WK 491 820 - PONAR Silesia SA

Komentarze

Transkrypt

WK 491 820 - PONAR Silesia SA
Blok zabezpieczenia i odcinania
akumulatora hydraulicznego typ BS
do36
36MPa
MPa
WN
25, 32
32
NG 25;
WK
491 820
180 - 290 dm3/min
04. 2001 r
01.2013
ZASTOSOWANIE
Blok zabezpieczenia i odcinania akumulatora
hydraulicznego słu y do przył czania do układu
akumulatora hydraulicznego przy zachowaniu
wymogów bezpiecze stwa.
OPIS BUDOWY
Blok składa si z korpusu w którym zabudowane s
nast puj ce główne podzespoły:
- zawór odcinaj cy kulowy słu cy do przył czenia lub
odcinania akumulatora od instalacji hydraulicznej.
- zawór r cznego odci enia słu cy do bezpiecznego
rozładowania akumulatora po jego odci ciu od instalacji.
- zawór bezpiecze stwa do zabezpieczenia układu przed
przeci eniem; zawór mo e by w wersji z oznakowaniem
i wiadectwem zgodno ci CE lub bez odbioru.
W przypadku zamówienia bloku z zaworem z
oznakowaniem CE, jest on ustawiony na dane
ci nienie i zaplombowany.
- rozdzielacz elektromagnetyczny umo liwiaj cy sterowanie elektryczne rozładowaniem akumulatora /w wersji
z rozdzielaniem/.
- kołnierz gwintowany umo liwiaj cy poł czenie bloku
z akumulatorem (standardowe kołnierze umo liwiaj
podł czenie akumulatora produkcji EPE).
DANE TECHNICZNE
Wielko
25 ; 32
nominalna
Przepływ nominalny (dla v = 6 m/s)
BS25 - 180 dm3 /min ;
Ciecz robocza
olej mineralny
BS32 - 290 dm3 /min
Zakres temperatur pracy
oC
-15
258do
do 70
343
K (-15 do 70 o C)
Ci nienie maksymalne
36 MPa
Materiał korpusu
stal
Typ zaworu przelewowego
DBDS10K... wg WK 450 610
Wymagana filtracja oleju
do 16 µm
Typ rozdzielacza elektromagnetycznego
2URED6C1-01/2M1...NZ4 wg WK
WK 493
494 130
920
Napi cie sterowania rozdzielacza odci
12V DC; 24V DC lub 230V 50Hz
Moc elektromagnesu
Masa
Typ BS
aj cego
26W
12,3 do 14,6 kg
-1-
820
WK 491 820 WK 491
01.2013
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
blo
blok ak
akumu
umulator
atora
ora - wersje BS2
BS 25... ; BS32...
BS3 2...
117
D1
4
A
2
8
9
5
A
M
M
T
59
50
35
50
T
P
15
G3/8
117
14
1
45
G1/4
225
50
O
50
10
19
10
3
6
50
7
O
38
44
A
121
przyłącze akumulatora (A)
pierścień uszcz. poz. 2
φ D1
o-ri
-ring 55,2
5, 25 x 2,6
2, 62
BS25...G...; BS32...G...
G2
-ring 45,6
5, 69 x 2,6
2, 62
BS25...M...; BS32...M... M 50
5 0 x 1,5
1,5 o-ri
01.2013
68
1 - Przyłącze akumulatora (A) - wykonanie wg tab.
2 - Pierścień uszczelniający o-ri
-ring - wg tab.
3 - Przyłącze układu hydraulicznego (wymiary wg str. 3)
4 - Dźwignia zaworu odcinającego
5 - Zawór przelewowy (bezpieczeństwa) typ DBD S 10 K
wg karty katalogowej WK 450 610
6 - Zawór ręcznego odciążenia
7 - Przyłącze odciążenia akmulatora (T) - G3/8
8 - Przyłącze manometru (korek G 1/
1 / 4)
9 - Rozdzielacz odciążający, sterowany elektrycznie typ
2URED6 C1 wg karty katalogowej WK 493 130 (opcja
wyposażenia - wersje BS25R...; BS32R...)
wersja bloku
WK 491 820
100
<283>
-2-
Typ BS
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
blo
blok ak
akumu
umulator
atora
ora - wersje BS2
BS 25... ; BS32...
BS3 2... - przyłą
przyłącze
łącze układu
ładu
hydrau
hydraul
drau liczn
iczneg
znego
ego
A
M
T
P
D
W
O
widok W
wykonanie dla przyłącza
kołnierzowego
ierzo wego CETOP
wykonanie dla przyłącza
kołnierzowego
ierzo wego SAE
SAE
wykonanie sta
standardowe
ndard owe
(przyłącze gwintowe)
A
C
=
=
=
wersja
sta
standard
ndardo
ardowe
bloku
φD
BS25
BS2 5
G1
BS32
BS3 2
O O
d1
D
G 1 1/2
D
O
d2
O
D
wykonanie przyłącza układu hydraulicznego (P)
dla przyłącza kołnierz
