Topvex FR03, FR06, FR08, FR11 Kompaktowa centrala

Komentarze

Transkrypt

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11 Kompaktowa centrala
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
Kompaktowa centrala wentylacyjna
Instrukcja montażu
Dokument przetłumaczony
z języka angielskiego
12945012-PL
2016-01-20 A002
Spis treści
1 Deklaracja zgodności ................................................................................................................. 1
2 Ostrzeżenia ............................................................................................................................... 2
3 Informacje o produkcie ............................................................................................................... 3
3.1 Informacje ogólne............................................................................................................. 3
3.2 Dane techniczne .............................................................................................................. 4
3.2.1 Wymiary ................................................................................................................. 4
3.2.2 Masy ...................................................................................................................... 6
3.2.3 Wymagana przestrzeń............................................................................................. 6
3.2.4 Dane elektryczne .................................................................................................... 7
3.3 Transport i przechowywanie .............................................................................................. 8
4 Instalacja................................................................................................................................... 9
4.1 Rozpakowanie ................................................................................................................. 9
4.2 Miejsce/sposób montażu................................................................................................... 9
4.3 Montaż urządzenia ...........................................................................................................10
4.4 Czujnik temperatury nawiewu............................................................................................12
4.5 Montaż zestawu drzwi przesuwnych ..................................................................................13
4.6 Połączenia .......................................................................................................................16
4.6.1 Zasady podłączania kanałów ...................................................................................16
4.6.2 Izolacja cieplna i zapobiegająca kondensacji ............................................................17
4.6.3 Tłumiki ...................................................................................................................17
4.6.4 Połączenia elektryczne............................................................................................17
5 Montaż panelu sterowania..........................................................................................................23
5.1 Wymiary ..........................................................................................................................23
5.2 Informacje ogólne.............................................................................................................23
5.3 Instalacja .........................................................................................................................24
6 Wyposażenie dodatkowe............................................................................................................24
1 Deklaracja zgodności
Producent
Systemair Sverige AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg SZWECJA
Biuro: +46 222 440 00 Faks: +46 222 440 99
www.systemair.com
niniejszym potwierdza, że następujące produkty:
Centrale wentylacyjne
Topvex FR03 EL
Topvex FR03
Topvex FR03 HWL/HWH
Topvex FR06 EL
Topvex FR06
Topvex FR06 HWL/HWH
Topvex FR08 EL
Topvex FR08
Topvex FR08 HWL/HWH
Topvex FR11 EL
Topvex FR11
Topvex FR11 HWL/HWH
(Deklaracja dotyczy wyłącznie produktów w niezmienionym stanie od czasu dostawy, zainstalowanych w obiekcie zgodnie
z dołączoną instrukcją montażu. Ubezpieczenie nie obejmuje dodanych elementów ani późniejszych modyfikacji produktów).
Spełniają wszystkie stosowne wymagania następujących dyrektyw i przepisów:
dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
dyrektywa 2009/125/WE ws. wymogów dotyczących ekoprojektu
327/201 – wymagania dotyczące wentylatorów
1253/2014 – wymagania dotyczące centrali wentylacyjnych
dyrektywa 2004/108/WE ws. kompatybilności
elektromagnetycznej
W odpowiednich częściach zastosowano następujące normy zharmonizowane:
EN ISO 12100:2010
Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
EN 13857
Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami
górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
EN 60204-1
Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne
EN 60335-1
Bezpieczeństwo elektryczne urządzeń domowych i podobnych – Część 1: Wymagania ogólne
EN 60335-2-40
Bezpieczeństwo urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych urządzeń elektrycznych – Część
2-40: Szczególne wymagania dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
powietrza.
EN 50106:2007
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Postanowienia
szczegółowe dotyczące badań wyrobu przyrządów wchodzących w zakres EN 60 335-1 i EN 60967
EN 60529
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
EN 62233
Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i
podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka
EN 61000-6-2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność
w środowiskach przemysłowych
EN 61000-6-3
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Wymagania dotyczące
emisyjności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Kompletna dokumentacja techniczna do wglądu.
Skinnskatteberg, 20-01-2016
Mats Sándor
Dyrektor Techniczny
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
1
Systemair Sverige AB
2 Ostrzeżenia
Poniższe ostrzeżenia zostały umieszczone w dalszej części dokumentu.
Zagrożenie
• Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie
zostało odłączone od zasilania sieciowego!
