kml katalog b5 - KML Solutions

Komentarze

Transkrypt

kml katalog b5 - KML Solutions
KATALOG
KOMPETENCJE
JAKOή
INNOWACJE
Autoryzowany dealer Rolanda
Najlepsze rozwi¹zania
dla druku wielkoformatowego
INNOWACJE
JAKOή
KOMPETENCJE
Jesteœmy obecni na rynku europejskim jako czêœæ belgijskiej Grupy Eurolutions N.V.
Nasze wieloletnie doœwiadczenie zdobyte w bran¿y wielkiego formatu pozwala nam
dostarczaæ Pañstwu innowacyjne i kompleksowe rozwi¹zania, które bezpoœrednio
.
prze³o¿¹ siê na sprawne funkcjonowanie Pañstwa biznesu.
Cenimy d³ugotrwa³e relacje z Klientem dlatego na ka¿dym etapie dbamy o najwy¿sz¹
.
jakoœæ œwiadczonych us³ug i oferowanych produktów.
W trzech filarach naszej dzia³alnoœci: sprzeda¿y ploterów i urz¹dzeñ do druku,
dostarczaniu innowacyjnych atramentów oraz us³ug serwisowych i doradczych,
.
chcemy byæ zawsze profesjonalnym i godnym zaufania Partnerem.
OFERUJEMY:
PLOTERY ROLAND
.
ATRAMENTY: ROLAND, MIMAKI, MUTOH
.
SERWIS - do Pañstwa us³ug dedykujemy sprawdzony i najbardziej doœwiadczony
.
serwis na rynku polskim. Dojazd do Klienta w 48H!
KOMPLETNE WYPOSA¯ENIE DRUKARNI: plotery super wide format eco-solwent,
laminator Vennlo 60 Pro, zgrzewarki, plotery tn¹ce Roland, Graphtec, Summa,
plotery UV-LED, papier solwentowy MONDI, akcesoria
.
LEASING – w ramach wspó³pracy oferujemy pomoc w otrzymaniu atrakcyjnego
leasingu o uproszczonej procedurze aplikacyjnej (fundusze na zakup maszyny ju¿
.
w ci¹gu 7 dni roboczych).
DORADZTWO – dziêki naszemu wieloletniemu doœwiadczeniu w bran¿y oferujemy
wsparcie w postaci ca³oœciowego modelu biznesowego: maszyny, wsparcie
w finansowaniu, atrament, serwis, szkolenia, opcjonalnie rozwiniêcie mocy przero.
bowych przed zakupem kolejnej maszyny (œredni i wielki format).
PLOTERY DRUKUJ¥CO-TN¥CE
Roland VersaCAMM VS: 640, 540, 420, 300
Ploter drukuj¹co-tn¹cy Roland VersaCamm VS-640 jest kolejnym osi¹gniêciem firmy Roland. Urz¹dzenie drukuje 8 kolorami,
w tym kolorem bia³ym i metalicznymi do szerokoœci 1,6 m. Tym samym stanowi najbardziej wszechstronn¹ maszynê drukuj¹co-tn¹c¹ w swojej klasie i ustala nowe trendy w przemyœle druku. W VS-640 zastosowano wszelkie nowoœci techniczne co powoduje, ¿e ploter ten jest w stanie sprostaæ najbardziej wymagaj¹cym aplikacjom reklamowym, nadaj¹c im bardziej luksusowy charakter przy wykorzystaniu kolorów metalicznych (srebrny, z³oty, per³owy). Tak szeroki gmut kolorystyczny zapewnia
mo¿liwoœæ dodania do wydruków, ekskluzywnego metalicznego wykoñczenia aplikacji, takich jak: naklejki, banery, grafika s¹mochodowa, postery prototypy opakowañ nadruki na koszulkach i wiele wiele wiêcej. System zdalnego zarz¹dzania produkcj¹ Roland OnSupport pozwala na kontrolê druku i wysy³a wa¿ne informacje na adres e-mail lub telefon komórkowy np. o niskim poziomie atramentu lub zakoñczeniu pracy. Dostêpny w trzech innych szerokoœciach: VS: 540, 420, 300.
.
Cechy g³ówne
VS-640 VS-540 VS-420 VS-300
Model
piezoelektryczna
Technologia druku
od 10 do 300 mm/sek
Ciêcie
Prêdkoœæ ciêcia:
od 30 do 300 gf
Nacisk no¿a:
0,000 do 1,500 mm
Offset ostrza:
Iloœæ kolorów
CMYK, CMYK LmLc+Srebrny+Bia³y, CMYK + CMYK
RozdzielczoϾ wydruku
max. 1440 dpi
Szerokoœæ druku/ciêcia
max. 1600 mm max. 1346 mm max. 1046 mm max. 736 mm
JakoϾ druku
Intelligent Pass Control
Oszczêdzanie energii
Automatyczny tryb czuwania
Nagroda European
Digital Press 2010
Roland SolJet Pro III XC-540 oraz XC-540 MT
Plotery drukuj¹co-tn¹ce XC-540 nale¿¹ do najbardziej zaawansowanej grupy maszyn Rolanda SolJet Pro III. XC-540 drukuje
za pomoc¹ 6 g³owic, co pozwala na rozszerzenie gamy kolorystycznej. SolJet Pro III XC-540 MT drukuje kolorem bia³ym oraz
barwami metalizuj¹cymi takimi jak z³oto, srebro i per³a. Mo¿liwa jest opcja plotera z podwójnym kolorem bia³ym. Oba plotery dedykowane s¹ do druku plakatów, banerów, grafiki na pojazdach, bilboardów, wielkoformatowych naklejek, opakowañ.
