Deklaracja zgodności RB800

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja zgodności RB800
i
INSTYTUT
ŁĄczNoscl
,
PANSTWOWY lNSTYTUT BADAWCZY
$
T:
LABoRAToR|UM BADAŃ URąDZEŃ TELEKoMUN|KACYJNYGH
UL. szAcHoWA 1, 04-894 WARSZAWA
(+48)22 5128360 F: (+48) 22 512818o E-mail: [email protected] Www.itl.Waw.pl/lbut
JEDNoSTKA NoTYF|KoWANA NR 1471 W zAKREslE DYREKWWY 1999/5ME
Notified body under Directive 1999/5/EC (identification number 1471)
PoTWlERDzENlE zGoDNoŚcl
-
-
rur 00412016
Edycja l .0
Edition 1.0
Confirmation of Conformity No. 004/2016
z Wymaganiami zasadniczymi W zakresie:
bezpieczeństwa użytkowania - ań. 3.1a dyrektyrłly 1999/5ME,
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - ań. 3.1 b dyrektywy 'l 999/5ME,
efektywnego Wykolzystania zasobóW częstotliwości- ań. 3.2 dyrektywy 1999/5ME.
with essential require me nts regarding :
safety of the user - art. 3.1a of Directive 1999/5/EC,
electromagnetic compatibility - ań. 3.1b of Directive 1999/5/Ec,
effective use of radio frequency spectrum - ań. 3.2 of Directive 1999/5/Ec.
Zleceniodawca:ElpromaElektronikaSpółkazo'o'
Holder:
ul. Szymanowskiego 'l3, 05-092 Łomianki, Polska.
Nazwaitypuządzenia:.,TerminalGSM/GPRS'.wwykonaniach:RB8oox,RB8ooxM,RB8oox.x.2,
Product name and
type:
RB8O0xM.x.2, RB8O0x.x.x.2, RB8ooxM.x,x.2, RB8oox.x.2.2, RB8ooxM.x,2.2,
GsMlGPRs Terminal" models: RB8O1X, RB8OżXM, RBIO?X.X.2, RB\O1XM.X.2,
RBSOOX, X. X. 2, RB8O1XM.X.X. 2, RB8OlX.X.
2,
2, R B]O1XM, X.
2.
2.
Elproma Elektronika Spółka z o.o.
Producent:
Manufacturer: ul. Szymanowskiego 13, 05-092 Łomianki, Polska.
Wyposażenie: - antena dołączana model EA-247;
Ancillary equipment: detached antenna model EA-247;
zasilacz sieciowy AC/DC model XKD-CI200lC12.0-12W.
- AC/DC
adapter model XKD-C1 200lC1 2.0-1 2W.
Pzeznaczenie: Nadawczo-odbiorcze użądzenie radiowe przeznaczone do stosowania
Application:
w systemach komunikacji M2M, wykozystujące transmisję danych w trybie
GPRS w sieciach GSM 900/1800.
Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w moduł radiowy GSM model GL865-QUAD
firmy Telit Communications s.p.A.
Radio transceiver intended for use in M2M communications sysfem§ employing data
transmission in the GPRS mode Within the GsM 900/1800 networks.
Note: The device is equipped with GSM radio module model GL865-QUAD
manufactured by Telit Communications S.p.A,
Wymagania zasadnicze:
artykuł
dyrektywy l999/5/WE
Esse nt i a l req u ire he nts
- ańicle of Diective 1999/5/EC
Efezpieczeństwo użytkowan ia
- ań. 3.'la
safety of the user
Kompatybilność
elektromagnetyĆzna
El ectro
m a g net ic co m p
- ań.
ati bi l ity
3.'l b
Efektywne wykorzystan ie
zasobów częstotliwości- ań. 3.2
Effective RF spectrum use
Zastosowane normy
Applied standards
PN-EN 60950-1:2007
Oceniane dokumenty
Evide nce Docume ntation
Ocena
ResU/f
Sprawozdanie z badań:
Iest Repor'
lŁ Nr 01500056/3
Zgodność
ETS| EN 301 489-1 V1.9.2
ETsl EN 301 489-7 V,l.3.,|
Sprawozdanie z badań:
Zgodność
ETsl EN 301 51,1 V9.0.2
ETsl Ts ,l51 010-,l V5.10.0
Sprawozdanie z badań:
Test Repoń
lŁ Nr 0'l500056/1
+A1 '|:2009 +A1:2011
+A12:2011 +A2:2014
-
stronal 22
-
Test Report
lŁ
Nr 01500056/2
Conformity
conformity
Zgodność
conformW
.