• Wszystkie połączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez autoryzowanego instalatora
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Ostrzeżenie
• Po zakończeniu prac instalacyjnych należy zdemontować klamki. Aby zapewnić wymagany poziom
bezpieczeństwa centrali, przed przekazaniem jej do eksploatacji należy je zdemontować.
• Centralę należy połączyć z kanałami lub w inny sposób zabezpieczyć, aby uniemożliwić kontakt z
wentylatorami przez połączenia kanałowe
• Urządzenie jest ciężkie. Zachować ostrożność podczas transportu i montażu. Ryzyko obrażeń w
wyniku przyciśnięcia. Nosić odzież ochronną.
• Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas montażu i konserwacji. Dopilnować, aby został
użyty odpowiedni sprzęt podnoszący. Nosić odzież ochronną.
• Przyłącze elektryczne centrali do zasilania sieciowego musi zostać poprzedzone rozłącznikiem
serwisowym o przerwie minimum 3 mm.
Ważne
• W przypadku montażu centrali w zimnym miejscu należy dopilnować, aby wszystkie łączenia zostały
zaizolowane i oklejone taśmą
• Połączenia/ zakończenia kanałów powinny być przykryte podczas przechowywania i montażu
• Nie podłączać suszarek bębnowych do systemu wentylacji
• Uważać, aby nie uszkodzić nagrzewnicy wodnej podczas podłączania rur z wodą do złączy. Dokręcić
połączenie kluczem maszynowym.
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
2
Systemair Sverige AB
3 Informacje o produkcie
3.1 Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja montażu dotyczy centrali wentylacyjnej Topvex FR, wyprodukowanej przez firmę
Systemair AB. Topvex FR występuje w następujących wersjach:
• Model: FR03, FR06, FR08, FR11
• Nagrzewnica: EL (elektryczna), HWL (nagrzewnica wodna, niskiej mocy), HWH (nagrzewnica wodna,
wysokiej mocy) lub Brak.
• Modele w wykonaniu prawym lub lewym: R (prawe) L (lewe). Strona, po której znajduje się nawiew,
patrząc od strony dostępowej.
• regulacja przepływu powietrza: CAV – Constant Air Volume (stała ilość powietrza), VAV
(wyposażenie dodatkowe) – Variable Air Volume (zmienna ilość powietrza) = regulacja stałego
ciśnienia w kanale;
• M0: Aluminiowy wirnik wentylatora
Więcej informacji na temat regulacji VAV zamieszczono w instrukcji zestawu do VAV.
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje i zalecenia dotyczące konstrukcji, montażu, rozruchu
i obsługi, mające zagwarantować prawidłową i bezawaryjną pracę urządzenia.
Warunkiem prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia jest uważne przeczytanie niniejszej instrukcji,
użytkowanie urządzenia zgodnie z podanymi wytycznymi i przestrzeganie wszystkich wymogów
bezpieczeństwa.
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
3
Systemair Sverige AB
3.2 Dane techniczne
3.2.1 Wymiary
Rys. 1 Wymiary (mm) Topvex FR03–11 (centrala w wykonaniu lewym)
Opis symbolu strzałki (tabela 3).
Rys. 2 Wymiary [mm] Topvex FR03–11 (Rysunki przedstawiają centralę
prawostronną.)
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
4
Systemair Sverige AB
Tabela 1: Wymiary
Model
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
FR03
1720
1115
540
ø315
60
270
275
450
275
1145
590
1502
FR06
2160
1315
640
ø400
80
275
325
550
325
1345
705
1902
FR08
2230
1515
740
ø500
60
355
350
650
400
1545
790
2004
FR11
2440
1715
840
ø630
80
405
400
765
432
1745
904
2206
Model
L/2
M
N
P
Q
R
S
T
U
W
X
Y
FR03
–
1050
388
64
68
120
375
730
72
456
576
358
FR06
951
1260
414
103
106
102
375
730
158
653
763
384
FR08
1002
1450
514
103
106
120
375
730
275
706
807
384
FR11
1103
1650
614
103
106
120
375
730
329
801
844
520
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
5
Systemair Sverige AB
3.2.2 Masy
Model
Masa (kg)
FR03
196
FR06
275
FR08
345
FR11
433
3.2.3 Wymagana przestrzeń
Rys. 3 Wymagana przestrzeń
Model
W [mm]
FR03
576
FR06
763
FR08
807
FR11
844
W przypadku zamontowania drzwi przesuwnych, wymagana przestrzeń odpowiada wysokości rygli drzwi (50
mm).