W przypadku XC-540 MT druk bia³ego koloru jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla drukarni sitodrukowych, poniewa¿
umo¿liwia druk tekstów grafik oraz apli.
.
Unikalny system QuadrAlign™ pozwala wycinaæ ju¿ wydrukowan¹ i zalaminowan¹ grafikê. Umo¿liwia wysoko-wydajne
drukowanie, miêdzy innymi dziêki sztywnej konstrukcji i wytrzyma³ej nawijarce wspieraj¹cej du¿e rolki materia³ów.
.
Dodatkowe ulepszenia plotera to nowe rolki dociskowe, wa³ki przesuwu i wbudowane media klampy, zapewniaj¹ce doskona³¹ ochronê g³owicy. Karta sieciowa o wysokiej przepustowoœci zapewnia szybki transfer danych a opcjonalny modu³
susz¹cy przyspiesza proces produkcyjny.
.
Cechy g³ówne
Model
Technologia druku
Ciêcie
Iloœæ kolorów
RozdzielczoϾ
Prêdkoœæ druku
Szerokoœæ druku/ciêcia
Monitoring
XC-540
Prêdkoœæ ciêcia:
Nacisk no¿a:
Offset:
XC-540 MT
piezoelektryczna
od 10 do 600 mm/sek
od 30 do 300 gf
0,000 do 1,500 mm
6 CMYK + LcLm 6 CMYK +W+M.
od 450 do 1440 dpi
41m2/h
260 do 1346 mm
Poziom atramentu monitorowany
dla ka¿dego koloru z systemem
informowania o koñcz¹cych siê
atramentach
4
Product of the Year 2009
Nagroda DPI
Seria ploterów VersaCamm SP-540i oraz SP-300i jest uniwersalnym po³¹czeniem wysokiej jakoœci plotera drukuj¹cego oraz
precyzyjnej maszyny do wycinania. Po³¹czenie dwóch modu³ów w jednym urz¹dzeniu znakomicie wp³ywa na op³acalnoœæ
.
inwestycji dla firm zajmuj¹cych siê ploterowym wycinaniem grafik i znaków, drukarni, biur i dzia³ów marketingu.
Zastosowanie ploterów VersaCamm SP-540 i SP-300 jest niezwykle szerokie - pocz¹wszy od wydruków na tradycyjne aplika.
cje po tworzenie etykiet i kszta³tów wycinanych w folii samoprzylepnej.
Maszyna dedykowana jest do produkcji niskonak³adowych naklejek o bardzo dobrej jakoœci. Spe³nia siê w druku banerów,
grafiki samochodowej, plomb gwarancyjnych etykiet personalizowanych maj¹c do dyspozycji szerokie spektrum mediów
do druku takich jak papier, baner, tekstylia, folie samoprzylepna. G³owica drukuj¹ca i tn¹ca dzia³aj¹ niezale¿nie od siebie
i dziêki temu nie powoduj¹c ¿adnych b³êdów czy odchyleñ. Unikalny system pozycjonowania QuadrAlign™ pozwala odnaleŸæ
i wyci¹æ grafikê, która zosta³a zdjêta, zalaminowana a nastêpnie ponownie za³o¿ona na ploter.
.
Cechy g³ówne
Model
Technologia druku
Metoda ciêcia
Iloœæ kolorów
RozdzielczoϾ wydruku
No¿e
Prêdkoœæ ciêcia
Nacisk no¿a
Prêdkoœæ druku
Szerokoœæ druku/ciêcia
JakoϾ druku
FunkcjonalnoϾ
Oszczêdnoœæ energii
SP-540i
SP-300i
piezoelektryczna
nó¿ wleczony
cztery CMYK
max.1440 dpi
z serii CAM-1 : 45o, 60o, etc
od 10 mm do 300 mm/sec
od 30 gr do 300 gf
17,5m2/h
13m2/h
max. 1346 mm
max. 736 mm
Intelligent Pass Control
8 ustawieñ u¿ytkownika przypisanych do ró¿nych materia³ów
Energy Starr oraz Roland Eco Label
Roland XJ-740/640
Roland SOLJET Pro III jest bezkonkurencyjny w klasie maszyn 1,6m - 1,8m. Seria maszyn XJ jest przeznaczona dla najbardziej
wymagaj¹cych u¿ytkowników ploterów drukuj¹cych. Ploter produkcyjny o najwy¿szej jakoœci dostêpnej na rynku, jest szybki,
wyposa¿ony w 6 g³owic, 3 sto³y grzewcze oraz nawijarkê. Drukuje 6 lub 4 kolorami. Idealny do druku grafiki wystawowej,
banerów, plakatów, grafiki samochodowej oraz wielu innych. Ploter mo¿e pracowaæ na wielu materia³ach np. folii, banerze,
papierach, tkaninach. Seria XJ zosta³a wyposa¿ona w automatyczny system konserwacji, który oszczêdza atrament i czas,
.
zmniejszaj¹c ogólne koszty. Konfiguracja g³owic w linii eliminuje czasoch³onn¹ procedurê kalibracji.
