5 -23112^103. PRASOWA / i O AGENCJA ^ O

Komentarze

Transkrypt

5 -23112^103. PRASOWA / i O AGENCJA ^ O
ZBIORY OŚRODKA KARTA
5
tnt
PRASOWA / i O
AGENCJA ^ O
Z SJEDZIBĄ w MKZ .MAZOWSZE"
Itl«XJ 81 g o n
t d U 27 44 ftl
-23112^103.
cCssaisgcgig^rcgaiBtagaarTTTTTirptscałssłaaaBgaziarrawisłggci!
POSIEDZENIE KKP
001
INFORMACJE TYGODNIA
Struktura regionalna Związku .... 101
Budynki dla służby zdrowia
101
Przeciw "Solidarności"
101
Sekcje branżowe
101
Represje
101
' Zjazd "Solidarności Wiejskiej"
Podhala, Spiszą i Orawy
101
Oświata i wychowanie
102
Czas pracy
102
Konferencja NZS 28.02-1.03
.... 102
Rozmowy w Ministerstwie Zdrowia . 102
Komisja d/s cenzury "Mazowsza" .. 102
Komitet Obrony Więzionych za
Przekonania
102
Strajk studentów, w Olsztynie .... 102
Strajk głodowy uczniów
102
Nowy Sącz
..,.*
103
Tymczasowe Prezydium KKP
103
Śledztwo w Nowym Sączu
103
MKR Szczecin o wystąpieniu S.Kani 103
Z Sekretariatu KKP
103
/źródło: Biuro Informacyjne i Prezydium
Mazowsza oraz informacje własne/i
EKSPERTYZY
Opinia Związku o projekcie diet i
dodatków za rozłąkę
I03a
Projekt systemu rekompensaty wzrostu
kosztów utrzymania /streszczenie/103b
DOKUMENTY
Krajowa Komisja Górnictwa - wstępny
program działania
201
Komunikat MKZ Poznań w/s fałszywego
apelu wyborczego
201
List do Prokuratora Generalnego . 201
Oświadczenie KKK Emerytów i Ren­
cistów 203
Oświadczenie MKR Szczecin o wystą­
pieniu St. Kani
203
Apel do byłych więźniów polit. .. 203
MKZ Grudziądz w/s uchwały KKP o re­
gionalizacji .... 204
"Mazowsze" o samorządzie pracown. 204
Oświadczenie "Solidarności" w FSC
Starachowice w/s prasy zakładowej 205
Komunikat Komisji d/s Cenzury ... 205
Komunikat rzecznika prasowego
KK Filmowców
205
MKZ reg.Pojez:ierza o sprawie KW PZPR
w Suwałkach
205
WARTO PRZECZYTAĆ
206
PRZEDRUKI Z PRASY ZWIĄZKOWEJ I03b i 401
Przypominamy o przesyłaniu
5 egz. pism regionalnych i zakła­
dowych "Solidarności" oraz doku­
mentów i oświadczeń, a także o
dokonywaniu wpłat na konto "Mazo­
wsza" / 5 000 od MKZ - rozliczenia
kosztów nastąpi zgodnie z uchwałą
powołującą AS, na spotkaniu prasy
związkowej w końcu kwietnia/.
W biurze Informacyjnym "Mazow­
sza" dyżuruje przy teleksach pra1*
cownik AS.
Prosimy o potwierdzanie odbioru
biuletynów.
ERRATA
W biuletynie nr 4, s. 109 w infor­
macji o rozmowach z wicepremierem
Jedynakiem opuszczono jego odpo­
wiedź na propozycję dzielenia wy- ,
produkowanych przez Ursus w wolne
soboty traktorów przez NSZZ Rolni­
ków - wg A. Jedynaka ciągniki mogą
byó dzielone przez społeczność
wiejską, nie zgadza się na propozy­
cję Ursusa.'
K
K
f. ,T
.... ........
> • # . . . , . , , ,
001
f
/25.02 o godz. 10.30 - 20.00 w sali konferencyjnej
J.Szulc /Wałbrzych/ uważa utworzenie takiego budżetu za
hotelu "Hevelius" w Gdańsku/
konieczność. Postuluje jak najszybsze zakończenie regio­
Program obrad: informacje o rozmowie L.Wałęsy z premie­ nalizacji.
rem Rakowskim, o spotkaniu przedstawicieli Związku i
Przedst- Małopolski proponuje wprowadzenie zasady - min.
Radiokomitetu, o porozumieniach w Rzeszowie i Ustrzy­
ł00 tys. zł, większe MKZ-ty mogłyby zobowiązać się
kach, o sprawie Suwałk, o pracach OPSZ nad projektem
do wyższych wpłat.
tez programowych Związku oraz o tygodniku "Solidarność"; Celiński przypomina, że z każdego województwa wchodzi
dyskusj nad uchwałami KKP w sprawie gospodarki finan­
do KKP jeden przedstawiciel. Powinno dojść do połącze­
sowej Związku, powołania Funduszu Społecznego i Tymcza
nia MKZ-ów, jeżeli w woj. działa więcej niż jeden,
sowej Komisji Rewizyjnej;dyskusja nad stanowiskiem Zw.
Przedst. Głogowa niepokoi sią tendencjami niedemokratywobec ustawy o
cenzurze i-o związkach zawodowych,"«•>« cznymi w Związku. Niektórych małych MKZ-ów nie będzie
dOBtępu do środków masowego przekazu, tzw. uchwały anty stać na tak duże sumy. Należy zwrócić się do MKZ-ów o
strajkowej i praworządności, przejmowania budynków
zaopiniowanie projektu wpłat.
na Służbę Zdrowia) Informacje o zasadach wynagradzania
Przedst. Leszna wraca do zagadnienia regionalizacji.
po skróceniu czasu praay, o wyjazdach na zaproszenia zw Mówi, że na jego, terenie kilka zakładów pracy przystą­
zawodowych , tryb działania 1 przedłużeni© mandatu Tym­ piło w październiku do różnych MKZ-ów, które teraz utrud'
czasowego Prezydium KKP.
niają działania. MKZ-Leszno,
Wałęsa mówi, że jego spotkanie z wicepremierem Rakowskim Przedst. Włocławka wnosi o zamnięcle dyskusji.
miało charakter wyłącznie Informacyjny, negocjacje mogą Celiński po przegłosowaniu zamyka dyskusja. Odczytuje
byó prowadzone
tylko
przez delegację KKP.Rozmowa
była bardzo potrzebna. Wicepremier zapewnił, że do Rze­ ponownie projekt uchwały. O ile zostanie przyjęta szowa i Ustrzyk będzie wysłana Komisja Rządowa, a NZ8
proponuje przeprowadzenie wyborów do tymczasowej Ko­
zostania zarejestrowany i obietnicy tej dotrzymał.
misji Rewizyjnej.
Modzelewski relacjonuje wyniki rozmów z Radiokomitetem
A.Rozpłochowskl /Katowice/ proponuje,żaby w takśoia
w sprawi* dostępu do środków masowego przekazu /Biul.
uchwały znalazł się wniosek o przysłanie przez poszAS nr 4, str.107/. Rozmowy ta będą kontynuowane.
szególno MKZ-ty do KKP list zakładów i ilości człon­
Wałęsa omawia sprawę Rzeszowa 1 Ustrzyk. Podkreśla rolę ków.
prem."Rakowskiego w osiągnięciu porozumień i wagę podpi Celiński odpowiada, że tego typu propozycja nie mieści
sanych dokumentów.. Postuluje, żeby MK7,-ty upowszechnia się w»dyskutowanej uchwale. Planuje się natomiast w
ły tekst porozumień do czasu opublikowania ich w prasie przyszłym tygodniu wysłanie apelu o podobnej treści do
Przypomina, że w obradach KKP uczestniczyć będzie stale regionów. Przeprowadza głosowanie nad uchwałą. Przy
delegacja "Solidarności Wiejskiej" wybrana w Rzeszowie. 7 głosach przeciwko i 2 wstrzymujących się uchwała
zostaje przyjęta.
Prosi rolników o przekazanie swojego stanowiska wobec
porozumień.
Gleremek przedstawia sprawę powołania Funduszu Spo­
J.Kułaj /Solidarność Wiejska"/ mówi, że "Solidarność"
łecznego NSZZ "Solidarność". Przypomina, że tuż po
nie zawiodła oczekiwań rolników. Uważa wyniki pertraktac strajkach Związek finansowany był z darowizn z kraju
ji za zadawalające,
zwłaszcza wynegocjowane gwarancje i zagranicy.Teraz jedynym źródłem utrzymania powinny
prywatnej własności ziemi. Apeluje do KKP o poparcie inl-być składki członkowskie. Związek, zgodnie ze swoim
ojatywy powołania Komisji ds kontroli realizacji poro­
statutem stoi wobec różnvch zadań społecznych, na
zumienia, w której powinni znaleźć się przedst. wszyst­
które można by przeznaczyć wszelkie findusze nie pokich zw.zaw. rolników.
' chodząca ze składek. Proponuje powołać Fundusz Spo­
łeczny NSZZ "Solidarność", którego zadaniem byłoby
R.Majewski /"Solid. Wiejska"/ mówi, że w poznańskiem
propagowany jest tekst porozumienia rzeszowskiego z po­ polepszanie warunków ochrony zdrowia, zabazplaozania
minimum socjalnego eta. Mec. Siła-Nowiaki opracowałby
daniem, że wywalczyły go kółka rolnicza.
Wałęsa zauważa, że nie to jast ważna, a realizacja poro- regulamin Funduszu. Na następnym posiedzeniu KKP pozumienia.
wołałaby Radę Funduszu, z udziałem osób cieszących się
Slisz /"Solid. Wiejska"/ apelują do naazego Zw. o pomoc zaufaniem społecznym.
w egzekwowaniu Porozumienia,a takża w Oi-g&iuowanlu spot- Wałęsa przypomina, że dotacje zachodnia były często
kart rolników * górnikami i pracownikami przemysłu mazzyn przyczyną niepożądanych przaz Związek komentarzy, a
proponowane rozwiązanie natychmiast by je ucięło.
rolniczych
A.Słowik ltAA.it proponuj* poddać pod dyakuaję w raJ.Rulewski /Bydgoszcz/ zapewnia, aa spotkanie rolników
• robotnikami zakładów maszyn rolniczych odbędzie się w gionaoh propozycję przekazywania wpłat na NFOZ Fundu­
szowi Społ. "Solidarności". MKZ Łódź" ot ymuj* sprawo­
najbliższym czasie..
Przedzt. Stalowej Woli uważa, za wyegzekwowania porozu- zdania NFOZ - środki wydatkowano są na rzeczy zupełnie
mlenla jest niezwykle istotne. Wojewoda tarnobrzeski oś­ zbędne.
będzie blokował wszelkie działania "Solid. Ekspert KKP mówi, że badając sprawę NFOZ nie znaUzł
wiadczył, ii b
żadnych formalnych podstaw istnienia tego funduzzu.
Wiejskiej" jako organizacji nielegalnej.
Wałęsa zareagowałi "Jeszcze jeden wojewoda do zdjęcia". Przadzt. Koszalina proponuje podnieść sprawę NFOZ. Po*
piera projekt powołania Funduszu Społecznego.
T.Jedynak /Jastrzębia/ przekazuje rolnikom zaproszenie
od górników do wspólnych rozmów. Przypomina, łe górnicy Celiński mówi, że po przygotowaniu przaz Prezydium ma­
teriałów dotyczących NFOZ stania się on przedmiotem
zainicjowali już akcję dodatkowej produkcji węgla.
Wądołowski /Szczecin/ relacjonuje sprawę Suwałk /Biul.osobnej dyskusji.
nr 3 i 4/. Mówi, że na 27.02. zapowiedziane aą rozmo- Przedzt. Małopolski informuje, że w jego regionie pow
wy w XC. Podkreśla, że suwalski KW PZPR podjął akcję za- stał już fundusz z darowizn, na którym jest obecnie
ok. 1 min. zl. MKZ chętnie przekaże go na F6. Wnioskuje
sledlania gmachów mimo sprzeciwu Zw. w 3 dni po apelu
o zamknięcie dyskusji.
„Premiera o 90 dni spokoju.
Przedzt. Suwałk dziękuje KKP za pomoo. Dodaje, że kiedy ~ A-Caliriaki P° przegłosowaniu wniosku zamyka dyakuaję
•i przeprowadza głosowanie nad uchwałą. Wazysoy aą za
w Suwałkach budowano imponując* gmachy Urzędu WojvKW
powołaniem Funduszu Społecznego.
PZPR i KW MO, przerwano budowę szpitala motywując to
A.Wielowieyski referuje aktualny stan prao OPSZ nad
brakiem mocy produkcyjnych.
projektem też programowych Związku. Mówi, ża prowadzo­
Celiński mówi, ża przypadek Suwałk nie jest odosobnione od grudnia prace utrudniało panujące w kraju napię­
ny i ta ma to być przedmiotem rozmów z Rządem w naj­
ci*. Projekt opracowywany przaz Radę Programowo-Konbliższym czasie. Proponują, aby Plenum ustosunkowało
aultaoyjną /w akładziai B.aieramek - przew., A. Ty-'
alę do projektu uchwały na temat 'gospodarki finansowej
mowski i Chrzanowski -wicaprzew./ i powołaną przez nią
Związku. Wyjaśnia, ża dotychczas KKP działając przy
3-osob. KOmisję /prof. S.Kurowski, dr J.Kurczewski
MKZ Gdańsk korzystała także z jego budżetu. KKP jast
jednak przedstawicielstwem całego Związku, powinna więo i prof. Czartoryski/ ma być gotowy do 14.03. Przygotowy­
być przez cały Związek finansowana. Zastrzega, ża wyso­ wany w oparciu o opracowywania w.Kuczyńskiego i R. Bu­
gaja dokument będzie nonlł tytuł "Tezy do dyskusjit
kość wpłaty - 100 tys.zł od każdego MKZ-tu - jest tym­
"Solidarność" wobec kryzysu społeczno-gospodarczego".
czasowa.
Punktem wyjściowym jest stwierdzenie, ża obecność "so­
jRulawskl /Bydgoszcz/ uważa, ża należy powołać tymozaso- lidarności" tworzy nową sytuację w Polsce tak pod wzglę­
wą Komisję Rewizyjną do kontroli wpłat na KKP i wydat­
dem społecznym, Jak i ekonomicznym. "Solidarność" nie
ków. Akceptuje także proponowaną wysokość wpłat.
może zastępować władzy i administracji państwowej, mu­
Przedst. Włocławka pyta o orientacyjne cale wydatków.
si Jednak uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia
A.Celiński odpowiada, że w tej chwili brak dokładniejpublicznego. Inaczej niemożliwe będzie wyjście z obec­
szych wyliczeń - preliminarz ma być przygotowany do
nego kryzysu. To, co udało się osiągnąć dotychczas,
końca miesiąca. Orientacyjnie i prace Ośrodka Prac Społ. jest przede wszystkim zasługą Związkui nie pozwolił
Zawód, kosztować będą w tym roku ok. 5.5 - 6 min zł,
przerzucić kosztów kryzysu tylko na ludzi pracy (Wy­
podobnie rozruch tygodnika, do ozego trzeba jeszcze do­ łącznie dzięki jago Istnieniu są realizowane reformy.
dać koszt lokali dla obu instytucji.
Propaganda oskarżająca "Solidarność" o spowodowanie
Przedst. Grudziądza uważa, *e wpłaty powinny być prokryzysu i dążenie do dwuwładzy jest całkowicie nie- , ,;
porojonalne do wielkości MKZ-ów.
prawdziwa. Odpowiadamy na nią wskazująo na źródła kry­
Wałęsa ni* zgadza się z tym, uważa, że system kwotowy
zysu i na to, że Związek nia występuje przeciwko sys­
będzie bodźcem do uregulowania spraw regionalizacji
temowi społecznemu, lecz przeciw pauperyzacji, tłumleri awidanoji.
h
P
O
S
l
K
U
7.
E
N
I
E
K
K
P
• 2»5
i.iu wolnteści słowa, itp.Trseba określić istotę kryzysu.
Przedst. Gorzowa uważa, że przed rozpoczęciem dyskusji
Podstawowa fakty, tos zadłużenie kraju /27 mld doi./,
nad tezami w C:f'» najeży przeprowadzić1 ją w regionach,
pogłębiający się/głównie z powodu braków Importowych
$ S i ^ — - z9ad?a. **<!• zastrzega jednak, że zreferowano
i dezorganizacji, pracy/ spadek produkcji, sytuacja w
dziś"^wstępną pKipoz-yo^. Jeat/ana niedopracowana, nie
rolnictwie, spadek stopy życiowej. Grozi nam całkowita
należy jej szeroko. z^neMjaaeohniać.
dezorganizacja rynku. Konieczne jest usunięcie głównePrzedst. Grudziądza raówi, że dokument porusza sprawy
go źródła kryzysu - systemu biuroktatycąijyago, odgórnej©
makro, a Związek został
&y do spraw mikro^ikłaza.rneidzania, uniemożliwiającego korektę Modnych decyz;~
dów. Pomijanie .spraw luifek.i.ch może grozić oderwaniem
ęU
i. 'góry* przez niższe szczeble. PociacHK* **v ho*, i
Związku od iwdłi,
Lany o charakterze podstawowym, uśerofe^yni. lJ '-"•••*'•••
Przedst. Bydgo&z-eż-y Rulewski postuluje .
zsynNajbliaasyM zadaniem dla Związku jest wye^e.iswoYr.wię.
ohronizować pr.śtee. j>aa"teząimii,?*^elpy zdążyć na zjazd.
od Rządu a-aportu o stanie gospodarki i plaijiu, wyjęcia
Obecny statut *8W4#«rWWfe4'" M%%fcyffllOWMKMfflftma .-ostać
yzysu. Wobec niezwykle trudnej sytuacji należy."'
zatwierdzony ^ą gjje^dfcie-i. Yvcy E»wiw.y •";**« otworzyć
ostrożni* podchodzid do postulatów płacowych.,, zwiek.-*
dyskusję
ró>}v4»?. W*d S;tątu,t©«, SwiąalRU.* Popiera proposzającyoh sumę pieniędzy bez pokrycia. Koniec-z na j,e§t
'zy°^
sformułowania deklaracji ideowej, przy czym koprzede wszystkim realizacja punktów Poro:-, unii en dot.
wieczne jest ppdkre&lenie , że "Solidarność" jest aporent, emerytur, zasiłków rodzinnych i płatnych urJfcalityczna, zwłaszcza wobec wypowiedzi na VIII Plenum KC
pów macierzyńskich, określenie minimum socjalnego, rePZPR /,>Kco.itoua<vo t-^-n socjalistyczny
charakter Związku/
kompensaty za wzrost kosztów, utrzymania /OPSZ bada
Obawian a się
sposobu walki z alkoholizmem'poprzez wzrost
cen
leż
projekt ekspertów przewidujący pełną rekompensatę dla
~
Y raczej ograniczyć podaż i zwalczać nielenajuboższych, dla lepiej zarabiających, ••- niepeł-r
galną produkcję,
ną, aa do nierekompensowania najlepiej zarabJającyiu/,
Przedst., Kalisza zwraca uwagę na brak w projekcie okreśprohlem cen artykułów luksusowych, w tym cen na alka-lenia stosunku "Solidarności" do spraw ku]tury i aportu,
hol, /poaluluje sie. równolegle, ze wzrostem cen prowąktóre stanowią ważne dziedziny życia społecznego. W kwestii
nJ.e szerokiej akcji antyalkoholowej i pomocy dla ropraworządności należy walczyć o reformę całeco
n alkoholików/, gospodarka mieszkaniowa i ochrona
systemu,
trzeba więc opisać również zasady działania MO
:i
•la. Należy też zwrócić uwagę na zagaduj o nie sto- Prokuratury,
lui do pracy oraz systemów jei organizacji.
L.Sobieszek /Gdańsk/ popiera propozycję Koszalina.
Pi.«.zwyciężenie kryzysu wymaga podstawowych zmian svste- Przedst. Olsztyna uważa za konieczne poruszenie sprawy
rychl ograniczenie cenzury, która dot
a uniebezrobocia, które ujawni się po wprowadzeniu reformy.
w
iliwiała krytykę, a przez'to korekto K V
teolsztyńskiem są już przypadki redukcji.
Lj znaczne zwiększenie roli społeczeństwa w proce?,;;,i?ggg* /Poznań/ zauważa, że ppmlnigto sprawę ochrony
sie podejmowania decyzji/należy rozważyć możliwość popracy.
wołania przez Sejm Rady Gospodarczej, nadzorującej
Przedst. Tych postuluje wypracowanie stanowiska Związku
real iaac.j,ę .reformy , niezbędne będą zmiany w ordynacji
SŁ_stosunku do samorządów robotniczych oraz do oświedlorozej do rad narodowych/; trzeba dokonać zasadniczenia, które padłp.na VIII Plenum KC, że związki, zawodowe
.h zmian politycznych', społecznych i orgahizacyjPowinny działać tylko w zakładach pracy. Proponuje
wych w rolnictwie, zapewnić samorządom wiejskim Istotny
zakończyć dyskusję merytoryczną i zastanowić się, czy
KKP nie
W ną sprawy dotyczące rolników.
powinna wysłuchać opinii przedstawicieli'naj/.wyciężanle nieuniknionych także w przyszłości
większych zakładów pracy całej Polski,
l.iktów wymaga stworzenia systemu umożliwiającego
Przedst. Jarosławia mówi, że należy określić stosunek
Używanie ich w sposób bezbolesny, systemu,
"Solidarności" do innych organizacji w Polsce - tak
,/m prawo będzie respektowane. Warunkiem Itonieezpolitycznych, jak 1 apolitycznych.
jest więc zapewnienie niezawisłości sądów, spoifcePrzedst.
Małopolski - Stych zwraca uwagę na takie sprsW
tefcwo musi mieć zaufanie do prawa.
Y' J ak: wybory rad pracowniczych, KSR-y, samorządy
OTHZ
Projekt tez programowych po dyskusji na KKP będzie.
stosunek Związku do różnych ciał kolegialnych, /np FJN
edStawiony członkom "Solidarńotści". Musi zawie01:£IZ r o l a
i.ytania, na które oni właśnie winni odpowiedzieć.
sekcji branżowych w "Solidarności".
•i.nien Ł"ć wypracowany prze* cały Związek. Wymagać
A^RozjpłocJiowski ./Katowice/ proponuje wprowadzić założen l a dot
i<gdzi« przeszkolenia dużej liczby prelegentów tez
- polityki zagranicznej; określić granice dziafcerenie kraju,
łania tak, by zabezpieczyć "Solidarność" przed odpowie:, • : spełnia referat A.Wiaiowieyskiego. Samo
dzialnością za decyzje władz i administracji, dążyć
tante "Solidarności" - ze strajku, w wyniku porożu- d o stopniowego przechodzenia od sekcji branżowych do zaOkrerfla charakter tego ruchu. Związek jest
wodowych. Branżowe sekcje I komisje koordynacyjne
' organizacji walki, ale też stosuje praktykę neoji. Mimo braku deklaracji nie jest mchem bezideprzejmują obecnie sprawy statutowo podlegające ogniwom
., łączą Się w nim zadania czysto zwii
z zadaregionalnym i-KKP. Przykładem poligrafowie /zbierają
i obywatelskimi - podnosi takie kwestie, jak: praskładki/ i górnicy / ogłosili, że są jedyną instytucją
ba, ucsjaiWiMJW. *1« 4 - wolność, prawda.
zajmującą się sprawami górniczymi/. Należy skontrolować
JyghUflii pop*ae^aającej przygotowanie projektu tez
udzielone przez KKP pełnomocnictwa.
. . ^ M / Ż O winien on określać: - co znaczy "sytuacja
£SMSSki_ stwierdził,ze kwestia branż i samorządów będzie w
iySCTiW") - jak i m -Ue zrealizowano porozumienia;
tezach ujęta tylko ogólnie, poruszane tu sprawy
;
- politykę Związku w spr^Ae płac; - problematykę strudotyczą wewnętrznej organizacji Związku.
ry związkowej /podzi«j MWOdowy a terytorialny Zwiąż- t4»S3iiąk
/Mazowsze/ zwraca uwagę, ze dyskusja nad tego
ypu tezaml
•'••• hierarchię zadatf '
mgdy nie
prowadzi do rzeczywistego udzialetr postawienia tea •»«.«.t spowodowanie szerokiej
Ju członków organizacji w sformułowaniu programu dziaii snołecznej nad mkaaoHą kraju i pyoprizycjami
łania, dyskusja ogranicza się do krytyki, nie wnosi sa;'„. " j „ ,. rt, .HI.
j
", .
modzielnych propozycji. Należy sformułować tezy. tak,
i?^3łS?iS , 4.i2*? 3 i ł , S!!2ł , i: P f lad "? W ł C ? a ' U 9 a r S ~ a b V » « P « n W wszystkim członkom Związku realny udział
projektu tez i po podyskutowaniu :<e:! przez
w wyprkcowywaniu programu.
tkę Prezydium bądź KKP będzie w ja)c n^-jirrótayym
T.Jedynak /Jastrzębie/ proponuje, by-pierwssy program
'< ->.02es:i:ana.
._
^Solidarności" w TV poświęcony był prezentacji tez.
nuja następującą organizację dyskusji: i etap S.Wądołowski /Szczecin/ uważa, że na 2 tyg. przed pod-.
mie prelegentów; spotkania w wielkich, grodkach
jęciem dyskusji przez KKP tezy winny być rozesłane do
[Specjalistów różnych dziedzin wyjaśniający
lego
zakładów pracy. Inaczej pozostaną tylko hasłami.
pytania stawia ten zbiór tez; II etap - ssatakie
Celiński przypomina projekt zwołania Konferen,ej i Związ.i.isje w organizacjach ss.ąkSadowych - okr-eśłe
> ich ku, poprzedzonej konferencjami na szczeblu zakładów i
ważnych pytań brak w tym dokumencie: III etap - pucijeregionów - co ułatwiłoby bardzo dyskusję nad tezami.
jcie decyzji przez KKP i .-. ąlbd opracowanie dokumentu,
A.Wielowieyski dziękuje za dyskusję. Mówi, że.problemem
który byłby programem Związku W chwil i. ofcei
do rozwiązania na dziś /najbliższe posiedzenie KKP/ jest
uznanie, że dyskusja nie doprowadziła do sformułowani*
kwestia sekcji branżowych. Są one niezbędne przy opracotakiego programu.
wywaniu umów zbiorowych, natomiast mają określimy zakres
Proponuje, żeby przedmiotem obecnej dyskusji była
bieżącej działalności w ochronie praw pracowniczych se|nle tyle merytoryczna stron§ dokumentu, i je sposób zew
kcji oraz swobody w dysponowaniu funduszami.
brania opinii członków .Związku na jego tomat.
B.Gieremek wnosi propozycję powołania do Rady Progr.ft. Słowik /Łódź/ mówi, że w projekcie bral? qpisu niecenia-Konsult. OPSZ prof. J.Zalewskiego i doc. A.Polańskiej .
;
KKp.
vf v;yniku głosowania propozycja zostaje przyjęta.
;uów'Tiabezpieczającycn jawnoś.ć działania ńv.
Potrykuz /Koszalin/ uważa, że powinna sie w :.ii iu\-.
y.Mazowiecki referuje sprawę tygodnika "Solidarność".
leźć deklaracja ideowa Związku, z podkreśleniem J«SS
Mimo oficjalnego zapewnienia Premiera podczas ostatnich
apolityczności.
,
rozmów 1 przesłania równolegle pisma do 6-UKPP.iW, zezwolę*
Wach /Tychy/ przypomina stwierdzenie Kurowskiego, że
n i e n a wydawanie tygodnika otrzymaliśmy dopiero dzień
odpowiedzialność jest nierozerwalna od możliwości., po-.p 0 plenum K C Są poważne trudności z uzyskaniem lokalu
dejmowąnia decyzji. Istnieje niebezpieczeństwo, że gw,4*," Redakcji.
.18.02. przydzielono dwa prowizoryczne por
zek da się wpędzić w odpowiedzialność, a nie ma możłi-i
koje przy ul. Malczewskiego 5'J'/tel.: 44 79 88/. Zespół
'ci deovdowania. Będzie czymś odwrotnym niż PZPR,
wystąpił o większy lokal, w pobliżu przyszłej siedziby
którą charakteryzuje możność decydowania bez podejmowa- OPSZ. Podobnie długo trwa załatwienie drukarni. Druk
odpowiedzialności-
i
K
K
« > « • • • i
>••»••»««,**„
003
w warszawskim Domu Słowa Polskiego okazał się niemożll—
i e l ^ K ł S s i 2 P r ° p O M J e P a ł a n i e tymczasowe"; KO mv' '
wy /brak mocy/.
Przedst. Bydgoszczy - J.RuiewBki wnosi wnlowk ,-, ...
Redakcja orzuclła propozycję drukowania w Łodzi ze wzgł» - knocie dyskusji 1 przeglolS^nTe kolejnych pro L , T «
dów organizacyjnych i politycznych /były sugestie cenzu­
rowania
w Łodzi/ i odwołała się do prem. Rakowskie­ fóli^ki^formułuje propozycje, skład ? l u T 10 osobowyJ'
wybór apśród członków KKP "ad personam" z wytaczaniem
go. Dziś przyszła decyzja o przyznaniu mocy w drukarni
członków Prezydium. Przeprowadza głosowanie. W y
"Expressu Wieczornego" w Warszawie. Trzeba jeszcze cze­
większość jest za składem 7 OsObowym, a w drugim głosowa­
kać ok. 2 tyg., w ciągu których ma się z niej wyprowa­
niu za wyborem spośród członków KKP, z wykludzeniem osi.
dzić kilka zajmujących ją,dotychczas pism. Konieczna
Prezydium.
będzie zwiększenie formatu tygodnika /do wielkości Expressu/ 1 zmiana objętości /l6 str/. Złożono wniosek
Cetał /Małopolska/ protestuje przeciw przyznaniu dużym
o przydział papieru do Min. Kult. i Szt. Zespół redakcyj­ raglonom skupiającym kilka województw /3 w Małopolsce/
ny jest tworzony. Zastępcami naczelnego redaktora są:
tylko jednego głosu.
<S
Kazimierz Dziewanowski i Bogdan Cywiński, sekretarzem
Cgii^«M zwraca uwagę na trudności w rozwiązywaniu tego
redakcji - A.Hajnicz. Konieczna jest zorganizowania ca­
problemu, które wymagałoby np. dzielenia jednego ragld- .
łej strony administracyjno-wydawniozej, co do taj pory
nu. W czasie, gdy padają kandydatury z sali zauważa,
uniemożliwiał brak lokalu 1 budżetu. Materiały do pier- • i«» Gdańsk powinien byd reprezentowany w K.R., ale oni
wszego numeru aą w zasadzie przygotowane. Znajdzie *lą
Wałęsa ani Gwiazda, Jako członkowie Prezydium •• nie
w nim kalandarlum wydarzeń od Siarpnia oraz geografia
mogą, być kandydatami. Proponuje w tym jednym przypadku
Związku /w następnych numerach być może sukcesywnie
głosować na MKZ Gdańsk, który sam pósJniej wybierze swo­
prezentowana będą poszczególne regiony/. Planowana aą'
jego delegata do Kom.RAW.
następująca stała rubryki i listy usytelnlków, wydarzania i^S^owik /przedet. Łodzi/ protestuje przeciwko robieniu
wiadomości gospodarcza, porady prawno /sswłaazoma orzewyjątków od przyjętej zasady. Proponuje przegłosowania
csnictwo/, sprawy wai, problemy stawiano prsaa' Związek.
trzeciej osoby i Gdańska do KKP - L.Soblasaka.,
Tygodnik powinien byó partnerem prasy ogólnopolskiej w
Propozycja zostaje przyjęta większością głoaów.
sakraaie spraw ogólnoapołacznych '- jak dyskusja o ra- ,' ESató^li^ISłfaiftLaśEK wnioskują o znaleźli), formie gospodarczej, ozy ustawia o zw. zew. oraz eta­
enia, diaKom. Rewizyjnej, calem uniknięcia tai
nowi ć forum dywusjl,
żeń formalnych. Padają propozycja! Komisja Kontroli, Kom.
Priedst. (łosiowa pyta, kiedy ukaże się pierwszy numa»,
Kontroli Finansowej.
•apewnia, że jeżeli termin
mla drukar­
«{.lri.»kl zwraca uwagą, że kompetencje Komisji będą
ni będsie"dotrzymany - najpóźniej w koi
it.
•lako szersza - obejmują np. przyjmowania aprawoadari
Priadat. Włocławka pyta, jaka będzie cena i sposób dys- • • pcao "ll-tkl" i Prezydium,
Pada głoa wyrażający wątpliwość jak Kom.Rew., w skftad
Erybucji.
której wchod»4 osłonkowie "U-tki" moża kontrolować jej
Przedat. Orudiiadza proponuje, żeby wydać numer "0",
daiałainoid,
roseatae do MKl-ow i zebraó opinie.
f.Hnulo /praedat. Wałbrzyulia/ .dodaje, le w Ł
fIIfit&.„MfiE9ilM Pyt* © fc««nowe oddziały redakcji
petenoji Kom, Raw. powinn także Wohódaló kbn
.J.Rulawaki /prae.-i
lossosy/ postuluje zsynehroniso- prac komisji do spraw rosdsiału massyn \
wanie wydawania i
* z obradami XK» t zaprowadzieJfden i ciri. KKg aauważa, że sgodnie aa atai
nie prenumeraty dla XSHdw. Obawia aią utrudnień
kolperilkresu prac Kol. Rew, powinna wchodald Jad­
J
tażu tygodnika przez jego dystrybutora
R8W "Prasa",ła gospodarki finansowej.Swiąnku, « nie sprawy mapy
Mazowiecki odpowiada, że redakcja apodslewa się dużej
rycina.
iieiny łiatdw © charakterze interwencyjnym, planują
CaUiliki awraca uwagą, że Iw^wlftcrt»ły*«7*»«ft j*»k•k<*h.fa*Mlpm
więc powołania specjalnego dslalu interwencji udsieliWfti' k^tnoł-tsACje' po«M*tgdlnyoh ciał Hwiąnkowyah nie
jącego też posad prawnych, Cena pisma powinna stapewHdt OBtatBOHRle określeń*. Proponuje, żeby do ijeidu
niad jego samowystarczalność i nie być wyżwza nil innyeh sgodwld Bią na pewwa niefermalnoźci.
tygodnikdw /6-B zł/. Projekt numeru "0" byt rozważany
Jfjd^n w osł. KKP BostuluJa uściślenie, 00 3
łtt. ,
ale to bardsa opóźniłoby produkcję. Ogólne zasady kol1*
Kew. bądaia kontrolowała - jeżeli tylka Praiydium i" 11•*
portażu Zespół samiersa opraaowad i |
•Wić' na naj­
tkę", wtedy w jej skład mogą wohodzid assitonkowia KKP.
bliższym Babraniu Prezydium - przyjmując, że Każda erga* Cul i u.-iki poWtartR, la brak obecnie okunSienu mUrUU
nizaoja aw. powinna mleć zapewniony egzemplarz każdego
.'TSEłiStSua''
Kom.Rew. podobnie jak "li-tlłi" o«y »«- : ,
numeru oraz że pismo winno być dostępne w kioskach.
sydium. Proponuje fprBtyłowftnfe |e , odłożyó na potniej,
Dokładna liczba etatów nie jest jeszcze określona.
zachowując taran pełną jawnośd pras wszyotk
"Polityka" zatrudnia n-pok, 40 dziennikarzy. Jeśli
organów i zbierając opinie na temat ich cMatanta. wrtotfcl!
chodzi o wyeyłkę zagraniczną - przewiduje ilą do czaau
powiękazenia nakładu rozsyłanie niewielkich ilości do
Pada wniosek formalny o zamknięcia dyskusji i po prze­
bibliotek 1 wielkich skupisk polonijnych. Powołanie od­
głosowaniu zostaje przyjęty,
działów na terenie kraju będzie zapewne konieczne, na
Grzelak /sekretarz biura KKP/.pdazytuig >
Z-ÓW
razie planuje się utworzenie sieci stałych korespon­
w celu rozdania mandatowi Bydgoszcz, Beskidy/Bielsko-•""
dentów /Gdańsk, Wrocław, Kraków/. Zgadza się z potrzebą
Biała/, Bytom, Częstochowa, Gdańsk, Elbląg, Gorzów Wlkp.
synchronizacji wydawania pisma z obradami KKP, a 4 kolum­ Jelenia Góra, Małopolska, Krosno, Kielce, Konin, Lublin*
ny składane w ostatniej kolejności będą wykorzystywane
Leszno, Łódź, Mazowsze, Olsztyn, Opoczno, łoznań, Piła,
m.in. na Informacje z obrad KKP.
Stalowa Wola, Rzeszów,Radom, SZczecln, Słupsk, Wał­
brzych, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra,Jats!
Ka­
Dziewanowski podkreśla, że pismo winno uczestniczyć we
wszystkich ważnych wydarzeniach kraju.' W związku z oba­ towice, TYchy oraz MKZ-ów z aledalbą w miastach woj.
zobowiązanych do uzgodnienia stanowiska z innymi HKZ-ami
wami dotyczącymi kolportażu' tygodnika przez RSW "Prasa"
informuje, że Zespół nawiązał Już ścisły kontakt z "So~ . na teranie ich województwa! Opole /Kędzia'rzyn"Kozle,NYlidarnością" wjuchu.
__".. sa/, Toruń /Grudziądz/, Przemyśl /Jarosław/, Kalisz /Ja­
rocin/, Płock /Kutno/, Koszalin /Kołobrzeg, Szczecinek/,
A.Celiński proponuje przeprowadzenia wyborów"do tym-'"""
Legnica /Lublin, Głogów/, Suwałki /razem z Giżycko czasowej KOmisji Rewizyjnej. Praworprzysługuje jednemu
region Pojezierze/, Sieradz /Zduńska Wola/, Lublin /Chełm/
t'J'.R~owi na województwo,, z wyjątkiem Śląska 1 Zagłębia.
Celiński czyta pełną liatą zgłoszdnyoh przez ozł. KKP na
iro^onuja, by MKZ-y działająca w jednym woj. ustaliły
kanlySatów do Tymoa.Kom.Raw., prosząc o wpisanie
wspólne atanowlskoi należy wybrać Komieją Skrutacyjną:
nazwisk na mandatacht
proponuje tu wybory jawne se wzglądu na oszez.ądność •
Strzyżewski /Toruń/, Szulc /Wałbrzych/, Kosmowski /Biel­
czaaut nalaiyYtistsHd lioabą członków Kom. Rewizyjnej.
sko-Biała/, Pbtrykua /Koszalin/, Gil /Kraków/, NOwak
Proponuje przyjąole niezbyt dużego składu, np. 7 osób,
żeby nie utrudniać możliwości częstych spotkań Komisji. /Poznań/, Wach /Tychy/, Nowicki /Włocławek/, Bobinasak
/Odadek/. Barton /Siarada/, Przydział /Wrocław/ i przy­
Jeden z ozł. KKP proponuje, żeby członkowie Kom, Raw.
pomina, fto głoa Jeat ważny, gdy zawiera przynajmniej
h'ie" pełnili żadnych innych funkcji.
4 akreślona nazwiska. Proponuje przeprowadzenia głoso­
J.poroz• /Małopolska/ uważa, że powołanie KOBIP Rew. a
wania na 3-osobową Komisją Skrutacyjną. Przechodssąi Bloczłonków KKP jest sprzeczne ze statutem Związku.
Celiński zgadza się z tym, podkreśla jednak, że miałaby galskl /Giżycko/,. Rozpłoohowski /Katowice/ i Domińozyk
/Kielce/.
VnyHt**ny prfny HM mfa.ro£y
ona atatus tymczasowy.
j.J.Lipakl referuje stan prac nad ustawą 6 cenzurze.T
B.Gleremek proponuje rozwiązanie kompromisowe - głosować nie na konkretne osoby, a na regiony, które z kolei "f.fraóbteg s^raw od podgleania Porogumienia Gdaiąlcię;; |
wybiorą członków Kom.Rew.
j
Ś2i
" " " .
,
Celiński mówi, że argumentem przeciw tej propozycji ,
a/Porozumieai* Gdańfllcia uawiera. poatonowienia o ograni-;
JesFpiTność powołania Kom.Rsw. wobec nieokreślonych
ozaniu oenaury praes uBtawe/telcatu z porozumienia
>»«'«.« kompetencji "ll-tkl" i Prezydium.
nie oytu,ję,gdy* j*at
znany/.
A.Słowik /Łódź/ popiera ten pogląd podkreślając, Jak
b/Porotsumianie m.in. przewidywało termin złożenia pro
ważne jest to, że członkowie KKP znają się nawzajem.
L.Sobleszok /Gdańsk/ podaje jeszcase jedna, możliwość jeltfcu ustawy przez Rząd do Łaski Marszałkowskie;! - |
powołani do" Kom.Rew. członkowie KKP zrezygnują z udzia­
dako naadalej trzy mieaieozny.
;
łu w KKP, a na ich miejsce regiony wydelegują innego
o/W kodou listopada Rząd uzyskał od ITSZZ "Solidarność
przedstawiciela.