dla przyłącza kołnierz
ierzowego
wego SAE
SAE
ierzowego
wego CETOP
wielkość
A
C
φD
φd1
φD
φd2
wielkość
B
(G 1)
(G 1)
1 1/4 SAE6000
31,6 66,7 M14 gł. 24
51,6 M12 gł. 20
CETOP 38- 400
(G 1 1/2)
1 1/2 SAE6000 (G 1 1/2) 36,7 79,4 M16 gł. 24
2 SAE3000
Typ BS
P
=
=
O
=
P
B
P
C
=
=
42,9 77,8 M12 gł. 20 CETOP 50- 400
-3-
60,1 M14 gł. 24
WK 491 820
01.2013
CHARAKTERYSTYKI
Charakterystyka przepływowa zaworu bezpiecze stwa DBDS10
Wersja DBDS10 jako zawór bezpiecze stwa
z oznakowaniem CE
3
SYMBOL GRAFICZNY
wersje: BS25 R…B…; BS32 R…B…
BS25 R…C…; BS32 R…C…
wersje: BS25 MB…; BS32 MB…
BS25 MC…; BS32 MC…
wersje: BS25 MA…; BS32 MA…
wersje: BS25 R…A…; BS32 R…A…
WK 491 820
01.2013
--34 --
Typ820
BS
WK 491
SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienie wg zakodowanego jak ni ej symbolu nale y kierowa na adres producenta.
BS
Wielko
25
32
bloku
Sposób odci
odciążania
ania
r czny
Ręczny
r czny i i elektryczny
Ręczny
elektryczny
*
= 25
= 32
==MM
==
RR
Napięcie
sterowaniarozdzielacza
rozdzielacza
Napi cie sterowania
(dotyczy
wersji
…R…) R)
(dotyczytylko
tylko
odmiany
12VV DC
= G12
12
DC
= G12
24V
= G24
24
V DC
= G24
230V
50Hz
= W230R
230
V AC
50 Hz
= W 230 R
Typ zaworu przelewowego
bez zaworu
z zaworem nastawnym (bez wymaga )
z zaworem zaplombowanym z oznakowaniem CE
=A
=B
=C
Nastawa zaworu bezpiecze stwa
do 2,5 MPa
= 25
do 5
MPa
= 50
do 10 MPa
= 100
do 20 MPa
= 200
do 31,5 MPa
= 315
do 33 MPa
= 330
do 36 MPa
= 360
Dla bloków z oznakowaniem CE wpisa wielko
ci nienia nastawy (fabryczne ustawienie i plombowanie)
Przyłącze
akumulatora
Przył
cze akumulatora
Przył czka G2
Przyłączka
G2
Przył czka M50
Przyłączka
M50 xx 1,5
1,5
=G
=M
=G
=M
Wymiary
przyłącza
odstrony
stronyukładu
układuhydraulicznego
hydraulicznego
Wymiary przył
cza od
gniazdo zzgwintem
(G1
dladla
BS25
; G1
dladla
BS32)
gniazdo
gwintemcalowym
calowym
(G1
BS25;
G1 ½
BS32)
czem kołnierzowym
zz przył
przyłączem
kołnierzowymwg
wgSAE
SAE
czem kołnierzowym
zz przył
przyłączem
kołnierzowymwg
wgCETOP
CETOP
==RR
== SS
== C
C
Rodzaj przył cza SAE lub CETOP
SAE 1 1/4
SAE 1 1/2
SAE 2
CETOP 38-400
CETOP 50-400
=A
=B
=C
=A
=B
Materiał
uszczelnienia
Rodzaj uszczelnienia
guma
NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)
viton
FKM (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)
==PP
=V
V
=
Materiał
Materiał korpusu
korpusu
stal
stal fosforanowana
fosforanowana
stal
nierdzewna
stal nierdzewna
stal
niklowana
stal niklowana
= bez
oznaczenia
= bez
oznaczenia
== X
== N
Ewentualne dodatkowe wymagania okre lone w sposób opisowy
(do uzgodnienia z producentem)
UWAGA:
Symbole
drukiem
pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania dostępne w krótkim terminie dostawy.
Przykładzaznaczone
zamówienia
: BS25/MB100GRP
Przykład zamówienia: BS 25/M B 100 G R P
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
!
tel. +48
33
"
#$ 488 21% 00
$
fax.+48 33 488
& ' 21 #03
$( $ $
www.ponar-wadowice.pl
) * + , -.+ , ! +
Typ
WKBS
491 820
-- 45 --
WK 491 820
01.2013
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 21 00
fax.+48 33 488 21 03
www.ponar-wadowice.pl
WK 491 820
01.2013
-6-
Typ BS

Podobne dokumenty

bloki zabezpieczenia i odcinania akumulatora

bloki zabezpieczenia i odcinania akumulatora i wiadectwem zgodnoci CE lub bez odbioru. W przypadku zamówienia bloku z zaworem z oznakowaniem CE, jest on ustawiony na dane cinienie i zaplombowany. - rozdzielacz elektromagnetyczny umoliwi...

Bardziej szczegółowo