Cechy g³ówne
Model
Technologia druku
Iloœæ kolorów
RozdzielczoϾ wydruku
SzerokoϾ zadruku
Prêdkoœæ druku
Czyszczenie
XJ-640
XJ-740
piezoelektryczna
CMYK + LcLm/CMYK +CM
od 450 do 1440 dpi
od 210 do 1615 mm od 210 do 1869 mm
max 42,6 m2/h
Automatyczne lub z rêczne z pulpitu plotera
5
PLOTERY DRUKUJ¥CO-TN¥CE
Roland VersaCamm SP-540i, SP-300i
PLOTERY DRUKUJ¥CE
Roland VersArt RS-640/540
Plotery VersaArt s¹ idealnym rozwi¹zaniem dla firm rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ w bran¿y druku wielkoformatowego
z uwagi na atrakcyjn¹ relacjê cena/jakoœæ dla ma³ych firm reklamowych, firm wymagaj¹cych prac zarówno jakoœci fotogra.
ficznej jak i wydruków na banerach i tkaninach.
Seria VersaArt jest bezkonkurencyjna w swojej klasie do druku reprodukcji fotograficznych, grafiki wystawowej, banerów,
plakatów, grafiki samochodowej oraz wielu innych. Seria VersaArt zosta³a zaprojektowana z myœl¹ o prostocie obs³ugi przy
uruchamianiu, operowaniu urz¹dzeniem oraz jego wy³¹czaniem. Nowo zaprojektowane wa³ki i ko³nierze do mediów wspieraj¹ media o wadze do 40 kg. Konserwacja maszyny przez u¿ytkownika zosta³a zredukowana do minimum po to aby uzyskaæ
maksymaln¹ prostotê obs³ugi. Mierz¹c zaledwie 2,6m d³ugoœci nowy RS-640 z powodzeniem zmieœci siê w ka¿dej firmie.
Ploter VersaArt zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o ochronie œrodowiska, jego energooszczêdnoœæ zosta³a potwierdzona
certyfikatem Energy Star.
.
Cechy g³ówne
Model
Technologia druku
Iloœæ kolorów
RozdzielczoϾ wydruku
SzerokoϾ zadruku
Prêdkoœæ druku
JakoϾ druku
Oszczêdzanie energii
RS-640
RS-540
piezoelektryczna
cztery CMYK
360 do 1440 dpi
1615mm
1361mm
21,4m2/h
21,4m2/h
Intelligent Pass Control
Automatyczny tryb czuwania
Roland Advance Jet AJ- 1000/740
Model Roland AJ-1000 to najszybszy ploter w ofercie maszyn Rolanda. Jest idealnym narzêdziem przy wysokonak³adowej
produkcji reklam oraz szybkich realizacjach zamówieñ. Wysok¹ prêdkoœæ druku ploter osi¹ga przy wykorzystaniu g³owic
o szerokoœc 72 mm z 510 dyszami oraz mocn¹ nawijarkê rolki w standardzie, utrzymuj¹c ciê¿ar roli do 100 kg. Plotery seri AJ
przeznaczone sa do druku banerów, bilboardów, ale sprawdzaj¹ siê równie¿ w druku grafik o wysokiej jakoœci jak backlitów
czy folii samoprzylepnej. Ploter posiada mo¿liwoœæ druku na siatkach bez podk³adu. W ploterach AJ zastosowano nowe g³owice marki Konica charakteryzuj¹ce siê wiêksz¹ ¿ywotnoœci¹ w trybach produkcyjnych maszyny. Niew¹tpliwymi zaletami ploterów AJ jest najwy¿sza wydajnoœæ w tej klasie urz¹dzeñ, minimalne koszty eksploatacji, ograniczone czynnoœci zwi¹zane
z obs³ug¹ maszyny.
.
Cechy g³ówne
Model
Technologia druku
Iloœæ kolorów
RozdzielczoϾ wydruku
SzerokoϾ zadruku
Prêdkoœæ druku
Czyszczenie
JakoϾ druku
AJ-1000
AJ-740
piezoelektryczna
CMYK + LcLm
360 do 720 dpi
od 1200 do 2600 mm od 1200 do 1869 mm
max 90 m2/h max 8 m2/h
Automatyczne i sterowane rêczne z pulpitu plotera
Intelligent Pass Control
6
Roland rozszerzy³ seriê maszyn VersaArt o nowy typ przeznaczony do wydruków sublimacyjnych. Nowy VersaArt S gwarantuje
bardzo wysok¹ jakoœæ wydruków i nasycone barwy. Dostêpny jest dla dwóch szerokoœci: 64“ RS-640S i 54“ RS-540S. Plotery te
oparte s¹ na znanej konstrukcji modelu Roland VersaArt pracuj¹cym na czterech kolorach CMYK. Nowa seria S modelu
VersaArt zapewnia bogate i nasycone kolory oraz wyj¹tkow¹ jakoœæ druku, przy jednoczesnej optymalizacji wydajnoœci
i efektywnoœci a to wszystko w przystêpnej cenie. Drukarki VersaArt s¹ ³atwe w obs³udze i zapewniaj¹ niezrównan¹ jakoœæ
druku pocz¹wszy od wydruków reklamowych, oznakowania odzie¿y a¿ po produkcjê elementów wystroju wnêtrz.