/nie umiem powiedzieć w dakim trybie/przedłużenie
terminu do 15 stycznia 1981 r.
S
•'
"
a
.1
i1'
u
v,
[•:
N
L.,f
1. ..LV.„L__:::;:;:;;;;:;
- • o0'ł
d/Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ"fiolidar"n"ośd''""
Rządowy t nie przewiduje wyłączenia biuletynów i w/w cza­
wyznaczyła Antaeja Gwia7.de delegatem do rozmów z
sopism, e tylko informatoty itp.
Rządem na temat ustawy o cenzurzetna skutek prze Uzasadnienia! od sierpnia nikt nie cenzuruje prasy "So­
oiąienia ko.l.Gwiazdy innymi pracami - delegacji
lidarności" kolportowanej wewnątrz Związku /co innego
"Solidarności" w rozmowach z przedstawicielem Rzą­
prasa sprzedawana w kioskach Kuchu/ i cofniecie się w
du przewodniczył Jan Józef Lipski./członkowie dele­
tej „uprawie jest niemożliwe ze względu zarówno na slrutki
gacji 8'Iadeuaz Mazowiecki.,Jan Wojnowski z, Międzywydawniczej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność", psychospołeozne / zrozumiane byłoby to słusznie jako ut­
rata pozycji już. wywalczonej/, jak i merytoryczne /ti-udprof.Jerzy Btembrowi.cz,jako doradca prawny/.
ności porozumiewania sie v,awnątrzzwiązkowego,gdy cała
e/W rozmowach brała również udział de.lagacja Komitetu
prasa związkowa podlegałaby cenzurz«/.
.Porozumiewawczego Stowarzyszali Twórczych i Naukowy­
d/Ai'tykuł4 .ust. 16
ch pod przewodnictwem prof .Klemensa Szaniawskiego
Społocznyiwyłącza spod cenzury wszelkie publikacje,które
/KP6TIN skupia m.in.i Związek Literatów Polskich,
raz już uzyskały zgodę, cenzury aa publikacje w PRL.
Stowarzyszenie dziennikarzy Polskich,Stowarzyszę Rządowy s wyłącza tylko książki.
nie Filmowców Polskich,takis m.in. towarzystwa h*»
Uzasadnieniet nie ma powodu,by inaczej traktować książ­
ukowe jak Polskie Towarzystwo Ekonomiezna,Polskie
ki niż zawartość czasopism/w dodatku czasopisma mają
Towarzystwo Piłozofiozae,Polskie Towarzystwo His często większy nakład,co tym bardziej uzasadnia objecie
toryezne,Polskie Towarzystwo Soojolagiozne - w su­
icb tym wyłączeniem/.
mie ok,.30 stowarzyszeń,szczególnie zainteresowanych
ustawą o cenzurze.Delegacje "Solidarność" i KP8TIN e/ Artykuł 6.
uzgadniały stanowiska i wobec przedstawiciela Rządu Społeczny i podporządkować Główny Urząd Kontroli Prasy,
Publikacji i Widowisk /cenzurę/ -Sejmowi.
reprezanteutóy wspólny punkt widzenia.
Rządowy s podporządkować Sadzie Ministrów.
l/y rozmowaoi
również udział zespół prawników,
Uzasadnienie t doświadczenie uczy,ż.«s cenzura pod zarzą­
•współautorów projektu społecznego ustawy o cenzu dem. Rady Ministrów łatwo ulega naciekom resortów i broni
delegacje isgłosiły ten zespół,pracująich par tykuiaraych interesów - nie zaś Interesów ogól­
;;• pod pizowodnietwem dr Jana' Górskiego, jako swych nych
państwa i społeczeństwa,
0 ekspertów.
f/ Artykuł 14.
g/S*, strony rządowej rozmowy prowadził Min.Sprawiedli­ Społeczny « na żądanie autora mają być zaznaczone inge­
wości prof.Jerzy Bafia - jako przedstawiciel Rządu - rencje cenzury.
wraz zo sztabem swych pracowników ministerialnych z
Rządowy t nie przewiduje tego.
dyr.Dep.Prawnego Zielińskim na czele.
Uzasadnienia* działalność cenzury zawsze wkracza w mo­
h/Wllstopadzic "Zycie Warszawy" opublikowało w dodat­
ralne prawa autorskie - ingerencje wiec winny być zazku pt."Życic" i Nowoczesność" dwa projekty ustawy oj-.v3.
;, .
nac zonę i ponadto' oLna.cz3.nle ingerencji oenzury poszerza
bok
rządowy /przygotowany
w Min.Sprawiedliwoj ^ ^ ^ y c i a publicznego.Należy dodać,że niektóre «
&0±/±siebie,
społeczny,popierany
przez KPSTIN,a
następnie
sopisma stosują już od pewnego czasu oznaczenie inge­
/z nielicznymi zastrzeżeniami/przez delegacje *'8o rencji,
lidarności".
g/ Artykuł 15
i/Buzmowy toczyły sie miedzy 4.12.1980 r. i 14.01.8lr
Społeczny s przewiduje ograniczenie w dotychczasowej
j/W wyniku rozmów powstała sytuacja,w której szereg
praktyce konfiskowanie książek i czasopism wydawanych
ustępów projektu ustawy został uzgodniony przez
zagranicą,a przysyłanych pocztą lub przewożonych O Ł U struny - wielu jednak ustępów istotnych nie zdołano
bileie przez granicę.
uzgodnić.Powstał w ten sposób dokument,złożony po
Rządowy s nie przewiduje takich ograniczeń zostawiając
części z dwóch wariantów.
sprawę dotychczasowym praktykom.
^ • C S ^ r S ?
SaftloT^óraTff ^ > K £ 2 * ^ T Z ^ Z * £ ^
Przez celników i p..»
przekazanykomunikatu
przez min.zBaTio
do PAP,która
nieustala
opu ^ ,fceg0 r o d z a < j u p r E e a y ł e k 0 aolna społeczeństwo od dorob­
bl.lkowała
przyczyn
trudnych do
ku kulturalnego polskiego za granicą i i od dorobku innia.Przewodnoczący obu delegacji społecznych złożyli nych narodów,hamuje życie artystyczne i umysłowe w Pol­
na r&oe min. Bafil protest w tej sprawie .Komunikat
sce .Ponadto tego rodzaju ograniczenia są logicznym do­
został powielony przez NB ZZ "Solidarność" Region
pełnieniem ograniczeń w funojonowaniu cenzury.
Mazowsze.
h/ Artykuł 17
J/Po informacji min.A.Jedynaka na temat prac nad u s ­
Społeczny 8 przewiduje zobowiązanie Rady Ministrów do
tawą o cenzurze - przewodniczący delegacji społecz­
przedstawiania Sejmowi w ciągu 6-m~cy projektu ustaw
nych złożyli na ręce Prezesa Rady Ministrów protest
o prasie,oraz o tajemnicy państwowej i gospodarczej.
v sprawia zawartych w tym oświadczeniu dezinformaRządowy 8 nie przewiduje tolciepj zobowiązania w ustawie.
oji.
Uzasadnieniu * od paru dziesiątków lat mówi się i cza­
ł/Po zakończeniu rozmów z przedstawicielstwem Rzą&usami pisza o potrzebie prawa prasowego - i alo z tego
«»bie delegacje społeczne odbyły rozmowy z Podkomisją
praktycznie nie wynikajnależy doprowadzić jak najszyb­
Sejmową d/e Ustawy o Cenzurze.
ciej do powstania byeb ustaw,bo ioh brak bidzie wypaczao
m/Pro je t ustawy nie został dotychczas złożony p n t c
działania ustawy o cenzurze.Zobowiązanie rządu w ustawi*
Prezeca Rady Ministrów do Laski Marszałkowskiej,co
sejmowej ma szczególną moc.
jest niedotrzymaniem umów tyczących terminów.Stro­
i/ Artykult 18
no rządowa nie zwróciła sie w tej sprawie do "Soli­
Społeczny 8 nie przewiduje karalności za niapoddawanie
darności" o przedłużenie terminu.
publikacji cenzurze.
2. Wjkaa różnic między wariant«m_3£0łecznym<_ajwąrian^
Rządowy s przewiduje kary do 3 m-oy aresztu bądź 5 tys.d
£efi"rząKwym~|iroJeHu^
grzywny. .
5f.xnd'"uzIsaaHIen3ma7'"'"'
Uzasadnienie s kto poddaje się cenzurze - zmniejsza swe
ryzyko odpowiedzialności karnejjnp.za naruszenie tajem­
«/ Artykuł 3 ust.2.
nicy państwowej nie może odpowiadać autor ani wydawca
Społeczny i "Nie można nawoływać do obalenia Kon­
tekstu ocenzurowanego,' gdyż urząd cenzorski ma obowią­
stytucyjnego ustroju PRL".
zek wiedzf.eć,oo jest tajemnicą,a nie autor lub wydaRządowy : "Ni© można godzićWkonstytucyjny ustrój
wcajto powinno wystarczać,gdyż prokurator w każdym
PRL".
razie ma prawo wkroczyć,jeśli zostanie naruszony ko­
Uzasadnienie 8 Słowo " godzić" Jest wieloznaczne i
stwarza zbyt dużo możliwości dowolnej interpretacji deks karijy.Ponad to wysokość kar przewidzianych w wa­
riancie rlądowym przesądza orzekanie przez kolegia,
»/ Art ykuł 2 ust. 3.
co nie daje nawet minimalnych gwarancji praworząd Społeczny t "Nie można godzić w sojusze zawarte
naści.Jes ; jeszcze inny,dużej wagi argument ipostuprzez PRL."
Rządowy i"Nie można godzić w sojusze i inne ważne inte- laty robo ;aicse z sierpnia 1980 roku mówiły o zaprze­
staniu pr. sąsiadowania wydawnictw nieocenzurowanych
resy międzynarodowe PRL".
Uzasadnienieł "Inne ważne interesy międzynarodowe i iU,"sąprojekt represji
zaś za niopoddawanie się cenzura
©ostatecznie chronione zakasem godzenia w sojuszów nie-Jest projektem takich prześladowań.
podległość lub integralność terytorialną PRL,zakazem mi-i'
Artyku3. 20
_„„«„».,«
rawlanla propagandy wojennej,natomiast zwrot "Inne ważne Społeczny r znosi przepisy prawa c e ^ o , grzeczne
Cl
interesy międzynarodowe" będzie, jako Ogólnikowy,naduży- * «***«*
cenzurze,która w wariancie społecznym
wany przez cenzurę
zawiera pr-z.episy wymienione w pkt.g.
c/ Artykuł 4 ust 1?
Rządowy 8 przewiduje tylko możność skarżenia do Na
Społeczny 8 wyłącza spod cenzury biuletyny organizacji czelnego £.ądu Administracyjnego zatrzymań publika •
politycznych i społecznych,związków zawodowych,Kościoła ,Uzasadnienie
Cji przez celników.
s oek w pKt g.
s
i innych związków religijnych - oraz czasopisma zwlązków3.U z aPostulat"pod adresem reprezentacji KKP_NSZZ__bo::
T
zawodowych,przeznaczone dla ich członków i opatrzone ta IiaaraoS5 '7V;€ore"5|3ą"ńegocj§wac_z_Rz|de^^
klauzulą.
Zamiast tego ostatniego określenia referent proponuje
2iiSE-s2sSSl'-2-22SSH;2i
sformułowaniei "rozprowadzanych kanałami wewnątrzorpa># Należy bronić wariantu społecznego,jako korzyst
•nizacyjnymi.
niejszego .społecznie.Ponieważ rozbieżności są nie-
003
jednakowo ważna- należy pamiętać',iż wag? szczególną
maja rozbieżności wymieniona w piet o.rozdz. 2 ni Bielszego opracowania,/sprawa wyłączenia spod cenzury
czasopism zw.zaw..przeznaczonych dla ich członków i
opatrzonych taką klauzulą/ oraz w pkt i./problem k a ­
ralności/.
„„,;,
2. Należy wyraźnie uświadomić R z ą d c a "Solidarność"
nie może zgodzić się na cenzurowanie daj wewnętrznych
^czasopism/—
.Tfząa mual dokładnie r o * zumieć,że umieszczanie w prodekoie ustawy wariantu
rządowego tyozącego taj sprawy i uchwalanie go-grozi oatryra konfliktem.
3. Należy podkreślać,że strona rządowa przekroczyła
termin złożenia prodektu ustawy w Sejmie - i że nio
tego nie usprawiedliwia.
4. Nalały podkreślać,że porozumienie podpisane w
Łodzi miedzy Komisją Mi#dByr*eortową,a vdeo przedBtawioielatwem rządowym,a Studenckim Komitetom S t ~
rtdkowym - zobowiązuje Rząd do przedłożenia Sejmowi
projektu ustawy w obydwu wariantach,rządowym .1 spo­
łecznym.Dotychczas atrona rządowa używała argumentu
ił nie ma takiego precedensu.lo prawda - nie mniej
dednak ani Konetytuoda.anl Regulamin Sejmu tego nie
zekazudą.
5. Nalały podkreślać,łe przedatawioial Rządu m i n .
Bafia zobowiązał sie.ił u s t ę p y ustawy Już zgodnie
przydft* przez obie strony - będą przez Rząd ho norowano i bronione tnie może wiec być mowy o Jaki­
chkolwiek dednoetronnyoh zmianach w tym sf,alcreslo,
6. Należy poprzeć treść dezyderatu poselskiego
zgłoszonego w Sejmie przez posła Karola Małoułyiioklego- domagającego ale od Rządu,by ta uetąpy pro­
jektu ustawy o cenzurze, które uzyskały obopólną
Bgodf,dui były stosowane,przed wi>d»oiem ustawy w
łyoie.na mocy rozporządzenia wydanego przez Rząd
cenzurze.Nie może to tyczyć odwoływania si* do
Naczelnego Badu Administracyjnego,gdyż to wymaga
regulacji ustawowej.
7. Delegacje społeczne/ "Bolldarnośoi" 1 KPBTIJt/
winny brać udział w konsultaojach we wffiayatkloh
Komisjach Bejmowych.kótra t*dą pracować nad pr-ojektem uatawy.Jeat to postulat d l a Sejmu,ni« d l a Rzą«>
du - nie mniej Jednak Rząd powinien pyo" o tym w y ­
raźnie poinformowany,
8. Nie można pozwolić sobie wmówló poasserzenia,
liety wyłączeń spod oenzury.Jeat to zysk pozornyi
traci sie takie dobrodziejetwa ustawy,Jak. odwoła­
nie do Sądu Administracyjnego,Jawność itp.-a m a
sie nadal do czynienia z cenzurą,tylko aa nie for­
malną np.w wydawnictwie,Ministerstwie Kultury itp.
Delegacje społeczne z całą świadomością i po d o 'kładnym przemyśleniu oraz przekonsultowaniu prohlamu - odrzuciły z projektu rządowego (jzarag atwairzającyib takie niebezpieczeństwa wyłączeń.
'9. Należy wspomnieć Rządowi o możliwa***! inicd&tywy posalsklaj w sprawie uatawy o cenzurze.
Inicjatywa taka tyczyłaby złożenia do Bejmu spo­
łecznego projektu ustawy.Napomknienia takie może
przyspieszyć tryb prac Rządu nad projektem ustawy,
i prByBpieszyć tym samym Błołeal* projektu w B t i m t i
,10. Należy z całą mocą obstawać przy Kanadzie niekorsl
. nośoi za niepoddnnie publikacji o*nzur**~powołudV> alf
główni* na postulaty alerpnlowe .Do informacji reprazan-
J
_--2°E°S /Małopolska/ zwraca uwag$, że sprawa cenzury
rozwiązana jest znacznie korzystniej w p
niu
studentów krakowskiej WSP,.«iz w łódzkiej.
J.J.Lipski zadba o uwzględnienie postanowi
porozumienia.
Nowak /PoznańY przypomina, że należy wyznaczyć konkret­
ny termin załatwienia sprawy oanzury.Wpikii
rezystklfi
'terminy zostały przez Rząd" przekroczone"" Projekt musi
być skierowany do Sejmu natychmiast.
.._
Aj.Gwiaziaa proponuje uzupełnienia li«ty wyłąozarf spod
cenzusy "o 14 dodatkowych tematów, a zwłaszcza .ww
' vlKi.fik..tAl$AtJiw_Jcry_ty]-n i,,
oraz o publikacje na temat zagrożeri i
pracy itp. Gdyby cenzura kwestionowałaby w przyszłości
niazalazna dana w tym przedmiocie można rezerwować"
miejBoe obok na informacją oficjalną.
J.J.Łlpski stwierdza, ta artykuł II projektu wylicza i i •
oy kryteria, według Których cenzura ma prawo
niowaó nio przewiduj* wkraczania w teksty krytykujące
OUKKP1W, Jeśli chodzi natomiast o zagrożenie środowlaka.to będą na pewno próby osnzurowania ich jako
"tajemnicy gospodarczej". Trzeba bodzie walczyć a tym
w sądzie, a także domagać slą ustawy o tajemnicy państwo­
wej 1 gospodarczej.
':?.»»adat... .Suwałk, uważa za konieczna uregulowanie w pro>J«Kon> oenaury sytuacji prawnej za okres o
do
obwili uchwalenia uBtawy. Chodzi tu o takio uprawy jak
m.in, •lytuaoja uoznldw, przeciw którym rcwocttnato'postę­
powania przygowawoza za wydanie "Ławy".
j^jŁifiakA odpowiada, ła kwestią tą trzeba porunzyd w
rozmowach "Soltdamośal" z Rządem.
Przędst. Rzasgiwwą awraoa uwagą na konieczność ujodno-.
lioanli oensuty w całym kraju. W ra*aaowskl«m :le«t ona
nieporównywalnie bardziej oetra niż np. w Krakowia.
M E ? * A sądai, te przewidziana ustawą możliwość odwoły­
wania slą do sądu powinna doprowadzić do takiego wyrówna­
nia.
jRoałpuhowttkl /Katowice/ pyta, czy projekt wykluoaa oanautą wawnątrzną np. w środkach masowego praski
1
j3j.)iIiiyjSISkJ' odpowiada, ża nie sposób wyol.ii
mur/
prawna. Twórcy projektu społecznego o z y n u i baki*
próby, ale oznaczałoby to pozbawienia redakcji p
do odrzucania materiałów,
fesAiŚSM podsumowuje dyskusją stwierdzając, ż<* propO*
howane przez Lipskiego stanowisko zostało prz
z kilkoma drobnymi uzupełnieniami.
Komijja_ ajcrutao^na/.Rozpłoohowski/ informuj
' BOh
wyKorow""do~tymoz«'s(5v7aj Komisji Rewizyjnej. Od
głosy, w tym dwa nieważne. Do komisji wa
Potrykui
/33 gł./, Strzyżewski/31/, Nowak/28/,Sobloezek/28/,
Szulc /24/, Gil/24/, Przydział/22/.
K.Modzelewski referuje propozycją stanowiska w
wio dostąpią do drodków masowego przekazu, ftwlard
że obecnio ekipie rządząoaj zależy na aaya
BB«Ji
strony gwarancji rozładowania napięcia, wychodzi więc
naprzeciw realizując nasza postulaty. Swiao
ym
pewna ustępstwa ze Btrony Komitetu ROT. są one jednak
zadawalająca tylko w p. l/patrz BuiMS^lO?, w p.2 powinniś­
my domagać alą, żaby trybuny dyakusyjne a ud
rei*
maitych zaintaresowanyoh stron nie były jedyną formą
togo typu audycji, żaby powstawały'również programy B O - '
bione przez nasz Związek.W p.3 natom
kaó
programy realizowane przez Związek/nadzór nad r»a,ilsa- • •
cją, typowani przez nas realizatorzy/ i podli
wy­
łącznie cenzurze uregulowanoj ustawowo,a nie wewnętrznej.
Kom. ROT stoi na stanowisku, że Hi'i'V lą
.in~trumantam Rządu, Jełali wynika to z
ftkl ; n(
trzeba bądzi* slą domagać ioh zmiany. Duru
Lktową
o«a«id«at to Jednak informacja ąiaoficjaltia.
ej.onowod.
11. Należy alt llosyd z moiliwośolą,fcaatrona raąaowa H * - N a p y t a n . l 8 j . azuloa, jak nalały poatąpowaó, jałali dyrak•ugerud* potrzeba dalszych rozmów z delegacjami apołt- 0 j » d.ri:ikarrirodmów3rdrukawania biuletynów,
wać
oinymi a a temat prodektu uatawy.Obydwie delegacja flpołB- sia, wówczas co prostu do załóg. K.Modzelc/
La 'luj/La
OBa* "Bolidar-nośol" i K P 8 W N , z g o d a i a uważają,i* rozmowy . w a r t o zwrdoid aią do~woj'awody"l poinl
- '
takie aą duł bezcelowe i prowadzą Jedynie do przewląK*j.iwo«oi takiago odwołania' aią, a takżo p>
i;?, P
aia aprawy.PropoByod* takie mogłylsy być przyj}** tylko w Modzelewski poruaay tą Bprawą w najfcliiizyoh roamowacii
wypadku wyraanej i zaprotokołowanej nigody Rządu aa. prey- z Baracklm.
^
deoiB społtozaato punktu widzenia w punktach zasada! m pytani* KiMlfcaUI^I.Ktlftldllj«llEi
''3. „
l7
a«voh '
« • * winny
byd
oznakowane
do
iiżyt]
M u I
12. Oattpy projektu uotawy.ktdr* zostały Juł zgodnie pr«y-"pon
takiagb argumentu używamy, don
łączenia lob spod oenzury,
dft*. ni* powinny w zasadzi* ulegać
Kmlanom.Nl* mai*d WachyBytom/
przypomina, ze należy poprzez
dednak ze względu n * ^ 0 * ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ " * ^ ^ * 0 " poinformować lokalnych azefów ROT ,o oatatn
ponować Rządowi /podkraśiadąo,** ni® traktują
sie tego
Jako propozycje Jednostronną, lecz j d w " f 0 * 1 , 1 ^ 8 * " ^ "
kania wspólnego punktu widzenia w sprawia chy-ba niesporn e j / zmianę w Już uzgodnionym U8t.15,«rt,6.pkt.i «
.
zamiast "wznowieni.* publikacji p l a m i m n i c t w a polskiego/
1
zaproponować /publikacje tekatćw piśmiennictwa p o j ; ^ " go/.Cbodzi tu o objęcia wyłączeniom rrfwaie* niapubllkowanego dotąd dorobku piśadenniotwa polfltelego,znajdują­
cego sie w r«kopisacb„Zdaaiem dolegaeji społecznych w
niozym to nie narusza iatereedw reprftymtowararoh przez
Rząd a naprawia przeoezetile popełnione przez obie strony,
wy
izgodnianlach, bo ol udają, ża nie ni© władzą.
Pgzedst. Buwałk pyta o stanOwiti!;:o Związku wobec sprawy
ucznfów," wydawców "Ławy", przeciw którym rozpoczęło się
postępowania karna na mocy dekretu ©.cenzurze z 1946 r.
Nie wolno zgodzić sią.na regres w stosunku do lat 70-tych, kiedy,to wydawnictwa niecanzurowane były prakty­
cznie tolerowane.
Calidski'stwierdza, ża sprawa suwalska wejdzie jutro na
obeadyfymczasowago Prezydium KKP, Wymaga interwencji.
Stanowisko proponowane prze'z Modzelewskiego w sprawie
dostępu do śr.masowego przekazu zostało przyjąt* przez
• KKP.
E
U
Z
E
N
X
Przydział /Wrocław/ zdaje sprawę z podstawowych rozbie­
żności w założeniach do projektu ustawy o zw.zaw. i;,.a./v.
prawo rolników do tworzenia zw.zaw. /patrz biuł.AS nr 4 kwaliriKacja pozbawia pracownika 5ie tylko świadczeń pie­
6.108/. Zgodnie z ustaleniami z dn.21.02. prof.Zawadzki
przekazał dziś dwa warianty - 1/ sprawa zrzeszenia rol­ niężnych przewidzianych w uchwale,ale i może pozbawić
ochrony przed sankcjami za udział w strajku/nu.
ników będzie uwzględniona w ustawie o samorządzie rolni wszelkiej
n
I i6m
czyni, 2/ sprawę tę. powinna uregulować- ustawa o zw.zaw.
^
™
H
\
? »;*?*'•**«*»
1
warunki legalności
strajku. ™ Pośrednio określa s S m
uwzględnia jac swoisto metody działań i.a wynikające ze
Owe
warunki
zostały
określone oałkowlcia arbitralnie a
erccyfiki wykonywanego zawodu. Wg prof .Stelmachowskiego
-wariant 2. jest niozadawala jacy, nalnż.y jasno sformuło­ przy tym bardzo nieprecyzyjnie.Pdzostawia to administra wać prawo rolników do tworzenia zw.znv. W<g mec .Chrzanów ojiZ wmożliwość
dowolnej oceny ich przastrzegania.DotyczT
Bkiego jest to propozycja wystarczająca, ponieważ chodzi, ° ł a 8 ! B C Z a warunku zgodności strajku z celami statuto
wymi związku.Me ustalono organu kompetentnego do prze­
przede wszystkim, o włączenie sprawy rolników do ustawy
prowadzenia takiej oceny.
O zw.zaw.
W Podział majątku związków branżowych.Sprzeciwiają się 3. Także w zakresie wynagrodzenia za okres "legalnego"
one dzieleniu mienia twierdząc,że nio ma do tego pods­ strajku, uchwała nie przynosi pracownikom żadnych korzyś­
taw,ponieważ związkowcy rezygnowali z członkostwa po - ci,przeciwnie - powoduje pogorszenie ich sytuacji w po­
równaniu do tej,która wynika z Porozumień zawartych w
jedynozo.Daliśmy termin do 31.3- na polubowne sałat Gdańsku,Szczecinie i Jastrzębiu.Porozumienia te - jak
wianie tej uprawy lub propozycje ujęcia, jej w
usta­
wie. Jeśli chodzi o sanatoria i domy wypoczynkowego mie-wiadomo - były dotąd uznawane za społecznie wiążące norjsoa muszą być dzielone przez jedną instytucje.Zgadza
my,dające podetawę do uzyskania pełnego wynagrodzenia
sit na to tylko ZHP,pozostało 23 związki są przeciwno. za okres strajku.Obecnie uchwała zamyka kierownictwom
o/ Współdziałanie mi<?di'.y zw.zaw.a samorządem praoowni- •nakładów pracy możliwość stosowania się do tych Poro­
ozym - brak wyraźnego rozgraniczenia kompetencji mie - zumień,przyznania pracownikom wyższego niż 50 % wyna­
grodzenia za okres strajku bez koniecznośol odrabiania
Gzy Bwiąjskwni a samorządem.
dż Ograni ożeni o. prawa do strajku. Z pewnością Związek przez nich strat spowodowanych strajkiem.Uchwała nie
nasz nie zgodzi się na propozycję zawieszenia togo pra • respektuje tei wprowadzonej Porozumieniom Gdańskim zasa­
dy wypłacania pracownikom załóg strajkujących 40 % za­
wa w sytuacji kryzysu gospodarczego,w ostafcecznośoi
przystanie na to,że w razie kieski żywiołowej Sejm PRŁ liczki za okres strajku.Powyższe postanowienia uchwały
aą rażąco sprzaozne zo społecznym poonuoiem sprawiedli­
mógłby zawiesić prawo do strajku na dwa miesiące,nie
ozęśoiej niż rok po zakończeniu poprzedniego Bawione*-, wości 1 mają na oelu utrudnienie korzystania z prawa do
niaostatnia redakcja założeń ma być przesłana oiułońkom •strajku,Uzależnienie prawa do uzyskania wynagrodzenia
kominji i przewodniczącemu Rady Państwa,pojonym poddana na okres strajku od "przyjęcia zobowiązania do odrobiebędzie publioznej dyskusji.Przydział proponuje stanowią-ni* strat spowodowanych strajkiom"oraz prawa do świad
ko KKP na rozmowy z Rzą&emtrolnicy muszą być objęci u»- ononia wyższego ni* 50 % wynagrodzenia wynikającego z
tawą o nw.naw.Należy zapewnić prawo do ioh tworzenia
'Osobistego zaszeregowania od odrobienia strat - ma
narówno rolnikom jak i wolnym zawodom, takoówkarnom itp j >obarakter jednoznacznie represyjny.Przepisy te wprowatrzeba domagać sio od, Rządu pomocy w załatwianiu podnla-dnają, w istocie materiolno aankoje za udział w każdym
łu majątku BW.' branżowych i należy przedłożyć projekt un- ntrajku,ohoóby najbardziej uzasadnionym ze społecznego
tawy o nw.pod dyskusję społeozną prnad innymi projektami punktu widzenia.
/o namornądzle pracowniczym itp./.
' Należy »auwa*yó,*o - wg uohwoły - decyzjo o stwiarWałeraa stwierdza,że nie mono być ustawy o «w,be«s prawa
dzoniu wyrównania strat oraz wypłaceniu świadczenia
ŚowlJZZRI,jeżeli branżowcy do 31 marca nio zgodzą nie na podejmuje kierownik jednoatkl nadrzędnej nad zakładem
pracy
- na wnioraak kierownika togo nakładu pracy.Tak
podział,to trzeba będzie zajmować ioh majątok.
Na pytanie,kiedy projekt ustawy wejdzie pod dyskusję,Wa­ wino prawo oceny wysokości strat spowodowanych straj­
kiem oraz stopnia Ioh odrobienia zostało przyznano
łęsa odpowiada,że dopiero wówczas kiedy przyjęty będzi*
wylnoznlo organom administracji gospodarczej.Związkom
nadowalający wariant w wprawie rolników.
Błowik /Łodi/ odczytuje opinię o uchwale RM n 2.02.regu­ nawodowym nie stworzono możliwości prawnych uozestninzania w procesie ferowania tyoh ocen,ani też kon­
lującej świadczenia piemiężna dla pracowników uspołecz­
troli ioh pra.widłov/ośol.Ni» ma więc żadnych gwarannionych nakładów pracy,którzy utracili prawo do wynasro-; .ejji.n*
będą to oceny obiektywna i rzetelne,
dzenia w związku ze strajkiem.
1. Uchwała RM B dnia 2.02.1981 r.j|*nt nielegalna i posta­ 4. Opiniowana uchwała podjęta została ben jaklohkolwiona mocy prawnej.Reguluje bowiem w sposób ogranionaja- wiok konsultacji ze BW.zawodowymi,a dotyony najistot­
niejszych Interesów pracowniomych.Obrona tyoh praw
oy uprawnienia pracownicze Bwiazane % realizacją prawa
i Interesów jest naś nie tylko statutowym,ale 1 kondo ntrajku,które jest jednym n obywatelskich praw pod ntytuoyjnym obowiązkiem Bwiąnków zawodowych .Podjęcie,
młotowych.W świetle zasad Konstytucji PRIi eagadnienit
przez HM samowolnej uchwały
i i arbitralne uksRtałtej rangi mona być unormowań* jedyni* przez Sejm w dro­
towsnie jej troścl winno być uznano na świadome utru­
dze ustawy,a przez Rząd - tylko rozporządzeniem,wydanym
dnienie związkom zawodowym wypełniania ioh Badań
na mocy wyraźnego upoważnienia ustawowego i w granicach
określonych w art,85 Konstytucji PHI*.
tego upoważnienia.Tymczasem omawiany akt Rządu jest uch­
5. Niepokoi także realna możliwość,że rozwiązania
wałą i to wydane bez upoważnienia ustawowego,czyli tnw.
"uchwałą samoistną".Rząd mon* wydawać tego rodzaju uch «• prawne przewidziane w uchwale RM zostaną wprowadzone,
wały w celu regulacji funkcjonowania organów administra­ do przygotowywanej ustawy o zw.zaw.Byłoby to nie tyl­
cji i gonpodarki narodowej,nie może natomiast nimi ogra­ ko odwróceniem przyjętah w nanisym aystomi* prawa
wydawania aktów prawnych,ale i bardzo po­
niczać uprawnień obywateli,ani te* nakładać na obywateli kolejnośoi
zawężeniem możliwości korzystania B prawa do
dodatkowych obowiązków.Takie w ozęścl d,otyon«toej świad­ ważnym
ntrajku,! w konsekwencji - oałabloniem pozyoji praw­
czeń pieniężnych za okres strajku uchwała z dn.2.02,8lr. nej
związków.
nie może być uznana za akt wydany na podstawie delegacji
Związek
stoi oczywiście na stanowisku odrzucenia ja­
zawartej w art.79 kp,który upoważnia RM do określania na­ kiejkolwiek
dyskusji nad tą uchwałą,oznaczałaby ona
sad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świad -. bowiem tolerowanie
bezprawia władz.
czeń zwiąsanych z praoą.Uchwała dotyczy bowiem świadozeń Przedst.Jeleniej Góry
informuje,że dyrekcje nie płacą
związanych nie E praoą,ale z powstrzymywaniem się od pra- 5oiiKn!Som~ICra3&"~za okrea po 2.02 .Proponuj* wnie­
oy/ntrajkiem/.Ponadto - nontała wydana b*n poronumi*nia
sieni* tej sprawy do rozmów B Rządem. ,
na Bwiązkami Bawodowyml,wymaganego w art.79 kp.
Ronpłoohowski npr»eoiwi* się wydawaniu snoBegółowej
Należy nwróoić uwagę,że deklarowana "przejśoiowośó"
3BInIE~S"SoBwal* "antyntrajkowej",plenum MKZ w Katoregulaoji zawartej w uchwale HM nie może być uznana na
wioaoh krótko oświadczyło,te rospornąds**!* to n*i .
osyanik usprawiedliwiający.Taka sytuacja unanadniałaby
Inny uniewannid.Władn* waloną n nannym Zwląnkiem,wywydani* dekretu prnen Radę Państwa,* ni* uohwały prnee -ńająo ro*n* uobwały,ohodnl im właśnie o to,byśmy wd»HM.Ta ontatnia dopuściła się więc naruszenia kompetenojl li ni* w takie "strzelanie na papiarki,,.
konntytuoyjni* BantrBeżonyoh dla najwy*sayoh organów pa- Oelińaki nwraoa uwagę,** Błowlk odesytał opinię Pr*ńntnowyoh.Uchwała HM narunna t*t untalfni* pl*rwnBe p.7
BfaiumTCEP.a ni* MKZ lód«,p*łna argumentaoja jest
PoroBumi*nla Gdańskiego,Bgodnin n którym uregulowane w
otraebna KO?, stanowisko natomiast jest krotki*.
ni*j łprawy winny być unormowań* untawowo.Io nobowlanaodn*l*wnkl podkreśla,** konl*onaa j*nt nałatwienie
ni* potwierdnił* informacja Risdu w *pr«wl*^j«ali«ao3i
S
1. Wbrew ponorom uchwała S £ a « ^ ^ J ^ « ^ ^ l » w n a g ę j M - J g ^ o J J ^ ^ m U M h represji wobec onłSnków Zwiąnnia na ok»*« itifajlw.leo* prn*4* wnnyntkim - wprowadna
iii sa^Bm?* si* daw.Dwurt.w MlB.Slw.8aw.
daleko idąc* og»ani«»*»ia, wykonywania prawa do rtndta. ^ •»0!Btta* » • ayjf.uapar^.w aoa.aw.nvw.
Nnknnuje bowiem traktowani* uoBentniotwa « ntrajku,kt6*• :
E
K
K
007
CeliasKi przypomina,że zostało mało
ozasu/trzeba zwolw tygodniu. Oanacza to, że ci, którzy pracowali 6 razy 7
alc~flil?/fa należy jeszeea omówią- przekazywania bu­
godzin, nic nie zyskują. Gwiazda ocenia tę decyzję ;jako
dynków na płużbę zdrowia.praca !HP KKP oraz wysłuchać"
zdradę interesów związkowców. Podobnie wypowiada się o
informacji Bujaka o zasadach skracania czasu pracy
ustaleniach dot. czasu pracy w systemie czterobrygadowym,
i propozycji etamawieka Związku w kwestii praworząd­
Bujak wyjaśnia, że 5 przedstawicieli KKK Nauki było obec­
ności.
nych podczas negocjacji. Zgodził
przedstawioną im
argumentacją; Związek dąży do powszechnego 40-godz. ,. 5-dn.
S"3§!s referuje propozycją stanowiska Związku wobec kwes­
tyoodnia pracy. Jedynym wyjątkiem są prace szkodliwo dla
tii praworządności) l/Należy przede wszystkim domagać
zdrowia i uciążliwe /górnictwo/. Jedyne, co udało isi
się niezawisłości sądów. Pełne opracowanie tego problemu
yskać dla grup mających dotychczas 42-godz. tydzień pra­
przygotowuje sędzia Strzembosz. 2/Konieczne są zmiany
cy to skrócenie do 40 godzin.
Kodeksu Karnego i kodeksu postępowania karnego, przede
Celiński zwraca uwagę, że z powodu dyskusji o czasie pra­
wszystkim należy tu dążyć do zapewnienia rzeczywistego
cy nie będzie można omówić sprawy Tymczasowego Prezydium
nadzoru prokuratury nad działalnością MO 1 SB. 3/Trzeba
KKP /termin opuszczenia 3ali./. Podkreśla, że w rozmowach
domagać się odebrania kolegiom d/s wykroczeń prawa do
między KKK Nauki 1 KKP ustalono tydzień 40-godzinny. Ula
skazywania na kary więzienia. 4/Należy zagwarantować
przewidziany Porozumieniem Gdariskim dostęp do dokumentów, ma powodu, by naukowcy pracowali krócaj, niż stoczniowcy
czy kierowcy.
i informacji, potrzebna jest tu odpowiednia ustawa. 5/
Gwiazda odpowiada, iż podejmowania takich decyzji przez
Związek winien dążyć do r-.niany prawa o stowarzyszeniach,
zarząd Krajowej Komisji bez pytania o zdanie członków je­
należy stworzyć możliwość powołania patronatu nad więź­
st naruszeniem zasad naszego Związku.
1
niami, kontroli regulaminów 1 stanu więzień oraz warun­
Wałęsa
stwierdza, że ta grupa i tak zarobiła 2 godziny. ;
ków pracy więźniów.
"*
k
•.Należy wyrównywać czas pracy.
|tiWądo?;owsk:L domaga się energiczniejszej akcji w obronie 'Sl9§_5..§9ii! Tak, ,ale nie kosztem czterobrygadówki.
więzionych za przekonania. Po dwóch miesiącach zbierania Wałęsa orosi o przdłużeni.e pracy T/mczasowego Prezydium 1
podpisów po i apelem o zwolnienie jest ich tylko 250 tys. działalaceao,dopiero od dwóch dni.
W Szczecin i •' zebrano 40 tys. Konieczne jest informowania Celiński informuje, że nie wystarczy już czasu na omówie­
kim si v
oweki przekazuje krótkie dane/in- nie sprawy odzyskiwania budynków na służbę zdrowia. Doma­
forra.o wii
podajemy na s.
/. "Solidarność" nie
ga się tego 7-9 MKZ-ów. Mają się one spotkać w Radomiu, a
identyfikuj? się z ich poglądami, ale nie można dopuścić, Związek wystąpi z tymi postulatami w rozmowach z Rządem.
by siedzieli. Teraz jest już oskarżenie przeciw KOR-owi. Kalinowski przedstawia propozycje wyjazdów na zaproszenia
Następny będzie nasz Związek. Sejmowa Komisja Spraw Wew­ zagranicznych zw.zaw. Jest dużo zaproszeń. Planuje się
nętrznych nie chce rozmawiać z Kom.Obrony Więzionych za
wyjazdy kolejno przedstawicieli wszystkich MKZ-ów. Naj­
Przekonania.
bliższe; 2-16.05 do Japonii /zaproszenie SOHYO - u.Wałę­
t'wią?da zwraca uwagę, że załogi nie znają apeli Komitetu, sa, MKZ Bydgoszcz, Mazowsze, Koszalin., Wrocław/; 22-29.03,
należy zobowiązać Komisje Zakładowe do akcji propagando­ do Francji /zaproszenie CFDT - L.Wałęsa, MKZ Wałbrzych, I
wych /radiowęzły/. Obecnie ludzie nie wiedzą, co mają
Poznań, reg.środkowo;wschodni/.
podpisywać. Zauważa, że przez ponad 30 lat dopuszczano
Celiński proponuje głosowanie wniosku o utrzymanie doty­
tylko poqlądy słuszne, warto by było teraz trochę niesłu­ chczasowego składu TP KKP do następnego posiedzenia KKP.
sznych.
CXtanię_z_salii Kto się spotka z premierem?
Przodst.Gorzgv;ą uważa, że należy dążyć do zmiany tej czę­ 1gąl§śi"źamJerza zaproponować całą KKP.
ści kodeksu Karnego, która dotyczy spraw politycznych... Celiński stwierdza, że konieczne wówczas będzie zwołanie
Śliwa /Kalisz/ wnosi wniosek formalny - Moralnym obowiąz­ nadzwyczajnego posiedzenia KKP. Informuje, że TP ustali
kiem "Solidarności" jest postawienie sprawy więźniów jak) termin nas tąpnęj KKP.
pierwszego punktu w rozmowach z rządem.
