lokal ul. Lubelska 2 - Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy

Komentarze

Transkrypt

lokal ul. Lubelska 2 - Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy
Kozienice 10.06 .2013 r.
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
siedzibą w Kozienicach ul. Radomska 36
OGŁASZA
I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Lubelskiej 2
Kozienicach
2
Powierzchnia lokalu
- 11,70 m
Wyposażenie lokalu - instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna.
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu
- 17,50 zł/m2
Kwota postąpienia w przetargu
- 1,00 zł/m2
I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1) wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł ( trzysta złotych ). Wpłaty należy dokonać - Zarządzanie Mieniem
Komunalnym Gminy Kozienice ul. Radomska 36 nr konta -87 1240 5862 1111 0010 4909 3594
Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie z działu finansowo-księgowego o dokonanej wpłacie na
koncie ” wadium” w dniu poprzedzającym przetarg .
2) wyklucza się oferenta pomimo wpłaconego wadium, który:
 w dacie ogłoszenia i w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz
właściciela lokalu tj.; Gminy Kozienice ( udokumentowane zaświadczeniem z Gminy Kozienice - ważnym
w dacie przetargu );
 w dacie ogłoszenia i w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz Zarządzania Mieniem Komunalnym
Gminy Kozienice ( udokumentowane pismem z działu finansowo-księgowego) .;
 w dniu przetargu jest najemcą lokalu, który jest przedmiotem przetargu.
II. Uwagi!
1) wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi wciągu 3 dni ;
2) wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg podlega zarachowaniu na poczet czynszu;
3) Umowa zawarta na czas nieoznaczony obowiązywać będzie wraz z zapłatą czynszu oraz świadczeń niezależnych
od dnia wpłaty kaucji, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty przetargu ,
4) jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie zgłosi się na podpisanie umowy najmu w ciągu 7 dni od daty przetargu,
Gmina Kozienice może odstąpić od zawarcia umowy – w takiej sytuacji wadium nie podlega zwrotowi;
5) opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal obejmuje oprócz wynegocjowanej stawki czynszu również podatek
VAT w wysokości 23 %;
6) przyszły najemca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wpłaty w terminie 7 dni od przetargu kaucji
w kwocie równej trzymiesięcznemu wynegocjowanemu czynszowi brutto i wraz ze świadczeniami w sezonie
grzewczym .
7) przyszły najemca będzie ponosił także opłaty za świadczenia dodatkowe, w tym również ;
a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów z dostawcami w tym z tytułu
zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań licznika zainstalowanego przez Wynajmującego
bezpośrednio do lokalnego zakładu energetycznego;
b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
8) adaptacja lokalu do potrzeb działalności nastąpi za zgodą Wynajmującego , bez możliwości zwrotu poniesionych
kosztów.
9) Uczestnicy przetargu powinni się zapoznać z Regulaminem przetargu znajdującym się u Organizatora przetargu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
1 lipca 2014 ROKU O GODZ. 11 00
siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
przy ul. Radomskiej 36
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88
lub osobiście ZMKGK przy ul. Radomskiej 36 . Osoba upoważniona do kontaktu Jadwiga Siderska.
Dyrektor mgr Robert Gregorczyk