.
Cechy g³ówne
Model
Technologia druku
Iloœæ kolorów
RozdzielczoϾ wydruku
SzerokoϾ zadruku
Prêdkoœæ druku
JakoϾ druku
Oszczêdzanie energii
RS-640S
RS-540S
piezoelektryczna
cztery CMYK
max. 1440 dpi
1615mm
1361mm
do 31,8/h (RS-540S)
Intelligent Pass Control
Automatyczny tryb czuwania
Roland VersaUV-LEC 540/ 300 / 330 UV-LED
Ploter drukuj¹co-tn¹cy VersaUV-LEC-540 UV-LED to nowa, wiêksza wersja poprzednika VersaUV LEC-300. Maszyna drukuje
w konfiguracji kolorów CMYK + White + Werniks i wycina dowolny kszta³t w materia³ach o gruboœci 1mm. Konfiguracja kolorów daje efekt nab³yszczenia lub matu, nadaj¹c grafikom unikalnych efektów, wzorów i tekstur. Nowy LEC-540 jest znacznie
szybszy od swojego poprzednika i oferuje znacznie szersz¹ gamê mo¿liwych aplikacji od prototypów opakowañ, krótkich serii
etykiet po elementy do dekoracji wnêtrz czy wydruki wielkoformatowe. Ploter ten drukuje na wyj¹tkowo szerokiej gamie
mediów, takich jak: naturalna i sztuczna skóra, tkaniny, folie samoprzylepne, folie PP, PE, PET, papiery oraz na mediach stosowanych w wystroju wnêtrz czy przemyœle. Dodatkowym atutem jest nowozaprojektowany stó³, który umo¿liwia pracê
z mniej elastycznymi materia³ami typu karton. LEC-540 posiada tak¿e tryb do pracy artystycznej o wysokiej rozdzielczoœci
(1440x1440 dpi). W trybie standardowym model LEC-540 jest dwa razy szybszy ni¿ jego poprzednik LEC-300 dziêki lamp¹
UV-LED, które automatycznie dostosowuj¹ siê do trybu pracy wysokonak³adowej lub wysokojakoœciowej. Ploter znajduje
swoje zastosowanie nie tylko w grafice reklamowej, ale równie¿ w takich segmentach jak jubilerstwo, produkcja ubrañ, produkcja prototypów produktów, itp. Wiêksz¹ produktywnoœæ zapewnia druk i ciêcie w jednym urz¹dzeniu. Lampy UV
zast¹pione zosta³y energooszczêdnymi diodami LED zapewniaj¹c oko³o 10000 godzinny cza pracy. Certyfikat Energy Star
zapewnia niski pobór pr¹du.
.
Cechy g³ówne
Model
Technologia druku
Ciêcie
Prêdkoœæ ciêcia:
Nacisk no¿a:
Offset:
Iloœæ kolorów
LEC-450
RozdzielczoϾ
Prêdkoœæ druku
Szerokoœæ druku/ciêcia
JakoϾ druku
1440x1440 dpi
LEC-330/300
piezoelektryczna
10 do 600 mm/sek
od 30 do 300 gf
od 0,000 do 1,500 mm
CMYK+Gloss+White
CMYK+White+White
CMYK+Gloss+Gloss
max. 1440 dpi
2m2/h
max 1346 mm
max. 736 mm
Intelligent Pass Control
7
IENIE
WYRÓ¯N
Best Emerging Technology
Printer of the Year 2010
PLOTERY DRUKUJ¥CE
Roland VersaArt RS-640/540S do wydruków sublimacyjnych
PLOTER TN¥CY
Roland Camm-1 Pro GX-640
Nowy ploter tn¹cy GX-640 poszerza rodzinê Camm-1 Pro, w której sk³ad wchodz¹ modele: GX-500, GX-400 oraz GX-300.
Obszar zastosowania plotera tn¹cego GX-640 obejmuje ciêcie folii winylowych, poliestru, poliuretanu, folii odblaskowych oraz
pod³o¿y typu flock. W przemyœle motoryzacyjnym, seria Camm-1 Pro jest rozpoznawalna jako lider urz¹dzeñ do personalizacji
pojazdów poprzez nanoszenie loga firmowego czy dowolnej grafiki. Przy szerokoœci 160 cm, model GX-640 wycina równie¿
dowolne kszta³ty w takich materia³ach, jak folie okienne czy ochronne folie malarskie. Zastosowany w urz¹dzeniu mocny
serwomotor oraz dodatkowa funkcja „heavy mode” gwarantuj¹ doskona³y efekt, nawet przy ciêciu z ciê¿kich rol materia³u.