Celiński zwraca uwagę, że przed chwilą ustalono, iż nego­
cjacje zaczną się ód Jeleniej Góry.
Rozplochowski sądzi, że nie jest ważna informacja o więź­
niach! istotny jest fakt, że ludzie mają być sądzeni za
swojo przekonania.
śliwa przypomina, że wniesiony przez niego wniosek forma­
lny powinien być głosowany.
Celiński sądzi, że nie jest zbyt rozsądne postawienie
sprawy więźniów jako pierwszego punktu rozmów. Ważna jest
technika
cjr, harmonogram minimalizujący ryzyko
przegranej,
śliwa zwraca uwagę, że po wyrokach znacznie trudniej bę~ !
3'zie wyciągnąć tych ludzi z więzienia.
BgJak informuje o uzgodnionych z rządem zasadach skraca­
nia czasu pracy. /Z powodu awarii magnetofonu informację
tę będziemy mogli podać dopiero w następnym n-rze biule­
tynu .Przejaraczamy!/
Pytania z's,li: Ha jakie przepisy mają powoływać się komisje zakładowe, żeby dopilnować, by nikt nie stracił fi­
nansowo przy skracaniu czasu pracy.
Bujak odpowiada, że MPP1SS ma 300 szczegółowych rozporządzeńT Delegacja "Solidarności" mogła dopilnować tylko og­
ólnych wskaźników. Powoływać się trzeba na MPPiSS.
Przydział /Wrocław/ zwraca uwagę, że niewłaściwe jeat,by
kom.zakł. ..rosiły dyrekcję o przekazywanie itr postanowień
uzgodnionych przez "Solidarność" i Kząd.
Buicwskl wyjaśnia, że zbyt wiele jest systemów płac, by
rozprowadzić je do odpowiednich komisji zakładowych kana­
łami związkowymi. Trzeba tylko pilnować, by nikt nie
stracił.
Bujak informuje, że do września związek przytitąpl do no­
wej fazy rozmów o ukręcaniu czasu pracy.
Przydział; proponuje powielenie wszystkich szczegółowych
rozporządzeń dotyczących metod wynagradzania w skróconym
czasie pracy we Wrocławiu.
Przedst.MKZ Kędzierzyn-Koźlę protestuje przeciwko decyzjom"wydłuzającym~dzienńą normę czasu pracowników naukowy­
ch z 7 do 8 godzin. Zarzuca delegacji "Solidarności"
działanie wbrew interesom tej grupy związkowców.
Celiński protestuje przeciwko formie wyrażania tego za­
rzutu! domaga się wyjaśnienia go.
Gwiazda, który był w delegacji negocjującej tasady skra­
cania czasu pracy, potwlerdaa zasadność żarz :tu. Jego z *
niem rezygnacja z 7 godz.dnia pracy tych grup, które uzy­
skały go w przeszłości, nie była konieczna. W pierwszej
części negocjacji nie było mowy o wydłużaniu dnia pracy,
rozmawiano w kategoriach wolnych sobót, a ni.ii liczby go­
dzin w tygodniu. Dopiero w końcowych ustalenJ.ach, zreda­
gowanych podczas przerwy, -znalazła się formrea o 42 godz.
I N F O R M A C J E
T Y G O D N I A
101
S t r u k t u r a
r e g i o n a l n a
Z w i ą z k u . Sadkach k.Bydgoszczy, gdzie zatrzymano i przwiezlono do
posterunku MO Zbigniewą PtakK - współpracownika MKZ Byd­
19,02. MKZ w Grudziądzu wydał uchwałę protestującą
goszcz. Oprócz materiałów propagandowych "Solidarności"
przeciwko uchwale KKP z 20.01. "o organizacji terytorial­
skonfiskowano wiersze Czesława Miłosza. POnadto Z. Ptak
nej Związku"- patrz DOKUMENTY,
był przez godzinę przesłuchiwany na okoliezraść działal­
20.02. KZ Fabryki Maszyn Górnictwa Odkrywkowego w Zgo­
ności w Związku,
rzelcu podjęła uchwałę o przystąpieniu do MKZ Wrocław,
25.02. Prezydent Miasta Tarnowskie Góry cofnął od 1.03. i
W uchwale postuluje się utworzenie makro-reglonu dolno- „
oddelegowanie wszystkim działaczom związkowym MKZ .
śląskiego,gdyż w obecnej sytuacji tylko duże i silne
MKZ wystosował w tej sprawie ostry protest, w którym
MKZ-y są w stanie prawidłowo prowadzić i kierunkować
czytamy m.ln., że decyzja prezydenta " może spowodować
działalność Związku oraz zapewniać koordynację działari
zakłócenie 90 dni spokoju, o które prosił w swoim expo­
ogólnopolskich.
se nowy premier PRL Jaruzelski i które my, jako NSZZ"SoB U d y n k i
dla
s ł u ż b y
z d r o w i a .
. lidarność" uszanowaliśmy",
lii*!.2.- Prezydium MKZ w Piło podjęło uchwałę o przepro­
28.02. Na lotnisku w^awskim delegacja powracająca ze
wadzeniu akcji propagandowej na rzecz przekazania wzno­
Szwecji w składzlei A. Pieńkowska,A.Kopaczewski /RzeszóV
szonego tam dla KW MO gmachu na rzecz służby zdrowia.
A.Cierniewski /Bytom/ została pozbawiona przez celni)
Przewiduje się negocjacje i ewentualną interwencję u
materiałów wiezionych dla związku; puszek z farbą do po­
premiera, którego przemówienie 12.02, w Sejmie zapo­
wielaczy, 40 paczek ze zszywkami, książek dla bibl. MKZ
wiada popieranie tego typu incjatyw,
Gdańsk, szwedzkich wydawnictw związkowych.
24.02. .1 sekretarz K W PZPR w Tarnowie oświadczył, że
28.02. Do mieszkania M. Budzyńskiej;członka KZ w PKS-Luprzekazanie narrocz służby zdrowia wznoszonego zespo­
blin/oddział Włodawa/ wdarło się dwóch osobników, którzy
łu budynków KW PZPR jest już tylko formalnością -i odbę­
poturbowali ją i zdemolowali mieszkanie. M.Budzyńska zło­
dzie się joozczo w tym miesiącu..
żyła wazaśniej oświadczenie, na podstawie którego MKZ w
25.02, sklorniowcka "Solidarność" wystosowała do premie•j Lublinie wystąpił do Prokuratury Generalnej o podjęcie
ra list w sprawie wznoszonego, tara gmachu KW PZPR, żąda™
•dochodzenia w sprawie nadużyć w PKS-ie.
jąc przeznaczenia go na cele służby zdrowia i oświaty,
S e k c i e
b r a n ż o w e , 25.02. w Brzegu odbył aię
Specjalnie powołana przez wojewodę skierniewickiego ko­
Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność"
przed­
misja eksportów orzeczeniem z 12.01. jednoznacznie
stawicieli technicznej obsługi rolnictwa. Przeprowadzo­
stwierdziła przydatność gmachu dla tych celów 1 poparł*
no wybory do Krajowej Komisji Koordynacyjnej przedsię­
postulat "Solidarności". W liście stwierdza aię, że wła­
biorstw TOR.
dzo wojewódzkie przoz. 6 miesięcy nie zajęły stanowiska
21.02. w Katowicach powołana została Krajowa Komisja Gór-,
w tej sprawie, brak to:': "zadawalającej odpowiedzi" na
nictwa NSZZ "Solidarność", Przewodniczącym Komisji wybra­
'podobny H a t wystosowany do premiera Pińkowskiego w dn,
no Henryka Sienkiewicza. Komisja nie zomtała zarojeBt.ro- '
6.12.1980. Natomiast Plenum KW PZPR podjęło w dn. 15.01.81 wana przez KKP, ponieważ nie przedstawiła jeszcze regula­
uchwali; o "wykończeniu budynku zgodnie z jego przezna­
minu zasad działania, /wstępny program działania --Doku- I
czeniom" oraz kolportuje ulotkę uzasadniającą konieczność
menty s.20l/.
przekazania budynku dla potrzeb"szeregu instytucji 1 or­
24.02. obradował w Warszawie nadzwyczajny zjazd Krajowe)
ganizacji politycznych i społoeznyah" oraz przemilczającą
Komisji Koordynacyjnej Pracowników Komunikacji Miej i
fatalną sytuację lokalową wojewódzkiej służby zdrowia.
Anulowane zostały ustalenia z (5.08, dot. przoHzur
Luksusowo, wyposażony budynek o pow. uzytk. 7 OOOm kosz­
w płacach kierowców i. motornioayoh /w rflmaoh obowiątsują-:
tował 120 min zł, a personel KW PZPR w Skierniewicach 11*'
oago Jasiona układu zbiorowego/, poniawaA ben dodatkowyrii
cny 104 oaoby - efcwierdaa list koriaaąny al* wyif«A«ni*m
dotacji funduaa płao ni* poawala na wprowadzanie feyah
«n»iiml.»j,, Ao pnaminr niprpientuj*" bardainj »nodny la apoi podwyłek. W kolejnej uchwal* ajaad lobowiąiał Mlniet^leonnymi oemokiwaniami ateyl sprawowania wftaisy".
wo Gospodarki Komunalnej i Terenowej i MmtnietMcjj !
praadatawlania w waraji oatatcecn*J, moAliwaj do t- • v
Projekt takiego wykensyaUnia g m a c h W W W n e w a k l MM
aanla układu Bbloirowugo praoownikdw komunikacji mi«>j0>«ifj
MłftBia* i eokr.KW w ufci.łrpku, a wspcUna komisja ustaliła,
AD nadają alg one na i»aeja.Uscyoana j»r»ychedni* M a ń k i * . do 11,03.
37.02. Wojewoda suwalski uświadomi* MKZ-Pojaslars**
28.02.-1.01. w Malaku Białej odbył al* Rjaad rag
de KW P Z P N pesostajs p w awoiah popłfsadnloh pi-oponyoh a*kojl branAowyoh pracownikdlw praamysłu lekkimi'
aycjaeh wykomyBtani* nowych budynków. Oanaeaa to,
sjflrfdile /w mlajae* dotyohca*«tiw*j Tymouasowej Komli
Ae nie bodą on* przekazano ałuAbl* zdrowi* 1 e s w U • wldkniaray/ dokonano wyboru Ogdlnopolaklaj Sekcji Wli
«jie,jak domagali al*, tago mlQHłkanoy,Aaas A* praaniaray, olała koordynującego wapdln* diiakanią br«ni>
' hwflfeomjo alg do nioh dodatkowo Inn* organisaoj* apoimyału lekkiego /priedstawioiele praada. dalawlnri"
ioaano-pollfeyauin*. Zwolniona w ten apoaob stara loka­
w**nlanyoh, lnia»akl-h Itp. wohodią w -akład Pr*«ydlum S*-;
koji/. W bieA.roku Sekcja aajinla al* układam ablorowym
le lwią mogły byd prieanaoiona na słuAb* adrowla. fropoaycja jest nieudokumentowana,ni*jawna, ni* dano moAracy w praem.lekkim.
. liwosgi prseprowsdsanla wiaji lokalnej. Jednocześni*
a p r a a j a . 22,02 MO latraymata na dworca kol.?.
w Kialoaoh Januaaa Kądi-aokiago a KI NBS pray kiaiaekiej
' KW P»I>R ódriuuUo propozycją prsaprowadaani* »*S«*nWSP.
P»i*ałuahano go i aarekwlrowano praa* awląakową 1
dum w uprawi* praoanaeaania komplakau KW PZI>R,MXI»Po»
MUS-u oraa nlaaalain* wydawnictwa, w tym poaaj* Miłoaaa. i
j jeziorne wyatoaował plamo do KO PZPR ora* Prami*»a a
23.08 w Waraaawie praad budynkiem AM aatraymano 2 oaAądanlom zdjguie aa atanowiak włada wojewddakich/patr*
które priawlaalono do MSW na Rakowieckiej, gdaie prz^
i DOKUMIUNTY, a.
/.
> t i i c i «
» B o 1 i d a » n o A o i ".ao.oa. a*kr*» mano U godaln. Jednego • nich, Piotra Kowalakiago, i
danta AM poddano p»a*ałuohaniu w aprawl* prs*bl*gu attajtariat MKłS "Maaowazo" wyatoaował do wloepramiara M.Raku na AM. Poatąpowano wobec niego brutalniei póaaturr •
!
kowaklego 1 miniMtra Cloaka liat o naatąpującaj tr*soii
1
wano pałką, Świecono w ocay, kazano praca dłuAaiy czaa
" 20,02,81 Zbigniew Bujak praawodnieaący NSZZ "Solidar­
klęczeć w allpkach na betonowej poaadao*.
ność" regionu Maaewaa* aoatal po ra* kolejny poddany
23.03 MXZ NSZZ "Solidarnotfd" rag.Pojaaiers* IntarwenJ
; na lotnisku oknoie praaaikaniu bez prokuratorski**?
prokuratora woj. w Suwałkach w sprawi* konfiakaty uoina aau. Poddano kontroli plama, dokumenty 1 notatki. Do­ uniowakiago
plama "Ława" /AS nr 4/. Vceprokurator >
magamy alg. rtoiałego apraoyaowanla uprawniali funkojonaaki
wyjainlł, Aa w dalaaym ciągu obowląauj* j«aaoze dek- i
rluaay MO na lotnlaku i poinformowania opinii publlaanaj
ret
o
canaurae
% 194S r.,a więc wydawani* plama bez d
o cajleiu. Jednouacśni* Aądamy ukarania winnych naduAyd"
tu jest wykroczeniem.
20.02, w .ato.raeliowle.aoh pobity soatał do utraty praytom24.02 dokonano rewizji w mieszkaniu krakowskiego utudenta
nośoi nrtow. KIS N S Z Z "dolidarnoid" pray Woj.Uaługowej
Wojoiecha Sukiennika."Skonfiskowano 3.5 tya. Raportów Ka­
..Spółdaielni Pracy,. Marian Taraaluk. Sprawcy pobicia,
tyńskich ambasadora O'Malcy*, 2 tys. "Wojny s Rosją o nto
dwaj młodu ludzie, onnajmill M.Tarasiukowi,Aa bity
podległość1,' komunikaty KOR-u i publikacje "Krzyża Nowohuc­
joat aa awoją przynolinoSd do "SolidarnoSei". Staracho­
wicka "Solidarność" przekazało sprawą do prokuratury z • kiego".
27.02 w nocy w Warazawia MO zatrzymała 3 samochody wiozą­
wnioakiem o natychmiastowa'waaoa*ai« śledztwa dla wykry­
ce 1500 egz. niezależnego kwartalnika literackiego "Pule"'
cia aprowedw i inicjatorów t*j akcji. M.Troeluk przebywa
/wyd.NOWA/.
Osoby jadące w samoohodaoh zatrzymano ok.2
, w szpitalu, leczenie trwać będzie ok. 3 miesięcy.
godz. w komandzie, "Puls" skonfiskowano. ,
Od
20
do
26.02.
Prokuratura
Wojewódzka
prowadziła
niczym
1
Z j a z d
" S o l i d a r n o ś c i
W i e j s k i e j "
nieuaaaadnione przesłuchania pracowników kopalni węgla
P o d h a l a , S p i s z ą
i O r a w y . 22.02 odbył
! kamlonnego "aicmowlfc". Nastąpiły one po zorganizowanym
się w Ludźmierzu w Domu Związku Podhalan zjazd rolników
. prze* KZ N8KZ "Solidarność" spotkaniu a przewodniczącym
"Solidarności Wiejskiej" Podhala, Spiszą 1 Orawy. Przyby­
". • Bpoleoanego Komitetu Budowy Pomnika w Gdyni, Tematem
ły delegacje ok.100 wsi. Po mszy św. odprawionej przez
spotkania były wydarzania Grudnia 1970,
ka.prof.J,Tischnera zabrali głos J.Antoł i J.Kułaj, ucze­
! 24.o2, MO w ŁomAy wkroosyło do KU N8B3I "Solldarnośd" w
stnicy strajku rzeszowskiego, którzy zrelacjonowali jego
zarządaio spółdłsielni MJ.ec*ar»kioh ak«nt*rolowało oba*u«
przebieg. Skrytykowali oni m.ln. stanowisko L.Wałęsy i
;
,{ qf teieHaUt apiaująe numer i sprawdzając wpisy w ksiąaoe. KKP za rezygnaoję z postulatu zarejstrowania "Solidarnoś­
.i 24.02. o codB.22.10 funkcjonariuaze MO sotraymali ocaeku- ci Wiejskiej". Po wystąpieniach innych mówców /m.ln. Wł.
! jącego na autobUB Marka Syoayłij-praoownlka MRZ Bydgoszoa- Hajnoa-ref,nt. polityki państwa w stosunku do wsi, F.BaZatrzymanemu kazano wsiąść do radoiwozu, gd»ie dokonano
ehleda-Księdziulorz - o niszczeniu tradycji góralszczyzny,
• przeszkanla.Skonflakowano 20 egz. "Serwisu informacyin*- k.«»C».S*cBowa*i ze Zbroszy Dużej - o początkach niezależ, go nr li", plakaty "Solidarności chłopskiej" i "Wolność • i*ago rudawi chłopskiego/ zebrani powołali Komitet Założy'. dla więźniów poŁlftycanych" orn«i »dj.<?ei» z nawifestaoji
e-tałsfci MSZ55 Rolników "Solidarność Wiejska" Podhala,Spi­
. rolników Bydgoaaeay Podobny wypadu* »ia* aA»j>aoa »
sz* i Orawy. Przebieg obrad był transmitowany na zewnątiz
S
T Y G O D N I A .
I N F O R M A C J E
102
budynku Związku Podhalan, gdzie zgromadziło się kilka tys
K o n f e r e n c j a
N Z S . W dn.28.02 i 1.03 odbyła-i
góra'1. W najbliższym tygodniu odbędą się wojewódzkie
się w Politechnice Warszawskiej III Konferencja Organi­
zjazdy ZZ Rolników, a 8.03 w Poznaniu zjazd ogólnopolski.
zacji Uczelnianych Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W !
O ś w i a t a
i. w y c h o w a n i e . 23.02 w Warszawie
pierwszym dniu omawiano sprawy wewnątrzorgahizacyjne.U»-i
odbyło się spotkanie Zespołu Oświaty i Wychowania przy
talono, że Walny Zjazd Delegatów NZS odbędzie Blę 3.04 W;
Ośrodku nadań Społecznych MKZ Mazowsze, poświęcone przy­
Krakowie. Drugi dzień poświęcono ustaleniu dalszych dcUtj'
gotowaniom do negocjacji z Ministerstwem Oświaty i Wycho­
"• ri w sprawach merytorycznych. Postanowiono domagać się i
wania /POiW/. Negocjacje wyznaczone na 5.03 poświęcone
powołania komisji rządowe) odpowiedzialnej za realizacją:
będą realizacji punktów Porozumienia Gdańskiego Nauczycie
Porozumienia Łódzkiego. Niezależnie od kwestii zwląza- \j
li dotyczących spraw programowych i organizacji placówek
nych z realizacją, uznano za konieczną renegocjacją Po- |
wychowawczych. Z inicjatywą rozmów wystąpiła 21.01 w liś­
rozumienia, rozszerzenie go o bardziej szczegółowe usta»j
cie do MOiW Krajowa Komisja Koordynacyjna Oświaty i Wycho­
lenia oraz uwzględnienie nowych postulatów, zgłoszonych, j
wania NSZZ"Solldarność" z siedzibą w Gdańsku. Na negocja­
prze?, inne środowiska studenckie. Uznano też postępowa- ,
torów głównych z ramienia KKK01W wyznaczeni zostali:K.Onie ministra NSzWLT, J.Górskiego wobec.studentów za nlefci
lesiński z Krakowa, J.Roman z Gdańska i S.Starczewski z
odpowiedzialne i w związku z tym postanowiono wystąpić !
Warszawy. Rozmowy obejmować mają 8 grup tematycznych: 1/
do Rządu oraz odpowiednich komisji sejmowych z wnioskiem:
Szkoła jako środowisko wychowawcze.2/ Opieka nad dziec­
o ustąpienie ministra. Konferencja powołała Studencki
!
kiem/domy dziecka,domy małego dziecka,domy rodzinne,inne
Komitet Obrony Więzionych za Przekonania z siedzibą w
i
formy opieki naJ <!zieck.iem sierocym, sytuacja zdrowotna i
Krakowie.
',
wychowawcza dzieci w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych,
w M i n . Z d r o w i a . 2fs.zifi.iii
odby- i
problemy organizacyjno-prawne opieki państwa nad dziećmi . R o z m o w y
ły się rozmowy między Tymczasową KK Rensl8tóVT~Emerytów j
pozbawionymi opieki rodziców naturalnych/.3/ Wychowanie
NSZZ"Solldarność" i Ogólnopolskim NSZZ Weteranów Pracy 1, j
przedszkolne,4/Nauczanie początkowe. 5/Program nauczania
Inwalidów "Weterani" a przedstwicielami Ministerstwa Zdro-i
jęz.polskiego. 6/Program nauczania historii. 7/Program
wia i Opieki Społecznej. Tekst kominikatu o ustaleniach '.
nauczania propedeutyki socjologii i filozofii. 8/Szkoł- patrz? Dokumenty, s.203.
_j
nictwo zawodowe /treści programowe,funkcje,warunki naucza­ K o m i s j a
d/s C e n z u r y
reg. M a z o w s z e .
nia, praktyki,zubożenie treści humanistycznych/. Podstawą
2 ^ 0 2 ^ odbyło się kolejne zebranie Komisji /komunikat w i
stanowiska delegacji "Solidarności" podczas rozmów będą
tej sprawie patrz: Dokumenty, s.205/ Poza sprawami uję­
opracowania tematyczne sporządzone przez grupy specjalis­ tymi w komunikacie mówiono również o formach "cenzury" i
tów oraz zestaw postulatów środowisk nauczycieli i wycho­ stosowanych przez redaktorów naczelnych. Jest to nie tyl-j
wawców. Dyskusja na spotkaniu k-ncentrowała się wokół pio- ko odrzucanie tekstów lub ich fragmentów, ale także m.in.i
blemu, w jaki sposób skonkretyzować żądanie społecznej
przetrzymywanie materiałów tak, aby straciły aktualność, i
kontroli działalności HOiW oraz treści programów i podrę­ odmawianie wyjazdów służbowych do rejonów szczególnych
!
czników. Żądanie to wysuwane jest zgodnie przez wszystkie
napięć politycznych 1 strajkowych, nie przyjmowanie teks-i
środowiska społeczne. Układaniem programów zajmuje się
tów na tematy związkowe /"Solidarność Wiejska", działał- I
obecnie resortowy Instytut Programów Szkolnych, pozosta­
ność kół i komisji "Solidarności"/, Zwraca takie uwagę
|
jący całkowicie poza społeczną kontrolą.
dość powszechna bierność zespołów redakcyjnych wobec tych!
24.02 odbyło się wstępne spotkanie przedstawicieli środo­ praktyk, a nawet stosowanie ich przez dziennikarzy funk- j
wiska nauczycieli NSZZ"Solidarność" /W.Kulerski,S.Starcze­ cyjnych będących członkami naszego Związku. Bezwładność '
wski/ i przedstawicieli MOiW. Ustalono, że negocjacje mlęr i apatię środowiska dziennikarskiego podkreślił przedsta-j
dzy delegacją "Solidarności" a MOiW rozpoczną się 5.02 o .wiciel drukarzy, zwracając m.in.uwagę na niewywlązywanie i
godz.16 w gmachu Ministerstwa. Przewiduje się,że w trak­
się dziennikarzy z przyjętego ustalenia o powiadamianiu !
cie pierwszej sesji plenarnej - po ustaleniu kompetencji' drukarzy o cięciach cenzorskich, tak aby umożliwić llnoobu stron - przedstawiciele ministerstwa zaorezentulą
typistom zaznaczanie w druku wykreślonych fragmentów.
....„.,« _~..,.„,.„„„ - »t..u.« Ł«=iAJ.J.<,<iCji punktów programowy­
Zwrócono się także do SDP i organizacji związkowej dzien-j
ch Porozumienia Gdańskiego Nauczycieli, delegacja "Solid­ nlkarzy o zdecydowane przyspieszenie prac nad projektami
arności" złoży opracowania wyrażające jej stanowisko, po
zmian w funkcjonowaniu redakcji, które miałyby zagwaran- .1
czy)'> zostanie ustalony podział na grupy oraz program i
tować autonomię pism oraz wprowadzenie samorządu dzienni-j
zakres tematyczny rozmów. Rozmowy w grupach podjęte będą
karskiego.
około 12.03. Uzgodniono 4 grupy tematyczne: l/System wy­
K o m i t e t
O b r o n y
W i ę z i o n y c h
z a !
chowawczy szkoły i placówek wychowawczych. 2/Wychowanie
P r z e k o n a n i a . W ^ O Z ^ Komitet wystosował apel do !''
przedszkolne i nauozanie początkowe. 3/Przedmioty humani­ byłych więźniów politycznych /patrz:Dokumenty, 8.203/.
styczne. 4/Szkolnictwo zawodowe. Przedst."Solidarności"
22i22i przy MKZ w Chełmie powołany został Okręgowy Korni- j
wyrazili chęć zakończenia rozmów przed 25.03. Przedst.
tetTobrony Więzionych za Przekonania. Komitet skupiać się!
strony rządowej wyraEili na to zgodę. Zaproponowali oni
będzie na prowadzeniu szerokiej akcji informacyjnej prze-|
rozmowy trójstronne z udziałem ZNP. Przedst. "Solidarności" dstawiającej sylwetki więźniów politycznych, zbieraniu
.
wykluczyli taką możliwość przynajmniej w początkowej fa­
podpisów pod apelem do Rządu i Sejmu, Informowaniu społą-|
zie rozmów. Jeśli miałoby dojść do dwóch równoległych
czenstwa o wszystkich przypidkach naruszania Międzynarocb.:'•
procesów negocjacyjnych i w ich toku doszłoby do znaczne­ wych Paktów Praw Człowieka .1. Obywatela, w szcZególnośol ,
go zbliżenia stanowisk, "Solidarność" nie wyklucza możli­ tej Ich ozęści, która mówi o swobodzie głoszenia poglądd* |
wości rozmów trójstronnych w sprawach szczegółowych.
i przekonań, także politycznych.
. ; I
C z a s
p r a c y . 23^02 w Warszawie Ogólnopolska Komi­ S t r a j k
s t u d e n t: ć w w
O l s z t y n i e . '
sja Porozumiewawcza NaukT~NSZZ"Solidarnosć" parafowała
25.02 o godz. 15 rozpoczął Się w budynku Rektoratu Wyższej
projekt zarządzenia Min.Nauki,Szkoln.Wyższego i Techniki
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie strajk Okupacyjny 450
w sprawie skracania czasu pracy 1 udzielania dni wolnych
studentów. Jako uzasadnienie podjęcia strajku studenci:
od pracy. Zarządzenie określa tydzień pracy na 40 godzia podają fakt, że fatalny stan techniczny /dziurawe dachy,
2śi22j w kolejnych rozmowach z przedstawicielami górnlkó- brak ogrzevania/ oraz uciążliwa dla studentów i pracowni­
/o poprzednich pertraktacjach patrz: Biul.AS nr 3 i 4,
ków ciasnota pomieszczeń uczelni /0.75 n>2 na studenta w
Inf.Tyg./ w Katowicach min.Glanowski przedstawił projekt
niektórych zakładach/ są od 10 lat całkowicie ignorowane
rozporządzenia Rady Ministrów przewidujący tygodniowy wy­ przez władze miejskie. Domagają się poprawy warunków loka
miar czasu pracy dla. pracowników dołowych zgodnie z Poro­ lowych oraz realnych planów rozwoju Uczelni. Strajk popa­
zumieniem Jastrzębskim - 37,5 godz., dla pracowników po­
rły zakładów- organizacjo "Solidarności'" 1 ZNP oraz Senat
wierzchniowych kopalń - 40 godz. 1 dla administracji ko­
Uczelni, a także NZS Uniwersytetu Warszawskiego, Toruńs­
palń - 42 godz. Po uzgodnieniu protokołu rozbieżności roz­ kiego oraz Akademii Rolnoczo-Teohnlczńej w Olsztynie.26.
mowy zawieszono, a min.Glanowski udał się do Warszawy, by 02 rozpoczęły się rozmowy z udziałem władz miasta, władz
przedstawić protokół premierowi.
Uczelni i Komitetu Strajkowego WSP. Z powodu rozbieżności
2jSiC)2. min.górnic twa wyraził zgodę na przyznanie również
stanowisk rozmowy /zakończone o godz.19/ postanowiono
pracownikom administracji kopalń 40 godz.praoy tygodniowo. kontynuować następnego dnia. Na prośbę wojewody rozmowy
25.02 w Ministerstwie Finansów odbyły się rozmowy przed­
wznowiono jednak o godz.23. Zakończyły się one rano pod­
stawicieli Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
pis inlem porozumienia. Władze wojewódzkie, które reprezoi
Min.Finansów, zarządów instytucji finansowych ze związka­ kowal vicawojewoda T.Klus i Prezydent Miasta M.Różycki
mi zaw. w sprawie rozkładu czasu pracy. Rozmowy dotyczyły zgodziły się ze stanowiskiem studentów w sprawie poprawy
pracowników zatrudnionych dotychczas w wymiarze 42 godz. warunków lokalowych Uczelni. Ustalono preliminarz przeka­
tygodniowo. Uzgodnienia pomiędzy Rządem a "Solidarnością" zywania pomieszczeń na potrzeby olsztyńskiej WSP. Do paź­
jednoznacznie określały czas pracy na 40 godz.tygodniowo dziernika blc. Uczelni przekazane zostaną m.in. 2 budynki
/Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z 19.02.81/. Pro­ o łącznej powierzchni ponad 5 tys.m2. Do 30.04 zostanie
jekt przedstawiony przez stronę rządową zakłada rozkład
powołana komisja z udziałem wszystkich zainteresowanych
czasu pracy: 8 godz.dziennie i 5 godzin w co czwartą so­
stron. Jej zadaniem będzie określenie programu i zapewnie
botę, tj.41 godz. 15 min.tygodniowo. Ministerstwo Finansciw nie nakładiSw inwestycyjnych na rozbudowę Uczelni. Gwaran­
w swoich obliczeniach przyjęło rozliczenie średnioroczni:, tem porozumienia jest Senat Uczelni, Prezydent Miasta l
tj.uwzględniające odpracowywanie dni ustawowo wolnych oć
organizacja studenckie.
\
pracy 1 niedobór czasu wynikający z mieś.styczeń-luty 81. S t r a j c
g ł o d o w y
u c z n i ó w . W Centrum Na­
Otrzymano w t(.-n sposób średnią roczną 40,05 tygodniowo.
ukowo-Produkcyjnym Samolotów Lekkich w Warszawie zwolnio­
Rozmowy zostały zerwane, przedstawiciel administracji za­ no 73 agrolotników w podległym CNPSL Technikum Mechaniza­
powiedział jednostronne decyzje w tej sprawie.
cji Rolnictwa w Kętrzynie. Wstrzymano nauką. 25.02 rozpo­
częło Strujk głodowy 26 uczniów z klasy « ? ^ o l o t " 1 " " i * ° "
zbawionych możliwości nauki. KKK Pracowników Lotnictwa
'2.J*m£,SJL^L£uBmLS.mJ£JLSm2JLJLI.i
mm^-^
10
3
Cywilnego zaapelowała do nich o przerwanie głodówki, po­
parła ich żądanie prawa do kontynuacji nauki i zobowiążą« rr a pnp m v 7 r
/„l
ła sit; ująć za nimi.
_„_______;„__„„I._I.* * *1*
'* *
N o w y S ą c: z . Po przesłaniu przez delegaturą MKZ Ma­
łopolska w Nowym Sączu /zgodnie z wcześniejszymi ustala-O r> 1
niami poczynionymi w Warszawie w czasie styczniowych roz-w p l n 1 a
mów z Komisją Rządową/ do URM dokumentacji spraw dotyczą- a,o
...
. '• ' .
.
.
cych Nowego Sącza /M.02/ przybyła tam 26.OJ. Komisja Rzą- v a Projektu
uchwał Rady Ministrów: 1/zmieniającej uebw
dowa z J.Wojciechowskim z Mln.Adm.Ter.i Oehr.Srod. Rozmo*f sprawie diet i innych należności w czasie po wy praktycznie nie doszły do skutku /trwały od 14.00 do
drózy służbowyon na terenie kraju oraz 2/ w sprawie
14.30/, ponieważ Komisja nie posiadała stosownych pełnoświadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych,
mocnictw i nie potwierdziła przysłanego 12.02 do MKZ te­
leksu, w którym wojewoda nowosądecki informował, iż w
związku z powołaniem nowego premiera władne odstępują od Istotną zmianą,którą wprowadzają projekty w/w rozporząprowadzenia postępowania 1karnego w sprawie okupacji r a m - dzeń Rady Ministrów jest podwyższenie stawek diet przy
sza miejskiego i wydarzeń sn 9.01. Przedstawiciel Prokura- podróżych służbowych i dodatków za rozłąkę o 50 % oraz
tury Generalnej nie był w stanie potwierdzić oświadczania ryczałt dla pracownik^ czasowo przeniesionych,którzy
wojewody, iż uzgodnił: tę decyzję z władzami centralnymi,
powracają codziennie do domu o 100 SS.Btawki te są V
", t 5! m z Prokuraturą.
pierwszycg dwóch przypadkach zaniżone in należy jo wpro27,02 podjęto rozmowy po otrzymaniu przez .delegaturę w
„,4,,^ a a ^bzzym poziomie.
Nowym Sączu pisma z prokuratury rejonowej o umorzeniu
śledztwa. Zawieszono je, kiedy okazało się, że w sensie
r n i »t •
prawnym śledztwo może być- w każdej chwili wznowione. Nas_
^_
tępna tura rozmów przewidziana jest na 5.03 pod warunkisn ..7'""""ZZ'~~7Z~~*.
. .,,%.•..,
. .. . ., , , , ,
że Komisja Rządowa będzie miała kompetencje do podpisania >1 • ° b ? w * ą , z u ;^ a ° d 9 7 3 *•"*«*••/? »*• * l 8 t ^ n n i e
porozumienia 1 że zapewni gwarancje bezpieczeństwa osobom
3 u i . 8 la* temu nie pokrywała dziennych kosztów wy~
okupującym w styczniu gmach ratusza.
żywienia.Koszty to zgodnie t wynikami badan GUS
" T» . ,m « „ .tt„ » » . . . .,-.
. ,
„ „ _ „, „,
41a r. 1973 wynosiły ok. 40 zł.dla dorosłego meżfc
X ? * ^S 2 u * J ,r ? " y 6 l u m fJ P 2 ?'° 2 ob ~
czynny /dla kobiety ok. 32rt/.Dlaosób w gospodarradowało w Gdańsku. Dyskutowana sprawy, które zostaną
ZZ.ZH ^4«i««-!.i«^v .^««4>i «?««« ™7«5 11 ««»t
przestawione do zatwierdzenia KKP to. l/Kolportai "Soli! 5 f f h ^ i ! i » S " 2 , ^ * ^ , . ^ ? : * Ł ? Ul S J i S M d "
darności"-e*«jś<3 przeinaczy sią na prenumeratą dla kół za
?*dlcua tP0d«ay
służbowej należało ten koszt podnlei6
pośrednictwem •RSWPrasa" /przez poczto, z upoważniania
2 * w f e przeciętnej marży w tańszych zekładoon
MKZ/, C Z Ą Ś Ć zaś w wcinaj sprzedaży z preferowaniem kioegaBtronomlo«nye»7bBry,bBry nleozne.restauraoje do
kdw zakładowych, niewielką ilość przoznaczy sie, dla Polo3 kat./,która wynosiła wówczas ok, 25 %.
nil. a/Tryb pracy t kompetencje TP KKP - jedynym mołllwyn
Tak więc w przypadku mcżoByen.podróżującyeh ałuż na razie rozwiązaniom jest samodzielne określania sobla
bowo.którsy stanowią wieksaość podróżujących ełułkompotonoji w miaro konieczności 1 korygowanie ich, na K »
bowo,koszt utrzymania wynosił w r. 1973 ok. 50 irt
Wszystkie kwestia mają być rozstrzygana przai aała TP,
dziennie.
któro może jednak konkretno decyzje cedować w razie pot- 2. Ustalając wysokość stawki pokrywającej koszty podrzeby na posBCKególnyeh członków. Przyjmuje nią zasadą
róży nałoży przyjąć zasado pełnego pokryola tych
"votum separatum" z możliwością odwołania alt) do oałaj
,
kosetów,ponieważ i
KKP, ograniczoną jednak, jofieli zgłaszająoy' spriaoiw był
a/ w gospodarstwie woolooeobowym jednodniowa lub
nieobecny, gdy sprawa była referowana, spotkania TP bądą
parodniowa, nieobecność* jednego % OBłonków ni*
sij odbywać we wtorki i czwartki, ob
bowiąRkowa.
Bmleaia budżetu oałego gOBPOdMBtwa i nlo po 3/Za główne tematy praoy TP uanałei a/koni i Lkty wewnątrzwoduje istotnych osBOBCdnosoll
Bwiąjkowa.b/i.
wanie komisji zakiadowyah,sekcji
t,/ Bj.Byj»eie Kanady połaaj diety w pewnym stopniu
fl
rSinaneoini. olK^
B f f l % S S l K S S \ * C B M o S h S o ^ o ś d polrdży
itad»*»? S/wSdSrShniam ? SSd.tiSowLh » n h i £ S ! « ! M !
służbowaj 1 (akt roBłąki/konlBOBnośd weae^nlejojami branżowym.
-.(owymi oraz sprawami soojalnymi
2»? ,6a*,:i*iai* **U*8*«'S(' a 1 * »W3«1'» aftl* »*•>
1 diiałalnośc
kową zajmie taią J,Rulewski) dostąpen
?*i* ..
, „ . . .„ .(..„.vn...i .*.«..u* «,<.
do środków masow-kazu X.Modaa3
udziałem w ' t ..
f *y°f *»t?iwow nie należy ObilOBaa itawki oiepraoaeh ustawodau
h K .<iwlaBdB,a.bn
ntaktami zaty *)«*o rcianloyfflifdiy»«ło«ywiBtymi koertsM
graniesnymi ekapert' KKP,s.Geremek) konfliktami wewnątrewyżywienia w podróży a Btawką średaiago kosutiu
•wiązkowy
1. i Bt.Wądołowski, ktdrym powier«ono
wyżyweinia w waminkftolJ aorffloJ,ayoh.
rdwnleś kontakty w władzami.
.
3, Wnroet cen w wkładach gaatroaomioBnyob wyniósł
B l e d z t w o w n o w y m S ą o i u . 36.08 analemifdBy 1973 *. * 1979 r.wg.aUS S3 * OByli S % rozlono w N.sączu zwłoki przewodniczącego KZ w"af"w Btarym
eBniB.Bodająo dla lat 1980 i 1981 BBaounkowy dalBąozu, Stanisława Kuliga. Ponieważ Istnieje możliwość,łe
tsy wzrost na minimum ok.18 - 20 % uzyskuje sio
nie popełnił on samobójstwa, leoz został powieszony,delołączny warost 96 %»tt wiec w nboeunku do stawki kogntura MKZ Małopolska w N.Sączu wydelegowała swoich przeeatów wyżywiwnia w r.1973 / 5o«ł/ osiąga sie wzroot
astawicieli, którzy jako obserwatorzy uczestniczyć mają w
0 ^g a.ozyll łącznie 96rtkosztu dziennego utrzyśledztwio. Jednocześnie ze wzglądu na wago. sprawy "Solimania,w ssaokrąglonlu 100 ił dzlennla.
Sarnośó" zażądała, aby śledztwo prowadziła Prokuratura
. wysokość kwotypowyżaBOj możba zwerywlkować w dwoSenoralna. S.Kulig 19.02 był, zatrzymany przez MO na 24
^ 1akl aDOBÓbt
godz. pod pretekstem malwersacji w spółdzielni. Ostatni
j ^ p r ^ , m u ; j ą o nRS)t0pująoe koszty posiłkowi
raz widziano go 23.02 na dzieri przed wyborami do KZ.
•* P śnladeai"
25 //bar mleczny/
MKR S z c z e c i n o w y s t ą p i e n i u
S.Ka„T!T«A
sn rf /runa A-SzłoYwda
ia&
5
n i . 26.02 MK.R szczecin wystosował oświadczenia skiero^
"
° * i S ? I t« ? « S ^ S
«fane do*le3'mu PRL, Rady Ministrów, Rady Państwa, KC PZPR
°*£" g-Wh*-"™
1 KKP Gdańsk, w którym sprzeciwia sią ocenie sytuaoji w
kolaoja
Z5 « poT,
*"°"'
,
naszym kraju, przedstawionej w wystąpieniu S.Kani na XXUE
' D a r su-eozny/
Zjeździe KPZR /tekst Oświadczenia patrz i Dokumenty s. /
—--...--—--«--»
27.02 do protestu dołączyło sio. Mazowsze.
