sprawozdanie - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Komentarze

Transkrypt

sprawozdanie - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
SPRAWOZDANIE
z działalności
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
za okres XII kadencji
w latach 2007 – 2012
1
Wykaz uchwał XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP
z 30 września 2007 r.
Uchwała nr 1/2007 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Związku OSP RP.
Uchwała nr 2/2007 - w sprawie powołania w skład Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała nr 3/2007 - w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała nr 4/2007 - w sprawie określenia liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wyboru.
Uchwała nr 5/2007 - w sprawie określenia liczby członków Głównego Sądu Honorowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wyboru.
Uchwała nr 6/2007 - w sprawie zmian w statucie Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała nr 7/2007 - w sprawie uchwalenia programu działania Związku OSP RP na lata
2007 – 2012.
Uchwała nr 8/2007 - w sprawie nadania / nie nadania imienia gen. Stanisława Taczaka
Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP RP woj. wielkopolskiego.
Uchwała nr 9/2007 - w sprawie przyznania prawa ustanowienia i prawa nadawania
Odznaki Honorowej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa
wielkopolskiego (Semper Vigilant).
Uchwała nr 10/2007 - w sprawie przerwania obrad.
2
Uchwała nr 7/2007
XII Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
z 30 września 2007 r.
w sprawie: uchwalenia programu działania Związku OSP RP na lata 2007 – 2012.
Na podstawie § 20 ust. 2 statutu Związku OSP RP, XII Zjazd Krajowy Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:
§1
Przyjąć do realizacji na XII kadencję program działania, który obejmuje:
1. Tworzenie warunków usprawniających działalność statutową, a w szczególności
ratowniczą OSP i Związku OSP RP we współpracy z przedstawicielami władzy
wykonawczej i ustawodawczej Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Kontynuacja współpracy z Parlamentarnym Zespołem Strażaków w zakresie
stanowienia i nowelizacji prawa dotyczącego działalności OSP i Związku OSP RP
oraz pomocy finansowej z budżetu państwa.
2) Monitorowanie i udział w pracach legislacyjnych dotyczących OSP i ZOSP RP w tym
m.in. udziału OSP w szeroko pojętym ratownictwie i ochronie ludności.
3) Pozyskiwanie przez Związek środków finansowych z przeznaczeniem na wspieranie
funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych i działalności statutowej oddziałów
Związku OSP RP, w tym w szczególności oddziałów powiatowych.
4) Pomoc doradcza i szkoleniowa dla OSP nt. pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych (m.in. z Unii Europejskiej, fundacji i od innych osób prawnych).
5) Intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania przez Związek OSP RP, jako
organizacje pożytku publicznego, środków finansowych z tytułu wpłat 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.
2. Wspieranie działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych:
1) Stała troska Związku OSP RP o zapewnienie niezbędnej liczby członków czynnych
gwarantujących sprawne działania ratownicze jednostek operacyjno-technicznych OSP
oraz realizację zadań statutowych.
2) Konsekwentne działania, aż do uzyskania możliwie pozytywnych efektów w zakresie:
a) dodatków do emerytur i rent oraz możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę
dla członków OSP z 30-letnim stażem w społecznej strażackiej służbie,
b) racjonalnego zorganizowania badań lekarskich dla strażaków ratowników OSP
oraz pokrycia kosztów tych badań z budżetu państwa,
c) uregulowania statusu prawnego członków OSP wykonujących zadania statutowe
oraz obowiązkowego ich ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i
odpowiedzialności cywilnej w czasie wykonywania tych zadań,
3
3)
4)
5)
6)
7)
d) bezkonfliktowego doraźnego (alarmowego) zwalniania przez pracodawców
strażaków ratowników OSP na akcje ratownicze i ćwiczenia oraz uzgodnionego
zwalniania na szkolenia. Członkowie OSP działają w interesie publicznym i nie
mogą być z tego tytułu pokrzywdzeni. Pracodawcy w ww. sytuacjach powinni
otrzymywać odpowiednie zadośćuczynienie,
e) uzyskania dla strażaków ratowników OSP rangi zawodu uciążliwego.
Kontynuacja wypracowanego przez Związek programu i sprawdzonych w praktyce
rozwiązań zabudowy podwozi (karosażu) na samochody pożarnicze oraz zakup
nowych samochodów dla OSP.
Utrzymanie co najmniej na dotychczasowym poziomie pomocy finansowej (dopłat)
przy zakupie dla OSP sprzętu i wyposażenia ratowniczego (samochodów, motopomp,
narzędzi hydraulicznych, radiostacji, sprzętu pływającego, węży tłocznych,
komputerów itp.).
Rozwijanie przez WUS w Brzezinach współpracy z OSP w zakresie wyposażania
strażaków ratowników OSP w środki ochrony indywidualnej.
Współdziałanie z KG PSP oraz monitorowanie pełnego i racjonalnego wdrażania
systemu szkolenia członków czynnych, biorących bezpośredni udział w działaniach
ratowniczych. Likwidacja do końca 2012 roku braków w wyszkoleniu podstawowym i
specjalistycznym strażaków ratowników OSP oraz wyszkoleniu dowódców.
Współudział w realizacji zadań poprawiających organizację i skuteczność działań
ratowniczych z udziałem OSP poprzez:
a) pomoc w organizacji, wyposażeniu i funkcjonowaniu w strażnicach OSP gminnych
centrów zarządzania kryzysowego,
b) umocnienie roli komendanta gminnego Związku jako dowódcy i koordynatora
działań operacyjno-technicznych OSP,
c) przygotowanie obiektów OSP do szkolenia strażaków ratowników w zakresie
przewidzianym w „Systemie szkolenia członków OSP biorących udział
w działaniach ratowniczych”.
d) kontynuowanie szkolenia medycznego dla strażaków ratowników OSP,
e) współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu procedur ratowniczych oraz
w przygotowaniu
materiałów
szkoleniowo-informacyjnych
dla
jednostek
operacyjno-technicznych OSP,
f) współpraca z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu i doskonaleniu
funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
g) współpraca z Policją i Pogotowiem Ratunkowym w zakresie doskonalenia działań
ratowniczych.
3. Udział Związku OSP RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju:
1) Współudział w tworzeniu rozwiązań dla ośrodków zarządzania kryzysowego.
2) Współtworzenie i monitorowanie działalności gminnych centrów zarządzania
kryzysowego.
3) Propagowanie nowoczesnych technologii w zakresie bezpieczeństwa.
4) Współudział w tworzeniu procedur ratowniczych.
5) Monitorowanie wdrażania systemu szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
6) Wypracowanie modelu ratownika społecznego – członka ochotniczej straży pożarnej z określeniem jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
7) Inspirowanie ruchu ochotniczego pożarnictwa na obszarach miejskich.
4
4. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Promocja OSP
i Związku OSP RP:
1) Aktywna współpraca z mediami na rzecz tworzenia w nich pozytywnego wizerunku
OSP i ZOSP RP.
2) Propagowanie i upowszechnianie, w tym za pomocą Internetu, czasopisma „Strażak”
i innych wydawnictw prezentujących bieżącą działalność OSP i Związku,
3) Organizowanie imprez propagujących ochronę przeciwpożarową, w tym między
innymi w formie:
a) obchodów Dnia Strażaka, jubileuszów i innych uroczystości połączonych
z prezentacją dorobku i zadań ochotniczego pożarnictwa,
b) kampanii informacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim nt.
sposobu funkcjonowania OSP i Związku OSP RP, ich działań na rzecz ochrony
przeciwpożarowej oraz rozwoju aktywności społecznej lokalnych środowisk,
4) Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami kultury i oświaty,
samorządami lokalnymi.
5) Upowszechnianie i wspieranie tradycji uczestnictwa OSP i ZOSP RP w obchodach
uroczystości kościelnych.
5. Wspieranie większego udziału kobiet i tworzenie sprzyjających warunków do ich
aktywnego działania w ogniwach Związku OSP RP i OSP:
1) Doskonalenie współpracy z lokalną społecznością oraz instytucjami i organizacjami.
2) Zwiększanie udziału kobiet w różnego rodzaju szkoleniach i kursach (np. ratownictwa
medycznego).
3) Popularyzowanie w szerszym zakresie zasad bezpieczeństwa powszechnego oraz
zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom (dotyczy to szeroko pojętej prewencji).
6. Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży :
1) Wspieranie działań podejmowanych przez OSP na rzecz dzieci i młodzieży.
Propagowanie zasad służby strażackiej i jej dorobku.
2) Kontynuowanie działalności MDP, zgodnie z przyjętymi w OSP zasadami.
3) Pomoc w organizacji letnich obozów szkoleniowych MDP.
4) Konsultowanie z przedstawicielami młodzieży projektów regulaminów i uchwał na
wszystkich szczeblach oraz doskonalenie istniejących regulaminów.
5) Nawiązywanie i rozwijanie współpracy ze szkołami, organizacjami i instytucjami
działającymi w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym przy organizacji OTWP.
6) Podjęcie działań zmierzających do zmian w ustawodawstwie dotyczących
umożliwienia opiekunom i dowódcom młodzieżowych drużyn pożarniczych
zdobywania uprawnień niezbędnych w pracy z młodzieżą, w tym m.in.: zrównanie
praw instruktora młodzieży pożarniczej (opiekuna i dowódcy MDP) z prawami
instruktora harcerskiego.
7) Wypracowywanie i przygotowywanie nowoczesnych, atrakcyjnych i przystępnych
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych niezbędnych do pracy w MDP.
8) Organizowanie warsztatów, kursów i seminariów szkoleniowych mających na celu
zdobycie przez uczestniczących w nich dowódców i opiekunów MDP umiejętności,
5
uprawnień i wiedzy niezbędnej w działalności wychowawczej. Wskazywanie
innowacyjnych metod działania z młodzieżą pożarniczą.
9) Propagowanie sportów pożarniczych, organizowanie zawodów krajowych
i międzynarodowych.
10) Utworzenie portalu internetowego i forum internetowego dla MDP.
7. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego OSP:
1) Kontynuacja przeglądów dorobku ruchu artystycznego na wszystkich szczeblach.
2) Pomoc orkiestrom w dostępie do repertuaru i jego doborze.
3) Organizowanie dla animatorów amatorskiego ruchu artystycznego OSP kursów,
konsultacji, seminariów, warsztatów pozwalających na wymianę doświadczeń
i nawiązanie współpracy między zespołami.
4) Wyróżnianie najlepszych zespołów i orkiestr oraz ich kierowników.
5) Poprawa usytuowanej w strażnicach OSP bazy szkoleniowej, w tym sal do ćwiczeń i
prób.
8. Dokumentowanie działalności OSP i Związku OSP RP:
1) Kontynuowanie konkursów historycznych.
2) Przygotowywanie dostępnymi środkami wydawnictw prezentujących dorobek OSP i
Związku OSP RP.
3) Współpraca historyków z komisjami problemowymi oraz prezentowanie ich dorobku
podczas strażackich uroczystości.
4) Udzielanie pomocy społecznym placówkom muzealnym i opiekunom izb tradycji.
5) Udostępnienie historykom i działaczom materiałów archiwalnych dotyczących
działalności OSP i Związku.
9. Wewnątrzorganizacyjna działalność Związku OSP RP:
1) Usprawnianie przepływu informacji pomiędzy Zarządem Głównym Związku OSP RP i
jego oddziałami a ochotniczymi strażami pożarnymi.
2) Rozwój i doskonalenie sprawozdawczości z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii.
3) Zwiększanie reprezentacji kobiet i młodzieży w OSP i Związku OSP RP.
4) Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów dla działaczy OSP i Związku OSP RP.
5) Wspieranie rozwoju sportu pożarniczego, szkolenia sędziów i instruktorów, a także
doskonalenie regulaminów, propagowanie zasad zdrowej rywalizacji oraz działań na
rzecz kultury fizycznej w środowisku ochotniczych straży pożarnych.
6) Pomoc informacyjna i szkoleniowa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i administracyjnej przez OSP.
7) Pomoc prawna dla OSP.
8) Współpraca i pomoc w zakresie pozyskiwania środków z UE.
10. Współpraca międzynarodowa z organizacjami pożarniczymi, w tym:
1) Wymiana doświadczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych z
krajami-członkami CTIF i UE.
2) Świadczenie pomocy ochotniczym strażom pożarnym i oddziałom Związku OSP RP
w podejmowaniu współpracy z organizacjami strażackimi za granicą.
6
3) Powołanie w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną Komitetu Narodowego CTIF
i aktywny udział Związku w jego pracach.
4) Nawiązywanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej młodzieży pożarniczej.
5) Nawiązywanie współpracy i podpisanie umów z organizacjami pożarniczymi w krajach
UE.
§2
Zjazd wyraża podziękowanie i uznanie wszystkim członkom ochotniczych straży pożarnych,
działaczom Związku OSP RP oraz przyjaciołom i sympatykom ochotniczego pożarnictwa za
zaangażowanie, trud i pomoc w realizacji zadań określonych uchwałą programową XI Zjazdu
Krajowego ZOSP RP. Jednocześnie wyraża przekonanie, że dotychczasowa owocna
współpraca będzie również gwarancją realizacji uchwały programowej XII Zjazdu Krajowego
Związku OSP RP na lata 2007-2012.
§3
Zobowiązać Zarząd Główny ZOSP RP do szczegółowego przeanalizowania wniosków
zgłoszonych w dyskusji zjazdowej i określenia sposobu ich realizacji.
§4
Zobowiązać Zarząd Główny ZOSP RP i jego Komisje Problemowe do określenia
zadań oraz harmonogramu ich realizacji, których wykonanie zapewni realizację programu,
o którym mowa w § 2 uchwały.
§5
Zobowiązać członków i oddziały Związku OSP RP do realizacji zadań, o których mowa
w § 4.
§6
Zobowiązać Zarząd Główny ZOSP RP do składania rocznych sprawozdań z realizacji
programu.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący obrad
XII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP
Janusz Konieczny
7
Wstęp
15 września 2012 roku zakończy się XII kadencja w Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. Jest to data XIII Zjazdu Krajowego ZOSP RP. Dokonana zostanie na nim
ocena minionych pięciu lat. Ukazane zostaną sukcesy, ale też i niepowodzenia jakich nie
udało się uniknąć.
Przyjęte przez XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP uchwały wytyczały drogę jaką
winien przebyć Związek od 2007 do 2012 roku.
Uchwały numer 2, 3, 4 i 5 wskazały władze, dla których priorytetem była realizacja
uchwały nr7 – programowej - i postępowanie zgodne z zapisami statutu – znowelizowanego
uchwałą nr 6.
Rzetelną i obiektywną ocenę przyjętych przez XII Zjazd Krajowy ZOSP RP kierunków
działania oraz zadań odpowiadających bieżącym potrzebom jakie podejmowały władze
Związku przedstawiamy w przedkładanym XIII Zjazdowi Krajowemu Związku OSP RP „Sprawozdaniu z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej za okres XII kadencji w latach 2007 – 2012.
Rejestracja Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. w
Krajowym Rejestrze Sądowym
Na podstawie uprawnienia wynikającego ze statutu Związku - § 71 ust. 1 pkt. 1 i na
wnioski składane przez oddziały wojewódzkie Związku – XII Zjazd Krajowy Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 6/2007 z dnia 30
września 2007 roku uchwalił zmiany w statucie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej - §§: 7, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32,
34, 34a, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 47a, 51, 54, 56, 58, 58a, 62, 63, 64, 66, 69, 73.
Jednolity tekst statutu Związku OSP RP z wprowadzonymi powyższymi zmianami,
pismem z dnia 25 marca 2008 roku (po powołaniu Zarządu Wykonawczego Związku OSP
RP) przesłany został do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
– Sąd Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy w celu ich rejestracji.
Dokumentem świadczącym o dokonaniu tego faktu jest przesłany pismem z dnia 8
kwietnia 2008 roku przez w/w Sąd Rejonowy poświadczony odpis statutu Stowarzyszenia
(Związku OSP RP) z sygnaturą KRS – 116212.
Zarejestrowany jednolity tekst obowiązującego statutu Związku OSP RP
upowszechniany jest poprzez zamieszczenie jego treści w zakładce „O nas” na stronie
internetowej www.zosprp.pl
Po zmianach jakie nastąpiły 30 kwietnia 2009 roku w składzie Zarządu
Wykonawczego Związku OSP RP dokonany został kolejny wpis w KRS w dniu 28 czerwca
2010 roku – sygnatura akt WA XII NS-REJ.KRS/13666/10/159
Również na stronie tej zamieszczony jest do powszechnego dostępu aktualny wyciąg
z rejestru KRS.
8
Struktura władz ZOSP RP.
Związek zrzesza 16 377 ochotniczych straży pożarnych, skupiających ogółem 684
921 członków, w tym 102 040 mogących brać czynny udział w akcjach ratowniczo –
gaśniczych. Przy OSP działa: 1 844 kobiecych drużyn pożarniczych z 15 000 członkiń, 7 175
młodzieżowych drużyn pożarniczych, które skupiają 27 363 dziewcząt oraz 61 180 chłopców.
Związek OSP RP posiada 16 Oddziałów Wojewódzkich, 339 Oddziałów Powiatowych i
2 215 Zarządów Gminnych.
Tabela 1. Struktura władz ZOSP RP
L.p Województwo
Liczba
Oddziałów Liczba
Oddziałów Liczba OSP
Powiatowych
Gminnych
1
dolnośląskie
26
130
722
2
kujawsko - pomorskie
20
129
860
3
lubelskie
20
194
1756
4
lubuskie
12
79
352
5
łódzkie
22
166
1460
6
małopolskie
20
166
1349
7
mazowieckie
38
281
1947
8
opolskie
12
70
531
9
podkarpackie
14
149
1288
10
podlaskie
22
103
737
11
pomorskie
18
105
649
12
śląskie
31
132
951
13
świetokrzyskie
13
96
877
14
warmińsko
mazurskie
19
98
554
15
wielkopolskie
32
213
1855
16
zachodniopomorskie
20
104
489
339
2215
16377
RAZEM
-
Otrzymane przez Związek OSP RP wyróżnienia i nagrody.
Dyplom Benemerenti
W dniu 8 stycznia 2011 roku, z okazji obchodów 20-tej rocznicy przywrócenia
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w
Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Benemerenti. Dyplomy takie
otrzymał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowa
Straż Pożarna oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Polscy strażacy otrzymali to
9
wyróżnienia za swoją niezwykłą ofiarność i poświęcenie w bezpośrednich działaniach
ratowniczych, podczas dramatycznej walki z powodzią w 2010 r.
Dyplom Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego,
ustanowiony dekretem ówczesnego Biskupa Polowego WP abp. gen. dyw. Sławoja Leszka
Głódzia w dniu 23 lutego 1995 r., przyznawany jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają
świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i
sprawiedliwość”.
Wręczany przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego bp. Jana Guzdka Dyplom, w
imieniu Związku OSP RP odebrał druh Waldemar PAWLAK - Prezes ZG ZOSP RP.
Fotografia 1. Dyplom Benemerenti
Fotografia 2. Akt nadania Dyplomu Benemerenti
Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.
Kapituła Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego nadała Zarządowi
Głównemu Związku OSP RP Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego za wybitne
zasługi dla ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, za wzorową współpracę z PSP, za
zaangażowanie i bezcenną działalność na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
Medal wręczony został podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 90 lecia Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza.
Medal pamiątkowy PRO MASOVIA
Podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 90 lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik za wybitne zasługi oraz
10
całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, wyróżnił Związek OSP RP
medalem pamiątkowym PRO MASOVIA.
Fotografia 3. Dyplom nadania Medalu
Pamiatkowego PRO MASOVIA
Fotografia 4. Dyplom nadania Medalu
Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego
Zatrudnienie
Średnioroczne zatrudnienie na etatach w ZOSP RP w latach 2007 -2012 kształtowało
się jak w poniższej tabeli.
Tabela 2. Zatrudnienie średnioroczne w etatach w ZOSP RP w latach 2007 - 2012
Rok
2007
31,14
Biuro ZG
124,74
Biura ZOW
102,5
WUS Brzeziny
Ośrodek Szkoleniowo9
Wypoczynkowy w Kirach
2008
2009
2010
2011
32,68
124,34
97,49
31,56
118,84
94,86
33,15
121,6
105,35
32,83
127,06
106,65
2012 na dzień
30 kwietnia
32,50
125,45
103,65
9
10
11
11
11
11
Władze Związku OSP RP.
XII Zjazd Krajowy zatwierdził Zarząd Główny w składzie 66 członków oraz dokonał
wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego liczących po 16 członków.
Pracami Związku kierowało 21 osobowe Prezydium Zarządu Głównego, w tym prezes i
siedmiu wiceprezesów. Zarząd Główny powołał 9 komisji problemowych, w tym Radę
Programową miesięcznika „Strażak”.
1.1
Zarząd Główny
30 września 2007 r. XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP uchwałą nr 3/2007 zatwierdził
Zarząd Główny, do którego weszli przedstawiciele wszystkich zarządów oddziałów
wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz powołani przedstawiciele
organizacji, stowarzyszeń lub instytucji współdziałających ze Związkiem w składzie:
1. Ryszard Dąbrowa
2. Andrzej Łabentowicz
3. Ireneusz Niedźwiecki
4. Zdzisław Dąbrowski
5. Leszek Szmyt
6. Piotr Tomaszewski
7. Jan Łopata
8. Kazimierz Mielnicki
9. Tadeusz Sławecki
10. Marian Starownik
11. Franciszek Jerzy Stefaniuk
12. Janusz Szpak
13. Elżbieta Polak
14. Grzegorz Czechowski
15. Józef Dziemdziela
16. Józef Misiak
17. Ryszard Szmaja
18. Tadeusz Woźniak
19. Józef Cholewka
20. Czesław Kosiba
21. Edward Siarka
22. Zygmunt Szopa
23. Zbigniew Gołąbek
24. Zbigniew Kaliszyk
25. Waldemar Pawlak
26. Jerzy Pełka
27. Zdzisław Remiszewski
28. Antoni Jan Tarczyński
29. Andrzej Borowski
30. Teresa Tiszbierek
31. Franciszek Augustyn
32. Janusz Konieczny
33. Mieczysław Kot
34. Edward Szlichta
35. Bogdan Kołakowski
– woj. dolnośląskie
– woj. dolnośląskie
– woj. dolnośląskie
– woj. kujawsko-pomorskie
– woj. kujawsko-pomorskie
– woj. kujawsko-pomorskie
– woj. lubelskie
– woj. lubelskie
– woj. lubelskie
– woj. lubelskie
– woj. lubelskie
– woj. lubelskie
– woj. lubuskie
– woj. łódzkie
– woj. łódzkie
– woj. łódzkie
– woj. łódzkie
– woj. łódzkie
– woj. małopolskie
– woj. małopolskie
– woj. małopolskie
– woj. małopolskie
– woj. mazowieckie
– woj. mazowieckie
– woj. mazowieckie
– woj. mazowieckie
– woj. mazowieckie
– woj. mazowieckie
– woj. opolskie
– woj. opolskie
– woj. podkarpackie
– woj. podkarpackie
– woj. podkarpackie
– woj. podkarpackie
– woj. podlaskie
12
36. Antoni Milewski
– woj. podlaskie
37. Stanisław Gajek
– woj. pomorskie
38. Grzegorz Pladzyk
– woj. pomorskie
39. Zygmunt Tomczonek
– woj. pomorskie
40. Zbigniew Meres
– woj. śląskie
41. Ireneusz Skubis
– woj. śląskie
42. Marek Trombski
– woj. śląskie
43. Bolesław Gradziński
– woj. świętokrzyskie
44. Ryszard Januszek
– woj. świętokrzyskie
45. Mirosław Pawlak
– woj. świętokrzyskie
46. Grzegorz Kniefel
– woj. warmińsko-mazurskie
47. Józef Maciejewski
– woj. warmińsko-mazurskie
48. Eugeniusz Grzeszczak
– woj. wielkopolskie
49. Andrzej Jankowski
– woj. wielkopolskie
50. Ryszard Kamiński
– woj. wielkopolskie
51. Stefan Mikołajczak
– woj. wielkopolskie
52. Wacław Skotowski
– woj. wielkopolskie
53. Jan Solak
– woj. wielkopolskie
54. Stanisław Dycha
– woj. zachodniopomorskie
55. Stanisław Kopeć
– woj. zachodniopomorskie
56. Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź – Diecezja Warszawsko - Praska
57. bryg. Marek Kubiak
– Komenda Główna PSP
58. Adam Struzik
– Związek Województw RP
59. Teresa Hernik
– Rada Działalności Pożytku Publicznego
60. Tadeusz Nalewajk
– Związek Powiatów Polskich
61. Tomasz Bystroński
– Związek Gmin Wiejskich RP
62. Krystyna Ozga
– Poselski Zespół Strażaków
63. Wiesław Golański
– Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego
64. Eugeniusz Roguski
– Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie
65. Marian Chmielewski
– Skierniewickie Towarzystwo Muzyczne im.Fryderyka
Chopina
66. Dh Roman Adamczyk
–
W związku z mianowaniem druha Andrzeja Jankowskiego na funkcję Dyrektora
Zarządu
Wykonawczego
Oddziału
Wojewódzkiego
ZOSP
RP
Województwa
Wielkopolskiego, druh Andrzej Jankowski złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu
Głównego, a na jego miejsce, na mocy uchwały nr 43/IX/2010 z dnia 25 marca 2010 r.
Zarząd Główny dokooptował do swego składu druha Andrzeja Kacprzaka.
Uchwałą nr 44/IX/2010 Zarządu Głównego z dnia 25 marca 2010 roku dokonana
została również zmiana składu Zarządu Głównego w stosunku do przedstawiciela
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Przeciwpożarowego i Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych , które reprezentował druh Wiesław Golański, a po mianowaniu na
funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP – druha Wiesława
Golańskiego zastąpił druh Piotr Grabowski.
13
1.2
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wyłonił ze swego grona Prezydium w
składzie:
Tabela 3. Skład Prezydium ZG ZOSP RP
L.p
Imię i nazwisko członka Prezydium ZG ZOSP RP
Funkcja
1
Waldemar Pawlak
Prezes
2
Janusz Konieczny
Wiceprezes
3
Zbigniew Meres
Wiceprezes
4
Stefan Mikołajczak
Wiceprezes
5
Marian Starownik
Wiceprezes
6
Teresa Tiszbierek
Wiceprezes
7
Zygmunt Tomczonek
Wiceprezes
8
Marek Trombski
Wiceprezes
9
Ireneusz Niedźwiecki
Członek
10
Zdzisław Dąbrowski
Członek
11
Elżbieta Polak
Członek
12
Ryszard Szmaja
Członek
12
Czesław Kosiba
Członek
14
Edward Siarka
Członek
15
Antoni Jan Tarczyński
Członek
16
Andrzej Borowski
Członek
17
Bogdan Kołakowski
Członek
18
Mirosław Pawlak
Członek
19
Grzegorz Kniefel
Członek
20
Stanisław Kopeć
Członek
21
bryg Marek Kubiak
Członek
22
Krystyna Ozga
Członek
Druh Czesław Kosiba złożył rezygnacje z funkcji członka Zarządu Głównego ZOSP
RP i członka Prezydium ZG ZOSP RP. Od dnia. 2009.12.17 na mocy uchwały ZG nr.
39/VIII/2009 w skład Zarządu Głównego i Prezydium ZG ZOSP RP desygnowany został
Prezes ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego – druh Wiesław Woda.
Brygadiera. Marka Kubiaka – Komendanta Głównego PSP od dnia 30 kwietnia 2009
na funkcji członka Prezydium ZG i Zarządu Głównego ZOSP RP na mocy uchwały ZG nr.
14
31/VII/2009 zastąpił nowomianowany Komendant Główny PSP
Leśniakiewicz.
nadbryg. Wiesław
W okresie kadencji zmarli członkowie Zarządu Głównego:



Druh Wiesław Woda zmarł tragicznie w katastrofie samolotu TU 154 Smoleńskiem w dniu 10.04.2010 r.
Druh Jerzy Pełka zmarł w dniu 26.02.2009 r.
Druh Zdzisław Remiszewski zmarł w dniu 18.08.2010 r.
pod
Na miejsce zmarłych nie dokooptowano nowych członków Zarządu Głównego ZOSP RP.
1.3
Główna Komisja Rewizyjna.
XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP w dniu 30 września 2007 roku - uchwałą nr
4/2007 określił liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży
Pożarnej na 16 osób (reprezentowany jest każdy oddział wojewódzki Związku) oraz dokonał
ich wyboru. Na swoim pierwszym posiedzeniu GKR ZOSP RP ukonstytuowała się
następująco:
Tabela 4. Skład Głównej Komisji Rewizyjnej
L.p Imię i nazwisko członka GKR
Funkcja
1
Ryszard Wudarczyk
Przewodniczący
2
Marian Mikołajczyk
Wiceprzewodniczący
3
Jan Padewski
Wiceprzewodniczący
4
Henryk Jeżyk
Wiceprzewodniczący
5
Kazimierz Jadwiszczak
Wiceprzewodniczący
6
Kazimierz Wroński
Sekretarz
7
Lucjan Kędzia
Wiceprezes
8
Wiesław Kubicki
Wiceprezes
9
Henryk Migacz
Członek
10
Stanisław Mikulak
Członek
11
Wieńczysław Oblizajek
Członek
12
Witold Pakieła
Członek
12
Józef Spychała
Członek
14
Ryszard Stanibuła
Członek
15
Romuald Wiszniewski
Członek
16
Jerzy Zieliński
Członek
15
1.4. Główny Sąd Honorowy
Uchwałą nr 5/2007 w dniu 30 września 2007 roku XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP
- określił liczbę członków Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnej na 16 osób (reprezentowany jest każdy oddział wojewódzki Związku) oraz dokonał
ich wyboru. Na swoim pierwszym posiedzeniu GSH ZOSP RP ukonstytuował się
następująco:
Tabela 5. Skład Głównego Sądu Honorowego
L.p
Imię i nazwisko członka GSH
Funkcja
1
Henryk Pilewski
Przewodniczący
2
Marek Adam Komorowski
Wiceprzewodniczący
3
Marian Tworek
Wiceprzewodniczący
4
Andrzej Wyszogrodzki
Sekretarz
5
Henryk Sarnowski
Członek
6
Ks.Roman Sawczuk
Członek
7
Mirosław Andrasiak
Członek
8
Wiesław Karolewski
Członek
9
Arkadiusz Fularski
Członek
10
Zygmunt Szulakowski
Członek
11
Tadeusz Świątoniowski
Członek
12
Łukasz Zblewski
Członek
12
Tadeusz Mamok
Członek
14
Grzegorz Matczyński
Członek
15
Zbigniew Trawiński
Członek
16
Zbigniew Łodziewski
Członek
1.5
Zarząd Wykonawczy ZOSP RP
XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP uchwałą nr 6/2007 z dnia 30 września 2007 roku
wprowadził do statutu nowy organ statutowy – Zarząd Wykonawczy Związku (§ 15 pkt 6
Statutu). Wykonując ten zapis statutowy – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP z
dniem 1 lutego 2008 roku powołał Zarząd Wykonawczy w liczbie trzech członków w
osobach:
1. Teresa Hernik
-Dyrektor,
2. Jerzy Maciak
-Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno – Administracyjnych,
3. Wiesław Golański -Zastępca Dyrektora do spraw Gospodarczych.
W dniu 8 kwietnia 2009 roku, w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji członka
Zarządu Wykonawczego przez druhnę Teresę Hernik, na podstawie § 27 ust. 1 i ust. 4
statutu Związku OSP RP – Prezes ZG ZOSP RP – powierzył pełnienie obowiązków
16
Dyrektora Zarządu Wykonawczego druhowi Jerzemu Maciakowi do czasu docelowego
ustalenia składu Zarządu Wykonawczego i przydziału tytułów jego członkom.
Z dniem 30 kwietnia 2009 roku nastąpiła zmiana składu Zarządu Wykonawczego.
Na podstawie § 27 ust. 1 statutu, w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji członka
Zarządu Wykonawczego przez Teresę Hernik – Prezes ZG ZOSP RP – ustalił skład Zarządu
Wykonawczego w liczbie dwóch członków i powołał go w osobach:
1. Jerzy Maciak – Dyrektor
2. Wiesław Golański – Zastępca Dyrektora do spraw Gospodarczych.
W tym składzie Zarząd Wykonawczy sprawuje funkcje do chwili obecnej.
1.6.
Władze Zarządów oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP w
latach 2007-2012.
Tabela 6. Władze Zarządów OW ZOSP RP
L.p Województwo
Prezes Zarządu OW ZOSP RP
Dyrektor ZW OW ZOSP RP
1
dolnośląskie
Wacław Dziendziel
Andrzej Łabentowicz
2
kujawsko - pomorskie
Zdzisław Dąbrowski
Piotr Tomaszewski
3
lubelskie
Marian Starownik
Tadeusz Szyszko
4
lubuskie
Edward Fedko
Elżbieta Polak
5
łódzkie
Jan Ryś
Grzegorz Czechowski
6
małopolskie
Wiesław Woda, od dn. Edward Czesław Kosiba,
Siarka
Kazimierz Sady
7
mazowieckie
Antoni Jan Tarczyński
Dariusz Wojnowski
8
opolskie
Andrzej Borowski
Wiktor Urbański
9
podkarpackie
Janusz Konieczny
Mieczysław Kot
10
podlaskie
Jan Gradkowski
Lucyna Golonko
11
pomorskie
Stanisław Kochanowski
Grzegorz Pladzyk
12
śląskie
Zbigniew Meres
Marian Indeka
13
świetokrzyskie
Mirosław Pawlak
Ryszard Januszek
14
warmińsko - mazurskie Jacek Protas
15
wielkopolskie
Stefan Mikołajczak
Andrzej Jankowski
16
zachodniopomorskie
Stanisław Dycha
Magdalena Przybyła, od dn.
Tadeusz Szczepański
17
od
dn.
Tadeusz jakubik, od
Grzegorz Matczyński
dn.
2.Działalność organizacyjna
2.1
Posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP i Prezydium ZG ZOSP RP.
Tabela 7. Posiedzenia ZG ZOSP RP i Prezydium ZG ZOSP RP
Liczba posiedzeń
Zarządu Głównego
ZOSP RP
Lata
Liczba podjętych Liczba posiedzeń
uchwał ZG
Prezydium ZG
ZOSP RP
ZSOP RP
Liczba podjętych
uchwał Prezydium
ZG ZOSP RP
2007
1
1
1
7
2008
4
19
8
54
2009
3
19
8
66
2010
4
11
7
75
2011
3
7
7
54
2012
3
3
5
19
RAZEM
18
60
36
275
2.2. Wykaz ważniejszych uchwał Zarządu Głównego ZOSP RP i
Prezydium zarządu Głównego RP
Rokrocznie Zarząd Główny ZOSP RP podejmował były także uchwały dotyczące:




planów działalności na dany rok kalendarzowy,
uchwalenia budżetu,
wykonania budżetu,
zatwierdzania sprawozdania finansowego,
Wielokrotnie podejmowane były także uchwały w sprawie:
 zgody na uzyskanie osobowości prawnej,
 zmian w regulaminach.
Prezydium zarządu Głównego każdorazowo podejmowało uchwały w sprawie:
 nadania Złotego Znaku Związku.
 nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza,
 nadania Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – złoty, srebrny i brązowy,
 podziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej.
Rokrocznie podejmowało uchwały określające:
 limit odznak dla ZOW ZOSP RP,
 plan zatrudnienia w biurze Zarządu Głównego
 zasady podziału i wysokości dotacji do samochodów ratowniczo – gaśniczych,
umundurowania, rodzaju sprzętu dla OSP.
18
Tabela 8. Ważniejsze uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP
Rok
2007
Data
posiedzenia
30.IX.2007
18.I.2008
2008
Tytuł uchwały
Numer
uchwały
1/I/2007
w sprawie określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego składu, w tym
Prezesa i Wiceprezesów
2/II/2008
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji i trybu pracy Zarządu Głównego
oraz Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
3/II/2008
w sprawie planów działalności na 2008 rok.
4/II/2008
w sprawie powołania komisji problemowych i powoływania zespołów zadaniowych
Zarządu Głównego ZOSP RP.
12/III/2008
w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Bolesława Chomicza
6.III.2008
13/III/2008
w sprawie wprowadzenia wzoru dystynkcji dla członków Zarządu Wykonawczego
Związku OSP RP, członków zarządów wykonawczych oddziałów Związku OSP RP:
wojewódzkiego, powiatowego, gminnego do Regulaminu Umundurowania.
2009
12.III.2009
23/VI/2009
w sprawie "Regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP.
2010
21.X.2010
50/XI/2010
w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej przed XIII
Zjazdem Krajowym ZOSP RP.
2011
8.XII.2011
56/XV/2011
57/XV/2011
2012
23.II.2012
60/XVI/2012
w sprawie zwołania XIII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP i określenia liczby
delegatów na zjazd oraz przedstawicieli wszystkich zarządów oddziałów
wojewódzkich do składu Zarządu Głównego Związku OSP RP.
w sprawie cofnięcia zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez terenowe
jednostki organizacyjne.
w sprawie terminu i porządku obrad XIII Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
19
Tabela 9. Ważniejsze uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP
Tytuł uchwały
Rok
Data
posiedzenia
Numer
uchwały
2007
16.XI.2007
4/1/2007
w sprawie potwierdzenia prawidłowości udzielanych pełnomocnictw.
20/4/2008
w sprawie Regulaminu akcji 1% dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
21/4/2008
w sprawie regulaminu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
17.IV.2008
26/5/2008
w sprawie nadania sztandaru dla Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Pomorskiego.
16.XII.2008
49/9/2008
w sprawie wzorcowego regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
67/10/2009
w sprawie zgody na zawarcie umów z NFOŚiGW w Warszawie z prawem podpisania
weksli włącznie
69/10/2009
w sprawie zgody na zawarcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
umowy zlecenia organizacji pozarządowej
97/15/2009
w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Najlepsi z Najlepszych na Wzorową
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.
113/16/2009
w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Kronik OSP
114/16/2009
w sprawie przyjęcia Założeń Ogólnopolskich Przeglądów Zespołów Artystycznych OSP
i Festiwalu Piosenki Strażackiej
6.III.2008
2008
20.II.2009
2009
20.VIII.2009
23.X.2009
17.XII.2009
2010
25.II.2010.
126/17/2009
w sprawie sposobu korzystania
Wypoczynkowego w Turawie.
138/18/2010
w sprawie wytycznych co do linii programowej "Strażaka".
139/18/2010
w sprawie zmiany uchwały nr 137/24/2005 Prezydium ZG ZOSP RP w sprawie
"Wytycznych w sprawie działalności Komendanta Gminnego ZOSP RP"
140/18/2010
w sprawie realizacji Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla MDP- wg.
regulaminu CTIF.
20
z
nieruchomości
Ośrodka
Szkoleniowo-
141/18/2010
w sprawie nowelizacji Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla OSP.
169/21/2010
w sprawie Regulaminu Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie
Wodnym i Powodziowym.
170/21/2010
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w Supraślu
174/21/2010
w sprawie nadania odznaczeń związkowych za udział w działaniach ratowniczych
"Powódź - 2010"
16.XII.2010
199/24/2010
w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.
Norwida 14
16.VI.2011
237/29/2011
w sprawie programu monitorowania zagrożeń na terenach wielkoobszarowych przez
ultralekkie statki powietrzne (ULM),
253/31/2011
w sprawie określenia decyzji Zarządu Wykonawczego, które mieszczą się w zakresie
zwykłego zarządu.
255/31/2011
w sprawie zmiany linii programowej miesięcznika "Strażak" .
1.VII.2010
2011
8.XII.2011
21
2.3. Zarząd Wykonawczy ZOSP RP ( realizacja zadań w latach 2008 –
2012)
Informacja w przygotowaniu przez Zarząd Wykonawczy,
2.4. Nadawanie odznaczeń, odznak i wyróżnień.
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP na wnioski prezydiów zarządów
oddziałów wojewódzkich Związku i własnej inicjatywy od 1.10.2007 do 25.04.2012 r nadało:
 Złotych Znaków Związku OSP RP
 Medali Honorowych im .Bolesława Chomicza
- 3 247,
- 2 605
 Medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa odpowiednio:




złotych
złotych po raz drugi
srebrnych
brązowych
- 780,
- 723,
- 689,
- 689,
W podziale na województwa nadane odznaczenia przedstawione są na załączonych
tabelach.
22
Tabela 10. Liczba odznaczeń nadanych przez Prezydium ZG ZOSP RP
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodnio-pomorskie
Z inicjatywy Prezydium
17. ZG ZOSP RP
RAZEM
1
4
4
1
3
3
2
5
7
1
3
2
2
1
1
12
23
5
99
8
638
4
2
4
2
9
2
2
1
1
31
22
31
10
7
25
26
51
11
34
45
66
13
41
16
22
27
29
25
46
16
2
11
8
11
34
122
6
13
55
97
161
91
640
499
150
151
177
Złoty Srebrny Brązowy
19
27
63
9
43
42
68
10
45
14
19
34
37
13
64
18
3
1
1
4
1
18
2
11
7
4
1
1
1
2
2
2
22
29
51
12
33
49
64
20
41
25
22
29
30
19
55
17
Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa
24
26
53
10
42
44
76
13
41
27
21
33
27
19
67
16
1
2
Medal im.
Bolesława
Chomicza
Złoty Srebrny Brązowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
w 2009 roku
Złoty Znak
Związku
Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa
Medal im.
Bolesława
Chomicza
w 2008 roku
Złoty Znak
Związku
Województwo
Złoty Znak
Związku
Medal im.
Bolesława
Chomicza
w 2007 roku
23
40
27
41
2
27
6
4
15
13
2
29
3
7
4
17
2
20
19
16
4
13
2
5
3
3
11
20
4
1
1
526
246
Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa
Złoty Srebrny Brązowy
13
17
25
5
11
7
3
12
7
1
17
9
4
15
2
7
10
11
2
8
3
3
3
7
2
8
2
6
5
4
1
6
15
1
2
2
21
4
1
8
4
54
12
60
45
75
11
42
27
22
28
33
20
71
22
117
19
24
725
604
RAZEM
34
32
7
15
32
17
17
20
4
7
6
6
7
16
20
39
34
15
2
8
12
23
1
2
7
4
12
12
3
3
1
75
12
39
52
73
13
45
30
26
30
35
22
63
13
32
51
4
28
23
6
19
5
22
14
50
35
43
3
30
6
6
22
35
22
20
16
4
9
13
1
5
1
6
5
2
30
9
30
10
9
12
8
4
6
41
8
38
32
50
23
34
16
18
48
29
7
48
24
1
3
Złoty
Brązowy
Srebrny
Panoplia
Złoty
Medal im. B.Chomicza
1
Złoty Znak Związku
3
15
7
5
5
10
3
10
4
2
4
3
75
12
47
51
79
23
49
29
27
33
35
23
64
26
25
53
144
70
51
164 281 139 109
782
661
139 361 143 110
15
2
9
3
3
28
8
14
14
24
6
7
6
18
1
2
8
1
1
2
7
4
61
95
21
13
21
15
11
29
25
3
14
8
4
439
2
7
4
7
5
5
2
11
2
1
4
1
1
10
1
10
5
1
12
284
Brązowy
51
13
75
57
64
12
46
26
22
30
32
22
69
24
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodnio-pomorskie
Z inicjatywy Prezydium
17. ZG ZOSP RP
77
7
Srebrny
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
31
Panoplia
8
31
Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa
Złoty
34
2
Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa
Brązowy
34
6
w 2012 roku
Srebrny
29
Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa
Panoplia
31
Województwo
Medal im. B. Chomicza
Medal im. B. Chomicza
1. dolnośląskie
2. kujawsko-pomorskie
Lp
w 2011 roku
Złoty Znak Związku
Złoty Znak Związku
w 2010 roku
71
81
1
14
2
4
7
3
9
5
3
4
2
1
2
2
1
1
3
2
28
25
88
33
Uchwałą Nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP z dnia 12 marca 2009 roku znowelizowano Regulamin Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku. Wprowadzono w nim
możliwość nadania Złotego Medalu za Zasługi po raz drugi (tylko osobie fizycznej). W 2012
roku Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podjęło decyzję o określeniu limitu również
tego odznaczenia .
Regulamin dał też możliwość ustanawiania i nadawania odznak własnych oddziałom
Związku i OSP za zgodą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.
Prezydium wyraziło zgodę w sprawie ustanowienia i nadania odznak własnych
przedstawionych w
poniższej tabeli oddziałom Związku OSP RP i zaakceptowało
odznaczenia własne dla OSP:
Tabela 11. Odznaczenia własne oddziałów Związku OSP RP i OSP
województwa
Lp
oddział/ OSP
Nazwa odznaki
wielkopolska
1.
Poznań
Odznaka Honorowa
woj.wielkopolskiego "Semper
Vigilant"
XII Zjazd Krajowy 9/2007 z
dn. 30.09.2007
podlaskie
Białystok
Odznaka Honorowa "Podlaski
Krzyż Floriański"
Uchwała 24/VI/2009 z
dn.12.03.2009
Medal Honrowy im. Hellmanna
Uchwała 211/25/2011 z
dn.10.02.2011
2.
3. opolskie Opole
Medal Zasłużony dla
4. śląskie Katowice Ochotniczego Pożarnictwa
Powiatu Bielskiego
gminy
powiaty
1. Grójec
Uchwała 34/VIII/2009 z dn.
17.12.2009
Zasłużony dla Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Grójcu
1.07.2010 Uchwała
168/21/2010
Uchwała 152/19/2010 z dn.
15.04.2010
2.
Wodzisław
Śląski
Zasłużony dla ochrony p.poż
Powiatu Wodzisławskiego
3.
Nowy Dwór
Gdański
Za Zasługi w Społecznej Ochronie Uchwała 151/19/2010 z dn.
Przeciwpożarowej
15.04.2010
4. Biała Podlaska
Zasłużony Strażak Powiatu
Bialskiego
Uchwała 150/19/2010 z dn.
15.04.2010
5 Bieruń
Zasłużony dla Ochotniczego
Pożarnictwa Powiatu BiruńskoLędzińskiego
Uchwała 282/34/2012 z dn.
19.04.2012
6. Bełchatów
Zasłużony dla Pożarnictwa
Powiatu Bełchatowskiego
Uchwała281/34/2012 z dn.
19.04.2012
1. Izabelin
Zasłużony Strażak Gminny
Izabelin
Uchwała149/19/2010 z dn.
15.04.2010
1.
OSP
Nadano uchwałą ZG
ZOSP RP,data
OSP w Nowem
n/Wisłą
2. OSP w Olkuszu
Odznaka Zakładowej Ochotniczej
Straży Pożarnej ( 3 stopnie)
Odznaka im.św. Floriana - z
okazji 130 -lecia OSP w Olkuszu
Zasłużony dla OSP Pszów
3. OSP Pszów
OSP Zawiercie 4
85 lat OSP Zawiercie - Skarżyce
Skarżyce
25
Nowelizacja
35/VIII/2009
z 17.12.2009
2.5. System OSP
W obecnej kadencji miało miejsce dalsze upowszechnianie i rozwijanie wdrożonej w
ubiegłej kadencji aplikacji wspierającej gromadzenie i przetwarzanie danych o działalności
statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych – Systemu OSP. Ważniejsze prace
przeprowadzone od 2007 roku obejmowały”
 Aktualizację druków Raportów OSP, Inf. Zbiorczej, Inf. ze Zjazdów, Statystyk itd.
 Wykorzystanie Systemu OSP do rejestracji OSP chcących wziąć udział w projekcie
Unii Europejskiej "Centra kształcenia na odległość na wsiach".
 Dobudowanie modułu do zbierania danych statystycznych o Centrach Kształcenia
działających przy OSP.
 Wykorzystanie Systemu OSP do przekazania informacji o platformie e-learningowej
(kody do platformy).
 Podpięcie pod System OSP druków na kampanie sprawozdawczo-wyborcze oraz
sprawozdawcze.
 Zaprojektowanie wyszukiwarki OSP według danych z Raportów OSP.
 Eksport statystyk do Excela.
Tabela 12. Liczba wypełnionych Raportów OSP w latach 2007-2012:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
liczba OSP
16 471
16 471
16 445
16 421
16 403
16 377
liczba raportów
16 060
16 383
16 353
16 325
16 334
16 253
97,50
99,46
99,44
99,41
99,57
99,24
procent
wypełnionych
Wybrane dane z „Systemu OSP” za lata 2007 – 2011 przedstawiono w tabeli poniżej:
Tabela 13. Wybrane dane z Systemu OSP
2007
2008
2009
2010
Informacje ogólne
Liczba OSP
16 471
16 445
16 421
16 403
OSP z REGON
14 939
15 088
15 183
15 357
Charakterystyka OSP
W KSRG
3 602
3 658
3 729
3 798
GCZK
498
673
813
924
Działalność gospodarcza
378
495
545
568
Jednostka Operacyjno Techniczna
Powołano JOT
2 530
3 062
3 893
4 667
Stan osobowy JOT
41 138
54 257
67 550
79 587
Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań
Rat.-gaśn.
15 792
15 758
15 720
15 723
Rat. techn. i drogowego
2 531
2 721
2 962
3 277
Rat. powodziowego i
nawodnego
644
844
1 095
1 639
26
2011
16 377
15 386
3 849
1 042
566
4 912
85 461
15 549
3 604
2 033
Rat. chem. i ekolog.
Rat. med.
Rat. wys.
Rat. wodnego
Poszukiwawczo-rat.
Członkowie OSP ogółem
Liczba drużyn
Liczba sekcji
Członkowie ogółem
Opuściło MDP i zostało
aktywnymi strażakami w
OSP
Murowane
Drewniane
W remoncie
W rozbudowie
W budowie
Garaże - liczba stanowisk
Strażnice ogrzewane
Cięzkie razem
Średnie razem
Lekkie razem
Motopompy
Pompy elektryczne
Zestawy ratownictwa
techicznego
Jednofazowe
Trójfazowe
Aparaty podciśn.
Aparaty nadciśn.
Czujniki bezruchu
Ubranie specjalne (kpl.)
Hełmy
Bez tlenoterapii (walizka)
Z tlenoterapią (walizka)
Nosze
Sanie (deska) lodowe
102
120
130
2 777
3 045
3 315
102
109
112
444
438
439
677
946
1 209
Członkowie OSP
661 802
695 758
667 747
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
6 389
7 124
7 247
9 453
10 343
10 367
83 329
92 168
92 270
156
3 726
142
465
1 707
186
4 050
174
518
2 146
678 319
684 921
7 180
9 803
87 375
7 173
9 943
88 500
9 597
10 124
Strażnice
15 673
15 633
15 609
240
220
208
1 872
2 191
2 431
777
810
832
217
266
297
22 171
22 318
22 527
9 446
10 015
10 634
Samochody ratowniczo-gaśnicze
2 311
2 321
2 394
8 023
8 353
8 637
8 731
8 719
8 811
Pompy
33 969
35 315
69 282
408
525
681
Sprzęt ratowniczy
10 104
10 260
15 637
197
2 474
839
305
22 898
11 224
15 532
183
2 553
869
263
22 887
11 600
2 484
8 967
8 967
2 417
8 417
8 241
39 705
997
41 392
1 223
2 087
2 305
2 590
Agregaty prądotwórcze
5 633
6 337
7 151
756
946
1 182
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
2 930
3 439
8 342
1 451
9 496
2 062
4 186
4 283
4 333
5 620
6 539
7 649
4 002
5 154
6 368
Odzież ochronna
88 062
91 262
95 752
164 957
165 742
165 800
Zestawy do ratownictwa medycznego
2 338
2 608
2 896
1 656
2 021
2 454
1 755
2 373
2 909
297
406
491
4 415
9 607
8 464
4 601
12 707
11 784
101 874
166 793
104 143
165 053
3 191
3 065
3 625
579
3 000
3 878
4 284
702
8 911
27
Wyszkolenie
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
wyszkolonych wyszkolonych wyszkolonych wyszkolonych wyszkolonych
Strażacy ratownicy OSP
Naczelnicy OSP
Dowódcy OSP
Kierowcy konserwatorzy
sprzętu rat.
Kwalifikowana pierwsza
pomoc
Ratownictwo techniczne
Działania
przeciwpowodziowe i rat.
na wodach
Członkowie MDP
Dowódcy MDP
Pożary - liczba wyjazdów
Miejscowe zagrożenia liczba wyjazdów
195 600
23 365
34 803
194 828
22 773
33 942
192 173
22 277
33 185
210 149
21 826
33 482
206 441
32 835
29 344
35 819
34 758
34 320
33 089
31 424
22 157
5 928
24 155
8 591
26 009
12 381
29 955
21 287
5 032
34 150
1 822
2 252
2 707
33 394
32 615
31 809
5 225
5 049
4 823
Działania ratownicze
109 896
117 311
118 486
3 994
29 967
4 610
21 441
28 584
28 584
106 734
118 419
85 195
102 777
120 271
211 351
143 398
Działalność kulturalno-oświatowa
Orkiestry
802
809
811
801
792
Miesięczna prenumerata czasopism tematycznych
Prenumerata Strażaka
10 322
10 464
10 576
10 395
9 956
Prenumerata Przeglądu
pożarniczego
631
602
540
420
368
Sprzęt biurowy w OSP
Komputer
2 080
4 167
5 178
5 690
6 095
Dostęp do Internetu
1 265
1 703
1 958
2 260
2 425
Wydatki na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP (w zł)
Ogółem
283 751 547 376 153 218 497 162 734 638 465 376 521 973 229
Gmina
190 131 039 263 792 230 364 772 201 328 624 420 260 194 606
Powiat
1 078 166
1 689 745
2 040 733
3 682 084
2 674 483
Województwo
12 237 984 11 672 559 16 730 638
8 959 322 10 215 979
Fundusz Ochr.Śr.i
Gosp.Wodn.
9 254 148 11 335 418 12 954 542 14 338 249 16 081 680
Fundusze UE
690 543
8 515 437
4 004 991 120 346 182 100 854 253
KSRG
17 213 430 16 796 831 26 106 450 36 610 365 57 583 356
Związek OSP RP
17 804 589 20 593 472 23 002 725 40 349 818 24 983 387
Inne
7 521 353
9 968 554 16 582 401 41 260 287 18 152 291
Środki własne OSP
36 173 220 37 082 447 40 075 781 63 177 648 46 314 165
2.6.1. Strona internetowa.
W 2007 roku strona internetowa www.zosprp.pl została zaprojektowana na nowo w
oparciu o System Zarządzania Treścią Drupal (drupal.org). Zmianie uległa szata graficzna.
Treść poprzedniej strony internetowej została w całości zaimportowana.
W 2009 roku została przeorganizowana treść strony internetowej.
28
Obecnie planowane jest utworzenie nowej strony internetowej w oparciu o najnowszy
System Zarządzania Treścią Drupal 7 z nowymi funkcjonalnościami, m.in. interaktywny
kalendarz, rozbudowana galeria zdjęć, newsletter z wyborem tematyki, znaczniki treści
(Tagi), rejestracja użytkowników i prezentacja treści w zależności od uprawnień, podstrony
dla OSP i inne.
Od 2007 roku na stronie zamieszczonych zostało ponad 1150 informacji (newsów).
Prowadzona statystyka witryny wskazuje stały wzrost liczby odwiedzin strony Związku OSP
RP.
Tabela 14. Popularność witryny www.zosprp.pl
Licza odwiedzin
Liczba odsłon
Liczba unikalnych użytkowników
Nowych użytkowników
Powracających użytkowników
Średnio odwiedzin dziennie
Średnio odsłon dziennie
2008 r.
120 066
655 725
56 409
47,00%
53,00%
660
3 603
2009 r.
2010 r.
2011 r.
318 894
405 428
531 689
1 582 787 1 587 188 1 914 307
149 457
182 515
216 622
45,18%
42,56%
38,20%
54,82%
57,44%
61,80%
896
1 111
1 457
4 446
4 348
5 245
2012 r.
238 416
794 574
102 925
38,04%
61,96%
1 970
6 567
Wykres 1. Liczba odsłon i odwiedzin witryny www.zosprp.pl
2.6.2. Platforma e-learningowa adresowana do strażaków ochotników, w tym również
członków MDP.
W ramach realizacji projektu „Wioska internetowa”, z inicjatywy Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz f-mą Optoland opracowany
29
został program szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP. Materiał szkoleniowy, zgodny
jest z „Systemem szkolenia członków ochotniczych strazy pożarnych biorących bezpośredni
udział w akcjach ratowniczo – gaśnicznych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego
PSP i akceptowanym przez Prezesa Związku OSP RP w roku 2006. Zamieszczony został na
platformie internetowej www.platfomra.wint.pl, Dzięki temu możliwa jest nauka i poznanie
treści przewidzianych programami bez kłopotliwych wyjazdów do często oddalonych od
miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Dla każdej OSP wygenerowany został
osobny kod dostępu do platformy. Kody zamieszczone zostały w „Systemie OSP” i
dystrybuowane były do odbiorców przez Zarządy Gminne Związku OSP RP. Każdy członek
OSP, mający dostęp do komputera z łączem internetowym, może zapoznać się z tym
materiałem. Jest to doskonała okazja, aby w ramach samokształcenia strażacy OSP
powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu p-poż, a nowoprzyjęci
strażacy – ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu. Jest to również propozycja dla
młodzieży skupionej w MDP oraz starszej młodzieży uczestniczącej w Turniejach Wiedzy
Pożarniczej do opanowania wiedzy niezbędnej dla uczestnictwa w Turnieju .
Szkolenia dla strażaków ochotników zamieszczone są w dziale 4. pt. „Zwiększenie
odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe”.
Tabela 15. Szkolenia dla strażaków ochotników zamieszczone na platformie e-learningowej
Liczba godzin
dydaktycznych
L.p
Temat szkolenia e-learningowego
Cz.A
1
Ratownictwo ogólne zorganizowane- przygotowanie
osób do uczestnictwa w zorganizowanych działaniach
zwalczania wybranych zagrożeń
250
Cz.B
2
Pierwsza pomoc przedmedyczna
20
3
Podstawowe zasady postępowania w przypadkach
różnych zagrożeń w miejscu zamieszkania
30
4
Podstawowe zasady postępowania w przypadku
różnych zagrożeń w miejscu pracy lub czasowego
pobytu
30
5
Zasady postępowania w celu wyeliminowania lub
ograniczenia
możliwości
wystąpienia
zagrożeń
miejscowych
30
6
Opracowanie poglądowych instrukcji obsługi sprzętu
15
7
Opracowanie leksykonu
15
RAZEM
290
2.6.3. Darmowy serwer stron OSP (hosting).
Ponieważ Internet jest wciąż mało popularnym medium informacyjnym wśród OSP,
Związek OSP RP otworzył usługę „Darmowy hosting dla OSP”. Usługa ta ma na celu
poinformować strażaków, że istnieje możliwość założenia własnej strony internetowej, na
której można publikować informacje na swój temat, pochwalić się swoją działalnością,
sprzętem, akcjami ratowniczymi.
30
Chcieliśmy równocześnie skupić OSP w jednym miejscu, dzięki czemu strony internetowe
mają podobny adres o nazwie *.osp.org.pl i są zebrane w jednym katalogu, co ułatwia
odnalezienie stron. Można też przeglądać strony wg województw, powiatów, gmin itd.
Do usługi jest zapewniony łatwy dostęp – informacja o hostingu jest zawsze
zamieszczona na stronach internetowych zosprp.pl i osp.org.pl, można się zarejestrować od
zaraz poprzez Internet (pod reklamą hostingu jest link). Tworzenie nowych kont z czasem
zostało w pełni zautomatyzowane, także teraz wystarczy kilka minut aby założyć konto i móc
publikować informacje o swojej OSP. Podczas rejestracji weryfikowana jest poprawność
danych OSP poprzez weryfikację ich z Systemem OSP.
Usługa jest całkowicie darmowa (co również znacząco przyśpiesza proces rejestracji).
Po założeniu konta domyślnie instalowany jest System Zarządzania Treścią
SkyblueCanvas, tak by ułatwić mniej wtajemniczonym użytkownikom prowadzenie własnej
strony internetowej. W przyszłości planowane jest dalsze ułatwienie publikacji informacji
poprzez zaprojektowanie kreatora stron internetowych tworzonych jako podstrony Systemu
Zarządzania Treścią Drupal. Dzięki temu nie trzeba będzie uczyć się obsługi całego Systemu
Zarządzania Treścią, wystarczać będzie wiedza na poziomie edytora tekstu.
W ramach działania usługi hostingowej dla OSP wykonane zostały następujące
czynności:
 Zakup i instalacja serwera stron internetowych. Instalacja systemu FreeBSD i
oprogramowania serwerowego Apache, MySQL, konfiguracja serwera.
 Instalacja i utrzymanie symetrycznego łącza internetowego o wysokiej
przepustowości. Z czasem przepustowość łącza jest stale zwiększana.
 Zaprojektowanie i wdrożenie skryptów do rejestracji, aktywacji i instalacji nowych stron
internetowych. Na serwerze zarejestrowanych zostało 1600 stron internetowych.
Dziennie przybywa średnio 1 nowa strona internetowa dla OSP.
 Zaprojektowanie katalogu zarejestrowanych stron internetowych wraz z interaktywną,
wielopoziomową mapy Polski przedstawiającą terytorialny podział kraju według
Oddziałów Gminnych (równorzędnych), Powiatowych i Wojewódzkich.
 Wdrożenie elektronicznego systemu pomocy technicznej. Udzielono ponad 1300
odpowiedzi na zgłoszenia drogą elektroniczną. Nie prowadzi się statystyki ile razy
udzielono pomocy technicznej telefonicznie.
 Aktualizacja systemu i oprogramowania na serwerze; zapewnienie bezpieczeństwa
danych na serwerze.
Tabela 16. Liczba rejestracji witryn internetowych na serwerze stron dla OSP, stan na dzień
24.04.2012.
L.p
1
2
3
4
5
6
7
Województwo/ Rok
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
2008
16
15
13
6
17
26
25
2009
28
16
27
8
31
39
58
31
2010
21
18
15
12
27
46
43
2011
25
18
28
6
35
45
32
2012
6
5
11
3
12
11
25
RAZEM
96
72
94
35
122
167
183
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2.7
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
RAZEM
11
11
10
7
24
10
28
27
6
252
12
23
7
17
38
24
17
47
19
411
5
37
7
15
45
12
18
33
14
368
13
31
9
18
39
18
15
40
22
394
9
19
5
9
15
5
4
26
2
167
50
121
38
66
161
69
82
173
63
1592
Internetowe Centra Kształcenia w strażnicach Ochotniczych Straży
Pożarnych
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w minionej kadencji podjął wysiłek
wprowadzenia informatyki do remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, aby spełnić statutowe
zadanie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu środowisk lokalnych, przede wszystkim
środowiska wiejskiego i aby dać młodzieży i ich rodzicom bezpłatny dostęp do
nowoczesnych narzędzi informatycznych.
W tym zakresie zostały podjęte działania:
1. Budowy blisko 700 internetowych Centrów Kształcenia w remizach OSP,
2. Udostępnienia szerokiej biblioteki programów e-learningowych dla dorosłych i
młodzieży. W ramach budowania biblioteki programów edukacyjnych została
stworzona nowoczesna platforma e-learningowa do kształcenia strażaków
ochotników.
Ogółem w latach 2007 – 2009, dzięki uczestnictwu w dwóch programach unijnych, takich jak:
„Internetowe Centra
konsorcjum z:
Edukacyjno-Oświatowe
na
Wsi”
realizowanego
w
ramach
 Uniwersytetem w Białymstoku,
 Krajową Izbą Gospodarczą,
 Combidata Poland,
oraz
„Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowanego
przez konsorcjum:
 Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej,
 Optoland SA
powstały w Ochotniczych Strażach Pożarnych 693 Centra Kształcenia, które zostały
wyposażone nie tylko w sprzęt komputerowy i łącza szerokopasmowe, ale również w bogaty
zestaw programów e-learningowych.
Centra te cieszą się dużym powodzeniem w środowiskach lokalnych, szczególnie tam,
gdzie jest niedostateczna infrastruktura telekomunikacyjna. Dostęp do komputerów, Internetu
oraz bibliotek programów e-learningowych jest bezpłatny. Centra są obecnie prowadzone w
32
większości OSP przez wolontariuszy.Placówki te mogą pełnić rolę sal szkoleniowych, a
sprzęt w jaki zostały wyposażone, taki jak: projektor multimedialny, czy wyświetlacz
wielkoformatowy jest nieodzownym elementem nowoczesnych prezentacji. Zarówno
Internetowe Centra Edukacyjno Oświatowe, jaki i Centra Kształcenia tworzą sieć
szkoleniową o ogromnym potencjale.
W ramach obu projektów zostały uruchomione niezależne, zintegrowane systemy
komunikacji (bezpłatnej) wykorzystujące technologię telefonii VoIP oraz system wideo
komunikacji. Obsługa placówek została przeszkolona pod kątem technicznym oraz
merytorycznym w zakresie obsługi Centrów. Internetowe Centra Edukacyjno Oświatowe (480
lokalizacji – pierwszy projekt) mają jeszcze jeden atut: każde z nich zostało wyposażone w
20 krzeseł pozwalających na jednorazowe przyjęcie takiej liczby słuchaczy.
Tabela 17. Liczba uruchomionych Internetowych Centrów Kształcenia
Województwo
Projekt „Internetowe
Centra Edukacyjno
Oświatowe”
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzki
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Razem
32
29
32
18
26
34
65
20
32
22
25
25
22
27
44
27
480
Projekt „Wioski
Internetowe”
5
12
15
10
13
16
23
18
19
11
10
9
7
8
20
17
213
Razem
37
41
47
28
39
50
88
38
51
33
35
34
29
35
64
44
693
Platformy Edukacyjne powstałe w ramach obu projektów zawierają programy
edukacyjne e-learningowe, które pozwalają na samodzielną naukę. Dzięki wykorzystaniu w
obu projektach bogatego potencjału mediów elektronicznych, skuteczności nowych
technologii przekazu informacji i komunikacji, a przede wszystkim specjalistycznemu
oprogramowaniu, nauka w Centrach jest dziś dostępna dla każdego, na każdym poziomie
zaawansowania wiedzy. Nasza infrastruktura szkoleniowa spełnia w tym zakresie
europejskie standardy.
Zawartość edukacyjna szkoleń e-learningowych zawiera się w poniższych blokach
tematycznych:




Ekonomika, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie
Ogólne zasady i wymagania dotyczące produkcji rolniczej
Opakowania produktów spożywczych – co powinniśmy wiedzieć o opakowaniu
Zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości elektronicznej.
33
 Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
 Podnoszenie
kwalifikacji
wychowawców
i
opiekunów wiejskich
środowiskowych.
 Przedmioty ścisłe – wiedza uzupełniająca dla młodzieży szkolnej.
 Informatyka dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych.
 Języki obce – dorośli i młodzież.
 Wzmacnianie odporności ludności lokalnej na sytuacje kryzysowe.
świetlic
Wyposażenie każdego Centrum składa się z:
 6 stanowisk komputerowych, w tym 5 dwuosobowych i jedno przenośne wraz z
projektorem cyfrowym – celem wykonywania prezentacji multimedialnych i pokazów
filmów dla szerokiego kręgu odbiorców (25 – 100 osób),
 drukarki z funkcją skanera i faksu, umożliwiającej multimedialną komunikację
członków społeczności lokalnych z otoczeniem,
 mebli i oświetlenia umożliwiającego prowadzenie działalności przez Centrum,
 wyposażenia gwarantującego funkcjonowanie Centrów po zakończeniu projektu: 24
miesięczną gwarancję na sprzęt i wyposażenie,
Fotografia 5. Wyposażenie Centrum Kształcenia
Centra zostały bardzo dobrze przyjęte przez nasze środowisko strażackie oraz
administrację samorządową większości gmin, w których działają.
Strona związkowa zadbała o to, aby lokalizacje nie były jedynie uzależnione od
dostępu do łączy szerokopasmowych oferowanych przez TPSA (ta firma wygrała przetarg na
dostawę Internetu do Centrów) ale aby było to w miarę równomierne nasycenie całego kraju.
Dbaliśmy również o zachowanie parytetu liczby lokalizacji pomiędzy województwami
proporcjonalnego do liczby OSP w województwie.
34
Ważnym zadaniem przyjętym przez Kierownictwo projektów była ich promocja, przede
wszystkim w środowisku wiejskim, do którego jest adresowany. W tym celu prowadzono
działania informacyjno – promocyjne, których celem było zachęcenie do korzystania z oferty
Centrów.
Akcja informacyjno – promocyjna prowadzona była na szczeblu centralnym poprzez
skoordynowaną kampanię radiową, obejmującą Radio ZET i lokalne rozgłośnie Polskiego
Radia. Reklama prasowa realizowana była w gazecie „Rzeczpospolita” oraz miesięczniku
„Strażak”.
Fotografia 6.Centrum w OSP w Borkowicach (województwo mazowieckie). To
tutaj nie czekając na łącze szerokopasmowe z TPSA strażacy sami wkopali kilkaset
metrów kabla i doprowadzili Internet do remizy
Reklamie medialnej towarzyszyła działalność informacyjno – promocyjna personelu
ośrodków, których zadaniem było nawiązanie współpracy z lokalnymi autorytetami i
informowanie za ich pośrednictwem o ofercie Centrów.
Technicznym wspomaganiem lokalnej działalności informacyjnej były w okresie
trwania projektu i są często nadal gabloty informacyjne umieszczane w uczęszczanych
miejscach, zawierające ogłoszenia o organizowanych w Centrach przedsięwzięciach.
Inicjatywa polegająca na utworzeniu ośrodków umożliwiających kształcenie na
odległość w miejscowościach do tej pory pozbawionych takiej możliwości pozwoliła naszemu
Związkowi na włączenie się w działania na rzecz likwidowania barier między miastem i wsią
oraz przyczyniła do eliminacji wykluczenia cyfrowego środowiska wiejskiego.
Założonymi i uzyskanymi rezultatami „miękkimi” projektów są:
 rozbudzenie aspiracji edukacyjnych zapewniających kontynuowanie procesu
samokształcenia również po formalnym zakończeniu projektu;
 możliwość uzyskania lub podwyższenia kwalifikacji i kompetencji powiązanych z
potrzebami lokalnych rynków pracy;
35
 możliwość podwyższenia kwalifikacji rolniczych osób zamieszkujących tereny wiejskie,
z uwzględnieniem ich specyficznych problemów zawodowych;
 eliminacja trudności ekonomicznych uniemożliwiających podjęcie edukacji w sposób
tradycyjny (dostęp do naszych Centrów jest całkowicie bezpłatny);
 przyciągnięcie do remiz Ochotniczych Straży Pożarnych dzieci i młodzieży ze
środowisk lokalnych, zaoferowanie im możliwości spędzania czasu przy komputerze;
 udostępnienie źródeł wiedzy o możliwościach zatrudnienia (dostęp do portali typu
praca itd.);
 poprawa atrakcyjności zawodowej osób korzystających z Centrów, pozwalająca na
podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub podjęcie pozarolniczej działalności
gospodarczej na wsi;
 umożliwienie udziału w życiu społeczeństwa obywatelskiego;
 umożliwienie zdalnego dostępu do dóbr kultury.
Rezultaty projektu mają charakter trwały poprzez
funkcjonowania projektu po jego formalnym zakończeniu.
zapewnienie
dalszego
Związek wciąż podejmuje starania na rzecz włączenia internetowych Centrów
Kształcenia w OSP do nowych projektów edukacyjnych, do których są przecież powołane.
Na przełomie 2011 i 2012 roku w naszych Centrach w ośmiu województwach w kraju i przy
udziale naszych struktur terenowych prowadzony był program szkolenia dla rolników i
pracowników leśnych realizowany przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych oraz firmę Combidata sp. z o.o. w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację
Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. W ramach tych 8 projektów przeszkolonych
zostało w naszych Centrach Kształcenia ponad 11000 rolników i członków ich rodzin.
Pojawiają się też inicjatywy lokalne wspierane przez samorządy lokalne i struktury
terenowe naszego Związku.
2.7.1 Działania Związku OSP RP wspierające Gminne Centra Reagowania i Gminne
Centra Zarządzania Kryzysowego.
Do powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i GCZK zobowiązuje
gminy Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89 poz
590) wraz z aktami wykonawczymi. Wcześniej obowiązywała ustawa z dnia 22 maja 2002
roku o stanie klęski żywiołowej wraz z aktami wykonawczymi.
Ważnymi dla potrzeb tworzenia GCZK są też Ustawy :
 samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zmianami z 2001r),
 ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z późn.
zmianami z 2002r).
Zapisy ww. ustaw oraz ustawy o stanie klęski żywiołowej skłoniły władze Związku do
oczywistego wniosku, że dotychczasowa działalność OSP i ZOSP RP musi ulec pewnej
modyfikacji zmierzającej do wpisania ich do budowanego systemu ochrony ludności.
36
Uznano, iż niezasadne jest pozostawanie z boku zachodzących zmian i kreowanie
równoległego systemu, który w perspektywie czasowej i tak zostanie wchłonięty przez nowy
system.
Aktywne włączenie OSP i ZOSP RP w nurt zmian gwarantuje im wpisanie się do
systemu na odpowiedniej pozycji, tj. kluczowej na szczeblu gminy i znaczącej na szczeblu
powiatu.
W celu realizacji programu przyjętego przez Zarząd Główny uchwałą Prezydium ZG
ZOSP RP nr 105/20/2005 z dnia 17.02.2005 „Organizacja i wyposażenie samorządowych
centrów zarządzania kryzysowego” uruchomiliśmy w 2007 roku kolejnych 100 „grantów” dla
Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Była to kontynuacja wcześniej
podejmowanych działań, bowiem Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP już w 2003 r. wystąpił z inicjatywą przyznawania grantów dla OSP pomocnych w
tworzeniu Gminnych Centrów Reagowania.
 W roku 2003 przekazano 50 „grantów” dla GCR na terenie kraju.
 W roku 2004 przyznano kolejne 72 „granty”.
Działania Zarządu Głównego wspierające Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego
w 2007 i 2008 roku skupiły się na następujących kierunkach:
 Szkolenie Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań nałożonych na nie ustawą oraz umiejętności posługiwania się nowym
oprogramowaniem;
 Zautomatyzowanie procesów planistycznych (stworzenie kreatora planu reagowania
kryzysowego);
 Stworzenie narzędzia komunikacyjnego wspomagającego procesy zarządzania
informacjami związanymi z bezpieczeństwem (komunikator);
 Kontynuację współpracy ze starymi „grantobiorcami” z lat 2003 i 2004 w zakresie
wyposażania Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego - następców GCR w
nowe oprogramowanie i szkolenie kadry w zakresie takim, jak nowi beneficjenci.
Zasada: nieodpłatnie.
Z inicjatywy Związku OSP RP, w oparciu o założenia stworzone przez zespół
projektantów ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Centrum Naukowo –
Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego w Józefowie, stworzona
została aplikacja wspomagająca prace Gminnych Centrów Zarządzania spełniająca wszelkie
warunki stawiane nowoczesnym systemom informatycznym.
W związku z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 o zmianie ustawy o zarządzaniu
kryzysowym (Dz.U. nr.131 z dnia 19 sierpnia 2009), wspólnie z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, w roku 2009 dokonano aktualizacji
w/w oprogramowania wspierającego pracę Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego w
celu jego dostosowania do wymagań znowelizowanego prawa.
Na każdy „grant” przyznawany przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
składały się:
 Specjalistyczne oprogramowanie – „ELIKSIR”.
 Sprzęt komputerowy (serwer główny, serwer zapasowy, UPS itp.).
 Szkolenia dla kadry kierującej i obsługującej Gminne Centra
Kryzysowego.
37
Zarządzania
.
Rysunek 1. Zrzut ekranu oprogramowania "Eliksir"
Szkolenia specjalistyczne w ramach „grantu” dla Gminnych Centrów Zarządzania
Kryzysowego to:
 Szkolenie dla szefów Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego – wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast
 Szkolenie dla pracowników merytorycznych Gminnych Zespołów Zarządzania
Kryzysowego
 Szkolenie dla pracowników technicznych Gminnych Zespołów Zarządzania
Kryzysowego (obsługa informatyczna).
W grudniu 2009 roku oprogramowanie ELIKSIR zostało zaproponowane Wójtom i
Burmistrzom gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Każdy urząd gminy otrzymał do
przetestowania 2 płyty zawierające płytę instalacyjną oprogramowania oraz t.zw. „emulator
środowiska wykonawczego” dla programu ELIKSIR a także instrukcję instalacji
oprogramowania na komputerze.
Opracowano również jednostanowiskową wersję systemu (dotychczas istniała jedynie
wersja serwerowa).Podjęte zostały także działania mające na celu rozpropagowanie
opracowanego oprogramowania wśród potencjalnych odbiorców tj. władz samorządowych na
szczeblu gminy.
38
Rysunek 2. Pakiet oprogramowania "Eliksir" do wspomagania pracy Gminnych Centrów
Zarządzania Kryzysowego.
Oprogramowanie to uzyskało wysoką ocenę ze strony zagranicznych specjalistów.
Przedstawione oprogramowanie w maju 2010 roku zdobyło srebrny medal na
Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” 2010 w Paryżu.
Rysunek 3. Dyplom dla Związku Ochotniczych Strazy Pożarnych RP przyznany na Targach
Wynalazczości w Paryżu za oprogramowanie :Eliksir"
39
3. Komisje Problemowe Zarządu Głównego Związku OSP RP.
3.1. Komisja Prawno – Organizacyjna.
Do zadań Komisji należy m.in.:
 Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach projektów aktów prawnych i rozwiązań
organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Związku i ochotniczych straży pożarnych.
 Inspirowanie współpracy oddziałów Związku z samorządami na rzecz wspierania
działalności ochotniczych straży pożarnych.
 Ocena wyników działalności Związku oraz wspieranie jego poczynań w kreowaniu
udziału ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
kraju oraz ochrony ludności.
 Ocena realizacji uprawnień do nadawania odznak, wnioskowanie w sprawach
dotyczących stosowania zasad uhonorowań i wyróżnień w Związku oraz opiniowanie
wzorów nowych odznak.
Tabela 18. Skład Komisji Prawno - Organizacyjnej
Imię i nazwisko członka Komisji Prawno - Organizacyjnej
Funkcja
1.
Ireneusz Niedźwiecki
Przewodniczący
2.
Stanisław Kopeć
Wiceprzewodniczący
3.
Tomasz Bystroński
Członek
4.
Krzysztof Ciborowski
Członek
5.
Aleksander Frączkowski
Członek
6.
Czesław Kosiba
Członek
7.
Józef Maciejewski
Członek
8.
Zbigniew Meres
Członek
9.
Krzysztof Miazga
Członek
L.p.
10. Tadeusz Nalewajk
Członek
11. Jerzy Olejnik
Członek
12. Tomasz Poręba
Członek
13. Zdzisław Remiszewski
Członek
14. Dorota Sawka
Członek
15. Zbigniew Serbiak
Członek
16. Edward Siarka
Członek
17. Wacław Skotowski
Członek
18. Krzysztof Szczepaniuk
Członek
19. Antoni Tarczyński
Członek
20. Tadeusz Woźniak
Członek
21. Hanna Polak
Obsługa administracyjna
40
3.2 Komisja Ekonomiczno – Finansowa i Działalności Gospodarczej.
Komisja Ekonomiczno-Finansowa i Działalności Gospodarczej ZOSP RP została
powołana Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP nr 4/II/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku w
składzie 23 osób.
W dniu 13 lutego 2008 roku Komisja dokonała wyboru Przewodniczącego, trzech
Zastępców i Sekretarza. Skład Komisji przedstawia się następująco:
Tabela 19. Komisji Ekonomiczno-Finansowa i Działalności Gospodarczej
L.p
Imię i nazwisko członka Komisji Ekonomiczno Finansowej i Działalności Gospodarczej
Funkcja
1
Zdzisław Dąbrowski
Przewodniczący
2
Wiktor Lalek
Wiceprzewodniczący
3
Piotr Tomaszewski
Wiceprzewodniczący
4
Bogdan Kołakowski
Wiceprzewodniczący
5
Wiesław Golański
Sekretarz
6
Renata Cybor
Członek
7
Stanisław Dycha
Członek
8
Zbigniew Gołąbek
Członek
9
Bolesław Gradziński
Członek
10
Eugeniusz Grzeszczak
Członek
11
Ryszard Januszek
Członek
12
Mieczysław Kot
Członek
13
Marek Luty
Członek
14
Andrzej Łabentowicz
Członek
15
Kazimierz Mielnicki
Członek
16
Stefan Mikołajczak
Członek
17
Józef Misiak
Członek
18
Grzegorz Pladzyk
Członek
19
Kazimierz Pluciński
Członek
20
Elżbieta Polak
Członek
21
Zygmunt Szopa
Członek
22
Janusz Szpak
Członek
23
Dorota Zagraba
Członek
24
Zygmunt Tomczonek
Opiekun Komisji
W okresie kadencji skład osobowy Komisji nie uległ zmianie. Komisja działa w oparciu
o przyjęty Regulamin i Roczne Plany Pracy. W dniach 13-14 kwietnia 2010 Główna Komisja
41
Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Komisji. Nie stwierdziła uchybień w pracy
Komisji.
W okresie kadencji Komisja odbyła 11 posiedzeń w tym 6 posiedzeń w pełnym
składzie oraz 5 posiedzeń wyjazdowych Prezydium Komisji. Uwagi i wnioski z odbytych
posiedzeń Komisja zawierała i przedstawiała Prezesowi ZG ZOSP RP oraz Dyrektorowi
Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w „Stanowisku Komisji”.
W swoim działaniu Komisja utrzymała dotychczasowe cele i obszary działania.
Priorytetowym celem było umacnianie posiadanej bazy materialnej działalności
gospodarczej, jej unowocześnianie oraz poszerzanie tak, aby zwiększać przychody środków
na cele statutowe.
W istniejących podmiotach działalności gospodarczej Związku szczególną uwagę
zwracano jak one funkcjonują w złożonej (kryzysowej) rzeczywistości w strukturach Związku
oraz jak są i będą wykorzystywane istniejące zasoby materialne i ludzkie w przystosowaniu
do poziomu współczesnej technologii i wymogów gospodarki rynkowej.
W obszarze działalności gospodarczej zainteresowania komisji skierowane były na:


działalność Wytwórni Umundurowania Strażackiego ZPSP RP w Brzezinach
działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZOSP RP w Kościelisku –
Kirach
 działalność nieruchomości ZOSP RP w Poznaniu
oraz nowo przejętych (zakupionych) podmiotach gospodarczej tj. KZPT w Kaliszu Sp. z o.o. i
Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Turawie.
Uzyskiwany przez WUS w Brzezinach w okresie kadencji syntetyczny miernik
ekonomicznej efektywności jej działania tj. zysk, wskazuje, że WUS jest zakładem stabilnym,
właściwie i sprawnie zarządzanym.
Komisja z uwagą odnotowywała działania WUS:




w zakresie intensyfikacji sprzedaży (promocje, dodatkowe upusty),
zwiększającą się ilością wytwarzanych produktów,
wchodzenie ze sprzedażą na rynki zagraniczne i współpracę w tym obszarze z
KZPT w Kaliszu Sp. z o.o.,
systematyczną modernizacją i odnową parku maszynowego.
Komisja zwróciła uwagę na fakty naruszania przez niektóre Biura Zarządów
Wojewódzkich ZOSP RP programu lojalnościowego. Problem ten został przedstawiony
Zarządowi Wykonawczemu ZOSP RP celem podjęcia stosownych działań w stosunku do
tych Zarządów Wykonawczych Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.
Planowane na lata 2010 – 2011 r. przez Komisję wypracowanie koncepcji możliwości
dalszej rozbudowy Ośrodka w Kościelisku-Kirach lub gruntownej modernizacji budynku A – w
czasie posiedzenia wyjazdowego – nie zostało zrealizowane. Przełożone z 2010 roku na
2011 nie doszło do skutku z uwagi na przeprowadzaną w analogicznym okresie kontrolę
przez Główną Komisję Rewizyjną. Problem zostanie podjęty w 2012 roku. Zaniepokojenie
Komisji budzi fakt niskiej (nawet ujemnej) efektywności Ośrodka – co doprowadza do
dekapitalizacji jego majątku.
Efektem ścisłej współpracy Komisji z Zarządem Wykonawczym ZOSP RP było dalsze
modernizowanie nieruchomości w Poznaniu. Na wniosek Komisji Zarząd Wykonawczy
zaniechał wpłat okresowych do budżetu ZG z tytułu uzyskiwanych dochodów –
pozostawiając je na rewitalizację nieruchomości.
42
W 2010 roku Prezydium Komisji – rozpatrując postulat Zarządu Oddziału
Wykonawczego ZOSP RP woj. wielkopolskiego o przekazanie nieruchomości w Zarząd
Oddziału – po przeprowadzonej dyskusji z zainteresowanymi, a także po uwzględnieniu faktu
nie uregulowania dotychczas wzajemnych relacji między ZOW ZOSP RP woj.
wielkopolskiego a Zarządem Wykonawczym ZOSP RP w sprawie korzystania z tej
nieruchomości stanowiącej własność Związku – uznała za zasadne przekazanie w zarząd
OW ZOSP RP woj. wielkopolskiego w Poznaniu.
Od 1 stycznia 2011 roku udostępniono ZOW ZOSP RP woj. wielkopolskiego do
użytkowania oraz pobierania pożytków z obowiązkiem ponoszenia kosztów, prawne
dokonywanie nakładów na nieruchomość. Zawarta w tym zakresie umowa przewiduje jednak
przekazywanie przez ZOW ZOSP RP do Biura ZG ZOSP RP kwoty rocznej amortyzacji od
środków trwałych tego obiektu ca 60 tys. zł co ma znaczący wpływ na wysokość środków
pozostających do dyspozycji Oddziału.
Rozwiązanie kontrowersyjnego problemu Prezydium Komisji zasugerowało Zarządowi
Wykonawczemu Związku OSP RP, poprzez zmianę dotychczasowych ustaleń rozwiązać
przyjęcie wariantu pozostawienia amortyzacji od środków trwałych tej posesji w OW ZOSP
RP woj. wielkopolskiego.
Komisja, każdorazowo zapoznawała się z realizacją zadań stawianych przed działem
handlowo-administracyjnym Biura ZOSP RP i z zadowoleniem odnotowywała wypracowane
środki, które przeznaczane były na działalność statutową Związku. Szczególnego
podkreślenia wymaga rozszerzająca się sprzedaż sprzętu i wyposażenia osobistego a
ponadto propagowanie wizerunku Związku przez sprzedaż artykułów reklamowych.
Komisja aktywnie wspierała i oceniała zakup KZPT W Kaliszu Sp. z o.o. oraz przejęcie
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Turawie. Dowodem tego był dwukrotny pobyt
Prezydium Komisji w KZPT W Kaliszu Sp. z o.o.
Prezydium Komisji uznało za zasadne kontynuowanie czteroletniego programu
rozwoju Spółki w oparciu o strategię zbytu wytwarzanych wyrobów, zatwierdzonego przez
Radę Nadzorczą a przyjętego przez Prezydium ZG ZOSP RP.
Prezydium Komisji zawnioskuje, aby Zarząd Wykonawczy ZG ZOSP RP zaapelował
do Biur Zarządów OW ZOSP RP by terminowo i comiesięcznie realizowały określone plany
zakupowe.
Miniona kadencja dowiodła, że Komisja potrzebna jest tylko Zarządowi Głównemu
ZOSP RP i Zarządowi Wykonawczemu ZOSP RP do spełnienia przyjętej w Związku OSP RP
zwyczajowej zasady posiadania opinii tego organu w kwestiach opracowania budżetu
Zarządu Głównego i sprawozdania z jego realizacji.
W okresie kadencji poza tym wymogiem – do Komisji nie wpłynął żaden wniosek od
organów statutowych Związku do wyrażenia opinii lub oceny w sprawach istotnych
związanych z finansami lub działalnością gospodarczą.
Od 2009 roku w wyniku porozumienia między Główną Komisją Rewizyjną – Komisja
odstąpiła od wyrażenia swej opinii o realizacji budżetu ZG ZOSP RP – pozostawiając ją w
gestii Głównej Komisji Rewizyjnej Związku. Natomiast nazwa Komisji i przyjęty regulamin
otwiera szersze pole dla jej działania – stąd komisja w trosce o finanse i rozwój działalności
gospodarczej z własnej woli inicjuje szereg przedsięwzięć, które jej zdaniem winny być
przedmiotem uwagi organów zarządzających finansami i majątkiem Związku OSP RP.
43
Uzależnienie pokrywania wydatków w zakresie obsługi zadań statutowych z dochodów
pozyskiwanych z prowadzonej własnej działalności gospodarczej Związku wymaga stałego
interesowania się tą problematyką ze strony Prezydium i Zarządu Wykonawczego ZOSP RP.
Komisja uważa, że nadal aktualne jest podjęcie działań w
takich kierunkach jak:
 dokonanie reorientacji i reorganizacji zadań i organów statutowych ,
przystosowania ich do zarysowującej się w przyszłości możliwości finansowania
Związku (zmniejszenia składów osobowych Zarządu Głównego, Prezydium ZG
ZOSP RP, poszczególnych Komisji problemowych, częstotliwości zadań
programowych, zbytnia centralizacja),
 zinwentaryzowanie prowadzonych form działalności gospodarczej przez
Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP celem zintegrowania i
zintensyfikowania form wzajemnej współpracy między Biurem ZG ZOSP RP w
zakresie dokonywania zakupów i świadczenia wzajemnych usług w ramach
Związku,
 zmiany dotychczasowej polityki prowadzonych szkoleń w zakresie
p.pożarowym, zaistnienie terytorialnych ośrodków w Pruszczu Gdańskim,
Turawie wymaga większej dystrybucji – dostępu do środków finansowych
Związku przeznaczonych na tego typu szkolenia,
 rozważenie w ramach zapoczątkowanej polityki decentralizacji w zakresie
zarządzania niektórymi podmiotami gospodarczymi Związku, będącymi w gestii
Zarządu Wykonawczego ZG ZOSP RP – przekazanie również Ośrodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Kościelisku – Kirach w Zarząd Oddziałowi
ZOSP RP woj. małopolskiego,
 stanowcze podjęcie prac nad zmianą zasad wynagradzania pracowników
Związku – odstępując od „tradycyjnej formy” obarczonej licznymi dodatkami,
dostosowując je do współczesnych zasad gospodarki rynkowej tj. zawierania
umów o pracę – określających zakres pracy, odpowiedzialność, sposób i
wysokość wynagrodzenia,
 opracowanie zasad opłacania – przez OSP składek członkowskich na rzecz
ZOSP RP zatwierdzonych Uchwałą ZG ZOSP RP, zgodnie z § 14 Statutu
Związku OSP RP.
Poszerzająca się ilość podmiotów gospodarczych Związku OSP RP, ich rola w
zasilaniu środkami finansowymi budżetu ZG ZOSP RP, wymaga pilnego przyjęcia –
opracowania określonej strategii w zakresie działalności gospodarczej Związku OSP RP.
Dokument taki może być opracowany w odrębnej formie lub stanowić integralną część
ogólnej strategii Związku jaka jest obecnie w opracowywaniu.
3.3 Komisja Techniczno –Ratownicza
Komisja Techniczno-Ratownicza ZOSP RP została powołana Uchwałą Zarządu
Głównego ZOSP RP nr 4/II/2008 z dnia 18 stycznia 2008 w składzie 14 osób.
W dniu 27 marca 2008 Komisja dokonała wyboru Przewodniczącego dwóch
Zastępców, Sekretarza i członka Prezydium. Skład Komisji przedstawia się następująco:
44
Tabela 20. Skład Komisji Techniczno-Ratownicza
L.p
Imię i nazwisko członka Komisji Techniczno Ratowniczej
Funkcja
1
Ryszard Dąbrowa
Przewodniczący
2
Roman Kaźmierczak
Wiceprzewodniczący
3
Grzegorz Kniefel
Wiceprzewodniczący
4
Wiesław Golański
Sekretarz
5
Stanisław Mikulak
Członek Preyzdium
6
Franciszek Augustyn
Członek
7
Józef Cholewka
Członek
8
Józef Dziemdziela
Członek
9
Leszek Filipiak
Członek
10
Stanisław Gajek
Członek
11
Zbigniew Kaliszyk
Członek
12
Ryszard Kamiński
Członek
12
Antoni Milewski
Członek
14
Eugeniusz W. Roguski
Członek
15
Zbigniew Meres
Opiekun Komisji
Przewodniczący, Z-cy Przewodniczącego, Sekretarz Komisji oraz członek Prezydium
stanowią jej Prezydium.
W okresie kadencji skład osobowy Komisji nie uległ zmianie. Komisja działała
w oparciu o przyjęty Regulamin i Plan Pracy.
W okresie kadencji Komisja odbyła 10 posiedzeń oraz dwa posiedzenia Zespołu
roboczego ds. Strażnic.
Korzystając z przysługujących uprawnień Komisja w swoim regulaminie pracy
uszczegółowiła tematykę zadań:
 doradztwo i opiniowanie w sprawach techniki, kwatermistrzostwa, infrastruktury
i ratownictwa,
 inicjowanie przedsięwzięć związanych z techniką i ratownictwem w OSP,
 opiniowanie zasad i treści współpracy zagranicznej Związku oraz propagowanie
indywidualnych kontaktów Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie działania
Komisji,
 udział w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją systemu szkoleń
ratowniczych przewidzianych dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
 problematyka kategoryzacji JOT OSP oraz regulaminów i standardów działań
ratowniczych,
 sprawy dotyczące wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w środki
ratownicze,
45
 współpraca z KG PSP i CNBOP oraz z innymi instytucjami i organizacjami w
zakresie spraw o charakterze techniczno-ratowniczym i szkoleniowym,
 uczestniczyła w opracowywaniu rozwiązań w sprawach techniki i procedur
ratowniczych oraz szkoleń dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 wykonywanie dyspozycji Zarządu Głównego Związku OSP RP dotyczących
spraw techniczno-ratowniczych i szkoleniowych dla Ochotniczych Straży
Pożarnych.
W wyniku swoich prac komisja przedstawiła Prezydium ZG ZOSP RP projekty
opracowań w sprawie:
 stanu przygotowania jednostek OSP do realizacji działań w zakresie
ratownictwa medycznego, dokonując analizy stanu przygotowania jednostek
OSP do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa medycznego oraz oceny
realizacji programu szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego dla jednostek
KSRG,
 zastosowania bezzałogowych samolotów do obserwacji terenu akcji
ratowniczych na potrzeby KDR,
 potrzeby ujęcia szkoleń doskonalących członków OSP na symulatorze działań
gaśniczych,
 ramowych wytycznych projektowania strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych,
 zasad organizacji ratownictwa wodnego w KSRG,
 normatywnego wyposażenia OSP w sprzęt ochrony osobistej.
Komisja wypowiedziała się pozytywnie w sprawie wprowadzenia ubrania letniego
do tzw. przestrzeni otwartej służącego min. podczas akcji gaszenia traw, lasów.
Komisja dokonała też analizy kwalifikacji komendantów gminnych i potrzeb
szkoleniowych w tym zakresie.
Komisja przygotowała na potrzeby Zarządu Wykonawczego ZOSP opinie w sprawie:
 nowelizacji Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29.12.1999r w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, dotyczących roli JOT OSP w KSRG,
 warunków BHP podczas akcji ratowniczych dotyczących Ochotniczych Straży
Pożarnych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 września 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków
Państwowej Straży Pożarnej,
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych
bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
 nowelizacji Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i
współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w
działaniu ratowniczym,
 ramowych wytycznych komendanta głównego PSP w sprawie sposobu
przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP.
Ponadto realizując zadania ujęte w planie pracy komisji:
 Członkowie komisji uczestniczyli w przygotowaniu wytycznych do adaptacji
obiektów OSP do szkolenia strażaków ratowników w zakresie przewidzianym
w „Systemie szkolenia członków OSP biorących udział w działaniach
ratowniczych”,
46
 Uczestniczyli w pracach zespołu opracowującego materiały do szkolenia elerningowego członków Ochotniczych Straży Pożarnych wg programu z 2006r.,
 Wspierali działania Dyr. CNBOP PIB odnośnie wydania przez CNBOP Drugiej
części materiałów dydaktycznych do szkolenia kadry dowódczej OSP w tym
Naczelników
i Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
 Brali czynny udział w pracach komisji Konkursowej Targów Edura,
 Brali udział w realizacji programu zakupów nowych samochodów dla OSP,
 Członkowie komisji uczestniczyli także w przygotowaniu systemu szkolenia
członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w
działaniach ratowniczych.
3.4 Komisja Kobiecych Drużyn Ratowniczych
Komisja Kobiecych Drużyn Pożarniczych ZG ZOSP RP w składzie:
Tabela 21. Skład Komisji Kobiecych Drużyn Pożarniczych
L.p
Imię i nazwisko członka Komisji Kobiecych Drużyn
Ratowniczych
Funkcja
1
Halina Hirt
Przewodnicząca
2
Krystyna Ozga
Wiceprzewodnicząca
3
Elżbieta Polak
Wiceprzewodnicząca
4
Regina Rokita
Sekretarz
5
Zofia Czaja
Członek Preyzdium
6
Elwira Ecler
Członek
7
Maria Kłopotowska
Członek
8
Krystyna Krzemińska
Członek
9
Maria Malinowska
Członek
10
Zuzanna Pieniak
Członek
11
Teresa Przytulska
Członek
12
Bronisława Szczurowa
Członek
12
Anna Szymanowska
Członek
14
Teresa Tiszbierek
Członek
15
Ewa Wyszyńska
Opiekun Komisji
Za nadrzędny cel w swojej działalności w minionej kadencji Komisja przyjęła
następujące problemy:
 Zwiększenie liczby kobiet w OSP oraz ich czynniejszy udział w życiu OSP,
środowiska lokalnego oraz różnych ogniw Związku OSP RP.
 Wspieranie i czynny udział w życiu kulturalno-oświatowym .
 Współpraca z samorządami ,organizacjami i instytucjami lokalnymi.
47