Ponadto, ploter wyposa¿ony jest w system optyczny Quadralign, który rozpoznaje punkty CropMark, bêd¹ce wspó³rzêdnymi
do prawid³owego okreœlenia miejsca ciêcia grafiki.
.
Podobnie jak ka¿dy model Camm-1 Pro, tak¿e i najnowszy produkt Rolanda, oferuje pe³n¹ wspó³pracê z RIP-em VersaWorks.
W rezultacie GX-640, w parze z ploterem drukuj¹cym, mo¿e produkowaæ nie tylko grafikê samochodow¹, ale i pe³nokolorowe
folie do wgrzewania, aplikacje wielkoformatowe czy oznakowania.
.
Cechy g³ówne
Model
Technologia ciêcia
Powierzchnia ciêcia
Prêdkoœæ ciecia
Narzêdzia
GX-640
silnik sterowany cyfrowo
szerokoœæ: 1575mm, d³ugoœæ 24998 mm
max. 850 mm/sec.
specjalny nó¿ zaprojektowany
dla serii CAMM-1
8
1800 2500 3200
Od marca w ofercie KML Solutions seria ploterów wielkoformatowych NuVista SR 1800, 2500, 3200 z najnowszej generacji
oraz najbardziej zaawansowan¹ technologicznie g³owic¹ Ricoh GEN4. Produkcyjna g³owica zapewnia wysokiej klasy trwa³oœæ,
prêdkoœæ oraz doskona³¹ rozdzielczoœæ wydruku. Mocny konstrukcyjnie i dopracowany system wypuszczania kropli z metalow¹ przes³on¹ osi¹ga robocz¹ czêstotliwoœæ do 30 kHz - doskona³¹ dla szybkiej prêdkoœci druku oraz prawid³owej czepnoœci
i lepkoœci atramentu. Nowa technologia g³owicy wypuszcza kroplê wielkoœci 7 picolitrów (1/trylionowej czêœci litra) co ozna.
cza wydruki o niezwykle wysokiej i odwzorowanej jakoœci.
Innowacyjnoœci¹, poza sam¹ g³owic¹, jest mo¿liwoœæ druku tuszami eco-solventowymi, bardziej przyjaznymi dla œrodowiska,
które nie wymagaj¹ dodatkowej wentylacji pomieszczenia. Urz¹dzenie mo¿e drukowaæ od 6 do 12 kolorów (1x6 lub 2x6 - g³owic od CMYK / CMYKLmLc). Ploter drukuje atramentami o wysokiej lepkoœci. Tego rodzaju tusze tworz¹ idealne kolory
na backlitach oraz tekstyliach. Wysoka lepkoœæ i gêstoœæ tych¿e atramentów zawiera du¿¹ koncentracjê pigmentu w ka¿dej
.
kropli - oddaj¹cej swoje ¿ywe i pe³ne kolory przy podœwietleniach.
Seria ploterów NuVista posiada oprogramowanie ColorPRINT, które oferuje potê¿ne narzêdzie do zarz¹dzania kolorem, algorytm pó³tonów niezbêdny dla uzyskania skali szaroœci, generuje kolory spotowe, posiada funkcjê Nesting - rozmieszczanie
kilku prac na arkuszu, Scaling - skalowanie obrazu; Tiling - panelowanie (lustrzane odbicie). Ploter doskonale sprawdza siê
w wydrukach na zewn¹trz oraz do wewn¹trz. Jest nowatorskim rozwi¹zaniem ³¹cz¹cym mo¿liwoœæ druku na wszystkich mediach oraz bezpieczeñstwo œrodowiska. Dziêki atramentowi eco-solventowemu posiada doskonale wysycone i ¿ywe kolory.
.
Ich trwa³oœæ obliczona jest na ok 2 lata w warunkach wewnêtrznych i 12 miesiêcy w warunkach zewnêtrznych.
Cechy g³ówne
Model
Technolgia druku
G³owica
Iloœæ kolorów
Atramenty
RozdzielczoϾ
Prêdkoœæ druku
Media szerokoϾ
Media max. gruboϾ
Wymiary w mm
Wyraziste i nasycone kolory
Mo¿liwoœæ pracy z dwiema rolkami np 2x 1m
1800
2500
3200
piezoelektryczna
RICOH GEN4 (192 dysze x 2 )
1x6 lub 2x6 - g³owic od CMYK / CMYKLmLc
eco-solwentowy
600, 900, 1200 dpi
max. 63 m2/h
1800
2500
3200
1,4 mm
3700x1500x1000
4400x1500x1000
5100x1500x1000
TOWE
OFORMA
K
L
IE
W
CIE
PLOTERY
W OFER
9
PLOTERY DRUKUJ¥CE
Plotery
LAMINATOR
Ekspert w laminacji
Vennlo 60 Pro s³u¿y do zabezpieczania wydruków typu ink jet
jak i solwent, m. in.: laminowanie jednostronne,enkapsulacja,
.
naklejanie folii na p³ytê.