100 «
2T.02 podobną uchwałę podjął RKZ w Częstochowie. Czytamy
ITniej! "Ob.Stanisław Kania dotkliwie uraził naszą godnoPowyższe stawki należy przyjąć jako minimalne,* naić ludzką i narodową epitetami mającymi odwrócić uwagę
w et niedostateczne tam,gzie nie ma barów mlecznych albo
3d prawdziwych przyczyn i źródeł kryzysu społeczno-gospo- odpowiednio tanich bufetów.
Jarczego w naszym kraju".
Z s e k r e t a r i a t u
K K P . W ub. tygodniu do SeD / VSk:a£nik kosztów wyżywienia wg. badań GUS dla
.tretariatu KKP wpłynęły nast.pisma: l/Min.Sprawiedliwości
roku 1979 osiągaj poziom ok.70 ił - na samota*- zawiadomienie o powołaniu zespołu do kordynacji prac
g 0 mężczyznę /odpowiednio 56 ił dla samotnej ko lad projektem ustawy o obsłudze prawnej i .zawodzie radcy
biety/ Przy zastosowaniu średniej marży w tanprawnego warz z prośbą o skonsultowanie się t sekcjami
. ^ ^ ^ ^ gastronomicznych,która wynowl
radców prawnych, działających w NSZZ"bolidarność. / w
'
*. u zyskuje sie ponad 95 !* dziennie.
:ym regionalne sekcje radców prawnych/. 2/Sejmowa KomisJ*
5 •« 1»0 i W
« t a i . ł T liczyć sie, ze
Sdrowia, Kultury Fi*, i Turystyki - propozycja nadsyłania
„ °,„fim „„ ««imnie-l 1S . 20 * i uzyakuje śle
>rzez "iolldarnośĆ" uwag i wniosków dot.turystyki 1 kult« » • t m 00 ^ m n i e j Ib - 20 * uzyasuje mi*
iry fis./odpowiednie sekcje zawodowo opracowują swoje
" " ; . J «„»Im,H«r ata^ki 'atoauląoe sie do meitanowlako w tej dziedslnle/. 3/HJ
;..iiiwości - zaTak wlec P " ^ ™ 1 ^ ? , ! l ^ « : H ! X 2*łaoznl« w taroszen,te
przod»t«wlcie,ll
KKK
N
S
.śó«prao.Wym.
zczyzn
zakładając >7«i«Bi* Bit w y ł j o u » « **
?
•Iprawiedllwoś.
Iziału w pracach nespołdw opracowująnich zakładach gastronomiosayob.oo nie •**"•
:yoh sprawy o
li pracy 1. %
lu sędziowskiego.
jeet możliwe,nie można_t.Okr»BlX_dietj^ai
j/ Min.ppiss - przedstawienia wyników bajiaa...nad minimum
100tó.dziennie "ożyli zgodnie z poetulatiunl
socjalnym na koniec ).980 r. 1 prośbą o zajęcie stanowlshii
"śtre Tku j ąeyob w Gd aft eku, zawartymi w tekście
/nad powyższą
Prac
Społeczno-Zawodowych
problematyką naszego
pracują Związku/•
eksperci z ośrodka
1
B
E
R
E
(b)
i torów, zapewnić pełną rekompensatę płac równych połowie
Porozumiauia,a nie na poziomie 60 ił, Jak to przewiduj*
|średniej płacy w gospodarce uspołecznionej. Obydwie metoprojekt Ministerstwa Pracy,Płac i Spraw Socjalnych.
|dy pozwalają na utrzymanie dochodów realnych ludności
!najbiedniejszej.
II
D o d a t e k
r o z ł a kę
' 2 ?§ntY_i_ę™erytury_ powinny być podwyższone o wlelkoAJ
Postuluje się ustalenie'dodatku za rozłąkę na pozio­ Odpowiadającą wzrostowi przeciętnej płacy w okresie mię­
dzy przyznaniem danego świadczenia a chwilą obecną. Kwo­
mie 100 ii dziennie,a wiec na poziomie postulowanym
ty dodatku drożyźnianego należy również obliczaó na pod­
dla diet.
stawie wskaźnika wzrostu przeciętnej płacy nominalnej.
Uzasadnia się to następującot
3/ §yl?^C^CQi§_rgdzinnę autorzy proponują rekompenso­
a/ ocenia się,że ponad 70 % pracowników,zwłaszcza bu. wać podobnie jak renty i emerytury - dwustopniowo, naj­
dowlanycb,pracujących w warunkach rozłąki,nie ma
pierw podnieć ich wysokość, uwzględniając wzrost kosztów
.Zaplecze socjalne powstaje bowiem przy za-(trzymania w poprzdnlch latach, a następnie naliczać kwokładach zwykle wtedy,kiedy budowlani schodzą z bu- y dodatku przyjmując za podstawę wielkość minimum socdowy.Wówczas w najlepszym razie odżywiają się w za- alnego. Wysokość zasiłku powinna zależeć od dochodu
kładach gastronomicznych przy cenach jak podano wy- wypadającego na osobę w rodzinie / proponuje się 3 <jrużej w pkt.4,i ogólnym koszcie co najmniej lOOzł.Są
V dochodowe, najgorzej sytuowani otrzymywaliby podwyżs»
e zasiłki, najlepiej sytuowani ; zasiłki obliczone w
to bowiem zwykle ludzie ciężko pracujący,posiłki
tosunku do grupy średniej - te "progi dochodowe" należy
muszą więc być obfitsze a zarazem droższo.Zakłady
gastronomiczne są przy tym zwykle odległo od miej­ ^kompensować w miarę wzrostu minimum/ i od wieku dziec» /niższe zasiłki dla dzieci'do lat 14, wyższe dla starsca prac;' i zamieś; imania,co etanowi zwykle dużą
tych/.
-'
uciążliwość i wyrnona rekompensaty.
b / przy ustalaniu wysokościctodaiAeu za rozłąkę na po­
ziomic .lity należy wziąść' pod uwagę niezdrowo i misnormaiaa warunki odżywiania i życia,któro wynikają
P H Z E B R U K I
(dok.)
z braku ciepłych posiłków',trudności w zaopatrzeniu
w mięrio,warzywa,owoce itd.Zapewnienie odżywiania
Kbli^onefTO do normalnego kosztują drożej niż w do­
P R A S Y
ZWIĄZKOWEJ.
mu, a z tytułu ogólnie trudnych warunków należy się
rekompensata.
p
E522™iE:r_ii?[i2i'£_PI!!;Sni25it!nii.,c1:;<^r7jZ codziennie wracają
"SOLIDARNOŚĆ REGIONU CHEŁMSKIEGO" •
3o~Iweg5~mTeJśca 55mI?isźJcania7_
"
"
~~
Nr. 7 21.02. 1981
Rie źglasza~slę uvig~<Io~ryczałtu 20 zł dziennie propo­
nowanego przez Ministerstwo.
I
n
, fe
cl
ein
K 0 M U N I K A T
$I2?:l *4Z_lil £ 2Y!?_22™2 ''2l
stanowiącym własność gra coWniKIT
"
"~" ~~~~ ~ - ™ *
W dniu 21.02.81 r.odbyło się wspólne posiodzenio
MKZ z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.Ze strony
Posfuluja gjc korektę stawek zwrotu kosztów uwzględniają­
cą nie tylko zwrot kosztów benzyny i oloju.ale także zmia­ PKPS w rozmowach brały udziałssekretarz Zarządu Woj. • •
Elżbieta Jankowska,sekretarz Zarządu Miejskiego Ja­
ny cen czeńci zamiennych i usług zakładów naprawczych.
nina Nyszko oraz Główna Księgowa Maria Nazim.Rozmo­
Uzgodniono z Komisją Koordynacyjną Sekcji Budowlanych.
wy dotyczyły zadań i potrzeb PKPS i całej pomocy
Opracowali i
Społecznej woj.chełmskiego.W rozmowach stwierdzono \ j;
/ - / Mazurek 23.02.1981/ konieczność pomocy finansowej ze strony zakładów
Krzysztof Hagemajer
pracy.
Andrzej
Wielowieyski
Ta organizacja wyższej użyteczności jest w stanie
spełniać swoje humanitarne cele - pomoc ludziom sta- ,
rym,cierpiącym,wymagającym pomocy moralnej i finan- .
PROJEKT SYSTEMU REKOMPENSATY WZROSTU KOSZTÓW UTRZYMANIA
sowoj.gąownie ze składek spoieczeństwa.PKPS na rok
NA LATA 1981 - 1985.
1981 otrzymał w skali kraju ok.53 min zł, z tego na na- i
sze województwo przypadnie ok.kilkaset tys.Jest to
Projekt powstał w ramach prac Ośrodka Badań Społecznych
suma wielokrotnie za mała dla spełnienia Jego zadań.
przy NSZZ 'Solidarność" reg.Mazowsze i Ośrodka Prac Spo­
Obecnie na najpilniejsze potrzeby całej pomocy spo­
łeczno-Zawodowych. Autorzy: Helena Góralska, Irena Wóyłecznej woj,chełmskiego konieczne jest conajmniej ok. !
i.-icka, przy współpracy Krzysztofa Hagemajera. Projekt po
40 min zł.Natomiast na te cele wszystkie organizacje
przedyskutowaniu i przyjęciu przez OPZS zostanie przeds­
udzielające pomocy społeczne,) dysponują sumą 26 min
tawiony KKP oraz przesłany do MKZ-ów. Ze względu na obję­
zł.Brak więc ponad 14 min zł.ua pomoc dla najbardziej
tość /30 stron maszynopisu/ publikujemy jedynie krótkie
potrzebujących.
streszczenie.
Ze względu na brak'koordynacji działań wszystki'
Autorzy projektu wychodzą z założenia, że - ze względu
eh organizacji zajmujących się pomocą społeczną -.
na sytuacją rodzin o najniższych dochodach, a także wo­
jak PKPS,PCK,SKP,Służba Socjalna Woj.Szpitala,Zwią­
bec przewidywanego w najbliższym okresie spadku stopy ży­
zek Emerytów i Rencistów - znacznie utrudnia,a cza- .
ciowej - należy przede wszystkim chronić grupy najuboż­
sami wręcz powoduje to dublowanie ich działań,mimo
sze: rekompensować spadek realnej wartości świadczeń spo­
i tak skromnych możliwości,Na spotkaniu z PKPS,stwie­
łecznych oraz najniższych płac. Tym niemniej konieczne
rdzono konieczność skoordynowania wysiłków wszystkich.i
jest wypłacanie dodatku drożyźnianego do wszystkich płac,
organizacji zajmujących się tą działalnośoią.Połą ponieważ takie są oczekiwania społeczne. Autorzy podkreś­
ozania sił i środków oraz uzgadniania metod działania, •
lają, że proponowany przez nich system rekompensat ściśle
wiąże sie. z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą - jej
Apelujemy do władz o włączenie się do naszjib roepoprawa spowoduje zapewne potrzebę zmiany przedstawione­
mów dla rozwiązania tej bolesnej i nieoierpiąeej
go tu rozwiązania.
zwłoki sprawy.
Wg projektu rekompensata musi być obliczana na podsta­
Zwracamy się także do zakładów pracy,wszystkich
wie wskaźnika wzrostu kosztów utrzymania. Z braku innych
członków "Solidarności" o poważne potraktowanie sprawy
realnych możliwości przyjęto oficjalny wskaźnik GUS-owszbiórki, dobrowolnych datków na rzecz w/w organizacji.;
ki, przy czym niezbędne będzie kontrolowanie go przez
0 dalszym rozwoju tyob tak walnych spraw poinformujemy
Związek.
członków naszego Związku.
'.
Autorzy przewidują naliczanie rekompensaty tylko wów­
Janusz Zak
czas, gdy wskaźnik wzrostu kosztów utrzymania przekracza
2 % . Dodatek drożyźniany powinien być obliczany i przyz­
nawany 2 razy do roku. W przypadku oficjalnej regulacji
cen rekompensata winna być wypłacana z góry, w momencie
wprowadzania nowych cen.
Autorzy proponują następujące metody naliczania dodat­
ku drożyźnianego:
1/ Płace powinny być rekompensowane w zależności od ich
wysokości! Podstawową sprawą jest ustalenie tzw. progów
dochodowych, od których płacone by były różne kwoty do­
datku. Obliczanie jego wysokości zależy od tego, czy za
podstawę przyjmie się minimalne wynagrodzenie, czy też
płacę. W tym pierwszym przypadku autorzy proponują pełną
rekompensatę minimalnego wynagrodzenia, czyli jego wzrost
o wielkość równą wzrostowi kosztów utrzymania /np. wyna­
grodzenie 2800, wzro3t kosztów - 10%, dodatek - 280 zł/.
Do wyższych wynagrodzeń dodawano by taką samą kwotę / np.
również 280 zł/. W drugim przypadku należy, zdaniem au-
i
r>
K r a j o w a
O
K o m i s j a
Wstępny Program Działania
K
U
M
E
N
T
G ó r n i c t w a
Y
201
KOMUNIKAT MKZ
POZNAŃ
W ostatnich dniach rozespany został do niektórych ko­
misja, zakładowych i miejsko-gminnych komitetów porozu­
Sytuacja gospodarcza w jakiej znajduje się nasz kraj miewawczych NS2Z"Solidamość"»a także rozlepiony w pobli
jest każdemu dobrze znana.Wszyscy wiemy,ze tylko sami
żukościołów tekst pt.i apel wyborczy podpisany"Komisja
możemy zatrzymać postępujący upadek i wzrost zadłużenia Wyborcza Region Wielkopolska" i opatrzony był sygnatura
Kraj",i od nas zależy przez ile pokoleń będzie spłacany "druk MKZ Wielkopolska nr. 41".
sygnaturą
dług zaciągnięty przez nasze pokolenie.Przemysł górniczy
W związku z powyższym informuję:
w gospodarce Polski stanowi najważniejsze ogniwo i ma 1. W książce rejestracji druków MKZ Wielkopolska pod nr
szczególne obowiązki wobeo Kraju.W związku z tym pracow
41 zapisany jest druk pt."zasady podziału funduszu
nicy tego przemysłu powinni ze szczególną troską dbać o
socjalnego KZ-ów,wydany 26 stycznia br.
swoje zakłady pracy,prawidłowość gospodarki złożem i a- 2. Nie istnJeje w MKZ Wielkopolska ciało o nazwie"Komis~
faktywność ekonomiczną swojej działalności.Wszyscy chce
ja Wyborcza".
my pracować w warunkach bezpiecznych,zapewniających wła 3. Rozpowszechniony druk pt. i"apel wyborczy" podpisany
ociwą higienę pracy,przy dobrej organizacji pracy i po­
"Komisja Wyborcza Regionu Wielkopolska" i sygnowany!
prawnych stosunkach międzyludzkich,Chcemy ażeby nasza
"druk MKZ Wielkopolska nr 41" jest fałszerstwem.
praca była pożyteczna,żeby przynosiła korzyści Krajowi,
ieby każda wydobyta tona górniczego urobku przynosiła
"Apel Wyborczy" powołuje się na nieistniejącą
dodatni efekt ekonomiczny a nie-wymagała dotacji państ­ Fałszywy
uchwałę zjazdu regionalnego i przedstawia członków MKZ
wowych .
w idealnym świetle dodając do wiadomości prawdziwych
Jedną z dróg realizacji tych ogólnie ujętych celów
nieprawdziwe i zniekształcone.Według fałszywego "apelu"
widzimy poprzez działalność Krajowej Komisji Górnictwa. członkowie Prezydium MKZ są "wybitni*',"przodujacy","za­
Krajowa Komisja Górnictwa powinna działać zgodnie z sta służeni", "wzorowi",co bardzo im schlebia.
tutom N8ZZ "Solidarność" i podlegać w zakresie meryto Ale dlaczego fałszerze wyręczają "Solidarność" w kam­
ryoznym Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidar panii wyborczej 7 Dlatego,żeby zrobić działaczom MK Z
ność" w Gdańsku,natomiast w zakresie administracyjnym - tzw. niedźwiedzią przysługę,sugerując fałszywie człon MER NBZZ"8ołidamość" w Jastrzębiu,
kom naszego Związku,jakoby członkowie Prezydium MKZ wy­
Krajowa Komisja Górnictwa powinna posiadać t
przedzili wybory do władz regionalnych,sami się rekomen­
~ określony zakres kompetencji
dując i wybierając,Można przypuszczać na podstawie in­
- program 1 plan pracy
nych fałszerstw i prowokaoji,że poszczególni członkowi*
- władze komlajt wybrane z grona delegatów
Prezydium MKZ są bardzo źle widziani przez wrogów "Bo - środki tachnlozn* 1 finansowe dla prowadzenia działał lidarności",
nośol
Jeśli jednak nie można kogoś atakować wprost,atakuje
- stałą wifi 8 NSZZ "Solidarność" w zakładach,które zde się pokrętnym i wyrafinowanym fałszerstwem.
klarowały awoje związki z KKG,
Oelem fałszerzy jest dezorientacja członków "BolidarnoDo obowiązków KKO NSZZ "Solidarność" należeć powinno ,śol" i dezorganizacja budującej się dopiero struktury
związkowej.Wrogowie "Solidarności" boją się wystąpić ja­
- utrzymywanie stałyon kontaktów z KKG
- reprezentowanie interesów swoich członków w stosunku wnie przeciw społeozeństwu.Ioh bronią było i jest fał­
do organów rzą4owyoh i innych,dzlałająoyoh na terenie szerstwo,pomówieni* i prowokacja.
Rzeoznik Prasowy
Polaki
MKZ Poznań - Lech Dymarski
. rozpatrzenie i rozsądne załatwienie zgłoszonych i zg­ Poznań,dnia 24.02.31
łaszanych postulatów
- podejmowanie inlojatyw zmierzających do zapewnienia Warszawa,dnia
PROKURATOR GENERALNY P R L
dla etóóg przedsiębiorstw wazeohstronnego rozwoju lob 7 stycznia 1981
Warszawa,ul .Krakowski* Prz*djnieśoi*
zakładów praoy przez i
1. ciągłą poprawę warunków BHP
P a n i * ' P r o k u r a t o r z *
G * n * r a l n y
2. popraw*, organizacji praoy
3. poprawi świadczeń aoojslnyob załogi
Zwracamy się do Pana z żądaniem praworządnego załat­
4. popraw* efektywności praoy i zapewnienie prawidło­ wiania złożonych przez nas w ostatnich latach skarg,kla­
wych relacji ekonomicznych.
rowanych do organów prokuratury prz*oiwko funkojonariu Podejmowanie prao mających inspirować działalność
Bzom MO.W tym,wiimyoh morderstw,okal*oz«ń,olętkiob pobić.
zmierzającą do i
Jako członkowie rodzin osób zamordowanych,okaleozonyoh
- nowelizacji prawa i przepisów górniczych
ozy pobityoh domagamy się ustalenia i zgodnego z prawem
- poprawy gospodarki złożem
ukarania sprawców tych przestępstw.
- rozwoju techniki górniczej
Pobudką naszego żądania nie Jest chęć zemsty,ale tro­
- ochrony środowiska naturalnego przed ujemnymi skut - ska o społeczne skutki przedłużania się bezkarności prz*
kami działalności górniczej.
stępców w milicyjnych mundurach.Opieszałość i bezkarność
Osoby wybrane do Krajowej Komisji Górniczej powinnyi w tych sprawach owocuje nowymi przestępstwami,powoduje
kolajne morderctwa i tortury.
- zadeklarować rzetelną i wytrwałą pracę w Komisji
Szczególnie drastyczny jest tu przypadek milicjanta
- posiadać niezbędne kwalifikaoje
- posiadać możliwości partnerskiej rozmowy z dyrekcja­ Pająka z KD MO Łódź-Bałuty,który podczas prowadzonego
mi przedsiębiorstw,Władzami Górniczymi i przedstawi­ przeciwko niemu śledztwa w sprawie o morderstwo,wziątudział w dwu następnych zbrodniach.
cielami resortów oraz Innymi związkami zawodowymi.
NiepodejmowMU* przewidzianych przez prawo kroków wo W planie pracy KKG na najbliższe 4 miesiące przewi beo przestępców no v».ącycb milicyjne mundury,mimo przed auje się i
stawienia organom prokuratorskim dowodów bądź poważnych
- ukonstytuowanie się władz i opracowanie regulaminu
poszlak wakazfl-,5fCyich na osoby sprawców powoduje,że krąg
pracy
winnych ulega znacznemu poszerzeniu,a to o osoby,które
- dokonanie pełnej rejestracji zakładów,których ZKZ za­ odmawiając wszczęcia postępowania i utrudniając pociąg­
deklarują współpracę z KKG
nięcie winnych do odpowiedzialności,same stają się współ­
- włączenie się do pracy Komisji Mieszanej
winnymi przestępstw następnych.
-• opracowywanie informacji o sposobie załatwienia do Nie znamy mechanizmów wielu ważnych a niesłusznych detycbczasowycb postulatów
oyzji władz w ostatnim dziesięcioleciu - ludzie zajmujący
- opracowanie programu prac do końca 1981 r,
odpowiedzialne stanowiska w tym okresie tłumaczą się,że
- zaopiniowanie projektu reformy gospodarczej dotyczą­ wielokrotnie musieli podejmować decyzje narzucane im z
cej naszych przedsiębiorstw
góry,a sprzeczne z ich wiedzą fachową i sumieniem. Nie
« zorganizować administracyjną działalność dla Prezy - wdając się w analizę tego rodzaju tłumaczeń i nie feru­
dium ZKZ.
jąc ich oceny moralnej,chcemy przyjąć,że tak było rze Zebranie wyborcze zorganizowane zostało w sposób up­ czywiście 1 że organa prokuratorskie zmuszane były do
roszczony.Od podjęcia decyzji o wyborach do KKG tj. od niepodejmowania wielu spraw.
17.12.1980 r. do 7.02.1981 r. podejmowano próby zorga­
Obecnie omawiane przyczyny ustały i prawo musi być
nizowania walnego zebrania,które doszło do skutku dnia stosowane do wszystkich obywateli bez względu na stano­
21.02.1981 r.
wiska jakie zajmują.Jeżeli więc Pan,Panie Prokuratorze
Generalny nie spowoduje w ustawowym terminie jednego
miesiąca od dnia doręczenia niniejszego pisma,wszczę cia energicznego postępowania, w sprawach t
!
K
U
*
« ł .« ,0 p fi 9 • r, ,•;. ft * D)
V
«
ł-f, .. - .
17. Stanisław PyjeasJLifc 2.4,ąt|*d«j#| T r gp, vf$® OTtueae
1. Ir«n«ua* BHio»taslłd;t 1S>iBygn,akt Prokuratury Wojewódz
k l e j w Katowieaob -Basute/tfg/ZUi
st«ik^demotoatyc*nej-o^^ycji>jS.a»o,i^pwBicy w'/1.877 r.w ;
Zgon I r e n e u s z a Efugttfcfó nastąpił w wyniku pobicia go prze*
KrakQwi.A.Mimo wyraźnye^d.cijł0dó,wA.p^e2^a'|.)iśgiial zbrodni
PiCAkuratura w Krakowi®, Kl:Mztwo,uniftrls.yła.y
i
niilicjantów 9 użyt0 w- stosunku do niego miotacza gazu,.
Poszlaki wska^ujfena,milicjanta Granata a iniejscoweg«i
t t e , 6*Wri-Bław Pietraszke.sj.ftj;, 23 9 studanb,u
•... akt
po Staniaku MO
BtaejR«w*»W!y, Rejonowej w.J&aftu.Ds* W s / ^ U o r o B . ^ ' ś w i a :
defck w, «$&)»&& PyjasaJPp, sta&apiu, qśtó^«'z«nia w. Pro - i
2 . Jan Wójcika l a t - 4 3 ^&H»ra.Qwany w 1979 r» c sygn.akt P r o ­
teus»tw?zfti*ei. mógłby przy, k^ff&oia^pji; flĄzjpoznać oaoby i
kuratury Wojewóizk:i.«# w,; Katowicach II.Ds,65/79»Wójcik
odpowifidzialfte;-, s», śmiarć %.,j;ąB.fl,Bnali«(Ziftąy(, ' z o s t ^ w j
jzwrócił s i ę do kierowniczki Domu Kultury u,Ogrodzieńeu.
zAle-wAs. sQli^MWikj$E,zedtem,'',i^?ł.E*'- zostlĄf %uBzony'.
o wypłacenie w,
należności„Kiorowuiczka p o l e c i ł a
HS^Danijali Qrz,e«oaejss(^ - lśńśąiiz. s lat 4?
tet
Pro- '
młodzieży opuścić
«?ała na interwencję milicjanr3?uraturyv Re jonowaj i*) Siarą^TO, Kx»', 19/7 % zkujordoweiiy
i
t a Granata.Jan WejoiUfcopdioił DK jako nieboszczyk.a ś l e ­
w; I97?i r* "Uaraiiił «łi»»< ar^aj»os MO t|m,&% wefąialei
dztwo w t e j sprawi/- aosteło umorzona*
wystawił obdukcje czło3$sfe)j(fe dotkliwie, pą^-feemu prae*!
3 . Roman lH.elcz*r«kjIat 25 8 sygn.akt Prokuratury Powie, milicjantów.
towej w Zawierciu IiJi8.3l/73/6»W styczniu 1973 r . p o wy­
20. Adam Przedborski,lato W, BJWa»alcbP» I
.a? Po - f
łamaniu drzwi i użyciu m i o t a n a gazu wobec R„Mielczarka
wiatowej w Myszkowie Ds.SĄO/^Jwpeń szkody, ś r e d n i e j ,
i jego rodziców ; s. tcftatepaie sllopaniu i pobiciu go pał wezwany na przesłuchanie d&: Ęp^me^dy MO zoa%^ tam za- i
kami - Boman MdaloKaaek zabrany z o s t a ł do Komendy HO
mordowany.
w Zawierciu, gdzie•• noatąplł zgoą.Prokurator umorzył ś l e ­
21 .Maria Pastusiak,dwdziestotejlikuletnia, ' l ^ Ł e t a , zo­ !
dztwo "wobea braku znamion przestępstwa",/!/Sprawcy s t a ł a napadnięta prze milicjantów, v& w ł a s a m mieszka:m i l i c j a n c i P i o t r SOrftała,Zenon Ameryk oraz członkowie
aiu^ i ciężko p o b i t a w 1980 r .M.ąBla. Pastusiak: j e s t oao«,
tamtejszego ORMO,
bą cierpiącą na gruźlicę kości kftłipzyn dp;bnyjc.łi oraz
4 . Kazimierz BrtidwTfeu,.let 23,w. l i s t o p a d z i e 1979 r . be po przeprowadzonej resekcji żoĄąd3ca.Ńa sku^eł^ pobicia
s t i a l a k o pobity pmas® m i l i c j a n t a Knocbowskiego z p o s t e ­
b y ł a leczona w s z p i t a l u a nastftjM^e. przez, d ^ g i okres ;
runku w Rogoźnic smanS,Śledztwo umorzyła Prokuratura
czasu przebywała na zwolnieniu 'iiekarskim,<Cpi?3.wcami po
Rejonowa w G:ruazią&zuvsygn.Ds.734/7,
bicua są m i l i c j a n c i z KI) MO Łódś-JSałuty."
5 . Andrzej WojciecBowsm.lat 28.Zamordowany przez m i l i ­
22. Zbigniew O i d e ł s k i , l a t 40,sygn>.akt Sr^>ku^a,1;ury Wo­
cjantów w 1977 rolni! ws Słupsku,Śledztwo umorzyła Prokura­
jewódzkiej w Łodzi 11,1)8. 46/77,Żubrany z, uji'^cy jsko
t u r a Rejonowa w Słrup-aJta.
współuczestnik rzekomego rozboju dokonanego, Ij^zy dni
6. Eugeniusz K e z i e e . l a t 30. W 1979 roku na skutek bes -'
wcześniej,Osadzony w areszcie Komendy MO' Ępoź-Bałuty
t i a l s k i e g o p o b i c i a przez milicjantów zmarł.Śledztwo u 29 l i p c a 1977 r.Haetepnego dnia o- godzince 9,.."! 5 p r z e ­
morzyła Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu,aygn.akt. Da.
słuchiwany przez milicjantów«Pająk-a,6osa.».Maf-)*wskiego .']
54/79.
i Stokowskiego był tak zmaltretowany,*<ju <£ gP,d«» 10.40
7 . Ryszard Mikołajczyk,lat 21,sygn.akt.Prokuratury Re n a s t ą p i ł jego zgon.W protokóle sekcji 2w3:cfe stwierdzę*
jonowej w Kali szu,B's,. 353/77/B. Zamordowany w 1978 r .
no, że Gidelski miał''rozerwaną śled^iomę^Krt^w krwi do
przez m i l i c j a n t a Wiesława Pankowskiego i jego dwóch b r a ­
jamy otrze^me-j^wylew krwi pod opon$. twardą i miękką
c i . Za odmowę umorzenia śledztwa,mimo nacisków wywieraj. mózgu 0,ra>z szereg obrażeń zadanycJj. pałką milicyjną".
nych przez władzo w i e r z c h n i e , został zwolniony z orga Prokurator Woźniak umorzył śledztwo/"z Pflswodu niewy-.
nów prokuratorskie.fr Bogusław Sliwa^ prokurator Protów**
k r y c i a świadków"./!/
t u r y Rejonowej w Kaliszu ..Być może jedyny - wśród caleji
2 3 , Jan, Kowalczyk,lat 27,,sygn.akt Pifokuratmy Woj« r z e s z y prokuratorów - prawy człowiek.
wódzkie.j; w Łodzi $3;,DB.67/78.KQWjS*QZyk udał s i ę do
8 . Władysław Graea P l8.t 37»sygn.akt. Prokuratury Rejon©*
,K«»fflendy Łódś-Bałuty na wezwanie pro,stp> z prKoy.Praee j
wej, w 8yi*cm»I.B8..3iC/77.Zatrzymany pod zarzutem eksWi »
dwie i pół doby był tam nieludzko maltretowany /sok-'
bicj<mizmu,eamord0ww?sy w Komendzie MO w 19TP r.Obrażę -.
cja zwłok \iykazała m.in. pękniecie serca i wątroby/,
n i a j a i i e pos-iadal fe-aca wskazywały na wyjątkowy sadyze*
a następnie olało jogo zostało przewiezione nocą pod
/ m . i n . dłonie miał paraakłut* bagnetem/. Grace, był jedy *.
blok,w którym, na X p i ę t r z e mieszka k^mficlantka MO 1 >
nym żywicielem i opiekunem sparaliżowanej matki s t a r u s z ­
jednocześnie przyjaciółka PąjĄka /li^jliicjanta z Komen­
ki.
dy Bałuty/, w celu wyrzucen&ą go. B ?: p i ę t r a i stwor Ka­
9. Czesław S e i g a j , l « t 32.Śledztwo prowadziła,a n a s t ę p ­
n i a w ten sposób pozorów 't^aĄku W*tó samobójstwa.
n i e umorzyła,Prokuzaifeura Rejonowa w Żywou.Ścigaj,został
Zamiar t e n nie został cjóaUzowarny, ponieważ mor zabity przez funkcjtaariusza w 1972 r.w Ciścu - w mie^r
dercy z o s t a l i spłoszeni przez mieszkańca tego bloku.,
scowości,w k t ó r e j mieszkał,a następnie utopiony w rze Pozostawili c i a ł o p r z e ł klatką schodową i z b i e g l i .
o e . I s t n i e j ą świadkowie,którzy w i d z i e l i jak Ścigaj p r z e 2 4 . P i o t r Łukasiewiczach' 22 ł sygn.akt Prokuratury Wo­
bywał na posterunki! MO,
jewódzkiej w Łodzi l l ^ s , . 95/'P,, 2-6 października 78
10. Kazimierz Kwiek,lat 27.W l i s t o p a d z i e 1977 r . d o spo­
roku
tuż przed północą zeet.ał wspLeczony przez mi kojnie siedzącego Kwieka w barze podszedł kapral MO Kwa­
licjantów! Pająka s ,Pru9skt. t Dwye» i Wojtczaka z włas­
śny i kazał mu iś<5 ze sobą na posterunek,gdzie Kwiek zo­
nego łó*ka,bez okreĄoąc^ potrzeby i pomimo i;«go,ie
s t a ł zastrzelony z ip.srfeoletu.Śledztwo prowadziła Proku sygnalizował im ciężką chorobę / t ę t n i a k w.głowie/.
r a t u r a w Krakowie.
W upokarzający aposób tow^eozony został do somoobo&u,
1 1 . Henryk Smaga,oficer W w s t a n i e spoczynku.Dwa l a t * .
a następnie z rozm&oflem wr?«cony do jago wnętrza.
temu idąc z pracy do d c m d o s t a ł na u l i c y ataku e p i l e p ­
Zawieziony de Komendy Łódź^.Bałuty został pobity, zra­
s j i . I n t e r w e n c j a m i l l e j antów polegała na dotkliwym p o b i bowano mu dokumenty,a następnie jako osobę nięzidea- j
eiuH.8magi,co spowodowało trwałe uszkodzenie słuchu.
"__tyxikowaną usiłowano podrzucić do Izby Wytrzeźwień. __[
12. Leszek Gąciorowski,lat 23 t w 1974 r . po wypiciu piwa Lekarz dyżurny Izby pp stwierdzeniu,że Łukasiewicz nie
* gospodzie jechał rowerem,został zaczepiony i pobity
j e s t pod wfływem alkoholu lecz j e s t sparaliżowany i g ł e - ;
przez milicjantów,a kiody spadł z roweru i nie dawał oz­ Jboko nieprzytomny,zarządził przewiezienie go karetką po-:
!
nak ż y c i a , c i a ł o jego ułożono na jezdni i członek tamte jt- gotowia, 4ę. s z p i t a l a .Prze z. nięó dni rodzina nie mogła UB-;
ezego ORMO przejechał jego zwłoki.Prokuratura Rejonowa
t a l i o gdzie przebywa P i o t r Łukasiewicz.Prokurator ^ j a ś - l
w Puławach śledztwo umorzyła , a Wojewódzka w Lublinie
n i ł tQ »astepu4ąoos«.fatet n^ępowiadomienia rodziny przez j
Zatwierdziła umorzenia,
pl.ęó dni może byó oceniany jedynie w kategorii, indywi 13. Jan Brożyna,lat 27°29 czerwca 1976 r , b e s t i a l s k o ska dualnego odczucia t a k i e j potrzeby".Mimo wyrafoych dowo towaay przez milicjantów,zmarł 30 ozamw* w s z p i t a l u
dów popełnienia morderstwa śledztwo zostało umorzone
|
przez prokuratora Krzysztofa
Nawrockiego "z powodu nie - j
w Radomiu.
1
zaistnienia przestępstwa' ./!/
!
14. Marek Qżóg,lat 19„Przesłuchiwany przez m i l i c j a n ­
tów w Komendzie MO w Radomiu - na skutek b i c i a pał 85, Andrzej P a r y s k i , l a t 30 s sygn.ak-t Prokuratury Wojewó- ;
kami w stopy - wyskoczył przez zamknięto okno z po «
dakiej M IM%1 Jtl.Ds. 30/79. Zatrzymany pod pretekstem j
koju na drugim p i ę t r z e .
prowadzenia taksówki zarobkowej w stanie nietrzeźwym i
15o Wojciech Rdzanok,lat 14.W 1977 r . przasłueniwaay
osadzony w areszcie Komendy MO ŁódśS-Bałuty w marcu 1979 i
t , "dogadał s i ę " z milicjantami„że za '.kwotę 10 t y s . z ł . (
przez milicjantów na okoliczność włamania do szkoły
zatrzymane dokumonty zostaną mu zwrócone „Ponieważ w ok -,
był dotkliwie pobity p a ł k ą , c i ą g n i ę t y aa włosy,które
reślonym czasie n i e wywiązał s i ę ze zobowiązania,,około i
mu wyrwano i szczuty psem,aby przyznał s i ę do doko godziny 1-azej w nocy zabrano go z własnego łóżka-i wię­
nania tego włamania / za k i l k a dni inny p a t r o l m i l i ­
cej do domut nia wrócił.Obrażenia jakich doznał Paryski., !
cyjny u j ą ł prawdziwych sprawców/.Sąd w Radomiu urno według oświadczenia miliojantów 9 były wyai.kiem ataku pa- \
r z y ł spraw* z "uwagi a.a znikomą szkodliwość społecz­
daozki.Prorcurator Woźniak umorzył śledztwo "wobec nia - ;
ną". / ! /
stwiardzenLa przestępstwa"„
16. Zdzisław K o r c z s l a t 28. W 1978 r.będąc po c i ę ż k i e j
26. Marian Cholewa,lat 4 3 . W grudniu 1978 r . pobity
o p e r a c j i z o s t a ł pobity przez tego samego m i l i c j a n t a
przez milicjantów w miejscowości Przytyk.Według oświao- .
co Wojciech Rdzanek.
ozenia fuukcjonariuszy nulał s i e w Ich obecności u t o p i e
fi O
K
U
M
E
N
T
Ciało jego do chwili gbeonej nie zostało znaleziona.
Władztwo prowadziła Prokuratura w Radomiu.
stania się Pan osobiście winny nie tylko udzielenia po­
mocy w uniknięciu przez winnych odpowiedzialności kar nej,leez także współodpowiedzialny za kolejne mordy i
bestialstwa jakie w przyszłości popełnią funkcjońariu a ze MO w przekonaniu o pańskim przyzwoleniu na stoso wane przez niob "metody śledcza".
Podpisy złożyło 26 osób.
203
Oświ
ad c z e n i e
MKR
S z c z e c 3. n
Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wystąpienia pana
Stanisława Kani,pierwszego sekretarza PZPR z trybuny
XXVI Zjazdu partii radzieckiej.Sformułowania Stanisława
Kani dotycząca kwestii tradycji władzy radzieckiej,
/skutków rewolucji październikowej,współpracy polskich
i radzieckich rewolucjonistów i komunistów/pozostawia­
my ocenie PZPR oraz każdemu z osobna obywatelom PRL.
Nie zamierzamy jednak byó obojętni wobec interpretacji
przez I sekretarza PZPR doświadczeń 36 lat sprawowania
władzy w PRL przez partię,którą reprezentuje Stanisław
Kania.Kie podważaliśmy i nie podważamy potrzeby auten­
tycznie korzystnej współpracy ze Związkiem Radzieckim
i dobrosąsiedzkich stosunków.Hozumiemy także istotę
sojuszu w ramach Układu Warszewskiego,takie są bowiem
realia polityczna.Hio kwestionujemy dorobku Polski Lu­
dowej, jaki stał' alę głównie wynikiem wysiłku klasy robotni«fB*j,Dorobek ten n|». ppzesłenia nam jednak faktu,
te jest on nlewapół^fnurfiopotencjalnych możliwości
narodu i {jajo aapJrafłH.pre.styoBny okres w rozwoju kraju zaz ftożyi? ffłf |r ffwąfoi*J dekadzie.Znane eą zgubne
akujbfi |)|o|,lt;^:j;>jpaipft|;u'i^iiazy.Dośó ogólnlkowa_ oóena
faktycaiapoł) ppraj»»n najwięknzogo kryzysu w Pol MCC b u dzi wielo wątpiłwośoi.
Nas,członków "Solidarności" szczególnie oburzają
w przemówieniu Stanisława Kani to elementy oceny sy t u a o j i , k t ó r e wypaczają prawdziwe oblicza kryzysu.Wszem
i wobec wiadomo,!* t o klaea robotnicza wsparta solidarnym działaniem wnzyotkloh warstw społecznych uohro n i ł a socjalizm od całkowitego rozkładu.Wobec powyższe­
go w imieniu wzburzonej o p i n i i załóg zakładów pracy
regionu szczecińskiego stawiamy k i l k a pytań i
1. Kto upoważnił pana Staninława Kanię do wyrażenia
o p i n i i całego narodu polskiego ? Dlaczego S t a n i s ­
ław Kani et n i * występuje w imieniu swoim i tylko
organizaoji partyjnej ?
2, Dlaczego w swoim wystąpieniu pen Stanisław Kania
powołaj* eiif na s i ł y kontrrewolucyjne, (skoro nawet
w Polao* do obwita ob*»a»4 n i k t nie joat w s t a a i *
wskazań na i a t n l e n i * takioa s i ł ? KuzncMmy, że
biorący u d s i o ł w obrad*** plenum Miefl»y?,«ur.ładowej
Komisji Robotniczej w S»»»s*lnt* w «lni» 29,1.81
wio*pr*ml« Stanisław Maoh„«dy sostal zapytany,
««y widzi na s a l i elementy sn*5fiwojs.Lłstyczne,
i
odpowiedział,że n i * widzi,
3* D 1 M « * « O oboonle prsy ,fe*M«j okazji *w każdym swo­
im pr«*mówl*niu prsywńdfty PJHPR obraiaJą 1BZZ "So» '
lldarnośó*f,która w sn*knvlifs.1 wlęlcsanM. w swoich
szeregach skupia kl*aę roWtnlczą 7
4. Jak to możliwe,abjf pomawianie WM "%.aidMWJŚÓ»
o- anarchię doprowadsiło 4* ms±«ny p«i!»i*ra 1 o a t - i
r * j krytyki poozynań toą** ?