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
6
Systemair Sverige AB
3.2.4 Dane elektryczne
Tabela 2: Pobór mocy
Model
Wentylatory
(łącznie w W)
230 V 1~ i
400 V 3N~
Wentylatory
(łącznie w W)
230 V 3~
Nagrzewnica
elektryczna
(łącznie
w kW)
Bezpiecznik
(sieć) (A) dla
230 V 1~ i 400
V 3N~
Bezpiecznik
(sieć) (A) dla
230 V 1~ i 230
V 3~
FR03 EL
1352
1352
5
3×16
3×25
FR03 (brak,
HWL/HWH)
1352
–
–
10
10
FR03 EL M0
954
954
5
3×16
3×20
FR03 (brak,
HWH) M0
954
–
–
10
10
FR06 EL
1882
1882
10
3×20
3×35
FR06 (brak,
HWL/HWH)
1882
1882
–
3×10
3×10
FR08 EL
1944
1944
12
3×25
3×40
FR08 (brak,
HWL/HWH)
1944
1944
–
3×10
3×10
FR11 EL
4478
4478
15
3×32
3×63
FR11 (brak,
HWL/HWH)
4478
4478
–
3×10
3×10
FR11 EL M0
5666
6142
15
3×35
3×63
FR11 (brak,
HWH) M0
5666
6142
–
3×10
3×20
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
7
Systemair Sverige AB
3.3 Transport i przechowywanie
Centrale Topvex FR03–11 należy przechowywać i transportować w taki sposób, aby zabezpieczyć je
przed fizycznymi uszkodzeniami osłon, klamek, wyświetlacza itp. Należy je przykryć, chroniąc przed
kurzem, deszczem i śniegiem, które mogłyby uszkodzić urządzenie i jego podzespoły. Urządzenie jest
dostarczane w całości ze wszystkimi wymaganymi komponentami, zapakowane w folię na palecie w celu
ułatwienia transportu.
Transportując centralę FR03 należy wsunąć podnośnik widłowy od szczytowej strony urządzenia (rysunek
4). Centrale Topvex FR06, FR08 i FR11 mają specjalnie skonstruowane palety, które umożliwiają
podniesienie urządzenia od dłuższego boku (rysunek 5). Modele te można również podnosić za pomocą 2
podnośników widłowych od stron szczytowych.
Ostrzeżenie
Urządzenie jest ciężkie. Zachować ostrożność podczas transportu i montażu. Ryzyko obrażeń w
wyniku przyciśnięcia. Nosić odzież ochronną.
Rys. 4 Transportowanie centrali
Rys. 5 Transportowanie central FR06-11
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
8
Systemair Sverige AB
4 Instalacja
4.1 Rozpakowanie
Centrale Topvex FR03–11 są dostarczane na palecie (rysunek 4 i rysunek 5). Wymagane podzespoły,
takie jak klamki i czujnik temperatury nawiewu znajdują się wewnątrz urządzenia.
Klapy rewizyjne otwiera się za pomocą klucza nasadowego 16 mm (rysunek 6). Aby ułatwić otwieranie i
zamykanie klap rewizyjnych, należy użyć 8 klamek umieszczonych wewnątrz centrali przy dostawie.
Po zakończeniu montażu, klamki należy zdemontować, aby zapobiec nieautoryzowanemu otwarciu
centrali.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy cały zamówiony sprzęt został dostarczony. Wszelkie
niezgodności dotyczące zamówionego sprzętu należy zgłosić dostawcy produktów firmy Systemair.
Rys. 6 Otwieranie klap rewizyjnych kluczem nasadowym
4.2 Miejsce/sposób montażu
Centrala jest przeznaczona do montażu w pomieszczeniu. Podzespoły elektroniczne należy chronić przed
działaniem temperatur poniżej 0°C lub powyżej +50°C.
W przypadku montażu centrali w zimnym miejscu należy dopilnować, aby urządzenie nie było wyłączane
wyłącznikiem głównym. Ciągłe podtrzymywanie zasilania centrali zapewnia podgrzewanie szafki sterującej
przy niskich temperaturach otoczenia. Choć centrala jest wyłączana przez system sterowania, nadal
dopływa do niej prąd.