Intensyfikacja działań na rzecz upowszechniania wpłat 1 % podatku na rzecz OSP.
Współpraca z placówkami oświatowymi oraz z dziećmi i młodzieżą.
Nawiązywanie aktywniejszej współpracy z mediami lokalnymi.
Zwiększanie udziału kobiet w szkoleniach specjalistycznych (np. I pomocy
medycznej).
W kadencji odbyło się 6 posiedzeń Komisji KDP, w tym 4 wyjazdowe na teren
województw: pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Ponadto
członkinie Komisji uczestniczyły (marzec 2008) w konferencji pt. „Służba kobiet w
formacjach mundurowych w XXI wieku”, wspólnie z przedstawicielkami: Sil Zbrojnych,
Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, ABW, BOR, Służby Więziennej i
Straży Miejskiej.
Podczas wyjazdowych posiedzeń Komisji, odbywały się spotkania oraz wymiana
doświadczeń z członkiniami OSP, przedstawicielami władz Związku OSP RP, PSP oraz
samorządów, administracji i organizacji. Poznawano m.in.: przykłady różnorodnej
działalności OSP i Związku OSP RP w społecznościach lokalnych. Zapoznano się również z
konkretnymi przykładami kobiet, będącymi ratownikami OSP oraz uczestniczącymi aktywnie
w ogniwach samorządu lokalnego i administracji.
Kobiety w OSP uczestniczą również w różnych akcjach humanitarnych, takich jak:
honorowe krwiodawstwo, pomoc potrzebującym (np. powodzianom, „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę”). Ponadto współuczestniczą w systemie bezpieczeństwa państwa – w
zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego (np.
popularyzują zasady bezpieczeństwa).
Podczas wyjazdowych posiedzeń członkinie Komisji KDP zapoznały się m. in. z
produkcją hełmów w Kaliskich Zakładach Przemysłu Terenowego w Kaliszu. Zwiedziły
również 2 muzea: Muzeum Pożarnicze przy OSP Niepokalanów i Muzeum Pożarnictwa w
Rakoniewicach.
3.5 Komisja ds. Młodzieży.
Do zadań Komisji należy m.in.:
Współudział w aktywizacji młodzieży z ochotniczych straży pożarnych na rzecz jej
indywidualnych aspiracji i potrzeb środowisk lokalnych.
Opiniowanie zasad i treści współpracy zagranicznej Związku oraz propagowanie
indywidualnych kontaktów ochotniczych straży pożarnych w zakresie obszaru działania
komisji
Tabela 22. Skład Komisji ds. Młodzieży
L.p Imię i nazwisko członka Komisji d/s. Młodzieży
1.
2.
3.
4.
5.
Zbigniew Gołąbek
Teresa Hernik
Kazimierz Mielnicki
Grzegorz Pladzyk
Tadeusz Sławecki
48
Funkcja
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Ryszard Szmaja
Teresa Tiszbierek
Piotr Adamczewski
Waldemar Baranowicz
Leonarda Bogdan
Irena Bruj
Joanna Dębska
Kazimierz Krzowski
Marcin Madziała
Janina Mamak
Danuta Raniowska
Paweł Rochala
Anna Rokita-Pawłowska
Zbigniew Serbiak
Agata Seńków
Katarzyna Skiba
Krzysztof Szczepaniuk
Adam Szumełda
Bogdan Wilczak
Łukasz Zblewski
Kazimierz Ziemba
Monika Karłowicz
Obsługa administracyjna
Oczekiwane jest sprawozdanie z pracy Komisji
49
3.6
Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
Do zadań Komisji należy m.in:
 Propagowanie i współudział w rozwoju aktywności ochotniczych straży pożarnych w
zakresie sportu pożarniczego oraz sprawności fizycznej.
 Opiniowanie zasad i treści współpracy zagranicznej Związku oraz propagowanie
indywidualnych kontaktów ochotniczych straży pożarnych w zakresie obszaru
działania komisji.
Tabela 23. Skład Komisji Kultury Fizycznej i Sportu
Imię i nazwisko członka Komisji Kultury Fizycznej i Funkcja
L.p Sportu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Leonarda Bogdan
Jarosław Czaja
Ryszard Dąbrowa
Leszek Dąbrowski
Jarosław Klimczak
Krzysztof Lange
Jacek Majewski
Henryk Marcinkiewicz
Leon Piotr Mądry
Leszek Nawrocki
Wiesław Penk
Stanisław Pilhul
Elżbieta Polak
Ireneusz Skubis
Jan Solak
Michał Stefański
Leszek Szmyt
Krzysztof Zamysłowski
Joanna Jarosińska
Oczekiwane jest sprawozdanie z pracy Komisji
3.7 Komisja Kultury
Do zadań Komisji należy m.in:
 Inspirowanie i wspomaganie ochotniczych straży pożarnych w działalności
artystycznej. Doradztwo w pracy szkoleniowej na rzecz OSP i Związku w zakresie
obszaru działania komisji.
50
Tabela 24. Skład Komisji Kultury
L.p Imię i nazwisko członka Komisji Kultury
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Funkcja
Leszek Bratkowski
Mirosław Chilmanowicz
Marian Chmielewski
Józef Cholewka
Edward Guzik
Marian Indeka
Czesław Kosiba
Bolesław Kurek
Stanisław Leszczyński
Józef Murawski
Wiesław Pitulski
Ireneusz Skubis
Dorota Spandel
Franciszek Jerzy Stefaniuk
Anna Szabat
Zygmunt Szopa
Zofia Tokarczyk
Barbara Wit-Kargul
Stanisław Zając
JerzyWiesław Zawisza
Leonarda Bogdan
Joanna Jarosińska
Oczekiwane jest sprawozdanie z pracy Komisji
3.8 Komisja Historyczna
Do zadań Komisji należy m.in:
 Popularyzacja dorobku historycznego ruchu strażackiego i jego dokumentowanie.
 Opiniowanie zasad i treści współpracy zagranicznej Związku oraz propagowanie
indywidualnych kontaktów ochotniczych straży pożarnych w zakresie obszaru
działania komisji.
Tabela 25. Skład Komisji Historycznej
L.p Imię i nazwisko członka Komisji Kultury
1.
2.
3.
Piotr Adamczewski
Leonarda Bogdan
Tadeusz Chwaliński
51
Funkcja
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Edward Dalibóg
dr Rafał Dmowski
Edward Dziaduła
dr Janusz Gmitruk
dr Grażyna Korneć
Ewa Marcinkowska
prof.Piotr Matusak
Jerzy Pełka
Anna Przybylska
prof.. J. Ryszard Szaflik
Edward Szlichta
dr Władysław Tabasz
Zbigniew Todorski
dr Eugeniusz Walczak
Mieczysław Witczak
dr Marian Zalewski
dr Zdzisław Jan Zasada
Jadwiga Marcinkiewicz
Obsługa administracyjna
Oczekiwane jest sprawozdanie z pracy Komisji.
3.9
Rada Programowa miesięcznika „Strażak”
3.9.1 Obszar działalności
Wytyczanie kierunków działania, opiniowanie programu wydawniczego i ocena
czasopisma „Strażak”
Tabela 26. Skład Rady Programowej miesięcznika "Strażak"
L.p Imię i nazwisko członka Rady Programowej
1. Czesław Kosiba
Funkcja
przewodniczący
2. Ireneusz Niedźwiecki
wiceprzewodniczący
3. Anna Świtalska
sekretarz
4. Krystyna Ozga
członek
5. Mirosław Pawlak
członek
6. Zdzisław Remiszewski
członek
7. Teresa Tiszbierek
członek
8. Marian Zalewski
członek
52
Rada Programowa „Strażaka” Pisma Związku OSP RP ukonstytuowała się 23 kwietnia
2008 roku na pierwszym posiedzeniu. W czasie trwania kadencji rezygnację z funkcji
przewodniczącego złożył Czesław Kosiba. Funkcję tę powierzono 30 czerwca 2010 roku
prof. Markowi Trombskiemu, wiceprezesowi ZG ZOSP RP. Podczas trwania kadencji zmarł
Zdzisław Remiszewski – członek Rady Programowej.
Rada odbyła 7 spotkań, na których omawiano sprawy ważne dla działalności redakcji,
dotyczące m. in.: zakresu tematycznego, poziomu merytorycznego i szaty graficznej
miesięcznika, analizowano poziom czytelnictwa i wysokość prenumeraty „Strażaka”,
omawiano wyniki finansowe redakcji, zasady zamieszczania reklam. W posiedzeniach Rady
Programowej uczestniczył zespół redakcyjny. Na jego czele od stycznia 2008 roku jako p.o.
redaktora naczelnego stała red. Anna Świtalska, a w styczniu 2012 roku funkcję redaktora
naczelnego „Strażaka” powierzono red. Dorocie Pardeckiej.
3.9.2 W służbie Związkowi i ochotniczym strażom pożarnym.
Z analizy działalności redakcji oraz lektury czasopisma wynika, że „Strażak” wciąż się
rozwija, zespół redakcyjny dba o poziom merytoryczny zamieszczanych w nim artykułów,
szatę graficzną gazety, poszerza i wzbogaca zakres tematyczny, a także pozyskuje do
współpracy nowych autorów, którzy nadsyłają korespondencje z całej Polski.
Redakcja kontynuuje działania sprawdzone przez wiele lat doświadczeń
wydawniczych, unowocześniając jednocześnie nasze czasopismo i wzbogacając je o nowe
treści. „Strażak” z zaangażowaniem i pasją członków zespołu oraz współpracowników
redakcji spełnia rolę jaką wyznacza mu Statut Związku OSP RP. Jest łącznikiem pomiędzy
Związkiem i jego członkami – ochotniczymi strażami pożarnymi. Informuje o działaniach
prowadzonych przez Związek OSP RP, uchwałach Prezydium i Zarządu Głównego Związku
OSP RP mających wpływ na działalność ochotniczych straży pożarnych, pracach komisji
zadaniowych działających w Związku, a także o tym, co dzieje się w samych OSP – ich
sukcesach i problemach.
3.9.3 Propagowanie wiedzy i bezpieczeństwa.
W artykułach szkoleniowych i edukacyjnych, opisach akcji i ćwiczeń pismo dostarcza
wiedzę przydatną strażakom w ich codziennych działaniach.
Na swoich łamach w latach 2008-2012 „Strażak” bardzo obszernie prezentował
działania strażaków ochotników uczestniczących w licznych, trudnych i nierzadko
długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dużo miejsca poświęcono m.in. walce z
powodziami, w tym największymi z roku 2009 i 2010, usuwaniu skutków huraganów, które
przeszły przez Polskę w roku 2011, a także działaniom ratowniczym po katastrofach
kolejowych, w tym po tragicznym w skutkach zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich, które
miało miejsce 3 marca 2012 roku na Śląsku.
„Strażak” dostarczał swoim czytelnikom wiedzę, która przyczynia się do poprawy
jakości działań ratowniczo-gaśniczych, a także ochrony osobistej i bezpieczeństwa
strażaków, na co redakcja kładzie coraz większy nacisk. A to zarówno w rzeczowych
relacjach dotyczących założeń taktycznych i przebiegu ćwiczeń oraz szkoleń, jak i w
specjalnym dziale „Wiedza na co dzień”, w którym specjaliści i eksperci wyjaśniali dokładnie
na co należy zwracać uwagę np.: przy zakupie sprzętu i wyposażenia, publikowali cykle
artykułów dotyczących działań ratowniczo-gaśniczych związanych z różnego rodzaju
miejscowymi zagrożeniami (kontynuowany), cykle o samochodach gaśniczych i
53
ratowniczych, a także o nowości, jaką są, używane coraz częściej w strażach, kontenery
pożarnicze. W 2012 roku rozpoczął się kolejny cykl artykułów prezentujący nowoczesny
sprzęt m.in. stosowany do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Od 2008 roku ukazuje się cykl edukacyjny: „Z życia wzięte”, w którym omawiane są
błędy w umundurowaniu oraz ceremoniale strażackim i zamieszczane wskazówki jak ich
unikać. W 2009 roku publikowano cykl artykułów „Problemy psychologiczne strażackiej
służby”, w których psycholog związany ze strażami pożarnymi informował o tym jak radzić
sobie ze stresem i traumą, na które narażeni są strażacy.
Pod koniec 2010 roku wznowiony został cykl informacji prawnych dotyczących
przepisów związanych z szeroką działalnością ochotniczych straży pożarnych, a od roku
2011 roku pismo zamieszcza także odpowiedzi prawnika na pytania nadsyłane do redakcji
przez czytelników.
Publikowane regularnie artykuły oraz cykle szkoleniowe i edukacyjne są ważnym
źródłem wiedzy na temat postępowania w trudnych sytuacjach i inspiracją do podnoszenia
kwalifikacji przez strażaków ochotników. Propagują wiedzę, właściwe zachowania,
bezpieczeństwo i szeroko rozumianą ochronę przeciwpożarową.
Ukazało się także wiele artykułów wspomagających OSP w rozmaitych zadaniach, np.
w pozyskiwaniu przez strażaków pieniędzy z różnych źródeł na działalność jednostek, w tym
ze środków unijnych. Niemało miejsca redakcja poświęciła aktualnym problemom
występującym w OSP, takim jak: przeprowadzanie badań lekarskich strażaków ochotników
według nowych zasad, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach,
niedopuszczanie nurków z OSP do akcji ratowniczych pod wodą, pisano o sytuacji
strażaków, którzy ulegli wypadkom podczas akcji, o konsekwencjach niewłaściwego
postępowania wobec ochotników narażonych na działanie tlenku węgla, problemie
powtarzających się przypadków utraty remiz przez OSP nie posiadające prawnych tytułów
własności do budynków i gruntów.
3.9.4 Promowanie społecznej działalności poza ratowniczej Związku i OSP.
W latach 2008-2009 redakcja prowadziła na łamach „Strażaka” promocję
Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych na Wsi, a następnie Wiosek Internetowych.
Są to placówki działające w remizach OSP, ułatwiające młodzieży i dorosłym mieszkańcom
wsi dostęp do wiedzy i podnoszenie kwalifikacji. Redaktorzy uczestniczyli także w
opracowaniu broszury poświęconej Internetowym Centrom Eukacyjno –Oświatowym i
rekomendowanej przez głównego partnera projektu – Uniwersytet w Białymstoku.
W 2010 roku redakcja promowała programy zakupu samochodów pożarniczych dla
OSP z wykorzystaniem dotacji ze środków unijnych. Programy realizowane były przez ZOW
ZOSP RP Województwa Lubuskiego oraz przez ZOW ZOSP RP Województwa
Wielkopolskiego.
W bieżącym roku 2012 „Strażak” rozpoczął akcję promowania rozmaitych inicjatyw
OSP i lokalnych społeczności jakie powstały przy wykorzystaniu Internetowych Centrów
Edukacyjno-Oświatowych.
Ukazywały się również artykuły prezentujące codzienną działalność OSP,
relacjonujących różnego typu zawody (sportowo-pożarnicze, w ratownictwie wodnym,
medycznym, sportach obronnych, timbersports), działalność orkiestr i zespołów scenicznych.
Dziennikarze i korespondenci :Strażaka” towarzyszyli ochotnikom podczas licznych
54
uroczystości i świąt, takich jak: obchody Dnia Strażaka, pielgrzymka na Jasną Górę,
jubileusze, przekazania samochodów, otwarcia remiz.
Nie brakowało informacji o udziale młodzieży w obozach szkoleniowo
wypoczynkowych, plenerze artystycznym, o ciekawych i godnych upowszechnienia
projektach i działaniach MDP. W 2008 roku redakcja rozpoczęła publikację „Poradnika
opiekuna MDP”, w którym opiekunowie MDP i działacze mający dobre wyniki w pracy z
młodzieżą pożarniczą dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.
3.9.5 Nowoczesny „Strażak”
Ze względu na konieczność nadążania „Strażaka” za zmianami zachodzącymi tak w
świecie wydawniczym, jak i w samych ochotniczych strażach pożarnych - coraz lepiej
wyposażonych i wyszkolonych, przed którymi stawiane są coraz to nowe zadania ratownicze
oraz w celu poprawy poziomu prenumeraty przygotowany został plan rozwoju i
unowocześnienia naszego miesięcznika, który red. Dorota Pardecka wraz z zespołem
redakcyjnym przedstawiła na posiedzeniu Rady Programowej w dniu 9 lutego 2011 roku.
Pierwsze rezultaty Rada Programowa oceniała na kolejnych posiedzeniach 7 lipca 2011 oraz
15 marca 2012 roku.
W efekcie unowocześniony został sposób łamania gazety, całkowitej zmianie uległa
grafika i sposób prezentowania zdjęć. W bardziej przejrzysty i czytelny sposób prezentowane
są treści, które również w warstwie merytorycznej uległy rozszerzeniu. W tekstach w miejsce
przeważającej warstwy opisowej pojawiły się także liczne wypowiedzi bohaterów artykułów:
strażaków, autorytetów, młodzieży. Redakcja położyła jeszcze większy nacisk na
propagowanie współczesnego ratownictwa, artykuły o pojawiających się nowych
zagrożeniach rozwijającej się cywilizacji, sposobach zapobiegania im i usuwania skutków, a
także na prezentowanie nowoczesnych technologii oraz sprzętu ratowniczego. Stara się
więcej miejsca poświęcać także materiałom stricte edukacyjnym i szkoleniowym, w tym
informacjom prawnym. Pojawiły się też nowe rubryki, jak np.: „Interwencja Strażaka”, w której
publikowane są materiały problemowe, traktujące o trudnościach z jakimi ochotnicze straże
pożarne borykają się na co dzień, czy „Rozmowa Strażaka” mieszcząca liczne wywiady z
autorytetami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego ratownictwa,
ważnymi postaciami związanymi z pożarnictwem oraz ciekawymi strażackimi
osobowościami. W planie rozwoju „Strażaka” znalazł się również projekt nowoczesnej strony
internetowej.
3.9.6 „Strażak” w sieci.
Postępujący rozwój informatyzacji, a co za tym idzie zmiany zachodzące powszechnie
w dziedzinie informacji i komunikacji, sprawiają, że coraz więcej strażaków ochotników
dołącza do społeczności internetowej i odwrotnie, młodzi ludzie, którzy nie pamiętają życia
bez internetu wstępują w szeregi MDP i OSP. Chcąc wyjść im naprzeciw redakcja w
porozumieniu z Radą Programową od początku 2012 roku pracowała nad stworzeniem
elektronicznej, nowoczesnej wersji „Strażaka”, która będzie mogła stać się platformą
informacyjno-kontaktową czytelników naszego pisma, a także osób współpracujących i
sympatyzujących z naszym ruchem oraz interesujących się szeroko rozumianym
ratownictwem. Przy czym termin utworzenia nowoczesnej strony internetowej nie jest
przypadkowy, gdyż to właśnie w 2012 roku przypada 130 rocznica istnienia naszego pisma.
Rada Programowa ma nadzieję, że portal ten wesprze zarówno naszą organizację jak i
miesięcznik „Strażak” w misji propagowania ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, a także
55
promowania działalności naszej organizacji, jej tradycji i kultury. Strona internetowa ma
również popularyzować samego „Strażaka” i jego pożyteczną zawartość merytoryczną w celu
podniesienia poziomu czytelnictwa i poprawy sprzedaży pisma.
3.9.7 Prenumerata.
Dużo uwagi poświęcono upowszechnieniu prenumeraty „Strażaka”. Tej sprawie
poświęcone było wyjazdowe posiedzenie z udziałem Rady Programowej oraz dziennikarzy
redakcji „Strażak”, które odbyło się w dniach 13-15 listopada 2008 roku, w województwie
małopolskim. Jego uczestnicy odwiedzili OSP, spotkali się z działaczami Związku OSP RP,
kierownictwem PSP, wójtami i burmistrzami, przedstawicielami rad gmin i miast. Celem tych
spotkań było przybliżenie naszego miesięcznika potencjalnym czytelnikom i zachęcenie do
prenumerowania go. W czwartym kwartale 2009 roku redakcja wydrukowała ulotkę
zachęcającą do prenumerowania „Strażaka” w nakładzie 12 tys. egzemplarzy i przekazała do
biur oddziałów wojewódzkich w celu kolportowania jej wśród potencjalnych nabywców
„Strażaka”, czyli OSP i urzędów gmin. Na sierpień 2012 roku zaplanowane zostało kolejne
posiedzenie wyjazdowe Rady Programowej i członków redakcji w województwie, w którym
prenumerata „Strażaka” jest niska.
Z danych statystycznych wynika, iż pismo nasze dociera do zaledwie 58,34 procent
OSP, których według danych Związku OSP RP działa w Polsce 16403.
Jednak zauważyć trzeba także, iż „Strażak” należy do liczących się na rynku
czasopism o tematyce pożarniczej zarówno ze względu na poziom merytoryczny, jak i
wysokość nakładu ok. 10 tys. egz. Pozostałe czasopisma z tej branży notują niszowy nakład
od 2 do 4 tys. egzemplarzy. Niemniej, biorąc pod uwagę poziom merytoryczny, zasięg
tematyczny i coraz większy walor informacyjno-edukacyjny miesięcznika, a także wielkość i
siłę naszej organizacji, zaskakującym jest, że nasz periodyk trafia jedynie do ponad połowy
OSP.
Na temat prenumeraty prowadzono rozmowy z dyrektorami biur oddziałów
wojewódzkich Związku OSP RP podczas kontaktów indywidualnych oraz narad
organizowanych przez Zarząd Główny. Troszcząc się o poprawę prenumeraty „Strażaka”,
redakcja każdego roku wysłała do wszystkich prezesów zarządów oddziałów wojewódzkich
oraz dyrektorów biur pisma, w których dziękowała za podejmowanie starań na rzecz
podwyższenia prenumeraty, przekazywała informacje o jej stanie w danych województwach i
prosiła o dalsze działania zmierzające do upowszechnienia czytelnictwa „Strażaka” na ich
terenie. W 2012 roku pisma takie zostały dodatkowo wysłane pocztą elektroniczną także do
oddziałów powiatowych oraz gminnych i miejsko-gminnych.
W kwietniu 2012 roku, w okresie trwania zjazdów wojewódzkich, przewodniczący
Rady Programowej, wiceprezes ZG ZOSP RP przekazał pismo do prezesów oddziałów
wojewódzkich z prośbą o przedstawienie kwestii prenumeraty „Strażaka” na zjazdach.
W działania służące poprawie poziomu czytelnictwa i zwiększenia wielkości
prenumeraty czynnie angażował się także Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP.
O tym, jak ważną rolę odgrywa pismo Związku OSP RP zaświadcza powszechnie
znany fakt, że te ochotnicze straże pożarne, które prenumerują „Strażaka”, właśnie ze
względu na jego bogatą merytorycznie i pożyteczną treść gromadzą nasze czasopismo
całymi rocznikami, a najważniejsze artykuły są wręcz wycinane i przechowywane w
segregatorach jako pomocna wiedza podręczna.
56
Dlatego Rada Programowa wyraża przekonanie, iż „Strażak”, tak jak nasza
organizacja, ma ważną misję do wypełnienia. Jest nią propagowanie wiedzy, dbanie o
bezpieczeństwo strażaków, przekazywanie ważnych dla ochotników informacji, promowanie
naszej działalności, tradycji i kultury. Dlatego powinien trafiać regularnie do wszystkich
ochotniczych straży pożarnych. Co więcej ze względu na swoją zawartość merytoryczną
miesięcznik „Strażak” powinien trafiać również do samorządowców i lokalnych społeczności
(szkoły i firmy), które są mocno związane z ochotniczymi strażami pożarnymi z racji bliskości
(wynikającej z pokrewieństwa, sąsiedztwa, współpracy) oraz silnej pozycji OSP biorącej się z
ich społecznego zaangażowania i zdolności organizacyjnych, a także ogromnego zaufania i
sympatii,
jakimi niezmiennie strażacy ochotnicy cieszą się w społeczeństwie.
57
4.
Tworzenie warunków poprawiających działania ratownicze
OSP.
4.1. Uczestniczenie w opracowaniu i opiniowaniu projektów aktów
prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym
uwzględnieniem spraw OSP I Związku OSP RP.
Przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
brali czynny udział w pracach, które doprowadziły do uchwalenia ustawy z dnia 25 lipca 2008
r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
163 poz. 1015).
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej opiniował projekty
uregulowań prawnych, których przedmiot wiązał się z ochroną przeciwpożarową. Dla
przykładu można przytoczyć projekty:
 rozporządzenia Ministra Zdrowia w prawie trybu i sposobu oraz zakresu
przeprowadzania okresowych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej
biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych;
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania z dnia 20 czerwca 2007 r.;
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych
zasad
kierowania
i
współdziałania
jednostek
ochrony
przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym;
 rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia ……………... 2012 r. w
sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego
uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku
publicznego.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej występował do
organów Państwa z inicjatywami dotyczącymi zmian uregulowań prawnych związanych z
działalnością ochotniczych straży pożarnych.
Np. w sprawie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, co związane
było z zatrudnianiem rolników jako kierowców ochotniczych straży pożarnych. Zamiarem
proponowanych zmian legislacyjnych była chęć zapobieżenia utracie ubezpieczenia z KRUS
przez kierowców OSP.
Pkt. 4.2 – 4.3 -W oczekiwaniu na materiał od Komendanta Głównego ZOSP RP i
Radcy Prawnego ZOSP RP.
58
4.4. Szkolenia członków OSP, wykorzystanie platformy e-learningowej w
procesie kształcenia strażaków OSP
Kurs dla sędziów zawodów sportowo-pożarniczych MDP wg regulaminu CTIF
Toruń, woj. kujawsko-pomorskie w terminie 03.-06.04.2008 r. Ilość przeszkolonych
osób: 38
Kurs dla sędziów zawodów sportowo-pożarniczych OSP, KDP wg regulaminu CTIF
Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie w terminie 27.-30.03.2008 r. Ilość przeszkolonych
osób: 37
Kursy dla kandydatów na płetwonurków st. P1 KDP/CMAS
Kursy obyły się na bazie OSP Bysław i Jeziora Bysławskiego, woj. kujawskopomorskie
Termin: 04.-21.07.2008 r. (2 turnusy),
Ilość przeszkolonych osób: 56
Termin: 25.07 – 11.08.2009 r. (2 turnusy)
W dwóch 9-cio dniowych turnusach zostało przeszkolonych 48 strażaków.
Termin: 14-22 sierpnia 2010 r. (1 turnus)
Przeszkolono 25 strażaków.
Termin: 7–15.08.2011 r. (1 turnus)
W trakcie 9-dniowego turnusu przeszkolono 25 strażaków z 7 województw
(dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego,
zachodniopomorskiego, mazowieckiego).
Uczestnicy kursu zdobywali wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne
umożliwiające prawidłowe użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na
małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach.
Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo:
 nurkować do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby
o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach
innych organizacji),
 nurkować samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem
pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka.
Szkolenia przeprowadziła kadra Oddziału Ratownictwa Wodnego OSP Mares z
Koszalina. Program kursu został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z
17.08.2006 r. o bezpieczeństwie uprawiania płetwonurkowania i został rozszerzony o
zagadnienia prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach, w szczególności działań
ratowniczych związanych bezpośrednio z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego.
Kurs na ratownika WOPR i młodszego ratownika WOPR
Kurs odbył się w obiektach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, woj. warmińskomazurskie
Termin: 01-12.08.2008 r.
Łączna ilość przeszkolonych osób: 20
59
Kurs zawodowy na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej dla członków
OSP
Szkolenie odbyło się na bazie OSP Bysław (woj. kujawsko-pomorskie), zajęcia
praktyczne odbyły się w porcie w Nakle nad Notecią.
I turnus – 12-23 lipca 2010 roku
II turnus - 2-13 sierpnia 2010 roku
W trakcie kursów przeszkolono łącznie 50 osób, które zdały pozytywnie egzaminy i
uzyskały patenty.
Uczestnicy kursu zdobyli patenty uprawniające do:



kierowania małym statkiem tj. statkiem, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20
m, z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12
pasażerów, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba, bez
ograniczeń mocy silnika,
kierowania łodzią przewozową o napędzie mechanicznym bez ograniczeń mocy
silnika,
obsługi maszyn, urządzeń maszynowych i urządzeń napędowych na małych statkach
i łodziach przewozowych o napędzie mechanicznym.
Szkolenia medyczne
Szkolenia odbywają się w ośrodkach ZOSP RP:
1. OSW ZOSP RP w Kościelisku
2. OSW ZOSP RP w Pruszczu Gdańskim
3. OSW ZOSP RP w Turawie
Ośrodek w Kościelisku uzyskał w 2011 roku wpis na listę zatwierdzonych przez
Wojewodę Mazowieckiego kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jako podmiot
prowadzący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ośrodek od 2012 roku prowadzi również
kursy weryfikacyjne, kończące się egzaminem państwowym.
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)
Celem kursu jest przygotowanie jednostek współpracujących z systemem
Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w
czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w
stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi
zakładów opieki zdrowotnej.
Kurs jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w
sprawie kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408),
przy podstawie art. 13 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym. Trwa min. 66 godzin i kończy się egzaminem państwowym z
60
zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu, przeprowadzanym przez komisję.
Komisja składa się z trzech osób:
 konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze
względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs lub wskazanego przez niego
lekarza systemu, jako przewodniczącego;
 lekarza, który jest przedstawicielem właściwej dla uczestników kursu jednostki
współpracującej z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1 lub 2 ustawy;
 lekarza systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną
wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co
najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności
ratunkowych.
Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących
warunków:
 odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu;
 posiada zaświadczenie, które utraciło ważność.
Tabela 27. Ilość członków OSP przeszkolonych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
(KPP) – środki ZG ZOSP RP
Województwo
2007
2008
2009
2010
2011
dolnośląskie
30
30
30
24
62
kujawsko-pomorskie
64
42
86
72
55
lubelskie
254
349
381
65
70
lubuskie
18
40
0
18
30
łódzkie
226
280
44
107
29
małopolskie
61
72
54
28
60
mazowieckie
180
187
208
70
60
opolskie
82
62
64
20
30
podkarpackie
87
55
59
40
30
podlaskie
59
62
37
26
30
pomorskie
84
114
215
101
36
śląskie
263
114
58
32
57
świętokrzyskie
55
45
30
30
32
warmińsko-mazurskie
36
29
26
19
32
wielkopolskie
416
522
286
221
135
zachodniopomorskie
51
38
29
18
32
1966
2041
1607
1127
780
KRAJ
61
2. Kurs weryfikacyjny
Kursy weryfikacyjne odbywają się w celu aktualizacji wiedzy i odnowienia uprawnień w
zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
zaświadczenie o zdaniu egzaminu z zakresu KPP jest ważne 3 lata od dnia wydania.
Zachowanie uprawnień wymaga powtórnego zdania egzaminu przed upływem tego czasu.
Kursy po roku przerwy (2011) związanym ze zmianą prawa Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy odbywają się od 2012 roku w OSW ZOSP RP w Kościelisku.
4.5. Zawody sportowo – pożarnicze.
W 2008 r. zorganizowane zostały – zgodnie z regulaminami:
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP wg regulaminu CTIF.
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF odbyły
się w dniach 12-14 września 2008 r. w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. W zawodach
wzięło udział 40 drużyn. Zawodnicy startowali w konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta.
W klasyfikacji zespołów dziewczęcych czołowe miejsca zdobyły:
I miejsce – MDP Milejczyce, woj. podlaskie
II miejsce – MDP Wróblówka, woj. małopolskie
III miejsce – MDP Mątyki, woj. warmińsko-mazurskie.
Wśród chłopców najlepszy wynik osiągnęły drużyny:
I miejsce – MDP Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie
II miejsce – MDP Lądek, woj. wielkopolskie
III miejsce – MDP Kleszczele, woj. podlaskie.
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP wg regulaminu CTIF
odbyły się w dniach 16-17 sierpnia 2008 r. w Lądku, woj. wielkopolskie. W zawodach
startowało:
- 14 drużyn OSP w gr. A
- 16 drużyn OSP w gr. B
- 16 drużyn KDP w gr. A
- 3 drużyny KDP w gr. B
- 4 drużyny PSP w gr. A
- 2 drużyny PSP w gr. B.
Najlepsze wyniki osiągnęły następujące drużyny:
OSP gr. A:
I miejsce – OSP Kowalew, woj. wielkopolskie
II miejsce – OSP Głuchów, woj. wielkopolskie
III miejsce – OSP Raszowa, woj. opolskie.
62
OSP gr. B:
I miejsce – OSP Lądek, woj. wielkopolskie
II miejsce – OSP Kościan, woj. wielkopolskie
III miejsce – OSP Niechobrz Dolny, woj. podkarpackie.
KDP gr. A:
I miejsce – KDP Barchlin, woj. wielkopolskie
II miejsce – KDP Lądek, woj. wielkopolskie
III miejsce – KDP Bucz, woj. wielkopolskie.
KDP gr. B:
I miejsce – KDP Raszowa, woj. opolskie
II miejsce – KDP Przecieszyn, woj. małopolskie
III miejsce – KDP Unilever, woj. kujawsko-pomorskie
PSP gr. A:
I miejsce – KM PSP Siedlce, woj. mazowieckie
II miejsce – KP PSP Strzelce Opolskie, woj. opolskie
III miejsce – SA PSP Kraków, woj. małopolskie.
PSP gr. B:
I miejsce – KP PSP Słupca, woj. wielkopolskie
II miejsce – KP PSP Białobrzegi, woj. mazowieckie.
Zwycięzcy zawodów ogólnopolskich tworzyli reprezentację polskich strażaków w
zawodach międzynarodowych, które odbyły się w lipcu 2009 r. w Ostrawie.
Do udziału zakwalifikowane zostały:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Dziewczęca z Milejczyc, woj. podlaskie
Chłopięca z Nowego Korczyna, woj. świętokrzyskie
.
Kobiece Drużyny Pożarnicze
Grupa A
Lądek, woj. wielkopolskie
Barchlin, woj. wielkopolskie
Grupa B
Raszowa, woj. opolskie
Ochotnicze Straże Pożarne
Grupa A
63
Raszowa, woj. opolskie
Lądek, woj. wielkopolskie
Parczew, woj. lubelskie
Głuchów, woj. wielkopolskie
Kowalew, woj. wielkopolskie.
Grupa B
Lądek, woj. wielkopolskie
Kościan, woj. wielkopolskie
Niechobrz Dolny, woj. podkarpackie.
Główne zadania polegały na przygotowaniu reprezentacji polskich strażaków do
udziału w międzynarodowych zawodach sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTIF.
W celu przygotowania drużyn do startu w międzynarodowych zawodach zostały
zorganizowane trzy starty kontrolne: 30.05.2009 r. w Kaczkach Średnich, woj. wielkopolskie,
27.06.2009 r. w Parczewie, woj. lubelskie, 04.07.2009 r. w Lądku, woj. wielkopolskie.
Formą przygotowania do udziału w międzynarodowych zawodach MDP był udział obu
drużyn w obozie szkoleniowym, który odbył się w dniach 3-11.07.2009 r. w Czartajewie, woj.
podlaskie.
Związek – za pośrednictwem Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach przygotował wyposażenie drużyn, stroje startowe i wyjściowe.
W dniach 19-26 lipca 2009 r. w Ostrawie/Czechy odbyły się XIII Międzynarodowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze wg regulaminu CTIF i XVII Międzynarodowe Zawody
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTIF.
Wyniki XIII Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg
CTIF:
W grupie A startowało łącznie 76 drużyn.
Raszowa, woj. opolskie - 13 miejsce 407,30 pkt
Lądek, woj. wielkopolskie - 31 miejsce 398,38 pkt
Parczew, woj. lubelskie - 39 miejsce 389,00 pkt
Głuchów, woj. wielkopolskie - 46 miejsce 384,90 pkt
Kowalew, woj. wielkopolskie - 52 miejsce 380,04 pkt.
W grupie B startowało łącznie 39 drużyn.
Lądek, woj. wielkopolskie - 13 miejsce 408,37 pkt
Kościan, woj. wielkopolskie - 19 miejsce 399,78 pkt
Niechobrz Dolny, woj. podkarpackie - 21 miejsce 390,59 pkt.
W rywalizacji Kobiecych Drużyn Pożarniczych w grupie A startowały 22 zespoły.
Lądek, woj. wielkopolskie - 6 miejsce 382,24 pkt
Barchlin, woj. wielkopolskie - 12 miejsce 367,54 pkt.
W rywalizacji Kobiecych Drużyn Pożarniczych w grupie B startowało łącznie 8 zespołów.
Raszowa, woj. opolskie - 5 miejsce 382,21 pkt.
64
Wyniki XVII Międzynarodowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg
CTIF:
W Zawodach uczestniczyło łącznie 47 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 8
dziewczęcych i 39 chłopięcych. Gościnnie wzięły udział również 2 drużyny z Japonii.
Drużyna dziewcząt z Milejczyc, woj. podlaskiego zajęła w swojej grupie 6 miejsce (w
klasyfikacji łącznej 25 miejsce). Dziewczęta zdobyły łącznie 1038,56 pkt.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Nowego Korczyna, woj. świętokrzyskie otrzymała
1062,59 pkt, co zapewniło jej 7 miejsce (w grupie i w klasyfikacji generalnej).
Przygotowana została również prezentacja kraju w formie wystawy i stoiska
promocyjnego oraz widowisko w wykonaniu członków MDP ocenione na V miejsce wśród
wszystkich prezentacji młodzieżowych.
11-12 września w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie
Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Uczestnicy zawodów
zakwaterowani zostali w akademikach Politechniki Częstochowskiej.
Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami i
ćwiczeniu bojowym. Zespół sędziowski składał się z członków Krajowego Kolegium Sędziów
i Kolegiów Wojewódzkich oraz kadetów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.
W kategorii dziewcząt zwyciężyły:
I miejsce MDP z OSP Milejczyce woj. podlaskie,
II miejsce MDP z OSP Rakszawa woj. podkarpackie,
III miejsce MDP z OSP Wróblówka woj. małopolskie.
W kategorii chłopców:
I miejsce MDP z OSP Głuchów woj. łódzkie,
II miejsce MDP z OSP Lądek woj. wielkopolskie,
III miejsce MDP z OSP Błeszno woj. śląskie
Łącznie w Zawodach wystartowały 42 drużyny.
Drużyny i ich opiekunowie w przerwie pomiędzy poszczególnymi konkurencjami
zwiedzili Sanktuarium na Jasnej Górze.
Najlepsze drużyny otrzymały puchary i medale za zajęte miejsca. Wszystkie drużyny
oraz sędziowie zawodów otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez
ZG ZOSP RP. Z okazji zawodów wykonany został mosiężny znaczek okolicznościowy.
XVIII Międzynarodowe Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF odbyło się
w dniach 17-24 lipca 2011 r. w Słowenii. W Olimpiadzie CTIF wzięły udział najlepsze drużyny
z 23 krajów. Polskę reprezentowali zwycięzcy ubiegłorocznych Młodzieżowych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych: MDP Milejczyce z woj. podlaskiego (dziewczęta) i MDP Głuchów z
woj. łódzkiego (chłopcy).
W ramach Międzynarodowego Spotkania MDP odbyły się zawody, olimpiada
obozowa, wystawa i prezentacja poszczególnych krajów.
W zawodach wzięły udział łącznie 44 zespoły, w tym 34 chłopięce i 10 dziewczęcych.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Milejczyc zajęła w swojej grupie 6. miejsce, a
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Głuchowa – 23. miejsce.
65
Wspaniałe 2. miejsce zdobyły obydwie drużyny za wspólnie przygotowany występ. Z
kolei w olimpiadzie obozowej chłopcy zdobyli 4. miejsce, a dziewczęta 17 (w klasyfikacji
zespołów dziewczęcych - 5).
W Zawodach uczestniczyli również: Druhna Teresa Tiszbierek, Druh Leon Mądry i
Druh Leszek Nawrocki, którzy weszli w skład międzynarodowego zespołu sędziowskiego.
Zgodnie z regulaminem w dniach 2-4 września 2011 roku w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koninie odbyły się XIII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych
Sędzią Głównym zawodów był Druh Leon Mądry
Wyniki przedstawiają się następująco:
Grupa A mężczyźni.
1 miejsce OSP Lądek woj. wielkopolskie
2 miejsce OSP Smardzewice woj. łódzkie
3 miejsce OSP Raszowa woj. opolskie
4 miejsce OSP Dobrów woj. wielkopolskie
5 miejsce OSP Rudka woj. mazowieckie
6 miejsce OSP Łęczyce woj. pomorskie
7 miejsce OSP Jabłonica Polska woj. podkarpackie
8 miejsce OSP Stara Wieś woj. lubelskie
9 miejsce OSP Wola Morawicka woj. świętokrzyskie
10 miejsce OSP Częstochowa Błeszno woj. śląskie
11 miejsce OSP Siedlnica woj. lubuskie
12 miejsce OSP Drzewce woj. łódzkie
13 miejsce OSP Przytkowice woj. małopolskie
14 miejsce OSP Bierzgłowo woj. kujawsko- pomorskie
15 miejsce OSP Rudka woj. podlaskie
16 miejsce OSP Żelazna woj. opolskie
17 miejsce OSP Ciepłowody woj. dolnośląskie
18 miejsce OSP Ostrowice woj. zachodniopomorskie
19 miejsce OSP Jedwabno woj. warmińsko-mazurskie.
Grupa C – kobiety
1 miejsce OSP Grodzisko Dolne woj. podkarpackie
2 miejsce OSP Żelazna woj. opolskie
3 miejsce OSP Lądek woj. wielkopolskie
4 miejsce OSP Szepietowo woj. podlaskie
5 miejsce OSP Częstochowa Błeszno woj. śląskie
6 miejsce OSP Sławice woj. opolskie
7 miejsce OSP Wiśniowa woj. świętokrzyskie
8 miejsce OSP Krzeszów woj. podkarpackie
9 miejsce OSP Miłakowo woj. warmińsko-mazurskie
10 miejsce OSP Hanna woj. lubelskie
11 miejsce OSP Tuszyn woj. łódzkie
66
12 miejsce OSP Nowa Wieś woj. mazowieckie
13 miejsce OSP Karlikowo woj. pomorskie
14 miejsce OSP Stare Strącze woj. lubuskie
15 miejsce OSP Perła woj. małopolskie
16 miejsce OSP Rozprza woj. łódzkie
17 miejsce OSP Zimna Woda woj. dolnośląskie
18 miejsce OSP Białożewin woj. kujawsko-pomorskie
19 miejsce OSP Ostrowice woj. zachodniopomorskie.
Warto podkreślić zaangażowanie OSP Licheń Stary w pomoc przy organizacji
zawodów.
4.6. Inne zawody sprawnościowe - organizowane i współorganizowane
przez Związek.
W ramach porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej Związek OSP RP organizuje
zawody w sportach obronnych.
W dniach 24-29 czerwca 2008 r. w Suwałkach odbyły się. VIII Ogólnopolskie
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych W zawodach
uczestniczyło 6 zespołów dziewczęcych i 16 zespołów męskich. Zawody zostały rozegrane w
konkurencjach: wielobój sprawnościowy, sztafeta pływacka 4x50 m, bieg zespołowy na 1000
m, strzelanie z broni małokalibrowej.
W klasyfikacji generalnej zespołowej zawody zwyciężyli:
 w kategorii dziewcząt – OSP Krypno, woj. małopolskie
 w kategorii chłopców – OSP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie.
Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych
są eliminacjami do ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych stowarzyszeń
młodzieżowych organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W 2008 r. w
Mistrzostwach, które odbyły się w dniach 28-31 sierpnia 2008 r. w Giżycku, Związek OSP RP
reprezentowały drużyny żeńskie: MDP Krypno, woj. podlaskie, MDP „Stołpno” z Międzyrzeca
Podlaskiego, woj. lubelskie oraz drużyny męskie: MDP Siennica, woj. mazowieckie, MDP
„Stołpno 1” i „Stołpno 2” z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie.
IX Ogólnopolskie Zawody MDP w sportach obronnych odbyły się w dniach 30.06.04.07.2009 r. we Wrześni, woj. wielkopolskie. W zawodach uczestniczyło 7 zespołów
żeńskich i 13 męskich reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne: Zawody zostały
rozegrane w konkurencjach: wielobój sprawnościowy, sztafeta pływacka 4x50 m, bieg
zespołowy na 1000 m, strzelanie sportowe, konkurs prezentacji.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:
w kategorii dziewcząt
I miejsce– MDP OSP Krypno, woj. podlaskie
II miejsce – MDP OSP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie
III miejsce – MDP OSP Wołomin, woj. mazowieckie.
67
w kategorii chłopców
I miejsce– MDP OSP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie
II miejsce – MDP OSP Brzezia, woj. mazowieckie
III miejsce – MDP OSP Majdan, woj. mazowieckie.
Zawody zostały dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Fundusz
Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych
są eliminacjami do Ogólnopolskich Mistrzostw Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń
Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. W 2009 r. w Mistrzostwach, które
odbyły się w dniach 27-30 sierpnia 2009 r. w Giżycku, Związek OSP RP reprezentowały:
drużyna żeńska MDP Krypno, woj. podlaskie oraz drużyny męskie: MDP Warniłęg, woj.
zachodniopomorskie i MDP Brzezia, woj. mazowieckie.
W dniach 5 – 10 lipca 2010 r. w Tyliczu, woj. małopolskie odbyły się X Ogólnopolskie
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych.
W zawodach uczestniczyło 8
Ochotnicze Straże Pożarne.
zespołów żeńskich i
14 męskich reprezentujących
Drużyny startowały w konkurencjach: wielobój sprawnościowy, sztafeta pływacka
4x50, bieg zespołowy 1000 m, strzelanie sportowe. Na wielobój sprawnościowy składają się:
orientacja sportowa, obrona przeciwchemiczna, zadania techniczne, przeszkoda terenowa –
lina, ratownictwo na wodzie, przeszkoda wodna, pomoc przedmedyczna, zadanie
logistyczne, rzut granatem, strzelanie z pistoletu pneumatycznego, zadanie
przeciwpożarowe.
Program imprezy przewidywał treningi pod okiem wykwalifikowanych instruktorów,
zawody, całodniową wycieczkę.
W Ogólnopolskich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych tradycyjnie bierze
udział młodzież pochodząca z terenów wiejskich. Celem zawodów jest podniesienie
sprawności fizycznej i psychicznej młodych ludzi, przekazanie wiedzy i umiejętności
koniecznych w sytuacjach zagrożenia klęskami żywiołowymi, promowanie zdrowego stylu
życia, aktywny wypoczynek.
Funkcję sędziego głównego zawodów pełnił Druh Henryk Marcinkiewicz, członek
Komisji Sportu ZG ZOSP RP.
Wyniki najlepszych drużyn:
Tabela 28. Wynikinajlepszych drużyn w kategorii żeńskiej
Miejsce
1
2
3
Nazwa zespołu
Warniłęg
Stołpno
Krypno
Województwo
zachodniopomorskie
lubelskie
podlaskie
Ilość punktów
2641,71
2568,46
2553,46
Tabela 29. Wyniki najlepszych drużyn w kategorii męskiej
Miejsce
1
2
Nazwa zespołu
Warniłęg
Brzezia
Województwo
zachodniopomorskie
mazowieckie
68
Ilość punktów
2860,13
2686,09
Stołpno
3
lubelskie
2647,39
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, puchary i nagrody ufundowane przez ZG
ZOSP RP. Dodatkowe nagrody dla uczestników ufundował Fundusz Składkowy Ubezpieczeń
Rolników.
XI Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach
Obronnych przeprowadzone zostały w dniach 4 – 9 lipca 2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym
ZOW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego w Pile-Młyn.
W zawodach wzięły udział 23 zespoły (8 kobiecych i 15 męskich).
Drużyny startowały w konkurencjach: wielobój sprawnościowy, sztafeta pływacka
4x50, bieg zespołowy, strzelanie sportowe. Na wielobój sprawnościowy składają się: obrona
przeciwchemiczna, zadania techniczne, przeszkoda terenowa – lina, ratownictwo na wodzie,
przeszkoda wodna, pomoc przedmedyczna, zadanie logistyczne, rzut granatem, strzelanie z
pistoletu pneumatycznego, zadanie przeciwpożarowe.
Funkcję sędziego głównego zawodów pełnił tradycyjnie Druh Henryk Marcinkiewicz,
członek Komisji Sportu ZG ZOSP RP. Komendantem zgrupowania był Druh Stanisław
Kwaśnik.
Wyniki:
zespoły żeńskie
1 miejsce OSP Stołpno woj. lubelskie
2 miejsce OSP Warniłęg woj. zachodniopomorskie
3 miejsce OSP Majdan woj. mazowieckie
4 miejsce OSP Gulbieniszki woj. podlaskie
5 miejsce OSP Krypno woj. podlaskie
6 miejsce OSP Porąbka woj. śląskie
7 miejsce OSP Brochocin woj. dolnośląskie
8 miejsce OSP Kołaczkowo woj. wielkopolskie
zespoły męskie
1 miejsce OSP Siennica woj. mazowieckie
2 miejsce OSP Brzezia woj. mazowieckie
3 miejsce OSP Stołpno woj. lubelskie
4 miejsce OSP Gulbieniszki woj. podlaskie
5 miejsce OSP Warniłęg woj. zachodniopomorskie
6 miejsce OSP Płonne woj. kujawsko-pomorskie
7 miejsce OSP Porąbka woj. śląskie
8 miejsce OSP Brochocin woj. dolnośląskie
9 miejsce OSP Krypno woj. podlaskie
10 miejsce OSP Słomków woj. łódzkie
11 miejsce OSP Opoczno woj. łódzkie
12 miejsce OSP Kołaczkowo 2 woj. wielkopolskie
13 miejsce OSP Kamienowola woj. lubelskie
14 miejsce OSP Kołaczkowo 1 woj. wielkopolskie
69
15 miejsce OSP Iłówiec woj. wielkopolskie
IV Mistrzostwa
Powodziowym
Polski
Strażaków
Ochotników
w
Ratownictwie
Wodnym
i
W dniach 8 – 9 sierpnia 2009 roku w Licheniu Starym k. Ślesina pow. Koniński woj.
Wielkopolskie przeprowadzone zostały IV Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w
Ratownictwie Wodnym i Powodziowym.
W Mistrzostwach Polski udział wzięło 33 drużyn i 132 zawodników.
VI Mistrzostwa
Powodziowym
Polski
Strażaków
Ochotników
w
Ratownictwie
Wodnym
i
W dniach 9-10 lipca 2011 roku w Wilkasach gm. Giżycko pow. Giżycko woj.
Warmińsko-Mazurskie przeprowadzone zostały VI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników
w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym.
W Mistrzostwach Polski udział wzięło 39 drużyn i 165 zawodników.
Komisję sędziowską stanowili:
Sędzia Główny:
 st. bryg. Stanisław Sulenta
Sędziowie:








st. bryg. Maciej Kalinowski
bryg. Jarosław Sakowski
mł. bryg. Andrzej Pospieszyński
bryg. Dariusz Modzelewski
kom. Artur Balcerczak
asp. Wojciech Juchniewicz – pomiar czasu
Mirosław Wiereńko – pomiar czasu
Wojciech Caban.
Mistrzostwa Polski rozgrywane zostały w IV konkurencjach:
I Konkurencja – Tor Przeszkód
II Konkurencja – Wyścigi Łodzi Wiosłowych
III Konkurencja – Budowa Wału Przeciwpowodziowego
IV Konkurencja – Slalom Łodzi Motorowych
Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych klasach łodzi przedstawia się następująco:
I. W KLASIE ŁODZI DO 30 KM
1 miejsce NAKŁO NAD NOTECIĄ woj. KUJAWSKO-POMORSKIE pkt 433,28
2 miejsce MIRCZE woj. LUBELSKIE pkt 464,15
3 miejsce NOWOLESIE woj. DOLNOŚLĄSKIE pkt 472,67.
II. W KLASIE ŁODZI OD 31 DO 50 KM
1 miejsce SOLEC KUJAWSKI woj. KUJAWSKO-POMORSKIE pkt 388,30
2 miejsce OSTROWITE woj. WIELKOPOLSKIE pkt 416,01
70
3 miejsce BUDZISŁAW KOŚCIELNY woj. WIELKOPOLSKIE pkt 418,31
III. W KLASIE ŁODZI POWYŻEJ 51 KM
1 miejsce LICHEŃ STARY II woj. WIELKOPOLSKIE pkt 402,23
2 miejsce SPYTKOWO M woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE pkt 423,39
3 miejsce MIŁKI woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE pkt 433,13
Kolejność sześciu pierwszych miejsc w klasyfikacji Generalnej VI Mistrzostw Polski
Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, przedstawia się
następująco:
1 miejsce SOLEC KUJAWSKI woj. KUJAWSKO-POMORSKIE pkt 388,30
2 miejsce LICHEŃ STARY II woj. WIELKOPOLSKIE pkt 402,23
3 miejsce OSTROWITE woj. WIELKOPOLSKIE pkt 416,01
4 miejsce BUDZISŁAW KOŚCIELNY woj. WIELKOPOLSKIE pkt 418,31
5 miejsce STALOWA WOLA woj. PODKARPACKIE pkt 421,05
6 miejsce SPYTKOWO M woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE pkt 423,39
KONKURENCJA SPECJALNA – Aries Power Equipment Sp. z o.o.
1 miejsce LICHEŃ STARY II woj. WIELKOPOLSKIE
2 miejsce MIŁKI woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
VII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS® Series
W sobotę 18 lipca 2009, w Amfiteatrze w Morzyczynie, nad jez. Miedwie (woj.
zachodniopomorskie) rozegrane zostały VII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników
STIHL® TIMBERSPORTS® Series. 12 najlepszych polskich zawodników, dopingowanych
przez ponad czterotysięczną publiczność rywalizowało o tytuł Mistrza Polski 2009 i prawo
startu w Mistrzostwach Świata.
Organizator: Dział H-A
IX Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS® Series
16 lipca 2011 odbyły się IX Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl
®Timbersports® Series po raz czwarty impreza gościła w amfiteatrze malowniczo położonym
nad jeziorem Miedwie. Zawody przyciągnęła wielu widzów, a zmagania najlepszych w kraju
dwunastu zawodników zapewniły emocje na kilka godzin. O wysokim poziomie Mistrzostw
świadczy fakt, że w jednej z sześciu rozgrywanych konkurencji padł rekord Polski. Tytuł
Mistrza Polski – najlepszego drwala i pilarza Stihl Timberspors przypadł po raz szósty z
rzędu Arkadiuszowi Drozdkowi. Drugie miejsce zdobył Marcin Juskowski, a na najniższym
stopniu podium stanął Kazimierz Dampc
Zawody zorganizowane zostały przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Gminę Kobylanka oraz Andreas STIHL sp. z o. o.
Patronat Honorowy objęli Wiceprezes Rady Ministrów Prezes Zarządu Głównego
Związku OSP RP – Waldemar Pawlak, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki
oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Zbigniew
Sosnowski.
71
VI Europejskie i IX Krajowe Zawody Sikawek Konnych
W Cichowie (woj. wielkopolskie, powiat kościański) 16 sierpnia pod patronatem
Wicepremiera RP, Ministra Gospodarki i Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka
rozegrane zostały VI Europejskie i IX Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Wzięło w nich
udział 21 kobiecych drużyn pożarniczych i 55 męskich drużyn pożarniczych z Polski oraz 5
drużyn zagranicznych – dwie z Węgier, dwie z Czech i jedna ze Słowacji.
Organizator: ZOP ZOSP RP w Kościanie
VIII Europejskie i XI Krajowe Zawody Sikawek Konnych
W Cichowie (woj. wielkopolskie, powiat kościański) 16 sierpnia br. pod patronatem
Wicepremiera RP, Ministra Gospodarki i Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka
rozegrane zostały VI Europejskie i IX Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Wzięło w nich
udział 21 kobiecych drużyn pożarniczych i 55 męskich drużyn pożarniczych z Polski oraz 5
drużyn zagranicznych – dwie z Węgier, dwie z Czech i jedna ze Słowacji.
Komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego bryg. Mirosława Jasztala
wśród drużyn kobiecych najwyżej oceniła KDP Kaniew (I miejsce), KDP Sworawa (II
miejsce) i KDP Gościejew (III miejsce). Najlepszymi męskimi drużynami strażackimi okazały
się:OSP ŁanyOSP Gościejew (I miejsce), (II miejsce) i OSP Guzowice (III miejsce).
Wyniki drużyn w poszczególnych kategoriach
Ćwiczenie bojowe kobiet:
I miejsce – KDP Kaniew
II miejsce – KDP Dąbrowa
III miejsce – KDP Łany
Ćwiczenie bojowe mężczyzn:
I miejsce – OSP Łany
II miejsce – OSP Gościejew
III miejsce – OSP Guzowice
Drużyny zagraniczne
I miejsce –Budapeszt (Węgry)
II miejsce – Litava (Czechy)
III miejsce – Matejovce (Słowacja)
Kategoria – zdejmowane pompy z sikawek
I miejsce – OSP Głuchów
II miejsce – OSP Chróścin I
III miejsce – OSP Ruda Wieczyńska
Kategoria – sikawki ciągnione przez strażaków
I miejsce– OSP Granowice
II miejsce – OSP Bożacin II
III miejsce – OSP Sieraków
72
Kategoria – sikawki dwukołowe
I miejsce Chróścin II
II miejsce Kobylniki
Za najlepszą drużynę męską startującą w zawodach uznano OSP Łany.
Za najlepszą drużynę męską z powiatu kościańskiego – OSP Łagowo.
Najstarszą sikawkę na zawodach zaprezentowała OSP Dąbrowa.
Ponadto komisja sędziowska w składzie: kpt. Rafał Kociemba – przewodniczący,
Krzysztof Szuster i Hubert Koler na podstawie kart i ocen ustaliła zwycięzców
w kategoriach:
ocena sikawek i zaprzęgów
I miejsce – OSP Gościejew
II miejsce – OSP Jastrzębie Górne I
III miejsce – OSP Bożacin I
ocena wartości historycznej sikawek
I miejsce – OSP Dąbrowa
II miejsce – OSP Gościejew
III miejsce – OSP Sworawa
Nagrodę za najstaranniej dobrane i utrzymane konie otrzymała OSP Małachowo.
Za najstaranniej utrzymany rząd koński nagrodzono OSP Głuchów, natomiast za
najlepiej jeżdżone konie OSP Jastrzębie Górne.
W czasie VI Europejskich i IX Krajowych Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie pani
Hanna Bernet, w imieniu Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Technicznego i Prewencji
Waltera Eggera, za zaangażowanie przy organizacjii przeprowadzeniu zawodów przekazała
OSP Racot motopompę M 16/8 FOX Rosenbauer.
Organizatorami zawodów byli: ZOSP RP, ZOP ZOSP RP w Kościanie, ZOW ZOSP
RP Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Gminy
Czempiń, UM Kościana, UG Kościan, UMiGm. Krzywiń, UM Śmigla.
I Mistrzostwa Polski OSP, Skandia Maraton Lang Team
Do Mistrzostw Polski Ochotniczych Straży Pożarnych w maratonie o Puchar Prezesa
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podczas IV edycji Skandia
Maraton Lang Team, który odbył się 31 maja 2009 r. w Nałęczowie przystąpiło 56 strażaków
ochotników.
III Mistrzostwa Polski OSP, Skandia Maraton Lang Team
Trzecia edycja Mistrzostw Polski Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Prezesa
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podczas Skandia Maraton
Lang Team odbyła się 28 maja 2011 r. w Nałęczowie.
Trasę ok. 33 km maratonu kolarskiego pokonało 24 strażaków ochotników z różnych
regionów Polski.
73
Najlepszy czas wśród strażaków ochotników osiągnął TOMASZ BALA z woj.
lubelskiego OSP PIASKI. Na metę wrócił jako czwarty z 306 osób z wynikiem 1:02:00.
Najlepsi strażacy zostali wyróżnieni Pucharami Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP
oraz nagrodami ufundowanymi przez Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w
Brzezinach.
W kategorii kobiet (S)
I miejsce KOLATOWSKA WIESŁAWA OSP Gdynia - Wiczlino woj. pomorskie 1:29:02
II miejsce MAZUR IWONA OSP Nałęczów woj. lubelskie 1:44:51
III miejsce KUSZNIERUK AGNIESZKA OSP Stołpno - Międzyrzecz Podlaski woj.
lubelskie 1:48:22
W kategorii mężczyźni do 45 roku życia (S-1)
I miejsce BALA TOMASZ OSP Piaski woj. lubelskie 1:02:00
II miejsce JAZUREK GRZEGORZ OSP Piaski woj. lubelskie 1:03:55
III miejsce KULIK MAREK OSP Piaski woj. lubelskie 1:03:56
W kategorii mężczyźni powyżej 45 roku życia (S-2)
I miejsce UBAN ADAM OSP Topola Mała woj. wielkopolskie 1:15:14
II miejsce SITEK WITOLD OSP Topola Mała woj. wielkopolskie 1:18:20
III miejsce KOWALSKI JÓZEF OSP ŻYCHLIN woj. łódzkie 1:22:33
V Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym i drogowym.
V Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym podmiotów tworzących
i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – odbyły się w dniach 18 – 21
czerwca 2009 na terenie powiatu Sucha Beskidzka.
Organizatorami byli: Instytut Ratownictwa Medycznego, Państwowa Straż Pożarna i
Związek OSP RP.
W Mistrzostwach wzięło udział 56 zespołów ratowniczych m.in. z : PSP, OSP (17),
GOPR, PCK, policji, straży miejskiej, ZHP, pogotowia ratunkowego, wyższych uczelni oraz 5
ekip zagranicznych: z Czech, Litwy, Turcji i Węgier.
W klasyfikacji generalnej:
I miejsce zdobyła Grupa Bieszczadzka GOPR
II - Policjanci Służb Prewencyjnych Garnizonu Małopolskiego
III - Szkoła Aspirantów PSP – Kraków
IV - Komenda Powiatowa PSP – Proszowice
V - Akademia Krakowska
VI - Ochotnicza Straż Pożarna – Czermin
W klasyfikacji OSP:
I miejsce - OSP Czermin
II - OSP Dobrzyca
III - OSP Nadarzyn
IV - OSP Kobierzyce
74
V - OSP Kęty na Podlasiu
VI - OSP Kurów
VII - OSP Kamień
VIII - OSP Dąbrówka Mała
IX - OSP BystraX - OSP Ślemień.
Komandorem Mistrzostw był Przemysław Gula – Dyrektor Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa, Głównym Sędzią: dr Jacek Nitecki – Wojewódzki Koordynator
Ratownictwa Medycznego - KW PSP Kraków.
Związek był współorganizatorem VIII Indywidualnych Mistrzostw Polski Służb
Mundurowych w Szachach organizowanych przez samorząd miasta i Gminy Głuchołazy.
W zawodach uczestniczyło 69 zawodników ze wszystkich służb mundurowych.
Trzy pierwsze miejsca zajęli przedstawiciele OSP:
I miejsce – Krzysztof Banasik – OSP Szybowce
II miejsce – Robert Tustanowski – OSP Wierzbice
III miejsce – Mirosław Ściborowski – OSP Szynych
W klasyfikacji zespołowej zwyciężyli szachiści OSP z woj. opolskiego, II miejsce zajęli
strażacy OSP z woj. kujawsko-pomorskiego, III miejsce strażacy OSP z woj. śląskiego.
Łącznie w zawodach wzięło udział 22 strażaków OSP.
Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o PUCHAR
PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP
Turniej odbył się w dniach 27-28 marca 2010r. w Gąsawie pow. żniński, woj.
kujawsko-pomorskie
Udział brało 18 drużyn OSP (3 grupy po 6 drużyn)
Zwycięzcy:
OSP Wapno
OSP Gąsawa
OSP Kowalew
II Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP o puchar Prezesa Zarządu
Głównego ZOSP RP
Do rywalizacji o puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP zgłosiło się szesnaście
zespołów z jedenastu województw. Eliminacje odbywały się w dwóch losowo wybranych
grupach. Grupa A rozgrywała mecze w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w
Żninie, zaś grupa B w hali sportowej w Gąsawie.
Po eliminacjach w grupie A miejsca kolejno zajęli: Ciepłowodny (dolnośląskie),
Przysiersk (kujawsko-pomorskie), Wapno (wielkopolskie), Chajczyny (łódzkie), Chełmek
(małopolskie), Stok (mazowieckie), Cybinka (lubuskie), Rogale (lubelskie). W grupie B
najlepsi okazali się druhowie z OSP Bydgoszcz. Dalsze miejsca kolejno zajęli: Malinniki
(podlaskie), Gąsawa (kujawsko-pomorskie), Skrzeszewy (mazowieckie), Kowalew
(wielkopolskie), Bolszewo (pomorskie), Brochocin (dolnośląskie), Porąbka (śląskie).
75
W meczach ćwierćfinałowych spotkały się: Ciepłowodny-Skrzeszewy (2:1), MalinnikiWapno
(2:1),
Bydgoszcz-Chajczyny
(1:1
w
regulaminowym
czasie,
w karnych 2:0 dla Bydgoszczy), Przysiersk-Gąsawa, w czasie regulaminowym wynik
bezbramkowy. W rzutach karnych 2:1 wygrała Gąsawa. W półfinałach Malinniki pokonały 2:0
drużynę Ciepłowodów, natomiast druhowie z Gąsawy rozgromili 8:1 zespół z Bydgoszczy. O
miejsce trzecie rywalizowała drużyna OSP Ciepłowodny i OSP Bydgoszcz. Mecz zakończył
się zwycięstwem 3:1 dla Bydgoszczy.
Mecz finałowy rozegrały drużyny z taką samą statystyką, bowiem zarówno zespół
Malinniki jak i Gąsawy miały po cztery zwycięstwa i po dwa remisy. Należało więc
spodziewać się spotkania na wysokim poziomie. Licznie zgromadzeni kibice
w gąsawskiej hali nie zawiedli się. Mecz był bardzo wyrównany i widowiskowy. Bardziej
skuteczni okazali się jednak druhowie z Gąsawy, rozstrzygając spotkanie 3:0 na swoją
korzyść.
Miejsce pierwsze zajął zespół OSP Gąsawa przed OSP Malinniki (podlaskie) i OSP
Telefonika Kable S.A. Bydgoszcz. Zwycięzca ubiegłorocznego turnieju OSP Wapno
(wielkopolska) zajął miejsce piąte. Dwa zespoły uhonorowano pucharami Fair-Play, OSP
Ciepłowodny (dolnośląskie) pucharem wojewody kujawsko-pomorskiego oraz OSP Rogale
(lubelskie) pucharem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie.
Najlepszy bramkarz turnieju Krzysztof Modelski (OSP Gąsawa) otrzymał puchar
wiceministra,
podsekretarza
stanu
w
Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji. Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Kujawsko-Pomorskiego otrzymał najlepszy strzelec(14 bramek) turnieju Piotr Wiśniewski z
OSP Ciepłowodny (dolnośląskie). Najlepszy zawodnik Rafał Chrost z OSP Malinniki
(podlaskie) został uhonorowany pucharem radnego Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego. Puchar wójta Gminy Gąsawa otrzymał zespół OSP Telefonika
Kable S.A. Bydgoszcz. Zespół Malenniki został uhonorowany pucharem Starosty
Żnińskiego, zaś zwycięski zespół gospodarzy turnieju OSP Gąsawa zdobył najwyższe
trofeum turnieju, puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, wicepremiera Waldemara
Pawlaka.
IX Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach
21-25 kwietnia, Pokrzywna woj. opolskie
Główny organizator samorząd Miasta i Gminy Głuchołazy
I miejsce Krzysztof Banasik - OSP Szybowice, II miejsce zajął Robert Tustanowski OSP Wierzbiec, III miejsce zdobył Andrzej Plesiuk – Komenda Powiatowa Policji w Ełku
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli szachiści z OSP województwa
opolskiego, za którymi uplasowali się reprezentanci Wojska Polskiego z województwa
pomorskiego (drugie miejsce) i zawodnicy OSP z województwa kujawsko - pomorskiego
(trzecie miejsce)
Związek OSP RP ufundował nagrodę pieniężną dla najlepszego zawodnika
reprezentującego Ochotnicze Straże Pożarne.
X Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach.
76
W dniach 13-17 kwietnia 2011 r. w Pokrzywnej gm. Głuchołazy odbyły się
X Jubileuszowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach.
Tradycyjnie wśród zwycięzców znaleźli się strażacy z OSP
I miejsce - Tomasz PACUSZKA – OSP Szynych
II miejsce - Krzysztof BANASIK – OSP Szybowice
III miejsce - Robert TUSTANOWSKI – OSP Wierzbiec.
77
5. Wyposażanie OSP w sprzęt ratowniczogaśniczy i ochrony
indywidualne strażaka
5.1. Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP realizuje programy wyposażania
jednostek OSP poprzez dofinansowanie do: zakupu: samochodów, sprzętu, wyposażenia,
umundurowania oraz rozbudowy i remontu strażnic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad
rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony
przeciwpożarowej1 oraz procedurą wewnątrzzwiązkową wprowadzoną na mocy uchwał
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wsparcie finansowe i sprzętowe jakiego udzielamy Ochotniczym Strażom Pożarnym
uzależnione jest od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie rocznym.
Zgodnie z przyjętą procedurą Prezydium ZG ZOSP RP dzieli środki finansowe na
zatwierdzoną realizację poszczególnych zadań przydzielając je Zarządom Oddziałów
Wojewódzkich ZOSP RP proporcjonalnie do ilości OSP w województwie.
Dofinansowanie odbywa się na wniosek OSP, zaopiniowany pozytywnie przez
właściwy terytorialnie Zarząd Powiatowy i Zarząd Wojewódzki ZOSP RP.
Ochotnicze Straże Pożarne zaopatrywane są w wyroby służące zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do
użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te
jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań
ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA z 20 czerwca 2007 r.2
W celu zapewnienia najwyższego poziomu technicznego i jakościowego
dystrybuowanych wyrobów oraz wynegocjowania najkorzystniejszych cen, Związek OSP RP
podejmuje następujące działania:
 negocjacje
z
producentami
i
przedstawicielami
producentów
sprzętu
przeciwpożarowego, dzięki którym oferowane ceny są konkurencyjne w stosunku do
cen detalicznych,
 intensywne zbieranie ofert i docieranie do producentów sprzętu przeciwpożarowego
innowacyjnego i o jak najwyższej jakości, co pozwala na stałe rozszerzanie oferty
handlowej,
 uzgadnianie warunków gwarancyjnych z producentami i dostawcami w ramach
zakupywanego sprzętu wykorzystywanego w ochotniczych strażach pożarnych, które
określają karty gwarancyjne dostarczane wraz z kupowanym wyrobem,
 bieżącą analizę (prowadzoną drogą elektroniczną) wykazu wydanych przez CNBOP
świadectw dopuszczenia,
 przekazywanie informacji o nowych ofertach handlowych i promocjach cenowych,
 zapraszanie przedstawicieli firm do prezentowania swoich wyrobów podczas
organizowanych spotkań i seminariów,
 uczestnictwo w targach producentów sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego.
1
2
Dz. U. z 1999 nr 53 poz.564
Dz. U. z 2007 nr 143 poz. 1002
78
Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadził
generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane
są z:budżetu państwa,
 budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne
i fizyczne,
 środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę
Ministra
Spraw Wewnętrznych
na
utworzenie
jednostki
ochrony
przeciwpożarowej.
Środki finansowe z budżetu, które otrzymuje Zarząd Główny ZOSP RP na wszystkie
OSP, są wsparciem środków finansowych gmin (m.in. na umundurowanie, sprzęt ratowniczogaśniczy, budowę i remont remiz, samochody pożarnicze, szkolenia, działalność kulturalnooświatową). Samochody finansowane są ze środków MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW, firm
ubezpieczeniowych, np. PZU, sponsorów, OSP, samorządów. Związek OSP RP czyni ciągłe
starania prowadzące do uzyskania dotacji, dopłat i darowizn z możliwie największej liczby
źródeł w największej wysokości.
5.1.1 Sprzęt i ochrony indywidualne strażaka z dopłatą ze środków z firm
ubezpieczeniowych
Od 1998 roku prowadzony był nadal przez ZOSP RP program wyposażenia
osobistego strażaka. Gwarantuje to, że do OSP trafia sprzęt nowoczesny i dobrej jakości.
Każdorazowo przed przeprowadzeniem procedur zakupów centralnych rodzaje i ilości
sprzętu były określane przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP w ramach
przydzielonych Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dotacji zgodnie
z przyjętymi zasadami – proporcjonalnie do liczby OSP w danym województwie.
Tabela 30. Liczba OSP w województwach stanowiących podstawę podziału środków na dopłaty
w latach 2007 – 2011
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
2007
733
873
1 589
360
1 438
1 330
1 712
538
1 261
753
754
867
878
559
1 887
524
79
Liczba OSP
2008
2009
718
727
856
877
1 641
1748
298
344
1 338
1463
1 332
1337
1 928
1 928
532
533
1 265
1 290
730
737
712
684
912
919
870
870
568
567
1 880
1 870
480
489
2010
711
873
1755
346
1459
1338
1 932
531
1 293
745
670
910
870
565
1 869
486
2011
707
873
1752
348
1461
1341
1 933
530
1 291
740
659
904
869
560
1 870
487
RAZEM
16 056
16 060
16 383
16 353
16 325
Opracowanie na podstawie raportu z bazy danych „System OSP”
a) wartość sprzętu
Tabela 31. Wartość szacunkowa netto sprzętu dostarczonego do OSP oraz wartość dotacji z
przeznaczeniem na dopłaty do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla ochotniczych straży
pożarnych z w latach 2007 – 2011
Wartość dotacji
Wartość sprzętu
6 000 000,00 zł
6 000 000,00 zł
6 000 000,00 zł
6 000 000,00 zł
6 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
RAZEM
13 144 550,00 zł
13 161 900,00 zł
13 829 350,00 zł
13 867 280,00 zł
13 719 240,00 zł
67 722 320,00 zł
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej
14 000 000
13 800 000
13 600 000
13 400 000
13 200 000
13 000 000
12 800 000
12 600 000
2007
2008
2009
2010
2011
Wykres 2. Wartość netto sprzętu w OSP
b)
rodzaje i ilości sprzętu
Tabela 32. Rodzaje i ilości sprzętu zakupionego w poszczególnych latach
Nazwa sprzętu
Motopompa
Motopompa pływająca
Aparat oddechowy
Agregat prądotwórczy
Zestaw OSP R-1
Ubranie specjalne
Piła do drewna
Piła do betonu i stali
Radiotelefon przenośny
2007 2008 2009 2010 2011 Razem
57
45
42
24
16
184
225
203
176
209
266
1079
439
556
575
654
693
2917
199
176
140
157
155
827
163
172
150
190
181
856
1004 1043 1743 1362
902
6054
273
231
211
178
186
1079
157
163
119
98
87
624
490
445
464
472
436
2307
80
Radiotelefon samochodowy
Pompa szlamowa
Zestaw do rat. technicznego typ. lekki
Zestaw do rat. technicznego typ. średni
Zestaw do rat. technicznego typ. ciężki
Drabina pożarnicza dwuczęściowa z
elementem podporowym
Ponton z silnikiem zaburtowym na
przyczepie
Tor na zawody
Wentylator oddymiający
Turbowentylator
Rozpieracz kolumnowy
Ręczne narzędzie ratownicze
Zestaw podhełmowy
Radiotelefon z zestawem podhełmowym
Ponton mały
179
172
55
111
218
48
132
139
21
163
129
6
16
1
75
302
2
16
1
660
1014
132
32
2
190
183
198
164
149
884
4
29
60
9
37
96
4
27
63
34
2
22
7
13
91
18
14
193
2
34
9
24
128
420
86
23
358
2
92
9
22
110
34
7
143
58
Opracowanie na podstawie zestawień zbiorczych OW ZOSP RP
5.1.2 Program dotacji do karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP.
Związek OSP RP opracował i realizował Program Karosacji (zabudowy) – proces
produkcyjny w wyniku, którego na podwoziu samochodu (ciężarowego „cywilnego”) powstaje
samochód ratowniczo-gaśniczy. Najczęściej odbywa się to na zasadzie zamontowania na
ramie samochodu nadwozia ratowniczo-gaśniczego, wyposażeniu go w zbiornik wodny,
autopompę, skrytki, uchwyty i inne akcesoria. Początek realizacji programu 1994 rok.
W latach 2007-2010 wykonano 295 samochodów pożarniczych różnych typów
i rodzajów za z dotacją ZOSP RP w wysokości 12 575 000 zł. Program karosacji wspierany
był dotacją MSWiA oraz NFOŚiGW, pozostałą pokrywały OSP ze środków WFOŚiGW,
Urzędów Gmin, KSRG, zasobów własnych OSP oraz innych.
Dopłaty wynosiły odpowiednio:
 15 tys. zł do karosacji samochodów lekkich;
 45 000 zł do karosacji samochodów średnich i ciężkich;
 60 tys. zł do karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu Star 266.
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wystąpił (wykres poniżej) wyraźny spadek
zapotrzebowania na dotacje do karosacji samochodów pożarniczych podyktowany m.in.
coraz większym zainteresowaniem OSP samochodami nowymi. W ostatnim 2011 roku nie
została zrealizowana żadna dotacja do zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego
w efekcie czego w roku następnym Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Uchwałą
nr 268/32/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. podjęło decyzję o rezygnacji z kontynuacji programu.
81
atach
120
Ilości skarosowanych samochodów w poszczególnych latach
120
100
80
samochody lekkie
60
samochody średnie i ciężkie
40
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
Wykres 3. Program karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych w latach 2007-2011
5.1.3 Program dotacji do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP
Prowadzony od 1998 roku program zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla
OSP w latach 2007-2011 cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród Ochotniczych
Straży Pożarnych. Duża różnorodność konfiguracji samochodów ratowniczo-gaśniczych
skłoniły Związek OSP RP do odejścia od centralnego prowadzenia procedur ich zakupu.
W związku z czym już w roku 2007 Ochotnicze Straże Pożarne mogły indywidualnie
skonfigurować zakupywane samochody ratowniczo-gaśnicze jednak na nich też spoczęła
odpowiedzialność za prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z Ustawą prawo
zamówień publicznych.
Dotacje wynosiły odpowiednio:
 35 000 lub 50 000 zł do zakupu samochodu lekkiego,
 125 000 zł lub 150 000 zł do zakupu samochodu średniego lub ciężkiego.
Ostatecznie w roku 2009 zostały ustalone na stałym poziomie:
 50 000 zł do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
 150 000 zł do zakupu samochodu średniego lub ciężkiego.
Wysokość przekazanej dotacji w stosunku do udziału własnego OSP przedstawiają
odpowiednio poniższe wykresy:
82
Wykres 4. Zakup samochodów lekkich
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej
Wykres 5. Zakup samochodów średnich i ciężkich
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej
W finansowaniu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych korzystano ze środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te pozwoliły na pokrycie 26,82 % wartości zadania.
Pozostałą część musiały zabezpieczyć OSP (w programie przyjęto określenie tych środków
jako „udział własny” OSP). Środki te pochodziły z WFOŚiGW, urzędów gmin, KSRG,
zasobów własnych OSP, oraz innych.
Dzięki programowi w latach 2007-2011 do OSP trafiło 876 nowych pojazdów.
Poniższy wykres obrazuje coraz większe zainteresowanie Ochotniczych Straży
Pożarnych zakupem samochodów średnich i ciężkich.
83
Ilości zakupionych samochodów w poszczególnych latach
140
samochody lekkie
samochody średnie i ciężkie
120
100
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
Wykres 6. Zakup samochodów w latach 2007-2011
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej
Tabela 33. Liczby oraz wartości zakupionych samochodów w poszczególnych latach
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Lekkie samochody
ratowniczogaśnicze
127
86
75
86
96
Średnie i ciężkie
samochody
ratowniczogaśnicze
56
87
90
81
92
Kwota
przekazanej
dotacji
13 370 000,00 zł
16 975 000,00 zł
18 103 000,00 zł
17 212 000,00 zł
19 540 000,00 zł
Wartość
zakupionych
pojazdów
43 769 657,97 zł
58 319 264,98 zł
68 361 738,98 zł
67 971 481,88 zł
79 211 344,64 zł
RAZEM
470
406
85 200 000,00 zł
317 633 488,45 zł
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej
84
Rysunek 4. Rozmieszczenie liczby pojazdów na mapie Polski
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej.
Wszystkie zakupione samochody spełniają wymagania określone „Wymaganiami dla
samochodów
ratowniczo-gaśniczych
i
samochodów
ratownictwa
technicznego
przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”
Pojazdy, które są wymienione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji RP z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także
85
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania3. posiadały aktualne
świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez jednostkę badawczo-rozwojową
Państwowej Straży Pożarnej wskazaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
RP, upoważnioną do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia, na podstawie ww.
rozporządzenia.
Ewoluowały również rozwiązania konstrukcyjne związane z parametrami podwozi jak
również zabudowy pożarniczej wraz z układem wodno-pianowym. Zastosowanie materiałów
nierdzewnych oraz kompozytów pozwala na stwierdzenie, iż samochody te będą służyły
ochotniczym strażom pożarnym przez wiele lat bez konieczności ich renowacji. Nowe
technologie często jednak wiążą się z ceną pojazdów która wśród zakupionych samochodów
ratowniczo-gaśniczych w niektórych przypadkach wyniosła niespełna 1 mln. zł. Łączna
wartość zakupionych samochodów wyniosła 317 633 488,45 zł.
5.1.4 Program dotacji do zakupu motopomp i zestawów ratownictwa technicznego w
ramach realizacji zadań inwestycyjnych ze środków MSWiA
Od roku 2008 Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP mogły w ramach
przyznawanego rokrocznie limitu dopłat wydzielić część dotacji w ramach zadań
inwestycyjnych na zakupy motopomp oraz zestawów ratownictwa technicznego.
W wyniku takich decyzji w latach 2008-2011 zostały zrealizowane dopłaty do zakupu
ww. sprzętu w ilościach przedstawionych w poniższej tabeli.
Tabela 34. Zakupiony sprzęt oraz wartość dotacji
Rok
2008
2009
2010
2011
Razem
Motopompy
36
52
64
52
204
Zestawy
ratownictwa
technicznego
25
34
20
31
110
Kwota dotacji
610 000,00 zł
860 000,00 zł
930 000,00 zł
947 000,00 zł
3 347 000,00 zł
Wartość
zakupionego
sprzętu
1 517 767,00 zł
2 596 202,00 zł
2 683 127,00 zł
3 002 538,60 zł
9 799 634,60 zł
Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej
Wysokości dopłat do danego sprzętu wynosiły odpowiednio:
 10 000 zł do zakupu motopomp pożarniczych;
 10 000 zł do zakupu zestawów ratownictwa technicznego;
 20 000 zł do zakupu zestawów ratownictwa technicznego (wyłącznie w typie średnim
lub ciężkim)
3
Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn zm.
86
5.1.5. Sprzęt przekazany nieodpłatnie oraz dofinansowany w ramach pomocy
Ochotniczym Strażom Pożarnym związanej z wystąpieniem anomalii
pogodowych na terenie kraju
5.1.5.1 Wichury 2008
W dniach 15 – 20 sierpnia 2008 roku, na terenie kraju odnotowano około 3400
zdarzeń związanych z wystąpieniem anomalii pogodowych. W usuwaniu ich skutków
z terenu województw: opolskiego, śląskiego, łódzkiego i podlaskiego zadysponowano ponad
246 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie w ciągu pięciu dni w działaniach
związanych z usuwaniem skutków nawałnic uczestniczyło 674 samochody ratowniczogaśnicze OSP z obsadą ponad 3800 strażaków ochotników.
Po tych wydarzeniach Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wystąpił
z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o
dotację do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących
udział w ww. akcjach.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w wyniku czego 31 grudnia 2008 r. została
podpisana umowa pomiędzy NFOŚiGW i ZOSP RP i rozliczona na kwotę dotacji 2 896
950,20 zł
W ramach podpisanej umowy nr 786/2008/Wn-50/NE_NW/D p.n. „Zakup sprzętu
specjalistycznego
dla
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
biorących
udział
w akcjach związanych z nawałnicami w sierpniu 2008 r.” został zakupiony
i zadysponowany sprzęt do dotkniętych żywiołem województw, celem nieodpłatnego
przekazania do OSP. .
Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW
87
łódzkie
śląskie
podlaskie
RAZEM
Nazwa sprzętu i ochron osobistych Strażaka
Agregat prądotwórczy
Agregat prądotwórczy trójfazowy
Pompa szlamowa (WT-30X)
Motopompa pływająca
Piła do drewna
Piła do betonu i stali
Wąż tłoczny W-52
Wąż tłoczny W-75
Zestaw do ratownictwa technicznego lekki
Zestaw do ratownictwa technicznego ciężki
Radiotelefon nasobny z zestawem
podhełmowym
Rękawice specjalne strażackie
Latarka akumulatorowa
Miernik stężenia gazów niebezpiecznych
Drabina wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa
opolskie
Tabela 35. Sprzęt zadysponowany do OSP w ramach umowy z 2008 r.
10
5
3
7
16
6
50
30
1
2
10
5
3
7
16
6
50
30
2
1
19
8
26
16
52
13
248
172
5
1
5
5
3
5
15
6
30
20
2
1
44
23
35
35
99
31
378
252
10
5
60
300
77
30
8
21
200
24
22
8
90
500
128
52
7
18
50
18
8
8
189
1050
247
112
31
5.1.5.2 Powódź 2009
W ramach podpisanej umowy nr 267/2010/Wn50/NZ-UR-SP/D na „Zakup sprzętu dla
Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z powodziami
i podtopieniami w 2009 r.” zakupiony został poniższy sprzęt i zadysponowany do dotkniętych
żywiołem województw celem nieodpłatnego przekazania do OSP.
pomorskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
5
6 10
6 10 10
5
5 10 6
6
6
6 115
6
6 10
6 10 10
5
5 10 6
6
6
4
4
5
4
5
4
4
5 4
4
4
6 115
4 70
6
7
6
7 10
7 10 10
6
6 10 7
6
6
6 120
6
7
6
7 10
7 10 10
6
6 10 7
6
6
6 120
5
5
5
5
7
5
10
6
7
6
10
6
7
5
4
10
10
5
5
Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW
.
Tabela 37. Wartość sprzętu zadysponowanego do OSP w ramach umowy z 2010 r.
Nazwa sprzętu
Radiotelefony nasobne
Przenośne małe systemy oświetleniowe
Przenośne średnie systemy oświetleniowe
Motopompy pożarnicze M16/8
Motopompy pożarnicze pływające
Motopompy pożarnicze szlamowe
RAZEM
Ilość
Cena za szt.
90
2 085,43
115
2 805,93
115
4 405,44
70
27 980,50
120
4 173,00
120
8 132,00
RAZEM
187 688,70
322 681,91
506 625,15
1 958 635,00
500 760,00
975 840,00
4 452 230,76
Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW
5.1.5.3 Powódź 2010
Kolejna fala opadów i towarzyszących im powodziom spowodowała kolejne ogromne
straty i zniszczenia w dziesiątkach gospodarstw i przedsiębiorstw. Tym razem podtopieniom
w wyniku nasilonych opadów w pierwszym półroczu uległy miejscowości w woj. śląskim,
podkarpackim, małopolskim, opolskim, świętokrzyskim, łódzkim. Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP przeznaczył środki finansowe z Firm Ubezpieczeniowych na
doposażenie OSP w sprzęt ułatwiający wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
mieszkalnych, gospodarczych, socjalnych i innych. W ramach dofinansowania zakupiono
88
RAZEM
podlaskie
5
7
śląskie
podkarpackie
5
mazowieckie
7 5
małopolskie
5
łódzkie
5
lubuskie
7
lubelskie
Motopompy pożarnicze M16/8
Motopompy pożarnicze
pływające
Motopompy pożarnicze
szlamowe
7
kujawsko-pomorskie
Radiotelefony nasobne
Przenośne małe systemy
oświetleniowe
Przenośne średnie systemy
oświetleniowe
dolnośląskie
Nazwa sprzętu
opolskie
Tabela 36. Sprzęt zadysponowany do OSP w ramach umowy z 2010
90
i przekazano do OSP 100 szt. motopomp pływających i 350 szt. pomp szlamowych wraz
z wężami.
RAZEM
opolskie
7
18
3
84
małopolskie
66 15
12
76 30 86 13 77
12
5 15 2 13
462 150 303 81 270
podkarpackie
łódzkie
Motopompa pływająca
Pompa szlamowa WT30
Pompa szlamowa WT40
Wąż tłoczny 75
RAZEM
śląskie
Nazwa sprzętu
świętokrzyskie
Tabela 38. Sprzęt zakupiony ze środków firm ubezpieczeniowych i przekazany do OSP
100
300
50
1350
Cena netto
3 850,00
4 655,00
6 939,00
144,00
Wartość
netto
385 000,00
1 396 500,00
346 950,00
194 400,00
2 322 850,00
Wartość brutto
411 950,00
1 494 255,00
371 237,00
208 008,00
2 485 450,00
Opracowanie na podstawie Uchwały PZG 165/21/2010 z 1.07.2010 r.
Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się podczas „Strażackiego zlotu” w Sosnowcu
gdzie podziękowano strażakom OSP i PSP województw południowej Polski, za udział w akcji
powodziowej.
Fotografia 7. Przekazanie sprzętu podczas „Strażackiego Zlotu”
Ponadto na mocy Porozumienia Nr FS-451-133/210/10 z dnia 16 lipca 2010 r.
z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach pozyskanych
środków Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP dokonał zakupu 38 szt. osuszaczy
powietrza. Osuszacze powietrza zostały przekazane do OSP z terenu woj. lubelskiego,
śląskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Strażacy ochotnicy przewożą i wstawiają
sprzęt w miejscach najpilniej potrzebujących osuszenia. Dzięki osuszaczom udało się
przywrócić funkcjonowanie m.in. szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenach wiejskich,
budynków mieszkalnych, w których wiele rodzin może dzisiaj bezpiecznie mieszkać we
własnych domach.
Tabela 39. Osuszacze dla OSP z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników
Nazwa
Osuszacz powietrza DH 751
Ilość
38
Cena netto
2 172,30
Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z FS USR
89
Wartość netto
82 547,40
Wartość brutto
100 707,83
W ostatnim 2011 r. zrealizowano umowę nr 331/2011/Wn-50/NZ-UR-LZ/D
z NFOŚIGW p.n. „Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział
w akcjach związanych z powodziami i podtopieniami w 2010 r.” w wyniku czego do OSP
trafił następujący sprzęt:
Wartość sprzętu
Dotacja NFOŚiGW
477 900,00
375 289,20
1 017 437,76
566 100,00
477 900,00
375 289,20
878 810,75
507 000,00
Lubelskie
RAZEM
8
8 51 59
3 10 13
6
3 17
3
3
Podkarpackie
Nazwa sprzętu
Motopompa szlamowa
Motopompa pożarnicza m16/8
Łódź płaskodenna z silnikiem
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy typu
furgon
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
RAZEM
Świętokrzyskie
Tabela 40. Sprzęt zadysponowany do OSP w ramach umowy z NFOŚiGW
13
13
2
2
1 679 076,00 1 555 500,00
1 312 200,00 1 199 400,00
5 428 002,96 4 993 899,95
Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW
5.1.5.4 Sprzęt przekazany do OSP przez fundacje i firmy
Przekazanie łodzi z silnikami i agregatów prądotwórczych
Firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o. i Honda Poland Sp. z o.o. ufundowały dla
OSP 8 płaskodennych łodzi aluminiowych z silnikami zaburtowymi i 30 lekkich agregatów
prądotwórczych 2kW Honda EU20i.
Zdjęcie 2,3. Agregaty i łodzie z silnikami zaburtowymi dla OSP
Fotografia
8. Łodzie
silnikami zaburtowymi dla OSP
Fotografia 9. Agregaty dla OSP
90
z
Uroczyste przekazanie ufundowanego daru dla Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP i wytypowanych OSP z 7 województw biorących udział w akcjach związanych
z powodzią odbyło się 1 czerwca 2010 w salonie Aries Power Equipment przy ul. Puławskiej
467.
Zdjęcie 4. OSP odbierające sprzęt
Fotografia 10. OSP odbierające sprzęt
Tabela 41. Wykaz OSP, które otrzymały łodzie płaskodenne z silnikiem 20KM Honda BF20 na
przyczepie
OSP
Wilków
Słupiec
Dobrzyków
Sławice
Siedleszczany
Ligota
Bieruń Nowy
Nowy Korczyn
Gmina
Wilków
Szczucin
Gąbin
Dąbrowa
Baranów Sandomierski
Czechowice-Dziedzice
Bieruń
Nowy Korczyn
Powiat
opolski
Dąbrowa Tarnowska
Płock
opolski-ziemski
Tarnobrzeg
bielski
bieruńsko-lędziński
Busko Zdrój
Województwo
lubelskie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
śląskie
śląskie
świętokrzyskie
Opracowanie na podstawie protokołów przekazania
Tabela 42. Wykaz OSP, które otrzymały Agregaty prądotwórcze HONDA EU20i 2 kW
OSP
Annopol
Wilków
Kamienica
Pcim
Chocznia
Jeziorzany
Chotcza
Solec
Wiączemin Polski
Czerwińsk
Dobrzyków
Gmina
Annopol
Wilków
Kamienica
Pcim
Wadowice
Liszki
Chotcza
Solec
Słubice
Czerwińsk
Gąbin
Powiat
kraśnicki
opolski
Limanowa
Myślenice
Wadowice
Kraków
Lipsko
Lipsko
Płock
Płońsk
Płock
91
Województwo
lubelskie
lubelskie – 2szt
małopolskie
małopolskie
małopolskie
małopolskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
Dąbrowa
Skorogoszcz
Popielów
Roszowicki Las
Czarna
Gliny Małe
Krowica
Hołodowska
Łajsce
Bojanów
Bystrzanowice
Mrzygłód
Sierakowice
Sławków
Łopuszno
Koprzywnica
Suchedniów
Pierzchnica
Kluczewsko
Dąbrowa
Lewin Brzeski
Popielów
Cisek
Czarna
Borowa
opolski-ziemski
Brzeg
opolski-ziemski
Kędzierzyn-Koźle
Łańcut
Mielec
opolskie
opolskie
opolskie
opolskie
podkarpackie
podkarpackie
Lubaszów
Tarnowiec
Krzanowice
Janów
Myszków
Sośnicowice
Sławków
Łopuszno
Koprzywnica
Suchedniów
Pierzchnica
Kluszewsko
Lubaszów
jasielski
raciborski
Częstochowa
Myszków
Gliwice
Będzin
Kielce
Sandomierz
Skarżysko Kamienna
Kielce
Włoszczowa
podkarpackie
podkarpackie
śląskie
śląskie
śląskie
śląskie
śląskie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
Opracowanie na podstawie protokołów przekazania
Pzekazanie łodzi pontonowych
Firma „LUBAWA” SA z Grudziądza 18 czerwca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie uroczyście przekazała 10 Ochotniczym Strażom Pożarnym - łodzie pontonowe.
Łodzie pontonowe otrzymały OSP: Bochotnica, Dobre, Janowiec Lubelski, woj. lubelskie,
Laskowa woj. małopolskie, Czermno, Wiączemin Polski woj. mazowieckie, Żywocie woj.
opolskie, Trześń woj. podkarpackie, Kalety woj. śląskie, Ćmińsk woj. świętokrzyskie.
Fotografia 11. Przekazanie łodzi pontonowych
92
Fotografia 12. Lodzie pontonowe przekazane OSP
Źródło: redakcja „Strażak”, autor: Agnieszka Boruszkowska
Przekazanie motopomp i agregatów
Fundacja WOŚP we współpracy z ZOSP RP zorganizowała akcję STOP
POWODZIOM, której celem było wsparcie jednostek ratowniczych biorących udział
w powodzi. Akcji towarzyszył cykl koncertów pod hasłem „Muzyka z pompą”.
Fotografia 13. Akcja WOŚP „Stop powodziom”
Źródło: redakcja „Strażak”, autor: Marek Amerski
Zbiórka zakończyła się wynikiem 2.644.507,34 zł, były to bezpośrednie wpłaty na
konto, datki wrzucone do skarbonek wolontariuszy i do skarbon stacjonarnych oraz wpłaty za
pośrednictwem SMS. Zebrana kwota w całości została wykorzystana na zakup urządzeń i
sprzętu ratowniczego dla 575 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają na
terenach zalewowych. W ramach 32. Konkursu Ofert, na którym realizowano zakupy dla
OSP, WOŚP kupiła:





100 motopomp WT 40
200 motopomp pływających "Posejdon"
130 agregatów prądotwórczych 1-fazowych FH 3541 firmy Fogo
15 agregatów prądotwórczych 3-fazowych ECT 7000P firmy Honda
130 motopomp do wody zanieczyszczonej KTH 80X (druga tura)
93
W sobotę, 18 grudnia 2010 r. w Warszawie, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego,
odbyła się uroczystość, zorganizowana przez Związek OSP RP, przekazania w darze dla
Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu ratowniczego, zakupionego przez Fundację Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Fotografia 14. Strażacy odbierający sprzęt od WOŚP
Źródło: redakcja „Strażak”, autor: Agnieszka Boruszkowska
Na Placu Piłsudskiego w Warszawie zebrali się przedstawiciele 120 jednostek
OSP. Wszyscy oni odebrali sprzęt zakupiony i darowany im przez Orkiestrę.
Przedstawicielem Rządu RP był podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji Zbigniew Sosnowski, który stwierdził, iż w 2010 r. strażacy po raz kolejny
udowodnili, że na nich zawsze można polegać. W imieniu wicepremiera i prezesa Zarządu
Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka oraz ministra MSWiA Jerzego Millera
podziękował ochotnikom oraz funkcjonariuszom PSP za poświęcenie, oddanie, trud,
gotowość ratowania życia i mienia drugiego człowieka, które wykazali podczas powodzi.
94
Fotografia 15. Przekazanie sprzętu dla OSP
95
6.
Działalność ratownicza OSP
W oczekiwaniu na materiały z Komendy Głównej PSP
7.
Projekty realizowane ze środków UE
W oczekiwaniu na materiały z Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP
96
8.
Finanse Związku OSP RP
8.1
Źródła finansowania.
Głównym źródłem finansowania ochotniczych straży pożarnych są budżety gmin.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje gminy do ponoszenia kosztów
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP. Corocznie
Ochotnicze Straże Pożarne z budżetów gmin uzyskują najwyższe kwoty i tak w 2011 r. OSP
ogółem pozyskały kwotę 575 287 728 zł w tym z budżetów gmin 328 624 420 zł, a następnie
120 346 182 zł z funduszy UE i 14 338 249 zł z funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową ochotniczych straży
pożarnych i Związku było ciągłym zadaniem dla działaczy i pracowników ochotniczego
pożarnictwa.
Tabela 43. Wysokość środków finansowych uzyskanych przez Zarząd Główny ZOSP RP w latach
2007 – 2011 przedstawia się następująco (zł):
2007
2008
27 492 000 33 674 000
-
Dotacja MSWiA
NFOŚi GW
Firmy
16 011 342 16 789 763
ubezpieczeniowe
21 600
83 220
MON
540
000
PZU S.A.
Ministerstwo
Edukacji
4 800
Narodowej
Fundacja Polsko –
Niemieckiej
158 862
69 000
Współpracy
Młodzieży
Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia
185 800
Społ.
395 556 1 405 538
1% podatku
44 624 160 52 207 321
Razem
2009
2010
2011 Razem
31 314 000 62 526 000 28 247 000 183 253 000
4 496 950 11 388 287 9 233 718 25 118 955
17 376 254 18 843 868 18 027 544
5 680
20 000
-
20 000
-
10 000
-
87 048 771
110 500
590 000
4 800
462 947
350 816
230 792
1 272 417
179 844
272 400
291 300
929 344
8 121 883
2 090 993 1 932 376 2 297 420
55 946 668 95 333 747 58 337 774 306 449 670
Najwięcej środków finansowych uzyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji – 183 253 000 zł. Znaczące kwoty otrzymano również z firm
ubezpieczeniowych - 87 048 771 zł, NFOŚiGW – 25 118 955 zł
Łącznie Zarząd Główny ZOSP RP pozyskał w latach 2007 – 2011 z wymienionych w
tabeli źródeł kwotę 306 449 670 zł.
97
8.2 Realizacja zadań zleconych.
Opracowano propozycje w zakresie finansowania i rozliczeń na zadania zlecone
ochotniczym strażom pożarnym. Corocznie przy opracowywaniu budżetu i przekazywaniu
środków na zadania zlecone opracowywane były zasady ich rozdziału oraz sposób rozliczeń.
Wspierano pomocą finansową OSP.
Tabela 44.Zestawienie wydatkowanych środków w latach 2007 – 2011
Cel
Zakup sprzętu,
umundurowania i
środków ochrony
indywidualnej
Turnieje Wiedzy
Pożarniczej
Obozy szkoleniowe
MDP
2007
2008
2009
2010
2011
Razem
16 100 481 17 191 411 21 014 879 28 638 409 19 802 413 102 747 593
100 045
95 865
102 180
88 939
93 733
480 762
1 402 300
1 409 400
1 400 000
1 400 000
1 400 000
7 011 700
Zawody sportowo 796 903
105 862
210 146
163 443
189 019
128 433
pożarnicze
Działalność
1 517 361 2 060 067 2 318 435 2 518 029 1 893 585 10 307 477
szkoleniowa
Budowa i remonty
3 313 300 4 633 945 3 870 900 3 689 000 2 724 108 18 231 253
remiz
Remonty
samochodów
3 785 000 3 652 000 2 304 000 1 579 000 1 439 000 12 759 000
pożarniczych
Zakup samochodów
pożarniczych,
motopomp i zakup
12 272 000 20 039 000 18 863 000 22 202 000 23 898 900 97 274 900
sprzętu ratownictwa
technicznego
7 727 945
1 521 126
933 191 1 889 949 1 531 702 1 851 977
Odznaczenia
40 117 475 50 225 025 51 926 786 61 836 098 53 232 149 257 337 533
RAZEM
Środki te były rozdzielone po rozpatrzeniu wniosków ochotniczych straży pożarnych
popartych przez zarządy oddziałów powiatowych i wojewódzkich Związku, proporcjonalnie do
liczby OSP w województwach.
8.3
Związek jako organizacja pożytku publicznego.
Związek OSP RP od początku istnienia, nie mając statusu organizacji pożytku
publicznego poprzez swoje cele statutowe realizował zadania o charakterze użyteczności
publicznej, a tym samym wypełniał w zakresie merytorycznym sferę zadań publicznych,
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą nr 17/IV/2003 z dnia 23 października
2003r., wyraził wolę ubiegania się przez Związek o status organizacji pożytku publicznego.
98
Wyznacznikami realizacji tego zamierzenia były następujące przedsięwzięcia:
 przyjęcie przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP - 15 marca 2004 r.zmian do statutu Związku uwzględniających między innymi zapisy ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 w dniu 21 kwietnia 2004r. w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy w XIX Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego zostały złożone dokumenty dot.
rejestracji zmian statutu,.
 16 czerwca 2004 r. sąd dokonał rejestracji zmian,
 w dniu 22 lipca 2004 r. w tymże Sądzie Rejestrowym złożone zostały stosowne
dokumenty, a 14 września 2004 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał statusu organizacji pożytku publicznego i został
wpisany jako OPP do KRS, NR 0000116212.
Związek z chwilą zarejestrowania tj. wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego dnia
14.09.2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Status organizacji pożytku
publicznego pozwala Związkowi OSP RP na pozyskanie nowych źródeł finansowania,
między innymi wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach tej
działalności Związek OSP RP wyodrębnił rachunkowo i księgowo działalność pożytku
publicznego.
W myśl art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie „podatnik
podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w
przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami
na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozyskanie z tego źródła wsparcia finansowego wymaga podejmowania
długofalowych i wielokierunkowych działań skierowanych do członków Związku (w tym OSP
nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego), do całego środowiska
pożarniczego, do instytucji współpracujących, sympatyków i lokalnych społeczności
będących bezpośrednim odbiorcą realizowanych przez Związek i ochotnicze straże pożarne
celów i zadań
8.3.1. Regulamin 1%.
Zgodnie ze statutem Związku § 25 pkt 9, Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z
dnia 20 października 2005 r. podjęło Uchwałę Nr 140/24/2005 w sprawie pierwszego
regulaminu „1 % podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej”. Na podstawie regulaminu Związek od 2005 roku pozyskuje środki finansowe z
wpłat 1% podatku.
Z uwagi na zmianę przepisów podatkowych Związek OSP RP na bieżąco aktualizował
regulamin:
 Uchwała Nr 140/24/2005 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 20
października 2005r.
 Uchwała Nr 20/4/2008 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 6 marca 2008r.
 Uchwała Nr 51/9/2008 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia
2008 r.
 Uchwała Nr 125/17/2009 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 17 grudnia
2009 r.
 Uchwała Nr 213/25/2011 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 10 lutego
2011 r.
99
Od lutego 2011 r. do dnia dzisiejszego obowiązuje regulamin „1% podatku dla
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie” przyjęty do stosowania
Uchwałą Nr 213/25/2011 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 10 lutego 2011 r.
8.3.2 Kampania „1% na rzecz Związku OSP RP” w latach 2007 – 2011
W latach 2007 - 2011 kontynuowano działania związane z pozyskiwaniem przez
Związek OSP RP jako organizację pożytku publicznego, wsparcia finansowego z tytułu wpłat
1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Kampanie „1% na rzecz Związku OSP RP”
trwały bieżąco przez cały rok, wzmożone od 1 stycznia do 30 kwietnia w roku, w którym
podatnicy składali roczne zeznania podatkowe.
Ponawiano apele o dokonywanie wpłat, zamieszczano stosowne informacje w
czasopiśmie „Strażak”, „Strażak Mazowiecki” i innych publikacjach (w tym kalendarze, ulotki).
Na stronie internetowej Związku OSP RP bieżąco z roku na rok zamieszczano:
1) zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia br.,
2) obowiązki naczelnika urzędu skarbowego,
3) zasady przekazywania 1 % podatku na rzecz OPP, a zwłaszcza na rzecz
Związku OSP RP,
4) informacje na temat sposobu wypełniania „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1%
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
(OPP)” w rocznym zeznaniu podatkowym – PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,
PIT-39, w tym części dotyczącej "INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ”, gdzie wpisuje
się „Cel szczegółowy 1%",
5) autorski program PIT do rozlicza zeznań podatkowych,
6) aktualnie obowiązującą Uchwałę i regulamin "1% podatku na rzecz Związku OSP RP",
7) plakaty 1%, ulotki do wykorzystania w indywidualnych kampaniach prowadzonych
przez ochotnicze straże pożarne w ramach własnych,
8) spoty radiowe i film promocyjny do wykorzystania podczas kampanii 1%,
9) podstawy prawne określające tryb i zasady funkcjonowania instytucji 1%.
8.3.3 1% - środki finansowe pozyskane w latach 2007 – 2011.
W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom
pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy
przekazali na rzecz Związku OSP RP kwotę w wysokości 143 550,82 zł. W kolejnym roku
kwota przekazana wzrosła do 299 137,35 zł.
W następnych latach zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało.
Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników, obserwujemy w 2008 r. (w rozliczeniu za
2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1%
dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy
mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników
rozliczających się na formularzach PIT-38 i PIT-36L, a w roku 2009 o podatników
rozliczających się na formularzu PIT-39).
100
Tabela 45. Zbiorcze zestawienie pozyskanych w latach 2007 – 2011 środków finansowych z
wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2006 - 2010.
Oddział
Wojewódzki
Związku OSP RP
Lp.
woj.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kwota wpłat
1% 2011 r.
dolnośląskiego
kujawsko-pom.
lubelskiego
lubuskiego
łódzkiego
małopolskiego
mazowieckiego
opolskiego
podkarpackiego
podlaskiego
pomorskiego
śląskiego
świętokrzyskiego
warmińsko-maz.
wielkopolskiego
zachodniopom.
ZG ZOSP RP
Razem
64 203,46
79 839,90
64 095,43
55 503,14
110 215,22
188 908,97
270 783,25
74 592,17
132 524,01
54 477,66
103 345,72
221 462,67
71 664,30
142 085,23
271 833,42
42 129,22
349 756,00
2 297 419,77
Kwota wpłat
1% 2010 r.
50 967,43
67 091,51
27 702,80
50 855,48
120 211,90
153 559,31
193 114,02
74 917,96
81 146,90
25 534,60
101 037,71
217 530,99
60 601,08
144 406,81
244 567,07
58 288,74
260 841,81
1 932 376,12
Kwota wpłat
1% 2009 r.
Kwota wpłat
1% 2008 r.
Kwota
wpłat 1%
2007 r.
45 955,22
31 532,26
9 875,80
80 865,61
58 754,47 22 299,52
62 046,90
15 668,80
8 850,92
49 363,53
15 999,07
8 893,85
82 599,01
60 963,18 20 693,00
168 765,13
75 837,75 30 646,63
224 354,89
136 860,53 39 944,72
78 430,42
29 997,19
6 469,20
81 933,23
60 716,77 23 994,98
81 855,20
14 726,20 12 258,29
112 822,18
94 208,45 44 836,89
234 080,38
147 362,14 47 936,46
74 110,23
32 670,00
9 598,07
128 565,90
81 477,99 33 677,15
199 274,14
118 727,16 41 059,89
58 017,05
41 500,85 23 892,53
327 954,06
388 535,44 10 628,11
2 090 993,08 1 405 538,25 395 556,01
Porównując wpłaty z lat 2005 – 2007 w stosunku do wpłat pozyskanych w latach 2009
– 2011 nastąpił ponad siedmiokrotny wzrost.
W roku 2010, kwota 1% podatku należnego przekazana na rzecz Związku OSP RP
uległa zmniejszeniu o 158 616,96 zł w stosunku do roku 2009. Było to wynikiem pozyskania
mniejszego podatku należnego za rok podatkowy 2009 spowodowanego m.in.:
 obniżeniem stawek skali podatkowej,
 wzrostem liczby organizacji pożytku publicznego.
Liczba podatników, którzy w zeznaniach za lata podatkowe 2006 - 2008 złożyli wnioski
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Związku OSP RP wg wykazu Naczelnika
Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, również sukcesywnie
wzrosła.
Tabela 46. Zbiorcze zestawienie ilości wpłat i liczby jednostek wskazanych w latach
Lp.
1
2
3
4
5
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Ilość wpłat
5 281
14 136
21 706
26 141
28 255
101
Liczba jednostek wskazanych
1 420
2 021
3 019
3 462
3 456
Związek OSP RP wg danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów od trzy lat
na wykazie 30 organizacji, które w latach 2009 - 2011 r. (z rozliczenia za 2008 - 2010 r.)
otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju, znajdował się w roku 2009 na 27 pozycji, w
roku 2010 na 22 pozycji, w roku 2011 na 21 pozycji.
Tabela 47. Zbiorcze zestawienie wykorzystanych w latach 2007 – 2011 środków finansowych
pozyskanych z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2006 - 2010.
Lp.
1
2
3
4
5
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Razem
Remonty i
bud. Remiz
15 979,66
104 308,68
315 226,14
381 689,31
437 019,11
1 254 222,90
Sprzęt
pożarniczy
114 111,50
242 989,16
302 231,24
597 579,03
487 717,30
1 744 628,23
Mundury i
odzież
Szkolenia i
ochronna
obozy MDP
OTWP
135 084,01
0
0
222 373,55
7 808,57
945,57
199 976,33
42 605,36 6 681,80
653 973,88
30 930,64 15 505,28
556 484,20
46 686,95 10 099,67
1 767 891,97 128 031,52 33 232,32
Pozostała
dział.
statutowa
86 782,97
131 107,66
172 755,02
395 969,71
338 148,43
1 124 763,79
Ogółem wykorzystano kwotę – 6 052 770,73 zł.
Związek OSP RP umożliwił swoim jednostkom wykorzystanie w latach 2007 – 2011
kwoty 6 052 770,73 zł z przeznaczeniem na budowy i remonty remiz, zakup sprzętu
przeciwpożarowego, umundurowania i odzieży ochronnej oraz realizację innych celów
statutowych.
Związek OSP RP sporządzał roczne sprawozdania z działalności merytorycznej
zgodzie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj.
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529). W sprawozdaniach z
działalności merytorycznej Związek OSP RP składał szczegółową informację o pozyskanych
kwotach 1% podatku należnego oraz o ich rozliczeniu.
Sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata 2007 – 2011 sporządzane były w
terminach i wysłane w wersji papierowej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zgłaszane na
stronie
www.pozytek.gov.pl
oraz
na
stronie
Związku
www.zosprp.pl.
102
9 . Majątek Związku
9.1 WUS
Po okresie inwestycji budowlanych w poprzedniej kadencji, ZOSP RP WUS
weszła w czas inwestycji technologicznych i działań marketingowych mających na
celu podniesienie
konkurencyjności firmy na rynku strażackim, jak również
rozwinięcie sprzedaży dla innych odbiorców.
Współpraca z instytutami takimi jak Instytut Włókiennictwa i Centralny Instytut
Ochrony Pracy zaowocowała cyklem projektów odzieży dla górników oraz innych
osób pracujących w atmosferze zagrożonej wybuchem .
ZOSP RP WUS wykorzystała szansę dofinansowania unijnego
przez
Regionalne Programy Operacyjne przeznaczone na lata 2007-2013 i uczestniczyła
w 3 programach ,w dwóch z osi priorytetowej III- Gospodarka, innowacyjność ,
przedsiębiorczość z oraz jednego w ramach osi priorytetowej IV-działanie Etechnologie dla przedsiębiorstw.
W latach 2007-2011 Wytwórnia wypracowywała bardzo dobre wyniki
ekonomiczne i zawsze wywiązywała się z zobowiązań wobec Zarządu Głównego
ZOSP RP.
Wyniki Wytwórni obrazuje poniższy wykres, przy czym należy podkreślić ,że
rok 2010 był rokiem wyjątkowym ze względu na powódź i wzmożone
zapotrzebowanie na zniszczone przez żywioł umundurowanie.
Wykres 7. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe WUS w latach 2007 - 2011
oraz plan 2012
Wyniki te osiągnięto dzięki :


utrzymaniu na właściwym poziomie jednostkowych kosztów produkcji –
ciągłych negocjacji cenowych na każdym szczeblu funkcjonowania ZOSP RP
WUS,
racjonalnej polityce finansowej ZOSP RP WUS,
103


stałemu monitorowaniu kosztów nieprodukcyjnych,
otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego w ramach projektów unijnych
W latach 2007-2012 ZOSP RP WUS uzyskała wiele stosownych dokumentów
pozwalających na wprowadzenie do obrotu środków ochrony indywidualnej , oto
najważniejsze z nich :
 System Zarządzania Jakością :
 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 778/6/2011 spełniający
wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009

Pozostałe certyfikaty:
 Certyfikat Oceny Typu WE nr.IIMW-1406-008/2007
 Certyfikat Zgodności Nr 9/AC-097/2011 (zastępujący certyfikat Nr
8/AC-097/2010) dla bielizny o właściwościach trudnopalnych i
termoizolacyjnych
 Certyfikat Oceny Typu WE nr.9/WE-1475/2009 na kominiarkę 2K i 2C
 Rozszerzenie Certyfikatu Oceny Typu WE - Aneks nr 1 do Certyfikatu
Oceny Typu WE Nr 9/WE-1475/2009 nowy wzór kominiarki strażackiej
2C/1
 Certyfikat Oceny Typu WE nr WE/S/1640/2010 dla zestawu
odzieżowego o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych i
aneks do certyfikatu dla zestawu po 50-praniach
 Certyfikaty oceny typu WE nr.WE/S/1863/2012 i WE/S/1864/2012 dla
zestawów odzieżowych o właściwościach trudnopalnych i
antyelektrostatycznych
 Certyfikat Oceny Typu WE dla ubrania specjalnego, ochronnego 6S,6O
 Certyfikat Oceny Typu WE/S/1859/2012 na rękawice ochronne
strażackie skórzane
 Certyfikat Oceny Typu WE 14/2012/PPE/1435 na rękawice ochronne
strażackie ( 3 modele )
 Świadectwa Dopuszczenia:
Aktualizacja Świadectw Dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem
MSWiA
z dn. 27.04.2010 r.:
Nr 0001/2007 – ubrania specjalne, ochronne typ WUS-4
0024/2007 – kominiarka strażacka WUS-1K
0048/2007 – rękawice strażackie
0181/2008 – ubranie ochronne, specjalne WUS-5
0644/2009 – kominiarka strażacka 2K, 2C/1
Nowe świadectwa Dopuszczenia
Nr.1222/2012 - ubranie specjalne 6S,6O
Rokrocznie ZOSP RP WUS przechodziła pozytywnie kontrole CNBOP w
ramach nadzoru nad świadectwami dopuszczenia w zakresie środków ochrony
indywidualnej dla strażaków oraz uzyskiwała pozytywne raporty z kontroli w ramach
104
nadzoru nad środkami ochrony indywidualnej przez notyfikowane instytuty zgodnie
z art.11a Dyrektywy 89/686/EWG o Środkach Ochrony Indywidualnej. W ramach
nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w latach 2007 -2011 odbywały się
audity nadzoru i odnowienia PCBC, które kończyły się pozytywnym raportem ,co
zaskutkowało przedłużeniem certyfikatu.
W latach 2007-2012 ZOSP RP WUS znacznie poszerzyła swój asortyment –
najbardziej znaczącymi projektami były:















bielizna o właściwościach trudnopalnych i termoizolacyjnych dla strażaków
OSP I PSP
zestawy odzieżowe o właściwościach trudnopalnych i
antyelektrostatycznych przeznaczone dla prac naziemnych i podziemnych
w środowisku stwarzającym zagrożenie pożarowe oraz w atmosferze
zagrożenia wybuchem oraz dla innych osób pracujących w środowisku
stwarzającym zagrożenie pożarowe- 2 rodzaje dzianin
ubranie historyczne (mundur strażacki z 1930r)
nowy model kurtki OSP
nowe modele kominiarek jednowarstwowych
zestaw ubiorów dla straży celnej –Gwinea
kombinezony dla Grup Poszukiwawczo Ratowniczych
marynarki, spodnie, koszule z długim rękawem i koszule z krótkim
rękawem dla Inspekcji Transportu Drogowego
spodnie długie i krótkie dla Grup poszukiwawczo Ratowniczych
kapelusze dla Grup Poszukiwawczo Ratowniczych
t-shirty i koszulki polo dla Grup Poszukiwawczo Ratowniczych
kurtki dla Inspekcji Transportu Drogowego
opracowanie nowych wzorów ubrań dla Straży Miejskiej
opracowanie nowego wzoru ubrania koszarowego dla firmy „ ORLEN“
opracowanie wzorów dla MZA Warszawa opracowanie i zatwierdzenie
kombinezonu pilota tropikalnego
Intensywna praca nad nowymi projektami i modelami wiązała się z
uczestnictwem w imprezach targowych i wystawach oraz zaowocowała szeregiem
nagród i wyróżnień na międzynarodowych targach i wystawach oraz konkursach
ogólnopolskich i lokalnych.
Targi i wystawy , w których uczestniczyła ZOSP RP WUS:





Międzynarodowe Targi Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa
INTERSCHUTZ 2010 w Lipsku
targi Protection Technologies 2010 w Kijowie
Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO
2008 SAWO 2010 oraz SAWO 2012
Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa
EDURA 2008,EDURA 2009 oraz EDURA 2011
I Ogólnopolskie Targi BHP i PPOŻ. „Bezpieczna Firma” w Opolu
105
Uzyskane nagrody i wyróżnienia
2007
 Lider Przedsiębiorczości Powiatu Brzezińskiego
2008
 GRAND PRIX „SAWO 2008” za kominiarkę strażacką WUS- 1K
 nagroda im. Eugeniusz Kwiatkowskiego „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” w
branży artykuły przemysłowe
2009
 nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” w branży
artykuły przemysłowe
 Innowacja roku 2009
2010
 Złoty medal „SAWO 2010” za bieliznę niepalną dla strażaków
 Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2011
 Wyróżnienie kapituły konkursu „Lider Nowoczesnych Technologii 2011”
2012
 GRAND PRIX „SAWO 2012 za zestawy odzieżowe o właściwościach
niepalnych i antyelektrostatycznych
 Złoty medal „SAWO 2012 ”za ubranie specjalne- ochronne 6S
Fotografia 16. Uzyskane nagrody i wyróżnienia
W latach 2007-2011 przedstawiciele ZOSP RP WUS uczestniczyli w wielu
106
krajowych i międzynarodowych konferencjach ,z których najistotniejsze były:




„Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego“
„Bezpieczeństwo
obywateli
nadrzędnym
celem
współpracy
PaństwowychStraży Pożarnych i Organizacji Producentów produkujących
na rzecz ochrony przeciwpożarowej“
„Zakres zmian Dyrektywy 89/686/EWG oraz ich wpływ na działalność
producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej“
„Metody badań i oceny środków ochrony indywidualnej“
W dniu 15.10.2010r ZOSP RP WUS w Bytomiu wspólnie z Centralną Stacją
Ratownictwa Górniczego i Instytutem Włókiennictwa zorganizowała Konferencję nt.
„zabezpieczenia ratowników w trakcie prowadzonych akcji pożarowych i w trudnych
warunkach mikroklimatu, oraz wyposażenie górników w nowy typ odzieży”.
W latach 2007-2011 ZOSP RP WUS uczestniczyła w wielu imprezach
strażackich organizując wystawki na












krajowych i wojewódzkich oraz regionalnych obchodach Dnia Strażaka
Europejskich Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie
Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników STHIL TIMBERSPORTS
Mistrzostwach Polski OSP w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym
Mistrzostwach Polski Ochotniczych Straży Pożarnych RP w kolarstwie
górskim
Międzynarodowych Halowych Mistrzostwach Polski w Dwuboju
Pożarniczym
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
Krajowych i wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP
Wojewódzkich i regionalnych zawodach Sikawek Konnych
szkoleniach działaczy struktur ZOSP RP
szkoleniach komendantów gminnych większości województw
naradach rocznych Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi
a także uczestnicząc w jubileuszach


obchodach 90-lecia Związku OSP RP
obchodach 15-lecia OSPZPiSR
W 2009 organizacja obchodów 50-lecia WUS obejmowała:



wyjazdowe Prezydium ZG ZOSP RP - Rochna
uroczystość w Urzędzie Miasta Brzeziny
pokaz wyrobów WUS w Starym Folwarku w Tworzyjankach
Na zawodach krajowych i znacznej części zawodów rangi wojewódzkiej WUS
fundowała nagrody dla wyróżniających się zawodników.
Na całościowy obraz zakresu działań ZOSP RP WUS niewątpliwie wpływ
mają:
107
 udział w pracach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów
Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego –udział Dyrektora
WUS w zarządzie Stowarzyszenia
 stała współpraca z Politechniką Łódzką oraz instytutami: Instytutem
Włókiennictwa, CNBOP, CIOP-em , ITB „MORATEX”
 współpraca z władzami lokalnymi ( Urzędem Marszałkowskim ,Starostą,
Burmistrzem i Wójtem)
 udział Dyrektora WUS w pracach Komisji Ekonomiczno-Finansowej i
Działalności Gospodarczej ZOSP RP oraz w pracach Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP województwa łódzkiego
 udział Dyrektora WUS w pracach Komitetu ds. Bezstronności Jednostki
Certyfikującej Instytutu Włókiennictwa oraz w Radzie Zarządzającej Zakładu
Certyfikacji Wyrobów ITB”MORATEX”
 udział 3 przedstawicieli WUS w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-opiniowanie norm.
 stała współpraca z Komendą Główną PSP
W latach 2007 -2011 suma wydatków ZOSP RP WUS na inwestycje wyniosła
1 116,33 tys. złotych, a remonty pochłonęły 192,01 tys. złotych.
Całkowite wydatki obrazuje wykres ,zaś strukturę wydatków poniższa tabela.
Wykres 8. Inwestycje i remont 2007 - 2011 oraz plan 2012
108
2007
Inwestycje-zakup
wartości
niematerialnych i
prawnych)
Modernizacja
oprogramowania
komputerowego
Wartość ogółem w
12,8
tys. zł.
Inwestycje
 Wymiana środków
technicznotransportu samochodów
technologiczne oraz
dostawczych)
transport
 Zakup maszyn i urządzeń
produkcyjnych
 Doposażenie biura w
sprzęt komputerowy
Wartość ogółem w
185,9
tys. zł.
Remonty
Remonty bieżące
Wartość ogółem w
tys. zł.
Ogółem:
42,62
2008
Zakup programów
komputerowych
2009
Zakup
oprogramowania do
obsługi produkcji
14,87
 Zakup samochodu
osobowego
 Zakup kserokopiarki
 Zakup zestawów
komputerowych
12,35
 Realizacja wniosku
unijnego
automatyczna
krojownia)
 Zakup maszyn i
urządzeń
112,37
 Malowanie
pomieszczeń
produkcyjnych
 Remonty -naprawy
bieżące
536,05
Remonty bieżące i
dostosowawcze
25,92
22,37
241,32
153,16
570,77
Tabela 48. Inwestycje i remonty ZOSP RP WUS w latach 2007-2011 oraz plan na 2012 rok
109
2010
Zakup programów,
licencji, doskonalenie
sieci
106,12
 Zakup sam.
dostawczego
 Zakup regałów
paletowych 4 kpl.
 Zakup maszyn i
urządzeń
118,41
Remonty bieżące i
dostosowawcze ( w
tym modernizacja)
2011
Wdrożenie nowego
oprogramowania
129,5
 Realizacja wniosku
unijnego (automatyczna
krojownia)
 Zakup sam. dostawczego
 Zakup maszyn i urządzeń
163,6
Remonty bieżące i
dostosowawcze
2012-PLAN
Wdrożenie
programu,
doskonalenie
sieci
100
 Zakup
środków
transportu,
maszyn i
urządzeń
300
Remonty
bieżące i
dostosowawcze
30,7
70,4
30
255,23
363,5
430
Zrealizowane projekty unijne
W ramach projektu pracownicy WUS uczestniczyli w dwóch międzynarodowych
imprezach targowych.
Fotografia 17. Międzynarodowe Targi
Pożarnictwa I Ratownictwa Kijów
Fotografia 18. Międzynarodowe Targi
Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa
"Protection Technologies" Interschutz 2010 w
Lipsku
Uczestnictwo w targach zaowocowało zwiększeniem eksportu ZOSP RP WUS
Dane w PLN
Wykres 9. Eksport ZOSP RP WUS
110
W ramach projektu ZOSP RP WUS nabyła między innymi cuter ( na zdjęciu ) i
automatyczną lagowarkę.
Fotografia 19. Zakupiony przez ZOSP RP WUS cuter
111
Projekt ” Budowanie zintegrowanego systemu magazynowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórni
Umundurowania Strażackiego w Brzezinach w oparciu o wykorzystanie
najnowszych e -technologii
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3. ETechnologie dla przedsiębiorstw ”
Całkowita wartość projektu: 721.816,00 PLN
Kwota dofinansowania: 485.286,25 PLN
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Fotografia 20. Szafa serwerowa z serwerem do obsługi tzw. „magazynu centralnego”.
W ramach projektu WUS nabyła sprzęt komputerowy oraz zakupiła i wdrożyła
oprogramowanie SYMFONIA FORTE w siedzibie firmy oraz moduły SYMFONIA FORTE
HANDEL w oddziałach wojewódzkich ,biurach terenowych ZOSP RP. Stworzono również
sieć bezpiecznych połączeń VPN pomiędzy oddziałami.
112
9.2
Ośrodek w Kirach
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZOSP RP w Kościelisku funkcjonuje od 2002
roku czyli rok bieżący jest jego dziesiątym rokiem działalności. Od 2004 roku działa bez
dotacji do działalności operacyjnej.
W latach 2007-2012 nastąpiła dalsza znacząca poprawa w inwestycjach poczynionych
w Ośrodku . Zaadoptowano do tej pory nie wykorzystaną powierzchnię balkonową budynku
,,A” na profesjonalną salę dydaktyczną z pełnym nagłośnieniem i wizualizacją mogącą
pomieścić ok.80 osób. W tej sali prowadzone są wszystkie szkolenia medyczne oraz inne
imprezy. Oprócz tego Ośrodek dysponuje jeszcze dwoma salami dydaktycznymi. Ponadto na
niewykorzystanej części balkonowej wykonano kawiarnię w stylu regionalnym. Wykonano
także adaptację pomieszczenia na salę bilardową oraz saunę. W zawiązku z tym
infrastruktura znacznie się poprawiła.
W ramach remontów wykonano nową elewację na budynku ,,A”, częściowo na tym
budynku wymieniono pokrycie dachu i całkowicie odmalowano całą powierzchnię dachową.
Wymieniono w celach bezpieczeństwa całą instalację elektryczną w budynku A , a także
zamontowano zgodnie z wymogami ppoż. nowe hydranty. W budynku A wymieniono także
meble i wykładziny na nowe. Dokonano także umycia fasad w góralskich budynkach B i C.
Wymieniono częściowo płot okalający Ośrodek od strony północno-zachodniej.
Zakończona została inwestycja przepompowni ścieków realizowana przez Urząd Gminy
Kościelisko co pozwoliło zlikwidować funkcjonujące do tej pory szambo na ścieki. Ponadto
Ośrodek został przyłączony do gminnej sieci wodociągowej.
Częściowo wymieniono także sieć informatyczną w Ośrodku, a także zakupiono nowe
komputery. Dokonano modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca c. o , a także pomp
wodnych w celu lepszego obiegu ciepłej wody.
Koszty całkowite powyższych inwestycji i remontów pokryto z zysku Ośrodka z działalności
szkoleniowo-wypoczynkowej , a także z odpisów amortyzacyjnych.
Przez okres 2004-2012 przeszkolono na 254 szkoleniach re certyfikacyjnych oraz z
kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej ponad 7000 tys. druhen i druhów z całej
Polski. Stworzono od podstaw bardzo funkcjonalną bazę sprzętową oraz szkoleniową
składającą się z 35 profesjonalnych wykładowców i instruktorów. W 2011 roku Ośrodek
uzyskał akredytację Wojewody Mazowieckiego do prowadzenia tego typu szkoleń
przechodząc szczegółowy proces kwalifikacyjny.
Frekwencja pobytowa Ośrodka w latach 2007-2012 średnio wyniosła 57 % i wiele
placówek o podobnym charakterze działających na terenie Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej
może jej pozazdrościć. Bardzo dobrze o usługach świadczonych przez Ośrodek wypowiadają
się klienci zewnętrzni, którzy rezerwują np. sylwestrowe pobyty często z rocznym
wyprzedzeniem. Bardzo dobrze funkcjonuje marketing oraz strona internetowa.
Ośrodek stanowi także bazę dla komisji programowych ZOSP RP.
W Ośrodku pracuje renomowana i wyszkolona przez lata kadra pracowników w 80 %
skład jej jest niezmienny od kilku lat. Ośrodek dysponuje 60 miejscami w trzech budynkach
A, B i C.
W roku 2004 została przyjęta bardzo dobra strategia działalności i modernizacji
Ośrodka, która poprzez funkcje szkoleniowo-wypoczynkową oraz poczynione inwestycje
sprawdza się do dzisiaj i zapewne sprawdzi się także w przyszłości.
113
9.3
KZPT – Kalisz.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej posiada 13.600
(trzynaście tysięcy sześćset) udziałów po 100,00 (sto) zł o łącznej wartości 1.360.000,00
(milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) zł w spółce prawa handlowego Kaliskich Zakładach
Przemysłu Terenowego w Kaliszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kaliszu, co stanowi 85% kapitału zakładowego.
9.4
Nieruchomości w zarządzaniu OW ZOSP RP,
Turawa, ul. Strażacka 1 – zabudowana nieruchomość położona w Turawie, gmina
Turawa, powiat opolski, oznaczona w ewidencji gruntów numerami 2/5 z mapy 7, o obszarze
1,26 ha i 41/5 z mapy o obszarze 0,3373 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi
księgę wieczystą o numerze OP1O/00081430/9.
Fotografia 22.O SW ZOSP RP
„STRAŻAK” w Turawie
Fotografia 21. OSW ZOSP RP
„STRAŻAK” w Turawie
Nieruchomość została przekazana przez Skarb Państwa Związkowi OSP RP umową
darowizny z dnia 13.10.2010 r., a następnie przekazana w użytkowanie Oddziałowi
Wojewódzkiemu Związku OSP RP w Opolu.
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej „STRAŻAK”. Ośrodek zlokalizowany jest wśród Borów Stobrawsko
- Turawskich w bezpośrednim sąsiedztwie sztucznych jezior. Trzykondygnacyjny budynek
główny z podpiwniczeniem został oddany do użytkuw 1976 roku. Posiada instalację
elektryczną , odgromową, wodno-kanalizacyjnąi centralnego ogrzewania na olej opałowy,
która jest po częściowym remoncie. Część wysoką I i II piętra zajmują 2-3 osobowe pokoje
mieszkalne dla 70 osób, część niską-parterową zajmuje kuchnia z zapleczem oraz sala
konsumpcyjna i kawiarenka. Natomiast w części podpiwniczonej znajduje się sala wykładowa
z węzłem sanitarnym, amfiteatr z kominkiem i boiska do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę i
siatkówkę.
Głównym celem działalności Ośrodka jest organizacja i prowadzenie szkoleń na rzecz
członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej jak
również innych szkoleń na potrzeby instytucji i organizacji zewnętrznych.
114
Fotografia 23. Szkolenie w OSW ZOSP RP „STRAŻAK” w Turawie
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa opolskiego.
Poznań, ul. Norwida 14 – zabudowana działka gruntu o pow. 5197 m2. Właścicielem
gruntu jest miasto Poznań. Wieczystym użytkownikiem – postanowieniem Sądu z dnia
03.08.1992 r. – jest Zarząd Główny ZOSP RP. Właścicielem budynków – księga wieczysta
KW – 51558 – jest Zarząd Główny ZOSP RP. Z dniem 31.01.2001 r. nastąpiło przejęcie
nieruchomości od SUPON Poznań. Posesja Zarządu Głównego ZOSP RP w Poznaniu
położona jest przy ul. C.K. Norwida 14 w dzielnicy Jeżyce usytuowana w bezpośrednim
sąsiedztwie z nasypem kolejowym trasy wiodącej z Poznania w kierunku Szczecina.
Dzielnica ta bezpośrednio przylega do ścisłego centrum miasta oraz terenów
Międzynarodowych Targów Poznańskich, od których posesję dzieli odległość około 2,0 km.
Nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Norwida 14 została odzyskana po
wieloletnim dewastacyjnym użytkowaniu przez firmę SUPON. W połowie 2001 roku
opracowany został szczegółowy plan przedsięwzięć remontowo-modernizacyjnych. Zostały
przeprowadzone liczne niezbędne remonty, tak aby stan techniczno-użytkowy kompleksu
budynków znajdujących się na nieruchomości doprowadzić do poziomu spełniającego
obowiązujące wymogi. Na terenie posesji znajdują się cztery budynki o zróżnicowanym
charakterze. Pierwszy to budynek biurowy trzykondygnacyjny z wysokim parterem i
podpiwniczeniem. Jest
typowym budynkiem biurowym z powierzchnią handlową i
przylegającą do niej powierzchnią magazynową usytuowaną na parterze z osobnym
wejściem.
Drugi to dwukondygnacyjny budynek z wysokim parterem i podpiwniczeniem. Jest to
były budynek magazynowy zaadoptowany jeszcze przed przejęciem przez ZG ZOSP RP na
budynek biurowy. Kolejne dwa to parterowe budynki o charakterze biurowo-magazynowym.
Jeden z pomieszczeniami warsztatowymi zaś drugi z boksami garażowymi. Dzięki
przychodom uzyskiwanym z wynajmu pomieszczeń biurowych, magazynowych, sal
wykładowych, miejsc parkingowych i boksów garażowych Zarząd Główny ZOSP RP
pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem nieruchomości, przeprowadzaniem remontów i
bieżącym jego utrzymaniem. Oddział Wojewódzki ZOSP RP wraz z Oddziałem Miejskim
ZOSP RP w Poznaniu zajmują łącznie I piętro budynku A o powierzchni całkowitej 292,80
m2 oraz sklepo powierzchni 78,90 m2.
Do najważniejszych prac wykonanych w latach 2007 – 2011 zaliczyć należy remont
dachu budynku głównego, holu głównego oraz pomieszczeń biurowych, wymianę stolarki
drzwiowej (wejściowej), wykonanie nowych toalet, uporządkowanie przyłączy
115
telekomunikacyjnych, ocieplenie i otynkowanie budynków, wymianę opraw oświetleniowych
zewnętrznych na budynkach, wykonanie remontu posadzki betonowej w budynku „C”,
generalny remont pomieszczenia magazynowego w budynku „D”, montaż rynien,
przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i węzła c.o., tak aby stan techniczno-użytkowy
kompleksu budynków spełniał obowiązujące wymogi.
Od roku 2010 zarządzanie nad nieruchomością przejął Oddział Wojewódzki Związku
OSP RP w Poznaniu.
Kobylnica. Zabudowana nieruchomość położona w Kobylnicy, oznaczona w
ewidencji gruntów numerami 770 i 769, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00005484/0, a która to
nieruchomość stanowi współwłasność ZOSP RP w ½ części i Jana i Ireny małż.
Szmacińskich w ½ części.
Prawa wynikające z posiadania nieruchomości wraz z prawem do używania i
pobierania jej pożytków posiada Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa pomorskiego z siedzibą w Pruszczu
Gdańskim.
Włocławek. Zabudowana nieruchomość położona we Włocławku u zbiegu ulicy 3
Maja i Żabiej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 122/1, o obszarze 155 m 2, dla której
Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę hipoteczną oznaczoną jako Ks.hip. 224/1297.
Prawa wynikające z posiadania nieruchomości wraz z prawem do używania i
pobierania jej pożytków posiada Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego z siedzibą w
Toruniu.
Płock. Zabudowana nieruchomość położona w Płocku przy ul. Kolejowej 16,
oznaczona w rejestrze gruntów i budynków województwa mazowieckiego, jednostki
ewidencyjnej 146201_1-M. Płock obręb 0012-Radziwie numerem 2854. Własność
nieruchomości nabyta przez zasiedzenie prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego
w Płocku z dnia 29 grudnia 2010 r.
9.4. Dom Strażaka
Dom Strażaka, Warszawa, ul. Oboźna 1 – zabudowana działka o pow. 248 m2 i
budynek o powierzchni użytkowej 1045 m 2 i kubaturze 5350 m3, o pięciu kondygnacjach,
podpiwniczony, a w części o sześciu kondygnacjach - DOM STRAŻAKA – właścicielem
gruntu jest gmina Warszawa Śródmieście
Od 31.12.1988 r. ZOSP RP jest wieczystym użytkownikiem gruntu – księga wieczysta
nr KW – 58918, od 11.06.1997 r. jest właścicielem budynku. Budynek zbudowany w ok. 1935
r. w czasie wojny spalony, po wojnie użytkowany prowizorycznie jako obiekt mieszkalny a
później przemysłowo-magazynowy. Po przejęciu przez ZOSP RP wykonano: wymianę
ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej, wykonanie tynków wewnętrznych i
zewnętrznych, wymianę podłógi posadzek, wymianę instalacji c.o., gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej. Prace remontowe i naprawcze były i są kontynuowane przez kolejne lata w
zależności od potrzeb. Dom Strażaka jest siedzibą Zarządu Głównego ZOSP RP. W latach
2007 – 2012 wykonany został remont (odmalowanie) pomieszczeń biurowych
w części budynku w prawym skrzydle na II piętrze i w lewym skrzydle na V piętrze.
116
W 2011 roku przeprowadzony został remont dachu – wymienione zostało poszycie dachowe
wraz z obróbkami blacharskimi. Dokonano również modernizacji instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu serwerowni (piwnica, poziom -1) w budynku Biura Związku OSP RP. Na rok
2012 zaplanowano modernizację węzła c.o., a także wykonanie izolacji poziomej balkonów i
wymianę nieszczelnych obróbek blacharskich. Dzięki przychodom uzyskiwanym z wynajmu
pomieszczeń biurowych oraz pokoi gościnnych odpłatnie gościom z zewnątrz Zarząd
Główny ZOSP RP pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem nieruchomości,
przeprowadzaniem remontów i bieżącym utrzymaniem Domu Strażaka.
Fotografia 25. Dom Strażaka
w Warszawie
Fotografia 24. Dom Strażaka
w Warszawie
117
10. Projekty innowacyjne – współpraca z jednostkami naukowo
– badawczymi.
Związek OSP RP inicjuje podejmowanie różnych projektów innowacyjnych. Jednym z
nich może być idea wykorzystania statków powietrznych w działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Uchwałą nr. 237/29/2011 z dnia 16 czerwca 2011r, Prezydium Zarządu Głównego
Związku OSP RP wyraziło zgodę na realizację pilotażowego programu monitorowania
zagrożeń na terenach wielkoobszarowych i przekazywanie informacji o terenie patrolowanym
przez ultralekkie statki powietrzne (ULM).
Założono, że w ramach programu wyszkolona zostanie grupa pilotów, zakupiony
będzie jeden wiatrakowiec oraz zweryfikuje się przydatność maszyny do realizacji
konsultowanych z Komendantem Głównym PSP następujących, możliwych jej zastosowań:
 monitorowanie terenów wielkoobszarowych, szczególnie kompleksów leśnych,
terenów cennych przyrodniczo, terenów bagiennych, rozległych akwenów wodnych,
ciągów komunikacyjnych z możliwością jednoczesnego przekazywania informacji i
obrazu. Monitorowanie obszarów leśnych we współpracy z administracją lasów
państwowych, zwłaszcza w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego
(szczególnie III-stopnia),
 przygotowanie materiału w postaci zdjęć, filmów, niezbędnych w planowaniu
operacyjnym zarówno obszarów jak i terenów zabudowanych, w tym przemysłowych,
 monitorowanie pod kątem ratowniczym imprez, w tym sportowych, np. rajdy
samochodowe,
 rozpoznanie, w tym z możliwością przemieszczania dowodzącego działaniami
ratowniczymi, pożarów wielkoobszarowych, szczególnie obszarów leśnych, terenów
objętych powodzią oraz innych terenów objętych skutkami oddziaływania sił przyrody
/ huragany, susze, itp./.
 prace poszukiwawcze osób zaginionych na obszarach leśnych, bagiennych oraz
podczas występowania powodzi na znacznym terenie,
 możliwość przekazywania komunikatów poprzez systemy rozgłośnieniowe , np.
podczas akcji ewakuacyjnej z terenów objętych powodzią.
 dostarczenie dowódców, ekspertów, niezbędnego sprzętu ratowniczego w pobliżu
prowadzonych działań ratowniczych lub bezpośrednio na nie,
 dowodzący posiada możliwości bezpośredniej łączności ze sztabem na ziemi
(rozpoznanie na poziomie taktycznym i strategicznym),
 rozpoznanie i monitorowanie rozprzestrzeniania się skutków katastrof ekologicznych.
W lipcu 2011 wśród członków OSP z powiatów województwa mazowieckiego:
 grodziskiego mazowieckiego – wszystkie gminy,
 warszawskiego zachodniego - gminy Błonie i Kampinos
 pruszkowskiego – gmina Brwinów,
 żyrardowskiego – gminy Mszczonów, Radziejowice, Wiskitki,
 sochaczewskiego – gminy Teresin, Nowa Sucha, Sochaczew,
rozesłano informację o naborze strażaków ochotników na kurs pilota wiatrakowca
ultralekkiego.
118
Fotografia 26. Członkowie OSP podczas szkolenia teoretycznego
Na podstawie wyników wstępnego testu kompetencyjnego do rozpoczynającego się
we wrześniu 2011 r. kursu teoretycznego zakwalifikowano 15 członków OSP. Na podstawie
wyników egzaminu kończącego szkolenie teoretyczne 9 strażaków ochotników
zakwalifikowało się do szkolenia praktycznego. W końcu grudnia 5 ochotników zdało
egzamin przed komisja państwową Urzędu Lotnictwa Cywilnego i uzyskało certyfikat pilota
wiatrakowca ultralekkiego. Obecnie ( maj 2012 ) uprawnionych do latania jest 6 ochotników,
a siódmy przygotowany jest do egzaminu.
W tym samym miesiącu złożono zamówienie na rozpoczęcie produkcji wiatrakowca dla
Związku OSP.
Fotografia 27. Xenon 2RST - wiatrakowiec Związku OSP RP
119
11. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej.
11.1. Obchody Dnia Strażaka.
W roku 2008 Warszawskie obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się 4 maja V
Pielgrzymką Mazowieckich Strażaków do Relikwii Świętego Floriana oraz Mszą św. w intencji
strażaków w Bazylice Mniejszej Św. Floriana.
W Łazienkach Królewskich odbył się festyn dla mieszkańców i gości stolicy. W ramach
festynu zorganizowano koncert orkiestr OSP i zespołów artystycznych, zajęcia plastyczne z
dziećmi, pokaz i instruktaż dla chętnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zainteresowani mogli skorzystać ze stoiska Poczty Polskiej z datownikiem
okolicznościowym. Rozdawano materiały propagujące ochronę przeciwpożarową: plakaty,
karty pocztowe, kalendarze itp. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozmowy ze
strażakami, możliwość założenia ubioru specjalnego i ochronnego oraz wyposażenia
strażaka.
W 2009 roku przed Dniem Strażaka przygotowane
okolicznościowe propagujące ochronę przeciwpożarową, w tym:




zostały
wydawnictwa
Plakaty (w dwóch wzorach)
List Prezesa ZG ZOSP RP
Karty okolicznościowe
Datownik okolicznościowy wykonany przez Pocztę Polską na zlecenie Związku OSP
RP.
Uroczystości w dniach 2 i 4 maja w Warszawie odbyły się wspólnie zgodnie z
uzgodnieniami z KG PSP.
4 maja w Krakowie odbyły się uroczystości w 800 rocznicę sprowadzenia relikwii św.
Floriana.
8 maja – ogólnopolskie spotkanie strażaków zorganizowane zostało przez KW PSP i
ZOW ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego.
10 maja w Warszawie na Chomiczówce zorganizowany został festyn strażacki w 50.
Rocznicę śmierci Bolesława Chomicza. Uroczysta Msza Św., koncert Młodzieżowej
Orkiestry OSP Krasocin, Kameralnego Chóru Mieszanego CANTUS z Połczyna Zdroju i
Zespołu Folklorystycznego NIEZAPOMINAJKI z Jastrzębia-Szerokiej były zakończeniem
obchodów Roku Bolesława Chomicza (zainaugurowanego w maju 2008 roku uchwałą
Zarządu Głównego ZOSP RP).
W 2010 roku tradycyjnie przed Dniem Strażaka przygotowane zostały wydawnictwa
okolicznościowe propagujące ochronę przeciwpożarową. Uroczystości 4 maja w Warszawie
odbyły się wspólnie zgodnie z uzgodnieniami z KG PSP. 8 maja – ogólnopolskie spotkanie
strażaków zorganizowane zostało przez KW PSP i ZOW ZOSP RP województwa
świętokrzyskiego.
Uroczystości 4 maja 2011 roku w Warszawie odbyły się wspólnie zgodnie z
uzgodnieniami z KG PSP. 7 maja – ogólnopolskie spotkanie strażaków zorganizowane
zostało przez KW PSP i ZOW ZOSP RP województwa łódzkiego. 8 maja w Warszawie na
Chomiczówce odbyła się uroczysta Msza św. inaugurująca obchody 90-lecia Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość uświetnił koncert
Zespołu Ludowego PODZAMCZE z Mełgwi oraz Młodzieżowej Orkiestry OSP Krasocin.
Zorganizowana została wystawa na temat historii i dorobku Związku.
120
11.2 Konferencje prasowe, współpraca z mediami, konkursy.
Współpraca ze środkami masowego przekazu.
Współpraca z mediami centralnymi i regionalnymi, ma na celu ukazywanie
różnorodnej działalności Związku OSP RP, strażaków ochotników oraz ich udziału m.in. w
akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach specjalistycznych, propagowaniu kultury i
oświaty, podtrzymywaniu tradycji i historii, współpracy z dziećmi, młodzieżą, samorządami i
organizacjami, akcjach społecznych, humanitarnych itp.
Udzielanie informacji oraz inicjowanie przedstawicieli prasy, radia, telewizji i
agencji prasowych do podejmowania ww. tematyki.
 Ogólnopolskie Konkursy Radiowe „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą”
organizowane są od 1996 r. przez I Program Polskiego Radia SA i Zarząd Główny
Związku OSP RP, pod patronatem Prezesów :Zarządu PR SA i ZG ZOSP RP.
W latach 2007 -2011 dziennikarze prawie ze wszystkich Rozgłośni regionalnych PR
SA nadesłali 235 audycji i reportaży radiowych oraz 2 reportaże telewizyjne.
Nadesłane audycje radiowe , których antenowy czas wynosi od 5 do 30 min,, były
nadawane 2 krotnie. W całości na antenach lokalnych PR oraz powtarzane (w wersji
skróconej) na antenie ogólnopolskiej I Programu PR SA.
 Ogólnopolskie Konkursu Fotograficzne „Nasza straż pożarna”, organizowana
przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie oraz Zarząd Główny Związku OSP RP od
1996 r.
W latach 2007 – 2011 swoje prace (dot. pożarnictwa polskiego) 113 autorów ,
nadesłało łącznie 475 fotografii, utrwalających w sposób niezwykle interesujący
polskich strażaków (OSP i PSP).
 Ogólnopolski Program -Strażacy w honorowym krwiodawstwie ”Ognisty
Ratownik – Gorąca Krew” ,organizowany od 2006 r. przez Zarząd Główny PCK przy
współpracy ZG ZOSP RP i KG PSP.
Podczas 5 edycji za lata 2007 – 2011, w których uczestniczyli ratownicy OSP i PSP
prawie ze wszystkich województw , oddano łącznie 27.996 litrów krwi.
 Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, organizowane przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod patronatem Prezydenta RP.
Jednym z współorganizatorów jest ZG ZOSP RP. W latach 2007 – 2011, w konkursie
uczestniczyło 6.132 gospodarstwa rolne.
W ramach podpisanego w grudniu 1999 r. porozumienia przez Prezesów ZG ZOSP
RP i KRUS, w latach 2007 - 2011 przekazano OSP - 791 zestawów ratownictwa
przedmedycznego (ufundowanych przez KRUS).
 Ogólnopolski Konkurs „Wójt Roku” – organizowany przez Program 1 telewizji
Polskiej SA, pod honorowym patronatem Prezydenta RP, w którympatronat objęli :
Związek OSP RP wspólnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym
Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
121
 Stała współpraca z KG PSP, której celem jest m.in. ukazywanie działalności
operacyjnej OSP oraz ofiarności i profesjonalizmu ratowników OSP podczas akcji
ratowniczo-gaśniczych .
 Popularyzowanie w mediach ważnych wydarzeń i imprez programowych Związku
OSP RP .
11.3 Wydawnictwa okolicznościowe
W 2008 r. zostały wydane następujące pozycje:
 plakaty propagujące ochronę przeciwpożarową z hasłem „Zapobiegajmy pożarom” i
„Nie wypalaj traw” (w tym 2 wzory wspólnie z Dyrekcją Generalną Lasów
Państwowych);
 kalendarzyki z pracami laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy Pożarom”;
 karty pocztowe z pracami laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy Pożarom”;
 karty pocztowe o tematyce historycznej nawiązujące do obchodów 90. rocznicy
odzyskania Niepodległości Polski;
 serię kart pocztowych prezentujących życie i dorobek Bolesława Chomicza – w
związku z obchodami Roku Bolesława Chomicza
 Zeszyt Historyczny nr 7 „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych” pod redakcją J.
Gmitruka i P. Matusaka;
 wydawnictwo pokonferencyjne „Z Myślą o Niepodległej” (materiały z konferencji
naukowej zorganizowanej 10.09.2008 r.);
 Jednodniówka z okazji obchodów Roku Bolesława Chomicza;
 dodruk Jednodniówki wydanej z okazji XII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP w 2007
r.;
 datowniki okolicznościowe propagujące ochronę przeciwpożarową;
 informatory Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP wg regulaminu
CTIF i Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych KDP, OSP wg regulaminu
CTIF;
 płyta z nagraniem Koncertu Jubileuszowego zorganizowanego 6 września 2008 r. z
okazji 90. rocznicy odzyskania Niepodległości.
Z okazji Dnia Strażaka przygotowane zostały wydawnictwa okolicznościowe
propagujące ochronę przeciwpożarową, w tym:
 Plakaty z hasłem „Dzień Strażaka”
 List Prezesa ZG ZOSP RP
 Datownik okolicznościowy wykonany przez Pocztę Polską na zlecenie Związku OSP
RP.

Publikacje, które ukazały się w 2011 roku:
 Jednodniówka „Nasz rodowód” wydana z okazji 90-lecia Związku OSP RP
 karty pocztowe z reprodukcjami prac nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”
 kalendarzyki kieszonkowe na 2012 rok
 płyty CD z materiałami szkoleniowymi dla OSP prowadzących orkiestry dęte
122
11.4 Targi, wystawy.
Z okazji Jubileuszu 35-lecia Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach 24 września
2010 roku, Dział Programowy przygotował przy współudziale kronikarzy z całego kraju
wystawę, na której zaprezentowano najlepsze kroniki OSP, MDP, Zarządów Oddziałów
Związku OSP RP, orkiestr OSP, obozów MDP itp.
Wystawa cieszyła się dużym uznaniem wśród zwiedzających.
Europejski Rok Wolontariatu
W ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu w dniach 1-14 września 2011
roku w Warszawie gościł Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu. Hasło obchodów
brzmiało „Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!”. Każdy dzień funkcjonowania
Pawilonu poświęcony jest innej tematyce. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
zaangażował się w zorganizowanie dni: wolontariatu młodzieży (02.09.), wolontariatu w
kulturze i sztuce (03-04.09.) oraz wolontariatu ratowniczego (05.09.). Dzięki wysiłkowi i
wielkiemu zaangażowaniu wielu osób udało się pokazać, dlaczego społeczna działalność w
Ochotniczych Strażach Pożarnych jest ważna dla ponad 700 tysięcy ludzi w całym kraju.
Zostały zorganizowane m.in. stoiska informacyjne, wystawa, zajęcia edukacyjne,
prezentacje zdjęć dokumentujących działania ratowniczo-gaśnicze Ochotniczych Straży
Pożarnych. Odwiedzający Pawilon mogli obejrzeć samochód przeznaczony do ratownictwa
drogowego z OSP Wesoła (woj. mazowieckie), zabytkowy samochód Minerwa z OSP
Niepokalanów (woj. mazowieckie) oraz zabytkową sikawkę konną i sikawkę ręczną z OSP
Straszewo (woj. kujawsko-pomorskie). Dużo radości sprawiło odwiedzającym pokonywanie
strażackiego toru przeszkód, przygotowanego przez druhów z OSP „Stołpno”. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się koncerty Orkiestry OSP Ropczyce, woj. podkarpackie (34.09.), Orkiestry OSP Jaćmierz, woj. podkarpackie (5.09.) oraz wieczorny koncert Zespołu
Akordeonistów z Andrespola, woj. łódzkie (5.09.). O działalności w Młodzieżowych
Drużynach Pożarniczych opowiadali zwycięzcy dwóch kolejnych edycji Konkursu „Najlepsi z
Najlepszych” na Wzorową MDP i jej Opiekuna - młodzież z OSP „Stołpno” z Międzyrzeca
Podlaskiego, woj. lubelskie i OSP Kłodawa, woj. wielkopolskie.
TARGI EDURA
Rozwój cywilizacji ułatwia ludziom życie, ale też sprawia, że pojawiają się nowe
zagrożenia. Również zmiany w przyrodzie sprowadzają niebezpieczeństwo, nieznane nam
dotąd zdarzenia. Aby za nimi nadążyć i móc im przeciwdziałać musimy wciąż aktualizować
naszą wiedzę i umiejętności. dlatego tak ważne jest byśmy korzystali ze zdobyczy nauki i
nowych technologii, które pomagają strażakom walczyć z zagrożeniami o zdrowie oraz życie
ludzi i pozwalają coraz skuteczniej chronić samych ratujących. Co więcej, świadomość
zagrożeń i umiejętność wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń wsparte
zdobyczami technologicznymi dają możliwość skutecznego działania prewencyjnego. A
przecież zapobieganie zdarzeniom i skutkom jakie ze sobą niosą świadczy o roztropności
oraz profesjonalizmie i pozwala uniknąć ofiar oraz ogromnych nieraz strat.
123
Fotografia 28. Stoisko ZOSP RP podczas targów EDURA 2011
Fotografia 29. Ekspozycja sprzętu na stoisku ZOSP RP
Wysoce specjalizacyjne i prestiżowe wystawy „EDURA” są sprawdzoną platformą
prezentacji najnowszych osiągnięć techniki pożarniczej i ratowniczej. Dają świetną okazję
wymiany
doświadczeń,
opinii
i
poglądów
specjalistów
z
kraju
i zagranicy. Dlatego Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspiera
wystawy „EDURA”, a członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych odwiedzają je od lat w
poszukiwaniu nowych, skuteczniejszych sposobów ochrony życia i mienia.
124
Fotografia 31. Stoisko ZOSP RP
Fotografia 30. Stoisko ZOSP RP
Związek OSP RP brał udział w trzech Międzynarodowych Wystawach Ratownictwo i
Technika Przeciwpożarowa „EDURA” w 2008, 2009 i 2011 roku.
Fotografia 32. Prezentacja mundurów na stoisku ZOSP RP
125
12. Wychowanie dzieci i młodzieży
12.1. Konkurs „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę
Pożarniczą i jej Opiekuna
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której
praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad
bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, promowania idei wspólnej pracy na różnych
płaszczyznach.
Rok 2010 - I edycja Konkursu
Do konkursu zgłoszono 23 prace dokumentujące działalność MDP z województw:
dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego,
podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
Rozstrzygnięcie I edycji konkursu odbyło się w dniu 5 maja 2010 r. w Warszawie.
Za wzorową Młodzieżową Drużyną Pożarniczą uznano MDP OSP „Stołpno” z
Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie (opiekun: Łukasz Paluszkiewicz). Drużyna
otrzymała, decyzją Prezydium ZG ZOSP RP nagrodę w formie dopłaty na zakup sprzętu i
umundurowania.
W konkursie wyróżniono również:




MDP OSP Kłodawa, woj. wielkopolskie (opiekun: Tomasz Barański)
MDP OSP Czermin, woj. wielkopolskie (opiekunowie: Marcin Woźniak, Mariusz Glapa)
MDP OSP Gdów, woj. małopolskie (opiekun: Zbigniew Gomułka)
MDP OSP Warszawa - Ursus, woj. mazowieckie (opiekun: Adam Acher).
Rok 2011 - II edycja Konkursu
Do konkursu zgłoszono 22 prace dokumentujące działalność MDP w 2010 r. z
województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego,
opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego.
Za najlepszą Młodzieżową Drużyną Pożarniczą jury uznało Młodzieżową Drużynę
Pożarniczą OSP Kłodawa, woj. wielkopolskie a za najlepszego Opiekuna Tomasza
Barańskiego. Ponadto jury wyróżniło: Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Siedliska, woj.
śląskie, opiekun: Piotr Bartoń oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Zawada, woj.
małopolskie, opiekun: Piotr Motyka.
Wręczenie nagrody najlepszej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej i jej Opiekunowi
odbyło się 2 kwietnia 2011 roku w Warszawie w trakcie spotkania finalistów konkursu
„Najlepsi z Najlepszych” i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy
Pożarom”.
Rok 2012 – III edycja Konkursu
Do konkursu zgłoszono 28 prac dokumentujących działalność MDP w 2011 r.
z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego,
opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego,
wielkopolskiego.
Za wzorową Młodzieżową Drużyną Pożarniczą jury uznało Młodzieżową Drużynę
Pożarniczą OSP Czermin, woj. wielkopolskie, a za najlepszego Opiekuna Marcina Woźniaka.
126
Ponadto Jury wyróżniło:
 Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Porąbka, woj. śląskie, Opiekun: Szymon
Kastelik
 Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Starogard Gdański, woj. pomorskie,
Opiekunowie: Agnieszka Piepiórka, Marcin Łuszczyński.
Podsumowanie Konkursu odbyło się 20 kwietnia 2012 r. w Teatrze Lalka w
Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie nagrodzonych i wyróżnionych
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz zaproszeni goście. Władze Związku OSP RP
reprezentowała Druhna Teresa Tiszbierek, Wiceprezes ZG ZOSP RP, Przewodnicząca
Komisji ds. Młodzieży. W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Tadeusz Sławecki, Dyrektor Biura Zarządu Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników Jacek Bachański oraz przedstawiciele fundatorów
nagród: Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jarosław
Wojtowicz, Sylwia Wysocka z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Iwona Paradowska
z Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Prezes Kaliskich Zakładów
Przemysłu Terenowego Krzysztof Kamil Górecki.
Ważnym punktem programu był zachwycający spektakl „Sklep z zabawkami” w
reżyserii Łukasza Kosa oraz pokaz efektów teatralnych.
Fundatorzy nagród: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kaliskie
Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w
Brzezinach, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
12.2 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest jedną
z najbardziej popularnych form pracy z młodzieżą. Jest to konkurs wieloetapowy. Finał
centralny XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom” odbył się w dniach 15-18 maja 2008 r. w Krynicy-Zdroju, woj. małopolskie.
Finał zgromadził 99 uczestników w trzech kategoriach: szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finał centralny składał się z części pisemnej i ustnej.
Uczestnicy zmierzyli się z testem pisemnym, który zawierał 40 pytań dla każdej grupy
wiekowej. Do ścisłego finału weszło po 5 osób z każdej grupy, którzy uzyskali największą
liczbę punktów. W części ustnej każdy z uczestników odpowiadał na 3 pytania z
wylosowanego zestawu oraz realizował zadania pratyczne.
W wyniku rozgrywek finałowych laureatami zostali:
Grupa I - szkoły podstawowe
1. Alicja Kozioł – woj. podkarpackie
2. Klaudia Wołowska – woj. lubuskie
3. Piotr Puton – woj. mazowieckie
Grupa II – gimnazja
1. Emil Wydra – woj. łódzkie
127
2. Mateusz Grabiec – woj. świętokrzyskie
3. Michał Stefański – woj. świętokrzyskie
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
1. Adam Nowak – woj. łódzkie
2. Michał Hammer – woj. zachodniopomorskie
3. Krzysztof Golonka – woj. małopolskie.
Fundatorzy nagród: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Agencja Rynku Rolnego,
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Firma PHU „Mały Strażak” Sp.J. Andrzej
Maziarz i Lucjan Gontarz, Redakcja Czasopisma „Strażak”, Zarząd Główny ZOSP RP.
Finał centralny XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom” odbył się w dniach 29-31 maja 2009 r. w Łowiczu, woj. łódzkie.
Patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Finał zgromadził 97 uczestników w trzech kategoriach: szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finał centralny składał się z części pisemnej i ustnej.
Uczestnicy zmierzyli się z testem pisemnym, który zawierał 40 pytań dla każdej grupy
wiekowej. Do ścisłego finału weszło po 5 osób z każdej grupy, którzy uzyskali największą
liczbę punktów.
Finał ustny składał się z 2 zadań praktycznych i pytań teoretycznych.
Zadania praktyczne przygotowane zostały przez Druhów z OSP Niepokalanów. Finał
teoretyczny odbył się w obiektach Mazowieckiej Wyższej Szkoły HumanistycznoPedagogicznej w Łowiczu.
Finałowi towarzyszyły pokazy ratownicze przygotowane przez strażaków z KW PSP w
Łodzi i KM PSP w Łowiczu, pokazy sprzętu przygotowane przez producentów m.in. firmy
„Mały Strażak” z Jastrzębia Zdroju, Klub Płetwonurków MARES z Koszalina, a także
prezentacja twórczości ludowej regionu łowickiego i występy łowickiej kapeli.
Uczestnicy finału zwiedzili Muzeum Wsi Łowickiej w Łowiczu, Muzeum Fryderyka
Chopina w Żelazowej Woli, Zespół Pałacowy w Nieborowie, Muzeum Ludowe w Sromowie i
Muzeum Pożarnicze OSP Niepokalanów.
W wyniku rozgrywek finałowych laureatami zostali:
I grupa – szkoły podstawowe
I miejsce
II miejsce
III miejsce
- Piotr Puton, woj. mazowieckie
- Wojciech Pawlina, woj. dolnośląskie
- Hubert Jośko, woj. lubelskie
II grupa – gimnazja
I miejsce
II miejsce
III miejsce
- Mateusz Grabiec, woj. świętokrzyskie
- Karolina Pudełko, woj. zachodniopomorskie
- Tomasz Michalski, woj. kujawsko-pomorskie
III grupa – szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce
II miejsce
III miejsce
- Tomasz Kuliński, woj. wielkopolskie
- Adam Nowak, woj. łódzkie
- Krzysztof Golly, woj. opolskie
128
Fundatorzy nagród: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego, Krajowa Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Firma PHU „Mały Strażak” Sp.J. Andrzej Maziarz i
Lucjan Gontarz, Liga Morska i Rzeczna, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa,
Fundacja Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej, Redakcja Czasopisma „Strażak”, Zarząd
Główny ZOSP RP.
Finał Centralny XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież
Zapobiega Pożarom" odbył się w dniach 28-30 maja 2010 r. w CS PSP w Częstochowie.
W Turnieju wzięło udział 96 uczestników. Rozgrywki przeprowadzono w trzech
grupach wiekowych. Finał centralny składał się z części pisemnej i ustnej. Uczestnicy
zmierzyli się z testem pisemnym, który zawierał 40 pytań dla każdej grupy wiekowej. Do
ścisłego finału weszło po 5 osób z każdej grupy, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
W części ustnej każdy z uczestników odpowiadał na 3 pytania z wylosowanego zestawu oraz
realizował zadania praktyczne.
W wyniku rozgrywek finałowych laureatami zostali:
Grupa I – szkoły podstawowe
1. Piotr Ordon, woj. podkarpackie
2. Łukasz Barys, woj. łódzkie
3. Piotr Kartasiński, woj. łódzkie
Grupa II – gimnazja
1. Mateusz Gil, woj. świętokrzyskie
2. Michał Zych, woj. małopolskie
3. Karolina Pudełko, woj. zachodniopomorskie
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
1. Tomasz Kuliński, woj. wielkopolskie
2. Tomasz Borkowski, woj. łódzkie
3. Mateusz Grabiec, woj. świętokrzyskie
Laureaci i uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Fundatorzy nagród: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Sputnik Software
Sp. zo.o. z Poznania, Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland SA z Gorlic,
Parlamentarny Zespół Strażaków, Firma PHU „Mały Strażak” Sp.J. Andrzej Maziarz i Lucjan
Gontarz, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Redakcja Czasopisma
„Strażak”
Uczestnicy Turnieju zwiedzili Sanktuarium na Jasnej Górze, zapoznali się z
działalnością edukacyjną CS PSP oraz uczestniczyli w pokazach umiejętności kadetów.
Finał centralny XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom” odbył się w dniach 3-5 czerwca 2011 r. w Ciechocinku.
Patronat honorowy nad finałem objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta
Fedak oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
129
W Turnieju wzięło udział 96 uczestników.
Finał centralny składał się z części pisemnej i ustnej.
Finał ustny składał się z 2 zadań praktycznych i 3 pytań teoretycznych.
Finałowi towarzyszyły pokazy ratownicze przygotowane przez strażaków z KP PSP w
Aleksandrowie Kujawskim i JRG w Ciechocinku oraz pokazy zabytkowego sprzętu
przygotowane przez Druhów z OSP Straszewo.
Laureaci XXXIV finału centralnego:
Grupa I – szkoły podstawowe
1. Michał Śmiałek, woj. łódzkie
2. Justyna Kowalczewska, woj. zachodniopomorskie
3. Bartosz Wlazłowski, woj. warmińsko-mazurskie
Grupa II – gimnazja
1. Paulina Ratajczak, woj. wielkopolskie
2. Łukasz Barys, woj. łódzkie
3. Marcin Kąkol, woj. śląskie
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
1. Przemysław Podhajski, woj. zachodniopomorskie
2. Mateusz Grabiec, woj. świętokrzyskie
3. Andrzej Dziobek, woj. mazowieckie
Laureaci i uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Fundatorzy nagród: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Firma PHU „Mały Strażak” Sp.J. Andrzej
Maziarz i Lucjan Gontarz, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Redakcja
Czasopisma „Strażak” oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
12.3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”
Warsztaty artystyczne dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy Pożarom” w roku 2008 odbyły się w Zarzeczu, woj. podkarpackie
W dniach 29.06.-12.07. Ilość uczestników: 46 i 10 osób kadry wychowawczoinstruktorskiej
Udział w warsztatach był formą nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” ‘2007 r. W ramach warsztatów uczestnicy
uczestniczyli w zajęciach praktycznych i teoretycznych z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki,
batiku, tańca, poznawali kulturę, tradycję i architekturę regionu, zorganizowali festyn dla
mieszkańców Zarzecza i okolic. Ważnym elementem spotkania było zaproszenie do wspólnej
pracy i zabawy rówieśników spędzających wakacje w swojej rodzinnej miejscowości.
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” organizowany jest na
wszystkich szczeblach – od szczebla lokalnego do krajowego. W 2008 roku spotkanie
laureatów odbyło się w Teatrze na Woli w Warszawie 13 grudnia. Do finału krajowego
130
wpłynęło łącznie 451 prac z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego,
lubuskiego,
łódzkiego,
małopolskiego,
mazowieckiego,
opolskiego,
podkarpackiego,
podlaskiego,
śląskiego,
wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego,
warmińsko-mazurskiego. Jury nagrodziło i wyróżniło 58 prac. Uroczystości towarzyszyła
wystawa najlepszych prac.
Laureaci konkursu zostali zaproszeni do udziału w dwutygodniowych warsztatach
artystycznych. Warsztaty odbyły się w dniach odbyły się w dniach 5-18.07.2009 w PolanicyZdroju, woj. dolnośląskie. W warsztatach uczestniczyło 36 laureatów konkursu plastycznego i
8 opiekunów i instruktorów. Po raz pierwszy w spotkaniu wzięła udział również 9-osobowa
grupa młodzieży z Niemiec.
W ramach warsztatów młodzież uczestniczyła w zajęciach praktycznych i
teoretycznych z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, batiku, tworzenia biżuterii, poznawała
kulturę, tradycję i architekturę regionu.
Ponadto uczestnicy zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż
został przeprowadzony przez doświadczonych ratowników medycznych z OSP Pcim, woj.
małopolskie.
12 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyło się spotkanie finalistów Konkursu. Tym
razem laureatów gościła instytucja kultury m. st. Warszawy Dom Spotkań z Historią, której
pracownicy przygotowali dla uczestników warsztaty na temat historii II wojny światowej.
Ponadto chętni mieli możliwość zwiedzenia Zamku Królewskiego. Uroczystości towarzyszyła
wystawa najlepszych prac.
Laureaci konkursu zostali zaproszeni do udziału w dwutygodniowych warsztatach
artystycznych w 2010 roku.
Do finału krajowego wpłynęło łącznie 297 prac z województw: dolnośląskiego,
kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Jury nagrodziło i wyróżniło 30 prac. Było to
podsumowanie dla województw, które prowadziły konkurs zgodnie z wcześniej przyjętym
regulaminem.
W 2010 roku do konkursu wpłynęło 359 prac z województw: dolnośląskiego, kujawskopomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego,
podkarpackiego,
podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego,
wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego.
Nagrodzono i wyróżniono 43 prace w 6 grupach wiekowych (w grupie I przedszkola –
10, w grupie II kl. I-III – 10, w grupie III kl. IV-VI – 8, w grupie IV gimnazja – 10, w grupie V
szkoły ponadgimnazjalne – 2, w grupie VI dorośli – 3).
Spotkanie laureatów odbyło się 10 kwietnia 2010 r. w Warszawie, w Hotelu
Łazienkowskim. Młodzież oraz opiekunowie i rodzice uczestniczyli w zajęciach plenerowych
na terenie Parku Łazienkowskiego oraz zwiedzili Pałac na Wodzie.
Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez ZG ZOSP RP.
Galeria nagrodzonych
www.zosprp.pl.
prac
zamieszczona
została
na
stronie
Związku
–
Laureaci konkursu zaproszeni zostali do udziału w warsztatach artystycznych.
Uczestnikami warsztatów byli również laureaci jesiennej edycji konkursu 2009 roku.
131
Warsztaty odbyły się w dniach 27 czerwca -10 lipca w Ciechocinku, woj. kujawskopomorskie. Przeprowadzono zajęcia z malarstwa, grafiki, rękodzieła, batiku, pierwszej
pomocy. Na zakończenie warsztatów przygotowano wystawę najlepszych prac, wszyscy
uczestnicy otrzymali drobne upominki od organizatorów.
2 kwietnia 2011 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w
Warszawie odbyło się spotkanie laureatów. Do finału krajowego wpłynęło 317 prac z
województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego,
opolskiego,
podkarpackiego,
podlaskiego,
śląskiego,
warmińsko-mazurskiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Jury nagrodziło i wyróżniło 35 prac.
Uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy i upominki. Uroczystości towarzyszyła
wystawa nagrodzonych prac oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Szkół
Muzycznych ze Skierniewic, która zaprezentowała m.in. przeboje muzyki filmowej i
rozrywkowej. Orkiestrą dyrygował Druh Marian Chmielewski, członek Zarządu Głównego
ZOSP RP, wiceprzewodniczący Komisji Kultury ZG ZOSP RP.
Nagrody i upominki ufundowali: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w
Brzezinach.
Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne zostały wydrukowane w formie kart
pocztowych i wykorzystane do propagowania ochrony przeciwpożarowej podczas spotkań i
imprez organizowanych przez Związek OSP RP.
Laureaci konkursu zostali zaproszeni do udziału w dwutygodniowych warsztatach
artystycznych.
Warsztaty artystyczne dla laureatów odbyły się w dniach 24.06.-07.07.2011 roku w
Wiśle, woj. śląskie. W warsztatach uczestniczyło 35 laureatów oraz 9 opiekunów i
instruktorów. Młodzież doskonaliła swoje umiejętności w dziedzinie malarstwa, grafiki i
batiku. Każdy z uczestników brał udział w zajęciach praktycznych, które były poprzedzone
wykładami teoretycznymi. W czasie warsztatów została zorganizowana całodzienna
wycieczka, w czasie której uczestnicy mieli możliwość poznania kultury i sztuki beskidzkiej.
Uczestnicy wzięli udział również w imprezie z cyklu „Lato z tradycją i kulturą górali
beskidzkich” przygotowanej przez Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle, w
pieszej wycieczce po Wiśle, odwiedzili Galerię Sportowe Trofea Adama Małysza.
W czasie warsztatów powstało wiele prac. Każdy z uczestników wykonał po kilka prac
plastycznych, a wielu bardziej doświadczonych po kilkanaście różną techniką. Zakończenie
warsztatów odbyło się 5 lipca w Wiślańskim Amfiteatrze im. St. Hadyny. Dzięki pomocy
Wiślańskiego Centrum Kultury uroczystość uświetnił występ zespołu Mali Tkocze z Wisły.
W 2012 r. do eliminacji centralnych konkursu wpłynęło 417 prac z województw:
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego.
Jury nagrodziło i wyróżniło 33 autorów prac, w tym przyznało 1 wyróżnienie specjalne.
20 kwietnia 2012 r. w Teatrze Lalka w Warszawie odbyło się spotkanie finalistów
konkursu. W spotkaniu uczestniczyli - laureaci, rodzice, instruktorzy oraz zaproszeni goście.
Władze Związku OSP RP reprezentowała Druhna Teresa Tiszbierek, Wiceprezes ZG ZOSP
132
RP, Przewodnicząca Komisji ds. Młodzieży. W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Dyrektor Biura Zarządu Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Jacek Bachański oraz przedstawiciele
fundatorów nagród: Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jarosław Wojtowicz, Sylwia Wysocka z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Iwona
Paradowska z Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Prezes Kaliskich
Zakładów Przemysłu Terenowego Krzysztof Kamil Górecki.
Tradycyjnie, spotkanie laureatów konkursów dla dzieci i młodzieży to nie tylko
wręczenie nagród. Tym razem ważnym punktem programu był zachwycający spektakl „Sklep
z zabawkami” w reżyserii Łukasza Kosa oraz pokaz efektów teatralnych.
Fundatorzy nagród: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych, Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu, Wytwórnia
Umundurowania Strażackiego w Brzezinach.
Laureaci konkursu zostali zaproszeni do udziału w wakacyjnych - dwutygodniowych
warsztatach artystycznych.
14.4. Wspieranie działalności MDP (wytyczne do organizacji obozów MDP,
artykuły w „Strażaku”, dofinansowanie obozów, szkolenia
wychowawców placówek wypoczynku)
Kursy dla wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dzieci i
młodzieży
Termin: 06-13.04.2008 r. Miejsce: Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
Łączna ilość przeszkolonych osób: 55
Termin: 18-21.08.2011 r. Miejsce: Ośrodek AGRAWIT w Przewięzi, woj. podlaskie
Łączna ilość przeszkolonych osób: 66
Kursy były skierowane do osób, które chcą zdobyć uprawnienia umożliwiające
podjęcie pracy w charakterze wychowawcy kolonii i wypoczynku dla dzieci i młodzieży
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w
sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 z dnia 10 lutego
1997r., poz.67
Celem kursów było:
 wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do
pełnienia obowiązków wychowawcy w placówkach wypoczynku;
 zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i
zdrowia uczestników placówek wypoczynku;
 przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo –
opiekuńczej;
 poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z grupą kolonijną
 nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą
w placówkach wypoczynku.
Udział w szkoleniu był bezpłatny, uczestnicy pokrywali koszty podróży.
133
Kursy dla kierowników i wychowawców zostały dodatkowo uzupełnione o seminaria
obejmujące prezentację programu Związku OSP RP w pracy z dziećmi i młodzieżą.
14.2. Konferencja w Sejmie RP „Wpływ Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych na kształtowanie postaw społecznych”.
28 listopada 2011 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pod hasłem
„Wpływ Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na kształtowanie postaw społecznych”. W
spotkaniu wzięli udział członkowie i opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z
całego kraju, przedstawiciele Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego i Zarządów
Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP, przedstawiciele władz Związku i komisji
problemowych ZG ZOSP RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony
Narodowej. Z uczestnikami spotkali się m.in. Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
Waldemar Pawlak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław
Leśniakiewicz, Poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych ludzi. W spotkaniu wzięło
udział blisko 200 osób reprezentujących ok. 60 Ochotniczych Straży Pożarnych.
Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni przedstawiciele wyższych uczelni i
organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży. Wystąpienia dotyczyły takich
zagadnień jak: młodzież w świetle badań socjologicznych, wolontariat młodzieży, wiedza w
systemie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo młodych internautów, działanie metodą projektu.
Omówiono również zagadnienia prawne związane z działalnością MDP, rolę młodzieży w
rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
W drugiej części konferencji przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
zaprezentowali wybrane tematy w kontekście własnych dokonań i doświadczeń. Do
przygotowania tej części konferencji zostały zaproszone Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
uczestniczące w Konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę
Pożarniczą i jej Opiekuna.
Tematyka prezentacji MDP:
 Historia i tradycja jako punkt wyjścia do czegoś nowego - MDP OSP Zawada, woj.
małopolskie
 Młodzież – współgospodarzem strażnicy - MDP OSP Wola Batorska, woj. małopolskie
 Planowanie pracy MDP - MDP OSP Porąbka, woj. śląskie
 Integracja wewnętrzna drużyny – MDP OSP „Stołpno” z Międzyrzeca Podl., woj.
lubelskie
 Szkolenie członków MDP - MDP OSP Kamieniec, woj. wielkopolskie
 Jak zachęcić młodzież do aktywności sportowej - MDP OSP Rakszawa, woj.
podkarpackie
 Nowatorskie formy pracy z młodzieżą - MDP OSP „Stołpno” z Międzyrzeca Podl., woj.
lubelskie
 Działalność MDP na bazie szkoły - MDP Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie
 Jaki powinien być opiekun MDP? - MDP OSP Czermin, woj. wielkopolskie
 Pomysły na współpracę międzynarodową - MDP OSP Gdów, woj. małopolskie
 Podczas konferencji zostały wręczone medale i odznaczenia osobom szczególnie
zaangażowanym w pracę z młodzieżą.
134
135
13. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
13.1. Przeglądy i Festiwale Orkiestr OSP.
W 2008 roku przeprowadzone zostały XX Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP w 7
regionach Polski:
Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
Siemiatycze, woj. podlaskie
Suwałki, woj. podlaskie
- 24 maja
- 25 maja
- 1 czerwca
- 8 czerwca
- 15 czerwca
- 28 czerwca
- 29 czerwca
Łącznie w przeglądach udział wzięły 63 Orkiestry OSP. Ocena obejmowała grę w marszu,
koncert konkursowy oraz jako konkurencję dodatkową pokaz parady marszowej.
Regionalne przeglądy orkiestr są eliminacjami do Festiwalu Orkiestr OSP.
XX Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się 5 i 6
czerwca 2009 r. w Krynicy Zdroju. Brało w nim udział 25 orkiestr OSP z 9 województw.
Po wysłuchaniu koncertów konkursowych i ocenie gry w marszu osiemnastu orkiestr
laureatkami zostały:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
- Orkiestra OSP Nadarzyn, woj. mazowieckie
- Orkiestra OSP Koło, woj. wielkopolskie
- Orkiestra OSP Dobrynin, woj. podkarpackie
Orkiestra OSP Konopiska, woj. śląskie
W konkursie parady marszowej wystąpiło 9 orkiestr (kategoria dobrowolna). Wyniki
prezentują się następująco:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
- Orkiestra OSP Dobrynin, woj. podkarpackie
- Orkiestra OSP Goleszyn, woj. mazowieckie
- Orkiestra OSP Suchowola, woj. podlaskie,
- Orkiestra OSP Starokrzepice, woj. śląskie
- Orkiestra OSP Jaćmierz, woj. podkarpackie
W Festiwalu udział wzięły też Orkiestry – laureatki XIX Festiwalu
- Orkiestra OSP Mykanów, woj. śląskie
- Orkiestra OSP Wilamowice, woj. śląskie
oraz Zespół Tańca Artystycznego MINIATURY z Krynicy – Zdroju.
Wszystkie Orkiestry biorące udział w Festiwalu otrzymały zestaw nagród ufundowany
przez Zarząd Główny ZOSP RP oraz puchary i dyplomy okolicznościowe.
W roku 2010 odbyło się 10 Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP, uczestniczyły
w nich łącznie 62 orkiestry reprezentujące 13 województw.
Przeglądy odbyły się w następujących miejscach i terminach:
136