9, Dlaczego 1 sekretarz. St*ai»S:«w Kaala nie' »5tya«y
głosu członków p a r t i i , sspytii^ąpgrob
o t'« « • » . j a k i e to rzekome s i ł y antysoo;Jralistya,:»w ingeru­
ją w nasz związek ?
6. Ozy przyjaźń polsko - radziecka może s i ę «**wdzi~
wie umacniaó.sjcoro sytuację w Polać* fttoanłnikaw
Kania pree,dBjB§s#ią w sposób dowolny i tm&easiyjny? \
Niezależny Samorządny Zwózek
Warszawa, 26 •02.81|?.
Zawodowy "Solidarnośó" Tyjjijicząsowa Krajowa Komisja Kooidyśi*Krajowa Komisja Poro-*
oyjna Renoistów i Emerytów i'
zumiewawoea SBZZ *Ba»
siedzibą
przy
MKR
Jastrzębim
sieaziDą przy MR.K
lidaraośó" w Gdańsku
FILIA
w
Katowicach,ul.Szafran*
FILIA w Katowicach
ka ».
W dniach od 2Ą do 26.02, br. toczyły się w Minister­
stwie Zdrowia i Opieki. Społeczne,;) rozmowy miedzy i a/
Tymozaaową Krajową Komisją Koordynacyjną fili N8ZZ"Bolidaraośó" 1 jaj grupą ekspertów,V Ogólnopolskim N82Z
Weteranów Pracy i Inwalidów "Weterani" a atroną rządo wą reprezentowaną przez grupę ekspertów z Min.Zdrowia i
Opieki Społecznej • w sprawia rent; i emerytur.
Frzfr rozpatrywaniu postulatu 27 - z pakietu 58 poa - i
tulatów będących przedmiotem rozmów pomiędzy rządem a
TKKKfiliidotyczącego uznania chorób zawodowych!
do poz. a/ MZIOS przyjęło postulat uznania za ohorobf
zawodową schorzenia kręgosłupa i innyob narządów ruohu
łącznie ze zmianami neurologioznyml spowodowane oiężklml warunkami pracy*urazami mechanicznymi,warunkami praoy lub Innymi czynnikami związanymi » zakładem pracy,
do poz. b/ dot.*'oborób skóry" MZ108 uznało ja* wyiaj.
do poz, o/ dot."schorzeń układu krąjkania" MZ108 utsnało
postulat częściowo ~ jeśli soborzeai* te będą skutkiem
przewlekłych i ostrych zatruć* związkami onenaioznymi,po­
wikłań pylicy płuc itp.Poza tym MZiOB zobowiązało ale,
ze zasięgnie opinii odnośnych Instytutów celem roses*rzanla grup schorzeń układu krążenia,zgodnie z pełnym
brzmieniem postulatu.Jednocześnie zw.zawodów* Malaga*
tez opinii swoich ekspertów.
Do pozostałych pozycji togo postulatu MZiOS ustosun­
kuje się po uzyskaniu z Kompetentnych Instytutów kom pleksowyoH opinii.Ostateozna opraoowana w*r*ja projf*k»
tu nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w. sprawi*
chorób zawodowych będzie rozeałana do uzgodnień związ­
kowych m.ln.HBZZ "Solidarnośó" - tego typu o*»ł«de**al,«
złożyło MZ10S.
Przy rozpatrywaniu postulatów 41 poz. a, i o/ d«*.
zrównania rencistów i emerytów z pracownikami ezywsymi
zawodowo w prawach do korzystania a leczenia sanatoryj­
nego, tak w kraju jak 1 za gr*nioą»or*z zaostrzenia spo­
łecznej kontroli nad sklarowaniami na tego typu leczę nie,strony uznały za pilną potrzebę ustalenie jednego
dysponenta miejsc sanatoryjnych resortu zdrowia,jak i
będących w gestii pozoatałyeh.Resort MZiOS stwierdzi!
swoją niekompetencję w tej sprawie,natomiast RM winna IreśÓ $Qmr&ą$M$f!i ^f|.ad,ozania kierujemy i
w tej sprawie wydaó odnośne rozporządzenit?
Wobec tego związki zawodowe pojt^a-^wi-ity,*.* powyższą
sprawę należy rozstrzygnąć" w rozmowach, na szczeblu wi?
Sejm PRL
Podpt»aj» i
cepremiera.Ten stan rzeczy wynika jt jfik^u.ża dy*poa*n x
Międzyzakładowa Koaiaj*.
tem skierowań na leczenie sanatoryjna $f>$h fundusz Woz*.
sów Pracowniczych,będący jednostką or|g*»i«;aey;)ną byłej
Robotnicza .« B»osa«ln
KO P P B
Centralnej Rady Zw.Zawodowych.
KKp Ckląńsk
Przy rozpatrywaniu piiriktu 45 - dot, budowy domów
"spokojnej jesieni" stwierdzono,ze w tym pr^edmioci* *y- Biuro tyfftmWrPH-. Mazowsze
tuacja jest dramatyczna.Zaległości z lat ubiegłych na
Szossecia.dnifli 26.02.1981 r .
skutek niewykonywania planów budowy obiektów Motaów po­
mocy społecznej" spowodowały,ze około 25 tys. ludzi o czekuje na miejsce w tego typu domach,w tym około 9 tys
osób znajduje się w szpitalach,blokując w ten sposób
Do b y ł y c h
« i H t i'J'« p o l i t y c z n y ob
łóżka dla ludzi wymagających leczenia. .'.
MZiOS posiada niewykorzystane środki finansowe .»*
Ap*l Komitetu Obrony Więsfittaych ten Przekonania
ten cel i jest gotowe ptzfjąó każdą propozycję' ad*j>f«>'
cji budynków na "domy pomocy apołeo8nęj"'.WZZ"Soli«*'"',.Porozumienia Gdajaskle atanowlą jeszcze jedno zobowią­
nośó" stanął na stanowisku,że na ten d*l winny byó ptrse
jęte wszystkie obiekty zbudowane jsko nowe lub .te* w ; zani* się władz do pełnego przestrzegania swobody wyrażania
ne,a bez których wobec powstałej sytuacji można się. oby priskonań w życiu publicznym 1 zawodowym.Jeszcze jadjwmi
- pozostające w gestii organizacji społeczno-polityczny z kolejnych aktów mających położyó kres haniebnej praktyce
eh oraz MSW i MON.NSZZ^olldarnośó" zgfcosi każdy obiekt prześladowań 1 pozbawia*!* ludzi wolności za poglądy 1 lob
nadający się do adaptacji na.ten cel resortowi MZiOS, głosżenio.Mimo to znowu rośni* liczba ludzi więzionych za
Ustalono,że zw.zaw. będą w kontakcie z resortem MZiOS w przekonani*.
celu rozwiązania tak bolesnego społecznie problemu.
Już po podpisaniu Porozumienia Gdańskiego zaareaztowano i Zygmunta Goławskiego,Leszka Moczulskiego,Tadeusza BtańWiceprzewodniczący TKKK
sklego i Wojciecha Zi*mbiński«go.Następnie za kratami zna HiK - Stanisław kaczmarezy: leśli się t Krzysztof Bzdyl,Tadeusz Jandzlszsk,Jerzy. Sycbut.
i'wmjumm^\f«t»p^
v.t».ift
»W>
D
O
K
U
M
E
H
T
T
204
Ostatnio do tej liaty dołączono Romualda Szeremietiewa.
b/ Utrzymać istniejące struktury organizacyjne,ob I
Groźby kierowane przeciwko innym działaczom nasuwają obawę
serwując uważnie ich przydatność w pracy związ­
dalszego zwiększenia się tej liczby.
kowej.
W obliczu rosnącego zagrożenia
poczucie
obywatela c/ Przeprowadzić wybory regionalna traktując ist­
kiego obowiązku nakazuje nam zwrócić sie także do wszyst­
niejąca HtZ-y jako regiony.
kich byłych więźniów politycznych.
d/ Przeprowadzić wybory dslegetów aa zjax.d.
Stanowicie wielką rzesze ludzi godnych najwyższej czci
na taj ziemi.Wśród was żyją Jeszcze bywalcy więzień sana­
Dyskusja zjazdowa powinna ustalić kierunki dalszego
cyjnych sprzed 1939 roku.Ogromna ilość najcieżej doświad­
doskonalenia organizacji Związku wykorzystując najczonych przez los przeszła przez oboay i wiezienia okupantów/lepsze doświadczania i uwzględniając mQżllwoSćVaTa w nialepszej sytuacji znaleźli się ci,których więzienne
szego rozwoju struktur.
mury pochłonęły po zakończeniu ostatniej wojny.Stanowicie
4. Postulujemy przaprowadzania szerokiej dyskusji
nie tylko znaczną cześć naszego społeczeństwa,ale nadto sta- na tan temat w zakładach pracy w całej Polsce.
nowicia Te cześć,której głos społeczeństwo wysłuchuje z naj­
wyższą uwagą i z której głosem sie liczy.Znajdują sie wśród
Przewodniczący
Vaa weterani ruchu ludowego,dawni socjaliści i komuniści,
MKZ N8ZZ"ScH.anmośc" w Grudziałacze państwa podziemnego,żołnierza Armii Krajowej i ci,
dziądzu
którzy powrócili z obczyzny,przywódcy demokratycznej opozycji
mgr Jerzy Przybyłmki
w PRL i wielu innych.Zgodnie z długą tradycją ciemiężonego
narodu otacza Was powszechny szacunek i nimb bohaterstwa.
Dlaczego Konferencje Samorządu Robotniczego nie były
Jesteście tymi,którzy płacili .cierpieniem za wierność
i nie mogły być* reprezentacją robotniczą w zakładzie
przekonaniom,na prawo do ich głoszenia,tymi,którzy gotowi
praoy ?
byli za to zapłacić cenę najwyższą.
Bolesne doświadczenie pozwala Wam widziać całą groza
Uatawa o Baporządsie Robotniczym % 1958.roku powo niebezpieczeństwa,które bynajmniej nie odeszło w przesz ływała do żyais K8ft,k4;ó>,e miały byd organami prs-.odstn-łość.a powszechna cześć i uwaga,jaką oię ci*szycia skłania
wioialakimi załóf pracownic-syob w zakładach pracy,poza
do nadziei,ża właśnie Wasz głos zostania usłyszany lepiej
Radami lóbotaiozyml powołanymi do życia dwa. lata wcześ­
niż innych.Władza ponownie sięga po wypróbowana metody bezniak t#.jr T956 roku.Kzeceywistym celem powołania KSR
prawią.W więzieniach znowu znaleźli się ludzie winni Swo­
było ograniczania roli R«d Robotniczych jako wapółgosich przekonań
podarSa zakładu,wchłonięcie ich i ubezwłasnowolnienia.
Dlatego zwracamy się dziś do Was,do wszystkich byłych wię. cel tan osiągnięto i działalność Rad Robotniczych Jako
źniów politycznych,niezależnie od poglądów,okresów prześla­ reprezentanta woli pracujących w zakładała znikła w krót
dowania z wezwŁiJ.em do włączenia się w działania mająca na kim czasie.
celu uwolnienie tych,którzy jeszcze ciągle płacą więzieniem
Dlaczego tak musiało się stać ?
za swoja przekonania.Możecie skutecznie wesprzeć pracę
Ustawa o KSR z roku 1958 tworzyła w zakładzie grupę delokalnych Komitatów Obrony Więzionych za Przekonania lub
cydencką wyłonioną z Plenum Komitatu Zakładowago PZPR,
przyczynić się do ich powstawania.Możecie zakładać własna
Zarządu Zakładowego ZSMP i Rady Zakładowej Związku Bra­
koła,kluby i komitety,która staną się zaczynem szerszych
nżowego. Niedemokratyczna, wybory do KSR /klucz organiza­
działań społecznych.Będziecie widomym znakiam słuszności
cyjny, zgłaszanie kandydatów przez ustępujące Prezydium,
sprawy,o którą walczymy.
jawne głosowania/uniemożliwiły udział w KSR ludEiom re­
prezentującym wolę załóg.Od roku 1978 Przewodniczącym.
Prawo do wolności posiadania przekonań i ich głoszą KSR był I sakr.partii w zakładzie.Taki skład KSR gwa nia przysługuje wszystkim i wszędzie.Jego naruszenie"
rantował w zakładach pracy realizację decyzji zapada gdziekolwiek miałoby miejsce - równie* zagraża wszystkim
jących na centralnych szczeblach władz politycznych i
i wszędzie.Jednym dziś,innym Jutro.
gospodarczych.Tryb powoływania członków KSR wykluczał
możliwość przedostania się na konferencję ludzi będą ~
Warszawa,dnia 25.02.1981
Komitat
cych rzecznikami woli załogi,gdyż był nadzorowany przaz..,
Obrony Więzionych za Przekona­
organizacje polityczne.Jeżeli nia było możliwe uzyska nia
nie ustalonych odgórnie wskaźników do realizacji planu,
tworzono fikcyjna dokumanty o realizacji założonych pió
UCHWAŁA H K Z GRUDZIĄDZ
nów celom uzyskania odpowiednio wysokiego funduszu płac
oraz w calu uniknięcia konsekwencji personalnych dla
dnia 19.02.1981 r.
odpowiedzialnych za przyjęcie do realizacji nierealnego
planu.
1. MKZ N8ZZ"8olidamość" w Grudziądzu czuja się w obo­
Jak należy postępować do czasu ukazania się r..owej
wiązku zaprotestować przeciwko przyjętej przez KKP uch­
ustawy o Samorządzie Pracowniczym,skonsultowanej z HSZZ j
wala z 20.01.1981 "o organizacji terytorialnej Związku"
"Solidarność" ?
oraz domaga się anulowania taj uchwały ze względu na
Należy żądać przedstawiania załogom na naradach wytwór- i
jej sprzeczność a literą i duchem statutu BBZZ "Solidar­
czych propozycji planu rocznego w sposób zrozumiały dla
ność".
pracowników,a wito bez trudno zrozumiałych,różnorodnych i
Paragraf 41 statutu wyraźnie stanowi i "do czasu prze wskaźników produkcyjnych,a z jasnymi dla robotników da- i
prowadzania wyborów władz Związku na podstawie niniej nymijup.oddział obróbki mechanicznej winian wykonać w .
szego atatutut
roku 1981 na frezerkaoh 1,5 tys.ton ozęśoi mechanic?. 1. dotychczasowa komisja porozumiewa*^działa
nych o łącznym czasie wykonania 2tys. godz,Takie przo- :
jako komisja krajowa,
dstawienio planu pozwoli przyjrzeć się jogo realności.'
2. dotychczasowe prezydia międzyzakładowych ko­
Wszystkie uwagi załóg wydziałów / oddziałów/ z na - |
mitatów założycielskich /robotniczych/ lub
rad produkcyjnych winny być zaprotokołowane,a zespół
j
odpowiednie działają jako zarządy organiza­
ekspertów zakładowych "Solidarności" winien opracować I
cji regionalnych."
wnioski w skali całego zakładu."Solidarność" może wziąć .
Zgodnie z %ym paragrafem do czasu zakończenia wyborów
' udział w dotychczasowych KSR, ale tylko jako obaar - ..
powinna obowiązywać istniejąca organizacja terytorial­
wator z głosem ekspertów w dyskusji.
.
:
na,ponieważ zgodnie z 5 19 statutu Krajowa Komieja Po­
Przyjęcie planu na wydziałach /oddziałach/winno być
rozumiewawcza nie ma prawa wprowadzać zmian w statucie
:
obwarowana umową społeczną między załogą a dyrekcją na
ani ingerować w zasady organizacji terytorialnej Zwią­
wypadek nie wykonania planów nie z winy zakładu, tj.np.':
zku.
braków materiałowych,energetycznych itp.Umowa społeoz2. Stwierdzamy,ża Jaszcze ważniejsza od wymienionych
na winna zobowiązywać umawiające się strony do ponle nieformalności jest złamania ideowych zaead Związku,a
siania konsekwencji finansowych w przjpadku niedobrzy- i
mianowicie demokratyzmu i poszanowania dis iniojetyw
mania warunków umowy przez jedną ze stron.
oddolnych.
Struktura organizacyjna jaat dla życia związkowego
Zespół Roboozy Zarządu
sprawą zasadniczą i ni« i»oż# być narzucona.
Regionu
Zdajemy sobie sprawę,że istniejąca struktura nie jest
d/a Samorządów Pracowni­
doskonała,ale powstaje w procesie naturalnego dosto czych /-/ K.Szadurski
sowywania aię do miejscowych warunków i potrzeb różnych
w rozmaitych Higienach kraju.Jednolite i narzucona dy­
rektywnie schematy 4*dfcoaowywane do równie apodyktycz­
nie narzuconego przez -władz* podziału administracyjne­
go Polski mogą tan prawidłowy proces zahamowa'/.
3. Wniosku Jemy, żeby przynajmniej do walnegO/JjsJazdui
a/ Nie powiększać liczby istniejących MKZliów
/ powEtajac* organizacje zakładowe rejestrowa­
łyby si<» v MKŹ-ąch istniejących/.
D
O
K
U( M
E
N
T
Komisja po.wo.łałe^zegpół redakcyjny do opracowania
okresowego rapprtu ingerencji cenzury.
O B,V I A I) C Z E N' I E
Dnia 24 stycznia-,. 1 981 r. były premiei?, by^ęgp. .Rządu
wydał okólnik nri.1 39/4/80 dla Ministrów^Kieffowa^ków,
Urzędów Centralnych,wojewodów i prezydentówyin4lai|$fc. w
którym to dokumencie -usiłuje się poapprzą&ko;wa4; prasę
zakładową agendom RSWPrasa" od 31 grudnia 19Q0rr.pole­
cając przekazanie etatów i sprzętu.
Decyzja ta oznaczacie.-nasze "Budujemy Samfi^hody",
które Jest organem Samorządu Robotnic&agf., zoranie te­
mu Samorządowi zabrane bez Jego zgody?yjadcaeoh»ą te­
go dokonać właśnie w chwili,kiedy istnAe«J,ąąr##łne sza­
nse aby gazety zakładowe stały się autentyojHwm głosem
załóg.Wie możemy pozwolić na to,aby nasza/ga-zeifca. zakła­
dowa stała się drugim "Słowem Ludu",Gazeta,Jest włas­
nością załogi i nikt bez naszej zgody nie,rabienam
Jej zabrać.
Okólnik byłego Premiera wprowadza się po cichu
/tylnymi drzwiami/,nie informując o tym załóg.Jest to
kolejne pociągnięcie władz,którego celem Jest ogra niozonie dostępu społeczeństwa do środków masowego
przekazu.Decyzja ta godzi w interes pracowników na ozego zakładu,godzi tez w •'Solidarność'".Istnieją teł
głosy aby rozgłośnia zakładowa podlegały władzom Pol­
skiego Radia.Gdyby to się stało w naszych zakładowyoh
środkach masowego przekazu,byłoby tylko to oo podoba
sit władzo* oentralnym.Nie możemy do tego dopuście" l
Protestujmy IFiesmy apele 1 listy protestacyjne do wła
dal
"Budujmy Samochody" musi pozostaó organem Samorządu Ro­
botniczego tak Jak dotąd.Tylko praoownioy zakładu mogą
decydować o losach.kształcie i oharaktorze swojej gaze­
ty.Gazetę tę zrodził ruch robotniczy.Dzięki naszej pra­
cy istniała,nikt zatem nie może nam zabieraó tego oo je­
st naszą własnośalą.
Btaraobowioe,17.02.81 r.
Prezydium Komisji Fab­
rycznej
NBZZ"6olidarnośó" PSC
- Starachowice
K O M U N I K A T
Ko m i s j i d/s C e n z u r y p r z y
dium N B Z Z " B o l i d a r n o ś ó "
M a z o w s z e
205
P r e z y ­
R e g i o n
W dniu 25 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenia
Komisji d/s Cenzury.Komisja sygnalizuje zmiany metod
cenzury.Akcje podjęte przez drukarzy i środowisko dziennikarskia/tzw.biała plamy i ozterokropek w nawiasie
kwadratowym/ mająca na oelu ograniczenie ingerencji
GUKPPiW oraz poparcie dla tzw.projektu społecznego
przyszłej ustawy o cenzurze,udzielonego przez wiela
środowisk doprowadziły do zmiany sposobów ograniczania
wolności druku w prasie.Cenzura przeszła obecnie do sa­
mych redakcji,gdzie sprawują ją redaktorzy naczelni i
funkcyjni.GUKPPiW w celo ukryoia swych ingerencji zwła­
szcza przed drukarzami,coraz częściej poleca cenzurowa­
nie tekstów redaktorom naozelnym,tak,by dokonywało sif
ono w trybie poprawek wewną.trzredakoyjnyoli.Ponadto na­
silił sif znów zwyczaj zamawiania materiałów na tematy
trudna lub dyskusyjne u dziennikarzy dyapózyoyjnyoh, o
których wiadomo,ze będą aię trzymaó ustalonych poglą­
dów i "linil".<Jednoozośnle odmawia się zgody na publi­
kacje tym spośród dziennikarzy,którzy dali się poznać
jako bezstronni,bądź oo gorzej sympatycy "Solidarnośoi".
Wobec powyższych faktów Komisja uznała za konieczne do­
konanie analizy i ooeny sytuacji oraz wysunięcie pro pozycji przeciwdziałali związanych z nowymi metodami oenzury.
Komisja zapoznała się z treścią petycji członków,
"Bolidarnośoi" do Sejmu w sprawie tzw.wariantu, społe­
cznego ustawy o cenzurze .Komisja ponawia apej. &Q wszys­
tkich ozłonków "Solidarności" /organizaojii sa>|adowyoh^
o zbieranie podpisów pod petycją do Sąjmu o, następują­
cej treści t "Wysoki Sojmle popieramy p,:po,jęk1; sppłeozm
ny ustawy o kontroli prasy,publikacji } wWawiąk Ptd's
oy wspólną propozycją NSZZ "Solidwnaśd'' i %ąął%tty
Porozumiewawczego Środowisk Twórczych,, jakfi) spełnia *
Jacy intencję Porozumień Gdańskich i o4p9wj.aftąjąoj
oczekiwaniom społeoznym.Petyoję tę należjy wysyiąa faf^s
pośrednio do Sejmu,a kopie do Komisji d/s Cenzury,
Komisja zwraca się do wszystkich ozłonków "S04.iT
darnośoi" o przesyłania informacji o ingorenojaoh oenzury zarówno GUKPPiW jak i wewnątrzredakcyjnej.Zatrzy­
mane artykuły bądź ich fragmenty należy przekazywać
do Prezydium Regionu na ręoe sekretarza komisji d/s
cenzury wraz z adnotacją o ingerencji / nazwa pisma,
numer,data ingerencji/.
Sekretarz KomisJ^
/-/ Zygmunt Maria^Pffętakiewioz...
Przewodniczący Komisji
/-/ Wiktor Kulerski
& o m u n i k a t r,.sj„e c z n i k a p r a s o w e go
KKPP NSZZ " S o l i d-a^r n o 6 ć "
ięty? lutegp.tPrezydium JCrajowe^i Komisji Pral
oowniJć5w'^I«""B8TO'?'%oI'Ca5r5o53"
'"^i^???!l°II£f~lji£f sp­
ISawTórStamT-wm!^
wodnlozyl~tfloelrcfór^
Michał
Jagiełło.
Gorąca dyskusja trwała trzy godziny, a dotyczyła głównie~probTem3w~KoniegJmej reorganizacji p5I3Meg5~prze~
m y s H HImowe357D5f'*5s^^
Zo~Z
BlalK^-gro-ai^
źSmlńu^SSZZ "SóIIJawESIo'"" praoówHIkóTHImu^Iansuje
~
rozwiązania kompleksowe,Wiała się z t m sprawa tóaKL-i
dla opartego na rozsądnych zasadach - a do tego reorga­
nizacja musi prowadzić - rozpowszechniania i handlu za­
granicznego.
Sporo czasu zajęły tai nagoejująoym tematy wynikła
podozas dotychczasowego działania Komisji 01,In.kłopoty i
% zatrudnieniem absolwentów,kwestia określania kompa tencji deoydująoyoh o losach kinematografii partnerów, ,
właściwej oohrony pracowniozyoh interesów."
1
Ryszard
Raduszewski
M K Z U 8 Z Z "Solidarność" R e g i o n u
P o j e z i e r z a w Giżycku. O d n o ś n i e
s p r a w y KW P Z P R w S u w a ł k a c h .
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu prze*
awioieli KKP,MKZ NSZZ "Bolidarnośó",w Suwałkach z
władzami polityozno - administracyjnymi województwa
suwalskiego w dniu 18.08.81 r.w sprawie zagospodaro wania nowowybudowanogo koapleksu budynków KW PZPR w Bu
wałkach MKZ NSZZ "Solldaraośó" Region Pojezierze otrzy­
mał następującą odpowiedź 1
Wojewoda suwalski
Suwałki,dnia 26.08.81r.
nr.pisma or.1-0712/11/81
Międzyzakładowy Komitet
Założycielski NSZZ "Boli­
darnośó"
Region Pojezierze w 61 zyoku
Delegatura w Suwałkach
W nawiązaniu do rozmów przeprowadzonyoh w dniu 18
lutego 1981 r.w sprawie zagospodarowania nowowybudo wansgo budynku KW PZPR przy ul.Noniewicza,uprzejmie,
informuję t
1. Władze poUtyorao-administraoyjne województwa pod­
trzymują nadal awoja poprzednie propozycje zgłoszone w
tej sprawie.
8. Powyaaae stanowisko wynika z następującyoh prze sianek 1
- koncepoja władz zapewnia poprawę sytuacji zarów­
no w ezkolniotwie.jak i w służbie zdrowia.Propo­
zycja MKZ uwzględniają wyłąoznie poprawę eytu aoji w służbie zdrowia,
- wymienione w pr^tózycjach, MKZ poradnie wąskoBpecjalistyczna nie będą mleć obeonie właściwe­
go zapleoza diarapetyoz«o;-iftOpratoryjnego oraz
zaplecza w oddzjjjttaob tó«ąłnyoh,oo jest zasad­
niczym warunkiem cpzwińifpia prawidłowej ich dzia­
łalności,
- brak jest takąa odpowiedniej kadry specjalistyoznej niezbędnaj Ąp uruchomienia wymienlonyoh w wa­
szych propozycjach poradni,a sprowadzenie specja­
listów spoza województwa jest obecnie niemożliwe
ze względu na ogólny deficyt tego rodzaju speoja- ,
listów w naszym regionie,
- specjalizacja kadry własnej jest długotrwała.m.
in. ze względu na brak odpowiedniej bazy szpital- nej.Koniecznym byłoby również podjęcie speojall zaoji przez większość zatrudnionyob w mieście pe­
diatrów, wskutek czego w lecznictwie podstawowym,
dotychczas i tak ozęsto niewydolnym,pozostałaby
znikoma ich ilość,
tf
M
Jff
T
- zagospodarowanie budynku m cele słuiby zdrowia
trwałaby eonajraniej dwa lata 1 przy istniejących
trudaośoiacb wykonawczych mogłoby wpłynąć" na opó­
źnienie oddania do użytku nowago szpitala,którego
budowę uwaAamy za priorytetową.
3. W powy*azej sprawie wojewoda zasięgnął opinii Mi­
nistra Zdrowia i Opiaki Społecznej.
ii I , 0 p o d U W * K * Propozycje MKZ, aby umieścić" ołu*.
[ J»t zdrowia w jednym kompleksie budynków,władza pelt tyoano-admiaistracyjjae województwa wid ssąroozliwośósukoeaywaego przekazywania na potrzeby ołu*by zdrowia
pomieszczeń po był aj siedzibie Urzędu Wojewódzkiego
jjjray ul.Kośoiuszkl 71.
Tempo przyjmowania tych ponda«BOzaft przez służbę zdro*»* • ™ t i " * a i ? i w b ^ ł o b y o d POByekanla spoojallstycz | ayob kadr medycznych.
Przekazując powyższo stanowisko.liczę na konstruktywM podejście MKZ NSZZ "Solidarność" do wymienionych propozyoji.
* * • e 4 * <
806
6.
Propozycja włada przekazania na potraaby służby
ssdrowia byłej siedziby Urzędu Wojewódzkiego przy
ul.Kościuszkl 71 Jest ni«akfcua3.na,gdy!l! ałuzba ad»
• 'wiwla zagospodarowała ten budynek w roku 1979.
7. Czas adaptacji nowo wybudowanego kompleksu budyn­
ków KW PZPR przy ul, Haniflwicza byłby znacznie
krótszy,Rdyby na postulaty załóg pracowniczych
województwa suwalskiego z miesięcy siarpnia 1 w«
rzośuia zostały wstrzymane wszelkie prace budow­
lane na w/w obiektaob.Koszt adaptacji obecnie wy­
nosi 10 min zł.,a byłby mniejszy,.gdyby.przerwano budowo*
MKSi KBZZ "Bolldarnośó" Region Pojezierza uważa,ii wyoaarpał wszelkio możliwości porozumienia z władzami po *
lityozno-administraoyjnymi województwa suwalskiego,jak
również nie widzi możliwości przokonaaia ludzi zajmują oych kierownicza otanowiffca w partii i admialatraojl pań­
stwowej o rzeozywiatych potrzebach apołeczeństwa.
zwracamy sio z prośbą o natychmiastowe rozstrzygnie ale kwestii zagospodarowania na cele społeczne KW PZPR w
Podplsołł wz wojewody
Suwałkach ze względu na oportunizm i zdecydowana odoie mgr Józef Kapał
oie ale od głosu społecznego kierownictwa partii 1 admi­
v~oe wojewoda
nistracji, jak równio* działania tyoh ludzi ogłupiające
stpoleozeństwo w celu obrony swych prywatnych interesów,
na 00 wakazuje fakt saoiedleni* w nocy z 14 na 13 lute­
MKZ NSZZ "Solidarność" Pojezierze - ocenia te odpo­
go przy ailnoj obstawia milicji z psami nowo wybudown wiada* Jako absolutna ignorowanie potrzeb społecznych 1
nogo KW PZPR przaa aparat polityczny.Pakt ten miał mlajspołeczeństwa województwa auwaJ.0klego.Bfonuuarow011.la
aoe w trzy dni po wygłoszonym' okspose rządowym.Uważamy,
ujęte w odpowiedzi aą w wielu wypadkach nieprawdziwe i
i* 10-olo punktowy program Rządu wygłoszony przez pre ooana propozycji MKZ Jeet jednostronni* wypaczona.
mlora W.Jaruzelskiego dotyczył wszystkich obywateli PEŁ,
Dlatego też wyjaśniamy t
niewykonanie tego programu przez apax-at polityczny i ad*
ministracyjny województwa suwalskiego uważamy jako lek *<
oawaaanla poozynań rządowych i działaniem owym wykazuj*
1. Propozycje MKZ uwzględniają równie* potrzeby oświa­
ty i tak 1
Yotum niaufaośoi dla programu rządowego.
- budynek WOKI
proponujemy dla szkoły pielogniaMKZ H82?J "Solldarnoód" Region Pojezierza uwa*a,i* ta«»
raklej 1 wychowawczyń przedszkoli,
oy XuAzle aia mogą w saonym wypadku sprawowaó władzy w
- budynki po OHP na ul. A.Czerwonej i ul.Przytoro- woj «w<Jd etwi » « uwal skim.
waj przoznaozyó na potrzeby oświaty,
Sądsmy amian na staaowiakaoh wojewody suwalskiego i wi- obeonie w budynku WOKI czasowo
alf nzkoła ' oawo.
ita uiaata Buwałki,aakratarlatu KW l
podstawowa ar. 5,która wróol do swepto budynku po
aa wzglądu na aieodpowledzislne dala, - '
remoncie,
łani*.okłarnji
.^.'Ołaoaaństwatlekeawacania społoowońi*
- po zasiedleniu WOKI pri«a szkoły pielęgniarską i
ntwa, i opinii publiozaadiiJak równie* działaniem swyia wy
wychowawczyń przedszkoli u'
<>^aś«ofMt)iu
mlaraanla oiągla polioKków społeozaństwu wojawództwa
•eapół szkół nr. 2,
- po zlikwidowaniu w Urzędzie Wajawoanskim 4 ml
konfirenoyjayah z 5i.1aM,n *i# w tym budynku snaja*Bion Hiwiwm
dują /budują mit obrnaai* du*«
"myim/
Asiuw Buwa^kaoh
i prfataaoznnlu lob aa pomUssnzenie brlmowt i«»
flrynnaHr-mimritmr**'
tnie Ja realna, mosllwośi
MIJ« do UrneAu
Wojewódzkiego KW P»',H i i M r?m. %ą«i»aa funkoja
' ŁJJ
VmHQ PMWtfRAtl
%%
wydziałów Jednakowych admlrU*fcr*u:<,1t państwowej 1
:
IPMOT !
partii.
?ig£S«.SS2S!l
SHS^Li"
'
'
•
*w»*ro
o**
nawów
- Budynki po IW F W R i KM PSBfl* pma.&*«Myo na po­
fJDPOifcBazSlMIWA ?«• Autor zajmują ni« kwestią skfeual.
trzeby oświaty.
naj r o l i opanowanych prznnz Rząd środków masowaffio
I. W budynku głównym KW PZFH pi«»y ul. Ifoniowinsss zgod­
przekazu w knnteAtowanlu nawtrojów apołaoznyoh,
nie » opracowaniom adaptacyjnym Instytutu Budowałolob stosuata do IntoreiaiSw społooaańatwa i rzeczy­
twa Służby Zdrowia mieści sio oały mttpół dlagnoswistych oalów władzy.UotomiukowuJo sio te* do za­
tyozno-laboratoryjny.
rzutów wysuwanych przor. mass-media woboo "Bolida3. Zgodnie z oświadczeniom wojewódzkiej komisji koor­
m o ś o l " /"JaAnoaó" n r . 6/84,13.02.81 ,str."\,5ygoddynacyjnej MSZZ "Solidamosó" służby zdrowia mamy
aik WSZK "Bolldarnośó" Pomorza Zachodniego|adroa
wyBtaroaająoą U o ś ó specjalistów w województwie,.
Redakcji iSjioaaoin, u l . Małopolska 17, t o l , 346-70, t o onadto około 30 * kadry robi obecnie specjalizacja.
lex 0425490/.
•Jewództwo utrzymuje 200 stypendystów - lekarzy w.
Marek Ozeksloklt "0 ZARaMJZIlS W RKOIOKIffl^.GłoB w
rdznyoh apacjalnośclach,którzy podejmą praoe na te­
Sy8Rus3I"3SS"SCrukturą regionalną Związku w opar
ranie województwa.Dlatego tez uważamy,!* alo wystę­
ciu o sytuacje w regionie łódzkim./"BolldarnoW
puje w naszym województwie sytuacja braku kadrowe Ziemi Łódzkiej» nr.1/21,190281,a 6|adrea Kadakojii
Łódź,ul.Sienkiewicza €3,tal.340-68
4, Twierdzenie,iż adaptacja kompleksu budynków KW PZ­
"ROZMÓWI MKP Z KOMISJA MIE»Z-0BSOOTOWA".PraBment
PR aa potrzeby służby zdrowia trwałoby co najmniej
rozmów miedzy studontnmi i Min.Górskim podczas
dwa lata,Jeet grubym nieporozumień!om.Jeżeli wła atrajku w Łodzi,dót.zajśó OnJdnia 1970 1 Czerwca
Aso po opuazozeaiu budynku KW PZPR przy ul.Lenina
1976./"Poglądy",biuletyn KZ UŁ z 1 7 . 0 8 . 8 1 / .
w" oiągu dwóch dni potrafiły emobillzowąd siły włas­
Tadeusz P a t u l s k l ł "OOTZtTHA FA OJSROTROWAJfffiM" m.ia.
na 1 rosebrad wszystkie solanki działowe w budynku,
autajrnlwIFsSujfo^o dyskusji na temat oonzury aa
to pray takim zaangażowaniu własnym władz i pełnym
forum oatatniogo ZJAZDU ZWIĄZKU LITERATÓW POL8 oparciu społeczeństwa województwa suwalskiego możKICH/"Wiezależne Słowo" n r . 1,17.02.81.plamo MKZ
lwe Jest 1 realno dokoaaale adaptacji w przeciągu
Wałbrzych 1 adres Reda)rojiiW«łbrzyoh,ul,1 Majo, 112,
pół roku.
tei.223-73/,
3, W okresie 6-letaim budowy szpitala wojewódzkiego
Tomosz Zieliński t "01TMT zAOIBffllAt)".Jeszcze 8
wybudowano w Suwałkaob Uraąd WojowódJiki.KW PZPR.
5a5»urS578zIi5IaiSóśol O0KPP1W, projekt ach nowej uKW MO /bardzo aaowanaowana praca budowlana/.Szpi­
stawy o cenzurze./"Jodnoś<S"nr,6/24,otr.6,inae da­
tal wybudowany został zaledwie oaaaoiowo w stanie
ne j w . / ,
surowym,dlatego te* uważamy,!* obowiązkiem władz.
Janusz Pałublokli "W PIUS JAK W OHIMG" Autor prze
Jest dokończenie budowy szpitale do roku 1988.Jest
asEawIFJoTSfóHiTniezroo.ilzowanych dotychczas *ą»
to niezależna od problemu zagospodarowania nowo dsń społeczeństwa pilskiego i tamtejszego MKZ dot.
wybudowanego KW PZPR przy aX.KoaJ*wiof.a.
przekazania s ł u ł b i e zdrowia kompleksu gmachów wz­
noszonych dla KW MO./"So."lldarnośó Wielkopolski"
nr.6,16,08.81,plamo MKZ P amańjadres Bedekejii
Długosza 18 a,60~538 Pozaail,tel.485-13/.
e
{
EDHOŚC Hf£ « a*i
IB
5rT-'--7--- |B*T^
r^l
Q f
M
50
agtfny Btepraw»dło*s-y s4on ft*cry 0Ot<?- ceczaj aatynięciem >aj w ćalaka. p«y>>
• w afc*cni* *»iyt?okejon&w3Ć »«k- ^owefnu kiafunkewi re*wiqi3n. T<*< i\$ sitoić? ?»yt«me »ie jest rakryczna. O t e i
« » iw I t S RM f śsOs t7,Xl.1*Wr. slota na. i niazbyl adiegtym nasjemu pfiaaa wszyiikim RJtraskarry a swa. p r z y
»kf*jla|!f:s
^*J;«J?«
i?łw«my aysłama 4oiwlo<ic2eniu systeriem Y^OG, kióły H ł e i ć j e j i cwiy zfeę-if.y aparat biural!r»>:3ae**sM« i rerjiS^jeJHs" s
« » * * * -Mlałeniach rd-?cyiowe?tiS pesłępowy tycsny( przawicizieriy w rumoŁ?i w*a*eiwaj
iaU reiormy #a SkwidacS. M o w a śu a wini.
