czasem wyciszyć umysł. Swamidżi zachęca nas do uduchowienia wszystkiego, co robimy. Za każdym razem, gdy usiądziesz w swoim świętym...

Bardziej szczegółowo