Podczas montażu należy pamiętać o zostawieniu wystarczającej ilości miejsca na dostęp do drzwi
serwisowych (rysunek 3).
Uwaga!
W razie braku wystarczającej ilości miejsca na otwarcie drzwi inspekcyjnych można odkręcić zawiasy, aby
całkowicie zdemontować drzwi na czas kontroli i konserwacji. Inną możliwością, w przypadku montażu
urządzenia w pozycji podwieszonej pod sufitem, z drzwiami skierowanymi do dołu, jest zastosowanie drzwi
przesuwnych, które stanowią wyposażenie dodatkowe.
Centrali nie należy stawiać przy ścianie, ponieważ hałas o niskiej częstotliwości może powodować
wibracje w ścianie.
W miarę możliwości, czerpnię powietrza należy umieścić po północnej lub wschodniej stronie budynku,
z dala od innych wywiewów, takich jak wyloty wyciągów kuchennych czy pralni. Wywiew najlepiej jest
wyprowadzić przez deflektor dachowy z dala od czerpni powietrza, okien, balkonów itp.
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
9
Systemair Sverige AB
Ostrzeżenie
• Po zakończeniu prac instalacyjnych należy zdemontować klamki. Aby zapewnić wymagany poziom
bezpieczeństwa centrali, przed przekazaniem jej do eksploatacji należy je zdemontować.
• Centralę należy połączyć z kanałami lub w inny sposób zabezpieczyć, aby uniemożliwić kontakt z
wentylatorami przez połączenia kanałowe
4.3 Montaż urządzenia
Centralę można zamontować w następujących pozycjach
Rys. 7 Możliwe pozycje montażowe
Poz.
Opis
A
montaż płasko na podłożu, możliwość podłączenia z lewej i z prawej strony
B
montaż pod sufitem, możliwość podłączenia z lewej i z prawej strony
C
montaż ścienny w pionie z nawiewem do góry
D
montaż ścienny w poziomie, możliwość podłączenia z lewej i z prawej strony
Uwaga!
Centrali nie wolno montować ze skrzynką automatyki sterującej skierowaną w dół!
E
montaż ścienny w pionie z nawiewem w dół – niedozwolony
Opis symbolu strzałki (tabela 3).
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
10
Systemair Sverige AB
Montaż zgodnie z A-D
1
Przygotować powierzchnię, na której urządzenie zostanie zamontowane. Upewnić się, że powierzchnia
jest płaska, wypoziomowana i zdolna utrzymać masę urządzenia. Wykonać montaż zgodnie z lokalnymi
przepisami.
2
Przenieść centralę na miejsce.
Ostrzeżenie
Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas montażu i konserwacji. Dopilnować, aby został
użyty odpowiedni sprzęt podnoszący. Nosić odzież ochronną.
3
Zamontować centralę za pomocą wsporników i
zawiesi montażowych, przymocowanych do niej
fabrycznie.
Uwaga!
Jeśli centrala jest montowana pod sufitem
lub na ścianie, należy dopilnować, aby przed
dokręceniem wsporników montażowych została
mocno dociśnięta do powierzchni montażowej.
Należy także użyć odpowiednich mocowań
(śrub/wkrętów) z uwzględnieniem masy centrali
i rodzaju powierzchni, na której jest montowana.
Montaż może zostać wykonany tylko przez
wykwalifikowanego instalatora.
Podwójne wsporniki montażowe (rysunek 8, poz. 1) znajdują zastosowanie w przypadku modeli Topvex
FR03–FR06 i zapewniają stabilność. Modele Topvex FR08–FR11 mają wsporniki przedstawione w poz. 2.
Rys. 8 Wsporniki montażowe
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
11
Systemair Sverige AB
4.4 Czujnik temperatury nawiewu
Czujnik temperatury nawiewu wchodzący w zakres dostawy należy zainstalować w kanale nawiewnym,
około 3 m za centralą (rysunek 9). Podłączyć czujnik do zacisku 30–31 (tabela 4) w skrzynce automatyki
sterującej. Pozostałe czujniki temperatury zostały fabrycznie zainstalowane w centrali. Czujnik
temperatury nawiewu jest dołączony w opakowaniu przy dostawie
Rys. 9 Zainstalowany czujnik temperatury nawiewu
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
12
Systemair Sverige AB
4.5 Montaż zestawu drzwi przesuwnych
Zestaw drzwi przesuwnych do drzwi inspekcyjnych można nabyć jako wyposażenie dodatkowe i
zamontować w centralach montowanych z drzwiami inspekcyjnymi skierowanymi w dół, np. w przypadku
montażu w suficie podwieszanym. Zestaw montuje się zgodnie z poniższą procedurą.