Połczyn Zdrój , woj. zachodniopomorskie
Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
Siemiatycze, woj. podlaskie
Suwałki, woj. podlaskie
Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
Byczyna, woj. opolskie
Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
Wadowice, woj. małopolskie
- 5 czerwca
- 6 czerwca
- 12 czerwca
- 13 czerwca
- 19 czerwca
- 27 czerwca
- 3 lipca
- 10 lipca
- 11 lipca
- 12 września
Jury przeglądów stanowili członkowie Komisji Kultury ZG ZOSP RP.
Wszystkie orkiestry otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy, najlepsze zostały
nagrodzone ufundowanymi przez Związek instrumentami i aparatami fotograficznymi.
XXI Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się w
dniach 24-26 czerwca 2011 r. w Krynicy Zdroju, woj. małopolskie. Brało w nim udział 18
orkiestr OSP z 9 województw, około 1100 muzyków – laureatek Przeglądów Regionalnych.
W programie Festiwalu oprócz występów konkursowych (koncertu, gry w marszu,
parady marszowej) znalazły się również uroczyste koncerty otwarcia i finałowy, w trakcie
których orkiestry prezentowały się we wspólnym wykonaniu znanych i popularnych melodii.
W Festiwalu udział wzięła również Orkiestra OSP Nadarzyn – laureatka XX Festiwalu oraz
Zespół Tańca Artystycznego MINIATURY z Krynicy – Zdroju, które dały specjalne koncerty
dla widzów festiwalu.
Jury w składzie: Marian Chmielewski, Wiesław Pitulski, Jerzy Wiesław Zawisza,
Leonarda Bogdan, zostało powołane przez Komisję Kultury.
Po wysłuchaniu koncertów konkursowych i ocenie gry w marszu szesnastu orkiestr
decyzją jury laureatkami zostały:
 I miejsce
 II miejsce
 III miejsce
- Orkiestra OSP Mykanów
- Orkiestra OSP Wilamowice
- Orkiestra OSP Koło
W konkursie parady marszowej wystąpiło 9 orkiestr (kategoria dobrowolna).
Oceny występów prezentują się następująco:
 I miejsce
 II miejsce
 III miejsce
- Orkiestra OSP Uniejów
- Orkiestra OSP Gozdowo
- Orkiestra OSP Polanka Wielka
- Orkiestra OSP Suchowola
Najlepsze orkiestry otrzymały w nagrodę instrumenty muzyczne i aparaty
fotograficzne. Wszystkie Orkiestry biorące udział w Festiwalu otrzymały zestawy nagród
ufundowane przez Zarząd Główny ZOSP RP oraz puchary, statuetki i dyplomy
okolicznościowe.
Współorganizatorem był Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, który zapewnił nieodpłatnie
miejsca występów, w tym scenę oraz opiekę straży miejskiej i innych służb porządkowych.
137
13.2. Spotkania Zespołów Artystycznych OSP.
W dniach 13-15 czerwca 2008 r. w Polanicy-Zdroju odbyły się XV Ogólnopolskie
Spotkania Zespołów Artystycznych OSP. W imprezie wzięło udział 21 zespołów
wokalnych, teatralnych i folklorystycznych wybranych spośród uczestników Regionalnych
Spotkań Zespołów Artystycznych OSP przeprowadzonych w 2007 roku.
Laureatami w kolejności zostały:





















Zespół Śpiewaczy Niezapominajki z Jastrzębia-Szerokiej, woj. śląskie
Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie z Wrzosowej, woj. śląskie
Zespół Wokalno-Taneczny Siedemnastka z Tczewa, woj. pomorskie
Regionalny Zespół Ludowy Ziemia Sanocka z Nowosielc, woj. podkarpackie
Kameralny Chór Mieszany CANTUS z Połczyna Zdroju, woj. zachodniopomorskie
Zespół Folklorystyczny Suskie Skowronki z Suchej, woj. opolskie
Zespół Teatralno-Obrzędowy Strefień z Jurkowic, woj. świętokrzyskie
Zespół Folklorystyczny Pogranicze z Szypliszek, woj. podlaskie
Zespół Śpiewaczy Retro z Barlinka, woj. zachodniopomorskie
Zespół Artystyczny Jarzębina z Sieniawy Żarskiej, woj. lubuskie
Zespół Wesoła Gromadka z Tychnowych, woj. pomorskie
Zespół Folklorystyczny Klekociaki z Bociek, woj. podlaskie
Zespół Wokalny Baba Jaga ze Stodół, woj. świętokrzyskie
Zespół Folklorystyczny Kujawioki z Osięcin, woj. kuj-pomorskie
Zespół Folklorystyczny Narwianie z Pogorzałk, woj. podlaskie
Zespół Podzamcze z Podzamcza, woj. lubelskie
Zespół Ludowy Stepniczanie ze Stepnicy, woj. zachodniopomorskie
Zespół Pieśni i Tańca Swojacy z Baruchowa, woj. kuj-pomorskie
Zespół Muzyczno-Wokalny Pomorzanie z Przybiernowa, woj. zachodniopomorskie
Zespół Śpiewaczy Dąbie z Dąbia, woj. śląskie
Zespół Ludowy Kłodawianki z Kłodawy, woj. lubuskie
W ramach przeglądów dorobku artystycznego zespołów amatorskich działających pod
patronatem Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowanych zostało w 2009 roku siedem
Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych. W Spotkaniach wzięło udział 63 zespoły
oraz solistka.







21 czerwca - Krynica – Zdrój, woj. małopolskie
28 czerwca – Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
12 lipca – Polanica Zdrój, woj. dolnośląskie
23 sierpnia – Boćki, woj. podlaskie
29 sierpnia – Giżyn, woj. zachodniopomorskie
18 października – Popielów, woj. opolskie
15 listopada – Opatów, woj. świętokrzyskie
Laureaci spotkań zaproszeni zostali na Ogólnopolskie Spotkania Zespołów
Artystycznych OSP organizowane w 2010 roku oraz na XII Festiwal Piosenki Strażackiej
(2011).
138
XVI Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP odbyły się w dniach
25-26 czerwca 2010 roku w Krynicy-Zdroju woj. małopolskie
Do udziału w Spotkaniach Komisja Kultury ZG ZOSP RP zakwalifikowała 24 zespoły
artystyczne działające pod patronatem OSP z 13 województw: dolnośląskiego, kujawskopomorskiego,
lubelskiego,
lubuskiego,
łódzkiego,
małopolskiego,
opolskiego,
podkarpackiego,
pomorskiego,
śląskiego,
świętokrzyskiego,
wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego.
Jury Spotkania stanowili członkowie Komisji Kultury – przewodniczący jury Druh
Marian Chmielewski, członkowie jury Dorota Spandel, Wiesław Pitulski, Jerzy Wiesław
Zawisza.
Najwięcej punktów zdobył Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka” z Nowosielc,
z województwa podkarpackiego.
Na podstawie protokołu kolejność zespołów ukształtowała się następująco:
























Regionalny Zespół Ludowy Ziemia Sanocka z Nowosielc, woj. podkarpackie
Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie z Wrzosowej, woj. śląskie
Zespół Regionalny Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej, woj. małopolskie
Zespół Suskie Skowronki z Suchej, woj. opolskie
Zespół Śpiewaczy Retro z Barlinka, woj. zachodniopomorskie
Zespół Jarzębina z Sieniawy Żarskiej, woj. lubuskie
Zespół Folklorystyczny Niezapominajki z Jastrzębia Szerokiej, woj. śląskie
Zespół Teatralno-Obrzędowy Strefień z Jurkowic, woj. świętokrzyskie
Zespół Śpiewaczy Podzamcze z Mełgwi, woj. lubelskie
Zespół Pieśni i Tańca Przewrotniacy z Przewrotnego, woj. podkarpackie
Zespół Pieśni i Tańca Pierwiosnek z Sękowa, woj. wielkopolskie
Chór Sołtysów im. Piotra Ćwichuły z Gminy Kłodzko, woj. dolnośląskie
Zespół Śpiewaczy Czerwona Jarzębina z Lubanic, woj. lubuskie
Zespół Śpiewaczy Wesoła Gromadka z Tychnowych, woj. pomorskie
Zespół Pieśni i Tańca Baba Jaga ze Stodół, woj. świętokrzyskie
Zespół Ludowy Giżynianki z Giżyna, woj. zachodniopomorskie
Zespół Niedźwiedzoki z Niedźwiedzy, woj. małopolskie
Zespół Wójtowiacy z Wójtowej, woj. małopolskie
Zespół Folklorystyczny Kujawioki z Osięcin, woj. kujawsko-pomorskie
Zespół Muzyczno-Wokalny Pomorzanie z Przybiernowa, woj. zachodniopomorskie
Ludowy Zespół Śpiewaczy Włościanki z Wielenina, woj. łódzkie
Zespół Śpiewaczy Brzękowianie z Goląszy-Brzękowic, woj. śląskie
Zespół Śpiewaczy Dąbie z Dąbia, woj. śląskie
Zespół Wesołe Gosposie z Witanowic, woj. małopolskie
Wszystkie Zespoły biorące udział w Spotkaniach otrzymały okolicznościowe dyplomy,
album „Polski Rok”, aparaty fotograficzne ufundowane przez Zarząd Główny Związku OSP
RP oraz maskotki ufundowane przez firmę „Reflex” z Nowego Sącza.
XVII Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP zorganizowane zostały
w 2011 roku w siedmiu miejscowościach:
 26 czerwca – Krynica- Zdrój, woj. małopolskie
 31 lipca – Uniejów, woj. łódzkie
139





7 sierpnia – Ciechanowiec, woj. podlaskie
13 sierpnia – Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
21 sierpnia – Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
27 sierpnia – Giżyn, woj. zachodniopomorskie
20 listopada – Opatów, woj. świętokrzyskie
W Spotkaniach wzięło udział 71 zespołów oraz solistka.
Najlepsze zespoły zostaną zaproszone do udziału w XVII Ogólnopolskich Spotkaniach
Zespołów Artystycznych OSP w 2012 roku oraz na XIII Festiwal Piosenki Strażackiej (2013).
13.3. Festiwale Piosenki Strażackiej.
XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej odbył się w dniach 26 – 27 czerwca
2009 roku w Ciechocinku. W konkursie wzięło udział 15 zespołów. W koncertach
festiwalowych wystąpiły też Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” z Wrzosowej, woj. śląskie
i Kameralny Chór Mieszany CANTUS z Połczyna-Zdroju, woj. zachodniopomorskie.
Występom Zespołów towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów.
Laureatami zostały zespoły:
 I miejsce
 II miejsce
 III miejsce
- Zespół „Suskie Skowronki” z Suchej, woj. opolskie
- Zespół „Niezapominajki” z Jastrzębia Szerokiej, woj. śląskie
- Zespół „Retro” z Barlinka, woj. zachodniopomorskie
Wszystkie zespoły otrzymały puchary i dyplomy okolicznościowe oraz nagrody
ufundowane przez organizatorów (w tym śpiewnik zawierający piosenki strażackie i
wydawnictwo okolicznościowe „20 lat minęło” poświęcone dziesięciu Festiwalom Piosenki
przeprowadzonym w Ciechocinku w latach 1987-2007).
Współorganizatorem
aleksandrowskiego.
festiwalu
był
burmistrz
Ciechocinka
i
strażacy
powiatu
XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej odbył się w dniach 17-19 czerwca
2011 roku w Ciechocinku. W konkursie wzięło udział 17 zespołów – około 300 wykonawców.
Decyzją Komisji Kultury w skład Jury Festiwalu weszli jej członkowie: Marian
Chmielewski - przewodniczący, Wiesław Pitulski, Jerzy Wiesław Zawisza, Leonarda Bogdan
– sekretarz.
Laureatami Festiwalu zostały zespoły:
 I miejsce
 II miejsce
 III miejsce
- Zespół Pacjent Zero z Opoczna, woj. łódzkie
- Zespół Novi z Nowego, woj. kujawsko-pomorskie
- Zespół Suskie Skowronki z Suchej, woj. opolskie
Wszystkie Zespoły otrzymały ufundowane przez Zarząd Główny Związku OSP RP i
burmistrza Ciechocinka okolicznościowe statuetki i dyplomy oraz nagrody (zestawy: teczka,
mikrofon, pendrive, śpiewniki, metronom, płyty).
Gospodarzem i współorganizatorem Festiwali był burmistrz Ciechocinka i strażacy
powiatu aleksandrowskiego.
140
13.4. Koncerty okolicznościowe
6 września 2008 r. odbył się uroczysty Koncert Jubileuszowy zorganizowany z
okazji 90. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz 85-lecia Związku OSP RP w
Małopolsce
W koncercie wystąpiły zespoły ludowe – laureaci XV Ogólnopolskich Spotkań
Zespołów Artystycznych OSP Polanica Zdrój ‘2008 oraz orkiestry – laureaci XX
Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP w 2008 r.
Związek był współorganizatorem Zlotu Chórów i Orkiestr pod hasłem „Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie” 23 maja 2009 roku.
Przygotowane zostało stoisko promocyjne z wydawnictwami okolicznościowymi.
Związek przygotował też płytę z materiałem nutowym dla wykonawców koncertu. Dużą
pomoc organizacyjną okazali Druhowie z OSP Liczeń Stary zapewniając obsługę
organizacyjną, pierwszą pomoc oraz przygotowując posiłki dla wszystkich wykonawców.
Przeważały wśród nich orkiestry OSP.
Na potrzeby Koncertu Orkiestr OSP „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w
Hołdzie” organizowanego 18 maja w Wadowicach (przez OSP Chocznia) przygotowane
zostały wydawnictwa okolicznościowe (karty pocztowe, pieczęć okolicznościowa).
W organizowanej w Suchowoli Europaradzie Orkiestr w Centrum Europy
uczestniczyły Orkiestry OSP: Dobrynin, Słupca, Zambrów i jako gospodarz Suchowola.
Przygotowane zostały nagrody dla gości z zagranicy promujące Związek OSP RP oraz
wydawnictwa promocyjne.
Koncert Orkiestr OSP „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie”
odbył się 18 maja, Wadowice woj. małopolskie – koncert połączonych orkiestr OSP.
Udział w obchodach 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem
17 lipca, Grunwald woj. warmińsko-mazurskie
Główną imprezą realizowaną w ramach obchodów rocznicy Bitwy pod Grunwaldem był
uroczysty koncert orkiestr i zespołów artystycznych działających pod patronatem OSP. Na
Pola Grunwaldu przybyło 30 orkiestr i 5 zespołów śpiewaczych.
W trakcie koncertu orkiestry wykonały kilka znanych utworów polskich kompozytorów,
koncert poprowadził Druh Marian Chmielewski. Chóry pod kierownictwem Druha Bolesław
Kurka z Połczyna-Zdroju odśpiewały dawne polskie pieśni, w tym „Bogurodzicę”.
Koncert Orkiestr OSP "Strażacy Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie"
- 15 maja – Wadowice, woj. małopolskie - wspólny koncert orkiestr OSP. Głównym
organizatorem była OSP Chocznia.
IV Zlot Chórów i Orkiestr "Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie"
141
IV Zlot Chórów i Orkiestr odbył się w 28 maja 2011 roku w Licheniu Starym, w
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP –
Bronisława Komorowskiego i Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski Jego Eminencji
Arcybiskupa Józefa Kowalczyka.
Organizatorami byli
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny w Warszawie
- Polskie Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie
- Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej w Licheniu.
Zlot rozpoczęła uroczysta msza święta, liturgii przewodniczył ks. Arcybiskup Jan
Lenga.
O godz.17.00 - na schodach Bazyliki odbył się koncert w wykonaniu połączonych
orkiestr dętych z towarzyszeniem zespołów artystycznych OSP i chórów (w tym 66 orkiestr
OSP i 16 zespołów artystycznych OSP)
Dyrygentami byli: Marian Chmielewski i Franciszek Suwała. Koncert prowadził: ks.
prof. Kazimierz Szymonik.
Związek jako współorganizator przygotował i wydał karty pocztowe, okolicznościową
pieczęć. Materiały były dostępne nieodpłatnie na stoisku promocyjnym ustawionym na
terenie sanktuarium. Związek przygotował też płytę z materiałem nutowym dla wykonawców
koncertu. Koordynował przygotowania do uroczystej mszy św. i koncertu połączonych
orkiestr, zespołów oraz chórów.
Dużą pomoc organizacyjną okazali Druhowie z OSP Liczeń Stary zapewniając
obsługę organizacyjną, pierwszą pomoc oraz przygotowując posiłki dla wszystkich
wykonawców.
VIII Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy odbyła się 2-4 lipca 2010 roku
w Suchowoli, woj. podlaskie.
IX Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy
1-3 lipca 2011 roku – Suchowola, woj. podlaskie
W trakcie Europarady orkiestry zaprezentowały się w trakcie indywidualnych
koncertów oraz w paradzie marszowej oraz wspólnym wykonaniu utworów przez wszystkie
orkiestry. Około 450 muzyków grało pod batutą Grzegorza Maliwieckiego (Młodzieżowa
Orkiestra Dęta OSP Jaćmierz), Eugeniusza Paddubockiego (Wzorowa Orkiestra Dęta
„Gelikon” Dziecięcej Szkoły Muzycznej w Mińsku), Heinza Reisingera (Eisenbahner
Musikverein Mürzzuschlag) oraz Walerego Saka (Wzorowa Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej
w Porzeczu).
Festiwal uświetnił swoim występem Zespół Tańca Artystycznego „Miniatury” z KrynicyZdroju.
Zwieńczeniem Europarady był koncert Eurooriestry, w skład której wchodzili
reprezentanci wszystkich orkiestr goszczących w Suchowoli. Pod dyrekcją Jerzego
Zdanewicza z Suchowoli muzycy wykonali wiązankę melodii. Podsumowaniem festiwalu było
wręczenie pucharów i podziękowań dyrygentom i kierownikom poszczególnych grup.
142
13.5. Konferencja naukowa w Sejmie RP „Kultura w działalności OSP tradycja i współczesność”
„Kultura w działalności OSP – tradycja i współczesność” – pod takim hasłem Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP zorganizował w dniu 27.09.2010 r. w Sejmie RP
konferencję naukową. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in. członkowie
Parlamentarnego i Senackiego Zespołu Strażaków oraz Sejmowej Komisji Kultury i Środków
Przekazu, członkowie władz Związku OSP RP, przedstawiciele amatorskiego ruchu
artystycznego OSP, kronikarze, historycy. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił
Kameralny Chór Mieszany CANTUS z Połczyna-Zdroju.
Lista referatów:
 „Kultura strażacka w monografiach jednostek” - Stanisław Bukowiec
 „Od „Bogurodzicy” do „Mazurka Dąbrowskiego” – krótka historia polskiego hymnu
narodowego” - Marian Chmielewski
 „Regionalizm jako źródło aktywności społecznej” - prof. Jerzy Damrosz
 „Udział strażaków w uroczystościach religijno-patriotycznych” - dr Rafał Dmowski
 „Legenda Grunwaldzka w dziejach Polski” - dr Janusz Gmitruk
 „Etos rycerski w polskiej historii i tradycji” - mgr Jacek Macoszyn
 „Rola konkursu plastycznego w rozwoju zainteresowań artystycznych” - Janina Mamak
 „Miejsce kultury ludowej w kulturze narodowej” - prof. Józef Maroszek
 „Wkład strażaków w kulturę narodową” - prof. Stefan Pastuszka
 „Tradycja i obyczajowość polska czasu transformacji ustrojowej 1989-2010” - Anna
Przybylska
 „Wpływ kultury ludowej na rozwój kultury narodowej” - Dorota Sitek
 „Remiza jako centrum kultury” - Władysław Tabasz
 „Wpływ treści kultury strażackiej na wychowanie dzieci i młodzieży” - Teresa
Tiszbierek
 „Rola muzealnictwa pożarniczego w dokumentowaniu i popularyzowaniu kultury
polskiego pożarnictwa na przykładzie Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu - Zbigniew
Todorski
 „Udział OSP w życiu kulturalnym Mazowsza” - Bożena Żelazowska (Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)
13.6 Pomoc repertuarowa, szkolenia dyrygentów i kierowników zespołów,
Kurs dla dyrygentów orkiestr, choreografów i kierowników zespołów artystycznych
OSP.
Kurs odbył się w dniach 3-6.12.2009 roku w Krynicy-Zdroju. Celem kursu było
omówienie przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego przeprowadzonych w
roku 2009, w tym XX Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP, XI Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Strażackiej oraz Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych OSP.
Podczas zajęć miała miejsce wymiana doświadczeń oraz zostały wstępnie omówione plany
na rok 2010. Przeprowadzono również zajęcia nt. pierwszej pomocy, regulaminu
umundurowania, ceremoniału oraz zagadnień psychologicznych.
W kursie brały udział 103 osoby.
143
Kurs dla przedstawicieli OSP prowadzących orkiestry dęte i zespoły artystyczne
przeprowadzony w 2010 roku
I turnus 16-22 sierpnia w Przewięzi – 52 osoby
II turnus 23-29 sierpnia w Przewięzi, woj. podlaskie – 50 osób
W trakcie kursu poruszono następujące tematy










Dobór repertuaru do możliwości orkiestry
Czytanie partytur, opracowywanie
Praca dyrygenta z orkiestrą w opracowaniu nowego utworu
Dyrygowanie utworami koncertowymi i ustawienie orkiestry
Akompaniament orkiestry dla solisty, prawidłowe wykonanie utworów przygotowanych
do koncertu
Praca z buławą
Gra w marszu – prowadzenie orkiestry, zatrzymanie, wznowienie gry, ustawienie
orkiestry
Wspólne wykonanie utworów
Utwory wokalne – dobór głosu do tonacji operowanie głosem, wydobywanie dźwięków
Estetyka zespołu
Nadzór merytoryczny nad realizacją założeń programowych kursu sprawowali
członkowie Komisji Kultury ZG ZOSP RP.
Warsztaty szkoleniowe dla dyrygentów i choreografów Orkiestr OSP
W dniach 11-13 marca 2011 roku w Krynicy-Zdroju przeprowadzono szkolenie dla
dyrygentów i choreografów orkiestr OSP, które zakwalifikowały się do udziału w XXI
Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP. W trakcie zajęć omówiono następujące tematy:





Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP ‘2010
Omówienie ramowego programu XXI Festiwalu Orkiestr OSP
Losowanie kolejności występów konkursowych
Omówienie koncertów połączonych orkiestr (i grup dziewczęcych)
Zapoznanie z miejscami przebiegu imprez programowych
Zajęcia kursu prowadzili członkowie Komisji Kultury ZG ZOSP RP.
144
14. Kultywowanie tradycji i dokumentowanie historii
14.1 Jubileusz 90-lecia Związku OSP RP
W roku 2011 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych obchodził 90 rocznicę istnienia.
Jubileusz ten obchodzony był we wszystkich ogniwach Związku i OSP.W przeddzień
głównych uroczystości, w dniu 7 wrzesnia 2012 roku delegacje ZOSP RP złożyły wieńce na
cmentarzu powązkowskim i komunalnym, m.in. na mogiłach Bolesława Chomicza, Józefa
Tuliszkowskiego i płk. poż. Krzysztofa Smolarkiewicza.
Fotografia 33. Przedstawiciele ZOSP RP składają wieniec na grobie płk.
poż. K. Smolarkiewicza
W tym samym dniu, o godz. 18 w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w
Pałacu Blanka przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie otwarta została wystawa „Jednością
silni – 90 lat Związku OSP RP”. Oficjalnego otwarcia dokonał przewodniczący Komisji
Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP prof. Piotr Matusak. Szerokie grono
zwiedzających podziwiało znajdujące się w gablotach hełmy strażackie ozdobne jak również
te, w których niegdyś strażacy brali udział w akcjach. Ściany zdobiły zdjęcia mówiące o
historii i przedstawiające los strażaków, ich działalność i bezgraniczne, bezinteresowne
poświęcenie.
Główne uroczystości z okazji 90 rocznicy zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce w
dniu 8 września poprzedziła konferencja prasowa, która odbyła się w Sali Koncertowej
Zamku Królewskiego w Warszawie. Z dziennikarzami spotkali się: wicepremier, prezes
Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, podsekretarz stanu w MSWiA
Zbigniew Sosnowski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał bryg. Wiesław
Leśniakiewicz oraz wiceprezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny.
O godzinie 10 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście
rozpoczęła się uroczysta msza św., którą koncelebrował metropolita warszawski arcybiskup,
145
kard. Kazimierz Nycz. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, licznie przybyłe delegacje z
całej Polski oraz władze Związku.
Wydarzenie uświetniło przybycie blisko 90 pocztów sztandarowych z całego kraju oraz
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów. Po mszy delegacja przedstawicieli
pożarnictwa polskiego złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Natomiast
orkiestra oraz poczty sztandarowe przemaszerowały na plac Zamkowy, gdzie już od godziny
9.30 można było podziwiać nowoczesne pojazdy, sprzęt oraz elementy wyposażenia
ochotniczych straży pożarnych.
Fotografia 35. Poczty sztandarowe na
trasie przemarszu do Katedry
Fotografia 34. Poczty sztandarowe na
dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie
Przed Zamkiem Królewskim zaprezentowane zostały: ciężkie i średnie samochody
pożarnicze, specjalny lekki pojazd ratownictwa technicznego, specjalistyczny samochód
pożarniczy SKOT – transporter opancerzony, ultralekki statek powietrzny - wiatrakowiec,
łodzie ratownictwa wodnego i powodziowego. Można było zobaczyć strażaków ćwiczących
na ściance wspinaczkowej i porozmawiać z ratownikami ochotnikami. Zarząd Główny
Związku ZOSP RP, za pośrednictwem mediów, zaprosił mieszkańców Warszawy oraz gości
zwiedzających stolicę do obejrzenia prezentacji sprzętu, jakim dysponują straże pożarne.
Mimo kapryśnej pogody na placu Zamkowym nie zabrakło dzieci, młodzieży i dorosłych.
Fotografia 36. Uroczysta msza św. w
Katedrze św. Jana Crzciciela w Warszawie
Fotografia 37. Delegacja ZOSP RP
składa wieniec pod grobem nieznanego
żołnierza
146
Główna uroczystość odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Wzięli w niej
udział licznie zaproszeni goście, delegacje strażaków z poszczególnych województw oraz
władze Związku i Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Główny PSP generał brygadier
Wiesław Leśniakiewicz wyróżnił Zarząd Główny Związku OSP RP Medalem Honorowym im.
Józefa Tuliszkowskiego. Podczas uroczystości uhonorowani zostali strażacy ochotnicy,
którzy narażając własne życie i zdrowie wykazali się wyjątkową odwagą w działaniach
ratowniczych. Wręczone im zostały: złote i srebrne odznaki „Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej, Złoty Znak Związku i złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Fotografia 39. Uroczystość na Zamku
Królewskim w Warszawie
Fotografia 38. Główna Uroczystość na Zamku
Królewskim w Warszawie
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wykazanie wyjątkowej ofiarności i
odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w związku podczas powodzi i trąby
powietrznej w 2010 roku, przyznał Złote Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
druhom:
1. Kuczkowicz Jan
2. Konefał Jerzy
- OSP Jabłonka (woj. małopolskie),
- (woj. podkarpackie),
Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej” za wykazane męstwo
podczas
akcji
powodziowych,
pożarów
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej a także wypadkow drogowych, nadane
zostały druhom:
Fotografia 40. Wręczanie odznaczen
na uroczystości w Zamku Królewskim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Makowski Henryk
- OSP Wielki Wałcz (kujawsko - pomorskie),
Rybak Marian Jerzy - OSP Janiszów (lubelskie),
Dębski Stanisław
- OSP Kazanów (mazowieckie),
Gruszczyński Jarosław
- OSP Chęciny (świętokrzyskie),
Kubicki Krzysztof
- OSP Kowala (świętokrzyskie),
Wolszczak Przemysław
- OSP Olsztynek (warmińsko - mazurskie),
Serbiak Zbigniew
- OSP Czermin (wielkopolskie),
Trzópek Stanisław
- OSP Chojna (zachodniopomorskie),
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadało Złote Znaki Związku OSP RP
za ratowanie życia ludzkiego w czasie działań związanych z gaszeniem pożarów Domu
Pomocy Społecznej, wypadków drogowych, następującym druhom:
147
1.
2.
3.
4.
Jeremicz Mirosław Piotr
- OSP Chojna (zachodniopomorskie),
Krupski Zbigniew
- OSP Korfantów (opolskie),
Pasiński Zdzisław
- OSP Podwiesk (kujawsko - pomorskie),
Rudolf Ignacy Roman - OSP Józefów (lubelskie) ,
Prezydium ZG ZOSP RP nadało Złote Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” za podjęte
działania w czasie pożarów i zdarzeń na drodze bezpośrednio ratując ludzkie życie,
następującym druhom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klinkosz Florian
Bryła Mateusz
Marzec Grzegorz
Mickiewicz Dariusz
Nogacki Andrzej
Palus Szczepan
Aleksiejczyk Henryk
Turkowicz Dariusz
- OSP Szymbark (pomorskie),
- OSP Chruścina (opolskie),
- OSP Chruścina (opolskie),
- OSP Korfantów (opolskie),
- OSP Chruścice (świętokrzyskie),
- OSP Samsonów (świętokrzyskie),
- OSP Lipsko (podlaskie),
- OSP Dębe Wielkie (mazowieckie).
Z okazji Jubileuszu 90 – lecia, na ręce Prezesa, listy gratulacyjne dla Związku OSP
RP skierowali m.in.:


















Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Grzegorz Schetyna,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jerzy Miller,
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – generał Mieczysław Cieniuch,
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – Sekretarz Stanu, Szef Biura Stanisław Koziej,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Adam
Rapacki,
Przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strazackiego – Poseł na Sejm RP Krystyna
Skowrońska,
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier Wiesław
Leśniakiewcz,
Główny Inspektor Pracy – Anna Tomczyk,
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu ochrony Środowiska – Jan Rączka,
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik,
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – z-ca
komendanta bryg. Robert Łazaj,
Dyrektor Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa
Tuliszkowskiego, Państwowego Instytutu Badawczego – mł. bryg. dr inż.. Dariusz
Wróblewski,
Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – st. bryg. mgr inż.
Włodzimierz Bareła,
Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego – hm. Małgorzata Sinica,
Prezes Zarządu Fundacji EDURA – Janusz Jędrzejczyk,
Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A – Michał Szubski,
Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – dr. Andrzej Malinowski,
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej – dr Juliusz Braun.
148
14.2 Rok Bolesława Chomicza (i uroczystości na Chomiczówce)
Zadania zrealizowane w ramach obchodów 130-lecia urodzin Bolesława Chomicza i
90. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski
Uchwała Prezydium Związku OSP RP