I łtasw zaranny. WspamnseJW ackwoła ipaiii i-c w praktyce w wyniku
wp^ewc&a tyika ruaznaczna zmiany w s.'og« ktr.kciancurorMe starych siruk&r, ti«rstwach aranaiwych, )Ck t a i szarasu
sysiemis lanąUłaitie,. jpr»wa***>ae» »% Wówciaa BiatrurffO j u i hy!a pri-Aorwć ijednoczanwc,1? i kawttoiatotH. kłarydi
nejajśtniaj # • zmitiejsswnte- ii*śsi dyrek­ $po*ec»eńsSwo, i e ty*tam łan prryfiasi i*S»«?«« traci racja ^rt« * momanata
sikady jaoiio*! peśy?k«. W krćiksfn a e s i e arfejicia ed tanąśzanm
tyw £ w-juaintkew.
a tharokiafta
r,p%*qpit adtcyśawony "(SKHt Syrektyw i n a k « « w y m , paniewai i i p a u l t pn«sta>KsidtialłŃclwa, t o jpet^gawsia niskofiy- «? i y i petcMbna instytucja * a faaiziaSaKia »}nv*jqc ezytsWtikew sseaeg*łami
•tr.a zjowmkc w go-pad ar ea, f* ee adpo- nia sadon i Sfnit&w. Wyatimj.a wonią tmachwsty, eheą zwrecje * * e c e » • n'<ew i e a r ^ był *e»sry w i r s i i i^ści <yt«k- nrsterstw s?s*±**yen s* ftnjktwr « « a B ł fe«AjsisE3<s^sH'««, wyswiejnee » p r * W t * 5 ®
iyw, a skutki,.. »<ł mana.
tacyinyctt
t
z^heworuain
a**iś»tw»?w
tryba cr2«priw3Źicnie ;«!»Tf>y.
hmkcjone^yeh, jak t ł w . i a i 8BkwMcwa>
nie wietu zjtsetftaczan rtf 'for.i&nokbn. w*>
0 : 4 j £ sKcjafeyc?) ir.ibrmacH wynika,
23dsiwi-»iqee pf?y tym j « s i jaka
?t»nkuj» rr.sżliwaae reafciaweni* pełna] rei e reformę będzie i,ę wprewadzoc etepa- sar?ł!>rep?9ciaitcii pcsiod« sadycyjn? tytermy. Dt«>&s*w«w« stfiA^ir ar$an<zaw«. s c y j * a autoiów isj koncepcji ifat' {tem ra-tedzen"«. Z«rawna po raky I ł S * ,
cyjnyeh da cstśw. j a k i * mają pye raaB
Bospeciari-i ni* poiws',* na wcz*-śn!ej«e i«* i \VTQ nssłfp?3*-o!y >ew>t imiany w
sawana, jast płcnessym wytna^em pawa
k&nBteksowe rca£t»wonie •ełormy. Wio- iwrodwmiw
*
kiarunku <«prow*cfj»*ia
^za.tia ratermy, Je^asfeia aaćziejc •vc# w n i p*«y tym, -je łętfckąny sicn gOŁpc>aanlfrw par«r?!«trys2r!ye,-'ii łtsstęat1iiyekte $pe!r,ie*ie t t g a wymc-§« jSf.*'w sią
eewkj jes! wynikiem krytykowanego »c%n- iąsycn dyre-kSywy, j ^ d n i i i a pa ^«óch ~
stośt maiiśeia, t a w«3i^S« choćby ftc
treUzow-na^a tyiteme Jongdjonis. Wy- łrjach teloeh fV3siĘpci»ro!y r»r»ap!y odwłotJok.t, i a w tym pa*rc* 4ee-e*d%OMrynt k«^
eaw3*oi:y v ~ , i * tkara sriye^yrw ofctus*- ne, a w asflizycii letach łpotęg^wawe
!os"'9, jaki zestal pa worany aa, »slo"iw,
»e©s sier-a gcr.!»o3»ki są j r i t r * , eczy* s i e ^ t i y u<iziae stanawią prs*3stOwici%»
>*=:!yi?s aonmieciewt *irsf*a fe/4 usuniecie
ta wtośnia zj«dtv«czsń i sni-iistentw fefaj*"
tyst> przjezys. Tymczasem r?cd orgwnersie«K ł tym f « « m agraritrywy *ia #a HEwycfc
fcje, i * p f s * d * wszystkim rssitóy vsir>oe
drobAyati wnian aą abec?<ym aiepia, te
•kutki, tz?k doprowadzić <5© f a w f * w a #
t-yt aw^a a « irtsch łatach afeała sią.
fospac-sizei « wyniku re&iizecii 3-!ełn:eśtfdiac pc fefskiacti procy komis^ w
i « aia pj^stępąjjemy #a tn». i#uiej »«*arpe p5o"« ?!^W'ł3c|; geipatiorki pfiy p»peftaci prze^^ćon«e« sp*4ec2eristv«u pt§r
«jr, ietJ pKssHigiiJgray si» #ebr?« t a m
» e c y * o t * j rstwmy, 9 nestępnia moir.e
ic«!w rafotmy, stersewiacagte spis rn^fa
yiaeiym jysłarrarn dyrektywnym
pr?-sjqpi< do wtoiciwfci reformy. Koncep­
kkenkretyzcwartych zyoeA i w pss^ci
cja, Sokq attżns p-*yrśwr.9Ć 00 wióry -w
acHwaty ilS-^O p o w y i t ł * wr-.:«skow«*Ecud, i * mimo połosiowisnia czynn*6w,
N i * wyłnymuje tai Saryłyk^ araumant. wydoia sią w petni
ftcdjJo<u>qcych 3«sUukCyjn;« na nosato i* ** epracawanta rafem-.y pal-reSsa « a gospodarkę, sa &ię ja wznie«4 na wyse- tu. Mamy p n e e « 4 śa ^ys»a?ycji n c ^ a
©dr:t>cofąc l««M5k p**ymJRtyc*^y tan
ki pozi-sin. UtywcjOC jtoró.tfner.ie — wie* po!-;xie konte^cwi. a s c l s na wwałniej- raftaksfl, po uwzgie^nieniti attaficjnctei,''»
;
my, i s r>!e!Oqi".2<ie b/iosy #c2e'».iwon C.. »tyt>« spfecsiKcniocH
i5Kłreiyc^nyc^, a t uwag.' nc »tor> »(«ss*; gosjae^erki ate
i i zniszczony i^wtośeiwą
ekipksotocja iokia no dtsświadcien^och ^jgo^Saw;! ; fs® innaga w y t * f a nśi aekonania tossiJpsjezd t>r;cSz;# Łprawr-.y po wymieni* tyl­ Wegisr. Wyslorciy *«?< iylka I nieh ?k*- n i o y c h ptisobwieft
w tvnk:cionvrank.- ceko pdncoo e ( * n » r , b . Newy titsmabt noa- ?zy-?oć, łOif-iesJ Mufcoć powoiJorw, 4'S ipeds^ji nc?e-jOi»»Si »e!*i-y #aż>/t da rnote wifćd pozostorych siwych fcędric poti- kiftrych ie ttekajma łriwfea reiarsra; teaii- iSwia szyt>ki«sd pr/yiaiizento 4»! p!«s»»fcgo! M i y t i u w łs=r.»;» przyspieszonym. ławo/: Ł*opnio«vo. Aw^k*roŁnt ec syiuoeit atatyki spataczańsiwu, o i
»«»»nf»ieF>ia
Wu;*<- »; łym nirejsci.' jwrócii uw*3^, ł « io ttewc Maria von Ebnef-tsthenbach:' pr^az
tpofacze^.^wa,
ts««eap*»wB»HO
w Łyt.ioc.j; p;iyjfnoxic-jpi« •cłw.ąioft « q s t - ,Ji«f '.9 wguirłenłś^ *«'« ^ohcr«my przy­ j r ^ e * nie za»<xS r,aw«s» wstomu ł w
kowych, k»6?9 nie tą ?» stonn Słiycry» toczyć i!a tsp«3 ^'iewi«ńefłi» elę^ów i kosv*K3w*f»ey poparcia, i<J*aiy uyfckit
n.4 !:e ciś.< jicpri-wy pf^SywrutAc* araipo- wyparzę!1., » M6ry<* crtłgniemy sysM*. w4?e-2*nia S powoe'z«>ia tatermę, Qgp«iR>
.• t raci w s siriic k ) l Mo»'kaw*- t o d i i la pytania, * W jert łeintaręsawe- tvia ir.Urffiw?3cq i aoprace^rana w sstze5« chorokter«, tatwa jifjypifat win* l « a j pei^oin^fn raaPi-swanie**! łaSflirmy kjfe i6ł»r.h iartc*p«tia. r»te?fny ^seds*pw«
C
•atca?*w!s«a « ' $ C f Ś $ , *tms»eaeo«- teg©
^mpy fiaUtinuiiui
- *- flałkiswawani* staś&T
argantzaeff* ? « » ś p TtpliaawaiirŁt. t a i * * mm»«s wy•IwninwaaMla zfeętfnycfc «pnrw jsa-iĄSi?©m« {włnMafatwa pfanaswa, «ae>»>-.ea-<wa) «raK przasopaw^ eesteaSraej a ł m ś * S^VC|f
6 » » i t j e p o paiamatń/eetya syste» ETP. aafłcefiania fessyfi apartym e ean.f, pouJawi.
8W4
Łai*9 « aefSEJfeeni
aajwnicay k A ssdo n«esc
4. a a M n m i a « ^ » weackaci prasy paptzau:
W M i Paara<ia< # o »zaczyT(Hł»«!i kwaSnfceeji, -aawrtianych ^Pso awrójałieag
wytfe-łr*>fat«ia a*N**y *eer«!*«sr--»i f '«<>•
^<j*|Ta5^ waawocpKpan^s.
Spi«i«a.iU lyatl w*«yt*>cb
p«*tó-*
ftlOPAta I t t b i i u a n i i i l t t wanmttah* dok<v9rmm piłH^towo^aoi*
w « i w o^Rwtawakrtt w t e *
'pisami wykawoweajMt, 3 łakin
waatc * n * l w A» w y j w a p ł r rałołmy wfe»*
"ay stą «mktasfi w e t - * * j e $ ręka. ja*$
fe daataiacaaia #fes? oCia*, oby pa?a6teweź spwtar.sc"\«tw« » keare s3Br»^<*-e59»
ca. ac v?t*wa6a&>.M
p»wia| ipa»cp.'.y,
pisa* opawfticetttaiaate N aaaatf. KoiJ*r
azk>* awiakj * paczek* tai p w * » wrrataf6SW5 n a ń * mantą so «ypide s t-pyaywa.
i ^ i n , „łfLCTflS!
I
P R Z E
R UK
A S
Z V
K O WE J
f,Kt«
r*
}«"-^r"—7|Pi«mo M K Z NszzMsauiaARNaść»IMH^;r;
i*s^sj^s!WROCŁAW,dnia 26.02.1981r.
;WfSB
I
areszły i stara anegdota
Tadeusz
Jandcleżak
•leJaoM u uthe , Plaold.
prsabyw* w
alęsienlti
i on lii zresztą ktoś, ze
Już trzeot mtesląo. Jak
więzienie (o nie pensjo­
długo Jeszaze, nie wia­
nat dla gr*eoznych pa­
domo. Władze, po otrzyma
nienek 1 bidzie miał
rułiniu poręczenia aporaoje, ale nie
każdy
locznogo, tłumaczą, żo j zdaje aoble sprane z te­
szkodllwośó ozynów aago, ze na całodzienne
tiacunyoh Jandzlazakogj.a
Jedzenie przeznacza ale.
jaat tak aykoka,Ił zas­
tam około li! złotych na
tosowanie aresztu było
osobę.
1 pozostaje konleozne.
Chcę pray taj okazji
Poza tyra, w myśl obo­
zwrocie1 u r a n na ogól~
wiązujących
przepisów
niejazy problem, Jakim
prawnych,ozłonlek przed
Jaat zaaada stosowania
akazanlem" Jeat Jeszcze
araaatu w Polaoa, Kogo
niewinny. Dlatego na lo­
się trzyma w aroaztaoh
ty ale zoatanowió nad
śledozyoh?£kepedlontkę,
problemom
traktowania
która zrobiła I-tyslęczwięźniów w czasie śledz­
na manko,oddała te pie­
twa. Daje do myślenia
niądze po kontroli, a
fakt, ze wielu oskarżo­
w domu ma ciężko ohoro
nych odwołuje na rozpra­
dziecko; oslemnastolatwach zaznania złożono w
ka, który ukradł rowerj
śledztwie, twierdząc,te
Innego, który brał uzostały one wymuszone,
dzlał a bójoe. Ludzie
/Potem następuje odro­
przebywają oaaaem w aczenie rozprawy, oskar­
resztach śledczych dłu­
żony wraca do areuztu 1
żej nli aynoal górna
na następnej rozprawie
granioa kary.przewidziapotwierdza
poprzednie
nej za przestępstwo,któ­
zeznania/.Podobno pols­
rego alt dopuiicU),n pokie prawodawstwo Majo
tam dopaaowuje ale Im
każdemu możliwość obro­
lana paragrafy,
zęby
ny. Ale •• w wJtekazośo'1
zgadzał ale bllana.Czka­
przypadków - adwokat ma
ło sędziowie, augorując
dostęp do akt
sprawy
alt długotrwałością adopiero jgo
zamknięciu
reeztu śledczego, o rzeka- ślodettia, " oo
bardzo
Ją wyższe niż należałozmniejsza szanse ikuby kary,
teoznej obrony.
0 warunkach bytowych
a araaztaoh wolę nie mówló - wazysoy wiemy, za
nie ataó naa na wybudo­
wanie Kloaki olimpijs­
kiej z późniejszym prze­
inaczeniem na
obiekt '
więzienny, Jak to miało
Chcę zadań pytanie,
ozy nie należałoby zmtanló zasad stosowaniu ti­
re szt u, zwłaszcza w Ktoaunku do młodooianyoht
Kllkuiaioalęozny pobyt iw
•lezieniu potrafi loli
akuteoznle zdemoralizo­
wać 1 nauczyó nleufnod-
podstawy
prawna
oddalegowan
Zgedsia i | 13 u s t . l
pkt 4 rozporządzenia. Ra­
dy Ministrów z dnia 20.
U.iBT* r . w sprawie ragulaalaaw pracy eras za­
sad
usprawiedliwi anie
aleebeeaaśot w praoy 1
udzielani* zwolnień ad
praay
/Dziennik Ustaw
Sr 40 poz. 390, zmianas
Da. « . Mr 3T poa. 141 i
19T8 r . , Mr 35 poz. 200
• 10T5 r . , t r 10 poa.41
• ltTT r . / wydanego aa
ol 1 pogardy dlu prana,
które w loli /l nie tyl- ,
ko loh/ odezuolu Jeai'
krzywdzące.
I na koniec u,era anegtlota. Kledyó W.Gomuł­
ka po wizytaoJf różnyoh
Instytucji użytociMOŚol
publicznej
polecił ,
zmniejszyć stania zywle- i
nlowe w przedszkolach,
a zwiększyó w więziąnlaoh. Zapytany o powód
tej
deoyzji odpowie­
dział, to do przodazko- ,
la Już na pewno nio wró-,
ol,..
Wraz K odnowti apro­
bujmy zmlanió etat* za­
sady: zarówno oo do sta­
wek żywieniowych, jak 1
zapełniania cel.
Prawią Smęręoko.
",1. W zakładach praoy,
zatrudniających od 350
do 800 prmcowilków, J e ­
den oziłortófc itarty Zakła­
dowej J e s t uwolniony od
pełnienia ozynnoóoi za­
wodowych; gdy zatrudnio­
nych Jeet 801 ńo 1000
pracownik* vi, uwolnienia
takie •łttty dwóm - a
gdy zatrudflionyoii
Jest
od 1001 da 3000 pracow­
ników - fcrzea ozl<m3r.om
Btfdy ZaJtłtidowciJ.
3 . Ody liOBbfl pracowni­
ków
przokraoma 3000,
zwolnienie od pełnienia,
(izynnośol
lowyoh
Błuiy poAadto Jodiiftfflu
członkowi ilady na każde
rozpoozęta dalsze 1600
pracowników.
3.
PiorwsKeóstwo
do
zwolnien?.a od pełnienia
czynności
•r.awodoftwoh
służy
pi:zev<c<;»ilcizĄoe(au
Pady SoKkitae««j>W przypadlw,
|dy
zwolłilenla
•łuzy wlękazdj
lloebie
osób,, o pic,f«8zeństwta
do zwalnianiu
dalszyah
osób deoydu.ia uatiwala
Rady Zokładoni.1.,
podstawie art.104 1 a 1
3 kodeksu procy /)m, u.
Mr 24 po*. 141 z 19V*
*• cz.lŁ3t».tl.Ł...Sasiv •
r./
"zakład praoy J e s t
nlapt M ozy-iilifl. "
obonlctzany zwelnió pra­
cownika od pracy w try­
ivyna];i JiiZC.JI 1 g floj oHlS^S.
bie 1 na *aoo.daeh okreś­
lonych odrębnymi prssepjt*
sani / . . . / do p e ł n i e n i a
wie
Had
Koji ładowyoh
funkcji człoaka rady sa/.../
polnią
«we obo­
k ł a d o w e j . . . " Zgodnie z
wiązki b o z p l a t ) l u , o t r z y i 15 u s t . * w/w rozpo­
«wją Jednak od pracodaw­
rządzenia" za ozao zwolccy zwrot .poniesionych
nleii przewidzianych w $
wydatków i rów:onnrtofló
13 u e t . 1 / . . . / pkt |
nieuniknionej
struty
pracownik zachowuje pntzarobków".
wo do wynagrodzenia •>>
Do oza.au ( o j a c i n w
wypadkaoh 1 grunicacl
zyclo nowej v ntawy o
ustalonych
odrębnymi
I zwlązkaoh
tl »odowyohr
przepisami.".Trzoploy t e
otare przepie,". " *#*
zawiera, difcret z 6 . 0 2 .
w/w, zachowują Jwoją ak1045 (?.;
t> utworzeniu
tualnośó 1 pa rlnny byó
Rod Zakłndowch /OK. O.
odpowiednio sliisownne w
Hr 8 poz. M,
zmiana n
odnlooioniu Au członków
Mr 24 po». 02 z 1047
Komisji
Z* tonowych
r./.
Art. 3«
dekretu
N8ZZ "SolldftrnJto".
bri».1 :
'-łoa
w obronie
naszych odezw
Onla
13.02.1981 v.
/piątek/ odbyła się w
naszym zakładzie /Miej­
skie
Przadsiębtorstno
Transportu
1 Sprzętu
Budowlanego/ narada na
temat dyscypliny pra­
oy 1 planu na 1981 r.
Na
naradzie
tej
dyrektor
naczelny
przedsiębiorstwa - inz.
Stanisław
Dobrzański,
członek "Solidarności",
zażądał, aby
zdjęto
wwystfcłe
plakaty
o
treści palltyoznej, wy- \
mieszone przez KSZZ"So- i
lldornośó" - chodziło
tu swłaszosa o plakaty
w swej treści domagają­
ce
alf
uwolnienia
więźniów
politycznyoh
oraz sareJeatrowanla"Solldarnośol Wiejskiej".
Podkroalał tez
mocno
fakt,Iz związek zawodo­
wy nie Jest organizacją
polltyozną. Zobowiązał
Komendanta Straży Prze­
mysłowej do dopilnowa­
nia zdjęola plakatów o'raz nlodopuszozanla do
wywieszania
nowych.
Cholellśmy nyrazló na­
szą opinię o tym poste- ,
powanlu dyrekcji. PrKO- ,
olez plakaty te, wydawa­
ne także przez MKZ NSZZ
"Solldarnośó" we Wrocła­
wiu, są również zwidzą- '
ne z naozym ruchem zwląr
zkonynt.
Smutne to, ale praw­
dziwe, ze w PRL tylko
Jedna organizaoja,W3aZ
"Solldarnośó", walczy o
nwobody polityczne 1 obywatelskle dla obywate­
li naszego kraju.
Kle ma żadnej Innej
organlzaojl z oficjal­
nie lstnlejąoyoh w kra­
ju, któro . upominałaby
aię o przywróoenle ozłonlelcawl wolnośol 1 godnośol. Dlatego tez nasz
związek aozkolnlek i.-:olltyozny - nie ohoe bo­
wiem wpływaó na pollty- I
kę zewnętrzna PBl. - mu­
si Ingerować w sprawy
polityki wewnętrznej w
zakresie awobód obywatelskloh. Walczymy
o
nolnośó dla więzionych
za przekonania, zdając
sobie sprawę, że Jutro
leażdy z nas mógłby byó
uwięziony za głoszenie
własnyoh przekonali.Nies­
tety, możemy prawa obywa­
telskie tylko wywalozyó
1 to najozęśolej nie mo­
gąc użyó '.netod parlamen­
tarnych. Dlatego uważa­
my, Iż nasze plakaty o
treści politycznej po­
winny byó wszędzie - po­
winny kłuó ooey.przyponltiająo o koniecznośol
obrony podetawowyoh war~
tośol.
Reasumując - uważamy
postawę naszej nyrekojl
za naganną 1 uważamy,że
za takie postępowanie
nałoży się JoJ sankoja
w poataol wykluozenla z
szeregów NSZZ "Solldar­
nośó".
H Komitet Za»:o*yoial«*»
-JUUŁJOL* u * 1
«"*«?•*» yw *•• » • *•' »••• ^
pyocoszcz
ł*
ą A S Y
85 P
v
Z » I f 2 K 0 » E Ji , , , , , , , 4 0 ]
:
„YAK ZWANY"
ZWIĄZEK CHŁOPSKI
•* •"
tłaJCI.81
> ^'ii^^/l/U\i V^w^
HóuiĄ one}
Art. 1.
C H fcO P S K A a r t
łliuJetyn
letyn JTarormacyjny
P u b l i c z n i e wobec w i e l o m i l i o n o ­
wej l i c z b y s ł u c h a c z y , wobec c a ł e j
Pałatki postawiono spraw- tworzenia
• s i ę zawodowych związków rolników.
P o s t a w i ł a .)ą osoba, która winna
zdawać s o b i e spraw- z wagi swoich
słów, Sforwńłowanio t e g o rodzaju
s u g e r u j e , ze związki rolników n i e I
mają Audity eh podstaw prawnych, mo~ ]
gących stanowló p l a t f o r o ę i o h o r - ; !
ganiaiaeji 1 djsinlariłft.
Przed* wszystkim podstawą uznan i * związków J e s t n a j w a ż n i e j s z y ,
obowiąiAijący wszystkich o b y w a t e l i j •
PRL, tak sprawujących władza, Jak
i t a j władzy p o d l e g ł y c h akt praw-;
ny, mianowicie konstytucja.. J e j 84
a r t y k u ł zapewnia obywatelom p o l sklm prawo do Era* aut a n i * s i ę , a ;
•azczcgdłowa
i n f o n a a c j * na i n t e r e ­
s u j ą c y na« temat zawiera Konwencja,
dotycząca o r g a n i z a c j i pracownlk<V
rolnych i i c h "rodzin" znana J.-ko
konwaacj* nr T»1. « uwagach watęynyclt konwencji vtdow«dnla ai»j kua l * c x n o ś ć rozwijania wolnych or^a*
A l z a c j i pracowników r o l n y c h w oulu
ochrony interi»*ów członków t y u h s * ;
organizacji.
Konwencja nr 1*1 przypomina ,
r**dni* * l a t 1 9 2 1 . 1946 i 1 9 4 9 ,
które mówin o prawią z r z e s z a n i a
s i ę pracowników r o l n y c h , ochronie ,
praw związkowych i prawi* praoownlków rolnych do tworzenia wolnych
i nl«x*l*znych organizacji.
' '•
>.
N i n i e j s z a konwencja ma aastoati*,
wanlft do wszystkich typów o r g a n i - '
z ę o j l pracowników rolnych,w tym ,
równi o t o r g a n i g a c j l , które n i * o g ­
ranicz;.; i s i o ao tych p.ocowników,
-lecz I c h r e p r e z e n t u j ą .
ji
2 . Zasady wolności związkowej
będą miały pełne zastosowania!
•organizacje pracowników rolnych
winny być n i e z a l e ż n o i zakładano
na z a s a d z i e dobrowolności 1 n i e .
będo poddane żadnej i n g e r e n c j i ,
przymusowi lub środkom r e p r e s y j ­
nym.
•
j
3 . Nabyci o osobowości prawnej
przez orgtia' -aeje pracowników
rolnych n i e »o*o byó uzależnione
od warunków n a n u u a j ą c y c h p o s t a ­
nowienia paragrafów 1 i 2 n i n i e j ­
szego a r t y k u ł u ,
U, *"rzy wykonywaniu praw p r z y ­
znanych w n i n i e j o z y n artykuł* pra­
cownicy r c l n i 1 i c h o r g a n i z a c j e ,
winny, poaobuie Jak inne osoby
łub. zorganizowane z b i o r o w o ś c i ,
p>r«eatrz.egiftć praworządności,
art.Z
1. Dla celów n i n i e j s z e j Konwoac j i o k r e ś l e n i e "pracownicy r o l n i "
oznacza wszystkie osoby wykonują­
ce w regionach w i e j s k i c h z a j ę c i a
r o l n i c z e j , r z e m i e ś l n i c z e lub inno
podobne lub związane z nimi, as. tym,
t e chodzi t u o osoby zatrudnionoJako prncownioy najemni, a l b o z
z a s t r z e ż e n i e m paragraiYt 2 n i n i ę j *
ezego a r t y k u ł u , oaoby pracujące;
na własny' rachunek, na, prz-ykłafil
farmerzy t d z i e r t a w c y , * m&l$ włsA*
o l e l a i e prowadzący goapodwstwa. i
2 , N i n i e j s z a konwencja ma z a s ­
tosowanie t y l k o do t y c h .farmerów,
dalarławców l u b drobnych w ł o ś c i - :
c i * .U. prowadzących gospodarstwa,
d l a których r o l n i c t w o J e s t głów- |
nym źródłem dochodów i którzy
obrabiują z i e m i ę sami z pomocą ł i
t y l k o rodziny lub * pomocą c z y s t o
okazjonalną osab t r z e c i c h 1 kto* 1 .
rzy«
• "
•
I;
a / n i e z a t r u d n i a j ą a t a i * s i ł y n*«
Jft»ł*j l u b
b / « i » s a t n k t a i a j ą UczrdMjszaJ j !
» i ł y na,loan*j sezonowo lub
o / n i e uprawiają swej z i e m i przee
dzierżawców ł u b farmerów.
Art. 3.
1. Wazystkie kategorie pracow­
ników rolnych, zarówno gdy chodssl
Przy redagowaniu Konwencji tt*o
prooowników
najemnych, Jak i o141 brały u d z i a ł . ró*n» o r g a n i z a c j a
Międzynarodowa, Jak Organizacja tut''. soby pracujące na włeony rachunek
»ają pj'awof bez uprzedniego senrodów Zjednoczonych, Mlędzynarodo-I
'wolenia, do tworzenia orgenizaoji
wa Organizacja Prący i 1 x 0 .
według *wego wyboru. Jak 1 przyi łączeniu sin do tyol) organizacji
Rolników zamieszkałych na tara-;
H tylko pod warunkiem zaatoaowan i e P o l a k i z a i n t e r e s u j ą z pewno** I
ni* aię do statutów tych ostat- ,
cła, n a s t ę p u j ą c e 3 a r t y k u ł y odnoś- ;
:
n e j Konwencji.
' f niob.
% Ustawodawstwo krajowe n i e
powinno naruszać lub byc stosowa­
ne w sposób naruszający gwarancja'
przewidziano w niniejszym artyku1«,
W d a l a z e j e a e ś c i Konwencja
zwraca uwagę, za w i n t e r e s i e r o t woju r o l n i c t w a winno l e z a ó u ł a t »
w i a n i e zakładania 1 d z l a l a l n a t o
s i l n y c h o r g a n i z a c j i pracowników
rolnyeh.
Nalany w kardy*, kraju
ftapemle,
aby ustawodawstwo n i e stwarzało
przeszkód d l a tworzenia 1 rozwoju
tych o r g n i i i z n c j i . "onadto a r t . 6
podkreśla, zo n a l e ż y rosumiaó k o ńt*cxność rozwoju o r g a n i z a c j i
pracowników rolnych, gdyż umożli­
wi t o poprawę warunków pracy 1
•
t y c i a wsi oraz z w i ę k s z e n i e i l e p ­
szy p o d z i a ł uochodu narodowego. >
Prawią o a ł y ś w i a t uznaj* zawar­
t e w Konwencji prawa, gdyż roxun i o ogromną rolą wysokiego p o z i o ­
mu rolnictwa w t y c i u każdego n a ­
rodu. A w nasz yeti warunkach?
, Czyżby
u nas b y l i J e s z c z e t a c y ,
k t ó r z y c h c i e l i b y odcinaó g a ł ą ź ,
na k t ó r e j eawi sied*.ą?
z problemów strukti
BRANŻE czy REGION
>m\\wm
i łfc-———--—.-.—-.-
• —1
_„r..
.... -
rr
tnfmr-nnnumajm IUMIWIWH.JIII I \\m\\ irwi u. T I U H W . J....I
łod koniec ubiegłego roku był
dyskutowany I. przyjęty prres Pre«yfi\<>a M,' '. i nsatępni* prisodstawlony
na8*braniu]>el*gatów projekt powoła­
nia lymcsascwego Xarxadu.
Wdroienie tego projektu i r.apew nlente pfrawneA'1 funkcjonowania Ty»cmnnowcgo Eartądu wynngn oporo pra­
cy orpajileacyjńoj . Jego .realisacja
. u l e g ł a ponadto optSanieniu na nkntek
Blągłego narznoanls twląskowl prses
rrąd konlrontaoji.
" • ' e k l a d trmcraitowego Zarządu
W«j<h pi,'i',odntaw.l(.ilele r.nJtładów pra­
ł y llcisąoych powytej 2 t y s . csłonków,'
praedstawlaiel* n*jw**ni.».josycb eekOji ta«odowyeh i brsakowyoh oras
|(r*r.fdtun» łlAJl.
Tywesiteowy tś-tii* rbi»'r*ó dię b*» i
d s i e r*a n* ÓM* tygedftie lub » r a s i e
kotiiłrsneśni oscjśclej rosetrzyfiad
będsie najvatn.t*jev.e prcblwiy »w1ąa>i ki».
Te«t> rodzaj* priceditJęeticnia b n o a l l wl orstrm s«J»ła'1o« wpływnul* na d t l a *
talnci i feląska proporcjonalnie do
l ' b ii^cłiłnta. 7.'fł-l«je»':.xUi u3.ngn.fe
•r«"fr"fiet e n ą t t s t l i w ę M zwaływanl.a .'
labraji Delrgattfł,
ObenniwkpAdy aakład lieis4oy dd
1500 esionJtóW'T«pr6*ont«waayj J»*t •
tr>•-•:•.' Jcd»«8° d«i«S**a. t«ł;)M pr?:#d^
l»i}l.ii.-.ratwja«t petad 1200. ,' .
•TScrts* ti'' nif;'.ntp'.i»i* uioAowystn* '
łJ.f' dnAfćh sf-k?:»aoT' vt*nrt a l e gdy r
byv>.,r coelali'•a$tVtoM dla ł ł r d s ./'
ptOT'3r«Jor)E.l.]ią iwcria-nfawjij t o »ał"
ranie «m,-jii.*łcbjr s i ę ndbjwaj w ł « a t - t
ttn MielkiMi •"...''
,
<M .poo.-';t>w ifftnienla s*ią»k»
fimowlja ni% j>rcl)lnav mikaji. sawode .
wyaa i bransowjeb ora* i o b a i e j s e a
w ntrnk4.tir«i« ewią»kuł
JVoVl«a I J B był dyakatowai^ prses ;'
Jfrosijdiua NIM w i e l o l t w t a i * . i s t n i e ­ ją Bfesdnioaa dwie końce;,T.Ije ttrnJt-".
taraJnei które diawni* ntewą t e r y .t*r.l*i»ą i braaiow^;
BtroJt^wa terj*torialaa» «^» ,tł<5 'i1
op*r."'..i--» iilę pr«»WttlaJąoa,»ię,kf»o'#
,«!uVo'V'i'..f psesydiułi, daje b»zw»i;HdJi*
Ub^er.eifstwtwtadKC^ regi onalnja .
Wlą*ft«'f BeKoie jiełnią r o l ę op.lnl.e|law-są w pfcobloaaoh Solił.* jrawodo frrnh
1 eą kaido**«owc upeiwnAnione
pr*1** 1*o sąd Kegionatuy Mo kor tak *
€' .... .<,*,. 'M
wKmti Kimt tótaKimtwm.
12 LUTEGO 7(20)
jgekoje nie reprezentują sakładów
ipraoy wobeo Zerssądu Rsfionaliieuo, •
l e c z tylko ich problemy sawodowe.
Projekt struktury brantowe-J.ktiSry
popiera esęś* prsedetawlelell lokcjl
sawodowych i branżowych oraz umiejssośd członków prnzyrtjun zakłada
et«2:y Kakrea uprawnie- dla sekcji w
kontaktach ' z władcami goepodaresy•1 oraz traktuje «wr.ąd sekcji jako
ogniwo pośrednie alędsy ftirsądem
Keglonałny*) /obennie MKZ/ a sałoeani
sakładów pracySarisąd oekoji reppesentuje sakłady
wobee łarsądu Heglonalnego.
irrsunienty na .rsees koncepcji t**
r y t o r l a l n e j są naolępn^ 0 9 * powsta­
ł e ona w natoraln* epoeob, w trakole..
Wielkich Strajków w pcBtacl nnjpl«w ,
HC9-ÓW a potem po ich sakeflesenlu
fUUS-ów "Solid-iJ-ności".
l y l k o taka ctmlrł.ttta.1** seans* w.w*l04 E s i l n i e uaiłntralisowaną władzą. ,
fykasały to aierpnlow* strajki, a p»e-»
tępnle wssystkle dotrębceaeow* oelą- ,
gBięoia •łolidarn*s»l".
•i
i •niiiii i
2aff«3«*«!alaitaSs«aft
Pray KZ NSZZ"Sdlidarnośó" Pra­
cowników Oświaty i Vyohśvania
w Gdańsku utworaony sostal Ko­
mitat Obrony Praw Dsiaoka. Infornaojst i»ao.Irana PuciataChoolmska. MKZ Gdańsk, wtorki,
środy i oawartki w godz.12-14
fc#4floronio*nia 31-7^21/22.
Zespól Analiz Biesfcąoyoh przy
MKZ Gdańsk informują, ze nia
przeprowadza sądnych talafonioznyeh badań opinii publi­
cznej* Przy ewentualnym udzie­
laniu telefonicznych wywiadów
prosimy- pamiętać, Ze podaje
się informacje ludziom podszy­
wającym się pod "Solidarność".
„JEDNOŚĆ"! w
snlesląea BBesectaac* druk*™*
adtbyll «•**• sławę, w eaiyaa
kraju. Zatrzymywali irnk g*~
Bet, aby aapreleatewal w tea
sposób prx««lwk« Ingerencjom
cenzury, ta każdym -raaeaa
skutecznie. Cty wstysey w ealej Pel-ce Jesteście tak soli­
darni?
W. ŚLĘZAK: W cala} Pol­
ecę, we wszystkich regionach
podejmowane są akcje prote­
stacyjne drukarzy i usiłujemy,
tak jak możemy I Jak umie­
my, walczyć a cenzurą. Rów­
niej w Warszawie byty takia
wypadki, ze nie wychodziły
gazety, W zależności od ey*
tuiu-jl, od wagi problemu po­
dejmujemy różne akcjo pro­
testacyjna. Stoimy na stano­
wisku, ze. Ingerencja cenzury
musi byt ograniczona.
praoowMilo takletjc etylu deieteal* I
•wiąaku) który aibaaplaoBy realny
wpływ łf-*aa eBtankoWakloh na deoy* j
a ja pod eJoeweiM prtee MB-ty 1 K»*
riobla* ten pojawi ai« a cają
;
{kii, aaeaaeldakin 1 Jaeti-aebekla ;.
ootroaatą
pa wybafaoh
do BaaraąoH
t j . efraalcaeaie oeaaary, rtasolwy
•:
•• |
kaatej. aataay i Bwiąrkeoh B**edo>' , IteKioanlnagoc
lEaeetaną ttawoaaa lunkojonowad
toekf o. aa-wysadala. robotnio-j* ••.;' ootyeednlowa
tetaranl* Balasatas^ v
oay wroaaole głąbobą retora* go-pospełniająca obaoiua baidao walną
i
dBMaąt BWiąaak Jeaaee* nie ra* be- funkojkontrolną
1 lafozwacyjnąłi
dala malał erianąd de konfrontaojl.
netwaByti
aysnatasi
oatraagaw•••*•
* władną l,eby «ygraa,smsl aaono - ;
.było aa**oroA«! j*'aaa m> pa*«* \ \
wad atworaoną » wato*7 atmkteiff ,-, oaya
BKilanla a riądasi » eprw«ie wolaroh
•wolenaloy -tpikturj branżowe 1 . aoMt a pc^n^oi«;koŁ*ajacJJ._*e-': :
wakaaają aa j * ł wysesold pwy aaiat,
wlania probloasj* «-.vodovych, ma
wieksaa, opaTaiywwad 1 ratwosd kóaak
•MSlififJf I
alfcowanla al*.B rakZadeal Brsaase •*.';,»
nyoi « Jednaj bt-anftyi
dala: 7402.1961*.' ptoJakt nenwaZy *
Jadnakaa reallaająo ta. keneepoje,
kenlaoanoial kónaultaell najwaanlaj* ;
awiaeok etraalłby eagą ewą al2«.<' .
aayoh deCysjl TH w aałogiioh,BOnh. '•
kaąd ^rygryw-iby* bran*t pMeeiwko
at«H ala ona obayiąaająoa*
btajłr, iańąd Regionalny atałby ale, ;,• ttebwaia ta. bedcla dynkutowaną na
Wnz«"tea t>ea anaeaenlk a "Solida* - kaatąpnyd |eb*anl« Dalagatdw J, jatti '
nośó" pttSiya eloweau
Mdianla prsyjfttw M3 wnlaala Ją «*
Jaattai «jt.<jboko praekone-ny,
forta t ń aby *jk* « » obewlątająoą
MMaJ ptJByaatosei •adMydala «aali* w oałya mlasku. . . . ; • . ..'i
;••' .
•kola Mytilenlonych weaadnla] oelew'
MuSlajr prtysotewad alą na. oi<*ką
afdliwapoSoaBnyeb. tak »H« kaftan
1 tandną waUĆf a rtallBaoJf peron*
nalmogo Bwląaka nmal odpowiadać wyBdad atrajkowych. Miaó wl«e potwaby
moaoo aytttnojl . :-i
anybkloco dslazattl* nla aoseay sobla<
I Opnea wyaawanyoh -praw blaeą pOBWolld aa odezwania alą od saui, '
«yeh. ooraa pilala.BBa ataja M ł wy*
OBłonkowakieh.' , . •,;, • j^JjUi
ffTBrrnn Mit*
MY TRZYiMC S l |
JEDNOŚĆ NR 6 (24)
Roaaaawlaaay s delegatami a a Krajowy JEJaed rraoewnikaw Poligrafii, który od­
bywał al« W SaeBeeinle w dniach J i . l — 1. II. 1981: MAKKIEM JURASEM I WITOŁDEM ŚLĘZAKIEM a Warasawy, SŁAWOMIREM MAJEWSKIM a OdaAska,
KAROLEM MARKOWSKIM Be Szeseelna oraa HENRYKIEM STODOLNYM, prse*
wodnieząeym Krajowej Kentlajl Kaardynaeyjnej PoligrafAw.
nlo obiektywna.
tendencyjna.
kłamliwa
I
K. MARKOWSKI: W SZCKO-
cłnie dziennikarce nam nie
pomogli. Ozlułaliimy w zasa­
dzie sami. Na zebraniu SDP
„JEDNOŚĆ": Ze ajazilo wy- w Szczecinie były głosy po*
pferająee nas częściowo, ale
••nslcm wrażenie, te bardzo . w
czasie akcji nie było zadizdecydowanie Hli^IKcIo spranogo poparcia z Ich strony.
wc cenzury w swoje ręce.
Jesteście Botowi uciec się do
II. JURAS: Jeżeli dzienni­
i tri:n ostatecznego środka. Ja­ karze uwazaji), że oni tno^
kim Jest strajk.
poprzeć mmą lnlejatyv/c, a
my powinniśmy walczyć i
W. 8LĘ7.AK: W każdym cenzurą, to to Jest trocł:q nie
ht\<it razie Jesteśmy zdecy­ t.tlc. Są to ludzie wykształce­
dowani krUr.orycznle sprze­ ni, w duiym procencie człon­
ciwiać si',' b:zpio\<*.awnym kowie „Solldarnoiłcl'*, {a oni
naszym zdanfeni ingerencjom nie powinni e.od/.ić si<! na docenzury.
Mamy
poparcia zinformowŁinio »pcłecz/'ństwrt,
dziennikarzy, in.»my poparci* \vlód/.ąc jak to Wpływa na po­
niektórych redakcji lub wy­
stawy ludzi. I.uclzf•; nie wie»
dawnictw zd''c;. dov ",'.i», inni dza jakie mają z i)n.ć. stano­
natomiast wahają się, popie* wisko: naszo wl.i'jza m6wi«i
rają ras po cichu...
co Innego, środki masowego
przekazu co InneiPi. Sta.d ttn
„JE0HOSC". Me MI «(•!.• n i j . cały h.'.l:i?:u\. *
lepszego zdania o dziennika*
rzach.
S. MAJEWSKI; Podmiotem
całej sprawy Jest przyW. ST,ĘZAK: Ni<: o v.-,;zy:;t- tej
v/:.K'ciiii; zagwiitnfl nwjncj w
kich.
Konstytucji wolno: .i słowa.
l'o./.Hiov.ptiia Kon.s ytucjl nie
S. MAJEWSKI! PJISI jest
SyinnoAcLą ::[wU: '.n;, |7')v/liv:id
tylko pr/ez izataud fczłowlgka.
pełnie rol<; łi)'c*i)ika p.*rniqu>.y lite i przez władze, kt6rc od
wszystkimi IroUowi 'l • •>>, •> Wielu lat — pizyna InnnicJ od
|<-»:t absolutnie fcHłnostronna, Mapu kiedy cenzura jeft taka
Jaka jest — łamią przy każ­
dym artykule, przy każdym
komunikacie prawo do wolno­
ści słowa.
osoba nie uzyskała na wybo­
rach minimum głosów). W
Komisji Krajowej mamy Błę­
dem etatów.
„JEDNOŚĆ; Chciałbym, że­
byśmy tera* przeszli do spraw
waszego BTliąaku. Wasza Bek.
eja Jest f/ierw<»aą aorganizo-
K.
MARKOWSKI: Plua
pięćdziesiąt procent, • jeśli zaj­
dzie potrzeba, bo trydno w tej
Chwili powiedzieć, Jak io bę­
dzie wyglądało: czy potrzebny
będzie kslejjowy,' reieient. Je­
den czy dwóch?...
W»IUI sett< /ą branżowa w „So-
lidarnoAcl".; Jak roztviązaliścle
niektóre ijrftawy organizacyj­
ne, takie i ta przykład Jak ob­
sada etatowa?