1 Wymontować ograniczniki otwarcia
Całkowicie otworzyć klapy rewizyjne i wymontować
ograniczniki otwarcia (poz. 1) podtrzymujące
klapę, odkręcając wkręty, poz. 2 i poz. 3. 3.
2 Zawiasy
Zamknąć klapę na wszystkie 4 klamki i odkręcić
2 zawiasy.
3 Powtórzyć procedurę
Powtórzyć procedurę od punktu 1 przy drugiej klapie.
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
13
Systemair Sverige AB
4 Zamontować kółka
Zamontować kółka w przygotowanych
gwintowanych gniazdach (zakute nito-nakrętki)
z boku klapy rewizyjnej za pomocą dołączonych
śrub i podkładek.
5 Prowadnice nośne drzwi przesuwnych
Zamontować prowadnice drzwi przesuwnych po
obu stronach urządzenia. Przykręcić je do obudowy
za pomocą śrub w przygotowanych gwintowanych
gniazdach (zakutych nito-nakrętkach).
6 Przykręcić
Przykręcić prowadnicę do obudowy centrali.
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
14
Systemair Sverige AB
7 Otworzyć klapę
Otworzyć klapę, odblokowując najpierw 2
wewnętrzne (poz. 1), a następnie 2 zewnętrzne
klamki (poz. 2). Klapę można teraz przesunąć na
środek centrali. W ten sposób można otwierać
tylko jedną klapę na raz.
8 Założyć uszczelkę
Założyć dołączoną uszczelkę samoprzylepną w
wewnętrznej ramie obudowy centrali.
9 Zamknąć klapę
Zamknąć klapę na 4 klamki. Upewnić się, że klapa
jest prawidłowo zamknięta.
Powtórzyć procedurę od punktu 7 przy drugiej
klapie.
10 Zdemontować klamki
Po zamknięciu klapy należy zdemontować klamki
przed przekazaniem centrali do eksploatacji.
Ostrzeżenie
Po zakończeniu prac instalacyjnych należy
zdemontować klamki. Aby zapewnić wymagany
poziom bezpieczeństwa centrali, przed
przekazaniem jej do eksploatacji należy je
zdemontować.
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
15
Systemair Sverige AB
4.6 Połączenia
4.6.1 Zasady podłączania kanałów
Rys. 10 Centrala w wykonaniu prawym
Rys. 11 Centrala w wykonaniu lewym
Tabela 3: Symbole i objaśnienia
Poz.
Opis
A
powietrze nawiewane
B
powietrze wywiewane
C
powietrze zewnętrzne
D
powietrze wyciągane
1
2
3
4
5
6
7
8
9
złącze powietrza nawiewanego
złącze powietrza wywiewanego
złącze powietrza zewnętrznego
złącze powietrza wyciąganego
filtr powietrza nawiewanego
filtr powietrza wyciąganego
wentylator nawiewny
wentylator wyciągowy
Wymiennik ciepła
zespół sterujący wirnikiem (położenie zależne od
wielkości centrali)
10
Symbol
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
16
Systemair Sverige AB
4.6.2 Izolacja cieplna i zapobiegająca kondensacji
Kanał nawiewanego powietrza i kanały wywiewanego powietrza zawsze należy odpowiednio zaizolować,
aby zapobiec kondensacji. Szczególnie ważny jest prawidłowy montaż izolacji na kanałach podłączonych
do centrali. Wszystkie kanały zainstalowane w zimnych pomieszczeniach/ miejscach należy odpowiednio
zaizolować. Użyć warstwy izolacyjnej (wełny mineralnej o grubości minimum 100 mm) z barierą dyfuzyjną
z folii. W miejscach, gdzie występują niezwykle niskie temperatury zewnętrzne w czasie zimy, należy
zainstalować dodatkową izolację. Całkowita grubość izolacji musi wynosić minimum 150 mm.
Ostrożnie
• W przypadku montażu centrali w zimnym miejscu należy dopilnować, aby wszystkie łączenia zostały
zaizolowane i oklejone taśmą
• Połączenia/ zakończenia kanałów powinny być przykryte podczas przechowywania i montażu
• Nie podłączać suszarek bębnowych do systemu wentylacji
4.6.3 Tłumiki
Aby zapobiec przenoszeniu hałasu wentylatorów przez system kanałów, po stronie nawiewnej i wywiewnej
należy zainstalować tłumiki.