Wydawnictwa okolicznościowe:
karty pocztowe o tematyce historycznej nawiązujące do obchodów 90. rocznicy
odzyskania Niepodległości Polski;
seria kart pocztowych prezentujących życie i dorobek Bolesława Chomicza – w
związku z obchodami Roku Bolesława Chomicza
Zeszyt Historyczny nr 7 „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych” pod redakcją J.
Gmitruka i P. Matusaka;
wydawnictwo pokonferencyjne „Z Myślą o Niepodległej” (materiały z konferencji
naukowej zorganizowanej 10.09.2008 r.);
Jednodniówka z okazji obchodów Roku Bolesława Chomicza;
dodruk Jednodniówki wydanej z okazji XII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP w 2007
r.;
datowniki okolicznościowe propagujące ochronę przeciwpożarową;
 4 maja br. - Msza Św. – Bazylika Mniejsza Św. Floriana, warta i kwiaty pod tablicą
strażaków, złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza przez delegację
strażaków, Strażacki Festyn w Łazienkach Królewskich
 15-17 maja br. – Krynica-Zdrój - finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, wystawy okolicznościowe
 18 maja br. – Wadowice - koncert orkiestr OSP
 27 maja br. – 130. rocznica urodzin Bolesława Chomicza – uroczystości w Kościele
pw Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych, w Warszawie na Chomiczówce, złożenie
kwiatów na grobie i pod tablicą Bolesława Chomicza
 XX Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP – wspólne koncerty połączonych orkiestr
 13-15 czerwca br. – Polanica-Zdrój - XV Ogólnopolskie Spotkania Zespołów
Artystycznych OSP, przeprowadzenie Konkursu Pieśni Patriotycznej oraz Konkursu
Tańca Ludowego, wystawa okolicznościowa.
 24-29 czerwca br – Suwałki - VIII Ogólnopolskie Zawody MDP w Sportach Obronnych.
Zapoznanie z tradycją Wojska Polskiego na przykładzie 14. Suwalskiego Pułku
Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wycieczka do Wilna (w
tym zapoznanie z historią miasta i tej części Europy), cmentarz na Rossie, zapoznanie
z miejscami pamięci narodowej w regionie oraz jego historią.
 29 czerwca - 12 lipca br. – Zarzecze, woj podkarpackie - Ogólnopolski Plener
Artystyczny - zapoznanie z historią regionu
 6 września br. – Kraków – uroczysty Koncert Jubileuszowy z okazji 90. rocznicy
odzyskania Niepodległości oraz 85-lecia Związku OSP RP w Małopolsce
 26-28 września br. – Tomaszów Mazowiecki - XV Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP
14.3. VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
24 kwietnia 2010 r.
149
W uroczystości uczestniczyło ponad 100 tys. strażaków w tym członkowie
Ochotniczych Straży Pożarnych, władze Związku na czele z Prezesem Waldemarem
Pawlakiem, działacze, przedstawiciele władz państwowych, słuchacze szkół pożarniczych,
funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy zakładowych
straży pożarnych, weterani służby pożarniczej a także sympatycy pożarnictwa, około 3 tys.
pocztów sztandarowych oraz 157 orkiestr OSP i 22 połączone strażackie zespoły
artystyczne. Mszę św. na Jasnogórskim Szczycie poprzedził koncert orkiestr dętych, niektóre
utwory zostały wykonane z towarzyszeniem zespołów artystycznych. Dyrygował kapelmistrz
Marian Chmielewski (wiceprzewodniczący Komisji Kultury ZG ZOSP RP). Orkiestry oraz
zespoły zapewniły również oprawę muzyczną mszy świętej. Zespoły artystyczne do występu
przygotował i poprowadził Bolesław Kurek z Połczyna Zdroju.
14.4. Konferencje naukowe w Sejmie RP: „Z myślą o Niepodległej”,
„Strażacy we wrześniu 1939 r.”
Z okazji 90. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski zorganizowano konferencję
naukową pod hasłem „Z myślą o Niepodległej”. Konferencja odbyła się w Sejmie RP 10
września 2008 r. Honorowy Patronat objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski.
W związku z obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej została
zorganizowana konferencja naukowa „Strażacy we wrześniu 1939 roku”. Konferencja
odbyła się 5 października 2009 r. w Sejmie RP. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
władz Związku, Państwowej Straży Pożarnej, Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, Komisji
Kultury ZG ZOSP RP, kronikarze i autorzy monografii Ochotniczych Straży Pożarnych.
Konferencji towarzyszyła wystawa kronik OSP wyróżnionych w Ogólnopolskim
Konkursie Kronik oraz występy Kameralnego Chóru Mieszanego CANTUS z Połczyna Zdroju
i Młodzieżowej Orkiestry OSP Mykanów.
Problematyka II wojny światowej znalazła się również w VIII Zeszycie Historycznym
Związku przygotowanym przez Komisję Historyczną.
14.5. Konkursy historyczne (Ogólnopolski Konkurs Kronik, Konkurs na
pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”,
Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii
pożarnictwa)
W dniach 26-28 września 2008 roku w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie odbyło
się spotkanie laureatów XV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP i XV Konkursu na
pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”. Na szczebel krajowy
obu konkursów wpłynęły: 123 kroniki i 22 prace (monografie, pamiętniki, relacje). Spotkanie
zostało połączone z sesją popularnonaukową oraz warsztatami z zakresu dokumentowania
dziejów straży pożarnych.
Na XVI Ogólnopolski Konkurs Kronik wpłynęło 121 kronik, w 172 tomach z 15
województw.
150
W Konkursie wyróżniono 29 kronik, które uzyskały ocenę wzorową, 25 kronik
oceniono jako wyróżniające, 39 kronik było poprawnych, 26 kronik prezentowało poziom
poniżej oceny poprawnej.
Finał konkursu odbył się w Dowspudzie k. Augustowa i w Augustowie w dniach 1820.09.2009 r.
Podczas spotkania finalistów przygotowana została wystawa najlepszych kronik OSP
połączona z indywidualnymi konsultacjami kronikarzy z jurorami Konkursu oraz członkami
Komisji Historycznej. Umożliwiło to zapoznanie się z opiniami na temat poziomu kronik i
ocenami pracy kronikarskiej. Na zakończenie spotkania zorganizowano sesję historyczną w
trakcie której kronikarze wysłuchali referatów prezentowanych przez członków Komisji
Historycznej oraz zaproszonych gości z regionu Podlasia.
Przedstawiona została również informacja o organizacji ochrony przeciwpożarowej na
Białorusi (przez przedstawiciela Białorusi z Porzecza Walerego Saka) oraz współpraca
polsko-litewska na przykładzie Zespołu Folklorystycznego „POGRANICZE” z Szypliszek,
który również prezentował pieśni i tańce tego pogranicza.
Uczestnicy zwiedzili Wilno i Troki oraz Suwalszczyznę poznając różne aspekty historii
i obecnych działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ekologii, współpracy
przygranicznej.
Na XVI Konkurs na pamiętniki, wspomnienia relacje i opracowania „Z dziejów
Ochotniczych Straży Pożarnych” wpłynęło 11 prac.
Laureaci zaproszeni zostali na spotkanie laureatów konkursu kronik.
Spotkanie laureatów XVII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP i XVII Konkursu
na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” zorganizowane
zostało w dniach 17-19 września 2010 roku, Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie.
Do Konkursów zgłoszono 87 kronik w 143 tomach oraz 11 monografii. Jury pod
przewodnictwem Druha dr Eugeniusza Walczaka oceniło pracę kronikarzy wyróżniając 39
kronik (15 wzorowych, 24 wyróżniające).
Autorzy zgłoszonych kronik oraz monografii i innych opracowań zostali zaproszeni na
podsumowanie Konkursów, które odbyło się na bazie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
Dla uczestników spotkania zorganizowano wycieczkę, w trakcie której mogli zwiedzić
Olsztyn i jego okolice oraz miejsca związane z historią wojny polsko – krzyżackiej, w tym
Pola Grunwaldzkie.
Ważnym elementem podsumowania Konkursu była sesja popularnonaukowa pod
tytułem „Etos rycerski w polskiej historii i tradycji” związana tematycznie z obchodami 600.
rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Tytuły referatów:
 „Wielka wojna z Zakonem 1409-1411” - dr Janusz Gmitruk
 „Etos rycerski w polskiej historii i tradycji” – mgr Jacek Macyszyn
 „Legenda grunwaldzka a walka o niepodległość Polski” – dr hab. Dariusz
Radziwiłowicz
 „Grunwald 1410 – Tannenberg 1914 – w propagandzie niemieckiej” – dr Wiesław Łach
 „Obchody rocznic bitwy grunwaldzkiej”
 „Ochotnicze Straże Pożarne Prus Wschodnich” – Stanisław Mikulak
 „Tradycje olsztyńskie – pamięć o poległych strażakach”
151
Podsumowania konkursów historycznych dokonał dr Eugeniusz Walczak
Uczestnicy spotkania otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez ZOSP RP.
Zorganizowana została wystawa upamiętniająca uroczysty koncert orkiestr i zespołów
OSP w rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, na której pokazano zdjęcia z koncertu.
Na XVIII Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP wpłynęło 91 kronik z piętnastu
województw, łącznie 151 tomów. Jury pod przewodnictwem dr Eugeniusza Walczaka
postanowiło wyróżnić autorów 17 kronik, 19 kronik uznało za wzorowe.
Podsumowanie konkursów odbyło się w dniach 16-18 września 2011 roku w
Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Tradycyjnie do udziału w podsumowaniu zaproszeni zostali kronikarze, których kroniki
i prace przesłano na konkursy. W spotkaniu brali udział przedstawiciele piętnastu
województw.
Kronikarze uczestniczyli w warsztatach, w trakcie których mieli możliwość konsultacji z
jurorami konkursów oraz historykami – członkami Komisji Historycznej ZG ZOSP RP.
W sobotę uczestnicy spotkania zwiedzili sanktuarium na Jasnej Górze. Dzięki
uprzejmości Druhów z okolicznych OSP (z Koszęcina, Mokrej, Kłobucka, Złochowic)
kronikarze mieli możliwość obejrzenia ich siedzib i zapoznania się z pracą oraz osiągnięciami
członków OSP.
W niedzielę odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „90 lat Związku OSP RP”, w
trakcie której głos zabrali przedstawiciele Komisji Historycznej ZG ZOSP RP oraz zaproszeni
goście. Konferencji towarzyszyła wystawa kronik oraz wystawa przygotowana z okazji 90lecia Związku.
Na zakończenie wszyscy kronikarze otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz drobne
upominki ufundowane przez Zarząd Główny.
Na XVIII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia relacje i opracowania „Z dziejów
Ochotniczych Straży Pożarnych” wpłynęło 20 prac o różnym charakterze. Autorzy prac
zostali zaproszeni na spotkanie laureatów konkursu kronik.
W 2008 roku odbyły się dwa podsumowania konkursu na prace popularnonaukowe i
badawcze dotyczące historii pożarnictwa:
Edycja ‘2007 w dniu 22.02.2008 r.
II Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii
pożarnictwa
 I nagroda - Władysław Pilawski „Ochrona przeciwpożarowa Wielkopolski 1459-1950”.
Poznań 2006
 II nagroda - Jerzy Polak „140-lecie Straży Pożarnej w Bielsku-Białej’. Bielsko Biała
2004
 III nagroda - Andrzej Celiński, Rafał Dmowski „Zarys dziejów ochrony
przeciwpożarowej w mieście Siedlce. 130 lat Siedleckiej Straży Pożarnej 1877-2007”.
Siedlce 2007
Edycja ‘2008 w dniu 12.12.2008 r.
152
III Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii
pożarnictwa.
 I nagroda - Mieczysław Mantyka „Dzieje Krakowskiego Związku Straży Pożarnych w
latach 1923-1950”. Kraków 2008
 II nagroda - Mariusz Kaznowski „Czuwają, by człowiek bezpiecznie mógł żyć. Sto lat
służby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi”. Brzozów 2008
 III nagroda - Jan Woldański „Pożarnictwo powiatu pleszewskiego (1881-2007)”. Toruń
2008,
 Włodzimierz Konieczny „Zagrożenia ogniowe ziem Królestwa Polskiego II połowy XIX i
początków XX wieku a działalność Ochotniczych Straży Pożarnych”. Toruń 2008
Jury IV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii
pożarnictwa oceniło 30 nadesłanych do konkursu, w tym prace magisterskie i licencjackie.
Podsumowanie Konkursu odbyło się 11 grudnia 2009 roku na posiedzeniu Komisji
Historycznej w Warszawie. Wszyscy laureaci konkursów historycznych otrzymali dyplomy i
nagrody ufundowane przez Związek OSP RP.
V Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii
pożarnictwa podsumowany został 14 grudnia 2010 roku w Warszawie
Jury Konkursu w składzie:





prof. dr hab. Piotr Matusak – przewodniczący
dr Janusz Gmitruk – wiceprzewodniczący
dr Grażyna Korneć – członek
mgr Anna Przybylska – członek
nagrodziło następujących autorów:
I nagroda
 „Strażacy ziemi łukowskiej”. Bochnia 2008. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława
Bukowca
II nagroda
 „Strażacy ziemi limanowskiej”. Bochnia 2010. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława
Bukowca
 „Strażacy ziemi sądeckiej”. Bochnia 2009. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława
Bukowca
 III nagroda
 „Strażacy ziemi dąbrowskiej”. Bochnia 2009. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława
Bukowca
 „110 lat społecznej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice w
Czechowicach-Dziedzicach 1900-2010”. Franciszek Waloszczyk

W grupie prac magisterskich i licencjackich
I nagroda
 Małgorzata Judasz „Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie w latach 1910-2010”.
Sierzchów 2010. Opracowanie
153
 Jury przyznało również 6 wyróżnień.
Podsumowanie Konkursu odbyło się w trakcie uroczystego posiedzenia Komisji
Historycznej ZG ZOSP RP. Zdobywcy nagród otrzymali dyktafony ufundowane przez
Związek OSP RP. Wszyscy uczestnicy Konkurs otrzymali dyplomy oraz upominki.
Jury VI Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii
pożarnictwa w składzie: prof. dr hab. Piotr Matusak – przewodniczący, dr Janusz Gmitruk –
wiceprzewodniczący, dr Grażyna Korneć, mgr Anna Przybylska oceniło 26 nadesłanych prac
i nagrodziło następujących autorów:
I nagroda
 „Strażacy Krakowa i ziemi krakowskiej”. Bochnia 2010. Praca zbiorowa pod redakcją
Stanisława Bukowca
 „Pożarnictwo ziemi sandomierskiej”. Sandomierz 2010. Autor Wiesław Chmielewski
 „Ilustrowane dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku 1911-2011”. Milanówek
2011. Autorka Maria Smoleń
 „Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918”. Autorka dr Urszula
Oettingen
II nagroda
 „50 lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej 1960-2010”. Kraków 2010. Praca zbiorowa pod
redakcją Krzysztofa T. Kociołka
 „Strażacy ziemi proszowickiej”. Bochnia 2011. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława
Bukowca
III nagroda
 „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie (1916-2006)”.Siedlce 2010. Autor
Wiesław Charczuk
 „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach (1911-2011). Ryki 2011. Autorzy Grzegorz
Pielacha, Krystian Pielacha
 „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy 1911-2011”. Siennica 2011. Autor
Stanisław Czajka
 „Monografia Straże Pożarne Powiatu Tarnogórskiego”. Tarnowskie Góry 2010. Autorzy
Stanisław Dragon, Jan Jenczek, Gerard Nickel
Wyróżnienia
 „110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej 1897-2007”. Szczepańcowa 2007.
Autor Kazimierz Gładysz
 „Czołem Druhowie. Historia Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Gryfino lata
1945-2010”. Gryfino 2011. Autor Andrzej Szczepaniak
 „Ochotnicza Straż Pożarna w Tąpkowicach 1911-2011”. Tąpkowice 2011. Autorzy
Czesław Zgajewski, Jerzy Zgajewski, Karolina Zgajewska, Zdzisław Hetmańczyk.
W grupie prac magisterskich i licencjackich
I nagroda
 Adaptacja „Wzorcowego programu szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” do
potrzeb Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rudzie. Białystok 2010. Autor Daniel Lewczuk
154
Podsumowanie Konkursu odbyło się 12 grudnia 2011 roku na posiedzeniu Komisji
Historycznej w Warszawie. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Związek OSP RP.
Kontynuacja ogólnopolskich spotkań laureatów wspomnianych konkursów wpływa na
doskonalenie warsztatu kronikarskiego autorów kronik, zachęca młodych ludzi do
prowadzenia kronik, a studentów i pracowników nauki do badania dziejów ochrony
przeciwpożarowej.
Kursy dla Kronikarzy OSP przeprowadzone w 2009 roku
Kursy odbyły się w dniach 17-23.08. (I turnus) oraz 24-30.08 (II turnus) w Przewięzi k.
Augustowa. Łącznie w kursach wzięło udział 115 osób. W tym I turnus – 54 osób, II turnus –
61 osób.
Tematyka kursu obejmowała: dokumentowanie działalności OSP i oddziałów ZOSP
RP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prowadzenie kronik, organizowanie izb pamięci,
prowadzenie dokumentacji muzealnej, działalność Komisji historycznych, ustalanie
rodowodów OSP itp.
155
15. Współpraca z zagranicznymi organizacjami pożarniczymi.
15.1 Udział przedstawicieli władz Związku OSP RP w posiedzeniach
komisji problemowych CTIF
Komisja Młodzieży CTIF:









w dniu 20 lipca 2007 r. w Revinge, Szwecja
w dniach 12-14 października 2007 r. w Turku, Finlandia
w dniach 24-26 października 2008 r. w Schorndorf, Niemcy
w dniach 13-15 marca 2009 r. w Ostrawie, Czechy
w dniach 9-11 października 2009 r. w Manchester, Wielka Brytania
w dniach 16-19 września 2010 r. w Gamlitz, Austria
w dniach 25-27 marca 2011 r. Dolenjske Toplice, Słowenia
w dniu 27 lipca 2011 r. w Kocevje, Słowenia
w dniach 7-10 października 2011 r. w Erpeldange, Luksemburg.
W posiedzeniach uczestniczyła Teresa Tiszbierek, Wiceprezes ZG ZOSP RP.
Komisja Młodzieży CTIF jest organizatorem spotkań międzynarodowych dla
młodzieży. W dniach 13-16 maja 2010 r. w Krakowie i Niepołomicach, na zlecenie CTIF,
Związek OSP RP zorganizował X Międzynarodowe Sympozjum Komisji Młodzieży CTIF. W
sympozjum wzięło udział 100 uczestników (młodzież, opiekunowie i członkowie Komisji
Młodzieży CTIF) z 16 krajów członkowskich CTIF (z Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji,
Czech, Finlandii, Francji, Iranu, Luksemburga, Niemiec, Szwecji, Słowenii, Węgier, Wielkiej
Brytanii, Włoch i Polski). Władze CTIF reprezentował Ralf Ackermann, wiceprezes CTIF.
Polską delegację tworzyli Druhowie z MDP OSP „Stołpno” z Międzyrzeca Podlaskiego –
laureaci I edycji Konkursu na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.
Językami roboczymi spotkania były jęz. niemiecki, angielski i francuski. Tematyka
Sympozjum to „Młodzież i jej problemy w dzisiejszym świecie”. Zostały zaprezentowane 4
referaty:




„Dziewczyny w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych” (Ignaz Mascha, Austria)
„Przejście młodzieży z MDP do służby czynnej” (Ilka Gustafsson, Finlandia)
„Integracja osób niepełnosprawnych, emigrantów w MDP” (Willi Donath, Niemcy)
„Integracja społeczna w MDP” (Michael Norton, Wlk. Brytania).
Wstęp do prezentacji
Jugendfeuerwehr (Niemcy).
wygłosił
Johann-Peter
Schäfer,
Komisja Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF:
25 września 2007 r. w Szkole Pożarniczej w Salzburgu, Austria
w dniach 15-17 października 2008 r. w Wels, Austria
w dniach 26-28 kwietnia 2009 r. w Ostrawie, Czechy
w dniach 25-27 listopada 2009 r. w Amberg, Niemcy
w dniach 19-20 października 2011 r. w Altkirch/Francja
 w dniach 15-17 marca 2012 r. w Altkirch, Francja
156
Prezes
Deutsche
W posiedzeniach uczestniczył Wiesław Penk, członek Komisji.
Komisja Państw Naddunajskich CTIF:
W 2007 r. Komisja Państw Naddunajskich CTIF obchodziła piątą rocznicę powstania.
Z tej okazji w dniach 29 listopada - 1 grudnia w Ljubljanie, Słowenia odbyła się jesienna
konferencja, podsumowująca dotychczasową pracę grupy. W spotkaniu uczestniczyli:
Wiceprezes ZG ZOSP RP prof. Marek Trombski, Wiesław Penk i Katarzyna Skiba (tłumacz).
W 2008 r. zostały zorganizowane dwa posiedzenia Komisji: w dniach 28-30 marca w
Senec, Słowacja „Zapobieganie pożarom w poszczególnych krajach członkowskich CTIF”
(Związek OSP RP reprezentowali Wiceprezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny oraz
Tadeusz Sieniawski) oraz w dniach 3-6 lipca w Bajina Baszta, Serbia „Sytuacja kobiet w
straży pożarnej w krajach członkowskich CTIF” (delegację stanowili: Wiceprezesi Teresa
Tiszbierek prof. Marek Trombski oraz Katarzyna Skiba i Wiesław Penk.
W 2009 r. członkowie Komisji spotkali się dwukrotnie. W dniach 20-22 marca 2009 r. w
Budapeszcie, Węgry dyskutowali nad ochroną przeciwpożarową w miastach stołecznych
krajów członkowskich CTIF. W posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciel Związku OSP RP
Wiesław Penk oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Warszawie Mariusz Wejdelek
i Bogdan Łasica.
Kolejne posiedzenie odbyło się w dniach 21-23 września 2009 r. w Eisenstadt w
Austrii. Tematyka – wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla straży pożarnych w Europie. W
posiedzeniu uczestniczył Wiesław Penk.
W 2010 r. gospodarzem posiedzenia Komisji był Związek OSP RP. W dniach 5-7
marca 2010 roku w Warszawie, na zlecenie CTIF, zostało zorganizowane spotkanie, w
którym udział wzięli: prezydent CTIF Walter Egger oraz przedstawiciele władz związków
pożarniczych Austrii, Chorwacji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Niemiec, Węgier i Polski. Polską
delegację stanowili Wiceprezesi ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek i Zygmunt Tomczonek oraz
Wiesław Penk.
Tematyka konferencji:
 „Historia Komisji Państw Naddunajskich CTIF 2002-2010”
 „Szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych”.
W 2011 r. odbyło się jedno posiedzenie - w dniach 1-3 marca w Valbandon,
Chorwacja. Tematyka posiedzenia - rola i zadania straży pożarnej w ochronie przed skutkami
katastrof oraz działania podejmowane przez organizacje pożarnicze w ramach obchodów
Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. W posiedzeniu uczestniczył Marek Trombski,
Wiceprezes ZG ZOSP RP.
Komisja CTIF Ochotnicze Straże Pożarne:
Spotkanie komisji odbyło się w dniach 4-5 kwietnia we Frankfurcie nad Menem,
Niemcy. W posiedzeniu uczestniczyła Teresa Tiszbierek, Wiceprezes ZG ZOSP RP.
Komisja Historyczna CTIF
157
W dniach 3-5 września 2008 r. w Mysłowicach zostało zorganizowane posiedzenie
Komisji Historycznej CTIF i 16. międzynarodowe sympozjum CTIF. Sympozjum towarzyszyło
otwarcie nowej wystawy poświęconej historii hełmów i nakryć głowy strażackich pt.
„Strażackich Hełmów Czar". W obradach uczestniczyło ponad 100 gości z kraju i zagranicy.
Związek OSP RP reprezentowali: Wiceprezes Zbigniew Meres, Dyrektor Zarządu
Wykonawczego ZOSP RP Teresa Hernik oraz Przewodniczący Komisji Historycznej ZG
ZOSP RP prof. Piotr Matusak.
W dniach 29.09.-02.10.2010 r. w Varażdin w Chorwacji odbyła się konferencja
pożarnicza „Historia związków pożarniczych w Europie”. Konferencja została zorganizowana
przez Komisję Historyczną CTIF. Przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP prof.
Piotr Matusak przygotował pisemny referat na temat historii polskiego pożarnictwa. W
konferencji wzięło udział ponad 100 osób z 16 krajów członkowskich CTIF. Związek OSP RP
reprezentował Druh Władysław Tabasz, członek Komisji Historycznej ZG ZOSP RP.
Polsko-niemieckie seminaria dla opiekunów MDP:
Polsko-niemieckie seminaria, organizowanie wspólnie przez Związek OSP RP i
Deutsche Jugendfeuerwehr odbywają się nieprzerwanie od 2000 r. Co dwa lata spotkania
odbywają się w Polsce.
25 opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uczestniczyło w polskoniemieckim seminarium, które odbyło się w dniach 17-21 października 2007 r. w Ostseebad
Damp. Program spotkania przewidywał m.in. prezentację różnych form pracy z młodzieżą w
Polsce i w Niemczech, warsztaty na temat sposobów pozyskiwania nowych członków MDP i
pracy z młodszymi dziećmi, wizyty w OSP, wspólne zajęcia z członkami MDP.
Kolejne seminarium zostało zorganizowane w dniach 22 -26 października 2008 roku w
Połczynie-Zdroju, woj. zachodniopomorskie przy współpracy z OSP Połczyn-Zdrój. W
spotkaniu wzięło udział 44 uczestników z Polski i Niemiec. Celem seminarium było
przekazanie wiedzy na temat sposobów poprawy jakości pracy z młodzieżą, w tym spotkań
polsko-niemieckich, integracja uczestników, nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy
polskimi i niemieckimi MDP. W programie znalazły się m.in.: wspólne zajęcia muzyczne z
Kameralnym Chórem Mieszanym CANTUS, warsztaty „Porozumienie bez przemocy”,
animacja językowa, gry i zabawy integracyjne.
W 2009 r. uczestnicy seminarium spotkali się w dniach 21-26 października w
Marsberg (Nadrenia Północna-Westfalia). W seminarium wzięło udział 20 opiekunów MDP z
województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, opolskiego, łódzkiego,
mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz
23 opiekunów MDP z Niemiec, reprezentujących landy: Bawaria, Berlin, Dolna Saksonia,
Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia, Saksonia, Szlezwik-Holsztyn, Turyngia. Uczestnikom
towarzyszyła grupa 4 tłumaczy. Celem seminarium było przekazanie wiedzy na temat
sposobów poprawy jakości pracy z młodzieżą, w tym spotkań polsko-niemieckich, integracja
uczestników, nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi MDP.
W dniach 13-17 października 2010 r. w Roskoszy koło Białej Podlaskiej odbyło się
kolejne seminarium. Tym razem seminarium zostało zorganizowane we współpracy z
Ochotniczą Strażą Pożarną „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim.
158
Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z pracą z młodzieżą w
Niemczech i w Polsce. Program był szczególnie nastawiony na przykłady aktywnej,
innowacyjnej i kreatywnej pracy z młodzieżą w środowisku strażackim.
Uczestnikami Seminarium były 54 osoby, uczestnicy polscy pochodzili z województw:
dolnośląskiego,
kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego,
łódzkiego,
małopolskiego,
mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego, uczestnicy niemieccy
reprezentowali landy: Dolna Saksonia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Hesja, Nadrenia
Północna-Westfalia, Saksonia-Anhalt i Szlezwik-Holsztyn.
Seminarium zostało dofinansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży
„Dwa kraje, jeden cel” – pod takim hasłem odbyło się w dniach 19-23 października
2011 roku w Weimar-Wolfshausen (Hesja) kolejne polsko-niemieckie spotkanie. Celem
seminarium było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat innowacyjnych metod pracy z
młodzieżą, szczególnie w przypadku wymiany polsko-niemieckiej, wymiana doświadczeń w
gronie opiekunów MDP, pomoc w stworzeniu nowych partnerstw polsko-niemieckich oraz
integracja uczestników. W seminarium wzięło udział 60 opiekunów Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, w tym 29 osób z Polski. Uczestnicy poznali m.in. system szkolenia członków i
opiekunów MDP w Hesji i w Niemczech, zasady wydawania czasopisma dla Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych „Lauffeuer”, odwiedzili Ochotniczą Straż Pożarną Aßlar-Berghausen i
Marburg-Cappel, dowiedzieli się, w jaki sposób należy prawidłowo przygotować i
zorganizować polsko-niemiecki obóz MDP.
15.3. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
W 2008 roku do jednostki centralnej wpłynęło łącznie 38 wniosków o dofinansowanie
różnego rodzaju projektów ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Dofinansowanie w łącznej wysokości 330 781,75 zł otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne i
Oddziały Związku.
W celu poprawy prac jednostek centralnych i jakości składanych wniosków w dniach
6-8 października 2008 r. w Kolonii (Niemcy) odbyła się konferencja jednostek centralnych. W
spotkaniu uczestniczyli: druhna Leonarda Bogdan i druhna Teresa Tiszbierek.
W 2009 roku do jednostki centralnej wpłynęło łącznie 25 wniosków o dofinansowanie
polsko-niemieckich obozów MDP ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Dofinansowanie otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne i Oddziały Związku. Łączna wysokość
przyznanych dotacji wyniosła 195 508,76.
W dniach 26-28.10.2009 r. w Krzyżowej, woj. dolnośląskie odbyła się konferencja
jednostek centralnych PNWM. W konferencji uczestniczyła druhna Monika Karłowicz.
W 2010 do jednostki centralnej wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie projektów,
w tym 16 na projekty w Polsce i 11 na projekty w Niemczech.
Na podstawie
276 062,80 zł.
wniosków
Polsko-Niemiecka
Współpraca
Zrealizowano dwa szkolenia dla wnioskodawców PNWM
159
Młodzieży
przyznała
28.-31.01.2010 r. w Białobrzegach, woj. mazowieckie
11-14.02.2010 r. w Żarkach Letnisko, woj. śląskie
W szkoleniach wzięło udział 57 członków OSP.
Szkolenia były przeznaczone zarówno dla organizatorów międzynarodowej wymiany
młodzieży, jak również dla osób, które nie mają doświadczenia w tym zakresie.
Tematyka szkoleń:






Zasady ubiegania się o dotacje ze środków Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży
Prawidłowe przygotowanie i realizowanie polsko-niemieckich spotkań młodzieży
Metody integracji uczestników w różnych fazach projektu
Animacja językowa jako sposób na integrację grupy i naukę języka
Ewaluacja międzynarodowych spotkań młodzieży, w tym praktyczne
zastosowanie programu statystycznego „GrafStat”
 Rozwiązywanie konfliktów w grupie polsko-niemieckiej.
 Udział w szkoleniu był bezpłatny, z dofinansowaniem ze środków PNWM.
W 2011 roku do jednostki centralnej wpłynęło łącznie 25 wniosków o dofinansowanie
polsko-niemieckich obozów MDP ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Łączna wysokość dofinansowania wyniosła 209 811,51 zł.
W dniach 17-20 lutego 2011 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań w Mikuszewie,
woj. wielkopolskie Związek OSP RP zorganizował polsko-niemieckie szkolenie dla
wnioskodawców PNWM. W szkoleniu wzięło udział 27 osób z Polski.
Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia: animacja językowa, prawidłowe
przygotowanie i realizowanie polsko-niemieckich spotkań młodzieży, dotacje PNWM, procesy
grupowe, pedagogika spotkań międzykulturowych.
Tradycyjnie w celu poprawy pracy jednostek centralnych i jakości składanych
wniosków w dniach 17-19.10.2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja jednostek
centralnych PNWM. W konferencji uczestniczyła druhna Leonarda Bogdan.
W 2011 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży obchodziła 20-lecie swojej
działalności. Z tej okazji zostały przyznane wyróżnienia dla osób oraz partnerstw organizacji,
które swoim zaangażowaniem szczególnie przyczyniły się do rozwoju polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży. PNWM otrzymała 700 zgłoszeń. Spośród nich polsko-niemieckie jury
wyróżniło 10 osób oraz 6 partnerstw, które od lat w efektywny i różnorodny sposób
przyczyniły się do wzajemnego poznania się młodzieży z Polski i Niemiec.
Na wniosek Związku OSP RP wyróżnieniem „Dobry Sąsiad/Guter Nachbar” został
uhonorowany Druh Wiesław Penk. Wyróżnienie zostało wręczone podczas imprezy
jubileuszowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 17 czerwca 2011 w Berlinie przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Prezydenta RFN Christiana Wulffa.
Międzynarodowe projekty dotyczące młodzieży:
160
W dniach 11-18 września 2007 r. Młodzieżowa Drużyn Pożarnicza OSP Kleszczele,
woj. podlaskie uczestniczyła w II Międzynarodowym zlocie i zawodach młodzieży pożarniczej
„Szkoła Bezpieczeństwa”, który odbywających się w dniach 11-18 września w Sewastopolu
na Ukrainie. Program spotkania przewidywał wspólne ćwiczenia i zawody z zakresu szeroko
pojętego ratownictwa (m.in. działania poszukiwawczo-ratownicze, ćwiczenia z zakresu
przygotowania psychologicznego, ochrony przeciwchemicznej, pokonywania przeszkód
naturalnych, przeprowadzenia działań ratowniczno-gaśniczych, ratownictwa wodnego).
Zaproszenie do udziału w obozie zostało przekazane za pośrednictwem Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej.
W dniach 11-14 marca 2009 r. w Werftpfuhl, Niemcy odbyło się II Polsko-Niemieckie
Forum Organizacji Młodzieżowych. Organizatorzy – Federalna Niemiecka Rada Młodzieży,
Wspólnota Robocza Młodzieży Ewangelickiej, Ośrodek Kształcenia Pozaszkolnego im. Kurta
Löwensteina. Tematyka forum dotyczyła m.in. możliwości wspierania finansowego, metodyki
wymian polsko-niemieckich, trójstronnej wymiany między Polakami, Niemcami i młodzieżą z
innych krajów. W spotkaniu udział wzięli Krzysztof Szczepaniuk, członek Komisji ds.
Młodzieży ZG ZOSP RP oraz Michał Stefański, organizator wymiany polsko-niemieckiej,
wnioskodawca PNWM.
Udział członków władz Związku OSP RP w międzynarodowych konferencjach,
spotkaniach, zjazdach (chronologicznie):
 Sympozjum „Służby ratownicze i pożarnicze w Europie” w dniach 7-8 marca 2008 r. w
Paryżu. W sympozjum uczestniczył Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak
 Zjazd Delegatów CTIF w dniach 19-20 września 2008 r. w Colmar, Francja (Związek
OSP RP reprezentowała Teresa Hernik).
 Zjazd Delegatów Węgierskiego Związku Straży Pożarnych w dniach 12-14 grudnia
2008 r. w Hatvan - władze Związku OSP RP reprezentował Wiceprezes prof. Marek
Trombski.
 Posiedzenie międzynarodowej grupy ds. ochrony przed skutkami katastrof w dniu 17
lutego 2009 r. w Brukseli. Organizatorem spotkania był Niemiecki Związek Straży
Pożarnych. Związek OSP RP reprezentowała Wiceprezes Teresa Tiszbierek. Jednym
z głównych punktów spotkania była dyskusja na temat zapobiegania katastrofom
poprzez szeroko rozumianą współpracę i szybkie reagowanie na wypadek wystąpienia
katastrof.
 22 kwietnia 2009 r. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone priorytetom
litewskiej polityki zagranicznej z udziałem ministra spraw zagranicznych Litwy.
Organizatorem konferencji była Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Ambasada
Republiki Litewskiej. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprezes Teresa Tiszbierek.
 Inauguracja obchodów 140-lecia ochotniczego pożarnictwa w Słowenii Metlika, 5-6
czerwca 2009 r. – uczestniczyła Wiceprezes Teresa Tiszbierek.
 Zjazd Delegatów Chorwackiego Związku Straży Pożarnych - Marija Bistrica 14-16
czerwca 2009 r. - uczestniczył Wiceprezes Janusz Konieczny wraz 3-osobową
delegacją.
 Zjazd Delegatów CTIF w Ostrawie, Czechy w dniu 23 lipca 2009 r. W spotkaniu
uczestniczyło 79 delegatów z 29 komitetów krajowych CTIF. Związek OSP RP
reprezentował Wiceprezes prof. Marek Trombski.
161
 Krajowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w Kysucke Nove Mesto, Słowacja w
dniu 8 sierpnia 2009 r. Związek OSP RP reprezentował Tadeusz Sieniawski.
 Zjazd Deutsche Jugendfeuerwehr w Amberg, Niemcy w dniach 4-6 września 2009 r.
W Zjeździe uczestniczyła Wiceprezes Teresa Tiszbierek.
 Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Słowacji w Bratysławie w dniu
21 kwietnia 2012 r. W Zjeździe uczestniczyły delegacje zagraniczne, w tym
przedstawiciele Związku OSP RP: Mieczysław Kot, Dyrektor Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP woj. podkarpackiego i Lesław Padwiński.
Wizyty delegacji zagranicznych w Polsce:
W dniach 8-11 listopada 2009 r., na zaproszenie Prezesa ZG ZOSP RP, z wizytą w
Warszawie przebywała 9-osobowa delegacja reprezentująca Stowarzyszenie Chińskiej
Ochrony Przeciwpożarowej. Cel wizyty – poznanie organizacji systemu ochrony
przeciwpożarowej w Polsce, zasad szkolenia i bazy dydaktycznej, przekazanie informacji
przez gości na temat chińskiego systemu ochrony przeciwpożarowej.
Ze strony polskiej delegacji towarzyszyli m.in.:







Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak,
Podsekretarz Stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski,
Wiceprezesi ZG ZOSP RP: Teresa Tiszbierek i Zbigniew Meres,
Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz,
Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Jerzy Maciak,
Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Wiesław Golański,
Zastępcy Komendanta Głównego PSP: nadbryg. Marek Kowalski i st. bryg. Piotr
Kwiatkowski,
 Rektor SGSP nadbryg. Ryszard Dąbrowa.
Inne formy współpracy:
- udział Orkiestry OSP Suchowola i Zespołu Folklorystycznego „Pogranicze” z
Szypliszek w 33. Międzynarodowej Paradzie Muzycznej zorganizowanej w dniach 10-12
października 2008 r. w Hanowerze przez niemieckie stowarzyszenie Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V.
.
162
16. Współpraca z innymi organizacjami
W 2007 r. nastąpił podział w Parlamentarnym Zespole Strażaków. Powstały wówczas
dwa niezależne zespoły: poselski i senatorski. Senackim Zespołem Strażaków zaczął
kierować senator RP, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i szef Obrony
Cywilnej Kraju Zbigniew Meres, a poselskim – Krystyna Skowrońska. Podział nie oznacza
konfliktu. Kiedy jest tylko potrzeba uzgodnienia stanowisk, doprecyzowania jakiegoś
zagadnienia, czy też zapisu w ustawie, razem znajdujemy dobre rozwiązania. Wszystkim
nam przecież przyświeca wspólny cel: dbanie o sprawy ochrony przeciwpożarowej naszego
państwa, jednostek Państwowej Straży Pożarnej i straży ochotniczych. Przynależność do
Senackiego Zespołu Strażaków jest dobrowolna i sprzyja integracji polityków z różnych
ugrupowań. Należą do niego głównie członkowie ochotniczych straży pożarnych, niekiedy
byli funkcjonariusze pożarnictwa, ale przede wszystkim osoby, które są zainteresowane
ochroną przeciwpożarową, którym tematyka pożarnictwa jest szczególnie bliska.
Do podstawowych zadań Zespołu, zgodnie z jego regulaminem, należy dbanie o
sprawy bezpieczeństwa pożarowego państwa, nad którym czuwają państwowe służby
ochrony przeciwpożarowej oraz służby niezawodowe – czyli ochotnicze straże pożarne, a
także ustawiczne rozpoznawanie i ocenianie potrzeb w zakresie inicjatyw legislacyjnych
regulujących status funkcjonariuszy PSP i członków OSP. Ważnym zagadnieniem jest
współpraca – z kierownictwem PSP i zarządami OSP, odpowiednimi strukturami rządu,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, producentami sprzętu
wykorzystywanego w ochronie przeciwpożarowej oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z
terenowymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej – udział w spotkaniach, uroczystościach i
wizytacjach. Zespół ma podejmować działania zmierzające do zwiększania efektywności
ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa cywilnego, a co się z tym wiąże – przedstawiać
Senatowi i jego organom wnioski lub propozycje dotyczące projektów ustaw i uchwał w
sprawach ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Zespół nie działa sam, bardzo często zaprasza do współpracy inne senackie zespoły i
ekspertów. W 2008 r. odbył pięć posiedzeń, w tym jedno założycielskie i trzy w połączeniu
z innymi zespołami senackimi. Posiedzenie skupiające wyłącznie członków Zespołu
dotyczyło nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Na spotkaniu 17 sierpnia 2008 r. przedstawiłem, jako przewodniczący Senackiego
Zespołu Strażaków, informację o najważniejszych postanowieniach nowelizacji ustawy
o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw, rozpatrzonej na 17. posiedzeniu
Senatu. Najistotniejsze zmiany dotyczyły wypłacania ekwiwalentu członkom OSP, którzy
163
uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, spraw koordynacyjnych
KSRG, możliwości przekazywania sygnałów i wydania poleceń uczestnikom ruchu
drogowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ochotników. Długo
oczekiwana nowelizacja tej ustawy, pozytywnie opiniowana przez Państwowa Straż Pożarną
i przez środowiska strażackie, powstała przy znacznym zaangażowaniu Senackiego Zespołu
Strażaków.
Nasz Zespół nawiązał współpracę z Senackim Zespołem Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego i Senackim Zespołem Górnictwa, odbyły się dwa wspólne posiedzenia –
dotyczące problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omawialiśmy zagadnienia
dotyczące systemu kontroli prędkości i nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym, mającej
na celu utworzenie automatycznego systemu nadzoru ruchu drogowego. Szczególną uwagę
zwracaliśmy na problemy, jakie powodują błędne i zbędne znaki drogowe,
niezsynchronizowane światła, ograniczenia prędkości nieadekwatne do zagrożenia.
Senatorowie dostrzegli problem nieprzestrzegania ograniczeń i zaniżania wymaganej
prędkości w miejscach, w których nie jest to konieczne.
Wspólne prace z Senackim Zespołem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Senackim
Zespołem Infrastruktury i Senackim Zespołem Górnictwa skupiały się na tematyce transportu
materiałów niebezpiecznych. Zaproszeni przedstawiciele instytucji zajmujących się tą
problematyką oraz eksperci przedstawili prezentację dotychczasowych osiągnięć Inspekcji
Transportu Drogowego, objaśnili główne zadania stojące przed inspektorami służby,
przedstawili też elementy systemu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych
kontrolowane przez ITD. Zaprezentowano także zadania Urzędu Transportu Kolejowego
dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych koleją i strukturę odnoszących się do tego
zagadnienia przepisów prawnych. Podstawą jest tu umowa europejska dotycząca
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona
w Genewie 30 września 1957 r. Senatorowie zlecili szybkie przedłożenie Sejmowi rządowego
projektu nowelizacji korygującej te przepisy tak, by spełniając wymagania UE, jednocześnie
nie obciążać nieproporcjonalnymi obowiązkami przedsiębiorców i innych pracodawców.
W 2009 r. Zespół zbierał się czterokrotnie. Współpraca z Senackim Zespołem
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Senackim Zespołem Górnictwa oraz Senackim
Zespołem Infrastruktury była kontynuowana. W trakcie posiedzeń wielokrotnie odnoszono się
do dotychczasowych dokonań Zespołu, w szczególności zwracając uwagę na wprowadzenie
zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Dało to możliwość podjęcia dyskusji
mających na celu usprawnienie funkcjonowania straży pożarnej pod rządami nowych,
dających szerokie możliwości przepisów. Omawiając problematykę transportu materiałów
niebezpiecznych, reprezentanci administracji drogowej i kolejowej przedstawili senatorom
krajowe i międzynarodowe regulacje prawne odnoszące się do poszczególnych ładunków,
zasad kontroli ich przestrzegania na kolei i w transporcie drogowym oraz ciekawsze spostrzeżenia praktyczne. Poświęcono również czas omówieniu nowelizacji kodeksu pracy
wchodzącej w życie na początku tego roku.
Do bardzo ważnych tematów należy zaliczyć problematykę, którą zaprezentował
Zbigniew Sosnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Przedstawił on Zespołowi źródło, konsekwencje i niezbędne działania
odnoszące się do art. 209 § 1 pkt 2 lit. b Kodeksu pracy (w brzmieniu ustalonym nowelizacją
z 21 listopada 2008 r.), wprowadzającego obowiązek zatrudnienia przez wszystkich
pracodawców osób przeszkolonych w zakresie ustalonym dla inspektorów ochrony
przeciwpożarowej. Ponieważ wymagania wynikające z tego przepisu odbiegały od oczekiwań
resortu spraw wewnętrznych i kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej, senatorowie zlecili
164
szybkie przedłożenie Sejmowi rządowego projektu nowelizacji, korygującej ten przepis tak,
aby dostosowanie polskiego prawa do wymagań nie wiązało się z nieproporcjonalnym
obciążaniem przedsiębiorców i innych pracodawców.
Członkowie Zespołu w 2009 r. czynnie uczestniczyli w obchodach jubileuszy jednostek
ochotniczych straży pożarnych na terenie całej Polski.
14 grudnia odbyła się jedna z największych konferencji zorganizowanych przez
Senacki Zespół Strażaków. Jej tematem było „Funkcjonowanie i finansowanie ochotniczych
straży pożarnych”. Podczas konferencji omawiano funkcjonowanie OSP pod rządami nowych
przepisów, wprowadzonych ustawą z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Odrębne zagadnienie stanowił potencjał
ratowniczo-gaśniczy ochotniczych straży. Omawiano także ważną rolę OSP w krajowym
systemie ratowniczo-gaśniczym. Ostatnim zagadnieniem było spojrzenie na ochotnicze
straże pożarne z perspektywy samorządów na przykładzie Mazowsza, Dolnego i Górnego
Śląska.
W 2010 r. Senacki Zespół Strażaków zorganizował dwa posiedzenia. 21 lipca 2010 r.
odbyło się seminarium „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób z niepełnosprawnościami”,
współorganizowane przez Senacki Zespół Infrastruktury, Senacki Zespół Strażaków oraz
Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się
pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) oraz przedstawiciele organizacji
zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. Dyrektor ITS Andrzej Wojciechowski
zwrócił uwagę, że poprawa mobilności i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w ruchu
drogowym jest działaniem na rzecz całego społeczeństwa, a czynne zawodowo osoby
niepełnosprawne powinny znaleźć należne im, godne miejsce w życiu. Piotr Rybicki (ITS)
przedstawił działania na rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowane w ostatnich latach
z inicjatywy Instytutu Transportu Samochodowego przy znaczącym wsparciu Senatu RP. ITS
na przestrzeni ostatnich lat był współorganizatorem wielu akcji propagujących włączenie do
ruchu osób niepełnosprawnych. Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
(ITS) Maria Dąbrowska- Loranc omówiła udział Instytutu Transportu Samochodowego
w projektach międzynarodowych i krajowych, których nadrzędnym celem jest zwiększenie
efektywności działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu, ze szczególnym naciskiem na
nowatorskie metody kształcenia kierowców. Przedstawiła także wyniki europejskich
projektów badań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nawiązując do światowych
doświadczeń, przygotowano podobny program skierowany do najmłodszych uczestników
ruchu–dzieci. Ida Leśniowska-Matusiak (ITS) poruszyła temat starzejącego się
społeczeństwa i konieczności stworzenia osobom w wieku 50+ warunków do swobodnego
165
przemieszczania się, tak aby problemy zdrowotne nie powodowały wykluczenia z życia
społecznego. Zaprezentowała także prognozy demograficzne dla Polski do 2030 r.,
wskazujące, że liczba seniorów za kierownicą będzie stale wzrastać. Z badań wynika, że
starsi kierowcy stanowią większe zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego
niż kierowcy młodzi lub w średnim wieku. Z drugiej strony seniorzy są bardziej narażeni na
wszelkie obrażenia, włącznie ze śmiertelnymi. Przy tym trzeba pamiętać, że mobilność jest
niezbędnym elementem niezależnego życia, cenią ją sobie zwłaszcza osoby starsze. Anna
Zielińska (ITS) przedstawiła koncepcję Polskiego Obserwatorium Ruchu Drogowego, którego
nadrzędnym celem byłoby wykorzystanie istniejącej wiedzy i przykładów dobrych praktyk dla
zmniejszenia zagrożeń na polskich drogach. Innym ważnym zadaniem Obserwatorium
będzie lepsze wykorzystanie istniejących danych i stworzenie efektywnego systemu
przepływu informacji. Wystąpienie Krzysztofa Marciniaka, prezesa stowarzyszenia Auto
Mobility Centrum (AMC), było poświęcone systemowi działań ułatwiających przemieszczanie
się osobom niepełnosprawnym. Misją AMC jest zwiększanie mobilności osób
dysfunkcyjnych, zarówno kierowców, jak i pasażerów.
24 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie Senackiego Zespołu Strażaków
i Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z przedstawicielami Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Biura Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Komendy Głównej PSP – poświęcone tematyce
rozwoju ratownictwa drogowego. Tematem przewodnim wypowiedzi wszystkich
zaproszonych gości był rozwój ratownictwa drogowego, działania poszczególnych instytucji
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i podejmowane działania ratownicze. Pojawił się
również temat prewencji w praktyce, a mianowicie edukacji i promocji. Zwracano uwagę na
potencjał krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz zaangażowanie jego sił podczas
wypadków drogowych.
Przez ostatnie dwie kadencje miałem przyjemność przewodniczyć Senackiemu
Zespołowi Strażaków.
W VII kadencji Senatu RP w skład zespołu wchodzili senatorowie: Mieczysław
Augustyn, Grzegorz Banaś, Józef Bergier, Stanisław Bisztyga, Krystyna Bochenek, Jerzy
Chróścikowski, Lucjan Cichosz, Janina Fetlińska, Piotr Głowski, Stanisław Gorczyca, Maciej
Grubski, Piotr Gruszczyński, Andrzej Grzyb, Stanisław Jurcewicz, Marek Konopka, Sławomir
Kowalski, Waldemar Kraska, Krzysztof Kwiatkowski, Roman Ludwiczuk, Tomasz Misiak,
Andrzej Miziołek, Antoni Motyczka, Ireneusz Niewiarowski, Michał Okła, Andrzej Owczarek,
Antoni Piechniczek, Zdzisław Pupa, Janusz Sepioł, Tadeusz Skorupa, Zbigniew Szaleniec,
Andrzej Szewiński, Grażyna Anna Sztark i Piotr Zientarski.
Podczas VIII kadencji Senatu nasz Zespół tworzą: Anna Aksamit, Przemysław
Błaszczyk, Jerzy Chróścikowski, Alicja Chybicka, Andrzej Grzyb, J an Jackowski, Stanisław
Jurcewicz, Marek Konopka, Jarosław Lasecki, Andrzej Matusiewicz, Jan Michalski, Andżelika
Możdżanowska, Rafał Muchacki, Ireneusz Niewiarowski, Władysław Ortyl, Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej, Bohdan Paszkowski, Marian Poślednik, Sławomir Preiss, Janina
Sagatowska, Wojciech Skurkiewicz, Krzysztof Marek Słoń, Andrzej Szewiński, Grażyna
Sztark, Bogusław Śmigielski, i Alicja Zając.
Przed Zespołem wciąż wiele zadań. Zakreśla je jego regulamin. W dość szerokiej
perspektywie w planach jest zajęcie się decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności. Wiele uwagi chcemy poświęcić też
166
bieżącym zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowaniu krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego.
167

Podobne dokumenty