PoTWlERDzENlE zcoDNoŚcl Nr 004/2016 (c.d.)
confirmation of conformity No. 004/2016 (continuation)
podstawowe parametry urzadzenia
GSM inteńace basic parameters: l':
Zakresy częstotliwości
(pasmo E-GSM 900 MHz):
Frequency range (E-GSM 900 band)
Moc szczytowa nadajnika:
Transmifter peak power
Zakresy częstotliwości
(pasmo GSM 1800 MHz):
Frequency range (GSM 1800 band)
/*
nadajnik: 880 MHz + 915 MHz;
transmitter
odbiornik:925 MHz = 960 MHz.
receiver
GMSK: 33 dBm (2 W) - stacja klasy 4.
power class 4
* nadajnik: 1710 MHz+ 1785 MHz;
-
transmitter
odbiornik: 1805 MHz + 1 880 MHz.
receiver
GMSK: 30 dBm (1 W) - stacja klasy 1.
Moc szczytowa nadajnika:
power class 1
Transmitter peak power
złącze typu SMA(f) 50 O do dwupasmowej anteny zewnętznej.
Rodzaj anteny:
knd of antenna:
connector 50 a type SMA(fl for dual band external antenna,
/* Niniejsze Potwierdzenie zgodności nie dotyczy ulządzenia pracującego W pasmach 850 MHz i 1900 MHz.
The present confirmation of conformity does not apply to equipment operating in the 8ffi MHz and 1900 MHz bands.
Na podstawie analizy dokumentacji oraz sprawozdań z badań zgodności z normami zharmonizowanymi,
potwierdza się zgodnośćdanych technicznych i parametróW radiowych urządzenia nadawczo-odbiorczego
o nazwie "TerminaI GSM/GPRS" w wykonaniach: RB8O0X, RB8OOXM, RB8O0X.X.2, RB8O0XM.X.2,
RB8O0X,X,X.2, RB8OOXM.X.X.2, RB8O0X.X.2.2, RB8OOXM.X.2,2 z wymaganiami zasadniczymi
dotyczącymi:
bezpieczeństwa użytkowania - art. 3.1a dyrektywy 1999/5ME,
ustalonymi na podstawie normy PN-EN 60950-1 :2007 +A1 1:2009 +A1:2011 +A12:2011 +A2i2O14
(lDT. EN 60950-'l :2006 +A1 1 :2009 +A1 :20'l0 +A12:2011 +M:2013);
kompatybilności elektromagnetycznej - ań. 3.1 b dyrektywy 1 999/5ME,
ustalonymi na podstawie norm ETSI EN 301 489-'1 Vl.9.2 i ETSI EN 301 489-7 Vl.3.1;
efektywnego Wykorzystanie zasobóW częstotliwości- art, 3.2 dyrektywy 1999/5^/vE,
ustalonymi na podstawie norm ETS| EN 301 511 V9.0.2 iETS| TS 151 010-1 V5.10.0.
-
With respect to submifted documentation and resufts of tests peńormed according to PN-EN 609501:2007 +A11:2009
+A1:2011 +A12:2011 +A2:2014 (idt. EN 6095G1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013), ETsl EN 301 489-1
v1.9.2, ETsl EN 301 489-7 v1.3.1, ETsl EN 301 511 v9.0.2 and ETsl Ts 151 010-1 v5.10.0 standards, it is declared
that radio equipment called "GSIiI/GPRS Transmitter" models: RB1OOX, RB8OŻXM, RB8O0X.X.2, RB9OlXM,X.2,
RB8O0X,X.X.2, RB8O0XM.X.X.2, RB8O0X.X,2.2, RB8O0XM.X,2,2 complies With essential requirements in accordance
with Micles 3.1a, 3.1b and 3.2 of the Dhective 1999/5/EC.
Odpowiedzialny za pzegląd
i Walidację dokumentów
Dyrektor
4ll l L
/)i,l Lł-)
mgr inż, Aleksander orłowski
UWaga.
badań, zawartych W dokumentacji pżedstawionej
pżez Zleceniodawcę z
Wymaganiami zasadniczymi określonymi
w ań. 3 dyrektywy 1999/5ME. Ustuga ta nie obejmuje Walidacji samych danych, za których Wiarygodność Jednostka
NoMkowana nie bieże odpowiedzialności.
Warszawa, dnia 24,02,20'1 6 l.
Biuro obsługi Klienta (BoK): tel. (+48) 22 5128 358i faks (+48) 22 5128 18o
W lnstytucie Łączności- PlB W Warszawie nr akt: BoK-004/2016,
sprawozdania z badań

Podobne dokumenty