Aby zapobiec przenoszeniu hałasu między pomieszczeniami przez system kanałów oraz zmniejszyć hałas
samego systemu kanałów, zaleca się zainstalowanie tłumików przed każdym anemostatem.
4.6.4 Połączenia elektryczne
Wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane w skrzynce automatyki sterującej, która znajduje się
na dłuższym boku centrali (rysunek 12). Pokrywę zdejmuje się, odkręcając sześć wkrętów, zgodnie z
rysunkiem poniżej (rysunek 12).
Przed uruchomieniem centrali należy bezwzględnie przeczytać ze zrozumieniem wszystkie ostrzeżenia
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego. Dołączony schemat połączeń przedstawia połączenia
wewnętrzne i zewnętrzne.
Cały możliwy do podłączenia osprzęt podłącza się do zacisków w skrzynce automatyki sterującej (tabela 4).
Rys. 12 Otwieranie skrzynki automatyki sterującej
Zagrożenie
• Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie
zostało odłączone od zasilania sieciowego!
• Wszystkie połączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez autoryzowanego instalatora
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
17
Systemair Sverige AB
Ostrzeżenie
Przyłącze elektryczne do zasilania sieciowego musi zostać poprzedzone rozłącznikiem serwisowym
o przerwie minimum 3 mm.
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
18
Systemair Sverige AB
4.6.4.1 Skrzynka automatyki sterującej, elementy
Centrale Topvex FR03–11 są okablowane i wyposażone w zintegrowany układ sterowania (rysunek 13).
Rys. 13 Elementy elektryczne
Poz.
Opis
1
Sterownik E-28
2
Transformator 230V/24V AC
3
Zaciski do podłączenia elementów
osprzętu (wewnętrznego i zewnętrznego)
4
Zaciski podłączeń wewnętrznych
5
Zaciski do podłączenia zasilania
sieciowego centrali
6
Stycznik (K2) – załączanie pompy
cyrkulacyjnej nagrzewnicy wodnej (tylko
centrale HW; nie występuje w centralach
EL)
7
Bezpiecznik automatyczny
8
Bezpiecznik automatyczny nagrzewnicy
9
Stycznik (K3) nagrzewnicy EL
10
Sterownik nagrzewnicy EL TTC
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
19
Systemair Sverige AB
4.6.4.2 Połączenia zewnętrzne Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
Tabela 4: Połączenia funkcji zewnętrznych
Listwa
zaciskowa
Uwaga
Opis
PE
Przewód ochronny
N
N
Przewód neutralny
L1
L1
Faza (zasilanie)
L: dla zasilania 230 V 1~
400 V 3~/230 V 3~
L2
L2
Faza (zasilanie)
400 V 3~/230 V 3~
L3
L3
Faza (zasilanie)
400 V 3~/230 V 3~
1
G
Zasilanie sieciowe (siłownik zaworu
wody)
24 V AC
2
G0
Oznaczenie (zasilanie sieciowe
siłownika zaworu wody)
24 V AC
10
Odn. DO
Odniesienie wyjść cyfrowych
G (24 V AC)
121
DO 2
Przepustnica powietrza wywiewanego
24 V AC
Maks. ciągłe obciążenie 2,0
A
WP
L1
Pompa cyrkulacyjna nagrzewnicy
230 V AC
141
DO 4
Pompa chłodząca
24 V AC
151
DO 5
1. stopień chłodzenia DX
24 V AC
161
DO 6
2. stopień chłodzenia DX
24 V AC
171
DO 7
Wyjście sygnalizacyjne – sygnalizacja
aktywnego alarmu centrali
24 V AC
30
Odn. AI
Supply air sensor reference
przewód zerowy
31
AI 1
Czujnik temperatury nawiewu
40
Agnd
Odniesienie UI
412
UAI 1/(UDI 1)
Przetwornik ciśnienia powietrza
wyciągowego
422
UAI 2/(UDI 2)
Przetwornik ciśnienia powietrza
nawiewanego
44
UAI 3/(UDI 3)
Czujnik ochrony przeciwzamrożeniowej
nagrzewnicy wodnej
Jako odniesienia użyć
zacisku 40
43
Ozn. DI
Odniesienie sygnałów Wydłużone
działanie/Alarm pożarowy
+ 24 V DC
50/60
B
Exo-line B
Złącze Modbus, EXO
51/61
A
Exo-line A
Złącze Modbus, EXO
52/62
N
Exo-line N
Złącze Modbus, EXO
53/63
E
Exo-line E
Złącze EXO
743
DI 4
Rozszerzone dział.