Laminator Vennlo 60 Pro posiada du¿¹ szerokoœæ laminacji
1600 mm. Du¿a œrednica wa³ka powoduje ³atwiejsze nak³adanie
i prowadzenie materia³ów a tym samym wiêksz¹ dok³adnoœæ. .
Maksymalna temperatura wa³ka to 160 0C. Temperatura ta
powoduje, ¿e klej w laminacie staje siê bardziej plastyczny,
dziêki czemu mo¿liwe jest uzyskanie znacznie lepszego efektu
.
koñcowego.
Jest prosty w obs³udze i posiada wiele funkcjonalnych rozwi¹zañ,
takich jak: rêczny system opuszczania wa³ka - precyzyjne i niezale¿ne rozwi¹zanie, które nie wymaga pod³¹czenia do zasilania.
Laminator Vennlo 60 Pro to wynik
wieloletniej pracy specjalistów
z bran¿y druku wielkoformatowego
nad stworzeniem maszyny,
która w najwiêkszym stopniu spe³nia
oczekiwania i wymagania Klientów.
Mo¿liwoœæ regulowania temperatury,
prêdkoœci oraz si³y nacisku sprawiaj¹,
¿e laminator Vennlo 60 Pro sprawdza siê
przy wykañczaniu nawet najbardziej
wymagaj¹cych prac.
Najwa¿niejsze cechy:
Specyfikacja techniczna:
Laminator do pracy na zimno i na gor¹co, posiada jeden
wa³ek podgrzewaj¹cy.
Max szerokoϾ laminowania: 1600 mm
P³ynna regulacja szybkoœci: 0-6 m/min
Œrednica g³ównej rolki: 128 mm
Max prêdkoœæ laminatora: 6 m/min
Max gruboœæ mediów: 25 mm
Wysokoœæ podniesienia górnej rolki: 20 mm
0
Temperatura rolki: Max. temp. nie przekracza 160 C
Waga: 330 kg
Wymiary urz¹dzenia: 1950 x 620 x 1440 mm
ród³o zasilania: 220-240V/AC50Hz
Moc nominalna: 2500W / przy podgrzewaniu jednej rolki
Natê¿enie pr¹du: 12A / przy podgrzewaniu jednej rolki
Moc silnika: 90 W
10
Optymalne rozwi¹zania:
elektroniczny panel sterowania zwiêkszaj¹cy mo¿liwoœci i uniwersalnoœæ urz¹dzenia, szybka i regulowana prêdkoœæ laminacji od 0 do 6 m/min, regulowana temperatura wa³ka o 10C - perfekcyjne dostosowanie temp. do poszczególnych materia³ów
£atwy w obs³udze:
elektroniczny panel kontrolny, ³atwe zak³adanie
i zdejmowanie materia³u maszyna jest obs³ugiwana
jednoosobowo, rêczna regulacja docisku, ³atwy
i szybki monta¿
Bezpieczny:
prze³¹cznik no¿ny, posiada awaryjny wy³¹cznik
bezpieczeñstwa
ATRAMENTY
Tusz Ederra to prze³omowa formu³a atramentu ekologicznego, który jest odpowiedzi¹ na stale rosn¹ce zapotrzebowanie rynku
na alternatywne atramenty przyjazne dla
.
œrodowiska.
Pierwsza generacja atramentu zosta³a uznana przez czo³owych producentów ploterów
drukuj¹cych w Europie i na œwiecie.
.
Dlaczego tusz
Ederra?
prosta wymiana
atramentu
druk na oryginalnych
profilach ICC
idealnie dopasowany
do charakterystyki
oryginalnych
podzespo³ów
urz¹dzeñ
Kolorystyka
Opracowana przez Eurolutions N.V. nanotechnologia
(dyspersja moleku³ pigmentu), pozwala na kontrolê
cz¹steczek pigmentu w skali nano. W atramencie
Ederra cz¹steczki wystêpuj¹ w wiêkszym zagêszczêniu,
dodatkowo maj¹ mniejszy rozmiar, dziêki temu grafika
ma lepsze wysycenie pigmentu a kolory s¹ ¿ywe i ostre.
Zalet¹ atramentu Ederra jest wydajnoœæ, niezmiennoœæ
parametrów oraz szybszy czas schniêcia ni¿ w przypadku
oryginalnego atramentu.
Czas schniêcia
gamut kolorystyczny
najbardziej zbli¿ony
do orygina³ów
szybszy czas schniêcia
ni¿ w oryginalnym
tuszu
identyczna gêstoœæ
optyczna pigmentu
krótszy czas
produkcji zwiêksza
produktywnoϾ
kolory idealnie
dopasowane
do oryginalnych
nie powoduje
zatykania g³owicy
drukuj¹cej
Trwa³oœæ
wyj¹tkowa
przyczepnoϾ
pigmentu do pod³o¿y
powlekanych
i niepowlekanych
odporny na promienie
UV doskona³a
odpornoϾ
na œcieranie
oraz wodê
odpornoϾ na warunki
zewnêtrzne
- gwarancja 1 rok
11
Eco-friendly
bezwonne
nie wymagaj¹
dodatkowej
wentylacji
pomieszczenia
tusz nie jest
klasyfikowany
jako niebezpieczny
w transporcie
ATRAMENTY
Doskona³e odwzorowanie kolorów
Gamut kolorystyczny okreœla zdolnoœæ odwzorowania oryginalnych kolorów. Ederra zawiera najlepszy rodzaj pigmentu, który jest
wykorzystywany w oryginalnym atramencie i gwarantuje najlepsz¹
jakoœæ wœród atramentów eco-solventowych. Dziêki temu Ederra
posiada najwiêkszy gamut kolorystyczny a zatem najbardziej
zbil¿one kolory do orygina³u na poziomie 95%.