H. STCOOLNY: OpracowalHmy stal ut wewnętrzny, na­
szej sekcji. Z utworzonych samorzynni'j orsanizaejl zwiiizkowyeh, zakładowych, powsta­
ły za. iiaszii inspiracja, regio­
nalne koDiisjei koordynacyjne,
które w«liodz,:| w skład- kra­
jowej Komisji Koordynacyj­
nej.
, r
K. M.MłKOWSKl: Jest sze­
snaście komisji regionalnych,
tvlc Ile w z,wiazku, żeby nie
rebić zamieszania.
H. STODOl.NY: Do Komisji
Kiajowcj wdtodz.i po dwie
. o.svl>y z regonów, z tym że
Jeii.na .. nleli Jest przcwodnlcz>K y '.toiiUs |i regionalnej, a
nozt tym fl^t innych osób
(na razie ti.teiy, bo Jedna
„JEDNOŚĆ": 1 sami sobie
to od poctątktt do końca tu
opraeuwaliiele?
W. ŚLĘZAK: Związkowcy
maj!) prawo opracować sobie j
sami, cnlą strukturę, jedynie
Krajowa" Komisja Porozumie­
wawcza będzie te struktury ;
akceptować. Ale one mogą
być zupełnie swobodne. Regio­
ny., mogą też prowadzić dzia­
łalność ' finansową Jaką chcą.
Ustaliliśmy w Komisji Koor­
dynacyjnej, że będziemy prze­
kazywać dziesięć procent ze
składek na rzecz Krajowej
Komisji na działalność orga­
nizacyjną, merytoryczną no i
finansowanie
tych etatów.
„Solidarności" krajowej zo­
stawiamy wszelkie zakupy,
sanatoria I takie rzeczy.
K. MARKOWSKI: Tutaj
kolega sączą) o procentach
,.
PR Z S D R U K I
P R A S Y
Z W I Ą Z K O W E J
dusimy trzymać sie razenn
*
Nisza propozycja jest taka:
73 procent zostawić w zaklaiłowych komisjach robotni­
czych, f procent nu fundusz
slr.ijkowy, 10 procent odpi ovadz.it do Komisji Krajowej,
a 10 procent do MKU bt\di
MKZ.
W, ŚLĘZAK: Poligrafia to
zakłady mało. Ody by odprowa
dznć w-ęk.-zą część pieniędzy
do regionów lub do Komisji
Krajowej, nie jtarc/.ylouy na
dd<'ilnlno:<ć w zakładzie.
H. JURAS:
Wynikałyby
pewne anomalie: zakład liczącj» sto czy dwieście c*ób to-.
tlałby całkowicie bez pienię­
dzy. Trzeba płacić zasiłki,
które wzrosty.
K. MARKOWSKI: Uważa­
my, ze w indze naszego awiązkti nie będą tr.k liczne, jak
bj iv.
„.JKONOSt":
Mielibyście
w len ustaleniu admierne od
przyjętych w Innych zakła­
dach.
s, MAJKWSK1: Pierwotny
projekt odsyłania W pró:onł
na potrzeby MICZ upadł,
tylko nieliczna onąM nakladńw
przyjęła (JO .Jako ob&wiąrujący (zresztą niesłusznie), nato«
m n I reszta wyszła z zalnż1«
nia, żp przede wszystkim Ifc/.y
się ,; i.ini. liczy sie zalofia. n<»
i że to 10 procent u> za du-o,
to i h o walne plcniądżte, Wn«
t moim prywatnym zda«
nii ni r> procent nu fimckwi
strajkowy to stanowczo zfl
mało...
„JEDNOŚĆ"': llndzle lak du­
ła strajków?
S. MAJEWSKI: Nie te, --»
będzie Więcej strajków, X« id«
niczym błędem, który rozkła­
dał wś«y>lkic strajki na «wlu»
cie, hyl loi.tt km rtrajkowych.
W. St.ĘZAKs Taha Jert na­
sza propozycja, Jeżeli vt sk*lł
.kraju będą przyjęta lun* roz­
wiązania riolyoAce (składek
lub utruHtui organizacyjnych,
lo my * <; il'.».(«>iiij( my. Tyli'*
»* góra mnn najpierw poslu*
«hać, eo ni.iwijj iloly,
c.d. ze sAo**
osób. które itl« przyscly. W te pan minister wystąpił t piczasie strajku c«trzcgawr*cgo, , «mem do odpowiednich wladt,
który miał miejsce w całej wyjuarriającym, caego my tam
Polsce, drukarze lei stall Jed­ chcemy. Ala na lym sprawa
ną tub dwit godziny i anow się zamyka Porozumienia pla­
arobiono Hsty osób, zakładów cowe nie Jest reipektowana
czy wydziałów, które »tra)ko- tak. Jak ustaliliśmy w rozmo­
waty. Nie wiadoma pa co. dla wa* h w Pocnaniu. W porozu­
kogo, po prostu — ie»t |l«ta i
mieniu pofnaruklm były po­
t tego będziemy wsw rozliczał. dane dwie grupy placowe:
Ale skończyliśmy praktyemm trzecia dla pracowników umyze strajkami wszystkich sakla
atowych I t/Ait* dla pracow­
dów. ZnalezlKmy lepsze ro»- ników fi»yv«nvrh. Natomiast
wiązanle,
s.le<liMs:zeii;a i rairilslorstwe
wprowadził* dl* aatruduioS. MAJEWSKI: Strajk pra­ nyełi u ni<.h fwliKrafów piątą
sy, choćby trwał pięć lat, Jest tabelą płac dla pr^owników
Jedynym strajkiem, który aa- tizycznyeb ł druv,ą dla umy­
miast strat przynosi unrne zy­ słowych. Interweniujemy w
, ski. Odpada amortyzują nm- zakUtdueh, i w zn^r-dzle z do­
Hzyn. zyskuje się papier, muż- brym skutkiem, choć często są
na go przeznaczyć choćby na to binńio OSIJ» interwencje.
książki dla małych dzieci.
\\n,n tym więdnie t porożumieniem poznariaklm każdy
W.
ŚLĘZAK:
Uotowodć prncownik umysłowy powlstrajkowa drukarzy Jest leż nlcł» oliz.yoi.ić dodatek wyrówzwiązana r. kłopotami Jakie nuwcxv "00 złotych. W mnlejma „Jedność". Nic wykiucx«r łzych otnv.ikuch w oRóle «lą
ne. te będziemy ją utrzymy- U i:o nu» wprowadza, w więk­
wali zawszn w czwartki, cny szych
\uwowadzana Jest śred­
„Jednośó" się drukuje,
nia ix> HvK) złotych na pracow­
niku, ule wygląda to tak, że
II. STODOLNY: Myt móżć,
Jeśli cenzura wyrzuci nam ton kto zarabia mało, dosta­
je 4M złotych, a kto zarabia
.Jedność", lo stania prasa W
tnloj lv»i-«f., ,i źtikllłdy, które dużo, dostaje półtora tysiąca,
tysiąc sześćset... I są szalone
łiędą mo;.'!.v, będą drukowały
pro' >lerny zęby to teraz odwró­
ti.'ii sini numer ,,.iciliinś.'i",
cić.
W. ŚLĘZAK: \VIIVS/.»WH toar„.IRDNOSC": Ta Jeat zupeł­
d/,o poplura Swzoclu w spra­
wach „leli <>:ci". bf» Jeżeli ne odwrócenie przyjętej za­
przyjdzie <i<> tcito, *e Warsza- sady. ' /
w<i b<;d/io drukowała „8oliH. STODOLNY: Tam gdzie
durnosć", lo będziemy mieli
takie parne k!o|w(y. • MUalmy są silne organizacje związko­
we, lam zostało to wprowadzo­
Irzymać si<; wszyscy razem.
ne prawidłowo, na przykład
„JWl»NO*(rJ"t Czy realiza­ u nas, w Szczecinie.
cja poittolulaw ,|cs4 teł przyuzyną jnl.idiś konfliktów?
W. ŚLĘZAK: O pomoc i po­
parcie zwracają się do nas
również
ministerstwa. Na przy
H. STODOLNY: Z zewnątrz
W,yRl(\da to bardzo ładnie. kład ' Ministerstwo Nauki,
Otrzymujemy pismo z mini- Szkolnictwa Wyższego l Tech­
sli;r;ilwa, iawsxe w terminie, niki chce wprowadzić skutki
•••II
Mię S A
1
BERPT
100 g
i
WijNA
l
H.OTOIHJLNY:J««t to Jut
trteci przypadek,. Przedtem
Miui-Uistwo Przemysłu Lokkiesa prosiło nas a interwen­
cją, 1 jeszcze Jedna nv»tivU*rstwo...
K. MARKOWSKI: Tak na
marglnosie. W PaństwowoJ
Wytwórni Papierów Warto­
ściowych, ministerstwo, zęby
tudzia nie strajkowali, zapro­
ponowało Im siódmą tabelę...
W, ŚLĘZAK: Ministerstwo .
Finansów chce kupić zakład i
zaproponowało siódmą tabelą
plac, podwyższenie dodatku
banknotowego, w zamian za
to, że nie będą podejmowali
ładnych akcji. Odmówili. Wy­
gląda to ciekawie z Inna)
strony. W mysi porozumionla
siódmą tabelę plac trzeba by.
wtedy wprowadzić w cale)
poligrafii, w całym kraju, Czy
inni geatorzy mają na to pie­
niądze? Nieważne, nie ogląda­
ją się na to. Za cenę święte­
go spokoju chcą doprowadzić
do Jeszcze większej Inflacji,
mimo te ludzie tych pienię­
dzy w tej chwili się nie do­
maga ją.
H. STODOLNY: My to oce­
niamy jako próbę rozbicia
związku. Macie tu pieniążki,
ale nie strajkujcie. Ale hidz.lo
nie chcą już pieniędzy. Chcą
mleć pcirzmlak w kraju, spo­
kój, a plentądM wezmą wtedy,
gdy będą uważali, te się Un
należą.
tmomm
rWPtfrłtfi
IneMifiRA
MWtf
i
2$
Rozmawiał:
Tomasz ZIKLIN9KI
1
Jta/ŁA
i
DZJEriWlKW PAC2KA
TV
fcIKOXO*.C-:
H. STODOLNY: CMowoM
strajkowa >~l sprzeciwem wob«e nieprz.e.łi'cr*,finiu pórotu*
mleń społecznych. ł*o*« »y«
zna twlązek l wolnymi sobo­
tami. Członkowie •„Solidarna
śeł" nie pray«zli w sobotyl: do
pracy, więc iporządzono ''-T
placowe poroaumioula poanaóskiefe w swoich małych za­
kładach poliąreiiecnych, ma M
to pieniądze, ale nie HM wa­
dy ministra procy I pias. N«j»
aa* Komisja Krajowa poparto
•ninieterttwo.
TALON
*****
KUR ą
K4lrY^,
w „troWradwk ralr) Poł»h| • ,,!•:< 'nnn w
Mtatnłrb dnl«ch «tyr».nl» ?••
gatowla atrajkowe. l>Urzra«?
T
405
coHfgm
10
WTy
ROBOTA
u»«aaa>iK»«B|..1
SOtlOASNOtC
PtunaA 16 IUt«flO 1181 .wnawwoiw.
sztuka i literatura dla dzieci, oraz - co bardzo wazn* - własna,
dziacleca aktywność społeczne, ruchoma, pozcancza i artystyczna.
7 związku z tya zachodzi pilna potrzeba aprossaizesla - prsedszkalach zaian organlsaeyjno-prosranoayea.
iaiany powinny koniecznie objaó.
x. ftatsna KABSO-TE Z BAZA iiATsaiiuiA
EsjOKuroa iBsjatJsr WAoeimsii zassszoanrpa * B U »SOŁIBAHSOŹĆ"
Br 5
SgSZOeT "BUZOVSZrc
15 XX 19tl
4JAXXZA AJCtDAIRGO Projrasywaa pogarszania si« wnrunko* prsey
3TABU Z S80POZTCJI przedszkola doprowadziło * bardzo aaerokisj ,
ZSIAS V ŁUBKSIB
skali do stsau zagrożenia zdrowia i bsspieWYCEOaASIA PRZED- eseóitwa dzieci oraz unieaotliwiio aateatySZlOŁiSOO.
czaj działainaść wychowawcza.
Oprac.zespól
cl3 ? 5 - T « S aa:*k nrasujasjeh. Przadsafcols. sa
prsslwdaloaa. V nowych osiiilasS aleassinliwyca, w ciastasfc i oś­
rodkach erzsaysłwyea liszba dzieci aa jeiaa sycbowaacayais prze­
kracza aader czeato 50-tka, zaś aisszesoaia al» » statutowej liesbis 30-ga dzieci staje ale cara* rssdsse /noraa ta Jast najwyższa
wśród krajów E5i/. Powsseehaya efaktsa uczęszczania dzieei do przed­
szkole /szczególnie w aiastsete/ jast leb zaeczaaie. Resultatea gett
oaaoae zjawisko aabursoaej rówaewagi nerwowej, przejawiającej sis .
badś agresje, bada prsygaabiaaiea nraa aaaiejazona odpornością, aa
infekcja. Wśród dsieel bardziej irsiXlsyeli sssrzs sie przypadki .
asrsiey. Indywidualny kontakt aałeg) dziecka a doroełya jest tak
siln* potrzeba sezesnsgo dzieciństwa, że brak warunków tego fcoatsktu kąsałby zakwestionować społeczny aaaa przedszkola. Zaniedbania
a rożneju i niedojrzałość szkolna, wyr»tsj»ea ale łicsba 70$ dal*cl - stwierdzona badaołsai Instytutu Kątki, i Dslaeka - stworzyła
proclaa indywidualnej pracy wyrównawczej s wieloaa dziecaa.
2. Brakują kadr* Absolwentki ST? masowo wybierają praca a szke1«, sa względu na duto dogodaisjaze warunki pr%cy 1 płacy ,'dłataze
urlopy, mniejsza odpowiedaialaosć/. Wzrasta liczba kadry nieprzygo­
towanej do pracy z aaiyai dsiscnl, nauczycielek przedadetów szkol- .
•nych, jak również osób a o£il3 bea kwalifikacji pedagogicznych. ,
3. 04 aijssłniejszyea sadań odciąga nauczyeialke przedszkola
rozbudowani dokuaentecja pedagogiczna. Dyrektorkę zaś od jej sadań
pedagogicznych odciągają biurokratyczne wyBaganie, utrudniająca
zaopatr**nie przedszkola * żywność*, sabaaki i poeoca pedasegissno-dydaktyezae.
4. Ha trudności wynikające z wyżej wyaienionych przyczyn nakła­
da sie'wprowadzony obowiązek powszechności przedszkola dla 6-latków, zainsany z raforsa.,oświaty /powszechna szkoła 10-letnia/. W
celu. wyrównania startu asko3*nego wszystkich dzieci, wprowadzony [
aostał równocześais progres pracy wychowawczfi-dydaictyesaaj dla
dzieci 6-letnlch, zacieraJs-cy naukę czytania i poesaitki Bsteaatykl. ProgrsE ten nie spełnił swojej roli, gdyż:
a/ zawiera jednakowy Bateria! nauczania dla.wszystkich dzieci,
bez aagladu na występujące wśród siaa różnice ros^ojowe /istnieje
znaczny procent dzieci o aisharsonijnyin rozwoju umysłowysf fragaen- ••
tarycznycb deficytach roswojowych itp,/,
b/ nie wyrównuje zaburzonych funkcji, lecz poszerza zasób wiado­
mości dzieci, so sie sprowadza do wprowadzenia o jsdsn rok wcześniej
nit dotychczas obowiązku szkolnego. .
_ ~
• Sa tyn nowya zadaniu", do którego ni* sa należycie przygotowane
ani nauczycielki, ani-pracownica nadzoru, skupiła sie cała energia.
a" rezultacie rozrosła sia dydaktyczna funkcja przedszkola, i to
właśnie wtedy, gdy jego zadania opiekuńcze, wychowawcze i profila­
ktyczne powinny, być najneł^iejsze. Aby pobyt dziecka a przedszkolu
cie stał si^ wprost szkodliwy, a u s z e zostaó stworzone warun­
ki dla zaspakajsnia jego podstawowych potrzeb, to jest takich, któ­
rych zlekceważenie »* wczeseya dzieciństwie - nieodwracalnie bacu­
je lub zubaża rozwój psychiczao-fizyczny. Pstrzaby te tot poczucie
Łespi?cz3ństwa i przyjaźń otoczenls, spokój i dobrze wyważona pro­
porcja grażeń i odpoczynku, ruch, zabawa, kontakt.z przyrodą, ze
1. Idkwldacja nadaleraego zagasscaeala i z i a e i w przadszkolut
*/ poszarzania basy lokalowej istniejących placówek przez adapta­
cja lanych l o k a l i / f i l i e / .
b/ smaiejszeaie liczby Azieel a grupawht
- d z i e c i najmłodszych do 25 /w przyszłości do 15/
- d z i e c i starszych do 30 /w przyszłości do 2 0 / ;
c / rygorystyczne przestrzeganie prawidłowej r a l a r u t a c j f d z i e e ł de*
wrsedsskoll /likwidacja systeau pretekcyjasgo/.
%
2 . Zapewaieaie prawidłowego zaopatrzenia placówokt
a/ likwidacja ograniczających limitów zakupu żywności d z i e c i s c a j
i pesjocy dydaktycznych, wyposaśaala;
;. B / radykalaa poprawa w zakreśla wydawnictw l i t e r a t u r y d z i e c i ę c e j
i ponoey dydaktycznych,
3 / Zapewnienie odpowiadaisj kadry poprzez nłaścla* szkolenie zawo-^
dawe i stworzenie prawidłowych warunków pracy:
a/ aeiaaa programów nauczania w S3? poprzez uwzględnienie s z e r s z e ­
go a l * dotychczas zakresu wiedzy z dziedziny psyetologii roznojonaj
i klinicznej dziecka. Sałaty zrewidować słuszaośó dacyzji o. l i k a i d a c j i Llesaa d i s Wychowawczyń Przedszkoli*.
b / e t a t y dla przedszkoli należy przyznawać a zależności od liczby
d z i e c i , a'ale l i c z b y oddziałów;
e / nauczycielki przedszkola* powinny otrsyayasó fiaaasewe dodatki,
tzw. trudnością**, za względu aa dusa osobista odpowiedzialność za
bezpieczeństwo d z l e e i ;
d/ aalety zrównać prawa nauczycieli przedszkola % pranaBi nauczy­
c i e l i szkół;
a / cofnąć zakaz zakupu pełnopłatnych obiadów dla rodzin personelu,,
eo znacznie ułatwi warunki bytowe pracowników 1 zabezpieczy uczciwa
gospodarka żywnościowa w placówkach;
f/ w zasadniczy sposób poprawić uposatsais parseaalu adalniBtraeyjap-peaocaicsego;
g / zaaiejszyć obciążenie praca dyrektorek przedszkoli poprzezt
- ograniczenie I l o ś c i obowiązkowych godzin pracy z d z i e c a i ;
- zatrudnienie poaoenicsego pracownika kancelaryjnego.
A. Uproszczenie i odbiurokratyzowanie dokuaeatacji adainiatraeyjnej i pedagogiczaaj /w szczególności rezygnacja z prowadzenia a r ­
kusza obserwacyjnego dla d z i e c i 3 - ś - l e t n i c h , zapiau rozaów z d z i e c a i ,
prowadzenie dziennika zajsó wyrównańezyeh, zredukowanie Eańty Dziec­
ka 6-letaieKO do danych srodoniskawych, o stanie zdrowia i - l u ź n e j ,
opisowej charakterystyki dslaeka. ".
XX. TSAfiDintl ""*r2"£CH0?IZ*raZHB SOZWOJD' 33ISCZA
i . Sla prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego dziecka "konieczna
j e s t jego wczesna obserwacja, diagnoza i ewentualna korekta niepra­
widłowości. » tya celu należy włączyć poradnictwo psychologiczne do
działalności Poradni D, aby objęć nia d z i e c i od urodzenia do l a t 3 .
Dzieci z wykrytyai zaburzeniami rozwojowymi powinny a i e ć bezwzględne
pierwszeństwo w orzyjeciu ich do przedszkola.
2* Dalsza troska o wszechstronny rozwój dziecka powinna odbywać
s i e w- ś c i s ł e j współpracy przedszkola ze specjalistami różnych d z i e daia.
.
fc
a / w zakresie oaieki lekarskiej konieczna j e s t s t s ł s i i « * « * « * tyczna współpraca z pediatra, stoaatologieB oraz ! ? « ? r t t k ^ H T S ^
nastyki kotakcyjnej, w znacznie większym n i t dotychczas ayaiarae
^ ^ ^ w zakresie opieki psychologicznej niezbędne j e s t objęcia h a . . _ ? ' ! - " 5 ? ? i S * S I : i ^ - i ^ k a c i do l a t 3-ch. a następnie objęcia
wolowe. Konieczna nest tasze siata j B l «(ł*ai.« - . - Q - r — r r_s---«_^
a l e r s n o ł e c z n y B . Praca koaoensacyjno-wyrównawcaa powinna byc Pfowa-.
E a L a r i s s ^ a n splcdalistów, a n i e , jak dotychczas* przez nauczy­
c i e l k i przedszkola;
—
USZEDSZKOLA
-
c.d.ze
s.koó
IB
iwer-
ze
przekazu.
3 . Korekta nrograaóia wychowania przedmzkolnegoj
a / nycofanie programu pracy tiychoaaticzo-dydaktycznej z d z i e c a i
sześcioletnimi;
"
„^-i
. ,_ .,
b / w oerstsektywie - aodyfikacja programu z roku 1373, pod k a t e a
lepazego*przygotowania d z i e c i do obowiązków szkolnych, z położeniem
nacisku na rozbudzenie własne;) aktywności d z i e c k a , z równoczesnym
ograniczeniem z a j ę ć dydaktycznych / d z i e c i , wykazujące wyższy oi
przeciętnego poziom d o j r z a ł o ś c i , powinny Biec możliwość w c z e ś n i e j ­
szego ©odjęcia nauki w s z k o l e / ;
„•_
• .- .
•
c / zapewnienie właściwej r e a l i z a c j i programu w z a k r e s i e umuzykal­
n i e n i a d z i e c i poprzez i
.
-*.
.
•
- przygotowanie odpowiedniej k a d r y , zatrudnionea w jfliaraicterse
pracowników etatowych;
- z a o p a t r z e n i e p r z e d s z k o l i w odpowiednie instrumenty muzyczne.
4 . 1 możliwie j a k n a j k r ó t s z y m ' c z a s i e n a l e ż y r o z s z e r z y ć s i e c
p r z e d s z k o l i s p c j a l n y c b , ponieważ obecnie s ± * i s t n i e j ą c e n i e zaspaka­
j a j ą potrzeb w tym z a k r e s i e .
••
•
Ooracował Zespół a s k ł a d z i e !
Ua~ia D!ffiCH0«3KA, Teresa DOHAHTEHSIU, Wacław aajjswŁOWSgl, Harla
zń&ZDJSZk,
Zofia HARCZ&K, L i g i a PIOSHOUSKA, Daniela FCKEL,
DanutaSIHUSK, Zofia TOPEJSKA, Haria Z&wUSKA
'
PUŁAWY
ZIEMI PUŁAWSKIEJ
£611 1981 NR 10(18)
przed wyborami
Zbliżają się wybory do władz regionalnych. TSZZ Solidarność. Od kilła tygod­
ni trwa w środowisku puławskim dyskusja nad strukturą organizacyjną Związku,
zasadami przeprowadzenia wyborów 1 ordynacja wyborczą.
Projekt ordynacji, opracowany przez Zespół Ekspertów przy Prezydium SKZ
Segiona Środkowo-Wschodniego w Lublinie, w większości•zakładów naszego rajona
został odrzucony jako budzący poważne wątpliwości. Kilka głosów w dyskusji na
ten temat opublikowaliśmy w poprzednia numerze naszego pisma. A oto najczęś­
ciej powtarzające się zarzutyt
1/ projekt nie zapewnia p r o p o r c j o n a l n e g o udziału, we władzach
Regionu przedstawicielom poszczególnych rejonowych HKZ-tów, Zarząd Regionu
wybrany zgodnie z propozycją KKZ Segiona Środkowo-Wschodniego składałby się
w 90 * z reprezentantów rejonu lubelskiego i w 10 56 s reprezentantów województ
wa zamojskiego; przedstawiciele mniejszych ośrodków byliby praktycznie bez
szans. Śle aożna ale na to zgodzić,
2/ projekt zakłada głosowanie na kandydatów praktycznie n i e ś n a n y e b
delegatem: przedstawiciele naszych załóg głosowaliby na kandydatów z całego
regionu /lublina, Tomaszowa, Zamościa, Opola/. K m o przewidzianej prezentacji
kandydatów byłoby to głosowanie w ciemno, sprzeczne z zasadą świadomego i od­
powiedzialnego wyboru.
3/ projekt ogranicza bierne prawo wyborcze małych zakładów pracy /przeważa­
jących sa labelszczyśnie/ stawiając je w roli dostarczyciela głosu, bez możli­
wości Istotnego wpływa na wybór delegata.
Działająo w prswawssaezwnia, że omówiona wyżej ordynacja wyborcza - jako
niedemokratyczna - nie może stanowić podstawy wyborów do władz demokratyczne­
go Związku, jakim jest BSZZ "Solidarność" /nawet jeżeli jest zgodna z literą
niedoskonałego przecież, bo opracowywanego w wielkim pośpiechu Statutu/ przed­
stawiciele puławskich instytutów naukowych opracowali nowy projekt, bardziej
w naszym pojęciu odpowiadający potrzebom Regionu i Związku.
Projekt ten został przyjęty jako propozycja środowiska puławskiego na po­
siedzeniu Prezydium SKZ Puławy w dniu 23 lutego br. i będzie przedstawiony
na posiedzeniu Prezydium HKZ Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie * dnia
27 lutego br.
RS2AKCJA
projekt "puławski"
ordynacji wyborczej 3SZZ Solidarność do władz
związkowych Regionu Środkowo-Wschodniego
5 1. Wybory do władz regionalnych Związku odbywają się zgodnie ze Statutem
Związku /§§ 9, 11, 21, 22, 23 i 25/ oraz postanowieniami niniejszej
ordynacji.
§ 2. Ordynacja dotyczy wyborów:
a/ delegatów sa Walne Zebranie Delegatów
b/ członków Zarządu Regionu i Komisji Rewizyjnej Regionu
c/ przewodniczącego Zarządu Regionu
d/ członków Prezydium Zarządu Regionu i Prezydium Komisji Rewizyjnej
Regionu.
Ordynację uchwala Walne Zebranie Delegatów.
S 3. Wybory do władz regionalnych Związku są powszechne, równe, pośrednie,
proporcjonalne 1 odbywają się w głosowaniu tajnym*
$ 4. wybory są ważne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa uprawnionych
do głosowania,
S 5. W celu przeprowadzenia wyborów Region Środkowo-Wschodni dzieli się na ok­
ręgi /rejony/ wyborcze, zgodnie z dotychczasowym zasięgiem terytorialnym
rejonowych XKZ-tów.
...
$ 6. Kadzór nad przebiegiem wyborów sprawują Regionalna Komisja Wyborcza,
powołana uchwałą HKZ Regionu Środkowo-Wschodniego.
!
* '* a/ Regionalna Komisja Wyborcza dokonuje podziała mandatów do Zarządu i
Komisji Rewizyjnej Regionu między okręgi /rejony/ wyborcze, proporcjo­
nalnie do liczby członków Związku zarejestrowanych w każdym okręgu
/rejonie/,
b/ Ogólną liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Regionu ostali
Walne Zebranie Delegatów w głosowania jawnym.
i 8. wybory w okręgach /rejonach/ wyborczych przeprowadzają okręgowe /rejono­
we/ komisje wyborcze powołane przez prezydia HKZ—tów, przy udziale dele­
gatów 3egionalnej Komisji Wyborczej.
} 9. Organizacje zakładowe /międzyzakładowe/ BSZZ "Solidarność" wybierają elektorów, którzy w imienia członków organizacji dokonają wyboru władz
regionalnych Związku w głosowaniu tajnym. Liczbę-elektorów reprezentują­
cych każdą organizację zakładową /międzyzakładową/ ustala się w ten hpo—
sób, że na każdą rozpoczynającą się setkę członków Związku przypada je­
den elektor.
§ 10 Kandydatów do władz regionalnych Związku zgłaszają organizacje zakładowe '
/międzyzakładowe/* Kandydatem Ąo władz może być każdy członek Związku
/ z zastrzeżeniem zawartym w ! 9 p.6 Statuta/. Kandydatów wpisuje się
na listę kandydatów po uprzednim wyrażenia przez nich zgody na piśmie.
§ 11 Po zamknięcia lloty kandydatów w.terminie wyznaczonym przez Regionalną
Komisję wyborczą następuje co najmniej 3-tygodniowy okres prezentacji
wyborcom zgłoszonych kandydatów*
} 12 Po odbycia głosowania -w okręgach /rejonach/ wyborczych przez elektorów,
okręgowe /rejonowe/ komisje wyborcze obliczają głosy, a następnie wyniki
wyborów przekazują Regionalnej Komisji Wyborczej.
Regionalna Komisja Wyborcza na podstawie wyników wyborów w okręgach /re­
jonach/ wyborczych ustala składy Zarządu 1 Komisji Rewizyjnej Regionu,
uwzględniając postanowienia $ 7 a/ ordynacji.
c.d. ze
t
s.h&f
| 1 3 0 wyborze członków Zarząda i Koalajl Rewizyjnej Amgioaa d«cyduj* zwykła
większość głosów.
I H Dalogatów aa falne Zebranie Delagató* wybiera się według zasady, te na
taidj rozpoczynający sta tysiąc ciłonków organizacja zakładowa /siedzyzakładowa/ wybiera jsdnego delegata.
4- 15 Instrukcja dla delegatów ustalają komisja zakładowa /stiędzysakładowa/
£«ią»ku»
§ 1 6 Przewodniczącego Zarządu Saglona wybiera Walne Zabranie Delegatów spoś­
ród wybranych członków Sarząda s głosowania tajnya. Kandydatów na funkc­
je pszewodaicsąsago Zarsąda zgłaszają dalegaei.
I 17 0 wyborze przewodniczącego Zarząda decydują bezwzględna większość głosów
/50 + %/ obecnych sa «sfcraaiu delegatów. W rasie nie uzyskania przez sąd­
nego s kandydatów wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponowne
głosowanie na dwóch kandydatów, którzy a pierwszym głosowaniu uzyskali
największą liczbę głosów.
I 18 Crłoaków Prezydlaa Zarsąda Baglcna wybiera Zarząd se swego akładn. Kan­
dydatów do Prezydia* zgłasza przewodniczący Zarząda*
i 19 Członków Prezydia* Koais.ji RewizyjnaJ wybiera Soałsja Rewizyjna se swego
składa.
$ 20 wybory csłosków Prezydia*-Zarządu i Prezydia* Komisji Rewizyjnej odbywa­
ją ale w głosowania tajaja.
$ 21 Odwołanie członka władz Ragioca odbywa ale na takich aasych zasadach jak
wybór.
$ 22 Przewodniczącego Zarządu, członków Zarsądu i członków Kcetisji Rewizyjna}
Regionu aośe również odwołać islaa 2*branie Delegatów zwołana w trybie
przewidziany* Statate* Zalążka.
opracował zespół złożony a przedstawicieli
puławski sn instytutów naukowych.
Inszytata Uprawy, Kawcseala 1 Gleboznawstwa /ItJIB/,
Inetysuta Weterynarii /Iłet/, Instytata Hawosóa
Sztucznych /TSS/, Oddziała rsseselslctwa Instytutu
Sadownictwa 1 Kwiaciarstwa /OPISU./
projekt "lubelski"
ordyaaejl wyborczej SSZS "Solidarność"
Begioaa śrcdkoao-fscbodaiago w Ich linia,' de włads rsfiaeałnyeh. *»iasku
§ 1 . fcfc"*^ 4"-_»?"*i ".-'•*rnnt£^z'L *aiązka odbywają się, zgodnie za statate*
a^-^TT /w ^,^1,20,22,23/ oraz z pastanewiaalaiil niaiejazaj ordynacji.
S 2« Ordynacja dotyczy wyboró.!
a/ delegatów aa walno zabranie delsga-eów
b / ssłosków sarządu regionu
9 / prsewodaicząee«M5 sa?tąda rsgioau.
* / członków prezydia* zarząd a,
* / członków koaisji rewizyjnaj
Zł przewodniesącego koniaji rewizyjnej.
§ 3*. Wybory są, tajna*
% *• Salegat&s' na walne zebranie iełegatów wybiera alf według^aastepojąsycJrzasad*—- a/ w zakłsdaah pracy, gdsta eakłaucsa- organizacja wrląakcwa U c z y
501 lec więcej szienkew, dalegató* wyblara zakładowa sebranie de­
legatów » l i c zbił?
•i delegat a organizaaji liczącej cd 501 do 1000
Z delegatów s organizacji liczącej od 1001 do 15CC
3 daŁaga*ow z argsrlŁasjl liczącej sd 15?t dc 2000^ 1S4.
,- b / w zakładach, pracy liczących da- ^X) azłonków zstąśka wybiera alf
delegatów aa branaowe aied^zakiadews sabrani» Selsgatśwj-ttore
s kolei' dokonana wyboru na walne zebranie delegatów regionu, aedł a g zasad okreslonyóh JF pkt. aj niniejszego paragratc. - edpcsrisd—
nio ao liczby raprasentowsaysh prsas nich esłonków nakładowych
organizaojl związkowych^
".-.-•'
S
S
8
S
§
$
zakładowa organizacja związkowa wybierają delegatów na sdsdsysm. f
kładowo zabranie delegatów w takiej l i c z b i e , aby na 10 esłonków
przypadał 1 delegat /końcówka 6 rozpoczyna nową dziesiątka/.
I
Zakładowe organizacje esriązkowe, które ale Klaszczą sle w ayoorczyoh strukturach branźowyca, koaisja wyborcza przydsiala do ok- l
ręgów wyborozych.
t
a/ Zebrania delegatów ostała instrukcja d l * wybmyah delegatów.
•I
5* Członków zarządu regionu, przewodniczącego zarządu regionu, asłonków
koaisji rewizyjnej 1 przewodniosącage- koelsjl rewizyjnej wyblara walaa:
zebrania delegatów.
• \
6 . Fresydinfi zarządu ragioeu jsat wybiarane przez -zarząd ragłoaa. " 1
7> wybory są ważna, j e ó l i ussestniezy w nich oo aajwnlsj poc«wa delegatów. ,
8. Walne zebranie delegatów uatala liczba członków zarząda 1 ko«isji rewizyjnej w głosowaniu jamym. /T skład earządu ausi wejść co aajnaiej po
10 proc. kandydatów a terenu każdego województwa/.
9« Delegaci zgłaszają kandydatów m liczbie nieograniczonej. 2ebran£» w
*
głosowacin, jawnya uchwala sawkaiećie l i s t y kandydatów*'
|
10. Eanćydataa toża być każdy członek związku pod waruakiea wyrażenia zgj%> i
dy. V przypadka nieobecności kandydata zgoda powinna być wyrażona a a ' *
piŚBie. termin objęcia funkcji przaz osoby określona i 5 9 pkfc S s t a - i
tatu wynosi 2 tygodnie. W przypadku nieobjęcia w tys tsralnia funkcji,
za wybranego uważa s i ę następnego kandydata wg i l o ś c i otrzyaanyoh g ł o - f
sów.
*9
sB
,
N
^
'
0
G
*z«
H
N
ta
Ti
S 1 1 . ?o s a p n i ę c i a l i s t y kancydatów następuje 3-tygednlowa przarwa walnaga
zebrania delegatów na czas dokonania prezentacji zgłoszonych kandyda- j >
tów.
•
"
CA
S 12. 0 wyborze decyduje zwykła większość głosów. /T-przypadka. gdy kandy- I
daci z województwa nie uzyskają odpowiedniej liczby głosów, wybrani
, H
zostają kolejni kandydaci z wojswództwa wg liozby głosów/.
•
S 13« Przewodniczący zarządu regicaatt i przewodniczący k o a i i j i rewizyjnaj
wybierani są w cddzislnyzi, tajnya głosowania z grona wybranyen człon- .
N
ków sarsądu ragieaa i k o e i s j i rewizyjnej. Kandydatów aogą zgisasać
|
delegaci.
* , -. ; ,
. •
:
> . *•
S 14. 0 wyborza przewedhiczącego decyduje bezwzględna większość głosów"* ^Ą
/ 5 0 proc. + 1/ obecnych na zebraniu delegatów. * razie niaazyskania
przez żadnsgo z kandydatów wyaaganej większości głosów przeprowadza ; * ^
s i ę ponowne głosowanie aa dwóch kandydatów, którsy usyskali » piarw--. |
ssym głosowania największą liczbę głosów. .
.
•
.
SI
W tya głososaniu o wyborze decyduje zwykła większość głosów.
.- J
S 15. Odwołania członka władz regionu odbywa s i ę ea takich sanych zasadactt ••
pt
^ei. sybos.
- * t
116.
Przewodniesącego zarządu, członków- zarząda, przewodniazącego keaisji
rewizyjnej, członków komisji rewizyjnaj odwołują walne zebranie dale- >
gatów zwołana w trybie. S 22 ust. 2 atataia iwiąska.
•
t
I 17. Wybory do władz ragionalayah swiąska prseprowsdss koaisja wyborcza
powołana uchwałą Prazydiaa MKZ.
.
'
<
^
l
Przygotował Zespół Ikspartów prsy
BS2Z
"Solidaroość*
UJ.-KJF *PrasydinB
*.^«ł—•.— M
— KZ —
—
—
I
Bsgiona
w labliaies
i
dr Sbigniaw Hołda
agr Włodsisiasa Slajsraki
dr Jaaaaz l a i a n k
agr Syszasd Chlsbowias
dr Jan Wojelsssesok
sgr l&drsa j Slaski
|
dr Btaaisław Osoba
agr Soswss Prtaoiaohcwski
^asWaW
*
s
o
I 09
PIŁAWY
przed wyborami
J9ni981 NR 80$Rok II
JWita się' kaapaala wycoreza do instancji związkowych. Przed członkami
Zwiąska stanąć probles, do ;atica instancji, i aa jakim szczebla matcy wj—
b^erai ć»le^at^», Zgcinie S obowiązującym Statutem struktura Związka Jest
3 «• stopriosr* s k.raisja zakładowa, SEZ regionalny, Kosisja Krajowa. Pomię­
dzy -kc2ie;ą zakładową i regionalnym SKZ-tea istnieją jednak nieformalne,
niettEankejacosf^saStatatea ogniwa pośrednie fit&Z - ty rejonowe/ powstałe
spontanicznie z woli członków, związku w miastach mniejszych niż wojewódz­
kie, Konieczność utworzenia tych ogniw narzuciło same życie, bowiem regio­
nalne ŁKS-ty nie są m stanie, zwłaszcza * dażych regionach, dotrzeć do
wszystkich zakładów, Kiejscs i rolę tych ogniw trzeba wreszcie sprecyzować
w oblicza nadchodzących sjborów,
Sr.asrs zdania ogniwa te trzeba utrzymać. Sie wydaje ale słuszne żądać
ila tych 53K3-tó« rejonowych pełnych uprawnień /zarejestrowanie w KKP, decy­
dowanie o rozpoczęcia strajku w rejonie, etc./ s uprawnienia takie siałby
regioi* lako całodi.
Akcję wyborczą w regionie należy rozpocząć od wyorania zarządu rejonu,
orat delegatów, którzy reprezentowaliby rejon w zarządzie regionu. Oni też,
jako reprezentanci oficjalnej struktury, sankcjonowaliby działalność 2SZ—
tów r?jonowyca m kontaktach z władzami. Siedocttszczalas jest aatoaiast
tworzenie w ale3353 rejonowych EKZ-tćw. delegatur regionu.
W związku z otrsymanya projektem ordynacji wyborczej do władz Eegicnn
Srodkowo-łseaodniego, opracowanym przez Zespół Ekspertów przy JEEZ Lublin, zgłaszany następujące nwasi;
1, Zaskakującym jest fakt opracowania ordynacji wyborcze} dla regionu,
bowiem w odczucia członków Związku ordynacja wyborcza powinna być jed­
na dla całego kraju, przy stworzenia możliwości dostosowania jej do
lokalnych warunków,
Z. Ordynacja pomija istnienie szczebla pośredniego, t.j. MSZ-tó* rejono­
wych, wprawdzie zgodnie ze Statutem, lecz wbrew oezjwistys faktom.
3, 3a lubelszczyźnle przeważają aałe zakłady pracy i zachodzi niebezpie­
czeństwo ograniczenia ich biernego prawa wyborczego. W związku z tym
proponajesy obniżenie dolnej liczby członków organizacji zakładowej,
uprawnionej da wysuwania 1 delegata, z 501 do 301.
i, { } głosi, ił "wybory są tajne*. Dotąd słyszeliśmy tylko o tajnym głe—aowania,
5, §8 jest niejasny. Jeżeli z każdego województwa aa wejść co najmniej
po 10 % kandydatów, 3 takich województw w regionie mamy owa - to kia
auto 'y proponują obsadzić pozostałe 80 % ?