Styk bezpotencjałowy
zwierny (NO)
przewód zerowy
Jako odniesienie użyć
zacisku 4
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
20
Systemair Sverige AB
Połączenia funkcji zewnętrznych cd.
Listwa
zaciskowa
753
DI 5
Opis
Uwaga
Alarm pożarowy
Styk bezpotencjałowy
zwierny (NO)
Jako odniesienie użyć
zacisku 4
763
DI 6
Zatrzymanie zewnętrzne
Styk bezpotencjałowy
zwierny (NO)
Jako odniesienie użyć
zacisku 4
90
Agnd
AO
przewód zerowy
93
AO 3
Sygnał sterujący siłownika zaworu,
nagrzewnica wodna
0–10 V DC
94
AO 4
Sygnał sterujący siłownika zaworu,
chłodzenie
0–10 V DC
1.
2.
3.
Maks. obciążenie prądowe dla wszystkich połączonych wyjść cyfrowych: 8 A
Sygnał z przetwornika ciśnienia wentylatora wywiewnego w centralach z systemem VAV
Te wejścia można podłączyć tylko do styków beznapięciowych
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
21
Systemair Sverige AB
4.6.4.3 Złącze BMS
Złącze BMS
Możliwości komunikacji sterownika E283 WEB.
•
RS 485 (Modbus): 50-51-52 lub 60-61-62
•
RS 485 (EXO): 50-51-52-53 lub 60-61-62-63
• TCP/IP EXO
• TCP/IP Modbus
• TCP/IP WEB
• BACnet/IP
Rys. 14 Złącze BMS w sterowniku
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
22
Systemair Sverige AB
5 Montaż panelu sterowania
5.1 Wymiary
Rys. 15 Wymiary panelu sterowania
LP
Wymiary (mm)
A
115,0
B
94,0
C
26,0
D
ok. 60,0
E
50,5
5.2 Informacje ogólne
Panel sterowania jest fabrycznie podłączony do sterownika Corrigo, umieszczonego w skrzynce
automatyki sterującej. Długość kabla wynosi 10 m. W razie konieczności odłączenia panelu sterowania od
kabla sygnałowego, można odłączyć przewody z tyłu panelu sterowania (rysunek 16).
Do opakowania dołączono magnetyczne paski samoprzylepne, które ułatwiają montaż na metalowej
powierzchni.
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
23
Systemair Sverige AB
5.3 Instalacja
1
Wybrać odpowiednie miejsce montażu dla panelu sterowania. Maksymalna odległość między panelem
sterowania i centralą wynosi 100 m.
2
W razie potrzeby można wywiercić dwa otwory w ścianie, aby zawiesić panel sterowania (odległość
środków otworów: 60 mm) (poz. 1, rysunek 16).
Rys. 16 Podłączanie przewodów panelu sterowania
LP
Opis
1
Otwory montażowe
2
Listwa zaciskowa
3
Miejsce podłączenia przewodu brązowego
4
Miejsce podłączenia przewodu żółtego
5
Miejsce podłączenia przewodu białego
6
Miejsce podłączenia przewodu czarnego
6 Wyposażenie dodatkowe
Informacje na temat dodatkowego wyposażenia zewnętrznego – takiego jak siłowniki zaworów,
przepustnice z napędem silnikowym, sterowniki E-tool, złożone okapy dachowe czy kratki ścienne –
znaleźć można w katalogu technicznym oraz w instrukcjach dołączanych do poszczególnych elementów
wyposażenia.
Połączenia elektryczne podzespołów zewnętrznych zostały przedstawione na dołączonym schemacie
połączeń.
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
24
Systemair Sverige AB
Instrukcja montażu
Topvex FR03, FR06, FR08, FR11
12945012
25
Systemair Sverige AB
lastpage
Firma Systemair Sverige AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji
treści niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.
Systemair Sverige AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Phone +46 222 440 00
Fax +46 222 440 99
www.systemair.com
12945012

Podobne dokumenty