.
Delta E
Parametr Delta E okreœla liczbowo ró¿nicê pomiêdzy dwoma
porównywanymi kolorami czyli odchylenie uzyskanego w produkcji
koloru od wzorca. Akceptowalne odwzorowanie kolorów od wzorca
mieœci siê w przedziale od 0 do 2. Wartoœæ poni¿ej 2 nie odbiega
od rzeczywistoœci i nie jest rozpoznawlana przez ludzkie oko. Ederra
posiada doskona³¹ zdolnoœæ odwzorowania oryginalnych kolorów
pozostaj¹c w dopuszczalnej tolerancji Delty E. Co oznacza, ¿e przy
stosowaniu naszego atramentu mo¿na stosowaæ oryginalne profile
ICC i uzyskaæ doskona³¹ jakoœæ druku.
.
Nanotechnologia
Atrament pigmentowy sk³ada siê z cz¹steczek pigmentu. Aby wytworzyæ najwy¿szej jakoœci atrament w procesie produkcji istotny
jest rozmiar i roz³o¿enie cz¹steczek pigmentu. Eurolutions N.V.
w wyniku wieloletnich prac, opracowa³o specjaln¹ technologiê,
która sprawia, ¿e cz¹steczki pigmentu, w porównaniu do innych
atramentów, wystêpuj¹ w wiêkszym zagêszczeniu. Nano cz¹steczki maj¹ mniejszy i stabilniejszy rozmiar, dziêki temu swobodnie
przep³ywaj¹ przez mikrodyszê g³owicy. Ma to kluczowy wp³yw
na stabilizacjê ciœnienia w g³owicy, co eliminuje zjawisko zatykania
dysz podczas druku. Dziêki nano technologii uzyskujemy bardziej
wysycone i ¿ywe kolory.
.
Atrament kompatybilny z nastêpuj¹cymi
drukarkami:
Atrament Ederra Eco-Solvent Ink jest odpowiednikiem tuszu
Eco-Sol Max TM i Mutoh Eco Ultra TM. Ederra dostosowana jest
do maszyn typu Roland, Mutoh i Mimaki.
.
Atrament dostêpny jest w kartrid¿ach 440 ml
i butelkach 1l.
Specyfikacja techniczna
Wytrzyma³oœæ w warunkach zewnêtrznych - do 24 miesiêcy
D³ugoœæ przechowywania - 18 miesiêcy od daty wyprodukowania
Przechowywanie - w temperaturze od 50C do 500C, bez dostêpu
do s³oñca.
.
12
Tusz eco-solventowy Ederra na rynek polski
dostarcza Belgijska Grupa Eurolutions N.V.,
która od wielu ju¿ lat pracuje nad innowacyjnymi
rozwi¹zaniami w obszarze atramentów
do druku wielkoformatowego skierowanego
do szerszego grona odbiorców.
ATRAMENTY
Dlaczego Sintra?
prosta wymiana atramentu
du¿a prêdkoœæ druku
krótki czas schniêcia
szerokie spektrum pod³o¿y
do druku
Kolorystyka:
wysoka jakoϾ pigmentu
- wydruki o nasyconych
barwach
stabilnoœæ wydruków
brak smug, wyraŸne przejœcia
tonalne
wielkoœæ pigmentu poni¿ej
jednego mikrona
Trwa³oœæ:
zwiêkszona odpornoœæ
na uszkodzenia mechaniczne
odporny na warunki zewnêtrzne
– w wyniku ci¹g³ych modyfikacji,
dostosowany do polskich
warunków klimatycznych
Atrament mildsolwentowy przeznaczony jest
do ploterów Mimaki i Mutoh wyposa¿onych
w g³owice typu DX5.
Do niedawana Sintra znana by³a w¹skiej
grupie Klientów, wœród których zyska³a
uznanie i potwierdzenie jakoœci.
Po okresie pozytywnych testów â, ze 100%
przekonaniem wprowadzamy produkt na rynek
dla szerokiego odbiorcy.
.
Doskona³e odwzorowanie kolorów
Gamut kolorystyczny okreœla zdolnoœæ odwzorowania oryginalnych
kolorów. Atrament Sintra zawiera najlepszy rodzaj pigmentu, który
gwarantuje najwy¿sz¹ jakoœæ wœród atramentów mildsolventowych.