6. Sie wiadomo kto, i na jakiej podstawie zadecydował o udziale w komisji
wyborczej przedstawicieli wytypowanych dużych zakładów pracy. Xa czym
polega tu gwarancja, że wybory zostaną właściwie /demokratycznie/ zor­
ganizowane ?
Komisja Zakładowa 1SZZ Solidarność
Instytutu weterynarii w Puławach
Comisja Zakładowa KSZZ Solidarność
Instytutu Uprawy, lawożenią
Puławy, dn.19.02.193
1 Gleboznawstwa w Puławach
Puławy 19 02 81 r .
Solidarność 5/81
I ok /19/81
KKZ ISZ3 Solidarność
Puławy
Komisja Zakładowa KSZZ Solidarność przy
ZSiK Oddział Pszczelnlctwa w Puławach a l . Kazimierska 2 przekazuje n a s t ę p u -
jące uwagi dotyczące ordynacji wyborca*j Zarządu Bsgionut
1. Przedstawiona ordynacja wyborcza nie zapewnia proporcjonalnego
/w stosunku do liczby członków/ udziału » Zarządzie Sagiena przedsta­
wicieli różnych ośrodków, Frsyjęty system faworyzuje sirśdki duz»|
ośrodki małe, z których na walnym zebraniu będzie aałe delegatów nie
będą alały możliwości wprowadzenia do Zarządu, swoich przedstawicieli*
2. Proponujemy, aby Komisja Wyborcza Regionu rozdzieliła mandaty na pasfe
czegółne rejony /np. HKZ Puławy/ proporcjonalnie do"liczby ez*onkć*
Związku, np. jeden mandat na 10 tysięcy członków Związku. Obsadzenia
tyeh mandatów powinno odbywać się drogą wyborów prowadzonych w rejonser
Sen system zapewni proporcjonalny udział przedstawicieli wszystkich
rejonów w Zarządzie Regionu. Poza tym delegaci głosować będą na dobrze
znanych la kandydatów.
3. Przyjmując powyższą propozycję wskazane byłoby zmienić zasady wyboru
delegatów na zebrania wyborcze w rejonach. Proponujemy przyjęcie nas­
tępujących zasad:
a. organizacje zakładowe zrzeszające do 100 członków wystawiać będą
po 1 delegacie,
b. organizacje zakładowe zrzeszające więcej członków wystawiają po jed­
nym delegacie na każde 100 członków Zwlązkn.
Uważasy, że nawet małe zakłady, liczące 20-JO członków powinny mieć możliwość
posiadania swego delegata na zebraniu wyborczym w swoim Kejonie. Przyjęta w
przedstawionej do dyskusji zasada łączenia kilku zakładów dla uzyskania pew­
nej minimalnej liczby stawia małe zakłady w roli dostarczyciela głosu, bez
możliwości istotnego wpływu na wybór delegata.
sekretarz Komisji Zakładowej
/-/ Janina muszyńska
-OSWIAD-CZESIE
Jesteśmy zdania,
i ż p r o j e k t ordynacji wyborczej do władz regionalnych
3SZZ "Solidarność 1 ?, przedstawiony przez EKZ Regionu Srodkowo-JTschbdniego
* dn. 13 02 1981 r . j e s t zdecydowania chybiony, przede wszystkim ze względu
na t o , że w najmniejszym stopniu n i e uwzględnia ogniwa przedstawicielstwa
rejonowych JSZ-tów, mimo ewidentnej konieczności i c h i s t n i e n i a , a tym samym
uprowadza do zera szanse wejścia do władz Regionu p r z e d s t a w i c i e l i terenowych
zakładów pracy, bez względu na i c h wielkość. Powstaje więc niebezpieczeństwo
że - stosując wspomnianą ordynację - wybieralibyśmy władzę dla samej władzy.
Dlatego fcategorycznia odmawiamy uczestnictwa naszych delegatów w planowa­
nych pracach komisji wyborczej, która aa d z i a ł a ć w myśl powyższej o r d y n a c j i .
Jednocześnie oczekujemy przedstawienia związkowcom alternatywnej ordynac­
j i wyborczej przygotowanej przez MSZ Regionu w porozumieniu z Krajową Komis­
j ą Porozumiewawczą.
Komisja Zakładowa HSZZ
Solidarność
Puławy, 19 02 1981 r .
Fabryki Żelatyny w Puławach
I C E f i i l
¥ ślad za Uchwałą Komisji Zakładowej HSZZ Solidarność przy- C1SP Puławy
z dnia 27 stycznia b.r. dotyczącą utrzymania EKZ regionu Ziemi Puławskiej
Komisja Zakładowa wnioskujet
1. Projekt ordynacji wyborczej przedstawionej przez KKZ La blin uznać za
niezgodny ze statutem. Założenia ordynacji powodują rozbicie Związku
na szereg grup zwłązkowych-zakładowych , z utratą autentycznych
struktur powstałych w pierwszym okresie formowania się Związku /UCZ
Ziemi Puławskiej powstał 13.09.1980 r./
2. Tworzenie nowych, branżowych struktur wiążących aałe zakłady pracy,
jest niezgodne z założeniami Związku.
Puławy dnia 19.02.81 r.
Komisja Zakładowa OWSP Puławy
I
I
I TJ
i»
rN
i m
i o
i%
Xa
I s*
łH
I
łW
I
i *0
l SB
t>
i co
! K
ł A
i -t
I H.
I N
iM
i o
i "<
Iw
ł%
ł•
ł•
l•
1•
ł •
ł •
n i i i i i u
t v
t ».1 »,i
•toawat*
Platwac* ayarana, * * ł k ą ' Ł t r a j k * » i « * f e i ? t f * * a > ł l /
yrialanania yrsy ]»•*«;«> *to**y*fc ^ * j i O T « t o > * * ; 3 i & r
• J l e c a a U a tya,aa 1'Ja* a*iaja aia ^ M W i ^ t k i a r f * t l a y i a a s l a l * ai» a :l*aaJlra. J a « a ' ' | . r * ^ , * w * & 4 «aU * k . t * i « j a t * r a n l 1 twtotani s t r a j k a c h ryaaaniat*
1 y a U g r a f U k y i l «*£aia*s« a y a a y a j i . i y i i * *•««< tek yatoiajaaaga cwycifatwt.Kl** *totkJ.'»j kaatroifan.
•y*T yrayagaatowaj n t o j a t a j yraaa ' « « * » » * * witała*
wiatki atrajkawa ,k*an«aik«ty,*4*»«ł,tafcaiy »i«a«w*fc
i rtairaay,** i aatywitoi* ***UAvn&*4*
4mi+r»ir
<»« t r a j n U a t * t totoj . 4* ««£*«« kraj-*.
»«ak9a**3* * a t r * a l * n taktyesaya t a j wsjay kyto
wswataaaal* to a a i i akra* UM-« j a t « y.'.»jrv*ey*k
toiaak strajku t t i a a n i k a r t y a aalaj twraa7.8mdr.aw
toataraaaly wala* drukarni* pr*< t j * t « a* iaraaAa » * * aaal * Matokw i w Qay*i,*i»ax »ra**j4«e ratraial t a i
iiaaaa aklyy y * * l * i a j a * t takaty t»w. taakalk* « « i a .
* * . V Mjearftsayak mmwtaek *t**jkw »*x*r***y " k i kn»y» t arwkejmi to sakintto J W M J **ayy*tiŁaa*y
teeay a afct-aaw aknya*ji.Ok***** W . s a t r a y m n i a , * * wŁ«.1«,nia»»a ara«a y*4aif;l aa wajaaafcanaml * * k i k«łą",kaat* 1 t y . . . . O t t a strony a tytw «««*£• tonkwaal* i-aawaiały « * * • i a f awaa* j i ,?w «to*«i« wtaay,
w aiaryaiw i yiarwaaywk «nla«k wr*a4*ia M v * t o t t y
a l t H a i a * kiwlatyny 1 iKfanaatM^^atanma.akaania
*y«awaaa ( ł k } * ł * « * flaaut *Ba}iaamaJai n ,Kak wa«*
trutoe ?rsec*al*£.V « i f * a * * < « i wyyaakta ula yoAlaaa* t a t a a j eaaawra* yrawanayjaaj i j*a»*»a •
{a* jją akwlłl
waaja U s i t wnika** akytniuj ingaranajt
r*5*ay«fc v ł a 4 i * tra44 ar«yk«tto,kt»r* ywkltkwja,.
Oaaywitala.aą t a a l t r a a yisna a l * skyt wyawkłaa*
l a t u , atak* aaktaaaw* 1 a matą Łtoici*, i a f a w i a a j i .
•Tla walaj jaat t a Ł a f i i a a i j a ***aafdtola aaawa,* to
a* wafla** aa kra* *a**»ry, aktualaald i aMtantywa*
wit taa>a a* yyaakaawjt.Btarwaai, j t t t to * * * * * * * * * ,
rawalwayj**, f * * * * * * j ą e a naw* l i a a i niwy *y«w<n» ayw
Alaaia.z tyafe t a i wsf&aAtfw Jaat ta yrasa wyjatkama
ar*.»«yfa«a* t fraśaw O l * koakaarwatywasrafe «ftta«4v «ta»
« a y . ł a , t a Jaat »lawyt««a« i ta w awtąaku a t y * Mt»
la«y ««ty4 *a j a i l i k « l 4 * c j « «t«a4 «Qrt:a a i * I » k r a t tót JPr4ky yaMaaia klalatynow aamaw»v»,*tf.«o»« uAa««
•'••farfamla i n t « r t l aa*taA««T«* tta>. %»,<e4.tóa«i«<i aa*•a ».ą wta&ai ra«a*ai«m.ra«okavą ra&t «a«2at>a4 « * / a * »
Mtti«/k»y*y1i« n a t a r t a ! * ^ aaaartytłr « W.nJ,«%ł»a«A
yc«wa««aa)« araaa jnrMt afiaialatt-- np>.« "Waiaiasilw
i a l t y a k f a * a f . a 1 . 1 f « f » . - Jaat kr 9*6m*K tytka
•^--TT?'""*?!** **» MaJtaoJ alfi JUK / J*ft waifla/ ntaA%»w
•a roiroatfja Arwćtci wajwy tajfatamitylita} yasataftajp
%nlld<wna««ią* « «|aAtą WB».»af i * kfftaia t « kolafajt
iiiswnaaarsoJ.t T a r a a w l a w * a M«A«<ltie#a"' *ł*w«a * * * » » •
aluay * waŁnywi aakatanf. akrka ula a*pi-a*.»a#3.t,»*
k"-Te9*r»aadai 4 * t a j knayamt aactały 'jkat rot^ao^f«*,r«raitafeaa« (aa««a M a r * ! « • , ! » a>a4maAiA«fa4«tioi.»|
rygtta%«m to j a j r*aa««sa«ft« >a«al« «*«kiua>£« n i f
u
11 « « 11
!
i * • - » * '.Trfff
,tyato»Ji-t«*aJŁ)»aj i«fainMajl .UłraUaaj« kyak firn
&«fwa~
„ft^ąi to.uja4aja|laaaia tyaia awl«akM - • yraaaiafc »il» •
t{^,aj|yka.«aia..atoAxl<.aky katoy .eaftMMk "toitAamaiai"
,^(VaX :jaAMtow>t».aNl«kajiay wita,to «,^Nlat>**a*t,, kfftoi*
r .*^4ł?k|».y*to'««toA « t a M w , M k**NU Marna* l&aayny.
••^KaiBaak^^jdtwa^aiS * U .'.a .»»a«t»j yatraaky prmkmMjrm*
a l * ck*i4ky;M4»la««i
iwf*n»fto3? .« kyai a* 1 Jak «*iaJ« a l f
w twwyamatAtoj ^,H^Ma^aj*«^a>,trtoa«>to«» «awl«ara* »*•«.'
Maca i ^ a a ^ ikanaMijpiatBr***^** 'plaay ,ayatoi<u$ raifl tosh»
trNA^ji.yaiM^to^.^raa^iAft^iak :tn«tof»^kyka atokyi -m
araa^ajlu *ay.juk#»AnmUc*1iu»wato* atrt#»tow«| '"kitoły*.
W S»iai»yoft. wma****. aaStaasay « i t aawat viaraaa .Ratohaja
ayra*a«atk* iMt *a« « ataAs*J«r attyniafca .trakt«ijąaa«« 0
9r4«*yak awr«HNi«k twasara teajn.3Pr*yar.*fl* strajk t aka>yaaja "(taii tork*wajM„V «l4Ru kilkwuaat* tol wyitaty 4
.Maaiary akapaJkanKi .Ifraasf wi«*«y4» jaat ta mn-prumi* 4nAa.
Vtaay ta ( »jU«k mi ł>»*»i.a,l w
i a o ujawaK.y.laaia Iwaaiak,
y*«aiłj«aa «« yaaaatlM x K,*«M»a»«aiM y*tiraXlSt« yraaylaywa< artytoty tkiaraa yraaa aala na*.V Aaiail akr«Śy,w nayfLana.Yak kyka.toiltająa* » l t wytoty, jak yidaa,Mają t a t
a«4j ryJty* na yroflŁ ylana.OeKyMitola Tanaak" na ntoja
Hiaana naaduM»anty,ynntjam Hm kra* torakty, wynikający
yraato a kraAm «sa«w na mią - t# H^aajola yayra*i,a.
asnyn krakian 'Yaaiaatu" jast nataMlaat nlninalna,
i t o a l Inrwmaaji a JMtł.Sa&aja aiy to « karnoa yrairty
ayaaak.r* yraakw kra* jaat na tan tanat natairlaZu.a
radajcaja nla jaaH; « atania aana 1«*1 t a j «yo**ni4.r\aNMJwny jatoak * naatayaiyehł»fl»wy**««ay«k jw* nanaraek
raaknflawa<8 wyraiBAa inJtamaajt akadanlaką «r»s intarmmayj«ą t ga«ia kanalany yuML.ikawa4 nlaraa kajrta* tsuAiiy
n a t a r ł a * . * syra* tonfllkt««y»k jaat *iala.lk>.ayr«*a, toa
r.wf*ayto>J.aB* * IBM -4»,yt»l«Bnlara* s Ckiruwffli.ataannfcto « Kllnlaa *ay*klatTyasnaj # yraianj*ayak "na akrącłt**
y*rtlarak,& lalaa&ątkl lanyak.
iisy s i t yiarwaauy atay.aaa*
* a k l namy ylan .Taras kanaay
toiatnlnatol
Kanitatn tokotyalalaklata.** jnś yrawio
k l a t a r i a 1 « naatfynyn nanarM aaa aia «•< na tan * a awt « r u k t kf4«i« nsylaaJ,
<*«•% jaaaaaa jatoa ayrama, awAajMNM a *yna*aalan y i a na s*iaak«*aa*.toat ta syrawa r a i ł jafe« na aaa syatnlat
« snntaannaaai avi'ą«k»*aj 1 aia tylka swi%nk«waj.0«*ya&ata, jaat jaa« .*«la infawaaayjaa.I ta w aakraaia ia»
jramnaji tokyaa«a*j ayraa awiąaaayak * naalarsystyn
ankkanan yraay^ayraw * * * * * * k r a j ą , * anie %r*«kt i * * i a ~
ta.Maal t a t a««i*r«4 traekf natarła** wanalaaaa*,wiarsaa.tonklnki Xitaraaki*,lmnar.Al.a yraana waayatkte yia n* saiai kya * y«*ian ayaa^k » i * » * l * t a * * * * * * • » yrynay•«*«,«« «r»a«ŁwM»ji awląak*««j.)ntaŁ al*< ' * * « * » akar*** * r f w ł * a n * atonia,.w*aaa* *a*to**44 . t o * * * ylan* mat
iinaknanA *m *m*mtti. * «/ - into*!***** a Aaftajtalnatoi
włnane.l a*n*aŁ«a*il awiąatowij - a* ankł«to*a,1 a* « •
fcarajnwn^ * / - « * • • «»aano,.*M«ł-j toytyaMW atoaia n*.
<kmmf: A(i&*AflAnatoi «*4f,afe«.«o aJ,a jaat ni«tojato«4«,
to n o t o * * * * * * *yn»« »t*«iany yv«iii* , * • * « • * tkatoy *»n*«*wa»«yjn* atania .Ot**«a *Jr*»o*ala anaiak y«trtaAto.
I tafciaj yasyajt yian»»k*i4y >«»ł»*ntoy aatawiak totAaia
kronft .«ł«*4«iii6Kl«ai «a&«ani*Mr«a jaat yHnani* yrawty •
•ntay***ta.f> ywaaatonwy i • a * k i a . * * * k i t * .^n** yi«kn»
* * * * * nwr#*nł»*a s&f «* * » • * * * * * r * n * t o ł • i n f « r n * a j i t
C
>T»a§» tygatodlt* ^tai&Łtomrla" s*A s?*«.*.lki •awiaeteiafa.toaywAnt* kfjtaia a*a*y argamawfrłaj*
at«t«»»to w • * ! • * * « a tym, i i •**lMasraji(»aił,*3aat %y~
faAaitttaai *yir«k« aafetanatifaW^M «?*.«*«./wic atają
k*n%»«*l
to*y*«n*jll.
• ł * * M | t kyto i»«aaaaa kaka&aAa f#.»««y.*tnk jnS.iW.aia
•ki i a**y****J*..
<
l>^ « a | Łt«ll t »a«lh»i4ata t aaa ly—Jqa/ «« w r m o «*••
ton anaaaaaatoa
wsyaamt a totHkayat f a * » l a . » kyai.i* tynatolk %««icia
a a n k « r * * « » y.Ria wajtftf , * * af««Jla3kiata. • *
»*j«fa n ( M i w ą iafct* Ja«t *.fca«»*4r«*£ kafta** %• 1
MC to*»*ak>wia* tw.tft)
tan y r a a m a j t »*i»a rsaany.M.* • • ytarwa*^ y.T.lt*r«ida«*(. jaat
t a t af*e£<aiat«| «tl *jaayiriowA »#»?., k*fra
WKOmMM BA* UMKttn V»XIiMMfW
MB
m*t.ęstk r *
r a t a t a l r kll*«t«t*ał.ajt .!•** t, Hłwaml
' t a t j a * paarfataajy akayarta* }M>»y MKlUla,
tokinni* toton kanyani* *yto**a« to y*Ofc#w*i«yąk
ł^W^la^k aripB^Pł\*
taklaai wiajnia afcay«*t«N r.«»wr« «łrn*y
••aaaUA aawaniMMji aaktatoayek nj^aa« I t m ) l ł W l # rf»j- w„r
•kały **a
-We to*ra*n*vifl*, jatetoi «« Kantaj* « y * a l a * « * * :
•aay kttfroco ayiaawi y«rtAf j a ,ł* * trwa kykraai » tajnyw ntwawwnain airtin***** ton&ajl. *y*«i*aaaa.ani«".a y*t*a> to toattktk toŁJ.«*»raaita^K
«*««j * • • « ****<*a<«nt«*all n*»i*» «y*Mwnto * * * * * *tara* „
a t tyfwtotk f t a l M a c n a i t " ekol «yw4at*.fa
«*a l a t . a i t o aaDarnią tcrk«*«y' n i * ' yaatanin.tonvatun
jaat j*tea»fł©al# M i a i a .l^to*! a y t .
nia^natof .kww j * t o * j n n i a i a j f . t o to t a * * n i *
toj«»i*,
* aa aatkl % #t aa** avv%a|fw r*aaay—
* i a * * a a r t o *y*ft*«i aaatali o l M j t o y a l . i i a r * * y*«. * * * jt.totywtakyat «t« aarta Jtćf *«»*•«
«« takt!to to * f i I t i Y n i * Aatniato w^anto**ja swi«aAay aatalalt v o«ye«t.«tato lamiarta
M H l i y t a m . t o a siak »ta
jest to.
aaala aaaaHmajt • * Jifttfyak to- .
*&*av I 3 I M rmmJmM. »«*to i,to**.toi*»*«i««u •*g»ta» •
tnnkla f t o i l l t WgViŁia*aaBpr*.kkor*. n*fją *y« ywnaan*
ZSftJgltt
a«t**to**j.
P R 2 E D RU K I
p s i 1 *r
ZWIĄZKÓW
"Pomost" K2 "Solidarność" przy**« Gdańek nr.1 / 10 /
Pierwszą wygrane, walką strajku sierpniowego było
przełamanie przy pomocy własnydb wydawnictw bariery
milczenia o tym.oo i Jak dzieje 'się w stoczni?Miasto dowiedziało się o Strajku, Jiege przyczynach i ee- .
lacb.Inicjatorami i twórcami strajkowych wydawnistw
i poligrafii byli działacz* opozycji.Był to poozą tek późniejszego zwycięstwa .Mimo wielkiej kontrofen
eywy propagandowej podjętej przez ówczesne władza
ulotki strajków* ^komunikaty,odezwy,teksty piosenek
i wierszy.no i oczywiście "Solidarność" docierały
do trójmiasta i dalej - do całego kraju.
Doskonałym zagraniem taktycznym tej wojny było
wpuszczenie do sali obrad MKS-u juz w pierwszych
dniach strajku dziennikarzy z całej Europy.Druków
dostarczały wolne drukarnio pracujące na terenie sto­
czni w Gdańsku i w Gdyni,oraz pracujące również tara
liczne ekipy powielające teksty tzw. techniką wało­
wą.W najgorętszych momentach strajku przerzuty "bi­
buły" •••
do zakładów pracy przypominały
sceny z
« u okupacji.Obstawa SB,zatrzymania,re­
wizje,.fi • 10 B wręoz pościgi, za samochodami z "bi­
bułą", hasła ltp.,,.Qbie strony w tym czasie dos­
konale rozumiały wag? informacji.To właśnie wtedy,
w sierpniu i pierwszych dniscb września narodziły
się liczne biuletyny i informatory,słowem,obecnie
wydawane zakładowe pisma "Solidarności".Icb wagę
trudno przeceniać.W większości wypadków nie podle­
gają one żadnej cenzurze prewencyjnej i jeszcze w
tej chwili udaje im się uniknąć zbytniej ingerencji
różnych władz w treść artykułów,które publikują.
Oczywiście,oą to nieraz pisma nie zbyt wysokiego
lotu,nisko nakładowe i z małą ilością informacji.
Nie mniej jest to informacja szczególnie cenna,a to
ze względu na brak cenzury,aktualność i autentycz­
ność tego co przekazuje.Słowem,jest to prasa nowa,
rewolucyjna,formułująca nowe idee i nowy sposób m y ­
ślenia. Z tych tez względów jest to prasa wyjątkowo
niewygodna i groźna d l a konserwatywnych odłamów wła­
dzy.To, że jest niewygodna i że w związku z tym n a !3»ży dążyć do jej likwidacji widać było wielokrot­
n i e „Próby poddania biuletynów cenzurze,odmowa udostępiianią drukarni zakładowych itp....działania zna­
ne są wielu redakojom.Podobną rolę spełniać m a /na*»
razie/krytyka materiałów zawartych w biuletynach
prowadzona przez prasę oficjalną- np.w "DSicnniku
Bałtyckim" z 9.01.1981 r.- Jest to jednak.'tylko
przygrywka co mającej się już / jak sądzę/ niedłu­
go rozpocząć drugiej wojny informacyjnej pomiędzy
"Solidarnością" a władzą PRL,To,iż będzie to kolajn*
naruszenie "Porozumienia Gdańskiego" nikogo już,po
checy z wolnymi sobotami chyba nie zdziwi.Myślę,że
przygotowania do tej kampanii zostały już rozpoczę­
te.Paradoksem można nazwać to,że najprawdopodobniej
sygnałem do jej rozpoczęcia będzid ukazanie się
oficjalnego tygodnika "Solidarność" pod red.T.Ma sowiecki ego.Oczywista będzie wtedy argumentacja
władzy,że w związku z tym,i* "Solidarnośó"jest t y ­
godnikiem, wysoko nakładowym/500 tys.egz./nio mają
już racji bytu wydawane lokalnie gazety.Atak pójdzie
po tej linii.Oczywiście,zaczynający go napewno nie
wspomną o drobnym fakcie.0 tym,że tygodnik będzie
c e n z u r o w a n y.Nie wątpię,że specjalista od
bojów z cenzurą jakim jest T.Mazowiecki będzie tu i
tam przemycał różne rzeczy.Ale p o pierwsze p.T.Ma­
zowiecki jest też specjalistą od kompromisów,które
zawierał przez ostatnie kilkadziesiąt lat z różnymi
władzami,był też jak pamiętamy ekspertem przy MKS-ie,
który pod naciskiem właśnie ekspertów zawarł słynny
kompromis,na mocy którego wpisano partię jako g w a ­
ranta do "Porozumienia",* potem do Statutu "Solidar­
ności" .Po drugie t tygodnik "Solidarność" choć w y ­
soko nakładowy jest jeden,głosió będzie jedną opi­
nię, a biuletynów eą setki i są one wyrazem rzeczy­
wistej demokracji.Oczywistym dla mnie Jest to,ze
wszyscy będziemy musieli w odpowiednim momencie
wziąść w obronę małe pisma.Bez nich nie Jest b o ­
wiem możliwe wprowadzenie demokracji n a naszych l o ~
kalnyofe stakładowych podwórkach,brak bedzi» euten -
E ,1
410
tye wiej, lokalnej informaoji.MkwidaeJa tych piam deproWadr.l do ujednolicenia życia awiązku - a przecie* nie o
to .bybffl nem chodzi,aby kazd-* osśłonek "Solidarności" '
łayslał jednakowo TFtiir-iętajmy >fxęe,4e "Pomostowi" będzie
niedługo potrzebna obrona,na którą mocno liczymy.
"Pomost" narodził się z prostej potrzeby przekazywa­
n i a choćby minimum informacji o tym co i jak dzieje sit
w nowopowstałej "Solidarności".Początkowo zawierał róznwgo rodzaju komunikaty,które miały spełniać rolę ins­
trukcji .Pamiętamy przecież,jak trudno było zdobyć we
wrześniu czy października kawałek związkowej "bibuły".
W kolejnych numerach pokazały się nawet wiersze.Redakcja
wprowadziła też coś w rodzaju Stępniaka traktującego o
różnych sprawach naszego kraju.Przyszedł strajk i oku­
pacja "Sali Herbowej".W ciągu kilkunastu dni wyszły 4
numery strajkowe.Proszę wierzyć,jest to naprawdę dużo.
Wtedy to,niech m i będzie wolno ujawnić,p.Basia Iwanek,
pracująca od początku z "Pomostem" potrafiła przepisy­
wać artykuły nieraz przez całą noc.W dzień obrady,w n o pismo.Tak było,Zbliżające się wybory,jak widać,mają też
swój wpływ n a profil pisma.Oczywiście "Pomost" m a rswoje
liczne mankamenty .Pomijam
ik korekty,wynikający
po prostu z braku czasu na nią - to ulegnie poprawie.
Znacznym brakiem "Pomostu" jest natomiast minimalna
ilość informacji z AMG.Dzieje się to w bardzo prosty
sposób.Po prostu brak jest n a ten temat materiału,a
•reda
Le jest w stanie sama luki tej wypcłnić.Planujem;
< w następnych,powyborczych już numerach
rozbudować wyraźnie informację akademicką oraz intsrweitcyjną,gdzie będziemy publikować nieraz bardzo trudny
materiał.A spraw konfliktowych jest wiele.l\Tp.sprawa doc
Korczyńskiego z IBM -u,pielęgniarek z Chirurgii,stosun­
ków w Klinice Psychiatrycznej,pracujących "na okrągło"
portierek,i dziesiątki innych.
Taki mamy plan.Teraz kończy się pierwczuy etap,czas
działalności Komitetu Założycielskiego.To już prawie
historia i w następnym numOrze coś nie coś n a ten t e mat trzeba będzie napisaó.
Jeat jeszcze jedna sprawa związana z wydawaniem pis­
m a '.:-.,.
to sprawa roli jaką m a ono spełniać
w Społeczności związkowoj i nie tylko związkowej.Oczy­
wistą jest jego rola informacyjna.! to w zakresie in­
formacji dotyczncoj spraw związanych z macierzystym
pr.acy.Spraw całego kraju,a może trochę i świaMusi też zawierać trochę materiału weselszego,wier; 'óbiiild literackie,humor.Ale przede wszystkim pis •mo mu
i w pewien sposób niezależne od swego pryacyoizacji związkowej.Musi mieć własny charak­
ter^
danie,własną osobowość.Dobre pismo musi
opełn
a warunki 1 1/ • informować o działalności
własnej organizacji związkowej - od zakładowej aż po
krajową. 2 / - mieć własne,często kryfcyc.aie zdanie n a
temat działalności nwiązku.Io nie jost nielojalność,
odstawowy wymóg stawiany prasie.Własne choćby kon­
trowersyjne zdanie.Odwaga głoszenia swoich poglądów.
I takiej pozycji pi.jma,każdy rozsądny człowiek bęćzie
bronił .Obowiązkiem 'Iziennikarza jest pisanie prawdy o
wszystkim.0 pracodawcy i o sobie.Tak więc rola pisma
winna sprowadzać się do trzech warunków : - informacji,
kontroli i inspiracji.
Jan Samsonowicz
"Wi<:.
Związkowe 1 !
PSC Btarsohowi.ee n r ' . 3 / 8
17,02.1981
PROPOZYCJE DŁA KOMISJI WYDZIAŁOWYCH
Dobiegła końca kampania wyborcza do podstawowych
s z c z e b l i " o r g a n i z a c j i zakładowych NSZZ"Solidarność" przy
:i?SC Starachowice, j:ikimi są Komisje Wydziałowe.
Wybrani w tajnym głosowaniu członkowie Komisji Eydziałowej będą r e p r e z e n t o w a l i swoich wyborców p r z e z okres
dwu l a t , o i l e wcześnie wyborcy n i e postawią im votum
nieufności.Mamy j e d n a j n a d z i e j ę , ż e do t e g o n i e d o j d z i e , i
w i e r z ą c , ż e wybrani z o s t a l i c i n a j l e p s i . B i o r ą c pod uwa­
gę f a k t , z a do t e j p o r y n i e i s t n i a ł a o r g a n i z a c j a związ­
kowa,któfa Bwoim di iałaniem dawałaby przykład i wzorce
d z i a ł a l n o ś c i AM d n i a ł a c z y związkowych poni e j p r z e d s t a - j
wiamy k i l t t t p r o p o z y c j i celów i form d z i a ł a n i a d l a c z I
łonków Komisji Wyd!siałowych,które mogą być pomocne przy
r«rzpw«ęeia merytorycznej d z i a ł a l n o ś c i związkowej.
I
P R Z E D R U K
I
PRA6T
ZWIĄZKOWEJ*.
411
Naczelny obowiązkiem każdego członka NSZZ "Solidar- CJ!0
Należy tu zachować szozególną dyplomację i działać < ra~ !
ność" teraz i w przyszłości powinna być uozciwa 1
<1 podpowiadająco
, niż dyrektywnie.Np.napisać w UER- i
rzetelna praca.Nie należy traktować tej uwagi jako
sadnieniui"lista podwyżek nie uwzględnia pracowników z
jednej z form tzw."naganiania do pracy".O co chodzi? długoletnim stażem" niż "lista nie uwzględnia np.Jana KoOtóż słyszy się wielo głosów,które z tych czy innych walskiego,który pracuje już 30 lat".
względów wiążą spadek wydajności w ostatni określ*
Wyżej wymienione przykłady działania komisji nie wyz "rozdyskutowaniem się" załóg z "Solidarnością".
czerpują rzecz jasna całego zakresu zadań.Komisja w swojej I
Jut choćby z tego powodu należy swoją postawą zadać działalności musi szczególną uwagę zwracać również na spra-I
kłam podobnym twierdzeniom.Jest faktem i to powsze- wy związane z bezpieczeństwem,higieną i warunkami pracy
chnie stwierdzonym,że przyczyną zasadniczą trudnoś- pracowników.Należy doprowadzić do tego aby praca na wy •ci ostatniego okresu jest kulejąca organizacja pracy działach była bezpieczna dla'życia i zdrowia pracowników,
i błędne decyzje.Jednakże aby to wykazać pracownicy a odzież i obuwie ochroano wydawane były terminowo wg
/członkowie "Solidarności" i nie tylko /z powierzo- książeczek odzieżowych BHP.
nej sobie pracy powinni wywiązywać sie tak,aby przy- Do zakresu obowiązków komisji wydziałowaj należy również
czyn,istniejących mimo to trudności,szukać gdzie ia- ozuwani* nad interesami soojalnymi swoich ozłonków.Interdziej.Nie będziemy tu x\krywać,że wraz ze zorganizowa-weniowanie w przypadku konfliktu pracowników z przołożo- j
niem sit pracowników w autentyozmy związek zarodowy, nymi jak również kontrolowania swoich członków działrająbędą rosnąć z ich strony wymagania wobec pracodawcy oyoh w reprezentacji ogółu pracowników zakładu i udzielai kierownictwa zakładu.Dobra praca na każdym stano - ni* im wiążących wytycznych.
wieku,aktywna postawa wobeo niegospodarności i marnoSzczególne kompetencje komisji wydziałowych wiążą sie
trawstwa, da nam podstawę do takich wymagań.
niepodzielnie z dużą odpowiedzialnością,jaka spoczywa na
x x x
członkach tego szczebla władzy związku.Świadomość odpoDo komp*t*ncji K misji Wydzlałowyoh /wg statu^u/na- wledzialności za Interesy swoich wyborców powinna być ele-- i
l*ży m.in.podejmowanie uchwał w przedmiocie zatrud - mentem dopingująoym działaczy jeśli obodzi o Ich aktywność , i
niania,awansowanie,premiowanie i nagradzania pracow­ jednocześnie powinna być hamulcem dla działań nieprzemyś­
lanych .
ników oraz rozwiązywanie umów o prace w zakresie w
Przedstawiona wyżej uwagi noloży traktować jako pewnego
jakim przewidują to przepisy pracy.
Przez uchwałę należy rozumieć tu decyzję podjętą rodzaju propozycjo,gdyż sądzimy,żo każda komisja wydziałowej
wspólnie przez wszystkich członków komisji.Skład ko­ wypracuje swoja formy działania, zależnie od. specyfiki wy­
misji może być poszerzony o przewodniczących kół zw.działu. Jednakże pamiętać należy,aby wypracowany model
o ile takie na wydziale istnieją.Utworzone w ten apo- działacza komisji danego wydziału był zgodny ze statutem
1 ideą "Solidarności",bo to stanowić będzie gwaranoję dla |
sób ciało nazywa się plenum komisji wydziałowej.Po
jedności i siły naszego Związku.
dejmowane uchwały w tuj czy innej kwestii powinny
być sformułowane pisemnie.Uchwały ni* można podjąć
J.Sadowski
jednoosobowo - dotyczy to przewodniczącego jak i ka­
1 luty 1931
żdego członka komisji,Uchwały zapadają większością
głosów, przy czym głos przewodniczącego liczy się
"BIULETY NZB" UJ KRAKÓW
tak,jak każdego innego członka komisji.
Nr. 8
Z uwagi na powyższa należy zdawać sobie sprawę,
z* ani przewodniczący komisji,ani jej członek ni*
W WIEZIENIU NADAL POZOSTAJĄ WIEZIENI ZA PRZEKO­
może wchodzić w skład tzw."kolektywu w '•••lałowego"
NANIA POLITYCZNE
\
i tam podpisywać się pod wspólni* podjętą decyzją.
Postępowanie takie byłoby sprzeczne ze Statutem N8
Krzysztof Bzdyl.Ekonomiota.Pracownik Administracji Szktói
ZZ "Solidarność".Związek ten z racji swej liczab - w Krakowie Śródmieściu.Przewodniczący N8ZZ"Solidarnośó"
aośoi oraz z tego,że reprezentuje wszystkie grupy
w awoim zakładzie praoy.Żonaty,8 małych dziaoi.W roku 1976
pracowników tz . bezpartyjnych,partyjnych,kobiety 1 zwolniony z praoy za próbę zorganizowania strajku.W roku
młodzi**,ma prawo uważać siebie za realnego reprezen­ " 1979 ponownie zwolniony z praoy za głowzenie niezależnych
tanta załogi wobeo kiarowniotwa.Deoyzje innyoh olał, poglądów politycznych.Inlojator postulatu o rozliczeniu
jak np. "Kolektyw"nle «ą dl* Związku obowiązując*.
byłego Prezydenta M.Krakowa Edwarda Barszoza z czerpania
Komisje Wydziałów* W8ZZ "Solidarność" mają bardzo
korzyśol materialnych z pełnionego etanowlaka z narusza­
szeroki* uprawniania - można j* porównać do kompa - niem norm atycznyoh 1 prawnych.
t*noji d*wn*J -Rady Zakładowaj.Rozwiązanie takie
Tadeusz Janaziezafc.Frawnlk.Działacz katolicki.Usunięty
można uznać za słuszna,gdyż zapewnia ono załatwiani* z PAX-u za głoszenia niezależnych poglądów polltyoznyob.
wi*lu spraw pracowników na szoz*blu wydziału,gdzl*
Chory na cukrzycę.W ubiegłym roku zawarł związek małżeń­
znajomość problemów pracowników Jent o wiała większa ski.
ni* na szczeblu zakładowym.
Zygmunt Ooławakl. Żołnierz Armii Krajowej i działacz PBL.
Podejmując uohwały w przedmiocie zatrudniania pra­
Działach katollokl.Z zawodu szklarz.Więziony przez dwa
cowników, korni a je wydziałów* powinny mi«tć na wzglę- lata w łagrach za przynależność do AK.Wielokrotnie repre­
dzi* to,ozy zatrudniony na wydział* pracownik jest
sjonowany przez władze PHI/ za zbieranie dokumentacji na
tam potrzebny i czy swoją praoą przyniesie wydzia - temat nadużyć organów MO,SB i Prokuratury.
łowi rz*ozywiat* korzyści.Dotyczy to t a M a kadry
Leszek Moozulokl.P-rawnik.Ekonomiata.J^-zufflzło 20 lat w za­
kierowniczej.Nie powinno być dla pracowników wy­
wodzie dzieonikarnkim.Od kilku lat pozbawiony możliwości
wykonywania zawodu.„Wieloletni współpracownik Wojskowego
działu obojętna na U * osób rozkłada się fundusz
Instytutu Hiutoryoznego.Autor około 20 książok o tematyoe ,
płac.
J*śli obodzi o awansowani* pracowników,to szcze­ hietoryozno-wojskowej.Specjalista od zagadnień railltaryzmu
niemieckiego.Autor będąoej n* indeksie doskonałej praoy
gólni* głos komisji w tej sprawi* powinien być d«pt. ""Wojna Poleka"vktór«j obiektywnie ukazał znaczenie ja- j
eyduj4s7,poni*waż od tego,kto kieruje narażą praoą,
zal***ć będą Jaj *fakty,n*inze zarobki a także sto- , kle miał dla kompanii wrześniowej pakt Ribbentrop-Mołotow, |
1 wynikające z niego konsekwencje,Za swoje praoe dwukrot•unki międzyludzki* panując* na wydział.*.W prz*d miocie* awelnianie pracowników komisja wydziałowa po­ nie nagrodzony nagroda Ministra Obrony Narodowej.
winna cznwa- ozy wypowiedzenia pracy odbywa się zgo­
Tadeusz Btański.Ukończył prawo kanoniozna.Były przewod­
dni* » płMpisaml i ozy wogól* jest uzasadniono.
niczący Zarządu Wojewódzkiego PAK-u w Blodloaoh.Usunięty
Największą uwagę koiw sja wydziałowa powinny przywią­ z PAK-u za głoszenie niezależnych poglądów politycznych..
zywać do spraw związanych z premiowaniem i nagradza­ Działach katolicki.
niem praffowłników.Uchwały dotyczące kw*stii pienięż­
Jerzy Byobut.Monter elektronik.Zona i 5> małych dzieci.
nych muszą być szczególnie przemyślaa* i wyważone.
Były pracownik teatru STU w Krakowie.
Proponowana przez klarowniotwo listy podwyżek czy
Wojciech Ziembiński.Żołnierz Armii Krajowej.Dwa lata
nagród muszą być rozpatrywana w całym składzie ko­
w obozie konoantracyjnym.Dziennlkarz.Główny organizator
misji i b « pośpiechu.U przypadku kiedy komisja ni* uroczystości patriotycznych związanych z rooznioemi pows­
wyrazi zgody aa propozycję kierownictwa,należy listę tań narodowych,powstania warszawskiego,kombatanckich piel­
grzymek do Częstochowy 1 innych rocznie kombatonokioh.
zwrócić kierownikowi z odpowiednim uzasadnianiem najl*pi*j pisemnym..Kierownictwo zobowiązane jest do
Żądamy
n a t y c h m i a s t o w e g o i c h
ponownego rozpatrzenia liaty z uwzglfdnlaniem Btano- z w o l n i e n i e I
/Red./
wiaka Związku w taj sprawi*.Komisja wypowiadając się
w sprawaeb pieniężnych powinna unikać sformułowań
"temu dać.tesnu
dać.temu zabrać".Łatwo
w ten sposób wy.
typu ii "temu
zabrać".Łat
za oo odpo>*^"dzielno-

Podobne dokumenty