Dziêki temu Sintra posiada bardzo szeroki gamut kolorystyczny
a zatem najbardziej zbil¿one kolory do orygina³u na poziomie 90%.
Atrament Sintra przeznaczony do ploterów Mimaki i Mutoh wypo.
sa¿onych w g³owice Dx5.
.
Specyfikacja techniczna
Wytrzyma³oœæ w warunkach zewnêtrznych - do 24 mesiêcy
D³ugoœæ przechowywania - 18 miesiêcy od daty wyprodukowania
Przechowywanie - w temperaturze od 5 st C do 50 st C, bez dostê.
pu do s³oñca.
Bezpieczeñstwo:
Tusz mild-solwentowy Sintra na rynek polski
dostarcza Belgijska Grupa Eurolutions N.V.,
która od wielu ju¿ lat pracuje nad innowacyjnymi
rozwi¹zaniami w obszarze atramentów
do druku wielkoformatowego skierowanego
do szerszego grona odbiorców.
certyfikat bezpieczeñstwa
95% to rozpuszczalniki organiczne
(tylko 5% cykloheksanolu)
nieszkodliwy dla ludzi i œrodowiska
mo¿liwoœæ druku typu indoor
ze wzglêdu na brak zawartoœci
zwi¹zków szkodliwych dla zdrowia
13
ATRAMENTY
(Dawniej Flemink II)
Dlaczego KML Inks?
Najpopularniejszy atrament mildsolwentowy
do Rolanda (wczeœniej sprzedawany
pod mark¹ Flemink II).
Atrament istnieje na polskim rynku od 7 lat
i jest obecnie najpopularniejszym atramentem
do ploterów wielkoformatowych.
Dziêki swoim w³aœciwoœciom: wysoka jakoœæ
oraz stabilnoœæ wydruku, zyska³ uznanie
przez szerokie grono odbiorców.
prosta wymiana atramentu
du¿a baza profili ICC
przed³u¿a ¿ywotnoœæ g³owicy
du¿a prêdkoœæ druku
krótki czas schniêcia
szerokie spektrum pod³o¿y do druku
Kolorystyka:
wysoka jakoϾ pigmentu
- wydruki o nasyconych barwach
stabilnoœæ wydruków
brak smug, wyraŸne przejœcia tonalne
wielkoœæ pigmentu poni¿ej jednego mikrona
Doskona³e odwzorowanie kolorów
.
Gamut kolorystyczny okreœla zdolnoœæ odwzorowania
oryginalnych kolorów. Atrament KML Inks zawiera
najlepszy rodzaj pigmentu, który gwarantuje najwy¿sz¹ jakoœæ wœród atramentów mild-solventowych.
Dziêki temu KML Inks posiada bardzo szeroki gamut
kolorystyczny a zatem najbardziej zbli¿one kolory
do orygina³u na poziomie 90%.
.
Trwa³oœæ:
zwiêkszona odpornoœæ na uszkodzenia
mechaniczne
odporny na warunki zewnêtrzne – w wyniku
ci¹g³ych modyfikacji, dostosowany do polskich
warunków klimatycznych
Bezpieczeñstwo:
Atrament kompatybilny z nastêpuj¹cymi drukarkami:
Atrament KML Inks mo¿e byæ stosowany na wszystkich
maszynach typu Roland z serii SP, SC, XC, SJ, XJ, VP
oraz z ploterami innych marek wyposa¿onych w ten
sam typ g³owic drukuj¹cych DX-4.
.
certyfikat bezpieczeñstwa
95% to rozpuszczalniki organiczne
(tylko 5% cyklheksanolu)
nieszkodliwy dla ludzi i œrodowiska
mo¿liwoœæ druku typu indor ze wzglêdu na brak
zawartoœci zwi¹zków szkodliwych dla zdrowia
Tusz mild-solwentowy KML Inks na rynek polski
dostarcza Belgijska Grupa Eurolutions N.V.,
która od wielu ju¿ lat pracuje nad innowacyjnymi
rozwi¹zaniami obszarze atramentów
do druku wielkoformatowego skierowanego
do szerszego grona odbiorców.
Oszczêdnoœæ:
2
koszt wydruku ni¿szy ni¿ u konkurencji – ok. 5,5z³/m
podwy¿szona trwa³oœæ g³owic zwiêksza bezawaryjnoœæ jednoczeœnie zapewniaj¹c mniej zepsutego
materia³u
wiêksza iloœæ pigmentu i unikatowa technologia
dyspersji zapewniaj¹ takie samo nasycenie barw
przy ni¿szym zu¿yciu (do 30% mniej ni¿ u
konkurencji)
14
INNOWACJE
JAKOή
KOMPETENCJE
Autoryzowany dealer Rolanda
KML Solutions Sp. z o.o.
Autoryzowany
dealer
Rolanda
Centrum Logistyczne/Demo room
ul. Lubelska 87C, 05-462 Wi¹zowna
Biuro Handlowe
ul. Ateñska 61
03-978 Warszawa
Tel.: + 48 22 610 35 86
Fax.: + 48 22 610 36 03
kom. 0 606 648 400
e-mail: [email protected]
www.kmlsolutions.pl

Podobne dokumenty